Procedūra : 2009/0047(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0160/2010

Pateikti tekstai :

A7-0160/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/06/2010 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0213

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 794kWORD 365k
17.5.2010
PE 428.325v02-00 A7-0160/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo

(COM(2009)0139 – C7‑0103/2009 – 2009/0047(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Evžen Tošenovský

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo

(COM(2009)0139 – C7‑0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0139),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 156 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0103/2009),

-    atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

-    atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 172 straipsnį,

-    atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

-    pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto nuomonę (A7‑0160/2009),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) NR. ..../2010

įsteigiantis Europos GNSS agentūrą, panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 683/2008

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 172 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą(4),

kadangi:

(1)    Europos palydovinė radijo navigacijos politika šiuo metu įgyvendinama EGNOS ir GALILEO programomis.

(1a)  2004 m. liepos 12 d. Reglamentu (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo(5)▌ įsteigta Bendrijos agentūra, vadinama Europos GNSS priežiūros institucija (toliau – Institucija).

(3)    2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo)(6) įgyvendinimo nustatyti nauji Galileo ir EGNOS programų viešojo valdymo ir finansavimo pagrindai. Jame nustatytas griežto Europos Sąjungos, atstovaujamos Komisijos, Institucijos ir Europos kosmoso agentūros (toliau – ESA), kompetencijos pasiskirstymo principas: Komisijai suteikiami programų valdymo įgaliojimai bei pavedamos užduotys, kurios iš pradžių buvo skirtos Institucijai. Reglamentu taip pat nustatyta, kad Institucija atlieka jai patikėtas užduotis, gerbdama Komisijos atliekamą programų valdytojo vaidmenį ir vadovaudamasi Komisijos pateiktomis gairėmis.

(3a)  Europos Parlamentas ir Taryba Reglamente (EB) Nr. 683/2008 paragino Komisiją pateikti pasiūlymą dėl oficialaus Reglamente (EB) Nr. 1321/2004 numatytų EGNOS ir Galileo programų valdymo struktūrų suderinimo su naujais Komisijos ir Institucijos atliekamais vaidmenimis, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 683/2008.

(5)    ▌Atsižvelgus į susiaurintą Institucijos veiklos sritį, ji nebeturėtų būti vadinama „Europos GNSS priežiūros institucija“, oEuropos GNSS agentūra“ (toliau – Agentūra). Tačiau Agentūra turėtų užtikrinti Institucijos veiklos tęstinumą, taip pat tęstinumą teisių ir prievolių, darbuotojų ir priimtų sprendimų galiojimo srityse.

(6)    Taip pat turėtų būti patikslinti Reglamento (EB) Nr. 1321/2004 tikslai ir uždaviniai, kad būtų atspindėta tai, jog Agentūra nebeatsakinga už viešųjų interesų, susijusių su Europos pasaulinių palydovinės navigacijos sistemų (angl. GNSS ) programomis, valdymą ir programų reguliavimą.

(6a)  Agentūra turėtų turėti tokį teisinį statusą, kad vykdydama užduotis galėtų veikti kaip juridinis asmuo.

(7)    Svarbu taip pat pakeisti Agentūros užduotis ir tuo tikslu užtikrinti, kad jos užduočių apibrėžtys atitiktų Reglamento (EB) Nr. 683/2008 16 straipsnyje pateiktas apibrėžtis, įskaitant galimybę Agentūrai vykdyti kitą veiklą, kurią jai gali patikėti Komisija, siekiant padėti Komisijai įgyvendinti GNSS programas. Pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento(7) 54 straipsnio 2 dalies b punktą tokia veikla, pavyzdžiui, gali būti:

-       stebėjimas, kaip plėtojamos koordinavimo ir konsultavimosi procedūros, susijusios su saugumo klausimais;

-       moksliniai tyrimai, padedantys kurti ir viešinti Europos GNSS programas;

         -       paramos teikimas rengiant ir įgyvendinant bandomąjį projektą viešųjų reguliuojamųjų paslaugų srityje.

(7a)  Savo veikloje, įgyvendindama savo tikslus ir vykdydama savo užduotis, Agentūra visų pirma turėtų laikytis Sąjungos institucijoms taikomų nuostatų.

(7b)  Atlikdama Galileo programos 2010 m. numatytą laikotarpio vidurio peržiūrą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 683/2008 22 straipsnyje, Komisija taip pat turėtų nagrinėti programos valdymo veikimo ir eksploatavimo laikotarpiu klausimą ir tai, kokį vaidmenį šiomis aplinkybėmis atliks Agentūra.

(8)    Siekiant atspindėti šio ▌Reglamento ▌pavadinimą ir naują Agentūros pavadinimą, visos Reglamento (EB) Nr. 683/2008 nuostatos, kuriose minimas ankstesnis Agentūros pavadinimas, turėtų būti pakeistos.

(9a)  Siekiant veiksmingai užtikrinti Agentūros uždavinių įvykdymą, valstybėms narėms ir Komisijai turėtų būti atstovaujama Administracinėje valdyboje, kuriai suteikti reikalingi įgaliojimai sudaryti biudžetą, tikrinti jo vykdymą, priimti atitinkamas finansines taisykles, nustatyti skaidrias darbo procedūras, taikomas Agentūrai priimant sprendimus, patvirtinti jos darbo programą ir paskirti vykdomąjį direktorių.

(9b)  Taip pat tikslinga į Agentūros administracinę valdybą įtraukti Europos Parlamento atstovą kaip balso teisės neturintį narį, kadangi Reglamente (EB) Nr. 683/2008 pabrėžta glaudaus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendradarbiavimo nauda. ▌

(10)  Be to, siekiant, kad Agentūra atliktų jai patikėtas užduotis, gerbdama Komisijos atliekamą programų valdytojo vaidmenį ir vadovaudamasi Komisijos pateiktomis gairėmis, svarbu aiškiai nustatyti, kad Agentūrą turėtų administruoti vykdomasis direktorius prižiūrint administracinei valdybai pagal Komisijos Agentūrai nurodytas gaires. Nemažiau svarbu nurodyti, kad Komisija turėtų turėti penkis atstovus Agentūros administracinėje valdyboje ir kad sprendimai dėl riboto skaičiaus valdybos užduočių neturėtų būti priimami nepritarus Komisijos atstovams.

(10a) Agentūros sklandžiam darbui užtikrinti reikia, kad jos vykdomasis direktorius būtų skiriamas atsižvelgiant į nuopelnus ir dokumentais patvirtintus administracinius bei valdymo įgūdžius, taip pat į reikiamą kompetenciją ir patirtį, kad jis vykdytų savo pareigas visiškai nepriklausomai ir galėtų lanksčiai organizuoti Agentūros vidinį veikimą. Išskyrus tam tikrą veiklą ir priemones, susijusias saugumo akreditavimu, vykdomasis direktorius turėtų parengti Agentūros darbo programą ir imtis visų reikalingų veiksmų, skirtų užtikrinti tinkamą jos įvykdymą, kiekvienais metais rengti Administracinei valdybai pateikiamą bendros ataskaitos projektą, parengti Agentūros ataskaitos apie pajamų ir išlaidų sąmatą projektą ir vykdyti biudžetą.

(10b) Agentūros administracinė valdyba turėtų būti įgaliota priimti sprendimus, kuriais būtų galima užtikrinti Agentūros užduočių įgyvendinimą, išskyrus akreditavimo užduotis, kurios turėtų būti patikėtos Saugumo akreditavimo valdybai ir kurių atveju administracinė valdyba vykdytų tik su išteklių ir biudžeto klausimais susijusias pareigas. Patikimam programų valdymui užtikrinti būtina, kad administracinės valdybos uždaviniai atitiktų pagal Reglamento (EB) Nr. 683/2008 16 straipsnį Agentūrai paskirtas naujas užduotis, visų pirma susijusias su saugumo stebėsenos centro veikimu ir nurodymais, pateiktais pagal 2004 m. liepos 12 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2004/552/BUSP dėl Europos palydovinės radijo navigacinės sistemos, turinčios įtakos Europos Sąjungos saugumui, veikimo aspektų(8).

(11a) Tarnautojų paskyrimo tvarka turėtų būti skaidri.

(12)  Be to, atsižvelgus į Agentūrai patikėtas užduotis, į kurias įeina saugumo akreditavimas, Agentūroje įsteigtas mokslo ir technikos komitetas turi būti panaikintas, o Sistemos saugos ir saugumo tarybą reikia pakeisti Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo valdyba, įgaliotu atlikti saugumo akreditavimo užduotis, sudarytu iš valstybių narių ir Komisijos atstovų. Vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) ir ESA atstovas turėtų dalyvauti stebėtojų teisėmis.

(13)  Akreditavimo veikla turėtų būti vykdoma nepriklausomai nuo institucijų, atsakingų už programų valdymą, įskaitant Komisiją, kitų Agentūros valdymo organų, ▌ESA ir kitų subjektų, atsakingų už saugumo reikalavimų taikymą. Siekiant užtikrinti tokį nepriklausomumą turėtų būti įsteigta Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo valdyba, veikianti kaip ▌sistemų ir imtuvų su PRS technologijomis saugumo akreditavimo institucija. Agentūroje tai turėtų būti savarankiškas organas, kuris sprendimus priima nepriklausomai, objektyviai ir atsižvelgdamas į piliečių interesus.

(14)  Atsižvelgiant į tai, kad Komisija pagal Reglamentą (EB) Nr. 683/2008 administruoja visus su sistemų saugumu susijusius aspektus ir, kad būtų užtikrintas veiksmingas saugumo klausimų valdymas ir būtų laikomasi griežto šiame reglamente numatyto kompetencijos pasiskirstymo principo, labai svarbu, kad Saugumo akreditavimo valdybos veikla būtų tik sistemų saugumo akreditavimas ir ji jokiomis aplinkybėmis negalėtų pakeisti Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 683/2008 13 straipsnį patikėtų užduočių.

(14a) Komisijos sprendimai, priimti pagal procedūras, kuriose dalyvauja Europos GNSS programų komitetas, jokiu būdu neturės įtakos galiojančioms biudžeto srities taisyklėms arba specialiai valstybių narių kompetencijai saugumo klausimais.

(14b) Laikantis Reglamento (EB) Nr. 683/2008 13 straipsnio 4 dalies, kai Europos palydovinės radijo navigacinės sistemos eksploatavimas gali turėti įtakos Europos Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui, taikomos Bendruosiuose veiksmuose 2004/552/BUSP nustatytos procedūros. Ypač iškilus grėsmei Europos Sąjungos ar valstybės narės saugumui dėl sistemos veikimo ar naudojimo arba kilus grėsmei sistemos veikimui, ypač dėl tarptautinės krizės, Taryba vieningai priima sprendimą dėl reikiamų nurodymų Agentūrai ir Komisijai. Bet kuris Tarybos narys, vyriausiasis įgaliotinis arba Komisija gali prašyti, kad Taryba surengtų svarstymą ir susitartų dėl tokių nurodymų.

(14c) Taikant subsidiarumo principą saugumo akreditavimo sprendimai, laikantis saugumo akreditavimo strategijoje nustatyto proceso, turėtų būti grindžiami vietos saugumo akreditavimo sprendimais, kuriuos priima atitinkamų valstybių narių nacionalinės saugumo akreditavimo institucijos.

(14d) Kad saugumo akreditavimo valdyba galėtų greitai ir veiksmingai vykdyti visą savo veiklą, jai turėtų būti leista įsteigti atitinkamus jai pavaldžius organus, kurie veiktų pagal jos nurodymus. Ji atitinkamai turėtų įsteigti grupę, kuri jai padėti rengti sprendimus, ir Kriptografijos platinimo instituciją, kuri tvarkytų ir rengtų su šifravimo medžiaga susijusius klausimus, įskaitant Skrydžių kodų grupę, dirbančią su paleidimo metu naudojamais veiklos skrydžių kodais, taip pat, jeigu reikia, kitus organus specialiems klausimams spręsti. Įsteigus šiuos organus ypatingą dėmesį reikėtų skirti būtinam jų darbo tęstinumui.

(15)  Taip pat svarbu, kad akreditavimo veikla būtų derinama su institucijų, atsakingų už programų valdymą, ir kitų subjektų, atsakingų už saugumo nuostatų įgyvendinimą, veikla. ▌

(16)  Atsižvelgiant į specifinį sistemų pobūdį ir sudėtingumą, būtina, kad ▌akreditavimo veikla būtų vykdoma kolektyviai užtikrinant atsakomybę už ES ir jos valstybių narių saugumą, stengiantis pasiekti bendrą sutarimą ir įtraukiant visas saugumu suinteresuotas šalis, ir kad būtų nuolat atliekama rizikos stebėsena ▌. Taip pat būtina, kad techninė akreditavimo veikla būtų pavesta specialistams, turintiems reikiamą kvalifikaciją sudėtingų sistemų akreditavimo srityje ir atitinkamo lygio patikimumo pažymėjimą.

(17)  Siekiant užtikrinti, kad Saugumo akreditavimo valdyba galėtų vykdyti savo užduotis, taip pat reikėtų numatyti, kad valstybės narės turėtų pateikti valdybai visus reikalingus dokumentus ▌, suteiktų galimybę deramai įgaliotiems asmenims susipažinti su įslaptinta informacija ir patekti į visas jų jurisdikcijoje esančias ▌vietas ir kad vietos lygmeniu jos turėtų būti atsakingos už jų teritorijoje esančių vietų saugumo akreditavimą.

(19)  Pagal Europos palydovinės radijo navigacijos programas sukurtos sistemos yra infrastruktūros, kurios naudojamos ne tik valstybių narių nacionalinėse teritorijose ir kurios yra transeuropinių tinklų infrastruktūros, kaip numatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 172 straipsnio nuostatose. Be to, pasitelkiant šias sistemas teikiamomis paslaugomis prisidedama prie transeuropinių tinklų plėtojimo transporto, telekomunikacijų ir energetikos infrastruktūrų srityje.

(19a) Komisija turi įvertinti Agentūros finansavimo poveikį atitinkamai biudžeto išlaidų kategorijai. Remdamosi šia informacija ir nepažeisdamos atitinkamos teisėkūros procedūros, abi biudžeto valdymo institucijos, bendradarbiaudamos biudžeto klausimais, turi laiku pasiekti susitarimą dėl Agentūros finansavimo. Sąjungos įnašui iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto taikytina Sąjungos biudžeto procedūra. Be to, Europos Audito Rūmai pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 VIII antraštinę dalį turi atlikti finansinių ataskaitų auditą.

(19b) Agentūra turėtų taikyti atitinkamus Sąjungos teisės aktus, susijusius visuomenės galimybe naudotis dokumentais ir asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis. Ji taip pat turėtų laikytis Tarybos ir Komisijos tarnyboms taikomų saugumo principų.

(19c)  Trečiosioms šalims turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti Agentūros veikloje, jeigu jos dėl to sudarė išankstinį susitarimą su Sąjunga, ypač kai tos šalys, prisidėdamos prie ESA GALILEOSAT programos, buvo įsitraukusios į ankstesnius programos etapus.

(19d) Kadangi šio reglamento tikslo, t.y. įsteigti agentūrą, visų pirma atsakingą už Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimą, ir užtikrinti jos veikimą, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir todėl šiuos tikslus dėl veiksmų masto ir poveikio galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(19e) Todėl Reglamentą (EB) Nr. 863/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(20)  Reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 jau anksčiau buvo iš dalies pakeistas ▌. Atsižvelgiant į įtraukiamus pakeitimus, tikslinga aiškumo tikslais tą reglamentą panaikinti ir pakeisti jį nauju reglamentu.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 skyrius

Dalykas, užduotys, organai

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu įsteigiama Sąjungos agentūra, vadinama Europos GNSS agentūra (toliau – Agentūra).

2 straipsnis

Užduotys

Agentūros užduotys išdėstytos Reglamento (EB) Nr. 683/2008 16 straipsnyje.

3 straipsnis

Organai

Agentūros valdymo organai yra administracinė valdyba, Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo valdyba ir vykdomasis direktorius. Jie vykdo savo užduotis vadovaudamiesi Komisijos pateiktomis gairėmis, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 683/2008 16 straipsnyje.

4 straipsnis

Teisinis statusas, vietos tarnybos

1.      Agentūra yra Sąjungos organas. Ji turi juridinis asmens statusą.

2.      Kiekvienoje valstybėje narėje Agentūra naudojasi plačiausiu teisnumu, suteikiamu juridiniams asmenims pagal jos teisę. Ji gali visų pirma įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei juo disponuoti ir būti šalimi teismo procese.

3.      Agentūra gali nuspręsti įsteigti vietos tarnybas valstybėse narėse, šioms sutikus, arba kitose pagal 20 straipsnį programoje dalyvaujančiose valstybėse.

4.      Atsižvelgiant į 9b straipsnio 9 dalį Agentūrai atstovauja jos vykdomasis direktorius.

5 straipsnis

Administracinė valdyba

1.      Administracinė valdyba yra steigiama 6 straipsnyje išvardytoms užduotims vykdyti.

2.      Administracinę valdybą sudaro po vieną valstybių narių paskirtą atstovą, penki Komisijos paskirti atstovai ir balsavimo teisės neturintis Europos Parlamento atstovas. Valdybos narių kadencijos trukmė – penkeri metai. Kadencija gali būti pratęsta ne ilgiau kaip penkeriems metams. Vyriausiojo įgaliotinio atstovas ir ESA atstovas kviečiami dalyvauti administracinės valdybos posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

3.      Prireikus trečiųjų valstybių atstovų dalyvavimas ir šio dalyvavimo sąlygos nustatomos 20 straipsnyje nurodytose nuostatose.

4.      Administracinė valdyba iš savo narių išsirenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmininko pavaduotojas automatiškai užima pirmininko vietą, jei šis negali eiti savo pareigų. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencijos trukmė – dveji su puse metų ir ji pasibaigia, kai jie nustoja būti administracinės valdybos nariais. Jie gali būti paskirti dar vienai kadencijai.

5.      Administracinės valdybos posėdžius sušaukia jos pirmininkas.

         Agentūros vykdomasis direktorius paprastai dalyvauja svarstymuose, išskyrus atvejus, kai pirmininkas nusprendžia kitaip.

         Administracinė valdyba į eilinius posėdžius renkasi du kartus per metus. Be to, ji susitinka jos pirmininko iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio jos narių prašymu.

         Administracinė valdyba gali pakviesti stebėtojo teisėmis dalyvauti posėdžiuose bet kurį asmenį, kurio nuomonė gali būti svarbi. ▌Vadovaujantis darbo tvarkos taisyklių nuostatomis, administracinės valdybos nariams gali padėti patarėjai arba ekspertai.

         Sekretoriato paslaugas administracinei valdybai teikia Agentūra.

6.      Administracinė valdyba sprendimus priima dviejų trečdalių narių balsų dauguma, nebent šiame reglamente numatyta kitaip.

7.      Visi valstybių narių ir Komisijos atstovai turi po vieną balsą. Sprendimai pagal 6 straipsnio b ir e punktus nepriimami, jei Komisijos atstovas nebalsuoja teigiamai. Agentūros vykdomasis direktorius nebalsuoja.

         Darbo tvarkos taisyklėse nustatoma išsamesnė balsavimo tvarka, visų pirma vieno nario atstovavimo kitam nariui sąlygos.

6 straipsnis

Administracinės valdybos užduotys

Administracinė valdyba užtikrina, kad Agentūra vykdytų jai patikėtą darbą, laikydamasi šiame reglamente išdėstytų sąlygų, ir tuo tikslu priima reikalingus sprendimus. II skyriuje numatytų saugumo akreditavimo užduočių ir sprendimų atveju administracinė valdyba yra atsakinga tik už išteklių ir biudžeto klausimus. Administracinė valdyba taip pat:

a)      skiria vykdomąjį direktorių pagal 7 straipsnio 2 dalį;

b)     kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki lapkričio 15 d. ir gavusi Komisijos nuomonę, patvirtina Agentūros kitų metų darbo programą ▌;

c)      pagal 10 ir 11 straipsnius atlieka savo pareigas, susijusias su Agentūros biudžetu;

d)     prižiūri Galileo saugumo centro (vadinamas Galileo saugumo stebėsenos centru arba GSMC) veiklą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 683/2008 16 straipsnio a punkto ii papunktyje;

e)      vykdo įgaliojimus, susijusius su vykdomojo direktoriaus drausme;

f)      priima specialias nuostatas, reikalingas teisės susipažinti su Agentūros dokumentais įgyvendinimui pagal 18 straipsnį;

g)      priima metinę ataskaitą apie Agentūros veiklą bei perspektyvas ir iki liepos 1 d. nusiunčia ją valstybėms narėms, Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Audito Rūmams; Agentūra nusiunčia visą informaciją, susijusią su įvertinimo procedūrų rezultatais, biudžeto valdymo institucijai;

h)      priima savo Darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Vykdomasis direktorius

1.      Agentūrai vadovauja jos vykdomasis direktorius, kuris vykdo savo pareigas prižiūrimas administracinės valdybos ▌.

2.      Vykdomąjį direktorių skiria administracinė valdyba iš Komisijos pasiūlyto ne mažiau kaip trijų kandidatų sąrašo, sudaryto po atviro konkurso, vadovaujantis Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kitur paskelbtu kvietimu pareikšti susidomėjimą, atsižvelgdama į nuopelnus ir dokumentais patvirtintus administracinius bei vadovavimo įgūdžius, taip pat į reikiamą kompetenciją ir patirtį. Administracinė valdyba sprendimą priima trijų ketvirtadalių narių balsų dauguma.

         Administracinė valdyba yra įgaliota pagal tą pačią tvarką atleisti iš tarnybos vykdomąjį direktorių.

         Vykdomasis direktorius skiriamas penkerių metų kadencijai. Kadenciją galima pratęsti vieną kartą penkeriems metams.

3.      Europos Parlamentas ar Taryba gali paprašyti vykdomojo direktoriaus pateikti ataskaitą apie jo pareigų vykdymą ir padaryti pareiškimą šiose institucijose.

8 straipsnis

Vykdomojo direktoriaus užduotys

Vykdomasis direktorius:

a)      atsako už atstovavimą Agentūrai, išskyrus veiksmus ir sprendimus pagal II ir III skyrių straipsnius, ir jos valdymą;

b)     organizuoja administracinės valdybos darbą. Jis dalyvauja valdybos darbe be teisės balsuoti;

c)      atsako už Agentūros metinės darbo programos įgyvendinimą, prižiūrint administracinei valdybai;

d)     imasi visų reikiamų priemonių, įskaitant vidaus administracinių nurodymų priėmimą ir pranešimų skelbimą, siekdamas užtikrinti Agentūros veikimą pagal šį reglamentą;

e)      sudaro Agentūros pajamų ir išlaidų sąmatas pagal 11 straipsnį ir vykdo biudžetą pagal 12 straipsnį;

f)      kasmet rengia bendros ataskaitos projektą ir jį teikia administracinei valdybai;

fa)    užtikrina, kad Agentūra, būdama GSMC veiklos vykdytoja, galėtų vykdyti nurodymus, numatytus Bendruosiuose veiksmuose 2004/552/BUSP;

g)      nustato Agentūros organizacinę struktūrą ir ją teikia tvirtinti administracinei valdybai ;

h)      personalo atžvilgiu vykdo 16 straipsnyje nustatytus įgaliojimus;

i)       Administracinei valdybai patvirtinus, gali priimti reikalingas priemones, siekiant valstybėse narėse įsteigti vietos tarnybas pagal 4 straipsnį;

ia)    užtikrina, kad Saugumo akreditavimo valdybai ir 9b straipsnio 11 dalyje nurodytiems jai pavaldiems organams būtų teikiamos sekretoriato paslaugos ir visi jų tinkamam veikimui reikalingi ištekliai.

II skyrius

Su Europos Sąjungos ar jos valstybių narių saugumu susiję aspektai

9 straipsnis

Bendrieji veiksmai

1.      Laikantis Reglamento (EB) Nr. 683/2008 13 straipsnio 4 dalies, kai sistemų eksploatavimas gali turėti įtakos Europos Sąjungos ar jos valstybių narių saugumui, taikomos Bendruosiuose veiksmuose 2004/552/BUSP nustatytos procedūros.

2.      Komisija informavimo tikslais praneša Tarybai apie saugumo akreditavimo sprendimus, priimtus pagal III skyrių, taip pat apie nustatytą likutinę riziką.

III skyrius

Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimas

9a straipsnis

Bendrieji principai

Šiame skyriuje nurodyta saugumo akreditavimo veikla vykdoma laikantis šių principų:

-       saugumo akreditavimo veikla vykdoma ir sprendimai priimami prisiimant bendrą atsakomybę už Sąjungos ir jos valstybių narių saugumą;

-       dedamos pastangos, kad sprendimai būtų grindžiami bendru sutarimu ir dalyvaujant visoms saugumo klausimais suinteresuotoms atitinkamoms šalims;

-       užduotys vykdomos laikantis atitinkamų Tarybai ir Komisijai(9) taikytinų saugumo taisyklių;

-       nuolatiniu stebėsenos procesu užtikrinama, kad būtų sužinoma apie galimą saugumo riziką, būtų apibrėžiamos saugumo priemonės tokiai rizikai sumažinti iki priimtino lygio laikantis pagrindinių principų ir būtiniausių standartų, išdėstytų Tarybai ir Komisijai taikytinose saugumo taisyklėse, ir kad tos priemonės būtų taikomos laikantis nuodugnios apsaugos sąvokos. Reguliariai atliekamas tokių priemonių efektyvumo vertinimas;

-       saugumo akreditavimo sprendimai, laikantis saugumo akreditavimo strategijoje nustatyto proceso, grindžiami vietos saugumo akreditavimo sprendimais, kuriuos priima valstybių narių atitinkamos nacionalinės saugumo akreditavimo institucijos;

-       techninė saugumo akreditavimo veikla pavedama specialistams, turintiems reikiamą kvalifikaciją sudėtingų sistemų akreditavimo srityje ir atitinkamo lygio asmens patikimumo pažymėjimą;

-       akreditavimo sprendimai priimami nepriklausomai nuo Komisijos nepažeidžiant 3 straipsnio ir nuo subjektų, atsakingų už programų įgyvendinimą. Todėl Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo institucija Agentūroje yra savarankiškas, nepriklausomai sprendimus priimantis organas;

-       saugumo akreditavimo veikla vykdoma Komisijai ir institucijoms, atsakingoms už saugumo reikalavimų įgyvendinimą, derinant reikalavimą dėl nepriklausomumo ir atitinkamo koordinavimo poreikį.

9b straipsnis

Saugumo akreditavimo valdyba

1.      Agentūroje įsteigiama Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo valdyba (toliau – Valdyba). Europos GNSS sistemų atžvilgiu šis organas atlieka saugumo akreditavimo institucijos užduotis, kaip nurodyta atitinkamose Tarybai ir Komisijai taikytinose saugumo taisyklėse.

2.      Valdyba vykdo Agentūrai patikėtas užduotis, susijusias su saugumo akreditavimu pagal Reglamento (EB) Nr. 683/2008 16 straipsnio a punkto i papunktį ir priima „sprendimus dėl saugumo akreditavimo“, kaip numatyta šiame straipsnyje, visų pirma dėl saugumo akreditavimo strategijos patvirtinimo ir palydovų paleidimo, leidimo naudoti įvairias sistemų konfigūracijas ir naudoti sistemas įvairioms paslaugoms suteikimo, leidimo naudoti antžemines stotis, visų pirma aptikimo stotis, esančias trečiosiose šalyse, suteikimo bei leidimo gaminti imtuvus su PRS technologijomis ir jų komponentus suteikimo.

3.      Valdybai vykdant saugumo sistemų akreditavimą nustatoma, ar sistemos atitinka Reglamento (EB) Nr. 683/2008 13 straipsnyje nurodytus saugumo reikalavimus ir atitinkamas Tarybai ir Komisijai taikytinas saugumo taisykles ir reglamentus.

4.      Remdamasi šio straipsnio 11 dalyje nurodytomis rizikos ataskaitomis, Valdyba informuoja Komisiją apie rizikos įvertinimą ir teikia Komisijai konsultacijas dėl su likutine rizika susijusių tvarkymo galimybių konkretaus saugumo akreditavimo sprendimo atveju.

5.      Komisija nuolat informuoja Valdybą apie galimų Valdybos sprendimų poveikį tinkamam programų vykdymui ir su likutine rizika susijusių tvarkymo planų įgyvendinimą. Valdyba atsižvelgia į visas šias Komisijos pateiktas nuomones.

6.      Valdybos sprendimai adresuojami Komisijai.

7.      Valdybą sudaro po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, vienas Komisijos atstovas ir vienas vyriausiojo įgaliotinio atstovas. ESA atstovas kviečiamas dalyvauti Valdybos posėdžiuose stebėtojo teisėmis.

8.      Valdyba nustato savo darbo taisykles ir paskiria pirmininką.

9.      Valdybos pirmininkas yra atsakingas už atstovavimą Agentūrai, jei pagal 8 straipsnį vykdomasis direktorius nėra atsakingas.

10.    Valdyba turi galimybę naudotis visais žmogiškaisiais ir materialiniais ištekliais, kurie yra reikalingi tinkamam administracinės paramos funkcijų vykdymui ir kurie sudarytų jam sąlygas kartu su šio straipsnio 11 dalyje nurodytais organais nepriklausomai atlikti savo užduotis, visų pirma tvarkant bylas, pradedant įgyvendinti saugumo procedūras ir prižiūrint jų įgyvendinimą bei vykdant sistemų saugumo auditą, rengiant sprendimus ir organizuojant posėdžius.

11.    Valdyba įsteigia sau pavaldžius specialius organus konkretiems klausimams spręsti, kurie vykdo jos nurodymus. Visų pirma, užtikrinant būtiną veiklos tęstinumą, įsteigiami:

         -       specialistų grupė, kuri atlieka saugumo analizės apžvalgas ir bandymus, kad parengtų atitinkamas rizikos ataskaitas, padedančias Valdybai rengti sprendimus;

         -       Kriptografijos platinimo institucija (KPI), kuri padeda Komitetui, visų pirma su nagrinėjant klausimus, susijusius su skrydžio kodais.

12.    Jei, laikantis 9a straipsnyje nurodytų bendrųjų principų, negalima pasiekti bendro sutarimo, Valdyba priima sprendimus balsų dauguma, kaip numatyta Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnyje ir nepažeidžiant šio reglamento 9 straipsnio. Komisijos atstovas ir vyriausiojo įgaliotinio atstovas nebalsuoja. Valdybos pirmininkas Valdybos vardu pasirašo pastarosios priimtus sprendimus.

13.    Komisija nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą apie priimtų akreditavimo sprendimų poveikį sklandžiam programų vykdymui. Jei Komisija mano, kad Valdybos priimtas sprendimas gali turėti didelę įtaką tinkamam programų įgyvendinimui, pavyzdžiui dėl išlaidų ir tvarkaraščio, ji nedelsdama informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

14.    Atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomonę, kuri turėtų būti pareikšta per vieną mėnesį, Komisija gali patvirtinti tinkamas priemones laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 683/2008.

15.    Administracinė valdyba reguliariai informuojama apie Saugumo akreditavimo valdybos darbų eigą.

14.    Rengiant Valdybos darbotvarkę atsižvelgiama į Komisijos GNSS darbo programą.

9c straipsnis

Valstybių narių vaidmuo

Valstybės narės:

-       perduoda Komitetui visą informaciją, kurią jos laiko svarbia saugumo akreditavimo tikslais;

-       leidžia Valdybos paskirtiems deramai įgaliotiems asmenims susipažinti su bet kokia įslaptinta informacija ir patekti į visas jų jurisdikcijoje esančias teritorijas / vietas, susijusias su saugumo sistemomis, laikydamosi savo nacionalinių įstatymų bei kitų teisės aktų ir nediskriminuodamos dėl tautybės, be kita ko, ir saugumo audito bei bandymų tikslais Valdybos sprendimu;

-       kiekviena yra atsakinga už prieigos kontrolės šablono, kuriame apibūdinamos arba išvardijamos akredituotinos teritorijos ir vietos ir dėl kurio valstybės narės ir Saugumo akreditavimo valdyba iš anksto susitaria, tokiu būdu užtikrindamos, kad visos valstybės narės teiktų tokio paties lygio prieigos kontrolę, parengimą.

-       vietos lygmeniu yra atsakingos už jų teritorijoje esančių ir į Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo sritį patenkančių vietų saugumo akreditavimą ir praneša apie tai Valdybai.

IV skyrius

Biudžeto ir finansinės nuostatos

10 straipsnis

Biudžetas

1.      Neatmetant kitų išteklių ir mokesčių, kuriuos dar reikia nustatyti, Agentūros pajamos apima Sąjungos subsidiją, įtrauktą į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, siekiant užtikrinti, kad pajamos ir išlaidos būtų subalansuotos.

2.      Agentūros išlaidos apima personalo, administracines ir infrastruktūros išlaidas, einamąsias sąnaudas ir išlaidas, susijusias su Valdybos, įskaitant specialius organus, įsteigtus jai padėti, veikla bei Agentūros sudarytomis sutartimis ir susitarimais, reikalingais jai patikėtoms užduotims vykdyti.

3.      Vykdomasis direktorius parengia Agentūros ataskaitos apie pajamų ir išlaidų sąmatą projektą ateinantiems metams ir jį perduoda administracinei valdybai kartu su personalo plano projektu.

4.      Pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

5.      Kiekvienais metais administracinė valdyba, remdamasi pajamų ir išlaidų ataskaitos projektu, Agentūrai pateikia ateinančių finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos ataskaitą.

6.      Iki kovo 31 d. administracinė valdyba perduoda šią sąmatos ataskaitą, į kurią įeina personalo plano projektas kartu su laikina darbo programa, Komisijai ir valstybėms, su kuriomis Sąjunga, vadovaudamasi 20 straipsniu, yra sudariusi susitarimus.

7.      Sąmatos ataskaitą kartu su preliminariu Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektu Komisija perduoda Europos Parlamentui ir Tarybai (toliau - biudžeto valdymo institucija).

8.      Remdamasi sąmatos ataskaita, Komisija į preliminarų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektą įtraukia sąmatas, kurios, jos manymu, reikalingos personalo planui, ir bendrajam biudžetui priskirtą subsidijos dydį, kuriuos ji pateikia biudžeto valdymo institucijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį.

9.      Biudžeto valdymo institucija leidžia asignavimus, skirtus Agentūros subsidijai, ir patvirtina Agentūros personalo planą.

10.    Biudžetą tvirtina administracinė valdyba. Jis tampa galutinis, galutinai priėmus Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą. Prireikus jis atitinkamai patikslinamas.

11.    Administracinė valdyba kuo greičiau praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo ketinimą įgyvendinti bet kokį projektą, kuris gali turėti reikšmingos finansinės įtakos biudžeto finansavimui, ypač apie bet kokius su nuosavybe susijusius projektus, pavyzdžiui, pastatų nuomos ar pirkimo. Apie tai ji praneša Komisijai.

12.    Biudžeto valdymo institucijos skyriui pranešus apie savo ketinimą pateikti nuomonę, jis ją perduoda administracinei valdybai per šešias savaites nuo pranešimo apie projektą dienos.

11 straipsnis

Biudžeto vykdymas ir kontrolė

1.      Agentūros biudžetą vykdo vykdomasis direktorius.

2.      Iki kovo 1 d. pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, Agentūros apskaitos pareigūnas Komisijos apskaitos pareigūnui perduoda preliminarias finansines ataskaitas kartu su ataskaita apie tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymą. Komisijos apskaitos pareigūnas konsoliduoja institucijų ir decentralizuotų organų preliminarias finansines ataskaitas pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 128 straipsnį.

3.      Iki kovo 31 d. pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, Komisijos apskaitos pareigūnas Audito Rūmams perduoda Agentūros preliminarias finansines ataskaitas kartu su ataskaita apie tų finansinių metų biudžeto ir finansų valdymą. Ataskaita taip pat perduodama Europos Parlamentui ir Tarybai.

4.      Gavęs Audito Rūmų pastabas dėl Agentūros preliminarių ataskaitų pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 129 straipsnį, savo atsakomybe parengia Institucijos galutines finansines ataskaitas ir jas pateikia administracinei valdybai nuomonei pareikšti.

5.      Administracinė valdyba pateikia savo nuomonę dėl Agentūros galutinių finansinių ataskaitų.

6.      Iki liepos 1 d. pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams, vykdomasis direktorius galutines finansines ataskaitas perduoda Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams kartu su administracinės valdybos nuomone.

7.      Galutinės finansinės ataskaitos yra paskelbiamos.

8.      Atsakymą į Audito Rūmų pastabas vykdomasis direktorius Audito Rūmams nusiunčia iki rugsėjo 30 d. Šį atsakymą jis nusiunčia ir administracinei valdybai.

9.      Vykdomasis direktorius Europos Parlamento prašymu pateikia jam visą informaciją, kurios reikia sklandžiai sprendimo dėl atitinkamų finansinių metų biudžeto įvykdymo priėmimo procedūrai, kaip nustatyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 146 straipsnio 3 dalyje.

10.    Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija, iki n + 2 metų balandžio 30 d. priima sprendimą, kad vykdomasis direktorius n metų biudžetą įvykdė.

12 straipsnis

Finansinės nuostatos

Agentūrai taikomas finansines taisykles, pasikonsultavusi su Komisija, priima administracinė valdyba. Jos negali nukrypti nuo 2002 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2343/2002 dėl finansinio pagrindų reglamento, skirto įstaigoms, minėtoms Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(6) 185 straipsnyje(10), išskyrus atvejus, kai tokio nukrypimo konkrečiai reikia Agentūros veikimui, ir gavus Komisijos išankstinį sutikimą.

V skyrius

Įvairios nuostatos

13 straipsnis

Kovos su sukčiavimu priemonės

1.      Siekiant kovoti su sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla, be apribojimų taikomos 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF)(11) atliekamų tyrimų nuostatos.

2.      Agentūra prisijungia prie 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF)(12) atliekamų vidaus tyrimų ir nedelsdama parengia tinkamas nuostatas, taikomas visam Agentūros personalui.

3.      Sprendimuose dėl finansavimo ir iš to kylančiuose įgyvendinimo susitarimuose ir dokumentuose aiškiai nurodoma, kad Audito Rūmai ir OLAF prireikus gali atlikti Agentūros lėšų gavėjų ir už lėšų skyrimą atsakingų atstovų patikrinimus vietoje.

14 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Agentūrai taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų.

15 straipsnis

Personalas

1.      Agentūros personalui taikomi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir Europos Sąjungos institucijų bendrai priimtos taisyklės tų tarnybos nuostatų bei įdarbinimo sąlygų taikymui. Administracinė valdyba, sutarusi su Komisija, priima reikalingas išsamias taikymo taisykles.

2.      Nepažeidžiant 8 straipsnio, savo personalo atžvilgiu Agentūra vykdo įgaliojimus, kurie skiriančiajai institucijai yra suteikti tarnybos nuostatuose ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose.

3.      Agentūros personalą sudaro Agentūros įdarbinti jos uždaviniams vykdyti reikalingi tarnautojai, tačiau jo nariais gali būti ir Komisijos ar valstybių narių paskirti arba komandiruoti nenuolatiniai pareigūnai, turintys tinkamo lygio asmens patikimumo pažymėjimą.

3a.    Šio straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatos taip pat taikomos GSMC personalui.

16 straipsnis

Atsakomybė

1.      Agentūros sutartinę atsakomybę reglamentuoja atitinkamai sutarčiai taikoma teisė. Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso priimti sprendimus pagal bet kurią Agentūros sutarties arbitražinę išlygą.

2.      Deliktinės atsakomybės atveju Agentūra pagal bendrus valstybių narių įstatymams būdingus principus atlygina bet kokią žalą, kurią, eidami savo pareigas, padaro jos padaliniai ar tarnautojai.

3.      Teisingumo Teismo jurisdikcijai priklauso spręsti bet kurį ginčą, susijusį su šio straipsnio 2 dalyje numatytu žalos atlyginimu.

4.      Asmeninę jos tarnautojų atsakomybę Agentūrai reglamentuoja nuostatos, numatytos jiems taikomuose tarnybos nuostatuose arba įdarbinimo sąlygose.

17 straipsnis

Kalbos

1.      Agentūrai taikomos 1958 m. balandžio 15 d. Reglamento Nr. 1, nustatančio kalbas, kurios turi būti vartojamos Europos ekonominėje bendrijoje(13), nuostatos.

2.      Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

18 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais ir asmeninio pobūdžio duomenų apsauga

1.      Agentūros saugomiems dokumentams taikomas 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais(14).

2.      Administracinė valdyba priima Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemones per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo.

3.      Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsniu Agentūros priimti sprendimai gali būti apskundžiami ombudsmenui arba dėl jų iškeliama byla Europos Sąjungos Teisingumo Teisme atitinkamai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 ir 263 straipsnius.

4.      Tvarkant su asmenimis susijusius duomenis, Agentūrai taikomos 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo(15) nuostatos.

19 straipsnis

Saugumo taisyklės

Agentūra taiko Komisijos sprendime 2001/844/EB, EAPB, Euratomas numatytus saugumo principus. Tai, be kita ko, apima nuostatas dėl keitimosi slapta informacija, jos tvarkymo ir saugojimo.

20 straipsnis

Trečiųjų šalių dalyvavimas

1.      Agentūros veikloje gali dalyvauti trečiosios šalys, kurios šiuo tikslu yra sudariusios susitarimus su Europos Sąjunga.

2.      Remiantis atitinkamomis tokių susitarimų nuostatomis, parengiamos nuostatos, kuriomis konkrečiai įvardijamas tų valstybių dalyvavimo Agentūros darbe pobūdis, mastas ir būdas, įskaitant su dalyvavimu Agentūros vykdomose iniciatyvose, finansiniais įnašais ir personalu susijusias nuostatas.

VI skyrius

Baigiamosios nuostatos

20a straipsnis

Pakeitimas

Visame Reglamento (EB) Nr. 683/2008 tekste žodžiai

„Europos GNSS priežiūros institucija“ ir „Institucija“ atitinkamai keičiami žodžiais „Europos GNSS agentūra“ ir „Agentūra“.

20b straipsnis

Priimtų priemonių panaikinimas ir galiojimas

Reglamentas (EB) Nr. 1321/2004 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą. Visos priemonės, priimtos remiantis Reglamentu Nr. 1321/2004, lieka galioti.

20c straipsnis

Vertinimas

Ne vėliau kaip iki 2012 m. Komisija atlieka šio reglamento vertinimą, ypatingą dėmesį skirdama 2 straipsnyje nurodytoms Agentūros užduotims, ir prireikus pateikia pasiūlymų.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja [dvidešimtą] dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir yra tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu                                                   Tarybos vardu

Pirmininkas                                                             Pirmininkas

(1)

OL L 317, 2009 12 23, p. 103.

(2)

*       Politiniai pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas ˛ymimas pusjuod˛iu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

         OL L 317, 2009 12 23, p. 103.

(4)

      2010 m. ... Europos Parlamento pozicija.

(5)

          OL L 246, 2004 7 20, p. 1.

(6)

          OL L 196, 2008 7 24, p. 1.

(7)

      OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(8)

      OL L 246, 2004 7 20, p. 30.

(9)

       Tarybos sprendimas 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (OL L 101, 2001 4 11, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/438/EB (OL L 164, 2007 6 26, p. 24). Šis tekstas bus pakeistas tekstu „Tarybos sprendimas dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių“ (dok. 13885/1/09 REV 1, OL L , p.). Komisijos taisyklės dėl saugumo, nustatytos Komisijos sprendimo 2001/844/EB, EAPB, Euratomas (OL L 317, 2001 12 31, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/548/EC (OL L 215, 2006 8 5, p. 38) priede.

(10)

      OL L 357, 2002 12 31, p. 72.

(11)

     OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(12)

     OL L 136, 1999 5 31, p. 15.

(13)

     OL 17, 1958 10 6, p. 385/58.

(14)

     OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(15)

     OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Pagal 2008 m. liepos 9 d. Reglamentą (EB) Nr. 683/2008 dėl tolesnio Europos palydovinės navigacijos programų (EGNOS ir Galileo) įgyvendinimo nustatyti nauji Galileo ir EGNOS programų viešojo valdymo ir finansavimo pagrindai. Jame nustatytas griežtas atsakomybės paskirstymo principas tarp Europos bendrijos, kuriai atstovauja Komisija ir Institucija, ir tarp Europos kosmoso agentūros (toliau – EKA); Komisijai suteikiami programų valdymo įgaliojimai. Reglamente taip pat nustatyta, kad Institucija (toliau – pagal Komisijos pasiūlymą – Agentūra) atlikdama jai patikėtas užduotis, užtikrina, kad būtų gerbiamas Komisijos atliekamas programų valdytojo vaidmuo ir vadovaujamasi Komisijos pateiktomis gairėmis.

Todėl reika suderinti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1321/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 683/2008 nuostatas.

Be to, siekiant, kad Agentūra atliktų jai patikėtas užduotis gerbdama Komisijos atliekamą programų valdytojo vaidmenį ir vadovaudamasi Komisijos pateiktomis gairėmis, svarbu aiškiai nustatyti, kad Agentūrą administruoja vykdomasis direktorius kartu su administracine valdyba pagal Komisijos Agentūrai nurodytas gaires, o Komisijos atstovui Agentūros administracinėje valdyboje suteikiama 30 proc. balsų. Kadangi administracinės valdybos sprendimai priimami dviejų trečiųjų narių balsų dauguma, Komisija, turėdama vieną trečiąją balsų, galės sustabdyti bet kurį administracinės valdybos sprendimą, kuris prieštarauja Komisijos gairėms, jei ją parems bent viena valstybė narė.

Reglamente (EB) Nr. 683/2008 pabrėžta glaudaus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendradarbiavimo nauda. Atsižvelgiant į tai, būtina sudaryti sąlygas, kad Europos Parlamentui Agentūros administracinėje valdyboje atstovautų du nariai iš trisdešimties. Siekiant nepažeisti Europos Parlamento teisėkūros ir kontrolės funkcijų, nė vienas Europos Parlamento narys negali būti administracinės valdybos nariu.

Saugumo akreditavimo veikla ir sprendimai priimami turint omenyje kolektyvinę Bendrijos ir jos valstybių narių atsakomybę saugumo klausimais. Akreditavimo užduotys turi būti atliekamos nedalyvaujant programų valdymo institucijoms, kaip antai Komisijai, valstybėms narėms, EKA ir kitoms institucijoms, atsakingoms už saugumo nuostatų taikymą. Todėl Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo valdyba (kad nebūtų painiojama su komitologijos procedūromis, žodis „komitetas“ pakeistas žodžiu „valdyba“) turėtų įeiti į Agentūros, kuri yra savarankiška įstaiga, nepriklausomai priimanti akreditavimo sprendimus, sudėtį. Saugumo akreditacijos valdybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir objektyviai visuomenės labui, nesiekdami gauti politinių nurodymų arba juos vykdyti.

Saugumo akreditacijos valdybos sprendimai priimami trijų ketvirtadalių valstybių narių atstovų balsų dauguma. Kiekvienam atstovui turėtų būti suteikiamas vienas balsas, kadangi nuomonės dėl akreditavimo turėtų būti techninio pobūdžio ir jomis neturėtų būti siekiama vykdyti politinių nurodymų.

Jei Komisija mano, kad priėmus akreditavimo sprendimą būtų daroma didelė įtaka tinkamam programų įgyvendinimui, pavyzdžiui, sąnaudų ar įgyvendinimo laikotarpių aspektu, ji apie tai informuoja saugumo akreditavimo valdybą. Saugumo akreditavimo valdyba kuo labiau atsižvelgia į bet kokią Komisijos pastabą ir savo sprendimuose nurodo, kokiu būdu į šią Komisijos pastabą buvo atsižvelgta. Taikant šią procedūrą išvengiama bet kokių Komitologijos procedūrų; taip pagerinamas saugumo akreditavimo valdybos veiksmingumas ir atskaitingumas. Taip pat užtikrinama tokio pobūdžio sprendimų politinė kontrolė, kadangi Komisija privalo informuoti Europos Parlamentą ir Tarybą apie tai, kokią įtaką priimti akreditavimo sprendimai daro sklandžiam programų vykdymui.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (4.3.2010)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo

(COM(2009)0139 – C7‑0103/2009 – 2009/0047(COD))

Nuomonės referentė: Jutta Haug

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos (angl. Global Navigation Satellite System, GNSS) priežiūros institucijos (toliau – Institucija) – už „Galileo“ programos įdiegimo ir komercinės veiklos etapus atsakingos Bendrijos agentūros vaidmuo ir užduotys iš esmės pasikeitė priėmus 2008 m. liepos 25 d. įsigaliojusį Reglamentą (EB) Nr. 683/2008, kuriuo nustatoma nauja „Galileo“ ir EGNOS programų viešojo valdymo ir finansavimo sistema.

Šiame reglamente nustatomas griežto Europos bendrijos (dabar – Sąjunga), kuriai atstovauja Komisija, Institucijos ir Europos kosmoso agentūros kompetencijos ribų atskyrimo principas ir nurodoma, kad Komisijai suteikiama programų valdymo kompetencija. Tai padeda sumažinti Institucijai keliamas užduotis: visų pirma ji bus atsakinga už sistemos saugumo užtikrinimą (ypač saugumo akreditavimą) ir turės prisidėti rengiantis Europos GNSS sistemų komerciniam naudojimui. Reglamente taip pat numatoma, kad Institucija atliks tokias jai patikėtas užduotis gerbdama Komisijos atliekamą programų valdytojos vaidmenį ir vadovaudamasi Komisijos pateiktomis gairėmis.

Siekiant užtikrinti, kad nebūtų prieštaraujama naujajam teisiniam pagrindui, būtina keisti ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo. Todėl Komisija teikia pasiūlymą.

Agentūros pavadinimas bus pakeistas į GNSS agentūrą (toliau – Agentūra). Keisis jos struktūra (visų pirma bus įsteigtas Europos GNSS sistemų saugumo akreditavimo komitetas, jo valdyba ir įsteigtas vykdomojo direktoriaus etatas).

Europos Parlamentas, dalį Institucijos lėšų ir etatų jau 2009 m. paskyręs į rezervą, laukdamas Komisijos pasiūlymų, kuriais būtų atsižvelgiama į Institucijos vaidmens ir užduočių pasikeitimus, turėtų iš esmės pritarti Komisijos pasiūlymui.

Biudžeto požiūriu, nors iš tiesų nėra lengva pasverti, koks bus tikrasis agentūros užduočių pasikeitimų poveikis finansavimo ir personalo atžvilgiu, Komisijos pasiūlymas atrodo pagrįstas, kadangi jame numatoma šiek tiek sumažinti Sąjungos dotacijas agentūrai ir agentūros personalą. Be to, pasiūlymas suderinamas su finansiniu programavimu.

Nuomonės referentės pateikiami pasiūlymai susiję su būtinybe palaikyti tarpinstitucinį dialogą šios iš esmės naujos agentūros finansavimo klausimu, atsižvelgiant į Tarpinstitucinio susitarimo 47 punktą(1), vykdomojo direktoriaus (kuris turėtų būti skiriamas penkeriems metams su galimybe pratęsti kadenciją vieną kartą) pareigybę ir būtinybę užtikrinti, kad saugumo centras liktų Briuselyje, dabartinėse patalpose.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

2 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

2a. pabrėžia, kad reglamentui (šiuo metu svarstomam), iš dalies keičiančiam Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1321/2004 dėl Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūrų sukūrimo, bus taikomos 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 47 punkto nuostatos; pabrėžia, kad, jei siūlomas reglamentas bus priimtas, Parlamentas turės pradėti derybas su kita biudžeto valdymo institucija, numatant laiku sudaryti susitarimą dėl GNSS agentūros finansavimo, laikantis atitinkamų Tarpinstitucinio susitarimo nuostatų;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) Taip pat būtina sudaryti sąlygas, kad Europos Parlamento atstovas galėtų dalyvauti Agentūros administracinėje valdyboje kaip stebėtojas, kadangi Reglamente (EB) Nr. 683/2008 pabrėžta glaudaus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendradarbiavimo nauda. Siekiant tinkamo programų valdymo taip pat reikia vykdomojo direktoriaus kadencijos trukmę nuo penkerių metų sutrumpinti iki ketverių metų.

(11) Taip pat būtina sudaryti sąlygas, kad Europos Parlamento atstovas galėtų dalyvauti Agentūros administracinėje valdyboje kaip stebėtojas, kadangi Reglamente (EB) Nr. 683/2008 pabrėžta glaudaus Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendradarbiavimo nauda.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1321/2004

2 straipsnio a punkto ii a papunktis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) Saugumo centras veiks Briuselyje, pasitelkiant jau esamą infrastruktūrą ir patalpas, siekiant mažesnių pritaikymo sąnaudų;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio 9 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1321/2004

2 straipsnio 2 dalies paskutinė pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Direktoriaus kadencijos trukmė – ketveri metai. Kadenciją galima pratęsti vieną kartą ketverių metų trukmei.“

Vykdomojo direktoriaus kadencijos trukmė – penkeri metai. Kadenciją galima pratęsti vieną kartą penkerių metų trukmei.“

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 straipsnio -13 punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1321/2004

11 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-13) 11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

.

1. Neatmetant kitų išteklių ir mokesčių, kuriuos dar reikės nustatyti, Agentūros pajamos apima Bendrijos subsidiją, įtrauktą į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, siekiant užtikrinti, kad pajamos ir išlaidos būtų subalansuotos. Agentūra finansuojama pagal biudžeto valdymo institucijos susitarimą, kaip nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 47 punkte. Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra turėtų būti taikytina Sąjungos skiriamoms lėšoms ir bet kokioms dotacijoms iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Sąskaitų auditą turėtų atlikti Europos Audito Rūmai;

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo organų sukūrimas

Nuorodos

COM(2009)0139 – C6-0103/2009 – 2009/0047(COD)

Atsakingas komitetas

ITRE

Nuomonę pateikė

      Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.10.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

      Paskyrimo data

Jutta Haug

1.9.2009

 

 

Priėmimo data

4.3.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Giovanni Collino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Edit Herczog, Giovanni La Via, Riikka Manner, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Elisabeth Jeggle, Hans-Peter Mayer, Vladko Todorov Panayotov, Marit Paulsen, Ivo Strejček

(1)

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo organų sukūrimas

Nuorodos

COM(2009)0139 – C6-0103/2009 – 2009/0047(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.3.2009

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

19.10.2009

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.10.2009

CONT

19.10.2009

TRAN

19.10.2009

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

1.10.2009

TRAN

21.7.2009

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Evžen Tošenovský

17.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

28.9.2009

12.10.2009

2.12.2009

27.1.2010

 

4.2.2010

 

 

 

Priėmimo data

11.5.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

39

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Catherine Bearder

Teisinė informacija - Privatumo politika