SPRÁVA o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie

17.5.2010 - (KOM(2009)0139 – C7‑0103/2009 – 2009/0047(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Evžen Tošenovský


Postup : 2009/0047(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0160/2010
Predkladané texty :
A7-0160/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie

(KOM(2009)0139 – C7‑0103/2009 – 2009/0047(COD))

(Ordinary legislative procedure: first reading)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Parlamentu a Rade (KOM(2009)0139),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 156 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0427/2009),

-    so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

-    so zreteľom na článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

-    so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[1],

-    po konzultovaní Výboru regiónov,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0160/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY PARLAMENTU*

k návrhu Komisie na

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. .../2010 z ,

o zriadení Európskeho úradu pre GNSS, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach

riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 683/2008

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 172,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru[2],

po porade s Výborom regiónov,

v súlade s riadnym legislatívnym postupom[3],

keďže:

(1)    Európska politika v oblasti satelitnej rádiovej navigácie sa v súčasnosti vykonáva prostredníctvom programov EGNOS a GALILEO.

(1a)  Nariadením Rady (ES) č. 1321/2004 z 12. júla 2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie[4] sa zriaďuje Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) (ďalej len „úrad pre dohľad“).

(3)    Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo)[5] sa definuje nový rámec verejného riadenia a financovania programov Galileo a EGNOS. V nariadení sa ustanovuje zásada prísneho rozdelenia povinností medzi Európsku úniu zastúpené Európskou komisiou, úrad a Európsku vesmírnu agentúru (ďalej len „ESA“), pričom Komisii ukladá zodpovednosť za riadenie programov a poveruje ju vykonávaním úloh, ktoré boli pôvodne zadané úradu. Takisto sa v nariadení ustanovuje, že úrad plní úlohy, ktoré sú mu zverené, so zreteľom na úlohu Komisie, ktorá riadi programy, a v súlade s usmerneniami vydanými Komisiou.

(3a)  V  nariadení (ES) č. 683/2008 Európsky parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby predložila návrh zameraný na formálne zosúladenie štruktúr riadenia programov EGNOS a Galileo ustanovených v nariadení (ES) č. 1321/2004 s novými úlohami Komisie a úradu, tak ako sa uvádza v nariadení (ES) č. 683/2008.

(5)    Vzhľadom na obmedzenie rozsahu jeho činnosti by sa úrad už nemal volať „Úrad pre dohľad nad európskym GNSS“, ale „Agentúra pre európsky GNSS“ (ďalej len „agentúra“). V rámci agentúry by sa však mala zabezpečiť kontinuita činností úradu vrátane kontinuity, pokiaľ ide o práva a povinnosti, zamestnancov a platnosť prijatých rozhodnutí.

(6)    Účel a ciele nariadenia (ES) č. 1321/2004 by sa takisto mali prispôsobiť, aby sa zohľadnila skutočnosť, že úrad už nemá žiadnu zodpovednosť za riadenie verejných záujmov súvisiacich s globálnym navigačným satelitným systémom (GNSS), s európskymi programami za reguláciu takýchto programov.

(6a)  Právne postavenie agentúry by malo byť také, aby mohla konať pri plnení svojich úloh ako právnická osoba.

(7)    Je tiež dôležité upraviť úlohy agentúry a v tomto kontexte zabezpečiť, aby sa jej úlohy vymedzili v súlade s úlohami uvádzanými v článku 16 nariadenia (ES) č. 683/2008 vrátane možnosti, aby agentúra vykonávala ostatné činnosti, ktoré jej môže zveriť Komisia s cieľom poskytnúť jej podporu pri realizácii programov GNSS. V súlade s článkom 54 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[6], tieto činnosti môžu napríklad zahŕňať:

-       sledovanie vývoja koordinačných a konzultačných postupov v otázkach bezpečnosti;

-       uskutočňovanie všetkých výskumných akcií, ktoré sú užitočné pre rozvoj a propagáciu európskych programov GNSS;

         -       poskytovanie podpory pri príprave a realizácii pilotného projektu verejnej regulovanej služby (pilotný projekt PRS);

(7a)  V rámci svojej pôsobnosti, cieľov a pri výkone svojej funkcie by mala agentúra dodržiavať najmä ustanovenia platné pre inštitúcie Únie.

(7b)  Komisia by sa v rámci svojho preskúmania programu Galileo v polovici jeho trvania naplánovaného na rok 2010 uvedeného v článku 22 nariadenia (ES) č. 683/2008 mala zaoberať aj otázkou riadenia programu vo fáze prevádzky a využívania, ako aj úlohou, ktorú bude v tomto kontexte zohrávať agentúra.

(8)    S cieľom zohľadniť názov tohto nariadenia a nový názov agentúry mali by sa zmeniť a doplniť všetky ustanovenia nariadenia (ES) č. 683/2008, kde sa uvádzajú predchádzajúce názvy.

(9a)  Na zabezpečenie účinného plnenia úloh agentúry by členské štáty a Komisia mali byť zastúpené v správnej rade s potrebnými právomocami na zostavenie rozpočtu, overenie jeho plnenia, prijatie vhodných finančných pravidiel, stanovenie transparentného pracovného postupu pri rozhodovaní agentúry, schválenie jej pracovného programu a na menovanie výkonného riaditeľa.

(9b)  Taktiež je vhodné umožniť Európskemu parlamentu, aby mal zástupcu v správnej rade agentúry ako nevoliaceho člena, keďže nariadením (ES) č. 683/2008 sa zdôraznila užitočnosť úzkej spolupráce medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. ▌

(10)  S cieľom zaručiť, že agentúra si bude plniť svoje úlohy a pritom rešpektovať úlohu Komisie ako manažéra programov, a v súlade s usmerneniami vydanými Komisiou, je tiež dôležité jednak výslovne ustanoviť, že agentúru by mal riadiť jej výkonný riaditeľ pod dohľadom správnej rady v súlade s usmerneniami, ktoré pre agentúru vypracuje Komisia. Takisto je dôležité špecifikovať, že Komisia by v správnej rade agentúry mala mať piatich zástupcov a že rozhodnutia o obmedzenom počte úloh správnej rady by sa nemali prijímať bez súhlasu zástupcov Komisie.

(10a) Plynulé fungovanie agentúry si vyžaduje, aby bol jej výkonný riaditeľ vymenovaný na základe svojich zásluh a preukázaných administratívnych a manažérskych schopností, ako aj príslušnej odbornosti a praxe a aby vykonával svoju funkciu úplne nezávisle a pružne, pokiaľ ide o organizáciu vnútorného chodu agentúry. Výkonný riaditeľ by mal pripraviť a prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo riadne plnenie pracovného programu agentúry, každý rok by mal pripraviť návrh súhrnnej správy, ktorá sa predkladá správnej rade, mal by zostaviť návrh výkazu odhadov príjmov a výdavkov agentúry a mal by plniť rozpočet.

(10b) Správna rada agentúry musí byť schopná prijímať všetky rozhodnutia, ktorými môže zabezpečiť, aby agentúra plnila svoje úlohy, okrem akreditačných úloh zverených rade pre bezpečnostnú akreditáciu, pre ktorý si bude plniť svoje povinnosti len vo vzťahu k otázkam týkajúcim sa zdrojov a rozpočtu. Dobré riadenie programov si takisto vyžaduje, aby boli úlohy správnej rady v súlade s novými úlohami zadanými agentúre podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 683/2008, najmä pokiaľ ide o fungovanie strediska na monitorovanie bezpečnosti a inštrukcie vydané podľa jednotnej akcie 2004/552/SZBP z 12. júla 2004 o aspektoch fungovania Európskeho satelitného rádionavigačného systému, ktorý má vplyv na bezpečnosť Európskej únie[7].

(11a) Postupy vymenovávania do funkcií by mali byť transparentné.

(12)  Na druhej strane, vzhľadom na okruh úloh, ktorými je agentúra poverená a ku ktorým patrí bezpečnostná akreditácia, treba zrušiť vedecko-technický výbor zriadený v rámci agentúry a nahradiť výbor pre bezpečnosť a zabezpečenie systému radou pre bezpečnostnú akreditáciu európskych systémov GNSS poverenou akreditačnou prácou v oblasti bezpečnosti a zloženou zo zástupcov členských štátov a Komisie. Vysoká predstaviteľka pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku (ďalej len ako VP) a ESA by mali mať štatút pozorovateľov.

(13)  Akreditačné činnosti by sa mali vykonávať nezávisle od orgánov zodpovedných za riadenie programov, najmä Komisie, iných orgánov agentúry, ESA a iných subjektov zodpovedných za vykonávanie bezpečnostných predpisov. V záujme toho, aby sa zabezpečila takáto nezávislosť, mala by sa vytvoriť Rada pre bezpečnostnú akreditáciu systémov európskeho GNSS, ako bezpečnostný akreditačný orgán pre systémy a prijímače s technológiou PRS.. Malo by ísť o autonómny orgán agentúry, ktorý prijíma rozhodnutia nezávisle, objektívne a v záujme občanov.

(14)  Keďže v súlade s nariadením (ES) č. 683/2008 riadi všetky aspekty týkajúce sa bezpečnosti systémov Komisia, v záujme zabezpečenia účinného riadenia bezpečnostných otázok a v súlade so zásadou prísneho rozdelenia povinností ustanovenú v uvedenom nariadení je nevyhnutné, aby sa činnosti rady pre bezpečnostnú akreditáciu prísne obmedzili na činnosti v oblasti bezpečnostnej akreditácie systémov a aby za žiadnych okolností nemohli obmedzovať činnosti zverené Komisii podľa článku 13 nariadenia (ES) č. 683/2008.

(14a) Rozhodnutia prijaté Komisiou v súlade s postupmi, ktoré zahŕňajú účasť výboru pre programy európskeho GNSS, nebudú mať v žiadnom prípade vplyv na existujúce predpisy o rozpočtových záležitostiach ani na právomoci členských štátov, pokiaľ ide o otázky bezpečnosti.

(14b) V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 683/2008, v prípadoch, keď môže prevádzka Európskeho satelitného rádionavigačného systému ovplyvniť bezpečnosť Európskej únie alebo jej členských štátov, uplatnia sa postupy stanovené v jednotnej akcii Rady 2004/552/SZBP. Najmä v prípade ohrozenia bezpečnosti Únie alebo jej členských štátov, spôsobeného fungovaním alebo používaním systému, alebo v prípade ohrozenia fungovania systému, najmä v dôsledku medzinárodnej krízy, Rada uznášajúc sa jednomyseľne rozhodne o potrebných inštrukciách pre agentúru a Komisiu. Ktorýkoľvek člen Rady, VP alebo Komisia môžu za účelom schválenia takýchto inštrukcií požiadať o diskusiu v rámci Rady

(14c)  Podľa zásady subsidiarity by rozhodnutia o bezpečnostnej akreditácii mali byť podľa procesu vymedzeného v stratégii pre bezpečnostnú akreditáciu založené na rozhodnutiach o miestnej bezpečnostnej akreditácii prijatých jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov pre bezpečnostnú akreditáciu.

(14d) V záujme toho, aby sa zabezpečila rýchla a účinná realizácia činností by Rada pre bezpečnostnú akreditáciu mala byť schopná vytvoriť príslušné podriadené orgány, ktoré budú konať podľa jej pokynov. Preto by mala vytvoriť panel, ktorý bude pomáhať pri príprave jej rozhodnutí, a kryptografický distribučný orgán, ktorý bude riadiť a pripravovať kryptografické materiály vrátane bunky pre letové kľúče zameranej na operačné letové kľúče pre štarty, ako aj pre prípadné iné špecifické otázky. Pritom sa musí venovať osobitná pozornosť potrebnej kontinuite práce v týchto orgánoch.

(15)  Taktiež je dôležité, aby sa akreditačné činnosti koordinovali s akciami riadiacich orgánov programov a ostatných subjektov zodpovedných za uplatňovanie bezpečnostných predpisov. ▌

(16)  Vzhľadom na osobitnú povahu a zložitosť systémov je nevyhnutné, aby sa akreditačné činnosti vykonávali v kontexte kolektívnej zodpovednosti za bezpečnosť EÚ a jej členských štátov, čo sa dosiahne úsilím o konsenzus a zaangažovaním všetkých strán so záujmom na bezpečnosti, a aby sa nepretržite monitorovali riziká. Tiež je nevyhnutné, aby sa technické akreditačné činnosti zverili riadne kvalifikovaným odborníkom na akreditáciu zložitých systémov s bezpečnostnou previerkou na príslušnej úrovni.

(17)  S cieľom zabezpečiť, aby si táto rada pre bezpečnostnú akreditáciu mohla plniť svoje úlohy, by sa rovnako malo ustanoviť, že členské štáty budú poskytovať rade všetky potrebné dokumenty, budú riadne oprávneným osobám povoľovať prístup k utajovaným skutočnostiam a k všetkým lokalitám pod ich jurisdikciou a že budú na miestnej úrovni zodpovedať za bezpečnostnú akreditáciu lokalít, ktoré sa nachádzajú na ich území.

(19)  Systémy vytvorené v rámci európskych programov satelitnej navigácie sú infraštruktúry , ktorých využívanie výrazne presahuje hranice členských štátov a ktoré sú zriadené ako transeurópske siete v zmysle ustanovení článku 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Služby poskytované prostredníctvom týchto systémov okrem toho prispievajú k rozvoju európskych transeurópskych sietí v oblasti dopravných, telekomunikačných a energetických infraštruktúr.

(19a) Komisia musí posúdiť, aký vplyv bude mať financovania agentúry na rozpočet v príslušnej rubrike výdavkov. Na základe tejto informácie a bez toho, aby boli dotknuté príslušné legislatívne postupy upravujúce zriadenie agentúry, obe zložky rozpočtového orgánu sa v rámci rozpočtovej spolupráce zaviažu, že sa včas dohodnú na financovaní danej agentúry. Na príspevok Únie a každú podporu zo všeobecného rozpočtu Európskej únie by sa mal uplatňovať rozpočtový postup Únie. Okrem toho, Európsky dvor audítorov musí vykonávať kontrolou účtov v súlade s hlavou VIII nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(19b) Agentúra by mala uplatňovať relevantné právne predpisy Únie týkajúce sa verejného prístupu k dokumentom a ochrany jednotlivcov z hľadiska spracovávania osobných údajov. Mala by tiež dodržiavať zásady bezpečnosti platné pre Radu a služby Komisie.

(19c)  Tretím krajinám by sa mala umožniť účasť v agentúre za predpokladu, že predtým na tento účel uzavreli dohodu s Úniou, najmä vtedy, ak sa tieto krajiny zúčastnili na predošlých etapách programu svojim príspevkom do programu ESA GALILEOSAT.

(19d) Keďže ciele tohto nariadenia, a to zriadenie a zabezpečenie fungovania agentúry, ktorá bude zodpovedná najmä za bezpečnostnú akreditáciu systémov európskeho GNSS, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, a z dôvodov rozsahu a dôsledkov činnosti je preto možné ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(19e) Nariadenie (ES) č. 863/2008 by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(20)  Nariadenie (ES) č. 1321/2004 už bolo zmenené a doplnené. Vzhľadom na predkladané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by v záujme jasnosti bolo vhodné, aby sa toto nariadenie zrušilo a nahradilo novým nariadením.

PRIJALI TOTO NARIADENIE :

Kapitola 1

Predmet úpravy, úlohy, orgány

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa zriaďuje agentúra Únie s názvom Agentúra pre európske GNSS (ďalej len „agentúra“).

Článok 2

Úlohy

Úlohy agentúry sú ustanovené v článku 16 nariadenia (ES) č. 683/2008.

Článok 3

Orgány

Orgánmi agentúry sú správna rada, rada pre bezpečnostnú akreditáciu systémov európskeho GNSS a výkonný riaditeľ. Svoje úlohy si plnia v súlade s usmerneniami vydávanými Komisiou podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 683/2008.

Článok 4

Právne postavenie a miestne kancelárie

1.      Agentúra je orgánom Únie. Má právnu subjektivitu.

2.      V každom členskom štáte má agentúra najvyšší stupeň právnej spôsobilosti priznaný právnickým osobám podľa práva daného štátu. Môže predovšetkým nadobúdať alebo disponovať hnuteľným a nehnuteľným majetkom a byť stranou v právnych konaniach.

3.      Agentúra môže rozhodnúť o zriadení miestnych kancelárií v členských štátoch s ich súhlasom alebo v iných krajinách zúčastňujúcich sa na programe v podľa článku 20.

4.      V súlade s článkom 9b ods. 9 zastupuje agentúru jej výkonný riaditeľ.

Článok 5

Správna rada

1.      Týmto sa zriaďuje správna rada na plnenie úloh uvedených v článku 6.

2.      Správna rada sa skladá z jedného zástupcu, ktorého vymenuje každý členský štát, piatich zástupcov vymenovaných Komisiou a jedného nehlasujúceho zástupcu, ktorého vymenuje Európsky parlament. Funkčné obdobie členov správnej rady je päťročné. Toto funkčné obdobie je možné predĺžiť maximálne na päť rokov. Zástupca VP a zástupca agentúry ESA sa na zasadnutia správnej rady prizývajú ako pozorovatelia.

3.      Účasť zástupcov tretích krajín a podmienky ich účasti sa podľa potreby ustanovia dojednaniami uvedenými v článku 20.

4.      Správna rada si spomedzi svojich členov zvolí predsedu a podpredsedu. Ak si predseda nemôže plniť svoje povinnosti, automaticky ho zastupuje podpredseda. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je dva a pol roka a končí sa zánikom ich členstva v správnej rade. Ich funkčné obdobie možno raz obnoviť.

5.      Zasadnutia správnej rady bude zvolávať jej predseda.

         Na rokovaní sa zvyčajne zúčastňuje výkonný riaditeľ agentúry, pokiaľ predseda nerozhodne inak.

         Správna rada má dve riadne zasadnutia do roka. Okrem toho zasadá na podnet predsedu alebo na žiadosť najmenej tretiny svojich členov.

         Správna rada môže prizvať kohokoľvek, koho stanovisko môže byť zaujímavé, aby sa zúčastnil na zasadnutí ako pozorovateľ. Pokiaľ to rokovací poriadok povoľuje, členov správnej rady môžu sprevádzať poradcovia alebo odborníci.

         Sekretariát správnej rady zabezpečí agentúra.

6.      Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, správna rada prijíma svoje rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou svojich členov.

7.      Každý zástupca členského štátu a Komisie má jeden hlas. Rozhodnutia podľa článku 6 písm. b) a e) nemožno prijať, pokiaľ za ne nehlasujú zástupcovia Komisie. Výkonný riaditeľ agentúry nehlasuje.

         Podrobnosti o hlasovaní, najmä podmienky, za ktorých môže jeden člen konať v mene iného člena, sa ustanovia v rokovacom poriadku.

Článok 6

Úlohy správnej rady

Správna rada zabezpečuje, aby agentúra plnila úlohy, ktoré jej boli zverené, za podmienok ustanovených v tomto nariadení, a prijíma s týmto cieľom všetky potrebné rozhodnutia. Pokiaľ ide o úlohy súvisiace s bezpečnostnou akreditáciou a rozhodnutia ustanovené v kapitole II, správna rada zodpovedá len za otázky týkajúce sa zdrojov a rozpočtu. Správna rada tiež:

(a)    vymenúva výkonného riaditeľa podľa článku 7 ods. 2;

(b)    prijíma do 15. novembra každého roka – po doručení stanoviska Komisie – pracovný program agentúry na nadchádzajúci rok;

(c)    plní svoje povinnosti v súvislosti s rozpočtom agentúry podľa článkov 10 a 11;

(d)    dohliada na prevádzku bezpečnostného strediska systému Galileo (nazývané „stredisko na monitorovanie bezpečnosti systému Galileo“ alebo „GSMC“), ako sa uvádza v článku 16 písm. a) bod (ii) nariadenia (ES) č. 683/2008;

(e)    vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom;

(f)     prijíma osobitné ustanovenia potrebné pre vykonávanie práva na prístup k dokumentom agentúry v súlade s článkom 18;

(g)    prijíma výročnú správu o činnostiach a výhľade agentúry a do 1. júla ju posiela členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Dvoru audítorov. Agentúra posiela rozpočtovému orgánu všetky informácie relevantné z hľadiska výsledkov hodnotiacich postupov;

(h)    prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 7

Výkonný riaditeľ

1.      Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ, ktorý si plní povinnosti pod dohľadom správnej rady.

2.      Výkonného riaditeľa vymenúva správna rada na základe jeho zásluh a preukázaných administratívnych a riadiacich schopností, ako aj príslušnej odbornosti a praxe, zo zoznamu najmenej troch kandidátov, ktorých navrhne Komisia, a to po verejnom výberovom konaní zorganizovanom po uverejnení výzvy na vyjadrenie záujmu v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na inom mieste. Správna rada prijíma rozhodnutie trojštvrtinovou väčšinou hlasov svojich členov.

         Správna rada má právomoc rovnakým postupom odvolať výkonného riaditeľa.

         Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Môže sa obnoviť raz na ďalších päť rokov.

3.      Európsky parlament a Rada môžu vyzvať výkonného riaditeľa, aby predložil správu o výkone svojich povinností a aby predniesol vyhlásenie pred týmito inštitúciami.

Článok 8

Úlohy výkonného riaditeľa

Výkonný riaditeľ:

(a)    zastupuje agentúru, okrem činností a rozhodnutí podľa ustanovení článkov kapitoly II a III, a vedie ju;

(b)    pripravuje prácu správnej rady. Zúčastňuje sa na práci správnej rady bez hlasovacieho práva;

(c)    zodpovedá za výkon ročného pracovného programu agentúry pod kontrolou správnej rady;

(d)    s cieľom zabezpečiť fungovanie agentúry v súlade s týmto nariadením prijíma všetky potrebné opatrenia vrátane prijímania vnútorných administratívnych pokynov a zverejňovania oznámení;

(e)    zostavuje odhady príjmov a výdavkov agentúry v súlade s článkom 11 a plní rozpočet v súlade s článkom 12;

(f)     každý rok pripravuje návrh súhrnnej správy a predkladá ho správnej rade;

(fa)   zabezpečuje, aby bola agentúra ako prevádzkovateľ GSMC schopná plniť pokyny vydané podľa jednotnej akcie 2004/552/SZBP;

(g)    definuje organizačnú štruktúru agentúry a predkladá ju na schválenie správnej rade;

(h)    v súvislosti s personálom vykonáva právomoci ustanovené v článku 16;

(i)     po schválení správnou radou môže prijímať opatrenia potrebné na zriadenie miestnych kancelárií v členských štátoch v súlade s článkom 4.

(ia)   zabezpečuje, aby sa na účely fungovania rady pre bezpečnostnú akreditáciu a orgánov zriadených článkom 9b, poskytol sekretariát a potrebné zdroje.

Kapitola II

Aspekty súvisiace s bezpečnosťou Európskej únie alebo jej členských štátov

Článok 9

Jednotná akcia

1.      V súlade s článkom 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 683/2008, v prípadoch, keď môže prevádzka systémov ovplyvniť bezpečnosť Európskej únie alebo jej členských štátov, uplatnia sa postupy stanovené v jednotnej akcii Rady 2004/552/SZBP.

2.      Rozhodnutia o bezpečnostnej akreditácii prijaté v súlade s kapitolou III oznamuje Komisia Rade na informačné účely, rovnako ako informácie o identifikovaných zvyškových rizikách.

Kapitola III

Bezpečnostná akreditácia európskych systémov GNSS

Článok 9a

Všeobecné zásady

Činnosti bezpečnostnej akreditácie uvedené v tejto kapitole sa vykonávajú v súlade s týmito zásadami:

-       činnosti bezpečnostnej akreditácie sa vykonávajú a rozhodnutia o nej sa prijímajú v kontexte kolektívnej zodpovednosti za bezpečnosť Únie a jej členských štátov;

-       pri prijímaní rozhodnutí sa vynakladá úsilie o dosiahnutie konsenzu a zapojenie všetkých príslušných strán, ktoré majú záujem na bezpečnostných otázkach;

-       pri plnení úloh sa dodržiavajú relevantné bezpečnostné predpisy týkajúce sa Rady a Komisie[8];

-       neustálym monitorovaním sa zabezpečuje, aby boli bezpečnostné riziká známe, aby sa prijímali bezpečnostné opatrenia na zníženie takýchto rizík na prijateľnú úroveň v súlade so základnými zásadami a minimálnymi normami ustanovenými v bezpečnostných predpisoch týkajúcich sa Rady a Komisie a aby sa takéto opatrenia uplatňovali v súlade s koncepciou hĺbkovej ochrany. Účinnosť takýchto opatrení sa neustále vyhodnocuje;

-       rozhodnutia o bezpečnostnej akreditácii sú podľa procesu vymedzeného v stratégii pre bezpečnostnú akreditáciu založené na rozhodnutiach o miestnej bezpečnostnej akreditácii prijatých jednotlivými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov pre bezpečnostnú akreditáciu.

-       technické činnosti bezpečnostnej akreditácie sa zveria riadne kvalifikovaným odborníkom na akreditáciu zložitých systémov s bezpečnostnou previerkou na príslušnej úrovni, ktorí budú konať objektívne;

-       bez toho, aby bol dotknutý článok 3, sa rozhodnutia o akreditácii prijímajú nezávisle od Komisie a subjektov zodpovedných za vykonávanie programov. Orgánom pre bezpečnostnú akreditáciu systémov európskeho GNSS musí preto byť autonómny orgán agentúry, ktorý prijíma rozhodnutia nezávisle;

-       pri vykonávaní činností bezpečnostnej akreditácie sa vyvažuje požiadavka na nezávislosť a potreba primeranej koordinácie medzi Komisiou a orgánmi zodpovednými za vykonávanie bezpečnostných predpisov.

Článok 9b

Rada pre bezpečnostnú akreditáciu

1.      V rámci agentúry sa zriadi rada pre bezpečnostnú akreditáciu systémov európskeho GNSS (ďalej len „rada“). Pokiaľ ide o systémy európskeho GNSS, tento orgán plní úlohy orgánu pre bezpečnostnú akreditáciu, ako sa uvádzajú v relevantných bezpečnostných predpisoch týkajúcich sa Rady a Komisie.

2.      Rada plní úlohy zverené agentúre, pokiaľ ide o bezpečnostnú akreditáciu uvedenú v článku 16 písm. a) bod (i) nariadenia (ES) č. 683/2008, a prijíma „rozhodnutia o bezpečnostnej akreditácii“ v zmysle tohto článku, najmä o schválení stratégie pre bezpečnostnú akreditáciu a schvaľovaní vypúšťania satelitov, povoľovaní prevádzkovania systémov v ich rozličných konfiguráciách a pre rôzne služby, povoľovaní prevádzkovania pozemných staníc a najmä snímacích staníc nachádzajúcich sa v tretích krajinách, ako aj povoľovaní výroby prijímačov s technológiou PRS a ich komponentov.

3.      Bezpečnostná akreditácia systémov vykonávaná radou spočíva v stanovení súladu systémov s bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v článku 13 nariadenia (ES) č. 683/2008 a s relevantnými bezpečnostnými pravidlami a predpismi a tykajúcimi sa Rady a Komisie.

4.      Na základe správ o rizikách vypracovaných podľa tohto článku ods. 11 informuje rada Komisiu o svojom posúdení rizika a radí jej, pokiaľ ide o možnosti riešenia zvyškových rizík spojených s daným rozhodnutím o bezpečnostnej akreditácii.

5.      Komisia nepretržite informuje radu o vplyve jej potenciálnych rozhodnutí na riadny priebeh programov a o vykonávaní plánov riešenia zvyškových rizík. Rada musí zohľadniť všetky takéto stanoviská Komisie.

6.      Rozhodnutia rady sú určené Komisii.

7.      Rada sa skladá z jedného zástupcu za každý členský štát, jedného za Komisiu a jedného zástupcu VP. Zástupca ESA sa prizýva na zasadnutia rady ako pozorovateľ.

8.      Rada si vypracuje rokovací poriadok a vymenuje svojho predsedu.

9.      Predseda rady zastupuje agentúru v prípadoch, kedy za zastupovanie nezodpovedá výkonný riaditeľ podľa článku 8.

10.    Rada má prístup k všetkým ľudským a materiálnym zdrojom potrebným na poskytovanie zodpovedajúcej administratívnej podpory a na to, aby bola spolu s orgánmi uvedenými v tomto článku ods. 11 schopná plniť svoje úlohy nezávisle, najmä pokiaľ ide o spracúvanie spisov, iniciovanie a monitorovanie vykonávania bezpečnostných postupov a auditov bezpečnosti systémov, prípravu rozhodnutí a organizáciu svojich zasadnutí.

11.    Rada vytvorí osobitné orgány, ktoré jej budú podliehať, riešiť osobitné otázky a ktoré budú konať podľa jej pokynov. S cieľom zabezpečiť potrebnú kontinuitu musí Rada najmä vytvoriť:

         -       panel slúžiaci na realizáciu prieskumov a skúšok bezpečnostných analýz s cieľom vypracúvať s nimi súvisiace správy o rizikách a pomáhať rade pri príprave jej rozhodnutí;

         -       kryptografický distribučný orgán, ktorý bude pomáhať rade najmä v otázkach súvisiacich s letovými kľúčmi.

12.    Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus všeobecnými zásadami uvedenými v článku 9a rada prijíma rozhodnutia väčšinovým hlasovaním ustanoveným v článku 16 Zmluvy o Európskej únii a bez toho, aby tým bol dotknutý článok 9 tohto nariadenia. Zástupca Komisie a zástupca VP nehlasujú. Rozhodnutia prijaté radou podpisuje v mene rady jej predseda.

13.    Komisia priebežne a bez zbytočných odkladov informuje Európsky parlament a Radu o vplyve prijatých rozhodnutí o akreditácii na bezproblémový chod programov. Ak sa Komisia nazdáva, že rozhodnutie, ktoré prijala rada, môže mať významný vplyv na riadny chod programov, napríklad pokiaľ ide o náklady a harmonogram, bezodkladne to oznámi Európskemu parlamentu a Rade.

14.    Komisia môže po zohľadnení stanovísk Európskeho parlamentu a Rady, ktoré by sa mali vyjadriť do jedného mesiaca, prijať v súlade s nariadením (ES) č. 683/2008 akékoľvek vhodné opatrenie.

15.    Správnej rade sa pravidelne oznamujú informácie o hodnotení práce rady pre bezpečnostnú akreditáciu.

14.    Harmonogram prác rady dodržiava pracovný program Komisie týkajúci sa GNSS.

Článok 9c

Úloha členských štátov

Členské štáty:

-       posielajú rade všetky informácie, ktoré považujú za relevantné na účely bezpečnostnej akreditácie,

-       riadne oprávneným osobám, ktoré vymenuje rada, povolia prístup ku všetkým utajovaným skutočnostiam a do všetkých lokalít/priestorov súvisiacich s bezpečnosťou systémov pod ich jurisdikciou, v súlade s ich vnútroštátnymi predpismi a nariadeniami a bez akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, a to aj na účely bezpečnostných auditov a skúšok podľa rozhodnutia rady;

-       zodpovedajú za vypracovanie systému na riadenie prístupu, t. j. náčrtu alebo zoznamu oblastí/lokalít, ktoré sa majú akreditovať a ktoré musia členské štáty a rada pre bezpečnostnú akreditáciu odsúhlasiť vopred, čím sa zabezpečí, aby všetky členské štáty poskytovali rovnakú úroveň riadenia prístupu,

-       zodpovedajú na miestnej úrovni za bezpečnostnú akreditáciu lokalít, ktoré sa nachádzajú na ich území a sú súčasťou oblasti s bezpečnostnou akreditáciou pre systémy európskeho GNSS, a podávajú na tieto účely správy rade;

Kapitola IV

Rozpočtové a finančné ustanovenia

Článok 10

Rozpočet

1.      Bez toho, aby boli dotknuté ostatné zdroje a príspevky, ktoré sa ešte určia, príjmy agentúry zahŕňajú subvenciu Únie zahrnutú vo všeobecnom rozpočte Európskej únie, aby sa zabezpečila rovnováha medzi príjmami a výdavkami.

2.      Výdavky agentúry zahŕňajú výdavky na personál, administratívu a infraštruktúru, prevádzkové náklady a výdavky spojené s fungovaním rady vrátane všetkých orgánov zriadených s cieľom pomáhať jej, a so zmluvami a dohodami, ktoré agentúra uzatvorila s cieľom plniť úlohy, ktoré jej boli zverené.

3.      Výkonný riaditeľ vypracuje návrh výkazu s odhadmi príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci rok a pošle ho správnej rade spolu s návrhom plánu pracovných miest.

4.      Príjmy a výdavky musia byť v rovnováhe.

5.      Správna rada na základe návrhu výkazu príjmov a výdavkov každý rok vypracuje výkaz s odhadmi príjmov a výdavkov agentúry v nasledujúcom rozpočtovom roku.

6.      Správna rada do 31. marca zašle Komisii a štátom, s ktorými Únia uzavrela dohody v súlade s článkom 20, tento výkaz odhadov, ktorý zahŕňa návrh plán u organizácie spolu s predbežným pracovným programom.

7.      Komisia zašle výkaz odhadov Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len rozpočtový orgán) spolu s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

8.      Na základe výkazu odhadov Komisia pridá do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné pre plánovanie pracovných miest a výšku dotácie, ktorá sa zahrnie do všeobecného rozpočtu, ktoré predloží orgánu v súlade s článkom 314 ZFEÚ.

9.      Rozpočtový orgán schváli rozpočtové prostriedky na dotáciu pre agentúru a prijme plán pracovných miest agentúry.

10.    Rozpočet prijíma správna rada. Po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie sa tento rozpočet stáva konečným. V prípade potreby sa rozpočet zodpovedajúcim spôsobom upraví.

11.    Správna rada bezodkladne oznamuje rozpočtovému orgánu svoj zámer uskutočniť akýkoľvek projekt, ktorý má významné finančné dôsledky pre financovanie rozpočtu, najmä všetky projekty súvisiace s nehnuteľnosťami, ako napríklad prenájom alebo nákup budov. Informuje o ňom Komisiu.

12.    Ak niektorý z útvarov rozpočtového orgánu oznámil svoj zámer zaujať stanovisko, pošle svoje stanovisko správnej rade do šiestich týždňov od dátumu oznámenia daného projektu.

Článok 11

Plnenie a kontrola rozpočtu

1.      Za plnenie rozpočtu agentúry zodpovedá výkonný riaditeľ.

2.      Do 1. marca nasledujúceho po uplynutí každého rozpočtového roku účtovník agentúry pošle predbežnú účtovnú závierku spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok účtovníkovi Komisie. Účtovník Komisie konsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

3.      Do 31. marca nasledujúceho po uplynutí každého rozpočtového roku účtovník Komisie pošle predbežnú účtovnú závierku agentúry spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za daný rozpočtový rok Dvoru audítorov. Správa sa pošle aj Európskemu parlamentu a Rade.

4.      Po doručení zistení Dvora audítorov týkajúcich sa predbežnej účtovnej závierky agentúry podľa článku 129 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 vypracuje výkonný riaditeľ na svoju zodpovednosť konečnú účtovnú závierku agentúry a predloží ju správnej rade na zaujatie stanoviska.

5.      Správna rada zaujme stanovisko ku konečnej účtovnej závierke agentúry.

6.      Do 1. júla nasledujúceho po uplynutí každého rozpočtového roku pošle výkonný riaditeľ konečnú účtovnú závierku spolu so stanoviskom správnej rady Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

7.      Konečná účtovná závierka sa zverejňuje.

8.      Výkonný riaditeľ zasiela Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky do 30. septembra. Svoju odpoveď pošle aj správnej rade.

9.      Výkonný riaditeľ poskytuje Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné pre plynulé uplatňovanie postupu udeľovania absolutória za príslušný rozpočtový rok, ako to ustanovuje článok 146 ods. 3 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.

10.    Európsky parlament na základe odporúčania Rady konajúcej kvalifikovanou väčšinou udelí do 30. apríla roku N + 2 výkonnému riaditeľovi absolutórium za plnenie rozpočtu za rok N.

Článok 12

Finančné rezervy

Správna rada po konzultácii s Komisiou prijme rozpočtové pravidlá uplatniteľné na agentúru. Nesmú sa odchyľovať od nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 19. novembra. 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre orgány uvedené v článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev[9], pokiaľ takáto odchýlka nie je špecificky potrebná pre prevádzku agentúry a pokiaľ s ňou Komisia vopred nesúhlasila.

Kapitola V

Rôzne ustanovenia

Článok 13

Opatrenia proti podvodom

1.      Na boj proti podvodom, korupcii a ostatným nezákonným činnostiam sa bez obmedzení uplatňujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)[10] .

2.      Agentúra pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF)[11] a bezodkladne vydá vhodné predpisy platné pre všetok personál agentúry.

3.      V rozhodnutiach týkajúcich sa financovania a vo vykonávacích dohodách a nástrojoch, ktoré z takýchto rozhodnutí vyplývajú, sa výslovne ustanoví, že Dvor audítorov a OLAF môžu v prípade potreby vykonávať kontroly na mieste u príjemcov finančných prostriedkov agentúry a u subjektov zodpovedných za ich prideľovanie.

Článok 14

Výsady a imunity

Na agentúru sa vzťahuje Protokol o výsadách a imunitách Európskej únie.

Článok 15

Zamestnanci

1.      Na personál agentúry sa vzťahuje Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev, Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá, ktoré spoločne prijali inštitúcie Európskej únie na účely uplatňovania uvedeného služobného poriadku a podmienok zamestnávania. Správna rada po dohode s Komisiou prijme potrebné podrobné pravidlá uplatňovania.

2.      Bez toho, aby bol dotknutý článok 8, uplatňuje agentúra vo vzťahu k vlastnému personálu právomoci priznané menujúcemu orgánu služobným poriadkom a podmienkami zamestnávania ostatných zamestnancov.

3.      Personál agentúry tvoria zamestnanci, ktorých agentúra prijala podľa potreby na plnenie svojich úloh, no môže zahŕňať aj úradníkov s bezpečnostnou previerkou na príslušnej úrovni, ktorých dočasne pridelila alebo vyslala Komisia alebo členské štáty.

3a.    Ustanovenia uvedené v odsekoch 1 a 3 tohto článku sa vzťahujú aj na personál GSMC.

Článok 16

Zodpovednosť

1.      Zmluvná zodpovednosť agentúry sa riadi právom, ktorým sa spravuje príslušná zmluva. Súdom príslušným rozhodovať na základe akejkoľvek rozhodcovskej doložky, ktorú obsahuje zmluva uzatvorená agentúrou, je Súdny dvor.

2.      V prípade mimozmluvnej zodpovednosti agentúra v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov nahradí všetku škodu spôsobenú svojimi útvarmi alebo zamestnancami pri výkone ich povinností.

3.      Súdny dvor má právomoc rozhodovať spory súvisiace s náhradou škody podľa odseku 2.

4.      Osobná zodpovednosť zamestnancov voči agentúre sa riadi ustanoveniami služobného poriadku alebo podmienok zamestnávania, ktoré sa na nich vzťahujú.

Článok 17

Jazyky

1.      Na agentúru sa vzťahujú ustanovenia nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve[12].

2.      Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry zabezpečuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie.

Článok 18

Prístup k dokumentom a ochrana osobných údajov

1.      Na dokumenty[13] v držbe agentúry sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

2.      Správna rada prijme opatrenia na vykonanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

3.      Rozhodnutia, ktoré agentúra prijme na základe článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/ 2001, môžu byť predmetom sťažnosti adresovanej ombudsmanovi alebo žalôb podaných na Súdny dvor Európskej únie podľa článkov 228 a 263 ZFEÚ.

4.      Pri spracúvaní údajov týkajúcich sa jednotlivcov sa na agentúru vzťahujú ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov[14].

Článok 19

Bezpečnostné predpisy

Agentúra uplatňuje bezpečnostné zásady uvedené rozhodnutí Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom. Patria medzi ne okrem iného ustanovenia o výmene utajovaných skutočností, manipulácii s nimi a ich uchovávaní.

Článok 20

Účasť tretích krajín

1.      Agentúra je otvorená účasti tretích krajín, ktoré na tento účel uzavreli dohody s Európskou úniou.

2.      Podľa príslušných ustanovení týchto dohôd sa pripravia dojednania, v ktorých sa ustanoví najmä povaha, rozsah a spôsob účasti takýchto krajín na práci agentúry, vrátane ustanovení o účasti na iniciatívach agentúry a na finančných príspevkoch, ako aj ustanovení o personálnej účasti.

Kapitola VI

Záverečné ustanovenia

Článok 20a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podľa nariadenia(ES) č. 683/2008 sa znenie

„Európsky úrad pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami" a „úrad“ nahrádza znením „ Európska agentúra pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami“ a „agentúra“.

Článok 20b

Zrušenie a platnosť prijatých opatrení

Nariadenie 1321/2004 sa týmto zrušuje. Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie. Všetky opatrenia prijaté na základe nariadenia 1321/2004 zostávajú v platnosti.

Článok 20c

Hodnotenie

Komisia najneskôr v roku 2012 vykoná hodnotenie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o úlohy agentúry stanovené v článku 2, a prípadne predloží návrhy.

Článok 21

Nadobudnutie účinnosti rozhodnutia

Toto nariadenie nadobúda účinnosť [dvadsiatym] dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V […]

Za Európsky parlament                                             Za Radu

Predseda                                                                Predseda

 • [1]  Ú. v. EÚ C 317, 23. 12. 2009, s. 103
 • [2]           Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 103.
 • [3]           Pozícia Európskeho parlamentu z .... 2010.
 • [4]           Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 1.
 • [5]           Ú. v. EÚ L 196, 24. 7. 2008, s. 1.
 • [6]        Ú. v. ES L 248, 16. 9. 2002, s. 1.
 • [7]        Ú. v. EÚ L 246, 20.7.2004, s. 30.
 • [8]        Rozhodnutie Rady 2001/264/ES prijímajúce bezpečnostné nariadenia Rady (Ú. v. ES L 101, 11.4.2001, s. 1) naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2007/438/ES (Ú. v. EÚ L 164, 26.6.2007, s. 24). Tento text sa nahradí „rozhodnutím Rady o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ“ (dokument 13885/1/09 REV 1, Ú. v. EÚ L , , s. .). Bezpečnostné pravidlá Komisie uvedené v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2001/844/EC, ESUO, Euratom (Ú. v. ES L 317, 31.12.2001, s. 1) naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/548/ES (Ú. v. EÚ L 215, 5.8.2006, s. 38).
 • [9]        Ú. v. ES L 357, 31. 12. 2002, s. 72.
 • [10]       Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999, s. 1.
 • [11]       Ú. v. ES L 136, 31. 5. 1999, s. 15.
 • [12]       Ú. v. ES 17, 6.10.1958, s. 385/58.
 • [13]       Ú. v. ES L 145, 31. 5. 2001, s. 43.
 • [14]       Ú. v. ES L 8, 12. 1. 2001, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Nariadenie (ES) č. 683/2008 z 9. júla 2008 o pokračovaní v implementácii európskych programov satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) vymedzilo nový rámec verejnej správy a financovania programov Galileo a EGNOS. Stanovilo zásadu prísneho rozdelenia zodpovedností medzi Európske spoločenstvo, zastúpené Komisiou, príslušný orgán a Európsku vesmírnu agentúru (ďalej len ESA) a udelilo Komisii zodpovednosť za riadenie programov. Stanovilo tiež, že tento orgán (ďalej len agentúra v súlade s návrhom Komisie) zabezpečí pri plnení úloh, ktoré mu boli zverené, aby sa rešpektovala úloha Komisie ako riadiaceho orgánu pre programy a že orgán bude konať v súlade s usmerneniami Komisie.

Z toho vyplýva, že treba zosúladiť ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1321/2004 s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008.

Aby sa zabezpečilo, že agentúra bude plniť svoje úlohy v súlade s usmerneniami Komisie a rešpektovať úlohu Komisie ako riadiaceho orgánu pre programy, je tiež dôležité, po prvé, priamo stanoviť, že agentúru bude riadiť jej výkonný riaditeľ pod vedením správnej rady v súlade s usmerneniami, ktoré jej poskytne Komisia, a po druhé, stanoviť, že zástupca Komisie v správnej rade agentúry bude mať v nej 30 % podiel hlasov. Keďže správna rada prijíma rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou, toto hlasovacie právo s tretinou hlasov umožní Komisii blokovať s podporou aspoň jedného členského štátu každé rozhodnutie správnej rady, ktoré by odporovalo jej usmerneniam.

Nariadenie (ES) č. 683/2008 zdôraznilo užitočnosť úzkej spolupráce Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. So zreteľom na dôležitosť úlohy Európskeho parlamentu je dôležité, aby mal možnosť zastúpenia v správnej rade agentúry s dvoma hlasmi z tridsiatich. Členom správnej rady nemôže byť poslanec Európskeho parlamentu, aby sa nenarúšali legislatívne a kontrolné funkcie Európskeho parlamentu.

Činnosti bezpečnostnej akreditácie sa vykonávajú a rozhodnutia o nej sa prijímajú v kontexte kolektívnej zodpovednosti za bezpečnosť Spoločenstva a jej členských štátov. Akreditačné činnosti sa musia vykonávať nezávislým spôsobom voči riadiacim orgánom programov, najmä Komisii, členským štátom a ESA, a voči iným subjektom zodpovedným za uplatňovanie bezpečnostných predpisov. V dôsledku toho by rada pre bezpečnostnú akreditáciu (slovo výbor sa nahrádza radou, aby sa predišlo zámene v súvislosti s komitologickými opatreniami) európskych systémov GNSS mala pôsobiť v rámci agentúry ako autonómny orgán, ktorý prijíma rozhodnutia o akreditácii nezávislým spôsobom. Členovia rady pre bezpečnostnú akreditáciu by mali konať nezávisle a objektívne vo verejnom záujme a nemali by žiadať alebo zohľadňovať akékoľvek politické pokyny.

Rada pre bezpečnostnú akreditáciu by mala prijímať stanoviská trojštvrtinovou väčšinou zástupcov členských štátov. Každý zástupca by mal mať jeden hlas, pretože stanoviská k akreditáciám by mali mať technický charakter a nemali by zohľadňovať žiadne politické pokyny.

Ak Komisia usúdi, že prijatie rozhodnutia o akreditácii môže mať významný vplyv na riadny chod programov, napríklad pokiaľ ide o náklady a harmonogram, oznámi to rade pre bezpečnostnú akreditáciu. Rada pre bezpečnostnú akreditáciu prihliada v čo najvyššej miere na každé takéto stanovisko Komisie a vo svojich rozhodnutiach zdôvodní, ako ich zohľadnila. Týmto postupom sa predchádza komitologickému štádiu, zlepšuje sa tým efektívnosť práce rady pre bezpečnostnú akreditáciu a zvyšuje jej zodpovednosť. Zabezpečí sa aj politická kontrola týchto rozhodnutí, pretože Komisia bude musieť informovať Európsky parlament a Radu o vplyve prijatých rozhodnutí o akreditácií na bezproblémový chod programov.

STANOVISKO Výboru pre rozpočet (4.3.2010)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie
(KOM(2009)0139 – C6‑0103/2009 – 2009/0047(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jutta Haug

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Účel a úlohy Úradu pre dohľad nad európskym GNSS (globálny navigačný satelitný systém) (ďalej len „úrad“), čo je agentúra Spoločenstva zodpovedná za riadenie etapy zavádzania a prevádzkovania programu GALILEO, boli predmetom podstatnej úpravy na základe nariadenia (ES) č. 683/2008, ktorým sa definuje nový rámec verejného riadenia a financovania programov Galileo a EGNOS a ktoré nadobudlo účinnosť 25. júla 2008.

V tomto nariadení sa stanovuje zásada prísneho rozdelenia povinností medzi Európske spoločenstvo (teraz Úniu) zastúpené Komisiou, úrad a Európsku vesmírnu agentúru, pričom sa ním Komisii udeľuje zodpovednosť za riadenie programov. Nariadením sa obmedzujú úlohy úradu, ktorý bude osobitne zodpovedný za zaistenie bezpečnosti systému (najmä za vydávanie bezpečnostných akreditácií) a za prínos k príprave komercializácie európskych systémov GNSS. Takisto sa v ňom stanovuje, že úrad bude plniť také úlohy, ktoré sú mu zverené, a súčasne rešpektovať úlohu Komisie, ktorá riadi programy, a postupovať v súlade s usmerneniami vydanými Komisiou.

S cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť s novým právnym rámcom je potrebné upraviť aj nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie. Z tohto dôvodu Komisia predkladá tento návrh.

Názov agentúry sa zmení na Agentúru pre GNSS (ďalej len „agentúra“). Jej štruktúra sa upraví, a to najmä vytvorením rady pre bezpečnostnú akreditáciu európskych systémov GNSS spoločne so správnou radou a výkonným riaditeľom.

Európsky parlament, ktorý už predtým zapísal do rezervy časť pridelených prostriedkov a pracovných miest úradu v roku 2009, by mal v očakávaní návrhov Komisie, v ktorých sa majú zohľadniť úpravy týkajúce sa účelu a úloh úradu, v zásade uvítať návrh Komisie.

Zatiaľ čo v skutočnosti nie je ľahké posúdiť reálny vplyv úprav týkajúcich sa úloh agentúry, pokiaľ ide o financovanie a zamestnancov, návrh Komisie sa zdá z hľadiska rozpočtu primeraný, keďže sa v ňom predpokladá mierny pokles jednak dotácie Únie agentúre, jednak jej zamestnancov. Návrh je okrem toho zlučiteľný s finančným plánovaním.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy predložené spravodajkyňou sa teda týkajú potreby viesť medziinštitucionálny dialóg o financovaní tejto do značnej miery novej agentúry v súlade s bodom 47 MID[1], mandátu výkonného riaditeľa (ktorý by mal byť obmedzený na päť rokov a obnoviteľný jedenkrát) a nutnosti zaistiť, aby bezpečnostné stredisko sídlilo v existujúcich priestoroch v Bruseli.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 2a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. zdôrazňuje, že ustanovenia bodu 47 medziinštitucionálnej dohody (MID) zo 17. mája 2006 sa budú uplatňovať na (v súčasnosti schvaľované) nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1321/2004 o štruktúrach riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie; zdôrazňuje, že ak by bolo navrhované nariadenie prijaté, Parlament začne rokovať s druhou zložkou rozpočtového orgánu s cieľom včas dosiahnuť dohodu o financovaní agentúry pre GNSS v súlade s príslušnými ustanoveniami MID;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Taktiež je potrebné umožniť Európskemu parlamentu, aby mal zastúpenie v správnej rade agentúry ako pozorovateľ, keďže nariadením (ES) č. 683/2008 sa zdôraznila užitočnosť úzkej spolupráce medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou. V úsilí o dobré riadenie programov by sa malo takisto skrátiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa z piatich rokov na štyri roky.

(11) Taktiež je potrebné umožniť Európskemu parlamentu, aby mal zastúpenie v správnej rade agentúry ako pozorovateľ, keďže nariadením (ES) č. 683/2008 sa zdôraznila užitočnosť úzkej spolupráce medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1321/2004

Článok 2 – písmeno a – bod iia (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

iia) bezpečnostné stredisko bude mať sídlo v Bruseli v už existujúcej infraštruktúre a priestoroch, aby sa obmedzili dôsledky súvisiace s úpravou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 9

Nariadenie (ES) č. 1321/2004

Článok 7 – odsek 2 – posledný pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá štyri roky. Môže sa obnoviť raz na ďalšie štyri roky.

Funkčné obdobie výkonného riaditeľa trvá päť rokov. Môže sa obnoviť raz na ďalších päť rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod -13 (nový)

Nariadenie (ES) č. 1321/2004

Článok 11 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(-13) Článok 11 ods. 1 sa nahrádza takto:

.

1. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné zdroje a príspevky, ktoré sa ešte určia, príjmy agentúry zahŕňajú subvenciu Spoločenstva zahrnutú vo všeobecnom rozpočte Európskej únie, aby sa zabezpečila rovnováha medzi príjmami a výdavkami. Financovanie agentúry podlieha dohode s rozpočtovým orgánom, ako je stanovené v bode 47 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení. Na príspevok Únie a každú podporu zo všeobecného rozpočtu Európskej únie by sa mal uplatňovať rozpočtový postup Únie. Audit účtov by mal vykonávať Európsky dvor audítorov.

POSTUP

Názov

Štruktúry riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie

Referenčné čísla

KOM(2009)0139 – C6-0103/2009 – 2009/0047(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.10.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jutta Haug

1.9.2009

 

 

Dátum prijatia

4.3.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Reimer Böge, Giovanni Collino, James Elles, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivailo Kalfin, Barbara Matera, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Helga Trüpel, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Maria Da Graça Carvalho, Frédéric Daerden, Roberto Gualtieri, Edit Herczog, Giovanni La Via, Riikka Manner, Paul Rübig, Theodor Dumitru Stolojan

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Elisabeth Jeggle, Hans-Peter Mayer, Vladko Todorov Panayotov, Marit Paulsen, Ivo Strejček

 • [1]  Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006.

POSTUP

Názov

Štruktúry riadenia európskych programov satelitnej rádiovej navigácie

Referenčné čísla

KOM(2009)0139 – C6-0103/2009 – 2009/0047(COD)

Dátum predloženia v EP

24.3.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

19.10.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.10.2009

CONT

19.10.2009

TRAN

19.10.2009

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

1.10.2009

TRAN

21.7.2009

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Evžen Tošenovský

17.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.9.2009

12.10.2009

2.12.2009

27.1.2010

 

4.2.2010

 

 

 

Dátum prijatia

11.5.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Lena Ek, Ioan Enciu, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Edit Herczog, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Amalia Sartori, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Marek Józef Gróbarczyk, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij, Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Bearder