RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega

18.5.2010 - (KOM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD)) - ***I

Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Antolín Sánchez Presedo


EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega

(KOM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0576);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2, artiklit 44, artikli 47 lõiget 2 ja artikleid 55 ning 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7-0251/2009);

–   võttes arvesse komisjoni teatist „Lissaboni lepingu jõustumise mõju käimasolevatele institutsioonidevahelistele otsustamismenetlustele“ (KOM(2009) 0665);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, artiklit 50, artikli 53 lõiget 1 ning artikleid 62 ja 114;

–   võttes arvesse Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55;

–   võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A7-0163/2010),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) 2007/2008. aasta finantskriisi tulemusel on ilmsiks tulnud finantsjärelevalve olulised puudused üksikjuhtudel ja finantssüsteemis üldiselt. Liikmesriikide järelevalvemudelid jäävad maha Euroopa integreeritud ja omavahel ühendatud finantsturgudest, kus paljud finantsettevõtjad tegutsevad piiriüleselt ning osutavad finantsteenuseid ettevõtjatele ja tarbijatele. Kriis tõi esile puudused liikmesriikide järelevalveasutuste vahelises koostöös, koordineerimises, ühenduse õiguse ühtses kohaldamises ja usalduses.

(1) 2007/2008. aasta finantskriisi tulemusel on ilmsiks tulnud finantsjärelevalve olulised puudused üksikjuhtudel ja finantssüsteemis üldiselt. Riiklikul alusel loodud järelevalvemudelid jäävad maha Euroopa integreeritud ja omavahel ühendatud finantsturgudest, kus paljud finantsettevõtjad tegutsevad piiriüleselt. Kriis tõi esile puudused liikmesriikide järelevalveasutuste vahelises koostöös, koordineerimises, liidu õiguse ühtses kohaldamises ja usalduses.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Juba kaua enne finantskriisi nõudis Euroopa Parlament korrapäraselt tõeliselt võrdsete võimaluste tagamist kõigile Euroopa Liidu tasandi osalejatele, juhtides ühtlasi tähelepanu ELi järelevalve olulistele puudustele seoses järjest tugevamini integreeritud finantsturgudega (parlamendi 13. aprilli 2000. aasta resolutsioon komisjoni teatise „Finantsturgude raamistiku rakendamine: tegevuskava”1 kohta, 25. novembri 2002. aasta resolutsioon usaldatavusnormatiivide järelevalve eeskirjade kohta Euroopa Liidus2, 11. juuli 2007 resolutsioon finantsteenuste poliitika (2005-2010) – valge raamat3 kohta, 23. septembri 2008 resolutsioon koos soovitustega komisjonile riskifondide ja börsiväliste investeeringute4 kohta, 9. oktoobri 2008 resolutsioon koos soovitustega komisjonile Lamfalussy protsessi järelmeetmete kohta: edaspidine järelevalvestruktuur5, 22. aprilli 2009. aasta resolutsioon muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solvency II)6 ning 23. aprilli 2009. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus reitinguagentuuride kohta7).

 

________________________________

1 EÜT C 40, 7.2.2001, lk 453.

2 ELT C 25 E, 29.1.2004, lk 394.

3 ELT C 175 E, 10.7.2008, lk xx.

4 ELT C 8 E, 14.1.2010, lk 26.

5 ELT C 9 E, 15.1.2010, lk 48.

6 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0251.

7 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2009)0279.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Euroopa Ülemkogu soovitas oma 19. juuni 2009. aasta järeldustes luua kolmest uuest Euroopa järelevalveasutusest koosnev Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem. Kõnealuse süsteemi eesmärk oleks parandada liikmesriikide järelevalvekorra kvaliteeti ja sidusust, tõhustada piiriüleste kontsernide järelevalvet ning kehtestada ühtne Euroopa eeskirjade kogumik, mida kohaldatakse siseturul kõikide finantseerimisasutuste suhtes. Euroopa Ülemkogul rõhutati, et Euroopa järelevalveasutustel on õigus teostada järelevalvet ka reitinguagentuuride üle, ja kutsuti komisjoni üles esitama konkreetseid ettepanekuid Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi rolli kohta kriisiolukordades.

(4) Euroopa Ülemkogu soovitas oma 19. juuni 2009. aasta järeldustes luua kolmest uuest Euroopa järelevalveasutusest koosnev Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem. Kõnealuse süsteemi eesmärk oleks parandada liikmesriikide järelevalvekorra kvaliteeti ja sidusust, tõhustada piiriüleste kontsernide järelevalvet, kehtestada ühtne Euroopa eeskirjade kogumik, mida kohaldatakse siseturul kõikide finantseerimisasutuste suhtes, ning tagada krediidiasutuste riskitaseme hindamisel pädevate asutuste kohaldatavate kriteeriumide ja meetodite asjakohane ühtlustamine. Euroopa Ülemkogul rõhutati, et Euroopa järelevalveasutustel (EJA) on õigus teostada järelevalvet ka reitinguagentuuride üle, ja kutsuti komisjoni üles esitama konkreetseid ettepanekuid Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi (EFJAS) rolli kohta kriisiolukordades.

Selgitus

Tuleks kavandada tehnilised standardid, et tagada järelevalveasutuste läbivaatamisprotsessi ühtne kohaldamine ja ühine riskihindamine, ühtlustades asjakohaselt kriteeriumid ja meetodid, mida riiklikud järelevalveasutused kasutavad krediidiasutuste riskitaseme hindamisel.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi tõhusaks toimimiseks tuleb teha muudatusi Euroopa kolme järelevalveasutuse tegevusvaldkonda reguleerivates ühenduse õigusaktides. Kõnealused muudatused hõlmavad Euroopa järelevalveasutuse teatavate volituste ulatuse kindlaksmääramist, teatavate volituste integreerimist asjakohaste ühenduse õigusaktidega kehtestatud mehhanismidesse ning muudatusi kõnealuste järelevalveasutuste sujuva ja tõhusa toimimise tagamiseks Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi raames.

(6) EFJASi tõhusaks toimimiseks tuleb teha muudatusi kolme EJA tegevusvaldkonda reguleerivates liidu õigusaktides. Kõnealused muudatused hõlmavad EJAde teatavate volituste ulatuse kindlaksmääramist, teatavate liidu õigusaktides kehtestatud volituste integreerimist ning muudatusi kõnealuste järelevalveasutuste sujuva ja tõhusa toimimise tagamiseks EFJASi raames.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Koos Euroopa kolme järelevalveasutuse loomisega tuleks välja töötada ka ühtsed eeskirjad, millega tagatakse eeskirjade ühtne kohaldamine ja seega soodustatakse siseturu toimimist. Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi loomist käsitlevate määrustega on ette nähtud, et Euroopa järelevalveasutused võivad asjakohastes õigusaktides kindlaks määratud valdkondades välja töötada tehniliste standardite kavandeid, mis esitatakse komisjonile vastu võtmiseks määruste või otsustena. Asjakohastes õigusaktides tuleks kindlaks määrata valdkonnad, kus Euroopa järelevalveasutused võivad välja töötada tehniliste standardite kavandeid.

(7) Koos kolme EJA loomisega tuleks muu hulgas välja töötada ka ühtsete eeskirjade kogumik, millega tagatakse eeskirjade järjekindel ühtlustamine ja ühtne kohaldamine ja seega soodustatakse siseturu toimimist.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) EFJASi asutamist käsitlevates määrustes on sätestatud, et asjakohaste õigusaktidega konkreetselt ette nähtud valdkondades võivad EJAd välja töötada tehniliste standardite kavandeid, mis esitatakse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitele 290 ja 291 komisjonile delegeeritud õigusaktide või rakendusaktidega vastuvõtmiseks.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b) Asjakohaste õigusaktidega tuleks kindlaks määrata valdkonnad, kus EJAsid volitatakse tehniliste standardite kavandeid välja töötama, ning nende vastuvõtmise kord. Kui delegeeritud õigusaktide puhul tuleks Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 290 kirjeldatud elemendid, tingimused ja spetsifikatsioonid sätestada asjakohastes õigusaktides, siis rakendusaktide puhul tuleks kontrollimehhanisme reguleerivad eeskirjad ja üldpõhimõtted eelnevalt kindlaks määrata vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 291.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Tehniliste standardite valdkondade kindlaksmääramisel tuleks järgida asjakohast tasakaalu, st ühtsete eeskirjade kehtestamisega ei tohiks määruse kohaldamist põhjendamatult keeruliseks muuta. Valida tuleks ainult valdkonnad, kus ühtsed tehnilised eeskirjad aitaksid oluliselt parandada finantsstabiilsust, tõhustada hoiustajate, kindlustusvõtjate ja investorite kaitset, edendada turgude tõhusust ja terviklikkust ning vältida konkurentsimoonutusi ja regulatiivset arbitraaži.

(8) Tehniliste standardite valdkondade kindlaksmääramisel tuleks järgida asjakohast tasakaalu, st ühtsete eeskirjade kehtestamisega ei tohiks määruse kohaldamist ja jõustamist põhjendamatult keeruliseks muuta. Valida tuleks ainult valdkonnad, kus ühtsed tehnilised eeskirjad aitaksid oluliselt ja tulemuslikult kaasa asjaomaste õigusaktide eesmärkide saavutamisele, tagades samal ajal, et poliitilised otsused võtavad vastu Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon vastavalt tavapärasele korrale.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Tehnilistes standardites tuleb käsitleda sisuliselt tehnilisi küsimusi ja nende väljatöötamiseks on vaja järelevalveekspertide erialateadmisi. Tehniliste standarditega tuleks kindlaks määrata Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuvõetud alusaktides sätestatud eeskirjade ning vajaduse korral komisjoni rakendusmeetmete kohaldamise tingimused, muutmata kõnealuste õigusaktide vähem tähtsaid sätteid muu hulgas seeläbi, et kustutades mõned neist või lisades õigusaktidele uued täiendavad vähem tähtsad sätted. Seepärast ei tohiks tehnilised standardid hõlmata poliitilisi valikuid. Kui tehniliste standardite eesmärk on määrata kindlaks komisjoni rakendusmeetmete kohaldamise tingimused, tuleks kõnealused standardid töötada välja alles pärast komisjoni rakendusmeetmete vastuvõtmist. Teatavatel juhtudel, kui komisjonil on õigus võtta rakendusmeetmeid komiteemenetluse kohaselt vastavalt nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusele 1999/468/EÜ (millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused) ja kui kõnealuste rakendusmeetmetega määratakse üksnes kindlaks alusaktides sätestatud selliste eeskirjade kohaldamise tingimused, mida ei tule muuta, oleks järjepidevuse huvides asjakohane kehtestada kord, mille kohaselt võetakse vastu määruste (EÜ) nr …/…[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/… [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus], ja nr …/… [Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] artikli 7 kohased tehnilised standardid.

(9) Tehnilistes standardites tuleb käsitleda sisuliselt tehnilisi küsimusi ja nende väljatöötamiseks on vaja järelevalveekspertide erialateadmisi. Delegeeritud õigusaktidena vastu võetavate tehniliste standarditega (2. taseme meetmed) tuleks arendada edasi, täpsustada ja kindlaks määrata Euroopa Parlamendi ja nõukogu vastuvõetud alusaktides sätestatud eeskirjade järjekindla ühtlustamise ja ühtse kohaldamise tingimused, mis täiendavad või muudavad õigusakti teatavaid väheolulisi osi. Seevastu rakendusaktidena vastu võetud tehniliste standarditega ei tohiks õiguslikult siduvate liidu õigusaktide elemente muuta. Tehnilised standardid ei tohiks hõlmata poliitilisi valikuid.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Seepärast oleks delegeeritud õigusaktide puhul järjepidevuse huvides asjakohane kehtestada kord, mille kohaselt võetakse vastu määruste (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ], nr …/2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] ja nr …/2010 [Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] artikli 7 kohased tehnilised standardid. Kui tehniliste standardite eesmärk on määrata kindlaks 2. tasandi meetme kohaldamise tingimused, tuleks kõnealused standardid töötada välja alles pärast 2. tasandi meetme vastuvõtmist.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b) Vastavalt järelevalve ettevaatuspõhimõttele ei tohiks siduvad tehnilised standardid takistada liikmesriikide pädevaid asutusi nõudmast täiendavat teavet või kehtestamast täiendavaid või rangemaid nõudeid, kui on sätestatud nende välja töötatavates asjakohastes õigusaktides, juhul kui need sellist usaldatavuse alast diskretsiooni võimaldavad.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi loomist käsitlevate määrustega on ette nähtud liikmesriikide pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste lahendamise kord. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste meetmete menetluse või sisuga, mida teine pädev asutus võtab valdkonnas, mille puhul on asjakohaste õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe liikmesriigi pädevate asutuste vahelist koostööd, koordineerimist või ühisotsuste vastuvõtmist, või selliste meetmete võtmatajätmisega, võivad Euroopa järelevalveasutused ühe asjaomase pädeva asutuse taotlusel aidata asutustel jõuda kokkuleppele Euroopa järelevalveasutuse seatud tähtajaks, mille puhul võetakse arvesse asjakohastes õigusaktides sätestatud mis tahes tähtaegu ning erimeelsust põhjustava küsimuse kiireloomulisust ja keerukust. Kui erimeelsused jäävad püsima, võivad Euroopa järelevalveasutused vaidlusaluse küsimuse ise lahendada.

(11) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi loomist käsitlevate määrustega on ette nähtud liikmesriikide pädevate asutuste vaheliste erimeelsuste lahendamise kord. Kui pädev asutus ei ole nõus selliste meetmete menetluse või sisuga, mida teine pädev asutus võtab valdkonnas, mis on täpsustatud liidu seadusandluses vastavalt määrusele (EÜ) nr .../2010 [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus], määrusele (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] ja määrusele (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] ning mille puhul on asjakohaste õigusaktide kohaselt vaja rohkem kui ühe liikmesriigi pädevate asutuste vahelist koostööd, koordineerimist või ühisotsuste vastuvõtmist, või selliste meetmete võtmatajätmisega, peaksid EJAd suutma ühe asjaomase pädeva asutuse taotlusel aidata asutustel jõuda kokkuleppele EJA seatud tähtajaks, mille puhul võetakse arvesse asjakohastes õigusaktides sätestatud mis tahes tähtaegu ning erimeelsust põhjustava küsimuse kiireloomulisust ja keerukust. Kui erimeelsused jäävad püsima, peaks EJAd suutma vaidlusaluse küsimuse ise lahendada.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemi loomist käsitlevate määruste kohase erimeelsuste lahendamise korra kohaldamiseks ei ole vaja teha muudatusi asjakohastes õigusaktides. Muudatusi tuleb teha valdkondades, kus asjakohaste õigusaktidega on juba kehtestatud mõned mittesiduvad vahendusmenetlused või tähtajad, mille jooksul üks või mitu liikmesriigi pädevat asutust peavad jõudma ühisotsusele, ning seega tagada ühisotsusele jõudmise menetluse selgus ja sujuvus ning vajaduse korral võimaldada Euroopa järelevalveasutustel lahendada erimeelsused.

(12) Määruse (EÜ) nr .../2010 [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus], määruse nr .../2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] ja määruse (EÜ) nr .../2010 [Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] artikli 11 lõige 1, mis näeb ette erimeelsuste lahendamise korra EFJASi loomist käsitlevate määrustega, ei näe ette muudatusi asjakohastes õigusaktides. Muudatusi tuleb teha valdkondades, kus asjakohaste õigusaktidega on juba kehtestatud mõned mittesiduvad vahendusmenetlused või tähtajad, mille jooksul üks või mitu liikmesriigi pädevat asutust peavad jõudma ühisotsusele, ning seega tagada ühisotsusele jõudmise menetluse selgus ja sujuvus ning vajaduse korral võimaldada EJAdel lahendada erimeelsused. Erimeelsuste lahendamist puudutav siduv menetlus on loodud selliste olukordade lahendamiseks, kus pädevad asutused ei suuda omavahel lahendada liidu õigusaktide täitmisega seotud menetlus- või sisulisi küsimusi.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Seepärast tuleks käesolevas direktiivis määratleda olukorrad, kus võib olla vaja lahendada menetluslikke või sisulisi liidu õigusele vastavuse küsimusi ning kus järelevalveasutused ise ei pruugi suuta neid küsimusi lahendada. Niisuguses olukorras peaks ühel asjaomastest järelevalveasutustest olema võimalus tõstatada küsimus pädevale Euroopa järelevalveasutusele. Nimetatud Euroopa järelevalveasutus peaks toimima käesolevas direktiivis sätestatud korras. Tal peaks olema võimalus nõuda asjassepuutuvatelt pädevatelt asutustelt konkreetsete meetmete võtmist või meetmetest loobumist küsimuse lahendamiseks ja liidu õigusele vastavuse tagamiseks, kusjuures see oleks siduv kõikide asjassepuutuvate pädevate asutuste jaoks.

 

Juhtudel, kus asjakohased liidu õigusaktid määravad diskretsiooni liikmesriikidele, ei tohiks Euroopa järelevalveasutuse otsused asendada riiklike järelevalveasutuste teostatavat liidu õigusele vastavat diskretsiooni.

Selgitus

Euroopa Kohtu kohtupraktika järgimiseks (C-9/56 ja 10/56, Meroni vs. ülemamet, [1958] EKL 133 ja 157) on oluline, et Euroopa järelevalveasutuste otsused ei asendaks liikmesriikide järelevalveasutuste seadusliku otsustusõiguse kasutamist. Meroni lahendi kohaselt ei saa institutsioon delegeerida volitusi, mida tal enesel pole.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiviga 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) on ette nähtud vahendusmenetlus või ühisotsused seoses oluliste filiaalide kindlaksmääramisega järelevalvekolleegiumides osalemiseks, mudeli valideerimiseks ja kontsernide riski hindamiseks. Kõigis kõnealustes valdkondades tuleb muudatustega selgelt märkida, et juhul, kui erimeelsusi ei suudeta lahendada teatava tähtaja jooksul, võib Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus seda teha määruses …/…[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] sätestatud korras. Selle lähenemisviisiga tagatakse erimeelsuste lahendamine ja tõhus koostöö enne lõpliku otsuse tegemist või selle esitamist ajaomasele asutusele.

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiviga 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta) on ette nähtud vahendusmenetlus või ühisotsused seoses oluliste filiaalide kindlaksmääramisega järelevalvekolleegiumides osalemiseks, mudeli valideerimiseks ja kontsernide riski hindamiseks. Kõigis kõnealustes valdkondades tuleb muudatustega selgelt märkida, et juhul, kui erimeelsusi ei suudeta lahendada teatava tähtaja jooksul, võib Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus seda teha määruses (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] sätestatud korras. Selle lähenemisviisiga tagatakse, et kuigi Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusel ei tohiks olla võimalik asendada pädevate asutuste diskretsiooniõiguse alusel tehtud otsust, saab lahendada erimeelsusi ja tõhustada koostööd enne lõpliku otsuse tegemist või selle esitamist asjaomasele asutusele.

Selgitus

Liikmesriikide finantsjärelevalveasutuste vaheliste erimeelsuste puhul ei peaks Euroopa järelevalveasutuste õigus aidata asutustel jõuda kokkuleppele tähendama seda, et nad võivad asendada liikmesriikide järelevalveasutuste diskretsiooniõiguse alusel langetatud otsuseid, et tagada vastavus Euroopa Liidu Kohtu praktikale.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Komiteemenetluse kohandamine vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingule, eriti selle artiklitele 290 291, peaks toimuma järk-järgult. Käesoleva direktiiviga tuleks artiklitega 290 ja 291 kohandada ainult neid põhjenduses 20 osutatud muudetavate direktiivide sätteid, mis puudutavad ESAsid ja on seotud tehniliste standarditega. Selline kohandamine, nagu ka teiste muudetavates direktiivides sisalduvate komiteemenetluse sätete kohandamine tulevikus, ei tohiks piirduda üksnes varem kontrolliga regulatiivmenetluse raames käsitletud meetmetega, vaid peaks hõlmama kõiki asjakohaseid üldkohaldatavaid meetmeid, sõltumata sellest, milline komiteemenetluse otsustuskord kehtis nende puhul enne Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumist. Järjepidevuse tagamiseks peaks põhjenduses 20 osutatud muudetavates direktiivides sisalduvate muude komiteemenetluse sätete edaspidine kohandamine artiklitega 290 ja 291 toimuma vastavalt käesoleva direktiivi sätetele.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Pädevate asutuste ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse või Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel vahetatud või neile edastatud konfidentsiaalse teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus, mida peavad täitma isikud, kes töötavad või on töötanud teavet saanud pädevates asutustes.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18) Valdkondades, kus Euroopa järelevalveasutustel on kohustus töötada välja tehniliste standardite kavandid, tuleks kõnealused kavandid esitada komisjonile kolme aasta jooksul alates Euroopa järelevalveasutuste loomisest.

(18) Valdkondades, kus EJAdel on kohustus töötada välja tehniliste standardite kavandid, tuleks kõnealused kavandid esitada komisjonile kolme aasta jooksul alates EJAde loomisest, välja arvatud juhul, kui asjaomase määrusega on sätestatud muu tähtaeg.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Kuna liikmesriigid ei suuda nõuetekohaselt täita käesoleva direktiivi eesmärke, st parandada siseturu toimimist, tagades reguleerimise ja järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse taseme, kaitsta hoiustajaid, investoreid ja tulusaajaid ning seega ettevõtjaid ja tarbijaid, tagada finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane toimimine, tagada finantssüsteemi stabiilsus ning tõhustada rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, ning neid on meetmete laia ulatuse tõttu lihtsam saavutada ühenduse tasemel, võib ühendus võtta meemetid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(19) Kuna liikmesriigid ei suuda nõuetekohaselt täita käesoleva direktiivi eesmärke, st parandada siseturu toimimist, tagades reguleerimise ja järelevalve kõrge, tõhusa ja ühtse taseme, kaitsta hoiustajaid, investoreid ja tulusaajaid ning seega ettevõtjaid ja tarbijaid, tagada finantsturgude terviklikkus, tõhusus ja nõuetekohane toimimine, tagada finantssüsteemi stabiilsus ja jätkusuutlikkus, kaitsta reaalmajandust ja riigi rahandust ning tõhustada rahvusvahelist järelevalvealast koostööd, ning neid on meetmete laia ulatuse tõttu lihtsam saavutada liidu tasemel, võib liit võtta meetmeid kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 1

Direktiiv 1998/26/EÜ

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõikes 2 osutatud liikmesriik teavitab viivitamata teisi liikmesriike ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust ning esitab kõnealusele asutusele kogu teabe, mis on vajalik asutuse ülesannete täitmiseks.

3. Lõikes 2 osutatud liikmesriik teavitab viivitamata Euroopa Keskpanka, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu, teisi liikmesriike ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr …/2010 loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust ning esitab kõnealusele asutusele kogu teabe, mis on vajalik asutuse ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 1998/26/EÜ

Artikkel 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) artikli 10 järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 10 a

 

Pädevad asutused teevad koostööd Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, kui see on käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalik.”;

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 1998/26/EÜ

Artikkel 10 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b) artikli 10 a järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 10 b

 

Pädevad asutused annavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja teistele pädevatele asutustele viivitamata kogu asjakohase ja vajaliku teabe, et need asutused saaksid täita neile käesoleva direktiiviga pandud kohustusi.”

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 2 – punkt 17 – alapunkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1) artikli 2 punktile 17 lisatakse järgmine alapunkt:

 

„a a) Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitee (EJAÜK);”;

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Ühiskomitee avaldab kindlaksmääratud finantskonglomeraatide loendi ja ajakohastab seda.

3. EJAÜK avaldab oma veebisaidil kindlaksmääratud finantskonglomeraatide loendi ja ajakohastab seda. See teave muudetakse hüperlingi kaudu kättesaadavaks iga Euroopa järelevalveasutuse veebisaidil.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 9 – lõige 2 – punkt c a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) artikli 9 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„c a) üksikasjaliku regulaarselt uuendatava ja vähemalt kord aastas läbivaadatava kriisilahenduskorra väljatöötamine, mis hõlmab struktureeritud varajase sekkumise mehhanismi, kiireid parandusmeetmeid ja pankrottideks valmisoleku kava.“;

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 b (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

3. jagu – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b) 3. jao pealkiri asendatakse järgmisega:

 

„MEETMED TÄIENDAVA JA EUROOPA TASANDI JÄRELEVALVE HÕLBUSTAMISEKS”;

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 c (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel -10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c) 3. jaole enne artiklit 10 lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel -10

 

1. EJAÜK ja riiklikud pädevad asutused teostavad finantskonglomeraatide suhtes täiendavat ja Euroopa tasandi järelevalvet.

 

2. EJAÜK teostab Euroopa tasandi järelevalvet finantskonglomeraatide üle, et tagada sidus valdkonna- ja piiriülene järgimine vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele.

 

EJAÜK tegutseb riiklike pädevate asutuste poolt täiendava järelevalve teostamiseks määratud koordinaatori kaudu, kes tegutseb ka EJAÜK nimel.

 

3. ELi finantskonglomeraatide koordinaatorite tegevust koordineerib üldisel ja piiriülesel tasandil EJAÜK.”;

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 d (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 10 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d) artikli 10 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

"1. Finantskonglomeraati kuuluvate reguleeritud üksuste nõuetekohase täiendava järelevalve tagamiseks määratakse asjaomaste liikmesriikide pädevate asutuste, sealhulgas segafinantsvaldusettevõtja peakontori asukohajärgse liikmesriigi asutuste seast üks täiendava järelevalve kooskõlastamise ja teostamise eest vastutav koordinaator. Koordinaatori ametisse nimetamine avaldatakse EJAÜK veebisaidil.“;

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 e (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 e) artikli 11 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Täiendava ja Euroopa tasandi järelevalve hõlbustamiseks ja sellele laialdase õigusliku aluse loomiseks kasutavad koordinaator ja muud asjaomased pädevad asutused ja vajadusel ka muud asjassepuutuvad pädevad asutused koordineerimiskorda. Koordineerimiskorraga võib koordinaatorile anda täiendavaid ülesandeid ja täpsustada artiklis 3, artiklis 4, artikli 5 lõikes 4, artiklis 6, artikli 12 lõikes 2, artiklis 16 ja artiklis 18 osutatud asjaomaste pädevate asutuste otsuste tegemise menetlust ja menetlust, mida kasutatakse koostööks muude pädevate asutustega. EJAÜK töötab välja koordineerimiskorra suunised.”;

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 f (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 f) artikli 12 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

"1. Finantskonglomeraati kuuluvate reguleeritud üksuste järelevalve eest vastutavad pädevad asutused, selle finantskonglomeraadi koordinaatoriks määratud pädev asutus ning EJAÜK teevad omavahel tihedat koostööd. Olenemata sellest, kas need asutused tegutsevad samas liikmesriigis või ei, esitavad nad üksteisele teavet, mis on muudele asutustele oluline või vajalik valdkondade eeskirjade ja käesoleva direktiivi kohaste järelevalvega seotud ülesannete täitmiseks, ilma et see piiraks valdkondade asjaomastes eeskirjades määratletud vastavaid kohustusi. Seoses sellega edastavad pädevad asutused, koordinaator ja EJAÜK taotluse korral kogu vajaliku teabe ja omal initsiatiivil kogu olulise teabe.”;

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 g (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 g) artikli 12 lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

 

„Lisaks võivad pädevad asutused vahetada järgmiste asutustega teavet, mis võib olla neile vajalik finantskonglomeraati kuuluvate reguleeritud üksustega seotud ülesannete täitmisel kooskõlas valdkondade eeskirjade sätetega: keskpangad, Euroopa Keskpankade Süsteem, Euroopa Keskpank ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu.”;

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 h (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 h) artikli 12 järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 12 a

 

Pädevad asutused teevad koostööd EJAÜKga, kui see on käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalik.”;

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 i (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 12 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 i) artikli 12 a järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 12 b

 

Pädevad asutused annavad EJAÜK-le ja teistele pädevatele asutustele viivitamata kogu asjakohase ja vajaliku teabe, et need asutused saaksid täita neile käesoleva direktiiviga pandud kohustusi.”;

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 j (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 j) artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

"1. Liikmesriigid tagavad, et nende õigusruumis ei ole õiguslikke takistusi sellele, et täiendava ja Euroopa tasandi järelevalvega hõlmatud füüsilised ja juriidilised isikud võiksid, olenemata sellest, kas nad on reguleeritud üksused, vahetada omavahel ja EJAÜK-ga teavet, mis on täiendava ja Euroopa tasandi järelevalve jaoks oluline.”;

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 k (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 16 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 k) artikli 16 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Ilma et see piiraks artikli 17 lõike 2 kohaldamist, võivad EJAÜK ja liikmesriigid otsustada, milliseid meetmeid võivad nende pädevad asutused segafinantsvaldusettevõtjate suhtes võtta.”;

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 1 l (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 16 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 l) artikli 16 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

 

„Vajadusel koordineerivad pädevad asutused, kaasa arvatud koordinaator ja EJAÜK, oma järelevalvega seotud toiminguid.”;

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 2

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 18 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Ilma et see piiraks valdkondade eeskirjade kohaldamist, kontrollivad pädevad asutused artikli 5 lõikes 3 osutatud juhul, kas reguleeritud üksused, mille emaettevõtja peakontor asub väljaspool ühendust, kuuluvad kolmanda riigi pädevate asutuste järelevalve alla, mis on samaväärne käesoleva direktiivi artikli 5 lõike 2 kohase reguleeritud üksuste täiendava järelevalve kohta sätestatuga. Kontrollimist teostab emaettevõtja või ühenduses loa saanud reguleeritud üksuse taotluse korral või omal initsiatiivil pädev asutus, kes oleks koordinaator juhul, kui rakendataks artikli 10 lõikes 2 sätestatud kriteeriume. Kõnealune pädev asutus konsulteerib teiste asjaomaste pädevate asutustega ja võtab arvesse kõiki kohaldatavaid juhiseid, mille ühiskomitee on koostanud kooskõlas artikli 21a lõikega 2. Selleks konsulteerib pädev asutus enne otsuse tegemist ühiskomiteega.

Ilma et see piiraks valdkondade eeskirjade kohaldamist, kontrollivad pädevad asutused artikli 5 lõikes 3 osutatud juhul, kas reguleeritud üksused, mille emaettevõtja peakontor asub väljaspool liitu, kuuluvad kolmanda riigi pädevate asutuste järelevalve alla, mis on samaväärne käesoleva direktiivi artikli 5 lõike 2 kohase reguleeritud üksuste täiendava järelevalve kohta sätestatuga. Kontrollimist teostab emaettevõtja või liidus loa saanud reguleeritud üksuse taotluse korral või omal initsiatiivil pädev asutus, kes oleks koordinaator, kui rakendataks artikli 10 lõikes 2 sätestatud kriteeriume. Kõnealune pädev asutus konsulteerib teiste asjaomaste pädevate asutustega ja järgib kõiki kohaldatavaid juhiseid, mille EJAÜK on koostanud kooskõlas artikli 21a lõikega 2. Selleks konsulteerib pädev ametiasutus enne otsuse tegemist EJAÜK-ga.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) artiklile 18 lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Kui pädev asutus otsustab vastupidiselt mõne teise asjakohase pädeva asutuse arvamusele, et kolmanda riigi järelevalve tase on samaväärne, võib EJAÜK otsuse tühistada, kui vastutava pädeva asutuse otsus põhines valedel eeldustel või kui asjaomase kolmanda riigi järelevalve tase on alates otsuse tegemisest halvenenud.“;

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 19 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b) artikli 19 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

"2. Komisjon tutvub EJAÜK, Euroopa panganduskomitee, Euroopa kindluste ja kutsealase pensionikindlustuse komitee ning finantskonglomeraatide komitee abiga põhjalikult lõikes 1 nimetatud läbirääkimiste tulemustega ja nendest tuleneva olukorraga, ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõigete 1 ja 2 kohaldamist.”;

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 3

Direktiiv 2002/87/EÜ

III peatükk – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

VOLITUSED JA KOMITEEMENETLUS

DELEGEERITUD VOLITUSED

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 20 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a) artikli 20 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

1. Komisjon võtab delegeeritud õigusaktidega vastu käesoleva direktiivi [...] kohandused järgmistes valdkondades:

 

a) artiklis 2 osutatud määratluste täpsem sõnastamine, et võtta käesoleva direktiivi kohaldamisel arvesse finantsturu arengut;

 

b) artiklis 2 osutatud määratluste täpsem sõnastamine, et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine kogu liidus;

 

c) käesoleva direktiivi terminoloogia vastavusseviimine ja määratluste piiritlemine kooskõlas edasiste reguleeritud üksusi ja seotud küsimusi käsitlevate liidu õigusaktidega;

 

d) I lisas sätestatud arvutusmeetodite täpsem määratlemine, et võtta arvesse finantsturgude ja usaldatavusnormatiividega seotud meetmete arengut;

 

e) artiklite 7 ja 8 ning II lisa kohaselt vastuvõetud sätete kooskõlastamine, et soodustada järjekindlat ühtlustamist ja ühtset kohaldamist liidus.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab EJAÜK.”;

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 4

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 20 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4) artikli 20 lõikele 1 lisatakse järgmine lause:

välja jäetud

„Kõnealused meetmed ei hõlma selliste sätete kohaldamise tingimuste kindlaksmääramist, mida käsitletakse artiklis 21a loetletud punktides.”;

 

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a) artikli 21 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Volitused võtta vastu artikli 20 lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramatuks ajaks.”;

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 4 b (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b) artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a. Niipea kui komisjon on võtnud vastu delegeeritud õigusakti, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.”;

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 4 c (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c) artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 b. Volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artiklites 21 a ja 21 b sätestatud tingimuste kohaselt.”;

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 4 d (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 21 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 d) artikli 21 lõige 3 jäetakse välja;

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 4 e (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 21 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 e) artikli 21 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

4. EJAÜK annab üldisi juhtnööre selle kohta, kas on tõenäoline, et kolmandate riikide pädevate asutuste täiendava järelevalve korraga on võimalik saavutada väljaspool liitu asuva peakontoriga finantskonglomeraati kuuluvate reguleeritud üksuste puhul käesolevas direktiivis määratletud täiendava järelevalve eesmärgid. EJAÜK vaatab kõik sellised juhised läbi ja võtab arvesse muudatusi selliste pädevate asutuste teostatavas täiendavas järelevalves.”;

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 21 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a) artikli 21 järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 21 a

 

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib artikli 20 lõikes 1 osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni.

 

3. Tühistamisotsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud aktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.”;

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 5 b (uus)

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 21 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b) artikli 21 a järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 21 b

 

Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada nelja kuu jooksul alates teatamise kuupäevast. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda ajavahemikku kahe kuu võrra.

 

2. Kui selle perioodi jooksul ei ole ei Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.

 

3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise kiirendamiseks võivad Euroopa Parlament ja nõukogu vajaduse korral vastavalt varase vastuväidetest loobumise menetlusele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”;

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 6

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 21a – lõige 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, võivad Euroopa järelevalveasutused kooskõlas määruste (EÜ) nr …/…[Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/… [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus], ja nr …/… [Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] artikliga 42 välja töötada tehniliste standardite kavandeid seoses järgmiste sätetega:

1. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, töötavad Euroopa järelevalveasutused kooskõlas määruste (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus], nr …/2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] ja nr …/2010 [Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] artikliga 42 välja tehniliste standardite kavandeid seoses järgmiste sätetega:

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 2 – punkt 6

Direktiiv 2002/87/EÜ

Artikkel 21a – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Ühiskomitee võib anda üldiseid juhiseid selle kohta, kas on tõenäoline, et kolmandate riikide pädevate asutuste täiendava järelevalve korraga on väljaspool ühendust asuva peakontoriga finantskonglomeraati kuuluvate reguleeritud üksuste puhul võimalik saavutada käesolevas direktiivis sätestatud täiendava järelevalve eesmärgid.

2. EJAÜK annab üldiseid juhiseid selle kohta, kas on tõenäoline, et kolmandate riikide pädevate asutuste täiendava järelevalve korraga on väljaspool liitu asuva peakontoriga finantskonglomeraati kuuluvate reguleeritud üksuste puhul võimalik saavutada käesolevas direktiivis sätestatud täiendava järelevalve eesmärgid.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 1 – punkt 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1) artikli 1 punkt 5 asendatakse järgmisega:

 

5. „Tunnustatud turutavad – tavad, mille kasutamist võib ühel või mitmel finantsturul eeldada ning mille pädev asutus kiidab heaks suuniste kohaselt, mille komisjon artiklites 17, 17 a ja 17 b sätestatud delegeeritud õigusaktide menetluse korras vastu võtab.”;

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a) artikli 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Selleks et võtta arvesse finantsturgude arengut ja tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine liidus, sätestab komisjon delegeeritud õigusaktidega käesoleva artikli punkte 1, 2 ja 3 käsitlevad meetmed. Meetmed [...] võetakse vastu vastavalt artiklites 17, 17 a ja 17 b osutatud delegeeritud õigusakte käsitlevale korrale.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt -1 b (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 6 – lõige 10 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b) artikli 6 lõike 10 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Meetmed [...] võetakse vastu vastavalt artiklites 17, 17 a ja 17 b osutatud delegeeritud õigusakte käsitlevale korrale.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt -1 c (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c) artikkel 8 asendatakse järgmisega:

 

„Käesolevas direktiivis sätestatud keelud ei kehti kauplemisel oma aktsiatega tagasiostuprogrammide raames või finantsinstrumentide stabiliseerimisel, kui selliseid tehinguid tehakse delegeeritud õigusaktide kohaselt. Meetmed [...] võetakse vastu vastavalt artiklites 17, 17 a ja 17 b osutatud delegeeritud õigusakte käsitlevale korrale.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt -1 d (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 12 – lõige 2 – punktid h a kuni h d (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1d) artikli 12 lõikele 2 lisatakse järgmised punktid:

 

h a) keelustada asjaomane finantsinstrument;

 

h b) piirata teatava hulga finantsvara ostmise või müümise kohustust;

 

h c) nõuda kauplemise eeltingimusena alusvarade hoidmist ning

 

h d) määratleda kvalitatiivsed piirangud.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt -1 e (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 e) artikli 14 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

"2. Komisjon koostab artiklites 17, 17 a ja 17 b sätestatud korras teavitamiseks loetelu lõikes 1 osutatud haldusmeetmetest ja sanktsioonidest. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus koostab suunised, et võimaldada komisjonil asjaomane loetelu koostada.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt -1 f (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 14 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 f) artikli 14 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

"4. „Liikmesriigid näevad ette, et pädev asutus võib avalikustada kõik meetmed ja sanktsioonid, mis määratakse käesoleva direktiivi rakendamisel vastuvõetud sätete rikkumise korral, välja arvatud juhul, kui selline avalikustamine ohustaks tõsiselt finantsturge või tekitaks asjaomastele osalistele ebaproportsionaalset kahju. Pädevad asutused teavitavad samal ajal Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust kõikidest meetmetest ja sanktsioonidest. Euroopa Väärtpaberijärelevalve Asutus seob kõnealuse teabe asjaomaste registreeritud turuosalejate Euroopa andmebaaside vastavate andmekirjetega.”;

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt -1 g (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 16 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 g) artikli 16 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

"1. „Pädevad asutused teevad oma ülesannete täitmiseks vajaduse korral omavahel ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega koostööd, kasutades käesolevas direktiivis või siseriiklikes õigusaktides sätestatud volitusi. Pädevad asutused abistavad teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust. Eelkõige vahetatakse teavet ja tehakse koostööd uurimistegevuse käigus.”;

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 1

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 226 kohaldamist, võib pädev asutus, kelle taotlust teabe saamiseks ei täideta mõistliku aja jooksul või kelle taotlus lükatakse tagasi, teavitada sellest täitmatajätmisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, kes võib võtta meetmeid vastavalt kõnealuse määrusega antud volitustele.

Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 kohaldamist, teavitab pädev asutus, kelle taotlust teabe saamiseks ei täideta mõistliku aja jooksul või kelle taotlus lükatakse tagasi, sellest täitmatajätmisest Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr …/2010 loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, kes võtab meetmeid vastavalt kõnealuse määrusega antud volitustele.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) artiklile 16 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr …/… loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus võib omal algatusel nõuda mis tahes teavet, mis on vajalik lõikes 1 osutatud eesmärgil.”;

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 2

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 16 – lõige 4 – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks asutamislepingu artikli 226 sätete kohaldamist, võib pädev asutus, kelle taotlust uurimise algatamiseks või tema ametnike kohalolekuks teise liikmesriigi pädeva asutuse korraldataval uurimisel ei täideta mõistliku aja jooksul või kelle taotlus lükatakse tagasi, teavitada sellest täitmatajätmisest Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, kes võib võtta meetmeid vastavalt määrusega (EÜ) nr …/… [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] antud volitustele.

Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 sätete kohaldamist, teavitab pädev asutus, kelle taotlust uurimise algatamiseks või tema ametnike kohalolekuks teise liikmesriigi pädeva asutuse korraldataval uurimisel ei täideta mõistliku aja jooksul või kelle taotlus lükatakse tagasi, sellest täitmatajätmisest Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, kes võtab meetmeid vastavalt määrusega (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] antud volitustele.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 3 – lõik 1

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 16 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada lõigete 2 ja 4 ühtne kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks teabevahetuse ja piiriülese kontrolli taotluste kohaldamise tingimused.

5. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja lõigete 2 ja 4 ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks teabevahetuse ja piiriülese kontrolli taotluste kohaldamise tingimused.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 17 – lõige 2a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a) artikli 17 lõige 2a asendatakse järgmisega:

 

„2a. Artiklis 1, artikli 6 lõikes 10, artiklis 8, artikli 14 lõikes 2 ja artikli 16 lõikes 5 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitus antakse komisjonile tähtajatult.”;

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 3 b (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 17 – lõige 2a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b) artiklile 17 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a a. Niipea kui komisjon on võtnud vastu delegeeritud õigusakti, teavitab ta sellest üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.”;

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 3 c (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 17 – lõige 2a b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c) artiklile 17 lisatakse järgmine lõige:

 

„2a b. Volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artiklites 17a ja 17b sätestatud tingimuste kohaselt.”;

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 3 d (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 17 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 d) artikli 17 lõige 3 jäetakse välja;

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 3 e (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 17 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 e) artikli 17 järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 17 a

 

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib artiklis 1, artikli 6 lõikes 10, artiklis 8, artikli 14 lõikes 2 ja artikli 16 lõikes 5 nimetatud delegeeritud volitused tagasi võtta

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni.

 

3. Tühistamisotsusega lõpetatakse kõnealuses otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud aktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.”;

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 3 – punkt 3 f (uus)

Direktiiv 2003/6/EÜ

Artikkel 17 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 f) artikli 17 a järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 17 b

 

Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada nelja kuu jooksul alates teatamise kuupäevast. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda ajavahemikku kahe kuu võrra.

 

2. Kui nimetatud aja jooksul ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.

 

3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise kiirendamiseks võivad Euroopa Parlament ja nõukogu vajaduse korral vastavalt varase vastuväidetest loobumise menetlusele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 9 – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1) artikli 9 lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:

 

„a) asutus on kantud riiklikusse registrisse pädeva järelevalveasutuse poolt või asutus on saanud asjakohase tegevusloa; artiklis 20 viidatud piiriülese tegevuse korral märgitakse registrisse ka need liikmesriigid, kus asutus tegutseb; see teave edastatakse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele, kes avaldab selle oma veebisaidil;”;

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 9 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a) artikli 9 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

5. Artiklis 20 viidatud piiriülese tegevuse korral peab asutusel tegutsemiseks olema päritoluliikmesriigi pädeva asutuse eelluba. Sellise loa andmisel teavitab liikmesriik viivitamata Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutust.”;

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… loodud Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, mis on seotud pädevatele asutustele esitatava teabega. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

2. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… loodud Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, mis on seotud pädevatele asutustele esitatava teabega. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 14 – lõige 4 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a) artikli 14 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Iga asutuse tegevuse keelustamise otsust põhjendatakse üksikasjalikult ja sellest teatatakse asjassepuutuvale asutusele. Samuti teavitatakse sellest Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutust.”;

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 1 b (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 15 – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b) artikli 15 lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

"6. Kindlustustehniliste eraldiste arvutamist käsitlevate eeskirjade edasiseks harmoneerimiseks niivõrd, kui see on põhjendatud - võttes arvesse eelkõige intressimäära ja muid kindlustustehniliste eraldiste taset mõjutavaid eeldusi - esitab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus iga kahe aasta tagant või komisjoni või liikmesriigi soovil aruande piiriülese tegevuse arenguga seotud olukorra kohta.”;

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 1 c (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c) artiklile 15 lisatakse järgmine lõige:

 

„6 a. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid kindlustustehniliste eraldiste arvutamise kohta. Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid ja aruanded komisjonile 1. juuniks 2011.

 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.”;

Selgitus

Vastavalt tööandjapensioni kogumisasutuste direktiivi artikli 15 lõikele 6 on juba saavutatud kokkulepe tulevase ühtlustamise eesmärgi osas, eriti kindlustustehniliste eraldiste arvutamise puhul, et tarbijaid paremini kaitsta. Et tööandjapensioni kogumisasutuste direktiiviga ühtlustatakse eri riiklikke eeskirju vaid vähesel määral, on eriti olulised siduvad tehnilised standardid.

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 1 d (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 20 – lõige 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 d) artiklile 20 lisatakse järgmine lõige:

 

„10 a. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid lubade andmise ja teavitamise kohta, kindlustustehniliste eraldiste arvutamise meetodite ning teabe edastamise ja avalikustamise kohta.

 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.”;

Selgitus

Pensionifondide direktiivi artikli 15 lõikes 6 on selgelt sätestatud, et kaitsmaks tarbijaid tagajärgede eest, mis on seotud piiriülese tegevuse kandumisega nõrgema järelevalvega piirkondadesse, tuleb kindlustustehniliste eraldiste arvutamist käsitlevaid eeskirju veelgi rohkem ühtlustada. Arvestades asjaolu, et pensionifondide direktiiv sisaldab üksnes minimaalsel arvul ühtlustatud sätteid, on ühised tehnilised standardid antud kontekstis eriti olulised.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 2

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 20 – lõige 11 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11. Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, millega määratakse iga liikmesriigi puhul kindlaks selliste tööandjapensionideskeemide valdkonnas usaldatavusnormatiive käsitlevad sätted, mida ei hõlma lõikes 1 osutatud siseriiklikud sotsiaal- ja tööõigusaktid. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

11. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus välja kindlustustehniliste eraldiste arvutamise meetodite tehniliste standardite kavandid ja valmistab ette aruanded, millega määratakse iga liikmesriigi puhul kindlaks muud tööandjapensionideskeemide valdkonnas usaldatavusnormatiive käsitlevad sätted, mida ei hõlma lõikes 1 osutatud siseriiklikud sotsiaal- ja tööõigusaktid. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014 ja aruanded 1. juuniks 2011.

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 21 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) artikli 21 pealkiri asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriikide, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse ja komisjoni vaheline koostöö”;

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 21 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b) artikli 21 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriigid tagavad koostöös Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusega asjakohasel viisil järjekindla ühtlustamise ja käesoleva direktiivi ühtse kohaldamise, kohaldades ühiseid tehnilisi standardeid lubade andmise, teatamise, kindlustustehniliste eraldiste arvutamist käsitlevate eeskirjade, teavitamise ja avalikustamise menetluste kohta, vahetades korrapäraselt teavet ja kogemusi ja tehes tihedamat koostööd, et takistada konkurentsi moonutamist ja luua vajalikud tingimused probleemideta piiriüleseks pensioniskeemides osalemiseks ja annuiteetidega seotud nõuete ülekantavuse tagamiseks.”;

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 2 c (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 21 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c) artikli 21 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ja liikmesriikide pädevad asutused teevad tihedat koostööd tööandjapensioni kogumisasutuste tegevuse järelevalve hõlbustamiseks ning juhul, kui see on käesoleva direktiivi jaoks vajalik.

 

Pädevad asutused annavad Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ja teistele pädevatele asutustele viivitamata kogu asjakohase ja vajaliku teabe, et need asutused saaksid täita neile käesoleva direktiiviga pandud kohustusi.”;

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 2 d (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 21 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 d) artikli 21 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Iga liikmesriik teatab komisjonile ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele kõigist suurematest käesoleva direktiivi rakendamisel tekkivatest raskustest.

 

Komisjon, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus ja asjassepuutuvate liikmesriikide pädevad asutused uurivad neid raskusi võimalikult kiiresti, et leida sobiv lahendus.”;

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 4 – punkt 2 e (uus)

Direktiiv 2003/41/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 e) artikli 22 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Liikmesriigid edastavad komisjonile ja Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.”

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 1 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1) artiklile 1 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Selleks et võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut ja tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, mis käsitlevad artikli 1 lõike 2 punktides h ja j osutatud ülemmäärade kohandamist.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 2 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a) artikli 2 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

4. „Finantsturgude tehnilise arengu arvessevõtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega lõikes 1 osutatud määratlused, sealhulgas kohandab väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate määratlemiseks kasutatavaid arvnäitajaid, võttes arvesse liidu õigusnorme ja soovitusi ning majanduse arengut [...].

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  85

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 b (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 4 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b) artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Finantsturgude tehnilise arengu arvessevõtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, mis käsitlevad lõike 1 punkte b ja c ning lõike 2 punkte c ja d, eeskätt samaväärsuse tähendust.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  86

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 c (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 4 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c) artiklile 4 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Järjekindla ühtlustamise ja käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks vabastuste kohaldamise tingimused, mis puudutavad lõike 1 punkte a, d ja e ning lõike 2 punkte a, b, e, f, g ja h, eeskätt seoses samaväärsuse tähendusega.

 

Komisjon võib käesolevas lõikes osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) …/2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.”;

Muudatusettepanek  87

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 d (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 d) artikli 5 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

5. Finantsturgude tehnilise arengu arvessevõtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, mis käsitlevad prospekti või põhiprospekti ja lisade vormi.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  88

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 e (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 5 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 e) artiklile 5 lisatakse järgmine lõige:

 

5 a. Käeoleva direktiivi eesmärkide saavutamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega ka meetmed, millega sätestatakse:

 

a) lõigetes 2 ja 3 osutatud põhiteavet sisaldava dokumendi üksikasjalik sisu ja konkreetne vorm;

 

b) sellise põhiteavet sisaldava dokumendi üksikasjalik sisu ja konkreetne vorm, mis puudutab järgmist:

 

i) struktureeritud väärtpaberid ja põhiprospektid;

 

ii) aktsiad ning

 

iii) võlakirjad.

 

Nimetatud delegeeritud õigusaktid võetakse vastu …*.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”

 

____________

* Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: 18 kuud pärast direktiivi jõustumist.”;

Muudatusettepanek  89

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 f (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 6 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 f) artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a. Järjekindla ühtlustamise ja käesoleva direktiivi ühtse kohaldamise tagamiseks võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus töötada välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks prospektiga seotud vastutuse kohaldamise tingimused.

 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.”;

Selgitus

Pädevatel asutustel on eri tavad ning vastutuse võtmist nõutakse emitendilt ja pakkujalt või emissiooni tüübist olenevalt ühelt neist. See tekitab ebakindlust seoses prospekti eest vastutamise korraga, eriti kui prospekti kasutatakse teistes riikides. Kõnealune küsimus vajab täiendavaid selgitusi.

Muudatusettepanek  90

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 g (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 7 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 g) artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

"1. Komisjon võtab artiklites 24, 24 a ja 24 b osutatud korras vastu üksikasjalikud delegeeritud õigusaktid, mis käsitlevad prospektis nõutavat teavet ja millega välditakse sama teabe mitmekordset esitamist juhul, kui prospekt koosneb eraldi dokumentidest. Esimesed delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 1. juuliks 2004.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  91

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 h (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 7 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 h) artikli 7 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Lõikes 1 osutatud delegeeritud õigusaktid põhinevad finants- ja muud teavet käsitlevatel normidel, mille on kehtestanud rahvusvahelised väärtpaberijärelevalveorganid, eeskätt IOSCO, ja käesoleva direktiivi näitlikel lisadel.”;

Muudatusettepanek  92

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt -1 i (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 8 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 i) artikli 8 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

4. Finantsturgude tehnilise arengu arvessevõtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, mis käsitlevad käesoleva artikli lõiget 2.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  93

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 1

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 8 – lõige 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada lõike 2 ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, töötab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks komisjoni poolt vastavalt lõikele 4 vastu võetud rakendusmeetmete kohaldamise tingimused. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

5. Selleks et tagada lõike 2 ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, töötab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks komisjoni poolt vastavalt lõikele 4 vastu võetud delegeeritud õigusaktide kohaldamise tingimused. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 291 rakendusaktide jaoks sätestatud korras.

Muudatusettepanek  94

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 1 a (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 11 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a) artikli 11 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

"3. Finantsturgude tehnilise arengu arvessevõtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, mis käsitlevad viidetena esitatavaid andmeid.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  95

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 13 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a) artikli 13 lõige 7 asendatakse järgmisega:

 

7. Finantsturgude tehnilise arengu arvessevõtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, mis käsitlevad tingimusi, mille alusel võib tähtaegu kohandada.”;

Muudatusettepanek  96

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 14 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) artikli 14 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

1. Pärast kinnitamist esitab emitent, pakkuja või reguleeritud turul pakkumise loa taotleja prospekti päritoluliikmesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ning teeb selle üldsusele kättesaadavaks niipea kui võimalik, igal juhul aegsasti enne asjakohaste väärtpaberite üldsusele pakkumist või kauplemisele lubamist või hiljemalt siis, kui algab nende pakkumine üldsusele või antakse luba nendega kaubelda. Lisaks sellele peab prospekt olema saadaval vähemalt kuus tööpäeva enne pakkumise lõppu juhul, kui esimest korda pakutakse üldsusele sellisesse klassi kuuluvaid aktsiaid, mille kohta varem ei ole antud reguleeritud turul kauplemise luba.”;

Muudatusettepanek  97

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 14 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a) artikli 14 lõige 8 asendatakse järgmisega:

 

8. Finantsturgude tehnilise arengu arvessevõtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, mis käsitlevad käesoleva artikli lõikeid 1–4. Esimesed delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 1. juuliks 2004.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  98

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 3 b (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 15 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b) artikli 15 lõige 7 asendatakse järgmisega:

 

7. Finantsturgude tehnilise arengu arvessevõtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, mis käsitlevad selliste reklaamide levitamist, milles teatatakse väärtpaberite üldsusele pakkumise või reguleeritud turul kauplemise loa taotlemise kavatsusest, eeskätt juhul, kui reklaami tehakse enne prospekti üldsusele kättesaadavaks tegemist või märkimise algust, ning lõiget 4 käsitlevad meetmed. Esimesed delegeeritud õigusaktid võtab komisjon vastu 1. juuliks 2004.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  99

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 4

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 16 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks sellise kohustuse kohaldamise tingimused, mis on seotud prospekti lisa avaldamisega juhul, kui tuvastatakse prospektis sisalduva teabega seotud uusi olulisi ajaolusid, vigu või ebatäpsusi. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

3. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, määrab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kindlaks, milline on lõikes 1 osutatud uus oluline seik, viga või ebatäpsus, ning töötab välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks sellise kohustuse kohaldamise tingimused, muu hulgas järgitava menetluse, mis on seotud prospekti lisa avaldamisega. Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  100

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 5

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 17 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui väärtpabereid kavatsetakse üldsusele pakkuda või reguleeritud turul kauplemise luba taotleda mitmes liikmesriigis või muus liikmesriigis kui päritoluliikmesriik, kehtivad päritoluliikmesriigi kinnitatud prospekt ja selle võimalikud lisad üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel ükskõik kui paljudes vastuvõtvates liikmesriikides, tingimusel et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust ja iga vastuvõtva liikmesriigi pädevat asutust on teavitatud artikli 18 kohaselt, ilma et see piiraks artikli 23 kohaldamist. Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused ei kohalda prospektide suhtes ühtegi kinnitamis- ega haldusmenetlust.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  101

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 17 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a) artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Kui pärast prospekti kinnitamist ilmneb artiklis 16 osutatud uusi olulisi seiku, vigu või ebatäpsusi, nõuab päritoluliikmesriigi pädev asutus artikli 13 lõike 1 kohaselt kinnitatava lisa avaldamist. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ja vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus võib juhtida päritoluliikmesriigi pädeva asutuse tähelepanu vajadusele uue teabe järele.”;

Muudatusettepanek  102

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 6

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 18 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused, mis on seotud heakskiitmist käsitleva tõendi esitamise korra, prospekti koopia, kokkuvõtte tõlkimise ja prospekti mis tahes lisaga.

4. Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused, mis on seotud heakskiitmist käsitleva tõendi esitamise korra, prospekti koopia, kokkuvõtte tõlkimise ja prospekti mis tahes lisaga.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.”

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 291 rakendusaktide jaoks sätestatud korras.”;

Muudatusettepanek  103

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 6 a (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 20 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a) artikli 20 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon artiklite 24, 24 a ja 24 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, et kehtestada üldised samaväärsuse kriteeriumid, mis põhinevad artiklites 5 ja 7 sätestatud nõuetel.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.

 

Nende kriteeriumite alusel võib komisjon vastavalt artiklitele 24, 24 a ja 24 b kuulutada, et kolmas riik tagab selles riigis koostatud prospekti vastavuse käesoleva direktiivi nõuetele kas oma siseriiklike õigusaktide või praktikate abil või rahvusvaheliste organisatsioonide kehtestatud rahvusvahelistel normidel, ka IOSCO avalikustamisnormidel, põhinevate menetluste abil.”;

Muudatusettepanek  104

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 6 b (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 21 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 b) artikli 21 lõike 1 järele lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Pädevad asutused teevad koostööd Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, kui see on käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalik.”;

Muudatusettepanek  105

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 6 c (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 21 – lõige 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 c) artiklile 21 lisatakse järgmine lõige:

 

„1 b. Pädevad asutused annavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja teistele pädevatele asutustele viivitamata kogu asjakohase ja vajaliku teabe, et need asutused saaksid täita neile käesoleva direktiiviga pandud kohustusi.”;

Muudatusettepanek  106

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 7 a (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 21 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a) artikli 21 lõikele 4 lisatakse järgmine lõik:

 

„Punkti d kohaseid kohapealseid kontrolle võib teostada koostöös Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega.”;

Muudatusettepanek  107

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 – alapunkt a

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 22 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõikega 1 ei takistata pädevatel asutustel konfidentsiaalse teabe vahetamist ega selle edastamist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele või Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule. Pädevate asutuste ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse või Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel vahetatud teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus, mida peavad täitma isikud, kes töötavad või on töötanud teavet saanud pädevates asutustes.

3. Lõikega 1 ei takistata pädevatel asutustel konfidentsiaalse teabe vahetamist ega selle edastamist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele või Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, kohaldades piiranguid, mis on seotud ettevõtet käsitleva teabe ja mõjudega kolmandatele riikidele, nagu on sätestatud vastavalt määruses (EÜ) nr .../2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] ja määruses nr .../2010 [Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu]. Pädevate asutuste ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse või Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel vahetatud teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus, mida peavad täitma isikud, kes töötavad või on töötanud teavet saanud pädevates asutustes.

Muudatusettepanek  108

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 – alapunkt b

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 22 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada lõike 2 ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks pädevate asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse tingimused, sealhulgas sellise koostöö ja teabevahetuse korral kasutatavad standardvormid või ankeedid.

4. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja lõike 2 ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks pädevate asutuste vahelise koostöö ja teabevahetuse tingimused, sealhulgas sellise koostöö ja teabevahetuse korral kasutatavad standardvormid või ankeedid.

Muudatusettepanek  109

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 a (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 23 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a) artikli 23 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Kui hoolimata päritoluliikmesriigi pädeva asutuse võetud meetmetest või nende meetmete ebapiisavuse tõttu jätkab emitent või üldsusele pakkumise eest vastutav finantseerimisasutus asjakohaste õigusnormide rikkumist, võtab vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus pärast päritoluliikmesriigi pädeva asutuse teavitamist kõik vajalikud meetmed, et kaitsta investoreid. Komisjonile ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele teatatakse sellistest meetmetest esimesel võimalusel.”;

Muudatusettepanek  110

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 b (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

VII peatükk – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 b) VII peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

 

DELEGEERITUD VOLITUSED JA RAKENDUSMEETMED”;

Muudatusettepanek  111

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 c (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 24 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 c) artikli 24 pealkiri asendatakse järgmisega:

 

Volituste delegeerimine ja komiteemenetlus”;

Muudatusettepanek  112

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 d (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 24 – lõige 2a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 d) artikli 24 lõige 2a asendatakse järgmisega:

 

„2a. Volitused võtta vastu artikli 1 lõikes 3 a, artikli 2 lõikes 4, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõigetes 5 ja 5 a, artikli 7 lõigetes 1 ja 3, artikli 8 lõikes 4, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõikes 7, artikli 14 lõikes 8, artikli 15 lõikes 7 ja artikli 20 lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks.“;

Muudatusettepanek  113

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 e (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 24 – lõige 2a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 e) artiklile 24 lisatakse järgmine lõige:

 

„2a a. Niipea kui komisjon on võtnud vastu delegeeritud õigusakti, teatab ta sellest samaaegselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule.”;

Muudatusettepanek  114

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 f (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 24 – lõige 2a b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 f) artiklile 24 lisatakse järgmine lõige:

 

2a b. Volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artiklites 24 a ja 24 b sätestatud tingimuste kohaselt.”;

Muudatusettepanek  115

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 g (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 24 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 g) artikli 24 lõige 3 jäetakse välja;

Muudatusettepanek  116

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 h (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 24 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 h) artikli 24 järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 24 a

 

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Artikli 1 lõikes 3 a, artikli 2 lõikes 4, artikli 4 lõikes 3, artikli 5 lõigetes 5 ja 5 a, artikli 7 lõigetes 1 ja 3, artikli 8 lõikes 4, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõikes 7, artikli 14 lõikes 8, artikli 15 lõikes 7 ja artikli 20 lõikes 3nimetatud delegeeritud volitused võib Euroopa Parlament või nõukogu tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni.

 

3. Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud aktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.”;

Muudatusettepanek  117

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 5 – punkt 8 i (uus)

Direktiiv 2003/71/EÜ

Artikkel 24 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 i) artikli 24 a järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 24 b

 

Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada nelja kuu jooksul alates teatamise kuupäevast. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda ajavahemikku kahe kuu võrra.

 

2. Kui selle perioodi jooksul ei ole ei Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.

 

3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise kiirendamiseks võivad Euroopa Parlament ja nõukogu vajaduse korral vastavalt varase vastuväidetest loobumise menetlusele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud nelja kuu pikkust perioodi lühendada.”

Muudatusettepanek  118

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 2 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1) artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

3. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva direktiivi ühtse kohaldamise tagamiseks määratleb komisjon artiklite 64, 64 a ja 64 b kohaste delegeeritud õigusaktidega seoses eranditega c, i ja k [...] kriteeriumid otsustamaks, kas teatavat tegevust loetakse põhitegevusala kõrvaltegevuseks kontserni tasandil, ning otsustamaks, millal toimub tegevus juhuslikult.

 

[...]

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  119

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt 2 – lõik 2 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a) artikli 4 lõike 1 punkti 2 teise lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus näeb ette:”;

Muudatusettepanek  120

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt -1 b (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 4 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b) artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Finantsturgude arengu arvessevõtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks kohaldamistingimused seoses käesoleva artikli lõikes 1 sätestatud mõistete eri elementidega ning samuti komisjoni 10. augusti 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1287/2006 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimisühingute registripidamise kohustuse, tehinguaruandluse, turu läbipaistvuse, finantsinstrumentide kauplemisele lubamise ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega)1 artiklis 2 ning komisjoni 10. augusti 2006. aasta direktiivi (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/39/EÜ seoses investeerimisühingute suhtes kohaldatavate organisatsiooniliste nõuete ja tegutsemistingimustega ning nimetatud direktiivi jaoks määratletud mõistetega)2 artiklis 2 sätestatud määratluste eri elementidega. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võtab need tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  121

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 1

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 5 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Liikmesriigid loovad kõigi investeerimisühingute registri. Kõnealune register on avalikkusele kättesaadav ja sisaldab teavet teenuste või tegevuse kohta, mille jaoks investeerimisühingul on tegevusluba. Seda ajakohastatakse korrapäraselt.

3. Liikmesriigid registreerivad kõik investeerimisühingud, kes pakuvad teenuseid või tegutsevad nende territooriumil. Kõnealune register on avalikkusele kättesaadav ja sisaldab teavet teenuste või tegevuse kohta, mille jaoks investeerimisühingul on tegevusluba. Seda ajakohastatakse korrapäraselt. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust teavitatakse igast väljaantud tegevusloast.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus koostab kõigi ühenduse investeerimisühingute loendi. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus avaldab kõnealuse loendi ja ajakohastab seda.

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus koostab kõigi liidu investeerimisühingute loendi. Kõnealune loend sisaldab teavet teenuste ja tegevuste kohta, mille jaoks investeerimisühingul on tegevusluba ja mida ajakohastatakse korrapäraselt. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus on avalikkusele ligipääsetav ja loend avaldatakse selle veebisaidil.

 

Kui pädev asutus on tühistanud tegevusloa kooskõlas artikli 8 punktidega b–d, avaldatakse teave tühistamise kohta loendis viieks aastaks.

Muudatusettepanek  122

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 2

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 7 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli, artikli 7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1–2 ja artikli 12 ühtne kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli, artikli 7, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1–2 ja artikli 12 kohase tegevusloa andmise nõuete ja korra kohaldamise tingimused.

4. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli, artikli 5 lõike 4, artikli 9 lõigete 2–4, artikli 10 lõigete 1 ja 2 ning artikli 12 ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et:

 

a) täpsustada artikli 5 lõikes 4 sätestatud peakontori suhtes esitatavad nõuded;

 

b) määrata kindlaks teave, mis tuleb esitada pädevatele asutustele artikli 7 lõike 2 alusel;

 

c) määrata kindlaks teave ja töötada välja artikli 9 lõikes 2 sätestatud teatamise standardvormid, ankeedid ja kord;

 

d) täpsustada artikli 9 lõigetes 2–4 ja artikli 10 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuded ja kriteeriumid ning

 

e) täpsustada artikli 12 kohaselt algkapitali nõue.

 

Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

Muudatusettepanek  123

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) artiklile 8 lisatakse järgmine lõige:

 

„Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust teavitatakse igast tegevusloa tühistamisest.”;

Muudatusettepanek  124

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 10a – lõige 8 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused, mis on seotud lõike 1 kohaseks osaluse omandamise hindamiseks vajaliku teabega ja artikli 10 lõike 4 kohase pädevate asutuste vahelise konsulteerimismenetlusega. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

8. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused, mis on seotud lõike 1 kohaseks osaluse omandamise hindamiseks vajaliku teabega, lõikes 4 osutatud osaluse omandamisele vastuväite esitamise kriteeriumidega ja artikli 10 lõike 4 kohase pädevate asutuste vahelise konsulteerimismenetlusega. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  125

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 10b – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a) artikli 10b lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Selleks et võtta arvesse finantsturgude arengut ja tagada järjekindel ühtlustamine ning käesoleva direktiivi ühetaoline kohaldamine, võtab komisjon artiklite 64, 64 a ja 64 b kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, millega kohandatakse käesoleva lõike esimeses lõigus esitatud kriteeriume.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  126

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 b (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 13 – lõige 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b) artikli 13 lõige 10 asendatakse järgmisega:

 

10. Selleks et võtta arvesse finantsturgude [...] arengut ja tagada järjekindel ühtlustamine ning käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva direktiivi käesoleva artikli lõigete 2–8 ja artikli 18 lõigete 1 ja 2, komisjoni määruse (EÜ) nr 1287/2006/EÜ artiklite 7 ja 8 ning komisjoni direktiivi 2006/73/EÜ artiklite 16–20 ja 51 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  127

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 c (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 15 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c) artikli 15 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

1. Liikmesriigid informeerivad komisjoni ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust kõigist esinevatest üldist laadi raskustest, mida nende investeerimisühingud mis tahes kolmandas riigis seoses asutamise või investeerimisteenuste osutamise ja/või investeerimistegevusega kogevad.”;

Muudatusettepanek  128

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 d (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 15 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 d) artikli 15 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Kui komisjon teeb lõike 1 kohaselt esitatud teabe põhjal kindlaks, et mõni kolmas riik ei võimalda liidu investeerimisühingutele samasugust juurdepääsu turule, nagu liit võimaldab kõnealuse kolmanda riigi investeerimisühingutele, taotleb komisjon Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse esitatud suuniseid järgides nõukogult [...] vajalikke volitusi läbirääkimisteks, et luua samasugused konkureerimisvõimalused liidu investeerimisühingutele. Nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

 

Taotlused edastatakse teavitamise eesmärgil viivitamata Euroopa Parlamendile.”;

Muudatusettepanek  129

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 e (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 e) artikli 15 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Esimeses lõigus nimetatud olukorras võib komisjon ükskõik millal lisaks läbirääkimiste algatamisele artiklite 64, 64 a ja 64 b kohaste delegeeritud õigusaktidega otsustada, et liikmesriikide pädevad asutused peavad piirama otsuste tegemist või peatama otsuste tegemise, mis on seotud juba esitatud või edaspidi esitatavate taotlustega tegevusloa saamiseks ja osaluse omandamiseks otsest või kaudset kontrolli omavate kõnealuse kolmanda riigi õiguse alusel tegutsevate emaettevõtjate poolt. Selliseid piiranguid või peatamist ei kohaldada liidus nõuetekohaselt tegevusloa saanud investeerimisühingute või nende tütarettevõtjate suhtes, kui nad asutavad tütarettevõtja või omandavad osaluse investeerimisühingus. Selliseid meetmeid ei tohi rakendada rohkem kui kolm kuud.”;

Muudatusettepanek  130

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 f (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 15 – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 f) artikli 15 lõike 3 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

 

„Enne teises lõigus osutatud kolmekuulise tähtaja lõppu ja läbirääkimiste tulemusi silmas pidades võib komisjon otsustada artiklite 64, 64a ja 64b kohaste delegeeritud õigusaktidega kõnealuseid meetmeid laiendada.”;

Muudatusettepanek  131

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 g (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 16 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 g) artikli 16 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

 

„Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus töötab välja suunised käesolevas artiklis nimetatud kontrollimeetodite kohta.”;

Muudatusettepanek  132

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 h (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 h) artikli 18 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

3. Selleks et võtta arvesse finantsturgude [...] arengut ja tagada järjekindel ühtlustamine ning lõigete 1 ja 2 ühtne kohaldamine, on komisjoni ülesanne artiklite 64, 64 a ja 64 b kohaste delegeeritud õigusaktidega:”;

Muudatusettepanek  133

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 i (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 i) artikli 18 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  134

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 j (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 19 – lõige 6 – taane 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 j) artikli 19 lõike 6 esimene taane asendatakse järgmisega:

 

„ – eespool nimetatud teenused on seotud aktsiatega, mis on võetud kauplemiseks reguleeritud turul või samaväärsel kolmanda riigi turul, rahaturuinstrumentidega, võlakirjadega või muude võlakirjadega võrdväärsete väärtpaberitega (välja arvatud need võlakirjad või võlakirjadega võrdväärsed väärtpaberid, mis hõlmavad tuletisinstrumenti), avatud investeerimisfondide ja muude lihtfinantsinstrumentidega. Kolmanda riigi turgu loetakse reguleeritud turuga samaväärseks, kui see vastab III jaotises kehtestatud nõuetega samaväärsetele nõuetele. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus avaldab oma veebisaidil loetelu nendest turgudest, mida tuleb lugeda samaväärseks. Seda loetelu ajakohastatakse korrapäraselt,”;

Muudatusettepanek  135

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 k (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 19 – lõige 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 k) artikli 19 lõike 10 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

„10. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja investorite vajaliku kaitse ning järjekindla ühtlustamise ja käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 1–8 ja komisjoni direktiivi 2006/73/EÜ artiklite 35–39 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  136

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 l (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 21 – lõige 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 l) artikli 21 lõike 6 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

6. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja investoritele vajaliku kaitse, turgude õiglase ja korrektse toimimise ning järjekindla ühtlustamise ja käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 1–5 ja komisjoni direktiivi 2006/73/EÜ artiklite 44–46 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  137

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 m (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 22 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 m) artikli 22 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

3. Tagamaks, et investorite kaitse meetmed ning turgude õiglane ja korrektne toimimine võtavad arvesse tehnilisi arenguid finantsturgudel, ning järjekindla ühtlustamise ja käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 1 ja 2 ning komisjoni määruse 2006/1287/EÜ artikli 31 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  138

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 n (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 n) artikli 23 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriigid, kes otsustavad lubada investeerimisühingutel määrata seotud vahendajaid, saadavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele regulaarselt ajakohastatava seotud vahendajate loetelu. Asutus loob kogu liidu seotud vahendajate avaliku registri, mida ajakohastatakse ja mis avaldatakse internetis ning on tasuta kättesaadav.”;

Muudatusettepanek  139

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 o (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 o) artikli 23 lõike 3 viies lõik asendatakse järgmisega:

 

„Seda registrit ajakohastatakse regulaarselt. Selles olevad andmed avaldatakse internetis ja on [...] kättesaadavad.

 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus koostab kogu ühenduse investeerimisühingute määratud seotud vahendajate loetelu. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus avaldab kõnealuse loetelu oma veebisaidil ja ajakohastab seda.”;

Muudatusettepanek  140

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 p (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 p) artikli 24 lõike 5 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

5. Järjekindla ühtlustamise ja lõigete 2, 3 ja 4 ühtse kohaldamise tagamiseks muutuvat turupraktikat silmas pidades ja ühtse turu tõhusa toimimise soodustamiseks määratleb komisjon artiklite 64, 64 a ja 64 b kohaste delegeeritud õigusaktidega järgmise:”;

Muudatusettepanek  141

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 q (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 24 – lõige 5 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 q) artikli 24 lõike 5 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”

Muudatusettepanek  142

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 r (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 25 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 r) artikli 25 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

1. Ilma et see piiraks vastutuse jaotust Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiivi 2003/6/EÜ (siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta) sätete jõustamisel, tagavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ja liikmesriigid asjakohaste meetmete olemasolu, mis võimaldavad pädeval asutusel teostada järelevalvet investeerimisühingute tegevuse üle, et tagada nende tegutsemine ausalt, õiglaselt ja professionaalselt ning viisil, mis soodustab turu terviklikkust.”;

Muudatusettepanek  143

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 s (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 25 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 s) artikli 25 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Liikmesriigid nõuavad, et investeerimisühingud hoiavad vähemalt viie aasta jooksul Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja pädevale asutusele kättesaadavana asjakohaseid andmeid kõigi finantsinstrumentidega tehtud tehingute kohta, olenemata sellest, kas sellised tehingud on tehtud omal kulul või kliendi nimel. Klientide nimel sooritatud tehingute puhul sisaldavad andmed kogu teavet ja kliendi isikuandmeid ning nõukogu 10. juuni 1991. aasta direktiiviga 91/308/EMÜ (rahandussüsteemi rahapesu eesmärgil kasutamise vältimise kohta) nõutud teavet.”;

Muudatusettepanek  144

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 t (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 25 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 t) artikli 25 lõige 7 asendatakse järgmisega:

 

7. Turgude terviklikkuse kaitse meetmete muutmise tagamiseks, et võtta arvesse tehnilisi arenguid finantsturgudel ning tagada järjekindel ühtlustamine ja lõigete 1–5 ühtne kohaldamine, määrab komisjon artiklite 64, 64 a ja 64 b kohaste delegeeritud õigusaktidega kindlaks meetodid ja korra finantstehingutest aru andmiseks, kõnealuste aruannete vormi ja sisu ning kriteeriumid asjakohase turu määratlemiseks vastavalt lõikele 3.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  145

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 u (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 27 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 u) artikli 27 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

"2. Vastavalt artiklis 25 määratletud likviidsusele kõige kohasema turu pädev asutus otsustab vähemalt kord aastas iga aktsia kohta kõnealuse aktsia turul täidetud korralduste aritmeetilise keskmise väärtuse alusel aktsiaklassi, kuhu see kuulub. Kõnealune teave avalikustatakse kõigile turuosalistele ja edastatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus avaldab kõnealuse teabe oma veebisaidil.”;

Muudatusettepanek  146

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 v (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 27 – lõige 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 v) artikli 27 lõike 7 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

7. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 1–6 ja komisjoni määruse 2006/1287/EÜ artiklite 21–26 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  147

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 w (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 w) artikli 28 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

3. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja turgude läbipaistva ja korrektse toimimise, järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 2006/1287/EÜ artiklite 27–30 ja 32–34 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  148

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 x (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 29 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 x) artikli 29 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

3. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ning käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 2006/1287/EÜ artiklite 17–20, 29–30 ja 32–34 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  149

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 y (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 30 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 y) artikli 30 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

3. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 2006/1287/EÜ artiklite 27–20 ja 32–34 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  150

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 3 z (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 z) artikli 31 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Juhul kui investeerimisühing kavatseb kasutada seotud vahendajaid, edastab investeerimisühingu päritoluliikmesriigi pädev asutus vastuvõtva liikmesriigi taotluse korral mõistliku aja jooksul seotud vahendajate isikuandmed, keda investeerimisühing kavatseb selles liikmesriigis kasutada. Vastuvõttev liikmesriik võib kõnealuse teabe avalikustada ja edastab selle teabe Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele.”;

Muudatusettepanek  151

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 4

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 31 – lõige 7 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine ja kehtestada ühtne teavituskord, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused seoses lõigete 2 ja 4 kohase teabeesituskohustusega ning lõigete 3 ja 6 kohase teabeedastuskorraga, sealhulgas standardvormid ja ankeedid.

7. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine ja kehtestada ühtne teavituskord, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused seoses lõigete 2 ja 4 kohase teabeesituskohustusega ning lõigete 3 ja 6 kohase teabeedastuskorraga, sealhulgas standardvormid ja ankeedid.

Muudatusettepanek  152

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 32 – lõige 10 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine ja kehtestada ühtne teavituskord, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused seoses lõigete 2 ja 4 kohase teabeesituskohustusega ning lõike 3 kohase teabeedastuskorraga, sealhulgas standardvormid ja ankeedid.

10. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine ja kehtestada ühtne teavituskord, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused seoses lõigete 2 ja 4 kohase teabeesituskohustusega ning lõike 3 kohase teabeedastuskorraga, sealhulgas standardvormid ja ankeedid.

Muudatusettepanek  153

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 36 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a) artiklile 36 lisatakse järgmine lõige:

 

„5 a. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust teavitatakse igast tegevusloa tühistamisest.”;

Muudatusettepanek  154

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5 b (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 39 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b) artiklile 39 lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks punkti d kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/2010 [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.”;

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude direktiivi ühtset kohaldamist võrdsete võimaluste loomise eesmärgil tuleks lihtsustada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tehniliste standardite kavandite abil.

Muudatusettepanek  155

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5 c (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 40 – lõige 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 c) artikli 40 lõike 6 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

6. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja lõigete 1-5 ühtne kohaldamine, võtab komisjon artiklite 64, 64 a ja 64 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, mis:”;

Muudatusettepanek  156

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5 d (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 40 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 d) artikli 40 lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  157

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5 e (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 41 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 e) artikli 41 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Pädev asutus, mis nõuab finantsinstrumentidega kauplemise peatamist või lõpetamist ühel või mitmel reguleeritud turul, avalikustab viivitamata oma otsuse ja teatab sellest Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele. Välja arvatud juhul, kui see võib kahjustada oluliselt investorite huve või turu korrektset toimimist, nõuavad teiste liikmesriikide pädevad asutused kõnealuse finantsinstrumendiga kauplemise peatamist või lõpetamist reguleeritud turgudel ja mitmepoolsetes kauplemissüsteemides, mis tegutsevad nende pädevusalas.”;

Muudatusettepanek  158

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5 f (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 42 – lõige 6 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 f) artikli 42 lõike 6 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Reguleeritud turg teatab oma päritoluliikmesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele liikmesriigi, milles ta kavatseb kõnealust korda rakendada. Päritoluliikmesriigi pädev asutus edastab kõnealuse teabe ühe kuu jooksul liikmesriigile, kus reguleeritud turg kavatseb kõnealust korda rakendada.”;

Muudatusettepanek  159

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5 g (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 42 – lõige 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 g) artiklile 42 lisatakse järgmine lõige:

 

„7 a. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks lõike 1 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse nr …/… [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.”;

Selgitus

Finantsinstrumentide turgude direktiivi ühtset kohaldamist võrdsete võimaluste loomise eesmärgil tuleks lihtsustada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse tehniliste standardite kavandite abil.

Muudatusettepanek  160

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5 h (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 44 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 h) artikli 44 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

3. Finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ning käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 2006/1287/EÜ artiklite 17–20, 29–30 ja 32–34 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  161

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 5 i (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 45 – lõige 3 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 i) artikli 45 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

3. Finantsturgude tõhusa ja korrektse toimimise tagamiseks, finantsturgudel toimuvate arengute arvesse võtmiseks ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõigete 1–2 ja komisjoni määruse 2006/1287/EÜ artiklite 27–30 ja 32–34 kohaldamise tingimused. Asutus esitab tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2015.

 

Komisjon võib võtta esimeses lõigus nimetatud tehniliste standardite kavandid vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 64, 64 a ja 64 b.”;

Muudatusettepanek  162

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 7 a (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a) artiklile 51 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a. Liikmesriigid teavitavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust kooskõlas lõigetega 1 ja 2 kindlaks määratud haldusmeetmetest või sanktsioonidest.“;

Muudatusettepanek  163

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 8 a (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 54 – lõige 5 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a) artiklile 54 lisatakse järgmine lõige:

 

„5 a. Käesoleva artikliga ei takistata pädevatel asutustel konfidentsiaalse teabe vahetamist ega selle edastamist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele või Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule. Pädevate asutuste ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse või Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu vahel vahetatud teabe suhtes kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus, mida peavad täitma isikud, kes töötavad või on töötanud teavet saanud pädevates asutustes.”;

Muudatusettepanek  164

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 8 b (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 56 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 b) artikli 56 lõige 1 asendatakse järgmisega:

 

1. Eri liikmesriikide pädevad asutused teevad oma käesolevast direktiivist tulenevate ülesannete täitmiseks vajaduse korral omavahel ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega koostööd, kasutades käesolevas direktiivis või siseriiklikes õigusaktides sätestatud volitusi.

 

Pädevad asutused abistavad muude liikmesriikide pädevaid asutusi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust. Eelkõige vahetatakse teavet ja tehakse koostööd uurimis- või järelevalvetegevuse käigus.

 

Koostöö ning eelkõige teabevahetuse soodustamiseks ja kiirendamiseks määravad liikmesriigid ühe pädeva asutuse kontaktpunktiks käesoleva direktiivi tähenduses. Liikmesriigid teevad komisjonile, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja teistele liikmesriikidele teatavaks nende ametiasutuste nimed, kes käesoleva lõike kohaselt on määratud võtma vastu taotlusi teabevahetuse või koostöö kohta.”;

Muudatusettepanek  165

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 8 c (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 56 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 c) artikli 56 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

„Kui pädeval asutusel on alust kahtlustada, et tema järelevalve alla mittekuuluvad üksused on teostanud teise liikmesriigi territooriumil toimuvat või toimunud käesoleva direktiivi sätetega vastuolus olevat tegevust, teatab ta sellest võimalikult konkreetsel viisil teise liikmesriigi pädevale asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele. Nimetatud asutus võtab asjakohased meetmed. Ta teavitab teabe esitanud pädevat asutust ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust meetme lõpptulemusest ning võimaluse korral ka olulistest vahetulemustest. Käesolev lõige ei piira teabe edastanud pädeva asutuse volitusi.”;

Muudatusettepanek  166

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 8 d (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 56 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 d) artikli 56 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

5. Järjekindla ühtlustamise ja lõigete 1 ja 2 ühtse kohaldamise tagamiseks määrab komisjon artiklite 64, 64 a ja 64 b kohaste delegeeritud õigusaktidega kindlaks pädevate asutuste koostöö korra ja kehtestab kriteeriumid, mille kohaselt reguleeritud turu tegevust vastuvõtvas liikmesriigis võib käsitada väärtpaberituru toimimise ja investorite kaitse seisukohast kõnealuses vastuvõtvas liikmesriigis olulist tähtsust omavana.”;

Muudatusettepanek  167

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 8 e (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 56 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 e) artikli 56 lõikesse 5 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  168

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 9

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 56 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtne kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused seoses pädevate asutuste kohutusega teha lõike 1 kohaselt koostööd ja seoses lõike 2 kohase koostöökorraga, sealhulgas standardvormid ja -ankeedid.

6. Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused seoses pädevate asutuste kohutusega teha lõike 1 kohaselt koostööd ja seoses lõike 2 kohase koostöökorraga, sealhulgas standardvormid ja -ankeedid.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta vastavalt aktide rakendamise korrale Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 291 kohaselt.

Muudatusettepanek  169

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 10 – alapunkt a

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 57 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) olemasolev tekst kirjendatakse lõikena 1;

a) artikli 57 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus või ühe liikmesriigi pädev asutus võib taotleda teise liikmesriigi pädeva asutuse koostööd järelevalvetegevuse, kohapealse kontrolli või uurimise osas. Investeerimisühingute puhul, mis on reguleeritud turu kaugliikmed, võib reguleeritud turu pädev asutus otsustada nende poole otse pöörduda, millisel juhul ta teavitab vastavalt kaugliikme päritoluliikmesriigi pädevat asutust.”;

Muudatusettepanek  170

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 10 – alapunkt b

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 57 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Selleks et tagada lõike 1 ühtne kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks kohaldamistingimused, mis on seotud pädevate asutuste kohutusega teha koostööd järelevalvealase tegevuse, kohapealse kontrolli või uurimise puhul.

2. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja lõike 1 ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks kohaldamistingimused, mis on seotud pädevate asutuste kohustusega teha koostööd järelevalvealase tegevuse, kohapealse kontrolli või uurimise puhul.

Muudatusettepanek  171

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 11 – alapunkt -a (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 58 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a) artiklile 58 lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a. Pädevad asutused annavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja teistele pädevatele asutustele viivitamata kogu asjakohase ja vajaliku teabe, et need asutused saaksid täita neile käesoleva direktiiviga pandud kohustusi.”;

Muudatusettepanek  172

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 11 – alapunkt a

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 58 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühtne kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks teabevahetuse kohutuse kohaldamise tingimused, sealhulgas standardvormide või ankeetide koostamine.

4. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja lõigete 1 ja 2 ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada ühine teabevahetuse kord, sealhulgas standardvormide või ankeetide koostamine.

Muudatusettepanek  173

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 11 a (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 59 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11 a) artikli 59 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Sellise keeldumise korral teavitab pädev asutus taotlevat pädevat asutust ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, esitades võimalikult üksikasjalikud andmed.”;

Muudatusettepanek  174

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 12

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 60 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused, mis on seotud kohustusega konsulteerida enne tegevusloa andmist teiste pädevate asutustega, sealhulgas standardvormid või -ankeedid.

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks tingimused, mis on seotud kohustusega konsulteerida enne tegevusloa andmist teiste pädevate asutustega, sealhulgas standardvormid või -ankeedid.

Muudatusettepanek  175

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 14 a (uus) – sissejuhatav osa ja alapunkt a

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 64 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 a) artiklit 64 muudetakse järgmiselt:

a) lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Volitused võtta vastu artiklites 2 ja 4, artikli 10b lõikes 1, artikli 13 lõikes 10, artiklites 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 ning artikli 56 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks.”;

Muudatusettepanek  176

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 14 a (uus) – alapunkt b

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 64 – lõiked 2 a ja 2 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) lisatakse järgmised lõiked:

 

2 a. Kui komisjon on vastu võtnud delegeeritud õigusakti, teavitab ta sellest kohe üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

2 b. Volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artiklites 64 a ja 64 b sätestatud tingimuste kohaselt.”;

Muudatusettepanek  177

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 14 a (uus) – alapunkt c

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 64 – lõige 2a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) lõige 2a asendatakse järgmisega:

 

„2 c. Vastu võetud delegeeritud õigusaktid ei või muuta käesoleva direktiivi olulisi sätteid.”;

Muudatusettepanek  178

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 14 a (uus) – alapunkt d

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 64 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d) lõige 4 jäetakse välja;

Muudatusettepanek  179

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 14 b (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 64 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

14 b) artikli 64 järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 64 a

 

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 2, 4, artikli 10b lõikes 1, artikli 13 lõikes 10, artiklites 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 ja artikli 56 lõikes 2 nimetatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni.

 

3. Tagasivõtmisotsusega lõpetatakse selles otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või selles täpsustatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.”;

Muudatusettepanek  180

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 6 – punkt 14 c (uus)

Direktiiv 2004/39/EÜ

Artikkel 64 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

14 c) artikli 64 a järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 64 b

 

Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada nelja kuu jooksul alates teatamise kuupäevast. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda ajavahemikku kahe kuu võrra.

 

2. Kui selle perioodi jooksul ei ole ei Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.

 

3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise kiirendamiseks võivad Euroopa Parlament ja nõukogu vajaduse korral vastavalt varase vastuväidetest loobumise menetlusele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud nelja kuu pikkust ajavahemikku lühendada.”

Muudatusettepanek  181

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1) artikli 2 lõike 3 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"3. Järgimaks tehnilisi arenguid finantsturgudel ja järjekindla ühtlustamise ning lõike 1 ühetaolise kohaldamise tagamiseks, võtab komisjon lõikes 1 sätestatud mõistete kohta vastu delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed vastavalt artikli 27 lõigetes 2 ja 2a osutatud menetlustele.”;

Muudatusettepanek  182

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 a) artikli 2 lõike 3 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

 

„Teise lõigu punktides a ja b osutatud meetmed kehtestatakse delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 27, 27 a ja 27 b.”;

Muudatusettepanek  183

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 b (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 2 – lõige 3 – lõik 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b) artikli 2 lõikele 3 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  184

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 c (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 4 – lõige 2 – punkt a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 c) artikli 4 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„a a) avalikustatud aastaaruannetest riikide kaupa;“;

Muudatusettepanek  185

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 d (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 4 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 d) artikli 4 lõige 6 asendatakse järgmisega:

 

6. [...] Arvestamaks tehnilisi arenguid finantsturgudel ja järjekindla ühtlustamise ning lõike 1 ühetaolise kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid. Eriti peab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus täpsustama tehnilisi tingimusi, mille alusel peab avalikustatud majandusaasta aruanne, kaasa arvatud auditi aruanne, jääma avalikult kättesaadavaks. Vajaduse korral võib Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kohandada ka lõikes 1 viidatud viieaastast perioodi.

 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse nr …/… [Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.”;

Muudatusettepanek  186

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 e (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 e) artikli 5 lõike 6 esimene lõik asendatakse järgmisega:

6. Komisjon peab vastavalt artikli 27 lõigetes 2 ja 2a osutatud menetlusele vastu võtma delegeeritud õigusaktid ja rakendusmeetmed, arvestamaks tehnilisi arenguid finantsturgudel ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli lõigete 1 kuni 5 ühetaolise kohaldamise tagamiseks.”;

Muudatusettepanek  187

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 f (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 f) artikli 5 lõike 6 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

 

„Punktis a osutatud meetmed võetakse vastu artikli 27 lõikes 2 osutatud regulatiivkomitee menetlusele. Punktides b ja c osutatud meetmed kehtestatakse delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 27, 27 a ja 27 b.”;

Muudatusettepanek  188

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 g (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1g) artikli 5 lõike 6 neljas lõik asendatakse järgmisega:

 

„Vajaduse korral võib komisjon kohandada ka lõikes 1 osutatud viieaastast perioodi delegeeritud õigusaktiga vastavalt artiklitele 27, 27 a ja 27 b .”;

Muudatusettepanek  189

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 h (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 5 – lõige 6 – lõik 4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 h) artikli 5 lõikele 6 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  190

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 i (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 i) artikli 9 lõike 7 esimene lõik asendatakse järgmisega:

7. Komisjon on volitatud sätestama artiklite 27, 27 a ja 27 b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed, järgimaks tehnilisi arenguid finantsturgudel ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli lõigete 2, 4 ja 5 ühetaolise kohaldamise tagamiseks.”;

Muudatusettepanek  191

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 j (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 j) artikli 9 lõike 7 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Komisjon täpsustab artiklite 27, 27 a ja 27 b kohaste delegeeritud õigusaktidega ka käesoleva artikli lõikes 4 osutatud „tavalise lühikese maksetsükli” maksimaalse pikkuse, samuti päritoluliikmesriigi pädeva asutuse vastavad kontrollimehhanismid .”;

Muudatusettepanek  192

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt -1 k (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 9 – lõige 7 – lõik 4 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 k) artikli 9 lõikele 7 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  193

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 1 – alapunkt -a (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 12 – lõige 8 – lõik 1 – sissejuhatav osa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a) lõike 8 esimese lõigu sissejuhatav osa asendatakse järgmisega:

 

„8. Arvestamaks tehnilisi arenguid finantsturgudel ja järjekindla ühtlustamise ning käesoleva artikli lõigete 1, 2, 4, 5 ja 6 ühetaolise kohaldamise tagamiseks kehtestab komisjon delegeeritud õigusaktidega meetmed vastavalt artiklitele 27, 27 a ja 27b:”;

Muudatusettepanek  194

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 12 – lõige 8 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a a) lõikele 8 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  195

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 1 – alapunkt b

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 12 – lõige 8 a (uus) – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Selleks et tagada käesoleva artikli lõike 1 ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, töötab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada ühtne standardvorm, mida kasutatakse emitendi teavitamisel vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 või artikli 19 lõike 3 kohasel teabe esitamisel.

9. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli lõike 1 ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, töötab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada standardvorm, mida kasutatakse emitendi teavitamisel vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 või artikli 19 lõike 3 kohasel teabe esitamisel.

Muudatusettepanek  196

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 – alapunkt -a (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-a) artikli 13 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

„2. Komisjon kehtestab artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega [... ] meetmed arvestamaks tehnilisi arenguid finantsturgudel ja tagamaks järjekindlat ühtlustamist ning lõike 1 ühetaolist kohaldamist. Eriti peab ta määrama:”;

Muudatusettepanek  197

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) artikli 13 lõike 2 teine lõik jäetakse välja;

Muudatusettepanek  198

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 – alapunkt a b (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a b) artikli 13 lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  199

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 – alapunkt b – lõik 1

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 13 – lõige 2 a (uus) – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Selleks et tagada lõike 1 ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada ühtne standardvorm, mida kasutatakse emitendi teavitamisel vastavalt lõikele 1 või artikli 19 lõike 3 kohasel teabe esitamisel.

3. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja lõike 1 ühtne kohaldamine ja võtta arvesse finantsturgude tehnilist arengut, töötab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada ühtne standardvorm, mida kasutatakse emitendi teavitamisel vastavalt lõikele 1 või artikli 19 lõike 3 kohasel teabe esitamisel.

Muudatusettepanek  200

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 14 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a) artikli 14 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Komisjon kehtestab artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega […] meetmed arvestamaks tehnilisi arenguid finantsturgudel ja tagamaks järjekindlat ühtlustamist ning lõike 1 ühetaolist kohaldamist.

 

[...]

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  201

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 17 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 b) artikli 17 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

„4. Järgimaks tehnilisi arenguid finantsturgudel, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenguid ning kindlustamaks järjekindlat ühtlustamist ja lõigete 1, 2 ja 3 ühetaolist kohaldamist, võtab komisjon artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed. Eelkõige määrab ta kindlaks finantsasutuste liigid, mille kaudu aktsionär saab teostada lõike 2 punktis c nimetatud rahalisi õigusi.

 

[...]

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  202

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 c (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 18 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 c) artikli 18 lõige 5 asendatakse järgmisega:

 

„5. Järgimaks tehnilisi arenguid finantsturgudel, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenguid ning kindlustamaks järjekindlat ühtlustamist ja lõigete 1 kuni 4 ühetaolist kohaldamist, võtab komisjon artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu […] meetmed. Eelkõige määrab ta kindlaks finantsasutuste liigid, mille kaudu võlaväärtpaberi omanik saab teostada lõike 2 punktis c nimetatud rahalisi õigusi.

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  203

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 d (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 19 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 d) artikli 19 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Komisjon võtab artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, tagamaks järjekindlat ühtlustamist ning lõigete 1, 2 ja 3 ühetaolist kohaldamist […].

 

Komisjon sätestab eelkõige menetluse, mille kohaselt emitent või aktsiate või muude finantsinstrumentide haldaja või artiklis 10 viidatud füüsiline või juriidiline isik peab esitama vastavalt kas lõike 1 või lõike 3 alusel päritoluliikmesriigi pädevale teavet eesmärgiga:

 

a) võimaldada teabe edastamist päritoluliikmesriigis elektroonilisel teel;

 

b) koordineerida majandusaasta aruande esitamist käesoleva direktiivi artikli 4 tähenduses iga-aastase teabe esitamisega direktiivi 2003/71/EÜ artikli 10 tähenduses.

 

[...]

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  204

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 e (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 21 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 e) artikli 21 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Komisjoni võtab artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu meetmed, järgimaks tehnilisi arenguid finantsturgudel, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenguid ja kindlustamaks lõigete 1, 2 ja 3 ühetaolist kohaldamist […].

 

Eelkõige määrab ta kindlaks:

 

a) miinimumstandardid korraldatud teabe levitamiseks vastavalt lõikele 1;

 

b) miinimumstandardid tsentraalsete säilitussüsteemide tarvis kooskõlas lõikega 2.

 

Komisjon võib samuti koostada ja ajakohastada nimekirja avalikkusele teabe edastamise meediakanalitest.

 

[...]

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  205

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 f (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 22 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 f) artikli 22 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1. Lihtsustamaks veelgi avalikkuse juurdepääsu teabele, mis tuleb avalikustada vastavalt direktiivile 2003/6/EÜ, direktiivile 2003/71/EÜ ja käesolevale direktiivile, koostavad liikmesriikide pädevad asutused asjakohased suunised ja järgivad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suuniseid.”;

Muudatusettepanek  206

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 g (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 22 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 g) artikli 22 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2. Komisjon vaatab tulemused korrapäraselt läbi ning võib artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega võtta vastu […] meetmed lihtsustamaks artiklitest 19 ja 21 kinnipidamist.

Muudatusettepanek  207

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 h (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 h) artikli 23 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

"1. Kui emitendi registreeritud tegevuskoht on kolmandas riigis, võib päritoluliikmesriigi pädev asutus Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse suuniseid järgides vabastada emitendi artiklite 4 kuni 7, artikli 12 lõike 6 ja artiklite 14, 15 ning 16 kuni 18 nõuetest, niivõrd kui nimetatud kolmanda riigi õigus näeb ette vähemalt samaväärsed nõuded või kui emitent täidab kolmanda riigi õigusaktide nõudeid, mida päritoluliikmesriigi pädev asutus käsitleb samaväärsetena.

 

Seejärel teatab pädev asutus tehtud erandist Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele.”;

Muudatusettepanek  208

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 i (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 23 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 i) artikli 23 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Tagamaks järjekindlat ühtlustamist ja lõike 1 ühetaolist kohaldamist, võtab komisjon artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu […] meetmed eesmärgiga:

 

i) luua mehhanism tagamaks käesoleva direktiivi alusel nõutava teabe, sealhulgas majandusaasta aruannete samaväärsuse teabega, mis on ette nähtud kolmanda riigi seaduste, määruste või haldusnormidega;

 

ii) teha kindlaks, et kolmas riik, milles on emitendi registreeritud asukoht, tagaks rahvusvaheliste organisatsioonide kehtestatud rahvusvahelistele standarditele tuginevate siseriiklike õigus- ja haldusnormidega või praktikate ja menetlustega samaväärse vastavuse käesolevas direktiivis teabele esitatud nõuetele.

 

Esimese lõigu punkti ii raames võtab komisjon artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega meetmed nende standardite hindamise kohta, mis puudutavad rohkem kui ühe riigi emitente.

 

[...]

 

Komisjon võtab vastavalt artiklitele 27, 27a ja 27b ning artikli 30 lõikes 3 sätestatud tingimustel vastu vajalikud otsused kolmandas riigis asuva emitendi poolt kasutatavate raamatupidamisstandardite samaväärsuse küsimuses hiljemalt viis aastat pärast artiklis 31 nimetatud kuupäeva. Kui komisjon jõuab järeldusele, et kolmanda riigi raamatupidamisstandardid ei ole samaväärsed, võib ta asjassepuutuval emitendil lubada kohase üleminekuperioodi jooksul kõnealuseid raamatupidamisstandardeid edasi kasutada.

 

Kolmanda lõigu raames võtab komisjon artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu ka […] meetmed, mille eesmärk on kehtestada üldised samaväärsuse kriteeriumid rohkem kui ühe riigi emitente puudutavate raamatupidamisstandardite kohta.

 

[...]

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  209

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 j (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 23 – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 j) artikli 23 lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5. Tagamaks järjekindlat ühtlustamist ja lõike 2 ühetaolist kohaldamist, võib komisjon artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega võtta vastu […] meetmed, milles ta sätestab, missugune kolmandas riigis avaldatud teave omab tähendust ühenduse avalikkusele.

 

[...]

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  210

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 k (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 23 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 k) artikli 23 lõige 7 asendatakse järgmisega:

„7. Järgimaks tehnilisi arenguid finantsturgudel, informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia arenguid, ning kindlustamaks järjekindlat ühtlustamist ja lõike 6 ühetaolist kohaldamist, võtab komisjon vastavalt artiklitele 27, 27a ja 27b vastu rakendusmeetmed, kehtestades, et kolmas riik peab oma siseriiklike õigus- või haldusnormidega tagama sõltumatuse nõuete samaväärsuse käesolevas direktiivis ja selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides sätestatuga.

 

Komisjon võtab artiklite 27, 27a ja 27b kohaste delegeeritud õigusaktidega vastu ka meetmed, mille eesmärk on kehtestada esimeses lõigus ette nähtud üldised samaväärsuse kriteeriumid.

 

[...]

 

Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  211

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 l (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 24 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 l) artikli 24 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1. Iga liikmesriik nimetab direktiivi 2003/71/EÜ artikli 21 lõikes 1 viidatud keskse asutuse kui pädeva keskse haldusasutuse, kelle pädevuses on käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmine ja kes tagab käesoleva direktiivi alusel väljaantud sätete tegeliku kohaldamise. Liikmesriigid teavitavad sellest komisjoni ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust.”;

Selgitus

Muudatusettepanek  212

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 m (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 24 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 m) artikli 24 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3. Liikmesriigid teatavad komisjonile, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja teiste liikmesriikide pädevatele asutustele kõikidest kokkulepetest, mis on sõlmitud ülesannete delegeerimiseks, sealhulgas sellise delegeerimise täpsetest tingimustest.”;

Muudatusettepanek  213

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 2 n (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 25 – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 n) artiklisse 25 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a. Pädevad asutused teevad koostööd Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega, kui see on käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalik.

 

Pädevad asutused esitavad käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste täitmiseks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja teistele pädevatele asutustele viivitamatult kogu asjakohase ja vajamineva teabe omal algatusel või Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse taotlusel.”;

Muudatusettepanek  214

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 3 a (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 25 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 a) artikli 25 lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4. Liikmesriigid ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus võivad sõlmida koostööleppeid teabe vahetamiseks kolmandate riikide pädevate ametiasutuste või institutsioonidega, kes on asjaomase kolmanda riigi õigusaktide kohaselt volitatud täitma ülesandeid (või üht osa ülesannetest), mida see direktiiv kooskõlas artikliga 24 delegeerib pädevatele ametiasutustele. Koostöölepete sõlmimisel teavitavad liikmesriigid Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust. Peab olema tagatud, et taoline teabevahetus kuulub vähemalt käesolevas artiklis ettenähtud ulatuses ametisaladuse alla. Infovahetus peab teenima asjaomaste ametiasutuste või institutsioonide järelevalvealaste ülesannete täitmise huve. Kui teave pärineb mõnest teisest liikmesriigist, siis tohib seda edasi anda vaid teavet edastanud pädevate ametiasutuste selgesõnalisel nõusolekul ja üksnes eesmärkidel, milleks nimetatud ametiasutused oma nõusoleku andsid.”;

Muudatusettepanek  215

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 3 b (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 26 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 b) artikli 26 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2. Kui emitent või väärtpaberite omanik vaatamata päritoluliikmesriigi pädeva asutuse poolt kasutusele võetud meetmetele – või kuna need osutuvad ebapiisavaiks – vastavate sätete rikkumist jätkab, võtab vastuvõtva liikmesriigi pädev asutus pärast päritoluliikmesriigi pädeva asutuse teavitamist artikli 3 lõike 2 tähenduses kasutusele kõik investorite kaitseks vajalikud meetmed. Komisjoni ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust teavitatakse taolistest meetmetest esimesel võimalusel.”;

Muudatusettepanek  216

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 3 c (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Peatükk VI (pärast artiklit 26) – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 c) VI peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

 

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSMEETMED”;

Muudatusettepanek  217

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 3 d (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 27 – lõige 2 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 d) artikli 27 lõige 2 a asendatakse järgmisega:

„2 a. Volitused artikli 2 lõikes 3, artikli 5 lõikes 6, artikli 9 lõikes 7, artikli 12 lõikes 8, artikli 13 lõikes 2, artikli 14 lõikes 2, artikli 17 lõikes 4, artikli 18 lõikes 5, artikli 19 lõikes 4, artikli 21 lõikes 4, artikli 23 lõikes 4, artikli 23 lõikes 5 ja artikli 23 lõikes 7 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseks antakse komisjonile määramata ajaks.”;

Muudatusettepanek  218

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 3 e (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 27 – lõige 2 a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 e) artiklisse 27 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a a. Kohe, kui komisjon on võtnud vastu delegeeritud õigusakti, teatab ta sellest samaaegselt Euroopa Parlamendile ja nõukogule.”;

Muudatusettepanek  219

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 3 f (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 27 – lõige 2 a b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 f) artiklisse 27 lisatakse järgmine lõige:

 

„2 a b. Õigus võtta vastu delegeeritud akte antakse komisjonile artiklites 27a ja 27b sätestatud tingimuste kohaselt.”;

Muudatusettepanek  220

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 3 g (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 27 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 g) lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 27 a

 

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Artikli 2 lõikes 3, artikli 5 lõikes 6, artikli 9 lõikes 7, artikli 12 lõikes 8, artikli 13 lõikes 2, artikli 14 lõikes 2, artikli 17 lõikes 4, artikli 18 lõikes 5, artikli 19 lõikes 4, artikli 21 lõikes 4, artikli 23 lõikes 4, artikli 23 lõikes 5 ja artikli 23 lõikes 7 nimetatud volituse võib Euroopa Parlament või nõukogu tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tagasi võtta, teavitab teist institutsiooni ja komisjoni, nimetades need delegeeritud volitused, mis võidakse tagasi võtta.

 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud aktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.”;

Muudatusettepanek  221

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 7 – punkt 3 h (uus)

Direktiiv 2004/109/EÜ

Artikkel 27 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 h) artikli 27 a järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 27 b

 

Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada nelja kuu jooksul alates teatamise kuupäevast. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda ajavahemikku kahe kuu võrra.

 

2. Kui selle ajavahemiku jooksul ei ole ei Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.

 

3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise kiirendamiseks võivad Euroopa Parlament ja nõukogu vajaduse korral vastavalt varase vastuväidetest loobumise menetlusele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud nelja kuu pikkust ajavahemikku lühendada.”

Muudatusettepanek  222

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 11 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 a) artikli 11 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

„4. Liikmesriigid teavitavad üksteist, EJAsid ja komisjoni juhtumitest, mille puhul nad leiavad, et kolmas riik täidab lõikes 1 või 2 sätestatud tingimusi, või teistel juhtudel, mille puhul on täidetud vastavalt artikli 40 lõike 1 punktis b kehtestatud tehnilised kriteeriumid.”;

 

Muudatusettepanek  223

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt -1 b (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 16 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

-1 b) artikli 16 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Liikmesriigid teavitavad üksteist, EJAsid ja komisjoni juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmas riik vastab lõike 1 punktis b sätestatud tingimustele. EJAd avaldavad vastavate riikide loetelu oma veebilehtedel.”;

Muudatusettepanek  224

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt -1 c (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 28 – lõige 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 c) artikli 28 lõige 7 asendatakse järgmisega:

 

„7. Liikmesriigid teavitavad üksteist vastastikku, EJAsid ja komisjoni juhtumitest, kus kolmas riik täidab nende arvates lõigetes 3, 4 või 5 kehtestatud tingimusi.”;

Muudatusettepanek  225

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt -1 d (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 31 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1 d) artikli 31 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Liikmesriigid, EJAd ja komisjon teatavad üksteisele juhtudest, mille puhul nad leiavad, et kolmanda riigi õigusaktid ei võimalda lõike 1 esimeses lõigus sätestatud meetmete võtmist ja lahenduseni jõudmiseks tuleb rakendada kooskõlastatud abinõusid.”;

Muudatusettepanek  226

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 1

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 31 – lõige 3 a (uus) – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine ja võtta arvesse tehnilist arengut rahapesu või terrorismi rahastamise vastase võitluse kontekstis, võivad Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste …/…, …/… ja …/… artikliga 42 välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks artikli 31 lõikes 3 osutatud täiendavate meetmete laad ning minimaalsed meetmed, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma, kui kolmanda riigi õigusaktidega ei ole lubatud kohaldada lõike 1 esimese lõiguga ettenähtud meetmeid.

4. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine ja võtta arvesse tehnilist arengut rahapesu või terrorismi rahastamise vastase võitluse kontekstis, koostavad Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus, konsulteerides vastavalt artiklis 41 sätestatule eelnevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimise komiteega, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruste …/…, …/… ja …/… artikliga 42 tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks artikli 31 lõikes 3 osutatud täiendavate meetmete laad ning minimaalsed meetmed, mida krediidi- ja finantseerimisasutused peavad võtma, kui kolmanda riigi õigusaktidega ei ole lubatud kohaldada lõike 1 esimese lõiguga ettenähtud meetmeid.

Muudatusettepanek  227

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 37 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 37 a

 

Pädevad asutused teevad koostööd EJAdega, kui see on käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalik.

 

Pädevad asutused annavad EJAdele ja teistele pädevatele asutustele viivitamata kogu asjakohase ja vajaliku teabe, mida need asutused vajavad neile käesoleva direktiiviga pandud kohustuste täitmiseks.”;

Muudatusettepanek  228

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Peatükk VI – pealkiri (enne artiklit 40)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 b) VI peatüki pealkiri asendatakse järgmisega:

 

„DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID”;

Muudatusettepanek  229

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 c (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 c) artikli 40 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

„1. Selleks et võtta arvesse tehnilisi edusamme rahapesu- või terrorismi rahastamise vastases võitluses ja tagada käesoleva direktiivi järjekindel ühtlustamine ja ühetaoline rakendamine, võtab komisjon […] vastu järgmised […] meetmed:”;

Muudatusettepanek  230

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 d (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 d) artikli 40 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„[…] meetmed […] võetakse vastu artiklite 41, 41a ja 41b kohaste delegeeritud õigusaktidega.”;

Muudatusettepanek  231

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 e (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 40 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 e) artikli 40 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostavad ESAd EJAÜK raames.”;

Muudatusettepanek  232

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 f (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 f) artikli 40 lõike 3 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„[…] meetmed […] võetakse vastu artiklite 41, 41a ja 41b kohaste delegeeritud õigusaktidega.”;

Muudatusettepanek  233

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 g (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 g) artikli 40 lõikesse 3 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostavad ESAd EJAÜK raames.”;

Muudatusettepanek  234

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 h (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 40 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 h) artikli 40 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

„Kui komisjon leiab, et kolmas riik ei vasta artikli 11 lõigetes 1 või 2, artikli 28 lõigetes 3, 4 või 5 sätestatud tingimustele või käesoleva artikli lõike 1 punktis b või artikli 16 lõike 1 punktis b sätestatud meetmetele, või et kolmanda riigi õigusaktid ei luba artikli 31 lõike 1 esimeses lõigus nõutud meetmete võtmist, võtab ta delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 41, 41a ja 41b vastu seda kinnitava otsuse.”;

Muudatusettepanek  235

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 i (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 i) artikli 40 lõikesse 4 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostavad ESAd EJAÜK raames.”;

Muudatusettepanek  236

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 j (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 j) artikli 41 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

„2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle artiklis 8 sätestatut, juhul kui vastavalt käesolevale menetlusele vastu võetud […] meetmed ei muuda käesoleva direktiivi olulisi sätteid.”;

Muudatusettepanek  237

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 k (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 41 – lõige 2 a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 k) artikli 41 lõige 2 a asendatakse järgmisega:

 

„2 a. Artiklis 40 nimetatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise volitused antakse määramata ajaks komisjonile.”;

Muudatusettepanek  238

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 l (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 41 – lõige 2 b (uus) ja lõige 2 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 l) artiklisse 41 lisatakse järgmised lõiked:

 

„2 b. Kui komisjon on vastu võtnud delegeeritud õigusakti, teavitab ta sellest kohe üheaegselt Euroopa Parlamenti ja nõukogu.

 

2 c. Õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile artiklites 41a ja 41b sätestatud tingimuste kohaselt.”;

Muudatusettepanek  239

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 m (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 41 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 m) artikli 41 lõige 3 jäetakse välja;

Muudatusettepanek  240

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 n (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 41 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 n) lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 41 a

 

Delegeerimise tagasivõtmine

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklis 40 osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

 

2. Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tagasi võtta, teavitab teist institutsiooni ja komisjoni, nimetades need delegeeritud volitused, mis võidakse tagasi võtta.

 

Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub kohe või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud aktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.”;

Muudatusettepanek  241

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 8 – punkt 2 o (uus)

Direktiiv 2005/60/EÜ

Artikkel 41 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 o) artikli 41a järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 41 b

 

Vastuväited delegeeritud õigusaktidele

 

1. Euroopa Parlament või nõukogu võib delegeeritud õigusaktile vastuväite esitada nelja kuu jooksul alates teatamise kuupäevast. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda ajavahemikku kahe kuu võrra.

 

2. Kui selle ajavahemiku jooksul ei ole ei Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväidet esitanud, jõustub see õigusaktis nimetatud kuupäeval. Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti kohta vastuväite, siis õigusakt ei jõustu.

 

3. Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise kiirendamiseks võivad Euroopa Parlament ja nõukogu vajaduse korral vastavalt varase vastuväidetest loobumise menetlusele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel otsustada komisjoni taotluse põhjal esimeses lõigus osutatud nelja kuu pikkust ajavahemikku lühendada.”

Muudatusettepanek  242

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 6 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

-1) artikkel 6 asendatakse järgmisega:

 

„Liikmesriigid nõuavad, et krediidiasutused omandaksid enne tegevuse alustamist tegevusloa. Ilma et see piiraks artiklite 7 kuni 12 kohaldamist, sätestavad nad tegevusloa tingimused ning teatavad need Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele.”;

Muudatusettepanek  243

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 1

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… asutatud Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks artiklite 7, 8, 10, 11 ja 12 kohase tegevusloa andmise nõuete ja korra kohaldamise tingimused, välja arvatud artikli 11 lõike 1 teises lauses sätestatud tingimused.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega …/… asutatud Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks artiklite 7, 8, 10, 11 ja 12 kohase tegevusloa andmise nõuete ja korra kohaldamise tingimused, välja arvatud artikli 11 lõike 1 teises lauses sätestatud tingimused.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek  244

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 2

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 14 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Iga tegevusloa saanud krediidiasutuse nimi kantakse loendisse. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus avaldab kõnealuse loendi ja ajakohastab seda.

Iga tegevusloa saanud krediidiasutuse nimi kantakse loendisse. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus avaldab kõnealuse loendi oma veebilehel ja ajakohastab seda.

Muudatusettepanek  245

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 17 – punkt e a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a) artikli 17 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

 

„e a) on rikkunud tõsiselt ja järjepidevalt liidu või liikmesriigi õigust seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse ja pädevate asutustega.”;

Muudatusettepanek  246

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 17 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2 b) artikli 17 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Tegevusloa kehtetuks tunnistamist tuleb põhjendada ning sellest teatada asjaomastele isikutele. Sellisest kehtetuks tunnistamisest teatatakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele.”;

Muudatusettepanek  247

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 3

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 19 – lõige 9 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid seoses lõike 1 kohaseks osaluse omandamise hindamiseks vajaliku teabega ja artikli 19b lõike 1 kohase asjaomaste pädevate ametiasutuste vahelise konsulteerimismenetlusega. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

9. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid seoses lõike 1 kohaseks osaluse omandamise hindamiseks vajaliku teabega ja artikli 19b lõike 1 kohase asjaomaste pädevate ametiasutuste vahelise konsulteerimismenetlusega. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  248

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 4

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 26 – lõige 5 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Selleks et tagada artikli 25 ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine ning kehtestada ühtne elektroonilisel teel teavitamise kord, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks artikli 25 ja käesoleva artikli kohase teabe kohaldamise tingimused ning kõnealuse teabe edastamise kord. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

5. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja artikli 25 ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada ühtne teavitamise kord ning määrata kindlaks artikli 25 ja käesoleva artikli kohaselt edastatav teave ning kõnealuse teabe elektroonilisel teel edastamise kord. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  249

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 5

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 28 – lõige 4 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine ja kehtestada ühtne elektroonilisel teel teavitamise kord, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli kohase teabe kohaldamise tingimused ning kõnealuse teabe edastamise kord. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

4. Selleks et tagada käesoleva artikli järjepidev ühtlustamine ja ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et luua ühtne teavitamise kord ja täpsustada edastatav teave vastavalt käesolevale artiklile ning kõnealuse teabe edastamise kord turvaliste elektrooniliste vahendite abil. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  250

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 6 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 36

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6 a) artikkel 36 asendatakse järgmisega:

 

„Artikkel 36

 

Liikmesriigid teatavad komisjonile ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, mitu korda ja missugusel juhul on esinenud artikli 25 ja artikli 26 lõigete 1 kuni 3 kohast keeldumist või on võetud meetmeid vastavalt artikli 30 lõikele 3.”;

Muudatusettepanek  251

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 6 b (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 38 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6 b) artikli 38 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Pädevad ametiasutused teavitavad komisjoni, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutust ja Euroopa panganduskomiteed kõigist filiaalide tegevuslubadest, mis antakse väljaspool liitu paiknevate peakontoritega krediidiasutustele.”;

Muudatusettepanek  252

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 6 c (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 39 – lõige 2 – punkt b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6 c) Artikli 39 lõikele 2 lisatakse järgmine punkt:

 

„b a) Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele kättesaadav riiklike ametiasutuste või kolmandate riikide teave ja koostöö on tasemelt võrdväärne liikmesriikide pädevate asutuste teabe ja koostööga.”;

Muudatusettepanek  253

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 6 d (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 39 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6 d) artikli 39 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

„3. Komisjon ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus tutvuvad Euroopa panganduskomitee abiga põhjalikult lõikes 1 nimetatud läbirääkimiste tulemustega ja nendest tuleneva olukorraga, ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 1 ja lõike 2 kohaldamist.”;

Muudatusettepanek  254

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 7

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 42 – lõige 1 a (uus) – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks teabevahetuse nõuete kohaldamise menetlused, meetodid ja tingimused sellise teabe puhul, mis tõenäoliselt lihtsustab järelevalve teostamist krediidiasutuste üle. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks teabevahetuse nõuete menetlused, meetodid ja vormid, mis tõenäoliselt lihtsustavad järelevalve teostamist krediidiasutuste üle ning muudavad esitatava teabe täpsemaks. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  255

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 8

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 42 a – lõige 1 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui pädev asutus on kahekuulise tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus seni, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse, ja tegutseb vastavalt sellele otsusele. Kahekuulist ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina käesoleva määruse tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele pärast kahekuulise ajavahemiku lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui mõni asjaomastest pädevatest asutustest on kahekuulise tähtaja jooksul pärast esimeses lõigus osutatud taotluse saamist pöördunud kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootavad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused seni, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse küsimuse lahendamise kohta, pidades silmas eesmärki tagada vastavus liidu õigusaktidele, ja langetavad oma lõpliku otsuse vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele. Asutuse otsus ei asenda liikmesriigi pädevate asutuste usaldusnormatiivide kohast hinnangut. Kahekuulist ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina käesoleva määruse tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele pärast kõnealuse kahekuulise ajavahemiku lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.

Muudatusettepanek  256

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 10

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 44 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikega 1 ei takistata eri liikmesriikide pädevate ametiasutuste vahelist teabevahetust või teabe edastamist Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele käesoleva direktiivi või muude krediidiasutusi käsitlevate direktiivide alusel. Kõnealuse teabe puhul kehtib lõikes 1 sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustus.

2. Lõikega 1 ei takistata eri liikmesriikide pädevate ametiasutuste vahelist teabevahetust või teabe edastamist Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele käesoleva direktiivi või muude krediidiasutusi käsitlevate direktiivide, samuti määruse nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] alusel. Kõnealuse teabe puhul kehtib lõikes 1 sätestatud ametisaladuse hoidmise kohustus.

Muudatusettepanek  257

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 11

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 46 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus võivad sõlmida kolmandate riikide pädevate ametiasutuste või artiklis 47 ja artikli 48 lõikes 1 määratletud asutuste või organitega teabevahetust sätestavaid koostöölepinguid ainult tingimusel, et edastatava teabe kohta kehtivad vähemalt samaväärsed ametisaladuse hoidmise tagatised, kui on osutatud artikli 44 lõikes 1.

Liikmesriigid ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus võivad kooskõlas määruse …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikliga 18 sõlmida kolmandate riikide pädevate ametiasutuste või artiklis 47 ja artikli 48 lõikes 1 määratletud asutuste või organitega teabevahetust sätestavaid koostöölepinguid ainult tingimusel, et edastatava teabe kohta kehtivad vähemalt samaväärsed ametisaladuse hoidmise tagatised, kui on osutatud artikli 44 lõikes 1.

Muudatusettepanek  258

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 11 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 46 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

11 a) artikli 46 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

Esimese lõigu alusel vahetatavat teavet võib avalikustada ainult selgesõnalisel kokkuleppel informatsiooni avaldanud pädevate ametiasutustega, kes informatsiooni edastasid, ja üksnes nende asutustega kokkulepitud eesmärkidel.”;

Muudatusettepanek  259

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 12 – punkt a a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 49 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a a) artikli 49 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Käesolev osa ei takista neid ametiasutusi ega organeid edastamast pädevatele ametiasutustele ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele artikli 45 kohaldamiseks vajalikke andmeid.”;

Muudatusettepanek  260

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 12 – alapunkt b

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 49 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 130 lõikes 1 osutatud hädaolukorras lubavad liikmesriigid pädevatel asutustel edastada teavet Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvatele keskpankadele, kui kõnealune teave on oluline keskpankade kohustuslike ülesannete täitmiseks, sealhulgas rahapoliitika kujundamiseks ja sellega seotud likviidsuse tagamiseks ning makse-, arveldus- ja väärtpaberiarveldussüsteemide järelevalveks, ning Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, kui kõnealune teave on oluline kõnealuse nõukogu kohustuslike ülesannete täitmiseks.

Liikmesriigid lubavad pädevatel asutustel edastada teavet Euroopa Keskpankade Süsteemi kuuluvatele keskpankadele, kui kõnealune teave on oluline keskpankade kohustuslike ülesannete täitmiseks, sealhulgas rahapoliitika kujundamiseks ja sellega seotud likviidsuse tagamiseks, makse-, arveldus- ja väärtpaberiarveldussüsteemide järelevalveks ning rahandussüsteemi stabiilsuse tagamiseks, ning määruse (EÜ) nr …/2010 [ESRN] kohaselt Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule, kui kõnealune teave on oluline kõnealuse nõukogu kohustuslike ülesannete täitmiseks. Artikli 130 lõikes 1 osutatud hädaolukorras võimaldavad liikmesriigid pädevatel ametiasutustel edastada niisugust tüüpi teavet automaatselt.

Muudatusettepanek  261

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 13 – alapunkt b

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 63a – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli lõike 1 ühtne kohaldamine ja järelevalvealase tegevuse lähenemine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõike 1 kohaste instrumentide reguleerimist käsitlevate sätete kohaldamise eeskirjad. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisonile1. jaanuariks 2014.

6. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli lõike 1 ühtne kohaldamine ja järelevalvealase tegevuse lähenemine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli lõike 1 kohaste instrumentide reguleerimist käsitlevad sätted. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Samuti annab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja suuniseid seoses artikli 57 esimeses lõigu punktis a osutatud instrumentidega.

 

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus jälgib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kohaldamist.

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus jälgib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kohaldamist.

 

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus töötab enne 1. jaanuari 2014 välja käesoleva artikli lõike 1 ja artikli 57 punkti a kohaste instrumentidega seotud järelevalvealase tegevuse lähendamise suunised ning kontrollib nende kohaldamist.

 

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud suuniste kavandid vastu võtta määruse …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 8 sätestatud korras.”

Muudatusettepanek  262

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 14

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 74 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pädevad ametiasutused kohaldavad alates 31. detsembrist 2012 krediidiasutuste edastatavate arvutuste suhtes aruandluse ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi, keeli ja kuupäevi. Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu ühenduses ühtsed vormid ning ühesugused sagedused, keeled ja kuupäevad. Aruandlusvormid on proportsionaalsed krediidiasutuste tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

 

Pädevad ametiasutused kohaldavad alates 31. detsembrist 2012 krediidiasutuste edastatavate arvutuste suhtes aruandluse ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi, IT-keeli ja kuupäevi. Aruanne tuleb esitada kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Selleks et tagada käesoleva direktiivi järjekindel ühtlustamine ja ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu liidus ühtsed vormid ning ühesugused sagedused, IT-keeled ja kuupäevad. Aruandlusvormid on proportsionaalsed krediidiasutuste tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib esimeses lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek  263

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 15

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 81 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus koostöös Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks krediidihinnangutega seotud hindamismetoodika kohaldamise tingimused. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, teeb Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus koostöös Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ettepaneku tehniliste standardite kavandite kohta, et täpsustada krediidihinnangutega seotud hindamismetoodika. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  264

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 16

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 84 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva lõike ühtne kohaldamine, võib Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks praktilised ja protseduurilised tingimused, mille alusel pädevad asutused lubavad krediidiasutustel kasutada sisereitingutel põhinevat meetodit.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva lõike ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks praktilised tingimused, mille alusel pädevad asutused lubavad krediidiasutustel kasutada sisereitingutel põhinevat meetodit.

Muudatusettepanek  265

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 17

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 97 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus koostöös Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks krediidihinnangutega seotud hindamismetoodika kohaldamise tingimused. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, teeb Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus koostöös Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ettepaneku tehniliste standardite kavandite kohta, et täpsustada krediidihinnangutega seotud hindamismetoodika. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  266

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 18

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 105 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, võib Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja töötada tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks selliste tingimuste praktiline ja protseduuriline kohaldamine, mille alusel pädevad ametiasutused lubavad krediidiasutustel kasutada täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks selliste tingimuste praktiline ja protseduuriline kohaldamine, mille alusel pädevad ametiasutused lubavad krediidiasutustel kasutada täiustatud mõõtmismudelil põhinevat meetodit.

Muudatusettepanek  267

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 19

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 106 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva lõike ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks punktides c ja d sätestatud vabastuste kohaldamise tingimused. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva lõike ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et täpsustada punktides c ja d sätestatud vabastused. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjon võib kõnealused tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib kõnealused tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek  268

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 20

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 110 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid näevad ette, et kõnealune teatamine toimub vähemalt kaks korda aastas. Pädevad asutused kohaldavad alates 31. detsembrist 2012 aruandluse ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi, keeli ja kuupäevi. Selleks et tagada käesoleva direktiivi ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu ühenduses ühtsed vormid ning ühesugused sagedused, keeled ja kuupäevad. Aruandlusvormid on proportsionaalsed krediidiasutuste tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

2. Liikmesriigid näevad ette, et kõnealune teatamine toimub vähemalt kaks korda aastas. Pädevad asutused kohaldavad alates 31. detsembrist 2012 aruandluse ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi, IT-keeli ja kuupäevi. Aruanne tuleb esitada kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Selleks et tagada käesoleva direktiivi järjekindel ühtlustamine ja ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et kehtestada enne 1. jaanuari 2012 kogu liidus ühtsed vormid ning ühesugused sagedused, IT-keeled ja kuupäevad. Aruandlusvormid on proportsionaalsed krediidiasutuste tegevuste olemuse, ulatuse ja keerukusega.

Muudatusettepanek  269

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 20 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 111 – lõige 1 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

20 a) artikli 111 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Liikmesriigid võivad kehtestada 150 miljonist eurost madalama piirmäära, teavitades sellest Euroopa Pangandusjärelevalve Asutust ning komisjoni.”;

Muudatusettepanek  270

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 20 b (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 113 – lõige 3 – viimane lõik

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

20 a) artikli 113 lõike 3 viimane lõik asendatakse järgmisega:

 

„Tagamaks, et see ei kahjusta konkurentsi, teatavad liikmesriigid Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele ja komisjonile kõikidest punkti s alusel tehtud eranditest.”;

Muudatusettepanek  271

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 21

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 122a – lõige 10 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli kohaldamise tingimused, sealhulgas meetmed, mida võetakse nõuetekohase hoolsuse tagamisega ja riskijuhtimisega seotud kohustuste täitmata jätmise korral. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid järelevalvealase tegevuse lähendamiseks seoses käesoleva artikliga, sealhulgas meetmed, mida võetakse nõuetekohase hoolsuse tagamisega ja riskijuhtimisega seotud kohustuste täitmata jätmise korral. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  272

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 22

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 124 – lõige 5 a (uus) – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli kohaldamise tingimused ja ühtne riskihindamismenetlus. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

6. Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva artikli kohaldamise tingimused ja ühtne riskihindamismenetlus ja metoodika. Standardid peavad olema erinevad vastavalt riskile. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  273

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 22 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 126 – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

22 a) artikli 126 lõige 4 asendatakse järgmisega:

 

„4. Pädevad ametiasutused teatavad Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele ja komisjonile kõikidest lõike 3 kohaldamisalasse kuuluvatest kokkulepetest.”;

Muudatusettepanek  274

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 22 b (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 129 – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

22 b) artikli 129 lõikele 1 lisatakse järgmine punkt:

 

c) järelevalve kavandamine ja koordineerimine koostöös asjaomaste pädevate ametiasutuste ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega ja vajaduse korral keskpankade ning ESRNiga valmistumisel hädaolukordadeks ja nende kestel, sealhulgas negatiivsete arengute puhul krediidiasutustes või finantsturgudel, kasutades võimaluse korral olemasolevaid kindlaks määratud sidekanaleid kriisijuhtimise hõlbustamiseks.

Muudatusettepanek  275

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 22 c (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

22 c) artikli 129 lõikesse 1 lisatakse esimese lõigu järele järgmine lõik:

 

„Kui mõni asjaomane pädev asutus on esimese lõigu punktides a, b ja c osutatud küsimuses pöördunud Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poole kooskõlas määruse (EÜ) …/2010 Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikliga 11, ootab kõnealune pädev asutus seni, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve asutus teeb otsuse, ning langetab oma otsuse vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve asutuse otsusele.”;

Selgitus

Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Muudatusettepanek  276

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 22 d (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 129 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

22 d) artikli 129 lõikesse 1 lisatakse esimese a lõigu järele järgmine lõik:

 

„Järjekindla ühtlustamise ja käesoleva artikli ühtse kohaldamise tagamiseks töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid ja suunised, et määrata kindlaks koordineerimise ja koostöö tingimused seoses artiklite 22, 123 ja 124 kohaldamisega.”;

Selgitus

Et anda järelevalveasutustele koostöö ja koordineerimise alased suunised artiklitega 22, 123 ja 124 hõlmatud valdkondades, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehnilised standardid. Niisugused standardid lihtsustavad järelevalveasutuste vahelist koostööd ja koordineerimist.

Muudatusettepanek  277

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 23 – lõik 2

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 129 – lõige 2 – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui pädev ametiasutus on kuuekuulise tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus seni, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse ja tegutseb vastavalt sellele otsusele. Kuuekuulist ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina käesoleva määruse tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele pärast kuuekuulise ajavahemiku lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui mõni asjaomastest pädevatest asutustest on kuuekuulise tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poole, lükkab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus otsustamise edasi ja ootab seni, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb tema otsuse ettepaneku kohta kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse, et lahendada küsimus nii, et oleks tagatud ühenduse õigusaktide täitmine, ning langetab lõpliku otsuse vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele. Kuuekuulist ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina käesoleva määruse tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele pärast kuuekuulise ajavahemiku lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.

Muudatusettepanek  278

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 24 – alapunkt b

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui pädevad ametiasutused ei jõua nelja kuu jooksul ühise otsuseni, võtab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise kohta. Kui pädev ametiasutus on neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus seni, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse ja tegutseb vastavalt kõnealusele otsusele. Neljakuulist ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina käesoleva määruse tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.

Kui pädevad ametiasutused ei jõua nelja kuu jooksul ühise otsuseni, võtab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus pärast seda, kui ta on nõuetekohaselt kaalunud vastavate pädevate ametiasutuste läbiviidud tütarettevõtjate riskihindamist, vastu konsolideeritud otsuse artiklite 123 ja 124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise kohta. Kui mõni asjaomastest pädevatest asutustest on neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poole, lükkab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus otsustamise edasi ja ootab seni, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb tema otsuse ettepaneku kohta kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse, et lahendada küsimus nii, et oleks tagatud ühenduse õigusaktide täitmine, ning langetab lõpliku otsuse vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele. . Neljakuulist ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina käesoleva määruse tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.

Muudatusettepanek  279

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 24 – alapunkt c

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastavalt ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse tütarettevõtjate või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate järelevalve eest vastutavad pädevad ametiasutused teevad otsuse artiklite 123 ja 124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise kohta individuaalselt või osaliselt konsolideeritult pärast seda, kui nad on nõuetekohaselt arvesse võtnud konsolideeritud järelevalve eest vastutava asutuse esitatud seisukohti ja reservatsioone. Kui konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus on neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poole, ootavad pädevad ametiasutused seni, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse ja tegutsevad vastavalt kõnealusele otsusele. Neljakuulist ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina käesoleva määruse tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.

Vastavalt ELis emaettevõtjana tegutseva krediidiasutuse tütarettevõtjate või ELis emaettevõtjana tegutseva finantsvaldusettevõtja tütarettevõtjate järelevalve eest vastutavad pädevad ametiasutused teevad otsuse artiklite 123 ja 124 ning artikli 136 lõike 2 kohaldamise kohta individuaalselt või osaliselt konsolideeritult pärast seda, kui nad on nõuetekohaselt arvesse võtnud konsolideeritud järelevalve eest vastutava asutuse esitatud seisukohti ja reservatsioone. Kui mõni asjaomastest pädevatest asutustest on neljakuulise tähtaja jooksul pöördunud kõnealuses küsimuses määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artikli 11 kohaselt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse poole, lükkavad pädevad ametiasutused otsustamise edasi ja ootavad seni, kuni Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb kõnealuse määruse artikli 11 lõike 3 kohase otsuse, et lahendada küsimus nii, et oleks tagatud ühenduse õigusaktide täitmine, ning langetavad lõpliku otsuse vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse otsusele. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse otsus, mis on langetatud ettevaatusprintsiibi kohaselt, ei asenda konsolideeritud järelevalve eest vastutava asutuse täiendavat usaldusnormatiivide kohast hinnangut. Neljakuulist ajavahemikku käsitatakse lepitusperioodina käesoleva määruse tähenduses. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus teeb otsused ühe kuu jooksul. Küsimust ei suunata Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele pärast neljakuulise ajavahemiku lõppu või pärast ühisotsusele jõudmist.

Muudatusettepanek  280

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 24 – alapunkt d

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui konsulteeritakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega, kaaluvad kõik pädevad ametiasutused kõnealust nõuannet ning põhjendavad kõiki märkimisväärseid kõrvalekaldeid sellest.

Kui konsulteeritakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega, kaaluvad kõik pädevad ametiasutused kõnealust nõuannet ning põhjendavad kõiki märkimisväärseid täiendavaid usaldusnormatiivide kohaseid kõrvalekaldeid sellest.

Muudatusettepanek  281

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 24 – alapunkt e

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 129 – lõige 3 – lõik 10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva lõike kohase ühisotsusele jõudmise menetluse kohaldamise tingimused seoses artiklite 123 ja 124 ning artikli 132 lõike 2 kohaldamisega, et lihtsustada ühisele otsusele jõudmist. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks käesoleva lõike kohase ühisotsusele jõudmise menetluse kohaldamise tingimused seoses artiklite 123 ja 124 ning artikli 132 lõike 2 kohaldamisega, et lihtsustada ühisele otsusele jõudmist. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Komisjon võib kümnendas lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Komisjon võib kümnendas lõigus osutatud tehniliste standardite kavandid vastu võtta määruse (EÜ) nr …/… [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus] artiklis 7 sätestatud korras.

Muudatusettepanek  282

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 25 – alapunkt 1

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 130 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Pangakontsernisiseses hädaolukorras, sealhulgas seoses finantsturgude negatiivsete arengutendentsidega, mis võib ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi stabiilsust mis tahes liikmesriigis, kus kontserni üksustele on antud tegevusluba või kus on loodud artiklis 42a nimetatud olulisi filiaale, hoiatab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus võimalikult kiiresti Euroopa Pangandusjärelevalve Asutust ning artikli 49 neljandas lõigus ja artiklis 50 nimetatud asutusi, kui 1. peatüki 2. jaost ei tulene teisiti, ning edastab kõik andmed, mis on olulised nende tööülesannete täitmiseks. See kohustus kehtib kõikide artiklites 25 ja 126 nimetatud pädevate ametiasutuste puhul ja artikli 129 lõikes 1 osutatud pädeva ametiasutuse puhul.

Potentsiaalses või tegelikus pangakontsernisiseses hädaolukorras, sealhulgas seoses finantsturgude või reaalmajanduse potentsiaalsete negatiivsete arengutendentsidega, mis võib ohustada turu likviidsust ja finantssüsteemi stabiilsust mis tahes liikmesriigis, kus kontserni üksustele on antud tegevusluba või kus on loodud artiklis 42a nimetatud olulisi filiaale, hoiatab konsolideeritud järelevalve eest vastutav asutus võimalikult kiiresti Euroopa Pangandusjärelevalve Asutust, Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ning teisi artikli 49 neljandas lõigus ja artiklis 50 nimetatud asutusi, kui 1. peatüki 2. jaost ei tulene teisiti, ning edastab kõik andmed, mis on olulised nende tööülesannete täitmiseks. See kohustus kehtib kõikide artiklites 125 ja 126 nimetatud pädevate ametiasutuste puhul ja artikli 129 lõikes 1 osutatud pädeva ametiasutuse puhul.

Muudatusettepanek  283

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 27 – alapunkt a

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 131a – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ja artikli 42a lõike 3 ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid kolleegiumide tõhusaks toimimiseks, sealhulgas seoses artikli 42a lõikega 3. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ning käesoleva artikli ja artikli 42a lõike 3 ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid kolleegiumide tõhusaks toimimiseks, sealhulgas seoses artikli 42a lõikega 3. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  284

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 27 – alapunkt b – sissejuhatav lause

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 131a – lõige 2 – lõik 7

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) seitsmes lõik asendatakse järgmisega:

b) kuues lõik asendatakse järgmisega:

Muudatusettepanek  285

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 27 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 132 – lõige 1 – lõik 1 a (uus) ja lõik 1 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

27 a) artikli 132 lõike 1 esimese lõigu järele lisatakse järgmised lõigud:

 

„Pädevad asutused teevad koostööd Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega, kui see on käesoleva direktiivi kohaldamiseks vajalik.

 

Pädevad asutused annavad Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele ja teistele pädevatele asutustele viivitamata kogu asjakohase ja vajaliku teabe, mida need asutused vajavad neile käesoleva direktiiviga pandud kohustuste täitmiseks.”;

Muudatusettepanek  286

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 27 b (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 140 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

27 b) artikli 140 lõige 3 asendatakse järgmisega:

 

„3. Konsolideeritud järelevalve eest vastutavad pädevad ametiasutused koostavad nimekirja artikli 71 lõikes 2 nimetatud finantsvaldusettevõtjatest. Need nimekirjad edastatakse teiste liikmesriikide pädevatele ametiasutustele, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele ja komisjonile.”;

Muudatusettepanek  287

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 28 – alapunkt b

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 143 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõike 1 esimeses lõigus osutatud kontrolli teostav pädev ametiasutus võtab kõiki selliseid juhiseid arvesse. Selleks konsulteerib pädev ametiasutus enne otsuse tegemist Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega.

Lõike 1 esimeses lõigus osutatud kontrolli teostav pädev ametiasutus võtab kõiki selliseid juhiseid arvesse. Selleks konsulteerib pädev ametiasutus enne otsuse tegemist Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega ja teeb kooskõlastatud otsuse.

Muudatusettepanek  288

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 28 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 143 – lõige 3 – lõik 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

28 a) artikli 143 lõike 3 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Järelevalvemetoodikad peavad olema sellised, et nendega saaks saavutada konsolideeritud järelevalve käesolevas peatükis määratletud eesmärgid ning neist tuleb teatada muudele asjassepuutuvatele pädevatele ametiasutustele, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele ja komisjonile.”;

Muudatusettepanek  289

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 29

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 144 – lõige 1 a (uus) – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et tagada käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks võtmeaspektid, mille kohta tuleb agregeeritud statistilised andmed avalikustada, samuti käesoleva artikli kohaselt avalikustatavate andmete vorm, struktuur, sisu ja tähtaeg. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Selleks et tagada järjekindel ühtlustamine ja käesoleva artikli ühtne kohaldamine, töötab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus välja tehniliste standardite kavandid, et määrata kindlaks võtmeaspektid, mille kohta tuleb agregeeritud statistilised andmed avalikustada, samuti käesoleva artikli kohaselt avalikustatavate andmete vorm, struktuur, sisu ja tähtaeg. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus esitab kõnealused tehniliste standardite kavandid komisjonile 1. jaanuariks 2014.

Muudatusettepanek  290

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 29 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Jaotis VI (enne artiklit 150)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

29 a) VI jaotise pealkiri enne artiklit 150 asendatakse järgmisega:

 

DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA TÄITEVVOLITUSED”;

Muudatusettepanek  291

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 29 b (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 150 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

29 b) artikli 150 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

1. Ilma et see omavahendite osas piiraks ettepanekut, mille komisjon peab artikli 62 kohaselt esitama, võetakse tehnilised kohandused [...] vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 151, 151a ja 151b:

Muudatusettepanek  292

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 30 a (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 150 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

30 a) artikli 150 lõike 1 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  293

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 30 b (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 150 – lõige 2 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

30 b) artikli 150 lõike 2 esimene lõik asendatakse järgmisega:

 

Komisjon võib vastu võtta järgmised […] meetmed:”;

Muudatusettepanek  294

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 30 c (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 150 – lõige 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

30 c) artikli 150 lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

 

Kõnealused meetmed võetakse vastu delegeeritud õigusaktidega vastavalt artiklitele 151, 151a ja 151b.”;

Muudatusettepanek  295

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 30 d (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 150 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

30) artikli 150 lõikesse 2 lisatakse järgmine lõik:

 

„Delegeeritud õigusaktide eelnõud koostab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus.”;

Muudatusettepanek  296

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 9 – punkt 30 e (uus)

Direktiiv 2006/48/EÜ

Artikkel 151 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

30 e) artikli 151 lõige 2 asendatakse järgmisega: