RAPORT Nõukogu seisukoht, mis käsitleb Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 1/2010 projekti, I jagu – Euroopa Parlament

14.5.2010 - (00000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2045(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Vladimír Maňka


Menetlus : 2010/2045(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0158/2010

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

nõukogu seisukoha kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu 2010. aasta paranduseelarve nr 1/2010 projekti, I jagu – Euroopa Parlament

(00000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2045(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut ja eriti selle artiklit 314;

–   võttes arvesse nõukogu 7. juuni 2007. aasta otsust 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta[1];

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust[2];

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[3] eriti selle I osas sätestatud ja I lisas esitatud mitmeaastast finantsraamistikku;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvet, mis võeti lõplikult vastu 17. detsembril 2009. aastal[4];

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi poolt 25. veebruaril 2010 vastu võetud eelarvestuse projekti[5];

–   võttes arvesse komisjoni 19. märtsil 2010 koostatud paranduseelarve nr 1/2010 projekti (KOM(2010)0107);

–   võttes arvesse nõukogu 18. mai 2010. aasta seisukohta paranduseelarve nr 1/2010 projekti kohta (00000/2010);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 75b ja 75e;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7-0158/2010),

A. arvestades, et 2010. aasta eelarvemenetluse käigus lepiti kokku, et konkreetselt Lissaboni lepingu (millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut) jõustumisega seotud kuludega tegeldakse vajadusel kasutada olevate eelarvevahendite, näiteks paranduseelarve kaudu pärast algse 2010. aasta eelarve vastuvõtmist;

B.  arvestades, et seejuures rõhutati, et sellisel juhul tuleks võimalikult põhjalikult uurida võimalusi olemasolevate vahendite ümberpaigutamiseks, enne kui esitatakse taotlus täiendavate rahaliste vahendite saamiseks;

C. arvestades, et eriti rõhutati seda, et parlamendi eelarve kinnitatud algne maht 19,87% mitmeaastase finantsraamistiku rubriigi 5 (haldus) lubatud kuludest ei hõlma Lissaboni lepingust tulenevaid kohandusi, eriti õigusloome valdkonnas;

D. arvestades, et samas tunnistati, et piiratud kasutatava varu tõttu on lisanõuete täitmiseks vaja täiendavalt kokku hoida ja teha ümberpaigutamisi,

1.  väljendab heameelt komisjoni paranduseelarve nr 1/2010 projekti üle, mis on koostatud täielikus kooskõlas Euroopa Parlamendi 25. veebruari 2010. aasta eelarvestusega;

2.  võtab teadmiseks nõukogu 18. mai 2010. aasta seisukoha, milles kiidetakse ettepanek nn aumeeste kokkuleppe kohaselt muutmata kujul heaks;

3.  rõhutab, et ulatuslik poliitiline arutelu ja esitatud meetmete analüüs viidi läbi juba eelarvestuse etapis 2010. aasta jaanuaris ja veebruaris;

4.  kiidab muudatusteta heaks nõukogu seisukoha paranduseelarve nr 1/2010 kohta ja teeb presidendile ülesandeks kuulutada paranduseelarve nr 1/2010 lõplikult vastu võetuks ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas,

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT L 163, 23.6.2007, lk 17.              
  • [2]  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
  • [3]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [4]  ELT L 64, 12.3.2010.
  • [5]  P7_TA_PROV(2010)0038.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.4.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Franziska Katharina Brantner, Maria Da Graça Carvalho, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný