Procedură : 2008/0247(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0162/2010

Texte depuse :

A7-0162/2010

Dezbateri :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Voturi :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0203

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 808kWORD 546k
17.5.2010
PE 439.390v03-00 A7-0162/2010

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Marian-Jean Marinescu

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția Consiliului adoptată în primă lectură (11069/5/2009– C70043/2010),

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0852),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 71 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C6-509/2008),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură(1),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (7) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(2),

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(3),

–   având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A6-0000/2010),

1.  adoptă în a doua lectură poziția prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziția Consiliului

Considerentul 4

Poziția Consiliului

Amendamentul

(4) Deschiderea pieței de transport feroviar de marfă a făcut posibilă intrarea în rețeaua feroviară pentru noi operatori. Pentru a optimiza utilizarea rețelei și a asigura fiabilitatea acesteia este utilă introducerea unor proceduri suplimentare în vederea consolidării cooperării cu privire la alocarea traselor internaționale pentru trenurile de marfă între administratorii de infrastructură.

(4) Deși deschiderea pieței de transport feroviar de marfă a făcut posibilă intrarea de noi operatori în rețeaua feroviară, mecanismele de piață nu au fost și nu sunt suficiente pentru organizarea, reglementarea și garantarea siguranței traficului feroviar de marfă. Pentru a optimiza utilizarea rețelei și a asigura fiabilitatea acesteia este utilă introducerea unor proceduri suplimentare în vederea consolidării cooperării cu privire la alocarea traselor internaționale pentru trenurile de marfă între administratorii de infrastructură.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  2

Poziția Consiliului

Considerentul 5

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Consiliul, reunit la 7 și 8 aprilie 2008, a concluzionat că trebuie să se promoveze utilizarea eficientă a infrastructurii și, dacă este necesar, să fie îmbunătățite capacitățile infrastructurii feroviare prin măsuri luate la nivel european și la nivel național, în special prin intermediul unor acte legislative.

eliminat

Amendamentul  3

Poziția Consiliului

Considerentul 8

Poziția Consiliului

Amendamentul

(8) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere drepturilor și obligațiilor administratorilor de infrastructură prevăzute în Directiva 91/440/CEE și Directiva 2001/14/CE și, după caz, celor ale organismelor de alocare menționate la articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2001/14/CE. Respectivele acte legislative rămân în vigoare, inclusiv cu privire la dispozițiile care afectează coridoarele de transport de marfă, în special cu privire la dreptul administratorilor de infrastructură de a refuza sau de a accepta solicitările pentru capacități emanând de la entități juridice altele decât întreprinderile feroviare.

eliminat

Justificare

Considerentul este redundant în ceea ce privește validitatea directivelor anterioare. Mai mult, generează confuzie în ceea ce privește posibilitatea ca entitățile autorizate, altele decât întreprinderile feroviare, să prezinte solicitări în acest sens.  

Amendamentul  4

Poziția Consiliului

Considerentul 8a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(8a) Crearea unui coridor de transport de marfă ar trebui să țină seama, dacă este cazul, de nevoia de a asigura interconexiuni mai bune cu infrastructura feroviară a țărilor terțe.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  5

Poziția Consiliului

Considerentul 8b (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(8b) Coridoarele de transport de marfă ar trebui să fie concepute astfel încât să fie garantată continuitatea internă a coridorului prin asigurarea interconexiunilor necesare între diferitele infrastructuri feroviare existente și prin alocarea capacităților necesare pe întregul traseu al coridorului de transport de marfă.

Justificare

Este important să se garanteze continuitatea internă prin asigurarea interconexiunilor necesare între diferitele infrastructuri feroviare existente și prin alocarea capacităților necesare pe traseul coridorului de transport marfă.

Amendamentul  6

Poziția Consiliului

Considerentul 9

Poziția Consiliului

Amendamentul

(9) Coridoarele feroviare internaționale pentru o rețea feroviară europeană de transport de marfă competitiv ar trebui stabilite în concordanță cu coridoarele care fac parte din Rețeaua Transeuropeană de Transport („TEN-T”) și/sau sistemul de gestionare a traficului feroviar european ("ERTMS"). În acest scop, este necesară dezvoltarea coordonată a rețelelor și, în special, în ceea ce privește integrarea coridoarelor internaționale pentru transportul feroviar de marfă în coridoarele TEN-T și ERTMS existente. În plus, uniformizarea normelor privind aceste coridoare de transport de marfă ar trebui stabilită la nivelul Uniunii. Dacă este necesar, crearea acestor coridoare ar trebui susținută financiar în cadrul TEN-T, al programelor de cercetare și al programului Marco Polo, precum și al altor politici și fonduri ale Uniunii, precum Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.

(9) Instituirea coridoarelor feroviare internaționale de transport de marfă care să formezeo rețea feroviară europeană de transport de marfă competitiv trebuie efectuată în concordanță cu coridoarele care fac parte din Rețeaua Transeuropeană de Transport („TEN-T”) și/sau sistemul de gestionare a traficului feroviar european ("ERTMS"). În acest scop, este necesară dezvoltarea coordonată a rețelelor și, în special, în ceea ce privește integrarea coridoarelor internaționale pentru transportul feroviar de marfă în coridoarele TEN-T și ERTMS existente. În plus, ar trebui instituite la nivelul Uniunii norme de uniformizare privind aceste coridoare de transport de marfă și ar trebui încurajate proiectele privind trenurile de marfă silențioase. Dacă este necesar, crearea acestor coridoare ar trebui susținută financiar în cadrul TEN-T, al programelor de cercetare și al programului Marco Polo, precum și al altor politici și fonduri ale Uniunii, precum Banca Europeană de Investiții, Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune.

Amendamentul  7

Poziția Consiliului

Considerentul 12

Poziția Consiliului

Amendamentul

(12) Pentru a stimula coordonarea între statele membre și administratorii de infrastructură, ar trebui stabilită o structură de guvernare adecvată pentru fiecare coridor de transport feroviar de marfă, luându-se în considerare necesitatea evitării suprapunerilor cu structurile de guvernare deja existente.

(12) Pentru a stimula coordonarea între statele membre, administratorii de infrastructură și întreprinderile feroviare, precum și pentru a asigura continuitatea de-a lungul coridorului, ar trebui stabilită o structură de guvernare adecvată pentru fiecare coridor de transport feroviar de marfă, luându-se în considerare necesitatea evitării suprapunerilor cu structurile de guvernare deja existente.

Amendamentul 8

Poziția Consiliului

Considerentul 15

Poziția Consiliului

Amendamentul

(15) Pentru a asigura coerența și continuitatea capacităților de infrastructură disponibile de-a lungul coridorului de transport de marfă, se recomandă coordonarea investițiilor pentru coridorul respectiv între statele membre și administratorii de infrastructură în cauză, precum și planificarea acestora conform unei logici care să răspundă nevoilor acelui coridor. Programul de realizare a acestor investiții ar trebui publicat, pentru a asigura buna informare a solicitanților care pot opera pe coridorul respectiv. Investițiile ar trebui să includă proiecte privind dezvoltarea de sisteme interoperabile și creșterea capacității trenurilor.

(15) Pentru a asigura coerența și continuitatea capacităților de infrastructură disponibile de-a lungul coridorului de transport de marfă, se recomandă coordonarea investițiilor pentru coridorul respectiv între statele membre și administratorii de infrastructură în cauză, precum și, după caz, între statele membre și țările terțe, și planificarea acestora conform unei logici care să răspundă nevoilor acelui coridor. Programul de realizare a acestor investiții ar trebui publicat, pentru a asigura buna informare a întreprinderilor feroviare care ar putea opera pe coridorul respectiv. Investițiile ar trebui să includă proiecte privind dezvoltarea de sisteme interoperabile și creșterea capacității trenurilor.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul 9

Poziția Consiliului

Considerentul 21a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(21a) Pentru a asigura dezvoltarea concurenței între furnizorii de servicii de transport feroviar de marfă pe coridorul de transport de marfă, ar trebui să li se permită și altor solicitanți, pe lângă întreprinderile feroviare sau grupările acestora, să ceară capacități de infrastructură, prioritatea fiind însă acordată întreprinderilor feroviare sau grupărilor acestora.

Justificare

Este important să se acorde prioritate întreprinderilor feroviare sau grupărilor acestora pentru garantarea continuității interne pe întreg traseul coridorului feroviar de marfă.

Amendamentul 10

Poziția Consiliului

Considerentul 25

Poziția Consiliului

Amendamentul

(25) Deoarece obiectivul prezentului regulament, și anume crearea unei rețele feroviare europene pentru un transport de marfă competitiv, compusă din coridoare de transport de marfă, nu poate fi realizat în mod satisfăcător doar de către statele membre și, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul 11

Poziția Consiliului

Considerentul 27a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(27a) Scopul prezentului regulament este de a îmbunătăți eficiența transportului feroviar de marfă în raport cu alte moduri de transport. Ar trebui asigurată coordonarea între statele membre și administratorii de infrastructură pentru a garanta o funcționare cât mai eficientă a coridoarelor de transport de marfă. Pentru a permite acest lucru, ar trebui să se ia măsuri operaționale în paralel cu realizarea de investiții în infrastructură și în echipamentul tehnic, cum ar fi ERTMS, care ar trebui să vizeze creșterea capacității și eficienței transportului feroviar de marfă.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul 12

Poziția Consiliului

Considerentul 29

Poziția Consiliului

Amendamentul

(29) În plus, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește adaptarea anexei II. De importanță deosebită este ca în timpul lucrărilor pregătitoare Comisia să consulte experți, în conformitate cu angajamentele făcute în Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2009 cu privire la punerea în aplicare a articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(29) În plus, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. De importanță deosebită este ca în timpul lucrărilor pregătitoare Comisia să consulte experți, în conformitate cu angajamentele făcute în Comunicarea Comisiei din 9 decembrie 2009 cu privire la punerea în aplicare a articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 13

Poziția Consiliului

Articolul 1 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Prezentul regulament stabilește normele de instituire și de organizare a coridoarelor feroviare internaționale pentru o rețea feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv. Acesta stabilește normele de selectare, organizare și administrare a coridoarelor de transport de marfă.

(1) Prezentul regulament stabilește normele de instituire și de organizare a coridoarelor feroviare internaționale pentru un transport feroviar de marfă competitiv (denumite în continuare „coridoare de transport de marfă”) în vederea dezvoltării unei rețele feroviare europene pentru un transport de marfă competitiv. Acesta stabilește normele de selectare, organizare și administrare a coridoarelor de transport de marfă, precum și planificarea investițiilor.

Amendamentul 14

Poziția Consiliului

Articolul 1 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică administrării și utilizării infrastructurilor feroviare în coridoarele de transport de marfă.

(2) Prezentul regulament se aplică administrării și utilizării infrastructurilor feroviare incluse în coridoarele de transport de marfă.

Amendamentul  15

Poziția Consiliului

Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Poziția Consiliului

Amendamentul

(a)coridor de transport de marfă” înseamnă totalitatea liniilor feroviare desemnate în statele membre și, după caz, în țări terțe europene, care leagă terminale de-a lungul rutei principale a coridorului de transport de marfă, care includ infrastructura feroviară și echipamentele aferente, stațiile de triaj și de formare și, după caz, rutele ocolitoare;

(a) „coridor de transport de marfă” înseamnă totalitatea liniilor feroviare desemnate, inclusiv liniile de transbordare feroviară de pe teritoriul statelor membre sau dintre acestea și, după caz, de pe teritoriul unor țări terțe europene sau dintre acestea, care leagă două sau mai multe terminale de-a lungul unei rute principale și, dacă este cazul, rute ocolotoare și secțiuni care le conectează, inclusiv infrastructura feroviară și echipamentele aferente în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2001/14/CE;

Amendamentul  16

Poziția Consiliului

Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(ca) „ghișeu unic” înseamnă organismul comun instituit de consiliul de administrație al fiecărui coridor de transport de marfă, care le oferă solicitanților posibilitatea de a cere într–un singur loc și printr–o singură operațiune o trasă pentru un parcurs care traversează cel puțin o frontieră;

Amendamentul  17

Poziția Consiliului

Articolul 3 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre menționate în anexa I instituie până la trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament coridoarele de transport de marfă de-a lungul rutelor principale prevăzute în anexa respectivă. Statele membre în cauză informează Comisia cu privire la instituirea coridoarelor de transport de marfă.

(1) Statele membre menționate în anexa I fac operaționale în termen de cel mult doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament coridoarele de transport de marfă de-a lungul rutelor principale prevăzute în anexa respectivă. Statele membre în cauză informează Comisia cu privire la instituirea coridoarelor de transport de marfă.

Amendamentul 18

Poziția Consiliului

Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Statele membre menționate în anexa I redactează în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament planul de implementare a coridoarelor de transport de marfă prevăzute în anexa I, în temeiul articolului 8 din prezentul regulament.. Planul de implementare, redactat de consiliul de administrație, include, de asemenea, determinarea itinerariului coridorului în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) litera (a) după consultarea grupurilor consultative menționate la articolul 7 alineatul (6) și la articolul 7 alineatul (6a).

Amendamentul  19

Poziția Consiliului

Articolul 3 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), coridoarele de transport de marfă de-a lungul rutei principale prevăzute la punctele 3, 5 și 8 din anexa I sunt instituite până la [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

eliminat

Amendamentul  20

Poziția Consiliului

Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(2a) După informarea efectuată de către statele membre cu privire la instituirea coridoarelor de transport de marfă, Comisia, în baza actelor delegate în conformitate cu articolele 20, 21 și 22, adoptă o decizie privind o rețea inițială de coridoare de transport de marfă, care include coridoarele aprobate în anexa I, în termen de cel mult șase luni de la crearea coridoarelor de transport de marfă menționate la alineatul (1).

Amendamentul  21

Poziția Consiliului

Articolul 3 – alineatul 2b (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(2b)Rețeaua de coridoare de transport de marfă menționate la alineatul (2a) este modificată și completată progresiv pe baza propunerilor de creare sau de modificare a coridoarelor de transport de marfă și după adoptarea unei decizii a Comisiei prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolele 20, 21 și 22. Propunerile statelor membre sunt examinate în funcție de criteriile stabilite la articolul 4 alineatul (1).

Amendamentul  22

Poziția Consiliului

Articolul 4

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru care are frontieră feroviară cu alt stat membru participă la instituirea a cel puțin un coridor de transport de marfă, cu excepția cazului în care această obligație a fost deja îndeplinită în temeiul articolului 3.

(1) Selectarea și modificarea coridoarelor de transport de marfă ține seama de următoarele criterii:

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), la solicitarea venită din partea unui stat membru, statele membre participă la instituirea coridorului de transport de marfă, astfel cum este menționat la alineatul respectiv, sau la prelungirea unui coridor existent, pentru a permite unui stat membru vecin să își îndeplinească obligația în temeiul alineatului respectiv.

(a) traversarea de către coridorul de transport de marfă a teritoriului a cel puțin trei state membre, sau a două state membre dacă distanța dintre terminalele feroviare deservite de către coridorul de transport de marfă propus este mai mare de 500 km;

(3) Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în temeiul articolului 7 din Directiva 91/440/CEE, în cazul în care un stat membru consideră că instituirea unui coridor de transport de marfă nu ar fi în interesul solicitanților care ar putea utiliza coridorul de transport de marfă sau nu ar aduce beneficii socio-economice semnificative sau ar reprezenta o sarcină disproporționată, statul membru în cauză nu este obligat să participe astfel cum se menționează la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, sub rezerva unei decizii a Comisiei, hotărând în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 19 alineatul (2).

(b) coerența coridoarelor de transport de marfă cu TEN-T, cu coridoarele ERTMS și/sau cu coridoarele definite de RailNetEurope;

(4) Un stat membru nu este obligat să participe astfel cum se menționează la alineatele (1) și (2), în cazul în care dispune de o rețea feroviară al cărei ecartament este diferit de cel al principalei rețele feroviare din cadrul Uniunii.

(c) integrarea proiectelor prioritare TEN-T în cadrul coridorului de transport de marfă;

(5) Pentru a își îndeplini obligația care le revine în temeiul alineatelor (1) și (2), statele membre în cauză propun în comun Comisiei instituirea unor coridoare de transport de marfă după consultarea administratorilor de infrastructură și a solicitanților în cauză până la …, ținând seama de criteriile prevăzute în anexa II.

(d) o analiză care să justifice echilibrul dintre costurile socio-economice și beneficiile provenind din instituirea coridorului de transport de marfă;

(6) Comisia examinează propunerile de instituire a coridorului (coridoarelor) de transport de marfă menționate la alineatul (5) și, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (3), adoptă o decizie privind conformitatea acestor propuneri cu prezentul articol în termen de cel mult nouă luni de la transmiterea propunerilor.

(e) existența unui plan de implementare;

(7) Statele membre în cauză instituie coridorul de transport de marfă în termen de cel mult trei ani de la decizia Comisiei menționată la alineatul (6).

(f) coerența ansamblului de coridoare de transport de marfă propuse de statele membre în scopul de a crea o rețea feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv;

(8) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește adaptarea anexei II. La elaborarea actelor delegate menționate în prezentul alineat, Comisia respectă dispozițiile Directivei 2001/14/CE și Directivei 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare) și ține seama, în special, de planul de amenajare legat de sistemele interoperabile, de evoluția sistemului feroviar și a TEN-T, în special punerea în aplicare a ERTMS, precum și evoluția pieței transportului de marfă, inclusiv interacțiunile cu alte moduri de transport..

(g) dezvoltarea traficului feroviar de marfă, precum și a principalelor fluxuri comerciale și de trafic de marfă de-a lungul coridorului;

Pentru actele delegate menționate în prezentul alineat, se aplică procedura prevăzută la articolele 20, 21 și 22.

(h) după caz, interconexiuni mai bune între statele membre și țările terțe vecine;

 

(i) interesul solicitanților pentru coridorul de transport de marfă;

 

(j) existența unei bune interconexiuni cu alte moduri de transport, în special datorită unei rețele adecvate de terminale, inclusiv în porturile maritime și interioare.

 

(2) Coridorul de transport de marfă poate include elemente ale rețelelor feroviare din țări terțe europene. În acest caz, respectivele elemente trebuie să fie compatibile cu politica TEN–T.

 

(3) Crearea sau modificarea unui coridor de transport de marfă este propusă de către statele membre în cauză. În acest scop, ele transmit Comisiei o scrisoare de intenție conținând o propunere elaborată după consultarea administratorilor de infrastructură și a solicitanților interesați, ținând seama de criteriile stabilite la alineatul (1).

 

(4) În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fiecare stat membru care are o frontieră feroviară cu un alt stat membru participă la crearea a cel puțin unui coridor de transport de marfă, cu excepția cazului în care această obligație a fost deja îndeplinită în temeiul articolului 3.

 

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește crearea sau modificarea coridorului (coridoarelor) de transport de marfă la care se face referire la alineatul (3).

(6) Comisia examinează propunerile de creare a coridoarelor de transport de marfă menționate la alineatul (3) și, în conformitate cu actele delegate la care se face referire la articolele 20, 21 și 22, adoptă o decizie privind conformitatea unor astfel de propuneri cu prezentul articol în termen de șase luni de la prezentarea propunerilor respective.

 

(7) Statele membre în cauză fac operațional coridorul de transport de marfă în termen de doi ani de la decizia Comisiei la care se face referire la alineatul (6).

 

(8) Sub rezerva alineatului (4), la solicitarea venită din partea unui stat membru, statele membre participă la instituirea coridorului de transport de marfă, astfel cum este menționat la alineatul (4), sau la prelungirea unui coridor existent, pentru a permite unui stat membru vecin să își îndeplinească obligația în temeiul alineatului respectiv.

 

(9) Fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în temeiul articolului 7 din Directiva 91/440/CE, în cazul în care un stat membru consideră, după ce a furnizat o analiză socio-economică, că instituirea unui coridor de transport de marfă nu ar fi în interesul solicitanților care ar putea utiliza coridorul de transport de marfă sau nu ar aduce beneficii socio-economice semnificative sau ar reprezenta o sarcină disproporționată, statul membru în cauză nu este obligat să participe conform alineatelor (4) și (6) din prezentul articol, sub rezerva unei decizii a Comisiei, hotărând în conformitate cu actele delegate menționate la articolele 20, 21 și 22.

 

(10) Atunci când două sau mai multe state membre interesate nu se pot pune de acord în legătură cu crearea sau modificarea unui coridor de transport de marfă și în legătură cu infrastructura feroviară situată pe teritoriul lor, Comisia, la solicitarea unuia dintre statele membre respective, consultă comitetul menționat la articolul 19 cu privire la acest subiect. Avizul Comisiei se transmite statelor membre în cauză. Statele membre în cauză iau în considerare acest aviz în vederea găsirii unei soluții și iau o decizie de comun acord.

Amendamentul  23

Poziția Consiliului

Articolul 5

Poziția Consiliului

Amendamentul

Articolul 5

 

Modificarea coridoarelor de transport de marfă

eliminat

(1) Coridoarele de transport de marfă menționate la articolele 3 și 4 pot fi modificate pe baza unei propuneri comune din partea statelor membre în cauză adresate Comisiei după consultarea administratorilor de infrastructură și a solicitanților în cauză.

 

(2) În conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (3), Comisia adoptă o decizie privind propunerea, ținând seama de criteriile prevăzute în anexa II.

 

Amendamentul  24

Poziția Consiliului

Articolul 6

Poziția Consiliului

Amendamentul

Articolul 6

 

Reconcilierea

eliminat

Atunci când două sau mai multe state membre vizate nu se pot pune de acord în legătură cu instituirea sau modificarea unui coridor de transport de marfă care implică infrastructura feroviară situată pe teritoriul lor, Comisia, la solicitarea unuia din statele membre respective, consultă comitetul menționat la articolul 19 cu privire la acest subiect. Avizul Comisiei se transmite statelor membre în cauză. Statele membre în cauză iau în considerare acest aviz în vederea găsirii unei soluții și iau o decizie pe baza consimțământului reciproc.

 

Amendamentul 25

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(1a)Statele membre și administratorii de infrastructură interesați de un coridor de transport de marfă cooperează între ei în limitele menționate în prezentul articol, alineatele (1) și (2), pentru a asigura dezvoltarea coridorului de transport în conformitate cu planul de implementare al acestuia.

Amendamentul 26

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Pentru fiecare coridor de transport de marfă, statele membre în cauză stabilesc un comitet executiv responsabil cu definirea obiectivelor generale ale coridorului de transport de marfă, supravegherea și luarea măsurilor prevăzute explicit la articolele 8, 10 și 20. Comitetul executiv este alcătuit din reprezentanți ai autorităților statelor membre în cauză.

(1) Pentru fiecare coridor de transport de marfă, statele membre în cauză stabilesc un comitet executiv responsabil cu definirea obiectivelor generale ale coridorului de transport de marfă, supravegherea și luarea măsurilor prevăzute explicit la articolele 8 și 10. Comitetul executiv este alcătuit din reprezentanți ai autorităților statelor membre în cauză.

Justificare

Nu toate deciziile pe care trebuie să le ia consiliul de administrație privesc statele membre (în special în ceea ce privește îmbunătățirile operaționale interne). Așa cum se sugerează în Directiva 2001/14/CE, administratorii de infrastructură ar trebui să păstreze o anumită independență antreprenorială.

Amendamentul  27

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Pentru fiecare coridor de transport de marfă, administratorii de infrastructură vizați și, după caz, organismele de alocare implicate stabilesc, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2001/14/CE, un consiliu de administrație responsabil cu luarea măsurilor prevăzute explicit la alineatul (6) din prezentul articol și la articolul 8, articolul 10, articolul 12 alineatul (1), articolul 13 alineatele (2), (5) și (6), articolul 15 alineatul (1), articolul 16 și articolul 17 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament. Consiliul de administrație este alcătuit din reprezentanții administratorilor de infrastructură.

(2) Pentru fiecare coridor de transport de marfă, administratorii de infrastructură vizați și, după caz, organismele de alocare implicate stabilesc, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2001/14/CE, un consiliu de administrație responsabil cu luarea măsurilor prevăzute explicit la alineatele (6) și (7) din prezentul articol și la articolele 8-16 din prezentul regulament. Consiliul de administrație este alcătuit din reprezentanții administratorilor de infrastructură.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  28

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 4

Poziția Consiliului

Amendamentul

(4) Consiliul de administrație ia deciziile, inclusiv deciziile privind personalitatea sa juridică, resursele și personalul pe baza consimțământului reciproc al administratorilor de infrastructură în cauză.

(4) Consiliul de administrație ia deciziile, inclusiv deciziile privind personalitatea sa juridică, constituirea structurii sale organizaționale, resursele și personalul pe baza consimțământului reciproc al administratorilor de infrastructură în cauză. Consiliul de administrație este o entitate juridică independentă. El poate fi constituit sub forma unui grup european de interes economic în sensul Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2137/85 din 25 iulie 1985 privind Grupul European de Interes Economic (GEIE).

Amendamentul  29

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 6

Poziția Consiliului

Amendamentul

(6) Consiliul de administrație instituie un grup consultativ alcătuit din administratori și proprietari ai terminalelor coridorului de transport de marfă. Acest grup consultativ poate emite un aviz privind orice propunere a consiliului de administrație care are consecințe directe asupra investițiilor și a administrării terminalelor. Grupul consultativ poate, de asemenea, să emită avize din proprie inițiativă. Consiliul de administrație ține seama de oricare dintre aceste avize.

(6) Consiliul de administrație instituie un grup consultativ alcătuit din administratori și proprietari ai terminalelor coridorului de transport de marfă, inclusiv din porturile maritime și interioare. Acest grup consultativ poate emite un aviz privind orice propunere a consiliului de administrație care are consecințe directe asupra investițiilor și a administrării terminalelor. Acesta poate, de asemenea, să emită avize din proprie inițiativă. Consiliul de administrație ține seama de oricare din aceste avize. Decizia finală aparține însă consiliului de administrație. În caz de divergențe între consiliul de administrație și grupul consultativ, acesta din urmă poate sesiza comitetul executiv. Acesta acționează în calitate de mediator și își comunică în timp util poziția părților interesate.

Amendamentul  30

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 6a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(6a) Consiliul de administrație înființează un grup consultativ format din întreprinderile feroviare care sunt interesate să utilizeze coridorul de transport de marfă. Grupul consultativ poate emite un aviz privind orice propunere a consiliului de administrație care are consecințe pentru aceste întreprinderi. Grupul consultativ poate, de asemenea, să emită avize din proprie inițiativă. Consiliul de administrație ține seama de toate aceste avize. Decizia finală aparține însă consiliului de administrație. În caz de divergențe între consiliul de administrație și grupul consultativ, acesta din urmă poate sesiza comitetul executiv. Acesta acționează în calitate de mediator și își comunică în timp util poziția părților interesate.

Amendamentul  31

Poziția Consiliului

Articolul 7 – alineatul 6b (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(6b) Consiliul de administrație impune administratorilor de infrastructură care participă la coridorul de transport de marfă să utilizeze aplicații informatice interoperabile sau alte soluții disponibile în viitor pentru a trata cererile de trase internaționale și a gestiona traficul internațional în cadrul coridorului.

Justificare

Pentru a ameliora cooperarea dintre administratorii de infrastructură în ceea ce privește atât programarea graficelor de circulație, cât și gestionarea traficului, consiliul de administrație impune administratorilor de infrastructură să recurgă la soluții tehnice.

Amendamentul  32

Poziția Consiliului

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Poziția Consiliului

Amendamentul

(b) elementele esențiale ale studiului de transport și de trafic prevăzut la alineatul (3);

(b) elementele esențiale ale studiului prevăzut la alineatul (3);

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  33

Poziția Consiliului

Articolul 8 – alineatul 3

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) Consiliul de administrație realizează periodic un studiu de transport și de trafic legat de evoluțiile constatate și preconizate privind traficul pe coridorul de transport de marfă, care se referă la diferitele tipuri de trafic, atât în privința transportului de marfă, cât și a transportului de călători.

(3) Consiliul de administrație realizează și actualizează periodic un studiu privind piața transporturilor legat de evoluțiile constatate și preconizate privind traficul pe coridorul de transport de marfă, rezultate în urma instituirii acestuia, care se referă la diferitele tipuri de trafic, atât în privința transportului de marfă, cât și a transportului de călători.

 

 

Acest studiu revizuiește, de asemenea, costurile și beneficiile socio-economice provenind din instituirea coridorului de transport de marfă;

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  34

Poziția Consiliului

Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(3a) Se elaborează un program pentru definirea și îmbunătățirea performanțelor coridorului de transport de marfă. Acest program conține, în special, obiectivele comune, opțiunile tehnice și calendarul intervențiilor necesare asupra infrastructurii feroviare și a echipamentelor acesteia pentru implementarea ansamblului de măsuri prevăzute la articolele 10–17. Aceste măsuri evită sau minimizează restricțiile care ar putea afecta capacitatea feroviară.

Justificare

This amendment aims to reintroduce Parliament's first reading.

Amendamentul 35

Poziția Consiliului

Articolul 8 – alineatul 4

Poziția Consiliului

Amendamentul

(4) Planul de implementare ține seama de evoluția terminalelor pentru a răspunde nevoilor transportului feroviar de marfă care se desfășoară pe coridorul de transport de marfă.

(4) Planul de implementare ține seama de evoluția terminalelor pentru a răspunde nevoilor transportului feroviar de marfă care se desfășoară pe coridorul de transport de marfă, în special acționând ca noduri intermodale de-a lungul coridoarelor de transport de marfă. Aceste măsuri includ cooperarea cu administrațiile regionale și locale. Planul trebuie să țină seama, printre altele, și de aplicarea unor măsuri de securitate adecvate pentru transportul feroviar de mărfuri periculoase.

Justificare

Amendamentul  36

Poziția Consiliului

Articolul 9

Poziția Consiliului

Amendamentul

Consiliul de administrație introduce mecanisme de consultare în vederea unei participări corespunzătoare a solicitanților care ar putea utiliza coridorul de transport de marfă. În special, acesta se asigură că solicitanții sunt consultați înainte ca planul de implementare prevăzut la articolul 8 să fie transmis comitetului executiv.

Consiliul de administrație introduce mecanisme de consultare în vederea unei participări corespunzătoare a solicitanților care ar putea utiliza coridorul de transport de marfă. În special, acesta se asigură că solicitanții și organele lor reprezentative sunt consultați înainte ca planul de implementare prevăzut la articolul 8 să fie transmis comitetului executiv.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  37

Poziția Consiliului

Articolul 9 – alineat nou

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

În cazul unui dezacord între consiliul de administrație și solicitanți, aceștia din urmă pot sesiza organismele de control competente menționate la articolul 18.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  38

Poziția Consiliului

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație întocmește și revizuiește periodic un plan de investiții și îl transmite comitetului executiv spre aprobare. Acest plan cuprinde:

(1) Consiliul de administrație întocmește și revizuiește periodic un plan de investiții, care include investiții indicative pe termen mediu și lung pentru infrastructurile din coridorul de transport de marfă, și îl transmite comitetului executiv spre aprobare. Acest plan cuprinde:

Amendamentul  39

Poziția Consiliului

Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Planurile de investiții prevăzute la alineatul (1) conțin o strategie privind creșterea capacității trenurilor de marfă care pot circula de-a lungul coridorului de transport de marfă, și anume o strategie pentru înlăturarea blocajelor identificate, îmbunătățirea infrastructurii existente și construirea unor infrastructuri noi. Strategia poate include măsuri de creștere a lungimii, a ecartamentului de cale ferată, a gabaritului de încărcare, de gestionare a vitezei, de creștere a încărcăturii sau a sarcinii pe osie autorizate pentru trenurile care circulă pe coridorul de transport de marfă.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  40

Poziția Consiliului

Articolul 10 – alineatul 1b (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(1b) Planurile de investiții menționate la alineatul (1) se publică în documentul prevăzut la articolul 16 și se actualizează periodic. Acestea sunt parte integrantă a planului de implementare a coridorului de transport de marfă.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  41

Poziția Consiliului

Articolul 11

Poziția Consiliului

Amendamentul

Administratorii de infrastructură în cauză coordonează și publică, într-un mod adecvat și conform unui calendar corespunzător, programarea desfășurării tuturor lucrărilor privind infrastructura și echipamentele aferente care ar limita capacitatea disponibilă a coridorului de transport de marfă.

Consiliul de administrație coordonează și publică, într-un mod adecvat și în conformitate cu un calendar corespunzător, precum și în temeiul articolului 6 din Directiva 2001/14/CE, programarea desfășurării tuturor lucrărilor privind infrastructura și echipamentele aferente care ar limita capacitatea disponibilă a coridorului de transport de marfă.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  42

Poziția Consiliului

Articolul 12 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație pentru un coridor de transport de marfă desemnează sau instituie un organism comun și/sau un sistem de informare prin colaborare între administratorii de infrastructură care oferă solicitanților posibilitatea de a solicita, într-un singur loc și în cadrul unei singure operațiuni, capacitate de infrastructură pentru trenurile de marfă care traversează cel puțin o frontieră de-a lungul coridorului de transport de marfă ( „ghișeul unic”).

(1) Consiliul de administrație pentru un coridor de transport de marfă desemnează sau instituie un organism comun care oferă solicitanților posibilitatea de a solicita și de a primi răspunsuri într-un singur loc și în cadrul unei singure operațiuni cu privire la capacitatea de infrastructură pentru trenurile de marfă care traversează cel puțin o frontieră de-a lungul coridorului de transport de marfă (denumit în continuare „ghișeu unic”).

Amendamentul 43

Poziția Consiliului

Articolul 12 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Ghișeul unic oferă, de asemenea, informații de bază privind alocarea capacității de infrastructură, inclusiv informațiile menționate la articolul 16.

(2) Acesta arată capacitatea de infrastructură disponibilă în momentul depunerii cererii, precum și caracteristicile sale în conformitate cu parametri predefiniți, cum ar fi viteza, lumgimea, gabaritul de încărcare sau sarcina pe osie autorizată pentru trenurile care circulă prin coridorul de transport de marfă.

Amendamentul 44

Poziția Consiliului

Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(2a) Ghișeul unic decide cu privire la cererile referitoare la trasele pentru transportul de marfă facilitat menționate la articolul 13 alineatul (3) și pentru capacitatea de rezervă menționată la articolul 13 alineatul (5). Acesta informează fără întârziere administratorii de infrastructură competenți cu privire la aceste cereri și la decizia luată.

Amendamentul  45

Poziția Consiliului

Articolul 12 – alineatul 3

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) Ghișeul unic retransmite fără întârziere orice cerere privind capacitatea de infrastructură administratorilor de infrastructură competenți și, după caz, organismelor de alocare menționate la articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2001/14/CE, care iau o decizie privind cererea în conformitate cu articolul 13 și capitolul III din directiva menționată.

(3) Pentru orice cerere de capacități de infrastructură care nu poate fi onorată în conformitate cu alineatul (2a), ghișeul unic retransmite fără întârziere orice cerere privind capacitatea de infrastructură administratorilor de infrastructură competenți și, după caz, organismelor de alocare menționate la articolul 14 alineatul (2) din Directiva 2001/14/CE, care iau o decizie privind cererea în conformitate cu articolul 13 și capitolul III din directiva menționată și comunică ghișeului unic decizia respectivă în vederea unei prelucrări ulterioare.

Amendamentul  46

Poziția Consiliului

Articolul 12 – alineatul 4

Poziția Consiliului

Amendamentul

(4) Activitățile ghișeului unic se desfășoară în condiții de transparență și de nediscriminare. Aceste activități fac obiectul controlului organismelor de control, în conformitate cu articolul 18.

(4) Activitățile ghișeului unic se desfășoară în condiții de transparență. În acest sens, se ține un registru care să indice datele la care au fost prezentate cererile, numele solicitanților, detalii privind documentele furnizate de aceștia și privind incidentele. Registrul este pus la dispoziția tuturor părților interesate pentru a se evita orice discriminare. Aceste activități fac obiectul controlului organismelor de control, în conformitate cu articolul 18.

Amendamentul  47

Poziția Consiliului

Articolul 12a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 12a

Categorii standard de trase din cadrul coridoarelor de mărfuri

 

(1) Consiliul de administrație definește și actualizează periodic categoriile standard de trase pentru trenurile de marfă, care sunt valabile în cadrul întregului coridor de transport de marfă. Cel puțin una dintre aceste categorii (denumită în continuare „transport de marfă facilitat”) include o trasă cu un timp de transport performant și punctualitate garantată.

 

 

(2) Criteriile de definire a categoriilor-tip de trafic de mărfuri sunt adoptate de consiliul de administrație după consultarea solicitanților care ar putea utiliza coridorul de transport de marfă, astfel cum sunt definiți la articolul 2 din Directiva 2001/14/CE.

Justificare

Amendamentul  48

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre cooperează cu privire la definirea cadrului pentru alocarea capacităților de infrastructură pe coridorul de transport de marfă în conformitate cu competențele lor, astfel cum este prevăzut la articolul 14 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE.

(1) Consiliul de administrație a coridorului de transport de marfă și grupul consultativ menționat la articolul 7 alineatul (6) stabilesc proceduri pentru asigurarea unei coordonări optime a alocării capacității de infrastructură feroviară și a capacității terminalelor.

Amendamentul  49

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Consiliul de administrație evaluează necesitatea de capacitate care trebuie alocată trenurilor de marfă care circulă pe coridorul de transport de marfă ținând seama de studiul de transport și de trafic menționat la articolul 8 alineatul (3) din prezentul regulament, cererile de capacitate de infrastructură legate de graficele de circulație trecute și actuale și acordurile-cadru.

(2) Consiliul de administrație evaluează necesitatea de capacitate care trebuie alocată trenurilor de marfă care circulă pe coridorul de transport de marfă, ținând seama de studiul privind piața transporturilor menționat la articolul 8 alineatul (3) din prezentul regulament, de cererile de capacitate de infrastructură legate de graficele de circulație anterioare și actuale, precum și de acordurile–cadru.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  50

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 3

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) Pe baza evaluării menționate la alineatul (2) din prezentul articol, administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă definesc și organizează în comun trase internaționale prestabilite pentru trenurile de marfă urmând procedura menționată la articolul 15 din Directiva 2001/14/CE, recunoscând nevoia de capacități a altor tipuri de transport, inclusiv transportul de călători. Aceste trase prestabilite se publică cel târziu cu trei luni înainte de data limită a primirii cererilor de capacitate menționate în anexa III la Directiva 2001/14/CE. Administratorii de infrastructură ai mai multor coridoare de transport de marfă pot, dacă este necesar, să coordoneze trase internaționale prestabilite care oferă capacități pe coridoarele de transport în cauză.

(3) Pe baza evaluării menționate la alineatul (2) din prezentul articol, administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă definesc și organizează în comun trase internaționale prestabilite pentru trenurile de marfă urmând procedura menționată la articolul 15 din Directiva 2001/14/CE, recunoscând nevoia de capacități a altor tipuri de transport, inclusiv transportul de călători. Printre aceste trase prestabilite, în conformitate cu capacitatea disponibilă, există un număr de trase de transport de marfă facilitat. Aceste trase prestabilite se publică cel târziu cu trei luni înainte de data limită a primirii cererilor de capacitate menționate în anexa III din Directiva 2001/14/CE. Administratorii de infrastructură ai mai multor coridoare de transport de marfă pot, dacă este necesar, să coordoneze trase internaționale prestabilite care oferă capacități pe coridoarele de transport în cauză.

Amendamentul  51

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) În cazul în care acest lucru este justificat de o nevoie a pieței și de evaluarea menționată la alineatul (2) din prezentul articol, administratorii de infrastructură stabilesc în comun capacități de rezervă pentru trenurile internaționale de marfă care circulă pe coridoarele de transport de marfă, recunoscând nevoia de capacități a altor tipuri de transport, inclusiv transportul de călători, și mențin această rezervă disponibilă în cadrul graficului lor final de lucru pentru a putea răspunde rapid și în mod corespunzător solicitărilor ad-hoc de capacități prevăzute la articolul 23 din Directiva 2001/14/CE. Aceste capacități sunt rezervate până la un termen înaintea orarului planificat, conform deciziei consiliului de administrație. Acest termen nu poate depăși 90 de zile.

(5) În cazul în care acest lucru este justificat de o nevoie a pieței și de evaluarea menționată la alineatul (2) din prezentul articol, administratorii de infrastructură stabilesc în comun capacități de rezervă pentru trenurile internaționale de marfă care circulă pe coridoarele de transport de marfă, respectând nevoia de capacități a altor tipuri de transport, inclusiv transportul de călători, și mențin această rezervă disponibilă în cadrul graficului lor final de lucru pentru a putea răspunde rapid și în mod corespunzător solicitărilor ad-hoc de capacități prevăzute la articolul 23 din Directiva 2001/14/CE. Aceste capacități sunt rezervate până la un termen înaintea orarului planificat, conform deciziei consiliului de administrație. Acest termen nu poate depăși 30 de zile.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  52

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 5 – paragraful 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

Capacitatea de rezervă este stabilită pe baza evaluării menționate la alineatul (2). Această capacitate de rezervă este disponibilă numai cu condiția să existe o nevoie reală a pieței.

eliminat

Amendamentul  53

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 6a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(6a) Administratorii de infrastructură includ în condițiile de utilizare o taxă pentru trasele alocate, dar neutilizate în final. Cuantumul acestei taxe trebuie să fie adecvat, disuasiv și eficient.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  54

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 7

Poziția Consiliului

Amendamentul

(7) Cu excepția situațiilor de forță majoră, o trasă alocată unei operațiuni de transport de marfă în temeiul prezentului articol nu poate fi anulată cu mai puțin de o lună înaintea orei sale planificate din graficul de circulație, cu excepția cazului în care solicitantul respectiv își dă acordul în acest sens. Într-un astfel de caz, administratorul de infrastructură vizat face efortul de a propune solicitantului o trasă de o calitate și o fiabilitate echivalente, pe care solicitantul are dreptul de a o accepta sau de a o refuza. Prezenta dispoziție nu aduce atingere niciunui drept pe care solicitantul l-ar putea avea în temeiul unui contract, astfel cum se menționează la articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE.

(7) Cu excepția situațiilor de forță majoră și a cazului în care căile ferate sunt închise din motive de securitate sau în care infrastructura feroviară necesită urgent lucrări de construcție, o trasă alocată unei operațiuni de transport facilitat de marfă în temeiul prezentului articol nu poate fi anulată cu mai puțin de trei luni înaintea orarului planificat, dacă solicitantul respectiv nu își dă acordul în acest sens. Într-un astfel de caz, administratorul de infrastructură vizat face efortul de a propune solicitantului o trasă de o calitate și o fiabilitate echivalente, pe care solicitantul are dreptul de a o accepta sau de a o refuza. Prezenta dispoziție nu aduce atingere niciunui drept pe care solicitantul l-ar putea avea în temeiul unui contract, astfel cum se menționează la articolul 19 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE. În orice situație, solicitantul poate sesiza organismul de control competent.

Amendamentul  55

Poziția Consiliului

Articolul 13 – alineatul 8

Poziția Consiliului

Amendamentul

(8) Administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă și grupul consultativ menționat la articolul 7 alineatul (6) stabilesc proceduri pentru asigurarea unei coordonări optime a alocării capacităților între administratorii de infrastructură, atât pentru cererile prevăzute la articolul 12 alineatul (1), cât și pentru cererile primite de către administratorii de infrastructură în cauză. Aceasta ține seama, de asemenea, de accesul la terminale.

(8) Consiliul de administrație al coridorului de transport de marfă și grupurile consultative menționate la articolul 7 alineatele (6) și (6a) stabilesc proceduri pentru asigurarea unei coordonări optime a alocării capacităților între administratorii de infrastructură, atât pentru cererile prevăzute la articolul 12 alineatul (1), cât și pentru cererile primite de către administratorii de infrastructură în cauză. Aceasta ține seama, de asemenea, de accesul la terminale.

Amendamentul  56

Poziția Consiliului

Articolul 13a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 13a

 

Solicitanți autorizați

 

Fără a aduce atingere articolului 16 alineatul (1) din Directiva 2001/14/CE, alți solicitanți decât întreprinderile feroviare și grupările internaționale pe care acestea le constituie pot solicita trase pentru transportul de marfă dacă acestea privesc mai multe sectoare ale coridorului de transport de marfă.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  57

Poziția Consiliului

Articolul 14 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă stabilesc proceduri de coordonare a gestionării traficului de-a lungul coridorului de transport de marfă și pot stabili proceduri de coordonare a gestionării traficului de-a lungul mai multor coridoare de transport de marfă.

(1) Consiliul de administrație al coridorului de transport de marfă stabilește proceduri de coordonare a gestionării traficului de-a lungul coridorului de transport de marfă.

Amendamentul  58

Poziția Consiliului

Articolul 14 – alineatul 1 – paragraf nou

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Consiliile de administrație ale coridoarelor interconectate de transport de marfă stabilesc proceduri de coordonare a traficului de-a lungul mai multor coridoare de transport de marfă.

Amendamentul  59

Poziția Consiliului

Articolul 15 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație adoptă obiective comune de punctualitate și/sau orientări pentru gestionarea traficului în cazul unor perturbări ale circulației trenurilor pe coridorul de transport de marfă.

(1) Consiliul de administrație elaborează și publică, în documentul de referință al rețelei menționat la articolul 3 și în anexa I la Directiva 2001/14/CE, regulile de prioritate între diferitele tipuri de trafic în cazul unor perturbări a circulației pe coridorul de transport de marfă.

Amendamentul  60

Poziția Consiliului

Articolul 15 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Fiecare administrator de infrastructură vizat elaborează norme de prioritate pentru gestionare între diferitele tipuri de trafic din partea din coridoarele de transport de marfă aflată sub responsabilitatea respectivului administrator de infrastructură, în conformitate cu obiectivele comune și/sau orientările menționate la alineatul (1) din prezentul articol. Aceste norme de prioritate sunt publicate în documentul de referință al rețelei menționat la articolul 3 din Directiva 2001/14/CE.

eliminat

Amendamentul  61

Poziția Consiliului

Articolul 15 – alineatul 3

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) Principiile de stabilire a normelor de prioritate prevăd cel puțin că trasa menționată la articolul 13 alineatele (3) și (5), alocată trenurilor de marfă care își respectă ora planificată din graficul de circulație, nu trebuie modificată, în măsura posibilului. Principiile de stabilire a normelor de prioritate vizează reducerea la minim a timpului de recuperare general al rețelei în ceea ce privește necesitățile tuturor tipurilor de transport. În acest scop, administratorii de infrastructură pot coordona gestionarea între diferitele tipuri de trafic de-a lungul mai multor coridoare de transport de marfă.

(3) Principiile de stabilire a normelor de prioritate prevăd cel puțin că trasa menționată la articolul 12a alineatul (1), alocată trenurilor de marfă care își respectă orarul planificat din graficul de circulație, nu trebuie modificată, în măsura posibilului. Principiile de stabilire a normelor de prioritate vizează reducerea la minim a timpului de recuperare general al rețelei în ceea ce privește necesitățile tuturor tipurilor de transport. În acest scop, administratorii de infrastructură pot coordona gestionarea între diferitele tipuri de trafic de-a lungul mai multor coridoare de transport de marfă.

Amendamentul  62

Poziția Consiliului

Articolul 16 – litera c

Poziția Consiliului

Amendamentul

(c) informații referitoare la procedurile menționate la articolul 13 alineatul (8) și la articolul 14 alineatul (2); și

(c) informații referitoare la procedurile menționate la articolele 12, 13, 13a, 14 și 15; și

Amendamentul  63

Poziția Consiliului

Articolul 17 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Administratorii de infrastructură ai coridorului de transport de marfă promovează compatibilitatea dintre sistemele de creștere a performanței menționate la articolul 11 din Directiva 2001/14/CE.

(1) Consiliul de administrație al coridorului de transport de marfă asigură coerența între sistemele de creștere a performanței, astfel cum acestea sunt menționate la articolul 11 din Directiva 2001/14/CE. Această coerență este verificată de organismele de control, care cooperează în acest sens, în conformitate cu articolul 18 alineatul (1).

Amendamentul  64

Poziția Consiliului

Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Pentru a măsura calitatea serviciilor și capacitatea serviciilor internaționale și naționale de transport feroviar pe coridorul de transport de marfă, consiliul de administrație și grupul consultativ menționat la articolul 7 alineatul (6) definesc indicatorii de performanță ai coridorului și publică respectivii indicatori cel puțin o dată pe an. Normele de implementare ale acestor indicatori se stabilesc, dacă este cazul, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 19 alineatul (3).

Amendamentul  65

Poziția Consiliului

Articolul 18 – alineatul 1 – paragraf nou

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Consiliul de administrație și alte părți terțe implicate în alocarea capacităților internaționale sunt obligați să ofere organismelor de control în cauză, fără întârziere, toate informațiile necesare privind trasele internaționale și capacitățile pentru care sunt responsabili.

Amendamentul  66

Poziția Consiliului

Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(1a) Organismele de control vizate la articolul 30 din Directiva 2001/14/CE asigură accesul nediscriminatoriu la coridor și constituie organismele de sesizare prevăzute la articolul 30 alineatul (2) din directiva respectivă. Pentru a promova concurența liberă și loială pe piața transporturilor feroviare din Europa, se stabilește la scară europeană un nivel comparabil de control. Organismele de control sunt ușor accesibile pentru operatorii de pe piață. Aceste organisme sunt capabile să își adopte deciziile în mod independent și eficace. Ele dispun de resurse financiare și de un personal competent suficiente pentru a fi capabile să examineze toate plângerile într-un termen de două luni de la data primirii tuturor informațiilor necesare.

Justificare

Norme de control divergente favorizează concurența neloială pe piața feroviară. Pentru a garanta un acces nediscriminatoriu la coridor, trebuie instituit un nivel comparabil de control în toate statele membre.

Amendamentul  67

Poziția Consiliului

Articolul 18 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) În cazul unei reclamații adresate unui organism de control de către un solicitant în ceea ce privește serviciile internaționale de transport feroviar de marfă sau în cadrul unei inițiative de investigații (din proprie inițiativă) a unui organism de control, acest organism de control consultă organismele de control ale tuturor celorlalte state membre pe teritoriul cărora trece trasa internațională pentru transport de marfă pentru respectivul tren de marfă și solicită acestora toate informațiile necesare înainte de a lua o decizie.

(2) În cazul unei reclamații formulate de un solicitant în ceea ce privește serviciile internaționale de transport feroviar de marfă sau în cadrul unei investigații de rutină, organismul de control în cauză consultă organismul de control din orice alt stat membru pe teritoriul căruia trece coridorul respectiv și îi solicită informațiile necesare, înainte de a lua o decizie. Celelalte organisme de control furnizează toate informațiile pe care ele însele au dreptul să le solicite în virtutea legislației lor naționale. Dacă este cazul, organismul de control care primește reclamația sau care a inițiat investigația de rutină transferă dosarul organismului de control competent pentru a permite luarea de măsuri față de părțile implicate, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 30 alineatele (5) și (6) din Directiva 2001/14/CE.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  68

Poziția Consiliului

Articolul 20 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 4 alineatul (8) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive. Comisia prezintă un raport privind competențele delegate cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 21.

(1) Competența de adoptare a actelor delegate menționată la articolul 3 alineatele (2a) și (2b) și la articolul 4 alineatele (5), (6) și (9) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind competențele delegate cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se reînnoiește automat pentru perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă, în conformitate cu articolul 21.

Justificare

Prezentul amendament adaptează formularea procedurii actelor delegate pentru a fi conformă cu formularea convenită între instituții în alte dosare.

Amendamentul  69

Poziția Consiliului

Articolul 21 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 20 poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 20 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

Justificare

Prezentul amendament adaptează formularea procedurii actelor delegate pentru a fi conformă cu formularea convenită între instituții în alte dosare.

Amendamentul  70

Poziția Consiliului

Articolul 21 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia cel târziu cu o lună înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele acesteia.

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă să revoce delegarea de competențe se străduiește să informeze cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări și posibilele motive ale acesteia.

Justificare

Prezentul amendament adaptează formularea procedurii actelor delegate pentru a fi conformă cu formularea convenită între instituții în alte dosare.

Amendamentul  71

Poziția Consiliului

Articolul 22 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecțiuni la actul delegat în termen de trei luni de la data notificării.

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecții la actul delegat în termen de două luni de la data notificării.

Justificare

Prezentul amendament adaptează formularea procedurii actelor delegate pentru a fi conformă cu formularea convenită între instituții în alte dosare.

Amendamentul  72

Poziția Consiliului

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraf nou

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă se prelungește cu două luni.

Justificare

Prezentul amendament adaptează formularea procedurii actelor delegate pentru a fi conformă cu formularea convenită între instituții în alte dosare.

Amendamentul  73

Poziția Consiliului

Articolul 22 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni la actul delegat sau dacă, înaintea acestei date, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că au decis să nu formuleze obiecțiuni, actul delegat intră în vigoare la data prevăzută în acesta.

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au formulat obiecții la actul delegat, acesta este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în acesta.

Justificare

Prezentul amendament adaptează formularea procedurii actelor delegate pentru a fi conformă cu formularea convenită între instituții în alte dosare.

Amendamentul  74

Poziția Consiliului

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraf nou

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului stabilit dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecții.

Justificare

Prezentul amendament adaptează formularea procedurii actelor delegate pentru a fi conformă cu formularea convenită între instituții în alte dosare.

Amendamentul  75

Poziția Consiliului

Articolul 24a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 24a

 

Revizuirea

 

Dacă, în cazul unei revizuiri a orientărilor TEN-T în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 21 din Decizia nr. 1692/96/CE, Comisia ajunge a concluzia că este util să adapteze prezentul regulament la orientările respective, aceasta prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a prezentului regulament în acest sens. În mod similar, anumite decizii luate în conformitate cu prezentul regulament pot implica necesitatea unei revizuiri a orientărilor TEN–T.

Justificare

Prezentul amendament este menit să reintroducă poziția Parlamentului adoptată în primă lectură.

Amendamentul  76

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 4

Poziția Consiliului

Amendamentul

Sines-Lisabona/Leixões

Sines-Lisabona/Leixões

-Madrid-San Sebastian-Bordeaux-Paris-Metz

 

- Madrid-Bilbao-San Sebastian-Bordeaux-Paris/Le Havre/Metz

Sines-Elvas/Algeciras

Sines-Elvas/Algeciras

Justificare

Având în vedere importanța portului Le Havre pentru traficul de containere (63% din totalitatea containerelor manevrate în porturile franceze) și interesul de a consolida coordonarea interportuară a celor trei mari porturi de pe axa Sena (Paris-Rouen-Le Havre), includerea acestuia va permite promovarea unei dezvoltări coerente a activităților economice și extinderea zonelor periferice nedezvoltate de pe această axă. Această includere este în conformitate cu amendamentul 16 al raportorului, cu poziția Consiliului și cu recomand[rile Parlamentului din raportul său din proprie inițiativă cu privire la viitorul politicii TEN-T.

Amendamentul  77

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 5

Poziția Consiliului

Amendamentul

Gdynia-Katowice-Ostrava/Zilina-Viena-Trieste/ Koper

Gdynia - Varșovia - Katowice-Ostrava/Zilina-Bratislava/Viena- Graz - Klagenfurt - Udine- Veneția/ Trieste/ Koper/Bologna/Ravena

Justificare

Un proiect preliminar pentru coridorul de transport de marfă nr. 5 fusese deja pregătit la nivel ministerial în 2006 pe baza coridorului Marea Baltică-Marea Adriatică, coridorului VI paneuropean și a PP TEN-T 23 și 25 (a se vedea scrisoarea de intenție anexată și semnată de miniștri). Anexa I la poziția Consiliului nu menționează unele orașe importante din secțiunea aflată între Viena și Trieste, care fuseseră deja incluse în traseul propus prin scrisoarea miniștrilor.

Amendamentul  78

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 6

Poziția Consiliului

Amendamentul

Almería-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marsilia-Lyon-Torino-Udine-Trieste/ Koper-Ljubljana-Budapesta-Zahony (frontiera Ungaria-Ucraina)

Almería-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marsilia-Lyon-Torino-Milano-Verona- Padova/Veneția - Trieste/Koper-Ljubljana-Budapesta-Zahony (frontiera Ungaria-Ucraina)

Justificare

Coridorul de transport de marfă nr. 6, din cadrul PP6 al TEN-T, prezintă o întrerupere în secțiunea dintre Torino și Trieste, în timp ce PP 6 are un itinerar mai precis prin nordul Italiei.

Amendamentul  79

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 8

Poziția Consiliului

Amendamentul

DE, NL, BE, PL, LT Bremerhaven/Rotterdam/Anvers-Aachen/Berlin-Varșovia-Terespol (frontiera Polonia-Belarus)/Kaunas

DE, NL, BE, PL, LT, LV, EST Bremerhaven/Rotterdam/Anvers-Aachen/Berlin-Varșovia-Terespol (frontiera Polonia-Belarus)/Kaunas-Riga- Tallinn

Amendamentul  80

Poziția Consiliului

Anexa I – nota de subsol 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

1,,/” înseamnă rute alternative.

1,,/” înseamnă rute alternative. În conformitate cu proiectele prioritate TEN-T, itinerariile 4 și 6 trebuie să fie completate în viitor de proiectul nr. 16 pe axa feroviară de transport de marfă Sines/Algeciras-Madrid-Paris, care include traversarea centrală a Pirineilor prin intermediul unui tunel de joasă altitudine.

Amendamentul  81

Poziția Consiliului

Anexa II

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Anexă eliminată

(1)

Texte adoptate, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.

(2)

Avizul din 15 iulie 2009.

(3)

Avizul din 7 octombrie 2009.


EXPUNERE DE MOTIVE

În ultimul deceniu, politicile europene în domeniul transporturilor s–au caracterizat printr–o liberalizare din ce în ce mai pronunțată. În paralel, creșterea operațiunilor de transport a fost constantă, în special în ceea ce privește segmentul mărfurilor. În ciuda recunoașterii de către Comisie a rolului–cheie al transportului feroviar în cadrul sistemului de transport european în Cartea albă publicată în 2001 „Politica europeană în domeniul transporturilor la orizontul 2010: timpul de a decide”, cota de piață a transportului feroviar a scăzut în mod continuu în ceea ce privește transportul de marfă: în 2005, aceasta reprezenta doar 10% din piața transportului de mărfuri, comparativ cu peste 20 % în anii '70. Contextul evolutiv din sectorul transporturilor din ultimul deceniu poate explica doar parțial aceste dificultăți, odată cu deschiderea din ce în ce mai largă a piețelor feroviare naționale susținută de trei pachete legislative feroviare fără o armonizare suficientă și fără sinergii între sistemele feroviare naționale. Piața transportului feroviar de marfă trebuie să facă față acum provocării reprezentate de îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, din cauza lipsei de conformitate care constituie un handicap în concurența cu alte moduri de transport de marfă.

Propunerea Comisiei de a crea coridoare europene de transport de marfă

Pentru a face față acestei provocări, Comisia a promovat ideea aplicării unui tratament mai favorabil transportului de mărfuri, propunând în decembrie 2008 un regulament menit să creeze o rețea feroviară competitivă pentru un transport de marfă competitiv. Propunerea Comisiei a avut drept scop organizarea și stabilirea normelor aplicabile coridoarelor internaționale de transport feroviar de marfă, în special în ceea ce privește selectarea și organizarea administrativă a acestora. Propunerea a inclus criterii de selectare a coridoarelor de marfă de către statele membre și a definit consiliile de administrație ale acestora. Un coridor leagă cel puțin două state membre și face parte din TEN–T. Aceste coridoare ar trebui să fie menite să permită o dezvoltare semnificativă a traficului feroviar de marfă, pe baza unei analize socio–economice.

Comisia a promovat, de asemenea, gestionarea armonizată între administratorii de infrastructură în privința alocării traselor, gestionării traficului și a investițiilor de-a lungul coridoarelor. Aceasta a propus norme și instrumente destinate gestionării coridorului de transport de marfă, cum ar fi crearea unui ghișeu unic pentru procesarea cererilor de alocare a traselor. Consiliul de administrație ar fi trebuit să definească, de asemenea, o categorie specială denumită „transport de marfă prioritar” pentru mărfurile foarte sensibile la durata transportului. Administratorii de infrastructură au elaborat și publicat norme aplicabile gestionării traficului, în special reguli de prioritate pentru „transportul de marfă prioritar” în cazul perturbării traficului.

Parlamentul European a adoptat propunerea în primă lectură în aprilie 2009, susținând în mare măsură obiectivul Comisiei de a crea o rețea competitivă de transport feroviar de marfă prin instituirea unor coridoare pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Termenul de „transport de marfă prioritar” a fost înlocuit și s–a introdus o mai mare flexibilitate a funcționării regulilor de prioritate și a alocării traselor pentru a răspunde nevoilor pieței și principiilor de reglementare stabilite de consiliul de administrație. Parlamentul a introdus, de asemenea, unele modificări legate de organizarea consiliilor de administrație ale coridoarelor, prin participarea cu rol consultativ a întreprinderilor feroviare și crearea unui comitet executiv format din reprezentanți naționali.

Poziția Consiliului în primă lectură

În iunie 2009, s-a ajuns la un acord politic în cadrul Consiliului, acesta fiind adoptat în mod formal la 22 februarie 2010. Odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, o serie de dispoziții ale textului a fost necesar să fie adaptate în ceea ce privește comitologia.

Principala modificare a proiectului de regulament convenită în cadrul Consiliului se referă la instituirea primului ansamblu de coridoare de transport de marfă menționate într-o nouă anexă la textul regulamentului, cel mai târziu în termen de trei ani sau, în mod excepțional, cinci ani de la intrarea sa în vigoare. S–au propus și proceduri pentru crearea de coridoare suplimentare sau pentru modificarea ori extinderea celor existente.

Poziția Consiliului în primă lectură încearcă să concilieze rezervarea capacităților pentru trenurile de marfă cu transportul obișnuit de călători, menționând necesitatea prevederii capacității de transport a călătorilor într-un proiect de regulament care vizează transportul de marfă.

Textul adoptat de Consiliu a eliminat dreptul solicitanților, alții decât întreprinderile feroviare, de a cere alocarea de trase pentru transportul de marfă, cu excepția cazului în care trasele respective sunt situate în state membre în care legislația națională permite acceptarea unor astfel de solicitări.

În ceea ce privește organizarea coridoarelor de transport de marfă, Consiliul a propus divizarea organului administrativ al coridorului într-un consiliu de administrație, format din administratorii de infrastructură, și un comitet executiv, format din reprezentanți ai statelor membre, acesta din urmă având competențe sporite în raport cu cele formulate de Parlamentul European în primă lectură. Competențele ghișeului unic au fost diminuate în mod semnificativ, rolul acestuia fiind redus la unul pur informativ.

Opiniile raportorului

Raportorul propune o recomandare menită să modifice poziția Consiliului în primă lectură, ținând cont de poziția Parlamentului adoptată în primă lectură. Unele aspecte ale poziției comune sunt compatibile cu prima lectură a Parlamentului, cum ar fi, de exemplu, crearea unui comitet executiv, propusă anterior de Parlamentul European.

Raportorul a încercat, de asemenea, să reintroducă în poziția Consiliului în primă lectură amendamentele parlamentare referitoare la participarea întreprinderilor feroviare la consiliul de administrație, elaborarea planurilor de investiții și accesul solicitanților autorizați la coridoarele de transport. Și mai important, raportorul a reintrodus unele referiri la o categorie specifică de transport de marfă („transportul de marfă facilitat”), eliminată de Consiliu, precum și unele amendamente ale Parlamentului referitoare la alocarea capacității traselor, care ar trebui decisă în funcție de o evaluare preliminară.

În sfârșit, raportorul a propus noi formulări ale poziției Consiliului în primă lectură:

- în ceea ce privește ghișeul unic, raportorul consideră că acesta este o prevedere-cheie a regulamentului și propune unele formulări menite să consolideze utilizarea sa în procesul de alocare a traselor;

- în ceea ce privește selectarea coridoarelor, s–au făcut unele adaptări ale prezentării criteriilor, care sunt transferate din anexa II la un nou articol; validarea listei coridoarelor și selectarea coridoarelor suplimentare ar trebui să se facă conform unui calendar mai scurt decât cel propus de Consiliu, pentru a permite o punere în aplicare mai rapidă a regulamentului;

- proiectul de recomandare include, de asemenea, unele formulări legate de adaptarea procedurilor de comitologie anterioare la actele delegate, astfel cum se prevede în Tratatul de la Lisabona.


PROCEDURĂ

Titlu

Rețeaua feroviară europeană pentru un transport de marfă competitiv (text cu relevanță pentru SEE)

Referințe

11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)

Data primei lecturi a PE

23.4.2009                     T6-0285/2009

Propunerea Comisiei

COM(2008)0852 - C6-0509/2008

Data anunțului în plen a primirii poziției comune

25.2.2010

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

25.2.2010

Raportor(i)

       Data numirii

Marian-Jean Marinescu

1.9.2009

 

 

Examinare în comisie

5.10.2009

1.3.2010

23.3.2010

3.5.2010

Data adoptării

4.5.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

2

4

Membri titulari prezenți la votul final

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Membri supleanți prezenți la votul final

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Nathalie Griesbeck, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Aviz juridic - Politica de confidențialitate