BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation

17.5.2010 - (KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Evžen Tošenovský


Procedure : 2009/0047(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0160/2010
Indgivne tekster :
A7-0160/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation

(KOM(2009)0139 – C7-0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Almindelig beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0139),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 156, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0103/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 172,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–   der henviser til høring af Regionsudvalget,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Budgetudvalget (A7–0160/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGER*

til Kommissionens forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. …/2010

▌om oprettelse af Det Europæiske GNSS-Agentur, ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for

de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation og ændring af forordning (EF) nr. 683/2008

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 172,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[2],

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure[3] og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)    Den europæiske politik for satellitbaseret radionavigation implementeres på nuværende tidspunkt ved hjælp af Egnos- og Galileo-programmerne.

(1a)  Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation[4] ▌oprettede et fællesskabsorgan benævnt Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (i det følgende benævnt "myndigheden").

(3)    Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo)[5] fastlægger de nye rammer for den offentlige forvaltning og finansiering af programmerne Galileo og Egnos. Forordningen knæsætter princippet om en klar fordeling af beføjelser mellem Den Europæiske Union, repræsenteret ved Kommissionen, myndigheden og Den Europæiske Rumorganisation (i det følgende benævnt "ESA"), giver Kommissionen ansvaret for forvaltningen af programmerne og tildeler den de opgaver, der oprindeligt var pålagt myndigheden. Den fastslår desuden, at myndigheden varetager de opgaver, den får pålagt, under iagttagelse af Kommissionens rolle som forvalter af programmerne og i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer.

(3a)  I forordning (EF) nr. 683/2008 opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet desuden Kommissionen til at fremsætte et forslag for formelt at tilpasse forvaltningsstrukturerne for Egnos- og Galileoprogrammerne som fastlagt i forordning (EF) nr. 1321/2004 til Kommissionens og myndighedens nye roller som fastlagt i forordning (EF) nr. 638/2008.

(5)    ▌Det er hensigtsmæssigt ▌at ændre navnet på denne myndighed, der som følge af begrænsningerne i dens aktiviteter ikke længere bør hedde "Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed", men "Det Europæiske GNSS-Agentur" (i det følgende benævnt "agenturet"). Agenturet bør dog sikre kontinuiteten i myndighedens aktiviteter, herunder kontinuiteten med hensyn til rettigheder og forpligtelser, personale og gyldigheden af alle de beslutninger, der er truffet.

(6)    Det er desuden nødvendigt at ændre formålet med forordning (EF) nr. 1321/2004 for at afspejle, at agenturets opgave med at varetage offentlighedens interesser i forbindelse med samt være tilsynsmyndighed for de europæiske GNSS-programmer bortfalder.

(6a)  Agenturet skal have en juridisk status, der gør det muligt for det at handle som juridisk person under udførelsen af sine opgaver.

(7)    Det er også vigtigt at tilpasse ▌agenturets opgaver og i denne henseende sikre, at dets opgaver defineres, så de er på linje med artikel 16 i forordning (EF) nr. 683/2008, herunder muligheden for at agenturet kan varetage andre aktiviteter, som det pålægges af Kommissionen, med henblik på at bistå Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af GNSS-programmerne. I overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[6], kan sådanne aktiviteter bl.a. omfatte:

-       overvågning af udviklingen af koordinerings- og konsultationsprocedurer i sikkerhedsspørgsmål

-       gennemførelse af forskningsaktiviteter til gavn for udvikling og fremme af de europæiske GNSS-programmer

         -       støtte i forbindelse med udvikling og gennemførelse af pilotprojektet vedrørende den statsregulerede tjeneste (PRS).

(7a)  Agenturet bør inden for sit kompetenceområde og sine formål og i udførelsen af sine opgaver navnlig overholde de bestemmelser, der gælder for Unionens institutioner.

(7b)  Kommissionen bør også inden for rammerne af midtvejsevalueringen i 2010 af Galileoprogrammet, jf. artikel 22 i forordning (EF) nr. 683/2008, behandle spørgsmålet om forvaltningen af programmet i drifts- og udnyttelsesfasen og agenturets rolle i denne forbindelse.

(8)    Da titlen på denne forordning og navnet på agenturet ændres, skal alle bestemmelser i forordning (EF) nr. 683/2008, hvor agenturets tidligere navn optræder, ændres.

(9a)  For at sikre en effektiv gennemførelse af agenturets opgaver bør medlemsstaterne og Kommissionen være repræsenteret i en bestyrelse, der har de nødvendige beføjelser til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage de relevante finansielle bestemmelser, fastlægge en gennemsigtig fremgangsmåde for agenturets beslutningsproces, godkende arbejdsprogrammet og udnævne den administrerende direktør.

(9b)  Det er også hensigtsmæssigt, at Europa-Parlamentet får en repræsentant uden stemmeret i bestyrelsen for agenturet, da forordning (EF) nr. 683/2008 fremhæver, at et tæt samarbejde mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nyttigt.

(10)  For at sikre, at agenturet varetager de opgaver, det får pålagt, under iagttagelse af Kommissionens rolle som forvalter af programmerne og i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer, er det væsentligt, at det fastsættes, at agenturet bør ledes af en administrerende direktør under ledelse af bestyrelsen og i overensstemmelse med de retningslinjer for agenturet, som Kommissionen opstiller. Det er ligeledes vigtigt at fastslå, at Kommissionen har fem repræsentanter i agenturets bestyrelse, og at afgørelser i forbindelse med et begrænset antal opgaver i bestyrelsen ikke kan vedtages uden tilslutning fra Kommissionens repræsentanter.

(10a) For at skabe et velfungerende agentur må den administrerende direktør udnævnes på grundlag af sine fortjenester og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt relevante faglige kvalifikationer og erfaringer, og det er endvidere nødvendigt, at vedkommende kan tilrettelægge agenturets interne opgaver i fuld uafhængighed og med fleksibilitet. Den administrerende direktør bør udarbejde og træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at agenturets arbejdsprogram gennemføres korrekt med undtagelse af visse aktiviteter og foranstaltninger vedrørende sikkerhedsgodkendelser, og bør hvert år udarbejde et udkast til en almindelig beretning, der skal forelægges for bestyrelsen, udfærdige et udkast til overslag over myndighedens indtægter og udgifter samt gennemføre budgettet.

(10b) Bestyrelsen for agenturet bør have beføjelse til træffe enhver beslutning, der kan sikre, at agenturet kan udføre sine opgaver, dog med undtagelse af de godkendelsesopgaver, som bør overdrages til Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse, på hvis område bestyrelsen kun kommer til at træffe beslutninger vedrørende ressource- og budgetspørgsmål. En sund forvaltning af programmerne kræver også, at bestyrelsens opgaver er i overensstemmelse med de nye opgaver, der pålægges agenturet i medfør af artikel 16 i forordning (EF) nr. 683/2008, navnlig med hensyn til Sikkerhedsovervågningscentrets virksomhed og instrukserne i medfør af Rådets fælles aktion 2004/552 af 12. juli 2004 om aspekter ved det europæiske satellitbaserede radionavigationssystems drift, som måtte berøre Den Europæiske Unions sikkerhed[7].

(11a) Procedurerne for udnævnelse af medlemmer bør være gennemsigtige.

(12)  For at tage højde for omfanget af de opgaver, som er pålagt agenturet, herunder sikkerhedsgodkendelse, bør Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg, der er nedsat under agenturet, nedlægges, og Systemsikkerheds- og Sikkerhedsudvalget bør erstattes af en Komité for Sikkerhedsgodkendelse af Europæiske GNSS-Systemer, der varetager sikkerhedsgodkendelsesarbejdet. Denne komité bør bestå af repræsentanter for medlemslandene og Kommissionen. Den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (i det følgende benævnt "den højtstående repræsentant") og ESA bør være repræsenteret som observatører.

(13)  Godkendelsesaktiviteterne bør udføres uafhængigt af de myndigheder, der forvalter programmerne, navnlig Kommissionen, uafhængigt af agenturets andre egne organer ▌, uafhængigt af ESA og uafhængigt af de andre enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de krav, der gælder på sikkerhedsområdet. For at sikre en sådan uafhængighed er det hensigtsmæssigt, at Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse af Europæiske GNSS-Systemer ▌bliver oprettet som myndighed for sikkerhedsgodkendelse af systemerne og af modtagerne med PRS-teknologi. Den bør inden for agenturet blive et uafhængigt organ, der selvstændigt, objektivt og i borgernes interesse træffer sine beslutninger.

(14)  Da Kommissionen i medfør af forordning (EF) nr. 683/2008 forvalter alle spørgsmål vedrørende systemernes sikkerhed, er det med henblik på at sikre en effektiv forvaltning af spørgsmålene vedrørende sikkerhed og for at respektere princippet om en klar fordeling af de beføjelser, der er fastsat i forordningen, af afgørende betydning, at komitéens aktiviteter nøje begrænses til kun at omfatte sikkerhedsgodkendelse af systemerne, og at komitéen på ingen måde overtager de opgaver, der er overdraget Kommissionen i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 683/2008.

(14a) De beslutninger, som Kommissionen træffer i henhold til de procedurer, der involverer Udvalget for de Europæiske GNSS-Programmer, berører på ingen måde de nuværende regler om budgetspørgsmål eller medlemsstaternes kompetence for så vidt angår sikkerhedsanliggender.

(14b) I de tilfælde, hvor driften af det europæiske satellitbaserede radionavigationssystem vil kunne berøre Den Europæiske Unions eller dens medlemsstaters sikkerhed, jf. artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 683/2008, finder de procedurer, der er fastlagt i fælles aktion 2004/552/FUSP, anvendelse. Rådet træffer med enstemmighed afgørelse om de nødvendige instrukser, der skal gives til agenturet og Kommissionen, hvis der opstår en trussel mod Den Europæiske Unions eller en medlemsstats sikkerhed på grund af systemets drift eller anvendelse, eller hvis systemets drift er udsat for en trussel, navnlig som følge af en international krise. Ethvert medlem af Rådet, den højtstående repræsentant eller Kommissionen kan anmode om, at Rådet indkaldes til drøftelser med henblik på at vedtage sådanne instrukser.

(14c)  Under overholdelse af nærhedsprincippet bør beslutninger om sikkerhedsgodkendelse ifølge den i sikkerhedsgodkendelsesstrategien fastlagte proces baseres på lokale beslutninger om sikkerhedsgodkendelse, der er truffet af medlemsstaternes behørige nationale myndigheder for sikkerhedsgodkendelse.

(14d) Med henblik på at kunne gennemføre sine aktiviteter hurtigt og effektivt bør Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse kunne oprette relevante underorganer, der handler ifølge dennes instrukser. Der bør derfor oprettes et panel, som bistår Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse med forberedelse af dens beslutninger og en kryptodistributionsmyndighed, som varetager og forbereder spørgsmål vedrørende kryptografisk materiale, herunder en flynøglecelle til forvaltning af operationelle flynøgler, der aktiveres ved opsendelser, og om nødvendigt andre organer til at varetage specifikke opgaver. Når der oprettes sådanne organer, skal der tages særligt hensyn til nødvendigheden af kontinuitet i disse organers arbejde.

(15)  Det er også vigtigt, at aktiviteterne i forbindelse med godkendelse koordineres med de aktioner, der udføres af de myndigheder, der forvalter programmerne, og af de andre enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de krav, der gælder på sikkerhedsområdet.

(16)  Da systemerne er specifikke og komplekse, er det absolut nødvendigt, at sikkerhedsgodkendelsesaktiviteterne udføres i en kontekst af kollektivt ansvar hos Unionen og dens medlemsstater, ved at det tilstræbes at opnå konsensus og at involvere alle aktører, der er berørt af sikkerhedsproblematikken , og idet der iværksættes permanent risikoovervågning . Det er også nødvendigt, at de tekniske godkendelsesaktiviteter varetages af fagfolk, der er behørigt kvalificerede med hensyn til godkendelse af komplekse systemer og har en passende sikkerhedsgodkendelse.

(17)  For at Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse kan varetage sine opgaver er det desuden hensigtsmæssigt, at medlemslandene sender komitéen alle fornødne dokumenter, at de giver personer med behørig bemyndigelse adgang til klassificerede oplysninger og til alle områder, der hører under deres jurisdiktion, og at medlemslandene lokalt får ansvaret for sikkerhedsgodkendelse af de områder, der befinder sig på deres territorium.

(19)  De systemer, der skabes under de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer, er infrastrukturer, hvis anvendelse rækker langt ud over medlemsstaternes nationale grænser, og som er oprettet som transeuropæiske net i overensstemmelse med artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Endvidere bidrager de tjenester, der tilbydes gennem disse systemer, til udvikling af transeuropæiske net inden for transport-, telekommunikations- og energiinfrastrukturer.

(19a) Kommissionen skal vurdere de budgetmæssige virkninger af finansieringen af agenturet for de berørte udgiftsområder. På grundlag af disse oplysninger, og uden at det påvirker de relevante lovgivningsmæssige procedurer, forpligter budgetmyndighedens to parter sig til inden for rammerne af budgetsamarbejdet i tide at indgå en aftale om finansiering af agenturet. Unionens budgetprocedure gælder for så vidt angår Unionens bidrag, der ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionen af regnskaberne foretages desuden af Den Europæiske Revisionsret i henhold til afsnit VIII i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

(19b) Agenturet bør følge den relevante EU-lovgivning om aktindsigt og beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger, den skal ligeledes overholde de sikkerhedsbestemmelser, der gælder for Rådets og Kommissionens tjenestegrene.

(19c)  Tredjelande bør have mulighed for at deltage i agenturets arbejde efter forudgående aftale med Unionen, navnlig hvis de har deltaget i programmets forudgående faser ved at bidrage til ESA's GalileoSat-program.

(19d) Målene for denne forordning, nemlig at etablere og sikre agenturets virksomhed, navnlig med hensyn til sikkerhedsgodkendelsesaktiviteter vedrørende de europæiske GNSS-systemer, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(19e) Forordning (EF) nr. 863/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(20)  Forordning (EF) nr. 1321/2004 er tidligere blevet ændret ▌. Af hensyn til klarheden og i betragtning af de ændringer, der nu indføres, er det hensigtsmæssigt at ophæve denne forordning og erstatte den med en ny forordning.

VEDTAGET FØLGENDE DIREKTIV:

Kapitel 1

Genstand, opgaver, organer

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning oprettes et EU-agentur benævnt Det Europæiske GNSS-Agentur (i det følgende benævnt "agenturet").

Artikel 2

Opgaver

Agenturet varetager de opgaver, der er fastsat i artikel 16 i forordning (EF) nr. 683/2008.

Artikel 3

Organer

Agenturets organer omfatter en bestyrelse, en Komité for Sikkerhedsgodkendelse af Europæiske GNSS-Systemer og den administrerende direktør. De varetager deres opgaver i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer i artikel 16 i forordning (EF) nr. 683/2008.

Artikel 4

Juridisk status, lokale kontorer

1.      Agenturet skal være et EU-organ. Det har status som juridisk person.

2.      Agenturet har i hver medlemsstat den mest vidtgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Agenturet kan i særdeleshed erhverve og afhænde løsøre og fast ejendom og optræde som part i retssager.

3.      Agenturet kan beslutte at oprette lokale kontorer i medlemsstaterne med disses samtykke eller i andre lande, som deltager i programmet i henhold til artikel 20.

4.      Agenturet repræsenteres af sin administrerende direktør, med forbehold af artikel 9b, stk. 9.

Artikel 5

Bestyrelsen

1.      Der nedsættes hermed en bestyrelse, som skal varetage de i artikel 6 omhandlede opgaver.

2.      Bestyrelsen sammensættes af en repræsentant, som hver enkelt medlemsstat udpeger, fem repræsentanter udpeget af Kommissionen og en repræsentant uden stemmeret udpeget af Europa-Parlamentet. Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode er fem år. Mandatet kan fornyes én gang for en periode af højst fem år. En repræsentant for den højtstående repræsentant, og en repræsentant for ESA indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne som observatører.

3.      Eventuelle tredjelandsrepræsentanters deltagelse og betingelserne herfor fastsættes i givet fald i forbindelse med de i artikel 20 omhandlede ordninger.

4.      Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand af sin midte. Næstformanden afløser automatisk formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv. Formandens og næstformandens mandatperiode er to år og seks måneder og udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører. Mandatet kan fornyes én gang.

5.      Bestyrelsen træder sammen efter indkaldelse fra formanden.

         Agenturets administrerende direktør deltager normalt i drøftelserne, medmindre formanden bestemmer andet.

         Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde to gange om året. Den træder desuden sammen på formandens initiativ eller på anmodning af mindst en tredjedel af medlemmerne.

         Bestyrelsen kan indbyde enhver, hvis synspunkt kan være af interesse, til at deltage i dens møder som observatør. ▌Bestyrelsens medlemmer kan, medmindre andet er fastsat i dens forretningsorden, bistås af rådgivere eller eksperter.

         Bestyrelsens sekretariatsforretninger varetages af agenturet.

6.      Medmindre andet følger af denne forordning, træffer bestyrelsen sine beslutninger med et flertal på to tredjedele af medlemmerne.

7.      De medlemmer, der repræsenterer en medlemsstat og Kommissionen, har hver én stemme. Beslutninger på grundlag af artikel 6, litra b) og e), kan ikke vedtages uden en positiv stemmeafgivelse fra Kommissionens repræsentant. Agenturets administrerende direktør deltager ikke i afstemninger.

         De nærmere afstemningsregler, herunder betingelserne for, at et medlem kan handle ved fuldmagt fra et andet medlem, fastlægges i forretningsordenen.

Artikel 6

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen sørger for, at agenturet varetager de opgaver, det er blevet pålagt, på de i denne forordning fastsatte betingelser og træffer de hertil formålstjenlige beslutninger. For så vidt angår sikkerhedsgodkendelsesopgaver og -beslutninger i henhold til kapitel II er bestyrelsen kun ansvarlig for ressource- og budgetspørgsmål. Bestyrelsen

a)      udnævner den administrerende direktør i henhold til artikel 7, stk. 2

b)     vedtager senest den 15. november hvert år agenturets arbejdsprogram for det følgende år, efter at have indhentet udtalelse fra Kommissionen ▌

c)      udøver sine beføjelser for så vidt angår agenturets budget i henhold til artikel 10 og 11

d)     fører tilsyn med driften af Galileos sikkerhedscenter (i det følgende benævnt "Galileo-sikkerhedsovervågningscentret" eller "GSMC"), jf. artikel 16, litra a), nr. ii), i forordning (EF) nr. 683/2008

e)      udøve disciplinærmyndighed over den administrerende direktør

f)      vedtager de særlige bestemmelser, som er nødvendige for at kunne udøve retten til aktindsigt i agenturets dokumenter, jf. artikel 18

g)      vedtager årsrapporten om agenturets aktiviteter og fremtidsplaner og videresender den senest den 1. juli til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Revisionsretten; agenturet videresender hvert år alle relevante oplysninger om evalueringsprocedurernes resultat til budgetmyndigheden

h)      fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Den administrerende direktør

1.      Agenturet ledes af den administrerende direktør, der udfører sit hverv under tilsyn af bestyrelsen ▌.

2.      Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen efter en af Kommissionen foreslået liste på mindst tre kandidater, idet der tages hensyn til kandidatens fortjenester og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige evner samt relevante faglige kvalifikationer og erfaringer, på grundlag af en åben udvælgelsesprocedure efter opslag af stillingen i Den Europæiske Unions Tidende og andetsteds i form af en indkaldelse af interessetilkendegivelser. Bestyrelsen træffer beslutning med et flertal af tre fjerdedele af medlemmerne.

         Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige den administrerende direktør efter samme procedure.

         Den administrerende direktørs mandatperiode er fem år. Mandatet kan fornys én gang med yderligere en periode på fem år.

3.      Europa-Parlamentet og Rådet kan anmode den administrerende direktør om at aflægge beretning om sin embedsførelse og om at afgive en redegørelse over for disse institutioner.

Artikel 8

Den administrerende direktørs opgaver

Den administrerende direktør

a)      repræsenterer agenturet med undtagelse af aktiviteter og beslutninger i henhold til artiklerne i kapitel II og III og er dets administrative leder

b)     forbereder bestyrelsens arbejde og deltager uden stemmeret i bestyrelsens arbejde

c)      er over for bestyrelsen ansvarlig for, at agenturets årlige arbejdsprogram gennemføres

d)     træffer alle nødvendige foranstaltninger, herunder vedtagelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af meddelelser, for at sikre, at agenturet fungerer i overensstemmelse med denne forordning

e)      udarbejder overslag over agenturets indtægter og udgifter i henhold til artikel 11 og gennemfører budgettet i henhold til artikel 12

f)      udarbejder hvert år et udkast til almindelig beretning og forelægger det for bestyrelsen

fa)    sørger for, at agenturet som ansvarlig for driften af GSMC er i stand til at efterkomme instrukser i henhold til fælles aktion 2004/552/FUSP

g)     udarbejder agenturets organisationsstruktur og forelægger den for bestyrelsen til godkendelse

h)      udøver de i artikel 16 nævnte beføjelser over for personalet

i)       kan med bestyrelsens samtykke træffe beslutning om oprettelse af lokale kontorer i medlemsstaterne, jf. artikel 4.

ia)    sørger for, at Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse og alle de organer, som er oprettet under agenturet i henhold til artikel 9b, stk. 11, råder over et sekretariat og alle nødvendige ressourcer, så de kan fungere efter hensigten.

Kapitel II

Aspekter i forbindelse med Den Europæiske Unions eller dens medlemsstaters sikkerhed

Artikel 9

Fælles aktion

1.      I henhold til artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 683/2008 anvendes de procedurer, der er fastlagt i fælles aktion 2004/552/FUSP, når driften af systemerne vil kunne berøre Den Europæiske Unions eller dens medlemsstaters sikkerhed.

2.      Kommissionen forelægger Rådet de beslutninger om sikkerhedsgodkendelse, der træffes i henhold til kapitel III, samt de fastlagte restrisici til orientering.

Kapitel III

Sikkerhedsgodkendelse af Europæiske GNSS-Systemer

Artikel 9a

Almindelige principper

De i dette kapitel omhandlede sikkerhedsgodkendelsesaktiviter foretages i overensstemmelse med følgende principper:

-       sikkerhedsgodkendelsesaktiviter og -beslutninger udføres i en kontekst af kollektivt ansvar hos Unionen og dens medlemsstater

-       det tilstræbes, at beslutninger træffes med konsensus og med inddragelse af alle aktører, der er berørt af sikkerhedsproblematikken

-       opgaver udføres under hensyntagen til de relevante sikkerhedsforskrifter, der gælder for Rådet og Kommissionen[8]

-       en permanent overvågningsproces sørger for, at sikkerhedsrisiciene er kendt, at sikkerhedsforanstaltningerne fastlægges, således at disse risici begrænses til et acceptabelt niveau i overensstemmelse med de grundlæggende principper og minimumsstandarder, jf. de sikkerhedsforskrifter, der gælder for Rådet og Kommissionen, og at disse foranstaltninger anvendes i overensstemmelse med begrebet forsvar i dybden. Sådanne foranstaltningers effektivitet skal løbende evalueres

-       beslutninger om sikkerhedsgodkendelse baseres ifølge den i sikkerhedsgodkendelsesstrategien fastlagte proces på lokale beslutninger om sikkerhedsgodkendelse, der er truffet af medlemsstaternes behørige nationale myndigheder for sikkerhedsgodkendelse

-       de tekniske sikkerhedsgodkendelsesaktiviter varetages af fagfolk, der er behørigt kvalificerede med hensyn til godkendelse af komplekse systemer, og som er sikkerhedsgodkendt på et passende niveau, og som handler på en objektiv måde

-       beslutninger om godkendelse træffes uafhængigt af Kommissionen, med forbehold af artikel 3, og af de enheder, der er ansvarlige for gennemførelse af programmerne. Det er derfor hensigtsmæssigt, at Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse af Europæiske GNSS-Systemer inden for agenturet bliver et uafhængigt organ, der selvstændigt træffer sine beslutninger

-       sikkerhedsgodkendelsesaktiviterne udføres således, at kravet om uafhængighed er foreneligt med nødvendigheden af en passende koordinering mellem Kommissionen og de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af sikkerhedsbestemmelserne.

Artikel 9b

Komitéen for Sikkerhedsgodkendelse

1.      Der oprettes en Komité for Sikkerhedsgodkendelse af Europæiske GNSS-Systemer (i det følgende benævnt "komitéen") inden for agenturet. For så vidt angår de europæiske GNSS-systemer er det dette organ, der varetager sikkerhedsgodkendelsesmyndighedens opgaver, som omhandlet i de relevante sikkerhedsforskrifter, der gælder for Rådet og Kommissionen.

2.      Komitéen udfører de opgaver, der overdrages agenturet med hensyn til sikkerhedsgodkendelse i henhold til artikel 16, litra a), nr. i), i forordning (EF) nr. 683/2008 og træffer beslutninger om sikkerhedsgodkendelse som omhandlet i denne artikel, navnlig om godkendelse af sikkerhedsgodkendelsesstrategien og om opsendelse af satellitter, bemyndigelse til at drive systemerne i deres forskellige konfigurationer og for de forskellige tjenester, bemyndigelse til at drive de jordbaserede anlæg og især de sensorstationer, der befinder sig i tredjelande, samt bemyndigelse til at fremstille modtagerne med PRS-teknologi og deres komponenter.

3.      Komitéens sikkerhedsgodkendelse af systemer består i at fastslå, at systemerne er i overensstemmelse med sikkerhedskravene i artikel 13 i forordning (EF) nr. 683/2008 og i overensstemmelse med de relevante sikkerhedsforskrifter, der gælder for Rådet og Kommissionen.

4.      På grundlag af de risikorapporter, som er omhandlet i denne artikels stk. 11, orienterer komitéen Kommissionen om sin risikovurdering og rådgiver Kommissionen om mulighederne for håndtering af restrisiciene med hensyn til en given beslutning om sikkerhedsgodkendelse.

5.      Kommissionen holder løbende komitéen underrettet om konsekvenserne af komitéens påtænkte beslutninger for den korrekte gennemførelse af programmerne og for gennemførelsen af planerne for håndtering af restrisici. Komitéen tager hensyn til Kommissionens bemærkninger.

6.      Komitéens beslutninger rettes til Kommissionen.

7.      Komitéen sammensættes af en repræsentant pr. medlemsstat, en repræsentant for Kommissionen og en repræsentant for den højtstående repræsentant. En repræsentant for ESA indbydes til at deltage i komitéens møder som observatør.

8.      Komitéen vedtager selv sin forretningsorden og udnævner sin formand.

9.      Formanden for komitéen repræsenterer agenturet, for så vidt det ifølge artikel 8 ikke er den administrerende direktør, der repræsenterer agenturet.

10.    Komitéen skal have adgang til alle de menneskelige og materielle ressourcer, der er nødvendige for at yde passende administrative støttefunktioner, og for at den sammen med de i medfør af denne artikels stk. 11 oprettede organer kan udføre sine opgaver uafhængigt, især i forbindelse med sagsbehandling, iværksættelse og overvågning af gennemførelsen af sikkerhedsprocedurer og udførelse af systemsikkerhedskontroller, forberedelse af beslutninger og tilrettelæggelse af dens møder.

11.    Komitéen opretter under sin myndighed særlige organer til varetagelse af specifikke opgaver, som handler i overensstemmelse med dennes instrukser. Under hensyntagen til den nødvendige kontinuitet i arbejdet oprettes der navnlig

         -       et panel til at foretage sikkerhedsanalysekontrol og -tests med henblik på udarbejdelse af de risikorapporter, der er relevante, for at komitéen kan træffe sine beslutninger

         -       kryptodistributionsmyndighed (i det følgende benævnt "CDA"), som bistår komitéen, navnlig i spørgsmål vedrørende flynøgler.

12.    Hvis der ikke kan opnås konsensus i komitéen i overensstemmelse med de almindelige principper, der er omhandlet i artikel 9a, træffer komitéen sine beslutninger med det flertal, der er fastsat i artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union og med forbehold af artikel 9 i denne forordning. Repræsentanten for Kommissionen og repræsentanten for den højtstående repræsentant stemmer ikke. Komitéens formand undertegner på komitéens vegne de beslutninger, som komitéen har truffet.

13.    Kommissionen informerer uden unødig ophold Europa-Parlamentet og Rådet om sikkerhedsgodkendelsernes indvirkning på den korrekte gennemførelse af programmerne. Hvis Kommissionen finder, at en beslutning truffet af komitéen kan have en betydelig indvirkning på den korrekte gennemførelse af programmerne, f.eks. med hensyn til udgifter og tidsplan, underretter den omgående Europa-Parlamentet og Rådet herom.

14.    Under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets synspunkter, der bør fremsættes inden en måned, kan Kommissionen vedtage enhver passende foranstaltning i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 683/2008.

15.    Bestyrelsen holdes løbende orienteret om udviklingen i komitéens arbejde.

14.    Tidsplanen for komitéens arbejde tager hensyn til Kommissionens GNSS-arbejdsprogram.

Artikel 9c

Medlemsstaternes rolle

Medlemsstaterne

-       sender komitéen alle oplysninger, som de finder relevante med henblik på sikkerhedsgodkendelse

-       tillader behørigt bemyndigede personer udpeget af komitéen at få adgang til klassificerede oplysninger og til alle områder/anlæg af relevans for systemers sikkerhed, der hører under deres jurisdiktion, i overensstemmelse med nationale love og bestemmelser og uden diskrimination på grund af nationalitet, herunder med henblik på sikkerhedskontrol og -tests på komitéens foranledning

-       er hver især ansvarlig for udarbejdelse af en model for adgangskontrol, dvs. en skitse eller liste over de områder/anlæg, som skal godkendes. Medlemsstaterne og komitéen skal på forhånd nå til enighed om denne model, hvormed det sikres, at alle medlemsstater leverer samme grad af adgangskontrol

-       er på lokalt plan ansvarlig for sikkerhedsgodkendelse af de områder, der befinder sig på deres territorium, og som er en del af sikkerhedsgodkendelsesarealet for de europæiske GNSS-systemer. Medlemsstaterne rapporterer til dette formål til komitéen.

Kapitel IV

Budgetmæssige og finansielle bestemmelser

Artikel 10

Budget

1.      Med forbehold af andre ressourcer og gebyrer, som skal fastlægges nærmere, omfatter agenturets indtægter et Unionstilskud opført på Den Europæiske Unions almindelige budget til sikring af, at der er balance mellem indtægter og udgifter.

2.      Agenturets udgifter omfatter bl.a. udgifter til personale, administration og infrastruktur samt driftsomkostninger og udgifter i forbindelse med komitéens virksomhed, herunder organer, der er oprettet for at bistå det, samt kontrakter og aftaler, der indgås af agenturet med henblik på udførelse af de opgaver, det har fået pålagt.

3.      Den administrerende direktør udarbejder et udkast til overslag over agenturets indtægter og udgifter det følgende år og fremsender det til bestyrelsen sammen med en foreløbig stillingsfortegnelse.

4.      Indtægter og udgifter skal balancere.

5.      Bestyrelsen udarbejder hvert år et overslag over agenturets indtægter og udgifter i det følgende regnskabsår på grundlag af udkastet til overslag over indtægter og udgifter.

6.      Dette overslag samt en foreløbig stillingsfortegnelse og det foreløbige arbejdsprogram fremsendes senest den 31. marts af bestyrelsen til Kommissionen og til de stater, med hvilke Unionen har indgået aftaler efter artikel 20.

7.      Kommissionen videresender dette overslag til Europa-Parlamentet og Rådet (i det følgende benævnt «budgetmyndigheden») sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget.

8.      På grundlag af overslaget opfører Kommissionen de overslag, som den finder nødvendige for stillingsfortegnelsen og det tilskud, der skal ydes over det almindelige budget, i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget, og forelægger dette for budgetmyndigheden i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 314.

9.      Budgetmyndigheden godkender bevillingerne til tilskuddet til agenturet og vedtager agenturets stillingsfortegnelse.

10.    Budgettet godkendes af bestyrelsen. Det bliver endeligt efter den endelige vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget. Det ændres tilsvarende, hvis dette bliver relevant.

11.    Bestyrelsen meddeler hurtigst muligt budgetmyndigheden alle påtænkte projekter, som får betydelige økonomiske følger for finansieringen af budgettet, navnlig projekter vedrørende fast ejendom, som f.eks. leje eller erhvervelse af ejendomme. Den underretter Kommissionen herom.

12.    Hvis en af budgetmyndighedens parter meddeler, at den agter at afgive udtalelse om et projekt, videresender den denne til bestyrelsen inden seks uger fra afgivelsen af meddelelsen om det pågældende projekt.

Artikel 11

Budgetgennemførelse og -kontrol

1.      Den administrerende direktør gennemfører agenturets budget.

2.      Senest den 1. marts efter det afsluttede regnskabsår sender agenturets regnskabsfører det foreløbige årsregnskab til Kommissionens regnskabsfører sammen med beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret. Kommissionens regnskabsfører konsoliderer institutionernes og de decentraliserede organers foreløbige årsregnskaber i overensstemmelse med artikel 128 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

3.      Senest den 31. marts efter det afsluttede regnskabsår sender Kommissionens regnskabsfører agenturets foreløbige årsregnskab til Revisionsretten sammen med beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret. Beretningen sendes ligeledes til Europa-Parlamentet og Rådet.

4.      Ved modtagelsen af Revisionsrettens bemærkninger om agenturets foreløbige årsregnskab opstiller den administrerende direktør på eget ansvar agenturets endelige årsregnskab, jf. artikel 129 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, og forelægger det for bestyrelsen til udtalelse.

5.      Bestyrelsen afgiver udtalelse om agenturets endelige regnskab.

6.      Den administrerende direktør sender senest den 1. juli efter det afsluttede regnskabsår det endelige årsregnskab til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten sammen med bestyrelsens udtalelse.

7.      Det endelige regnskab offentliggøres.

8.      Den administrerende direktør sender senest den 30. september Revisionsretten et svar på dennes bemærkninger. Svaret sendes ligeledes til bestyrelsen.

9.      Hvis Europa-Parlamentet anmoder om det, forelægger den administrerende direktør det alle de oplysninger, der er nødvendige for, at dechargeproceduren vedrørende det pågældende regnskabsår kan forløbe tilfredsstillende, jf. artikel 146, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

10.    Efter henstilling fra Rådet, som træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet inden den 30. april i år N + 2 den administrerende direktør decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsår N.

Artikel 12

Finansielle bestemmelser

Agenturets finansielle bestemmelser vedtages af bestyrelsen efter høring af Kommissionen. De må kun afvige fra Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget[9], hvis det er nødvendigt for, at agenturet kan fungere, og Kommissionen på forhånd har givet sit samtykke.

Kapitel V

Diverse bestemmelser

Artikel 13

Bekæmpelse af svig

1.      Med henblik på bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger finder bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)[10], ubetinget anvendelse.

2.      Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)[11] og udsteder straks de relevante bestemmelser, som skal gælde for agenturets medarbejdere.

3.      Det fastsættes udtrykkeligt i finansieringsafgørelserne og de deraf følgende gennemførelsesaftaler og instrumenter, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagere af agenturets midler samt hos medarbejdere med ansvar for tildeling af disse midler.

Artikel 14

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter gælder for agenturet.

Artikel 15

Personale

1.      Agenturets personale er omfattet af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne og de gennemførelsesbestemmelser, som De Europæiske Fællesskabers institutioner i fællesskab har vedtaget med henblik på anvendelse af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår. Bestyrelsen fastsætter i samråd med Kommissionen om fornødent yderligere detaljerede gennemførelsesbestemmelser.

2.      Medmindre andet er fastsat i artikel 8 udøver agenturet over for sit personale de beføjelser, som vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne tillægger ansættelsesmyndigheden.

3.      Agenturets personale består dels af medarbejderne, som agenturet selv har ansat for kunne udføre sine opgaver, men kan også omfatte tjenestemænd med den relevante sikkerhedsgodkendelse, som Kommissionen eller medlemsstaterne midlertidigt har stillet til rådighed eller udstationeret.

3a.    Bestemmelserne i denne artikels stk. 1 og 3 finder også anvendelse på de medarbejdere, der arbejder på Galileo-sikkerhedsovervågningscentret.

Artikel 16

Erstatningsansvar

1.      Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den for den pågældende aftale gældende lovgivning. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til enhver voldgiftsbestemmelse i de af agenturet indgåede aftaler.

2.      For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold er agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, ansvarlig for erstatning af skader forvoldt af den selv eller af dens ansatte under udførelsen af deres hverv.

3.      Domstolen har kompetence til at afgøre tvister vedrørende de i stk. 2 omhandlede skader.

4.      De ansattes personlige ansvar over for agenturet bestemmes efter den for disse gældende vedtægt eller deres ansættelsesvilkår.

Artikel 17

Sprogordning

1.      Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der gælder for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område[12], gælder for agenturet.

2.      Oversættelser, der er nødvendige for agenturets virksomhed, foretages af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 18

Aktindsigt og beskyttelse af personoplysninger

1.      Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter[13] gælder for de dokumenter, som beror hos agenturet.

2.      Bestyrelsen vedtager inden seks måneder efter ikrafttrædelsen af nærværende forordning bestemmelser om anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001.

3.      De afgørelser, som agenturet træffer i henhold til artikel 8 i forordning (EF) nr. 1049/2001, kan i henhold til artikel 228 eller artikel 263 i EUF-traktaten indklages for Ombudsmanden eller for De Europæiske Fællesskabers Domstol.

4.      Når agenturet behandler personoplysninger, er det omfattet af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger[14].

Artikel 19

Sikkerhedsregler

Agenturet anvender de principper for sikkerhed, der er omhandlet i Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom. Dette omfatter blandt andet bestemmelser om udveksling, behandling og opbevaring af klassificerede oplysninger.

Artikel 20

Tredjelandes deltagelse

1.      Tredjelande, som har indgået aftaler med Den Europæiske Union herom, kan deltage i agenturets arbejde.

2.      Der udarbejdes i henhold til de relevante bestemmelser i disse aftaler ordninger, hvori det navnlig fastsættes, hvilken art og hvilket omfang disse landes deltagelse i agenturets arbejde skal have, samt på hvilken måde deltagelsen skal ske, herunder bestemmelser om deltagelse i initiativer taget af agenturet, økonomiske bidrag og personale.

Kapitel VI

Afsluttende bestemmelser

Artikel 20a

Ændringsforslag

Benævnelserne "Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed" og "myndigheden" erstattes med henholdsvis "Det Europæiske GNSS-Agentur" og "agenturet" i forordning (EF) nr. 683/2008.

Artikel 20b

Ophævelse og gyldighed af foranstaltninger

Forordning (EF) nr. 1321/2004 ophæves. Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning. Enhver foranstaltning, der træffes på grundlag af forordning (EF) nr. 1321/2004, forbliver gyldig.

Artikel 20c

Evaluering

Senest i 2012 foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning, særlig hvad angår agenturets opgaver som fastlagt i artikel 2, og forelægger forslag, hvis det er relevant.

Artikel 21

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på [tyvende]dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i , den

På Europa-Parlamentets vegne                                         På Rådets vegne

Formand                                                                                     Formand

 • [1]  EUT C 317 af 23.12.2009, s. 103.
 • [2]           EUT C 317 af 23.12.2009, s. 103.
 • [3]           Europa-Parlamentets holdning af ... 2010.
 • [4]                 EUT L 246 af 20.7.2004, s. 1.
 • [5]                 EUT L 196 af 24.7.2008, s. 1.
 • [6]           EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
 • [7]           EUT L 246 af 20.7.2004, s. 30.
 • [8]           Rådets afgørelse 2001/264/EF om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter (EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1), senest ændret ved afgørelse 2007/438/EF (EUT L 164 af 26.6.2007, s. 24). Denne tekst vil blive erstattet af "Rådets afgørelse om reglerne for sikkerhedsbeskyttelse af EU's klassificerede informationer" (dok. 13885/1/09 REV 1, EUT L, s .). Kommissionens sikkerhedsforskrifter i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (EFT L 317 af 31.12.2001, s. 1), senest ændret ved afgørelse 2006/548/EF (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).
 • [9]           EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.
 • [10]         EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.
 • [11]         EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.
 • [12]         EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58.
 • [13]         EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
 • [14]         EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

BEGRUNDELSE

Forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo) fastlægger de nye rammer for den offentlige forvaltning og finansiering af programmerne Galileo og Egnos. Den knæsætter princippet om en klar fordeling af beføjelser mellem Fællesskabet, repræsenteret ved Kommissionen, myndigheden og Den Europæiske Rumorganisation (i det følgende benævnt "ESA"), giver Kommissionen ansvaret for forvaltningen af programmerne. Den fastslår desuden, at myndigheden (i det følgende benævnt agentur i tråd med Kommissionens forslag) varetager de opgaver, den får pålagt, under iagttagelse af Kommissionens rolle som forvalter af programmerne, og at agenturet vil handle i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer.

Det følger heraf, at det er nødvendigt at bringe bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008.

For at sikre, at agenturet varetager de opgaver, det får pålagt, under iagttagelse af Kommissionens rolle som forvalter af programmerne og i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer, er det væsentligt, at det fastsættes, for det første at agenturet ledes af den administrerende direktør under ledelse af bestyrelsen og i overensstemmelse med de retningslinjer for agenturet, som Kommissionen opstiller, og for det andet at Kommissionens repræsentant i bestyrelsen råder over 30 % af stemmerne. Eftersom bestyrelsen træffer sine afgørelser med et flertal på to tredjedele, vil en tredjedel af stemmerne gøre det muligt for Kommissionen med støtte fra mindst én medlemsstat at forhindre vedtagelsen af en afgørelse fra bestyrelsen, der er i modstrid med Kommissionens retningslinjer.

Forordning (EF) nr. 683/2008 fremhævede, at et tæt samarbejde mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nyttigt. I betragtning af denne betydning er det også nødvendigt at gøre det muligt for Europa-Parlamentet at være repræsenteret i agenturets bestyrelse med to mandater ud af tredive. For ikke at gå på kompromis med Europa-Parlamentets lovgivnings- og kontrolfunktioner, kan et medlem af Europa-Parlamentet ikke være medlem af bestyrelsen.

Sikkerhedsgodkendelsesaktiviter og -afgørelser gennemføres i en kontekst af kollektivt sikkerhedsansvar hos Fællesskabet og dets medlemsstater. Godkendelsesaktiviteterne bør udføres uafhængigt af de myndigheder, der forvalter programmerne, navnlig Kommissionen, medlemsstaterne og ESA samt andre enheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af de krav, der gælder på sikkerhedsområdet. Som følge heraf bør komitéen for sikkerhedsgodkendelse (ordet udvalg erstattes med komité for at undgå forvirring i forhold til komitologiforanstaltningerne) af europæiske GNSS-Systemer inden for agenturet blive et uafhængigt organ, der selvstændigt træffer sine beslutninger. Medlemmerne af komitéen for sikkerhedsgodkendelse forpligter sig til at handle uafhængigt og objektivt ud fra almene samfundshensyn og bør ikke søge eller efterleve politiske instrukser.

Komitéen for sikkerhedsgodkendelse træffer afgørelser med et flertal på tre fjerdedele af medlemsstaternes repræsentanter. Hver repræsentant bør have én stemme, eftersom sikkerhedsgodkendelser bør være tekniske og ikke følge politiske instrukser.

Hvis Kommissionen finder, at en vedtagelse af en godkendelse kan have en betydelig indvirkning på den korrekte gennemførelse af programmerne, f.eks. med hensyn til udgifter og tidsplan, underretter den komitéen for sikkerhedsgodkendelse herom. Komitéen for sikkerhedsgodkendelse tager størst muligt hensyn til udtalelser fra Kommissionen og tilkendegiver i sin afgørelse, hvordan den har taget hensyn til Kommissionens kommentarer. Denne procedure forhindrer en komitologifase, og det forbedrer effektiviteten og øger ansvaret hos komitéen for sikkerhedsgodkendelse. Politisk kontrol med disse former for afgørelser sikres også, eftersom Kommissionen vil underrette Europa-Parlamentet og Rådet om virkningen af vedtagelsen af en godkendelse af programmernes gennemførelse.

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (4.3.2010)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation
(KOM(2009)0139 – C7‑0103/2009 – 2009/0047(COD))

Rådgivende ordfører: Jutta Haug

KORT BEGRUNDELSE

Rollen og opgaverne for Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (myndigheden), fællesskabsorganet med ansvar for forvaltningen af Galileoprogrammets etablerings- og driftsfase, undergik en væsentlig forandring som følge af forordning (EF) nr. 683/2008, der fastlægger nye rammer for den offentlige forvaltning og finansiering af Galileo‑ og Egnosprogrammet, og som trådte i kraft den 25. juli 2008.

Denne forordning fastsætter princippet om en klar fordeling af beføjelser mellem Fællesskabet (nu Unionen), repræsenteret ved Kommissionen, myndigheden og Den Europæiske Rumorganisation, og overdrager Kommissionen ansvaret for forvaltningen af programmerne. Den reducerer myndighedens opgaver, og denne vil nu være særlig ansvarlig for at sikre systemets sikkerhed (navnlig udstedelse af sikkerhedsgodkendelser) og bidrage til at forberede markedsføringen af de europæiske GNSS-Systemer. Den fastslår desuden, at myndigheden varetager de opgaver, den får pålagt, under iagttagelse af Kommissionens rolle som forvalter af programmerne og i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer.

For at sikre kompatibilitet med den nye retlige ramme er det nødvendigt også at ændre Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation. Heraf Kommissionens forslag.

Agenturet ændrer således navn til GNSS-Agenturet (agenturet). Dets struktur vil blive ændret (navnlig gennem etablering af Udvalget for Sikkerhedsgodkendelse af Europæiske GNSS-Systemer ud over bestyrelsen og den administrerende direktør).

Parlamentet, der allerede havde hensat en del af myndighedens bevillinger og stillinger som reserve i 2009, mens det afventede Kommissionens forslag om at tage hensyn til ændringerne i myndighedens rolle og opgaver, bør i princippet glæde sig over Kommissionens forslag.

Det er rent faktisk ikke let at måle den reelle virkning af ændringerne i agenturets opgaver i form af finansiering og personale, men fra et budgetmæssigt synspunkt virker Kommissionens forslag rimeligt, da det forudser et mindre fald i Unionens tilskud til agenturet og dets personale. Forslaget er desuden foreneligt med den finansielle programmering.

Således vedrører ordførerens ændringsforslag behovet for at have en interinstitutionel dialog om finansieringen af dette i bund og grund nye agentur i overensstemmelse med punkt 47 i IIA[1], den administrerende direktørs mandat (som bør forblive fem år med mulighed for forlængelse med én ny femårig periode) og behovet for at sikre, at sikkerhedscentret forbliver i Bruxelles i de eksisterende bygninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 2 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

2a. understreger, at bestemmelserne i punkt 47 i den interinstitutionelle aftale (IIA) af 17. maj 2006 vil finde anvendelse på forordningen (der er under vedtagelse) om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation; understreger, at Parlamentet, hvis forslaget til forordning bliver vedtaget, vil indlede drøftelser med budgetmyndighedens anden part med henblik på at indgå en rettidig aftale om finansieringen af GNSS-Agenturet i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i IIA;

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Det er også nødvendigt, at Europa-Parlamentet er repræsenteret i bestyrelsen for agenturet som observatør, da forordning (EF) nr. 683/2008 fremhæver, at et tæt samarbejde mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nyttigt. Med henblik på en god styring af programmerne er det hensigtsmæssigt, at den administrerende direktørs mandat reduceres fra fem år til fire år.

(11) Det er også nødvendigt, at Europa-Parlamentet er repræsenteret i bestyrelsen for agenturet som observatør, da forordning (EF) nr. 683/2008 fremhæver, at et tæt samarbejde mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen er nyttigt.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1321/2004

Artikel 2 – litra a – nr. ii a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) sikkerhedscentret skal placeres i Bruxelles i de eksisterende bygninger for at begrænse følgerne af tilpasningen

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 9

Forordning (EF) nr. 1321/2004

Artikel 7 – stk. 2 – sidste afsnit

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Den administrerende direktørs mandatperiode er fire år. Mandatet kan fornyes én gang med en periode på fire år."

"Den administrerende direktørs mandatperiode er fem år. Mandatet kan fornyes én gang med en periode på fem år."

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -13 (nyt)

Forordning (EF) nr. 1321/2004

Artikel 11 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-13) Artikel 11, stk. 1, affattes således:

.

1. Med forbehold af andre ressourcer og gebyrer, som skal fastlægges nærmere, omfatter agenturets indtægter et fællesskabstilskud opført på Den Europæiske Unions almindelige budget til sikring af, at der er balance mellem indtægter og udgifter. Finansieringen af agenturet finder sted på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 47 i Den Internationale Aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning. Unionens budgetprocedure finder anvendelse for så vidt angår Unionens bidrag og enhver støtte, der ydes over Den Europæiske Unions almindelige budget. Revisionen af regnskaberne foretages af Den Europæiske Revisionsret.

PROCEDURE

Titel

Forvaltningsstrukturer for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation

Referencer

KOM(2009)0139 – C6-0103/2009 – 2009/0047(COD)

Korresponderende udvalg

ITRE

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.10.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Jutta Haug

1.9.2009

 

 

Dato for vedtagelse

4.3.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Giovanni Collino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Edit Herczog, Giovanni La Via, Riikka Manner, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Elisabeth Jeggle, Hans-Peter Mayer, Vladko Todorov Panayotov, Marit Paulsen, Ivo Strejček

 • [1]  Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning.

PROCEDURE

Titel

Forvaltningsstrukturer for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation

Referencer

KOM(2009)0139 – C6-0103/2009 – 2009/0047(COD)

Dato for høring af EP

24.3.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

19.10.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

19.10.2009

CONT

19.10.2009

TRAN

19.10.2009

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

1.10.2009

TRAN

21.7.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Evžen Tošenovský

17.9.2009

 

 

Behandling i udvalg

28.9.2009

12.10.2009

2.12.2009

27.1.2010

 

4.2.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

11.5.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean-Pierre Audy, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Catherine Bearder

Dato for indgivelse

17.5.2010