Procedūra : 2008/0247(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0162/2010

Pateikti tekstai :

A7-0162/2010

Debatai :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Balsavimas :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0203

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 820kWORD 580k
17.5.2010
PE 439.390v03-00 A7-0162/2010

dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkelių tinklu

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Marian-Jean Marinescu

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkelių tinklu

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą (11069/5/2009– C7‑0043/2010),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0852),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 71 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6‑509/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą(1),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–   atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę(3),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A7‑0162/2010),

1.  priima per antrąjį svarstymą toliau nurodytą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

Pakeitimas  1

Tarybos pozicija

4 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

4) Atvėrus krovinių vežimo geležinkeliais rinką, naujiems operatoriams atsirado galimybė patekti į geležinkelių tinklą. Siekiant optimizuoti tinklo naudojimą ir užtikrinti jo patikimumą, tikslinga nustatyti papildomas infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimo paskirstant tarptautinius traukinių maršrutus krovininiams traukiniams stiprinimo procedūras;

4) Nors atvėrus krovinių vežimo geležinkeliais rinką, naujiems operatoriams atsirado galimybė patekti į geležinkelių tinklą, rinkoje nepakako ir šiuo metu nepakanka mechanizmų, kuriuos naudojant būtų galima organizuoti, reguliuoti krovinių vežimą geležinkeliais ir užtikrinti jo saugumą. Siekiant optimizuoti tinklo naudojimą ir užtikrinti jo patikimumą, tikslinga nustatyti papildomas procedūras, skirtas infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimui paskirstant tarptautinius traukinių maršrutus krovininiams traukiniams stiprinti;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  2

Tarybos pozicija

5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5) 2008 m. balandžio 7–8 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo padaryta išvada, kad reikia skatinti veiksmingą infrastruktūros naudojimą ir prireikus gerinti geležinkelių infrastruktūros pajėgumus pasitelkiant Europos ir nacionalinio lygių priemones, visų pirma teisės aktus.

Išbraukta.

Pakeitimas  3

Tarybos pozicija

8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

8) Šis reglamentas neturėtų daryti įtakos infrastruktūros valdytojų teisėms ir pareigoms, numatytoms Direktyvoje 91/440/EEB ir Direktyvoje 2001/14/EB, taip pat, atitinkamais atvejais, Direktyvos 2001/14/EB 14 straipsnio 2 dalyje nurodytų paskirstymo įstaigų teisėms ir pareigoms. Todėl šie teisės aktai lieka galioti, įskaitant krovinių vežimą koridoriais reglamentuojančias nuostatas, susijusias su infrastruktūros valdytojų teise priimti arba atmesti juridinių asmenų, išskyrus geležinkelio įmones, paraiškas dėl pajėgumų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis dėl ankstesnių direktyvų galiojimo yra nereikalinga. Be to, dėl jos atsiranda painiavos, susijusios su galimybe teikti paraiškas, numatyta ne tik geležinkelio įmonėms, bet ir kitiems patvirtintiems pareiškėjams.  

Pakeitimas  4

Tarybos pozicija

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

8a) Kuriant krovinių vežimo koridorius prireikus reikėtų atkreipti dėmesį į būtinybę užtikrinti geresnes jungtis su trečiųjų šalių geležinkelių infrastruktūra.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  5

Tarybos pozicija

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

8b) Kuriant krovinių vežimo koridorių reikėtų užtikrinti koridoriaus nenutrūkstamumą, numatant būtinas esamų įvairių geležinkelio infrastruktūrų jungtis ir paskirstant visam krovinių vežimo koridoriumi maršrutui būtinus pajėgumus.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti nenutrūkstamumą užtikrinant reikiamas esamų įvairių geležinkelių infrastruktūrų jungtis ir suteikiant būtinus pajėgumus visame krovinių vežimo koridoriaus maršrute.

Amendment  6

Tarybos pozicija

9 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

9) Tarptautiniai geležinkelių koridoriai, skirti konkurencingam krovinių vežimui Europos geležinkelių tinklu, turėtų būti sukurti taip, kad atitiktų Transeuropinio transporto tinklą (toliau - TEN-T) ir (arba) Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (toliau – ERTMS) koridorius. Šiuo tikslu būtina koordinuoti tinklų plėtojimą, visų pirma integruoti tarptautinius krovinių vežimo geležinkeliais koridorius į esamus TEN-T ir ERTMS koridorius. Be to, Sąjungos lygiu reikėtų nustatyti suderintas šiems krovininio transporto koridoriams taikomas taisykles. Prireikus, šių koridorių sukūrimui turėtų būti teikiama finansinė parama pagal TEN-T, mokslinių tyrimų ir Marco Polo programas, taip pat vykdant kitą Sąjungos politiką bei naudojant kitas, pavyzdžiui, Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, lėšas.

9) Tarptautiniai krovinių vežimo geležinkeliais koridoriai, sudarantys konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklą, turi būti sukurti taip, kad būtų užtikrintas suderinamumas su Transeuropiniu transporto tinklu (toliau - TEN-T) ir (arba) Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos (toliau - ERTMS) koridoriais. Šiuo tikslu būtina koordinuoti tinklų plėtojimą, visų pirma integruoti tarptautinius krovinių vežimo geležinkeliais koridorius į esamus TEN-T ir ERTMS koridorius. Be to, Sąjungos lygiu reikėtų nustatyti suderintas šiems krovininio transporto koridoriams taikomas taisykles ir skatinti tylesnių krovininių traukinių projektus. Prireikus, šių koridorių sukūrimui turėtų būti teikiama finansinė parama pagal TEN‑T, mokslinių tyrimų ir Marco Polo programas, taip pat vykdant kitą Sąjungos politiką bei naudojant kitas, pavyzdžiui, Europos investicijų banko, Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo, lėšas.

Pakeitimas  7

Tarybos pozicija

12 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

12) Siekiant skatinti valstybių narių ir infrastruktūros valdytojų veiklos koordinavimą turėtų būti sukurta tinkama kiekvieno krovinių vežimo koridoriaus valdymo struktūra, atsižvelgiant į poreikį išvengti dubliavimo su esamomis valdymo struktūromis;

12) Siekiant skatinti valstybių narių, infrastruktūros valdytojų ir geležinkelio įmonių veiklos koordinavimą, taip pat siekiant užtikrinti koridorių nenutrūkstamumą, turėtų būti sukurta tinkama kiekvieno krovinių vežimo koridoriaus valdymo struktūra, atsižvelgiant į poreikį išvengti dubliavimo su esamomis valdymo struktūromis;

Pakeitimas      8

Tarybos pozicija

15 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

15) Kad būtų užtikrintas krovinių vežimo koridoriuje turimų infrastruktūros pajėgumų suderinamumas ir tęstinumas, reikėtų koordinuoti atitinkamų valstybių narių ir infrastruktūros valdytojų investicijas į krovinių vežimo koridorių ir jas planuoti taip, kad būtų patenkinti koridoriaus poreikiai. Turėtų būti paskelbta investicijų programa, kad būtų užtikrintas koridoriuje galinčių veikti pareiškėjų informavimas. Į investicijas turėtų būti įtraukti projektai, susiję su sąveikių sistemų plėtra ir traukinių pajėgumo didinimu;

15) Kad būtų užtikrintas krovinių vežimo koridoriuje turimų infrastruktūros pajėgumų suderinamumas ir tęstinumas, reikėtų koordinuoti atitinkamų valstybių narių ir atitinkamų infrastruktūros valdytojų, taip pat, jei reikia, valstybių narių ir trečiųjų šalių investicijas į krovinių vežimo koridorių ir jas planuoti taip, kad būtų patenkinti su koridoriumi susiję poreikiai. Turėtų būti paskelbta investicijų programa, kad būtų užtikrintas koridoriuje galinčių veikti geležinkelio įmonių informavimas. Į investicijas turėtų būti įtraukti projektai, susiję su sąveikių sistemų plėtra ir traukinių pajėgumo didinimu;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 9

Tarybos pozicija

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

21a) Siekiant užtikrinti, kad krovinių koridoriuje būtų stiprinama krovinių vežimo geležinkeliais paslaugų teikėjų konkurencija, infrastruktūros pajėgumų prašyti reikėtų leisti ir kitiems pareiškėjams, ne tik geležinkelio įmonėms ar jų grupėms, tačiau pirmenybė turėtų būti teikiama geležinkelio įmonėms arba jų grupėms.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti viso krovinių vežimo geležinkeliais koridoriaus nenutrūkstamumą, svarbu teikti pirmenybę geležinkelio įmonėms arba jų grupėms.

Pakeitimas      10

Tarybos pozicija

25 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

25) Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. Europos geležinkelių tinklo sukūrimo konkurencingam krovinių vežimui, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi dėl jo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Pakeitimas 11

Tarybos pozicija

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

27a) Šiuo reglamentu siekiama pagerinti krovinių vežimo geležinkeliais efektyvumą, palyginti su kitų rūsių transportu. Reikėtų užtikrinti valstybių narių ir infrastruktūros valdytojų veiksmų derinimą, siekiant garantuoti veiksmingiausią krovinių vežimo koridorių veikimą. Siekiant šio tikslo, lygiagrečiai su investicijomis į infrastruktūrą ir techninę įrangą, pvz., ERTMS, turėtų būti įgyvendinamos veiklos priemonės, kuriomis būtų siekiama padidinti krovinių vežimo geležinkeliais pajėgumus ir efektyvumą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas      12

Tarybos pozicija

29 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

29) Be to, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus dėl II priedo patikslinimo. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija konsultuotųsi su ekspertais laikydamasi įsipareigojimų, prisiimtų pagal 2009 m. gruodžio 9 d. Komunikatą dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio įgyvendinimo.

29) Be to, Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus. Labai svarbu, kad parengiamųjų darbų metu Komisija konsultuotųsi su ekspertais laikydamasi įsipareigojimų, prisiimtų pagal 2009 m. gruodžio 9 d. Komunikatą dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio įgyvendinimo.

Pakeitimas  13

Tarybos pozicija

1 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos tarptautinių geležinkelio koridorių konkurencingam krovinių vežimui Europos geležinkelių tinklu sukūrimo ir organizavimo taisyklės. Juo nustatomos krovinių vežimo koridorių atrankos, organizavimo ir valdymo taisyklės.

1. Šiuo reglamentu nustatomos tarptautinių geležinkelio koridorių konkurencingam krovinių vežimui geležinkeliais (toliau – krovinių vežimo koridorių) sukūrimo ir organizavimo taisyklės, siekiant kurti konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklą. Juo nustatomos krovinių vežimo koridorių atrankos, organizavimo, valdymo ir investicijų į šiuos koridorius planavimo taisyklės.

Pakeitimas  14

Tarybos pozicija

1 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Šis reglamentas taikomas geležinkelių infrastruktūros krovinių vežimo koridoriuose valdymui ir naudojimui.

2. Šis reglamentas taikomas geležinkelių infrastruktūrai, esančiai krovinių vežimo koridoriuose, valdyti ir naudoti.

Pakeitimas  15

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 dalies a punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

a) krovinių vežimo koridorius – visose valstybėse narėse, o prireikus ir Europos trečiosiose šalyse esančios paskirtos geležinkelio linijos, jungiančios terminalus pagal krovinių vežimo koridoriaus pagrindinį maršrutą, kuriose yra geležinkelių infrastruktūra ir jos įranga, skirstymo stotys ir traukinių formavimo įrenginiai bei prireikus maršrutai aplinkkeliais;

a) krovinių vežimo koridorius – visos valstybių narių teritorijoje esančios arba valstybes nares, o prireikus ir Europos trečiąsias šalis siejančios paskirtos geležinkelio linijos, įskaitant geležinkelio kelto linijas, jungiančios du arba daugiau terminalų pagal pagrindinį maršrutą ir prireikus pagal maršrutus aplinkkeliais ar juos siejančias atkarpas, įskaitant geležinkelių infrastruktūrą ir jos įrangą pagal Direktyvos 2001/14/EB 5 straipsnį;

Pakeitimas  16

Tarybos pozicija

2 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ca) „vienas langelis“ – kiekvieno atskiro krovinių vežimo koridoriaus administracinės valdybos įsteigta bendra institucija, kurioje pareiškėjai gali vienoje vietoje iš karto pateikti prašymą skirti traukinio liniją, susijusią su maršrutu, kertančiu bent vieną valstybės sieną.

Pakeitimas  17

Tarybos pozicija

3 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. I priede nurodytos valstybės narės [ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo] sukuria krovinių vežimo koridorius pagal tame priede nustatytus pagrindinius maršrutus. Atitinkamos valstybės narės turi informuoti Komisiją apie krovinių vežimo koridorių sukūrimą.

1. I priede nurodytos valstybės narės ne vėliau kaip per dvejus metus pradeda eksploatuoti krovinių vežimo koridorius pagal tame priede nustatytus pagrindinius maršrutus. Atitinkamos valstybės narės turi informuoti Komisiją apie krovinių vežimo koridorių sukūrimą.

Pakeitimas 18

Tarybos pozicija

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1a. Pagal šio reglamento 8 straipsnį I priede nurodytos valstybės narės ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos parengia I priede nurodytų krovinių vežimo koridorių įgyvendinimo planą. Administracinės valdybos parengtame įgyvendinimo plane, pasikonsultavus su 7 straipsnio 6 ir 6a dalyse nurodyta patariamąja grupe, nustatomas taip pat ir koridoriaus maršrutas pagal 2 straipsnio 2 dalies a punktą.

Pakeitimas  19

Tarybos pozicija

3 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 2 dalies, krovinių vežimo koridoriai I priedo 3, 5 ir 8 punktuose nurodytais pagrindiniais maršrutais sukuriami [ ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Išbraukta.

Pakeitimas  20

Tarybos pozicija

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2a. Ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo 1 dalyje nurodyto krovinių vežimo koridoriaus sukūrimo Komisija, atsižvelgdama į valstybių narių pateiktą informaciją apie krovinių vežimo koridorių sukūrimą ir remdamasi 20, 21 ir 22 straipsnių nuostatomis dėl deleguotų aktų, priima sprendimą dėl preliminaraus krovinių vežimo koridorių, įskaitant pagal I priedą patvirtintus koridorius, tinklo.

Pakeitimas  21

Tarybos pozicija

3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2b. 2a dalyje numatytas krovinių vežimo koridorių tinklas palaipsniui keičiamas ir papildomas remiantis pasiūlymais dėl krovinių vežimo koridorių kūrimo ar keitimo, jei Komisija priima tokį sprendimą pagal 20, 21, ir 22 straipsnių nuostatas dėl deleguotų aktų. Valstybių narių pasiūlymai nagrinėjami atsižvelgiant į 4 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus.

Pakeitimas   22

Tarybos pozicija

4 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės, turinčios geležinkelio sieną su kita valstybe nare, dalyvauja kuriant bent vieną krovinių vežimo koridorių, išskyrus atvejus, kai ši pareiga jau įvykdyta remiantis 3 straipsniu.

1. Krovinių vežimo koridoriai parenkami ir keičiami atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

2. Nepaisant 1 dalies, valstybės narės prašymu valstybės narės dalyvauja kuriant krovinių vežimo koridorių, kaip nurodyta toje dalyje, arba pratęsiant esamą koridorių, kad sudarytų galimybes kaimyninei valstybei narei įvykdyti toje dalyje nustatytą pareigą.

a) tai, kad krovinių vežimo koridorius kerta bent trijų valstybių narių teritoriją arba bent dviejų valstybių narių teritoriją, jei atstumas tarp geležinkelių terminalų, kuriuos sieja siūlomas krovinių vežimo koridorius, yra didesnis kaip 500 km;

3. Nedarant poveikio valstybių narių įsipareigojimams pagal Direktyvos 91/440/EEB 7 straipsnį, jei valstybė narė mano, kad krovinių vežimo koridoriaus sukūrimas neatitiktų pareiškėjų, kurie, kaip tikėtina, naudosis tuo krovinių vežimo koridoriumi, interesų arba neduotų didelės socialinės ir ekonominės naudos, arba sudarytų neproporcingai didelę naštą, atitinkama valstybė narė neprivalo dalyvauti, kaip nurodyta šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu jai taikomas vadovaujantis 19 straipsnio 2 dalyje nustatyta patariamąja procedūra Komisijos priimtas sprendimas.

b) krovinių vežimo koridoriaus suderinamumą su TEN-T, ERTMS koridoriais ir (arba) pagal RailNetEurope nustatytais koridoriais;

4. Valstybė narė neprivalo dalyvauti, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, jeigu jos geležinkelio tinklo vėžės plotis skiriasi nuo pagrindinio Sąjungos geležinkelių tinklo vėžės pločio.

c) TEN-T prioritetinių projektų integravimą į krovinių vežimo koridoriaus projektą;

5. Siekdamos įvykdyti 1 ir 2 dalyse nustatytą pareigą, atitinkamos valstybės narės bendrai siūlo Komisijai sukurti krovinių vežimo koridorius, prieš tai pasikonsultavusios su atitinkamais infrastruktūros valdytojais ir pareiškėjais iki …, ir atsižvelgdamos į II priede nustatytus kriterijus.

d) analizę, pagal kurią pagrindžiama socialinių ir ekonominių išlaidų ir pelno, susijusių su krovinių vežimo koridoriaus sukūrimu, pusiausvyra;

6. Komisija nagrinėja pasiūlymus dėl 5 dalyje nurodyto (-ų) krovinių vežimo koridoriaus (-ių) sukūrimo ir, laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, priima sprendimą dėl tokių pasiūlymų atitikties šiam straipsniui ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo.

e) į tai, ar parengtas įgyvendinimo planas;

7. Atitinkamos valstybės narės sukuria krovinių vežimo koridorių ne vėliau kaip per trejus metus nuo 6 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo priėmimo.

f) valstybių narių pasiūlytų krovinių vežimo koridorių tarpusavio suderinamumą, siekiant sukurti konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklą;

8. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl II priedo patikslinimo. Rengdama šioje dalyje nurodytus deleguotus teisės aktus, Komisija laikosi Direktyvos 2001/14/EB ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) nustatytų nuostatų ir ypač atsižvelgia į diegimo planą, susijusį su sąveikiomis sistemomis, geležinkelių sistemos ir TEN-T vystymusi ir ypač į ERTMS įgyvendinimą, o taip pat į krovinių vežimo rinkos vystymąsi, įskaitant sąveiką su kitomis transporto rūšimis.

g) krovininio geležinkelių transporto plėtrą ir pagrindinius prekybos srautus ir prekių judėjimą pagal koridoriaus maršrutą;

Šioje dalyje nurodytiems deleguotiems teisės aktams taikoma 20, 21 ir 22 straipsniuose nustatyta procedūra.

h) jei taikoma, geresnes jungtis tarp valstybių narių ir kaimyninių trečiųjų šalių;

 

i) pareiškėjų suinteresuotumą krovinių vežimo koridoriumi;

 

j) į tai, ar esama gerų jungčių su kitų rūšių transportu, visų pirma atsižvelgiant į tinkamą terminalų tinklą, įskaitant jūrų ar vidaus vandenų uostų terminalus;

 

2. Į krovinių vežimo koridorių gali būti įtrauktos Europos trečiųjų šalių tinklų elementai. Tokiu atveju minėtieji elementai turi būti suderinami su TEN-T politika.

 

3. Pasiūlymus dėl krovinių vežimo koridoriaus kūrimo ar keitimo teikia atitinkamos valstybės narės. Šiuo tikslu jos siunčia Komisijai ketinimų protokolą kartu su pasiūlymu, parengtu vadovaujantis 1 dalyje pateiktais kriterijais, pasikonsultavus su atitinkamais infrastruktūros valdytojais ir pareiškėjais.

 

4. Ne vėliau kaip praėjus trejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos valstybės narės, turinčios geležinkelio sieną su kita valstybe nare, dalyvauja kuriant bent vieną krovinių vežimo koridorių, išskyrus atvejus, kai ši pareiga jau įvykdyta remiantis 3 straipsniu.

 

5. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl 3 dalyje nurodyto (-ų) krovinių vežimo koridoriaus (-ių) kūrimo ir keitimo.

6. Komisija nagrinėja pasiūlymus dėl 3 dalyje nurodyto (-ų) krovinių vežimo koridoriaus (-ių) sukūrimo ir, remdamasi 20, 21 ir 22 straipsnių nuostatomis dėl deleguotų aktų, priima sprendimą dėl tokių pasiūlymų atitikties šiam straipsniui ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo atitinkamų pasiūlymų pateikimo dienos.

 

7. Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad krovinių vežimo koridorių būtų pradėta eksploatuoti ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 6 dalyje nurodyto Komisijos sprendimo priėmimo dienos.

 

8. Nepaisant 4 dalies, valstybės narės prašymu valstybės narės dalyvauja kuriant krovinių vežimo koridorių, kaip nurodyta 4 dalyje, arba pratęsiant esamą koridorių, kad sudarytų galimybes kaimyninei valstybei narei įvykdyti toje dalyje nustatytą pareigą.

 

9. Nedarant poveikio valstybių narių įsipareigojimams pagal Direktyvos 91/440/EEB 7 straipsnį, jei valstybė narė, atlikusi socialinę ir ekonominę analizę, mano, kad krovinių vežimo koridoriaus sukūrimas neatitiktų pareiškėjų, kurie, kaip tikėtina, naudosis tuo krovinių vežimo koridoriumi, interesų arba neduotų didelės socialinės ir ekonominės naudos, ar sukurtų neproporcingai didelę naštą, atitinkama valstybė narė neprivalo dalyvauti kuriant krovinių vežimo koridorių, kaip nurodyta šio straipsnio 4 ir 6 dalyse, atsižvelgiant į Komisijos sprendimą, priimtą vadovaujantis 20, 21 ir 22 straipsnių nuostatomis dėl deleguotų aktų.

 

10. Jei dvi ar daugiau atitinkamų valstybių narių nesusitaria dėl krovinių vežimo koridoriaus sukūrimo ar pakeitimo, kiek tai susijęs su jų teritorijoje esančia geležinkelių infrastruktūra, Komisija, vienai iš atitinkamų valstybių narių paprašius, tuo klausimu konsultuojasi su 19 straipsnyje nurodytu komitetu. Komisijos nuomonė perduodama atitinkamoms valstybėms narėms. Atitinkamos valstybės narės atsižvelgia į šią nuomonę, kad išspręstų klausimą, ir bendru sutarimu priima sprendimą.

Pakeitimas  23

Tarybos pozicija

5 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5 straipsnis

 

Krovinių vežimo koridorių keitimas

Išbraukta.

1. 3 ir 4 straipsniuose nurodyti krovinių vežimo koridoriai gali būti keičiami remiantis atitinkamų valstybių narių bendru pasiūlymu Komisijai, pateiktu prieš tai pasikonsultavus su atitinkamais infrastruktūros valdytojais ir pareiškėjais.

 

2. Pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą Komisija priima sprendimą dėl pasiūlymo, atsižvelgdama į II priede nustatytus kriterijus.

 

Pakeitimas  24

Tarybos pozicija

6 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

6 straipsnis

 

Taikinimas

Išbraukta.

Jei dvi ar daugiau atitinkamų valstybių narių nesusitaria dėl krovinių vežimo koridoriaus sukūrimo ar pakeitimo, kiek tai susijęs su jų teritorijoje esančia geležinkelių infrastruktūra, Komisija, vienai iš atitinkamų valstybių narių paprašius, tuo klausimu konsultuojasi su 19 straipsnyje nurodytu komitetu. Komisijos nuomonė perduodama atitinkamoms valstybėms narėms. Atitinkamos valstybės narės atsižvelgia į šią nuomonę, kad išspręstų klausimą, ir bendru sutarimu priima sprendimą.

 

Pakeitimas 25

Tarybos pozicija

7 straipsnio 1a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1a) Su krovinių vežimo koridoriumi susijusios valstybės narės ir infrastruktūros valdytojai bendradarbiauja pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, siekdami užtikrinti, kad krovinių vežimo koridorius būtų kuriamas pagal jo įgyvendinimo planą.

Pakeitimas 26

Tarybos pozicija

7 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Atitinkamos valstybės narės kiekvienam krovinių vežimo koridoriui sudaro vykdomąją valdybą, kuri atsako už krovinių vežimo koridoriaus bendrųjų tikslų nustatymą, priežiūrą ir priemonių taikymą, kaip tai aiškiai numatyta 8, 10 ir 20 straipsniuose. Vykdomąją valdybą sudaro atitinkamų valstybių narių institucijų atstovai.

1. Atitinkamos valstybės narės kiekvienam krovinių vežimo geležinkeliu koridoriui sudaro vykdomąją valdybą, kuri atsako už krovinių vežimo koridoriaus bendrųjų tikslų nustatymą, priežiūrą ir priemonių taikymą, kaip aiškiai numatyta 8 ir 10 straipsniuose. Vykdomąją valdybą sudaro atitinkamų valstybių narių institucijų atstovai.

Pagrindimas

Ne visi sprendimai, kuriuos turi priimti vykdomoji valdyba, svarbūs valstybėms narėms (ypač sprendimai, susiję su vidiniais veiklos patobulinimais). Kaip siūloma Direktyvoje 2001/14/EB, būtina išlaikyti tam tikrą infrastruktūros valdytojų laisvą iniciatyvą.

Pakeitimas  27

Tarybos pozicija

7 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Atitinkami infrastruktūros valdytojai ir prireikus Direktyvos 2001/14/EB 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos pajėgumų paskirstymo įstaigos kiekvienam krovinių vežimo koridoriui sudaro administracinę valdybą, kuri atsako už priemonių, aiškiai numatytų šio straipsnio 6 dalyje ir šio reglamento 8 ir 10 straipsniuose, 12 straipsnio 1 dalyje, 13 straipsnio 2, 5 ir 6 dalyse, 15 straipsnio 1 dalyje, 16 straipsnyje ir 17 straipsnio 2 bei 3 dalyse, įgyvendinimą. Administracinę valdybą sudaro infrastruktūros valdytojų atstovai.

2. Atitinkami infrastruktūros valdytojai ir prireikus Direktyvos 2001/14/EB 14 straipsnio 2 dalyje nurodytos pajėgumų paskirstymo įstaigos kiekvienam krovinių vežimo koridoriui sudaro administracinę valdybą, kuri atsako už priemonių, aiškiai numatytų šio straipsnio 6 ir 7 dalyse ir šio reglamento 8–16 straipsniuose, įgyvendinimą. Administracinę valdybą sudaro infrastruktūros valdytojų atstovai.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  28

Tarybos pozicija

7 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

4. Administracinė valdyba priima sprendimus, įskaitant sprendimus dėl jos juridinio statuso, išteklių ir personalo bendru atitinkamų infrastruktūros valdytojų sutarimu.

4. Administracinė valdyba priima sprendimus, įskaitant sprendimus dėl savo juridinio statuso, organizacinės struktūros kūrimo, išteklių ir personalo, bendru atitinkamų infrastruktūros valdytojų sutarimu. Administracinė valdyba yra nepriklausomas juridinis asmuo. Ji gali būti sudaryta kaip Europos ekonominių interesų grupė, kaip apibrėžta 1985 m. liepos 25 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2137/85 dėl Europos ekonominių interesų grupių (EEIG).

Pakeitimas  29

Tarybos pozicija

7 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

6. Administracinė valdyba iš krovinių vežimo koridoriaus terminalų valdytojų ir savininkų sudaro patariamąją grupę. Ši patariamoji grupė gali pareikšti nuomonę dėl bet kurio administracinės valdybos pasiūlymo, turinčio tiesioginės įtakos investicijoms į terminalus ir terminalų valdymui. Patariamoji grupė taip pat gali pareikšti nuomones savo iniciatyva. Administracinė valdyba atsižvelgia į visas šias nuomones.

6. Administracinė valdyba iš krovinių vežimo koridoriaus terminalų, įskaitant jūrų ir vidaus vandens kelių uostus, valdytojų ir savininkų sudaro patariamąją grupę. Ši patariamoji grupė gali pareikšti nuomonę dėl bet kurio administracinės valdybos pasiūlymo, turinčio tiesioginės įtakos investicijoms į terminalus ir terminalų valdymui. Ji taip pat gali pareikšti nuomones savo iniciatyva. Administracinė valdyba atsižvelgia į visas šias nuomones. Vis dėlto galutinį sprendimą priima administracinė valdyba. Jei administracinės valdybos ir patariamosios grupės nuomonės skiriasi, pastaroji gali kreiptis į vykdomąją valdybą. Vykdomoji valdyba veikia kaip tarpininkas ir laiku praneša suinteresuotoms šalims apie savo poziciją.

Pakeitimas  30

Tarybos pozicija

7 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

6a. Administracinė valdyba sudaro patariamąją grupę, kurios nariai yra geležinkelių įmonių, norinčių naudotis krovinių vežimo koridoriumi, atstovai. Ši patariamoji grupė gali pareikšti nuomonę dėl bet kurio administracinės valdybos pasiūlymo, turinčio įtakos šioms įmonėms. Patariamoji grupė taip pat gali pareikšti nuomones savo iniciatyva. Administracinė valdyba atsižvelgia į visas šias nuomones. Vis dėlto galutinį sprendimą priima administracinė valdyba. Jei administracinės valdybos ir patariamosios grupės nuomonės skiriasi, pastaroji gali kreiptis į vykdomąją valdybą. Vykdomoji valdyba veikia kaip tarpininkas ir laiku praneša suinteresuotoms šalims apie savo poziciją.

Pakeitimas  31

Tarybos pozicija

7 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

6b. Administracinė valdyba įpareigoja infrastruktūros valdytojus, susijusius su krovinių vežimo koridoriumi, naudoti sąveikias taikomąsias informacinių technologijų programas arba alternatyvius sprendimus, kuriais bus galima naudotis ateityje, siekiant tvarkyti tarptautinių traukinių linijų paraiškas ir valdyti tarptautinių traukinių judėjimą koridoriumi.

Pagrindimas

Siekiant gerinti infrastruktūrų valdytojų bendradarbiavimą tarnybinių tvarkaraščių planavimo srityje, taip pat eismo valdymo srityje, administracinė valdyba įpareigoja atitinkamų infrastruktūrų valdytojus naudoti technines priemones.

Pakeitimas  32

Tarybos pozicija

8 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

b) pagrindiniai 3 dalyje nurodyto transporto ir eismo tyrimo aspektai;

b) pagrindiniai 3 dalyje nurodyto tyrimo aspektai;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  33

Tarybos pozicija

8 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Administracinė valdyba periodiškai atlieka transporto ir eismo tyrimą, susijusį su pastebėtais ir tikėtinais eismo pasikeitimais krovinių vežimo koridoriuje, apimantį įvairių rūšių eismą, susijusį tiek su krovininiu, tiek su keleiviniu transportu.

3. Tuo atveju, kai sukuriamas krovinių vežimo koridorius, administracinė valdyba atlieka ir periodiškai atnaujina transporto rinkos tyrimą, susijusį su pastebėtais ir tikėtinais eismo pasikeitimais krovinių vežimo koridoriuje, apimantį įvairių rūšių eismą, susijusį tiek su krovininiu, tiek su keleiviniu transportu.

 

 

Šiame tyrime taip pat apžvelgiama socialinių ir ekonominių sąnaudų ir naudos, susijusių su krovinių vežimo koridoriaus sukūrimu, pusiausvyra.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  34

Tarybos pozicija

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

3a. Siekiant apibrėžti ir gerinti krovinių vežimo koridoriaus veiklą, parengiama atitinkama programa. Šioje programoje numatomi bendri tikslai, techniniai sprendimai ir būtinų veiksmų, susijusių su geležinkelio infrastruktūra bei jos įranga, vykdymo grafikas, kad būtų įgyvendintos 10–17 straipsniuose numatytos priemonės. Įgyvendinant šias priemones vengiama bet kokių geležinkelių pajėgumams kenkiančių suvaržymų arba stengiamasi juos kuo labiau sumažinti.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 35

Tarybos pozicija

8 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

4. Įgyvendinimo plane atsižvelgiama į terminalų vystymą siekiant patenkinti krovinių vežimo geležinkeliais poreikius krovinių vežimo koridoriuje.

4. Įgyvendinimo plane atsižvelgiama į terminalų vystymą siekiant patenkinti krovinių vežimo geležinkeliais poreikius krovinių vežimo koridoriuje, ypač į jų, kaip įvairių transporto rūšių mazgų, vaidmenį krovinių vežimo koridoriuose. Šios priemonės apima bendradarbiavimą su regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis. Šiame plane, be kita ko, turi būti atsižvelgiama į tinkamas saugumo priemones, taikomas geležinkeliais vežant pavojingus krovinius.

Pakeitimas  36

Tarybos pozicija

9 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Administracinė valdyba įdiegia konsultavimosi mechanizmus, kad užtikrintų tinkamą pareiškėjų, kurie, kaip tikėtina, naudosis krovinių vežimo koridoriumi, dalyvavimą. Visų pirma, ji užtikrina, kad prieš perduodant 8 straipsnyje nurodytą įgyvendinimo planą vykdomajai valdybai, būtų konsultuojamasi su pareiškėjais.

Administracinė valdyba įdiegia konsultavimosi mechanizmus, kad užtikrintų tinkamą pareiškėjų, kurie, kaip tikėtina, naudosis krovinių vežimo koridoriumi, dalyvavimą. Visų pirma ji užtikrina, kad prieš perduodant 8 straipsnyje nurodytą įgyvendinimo planą vykdomajai valdybai būtų konsultuojamasi su pareiškėjais ir jiems atstovaujančiomis institucijomis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  37

Tarybos pozicija

9 straipsnio nauja dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Iškilus administracinės valdybos ir pareiškėjų nesutarimams, pareiškėjai gali kreiptis į 18 straipsnyje nurodytas atsakingas reguliavimo institucijas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  38

Tarybos pozicija

10 straipsnio 1 dalies įžanga

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Administracinė valdyba parengia ir periodiškai peržiūri investicijų planą bei pateikia jį vykdomajai valdybai patvirtinti. Šiame plane pateikiama:

1. Administracinė valdyba parengia ir periodiškai peržiūri investicijų planą, įskaitant orientacines vidutinio laikotarpio ir ilgalaikes investicijas į krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūrą, bei pateikia jį vykdomajai valdybai patvirtinti. Šiame plane pateikiama:

Pakeitimas  39

Tarybos pozicija

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1a. Pirmoje dalyje minimi investicijų planai apima strategiją, susijusią su krovininių traukinių, galinčių važiuoti krovinių vežimo koridoriumi, pajėgumų didinimu, būtent nustatytų kliūčių pašalinimo, esamos infrastruktūros atnaujinimo ir naujos infrastruktūros kūrimo strategiją. Ji gali apimti krovinių vežimo koridoriumi važiuojančių sąstatų ilgio, bėgių pločio, pakrovos gabaritų, greičio valdymo, traukiamo krovinio ar ašių apkrovos didinimo priemones.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  40

Tarybos pozicija

10 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1b. Pirmoje dalyje nurodyti investicijų planai skelbiami 16 straipsnyje minimame dokumente ir nuolat atnaujinami. Jie yra krovinių vežimo koridoriaus įgyvendinimo plano dalis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  41

Tarybos pozicija

11 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Atitinkami infrastruktūros valdytojai tinkamu būdu ir per nustatytą laikotarpį suderina ir skelbia visų su infrastruktūra ir jos įranga susijusių darbų, kuriuos vykdant bus apriboti turimi krovinių vežimo koridoriaus pajėgumai, tvarkaraštį.

Administracinė valdyba tinkamu būdu ir per nustatytą laikotarpį pagal Direktyvos 2001/14/EB 6 straipsnį suderina ir skelbia visų su infrastruktūra ir jos įranga susijusių darbų, kuriuos vykdant bus apriboti turimi krovinių vežimo koridoriaus pajėgumai, tvarkaraštį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  42

Tarybos pozicija

12 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Administracinė valdyba krovinių vežimo koridoriui paskiria arba įsteigia bendrą organą ir (arba) sukuria informacijos sistemą, grindžiamą infrastruktūros valdytojų bendradarbiavimo principu ir suteikiančią pareiškėjams galimybę vienoje vietoje iš karto prašyti infrastruktūros pajėgumų krovininiams traukiniams, kertantiems bent vieną valstybinę sieną krovinių vežimo koridoriuje (toliau – „vieno langelio“ principas).

1. Administracinė valdyba krovinių vežimo koridoriui paskiria arba įsteigia bendrą įstaigą, kuri suteikia pareiškėjams galimybę vienoje vietoje iš karto prašyti infrastruktūros pajėgumų krovininiams traukiniams, kertantiems bent vieną valstybinę sieną krovinių vežimo koridoriuje, ir atsako į minėtąsias paraiškas (toliau – „vieno langelio“ principas).

Pakeitimas 43

Tarybos pozicija

12 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. „Vieno langelio“ principu veikianti įstaiga taip pat teikia pagrindinę informaciją apie infrastruktūros pajėgumų paskirstymą, įskaitant nurodytąją 16 straipsnyje.

2. Ši įstaiga nurodo paraiškos pateikimo metu turimus infrastruktūros pajėgumus ir savybes pagal iš anksto nustatytus kriterijus, pvz., leistiną krovinių vežimo koridoriumi važiuojančių traukinių greitį, ilgį, pakrovos gabaritus ar ašių apkrovą.

Pakeitimas 44

Tarybos pozicija

12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2a. „Vieno langelio“ principu veikianti įstaiga priima sprendimą dėl paraiškų, susijusių su traukinių linijomis, skirtomis palengvintam krovinių vežimui, kaip nurodyta 13 straipsnio 3 dalyje, ir su pajėgumų rezervavimu, kaip numatyta 13 straipsnio 5 dalyje. Ji nedelsdama informuoja atsakingus infrastruktūros valdytojus apie šias paraiškas ir priimtą sprendimą.

Pakeitimas  45

Tarybos pozicija

12 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. „Vieno langelio“ principu veikianti įstaiga nedelsdama perduoda visas paraiškas dėl infrastruktūros pajėgumų kompetentingiems infrastruktūros valdytojams ir tam tikrais atvejais Direktyvos 2001/14/EB 14 straipsnio 2 dalyje nurodytoms pajėgumų paskirstymo įstaigoms, kurie priima sprendimą dėl tų paraiškų pagal tos direktyvos 13 straipsnį ir III skyrių.

3. Kalbant apie paraiškas skirti infrastruktūros pajėgumų, kurių negalima patenkinti pagal 2a dalį, „vieno langelio“ principu veikianti įstaiga nedelsdama perduoda visas paraiškas dėl infrastruktūros pajėgumų kompetentingiems infrastruktūros valdytojams ir tam tikrais atvejais Direktyvos 2001/14/EB 14 straipsnio 2 dalyje nurodytoms pajėgumų paskirstymo įstaigoms, kurie priima sprendimą dėl tų paraiškų pagal tos direktyvos 13 straipsnį ir III skyrių ir praneša apie šį sprendimą „vieno langelio“ principu veikiančiai įstaigai, kad ji galėtų imtis tolesnių veiksmų.

Pakeitimas  46

Tarybos pozicija

12 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

4. „Vieno langelio“ principu veikianti įstaiga vykdo veiklą skaidriomis ir nediskriminuojančiomis sąlygomis. Šia veiklą kontroliuoja reguliavimo institucijos pagal 18 straipsnį.

4. „Vieno langelio“ principu veikianti įstaiga vykdo veiklą laikydamasi skaidrumo principo. Šiuo tikslu sukuriamas registras, kuriame nurodomos prašymų pateikimo datos, pareiškėjų pavardės, duomenys apie pateiktus dokumentus ir įvykusias avarijas ir kuriuo, siekiant išvengti bet kokio pobūdžio diskriminacijos, gali naudotis visi suinteresuotieji veikėjai. Šią veiklą kontroliuoja reguliavimo institucijos pagal 18 straipsnį.

Pakeitimas  47

Tarybos pozicija

12 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

12a straipsnis

Standartinės traukinių linijų kategorijos koridoriuose

 

1. Administracinė valdyba nustato ir periodiškai atnaujina standartines krovininių traukinių linijų kategorijas, kurios galioja visame krovinių vežimo koridoriuje. Ne mažiau kaip viena iš šių kategorijų (toliau – palengvintas krovinių vežimas) taikoma traukinių linijai, kurioje užtikrinamas trumpas vežimo laikas ir punktualus pristatymas.

 

 

2. Kriterijus, kuriais remiantis apibrėžiamos standartinės krovinių vežimo kategorijos, patvirtina administracinė valdyba, pasikonsultavus su pareiškėjais, kurie, kaip tikėtina, naudosis tuo krovinių vežimo koridoriumi, kaip numatyta Direktyvos 2001/14/EB 2 straipsnyje.

Pakeitimas  48

Tarybos pozicija

13 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Valstybės narės bendradarbiauja apibrėždamos infrastruktūros pajėgumų krovinių vežimo koridoriuje paskirstymo sistemą, atsižvelgdamos į savo kompetenciją, kaip nustatyta Direktyvos 2001/14/EB 14 straipsnio 1 dalyje.

1. Krovinių vežimo koridoriaus administracinė valdyba ir 7 straipsnio 6 dalyje numatyta patariamoji grupė nustato tvarką, kad būtų užtikrintas optimalus geležinkelių infrastruktūros pajėgumų ir terminalų pajėgumų paskirstymo koordinavimas.

Pakeitimas  49

Tarybos pozicija

13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Administracinė valdyba įvertina pajėgumų, kurie turėtų būti skirti krovinių vežimo koridoriumi važiuojantiems krovininiams traukiniams, poreikį, atsižvelgdama į šio reglamento 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą transporto ir eismo tyrimą, prašymus skirti infrastruktūros pajėgumų, susijusius su praeities ir dabartiniais tarnybiniais traukinių tvarkaraščiais, ir bendruosius susitarimus.

2. Administracinė valdyba įvertina pajėgumų, kurie turėtų būti skirti krovinių vežimo koridoriumi važiuojantiems krovininiams traukiniams, poreikį, atsižvelgdama į šio reglamento 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą transporto rinkos tyrimą, prašymus skirti infrastruktūros pajėgumų, susijusius su praeities ir dabartiniais tarnybiniais traukinių tvarkaraščiais, ir bendruosius susitarimus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  50

Tarybos pozicija

13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Remdamiesi šio straipsnio 2 dalyje nurodytu vertinimu, krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai kartu apibrėžia ir organizuoja iš anksto nustatytas tarptautines traukinio linijas krovininiams traukiniams, laikydamiesi Direktyvos 2001/14/EB 15 straipsnyje nurodytos procedūros, pripažindami kitų transporto rūšių, įskaitant keleivinį transportą, pajėgumų poreikį. Apie šias iš anksto nustatytas tarptautines traukinio linijas skelbiama ne vėliau kaip trys mėnesiai iki galutinio prašymų skirti pajėgumų pateikimo termino, nurodyto Direktyvos 2001/14/EB III priede. Kelių krovinių vežimo koridorių infrastruktūros valdytojai prireikus gali koordinuoti vežimus iš anksto nustatytomis tarptautinėmis traukinio linijomis pasiūlydami pajėgumų atitinkamuose koridoriuose.

Remdamiesi šio straipsnio 2 dalyje nurodytu vertinimu, krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai kartu apibrėžia ir organizuoja iš anksto nustatytas tarptautines traukinio linijas krovininiams traukiniams, laikydamiesi Direktyvos 2001/14/EB 15 straipsnyje nurodytos procedūros, pripažindami kitų transporto rūšių, įskaitant keleivinį transportą, pajėgumų poreikį. Atsižvelgiant į turimus pajėgumus, tarp šių iš anksto nustatytų traukinių linijų turi būti tam tikras skaičius palengvinto krovinių vežimo linijų. Apie šias iš anksto nustatytas tarptautines traukinio linijas skelbiama ne vėliau nei likus trims mėnesiams iki galutinio prašymų skirti pajėgumų pateikimo termino, nurodyto Direktyvos 2001/14/EB III priede. Kelių krovinių vežimo koridorių infrastruktūros valdytojai prireikus gali koordinuoti vežimus iš anksto nustatytomis tarptautinėmis traukinio linijomis pasiūlydami pajėgumų atitinkamuose koridoriuose.

Pakeitimas  51

Tarybos pozicija

13 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5. Esant rinkos poreikiui ir atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą, krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai kartu apibrėžia krovinių vežimo koridoriais važiuojančių tarptautinių krovininių traukinių rezervinius pajėgumus, pripažindami kitų transporto rūšių, įskaitant keleivinį transportą, pajėgumų poreikį, ir numato šiuos rezervinius pajėgumus galutiniuose tarnybiniuose traukinių tvarkaraščiuose, kad galėtų greitai ir tinkamai reaguoti į Direktyvos 2001/14/EB 23 straipsnyje numatytus ad hoc prašymus skirti pajėgumų. Šie pajėgumai rezervuojami iki termino, kuris jiems nustatytas tvarkaraštyje, dėl kurio nusprendžia administracinė valdyba. Šis terminas negali būti ilgesnis nei 90 dienų.

5. Esant rinkos poreikiui ir atsižvelgiant į šio straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą, krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai kartu apibrėžia krovinių vežimo koridoriais važiuojančių tarptautinių krovininių traukinių rezervinius pajėgumus, pripažindami kitų transporto rūšių, įskaitant keleivinį transportą, pajėgumų poreikį, ir numato šiuos rezervinius pajėgumus galutiniuose tarnybiniuose traukinių tvarkaraščiuose, kad galėtų greitai ir tinkamai reaguoti į Direktyvos 2001/14/EB 23 straipsnyje numatytus ad hoc prašymus skirti pajėgumų. Šie pajėgumai rezervuojami iki administracinės valdybos sprendimu nustatyto termino, ankstesnio už tvarkaraštyje numatytą terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis nei 30 dienų.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  52

Tarybos pozicija

13 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Rezerviniai pajėgumai nustatomi remiantis 2 dalyje nurodytu vertinimu. Tokie rezerviniai pajėgumai suteikiami tik tuo atveju, kai yra realus rinkos poreikis.

Išbraukta.

Pakeitimas  53

Tarybos pozicija

13 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

6a. Infrastruktūros valdytojai į naudojimo sąlygas įtraukia mokestį už paskirstytas traukinių linijas, kuriomis nėra naudojamasi. Šis mokestis turi būti tokio dydžio, kad jis būtų tinkamas, atgrasomasis ir veiksmingas.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  54

Tarybos pozicija

13 straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

7. Išskyrus force majeure atvejus, pagal šį straipsnį krovinių vežimui skirta traukinių linija negali būti panaikinta likus mažiau nei vienam mėnesiui iki jai numatyto laiko tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje, išskyrus tą atvejį, kai atitinkamas pareiškėjas pritaria tokiam panaikinimui. Tokiu atveju atitinkamas infrastruktūros valdytojas deda pastangas pasiūlyti pareiškėjui lygiavertės kokybės ir patikimumo traukinių liniją; pareiškėjas turi teisę su pasiūlymu sutikti arba nesutikti. Ši nuostata nedaro poveikio teisėms, kurias pareiškėjas gali turėti pagal susitarimą, kaip tai nurodyta Direktyvos 2001/14/EB 19 straipsnio 1 dalyje.

7. Išskyrus force majeure atvejus ir atvejus, kai saugumo sumetimais reikia uždaryti pavojingą traukinių liniją ir nedelsiant atlikti darbus, susijusius su geležinkelių infrastruktūra, pagal šį straipsnį palengvintam krovinių vežimui skirta traukinių linija negali būti panaikinta likus mažiau nei trims mėnesiams iki tarnybiniame traukinių tvarkaraštyje numatyto termino, jei atitinkamas pareiškėjas nepritaria tokiam panaikinimui. Tokiu atveju atitinkamas infrastruktūros valdytojas deda pastangas pasiūlyti pareiškėjui lygiavertės kokybės ir patikimumo traukinių liniją; pareiškėjas turi teisę su pasiūlymu sutikti arba nesutikti. Ši nuostata nedaro poveikio teisėms, kurias pareiškėjas gali turėti pagal susitarimą, kaip tai nurodyta Direktyvos 2001/14/EB 19 straipsnio 1 dalyje. Bet kuriuo atveju pareiškėjas gali perduoti šį klausimą svarstyti reguliavimo institucijai.

Pakeitimas  55

Tarybos pozicija

13 straipsnio 8 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

8. Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai ir 7 straipsnio 6 dalyje nurodyta patariamoji grupė nustato tvarką, skirtą pajėgumų paskirstymo pagal 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus ir atitinkamų infrastruktūros valdytojų gautus prašymus tarp infrastruktūros valdytojų optimaliam koordinavimui užtikrinti. Tai atliekama taip pat atsižvelgiant į prieigą prie terminalų.

Krovinių vežimo koridoriaus administracinė valdyba ir 7 straipsnio 6 ir 6a dalyse nurodytos patariamosios grupės nustato tvarką, kad būtų optimaliai derinami veiksmai paskirstant pajėgumus tarp infrastruktūros valdytojų, atsižvelgiant į 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus ir į atitinkamų infrastruktūros valdytojų gautus prašymus. Tai atliekama taip pat atsižvelgiant į prieigą prie terminalų.

Pakeitimas  56

Tarybos pozicija

13 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Patvirtinti pareiškėjai

 

Nukrypstant nuo Direktyvos 2001/14/EB 16 straipsnio 1 dalies, ne tik geležinkelio įmonės arba tarptautinės jų grupės, bet ir kiti pareiškėjai gali pateikti prašymą skirti traukinio liniją kroviniams vežti, jei ši linija susijusi su keliomis krovinių vežimo koridoriaus atkarpomis.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  57

Tarybos pozicija

14 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai nustato eismui valdyti taikomą koordinavimo tvarką krovinių vežimo koridoriuje ir gali nustatyti eismui valdyti taikomą koordinavimo tvarką keliuose krovinių vežimo koridoriuose.

1. Krovinių vežimo koridoriaus administracinė valdyba nustato eismui valdyti taikomą koordinavimo tvarką krovinių vežimo koridoriuje.

Pakeitimas  58

Tarybos pozicija

14 straipsnio 1 dalies nauja pastraipa

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Sujungtų krovinių vežimo koridorių administracinės valdybos nustato eismo koordinavimo tvarką, taikomą keliuose krovinių vežimo koridoriuose.

Pakeitimas  59

Tarybos pozicija

15 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Administracinė valdyba priimta bendrus punktualumo tikslus ir (arba) eismo valdymo gaires, taikytinus kilus traukinių eismo krovinių vežimo koridoriuje sutrikimui.

1. Administracinė valdyba parengia ir Direktyvos 2001/14/EB 3 straipsnyje ir I priede nurodytuose tinklo nuostatuose paskelbia skirtingų rūšių transporto eismo prioritetų taisykles, taikomas tuo atveju, kai krovinių vežimui koridoriuje sutrinka eismas.

Pakeitimas  60

Tarybos pozicija

15 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Kiekvienas atitinkamas infrastruktūros valdytojas parengia prioriteto taisykles, taikytinas skirtingų eismo tipų to infrastruktūros valdytojo atsakomybei priklausančioje krovinių vežimo koridorių dalyje valdymui, vadovaudamasis šio straipsnio 1 dalyje nurodytais bendrais tikslais ir (arba) gairėmis. Šios prioriteto taisyklės skelbiamos Direktyvos 2001/14/EB 3 straipsnyje nurodytuose tinklo nuostatuose.

Išbraukta.

Pakeitimas  61

Tarybos pozicija

15 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Prioriteto taisyklių nustatymo principuose turi būti numatyta bent tai, kad 13 straipsnio 3 dalyje ir 5 dalyje nurodyta traukinio linija, paskirta krovininiams traukiniams, kurie laikosi tarnybiniame tvarkaraštyje jiems numatyto laiko, kiek įmanoma, nebūtų keičiama. Prioriteto taisyklių nustatymo principų tikslas – sumažinti iki minimumo bendrą tinklo atkūrimo laiką atsižvelgiant į visų transporto rūšių poreikius. Šiuo tikslu infrastruktūros valdytojai gali koordinuoti skirtingų tipų eismo valdymą keliuose krovinių vežimo koridoriuose.

3. Prioriteto taisyklių nustatymo principuose turi būti numatyta bent tai, kad 12a straipsnio 1 dalyje nurodyta traukinio linija, paskirta krovininiams traukiniams, kurie laikosi tarnybiniame tvarkaraštyje jiems numatyto laiko, kiek įmanoma, nebūtų keičiama. Prioriteto taisyklių nustatymo principų tikslas – sumažinti iki minimumo bendrą tinklo atkūrimo laiką atsižvelgiant į visų transporto rūšių poreikius. Šiuo tikslu infrastruktūros valdytojai gali koordinuoti skirtingų tipų eismo valdymą keliuose krovinių vežimo koridoriuose.

Pakeitimas  62

Tarybos pozicija

16 straipsnio c punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

c) informacija, susijusi su 13 straipsnio 8 dalyje ir 14 straipsnio 2 dalyje nurodytomis procedūromis; ir

c) informacija, susijusi su 12, 13, 13a, 14 ir 15 straipsniuose nurodytomis procedūromis; ir

Pakeitimas  63

Tarybos pozicija

17 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Krovinių vežimo koridoriaus infrastruktūros valdytojai skatina Direktyvos 2001/14/EB 11 straipsnyje nurodytų veiklos rezultatų gerinimo sistemų suderinamumą.

1. Krovinių vežimo koridoriaus administracinė valdyba užtikrina Direktyvos 2001/14/EB 11 straipsnyje nurodytų veiklos rezultatų gerinimo sistemų suderinamumą. Suderinamumo reikalavimo vykdymą prižiūri reguliavimo institucijos, kurios bendradarbiauja vykdydamos šią priežiūrą, kaip numatyta pagal 18 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas  64

Tarybos pozicija

17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1a. Siekdamos užtikrinti, kad krovinių vežimo koridoriuje būtų galima įvertinti tarptautinių ir nacionalinių krovinių vežimo geležinkeliu paslaugų kokybę ir pajėgumus, administracinė valdyba ir 7 straipsnio 6 dalyje nurodyta patariamoji grupė nustato krovinių vežimo koridoriui taikomus vertinimo rodiklius ir juos skelbia ne rečiau kaip kartą per metus. Esant reikalui, pagal 19 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą nustatomos tokių rodiklių taikymo taisyklės.

Pakeitimas  65

Tarybos pozicija

18 straipsnio 1 dalies nauja pastraipa

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Administracinė valdyba ir kitos trečiosios šalys, susijusios su tarptautinių pajėgumų skyrimu, privalo nedelsdamos pateikti susijusioms reguliavimo institucijoms visą reikiamą informaciją apie tarptautines traukinių linijas ir pajėgumus, už kuriuos jos yra atsakingos.

Pakeitimas  66

Tarybos pozicija

18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1a. Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnyje numatytos reguliavimo institucijos užtikrina nediskriminuojamąsias galimybes naudotis koridoriumi ir yra šios direktyvos 30 straipsnio 2 dalyje numatytos skundų nagrinėjimo institucijos. Siekiant skatinti laisvą ir sąžiningą konkurenciją Europos geležinkelio transporto rinkoje, visoje Europoje nustatomas panašaus lygio reguliavimas. Reguliavimo institucijos turi būti lengvai prieinamos rinkos dalyviams. Šios institucijos gali nepriklausomai ir veiksmingai priimti sprendimus. Jos turi pakankamai finansinių ir tinkamos kompetencijos žmogiškųjų išteklių, kad galėtų ištirti visus skundus per du mėnesius nuo visos susijusios informacijos gavimo datos.

Pagrindimas

Skirtingi reguliavimo standartai sudaro palankias sąlygas nesąžiningai konkurencijai geležinkelių rinkoje rastis. Norint užtikrinti nediskriminuojamąsias galimybes naudotis koridoriumi, visose valstybėse narėse reikia nustatyti panašaus lygio reguliavimą.

Pakeitimas  67

Tarybos pozicija

18 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Pareiškėjui pateikus skundą dėl krovinių vežimo geležinkeliais tarptautinių paslaugų arba reguliavimo institucijai atliekant tyrimą savo iniciatyva, ši reguliavimo institucija konsultuojasi su visų valstybių narių, per kurias eina atitinkama tarptautinė krovinių vežimo traukinio linija, reguliavimo institucijomis ir, prieš priimdama sprendimą, prašo pateikti visą būtiną informaciją.

2. Pareiškėjui pateikus skundą dėl krovinių vežimo geležinkeliais tarptautinių paslaugų arba kai vyksta ex-officio tyrimas, atitinkama reguliavimo institucija konsultuojasi su bet kurių kitų valstybių narių, per kurių teritoriją eina atitinkamas krovinių vežimo koridorius, reguliavimo institucijomis ir, prieš priimdama sprendimą, prašo pateikti būtiną informaciją. Kitos reguliavimo institucijos pateikia visą informaciją, kurios reikalauti jos pačios turi teisę pagal savo nacionalinius teisės aktus. Esant reikalui, skundą gavusi ar tyrimą ex-officio pradėjusi reguliavimo institucija perduoda bylą kompetentingai reguliavimo institucijai, kad būtų imtasi su suinteresuotomis šalimis susijusių priemonių, laikantis Direktyvos 2001/14/EB 30 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytos tvarkos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  68

Tarybos pozicija

20 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 4 straipsnio 8 dalyje nurodytus deleguotus teisės aktus penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba atšaukia delegavimą pagal 21 straipsnį.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 3 straipsnio 2a ir 2b dalyse, 4 straipsnio 5, 6 ir 9 dalyse nurodytus deleguotus aktus penkerių metų laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų delegavimas automatiškai pratęsiamas tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas ar Taryba atšaukia delegavimą pagal 21 straipsnį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu deleguotų aktų procedūrai skirta formuluotė suderinama su formuluote, dėl kurios institucijos susitarė rengdamos kitus dokumentų rinkinius.

Pakeitimas  69

Tarybos pozicija

21 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ar Taryba gali atšaukti 20 straipsnyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.

1. Europos Parlamentas ar Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 20 straipsnyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu deleguotųjų aktų procedūrai skirta formuluotė suderinama su formuluote, dėl kurios institucijos susitarė rengdamos kitus dokumentų rinkinius.

Pakeitimas  70

Tarybos pozicija

21 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų ar atšauti įgaliojimų delegavimą, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki galutinio sprendimo priėmimo dienos, apie tai informuoja kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir atšaukimo priežastis.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, priimtinu laikotarpiu iki galutinio sprendimo priėmimo dienos apie tai stengiasi informuoti kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama deleguotus įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir galimas atšaukimo priežastis.

Pagrindimas

Pakeitimu deleguotųjų aktų procedūrai skirta formuluotė suderinama su formuluote, dėl kurios institucijos susitarė rengdamos kitus dokumentų rinkinius.

Pakeitimas  71

Tarybos pozicija

22 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Europos Parlamentas ar Taryba gali pareikšti prieštaravimą deleguotam teisės aktui per tris mėnesius nuo pranešimo dienos.

1. Europos Parlamentas ar Taryba gali pareikšti prieštaravimą deleguotam teisės aktui per du mėnesius nuo pranešimo dienos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu deleguotųjų aktų procedūrai skirta formuluotė suderinama su formuluote, dėl kurios institucijos susitarė rengdamos kitus dokumentų rinkinius.

Pakeitimas  72

Tarybos pozicija

22 straipsnio 1 dalies nauja pastraipa

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu deleguotųjų aktų procedūrai skirta formuluotė suderinama su formuluote, dėl kurios institucijos susitarė rengdamos kitus dokumentų rinkinius.

Pakeitimas  73

Tarybos pozicija

22 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimo deleguotam teisės aktui, arba, jeigu iki tos datos ir Europos Parlamentas, ir Taryba informavo Komisiją, kad jie nusprendė nepareikšti prieštaravimų, deleguotas teisės aktas įsigalioja jo nuostatose nurodytą datą.

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimo deleguotam teisės aktui, jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu deleguotųjų aktų procedūrai skirta formuluotė suderinama su formuluote, dėl kurios institucijos susitarė rengdamos kitus dokumentų rinkinius.

Pakeitimas  74

Tarybos pozicija

22 straipsnio 2 dalies nauja pastraipa

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Deleguotas aktas gali būti paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti nepasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu prieš tai ir Europos Parlamentas, ir Taryba informavo Komisiją apie savo ketinimą nepareikšti prieštaravimo.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu deleguotųjų aktų procedūrai skirta formuluotė suderinama su formuluote, dėl kurios institucijos susitarė rengdamos kitus dokumentų rinkinius.

Pakeitimas  75

Tarybos pozicija

24 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

24a straipsnis

 

Peržiūra

 

Jei Komisija, atlikdama TEN-T gairių peržiūrą pagal Sprendimo Nr. 1692/96/EB 21 straipsnyje numatytą procedūrą, nutaria, kad šį reglamentą reikėtų pritaikyti prie minėtųjų gairių, ji pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti šį reglamentą. Dėl tam tikrų sprendimų, priimtų laikantis šio reglamento, panašiai gali prireikti persvarstyti TEN-T gaires.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama vėl pateikti Parlamento poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  76

Tarybos pozicija

I priedo 4 punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Sinesas–Lisabona / Leixões

Sinesas–Lisabona / Leixões

-Madridas–San Sebastianas–Bordo–Paryžius–Mecas

 

–Madridas–Bilbao-San Sebastianas–Bordo–Paryžius / Havras / Mecas

Sinesas–Elvasas / Algeciras

Sinesas–Elvasas / Alchesirasas

Pagrindimas

Kadangi Havro uostas labai svarbus vežimui konteineriais (jame paruošiama 63 proc. visų Prancūzijos uostuose paruošiamų konteinerių) ir būtų naudinga geriau koordinuoti eismą tarp trijų didžiųjų Senos atkarpos uostų (Paryžius–Ruanas–Havras), jį įrašant bus sudarytos galimybės skatinti darnų ekonominės veiklos vystymąsi ir vystyti šioje atkarpoje esančias nuošalias vietoves. Šis pakeitimas atitinka 16-ąjį pranešėjo pakeitimą, Tarybos poziciją ir Europos Parlamento rekomendacijas, pateiktas jo pranešime savo iniciatyva dėl būsimos TEN-T politikos.

Pakeitimas  77

Tarybos pozicija

I priedo 5 punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Gdynė – Katovicai – Ostrava / Žilina – Viena – Triestas / Koperis

Gdynė–Varšuva–Katovicai–Ostrava / Žilina–Bratislava / Viena–Gracas–Klagenfurtas–Udinė–Venecija / Triestas / Koperis / Bolonija / Ravena

Pagrindimas

Krovinių vežimo koridorius Nr. 5 jau suplanuotas ministerijų lygmeniu 2006 m. pagal Baltijos jūros ir Adrijos jūros koridorių, visos Europos VI koridorių ir TEN-T PP 23 ir 25 (žr. pridedamą ministrų pasirašytą interesų protokolą). Tarybos pozicijos I priede neminimi kai kurie svarbūs miestai, esantys atkarpoje tarp Vienos ir Triesto ir jau įrašyti į maršrutą ministrų protokole.

Pakeitimas  78

Tarybos pozicija

I priedo 6 punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Almerija–Valensija / Madridas–Saragosa / Barselona–Marselis–Lionas–Turinas–Udinė–Triestas / Koperis–Liubliana–Budapeštas–Zahonis (Vengrijos ir Ukrainos siena)

Almerija–Valensija / Madridas–Saragosa / Barselona–Marselis–Lionas–Turinas–Milanas–Verona–Paduva / Venecija–Triestas / Koperis–Liubliana–Budapeštas–Zahonis (Vengrijos ir Ukrainos siena)

Pagrindimas

Krovinių vežimo koridoriuje Nr. 6, pagrįstame TEN-T PP 6, yra spraga atkarpoje tarp Turino ir Triesto, kai PP 6 maršrutas per Šiaurės Italiją daug tikslesnis.

Pakeitimas  79

Tarybos pozicija

I priedo 8 punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

DE, NL, BE, PL, LT Brėmerhafenas / Roterdamas / Antverpenas–Achenas / Berlynas–Varšuva–Terespolis (Lenkijos ir Baltarusijos siena) / Kaunas

DE, NL, BE, PL, LT, LV, EST Brėmerhafenas / Roterdamas / Antverpenas–Achenas / Berlynas–Varšuva–Terespolis (Lenkijos ir Baltarusijos siena) / Kaunas–Ryga–Talinas

Pakeitimas  80

Tarybos pozicija

I priedo 1 išnaša

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1„/“ – alternatyvūs maršrutai.

1„/“ – alternatyvūs maršrutai. Pagal prioritetinius TEN-T projektus 4 ir 6 maršrutai ateityje turi būti papildyti projektu Nr. 16 dėl krovinių vežimo geležinkelio ašies Sinesas / Alchesirasas–Madridas–Paryžius, apimančios pagrindinį kelią per Pirėnų kalnus žemame aukštyje esančiu tuneliu.

Pakeitimas  81

Tarybos pozicija

II priedas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Priedas išbrauktas.

(1)

Priimti tekstai, 2009 04 23, P6_TA(2008)0285.

(2)

2009 m. liepos 15 d. nuomonė.

(3)

2009 m. spalio 7 d. nuomonė.


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos transporto politikai praėjusį dešimtmetį buvo būdingas vis didėjantis liberalizavimas. Kartu transporto nuolat daugėjo, visų pirma krovinių sektoriuje. Tačiau nepaisant to, kad 2001 m. paskelbtoje Komisijos baltojoje knygoje „Europos transporto politika 2010 m.: laikas spręsti pripažįstamas itin svarbus geležinkelių transporto vaidmuo, krovininio transporto sektoriuje geležinkelio rinkos dalis nuolat mažėjo: 2005 m. ji sudarė tik 10 proc. krovininio transporto rinkos dalies, o XX a. aštuntajame dešimtmetyje – daugiau kaip 20 proc. Šiuos sunkumus galima iš dalies paaiškinti paskutinį dešimtmetį besikeičiančia transporto sektoriaus padėtimi, kai priėmus tris geležinkelių teisės aktų paketus vis labiau atsiveria nacionalinės geležinkelių rinkos be pakankamo nacionalinių geležinkelių sistemų suderinimo ir sinergijos. Dabar krovinių vežimo geležinkeliais rinkos laukia paslaugų kokybės gerinimo uždavinys, nes dėl suderinamumo trūkumo geležinkeliai praranda konkurencinę padėtį kitų rūšių krovininio transporto atžvilgiu.

Komisijos pasiūlymas sukurti Europos krovinių vežimo koridorius

Kad išspręstų šį uždavinį, 2008 m. gruodžio mėn. pasiūliusi reglamentą, kuriuo siekiama sukurti konkurencingo krovinių vežimo geležinkelių tinklą, Komisija remia idėją sudaryti geresnes sąlygas prekių vežimo sektoriui. Komisijos pasiūlymu siekiama sudaryti ir nustatyti krovininio geležinkelių transporto tarptautinių koridorių taisykles, visų pirma susijusias su jų parinkimu ir administraciniu organizavimu. Jame pateikiami kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės parenka krovinių vežimo koridorius ir nustato jų valdymo institucijas. Bus sujungtos bent dvi valstybės narės ir koridorius taps TEN-T tinklo dalimi. Remiantis socialine ir ekonomine analize, šiais koridoriais turėtų būti siekiama sudaryti sąlygas tvirtai krovininio geležinkelių transporto plėtrai.

Juo taip pat skatinamas suderintas infrastruktūros valdytojų darbas skirstant traukinių linijas, valdant eismą ir investuojant į šį koridorių. Jame siūlomos taisyklės ir priemonės, susijusios su krovinių vežimo koridoriaus valdymu, pavyzdžiui, sukurti „vieno langelio“ principu veikiančią įstaigą, kuriai būtų galima paduoti traukinių linijų paraiškas. Valdymo institucija taip pat apibrėžia specialią kategoriją, vadinamąjį „prioritetinį krovinių vežimą“, skirtą prekėms, kurias itin svarbu atvežti laikantis griežtų terminų. Eismo valdymo taisykles, visų pirma „prioritetinio krovinių vežimo“ pirmenybės taisykles eismo sutrikimų atveju, parengė ir paskelbė infrastruktūros valdytojai.

2009 m. balandžio mėn. Europos Parlamentas per pirmąjį svarstymą priėmė savo poziciją dėl šio pasiūlymo, kuria iš esmės palaikomas Komisijos tikslas sukurti konkurencingo krovinių vežimo geležinkeliais tinklą sukuriant koridorius visoje Europos Sąjungoje. Siekiant tenkinti rinkos poreikius ir atitikti valdymo institucijos nustatytus reguliavimo principus buvo pakeistas terminas „prioritetinis krovinių vežimas“ ir įdiegtas didesnis lankstumas taikant pirmenybės taisykles ir skirstant traukinių linijas. Be to, Parlamentas pateikė kai kuriuos koridorių valdymo organų struktūros pakeitimus, pagal kuriuos numatomas geležinkelių bendrovių dalyvavimas konsultaciniu pagrindu ir vykdomosios valdybos, kurioje dalyvautų nacionaliniai nariai, sukūrimas.

Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

2009 m. birželio mėn. Taryboje buvo pasiektas politinis susitarimas, kuris oficialiai buvo patvirtintas 2010 m. vasario 22 d. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai reikėjo pritaikyti keletą dokumento nuostatų, susijusių su komitologija.

Pagrindinis reglamento projekto pakeitimas, dėl kurio susitarta Taryboje, susijęs su pirmųjų krovinių vežimo koridorių, pateiktų dokumento priede, sukūrimu ne vėliau nei po trejų arba, išimtinu atveju, penkerių metu nuo dokumento įsigaliojimo. Be to, siūlomos papildomų koridorių sukūrimo arba esamų koridorių pakeitimo arba pratęsimo procedūros.

Pirmajame svarstyme priimtoje Tarybos pozicijoje bandoma suderinti pajėgumų rezervavimą prekiniams traukiniams su pajėgumų rezervavimu keleiviniam transportui, paminint keleivinio transporto pajėgumų poreikį reglamento projekte, kuriame sprendžiami krovininio transporto klausimai.

Tarybos tekste išbraukiama pareiškėjų, ne geležinkelių bendrovių, teisė prašyti traukinių linijų krovininiam transportui ir leidžiama pateikti prašymus tik tada, kai šios linijos yra valstybėse narėse, kuriose tokius prašymus leidžiama pateikti pagal nacionalinius teisės aktus.

Koridorių organizavimo klausimu Taryba pasiūlė koridorių valdančią administravimo instituciją padalyti į administracinę valdybą, kurią sudarytų infrastruktūros valdytojai, ir vykdomąją valdybą, kurią sudarytų valstybių narių atstovai, turintieji daugiau galių palyginti su numatytomis per pirmąjį Parlamento svarstymą. „Vieno langelio“ principu veikiančios įstaigos įgaliojimai žymiai sumažinti, paliekant jai vien tik informavimo vaidmenį.

Pranešėjo nuomonė

Pranešėjas siūlo rekomendaciją, kuria ketinama pakeisti per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją atsižvelgiant į Europos Parlamento pirmąjį svarstymą. Kai kurios bendrosios pozicijos nuostatos atitinka Parlamento poziciją per pirmąjį svarstymą, kaip antai vykdomosios valdybos sukūrimas, kurią jau siūlė Europos Parlamentas.

Pranešėjas taip pat mėgino vėl pasiūlyti į Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą įtraukti Parlamento pakeitimus dėl geležinkelių bendrovių dalyvavimo administracinėje valdyboje, investicijų planų ir patvirtintų pareiškėjų teisės naudotis koridoriais. Dar svarbiau tai, kad pranešėjas vėl pasiūlė kai kurias nuorodas į konkrečią krovinių kategoriją („palengvintai gabenami kroviniai“), kurią buvo išbraukusi Taryba, taip pat kai kuriuos Parlamento pakeitimus dėl traukinių linijų pajėgumų skyrimo, dėl kurio turėtų būti apsispręsta pagal preliminarų vertinimą.

Galiausiai pranešėjas pasiūlė į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą, įtraukti keletą naujų formuluočių:

– dėl „vieno langelio“ principu veikiančios įstaigos. Pranešėjas šias nuostatas laiko esminėmis reglamento nuostatomis ir siūlo atkurti formuluotę, pagal kurią siekiama sustiprinti šios įstaigos vaidmenį traukinių linijų paskirstymo procese;

– padaryta keletas pataisymų, kalbant apie koridorių parinkimo kriterijų pateikimą – jie iš II priedo perkelti į naują straipsnį. Koridorių sąrašo patvirtinimas ir kitų koridorių parinkimas turėtų būti atliekamas pagal trumpesnį laikotarpį, negu siūlo Taryba, kad būtų sudarytos sąlygos greičiau įgyvendinti reglamentą;

– rekomendacijos projekte yra keletas formuluočių dėl ankstesnių komitologijos procedūrų pritaikymo prie nuostatų dėl deleguotų aktų, kaip numatoma pagal Lisabonos sutartį.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Konkurencingas krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklas (tekstas svarbus EEE)

Nuorodos

11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

23.4.2009                     T6-0285/2009

Komisijos pasiulymas

COM(2008)0852 - C6-0509/2008

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

25.2.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

25.2.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Marian-Jean Marinescu

1.9.2009

 

 

Svarstymas komitete

5.10.2009

1.3.2010

23.3.2010

3.5.2010

Priėmimo data

4.5.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

2

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Nathalie Griesbeck, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Pateikimo data

17.5.2010

Teisinė informacija - Privatumo politika