JELENTÉS az 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

18.5.2010 - (COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD)) - ***I

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Antolín Sánchez Presedo


Eljárás : 2009/0161(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen

EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

az 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK és 2009/65/EK irányelveknek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0576),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 44. cikkére, 47. cikkének (2) bekezdésére, 55. cikkére, valamint 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7 0251/2009),

–   tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665)

–   tekintettel az EU működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 50. cikkére, 53. cikkének (1) bekezdésére, 62. cikkére, valamint 114. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A7-0163/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak és pénzügyi szolgáltatásokat kínálnak a vállalkozások és a fogyasztók számára. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, a közösségi jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, az uniós jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Európai Parlament már jóval a pénzügyi válság előtt rendszeresen kérte a valóban egyenlő versenyfeltételek megerősítését európai szinten valamennyi szereplő számára, miközben jelentős hiányosságokra mutatott rá az egyre integráltabb pénzügyi piacok európai felügyelete terén („A pénzügyi piacok keretrendszerének megvalósítása: cselekvési terv” című bizottsági közleményről szóló 2000. április 13-i állásfoglalásában1, az Európai Unió prudenciális felügyeleti szabályairól szóló 2002. november 25-i állásfoglalásában2, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikával foglalkozó (2005–2010) fehér könyvről szóló 2007. július 11-i állásfoglalásában3, a fedezeti alapokról és magántőkéről szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó 2008. szeptember 23-i állásfoglalásában4, „A Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: a jövőbeli felügyeleti struktúra” című, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó 2008. október 9-i állásfoglalásában5, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról szóló 2009. április 22-i állásfoglalásában6, valamint a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2009. április 23-i állásfoglalásában7).

 

________________________________

1 HL C 40., 2001.2.7., 453. o.

2 OJ C 25 E, 2004.1.29., 394. o.

HL C 175 E, 2008.7.10., xx. o.

4 OJ C 8 E, 2010.1.14., 26. o.

5 OJ C 9 E, 2010.1.15., 48. o.

6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0251.

7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0279.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Európai Tanács 2009. június 19-i következtetéseiben azt ajánlotta, hogy hozzák létre a három új európai felügyeleti hatóságból álló Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét. A rendszer céljául a nemzeti felügyelet minőségének és következetességének javítását, a határokon átnyúlóan tevékenykedő csoportok felvigyázásának szigorítását, és a belső piac összes pénzügyi intézményére alkalmazandó egységes európai szabálykönyv létrehozását indokolt kitűzni. A Tanács kiemelte, hogy az európai felügyeleti hatóságokat a hitelminősítő intézetekre kiterjedő hatáskörrel is fel kell ruházni, és felkérte a Bizottságot, hogy készítsen elő konkrét javaslatokat a tekintetben, hogy a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere miként juthatna erős szerephez a válsághelyzetekben.

(4) Az Európai Tanács 2009. június 19-i következtetéseiben azt ajánlotta, hogy hozzák létre a három új európai felügyeleti hatóságból álló Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét. A rendszer céljául a nemzeti felügyelet minőségének és következetességének javítását, a határokon átnyúlóan tevékenykedő csoportok felvigyázásának szigorítását, a belső piac összes pénzügyi intézményére alkalmazandó egységes európai szabálykönyv létrehozását és az illetékes hatóságok által a hitelintézetek kockázatának értékelésére alkalmazandó kritériumok és módszertanok megfelelő harmonizálásának biztosítását indokolt kitűzni. A Tanács kiemelte, hogy az európai felügyeleti hatóságokat (ESA) a hitelminősítő intézetekre kiterjedő hatáskörrel is fel kell ruházni, és felkérte a Bizottságot, hogy készítsen elő konkrét javaslatokat a tekintetben, hogy a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (ESFS) miként juthatna erős szerephez a válsághelyzetekben.

Indokolás

Technikai standardokat kell javasolni a felügyeleti felülvizsgálati folyamat egységes alkalmazásának biztosítása és a közös kockázatértékelés érdekében, a nemzeti felügyeletek által a hitelintézetek kockázatának értékelésére alkalmazandó kritériumok és módszertanok megfelelő harmonizálásán keresztül.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének eredményes működése érdekében módosítani szükséges azokat a közösségi jogszabályokat, amelyek érintik a három Hatóság tevékenységi területét. E változtatások meghatározzák az európai felügyeleti hatóságok bizonyos hatásköreinek hatályát, egyesítik a vonatkozó közösségi jogszabályokban létrehozott jelenleg érvényes folyamatok bizonyos hatásköreit, és olyan módosításokat eszközölnek, amelyek biztosítják a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének zökkenőmentes és eredményes működését.

(6) Az ESFS eredményes működése érdekében módosítani szükséges azokat az uniós jogszabályokat, amelyek érintik a három Hatóság tevékenységi területét. E változtatások az ESA bizonyos hatáskörei hatályának meghatározására, bizonyos hatásköröknek a vonatkozó uniós jogszabályokban megállapított hatáskörökbe való integrálására, és olyan módosításokra vonatkoznak, amelyek biztosítják az ESFS zökkenőmentes és eredményes működését.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A három európai felügyeleti hatóság létrehozása mellett célszerű kidolgozni egy egységes harmonizált szabályrendszert, amelynek révén biztosítható a szabályok egységes alkalmazása, ami hozzájárul a belső piac működőképességének növeléséhez. Az ESFS-t létrehozó rendeletek értelmében az európai felügyeleti hatóságok a vonatkozó jogszabályokban konkrétan megnevezett területeken technikai standardokat dolgozhatnak ki és terjeszthetnek a Bizottság elé, rendeleti vagy határozati úton történő elfogadásra. A vonatkozó jogszabályoknak meg kell határozniuk azokat a területeket, ahol az európai felügyeleti hatóságok felhatalmazást kapnak a technikai standardok kidolgozására.

(7) A három ESA létrehozása mellett egyebek közt célszerű kidolgozni egy egységes szabálykönyvet, amelynek révén biztosítható a következetes harmonizáció és a szabályok egységes alkalmazása, ami hozzájárul a belső piac működőképességének növeléséhez.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az ESFS-t létrehozó rendeletek rendelkeznek arról, hogy a vonatkozó jogszabályban kifejezetten meghatározott területeken az ESA-k technikai standardtervezeteket dolgozhatnak ki, amelyeket a Bizottságnak nyújtanak be az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikke szerinti, felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási aktusok révén történő elfogadásra.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) A vonatkozó jogszabályoknak meg kell határozniuk azokat a területeket, melyeken az európai felügyeleti hatóságok felhatalmazást kapnak a technikai standardok és azok elfogadási módjának kidolgozására. Míg a vonatkozó jogszabálynak – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében meghatározottak szerint – meg kell állapítania a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében az ellenőrzési mechanizmus elemeit, feltételeit és pontos elemeit, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkében meghatározottak szerint a végrehajtási aktusok esetén előre meg kell határozni azok szabályait és általános elveit.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A technikai standardokkal szabályozott területek azonosításakor megfelelő egyensúlyra kell törekedni az egységes harmonizált szabályrendszer kialakítására és a szabályozás túlbonyolításának elkerülésére irányuló célok között. Csak olyan területek jöhetnek szóba, ahol az egységes technikai szabályok jelentősen hozzájárulnak a pénzügyi stabilitáshoz, a betétesek, biztosítottak és befektetők védelméhez, a piaci hatékonysághoz és integritáshoz, és megszüntetik a verseny torzulásait és a szabályozási arbitrázs kockázatát.

(8) A technikai standardokkal szabályozott területek azonosításakor megfelelő egyensúlyra kell törekedni az egységes harmonizált szabályrendszer kialakítására és a szabályozás és a végrehajtás túlbonyolításának elkerülésére irányuló célok között. Csak olyan területek jöhetnek szóba, ahol az egységes technikai szabályok jelentősen és hatékonyan hozzájárulnak a vonatkozó jogszabály céljainak teljesítéséhez, biztosítva egyúttal, hogy a szakpolitikai döntéseket a szokásos eljárásokkal összhangban, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság hozza meg.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A technikai standardoknak kifejezetten technikai jellegű kérdéseket kell szabályozniuk, kidolgozásukhoz felügyeleti szakértők szaktudása szükséges. Célszerű, hogy a technikai standardok határozzák meg azon szabályok alkalmazási feltételeit, amelyeket az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott alapaktusok tartalmaznak, illetve adott esetben azok a bizottsági végrehajtási intézkedések, amelyek nem módosítják az említett aktusok nem alapvető fontosságú elemeit, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemek beillesztésével történő kiegészítését is. A technikai standardok ezért nem igényelhetnek szakpolitikai döntéshozatalt. Amennyiben a technikai standardok célja egy bizottsági végrehajtási intézkedés alkalmazási feltételeinek meghatározása, úgy kidolgozásukra csak akkor kerülhet sor, ha a bizottsági végrehajtási intézkedést már elfogadták. Olyan esetekben, amikor a jelenlegi szabályok szerint – a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat szerinti bizottsági eljárásokkal összhangban, – a Bizottság rendelkezik felhatalmazással a végrehajtási intézkedések elfogadására, és azok tartalma az alapaktusban szereplő szabályok alkalmazási feltételeinek meghatározására korlátozódik, amelyhez nincs szükség további kiegészítésre, az egységesség érdekében célszerű bevezetni a(z) .../…/EK [EBA], a(z) .../…/EK [ESMA] és a(z) .../…/EK [EIOPA] rendelet 7. cikkében előírt technikai standardok elfogadási eljárását.

(9) A technikai standardoknak kifejezetten technikai jellegű kérdéseket kell szabályozniuk, kidolgozásukhoz felügyeleti szakértők szaktudása szükséges. Célszerű, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusként (2. szintű intézkedések) elfogadott technikai standardok továbbfejlesszék, részletezzék és határozzák meg azon szabályok következetes összehangolásának és egységes alkalmazásának feltételeit, amelyek az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott alapaktusok tartalmaznak, kiegészítve vagy módosítva a jogszabály egyes nem lényegi elemeit. Másrészről azonban a végrehajtási intézkedésként elfogadott technikai standardok nem módosíthatják a jogilag kötelező érvényű uniós aktusok egyetlen elemét sem. A technikai standardok nem igényelhetnek szakpolitikai döntéshozatalt.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében a következetesség érdekében célszerű bevezetni a(z) .../2010/EK [EBA], a(z) .../2010/EK [ESMA] és a(z) .../2010/EK [EIOPA] rendelet 7. cikkében előírt technikai standardok elfogadási eljárását. Amennyiben a technikai standardok célja valamely 2. szintű intézkedés alkalmazási feltételeinek meghatározása, úgy kidolgozásukra csak akkor kerülhet sor, ha a 2. szintű intézkedést már elfogadták.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) A felügyelet elővigyázatossági elvével összhangban, a kötelező technikai standardok nem akadályozhatják meg a tagállamok illetékes hatóságait a vonatkozó jogszabályokban meghatározotthoz képest további információ vagy szigorúbb követelmények előírásában, amikor az ilyen jogszabályok lehetővé teszik a prudenciális megfontolást.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az ESFS-t létrehozó rendeletek a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezésére szolgáló mechanizmusról rendelkeznek. Ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével egy olyan területen, ahol a vonatkozó jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, az európai felügyeleti hatóságok valamely érintett illetékes hatóság kérésére segíthetik az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében, az európai felügyeleti hatóság által meghatározott határidőn belül, amely figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokban szereplő határidőket, valamint a nézetkülönbség sürgősségét és összetettségét. Ha a nézetkülönbség tartósan fennáll, az európai felügyeleti hatóságok döntést hozhatnak az ügyben.

(11) Az ESFS-t létrehozó rendeletek a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezésére szolgáló mechanizmusról rendelkeznek. Ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével az uniós jogszabályokban, a(z) .../2010/EK [EBA], a(z) .../2010/EK [ESMA] és a(z) .../2010/EK [EIOPA] rendelettel összhangban, meghatározott olyan területeken, ahol a vonatkozó jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, az ESA-nak valamely érintett illetékes hatóság kérésére képesnek kell lennie a hatóságok segítésére a megállapodás elérésében, az ESA által meghatározott határidőn belül, amely figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokban szereplő határidőket, valamint a nézetkülönbség sürgősségét és összetettségét. Ha a nézetkülönbség tartósan fennáll, az ESA-k dönthetnek az ügyben.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az ESFS-t létrehozó rendeletek vitarendezésre lehetőséget adó rendelkezése általában nem igényli a vonatkozó jogszabályok ebből eredő módosítását. Azokon a területeken azonban, ahol a vonatkozó jogszabályokban már létrehoztak valamilyen nem kötelező jellegű közvetítési megoldást, vagy ahol az illetékes nemzeti hatóságok együttes határozatainak meghozatalát határidők szabályozzák, módosításokra van szükség ahhoz, hogy a közös döntéshozatal folyamata egyértelmű legyen és a lehető legkisebb fennakadással járjon, de ahhoz is, hogy a Hatóságok szükség esetén képesek legyenek a nézetkülönbségek rendezésére.

(12) Az ESFS-t létrehozó a(z) .../2010/EK [EBA], a(z) .../2010/EK [ESMA] és a(z) .../2010/EK [EIOPA] rendeletek vitarendezésre lehetőséget adó rendelkezése általában nem igényli a vonatkozó jogszabályok ebből eredő módosítását. Azokon a területeken továbbá, ahol a vonatkozó jogszabályokban már létrehoztak valamilyen nem kötelező jellegű közvetítési megoldást, vagy ahol az illetékes nemzeti hatóságok együttes határozatainak meghozatalára határidők vonatkoznak, módosításokra van szükség ahhoz, hogy a közös döntéshozatal folyamata egyértelmű legyen és a lehető legkisebb fennakadással járjon, de ahhoz is, hogy az ESA-k szükség esetén képesek legyenek a nézetkülönbségek rendezésére. A nézetkülönbségek rendezésére irányuló kötelező eljárás célja olyan helyzetek megoldása, amikor az illetékes felügyelők egymás között nem tudják rendezni az uniós törvények betartásával kapcsolatos eljárási vagy lényegi kérdéseket.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) Ennek az irányelvnek tehát meg kell határoznia azokat a helyzeteket, amelyekben az uniós joggal való eljárási vagy érdemi összeegyeztethetőségi kérdést meg kell oldani, és a felügyelők esetleg egyedül nem képesek erre. Ilyen helyzetekben az egyik érintett felügyelőnek képesnek kell lennie a kérdés illetékes európai felügyeleti hatóságnál való felvetésére. Ennek az európai felügyeleti hatóságnak az irányelvben meghatározott ejlárás szerint kell fellépnie. Képesnek kell lennie, hogy az érintett illetékes hatóságot az ügy rendezése és az uniós jog betartásának biztosítása érdekében adott intézkedésre vagy valamely intézkedéstől való tartózkodásra kötelezze, az érintett illetékes hatóságokra kötelező erővel.

 

Olyan esetekben, ha a vonatkozó uniós jog a tagállamoknak mérlegelési lehetőséget biztosít, az európai felügyeleti hatóságok határozatainak nem szabad a nemzeti hatóságok uniós jognak megfelelően gyakorolt mérlegelési jogának helyébe lépnie.

Indokolás

Az EB C -9/56. és 10/56. sz. Meroni kontra Főhatóság ügyben hozott ítéletének (EBHT 1958., 133 és 157 o.) megfelelő ítélkezési gyakorlatának betartása érdekében fontos, hogy az európai felügyeleti hatóságok határozatai ne lépjenek a nemzeti felügyeleti hatóságok jogszerű döntési jogának helyébe. A Meroni-ügy értelmében az intézmény nem ruházhat át olyan hatáskört, amellyel nem rendelkezik

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv közvetítést vagy közös döntéshozatalt ír elő a jelentős fióktelepeknek a felügyeleti kollégiumi tagság, a modellérvényesítés és a csoportkockázati értékelés céljából való meghatározása tekintetében. E területek mindegyikén egyértelmű módosítással kell jelezni, hogy a meghatározott időszakig tartó nézetkülönbségek esetén az Európai Bankfelügyeleti Hatóság a(z) …/… rendeletben [EBA] felvázolt eljárással rendezheti a nézetkülönbséget. Ez a megközelítés egyértelművé teszi, hogy a nézetkülönbségek rendezhetők és az együttműködés megerősíthető, mielőtt végleges határozat hozatalára vagy kibocsátására kerülne sor egy intézmény felé.

(13) A hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv közvetítést vagy közös döntéshozatalt ír elő a jelentős fióktelepeknek a felügyeleti kollégiumi tagság, a modellérvényesítés és a csoportkockázati értékelés céljából való meghatározása tekintetében. E területek mindegyikén egyértelmű módosítással kell jelezni, hogy a meghatározott időszakig tartó nézetkülönbségek esetén az Európai Bankfelügyeleti Hatóság a(z) …/2010/EK… rendeletben [EBA] felvázolt eljárással rendezheti a nézetkülönbséget. Ez a megközelítés egyértelművé teszi, hogy a nézetkülönbségek rendezhetők és az együttműködés megerősíthető, mielőtt végleges határozat hozatalára vagy kibocsátására kerülne sor egy intézmény felé, ugyanakkor az Európai Bankfelügyeleti Hatóság nem kaphat lehetőséget a nemzeti felügyeletek mérlegelésen alapuló megítélésének helyettesítésére.

Indokolás

Amennyiben a nemzeti pénzügyi felügyeletek között nézeteltérés van, az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatának való megfelelés érdekében az ESA által a megegyezés céljából nyújtott segítség nem terjedhet ki a nemzeti pénzügyi felügyeletek mérlegelési jogkörben meghozott határozatainak helyettesítésére.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A komitológiai eljárásoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez, különösen annak 290. és 291. cikkéhez igazítását lépésről lépésre kell végrehajtani. Ezen irányelv csak abban az esetben igazítja hozzá a (20) preambulumbekezdésben említett módosított irányelvek vonatkozó rendelkezéseit az EUMSz. 290. és 291. cikkéhez, amennyiben az ESÁ-k érintettek, és amennyiben e rendelkezések a technikai standardokra vonatkoznak. E kiigazításnak, illetve a módosított irányelvekben szereplő egyéb komitológiai rendelkezések további kiigazításainak nem szabad azokra az intézkedésekre korlátozódni, amelyekkel korábban az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás keretében foglalkoztak, hanem minden megfelelő általános hatályú intézkedésre ki kell terjednie, függetlenül a döntéshozatali eljárástól vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatálybalépése előtt rájuk alkalmazandó komitológiai eljárástól. A következetesség biztosítása érdekében, a (20) preambulumbekezdésben említett módosított irányelvekben szereplő egyéb komitológiai rendelkezéseknek a 290. és 291. cikkhez való további hozzáigazításait a jelen irányelv rendelkezéseivel összhangban, kell elvégezni.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Az illetékes hatóságok és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai Rendszerkockázati Testület között kicserélt bizalmas információkra a szakmai titoktartás kötelezettségnek kell kiterjednie, és ennek a hatálya alá kell tartozniuk az illetékes hatóságok által jelenleg vagy korábban foglalkoztatott, az adott információkat átvevő személyeknek is.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Azokon a területeken, ahol a Hatóságok kötelesek technikai standardokat kidolgozni, a standardokat a Hatóságok létrehozásától számított három éven belül be kell nyújtani a Bizottságnak.

(18) Azokon a területeken, ahol az ESA-k kötelesek technikai standardokat kidolgozni, a standardokat az ESA-k létrehozásától számított három éven belül be kell nyújtani a Bizottságnak, kivéve, ha a vonatkozó jogszabály más határidőt állapít meg.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, nevezetesen a belső piac működőképességének fokozását a prudenciális szabályozás és felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén, a betétesek, a befektetők és a kedvezményezettek, és ezáltal a vállalkozások és a fogyasztók védelmét, a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének védelmét, a pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartását és a nemzetközi felügyeleti koordináció erősítését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok a fellépés terjedelme miatt közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban, ez az irányelv nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

(19) Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, nevezetesen a belső piac működőképességének fokozását a prudenciális szabályozás és felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén, a betétesek, a befektetők és a kedvezményezettek, és ezáltal a vállalkozások és a fogyasztók védelmét, a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének védelmét, a pénzügyi rendszer stabilitásának és fenntarthatóságának fenntartását, a reálgazdaság és az államháztartás megóvását, valamint a nemzetközi felügyeleti koordináció erősítését a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és ezért azok a fellépés terjedelme miatt uniós szinten jobban megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket hozhat a Szerződés 5. cikkében meghatározottak szerinti szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben foglalt arányosság elvével összhangban, ez az irányelv nem lépi túl az említett célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 1 pont

1998/26/EK irányelv

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A (2) bekezdésben említett tagállam köteles haladéktalanul értesíteni a többi tagállamot és a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot, és utóbbinak továbbítani a feladatai ellátásához alapvetően szükséges információkat.

3. A (2) bekezdésben említett tagállam köteles haladéktalanul értesíteni az Európai Központi Bankot, az Európai Rendszerkockázati Testületet, a többi tagállamot és a(z) …/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot, és utóbbinak továbbítani a feladatai ellátásához alapvetően szükséges információkat.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 a pont (új)

1998/26/EK irányelv

10 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 10. cikk után a következő cikk kerül beillesztésre:

 

„10a. cikk

 

Ha az irányelv céljai érdekében szükséges, az illetékes hatóságok együttműködnek az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal.”

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2 b pont (új)

1998/26/EK irányelv

10 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A 10a. cikk után a következő cikk kerül beillesztésre:

 

„10b. cikk

 

Az ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében az illetékes hatóságok késedelem nélkül megadják az összes releváns és szükséges tájékoztatást az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak és a többi illetékes hatóságnak.”

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – -1 pont (új)

2002/87/EK irányelv

2 cikk – 17 pont – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A 2. cikk 17. pontja a következő ponttal egészül ki:

 

„aa) az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága (JCESA);”

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 pont – b pont

2002/87/EK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A vegyes bizottság közzéteszi és naprakész állapotban tartja az azonosított pénzügyi konglomerátumok jegyzékét.

3. A JCESA honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja az azonosított pénzügyi konglomerátumok jegyzékét. Ez az információ hiperhivatkozással elérhető valamennyi európai felügyeleti hatóság honlapján.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 a pont (új)

2002/87/EK irányelv

9 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 9. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

"(ca) részletes döntéshozatali rendszer kidolgozása, amelyet rendszeresen aktualizálni kell és legalább évente felül kell vizsgálni, amely egy strukturált korai beavatkozási mechanizmust, azonnali korrekciós intézkedéseket és csőd esetén vészhelyzeti intézkedési tervet tartalmaz.”

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 b pont (új)

2002/87/EK irányelv

3 szakasz – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A III. szakasz címe helyébe a következő szöveg lép:

 

„A KIEGÉSZÍTŐ ÉS AZ EURÓPAI FELÜGYELET ELLÁTÁSÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK”

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 c pont (új)

2002/87/EK irányelv

-10. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A 3. szakasz a 10. cikk előtt az alábbi cikkel egészül ki:

 

„-10. cikk

 

1. A pénzügyi konglomerátumok a JCESA és az illetékes nemzeti hatóságok kiegészítő és európai felügyelete alá tartoznak.

 

2. A JCESA gyakorolja a pénzügyi konglomerátumok európai felügyeletét a következetes, ágazaton és határon átnyúló megfelelés érdekében, az Európai Unió jogszabályaival összhangban.

 

A JCESA a kiegészítő felügyeletre az illetékes nemzeti hatóság által kinevezett koordinátoron keresztül jár el, aki egyben a JCSA nevében is eljár.

 

3. A JCESA látja el az EU pénzügyi konglomerátumai koordinátorainak általános és határon átnyúló koordinálását.”

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 d pont (új)

2002/87/EK irányelv

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d) A 10. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. Egy pénzügyi konglomerátumhoz tartozó szabályozott vállalkozások megfelelő kiegészítő felügyeletének ellátása érdekében az érintett tagállamok illetékes hatóságai közül – a vegyes pénzügyi holdingtársaság székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságait is beleértve – a kiegészítő felügyelet összehangolásáért és ellátásáért felelős koordinátort neveznek ki. A koordinátor kinevezését közzéteszik a JCESA honlapján.”

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 e pont (új)

2002/87/EK irányelv

11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1e) A 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

A kiegészítő felügyelet széles jogalapon történő bevezetése érdekében a koordinátornak és a többi érintett illetékes hatóságnak, valamint szükség esetén az egyéb érdekelt illetékes hatóságoknak megfelelő koordinációs megállapodásokat kell kötniük. A koordinációs megállapodások további feladatokat is megállapíthatnak a koordinátor számára, és meghatározhatják az érintett illetékes hatóságok között a 3. és 4. cikk, az 5. cikk (4) bekezdése, a 6. cikk, a 12. cikk (2) bekezdése, a 16. és 18. cikk szerint létrehozandó döntéshozatali eljárásokat, valamint az egyéb illetékes hatóságokkal folytatott együttműködést. A JCESA kidolgozza az iránymutatást a koordinációs megállapodásokhoz”.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 f pont (új)

2002/87/EK irányelv

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1f) A 12. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. A pénzügyi konglomerátumhoz tartozó szabályozott vállalkozások felügyeletéért felelős illetékes hatóságok és az adott pénzügyi konglomerátum vonatkozásában koordinátori feladatok ellátásával megbízott [...] illetékes hatóság és a JCESA szorosan együttműködik egymással. A vonatkozó ágazati szabályokban megfogalmazott kötelezettségeik sérelme nélkül, ezek a hatóságok – függetlenül attól, hogy egyazon tagállamban működnek-e vagy sem – kölcsönösen megküldik egymásnak a másik hatóság által az ágazati szabályok vagy az irányelv alapján ellátott felügyeleti feladatokhoz szükséges, illetve lényegesnek tekintett információkat. Az illetékes hatóságok, [...] a koordinátor és a JCESA kérés esetén megküldik egymásnak a tárgyhoz tartozó valamennyi információt, és saját kezdeményezésükre kicserélnek egymással valamennyi lényegesnek ítélt információt.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 g pont (új)

2002/87/EK irányelv

12 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1g) A 12. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Az illetékes hatóságok az ágazati szabályokban megállapított rendelkezésekkel összhangban, kicserélhetik a feladataik ellátásához szükséges információkat az alábbi hatóságokkal: központi bankok, a Központi Bankok Európai Rendszere, az Európai Központi Bank, valamint az Európai Rendszerkockázati Testület.”

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 h pont (új)

2002/87/EK irányelv

12 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1h) A 12. cikk után a következő cikk kerül beillesztésre:

 

„12a. cikk

 

Ha szükséges az irányelv céljai érdekében, az illetékes hatóságok együttműködnek a JCESA-val.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 i pont (új)

2002/87/EK irányelv

12 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1i) A 12a. cikk után a következő cikk kerül beillesztésre:

 

„12b. cikk

 

Az ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében az illetékes hatóságok késedelem nélkül megadják az összes releváns és szükséges tájékoztatást a JCESA-nak és a többi illetékes hatóságnak.”

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 j pont (új)

2002/87/EK irányelv

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1j) A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a joghatóságuk alá tartozó területeken ne legyenek olyan jogi akadályok, amelyek meggátolhatják a kiegészítő és európai felügyelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeket – legyenek azok szabályozott vagy nem szabályozott vállalkozások – abban, hogy kicseréljék egymással, illetve a JCESA-val a kiegészítő és európai felügyelet szempontjából lényegesnek minősülő információkat.”

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 k pont (új)

2002/87/EK irányelv

16 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1k) A 16. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

A 17. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül a JCESA és a tagállamok határozhatnak arról, milyen intézkedéseket hozhatnak az illetékes hatóságok a vegyes pénzügyi holdingtársaságok ellenőrzésével kapcsolatosan.

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 1 l pont (új)

2002/87/EK irányelv

16 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1l) A 16. cikkben a harmadik bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

Az érintett illetékes hatóságok, a koordinátort és a JCESA-t is beleértve, szükség esetén összehangolják intézkedéseiket.”

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 2 pont

2002/87/EK irányelv

18 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ágazati szabályok sérelme nélkül, az 5. cikk (3) bekezdésében említett esetekben az olyan szabályozott vállalkozások ellenőrzése során, ahol az anyavállalat székhelye a Közösség területén kívül található, az illetékes hatóságok meggyőződnek arról, hogy az említett vállalkozásokat olyan felügyelet hatálya alá vonta-e egy harmadik országbeli illetékes hatóság, amely egyenértékű az 5. cikk (2) bekezdésében említett szabályozott vállalkozások kiegészítő felügyeletére vonatkozó rendelkezésekben előírt felügyelettel. Az ellenőrzést az anyavállalat, illetve a Közösségben engedélyezett vállalkozás megbízása alapján, vagy saját kezdeményezésére azon illetékes hatóság végzi el, amely a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmények alkalmazása esetén megbízást kapna koordinátori feladatok ellátására. Az említett illetékes hatóság konzultációt folytat az egyéb érintett illetékes hatóságokkal, és figyelembe veszi a vegyes bizottság által a 21a. cikk (2) bekezdésével összhangban, készített iránymutatást. E célból az illetékes hatóság döntéshozatala előtt konzultációt folytat a vegyes bizottsággal.

Az ágazati szabályok sérelme nélkül, az 5. cikk (3) bekezdésében említett esetekben az olyan vállalkozások ellenőrzése során, ahol az anyavállalat székhelye az Unió területén kívül található, az illetékes hatóságok meggyőződnek arról, hogy az említett vállalkozásokat olyan felügyelet hatálya alá vonta-e egy harmadik országbeli illetékes hatóság, amely egyenértékű az 5. cikk (2) bekezdésében említett szabályozott vállalkozások kiegészítő felügyeletére vonatkozó rendelkezésekben előírt felügyelettel. Az ellenőrzést az anyavállalat, illetve az Unióban engedélyezett vállalkozás megbízása alapján, vagy saját kezdeményezésére azon illetékes hatóság végezi el, amely a 10. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelmények alkalmazása esetén megbízást kapna koordinátori feladatok ellátására. Az említett illetékes hatóság konzultációt folytat az egyéb érintett illetékes hatóságokkal, és követi a JCESA által a 21a. cikk (2) bekezdésével összhangban, készített iránymutatást. E célból az illetékes hatóság döntéshozatala előtt konzultációt folytat a JCESA-val.

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 2 a pont (új)

2002/87/EK irányelv

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„1a. „(1a) Amennyiben egy illetékes hatóság egy másik érintett illetékes hatóság véleményével ellentétben úgy határoz, hogy egy harmadik ország egyenértékű felügyelettel rendelkezik, a JCESA visszavonhatja a határozatot, amennyiben a felelős illetékes hatóság határozata hamis feltevéseken alapult, vagy a határozat meghozatala óta a harmadik országban csökkent a felügyelet színvonala.”

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 2 b pont (új)

2002/87/EK irányelv

19 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A 19. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (1) és (2) bekezdésének sérelme nélkül a Bizottság, a JCESA, az európai bankbizottság, az európai biztosítási és foglalkoztatásinyugdíj-bizottság és a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó bizottság megvizsgálja az (1) bekezdésben említett tárgyalások eredményét és az abból eredően kialakult helyzetet.”

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 pont

2002/87/EK irányelv

III. fejezet – Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖR ÉS A BIZOTTSÁGI ELJÁRÁS RENDJE

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁSKÖRÖK

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 3 a pont (új)

2002/87/EK irányelv

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 20. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén […] elvégzi az irányelvben az alábbi területeken szükséges technikai kiigazításokat:

 

a) a 2. cikkben említett meghatározások egyértelműbbé tétele az irányelv alkalmazása során a pénzpiacokon bekövetkezett változások figyelembevétele érdekében;

 

b) a 2. cikkben említett meghatározások egyértelműbbé tétele az Unió területén az irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében;

 

c) a terminológia egységesítése és a meghatározások átalakítása a szabályozott vállalkozásokra és az azokkal kapcsolatos ügyekre vonatkozó további uniós jogszabályokkal összhangban;

 

d) az I. mellékletben ismertetett számítási módszerek pontosabb meghatározása a pénzpiaci fejlemények és a prudenciális működési technikák figyelembevétele érdekében;

 

e) a 7. és a 8. cikknek, valamint a II. mellékletnek megfelelően bevezetett rendelkezések összehangolása az Unió területén a rendelkezések következetes harmonizációja és egységes alkalmazásának ösztönzése érdekében.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét a JCESA dolgozza ki.”

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 pont

2002/87/EK irányelv

20 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 20. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

törölve

„A fenti intézkedések nem terjednek ki azon rendelkezések alkalmazási feltételeinek meghatározására, amelyek a 21a. cikkben felsoroltak tárgykörébe tartoznak.”

 

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 a pont (új)

2002/87/EK irányelv

21 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A 21. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„2. „A Bizottság hatásköre határozatlan időre kibővül a 20. cikk (1) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával.”

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 b pont (új)

2002/87/EK irányelv

21 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A 21. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2a. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.”

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 c pont (új)

2002/87/EK irányelv

21 cikk – 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c) A 21. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2b. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 21a. és 21b. cikkben lefektetett feltételektől függ.”

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 d pont (új)

2002/87/EK irányelv

21 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d) A 21. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 4 e pont (új)

2002/87/EK irányelv

21 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e) A 21. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

4. A JCESA [...] általános jellegű iránymutatást adhat arról, hogy a harmadik országok illetékes hatóságai által alkalmazott kiegészítő felügyeleti rendelkezések alkalmasak-e a kiegészítő felügyelet ezen irányelvben meghatározott céljainak megvalósítására olyan ellenőrzött vállalkozások esetében, amelyeknél a pénzügyi konglomerátum élén álló szervezet székhelye nem az Unió területén található. A JCESA [...] gondoskodik az iránymutatás rendszeres felülvizsgálatáról, és figyelembe veszi az illetékes hatóságok által végzett, kiegészítő felügyeleti tevékenységben bekövetkező változásokat.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 5 a pont (új)

2002/87/EK irányelv

21 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A 21. cikk után a következő cikk kerül beillesztésre:

 

„21a. cikk

 

Átruházás visszavonása

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja a 20. cikk (1) bekezdésében említett hatáskör-átruházást.

 

2. Az az intézmény, amely belső eljárást indít annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a hatáskör-átruházást, tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot.

 

3. A visszavonásról szóló határozat véget vet az abban foglalt hatáskör-átruházásnak. A határozat azonnal, vagy az esetleg abban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé.”

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 5 b pont (új)

2002/87/EK irányelv

21 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A 21a. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„21b. cikk

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogás

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

 

2. Ha ezen időszak lejártával sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az az abban foglalt időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az intézkedés nem lép hatályba.

 

3. Az Európai Parlament és a Tanács a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának adott esetben történő meggyorsítása érdekében, a Bizottság kérését követően a kifogásolásról való korai lemondáson alapuló eljárás alapján és kellően indokolt esetekben határozhat az első albekezdésben említett négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2002/87/EK irányelv

21a cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az irányelv egységes alkalmazása érdekében az európai felügyeleti hatóságok a(z) …/…/EK [EBA], a(z) …/…/EK [ESMA] és a(z) …/…/EK [EIOPA] rendelet 42. cikkével összhangban, technikai standardokat dolgozhatnak ki az alábbiak tekintetében:

1. Az irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az európai felügyeleti hatóságok a(z) …/2010/EK [EBA], a(z) …/2010/EK [ESMA] és a(z) …/2010/EK [EIOPA] rendelet 42. cikkével összhangban, technikai standardokat dolgoznak ki az alábbiak tekintetében:

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

2 cikk – 6 pont

2002/87/EK irányelv

21a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A vegyes bizottság általános jellegű iránymutatást adhat arról, hogy a harmadik országok illetékes hatóságai által alkalmazott kiegészítő felügyeleti rendelkezések alkalmasak-e a kiegészítő felügyelet ezen irányelvben előírt céljainak megvalósítására olyan szabályozott vállalkozások esetében, amelyeknél a pénzügyi konglomerátum élén álló szervezet székhelye nem a Közösség területén található.

2. A JCESA általános jellegű iránymutatást ad arról, hogy a harmadik országok illetékes hatóságai által alkalmazott kiegészítő felügyeleti rendelkezések alkalmasak-e a kiegészítő felügyelet ezen irányelvben előírt céljainak megvalósítására olyan szabályozott vállalkozások esetében, amelyeknél a pénzügyi konglomerátum élén álló szervezet székhelye nem az Unió területén található.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – -1 pont (új)

2003/6/EK irányelv

1 cikk – 5 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az 1. cikk 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

5. „Elfogadott piaci gyakorlatok”: olyan gyakorlatok, amelyeket egy vagy több pénzügyi piacon ésszerűen elvárnak, és amelyeket az illetékes hatóság a Bizottság által a 17., 17 a. és a 17b. cikkben lefektetett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatos eljárásnak megfelelően elfogadott standardokkal összhangban, elfogad.”

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – -1 a pont (új)

2003/6/EK irányelv

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) Az 1. cikk második bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

A pénzügyi piacok alakulásának figyelembevétele és ezen irányelv Unión belüli következetes harmonizációja és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révénintézkedéseket fogad el e cikk 1., 2. és 3. pontjára vonatkozóan. Ezeket az intézkedéseket [...] a 17., 17a., és 17b. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – -1 b pont (új)

2003/6/EK irányelv

6 cikk – 10 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b) A 6. cikk (10) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Ezeket az intézkedéseket [...] a 17., 17a., és 17b. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – -1 c pont (új)

2003/6/EK irányelv

8. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1c) A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„Az ebben az irányelvben meghatározott tilalmak nem alkalmazhatók a részvény-visszavásárlási programok keretében bonyolított, saját részvényekre vonatkozó ügyletekre, sem a pénzügyi eszközök stabilizálására, feltéve hogy az ilyen ügyleteket felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal összhangban, hajtják végre. Ezeket az intézkedéseket [...] a 17., 17a., és 17b. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – -1 d pont (új)

2003/6/EK irányelv

12 cikk – 2 bekezdés – h a –h d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1d) A 12. cikk (2) bekezdése a következő q), r) és s) ponttal egészül ki:

 

(ha) az érintett pénzügyi eszköz betiltása;

 

(hb) a pénzügyi eszköz megadott mennyiségének vételére vagy eladására vonatkozó kötelezettségvállalás méretének korlátozása;

 

(hc) a kereskedés előfeltételeként mögöttes eszközök tartásának megkövetelése; és

 

(hd) minőségi határok megszabása.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – -1 e pont (új)

2003/6/EK irányelv

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1e) A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. A Bizottság a 17., 17a. és a 17b. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően – tájékoztatásul – elkészíti az (1) bekezdésben említett közigazgatási intézkedések és szankciók listáját. Az Európai Értépapír-piaci Felügyeleti Hatóság iránymutatást készít, segítve a Bizottságot a lista elkészítésében.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – -1 f pont (új)

2003/6/EK irányelv

14 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1f) A 14. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

4. A tagállamok úgy rendelkeznek, hogy az illetékes hatóság nyilvánosságra hoz minden olyan intézkedést, illetve szankciót, amelyet az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések megsértése miatt alkalmazni fognak, kivéve ha ez a nyilvánosságra hozatal súlyosan veszélyeztetné a pénzügyi piacokat, vagy aránytalan kárt okozna az érintett feleknek. Az illetékes hatóságok minden intézkedést és szankciót egyidejűleg bejelentenek az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság ezeket az információkat csatolja a nyilvántartott piaci résztvevők vonatkozó európai adatbázisaiban szereplő megfelelő adatállományokhoz.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – -1 g pont (új)

2003/6/EK irányelv

16 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1g) A 16. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. Az illetékes hatóságok – ha feladataik ellátásához szükséges – az ebben az irányelvben vagy nemzeti jogukban meghatározott hatáskörükkel élve együttműködnek egymással és az Európai Értépapír-piaci Felügyeleti Hatósággal. Az illetékes hatóságok segítséget nyújtanak más tagállamok illetékes hatóságainak és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak. Ez különösen az információcserében és a vizsgálati tevékenységek során való együttműködésben nyilvánul meg.”

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 1 pont

2003/6/EK irányelv

16 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Szerződés 226. cikkének sérelme nélkül, az az illetékes hatóság, amelynek az információkérése alapján nem járnak el ésszerű időn belül, vagy amelynek az információkérését elutasítják, ezt bejelentheti a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak, amely az említett rendeletben ráruházott hatáskörnek megfelelően járhat el.

„Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikkének sérelme nélkül, az az illetékes hatóság, amelynek az információkérése alapján nem járnak el ésszerű időn belül, vagy amelynek az információkérését elutasítják, ezt bejelenti a(z) …/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak, amely az említett rendeletben ráruházott hatáskörnek megfelelően jár el.

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 1 a pont (új)

2003/6/EK irányelv

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 16. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2a. „(2a) A(z) …/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság saját kezdeményezésére kérheti az (1) bekezdésben említett célból előírt információkat.”

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 2 pont

2003/6/EK irányelv

16 cikk – 4 bekezdés – 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„A Szerződés 226. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, az az illetékes hatóság, amelynek a vizsgálat indítására vonatkozó kérelme alapján, vagy az annak engedélyezésére vonatkozó kérelme alapján, hogy tisztviselői elkísérhessék a másik tagállam illetékes hatóságának tisztviselőit, nem járnak el ésszerű időn belül, vagy amelynek a kérelmét elutasítják, ezt bejelentheti az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak, amely a(z) …/…/EK [ESMA] rendeletben ráruházott hatáskörnek megfelelően járhat el.”

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül, az az illetékes hatóság, amelynek a vizsgálat indítására vonatkozó kérelme alapján, vagy az annak engedélyezésére vonatkozó kérelme alapján, hogy tisztviselői elkísérhessék a másik tagállam illetékes hatóságának tisztviselőit, nem járnak el ésszerű időn belül, vagy amelynek a kérelmét elutasítják, ezt bejelenti az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak, amely a(z) …/2010/EK [ESMA] rendeletben ráruházott hatáskörnek megfelelően jár el.”

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 pont – 1 albekezdés

2003/6/EK irányelv

16 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A (2) és (4) bekezdés egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az információcserére és határokon átnyúló vizsgálatokra irányuló felkérések kezelésével kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából.

5. A (2) és (4) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az információcserére és határokon átnyúló vizsgálatokra irányuló felkérések kezelésével kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából.

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 a pont (új)

2003/6/EK irányelv

17 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 17. cikk (2a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„2a. A Bizottság hatásköre határozatlan időre kibővül az 1. cikkben, 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikkben, a 14. cikk (2) bekezdésében, valamint a 16. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával.”

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 b pont (új)

2003/6/EK irányelv

17 cikk – 2aa bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A 17. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2aa. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.”

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 c pont (új)

2003/6/EK irányelv

17 cikk – 2a b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A 17. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2ab. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 17a. és 17b. cikkben lefektetett feltételektől függ.”

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 d pont (új)

2003/6/EK irányelv

17 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d) A 17. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 e pont (új)

2003/6/EK irányelv

17 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3e) A 17. cikk után a következő cikk kerül beillesztésre:

 

„17a. cikk

 

Felhatalmazás visszavonása

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja az 1. cikkben, 6. cikk (10) bekezdésében, a 8. cikkben, a 14. cikk (2) bekezdésében, valamint a 16. cikk (5) bekezdésében említett felhatalmazást.

 

2. Az az intézmény, amely belső eljárást indít annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a fehatalmazást, tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot.

 

3. A visszavonásról szóló határozat véget vet az abban foglalt felhatalmazásnak. A határozat azonnal, vagy az esetleg abban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában teszik közzé.”

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

3 cikk – 3 f pont (új)

2003/6/EK irányelv

17 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3f) A 17a. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„17b. cikk

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogás

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

 

2. Ha ezen időszak lejártával sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az az abban foglalt időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az intézkedés nem lép hatályba.

 

3. Az Európai Parlament és a Tanács a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának adott esetben történő meggyorsítása érdekében, a Bizottság kérését követően a kifogásolásról való korai lemondáson alapuló eljárás alapján és kellően indokolt esetekben határozhat az első albekezdésben említett négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – -1 pont (új)

2003/41/EK irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A 9. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„a) az intézmény engedéllyel rendelkezik, vagy azt az illetékes felügyeleti hatóság a nemzeti nyilvántartásba bejegyezte; a 20. cikkben említett határokon átnyúló tevékenységek esetén a nyilvántartásban jelezni kell, hogy mely tagállamokban működik az intézmény; ezt az információt közölni kell az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal, amely azt honlapján közzéteszi.”

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – -1 a pont (új)

2003/41/EK irányelv

9 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) A 9. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

5. A 20. cikkben említett határokon átnyúló tevékenység esetén az intézmény működésének feltételeit a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainak előzetesen jóvá kell hagyniuk. Az ilyen engedély kiadásakor a tagállamok azonnal tájékoztatják az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot.”

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 1 pont – b pont

2003/41/EK irányelv

13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. „(2) Az irányelv egységes alkalmazása érdekében a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az illetékes hatóságoknak nyújtandó tájékoztatással kapcsolatban. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

2. Az irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az illetékes hatóságoknak nyújtandó tájékoztatással kapcsolatban. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 1 a pont (új)

2003/41/EK irányelv

14 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 14. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Bármilyen, az intézmény tevékenységének betiltására vonatkozó határozatot pontos indokokkal kell alátámasztani, és erről az érintett intézményt értesíteni kell. Erről az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot is értesíteni kell.”

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 1 b pont (új)

2003/41/EK irányelv

15 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) A 15. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

6. A biztosítástechnikai tartalékok kiszámítására vonatkozó szabályok további, különösen a kamatlábak és más, a biztosítástechnikai tartalékok szintjét befolyásoló feltevések terén esetleg indokolttá váló harmonizációja érdekében az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság kétévente vagy a Bizottság vagy valamely tagállam kérelmére jelentést ad ki a határokon átnyúló tevékenységek alakulására vonatkozóan.”

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 1 c pont (új)

2003/41/EK irányelv

15 cikk – 6 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„6a. „E cikk következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság technikai standardtervezeteket dolgoz ki a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása tekintetében. A Hatóság ezeket a technikai standardtervezeteket és jelentéseket 2011. június 1-jéig benyújtja a Bizottságnak.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/2010/EK [EIOPA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Indokolás

Az IORP-irányelv 15. cikkének (6) bekezdése szerint már egyetértés áll fenn a további harmonizálás célkitűzését illetően, különösen a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása terén, a fogyasztók jobb védelme érdekében. Mivel az IORP-irányelv csak kismértékben harmonizálja a különböző nemzeti szabályokat, különösen fontosak lesznek a kötelező technikai standardok.

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 1 d pont (új)

2003/41/EK irányelv

20 cikk – 10 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d) A 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„10a. E cikk következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság technikai standardtervezeteket dolgoz ki az engedélyezési és értesítési eljárás, a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása, valamint a tájékoztatási és közzétételi eljárás tekintetében.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/2010/EK [EIOPA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Indokolás

Az IORP-irányelv 15. cikkének (6) bekezdése a fogyasztók határt átlépő felügyeleti arbitrázzsal szembeni védelme érdekében már kifejezetten rögzíti a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítására szolgáló módszerek további harmonizálásának célkitűzését. Mivel az IORP-irányelv egyelőre csak minimális mértékben tartalmaz harmonizált rendelkezéseket, ebben az esetben különösen fontosak a közös technikai standardok.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 2 pont

2003/41/EK irányelv

20 cikk – 11 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. „(11) Az irányelv egységes alkalmazása érdekében az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki, amelyek minden tagállam esetében felsorolják azokat a prudenciális jellegű, foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket nem fed le az (1) bekezdésben a nemzeti szociális és munkajogra tett hivatkozás. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

(11) Az irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítása tekintetében, és jelentéseket készít, amelyek minden tagállam esetében felsorolják azokat az egyéb prudenciális jellegű, foglalkoztatóinyugdíj-rendszerekkel kapcsolatos rendelkezéseket, amelyeket nem fed le az (1) bekezdésben a nemzeti szociális és munkajogra tett hivatkozás. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig, a jelentéseket pedig 2011. június 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 2 a pont (új)

2003/41/EK irányelv

21 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) a 21. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

 

A tagállamok, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és a Bizottság közötti együttműködés

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 2 b pont (új)

2003/41/EK irányelv

21 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A 21. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A tagállamok az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal együttműködve megfelelő módon, az engedélyezésre, az értesítésre, a biztosítástechnikai tartalékok kiszámítására vonatkozó szabályokra, a tájékoztatási és közzétételi eljárásokra vonatkozó közös technikai standardok alkalmazása, rendszeres információ- és tapasztalatcsere [...] és szorosabb együttműködés útján biztosítják, hogy ezt az irányelvet következetesen harmonizálják és egységesen alkalmazzák annak érdekében, hogy így megakadályozzák a verseny torzulását, és megteremtsék a határokon átnyúló tagság problémamentes megvalósításához és az évjáradék-jogosultságok hordozhatóságához szükséges feltételeket.”

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 2 c pont (új)

2003/41/EK irányelv

21 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c) A 21. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és a tagállamok illetékes hatóságai szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy megkönnyítsék a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények műveleteinek felügyeletét, illetve – ahol szükséges – ezen irányelv céljai érdekében.

 

Az ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében az illetékes hatóságok késedelem nélkül megadják az összes releváns és szükséges tájékoztatást az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságnak és a többi illetékes hatóságnak.”

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 2 d pont (új)

2003/41/EK irányelv

21 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2d) A 21. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„3. Valamennyi tagállam tájékoztatja a Bizottságot és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot minden lényeges nehézségről, amely ezen irányelv alkalmazásából ered.

 

A Bizottság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az érintett tagállamok illetékes hatóságai a lehető leggyorsabban megvizsgálják ezeket a nehézségeket annak érdekében, hogy megfelelő megoldást találjanak.”

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

4 cikk – 2 e pont (új)

2003/41/EK irányelv

22 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2e) A 22. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. A tagállamok megküldik a Bizottságnak és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.”

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 pont (új)

2003/71/EK irányelv

1 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„3a. A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembe vétele és ezen irányelv következetes harmonizációja valamint egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 24., a 24a. és a 24b. cikk szerinti felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket hoz az 1. cikk (2) bekezdés h) és j) pontjában említett korlátozások kiigazításáról.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  84

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 a pont (új)

2003/71/EK irányelv

2 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

4. A pénzpiacok technikai fejlődésének figyelembevételének és ezen irányelv következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el az (1) bekezdésben említett meghatározásokról, ideértve a KKV-k körének meghatározásánál alkalmazott számadatok kiigazítását az uniós jogszabályokra és ajánlásokra, valamint a gazdasági fejleményekre figyelemmel.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  85

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 b pont (új)

2003/71/EK irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b) A 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

3. A pénzpiacok technikai fejlődésének figyelembe vétele és ezen irányelv következetes harmonizációja, valamint egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el az (1) bekezdés b) és c) pontjára, (2) bekezdésének c) és d) pontjára vonatkozóan, történetesen az egyenértékűség jelentésével kapcsolatban.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  86

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 c pont (új)

2003/71/EK irányelv

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1c) A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„3a. Ezen irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki azoknak az alkalmazási feltételeknek a meghatározása céljából, amelyek az (1a), (1d), (1e), (2a), (2b), (2e),(2f), (2g), (2h) bekezdésekkel kapcsolatos mentességekre vonatkoznak, nevezetesen az egyenértékűség értelmezésével kapcsolatban.

 

A Bizottság az ebben a bekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/2010/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Módosítás  87

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 d pont (új)

2003/71/EK irányelv

5 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1d) Az 5. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

5. A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembevétele és ezen irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén intézkedéseket fogad el a tájékoztató, illetve az alaptájékoztató és kiegészítései formátumára vonatkozóan.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  88

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 e pont (új)

2003/71/EK irányelv

5 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1e) Az 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„5a. Ezen irányelv céljai elérése érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket hoz a következők megállapítására:

 

(a) a (2) és (3) bekezdésben említett tájékoztató dokumentum részletes tartalma és konkrét formátuma;

 

(b) a tájékoztató dokumentum részletes tartalma és konkrét formátuma, tekintettel:

 

i. i. a strukturált értékpapírokra és az alaptájékoztatóra;

 

ii. a részvényekre; és

 

iii. a kötvényekre.

 

Ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat …*-ig kell elfogadni.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

 

____________

* HL szíveskedjenek a dátumot beilleszteni: ezen irányelv hatálybalépésétől számított 18 hónap,”

Módosítás  89

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 f pont (új)

2003/71/EK irányelv

6 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1f) A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

2a. „(2a) Az irányelv következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki a tájékoztatóért való felelősség alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/2010/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Indokolás

Az illetékes hatóságok különböző gyakorlatot folytatnak, és a kibocsátó és az ajánlattevő, illetve az ügy típusától függően e két személy egyikének felelősségvállalását írnák elő. Ez bizonytalanságot teremt a tájékoztató iránti felelősség szabályozása tekintetében, különösen a tájékoztató engedélyezése esetén. E kérdést illetően további meghatározások szükségesek.

Módosítás  90

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 g pont (új)

2003/71/EK irányelv

7 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1g) A 7. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. Abban az esetben, ha a tájékoztató különálló dokumentumokból áll, a Bizottság a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, részletes felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el az információk tájékoztatóban történő részletes és ismétlés nélküli közzétételéről. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok első sorozatát 2004. július 1-jéig el kell fogadni.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  91

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 h pont (új)

2003/71/EK irányelv

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1h) A 7. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

3. Az (1) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete, különösen az IOSCO által a pénzügyi és nem pénzügyi információk terén meghatározott előírásokra, illetve ezen irányelv indikatív mellékleteire kell alapozni.

Módosítás  92

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – -1 i pont (új)

2003/71/EK irányelv

8 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1i) A 8. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

4. A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembe vétele és ezen irányelv következetes harmonizációja, valamint egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a (2) bekezdésre vonatkozóan.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  93

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 1 pont

2003/71/EK irányelv

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. „(5) A (2) bekezdés egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a Bizottság által a (4) bekezdéssel összhangban, elfogadott végrehajtási intézkedések alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

5. A (2) bekezdés egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a Bizottság által a (4) bekezdéssel összhangban, elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke szerint, a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Módosítás  94

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 1 a pont (új)

2003/71/EK irányelv

11 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) A 11. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

3. A pénzpiacok technikai fejlődésének figyelembe vétele és ezen irányelv következetes harmonizációja, valamint egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a hivatkozással felveendő információra vonatkozóan.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  95

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 2 pont – b a pont (új)

2003/71/EK irányelv

13 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ba) A 13. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

7. A pénzpiacok technikai fejlődésének figyelembe vétele és ezen irányelv következetes harmonizációja, valamint egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el azon feltételek vonatkozásában, amelyekkel összhangban, a határidőket ki lehet igazítani.”

Módosítás  96

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 2 a pont (új)

2003/71/EK irányelv

14 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 14. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. A tájékoztatót a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságánál és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnál kell elhelyezni, és az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra történő bevezetést kérő személy a jóváhagyást követően a lehető leggyorsabban, de mindenesetre ésszerű időben és legkésőbb a nyilvános kibocsátás vagy az érintett értékpapírok bevezetésének megkezdése előtt azt a nyilvánosság rendelkezésére bocsátja. Ezenkívül a szabályozott piaci kereskedésbe még be nem vezetett részvényosztály elsődleges nyilvános kibocsátása esetén az első alkalommal történő piaci bevezetéskor a tájékoztatót legalább 6 munkanappal az ajánlat lejárta előtt rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás  97

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 3 a pont (új)

2003/71/EK irányelv

14 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 14. cikk (8) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

8. A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembe vétele és ezen irányelv következetes harmonizációja, valamint egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összefüggésben felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a (1), (2), (3) és (4) bekezdésre vonatkozóan. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok első sorozatát 2004. július 1-jéig el kell fogadni.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  98

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 3 b pont (új)

2003/71/EK irányelv

15 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A 15. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

7. A pénzpiacok technikai fejlődésének figyelembevétele és ezen irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összefüggésben felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el az értékpapírok nyilvános kibocsátására vagy szabályozott piacra történő bevezetésére vonatkozó szándékot meghirdető reklámok terjesztéséről, különösen, ha a reklámtevékenység a tájékoztatónak a nyilvánosság rendelkezésére bocsátása előtt vagy a jegyzés megkezdése előtt folyik, illetve a (4) bekezdés vonatkozásában. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok első sorozatát a Bizottság 2004. július 1-jéig fogadja el.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  99

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 4 pont

2003/71/EK irányelv

16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.(3) E cikk egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki azon kötelezettség alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából, amely szerint a tájékoztató kiegészítő jegyzékében meg kell említeni minden lényeges új tényezőt, a tájékoztatóban foglalt információra vonatkozó lényegi hibát vagy pontatlanságot. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

3. E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság meghatározza, hogy mi képez az (1) bekezdésben említett lényeges új tényezőt, lényegi hibát és pontatlanságot, és technikai standardokat dolgoz ki, valamint megjelöli a követendő eljárásokat azon kötelezettség alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából, amely szerint a tájékoztatóhoz kiegészítő jegyzékéket kell csatolni. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

Módosítás  100

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 5 pont

2003/71/EK irányelv

17 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. „(1) A 23. cikk sérelme nélkül, ha nyilvános ajánlattétel vagy szabályozott piacra történő bevezetés egy vagy több tagállamban vagy a székhely szerinti tagállamon kívüli tagállamban történik, a székhely szerinti tagállam által jóváhagyott tájékoztató és annak minden kiegészítő jegyzéke bármely számú fogadó tagállamban történő nyilvános kibocsátásra vagy szabályozott piacra történő bevezetésre érvényes, feltéve hogy az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak és valamennyi fogadó tagállam illetékes hatóságának értesítésére a 18. cikknek megfelelően sor került. A fogadó tagállamok illetékes hatóságai nem hagyhatnak jóvá tájékoztatókat, vagy ehhez kapcsolódóan nem folytathatnak le közigazgatási eljárásokat.

1. „(1) A 23. cikk sérelme nélkül, ha nyilvános ajánlattétel vagy szabályozott piacra történő bevezetés egy vagy több tagállamban vagy a székhely szerinti tagállamon kívüli tagállamban történik, a székhely szerinti tagállam által jóváhagyott tájékoztató és annak minden kiegészítő jegyzéke bármely számú fogadó tagállamban történő nyilvános kibocsátásra vagy szabályozott piacra történő bevezetésre érvényes, feltéve hogy az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak és valamennyi fogadó tagállam illetékes hatóságának értesítésére a 18. cikknek megfelelően sor került. A fogadó tagállamok illetékes hatóságai nem hagyhatnak jóvá tájékoztatókat, vagy ehhez kapcsolódóan nem folytathatnak le közigazgatási eljárásokat.

Módosítás  101

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 5 a pont (új)

2003/71/EK irányelv

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Amennyiben a 16. cikkben említett lényeges új tényezők, lényegi hibák vagy pontatlanságok merülnek fel a tájékoztató jóváhagyása után, a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága előírja a jóváhagyandó kiegészítő jegyzék közzétételét a 13. cikk (1) bekezdése rendelkezései szerint. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság és a fogadó tagállam illetékes hatósága felhívhatja a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának figyelmét az esetleges új információk szükségességére.”

Módosítás  102

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 6 pont

2003/71/EK irányelv

18 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. Az irányelv egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki azon eljárások alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából, amelyek a jóváhagyási igazolás, a tájékoztató egy példánya, az összefoglaló fordítása és a tájékoztató bármely kiegészítő jegyzéke megküldésével kapcsolatosak.

4. Az irányelv egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki azon eljárások alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából, amelyek a jóváhagyási igazolás, a tájékoztató egy példánya, az összefoglaló fordítása és a tájékoztató bármely kiegészítő jegyzéke megküldésével kapcsolatosak.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke szerint, a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó eljárással összhangban, fogadhatja el.

Módosítás  103

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 6 a pont (új)

2003/71/EK irányelv

20 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A 20. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„3. Ezen irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogadhat el az általános egyenértékűség kritériumainak létrehozása érdekében, az 5. és a 7. cikkben lefektetett követelmények alapján.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.

 

Az ilyen kritériumok alapján a Bizottság a 24., 24a. és 24b. cikkel összhangban, kijelentheti, hogy valamely harmadik ország biztosítja az adott országban elkészített tájékoztatók ezen irányelvben előírtakkal való egyenértékűségét az ország nemzeti jogszabályai, vagy a nemzetközi szervezetek által megállapított – beleértve az IOSCO közzétételi előírásait is – nemzetközi előírásokon alapuló gyakorlata vagy eljárása miatt.”

Módosítás  104

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 6 b pont (új)

2003/71/EK irányelv

21 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A 21. cikk az (1) bekezdés után a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„1a. Ha az irányelv céljai érdekében szükséges, az illetékes hatóságok együttműködnek az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal.”

Módosítás  105

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 6 c pont (új)

2003/71/EK irányelv

21 cikk – 1 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) A 21. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„1b. „Az ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében az illetékes hatóságok késedelem nélkül megadják az összes releváns és szükséges tájékoztatást az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak és a többi illetékes hatóságnak.”

Módosítás  106

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 7 a pont (új)

2003/71/EK irányelv

21 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A 21. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

A d) pont szerinti helyszíni ellenőrzések az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal együttműködésben végezhetők.”

Módosítás  107

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 pont – a pont

2003/71/EK irányelv

22 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „(3) Az (1) bekezdés nem gátolja az illetékes hatóságok között a bizalmas információk cseréjét vagy a bizalmas információknak az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai Rendszerkockázati Testület felé továbbítását. Az illetékes hatóságok és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai Rendszerkockázati Testület között kicserélt információkra a szakmai titoktartás kötelezettsége terjed ki, és ennek a hatálya alá tartoznak az illetékes hatóságok által jelenleg vagy korábban foglalkoztatott, az adott információkat átvevő személyek.

(3) Az (1) bekezdés nem gátolja az illetékes hatóságok között a bizalmas információk cseréjét vagy a bizalmas információknak az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai Rendszerkockázati Testület felé továbbítását, a(z) …/2010/EK [ESMA-] rendeletben, illetve a(z) …/2010/EK [ESRB-] rendeletben meghatározott, vállalkozásra jellemző különleges információkkal kapcsolatos korlátokra és harmadik országokra gyakorolt hatásokra is figyelemmel. Az illetékes hatóságok és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai Rendszerkockázati Testület között kicserélt információkra a szakmai titoktartás kötelezettsége terjed ki, és ennek a hatálya alá tartoznak az illetékes hatóságok által jelenleg vagy korábban foglalkoztatott, az adott információkat átvevő személyek.

Módosítás  108

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 pont – b pont

2003/71/EK irányelv

22 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. „(4) A (2) bekezdés egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az illetékes hatóságok közötti együttműködés és információcsere feltételeinek meghatározása céljából, beleértve az ilyen együttműködés és információcsere céljait szolgáló formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

4. A (2) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az illetékes hatóságok közötti együttműködés és információcsere feltételeinek meghatározása céljából, beleértve az ilyen együttműködés és információcsere céljait szolgáló formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

Módosítás  109

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 a pont (új)

2003/71/EK irányelv

23 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A 23. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságai által meghozott intézkedések ellenére, vagy mert az ilyen intézkedések nem bizonyultak megfelelőnek, a kibocsátó vagy a nyilvános ajánlattételért felelős pénzügyi intézmény továbbra is megsérti a vonatkozó törvényi vagy szabályozó rendelkezéseket, a fogadó tagállam illetékes hatósága a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának tájékoztatását követően meghozza a befektetők védelmére az összes helyénvaló intézkedést. Az ilyen intézkedésekről a Bizottságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot a legkorábbi alkalommal tájékoztatni kell.”

Módosítás  110

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 b pont (új)

2003/71/EK irányelv

VII. fejezet – Cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) A VII. fejezet címe helyébe a következő cím kerül:

 

FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ HATÁSKÖR ÉS VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Módosítás  111

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 c pont (új)

2003/71/EK irányelv

24 cikk – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c) A 24. cikk címe helyébe a következő szöveg lép:

 

„Hatáskör átruházása és a bizottsági eljárás

Módosítás  112

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 d pont (új)

2003/71/EK irányelv

24 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8d) A 24. cikk (2a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„2a. Az 1. cikk (3a), a 2. cikk (4), a 4. cikk (3), az 5. cikk (5), az 5. cikk (5a), a 7. cikk (1), a 7. cikk (3), a 8. cikk (4), a 11. cikk (3), a 13. cikk (7), a 14. cikk (8), a 15. cikk (7) és a 20. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört határozatlan időre a Bizottságra ruházzák.

Módosítás  113

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 e pont (új)

2003/71/EK irányelv

24 cikk – 2aa bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8e) A 24. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2aa. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.”

Módosítás  114

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 f pont (új)

2003/71/EK irányelv

24 cikk – 2a b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8f) A 24. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2ab. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 24a. és a 24b. cikkben lefektetett feltételektől függ.”

Módosítás  115

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 g pont (új)

2003/71/EK irányelv

24 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8g) A 24. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

Módosítás  116

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 h pont (új)

2003/71/EK irányelv

24 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8h) A 24. cikk után a következő cikk kerül beillesztésre:

 

„24a. cikk

 

Felhatalmazás visszavonása

 

1. Az 1. cikk (3a), a 2. cikk (4), a 4. cikk (3), az 5. cikk (5) és (5a), a 7. cikk (1) és (3), a 8. cikk (4), a 11. cikk (3), a 13. cikk (7), a 14. cikk (8), a 15. cikk (7) és a 20. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja.

 

2. Az az intézmény, amely belső eljárást indít annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot.

 

3. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat azonnal, vagy az esetleg abban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.”

Módosítás  117

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

5 cikk – 8 i pont (új)

2003/71/EK irányelv

24 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8i) A 24a. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„24b. cikk

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogás

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

 

2. Ha ezen időszak lejártával sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az az abban foglalt időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az intézkedés nem lép hatályba.

 

3. Az Európai Parlament és a Tanács a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának adott esetben történő meggyorsítása érdekében, a Bizottság kérését követően a kifogásolásról való korai lemondáson alapuló eljárás alapján és kellően indokolt esetekben határozhat az első albekezdésben említett négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Módosítás  118

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – -1 pont (új)

2004/39/EK irányelv

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

3. A pénzügyi piacok fejlődésének figyelembevétele, illetve ezen irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazása biztosításának érdekében a Bizottság a 64., a 64a. és a 64b. cikknek megfelelően, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén meghatározhatja a c), i) és k) pont szerinti kivételek tekintetében azokat az ismérveket, amelyek alapján valamely tevékenységet csoportszinten a főtevékenységhez képest kiegészítőnek kell tekinteni, valamint annak meghatározását, hogy valamely tevékenység végzése eseti jelleggel történik.

 

[...]

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  119

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – -1 a pont (új)

2004/39/EK irányelv

4 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – 2 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) A 4. cikk (1) bekezdésében, a 2. pont második albekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

„Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság meghatározza:”

Módosítás  120

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – -1 b pont (új)

2004/39/EK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b) A 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2a) A pénzpiacokon bekövetkező változások figyelembe vétele és e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e cikk (1) bekezdésében megállapított fogalommeghatározások különböző elemei, valamint a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK bizottsági rendelet1 2. cikkében és a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 10-i 2006/73/EK irányelv2 2. cikkében megállapított fogalommeghatározások különböző elemei alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság e technikai standardtervezeteket a 64. 64a. és 64b. cikkekkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktus révén fogadja el.

Módosítás  121

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 1 pont

2004/39/EK irányelv

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „(3) A tagállamok létrehozzák az összes befektetési vállalkozás nyilvántartását. A nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető, és információkat tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, amelyekre a befektetési vállalkozás engedéllyel rendelkezik. A jegyzéket rendszeresen frissíteni kell.

(3) A tagállamok nyilvántartásba vesznek minden befektetési vállalkozást, amelyek hatáskörükön belül nyújtanak szolgáltatásokat vagy folytatnak tevékenységeket. A nyilvántartás nyilvánosan hozzáférhető, és információkat tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, amelyekre a befektetési vállalkozás engedéllyel rendelkezik. A jegyzéket rendszeresen frissíteni kell. Minden engedély kiadásáról értesíteni kell az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot.

A(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozza a közösségbeli befektetési vállalkozások összesített jegyzékét. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság e jegyzéket közzéteszi és naprakész állapotban tartja.

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozza az Unió összes befektetési vállalkozásának nyilvántartását. E nyilvántartás információkat tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, amelyekre a befektetési vállalkozás engedéllyel rendelkezik és rendszeresen frissíteni kell. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság nyilvánosan hozzáférhető és a nyilvántartást közzéteszik a weblapjukon.

 

Amennyiben egy illetékes hatóság a 8. cikk b)–d) pontjával összhangban, visszavont egy engedélyt, a visszavonást öt éven át közzé teszik a nyilvántartásban.

Módosítás  122

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 2 pont

2004/39/EK irányelv

7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. „(4) E cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) bekezdése, a 10. cikk (1)­–(2) bekezdése és a 12. cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az e cikk és a 7. cikk, a 9. cikk (2)–(4) bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és a 12. cikk szerinti követelmények és engedélyezési eljárások alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából.

(4) E cikk és az 5. cikk (4) bekezdése, a 9. cikk (2)–(4) bekezdése, a 10. cikk (1)–(2) bekezdése és a 12. cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki:

 

(a) az 5. cikk (4) bekezdése értelmében a székhelyre vonatkozó követelmények meghatározására;

 

(b) a 7. cikk (2) bekezdése értelmében az illetékes hatóságnak szolgáltatandó információ meghatározására;

 

(c) a 9. cikk (2) bekezdésében előírt tájékoztatás meghatározására és az értesítéshez előírt szabványos formátumok, sablonok és eljárások kidolgozására;

 

(d) a 9. cikk (2)–(4) bekezdése és a 10. cikk (1)–(2) bekezdése szerinti követelmények meghatározására; és

 

(e) a 12. cikk szerinti indulótőke-ellátottság meghatározására.

 

A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  123

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 2 a pont (új)

2004/39/EK irányelv

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„Minden engedély kiadásáról értesíteni kell az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot.”

Módosítás  124

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 pont

2004/39/EK irányelv

10a cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. „(8) E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az (1) bekezdés értelmében a részesedésszerzések értékeléséhez szükséges információs listával és a 10. cikk (4) bekezdése értelmében az érintett illetékes hatóságok között szükséges konzultációs folyamat módozataival kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

8. E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az (1) bekezdés értelmében a részesedésszerzések értékeléséhez szükséges információs listával, a (4) bekezdésben említett, az akvizíciók kifogásolásának kritériumaival, valamint és a 10. cikk (4) bekezdése értelmében az érintett illetékes hatóságok között szükséges konzultációs folyamat módozataival kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  125

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 a pont (új)

2004/39/EK irányelv

10b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 10b. cikk (1) bekezdése, második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

A pénzpiacokon bekövetkező [...] technikai változások figyelembe vétele és ezen irányelv következetes harmonizációja, valamint egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összefüggésben felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el az e bekezdés első albekezdésében megállapított kritériumok kiigazítására vonatkozóan.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  126

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 b pont (új)

2004/39/EK irányelv

13 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A 13. cikk (10) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

10. A pénzügyi piacok fejlődésének figyelembevétele és ezen irányelv következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (2)–(8) bekezdése, ezen irányelv 18. cikkének (1)–(2) bekezdése, az 1287/2006/EK bizottsági rendelet 7. és 8. cikke, valamint a 2006/73/EK bizottsági irányelv 16–20. cikke és 51. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összefüggésben felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  127

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 c pont (új)

2004/39/EK irányelv

15 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A 15. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot minden általános nehézségről, amellyel befektetési vállalkozásaik valamely harmadik országban szembesülnek letelepedésük, befektetési szolgáltatásaik nyújtása és/vagy befektetési tevékenységeik végzése során.”

Módosítás  128

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 d pont (új)

2004/39/EK irányelv

15 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d) A 15. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Ha az (1) bekezdés alapján számára benyújtott információ alapján a Bizottság úgy véli, hogy valamely harmadik ország nem biztosítja az uniós befektetési vállalkozások számára a hatékony piaci hozzáférést hasonlóan ahhoz, mint amit az Unió biztosít az adott harmadik ország befektetési vállalkozásainak, a Bizottság az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság által kiadott útmutatást követve javaslatot terjeszthet a Tanács elé megfelelő felhatalmazást kérve tárgyalások folytatására az uniós befektetési vállalkozások számára hasonló versenylehetőségek megszerzése érdekében. A Tanács a kérdésben minősített többséggel határoz.

 

A javaslatokat tájékoztatásul késedelem nélkül továbbítani kell az Európai Parlamentnek.”

Módosítás  129

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 e pont (új)

2004/39/EK irányelv

15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3e) A 15. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Az első albekezdésben említett körülmények között a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – bármikor és a tárgyalások kezdeményezésén túlmenően is dönthet úgy, hogy a tagállamok illetékes hatóságainak korlátozniuk kell vagy fel kell függeszteniük a folyamatban lévő kérelmekre vagy jövőbeni engedélykérelmekre, valamint a szóban forgó harmadik ország joga által szabályozott anyavállalatok közvetett vagy közvetlen részesedésszerzéseire irányuló határozataikat. Ilyen korlátozásokat vagy felfüggesztéseket nem lehet alkalmazni leányvállalat létrehozására az Unióban megfelelően engedélyezett befektetési vállalkozások vagy leányvállalataik által, vagy az uniós befektetési vállalkozásokban az ilyen vállalkozások, illetve leányvállalataik által történő részesedésszerzésre. Az ilyen intézkedések időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.”

Módosítás  130

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 f pont (új)

2004/39/EK irányelv

15 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3f) A 15. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

A második albekezdésben említett három hónapos időszak lejárta előtt és a tárgyalások eredményeire tekintettel a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – dönthet az ilyen intézkedések meghosszabbításáról.”

Módosítás  131

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 g pont (új)

2004/39/EK irányelv

16 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3g) A 16. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság útmutatást dolgoz ki az ebben a cikkben említett figyelemmel kísérés módszereire vonatkozóan.”

Módosítás  132

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 h pont (új)

2004/39/EK irányelv

18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3h) A 18. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

3. A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembevétele, valamint az (1) és (2) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el:”

Módosítás  133

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 i pont (új)

2004/39/EK irányelv

18 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3i) A 18. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  134

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 j pont (új)

2004/39/EK irányelv

19 cikk – 6 bekezdés – 1 francia bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3j) A 19. cikkben az (6) bekezdés első francia bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„– a fenti szolgáltatások valamely szabályozott piacra vagy ezzel egyenértékű harmadik országbeli piacra bevezetett részvényekhez, pénzpiaci eszközökhöz, kötvényekhez vagy az értékpapírosított adósság más formáihoz (kivéve a származtatott eszközökben foglalt kötvényeket vagy értékpapírosított adósságot), az ÁÉKBV-khez és más, nem összetett pénzügyi eszközökhöz kötődnek. A harmadik országbeli piac akkor tekinthető a szabályozott piaccal egyenértékűnek, ha az a III. cím alatt megállapított követelményekkel egyenértékű követelményeknek felel meg. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság honlapján közzéteszi azon piacok listáját, amelyeket egyenértékűnek kell tekinteni. Ezt a listát időszakonként frissítik,”

Módosítás  135

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 k pont (új)

2004/39/EK irányelv

19 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3k) A 19. cikk (10) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

10. „A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint a befektetők szükséges védelme és e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(8) bekezdése, valamint a 2006/73/EK bizottsági irányelv 35–39. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  136

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 l pont (új)

2004/39/EK irányelv

21 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3l) A 21. cikk (6) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

6. „A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint a befektetők szükséges védelme, a piacok tisztességes és rendezett működése és e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(5) bekezdése, valamint a 2006/73/EK bizottsági irányelv 44–46. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  137

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 m pont (új)

2004/39/EK irányelv

22 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3m) A 22. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

3. Annak biztosítása érdekében, hogy a befektetők védelmére, illetve a piacok tisztességes és rendezett működésére irányuló intézkedések figyelembe veszik a pénzügyi piacok technikai fejlődését, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) bekezdése, valamint a 2006/1287/EK bizottsági irányelv 31. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  138

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 n pont (új)

2004/39/EK irányelv

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3n) Article 23(3)„Az első albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„[...] Azon tagállamok, amelyek úgy döntenek, hogy engedélyezik a befektetési vállalkozások számára meghatalmazottak kinevezését, a valamennyi meghatalmazottat tartalmazó, rendszeresen frissített jegyzéket megküldik az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak. Az európai hatóság létrehozza a meghatalmazottak egész Unióra kiterjedő nyilvános jegyzékét, amelyet naprakész állapotban tart és ingyenes betekintés céljából az interneten közzétesz.”

Módosítás  139

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 o pont (új)

2004/39/EK irányelv

23 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3o) A 23. cikk (3) bekezdésének ötödik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A jegyzéket rendszeresen frissíteni kell. A jegyzéket közzéteszik az interneten, és betekintés céljából a nyilvánosság rendelkezésére kell állnia.

 

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozza a befektetési vállalkozások valamennyi meghatalmazottjának egész Unióra kiterjedő jegyzékét. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság ezt a jegyzéket honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja.”

Módosítás  140

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 p pont (új)

2004/39/EK irányelv

24 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3p) In Article 24(5)A 18. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

5. A változó piaci gyakorlatra figyelemmel a (2), (3) és (4) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása, valamint az egységes piac hatékony működésének elősegítése érdekében a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, amelyekben meghatározza az alábbiakat:”

Módosítás  141

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 q pont (új)

2004/39/EK irányelv

24 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3q) A 24. cikk (5) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  142

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 r pont (új)

2004/39/EK irányelv

25 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3r) A 25. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság és a tagállamok a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseinek érvényesítésére vonatkozó felelősség megosztásának sérelme nélkül biztosítják, hogy megfelelő intézkedésekkel tegyék lehetővé azt, hogy az illetékes hatóság figyelemmel kísérhesse a befektetési vállalkozások tevékenységét annak biztosítására, hogy becsületesen, tisztességesen, hivatásszerűen és a piac integritását elősegítő módon járjanak el.”

Módosítás  143

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 s pont (új)

2004/39/EK irányelv

25 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3s) A 25. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. A tagállamok előírják a befektetési vállalkozásoknak, hogy legalább öt éven át őrizzék meg az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság és az illetékes hatóság számára a pénzügyi eszközökkel folytatott valamennyi ügyletükre vonatkozó lényeges adatokat, függetlenül attól, hogy saját számlára vagy ügyfél nevében kereskedtek-e. Az ügyfelek nevében végzett ügyletek esetén a nyilvántartásoknak tartalmazniuk kell az ügyfél kilétére vonatkozó összes információt és adatot, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 1991. június 10-i 91/308/EGK tanácsi irányelv alapján előírt információkat.”

Módosítás  144

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 t pont (új)

2004/39/EK irányelv

25 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3u) A 25. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

7. Annak biztosítása érdekében, hogy a piac integritásának védelmére irányuló intézkedéseket a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele alapján módosítsák, valamint az (1)–(5) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., a 64a és a 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – olyan végrehajtási intézkedéseket fogadhat el, amelyek meghatározzák a pénzügyi ügyletek bejelentésének módszereit és szabályait, az ilyen jelentések formáját és tartalmát, valamint a (3) bekezdés szerinti releváns piac meghatározásának szempontjait.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  145

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 u pont (új)

2004/39/EK irányelv

27 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3v) A 27. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. A likviditás szempontjából leginkább érintett, a 25. cikkben meghatározott piac illetékes hatósága minden egyes részvény esetében legalább évente meghatározza azt a részvényosztályt, amelybe az tartozik, az adott piacon az adott részvényre vonatkozóan végrehajtott megbízások számtani átlagértéke alapján. Ezt az információt közzé kell tenni az összes piaci résztvevő számára és továbbítani kell az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság az információt honlapján közzéteszi.”

Módosítás  146

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 v pont (új)

2004/39/EK irányelv

27 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3w) A 27. cikk (7) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

„7. A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(6) bekezdése, valamint a 2006/1287/EK bizottsági rendelet 21–26. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  147

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 w pont (új)

2004/39/EK irányelv

28 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3x) A 28. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

3. A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele és a piacok átlátható és rendezett működése, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) bekezdése, valamint a 2006/1287/EK bizottsági rendelet 2730. cikke és 32–34. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  148

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 x pont (új)

2004/39/EK irányelv

29 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3y) A 29. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

„3. A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) bekezdése, valamint a 2006/1287/EK bizottsági rendelet 17–20. cikke, 29–30. cikke és 32–34. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  149

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 y pont (új)

2004/39/EK irányelv

30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3z) A 30. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

„3. A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) bekezdése, valamint a 2006/1287/EK bizottsági rendelet 27–30. cikke és 32–34. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  150

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 3 z pont (új)

2004/39/EK irányelv

31 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3aa) A 31. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Azon esetekben, amikor a befektetési vállalkozás meghatalmazottakat szándékozik alkalmazni, a befektetési vállalkozás székhelye szerinti tagállam illetékes hatósága a fogadó tagállam illetékes hatóságának kérésére ésszerű időn belül tájékoztatást ad azon meghatalmazottak kilétéről, akiket a befektetési vállalkozás abban a tagállamban alkalmazni szándékozik. A fogadó tagállam az ilyen információkat nyilvánosságra hozhatja és továbbítja az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak.”

Módosítás  151

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 4 pont

2004/39/EK irányelv

31 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. „(7) E cikk egységes alkalmazása és egy egységes tájékoztatási eljárás kialakítása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki a (2) és (4) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséggel és e tájékoztatás (3) és (6) bekezdés szerinti továbbítási folyamatával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

7. E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása, valamint egy egységes tájékoztatási eljárás kialakításának az érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a (2) és (4) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséggel és e tájékoztatás (3) és (6) bekezdés szerinti továbbítási folyamatával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

Módosítás  152

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 pont

2004/39/EK irányelv

32 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. „(10) E cikk egységes alkalmazása és egy egységes tájékoztatási eljárás kialakítása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki a (2) és (4) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséggel és e tájékoztatás (3) bekezdés szerinti továbbítási folyamatával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

10. E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása, valamint egy egységes tájékoztatási eljárás kialakításának az érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a (2) és (4) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséggel és e tájékoztatás (3) bekezdés szerinti továbbítási folyamatával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

Módosítás  153

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 a pont (új)

2004/39/EK irányelv

36 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A 36. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot valamennyi engedélyvisszavonásról értesíteni kell.”

Módosítás  154

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 b pont (új)

2004/39/EK irányelv

39 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A 39. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„1a. A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a d) pont alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/2010/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Indokolás

A Mifid – amelynek célja az egyenlő feltételek megteremtése – egységes alkalmazását technikai standardoknak az ESMA általi kidolgozásával kell megkönnyíteni.

Módosítás  155

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 c pont (új)

2004/39/EK irányelv

40 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) A 40. cikk (6) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

6. Az (1)–(5) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el, amelyek:

Módosítás  156

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 d pont (új)

2004/39/EK irányelv

40 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5d) A 40. cikk (6) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  157

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 e pont (új)

2004/39/EK irányelv

41 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5e) A 41. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Az az illetékes hatóság, amely valamely pénzügyi eszköz kereskedésének felfüggesztését vagy kereskedésből való törlését követeli egy vagy több szabályozott piacon, határozatát azonnal közzéteszi, és tájékoztatja az Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot és a többi tagállam illetékes hatóságát. A többi hatóság illetékes hatóságának is követelnie kell az ilyen pénzügyi eszköz kereskedésének felfüggesztését vagy kereskedésből való törlését a joghatósága alatt működő szabályozott piacokon és MTF-eken, kivéve, ha ez lényeges kárt okozna a befektetők érdekeinek vagy a piac rendezett működésében.”

Módosítás  158

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 f pont (új)

2004/39/EK irányelv

42 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5f) A 42. cikk (6) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

A szabályozott piac tájékoztatja a székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot arról a tagállamról, amelyben ilyen mechanizmusokat szándékozik fenntartani. A székhely szerinti tagállam illetékes hatósága egy hónapon belül továbbítja ezt az információt azon tagállamnak, amelyben a szabályozott piac ilyen mechanizmusokat szándékozik biztosítani.”

Módosítás  159

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 g pont (új)

2004/39/EK irányelv

42 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5g) A 42. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„7a. A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az (1) bekezdés alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Indokolás

A Mifid – amelynek célja az egyenlő feltételek megteremtése – egységes alkalmazását technikai standardoknak az ESMA általi kidolgozásával kell megkönnyíteni.

Módosítás  160

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 h pont (új)

2004/39/EK irányelv

44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5h) A 44. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

„3. A pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) bekezdése, valamint a 2006/1287/EK bizottsági rendelet 17–20. cikke, 29–30. cikke és 32–34. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  161

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 5 i pont (új)

2004/39/EK irányelv

45 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5i) A 45. cikk (3) bekezdésében az első albekezdés bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

„3. A piacok hatékony és rendezett működésének biztosítása, a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele, valamint e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki e cikk (1)–(2) bekezdése, valamint a 2006/1287/EK bizottsági rendelet 27–30. cikke és 32–34. cikke alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2015. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén fogadhatja el.”

Módosítás  162

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 7 a pont (új)

2004/39/EK irányelv

51 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Az 51. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2a. A tagállamok tájékoztatják az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot az (1) és (2) bekezdés szerint megállapított közigazgatási intézkedésekről, illetve szankciókról.”

Módosítás  163

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 8 a pont (új)

2004/39/EK irányelv

54 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A 54. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) Ez a cikk nem gátolja az illetékes hatóságok között a bizalmas információk cseréjét vagy a bizalmas információknak az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai Rendszerkockázati Testület felé történő továbbítását. Az illetékes hatóságok és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy az Európai Rendszerkockázati Testület között kicserélt információkra a szakmai titoktartás kötelezettsége terjed ki, és ennek a hatálya alá tartoznak az illetékes hatóságok által jelenleg vagy korábban foglalkoztatott, az adott információkat átvevő személyek.”

Módosítás  164

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 8 b pont (új)

2004/39/EK irányelv

56 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) A 56. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„1. A tagállamok illetékes hatóságai együttműködnek egymással és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal minden olyan esetben, amikor ez az ezen irányelv szerinti feladataik ellátásához szükséges, felhasználva hatáskörüket, függetlenül attól, hogy azt ezen irányelv vagy a nemzeti jog határozza meg.

 

Az illetékes hatóság segítséget nyújt más tagállamok illetékes hatóságainak és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak. Különösen információt cserélnek és együttműködnek minden vizsgálati és felügyeleti tevékenységben.

 

Az együttműködés és különösen az információcsere elősegítése és felgyorsítása érdekében a tagállamok ezen irányelv céljaira egyetlen illetékes hatóságot jelölnek ki kapcsolattartó pontként. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot és a többi tagállamot azon hatóságok nevéről, amelyeket kijelöltek az információváltásra irányuló kérelmek fogadására, illetve az e bekezdés szerinti együttműködésre.”

Módosítás  165

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 8 c pont (új)

2004/39/EK irányelv

56 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c) A 56. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Amennyiben az illetékes hatóság jó okkal gyanítja, hogy a felügyelete alá nem tartozó szervezetek egy másik tagállam területén ezen irányelv rendelkezéseivel ellentétesen járnak vagy jártak el, erről a másik tagállam illetékes hatóságát és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeletet a lehető legrészletesebben tájékoztatja. Ez utóbbi hatóság hozza meg a szükséges intézkedést. Tájékoztatja az őt értesítő illetékes hatóságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot az intézkedés eredményéről, valamint a lehetséges mértékben a lényeges közbenső fejleményekről. Ez a bekezdés nem sértheti az információt továbbító illetékes hatóság hatásköreit.”

Módosítás  166

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 8 d pont (új)

2004/39/EK irányelv

56 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8d) A 56. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

5. Az (1) és (2) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 64., 64a. és 64b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – megállapítja az illetékes hatóságok együttműködésének módozatait és azon ismérveket, amelyek alapján a szabályozott piacnak a fogadó tagállamban végrehajtott műveletei lényeges fontosságúnak tekinthetők az ilyen fogadó tagállamban az értékpapírpiacok működése, illetve a befektetők védelme szempontjából.

Módosítás  167

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 8 e pont (új)

2004/39/EK irányelv

56 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8e) Az 56. cikk (5) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  168

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 9 pont

2004/39/EK irányelv

56 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. „(6) Az (1) és (2) bekezdés egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az illetékes hatóságok (1) és (2) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettségével és a (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodások tartalmával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

6. Az (1) és (2) bekezdés egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az illetékes hatóságok (1) és (2) bekezdés szerinti együttműködési kötelezettségével és a (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodások tartalmával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikke szerint, a végrehajtási intézkedésekre vonatkozó eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Módosítás  169

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 10 pont – a pont

2004/39/EK irányelv

57 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) A meglévő szöveg (1) bekezdésként él tovább.

(a) Az 57. cikk első bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság vagy a tagállam illetékes hatósága kérheti a másik tagállam illetékes hatóságának együttműködését valamely felügyeleti tevékenységben vagy helyszíni ellenőrzés elvégzésében, vagy más vizsgálatban. Az olyan befektetési vállalkozások esetében, amelyek valamely szabályozott piac távoli tagjai, a szabályozott piac illetékes hatósága fordulhat közvetlenül hozzájuk, ilyen esetben azonban megfelelően tájékoztatja a távoli tag székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságát.”

Módosítás  170

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 10 pont – b pont

2004/39/EK irányelv

57 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. „(2) Az (1) bekezdés egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az illetékes hatóságok felügyeleti tevékenységekben, helyszíni ellenőrzésekben és vizsgálatokban való együttműködési kötelezettségével kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából.

2. Az (1) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az illetékes hatóságok felügyeleti tevékenységekben, helyszíni ellenőrzésekben és vizsgálatokban való együttműködési kötelezettségével kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából.

Módosítás  171

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 11 pont – -a pont (új)

2004/39/EK irányelv

58 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-a) Az 58. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„1a. Az ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében az illetékes hatóságok késedelem nélkül megadják az összes releváns és szükséges tájékoztatást az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak és a többi illetékes hatóságnak.”

Módosítás  172

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 11 pont – a pont

2004/39/EK irányelv

58 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. „(4) Az (1) és (2) bekezdés egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az információcserére vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

4. Az (1) és (2) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az információcsere közös eljárásainak meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

Módosítás  173

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 11 a pont (új)

2004/39/EK irányelv

59 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11a) Az 59. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Az ilyen elutasítás esetén az illetékes hatóság megfelelően értesíti az együttműködést kérő illetékes hatóságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot a lehető legrészletesebb információk nyújtásával.”

Módosítás  174

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 12 pont

2004/39/EK irányelv

60 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. „(4) E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az engedély megadása előtt más illetékes hatósággal folytatott konzultációra vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

4. E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az engedély megadása előtt más illetékes hatósággal folytatott konzultációra vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve formanyomtatványok és nyomtatványminták kidolgozását is.

Módosítás  175

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 14 a pont (új) – bevezető rész és a pont

2004/39/EK irányelv

64 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A 64. cikk a következőképpen módosul:

(a) A (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„2. A Bizottság hatásköre határozatlan időre kibővül a 2. és 4. cikkben, a 10b. cikk (1) bekezdésében, a 13. cikk (10) bekezdésében, a 15., 18., 19., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 40., 44., 45. cikkben, valamint az 56. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával.”

Módosítás  176

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 14 a pont (új) – b pont

2004/39/EK irányelv

64 cikk – 2 a és 2 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) A cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

 

„2a. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

2b. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 64a. és a 64b. cikkben lefektetett feltételektől függ.”

Módosítás  177

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 14 a pont (új) – c pont

2004/39/EK irányelv

64 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) A (2a) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

2c. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok nem módosítják ezen irányelv lényeges rendelkezéseit.”

Módosítás  178

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 14 a pont (új) – d pont

2004/39/EK irányelv

64 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) A (4) bekezdést el kell hagyni.

Módosítás  179

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 14 b pont (új)

2004/39/EK irányelv

64 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14b) A 64. cikk után a következő bekezdés kerül beillesztésre:

 

„64a. cikk

 

Felhatalmazás visszavonása

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja a 2. és 4. cikkben, a 10b. cikk (1) bekezdésben, a 13. cikk (10) bekezdésben, a 15., 18., 19., 21., 22., 24., 25., 27., 28., 29., 30., 40., 44., 45. cikkben, valamint az 56. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást.

 

2. Az az intézmény, amely belső eljárást indít annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, tájékoztatja a másik intézményt és a Bizottságot.

 

3. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat azonnal, vagy az esetleg abban meghatározott későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.”

Módosítás  180

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

6 cikk – 14 c pont (új)

2004/39/EK irányelv

64 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14c) A 64a. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„64b. cikk

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogás

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

 

2. Ha ezen időszak lejártával sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az az abban foglalt időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az intézkedés nem lép hatályba.

 

3. Az Európai Parlament és a Tanács a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának adott esetben történő meggyorsítása érdekében, a Bizottság kérését követően a kifogásolásról való korai lemondáson alapuló eljárás alapján és kellően indokolt esetekben határozhat az első albekezdésben említett négyhónapos időszak lerövidítéséről.”

Módosítás  181

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 pont (új)

2004/109/EK irányelv

2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az 2. cikk (3) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

3. A pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés figyelembevétele és az (1) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság a 27. cikk (2) és (2a) bekezdésében említett eljárással összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási intézkedéseket fogad el az (1) bekezdésben megállapított fogalommeghatározásokkal kapcsolatban.”

Módosítás  182

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 a pont (új)

2004/109/EK irányelv

2 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) A 2. cikk (3) bekezdésében a harmadik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

A második albekezdés a) és b) pontjában említett intézkedéseket a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.”

Módosítás  183

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 b pont (új)

2004/109/EK irányelv

2 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b) A 2. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  184

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 c pont (új)

2004/109/EK irányelv

4 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1c) A 4. cikk (2) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

 

„aa) az éves beszámolók országonkénti közlése;”

Módosítás  185

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 d pont (új)

2004/109/EK irányelv

4 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1d) A 4. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

6. […] Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardoktervezeteket dolgoz ki a pénzügyi piacokon bekövetkezett technikai fejlődés figyelembevétele és az (1) bekezdés következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása céljából. Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság elsősorban azokat a technikai feltételeket határozza meg, amelyek között a közzétett éves pénzügyi beszámolónak és a könyvvizsgálói jelentésnek a nyilvánosság számára hozzáférhetőnek kell maradnia. Szükség esetén, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság kiigazíthatja az (1) bekezdésben említett ötéves időszakot.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [ESMA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Módosítás  186

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 e pont (új)

2004/109/EK irányelv

5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1e) Az 5. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

6. A 27. cikk (2) és (2a) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és végrehajtási intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkezett technikai fejlődés figyelembevétele és e cikk (1)–(5) bekezdése következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása céljából.”

Módosítás  187

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 f pont (új)

2004/109/EK irányelv

5 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1f) Az 5. cikk (6) bekezdésének harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„Az a) pontban említett intézkedéseket a 27. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban, kell elfogadni. A b) és c) pontban említett intézkedéseket […] a 27., a 27a. és a 27b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.”

Módosítás  188

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 g pont (új)

2004/109/EK irányelv

5 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1g) Az 5. cikk (6) bekezdésének negyedik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Szükség esetén, a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – kiigazíthatja az (1) bekezdésben említett ötéves időszakot.”

Módosítás  189

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 h pont (új)

2004/109/EK irányelv

5 cikk – 6 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1h) Az 5. cikk (6) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  190

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 i pont (új)

2004/109/EK irányelv

9 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1i) A 9. cikk (7) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

7. A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révénfelhatalmazást kap intézkedések meghozatalára a pénzügyi piacokon bekövetkezett technikai fejlődés figyelembevétele, illetve e cikk (2), (4) és (5) bekezdésének következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében.”

Módosítás  191

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 j pont (új)

2004/109/EK irányelv

9 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1j) A 9. cikk (7) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – meghatározza az e cikk (4) bekezdésében említett »rövid elszámolású ciklus« maximális hosszát, valamint a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által alkalmazott megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat is.”

Módosítás  192

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – -1 k pont (új)

2004/109/EK irányelv

9 cikk – 7 bekezdés – 4 albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1k) A 9. cikk (7) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  193

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 1 pont – -a pont (új)

2004/109/EK irányelv

12 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-a) A (8) bekezdés első albekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

 

8. A pénzpiacokon bekövetkező technikai változások figyelembevétele és e cikk (1), (2), (4), (5) és (6) bekezdésének következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a Bizottság – a 27., 27a. és 24b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el:”

Módosítás  194

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 1 pont – a a pont (új)

2004/109/EK irányelv

12 cikk – 8 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(aa) A (8) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  195

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 1 pont – b pont

2004/109/EK irányelv

12 cikk – 8 a bekezdés (új) – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. „(9) E cikk (1) bekezdésének egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e cikk (1) bekezdése értelmében a kibocsátó felé közlendő információk közléséhez vagy a 19. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentéshez használandó harmonizált formanyomtatvány létrehozása céljából.

9. E cikk (1) bekezdésének következetes harmonizációja és egységes alkalmazása, és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e cikk (1) bekezdése értelmében a kibocsátó felé közlendő információk közléséhez vagy a 19. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentéshez használandó formanyomtatvány létrehozása céljából.

Módosítás  196

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 pont – -a pont (új)

2004/109/EK irányelv

13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-a) A 13. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. A Bizottság – a 27., 27a., 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket határoz meg a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlemények figyelembevétele céljából és az (1) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében. A Bizottság elsősorban a következőket határozza meg:”

Módosítás  197

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 pont – a a pont (új)

2004/109/EK irányelv

13 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(aa) A 13. cikk (2) bekezdésében a második albekezdést el kell hagyni.

Módosítás  198

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 jikk – 2 pont – a b pont (új)

2004/109/EK irányelv

13 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ab) A 13. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  199

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 pont – b pont – 1 bekezdés

2004/109/EK irányelv

13 cikk – 2 a bekezdés (új) – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „(3) Az (1) bekezdés egységes alkalmazása és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az (1) bekezdés értelmében a kibocsátó felé közlendő információk közléséhez vagy a 19. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentéshez használandó harmonizált formanyomtatvány létrehozása céljából.

3. Az (1) bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása, és a pénzügyi piacok technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az (1) bekezdés értelmében a kibocsátó felé közlendő információk közléséhez vagy a 19. cikk (3) bekezdése szerinti bejelentéshez használandó harmonizált formanyomtatvány létrehozása céljából.

Módosítás  200

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 a pont (új)

2004/109/EK irányelv

14 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) A 14. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlemények figyelembevétele céljából és az (1) bekezdés következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében.

 

[...]

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  201

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 b pont (új)

2004/109/EK irányelv

17 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b) A 17. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

4. A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés és az információs és a kommunikációs technika fejleményeinek figyelembevétele céljából, valamint az (1), (2) és (3) bekezdés következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása céljából. A Bizottság elsősorban azon pénzintézetek típusait határozza meg, amelyeken keresztül a részvényesek a (2) bekezdés c) pontjában említett pénzügyi jogaikat gyakorolhatják.

 

[...]

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  202

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 c pont (új)

2004/109/EK irányelv

18 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2c) A 18. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

5. A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés és az információs és a kommunikációs technika fejleményeinek figyelembevétele céljából, valamint az (1)–(4) bekezdés következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása céljából. A Bizottság elsősorban azon pénzintézetek típusait határozza meg, amelyeken keresztül a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tulajdonosai a (2) bekezdés c) pontjában említett pénzügyi jogaikat gyakorolhatják.

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  203

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 d pont (új)

2004/109/EK irányelv

19 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2d) A 19. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„4. A (1), (2) és (3) bekezdés következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogad el […].

 

A Bizottság elsősorban azt az eljárást határozza meg, amellyel összhangban, a kibocsátónak, a részvénytulajdonosnak, más pénzügyi eszközök tulajdonosának vagy a 10. cikkben említett személynek vagy jogalanynak az (1) vagy a (3) bekezdés értelmében be kell jelentenie az információkat a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságánál, annak érdekében, hogy:

 

a) lehetővé tegyék az elektronikus eszközökkel történő irattározást a székhely szerinti tagállamban;

 

b) koordinálják az ezen irányelv 4. cikkében említett éves pénzügyi beszámolók irattározását a 2003/71/EK irányelv 10. cikkében említett éves információk irattározásával.

 

[...]

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  204

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 e pont (új)

2004/109/EK irányelv

21 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2e) A 21. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„4. A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló aktusok révén – intézkedéseket fogad el a pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés és az információs és a kommunikációs technika fejleményeinek figyelembevétele céljából, valamint az (1), (2) és (3) bekezdése következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása céljából.

 

A Bizottság elsősorban a következőket határozza meg:

 

a) a szabályozott információk terjesztésének minimumszabályai az (1) bekezdésben említettek szerint;

 

b) a központi tárolórendszer minimum-előírásait a (2) bekezdésben említettek szerint.

 

A Bizottság meghatározhatja és aktualizálhatja az információk nyilvánosság részére történő terjesztésére szolgáló médiumok jegyzékét.

 

[...]

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  205

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 f pont (új)

2004/109/EK irányelv

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2f) A (22) cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

1. A tagállamok illetékes hatóságai megfelelő iránymutatásokat dolgoznak ki és követik az ESMA-iránymutatásokat a 2003/6/EK irányelv, a 2003/71/EK irányelv és az ezen irányelv alapján nyilvánosságra hozandó információk hozzáférésének további elősegítése céljából.”

Módosítás  206

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 g pont (új)

2004/109/EK irányelv

22 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2g) A 22. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

2. A Bizottság az elért eredményeket rendszeresen vizsgálja meg, és – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogadhat el a 19. és a 21. cikk betartásának elősegítésére.”

Módosítás  207

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 h pont (új)

2004/109/EK irányelv

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2h) A (23) cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

1. Ha a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye egy harmadik országban van, akkor a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága – követve az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság iránymutatását – mentesítheti az adott kibocsátót a 4–7. cikk, valamint a 12. cikk (6) bekezdése, a 14. cikk, a 15. cikk és a 16–18. cikk szerinti követelmények alól, feltéve, hogy az adott harmadik ország jogszabályai egyenértékű követelményeket határoznak meg, vagy ha az adott kibocsátó megfelel a harmadik ország azon jogszabályi követelményeinek, amelyeket a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága egyenértékűnek minősít.

 

Az illetékes hatóság a megadott mentességről tájékoztatja az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot.”

Módosítás  208

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 i pont (új)

2004/109/EK irányelv

23 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2i) A 23. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

4. Az (1) bekezdés következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el, amelyek:

 

i. az ezen irányelv alapján megkövetelt információ – a pénzügyi kimutatásokat és információkat is beleértve – egyenértékűségének megteremtését biztosító rendszert hoznak létre, egy harmadik ország törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései által megkövetelt pénzügyi kimutatásokat is beleértve;

 

ii. a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések következtében, vagy a nemzetközi szervezetek által meghatározott nemzetközi standardokon alapuló gyakorlatok vagy eljárások miatt meghatározzák azt, hogy a kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelye szerinti harmadik ország biztosítsa az ezen irányelvben előírt információs követelmények egyenértékűségét.

 

Az első albekezdés ii. pontjával összefüggésben a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – az egynél több ország kibocsátóira vonatkozó standardok értékelésével kapcsolatos intézkedéseket határoz meg.

 

[...]

 

A Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, a 30. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételek szerint – meghozza a szükséges határozatokat a harmadik országbeli kibocsátók által használt számviteli standardok egyenértékűségéről, legkésőbb a 31. cikkben említett időpontot követő öt éven belül. Ha a Bizottság úgy határoz, hogy a harmadik ország számviteli standardjai nem egyenértékűek, akkor lehetővé teheti az érintett kibocsátók számára, hogy egy megfelelő átmeneti időszakban továbbra is ezeket a számviteli standardokat használja.

 

A harmadik albekezdéssel összefüggésben a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – az egynél több ország kibocsátóira vonatkozó számviteli standardokkal kapcsolatos általános egyenértékűségi követelmények kialakítására irányuló intézkedéseket is meghatároz.

 

[...]

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  209

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 j pont (új)

2004/109/EK irányelv

23 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2j) A 23. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

5. A (2) bekezdés következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – olyan intézkedéseket fogadhat el, amelyek a harmadik országban közzétett információk azon típusát határozzák meg, amely fontos az Unió nyilvánossága számára.

 

[...]

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  210

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 k pont (új)

2004/109/EK irányelv

23 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2k) A 23. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

7. A pénzügyi piacokon bekövetkező technikai fejlődés figyelembevétele és a (6) bekezdés következetes harmonizációjának és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – végrehajtási intézkedéseket fogad el, amelyek azt írják elő, hogy törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezései miatt a harmadik ország biztosítsa az ebben az irányelvben és az irányelv alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meghatározott függetlenségi követelmények egyenértékűségét.

 

Az első albekezdés alkalmazása érdekében a Bizottság – a 27., 27a. és 27b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén – intézkedéseket fogad el, amelyek célja az általános egyenértékűségi kritériumok megállapítása.

 

[...]

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság készíti el.”

Módosítás  211

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2l pont (új)

2004/109/EK irányelv

24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2l) A 24. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

1. Mindegyik tagállam kijelöli azt a 2003/71/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett központi hatóságot, amely központi illetékes közigazgatási hatóságként felelős az ebben az irányelvben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért és az ezen irányelv szerint elfogadott rendelkezések alkalmazásának biztosításáért. A tagállamok ennek megfelelően tájékoztatják a Bizottságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot.”

Indokolás

Módosítás  212

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 m pont (új)

2004/109/EK irányelv

24 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2m) A 24. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

3. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot és a többi tagállam illetékes hatóságait minden, a felhatalmazásra vonatkozó esetlegesen általuk megkötött megállapodásról, beleértve az ilyen felhatalmazást szabályozó pontos feltételeket is.”

Módosítás  213

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 2 n pont (új)

2004/109/EK irányelv

25 cikk – 2 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2n) A 25. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2a. Ha szükséges az irányelv céljai érdekében, az illetékes hatóságok együttműködnek az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal.

 

Az ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében az illetékes hatóságok késedelem nélkül saját kezdeményezésükre vagy az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság kérésére megadják az összes releváns és szükséges tájékoztatást az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságnak és a többi illetékes hatóságnak.”

Módosítás  214

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 a pont (új)

2004/109/EK irányelv

25 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) A 25. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

4. A tagállamok és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság együttműködési megállapodásokat köthetnek, amelyek lehetővé teszik az információcserét harmadik országok illetékes hatóságaival vagy testületeivel, amelyek számára az adott harmadik ország vonatkozó jogszabályai tették lehetővé, hogy elvégezzenek bármely olyan feladatot, amelyet ez az irányelv jelölt ki az illetékes hatóságok számára a 24. cikkel összhangban. A tagállamok értesítik az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot, amikor együttműködési megállapodásokat kötnek. Az ilyen jellegű információcserére legalább az ebben a cikkben említett garanciákkal egyenértékű szakmai titoktartási garanciák vonatkoznak. Az ilyen információcsere célja az említett hatóságok vagy testületek felügyeleti feladatainak az ellátása. Ha az információk egy másik tagállamból származnak, az információk nem hozhatók nyilvánosságra az adott információkat közzétevő illetékes hatóság kifejezett hozzájárulása nélkül, és – adott esetben – kizárólag arra a célra hozhatók nyilvánosságra, amelyhez a hatóságok hozzájárulásukat adták.”

Módosítás  215

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 b pont (új)

2004/109/EK irányelv

26 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3b) A 26. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

2. Ha a székhely szerinti tagállam illetékes hatósága által hozott intézkedések ellenére, vagy mert ezen intézkedések nem bizonyulnak megfelelőnek, a kibocsátó vagy az értékpapír-tulajdonos továbbra is megsérti a vonatkozó törvényi vagy rendeleti rendelkezéseket, a fogadó tagállam illetékes hatósága – a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságának a tájékoztatását követően – a 3. cikk (2) bekezdésével összhangban, minden szükséges intézkedést megtesz a befektetők védelmében. Az ilyen intézkedésekről a Bizottságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot a legkorábbi alkalommal tájékoztatni kell.”

Módosítás  216

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 c pont (új)

2004/109/EK irányelv

VI. fejezet (26. cikk után) – cím

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A VI. fejezet címe helyébe a következő cím kerül:

 

„FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK ÉS VÉGREHAJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Módosítás  217

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 d pont (új)

2004/109/EK irányelv

27 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3d) A 27. cikk (2a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„2a. A 2. cikk (3), az 5. cikk (6), a 9. cikk (7), a 12. cikk (8), a 13. cikk (2), a 14. cikk (2), a 17. cikk (4), a 18. cikk (5), a 19. cikk (4), a 21. cikk (4), a 23. cikk (4), a 23. cikk (5) és a 23. cikk (7) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört határozatlan időre a Bizottságra ruházzák.

Módosítás  218

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 e pont (új)

2004/109/EK irányelv

27 cikk – 2aa bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3e) A 27. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2aa. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.”

Módosítás  219

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 f pont (új)

2004/109/EK irányelv

27 cikk – 2a b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3f) A 27. cikk az alábbi bekezdéssel egészül ki:

 

„2ab. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 27a. és 27b. cikkben lefektetett feltételektől függ.”

Módosítás  220

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 g pont (új)

2004/109/EK irányelv

27 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3g) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„27a. cikk

 

Felhatalmazás visszavonása

 

1. A 2. cikk (3), az 5. cikk (6), a 9. cikk (7), a 12. cikk (8), a 13. cikk (2), a 14. cikk (2), a 17. cikk (4), a 18. cikk (5), a 19. cikk (4) a 21. cikk (4), a 23. cikk (4), a 23. cikk (5) és a 23. cikk (7) bekezdésében említett felhatalmazást az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja.

 

2. Az az intézmény, amely a felhatalmazás visszavonásának eldöntésére irányuló belső eljárást kezdett, törekszik a másik intézmény és a Bizottság tájékoztatására, meghatározva azokat az átruházott hatásköröket, amelyekre a visszavonás kiterjedhet.

 

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat azonnal vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.”

Módosítás  221

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

7 cikk – 3 h pont (új)

2004/109/EK irányelv

27 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3h) A 27a. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„27b. cikk

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogás

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

 

2. Ha ezen időszak lejártával sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az az abban foglalt időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az intézkedés nem lép hatályba.

 

3. Az Európai Parlament és a Tanács a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának adott esetben történő meggyorsítása érdekében, a Bizottság kérését követően a kifogásolásról való korai lemondáson alapuló eljárás alapján és kellően indokolt esetekben határozhat az első albekezdésben említett négy hónapos időszak lerövidítéséről.”

Módosítás  222

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – -1 a pont (új)

2005/60/EK irányelv

11 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1a) A 11. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

4. A tagállamok tájékoztatják egymást, az európai felügyeleti hatóságokat és a Bizottságot azokról az esetekről, amikor úgy vélik, hogy egy harmadik ország teljesíti az (1) vagy (2) bekezdésben megállapított feltételeket, illetve egyéb esetekben, amikor a 40. cikk (1) bekezdése b) pontjának megfelelően meghatározott technikai követelmények teljesülnek.”

Módosítás  223

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – -1 b pont (új)

2005/60/EK irányelv

16 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1b) A 16. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. A tagállamok tájékoztatják egymást, az európai felügyeleti hatóságokat és a Bizottságot azokról az esetekről, amikor úgy vélik, hogy egy harmadik ország teljesíti az (1) bekezdés b) pontjában megállapított feltételeket. Az európai felügyeleti hatóságok honlapjukon közzéteszik az egyenértékű országok listáját.

Módosítás  224

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – -1 c pont (új)

2005/60/EK irányelv

28 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1c) A 28. cikk (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

7. A tagállamok tájékoztatják egymást, az európai felügyeleti hatóságokat és a Bizottságot azokról az esetekről, amikor úgy vélik, hogy egy harmadik ország teljesíti az (3), (4) vagy az (5) bekezdésben megállapított feltételeket.”

Módosítás   225

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – -1 d pont (új)

2005/60/EK irányelv

31 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1d) A 31. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. A tagállamok, az európai felügyeleti hatóságok és a Bizottság tájékoztatják egymást azokról az esetekről, amikor egy harmadik ország jogi szabályozása nem engedi az (1) bekezdés első albekezdése értelmében előírt intézkedések alkalmazását és a megoldáshoz összehangolt intézkedésre van szükség.

Módosítás  226

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 1 pont

2005/60/EK irányelv

31 cikk – 3 a bekezdés (új) – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. „(4) E cikk egységes alkalmazása, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság a(z) …/…/EK, a(z) …/…/EK és a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkével összhangban, technikai standardokat dolgozhat ki a 31. cikk (3) bekezdésében említett kiegészítő intézkedések típusának, valamint azoknak a minimális lépéseknek a meghatározása céljából, amelyeket a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók kötelesek tenni, amennyiben az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott intézkedések alkalmazását a harmadik ország jogszabályai nem teszik lehetővé.

4. E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem technikai fejlődésének figyelembevétele érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság a 41. cikk szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével foglalkozó bizottsággal való előzetes konzultációt követően – a(z) …/…/EK, a(z) …/…/EK és a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikkével összhangban, technikai standardokat dolgoz ki a 31. cikk (3) bekezdésében említett kiegészítő intézkedések típusának, valamint azoknak a minimális lépéseknek a meghatározása céljából, amelyeket a hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók kötelesek tenni, amennyiben az (1) bekezdés első albekezdésében meghatározott intézkedések alkalmazását a harmadik ország jogszabályai nem teszik lehetővé.

Módosítás  227

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 a pont (új)

2005/60/EK irányelv

37 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„37a. cikk

 

Ha szükséges az irányelv céljai érdekében, az illetékes hatóságok együttműködnek az európai felügyeleti hatóságokkal.

 

Az ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítése érdekében az illetékes hatóságok késedelem nélkül megadják az összes releváns és szükséges tájékoztatást az európai felügyeleti hatóságoknak és a többi illetékes hatóságnak.”

Módosítás  228

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 b pont (új)

2005/60/EK irányelv

VI. fejezet – cím (40. cikk előtt)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b) A VI. fejezet címe helyébe a következő cím kerül:

 

„FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ JOGI AKTUSOK”

Módosítás  229

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 c pont (új)

2005/60/EK irányelv

40 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2c) A 40. cikk (1) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

1. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harcban elért technikai fejlődés figyelembevétele és az ezen irányelv következetes harmonizációjának és egységes végrehajtásának biztosítása érdekében a Bizottság […] az alábbi […] intézkedéseket fogadja el:”

Módosítás  230

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 d pont (új)

2005/60/EK irányelv

40 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2d) A 40. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Az intézkedéseket […] a 41., 41a. és 41b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.”

Módosítás  231

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 e pont (új)

2005/60/EK irányelv

40 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2e) A 40. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét a JCESA keretében az európai felügyeleti hatóságok dolgozzák ki.”

Módosítás  232

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 f pont (új)

2005/60/EK irányelv

40 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2f) A 40. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Az intézkedéseket […] a 41., 41a. és 41b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.”

Módosítás  233

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 g pont (új)

2005/60/EK irányelv

40 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2g) A 40. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét a JCESA keretében az európai felügyeleti hatóságok dolgozzák ki.”

Módosítás  234

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 h pont (új)

2005/60/EK irányelv

40 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2h) A 40. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy egy harmadik ország nem teljesíti a 11. cikk (1) vagy (2) bekezdésében, a 28. cikk (3), (4) vagy (5) bekezdésében, illetve e cikk (1) bekezdésének b) pontja vagy a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti intézkedésekben rögzített feltételeket, vagy hogy a 31. cikk (1) bekezdésének első albekezdése szerinti intézkedések alkalmazását az adott harmadik ország jogszabályai nem teszik lehetővé, ennek megállapításáról a 41., 41a. és 41b. cikkel összhangban, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén határozatot hoz.”

Módosítás  235

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 i pont (új)

2005/60/EK irányelv

40 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2i) A 40. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

„A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tervezetét a JCESA keretében az európai felügyeleti hatóságok dolgozzák ki.”

Módosítás  236

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 j pont (új)

2005/60/EK irányelv

41 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2j) A 41. cikk (2) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkében foglalt rendelkezésekre, amennyiben az ezen eljárás szerint elfogadott [...] intézkedések nem változtatják meg ezen irányelv lényeges előírásait.”

Módosítás  237

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 k pont (új)

2005/60/EK irányelv

41 cikk – 2 a bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2k) A 41. cikk (2a) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„2a. A Bizottság hatásköre határozatlan időre kibővül a 40. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával.”

Módosítás  238

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 l pont (új)

2005/60/EK irányelv

41 cikk – 2 b és 2 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2l) A 41. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

 

„2b. A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

2c. A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatásköre a 41a. és a 41b. cikkben lefektetett feltételektől függ.”

Módosítás  239

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 m pont (új)

2005/60/EK irányelv

41 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2m) A 41. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

Módosítás  240

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 n pont (új)

2005/60/EK irányelv

41 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2n) A szöveg az alábbi cikkel egészül ki:

 

„41a. cikk

 

Felhatalmazás visszavonása

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja a 40. cikkben említett felhatalmazást.

 

2. Az az intézmény, amely a felhatalmazás visszavonásának eldöntésére irányuló belső eljárást kezdett, törekszik a másik intézmény és a Bizottság tájékoztatására, meghatározva azokat az átruházott hatásköröket, amelyekre a visszavonás kiterjedhet.

 

A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat azonnal vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályos, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.”

Módosítás  241

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

8 cikk – 2 o pont (új)

2005/60/EK irányelv

41 b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2o) A 41a. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„41b. cikk

 

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elleni kifogás

 

1. Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

 

2. Ha ezen időszak lejártával sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az az abban foglalt időpontban hatályba lép. Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az intézkedés nem lép hatályba.

 

3. Az Európai Parlament és a Tanács a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásának adott esetben történő meggyorsítása érdekében, a Bizottság kérését követően a kifogásolásról való korai lemondáson alapuló eljárás alapján és kellően indokolt esetekben határozhat az első albekezdésben említett négy hónapos időszak lerövidítéséről.”

Módosítás  242

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – -1 pont (új)

2006/48/EK irányelv

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(-1) A 6. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

A tagállamok megkövetelik a hitelintézetektől, hogy tevékenységük megkezdése előtt engedélyt szerezzenek. Az ilyen engedélyre vonatkozó követelményeket a tagállamok állapítják meg a 7–12. cikk sérelme nélkül, és tájékoztatják ezekről az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot.”

Módosítás  243

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 1 pont

2006/48/EK irányelv

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki a 7., 8. cikk, 10., 11. és 12. cikk szerinti engedélyezésre vonatkozó követelmények és eljárások alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából, kivéve a 11. cikk (1) bekezdésének második mondatában megállapított feltételeket.

„E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében a(z) …/…/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a 7., 8. 10., 11. és 12. cikk szerinti engedélyezésre vonatkozó követelmények és eljárások alkalmazási feltételeinek meghatározása céljából, kivéve a 11. cikk (1) bekezdésének második mondatában megállapított feltételeket.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

Módosítás  244

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 2 pont

2006/48/EK irányelv

14 cikk – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamennyi hitelintézet, amely számára kiadták az engedélyt, bekerül egy jegyzékbe. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság e jegyzéket közzéteszi és naprakész állapotban tartja.

Valamennyi hitelintézet, amely számára kiadták az engedélyt, bekerül egy jegyzékbe. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság e jegyzéket honlapján közzéteszi és naprakész állapotban tartja.

Módosítás  245

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 2 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

17 cikk – e a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 17. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„ea) az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az illetékes hatóságok tekintetében súlyosan és rendszeresen megsérti az uniós vagy nemzeti jogszabályokat.”

Módosítás  246

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 2 b pont (új)

2006/48/EK irányelv

17 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2b) A 17. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Az engedély visszavonását minden esetben indokolni kell és arról az érintetteket tájékoztatják. Az engedély visszavonásáról értesítik az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot.”

Módosítás  247

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 3 pont

2006/48/EK irányelv

19 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. „(9) E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az (1) bekezdés értelmében a részesedésszerzések értékeléséhez szükséges információs listával és a 19b. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett illetékes hatóságok között szükséges konzultációs folyamat módozataival kapcsolatban. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

9. E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az (1) bekezdés értelmében a részesedésszerzések értékeléséhez szükséges információs listával és a 19b. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett illetékes hatóságok között szükséges konzultációs folyamat módozataival kapcsolatban. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  248

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 4 pont

2006/48/EK irányelv

26 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. „(5) A 25. cikk és e cikk egységes alkalmazása, valamint egy egységes elektronikus értesítési eljárás kialakítása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a 25. cikkben és e cikkben említett információkkal, valamint az ezen információk továbbításával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

5. A 25. cikk és e cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az egységes értesítési eljárás kialakítása, a 25. és e cikk értelmében bejelentendő információk, valamint az ilyen információk elektronikus úton történő továbbítása folyamatának meghatározása érdekében. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  249

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 5 pont

2006/48/EK irányelv

28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. „(4) E cikk egységes alkalmazása, valamint egy egységes elektronikus értesítési eljárás kialakítása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e cikkben említett információkkal, valamint az ezen információk továbbításával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

4. E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az alkalmazandó egységes értesítési eljárás kialakítása, az e cikk értelmében bejelentendő információ, és az ilyen információ biztonságos elektronikus úton történő továbbítása folyamatának meghatározása érdekében. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  250

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 6 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

36. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6a) A 36. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„36. cikk

 

A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot azon esetek a számáról és jellegéről, amelyekben a 25. cikk, valamint a 26. cikk (1)–(3) bekezdése alapján elutasításra került sor, vagy amelyekben a 30. cikk (3) bekezdésének megfelelően hoztak intézkedéseket.”

Módosítás  251

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 6 b pont (új)

2006/48/EK irányelv

38 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6b) A 38. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

2. Az illetékes hatóságok bejelentenek a Bizottságnak, az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak és az európai bankbizottságnak minden olyan fiókengedélyt, amelyet az Unión kívüli központi irodával rendelkező hitelintézetek kaptak.”

Módosítás  252

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 6 c pont (új)

2006/48/EK irányelv

39 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6c) A 39. cikk (2) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:

 

„ba) hogy az Európai Bankfelügyeleti Hatóság harmadik országok nemzeti hatóságaitól olyan szintű információt és együttműködést kaphasson, amely egyenértékű a tagállamok illetékes hatóságaitól kapottal.”

Módosítás  253

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 6 d pont (új)

2006/48/EK irányelv

39 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6d) A 39. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

3. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikke (1) és (2) bekezdésének sérelme nélkül, a Bizottság és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság – az európai bankbizottság segítségével – megvizsgálja az (1) bekezdésben említett tárgyalások kimenetelét és az ebből fakadó helyzetet.”

Módosítás  254

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 7 pont

2006/48/EK irányelv

42 cikk – 1 a bekezdés (új) – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a hitelintézetek felügyeletét valószínűsíthetően megkönnyítő információk megosztásával kapcsolatos eljárások, módszerek és alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a hitelintézetek felügyeletét valószínűsíthetően megkönnyítő információk megosztásával kapcsolatos eljárások, módszerek és formátumok, valamint az abban foglalt információ meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  255

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 8 pont

2006/48/EK irányelv

42a cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a két hónapos időszak végén az illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti hatóságnak meg kell várnia az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján esetleg hozott határozatot, és annak megfelelően kell eljárnia. A két hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon belül meghozza határozatát. A két hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható a Hatóság elé.

Ha az első albekezdés szerinti kérés beérkezését követő két hónapos időszak végén bármelyik érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor a fogadó tagállam illetékes hatóságainak meg kell várniuk az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján, az ügy uniós jogbetartását biztosító módon történő rendezése céljából hozott határozatot, és a Hatóság határozatának megfelelően meghozzák végleges határozatukat. A Hatóság határozata nem helyettesíti a tagállami illetékes hatóságok prudenciális megítélését. A két hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon belül meghozza határozatát. E két hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható a Hatóság elé.

Módosítás  256

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 10 pont

2006/48/EK irányelv

44 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az (1) bekezdés nem akadályozza a különböző tagállamok illetékes hatóságait abban, hogy ezen irányelvnek és más, a hitelintézetekre vonatkozó irányelveknek megfelelően adatot cseréljenek vagy adatokat továbbítsanak az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak. Az így továbbított információra is az (1) bekezdésben meghatározott hivatali titoktartási feltételek vonatkoznak.

2. Az (1) bekezdés nem akadályozza a különböző tagállamok illetékes hatóságait abban, hogy ezen irányelvnek és más, a hitelintézetekre vonatkozó irányelveknek, valamint a(z) …/…/EK [EBA] rendeletnek megfelelően adatot cseréljenek vagy adatokat továbbítsanak az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak. Az így továbbított információra is az (1) bekezdésben meghatározott hivatali titoktartási feltételek vonatkoznak.

Módosítás  257

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 11 pont

2006/48/EK irányelv

46 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság csak azzal a feltétellel köthetnek adatcseréről szóló együttműködési megállapodásokat harmadik országok illetékes hatóságaival, vagy a 47. cikk és a 48. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmadik országbeli hatóságokkal vagy szervekkel, hogy a továbbított adatokra olyan hivatali titoktartási garanciák vonatkoznak, amelyek legalább a 44. cikk (1) bekezdésében említett garanciákkal egyenértékűek.

A tagállamok és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, a(z) .../.../EK rendelet [EBA] 18. cikkével összhangban, csak azzal a feltétellel köthetnek adatcseréről szóló együttműködési megállapodásokat harmadik országok illetékes hatóságaival, vagy a 47. cikk és a 48. cikk (1) bekezdésében meghatározott harmadik országbeli hatóságokkal vagy szervekkel, hogy a továbbított adatokra olyan hivatali titoktartási garanciák vonatkoznak, amelyek legalább a 44. cikk (1) bekezdésében említett garanciákkal egyenértékűek.

Módosítás  258

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 11 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

46 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A 46. cikk második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

Az első albekezdés alapján kicserélt információ nem továbbítható azoknak az illetékes hatóságoknak a kifejezett hozzájárulása nélkül, amelyek a szóban forgó információt átadták, továbbá ez utóbbi esetben is kizárólag olyan célokból adható ki, amelyekhez az említett hatóságok hozzájárultak.”

Módosítás  259

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 12 pont – a a pont (új)

2006/48/EK irányelv

49 cikk – második albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

aa) A 49. cikkben a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

Ez a szakasz nem gátolhatja meg az ilyen hatóságokat vagy szerveket abban, hogy közöljék az illetékes hatóságokkal és az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal az olyan információkat, amelyekre szükségük lehet a 45. cikk alkalmazásában.

Módosítás  260

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 12 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

49 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 130. cikk (1) bekezdése szerinti válsághelyzetben a tagállamok engedélyezik, hogy az illetékes hatóságok információkat továbbítsanak a közösségi központi banki rendszerben működő központi bankoknak, ha az információk a törvény által előírt feladataik teljesítéséhez szükségesek, beleértve a monetáris politika irányítását és a kapcsolódó likviditási intézkedéseket, a fizetési, elszámolási és értékpapír-elszámolási rendszerek felügyeletét, és a pénzügyi rendszerek stabilitásának védelmét, illetve az Európai Rendszerkockázati Testületnek, ha az információk kötelező feladatai teljesítéséhez szükségesek.

A tagállamok engedélyezik, hogy az illetékes hatóságok információkat továbbítsanak a közösségi központi banki rendszerben működő központi bankoknak, ha az információk a törvény által előírt feladataik teljesítéséhez szükségesek, beleértve a monetáris politika irányítását és a kapcsolódó likviditási intézkedéseket, a fizetési, elszámolási és értékpapír-elszámolási rendszerek felügyeletét, és a pénzügyi rendszerek stabilitásának védelmét, illetve az Európai Rendszerkockázati Testületnek a(z) …/2010/EK [ESRB] rendelete alapján, ha az információk kötelező feladatai teljesítéséhez szükségesek. A tagállamok lehetővé teszik az illetékes hatóságok számára, hogy a 130. cikk (1) bekezdésében említett vészhelyzetben az ilyen információt automatikusan továbbítsák.

Módosítás  261

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 13 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

63a cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. E cikk (1) bekezdésének egységes alkalmazása, valamint a felügyeleti eljárások konvergenciája érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e cikk (1) bekezdésében említett eszközöket szabályozó rendelkezésekkel kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardtervezeteket 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

6. E cikk (1) bekezdésének következetes harmonizációja és egységes alkalmazása, valamint a felügyeleti eljárások konvergenciája érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e cikk (1) bekezdésében említett eszközöket szabályozó rendelkezések meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság az 57. cikk első bekezdésének a) pontjában említett eszközök tekintetében iránymutatásokat is kibocsát.

 

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság nyomon követi az első albekezdésben említett technikai standardok alkalmazását.

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság nyomon követi az első albekezdésben említett technikai standardok alkalmazását.

 

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 2014. január 1-je előtt iránymutatásokat dolgoz ki az e cikk (1) bekezdésében és az 57. cikk a) pontjában említett eszközök tekintetében a felügyeleti eljárások konvergenciája érdekében, és nyomon követi ezek alkalmazását.

 

A Bizottság az első albekezdésben említett iránymutatásokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 8. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.”

Módosítás  262

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 14 pont

2006/48/EK irányelv

74 cikk – 2 bekezdés – második albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok 2012. december 31-től egységes jelentési formátumokat, gyakoriságot, nyelvet és határidőket vezetnek be e számítások hitelintézetek általi közlésére vonatkozóan. Az irányelv egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 2012. január 1-je előtt technikai standardokat dolgoz ki az egységes jelentési formátumok, gyakoriság, nyelv és határidők Közösségen belüli bevezetése céljából. A jelentési formátumoknak a hitelintézetek tevékenységeinek természetével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lennie.

 

Az illetékes hatóságok 2012. december 31-től egységes jelentési formátumokat és gyakoriságot, egységes informatikai nyelvet és egységes jelentési határidőket vezetnek be e számítások hitelintézetek általi közlésére vonatkozóan. A jelentésnek az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújthatónak kell lennie. Az irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 2012. január 1-je előtt technikai standardokat dolgoz ki az egységes jelentési formátumok és gyakoriság, egységes informatikai nyelv és egységes határidők Unión belüli bevezetése céljából. A jelentési formátumoknak a hitelintézetek tevékenységeinek természetével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lennie.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

A Bizottság az első albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

Módosítás  263

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 15 pont

2006/48/EK irányelv

81 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság az Európai Értékpapír-piaci felügyeleti Hatósággal konzultálva technikai standardokat dolgoz ki a hitelminősítések értékelési módszertanával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság az Európai Értékpapír-piaci felügyeleti Hatósággal konzultálva technikai standardokat javasol a hitelminősítések értékelési módszertana meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  264

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 16 pont

2006/48/EK irányelv

84 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E bekezdés egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki azon feltételek gyakorlati és eljárási alkalmazásának meghatározása céljából, amelyek mellett az illetékes hatóságok a hitelintézetek számára engedélyezik az IRB-módszer alkalmazását.

E bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki azon feltételek gyakorlati alkalmazásának meghatározása céljából, amelyek mellett az illetékes hatóságok a hitelintézetek számára engedélyezik az IRB-módszer alkalmazását.

Módosítás  265

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 17 pont

2006/48/EK irányelv

97 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság az Európai Értékpapír-piaci felügyeleti Hatósággal konzultálva technikai standardokat dolgoz ki a hitelminősítések értékelési módszertanával kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság az Európai Értékpapír-piaci felügyeleti Hatósággal konzultálva technikai standardokat javasol a hitelminősítések értékelési módszertana meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  266

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 18 pont

2006/48/EK irányelv

105 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki azon feltételek gyakorlati és eljárási alkalmazásának meghatározása céljából, amelyek mellett az illetékes hatóságok a hitelintézetek számára engedélyezik a fejlett értékelési módszerek alkalmazását.

E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki azon feltételek gyakorlati és eljárási alkalmazásának meghatározása céljából, amelyek mellett az illetékes hatóságok a hitelintézetek számára engedélyezik a fejlett értékelési módszerek alkalmazását.

Módosítás  267

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 19 pont

2006/48/EK irányelv

106 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E bekezdés egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a c) és d) pont szerinti mentességekkel kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

E bekezdés következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a c) és d) pont szerinti mentességek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság az említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

A Bizottság az említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

Módosítás  268

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 20 pont

2006/48/EK irányelv

110 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A tagállamok előírják, hogy a jelentést legalább évente kétszer kell benyújtani. Az illetékes hatóságok 2012. december 31-étől egységes jelentési formátumokat, gyakoriságokat, nyelvet és határidőket alkalmaznak. Az irányelv egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 2012. január 1-je előtt technikai standardokat dolgoz ki az egységes jelentési formátumok, gyakoriság, nyelv és határidők Közösségen belüli bevezetése céljából. A jelentési formátumoknak a hitelintézetek tevékenységeinek természetével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lennie.

2. A tagállamok előírják, hogy a jelentést legalább évente kétszer kell benyújtani. Az illetékes hatóságok 2012. december 31-étől egységes jelentési formátumokat és gyakoriságokat, egységes informatikai nyelvet és egységes határidőket alkalmaznak. A jelentésnek az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén benyújthatónak kell lennie. Az irányelv következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság 2012. január 1-je előtt technikai standardokat dolgoz ki az egységes jelentési formátumok és gyakoriság, egységes informatikai nyelv és egységes határidők Unión belüli bevezetése céljából. A jelentési formátumoknak a hitelintézetek tevékenységeinek természetével, nagyságrendjével és összetettségével arányosnak kell lennie.

Módosítás  269

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 20 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

111 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20a) A 111. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

A tagállamok a 150 millió eurónál alacsonyabb limitet is megállapíthatnak és erről tájékoztatják az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot és a Bizottságot.

Módosítás  270

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 20 b pont (új)

2006/48/EK irányelv

113 cikk – 3 bekezdés – utolsó albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20a) A 113. cikk (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

 

A tagállamok tájékoztatják az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot és a Bizottságot az s) pont szerint megadott mentesítésekről abból a célból, hogy az ne vezessen a verseny torzulásához.”

Módosítás  271

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 21 pont

2006/48/EK irányelv

122a cikk – 10 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e cikkel kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve az átvilágításra és a kockázatkezelésre vonatkozó kötelezettségek megszegése esetén hozandó intézkedéseket is. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a felügyeleti gyakorlat konvergenciája érdekében e cikkre tekintettel, beleértve az átvilágításra és a kockázatkezelésre vonatkozó kötelezettségek megszegése esetén hozandó intézkedéseket is. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  272

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 22 pont

2006/48/EK irányelv

124 cikk – 5 a bekezdés (új) – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e cikk alkalmazásával és a közös kockázatértékelési eljárással kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

6. E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e cikk alkalmazásával és a közös kockázatértékelési eljárással és módszertannal kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából. E standardoknak a kockázatok szerint különbözőeknek kell lenniük. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  273

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 22 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

126 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22a) A 126. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

4. Az illetékes hatóságok értesítik az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot és a Bizottságot a (3) bekezdés hatálya alá tartozó bármely megegyezésről.”

Módosítás  274

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 22 b pont (új)

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22b) A 129. cikk (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

c) a felügyeleti tevékenységek tervezése és összehangolása az érintett illetékes hatóságokkal és az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal, valamint, ha szükséges, a központi bankokkal és az Európai Rendszerkockázati Testülettel együttműködve a vészhelyzetekre való felkészülésben illetve vészhelyzetben, ideértve a hitelintézetekben vagy a pénzpiacokon bekövetkező káros fejleményeket is, ahol lehetséges a válságkezelés elősegítése érdekében a meglévő, definiált kommunikációs csatornák igénybe vételével.

Módosítás  275

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 22 c pont (új)

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22c) A 129. cikk (1) bekezdésébe az első albekezdés után a következő albekezdés kerül beillesztésre:

 

„Amennyiben bármelyik érintett illetékes hatóság az első albekezdés a), b) vagy c) pontjában említett ügyet a(z) …/2010/EK rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor a szóban forgó illetékes hatóság megvárja az Európai Bankfelügyeleti Hatóság határozatát, és határozatát az Európai Bankfelügyeleti Hatóság határozatának megfelelő módon hozza meg.”

Indokolás

. Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Módosítás  276

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 22 d pont (új)

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22d) A 129. cikk (1) bekezdésébe az 1a albekezdés után a következő albekezdés kerül beillesztésre:

 

„E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazásának biztosítása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat és iránymutatásokat dolgoz ki a 22., 123. és 124. cikk alkalmazásával kapcsolatos koordináció és együttműködés feltételeinek meghatározása céljából.”

Indokolás

Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki annak érdekében, hogy iránymutatással lássa el a felügyeleteket arra nézve, hogy a 22., 123. és 124. cikk hatálya alá tartozó területeken hogyan kell végezni az együttműködést és koordinációt. Ezek a standardok meg fogják könnyíteni az együttműködését és koordinációt a felügyeletek között.

Módosítás  277

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 23 pont – 2 albekezdés

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a hat hónapos időszak végén az illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti hatóságnak meg kell várnia az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján esetleg hozott határozatot, és annak megfelelően kell eljárnia. A hat hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon belül meghozza határozatát. A hat hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható a Hatóság elé.

Ha a hat hónapos időszak végén bármelyik érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti hatóság elhalasztja döntését és megvárja az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján esetleg hozott határozatot, hogy az ügyet az uniós jognak megfelelően rendezze, és végleges határozatát a Hatóság határozatának megfelelő módon hozza meg. A hat hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon belül meghozza határozatát. A hat hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható a Hatóság elé.

Módosítás  278

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 24 pont – b pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az illetékes hatóságok négy hónapon belül nem tudnak együttes határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó határozatot összevont alapon a konszolidáló felügyeleti hatóság hozza meg azt követően, hogy kellően figyelembe vette a megfelelő illetékes hatóságok által végrehajtott, a leányvállalatokra vonatkozó kockázatértékelést. „Ha a négy hónapos időszak végén az illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti hatóságnak meg kell várnia az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján esetleg hozott határozatot, és annak megfelelően kell eljárnia. A négy hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon belül meghozza határozatát. A négy hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható a Hatóság elé.

Amennyiben az illetékes hatóságok négy hónapon belül nem tudnak együttes határozatot hozni, úgy a 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó határozatot összevont alapon a konszolidáló felügyeleti hatóság hozza meg azt követően, hogy kellően figyelembe vette a megfelelő illetékes hatóságok által végrehajtott, a leányvállalatokra vonatkozó kockázatértékelést. Ha a négy hónapos időszak végén bármelyik érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor a konszolidáló felügyeleti hatóság elhalasztja döntését és megvárja az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján esetleg hozott határozatot, hogy az ügyet az uniós jognak megfelelően rendezze, és végleges határozatát a Hatóság határozatának megfelelő módon hozza meg. . A négy hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon belül meghozza határozatát. A négy hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható a Hatóság elé.

Módosítás  279

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 24 pont – c pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó határozatot egyéni vagy szubkonszolidált alapon az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és az EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat leányvállalatainak felügyeletéért felelős, megfelelő illetékes hatóságok hozzák meg, a konszolidáló felügyeleti hatóság által kifejtett álláspontok és fenntartások kellő figyelembevételét követően. „Ha a négy hónapos időszak vége előtt a konszolidáló felügyeleti hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor az illetékes hatóságoknak meg kell várniuk az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján esetleg hozott határozatot, és annak megfelelően kell eljárniuk. A négy hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon belül meghozza határozatát. A négy hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható a Hatóság elé.

A 123. és 124. cikk, valamint a 136. cikk (2) bekezdésének alkalmazására vonatkozó határozatot egyéni vagy szubkonszolidált alapon az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat és az EU-szintű pénzügyi holdingtársaság anyavállalat leányvállalatainak felügyeletéért felelős, megfelelő illetékes hatóságok hozzák meg, a konszolidáló felügyeleti hatóság által kifejtett álláspontok és fenntartások kellő figyelembevételét követően. Ha a négy hónapos időszak végén bármelyik érintett illetékes hatóság az ügyet a(z) …/…/EK rendelet [EBA] 11. cikkével összhangban, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elé utalja, akkor az illetékes hatóság elhalasztja döntését és megvárja az Európai Bankfelügyeleti Hatóság által az említett rendelet 11. cikkének (3) bekezdése alapján esetleg hozott határozatot, hogy az ügyet az uniós jog betartását biztosító módon rendezze, és végleges határozatát a Hatóság határozatának megfelelően hozza meg. A Hatóság elővigyázatosság elvének megfelelő határozata nem helyettesíti a konszolidáló felügyeleti hatóság külön prudenciális megítélését. A négy hónapos időszak az említett rendelet szerinti egyeztető eljárásnak minősül. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság egy hónapon belül meghozza határozatát. A négy hónapos időszak vége után vagy az együttes határozat meghozatala után az ügy már nem utalható a Hatóság elé.

Módosítás  280

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 24 pont – d pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 7 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot konzultációra kérték, valamennyi illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a kapott tanácsot, és indokolnia kell az attól való esetleges jelentős eltérést.

Ha az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot konzultációra kérték, valamennyi illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a kapott tanácsot, és indokolnia kell az attól való esetleges jelentős további prudenciális eltérést.

Módosítás  281

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 24 pont – e pont

2006/48/EK irányelv

129 cikk – 3 bekezdés – 10 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikk egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e bekezdésben említett együttes döntéshozatallal kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, a 123. és a 124. cikk, valamint a 132. cikk (2) bekezdésének alkalmazása tekintetében, az együttes döntéshozatal elősegítésére. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

E cikk következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki az e bekezdésben említett együttes döntéshozatallal kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, a 123. és a 124. cikk, valamint a 132. cikk (2) bekezdésének alkalmazása tekintetében, az együttes döntéshozatal elősegítésére. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

A Bizottság a tizedik albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

A Bizottság a tizedik albekezdésben említett technikai standardokat a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 7. cikkében megállapított eljárással összhangban, fogadhatja el.

Módosítás  282

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 25 pont – 1 albekezdés

2006/48/EK irányelv

130 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben olyan válsághelyzet áll elő, ideértve a pénzügyi piacokon zajló kedvezőtlen folyamatokat is, amely potenciálisan veszélyezteti a piac likviditását és a pénzügyi rendszer stabilitását egy olyan tagállamban, ahol egy csoport tagjait engedélyezték vagy ahol a 42a. cikk szerinti jelentős fióktelepek telepedtek le, a konszolidáló felügyeleti hatóság – az 1. fejezet 2. szakaszára is figyelemmel – haladéktalanul riasztja a 49. cikk negyedik albekezdésében és az 50. cikkben említett hatóságokat és az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot és közli velük a feladataik ellátásához szükséges információkat. Ezek a kötelezettségek a 25. és a 126. cikk szerinti összes illetékes hatóságra és a 129. cikk (1) bekezdésében megnevezett illetékes hatóságra vonatkoznak.

Amennyiben potenciális vagy tényleges válsághelyzet áll elő, ideértve a pénzügyi piacokon vagy a reálgazdaságban zajló potenciálisan kedvezőtlen folyamatokat is, amely potenciálisan veszélyezteti a piac likviditását és a pénzügyi rendszer stabilitását egy olyan tagállamban, ahol egy csoport tagjait engedélyezték vagy ahol a 42a. cikk szerinti jelentős fióktelepek telepedtek le, a konszolidáló felügyeleti hatóság – az 1. fejezet 2. szakaszára is figyelemmel – haladéktalanul riasztja az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot, az Európai Rendszerkockázati Testületet és a 49. cikk negyedik albekezdésében és az 50. cikkben említett egyéb hatóságokat, és közli velük a feladataik ellátásához szükséges információkat. Ezek a kötelezettségek a 125. és a 126. cikk szerinti összes illetékes hatóságra és a 129. cikk (1) bekezdésében megnevezett illetékes hatóságra vonatkoznak.

Módosítás  283

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 27 pont – a pont

2006/48/EK irányelv

131 a cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E cikknek és a 42a. cikk (3) bekezdésének egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a kollégiumok operatív működésével kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve a 42a. cikk (3) bekezdésével kapcsolatos működést is. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

E cikknek és a 42a. cikk (3) bekezdésének következetes harmonizációja és egységes alkalmazása érdekében az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat dolgoz ki a kollégiumok operatív működésével kapcsolatos alkalmazási feltételek meghatározása céljából, beleértve a 42a. cikk (3) bekezdésével kapcsolatos működést is. A Hatóság az említett technikai standardokat 2014. január 1-jéig benyújtja a Bizottsághoz.

Módosítás  284

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 27 pont – b pont – bevezető mondat

2006/48/EK irányelv

131 a cikk – 2 bekezdés – hetedik albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) A hetedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

b) A hatodik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

Módosítás  285

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály

9 cikk – 27 a pont (új)

2006/48/EK irányelv

132 cikk – 1 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

 </