AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

17.5.2010 - (11069/5/2009 – C7–0043/2010 – 2008/0247(COD)) - ***II

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Marian–Jean Marinescu


Eljárás : 2008/0247(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0162/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0162/2010
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS–TERVEZETE

a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása tekintetében

(11069/5/2009 – C7–0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjára (11069/5/2009– C7–0043/2010),

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0852),

–   tekintettel az EK–Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 71. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C6–0509/2008),

–   tekintettel első olvasatban kialakított álláspontjára[1],

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére és 91. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére[2],

–   tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére[3],

–   tekintettel eljárási szabályzata 66. cikkére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A7–0162/2010),

1.  elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

A Tanács álláspontja

4 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) A vasúti árufuvarozási piac megnyitása lehetővé tette, hogy új üzemeltetők jelenjenek meg a vasúti hálózaton. A hálózat használatának optimalizálása és megbízhatóságának biztosítása érdekében hasznos bevezetni további eljárásokat, amelyek megerősítik a pályahálózat-működtetők közötti együttműködést a nemzetközi menetvonalaknak az árufuvarozó vonatok részére való elosztása tekintetében.

(4) Bár a vasúti árufuvarozási piac megnyitása lehetővé tette, hogy új üzemeltetők jelenjenek meg a vasúti hálózaton, a piaci mechanizmusok nem voltak és továbbra sem elégségesek a vasúti árufuvarozás megszervezéséhez, szabályozásához és biztosításához. A hálózat használatának optimalizálása és megbízhatóságának biztosítása érdekében hasznos bevezetni további eljárásokat, amelyek megerősítik a pályahálózat-működtetők közötti együttműködést a nemzetközi menetvonalaknak az árufuvarozó vonatok részére való elosztása tekintetében.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  2

A Tanács álláspontja

5 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) A Tanács 2008. április 7-i és 8-i ülésén arra a következtetésre jutott, hogy az infrastruktúra hatékony felhasználására kell törekedni, és adott esetben európai és nemzeti szinten hozott intézkedésekkel – különösen jogi szabályozással – javítani kell a vasúti infrastruktúra kapacitását.

törölve

Módosítás  3

A Tanács álláspontja

8 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(8) E rendelet nem sértheti a pályahálózat-működtetőknek a 91/440/EGK irányelv és a 2001/14/EK irányelv szerinti, valamint – adott esetben – az elosztó szerveknek a 2001/14 irányelv 14. cikkének (2) bekezdése szerinti jogait és kötelességeit. E jogi aktusok – többek között az árufuvarozási folyosókat érintő rendelkezések tekintetében is – hatályban maradnak, különösen a pályahálózat-működtetők azon joga vonatkozásában, hogy elutasítsák vagy elfogadják a vasúti társaságoktól eltérő jogi személyek kapacitásra vonatkozó kérelmét.

törölve

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a korábbi irányelvek érvényességét figyelembe véve felesleges. Emellett félreérthető a vasúti társaságnak nem minősülő jogosult kérelmezőkre való alkalmazhatóság tekintetében.  

Módosítás  4

A Tanács álláspontja

8 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(8a) Az árufuvarozási folyosó létrehozásakor figyelembe kell venni adott esetben a harmadik országok vasúti pályahálózatával való összekapcsolódások javításának szükségességét.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  5

A Tanács álláspontja

8 b preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(8b) Az árufuvarozási folyosók kialakításakor törekedni kell belső folytonosságuk biztosítására, lehetővé téve a különböző meglévő vasúti infrastruktúrák szükséges kapcsolódását és kellő kapacitást biztosítva az árufuvarozási folyosó teljes szakaszán.

Indokolás

Fontos garantálni a folytonosságot, biztosítva a különböző meglévő vasúti infrastruktúrák szükséges kapcsolódását és kellő kapacitást biztosítva a teherszállítási folyosó teljes nyomvonalán.

Módosítás  6

A Tanács álláspontja

9 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(9) A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat nemzetközi vasúti folyosóit a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) és/vagy az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) folyosóival összhangban kell kialakítani. Ennek érdekében a hálózatok fejlesztését össze kell hangolni, különösen a vasúti árufuvarozás céljára szolgáló nemzetközi folyosóknak a TEN-T és az ERTMS meglévő folyosóiba való integrálása tekintetében. Ezen túlmenően az említett árufuvarozási folyosókkal kapcsolatban uniós szinten harmonizált szabályokat kell kidolgozni. Amennyiben szükséges, e folyosók létrehozását a TEN-T, a kutatási és a Marco Polo programok, valamint az egyéb uniós szakpolitikák és alapok – mint például az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap – keretében anyagilag is támogatni kell.

(9) A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatot alkotó nemzetközi árufuvarozási folyosókat a transzeurópai közlekedési hálózatok (TEN-T) és/vagy az európai vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) folyosóival összhangban kell kialakítani. Ennek érdekében a hálózatok fejlesztését össze kell hangolni, különösen a vasúti árufuvarozás céljára szolgáló nemzetközi folyosóknak a TEN-T és az ERTMS meglévő folyosóiba való integrálása tekintetében. Ezen túlmenően az említett árufuvarozási folyosókkal kapcsolatban uniós szinten harmonizált szabályokat kell kidolgozni és ösztönözni kell a csendes vasúti árufuvarozásra irányuló projekteket. Amennyiben szükséges, e folyosók létrehozását a TEN-T, a kutatási és a Marco Polo programok, valamint az egyéb uniós szakpolitikák és alapok – mint például az Európai Beruházási Bank, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap – keretében anyagilag is támogatni kell.

Módosítás 7

A Tanács álláspontja

12 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(12) A tagállamok és a pályahálózat-működtetők közötti koordináció élénkítése érdekében minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében megfelelő irányítási struktúrát kell létrehozni, figyelembe véve a már meglévő kormányzati struktúrákkal való duplikáció elkerülésének szükségességét.

(12) A tagállamok, a pályahálózat-működtetők és a vasúttársaságok közötti koordináció élénkítése, valamint a folyosó menti folytonosság biztosítása érdekében minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében megfelelő irányítási struktúrát kell létrehozni, figyelembe véve a már meglévő kormányzati struktúrákkal való duplikáció elkerülésének szükségességét.

Módosítás     8

A Tanács álláspontja

15 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(15) Az árufuvarozási folyosó vonalán rendelkezésre álló infrastruktúrakapacitás egységességének és folytonosságának biztosításához össze kell hangolni az érintett tagállamok és pályahálózat–működtetők által az árufuvarozási folyosón végrehajtott beruházásokat és azokat az árufuvarozási folyosó szükségleteinek megfelelő logika szerint kell tervezni. A folyosót potenciálisan felhasználni kívánó kérelmezők tájékoztatására a folyosók kialakításának ütemtervét közzé kell tenni. Indokolt, hogy ebben szerepeljenek az átjárható rendszerek fejlesztésével és a vonatok kapacitásának növelésével kapcsolatos beavatkozási tervek.

(15) Az árufuvarozási folyosó vonalán rendelkezésre álló infrastruktúrakapacitás egységességének és folytonosságának biztosításához össze kell hangolni az érintett tagállamok és pályahálózat-működtetők, illetve adott esetben a tagállamok és harmadik országok által az árufuvarozási folyosón végrehajtott beruházásokat és azokat az árufuvarozási folyosó szükségleteinek megfelelő logika szerint kell tervezni. A folyosót potenciálisan felhasználni kívánó vasúttársaságok tájékoztatására a folyosók kialakításának ütemtervét közzé kell tenni. Indokolt, hogy ebben szerepeljenek az átjárható rendszerek fejlesztésével és a vonatok kapacitásának növelésével kapcsolatos beavatkozási tervek.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás     9

A Tanács álláspontja

21 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(21a) Az adott árufuvarozási folyosón vasúti árufuvarozási szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplők közötti verseny kialakulásának biztosítása érdekében a vasúttársaságokon vagy azok csoportosulásán kívül egyéb kérelmezők is benyújthatnak infrastruktúrakapacitás iránti kérelmeket, mindenképpen elsőbbséget kell azonban biztosítani a vasúttársaságoknak vagy azok csoportosulásainak.

Indokolás

A teljes vasúti árufuvarozási folyosó folytonosságának biztosítása érdekében fontos, hogy elsőbbséget biztosítsunk a vasúttársaságoknak vagy azok csoportosulásainak.

Módosítás     10

A Tanács álláspontja

25 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(25) Mivel e rendelet célját, nevezetesen a versenyképes árufuvarozást szolgáló, árufuvarozási folyosókból álló európai vasúti hálózat létrehozását a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és annak léptéke és hatása miatt az uniós szinten jobban megvalósítható, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(A módosítás a magyar változatot nem érinti.)

Módosítás11

A Tanács álláspontja

27 a preambulumbekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(27a) E rendelet célja a vasúti árufuvarozás hatékonyságának növelése más szállítási módokhoz viszonyítva. Biztosítani kell a tagállamok és a pályahálózat-működtetők közötti koordinációt az árufuvarozási folyosók lehető leghatékonyabb működésének szavatolása érdekében. Ennek érdekében a pályahálózatba és a műszaki berendezésekbe, például az európai vasúti forgalomirányítási rendszerbe (ERTMS) történő beruházásokkal párhuzamosan olyan működési intézkedéseket kell végrehajtani, amelyek célja a vasúti áruszállítási kapacitás és hatékonyság növelése.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás     12

A Tanács álláspontja

29 preambulumbekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(29) A Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá, hogy a II. melléklet kiigazítása érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítés során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének végrehajtásáról szóló, 2009. december 9-i bizottsági közleményben tett vállalásokkal összhangban konzultáljon szakértőkkel.

(29) A Bizottságot fel kell hatalmazni továbbá, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítés során az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének végrehajtásáról szóló, 2009. december 9-i bizottsági közleménnyel összhangban konzultáljon szakértőkkel.

Módosítás 13

A Tanács álláspontja

1 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Ez a rendelet a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat részére nemzetközi vasúti folyosók létrehozásának és megszervezésének szabályait határozza meg. Megállapítja az árufuvarozási folyosók kiválasztásával, megszervezésével és működtetésével kapcsolatos szabályokat.

(1) Ez a rendelet a versenyképes vasúti árufuvarozást szolgáló nemzetközi vasúti folyosók (a továbbiakban: „árufuvarozási folyosók”) létrehozásának és megszervezésének szabályait határozza meg a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat kialakítása céljából. Megállapítja az árufuvarozási folyosók kiválasztásával, megszervezésével és működtetésével kapcsolatos szabályokat, valamint a beruházások tervezését.

Módosítás  14

A Tanács álláspontja

1 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Ez a rendelet az árufuvarozási folyosók vasúti infrastruktúrájának működtetésére és használatára alkalmazandó.

(A módosítás a magyar változatot nem érinti.)

Módosítás  15

A Tanács álláspontja

2 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

a) „árufuvarozási folyosó”: a tagállamok és adott esetben európai harmadik országok területén elhelyezkedő kijelölt vasútvonalak összessége, amely terminálokat köt össze az árufuvarozási folyosó főága mentén, beleértve a vasúti infrastruktúrát és a kapcsolódó berendezéseket, a rendező pályaudvarokat és a vonat-összeállító állomásokat, valamint adott esetben az elkerülő útvonalakat is;

a) „árufuvarozási folyosó”: a tagállamok és adott esetben európai harmadik országok területén vagy közöttük elhelyezkedő kijelölt vasútvonalak, köztük a vasúti kompvonalak összessége, amelyek két vagy több terminált kötnek össze az árufuvarozási folyosó főága mentén, valamint adott esetben az ezeket összekötő elkerülő útvonalak és szakaszok, beleértve a 2001/14/EK irányelv 5. cikkének megfelelő vasúti infrastruktúrát és berendezéseiket;

Módosítás  16

A Tanács álláspontja

2 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

ca) „egyablakos rendszer”: az egyes árufuvarozási folyosók pályahálózat-működtető testületei által létrehozott közös fórum, amely lehetővé teszi a kérelmezőknek, hogy egy helyen, egyetlen művelettel kérelmezzenek menetvonalat egy legalább egy határt keresztező útvonalra.

Módosítás 17

A Tanács álláspontja

3 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az I. mellékletben említett tagállamok legkésőbb [három évvel] e rendelet hatályba lépését követően létrehozzák az árufuvarozási folyosókat a mellékletben meghatározott főútvonalak mentén. Az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot az árufuvarozási folyosók létrehozásáról.

(1) Az I. mellékletben említett tagállamok legkésőbb két évvel e rendelet hatálybalépését követően üzemképessé teszik az árufuvarozási folyosókat a mellékletben meghatározott főútvonalak mentén. Az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot az árufuvarozási folyosók létrehozásáról.

Módosítás18

A Tanács álláspontja

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(1a) Az I. mellékletben hivatkozott tagállamok e rendelet hatálybalépését követően legkésőbb hat hónappal elkészítik az I. mellékletben hivatkozott árufuvarozási folyosó megvalósítási tervét e rendelet 8. cikkének megfelelően. Az irányító testület által elkészített megvalósítási terv tartalmazza a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti folyosónyomvonal meghatározását a 7. cikk (6) bekezdésében és (6a) bekezdésében hivatkozott tanácsadó csoportokkal történt konzultációt követően.

Módosítás  19

A Tanács álláspontja

3 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve az I. melléklet 3., 5. és 8. pontjában meghatározott főútvonalak menti árufuvarozási folyosót legkésőbb öt évvel e rendelet hatályba lépését követően kell létrehozni.

törölve

Módosítás  20

A Tanács álláspontja

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2a) A tagállamok által az árufuvarozási folyosók létrehozásával kapcsolatban nyújtott tájékoztatást követően a Bizottság legkésőbb az (1) bekezdésben hivatkozott árufuvarozási folyosók létrehozását követő hat hónappal a 20., 21. és 22. cikkel összhangban alkalmazott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén határozatot fogad el az árufuvarozási folyosók kezdeti hálózatával kapcsolatban, beleértve az I. mellékletben jóváhagyott folyosókat.

Módosítás  21

A Tanács álláspontja

3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2b) Az árufuvarozási folyosók (2a) bekezdés szerinti hálózatát az árufuvarozási folyosók létrehozására vagy módosítására irányuló javaslatok alapján folyamatosan módosítani kell és ki kell egészíteni azt követően, hogy a Bizottság határozatot fogad el a 20., 21. és 22. cikkben meghatározott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban. A tagállamok javaslatait a 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott kritériumokat figyelembe véve kell megvizsgálni.

Módosítás  22

A Tanács álláspontja

4 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Valamennyi olyan tagállam, amelynek egy másik tagállammal vasúti határa van, részt vesz legalább egy árufuvarozási folyosó létrehozásában, kivéve ha e kötelezettséget a 3. cikk alapján már teljesítette.

(1) Az árufuvarozási folyosók kiválasztása és módosítása az alábbi szempontok alapján történik:

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak ellenére a tagállamok egy másik tagállam kérésére részt vesznek az (1) bekezdésben említett folyosó létrehozásában vagy egy meglévő folyosó meghosszabbításában, amennyiben egy szomszédos tagállamnak ez szükséges ahhoz, hogy az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét teljesítse.

a) az árufuvarozási folyosó áthalad legalább három tagállam területén, vagy, amennyiben a javasolt árufuvarozási folyosó által összekötött vasúti terminálok közötti távolság meghaladja az 500 km-t, két tagállam területén;

(3) A tagállamok 91/440/EK irányelv 7. cikke szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy valamely árufuvarozási folyosó létrehozása nem állna a folyosót valószínűleg majd használó kérelmezők érdekében, vagy nem járna lényeges társadalmi-gazdasági haszonnal, vagy aránytalan teherrel járna, az érintett tagállam – a 19. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadói bizottsági eljárással összhangban a Bizottság által hozott döntés függvényében – nem köteles az e cikk (1) és (2) bekezdése alapján részt venni a folyosó létrehozásában.

b) az árufuvarozási folyosók összhangban állnak a TEN-T-vel, az ERTMS folyosókkal és/vagy a RailNetEurope által meghatározott folyosókkal;

(4) Azon tagállamok, amelyek vasúthálózatának nyomtávolsága eltér az Unió fő vasúthálózatának nyomtávolságától, nem kötelesek az (1), illetve a (2) bekezdés alapján részt venni.

c) a TEN-T kiemelt fontosságú projektjeinek az árufuvarozási folyosóval való integrációja;

(5) Az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából az érintett tagállamok – az érintett pályahálózat-működtetőkkel és kérelmezőkkel való konzultációt követően – …-ig közösen tesznek javaslatot a Bizottságnak az árufuvarozási folyosók létrehozására, a II. mellékletben meghatározott kritériumokat figyelembe véve.

d) az árufuvarozási folyosó létrehozásából eredő társadalmi-gazdasági költségek és haszon egyensúlyát igazoló elemzés;

(6) A Bizottság megvizsgálja a (5) bekezdésben említett árufuvarozási folyosó(k) létrehozására irányuló javaslatokat, és a 19. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban legkésőbb kilenc hónappal a javaslatok benyújtását követően határozatot fogad el arról, hogy e javaslatok megfelelnek-e ezen cikknek.

e) létező megvalósítási terv;

(7) Az érintett tagállamok legkésőbb három évvel a Bizottság (6) bekezdésben említett határozatát követően létrehozzák az árufuvarozási folyosót.

f) a tagállamok által javasolt árufuvarozási folyosók egységessége annak érdekében, hogy létrejöhessen a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat;

(8) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a II. melléklet kiigazítása érdekében az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 290. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el. Az e bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése során a Bizottság a 2001/14/EK irányelv és a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (átdolgozás) rendelkezéseit betartva jár el, és figyelembe veszi különösen az átjárható rendszerek kiépítési tervét, a vasúti rendszer és a TEN-T fejlődését, és különösen az ERTMS végrehajtását, valamint az árufuvarozási piac változásait, ideértve az egyéb szállítási módokkal való kapcsolatra.

g) a folyosón lebonyolódó vasúti teheráru-forgalom, valamint jelentősebb kereskedelmi forgalom és áruforgalom fejlesztése;

Az e bekezdésben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 20., 21. és 22. cikkben meghatározott eljárást kell alkalmazni.

h) adott esetben jobb összeköttetések a tagállamok és a szomszédos harmadik országok között;

 

i) a kérelmezők legyenek érdekeltek az árufuvarozási folyosóban;

 

j) a többi közlekedési móddal való megfelelő összekapcsolódás, különösen – többek között a tengeri kikötőkben és a szárazföld belsejében elhelyezkedő – terminálok megfelelő hálózatának köszönhetően;

 

(2) Az árufuvarozási folyosó európai harmadik országok vasúti hálózatának egyes szakaszait is magába foglalhatja. Ilyen esetben ezeknek a szakaszoknak kompatibilisnek kell lenniük a TEN–T politikával.

 

(3) Egy árufuvarozási folyosó létrehozására vagy módosítására az érintett tagállamok tehetnek javaslatot. Ennek érdekében az érintett pályahálózat-működtetőkkel és kérelmezőkkel folytatott konzultációt követően kidolgozott javaslatot tartalmazó szándéknyilatkozatban értesítik a Bizottságot, figyelembe véve az (1) bekezdésben meghatározott kritériumokat.

 

(4) E rendelet hatálybalépését követően legkésőbb két éven belül valamennyi olyan tagállam, amelynek egy másik tagállammal vasúti határa van, részt vesz legalább egy árufuvarozási folyosó létrehozásában, kivéve, ha e kötelezettséget a 3. cikk alapján már teljesítette.

 

(5) A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy a (3) bekezdés szerinti árufuvarozási folyosók létrehozása vagy módosítása érdekében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(6) A Bizottság megvizsgálja a (3) bekezdés szerinti árufuvarozási folyosó(k) létrehozására irányuló javaslatokat, és a 20., 21. és 22. cikkben meghatározott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban az adott javaslat benyújtásától számított 6 hónapon belül határozatot fogad el arról, hogy a javaslatok megfelelnek-e ennek a cikknek.

 

(7) Az érintett tagállamoknak a (6) bekezdés szerinti bizottsági határozatot követő két éven belül üzembe kell helyezniük az árufuvarozási folyosót.

 

(8) Az (4) bekezdésben foglaltak ellenére a tagállamok egy másik tagállam kérésére részt vesznek az (4) bekezdésben említett folyosó létrehozásában vagy egy meglévő folyosó meghosszabbításában, amennyiben egy szomszédos tagállamnak ez szükséges ahhoz, hogy az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét teljesítse.

 

(9) A tagállamok 91/440/EK irányelv 7. cikke szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül amennyiben egy tagállam gazdasági-társadalmi elemzést követően úgy ítéli meg, hogy valamely árufuvarozási folyosó létrehozása nem állna a folyosót valószínűleg majd használó kérelmezők érdekében, vagy nem járna lényeges társadalmi-gazdasági haszonnal, vagy aránytalan teherrel járna, az érintett tagállam – a 20., 21. és 22. cikkben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban a Bizottság által hozott döntés függvényében – nem köteles az e cikk (4) és (6) bekezdése alapján részt venni a folyosó létrehozásában.

 

(10) Amikor két vagy több érintett tagállam között valamely árufuvarozási folyosó létrehozásával vagy módosításával kapcsolatban, a területükön elhelyezkedő vasúti infrastruktúrát illetően véleménykülönbség áll fenn, a Bizottság az érintett tagállamok egyikének kérésére konzultál ez ügyben a 19. cikkben említett bizottsággal. A Bizottság véleményét eljuttatják az érintett tagállamokhoz. Az érintett tagállamok a megoldás érdekében figyelembe veszik ezt a véleményt, és kölcsönös megegyezés alapján határozatot hoznak.

Módosítás  23

A Tanács álláspontja

5 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

5. cikk

 

Az árufuvarozási folyosók módosítása

törölve

(1) A 3. és a 4. cikkben említett árufuvarozási folyosók az érintett tagállamok által – az érintett pályahálózat-működtetőkkel és kérelmezőkkel való konzultációt követően – a Bizottsághoz benyújtott közös javaslat alapján módosíthatók.

 

(2) A Bizottság a 19. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban, a II. mellékletben meghatározott kritériumok alapján határozatot fogad el a javaslatról.

 

Módosítás  24

A Tanács álláspontja

6 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

6. cikk

 

Egyeztetés

törölve

Amikor két vagy több érintett tagállam között valamely árufuvarozási folyosó létrehozásával vagy módosításával kapcsolatban, a területükön elhelyezkedő vasúti infrastruktúrát illetően véleménykülönbség áll fenn, a Bizottság az érintett tagállamok egyikének kérésére konzultál ez ügyben a 19. cikkben említett bizottsággal. A Bizottság véleményét eljuttatják az érintett tagállamokhoz. Az érintett tagállamok a megoldás érdekében figyelembe veszik ezt a véleményt, és kölcsönös megegyezés alapján határozatot hoznak.

 

Módosítás 25

A Tanács álláspontja

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(1a) A valamely árufuvarozási folyosó tekintetében érintett tagállamok és a pályahálózat-működtetők együttműködést folytatnak az e cikk (1) és (2) bekezdésében említett testületekben annak érdekében, hogy biztosítsák az árufuvarozási folyosó megvalósítási tervnek megfelelő létrehozását.

Módosítás 26

A Tanács álláspontja

7 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az érintett tagállamok minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében létrehoznak egy ügyvivő testületet, amely felelős az árufuvarozási folyosó általános célkitűzéseinek meghatározásáért, az árufuvarozási folyosó felügyeletéért és a 8., 10. és 20. cikkben kifejezetten előírt intézkedések meghozataláért. Az ügyvivő testület az érintett tagállamok hatóságainak képviselőiből áll.

(1) Az érintett tagállamok minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében ügyvivő testületet hoznak létre, amely felelős az árufuvarozási folyosó általános célkitűzéseinek meghatározásáért, az árufuvarozási folyosó felügyeletéért és a 8. és 10. cikkben kifejezetten előírt intézkedések meghozataláért. Az ügyvivő testület az érintett tagállamok hatóságainak képviselőiből áll.

Indokolás

Az irányító testület által hozandó határozatok (különösen a belső működés javítására vonatkozók) nem minden esetben érintik az összes tagállamot. A 2001/14/EK irányelv javaslatának megfelelően fenn kell tartani a pályahálózat-működtetők bizonyos mértékű vállalkozói függetlenségét.

Módosítás  27

A Tanács álláspontja

7 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az érintett pályahálózat-működtetők és adott esetben a 2001/14/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett, elosztó szervek minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében kötelesek létrehozni egy irányító testületet, amely felelős az e rendelet e cikkének (6) bekezdésében, valamint a 8. és a 10. cikkben, a 12. cikke (1) bekezdésében, a 13. cikke (2), (5) és (6) bekezdésében, a 15. cikke (1) bekezdésében, a 16. cikkében és a 17. cikke (2) és (3) bekezdésében kifejezetten meghatározott intézkedések meghozataláért. Az irányító testület a pályahálózat-működtetők képviselőiből áll.

(2) Az érintett pályahálózat-működtetők és adott esetben a 2001/14/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett, elosztó szervek minden egyes árufuvarozási folyosó tekintetében kötelesek létrehozni egy irányító testületet, amely felelős az e rendelet e cikkének (6) és (7) bekezdésében, valamint a 8–16. cikkben kifejezetten meghatározott intézkedések meghozataláért. Az irányító testület a pályahálózat-működtetők képviselőiből áll.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás 28

A Tanács álláspontja

7 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) Az irányító testület az érintett pályahálózat-működtetők kölcsönös egyetértése alapján hozza határozatait, beleértve a jogállásával, az erőforrásaival és az alkalmazotti állományával kapcsolatos határozatokat is.

(4) Az irányító testület az érintett pályahálózat-működtetők kölcsönös egyetértése alapján hozza határozatait, beleértve a jogállásával, szervezeti felépítésének létrehozásával, az erőforrásaival és az alkalmazotti állományával kapcsolatos határozatokat is. Az irányító testület független jogalany. Létrejöhet az európai gazdasági egyesülésről szóló 1985. július 25-i 2137/85/EGK tanácsi rendelet szerinti európai gazdasági egyesülés formájában.

Módosítás 29

A Tanács álláspontja

7 cikk – 6 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(6) Az irányító testület tanácsadó csoportot hoz létre, amely az árufuvarozási folyosó termináljainak működtetőiből és tulajdonosaiból áll. A tanácsadó csoport az irányító testület bármely olyan javaslatáról véleményt nyilváníthat, amely közvetlen hatással van a terminálok működtetésére és az azokkal kapcsolatos beruházásokra. A tanácsadó csoport saját kezdeményezésre is adhat véleményt. Az irányító testületnek mindegyik véleményt figyelembe kell vennie.

(6) Az irányító testület tanácsadó csoportot hoz létre, amely az árufuvarozási folyosó termináljainak – köztük tengeri és belvízi kikötők – működtetőiből és tulajdonosaiból áll. A tanácsadó csoport az irányító testület bármely olyan javaslatáról véleményt nyilváníthat, amely közvetlen hatással van a terminálok működtetésére és az azokkal kapcsolatos beruházásokra. A tanácsadó csoport saját kezdeményezésre is adhat véleményt. Az irányító testületnek mindegyik véleményt figyelembe kell vennie. A végső döntést azonban az irányító testület hozza meg. Az irányító testület és a tanácsadó csoport közötti nézeteltérések esetén utóbbi az ügyvivő testülethez fordulhat. Az ügyvivő testület közvetítőként jár el, és álláspontjáról időben tájékoztatja az érdekelt feleket.

Módosítás  30

A Tanács álláspontja

7 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(6a) Az irányító testület tanácsadó csoportot állít fel, amelyet az árufuvarozási folyosó használatában érdekelt vasúttársaságok alkotnak. A tanácsadó csoport az irányító testület bármely olyan javaslatáról véleményt nyilváníthat, amely hatással van e társaságokra. A tanácsadó csoport saját kezdeményezésre is adhat véleményt. Az irányító testületnek mindegyik véleményt figyelembe kell vennie. A végső döntést azonban az irányító testület hozza meg. Az irányító testület és a tanácsadó csoport közötti nézeteltérések esetén utóbbi az ügyvivő testülethez fordulhat. Az ügyvivő testület közvetítőként jár el, és álláspontjáról időben tájékoztatja az érdekelt feleket.

Módosítás  31

A Tanács álláspontja

7 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(6b) Az irányító testület kötelezi a folyosó működtetésében részt vevő pályahálózat-működtetőket az együttműködtethető informatikai alkalmazások, illetve a jövőben rendelkezésre álló alternatív megoldások használatára a nemzetközi menetvonal-kérelmek és a folyosón belüli nemzetközi forgalom irányításának kezelése érdekében.

Indokolás

Annak érdekében, hogy a menetrendek kialakítása és a forgalomirányítás terén javuljon a pályahálózat-működtetők közötti együttműködés, az irányító testület kötelezi a részt vevő pályahálózat-működtetőket a műszaki megoldások alkalmazására.

Módosítás  32

A Tanács álláspontja

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

b) a (3) bekezdésben említett közlekedési és forgalomelemzés főbb pontjai;

b) a (3) bekezdésben említett elemzés főbb pontjai;

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  33

A Tanács álláspontja

8 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) Az irányító testület rendszeres időközönként közlekedési és forgalomelemzést végez az árufuvarozási folyosó forgalmában észlelt és várható forgalmi változásokkal kapcsolatban, amely kiterjed a forgalom különböző típusaira, mind az árufuvarozás, mind a személyszállítás tekintetében.

(3) Az irányító testület közlekedési piaci elemzést végez az árufuvarozási folyosó forgalmában létrehozása következtében észlelt és várható forgalmi változásokkal kapcsolatban, amely kiterjed a forgalom különböző típusaira, mind az árufuvarozás, mind a személyszállítás tekintetében, és az elemzést rendszeres időközönként frissíti.

 

 

Az elemzés áttekinti továbbá az árufuvarozási folyosó létrehozásából eredő társadalmi-gazdasági költségek és előnyöket.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  34

A Tanács álláspontja

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(3a) Programot kell kidolgozni az árufuvarozási folyosó teljesítményének meghatározására és javítására. A program konkrétan tartalmazza a közös célokat, a kiválasztott műszaki megoldásokat, valamint mindazon beavatkozások ütemtervét, amelyeket a vasúti infrastruktúrán és annak berendezésein el kell végezni a 10–17. cikkben említett intézkedések összességének végrehajtásához. Ezen intézkedéseknek kerülniük, illetve minimalizálniuk kell bármilyen, a vasúti kapacitást érintő korlátozást.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás 35

A Tanács álláspontja

8 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) A megvalósítási tervnek figyelembe kell vennie a termináloknak az árufuvarozási folyosón zajló vasúti árufuvarozás igényei kielégítése érdekében történő fejlesztését.

(4) A megvalósítási tervnek figyelembe kell vennie a különösen az árufuvarozási folyosók mentén intermodális csomópontokként működő termináloknak az árufuvarozási folyosón zajló vasúti árufuvarozás igényei kielégítése érdekében történő fejlesztését. Ezen intézkedések között szerepelnie kell a regionális és helyi közigazgatási szervekkel folytatott együttműködésnek. Továbbá tekintetbe kell vennie a veszélyes áruk vasúti szállítására vonatkozó megfelelő biztonsági intézkedések végrehajtását.

Indokolás

Módosítás  36

A Tanács álláspontja

9 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

Az árufuvarozási folyosót valószínűleg majd használó kérelmezők megfelelő részvételének biztosítása érdekében az irányító testület konzultációs mechanizmusokat hoz létre. Különösen azt biztosítja, hogy a 8. cikkben említett megvalósítási terv ügyvivő testületnek történő benyújtása előtt konzultáljanak a kérelmezőkkel.

Az árufuvarozási folyosót valószínűleg majd használó kérelmezők megfelelő részvételének biztosítása érdekében az irányító testület konzultációs mechanizmusokat hoz létre. Különösen azt biztosítja, hogy a 8. cikkben említett megvalósítási terv igazgatóságnak történő benyújtása előtt konzultáljanak a kérelmezőkkel és képviseleti testületeikkel.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  37

A Tanács álláspontja

9 cikk – új bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Az irányító testület és a kérelmezők közötti nézeteltérés esetén a kérelmezők az ügyet a 18. cikkben meghatározott szabályozó szervezetekhez utalhatják.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  38

A Tanács álláspontja

10 cikk– 1 bekezdés – bevezető rész

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az irányító testület beruházási tervet dolgoz ki, azt rendszeres időközönként felülvizsgálja, és benyújtja az ügyvivő testületnek jóváhagyásra. Ez a terv a következőket foglalja magában:

(1) Az irányító testület az árufuvarozási folyosón megvalósuló indikatív közép- és hosszú távú beruházásokat is tartalmazó beruházási tervet dolgoz ki, azt rendszeres időközönként felülvizsgálja, és benyújtja az ügyvivő testületnek jóváhagyásra. Ez a terv a következőket foglalja magában:

Módosítás  39

A Tanács álláspontja

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(1a) Az (1) bekezdésben említett beruházási tervek ezenkívül az árufuvarozási folyosón közlekedő árufuvarozó vonatok kapacitásának növelésével, azaz a beazonosított szűk keresztmetszetek megszüntetésével, a meglévő infrastruktúra fejlesztésével és új infrastruktúra kialakításával kapcsolatos stratégiát is tartalmaznak. Ez a stratégia tartalmazhat az árufuvarozási folyosón közlekedő vonatok hosszának, nyomtávjának, rakszelvényének, sebességszabályozásának, vontatott rakományának vagy megengedett tengelyterhelésének növelésére irányuló intézkedéseket.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  40

A Tanács álláspontja

10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(1b) Az (1) bekezdésben említett beruházási terveket a 16. cikkben említett dokumentumban teszik közzé és rendszeresen frissítik. Ezek a dokumentumok az árufuvarozási folyosó végrehajtási tervének részét képezik.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  41

A Tanács álláspontja

11 cikk

A Tanács álláspontja

Módosítás

Az érintett pályahálózat-működtetők megfelelő módon és időkeretben összehangolják és közzéteszik az infrastruktúrával és az ahhoz kapcsolódó berendezésekkel kapcsolatos valamennyi olyan munkálat ütemtervét, amely az árufuvarozási folyosón rendelkezésre álló kapacitást korlátozná.

Az érintett pályahálózat-működtetők megfelelő módon és időkeretben, a 2001/14/EK irányelv 6. cikkének megfelelően összehangolják és közzéteszik az infrastruktúrával és az ahhoz kapcsolódó berendezésekkel kapcsolatos valamennyi olyan munkálat ütemtervét, amely az árufuvarozási folyosón rendelkezésre álló kapacitást korlátozná.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  42

A Tanács álláspontja

12 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az árufuvarozási folyosó irányítói testülete kijelöl vagy létrehoz egy közös szervet és/vagy egy a pályahálózat-működtetők közötti együttműködésén alapuló információs rendszert, amely lehetővé teszi a kérelmezőknek, hogy egy helyen, egyetlen művelettel kérjenek infrastruktúrakapacitást az árufuvarozási folyosón legalább egy határon áthaladó árufuvarozó vonatok számára (a továbbiakban: az egyablakos ügyintézési rendszer).

(1) Az árufuvarozási folyosó irányítói testülete kijelöl vagy létrehoz egy közös szervet, amely lehetővé teszi a kérelmezőknek, hogy egy helyen, egyetlen művelettel kérjenek és kapjanak válaszokat az árufuvarozási folyosón legalább egy határon áthaladó árufuvarozó vonatokkal kapcsolatos infrastruktúra-kapacitás tekintetében (a továbbiakban: egyablakos rendszer).

Módosítás 43

A Tanács álláspontja

12 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az egyablakos ügyintézési rendszer emellett alapvető információkat szolgáltat az infrastruktúrakapacitás elosztásáról, a 16. cikkben említett tájékoztatást is ideértve.

(2) A rendszer megmutatja a kérvény idején rendelkezésre álló infrastruktúra-kapacitást és jellemzőit olyan előre meghatározott paraméterek alapján, mint az árufuvarozási folyosón közlekedő vonatok engedélyezett sebessége, hossza, rakszelvénye vagy tengelyterhelése.

Módosítás 44

A Tanács álláspontja

12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(2a) Az egyablakos rendszer döntést hoz a 13. cikk (3) bekezdésében meghatározott könnyített árufuvarozó vonatok menetvonalaira vonatkozó kérelmek és a 13. cikk (5) bekezdésében meghatározott kapacitási tartalék tekintetében. A rendszer haladéktalanul tájékoztatja az illetékes pályahálózat-működtetőket e kérelmekről és a meghozott döntésről.

Módosítás  45

A Tanács álláspontja

12 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) Az egyablakos ügyintézési rendszer az infrastruktúrakapacitás iránti valamennyi kérelmet haladéktalanul továbbítja az illetékes pályahálózat-működtetőknek és adott esetben a 2001/14/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett elosztó szerveknek, amelyek az irányelv 13. cikkével és III. fejezetével összhangban határoznak a kérelemről.

(3) Azon infrastruktúra-kapacitás iránti kérelmek esetében, amelyek nem teljesíthetők a (2a) bekezdés alapján, az egyablakos ügyintézési rendszer az infrastruktúrakapacitás iránti kérelmet haladéktalanul továbbítja az illetékes pályahálózat-működtetőknek és adott esetben a 2001/14/EK irányelv 14. cikkének (2) bekezdésében említett elosztó szerveknek, amelyek az irányelv 13. cikkével és III. fejezetével összhangban határoznak a kérelemről és határozatukról tájékoztatják az egyablakos ügyintézési rendszert további feldolgozás céljából.

Módosítás  46

A Tanács álláspontja

12 cikk – 4 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(4) Az egyablakos ügyintézési rendszer tevékenységeinek átlátható és megkülönböztetéstől mentes feltételek alapján kell folyniuk. A 18. cikknek megfelelően e tevékenységek a szabályozó szervezetek ellenőrzése alatt állnak.

(4) (4) Az egyablakos ügyintézési rendszer tevékenységeinek átlátható feltételek alapján kell folyniuk; ennek érdekében nyilvántartást kell létrehozni, amely tartalmazza a kérelmek benyújtásának időpontját, a kérelmezők nevét, az általuk benyújtott dokumentumok és rendkívüli események részleteit. A nyilvántartás ingyenesen az összes érintett szereplő rendelkezésére áll a hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében. A 18. cikknek megfelelően e tevékenységek a szabályozó szervezetek ellenőrzése alatt állnak.

Módosítás  47

A Tanács álláspontja

12 a cikk (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

12a. cikk

Szabványos menetvonal-kategóriák az árufuvarozási folyosókon

 

(1) Az irányítási szerv meghatározza és rendszeresen naprakésszé teszi az árufuvarozó vonatok menetvonalainak az árufuvarozási folyosó teljes vonalán érvényes szabványos kategóriáit. E kategóriák legalább egyikének (a továbbiakban „könnyített árufuvarozás”) egy hatékony szállítási időt és garantált pontosságot biztosító menetvonalat kell magában foglalnia.

 

 

(2) A szabványos áruszállítási kategóriák meghatározásához alkalmazott kritériumokat az irányítási szerv a 2001/14/EK irányelv 2. cikkében meghatározott árufuvarozási folyosót várhatóan használó kérelmezőkkel történő konzultációt követően fogadja el.

Indokolás

Módosítás  48

A Tanács álláspontja

13 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A tagállamok a 2001/14/EK irányelv 14. cikkének (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban együttműködnek az infrastruktúrakapacitásnak az árufuvarozási folyosón belüli elosztására vonatkozó keret meghatározásában.

(1) Az árufuvarozási folyosó irányító testülete és a 7. cikk (6) bekezdésében említett tanácsadó csoport eljárásokat dolgoz ki a vasúti infrastruktúra- és a terminálkapacitás kiosztásának optimális összehangolására.

Módosítás  49

A Tanács álláspontja

13 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az irányító testület felméri az árufuvarozási folyosón közlekedő árufuvarozó vonatok kapacitási szükségleteit az e rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében említett közlekedési és forgalomelemzés, a korábbi és jelenlegi szolgálati menetrendekkel kapcsolatos infrastruktúrakapacitás iránti kérelmek, valamint a keretmegállapodások figyelembevételével.

(2) Az irányító testület felméri az árufuvarozási folyosón közlekedő árufuvarozó vonatok kapacitási szükségleteit a 8. cikk (3) bekezdésében említett közlekedési elemzés, a korábbi és jelenlegi szolgálati menetrendekkel kapcsolatos infrastruktúrakapacitás iránti kérelmek, valamint a keretmegállapodások figyelembevételével.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  50

A Tanács álláspontja

13 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) Az e cikk (2) bekezdésében leírt felmérés alapján az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői közösen, a 2001/14/EK irányelv 15. cikkében említett eljárás szerint és az eltérő forgalmi típusoknak, többek között a személyszállításnak a kapacitási szükségleteit tekintetbe véve meghatározzák és megszervezik az árufuvarozó vonatok előre meghatározott nemzetközi menetvonalait. Ezeket az előre meghatározott menetvonalakat legkésőbb három hónappal a kapacitáskérelmeknek a 2001/14/EK irányelv III. mellékletében meghatározott beérkezési határidejét megelőzően közzé kell tenni. Több különböző árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői szükség esetén összehangolhatják az érintett árufuvarozási folyosókon kapacitást nyújtó előre meghatározott nemzetközi menetvonalakat.

(3) Az e cikk (2) bekezdésében leírt felmérés alapján az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői közösen, a 2001/14/EK irányelv 15. cikkében említett eljárás szerint és az eltérő forgalmi típusoknak, többek között a személyszállításnak a kapacitási szükségleteit tekintetbe véve meghatározzák és megszervezik az árufuvarozó vonatok előre meghatározott nemzetközi menetvonalait. Ezen előre meghatározott menetvonalak között a rendelkezésre álló kapacitásnak megfelelően több könnyített árufuvarozási menetvonalnak kell lennie. Ezeket az előre meghatározott menetvonalakat legkésőbb három hónappal a kapacitáskérelmeknek a 2001/14/EK irányelv III. mellékletében meghatározott beérkezési határidejét megelőzően közzé kell tenni. Több különböző árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői szükség esetén összehangolhatják az érintett árufuvarozási folyosókon kapacitást nyújtó előre meghatározott nemzetközi menetvonalakat.

Módosítás  51

A Tanács álláspontja

13 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(5) A pályahálózat-működtetők – amennyiben azt a piaci igény és az e cikk (2) bekezdésében említett felmérés indokolja – közösen meghatározzák az árufuvarozási folyosókon közlekedő nemzetközi árufuvarozó vonatoknak fenntartott kapacitástartalékot, tekintetbe véve az eltérő forgalmi típusoknak, beleértve a személyszállításnak a kapacitási szükségleteit, és e tartaléknak rendelkezésre kell állnia a végleges szolgálati menetrenden belül annak érdekében, hogy gyorsan és megfelelő módon reagálni tudjanak a 2001/14/EK irányelv 23. cikkében említett, kapacitás iránti eseti kérelmekre. Ezt a kapacitást fenn kell tartani a tervezett határidejét megelőző, az irányító testület által meghatározott határidőig. A határidő nem haladhatja meg a 90 napot.

(5) A pályahálózat-működtetők – amennyiben azt a piaci igény és az e cikk (2) bekezdésében említett felmérés indokolja – közösen meghatározzák az árufuvarozási folyosókon közlekedő nemzetközi árufuvarozó vonatoknak fenntartott kapacitástartalékot, figyelemmel az eltérő forgalmi típusokra, beleértve a személyszállításnak a kapacitási szükségleteit, és e tartaléknak rendelkezésre kell állnia a végleges szolgálati menetrenden belül annak érdekében, hogy gyorsan és megfelelő módon reagálni tudjanak a 2001/14/EK irányelv 23. cikkében említett, kapacitás iránti eseti kérelmekre. Ezt a kapacitást fenn kell tartani a tervezett határidejét megelőző, az irányító testület által meghatározott határidőig. A határidő nem haladhatja meg a 30 napot.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  52

A Tanács álláspontja

13 cikk – 5 cikk – 2 albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

A kapacitástartalékot a (2) bekezdésben meghatározott felmérés alapján kell meghatározni. A kapacitástartalék csak akkor bocsátható rendelkezésre, ha valódi piaci igény van rá.

törölve

Módosítás  53

A Tanács álláspontja

13 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(6a) A pályahálózat-működtetők használati feltételeikbe kötelesek egy odaítélt de végül nem használt menetvonalra vonatkozó díjat beépíteni. E díj nagyságrendjének megfelelőnek, eltérítőnek és hatékonynak kell lennie.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  54

A Tanács álláspontja

13 cikk – 7 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(7) A vis major esetét leszámítva az e cikk szerint árufuvarozási művelet számára odaítélt menetvonalat kevesebb mint egy hónappal a szolgálati menetrendben tervezett ideje előtt nem lehet törölni, kivéve ha az érintett kérelmező hozzájárul a menetvonal törléséhez. Ez esetben az érintett pályahálózat-működtetőnek törekednie kell arra, hogy a kérelmező számára megegyező minőségű és megbízhatóságú menetvonalat javasoljon, amelyet a kérelmezőnek jogában áll elfogadni vagy elutasítani. Ez a rendelkezés nem sérti a kérelmezőnek a 2001/14/EK irányelv 19. cikke (1) bekezdésében említett megállapodások szerinti jogait.

(7) A vis major esetét, valamint a vasútvonal biztonsági okokból történő lezárásának vagy rövid határidejű munkák elvégzésének esetét leszámítva az e cikk szerint könnyített árufuvarozási művelet számára odaítélt menetvonalat kevesebb mint három hónappal a szolgálati menetrendben tervezett ideje előtt nem lehet törölni, ha az érintett kérelmező nem járul hozzá a menetvonal törléséhez. Ez esetben az érintett pályahálózat-működtetőnek törekednie kell arra, hogy a kérelmező számára megegyező minőségű és megbízhatóságú menetvonalat javasoljon, amelyet a kérelmezőnek jogában áll elfogadni vagy elutasítani. Ez a rendelkezés nem sérti a kérelmezőnek a 2001/14/EK irányelv 19. cikke (1) bekezdésében említett megállapodások szerinti jogait. A kérelmező az ügyet minden esetben a szabályozó hatóság elé terjesztheti.

Módosítás  55

A Tanács álláspontja

13 cikk – 8 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(8) Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői és a 7. cikk (6) bekezdésében említett tanácsadó csoport eljárásokat alakít ki a kapacitáselosztás pályahálózat-működtetők közötti optimális összehangolásának biztosítására, mind a 12. cikk (1) bekezdésében említett, mind pedig az érintett pályahálózat-működtetők által kapott kérelmek tekintetében. Ennek során figyelembe kell venni a terminálok hozzáférhetőségét is.

(8) Az árufuvarozási folyosó irányító testülete és a 7. cikk (6) és (6a) bekezdésében említett tanácsadó csoportok eljárásokat alakítanak ki a kapacitáselosztás pályahálózat-működtetők közötti optimális összehangolásának biztosítására, mind a 12. cikk (1) bekezdésében említett, mind pedig az érintett pályahálózat-működtetők által kapott kérelmek tekintetében. Ennek során figyelembe kell venni a terminálok hozzáférhetőségét is.

Módosítás  56

A Tanács álláspontja

13 a cikk (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

13a. cikk

 

Engedélyezett kérelmezők

 

A 2001/14/EK irányelv 16. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a vasúttársaságokon és a vasúttársaságok nemzetközi csoportosulásain kívüli kérelmezők is kérhetnek áruszállítási célú menetvonalat, ha ez utóbbi az árufuvarozási folyosó számos szakaszát érinti.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  57

A Tanács álláspontja

14 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői eljárásokat alakítanak ki az árufuvarozási folyosó vonalán lebonyolított forgalom irányításának összehangolására és eljárásokat alakíthatnak ki a több különböző árufuvarozási folyosó vonalán lebonyolított forgalom irányításának összehangolására.

(1) Az árufuvarozási folyosó irányító testülete eljárásokat alakít ki az árufuvarozási folyosó vonalán lebonyolított forgalom irányításának összehangolására.

Módosítás  58

A Tanács álláspontja

14 cikk – 1 bekezdés – új albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Az összekapcsolt árufuvarozási folyosók irányító testületei eljárásokat alakítanak ki a több árufuvarozási folyosó vonalán lebonyolított forgalom irányításának összehangolására.

Módosítás  59

A Tanács álláspontja

15 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az irányító testület a menetrendi pontosságra vonatkozó közös célokat és/vagy a forgalomirányításra vonatkozó iránymutatásokat fogad el arra az esetre, ha az árufuvarozási folyosón a vonatok mozgásában zavar lépne fel.

(1) Az irányító testület meghatározza és a 2001/14/EK irányelv 3. cikke és I. melléklete szerinti vasúthálózat-használati feltételekben közzéteszi az elsőbbségi szabályokat a forgalmi zavar esetére az árufuvarozási folyosón közlekedő különböző forgalmi típusok tekintetében.

Módosítás  60

A Tanács álláspontja

15 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az érintett pályahálózat-működtetők az e cikk (1) bekezdésében említett közös célokkal és/vagy iránymutatásokkal összhangban elsőbbségi szabályokat dolgoznak ki az árufuvarozási folyosók felelősségük alá tartozó részében közlekedő különböző forgalmi típusok tekintetében. Ezeket az elsőbbségi szabályokat a vasúthálózatnak a 2001/14/EK irányelv 3. cikkében említett használati feltételeiben közzé kell tenni.

törölve

Módosítás  61

A Tanács álláspontja

15 cikk – 3 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(3) Az elsőbbségi szabályok megállapítására vonatkozó elvekben meg kell határozni legalább azt, hogy lehetőség szerint ne módosuljon a 13. cikk (3) és (5) bekezdésében említett menetvonal, amelyet a szolgálati menetrendben tervezett idejüknek megfelelő árufuvarozó vonatok számára osztottak ki. Az elsőbbségi szabályok megállapítására vonatkozó elveknek azt kell célozniuk, hogy – figyelembe véve valamennyi forgalmi típus igényeit – a teljes hálózatra vonatkoztatott menetrend helyreállításának ideje a lehető legrövidebb legyen. A pályahálózat-működtetők e célból összehangolhatják a különböző forgalmi típusok irányítását a különböző árufuvarozási folyosók mentén.

(3) Az elsőbbségi szabályok megállapítására vonatkozó elvekben meg kell határozni legalább azt, hogy lehetőség szerint ne módosuljon a 12a. cikk (1) bekezdésében említett menetvonal, amelyet a szolgálati menetrendben tervezett idejüknek megfelelő árufuvarozó vonatok számára osztottak ki. Az elsőbbségi szabályok megállapítására vonatkozó elveknek azt kell célozniuk, hogy – figyelembe véve valamennyi forgalmi típus igényeit – a teljes hálózatra vonatkoztatott menetrend helyreállításának ideje a lehető legrövidebb legyen. A pályahálózat-működtetők e célból összehangolhatják a különböző forgalmi típusok irányítását a különböző árufuvarozási folyosók mentén.

Módosítás  62

A Tanács álláspontja

16 cikk – c pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

c) a 13. cikk (8) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárásokkal kapcsolatos információk; és

c) a 12., 13., 13a., 14. és 15. cikkben említett eljárásokkal kapcsolatos információk; és

Módosítás  63

A Tanács álláspontja

17 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az árufuvarozási folyosó pályahálózat-működtetői elősegítik a 2001/14/EK irányelv 11. cikkében említett teljesítményösztönző rendszerek közötti összeegyeztethetőséget.

(1) Az árufuvarozási folyosó irányító testülete biztosítja a koherenciát az árufuvarozási folyosó vonalán érvényben lévő, a 2001/14/EK irányelv 11. cikkében említett teljesítményösztönző rendszerek között. A koherencia ellenőrzését a szabályozó szervek végzik, amelyek az ellenőrzés során a 18. cikk (1) bekezdésével összhangban együttműködnek egymással.

Módosítás  64

A Tanács álláspontja

17 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(1a) Az árufuvarozási folyosón nyújtott nemzetközi és belföldi árufuvarozási szolgáltatások minőségének és kapacitásának mérése céljából az irányító testület és a 7. cikk (6) bekezdésében említett tanácsadó csoport meghatározza az árufuvarozási folyosó teljesítménymutatóit, és legalább évente egy alkalommal közzéteszi azokat. Az említett mutatók alkalmazási szabályait adott esetben a 19. cikk (3) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  65

A Tanács álláspontja

18 cikk – 1 bekezdés – új albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Az irányító testület és a nemzetközi kapacitás odaítélésében érdekelt más harmadik felek kötelesek azonnali hatállyal valamennyi, a felelősségi körükbe tartozó nemzetközi menetvonalra és kapacitásra vonatkozó információt az illetékes ellenőrző szervek tudomására hozni.

Módosítás  66

A Tanács álláspontja

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

(1a) A 2001/14/EK irányelv 30. cikkében említett szabályozó szervezetek biztosítják különösen a folyosóhoz való megkülönböztetéstől mentes hozzáférést, és ők képezik a 30. cikkének (2) bekezdésében előírt jogorvoslati szervezeteket. Az európai vasúti fuvarozási piacon belüli szabad és tisztességes verseny előmozdítása érdekében hasonló szabályozási szintet kell létrehozni európai szinten. A szabályozó szervezeteknek könnyen elérhetőnek kell lenniük a gazdasági szereplők számára. A szabályozó szervezeteknek képesnek kell lenniük a független és hatékony döntéshozatalra. E szervezeteknek megfelelő pénzügyi erőforrásokkal és hozzáértő személyzettel kell rendelkezniük ahhoz, hogy minden panaszt a szükséges információk kézhezvételét követő két hónapon belül kivizsgálhassanak.

Indokolás

Az eltérő szabályozási normák veszélyeztetik a tisztességes versenyt a vasúti fuvarozás piacán. A folyosóhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása érdekében az összes tagállamban összemérhető szintű szabályozást kell kialakítani.

Módosítás  67

A Tanács álláspontja

18 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Valamely kérelmezőnek a nemzetközi árufuvarozási szolgáltatásokkal kapcsolatos, szabályozó szervezetnek benyújtott panasza esetén, illetve valamely szabályozó szervezet által végzett, saját kezdeményezésű vizsgálat keretében a szabályozó szervezet konzultációt folytat valamennyi olyan tagállam szabályozó szervezeteivel, amelyen keresztül a szóban forgó nemzetközi vasúti árufuvarozási menetvonal áthalad, és határozatának meghozatala előtt ezektől a szabályozó szervezetektől megkér valamennyi szükséges információt.

(2) Valamely kérelmezőnek a nemzetközi árufuvarozási szolgáltatásokkal kapcsolatos panasza esetén, illetve hivatalból végzett vizsgálat keretében az érintett ellenőrző szerv konzultációt folytat azon tagállamok ellenőrző szervével, amelyek területén a szóban forgó árufuvarozási folyosó áthalad, és határozatának meghozatala előtt megkéri a szükséges információkat. A többi ellenőrző szerv átad minden olyan információt, amelyhez az alkalmazandó nemzeti jog szerint maga is hozzáférhet. Adott esetben az ellenőrző szerv, amelyhez a panaszt benyújtották vagy a hivatalból végzett vizsgálatot megindító ellenőrző szerv az érintett felekkel kapcsolatos intézkedések meghozatala érdekében átadja az ügyet az illetékes ellenőrző szervnek, a 2001/14/EK irányelv 30. cikkének (5) és (6) bekezdésében megállapított eljárással összhangban.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  68

A Tanács álláspontja

20 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 4. cikk (8) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. Ez a felhatalmazás az ezen irányelv hatályba lépését követő ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb 6 hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 21. cikk szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra automatikusan meghosszabbodik.

(1) A Bizottság felhatalmazást kap a 3. cikk (2) bekezdésének a) és b) pontjában, a 4. cikk (5) és (6) bekezdésében és a 4. cikk (9) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amely felhatalmazás az e rendelet hatálybalépését követő ötéves időtartamra vonatkozik. A Bizottság legkésőbb 6 hónappal az ötéves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács a 21. cikk szerint nem vonja vissza a felhatalmazást, akkor az a korábbinak megfelelő időtartamra automatikusan meghosszabbodik.

Indokolás

A módosítás összehangolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szöveget az intézmények között más ügyekben kialakult megállapodásnak megfelelő szöveggel.

Módosítás  69

A Tanács álláspontja

21 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja a 20. cikkben említett felhatalmazást.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 20. cikkben említett felhatalmazást.

Indokolás

A módosítás összehangolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szöveget az intézmények között más ügyekben kialakult megállapodásnak megfelelő szöveggel.

Módosítás  70

A Tanács álláspontja

21 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) Az az intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntése érdekében, hogy vissza kívánja-e vonni a felhatalmazást, legkésőbb a végső határozat meghozatala előtt egy hónappal tájékoztatja arról a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve a visszavonás tárgyát képező felhatalmazást, valamint a visszavonás indokait.

(2) Az az intézmény, amely a felhatalmazás visszavonásának eldöntésére irányuló belső eljárást indított, igyekszik a végső döntés meghozatala előtt ésszerű időn belül tájékoztatni a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve azokat az átruházott hatásköröket, amelyeket a visszavonás érinthet, valamint a visszavonás lehetséges okait.

Indokolás

A módosítás összehangolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szöveget az intézmények között más ügyekben kialakult megállapodásnak megfelelő szöveggel.

Módosítás  71

A Tanács álláspontja

22 cikk – 1 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben a bejelentés időpontjától kezdődő háromhónapos határidőn belül.

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés időpontját követő két hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben.

Indokolás

A módosítás összehangolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szöveget az intézmények között más ügyekben kialakult megállapodásnak megfelelő szöveggel.

Módosítás  72

A Tanács álláspontja

22 cikk – 1 bekezdés – új albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

Indokolás

A módosítás összehangolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szöveget az intézmények között más ügyekben kialakult megállapodásnak megfelelő szöveggel.

Módosítás  73

A Tanács álláspontja

22 cikk – 2 bekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

(2) A felhatalmazáson alapuló jogi aktus az abban megállapított időpontban hatályba lép, amennyiben a fenti határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem kifogásolja az adott felhatalmazáson alapuló jogi aktust, vagy ha az Európai Parlament és a Tanács ezt az időpontot megelőzően egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem emel kifogást.

(2) Ha a fenti határidő leteltéig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, akkor azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az ott megjelölt időpontban hatályba lép.

Indokolás

A módosítás összehangolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szöveget az intézmények között más ügyekben kialakult megállapodásnak megfelelő szöveggel.

Módosítás  74

A Tanács álláspontja

22 cikk – 2 bekezdés – új albekezdés

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az említett időszak lejárta előtt is ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az az említett időszak lejárta előtt hatályba léphet, amennyiben mind az Európai Parlament, mind a Tanács értesítette a Bizottságot arról, hogy nem szándékozik kifogást emelni.

Indokolás

A módosítás összehangolja a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó szöveget az intézmények között más ügyekben kialakult megállapodásnak megfelelő szöveggel.

Módosítás  75

A Tanács álláspontja

24 a cikk (új)

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

24a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

Amennyiben a TEN-T programmal kapcsolatos iránymutatásoknak az 1692/96/EK határozat 21. cikkében szereplő eljárásokkal összhangban történő felülvizsgálata esetében a Bizottság úgy ítéli meg, hogy indokolt e rendeletet az említett iránymutatásokhoz hozzáigazítani, e rendelet módosítására irányuló javaslatot terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. Ehhez hasonlóan az e rendelet értelmében hozott bizonyos határozatok magukban foglalhatják a TEN-T-iránymutatások felülvizsgálatának szükségességét.

Indokolás

A módosítás célja, hogy újra bevezesse a Parlament első olvasatát.

Módosítás  76

A Tanács álláspontja

I melléklet – 4 pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

Sines-Lisszabon/Leixões

Sines–Lisboa/Leixões

–Madrid–San Sebastian–Bordeaux–Párizs-Metz

–Madrid–Bilbao–San Sebastian–Bordeaux–Paris/Le Havre/Metz

Sines–Elvas/Algeciras

Sines–Elvas/Algeciras

Indokolás

Mivel Le Havre kikötője fontos szerepet játszik a konténerszállításban (a francia kikötőkben kezelt konténerek 63%-a), és mivel meg kell erősíteni a koordinációt a Szajna-tengely három nagy kikötője között (Párizs–Rouen–Le Havre), Le Havre említése a szövegben előmozdítja majd a gazdasági tevékenységek koherens fejlődését, valamint a tengelyt képező városok hátországának kibővítését. Ez összhangban van az előadó 16. módosításával, a Tanács közös álláspontjával, valamint az Európai Parlamentnek a TEN-T-politika jövőjéről szóló saját kezdeményezésű jelentésében megfogalmazott ajánlásaival.

Módosítás  77

A Tanács álláspontja

I melléklet – 5 pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

Gdynia–Katowice–Ostrava/Zsolna (Žilina)–Bécs–Trieszt/ Koper

Gdynia-Varsó-Katowice-Ostrava/Zsolna-Pozsony/Bécs- Graz - Klagenfurt - Udine- Velence/ Trieszt/Koper - Bologna/Ravenna

Indokolás

A Baltikum–Adria folyosó, a VI. páneurópai folyosó, valamint a TEN-T PP 23. és 25. alapján 2006-ban már született miniszteri szintű előzetes tervezet az 5. számú árufuvarozási folyosóra vonatkozólag (csatolva lásd a miniszterek által aláírt szándéknyilatkozatot). A Tanács álláspontjának I. melléklete nem tesz említést azokról a Bécs és Trieszt közötti szakaszon található jelentős városokról, amelyeket a miniszteri szándéknyilatkozat már az útvonal részeként említ.

Módosítás  78

A Tanács álláspontja

I melléklet – 6 pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

Almería–Valencia/Madrid–Zaragoza/Barcelona–Marseille–Lyon–Torino–Udine–Trieszt/ Koper–Ljubljana–Budapest–Záhony (magyar–ukrán határ)

Almería-Valencia/ Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Torino - Milánó-Verona - Padova/Velence - Trieszt/Koper-Ljubljana-Budapest-Záhony (magyar–ukrán határ)

Indokolás

A TENT-T PP 6 vonalon található 6. árufuvarozási folyosóban Torino és Trieszt között folytonossági hiány van, míg a PP 6 pontosabb útvonalat jelent Észak-Olaszországban.

Módosítás  79

A Tanács álláspontja

I melléklet – 8 pont

A Tanács álláspontja

Módosítás

DE, NL, BE, PL, LT Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen-Aachen/Berlin-Varsó-Terespol (lengyel-belarusz határ)/Kaunas

DE, NL, BE, PL, LT, LV, EST Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen-Aachen/Berlin-Varsó-Terespol (lengyel-belarusz határ)/Kaunas-Riga-Tallinn

Módosítás  80

A Tanács álláspontja

I melléklet – 1 lábjegyzet

A Tanács álláspontja

Módosítás

1 A „/” alternatív utakat jelez.

1 A „/” alternatív utakat jelez. A TEN-T elsőbbséget élvező projektjeivel összhangban a 4. és 6. számú útvonalaknak a jövőben a 16. sz. projekttel kell kiegészülniük a Sines/Algeciras-Madrid-Párizs vasúti tengelyen, amely egy mélyen fekvő alagúton keresztül áthalad a Pireneusok középső részén.

Módosítás  81

A Tanács álláspontja

II melléklet

A Tanács álláspontja

Módosítás

 

Melléklet törölve

  • [1]  Elfogadott szövegek, 2009.4.23., P6_TA(2009)0285.
  • [2]  A 2009. július 15-i vélemény.
  • [3]  A 2009. október 7-i vélemény.

INDOKOLÁS

A közlekedés területén az európai politikákat az elmúlt évtizedben a liberalizáció jellemezte. Ezzel párhuzamosan a szállítás növekedése állandó volt, különösen az árufuvarozási ágazatban. Annak ellenére azonban, hogy a Bizottságnak az „Európai közlekedéspolitika 2010–re: Ideje dönteni” címmel 2001-ben közzétett fehér könyve elismerte a vasúti szállítás kulcsszerepét az európai közlekedési hálózatban, az árufuvarozáson belül a vasút piaci részesedése folyamatosan csökkent: 2005-ben csak az árufuvarozási piac 10%–át tette ki, miközben az 1970-es években még 20% volt ez az arány. A közlekedési ágazatnak az elmúlt évtizedben tapasztalható megváltozó környezete ezekre a nehézségekre részben magyarázatot adhat, mivel a három vasúti csomag keretében egyre nagyobb mértékben megnyitott nemzeti vasúti piacokat nem kísérte megfelelő harmonizáció, illetve a nemzeti vasúti rendszerek közötti szinergia. A vasúti árufuvarozási piacnak most kell szembenéznie szolgáltatási minősége fejlesztésének kihívásával, mivel ezek elmaradása hátrányt jelent az árufuvarozásban a többi szállítási móddal szemben.

A Bizottság európai árufuvarozási folyosók létrehozására irányuló javaslata

Annak érdekében, hogy e kihívásnak megfeleljen, a Bizottság az áruk szállítása megfelelőbb kezelésének elgondolását azzal segítette elő, hogy 2008 decemberében a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról szóló rendeletre tett javaslatot. A Bizottság javaslatának célja nemzetközi vasúti árufuvarozási folyosókra, különösen ezek kiválasztására és igazgatási szervezetére vonatkozó szabályok meghatározása volt. Meghatározta az árufuvarozási folyosók tagállamok általi kiválasztásának szabályait, és meghatározta irányító szerveiket. Legalább két tagállamot kell összekötniük, és a folyosó része lesz a TEN–T-nek. Ezeknek a folyosóknak társadalmi-gazdasági elemzés alapján a vasúti árufuvarozás jelentős fejlődését kell lehetővé tenniük.

Emellett támogatta az útvonalak kiosztásának, a forgalomirányításnak és folyosókra irányuló beruházásoknak a pályahálózat-működtetők közötti összehangolt működtetését. Olyan szabályokat és eszközöket javasolt az árufuvarozási folyosók működtetésével összefüggésben, mint amilyen az egyablakos rendszer létrehozása a menetvonalak kérelmezésére. A nagyon időérzékeny árukra vonatkozó „elsőbbségi szállítás” kategóriáját az irányító testület határozta volna meg. A forgalomirányításra és különösen forgalmi zavar esetén az „elsőbbségi szállítás” elsőbbségére vonatkozó szabályokat a pályahálózat-működtetők határozták volna meg.

Az Európai Parlament e javaslatra az első olvasatban álláspontját 2009 áprilisában fogadta el, amely nagymértékben támogatta a Bizottságot abban a célkitűzésben, hogy egy versenyképes vasúti árufuvarozási hálózatot hozzanak létre az Európai Uniót behálózó folyosók létrehozása útján. Az „elsőbbségi szállítás” fogalmát felváltva az elsőbbségi szabályok működése során nagyobb rugalmasságot biztosítottak, és a menetvonalak elosztása a piaci igényekkel és az irányító testület által meghatározott szabályozási elvekkel összhangban történt volna. A Parlament emellett néhány változtatást hajtott végre a folyosók irányító testületeinek szervezete tekintetében a vasúttársaságok konzultatív jellegű részvételével és egy nemzeti tagokból álló ügyvivő testület létrehozásával.

A Tanács álláspontja az első olvasatban

A Tanácsban politikai megállapodásra jutottak 2009 júniusában, amelyet hivatalosan 2010. február 22-én fogadtak el. A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a komitológiai eljárásnak megfelelően a szöveg számos rendelkezését kellett módosítani.

A Tanácsban született megállapodás alapján a rendelettervezetet érintő fő változtatás arra vonatkozott, hogy a szöveg új mellékletben felsorolt kezdeti árufuvarozási folyosókat legkésőbb három, kivételesen öt évvel a rendelet hatálybalépését követően kell létrehozni. Javaslat született a további folyosók létrehozására, valamint a létező folyosók módosítására vagy meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokra is.

A Tanács első olvasatban kialakított álláspontja megkísérli összehangolni a vasúti árufuvarozást szolgáló kapacitástartalékokat a rendes személyszállítással, megemlítve az személyszállítás kapacitásigényét a vasúti áruszállításra vonatkozó rendelettervezetben.

A Tanács szövege törölte a vasúttársaságokon kívüli kérelmezők azon jogát, hogy árufuvarozásra szolgáló menetvonalakat kérelmezhessenek, csak abban az esetben megengedve azt, ha ezek a vonalak olyan tagállamban találhatóak, ahol a nemzeti jog ezeket a kérelmeket elismeri.

A folyosók szervezése tekintetében a Tanács azt javasolta, hogy a folyosót működtető igazgatási szervet a pályahálózat-működtetőkből álló irányító testületre, valamint a tagállamok lépviselőiből álló ügyvivő testületre osszák fel, amely a Parlament első olvasatához képest további hatáskörökkel rendelkezik.

Az előadó álláspontja

Az előadó olyan ajánlást javasol, amelynek célja a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjának módosítása a Parlament első olvasatban elfogadott álláspontjának figyelembevételével. A közös álláspont egyes szempontjai, mint például az ügyvivői testületnek a már a Parlament által is javasolt létrehozása, összeegyeztethetők a Parlament első olvasatával.

Az előadó megkísérelte a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjában újból érvényesíteni azokat a parlamenti módosításokat is, amelyek a vasúttársaságoknak az irányító testületben való részvételére, a beruházási tervekre és a jogosult kérelmezőknek a folyosókhoz való hozzáférésére vonatkoztak. Ennél is fontosabb, hogy előadó javasolta a szállítások sajátos kategóriájára („könnyített árufuvarozás”) vonatkozó, a Tanács által törölt hivatkozásoknak, valamint a Parlamentnek a menetvonalak előzetes értékelés alapján történő elosztásával kapcsolatos egyes módosításainak a visszaillesztését is.

Végül az előadó a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjához képest új szövegezést javasolt:

– az egyablakos rendszert az előadó kulcsfontosságú rendelkezésnek tekinti a rendeletben, és szövegezési javaslatot tesz arra, hogy megerősítsék annak alkalmazását a menetvonalak elosztásában;

– a folyosók kiválasztását illetően néhány kritérium módosítására kerül sor, továbbá ezek a II. mellékletből új cikkbe kerülnek. A folyosók listájának érvényesítése és a további folyosók kiválasztása a Tanács által javasoltnál szorosabb menetrend szerint történik a rendelet gyorsabb végrehajtása érdekében;

– a rendelettervezetben szerepelnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó korábbi komitológiai eljárásokat érintő, a Lisszaboni Szerződésen alapuló módosítások.

ELJÁRÁS

Cím

A versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózat (EGT–vonatkozású szöveg)

Hivatkozások

11069/5/2009 – C7–0043/2010 – 2008/0247(COD)

Az EP 1. olvasatának dátuma – P szám

23.4.2009                     T6–0285/2009

A Bizottság javaslata

COM(2008)0852 – C6–0509/2008

A közös álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

25.2.2010

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

25.2.2010

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Marian–Jean Marinescu

1.9.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

5.10.2009

1.3.2010

23.3.2010

3.5.2010

Az elfogadás dátuma

4.5.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

30

2

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter–Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian–Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Silvia–Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Nathalie Griesbeck, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann–Kool, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke