Διαδικασία : 2009/2224(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0154/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0154/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 26
CRE 14/06/2010 - 26

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0207

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 262kWORD 217k
10.5.2010
PE 438.414v02-00 A7-0154/2010

σχετικά με το Ίντερνετ των πραγμάτων

(2009/2224(INI))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγήτρια: Maria Badia i Cutchet

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ίντερνετ των πραγμάτων

(2009/2224(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με το Ίντερνετ των πραγμάτων – Ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη (COM(2009)0278),

–   έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας που υπεβλήθη από την ισπανική προεδρία της ΕΕ την 27η Νοεμβρίου 2009, και συγκεκριμένα το στόχο που αφορά τη μελλοντική ανάπτυξη του Ίντερνετ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Ιανουαρίου 2009, με τίτλο "Επενδύοντας σήμερα για την Ευρώπη του αύριο" (COM(2009)0036),

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των αρχών για το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις εφαρμογές που υποστηρίζονται από ραδιοσυχνική αναγνώριση (C(2009)3200),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

–   έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας για μια ταχύτερη επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη (COM(2008)0800),

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σχετικά με ένα νέο ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη: 2015.eu(1),,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0154/2010),

Α. επισημαίνοντας ότι η ταχεία ανάπτυξη του Ίντερνετ κατά τα τελευταία 25 έτη και των προοπτικών, είτε πρόκειται για τη διάδοση, χάρη στην επέκταση του ευρυζωνικού δικτύου, είτε για νέες εφαρμογές,

Β.  επισημαίνοντας ότι για να είναι το Ίντερνετ των πραγμάτων σε θέση να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας και των πολιτών, καθώς και ότι χρειάζεται έρευνα προκειμένου να κατανοήσουμε ποιες είναι αυτές οι προσδοκίες και σε ποιες περιπτώσεις οι ευαισθησίες και η ανησυχία για την προστασία της προσωπικής ζωής και των προσωπικών πληροφοριών ενδέχεται να παρακωλύουν τις εφαρμογές,

Γ.   επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την προώθηση της κοινωνικής εξέλιξης, της οικονομικής ανάπτυξης και την τόνωση της έρευνας, της καινοτομίας και της δημιουργικότητας των ευρωπαϊκών δημοσίων και ιδιωτικών φορέων,

Δ.   επισημαίνοντας ότι η Ένωση πρέπει να εφοδιαστεί με ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για την οριοθέτηση και την ενίσχυση των κανόνων για τη διακυβέρνηση του συστήματος, την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια των πληροφοριών, την ηθική διαχείριση, το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής, τη συλλογή και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων καθώς και την ενημέρωση των καταναλωτών,

Ε.  επισημαίνοντας ότι ο όρος "Ίντερνετ των πραγμάτων" αναφέρεται στη γενική έννοια των αντικειμένων (τόσο των ηλεκτρονικών τεχνουργημάτων όσο και των αντικειμένων καθημερινής χρήσης) που μπορούν να αναγνωσθούν, να αναγνωρισθούν, να προσπελασθούν, να εντοπισθούν ή/και να ελεγχθούν από απόσταση μέσω του Διαδικτύου,

ΣΤ. επισημαίνοντας την προσδοκώμενη ταχεία εξέλιξη του Ίντερνετ των πραγμάτων κατά τα προσεχή έτη, γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη ασφαλούς, διαφανούς και πολυμερούς διακυβέρνησης,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ίντερνετ του μέλλοντος θα υπερβαίνει τα σημερινά παραδοσιακά όρια του εικονικού κόσμου, μέσω της σύνδεσής του με τον κόσμο των υλικών αντικειμένων,

Η.  επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) και άλλων τεχνολογιών που σχετίζονται με το Ίντερνετ των πραγμάτων, έναντι των ραβδοκωδίκων και των μαγνητικών ταινιών, αλλά και πολύ περισσότερες εφαρμογές, που μπορούν να διασυνδεθούν με άλλα δίκτυα, όπως αυτά της κινητής τηλεφωνίας, και να αναπτυχθούν περαιτέρω όταν θα έχει δημιουργηθεί η διασύνδεση με αισθητήρες για τη μέτρηση στοιχείων, όπως ο γεωεντοπισμός (π.χ. το δορυφορικό σύστημα Galileo), η θερμοκρασία, η φωτεινότητα, η πίεση ή οι δυνάμεις επιτάχυνσης, επισημαίνοντας ότι η διάδοση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RFID σε μεγάλη κλίμακα θα έπρεπε να μειώσει σημαντικά το κόστος μονάδος καθώς και το κόστος των αντίστοιχων συσκευών ανάγνωσης,

Θ. επισημαίνοντας ότι η τεχνολογία RFID μπορεί να θεωρηθεί ότι δρα καταλυτικά και επιταχύνει την οικονομική ανάπτυξη της βιομηχανίας πληροφορίας και επικοινωνιών,

Ι.    εκτιμώντας ότι οι ήδη χρησιμοποιούμενες εφαρμογές RFID και άλλων τεχνολογιών σχετικών με το Ίντερνετ των πραγμάτων, στους τομείς της παραγωγής, της επιμελητείας και της αλυσίδας εφοδιασμού, προσφέρουν πλεονεκτήματα όσον αφορά τον εντοπισμό και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν αξιόλογο δυναμικό ανάπτυξης και σε άλλους τομείς, όπως της υγείας, των μεταφορών και της ενεργειακής αποδοτικότητας, του περιβάλλοντος και του λιανικού εμπορίου, καθώς και στην καταπολέμηση της παραχάραξης,

ΙΑ. επισημαίνοντας ότι, όπως συμβαίνει με όλα τα συστήματα "ηλεκτρονικής υγείας", ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση συστημάτων που βασίζονται στις τεχνολογίες RFID απαιτούν την άμεση συμμετοχή των επαγγελματιών της υγειονομικής περίθαλψης, των ασθενών και σχετικών επιτροπών (προστασίας προσωπικών δεδομένων και ηθικών ζητημάτων, για παράδειγμα),

ΙΒ. επισημαίνοντας ότι οι τεχνολογίες RFID μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και μπορούν να προσφέρουν συστήματα υπολογισμού του άνθρακα σε επίπεδο προϊόντος,

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που η τεχνολογία RFID και άλλες τεχνολογίες σχετικές με το Ίντερνετ των πραγμάτων μπορούν να προσφέρουν στους πολίτες σε θέματα ποιότητας της ζωής, ασφάλειας και ευημερίας, υπό την προϋπόθεση της ορθής διαχείρισης των θεμάτων που συνδέονται με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων,

ΙΔ. επισημαίνοντας ότι υπάρχει ανάγκη για βιώσιμα, ενεργειακά αποδοτικά πρότυπα επικοινωνίας που θα επικεντρώνονται στην ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και θα χρησιμοποιούν συμβατά ή ταυτόσημα πρωτόκολλα σε διαφορετικές συχνότητες,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής μας (κάρτα συγκοινωνιών, ρούχα, κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο) θα μπορούσαν τελικά να εφοδιασθούν με ολοκληρωμένο κύκλωμα RFID, το οποίο θα αποκτήσει πολύ γρήγορα μείζονα οικονομική σημασία, δεδομένων των πολλαπλών εφαρμογών του,

ΙΣΤ.    επισημαίνοντας ότι το Ίντερνετ των πραγμάτων θα επιτρέψει να τεθούν σε δίκτυο δισεκατομμύρια μηχανές, που θα είναι ικανές να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν μέσω ασύρματων τεχνολογιών, συνδυασμένων με πρωτόκολλα λογικής και φυσικής προσπέλασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ίντερνετ των πραγμάτων θα πρέπει να επιτρέπει, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης και ασύρματων φορητών συσκευών, την άμεση και ασφαλή αναγνώριση ψηφιακών οντοτήτων και υλικών αντικειμένων, προκειμένου να μπορεί να γίνεται ανάκτηση, αποθήκευση, διαβίβαση και συνεχής επεξεργασία των σχετικών δεδομένων,

ΙΖ.  επισημαίνοντας τις τεχνολογικές προκλήσεις που παρουσιάζει η σμίκρυνση των προϊόντων του Ίντερνετ των πραγμάτων, όπως η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής, των αισθητήρων και του συστήματος τροφοδοσίας και μετάδοσης μέσω RFID σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα μεγέθους λίγων χιλιοστών,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει ακόμη πιο διαφοροποιημένες εφαρμογές των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RFID, ωστόσο η συγκεκριμένη τεχνολογία θέτει νέα προβλήματα σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι τελείως ή σχεδόν τελείως αόρατα,

ΙΘ. επισημαίνοντας ότι τα πρότυπα της βιομηχανίας είναι πολύ σημαντικά, ότι η τυποποίηση της τεχνολογίας RFID πρέπει να ωριμάσει, καθώς και ότι η εντολή για τα πρότυπα των τεχνολογιών της RFID, που ανατέθηκε από κοινού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) (ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης) το 2009, θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερο καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των τεχνολογιών της RFID,

Κ.  επισημαίνοντας την ιδιαίτερη σημασία της ευαισθητοποίησης των ευρωπαίων πολιτών στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους, περιλαμβανομένων των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, και της προώθησης του ψηφιακού γραμματισμού και των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων μεταξύ των καταναλωτών,

ΚΑ.    επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη του Ίντερνετ των πραγμάτων πρέπει να είναι προσβάσιμη για όλους τους πολίτες της ΕΕ και να υποστηρίζεται από αποτελεσματικές πολιτικές που στοχεύουν στην κάλυψη του ψηφιακού χάσματος στο εσωτερικό της ΕΕ, παρέχοντας σε περισσότερους πολίτες ηλεκτρονικές δεξιότητες και γνώση του ψηφιακού τους περιβάλλοντος,

ΚΒ. επισημαίνοντας ότι τα οφέλη των τεχνολογιών που σχετίζονται με το Ίντερνετ των πραγμάτων πρέπει να ενισχυθούν μέσω της αποτελεσματικής προστασίας, η οποία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό κάθε εξέλιξης που εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και για την εμπιστοσύνη των πολιτών σε εκείνους που κατέχουν πληροφορίες για αυτούς,

ΚΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές συνέπειες της ανάπτυξης του Ίντερνετ των πραγμάτων είναι άγνωστες και ενδέχεται να διευρύνουν το σημερινό ή να δημιουργήσουν ένα νέο ψηφιακό χάσμα,

1.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής και εγκρίνει, κατ' αρχήν, τις κατευθύνσεις του σχεδίου δράσης για την προώθηση του Ίντερνετ των πραγμάτων·

2.   έχει την άποψη ότι η διάδοση του ΄Ιντερνετ των πραγμάτων θα επιτρέψει την βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσώπων και των πραγμάτων και μεταξύ των ίδιων των πραγμάτων που μπορεί να αποφέρει τεράστια οφέλη στους πολίτες της ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν σεβαστές η ασφάλεια, η προστασία των δεδομένων και η ιδιωτική ζωή·

3.   συμμερίζεται την ιδιαίτερη προσοχή που αποδίδει η Επιτροπή στην ασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, καθώς και την διακυβέρνηση του Ίντερνετ των πραγμάτων, διότι ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και ο ανοιχτός χαρακτήρας και η διαλειτουργικότητα, αποτελούν τον μοναδικό τρόπο να αποκτήσει το Ίντερνετ των πραγμάτων ευρύτερη κοινωνική αποδοχή· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο να αντιμετωπίσουν τις απειλές που σχετίζονται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν όλες τις υπάρχουσες διεθνείς διατάξεις ασφαλείας στον κυβερνοχώρο, περιλαμβανομένης της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο·

4.   πιστεύει ακράδαντα ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής συνιστά βασική αξία και ότι όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων· ζητεί ως εκ τούτου την προσαρμογή της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο τρέχον ψηφιακό περιβάλλον·

5.   εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή αντιδρά έγκαιρα στις νέες εξελίξεις στον εν λόγω τομέα, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στο πολιτικό σύστημα να θεσπίσει κανόνες σε πρώιμο στάδιο·

6.   τονίζει ότι προϋπόθεση για την προώθηση της τεχνολογίας αποτελεί η εισαγωγή νομικών διατάξεων που θα ενισχύσουν τον σεβασμό για τις θεμελιώδεις αξίες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

7.   τονίζει ότι τα ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής πρέπει να αντιμετωπισθούν μέσω των επικείμενων προτύπων που πρέπει να καθορίσουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας που θα εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών·

8.   καλεί την Επιτροπή να συντονίσει το έργο της σε ό,τι αφορά το Ίντερνετ των πραγμάτων με το γενικότερο έργο της σε ό,τι αφορά την ψηφιακή ατζέντα·

9.   καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση των επιπτώσεων της χρήσης της τρέχουσας υποδομής δικτύου του «Ιντερνετ» για τις εφαρμογές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Ίντερνετ των πραγμάτων, σε σχέση με τη συμφόρηση του δικτύου και την ασφάλεια των δεδομένων, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν οι εφαρμογές και ο εξοπλισμός του Ίντερνετ των πραγμάτων είναι συμβατές και κατάλληλες·

10. εκτιμά ότι, κατά τα προσεχή έτη, η ανάπτυξη του Ίντερνετ των πραγμάτων και των σχετικών με αυτό εφαρμογών θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών και τις συνήθειές τους, επιφέροντας ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών·

11. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να δομηθεί ένα Ίντερνετ των πραγμάτων χωρίς αποκλεισμούς, αποφεύγοντας εξ αρχής τον κίνδυνο, τόσο σε επίπεδο κράτους μέλους όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μιας άνισης ανάπτυξης, διάδοσης και χρήσης των τεχνολογιών του Ίντερνετ των πραγμάτων· επισημαίνει ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα ζητήματα αυτά, τα οποία θα ήταν καλύτερο να αντιμετωπισθούν προτού το Ίντερνετ των πραγμάτων εξελιχθεί περαιτέρω·

12. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες της Ένωσης κατά τον σχεδιασμό των ΤΠΕ και του Ίντερνετ των πραγμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κεφάλαια για την εξασφάλιση της συγχρηματοδότησης στην εφαρμογή των εν λόγω τεχνολογιών και άλλων έργων στον τομέα των ΤΠΕ στις περιφέρειες αυτές, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους και να αποτρέψουν τον αποκλεισμό τους από κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες·

13. υπογραμμίζει ότι η χρήση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RFID μπορεί μεν να είναι αποτελεσματική στην καταπολέμηση των απομιμήσεων, των απαγωγών βρεφών από μαιευτήρια και την αναγνώριση ζώων, καθώς και σε μια σειρά άλλων περιπτώσεων, αλλά μπορεί επίσης να αποδειχτεί επικίνδυνη και να θέσει ζητήματα δεοντολογίας για τους πολίτες και την κοινωνία, σε σχέση με τα οποία πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις·

14. τονίζει τη σημασία της μελέτης των κοινωνικών, ηθικών και πολιτισμικών συνεπειών του Ίντερνετ των πραγμάτων, ενόψει της ενδεχόμενης εκτεταμένης πολιτισμικής μεταμόρφωσης που θα προκαλέσουν αυτές οι τεχνολογίες· εκτιμά, συνεπώς, ότι είναι σημαντικό η κοινωνικοοικονομική έρευνα και ο πολιτικός διάλογος σχετικά με το Ίντερνετ των πραγμάτων να συμβαδίζουν με την πρόοδο της τεχνολογικής έρευνας και καλεί την Επιτροπή να συστήσει επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία να αξιολογήσει σε βάθος τις πτυχές αυτές και να προτείνει ένα ηθικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών και εφαρμογών·

15. παρατηρεί ότι η τεχνολογία της RFID και άλλες τεχνολογίες που συνδέονται με το Ίντερνετ των πραγμάτων, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την έξυπνη σήμανση των προϊόντων και των καταναλωτικών αγαθών, και για συστήματα επικοινωνίας μεταξύ πραγμάτων και ανθρώπων, μπορούν να χρησιμοποιούνται παντού και είναι ουσιαστικά αόρατες και αθόρυβες· ζητεί, κατά συνέπεια, η τεχνολογία αυτή να αποτελέσει αντικείμενο προσεκτικότερης αξιολόγησης από πλευράς της Επιτροπής, η οποία να καλύπτει, συγκεκριμένα:

· τις επιπτώσεις των ραδιοσυχνοτήτων και άλλων μέσων που διευκολύνουν τις τεχνολογίες αναγνώρισης στην υγεία·

· τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και της ανακύκλωσής τους·

· την ιδιωτική ζωή και την εμπιστοσύνη των χρηστών·

· τους αυξημένους κινδύνους ασφαλείας στον κυβερνοχώρο·

· την παρουσία έξυπνων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε συγκεκριμένα προϊόντα·

· το δικαίωμα στη σίγαση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, που παρέχει εξουσία και έλεγχο στους χρήστες·

· τις εγγυήσεις για τους πολίτες, όσον αφορά την προστασία κατά τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων·

· την ανάπτυξη μιας πρόσθετης δομής και υποδομής δικτύου για τις εφαρμογές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Ίντερνετ των πραγμάτων·

· τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής προστασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ από κάθε είδους επιγραμμική επίθεση στον κυβερνοχώρο·

· τις επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα ζώα, και ιδίως στα πτηνά, στις πόλεις·

· την εναρμόνιση των περιφερειακών προτύπων·

· την ανάπτυξη ανοιχτών τεχνολογικών προτύπων και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων συστημάτων·

καθώς και, ενδεχομένως, κάποια ειδική νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

16. τονίζει ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής μέσω προαιρετικής συμμετοχής ή/και της εκ κατασκευής προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ιδίως με τη χρήση της αυτόματης απενεργοποίησης των ετικετών στο σημείο πώλησης, εκτός εάν οι καταναλωτές συμφωνήσουν ρητά για το αντίθετο· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, τονίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των τεχνολογιών που σχετίζονται με το Ίντερνετ των πραγμάτων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, το νωρίτερο δυνατό, τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια· υπογραμμίζει ότι οι εφαρμογές της τεχνολογίας της RFID πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες περί σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να κάνει σεβαστό το δικαίωμα των πολιτών να επιλέγουν προϊόντα που δεν είναι εφοδιασμένα με τεχνολογίες του Ίντερνετ των πραγμάτων, ή να μπορούν να τα αποσυνδέουν ανά πάσα στιγμή από το δικτυακό περιβάλλον τους·

17. σημειώνει ότι ενώ οι παθητικές τεχνολογίες RFID έχουν περιορισμένο εύρος, οι ενεργητικές συσκευές RFID μπορούν να μεταδίδουν δεδομένα σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις· τονίζει ότι εν προκειμένω πρέπει να θεσπισθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για κάθε μεμονωμένο τύπο τεχνολογίας RFID·

18. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα που συλλέγονται και ερμηνεύονται αυτομάτως και ποιος τα ελέγχει·

19. καλεί τους κατασκευαστές να διασφαλίσουν το δικαίωμα τ στη σίγαση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων κάνοντας τις συσκευές RFID αφαιρέσιμες ή άλλως εύκολα απενεργοποιήσιμες από τον καταναλωτή μετά την αγορά· τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται για την παρουσία παθητικών ή ενεργητικών συσκευών RFID, την εμβέλεια ανάγνωσής τους, το είδος των δεδομένων που διαβιβάζονται -είτε προς είτε από τη συσκευή- και τη χρήση των δεδομένων αυτών, καθώς και ότι οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στις συσκευασίες και να επεξηγούνται με περισσότερες λεπτομέρειες στα πληροφοριακά φυλλάδια·

20. καλεί τους φορείς εκμετάλλευσης εφαρμογών RFID να λάβουν όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα δεν σχετίζονται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται είτε από τον φορέα εκμετάλλευσης εφαρμογών RFID είτε από άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι συμβατή προς τις ισχύουσες αρχές και τους νομικούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων·

21. υπογραμμίζει ότι, στο βαθμό που τα ολοκληρωμένα κυκλώματα στα προς λιανική πώληση προϊόντα δεν προβλέπεται να έχουν εφαρμογές πέρα από το σημείο πώλησης, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ενσωματώνονται σε αυτά, κατά την κατασκευή τους, τεχνικές διατάξεις που να διασφαλίζουν την απενεργοποίησή τους και, με τον τρόπο αυτό, να περιορίζουν τη διατήρηση των δεδομένων·

22. θεωρεί ότι πρέπει να δίνεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να επιλέξουν εάν θα συμμετάσχουν ή όχι στο Ίντερνετ των πραγμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αυτοεξαίρεσης από μεμονωμένες τεχνολογίες του Ίντερνετ των πραγμάτων χωρίς την απενεργοποίηση άλλων εφαρμογών ή μίας ολόκληρης συσκευής·

23. τονίζει την ανάγκη κάθε τεχνολογία στο πλαίσιο του Ίντερνετ των πραγμάτων να περιλαμβάνει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των συσκευών και τα πλέον ασφαλή συστήματα μετάδοσης προκειμένου να αποφεύγεται η εξαπάτηση και να επιτρέπεται η κατάλληλη επαλήθευση της ταυτότητας και εξουσιοδότηση των συσκευών· επισημαίνει τις δυνατότητες εξαπάτησης όσον αφορά την ταυτότητα των χρηστών και των προϊόντων, μέσω της κλωνοποίησης των ετικετών του Ίντερνετ των πραγμάτων ή της υποκλοπής των δεδομένων που ανταλλάσσονται· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ανάπτυξη ενός διαφανούς συστήματος Ίντερνετ των πραγμάτων που θα λαμβάνει υπόψη, ιδίως, τα εξής:

 σαφής αναφορά της παρουσίας μέσων διευκόλυνσης του εντοπισμού και της ανιχνευσιμότητας·

•   μέτρα ασφαλείας που διασφαλίζουν ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα·

•  παροχή δυνατότητας στους καταναλωτές και στις απονέμουσες αρχές να ελέγχουν την αναγνωσιμότητα των δεδομένων και τη λειτουργία του συστήματος·

24. εκτιμά ως θέμα προτεραιότητας να δημιουργηθεί ένα συνολικό κανονιστικό πλαίσιο και να οριστούν συγκεκριμένες προθεσμίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση και τη διευκόλυνση των δημόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων όσον αφορά το Ίντερνετ των πραγμάτων και τα ευφυή δίκτυα που είναι αναγκαία για την υποστήριξη της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών·

25. επισημαίνει ότι, ενώ οι τεχνολογίες της RFID είναι σημαντικές, και άλλες τεχνολογίες αποτελούν επίσης τμήμα του Ίντερνετ των πραγμάτων· τονίζει ότι η έρευνα σε σχέση με ζητήματα χρηματοδότησης και διακυβέρνησης πρέπει να κατευθυνθεί και προς τις τεχνολογίες αυτές·

26. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη χρήση των εφαρμογών του Ίντερνετ των πραγμάτων για την προώθηση διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ που είναι σε εξέλιξη, όπως οι «ΤΠΕ για ενεργειακή απόδοση», οι «έξυπνοι μετρητές», η «ενεργειακή σήμανση», η «ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», η «προστασία από παραποιημένα φαρμακευτικά και άλλα προϊόντα», κτλ·

27. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί πιθανές νέες απειλές που θέτει ο ευπρόσβλητος χαρακτήρας των στενά διασυνδεδεμένων συστημάτων·

28. καλεί την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι τεχνολογίες που συνδέονται με το Ίντερνετ των πραγμάτων περιλαμβάνουν απαιτήσεις χρήστη (π.χ. επιλογή απενεργοποίησης της ανιχνευσιμότητας) και σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών· υπενθυμίζει στο πλαίσιο αυτό τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) για την ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών και, κατά συνέπεια, του Ίντερνετ των πραγμάτων, γεγονός που θα επιτρέψει την ενίσχυση της αποδοχής και της εμπιστοσύνης από την πλευρά των καταναλωτών·

29. φρονεί ότι η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και η ίδια η λειτουργία και το επιχειρηματικό δυναμικό του Ίντερνετ των πραγμάτων θα εξαρτηθούν από την εμπιστοσύνη που θα επιδείξουν οι ευρωπαίοι καταναλωτές στο σύστημα αυτό, και επισημαίνει το γεγονός ότι εμπιστοσύνη υπάρχει όταν αίρονται οι αμφιβολίες σχετικά με πιθανές απειλές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την υγεία·

30. τονίζει ότι αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να βασίζεται σε ένα σαφές νομικό πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει κανόνες που θα διέπουν τον έλεγχο, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση των δεδομένων που συλλέγονται και μεταδίδονται μέσω του Ίντερνετ του πραγμάτων, καθώς και τους τύπους συναίνεσης που απαιτούνται από τους καταναλωτές·

31. θεωρεί ότι το Ίντερνετ των πραγμάτων περιλαμβάνει πολλά οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες και μπορεί να αποτελέσει μέσο κάλυψης των αναγκών ενός γηράσκοντος πληθυσμού, παρέχοντας χρήσιμες υπηρεσίες περίθαλψης· επισημαίνει εν προκειμένω ότι με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας, οι τυφλοί και τα άτομα με προβλήματα όρασης μπορούν να αντιλαμβάνονται καλύτερα το περιβάλλον τους μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών βοηθημάτων· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διασφαλισθεί η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η εύκολη εγκατάσταση και λειτουργία, καθώς και η διάθεση πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές·

32. τονίζει ότι είναι αναγκαία η διαφάνεια των οικονομικών επιπτώσεων για τον χρήστη σε σχέση, για παράδειγμα, με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από την εφαρμογή και τη χρήση των πραγμάτων·

33. θεωρεί ότι τα έργα που αφορούν το Ίντερνετ των πραγμάτων και τις ΤΠΕ απαιτούν εν γένει ευρείες εκστρατείες πληροφόρησης για να εξηγηθεί στους πολίτες ο σκοπός της υλοποίησής τους· τονίζει ότι η ενημέρωση και η εκπαίδευση της κοινωνίας, όσον αφορά τις δυνητικές χρήσεις και τα σαφή οφέλη που προσφέρουν τεχνολογίες όπως η RFID, έχουν καίρια σημασία για την αποφυγή της παρερμηνείας τους, που θα είχε ως συνέπεια τη μη υποστήριξή τους από τους πολίτες· τονίζει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το Ίντερνετ των πραγμάτων, τόσο για ατομικό όσο και για συλλογικό όφελος, οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να κατανοήσουν αυτές τις νέες τεχνολογίες και πρέπει να έχουν κίνητρα και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν κατάλληλα·

34. επισημαίνει ότι το Ίντερνετ των πραγμάτων θα οδηγήσει σε μια συλλογή πραγματικά τεράστιων όγκων δεδομένων· εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την προσαρμογή της οδηγίας περί της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό να εξετασθεί το ζήτημα των δεδομένων που συλλέγονται και μεταδίδονται μέσω του Ίντερνετ των πραγμάτων·

35. θεωρεί ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια γενική αρχή σύμφωνα με την οποία ο σχεδιασμός των τεχνολογιών του Ίντερνετ των πραγμάτων θα πρέπει να αποσκοπεί αποκλειστικά στη συγκέντρωση και χρησιμοποίηση του απολύτως ελάχιστου όγκου δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους, ενώ θα πρέπει να αποτρέπεται η συγκέντρωση τυχόν συμπληρωματικών δεδομένων·

36. ζητεί ένα σημαντικό μέρος των δεδομένων που ανταλλάσσονται μέσω του Ίντερνετ των πραγμάτων να καθίσταται ανώνυμο προτού μεταδοθεί, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικής ζωής·

37. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι άλλα μέρη του κόσμου, και συγκεκριμένα η Ασία, αναπτύσσονται ταχύτερα στον τομέα αυτόν, και ότι είναι συνεπώς σκόπιμο να υιοθετηθεί μια δυναμική προσέγγιση και να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο κατά την επεξεργασία κανόνων για το πολιτικό σύστημα και τη θέσπιση των τεχνικών προτύπων για το Ίντερνετ των πραγμάτων·

38. υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να ανακάμψει η ευρωπαϊκή οικονομία, είναι σκόπιμο να γίνουν επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών , ώστε να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη χάρη στη διευκόλυνση της πρόσβασης διαρκώς περισσότερων ευρωπαίων πολιτών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε νέα συστήματα και νέες εφαρμογές· επισημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να βρίσκεται στην αιχμή της εξέλιξης των τεχνολογιών του Διαδικτύου· προτείνει τον διπλασιασμό του προϋπολογισμού της έρευνας για τις ΤΠΕ στην ΕΕ και τον τετραπλασιασμό του προϋπολογισμού στήριξης των ΤΠΕ στις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές·

39. υπογραμμίζει ότι η έρευνα θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων της υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται ούτως ώστε οι εφαρμογές του Ίντερνετ των πραγμάτων να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο·

40. καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει και να αυξήσει τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων του έβδομου προγράμματος πλαισίου στον τομέα του Ίντερνετ των πραγμάτων, ώστε να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πτυχή των ΤΠΕ, και εγκρίνει τη χρησιμοποίηση του προγράμματος πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (ΡΙC) για την προώθηση της διάδοσής του· ειδικότερα, ζητεί την ανάπτυξη πιλοτικών έργων που μπορούν να έχουν άμεσα θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών στους τομείς της ηλεκτρονικής υγείας, της ηλεκτρονικής μάθησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου, της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης)· ανησυχεί, ωστόσο, για το γραφειοκρατικό βάρος που σχετίζεται με το πρόγραμμα πλαίσιο και καλεί την Επιτροπή να το εξαλείψει, αναδιοργανώνοντας τις διαδικασίες του ΠΠ και δημιουργώντας ένα συμβούλιο χρηστών·

41. εκτιμά ότι το Ίντερνετ των πραγμάτων διαθέτει σημαντικό δυναμικό στο επίπεδο της ανάπτυξης της οικονομίας και της παραγωγής, της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και της βελτίωσης των επιχειρηματικών αλυσίδων εφοδιασμού και διανομής, της διαχείρισης αποθήκης και της δημιουργίας νέων δυνατοτήτων στο επίπεδο της απασχόλησης και των επιχειρηματικών ευκαιριών·

42. τονίζει ότι οι τεχνολογίες της RFID θα επιτρέψουν, αφενός, στις ευρωπαϊκές βιομηχανίες να ελέγχουν τον όγκο των αγαθών που κυκλοφορούν (δηλαδή να παράγουν μόνο εφόσον είναι αναγκαίο, πράγμα που έχει ως συνέπεια και την προστασία του περιβάλλοντος) και θα προσφέρουν, αφετέρου, ένα αποτελεσματικό μέσο καταπολέμησης της πειρατείας και της παραποίησης, καθώς θα διασφαλίζεται η ανίχνευση των εν λόγω αγαθών·

43. εκτιμά ότι, χάρη στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις παραγωγικές διαδικασίες, θα αυξηθεί η απόδοση των πόρων και η ανταγωνιστικότητα των καταναλωτικών αγαθών στην αγορά·

44. τονίζει ότι χρειάζεται εντατικός διεθνής διάλογος και κοινά σχέδια δράσης όσον αφορά το Ίντερνετ των πραγμάτων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις του Ίντερνετ των πραγμάτων στο διεθνές εμπόριο·

45. εγκρίνει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει να εποπτεύει και να αξιολογεί την ανάγκη πρόσθετων εναρμονισμένων φασμάτων όσον αφορά ειδικές χρήσεις του Ίντερνετ των πραγμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των διαφόρων ζωνών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, κατά τη χάραξη των στόχων συντονισμού και εναρμόνισης της Ένωσης μέσω των πολυετών προγραμμάτων πολιτικής ραδιοφάσματος, να λάβει υπόψη τις ανάγκες του Ίντερνετ των πραγμάτων· τονίζει ότι αυτού του είδους τα φάσματα πρέπει να παραμείνουν δημόσια και ότι η χρήση τους πρέπει να ρυθμίζεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να συμβάλλει στην ενθάρρυνση και στη χρηματοδότηση περαιτέρω τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης στον εν λόγω τομέα· πιστεύει ότι το μη αδειοδοτημένο φάσμα πρέπει να χρησιμεύσει, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών (ασύρματης δικτύωσης), ως μέσο διευκόλυνσης της καινοτομίας·

46. τονίζει τον κίνδυνο νομικής αβεβαιότητας στην περίπτωση των νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων·

47. πιστεύει ότι η συμμετοχή σε όλα τα πολιτικά επίπεδα (ΕΕ, εθνικό και περιφερειακό) αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αποτελεσματική ανάπτυξη και υποστήριξη του Ίντερνετ των πραγμάτων· υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ανάπτυξη του Ίντερνετ των πραγμάτων, ώστε αυτό να υπερβεί την αποκλειστικώς ιδιωτική πλευρά του· υπενθυμίζει επίσης ότι οι τοπικές αρχές θα μπορούν να κάνουν ευρεία χρήση, όπως, παραδείγματος χάρη, στην οργάνωση των δημόσιων μεταφορών, τη συλλογή των απορριμμάτων, τον υπολογισμό των επιπέδων ρύπανσης και τη διαχείριση της κυκλοφορίας· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε διαβουλεύσεις, σε όλα τα πολιτικά επίπεδα, στο πλαίσιο του έργου της σχετικά με το Ίντερνετ των πραγμάτων, σε πνεύμα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης·

48. επισημαίνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω των τεχνολογιών του Ίντερνετ των πραγμάτων πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες, επαληθεύσιμες και να επιδέχονται διόρθωση, σε περίπτωση βλάβης ενός συστήματος που βασίζεται σε αυτό· τονίζει ότι, καθώς οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνονται σε συστήματα ασφαλείας, όπως ο έλεγχος της κυκλοφορίας ή η ρύθμιση της θερμοκρασίας, η λανθασμένη πληροφόρηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ζωές·

49. τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην απλοποίηση των αλυσίδων μεταφορών, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των μεταφορών, την υποστήριξη της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων μεταφοράς και τη δημιουργία πράσινων διαδρόμων, και ότι οι τεχνολογίες RFID μπορούν να προσφέρουν καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αυξάνοντας παράλληλα την ικανοποίηση των πελατών·

50. εκτιμά ότι η χρησιμοποίηση του Ίντερνετ των πραγμάτων στη φύση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών, με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και, ως εκ τούτου, την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και τη βελτίωση της σχέσης μεταξύ των ΤΠΕ και του περιβάλλοντος·

51. ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να ορισθούν σε διεθνές επίπεδο κοινοί κανόνες όσον αφορά την τυποποίηση της τεχνολογίας της RFID και άλλων τεχνολογιών του Ίντερνετ των πραγμάτων και των εφαρμογών τους, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας και τη διαμόρφωση μιας ανοικτής, διαφανούς και τεχνολογικά ουδέτερης υποδομής· τονίζει ότι, χωρίς σαφή και αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως το TCP5/IP6 στον κόσμο του Διαδικτύου, η επέκταση του Ίντερνετ των πραγμάτων πέραν των εφαρμογών RFID δεν μπορεί να λάβει παγκόσμιο χαρακτήρα·

52. υποστηρίζει την πρόταση να εγκριθεί, το συντομότερο δυνατό, η έκδοση 6 του πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IPv6), με βάση την οποία θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον η ανάπτυξη και απλοποίηση του Διαδικτύου·

53. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει, εντός του 2010, μια ανακοίνωση σχετικά με την ασφάλεια, το σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την εμπιστοσύνη στην κοινωνία της πληροφορίας· υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία της ανακοίνωσης αυτής και των προτεινόμενων μέτρων προκειμένου να ενισχυθούν οι κανόνες που αφορούν τα θέματα της ασφάλειας των πληροφοριών, της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, όπου περιλαμβάνονται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων·

54. πιστεύει πως είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα, και όχι μόνο ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, θα προστατεύονται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του Ίντερνετ του πραγμάτων·

55. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε συστάσεις όσον αφορά τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των δημοσίων διοικητικών και νομοθετικών οργάνων και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, σε σχέση με το Ίντερνετ των πραγμάτων·

56. ζητεί από την Επιτροπή να μεριμνήσει επιμελώς για την ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που έχουν ήδη εγκριθεί επί του θέματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να παρουσιάσει, μέχρι το τέλος του έτους, ένα χρονοδιάγραμμα ως προς τις κατευθύνσεις που σκοπεύει να προτείνει σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ασφάλειας του Ίντερνετ των πραγμάτων και των εφαρμογών της RFID·

57. ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει κοινωνικό διάλογο όσον αφορά το Ίντερνετ των πραγμάτων και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στην καθημερινή ζωή· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διαβουλεύσεις με την ευρωπαϊκή βιομηχανία και να την ενθαρρύνει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον σχεδιασμό και την πρόταση καινοτόμων, τυποποιημένων και διαλειτουργικών τεχνολογιών·

58. καλεί την Επιτροπή να εντάξει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο σχέδιο δράσης για το Ίντερνετ των πραγμάτων·

59. καλεί επίσης την Επιτροπή να το ενημερώνει τακτικά σχετικά με την εξέλιξη του διαλόγου που διεξάγεται με τους φορείς του τομέα και με τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και σχετικά με τις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει·

60. θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει την πιθανότητα περαιτέρω μείωσης του κόστους της περιαγωγής για δεδομένα·

61. τονίζει ότι η διακυβέρνηση του Ίντερνετ των πραγμάτων πρέπει να διατηρεί τον διοικητικό φόρτο σε ένα ελάχιστο επίπεδο και να εντάσσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και ζητεί, κατά συνέπεια, συγκεκριμένες και επαρκείς ρυθμίσεις σε επίπεδο ΕΕ·

62. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις πτυχές της διακυβέρνησης του Διαδικτύου που πιστεύει ότι πρέπει να υπαχθούν σε ρύθμιση σήμερα σε σχέση με το Ίντερνετ των πραγμάτων, καθώς και το σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να διασφαλισθεί το γενικό δημόσιο συμφέρον·

63. ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να αναλύσει τα προβλήματα που συνδέονται με τη διακυβέρνηση του Ίντερνετ των πραγμάτων με τη βοήθεια των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα· θεωρεί επίσης απαραίτητη την ανάλυση των πτυχών που αφορούν τα συστήματα ασφαλείας ασύρματων δικτύων Wi-Fi·

64. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

2009/2225(INI), έκθεση Del Castillo, A7-0066/2010.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έχουν περάσει περισσότερα από 40 χρόνια από τις πρώτες εφαρμογές του Ίντερνετ, όπως υπενθύμισε ο Sir Tim Berners-Lee, εφευρέτης του World Wide Web, ο οποίος είχε προσκληθεί προσφάτως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(1). Κατά την περίοδο αυτή, και ειδικότερα κατά τα τελευταία 25 χρόνια, το Ίντερνετ εξελίχθηκε με σταθερό και αδιάλειπτο τρόπο. Σήμερα, το Ίντερνετ συνδέει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο άτομα σε δίκτυο· η ανοιχτή αρχιτεκτονική του, η οποία βασίζεται σε μια τυποποιημένη τεχνολογία διευκόλυνε τη διάδοση και τη διαλειτουργικότητα σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Ίντερνετ των πραγμάτων, πρόγραμμα που ξεκίνησε το 1999 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθίσταται με τη σειρά του ολοένα και περισσότερο δημοφιλές και κατά τα 10 έως 15 επόμενα χρόνια πρόκειται να αποτελέσει πραγματική επανάσταση στον τομέα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των προσώπων και των πραγμάτων και μεταξύ των ίδιων των πραγμάτων, χάρη στην αυξανόμενη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας της RFID (ραδιοσυχνικής αναγνώρισης).

Το στοιχείο που χαρακτηρίζει την τεχνολογία της RFID είναι ο αναμεταδότης, ήτοι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα το οποίο αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα και μια κεραία. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα, οι διαστάσεις του οποίου είναι λίγα χιλιοστά, μπορεί να περιέχει, να δέχεται και να διαβιβάζει ασύρματα πληροφορίες όσον αφορά τη φύση και τη σύνθεση του προϊόντος επί του οποίου έχει τοποθετηθεί.

Οι εμπειρογνώμονες που εργάζονται στον τομέα αυτό φρονούν ότι στο μέλλον, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα θα αντικαταστήσουν τους ραβδοκώδικες που χρησιμοποιούνται σήμερα. Το πλεονέκτημα της τεχνολογίας της RFID σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα συνίσταται στο γεγονός ότι το ολοκληρωμένο κύκλωμα δεν προϋποθέτει επαφή προκειμένου να αναγνωσθεί, όπως οι μαγνητικές ταινίες, ούτε είναι ορατό, όπως οι ραβδοκώδικες. Επιπλέον, αξίζει να υπογραμμίσουμε την ιδιαιτερότητα και τον αριθμό των πληροφοριών που μπορούν να περιέχουν τα ολοκληρωμένα αυτά κυκλώματα όσον αφορά τα αντικείμενα επί των οποίων τοποθετούνται – χάρη στην τεχνολογία αυτή.

Εφαρμογές του Ίντερνετ των πραγμάτων σήμερα και μελλοντικές εξελίξεις

Μπορούν ήδη να βρεθούν συγκεκριμένα παραδείγματα σε διάφορους τομείς:

•  στον τομέα του αυτοκινήτου, τα ολοκληρωμένα κυκλώματα μπορούν να μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο στους οδηγούς πληροφορίες σχετικά με την πίεση των ελαστικών·

•  στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων, η τεχνολογία της RFID επιτρέπει την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προϊόντων όσον αφορά την υγειονομική ασφάλεια και τα χημικά, φυσικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του διατιθέμενου στην αγορά προϊόντος. Εξάλλου, τα ολοκληρωμένα συστήματα επιτρέπουν τη βελτίωση και την επιτάχυνση της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος.

Πολλές άλλες εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί και τεθεί σε εφαρμογή στους τομείς της εφοδιαστικής και των μεταφορών, με πολύ θετικά αποτελέσματα. Ορισμένες χώρες (το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες) έχουν εισαγάγει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα στα εθνικά διαβατήρια.

Όσον αφορά το μέλλον, η τεχνολογία της RFID, σε συνδυασμό με μια διεύθυνση IP (πρωτόκολλο Ίντερνετ), θα ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός γιγαντιαίου ασύρματου δικτύου των πραγμάτων. Το συχνότερα αναφερόμενο παράδειγμα αφορά τα ψυγεία, τα οποία, εφόσον έχουν προγραμματισθεί σωστά, θα μπορούν να αναγνωρίσουν εάν τα προϊόντα έχουν ενδεχομένως αλλοιωθεί ή πρόκειται να αλλοιωθούν σύντομα και να ενημερώσουν σχετικά τον καταναλωτή. Περαιτέρω εξελίξεις προβλέπονται όταν θα έχει δημιουργηθεί η διασύνδεση με το σύστημα Galileo.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2009(2), στην οποία βασίζεται η παρούσα έκθεση πρωτοβουλίας, προοιωνίζει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο περιλαμβάνει 14 πρωτοβουλίες, για την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων, του Ίντερνετ των πραγμάτων και την προώθηση της διάδοσής του.

Η άποψη της εισηγήτριας

Η εισηγήτρια εγκρίνει σε γενικές γραμμές την ανακοίνωση που παρουσίασε η Επιτροπή. Θεωρεί πάντως ότι έχει θεμελιώδη σημασία να εξεταστεί προσεκτικά εάν η σήμερα ισχύουσα νομοθεσία επαρκεί για την κάλυψη των αναμενόμενων εξελίξεων στον τομέα ή εάν, αντιθέτως, θα είναι απαραίτητες άλλες, περισσότερο ενδελεχείς αξιολογήσεις, όσον αφορά ορισμένα σημαντικά θέματα – κυρίως αυτά που έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ζωή και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, τον ιδιωτικό χαρακτήρα των προσωπικών τους δεδομένων και την υγεία των καταναλωτών–, προκειμένου στη συνέχεια να εγκριθεί νέα σχετική κοινοτική νομοθεσία.

Η εισηγήτρια φοβάται ότι ορισμένες γραμμές δράσης του προγράμματος που προβλέπεται από την Επιτροπή ενδέχεται να είναι ανεπαρκείς, λαμβανομένης υπόψη της ταχείας εξέλιξης που γνωρίζει σήμερα η τεχνολογία της RFID. Εκτιμά συνεπώς ότι είναι σκόπιμο να προσεχθούν ιδιαίτερα ορισμένα θέματα, ειδικότερα αυτά τα οποία αφορούν:

- την επίπτωση των ραδιοσυχνοτήτων στην υγεία·

- την ηλεκτρομαγνητική επίπτωση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων·

- την ανακύκλωσή τους·

- την ιδιωτική ζωή των καταναλωτών·

- την παρουσία έξυπνων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε ένα συγκεκριμένο προϊόν·

- το δικαίωμα σιωπής των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων·

- τις εγγυήσεις για τους πολίτες όσον αφορά την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Κατά την εισηγήτρια, η ανάπτυξη νέων εφαρμογών και η ίδια η λειτουργία του Ίντερνετ των πραγμάτων καθώς και οι σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών και τις συνήθειές τους θα εξαρτηθούν από την εμπιστοσύνη που οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα επιδείξουν στο σύστημα. Συνεπώς, κατά την άποψη της εισηγήτριας φαίνεται ότι έχει προτεραιότητα η εξασφάλιση ενός κανονιστικού και νομικού πλαισίου το οποίο, αφενός, θα προστατεύει τον ευρωπαίο καταναλωτή και αφετέρου, θα ενθαρρύνει τις δημόσιες και τις ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα του Ίντερνετ των πραγμάτων.

Το Ίντερνετ των πραγμάτων αποτελεί ένα μεγάλο οικονομικό άνοιγμα, διότι θα επιτρέψει τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών και τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και νέων υπηρεσιών για έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ευρωπαίων πολιτών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πράγματι την πρόθεση να καταλάβει μια θέση πρωτοπορίας στην αγορά, θα πρέπει να υιοθετήσει μια δυναμική προσέγγιση, ενθαρρύνοντας την έρευνα και τα πιλοτικά προγράμματα.

(1)

ετήσια διάλεξη της STOA της 1ης Δεκεμβρίου 2009.

(2)

COM(2009)0278.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (30.4.2010)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων

(2009/2224(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: William (The Earl of) Dartmouth

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι, στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μας, η τεχνολογική πρόοδος έχει κατά πάσα πιθανότητα σημαντικό αντίκτυπο στην καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και στη ροή των πληροφοριών και, αναπόφευκτα, στο παγκόσμιο εμπόριο· σημειώνει ειδικότερα ότι η χρήση ευφυών τεχνολογιών δύναται να βελτιώνει τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της ροής των πληροφοριών, παρέχοντας ταχύτητα, ακρίβεια και διαφάνεια στις εμπορικές συναλλαγές·

2.  διαπιστώνει ότι η πρώτη και περισσότερο απτή εφαρμογή των τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων θα πραγματοποιηθεί στον τομέα του εμπορίου, μέσω της αντικατάστασης των γραμμωτών κωδίκων (barcodes) από ετικέτες ραδιοσυχνικών αναγνωρίσεων (RFID) για κάθε προϊόν· θεωρεί ότι η μετάβαση αυτή, λόγω των διευρυμένων ποσοτικώς και ποιοτικώς τεχνολογικών δυνατοτήτων που προσφέρει η νέα τεχνολογία σε σχέση με την προηγούμενη, δύναται να παρέχει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους κατασκευαστές/ παραγωγούς, τους εμπόρους και τους καταναλωτές, μέσω κυρίως της βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και των ριζικών αλλαγών στην αλυσίδα εφοδιασμού και διανομής·

3.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του όποιου αντικτύπου αναμένεται να έχει η στρατηγική που προτείνει επί της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην διεθνή αγορά·

4.  επισημαίνει ότι ενώ το Διαδίκτυο των Πραγμάτων θα αναπτυχθεί τοπικά, μια ανοικτή, διαφανής και πάνω απ’ όλα προσβάσιμη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών θα ενισχύσει τις ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο και θα διευκολύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

5.  θεωρεί ότι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, μέσω του συνδυασμού τεχνολογιών ιχνηλασιμότητας και ετικετών ασφάλειας της παραγωγής, εμπορίας και προέλευσης του προϊόντος, δύναται να συνεισφέρει σε σημαντικές παραμέτρους της διεξαγωγής του εμπορίου, όπως στην πάταξη του φαινομένου της διακίνησης κλεψίτυπων προϊόντων, στην καλύτερη και περισσότερο ολοκληρωμένη προστασία της υγείας των καταναλωτών, στην αποφυγή μελλοντικών επισιτιστικών κρίσεων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος·

6.  κρίνει ότι το Διαδίκτυο των Πραγμάτων δύναται να συμβάλει στη διευκόλυνση των εμπορικών ροών μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, μέσω της διεύρυνσης των αγορών και της εξασφάλισης ποιοτικών εχεγγύων για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου·

7.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τους οικονομικούς και υλικοτεχνικούς περιορισμούς των ΜΜΕ όταν διατυπώνει προτάσεις και πρότυπα τεχνικής και ψηφιακής φύσης όπως αυτά που προτείνονται στην ανακοίνωσή της. επαναλαμβάνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και απασχόλησης και ότι πρέπει συνεπώς τα συμφέροντα τους να διαφυλάσσονται οριζοντίως σε όλο το φάσμα των διαφόρων νομοθετικών πράξεων που παράγει η ΕΕ. τονίζει εξάλλου ότι η οικονομική εμπειρία διδάσκει ότι οι ΜΜΕ δείχνουν το δρόμο εξόδου από την ύφεση στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί επομένως την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και στην πρόσβασή τους στα νέα συστήματα και εφαρμογές·

8.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εν γένει της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών, καθώς υφίστανται αναρίθμητα ρυθμιστικά και κανονιστικά κενά και ασάφειες σε ό,τι αφορά κρίσιμες πτυχές της εφαρμογής των σχετικών με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων τεχνολογιών· θεωρεί ότι οι κίνδυνοι που υφίστανται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Διαδικτύου υπολείπονται σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό από εκείνους που θα παρουσιάζονται με τη σταδιακή επέκταση του Διαδικτύου των Πραγμάτων· καλεί ως εκ τούτου την ΕΕ να συμπεριλαμβάνει τα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων ζητήματα που εγείρονται αναφορικά με την επέκταση του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε όλες τις τρέχουσες υποθέσεις·

9.  συνιστά επιφυλακτικότητα έναντι συγκεντρωτικών υποδομών και των ενδεχομένων καταχρήσεων μέσω ενός κεντρικού ελέγχου των ροών προϊόντων και πληροφοριών, ιδίως σε ό,τι αφορά σε ηλεκτρονικούς κωδικούς στρατιωτικού εξοπλισμού και τον εν γένει τομέα της κρατικής κυριαρχίας·

10. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει ενεργώς στο προσδιορισμό και καθορισμό αρχών και κανόνων για τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου των Πραγμάτων με τους εμπορικούς εταίρους της σε διεθνή φόρα, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου·

11. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την παροχή χρηματοδοτήσεων μέσω του 7ου προγράμματος πλαισίου και του προγράμματος πλαισίου Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνική αγορά στο πεδίο του Διαδικτύου των Πραγμάτων·

12. υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός ασφαλούς και διαφανούς συστήματος διακυβέρνησης για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kader Arif, Daniel Caspary, Joe Higgins, Yannick Jadot, Bernd Lange, Emilio Menéndez del Valle, Vital Moreira, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Paweł Zalewski, Метин Казак

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Josefa Andrés Barea, George Sabin Cutaş, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Γεώργιος Παπαστάμκος, Jarosław Leszek Wałęsa


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (28.4.2010)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας ,Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με το Διαδίκτυο των πραγμάτων

(2009/2224(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Christian Engström

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις πτυχές της διακυβέρνησης του Διαδικτύου που πιστεύει ότι πρέπει να υπαχθούν σε ρύθμιση σήμερα σε σχέση με το Διαδίκτυο των πραγμάτων, καθώς και το σύστημα μέσω του οποίου μπορεί να διασφαλισθεί το γενικό δημόσιο συμφέρον·

2.   ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να αναλύσει τα προβλήματα που συνδέονται με τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου των πραγμάτων με τη βοήθεια των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα· θεωρεί επίσης απαραίτητη την ανάλυση των πτυχών που αφορούν τα συστήματα ασφαλείας του ασύρματου δικτύου Wi-Fi·

3.   ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα που συλλέγονται και ερμηνεύονται αυτομάτως και ποιος τα ελέγχει·

4.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την ελεύθερη πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες· τονίζει ότι όλες οι πρωτοβουλίες πρέπει να στοχεύουν στη διευκόλυνση της σύνδεσης και της χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και της επικοινωνίας και στη συμμετοχή σε αυτές των μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων·

5.   λόγω των ριζικών αλλαγών που θα επιφέρει το Διαδίκτυο των πραγμάτων, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ομοιόμορφη ανάπτυξη των τεχνολογιών σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, προκειμένου να αποτραπεί η διεύρυνση των ήδη υφιστάμενων χασμάτων, να επιτευχθεί η κατάλληλη συμμετοχή των δημόσιων αρχών σε αυτήν τη διαδικασία, και να αναγνωριστεί η ανάγκη ενίσχυσης των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που αφορούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων και τη διακυβέρνηση του Διαδικτύου·

6.   επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να δημοσιεύσει το 2010 ανακοίνωση σχετικά με τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την εμπιστοσύνη στην κοινωνία της πληροφορίας και να παρακολουθεί συνεχώς τις εν λόγω πτυχές που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των καταναλωτών·

7.   τονίζει ότι τυχόν δεδομένα που μπορούν να συνδεθούν με συγκεκριμένο καταναλωτή, μέσω εξόρυξης δεδομένων ή με άλλους τρόπους, συνιστούν προσωπικά δεδομένα που πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις αρχές της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων·

8.   τονίζει ότι είναι αναγκαία η διαφάνεια των οικονομικών επιπτώσεων για τον χρήστη, σε σχέση για παράδειγμα με την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος από την εφαρμογή και τη χρήση των πραγμάτων·

9.   επιδοκιμάζει την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει διάλογο για τις τεχνικές και νομικές πτυχές του «δικαιώματος σιωπής των πλινθίων», δηλ. της αρχής ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να αποσυνδέονται από το δικτυωμένο περιβάλλον τους ανά πάσα στιγμή·

10. συμφωνεί ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέα πρότυπα με ανοικτό, διαφανή και συναινετικό τρόπο και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών· τονίζει ότι όλα τα νέα πρότυπα σε αυτόν τον τομέα πρέπει να είναι εύκολα και δωρεάν διαθέσιμα, και ότι όλες οι υλοποιήσεις αναφοράς πρέπει κι αυτές να είναι δωρεάν διαθέσιμες, όπως ισχύει με τα πρότυπα που αναπτύχθηκαν από την ομάδα τεχνολογίας του Διαδικτύου (IETF) τονίζει ότι οι υποδομές για το Διαδίκτυο των πραγμάτων πρέπει να είναι αποτελεσματικές, κλιμακοθετήσιμες, αξιόπιστες, ασφαλείς και να χαρακτηρίζονται από εμπιστευτικότητα, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την προστασία των καταναλωτών, κυρίως όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων·

11. αναφέρει ότι δεν έχει υπάρξει επιστημονική συζήτηση σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους και ζημίες από την ηλεκτρομαγνητική μόλυνση και ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να παραβλέψει αυτό το ζήτημα·

12. υπογραμμίζει ότι η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν σημαντική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία και ανταγωνιστικότητα και ότι πρέπει να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν·

13. συμφωνεί ότι είναι ουσιώδες τα νέα συστήματα και εφαρμογές να μην παρεμποδίζονται από αξεπέραστους φραγμούς και ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων και των εφαρμογών·

14. θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει την πιθανότητα περαιτέρω μείωσης του κόστους της πλοήγησης με περιαγωγή·

15. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι η ΕΕ δεν έχει επί του παρόντος ηγετικό ρόλο όσον αφορά την καινοτομία στον τομέα του Διαδικτύου των πραγμάτων, και καλεί συνεπώς την Επιτροπή να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις για το Διαδίκτυο των πραγμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων έρευνας του Εβδόμου Προγράμματος Πλαισίου και των πιλοτικών προγραμμάτων του Προγράμματος Πλαισίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, καθώς και να δώσει έμφαση στην ανάπτυξη των υποδομών και στην εξάπλωση της ευρυζωνικότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cristian Silviu Buşoi, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Jürgen Creutzmann, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Louis Grech, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Sandra Kalniete, Alan Kelly, Eija-Riitta Korhola, Edvard Kožušník, Giovanni La Via, Kurt Lechner, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Mitro Repo, Dominique Riquet, Robert Rochefort, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Andreas Schwab, Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Bernadette Vergnaud

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Canfin, Othmar Karas, Amalia Sartori, Jarosław Leszek Wałęsa


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (30.4.2010)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με το Ίντερνετ των πραγμάτων

(2009/2224(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eva Lichtenberger

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ίντερνετ του μέλλοντος θα υπερβαίνει τα σημερινά παραδοσιακά όρια του εικονικού κόσμου, μέσω της σύνδεσής του με τον κόσμο των υλικών αντικειμένων,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει ακόμη πιο διαφοροποιημένες εφαρμογές των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RFID (ραδιοσυχνική αναγνώριση), ωστόσο η συγκεκριμένη τεχνολογία θέτει νέα προβλήματα σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά τα ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι τελείως ή σχεδόν τελείως αόρατα,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής μας (κάρτα συγκοινωνιών, ρούχα, κινητό τηλέφωνο, αυτοκίνητο) θα μπορούσαν τελικά να εφοδιασθούν με ολοκληρωμένο κύκλωμα RFID, το οποίο θα αποκτήσει πολύ γρήγορα μείζονα οικονομική διάσταση, δεδομένων των πολλαπλών εφαρμογών του,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Διαδίκτυο των αντικειμένων θα πρέπει να επιτρέπει, μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης και ασύρματων φορητών συσκευών, την άμεση και ασφαλή αναγνώριση ψηφιακών οντοτήτων και υλικών αντικειμένων, προκειμένου να μπορεί να γίνεται ανάκτηση, αποθήκευση, διαβίβαση και συνεχής επεξεργασία των σχετικών δεδομένων,

1.  εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή αντιδρά έγκαιρα στις νέες εξελίξεις στον εν λόγω τομέα, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στο πολιτικό σύστημα να θεσπίσει κανόνες σε πρώιμο στάδιο·

2.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι άλλα μέρη του κόσμου, και συγκεκριμένα η Ασία, αναπτύσσονται ταχύτερα στον συγκεκριμένο τομέα, και ότι είναι συνεπώς σκόπιμο στην επεξεργασία κανόνων για το πολιτικό σύστημα και τη θέσπιση των προτύπων για το Διαδίκτυο των πραγμάτων να υιοθετηθεί μια δυναμική προσέγγιση και να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία με τον υπόλοιπο κόσμο·

3.  υπογραμμίζει τα πιθανά οφέλη για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης τα οποία θα προκύψουν από την ανάπτυξη του Ίντερνετ των πραγμάτων·

4.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εγγυηθούν την αρχή του «δικαιώματος σιωπής/σιωπής των πλινθίων», η οποία επιτρέπει σε ιδιώτες και κοινότητες να αποσυνδέονται από την όποια εφαρμογή του Ίντερνετ των πραγμάτων·

5.  υπογραμμίζει ότι, στο βαθμό που τα ολοκληρωμένα κυκλώματα στα προϊόντα που πωλούνται δεν προβλέπεται να έχουν εφαρμογές πέρα από το σημείο πώλησης, θα πρέπει να είναι δυνατόν να ενσωματώνονται σε αυτά, κατά την κατασκευή τους, τεχνικές διατάξεις που να διασφαλίζουν την απενεργοποίησή τους και, με τον τρόπο αυτό, να περιορίζουν τη διατήρηση των δεδομένων·

6.  υπενθυμίζει την ανάγκη ενημέρωσης, διαβούλευσης και ενεργού συμμετοχής των καταναλωτών και των οργανώσεων καταναλωτών, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές εξελίξεις, να προστατευθούν τα δικαιώματα και να διασφαλιστούν η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ασφάλεια του ιδιωτικού βίου·

7.  υπενθυμίζει ότι πρέπει να προωθηθούν πρότυπα ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες προσωπικής φύσης που ενδέχεται να περιέχουν τα ολοκληρωμένα κυκλώματα δεν θα είναι δυνατόν να διαβαστούν από απόσταση από τρίτα πρόσωπα εν αγνοία των ενδιαφερομένων πολιτών·

8.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί πιθανές νέες απειλές που προκαλεί η ευάλωτη φύση στενά συνδεδεμένων συστημάτων·

9.   τονίζει ότι η ανάπτυξη των τεχνολογιών αυτών πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την τήρηση των βασικών αρχών προστασίας των δεδομένων, δηλαδή των αρχών της σκοπιμότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας·

10. τονίζει τον κίνδυνο νομικής αβεβαιότητας στην περίπτωση των νεφελοειδών υπολογιστικών συστημάτων·

11. στηρίζει την προσέγγιση της εκ σχεδιασμού προστασίας της ιδιωτικής ζωής ως απαραίτητο κανόνα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο μέλλον·

12. υπογραμμίζει ότι η χρήση των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RFID μπορεί μεν να είναι αποτελεσματική στην καταπολέμηση των απομιμήσεων, των απαγωγών βρεφών από μαιευτήρια, την αναγνώριση ζώων, κ.λπ., αλλά μπορεί επίσης να αποδειχτεί επικίνδυνη και να θέσει ζητήματα δεοντολογίας για τους πολίτες και την κοινωνία, σε σχέση με τα οποία πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις·

13. θεωρεί αναγκαίο να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι εφαρμογές του Ίντερνετ των πραγμάτων θα επηρεάσουν τον έλεγχο των ίδιων των χρηστών επί της ιδιωτικής τους ζωής και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν, και πώς τα χαρακτηριστικά ιδιωτικής ζωής και ασφάλειας μπορούν να ενσωματωθούν στα εν λόγω συστήματα ήδη από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού· εκτιμά ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη επιπτώσεων των εφαρμογών του Ίντερνετ των πραγμάτων·

14. ζητεί να επιδειχθεί η μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση όσον αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη χρήση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων RFID, δεδομένου ότι οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο των ολοκληρωμένων αυτών κυκλωμάτων, που ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία να επιτρέπουν την αναγνώριση των κατόχων από απόσταση·

15. ζητεί να ενημερώνουν οι έμποροι λιανικής πώλησης τους πελάτες για την πιθανή παρουσία ετικέτας RFID (αναγνώριση μέσω ραδιοσυχνότητας) σε ένα προϊόν·

16. καλεί τους φορείς εκμετάλλευσης εφαρμογών RFID να λάβουν όλα τα εύλογα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα δεδομένα δεν σχετίζονται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο με οποιαδήποτε μέσα που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται είτε από τον φορέα εκμετάλλευσης εφαρμογών RFID είτε από άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι συμβατή προς τις ισχύουσες αρχές και τους νομικούς κανόνες περί προστασίας δεδομένων·

17. τονίζει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που έχει καταστεί απαραίτητη στη σύγχρονη και δημοκρατική ευρωπαϊκή κοινωνία, όπου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, παράγονται, και αναλύονται σε διαρκώς αυξανόμενη κλίμακα, πρέπει να λάβει αξία συνταγματικής αρχής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Kay Swinburne, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Adam Gierek, Jacky Hénin, Edit Herczog, Arturs Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

António Fernando Correia De Campos, Andrzej Grzyb, Rebecca Harms, Silvana Koch-Mehrin, Bernd Lange, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Vladimír Remek, Silvia-Adriana Ţicău, Catherine Trautmann, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler, Ивайло Калфин

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου