Postup : 2008/0247(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0162/2010

Předložené texty :

A7-0162/2010

Rozpravy :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Hlasování :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0203

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 747kWORD 494k
17. 5. 2010
PE 439.390v03-00 A7-0162/2010

k postoji Rady v prvním čtení ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

Výbor dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Marian-Jean Marinescu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení ohledně přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady při prvním čtení (11069/5/2009– C7-0043/2010),

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2008)0852),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 71 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6–0509/2008),

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(1),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů(3),

–   s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A7-0162/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Postoj Rady

Bod odůvodnění 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(4) Otevření trhu železniční nákladní dopravy umožnilo novým provozovatelům vstup na železniční síť. Pro optimalizaci využití sítě a pro zajištění její spolehlivosti je užitečné zavést doplňkové postupy na posílení spolupráce mezi jednotlivými provozovateli infrastruktury při přidělování mezinárodních tras pro nákladní vlaky.

(4) Přestože otevření trhu železniční nákladní dopravy umožnilo novým provozovatelům vstup na železniční síť, tržní mechanismy nepostačovaly a nadále nepostačují k organizaci, regulaci a zabezpečení železniční nákladní dopravy. Pro optimalizaci využití sítě a pro zajištění její spolehlivosti je užitečné zavést doplňkové postupy na posílení spolupráce mezi jednotlivými provozovateli infrastruktury při přidělování mezinárodních tras pro nákladní vlaky.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   2

Postoj Rady

Bod odůvodnění 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(5) Rada na zasedání ve dnech 7. a 8. dubna 2008 dospěla k závěru, že je třeba podporovat efektivní využívání infrastruktury a popřípadě zlepšit kapacitu železniční infrastruktury opatřeními přijatými na evropské a vnitrostátní úrovni, a zejména prostřednictvím právních aktů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   3

Postoj Rady

Bod odůvodnění 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(8) Tímto nařízením by neměla být dotčena práva a povinnosti provozovatelů infrastruktury uvedená ve směrnici 91/440/EHS a směrnici 2001/14/ES a případně i práva a povinnosti přidělujících subjektů podle čl. 14 odst. 2 směrnice 2001/14 /ES. Uvedené akty zůstanou v platnosti, a to i pokud jde o ustanovení, která se vztahují na koridory pro nákladní dopravu, zejména pokud jde o právo provozovatelů infrastruktury odmítnout nebo přijmout žádosti o kapacitu od jiných právních subjektů, než jsou železniční podniky.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění je s ohledem na platnost dřívějších směrnic nadbytečný. Kromě toho je matoucí, neboť umožňuje žádosti jiných oprávněných žadatelů, než jsou železniční podniky.  

Pozměňovací návrh   4

Postoj Rady

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(8a) Při zřizování koridoru pro nákladní dopravu by se měla případně zohlednit potřeba lepšího vzájemného propojení s železniční infrastrukturou třetích zemí.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   5

Postoj Rady

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(8b) Při navrhování koridorů pro nákladní dopravu by měla existovat snaha o zajištění jejich plynulosti tím, že se umožní nezbytné propojení mezi stávajícími železničními infrastrukturami a celé trase koridoru pro nákladní dopravu budou přiděleny nezbytné kapacity.

Odůvodnění

Je nutné zaručit plynulost tím, že bude umožněno nezbytné propojení mezi stávajícími železničními infrastrukturami a celé trase koridoru pro nákladní dopravu budou přiděleny nezbytné kapacity.

Pozměňovací návrh   6

Postoj Rady

Bod odůvodnění 9

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(9) Mezinárodní železniční koridory pro evropskou železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu by měly být vytvořeny způsobem, jenž je v souladu s koridory transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“) nebo evropského systému řízení železničního provozu (dále jen „ERTMS“). Za tímto účelem je nezbytný koordinovaný rozvoj sítí, zejména pokud jde o začlenění mezinárodních koridorů pro konkurenceschopnou železniční nákladní dopravu do stávajících koridorů sítě TEN-T a ERTMS. Dále je třeba stanovit na úrovni Unie harmonizační pravidla týkající se koridorů pro nákladní dopravu. V případě potřeby by mělo být vytváření těchto koridorů finančně podporováno v rámci programů TEN-T, výzkumných programů a programu Marco Polo a jiných politik a fondů Unie, jako je Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti.

(9) Zřízení mezinárodních koridorů pro železniční nákladní dopravu vytvářející evropskou železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu musí být provedeno způsobem, jenž je v souladu s koridory transevropské dopravní sítě (dále jen „TEN-T“) nebo evropského systému řízení železničního provozu (dále jen „ERTMS“). Za tímto účelem je nezbytný koordinovaný rozvoj sítí, zejména pokud jde o začlenění mezinárodních koridorů pro konkurenceschopnou železniční nákladní dopravu do stávajících koridorů sítě TEN-T a ERTMS. Dále je třeba stanovit na úrovni Unie harmonizační pravidla týkající se koridorů pro nákladní dopravu a podpořit projekty zaměřené na odhlučnění nákladních vlaků. V případě potřeby by mělo být vytváření těchto koridorů finančně podporováno v rámci programů TEN-T, výzkumných programů a programu Marco Polo a jiných politik a fondů Unie, jako je Evropská investiční banka, Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti.

Pozměňovací návrh  7

Postoj Rady

Bod odůvodnění 12

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(12) S cílem podporovat koordinaci mezi členskými státy provozovateli infrastruktury by měla být vytvořena odpovídající struktura řízení pro každý koridor pro nákladní dopravu, a to při zohlednění potřeby vyhnout se zdvojování již existujících struktur řízení.

(12) S cílem podporovat koordinaci mezi členskými státy, provozovateli infrastruktury a železničními podniky a umožnit plynulost koridoru by měla být vytvořena odpovídající struktura řízení pro každý koridor pro nákladní dopravu, a to při zohlednění potřeby vyhnout se zdvojování již existujících struktur řízení.

Pozměňovací návrh   8

Postoj Rady

Bod odůvodnění 15

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(15) S cílem zajistit, aby kapacita na trase koridoru pro nákladní dopravu byla dostupná rovnoměrně a souvisle, je třeba investice do koridoru pro nákladní dopravu koordinovat mezi členskými státy dotyčnými provozovateli infrastruktury a plánovat je podle potřeb koridoru pro nákladní dopravu. Měl by být zveřejněn harmonogram provádění investic s cílem zajistit dobrou informovanost všech žadatelů, kteří by mohli na koridoru působit. Investice by měly zahrnovat projekty týkající se rozvoje interoperabilních systémů a zvýšení maximální kapacity vlaků.

(15) S cílem zajistit, aby kapacita na trase koridoru pro nákladní dopravu byla dostupná rovnoměrně a souvisle, je třeba investice do koridoru pro nákladní dopravu koordinovat mezi členskými státy, dotyčnými provozovateli infrastruktury a případně i mezi členskými státy a třetími zeměmi a plánovat je podle potřeb koridoru pro nákladní dopravu. Měl by být zveřejněn harmonogram provádění investic s cílem zajistit dobrou informovanost železničních podniků, které by mohly na koridoru působit. Investice by měly zahrnovat projekty týkající se rozvoje interoperabilních systémů a zvýšení maximální kapacity vlaků.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   9

Postoj Rady

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(21a) Aby se zaručil rozvoj hospodářské soutěže mezi poskytovateli služeb železniční nákladní dopravy v koridoru pro nákladní dopravu, měli by mít možnost požádat o kapacitu infrastruktury i jiní žadatelé než jen železniční podniky nebo jejich seskupení, železniční podniky nebo jejich seskupení by však měly mít přednost.

Odůvodnění

V zájmu zajištění plynulosti celé trasy koridoru pro nákladní železniční dopravu je třeba upřednostňovat železniční podniky nebo jejich seskupení.

Pozměňovací návrh   10

Postoj Rady

Bod odůvodnění 25

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(25) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení evropské železniční sítě pro konkurenceschopnou nákladní dopravu, která se skládá z koridorů pro nákladní dopravu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodů rozsahu a účinků tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(25) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž vytvoření evropské železniční sítě pro konkurenceschopnou nákladní dopravu, která se skládá z koridorů pro nákladní dopravu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jich může být z důvodů rozsahu a účinků tohoto nařízení lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh   11

Postoj Rady

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(27a) Cílem tohoto nařízení je zvýšit účinnost železniční nákladní dopravy ve vztahu k ostatním způsobům dopravy. Je třeba zajistit koordinaci mezi členskými státy a provozovateli infrastruktury, a zaručit tak co nejúčinnější fungování koridorů pro nákladní dopravu. Aby to bylo možné, měla by být souběžně s investicemi do infrastruktury a technického vybavení, jako je ERTMS, přijímána provozní opatření s cílem zvýšit kapacitu a účinnost železniční nákladní dopravy.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   12

Postoj Rady

Bod odůvodnění 29

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(29) Komise by měla být dále zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy II. V souladu se závazkem, který Komise učinila ve svém sdělení ze dne 9. prosince 2009 o provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací vedla konzultace s odborníky,

(29) Komise by měla být dále zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. V souladu se závazkem, který Komise učinila ve svém sdělení ze dne 9. prosince 2009 o provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, je obzvláště důležité, aby Komise během přípravných prací vedla konzultace s odborníky,

Pozměňovací návrh  13

Postoj Rady

Čl. 1 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro zřízení a organizaci mezinárodních železničních koridorů pro evropskou železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní železniční dopravu. Stanoví pravidla pro výběr, organizaci a řízení koridorů pro nákladní dopravu.

1. Toto nařízení stanoví pravidla pro zřízení a organizaci mezinárodních železničních koridorů pro konkurenceschopnou nákladní železniční dopravu (dále jen „koridory pro nákladní dopravu“) s cílem rozvinout evropskou železniční síť pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Stanoví pravidla pro výběr, organizaci, řízení koridorů pro nákladní dopravu a plánování investic do těchto koridorů.

Pozměňovací návrh   14

Postoj Rady

Čl. 1 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se vztahuje na řízení a využívání železniční infrastruktury v koridorech pro nákladní dopravu.

2. Toto nařízení se vztahuje na řízení a využívání železniční infrastruktury zahrnuté do koridorů pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   15

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) „koridorem pro nákladní dopravu“ se rozumí všechny určené železniční tratě v členských státech a popřípadě v třetích evropských zemích, spojující terminály podél hlavní trasy koridoru pro nákladní dopravu, včetně železniční infrastruktury a jejího zařízení, seřaďovacích nádraží a zařízení pro vlakotvorbu a případně také tratí tvořících objízdné trasy;

a) „koridorem pro nákladní dopravu“ se rozumí všechny určené železniční tratě včetně železničních trajektových linek na území členských států nebo mezi členskými státy a popřípadě v třetích evropských zemích, spojující dva nebo více terminápodél hlavní trasy koridoru a případně objížďkové trati a úseky, které je spojují včetně železniční infrastruktury a jejího zařízení v souladu s článkem 5 směrnice 2001/14/ES;

Pozměňovací návrh   16

Postoj Rady

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ca) „jediným kontaktním místem“ se rozumí společný subjekt zřízený správní radou každého koridoru pro nákladní dopravu, který žadatelům umožňuje požádat na jednom místě a na základě jedné operace o trasu pro cestu vedoucí nejméně přes jednu hranici.

Pozměňovací návrh  17

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Do [tří let] zřídí členské státy uvedené v příloze I koridory pro nákladní dopravu na hlavních trasách uvedených v této příloze. Dotyčné členské státy podají Komisi informace o zřízení koridorů pro nákladní dopravu.

1. Nejpozději do dvou let zprovozní členské státy uvedené v příloze I koridory pro nákladní dopravu na hlavních trasách uvedených v této příloze. Dotyčné členské státy podají Komisi informace o zřízení koridorů pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh  18

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy uvedené v příloze I připraví nejpozději do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost prováděcí plán koridorů pro nákladní dopravu uvedený v příloze I v souladu s článkem 8 tohoto nařízení. Prováděcí plán, který připraví správní rada, zahrnuje také stanovení trasy koridoru v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. a po konzultaci poradních skupin uvedených v čl. 7 odst. 6 a čl. 7 odst. 6a.

Pozměňovací návrh   19

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. By derogation from paragraph 1 the freight corridors along the principal routes set out in points 3, 5 and 8 of Annex I shall be established by [five years after entry into force of this Regulation].

vypouští se

Pozměňovací návrh   20

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Na základě informací členských států o zřízení koridorů pro nákladní dopravu přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 20, 21 a 22 rozhodnutí o první soustavě koridorů pro nákladní dopravu včetně koridorů schválených v příloze I nejpozději do šesti měsíců po zřízení koridorů pro nákladní dopravu uvedených v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   21

Postoj Rady

Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2b. Soustava koridorů pro nákladní dopravu podle odstavce 2a se postupně mění a doplňuje na základě návrhů na vytvoření nebo změnu koridorů pro nákladní dopravu a v návaznosti na rozhodnutí Komise přijaté prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 20, 21 a 22. Návrhy členských států jsou posouzeny s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 1.

Pozměňovací návrh  22

Postoj Rady

Článek 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát, který má železniční hraniční přechod s jiným členským státem, se účastní zřízení alespoň jednoho koridoru pro nákladní dopravu, ledaže by tento závazek byl již splněn podle článku 3.

1. Výběr a změna koridorů pro nákladní dopravu zohlední následující kritéria:

2. Bez ohledu na odstavec 1, se členské státy na žádost kteréhokoli členského státu podílejí na zřízení koridoru pro nákladní dopravu podle odstavce 1 nebo na prodloužení již existujícího koridoru s cílem umožnit sousednímu členskému státu splnit jeho závazek podle uvedeného odstavce.

a) Koridor pro nákladní dopravu překračuje území alespoň tří členských států, nebo dvou členských států, pokud je vzdálenost mezi železničními terminály obsluhovanými navrhovaným koridorem pro nákladní dopravu větší než 500 km;

3. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států podle článku 7 směrnice 91/440/ES, pokud se některý členský stát domnívá, že by zřízení koridoru pro nákladní dopravu nebylo v zájmu žadatelů, kteří by pravděpodobně koridor pro nákladní dopravu využívali, nebo by neznamenal významné socioekonomické přínosy či by znamenal nepřiměřenou zátěž, dotyčný členský stát není povinen se na zřízení koridoru podílet podle odstavců 1 a 2 tohoto článku, s výhradou rozhodnutí Komise přijaté poradním postupem podle čl. 19 odst. 2.

b) soulad koridorů pro nákladní dopravu se sítí TEN-T, koridory ERTMS nebo koridory vymezenými sdružením RNE;

4. Členský stát není povinen se na zřízení koridoru podílet podle odstavců 1 a 2, pokud má železniční síť s jiným rozchodem kolejí, než je rozchod kolejí hlavní železniční sítě v rámci Unie.

c) začlenění prioritních projektů sítě TEN-T do příslušného koridoru pro nákladní dopravu;

5. Do … a po konzultaci příslušných provozovatelů infrastruktury a žadatelů navrhnou dotyčné členské státy společně v zájmu splnění povinnosti podle odstavců 1 a 2 Komisi zřízení koridorů pro nákladní dopravu, přičemž zohlední kritéria uvedená v příloze II.

d) analýza zdůvodňující rovnováhu mezi socioekonomickými náklady a přínosy vyplývajícími ze zřízení koridoru pro nákladní dopravu;

6. Komise posoudí příslušné návrhy na zřízení koridorů pro nákladní dopravu podle odstavce 5 a do devíti měsíců po předložení návrhu přijme regulativním postupem podle čl. 19 odst. 3 rozhodnutí o tom, zda je tento návrh v souladu s tímto článkem.

e) existence prováděcího plánu;

7. Dotyčné členské státy zřídí koridory pro nákladní dopravu do tří let od přijetí rozhodnutí Komise podle odstavce 6.

f) soudržnost všech koridorů pro nákladní dopravu navržených členskými státy s cílem dosáhnout zavedení evropské železniční sítě pro konkurenceschopnou nákladní dopravu;

8. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny přílohy II. Při přípravě aktů v přenesené pravomoci uvedených v odstavci 1 musí Komise postupovat v souladu s ustanoveními směrnice 2001/14/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství (přepracované znění), zohlední plán implementace týkající se interoperabilních systémů, rozvoj železničních systémů a sítě TEN-T a zejména pak zohlední provádění ERTMS, jakož i vývoj trhu nákladní dopravy, včetně propojení s ostatními druhy dopravy.

g) rozvoj železniční nákladní dopravy a hlavních obchodních toků a přepravy zboží v koridoru;

Na akty v přenesené pravomoci uvedené v tomto odstavci se použijí postupy uvedené v článcích 20, 21 a 22.

h) případně lepší propojení mezi členskými státy a sousedními třetími zeměmi;

 

i) zájem žadatelů o příslušný koridor pro nákladní dopravu;

 

j) existence náležitého propojení s ostatními druhy dopravy, zejména díky vhodné síti terminálů, včetně terminálů v námořních a vnitrozemských přístavech;

 

2. Koridor pro nákladní dopravu může zahrnovat prvky železničních sítí třetích evropských zemí. V takovém případě musí být tyto prvky v souladu s politikou TEN-T.

 

3. Vytvoření nebo změna koridoru pro nákladní dopravu je navržena dotyčnými členskými státy. Za tím účelem zašlou Komisi návrh vypracovaný s dotyčnými provozovateli infrastruktury a žadateli, přičemž budou zohledněna kritéria uvedená v odstavci 1.

 

4. Nejpozději do dvou let po vstupu tohoto nařízení v platnost se musí každý členský stát, který má železniční hranici s dalším členským státem, podílet na vytvoření nejméně jednoho koridoru pro nákladní dopravu, není-li již tato podmínka splněna podle článku 3.

 

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vytvoření nebo změnu koridoru/koridorů pro nákladní dopravu podle odstavce 3.

6. Komise posoudí návrhy na zřízení koridoru/koridorů pro nákladní dopravu podle odstavce 3 a nejpozději do šesti měsíců po předložení dotyčných návrhů přijme v souladu s akty v přenesené pravomoci uvedenými v článcích 20, 21 a 22 rozhodnutí o souladu těchto návrhů s tímto článkem.

 

7. Dotyčné členské státy zprovozní koridor pro nákladní dopravu nejpozději do dvou let od rozhodnutí Komise podle odstavce 6.

 

8. Aniž je dotčen odstavec 4, na žádost kteréhokoli členského státu se členské státy podílejí na zřízení koridoru pro nákladní dopravu podle odstavce 4 nebo na prodloužení již existujícího koridoru s cílem umožnit sousednímu členskému státu splnit svůj závazek podle tohoto odstavce.

 

9. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států podle článku 7 směrnice 91/440/ES, pokud se některý členský stát po poskytnutí socioekonomické analýzy domnívá, že by zřízení koridoru pro nákladní dopravu nebylo v zájmu žadatelů, kteří by koridor pro nákladní dopravu pravděpodobně využívali, nebo by neznamenalo významné socioekonomické přínosy či by představovalo nepřiměřenou zátěž, dotyčný členský stát není povinen se podle odstavců 4 a 6 tohoto článku na zřízení koridoru podílet, s výhradou rozhodnutí Komise přijatého prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 20, 21 a 22.

 

10. Pokud se dva nebo více členských států nedohodnou na zřízení nebo změně koridoru pro nákladní dopravu a na otázkách, které se týkají železniční infrastruktury umístěné na jejich území, Komise na žádost jednoho z dotyčných členských států konzultuje o této záležitosti výbor uvedený v článku 19. Stanovisko Komise se zašle dotyčným členským státům. Dotyčné členské státy zohlední toto stanovisko s cílem nalézt řešení a přijmou rozhodnutí na základě vzájemné shody.

Pozměňovací návrh   23

Postoj Rady

Článek 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Článek 5

 

Změna koridorů pro nákladní dopravu

vypouští se

1. Koridory pro nákladní dopravu podle článků 3 a 4 se mohou měnit na základě společného návrhu, který dotyčné členské státy předloží Komisi po konzultaci příslušných provozovatelů infrastruktury a žadatelů.

 

2. Komise přijme regulativním postupem podle čl. 19 odst. 3 rozhodnutí o návrhu, přičemž zohlední kritéria stanovená v příloze II.

 

Pozměňovací návrh   24

Postoj Rady

Článek 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Článek 6

 

Urovnávání sporů

vypouští se

Pokud se dva nebo více členských států nedohodnou na zřízení nebo změně koridoru pro nákladní dopravu a na otázkách, které se týkají železniční infrastruktury umístěné na jejich území, Komise na žádost jednoho z dotyčných členských států konzultuje o této záležitosti výbor uvedený v článku 19. Stanovisko Komise se oznámí dotyčným členským státům. Dotyčné členské státy zohlední toto stanovisko s cílem nalézt řešení a přijmou rozhodnutí na základě vzájemného souhlasu.

 

Pozměňovací návrh 25

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a) Členské státy a provozovatelé infrastruktury, kteří mají na koridoru pro nákladní dopravu zájem, spolupracují v rámci rad uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku s cílem zajistit rozvoj koridoru pro nákladní dopravu v souladu s jeho prováděcím plánem.

Pozměňovací návrh 26

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Pro každý koridor pro nákladní dopravu zřídí dotyčné členské státy výkonnou radu odpovídající za definování obecných cílů koridoru pro nákladní dopravu, dohled a přijetí opatření, jak výslovně stanoví články 8, 10 a 20. Výkonná rada se skládá ze zástupců orgánů dotyčných členských států.

1. Pro každý koridor pro nákladní dopravu zřídí dotyčné členské státy výkonnou radu odpovídající za definování obecných cílů koridoru pro nákladní dopravu, dohled a přijetí opatření, jak výslovně stanoví články 8 a 10. Výkonná rada se skládá ze zástupců orgánů dotyčných členských států.

Odůvodnění

Ne všechna rozhodnutí, která má přijímat správní rada, spadají do příslušnosti členských států (zejména ta, která se týkají vnitřních provozních zlepšení). Jak navrhuje směrnice 2001/14/ES, je třeba zachovat určitou nezávislost činnosti provozovatelů infrastruktury.

Pozměňovací návrh   27

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Pro každý koridor pro nákladní dopravu zřídí dotyční provozovatelé infrastruktury a případně přidělující subjekty podle čl. 14. odst. 2 směrnice 2001/14/ES správní radu odpovědnou za přijetí opatření, jak je výslovně stanoveno v odstavci 6 tohoto článku a článcích 8 a 10, čl. 12 odst. 1, čl. 13 odst. 2, 5 a 6, čl. 15 odst. 1, článku 16 a čl. 17 odst. 2 a 3 tohoto nařízení. Správní rada se skládá ze zástupců provozovatelů infrastruktury.

2. Pro každý koridor pro nákladní dopravu zřídí dotyční provozovatelé infrastruktury a případně přidělující subjekty podle čl. 14. odst. 2 směrnice 2001/14/ES správní radu odpovědnou za přijetí opatření, jak je výslovně stanoveno v odstavcích 6 a 7 tohoto článku a článcích 8 až 16 tohoto nařízení. Správní rada se skládá ze zástupců provozovatelů infrastruktury.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh  28

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Správní rada přijímá svá rozhodnutí, včetně rozhodnutí o svém právním postavení, zdrojích a personálu, na základě vzájemného souhlasu dotyčných provozovatelů infrastruktury.

4. Správní rada přijímá svá rozhodnutí, včetně rozhodnutí o svém právním postavení, stanovování organizační struktury, zdrojích a personálu, na základě vzájemného souhlasu dotyčných provozovatelů infrastruktury. Správní orgán je nezávislý právní subjekt. Může mít podobu evropského hospodářského zájmového sdružení ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS).

Pozměňovací návrh  29

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Správní rada zřídí poradní skupinu složenou z provozovatelů a vlastníků terminálů koridoru pro nákladní dopravu. Tato poradní skupina může vydat stanovisko k jakémukoli návrhu správní rady, který má přímé dopady na investice a na správu terminálů. Poradní skupina může rovněž vydat stanoviska z vlastního podnětu. Správní rada všechna tato stanoviska zohlední.

6. Správní rada zřídí poradní skupinu složenou z provozovatelů a vlastníků terminálů koridoru pro nákladní dopravu, včetně námořních a vnitrozemských přístavů. Tato poradní skupina může vydat stanovisko k jakémukoli návrhu správní rady, který má přímé dopady na investice a na správu terminálů. Může rovněž vydat stanoviska z vlastního podnětu. Správní rada všechna tato stanoviska zohlední. Konečné rozhodnutí nicméně přijme správní rada. V případě, že se správní rada a poradní skupina neshodnou, může se poradní skupina obrátit na výkonnou radu. Výkonná rada jedná jako prostředník a včas sdělí svůj postoj.

Pozměňovací návrh   30

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

6a. Správní rada zřídí poradní skupinu složenou ze zástupců železničních podniků, které mají zájem používat koridor pro nákladní dopravu. Poradní skupina může vydat stanovisko k jakémukoli návrhu správní rady, který má dopady na tyto podniky. Poradní skupina může rovněž vydávat stanoviska z vlastního podnětu. Správní rada všechna tato stanoviska zohlední. Konečné rozhodnutí nicméně přijme správní rada. V případě, že se správní rada a poradní skupina neshodnou, může se poradní skupina obrátit na výkonnou radu. Výkonná rada jedná jako prostředník a včas sdělí svůj postoj.

Pozměňovací návrh 31

Postoj Rady

Čl. 7 – odst. 6 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

6b. Správní rada uloží provozovatelům infrastruktury zapojeným do koridoru pro nákladní dopravu povinnost využívat interoperabilní informační aplikace nebo alternativní řešení, která budou v budoucnu k dispozici, k vyřizování žádostí o mezinárodní železniční trasy a provoz mezinárodní dopravy v koridoru.

Odůvodnění

V zájmu zlepšení spolupráce mezi provozovateli infrastruktury v souvislosti se sestavováním jízdního řádu a řízením dopravy musí správní rada od dotyčných provozovatelů infrastruktury vyžadovat, aby používali technická řešení.

Pozměňovací návrh   32

Postoj Rady

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

b) základní aspekty studie o dopravě a provozu podle odstavce 3;

b) základní aspekty studie podle odstavce 3;

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   33

Postoj Rady

Čl. 8 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Správní rada provádí pravidelné dopravně-provozní studie týkající se zjištěných a očekávaných změn v provozu na koridoru pro nákladní dopravu, které se zabývají různými segmenty železniční dopravy, zahrnující jak nákladní, tak i osobní dopravu.

3. Správní rada provádí a pravidelně aktualizuje studii dopravního trhu týkající se zjištěných a očekávaných změn v provozu na koridoru pro nákladní dopravu v důsledku jeho zřízení, která se zabývá různými segmenty železniční dopravy, zahrnující jak nákladní, tak i osobní dopravu.

 

 

Tato studie také zkoumá socioekonomické náklady a přínosy vyplývající ze zřízení koridoru pro nákladní dopravu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   34

Postoj Rady

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

3a. Je připraven plán pro stanovení a zlepšení výkonnosti koridoru pro nákladní dopravu. Obsahuje zejména společné cíle, technické možnosti a časový rozvrh nezbytných opatření v souvislosti se železniční infrastrukturou a jejími zařízeními s cílem provést všechna opatření uvedená v článcích 10 až 17. Tato opatření neomezují kapacitu železnice, nebo taková omezení minimalizují.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh 35

Postoj Rady

Čl. 8 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Prováděcí plán zohlední rozvoj terminálů s cílem vyhovět potřebám železniční nákladní dopravy provozované na daném koridoru pro nákladní dopravu.

4. Prováděcí plán zohlední rozvoj terminálů s cílem vyhovět potřebám železniční nákladní dopravy provozované na daném koridoru pro nákladní dopravu zejména jako intermodální uzly v koridorech pro nákladní dopravu. Tato opatření zahrnují spolupráci s orgány na regionální i místní úrovni. Kromě toho musí zohlednit uplatnění příslušných bezpečnostních opatření pro železniční přepravu nebezpečného zboží.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   36

Postoj Rady

Článek 9

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Správní rada zavede konzultační mechanismy umožňující náležité zapojení žadatelů, kteří budou pravděpodobně koridor pro nákladní dopravu využívat. Zejména zajistí, aby byli žadatelé konzultováni před předložením prováděcího plánu výkonné radě podle článku 8.

Správní rada zavede konzultační mechanismy umožňující náležité zapojení žadatelů, kteří budou pravděpodobně koridor pro nákladní dopravu využívat. Zejména zajistí, aby byli žadatelé a subjekty, které je zastupují, konzultováni před předložením prováděcího plánu výkonné radě podle článku 8.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   37

Postoj Rady

Čl. 9 – nový odstavec

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

V případě sporu mezi správním orgánem a žadateli se mohou žadatelé obrátit na regulační subjekty uvedené v článku 18.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   38

Postoj Rady

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Správní rada vypracuje a pravidelně přezkoumává plán investic a předkládá jej ke schválení výkonné radě. Tento plán zahrnuje:

1. Správní rada vypracuje a pravidelně přezkoumává plán investic, včetně orientačních střednědobých a dlouhodobých investic do infrastruktury v koridoru pro nákladní dopravu, a předkládá jej ke schválení výkonné radě. Tento plán zahrnuje:

Pozměňovací návrh   39

Postoj Rady

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. Investiční plány uvedené v odstavci 1 zahrnují strategii pro zvýšení kapacity nákladních vlaků, které mohou jezdit na koridoru pro nákladní dopravu, zaměřenou zejména na odstranění zjištěných úzkých míst, modernizaci stávající infrastruktury a budování nové infrastruktury. Tato strategie může zahrnovat opatření pro prodloužení vlaků, zvětšení rozchodu kolejí, průjezdného průřezu, lepší řízení rychlosti, zvýšení hmotnosti nákladu nebo hmotnosti na nápravu, které jsou povoleny pro vlaky provozované v koridoru pro nákladní dopravu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   40

Postoj Rady

Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1b. Investiční plány uvedené v odstavci 1 se zveřejňují v dokumentu zmíněném v článku 16 a pravidelně se aktualizují. Jsou součástí prováděcího plánu koridoru pro nákladní dopravu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   41

Postoj Rady

Článek 11

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Příslušní provozovatelé infrastruktury koordinují a včas a řádným způsobem zveřejňují své harmonogramy pro provádění všech prací na infrastruktuře a jejím vybavení, které by omezily dostupnou kapacitu na koridoru pro nákladní dopravu.

Příslušní provozovatelé infrastruktury koordinují a včas a řádným způsobem a v souladu s článkem 6 směrnice 2001/14/ES zveřejňují své harmonogramy pro provádění všech prací na infrastruktuře a jejím vybavení, které by omezily dostupnou kapacitu na koridoru pro nákladní dopravu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   42

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Správní rada koridoru pro nákladní dopravu určí nebo zřídí na základě spolupráce mezi provozovateli infrastruktury společný orgán či informační systém, nabízející žadatelům možnost požádat na jediném místě v jediné žádosti o přidělení kapacity infrastruktury pro nákladní vlaky překračující alespoň jednu hranici na trase koridoru pro nákladní dopravu (dále jen „jediné kontaktní místo“).

1. Správní rada koridoru pro nákladní dopravu určí nebo zřídí společný orgán nabízející žadatelům možnost požádat na jediném místě v rámci jediné operace o přidělení kapacity infrastruktury pro nákladní vlaky překračující alespoň jednu hranici na trase koridoru pro nákladní dopravu (dále jen „jediné kontaktní místo“) a obdržet na svou žádost odpověď.

Pozměňovací návrh 43

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Jediné kontaktní místo rovněž poskytne základní informace týkající se přidělení kapacity infrastruktury, včetně informací podle článku 16.

2. Zobrazí kapacitu infrastruktury, která je v době podání žádosti dostupná, a její charakteristiky v souladu s předem určenými parametry, jako je rychlost, délka, průjezdný průřez či hmotnost na nápravu, které jsou povoleny pro vlaky provozované v koridoru pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh 44

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Jediné kontaktní místo přijme rozhodnutí týkající se žádostí o trasy vlaků pro zrychlenou nákladní dopravu uvedené v čl. 13 odst. 3 a o rezervní kapacitu uvedenou v čl. 13 odst. 5. O těchto žádostech a přijatých rozhodnutí neprodleně informuje příslušné provozovatele infrastruktury.

Pozměňovací návrh   45

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Jediné kontaktní místo předá veškeré žádosti o přidělení kapacity infrastruktury neprodleně příslušným provozovatelům infrastruktury a případně přidělujícím subjektům podle čl. 14. odst. 2 směrnice 2001/14/ES, kteří přijmou rozhodnutí o těchto žádostech v souladu s článkem 13 a kapitolou III uvedené směrnice.

3. U každé žádosti o přidělení kapacity infrastruktury, které nelze v souladu s odstavcem 2a vyhovět, předá jediné kontaktní místo veškeré žádosti o přidělení kapacity infrastruktury neprodleně příslušným provozovatelům infrastruktury a případně přidělujícím subjektům podle čl. 14. odst. 2 směrnice 2001/14/ES, kteří přijmou rozhodnutí o těchto žádostech v souladu s článkem 13 a kapitolou III uvedené směrnice a toto rozhodnutí oznámí jedinému kontaktnímu místu, které učiní následné kroky.

Pozměňovací návrh   46

Postoj Rady

Čl. 12 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Činnosti jediných kontaktních míst se provádí za transparentních a nediskriminačních podmínek. Tyto činnosti podléhají kontrole ze strany regulačních subjektů v souladu s článkem 18.

4. Činnosti jediných kontaktních míst se provádí transparentním způsobem; a tímto účelem je veden rejstřík obsahující data předložení žádostí, jména žadatelů, předložené dokumenty a informace o zpracování žádosti, který je volně k dispozici všem zájemcům, aby se zabránilo případné diskriminaci. Tyto činnosti podléhají kontrole ze strany regulačních subjektů v souladu s článkem 18.

Pozměňovací návrh   47

Postoj Rady

Článek 12 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 12a

Standardní kategorie tras pro nákladní vlaky v koridorech

 

1. Správní rada určí a pravidelně aktualizuje standardní kategorie železničních tras pro nákladní dopravu, jež platí v celém koridoru pro nákladní dopravu. Nejméně jedna z těchto kategorií (nazývaná „zrychlená nákladní doprava“) zahrnuje železniční trasu pro zrychlenou přepravu se zárukou dodržení jízdního řádu.

 

 

2. Kritéria pro stanovení standardních kategorií nákladní dopravy přijme správní rada po konzultaci se žadateli, kteří pravděpodobně použijí koridory pro nákladní dopravu podle definice v článku 2 směrnice 2001/14/ES.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   48

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Členské státy spolupracují na vymezení rámce pro přidělování kapacity infrastruktury v koridoru pro nákladní dopravu v souladu se svými pravomocemi podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2001/14/ES.

1. Správní rada koridoru pro nákladní dopravu a poradní skupina uvedená v čl. 7 odst. 6 přijmou postupy pro zajištění optimální koordinace přidělování kapacity železniční infrastruktury a kapacity terminálů.

Pozměňovací návrh   49

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Správní rada posoudí kapacitu potřebnou pro nákladní vlaky provozované na příslušném koridoru pro nákladní dopravu, přičemž zohlední dopravně-provozní studii uvedenou v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení, žádosti o kapacitu infrastruktury týkající se období minulých i stávajících jízdních řádů a rámcové dohody.

2. Správní rada posoudí kapacitu potřebnou pro nákladní vlaky provozované na příslušném koridoru pro nákladní dopravu, přičemž zohlední studii dopravního trhu uvedenou v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení, žádosti o kapacitu infrastruktury týkající se období minulých i stávajících jízdních řádů a rámcové dohody.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   50

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Na základě posouzení uvedeného v odstavci 2 tohoto článku provozovatelé infrastruktury příslušného koridoru pro nákladní dopravu postupem podle článku 15 směrnice 2001/14/ES společně definují a organizují mezinárodní předem plánované vlakové trasy pro nákladní vlaky, přičemž zohlední potřebu kapacity pro jiné segmenty železniční dopravy, včetně osobní dopravy. Tyto předem plánované trasy se zveřejní nejpozději tři měsíce před konečným datem pro přijetí žádostí o kapacitu podle přílohy III směrnice 2001/14/ES. Provozovatelé infrastruktury několika koridorů pro nákladní dopravu mohou v případě potřeby koordinovat mezinárodní předem plánované vlakové trasy, poskytující kapacitu na dotyčných koridorech pro nákladní dopravu.

3. Na základě posouzení uvedeného v odstavci 2 tohoto článku provozovatelé infrastruktury příslušného koridoru pro nákladní dopravu postupem podle článku 15 směrnice 2001/14/ES společně definují a organizují mezinárodní předem plánované vlakové trasy pro nákladní vlaky, přičemž zohlední potřebu kapacity pro jiné segmenty železniční dopravy, včetně osobní dopravy. Mezi těmito předem plánovanými vlakovými trasami bude v závislosti na dostupné kapacitě určitý počet zrychlených tras pro nákladní dopravu. Tyto předem plánované trasy se zveřejní nejpozději tři měsíce před konečným datem pro přijetí žádostí o kapacitu podle přílohy III směrnice 2001/14/ES. Provozovatelé infrastruktury několika koridorů pro nákladní dopravu mohou v nezbytném případě koordinovat mezinárodní předjednané vlakové trasy, poskytující kapacitu na dotyčných koridorech pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   51

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. Je-li to odůvodněno potřebami trhu a posouzením podle odstavce 2 tohoto článku, provozovatelé infrastruktury společně definují rezervní kapacitu pro mezinárodní nákladní vlaky provozované v koridorech pro nákladní dopravu a zohlední přitom potřebu kapacity pro jiné segmenty železniční dopravy, včetně osobní dopravy, a budou mít tuto rezervu k dispozici v rámci konečných verzí jízdních řádů, aby mohli rychle a přiměřeně reagovat na žádosti ad hoc o kapacitu, jak je uvedeno v článku 23 směrnice 2001/14/ES. Tato kapacita musí být rezervována do určitého okamžiku před plánovaným časem jízdy stanoveného správní radou. Tento okamžik nesmí nastat dříve než 90 dnů před plánovaným časem jízdy.

5. Je-li to odůvodněno potřebami trhu a posouzením podle odstavce 2 tohoto článku, provozovatelé infrastruktury společně definují rezervní kapacitu pro mezinárodní nákladní vlaky provozované v koridorech pro nákladní dopravu a respektují přitom potřebu kapacity pro jiné segmenty železniční dopravy, včetně osobní dopravy, a budou mít tuto rezervu k dispozici v rámci konečných verzí jízdních řádů, aby mohli rychle a přiměřeně reagovat na žádosti ad hoc o kapacitu, jak je uvedeno v článku 23 směrnice 2001/14/ES. Tato kapacita musí být rezervována do určitého okamžiku před plánovaným časem jízdy stanoveného správní radou. Tento okamžik nesmí nastat dříve než 30 dnů před plánovaným časem jízdy.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   52

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 5 – pododstavec 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Rezervní kapacita se určí na základě posouzení uvedeného v odstavci 2. Tato rezervní kapacita bude k dispozici pouze v případě skutečné potřeby trhu.

vypouští se

Pozměňovací návrh   53

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 6 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

6a. Provozovatelé infrastruktury stanoví ve svých podmínkách používání poplatek za přidělené, avšak nakonec nevyužité trasy. Tento poplatek se stanoví v přiměřené, odrazující a účinné výši.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   54

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 7

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

7. S výjimkou případů vyšší moci nesmí být vlaková trasa přidělená nákladnímu vlaku podle tohoto článku zrušena ve lhůtě kratší než jeden měsíc před plánovaným časem jízdy podle jízdního řádu, nedá-li dotyčný žadatel s tímto zrušením svůj souhlas. V takovém případě se příslušný provozovatel infrastruktury dotyčnému žadateli pokusí navrhnout vlakovou trasu rovnocenné kvality a spolehlivosti, kterou má žadatel právo přijmout nebo odmítnout. Tímto ustanovením nejsou dotčena jakákoli práva, která může mít žadatel podle dohody uvedené v čl. 19 odst. 1 směrnice 2001/14/ES.

7. S výjimkou případů vyšší moci a případů, kdy je nutno důležitou trasu z bezpečnostních důvodů uzavřít nebo kdy je třeba na železniční infrastruktuře naléhavě provést stavební práce, nesmí být zrychlená vlaková trasa přidělená nákladnímu vlaku v souladu s tímto článkem zrušena ve lhůtě kratší než tři měsíce před dobou uvedenou v jízdním řádu, nedá-li dotyčný žadatel s tímto zrušením svůj souhlas. V takovém případě se příslušný provozovatel infrastruktury dotyčnému žadateli pokusí navrhnout vlakovou trasu rovnocenné kvality a spolehlivosti, kterou má žadatel právo přijmout nebo odmítnout. Tímto ustanovením nejsou dotčena jakákoli práva, která může mít žadatel podle dohody uvedené v čl. 19 odst. 1 směrnice 2001/14/ES. Žadatel může tuto záležitost v každém případě postoupit regulačnímu subjektu.

Pozměňovací návrh   55

Postoj Rady

Čl. 13 – odst. 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

8. Provozovatelé infrastruktury dotyčného koridoru pro nákladní dopravu a poradní skupina uvedená v čl. 7 odst. 6 stanoví postupy k zajištění optimální koordinace přidělování kapacity mezi provozovateli infrastruktury jak pro žádosti podle čl. 12 odst. 1, tak pro žádosti obdržené od dotyčných provozovatelů infrastruktury. Přitom se rovněž zohlední přístup k terminálům.

8. Správní rada dotyčného koridoru pro nákladní dopravu a poradní skupiny uvedené v čl. 7 odst. 6 a v čl. 7 odst. 6a stanoví postupy k zajištění optimální koordinace přidělování kapacity mezi provozovateli infrastruktury jak pro žádosti podle čl. 12 odst. 1, tak pro žádosti obdržené od dotyčných provozovatelů infrastruktury. Přitom se rovněž zohlední přístup k terminálům.

Pozměňovací návrh   56

Postoj Rady

Článek 13 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 13a

 

Oprávnění žadatelé

 

Odchylně od čl. 16 odst. 1 směrnice 2001/14/ES mohou o trasy pro nákladní dopravu požádat jiní žadatelé než železniční podniky a jejich mezinárodní seskupení, pokud se tyto trasy týkají několika úseků koridoru pro nákladní dopravu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   57

Postoj Rady

Čl. 14 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé infrastruktury koridoru pro nákladní dopravu zavedou postupy pro koordinaci řízení dopravy na celém koridoru pro nákladní dopravu a mohou zavést postupy pro koordinaci řízení dopravy na několika koridorech pro nákladní dopravu.

1. Správní rada koridoru pro nákladní dopravu zavede postupy pro koordinaci řízení dopravy na celém koridoru pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   58

Postoj Rady

Čl. 14 – odst. 1 – nový pododstavec

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Správní rady propojených koridorů pro nákladní dopravu zavedou postupy pro koordinaci dopravy na trasách několika koridorů pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   59

Postoj Rady

Čl. 15 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Správní rada přijme společné cíle týkající se dodržování jízdního řádu nebo obecné pokyny pro řízení dopravy v případě narušení plynulosti provozu vlaků na koridoru pro nákladní dopravu.

1. Správní rada stanoví a zveřejní ve zprávě o síti uvedené v článku 3 a příloze I směrnice 2001/14/ES pravidla přednosti mezi jednotlivými druhy dopravy v případě narušení provozu v koridoru pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   60

Postoj Rady

Čl. 15 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Každý dotyčný provozovatel infrastruktury vypracuje pravidla přednosti mezi různými segmenty železniční dopravy pro řízení provozu v části koridoru pro nákladní dopravu, která spadá pod odpovědnost tohoto provozovatele infrastruktury, v souladu se společnými cíli nebo obecnými pokyny uvedenými v odstavci 1 tohoto článku. Tato pravidla přednosti se zveřejní ve zprávě o síti uvedené v článku 3 směrnice 2001/14/ES.

vypouští se

Pozměňovací návrh   61

Postoj Rady

Čl. 15 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Zásady pro stanovení pravidel přednosti stanoví alespoň to, že se pokud možno nezmění vlaková trasa uvedená v čl. 13 odst. 3 a 5 přidělená pro nákladní vlaky, které dodržují své jízdní řády. Zásady pro stanovení pravidel přednosti se zaměří na minimalizaci celkové doby potřebné na obnovení provozu v příslušné síti dle jízdního řádu s přihlédnutím k potřebám všech segmentů železniční dopravy. Za tímto účelem mohou provozovatelé infrastruktury koordinovat řízení mezi různými segmenty železniční dopravy v rámci několika koridorů pro nákladní dopravu.

3. Zásady pro stanovení pravidel přednosti stanoví alespoň to, že se pokud možno nezmění vlaková trasa uvedená v čl. 12a odst. 1 přidělená pro nákladní vlaky, které dodržují své jízdní řády. Zásady pro stanovení pravidel přednosti se zaměří na minimalizaci celkové doby potřebné na obnovení provozu v příslušné síti dle jízdního řádu s přihlédnutím k potřebám všech segmentů železniční dopravy. Za tímto účelem mohou provozovatelé infrastruktury koordinovat řízení mezi různými segmenty železniční dopravy v rámci několika koridorů pro nákladní dopravu.

Pozměňovací návrh   62

Postoj Rady

Článek 16 – písm. c

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

c) informace týkající se postupů uvedených v čl. 13 odst. 8čl. 14 odst. 2;

c) informace týkající se postupů uvedených v článcích 12, 13, 13a, 1415;

Pozměňovací návrh   63

Postoj Rady

Čl. 17 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé infrastruktury v příslušném koridoru pro nákladní dopravu podpoří slučitelnost mezi systémy odměňování výkonu a kvality podle článku 11 směrnice 2001/14/ES.

1. Správní rada v příslušném koridoru pro nákladní dopravu zajistí soulad mezi systémy odměňování výkonu a kvality podle článku 11 směrnice 2001/14/ES. Tento soulad kontrolují regulační subjekty, které za tímto účelem na kontrole spolupracují podle čl. 18 odst. 1.

Pozměňovací návrh   64

Postoj Rady

Čl. 17 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. K hodnocení kvality služby a kapacity služeb mezinárodní a vnitrostátní železniční nákladní dopravy v koridoru pro nákladní dopravu stanoví správní rada a poradní skupina uvedené v čl. 7 odst. 6 ukazatele výkonnosti koridoru pro nákladní dopravu a zveřejní je nejméně jednou za rok. Prováděcí pravidla týkající se těchto ukazatelů jsou v takovém případě stanovena v souladu s regulativním postupem uvedeným v čl. 19 odst. 3.

Pozměňovací návrh   65

Postoj Rady

Čl. 18 – odst. 1 – nový pododstavec

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Správní rada a jiné třetí strany podílející se na přidělování mezinárodní kapacity jsou povinny poskytovat dotčeným regulačním subjektům bez prodlení všechny nezbytné informace o mezinárodních trasách pro vlaky a o kapacitě, za něž zodpovídají.

Pozměňovací návrh   66

Postoj Rady

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. Regulační subjekty uvedené v článku 30 směrnice 2001/14/ES zajistí nediskriminační přístup k příslušnému koridoru a budou představovat odvolací orgány stanovené v čl. 30 odst. 2 této směrnice. V zájmu podpory volné a spravedlivé hospodářské soutěže na trhu železniční dopravy v Evropě je na evropské úrovni vytvořen srovnatelný regulační rámec. Regulační subjekty musí být pro účastníky trhu snadno přístupné. Jsou schopny přijímat rozhodnutí nezávisle a účinně. Mají k dispozici dostatečné finanční a kompetentní lidské zdroje, které jim umožní vyřídit veškeré stížnosti do dvou měsíců od obdržení všech příslušných informací.

Odůvodnění

Rozdílné regulační standardy podporují nekalou hospodářskou soutěž na trhu železniční dopravy. Aby mohl být zajištěn nediskriminační přístup ke koridoru, je třeba, aby byl ve všech členských státech zaveden srovnatelný regulační rámec.

Pozměňovací návrh   67

Postoj Rady

Čl. 18 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. V případě stížnosti předložené regulačnímu subjektu žadatelem ohledně služeb mezinárodní železniční nákladní dopravy nebo v rámci šetření prováděného z vlastního podnětu regulačním subjektem dotyčný regulační subjekt konzultuje regulační subjekty všech dalších členských států, přes jejichž území vede mezinárodní trasa dotyčného nákladního vlaku, a před přijetím rozhodnutí si vyžádá veškeré nezbytné informace.

2. V případě stížnosti žadatele ohledně služeb mezinárodní železniční nákladní dopravy nebo v rámci úředního šetření dotyčný regulační subjekt konzultuje regulační subjekt jakéhokoli dalšího členského státu, přes jehož území dotyčný koridor pro nákladní dopravu prochází, a než přijme rozhodnutí, požádá jej o nezbytné informace. Ostatní regulační subjekty poskytují všechny informace, které mají samy právo požadovat na základě svých vnitrostátních právních předpisů. V takovém případě regulační subjekt, kterému je podána stížnost nebo který podá podnět k úřednímu šetření, předá dokumentaci příslušnému regulačnímu subjektu, aby bylo možné přijmout opatření vzhledem k zúčastněným stranám v souladu s postupem uvedeným v čl. 30 odst. 5 a 6 směrnice 2001/14/ES.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   68

Postoj Rady

Čl. 20 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 8 je svěřena Komisi na dobu pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději šest měsíců před ukončením tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhé období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 21.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 2a, čl. 3 odst. 2b, čl. 4 odst. 5, čl. 4 odst. 6 a čl. 4 odst. 9 je svěřena Komisi na dobu pěti let po vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích nejpozději šest měsíců před ukončením tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhé období, pokud je Evropský parlament nebo Rada nezruší v souladu s článkem 21.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění pro postup týkající se aktů v přenesené pravomoci do souladu se zněním dohodnutým mezi orgány v jiných dokumentech.

Pozměňovací návrh   69

Postoj Rady

Čl. 21 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 20 zrušit.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 20 kdykoliv zrušit.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění pro postup týkající se aktů v přenesené pravomoci do souladu se zněním dohodnutým mezi orgány v jiných dokumentech.

Pozměňovací návrh   70

Postoj Rady

Čl. 21 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, uvědomí nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se pokusí v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí informovat druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci, jejichž přenesení by mohlo být zrušeno, a možné důvody tohoto zrušení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění pro postup týkající se aktů v přenesené pravomoci do souladu se zněním dohodnutým mezi orgány v jiných dokumentech.

Pozměňovací návrh   71

Postoj Rady

Čl. 22 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení.

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění pro postup týkající se aktů v přenesené pravomoci do souladu se zněním dohodnutým mezi orgány v jiných dokumentech.

Pozměňovací návrh   72

Postoj Rady

Čl. 22 – odst. 1 – nový pododstavec

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění pro postup týkající se aktů v přenesené pravomoci do souladu se zněním dohodnutým mezi orgány v jiných dokumentech.

Pozměňovací návrh   73

Postoj Rady

Čl. 22 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém rozhodnutí námitky nevyslovit, vstupuje akt v přenesené pravomoci v platnost dnem v něm stanoveným.

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v této lhůtě námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm stanoveným.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění pro postup týkající se aktů v přenesené pravomoci do souladu se zněním dohodnutým mezi orgány v jiných dokumentech.

Pozměňovací návrh   74

Postoj Rady

Čl. 22 – odst. 2 – nový pododstavec

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím tohoto období, pokud Evropský parlament i Rada informují Komisi o tom, že nehodlají vznášet žádné námitky.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí znění pro postup týkající se aktů v přenesené pravomoci do souladu se zněním dohodnutým mezi orgány v jiných dokumentech.

Pozměňovací návrh   75

Postoj Rady

Článek 24 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 24a

 

Přezkum

 

Pokud v případě přezkoumání hlavních směrů pro TEN-T v souladu s postupy podle čl. 21 rozhodnutí č. 1692/96/ES Komise dospěje k závěru, že je vhodné přizpůsobit toto nařízení těmto hlavním směrům, předloží Evropskému parlamentu a Radě návrh s cílem toto nařízení odpovídajícím způsobem změnit. Obdobně by některá rozhodnutí přijatá podle tohoto nařízení mohla vést k revizi hlavních směrů TEN-T.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je znovu předložit návrh z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh   76

Postoj Rady

Příloha I – bod 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Sines – Lisabon/Leixões

Sines – Lisabon/Leixões

Madrid – San Sebastian –  Bordeaux – Paříž – Mety

 

Madrid – Bilbao – San Sebastian –Bordeaux – Paříž/Le Havre/Mety

Madrid – Elvas/Algeciras –

Madrid – Elvas/Algeciras –

Odůvodnění

Vzhledem k významu přístavu Le Havre pro kontejnerovou dopravu (63 % všech kontejnerů, s nimiž se ve francouzských přístavech manipuluje) a v zájmu posílení spolupráce mezi třemi nejdůležitějšími přístavy na ose řeky Seiny (Paříž–Rouen–Le Havre) umožní jeho začlenění podpořit koherentní rozvoj hospodářských činností a rozšířit okolí této osy. Tento záměr je v souladu s pozměňovacím návrhem 16, který zpravodaj předkládá, se společným postojem Rady a s doporučeními Evropského parlamentu, která jsou součástí jeho zprávy z vlastního podnětu o budoucnosti politiky TEN-T.

Pozměňovací návrh   77

Postoj Rady

Příloha I – bod 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Gdyně – Katovice – Ostrava/Žilina – Vídeň – Terst/Koper

Gdyně – Varšava – Katovice-Ostrava/Žilina – Bratislava/Vídeň – Štýrský Hradec – Klagenfurt – Udine –Benátky/ Terst/Koper/Bologna/Ravenna

Odůvodnění

Koridor pro nákladní dopravu č. 5 byl již na úrovni ministrů v roce 2006 navržen podle baltsko-jaderského koridoru, panevropského koridoru VI a TEN-T PP 23 a 25 (viz přiložený motivační dopis podepsaný ministry). Příloha I postoje Rady neuvádí některá důležitá města v oblasti mezi Vídní a Terstem, která byla na základě dopisu ministrů zahrnuta do trasy.

Pozměňovací návrh   78

Postoj Rady

Příloha I – bod 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Almería – Valencie/Madrid – Zaragoza/Barcelona – Marseille – Lyon – Turín – Udine – Terst/Koper – Lublaň – Budapešť – Záhony (maďarsko-ukrajinská hranice)

Almería – Valencie/Madrid – Zaragoza/Barcelona – Marseille – Lyon – Turín – Miláno – Verona – Padova/Benátky – Terst/Koper – Lublaň – Budapešť – Záhony (maďarsko-ukrajinská hranice)

Odůvodnění

Koridor pro nákladní dopravu č. 6, který je založen na TEN-T PP 6, obsahuje prázdné místo mezi Turínem a Terstem, zatímco PP 6 má v severní Itálii přesnější trasu.

Pozměňovací návrh   79

Postoj Rady

Příloha I – bod 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

DE, NL, BE, PL, LT Bremerhaven/Rotterdam/Antverpy – Cáchy/Berlín – Varšava – Terespol (polsko-běloruská hranice)/Kaunas

DE, NL, BE, PL, LT, LV, EST Bremerhaven/Rotterdam/Antverpy – Cáchy/Berlín – Varšava – Terespol (polsko-běloruská hranice)/Kaunas – Riga – Tallinn

Pozměňovací návrh   80

Postoj Rady

Příloha I – poznámka pod čarou 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1Lomítkem „ / “ jsou naznačeny alternativní trasy.

1Lomítkem „ / “ jsou naznačeny alternativní trasy. V souladu s prioritními projekty TEN-T by trasy 4 a 6 měly být v budoucnu doplněny projektem č. 16 na nákladní železniční trati Sines/Algésiras-Madrid – Paříž, který zahrnuje přejezd přes Střední Pyreneje skrz nízko položený tunel.

Pozměňovací návrh   81

Postoj Rady

Příloha II

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Příloha se vypouští

(1)

Přijaté texty, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.

(2)

Stanovisko ze dne 15. července 2009.

(3)

Stanovisko ze dne 7. října. 2009.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropské politiky v oblasti dopravy charakterizuje v posledním desetiletí stále větší liberalizace. Zároveň je nárůst dopravy stálý, zejména v odvětví nákladní dopravy. Ale i přes to, že Komise ve své bílé knize zveřejněné v roce 2001 a nazvané Evropská politika pro rok 2010 – čas rozhodnout uznala klíčovou úlohu železniční dopravy v evropském dopravním systému, podíl železnice na trhu nákladní dopravy stále klesá: v roce 2005 představovala pouhých 10 % podílu na trhu nákladní dopravy oproti více než 20 % v sedmdesátých letech dvacátého století. Měnící se kontext v odvětví dopravy v posledním desetiletí může tyto obtíže zčásti vysvětlit rostoucím otevíráním vnitrostátních železničních trhů s přispěním tří železničních balíčků, aniž by došlo k dostatečné harmonizaci a dostatečným synergiím mezi vnitrostátními železničními systémy. Trh železniční nákladní dopravy nyní čelí výzvě zlepšení kvality svých služeb z důvodu nedostatečného souladu, který jej oproti ostatním druhům dopravy znevýhodňuje v konkurenčním boji v oblasti nákladní dopravy.

Návrh Komise na vytvoření evropských koridorů pro nákladní dopravu

Aby bylo možné této výzvě čelit, Komise podpořila myšlenku lepšího řízení dopravy zboží tím, že v prosinci roku 2008 navrhla nařízení o vytvoření evropské železniční sítě pro konkurenceschopnou nákladní dopravu. Návrh Komise byl zaměřen na organizaci a určení pravidel koridorů pro mezinárodní železniční nákladní dopravu, zejména pokud jde o jejich výběr a jejich administrativní organizaci. Byla v něm uvedena kritéria výběru koridorů pro nákladní dopravu členskými státy a definice jejich správních subjektů. Dojde k propojení alespoň dvou členských států a koridor bude součástí TEN-T. Cílem těchto koridorů by mělo být umožnění podstatného rozvoje železniční nákladní dopravy, a to na základě socioekonomické analýzy.

V návrhu bylo rovněž podpořeno harmonizované řízení mezi provozovateli infrastruktury týkající se přidělování tras, řízení dopravy a investic v tomto koridoru. Byla navržena pravidla a nástroje související s řízením koridoru pro nákladní dopravu, například vytvoření jediného kontaktního místa pro žádosti o vlakové trasy. Správní orgán měl rovněž určovat zvláštní kategorii nazvanou „přednostní nákladní doprava“ pro zboží, u jehož přepravy je velmi důležitý čas. Pravidla řízení dopravy, zejména pravidla přednosti pro „přednostní nákladní dopravu“ v případě přerušení dopravy, by vypracovali a zveřejnili provozovatelé infrastruktury.

Evropský parlament schválil v dubnu 2009 své první čtení tohoto návrhu, které významně podpořilo cíl Komise vytvořit konkurenceschopné železniční sítě pro nákladní dopravu prostřednictvím vytvoření koridorů v celé Evropské unii. Termín „přednostní nákladní doprava“ byl nahrazen a došlo ke zvýšení pružnosti fungování pravidel přednosti a přidělování vlakových tras tak, aby odpovídaly potřebám trhu a regulačním zásadám stanoveným správním orgánem. Parlament také zavedl několik změn v oblasti organizace správních orgánů pomocí účasti železničních podniků prostřednictvím poradního hlasu a vytvořením výkonné rady složené ze členů z jednotlivých států.

Postoj Rady v prvním čtení

V červnu 2009 došlo v rámci Rady k dosažení politické dohody, která byla formálně přijata dne 22. února 2010. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost bylo třeba některá ustanovení v textu přizpůsobit s ohledem na postup projednávání ve výborech.

Hlavní změna v návrhu doporučení přijatého v rámci Rady se týká vytvoření počátečních koridorů uvedených v nové příloze dokumentu nejpozději do tří, nebo výjimečně do pěti let po jeho vstupu v platnost. Navrženy jsou rovněž postupy pro vytvoření doplňujících koridorů nebo úpravu či prodloužení koridorů stávajících.

Rada ve svém stanovisku v prvním čtení usiluje o soulad rezerv kapacity u nákladních vlaků s běžnou osobní dopravou tím, že v návrhu nařízení o nákladní dopravě zmiňuje nezbytnost kapacity pro osobní dopravu.

V textu Rady je zrušeno právo jiných žadatelů, než jsou železniční podniky, požádat o trasy pro nákladní vlaky, a umožňuje žádost pouze tehdy, nachází-li se dotčené trasy v členských státech, v nichž jsou tyto požadavky povoleny vnitrostátními právními předpisy.

Ohledně organizace koridorů Rada navrhla rozdělit správní orgán, který koridor řídí, na správní radu tvořenou provozovateli infrastruktury a výkonnou radu složenou ze zástupců členských států, jimž jsou v porovnání s prvním čtením v Evropském parlamentu uděleny dodatečné pravomoci. Pravomoci jediných kontaktních míst jsou výrazně oslabeny, přičemž se jejich úloha omezuje pouze na úlohu informační.

Stanoviska zpravodaje

Zpravodaj navrhuje doporučení, jehož cílem je úprava stanoviska Rady v prvním čtení prostřednictvím přihlédnutí k prvnímu čtení v Evropském parlamentu. Některé aspekty společného postoje odpovídají prvnímu čtení v Evropském parlamentu, například vytvoření výkonné rady, které navrhl již Evropský parlament.

Zpravodaj také usiluje o opětovné zavedení pozměňovacích návrhů Parlamentu do postoje Rady v prvním čtení, jež se týkají zapojení železničních podniků do správní rady, investičních plánů a přístupu schválených žadatelů ke koridorům. Zpravodaj především opětovně zavádí některé odkazy na zvláštní kategorii nákladní dopravy („zjednodušená nákladní doprava“), které byly Radou odstraněny, a rovněž některé pozměňovací návrhy Parlamentu týkající se přidělování kapacity tras pro nákladní vlaky, o čemž by mělo být rozhodováno na základě předběžného posouzení.

Konečně zpravodaj navrhuje v postoji Rady v prvním čtení některé nové formulace:

– jediné kontaktní místo zpravodaj považuje za klíčové ustanovení tohoto nařízení a navrhuje některé formulace, které posilují jeho využití v postupu přidělování vlakových tras,

– ohledně výběru koridorů jsou učiněny některé úpravy týkající se uvedení kritérií, jež jsou přesunuta z přílohy II do nového článku. Ověření seznamu koridorů a výběr dalších koridorů by měly probíhat podle rychlejšího harmonogramu, než navrhovala Rada, což by mělo umožnit rychlejší uplatňování tohoto nařízení,

– tento návrh doporučení obsahuje také některé formulace o přizpůsobení dřívějších postupů projednávání ve výborech aktům v přenesené pravomoci podle Lisabonské smlouvy.


POSTUP

Název

Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy (text s významem pro EHP)

Referenční údaje

11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

23.4.2009                     T6-0285/2009

Návrh Komise

KOM(2008)0852 - C6-0509/2008

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

25.2.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

25.2.2010

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Marian-Jean Marinescu

1.9.2009

 

 

Projednání ve výboru

5.10.2009

1.3.2010

23.3.2010

3.5.2010

Datum přijetí

4.5.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

30

2

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Nathalie Griesbeck, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Datum předložení

17.5.2010

Právní upozornění - Ochrana soukromí