Förfarande : 2008/0247(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0162/2010

Ingivna texter :

A7-0162/2010

Debatter :

PV 14/06/2010 - 20
CRE 14/06/2010 - 20

Omröstningar :

PV 15/06/2010 - 7.8
CRE 15/06/2010 - 7.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0203

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 552kWORD 425k
17.5.2010
PE 439.390v03-00 A7-0162/2010

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Marian-Jean Marinescu

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik

(11069/5/2009 – C7‑0043/2010 – 2008/0247(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11069/5/2009 – C7‑0043/2010),

–   med beaktande av kommissionens förslag till parlamentet och rådet (KOM(2008)0852),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 71.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0509/2008),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen(1),

–   med beaktande av artiklarna 294.7 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén(2),

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén(3),

–   med beaktande av artikel 66 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A7‑0162/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Rådets ståndpunkt

Skäl 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(4) Öppnandet av marknaden för godtransporter på järnväg har gjort det möjligt för nya operatörer att få tillgång till järnvägsnätet. För att optimera utnyttjandet av nätet och säkerställa dess tillförlitlighet är det lämpligt att införa ytterligare förfaranden för att förstärka samarbetet mellan infrastrukturförvaltarna avseende tilldelningen av internationella tåglägen för godståg.

(4) Även om öppnandet av marknaden för godtransporter på järnväg har gjort det möjligt för nya operatörer att få tillgång till järnvägsnätet har marknadsmekanismerna inte varit och är inte tillräckliga för att organisera, reglera och göra transporterna på nätet säkrare. För att optimera utnyttjandet av nätet och säkerställa dess tillförlitlighet är det lämpligt att införa ytterligare förfaranden för att förstärka samarbetet mellan infrastrukturförvaltarna avseende tilldelningen av internationella tåglägen för godståg.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  2

Rådets ståndpunkt

Skäl 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(5) Rådet enades vid sitt möte den 7 och 8 april 2008 om behovet av att främja ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen och, vid behov, att förbättra järnvägens infrastrukturkapacitet genom åtgärder på europeisk och nationell nivå, särskilt via lagstiftning.

utgår

Ändringsförslag  3

Rådets ståndpunkt

Skäl 8

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(8) Denna förordning bör inte påverka de rättigheter och skyldigheter som tillkommer infrastrukturförvaltarna enligt direktiven 91/440/EEG och 2001/14/EG och, i förekommande fall, de tilldelningsorgan som avses i artikel 14.2 i direktiv 2001/14/EG. Dessa rättsakter förblir i kraft, även när det gäller bestämmelser som berör godskorridorer, särskilt när det gäller infrastrukturförvaltarnas rätt att avslå eller godkänna ansökningar om kapacitet från andra juridiska personer än järnvägsföretag.

utgår

Motivering

Skälet är onödigt när det gäller tidigare direktivs giltighet. Dessutom uppstår förvirring genom att andra godkända sökande än järnvägsföretag kan ansöka.

Ändringsförslag  4

Rådets ståndpunkt

Skäl 8a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(8a) När en godskorridor inrättas bör, när så är lämpligt, hänsyn tas till behovet av bättre förbindelser med järnvägsinfrastrukturen i tredjeländer.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  5

Rådets ståndpunkt

Skäl 8b (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(8b) En godskorridor bör utformas på sådant sätt att korridorens kontinuitet garanteras genom att nödvändiga förbindelser mellan olika typer av befintlig järnvägsinfrastruktur säkerställs och genom att nödvändig kapacitet tilldelas längs hela godskorridoren.

Motivering

Det är viktigt att garantera kontinuitet genom att säkerställa nödvändiga förbindelser mellan olika typer av befintlig järnvägsinfrastruktur och tilldela nödvändig kapacitet längs hela godskorridoren.

Ändringsförslag  6

Rådets ståndpunkt

Skäl 9

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(9) Inrättandet av de internationella järnvägskorridorerna för ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik bör ske på ett sätt som överensstämmer med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och/eller korridorerna för europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS). För det ändamålet krävs en samordnad utveckling av näten, och framför allt i fråga om integrering av de internationella korridorerna för godstrafik med de befintliga TEN-T-korridorerna och ERTMS‑korridorerna. Dessutom bör harmoniserade bestämmelser för de godskorridorerna införas på unionsnivå. Vid behov bör inrättandet av de korridorerna få ekonomiskt stöd via TEN‑T-, forsknings- och Marco Polo‑programmen och från unionens andra handlingsprogram och fonder, t.ex. Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden.

(9) Inrättandet av internationella järnvägskorridorer som ska bilda ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik måste ske på ett sätt som överensstämmer med det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och/eller korridorerna för europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (ERTMS). För det ändamålet krävs en samordnad utveckling av näten, och framför allt i fråga om integrering av de internationella korridorerna för godstrafik med de befintliga TEN-T-korridorerna och ERTMS‑korridorerna. Dessutom bör harmoniserade bestämmelser för de godskorridorerna införas och projekt för tystare godståg främjas på unionsnivå. Vid behov bör inrättandet av de korridorerna få ekonomiskt stöd via TEN‑T-, forsknings- och Marco Polo‑programmen och från unionens andra handlingsprogram och fonder, t.ex. Europeiska investeringsbanken, Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden.

Ändringsförslag  7

Rådets ståndpunkt

Skäl 12

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(12) För att stimulera samordningen mellan medlemsstater och infrastrukturförvaltare bör en lämplig förvaltningsstruktur införas för varje godskorridor, med beaktande av behovet av att undvika överlappning med redan befintliga förvaltningsstrukturer.

(12) För att stimulera samordningen mellan medlemsstater, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, och garantera kontinuitet genom hela korridoren, bör en lämplig förvaltningsstruktur införas för varje godskorridor, med beaktande av behovet av att undvika överlappning med redan befintliga förvaltningsstrukturer.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  8

Rådets ståndpunkt

Skäl 15

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(15) För att garantera konsekvens och kontinuitet hos den infrastrukturkapacitet som är tillgänglig i godskorridoren, bör investeringar i korridoren samordnas mellan berörda medlemsstater och infrastrukturförvaltare och planeras utifrån en modell som svarar mot godskorridorens behov. Tidsplanen för genomförandet av investeringen bör offentliggöras för att säkerställa att sökande som kan komma att bedriva trafik i korridoren är välinformerade. Investeringarna bör omfatta projekt som rör utveckling av driftskompatibla system och en ökning av tågens kapacitet.

(15) För att garantera konsekvens och kontinuitet hos den infrastrukturkapacitet som är tillgänglig i godskorridoren, bör investeringar i korridoren samordnas mellan berörda medlemsstater och infrastrukturförvaltare samt i förekommande fall mellan medlemsstater och tredjeländer, och planeras utifrån en modell som svarar mot godskorridorens behov. Tidsplanen för genomförandet av investeringen bör offentliggöras för att säkerställa att de järnvägsföretag som kan komma att bedriva trafik i korridoren är välinformerade. Investeringarna bör omfatta projekt som rör utveckling av driftskompatibla system och en ökning av tågens kapacitet.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  9

Rådets ståndpunkt

Skäl 21a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(21a) För att säkerställa en utvecklad konkurrens mellan tillhandahållare av godstransporttjänster på järnväg i godskorridoren bör andra sökande än järnvägsföretag och deras sammanslutningar kunna ansöka om infrastrukturkapacitet, även om järnvägsföretag eller deras sammanslutningar ges företräde.

Motivering

Det är viktigt att järnvägsföretag och deras sammanslutningar ges företräde i syfte att garantera kontinuiteten längs hela godskorridoren.

Ändringsförslag  10

Rådets ståndpunkt

Skäl 25

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(25) Eftersom målet för denna förordning, nämligen inrättandet av ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik bestående av godskorridorer, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag  11

Rådets ståndpunkt

Skäl 27a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(27a) Syftet med denna förordning är att förbättra effektiviteten i godstrafiken på järnväg i förhållande till andra transportsätt. Samordning bör säkras mellan medlemsstaterna och infrastrukturförvaltarna för att garantera att godskorridorerna fungerar så effektivt som möjligt. Operativa åtgärder bör därför vidtas parallellt med investeringar i infrastruktur och teknisk utrustning såsom ERTMS, som bör syfta till att öka godstrafikens kapacitet och effektivitet.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  12

Rådets ståndpunkt

Skäl 29

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(29) Kommissionen bör dessutom ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller anpassningen av bilaga II. Det är av särskild betydelse att kommissionen hör experter under det förberedande arbetet, i enlighet med de åtaganden som gjorts i kommissionens meddelande av den 9 december 2009 om genomförandet av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(29) Kommissionen bör dessutom ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det är av särskild betydelse att kommissionen hör experter under det förberedande arbetet, i enlighet med de åtaganden som gjorts i kommissionens meddelande av den 9 december 2009 om genomförandet av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  13

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs regler för upprättande och organisation av internationella järnvägskorridorer för ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. Regler fastställs för val, organisation och förvaltning av godskorridorer.

1. I denna förordning fastställs regler för upprättande och organisation av internationella järnvägskorridorer för konkurrenskraftig godstrafik (nedan kallade ”godskorridorer”) i syfte att utveckla ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. Regler fastställs för val, organisation och förvaltning av godskorridorer och investeringsplaneringen för dessa.

Ändringsförslag  14

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Denna förordning ska tillämpas på förvaltning och utnyttjande av järnvägsinfrastruktur i godskorridorer.

2. Denna förordning ska tillämpas på förvaltning och utnyttjande av järnvägsinfrastruktur som ingår i godskorridorer.

Ändringsförslag  15

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 2 – led a

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

a) godskorridor: samtliga utsedda järnvägslinjer i medlemsstaterna och i tillämpliga fall europeiska tredjeländer, vilka förbinder terminaler längs godskorridorens huvudlinje, inbegripet järnvägsinfrastruktur och tillhörande utrustning, rangerbangårdar och tågbildningsanläggningar samt vid behov alternativa linjer.

a) godskorridor: samtliga utsedda järnvägslinjer inbegripet järnvägsfärjelinjer på en medlemsstats territorium eller mellan medlemsstater och i tillämpliga fall europeiska tredjeländer, vilka förbinder två eller flera terminaler längs en huvudlinje, samt vid behov alternativa linjer och avsnitt som förbinder dem, inbegripet järnvägsinfrastruktur och tillhörande utrustning i enlighet med artikel 5 i direktiv 2001/14/EG.

Ändringsförslag  16

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – punkt 2 – led ca (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

ca) enda kontaktpunkt: en gemensam instans som inrättas av godskorridorens styrelse och som ger sökande möjlighet att på ett enda ställe och genom en enda åtgärd ansöka om ett trafikläge för en transportsträcka som innebär att åtminstone en nationsgräns måste passeras.

Ändringsförslag  17

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. De medlemsstater som avses i bilaga I ska senast den ...* upprätta godskorridorerna längs de huvudlinjer som anges i den bilagan. De berörda medlemsstaterna ska informera kommissionen om upprättandet av godskorridorerna.

1. De medlemsstater som avses i bilaga I ska se till att godskorridorerna längs de huvudlinjer som anges i den bilagan är driftsklara senast två år efter denna förordnings ikraftträdande. De berörda medlemsstaterna ska informera kommissionen om upprättandet av godskorridorerna.

_____________

* EUT: Vänligen inför datum: tre år efter denna förordnings ikraftträdande.

 

Ändringsförslag  18

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. De medlemsstater som avses i bilaga I ska senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande utarbeta en genomförandeplan för de godskorridorer som avses i bilaga I, i enlighet med artikel 8 i denna förordning. Genomförandeplanen, som ska utarbetas av styrelsen, ska även omfatta fastställandet av korridorsträckan i enlighet med artikel 2.2 a efter samråd med de rådgivande grupper som avses i artiklarna 7.6 och 7.6a.

Ändringsförslag  19

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Med avvikelse från punkt 1 ska godskorridorerna längs de huvudlinjer som anges i punkterna 3, 5 och 8 i bilaga I upprättas senast den ...

utgår

Ändringsförslag  20

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. Kommissionen ska, på grundval av den information som medlemsstaterna lämnar om inrättandet av godskorridorer, genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 20, 21 och 22 fatta ett beslut om en första grupp av godskorridorer, inbegripet de korridorer som godkänns i bilaga I, senast sex månader efter inrättandet av de godskorridorer som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  21

Rådets ståndpunkt

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2b. Den grupp av godskorridorer som avses i punkt 2a ska gradvis ändras och kompletteras på grundval av förslagen om inrättande eller ändring av en godskorridor, efter beslut av kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 20, 21 och 22. Medlemsstaternas förslag ska granskas med beaktande av kriterierna i artikel 4.1.

Ändringsförslag  22

Rådets ståndpunkt

Artikel 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat med en järnvägsgräns mot en annan medlemsstat ska delta i upprättandet av minst en godskorridor, om inte denna skyldighet redan har uppfyllts enligt artikel 3.

1. Vid urval och ändring av godskorridorer ska följande kriterier beaktas:

2. Utan hinder av punkt 1 ska medlemsstaterna, på begäran av en medlemsstat, delta i upprättandet av en godskorridor enligt den punkten eller förlängningen av en befintlig korridor för att göra det möjligt för en angränsande medlemsstat att uppfylla sina skyldigheter enligt den punkten.

a) Det förhållandet att godskorridoren passerar minst tre medlemsstaters territorium, eller minst två medlemsstaters territorium om avståndet mellan de terminaler som ingår i den föreslagna godskorridoren är längre än 500 kilometer.

3. Utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 7 i direktiv 91/440/EEG, ska en medlemsstat som anser att upprättandet av en godskorridor inte skulle vara av intresse för de sökande som sannolikt kommer att använda godskorridoren, eller inte skulle leda till betydande samhällsekonomiska vinster eller skulle innebära en orimlig börda inte vara skyldig att delta i enlighet med punkterna 1 och 2 i den här artikeln, efter ett beslut av kommissionen i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 19.2.

b) Godskorridorens förenlighet med TEN‑T, ERTMS-korridorerna och/eller de korridorer som fastställs av RailNetEurope.

4. En medlemsstat ska inte vara skyldig att delta i enlighet med punkterna 1 och 2, om den har ett järnvägsnät med en annan spårvidd än huvudjärnvägsnätet i unionen.

c) Integrering av prioriterade TEN‑T‑projekt i godskorridoren.

5. För att uppfylla skyldigheterna enligt punkterna 1 och 2 ska de berörda medlemsstaterna gemensamt föreslå för kommissionen att det upprättas godskorridorer efter samråd med de berörda infrastrukturförvaltarna och sökandena senast den ..., med beaktande av kriterierna i bilaga II.

d) En analys som bekräftar jämvikten mellan den samhällsekonomiska kostnad och nytta som upprättandet av godskorridoren medför.

6. Kommissionen ska granska förslagen till upprättande av den eller de godskorridorer som avses i punkt 5 och i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.3 anta ett beslut om ett sådant förslags överensstämmelse med denna artikel senast nio månader efter inlämnandet av förslaget.

e) Förekomsten av en genomförandeplan.

7. De berörda medlemsstaterna ska upprätta godskorridoren senast tre år efter det kommissionsbeslut som avses i punkt 6.

f) Förenligheten mellan alla godskorridorer som föreslås av medlemsstaterna för att inrätta ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstransport.

8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget vad gäller anpassningen av bilaga II. Vid utarbetandet av de delegerade akter som avses i detta stycke ska kommissionen iaktta bestämmelserna i direktiv 2001/14/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) och särskilt beakta utbyggnadsplanen för de driftskompatibla systemen, järnvägssystemens utveckling och TEN-T och särskilt tillämpningen av ERTMS, utveckling på marknaden för godstransporter, däribland samverkan med andra transportsätt.

g) Utvecklingen av godstrafiken på järnväg och omfattande handels- och godsströmmar längs korridoren.

För de delegerade akter som avses i detta stycke ska det förfarande som föreskrivs i artiklarna 20, 21 och 22 tillämpas.

h) Om lämpligt, bättre transportförbindelser mellan medlemsstater och angränsande tredjeländer.

 

i) Sökandenas intresse av godskorridoren.

 

j) Förekomsten av goda transportförbindelser med andra transportsätt, särskilt genom ett lämpligt nät av terminaler, även i kusthamnar och inlandshamnar.

 

2. Godskorridoren får omfatta delar av järnvägsnät i europeiska tredjeländer. Dessa delar ska i så fall vara förenliga med TEN-T-politiken.

 

3. Inrättande eller ändring av en godskorridor ska föreslås av berörda medlemsstater. De ska för det ändamålet sända kommissionen en avsiktsförklaring som har utarbetats efter samråd med berörda infrastrukturförvaltare och sökande med beaktande av de kriterier som fastställs i punkt 1.

 

4. Senast två år efter ikraftträdandet av denna förordning ska varje medlemsstat vars järnväg gränsar till en annan medlemsstat delta i upprättandet av minst en godskorridor, såvida detta krav inte redan har uppfyllts i enlighet med artikel 3.

 

5. Kommission ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om upprättande eller ändring av de godskorridorer som avses i punkt 3.

 

6. Kommissionen ska granska förslagen till upprättande av de godskorridorer som avses i punkt 3 och i enlighet med de delegerade akter som avses i artiklarna 20, 21 och 22 fatta ett beslut om dessa förslags överensstämmelse med denna artikel senast sex månader efter att respektive förslag inkommit.

 

7. De berörda medlemsstaterna ska se till att godskorridoren är driftsklar senast två år efter det kommissionsbeslut som avses i punkt 6.

 

8. Trots vad som sägs i punkt 4, ska medlemsstaterna, på begäran av en medlemsstat, delta i upprättandet av en godskorridor enligt punkt 4 eller förlängningen av en befintlig korridor för att göra det möjligt för en angränsande medlemsstat att uppfylla sina skyldigheter enligt den punkten.

 

9. Utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter enligt artikel 7 i direktiv 91/440/EEG och efter att ha tillhandahållit en socioekonomisk analys, ska en medlemsstat som anser att upprättandet av en godskorridor inte skulle vara av intresse för de sökande som sannolikt kommer att använda godskorridoren, eller inte skulle leda till betydande samhällsekonomiska vinster eller skulle innebära en orimlig börda, inte vara skyldig att delta i enlighet med punkterna 4 och 6 i den här artikeln, efter ett beslut av kommissionen i enlighet med de delegerade akter som avses i artiklarna 20, 21 och 22.

 

10. Om två eller flera berörda medlemsstater inte kan komma överens om upprättandet eller ändringen av en godskorridor som berör den järnvägsinfrastruktur som finns inom deras territorium, ska kommissionen på begäran av en av de berörda medlemsstaterna samråda med den kommitté som avses i artikel 19 angående detta. Kommissionens yttrande ska meddelas de berörda medlemsstaterna. De berörda medlemsstaterna ska beakta detta yttrande för att finna en lösning och fatta ett beslut i samförstånd.

Ändringsförslag  23

Rådets ståndpunkt

Artikel 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Artikel 5

utgår

Ändring av godskorridorerna

 

1. De godskorridorer som avses i artiklarna 3 och 4 får ändras på grundval av ett gemensamt förslag från de berörda medlemsstaterna till kommissionen efter samråd med de berörda infrastrukturförvaltarna och sökandena.

 

2. Kommissionen ska i enlighet med det föreskrivande förfarande som avses i artikel 19.3 anta ett beslut om förslaget med beaktande av de kriterier som anges i bilaga II.

 

Ändringsförslag  24

Rådets ståndpunkt

Artikel 6

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Medling

 

Om två eller flera berörda medlemsstater inte kan komma överens om upprättandet eller ändringen av en godskorridor som berör den järnvägsinfrastruktur som finns inom deras territorium, ska kommissionen på begäran av en av de berörda medlemsstaterna samråda med den kommitté som avses i artikel 19 angående detta. Kommissionens yttrande ska meddelas de berörda medlemsstaterna. De berörda medlemsstaterna ska beakta detta yttrande för att finna en lösning och fatta ett beslut i samförstånd.

 

Ändringsförslag  25

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

-1. De medlemsstater och infrastrukturförvaltare som berörs av en godskorridor ska samarbeta inom de organ som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln för att säkerställa att godkorridoren upprättas i enlighet med dess genomförandeplan.

Ändringsförslag  26

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. För varje godskorridor ska de berörda medlemsstaterna inrätta en direktion med ansvar för fastställande av godskorridorens allmänna syften, övervakning samt vidtagande av de åtgärder som uttryckligen anges i artiklarna 8, 10 och 23. Direktionen ska bestå av företrädare för de berörda medlemsstaternas myndigheter.

1. För varje godskorridor ska de berörda medlemsstaterna inrätta en direktion med ansvar för fastställande av godskorridorens allmänna syften, övervakning samt vidtagande av de åtgärder som uttryckligen anges i artiklarna 8 och 10. Direktionen ska bestå av företrädare för de berörda medlemsstaternas myndigheter.

Motivering

Inte alla beslut som fattas av styrelsen är av betydelse för medlemsstaterna (särskilt de som gäller interna driftförbättringar). Enligt förslag i direktiv 2001/14/EG bör infrastrukturförvaltarna ha kvar ett visst entreprenörsoberoende.

Ändringsförslag  27

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. För varje godskorridor ska de berörda infrastrukturförvaltarna och i förekommande fall de berörda tilldelningsorgan som avses i artikel 14.2 i direktiv 2001/14/EG inrätta en styrelse, som ska ansvara för vidtagandet av de åtgärder som uttryckligen anges i punkt 6 i den här artikeln och i artiklarna 8, 10, 12.1, 13.2, 13.5, 13.6, 15.1, 16, 17.2 och 17.3 i denna förordning. Styrelsen ska bestå av företrädare för infrastrukturförvaltarna.

2. För varje godskorridor ska de berörda infrastrukturförvaltarna och i förekommande fall de berörda tilldelningsorgan som avses i artikel 14.2 i direktiv 2001/14/EG inrätta en styrelse, som ska ansvara för vidtagandet av de åtgärder som uttryckligen anges i punkterna 6 och 7 i den här artikeln och i artiklarna 8–16 i denna förordning. Styrelsen ska bestå av företrädare för infrastrukturförvaltarna.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  28

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Styrelsen ska fatta sina beslut, inklusive beslut om sin rättsliga status, resurser och personal, i samförstånd mellan de berörda infrastrukturförvaltarna.

4. Styrelsen ska fatta sina beslut, inklusive beslut om sin rättsliga status, fastställandet av organisationsstrukturen, resurser och personal, i samförstånd mellan de berörda infrastrukturförvaltarna. Styrelsen ska vara en oberoende juridisk enhet. Den kan inrättas i form av en europeisk ekonomisk intressegruppering i den mening som avses i rådets förordning (EEG) nr 2137/85 av den 25 juli 1985 om europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).

Ändringsförslag  29

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 6

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

6. Styrelsen ska inrätta en rådgivande grupp bestående av förvaltare och ägare av terminalerna i godskorridoren. Denna rådgivande grupp kan avge ett yttrande om alla förslag från styrelsen med direkta konsekvenser för investeringarna och för förvaltningen av terminaler. Den rådgivande gruppen kan även avge yttranden på eget initiativ. Styrelsen ska ta hänsyn till alla sådana yttranden.

6. Styrelsen ska inrätta en rådgivande grupp bestående av förvaltare och ägare av terminalerna i godskorridoren, däribland kust- och inlandshamnar. Denna rådgivande grupp kan avge ett yttrande om alla förslag från styrelsen med direkta konsekvenser för investeringarna och för förvaltningen av terminaler. Gruppen kan även avge yttranden på eget initiativ. Styrelsen ska ta hänsyn till alla sådana yttranden. Det slutliga beslutet ska emellertid fattas av styrelsen. Om styrelsen och den rådgivande gruppen är oeniga kan den rådgivande gruppen hänskjuta frågan till direktionen. Direktionen ska fungera som förmedlare och avge sitt yttrande i god tid.

Ändringsförslag  30

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 6a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

6a. Styrelsen ska inrätta en rådgivande grupp bestående av järnvägsföretag som är intresserade av att använda godskorridoren. Denna rådgivande grupp kan avge ett yttrande om alla förslag från styrelsen med direkta konsekvenser för dessa företag. Den rådgivande gruppen kan även avge yttranden på eget initiativ. Styrelsen ska ta hänsyn till alla sådana yttranden. Det slutliga beslutet ska emellertid fattas av styrelsen. Om styrelsen och den rådgivande gruppen är oeniga kan den rådgivande gruppen hänskjuta frågan till direktionen. Direktionen ska fungera som förmedlare och avge sitt yttrande i god tid.

Ändringsförslag  31

Rådets ståndpunkt

Artikel 7 – punkt 6b (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

6b. Styrelsen ska ålägga de infrastrukturförvaltare som ingår i en godskorridor att använda driftskompatibla ITtillämpningar eller alternativa framtida lösningar för att behandla ansökningar om internationella tåglägen och sköta driften av internationella transporter inom korridoren.

Motivering

För att samarbetet mellan infrastrukturförvaltarna i fråga om både utarbetandet av tågplanen och trafikstyrningen ska förbättras, bör styrelsen ålägga infrastrukturförvaltarna att utnyttja tekniska lösningar.

Ändringsförslag  32

Rådets ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

b) de väsentliga delarna av den transport- och trafikundersökning som avses i punkt 3,

b) de väsentliga delarna av den undersökning som avses i punkt 3,

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  33

Rådets ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Styrelsen ska regelbundet genomföra en transport- och trafikundersökning avseende konstaterade och förväntade förändringar av trafiken i godskorridoren, omfattande olika typer av trafik, med beaktande av både godstransport och persontransport.

3. Styrelsen ska genomföra och regelbundet uppdatera en transportmarknadsundersökning avseende konstaterade och förväntade förändringar av trafiken i godskorridoren, till följd av dess inrättande, omfattande olika typer av trafik, såväl godstransport som persontransport.

 

Undersökningen ska också täcka den samhällsekonomiska kostnad och nytta som upprättandet av godskorridoren medför.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  34

Rådets ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

3a. Ett program för verksamhetsstyrning genom kvalitetskrav på utförande ska inrättas. Programmet ska bland annat innehålla gemensamma mål, tekniska val och en tidsplan över de ingrepp i järnvägsinfrastrukturen och tillhörande utrustning som är nödvändiga för att genomföra samtliga de åtgärder som avses i artiklarna 10–17. Genom dessa åtgärder ska alla begränsningar som påverkar järnvägskapaciteten undvikas eller minskas.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  35

Rådets ståndpunkt

Artikel 8 – punkt 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Genomförandeplanen ska beakta utvecklingen av terminalerna, så att behoven för de godstransporter som äger rum i godskorridoren tillgodoses.

4. Genomförandeplanen ska beakta utvecklingen av terminalerna, så att behoven för de godstransporter som äger rum i godskorridoren tillgodoses, särskilt genom att låta dem fungera som intermodala knutpunkter längs godskorridorerna. Detta ska omfatta samarbete med regionala och lokala förvaltningar. Planen ska även beakta genomförandet av lämpliga säkerhetsåtgärder för transport på järnväg av farligt gods.

Ändringsförslag  36

Rådets ståndpunkt

Artikel 9

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Styrelsen ska införa samrådsmekanismer i syfte att nå ett verkligt deltagande av de sökande som sannolikt kommer att använda godskorridoren. I synnerhet ska den sörja för att samråd sker med den sökande innan den genomförandeplan som avses i artikel 8 läggs fram för direktionen.

Styrelsen ska införa samrådsmekanismer i syfte att nå ett verkligt deltagande av de sökande som sannolikt kommer att använda godskorridoren. I synnerhet ska den sörja för att samråd sker med sökande och deras företrädande organ innan den genomförandeplan som avses i artikel 8 läggs fram för direktionen.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  37

Rådets ståndpunkt

Artikel 9 – nytt stycke

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Om styrelsen och de sökande är oeniga kan de sökande hänskjuta ärendet till de ansvariga regleringsorgan som avses i artikel 18.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  38

Rådets ståndpunkt

Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Styrelsen ska utarbeta och regelbundet se över en investeringsplan och lägga fram den för direktionen för godkännande. Denna plan ska innefatta följande:

1. Styrelsen ska utarbeta och regelbundet se över en investeringsplan, med vägledande medel- och långsiktiga investeringar i infrastruktur i godskorridoren, och lägga fram den för direktionen för godkännande. Denna plan ska innefatta följande:

Ändringsförslag  39

Rådets ståndpunkt

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. De investeringsplaner som avses i punkt 1 ska omfatta en kapacitetsökningsstrategi för godstågstrafiken i godskorridoren, framför allt för att avlägsna de flaskhalsar som konstaterats samt förbättra den befintliga infrastrukturen och bygga ny infrastruktur. Strategin kan omfatta åtgärder för att öka den tillåtna tåglängden, spårvidden, lastprofilen, hastighetsstyrningen, dragna lasten eller axellasten för tåg som trafikerar godskorridoren.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  40

Rådets ståndpunkt

Artikel 10 – punkt 1b (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1b. De investeringsplaner som avses i punkt 1 ska offentliggöras i det dokument som avses i artikel 16 och regelbundet uppdateras. De ska ingå i godskorridorens genomförandeplan.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  41

Rådets ståndpunkt

Artikel 11

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

De berörda infrastrukturförvaltarna ska på lämpligt sätt och inom lämplig tidsfrist samordna och offentliggöra sin tidsplan för genomförande av alla de arbeten på infrastrukturen och dess utrustning som skulle begränsa tillgänglig kapacitet i godskorridoren.

De berörda infrastrukturförvaltarna ska på lämpligt sätt och inom lämplig tidsfrist samt i enlighet med artikel 6 i direktiv 2001/14/EG samordna och offentliggöra sin tidsplan för genomförande av alla de arbeten på infrastrukturen och dess utrustning som skulle begränsa tillgänglig kapacitet i godskorridoren.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  42

Rådets ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Styrelsen för en godskorridor ska utse eller inrätta ett gemensamt organ och/eller ett informationssystem genom samarbete mellan infrastrukturförvaltarna, vilket ska erbjuda sökande möjlighet att på ett enda ställe och genom en enda åtgärd begära infrastrukturkapacitet för godståg som passerar åtminstone en gräns i godskorridoren (”den enda kontaktpunkten”).

1. Styrelsen för en godskorridor ska utse eller inrätta ett gemensamt organ som erbjuder sökande möjlighet att på ett enda ställe och genom en enda åtgärd ansöka om och få svar beträffande ansökan om infrastrukturkapacitet för godståg som överskrider åtminstone en gräns längs godskorridoren (nedan kallad enda kontaktpunkt).

Ändringsförslag  43

Rådets ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Den enda kontaktpunkten ska också tillhandahålla grundläggande information om tilldelningen av infrastrukturkapacitet, inbegripet den information som avses i artikel 16.

2. Den ska ange vilken infrastrukturkapacitet som är tillgänglig vid tidpunkten för ansökan och dess egenskaper enligt på förhand fastställda parametrar, såsom tillåten hastighet, tåglängd, lastprofil eller axellast för tåg som trafikerar godskorridoren.

Ändringsförslag  44

Rådets ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

2a. Vid den enda kontaktpunkten ska beslut fattas om ansökningarna om på förhand iordningställda tåglägen för godståg enligt artikel 13.3 och reservkapacitet enligt artikel 13.5. Information ska utan dröjsmål lämnas till behöriga infrastrukturförvaltare om dessa ansökningar och de beslut som fattats.

Ändringsförslag  45

Rådets ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Den enda kontaktpunkten ska utan dröjsmål vidarebefordra varje ansökan om infrastrukturkapacitet till de behöriga infrastrukturförvaltarna och, i förekommande fall, de tilldelningsorgan som avses i artikel 14.2 i direktiv 2001/14/EG, vilka ska fatta beslut om ansökan i enlighet med artikel 13 och kapitel III i det direktivet.

3. För varje ansökan om infrastrukturkapacitet som inte kan tillmötesgås enligt punkt 2a, ska den enda kontaktpunkten utan dröjsmål vidarebefordra varje ansökan om infrastrukturkapacitet till de behöriga infrastrukturförvaltarna och, i förekommande fall, de tilldelningsorgan som avses i artikel 14.2 i direktiv 2001/14/EG, vilka ska fatta beslut om ansökan i enlighet med artikel 13 och kapitel III i det direktivet, och överlämna detta beslut till den enda kontaktpunkten för vidare behandling.

Ändringsförslag  46

Rådets ståndpunkt

Artikel 12 – punkt 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

4. Den enda kontaktpunktens verksamhet ska utföras på öppna och icke‑diskriminerande villkor. Verksamheten ska vara underkastad kontroll av regleringsorgan, i enlighet med artikel 18.

4. Den enda kontaktpunktens verksamhet ska utföras på öppna villkor. Därför bör det utarbetas ett register med uppgifter om ansökningsdatum, de sökandes namn, bifogad dokumentation och om huruvida ansökan godkänts eller avslagits. Detta register ska ställas till förfogande för samtliga berörda parter i syfte att undvika diskriminering. Verksamheten ska vara underkastad kontroll av regleringsorgan, i enlighet med artikel 18.

Ändringsförslag  47

Rådets ståndpunkt

Artikel 12a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Kategorier för olika typer av tåglägen i korridorerna

 

1. Styrelsen ska fastställa och regelbundet uppdatera kategorier för olika typer av tåglägen som ska gälla inom hela godskorridoren. Åtminstone en av dessa kategorier (nedan kallad ”snabba godstransporter”) ska omfatta ett tågläge med kort transporttid och garanterad punktlighet.

 

2. Kriterierna för fastställande av kategorierna för olika typer av godstrafik ska antas av styrelsen efter samråd med de sökande som kan komma att använda godskorridoren enligt definitionen i artikel 2 i direktiv 2001/14/EG.

Ändringsförslag  48

Rådets ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska samarbeta för att fastställa ramen för tilldelning av infrastrukturkapacitet i godskorridoren i överensstämmelse med deras behörighet enligt artikel 14.1 i direktiv 2001/14/EG.

1. Godskorridorens styrelse och den rådgivande grupp som avses i artikel 7.6 ska införa förfaranden för att säkerställa en optimal samordning av tilldelningen av kapacitet i fråga om järnvägsinfrastruktur och terminaler.

Ändringsförslag  49

Rådets ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Styrelsen ska utvärdera behovet av kapacitet som ska tilldelas godståg som trafikerar godskorridoren, med beaktande av den transport- och trafikundersökning som avses i artikel 8.3 i denna förordning, ansökningarna om infrastrukturkapacitet som avser tidigare och nuvarande tågplaner och ramavtalen.

2. Styrelsen ska utvärdera behovet av kapacitet som ska tilldelas godståg som trafikerar godskorridoren, med beaktande av den transportmarknadsundersökning som avses i artikel 8.3 i denna förordning, ansökningarna om infrastrukturkapacitet som avser tidigare och nuvarande tågplaner och ramavtalen.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  50

Rådets ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. På grundval av den utvärdering som avses i punkt 2 i den här artikeln ska infrastrukturförvaltarna för godskorridoren gemensamt fastställa och organisera internationella på förhand iordningställda tåglägen för godståg i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15 i direktiv 2001/14/EG, varvid hänsyn ska tas till behovet av kapacitet för andra typer av transport, inbegripet persontransport. Dessa på förhand iordningställda lägen ska offentliggöras senast tre månader före sista datum för mottagande av ansökningar om kapacitet enligt bilaga III till direktiv 2001/14/EG. Infrastrukturförvaltare för flera godskorridorer kan vid behov samordna internationella på förhand iordningställda tåglägen som erbjuder kapacitet i de berörda godskorridorerna.

3. På grundval av den utvärdering som avses i punkt 2 i den här artikeln ska infrastrukturförvaltarna för godskorridoren gemensamt fastställa och organisera internationella på förhand iordningställda tåglägen för godståg i enlighet med det förfarande som avses i artikel 15 i direktiv 2001/14/EG, varvid hänsyn ska tas till behovet av kapacitet för andra typer av transport, inbegripet persontransport. Bland dessa på förhand iordningställda tåglägen ska det i enlighet med tillgänglig kapacitet finnas ett antal prioriterade tåglägen för godståg. Dessa på förhand iordningställda lägen ska offentliggöras senast tre månader före sista datum för mottagande av ansökningar om kapacitet enligt bilaga III till direktiv 2001/14/EG. Infrastrukturförvaltare för flera godskorridorer kan vid behov samordna internationella på förhand iordningställda tåglägen som erbjuder kapacitet i de berörda godskorridorerna.

Ändringsförslag  51

Rådets ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 5 – stycke 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Infrastrukturförvaltarna ska, om det är motiverat av marknadens krav och den utvärdering som avses i punkt 2 i denna artikel, gemensamt fastställa reservkapaciteten för internationella godståg som trafikerar godskorridorerna, varvid hänsyn ska tas till behovet av kapacitet för andra typer av transport, inbegripet persontransport, och hålla denna reserv tillgänglig i sina slutligt fastställda tågplaner, så att de snabbt och korrekt kan besvara de ad hoc-ansökningar om kapacitet som avses i artikel 23 i direktiv 2001/14/EG. Denna kapacitet ska reserveras fram till en viss tidsfrist före den i tågplanen utsatta tiden enligt styrelsens beslut. Denna tidsfrist får inte överskrida 90 dagar.

5. Infrastrukturförvaltarna ska, om det är motiverat av marknadens krav och den utvärdering som avses i punkt 2 i denna artikel, gemensamt fastställa reservkapaciteten för internationella godståg som trafikerar godskorridorerna, varvid hänsyn ska tas till behovet av kapacitet för andra typer av transport, inbegripet persontransport, och hålla denna reserv tillgänglig i sina slutligt fastställda tågplaner, så att de snabbt och korrekt kan besvara de ad hoc-ansökningar om kapacitet som avses i artikel 23 i direktiv 2001/14/EG. Denna kapacitet ska reserveras fram till en viss tidsfrist före den i tågplanen utsatta tiden enligt styrelsens beslut. Denna tidsfrist får inte överskrida 30 dagar.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  52

Rådets ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 5 – stycke 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Reservkapaciteten ska fastställas på grundval den utvärdering som anges i punkt 2. Denna reservkapacitet ska enbart göras tillgänglig om det finns ett verkligt marknadsbehov.

utgår

Ändringsförslag  53

Rådets ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 6a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

6a. Infrastrukturförvaltare ska fastställa en avgift som ska ingå i villkoren för användningen av tåglägen som tilldelats men som i slutändan inte används. Nivån på avgiften ska vara lämplig, avskräckande och effektiv.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  54

Rådets ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 7

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

7. Med undantag för force majeure kan ett tågläge som tilldelats en godstransport enligt denna artikel inte återkallas senare än en månad före utsatt tid i tågplanen, om inte den berörda sökanden samtycker till återkallandet. I sådana fall ska den berörda infrastrukturförvaltaren göra sitt bästa för att erbjuda sökanden ett tågläge av motsvarande kvalitet och tillförlitlighet, vilket sökanden har rätt att godta eller avvisa. Denna bestämmelse ska inte påverka sökandens eventuella rättigheter enligt ett avtal som avses i artikel 19.1 i direktiv 2001/14/EG.

7. Med undantag för force majeure och om linjer stängs av säkerhetsskäl eller om byggnadsarbete måste genomföras med kort varsel på järnvägsinfrastrukturen kan ett tågläge som tilldelats en snabb godstransport enligt denna artikel inte återkallas senare än tre månader före utsatt tid i tågplanen, om inte den berörda sökanden samtycker till återkallandet. I sådana fall ska den berörda infrastrukturförvaltaren göra sitt bästa för att erbjuda sökanden ett tågläge av motsvarande kvalitet och tillförlitlighet, vilket sökanden har rätt att godta eller avvisa. Denna bestämmelse ska inte påverka sökandens eventuella rättigheter enligt ett avtal som avses i artikel 19.1 i direktiv 2001/14/EG. Den sökande får under alla omständigheter hänskjuta ärendet till det ansvariga regleringsorganet.

Ändringsförslag  55

Rådets ståndpunkt

Artikel 13 – punkt 8

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

8. Godskorridorens infrastrukturförvaltare och den rådgivande grupp som avses i artikel 7.6 ska inrätta förfaranden för att säkerställa en optimal samordning av tilldelningen av kapacitet mellan infrastrukturförvaltare, både för de ansökningar som avses i artikel 12.1 och för de ansökningar som mottagits av de berörda infrastrukturförvaltarna. Härvid ska hänsyn även tas till tillträdet till terminaler.

8. Godskorridorens styrelse och de rådgivande grupper som avses i artiklarna 7.6 och 7.6a ska inrätta förfaranden för att säkerställa en optimal samordning av tilldelningen av kapacitet mellan infrastrukturförvaltare, både för de ansökningar som avses i artikel 12.1 och för de ansökningar som mottagits av de berörda infrastrukturförvaltarna. Härvid ska hänsyn även tas till tillträdet till terminaler.

Ändringsförslag  56

Rådets ståndpunkt

Artikel 13a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Godkända sökande

 

Genom undantag från artikel 16.1 i direktiv 2001/14/EG får även andra sökande än järnvägsföretag och deras internationella sammanslutningar ansöka om tåglägen för godstransporter när dessa berör flera avsnitt av godskorridoren.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  57

Rådets ståndpunkt

Artikel 14 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Godskorridorens infrastrukturförvaltare ska inrätta förfaranden för samordning av trafikstyrningen i godskorridoren och kan inrätta förfaranden för samordning av trafikstyrningen i flera godskorridorer.

1. Godskorridorens styrelse ska inrätta förfaranden för samordning av trafikstyrningen i godskorridoren.

Ändringsförslag  58

Rådets ståndpunkt

Artikel 14 – punkt 1 – nytt stycke

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Styrelserna för godskorridorer som är anslutna till varandra ska införa förfaranden för att samordna trafiken längs flera godskorridorer.

Ändringsförslag  59

Rådets ståndpunkt

Artikel 15 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Styrelsen ska anta gemensamma mål för punktlighet och/eller riktlinjer för trafikstyrning vid störning av tågtrafiken i godskorridoren.

1. Styrelsen ska fastställa och offentliggöra prioriteringsregler för olika trafiktyper i händelse av trafikstörningar i godskorridoren i den beskrivning av järnvägsnätet som avses i artikel 3 och bilaga I till direktiv 2001/14/EG.

Ändringsförslag  60

Rådets ståndpunkt

Artikel 15 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Varje berörd infrastrukturförvaltare ska utarbeta regler för prioritering mellan olika typer av trafik i den del av godskorridorerna som infrastrukturförvaltaren i fråga är ansvarig för i enlighet med de gemensamma mål och/eller riktlinjer som avses i punkt 1 i denna artikel. De prioriteringsreglerna ska offentliggöras i den beskrivning av järnvägsnätet som avses i artikel 3 i direktiv 2001/14/EG.

utgår

Ändringsförslag  61

Rådets ståndpunkt

Artikel 15 – punkt 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Principerna för fastställande av prioriteringsreglerna ska minst föreskriva att det tågläge som avses i artikel 13.3 och 13.5 vilket tilldelas godståg som följer den utsatta tiden enligt tågplanen i möjligaste mån inte ska ändras. Principerna för fastställande av prioriteringsreglerna ska syfta till att minimera den övergripande återhämtningstiden för nätet med beaktande av behoven för alla typer av transport. I detta syfte kan infrastrukturförvaltarna samordna styrningen av olika typer av trafik i flera godskorridorer.

3. Principerna för fastställande av prioriteringsreglerna ska minst föreskriva att det tågläge som avses i artikel 12a.1 vilket tilldelas godståg som följer den utsatta tiden enligt tågplanen i möjligaste mån inte ska ändras. Principerna för fastställande av prioriteringsreglerna ska syfta till att minimera den övergripande återhämtningstiden för nätet med beaktande av behoven för alla typer av transport. I detta syfte kan infrastrukturförvaltarna samordna styrningen av olika typer av trafik i flera godskorridorer.

Ändringsförslag  62

Rådets ståndpunkt

Artikel 16 – led c

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

c) Information om de förfaranden som avses i artiklarna 13.8 och 14.2.

c) Information om de förfaranden som avses i artiklarna 12, 13, 13a, 14 och 15.

Ändringsförslag  63

Rådets ståndpunkt

Artikel 17 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Godskorridorens infrastrukturförvaltare ska främja kompatibilitet mellan de kvalitetskrav på utförande som avses i artikel 11 i direktiv 2001/14/EG.

1. Godskorridorens styrelse ska säkerställa samstämmighet när det gäller de kvalitetskrav på utförande som avses i artikel 11 i direktiv 2001/14/EG. Denna samstämmighet ska kontrolleras av regleringsorganen som vid denna kontroll ska samarbeta i enlighet med artikel 18.1.

Ändringsförslag  64

Rådets ståndpunkt

Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. För att mäta de internationella och nationella godstransporttjänsternas tjänstekvalitet och kapaciteten i godskorridoren ska styrelsen och den rådgivande grupp som avses i artikel 7.6 fastställa prestandaindikatorer för godskorridoren och offentliggöra dessa minst en gång per år. Eventuella tillämpningsregler för dessa indikatorer ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet i artikel 19.3.

Ändringsförslag  65

Rådets ståndpunkt

Artikel 18 – punkt 1 – nytt stycke

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Styrelsen och andra tredje parter som deltar i internationell kapacitetstilldelning är skyldiga att utan dröjsmål förse de berörda regleringsorganen med all den information som behövs om de internationella tåglägen och den kapacitet de ansvarar för.

Ändringsförslag  66

Rådets ståndpunkt

Artikel 18 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

1a. De regleringsorgan som avses i artikel 30 i direktiv 2001/14/EG ska säkerställa icke-diskriminerande tillträde till korridoren och utgöra de organ för överklagande som avses i artikel 30.2 i direktiv 2001/14/EG. För att främja fri och rättvis konkurrens på den europeiska järnvägsmarknaden bör en jämförbar regleringsnivå inrättas i hela EU. Regleringsorganen ska vara lättillgängliga för marknadsaktörerna. De ska kunna fatta beslut på ett oberoende och effektivt sätt. De ska ha tillräckligt med medel och kompetent personal för att kunna granska alla överklaganden inom två månader från det att de mottagit alla nödvändiga uppgifter.

Motivering

Skillnader mellan regleringsnormerna underlättar illojal konkurrens på järnvägsmarknaden. För att säkerställa icke-diskriminerande tillträde till korridoren bör en jämförbar regleringsnivå inrättas i samtliga medlemsstater.

Ändringsförslag  67

Rådets ståndpunkt

Artikel 18 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Om en sökande lämnar klagomål till ett regleringsorgan rörande internationella godstransporttjänster eller om det berörda regleringsorganet genomför en undersökning på eget initiativ, ska detta regleringsorgan samråda med regleringsorganen i alla andra medlemsstater genom vilka det berörda internationella tågläget för godståg passerar och begära all nödvändig information av dem innan det fattar sitt beslut.

2. Om en sökande lämnar klagomål rörande internationella godstransporttjänster eller om en rutinundersökning genomförs, ska det berörda regleringsorganet samråda med regleringsorganet i varje annan medlemsstat genom vars territorium den berörda godskorridoren passerar och begära att få nödvändig information innan det fattar sitt beslut. Övriga regleringsorgan ska tillhandahålla all information som de själva har rätt att begära enligt sin nationella lagstiftning. Vid behov ska det regleringsorgan som har mottagit klagomålet eller på eget initiativ inlett en rutinundersökning överlämna ärendet till det behöriga regleringsorganet så att detta kan vidta åtgärder gentemot berörda parter, i enlighet med det förfarande som fastställts i artiklarna 30.5 och 30.6 i direktiv 2001/14/EG.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  68

Rådets ståndpunkt

Artikel 20 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artikel 4.8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från det att denna förordning har trätt i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 21.

1. Befogenheten att anta de delegerade akter som avses i artiklarna 3.2a, 3.2b, 4.5, 4.6 och 4.9 ska ges till kommissionen för en period på fem år från det att denna förordning har trätt i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 21.

Motivering

Genom detta ändringsförslag ändras ordalydelsen för förfarandet för delegerade akter så att det överensstämmer med den ordalydelse som institutionerna enats om i andra förfaranden.

Ändringsförslag  69

Rådets ståndpunkt

Artikel 21 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 20 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

1. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 20 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Motivering

Genom detta ändringsförslag ändras ordalydelsen för förfarandet för delegerade akter så att det överensstämmer med den ordalydelse som institutionerna enats om i andra förfaranden.

Ändringsförslag  70

Rådets ståndpunkt

Artikel 21 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska underrätta den andra institutionen och kommissionen senast en månad innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och skälen för detta.

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och eventuella skäl för detta.

Motivering

Genom detta ändringsförslag ändras ordalydelsen för förfarandet för delegerade akter så att det överensstämmer med den ordalydelse som institutionerna enats om i andra förfaranden.

Ändringsförslag  71

Rådets ståndpunkt

Artikel 22 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot den delegerade akten inom en period på tre månader från delgivningsdagen.

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot den delegerade akten inom en period på två månader från delgivningsdagen.

Motivering

Genom detta ändringsförslag ändras ordalydelsen för förfarandet för delegerade akter så att det överensstämmer med den ordalydelse som institutionerna enats om i andra förfaranden.

Ändringsförslag  72

Rådets ståndpunkt

Artikel 22 – punkt 1 – nytt stycke

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

Motivering

Genom detta ändringsförslag ändras ordalydelsen för förfarandet för delegerade akter så att det överensstämmer med den ordalydelse som institutionerna enats om i andra förfaranden.

Ändringsförslag  73

Rådets ståndpunkt

Artikel 22 – punkt 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten eller om både Europaparlamentet och rådet före detta datum har underrättat kommissionen om att de har beslutat att inte invända, ska den delegerade akten träda i kraft den dag som anges i den.

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Motivering

Genom detta ändringsförslag ändras ordalydelsen för förfarandet för delegerade akter så att det överensstämmer med den ordalydelse som institutionerna enats om i andra förfaranden.

Ändringsförslag  74

Rådets ståndpunkt

Artikel 22 – punkt 2 – nytt stycke

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan utgången av denna period om både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om sin avsikt att inte invända mot den.

Motivering

Genom detta ändringsförslag ändras ordalydelsen för förfarandet för delegerade akter så att det överensstämmer med den ordalydelse som institutionerna enats om i andra förfaranden.

Ändringsförslag  75

Rådets ståndpunkt

Artikel 24a (ny)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Artikel 24a

 

Översyn

 

Om kommissionen i samband med en översyn av riktlinjerna för TEN-T enligt villkoren i artikel 21 i beslut nr 1692/96/EG beslutar att denna förordning bör anpassas till de nya riktlinjerna ska kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av denna förordning i enlighet därmed. På liknande sätt kan vissa beslut som fattats i enlighet med denna förordning medföra att riktlinjerna för TEN-T måste ändras.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att återinföra parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag  76

Rådets ståndpunkt

Bilaga I – led 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Sines–Lissabon/Leixões

Sines–Lissabon/Leixões

–Madrid–San Sebastián–Bordeaux–ParisMetz

–Madrid–Bilbao–San Sebastián–Bordeaux–Paris/Le Havre/Metz

Sines-Elvas/Algeciras

Sines–Elvas/Algeciras

Motivering

Med tanke på hur viktig hamnen i Le Havre är för containertrafiken (63 procent av de containrar som hanteras i de franska hamnarna), och betydelsen av att stärka Seine-linjen (Paris-Rouen-Le Havre), skulle ett införlivande av Le Havre göra det möjligt att främja en samstämd utveckling av den ekonomiska verksamheten och utvidga inlandsregionerna längs denna linje. Detta är i linje med föredragandens ändringsförslag 16, rådets ståndpunkt och Europaparlamentets rekommendationer i initiativbetänkandet om den framtida TEN‑T‑politiken.

Ändringsförslag  77

Rådets ståndpunkt

Bilaga I – led 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Gdynia-Katowice-Ostrava/Zilina-Wien-Trieste/Koper

Gdynia-Warszawa-Katowice–Ostrava/Zilina-Bratislava/Wien-Graz–Klagenfurt–Udine–Venedig/Trieste/Koper/Bologna/Ravenna

Motivering

Godskorridor nr 5 utarbetades redan 2006 på ministernivå i enlighet med baltisk-adriatiska korridoren, alleuropeiska korridoren VI och TEN-T PP 23 och 25 (se intresseskrivelse undertecknad av ministrar (bifogas)). I bilaga I till rådets ståndpunkt nämns inte vissa betydelsefulla städer i banavsnittet mellan Wien och Trieste, som redan ingår i sträckningen genom ministrarnas skrivelse.

Ändringsförslag  78

Rådets ståndpunkt

Bilaga I – led 6

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Almería-Valencia/Madrid-Zaragoza/Barcelona-Marseille-Lyon-Turin-Udine–Trieste/Koper-Ljubljana-Budapest–Zahony (gränsen mellan Ungern och Ukraina)

Almería–Valencia/Madrid–Zaragoza/Barcelona–Marseille–Lyon–Turin–Milano–Verona‑Padua/Venedig–Trieste/Koper–Ljubljana–Budapest–Zahony (gränsen mellan Ungern och Ukraina)

Motivering

Godskorridor nr 6, som bygger på TEN-T PP 6, har ett avbrott i banavsnittet mellan Turin och Trieste, medan PP 6 har en mer exakt sträckning genom norra Italien.

Ändringsförslag  79

Rådets ståndpunkt

Bilaga I – led 8

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

DE, NL, BE, PL, LT Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen–Aachen/Berlin–Warszawa–Terespol (gränsen mellan Polen och Vitryssland)/Kaunas

DE, NL, BE, PL, LT, LV, EE Bremerhaven/Rotterdam/Antwerpen–Aachen/Berlin–Warszawa–Terespol (gränsen mellan Polen och Vitryssland)/Kaunas–RigaTallinn

Ändringsförslag  80

Rådets ståndpunkt

Bilaga I – fotnot 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1 Med ”/” avses alternativa linjer.

1 Med ”/” avses alternativa linjer. I överensstämmelse med de prioriterade TEN-T-projekten bör linjerna 4 och 6 i framtiden kompletteras med projekt nr 16 järnvägslinje för godstrafik Sines/Algeciras–Madrid–Paris, som omfattar den centrala genomfarten genom Pyrenéerna genom en låg tunnel.

Ändringsförslag  81

Rådets ståndpunkt

Bilaga II

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

Bilagan utgår

(1)

Antagna texter, 23.4.2009, P6_TA(2009)0285.

(2)

Yttrande av den 15 juli 2009.

(3)

Yttrande av den 7 oktober 2009.


MOTIVERING

Den europeiska politiken på transportområdet har under det senaste decenniet kännetecknats av en ökad liberalisering. Samtidigt har transporterna konstant ökat, särskilt inom godstrafiksektorn. Trots att kommissionen i sin vitbok från 2001 ”Den europeiska transportpolitiken för 2010: Dags att fatta beslut” fastställer att järnvägstransporterna innehar en nyckelroll i det europeiska transportsystemet har järnvägstrafikens marknadsandel av godstrafiken fortsatt minskat: 2005 representerade den endast tio procent av godstrafikmarknaden mot över 20 procent på 1970-talet. Dessa svårigheter kan delvis förklaras av de förändringar som skett inom transportsektorn under det senaste decenniet. En marknadsöppning på de nationella järnvägsmarknaderna och lanseringen av tre järnvägspaket har inte i tillräcklig utsträckning lett till harmonisering av synergieffekter mellan de nationella järnvägssystemen. Marknaden för godstrafik på järnväg måste nu anta utmaningen att förbättra kvaliteten på tjänsterna genom att komma tillrätta med den bristande punktlighet som är en nackdel för järnvägarna i konkurrensen med andra transportsätt inom godstrafiken.

Kommissionens förslag om att inrätta europeiska godskorridorer

För att kunna anta denna utmaning har kommissionen verkat för idén att förbättra behandlingen av godstrafiken. I december 2008 föreslog man t.ex. lagstiftning för att skapa ett konkurrenskraftigt järnvägsnät för en konkurrenskraftig godstrafik. Kommissionens förslag syftade till att systematisera och fastställa bestämmelser för internationella godskorridorer, särskilt när det gäller urval och administrativ organisation. Det innehöll kriterier för medlemsstaternas urval av fraktkorridorer och en definition av deras styrande organ. Minst två medlemsstater kommer att förbindas och korridoren blir en del av TEN-T. Målet med korridorerna är att möjliggöra en betydande utveckling av godstransporterna på järnväg på basis av en socioekonomisk analys.

Förslaget främjade även en harmoniserad förvaltning mellan infrastrukturförvaltarna när det gäller tilldelning av tåglägen, trafikstyrning och investeringar längs denna korridor. Det innehöll förslag på regler och instrument relaterade till förvaltningen av godskorridorer, såsom inrättandet av en enda kontaktpunkt vid ansökning om tåglägen. En särskild kategori kallad ”prioriterade godstransporter” för alla varor som är känsliga för förseningar skulle också definieras av det styrande organet. Bestämmelser för trafikstyrning, särskilt bestämmelser om prioritering av ”prioriterade godstransporter” i händelse av trafikstörningar, utarbetades och offentliggjordes av infrastrukturförvaltarna.

I april 2009 avgav Europaparlamentet sitt yttrande vid den första behandlingen av detta förslag. Till stor del stöddes kommissionens mål att skapa ett järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik genom inrättandet av korridorer inom Europeiska unionen. Termen ”prioriterade godstransporter” ersattes och ökad flexibilitet vad gäller prioriteringsregler och tilldelning av tåglägen infördes för att tillgodose marknadens behov och få förslaget att överensstämma med de principer för reglering som det styrande organet fastställt. Parlamentet införde även vissa ändringar i de styrande organens organisation av godskorridorerna och gav järnvägsföretagen en rådgivande roll. Dessutom inrättades en styrelse med nationella ledamöter.

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

I juni 2009 nåddes en politisk överenskommelse i rådet. Ståndpunkten antogs formellt den 22 februari 2010. I och med Lissabonfördragets ikraftträdande måste flera bestämmelser i texten i fråga om kommittéförfarandet anpassas.

Den viktigaste ändringen i förslaget till förordning som rådet enades om gäller inrättandet av en första grupp av godskorridorer som anges i en ny bilaga till texten senast tre eller i undantagsfall fem år efter dess ikraftträdande. Förfaranden för inrättande av ytterligare korridorer eller för ändring eller förlängning av befintliga korridorer föreslås också.

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen är ett försök att sammanjämka reservkapaciteten för godståg med den normala passagerartransporten genom att nämna behovet av kapacitet för passagerartransport i ett förslag till förordning om godstransport.

Rätten för andra sökande än järnvägsföretag att ansöka om tåglägen för varutransporter har tagits bort från rådets text, vilket innebär att detta endast tillåts om tåglägena är belägna i medlemsstater där den nationella lagstiftningen medger sådana ansökningar.

När det gäller organisation av godskorridorerna föreslog rådet att det administrativa organet som förvaltar korridoren delas upp i en styrelse, som utgörs av infrastrukturförvaltare, och en direktion, som utgörs av företrädare från medlemsstater. Dessa får fler befogenheter än vad som föreslogs vid parlamentets första behandling. Den enda kontaktpunktens befogenheter försvagas kraftigt och dess roll begränsas till en informationsroll.

Föredragandens syn på förslaget

Föredraganden föreslår en rekommendation som syftar till att ändra rådets ståndpunkt vid första behandlingen genom att beakta parlamentets första behandling. Vissa aspekter av rådets ståndpunkt vid första behandlingen, såsom inrättandet av en direktion som Europaparlamentet redan föreslagit, är förenliga med parlamentets första behandling.

Föredraganden försökte även återinföra parlamentets ändringsförslag om att ge järnvägsföretagen en roll i styrelsen samt om investeringsplanerna och tillgången till godskorridorerna för godkända sökande i rådets ståndpunkt vid första behandlingen. Framför allt återinförde föredraganden några hänvisningar till den särskilda godskategori (”snabba godstransporter”) som tagits bort av rådet, samt några av parlamentets ändringsförslag om tilldelning av kapacitet för tåglägen som bör fastställas i enlighet med en preliminär bedömning.

Slutligen föreslog föredraganden en ny ordalydelse i rådets ståndpunkt vid första behandlingen:

–   Föredraganden anser att bestämmelsen om en enda kontaktpunkt är av avgörande betydelse för förordningen och föreslår en delvis ändrad ordalydelse för att stärka dess användning i tilldelningsprocessen för tåglägen.

–   När det gäller urvalet av godskorridorer sker vissa anpassningar i fråga om presentationen av kriterierna som överförs från bilaga II till en ny artikel. Godkännandet av förteckningen över godskorridorer och urvalet av ytterligare godskorridorer bör genomföras på kortare tid än vad rådet föreslagit för att möjliggöra ett snabbare genomförande av förordningen.

–   Ordalydelsen i fråga om anpassning av det tidigare kommittéförfarandet till de delegerade akterna, i enlighet med vad som fastställs i Lissabonfördraget, ändras också i förslaget till rekommendation.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (Text av intresse för EES)

Referensnummer

11069/5/2009 – C7-0043/2010 – 2008/0247(COD)

Parlamentets första behandling – P‑nummer

23.4.2009                           T6-0285/2009

Kommissionens förslag

COM(2008)0852 - C6-0509/2008

Mottagande av den gemensamma ståndpunkten: tillkännagivande i kammaren

25.2.2010

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

TRAN

25.2.2010

Föredragande

      Utnämning

Marian-Jean Marinescu

1.9.2009

 

 

Behandling i utskott

5.10.2009

1.3.2010

23.3.2010

3.5.2010

Antagande

4.5.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

2

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdalena Alvarez, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hella Ranner, Vilja Savisaar, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Michel Dantin, Derk Jan Eppink, Nathalie Griesbeck, Dominique Riquet, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Ingivande

17.5.2010

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy