Διαδικασία : 2008/0247(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0162/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0162/2010

Συζήτηση :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0203

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 973kWORD 581k
17.5.2010
PE 439.390v03-00 A7-0162/2010

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έγκριση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Marian-Jean Marinescu

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την υιοθέτηση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (11069/5/2009– C7‑0043/2010),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0852),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση στο Κοινοβούλιο (C6‑0509/2008),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση(1),

–   έχοντας υπόψη του το άρθρο 294 παράγραφος 7 και το άρθρο 91 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών(3),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7‑0162/2010),

1.  Εγκρίνει τη θέση σε δεύτερη ανάγνωση όπως εκτίθεται στο παρόν·

2.  Αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(4) Η ελευθέρωση της αγοράς σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών επέτρεψε την είσοδο νέων φορέων στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση του δικτύου και να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία του, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν πρόσθετες διαδικασίες για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την κατανομή των διεθνών χρονοδιαδρόμων για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες μεταξύ των διαχειριστών υποδομής.

(4) Αν και η ελευθέρωση της αγοράς σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών επέτρεψε την είσοδο νέων φορέων στο σιδηροδρομικό δίκτυο, οι μηχανισμοί της αγοράς δεν επαρκούσαν και δεν επαρκούν για να οργανώσουν, να ρυθμίσουν και να καταστήσουν ασφαλή την σιδηροδρομική εμπορευματική κυκλοφορία. Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρήση του δικτύου και να εξασφαλισθεί η αξιοπιστία του, είναι σκόπιμο να προβλεφθούν πρόσθετες διαδικασίες για την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την κατανομή των διεθνών χρονοδιαδρόμων για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες μεταξύ των διαχειριστών υποδομής.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  2

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 5

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(5) Το Συμβούλιο, που συνήλθε στις 7 και 8 Απριλίου του 2008, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προωθηθεί η αποτελεσματική χρήση των υποδομών και, εφόσον είναι αναγκαίο, να βελτιωθούν οι χωρητικότητες της σιδηροδρομικής υποδομής με μέτρα λαμβανόμενα σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό και ειδικότερα μέσω νομικών πράξεων.

διαγράφεται

Τροπολογία  3

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 8

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των διαχειριστών υποδομής, όπως ορίζονται στην οδηγία 91/440/ΕΟΚ και την οδηγία 2001/14/ΕΚ και, κατά περίπτωση, των φορέων κατανομής στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. Οι εν λόγω πράξεις εξακολουθούν να ισχύουν, συν τοις άλλοις και όσον αφορά τις διατάξεις που έχουν επιπτώσεις στους εμπορευματικούς διαδρόμους, και ειδικά σε σχέση µε το δικαίωμα του διαχειριστή υποδομής να απορρίπτει ή να δέχεται αιτήματα για χωρητικότητα από νομικά πρόσωπα που δεν είναι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αιτιολογική σκέψη είναι άνευ αντικειμένου όσον αφορά την εγκυρότητα προηγούμενων οδηγιών. Επιπλέον, δημιουργεί σύγχυση με την πιθανότητα να εφαρμόζεται για εγκεκριμένους αιτούντες εκτός των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων.  

Τροπολογία  4

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(8a) Η δημιουργία ενός εμπορευματικού διαδρόμου πρέπει να λάβει υπόψη, όπου χρειάζεται, την ανάγκη βελτίωσης των διασυνδέσεων με τη σιδηροδρομική υποδομή τρίτων χωρών.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  5

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(8β) Η δημιουργία εμπορευματικών διαδρόμων θα πρέπει να πληροί κριτήρια που θα εγγυώνται την εσωτερική τους συνέχεια, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ των υφισταμένων διαφόρων σιδηροδρομικών υποδομών και διαθέτοντας τις απαραίτητες δυνατότητες για το σύνολο της διαδρομής του εμπορευματικού διαδρόμου.

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία η εγγύηση της συνέχειας εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες διασυνδέσεις μεταξύ των υφισταμένων διαφόρων σιδηροδρομικών υποδομών και διαθέτοντας τις απαραίτητες δυνατότητες για το σύνολο της διαδρομής του εμπορευματικού διαδρόμου.

Τροπολογία  6

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 9

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(9) Η δημιουργία διεθνών σιδηροδρομικών διαδρόμων για ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο ανταγωνιστικών εμπορευματικών μεταφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο συνεκτικό με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών («ΔΕΔ-Μ») και/ή τους διαδρόμους του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS). Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η συντονισμένη ανάπτυξη των δικτύων, και ειδικότερα όσον αφορά την ένταξη των διεθνών διαδρόμων για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στο υφιστάμενο ΔΕΔ-Μ και στους διαδρόμους του ERTMS. Εξάλλου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν εναρμονιστικοί κανόνες όσον αφορά τους εν λόγω εμπορευματικούς διαδρόμους σε επίπεδο Ένωσης. Εάν είναι αναγκαίο, η δημιουργία των διαδρόμων αυτών θα πρέπει να υποστηριχθεί οικονομικά στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΕΔ-Μ, των ερευνητικών προγραμμάτων και του προγράμματος Marco Polo, καθώς και άλλων πολιτικών και ταμείων της Ένωσης, όπως του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ή του Ταμείου Συνοχής.

(9) Η εφαρμογή διεθνών σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων που αποτελούν ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο ανταγωνιστικών εμπορευματικών μεταφορών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο συνεκτικό με το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών («ΔΕΔ-Μ») και/ή τους διαδρόμους του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας (ERTMS). Για τον σκοπό αυτό είναι αναγκαία η συντονισμένη ανάπτυξη των δικτύων, και ειδικότερα όσον αφορά την ένταξη των διεθνών διαδρόμων για τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στο υφιστάμενο ΔΕΔ-Μ και στους διαδρόμους του ERTMS. Εξάλλου, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν εναρμονιστικοί κανόνες όσον αφορά τους εν λόγω εμπορευματικούς διαδρόμους σε επίπεδο Ένωσης και πρέπει να προωθηθούν τα έργα αθόρυβων εμπορευματικών αμαξοστοιχιών. Εάν είναι αναγκαίο, η δημιουργία των διαδρόμων αυτών θα πρέπει να υποστηριχθεί οικονομικά στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΕΔ-Μ, των ερευνητικών προγραμμάτων και του προγράμματος Marco Polo, καθώς και άλλων πολιτικών και ταμείων της Ένωσης, όπως της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ή του Ταμείου Συνοχής.

Τροπολογία 7

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 12

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(12) Για να τονωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και μελών και των διαχειριστών υποδομής, θα πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλος μηχανισμός διακυβέρνησης για κάθε εμπορευματικό διάδρομο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής αλληλεπικάλυψης µε ήδη υφιστάμενους μηχανισμούς διακυβέρνησης.

(12) Για να τονωθεί ο συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και μελών, των διαχειριστών υποδομής και σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και η εξασφάλιση της συνέχειας καθ’ όλο το μήκος του διαδρόμου, θα πρέπει να δημιουργηθεί κατάλληλος μηχανισμός διακυβέρνησης για κάθε εμπορευματικό διάδρομο, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποφυγής αλληλεπικάλυψης µε ήδη υφιστάμενους μηχανισμούς διακυβέρνησης.

Τροπολογία  8

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 15

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(15) Για να διασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συνέχεια της χωρητικότητας υποδομών που είναι διαθέσιμη σε κάθε εμπορευματικό διάδρομο, είναι σκόπιμος ο συντονισμός των επενδύσεων στον εμπορευματικό διάδρομο μεταξύ των οικείων κρατών μελών και των διαχειριστών υποδομής, καθώς και ο σχεδιασμός τους με βάση λογική ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του εμπορευματικού διαδρόμου. Το πρόγραμμα υλοποίησής τους θα πρέπει να δημοσιεύεται, ώστε να διασφαλίζεται η πληροφόρηση των αιτούντων που θα μπορούσαν να ασκήσουν δραστηριότητα στο διάδρομο. Οι επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια με σκοπό την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων και την αύξηση της χωρητικότητας των αμαξοστοιχιών.

(15) Για να διασφαλιστούν η συνεκτικότητα και η συνέχεια της χωρητικότητας υποδομών που είναι διαθέσιμη σε κάθε εμπορευματικό διάδρομο, είναι σκόπιμος ο συντονισμός των επενδύσεων στον εμπορευματικό διάδρομο μεταξύ των οικείων κρατών μελών, των διαχειριστών υποδομής, καθώς και, κατά περίπτωση, μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, και ο προγραμματισμός τους με βάση λογική ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του εμπορευματικού διαδρόμου. Το πρόγραμμα υλοποίησής τους θα πρέπει να δημοσιεύεται, ώστε να διασφαλίζεται η πληροφόρηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να ασκήσουν δραστηριότητα στο διάδρομο. Οι επενδύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν σχέδια με σκοπό την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων και την αύξηση της χωρητικότητας των αμαξοστοιχιών.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει το κείμενο της πρώτης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 9

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(21α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ παρόχων εμπορευματικών σιδηροδρομικών υπηρεσιών στον εμπορευματικό διάδρομο, και άλλοι αιτούντες, εκτός από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή τους ομίλους τους, θα πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν χωρητικότητα υποδομής, παρέχοντας πάντως προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή τους ομίλους τους.

Αιτιολόγηση

Έχει ιδιαίτερη σημασία να παρέχεται προτεραιότητα στις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις ή τους ομίλους τους, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια της χρήσης στο σύνολο της διαδρομής του εμπορευματικού διαδρόμου.

Τροπολογία  10

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 25

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(25) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή ο καθορισμός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου ανταγωνιστικών εμπορευματικών μεταφορών αποτελούμενου από εμπορευματικούς διαδρόμους, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς, λόγω της εμβέλειας ή των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(25) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου ανταγωνιστικών εμπορευματικών μεταφορών αποτελούμενου από εμπορευματικούς διαδρόμους, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται συνεπώς, λόγω της εμβέλειας ή των αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία  11

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(27α) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών εμπορευμάτων σε σχέση με άλλα μέσα μεταφοράς. Ο συντονισμός θα πρέπει να διασφαλισθεί μεταξύ των κρατών μελών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί η πλέον αποτελεσματική λειτουργία των εμπορευματικών διαδρόμων. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ληφθούν επιχειρησιακά μέτρα παράλληλα με επενδύσεις σε υποδομές και τεχνικούς εξοπλισμούς όπως το ERTMS, που θα πρέπει να έχει ως στόχο την αύξηση της χωρητικότητας και της αποδοτικότητας των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  12

Θέση του Συμβουλίου

Αιτιολογική σκέψη 29

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(29) Επιπλέον, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διαβουλεύεται η Επιτροπή με εμπειρογνώμονες κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την από 9 Δεκεμβρίου 2009 ανακοίνωσή της σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(29) Επιπλέον, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διαβουλεύεται η Επιτροπή με εμπειρογνώμονες κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την από 9 Δεκεμβρίου 2009 ανακοίνωσή της σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Τροπολογία  13

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1- παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικούς µε τη δημιουργία και την οργάνωση διεθνών σιδηροδρομικών διαδρομών για ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο ανταγωνιστικών εμπορευματικών μεταφορών. Θεσπίζει κανόνες για την επιλογή, την οργάνωση και τη διαχείριση των εμπορευματικών διαδρόμων.

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικούς µε τη δημιουργία και την οργάνωση διεθνών σιδηροδρομικών διαδρομών για ανταγωνιστικές εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές (εφεξής αποκαλούμενοι «εμπορευματικοί διάδρομοι») με σκοπό την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές. Θεσπίζει κανόνες για την επιλογή, την οργάνωση, τη διαχείριση και τον επενδυτικό σχεδιασμό των εμπορευματικών διαδρόμων.

Τροπολογία  14

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 1- παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη διαχείριση και τη χρήση σιδηροδρομικών υποδομών σε εμπορευματικούς διαδρόμους.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη διαχείριση και τη χρήση σιδηροδρομικών υποδομών συμπεριλαμβανομένου σε εμπορευματικούς διαδρόμους.

Τροπολογία  15

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(α) «εμπορευματικό διάδρομος», το σύνολο των καθορισμένων σιδηροδρομικών γραμμών στα κράτη µέλη και, ενδεχομένως, σε ευρωπαϊκές τρίτες χώρες, οι οποίες συνδέουν τερματικούς σταθμούς κατά μήκος της βασικής διαδρομής του εμπορευματικού διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένων της σιδηροδρομικής υποδομής και του εξοπλισμού της, των σταθμών διαλογής και των εγκαταστάσεων σχηματισμού συρμών και, ενδεχομένως, των παρακαμπτηρίων γραμμών.

(α) «εμπορευματικός διάδρομος», το σύνολο των καθορισμένων σιδηροδρομικών γραμμών, συμπεριλαμβανομένων και των σιδηροδρομικών πορθμειακών γραμμών που κείνται στο έδαφος ή μεταξύ κρατών µελών και, ενδεχομένως, τρίτων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες συνδέουν δύο ή περισσότερους τερματικούς σταθμούς κατά μήκος μιας βασικής διαδρομής του εμπορευματικού διαδρόμου συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, παρακαμπτηρίων γραμμών και γραμμών που τις συνδέουν, μεταξύ των οποίων και η σιδηροδρομική υποδομή και ο εξοπλισμός της, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.

Τροπολογία  16

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο γα (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(γα) «μονοαπευθυντική θυρίδα», η κοινή αρχή που συγκροτείται από το διοικητικό συμβούλιο του εμπορευματικού διαδρόμου και παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα να ζητούν σε ένα μόνο τόπο και με μία μόνο ενέργεια χρονοδιάδρομο για διαδρομή που διασχίζει τουλάχιστον μία μεθόριο.

Τροπολογία  17

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3- παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη µέλη που σημειώνονται στο Παράρτημα Ι δημιουργούν το αργότερο μέσα σε [τρία χρόνια] από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού τους εμπορευματικούς διαδρόμους κατά μήκος των βασικών διαδρομών που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τη δημιουργία των εμπορευματικών διαδρόμων.

1. Τα κράτη µέλη που σημειώνονται στο Παράρτημα Ι καταστούν λειτουργικούς το αργότερο μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού τους εμπορευματικούς διαδρόμους κατά μήκος των βασικών διαδρομών που ορίζονται στο εν λόγω Παράρτημα. Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη πληροφορούν την Επιτροπή για τη δημιουργία των εμπορευματικών διαδρόμων.

Τροπολογία18

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

1a. Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο παράρτημα Ι καταρτίζουν, τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το σχέδιο εφαρμογής των εμπορευματικών διαδρομών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. Το σχέδιο εφαρμογής, που καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό του διαδρόμου σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (α) αφού έχει προηγηθεί διαβούλευση με τις συμβουλευτικές ομάδες τις οποίες παραπέμπει το άρθρο 7, παράγραφος 6 και το άρθρο 7 παράγραφος 6α.

Τροπολογία  19

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3- παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 οι εμπορευματικοί διάδρομοι κατά μήκος των κύριων διαδρομών που οριοθετούνται στα σημεία 3, 5 και 8 του Παραρτήματος Ι δημιουργούνται το αργότερο μέσα σε [πέντε χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

διαγράφεται

Τροπολογία  20

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(2α) Αφού προηγηθεί ενημέρωση από πλευράς κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή των εμπορευματικών διαδρόμων, η Επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις δημιουργίας εμπορευματικών διαδρόμων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και, μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 και 22, εκδίδει απόφαση σχετικά με ένα αρχικό δίκτυο εμπορευματικών διαδρόμων, συμπεριλαμβανομένων και των διαδρόμων που έχουν εγκριθεί στο Παράρτημα Ι, το αργότερο έξι μήνες μετά την εφαρμογή των εμπορευματικών διαδρόμων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  21

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 3 - παράγραφος 2 β (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(2β) Το δίκτυο των εμπορευματικών διαδρόμων που αναφέρονται στην παράγραφο τροποποιείται σταδιακά και συμπληρώνεται με βάση προτάσεις δημιουργίας ή τροποποίησης εμπορευματικών διαδρόμων, και μετά από απόφαση της Επιτροπής που εκδίδεται μέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τα άρθρα 20, 21 και 22. Οι προτάσεις των κρατών μελών εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 2α.

Τροπολογία  22

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 2 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος µέλος που έχει σιδηροδρομικά σύνορα µε άλλο κράτος µέλος συμμετέχει στη δημιουργία τουλάχιστον ενός εμπορευματικού διαδρόμου, εκτός εάν αυτή η υποχρέωση έχει ήδη καλυφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 3

1. Η επιλογή των εμπορευματικών διαδρόμων γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη συμμετέχουν, κατόπιν αιτήματος κράτους µέλους, στη δημιουργία εμπορευματικού διαδρόμου στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος αυτή ή στην επέκταση υπάρχοντος διαδρόμου, προκειμένου να επιτρέψουν σε γειτονικό κράτος µέλος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της εν λόγω παραγράφου

(α) ο εμπορευματικός διάδρομος διασχίζει το έδαφος τουλάχιστον τριών κρατών μελών, ή τουλάχιστον δύο κρατών μελών εφόσον η απόσταση μεταξύ των εξυπηρετούμενων σιδηροδρομικών τερματικών σταθμών από το διάδρομο που προτάθηκε υπερβαίνει τα 500 χιλιόμετρα·

3. Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ, εάν κράτος µέλος θεωρεί ότι η δημιουργία εμπορευματικού διαδρόμου δεν θα είναι προς όφελος των αιτούντων που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τον εμπορευματικό διάδρομο ή δεν θα αποφέρει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ή θα συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, το εν λόγω κράτος µέλος δεν είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 2.

(β) η συνοχή του εμπορευματικού διαδρόμου με το ΔΕΔ-Μ, τους διαδρόμους ERTMS ή/και τους διαδρόμους που καθορίζονται από το RailNetEurope·

4. Κράτος µέλος δεν είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει κατά τις παραγράφους 1 και 2, εάν έχει σιδηροδρομικό δίκτυο µε διαφορετικό εύρος τροχιάς από το εύρος του κυρίου σιδηροδρομικού δικτύου στο εσωτερικό της Ένωσης.

(γ) η ένταξη των έργων προτεραιότητας του ΔΕΔ-Μ στον εμπορευματικό διάδρομο·

5. Για να εκπληρώσουν την υποχρέωση κατά τις παραγράφους 1 και 2, τα ενδιαφερόμενα κράτη µέλη προτείνουν από κοινού στην Επιτροπή τη δημιουργία εμπορευματικών διαδρόμων έπειτα από διαβούλευση µε τους διαχειριστές υποδομής και τους αιτούντες το αργότερο στις …*, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ.

δ) δικαιολογείται με βάση ανάλυση που λαμβάνει υπόψη την εξισορρόπηση του κοινωνικοοικονομικού κόστους και των ωφελειών που απορρέουν από τη δημιουργία του εμπορευματικού διαδρόμου·

6. Η Επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις δημιουργίας εμπορευματικού/ων διαδρόμου/ων στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 5 και, σύμφωνα µε την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 3, εκδίδει απόφαση ως προς τη συμβατότητα των προτάσεων µε το παρόν άρθρο το αργότερο εννέα μήνες από την υποβολή τους.

ε) υποστηρίζεται με εκτελεστικό σχέδιο·

7. Τα ενδιαφερόμενα κράτη µέλη δημιουργούν τον εμπορευματικό διάδρομο το αργότερο τρία έτη από την απόφαση της Επιτροπής κατά την παράγραφο 6.

στ) η συνοχή του συνόλου των εμπορευματικών διαδρόμων που έχουν προταθεί από τα κράτη μέλη, ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές·

8. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις προσαρμογές του παραρτήματος ΙΙ. Κατά την προπαρασκευή των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τις οποίες γίνεται λόγος στην παρούσα παράγραφο, η Επιτροπή τηρεί τις διατάξεις της οδηγίας 2001/41/ΕΚ και της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση), και λαμβάνει ιδίως υπόψη το σχέδιο ανάπτυξης των διαλειτουργικών συστημάτων, την εξέλιξη του σιδηροδρομικού δικτύου και των ΔΕΔ-Μ και, ιδίως, την εφαρμογή του ERTMS, καθώς και τις εξελίξεις στην αγορά των εμπορευματικών μεταφορών, περιλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης µε άλλους τρόπους μεταφοράς.

ζ) επιτρέπει σημαντική ανάπτυξη της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κίνησης και λαμβάνει υπόψη μεγάλες ροές συναλλαγών και μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω του διαδρόμου·

Για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπουν τα άρθρα 20, 21 και 22.

η) κατά περίπτωση, επιτρέπει καλύτερες διασυνδέσεις μεταξύ κρατών µελών και γειτονικών τρίτων χωρών·

 

θ) το ενδιαφέρον των αιτούντων για τον εμπορευματικό διάδρομο·

 

ι) η ύπαρξη καλής διασύνδεσης με τους υπόλοιπους τρόπους μεταφοράς, μεταξύ άλλων χάρη σε επαρκές δίκτυο τερματικών σταθμών, περιλαμβανομένων σταθμών σε θαλάσσιους λιμένες και στην ενδοχώρα·

 

2. Ο εμπορευματικός διάδρομος είναι δυνατόν να περιλαμβάνει στοιχεία των σιδηροδρομικών δικτύων τρίτων ευρωπαϊκών χωρών. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι συμβατά με την πολιτική για το ΔΕΔ-Μ.

 

3. Η δημιουργία ή η τροποποίηση εμπορευματικού διαδρόμου προτείνεται από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Προς τον σκοπό αυτό, διαβιβάζουν στην Επιτροπή επιστολή δήλωσης προθέσεων που περιλαμβάνει πρόταση που έχει εκπονηθεί μετά από διαβούλευση των τοπικών διαχειριστών υποδομής και των αιτούντων, λαμβανόμενων υπόψη των κριτηρίων της παραγράφου 1.

 

4. Το αργότερο δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού κάθε κράτος µέλος που έχει σιδηροδρομικά σύνορα µε άλλο κράτος µέλος συμμετέχει στη δημιουργία τουλάχιστον ενός εμπορευματικού διαδρόμου, εκτός εάν αυτή η υποχρέωση έχει ήδη καλυφθεί στο πλαίσιο του άρθρου 3.

 

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα µε το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη λειτουργία ή τη τροποποίηση εμπορευματικού/ων διαδρόμου/ων που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

 

6. Η Επιτροπή εξετάζει τις προτάσεις δημιουργίας εμπορευματικού/ων διαδρόμου/ων στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 3 και, σύμφωνα με τι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 20, 21 και 22, εκδίδει απόφαση ως προς τη συμβατότητα των προτάσεων µε το παρόν άρθρο το αργότερο έξι μήνες από την υποβολή τους

 

7. Τα ενδιαφερόμενα κράτη µέλη καθιστούν τον εμπορευματικό διάδρομο λειτουργικό το αργότερο δύο έτη από την απόφαση της Επιτροπής κατά την παράγραφο 6.

 

8. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα κράτη µέλη συμμετέχουν, κατόπιν αιτήματος κράτους µέλους, στη δημιουργία εμπορευματικού διαδρόμου στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος 4 ή στην επέκταση υπάρχοντος διαδρόμου, προκειμένου να επιτρέψουν σε γειτονικό κράτος µέλος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει της εν λόγω παραγράφου.

 

9. Υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών δυνάμει του άρθρου 7 της οδηγίας 91/440/ΕΚ, εάν κράτος µέλος, αφού διενεργήσει κοινωνικοοικονομική ανάλυση, θεωρεί ότι η δημιουργία εμπορευματικού διαδρόμου δεν θα είναι προς όφελος των αιτούντων που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τον εμπορευματικό διάδρομο ή δεν θα αποφέρει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ή θα συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση, το εν λόγω κράτος µέλος δεν είναι υποχρεωμένο να συμμετέχει κατά τις παραγράφους 4 και 6 του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων στην οποία παραπέμπουν τα άρθρα 20, 21 και 22.

 

10. Όταν δύο ή περισσότερα ενδιαφερόμενα κράτη µέλη δεν συμφωνούν για τη δημιουργία ή την τροποποίηση εμπορευματικού διαδρόμου, και όσον αφορά τη σιδηροδρομική υποδομή που κείται στο έδαφός τους, η Επιτροπή, μετά από αίτημα ενός των ενδιαφερόμενων κρατών µελών, διαβουλεύεται για το θέμα αυτό µε την επιτροπή του άρθρου 19. Η απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Τα ενδιαφερόμενα κράτη µέλη λαμβάνουν υπόψη τους τη γνωμοδότηση προκειμένου να βρουν λύση και αποφασίζουν βάσει αμοιβαίας συναίνεσης.

Τροπολογία  23

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 5

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Άρθρο 5

 

Τροποποίηση των εμπορευματικών διαδρόμων

διαγράφεται

1. Οι εμπορευματικοί διάδρομοι στους οποίους αναφέρονται τα άρθρα 3 και 4 μπορούν να τροποποιηθούν µε βάση κοινή πρόταση που υποβάλουν τα ενδιαφερόμενα κράτη µέλη στην Επιτροπή έπειτα από διαβούλευση µε τους διαχειριστές υποδομής και τους ενδιαφερόμενους αιτούντες.

 

2. Η Επιτροπή, σύμφωνα µε την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέμπει το άρθρο 19 παράγραφος 3, εκδίδει απόφαση σχετικά µε την πρόταση λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙ.

 

Τροπολογία  24

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Άρθρο 6

 

Συνδιαλλαγή

διαγράφεται

Όταν δύο ή περισσότερα ενδιαφερόμενα κράτη µέλη δεν συμφωνούν για τη δημιουργία ή την τροποποίηση εμπορευματικού διαδρόμου, και όσον αφορά τη σιδηροδρομική υποδομή που κείται στο έδαφός τους, η Επιτροπή, μετά από αίτημα ενός των ενδιαφερόμενων κρατών µελών, διαβουλεύεται για το θέμα αυτό µε την επιτροπή του άρθρου 19. Η απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Τα ενδιαφερόμενα κράτη µέλη λαμβάνουν υπόψη τους τη γνωμοδότηση προκειμένου να βρουν λύση και αποφασίζουν βάσει αμοιβαίας συναίνεσης.

 

Τροπολογία  25

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(1α)Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και διαχειριστές υποδομών που επηρεάζονται από κάποιο εμπορευματικό διάδρομο συνεργάζονται στο πλαίσιο των συμβουλίων που αναφέρονται στις παράγραφος 1 και 2 του παρόντος άρθρου, ώστε να διασφαλίσουν την ανάπτυξη του εμπορευματικού διαδρόμου σύμφωνα με το εκτελεστικό του σχέδιο.

Τροπολογία 26

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Για κάθε εμπορευματικό διάδρομο, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συγκροτούν εκτελεστική επιτροπή υπεύθυνη για τον καθορισμό των γενικών στόχων του εμπορευματικού διαδρόμου, την εποπτεία και τη λήψη μέτρων, όπως προβλέπουν ρητά τα άρθρα 8, 10 και 20. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

1. Για κάθε εμπορευματικό διάδρομο, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συγκροτούν εκτελεστική επιτροπή υπεύθυνη για τον καθορισμό των γενικών στόχων του εμπορευματικού διαδρόμου, την εποπτεία και τη λήψη μέτρων, όπως προβλέπουν ρητά τα άρθρα 8 και 10. Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Δεν ενδιαφέρουν τα κράτη μέλη όλες οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου (ιδίως δε αυτές που αφορούν εσωτερικές επιχειρησιακές βελτιώσεις). Όπως προτείνεται στην οδηγία 2001/14/ΕΚ, οι διαχειριστές υποδομής πρέπει να διατηρήσουν μία έως ένα βαθμό επιχειρησιακή ανεξαρτησία.

Τροπολογία  27

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7- παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Για κάθε εμπορευματικό διάδρομο, οι οικείοι διαχειριστές υποδομής και, κατά περίπτωση, οι φορείς κατανομής στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, συγκροτούν διοικητικό συμβούλιο υπεύθυνο για τη λήψη των μέτρων, όπως προβλέπουν ρητά η παράγραφος 6 του παρόντος άρθρου και τα άρθρα 8, 10, 12 παράγραφος 1, 13 παράγραφοι 2, 5 και 6, 15 παράγραφος 1, 16 και 17 παράγραφοι 2 και 3, του παρόντος κανονισμού. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των διαχειριστών υποδομής.

2. Για κάθε εμπορευματικό διάδρομο, οι οικείοι διαχειριστές υποδομής και, κατά περίπτωση, οι φορείς κατανομής στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, συγκροτούν διοικητικό συμβούλιο υπεύθυνο για τη λήψη των μέτρων, όπως προβλέπουν ρητά οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος άρθρου και τα άρθρα 8 έως 16 του παρόντος κανονισμού. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους των διαχειριστών υποδομής.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  28

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων σχετικά με το νομικό καθεστώς τους πόρους και το προσωπικό του, βάσει αμοιβαίας συναίνεσης των οικείων διαχειριστών υποδομής.

4. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων σχετικά με το νομικό καθεστώς και τη δημιουργία της οργανωτικής δομής του, τους πόρους και το προσωπικό του, βάσει αμοιβαίας συναίνεσης των οικείων διαχειριστών υποδομής. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελεί ανεξάρτητη νομική οντότητα. Μπορεί να συγκροτηθεί με μορφή ευρωπαϊκού ομίλου οικονομικού ενδιαφέροντος υπό την έννοια του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85 της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ).

Τροπολογία  29

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7- παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί συμβουλευτική ομάδα αποτελούμενη από τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των τερματικών σταθμών του εμπορευματικού διαδρόμου. Η συμβουλευτική ομάδα μπορεί να γνωμοδοτεί για κάθε πρόταση του διοικητικού συμβουλίου που έχει άμεσες συνέπειες στις επενδύσεις και στη διαχείριση των τερματικών σταθμών. Η συμβουλευτική ομάδα μπορεί επίσης να διατυπώνει γνώμες ιδία πρωτοβουλία. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις γνώμες αυτές.

6. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτεί συμβουλευτική ομάδα αποτελούμενη από τους διαχειριστές και ιδιοκτήτες των τερματικών σταθμών του εμπορευματικού διαδρόμου, συμπεριλαμβανομένων, λιμένων θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Η συμβουλευτική ομάδα μπορεί να γνωμοδοτεί για κάθε πρόταση του διοικητικού συμβουλίου που έχει άμεσες συνέπειες στις επενδύσεις και στη διαχείριση των τερματικών σταθμών. Μπορεί επίσης να διατυπώνει γνώμες ιδία πρωτοβουλία. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις γνώμες αυτές. Την οριστική απόφαση λαμβάνει ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και της συμβουλευτικής ομάδας, η τελευταία μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο εκτελεστικό συμβούλιο. Το εκτελεστικό συμβούλιο ενεργεί ως ενδιάμεσος και ενημερώνει εγκαίρως τους συμμετέχοντες για την άποψή του.

 

Τροπολογία  30

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 – παράγραφος 6 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

6a. Το διοικητικό συμβούλιο προβαίνει στη σύσταση συμβουλευτικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τον εμπορευματικό διάδρομο. Η συμβουλευτική ομάδα εκδίδει γνώμη επί οιασδήποτε πρότασης του διοικητικού συμβουλίου που επηρεάζει τις επιχειρήσεις αυτές. Η συμβουλευτική ομάδα μπορεί επίσης να εκδώσει γνώμες ιδίας πρωτοβουλίας. Το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τις γνώμες αυτές. Την οριστική απόφαση λαμβάνει ωστόσο το διοικητικό συμβούλιο. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και της συμβουλευτικής ομάδας, η τελευταία μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο εκτελεστικό συμβούλιο. Το εκτελεστικό συμβούλιο ενεργεί ως ενδιάμεσος και ενημερώνει εγκαίρως τους συμμετέχοντες για την άποψή του.

Τροπολογία  31

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 7 - παράγραφος 6 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

6β. Το διοικητικό συμβούλιο απαιτεί από τους διαχειριστές υποδομής που συμμετέχουν στο διάδρομο να χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνολογίας των πληροφοριών ή εναλλακτικές λύσεις διαθέσιμες στο μέλλον για τη διαχείριση διεθνών χρονοδιαδρόμων και της λειτουργίας της διεθνούς κυκλοφορίας στο διάδρομο.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομής τόσο όσον αφορά τη διαμόρφωση των δρομολογίων όσο και στο πλαίσιο της διαχείρισης της κυκλοφορίας, το διοικητικό συμβούλιο ζητεί από τους διαχειριστές υποδομής να χρησιμοποιούν τεχνικές λύσεις.

Τροπολογία  32

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(β) τα ουσιώδη στοιχεία της μελέτης μεταφοράς και κίνησης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 3·

(β) τα ουσιώδη στοιχεία της μελέτης που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  33

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8- παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Το διοικητικό συμβούλιο πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα μελέτη μεταφοράς και κίνησης όσον αφορά τις εξελίξεις που διαπιστώνονται ή αναμένονται στην κίνηση στον εμπορευματικό διάδρομο για τους διάφορους τύπους κίνησης, τόσο από άποψη εμπορευματικών όσο και από άποψη επιβατικών μεταφορών.

3. Πραγματοποιείται μελέτη αγοράς και επικαιροποιείται περιοδικά, που αφορά τις εξελίξεις οι οποίες διαπιστώνονται και αναμένονται όσον αφορά την κίνηση στον εμπορευματικό διάδρομο λόγω της δημιουργίας του για τους διάφορους τύπους κίνησης, τόσο από άποψη εμπορευματικών όσο και από άποψη επιβατικών μεταφορών.

 

Η μελέτη εξετάζει το κοινωνικοοικονομικό κόστος και τα οφέλη που απορρέουν από τη δημιουργία του εμπορευματικού διαδρόμου.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  34

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 - παράγραφος 3 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

. Εκπονείται πρόγραμμα δημιουργίας του εμπορευματικού διαδρόμου και βελτίωσης των επιδόσεών του. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους κοινούς στόχους, τις τεχνικές επιλογές και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επεμβάσεων στη σιδηροδρομική υποδομή και στον τεχνικό εξοπλισμό της, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το σύνολο των μέτρων των άρθρων 10 έως 17. Τα μέτρα αυτά αποφεύγουν ή ελαχιστοποιούν οποιουσδήποτε περιορισμούς που επηρεάζουν τη σιδηροδρομική χωρητικότητα.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 35

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Το εκτελεστικό σχέδιο λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη των τερματικών σταθμών προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούνται στον εμπορευματικό διάδρομο.

4. Το εκτελεστικό σχέδιο λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξη των τερματικών σταθμών προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών που διενεργούνται στον εμπορευματικό διάδρομο, λειτουργώντας ειδικότερα ως συνδυασμένες μεταφορές μέσω των εμπορευματικών διαδρόμων. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τη συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Λαμβάνουν επίσης υπόψη την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τροπολογία  36

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μηχανισμούς διαβούλευσης µε σκοπό την κατάλληλη συμμετοχή των αιτούντων οι οποίοι θα χρησιμοποιούν πιθανότατα τον εμπορευματικό διάδρομο. Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται διαβούλευση µε τους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένων φορέων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, φορτωτών, πρακτόρων και πριν από την υποβολή στην εκτελεστική επιτροπή του εκτελεστικού σχεδίου στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 8.

Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει μηχανισμούς διαβούλευσης µε σκοπό την κατάλληλη συμμετοχή των αιτούντων οι οποίοι θα χρησιμοποιούν πιθανότατα τον εμπορευματικό διάδρομο. Συγκεκριμένα, διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται διαβούλευση µε τους αιτούντες και τα αντιπροσωπευτικά όργανά τους, συμπεριλαμβανομένων φορέων σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, φορτωτών, πρακτόρων και πριν από την υποβολή στην εκτελεστική επιτροπή του εκτελεστικού σχεδίου στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 8.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  37

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 9 – νέα παράγραφος

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του διοικητικού συμβουλίου και των αιτούντων, οι τελευταίοι μπορούν να παραπέμψουν το θέμα στα ρυθμιστικά όργανα που αναφέρονται στο άρθρο 18.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  38

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 - παράγραφος 1- εισαγωγικό τμήμα

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναθεωρεί επενδυτικό σχέδιο το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή προς έγκριση. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

1. Το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει και ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναθεωρεί επενδυτικό σχέδιο, όπου περιλαμβάνονται και ενδεικτικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις για υποδομές στον εμπορευματικό διάδρομο, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή προς έγκριση. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

Τροπολογία  39

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 - παράγραφος 1α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(1α) Τα σχέδια επενδύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν επίσης στρατηγική σχετικά με την αύξηση της χωρητικότητας των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών που μπορούν να κυκλοφορούν στον εμπορευματικό διάδρομο, και ειδικά για την εξάλειψη των εντοπισμένων σημείων συμφόρησης, την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και τη δημιουργία νέων υποδομών. Η στρατηγική είναι δυνατό να περιλαμβάνει μέτρα για την αύξηση του μήκους, του εύρους των σιδηροτροχιών, του περιτυπώματος, τη διαχείριση ταχύτητας, του μεταφερόμενου φορτίου ή του φορτίου ανά άξονα που επιτρέπονται για τις αμαξοστοιχίες οι οποίες κυκλοφορούν στον εμπορευματικό διάδρομο.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  40

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 10 - παράγραφος 1 β (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(1β) Τα σχέδια επενδύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δημοσιεύονται στο έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 16 και επικαιροποιούνται κατά τακτά διαστήματα. Αποτελούν μέρος του εκτελεστικού σχεδίου του εμπορευματικού διαδρόμου.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  41

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 11

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Οι αρμόδιοι διαχειριστές υποδομής συντονίζουν και δημοσιεύουν, σύμφωνα µε τον κατάλληλο τρόπο και σε εύθετο χρόνο, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης όλων των έργων σχετικά µε την υποδομή και τον εξοπλισμό της τα οποία ενδέχεται να περιορίσουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα του εμπορευματικού διαδρόμου.

Το διοικητικό συμβούλιο συντονίζει και δημοσιεύει, µε τον κατάλληλο τρόπο και σε εύθετο χρόνο, και σύμφωνα με το άρθρο 6 της Οδηγίας 2001/14/ΕΚ, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης όλων των έργων σχετικά µε την υποδομή και τον εξοπλισμό της τα οποία ενδέχεται να περιορίσουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα του εμπορευματικού διαδρόμου.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  42

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο εμπορευματικού διαδρόμου ορίζει ή συγκροτεί κοινή αρχή ή/και σύστημα πληροφοριών µέσω της συνεργασίας μεταξύ διαχειριστών υποδομής το οποίο παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα να ζητούν σε ένα µόνο τόπο και µε µία µόνο ενέργεια χωρητικότητα υποδομής για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες οι οποίες διασχίζουν τουλάχιστον µία μεθόριο κατά μήκος του εμπορευματικού διαδρόμου (η«μονοαπευθυντική θυρίδα»).

1. Το διοικητικό συμβούλιο εμπορευματικού διαδρόμου ορίζει ή συγκροτεί κοινή αρχή το οποίο παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα να ζητούν και να λαμβάνουν απαντήσεις σε ένα µόνο τόπο και µε µία µόνο ενέργεια σχετικά με τη χωρητικότητα υποδομής για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες οι οποίες διασχίζουν τουλάχιστον µία μεθόριο κατά μήκος του εμπορευματικού διαδρόμου (η«μονοαπευθυντική θυρίδα»).

Τροπολογία 43

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 - παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Η μονοαπευθυντική θυρίδα παρέχει επίσης βασικές πληροφορίες όσον αφορά την κατανομή της χωρητικότητας υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών κατά το άρθρο 16.

2. Εμφανίζει τη χωρητικότητα της υποδομής τη στιγμή υποβολής του αιτήματος και τα χαρακτηριστικά της σύμφωνα με προκαθορισμένες παραμέτρους, όπως η ταχύτητα, το μήκος, το μεταφερόμενο φορτίο ή το φορτίο ανά άξονα που επιτρέπεται για τις αμαξοστοιχίες που κινούνται στον εμπορευματικό διάδρομο.

Τροπολογία 44

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 - παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2a. Η μονοαπευθυντική θυρίδα αποφασίζει επί των αιτήσεων εκχώρησης χωρητικότητας υποδομής για τη διευκόλυνση των χρονοδιαδρόμων των εμπορευματικών αμαξοστοιχιών που καθορίζονται στο άρθρο 13, παράγραφος 3 και για το απόθεμα χωρητικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5. Ενημερώνει αμελλητί τους αρμόδιους διαχειριστές υποδομής για τις αιτήσεις αυτές και τις αποφάσεις που έλαβε.

Τροπολογία  45

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 - παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Η μονοαπευθυντική θυρίδα διαβιβάζει αμελλητί οποιεσδήποτε αιτήσεις εκχώρησης χωρητικότητας υποδομής στους αρμόδιους διαχειριστές υποδομής, και, ανάλογα µε την περίπτωση στους φορείς κατανομής που προβλέπονται µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, οι οποίοι αποφασίζουν σύμφωνα µε το άρθρο 13 και το Κεφάλαιο ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας.

3. Για οιαδήποτε αίτηση εκχώρησης χωρητικότητας υποδομής που δεν μπορεί να απαντηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2α, η μονοαπευθυντική θυρίδα διαβιβάζει αμελλητί οποιεσδήποτε αιτήσεις εκχώρησης χωρητικότητας υποδομής στους αρμόδιους διαχειριστές υποδομής, και, ανάλογα µε την περίπτωση στους φορείς κατανομής που προβλέπονται µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, οι οποίοι αποφασίζουν σύμφωνα µε το άρθρο 13 και το Κεφάλαιο ΙΙΙ της εν λόγω οδηγίας και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στην μονοαπευθυντική θυρίδα για περαιτέρω επεξεργασία.

Τροπολογία  46

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Οι δραστηριότητες της μονοαπευθυντικής θυρίδας ασκούνται υπό διαφανείς και αμερόληπτους όρους. Οι δραστηριότητες αυτές θα υπόκεινται στον έλεγχο των ρυθμιστικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 18.

4. Οι δραστηριότητες της μονοαπευθυντικής θυρίδας ασκούνται με διαφάνεια· προς τούτο, καταρτίζεται μητρώο, στο οποίο αναγράφονται οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων, οι αιτούντες, τα κατατιθέμενα έγγραφα και οι επιπτώσεις, που τίθενται στη διάθεση όλων των ενδιαφερόμενων για λόγους αμεροληψίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα υπόκεινται στον έλεγχο των ρυθμιστικών φορέων σύμφωνα με το άρθρο 18.

Τροπολογία  47

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 12 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 12α

Τυπικές κατηγορίες χρονοδιαδρόμων στους διαδρόμους

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει και επικαιροποιεί περιοδικά τις τυπικές κατηγορίες εμπορευματικών χρονοδιαδρόμων που ισχύουν για ολόκληρο τον εμπορευματικό διάδρομο. Τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες αυτές περιλαμβάνει έναν χρονοδιάδρομο με την ενδεδειγμένη διάρκεια και με εγγυημένη συνέπεια («εμπορεύματα ταχείας παράδοσης»).

 

2. Τα κριτήρια ορισμού των τυπικών κατηγοριών εμπορευματικής κίνησης καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από διαβούλευση των αιτούντων που ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τον εμπορευματικό διάδρομο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  48

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13- παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται για τον καθορισμό του πλαισίου κατανομής της χωρητικότητας υποδομής στον εμπορευματικό διάδρομο σύμφωνα µε τις αρμοδιότητές τους όπως ορίζει το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.

1. Το διοικητικό συμβούλιο του εμπορευματικού διαδρόμου και η συμβουλευτική ομάδα του άρθρου 7, παράγραφος 6, θεσπίζουν διαδικασίες µε τις οποίες διασφαλίζεται ο βέλτιστος συντονισμός της εκχώρησης χωρητικότητας σιδηροδρομικής υποδομής και της χωρητικότητας τερματικών σταθμών.

Τροπολογία  49

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13- παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί τη χωρητικότητα που πρέπει να κατανεμηθεί στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες κυκλοφορούν στον εμπορευματικό διάδρομο λαμβάνοντας υπόψη την κατά το άρθρο 8 παράγραφο 3 του παρόντος κανονισμού μελέτη μεταφοράς και κίνησης, τις αιτήσεις για χωρητικότητα υποδομής σε συνάρτηση µε τους παρελθόντες και παρόντες πίνακες δρομολογίων και τις συμφωνίες πλαίσια.

2. Το διοικητικό συμβούλιο αξιολογεί τη χωρητικότητα που πρέπει να κατανεμηθεί στις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες κυκλοφορούν στον εμπορευματικό διάδρομο λαμβάνοντας υπόψη την κατά το άρθρο 8 παράγραφο 3 μελέτη της μεταφορικής αγοράς, τις αιτήσεις για χωρητικότητα υποδομής σε συνάρτηση µε τους παρελθόντες και παρόντες πίνακες δρομολογίων και τις συμφωνίες πλαίσια.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  50

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 - παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Με βάση την αξιολόγηση κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου καθορίζουν από κοινού και οργανώνουν διεθνείς προκαθορισμένους χρονοδιαδρόμους για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες σύμφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ αναγνωρίζοντας τις ανάγκες χωρητικότητας άλλων τύπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών μεταφορών. Οι εν λόγω προκαθορισμένοι χρονοδιάδρομοι δημοσιεύονται εντός τριών μηνών πριν από την οριστική ημερομηνία αποδοχής των αιτήσεων χωρητικότητας που αναφέρονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. Οι διαχειριστές υποδομής πολλών εμπορευματικών διαδρόμων μπορούν, εάν χρειαστεί, να συντονίσουν προκαθορισμένους διεθνείς χρονοδιαδρόμους που παρέχουν χωρητικότητα στους αντίστοιχους εμπορευματικούς διαδρόμους.

3. Με βάση την αξιολόγηση κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου καθορίζουν από κοινού και οργανώνουν διεθνείς προκαθορισμένους χρονοδιαδρόμους για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες σύμφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 15 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ αναγνωρίζοντας τις ανάγκες χωρητικότητας άλλων τύπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών μεταφορών. Μεταξύ των εν λόγω προκαθορισμένων χρονοδιαδρόμων, σύμφωνα με τη διαθέσιμη χωρητικότητα, υπάρχουν και ορισμένοι διευκολυνόμενοι χρονοδιάδρομοι. Οι εν λόγω προκαθορισμένοι χρονοδιάδρομοι δημοσιεύονται εντός τριών μηνών πριν από την οριστική ημερομηνία αποδοχής των αιτήσεων χωρητικότητας που αναφέρονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. Οι διαχειριστές υποδομής πολλών εμπορευματικών διαδρόμων μπορούν, εάν χρειαστεί, να συντονίσουν προκαθορισμένους διεθνείς χρονοδιαδρόμους που παρέχουν χωρητικότητα στους αντίστοιχους εμπορευματικούς διαδρόμους.

Τροπολογία  51

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 - παράγραφος 5 - στοιχείο 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Οι διαχειριστές υποδομής, εφόσον το δικαιολογούν οι ανάγκες της αγοράς και η αξιολόγηση για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζουν από κοινού το απόθεμα χωρητικότητας για διεθνείς εμπορευματικές αμαξοστοιχίες που κυκλοφορούν στους εμπορευματικούς διαδρόμους, αναγνωρίζοντας την ανάγκη χωρητικότητας άλλων τύπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών μεταφορών και διατηρούν αυτό το απόθεμα στον οριστικό πίνακα δρομολογίων τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται ταχέως και µε κατάλληλο τρόπο στα ad hoc αιτήματα για χωρητικότητα που προβλέπονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. Η χωρητικότητα αυτή παραμένει διαθέσιμη έως το χρονικό όριο πριν από την προγραμματισμένη ώρα που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο. Το εν λόγω χρονικό όριο δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

5. Οι διαχειριστές υποδομής, εφόσον το δικαιολογούν οι ανάγκες της αγοράς και η αξιολόγηση για την οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζουν από κοινού το απόθεμα χωρητικότητας για διεθνείς εμπορευματικές αμαξοστοιχίες που κυκλοφορούν στους εμπορευματικούς διαδρόμους, με σεβασμό στην ανάγκη χωρητικότητας άλλων τύπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών μεταφορών και διατηρούν αυτό το απόθεμα στον οριστικό πίνακα δρομολογίων τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται ταχέως και µε κατάλληλο τρόπο στα ad hoc αιτήματα για χωρητικότητα που προβλέπονται στο άρθρο 23 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. Η χωρητικότητα αυτή παραμένει διαθέσιμη έως το χρονικό όριο πριν από την προγραμματισμένη ώρα που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο. Το εν λόγω χρονικό όριο δεν υπερβαίνει τις 30 ημέρες.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  52

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 - παράγραφος 5 - στοιχείο 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Το απόθεμα χωρητικότητας καθορίζεται βάσει της αξιολόγησης κατά την παράγραφο 2. Αυτό το απόθεμα χωρητικότητας διατίθεται μόνον εφόσον υπάρχει πραγματική ανάγκη της αγοράς.

διαγράφεται

Τροπολογία  53

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 - παράγραφος 6 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(6a) Οι διαχειριστές υποδομής καθορίζουν στους όρους χρήσης, αποζημίωση για χρονοδιαδρόμους που κατανέμονται αλλά τελικά δεν χρησιμοποιούνται. Η αποζημίωση αυτή είναι αναλογική, αποτρεπτική και αποτελεσματική.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  54

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 - παράγραφος 7

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

7. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, σιδηροδρομική διαδρομή (χρονοδιάδρομος) που έχει εκχωρηθεί για εμπορευματική μεταφορά δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να ακυρωθεί λιγότερο από ένα μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία στον πίνακα δρομολογίων, εκτός εάν ο αιτών συμφωνήσει με αυτήν την ακύρωση. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής υποδομής προσπαθεί να προτείνει στον αιτούντα σιδηροδρομική διαδρομή αντίστοιχης ποιότητας και αξιοπιστίας, πράγμα το οποίο, ο αιτών έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που μπορεί να έχει ο αιτών δυνάμει συμφωνίας όπως σημειώνεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.

7. Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας καθώς και σε περίπτωση κλεισίματος διαδρομών για λόγους ασφαλείας και βραχυπρόθεσμων εργασιών κατασκευής στο σιδηροδρομικό δίκτυο, σιδηροδρομική διαδρομή (χρονοδιάδρομος) που έχει εκχωρηθεί για εμπορευματική μεταφορά δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν μπορεί να ακυρωθεί λιγότερο από τρεις μήνες πριν από τον πίνακα δρομολογίων, εάν ο αιτών δεν συμφωνήσει με αυτήν την ακύρωση. Στην περίπτωση αυτή, ο διαχειριστής υποδομής προσπαθεί να προτείνει στον αιτούντα σιδηροδρομική διαδρομή αντίστοιχης ποιότητας και αξιοπιστίας, πράγμα το οποίο, ο αιτών έχει το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει. Η παρούσα παράγραφος δεν θίγει κανένα από τα δικαιώματα που μπορεί να έχει ο αιτών δυνάμει συμφωνίας όπως σημειώνεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση, ο αιτών μπορεί να παραπέμψει το θέμα στον ρυθμιστικό φορέα.

Αιτιολόγηση

Ο όρος "ανωτέρα βία" δεν καλύπτει όλα τα απρόβλεπτα και αναπόφευκτα περιστατικά που μπορεί να προκαλέσουν ακύρωση της διαδρομής (π.χ. λειτουργικά περιστατικά). Συνεπώς το κλείσιμο γραμμών για λόγους ασφαλείας και οι βραχυπρόθεσμες εργασίες κατασκευής στο σιδηροδρομικό δίκτυο πρέπει να μνημονεύονται ρητώς ως εξαιρέσεις.

Τροπολογία  55

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13 - παράγραφος 8

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

8. Οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου και η συμβουλευτική ομάδα του άρθρου 7 παράγραφος 6 θεσπίζουν διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ο βέλτιστος συντονισμός της κατανομής χωρητικότητας μεταξύ διαχειριστών υποδομής, τόσο για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 όσο και για αιτήσεις που λαμβάνονται από τους οικείους διαχειριστές υποδομής. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς.

8. Το διοικητικό συμβούλιο του εμπορευματικού διαδρόμου και οι συμβουλευτικές ομάδες του άρθρου 7 παράγραφοι 6 και 6α θεσπίζουν διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται ο βέλτιστος συντονισμός της κατανομής χωρητικότητας μεταξύ διαχειριστών υποδομής, τόσο για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 όσο και για αιτήσεις που λαμβάνονται από τους οικείους διαχειριστές υποδομής. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η πρόσβαση στους τερματικούς σταθμούς.

Τροπολογία  56

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 13α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Εγκεκριμένοι αιτούντες

 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ, υποψήφιοι άλλοι από τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και τους διεθνείς ομίλους τους οποίους συνιστούν έχουν τη δυνατότητα να ζητούν χρονοδιαδρόμους για τη μεταφορά εμπορευμάτων όταν οι χρονοδιάδρομοι αυτοί αφορούν πολλά τμήματα του εμπορευματικού διαδρόμου.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  57

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου θεσπίζουν διαδικασίες για τον συντονισμό της διαχείρισης της κυκλοφορίας στον εμπορευματικό διάδρομο και μπορούν να προβλέπουν διαδικασίες για το συντονισμό της διαχείρισης κυκλοφορίας κατά μήκος πλειόνων εμπορευματικών διαδρόμων.

1. Tο διοικητικό συμβούλιο του εμπορευματικού διαδρόμου θέτει σε εφαρμογή διαδικασίες συντονισμού της διαχείρισης της κίνησης στον εμπορευματικό διάδρομο.

Τροπολογία  58

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 14 - παράγραφος 1 - νέο στοιχείο

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Τα διοικητικά συμβούλια των συνδεδεμένων εμπορευματικών διαδρόμων θέτουν σε εφαρμογή διαδικασίες συντονισμού της κίνησης σε πολλούς εμπορευματικούς διαδρόμους.

Τροπολογία  59

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Το διοικητικό συμβούλιο υιοθετεί κοινούς στόχους όσον αφορά τη χρονική συνέπεια ή/και κατευθύνσεις για τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε περίπτωση διαταραχής της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών στον εμπορευματικό διάδρομο.

1. Το διοικητικό συμβούλιο καθορίζει και δημοσιεύει στη δήλωση δικτύου που αναφέρεται στο άρθρο 3 του παραρτήματος I της οδηγίας 2001/14/EΚ τους κανόνες προτεραιότητας μεταξύ των διάφορων τύπων κυκλοφορίας σε περίπτωση διαταραχής της κυκλοφορίας στον εμπορευματικό διάδρομο.

Τροπολογία  60

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Κάθε αρμόδιος διαχειριστής υποδομής θεσπίζει κανόνες προτεραιότητας για τη διαχείριση μεταξύ των διαφόρων τύπων κυκλοφορίας στο τμήμα των εμπορευματικών διαδρόμων για το οποίο είναι αρμόδιος ο συγκεκριμένος διαχειριστής υποδομής, σύμφωνα µε τους κοινούς στόχους και/ή κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κανόνες προτεραιότητας δημοσιεύονται στη δήλωση δικτύου στην οποία αναφέρεται το άρθρο 3 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.

διαγράφεται

Τροπολογία  61

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 15 - παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Οι αρχές καθορισμού των κανόνων προτεραιότητας προβλέπουν τουλάχιστον ότι οι σιδηροδρομικές διαδρομές στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 13 παράγραφοι 3 και 5 και οι οποίες έχουν εκχωρηθεί σε εμπορευματικές αμαξοστοιχίες που τηρούν την προγραμματισμένη ώρα στον πίνακα δρομολογίων δεν τροποποιούνται, εφόσον είναι δυνατό. Οι αρχές καθορισμού των κανόνων προτεραιότητας έχουν ως στόχο να ελαχιστοποιήσουν τον συνολικό χρόνο επαναφοράς του δικτύου σε συνάρτηση µε τις ανάγκες όλων των τύπων μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτό, οι διαχειριστές υποδομής μπορούν να συντονίζουν τη διαχείριση μεταξύ των διαφόρων τύπων μεταφοράς κατά μήκος πλειόνων εμπορευματικών διαδρόμων.

3. Οι αρχές καθορισμού των κανόνων προτεραιότητας προβλέπουν τουλάχιστον ότι οι χρονοδιάδρομοι στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 12α, παράγραφος 1 και οι οποίοι έχουν εκχωρηθεί σε εμπορευματικές αμαξοστοιχίες που τηρούν την προγραμματισμένη ώρα στον πίνακα δρομολογίων δεν τροποποιούνται, εφόσον είναι δυνατό. Οι αρχές καθορισμού των κανόνων προτεραιότητας έχουν ως στόχο να ελαχιστοποιήσουν τον συνολικό χρόνο επαναφοράς του δικτύου σε συνάρτηση µε τις ανάγκες όλων των τύπων μεταφοράς. Για τον σκοπό αυτό, οι διαχειριστές υποδομής μπορούν να συντονίζουν τη διαχείριση μεταξύ των διαφόρων τύπων μεταφοράς κατά μήκος πλειόνων εμπορευματικών διαδρόμων.

Τροπολογία  62

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 16 - στοιχείο γ

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

γ) τις πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες των άρθρων 13 παράγραφος 8 και 14 παράγραφος 2, και

γ) τις πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες των άρθρων 12, 13, 13α, 14 και 15, και

Τροπολογία  63

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 17 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Οι διαχειριστές υποδομής του εμπορευματικού διαδρόμου προωθούν τη συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων επιδόσεων κατά το άρθρο 11 της οδηγίας 2001/14/ΕΚ.

1. Το διοικητικό συμβούλιο του εμπορευματικού διαδρόμου διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των συστημάτων επιδόσεων στον εμπορευματικό διάδρομο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2001/14/EΚ. Η εν λόγω συνοχή επιβλέπεται από τους ρυθμιστικούς φορείς, οι οποίοι συνεργάζονται όσον αφορά στη συγκεκριμένη εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1.

Τροπολογία  64

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 17 - παράγραφος 1α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(1α) Προκειμένου να μετρηθούν η ποιότητα της εξυπηρέτησης και η χωρητικότητα των διεθνών και εθνικών σιδηροδρομικών εμπορευματικών υπηρεσιών στον εμπορευματικό διάδρομο, το διοικητικό συμβούλιο και η συμβουλευτική ομάδα σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 6 καθορίζουν τους δείκτες επιδόσεων του εμπορευματικού διαδρόμου και τους δημοσιεύουν τουλάχιστον μία φορά ανά έτος. Οι εκτελεστικοί κανόνες που αφορούν τους δείκτες αυτούς καθορίζονται, ενδεχομένως, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19, παράγραφος 3.

Τροπολογία  65

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 18 - παράγραφος 1 - νέο στοιχείο

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Το διοικητικό συμβούλιο και τα λοιπά τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην κατανομή της διεθνούς χωρητικότητας υποχρεούνται να παρέχουν αμελλητί στους ρυθμιστικούς φορείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους διεθνείς χρονοδιαδρόμους και τη χωρητικότητα για τα οποία είναι αρμόδιοι.

Τροπολογία  66

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 18 - παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

1a. Οι ρυθμιστικοί φορείς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 30 της οδηγίας 2001/14/EΚ εξασφαλίζουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση στον διάδρομο και αποτελούν τον φορέα προσφυγής που προβλέπει το άρθρο 30, παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας. Για την ενίσχυση του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού στην αγορά σιδηροδρομικών συγκοινωνιών στην Ευρώπη θεσπίζεται ένα συγκρίσιμο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες στην αγορά έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στους ρυθμιστικούς φορείς. Λαμβάνουν αποφάσεις ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. Διαθέτουν επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να διερευνούν όλες τις καταγγελίες εντός δύο μηνών από τη λήψη όλων των σχετικών πληροφοριών.

Αιτιολόγηση

Τα διαφορετικά ρυθμιστικά καθεστώτα ευνοούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά σιδηροδρόμων. Προκειμένου να εξασφαλίζεται άνευ διακρίσεων πρόσβαση στο διάδρομο πρέπει να θεσπιστεί σε όλα τα κράτη μέλη ένα συγκρίσιμο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τροπολογία  67

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 18 - παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Σε περίπτωση καταγγελίας αιτούντος προς ρυθμιστικό φορέα σχετικά µε υπηρεσίες διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών, ή στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας ρυθμιστικού φορέα, ο εν λόγω ρυθμιστικός φορέας, προτού λάβει οιαδήποτε απόφαση, διαβουλεύεται µε τους ρυθμιστικούς φορείς όλων των άλλων κρατών µελών µέσω των οποίων διέρχεται ο διεθνής χρονοδιάδρομος για την οικεία εμπορευματική αμαξοστοιχία και τους ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες.

2. Σε περίπτωση καταγγελίας κάποιου αιτούντα σχετικά με τις διεθνείς υπηρεσίες σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, ή στο πλαίσιο της τυπικής έρευνας, ο ρυθμιστικός φορέας, προτού λάβει οιαδήποτε απόφαση, διαβουλεύεται µε τους ρυθμιστικούς φορείς οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους από το έδαφος του οποίου διέρχεται ο εν λόγω εμπορευματικός διάδρομος και του ζητεί τις αναγκαίες πληροφορίες. Τα υπόλοιπα ρυθμιστικά όργανα παρέχουν όλες τις πληροφορίες που έχουν οι ίδιοι το δικαίωμα να ζητούν με βάση την εθνική τους νομοθεσία. Εφόσον το απαιτεί η περίπτωση, το ρυθμιστικό όργανο που έχει επιληφθεί της καταγγελίας, ή έχει κινήσει αυτεπάγγελτα την έρευνα, διαβιβάζει το φάκελο στον αρμόδιο ρυθμιστικό φορέα για τη λήψη των μέτρων που αφορούν στα οικεία μέρη, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφοι 5 και 6 της οδηγίας 2001/14/EΚ.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  68

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 20 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 8 για περίοδο πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα µε το άρθρο 21.

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2α, στο άρθρο 3 παράγραφος 2β, στο άρθρο 4 παράγραφος 5, στο άρθρο 4, παράγραφος 6 και στο άρθρο 4, παράγραφος 9, για περίοδο πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά µε τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα µε το άρθρο 21.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εναρμονίζεται με τη διατύπωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε άλλα αρχεία.

Τροπολογία  69

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 21 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Η κατά το άρθρο 20 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

1. Η κατά το άρθρο 20 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εναρμονίζεται με τη διατύπωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε άλλα αρχεία.

Τροπολογία  70

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 21 - παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους λόγους της εν λόγω ανάκλησης.

2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν πρόκειται να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη λήψη της απόφασης, αναφέροντας τις κατ’ εξουσιοδότηση εξουσίες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εναρμονίζεται με τη διατύπωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε άλλα αρχεία.

Τροπολογία  71

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 22 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εναρμονίζεται με τη διατύπωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε άλλα αρχεία.

Τροπολογία  72

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 22 - παράγραφος 1 - νέο στοιχείο

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου το εν λόγω διάστημα μπορεί να παραταθεί κατά δύο μήνες.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εναρμονίζεται με τη διατύπωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε άλλα αρχεία.

Τροπολογία  73

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 22 - παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ή αν, πριν από την ημερομηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει αμφότερα την Επιτροπή ότι αποφάσισαν να µην εγείρουν αντιρρήσεις, η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που προβλέπει.

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν διατυπώσει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τίθεται δε σε ισχύ κατά την ημερομηνία που προβλέπεται σε αυτήν.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εναρμονίζεται με τη διατύπωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε άλλα αρχεία.

Τροπολογία  74

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 22 - παράγραφος 2 - νέο στοιχείο

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει πριν από τη λήξη της προθεσμίας εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εγείρουν αντιρρήσεις.

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία η διατύπωση για τη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εναρμονίζεται με τη διατύπωση που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε άλλα αρχεία.

Τροπολογία  75

Θέση του Συμβουλίου

Άρθρο 24α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 24α

 

Αναθεώρηση

 

Εάν, σε περίπτωση αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ, σύμφωνα με τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες στο άρθρο 21 της απόφασης αριθ. 1692/96/ΕΚ, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι σκόπιμη η προσαρμογή του παρόντος κανονισμού στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο πρόταση σχετικής τροποποίησης του παρόντος κανονισμού. Ομοίως, από ορισμένες αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό μπορεί να προκύψει η ανάγκη αναθεώρησης των κατευθυντήριων γραμμών ΔΕΔ-Μ.

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να επαναφέρει την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  76

Θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα I – σημείο 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Σίνες-Λισσαβώνα/Leixões

Σίνες-Λισσαβώνα/Leixões

-Μαδρίτη-Σαν Σεμπαστιάν -Μπορντώ-Παρίσι-Μέτς

-Μαδρίτη-Μπιλμπάο-Σαν Σεμπαστιάν -Μπορντώ-Παρίσι/Χάβρη/Μέτς

Σίνες-Έλβας/Αλχεθίρας

Σίνες-Έλβας/Αλχεθίρας

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του λιμένος της Χάβρης για την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (63% των διακινούμενων εμπορευματοκιβωτίων στους γαλλικούς λιμένες) και δεδομένου του ενδιαφέροντος να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των τριών μεγάλων λιμένων του άξονα του Σηκουάνα (Παρίσι-Ρουέν-Χάβρη), η συμπερίληψή του θα επιτρέψει την προώθηση της συνεπούς ανάπτυξης των οικονομικών δραστηριοτήτων και την διεύρυνση της ενδοχώρας επί του άξονα αυτού. Τούτο συμφωνεί με την τροπολογία 16 του εισηγητή, την κοινή θέση του Συμβουλίου και τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που διετυπώθησαν στην έκθεση πρωτοβουλίας του σχετικά με το μέλλον της πολιτικής ΔΕΔ-Μ.

Τροπολογία  77

Θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα I - σημείο 5

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Γδύνια-Κατοβίτσε-Όστραβα/Ζίλινα-Βιέννη-Τεργέστη/Κόπερ

Γδύνια - Βαρσοβία - Κατοβίτσε-Όστραβα/Ζίλινα- Μπρατισλάβα/Βιέννη- Γκρατς - Κλάγκενφουρτ- Ούντινε - Βενετία/ Τεργέστη/ Κόπερ - Μπολόνια/Ραβέννα

Αιτιολόγηση

Ο εμπορευματικός διάδρομος αριθ. 5 έχει ήδη σχεδιαστεί σε υπουργικό επίπεδο το 2006 σύμφωνα με τον διάδρομο της Βαλτικής-Αδριατικής, τον πανευρωπαϊκό διάδρομο VI και τα σχέδια προτεραιότητας 23 και 25 των ΔΕΔ-Μ (βλ. συνημμένη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία υπογράφουν οι υπουργοί). Το παράρτημα Ι στη θέση του Συμβουλίου δεν αναφέρει ορισμένες σημαντικές πόλεις στο τμήμα μεταξύ Βιέννης και Τεργέστης οι οποίες στην επιστολή των υπουργών είχαν ήδη συμπεριληφθεί στη διαδρομή.

Τροπολογία  78

Θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα I - σημείο 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Αλμερία-Βαλένθια/Μαδρίτη-Σαραγόσα/Βαρκελώνη-Μασσαλία-Λυών-Τορίνο-Ούντινε-Τεργέστη/Κόπερ-Λιουμπλιάνα-Βουδαπέστη-Ζahony (μεθόριος Ουγγαρίας-Ουκρανίας)

Αλμερία-Βαλένθια/Μαδρίτη-Σαραγόσα/Βαρκελώνη-Μασσαλία-Λυών-Τορίνο-Μιλάνο-Βερόνα – Πάντοβα/Βενετία - Τεργέστη/Κόπερ-Λιουμπλιάνα-Βουδαπέστη-Ζahony (μεθόριος Ουγγαρίας-Ουκρανίας)

Αιτιολόγηση

Ο εμπορευματικός διάδρομος αριθ. 6, ο οποίος βασίζεται στο σχέδιο προτεραιότητας 6 των ΔΕΔ-Μ, παρουσιάζει ένα κενό στο τμήμα μεταξύ Τορίνου και Τεργέστης ενώ το σχέδιο προτεραιότητας 6 ακολουθεί ακριβέστερη διαδρομή δια μέσου της Βόρειας Ιταλίας.

Τροπολογία  79

Θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα I - σημείο 8

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

DE, NL, BE, PL, LT Μπρεμερχάφεν/ Ρότερνταμ/ Αμβέρσα-Άαχεν/ Βερολίνο- Βαρσοβία-Τερεσπόλ (μεθόριος Πολωνίας-Λευκορωσίας)/Κάουνας

DE, NL, BE, PL, LT, LV, EST Μπρεμερχάφεν/ Ρότερνταμ/ Αμβέρσα-Άαχεν/ Βερολίνο- Βαρσοβία-Τερεσπόλ (μεθόριος Πολωνίας-Λευκορωσίας)/Κάουνας-Ρίγα-Ταλίν

Τροπολογία  80

Θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα Ι – υποσημείωση 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1 «/» σημαίνει εναλλακτικές διαδρομές.

1 «/» σημαίνει εναλλακτικές διαδρομές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των έργων προτεραιότητας του ΔΕΔ-Μ, οι κύριες διαδρομές 4 και 6 θα πρέπει μελλοντικά να συμπληρωθούν από το Σχέδιο αριθ. 16 του Σιδηροδρομικού Άξονα Σίνες/Αλχεθίρας-Μαδρίτης-Παρισίων, ο οποίος περιλαμβάνει την κεντρική διέλευση των Πυρηναίων με σήραγγα χαμηλού ύψους.

Τροπολογία  81

Θέση του Συμβουλίου

Παράρτημα ΙΙ

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Το παράρτημα διαγράφεται

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Kατά την τελευταία δεκαετία, οι ευρωπαϊκές πολιτικές στον τομέα των μεταφορών χαρακτηρίστηκαν από αυξανόμενη ελευθέρωση. Παράλληλα, η αύξηση των μεταφορών υπήρξε σταθερή, ειδικότερα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνώρισε το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο μεταφορών στη Λευκή Βίβλο που δημοσίευσε το 2001 με τίτλο «Η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών», το μερίδιο αγοράς των σιδηροδρόμων παρουσίασε διαρκή μείωση στις εμπορευματικές μεταφορές: το 2005 αντιστοιχούσε μόνο στο 10% του μεριδίου αγοράς εμπορευματικών μεταφορών, ενώ στη δεκαετία του 1970 υπερέβαινε το 20%. Το μεταβαλλόμενο περιεχόμενο του κλάδου μεταφορών την τελευταία δεκαετία μπορεί να εξηγήσει μερικώς αυτές τις δυσκολίες, δεδομένης της βαθμιαίας διεύρυνσης των εθνικών αγορών σιδηροδρόμων με τρία πακέτα για τα σιδηροδρομικά δίκτυα χωρίς να υπάρχει ικανοποιητική εναρμόνιση και συνέργειες ανάμεσα στα εθνικά σιδηροδρομικά συστήματα. Η αγορά σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών οφείλει στο εξής να ανταποκριθεί στην πρόκληση που συνιστά η βελτίωση των υπηρεσιών της, εξαιτίας της περιορισμένης συμμόρφωσης που δυσχεραίνει τη θέση της στον ανταγωνισμό με τις υπόλοιπες μορφές μεταφορών στις εμπορευματικές μεταφορές.

Η πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία εμπορευματικών διαδρόμων

Για να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή, η Επιτροπή προώθησε την ιδέα της καλύτερης αντιμετώπισης μεταφοράς αγαθών προτείνοντας το Δεκέμβριο 2008 έναν κανονισμό για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές. Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στη διοργάνωση και τη χάραξη διεθνών διαδρόμων εμπορευματικών μεταφορών, ειδικότερα όσον αφορά την επιλογή τους και τη διοικητική τους οργάνωση. Παρουσίασε τα κριτήρια επιλογής των εμπορευματικών διαδρόμων από τα κράτη μέλη και όρισε τα αρμόδια όργανα διοίκησης. Θα συνδέονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη και ο διάδρομος θα αποτελεί τμήμα του ΔΕΔ-Μ. Στόχος των εν λόγω διαδρόμων είναι να επιτρέψουν τη σημαντική ανάπτυξη της σιδηροδρομικής εμπορευματικής κίνησης, βάσει μιας κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης.

Προώθησε επίσης την εναρμονισμένη διαχείριση μεταξύ των διαχειριστών υποδομής, όσον αφορά στον καταμερισμό των χρονοδιαδρόμων, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και τις επενδύσεις κατά μήκος του εν λόγω διαδρόμου. Πρότεινε τους κανόνες και τα μέσα που συνδέονται με τη διαχείριση του εμπορευματικού διαδρόμου, όπως η δημιουργία μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας για τα αιτήματα χρονοδιαδρόμων. Το όργανο διοίκησης όρισε επίσης μια ειδική κατηγορία, καλούμενη «εμπορεύματα προτεραιότητας» για τα εμπορεύματα των οποίων η μεταφορά παρουσιάζει ευαισθησία από άποψη χρόνου. Οι κανόνες σχετικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ειδικότερα δε οι κανόνες προτεραιότητας για τα «εμπορεύματα προτεραιότητας» σε περίπτωση διατάραξης της κυκλοφορίας, εκπονούνται και δημοσιεύονται από τους διαχειριστές υποδομής.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρώτη ανάγνωση της εν λόγω πρότασης τον Απρίλιο 2009, η οποία υποστήριξε σε μεγάλο βαθμό στο στόχο της Επιτροπής για σύσταση ενός σιδηροδρομικού δικτύου για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές μέσω της δημιουργίας διαδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο όρος «εμπορεύματα προτεραιότητας» αντικαταστάθηκε, ενώ οι κανόνες προτεραιότητας και ο καταμερισμός των χρονοδιαδρόμων απέκτησαν μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές αρχές που θεσπίστηκαν από το όργανο διοίκησης. Το Κοινοβούλιο προέβη σε τροποποιήσεις στην οργάνωση των οργάνων διοίκησης των διαδρόμων με τη συμμετοχή σιδηροδρομικών εταιρειών σε συμβουλευτική βάση και τη σύσταση ενός εκτελεστικού συμβουλίου, τα μέλη του οποίου εκπροσωπούν τα κράτη μέλη.

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Τον Ιούνιο 2009 επετεύχθη πολιτική συμφωνία από το Συμβούλιο, η οποία εγκρίθηκε επισήμως στις 22 Φεβρουαρίου 2010. Όταν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας, διάφορες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο κείμενο πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με την επιτροπολογία.

Η βασική τροποποίηση του σχεδίου κανονισμού η οποία συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο αφορά στην εδραίωση αρχικών εμπορευματικών διαδρόμων, οι οποίοι παρατίθενται σε νέο παράρτημα στο κείμενο στα τελευταία τρία ή, κατ' εξαίρεση, πέντε έτη μετά την έναρξη της ισχύος του. Προτείνονται, επίσης, διαδικασίες για τη δημιουργία πρόσθετων διαδρόμων ή τροποποίησης ή επέκτασης των υφιστάμενων διαδρόμων.

Η θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση επιχειρεί να συμβιβάσει τη δέσμευση χωρητικότητας για τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες με τη συνήθη εμπορευματική μεταφορά, αναφέροντας την ανάγκη χωρητικότητας της επιβατικής μεταφοράς σε σχέδιο κανονισμού σχετικά με την εμπορευματική μεταφορά.

Το κείμενο που Συμβουλίου κατήργησε το δικαίωμα των αιτούντων, πλην των μεταφορικών εταιρειών, να ζητήσουν χρονοδιαδρόμους για εμπορευματικές μεταφορές, και αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω χρονοδιάδρομοι βρίσκονται σε κράτη μέλη όπου η εθνική νομοθεσία αποδέχεται τα αιτήματα αυτά.

Σχετικά με την οργάνωση των διαδρόμων, το Συμβούλιο πρότεινε τη διαίρεση του οργάνου διαχείρισης του διαδρόμου σε ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα απαρτίζεται από διαχειριστές υποδομής, και σε μια εκτελεστική επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών, τα οποία θα έχουν πρόσθετες αρμοδιότητες σε σύγκριση με την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Τα πλεονεκτήματα της μονοαπευθυντικής θυρίδας έχουν εξασθενίσει σημαντικά, περιορίζοντας το ρόλο της στην ενημέρωση.

Οι απόψεις του εισηγητή

Ο εισηγητής σας κάνει μια πρόταση με σκοπό την τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση λαμβάνοντας υπόψη την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Ορισμένες από τις πτυχές της Κοινής θέσης είναι συμβατές με την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, όπως για παράδειγμα η σύσταση μιας εκτελεστικής επιτροπής, η οποία έχει ήδη προταθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο εισηγητής σας προσπάθησε, επίσης, να επαναφέρει τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με τη συμμετοχή σιδηροδρομικών εταιρειών στο διοικητικό συμβούλιο, τα επενδυτικά σχέδια και την πρόσβαση των εγκεκριμένων αιτούντων στους διαδρόμους. Κυρίως, όμως, ο εισηγητής σας επανέφερε ορισμένες αναφορές στη συγκεκριμένη κατηγορία εμπορευμάτων, («εμπορεύματα ταχείας παράδοσης») η οποία διαγράφηκε από το Συμβούλιο, καθώς και ορισμένες τροπολογίες του Κοινοβουλίου σχετικά με τον καταμερισμό της χωρητικότητας των χρονοδιαδρόμων, οι οποίες πρέπει να αποφασιστούν όπως προβλέπεται στη διάρκεια προκαταρκτικής αξιολόγησης.

Τέλος, ο εισηγητής σας πρότεινε νέα διατύπωση για τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

- Σχετικά με τη μονοαπευθυντική θυρίδα, ο εισηγητής σας θεωρεί ότι πρόκειται για βασική διάταξη στον κανονισμό και προτείνει μια διατύπωση για ενίσχυση της χρήσης της στη διαδικασία καταμερισμού των χρονοδιαδρόμων,

- Σχετικά με την επιλογή διαδρόμων, έχουν γίνει ορισμένες προσαρμογές στην παρουσίαση των κριτηρίων, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το παράρτημα II σε νέο άρθρο. Η επικύρωση του καταλόγου διαδρόμων και η επιλογή πρόσθετων διαδρόμων πρέπει να πραγματοποιηθεί βάσει συντομότερου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με την πρόταση του Συμβουλίου, προκειμένου να είναι δυνατή η ταχύτερη εφαρμογή του κανονισμού,

- Το σχέδιο σύστασης περιλαμβάνει επίσης μια διατύπωση που αφορά στην προσαρμογή των προηγούμενων διαδικασιών επιτροπολογίας στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ένα ανταγωνιστικό ναύλο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Έγγραφα αναφοράς

11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

23.4.2009                     T6-0285/2009

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2008)0852 - C6-0509/2008

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

25.2.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

25.2.2010

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Marian-Jean Marinescu

1.9.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

5.10.2009

1.3.2010

23.3.2010

3.5.2010

Ημερομηνία έγκρισης

4.5.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Nathalie Griesbeck, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Σπύρος Δανέλλης

Ημερομηνία κατάθεσης

17.5.2010

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.

(2)

Γνώμη της 15ης Ιουλίου 2009

(3)

Γνώμη της 7ης Οκτωβρίου 2009.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου