Pranešimas - A7-0158/2010Pranešimas
A7-0158/2010

PRANEŠIMAS Tarybos pozicija dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 1/2010, I skirsnis – Europos Parlamentas

14.5.2010 - (00000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2045(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Vladimír Maňka


Procedūra : 2010/2045(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0158/2010

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Tarybos pozicijos dėl 2010 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 1/2010, I skirsnis – Europos Parlamentas

(00000/2010 – C7‑0000/2010 – 2010/2045(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos[1],

–   atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento[2],

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[3], ypač į I dalyje pateiktą Daugiametę finansinę programą (DFP), pridėtą I priede,

–   atsižvelgdamas į 2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai patvirtintą 2009 m. gruodžio 17 d.[4],

–   atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 25 d. Europos Parlamento patvirtintą sąmatos projektą[5],

–   atsižvelgdamas į taisomojo biudžeto projektą Nr. 1/2010, kurį Komisija pateikė 2010 m. kovo 19 d. (COM(2010)0107),

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją dėl taisomojo biudžeto projekto Nr. 1/2010, priimtą 2010 m. gegužės 18 d. (00000/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7‑0158/2010),

A. kadangi vykstant 2010 m. biudžeto procedūrai susitarta, kad visos išlaidos, susijusios su Lisabonos sutartimi, iš dalies keičiančia Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, prireikus bus vykdomos naudojant esamas biudžeto priemones, pvz., taisant biudžetą po 2010 m. pradinio biudžeto priėmimo,

B.  kadangi buvo pabrėžta, kad tokiu atveju prieš prašant skirti papildomų lėšų reikia kuo geriau visapusiškai ištirti esamų išteklių perorganizavimo galimybes,

C. kadangi buvo itin pabrėžta, kad priimant pradinį jo biudžetą, kurio suma siekė 19,87 proc. pagal daugiametės finansinės programos 5-ąją išlaidų kategoriją (administraciniai asignavimai) leidžiamų išlaidų, nebuvo atsižvelgta į jokius pataisymus pagal Lisabonos sutartį, ypač teisėkūros srityje,

D. kadangi taip pat pripažinta, kad dėl to, jog turimos maržos ribotos, siekiant patenkinti papildomus poreikius teks labiau taupyti ir perskirstyti lėšas,

1.  teigiamai vertina Komisijos pateiktą taisomojo biudžeto Nr. 1/2010 projektą, parengtą visapusiškai remiantis 2010 m. vasario 25 d. Parlamento sąmata;

2.  atkreipia dėmesį į 2010 m. gegužės 18 d. Tarybos poziciją, pagal kurią pasiūlymas patvirtintas be pakeitimų visapusiškai atsižvelgiant į neoficialų susitarimą;

3.  pabrėžia, kad plataus masto politinės diskusijos jau vyko ir pateiktų priemonių analizė buvo vykdoma 2010 m. sausio ir vasario mėn. sąmatų rengimo etape;

4.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2010 projekto be pakeitimų ir paveda Pirmininkui pranešti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 1/2010 galutinai patvirtintas, bei pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 163, 2007 6 23, p. 17.               
  • [2]  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.
  • [3]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [4]  OL L 64, 2010 3 12.
  • [5]  P7_TA_PROV(2010)0038.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.4.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Franziska Katharina Brantner, Maria Da Graça Carvalho, Roberto Gualtieri, Peter Šťastný