Procedura : 2008/0247(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0162/2010

Teksty złożone :

A7-0162/2010

Debaty :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Głosowanie :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0203

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 815kWORD 514k
17.5.2010
PE 439.390v03-00 A7-0162/2010

dotyczące stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Marian-Jean Marinescu

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu mającego na celu przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając stanowisko Rady zajęte w pierwszym czytaniu (11069/5/2009 – C7-0043/2010),

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2008)0852),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 i art. 71 ust. 1 traktatu WE, na podstawie których Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0509/2008),

–   uwzględniając stanowisko Parlamentu przyjęte w pierwszym czytaniu(1),

–   uwzględniając art. 294 ust. 7 i art. 91 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Komitetu Ekonomicznego-Społecznego(2),

–   uwzględniając opinię Komitetu Regionów(3),

–   uwzględniając art. 66 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Transportu i Turystyki (A7-0162/2010),

1.  przyjmuje w drugim czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Stanowisko Rady

Punkt 4 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(4) Otwarcie rynku kolejowych przewozów towarowych umożliwiło nowym operatorom dostęp do sieci kolejowej. Aby zoptymalizować korzystanie z sieci i zapewnić jej wiarygodność, przydatne jest wprowadzenie dodatkowych procedur w celu umocnienia współpracy między zarządcami infrastruktury w zakresie przydzielania międzynarodowych tras pociągów dla pociągów towarowych.

(4) Mimo że otwarcie rynku kolejowych przewozów towarowych umożliwiło nowym operatorom dostęp do sieci kolejowej, to mechanizmy rynkowe były i są niewystarczające do organizacji, regulacji i zabezpieczenia kolejowego ruchu towarowego. Aby zoptymalizować korzystanie z sieci i zapewnić jej wiarygodność, przydatne jest wprowadzenie dodatkowych procedur w celu umocnienia współpracy między zarządcami infrastruktury w zakresie przydzielania międzynarodowych tras pociągów dla pociągów towarowych.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  2

Stanowisko Rady

Punkt 5 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(5) Rada na posiedzeniu w dniach 7 i 8 kwietnia 2008 r. stwierdziła, że należy promować efektywne użytkowanie infrastruktury oraz, w razie potrzeby, zwiększać zdolność przepustową infrastruktury kolejowej za pomocą środków podejmowanych na szczeblu europejskim i krajowym, w szczególności za pomocą aktów prawnych.

skreślony

Poprawka  3

Stanowisko Rady

Punkt 8 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(8) Niniejsze rozporządzenie powinno być bez uszczerbku dla praw i obowiązków zarządców infrastruktury określonych w dyrektywie 91/440/EWG i dyrektywie 2001/14/WE, a w stosownych przypadkach – organów alokujących, o których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE. Akty te, w tym ich przepisy mające wpływ na korytarze towarowe, a w szczególności przepisy dotyczące prawa zarządców infrastruktury do odrzucenia lub zaakceptowania wniosków w sprawie zdolności przepustowej złożonych przez osoby prawne inne niż przedsiębiorstwa kolejowe, pozostają w mocy.

skreślony

Uzasadnienie

Powyższy punkt jest zbędny w odniesieniu do ważności wcześniejszych dyrektyw. Ponadto stwarza ryzyko pomyłki co do możliwości składania wniosków przez zatwierdzonych wnioskodawców innych niż przedsiębiorstwa kolejowe.  

Poprawka  4

Stanowisko Rady

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(8a) Utworzenie korytarza towarowego powinno uwzględniać, w stosownych przypadkach, potrzebę lepszych wzajemnych połączeń z infrastrukturą kolejową krajów trzecich.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  5

Stanowisko Rady

Punkt 8 b preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(8b) Utworzenie korytarza towarowego powinno być zgodne z kryteriami gwarantującymi jego ciągłość poprzez zapewnienie wzajemnych połączeń z istniejącą różnorodną infrastrukturą kolejową, a także przydzielenie koniecznych zdolności na całej trasie korytarza towarowego.

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie ciągłości poprzez zapewnienie wzajemnych połączeń z istniejącą różnorodną infrastrukturą kolejową, a także przydzielenie koniecznych zdolności przepustowych na całej trasie korytarza towarowego.

Poprawka  6

Stanowisko Rady

Punkt 9 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(9) Utworzenie międzynarodowych korytarzy kolejowych na potrzeby europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy powinno być spójne z transeuropejską siecią transportową („TEN-T”) lub korytarzami europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym („ERTMS”). W tym celu konieczny jest skoordynowany rozwój sieci, w szczególności w odniesieniu do integracji międzynarodowych korytarzy kolejowego transportu towarowego z istniejącą siecią TEN-T i z korytarzami ERTMS. Ponadto należy wprowadzić na szczeblu Unii harmonizujące przepisy dotyczące korytarzy towarowych. W razie potrzeby utworzenie tych korytarzy powinno być wspierane finansowo w ramach programu sieci TEN-T, programów badawczych, programu Marco Polo i innych unijnych strategii politycznych i funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Fundusz Spójności.

(9) Utworzenie międzynarodowych korytarzy kolejowego transportu towarowego tworzących europejskie sieci kolejowe ukierunkowane na konkurencyjny transport towarowy musi być przeprowadzone w sposób spójny z transeuropejską siecią transportową („TEN-T”) lub korytarzami europejskiego systemu zarządzania ruchem kolejowym („ERTMS”). W tym celu konieczny jest skoordynowany rozwój sieci, w szczególności w odniesieniu do integracji międzynarodowych korytarzy kolejowego transportu towarowego z istniejącą siecią TEN-T i z korytarzami ERTMS. Ponadto należy wprowadzić na szczeblu Unii harmonizujące przepisy dotyczące korytarzy towarowych oraz wspierać projekty dotyczące cichych pociągów towarowych. W razie potrzeby utworzenie tych korytarzy powinno być wspierane finansowo w ramach programu sieci TEN-T, programów badawczych, programu Marco Polo i innych unijnych strategii politycznych i funduszy, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Fundusz Spójności.

Poprawka 7

Stanowisko Rady

Punkt 12 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(12) W celu pobudzenia koordynacji między państwami członkowskimi zarządcami infrastruktury, w odniesieniu do każdego korytarza towarowego należy ustanowić odpowiednią strukturę zarządzającą, pamiętając o potrzebie unikania powielania już istniejących struktur zarządzających.

(12) Dla pobudzenia koordynacji między państwami członkowskimi, zarządcami infrastruktury i przedsiębiorstwami kolejowymi oraz w celu zapewnienia stałości przepustowej na trasie korytarza, należy powołać odpowiednią strukturę rządową w odniesieniu do każdego korytarza towarowego, mając na względzie potrzebę uniknięcia powielenia istniejących struktur rządowych;

Poprawka       8

Stanowisko Rady

Punkt 15 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(15) W celu zapewnienia spójności i stałości zdolności przepustowej infrastruktury wzdłuż korytarza towarowego, państwa członkowskie właściwi zarządcy infrastruktury powinni skoordynować inwestycje dotyczące tego korytarza oraz planować je z myślą o potrzebach związanych z tym korytarzem. W celu zagwarantowania, że wnioskodawcy, którzy ewentualnie będą korzystać z korytarza, zostaną dobrze poinformowani, należy opublikować harmonogram wykonania inwestycji. Inwestycje te powinny obejmować projekty związane z rozwojem systemów interoperacyjnych oraz zwiększeniem zdolności przepustowej pociągów.

(15) W celu zapewnienia spójności i stałości zdolności przepustowej infrastruktury wzdłuż korytarza towarowego, państwa członkowskie, właściwi zarządcy infrastruktury, a także, w stosownych przypadkach, państwa członkowskie i kraje trzecie, powinny skoordynować inwestycje dotyczące tego korytarza oraz planować je z myślą o potrzebach związanych z tym korytarzem. W celu zagwarantowania, że przedsiębiorstwa kolejowe, które ewentualnie będą korzystać z korytarza, zostaną dobrze poinformowane, należy opublikować harmonogram wykonania inwestycji. Inwestycje te powinny obejmować projekty związane z rozwojem systemów interoperacyjnych oraz zwiększeniem zdolności przepustowej pociągów.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka       9

Stanowisko Rady

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(21a) W celu zagwarantowania rozwoju konkurencji wśród dostawców usług kolejowego transportu towarowego w korytarzu towarowym inni kandydaci, niż przedsiębiorstwa kolejowe lub ich ugrupowania, powinni mieć możliwość wystąpienia o udostępnienie infrastruktury, przy czym pierwszeństwo powinno być przyznane przedsiębiorstwom kolejowym lub ich ugrupowaniom.

Uzasadnienie

Ważne jest, by przyznać pierwszeństwo przedsiębiorstwom kolejowym lub ich ugrupowaniom w celu zagwarantowania stałości przepustowej na całej trasie kolejowego korytarza towarowego.

Poprawka       10

Stanowisko Rady

Punkt 25 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(25) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie utworzenie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy złożonej z korytarzy towarowych, nie może być osiągnięty w wystarczający sposób przez państwa członkowskie, a zatem ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(Nie dotyczy wersji polskiej)

Poprawka11

Stanowisko Rady

Punkt 27 a preambuły (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(27a) Celem niniejszego rozporządzenia jest zwiększenie przepustowości kolejowego transportu towarów na tle innych modeli transportu. Należy zapewnić koordynację między państwami członkowskimi a zarządcami infrastruktury w celu zagwarantowania najbardziej wydajnego funkcjonowania korytarzy transportu towarowego. W tym celu należy podjąć działania operacyjne równolegle do inwestycji w infrastrukturę i wyposażenie techniczne takie jak ERTMS, które powinny zmierzać do poprawy wydajności i zdolności przepustowej kolejowego transportu towarów.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka       12

Stanowisko Rady

Punkt 29 preambuły

Stanowisko Rady

Poprawka

(29) Ponadto, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do dostosowania załącznika II. Szczególnie istotne jest, by Komisja w ramach prac przygotowawczych konsultowała się z ekspertami, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w komunikacie Komisji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(29) Ponadto Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie istotne jest, by Komisja w ramach prac przygotowawczych konsultowała się z ekspertami, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi w komunikacie Komisji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wdrożenia art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Poprawka 13

Stanowisko Rady

Artykuł 1 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie określa zasady tworzenia i organizacji międzynarodowych korytarzy kolejowych na potrzeby europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Określa zasady związane z wyborem i organizacją korytarzy towarowych oraz zarządzaniem nimi.

1. Niniejsze rozporządzenie określa reguły tworzenia i organizacji międzynarodowych korytarzy kolejowych w celu zapewnienia konkurencyjnego transportu towarowego (zwanych dalej „korytarzami towarowymi”) w celu rozwoju europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy. Określa zasady związane z wyborem i organizacją, zarządzaniem oraz planowaniem inwestycyjnym korytarzy towarowych.

Poprawka  14

Stanowisko Rady

Artykuł 1 - ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zarządzania i korzystania z infrastruktury kolejowej będącej częścią korytarzy towarowych.

2. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zarządzania i korzystania z infrastruktury kolejowej, również w korytarzach transportu towarowego.

Poprawka  15

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera a)

Stanowisko Rady

Poprawka

(a) „korytarz towarowy” oznacza wszystkie wyznaczone linie kolejowe w państwach członkowskich i – w stosownych przypadkach – w europejskich państwach trzecich, łączące terminale położone na głównej trasie korytarza towarowego, w tym infrastrukturę kolejową i należące do niej urządzenia, stacje rozrządowe i urządzenia do formowania składów pociągów oraz – w stosownych przypadkach – trasy objazdowe;

(a) „korytarz towarowy” oznacza wszystkie wyznaczone linie kolejowe, w tym kolejowe linie promowe, na terytorium państw członkowskich lub pomiędzy nimi i – w stosownych przypadkach – w europejskich państwach trzecich, łączące dwa lub więcej terminali położonych na głównej trasie i, w stosownych przypadkach, trasy i odcinki objazdowe je łączące, w tym infrastrukturę kolejową i należące do niej urządzenia zgodnie z art. 5 dyrektywy 2001/14/WE;

Poprawka  16

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera ca) (nowa)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(ca) „pojedynczy punkt kontaktowy” oznacza wspólną jednostkę utworzoną przez organ zarządzający każdym korytarzem towarowym, umożliwiającą wnioskodawcom zamówienie w jednym miejscu i w ramach jednej operacji trasy przejazdu przekraczającej co najmniej jedną granicę.

Poprawka 17

Stanowisko Rady

Artykuł 3 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. 1. Państwa członkowskie, o których mowa w załączniku I, tworzą do [trzy lata] po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia korytarze towarowe na głównych trasach określonych w tym załączniku. Zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję o utworzeniu korytarzy towarowych.

1. Państwa członkowskie, o których mowa w załączniku I, zapewniają operacyjność korytarzy transportu towarowego wzdłuż głównych dróg wymienionych w tym załączniku najpóźniej dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia. Zainteresowane państwa członkowskie informują Komisję o utworzeniu korytarzy towarowych.

Poprawka 18

Stanowisko Rady

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie, o których mowa w załączniku I sporządzają, najpóźniej sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, plan realizacji korytarzy towarowych, o których mowa w załączniku I, zgodnie z art. 8 niniejszego rozporządzenia. Plan realizacji, sporządzony przez organ zarządzający, zawiera również wyznaczenie przebiegu korytarza zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. a) po zasięgnięciu opinii grup doradczych, o których mowa w art. 7 ust. 6 oraz art. 7 ust. 6a.

Poprawka  19

Stanowisko Rady

Artykuł 3 - ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 korytarze towarowe na głównych trasach określonych w pkt 3, 5 i 8 załącznika I są tworzone do [pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].

skreślony

Poprawka  20

Stanowisko Rady

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

2a. Po otrzymaniu informacji od państw członkowskich dotyczących utworzenia korytarzy towarowych, Komisja - za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 20, 21 i 22 - przyjmuje decyzję dotyczącą początkowego zespołu korytarzy towarowych, w tym korytarzy zatwierdzonych w załączniku I, najpóźniej sześć miesięcy po utworzeniu korytarzy towarowych, o których mowa w ust. 1.

Poprawka  21

Stanowisko Rady

Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

2b. Zespół korytarzy towarowych, wspomniany w ust. 2a, jest stopniowo modyfikowany i uzupełniany na podstawie wniosków dotyczących utworzenia lub modyfikacji korytarzy towarowych i po decyzji Komisji przyjętej za pomocą aktów delegowanych zgodnie z art. 20, 21 i 22. Wnioski państw członkowskich rozpatruje się z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w art. 4 ust.1.

Poprawka  22

Stanowisko Rady

Artykuł 4

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie mające granicę kolejową z innym państwem członkowskim uczestniczy w tworzeniu co najmniej jednego korytarza towarowego, chyba że obowiązek ten został już spełniony na mocy art. 3.

1. Wybór i modyfikacja korytarzy towarowych następuje z uwzględnieniem następujących kryteriów:

2. Niezależnie od ust. 1, państwa członkowskie, na wniosek jednego z państw członkowskich, uczestniczą w tworzeniu korytarza towarowego, o którym mowa w tym ustępie, lub w przedłużeniu istniejącego korytarza, tak aby umożliwić sąsiadującemu państwu członkowskiemu wypełnienie zobowiązań wynikających z tego ustępu.

(a) przejście danego korytarza towarowego przez terytorium co najmniej trzech państw członkowskich, lub dwóch państw członkowskich, jeżeli odległość między terminalami kolejowymi obsługiwanymi przez proponowany korytarz towarowy jest większa niż 500 km;

3. Bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich przewidzianych w art. 7 dyrektywy 91/440/EWG, w przypadku gdy państwo członkowskie jest zdania, że utworzenie korytarza towarowego nie leżałoby w interesie wnioskodawców będących potencjalnymi użytkownikami tego korytarza towarowego, nie przyniosłoby realnych korzyści społeczno-gospodarczych lub powodowałoby nieproporcjonalne obciążenie, to dane państwo członkowskie nie jest zobowiązane do uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, z zastrzeżeniem decyzji Komisji działającej zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 19 ust. 2.

(b) spójność korytarza towarowego z TEN-T, korytarzami ERTMS lub korytarzami określonymi przez RailNetEurope;

4. Państwo członkowskie nie jest zobowiązane do uczestnictwa, o którym mowa w ust. 1 i 2, jeżeli jego sieć kolejowa ma inną szerokość torów niż główna sieć kolejowa na terytorium Unii.

(c) włączenie priorytetowych projektów sieci TEN-T do danego korytarza towarowego;

5. W celu spełnienia zobowiązań wynikających z ust. 1 i 2, zainteresowane państwa członkowskie wspólnie proponują Komisji utworzenie korytarzy towarowych po konsultacji z właściwymi zarządcami infrastruktury i wnioskodawcami do… , biorąc pod uwagę kryteria zawarte w załączniku II.

d) analiza uzasadniająca równowagę między kosztami społeczno-gospodarczymi a korzyściami płynącymi z utworzenia korytarza towarowego;

6. Komisja rozpatruje wnioski o utworzenie korytarzy towarowych, o których mowa w ust. 5, i zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 3, przyjmuje decyzję w sprawie zgodności takiej propozycji z niniejszym artykułem nie później niż dziewięć miesięcy po przedłożeniu tego wniosku.

e) istnienie planu realizacji;

7. Zainteresowane państwa członkowskie tworzą korytarz towarowy nie później niż trzy lata po wydaniu przez Komisję decyzji, o której mowa w ust. 6.

f) spójność wszystkich korytarzy towarowych zaproponowanych przez państwa członkowskie w celu ustanowienia europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy;

8. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do dostosowania załącznika II. Przy opracowywaniu aktów delegowanych, o których mowa w niniejszym ustępie, Komisja przestrzega przepisów ustanowionych w dyrektywie 2001/14/WE i dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (przekształcenie) oraz bierze pod uwagę, w szczególności, plan rozmieszczenia odnoszący się do interoperacyjnych systemów, ewolucję systemu kolei i sieci TEN-T, w szczególności wdrażanie ERTMS, jak również rozwój rynku przewozów towarowych, w tym relacje z innymi środkami transportu.

g) rozwój kolejowego ruchu towarowego i głównych kierunków wymiany i transportu towarów w korytarzu towarowym;

Do aktów delegowanych, o którym mowa w niniejszym ustępie, ma zastosowanie procedura określona w art. 20, 21 i 22.

h) w stosownych przypadkach, lepsze wzajemne połączenia między państwami członkowskimi a sąsiadującymi państwami trzecimi.

 

(i) zainteresowanie wnioskodawców danym korytarzem towarowym;

 

j) istnienie dobrych połączeń z innymi rodzajami transportu, w szczególności dzięki odpowiedniej sieci terminali, w tym w portach morskich i śródlądowych;

 

2. Korytarz towarowy może obejmować elementy sieci kolejowych europejskich krajów trzecich. W odpowiednich przypadkach elementy te muszą być spójne z polityką TEN-T.

 

3. Tworzenie lub modyfikacja korytarza towarowego są proponowane przez zainteresowane państwa członkowskie. W tym celu państwa członkowskie przedstawiają Komisji list intencyjny zawierający wniosek opracowany po konsultacji z właściwymi zarządcami infrastruktury i wnioskodawcami z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w ust. 1.

 

4. Najpóźniej dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, każde państwo członkowskie posiadające granicę kolejową z innym państwem członkowskim uczestniczy w tworzeniu co najmniej jednego korytarza towarowego, o ile obowiązek ten nie został już spełniony na podstawie art. 3.

 

5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do tworzenia lub modyfikacji korytarzy towarowych, o których mowa w ust. 3.

6. Komisja rozpatruje wnioski dotyczące utworzenia korytarzy towarowych, o których mowa w ust. 3, i zgodnie z aktami delegowanymi, o których mowa w art. 20, 21 i 22, przyjmuje decyzję w sprawie zgodności takich wniosków z niniejszym artykułem najpóźniej 6 miesięcy po złożeniu odpowiednich wniosków.

 

7. Zainteresowane państwa członkowskie zapewniają operacyjność korytarza towarowego najpóźniej dwa lata po decyzji Komisji, o której mowa w ust. 6.

 

8. W drodze odstępstwa od ust. 4 państwa członkowskie, na wniosek jednego z nich, uczestniczą w tworzeniu korytarza towarowego zgodnie z ust. 4 lub przedłużeniu istniejącego korytarza, aby umożliwić sąsiadującemu państwu członkowskiemu wypełnienie zobowiązania wynikającego z rzeczonego ustępu.

 

9. Bez uszczerbku dla obowiązków państw członkowskich przewidzianych w art. 7 dyrektywy 91/440/EWG, w przypadku gdy państwo członkowskie jest zdania, po zapewnieniu analizy społeczno-ekonomicznej, że utworzenie korytarza towarowego nie leżałoby w interesie wnioskodawców będących potencjalnymi użytkownikami tego korytarza towarowego, nie przyniosłoby realnych korzyści społeczno-gospodarczych lub powodowałoby nieproporcjonalne obciążenie, to dane państwo członkowskie nie jest zobowiązane do uczestnictwa, o którym mowa w ust. 4 i 6 niniejszego artykułu, z zastrzeżeniem decyzji Komisji działającej zgodnie z aktami delegowanymi, o których mowa w art. 20, 21 i 22.

 

10. Jeżeli co najmniej dwa zainteresowane państwa członkowskie nie zgadzają się na utworzenie lub modyfikację korytarza towarowego, w odniesieniu do infrastruktury kolejowej znajdującej się na ich terytorium, Komisja, na wniosek jednego z tych państw członkowskich, konsultuje się w tej sprawie z komitetem, o którym mowa w art. 19. Opinia Komisji jest przekazywana zainteresowanym państwom członkowskim. Zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają tę opinię w celu znalezienia rozwiązania i podejmują decyzję za zgodą wszystkich stron.

Poprawka  23

Stanowisko Rady

Artykuł 5

Stanowisko Rady

Poprawka

Artykuł 5

 

Modyfikacja korytarzy towarowych

skreślony

1. Korytarze towarowe, o których mowa w art. 3 i 4, mogą być modyfikowane na podstawie wspólnego wniosku zainteresowanych państw członkowskich przekazanego Komisji po konsultacji z właściwymi zarządcami infrastruktury i wnioskodawcami.

 

2. Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 3, Komisja przyjmuje decyzję w sprawie przekazanego wniosku, biorąc pod uwagę kryteria określone w załączniku II.

 

Poprawka  24

Stanowisko Rady

Artykuł 6

Stanowisko Rady

Poprawka

Artykuł 6

 

Procedura pojednawcza

skreślony

Jeżeli co najmniej dwa zainteresowane państwa członkowskie nie zgadzają się na utworzenie lub modyfikację korytarza towarowego, w odniesieniu do infrastruktury kolejowej znajdującej się na ich terytorium, Komisja, na wniosek jednego z tych państw członkowskich, konsultuje się w tej sprawie z komitetem, o którym mowa w art. 19. Opinia Komisji jest przekazywana zainteresowanym państwom członkowskim. Zainteresowane państwa członkowskie uwzględniają tę opinię w celu znalezienia rozwiązania i podejmują decyzję za zgodą wszystkich stron.

 

Poprawka 25

Stanowisko Rady

Artykuł 7 – ustęp 1a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(1a) W odniesieniu do korytarza towarowego zainteresowane państwa członkowskie i zarządcy infrastruktury współpracują w ramach rad, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, w celu zapewnienia rozwoju tego korytarza zgodnie z planem jego realizacji.

Poprawka 26

Stanowisko Rady

Artykuł 7 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. W odniesieniu do każdego korytarza towarowego zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają radę wykonawczą odpowiedzialną za określenie ogólnych celów danego korytarza towarowego, nadzorowanie i podejmowanie działań wymienionych w art. 8, 10 i 20. Rada wykonawcza składa się z przedstawicieli organów zainteresowanych państw członkowskich.

1. W odniesieniu do każdego korytarza towarowego zainteresowane państwa członkowskie ustanawiają radę wykonawczą odpowiedzialną za określenie ogólnych celów danego korytarza towarowego, nadzorowanie i podejmowanie działań wymienionych w art. 8 i 10. Rada wykonawcza składa się z przedstawicieli organów zainteresowanych państw członkowskich.

Uzasadnienie

Nie wszystkie decyzje podejmowane przez radę zarządzającą dotyczą państw członkowskich (zwłaszcza decyzje dotyczące wewnętrznych ulepszeń operacyjnych). Jak sugeruje dyrektywa 2001/14/WE, należy zachować pewien stopień niezależności przedsiębiorczej zarządców infrastruktury.

Poprawka  27

Stanowisko Rady

Artykuł 7 - ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. W odniesieniu do każdego korytarza towarowego zainteresowani zarządcy infrastruktury i, w stosownych przypadkach, organy alokujące, o których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE, ustanawiają radę zarządzającą odpowiedzialną za podejmowanie działań wymienionych w ust. 6 niniejszego artykułu oraz w art. 8, art. 10, art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 2, 5 i 6, art. 15 ust. 1, art. 16 i art. 17 ust. 2 i 3 niniejszego rozporządzenia. Rada zarządzająca składa się z przedstawicieli zarządców infrastruktury.

2. W odniesieniu do każdego korytarza transportu towarowego odpowiedni zarządcy infrastruktury, a w stosownym przypadku, organy przyznające, o których mowa w art. 7 ust. 9 dyrektywy 2001/14WE, powołują organ zarządzający odpowiedzialny za przyjmowanie środków wyraźnie przewidzianych w ust. 6 i 7 niniejszego artykułu oraz w art. 8-16 niniejszego rozporządzenia. Rada zarządzająca składa się z przedstawicieli zarządców infrastruktury.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka 28

Stanowisko Rady

Artykuł 7 - ustęp 4

Stanowisko Rady

Poprawka

4. Rada zarządzająca podejmuje decyzje, w tym decyzje dotyczące jej statusu prawnego, zasobów i personelu, za zgodą wszystkich zainteresowanych zarządców infrastruktury.

4. Rada zarządzająca podejmuje decyzje, w tym decyzje dotyczące jej statusu prawnego, ustanowienia jej struktury organizacyjnej, zasobów i personelu, za zgodą wszystkich zainteresowanych zarządców infrastruktury. Rada zarządzająca jest niezależną jednostką prawną. Może mieć formę europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG).

Poprawka 29

Stanowisko Rady

Artykuł 7 - ustęp 6

Stanowisko Rady

Poprawka

6. Rada zarządzająca powołuje grupę doradczą złożoną z zarządców i właścicieli terminali korytarza towarowego. Grupa doradcza może wydawać opinie w sprawie wszelkich wniosków rady zarządzającej, które mają bezpośredni wpływ na inwestycje i zarządzanie terminalami. Grupa doradcza może również wydawać opinie z własnej inicjatywy. Rada zarządzająca uwzględnia wszelkie takie opinie.

6. Organ zarządzający powołuje grupę doradczą złożoną z zarządców i właścicieli terminali korytarza transportu towarowego, włącznie z portami morskimi i portami żeglugi śródlądowej. Grupa doradcza może wydawać opinie w sprawie wszelkich wniosków rady zarządzającej, które mają bezpośredni wpływ na inwestycje i zarządzanie terminalami. Może ona również wydawać opinie z własnej inicjatywy. Rada zarządzająca uwzględnia wszelkie takie opinie. Ostateczna decyzja należy jednak do rady zarządzającej. W przypadku różnicy zdań pomiędzy radą zarządzającą a grupą doradczą, grupa doradcza może zwrócić się do rady wykonawczej. Rada wykonawcza działa jako mediator i w odpowiednim czasie powiadamia zainteresowane strony o swojej opinii.

Poprawka  30

Stanowisko Rady

Artykuł 7 – ustęp 6 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

6a. Rada zarządzająca stworzy grupę doradczą składającą się z przedsiębiorstw kolejowych zainteresowanych korzystaniem z korytarza towarowego. Grupa doradcza może wydawać opinie w sprawie wszelkich wniosków rady zarządzającej, które mają wpływ na te przedsiębiorstwa. Grupa doradcza może również wydawać opinie z własnej inicjatywy. Rada zarządzająca uwzględnia wszelkie takie opinie. Ostateczna decyzja należy jednak do rady zarządzającej. W przypadku różnicy zdań pomiędzy radą zarządzającą a grupą doradczą, grupa doradcza może zwrócić się do rady wykonawczej. Rada wykonawcza działa jako mediator i w odpowiednim czasie powiadamia zainteresowane strony o swojej opinii.

Poprawka  31

Stanowisko Rady

Artykuł 7 – ustęp 6 b (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

6b. Rada zarządzająca zobowiązuje zarządców infrastruktury korzystających z danego korytarza towarowego do stosowania interoperacyjnych aplikacji komputerowych lub alternatywnych rozwiązań dostępnych w przyszłości w celu rozpatrywania wniosków w sprawie międzynarodowych tras pociągów oraz do obsługi ruchu międzynarodowego w danym korytarzu.

Uzasadnienie

W celu polepszenia współpracy pomiędzy zarządcami infrastruktury zarówno w odniesieniu do planowania rozkładów jazdy, jak i w ramach zarządzania ruchem, rada zarządzająca zobowiązuje właściwych zarządców infrastruktury do korzystania z rozwiązań technicznych.

Poprawka  32

Stanowisko Rady

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera b)

Stanowisko Rady

Poprawka

(b) podstawowe elementy analizy przewozów i ruchu, o której mowa w ust. 3;

(b) podstawowe elementy analizy, o której mowa w ust. 3;

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  33

Stanowisko Rady

Artykuł 8 - ustęp 3

Stanowisko Rady

Poprawka

3. Rada zarządzająca przeprowadza okresową analizę przewozów i ruchu odnoszącą się do faktycznych i oczekiwanych zmian ruchu w danym korytarzu towarowym, obejmującą poszczególne rodzaje ruchu i odnoszącą się zarówno do transportu towarowego, jak i pasażerskiego.

3. Rada zarządzająca przeprowadza i okresowo uaktualnia analizę rynku transportu odnoszącą się do faktycznych i oczekiwanych zmian ruchu w danym korytarzu towarowym, w wyniku jego ustanowienia, obejmującą poszczególne rodzaje ruchu i odnoszącą się zarówno do transportu towarowego, jak i pasażerskiego.

 

Analiza ta dokonuje również oceny równowagi między kosztami społeczno-gospodarczymi a korzyściami płynącymi z utworzenia korytarza towarowego.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  34

Stanowisko Rady

Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

3a. Ustanawia się program określenia korytarza towarowego i poprawy jego wyników. Program ten obejmuje w szczególności wspólne cele, warianty techniczne i harmonogram niezbędnych interwencji w zakresie infrastruktury kolejowej i należących do niej urządzeń, w celu wdrożenia ogółu środków, o których mowa w art. 10-17. Wspomniane interwencje nie powinny obejmować lub powinny minimalizować wszelkie ograniczenia dotyczące zdolności przewozowej kolei.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka 35

Stanowisko Rady

Artykuł 8 - ustęp 4

Stanowisko Rady

Poprawka

4. W planie wdrożenia bierze się pod uwagę rozwój terminali, tak aby zaspokajały one potrzeby kolejowego transportu towarowego w danym korytarzu towarowym.

4. W planie wdrożenia bierze się pod uwagę rozwój terminali, tak aby zaspokajały one potrzeby kolejowego transportu towarowego w danym korytarzu towarowym, w szczególności jako intermodalne węzły rozmieszczone wzdłuż korytarzy towarowych. Środki te obejmują współpracę z administracją regionalną i lokalną. Musi on poza tym uwzględniać stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa przy kolejowym transporcie towarów niebezpiecznych.

Poprawka  36

Stanowisko Rady

Artykuł 9

Stanowisko Rady

Poprawka

Rada zarządzająca wprowadza mechanizmy konsultacyjne w celu właściwego uczestnictwa wnioskodawców będących potencjalnymi użytkownikami danego korytarza towarowego. W szczególności zapewnia ona, by zasięgano opinii wnioskodawców przed przekazaniem radzie wykonawczej planu wdrożenia, o którym mowa w art. 8.

Rada zarządzająca wprowadza mechanizmy konsultacyjne w celu właściwego uczestnictwa wnioskodawców będących potencjalnymi użytkownikami danego korytarza towarowego. W szczególności zapewnia ona, by zasięgano opinii wnioskodawców i ich organów przedstawicielskich przed przekazaniem radzie wykonawczej planu wdrożenia, o którym mowa w art. 8.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  37

Stanowisko Rady

Artykuł 9 – nowy ustęp

Stanowisko Rady

Poprawka

 

W razie braku porozumienia między organem zarządzającym a wnioskodawcami, ci ostatni mogą skierować sprawę do organów kontrolnych, o których mowa w art. 18.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  38

Stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Rada zarządzająca sporządza plan inwestycyjny i dokonuje jego okresowych przeglądów oraz przekazuje go do zatwierdzenia radzie wykonawczej. Plan ten obejmuje:

1. Rada zarządzająca sporządza plan inwestycyjny, w tym indykatywnych średnio i długoterminowych inwestycji w infrastrukturę w korytarzu towarowym, i dokonuje jego okresowych przeglądów oraz przekazuje go do zatwierdzenia radzie wykonawczej. Plan ten obejmuje:

Poprawka  39

Stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

1a. Plany inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, obejmują również strategię dotyczącą zwiększenia zdolności przewozowej pociągów towarowych, które mogą kursować w korytarzu towarowym, to jest eliminacji wąskich gardeł, modernizacji istniejącej infrastruktury i stworzenia nowej infrastruktury. Strategia może obejmować środki służące zwiększeniu długości oraz dotyczące rozstawu osi, skrajni ładunkowej, zarządzaniu prędkością lub obciążenia na oś dozwolonych w przypadku pociągów kursujących w korytarzu towarowym.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  40

Stanowisko Rady

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

1b. Plany inwestycyjne, o których mowa w ust. 1, są publikowane w dokumencie, o którym mowa w art. 16, i regularnie aktualizowane. Są one częścią planu realizacji korytarza towarowego.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  41

Stanowisko Rady

Artykuł 11

Stanowisko Rady

Poprawka

Zarządcy infrastruktury koordynują i podają do wiadomości publicznej, w odpowiedni sposób, swoje plany wykonania wszelkich robót dotyczących infrastruktury i należących do niej urządzeń, które mogłyby ograniczyć zdolność przepustową w korytarzu towarowym.

Zarządcy infrastruktury koordynują i podają do wiadomości publicznej, w odpowiedni sposób i zgodnie z harmonogramem oraz zgodnie z art. 6 dyrektywy 2001/14/WE, swoje plany wykonania wszelkich robót dotyczących infrastruktury i należących do niej urządzeń, które mogłyby ograniczyć zdolność przepustową w korytarzu towarowym.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  42

Stanowisko Rady

Artykuł 12 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Rada zarządzająca korytarza towarowego wyznacza lub tworzy wspólny organ lub system informacyjny na podstawie współpracy zarządców infrastruktury, który umożliwia wnioskodawcom występowanie – w jednym miejscu i w ramach jednej operacji – alokację zdolności przepustowej infrastruktury dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w jednym korytarzu towarowym („punkt kompleksowej obsługi” (one-stop shop)).

1. Rada zarządzająca korytarza towarowego wyznacza lub tworzy wspólny organ, który umożliwia wnioskodawcom występowanie i uzyskiwanie odpowiedzi – w jednym miejscu i w ramach jednej operacji – w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury dla pociągów towarowych przekraczających co najmniej jedną granicę w jednym korytarzu towarowym („punkt kompleksowej obsługi” (one-stop shop)).

Poprawka 43

Stanowisko Rady

Artykuł 12 - ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Punkt kompleksowej obsługi dostarcza również podstawowych informacji dotyczących alokacji zdolności przepustowej infrastruktury, w tym informacji, o których mowa w art. 16.

2. Pokazuje on zdolność przepustową infrastruktury dostępną w momencie składania wniosku i cechy korytarza towarowego zgodnie z określonymi wcześniej parametrami, takimi jak prędkość, długość, skrajnia ładunkowa lub nacisk na ość, dopuszczonymi w odniesieniu do pociągów kursujących w korytarzu towarowym.

Poprawka 44

Stanowisko Rady

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

2a. Punkt kompleksowej obsługi podejmuje decyzje w sprawie wniosków o uprzywilejowane trasy przewozów towarowych określone w art. 13 ust. 3 i w sprawie rezerwy zdolności przepustowej określonej w art. 13 ust. 5. Informuje on bezzwłocznie właściwych zarządców infrastruktury o tych wnioskach i podjętych decyzjach.

Poprawka  45

Stanowisko Rady

Artykuł 12 - ustęp 3

Stanowisko Rady

Poprawka

3. Punkt kompleksowej obsługi przekazuje bezzwłocznie wszelkie wnioski w sprawie zdolności przepustowej infrastruktury właściwym zarządcom infrastruktury – i, w stosownych przypadkach, organom alokującym, o których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE – którzy podejmują decyzję co do tych wniosków zgodnie z art. 13 i rozdziałem III tej dyrektywy.

3. W przypadku wszelkich wniosków w sprawie zdolności przepustowej, które nie mogą być przyjęte zgodnie z ust. 2a, punkt kompleksowej obsługi przekazuje bezzwłocznie wszelkie wnioski w sprawie zdolności przepustowej infrastruktury właściwym zarządcom infrastruktury – i, w stosownych przypadkach, organom alokującym, o których mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE – którzy podejmują decyzję co do tych wniosków zgodnie z art. 13 i rozdziałem III tej dyrektywy oraz przekazują tę decyzję punktowi kompleksowej obsługi celem dalszego rozpatrzenia.

Poprawka  46

Stanowisko Rady

Artykuł 12 - ustęp 4

Stanowisko Rady

Poprawka

4. Działalność punktu kompleksowej obsługi jest prowadzona w warunkach przejrzystości i niedyskryminacji. Działalność ta podlega kontroli dokonywanej przez organy kontrolne zgodnie z art. 18.

4. Działalność punktu kompleksowej obsługi prowadzona jest w sposób przejrzysty; w tym celu prowadzi się rejestr udostępniany wszystkim zainteresowanym, aby uniknąć dyskryminacji, w którym zapisuje się daty wpłynięcia wniosków, nazwiska wnioskodawców, załączone przez nich dokumenty oraz wyniki rozpatrywania wniosków. Działalność ta podlega kontroli dokonywanej przez organy kontrolne zgodnie z art. 18.

Poprawka  47

Stanowisko Rady

Artykuł 12 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

Artykuł 12a

Klasy rodzajowe tras w korytarzach

 

1. Organ zarządzający określa i okresowo aktualizuje klasy rodzajowe tras pociągów towarowych, obowiązujące w całym korytarzu towarowym. Co najmniej jedna z tych klas (dalej zwana „ułatwionym przewozem towarowym”) obejmuje trasę kolejową, która musi korzystać z efektywnego transportu o gwarantowanej punktualności.

 

 

2. Kryteria wyróżniania klas rodzajowych ruchu towarowego przyjmuje rada zarządzająca po konsultacji z wnioskodawcami, którzy mogą korzystać z korytarzy kolejowego transportu towarowego zdefiniowanych w art. 2 dyrektywy 2001/14/WE.

Poprawka  48

Stanowisko Rady

Artykuł 13 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie współpracują nad zdefiniowaniem ram alokacji zdolności przepustowej infrastruktury w korytarzu towarowym zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi w art. 14 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE.

1. Rada zarządzająca korytarzem towarowym oraz grupa doradcza, o której mowa w art. 7 ust. 6 wprowadzają procedury zapewniające optymalną koordynację przyznawania zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i zdolności przepustowej terminali.

Poprawka  49

Stanowisko Rady

Artykuł 13 - ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Rada zarządzająca ocenia zapotrzebowanie na zdolność przepustową przydzielaną na potrzeby pociągów towarowych kursujących w korytarzu towarowym, przy uwzględnieniu analizy przewozów i ruchu, o której mowa w art. 8 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, wniosków w sprawie zdolności przepustowej infrastruktury odnoszących się do poprzednich i obecnie obowiązujących rozkładów jazdy oraz umów ramowych.

2. Rada zarządzająca ocenia zapotrzebowanie na zdolność przepustową przydzielaną na potrzeby pociągów towarowych kursujących w korytarzu towarowym, przy uwzględnieniu analizy rynku transportu, o której mowa w art. 8 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, wniosków w sprawie zdolności przepustowej infrastruktury odnoszących się do poprzednich i obecnie obowiązujących rozkładów jazdy oraz umów ramowych.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  50

Stanowisko Rady

Artykuł 13 - ustęp 3

Stanowisko Rady

Poprawka

3. Na podstawie oceny określonej w ust. 2 niniejszego artykułu, zarządcy infrastruktury danego korytarza towarowego wspólnie definiują i organizują wstępnie ustalone międzynarodowe trasy pociągów dla pociągów towarowych, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 dyrektywy 2001/14/WE, uwzględniając potrzebę alokacji zdolności przepustowej dla innych rodzajów transportu, w tym transportu pasażerskiego. Informacje o wstępnie ustalonych trasach są publikowane nie później niż trzy miesiące przed upływem ostatecznego terminu na otrzymanie wniosków w sprawie zdolności przepustowej, o którym mowa w załączniku III do dyrektywy 2001/14/WE. Zarządcy infrastruktury kilku korytarzy towarowych mogą, w stosownych przypadkach, koordynować wstępnie ustalone międzynarodowe trasy pociągów, oferując zdolność przepustową w danych korytarzach towarowych.

3. Na podstawie oceny określonej w ust. 2 niniejszego artykułu, zarządcy infrastruktury danego korytarza towarowego wspólnie definiują i organizują wstępnie ustalone międzynarodowe trasy pociągów dla pociągów towarowych, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15 dyrektywy 2001/14/WE, uwzględniając potrzebę alokacji zdolności przepustowej dla innych rodzajów transportu, w tym transportu pasażerskiego. Pośród tych wstępnie ustalonych tras, w zależności od dostępnej przepustowości, znajdować się będzie szereg tras ułatwionego przewozu. Informacje o wstępnie ustalonych trasach są publikowane nie później niż trzy miesiące przed upływem ostatecznego terminu na otrzymanie wniosków w sprawie zdolności przepustowej, o którym mowa w załączniku III do dyrektywy 2001/14/WE. Zarządcy infrastruktury kilku korytarzy towarowych mogą, w stosownych przypadkach, koordynować wstępnie ustalone międzynarodowe trasy pociągów, oferując zdolność przepustową w danych korytarzach towarowych.

Poprawka  51

Stanowisko Rady

Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Stanowisko Rady

Poprawka

5. Jeśli jest to uzasadnione potrzebami rynku i oceną, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zarządcy infrastruktury wspólnie określają rezerwę zdolności przepustowej dla międzynarodowych pociągów towarowych kursujących w korytarzach towarowych, uwzględniając potrzebę alokacji zdolności przepustowej dla innych rodzajów transportu, w tym transportu pasażerskiego, i zapewniają dostępność tej rezerwy w ramach ostatecznych obowiązujących rozkładów jazdy, pozwalającej im na szybkie i odpowiednie reagowanie na wnioski w sprawie zdolności przepustowej składane ad hoc, o których mowa w art. 23 dyrektywy 2001/14/WE. Zdolność ta jest zarezerwowana do określonego terminu przed przewidzianą datą jej przydzielenia, zgodnie z decyzją rady zarządzającej. Termin ten nie przekracza 90 dni.

5. Jeśli jest to uzasadnione potrzebami rynku i oceną, o której mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, zarządcy infrastruktury wspólnie określają rezerwę zdolności przepustowej dla międzynarodowych pociągów towarowych kursujących w korytarzach towarowych, respektując potrzebę alokacji zdolności przepustowej dla innych rodzajów transportu, w tym transportu pasażerskiego, i zapewniają dostępność tej rezerwy w ramach ostatecznych obowiązujących rozkładów jazdy, pozwalającej im na szybkie i odpowiednie reagowanie na wnioski w sprawie zdolności przepustowej składane ad hoc, o których mowa w art. 23 dyrektywy 2001/14/WE. Zdolność ta jest zarezerwowana do określonego terminu przed przewidzianą datą jej przydzielenia, zgodnie z decyzją rady zarządzającej. Termin ten nie przekracza 30 dni.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  52

Stanowisko Rady

Artykuł 13 – ustęp 5 – akapit drugi

Stanowisko Rady

Poprawka

Rezerwa zdolności przepustowej jest określana na podstawie oceny, o której mowa w ust. 2. Taka rezerwa zdolności przepustowej jest udostępniana jedynie wówczas, gdy istnieje realne zapotrzebowanie rynku.

skreślony

Poprawka  53

Stanowisko Rady

Artykuł 13 – ustęp 6 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

6a. Zarządcy infrastruktury uwzględniają w warunkach użytkowania opłatę za trasy, które zostały przydzielone, lecz ostatecznie nie zostały wykorzystane. Wysokość opłaty jest odpowiednia, odstraszająca i skuteczna.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  54

Stanowisko Rady

Artykuł 13 - ustęp 7

Stanowisko Rady

Poprawka

7. Poza przypadkami siły wyższej, trasa pociągu przydzielona na mocy niniejszego artykułu do celów przewozu towarowego nie może być anulowana później niż na jeden miesiąc przed przewidzianą w obowiązującym rozkładzie jazdy datą świadczenia usługi, chyba że dany wnioskodawca wyraża zgodę na takie anulowanie. W takim przypadku dany zarządca infrastruktury stara się zaproponować wnioskodawcy trasę pociągu o równoważnej jakości i wiarygodności, którą wnioskodawca ma prawo zaakceptować lub odrzucić. Niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku dla praw, które mogą przysługiwać wnioskodawcy na mocy umowy, o której mowa w art. 19 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE.

7. Poza przypadkami siły wyższej, a także w przypadku zamknięcia tras ze względów bezpieczeństwa i wymaganych w krótkim przedziale czasowym pracach budowlanych przy liniach kolejowych, trasa pociągu przydzielona do celów uprzywilejowanego przewozu towarowego zgodnie z niniejszym artykułem nie może być anulowana później niż na trzy miesiące przed przewidzianą w obowiązującym rozkładzie jazdy datą świadczenia usługi, chyba że dany wnioskodawca nie wyraża zgody na takie anulowanie. W takim przypadku dany zarządca infrastruktury stara się zaproponować wnioskodawcy trasę pociągu o równoważnej jakości i wiarygodności, którą wnioskodawca ma prawo zaakceptować lub odrzucić. Niniejszy przepis pozostaje bez uszczerbku dla praw, które mogą przysługiwać wnioskodawcy na mocy umowy, o której mowa w art. 19 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE. W każdych okolicznościach wnioskodawca może skierować sprawę do organu kontrolnego.

Poprawka  55

Stanowisko Rady

Artykuł 13 - ustęp 8

Stanowisko Rady

Poprawka

8. Zarządcy infrastruktury korytarza towarowego oraz grupa doradcza, o której mowa w art. 7 ust. 6, wprowadzają procedury służące zapewnieniu optymalnej koordynacji alokacji zdolności przepustowej między zarządcami infrastruktury zarówno w odniesieniu do wniosków, o których mowa w art. 12 ust. 1, jak i do wniosków otrzymanych przez danych zarządców infrastruktury. Procedury te dotyczą także dostępu do terminali.

8. Rada zarządzająca korytarza towarowego oraz grupy doradcze, o których mowa w art. 7 ust. 6 oraz art. 7 ust. 6a, wprowadzają procedury służące zapewnieniu optymalnej koordynacji alokacji zdolności przepustowej między zarządcami infrastruktury zarówno w odniesieniu do wniosków, o których mowa w art. 12 ust. 1, jak i do wniosków otrzymanych przez danych zarządców infrastruktury. Procedury te dotyczą także dostępu do terminali.

Poprawka  56

Stanowisko Rady

Artykuł 13 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

Artykuł 13a

 

Upoważnieni wnioskodawcy

 

W drodze odstępstwa od art. 16 ust. 1 dyrektywy 2001/14/WE wnioskodawcy inni niż przedsiębiorstwa kolejowe i tworzone przez nie ugrupowania międzynarodowe mogą składać wnioski o przyznanie tras do celów transportu towarowego, jeżeli dotyczą one kilku odcinków korytarza towarowego.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  57

Stanowisko Rady

Artykuł 14 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Zarządcy infrastruktury korytarza towarowego wprowadzają procedury koordynacji zarządzania ruchem w tym korytarzu i mogą wprowadzić procedury koordynacji zarządzania ruchem w kilku korytarzach towarowych.

1. Rada zarządzająca korytarza towarowego wprowadza procedury koordynacji zarządzania ruchem w tym korytarzu.

Poprawka  58

Stanowisko Rady

Artykuł 14 – ustęp 1 – nowy akapit

Stanowisko Rady

Poprawka

 

Rady zarządzające połączonych korytarzy transportu towarowego wprowadzają procedury koordynacji zarządzania ruchem w kilku korytarzach towarowych.

Poprawka  59

Stanowisko Rady

Artykuł 15 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Rada zarządzająca przyjmuje wspólne cele w zakresie punktualności lub wytyczne w zakresie zarządzania ruchem w przypadku zakłóceń w ruchu pociągów w korytarzu towarowym.

1. Rada zarządzająca ustanawia i publikuje w sprawozdaniu o stanie sieci, o którym mowa w art. 3 dyrektywy 2001/14/WE i załączniku I do przedmiotowej dyrektywy, reguły dotyczące pierwszeństwa między poszczególnymi rodzajami ruchu obowiązujące w razie zakłóceń ruchu w korytarzu towarowym.

Poprawka  60

Stanowisko Rady

Artykuł 15 - ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Każdy zarządca infrastruktury opracowuje zasady pierwszeństwa dotyczące zarządzania różnymi rodzajami ruchu w podlegającej mu części korytarzy towarowych zgodnie ze wspólnymi celami lub wytycznymi, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. Zasady pierwszeństwa są publikowane w sprawozdaniu o stanie sieci, o którym mowa w art. 3 dyrektywy 2001/14/WE.

skreślony

Poprawka  61

Stanowisko Rady

Artykuł 15 - ustęp 3

Stanowisko Rady

Poprawka

3. Reguły ustanawiania zasad pierwszeństwa zapewniają co najmniej, że trasa pociągu, o której mowa w art. 13 ust. 3 i 5, przydzielona na potrzeby pociągów towarowych, które kursują zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, w miarę możliwości nie jest zmieniana. Reguły ustanawiania zasad pierwszeństwa mają na celu maksymalne skrócenie całkowitego czasu przywracania sieci do normalnego funkcjonowania w odniesieniu do potrzeb wszystkich rodzajów transportu. W tym celu zarządcy infrastruktury mogą koordynować zarządzanie różnymi rodzajami ruchu w kilku korytarzach towarowych.

3. Reguły ustanawiania zasad pierwszeństwa zapewniają co najmniej, że trasa pociągu, o której mowa w art. 12a ust. 1, przydzielona na potrzeby pociągów towarowych, które kursują zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy, w miarę możliwości nie jest zmieniana.. Reguły ustanawiania zasad pierwszeństwa mają na celu maksymalne skrócenie całkowitego czasu przywracania sieci do normalnego funkcjonowania w odniesieniu do potrzeb wszystkich rodzajów transportu. W tym celu zarządcy infrastruktury mogą koordynować zarządzanie różnymi rodzajami ruchu w kilku korytarzach towarowych.

Poprawka  62

Stanowisko Rady

Artykuł 16 – litera c)

Stanowisko Rady

Poprawka

c) informacje dotyczące procedur, o których mowa w art. 13 ust. 8 i art. 14 ust. 2; oraz

c) informacje dotyczące procedur, o których mowa w art. 12, 13, 13a, 14 i 15 oraz

Poprawka  63

Stanowisko Rady

Artykuł 17 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Zarządcy infrastruktury korytarza towarowego promują spójność planów wykonania, o których mowa w art. 11 dyrektywy 2001/14/WE.

1. Rada zarządzająca korytarzem towarowym zapewnia spójność planów wykonania, o których mowa w art. 11 dyrektywy 2001/14/WE. Spójność ta jest nadzorowana przez organy kontrolne, które współpracują w celu zapewnienia takiego nadzoru zgodnie z art. 18 ust. 1.

Poprawka  64

Stanowisko Rady

Artykuł 17 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

1a. Aby zmierzyć jakość usług oraz zdolność przewozową międzynarodowych i krajowych usług kolejowego transportu towarowego w korytarzu towarowym, rada zarządzająca i grupa doradcza, o których mowa w art. 7 ust. 6, określają wskaźniki wyników dotyczące korytarza towarowego i publikują je co najmniej raz w roku. Reguły stosowania tych wskaźników przyjmuje się, w stosownych przypadkach, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 19 ust. 3.

Poprawka  65

Stanowisko Rady

Artykuł 18 – ustęp 1 – nowy akapit

Stanowisko Rady

Poprawka

 

Rada zarządzająca i inne strony trzecie zaangażowane w przyznawanie międzynarodowej zdolności przepustowej mają obowiązek bezzwłocznie przekazywać odpowiednim organom kontrolnym wszelkie potrzebne informacje na temat międzynarodowych tras kolejowych i zdolności przepustowej, za które są odpowiedzialne.

Poprawka  66

Stanowisko Rady

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

1a. Organy kontrolne, o których mowa w art. 30 dyrektywy 2001/14/WE zapewniają niedyskryminacyjny dostęp do danego korytarza i pełnią funkcję właściwych organów odwoławczych przewidzianych w art. 30 ust. 2 dyrektywy 2001/14/WE. W celu wspierania wolnej i uczciwej konkurencji na rynku kolejowym w Europie ustanawia się równoważny poziom kontroli na szczeblu ogólnoeuropejskim. Organy kontrolne muszą być łatwo dostępne dla podmiotów rynkowych. Powinny one być w stanie podejmować decyzje w sposób niezależny i skuteczny. Powinny dysponować wystarczającymi zasobami finansowymi oraz kompetentnym personelem, co umożliwi im rozpatrywanie wszystkich skarg w terminie dwóch miesięcy od otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.

Uzasadnienie

Nierówne standardy regulacyjne sprzyjają nieuczciwej konkurencji na rynku kolejowym. W celu zapewnienia niedyskryminacyjnego dostępu do danego korytarza, należy ustanowić równoważny poziom kontroli we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka  67

Stanowisko Rady

Artykuł 18 - ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. W przypadku gdy wnioskodawca złoży skargę do organu kontrolnego dotyczącą międzynarodowych usług kolejowego transportu towarowego lub w ramach dochodzenia prowadzonego przez organ kontrolny z własnej inicjatywy, dany organ kontrolny konsultuje się z organami kontrolnymi wszystkich pozostałych państw członkowskich, przez które przebiega międzynarodowa trasa pociągu dla danego pociągu towarowego, i zwraca się do nich o udzielenie wszelkich niezbędnych informacji przed podjęciem decyzji.

2. W przypadku, gdy wnioskodawca złoży skargę dotyczącą międzynarodowych usług kolejowego transportu towarowego lub w ramach dochodzenia z urzędu, dany organ kontrolny konsultuje się z organem kontrolnym każdego innego państwa członkowskiego, na terytorium którego przebiega dany korytarz transportu towarowego, i zwraca się do niego o udzielenie niezbędnych informacji przed podjęciem decyzji. Inne organy kontrolne udzielają wszelkich informacji, o które same mają prawo się zwrócić na mocy obowiązującego je prawa krajowego. W stosownych przypadkach organ kontrolny, do którego wniesiono skargę lub który wszczął dochodzenie z urzędu, przekazuje dokumentację właściwemu organowi kontrolnemu w celu podjęcia środków względem zainteresowanych stron zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 30 ust. 5 i 6 dyrektywy 2001/14/WE.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  68

Stanowisko Rady

Artykuł 20 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 8 powierza się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja przedkłada sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień w terminie sześciu miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwoła je zgodnie z art. 21.

1. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 2a, art. 3 ust. 2b, art. 4 ust. 5, art. 4 ust. 6 i art. 4 ust. 9, powierza się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja przedkłada sprawozdanie na temat przekazanych uprawnień w terminie sześciu miesięcy przed końcem tego pięcioletniego okresu. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na taki sam okres, chyba że Parlament Europejski lub Rada odwoła je zgodnie z art. 21.

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje sformułowanie dotyczące procedury aktów delegowanych do sformułowania uzgodnionego między instytucjami w innych dokumentach.

Poprawka  69

Stanowisko Rady

Artykuł 21 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 20 może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę.

1. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 20 może zostać odwołane w dowolnym momencie przez Parlament Europejski lub Radę.

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje sformułowanie dotyczące procedury aktów delegowanych do sformułowania uzgodnionego między instytucjami w innych dokumentach.

Poprawka  70

Stanowisko Rady

Artykuł 21 - ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza odwołać przekazanie uprawnień, informuje drugą instytucję i Komisję, najpóźniej miesiąc przed podjęciem ostatecznej decyzji, wskazując przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz uzasadnienie odwołania.

2. Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę w celu podjęcia decyzji, czy zamierza odwołać przekazanie uprawnień, dokłada starań, aby poinformować drugą instytucję i Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając przekazane uprawnienia, które mogłyby zostać odwołane, oraz ewentualne uzasadnienie odwołania.

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje sformułowanie dotyczące procedury aktów delegowanych do sformułowania uzgodnionego między instytucjami w innych dokumentach.

Poprawka  71

Stanowisko Rady

Artykuł 22 - ustęp 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie trzech miesięcy od daty powiadomienia.

1. Parlament Europejski i Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty zawiadomienia.

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje sformułowanie dotyczące procedury aktów delegowanych do sformułowania uzgodnionego między instytucjami w innych dokumentach.

Poprawka  72

Stanowisko Rady

Artykuł 22 – ustęp 1 – nowy akapit

Stanowisko Rady

Poprawka

 

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten jest przedłużany o dwa miesiące.

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje sformułowanie dotyczące procedury aktów delegowanych do sformułowania uzgodnionego między instytucjami w innych dokumentach.

Poprawka  73

Stanowisko Rady

Artykuł 22 - ustęp 2

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu wobec aktu delegowanego, lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski jak i Rada poinformowały Komisję, że podjęły decyzję o niewyrażaniu sprzeciwu, akt delegowany wchodzi w życie w dniu w nim przewidzianym.

2. Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem przewidzianym w jego przepisach.

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje sformułowanie dotyczące procedury aktów delegowanych do sformułowania uzgodnionego między instytucjami w innych dokumentach.

Poprawka  74

Stanowisko Rady

Artykuł 22 – ustęp 2 – nowy akapit

Stanowisko Rady

Poprawka

 

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego okresu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję o zamiarze niewyrażenia sprzeciwu.

Uzasadnienie

Poprawka dostosowuje sformułowanie dotyczące procedury aktów delegowanych do sformułowania uzgodnionego między instytucjami w innych dokumentach.

Poprawka  75

Stanowisko Rady

Artykuł 24 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

Artykuł 24a

 

Przegląd

 

Jeżeli dokonując przeglądu wytycznych dotyczących TEN-T zgodnie z zasadami określonymi w art. 21 decyzji nr 1962/96/WE Komisja uzna, że wskazane jest dostosowanie niniejszego rozporządzenia do tych wytycznych, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek mający na celu odpowiednią zmianę niniejszego rozporządzenia. Podobnie niektóre decyzje podjęte na podstawie niniejszego rozporządzenia mogą wymagać przeglądu wytycznych dotyczących TEN-T.

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest ponowne uwzględnienie stanowiska Parlamentu z pierwszego czytania.

Poprawka  76

Stanowisko Rady

Załącznik I – punkt 4

Stanowisko Rady

Poprawka

Sines-Lizbona/Leixões

Sines-Lizbona/Leixões

-Madryt-San Sebastian-Bordeaux-Paryż-

Metz

-Madryt-Bilbao-San Sebastian-Bordeaux-Paryż/Hawr/Metz

Sines-Elvas/Algeciras

Sines-Elvas/Algeciras

Uzasadnienie

Zważywszy na znaczenie portu w Hawrze w ruchu kontenerów (63% kontenerów przeładowywanych w portach francuskich) oraz celowość zacieśnienia koordynacji międzyportowej trzech dużych portów na Sekwanie (Paryż-Rouen-Hawr), jego uwzględnienie umożliwi wspieranie spójnego rozwoju działalności gospodarczej i poszerzenie zaplecza tej osi. Jest to zgodne z poprawką 16 sprawozdawcy, wspólnym stanowiskiem Rady i zaleceniami Parlamentu Europejskiego umieszczonymi w sprawozdaniu z własnej inicjatywy na temat przyszłości polityki dotyczącej TEN-T.

Poprawka  77

Stanowisko Rady

Załącznik I – punkt 5

Stanowisko Rady

Poprawka

Gdynia-Katowice-Ostrawa/Żylina-Wiedeń-Triest/Koper

Gdynia-Warszawa- Katowice-Ostrawa/Żylina-Bratysława/Wiedeń-Graz-Klagenfurt-Udine-Wenecja/Triest/Koper/Bolonia/Rawenna

Uzasadnienie

Projekt korytarza towarowego nr 5 został sporządzony na szczeblu ministerialnym już w 2006 r. według korytarza bałtycko-adriatyckiego, paneuropejskiego korytarza VI oraz TEN-T PP 23 i 25 (patrz załączone pismo podpisane przez ministrów). Załącznik I do stanowiska Rady nie wspomina ważnych miast na trasie pomiędzy Wiedniem a Triestem, które zostały już uwzględnione w trasie w piśmie ministrów.

Poprawka  78

Stanowisko Rady

Załącznik I – punkt 6

Stanowisko Rady

Poprawka

Almería-Walencja/Madryt-Saragossa/Barcelona-Marsylia-Lyon-Turyn-Udine-Triest/Koper-Lublana-Budapeszt-Zahony (granica węgiersko-ukraińska)

Almería-Walencja/Madryt-Saragossa/Barcelona-Marsylia-Lyon-Turyn-Mediolan-Werona-Padwa/Wenecja-Triest/Koper-Lublana-Budapeszt-Zahony (granica węgiersko-ukraińska)

Uzasadnienie

W korytarzu towarowym nr 6, który opiera się na TEN-T PP 6, jest luka na trasie pomiędzy Turynem i Triestem, natomiast trasa PP 6 jest bardziej precyzyjna na północy Włoch.

Poprawka  79

Stanowisko Rady

Załącznik I – punkt 8

Stanowisko Rady

Poprawka

DE, NL, BE, PL, LT Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpia-Akwizgran/Berlin-Warszawa-Terespol (granica polsko-białoruska)/Kowno

DE, NL, BE, PL, LT, LV, EST Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpia-Akwizgran/Berlin-Warszawa-Terespol (granica polsko-białoruska)/Kowno-Ryga-Tallin

Poprawka  80

Stanowisko Rady

Załącznik I – przypis 1

Stanowisko Rady

Poprawka

1 „/” oznacza trasy alternatywne.

1„/” oznacza trasy alternatywne. Zgodnie z priorytetowymi projektami TEN-T trasy 4 i 6 powinny w przyszłości zostać uzupełnione projektem nr 16 towarowej osi kolejowej Sines/Algeciras-Madryt-Paryż, obejmującej centralną magistralę pirenejską poprzez tunel na niskiej wysokości.

Poprawka  81

Stanowisko Rady

Załącznik II

Stanowisko Rady

Poprawka

 

Załącznik skreślony

(1)

Teksty przyjęte, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.

(2)

Opinia z dnia 15 lipca 2009 r.

(3)

Opinia z dnia 7 października 2009 r.


UZASADNIENIE

W ostatnim dziesięcioleciu europejską politykę w dziedzinie transportu charakteryzowała postępująca liberalizacja. Równocześnie następował stały wzrost transportu, zwłaszcza w sektorze przewozów towarowych. Niemniej jednak, pomimo uznania kluczowej roli transportu kolejowego w białej księdze Komisji opublikowanej w 2001 r. i zatytułowanej „Europejska polityka transportowa na rok 2010: czas na decyzje”, udział rynku kolejowego w przewozach towarowych nieustannie spadał: w 2005 r. stanowił jedynie 10% rynku przewozów towarowych, a jeszcze w latach 70. XX wieku wynosił ponad 20%. Zmieniający się kontekst w sektorze transportu w ostatnich dziesięciu latach przy coraz większym otwarciu krajowych rynków kolejowych w ramach trzech pakietów kolejowych bez dostatecznej harmonizacji i synergii między krajowymi systemami kolejowymi częściowo tłumaczy te trudności. Rynek kolejowych przewozów towarowych musi teraz sprostać wyzwaniu poprawy jakości usług, ponieważ brak zgodności upośledza go w konkurencji z innymi środkami transportu w przewozach towarowych.

Wniosek Komisji dotyczący utworzenia europejskich korytarzy transportu towarowego

Aby sprostać temu wyzwaniu, Komisja propagowała pomysł lepszej obsługi przewozu towarów, proponując w grudniu 2008 r. rozporządzenie ustanawiające konkurencyjną sieć kolejową ukierunkowaną na konkurencyjny transport towarowy. Wniosek Komisji miał na celu zorganizowanie i określenie zasad funkcjonowania międzynarodowych kolejowych korytarzy transportu towarowego, zwłaszcza dotyczących ich wyboru i organizacji administracyjnej. We wniosku zostały przedstawione kryteria wyboru korytarzy transportu kolejowego przez państwa członkowskie oraz określone ich organy zarządzające. W ten sposób zostaną połączone co najmniej dwa państwa członkowskie, a korytarz będzie częścią TEN-T. Celem korytarzy powinno być umożliwienie istotnego rozwoju kolejowego ruchu towarowego na podstawie analizy społeczno-ekonomicznej.

We wniosku promuje się również zharmonizowane zarządzanie między zarządcami infrastruktury w zakresie przyznawania tras, zarządzanie ruchem i inwestycje w obrębie korytarza. Zawiera on propozycje zasad i instrumentów powiązanych z zarządzaniem korytarzem transportu towarowego, takie jak utworzenie pojedynczego punktu kontaktowego na potrzeby składania wniosków o przyznanie trasy. Organ zarządzający musi również zdefiniować specjalną kategorię określaną mianem „priorytetowych przewozów towarowych” w odniesieniu do bardzo wymagających towarów pod względem czasu. Zarządcy infrastruktury opracowali i opublikowali zasady zarządzania ruchem, w szczególności reguły pierwszeństwa w priorytetowych przewozach towarowych w przypadku zakłócenia ruchu.

Parlament Europejski przyjął wniosek w pierwszym czytaniu w kwietniu 2009 r., szeroko popierając cel Komisji polegający na stworzeniu konkurencyjnej sieci kolejowych przewozów towarowych poprzez utworzenie korytarzy przebiegających przez Unię Europejską. Termin „priorytetowe przewozy towarowe” został zastąpiony, wprowadzono również większą elastyczność w funkcjonowaniu reguł pierwszeństwa oraz przyznawania tras w celu zapewnienia zgodności z potrzebami rynku i zasadami regulacji ustanowionymi przez organ zarządzający. Parlament również wprowadził pewne zmiany w organizacji organów zarządzających korytarzami dotyczące udziału przedsiębiorstw kolejowych w celach konsultacyjnych i utworzenia organu wykonawczego, w którego skład wchodzą członkowie krajowi.

Stanowisko Rady zajęte w pierwszym czytaniu

W czerwcu 2009 r. Rada osiągnęła polityczne porozumienie, które zostało formalnie przyjęte w dniu 22 lutego 2010 r. Wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego liczne przepisy znajdujące się w tekście wymagały dostosowania w zakresie komitologii.

Główna zmiana w projekcie rozporządzenia uzgodniona przez Radę dotyczy ustanowienia początkowych korytarzy transportu towarowego, które mają zostać wymienione w nowym załączniku najpóźniej trzy lata lub wyjątkowo pięć lat po jego wejściu w życie. Zaproponowano również procedury tworzenia nowych korytarzy lub zmiany albo wydłużania istniejących korytarzy.

W stanowisku zajętym w pierwszym czytaniu Rada stara się pogodzić rezerwowanie zdolności przewozowej dla pociągów towarowych z normalnym transportem pasażerskim, wspominając o zapotrzebowaniu na zdolność przewozową transportu pasażerskiego w projekcie rozporządzenia dotyczącym transportu towarowego.

W swoim tekście Rada wykreśliła prawo wnioskodawców innych niż przedsiębiorstwa kolejowe do składania wniosków o przydział tras do przewozów towarowych, dopuszczając takie rozwiązanie tylko wtedy, gdy trasy znajdują się w państwach członkowskich, w których prawo krajowe dopuszcza takie wnioski.

W sprawie organizacji korytarzy Rada zaproponowała podział organu administracyjnego zarządzającego korytarzem na organ zarządzający składający się z zarządców infrastruktury i organ wykonawczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, mający dodatkowe uprawnienia w porównaniu z tekstem z pierwszego czytania w Parlamencie. Kompetencje pojedynczego punktu kontaktowego zostały znacznie osłabione, a jego rola ograniczona do zadań informacyjnych.

Opinia sprawozdawcy

Sprawozdawca proponuje zalecenie, którego celem jest zmiana stanowiska Rady zajętego w pierwszym czytaniu, tak aby uwzględnić stanowisko Parlamentu w pierwszym czytaniu. Niektóre aspekty wspólnego stanowiska są zbieżne ze stanowiskiem Parlamentu w pierwszym czytaniu. Dotyczy to na przykład utworzenia organu wykonawczego, co Parlament już zaproponował.

Sprawozdawca starał się również ponownie uwzględnić w stanowisku Rady zajętym w pierwszym czytaniu poprawki dotyczące udziału przedsiębiorstw kolejowych w organie zarządzającym, planów inwestycyjnych i dostępu upoważnionych wnioskodawców do korytarzy. Co ważniejsze, sprawozdawca ponownie uwzględnił niektóre odniesienia do specjalnej kategorii transportu towarowego („ułatwiony transport kolejowy”), która została skreślona przez Radę, a także niektóre poprawki Parlamentu dotyczące przyznawania zdolności przesyłowej tras, które powinno być ustalane na podstawie wstępne oceny.

Na koniec sprawozdawca proponuje niektóre nowe sformułowania w stanowisku Rady zajętym w pierwszym czytaniu:

- Pojedynczy punkt kontaktowy: sprawozdawca uważa go za kluczowy zapis w rozporządzeniu i proponuje pewne sformułowania w celu ponownego wprowadzenia jego używania w procesie przyznawania tras;

- W kwestii wyboru korytarzy wprowadzone zostały niektóre dostosowania dotyczące prezentacji kryteriów, które zostały przeniesione z załącznika II do nowego artykułu. Zatwierdzanie wykazu korytarzy i wybór kolejnych korytarzy powinny być przeprowadzane zgodnie z krótszym harmonogramem niż zaproponowany przez Radę, aby umożliwić szybsze wdrożenie rozporządzenia;

- Projekt zalecenia zawiera również niektóre sformułowania dotyczące dostosowania wcześniejszych procedur komitologii do aktów delegowanych zgodnie z traktatem lizbońskim.


PROCEDURA

Tytuł

Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Odsyłacze

11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)

Data pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim - Numer P

23.4.2009                     T6-0285/2009

Wniosek Komisji

COM(2008)0852 - C6-0509/2008

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia wspólnego stanowiska

25.2.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

25.2.2010

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Marian-Jean Marinescu

1.9.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

5.10.2009

1.3.2010

23.3.2010

3.5.2010

Data przyjęcia

4.5.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

2

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Nathalie Griesbeck, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Data złożenia

17.5.2010

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności