ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

18. 5. 2010 - (KOM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD)) - ***I

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Antolín Sánchez Presedo


NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/65/ES s ohledem na pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy

(KOM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2009)0576),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2, článek 44, čl. 47 odst. 2 a články 55 a 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0251/2009),

–   s ohledem na sdělení Komise nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 50, čl. 53 odst. 1 a články 62 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanoviska Výboru pro právní záležitosti (A7‑0163/2010),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Finanční krize v letech 2007/2008 odhalila závažné nedostatky ve finančním dohledu jak v konkrétních případech, tak ve vztahu k finančnímu systému jako celku. Organizace dohledu jednotlivých členských států pokulhává za realitou integrovaných a vzájemně propojených evropských finančních trhů, na kterých mnoho finančních firem působí přes hranice a nabízí finanční služby podnikům a spotřebitelům. Krize odhalila nedostatky v oblasti spolupráce, koordinace, jednotného uplatňování práva Společenství a důvěry mezi vnitrostátními orgány dohledu.

(1) Finanční krize v letech 2007/2008 odhalila závažné nedostatky ve finančním dohledu jak v konkrétních případech, tak ve vztahu k finančnímu systému jako celku. Organizace dohledu budovaná na úrovni jednotlivých členských států pokulhává za realitou integrovaných a vzájemně propojených evropských finančních trhů, na kterých mnoho finančních firem působí přes hranice. Krize odhalila nedostatky v oblasti spolupráce, koordinace, jednotného uplatňování práva Unie a důvěry mezi vnitrostátními orgány dohledu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Již dlouho před vypuknutím finanční krize Evropský parlament pravidelně vyzýval k posílení skutečně rovných podmínek pro všechny zúčastněné subjekty na evropské úrovni a současně poukazoval na závažné případy selhání dohledu Unie nad stále integrovanějšími finančními trhy (ve svém usnesení ze dne 13. dubna 2000 o sdělení Komise o provádění rámce pro finanční trhy: akčním plánu1, ze dne 25. listopadu 2002 o pravidlech obezřetnostního dohledu v Evropské unii2, ze dne 11. července 2007 o politice finančních služeb (2005–2010) – bílá kniha3, v usnesení ze dne 23. září 2008 obsahujícím doporučení Komisi o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech4, v usnesení ze dne 9. října 2008 s doporučeními Komisi ohledně opatření navazujících na Lamfalussyho proces: budoucí struktura dohledu5, ze dne 22. dubna 2009 o pozměněném návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejímu výkonu6 a ze dne 23. dubna 2009 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách7).

 

________________________________

1 Úř. věst. C 40, 7.2.2001, s. 453.

2. Úř. věst. C 25 E, 29.1.2004, s. 394.

3.Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. xx.

4 Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

5.Úř. věst. C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

6.Přijaté texty, P6_TA(2009)0251.

7.Přijaté texty, P6_TA(2009)0279.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Ve svých závěrech ze dne 19. června 2009 Evropská rada doporučila zřízení Evropského systému orgánů finančního dohledu, který by se měl skládat ze tří evropských orgánů dohledu. Systém by se měl zaměřit na zvýšení kvality a jednotnosti vnitrostátního dohledu, posílení kontroly nad skupinami s přeshraniční působností a vytvoření jednotného evropského kodexu, který by se vztahoval na všechny finanční instituce na vnitřním trhu. Evropská rada zdůraznila, že evropské orgány dohledu by také měly disponovat pravomocí dohledu nad ratingovými agenturami, a vyzvala Komisi, aby připravila konkrétní návrhy pro zajištění stěžejní úlohy Evropského systému orgánů finančního dohledu v krizových situacích.

(4) Ve svých závěrech ze dne 19. června 2009 Evropská rada doporučila zřízení Evropského systému orgánů finančního dohledu, který by se měl skládat ze tří evropských orgánů dohledu. Systém by se měl zaměřit na zvýšení kvality a jednotnosti vnitrostátního dohledu, posílení kontroly nad skupinami s přeshraniční působností, vytvoření jednotného evropského kodexu, který by se vztahoval na všechny finanční instituce na vnitřním trhu, a zajištění vhodné harmonizace kritérií a metod, které budou příslušné orgány používat při posuzování rizika úvěrových institucí. Evropská rada zdůraznila, že evropské orgány dohledu (ESA) by také měly disponovat pravomocí dohledu nad ratingovými agenturami, a vyzvala Komisi, aby připravila konkrétní návrhy pro zajištění stěžejní úlohy Evropského systému orgánů finančního dohledu (ESFS) v krizových situacích.

Odůvodnění

Měly by být navrhovány technické normy pro zajištění jednotného uplatňování postupu posouzení vykonávaného orgány dohledu a společného postupu posuzování rizika prostřednictvím vhodné harmonizace kritérií a metod, které budou používat vnitrostátní orgány dohledu při posuzování rizika úvěrových institucí.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Má-li Evropský systém orgánů finančního dohledu účinně fungovat, je nutné provést změny právních předpisů Společenství v oblasti fungování zmíněných tří orgánů. Tyto změny se týkají vymezení rozsahu některých pravomocí evropských orgánů dohledu, začlenění některých pravomocí v rámci stávajících procesů stanovených příslušnými právními předpisy Společenství a změn k zajištění řádného a účinného fungování v rámci Evropského systému orgánů finančního dohledu.

(6) Má-li ESFS účinně fungovat, je nutné provést změny právních předpisů Unie v oblasti fungování zmíněných tří orgánů. Tyto změny se týkají vymezení rozsahu některých pravomocí ESA stanovených právními předpisy Unie a změn k zajištění řádného a účinného fungování v rámci ESFS.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Zřízení tří evropských orgánů dohledu (ESA) by mělo být doprovázeno vytvořením jednotného souboru harmonizovaných pravidel, aby se zajistilo jednotné uplatňování, a tím přispělo k účinnějšímu fungování vnitřního trhu. Nařízení o zřízení ESFS stanoví, že evropské orgány dohledu mohou v oblastech konkrétně stanovených právními předpisy připravovat návrhy technických norem, které se předkládají Komisi ke schválení prostřednictvím nařízení nebo rozhodnutí. Příslušné právní předpisy by měly definovat oblasti, v nichž mají evropské orgány dohledu pravomoc připravovat návrhy technických norem.

(7) Zřízení ESA by mělo být mimo jiné doprovázeno vytvořením jednotného kodexu, aby se zajistila důsledná harmonizace a jednotné uplatňování, a tím se přispělo k účinnějšímu fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Nařízení o zřízení ESFS stanoví, že ESA mohou v oblastech konkrétně stanovených příslušnými právními předpisy připravovat návrhy technických norem, které se předkládají Komisi ke schválení v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktů.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Příslušné právní předpisy by měly definovat oblasti, v nichž mají ESA pravomoc připravovat návrhy technických norem, a způsob jejich schvalování. Zatímco v případě aktů v přenesené pravomoci musí příslušné právní předpisy stanovit prvky, podmínky a specifikace, jak je podrobně uvedeno v článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, v případě prováděcích aktů by měly být pravidla a obecné zásady pro mechanismy kontroly stanoveny předem v souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V rámci identifikace oblastí technických norem by se měla nalézt přiměřená rovnováha při vytváření jednotného souboru harmonizovaných pravidel, aniž by došlo k zbytečné komplikaci regulace. Měly by být vybrány pouze takové oblasti, v nichž konzistentní technická pravidla významně přispějí k finanční stabilitě, ochraně vkladatele, pojistníka a investora, efektivitě a integritě trhu a kdy se odstraní narušení hospodářské soutěže a rizika regulační arbitráže.

(8) V rámci identifikace oblastí technických norem by se měla nalézt přiměřená rovnováha při vytváření jednotného souboru harmonizovaných pravidel, aniž by došlo k zbytečné komplikaci regulace a vymáhání. Měly by být vybrány pouze takové oblasti, v nichž konzistentní technická pravidla významně a efektivně přispějí k dosažení cílů příslušných právních předpisů, přičemž musí být zajištěno, aby politická rozhodnutí přijímaly svými obvyklými postupy Evropský parlament, Rada a Komise.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Problematika, která je předmětem technických norem, by měla být skutečně technická, takže jejich příprava bude vyžadovat odborné znalosti odborníků v oblasti dohledu. Technické normy by měly určovat podmínky uplatňování pravidel obsažených v základních nástrojích přijímaných Evropským parlamentem a Radou a případně v prováděcích opatřeních Komise, aniž by měnily jiné než podstatné prvky uvedených aktů, mimo jiné zrušením některých z těchto prvků nebo doplněním aktu o nové jiné než podstatné prvky. Součástí technických norem by tudíž neměla být politická volba. V případě, že jsou technické normy navrženy tak, aby určovaly podmínky uplatňování prováděcích opatření Komise, měly by být připravovány až po té, co jsou přijata prováděcí opatření Komise. V některých případech, v nichž má v současnosti Komise pravomoc přijímat prováděcí opatření postupy projednávání ve výborech podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi a obsah těchto prováděcích opatření je omezen na určení podmínek uplatňování pravidel obsažených v základních nástrojích, které nevyžadují další doplnění, je pro účely konzistentnosti vhodné zavést postup přijímání technických norem stanovený v článku 7 nařízení (ES) č. …/…[EBA], č. …/… [ESMA] a č. …/… [EIOPA].

(9) Problematika, která je předmětem technických norem, by měla být skutečně technická, takže jejich příprava bude vyžadovat odborné znalosti odborníků v oblasti dohledu. Technické normy, které byly přijaty jako akty v přenesené pravomoci (opatření druhé úrovně), by měly dále rozvíjet, upřesňovat a určovat podmínky důsledné harmonizace a jednotného uplatňování pravidel obsažených v základních nástrojích přijímaných Evropským parlamentem a Radou a doplňovat nebo měnit jiné než podstatné prvky legislativního aktu. Na druhé straně by technické normy přijaté jako prováděcí předpisy neměly měnit žádný prvek právně závazných předpisů Unie. Součástí technických norem by neměla být politická volba.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) V případě aktů v přenesené pravomoci je vhodné zavést z důvodu konzistentnosti postup přijímání technických norem stanovený v článku 7 nařízení (ES) č. …/2010 [EBA], nařízení (ES) č. …/2010 [ESMA] a nařízení (ES) č. …/2010 [EIOPA]. V případě, že jsou technické normy navrženy tak, aby určovaly podmínky uplatňování opatření na úrovni 2, měly by být vypracovány až poté, co bylo přijato opatření na úrovni 2.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b) V souladu se zásadou předběžné opatrnosti při vykonávání dohledu by závazné technické normy neměly příslušným orgánům členských států bránit v možnosti požadovat doplňující informace nebo stanovit dodatečné nebo přísnější požadavky než požadavky stanovené v příslušných legislativních aktech, které vytvářejí, pokud takovou možnost rozhodování v otázkách finanční obezřetnosti připouštějí.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Nařízení o zřízení ESFS stanoví mechanismus pro urovnávání sporů mezi příslušnými vnitrostátními orgány dohledu. V případě, že příslušný orgán nesouhlasí s postupem nebo obsahem opatření či nečinností jiného příslušného orgánu v oblastech, ve kterých příslušné právní předpisy vyžadují spolupráci, koordinaci nebo společné rozhodování příslušných vnitrostátních orgánů z více než jednoho členského státu, mohou evropské orgány dohledu na žádost dotčeného příslušného orgánu pomoci orgánům dosáhnout dohody ve lhůtě stanovené evropskými orgány dohledu, která zohledňuje veškeré relevantní lhůty v příslušných právních předpisech a naléhavost a složitost sporu. Pokud takový spor přetrvává, mohou evropské orgány dohledu záležitost urovnat.

(11) Nařízení o zřízení ESFS stanoví mechanismus pro urovnávání sporů mezi příslušnými vnitrostátními orgány dohledu. V případě, že příslušný orgán nesouhlasí s postupem nebo obsahem opatření či nečinností jiného příslušného orgánu v oblastech uvedených v právních předpisech Unie podle nařízení (ES) č. .../2010 [EBA], nařízení (ES) č. .../2010 [ESMA] a nařízení (ES) č. .../2010 [EIOPA], ve kterých příslušné právní předpisy vyžadují spolupráci, koordinaci nebo společné rozhodování příslušných vnitrostátních orgánů z více než jednoho členského státu, měly by ESA být schopny na žádost dotčeného příslušného orgánu pomoci orgánům dosáhnout dohody ve lhůtě stanovené ESA, která zohledňuje veškeré relevantní lhůty v příslušných právních předpisech a naléhavost a složitost sporu. Pokud takový spor přetrvává, měly by ESA být schopny záležitost urovnat.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Ustanovení o možnosti řešení sporů v nařízeních o zřízení ESFS obecně nevyžadují následné změny příslušných právních předpisů. Avšak v těch oblastech, kde již příslušné právní předpisy zavedly určitou formu nezávazného zprostředkování nebo kde existují lhůty k přijetí společných rozhodnutí jedním či více příslušnými vnitrostátními orgány, jsou zapotřebí změny s cílem zajistit jasnost a minimální narušení procesu dosahování společného rozhodnutí, avšak takovým způsobem, aby v případě potřeby evropské orgány dohledu mohly spory vyřešit.

(12) Čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. .../2010 [EBA], nařízení (ES) č. .../2010 [ESMA] a nařízení (ES) č. .../2010 [EIOPA] o možnosti řešení sporů v nařízeních o zřízení ESFS obecně nevyžadují následné změny příslušných právních předpisů. Avšak v těch oblastech, kde již příslušné právní předpisy zavedly určitou formu nezávazného zprostředkování nebo kde existují lhůty k přijetí společných rozhodnutí jedním či více příslušnými vnitrostátními orgány, jsou zapotřebí změny s cílem zajistit jasnost a minimální narušení procesu dosahování společného rozhodnutí, avšak takovým způsobem, aby v případě potřeby mohly ESA spory vyřešit. Závazný postup pro urovnávání sporů má řešit situace, kdy příslušné orgány dohledu nemohou mezi sebou vyřešit procedurální či věcné otázky týkající se souladu s právem Unie.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Tato směrnice by tudíž měla určit situace, ve kterých může vznikat potřeba řešit procedurální nebo věcnou otázku týkající se souladu s právem Unie a orgány dohledu přitom nemusí být schopny danou záležitost vyřešit samy. V takových situacích by měl některý z orgánů podílejících se na dohledu předložit záležitost příslušnému evropskému orgánu dohledu. Tento evropský orgán dohledu by měl jednat v souladu s postupem stanoveným v této směrnici. Měl by mít možnost požadovat od dotyčných příslušných orgánů, aby za účelem urovnání dané záležitosti a zajištění souladu s právem Unie podnikly určitá opatření nebo od nich upustily, a to se závaznou platností pro tyto příslušné orgány.

 

V případech, kdy příslušné právní předpisy Unie přenechávají právo rozhodování členským státům, by neměla rozhodnutí evropského orgánu dohledu nahrazovat výkon tohoto práva příslušející v souladu s právem Unie příslušným orgánům.

Odůvodnění

Aby v tomto případě existovala shoda s judikaturou Evropského soudního dvora (C - 9/56 a 10/56, Meroni v. Vysoký úřad, [1958] Sb. rozh. a 157), je důležité, aby rozhodnutí evropských orgánů dohledu nenahrazovala legální výkon práva rozhodování, který přísluší vnitrostátním orgánům dohledu. Podle věci Meroni nemůže orgán přenášet pravomoci, které sám nemá.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu stanoví zprostředkování nebo společná rozhodnutí, pokud jde o určení významných poboček pro účely členství v kolegiu dohledu, validaci modelu a hodnocení rizika skupiny. Ve všech těchto oblastech by změna měla jasně stanovit, že v případě sporu během stanovené časové lhůty může Evropský orgán pro bankovnictví spor vyřešit uplatněním procesu uvedeného v nařízení …/… [EBA]. Tento přístup ozřejmuje, že spory mohou být řešeny a spolupráce posílena dříve, než je učiněno či zveřejněno konečné rozhodnutí ve vztahu k instituci.

(13) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu stanoví zprostředkování nebo společná rozhodnutí, pokud jde o určení významných poboček pro účely členství v kolegiu dohledu, validaci modelu a hodnocení rizika skupiny. Ve všech těchto oblastech by změna měla jasně stanovit, že v případě sporu během stanovené časové lhůty může Evropský orgán pro bankovnictví spor vyřešit uplatněním procesu uvedeného v nařízení (ES) č. …/2010 [EBA]. Tento přístup ozřejmuje, že i když by nemělo být možné, aby rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví nahrazovalo rozhodování, které přísluší příslušným orgánům, spory mohou být řešeny a spolupráce posílena dříve, než je učiněno či zveřejněno konečné rozhodnutí ve vztahu k instituci.

Odůvodnění

V případě sporu mezi vnitrostátními orgány dohledu by se schopnost evropských orgánů dohledu (ESA) pomoci při dosažení dohody neměla rozšiřovat na schopnost nahradit rozhodování vnitrostátních orgánů dohledu, aby byl zajištěn soulad s judikaturou Evropského soudního dvora.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Uvedení postupu projednávání ve výborech do souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie, zejména s jejími články 290 a 291, by mělo proběhnout postupně. Touto směrnicí by se měla přizpůsobit článkům 290 a 291 příslušná ustanovení pozměňovaných směrnic uvedených v bodě odůvodnění 20, pouze pokud se týkají nových ESA a pouze v rozsahu, v jakém se vztahují k technickým normám. Toto přizpůsobení i další přizpůsobení dalších ustanovení postupu projednávání ve výborech obsažených v pozměňovaných směrnicích, by se neměla omezovat na opatření, která v minulosti spadala pod regulativní postup s kontrolou, nýbrž by se měla vztahovat na všechna příslušná obecná opatření bez ohledu na to, jaký rozhodovací postup v rámci postupu projednávání ve výborech se na ně vztahoval před vstupem Smlouvy o fungování Evropské unie v platnost. V zájmu zajištění konzistentnosti by měly být podle ustanovení této směrnice uvedeny do souladu s články 290 a 291 i další postupy projednávání ve výborech obsažené v pozměňovaných směrnicích.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Důvěrné informace vyměněné mezi příslušnými orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy nebo Evropským výborem pro systémová rizika nebo těmto orgánům předané by měly podléhat povinnosti zachování profesního tajemství, která platí pro osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané u příslušných orgánů, které informace získají.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) V těch oblastech, kde mají orgány povinnost připravovat návrhy technických norem, by uvedené návrhy měly být předkládány Komisi do tří let od zřízení těchto orgánů.

(18) V těch oblastech, kde mají ESA povinnost připravovat návrhy technických norem, by uvedené návrhy měly být předkládány Komisi do tří let od zřízení těchto ESA, nebyla-li příslušným nařízením stanovena jiná lhůta.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Jelikož cílů této směrnice, konkrétně zlepšení fungování vnitřního trhu díky zajištění vysoké, efektivní a jednotné úrovně obezřetnostní regulace a dohledu, ochrany vkladatelů, investorů a oprávněných osob, a tím podniků a spotřebitelů, ochrany integrity, účinnosti a správného fungování finančních trhů, udržování stability finančního systému a posilování mezinárodní koordinace dohledu, nemohou dostatečným způsobem dosáhnout samotné členské státy a lze jich lépe dosáhnout s ohledem na rozsah opatření na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení uvedených cílů nezbytné.

(19) Jelikož cílů této směrnice, konkrétně zlepšení fungování vnitřního trhu díky zajištění vysoké, efektivní a jednotné úrovně obezřetnostní regulace a dohledu, ochrany vkladatelů, investorů a oprávněných osob, a tím podniků a spotřebitelů, ochrany integrity, účinnosti a správného fungování finančních trhů, zachovávání stability a udržitelnosti finančního systému, udržování reálné ekonomiky, zajišťování veřejných financí a posilování mezinárodní koordinace dohledu, nemohou dostatečným způsobem dosáhnout samotné členské státy a lze jich lépe dosáhnout s ohledem na rozsah opatření na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je pro dosažení uvedených cílů nezbytné.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 1998/26/ES

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členský stát uvedený v odstavci 2 okamžitě uvědomí ostatní členské státy a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… a sdělí uvedenému orgánu veškeré informace zásadní pro dosažení jeho úkolů.

3. Členský stát uvedený v odstavci 2 okamžitě uvědomí Evropskou centrální banku, Evropský výbor pro systémová rizika, ostatní členské státy a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2010 a sdělí uvedenému orgánu veškeré informace zásadní pro dosažení jeho úkolů.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 1998/26/ES

Článek 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) Za článek 10 se vkládá článek, který zní:

 

„Článek 10a

 

Příslušné orgány spolupracují v případě potřeby pro účely této směrnice s Evropským výborem pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2 b (nový)

Směrnice 1998/26/ES

Článek 10 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b) Za článek 10a se vkládá nový článek 112b, který zní:

 

„Článek 10b

 

Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a dalším příslušným orgánům veškeré důležité a nezbytné informace, aby dostály svým povinnostem podle této směrnice.“

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod -1 (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 2 – bod 17 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1) V čl. 2 bodě 17 se vkládá nové písmeno, které zní:

 

„aa) Smíšený výbor evropských orgánů dohledu (JCESA);“

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Smíšený výbor zveřejní seznam určených finančních konglomerátů a seznam aktualizuje.“

3. JCESA zveřejní na své internetové stránce seznam určených finančních konglomerátů a seznam aktualizuje. Tyto informace jsou dostupné pomocí hypertextového odkazu na internetových stránkách každého z evropských orgánů dohledu.“

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) V čl. 9 odst. 2 se doplňuje nové písmeno ca), které zní:

 

„ca) vytvoření strategie řešení problémů, která je pravidelně aktualizována a nejméně jednou ročně přezkoumávána a která zahrnuje strukturovaný mechanismus včasné intervence, pohotová nápravná opatření a pohotovostní plán pro případ úpadku.“

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 b (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Oddíl 3 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b) Název oddílu 3 se nahrazuje tímto:

 

„OPATŘENÍ K USNADNĚNÍ DOPLŇKOVÉHO DOZORU A DOZORU NA EVROPSKÉ ÚROVNI“

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 c (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Článek -10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c) V oddílu 3 se před článek 10 vkládá tento článek:

 

„Článek -10

 

1. Finanční konglomeráty podléhají doplňkovému dozoru a dozoru na evropské úrovni, které provádí JCESA a příslušné vnitrostátní orgány.

 

2. JCESA vykonává dozor na evropské úrovni nad finančními konglomeráty s cílem zajistit ve všech odvětvích i státech soulad s právními předpisy Evropské unie.

 

JCESA jedná prostřednictvím koordinátora, kterého jmenují příslušné vnitrostátní orgány za účelem doplňkového dozoru a který vystupuje i jménem JCESA.

 

3. Koordinátoři finančních konglomerátů v EU jsou na všeobecné a mezinárodní úrovni koordinováni JCESA.“

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 d (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 10 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d) V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Pro zajištění řádného doplňkového dozoru nad regulovanými podniky ve finančním konglomerátu je určen jediný koordinátor příslušný pro koordinaci a výkon doplňkového dozoru z řad příslušných orgánů dotčených členských států, včetně orgánů členského státu, ve kterém má sídlo smíšená finanční holdingová společnost. Na internetových stránkách JCESA se zveřejní, kdo byl tímto koordinátorem určen.“

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 e (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1e) V čl. 11 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„V zájmu usnadnění doplňkového dozoru a jeho vybudování na širokém právním základě zavedou koordinátor a jiné dotyčné příslušné orgány a v případě potřeby ostatní dotyčné příslušné orgány vzájemné koordinační dohody. Koordinační dohody mohou koordinátorovi svěřovat další úkoly a mohou upřesňovat postupy dotyčné příslušné orgány při rozhodování podle článků 3 a 4, čl. 5 odst. 4, článku 6, čl. 12 odst. 2 a článků 16 a 18 a pro spolupráci s ostatními příslušnými orgány. JCESA vypracuje pokyny pro tyto koordinační dohody.“

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 f (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1f) V čl. 12 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„1. Příslušné orgány pověřené dozorem nad regulovanými podniky ve finančním konglomerátu, [...] příslušný orgán určený koordinátorem pro tento finanční konglomerát a JCESA vzájemně úzce spolupracují. Aniž jsou dotčeny jejich odpovědnosti definované příslušnými sektorovými předpisy, poskytují si tyto orgány, bez ohledu na to, zda jsou usazeny ve stejném členském státě či nikoli, vzájemně veškeré informace užitečné nebo zásadní pro výkon dozorových úkolů druhého orgánu podle sektorových předpisů a této směrnice. K tomuto účelu příslušné orgány, [...] koordinátor a JCESA na požádání sdělují veškeré užitečné informace a z vlastního podnětu sdělují veškeré nezbytné informace.“

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 g (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1g) V čl. 12 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Příslušné orgány si mohou rovněž vyměňovat informace, které mohou být nutné pro plnění jejich úkolů, o regulovaných podnicích ve finančním konglomerátu v souladu se sektorovými předpisy s těmito orgány: centrální banky, Evropský systém centrálních bank, Evropská centrální banka a Evropský výbor pro systémová rizika.“

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 h (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Článek 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1h) Za článek 12 se vkládá článek, který zní:

 

„Článek 12a

 

Příslušné orgány spolupracují v případě potřeby pro účely této směrnice se JCESA.“

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 i (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Článek 12 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1i) Za článek 12a se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 12b

 

Příslušné orgány neprodleně poskytnou JCESA a dalším příslušným orgánům veškeré důležité a nezbytné informace, aby dostály svým povinnostem podle této směrnice.“

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 j (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 14 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1j) V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Členské státy zajistí, aby na jejich území neexistovaly žádné právní překážky, které by bránily fyzickým a právnickým osobám zahrnutým do doplňkového dozoru, bez ohledu na to, zda se jedná o regulované podniky či nikoli, vyměňovat si mezi sebou a se JCESA informace, které mohou být významné pro účely doplňkového dozoru.“

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 k (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 16 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1k) V článku 16 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Aniž je dotčen čl. 17 odst. 2, mohou JCESA a členské státy určit, jaká opatření mohou příslušné orgány přijmout ohledně smíšených finančních holdingových společností.“

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1 l (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 16 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1l) V článku 16 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Dotyčné příslušné orgány včetně koordinátora a JCESA ve vhodných případech koordinují své dozorové úkoly.“

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 2

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 18 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčeny sektorové předpisy, ověřují příslušné orgány v případě uvedeném v čl. 5 odst. 3, zda regulované podniky, jejichž mateřský podnik má sídlo mimo Společenství, podléhají dozoru ze strany příslušného orgánu třetí země, který je rovnocenný dozoru stanovenému touto směrnicí pro doplňkový dozor nad regulovanými podniky uvedenými v čl. 5 odst. 2. Ověření provádí příslušný orgán, který by byl koordinátorem, kdyby se měla použít kritéria stanovená v čl. 10 odst. 2, na žádost mateřského podniku nebo kteréhokoli z regulovaných podniků povolených ve Společenství nebo z vlastního podnětu. Tento příslušný orgán konzultuje ostatní dotyčné příslušné orgány a přihlíží ke všem použitelným pokynům, které jsou vypracovány prostřednictvím smíšeného výboru v souladu s čl. 21a odst. 2. Pro tento účel příslušný orgán konzultuje smíšený výbor před přijetím rozhodnutí.

Aniž jsou dotčeny sektorové předpisy, ověřují příslušné orgány v případě uvedeném v čl. 5 odst. 3, zda regulované podniky, jejichž mateřský podnik má sídlo mimo Unii, podléhají dozoru ze strany příslušného orgánu třetí země, který je rovnocenný dozoru stanovenému touto směrnicí pro doplňkový dozor nad regulovanými podniky uvedenými v čl. 5 odst. 2. Ověření provádí příslušný orgán, který by byl koordinátorem, kdyby se měla použít kritéria stanovená v čl. 10 odst. 2, na žádost mateřského podniku nebo kteréhokoli z regulovaných podniků povolených v Unii nebo z vlastního podnětu. Tento příslušný orgán konzultuje s ostatními dotyčnými příslušnými orgány a řídí se všemi použitelnými pokyny, které jsou vypracovány prostřednictvím JCESA v souladu s čl. 21a odst. 2. Pro tento účel příslušný orgán věc konzultuje se JCESA výbor před přijetím rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) V článku 18 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a. Pokud příslušný orgán odchylně od jiného příslušného orgánu rozhodne, že třetí země podléhá odpovídajícímu dohledu, JCESA může takové rozhodnutí zrušit, jestliže dané rozhodnutí odpovědného příslušného orgánu vycházelo z nesprávných předpokladů nebo pokud se poté, co bylo rozhodnutí vydáno, zmírnila přísnost norem dohledu v dané třetí zemi.“

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 19 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b) V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Aniž je dotčen čl. 218 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, Komise, jíž je nápomocen JCESA, Evropský výbor pro bankovnictví, Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Výbor pro finanční konglomeráty, posoudí výsledek jednání uvedených v odstavci 1 a výslednou situaci.“

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 3

Směrnice 2002/87/ES

Kapitola III – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

SVĚŘENÉ PRAVOMOCI A POSTUPY PROJEDNÁVÁNÍ VE VÝBORECH

PřenesenÉ pravomoci

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) V čl. 20 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„1. Komise přijímá prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci [...] úpravy, které je třeba učinit v této směrnici v těchto oblastech:

 

a) přesnější formulace definic uvedených v článku 2 s ohledem na pokrok na finančních trzích ve vztahu k uplatňování této směrnice;

 

b) přesnější formulace definic uvedených v článku 2 s cílem zajistit důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování této směrnice v Unii;

 

c) sladění terminologie a úprava definic ve směrnici v souladu s následnými akty Unie o regulovaných podnicích a jiných souvisejících otázkách;

 

d) přesnější definice metod výpočtu stanovených v příloze I beroucí v úvahu pokrok na finančních trzích a techniky finančního dohledu;

 

e) koordinace předpisů přijatých podle článků 7 a 8 a přílohy II za účelem podpory důsledné harmonizace a jednotného uplatňování v rámci Unie.

 

Návrhy aktů v přenesené pravomoci vypracuje JCESA.“

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 4

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 20 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V čl. 20 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

vypouští se

„Uvedená opatření nezahrnují určení podmínek uplatňování ustanovení, která jsou předmětem položek uvedených v článku 21a.“

 

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 21 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) V článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

2. „Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci podle čl. 20 odst. 1 se Komisi svěří na dobu neurčitou.“

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 4 b (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 21 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b) V článku 21 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a. Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu i Radě.“

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 4 c (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 21 – odst. 2 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c) V článku 21 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2b. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 21a a 21b.“

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 4 d (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 21 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d) V článku 21 se zrušuje odstavec 3.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 4 e (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 21 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4e) V článku 21 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. JCESA poskytuje obecné pokyny ohledně toho, zda je pravděpodobné, že ujednání o doplňkovém dozoru příslušných orgánů ve třetích zemích dosahují cílů doplňkového dozoru, jak jsou stanoveny v této směrnici, ve vztahu k regulovaným podnikům ve finančním konglomerátu, v jehož čele stojí podnik se sídlem mimo Unii. JCESA [...] tyto pokyny průběžně přezkoumává a přihlíží ke všem změnám doplňkového dozoru prováděného takovými příslušnými orgány.“

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Článek 21 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a) Za článek 21 se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 21a

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou zrušit přenesení pravomocí uvedené v čl. 20 odst. 1.

 

2. Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout o zrušení přenesení pravomocí, informuje druhou instituci a Komisi.

 

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 5 b (nový)

Směrnice 2002/87/ES

Článek 21 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b) Za článek 21a se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 21b

 

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament a Rada mohou vznést námitky proti aktu v přenesené pravomoci do čtyř měsíců od data oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku proti aktu v přenesené pravomoci, vstupuje tento akt v platnost v uvedený den. Pokud Evropský parlament nebo Rada námitku proti přijatému aktu v přenesené pravomoci vznesou, tento akt v platnost nevstoupí.

 

3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů v přenesené pravomoci, mohou Evropský parlament a Rada na základě žádosti Komise ve vhodných a náležitě odůvodněných případech rozhodnout postupem, kdy neexistují včasné námitky, o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 6

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 21a – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice, mohou evropské orgány dohledu v souladu s článkem 42 nařízení …/… [EBA], nařízení …/… [EIOPA] a nařízení …/… [ESMA] připravovat návrhy technických norem, a to s ohledem na:

1. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, vypracují evropské orgány dohledu v souladu s článkem 42 nařízení (ES) č. …/2010 [EBA], nařízení (ES) č. …/2010 [EIOPA] a nařízení (ES) č. …/2010 [ESMA] návrhy technických norem, a to s ohledem na:

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 6

Směrnice 2002/87/ES

Čl. 21a – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Smíšený výbor může poskytovat obecné pokyny ohledně toho, zda je pravděpodobné, že ujednání o doplňkovém dozoru příslušných orgánů ve třetích zemích dosahují cílů doplňkového dozoru, jak jsou stanoveny v této směrnici, ve vztahu k regulovaným podnikům ve finančním konglomerátu, v jehož čele stojí podnik se sídlem mimo Společenství.

2. JCESA poskytuje obecné pokyny ohledně toho, zda je pravděpodobné, že ujednání o doplňkovém dozoru příslušných orgánů ve třetích zemích dosahují cílů doplňkového dozoru, jak jsou stanoveny v této směrnici, ve vztahu k regulovaným podnikům ve finančním konglomerátu, v jehož čele stojí podnik se sídlem mimo Unii.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod -1 (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 1 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1) V článku 1 se bod 5 nahrazuje tímto:

 

„5. ‚Uznávanými tržními postupy‘ se rozumějí postupy, které se rozumně očekávají na jednom nebo více finančních trzích a jsou uznány příslušným orgánem na základě obecných zásad přijatých Komisí postupem platným pro akty v přenesené pravomoci […] podle článků 17, 17a a 17b.“

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 1 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a) V článku 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Aby se vzal v úvahu technický pokrok na finančních trzích a zajistila důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice v Unii, Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci opatření týkající se bodů 1, 2 a 3 tohoto článku. Tato opatření [...] se přijímají postupem platným pro akty v přenesené pravomoci podle článků 17, 17a a 17b.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 6 – odst. 10 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b) V čl. 6 odst. 10 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Tato opatření [...] se přijímají postupem platným pro akty v přenesené pravomoci podle článků 17, 17a a 17b.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod -1 c (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Článek 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1c) Článek 8 se nahrazuje tímto:

 

„Zákazy stanovené v této směrnici se nevztahují na obchodování s vlastními akciemi v rámci programů ‚zpětného odkupu‘ nebo za účelem stabilizace finančního nástroje, pokud toto obchodování probíhá v souladu s akty v přenesené pravomoci. Tato opatření [...] se přijímají postupem platným pro akty v přenesené pravomoci podle článků 17, 17a a 17b.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod -1 d (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 12 – odst. 2 – písm. h a až h d (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1d) V čl. 12 odst. 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

 

ha) zakázat dotyčný finanční nástroj;

 

hb) omezit velikost závazných příslibů koupit nebo prodat daný objem finančních aktiv;

 

hc) požadovat jako podmínku obchodování držení podkladových aktiv; a

 

hd) stanovit kvalitativní limity.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod -1 e (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 14 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1e) V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Postupem podle článků 17, 17a a 17b vypracuje Komise pro informaci seznam správních opatření a sankcí uvedených v odstavci 1. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vydá pokyny, na jejichž základě Komise seznam vypracuje.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod -1 f (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 14 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1f) V článku 14 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Členské státy zajistí, aby příslušný orgán mohl sdělit veřejnosti každé opatření nebo sankci, která bude uvalena za nedodržení opatření přijatých při provádění této směrnice, ledaže by toto sdělení vážně ohrozilo finanční trhy nebo způsobilo nepřiměřenou škodu zúčastněným osobám. Příslušné orgány současně oznamují veškerá přijatá opatření či sankce Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy doplní tuto informaci do příslušných záznamů vedených v příslušných evropských databázích registrovaných účastníků trhu.“

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod -1 g (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 16 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1g) V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Příslušné orgány spolupracují navzájem a s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, kdykoli je to nezbytné pro plnění jejich úkolů, přičemž využívají své pravomoci stanovené touto směrnicí nebo vnitrostátními právními předpisy. Každý příslušný orgán poskytuje pomoc příslušným orgánům ostatních členských států a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Zejména si vyměňují informace a spolupracují při vyšetřování.“

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 1

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 226 Smlouvy, může příslušný orgán, jehož žádosti o informace nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno nebo jehož žádost o informace byla zamítnuta, na toto nevyhovění upozornit Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/…, který může jednat v souladu s pravomocemi, které mu svěřuje uvedené nařízení.

Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, upozorní příslušný orgán, jehož žádosti o informace nebylo v přiměřené lhůtě vyhověno nebo jehož žádost o informace byla zamítnuta, na toto nevyhovění Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2010, který jedná v souladu s pravomocemi, které mu svěřuje uvedené nařízení.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) V článku 16 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. .../2010 může z vlastního podnětu požádat o jakékoli informace, které potřebuje pro účel uvedený v odstavci 1.“

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 2

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 226 Smlouvy, může příslušný orgán, jehož žádosti o zahájení vyšetřování nebo žádosti o povolení pro jeho zaměstnance, aby mohli doprovázet své protějšky v příslušných orgánech jiného členského státu, není vyhověno v přiměřené lhůtě nebo jehož žádost je zamítnuta, na toto nevyhovění upozornit Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, který může jednat v souladu s pravomocemi, které mu svěřuje nařízení …/… [ESMA].

Aniž je dotčen článek 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, upozorní příslušný orgán, jehož žádosti o zahájení vyšetřování nebo žádosti o povolení pro jeho zaměstnance, aby mohli doprovázet své protějšky v příslušných orgánech jiného členského státu, není vyhověno v přiměřené lhůtě nebo jehož žádost je zamítnuta, na toto nevyhovění Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, který jedná v souladu s pravomocemi, které mu svěřuje nařízení (ES) č. …/2010 [ESMA].

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 3 – pododstavec 1

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 16 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavců 2 a 4, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek týkajících se nakládání s žádostmi o výměnu informací a přeshraniční kontroly.

5. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavců 2 a 4, připraví Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy technických norem pro určení podmínek týkajících se nakládání s žádostmi o výměnu informací a přeshraniční kontroly.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 17 – odst. 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) V článku 17 se odstavec 2a nahrazuje tímto:

 

„2a. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 1, čl. 6 odst. 10, článku 8, čl. 14 odst. 2 a čl. 16 odst. 5 se Komisi svěří na dobu neurčitou.“

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 3 b (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 17 – odst. 2 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) V článku 17 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2aa. Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu i Radě.“

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 3 c (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 17 – odst. 2 a b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c) V článku 17 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2ab. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 17a a 17b.“

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 3 d (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Čl. 17 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3d) V článku 17 se zrušuje odstavec 3.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 3 e (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Článek 17 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3e) Za článek 17 se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 17a

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou zrušit přenesení pravomocí uvedené v článku 1, čl. 6 odst. 10, článku 8, čl. 14 odst. 2 a čl. 16 odst. 5.

 

2. Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout o zrušení přenesení pravomocí, informuje druhou instituci a Komisi.

 

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 3 f (nový)

Směrnice 2003/6/ES

Článek 17 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3f) Za článek 17a se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 17b

 

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament a Rada mohou vznést námitky proti aktu v přenesené pravomoci do čtyř měsíců od data oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku proti aktu v přenesené pravomoci, vstupuje tento akt v platnost v uvedený den. Pokud Evropský parlament nebo Rada námitku proti přijatému aktu v přenesené pravomoci vznesou, tento akt v platnost nevstoupí.

 

3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů v přenesené pravomoci, mohou Evropský parlament a Rada na základě žádosti Komise ve vhodných a náležitě odůvodněných případech rozhodnout postupem, kdy neexistují včasné námitky, o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod -1 (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1) V čl. 9 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

 

„a) instituce byla zapsána příslušným dozorovým orgánem ve vnitrostátním rejstříku nebo byla povolena; v případě přeshraničních činností uvedených v článku 20 se v rejstříku uvádějí také členské státy, ve kterých instituce působí; tyto informace jsou sděleny Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, který je zveřejní na svých internetových stránkách;“

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 9 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a) V článku 9 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

 

„5. V případě přeshraniční činnosti uvedené v článku 20 podléhají podmínky provozování instituce předchozímu povolení příslušnými orgány domovského členského státu. Při udělení tohoto povolení členské státy okamžitě informují Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.“

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování směrnice, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… připravuje návrhy technických norem, které se týkají informací poskytovaných příslušným orgánům. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

2. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování směrnice, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… připravuje návrhy technických norem, které se týkají informací poskytovaných příslušným orgánům. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 14 – odst. 4 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) V čl. 14 odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Každé rozhodnutí zakázat činnost instituce musí být přesně odůvodněno a oznámeno dané instituci. Musí být také oznámeno Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.“

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 1 b (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 15 – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b) V čl. 15 odst. 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„6. Za účelem další harmonizace pravidel výpočtu technických rezerv, která může být odůvodněná zejména u úrokových sazeb a dalších předpokladů ovlivňujících úroveň technických rezerv, vydá Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění každé dva roky nebo na žádost Komise či členského státu zprávu o situaci ohledně vývoje přeshraničních činností.“

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 1 c (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c) V článku 15 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„6a. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vypracuje návrhy technických norem, které se týkají výpočtu technických rezerv. Orgán uvedené návrhy technických norem a příslušné zprávy předloží Komisi do 1. června 2011.

 

Komise může návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci přijmout postupem podle článku 7 nařízení (ES) č. .../2010 [EIOPA].“

Odůvodnění

Cílem je dosáhnout lepší ochrany spotřebitelů, a podle čl. 15 odst. 6 směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (IORP) již existuje shoda v tom, že je třeba dále harmonizovat, konkrétně v oblasti výpočtu technických rezerv. Závazné technické normy budou mít mimořádný význam, neboť směrnice o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi harmonizuje odlišné vnitrostátní předpisy jen v malé míře.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 1 d (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 20 – odst. 10 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1d) V článku 20 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„10a. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vypracuje návrhy technických norem pro schvalovací a oznamovací postupy, metody výpočtu technických rezerv a postup informování a zveřejňování.

 

Komise může návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci přijmout postupem podle článku 7 nařízení (ES) č. .../2010 [EIOPA].“

Odůvodnění

V čl. 15 odst. 6 směrnice o penzijních fondech je ve smyslu ochrany spotřebitele před důsledky přeshraniční arbitráže v oblasti dohledu již výslovně stanoven cíl další harmonizace metod zjišťování technických rezerv. Vzhledem k tomu, že směrnice o penzijních fondech dosud obsahuje pouze minimálně harmonizovaná ustanovení, jsou v této oblasti společné technické normy zvlášť důležité.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 2

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 20 – odst. 11 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění připravuje návrhy technických norem, které pro každý členský stát uvádějí ustanovení obezřetnostní povahy relevantní pro oblast plánů zaměstnaneckého penzijního pojištění, na něž se nevztahuje odkaz na vnitrostátní sociální a pracovně právní předpisy v odstavci 1. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

11. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění připravuje návrhy technických norem, které se týkají výpočtu technických rezerv, a vypracovává zprávy, které pro každý členský stát uvádějí jiná ustanovení obezřetnostní povahy relevantní pro oblast plánů zaměstnaneckého penzijního pojištění, na něž se nevztahuje odkaz na vnitrostátní sociální a pracovně právní předpisy v odstavci 1. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014 a příslušné zprávy do 1. června 2011.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 21 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) Název článku 21 se nahrazuje tímto:

 

„Spolupráce mezi členskými státy, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Komisí“

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 21 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b) V článku 21 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„Členské státy ve spolupráci s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění vhodným způsobem zajistí důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování této směrnice uplatňováním jednotných technických norem, které se týkají postupů povolování, oznamování, pravidel pro výpočet technických rezerv, poskytování informací a jejich zveřejňování, pravidelnými výměnami a informací a zkušeností [...] a užší spoluprací, čímž budou předcházet narušování hospodářské soutěže a vytvářet podmínky potřebné pro hladké přeshraniční účastenství a převoditelnost anuitních pohledávek.“

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 2 c (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 21 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c) V článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a příslušné orgány členských států navzájem úzce spolupracují, aby se usnadnil dohled nad všemi činnostmi institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a v případě potřeby pro účely této směrnice.

 

Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a dalším příslušným orgánům veškeré důležité a nezbytné informace, aby dostály svým povinnostem podle této směrnice.“

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 2 d (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 21 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d) V článku 21 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Každý členský stát informuje Komisi a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění o hlavních obtížích, které se vyskytnou při uplatňování této směrnice.

 

Komise, Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a příslušné orgány členských států prošetří tyto obtíže co nejdříve, aby nalezly vhodné řešení.“

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 4 – bod 2 e (nový)

Směrnice 2003/41/ES

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2e) V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Členské státy sdělí Komisi a Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.“

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1) V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3a. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b opatření týkající se úpravy limitů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. h) a j).

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   84

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 2 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a) V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b definice uvedené v odstavci 1, včetně úpravy hodnot používaných pro definování malých a středních podniků, s přihlédnutím k právním předpisům a doporučením Unie i k hospodářskému vývoji.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 4 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b) V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. „ Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b opatření týkající se odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 písm. c) a d), zejména ve vztahu k objasnění pojmu rovnocennosti.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 c (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1c) V článku 4 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3a. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vypracovat návrhy technických norem po určení podmínek uplatňování výjimek týkajících odst. 1 písm. a), odst. 1 písm. d), odst. 1 písm. e), odst. 2 písm.a), odst. 2 písm. b), odst. 2 písm. e), odst. 2 písm. f), odst. 2 písm. g), odst. 2 písm. h), zejména ve vztahu k objasnění pojmu rovnocennosti.

 

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v tomto odstavci postupem podle článku 7 nařízení (ES) č. …/2010 [ESMA].“

Pozměňovací návrh   87

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 d (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 5 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1d) V článku 5 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

 

„5. „ Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b opatření týkající se úpravy prospektu nebo základního prospektu a dodatků.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   88

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 e (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1e) V článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„5a. Pro dosažení cílů této směrnice Komise rovněž stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 24, 24a a 24b opatření, která určí:

 

a) přesný obsah a konkrétní formu dokumentu s hlavními údaji, který je uveden v odstavcích 2 a 3;

 

b) přesný obsah a konkrétní formu dokumentu s hlavními údaji s ohledem na:

 

i) strukturované cenné papíry a základní prospekty,

 

ii) akcie, a

 

iii) dluhopisy.

 

Tyto akty v přenesené pravomoci budou přijaty do …*.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

 

____________

Úř. věst. prosím vložte datum: 18 měsíců od vstupu této směrnice v platnost.“

Pozměňovací návrh   89

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 f (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 6 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1f) V článku 6 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

2a. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může vypracovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odpovědnosti z prospektu.

 

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení (ES) č. …2010 [ESMA].“

Odůvodnění

Příslušné orgány uplatňují odlišné postupy a mohly by požadovat, aby odpovědnost nesl emitent a předkladatel nabídky, nebo v závislosti na konkrétní věci jeden z nich. Vytváří to nejistotu ohledně odpovědnosti za prospekt, a to zejména v případě, že je prospekt používán v jiném členském státě. Tuto otázku je třeba upřesnit.

Pozměňovací návrh   90

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 g (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 7 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1g) V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. „ Komise postupem podle článků 24, 24a a 24b přijme podrobné akty v přenesené pravomoci týkající se zvláštních údajů, které musí být uvedeny v prospektu, aby se předešlo opakování údajů v případě, že je prospekt složen ze samostatných dokumentů. První soubor aktů v přenesené pravomoci bude přijat do 1. července 2004.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   91

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 h (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1h) V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Akty v přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 vycházejí ze standardů v oblasti finančních a nefinančních informací, které stanoví mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry, zejména MOKCP, a ze směrných příloh této směrnice.“

Pozměňovací návrh   92

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod -1 i (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 8 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1i) V článku 8 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b opatření týkající se odstavce 2.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   93

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 1

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavce 2 a byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování prováděcích opatření přijatých Komisí podle odstavce 4. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavce 2 a byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování aktů v přenesené pravomoci přijatých Komisí podle odstavce 4. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem pro prováděcí akty v souladu s článkem 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   94

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 1 a (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 11 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a) V článku 11 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b opatření týkající se údajů začleňovaných ve formě odkazu.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   95

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 2 – písm. b a (nové)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 13 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) V článku 13 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

 

„7. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b opatření týkající se podmínek, za nichž lze lhůty upravit.

Pozměňovací návrh   96

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 14 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Jakmile je prospekt schválen, uloží jej emitent, předkladatel nabídky nebo osoba, která žádá o přijetí k obchodování na regulovaném trhu, u příslušného orgánu domovského členského státu a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a zveřejní jej co nejdříve, v každém případě přiměřenou dobu před veřejnou nabídkou dotyčných cenných papírů nebo jejich přijetím k obchodování, nejpozději na počátku této nabídky či obchodování. Kromě toho v případě počáteční veřejné nabídky třídy akcií dosud nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu, která má být poprvé přijata k obchodování, bude prospekt k dispozici nejméně šest pracovních dnů před koncem nabídky.“

Pozměňovací návrh   97

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 14 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) V článku 14 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

 

„8. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b opatření týkající se odstavců 1, 2, 3 a 4. První soubor aktů v přenesené pravomoci bude přijat do 1. července 2004.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   98

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 3 b (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 15 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) V článku 15 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

 

„7. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b opatření týkající se šíření inzerátů oznamujících záměr veřejně nabídnout cenné papíry nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu, zejména předtím, nežli byl prospekt zpřístupněn veřejnosti nebo zahájeno upisování, a prováděcí opatření k odstavci 4. Komise přijme první soubor aktů v přenesené pravomoci do 1. července 2004.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   99

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 4

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku a aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování povinnosti poskytovat dodatek k prospektu v případě významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo nepřesnosti týkající se údajů uvedených v prospektu. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

3. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku a aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy stanoví, co je považováno za významnou novou skutečnost, podstatnou chybu nebo nepřesnost podle odstavce 1, a připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování povinnosti poskytovat dodatek k prospektu, včetně postupu jejího uplatňování. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   100

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 5

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 17 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen článek 23, jestliže se veřejná nabídka nebo přijetí k obchodování na regulovaném trhu provádí v jednom členském státě nebo více členských státech nebo v členském státě jiném nežli domovském členském státu, je prospekt schválený domovským členským státem s veškerými dodatky platný pro veřejnou nabídku nebo přijetí k obchodování v jakémkoli počtu hostitelských členských států za předpokladu, že Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušný orgán každého hostitelského členského státu obdrží oznámení v souladu s článkem 18. Příslušné orgány hostitelských členských států neprovádějí žádné schvalovací nebo správní řízení týkající se prospektů.

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   101

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a) V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Pokud existují významné nové skutečnosti, podstatné chyby nebo nepřesnosti uvedené v článku 16, které vyvstaly po schválení prospektu, požaduje příslušný orgán domovského členského státu zveřejnění dodatku, který musí být schválen podle čl. 13 odst. 1. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušný orgán hostitelského členského státu může příslušný orgán domovského členského státu upozornit na potřebu nových údajů.“

Pozměňovací návrh   102

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 6

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 18 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice a aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k postupu oznamování osvědčení o schválení, kopií prospektů, překladu souhrnu a jakéhokoli dodatku prospektu.

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování této směrnice a aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k postupu oznamování osvědčení o schválení, kopií prospektů, překladu souhrnu a jakéhokoli dodatku prospektu.

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem pro prováděcí akty podle článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   103

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 6 a (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 20 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a) V článku 20 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 24, 24a a 24b opatření s cílem určit obecná kritéria rovnocennosti na základě požadavků stanovených v článcích 5 a 7.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

 

Na základě těchto kritérií Komise může v souladu s články 24, 24a a 24b vyhlásit, že třetí země na základě svého vnitrostátního práva nebo zvyklostí nebo postupů založených na mezinárodních standardech, které vypracovaly mezinárodní organizace, včetně standardů MOKCP pro zveřejňování, zajišťuje, že prospekty sestavené v tomto státě odpovídají požadavkům této směrnice.“

Pozměňovací návrh   104

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 6 b (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 21 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b) V článku 21 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a. Příslušné orgány spolupracují v případě potřeby pro účely této směrnice s Evropským výborem pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   105

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 6 c (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 21 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6c) V článku 21 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1b. Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a dalším příslušným orgánům veškeré důležité a nezbytné informace, aby dostály svým povinnostem podle této směrnice.“

Pozměňovací návrh   106

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 7 a (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 21. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a) V čl. 21 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Kontroly na místě podle písmene d) lze provádět ve spolupráci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   107

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 – písm. a

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 22 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům ve výměně důvěrných informací či v předávání důvěrných informací Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nebo Evropskému výboru pro systémová rizika. Informace vyměněné mezi příslušnými orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy nebo Evropským výborem pro systémová rizika podléhají povinnosti zachování profesního tajemství, která platí pro osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané u příslušných orgánů, které informace získají.

3. Odstavec 1 nebrání příslušným orgánům ve výměně důvěrných informací či v předávání důvěrných informací Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nebo Evropskému výboru pro systémová rizika, s výhradou omezení, která se týkají informací o konkrétních firmách a o působení na třetí země, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. .../2010 [ESMA] a nařízení (ES) č. .../2010 [ESRB]. Informace vyměněné mezi příslušnými orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy nebo Evropským výborem pro systémová rizika podléhají povinnosti zachování profesního tajemství, která platí pro osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané u příslušných orgánů, které informace získají.

Pozměňovací návrh   108

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 – písm. b

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 22 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavce 2 a byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy může připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, včetně vypracovávání standardních formulářů či šablon pro takovou spolupráci a výměnu informací.

4. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavce 2 a byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, včetně vypracovávání standardních formulářů či šablon pro takovou spolupráci a výměnu informací.

Pozměňovací návrh   109

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 a (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 23 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a) V článku 23 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu nebo z důvodu toho, že se tato opatření projeví jako nedostatečná, emitent nebo finanční instituce pověřená veřejnou nabídkou nadále porušují použitelná právní nebo správní předpisy, přijme příslušný orgán hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu domovského členského státu veškerá vhodná opatření k ochraně investorů. Komise a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy jsou o takových opatřeních při nejbližší příležitosti informovány.“

Pozměňovací návrh   110

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 b (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Kapitola III – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b) Název kapitoly VII se nahrazuje tímto:

 

Přenesené pravomoci a prováděcí opatření

Pozměňovací návrh   111

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 c (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 24 – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8c) Název článku 24 se nahrazuje tímto:

 

Přenesení pravomocí a postup projednávání ve výborech

Pozměňovací návrh   112

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 d (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 24 – odst. 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8d) V článku 24 se odstavec 2a nahrazuje tímto:

 

„2a. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 1 odst. 3 písm. a), v čl. 2 odst. 4, v čl. 4 odst. 3, v čl. 5 odst. 5, v čl. 5 odst. 5a,v čl. 7 odst. 1, v čl. 7 odst. 3, v čl. 8 odst. 4, v čl. 11 odst. 3, v čl. 13 odst. 7, v čl. 14 odst. 8, v čl. 15 odst. 7 a v čl. 20 odst. 3 se Komisi svěří na dobu neurčitou.“

Pozměňovací návrh   113

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 e (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 24 – odst. 2 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8e) V článku 24 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2aa. Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu i Radě.“

Pozměňovací návrh   114

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 f (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 24 – odst. 2 a b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8f) V článku 24 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2ab. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 24a a 24b.“

Pozměňovací návrh   115

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 g (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Čl. 24 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8g) V článku 24 se zrušuje odstavec 3.

Pozměňovací návrh   116

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 h (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Článek 24 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8h) Za článek 24 se vkládá článek, který zní:

 

„Článek 24a

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou zrušit přenesení pravomocí uvedené v v čl. 1 odst. 3 písm. a), v čl. 2 odst. 4, v čl. 4 odst. 3, v čl. 5 odst. 5, v čl. 5 odst. 5a,v čl. 7 odst. 1, v čl. 7 odst. 3, v čl. 8 odst. 4, v čl. 11 odst. 3, v čl. 13 odst. 7, v čl. 14 odst. 8, v čl. 15 odst. 7 a v čl. 20 odst. 3.

 

2. Orgán, který zahájil vnitřní postup vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení pravomocí, informuje druhý orgán a Komisi.

 

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

Pozměňovací návrh   117

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 5 – bod 8 i (nový)

Směrnice 2003/71/ES

Článek 24 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8i) Za článek 24a se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 24b

 

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament a Rada mohou vznést námitky proti aktu v přenesené pravomoci do čtyř měsíců od data oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku proti aktu v přenesené pravomoci, vstupuje tento akt v platnost v uvedený den. Pokud Evropský parlament nebo Rada námitku proti přijatému aktu v přenesené pravomoci vznesou , tento akt v platnost nevstoupí.

 

3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů v přenesené pravomoci, mohou Evropský parlament a Rada na základě žádosti Komise ve vhodných a náležitě odůvodněných případech rozhodnout postupem, kdy neexistují včasné námitky, o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   118

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod -1 (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1) V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, vymezí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b ve věci výjimek uvedených v písmenech c), i) a k) kritéria k určení toho, kdy má být činnost považována na úrovni skupiny za doplňkovou k hlavní činnosti, i určení toho, kdy je činnost prováděna příležitostně.

 

[...]

 

Návrh aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   119

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 4 – odst. 1 – bod 2 – pododstavec 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a) V čl. 4 odst. 1 se návětí bodu 2 druhého pododstavce nahrazuje tímto:

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy určí:“

Pozměňovací návrh   120

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b) V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vypracovává návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k jednotlivým prvkům definic uvedených v odstavci 1 tohoto článku a rovněž různým prvkům definic uvedených v článku 2 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006 ze dne 10. srpna 2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice1, a článku 2 směrnice Komise 2006/73/ES ze dne 10. srpna 2006, kterou se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice2. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise tyto návrhy technických norem přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článků 64, 64a, 64b.“

Pozměňovací návrh   121

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 1

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 5 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří rejstřík všech investičních podniků. Rejstřík je veřejně přístupný a obsahuje údaje o službách nebo činnostech, pro něž má investiční podnik povolení. Rejstřík se pravidelně aktualizuje.

3. Členské státy zaregistrují všechny investiční podniky, které v jejich působnosti poskytují služby nebo vykonávají činnost. Rejstřík je veřejně přístupný a obsahuje údaje o službách nebo činnostech, pro něž má investiční podnik povolení. Rejstřík se pravidelně aktualizuje. Každé vydané povolení musí být oznámeno Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… vytvoří seznam všech investičních podniků ve Společenství. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uvedený seznam zveřejňuje a aktualizuje jej.“

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vytvoří seznam všech investičních podniků v Unii. Seznam obsahuje údaje o službách nebo činnostech, pro něž má investiční podnik povolení, a je pravidelně aktualizován. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy je veřejně přístupný a seznam bude zveřejněn na jeho internetových stránkách.

 

Pokud příslušný orgán v souladu s čl. 8 písm. b) až d) povolení odejme, informace o tomto odejmutí se v rejstříku zveřejní po dobu pěti let.

Pozměňovací návrh   122

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 2

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby se zajistilo jednotné uplatňování tohoto článku a článku 7, čl. 9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 12, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování požadavků a postupů pro takové povolení, jak je stanoveno v tomto článku a v článku 7, čl. 9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 až 2 a článku 12.

4. Aby se zajistila důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku a čl. 5 odst. 4, čl. 9 odst. 2 až 4, čl. 10 odst. 1 a 2 a článku 12, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro:

 

a) stanovení požadavků na sídlo podle čl. 5 odst. 4;

 

b) vymezení informací, které mají být příslušným orgánům poskytnuty v souladu s čl. 7 odst. 2;

 

c) vymezení informací a vypracování standardních formulářů, šablon a postupů pro potřeby oznámení podle čl. 9 odst. 2;

 

d) stanovení požadavků a kritérií v souladu s čl. 9 odst. 2 až 4 a čl. 10 odst. 1 a 2; a

 

e) stanovení požadavků na počáteční kapitál v souladu s článkem 12.

 

Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

Pozměňovací návrh   123

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) V článku 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Každé odejmutí povolení se oznamuje Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   124

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 10a – odst. 8 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k seznamu informací požadovaných pro posouzení nabytí uvedeného v odstavci 1 a podmínek konzultačního procesu příslušných orgánů podle čl. 10 odst. 4. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

8. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k seznamu informací požadovaných pro posouzení nabytí uvedeného v odstavci 1, kritérií pro nesouhlas s nabytím podle odstavce 4 a podmínek konzultačního procesu příslušných orgánů podle čl. 10 odst. 4. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   125

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 10 b – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) V čl. 10b odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Aby byl zohledněn [...] vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, přijme Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b opatření, která upraví kritéria v prvním pododstavci tohoto odstavce.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   126

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 b (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 13 – odst. 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) V článku 13 se odstavec 10 nahrazuje tímto:

 

„10. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování této směrnice, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 2 až 8 tohoto článku a čl. 18 odst. 1 a 2 této směrnice a článků 7 a 8 nařízení Komise (ES) č. 1287/2006/ES a také článků 16 až 20 a článku 51 směrnice Komise 2006/73/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   127

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 c (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c) V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Členské státy uvědomí Komisi a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o veškerých potížích obecné povahy, s nimiž se jejich investiční podniky potýkají při svém usazování nebo poskytování investičních služeb nebo provádění investičních činností ve třetích zemích.“

Pozměňovací návrh   128

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 d (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 15 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3d) V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Pokud Komise na základě informací, které jí byly předány podle odstavce 1, shledá, že určitá třetí země neumožňuje investičním podnikům z Unie účinný přístup na trh srovnatelný s přístupem, který Unie umožňuje investičním podnikům dotyčné třetí země, předloží Radě na základě pokynů vydaných Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy návrhy, aby jí bylo uděleno odpovídající zmocnění pro jednání za účelem získání srovnatelných podmínek hospodářské soutěže pro investiční podniky z Unie. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.

 

Návrhy se neprodleně zasílají pro informaci Evropskému parlamentu.“

Pozměňovací návrh   129

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 e (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3e) V čl. 15 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

Za okolností popsaných v prvním pododstavci může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b kdykoli a současně se zahájením jednání rozhodnout, že příslušné orgány členských států musí omezit nebo pozastavit svá rozhodnutí o stávajících nebo budoucích žádostech o povolení a o nabývání majetkových účastí přímými nebo nepřímými mateřskými podniky podléhajícími právním předpisům dotyčné třetí země. Tato omezení nebo pozastavení se nesmějí vztahovat na zakládání dceřiných podniků investičními podniky, které mají řádné povolení v Unii, nebo jejich dceřinými společnostmi ani na nabývání majetkových účastí takovými podniky nebo dceřinými společnostmi v investičních podnicích z Unie. Trvání těchto opatření nesmí přesáhnout dobu tří měsíců.“

Pozměňovací návrh   130

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 f (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3f) V čl. 15 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Před koncem tříměsíčního období uvedeného ve druhém pododstavci a s ohledem na výsledky jednání může Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b rozhodnout o prodloužení platnosti těchto opatření.“

Pozměňovací návrh   131

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 g (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 16 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3g) V čl. 16 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vypracuje pokyny pro metody sledování uvedené v tomto článku.“

Pozměňovací návrh   132

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 h (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3h) V čl. 18 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

3. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavců 1 a 2, Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b:“

Pozměňovací návrh   133

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 i (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3i) V čl. 18 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   134

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 j (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 19 – odst. 6 – odrážka 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3j) V čl. 19 odst. 6 se první odrážka nahrazuje tímto:

 

„– výše uvedené služby se týkají akcií přijatých k obchodování na regulovaném trhu nebo na rovnocenném trhu třetí země, nástrojů peněžního trhu, dluhopisů nebo jiných forem dluhových cenných papírů (kromě dluhopisů nebo cenných papírů zahrnujících derivátový nástroj), SKIPCP a jiných nekomplexních finančních nástrojů. Trh třetí země se považuje za rovnocenný regulovanému trhu, pokud splňuje požadavky rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě III. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní na svých internetových stránkách seznam trhů, které jsou považovány za rovnocenné. Tento seznam se pravidelně aktualizuje,“

Pozměňovací návrh   135

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 k (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 19 – odst. 10 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3k) V čl. 19 odst. 10 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„10. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla nezbytná ochrana investorů, důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 1 až 8 tohoto článku a také článků 35 až 39 směrnice Komise 2006/73/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   136

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 l (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 21 – odst. 6 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3l) V čl. 21 odst. 6 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„6. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna nezbytná ochrana pro investory, spravedlivé a řádné fungování trhů, důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 1 až 5 tohoto článku a také článků 44 až 46 směrnice Komise 2006/73/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   137

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 m (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 22 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3m) V čl. 22 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„3. Aby bylo zajištěno, aby opatření na ochranu investorů a pro spravedlivé a řádné fungování trhů zohledňovala technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 1 a 2 tohoto článku a také článku 31 nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   138

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 n (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3n) V čl. 23 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Členské státy, které rozhodnou, že investičním podnikům povolí využívat smluvní zástupce, zasílají systematicky aktualizovaný seznam všech smluvních zástupců Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Evropský orgán vytvoří veřejný rejstřík všech smluvních zástupců působících v Unii, který bude pravidelně aktualizován a veřejnost si v něm bude moci bezplatně vyhledávat informace na internetu.“

Pozměňovací návrh   139

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 o (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3o) V čl. 23 odst. 3 se pátý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Rejstřík se pravidelně aktualizuje. Je zveřejněn na internetu a je veřejně přístupný.

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy vytvoří seznam všech jmenovaných smluvních zástupců investičních podniků z celé Unie. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní tento seznam na svých internetových stránkách a aktualizuje jej.“

Pozměňovací návrh   140

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 p (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 24 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3p) V čl. 24 odst. 5 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„5. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavců 2, 3 a 4 s ohledem na měnící se tržní praxi a k usnadnění účinného fungování jednotného trhu, Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b vymezí:“

Pozměňovací návrh   141

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 q (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 24 – odst. 5 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3q) V čl. 24 odst. 5 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   142

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 r (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 25 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3r) V článku 25 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Aniž je dotčeno rozdělení odpovědnosti za kontrolu dodržování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu), zajistí Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a členské státy přijetí vhodných opatření umožňujících příslušnému orgánu sledovat činnosti investičních podniků k zajištění toho, aby jednaly čestně, spravedlivě, profesionálně a způsobem podporujícím integritu trhu.“

Pozměňovací návrh   143

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 s (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 25 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3s) V článku 25 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Členské státy vyžadují, aby investiční podniky uchovávaly nejméně po dobu pěti let pro Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušný orgán příslušné údaje týkající se všech transakcí s finančními nástroji, které provedly na vlastní účet nebo jménem klienta. V případě transakcí provedených jménem klientů obsahují záznamy všechny informace o totožnosti klienta a informace požadované podle směrnice Rady 91/308/EHS ze dne 10. června 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz.“

Pozměňovací návrh   144

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 t (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 25 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3u) V článku 25 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

 

„7. „ K zajištění toho, že opatření na ochranu integrity trhu budou upravována způsobem zohledňujícím technický vývoj na finančních trzích, a k zajištění důsledné harmonizace a jednotného uplatňování odstavců 1 až 5 Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b vymezí metody a opatření pro ohlašování finančních transakcí, formu a obsah těchto hlášení a kritéria pro vymezení relevantního trhu v souladu s odstavcem 3.

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   145

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 u (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 27 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3v) V článku 27 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Orgán příslušný pro trh nejrelevantnější z hlediska likvidity ve smyslu článku 25 stanoví nejméně jednou ročně na základě aritmetického průměru hodnot příkazů provedených na trhu pro danou akcii třídu akcií, ke které daná akcie přísluší. Tyto informace se zpřístupňují všem účastníkům trhu a předávají se Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zveřejní tyto informace na svých internetových stránkách.“

Pozměňovací návrh   146

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 v (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3w) V čl. 27 odst. 7 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„7. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 1 až 6 tohoto článku a také článků 21 až 26 nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   147

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 w (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3x) V čl. 28 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„3. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 tohoto článku a také článků 27 až 30 a článků 32 až 34 nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   148

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 x (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 29 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3y) V čl. 29 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„3. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 tohoto článku a také článků 17 až 20, článků 29 až 30 a článků 32 až 34 nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   149

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 y (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 30 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3z) V čl. 30 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„3. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 tohoto článku a také článků 27 až 30 a článků 32 až 34 nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   150

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 3 z (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 31 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3aa) V čl. 31 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Pokud investiční podnik hodlá využívat smluvní zástupce, sdělí příslušný orgán domovského členského státu investičního podniku na žádost příslušného orgánu hostitelského členského státu a v přiměřené lhůtě totožnost smluvních zástupců, které hodlá investiční podnik v tomto členském státě využívat. Hostitelský členský stát může tyto informace zveřejnit a předá je Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   151

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 4

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 31 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku a byl vytvořen jednotný postup ohlášení, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k povinnosti ohlašovat informace v souladu s odstavci 2 a 4 a k procesu předávání těchto informací podle odstavců 3 a 6, včetně vypracovávání standardních formulářů a šablon.

7. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku a byl vytvořen jednotný postup ohlášení, připravuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k povinnosti ohlašovat informace v souladu s odstavci 2 a 4 a k procesu předávání těchto informací podle odstavců 3 a 6, včetně vypracovávání standardních formulářů a šablon.

Pozměňovací návrh   152

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 32 – odst. 10 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku a byl vytvořen jednotný postup uvědomení, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k povinnosti uvědomovat o informacích v souladu s odstavci 2 a 4 a k procesu předávání těchto informací podle odstavce 3, včetně vypracovávání standardních formulářů a šablon.

10. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku a byl vytvořen jednotný postup oznamování, připravuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k povinnosti uvědomovat o informacích v souladu s odstavci 2 a 4 a k procesu předávání těchto informací podle odstavce 3, včetně vypracovávání standardních formulářů a šablon.

Pozměňovací návrh   153

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5 a (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 36 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a) V článku 36 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„5a. Každé odejmutí povolení se oznamuje Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   154

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5 b (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 39 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b) V článku 39 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„1a. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování písmene d). Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení (ES) č. …/2010 [ESMA].“

Odůvodnění

Technickými normami, které vypracuje ESMA, by se mělo usnadnit jednotné uplatňování směrnice o trzích finančních nástrojů s cílem dosáhnout rovných podmínek.

Pozměňovací návrh   155

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5 c (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 40 – odst. 6 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c) V čl. 40 odst. 6 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„6. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavců 1 a 5, Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b:“

Pozměňovací návrh   156

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5 d (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 40 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5d) V čl. 40 odst. 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   157

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5 e (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 41 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5e) V článku 41 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Příslušný orgán, který požaduje pozastavení obchodování s finančním nástrojem nebo stažení finančního nástroje z obchodování na jednom nebo více regulovaných trzích, své rozhodnutí ihned zveřejní a uvědomí o něm Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány ostatních členských států. S výjimkou případů, kdy by to mohlo způsobit závažnou škodu zájmům investorů nebo řádnému fungování trhu, požádají příslušné orgány ostatních členských států o pozastavení obchodování s tímto finančním nástrojem nebo stažení tohoto finančního nástroje z obchodování na regulovaných trzích a MTF, jež jsou provozovány pod jejich dohledem.“

Pozměňovací návrh   158

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5 f (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 42 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5f) V čl. 42 odst. 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Regulovaný trh sdělí příslušnému orgánu svého domovského členského státu a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, ve kterém členském státě hodlá takové systémy vytvořit. Příslušný orgán domovského členského státu tuto informaci sdělí do jednoho měsíce členskému státu, ve kterém daný regulovaný trh hodlá takové systémy vytvořit.“

Pozměňovací návrh   159

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5 g (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 42 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5g) V článku 42 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„7a. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavce 1. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [ESMA]."

Odůvodnění

Technickými normami, které vypracuje ESMA, by se mělo usnadnit jednotné uplatňování směrnice o trzích finančních nástrojů s cílem dosáhnout rovných podmínek.

Pozměňovací návrh   160

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5 h (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 44 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5h) V čl. 44 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„3. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 tohoto článku a také článků 17 až 20, článků 29 až 30 a článků 32 až 34 nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   161

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 5 i (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 45 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5i) V čl. 45 odst. 3 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„3. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování odstavců 1 až 2 tohoto článku a také článků 27 až 30 a článků 32 až 34 nařízení Komise 2006/1287/ES. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2015.

 

Komise může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b přijmout technické normy uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   162

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 7 a (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 51 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a) V článku 51 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a. Členské státy informují Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o správních opatřeních a sankcích stanovených v souladu s odstavci 1 a 2.“

Pozměňovací návrh   163

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 8 a (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 54 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a) V článku 54 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„5a. Tento článek nebrání příslušným orgánům ve výměně důvěrných informací či v předávání důvěrných informací Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy nebo Evropskému výboru pro systémová rizika. Informace vyměněné mezi příslušnými orgány a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy nebo Evropským výborem pro systémová rizika podléhají povinnosti zachování profesního tajemství, která platí pro osoby zaměstnané nebo dříve zaměstnané u příslušných orgánů, které informace získají.“

Pozměňovací návrh   164

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 8 b (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 56 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b) V článku 56 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

 

„1. Příslušné orgány různých členských států spolupracují vzájemně a s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, kdykoli je to nezbytné pro účely plnění jejich úkolů podle této směrnice, a využívají své pravomoci stanovené v této směrnici nebo ve vnitrostátním právu.

 

Každý příslušný orgán poskytuje pomoc příslušným orgánům ostatních členských států a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy. Zejména si vyměňují informace a spolupracují při vyšetřování nebo činnostech dohledu.

 

K usnadnění a urychlení spolupráce, a zejména výměny informací, určí členské státy jediný příslušný orgán jako kontaktní místo pro účely této směrnice. Členské státy sdělí Komisi, Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a ostatním členským státům názvy orgánů, které určí k přijímání žádostí o výměnu informací nebo o spolupráci podle tohoto odstavce.“

Pozměňovací návrh   165

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 8 c (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 56 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8c) V článku 56 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„Pokud má příslušný orgán závažné důvody se domnívat, že subjekty, které nespadají pod jeho dohled, na území jiného členského státu jednají nebo jednaly v rozporu s touto směrnicí, informuje o tom co nejkonkrétněji příslušný orgán jiného členského státu a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Tento orgán přijme příslušná opatření. Vyrozumí rovněž informující příslušný orgán a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o výsledku opatření a v rámci možností o významném vývoji, k němuž došlo v mezidobí. Tímto odstavcem není dotčena příslušnost příslušného orgánu, který informace předal.“

Pozměňovací návrh   166

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 8 d (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 56 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8d) V článku 56 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

 

„5. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavců 1 a 2, vymezí Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 64, 64a a 64b podobu spolupráce příslušných orgánů a stanoví kritéria, podle nichž by bylo možné považovat činnost regulovaného trhu v hostitelském členském státě za činnost se značným významem pro fungování trhů cenných papírů, a stanoví ochranu investorů v tomto hostitelském členském státě [...].“

Pozměňovací návrh   167

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 8 e (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 56. – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8e) V čl. 56 odst. 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   168

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 9

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 56 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavců 1 a 2, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k povinnosti příslušných orgánů spolupracovat podle článku 1 a k obsahu dohod o spolupráci podle odstavce 2, včetně vypracovávání standardních formulářů a šablon.

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavců 1 a 2, připravuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se k povinnosti příslušných orgánů spolupracovat podle článku 1 a k obsahu dohod o spolupráci podle odstavce 2, včetně vypracovávání standardních formulářů a šablon.

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem pro prováděcí akty podle článku 291 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh   169

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 10 – písm. a

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 57 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Dosavadní znění se označuje jako odstavec 1.

a) V článku 57 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy nebo příslušný orgán jednoho členského státu může požádat o spolupráci příslušného orgánu jiného členského státu při dohledu nebo kontrole na místě nebo vyšetřování. U investičních podniků, které jsou dálkovými členy regulovaného trhu, se může příslušný orgán regulovaného trhu rozhodnout je oslovit přímo, a v tom případě o tom uvědomí příslušný orgán domovského členského státu dálkového člena.“

Pozměňovací návrh   170

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 10 – písm. b

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 57 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavce 1, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování povinnosti příslušných orgánů spolupracovat při dohledu, kontrole na místě a vyšetřování.

2. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavce 1, připravuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování povinnosti příslušných orgánů spolupracovat při dohledu, kontrole na místě a vyšetřování.

Pozměňovací návrh   171

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 11 – písm. -a (nové)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 58 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) V článku 58 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a. Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a dalším příslušným orgánům veškeré důležité a nezbytné informace, aby dostály svým povinnostem podle této směrnice.“

Pozměňovací návrh   172

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 11 – písm. a

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 58 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavců 1 a 2, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování povinnosti výměny informací, včetně vypracovávání standardních formulářů či šablon.

4. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavců 1 a 2, připravuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy technických norem pro vytvoření společných postupů při výměně informací, včetně vypracovávání standardních formulářů či šablon.

Pozměňovací návrh   173

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 11 a (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 59 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11a) V článku 59 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„V případě takového odmítnutí o něm příslušný orgán vyrozumí dožadující orgán a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a poskytne co nejpodrobnější informace.“

Pozměňovací návrh   174

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 12

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 60 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování povinnosti konzultovat před vydáním povolení ostatní příslušné orgány, včetně vypracovávání standardních formulářů či šablon.

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, připravuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování povinnosti konzultovat před vydáním povolení ostatní příslušné orgány, včetně vypracovávání standardních formulářů či šablon.

Pozměňovací návrh   175

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 14 a (nový) – návětí a písm. a 

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 64 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a) Článek 64 se mění takto:

a) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

 

„2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 2, článku 4, čl. 10b odst. 1, čl. 13 odst. 10, článcích 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 a čl. 56 odst. 2 se Komisi svěří na dobu neurčitou.“

Pozměňovací návrh   176

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 14 a (nový) – písm. b

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 64 – odst. 2 a a 2 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Vkládají se nové odstavce, které znějí:

 

„2a. Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu i Radě.

 

2b. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám stanoveným v článcích 64a a 64b.“

Pozměňovací návrh   177

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 14 a (nový) – písm. c

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 64 – odst. 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) Odstavec 2a se nahrazuje tímto:

 

„2c. Přijaté akty v přenesené pravomoci nesmějí měnit základní ustanovení této směrnice.“

Pozměňovací návrh   178

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 14 a (nový) – písm. d

Směrnice 2004/39/ES

Čl. 64 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Odstavec 4 se zrušuje.

Pozměňovací návrh   179

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 14 b (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Článek 64 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14b) Za článek 64 se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 64a

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou zrušit přenesení pravomocí uvedené v článcích 2, 4, čl. 10b odst. 1, čl. 13 odst. 10, článcích 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 a čl. 56 odst. 2.

 

2. Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout o zrušení přenesení pravomocí, informuje druhou instituci a Komisi.

 

3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

Pozměňovací návrh   180

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 6 – bod 14 c (nový)

Směrnice 2004/39/ES

Článek 64 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14c) Za článek 64a se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 64b

 

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament a Rada mohou vznést námitky proti aktu v přenesené pravomoci do čtyř měsíců od data oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku proti aktu v přenesené pravomoci, vstupuje tento akt v platnost v uvedený den. Pokud Evropský parlament nebo Rada námitku k přijatému aktu v přenesené pravomoci vznesou, tento akt v platnost nevstoupí.

 

3. Aby mohlo být urychleno přijetí aktů v přenesené pravomoci, mohou Evropský parlament a Rada na základě žádosti Komise ve vhodných a náležitě odůvodněných případech rozhodnout postupem, kdy neexistují včasné námitky, o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   181

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1) V čl. 2 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„3. „ Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavce 1, přijme Komise v souladu s postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 a 2a akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření týkající se definic uvedených v odstavci 1.“

Pozměňovací návrh   182

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 2 – odst. 3 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a) V čl. 2 odst. 3 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Opatření uvedená v písmenech a) a b) druhého pododstavce se stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b.“

Pozměňovací návrh   183

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 2. – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b) V čl. 2 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   184

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 c (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1c) V článku 4 odst. 2 se vkládá nové písmeno, které zní:

 

„aa) zveřejňování ročních účetních závěrek podle zemí;“

Pozměňovací návrh   185

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 d (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 4 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1d) V článku 4 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

 

„6. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavce 1, připravuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy návrhy technických norem. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zejména specifikuje technické podmínky, za nichž má zveřejněná výroční finanční zpráva včetně auditorské zprávy zůstat veřejně přístupná. V případě potřeby může Evropský orgán pro cenné papíry a trhy upravit dobu pěti let uvedenou v odstavci 1.

 

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [ESMA].“

Pozměňovací návrh   186

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 e (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1e) V čl. 5 odst. 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„6. Komise přijme postupem stanoveným v čl. 27 odst. 2 a 2a akty v přenesené pravomoci a prováděcí opatření, aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavců 1 až 5 tohoto článku.“

Pozměňovací návrh   187

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 f (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1f) V čl. 5 odst. 6 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Opatření uvedená v písmeni a) se přijímají regulativním postupem uvedeným v čl. 27 odst. 2. Opatření uvedená v písmenech b) a c) [...] se stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b.“

Pozměňovací návrh   188

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 g (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1g) V čl. 5 odst. 6 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„V případě potřeby může Komise upravit dobu pěti let uvedenou v odstavci 1 prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b.“

Pozměňovací návrh   189

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 h (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 5. – odst. 6 – pododstavec 4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1h) V čl. 5 odst. 6 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   190

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 i (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1i) V čl. 9 odst. 7 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„7. Komise má pravomoc stanovit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích a zajistit důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavců 2, 4 a 5.“

Pozměňovací návrh   191

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 j (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1j) V čl. 9 odst. 7 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Komise také prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27, 27a a 27b specifikuje maximální délku ‚krátkého vypořádacího cyklu‘ uvedeného v odstavci 4 tohoto článku, jakož i vhodné kontrolní mechanismy příslušného orgánu domovského členského státu.“

Pozměňovací návrh   192

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod -1 k (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 9 – odst. 7 – pododstavec 4 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1k) V čl. 9 odst. 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   193

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 1 – písm. -a (nové)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 12 – odst. 8 – pododstavec 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) V odstavci 8 se návětí prvního pododstavce nahrazuje tímto:

 

„8. Aby byl zohledněn technický vývoj na finančních trzích a aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 tohoto článku, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27, 27a a 27b opatření:“

Pozměňovací návrh   194

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 1 – písm. a a (nové)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 12 – odst. 8 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 8 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   195

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 1 – písm. b

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 12 – odst. 8 a (nový) – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Aby zajistil jednotné uplatňování odstavce 1 tohoto článku a vzal v úvahu technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… připravuje návrhy technických norem pro stanovení harmonizovaného standardního formuláře, který se použije pro oznamování požadovaných informací emitentovi podle odstavce 1 nebo při podávání informací podle čl. 19 odst. 3.

9. Aby zajistil důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavce 1 tohoto článku a vzal v úvahu technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… připravuje návrhy technických norem pro stanovení standardního formuláře, který se použije pro oznamování požadovaných informací emitentovi podle odstavce 1 nebo při podávání informací podle čl. 19 odst. 3.

Pozměňovací návrh   196

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 – písm. -a (nové)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) V čl. 13 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„2. Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích a zajistit důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavce 1. Zejména určí:“

Pozměňovací návrh   197

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 – písm. a a (nové)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) V čl. 13 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec.

Pozměňovací návrh   198

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 – písm. a b (nové)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 13. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) V čl. 13 odst. 2 se doplňují nový pododstavec, který zní:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   199

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 – písm. b – odst. 1

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 13 – odst. 2 a (nový) – pododstavec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aby zajistil jednotné uplatňování odstavce 1 tohoto článku a vzal v úvahu technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro stanovení harmonizovaného standardního formuláře, který se použije pro oznamování požadovaných informací emitentovi podle odstavce 1 nebo při podávání informací podle čl. 19 odst. 3.

3. Aby zajistil důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavce 1 tohoto článku a vzal v úvahu technický vývoj na finančních trzích, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro stanovení harmonizovaného standardního formuláře, který se použije pro oznamování požadovaných informací emitentovi podle odstavce 1 nebo při podávání informací podle čl. 19 odst. 3.

Pozměňovací návrh   200

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 14 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a) V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích a zajistit důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavce 1.

 

[...]

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   201

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 17 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b) V článku 17 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, přihlédnout k vývoji informačních a komunikačních technologií a zajistit důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavců 1, 2 a 3. Zejména specifikuje druhy finančních institucí, jejichž prostřednictvím může akcionář vykonávat finanční práva podle odst. 2 písm. c).

 

[...]

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   202

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 c (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 18 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c) V článku 18 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

 

„5. Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, přihlédnout k vývoji informačních a komunikačních technologií a zajistit důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavců 1 až 4. Zejména specifikuje druhy finančních institucí, jejichž prostřednictvím může držitel dluhových cenných papírů vykonávat finanční práva podle odst. 2 písm. c).

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   203

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 d (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 19 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2d) V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Komise stanoví opatření prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b s cílem zajistit důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavců 1, 2 a 3 [...].

 

Komise zejména specifikuje postup, kterým emitent, držitel akcií či jiných finančních nástrojů nebo osoba uvedená v článku 10 musí podat informace u příslušného orgánu domovského členského státu podle odstavců 1 nebo 3, aby:

 

a) umožnila podání elektronickými prostředky v domovském členském státě;

 

b) koordinovala podání výroční finanční zprávy uvedené v článku 4 této směrnice s podáním ročních informací uvedených v článku 10 směrnice 2003/71/ES.

 

[...]

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   204

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 e (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 21 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2e) V článku 21 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření s cílem zohlednit technický vývoj na finančních trzích, přihlédnout k vývoji informačních a komunikačních technologií a zajistit jednotné uplatňování odstavců 1, 2 a 3.

 

Komise zejména specifikuje:

 

a) minimální standardy pro šíření regulovaných informací podle odstavce 1;

 

b) minimální standardy pro mechanismus centrálního ukládání podle odstavce 2.

 

Komise může rovněž určit a aktualizovat seznam médií pro šíření informací k veřejnosti.

 

[...]

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   205

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 f (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2f) V čl. 22 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1. Příslušné orgány členských států vypracují vhodné pokyny a řídí se pokyny orgánu ESMA pro další usnadnění přístupu veřejnosti k informacím zveřejňovaným podle směrnice 2003/6/ES, směrnice 2003/71/ES a této směrnice.“

Pozměňovací návrh   206

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 g (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 22 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2g) V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2. Komise pravidelně přezkoumá dosažené výsledky a může prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b přijmout opatření k dosažení souladu s články 19 a 21.

Pozměňovací návrh   207

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 h (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2h) V čl. 23 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1. Pokud je sídlo emitenta ve třetí zemi, může příslušný orgán domovského členského státu v souladu s pokyny Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy osvobodit emitenta od povinností podle článků 4 až 7 a čl. 12 odst. 6, článků 14, 15 a 16 až 18 za předpokladu, že právní předpisy dané třetí země stanoví rovnocenné požadavky nebo takový emitent splní požadavky právních předpisů třetí země, které příslušný orgán domovského členského státu považuje za rovnocenné.

 

Příslušný orgán poté informuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy o udělené výjimce.“

Pozměňovací návrh   208

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 i (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 23 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2i) V článku 23 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Aby zajistila důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavce 1, stanoví Komise prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27, 27a a 27b opatření,

 

(i) která stanoví mechanismus zajišťující určení rovnocennosti informací vyžadovaných podle této směrnice, včetně účetní závěrky, a informací, včetně účetní závěrky, vyžadovaných podle právních a správních předpisů třetí země;

 

(ii) která stanoví, že na základě svých právních a správních předpisů nebo praxe a postupů založených na mezinárodních standardech stanovených mezinárodními organizacemi, zajišťuje třetí země, ve které je emitent registrován, rovnocennost požadavků na informace stanovených v této směrnici.

 

V souvislosti s prvním pododstavcem bodem ii) Komise stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27, 27a a 27b opatření týkající se hodnocení standardů platných pro emitenty z více než jedné země.

 

[...]

 

Komise v souladu s čl. 27, 27a a 27b přijme nutná rozhodnutí o rovnocennosti účetních standardů užívaných emitenty ze třetí země za podmínek stanovených v čl. 30 odst. 3 nejpozději do pěti let po datu uvedeném v článku 31. Pokud Komise rozhodne, že účetní standardy třetí země nejsou rovnocenné, může dotčeným emitentům povolit, aby po vhodné přechodné období tyto účetní standardy nadále používali.

 

V souvislosti s třetím pododstavcem Komise rovněž stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27, 27a a 27b opatření s cílem stanovit obecná kritéria rovnocennosti pro účetní standardy platné pro emitenty z více než jedné země.

 

[...]

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   209

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 j (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 23 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2j) V článku 23 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Aby zajistila důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavce 2 tohoto článku, může Komise stanovit prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 27, 27a a 27b opatření definující druh informací zveřejňovaných ve třetí zemi, který je důležitý pro veřejnost v Unii.

 

[...]

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   210

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 k (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 23 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2k) V článku 23 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

„7. Aby vzala v úvahu technický vývoj na finančních trzích a zajistila důslednou harmonizaci a jednotné uplatňování odstavce 6, přijme Komise v souladu s čl. 27, 27a a 27b prováděcí opatření, která stanoví, že na základě svých právních a správních předpisů zajišťuje třetí země rovnocennost požadavků na nezávislost stanovených v této směrnici a aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s touto směrnicí.

 

Komise rovněž stanoví prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 27, 27a a 27b opatření s cílem stanovit obecná kritéria rovnocennosti pro účely prvního pododstavce.

 

[...]

 

Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Pozměňovací návrh   211

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2l (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2l) V čl. 24 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1. Každý členský stát určí ústřední orgán uvedený v čl. 21 odst. 1 směrnice 2003/71/ES jako příslušný ústřední správní orgán, který plní povinnosti stanovené v této směrnici a zajišťuje uplatňování ustanovení přijatých podle této směrnice. Členské státy o tom uvědomí Komisi a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.“

Odůvodnění

Pozměňovací návrh   212

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 m (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 24 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2m) V článku 24 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Členské státy uvědomí Komisi, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a příslušné orgány jiných členských států o jakékoli přijaté úpravě týkající se delegování úkolů, včetně přesných podmínek upravujících toto delegování.“

Pozměňovací návrh   213

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 2 n (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 25 – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2n) V článku 25 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2a. Příslušné orgány spolupracují v případě potřeby pro účely této směrnice s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.

 

Příslušné orgány poskytnou z vlastního podnětu nebo na žádost Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy a dalším příslušným orgánům neprodleně veškeré důležité a nezbytné informace, aby tak dostály svým povinnostem podle této směrnice.“

Pozměňovací návrh   214

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 3 a (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 25 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) V článku 25 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Členské státy a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy mohou uzavírat dohody o spolupráci stanovící výměnu informací s příslušnými orgány nebo orgány třetích zemí, kterým jejich příslušné právní předpisy povolují plnit jakýkoliv z úkolů, které tato směrnice ukládá příslušným orgánům, v souladu s článkem 24. V případě, že členské státy uzavírají dohody o spolupráci, uvědomí o tom Evropský orgán pro cenné papíry a trhy. Tato výměna informací podléhá zárukám úředního tajemství nejméně na úrovni uvedené v tomto článku. Cílem takové výměny informací je výkon funkce dohledu uvedených orgánů nebo úřadů. V případě, že informace pocházejí z jiného členského státu, nelze je zveřejnit bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je sdělily, a případně výhradně pro účely, ke kterým tyto orgány vydaly svůj souhlas.“

Pozměňovací návrh   215

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 3 b (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 26 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) V článku 26 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Pokud i přes opatření přijatá příslušným orgánem domovského členského státu nebo z důvodu toho, že se tato opatření projeví jako nedostatečná, emitent nebo držitel cenných papírů nadále porušuje příslušné právní předpisy, příslušný orgán hostitelského členského státu po informování příslušného orgánu domovského členského státu přijme v souladu s čl. 3 odst. 2 veškerá vhodná opatření k ochraně investorů. Komise a Evropský orgán pro cenné papíry a trhy jsou o takových opatřeních při nejbližší příležitosti informovány.“

Pozměňovací návrh   216

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 3 c (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Kapitola VI (po článku 26) – nadpis

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c) Název kapitoly VI se nahrazuje tímto:

 

AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ“

Pozměňovací návrh   217

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 3 d (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 27 – odst. 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3d) Článek 27 odst. 2a se nahrazuje tímto:

„2a. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 3, čl. 5 odst. 6, čl. 9 odst. 7, čl. 12 odst. 8, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 4, čl. 21 odst. 4 a čl. 23 odst. 4, 5 a 7 se Komisi svěří na dobu neurčitou.“

Pozměňovací návrh   218

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 3 e (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 27 – odst. 2 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3e) V článku 27 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2aa. Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu i Radě.“

Pozměňovací návrh   219

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 3 f (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Čl. 27 – odst. 2 a b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3f) V článku 27 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„2ab. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 27a a 27b.“

Pozměňovací návrh   220

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 3 g (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Článek 27 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3g) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 27a

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Evropský parlament nebo Rada mohou zrušit přenesení pravomocí uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 5 odst. 6, čl. 9 odst. 7, čl. 12 odst. 8, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 4, čl. 21 odst. 4 a čl. 23 odst. 4, 5 a 7.

 

2. Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, informuje druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, kterých by se zrušení mohlo týkat.

 

Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.“

Pozměňovací návrh   221

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 7 – bod 3 h (nový)

Směrnice 2004/109/ES

Článek 27 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3h) Za článek 27a se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 27b

 

Námitky k aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament a Rada mohou vznést námitky k aktu v přenesené pravomoci do čtyř měsíců od data oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje tento akt v platnost v uvedený den. Pokud Evropský parlament nebo Rada vznese k aktu v přenesené pravomoci námitku, nevstoupí tento akt v platnost.

 

3. Aby mohlo být přijetí aktů v přenesené pravomoci případně urychleno, mohou Evropský parlament a Rada na žádost Komise, na základě postupu včasného prohlášení, že nebude vznesena námitka, a v řádně odůvodněných případech, rozhodnout o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   222

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod -1 a (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 11 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1a) V článku 11 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Členské státy informují Komisi, evropské orgány dohledu a sebe navzájem o případech, kdy mají za to, že třetí země splňuje podmínky odstavců 1 nebo 2, nebo o jiných situacích, v nichž jsou splněna technická kritéria stanovená v souladu s čl. 40 odst. 1 písm. b).“

Pozměňovací návrh   223

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod -1 b (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 16 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1b) V článku 16 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Členské státy informují Komisi, evropské orgány dohledu a sebe navzájem o případech, kdy podle jejich názoru některá třetí země splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. b). Evropské orgány dohledu zveřejní seznam dotyčných zemí na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh   224

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod -1 c (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 28 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1c) V článku 28 se odstavec 7 nahrazuje tímto:

 

„7. Členské státy informují Komisi, jakož i evropské orgány dohledu a sebe navzájem o případech, v nichž třetí země dle jejich názoru splňuje podmínky stanovené v odstavcích 3, 4 nebo 5.“

Pozměňovací návrh   225

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod -1 d (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 31 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1d) V článku 31 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Členské státy, evropské orgány dohledu a Komise se vzájemně informují o případech, kdy právní předpisy třetí země nedovolují uplatňování opatření požadovaných podle odst. 1 prvního pododstavce, a k nalezení řešení může být podniknuta koordinovaná akce.“

Pozměňovací návrh   226

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 1

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 31 – odst. 3 a (nový) – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku a byl zohledněn technický vývoj v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu, Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění mohou připravovat návrhy technických norem v souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady …/…, nařízení Evropského parlamentu a Rady …/… a nařízení Evropského parlamentu a Rady …/…, aby určily typ doplňkových opatření uvedených v čl. 31 odst. 3 a minimální opatření, která mají úvěrové a finanční instituce přijmout v případě, kdy právní předpisy třetí země nedovolují uplatňování opatření požadovaných podle odst. 1 prvního pododstavce.

4. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku a byl zohledněn technický vývoj v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu, Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění po předchozí konzultaci s Výborem pro předcházení praní peněz a financování terorismu uvedeným v článku 41 připravují návrhy technických norem v souladu s článkem 42 nařízení Evropského parlamentu a Rady …/…, nařízení Evropského parlamentu a Rady …/… a nařízení Evropského parlamentu a Rady …/…, aby určily typ doplňkových opatření uvedených v čl. 31 odst. 3 a minimální opatření, která mají úvěrové a finanční instituce přijmout v případě, kdy právní předpisy třetí země nedovolují uplatňování opatření požadovaných podle odst. 1 prvního pododstavce.

Pozměňovací návrh   227

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Článek 37 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 37a

 

Příslušné orgány spolupracují v případě potřeby pro účely této směrnice s evropskými orgány dohledu.

 

Příslušné orgány neprodleně poskytnou evropským orgánům dohledu a dalším příslušným orgánům veškeré důležité a nezbytné informace, aby tak dostály svým povinnostem podle této směrnice.“

Pozměňovací návrh   228

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Kapitola VI – nadpis (před článkem 40)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b) Název kapitoly VI se nahrazuje tímto:

 

„AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI“

Pozměňovací návrh   229

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 c (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2c) V čl. 40 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„1. Aby bylo možné při boji proti praní peněz nebo financování terorismu vzít v úvahu technický rozvoj a zajistit důslednou harmonizaci a jednotné provádění této směrnice, přijme Komise […] […] opatření pro:“

Pozměňovací návrh   230

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 d (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2d) V čl. 40 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Opatření […] se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 41, 41a a 41b.“

Pozměňovací návrh   231

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 e (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 40. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2e) V čl. 40 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracují evropské orgány dohledu v rámci Smíšeného výboru evropských orgánů dohledu.“

Pozměňovací návrh   232

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 f (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 40 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2f) V čl. 40 odst. 3 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Opatření […] se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s čl. 41, 41a a 41b.“

Pozměňovací návrh   233

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 g (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 40. – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2g) V čl. 40 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracují evropské orgány dohledu v rámci Smíšeného výboru evropských orgánů dohledu.“

Pozměňovací návrh   234

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 h (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 40 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2h) V článku 40 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„Pokud Komise zjistí, že některá třetí země nesplňuje podmínky stanovené v čl. 11 odst. 1 nebo 2, čl. 28 odst. 3, 4 nebo 5 nebo v opatřeních přijatých v souladu s odst. 1 písm. b) tohoto článku nebo v čl. 16 odst. 1. písm. b), nebo že právní předpisy třetí země nepovolují uplatňování opatření požadovaných podle čl. 31 odst. 1 prvního pododstavce, přijme o tom rozhodnutí prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu s články 41, 41a a 41b.“

Pozměňovací návrh   235

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 i (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 40. – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2i) V čl. 40 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Návrhy těchto aktů v přenesené pravomoci vypracují evropské orgány dohledu v rámci Smíšeného výboru evropských orgánů dohledu.“

Pozměňovací návrh   236

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 j (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 41 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2j) V čl. 41 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

 

„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 tohoto rozhodnutí, a to za předpokladu, že [...] opatření přijatá tímto postupem nemění základní ustanovení této směrnice.“

Pozměňovací návrh   237

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 k (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 41 – odst. 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2k) Článek 41 odst. 2a se nahrazuje tímto:

 

„2a. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 40 se udělí Komisi na dobu neurčitou.“

Pozměňovací návrh   238

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 l (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 41 – odst. 2 b a 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2l) V článku 41 se vkládají nové odstavce, které znějí:

 

„2b. Jakmile Komise přijme akt v přenesené pravomoci, oznámí to současně Evropskému parlamentu i Radě.

 

2c. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi s výhradou podmínek stanovených v článcích 41a a 41b.“

Pozměňovací návrh   239

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 m (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Čl. 41 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2m) V článku 41 se zrušuje odstavec 3.

Pozměňovací návrh   240

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 n (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Článek 41 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2n) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 41a

 

Zrušení přenesení pravomoci

 

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 40 může zrušit Evropský parlament nebo Rada.

 

2. Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, informuje druhý orgán a Komisi a uvede přenesené pravomoci, kterých by se zrušení mohlo týkat.

 

Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení pravomocí blíže určených v daném rozhodnutí. Nabývá účinku okamžitě, nebo od pozdějšího, v tomto rozhodnutí uvedeného data. Rozhodnutí nemá vliv na účinnost aktů v přenesené pravomoci, které jsou již v platnosti. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie.“

Pozměňovací návrh   241

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 8 – bod 2 o (nový)

Směrnice 2005/60/ES

Článek 41 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2o) Za článek 41a se vkládá nový článek 41b, který zní:

 

„Článek 41b

 

Námitky k aktům v přenesené pravomoci

 

1. Evropský parlament a Rada mohou vznést námitky k aktu v přenesené pravomoci do čtyř měsíců od data oznámení. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese Evropský parlament ani Rada námitku k aktu v přenesené pravomoci, vstupuje tento akt v platnost v uvedený den. Pokud Evropský parlament nebo Rada vznese k aktu v přenesené pravomoci námitku, nevstoupí tento akt v platnost.

 

3. Aby mohlo být přijetí aktů v přenesené pravomoci případně urychleno, mohou Evropský parlament a Rada na žádost Komise, na základě postupu včasného prohlášení, že nebude vznesena námitka, a v řádně odůvodněných případech, rozhodnout o zkrácení čtyřměsíční lhůty uvedené v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh   242

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod -1 (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-1) Článek 6 se nahrazuje tímto:

 

„Členské státy stanoví, že úvěrové instituce musí před zahájením své činnosti získat povolení. Aniž jsou dotčeny články 7 až 12, úvěrové instituce stanoví podmínky pro vydání tohoto povolení a sdělí je Evropskému orgánu pro bankovnictví.“

Pozměňovací návrh   243

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 1

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… může připravovat návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování požadavků a postupů pro taková povolení, jak je stanoveno v článcích 7, 8, 10, 11 a 12, s výjimkou podmínek stanovených v čl. 11 odst. 1 druhé větě.

 

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady …/… připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování požadavků a postupů pro taková povolení, jak je stanoveno v článcích 7, 8, 10, 11 a 12, s výjimkou podmínek stanovených v čl. 11 odst. 1 druhé větě.

 

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

 

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh   244

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 2

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 14 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Název každé úvěrové instituce, které bylo vydáno povolení, se zapíše do seznamu. Evropský orgán pro bankovnictví uvedený seznam zveřejňuje a aktualizuje jej.

Název každé úvěrové instituce, které bylo vydáno povolení, se zapíše do seznamu. Evropský orgán pro bankovnictví uvedený seznam zveřejňuje na své internetové stránce a aktualizuje jej.

Pozměňovací návrh   245

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 2 a (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 17 – písm. e a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) V čl. 17 odst. 1 se doplňuje nové písmeno ea), které zní:

 

„(ea) závažně a soustavně porušuje právní předpisy Unie či vnitrostátní právní předpisy ohledně Evropského orgánu pro bankovnictví a příslušných orgánů.“

Pozměňovací návrh   246

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 2 b (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 17 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b) V článku 17 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Každé odnětí povolení se odůvodní a sdělí dotčeným osobám. Odnětí se rovněž oznámí Evropskému orgánu pro bankovnictví.“

Pozměňovací návrh   247

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 3

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 19 – odst. 9 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem vztahujících se k seznamu informací požadovaných pro posouzení podle odstavce 1 a ke konzultačnímu procesu mezi příslušnými orgány uvedenými v čl. 19b odst. 1. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

9. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem vztahujících se k seznamu informací požadovaných pro posouzení podle odstavce 1 a ke konzultačnímu procesu mezi příslušnými orgány uvedenými v čl. 19b odst. 1. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   248

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 4

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 26 – odst. 5 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování článku 25 a tohoto článku a byl stanoven jednotný postup oznámení elektronickými prostředky, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahujících se údajům podle článku 25 a tohoto článku a procesu předávání těchto údajů. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

5. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování článku 25 a tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem s cílem zavést jednotný postup oznámení a specifikovat informace, které mají být oznámeny podle článku 25 a tohoto článku a procesu předávání těchto údajů elektronickými prostředky. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   249

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 5

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku a byl stanoven jednotný postup oznámení elektronickými prostředky, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování vztahující se k informacím podle tohoto článku a procesu předávání těchto informací. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

4. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem s cílem zavést jednotný postup oznámení a specifikovat informace, které mají být oznámeny podle tohoto článku, a procesu předávání těchto informací bezpečnými elektronickými prostředky. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   250

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 6 a (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Článek 36

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6a) Článek 36 se nahrazuje tímto:

 

„Článek 36

 

Členské státy sdělí Komisi a Evropskému orgánu pro bankovnictví počet a povahu případů, v nichž došlo k zamítnutí podle článku 25 a čl. 26 odst. 1 až 3 nebo k učinění opatření podle čl. 30 odst. 3.“

Pozměňovací návrh   251

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 6 b (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 38 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6b) V článku 38 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

„2. Příslušné orgány oznámí Komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropskému bankovnímu výboru veškerá povolení vydaná úvěrovým institucím se skutečným sídlem mimo Unii pro jejich pobočky.“

Pozměňovací návrh   252

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 6 c (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 39 – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6c) V článku 39 odst. 2 se doplňuje toto písmeno ba):

 

„ba) Evropský orgán pro bankovnictví mohl získávat od vnitrostátních orgánů třetích zemí informace a využívat spolupráci v takové míře, v jaké se mu jich dostává od příslušných orgánů členských států.“

Pozměňovací návrh   253

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 6 d (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 39 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6d) V článku 39 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

 

„3. Aniž jsou dotčeny čl. 218 odst. 1 a 2 SFEU, posuzuje Komise a Evropský orgán pro bankovnictví, jimž je nápomocen Evropský bankovní výbor, výsledky jednání uvedených v odstavci 1 a výsledný stav.“

Pozměňovací návrh   254

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 7

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 42 – odst. 1 a (nový) – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení postupů, metod a podmínek uplatňování požadavků na sdílení informací, pokud jde o informace, které pravděpodobně usnadní dohled nad úvěrovými institucemi. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení postupů, metod a formátu požadavků na sdílení informací, které pravděpodobně usnadní dohled nad úvěrovými institucemi, a také upřesní informace v nich obsažené. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   255

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 8

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 42a – odst. 1 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud na konci dvouměsíčního období příslušný orgán postoupil záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná v souladu s uvedeným rozhodnutím. Dvouměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení dvouměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

Pokud na konci dvouměsíčního období od obdržení žádosti podle prvního pododstavce postoupil kterýkoli z dotčených příslušných orgánů záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení …/… [EBA], příslušné orgány hostitelského členského státu vyčkají rozhodnutí, které Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, aby byla záležitost vyřešena při dodržení právních předpisů Unie, a své konečné rozhodnutí přijmou v souladu s rozhodnutím bankovního orgánu. Rozhodnutí bankovního orgánu nenahrazuje rozhodnutí obezřetnostní povahy příslušných orgánů dotčeného členského státu. Dvouměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení uvedeného dvouměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   256

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 10

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 44 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 není překážkou výměně informací mezi příslušnými orgány různých členských států nebo předávání informací Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s touto směrnicí a ostatními směrnicemi vztahujícími se na úvěrové instituce. Na tyto informace se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 1.

2. Odstavec 1 není překážkou výměně informací mezi příslušnými orgány různých členských států nebo předávání informací Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s touto směrnicí a ostatními směrnicemi vztahujícími se na úvěrové instituce, a také s nařízením .../...[EBA]. Na tyto informace se vztahuje profesní tajemství podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh   257

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 11

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 46 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy a Evropský orgán pro bankovnictví mohou s příslušnými orgány třetích zemí nebo s orgány či subjekty třetích zemí, jak jsou vymezeny v článku 47 a čl. 48 odst. 1, uzavírat dohody o spolupráci, upravující výměnu informací, pouze tehdy, pokud jsou sdělené informace chráněny profesním tajemstvím alespoň v míře stanovené v čl. 44 odst. 1.

Členské státy a Evropský orgán pro bankovnictví mohou v souladu s článkem 18 nařízení .../...[EBA] s příslušnými orgány třetích zemí nebo s orgány či subjekty třetích zemí, jak jsou vymezeny v článku 47 a čl. 48 odst. 1, uzavírat dohody o spolupráci, upravující výměnu informací, pouze tehdy, pokud jsou sdělené informace chráněny profesním tajemstvím alespoň v míře stanovené v čl. 44 odst. 1.

Pozměňovací návrh   258

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 11 a (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 46 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

11a) V článku 46 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

 

Informace, k jejichž výměně dojde podle prvního pododstavce, nesmějí být sděleny bez výslovného souhlasu příslušných orgánů, které je předaly, a výhradně pro účely, ke kterým tyto orgány daly souhlas.“

Pozměňovací návrh   259

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 12 – písm. a a (nové)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 49 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

aa) V článku 49 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

 

„Tento oddíl nebrání těmto orgánům nebo subjektům sdělovat příslušným orgánům a Evropskému orgánu pro bankovnictví informace, které pro ně jsou nezbytné pro účely článku 45.“

Pozměňovací návrh   260

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 12 – písm. b

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 49 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V naléhavé situaci podle čl. 130 odst. 1 umožní členské státy příslušným orgánům sdělit informaci centrálním bankám v Evropském systému centrálních bank, pokud má tato informace význam pro výkon jejich úkolů stanovených právními předpisy včetně provádění měnové politiky a souvisejícího zajištění likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému, a Evropskému výboru pro systémová rizika, pokud má tato informace význam pro výkon jeho úkolů stanovených právními předpisy.“

Členské státy umožní příslušným orgánům sdělit informaci centrálním bankám v Evropském systému centrálních bank, pokud má tato informace význam pro výkon jejich úkolů stanovených právními předpisy včetně provádění měnové politiky a souvisejícího zajištění likvidity, dohledu nad platebními a zúčtovacími systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry a ochrany stability finančního systému, a Evropskému výboru pro systémová rizika podle nařízení (ES) č. .../2010 [ESRB], pokud má tato informace význam pro výkon jeho úkolů stanovených právními předpisy. Členské státy umožní příslušným orgánům sdělovat automaticky tento druh informací v naléhavé situaci v souladu s čl. 130 odst. 1.

Pozměňovací návrh   261

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 13 – písm. b

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 63 a – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování odstavce 1 tohoto článku a sbližování postupů dohledu, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování ustanovení týkajících se nástrojů uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

6. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování odstavce 1 tohoto článku a sbližování postupů dohledu, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení ustanovení týkajících se nástrojů uvedených v odstavci 1 tohoto článku. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Evropský orgán pro bankovnictví rovněž vydá pokyny týkající se nástrojů uvedených v čl. 57 prvním pododstavci písm. a).

 

Evropský orgán pro bankovnictví sleduje uplatňování technických norem uvedených v prvním pododstavci.

Evropský orgán pro bankovnictví sleduje uplatňování technických norem uvedených v prvním pododstavci.

 

Evropský orgán pro bankovnictví vypracuje před 1. lednem 2014 pokyny pro sbližování postupů dohledu s ohledem na nástroje uvedené v odstavci 1 tohoto článku a v článku 57 písm. a) a sleduje jejich používání.

 

Komise může přijmout návrhy pokynů uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 8 nařízení …/…. [EBA].“

Pozměňovací návrh   262

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 14

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 74 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro sdělování těchto výpočtů úvěrovými institucemi uplatní příslušné orgány od 31. prosince 2012 pro podávání zpráv jednotný formát, jednotnou četnost, jednotný jazyk a jednotné lhůty. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování směrnice, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro zavedení jednotného formátu, jednotné četnosti, jednotného jazyka a jednotné lhůty v rámci Společenství před 1. lednem 2012. Formáty podávání zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti činností úvěrových institucí.

 

Pro sdělování těchto výpočtů úvěrovými institucemi uplatní příslušné orgány od 31. prosince 2012 pro podávání zpráv jednotný formát, jednotnou četnost, jednotný jazyk v oblasti IT a jednotné lhůty. Zprávu musí být možné podat v jakémkoli úředním jazyce Evropské unie. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování směrnice, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro zavedení jednotného formátu, jednotné četnosti, jednotného jazyka v oblasti ITjednotných lhůt pro podávání zpráv v rámci Unie před 1. lednem 2012. Formáty podávání zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti činností úvěrových institucí.

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v prvním pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh   263

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 15

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 81. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví po konzultaci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování metody hodnocení, pokud jde o úvěrová hodnocení. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví po konzultaci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy předloží návrhy technických norem pro stanovení metody hodnocení, pokud jde o úvěrová hodnocení. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   264

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 16

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 84. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto odstavce, Evropský orgán pro bankovnictví může připravovat návrhy technických norem pro určení praktického a procedurálního uplatňování podmínek, za nichž příslušné orgány povolují úvěrovým institucím používat přístup založený na interním ratingu (IRB).

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto odstavce, připravuje Evropský orgán pro bankovnictví návrhy technických norem pro určení praktického uplatňování podmínek, za nichž příslušné orgány povolují úvěrovým institucím používat přístup založený na interním ratingu (IRB).

Pozměňovací návrh   265

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 17

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 97. – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví po konzultaci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování metody hodnocení, pokud jde o úvěrová hodnocení. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví po konzultaci s Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy předloží návrhy technických norem pro stanovení metody hodnocení, pokud jde o úvěrová hodnocení. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   266

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 18

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 105. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví může připravovat návrhy technických norem pro určení praktického a procedurálního uplatňování podmínek, za nichž příslušné orgány povolují úvěrovým institucím využívat pokročilé přístupy k měření.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, připravuje Evropský orgán pro bankovnictví návrhy technických norem pro určení praktického a procedurálního uplatňování podmínek, za nichž příslušné orgány povolují úvěrovým institucím využívat pokročilé přístupy k měření.

Pozměňovací návrh   267

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 19

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 106 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto odstavce, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování výjimek podle písmen c) a d). Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto odstavce, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro stanovení výjimek podle písmen c) a d).

Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komise může přijmout návrhy uvedené technických norem postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout návrhy uvedené technických norem postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh   268

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 20

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 110 – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že ohlášení je učiněno alespoň dvakrát ročně. Příslušné orgány uplatní od 31. prosince 2012 jednotný formát, četnost, jazyk a lhůty pro podávání zpráv. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování směrnice, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro zavedení jednotného formátu, jednotné četnosti, jednotného jazyka a jednotné lhůty v rámci Společenství před 1. lednem 2012. Formáty podávání zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti činností úvěrových institucí.

2. Členské státy stanoví, že ohlášení je učiněno alespoň dvakrát ročně. Příslušné orgány uplatní od 31. prosince 2012 jednotný formát, četnost, jazyk v oblasti IT a lhůty pro podávání zpráv. Zprávu musí být možné podat v jakémkoli úředním jazyce Evropské unie. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování směrnice, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro zavedení jednotného formátu, jednotné četnosti, jednotného jazyka v oblasti ITjednotných lhůt pro podávání zpráv v rámci Unie před 1. lednem 2012. Formáty podávání zpráv musí být přiměřené povaze, rozsahu a komplexnosti činností úvěrových institucí.

Pozměňovací návrh   269

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 20 a (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 111 – odst. 1 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20a) V čl. 111 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Členské státy mohou stanovit nižší limit než 150 milionů EUR a informují o tom Evropský orgán pro bankovnictví a Komisi.“

Pozměňovací návrh   270

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 20 b (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 113 – odst. 3 – poslední pododstavec

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20a) V čl. 113 odst. 3 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:

 

„Členské státy uvědomí Evropský orgán pro bankovnictví a Komisi o jakékoli výjimce udělené podle písmene s), aby zajistily, že nenaruší hospodářskou soutěž.“

Pozměňovací návrh   271

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 21

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 122a – odst. 10 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování tohoto článku, včetně opatření přijatých v případě porušení povinností týkajících se hloubkové kontroly a řízení rizik. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro sbližování postupů dohledu s ohledem na tento článek, včetně opatření přijatých v případě porušení povinností týkajících se hloubkové kontroly a řízení rizik. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   272

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 22

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 124 – odst. 5 a (nový) – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování tohoto článku a společného postupu hodnocení rizika. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

6. Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování tohoto článku a společného postupu hodnocení rizika a metodiky. Tyto normy se musí lišit podle stupně rizika. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   273

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 22 a (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 126 – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22a) V článku 126 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

 

„4. Příslušné orgány oznámí Evropskému orgánu pro bankovnictví a Komisi veškeré dohody, na něž se vztahuje odstavec 3.“

Pozměňovací návrh   274

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 22 b (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 129 – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

22b) V čl. 129 odst. 1 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

 

c) plánuje a koordinuje činnosti dohledu ve spolupráci se zúčastněnými příslušnými orgány a Evropským orgánem pro bankovnictví a v případě potřeby s centrálními bankami a ESRB při přípravě na naléhavé situace a během nich, včetně nepříznivého vývoje v úvěrových institucích nebo na finančních trzích, a využívá pokud možno stávajících vymezených způsobů komunikace na podporu krizového řízení.

Pozměňovací návrh   275

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 22 c (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 129. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22c) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 1 vkládá nový pododstavec 1a, který zní:

 

„Pokud kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil záležitost uvedenou v písmenech a), b), a c) prvního pododstavce Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. …/2010 [EBA], tento příslušný orgán vyčká rozhodnutí Evropského orgánu pro bankovnictví a přijme své rozhodnutí v souladu s rozhodnutím Evropského orgánu pro bankovnictví.“

Odůvodnění

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Pozměňovací návrh   276

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 22 d (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 129 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

22d) V čl. 129 odst. 1 se za pododstavec 1a doplňuje nový pododstavec 1b, který zní:

 

„Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem a pokynů pro určení podmínek uplatňování postupu koordinace a spolupráce s ohledem na použití článků 22, 123 a 124.“

Odůvodnění

Evropský orgán pro bankovnictví připravuje technické normy s cílem poskytnout orgánům dohledu pokyny ohledně toho, jak by měla probíhat spolupráce a koordinace v oblastech, jichž se týkají články 22, 123 a 124. Spolupráce a koordinace jednotlivých orgánů dohledu se těmito normami usnadní.

Pozměňovací návrh   277

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 23 – pododstavec 2

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 129 – odst. 2 – pododstavec 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud na konci šestiměsíčního období příslušný orgán postoupil záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná v souladu s uvedeným rozhodnutím. Šestiměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení šestiměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

Pokud na konci šestiměsíčního období kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě své rozhodnutí odloží a vyčká jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, aby byla záležitost vyřešena v souladu s právními předpisy Unie, a své konečné rozhodnutí přijme ve shodě s rozhodnutím bankovního orgánu. Šestiměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení šestiměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   278

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 24 – písm. b

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou takového společného rozhodnutí do čtyř měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném základě orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě po řádném zohlednění posouzení rizik dceřiných podniků, které vypracovaly příslušné odpovědné orgány. Pokud na konci čtyřměsíčního období příslušný orgán postoupil záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě vyčká jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jedná v souladu s uvedeným rozhodnutím. Čtyřměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

V případě, že příslušné orgány nedosáhnou takového společného rozhodnutí do čtyř měsíců, rozhodne o použití článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na konsolidovaném základě orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě po řádném zohlednění posouzení rizik dceřiných podniků, které vypracovaly příslušné odpovědné orgány. Pokud na konci čtyřměsíčního období kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení …/… [EBA], orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě své rozhodnutí odloží a vyčká jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, aby byla záležitost vyřešena v souladu s právními předpisy Unie, a své konečné rozhodnutí přijme ve shodě s rozhodnutím bankovního orgánu. Čtyřměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   279

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 24 – písm. c

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Odpovídající příslušné orgány pověřené dohledem nad dceřinými podniky mateřských úvěrových institucí v EU nebo mateřských finančních holdingových společností v EU rozhodnou o použití článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na individuálním nebo subkonsolidovaném základě po náležitém zohlednění názorů a výhrad vyjádřených orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě. Pokud na konci čtyřměsíčního období orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě postoupil záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení …/… [EBA], příslušné orgány vyčkají jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, a jednají v souladu s uvedeným rozhodnutím. Čtyřměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

Odpovídající příslušné orgány pověřené dohledem nad dceřinými podniky mateřských úvěrových institucí v EU nebo mateřských finančních holdingových společností v EU rozhodnou o použití článků 123 a 124 a čl. 136 odst. 2 na individuálním nebo subkonsolidovaném základě po náležitém zohlednění názorů a výhrad vyjádřených orgánem vykonávajícím dohled na konsolidovaném základě. Pokud na konci čtyřměsíčního období kterýkoli z dotčených příslušných orgánů postoupil záležitost Evropskému orgánu pro bankovnictví v souladu s článkem 11 nařízení …/… [EBA], příslušné orgány své rozhodnutí odloží a vyčkají jakéhokoli rozhodnutí, které Evropský orgán pro bankovnictví může přijmout v souladu s čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení, aby byla záležitost vyřešena v souladu s právními předpisy Unie, a své konečné rozhodnutí přijmou ve shodě s rozhodnutím bankovního orgánu. Rozhodnutí bankovního orgánu v souladu se zásadou obezřetnosti nenahrazuje dodatečné rozhodnutí obezřetnostní povahy orgánu, jenž vykonává dohled na konsolidovaném základě. Čtyřměsíční lhůta se považuje za lhůtu pro smírčí jednání ve smyslu uvedeného nařízení. Evropský orgán pro bankovnictví přijme své rozhodnutí do jednoho měsíce. Záležitost není orgánu postoupena po skončení čtyřměsíčního období nebo po dosažení společného rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   280

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 24 – písm. d

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud byl konzultován Evropský orgán pro bankovnictví, všechny příslušné orgány jeho stanovisko zváží a podají vysvětlení ohledně veškerých významných odchylek od tohoto stanoviska.

Pokud byl konzultován Evropský orgán pro bankovnictví, všechny příslušné orgány jeho stanovisko zváží a podají vysvětlení ohledně veškerých významných dodatečných obezřetnostních odchylek od tohoto stanoviska.

Pozměňovací návrh   281

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 24 – písm. e

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 129 – odst. 3 – pododstavec 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování postupu společného rozhodování uvedeného v tomto odstavci a s ohledem na použití článků 123 a 124 a čl. 132 odst. 2 s cílem usnadnit přijímání společných rozhodnutí. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro určení podmínek uplatňování postupu společného rozhodování uvedeného v tomto odstavci a s ohledem na použití článků 123 a 124 a čl. 132 odst. 2 s cílem usnadnit přijímání společných rozhodnutí. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v desátém pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Komise může přijmout návrhy technických norem uvedené v desátém pododstavci postupem podle článku 7 nařízení …/… [EBA].

Pozměňovací návrh   282

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 25 – pododstavec 1

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 130 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nastane-li naléhavá situace, včetně nepříznivého vývoje na finančních trzích, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoli členském státě, v němž byly povoleny subjekty skupiny nebo v němž jsou usazeny významné pobočky uvedené v článku 42a, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí, jakmile je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 2, Evropský orgán pro bankovnictví a orgány uvedené v čl. 49 čtvrtém pododstavci a v článku 50 a sdělí veškeré informace nezbytné k plnění jejich úkolů. Tyto povinnosti se vztahují na všechny příslušné orgány podle článků 125 a 126 a na příslušný orgán určený podle čl. 129 odst. 1.

Nastane-li potenciální či skutečná naléhavá situace, včetně jakéhokoli potenciálního nepříznivého vývoje na finančních trzích či v reálné ekonomice, která by mohla ohrozit likviditu trhu a stabilitu finančního systému v jakémkoli členském státě, v němž byly povoleny subjekty skupiny nebo v němž jsou usazeny významné pobočky uvedené v článku 42a, orgán vykonávající dohled na konsolidovaném základě uvědomí, jakmile je to možné, s výhradou kapitoly 1 oddílu 2, Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský výbor pro systémová rizika a další orgány uvedené v čl. 49 čtvrtém pododstavci a v článku 50 a sdělí veškeré informace nezbytné k plnění jejich úkolů. Tyto povinnosti se vztahují na všechny příslušné orgány podle článků 125 a 126 a na příslušný orgán určený podle čl. 129 odst. 1.

Pozměňovací návrh   283

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 27 – písm. a

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 131 a – odst. 2 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto článku a čl. 42a odst. 3, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro operativní činnost kolegií, včetně činnosti týkající se čl. 42a odst. 3. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Aby byla zajištěna důsledná harmonizace a jednotné uplatňování tohoto článku a čl. 42a odst. 3, Evropský orgán pro bankovnictví připravuje návrhy technických norem pro operativní činnost kolegií, včetně činnosti týkající se čl. 42a odst. 3. Orgán uvedené návrhy technických norem předloží Komisi do 1. ledna 2014.

Pozměňovací návrh   284

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 27 – písm. b – návětí

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 131 a – odst. 2 – pododstavec 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Sedmý pododstavec se nahrazuje tímto:

b) Šestý pododstavec se nahrazuje tímto:

Pozměňovací návrh   285

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 27 a (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 132. – odst. 1 – pododstavce 1 a a 1 b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

27a) V čl. 132 odst. 1 se za první pododstavec vkládají nové pododstavce, které znějí:

 

„Příslušné orgány spolupracují v případě potřeby pro účely této směrnice s Evropským orgánem pro bankovnictví.

 

Příslušné orgány neprodleně poskytnou Evropskému orgánu pro bankovnictví a dalším příslušným orgánům veškeré důležité a nezbytné informace, aby tak dostály svým povinnostem podle této směrnice.“

Pozměňovací návrh   286

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 27 b (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 140 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

27b) V článku 140 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

 

„3. Orgány příslušné k dohledu na konsolidovaném základě sestaví seznamy finančních holdingových společností uvedených v čl. 71 odst. 2. Tyto seznamy předávají příslušným orgánům ostatních členských států, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Komisi.“

Pozměňovací návrh   287

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 28 – písm. b

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 143 – odst. 2 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný orgán, který provádí ověření uvedená v odst. 1 prvním pododstavci, k těmto pokynům přihlíží. Pro tento účel příslušný orgán konzultuje Evropský orgán pro bankovnictví před přijetím rozhodnutí.

Příslušný orgán, který provádí ověření uvedená v odst. 1 prvním pododstavci, k těmto pokynům přihlíží. Pro tento účel příslušný orgán konzultuje Evropský orgán pro bankovnictví před přijetím rozhodnutí a rozhoduje v souladu s ním.

Pozměňovací návrh   288

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 28 a (nový)

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 143 – odst. 3 – pododstavec 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

28a) V čl. 143 odst.3 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Techniky dohledu se zaměří na dosažení cílů dohledu na konsolidovaném základě, jak jsou vymezeny v této kapitole, a oznámí se ostatním dotčeným příslušným orgánům, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Komisi.“

Pozměňovací návrh   289

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 9 – bod 29

Směrnice 2006/48/ES

Čl. 144 – odst. 1 a (nový) – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh