NÁVRH ODPORÚČANÍ PRE DRUHÉ ČÍTANIE o pozícii Rady pri prijímaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady v prvom čítaní o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu

17.5.2010 - (11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD)) - ***II

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Marian-Jean Marinescu


Postup : 2008/0247(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0162/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady pri prijímaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady v prvom čítaní o európskej železničnej sieti pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady pri prvom čítaní (11069/5/2009– C7-0043/2010),

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Parlamentu a Rade (KOM(2008)0852),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 ods. 1 Zmluvy o ES, podľa ktorej Komisia predložila návrh Parlamentu (C6-0509/2008),

–   so zreteľom na jeho pozíciu pri prvom čítaní[1],

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru[2],

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[3],

–   so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch do druhého čítania (A7-0162/2010),

1.  prijíma svoju pozíciu v druhom čítaní, ako je uvedená ďalej;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Pozícia Rady

Odôvodnenie 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Otvorenie trhu železničnej nákladnej dopravy umožnilo novým prevádzkovateľom vstúpiť do železničnej siete. Na účely optimalizácie využívania siete a zabezpečenia jej spoľahlivosti je užitočné zaviesť dodatočné postupy na posilnenie spolupráce medzi manažérmi infraštruktúry v oblasti prideľovania medzinárodných vlakových trás pre nákladné vlaky.

(4) Aj keď otvorenie trhu železničnej nákladnej dopravy umožnilo novým prevádzkovateľom vstúpiť do železničnej siete, trhové mechanizmy neboli a nie sú postačujúce na organizáciu, reguláciu a zabezpečenie nákladnej železničnej dopravy. Na účely optimalizácie využívania siete a zabezpečenia jej spoľahlivosti je užitočné zaviesť dodatočné postupy na posilnenie spolupráce medzi manažérmi infraštruktúry v oblasti prideľovania medzinárodných vlakových trás pre nákladné vlaky.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Pozícia Rady

Odôvodnenie 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Rada na zasadnutí 7. a 8. apríla 2008 dospela k záveru, že je potrebné podporiť efektívne využívanie infraštruktúr a v prípade potreby zlepšiť kapacitu železničnej infraštruktúry opatreniami prijatými na európskej úrovni a na vnútroštátnych úrovniach, a najmä prostredníctvom právnych predpisov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Pozícia Rady

Odôvodnenie 8

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Týmto nariadením by nemali byť dotknuté práva a povinnosti manažérov infraštruktúry ustanovené v smerniciach 91/440/EHS a 2001/14/ES, prípadne aj prideľovacích orgánov uvedených v článku 14 ods. 2 smernice 2001/14/ES. Uvedené akty zostávajú v platnosti, a to aj vo vzťahu k ustanoveniam, ktoré majú vplyv na koridory nákladnej dopravy, najmä vo vzťahu k právu manažérov infraštruktúry zamietnuť žiadosti o kapacitu od iných právnických osôb ako železničných podnikov alebo im vyhovieť.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vzhľadom na platnosť predchádzajúcich smerníc je toto odôvodnenie nadbytočné. Vytvára to navyše nejasnosti tým, že umožňuje uchádzať sa o status oprávneného žiadateľa aj iným podnikateľským subjektom ako železničným.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Pozícia Rady

Odôvodnenie 8a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8a) Pri vytvorení koridoru nákladnej dopravy by sa mala v prípade potreby zohľadniť potreba lepších prepojení so železničnou infraštruktúrou tretích krajín.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Pozícia Rady

Odôvodnenie 8b (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(8b) Návrh koridorov nákladnej dopravy by mal zabezpečiť ich vnútornú kontinuitu tým, že sa umožnia potrebné prepojenia medzi existujúcimi železničnými infraštruktúrami a vyčlenia sa potrebné kapacity po celej dĺžke trasy koridoru nákladnej dopravy.

Odôvodnenie

Je dôležité zaručiť vnútornú kontinuitu umožnením potrebných prepojení medzi existujúcimi železničnými infraštruktúrami a vyčlenením potrebných kapacít po celej dĺžke trasy koridoru nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Pozícia Rady

Odôvodnenie 9

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Medzinárodné železničné koridory pre európsku železničnú sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu by sa mali vytvárať v súlade s transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T) a/alebo koridormi európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Na tento účel je nevyhnutný koordinovaný rozvoj sietí, najmä pokiaľ ide o integráciu medzinárodných koridorov pre nákladnú železničnú dopravu do existujúcej siete TEN-T a koridorov systému ERTMS. Okrem toho je potrebné stanoviť zjednocujúce pravidlá pre tieto koridory nákladnej dopravy na úrovni Únie. Vytvorenie týchto koridorov by sa malo v prípade potreby finančne podporiť v rámci programov siete TEN-T, výskumných programov a programu Marco Polo a iných politík a fondov Únie, ako je Európsky fond pre regionálny rozvoj alebo Kohézny fond.

(9) Implementácia medzinárodných železničných koridorov tvoriacich európsku železničnú sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu musí prebiehať v súlade s transeurópskou dopravnou sieťou (TEN-T) a/alebo koridormi európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Na tento účel je nevyhnutný koordinovaný rozvoj sietí, najmä pokiaľ ide o integráciu medzinárodných koridorov pre nákladnú železničnú dopravu do existujúcej siete TEN-T a koridorov systému ERTMS. Okrem toho je potrebné stanoviť zjednocujúce pravidlá pre tieto koridory nákladnej dopravy na úrovni Únie a treba podporovať projekty tichých nákladných vlakov. Vytvorenie týchto koridorov by sa malo v prípade potreby finančne podporiť v rámci programov siete TEN-T, výskumných programov a programu Marco Polo a iných politík a fondov Únie, ako je Európska investičná banka, Európsky fond pre regionálny rozvoj alebo Kohézny fond.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    7

Pozícia Rady

Odôvodnenie 12

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Na účely posilnenia koordinácie medzi členskými štátmi a manažérmi infraštruktúry by sa pre každý koridor nákladnej dopravy mala vytvoriť zodpovedajúca riadiaca štruktúra, zohľadňujúc pritom potrebu vyhnúť sa zdvojovaniu s už existujúcimi riadiacimi štruktúrami.

(12) Na účely posilnenia koordinácie medzi členskými štátmi, manažérmi infraštruktúry a železničnými podnikmi a s cieľom zabezpečiť kontinuitu pozdĺž koridoru by sa pre každý koridor nákladnej dopravy mala vytvoriť zodpovedajúca riadiaca štruktúra, zohľadňujúc pritom potrebu vyhnúť sa zdvojovaniu s už existujúcimi riadiacimi štruktúrami

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       8

Pozícia Rady

Odôvodnenie 15

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) V snahe zabezpečiť jednotnosť a kontinuitu kapacít infraštruktúry dostupných pozdĺž koridoru nákladnej dopravy by sa investície do koridoru nákladnej dopravy mali koordinovať medzi príslušnými členskými štátmi a manažérmi infraštruktúry a mali by sa plánovať tak, aby zodpovedali potrebám koridoru nákladnej dopravy. Harmonogram realizácie investícií by mal byť zverejňovaný s cieľom zabezpečiť dobrú informovanosť žiadateľov, ktorí môžu na koridore pôsobiť. Investície by mali zahŕňať projekty na rozvoj interoperabilných systémov a zvýšenie kapacity vlakov.

(15) V snahe zabezpečiť jednotnosť a kontinuitu kapacít infraštruktúry dostupných pozdĺž koridoru nákladnej dopravy by sa investície do koridoru nákladnej dopravy mali koordinovať medzi príslušnými členskými štátmi, manažérmi infraštruktúry a prípadne aj medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a mali by sa plánovať v súlade s logikou zodpovedajúcou potrebám koridoru nákladnej dopravy. Harmonogram realizácie investícií by mal byť zverejňovaný s cieľom zabezpečiť dobrú informovanosť železničných podnikov, ktoré môžu na koridore pôsobiť. Investície by mali zahŕňať projekty na rozvoj interoperabilných systémov a zvýšenie kapacity vlakov.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       9

Pozícia Rady

Odôvodnenie 21a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(21a) V snahe zabezpečiť rozvoj hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi služieb v nákladnej železničnej doprave na koridore nákladnej dopravy treba žiadateľom iným, ako sú železničné podniky alebo ich zoskupenia, umožniť žiadať o kapacitu infraštruktúry, pričom však prioritu treba priznať železničným podnikom alebo ich zoskupeniam.

Odôvodnenie

Je dôležité priznať prioritu železničným podnikom alebo ich zoskupeniam, aby sa zaručila kontinuita po celej dĺžke trasy koridoru nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       10

Pozícia Rady

Odôvodnenie 25

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) Keďže cieľ tohto nariadenia, a to vytvorenie európskej železničnej siete pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu zloženej z koridorov nákladnej dopravy, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Pozícia Rady

Odôvodnenie 27a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(27a) Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť efektívnosť železničnej nákladnej dopravy vo vzťahu k ostatným druhom dopravy. Mala by sa zabezpečiť koordinácia medzi členskými štátmi a manažérmi infraštruktúry, aby sa zaručilo čo najefektívnejšie fungovanie koridorov nákladnej dopravy. V záujme toho treba prijať prevádzkové opatrenia a súčasne uskutočniť investície do infraštruktúry a technického vybavenia, ako je ERTMS, so zameraním na zvyšovanie kapacity a efektívnosti nákladnej železničnej dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       12

Pozícia Rady

Odôvodnenie 29

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Komisia by okrem toho mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pokiaľ ide o prispôsobenie prílohy II. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia konzultovala s odborníkmi počas svojich prípravných prác, v súlade so záväzkami prijatými v oznámení Komisie z 9. decembra 2009 o vykonávaní článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

(29) Komisia by okrem toho mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia konzultovala s odborníkmi počas svojich prípravných prác, v súlade so záväzkami prijatými v oznámení Komisie z 9. decembra 2009 o vykonávaní článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       13

Pozícia Rady

Článok 1 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá zriaďovania a organizácie medzinárodných železničných koridorov pre európsku železničnú sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu. Stanovujú sa ním pravidlá výberu, organizácie a riadenia koridorov nákladnej dopravy.

1. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá zriaďovania a organizácie medzinárodných železničných koridorov pre konkurencieschopnú nákladnú železničnú dopravu (ďalej len „koridory nákladnej dopravy“) v záujme rozvoja európskej železničnej siete pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu. Stanovujú sa ním pravidlá výberu, organizácie, riadenia a investičného plánovania koridorov nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Pozícia Rady

Článok 1 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na riadenie a používanie železničnej infraštruktúry na koridoroch nákladnej dopravy.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje na riadenie a používanie železničnej infraštruktúry, ktorá je súčasťou koridorov nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Pozícia Rady

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) „koridor nákladnej dopravy“ sú všetky určené železničné trate v členských štátoch a v prípade potreby v tretích európskych krajinách, ktoré spájajú terminály na hlavnej trase koridoru nákladnej dopravy, vrátane železničnej infraštruktúry a jej vybavenia, zriaďovacích staníc a zariadení na zostavovanie vlakov a prípadne aj odbočiek;

a) „koridor nákladnej dopravy“ sú všetky určené železničné trate vrátane železničných trajektových tratí na území členských štátov alebo medzi nimi a v prípade potreby v tretích európskych krajinách, ktoré spájajú dva alebo viaceré terminály na hlavnej trase a v prípade potreby na obchádzkových tratiach a úsekoch, ktoré ich prepájajú, vrátane železničnej infraštruktúry a jej vybavenia v súlade s článkom 5 smernice 2001/14/ES;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Pozícia Rady

Článok 2 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) „miesto jedného kontaktu“ je spoločný subjekt vytvorený správnou radou každého koridoru nákladnej dopravy, ktorý žiadateľom poskytuje možnosť žiadať na jednom mieste jedným úkonom o trasu prechádzajúcu minimálne jednou hranicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Pozícia Rady

Článok 3 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty uvedené v prílohe I do...* zriadia koridory nákladnej dopravy pozdĺž hlavných trás stanovených v uvedenej prílohe. Dotknuté členské štáty informujú Komisiu o zriadení koridorov nákladnej dopravy.

1. Členské štáty uvedené v prílohe I najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sprevádzkujú koridory nákladnej dopravy pozdĺž hlavných trás stanovených v uvedenej prílohe. Dotknuté členské štáty informujú Komisiu o zriadení koridorov nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Pozícia Rady

Článok 3 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty uvedené v prílohe I najneskôr do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia vypracujú realizačný plán koridorov nákladnej dopravy podľa prílohy I, a to v súlade s článkom 8 tohto nariadenia. Súčasťou realizačného plánu vypracovaného správnou radou je tiež vymedzenie trasy koridoru podľa článku 2 ods. 2) písm. a) po konzultácii s poradnými skupinami uvedenými v článku 7 ods. 6 a článku 7 ods. 6a.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Pozícia Rady

Článok 3 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odchylne od odseku 1 sa koridory nákladnej dopravy pozdĺž hlavných trás stanovených v bodoch 3, 5 a 8 prílohy I zriadia do…[4]*.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Pozícia Rady

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Na základe informácie členských štátov o vytvorení koridorov nákladnej dopravy Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 20, 21 a 22 prijme rozhodnutie týkajúce sa pôvodnej siete koridorov nákladnej dopravy vrátane koridorov schválených v prílohe I, a to najneskôr šesť mesiacov po vytvorení koridorov nákladnej dopravy uvedených v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Pozícia Rady

Článok 3 – odsek 2b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b.Súbor koridorov nákladnej dopravy uvedených v odseku 2a sa postupne mení a dopĺňa na základe návrhov na vytvorenie alebo zmenu koridorov nákladnej dopravy a po rozhodnutí Komisie prijatom formou delegovaných aktov v súlade s článkami 20, 21 a 22. Pri skúmaní návrhov členských štátov sa zohľadňujú kritériá uvedené v článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Pozícia Rady

Článok 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát, ktorý má s iným členským štátom spoločný železničný hraničný priechod, sa zapojí do zriadenia aspoň jedného koridoru nákladnej dopravy, pokiaľ táto povinnosť už nebola splnená v zmysle článku 3.

1. Pri výbere a úprave koridorov nákladnej dopravy sa zohľadňujú tieto kritériá:

2. Bez ohľadu na odsek 1 sa členské štáty na žiadosť členského štátu zapoja do zriadenia koridoru nákladnej dopravy tak, ako sa uvádza v uvedenom odseku alebo do predĺženia existujúceho koridoru, aby si susedný členský štát mohol splniť povinnosť podľa uvedeného odseku.

a) križovanie územia aspoň troch členských štátov koridorom nákladnej dopravy alebo, ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými terminálmi, ktoré navrhnutý koridor nákladnej dopravy spája, väčšia ako 500 km, križovanie územia aspoň dvoch členských štátov takýmto koridorom;

3. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov vyplývajúce z článku 7 smernice 91/440/EHS, ak sa členský štát domnieva, že by zriadenie koridoru nákladnej dopravy nebolo v záujme žiadateľov, ktorí by koridor nákladnej dopravy pravdepodobne používali, alebo by nemalo zrejmý sociálno-ekonomický prínos alebo by spôsobilo neúmerné zaťaženie, dotknutý členský štát nie je povinný zapojiť sa podľa odsekov 1 a 2 tohto článku s prihliadnutím na rozhodnutie Komisie konajúcej v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 19 ods. 2.

b) konzistentnosť koridoru nákladnej dopravy s koridormi v rámci siete TEN-T, systému ERTMS a/alebo koridormi vymedzenými združením RailNetEurope;

4. Členský štát nie je povinný zapojiť sa podľa odsekov 1 a 2, ak má železničnú sieť s iným rozchodom koľají ako hlavná železničná sieť v Únii.

c) začlenenie prioritných projektov siete TEN-T do koridoru nákladnej dopravy;

5. Do... dotknuté členské štáty po konzultácii s dotknutými manažérmi infraštruktúry a žiadateľmi v záujme splnenia svojej povinnosti podľa odsekov 1 a 2 spoločne Komisii navrhnú zriadenie koridorov nákladnej dopravy, pričom zohľadnia kritériá stanovené v prílohe II.

d) analýza odôvodňujúca rovnováhu medzi sociálno-ekonomickými nákladmi a prínosmi vyplývajúcimi zo zriadenia koridoru nákladnej dopravy;

6. Komisia preskúma návrhy na zriadenie koridorov nákladnej dopravy uvedené v odseku 5 a v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 prijme najneskôr do deviatich mesiacov po predložení príslušného návrhu rozhodnutie o súlade tohto návrhu s týmto článkom.

e) existencia realizačného plánu;

7. Dotknuté členské štáty zriadia koridor nákladnej dopravy najneskôr do troch rokov po prijatí rozhodnutia Komisie uvedeného v odseku 6.

f) konzistentnosť všetkých koridorov nákladnej dopravy navrhovaných členskými štátmi na účely vytvorenia európskej železničnej siete pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu;

8. Komisia je splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pokiaľ ide o prispôsobenie prílohy II. Pri príprave delegovaných aktov uvedených v tomto odseku Komisia dodržiava ustanovenia smernice 2001/14/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (prepracované znenie)1 a zohľadňuje najmä plán zavádzania, ktorý sa týka interoperabilných systémov, vývoj železničného systému a siete TEN-T a najmä vykonávanie systému ERTMS, ako aj vývoj trhu nákladnej železničnej dopravy, vrátane interakcie s inými druhmi dopravy.

g) rozvoj železničnej nákladnej dopravy a hlavné obchodné toky a preprava tovaru v rámci koridoru;

Pre delegované akty uvedené v tomto odseku sa uplatní postup stanovený v článkoch 20, 21 a 22.

h) lepšie vzájomné prepojenia medzi členskými štátmi a susediacimi tretími krajinami, ak je to vhodné;

 

i) záujem žiadateľov o koridor nákladnej dopravy;

 

j) existencia dobrých prepojení s inými druhmi dopravy, najmä vďaka zodpovedajúcej sieti terminálov, a to aj v námorných a vnútrozemských prístavoch.

 

2. Koridor nákladnej dopravy môže zahŕňať úseky železničných sietí tretích európskych krajín. V takom prípade musia byť tieto úseky zlučiteľné s politikou TEN-T.

 

3. Vytvorenie alebo zmenu koridoru nákladnej dopravy navrhujú príslušné členské štáty. Na tento účel zašlú Komisii list o úmysle vrátane návrhu vypracovaného po konzultácii manažérov infraštruktúry s dotknutými žiadateľmi, pričom zohľadnia kritériá stanovené v odseku 1.

 

4. Najneskôr dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia sa každý členský štát, ktorý má s iným členským štátom spoločný železničný hraničný priechod, zapojí do zriadenia aspoň jedného koridoru nákladnej dopravy, pokiaľ táto povinnosť už nebola splnená v zmysle článku 3.

 

5. Komisia má právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o vytvorenie alebo zmenu koridorov nákladnej dopravy uvedených v odseku 3.

6. Komisia preskúma návrhy na zriadenie koridorov nákladnej dopravy uvedených v odseku 3 a v súlade s delegovanými aktmi uvedenými v článkoch 20, 21 a 22 prijme najneskôr do šiestich mesiacov po predložení príslušného návrhu rozhodnutie o súlade tohto návrhu s týmto článkom.

 

7. Najneskôr dva roky po prijatí rozhodnutia Komisie uvedeného v odseku 6 príslušné členské štáty uvedú koridor nákladnej dopravy do prevádzky.

 

8. Bez ohľadu na odsek 4 sa členské štáty na žiadosť členského štátu zapájajú do zriadenia koridoru nákladnej dopravy tak, ako sa uvádza v odseku 4 alebo do predĺženia existujúceho koridoru, aby si susedný členský štát mohol splniť povinnosť podľa uvedeného odseku.

 

9. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov vyplývajúce z článku 7 smernice 91/440/EHS, ak sa členský štát po poskytnutí sociálno-ekonomickej analýzy domnieva, že by zriadenie koridoru nákladnej dopravy nebolo v záujme žiadateľov, ktorí by koridor nákladnej dopravy pravdepodobne používali, alebo by nemalo zrejmý sociálno-ekonomický prínos alebo by spôsobilo neúmerné zaťaženie, príslušný členský štát nie je povinný zapojiť sa podľa odsekov 4 a 6 tohto článku s prihliadnutím na rozhodnutie Komisie konajúcej v súlade s delegovanými aktmi uvedenými v článkoch 20, 21 a 22.

 

10. Ak dva alebo viaceré dotknuté členské štáty nesúhlasia so zriadením alebo úpravou koridoru nákladnej dopravy a so zreteľom na železničnú infraštruktúru, ktorá sa nachádza na ich území, Komisia na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých členských štátov konzultuje túto záležitosť s výborom uvedeným v článku 19. Stanovisko Komisie sa zašle dotknutým členským štátom. Dotknuté členské štáty zohľadnia toto stanovisko s cieľom nájsť riešenie a prijmú rozhodnutie na základe vzájomného súhlasu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Pozícia Rady

Článok 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5

 

Úprava koridorov nákladnej dopravy

vypúšťa sa

1. Koridory nákladnej dopravy uvedené v článkoch 3 a 4 je možné upravovať na základe spoločného návrhu dotknutých členských štátov, ktorý po konzultácii s dotknutými manažérmi infraštruktúry a žiadateľmi predkladajú Komisii.

 

2. Komisia v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 19 ods. 3 prijme rozhodnutie o návrhu, pričom zohľadní kritériá stanovené v prílohe II.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Pozícia Rady

Článok 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6

 

Zmierovanie

vypúšťa sa

Ak dva alebo viaceré dotknuté členské štáty nesúhlasia so zriadením alebo úpravou koridoru nákladnej dopravy a so zreteľom na železničnú infraštruktúru, ktorá sa nachádza na ich území, Komisia na žiadosť jedného alebo viacerých dotknutých členských štátov konzultuje túto záležitosť s výborom uvedeným v článku 19. Stanovisko Komisie sa zašle dotknutým členským štátom. Dotknuté členské štáty zohľadnia toto stanovisko s cieľom nájsť riešenie a prijmú rozhodnutie na základe vzájomného súhlasu.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek – 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a) Členské štáty a manažéri infraštruktúry, ktorých sa týka koridor nákladnej dopravy, spolupracujú v rámci rád uvedených v odseku 1 a 2 tohto článku s cieľom zabezpečiť rozvoj koridoru nákladnej dopravy v súlade s realizačným plánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dotknuté členské štáty pre každý koridor nákladnej dopravy zriadia výkonnú radu zodpovednú za stanovenie všeobecných cieľov pre koridor nákladnej dopravy, dohľad a prijímanie opatrení, ako sa výslovne ustanovuje v článkoch 8, 10 a 20. Výkonnú radu tvoria zástupcovia orgánov dotknutých členských štátov.

1. Dotknuté členské štáty pre každý koridor železničnej nákladnej dopravy zriadia výkonnú radu zodpovednú za stanovenie všeobecných cieľov pre koridor nákladnej dopravy, dohľad a prijímanie opatrení, ako sa to výslovne ustanovuje v článku 8 a 10. Výkonnú radu tvoria zástupcovia orgánov dotknutých členských štátov.

Odôvodnenie

Nie všetky rozhodnutia, ktoré má urobiť správna rada, sa týkajú členských štátov (najmä tie, ktoré sa týkajú zlepšenia vnútornej prevádzky). Mala by sa zachovať určitá miera podnikateľskej nezávislosti manažérov infraštruktúry, tak ako sa to navrhuje v smernici 2001/14/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Dotknutí manažéri infraštruktúry a prípadne prideľovacie orgány uvedené v článku 14 ods. 2 smernice 2001/14/ES pre každý koridor nákladnej dopravy zriadia správnu radu zodpovednú za prijímanie opatrení, ako sa výslovne ustanovuje v odseku 6 tohto článku a v článkoch 8, 10, článku 12 ods. 1, článku 13 ods. 2, 5 a 6, článku 15 ods. 1, článku 16 a článku 17 ods. 2 a 3 tohto nariadenia. Správnu radu tvoria zástupcovia manažérov infraštruktúry.

2. Dotknutí manažéri infraštruktúry a prípadne prideľovacie orgány uvedené v článku 14 ods. 2 smernice 2001/14/ES pre každý koridor nákladnej dopravy zriadia správnu radu zodpovednú za prijímanie opatrení, ako sa výslovne ustanovuje v odsekoch 6 a 7 tohto článku a v článkoch 8 až 16 tohto nariadenia. Správnu radu tvoria zástupcovia manažérov infraštruktúry.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Správna rada prijíma rozhodnutia vrátane rozhodnutí o svojom právnom postavení, zdrojoch a personáli na základe vzájomného súhlasu dotknutých manažérov infraštruktúry.

4. Správna rada prijíma rozhodnutia vrátane rozhodnutí o svojom právnom postavení, vytvorení jej organizačnej štruktúry, zdrojoch a personáli na základe vzájomného súhlasu dotknutých manažérov infraštruktúry. Správna rada je nezávislá právnická osoba. Môže byť zriadená vo forme európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2137/85 z 25. júla 1985 o Európskom zoskupení hospodárskych záujmov (EZHZ).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Správna rada zriaďuje poradnú skupinu, ktorú tvoria manažéri a vlastníci terminálov koridorov nákladnej dopravy. Táto poradná skupina môže vydávať stanoviská ku každému návrhu správnej rady, ktorý ma priame dôsledky na investície a riadenie terminálov. Poradná skupina môže tiež vydávať stanoviská z vlastného podnetu. Správna rada zohľadňuje všetky tieto stanoviská.

6. Správna rada zriaďuje poradnú skupinu, ktorú tvoria manažéri a vlastníci terminálov koridorov nákladnej dopravy vrátane námorných a riečnych prístavov. Táto poradná skupina môže vydávať stanoviská ku každému návrhu správnej rady, ktorý ma priame dôsledky na investície a riadenie terminálov. Môže tiež vydávať stanoviská z vlastného podnetu. Správna rada zohľadňuje všetky tieto stanoviská. Konečné rozhodnutie však prijíma správna rada. V prípade odlišných názorov medzi správnou radou a poradnou skupinou sa poradná skupina môže obrátiť na výkonnú radu. Výkonná rada koná ako sprostredkovateľ a zúčastnené strany informuje včas o svojom stanovisku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 6a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Správna rada zriadi poradnú skupinu pozostávajúcu z podnikov železničnej dopravy, ktoré majú záujem využívať koridor nákladnej dopravy. Poradná skupina môže vydať stanovisko ku každému návrhu správnej rady, z ktorého plynú dôsledky pre tieto podniky. Poradná skupina môže tiež vydávať stanoviská z vlastného podnetu. Správna rada zohľadňuje všetky tieto stanoviská. Konečné rozhodnutie však prijíma správna rada. V prípade odlišných názorov medzi správnou radou a poradnou skupinou sa poradná skupina môže obrátiť na výkonnú radu. Výkonná rada koná ako sprostredkovateľ a zúčastnené strany informuje včas o svojom stanovisku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Pozícia Rady

Článok 7 – odsek 6b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. Správna rada nariadi manažérom infraštruktúry, ktorých sa koridor nákladnej dopravy týka, aby na vybavovanie žiadostí o medzinárodné vlakové trasy a prevádzku medzinárodnej dopravy v danom koridore používali interoperabilné aplikácie IKT alebo alternatívne riešenia, ktoré budú k dispozícii v budúcnosti.

Odôvodnenie

S cieľom zlepšiť spoluprácu medzi manažérmi infraštruktúry v oblasti prípravy cestovných poriadkov a riadenia prevádzky správna rada manažérom infraštruktúry uloží povinnosť používať technické riešenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) základné prvky prieskumu prepravy a dopravy uvedeného v odseku 3;

b) základné prvky prieskumu uvedeného v odseku 3;

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Správna rada pravidelne uskutočňuje prieskum prepravy a dopravy, ktorý sa týka pozorovaných a očakávaných zmien dopravy na koridore nákladnej dopravy a ktorý sa vzťahuje na jednotlivé typy dopravy, či už v súvislosti s nákladnou dopravou alebo osobnou dopravou.

3. Správna rada uskutočňuje a pravidelne aktualizuje prieskum dopravného trhu, ktorý sa týka pozorovaných a očakávaných zmien dopravy na koridore nákladnej dopravy v dôsledku jeho zriadenia a ktorý sa vzťahuje na jednotlivé typy dopravy, či už v súvislosti s nákladnou dopravou alebo osobnou dopravou.

 

 

Táto štúdia hodnotí aj sociálno-ekonomické náklady a prínosy vyplývajúce zo zriadenia koridoru nákladnej dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 3a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Vypracuje sa program na definovanie a zlepšovanie výkonnosti koridoru nákladnej dopravy. S cieľom uplatňovať všetky opatrenia uvedené v článkoch 10 až 17 tento program obsahuje najmä spoločné ciele, technické riešenia a harmonogram potrebných opatrení na železničnej infraštruktúre a jej vybavení. Tieto opatrenia zabránia obmedzeniam vplývajúcim na železničné kapacity alebo ich minimalizujú.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Pozícia Rady

Článok 8 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V realizačných plánoch sa zohľadňuje rozvoj terminálov s cieľom reagovať na potreby železničnej nákladnej dopravy na koridoroch nákladnej dopravy.

4. V realizačných plánoch sa zohľadňuje rozvoj terminálov tak, aby boli schopné reagovať na potreby železničnej nákladnej dopravy na koridore nákladnej dopravy predovšetkým ako intermodálne uzly pozdĺž koridorov nákladnej dopravy. Tieto opatrenia zahŕňajú spoluprácu s regionálnymi a miestnymi administratívami. Okrem iného je nutné zohľadniť uplatňovanie primeraných bezpečnostných opatrení na železničnú prepravu nebezpečných materiálov.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Pozícia Rady

Článok 9

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Správna rada zavádza konzultačné mechanizmy na účely riadneho zapojenia žiadateľov, ktorí pravdepodobne budú využívať koridor nákladnej dopravy. Správna rada konkrétne zabezpečuje, aby sa konzultácia so žiadateľmi uskutočnila skôr, ako sa realizačný plán uvedený v článku 8 predloží výkonnej rade.

Správna rada zavádza konzultačné mechanizmy na účely riadneho zapojenia žiadateľov, ktorí pravdepodobne budú využívať koridor nákladnej dopravy. Správna rada konkrétne zabezpečuje, aby sa konzultácia so žiadateľmi a ich zastupujúcimi orgánmi uskutočnila skôr, ako sa realizačný plán uvedený v článku 8 predloží výkonnej rade.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Pozícia Rady

Článok 9 – nový odsek

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prípade nezhody medzi správnou radou a žiadateľmi sa môžu žiadatelia obrátiť s touto záležitosťou na regulačné orgány uvedené v článku 18.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Správna rada vypracúva a pravidelne prehodnocuje investičný plán, ktorý predkladá výkonnej rade na schválenie. Tento plán zahŕňa:

1. Správna rada vypracúva a pravidelne prehodnocuje investičný plán vrátane orientačných strednodobých a dlhodobých investícií do infraštruktúry na koridore nákladnej dopravy a predkladá ho výkonnej rade na schválenie. Tento plán zahŕňa:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Investičné plány uvedené v odseku 1 obsahujú stratégiu zvyšovania kapacity nákladných vlakov, ktoré môžu premávať na koridore nákladnej dopravy, a to odstránenie zistených úsekov s obmedzenou priepustnosťou, zlepšovanie existujúcej a budovanie novej infraštruktúry. Táto stratégia môže zahŕňať opatrenia, ktorých cieľom je predĺženie vlaku, zväčšenie rozchodu koľaje, prechodového prierezu, prepravovaného nákladu alebo zaťaženia nápravy a riadenie rýchlosti a ktoré sú povolené pre vlaky premávajúce na koridore nákladnej dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Pozícia Rady

Článok 10 – odsek 1b (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Investičné plány uvedené v odseku 1 sa uverejňujú v správe uvedenej v článku 16 a pravidelne sa aktualizujú. Tvoria súčasť realizačného plánu koridoru nákladnej dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Pozícia Rady

Článok 11

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dotknutí manažéri infraštruktúry koordinujú a uverejňujú primeraným spôsobom a vo vhodnom časovom rámci svoj harmonogram všetkých prác na infraštruktúre a jej vybavení, ktoré by mohli obmedziť dostupnú kapacitu na koridore nákladnej dopravy.

Správna rada koordinuje a uverejňuje primeraným spôsobom vo vhodnom časovom rámci a v súlade s článkom 6 smernice 2001/14/ES svoj harmonogram vykonávania všetkých prác na infraštruktúre a jej vybavení, ktoré by obmedzili dostupnú kapacitu na koridore nákladnej dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Správna rada koridoru nákladnej dopravy určuje alebo zriaďuje spoločný orgán a/alebo informačný systém založený na spolupráci medzi manažérmi infraštruktúry, ktorý žiadateľom poskytuje možnosť na jednom mieste a jednou operáciou požiadať o kapacitu infraštruktúry pre nákladné vlaky, ktoré v rámci koridoru nákladnej dopravy prechádzajú cez aspoň jednu hranicu (ďalej len „miesto jedného kontaktu“).

1. Správna rada koridoru nákladnej dopravy určuje alebo zriaďuje spoločný orgán, ktorý žiadateľom poskytuje možnosť na jednom mieste a jednou operáciou predkladať žiadosti a prijímať odpovede týkajúce sa kapacity infraštruktúry pre nákladné vlaky, ktoré v rámci koridoru nákladnej dopravy prechádzajú cez aspoň jednu hranicu (ďalej len „miesto jedného kontaktu“).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Miesto jedného kontaktu poskytuje aj základné informácie o pridelení kapacity infraštruktúry vrátane informácií uvedených v článku 16.

2. Zobrazuje kapacitu infraštruktúry dostupnú v čase predloženia žiadosti a jej charakteristiku podľa vopred definovaných parametrov, ako je rýchlosť, dĺžka, prechodový prierez alebo zaťaženie nápravy, ktoré sú povolené pre vlaky premávajúce na koridore nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 2a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Miesto jedného kontaktu prijíma rozhodnutia týkajúce sa žiadostí o vlakové trasy zrýchlenej nákladnej dopravy podľa článku 13 ods. 3 a o kapacitnú rezervu podľa v článku 13 ods. 5. O týchto žiadostiach a o prijatom rozhodnutí bezodkladne informuje príslušných manažérov infraštruktúry.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Miesto jedného kontaktu bezodkladne zasiela všetky žiadosti o kapacitu infraštruktúry príslušným manažérom infraštruktúry a prípadne prideľovacím orgánom uvedeným v článku 14 ods. 2 smernice 2001/14/ES, ktorí o nich rozhodujú v súlade s článkom 13 a kapitolou III uvedenej smernice.

3. V prípade akejkoľvek žiadosti o kapacitu infraštruktúry, ktorú nie je možné splniť podľa odseku 2a, miesto jedného kontaktu bezodkladne zasiela všetky žiadosti o kapacitu infraštruktúry príslušným manažérom infraštruktúry a prípadne prideľovacím orgánom uvedeným v článku 14 ods. 2 smernice 2001/14/ES, ktorí o nich rozhodujú v súlade s článkom 13 a kapitolou III uvedenej smernice a rozhodnutie oznamujú miestu jedného kontaktu na ďalšie spracovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Pozícia Rady

Článok 12 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Miesto jedného kontaktu vykonáva svoju činnosť transparentne a nediskriminačne. Túto činnosť kontrolujú regulačné orgány v súlade s článkom 18.

4. Miesto jedného kontaktu vykonáva svoju činnosť transparentne. Na tento účel sa zriadi register, ktorý je voľne dostupný všetkým zainteresovaným aktérom, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii, a v ktorom sa uvádzajú dátumy predloženia žiadostí, mená žiadateľov, podrobnosti o predložených dokumentoch a o prípadoch. Túto činnosť kontrolujú regulačné orgány v súlade s článkom 18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Pozícia Rady

Článok 12a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 12a

Kategórie druhu trás v koridoroch nákladnej dopravy

 

1. Správna rada vymedzí a pravidelne aktualizuje kategórie druhu trás nákladnej dopravy platné na celom koridore nákladnej dopravy Najmenej jedna z týchto kategórií (ďalej len „zrýchlená nákladná doprava“) zahŕňa trasy vlakov s vysokou efektívnosťou a zaručenou presnosťou prepravy.

 

 

2. Kritériá vymedzenia kategórií druhu nákladnej dopravy prijíma správna rada po konzultácii so žiadateľmi, ktorí pravdepodobne budú používať koridor nákladnej dopravy podľa definície uvedenej v článku 2 smernice 2001/14/ES.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V súlade s právomocami stanovenými v článku 14 ods. 1 smernice 2001/14/ES členské štáty spolupracujú pri vymedzovaní rámca na prideľovanie kapacity infraštruktúry na koridore nákladnej dopravy.

1. Správna rada koridoru nákladnej dopravy a poradná skupina uvedená v článku 7 ods. 6 zavedú postupy na zabezpečenie optimálnej koordinácie prideľovania kapacít železničnej infraštruktúry a terminálov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Správna rada hodnotí, či je potrebné prideliť kapacitu nákladným vlakom, ktoré premávajú na koridore nákladnej dopravy, pričom zohľadňuje prieskum prepravy a dopravy uvedený v článku 8 ods. 3 tohto nariadenia, žiadosti o kapacitu infraštruktúry súvisiace s predchádzajúcimi a súčasnými cestovnými poriadkami a rámcové dohody.

2. Správna rada hodnotí, či je potrebné prideliť kapacitu nákladným vlakom, ktoré premávajú na koridore nákladnej dopravy, pričom zohľadňuje prieskum dopravného trhu uvedený v článku 8 ods. 3 tohto nariadenia, žiadosti o kapacitu infraštruktúry súvisiace s predchádzajúcimi a súčasnými cestovnými poriadkami a rámcové dohody.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Manažéri infraštruktúry koridoru nákladnej dopravy spoločne vymedzujú a organizujú podľa postupu uvedeného v článku 15 smernice 2001/14/ES medzinárodné, vopred dohodnuté vlakové trasy pre nákladné vlaky, pričom vychádzajú z hodnotenia uvedeného v odseku 2 tohto článku a uznávajú potrebu kapacity iných typov dopravy vrátane osobnej dopravy. Tieto vopred dohodnuté trasy sa uverejňujú najneskôr tri mesiace pred konečným termínom na doručenie žiadosti o kapacitu uvedeným v prílohe III k smernici 2001/14/ES. Manažéri infraštruktúry viacerých koridorov nákladnej dopravy môžu v prípade potreby koordinovať medzinárodné, vopred dohodnuté vlakové trasy poskytujúce kapacitu v dotknutých koridoroch nákladnej dopravy.

Manažéri infraštruktúry koridoru nákladnej dopravy spoločne vymedzujú a organizujú podľa postupu uvedeného v článku 15 smernice 2001/14/ES medzinárodné, vopred dohodnuté vlakové trasy pre nákladné vlaky, pričom vychádzajú z hodnotenia uvedeného v odseku 2 tohto článku a uznávajú potrebu kapacity iných typov dopravy vrátane osobnej dopravy. Podľa dostupnej kapacity tieto vopred dohodnuté trasy zahŕňajú niekoľko trás zrýchlenej nákladnej dopravy . Tieto vopred dohodnuté trasy sa uverejňujú najneskôr tri mesiace pred konečným termínom na doručenie žiadosti o kapacitu uvedeným v prílohe III k smernici 2001/14/ES. Manažéri infraštruktúry viacerých koridorov nákladnej dopravy môžu v prípade potreby koordinovať medzinárodné, vopred dohodnuté vlakové trasy poskytujúce kapacitu v dotknutých koridoroch nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 5 – pododsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Ak je to opodstatnené na základe potrieb trhu a hodnotenia uvedeného v odseku 2 tohto článku, manažéri infraštruktúry spoločne vymedzujú kapacitnú rezervu pre medzinárodné nákladné vlaky, ktoré premávajú na koridoroch nákladnej dopravy, pričom uznávajú potrebu kapacity iných typov dopravy vrátane osobnej dopravy, a túto rezervu zachovávajú vo svojich konečných cestovných poriadkoch, aby mohli rýchlo a vhodne reagovať na požiadavky ad hoc na kapacitu, ako sa to uvádza v článku 23 smernice 2001/14/ES. Táto kapacita je vyhradená do lehoty pred plánovaným časom, ktorú určí správna rada. Táto lehota nepresiahne 90 dní.

5. Ak je to opodstatnené na základe potrieb trhu a hodnotenia uvedeného v odseku 2 tohto článku, manažéri infraštruktúry spoločne vymedzujú kapacitnú rezervu pre medzinárodné nákladné vlaky, ktoré premávajú na koridoroch nákladnej dopravy, pričom dodržiavajú potrebu kapacity iných typov dopravy vrátane osobnej dopravy, a túto rezervu zachovávajú vo svojich konečných cestovných poriadkoch, aby mohli rýchlo a vhodne reagovať na požiadavky ad hoc na kapacitu, ako sa to uvádza v článku 23 smernice 2001/14/ES. Táto kapacita je vyhradená do konca lehoty pred plánovaným časom, ktorú určí správna rada. Táto lehota nepresiahne 30 dní.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 5 – pododsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kapacitná rezerva sa určuje na základe hodnotenia stanoveného v odseku 2. Táto kapacitná rezerva sa sprístupní iba v prípade, že je to z hľadiska trhu skutočne potrebné.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 6a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Manažéri infraštruktúry zahrnú do svojich podmienok používania poplatok za trasy, ktoré sú pridelené, ale sa nevyužívajú. Výška tohto poplatku je primeraná, odradzujúca a účinná.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 7

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Vlaková trasa pridelená nákladnej doprave podľa tohto článku nemôže byť zrušená menej ako jeden mesiac pred jej rozvrhnutým časom v cestovnom poriadku s výnimkou prípadov vyššej moci alebo ak dotknutý žiadateľ súhlasí s týmto zrušením. Dotknutý manažér infraštruktúry v takom prípade vynaloží úsilie, aby žiadateľovi navrhol rovnako kvalitnú a spoľahlivú vlakovú trasu, ktorú má žiadateľ právo akceptovať alebo odmietnuť. Týmto ustanovením nie je dotknuté žiadne právo žiadateľa, ktoré môže mať na základe dohody uvedenej v článku 19 ods. 1 smernice 2001/14/ES.

7. S výnimkou prípadov vyššej moci a prípadov uzatvorení z dôvodu bezpečnosti a neplánovaných stavebných prác na železničnej infraštruktúre nesmie byť vlaková trasa pridelená zrýchlenej nákladnej doprave podľa tohto článku zrušená menej ako tri mesiace pred jej termínom v cestovnom poriadku, ak dotknutý žiadateľ nesúhlasí s týmto zrušením. Dotknutý manažér infraštruktúry v takom prípade vynaloží úsilie, aby žiadateľovi navrhol rovnako kvalitnú a spoľahlivú vlakovú trasu, ktorú má žiadateľ právo akceptovať alebo odmietnuť. Týmto ustanovením nie je dotknuté žiadne právo žiadateľa, ktoré môže mať na základe dohody uvedenej v článku 19 ods. 1 smernice 2001/14/ES. V každom prípade sa môže žiadateľ s touto záležitosťou obrátiť na regulačný orgán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Pozícia Rady

Článok 13 – odsek 8

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Manažéri infraštruktúry koridoru nákladnej dopravy a poradná skupina uvedená v článku 7 ods. 6 zavádzajú postupy na zabezpečenie optimálnej koordinácie prideľovania kapacity medzi manažérmi infraštruktúry v prípade žiadostí podaných podľa článku 12 ods. 1, ako aj žiadostí doručených dotknutým manažérom infraštruktúry. Zohľadňuje sa pri tom aj prístup k terminálom.

8.Správna rada koridoru nákladnej dopravy a poradné skupiny uvedené v článku 7 ods. 6 a ods. 6a zavádzajú postupy na zabezpečenie optimálnej koordinácie prideľovania kapacity medzi manažérmi infraštruktúry v prípade žiadostí podaných podľa článku 12 ods. 1, ako aj žiadostí doručených dotknutým manažérom infraštruktúry. Zohľadňuje sa pri tom aj prístup k terminálom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Pozícia Rady

Článok 13a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 13a

 

Oprávnení uchádzači

 

Odchylne od článku 16 ods. 1 smernice 2001/14/ES môžu o trasy pre nákladnú dopravu požiadať iní uchádzači ako železničné podniky a medzinárodné zoskupenia, ak sa tieto trasy vzťahujú na niekoľko úsekov koridoru nákladnej dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Manažéri infraštruktúry koridoru nákladnej dopravy zavádzajú postupy koordinácie riadenia dopravy na koridore nákladnej dopravy a môžu zavádzať postupy koordinácie riadenia dopravy v niekoľkých koridoroch nákladnej dopravy.

1. Správna rada koridoru nákladnej dopravy zavádza postupy koordinácie riadenia dopravy na koridore nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Pozícia Rady

Článok 14 – odsek 1 – nový pododsek

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Správne rady prepojených koridorov nákladnej dopravy zavádzajú postupy koordinácie riadenia dopravy pozdĺž viacerých koridorov nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Pozícia Rady

Článok 15 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Správna rada prijíma spoločné ciele na dodržiavanie cestovného poriadku a/alebo usmernenia pre riadenie dopravy v prípade narušenia pohybu vlakov na koridore nákladnej dopravy.

1. Správna rada vypracúva a zverejňuje v správe o sieti uvedenej v článku 3 prílohy I smernice 2001/14/ES pravidlá prednosti pre jednotlivé typy dopravy v prípade narušenia premávky na koridore nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Pozícia Rady

Článok 15 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Každý dotknutý manažér infraštruktúry vypracúva pravidlá prednosti na účely riadenia medzi jednotlivými typmi dopravy na časti koridorov nákladnej dopravy, za ktoré zodpovedá tento manažér infraštruktúry, v súlade so spoločnými cieľmi a/alebo usmerneniami, na ktoré sa odkazuje v odseku 1 tohto článku. Tieto pravidlá prednosti sa uverejňujú v podmienkach používania siete uvedených v článku 3 smernice 2001/14/ES.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Pozícia Rady

Článok 15 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V zásadách na stanovovanie pravidiel prednosti sa ustanovuje prinajmenšom to, že vlaková trasa uvedená v článku 13 ods. 3 a 5, ktorá je pridelená nákladným vlakom, ktoré dodržiavajú svoj rozvrhnutý čas stanovený v cestovnom poriadku, sa v rámci možností neupravuje. Cieľom zásad na stanovovanie pravidiel prednosti je minimalizovať celkový čas na obnovenie siete so zreteľom na potreby všetkých typov dopravy. Manažéri infraštruktúry môžu na tento účel koordinovať riadenie rôznych typov dopravy na viacerých koridoroch nákladnej dopravy.

3. V zásadách na stanovovanie pravidiel prednosti sa ustanovuje prinajmenšom to, že vlaková trasa uvedená v článku 12a ods. 1, ktorá je pridelená nákladným vlakom, ktoré dodržiavajú svoj rozvrhnutý čas stanovený v cestovnom poriadku, sa v rámci možností neupravuje. Cieľom zásad na stanovovanie pravidiel prednosti je minimalizovať celkový čas na obnovenie siete so zreteľom na potreby všetkých typov dopravy. Manažéri infraštruktúry môžu na tento účel koordinovať riadenie rôznych typov dopravy na viacerých koridoroch nákladnej dopravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Pozícia Rady

Článok 16 – písmeno c

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) informácie o postupoch uvedených v článku 13 ods. 8 a článku 14 ods. 2; a

c) informácie o postupoch uvedených v článkoch 12, 13, 13a, 14 a 15; a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Pozícia Rady

Článok 17 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Manažéri infraštruktúry koridoru nákladnej dopravy podporujú kompatibilitu systémov spoplatnenia závislých od výkonnosti uvedených v článku 11 smernice 2001/14/ES.

1. Správna rada koridoru nákladnej dopravy zabezpečuje súlad medzi platnými systémami spoplatnenia závislými od výkonnosti pozdĺž koridoru nákladnej dopravy, ako sú uvedené v článku 11 smernice 2001/14/ES. Na tento súlad dohliadajú kontrolné orgány, ktoré pritom spolupracujú so zreteľom na tento dohľad v súlade s článkom 18 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Pozícia Rady

Článok 17 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. S cieľom posudzovať kvalitu služieb a kapacitu medzinárodných a vnútroštátnych služieb železničnej nákladnej dopravy na koridore nákladnej dopravy správna rada a poradná skupina uvedená v článku 7 ods. 6 určujú ukazovatele výkonnosti koridoru nákladnej dopravy a zverejňuje ich minimálne raz za rok. Vykonávacie pravidlá týkajúce sa týchto ukazovateľov sú v prípade potreby prijaté podľa regulačného postupu uvedeného v článku 19 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Pozícia Rady

Článok 18 – odsek 1 – nový pododsek

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Správna rada a iné tretie strany zainteresované do prideľovania medzinárodnej kapacity sú povinní bezodkladne poskytnúť príslušným regulačným orgánom všetky potrebné informácie o medzinárodných vlakových trasách a kapacite, za ktorú zodpovedajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Pozícia Rady

Článok 18 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Regulačné orgány uvedené v článku 30 smernice 2001/14/ES zabezpečujú nediskriminačný prístup ku koridoru a sú odvolacími orgánmi ustanovenými v zmysle článku 30 ods. 2 tejto smernice. S cieľom podporiť slobodnú a spravodlivú hospodársku súťaž na trhu so železničnou dopravou v Európe sa vytvorí porovnateľná regulačná úroveň. Regulačné orgány sú pre účastníkov trhu ľahko prístupné. Rozhodnutia prijímajú nezávisle a efektívne. Majú dostatok finančných a schopných ľudských zdrojov, ktoré im umožňujú vyšetriť všetky sťažnosti do dvoch mesiacov od prijatia všetkých príslušných informácií.

Odôvodnenie

Rozdielne regulačné normy uľahčujú nespravodlivú hospodársku súťaž na trhu železničnej dopravy. S cieľom zabezpečiť nediskriminačný prístup ku koridorom je potrebné vytvoriť vo všetkých členských štátoch porovnateľnú regulačnú úroveň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Pozícia Rady

Článok 18 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V prípade sťažnosti žiadateľa podanej na regulačný orgán vo veci medzinárodných služieb železničnej nákladnej dopravy alebo v rámci vyšetrovania z vlastnej iniciatívy regulačného orgánu, tento regulačný orgán skôr, ako prijme rozhodnutie, konzultuje s regulačnými orgánmi všetkých ostatných členských štátov, cez ktoré prechádza medzinárodná vlaková trasa dotknutého nákladného vlaku,vyžiada si od nich všetky potrebné informácie.

2. V prípade sťažnosti žiadateľa podanej vo veci medzinárodných služieb železničnej nákladnej dopravy alebo v rámci konania z úradnej moci príslušný regulačný orgán, skôr ako prijme rozhodnutie, konzultuje s regulačným orgánom každého členského štátu, cez ktorý prechádza príslušný koridor nákladnej dopravy, a požiada ich o potrebné informácie. Ostatné kontrolné orgány poskytujú všetky informácie, o ktoré majú samy právo žiadať podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade potreby kontrolný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná alebo ktorý dal podnet na začatie konania z úradnej moci, postúpi spis príslušnému kontrolnému orgánu, aby mu umožnil prijať opatrenia týkajúce sa príslušných strán v súlade s postupom stanoveným v článku 30 ods. 5 a 6 smernice 2001/14/ES.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Pozícia Rady

Článok 20 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 21 odvolajú.

1. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 3 ods. 2a, 3 ods. 2b, 4 ods. 5, 4 ods. 6 a 4 ods. 9 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovaných právomocí najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím päťročného obdobia. Delegovanie právomocí sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia s výnimkou prípadov, keď ho Európsky parlament alebo Rada v súlade s článkom 21 odvolajú.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zosúlaďuje znenie pre postup delegovaných aktov so znením, ktoré je dohodnuté medzi inštitúciami v iných spisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Pozícia Rady

Článok 21 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Delegovanie právomocí uvedené v článku 20 môže Európsky parlament alebo Rada odvolať.

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 20 môže kedykoľvek zrušiť Európsky parlament alebo Rada.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zosúlaďuje znenie pre postup delegovaných aktov so znením, ktoré je dohodnuté medzi inštitúciami v iných spisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Pozícia Rady

Článok 21 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, o tom informuje druhú inštitúciu a Komisiu najneskôr jeden mesiac pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať a dôvody tohto odvolania.

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí zrušiť, vyvinie úsilie s cieľom informovať druhú inštitúciu a Komisiu v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa zrušenie mohlo týkať a možné dôvody tohto zrušenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zosúlaďuje znenie pre postup delegovaných aktov so znením, ktoré je dohodnuté medzi inštitúciami v iných spisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Pozícia Rady

Článok 22 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia.

1. Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zosúlaďuje znenie pre postup delegovaných aktov so znením, ktoré je dohodnuté medzi inštitúciami v iných spisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Pozícia Rady

Článok 22 – odsek 1 – nový pododsek

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Na  podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zosúlaďuje znenie pre postupy delegovaných aktov so znením, ktoré je dohodnuté medzi inštitúciami v iných spisoch

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Pozícia Rady

Článok 22 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietky voči delegovanému aktu alebo ak pred týmto dátumom obe inštitúcie informovali Komisiu o svojom rozhodnutí námietky nevzniesť, delegovaný akt nadobudne účinnosť v deň v ňom stanovený.

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevznesie Európsky parlament ani Rada námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom uvedeným.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zosúlaďuje znenie pre postup delegovaných aktov so znením, ktoré je dohodnuté medzi inštitúciami v iných spisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Pozícia Rady

Článok 22 – odsek 2 – nový pododsek

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Delegovaný akt môže byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím tejto lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom zámere nevzniesť námietky.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zosúlaďuje znenie pre postup delegovaných aktov so znením, ktoré je dohodnuté medzi inštitúciami v iných spisoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Pozícia Rady

Článok 24a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 24a

 

Revízia

 

Ak v prípade revízie usmernení pre TEN-T, podľa podmienok uvedených v článku 21 rozhodnutia č. 1692/96/ES, Komisia uzná, že je vhodné prispôsobiť toto nariadenie týmto usmerneniam, predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na zodpovedajúcu zmenu a doplnenie tohto nariadenia. Podobne si niektoré rozhodnutia prijaté podľa tohto nariadenia môžu vyžadovať revíziu usmernení pre TEN-T.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovné zavedenie návrhu z prvého čítania v Parlamente.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Pozícia Rady

Príloha I – bod 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Sines – Lisabon/Leixões

Sines – Lisabon/Leixões

Madrid – San Sebastian – Bordeaux – ParížMéty

 

Madrid – Bilbao – San Sebastian – Bordeaux – Paríž/Le Havre/Méty

Sines – Elvas/Algeciras

Sines – Elvas/Algeciras

Odôvodnenie

So zreteľom na to, že prístav Le Havre má veľký význam pre kontajnerovú dopravu (vybaví sa tu 63 % všetkých kontajnerov vybavovaných vo francúzskych prístavoch) a na prínosy posilnenia koordinácie medzi tromi veľkými prístavmi na Seine (Paris– Rouen–Le Havre), začlenením Le Havre sa podporí ucelený rozvoj ekonomických aktivít a rozšíri sa zázemie v okolí dopravnej tepny. Je to v súlade s PDN 16 spravodajcu, pozíciou Rady a odporúčaniami Parlamentu v jeho iniciatívnej správe o budúcnosti TEN–T.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Pozícia Rady

Príloha I – bod 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Gdynia – Katowice – Ostrava/Žilina – Viedeň – Terst/Koper

GdyňaVaršava – Katovice – Ostrava/Žilina – Bratislava/Viedeň – Graz – Klagenfurt – Udine – Benátky/Terst/Koper/Bologna/Ravenna

Odôvodnenie

Koridor nákladnej dopravy č. 5 bol už podľa Baltsko-jadranského koridoru, paneurópskeho koridoru VI a TEN-T PP 23 a 25 navrhnutý na ministerskej úrovni v roku 2006 (pozri tiež priložený list podpísaný ministrami). Príloha I k pozícii Rady sa nezmieňuje o niektorých dôležitých mestách na úseku medzi Viedňou a Terstom, ktoré boli do trasy zahrnuté už v liste ministrov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Pozícia Rady

Príloha I – bod 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Almería – Valencia/Madrid – Zaragoza/Barcelona – Marseille – Lyon – Turín – Udine – Terst/Koper – Ľubľana – Budapešť – Záhony (maďarsko-ukrajinská hranica)

Almería – Valencia/Madrid – Zaragoza/Barcelona – Marseille – Lyon – Turín – Miláno – VeronaPadova/Benátky – Terst/Koper – Ľubľana – Budapešť – Záhony (maďarsko-ukrajinská hranica)

Odôvodnenie

Koridor nákladnej dopravy č.6, ktorý vychádza z TEN-T PP 6 je v úseku medzi Turínom a Terstom prerušený, zatiaľ čo PP6 má cez územie severného Talianska presnejšie definovanú trasu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Pozícia Rady

Príloha I – bod 8

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

DE, NL, BE, PL, LT Bremerhaven/Rotterdam/Antverpy – Aachen/Berlín – Varšava – Terespol (poľsko-bieloruská hranica)/Kaunas

DE, NL, BE, PL, LT, LV, EST Bremerhaven/ Rotterdam/ Antverpy –Aachen/ Berlín – Varšava – Terespol (poľsko-bieloruská hranica)/Kaunas – Riga – Tallinn

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Pozícia Rady

Príloha I – poznámka pod čiarou 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Lomka („/“) predstavuje alternatívne trasy.

Lomka („/“) označuje alternatívne trasy. V súlade s prioritnými projektmi TEN-T by trasy 4 a 6 mali byť v budúcnosti dokončené v projekte č. 16 na tepne železničnej nákladnej dopravy Sines/Algeciras – Madrid – Paríž, ktorá zahŕňa prechod cez stred Pyrenejí cez tunel v nízkej nadmorskej výške.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Pozícia Rady

Príloha II

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Táto príloha sa vypúšťa

  • [1]  Prijaté texty, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.
  • [2]  Stanovisko z 15. júla 2009.
  • [3]  Stanovisko zo 7. októbra 2009.
  • [4] * Ú. v.: prosím vložte dátum: päť rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európska politika v oblasti dopravy je v poslednom desaťročí charakterizovaná zvýšenou liberalizáciou. Súčasne bol zaznamenaný stály rast obzvlášť v sektore nákladnej dopravy. Napriek tomu, že Komisia vo svojej Bielej knihe zverejnenej v roku 2001 pod názvom Európska politika do roku 2010: čas rozhodnutia uznala kľúčovú úlohu železničnej dopravy v rámci európskej dopravy, podiel nákladnej dopravy na železničnom trhu sa neustále znižoval: v roku 2005 predstavoval iba 10 % podielu na trhu nákladnej dopravy v porovnaní so sedemdesiatymi rokmi minulého storočia, kedy tento podiel predstavoval 20 %. Meniaci sa vývoj v dopravnom sektore v poslednom desaťročí môže tieto problémy sčasti vysvetliť postupným otváraním vnútroštátnych železničných trhov s troma železničnými balíkmi bez dostatočnej harmonizácie a súčinnosti medzi vnútroštátnymi železničnými systémami. Železničná nákladná doprava musí teraz čeliť výzve v podobe zlepšenia kvality služieb, pretože nedostatočný súlad znevýhodňuje jej konkurencieschopnosť v porovnaní s inými druhmi nákladnej dopravy.

Návrh Komisie na vytvorenie koridorov nákladnej dopravy

Aby bolo možné čeliť tejto výzve, Komisia podporila myšlienku zlepšenia podmienok pre dopravu tovarov tým, že v decembri 2008 navrhla nariadenie o vybudovaní konkurencieschopnej železničnej siete pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu. Návrh Komisie má za cieľ organizovanie a určenie pravidiel pre medzinárodné koridory nákladnej dopravy, obzvlášť pokiaľ ide o ich výber a administratívnu organizáciu. Stanovujú sa v ňom kritéria pre výber koridorov nákladnej dopravy členskými štátmi a definujú ich riadiace orgány. Dôjde k prepojeniu aspoň dvoch členských štátov a koridor sa stane súčasťou siete TEN-T. Tieto koridory majú za cieľ umožniť významný rozvoj nákladnej železničnej dopravy na základe sociálno-ekonomickej analýzy.

Podporuje aj harmonizovaný manažment prideľovania trás, riadenia prepravy a investícií pozdĺž daného koridoru manažérmi infraštruktúry. Navrhuje pravidlá a nástroje súvisiace so správou koridoru nákladnej dopravy, ako napríklad vytvorenie miesta jedného kontaktu na prijímanie žiadostí o železničné trasy. Riadiaci orgán by mal definovať špecifickú kategóriu takzvanej prednostnej nákladnej dopravy. Manažéri infraštruktúry by mali zostaviť a zverejniť pravidlá riadenia premávky v prípade jej narušenia, obzvlášť čo sa týka prednostnej nákladnej dopravy.

Európsky parlament prijal v apríli 2009 návrh v prvom čítaní, ktorý do veľkej miery podporuje cieľ Komisie vytvoriť konkurencieschopnú sieť železničnej nákladnej dopravy vytvorením koridorov v rámci celej Európskej únie. Výraz prednostná nákladná doprava bol nahradený a zaviedla sa väčšia flexibilita pri fungovaní pravidiel prednosti a prideľovaní železničných trás tak, aby boli v súlade s potrebami trhu a princípmi smernice ustanovenými riadiacim orgánom. Parlament tiež predstavil určité zmeny v organizácii riadiacich orgánov koridorov, ktoré počítajú s účasťou železničných podnikov ako poradných orgánov a vytvorením výkonnej rady zloženej zo zástupcov jednotlivých štátov.

Stanovisko Rady pri prvom čítaní

V júni 2009 dospela Rada k politickej dohode, ktorá bola formálne prijatá 22. februára 2010. S nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy bolo potrebné prispôsobiť niekoľko ustanovení návrhu týkajúcich sa komitológie.

Hlavnou zmenou v návrhu nariadenia, na ktorej sa Rada dohodla, je vybudovanie počiatočných koridorov nákladnej dopravy uvedených v novej prílohe návrhu najmenej do troch alebo vo výnimočnom prípade do piatich rokov od nadobudnutia účinnosti nariadenia. Navrhujú sa tiež postupy pri vytváraní dodatočných koridorov alebo pri úprave alebo predĺžení existujúcich koridorov.

Pozícia Rady pri prvom čítaní sa snaží zabezpečiť zosúladenie kapacity pre nákladné vlaky a vlaky bežnej osobnej dopravy tým, že o kapacitných potrebách osobnej dopravy sa zmieňuje v návrhu nariadenia týkajúceho sa nákladnej dopravy.

Z textu Rady bolo vypustené právo iných žiadateľov ako železničných podnikov žiadať vlakové trasy pre nákladnú dopravu a povoľuje sa im o ne žiadať iba v prípade, ak sa nachádzajú v členských štátoch, ktorých vnútroštátne právne nariadenia povoľujú takéto žiadosti.

Čo sa týka organizácie koridorov, Rada navrhuje rozdeliť správny orgán riadiaci koridor na správnu radu pozostávajúcu z manažérov infraštruktúry a na výkonnú radu zloženú zo zástupcov členských štátov, ktorá ma viac práv v porovnaní s návrhom predloženým Parlamentu v prvom čítaní. Kompetencie miesta jedného kontaktu sú značne obmedzené a jeho úloha je iba informačná.

Stanovisko spravodajcu

Váš spravodajca navrhuje odporúčanie, ktorého cieľom je upraviť pozíciu Rady z prvého čítania tým, že zohľadní prvé čítanie Parlamentu. Niektoré aspekty spoločnej pozície sú v súlade s prvým čítaním Parlamentu, ako napríklad vytvorenie výkonnej rady, ktorú už navrhoval Európsky parlament.

Váš spravodajca sa tiež snažil o opätovné zavedenie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov Parlamentu z prvého čítania do pozície Rady, ktoré sa týkajú účasti železničných podnikov v správnej rade, investičných plánov a prístupe oprávnených žiadateľov ku koridorom. Spravodajca predovšetkým opätovne zavádza niekoľko odkazov týkajúcich sa špecifických kategórií nákladnej dopravy (zrýchlená nákladná doprava), ktoré Rada vypustila, ako aj niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu o prideľovaní kapacity vlakových trás, o ktorých treba rozhodnúť na základe predbežného hodnotenia.

Nakoniec váš spravodajca navrhol nové znenie pozície Rady v prvom čítaní:

čo sa týka miesta jedného kontaktu, váš spravodajca ho považuje za kľúčové ustanovenie nariadenia a navrhuje znenie, ktoré posilní jeho postavenie v procese priraďovania vlakových trás;

čo sa týka výberu koridorov, prispôsobilo sa znenie kritérií, ktoré boli presunuté z prílohy II do nového článku. Potvrdenie zoznamu koridorov a výber ďalších koridorov by sa malo vykonať v súlade s kratším časovým harmonogramom, ako navrhovala Rada, aby sa zabezpečila rýchlejšia implementácia nariadenia;

návrh odporúčaní obsahuje znenie o úprave predošlých postupov komitológie na delegované akty tak, ako to navrhuje Lisabonská zmluva.

POSTUP

Názov

Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu (text s významom pre EHP)

Referenčné čísla

11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

23.4.2009                     T6-0285/2009

Návrh Komisie

COM(2008)0852 - C6-0509/2008

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

25.2.2010

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

25.2.2010

Spravodajca

       dátum menovania

Marian-Jean Marinescu

1.9.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.10.2009

1.3.2010

23.3.2010

3.5.2010

Dátum prijatia

4.5.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

2

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Nathalie Griesbeck, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke