VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft

18.5.2010 - (COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD)) - ***I

Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Antolín Sánchez Presedo


Procedure : 2009/0161(COD)
Stadium plenaire behandeling

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2009/65/EG wat de bevoegdheden van de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Europese Autoriteit voor effecten en markten betreft

(COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2009)0576),

–   gelet op artikel 251, lid 2, en artikel 44, artikel 47, lid 2 en de artikelen 55 en 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0251/2009),

–   gezien de mededeling van de Commissie, getiteld “Gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon voor de lopende interinstitutionele besluitvormingsprocedures” (COM(2009)0665),

–   gelet op artikel 294, lid 3, en artikel 50, artikel 53, lid 1 en de artikelen 62 en 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

–   gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A7‑0163/2010),

1.  neemt zijn hierbij opgenomen standpunt in eerste lezing aan;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter zijn standpunt te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft grote tekortkomingen in het financiële toezicht aan het licht gebracht, zowel wat het toezicht op individuele instellingen als wat het toezicht op het financiële stelsel als geheel betreft. De nationale toezichtmodellen zijn niet meer berekend op de geïntegreerde en onderling verweven Europese financiële markten, waarop vele financiële ondernemingen grensoverschrijdend actief zijn en financiële diensten aanbieden aan ondernemingen en consumenten. De crisis heeft tekortkomingen op het gebied van samenwerking, coördinatie, consistente toepassing van het communautaire recht en vertrouwen tussen nationale toezichthouders aan het licht gebracht.

(1) De financiële crisis in 2007/2008 heeft grote tekortkomingen in het financiële toezicht aan het licht gebracht, zowel wat het toezicht op individuele instellingen als wat het toezicht op het financiële stelsel als geheel betreft. De op nationaal niveau georganiseerde toezichtmodellen zijn niet meer berekend op de geïntegreerde en onderling verweven Europese financiële markten, waarop vele financiële ondernemingen grensoverschrijdend actief zijn. De crisis heeft tekortkomingen op het gebied van samenwerking, coördinatie, consistente toepassing van het recht van de Unie en vertrouwen tussen nationale toezichthouders aan het licht gebracht.

Amendement  2

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Reeds geruime tijd voor de financiële crisis heeft het Europees Parlement er met regelmaat toe opgeroepen om nog beter te zorgen voor een echt gelijk speelveld voor alle actoren op EU-niveau. Tegelijkertijd heeft het niet nagelaten te wijzen op belangrijke omissies in het toezicht van de Unie op de steeds sterker geïntegreerde financiële markten (in zijn resoluties van 13 april 2000 over de mededeling van de Commissie Tenuitvoerlegging van het kader voor financiële markten: een actieplan1, van 25 november 2002 over de regels inzake bedrijfseconomisch toezicht in de Europese Unie2, van 11 juli 2007 over het beleid op het gebied van financiële diensten (2005-2010) Witboek3, van 23 september 2008 met aanbevelingen aan de Commissie inzake hedgefondsen en private equity4, van 9 oktober 2008 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende de Lamfalussy follow-up: de toekomstige toezichtstructuur5, van 22 april 2009 over het gewijzigde voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II)6 en van 23 april 2009 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over ratingbureaus7).

________________________________

1 PB C 40 van 7.2.2001, blz. 453.

2 PB C 25 E van, 29.1.2004, blz. 394.

3 PB C 175 E van 10.7.2008, blz. xx.

4 PB C 8 E van 14.1.2010, blz. 26.

5 PB C 9 E van 15.1.2010, blz. 48.

6 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0251.

7 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0279.

Amendement  3

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 19 juni 2009 aanbevolen om een Europees Systeem van Financiële Toezichthouders, bestaande uit drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten, in te stellen. Het systeem moet gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit en consistentie van het nationale toezicht, het versterken van de controle op grensoverschrijdende groepen en het opstellen van één Europees wetboek dat op alle financiële instellingen op de interne markt van toepassing is. De Raad benadrukte dat de Europese toezichthoudende autoriteiten ook toezichtbevoegdheden voor ratingbureaus moeten krijgen en verzocht de Commissie concrete voorstellen voor te bereiden over hoe het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders een sterke rol kan spelen in crisissituaties.

(4) De Europese Raad heeft in zijn conclusies van 19 juni 2009 aanbevolen om een Europees Systeem van Financiële Toezichthouders, bestaande uit drie nieuwe Europese toezichthoudende autoriteiten, in te stellen. Het systeem moet gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit en consistentie van het nationale toezicht, het versterken van de controle op grensoverschrijdende groepen, het opstellen van één Europees wetboek dat op alle financiële instellingen op de interne markt van toepassing is, en het waarborgen van een adequate harmonisatie van de criteria en methoden die door de bevoegde autoriteiten worden gehanteerd om het risico van kredietinstellingen te beoordelen. De Raad benadrukte dat de Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) ook toezichtbevoegdheden voor ratingbureaus moeten krijgen en verzocht de Commissie concrete voorstellen voor te bereiden over hoe het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders (ESFT) een sterke rol kan spelen in crisissituaties.

Motivering

Om een eenvormige toepassing van de regels in de EU te kunnen waarborgen moeten technische normen worden vastgesteld op gebieden van de wetgeving waar uniforme voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Gemeenschapsbesluiten nodig zijn, zonder dat daar beleidskeuzen aan te pas komen.

Amendement  4

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Opdat het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders effectief zou kunnen werken, zijn wijzigingen van de communautaire wetgeving op de werkterreinen van de drie Autoriteiten noodzakelijk. Deze wijzigingen betreffen de definitie van de reikwijdte van bepaalde bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteiten en de integratie van bepaalde bevoegdheden in bestaande processen die in de desbetreffende communautaire wetgeving zijn vastgelegd, alsook wijzigingen om te zorgen voor een vlotte en efficiënte werking ervan in de context van het Europese Systeem van Financiële Toezichthouders.

(6) Opdat het ESFT effectief zou kunnen werken, zijn wijzigingen van de wetgeving van de Unie op de werkterreinen van de drie Autoriteiten noodzakelijk. Deze wijzigingen betreffen de definitie van de reikwijdte van bepaalde bevoegdheden van de ETA’s en de integratie van bepaalde bevoegdheden die in de wetgeving van de Unie zijn vastgelegd, alsook wijzigingen om te zorgen voor een vlotte en efficiënte werking ervan in de context van het ESFT.

Amendement  5

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) De oprichting van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) moet vergezeld gaan van de opstelling van één enkele reeks geharmoniseerde regels om de eenvormige toepassing te garanderen en zo bij te dragen tot een efficiëntere werking van de interne markt. De verordeningen tot oprichting van het ESFT bepalen dat de Europese toezichthoudende autoriteiten voorstellen voor technische normen kunnen ontwikkelen voor de gebieden die specifiek in de relevante wetgeving worden vastgelegd, die vervolgens aan de Commissie ter vaststelling door middel van verordeningen of beschikkingen/besluiten moeten worden voorgelegd. De relevante wetgeving moet de gebieden bepalen waarop de Europese toezichthoudende autoriteiten bevoegd zijn om voorstellen voor technische normen op te stellen.

(7) De oprichting van de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (ETA’s) moet onder meer vergezeld gaan van de opstelling van één enkel wetboek om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing te garanderen en zo bij te dragen tot een efficiëntere werking van de interne markt.

Amendement  6

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) De verordeningen tot oprichting van het ESFT bepalen dat de ESA’s voor de gebieden die specifiek in de relevante wetgeving worden vastgelegd, voorstellen voor technische normen kunnen ontwikkelen die vervolgens moeten worden voorgelegd aan de Commissie ter vaststelling door middel van gedelegeerde handelingen of uitvoeringshandelingen overeenkomstig de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement  7

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter) De relevante wetgeving moet bepalen op welke gebieden de ETA’s bevoegd zijn om voorstellen voor technische normen op te stellen en volgens welke procedure deze normen worden vastgesteld. In het geval van gedelegeerde handelingen moeten in de relevante wetgeving de in artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde elementen, voorwaarden en specificaties worden vastgesteld, terwijl overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in het geval van uitvoeringshandelingen de regels en algemene beginselen voor de wijze waarop controle wordt uitgeoefend vooraf moeten worden vastgelegd.

Amendement  8

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Bij de identificatie van gebieden voor technische normen moet een geschikt evenwicht worden nagestreefd tussen de opstelling van één enkele reeks geharmoniseerde regels, zonder de regelgeving onnodig ingewikkeld te maken. Er moet geopteerd worden voor gebieden waar consistente technische regels beduidend zullen bijdragen tot financiële stabiliteit, bescherming van de depositohouders, verzekeringnemers en beleggers, marktefficiëntie en -integriteit, en de verstoring van de mededinging en de risico's van regelgevingsarbitrage zullen elimineren.

(8) Bij de identificatie van gebieden voor technische normen moet een geschikt evenwicht worden nagestreefd tussen de opstelling van één enkele reeks geharmoniseerde regels, zonder de regelgeving en de handhaving onnodig ingewikkeld te maken. Er moet geopteerd worden voor gebieden waar consistente technische regels beduidend en doeltreffend zullen bijdragen tot het verwezenlijken van de doelstellingen van de relevante wetgeving, waarbij gewaarborgd wordt dat beleidsbeslissingen door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie genomen worden overeenkomstig hun gebruikelijke procedures.

Amendement  9

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) De gebieden waarvoor technische normen worden opgesteld, moeten echt technisch van aard zijn, en voor de ontwikkeling ervan moet de expertise van toezichtdeskundigen vereist zijn. In de technische normen moeten de voorwaarden worden bepaald voor de toepassing van de regels die in de door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurde basisinstrumenten zijn vervat en, in voorkomend geval, in de uitvoeringsmaatregelen van de Commissie, zonder niet-essentiële elementen van die besluiten te wijzigen, onder meer door bepaalde van die elementen te schrappen of door het besluit aan te vullen met nieuwe niet-essentiële elementen. De technische normen mogen daarom geen beleidskeuzen inhouden. Ingeval de technische normen ontworpen zijn om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor een uitvoeringsmaatregel van de Commissie, mogen zij slechts worden ontwikkeld nadat de uitvoeringsmaatregel van de Commissie is vastgesteld. In bepaalde gevallen waar de Commissie momenteel bevoegd is om uitvoeringsmaatregelen vast te stellen volgens comitéprocedures overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden, en de inhoud van die uitvoeringsmaatregelen beperkt is tot het vaststellen van de toepassingsvoorwaarden voor de in de basisinstrumenten vervatte regels, die niet verder dienen te worden aangevuld, is het met het oog op de consistentie aangewezen er de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. …/… [EBA], Verordening (EG) nr. …/… [EAEM] en Verordening (EG) nr. …/… [EAVB] bedoelde procedure voor de vaststelling van technische normen in op te nemen.

(9) De gebieden waarvoor technische normen worden opgesteld, moeten echt technisch van aard zijn, en voor de ontwikkeling ervan moet de expertise van toezichtdeskundigen vereist zijn. De technische normen, vastgesteld in de vorm van gedelegeerde handelingen (niveau 2-maatregelen), dienen ertoe de voorwaarden voor een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van de regels die in de door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurde basisinstrumenten zijn vervat, verder te ontwikkelen, te specificeren en te bepalen, doordat zij bepaalde niet-essentiële onderdelen van de wetgevingshandeling aanvullen of wijzigen. Aan de andere kant mogen technische normen die in de vorm van uitvoeringsmaatregelen zijn vastgesteld, niet strekken tot wijziging van enig onderdeel van wettelijk bindende handelingen van de Unie. De technische normen mogen daarom geen beleidskeuzen inhouden.

Amendement  10

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) In het geval van gedelegeerde handelingen is het met het oog op de consistentie aangewezen er de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. …/…/2010 [EBA], Verordening (EG) nr. …/… [EAEM] en Verordening (EG) nr. …/…/2010 [EAVB] bedoelde procedure voor de vaststelling van technische normen in op te nemen. Ingeval de technische normen ontworpen zijn om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor een maatregel van niveau 2, mogen zij slechts worden ontwikkeld nadat de maatregel van niveau 2 is vastgesteld.

Amendement  11

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 ter) Overeenkomstig het voorzorgsbeginsel inzake toezicht mogen bindende technische normen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten niet beletten het verstrekken van aanvullende informatie verplicht te stellen of aanvullende en strengere vereisten op te leggen dan die welke zijn vastgesteld in de relevante wetgevingshandelingen die zij verder ontwikkelen, wanneer deze handelingen in een overeenkomstige discretionaire bevoegdheid voor de met het prudentieel toezicht belaste autoriteiten voorzien.

Amendement  12

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De verordeningen tot oprichting van het ESFT voorzien in een mechanisme om geschillen tussen nationale bevoegde autoriteiten te regelen. Daar waar een bevoegde autoriteit in procedureel of inhoudelijk opzicht van mening verschilt over door een andere bevoegde autoriteit genomen/niet genomen maatregelen op gebieden waar de desbetreffende wetgeving samenwerking, coördinatie of gezamenlijke besluitvorming door nationale bevoegde autoriteiten van meer dan een lidstaat vereist, kunnen de Europese toezichthoudende autoriteiten op verzoek van een of meer betrokken bevoegde autoriteiten, de autoriteiten bijstaan bij het bereiken van overeenstemming binnen de tijdslimiet die bepaald is door de Europese toezichthoudende autoriteit, die daarbij rekening houdt met eventuele relevante tijdslimieten in de desbetreffende wetgeving en met de dringendheid en complexiteit van het geschil. Indien een dergelijk geschil voortduurt, kunnen de Europese toezichthoudende autoriteiten de kwestie regelen.

(11) De verordeningen tot oprichting van het ESFT voorzien in een mechanisme om geschillen tussen nationale bevoegde autoriteiten te regelen. Daar waar een bevoegde autoriteit in procedureel of inhoudelijk opzicht van mening verschilt over door een andere bevoegde autoriteit genomen/niet genomen maatregelen op in de EU-wetgeving overeenkomstig Verordening …/… [EBA], Verordening …/… [EAEM] en Verordening …/… [EAVB] bepaalde gebieden waar de desbetreffende wetgeving samenwerking, coördinatie of gezamenlijke besluitvorming door nationale bevoegde autoriteiten van meer dan een lidstaat vereist, kunnen de ETA’s op verzoek van een of meer betrokken bevoegde autoriteiten, de autoriteiten bijstaan bij het bereiken van overeenstemming binnen de tijdslimiet die bepaald is door de ETA, die daarbij rekening houdt met eventuele relevante tijdslimieten in de desbetreffende wetgeving en met de dringendheid en complexiteit van het geschil. Indien een dergelijk geschil voortduurt, kunnen de ETA’s de kwestie regelen.

Amendement  13

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Over het algemeen vereist de bepaling die voorziet in de in de verordeningen tot oprichting van het ESFT verstrekte mogelijkheid om geschillen te regelen, geen belangrijke wijzigingen van de desbetreffende wetgeving. Op gebieden waar in de desbetreffende wetgeving reeds één of andere vorm van niet-bindende bemiddeling bestaat of waar er tijdslimieten zijn vastgesteld voor gezamenlijke besluiten die door één of meer bevoegde nationale autoriteiten moeten worden genomen, zijn er echter wel wijzigingen nodig, niet alleen om ervoor te zorgen dat de procedure voor het nemen van een gemeenschappelijk besluit duidelijk is en zo min mogelijk verstoord wordt, maar ook om te garanderen dat, waar nodig, de Europese toezichthoudende autoriteiten geschillen kunnen regelen.

(12) Over het algemeen vereist artikel 11, lid 1, van Verordening (EG) nr. …/…/2010 [EBA], Verordening (EG) nr. …/… [EAEM] en Verordening (EG) nr. …/…/2010 [EAVB], dat voorziet in de in de verordeningen tot oprichting van het ESFT verstrekte mogelijkheid om geschillen te regelen, geen belangrijke wijzigingen van de desbetreffende wetgeving. Op gebieden waar in de desbetreffende wetgeving reeds één of andere vorm van niet-bindende bemiddeling bestaat of waar er tijdslimieten zijn vastgesteld voor gezamenlijke besluiten die door één of meer bevoegde nationale autoriteiten moeten worden genomen, zijn er echter wel wijzigingen nodig, niet alleen om ervoor te zorgen dat de procedure voor het nemen van een gemeenschappelijk besluit duidelijk is en zo min mogelijk verstoord wordt, maar ook om te garanderen dat, waar nodig, de ETA’s geschillen kunnen regelen. De bindende procedure voor de regeling van geschillen is erop gericht oplossingen te vinden in situaties waarin de bevoegde toezichthouders het niet eens kunnen worden over procedurele of inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot de naleving van de wetgeving van de Unie.

Amendement  14

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis) Deze richtlijn dient derhalve situaties aan te wijzen waarin eventueel procedurele of materiële vraagstukken met betrekking tot de naleving van het recht van de Unie moeten worden opgelost en de toezichthouders mogelijk niet in staat zijn om zelf tot een oplossing te komen. In een dergelijke situatie moet elk van de betrokken toezichthouders het vraagstuk kunnen voorleggen aan de bevoegde ETA. Deze ETA dient op te treden volgens de in deze richtlijn omschreven procedure. Ten einde de zaak te schikken en de naleving van het recht van de Unie te waarborgen moet de ETA, met bindende werking voor de betrokken bevoegde autoriteiten, deze kunnen verzoeken bepaalde maatregelen te nemen of het treffen van bepaalde maatregelen na te laten.

 

Ingeval de relevante wetgeving van de Unie de lidstaten discretionaire bevoegdheden verleent, mogen de door de Europese Toezichthoudende Autoriteit genomen besluiten geen beletsel vormen voor de uitoefening van discretionaire bevoegdheden door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig het recht van de Unie.

Motivering

Om overeenstemming met de jurisprudentie van het EHvJ te waarborgen (C-9/56 en 10/56, Meroni tegen Hoge Autoriteit, [1958] - Jurispr. 133 en 157) mogen door Europese toezichthoudende autoriteiten genomen besluiten niet in de plaats komen van de legitieme oordeelskracht van nationale toezichthouders. Volgens het arrest-Meroni mag een instelling geen bevoegdheden delegeren die zij zelf niet bezit.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen voorziet in bemiddeling of gezamenlijke besluiten voor het bepalen van belangrijke bijkantoren met het oog op het lidmaatschap van het college van toezichthouders, modelvalidatie en groepsrisicobeoordeling. Op elk van deze gebieden dient via een wijziging duidelijk te worden aangegeven dat in het geval van een geschil tijdens de gespecificeerde termijn, de Europese Bankautoriteit het geschil mag oplossen aan de hand van de in Verordening …/… [EBA] uiteengezette procedure. Deze benadering maakt duidelijk dat geschillen kunnen worden opgelost en dat de samenwerking versterkt kan worden voordat een definitief besluit wordt genomen of meegedeeld aan een instelling.

(13) Richtlijn 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen voorziet in bemiddeling of gezamenlijke besluiten voor het bepalen van belangrijke bijkantoren met het oog op het lidmaatschap van het college van toezichthouders, modelvalidatie en groepsrisicobeoordeling. Op elk van deze gebieden dient via een wijziging duidelijk te worden aangegeven dat in het geval van een geschil tijdens de gespecificeerde termijn, de Europese Bankautoriteit het geschil mag oplossen aan de hand van de in Verordening (EG) nr…/… /2010 [EBA] uiteengezette procedure. Deze benadering maakt duidelijk dat, hoewel de Europese Bankautoriteit de discretionaire oordelen van de bevoegde autoriteiten niet kan vervangen, geschillen kunnen worden opgelost en dat de samenwerking versterkt kan worden voordat een definitief besluit wordt genomen of meegedeeld aan een instelling.

Motivering

Om te zorgen voor overeenstemming met de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, mogen de ETA's, ingeval van meningsverschillen tussen nationale financiële toezichthouders, helpen overeenstemming te bereiken, zonder dat ze de bevoegdheid hebben om de discretionaire oordelen van de nationale toezichthouders te vervangen.

Amendement  16

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) De aanpassing van comitéprocedures aan het Verdrag betereffende de werking van de Europese Unie en met name artikel 290 en artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) dient stapsgewijs te geschieden. Deze richtlijn dient de desbetreffende bepalingen van de gewijzigde richtlijnen zoals bedoeld in overweging 20 uitsluitend aan de artikelen 290 en 291 VWEU aan te passen voorzover het om de nieuwe ETA's gaat en alleen voorzover zij betrekking hebben op technische normen. Deze aanpassing dient, evenals verdere aanpassingen van andere bepalingen in verband met de comitéprocedure in de gewijzigde richtlijnen, niet beperkt te blijven tot de maatregelen die tot dusver onder de regelgevingsprocedure met toetsing vielen, maar moet zich uitstrekken tot alle maatregelen van algemene strekking, ongeacht de besluitvormingsprocedure of comitéprocedure die ervoor gold voordat het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie in werking trad; Ter waarborging van de consistentie moet een verdere aanpassing aan de artikelen 290 en 291 van andere comitéprocedures in de gewijzigde richtlijnen zoals bedoeld in overweging 20 overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn geschieden.

Amendement  17

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(15 bis) Vertrouwelijke informatie die wordt doorgezonden aan of uitgewisseld tussen de bevoegde autoriteiten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het Europees Comité voor systeemrisico's valt onder de geheimhoudingsplicht waartoe eenieder gehouden is die werkzaam is of is geweest bij de bevoegde autoriteiten die de informatie ontvangen.

Amendement  18

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 18

Text proposed by the Commission

Amendment

(18) Binnen de gebieden waar de Autoriteiten verplicht zijn voorstellen voor technische normen te ontwikkelen, dienen die voorstellen voor technische normen binnen drie jaar na de oprichting van de Autoriteiten aan de Commissie te worden voorgelegd.

(18) Binnen de gebieden waar de ETA’s verplicht zijn voorstellen voor technische normen te ontwikkelen, dienen die voorstellen voor technische normen binnen drie jaar na de oprichting van de ETA’s aan de Commissie te worden voorgelegd tenzij in de desbetreffende wetgeving een andere termijn is vastgesteld.

Amendement  19

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Daar de doelstellingen van onderhavige richtlijn, namelijk het verbeteren van de werking van de interne markt door een hoog, effectief en consistent niveau van prudentiële regelgeving en toezicht te verzekeren, het beschermen van depositohouders, beleggers en begunstigden en aldus van ondernemingen en consumenten, het beschermen van de integriteit, efficiëntie en ordelijke werking van de financiële markten, het handhaven van de stabiliteit van het financieel systeem en het versterken van de internationale coördinatie tussen toezichthouders, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang en de gevolgen van het optreden, beter door de Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in datzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken.

(19) Daar de doelstellingen van onderhavige richtlijn, namelijk het verbeteren van de werking van de interne markt door een hoog, effectief en consistent niveau van prudentiële regelgeving en toezicht te verzekeren, het beschermen van depositohouders, beleggers en begunstigden en aldus van ondernemingen en consumenten, het beschermen van de integriteit, efficiëntie en ordelijke werking van de financiële markten, het handhaven van de stabiliteit en duurzaamheid van het financieel systeem, de bescherming van de reële economie, de vrijwaring van de openbare financiën en het versterken van de internationale coördinatie tussen toezichthouders, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang en de gevolgen van het optreden, beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in datzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om die doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement  15

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 1

Richtlijn 1998/26/EG

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. De in lid 2 bedoelde lidstaat stelt de overige lidstaten en de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten onmiddellijk in kennis en verstrekt deze laatste alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taken."

"3. De in lid 2 bedoelde lidstaat stelt de Europese Centrale Bank, de overige lidstaten en de bij Verordening (EG) nr.…/…/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten onmiddellijk in kennis en verstrekt deze laatste alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taken."

Amendement  21

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 1998/26/EG

Artikel 10 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) Na artikel 10 wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 10 bis

 

"Wanneer dat nodig is voor de toepassing van deze richtlijn werken de bevoegde autoriteiten met de Europese Autoriteit voor effecten en markten samen."

Amendement  22

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 1 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 1998/26/EG

Artikel 10 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter) Na artikel 10 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 10 ter

 

De bevoegde autoriteiten verstrekken de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de andere bevoegde autoriteiten onverwijld alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om hun taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te kunnen vervullen."

Amendement  23

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 2 – punt 17 – letter a bis) (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1). In punt 17 van artikel 2 wordt de volgende letter ingevoegd:

 

"a bis) het Gemengd Comité van Europese toezichthoudende autoriteiten (GCETA);"

Amendement  24

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 – letter (b)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. Het Gemengd Comité maakt de lijst van geïdentificeerde financiële conglomeraten bekend en houdt deze actueel."

"3. Het GCETA maakt de lijst van geïdentificeerde financiële conglomeraten bekend op zijn website en houdt deze actueel. Op de website van elk van de Europese toezichthoudende autoriteiten wordt deze informatie via een hyperlink beschikbaar gemaakt."

Amendement  25

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 9 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) In artikel 9, lid 2, wordt de volgende letter ingevoegd:

 

"c bis) de ontwikkeling van een gedetailleerde, geregeld bij te stellen en ten minste jaarlijks te herziene afwikkelingsregeling die voorziet in een mechanisme voor vroegtijdige interventie, snelle corrigerende maatregelen en een rampenplan voor het geval van faillissementen."

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Afdeling 3 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) De titel van afdeling 3 wordt vervangen door:

 

"MAATREGELEN TER VERGEMAKKELIJKING VAN HET AANVULLEND EN HET EUROPEES TOEZICHT"

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 quater (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel -10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater) Vóór artikel 10 wordt in hoofdstuk 3 het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel -10

 

1. Financiële conglomeraten zijn onderworpen aan aanvullend en Europees toezicht door het GCETA en door de nationale bevoegde autoriteiten.

 

2. Het GCETA is belast met het Europees toezicht op financiële conglomeraten teneinde de sector- en grensoverschrijdende naleving van de Europese wetgeving te waarborgen.

 

Het GCETA handelt via een door de nationale bevoegde autoriteiten voor aanvullend toezicht benoemde coördinator, die tevens optreedt namens het GCETA.

 

3. De coördinatoren van financiële conglomeraten in de EU zijn onderworpen aan de algemene en grensoverschrijdende coördinatie door het GCETA."

Amendement  28

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 quinquies(nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 10 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quinquies) Artikel 10, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. Teneinde een adequaat aanvullend toezicht op de gereglementeerde entiteiten in een financieel conglomeraat te verzekeren, wordt uit de kring van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, met inbegrip van die van de lidstaat waar de gemengde financiële holding haar hoofdkantoor heeft, één enkele coördinator aangewezen die verantwoordelijk is voor coördinatie en uitoefening van het aanvullende toezicht. De benoeming van de coördinator wordt bekendgemaakt op de website van het GCETA."

Amendement  29

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 sexies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 sexies) In artikel 11, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De coördinator en de andere relevante bevoegde autoriteiten en, indien nodig, andere betrokken bevoegde autoriteiten treffen de nodige coördinatieregelingen om het aanvullende toezicht te vergemakkelijken en van een brede juridische basis te voorzien. Bij de coördinatieregelingen kan de coördinator met extra taken worden belast, en kunnen de procedures worden gespecificeerd voor de besluitvorming tussen de relevante bevoegde autoriteiten als bedoeld in de artikelen 3 en 4, artikel 5, lid 4, artikel 6, artikel 12, lid 2, artikel 16 en artikel 18, alsmede voor de samenwerking met andere bevoegde autoriteiten. Het GCETA ontwikkelt richtsnoeren voor de coördinatieregelingen."

Amendement  30

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 septies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 septies) In artikel 12, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

 

"1. De voor het toezicht op gereglementeerde entiteiten in een financieel conglomeraat verantwoordelijke bevoegde autoriteiten, [...] de als coördinator voor dat financiële conglomeraat en het GCETA aangewezen bevoegde autoriteit werken nauw met elkaar samen. Onverminderd hun respectieve verantwoordelijkheden als omschreven in de sectorale voorschriften, verstrekken deze autoriteiten, ongeacht of zij in dezelfde lidstaat gevestigd zijn, elkaar alle informatie die essentieel of relevant is voor de uitoefening van de toezichthoudende taken door de andere autoriteiten krachtens de toepasselijke sectorale voorschriften en deze richtlijn. In dit verband delen de bevoegde autoriteiten, [...] de coördinator en het GCETA desgevraagd alle relevante informatie mede en verstrekken zij uit eigen beweging alle essentiële informatie."

Amendement  31

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 octies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 12 – lid 1 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 octies) In artikel 12, lid 1, wordt de derde alinea vervangen door:

 

"De bevoegde autoriteiten kunnen tevens, overeenkomstig het bepaalde in de sectorale voorschriften, met betrekking tot de gereglementeerde entiteiten in een financieel conglomeraat informatie uitwisselen met de volgende autoriteiten, indien zulks voor de uitoefening van hun respectieve taken nodig is: centrale banken, het Europees Stelsel van centrale banken, [...] de Europese Centrale Bank en het Europees Comité voor systeemrisico's."

Amendement  32

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 nonies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 12 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 nonies) Na artikel 12 wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 12 bis

 

Wanneer dat nodig is voor de toepassing van deze richtlijn werken de bevoegde autoriteiten met het GCETA samen."

Amendement  33

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 decies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 12 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 decies) Na artikel 12 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 12 ter

 

De bevoegde autoriteiten verstrekken het GCEA en de andere bevoegde autoriteiten onverwijld alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om hun taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te kunnen vervullen."

Amendement  34

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 undiecies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 14 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 undecies) Artikel 14, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De lidstaten zorgen ervoor dat in hun rechtsgebied geen juridische belemmeringen de onder het toepassingsgebied van het aanvullende toezicht vallende natuurlijke personen en rechtspersonen, ongeacht of dat al dan niet gereglementeerde entiteiten zijn, verhinderen om onderling en met het GCEA alle informatie uit te wisselen die voor dat aanvullende toezicht relevant is."

Amendement  35

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 duodecies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 16 –lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 duodecies) De tweede alinea van artikel 16, lid 2, wordt vervangen door:

 

"Onverminderd artikel 17, lid 2, kunnen het GCEA en de lidstaten bepalen welke maatregelen de bevoegde autoriteiten met betrekking tot gemengde financiële holdings kunnen nemen."

Amendement  36

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 1 terdecies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 16 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 terdecies) De derde alinea van artikel 16 wordt vervangen door:

 

"Waar nodig coördineren de betrokken bevoegde autoriteiten en het GCEA hun toezichtsmaatregelen."

Amendement  37

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 2

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 18 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1. Onverminderd de sectorale voorschriften verifiëren de bevoegde autoriteiten in het in artikel 5, lid 3, bedoelde geval of de gereglementeerde entiteiten waarvan de moederonderneming haar hoofdbestuur buiten de Gemeenschap heeft, onderworpen zijn aan door een bevoegde autoriteit van een derde land uitgeoefend toezicht dat gelijkwaardig is met het toezicht uit hoofde van de bepalingen van deze richtlijn betreffende het aanvullende toezicht op gereglementeerde entiteiten als bedoeld in artikel 5, lid 2. De verificatie geschiedt door de bevoegde autoriteit die de coördinator zou zijn indien de in artikel 10, lid 2, bepaalde criteria van toepassing waren op verzoek van de moederonderneming of van een van de gereglementeerde entiteiten die in de Gemeenschap een vergunning hebben verkregen, dan wel op haar eigen initiatief. Die bevoegde autoriteit raadpleegt de andere relevante bevoegde autoriteiten en neemt ook de eventuele toepasselijke richtsnoeren in aanmerking die overeenkomstig artikel 21 bis, lid 2, zijn opgesteld door het Gemengd Comité. De bevoegde autoriteit raadpleegt daartoe het Gemengd Comité voordat zij haar besluit neemt."

"1. Onverminderd de sectorale voorschriften verifiëren de bevoegde autoriteiten in het in artikel 5, lid 3, bedoelde geval of de gereglementeerde entiteiten waarvan de moederonderneming haar hoofdbestuur buiten de Unie heeft, onderworpen zijn aan door een bevoegde autoriteit van een derde land uitgeoefend toezicht dat gelijkwaardig is met het toezicht uit hoofde van de bepalingen van deze richtlijn betreffende het aanvullende toezicht op gereglementeerde entiteiten als bedoeld in artikel 5, lid 2. De verificatie geschiedt door de bevoegde autoriteit die de coördinator zou zijn indien de in artikel 10, lid 2, bepaalde criteria van toepassing waren op verzoek van de moederonderneming of van een van de gereglementeerde entiteiten die in de Unie een vergunning hebben verkregen, dan wel op haar eigen initiatief. Die bevoegde autoriteit raadpleegt de andere relevante bevoegde autoriteiten en geeft gevolg aan de eventuele toepasselijke richtsnoeren die overeenkomstig artikel 21 bis, lid 2, zijn opgesteld door het GCEA. De bevoegde autoriteit raadpleegt daartoe het GCEA voordat zij haar besluit neemt."

Amendement  38

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) In artikel 18 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 bis. Wanneer een bevoegde autoriteit afwijkend van het oordeel van een andere bevoegde autoriteit besluit dat een derde land gelijkwaardig toezicht uitoefent, kan het GCEA het besluit intrekken indien het besluit van de verantwoordelijke bevoegde autoriteit op onjuiste veronderstellingen berust of indien het niveau van het toezicht in het derde land is gedaald nadat het besluit is genomen."

Amendement  39

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 19 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter) Artikel 19, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Onverminderd artikel 218, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, onderzoekt de Commissie met het GCEA, het Europees Comité voor het bankwezen, het Europees Comité voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en het Comité voor financiële conglomeraten het resultaat van de in lid 1 bedoelde onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende situatie."

Amendement  40

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3

Richtlijn 2002/87/EG

Hoofdstuk III – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"VERLEENDE BEVOEGDHEDEN EN COMITÉPROCEDURES"

"GEDELEGEERDE BEVOEGDHEDEN"

Amendement  41

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 20 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) In artikel 20 wordt de eerste alinea van lid 1 vervangen door:

 

"1. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen de [...] aanpassingen vast die op de volgende gebieden in deze richtlijn dienen te worden aangebracht:

 

(a) preciseren van de in artikel 2 vervatte definities om bij de toepassing van deze richtlijn rekening te houden met de ontwikkelingen op de financiële markten;

 

(b) preciseren van de in artikel 2 vervatte definities teneinde een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn binnen de Unie te waarborgen;

 

(c) aanpassen van de terminologie en van de verwoording van de definities van de richtlijn aan latere besluiten van de Unie inzake gereglementeerde entiteiten en aanverwante onderwerpen;

 

(d) preciseren van de in bijlage I beschreven berekeningsmethoden om rekening te houden met de ontwikkelingen op de financiële markten en inzake prudentiële technieken;

 

(e) coördineren van de overeenkomstig de artikelen 7 en 8 en bijlage II vastgestelde bepalingen om een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing in de Unie te bevorderen.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door het GCEA."

Amendement  42

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 20 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) Aan artikel 20, lid 1, wordt de volgende zin toegevoegd:

Schrappen

"Die maatregelen omvatten niet de vaststelling van de toepassingsvoorwaarden voor de bepalingen die het voorwerp uitmaken van de in artikel 21 bis opgesomde elementen."

 

Amendement  43

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 21 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Artikel 21, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen als bedoeld in artikel 20, lid 1, wordt voor onbepaalde duur aan de Commissie verleend."

Amendement  44

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter) In artikel 21, wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Amendement  45

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4 quater (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 21 – lid 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater) In artikel 21, wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 ter. De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, is onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld in artikel 21 bis en 21 ter."

Amendement  46

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 21 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quinquies) Artikel 21, lid 3, wordt geschrapt.

Amendement  47

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 4 sexies (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 21 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 sexies) Artikel 21, lid 4, wordt vervangen door:

 

"4. Het GCEA verstrekt algemene richtsnoeren [...] over de vraag of de regelingen inzake aanvullend toezicht van de bevoegde autoriteiten in derde landen waarschijnlijk de doelstellingen van het aanvullend toezicht zullen verwezenlijken zoals die in deze richtlijn zijn bepaald voor de gereglementeerde entiteiten in een financieel conglomeraat aan het hoofd waarvan een entiteit met hoofdkantoor buiten de Unie staat. Het GCEA werkt die richtsnoeren bij en houdt rekening met alle wijzigingen in het aanvullend toezicht dat door die bevoegde autoriteiten wordt uitgeoefend."

Amendement  48

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 21 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Na artikel 21 wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 21 bis

 

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De in artikel 20, lid 1, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. De instelling die een interne procedure is gestart om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in te trekken, stelt de andere instelling en de Commissie daarvan in kennis.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die eventueel in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie ."

Amendement  49

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 5 ter (nieuw)

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 21 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) Na artikel 21 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 21 ter

 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen

 

1. Het Europees Parlement of de Raad kan bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen vier maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

 

2. Indien bij het verstrijken van deze periode noch het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, treedt deze op de erin vermelde datum in werking. Indien het Europees Parlement of de Raad tegen een gedelegeerde handeling bezwaar maakt, treedt deze niet in werking.

 

3. Ten einde de vaststelling van gedelegeerde handelingen waar nodig te kunnen bespoedigen, kunnen het Europees Parlement en de Raad in naar behoren gemotiveerde gevallen op verzoek van de Commissie, overeenkomstig een procedure voor een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar, besluiten de in lid 1 genoemde termijn van vier maanden te verkorten."

Amendement  50

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 21 bis – lid 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Om de eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, kunnen de Europese toezichthoudende autoriteiten, overeenkomstig artikel 42 van Verordening …/… [EBA], van Verordening …/… [EAVB], en van Verordening …/… [EAEM] voorstellen voor technische normen opstellen met betrekking tot:

1. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, stellen de Europese toezichthoudende autoriteiten, overeenkomstig artikel 42 van Verordening (EG) nr.…/2010 [EBA], van Verordening (EG) nr.…/2010 [EAVB], en van Verordening (EG) nr. …/2010[EAEM] voorstellen voor technische normen op met betrekking tot:

Amendement  51

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 2 – punt 6

Richtlijn 2002/87/EG

Artikel 21 bis – lid 2 –alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Het Gemengd Comité kan algemene richtsnoeren vaststellen over de vraag of de regelingen inzake aanvullend toezicht van de bevoegde autoriteiten in derde landen waarschijnlijk de doelstellingen van het aanvullend toezicht zullen verwezenlijken zoals die in deze richtlijn zijn bepaald voor de gereglementeerde entiteiten in een financieel conglomeraat waarvan aan het hoofd een entiteit met hoofdkantoor buiten de Gemeenschap staat.

2. Het GCEA stelt algemene richtsnoeren vast over de vraag of de regelingen inzake aanvullend toezicht van de bevoegde autoriteiten in derde landen waarschijnlijk de doelstellingen van het aanvullend toezicht zullen verwezenlijken zoals die in deze richtlijn zijn bepaald voor de gereglementeerde entiteiten in een financieel conglomeraat waarvan aan het hoofd een entiteit met hoofdkantoor buiten de Unie staat.

Amendement  52

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 1 – punt 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) In artikel 1 wordt punt 5 vervangen door:

 

"5. "Gebruikelijke marktpraktijken": praktijken die op een of meer financiële markten redelijkerwijs verwacht worden en aanvaard worden door de bevoegde autoriteiten in overeenstemming met de richtsnoeren die door de Commissie overeenkomstig de procedure voor gedelegeerde handelingen zoals omschreven in de artikelen 17, 17 bis en 17 ter."

Amendement  53

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 1 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) In artikel 1, wordt het tweede lid vervangen door:

 

"Om met de ontwikkelingen op de financiële markten rekening te houden en een consequente harmonisatie en een uniforme toepassing van deze richtlijn in de Unie te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen maatregelen vast betreffende de punten 1, 2 en 3, van dit artikel. Deze maatregelen [...] worden vastgesteld volgens de in de artikelen 17, 17 bis en 17 ter bedoelde procedure voor gedelegeerde handelingen.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  54

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt -1 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 6 – lid 10 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 ter) In artikel 6, lid 10, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"Deze maatregelen [...] worden vastgesteld volgens de in de artikelen 17, 17 bis en 17 ter bedoelde procedure voor gedelegeerde handelingen."

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  55

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt -1 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quater) Artikel 8 wordt vervangen door:

 

"De in deze richtlijn vervatte verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op de handel in eigen aandelen in het kader van "terugkoop"-activiteiten, noch op stabilisatie van een financieel instrument, mits die handel geschiedt overeenkomstig gedelegeerde handelingen. Deze maatregelen [...] worden vastgesteld volgens de in de artikelen 17, 17 bis en 17 ter bedoelde procedure voor gedelegeerde handelingen.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  56

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt -1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 12 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quinquies) In artikel 12, lid 2, worden de volgende letters ingevoegd:

 

h bis) het betrokken financiële instrument te verbieden;

 

h ter) de omvang te beperken van verbintenissen tot aan- of verkoop van een bepaalde hoeveelheid financiële activa;

 

h quater) te verlangen dat onderliggende activa worden aangehouden, als voorwaarde voor het verhandelen van een financieel instrument; en

 

h quinquies) kwalitatieve beperkingen op te leggen.

Amendement  57

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt -1 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 14 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 sexiess) Artikel 14, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Overeenkomstig de in de artikelen 17, 17 bis en 17 ter bedoelde procedure stelt de Commissie een informatieve lijst op van de in lid 1 genoemde administratieve maatregelen en sancties. De Europese Autoriteit voor effecten en markten ontwikkelt richtsnoeren aan de hand waarvan de Commissie de lijst kan opstellen.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  58

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt -1 sepies (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 14 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 septies) Artikel 14, lid 4, komt als volgt te luiden:

 

"4. De lidstaten bepalen dat de bevoegde autoriteit iedere maatregel of sanctie die wordt opgelegd voor schending van de bij deze richtlijn aangenomen bepalingen openbaar mag maken, tenzij deze openbaarmaking de financiële markten ernstig in gevaar zou brengen of onevenredige schade zou toebrengen aan de betrokken partijen. Tegelijkertijd melden de bevoegde autoriteiten alle maatregelen en sancties aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten. De Europese Autoriteit voor effecten en markten voegt de aldus gemelde informatie toe aan de overeenkomstige gegevensbestanden in de relevante Europese databanken over geregistreerde marktdeelnemers.

Amendement  59

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt -1 octies (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 16 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 octies) Artikel 16, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De bevoegde autoriteiten werken onderling en met de Europese Autoriteit voor effecten en markten samen wanneer dat voor de vervulling van hun taken nodig is, waartoe zij gebruikmaken van de bevoegdheden waarover zij hetzij uit hoofde van deze richtlijn, hetzij ingevolge nationale wetgeving beschikken. De bevoegde autoriteiten verlenen assistentie aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten en aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Zij wisselen met name informatie uit en werken samen bij onderzoeksactiviteiten."

Amendement  60

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 1

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 16 – lid 2 –alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Onverminderd artikel 226 van het EG-Verdrag kan een bevoegde autoriteit waarvan een verzoek om inlichtingen niet binnen een redelijke termijn wordt gehonoreerd of waarvan een verzoek om inlichtingen wordt afgewezen, dit verzuim onder de aandacht brengen van de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten, die handelt overeenkomstig de haar bij die verordening toevertrouwde bevoegdheden."

"Onverminderd artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie brengt een bevoegde autoriteit waarvan een verzoek om inlichtingen niet binnen een redelijke termijn wordt gehonoreerd of waarvan een verzoek om inlichtingen wordt afgewezen, dit verzuim onder de aandacht van de bij Verordening (EG) nr.…/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten, die handelt overeenkomstig de haar bij die verordening toevertrouwde bevoegdheden."

Amendement  61

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) In artikel 16 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis. De bij Verordening (EG) nr. .../2010 van het Europees Parlement en de Raad ingestelde Europese Autoriteit voor effecten en markten kan op eigen initiatief om alle informatie verzoeken die noodzakelijk is voor het in lid 1 genoemde doel."

Amendement  62

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 2

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 16 – lid 4 –alinea 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Onverminderd het bepaalde in artikel 226 van het Verdrag kan een bevoegde autoriteit waarvan een verzoek om een onderzoek of een verzoek dat leden van hun personeel leden van het personeel van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat vergezellen, niet binnen een redelijke termijn wordt gehonoreerd, of wordt afgewezen, dit verzuim laten vaststellen door de Europese Autoriteit voor effecten en markten, die handelt overeenkomstig de haar bij Verordening …/… [EAEM] toevertrouwde bevoegdheden."

"Onverminderd het bepaalde in artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie laat een bevoegde autoriteit waarvan een verzoek om een onderzoek of een verzoek dat leden van hun personeel leden van het personeel van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat vergezellen, niet binnen een redelijke termijn wordt gehonoreerd, of wordt afgewezen, dit verzuim vaststellen door de Europese Autoriteit voor effecten en markten, die handelt overeenkomstig de haar bij Verordening (EG) nr.…/2010 [EAEM] toevertrouwde bevoegdheden."

Amendement  63

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 3 –alinea 1

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 16 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. Om de eenvormige toepassing van de leden 2 en 4 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden voor verzoeken om informatie-uitwisseling en grensoverschrijdende inspecties te bepalen."

"5. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van de leden 2 en 4 te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden voor verzoeken om informatie-uitwisseling en grensoverschrijdende inspecties te bepalen."

Amendement  64

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 3 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 17 – lid 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Artikel 17, lid 2 bis, wordt vervangen door:

 

"2 bis. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen als bedoeld in artikel 1, artikel 6, lid 10, artikel 8, artikel 14, lid 2, en artikel 16, lid 5, wordt voor onbepaalde duur aan de Commissie verleend."

Amendement  65

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 3 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 17 – lid 2 bis bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) In artikel 17, wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis bis. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Amendement  66

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 3 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 17 – lid 2 bis ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater) In artikel 17, wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis ter. De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, is onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld in de artikelen 17 bis en 17 ter."

Amendement  67

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 3 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 17 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quinquies) Artikel 17, lid 3, wordt geschrapt.

Amendement  68

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 3 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 17 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 sexies) Na artikel 17 wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 17 bis

 

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De in artikel 1, artikel 6, lid 10, artikel 8, artikel 14, lid 2, en artikel 16, lid 5, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. De instelling die een interne procedure is gestart om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in te trekken, stelt de andere instelling en de Commissie daarvan in kennis.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die eventueel in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie ."

Amendement  69

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 3 – punt 3 septies (nieuw)

Richtlijn 2003/6/EG

Artikel 17 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 septies) Na artikel 17 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 17 ter

 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen

 

1. Het Europees Parlement of de Raad kan bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen vier maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

 

2. Indien bij het verstrijken van deze periode noch het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, treedt deze op de erin vermelde datum in werking. Indien het Europees Parlement of de Raad tegen een gedelegeerde handeling bezwaar maakt, treedt deze niet in werking.

 

3. Teneinde de vaststelling van gedelegeerde handelingen waar nodig te kunnen bespoedigen, kunnen het Europees Parlement en de Raad in naar behoren gemotiveerde gevallen op verzoek van de Commissie, overeenkomstig een procedure voor een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar, besluiten de in lid 1 genoemde termijn van vier maanden te verkorten."

Amendement  70

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 9 – lid 1 – letter a)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) In artikel 9, lid 1, wordt letter a) vervangen door:

 

"a) de instelling door de bevoegde toezichthoudende instantie in een nationaal register is ingeschreven of over een vergunning beschikt; bij grensoverschrijdende activiteiten in de zin van artikel 20 worden daarbij ook de lidstaten waar de instelling werkzaam is, vermeld; deze gegevens worden meegedeeld aan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, die ze publiceert op haar website;"

Amendement  71

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 9 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) Artikel 9, lid 5, wordt vervangen door:

 

"5. Bij grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel 20 worden de voorwaarden van bedrijfsvoering van de instelling onderworpen aan de voorafgaande verlening van een vergunning door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst. Wanneer een dergelijke vergunning wordt verstrekt, stelt de lidstaat de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen hiervan onverwijld in kennis."

Amendement  72

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 1 – letter (b)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. Om de eenvormige toepassing van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voorstellen voor technische normen voor de aan de bevoegde autoriteiten verstrekte informatie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"2. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voorstellen voor technische normen voor de aan de bevoegde autoriteiten verstrekte informatie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  73

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 14 – lid 4 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) In artikel 14, lid 4, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"Een eventueel besluit om activiteiten van een instelling te verbieden wordt nauwkeurig met redenen omkleed en de betrokken instelling wordt hiervan in kennis gesteld. Er wordt eveneens kennisgeving van gedaan aan de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen."

Amendement  74

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 1 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 15 – lid 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) In artikel 15, lid 6, wordt de eerste alinea vervangen door:

 

"6. Met het oog op een verdere harmonisatie van de voorschriften voor de berekening van de technische voorzieningen die gerechtvaardigd kunnen worden — met name de rentepercentages en andere hypotheses die van invloed zijn op de hoogte van de technische voorzieningen —brengt de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen om de twee jaar of op verzoek van de Commissie of een lidstaat verslag uit over de situatie met betrekking tot de ontwikkeling van de grensoverschrijdende activiteiten."

Amendement  75

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 1 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quater) Aan artikel 15 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"6 bis. Ten einde een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van dit artikel te waarborgen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voorstellen voor technische normen betreffende de berekening van de technische voorzieningen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen en die verslagen uiterlijk op 1 juni 2011 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. …/2010 [EAVB] bedoelde procedure."

Motivering

Volgens artikel 15, lid 6, van de IBPV-richtlijn bestaat er reeds overeenstemming over de doelstelling van een verdere harmonisatie, met name wat betreft de berekening van technische voorzieningen, teneinde de consument beter te kunnen beschermen. Aangezien de IBPV-richtlijn slechts in beperkte harmonisatie van de verschillende nationale voorschriften voorziet, zijn bindende technische normen van bijzonder groot belang.

Amendement  76

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 20 – lid 10 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 quinquies) Aan artikel 20 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"(10 bis) Ten einde een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van dit artikel te waarborgen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voorstellen voor technische normen voor de procedures voor vergunningverlening en kennisgeving, de berekening van de technische voorzieningen en de procedures voor informatieverstrekking en openbaarmaking.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening (EG) nr.…/2010 [EAVB] bedoelde procedure."

Motivering

Om de consument tegen de gevolgen van grensoverschrijdende toezichtsarbitrage te beschermen is in artikel 15, lid 6, van de richtlijn pensioenfondsen reeds uitdrukkelijk de doelstelling opgenomen de methoden ter berekening van de technische voorzieningen verder te harmoniseren. Gezien het feit dat de richtlijn pensioenfondsen tot dusver slechts in zeer beperkte mate harmonisatiebepalingen bevat, zijn gemeenschappelijke technische normen in dit verband van bijzonder groot belang.

Amendement  77

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 2

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 20 – lid 11 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"11. Om de eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voorstellen voor technische normen, waarbij voor elke lidstaat wordt aangegeven welke voorzieningen van prudentiële aard zijn getroffen, die relevant zijn voor het gebied van bedrijfspensioenregelingen die niet vallen onder de verwijzing naar nationale sociale en arbeidswetgeving als bedoeld in lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"11. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen voorstellen voor technische normen betreffende de methoden voor de berekening van technische voorzieningen en stelt zij verslagen op, waarbij voor elke lidstaat wordt aangegeven welke andere voorzieningen van prudentiële aard zijn getroffen, die relevant zijn voor het gebied van bedrijfspensioenregelingen die niet vallen onder de verwijzing naar nationale sociale en arbeidswetgeving als bedoeld in lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 en de bedoelde verslagen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  78

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 21 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) De titel van artikel 21 wordt vervangen door:

 

"Samenwerking tussen de lidstaten, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de Commissie"

Amendement  79

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 21 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter) Artikel 21, lid 1, wordt vervangen door:

 

"De lidstaten dragen, in samenwerking met de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, op passende wijze zorg voor de uniforme toepassing van deze richtlijn door een regelmatige uitwisseling van informatie en ervaringen, […] alsmede een nauwere samenwerking te ontwikkelen en op deze wijze mededingingsverstoringen te voorkomen en de voorwaarden te scheppen voor vlotte grensoverschrijdende deelneming en de portabiliteit van rechten op jaarlijkse pensioenuitkeringen."

Amendement  80

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 2 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 21 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quater) Artikel 21, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten werken nauw samen [...] om het toezicht op de activiteiten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening te vergemakkelijken, en wanneer een dergelijke samenwerking voor de toepassing van deze richtlijn vereist is.

 

De bevoegde autoriteiten verstrekken de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de andere bevoegde autoriteiten onverwijld alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om hun taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te kunnen vervullen."

Amendement  81

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 2 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 21 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quinquies) Artikel 21, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. Elke lidstaat brengt de Commissie en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen op de hoogte van belangrijke moeilijkheden die het gevolg zijn van de toepassing van deze richtlijn.

 

De Commissie, de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten bekijken zo snel mogelijk die moeilijkheden om daarvoor een passende oplossing te kunnen vinden."

Amendement  82

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 4 – punt 2 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/41/EG

Artikel 22 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 sexies) Artikel 22, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De lidstaten delen de Commissie en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen."

Amendement  83

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) Aan artikel 1 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"3 bis. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, stelt de Commissie via gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter maatregelen vast betreffende de aanpassing van de in artikel 1, lid 2, onder h) en j), bedoelde grensbedragen.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  84

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 2 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) Artikel 2, lid 4, wordt vervangen door:

 

"4. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen in overeenstemming met de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, de in lid 1 bedoelde definities vast, met inbegrip van een mogelijke aanpassing van de in de definitie van kleine of middelgrote onderneming gehanteerde cijfers in het licht van de wetgeving van de Unie en -aanbevelingen alsook van de ontwikkeling van de economische trends.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  85

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 4 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 ter) Artikel 4, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen in overeenstemming met de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, maatregelen vast betreffende de paragrafen 1(b), 1(c), 2(c) en 2(d), met name met betrekking tot de betekenis van equivalentie.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  86

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quater) In artikel 4 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

3 bis Ter waarborging van een consequente harmonisatie en om een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten ontwerpen van technische normen ontwikkelen ter vaststelling van de toepassingsvoorwaarden van de uitzonderingen in verband met de leden 1 bis, 1 quinquies, 1 sexies, 2 bis, 2 ter, 2 sexies, 2 septies, 2 octies en 2 nonies, met name met betrekking tot de betekenis van gelijkwaardigheid.

De Commissie kan de in deze alinea bedoelde ontwerpen van technische normen aannemen overeenkomstig de procedure zoals beschreven in artikel 7 van verordening (EG) nr. …/2010 [EAEM].”

 

 

Amendement  87

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 5 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quinquies) Artikel 5, lid 5, wordt vervangen door:

 

"5. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter maatregelen vast voor het model van het prospectus of basisprospectus en de documenten ter aanvulling van het prospectus.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  88

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 5 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 sexies) Aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"5 bis. Met het oog op het verwezenlijken van de doelstellingen van deze richtlijn stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter maatregelen vast ter bepaling van:

 

a) de nauwkeurige inhoud en de specifieke vorm van het in de leden 2 en 3 bedoelde essentieel informatiedocument;

 

b) de nauwkeurige inhoud en de specifieke vorm van het essentieel informatiedocument inzake:

 

i) gestructureerde effecten en basisprospectussen;

 

ii) aandelen; en

 

iii) obligaties.

 

Bedoelde gedelegeerde handelingen worden uiterlijk op ...* vastgesteld.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."* PB: 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.”

 

* PB: 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.

Amendement  89

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 septies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 septies) Aan artikel 6 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"2 bis. Om een consequente harmonisering en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden betreffende de verantwoordelijkheid voor het prospectus.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening (EG) nr.…/2010 [EAEM] bedoelde procedure.”

Motivering

De bevoegde autoriteiten houden er verschillende praktijken op na en stellen ofwel de emittent én de aanbieder verantwoordelijk, ofwel één van beiden, al naargelang de materie. Hierdoor ontstaat onzekerheid met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor het prospectus, met name wanneer het prospectus van een Europees paspoort wordt voorzien. In dezen zijn nader bepalingen vereist.

Amendement  90

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 octies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 7 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 octies) Artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De Commissie stelt overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter gedetailleerde gedelegeerde handelingen vast met betrekking tot de specifieke gegevens die in het prospectus moeten worden opgenomen en welke erop gericht zijn te vermijden dat tweemaal dezelfde informatie wordt verstrekt wanneer een prospectus uit afzonderlijke documenten bestaat. De eerste reeks gedelegeerde handelingen wordt vastgesteld uiterlijk op 1 juli 2004.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  91

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 nonies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 7 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 nonies) Artikel 7, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. De in lid 1 bedoelde gedelegeerde handelingen worden gebaseerd op de standaarden op het gebied van financiële en niet-financiële informatie die door de internationale effectentoezichthouders, en meer in het bijzonder door de IOSCO, zijn neergelegd, en op de indicatieve bijlagen bij deze richtlijn."

Amendement  92

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt -1 decies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 8 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 decies) Artikel 8, lid 4, wordt vervangen door:

 

"4. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, worden er door de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, maatregelen vastgesteld met betrekking tot lid 2 van dit artikel.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  93

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 1

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. Om de eenvormige toepassing van lid 2 te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van de door de Commissie overeenkomstig lid 4 vastgestelde uitvoeringsmaatregelen te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"5. Om de eenvormige toepassing van lid 2 te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van de door de Commissie overeenkomstig lid 4 vastgestelde gedelegeerde handelingen te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie."

Amendement  94

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 1 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 11 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) Artikel 11, lid 3, wordt vervangen door:

 

"3. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, maatregelen vast voor door middel van verwijzing op te nemen informatie.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  95

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 2 – letter (b bis) (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 13 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) Artikel 13, lid 7, wordt vervangen door:

 

"7. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, maatregelen vast voor de voorwaarden waaronder termijnen mogen worden aangepast."

Amendement  96

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 14 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) Artikel 14, lid 1, komt als volgt te luiden:

 

"1. Na goedkeuring door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst wordt het prospectus [...] bij deze autoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en markten gedeponeerd en door de uitgevende instelling, aanbieder of aanvrager van de toelating tot de handel voor het publiek beschikbaar gesteld zodra dit doenlijk is en in elk geval op een redelijk tijdstip voorafgaand aan en uiterlijk bij de aanvang van de aanbieding of de toelating van de betrokken effecten tot de handel op een gereglementeerde markt. Daarenboven zal, in het geval van een eerste openbare aanbieding van een categorie van aandelen die nog niet tot de handel op een gereglementeerde markt is toegelaten en die voor de eerste keer tot de handel moet worden toegelaten, het prospectus ten minste zes werkdagen voor het einde van de aanbieding ter beschikking worden gesteld."

Amendement  97

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 3 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 14 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Artikel 14, lid 8,wordt vervangen door:

 

"8. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, maatregelen vast voor de leden 1, 2, 3 en 4. De eerste reeks gedelegeerde handelingen wordt vastgesteld uiterlijk op 1 juli 2004.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  98

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 3 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 15 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Artikel 15, lid 7, wordt vervangen door:

 

"7. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, maatregelen vast voor de verspreiding van advertenties waarin het voornemen om effecten aan het publiek aan te bieden of de toelating van effecten tot de handel wordt aangekondigd, met name voordat het prospectus voor het publiek beschikbaar is gesteld of de inschrijving is geopend, alsook maatregelen met betrekking tot lid 4. De eerste reeks gedelegeerde handelingen wordt door de Commissie vastgesteld uiterlijk op 1 juli 2004.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  99

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 4

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 16 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de verplichting om een supplement aan het prospectus toe te voegen indien zich een belangrijke nieuwe factor, een materiële fout of een onnauwkeurigheid met betrekking tot de in het prospectus opgenomen informatie voordoet. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"3. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, bepaalt de Europese Autoriteit voor effecten en markten wat als een in alinea 1 bedoelde belangrijke nieuwe factor, een materiële fout of een onnauwkeurigheid moet worden gezien en ontwikkelt zij voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden, met inbegrip van de te volgen procedures, te bepalen van de verplichting om een supplement aan het prospectus toe te voegen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  100

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 5

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 17 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1. Wanneer in één of meer lidstaten of in een lidstaat die niet de lidstaat van herkomst is, een aanbieding van effecten aan het publiek of een aanvraag voor de toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt wordt gepland, zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 23, het door de lidstaat van herkomst goedgekeurde prospectus en alle documenten ter aanvulling van dat prospectus in een willekeurig aantal lidstaten van ontvangst geldig voor een openbare aanbieding of voor een toelating van de betrokken effecten tot de handel op een gereglementeerde markt, op voorwaarde dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteit van iedere lidstaat van ontvangst overeenkomstig artikel 18 een kennisgeving ontvangt. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst starten geen administratieve of goedkeuringsprocedures voor prospectussen."

"1. Wanneer in één of meer lidstaten of in een lidstaat die niet de lidstaat van herkomst is, een aanbieding van effecten aan het publiek of een aanvraag voor de toelating van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt wordt gepland, zijn, onverminderd het bepaalde in artikel 23, het door de lidstaat van herkomst goedgekeurde prospectus en alle documenten ter aanvulling van dat prospectus in een willekeurig aantal lidstaten van ontvangst geldig voor een openbare aanbieding of voor een toelating van de betrokken effecten tot de handel op een gereglementeerde markt, op voorwaarde dat de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteit van iedere lidstaat van ontvangst overeenkomstig artikel 18 een kennisgeving ontvangen. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten van ontvangst starten geen administratieve of goedkeuringsprocedures voor prospectussen."

Amendement  101

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 17 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Artikel 17, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Indien er zich sinds de goedkeuring van het prospectus belangrijke nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan of belangrijke materiële vergissingen of onjuistheden aan het licht zijn gekomen zoals bedoeld in artikel 16, verlangt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst de publicatie van een document ter aanvulling van het prospectus dat conform artikel 13, lid 1, moet worden goedgekeurd. De Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst mogen de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst erop attenderen dat nieuwe informatie vereist is."

Amendement  102

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 6

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 18 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de procedures voor kennisgeving van het certificaat van goedkeuring, het exemplaar van het prospectus, de vertaling van de samenvatting en eventuele aanvullingen op het prospectus.

4. Om de eenvormige toepassing van deze richtlijn te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de procedures voor kennisgeving van het certificaat van goedkeuring, het exemplaar van het prospectus, de vertaling van de samenvatting en eventuele aanvullingen op het prospectus.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie."

Amendement  103

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 6 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 20 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) Artikel 20, lid 3, wordt vervangen door:

 

Teneinde een consequente harmonisatie en een uniforme toepassing van deze richtlijn te waarborgen, neemt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter, maatregelen om algemene gelijkwaardigheidscriteria vast te stellen, op grond van de vereisten van de artikelen 5 en 7. [...]

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

 

Op grond van deze criteria kan de Commissie overeenkomstig de artikelen 24, 24 bis en 24 ter verklaren dat een derde land zorgdraagt voor de gelijkwaardigheid van de aldaar opgestelde prospectussen met die welke conform deze richtlijn zijn opgesteld door middel van zijn binnenlandse recht of doordat de aldaar gangbare praktijken of procedures gebaseerd zijn op door internationale organisaties opgestelde internationale standaarden, met inbegrip van de IOSCO-standaarden voor de informatievoorziening.

Amendement  104

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 6 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter) In artikel 21 wordt na lid 1 het volgende lid ingevoegd:

 

"1 bis. Wanneer dat nodig is voor de toepassing van deze richtlijn werken de bevoegde autoriteiten met de Europese Autoriteit voor effecten en markten samen."

Amendement  105

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 6 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 21 – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 quater) In artikel 21 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 ter. De bevoegde autoriteiten verstrekken de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de andere bevoegde autoriteiten onverwijld alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om hun taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te kunnen vervullen."

Amendement  106

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 7 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 21 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Aan artikel 21, lid 4, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

 

 

Inspecties ter plaatse zoals bedoeld onder letter d) kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  107

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 – letter a

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 22 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Lid 1 belet niet dat tussen de bevoegde autoriteiten uitwisseling van vertrouwelijke informatie plaatsvindt of dat vertrouwelijke informatie wordt bezorgd aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het Europees Comité voor systeemrisico’s. De tussen de bevoegde autoriteiten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het Europees Comité voor systeemrisico’s uitgewisselde informatie is gebonden aan het beroepsgeheim, waaraan personen die tewerkgesteld zijn of waren bij de bevoegde autoriteiten die de informatie ontvangen, gebonden zijn.

3. Lid 1 belet niet dat tussen de bevoegde autoriteiten uitwisseling van vertrouwelijke informatie plaatsvindt of dat vertrouwelijke informatie wordt bezorgd aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het Europees Comité voor systeemrisico’s, behoudens de beperkingen met betrekking tot bedrijfsspecifieke informatie en gevolgen voor derde landen, zoals bepaald in respectievelijk Verordening (EG) nr. …/2010 [EAEM] en Verordening (EG) nr. .../2010. [ECSR]. De tussen de bevoegde autoriteiten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het Europees Comité voor systeemrisico’s uitgewisselde informatie is gebonden aan het beroepsgeheim, waaraan personen die tewerkgesteld zijn of waren bij de bevoegde autoriteiten die de informatie ontvangen, gebonden zijn.

Amendement  108

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 – letter (b)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 22 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van lid 2 te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de voorwaarden te bepalen voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren of templates bedoeld voor dergelijke samenwerking en informatie-uitwisseling.

"4. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van lid 2 te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de voorwaarden te bepalen voor samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de bevoegde autoriteiten, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren of templates bedoeld voor dergelijke samenwerking en informatie-uitwisseling.

Amendement  109

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 bis (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 23 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Artikel 23, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Wanneer de uitgevende instelling of de financiële instellingen die met de procedures voor de openbare aanbieding zijn belast, in weerwil van de door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst getroffen maatregelen, of omdat deze maatregelen ontoereikend zijn, inbreuk blijven plegen op de desbetreffende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, neemt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, na de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis te hebben gesteld, alle passende maatregelen ter bescherming van de beleggers. De Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten worden zo spoedig mogelijk van die maatregelen op de hoogte gesteld."

Amendement  110

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 ter (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Hoofdstuk VII – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter) De titel van hoofdstuk VII wordt vervangen door:

 

"GEDELEGEERDE BEVOEGDHEDEN EN UITVOERINGSMAATREGELEN"

Amendement  111

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 quater (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 24 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quater) De titel van artikel 24 wordt vervangen door:

 

"Delegatie van bevoegdheden en Comité"

Amendement  112

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 24 – lid 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quinquies) Artikel 24, lid 2 bis, wordt vervangen door:

 

"2 bis. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen als bedoeld in artikel 1, lid 3 bis, artikel 2, lid 4, artikel 4, lid 3, artikel 5, leden 5 en 5 bis, artikel 7, leden 1 en 3, artikel 8, lid 4, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 7, artikel 14, lid 8, artikel 15, lid 7, en artikel 20, lid 3, wordt voor onbepaalde duur aan de Commissie verleend."

Amendement  113

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 sexies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 24 – lid 2 bis bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 sexies) In artikel 24 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis bis. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Amendement  114

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 septies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 24 – lid 2 bis ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 septies) In artikel 24 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis ter. De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, is onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld in de artikelen 24 bis en 24 ter."

Amendement  115

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 nonies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 24 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 nonies) Artikel 24, lid 3, wordt geschrapt.

Amendement  116

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 octies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 24 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 octies) Na artikel 24 wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 24 bis

 

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De in artikel 1, lid 3 bis, artikel 2, lid 4, artikel 4, lid 3, artikel 5, leden 5 en 5 bis, artikel 7, leden 1 en 3, artikel 8, lid 4, artikel 11, lid 3, artikel 13, lid 7, artikel 14, lid 8, artikel 15, lid 7, en artikel 20, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. De instelling die een interne procedure is gestart om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in te trekken, stelt de andere instelling en de Commissie daarvan in kennis.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die eventueel in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie ."

Amendement  117

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 5 – punt 8 decies (nieuw)

Richtlijn 2003/71/EG

Artikel 24 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 decies) Na artikel 24 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 24 ter

 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen

 

1. Het Europees Parlement of de Raad kan bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen vier maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

 

2. Indien bij het verstrijken van deze periode noch het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, treedt deze op de erin vermelde datum in werking. Indien het Europees Parlement of de Raad tegen een gedelegeerde handeling bezwaar maakt, treedt deze niet in werking.

 

3. Ten einde de vaststelling van gedelegeerde handelingen waar nodig te kunnen bespoedigen, kunnen het Europees Parlement en de Raad in naar behoren gemotiveerde gevallen op verzoek van de Commissie, overeenkomstig een procedure voor een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar, besluiten de in lid 1 genoemde termijn van vier maanden te verkorten."

Amendement  118

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 2 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) Artikel 2, lid 3, komt als volgt te luiden:

 

"3. Om met de ontwikkelingen op de financiële markten rekening te houden en om een consequente harmonisatie en een uniforme toepassing van deze richtlijn te garanderen, stelt de Commissie, bij wege van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter, met betrekking tot de vrijstellingen c, i, en k, de criteria vast aan de hand waarvan wordt vastgesteld wanneer een activiteit is aan te merken als een nevenactiviteit van het hoofdbedrijf op groepsniveau, en wanneer een dienst als incidentele activiteit wordt verricht.

 

[...]

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  119

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 4 – lid 1 – punt 2 – alinea 2 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) In artikel 4, lid 1, wordt de inleidende formule van de tweede alinea van punt 2 vervangen door:

 

"De Europese Autoriteit voor effecten en markten bepaalt [...]:"

Amendement  120

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt -1 ter (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 4 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 ter) Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en een consequente harmonisering en eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden met betrekking tot de verschillende elementen van de in lid 1 vervatte definities alsmede de verschillende elementen van de definities die zijn neergelegd in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft en in artikel 2 van Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie."

De Commissie neemt deze ontwerpen van technische normen aan middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter”.

 

 

Amendement  121

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 1

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 5 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. De lidstaten leggen een register van alle beleggingsondernemingen aan. Het register is toegankelijk voor het publiek en bevat informatie over de diensten of activiteiten die de beleggingsonderneming op grond van haar vergunning mag verrichten. Het register wordt regelmatig bijgewerkt.

"3. De lidstaten registreren alle beleggingsondernemingen die op hun bevoegdheidsterrein diensten verlenen of activiteiten uitvoeren. Het register is toegankelijk voor het publiek en bevat informatie over de diensten of activiteiten die de beleggingsonderneming op grond van haar vergunning mag verrichten. Het register wordt regelmatig bijgewerkt. Elke toekenning van een vergunning wordt ter kennis van de Europese Autoriteit voor effecten en markten gebracht.

De bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten stelt een lijst op van alle beleggingsondernemingen in de Gemeenschap. De Europese Autoriteit voor effecten en markten publiceert die lijst en houdt deze actueel."

De Europese Autoriteit voor effecten en markten legt een register aan van alle beleggingsondernemingen in de Unie. In het register wordt informatie opgenomen over de diensten of activiteiten waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning wordt verleend en dit register wordt regelmatig geactualiseerd. De Europese Autoriteit voor effecten en markten moet openbaar toegankelijk zijn en het register dient op haar website te wordengepubliceerd.

Wanneer een bevoegde autoriteit een vergunning heeft ingetrokken overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, onder b) tot en met d), wordt de intrekking gedurende een periode van vijf jaar bekendgemaakt in het register.."

Amendement  122

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 2

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 7 – lid 4 –alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel en van artikel 7, artikel 9, leden 2 tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 12 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de vereisten en de procedures voor dergelijke vergunningen als bedoeld in dit artikel en in artikel 7, artikel 9, leden 2 tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 12.

4. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel en van artikel 5, lid 4, artikel 9, lid 2 tot en met 4, artikel 10, leden 1 en 2, en artikel 12 te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen:

 

a) ter bepaling van de vereisten betreffende het hoofdkantoor als bedoeld in artikel 5, lid 4;

 

b) ter specificatie van de informatie die aan de bevoegde autoriteiten moet worden verstrekt overeenkomstig artikel 7, lid 2;

 

c) ter specificatie van de informatie en ter uitwerking van de standaardformulieren, templates en procedures voor de kennisgeving als bedoeld in artikel 9, lid 2;

 

d) ter bepaling van de vereisten en criteria overeenkomstig artikel 9, leden 2 tot en met 4, en artikel 10, leden 1 en 2; en

 

e) ter specificatie van het vereiste aanvangskapitaal overeenkomstig artikel 12.

Amendement  123

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) Aan artikel 8 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"Elke intrekking van een vergunning wordt ter kennis van de Europese Autoriteit voor effecten en markten gebracht."

Amendement  124

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 10 bis – lid 8 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen met betrekking tot de informatielijst die vereist is voor de beoordeling van een verwerving als bedoeld in lid 1 en de modaliteiten van het overlegproces tussen de relevante bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 10, lid 4. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

8. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen met betrekking tot de informatielijst die vereist is voor de beoordeling van een verwerving als bedoeld in lid 1, de criteria voor verzet tegen voorgenomen verwervingen als bedoeld in lid 4 en de modaliteiten van het overlegproces tussen de relevante bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 10, lid 4. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  125

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 10 ter– lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) In artikel 10 ter, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

" Om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen en om te zorgen voor een consequente harmonisatie en een uniforme toepassing van deze richtlijn, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter, maatregelen vast waarbij de in de eerste alinea van dit lid vastgestelde criteria worden aangepast.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  126

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 ter (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 13 – lid 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Artikel 13, lid 10, wordt vervangen door:

 

"10. Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en een consequente harmonisering en eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 2 tot en met 8 en van dit artikel en artikel 18, leden 1 en 2, van deze richtlijn, alsmede van de artikelen 7 en 8 van Verordening (EG) nr. 1287//2006 van de Commissie en de artikelen 16 tot en met 20 en artikel 51 van Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/… [EAEM] bedoelde procedure middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter.”

 

 

Amendement  127

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 quater (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 15 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater) Artikel 15, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De lidstaten stellen de Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten in kennis van de algemene moeilijkheden die hun beleggingsondernemingen ondervinden bij vestiging of het verrichten van beleggingsdiensten of -activiteiten in derde landen."

Amendement  128

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 15 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quinquies) Artikel 15, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Indien de Commissie op grond van de in lid 1 bedoelde informatie vaststelt dat een derde land de beleggingsondernemingen uit de Unie geen daadwerkelijke toegang tot de markt verleent die vergelijkbaar is met die welke de Unie toekent aan beleggingsondernemingen uit dat derde land, doet zij, overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten en markten, aan de Raad voorstellen [...] om een passend onderhandelingsmandaat te verkrijgen teneinde voor de beleggingsondernemingen uit de Unie vergelijkbare concurrentiemogelijkheden te verkrijgen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

 

De voorstellen worden het Europees Parlement onverwijld ter kennisname toegezonden."

Amendement  129

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 sexies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 15 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 sexies) In artikel 15, lid 3, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"In de in de eerste alinea bedoelde omstandigheden kan de Commissie ook, naast het openen van onderhandelingen, te allen tijde middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter besluiten dat de bevoegde autoriteiten van de lidstaten hun beslissingen inzake reeds ingediende of toekomstige vergunningsaanvragen en het verwerven van deelnemingen door rechtstreekse of middellijke moederondernemingen die onder het recht van het betrokken derde land vallen, moeten beperken of opschorten. Een dergelijke beperking of opschorting geldt niet voor de oprichting van dochterondernemingen door beleggingsondernemingen die een vergunning hebben gekregen in de Unie, of door dochterondernemingen daarvan, en evenmin voor het verwerven van deelnemingen door dergelijke beleggingsondernemingen of dochterondernemingen in een beleggingsonderneming uit de Unie. De bedoelde maatregelen zijn ten hoogste drie maanden geldig."

Amendement  130

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 septies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 15 – lid 3 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 septies) In artikel 15, lid 3, wordt de derde alinea vervangen door:

 

"Vóór het verstrijken van de in de tweede alinea bedoelde termijn van drie maanden en in het licht van de uitkomst van de onderhandelingen kan de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter besluiten deze maatregelen te verlengen."

Amendement  131

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 octies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 16 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 octies) Aan artikel 16, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

 

 

"De Europese Autoriteit voor effecten en markten ontwikkelt richtsnoeren met betrekking tot het in dit artikel bedoelde toezicht."

Amendement  132

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 nonies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 nonies) In artikel 18, lid 3, wordt het inleidende deel van de eerste alinea vervangen door:

 

"3. Om met de technische ontwikkelingen op de financiële markten rekening te houden en een consequente harmonisatie en een uniforme toepassing van de leden 1 en 2 te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter maatregelen vast om:"

Amendement  133

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 decies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 18 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 decies) In artikel 18, lid 3, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  134

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 undecies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 19 – lid 6 – streepje 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 undecies) In artikel 19, lid 6, wordt het eerste streepje vervangen door:

 

"– bovenbedoelde diensten houden verband met tot de handel op een gereglementeerde markt of op een gelijkwaardige markt van een derde land toegelaten aandelen, geldmarktinstrumenten, obligaties of andere schuldinstrumenten (met uitzondering van obligaties of andere schuldinstrumenten die een afgeleid instrument behelzen), icbe's en andere niet-complexe financiële instrumenten. De markt van een derde land wordt geacht gelijkwaardig aan een gereglementeerde markt te zijn als hij voldoet aan voorschriften die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften in Titel III. De Europese Autoriteit voor effecten en markten publiceert op haar website een lijst van de markten die als gelijkwaardig moeten worden aangemerkt. Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt.

Amendement  135

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 duodecies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 19 – lid 10 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 duodeciesr) In artikel 19, lid 10, komt het inleidende deel van de eerste alinea als volgt te luiden:

 

"10 bis. Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en beleggers afdoende bescherming te bieden en een uniforme toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 1 tot en met 8 van dit artikel en van de artikelen 35 tot en met 39 van Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter."

Amendement  136

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 terdecies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 21 – lid 6 –alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 terdecies) In artikel 21, lid 6, wordt het inleidende deel van de eerste alinea vervangen door:

 

"10 bis. Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en beleggers afdoende bescherming te bieden, een billijke en geordende werking van de markten en een uniforme toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 1 tot en met 5 van dit artikel en van de artikelen 44 tot en met 46 van Richtlijn 2006/73/EG van de Commissie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter."

Amendement  137

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 quaterdecies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 22 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quaterdecies) In artikel 22, lid 3, wordt het inleidende deel van de eerste alinea vervangen door:

 

"3. Om te waarborgen dat in de maatregelen ter bescherming van de beleggers en van de billijke en ordelijke werking van de markten met de technische ontwikkelingen op de financiële markten rekening wordt gehouden en tevens een consequente harmonisatie en een uniforme toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 1 en 2 van dit artikel en van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter."

Amendement  138

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 quindecies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 23 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 octies) De eerste alinea van artikel 23, lid 3, komt als volgt te luiden:

 

"De lidstaten die besluiten beleggingsondernemingen toe te staan om verbonden agenten aan te wijzen, zenden een systematisch bijgewerkte lijst van verbonden agenten aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten. De Europese Autoriteit legt een openbaar register van alle verbonden agenten in de Unie aan, dat actueel wordt gehouden en op het internet wordt gepubliceerd, waar het kosteloos kan worden geraadpleegd."

Amendement  139

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 sexdecies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 23 – lid 3 – alinea 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 sexdecies) De vijfde alinea van artikel 23, lid 3, komt als volgt te luiden:

 

"Dit register wordt regelmatig bijgewerkt. Het wordt op het internet beschikbaar gemaakt en kan worden geraadpleegd door het publiek.

 

De Europese Autoriteit voor effecten en markten stelt een lijst op van alle aangewezen verbonden agenten van de beleggingsondernemingen in de Unie. De Europese Autoriteit voor effecten en markten publiceert deze lijst op haar website en houdt deze actueel."

Amendement  140

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 septdecies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 24 – lid 5 –alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 septdecies) In artikel 24, lid 5, wordt de inleidende formule van de eerste alinea vervangen door:

 

"5. Om een consequente harmonisatie en uniforme toepassing van de leden 2, 3 en 4 in het licht van de veranderende marktpraktijken te garanderen en de goede werking van de interne markt te bevorderen, omschrijft de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter:"

Amendement  141

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 octodecies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 24 – lid 5 –alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 octodecies) In artikel 24, lid 5, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  142

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 novodecies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 25 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 novodecies) Artikel 25, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. Onverminderd de verdeling van de verantwoordelijkheden voor het doen naleven van de bepalingen van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik) zorgen de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de lidstaten ervoor dat passende maatregelen zijn getroffen om de bevoegde autoriteit in staat te stellen toe te zien op de werkzaamheden van beleggingsondernemingen om te garanderen dat deze optreden op loyale, billijke en professionele wijze en op een manier die bevorderlijk is voor de integriteit van de markt."

Amendement  143

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 vicies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 25 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 vicies) Artikel 25, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De lidstaten schrijven voor dat beleggingsondernemingen alle relevante gegevens over de door hen verrichte transacties in financiële instrumenten gedurende ten minste vijf jaar ter beschikking van de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteit moeten houden, ongeacht of deze transacties voor eigen rekening dan wel voor rekening van een cliënt zijn verricht. In het geval van transacties voor rekening van cliënten omvatten de bijgehouden gegevens alle informatie en bijzonderheden over de identiteit van de cliënt en alle informatie die moet worden verstrekt op grond van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van 10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld."

Amendement  144

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 unvicies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 25 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 unvicies) Artikel 25, lid 7, wordt vervangen door:

 

"7. Om ervoor te zorgen dat de maatregelen ter bescherming van de marktintegriteit worden aangepast om rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en om een consequente harmonisatie en de uniforme toepassing van de leden 1 tot en met 5 te garanderen, omschrijft de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter de methoden en regelingen voor het melden van financiële transacties, de vorm en inhoud van deze meldingen, en de criteria aan de hand waarvan wordt vastgesteld of een markt relevant is in de zin van lid 3.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  145

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 duovicies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 27 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 duovicies) Artikel 27, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De bevoegde autoriteit van de in termen van liquiditeit voor elk aandeel meest relevante markt, zoals bepaald in artikel 25, bepaalt tenminste eenmaal per jaar, op basis van de rekenkundige gemiddelde waarde van de orders die op de markt voor dat aandeel zijn uitgevoerd, tot welke aandelenklasse het behoort. Deze informatie wordt voor alle marktdeelnemers openbaar gemaakt en doorgegeven aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten. De Europese Autoriteit voor effecten en markten publiceert deze informatie op haar website."

Amendement  146

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 tervicies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 27 – lid 7 –alinea 1 – inleidend deel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 tervicies) In artikel 27, lid 7, wordt het inleidende deel van de eerste alinea vervangen door:

 

"7. Om rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en tevens een consequente harmonisatie en een uniforme toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 1 t/m 6 van dit artikel en van de artikelen 21 t/m 26 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter."

Amendement  147

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 quatervicies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 28 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quatervicies) In artikel 28, lid 3, wordt het inleidende deel van de eerste alinea vervangen door:

 

"3. Om rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en tevens een doorzichtige en geordende werking van de markten alsmede een consequente harmonisatie en een uniforme toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 1 t/m 2 van dit artikel en van de artikelen 27 t/m 30 en 32 t/m34 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren

 

 

Amendement  148

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 quinvicies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 29 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quinvicies) In artikel 29, lid 3, wordt het inleidende deel van de eerste alinea vervangen door:

 

"3 bis. Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en een eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 1 en 2 en van de artikelen 17 tot en met 20, 29, 30 en 32 tot en met 34 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie.

De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter.”

Amendement  149

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 bis sexvicies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 30 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis sexvicies) In artikel 30, lid 3, wordt de inleidende formule van de eerste alinea vervangen door:

 

"3 bis. Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en een consequente alsmede eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 1 en 2 en van de artikelen 27 tot en met 30 en 32 tot en met 34 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter.”

Amendement  150

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 3 septvicies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 31 – lid 2 –alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 septvicies) In artikel 31, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"Ingeval de beleggingsonderneming voornemens is gebruik te maken van verbonden agenten deelt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van de beleggingsonderneming, op verzoek van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, binnen een redelijke termijn de identiteitsgegevens mee van de verbonden agenten die de beleggingsonderneming voornemens is in die lidstaat te gebruiken. De lidstaat van ontvangst kan die informatie openbaar maken en geeft deze informatie door aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  151

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 4

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 31 – lid 7 –alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"7. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en een eenvormige meldingsprocedure tot stand te brengen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de verplichting om informatie te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 en het proces om deze informatie door te sturen overeenkomstig de leden 3 en 6, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren en templates.

"7. Om een consequente harmonisatie en eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en een eenvormige meldingsprocedure tot stand te brengen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de verplichting om informatie te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 en het proces om deze informatie door te sturen overeenkomstig de leden 3 en 6, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren en templates.

Amendement  152

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 32 – lid 10 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"10. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en een eenvormige meldingsprocedure tot stand te brengen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de verplichting om informatie te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 en het proces om deze informatie door te sturen overeenkomstig de leden 3 en 6, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren en templates.

"10. Om een consequente harmonisatie en eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en een eenvormige meldingsprocedure tot stand te brengen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de verplichting om informatie te melden overeenkomstig de leden 2 en 4 en het proces om deze informatie door te sturen overeenkomstig de leden 3 en 6, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren en templates.

Amendement  153

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 36 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Aan artikel 36 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"5 bis. Elke intrekking van een vergunning wordt ter kennis van de Europese Autoriteit voor effecten en markten gebracht."

Amendement  154

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5 ter (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) Aan artikel 39 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"1 bis. Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en een consequente harmonisering alsmede eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van het bepaalde onder d). De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening (EG) nr.…/2010 EAEM] bedoelde procedure."

Motivering

De eenvormige toepassing van de MiFID-richtlijn ten behoeve van de totstandbrenging van gelijke concurrentievoorwaarden dient te worden bevorderd door de uitwerking van technische normen door de EAEM.

Amendement  155

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5 quater (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 40 – lid 6 –alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 quater) In artikel 40, lid 6, wordt de inleidende formule van de eerste alinea vervangen door:

 

"6. Om een uniforme toepassing van de leden 1, 2, 3, 4 en 5 te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter maatregelen vast:"

Amendement  156

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 40 – lid 6 –alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 quinquies) In artikel 40, lid 6, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  157

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 41 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 quinquies) Artikel 41, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Een bevoegde autoriteit die de opschorting van de handel in een financieel instrument of de uitsluiting van een financieel instrument van de handel op één of meer gereglementeerde markten eist, maakt haar beslissing onmiddellijk openbaar en stelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten van de overige lidstaten daarvan in kennis. Tenzij zulks de belangen van de beleggers of de ordelijke werking van de markt aanzienlijk zou kunnen schaden, eisen de bevoegde autoriteiten van de overige lidstaten de opschorting van de handel in een financieel instrument of de uitsluiting van een financieel instrument van de handel op één of meer onder hen ressorterende gereglementeerde markten en MTF's:

Amendement  158

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5 sexies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 42 – lid 6 –alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 sexies) In artikel 42, lid 6, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De gereglementeerde markt deelt aan de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat van herkomst en de Europese Autoriteit voor effecten en markten mee in welke lidstaat zij voornemens is dergelijke voorzieningen te treffen. De bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst deelt deze informatie binnen een maand mee aan de lidstaat waar de gereglementeerde markt voornemens is dergelijke voorzieningen te treffen."

Amendement  159

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5 octies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 42 – lid 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 octies) Aan artikel 42 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en een consequente harmonisering alsmede eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/… [EAEM] bedoelde procedure."

Motivering

De eenvormige toepassing van de MiFID-richtlijn ten behoeve van de totstandbrenging van gelijke concurrentievoorwaarden dient te worden bevorderd door de uitwerking van technische normen door de EAEM.

Amendement  160

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5 nonies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 44 – lid 3 –alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 nonies) In artikel 44, lid 3, wordt de inleidende formule van de eerste alinea vervangen door:

 

“ 3. Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en een eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 1 en 2 van dit artikel en van de artikelen 17 tot en met 20, 29 tot en met 30 en 32 tot en met 34 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter.”

Amendement  161

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 5 decies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 45 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 decies) In artikel 45, lid 3, wordt de inleidende formule van de eerste alinea vervangen door:

 

Om met de ontwikkelingen op de financiële en markten rekening te houden en een eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ter bepaling van de toepassingsvoorwaarden van de leden 1 en 2 en van de artikelen 27 tot en met 30 en 32 tot en met 34 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2015 voor aan de Commissie.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde technische normen goedkeuren door middel van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter.”

Amendement  162

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 7 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) In artikel 51 wordt na lid 2 het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis. De lidstaten stellen de Europese Autoriteit voor effecten en markten op de hoogte van de overeenkomstig de leden 1 en 2 opgelegde administratieve maatregelen en sancties."

Amendement  163

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 8 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 54 – lid 5 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) Aan artikel 54 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"5 bis. Dit artikel belet niet dat tussen de bevoegde autoriteiten uitwisseling van vertrouwelijke informatie plaatsvindt of dat vertrouwelijke informatie wordt bezorgd aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het Europees Comité voor systeemrisico’s. De tussen de bevoegde autoriteiten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten of het Europees Comité voor systeemrisico’s uitgewisselde informatie is gebonden aan het beroepsgeheim, waaraan personen die tewerkgesteld zijn of waren bij de bevoegde autoriteiten die de informatie ontvangen, gebonden zijn."

Amendement  164

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 8 ter (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 56 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter) Artikel 56, lid 1, wordt vervangen door:

 

"1. De bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten werken onderling en met de Europese Autoriteit voor effecten en markten samen wanneer dat voor de vervulling van hun taken uit hoofde van deze richtlijn nodig is, waartoe zij gebruik maken van de bevoegdheden waarover zij hetzij uit hoofde van deze richtlijn, hetzij ingevolge nationale wetgeving beschikken:

 

De bevoegde autoriteiten verlenen assistentie aan de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten en aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Zij wisselen met name informatie uit en werken samen bij onderzoek- of toezichtactiviteiten.

 

Om de samenwerking en met name de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken en te versnellen, wijzen de lidstaten één bevoegde autoriteit aan als contactpunt voor de toepassing van deze richtlijn. De lidstaten delen de Commissie, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de overige lidstaten de namen mede van de autoriteiten die zijn aangewezen om uit hoofde van dit lid verzoeken om uitwisseling van gegevens of verzoeken om samenwerking in ontvangst te nemen.

Amendement  165

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 8 quater (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 56 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quater) Artikel 56, lid 4, wordt vervangen door:

 

"Wanneer een bevoegde autoriteit ervan overtuigd is dat er door niet onder haar toezicht staande entiteiten op het grondgebied van een andere lidstaat handelingen worden of zijn uitgevoerd die strijdig zijn met de bepalingen van deze richtlijn, geeft zij hiervan zo specifiek mogelijk kennis aan de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat en aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten. Laatstgenoemde autoriteit neemt de nodige maatregelen en stelt de kennisgevende bevoegde autoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en markten van het resultaat van de maatregelen in kennis, alsmede, voor zover mogelijk, van belangrijke tussentijdse ontwikkelingen. Dit lid laat de bevoegdheden van de bevoegde autoriteit die de informatie heeft doorgegeven onverlet.

Amendement  166

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 8 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 56 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quinquies) Artikel 56, lid 5, komt als volgt te luiden:

 

"5. Om een uniforme toepassing van lid 2 te garanderen, omschrijft de Commissie bij wege van gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 64, 64 bis en 64 ter de modaliteiten voor de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten en bepaalt zij de criteria [...] op grond waarvan de werkzaamheden van een gereglementeerde markt in een lidstaat van ontvangst kunnen worden beschouwd als zijnde van aanzienlijk belang voor de werking van de effectenmarkten en de bescherming van de beleggers in die lidstaat van ontvangst. [...]."

Amendement  167

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 8 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 56 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quinquies) Aan artikel 56, lid 5, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  168

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 9

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 56 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"6. Om de eenvormige toepassing van de leden 1 en 2 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de verplichting voor de bevoegde autoriteiten om samen te werken overeenkomstig lid 1 en betreffende de inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten overeenkomstig lid 2, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren en templates.

"6. Om de eenvormige toepassing van de leden 1 en 2 te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen betreffende de verplichting voor de bevoegde autoriteiten om samen te werken overeenkomstig lid 1 en betreffende de inhoud van de samenwerkingsovereenkomsten overeenkomstig lid 2, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren en templates.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EAEM] bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de procedure voor gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie."

Amendement  169

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 10 – letter (a) (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 57 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) De bestaande tekst wordt hernummerd tot lid 1.

(a) In artikel 57 wordt lid 1 vervangen door:

 

"De Europese Autoriteit voor effecten en markten of een bevoegde autoriteit van een lidstaat kan om de medewerking van de bevoegde autoriteit van een andere lidstaat verzoeken bij toezichtactiviteiten of voor verificatie ter plaatse of bij een onderzoek. In het geval van beleggingsondernemingen die leden op afstand van een gereglementeerde markt zijn, kan de voor het toezicht op de gereglementeerde markt bevoegde autoriteit verkiezen die leden op afstand rechtstreeks te contacteren; zij moet de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst van het lid op afstand daarvan kennis geven."

Amendement  170

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 10 – letter (b)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 57 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. Om de eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de verplichting voor de bevoegde autoriteiten om samen te werken bij toezichtactiviteiten, controles ter plaatse en onderzoeken.

"2. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de verplichting voor de bevoegde autoriteiten om samen te werken bij toezichtactiviteiten, controles ter plaatse en onderzoeken.

Amendement  171

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 11 – letter (-a) (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 58 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a) In artikel 58 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 bis. De bevoegde autoriteiten verstrekken de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de andere bevoegde autoriteiten onverwijld alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om hun taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te kunnen vervullen."

Amendement  172

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 11 – letter a

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 58 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van de leden 1 en 2 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de verplichting om informatie uit te wisselen, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren of templates.

"4. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van de leden 1 en 2 te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om gemeenschappelijke procedures vast te stellen voor de uitwisseling van informatie, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren of templates.

Amendement  173

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 11 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 59 –lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11 bis) In artikel 59 wordt lid 2 vervangen door:

 

"In geval van een dergelijke weigering stelt de bevoegde autoriteit de verzoekende bevoegde autoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en markten daarvan in kennis, waarbij zij zo gedetailleerd mogelijke informatie verstrekt."

Amendement  174

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 12

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 60 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van de leden 1 en 2 te garanderen, kan de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de verplichting om informatie uit te wisselen, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren of templates.

"4. Om de eenvormige toepassing van de leden 1 en 2 te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de verplichting om informatie uit te wisselen, daarin begrepen de ontwikkeling van standaardformulieren of templates.

Amendement  175

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 14 bis (nieuw) – inleidende formule en letter a (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 64 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

(a) Lid 2 wordt vervangen door:

 

"2. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen als bedoeld in artikel 2 en artikel 4, artikel 10 ter, lid 1, artikel 13, lid 10, de artikelen 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44 en 45 en artikel 56, lid 2, wordt voor onbepaalde duur aan de Commissie verleend."

Amendement  176

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 14 bis (nieuw) – punt ter (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 64 – leden 2 bis en 2 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) De volgende leden ingevoegd:

 

"2 bis. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

 

2 ter. De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, is onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld in de artikelen 64 bis en 64 ter."

Amendement  177

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 14 bis (nieuw) – letter c (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 64 – lid 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) Lid 2 bis wordt vervangen door:

 

"2 quater. De vastgestelde gedelegeerde handelingen mogen de essentiële bepalingen van deze richtlijn niet wijzigen."

Amendement  178

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 14 bis (nieuw) – letter d

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 64 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) Lid 4 wordt geschrapt.

Amendement  179

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 14 ter (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 64 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14 ter) Na artikel 64 wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 64 bis

 

1. De in de artikel 2 en artikel 4, artikel 10 ter, lid 1, artikel 13, lid 10, de artikelen 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44 en 45 en artikel 56, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. De instelling die een interne procedure is gestart om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in te trekken, stelt de andere instelling en de Commissie daarvan in kennis.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die eventueel in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie ."

Amendement  180

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 6 – punt 14 quater (nieuw)

Richtlijn 2004/39/EG

Artikel 64 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 quater) Na artikel 64 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 64 ter

 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen

 

1. Het Europees Parlement of de Raad kan bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen vier maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

 

2. Indien bij het verstrijken van deze periode noch het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, treedt deze op de erin vermelde datum in werking. Indien het Europees Parlement of de Raad tegen een gedelegeerde handeling bezwaar maakt, treedt deze niet in werking.

 

3. Ten einde de vaststelling van gedelegeerde handelingen waar nodig te kunnen bespoedigen, kunnen het Europees Parlement en de Raad in naar behoren gemotiveerde gevallen op verzoek van de Commissie, overeenkomstig een procedure voor een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar, besluiten de in lid 1 genoemde termijn van vier maanden te verkorten."

Amendement  181

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 2 – lid 3 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) De eerste alinea van artikel 2, lid 3, wordt door het volgende vervangen:

 

"3. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen, stelt de Commissie volgens de in artikel 27, leden 2 en 2 bis, bedoelde procedures gedelegeerde handelingen vast voor de in lid 1 vervatte definities."

Amendement  182

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 2 – lid 3 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis) De derde alinea van artikel 2, lid 3, wordt door het volgende vervangen:

 

"De in de tweede alinea, onder a) en b), genoemde maatregelen worden vastgesteld middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter [...]."

Amendement  183

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 ter (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 2 – lid 3 – alinea 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 ter) Aan artikel 2, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  184

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 quater (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 4 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 quater) In artikel 4, lid 2, wordt de volgende letter ingevoegd:

 

"a bis) de jaarrekeningen per land;"

Amendement  185

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 4 – lid 6

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 quinquies) Artikel 4, lid 6, wordt als volgt gewijzigd:

 

"[...] Teneinde met de technische ontwikkelingen op de financiële markten rekening te houden en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen. De Europese Autoriteit voor effecten en markten specificeert met name de technische omstandigheden waaronder een gepubliceerd jaarlijks financieel verslag, met inbegrip van het verslag van de externe accountant, beschikbaar moet blijven voor het publiek. De Europese Autoriteit voor effecten en markten kan in voorkomend geval ook de in lid 1 genoemde periode van vijf jaar aanpassen.

 

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EAVB] bedoelde procedure."

Amendement  186

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 sexies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 5 – lid 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 sexies) In artikel 5, lid 6, wordt de eerste alinea door het volgende vervangen:

"6. De Commissie stelt volgens de in artikel 27, leden 2 en 2 bis, bedoelde procedure gedelegeerde handelingen en uitvoeringsmaatregelen vast om met de technische ontwikkelingen op de financiële markten rekening te houden en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van de leden 1 tot en met 5 van dit artikel te garanderen."

Amendement  187

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 septies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 5 – lid 6 – alinea 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 septies) In artikel 5, lid 6, wordt de derde alinea door het volgende vervangen:

 

"De onder a) bedoelde maatregelen worden vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure. De onder b) en c) bedoelde maatregelen, die niet-essentiële onderdelen van deze richtlijn beogen te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter."

Amendement  188

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 octies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 5 – lid 6 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 octies) In artikel 5, lid 6, wordt de vierde alinea door het volgende vervangen:

 

" Indien nodig, kan de Commissie ook de in het eerste lid bedoelde periode van vijf jaar aanpassen middels een gedelegeerde handeling overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter."

Amendement  189

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 nonies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 5 – lid 6 – alinea 4 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 nonies) Aan artikel 5, lid 6, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  190

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 decies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 9 – lid 7 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 decies) In artikel 9, lid 7, wordt de eerste alinea vervangen door:

"7. De Commissie kan middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vaststellen om met de technische ontwikkelingen op de financiële markten rekening te houden en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van de leden 2, 4 en 5 van dit artikel te garanderen."

Amendement  191

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 undecies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 9 – lid 7 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 undecies) In artikel 9, lid 7, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"Voorts specificeert de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter de maximale lengte van de "korte afwikkelingstermijn", bedoeld in lid 4, alsmede de passende mechanismen voor de controle door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst. [...]"

Amendement  192

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt -1 duodecies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 9 – lid 7 – alinea 4 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 duodecies) Aan artikel 9, lid 7, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  193

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 1 – letter -a (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 12 – lid 8 – alinea 1 – inleidende formule

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a) In lid 8, wordt de inleidende formule van de eerste alinea vervangen door:

 

"8. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van de leden 1, 2, 4, 5 en 6 te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vast:"

Amendement  194

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 1 – letter a bis (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 12 – lid 8 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a bis) Aan lid 8 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  195

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 1 – letter b

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 12 – lid 8 bis (nieuw) –alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"9. Om de eenvormige toepassing van lid 1 van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen in de financiële markten, ontwikkelt de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om een geharmoniseerd standaardformulier op te stellen dat moet worden gebruikt om de uitgevende instelling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie in kennis te stellen, of om informatie in te dienen overeenkomstig artikel 19, lid 3.

'9. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van lid 1 van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen in de financiële markten, ontwikkelt de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om een standaardformulier op te stellen dat moet worden gebruikt om de uitgevende instelling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie in kennis te stellen, of om informatie in te dienen overeenkomstig artikel 19, lid 3.

Amendement  196

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 – letter -a (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 13 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a) In artikel 13, lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door:

 

"2. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vast om met de technische ontwikkelingen op de financiële markten rekening te houden en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van lid 1 van dit artikel te garanderen. Zij bepaalt met name:"

Amendement  197

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 – letter a bis (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 13 – lid 2 –alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis) De tweede alinea van artikel 13, lid 2 wordt geschrapt.

Amendement  198

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 – letter a ter (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 13 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a ter) Aanartikel 13, lid 2 wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  199

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 – letter b – alinea 1

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) - alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3. Om de eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om een geharmoniseerd standaardformulier op te stellen dat moet worden gebruikt om de uitgevende instelling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie in kennis te stellen, of om informatie in te dienen overeenkomstig artikel 19, lid 3.

"3. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen op de financiële markten, ontwikkelt de Europese Autoriteit voor effecten en markten voorstellen voor technische normen om een geharmoniseerd standaardformulier op te stellen dat moet worden gebruikt om de uitgevende instelling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde informatie in kennis te stellen, of om informatie in te dienen overeenkomstig artikel 19, lid 3.

Amendement  200

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 14 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 bis) Artikel 14, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vast om met de technische ontwikkelingen op de financiële markten rekening te houden en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van lid 1 te garanderen.

 

[...]

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  201

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 17 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 ter) Artikel 17, lid 4, wordt vervangen door:

 

"4. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vast om zowel met de technische ontwikkelingen op de financiële markten als met de ontwikkelingen in de informatie- en de communicatietechnologie rekening te houden en tevens een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van de leden 1, 2 en 3 te garanderen. Zij specificeert met name de categorieën financiële instellingen via welke een aandeelhouder de in lid 2, onder c), bedoelde financiële rechten kan uitoefenen.

 

[...]

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  202

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 quater (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 18 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 quater) Artikel 18, lid 5, wordt vervangen door:

 

"5. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vast om zowel met de technische ontwikkelingen op de financiële markten als met de ontwikkelingen in de informatie- en de communicatietechnologie rekening te houden en tevens een consequent harmonisatie en een eenvormige toepassing van de leden 1 tot en met 4 te garanderen. Zij specificeert met name de categorieën financiële instellingen via welke een obligatiehouder de in lid 2, onder c), bedoelde financiële rechten kan uitoefenen.

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  203

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 19 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 quinquies) Artikel 19, lid 4, wordt door het volgende vervangen:

"4. De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vast om een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van de leden 1, 2 en 3 te garanderen.

 

De Commissie specificeert met name de procedure volgens welke een uitgevende instelling of een houder van aandelen of andere financiële instrumenten, of een persoon als bedoeld in artikel 10, uit hoofde van respectievelijk de leden 1 of 3 informatie bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst moet indienen teneinde:

 

a) in de lidstaat van herkomst indiening langs elektronische weg mogelijk te maken;

 

b) de indiening van het in artikel 4 van deze richtlijn bedoelde jaarlijks financieel verslag te coördineren met de indiening van de in artikel 10 van Richtlijn 2003/71/EG bedoelde jaarlijks te verstrekken informatie.

 

[...]

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  204

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 sexies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 21 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 sexies) Artikel 21, lid 4, wordt vervangen door:

"4. Teneinde zowel met de technische ontwikkelingen op de financiële markten als met de ontwikkelingen in de informatie- en de communicatietechnologie rekening te houden en tevens een eenvormige toepassing van de leden 1, 2 en 3 te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vast.

 

De Commissie specificeert met name:

 

a) minimumnormen voor de verspreiding van gereglementeerde informatie als bedoeld in lid 1;

 

b) minimumnormen voor de mechanismen voor centrale opslag als bedoeld in lid 2.

 

De Commissie kan ook een lijst van media voor de verspreiding van informatie onder het publiek opstellen en bijhouden.

 

[...]

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  205

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 septies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 septies) In artikel 22, lid 1,wordt de eerste alinea vervangen door:

"1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten stellen passende richtsnoeren vast en volgen de richtsnoeren van de EAEM teneinde de uit hoofde van Richtlijn 2003/6/EG, Richtlijn 2003/71/EG en deze richtlijn bekend te maken informatie beter toegankelijk te maken voor het publiek."

Amendement  206

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 octies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 22 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 octies) Artikel 22, lid 2, wordt vervangen door:

2. De Commissie maakt regelmatig een balans op van de [...] behaalde resultaten en kan middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vaststellen om de naleving van de artikelen 19 en 21 te vergemakkelijken.

Amendement  207

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 nonies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 nonies) In artikel 23, lid 1,wordt de eerste alinea vervangen door:

"1. Wanneer de statutaire zetel van een uitgevende instelling in een derde land gelegen is, kan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst op basis van de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten en markten deze uitgevende instelling ontheffing verlenen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 4 tot en met 7, en de artikelen 12, lid 6, 14, 15, 16 tot en met 18, mits de wetgeving van het betrokken derde land gelijkwaardige verplichtingen oplegt of de uitgevende instelling zich houdt aan de verplichtingen krachtens de wetgeving van een derde land die door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst als gelijkwaardig wordt beschouwd.

 

Vervolgens brengt de bevoegde autoriteit de Europese Autoriteit voor effecten en markten op de hoogte van de verleende ontheffing."

Amendement  208

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 decies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 23 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 decies) Artikel 23, lid 4, wordt door het volgende vervangen:

"4. Om een consequente harmonisatie en een uniforme toepassing van lid 1 te garanderen, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vast waarin:

 

i) wordt voorzien in een mechanisme voor het waarborgen van gelijkwaardigheid van de informatie vereist uit hoofde van deze richtlijn, met inbegrip van financiële verklaringen, en van de informatie, met inbegrip van financiële verklaringen, die uit hoofde van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van een derde land is vereist;

 

ii) wordt bepaald dat het derde land waar de uitgevende instelling haar statutaire zetel heeft, zorg draagt voor de gelijkwaardigheid met de informatievereisten uit hoofde van deze richtlijn door middel van zijn nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen of doordat de aldaar gangbare praktijken of procedures gebaseerd zijn op door internationale organisaties opgestelde internationale standaarden.

 

In het kader van punt ii) van de eerste alinea, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter ook maatregelen vast betreffende de beoordeling van standaards met betrekking tot uitgevende instellingen in meer dan een land.

 

[...]

 

De Commissie neemt overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter en uiterlijk vijf jaar na de in artikel 31 vermelde datum, de noodzakelijke besluiten inzake de gelijkwaardigheid van standaarden voor jaarrekeningen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, lid 3, worden gehanteerd door uitgevende instellingen van derde landen. Indien de Commissie van oordeel is dat deze standaarden niet gelijkwaardig zijn, kan zij de betrokken uitgevende instellingen toestemming geven deze standaarden gedurende een gepaste overgangsperiode te blijven hanteren.

 

In het kader van de derde alinea, stelt de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter ook maatregelen vast met het oog op de vaststelling van algemene equivalentiecriteria voor boekhoudnormen van uitgevende instellingen in meer dan een land.

 

[...]

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  209

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 undecies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 23 – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 undecies) Artikel 23, lid 5, wordt vervangen door:

"5. Met het oog op een consequente harmonisatie en de uniforme toepassing van lid 2 kan de Commissie middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter maatregelen vaststellen die het soort in een derde land bekendgemaakte informatie omschrijven die van belang is voor het publiek in de Unie.

 

[...]

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  210

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 duodecies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 23 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 duodecies) Artikel 23, lid 7, wordt vervangen door:

"7. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op de financiële markten en een consequente harmonisatie en een eenvormige toepassing van lid 6 te garanderen, stelt de Commissie overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter uitvoeringsmaatregelen vast waarin wordt bepaald dat een derde land door middel van zijn nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen zorg draagt voor de gelijkwaardigheid met de onafhankelijkheidsvereisten uit hoofde van deze richtlijn en de uit hoofde van deze richtlijn vastgestelde gedelegeerde handelingen.

 

De Commissie stelt middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 27, 27 bis en 27 ter ook maatregelen vast ter bepaling van algemene equivalentiecriteria voor onafhankelijkheidsvereisten in de zin van de eerste alinea.

 

[...]

 

De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden opgesteld door de Europese Autoriteit voor effecten en markten."

Amendement  211

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2terdecies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 24 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 terdecies) In artikel 24, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

"1. Elke lidstaat wijst de in artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2003/71/EG bedoelde centrale autoriteit aan als de centrale bevoegde administratieve autoriteit die ervoor verantwoordelijk is dat de in deze richtlijn omschreven verplichtingen worden vervuld en ervoor moet zorgen dat de uit hoofde van deze richtlijn vastgestelde bepalingen worden toegepast. De lidstaten stellen de Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten van deze aanwijzing in kennis."

Amendement  212

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 quaterdecies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 24 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 quaterdecies) Artikel 24, lid 3, wordt vervangen door:

"3. De lidstaten stellen de Commissie, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten in kennis van alle met het oog op de delegatie van taken getroffen regelingen, inclusief de precieze voorwaarden voor het delegeren van taken."

Amendement  213

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 2 quindecies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 25 – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 quindecies) In artikel 25 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis. Wanneer dat nodig is voor de toepassing van deze richtlijn werken de bevoegde autoriteiten met de Europese Autoriteit voor effecten en markten samen.

 

De bevoegde autoriteiten verstrekken de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de andere bevoegde autoriteiten onverwijld alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om hun taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te kunnen vervullen."

Amendement  214

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 3 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 25 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 bis) Artikel 25, lid 4, wordt vervangen door:

"4. De lidstaten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten mogen samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling van gegevens sluiten met de bevoegde autoriteiten of instanties van derde landen die volgens hun wetgeving in staat zijn om taken uit te voeren die artikel 24 van deze richtlijn de bevoegde autoriteiten toewijst. De lidstaten dienen de Europese Autoriteit voor effecten en markten ervan in kennis te stellen indien zij samenwerkingsovereenkomsten sluiten. Met betrekking tot die uitwisseling van gegevens gelden ten minste gelijkwaardige waarborgen inzake het beroepsgeheim als de in dit artikel bedoelde. Een dergelijke uitwisseling van gegevens moet bestemd zijn voor de vervulling van de toezichthoudende taak van de bedoelde autoriteiten of instanties. Gegevens die afkomstig zijn van een andere lidstaat mogen alleen openbaar worden gemaakt met de uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten die de gegevens hebben medegedeeld en in voorkomend geval alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarmee deze autoriteiten hebben ingestemd."

Amendement  215

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 3 ter (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 26 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 ter) Artikel 26, lid 2, wordt vervangen door:

"2. Wanneer de uitgevende instelling of de houder van aandelen of andere financiële instrumenten in weerwil van de door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst getroffen maatregelen, of omdat deze maatregelen ontoereikend zijn, inbreuk blijft plegen op de betreffende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, neemt de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, na de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst daarvan in kennis te hebben gesteld, overeenkomstig artikel 3, lid 2, alle passende maatregelen ter bescherming van de beleggers. De Commissie en de Europese Autoriteit voor effecten en markten worden zo spoedig mogelijk van die maatregelen op de hoogte gesteld."

Amendement  216

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 3 quater (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Hoofdstuk VI (na artikel 26) – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 quater) De titel van hoofdstuk VI wordt vervangen door:

 

"GEDELEGEERDE HANDELINGEN EN UITVOERINGSMAATREGELEN"

Amendement  217

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 3 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 27 – lid 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 quinquies) Artikel 27, lid 2 bis, wordt vervangen door:

"2 bis. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen als bedoeld in artikel 2, lid 3, artikel 5, lid 6, artikel 9, lid 7, artikel 12, lid 8, artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 18, lid 5, artikel 19, lid 4, artikel 21, lid 4, en artikel 23, leden 4, 5 en 7, wordt voor onbepaalde duur aan de Commissie verleend."

Amendement  218

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 3 sexies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 27 – lid 2 bis bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 sexies) In artikel 27 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis bis. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis."

Amendement  219

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 3 septies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 27 – lid 2 bis ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 septies) In artikel 27 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"2 bis ter. De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, is onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld in de artikel 27 bis en 27 ter."

Amendement  220

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 3 octies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 27 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3 octies) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 27 bis

 

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De in artikel 2, lid 3, artikel 5, lid 6, artikel 9, lid 7, artikel 12, lid 8, artikel 13, lid 2, artikel 14, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 18, lid 5, artikel 19, lid 4, artikel 21, lid 4, en artikel 23, leden 4, 5 en 7, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. De instelling die een interne procedure is gestart om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in te trekken, stelt de andere instelling en de Commissie daarvan in kennis en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk zullen worden ingetrokken.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die eventueel in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie ."

Amendement  221

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 7 – punt 3 nonies (nieuw)

Richtlijn 2004/109/EG

Artikel 27 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 nonies) Na artikel 27 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 27 ter

 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen

 

1. Het Europees Parlement of de Raad kan bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen vier maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

 

2. Indien bij het verstrijken van deze periode noch het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, treedt deze op de erin vermelde datum in werking. Indien het Europees Parlement of de Raad tegen een gedelegeerde handeling bezwaar maakt, treedt deze niet in werking.

 

3. Ten einde de vaststelling van gedelegeerde handelingen waar nodig te kunnen bespoedigen, kunnen het Europees Parlement en de Raad in naar behoren gemotiveerde gevallen op verzoek van de Commissie, overeenkomstig een procedure voor een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar, besluiten de in lid 1 genoemde termijn van vier maanden te verkorten."

Amendement  222

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt -1 bis (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 11 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 bis) Artikel 11, lid 4, wordt vervangen door:

 

"4. De lidstaten stellen elkaar, de ETA's en de Commissie in kennis van de gevallen waarin zij van mening zijn dat een derde land voldoet aan de in leden 1 en 2 bepaalde voorwaarden of van andere situaties die voldoen aan de overeenkomstig artikel 40, lid 1, onder b), vastgestelde technische criteria."

Amendement  223

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt -1 ter (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 16 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 ter) Artikel 16, lid 2, komt als volgt te luiden:

 

"2. Lidstaten stellen elkaar, de ETA's en de Commissie in kennis van de gevallen waarin zij van mening zijn dat een derde land voldoet aan de in lid 1, onder b), gestelde voorwaarden. De ETA's publiceren de lijst van de landen die gelijkwaardige eisen stellen, op hun websites."

Amendement  224

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt -1 quater (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 28 – lid 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 quater) Artikel 28, lid 7, wordt vervangen door:

 

"7. De lidstaten stellen elkaar, de ETA's en de Commissie in kennis van de gevallen waarin zij van mening zijn dat een derde land voldoet aan de in lid 3, 4 of 5 gestelde voorwaarden."

Amendement  225

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt -1 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 31 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1 quinquies) Artikel 31, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De lidstaten, de ETA's en de Commissie stellen elkaar in kennis van de gevallen waarin de wetgeving van een derde land niet toestaat dat de krachtens de eerste alinea van lid 1 vereiste maatregelen worden toegepast, en waarin gecoördineerd zou kunnen worden opgetreden om een oplossing te vinden."

Amendement  226

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 1

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 31 – lid 3 bis (nieuw) – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen in de bestrijding van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, kunnen de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen overeenkomstig artikel 42 van Verordening…/…, van Verordening…/… en van Verordening…/… van het Europees Parlement en de Raad voorstellen voor technische normen ontwikkelen om het in artikel 31, lid 3, bedoelde type extra maatregelen te bepalen, alsook de minimale actie die moet worden ondernomen door krediet- en financiële instellingen indien de wetgeving van het derde land de toepassing van de in het kader van de eerste alinea van lid 1 vereiste maatregelen niet toelaat.

"4. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en rekening houdend met de technische ontwikkelingen in de bestrijding van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, ontwikkelen de Europese Bankautoriteit, de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen, behoudens voorafgaande raadpleging van het Comité voor de voorkoming van het witwassen van geld en financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 41, overeenkomstig artikel 42 van Verordening…/…, van Verordening…/… en van Verordening…/… van het Europees Parlement en de Raad voorstellen voor technische normen om het in artikel 31, lid 3, bedoelde type extra maatregelen te bepalen, alsook de minimale actie die moet worden ondernomen door krediet- en financiële instellingen indien de wetgeving van het derde land de toepassing van de in het kader van de eerste alinea van lid 1 vereiste maatregelen niet toelaat.

Amendement  227

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 37 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-2 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 37 bis

 

Wanneer dat nodig is voor de toepassing van deze richtlijn werken de bevoegde autoriteiten met de ETA's samen.

 

De bevoegde autoriteiten verstrekken de ETA's en de andere bevoegde autoriteiten onverwijld alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om hun taken zoals bij deze richtlijn vastgesteld te kunnen vervullen."

Amendement  228

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Hoofdstuk VI – titel (vóór artikel 40)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 ter) De titel van hoofdstuk VI wordt vervangen door:

 

"GEDELEGEERDE HANDELINGEN"

Amendement  229

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 quater (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 40 – lid 1 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 quater) In artikel 40, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

 

"1. Teneinde rekening te houden met de technische ontwikkelingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld of van financiering van terrorisme en een consequente harmonisatie en een eenvormige uitvoering van deze richtlijn te garanderen, kan de Commissie [...] de volgende maatregelen vaststellen:"

Amendement  230

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 40 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 quinquies) In artikel 40, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De [...] maatregelen [...] worden vastgesteld middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 41, 41 bis en 41 ter."

Amendement  231

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 sexies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 40 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 sexies) In artikel 40, lid 1, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden door de ETA's opgesteld in het kader van het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten."

Amendement  232

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 septies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 40 – lid 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 septies) In artikel 40, lid 3, wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"De [...] maatregelen [...] worden vastgesteld middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 41, 41 bis en 41 ter."

Amendement  233

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 octies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 40 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 octies) Aan artikel 40, lid 3, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden door de ETA's uitgewerkt in het kader van het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten."

Amendement  234

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 nonies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 40 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 nonies) Artikel 40, lid 4, wordt vervangen door:

 

"Indien de Commissie tot de bevinding komt dat een derde land niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 11, lid 1 of 2, artikel 28, lid 3, 4 of 5, of aan de maatregelen die overeenkomstig lid 1, onder b), van dit artikel of in artikel 16, lid 1, onder b), zijn vastgesteld, of dat de wetgeving van het derde land niet toestaat om de krachtens artikel 31, lid 1, eerste alinea, vereiste maatregelen toe te passen, zal het een dusdanig besluit nemen middels gedelegeerde handelingen overeenkomstig de artikelen 41, 41 bis en 41 ter."

Amendement  235

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 decies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 40 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 decies) Aan artikel 40, lid 4, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

"De ontwerpen van gedelegeerde handelingen worden door de ETA's uitgewerkt in het kader van het Gemengd Comité van de Europese toezichthoudende autoriteiten."

Amendement  236

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 undecies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 41 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 undecies) De eerste alinea van artikel 41, lid 2, komt als volgt te luiden:

 

"2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 8 van dat besluit, met dien verstande dat de volgens deze procedure vastgestelde maatregelen de essentiële bepalingen van deze richtlijn niet mogen wijzigen."

Amendement  237

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 duodecies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 41 – lid 2 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 duodecies) Artikel 41, lid 2 bis, wordt vervangen door:

 

"2 bis. De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen als bedoeld in artikel 40 wordt voor onbepaalde duur aan de Commissie verleend."

Amendement  238

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 terdecies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 41 – leden 2 ter en 2 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 terdecies) In artikel 41 worden de volgende leden 2 ter en 2 quater ingevoegd:

 

"2 ter. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig in kennis.

 

2 quater. De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, is onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld in artikel 41 bis en 41 ter."

Amendement  239

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 quaterdecies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 41 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 quaterdecies) Artikel 41, lid 3, wordt geschrapt.

Amendement  240

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 quindecies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 41 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 quindecies) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 41 bis

 

Intrekking van de bevoegdheidsdelegatie

 

1. De in artikel 40 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken.

 

2. De instelling die een interne procedure is gestart om te besluiten of zij de bevoegdheidsdelegatie al dan niet wenst in te trekken, stelt de andere instelling en de Commissie daarvan in kennis en geeft daarbij aan welke gedelegeerde bevoegdheden mogelijk zullen worden ingetrokken.

 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheden die in het besluit worden vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in werking of op een latere datum die eventueel in het besluit wordt vermeld. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie ."

Amendement  241

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 8 – punt 2 sexdecies (nieuw)

Richtlijn 2005/60/EG

Artikel 41 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 sexdecies) Na artikel 41 bis wordt het volgende artikel ingevoegd:

 

"Artikel 41 ter

 

Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen

 

1. Het Europees Parlement of de Raad kan bezwaar aantekenen tegen de gedelegeerde handeling binnen vier maanden na de datum van kennisgeving. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad wordt deze termijn met twee maanden verlengd.

 

2. Indien bij het verstrijken van deze periode noch het Europees Parlement noch de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, treedt deze op de erin vermelde datum in werking. Indien het Europees Parlement of de Raad tegen een gedelegeerde handeling bezwaar maakt, treedt deze niet in werking.

 

3. Ten einde de vaststelling van gedelegeerde handelingen waar nodig te kunnen bespoedigen, kunnen het Europees Parlement en de Raad in naar behoren gemotiveerde gevallen op verzoek van de Commissie, overeenkomstig een procedure voor een vroegtijdige verklaring van geen bezwaar, besluiten de in lid 1 genoemde termijn van vier maanden te verkorten."

Amendement  242

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 6 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(-1) Artikel 6 wordt vervangen door:

 

"De lidstaten schrijven voor dat de onder deze richtlijn vallende kredietinstellingen een vergunning moeten hebben verkregen alvorens hun werkzaamheden aan te vangen. Zij stellen daarvoor de voorwaarden vast, onverminderd de artikelen 7 tot en met 12 en brengen deze ter kennis van de EBA."

Amendement  243

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 1

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de vereisten en de procedures voor vergunningen als bedoeld in de artikelen 7, 8, 10, 11 en 12, met uitzondering van de in artikel 11, lid 1, bedoelde voorwaarden.

"Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de bij Verordening …/… van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de vereisten en de procedures voor vergunningen als bedoeld in de artikelen 7, 8, 10, 11 en 12, met uitzondering van de in artikel 11, lid 1, bedoelde voorwaarden.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] bedoelde procedure."

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] bedoelde procedure."

Amendement  244

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 2

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 14 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De namen van alle kredietinstellingen waaraan een vergunning is verleend worden vermeld op een lijst. De Europese Bankautoriteit publiceert de lijst en houdt deze actueel."

De namen van alle kredietinstellingen waaraan een vergunning is verleend worden vermeld op een lijst. De Europese Bankautoriteit publiceert de lijst op haar website en houdt deze actueel."

Amendement  245

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 17 – letter e bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) Aan artikel 17, lid 1, wordt de volgende letter toegevoegd:

 

"e bis) op ernstige en systematische wijze inbreuk maakt op de in het EU-recht of het nationale recht vastgestelde verplichtingen ten opzichte van de EBA en de bevoegde autoriteiten."

Amendement  246

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 17 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2 ter) Artikel 17, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. Iedere intrekking van een vergunning wordt, met redenen omkleed, medegedeeld aan de betrokkenen. De intrekking wordt ter kennis van de EBA gebracht."

Amendement  247

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 3

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 19 – lid 9 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"9. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen betreffende de informatielijst die vereist is voor de beoordeling van een verwerving als bedoeld in lid 1 en betreffende het overlegproces tussen de relevante bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 19 ter, lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"9. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen betreffende de informatielijst die vereist is voor de beoordeling van een verwerving als bedoeld in lid 1 en betreffende het overlegproces tussen de relevante bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 19 ter, lid 1. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  248

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 4

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 26 – lid 5 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"5. Om de eenvormige toepassing van artikel 25 en van dit artikel te garanderen en een eenvormige elektronische meldingsprocedure tot stand te brengen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de in artikel 25 en in dit artikel bedoelde informatie en de procedure om deze informatie door te sturen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"5. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van artikel 25 en van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ter bepaling van een eenvormige meldingsprocedure en specificeert zij de ingevolge artikel 25 en dit artikel mee te delen informatie en de procedure om deze informatie langs elektronische weg door te sturen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  249

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 5

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 28 – lid 4 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen en een eenvormige elektronische meldingsprocedure tot stand te brengen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen voor de in dit artikel bedoelde informatie en de procedure om deze informatie door te sturen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

4. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ter bepaling van een eenvormige meldingsprocedure en ter specificatie van de informatie die overeenkomstig dit artikel moet worden gemeld en van de procedure om deze informatie langs veilige elektronische weg door te sturen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  250

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 6 bis (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 36

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 bis) Artikel 36 wordt vervangen door:

 

"Artikel 36

 

De lidstaten stellen de Commissie en de EBA in kennis van het aantal en de aard van de gevallen waarin overeenkomstig de artikelen 25 en 26, leden 1 tot en met 3 een weigering is uitgesproken of waarin overeenkomstig artikel 30, lid 3, maatregelen zijn genomen."

Amendement  251

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 6 ter (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 38 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 ter) Artikel 38, lid 2, wordt vervangen door:

 

"2. De bevoegde autoriteiten geven de Commissie, de EBA en het Europees Comité voor het bankwezen kennis van de vergunningen voor bijkantoren die aan de kredietinstellingen met hoofdkantoor buiten de Unie zijn verleend."

Amendement  252

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 6 quater (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 39 – lid 2 – letter b bis) (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 quater) In artikel 39, lid 2, wordt de volgende letter b bis) toegevoegd:

 

"b bis) de EBA van de nationale autoriteiten van derde landen eenzelfde mate van informatie en medewerking verkrijgt als van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten."

Amendement  253

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 6 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 39 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6 quinquies) Artikel 39, lid 3, wordt vervangen door:

 

3. Onverminderd artikel 218, leden 1 en 2, van het VWEU, onderzoeken de Commissie en de EBA met het Europees Comité voor het bankwezen het resultaat van de in lid 1 bedoelde onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende situatie.

Amendement  254

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 7

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw) – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de procedures, de methodes en de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de informatie-uitwisselingsvereisten voor informatie die waarschijnlijk een bevorderlijk effect zal hebben op het toezicht op de kredietinstellingen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ter bepaling van de procedures, de methodes en formaten van de informatie-uitwisselingsvereisten die waarschijnlijk een bevorderlijk effect zullen hebben op het toezicht op de kredietinstellingen, en specificeert zij de informatie waarop zij betrekking hebben. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  255

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 8

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 42 bis – lid 1 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien een bevoegde autoriteit, op het einde van de periode van twee maanden, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening…/… [EBA], wacht de consoliderende toezichthouder een eventueel door de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening genomen besluit af en handelt in overeenstemming met dat besluit. De periode van twee maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van de periode van twee maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Indien een van de betrokken bevoegde autoriteiten, op het einde van de periode van twee maanden na ontvangst van een verzoek overeenkomstig lid 1, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening…/… [EBA], wachten de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst het besluit af dat de Europese Bankautoriteit eventueel overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening neemt om de kwestie met het oog op de naleving van het recht van de Unie te regelen; daarna nemen zij hun definitieve beslissing in overeenstemming met het besluit van de Autoriteit. Het besluit van de Autoriteit treedt niet in de plaats van de prudentiële beoordeling door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat. De periode van twee maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van die periode van twee maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Amendement  256

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 10

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 44 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"2. Lid 1 belet niet dat overeenkomstig deze richtlijn en andere richtlijnen die van toepassing zijn op kredietinstellingen tussen de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten informatie wordt uitgewisseld of bezorgd aan de Europese Bankautoriteit. Deze gegevens vallen onder het in lid 1 bedoelde beroepsgeheim."

"2. Lid 1 belet niet dat overeenkomstig deze richtlijn en andere richtlijnen die van toepassing zijn op kredietinstellingen en overeenkomstig Verordening .../...[EBA] tussen de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten informatie wordt uitgewisseld of bezorgd aan de Europese Bankautoriteit,. Deze gegevens vallen onder het in lid 1 bedoelde beroepsgeheim."

Amendement  257

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 11

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 46 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten en de Europese Bankautoriteit mogen met de bevoegde autoriteiten van derde landen of met de autoriteiten of instanties van derde landen, zoals gedefinieerd in artikel 47 en artikel 48, lid 1, alleen dan samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling van gegevens sluiten, als met betrekking tot de meegedeelde gegevens ten minste gelijkwaardige waarborgen inzake het beroepsgeheim gelden als de in artikel 44, lid 1, bedoelde waarborgen.

De lidstaten en de Europese Bankautoriteit mogen, overeenkomstig artikel 18 van Verordening .../... [EBA], met de bevoegde autoriteiten van derde landen of met de autoriteiten of instanties van derde landen, zoals gedefinieerd in artikel 47 en artikel 48, lid 1, alleen dan samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling van gegevens sluiten, als met betrekking tot de meegedeelde gegevens ten minste gelijkwaardige waarborgen inzake het beroepsgeheim gelden als de in artikel 44, lid 1, bedoelde waarborgen.

Amendement  258

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 11 bis (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 46 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) In artikel 46 wordt de tweede alinea door het volgende vervangen:

 

"Gegevens die worden uitgewisseld overeenkomstig de eerste alinea, mogen alleen worden doorgegeven met de uitdrukkelijke instemming van de bevoegde autoriteiten die de gegevens hebben doorgegeven en alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarmee deze autoriteiten ingestemd hebben."

Amendement  259

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 12 – letter a bis (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 49 –alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a bis) In artikel 49 wordt de tweede alinea vervangen door:

 

"Deze afdeling houdt voor deze autoriteiten of instanties geen belemmering in om aan de bevoegde autoriteiten en de EBA de gegevens toe te zenden die deze nodig hebben ter uitvoering van artikel 45."

Amendement  260

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 12 – letter b

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 49 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"In een noodsituatie als bedoeld in artikel 130, lid 1, staan de lidstaten de bevoegde autoriteiten toe dat zij gegevens toezenden aan centrale banken van het Europese stelsel van centrale banken als die gegevens van belang zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken, waaronder het voeren van monetair beleid en de daarmee samenhangende beschikbaarstelling van liquide middelen, de uitoefening van toezicht op betalings-, clearing- en afwikkelingssystemen en waarborging van de stabiliteit van het financiële stelsel, en aan het Europees Comité voor systeemrisico’s als die gegevens van belang zijn voor de uitoefening van zijn wettelijke taken."

"De lidstaten staan de bevoegde autoriteiten toe dat zij gegevens toezenden aan centrale banken van het Europese stelsel van centrale banken als die gegevens van belang zijn voor de uitoefening van hun wettelijke taken, waaronder het voeren van monetair beleid en de daarmee samenhangende beschikbaarstelling van liquide middelen, de uitoefening van toezicht op betalings-, clearing- en afwikkelingssystemen en waarborging van de stabiliteit van het financiële stelsel, en aan het Europees Comité voor systeemrisico’s, in het kader van Verordening (EG) nr.…/2010 van het Europees Parlement en de Raad [ECSR], als die gegevens van belang zijn voor de uitoefening van zijn wettelijke taken. De lidstaten staan de bevoegde autoriteiten toe dergelijke gegevens automatisch toe te zenden in een noodsituatie als bedoeld in artikel 130, lid 1."

Amendement  261

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 13 – letter b

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 63a – lid 6 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"6. Om de eenvormige toepassing van lid 1 van dit artikel en de convergentie van de toezichtpraktijken te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden te bepalen van de bepalingen betreffende de in lid 1 van dit artikel bedoelde instrumenten. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"6. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van lid 1 van dit artikel en de convergentie van de toezichtpraktijken te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de bepalingen betreffende de in lid 1 van dit artikel bedoelde instrumenten vast te leggen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] bedoelde procedure.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] bedoelde procedure.

De Europese Bankautoriteit geeft ook richtsnoeren met betrekking tot de in artikel 57, lid 1, onder a), bedoelde instrumenten.

 

De Europese Bankautoriteit houdt toezicht op de toepassing van de in de eerste alinea bedoelde technische normen.

De Europese Bankautoriteit houdt toezicht op de toepassing van de in de eerste alinea bedoelde technische normen.

Vóór 1 januari 2014 stelt de Europese Bankautoriteti richtsnoeren op ten behoeve van de convergentie van de toezichtpraktijken ten opzichte van de instrumenten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel en in artikel 57 bis, en ziet toe op hun toepassing.

De Commissie kan de voorstellen voor richtsnoeren zoals bedoeld in de eerste alinea goedkeuren overeenkomstig de procedure van artikel 8 van Verordening…/… [EBA].”

Amendement  262

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 14

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 74 – lid 2 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Voor de mededeling van deze berekeningen van kredietinstellingen gebruiken de bevoegde autoriteiten vanaf 31 december 2012 eenvormige formaten, frequenties, talen en data. Om de eenvormige toepassing van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om binnen de Gemeenschap eenvormige formaten, frequenties, talen en data te introduceren vóór 1 januari 2012. De rapporteringsformaten dienen in verhouding te staan tot de aard, de schaal en de complexiteit van de activiteiten van de kredietinstellingen.

"Voor de mededeling van deze berekeningen van kredietinstellingen gebruiken de bevoegde autoriteiten vanaf 31 december 2012 eenvormige formaten en frequenties, een eenvormige computertaal en gelijke data. De mededeling moet in elke officiële taal van de Europese Unie kunnen worden ingediend. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om binnen de Gemeenschap eenvormige formaten en frequenties, een eenvormige computertaal en gelijke data te introduceren vóór 1 januari 2012. De rapporteringsformaten dienen in verhouding te staan tot de aard, de schaal en de complexiteit van de activiteiten van de kredietinstellingen.

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] bedoelde procedure".

De Commissie kan de in de eerste alinea bedoelde voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] bedoelde procedure".

Amendement  263

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 15

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 81– lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit, in overleg met de Europese Autoriteit voor effecten en markten, voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van de beoordelingsmethode voor kredietbeoordelingen te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"Om een consequente harmonisatie en de toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit, in overleg met de Europese Autoriteit voor effecten en markten, voorstellen voor technische normen ter bepaling van de beoordelingsmethode voor kredietbeoordelingen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  264

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 16

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 84 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit lid te garanderen, kan de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de praktische en procedurele toepassing van de voorwaarden te bepalen waaronder de bevoegde autoriteiten kredietinstellingen toestaan om de IRB-benadering te gebruiken.

"Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit lid te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de praktische en procedurele toepassing van de voorwaarden te bepalen waaronder de bevoegde autoriteiten kredietinstellingen toestaan om de IRB-benadering te gebruiken.

Amendement  265

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 17

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 97 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit, in overleg met de Europese Autoriteit voor effecten en markten, voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van de beoordelingsmethode voor kredietbeoordelingen te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit, in overleg met de Europese Autoriteit voor effecten en markten, voorstellen voor technische normen ter bepaling van de beoordelingsmethode voor kredietbeoordelingen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  266

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 18

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 105 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, kan de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ontwikkelen om de praktische en procedurele toepassing van de voorwaarden te bepalen waaronder de bevoegde autoriteiten kredietinstellingen toestaan om de geavanceerde meetbenadering te gebruiken.

"Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de praktische en procedurele toepassing van de voorwaarden te bepalen waaronder de bevoegde autoriteiten kredietinstellingen toestaan om de geavanceerde meetbenadering te gebruiken.

Amendement  267

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 19

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 106 – lid 2 – laatste alinea

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Om de eenvormige toepassing van dit lid te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van de vrijstellingen in punt c) en d) te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit lid te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ter bepaling van de vrijstellingen in punt c) en d). De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

De Commissie kan die voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] bedoelde procedure."

De Commissie kan die voorstellen voor technische normen goedkeuren overeenkomstig de in artikel 7 van Verordening …/.... [EBA] bedoelde procedure."

Amendement  268

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 20

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 110 – lid 2 – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) De lidstaten schrijven voor dat de mededeling ten minste tweemaal per jaar moet plaatsvinden. De bevoegde autoriteiten gebruiken vanaf 31 december 2012 eenvormige formaten, frequenties, talen en data voor de mededeling. Om de eenvormige toepassing van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om binnen de Gemeenschap eenvormige formaten, frequenties, talen en data te introduceren vóór 1 januari 2012. De rapporteringsformaten dienen in verhouding te staan tot de aard, de schaal en de complexiteit van de activiteiten van de kredietinstellingen.

(2) De lidstaten schrijven voor dat de mededeling ten minste tweemaal per jaar moet plaatsvinden. De bevoegde autoriteiten gebruiken vanaf 31 december 2012 eenvormige formaten en frequenties, een eenvormige computertaal en gelijke data voor de mededeling. De mededeling moet in elke officiële taal van de Europese Unie kunnen worden ingediend. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van de richtlijn te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om binnen de Unie eenvormige formaten en frequenties, een eenvormige computertaal en gelijke data te introduceren vóór 1 januari 2012. De rapporteringsformaten dienen in verhouding te staan tot de aard, de schaal en de complexiteit van de activiteiten van de kredietinstellingen.

Amendement  269

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 20 bis (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 111 – lid 1 – vierde alinea (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20 bis) Aan artikel 111, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

 

De lidstaten kunnen een limiet vaststellen die lager is dan 150 miljoen EUR, en stellen de EBA en de Commissie daarvan in kennis.”

Amendement  270

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 20 ter (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 113 – lid 3 – laatste alinea

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20 bis) In artikel 113, lid 3, wordt de laatste alinea vervangen door:

 

"De lidstaten delen de EBA en de Commissie mede of zij in het kader van punt s) een afwijking hebben toegestaan, dit om te voorkomen dat zich concurrentieverstoringen voordoen."

Amendement  271

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 21

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 122 bis – lid 10 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van dit artikel te bepalen, met inbegrip van de maatregelen die worden genomen in het geval van een inbreuk op de verplichtingen inzake zorgvuldigheid en risicobeheer. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen ten behoeve van de convergentie van de toezichtspraktijken met betrekking tot dit artikel, met inbegrip van de maatregelen die worden genomen in het geval van een inbreuk op de verplichtingen inzake zorgvuldigheid en risicobeheer. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  272

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 22

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 124 – lid 5 bis (nieuw) – alinea 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"6. Om de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van dit artikel en een gemeenschappelijke risicobeoordelingsprocedure te bepalen. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

"6. Om een consequente harmonisatie en de eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen om de toepassingsvoorwaarden van dit artikel en een gemeenschappelijke procedure en methodologie voor risicobeoordeling te bepalen. Deze normen moeten gedifferentieerd zijn naar risico. De Autoriteit legt die voorstellen voor technische normen uiterlijk op 1 januari 2014 voor aan de Commissie.

Amendement  273

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 22 bis (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 126 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22 bis) Artikel 126, lid 4, wordt vervangen door.

 

"4. Als de bevoegde autoriteiten in het kader van lid 3 onderling afspraken hebben gemaakt, brengen zij de EBA en de Commissie daarvan op de hoogte."

Amendement  274

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 22 ter (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 129 – lid 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) Aan artikel 129, lid 1, wordt de volgende letter toegevoegd:

 

c) ze plant en coördineert toezichtactiviteiten bij de voorbereiding op en in noodsituaties, met inbegrip van ongunstige ontwikkelingen in kredietinstellingen en op de financiële markten, indien mogelijk met gebruikmaking van bestaande welomschreven communicatiekanalen voor de facilitering van crisisbeheersing, en werkt daarbij samen met de betrokken bevoegde autoriteiten en de EBA en zo nodig met centrale banken en het ECSR.

Amendement  275

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 22 quater (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 quater) In artikel 129, lid 1, wordt na de eerste alinea de volgende alinea ingevoegd:

 

"Wanneer een bevoegde autoriteit een zaak als bedoeld in de eerste alinea, onder a), b) of c), heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening EG nr.…/2010 [EBA], wacht die bevoegde autoriteit een eventueel door de Europese Bankautoriteit genomen besluit af en neemt zij haar beslissing in overeenstemming met het besluit van de Europese Bankautoriteit."

Motivering

Op grond van artikel 11 van het voorstel voor een verordening tot instelling van de Europese Bankautoriteit komt de toepassing van de procedure voor het oplossen van geschillen in het geval dat een bevoegde autoriteit het niet eens met de procedure of inhoud van een maatregelen dan wel een maatregel van een andere bevoegde autoriteit in aanmerking op terreinen waar de desbetreffende wetgeving “samenwerking, coördinatie of gezamenlijke besluiten” vereist. Daarom moet artikel 11 van toepassing zijn in gevallen waarin de richtlijn inzake kapitaalvereisten om coördinatie en samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten vraagt, zoals ook het geval is in artikel 129, lid 1.

Amendement  276

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 22 quinquies (nieuw)

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 129 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(22 quinquies) In artikel 129, lid 1, wordt na alinea 1 bis de volgende alinea ingevoegd:

 

"Om een consequente harmonisering en een eenvormige toepassing van dit artikel te garanderen, ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen en richtsnoeren ter bepaling van de voorwaarden voor het coördinatie- en samenwerkingsproces met betrekking tot de toepassing van de artikelen 22, 123 en 124."

Motivering

Ten einde de toezichthouders een leidraad te geven voor de samenwerking en coördinatie op de in de artikelen 22, 123 en 124 bedoelde gebieden ontwikkelt de Europese Bankautoriteit voorstellen voor technische normen. Dergelijke normen zorgen voor een betere samenwerking en coördinatie tussen de verschillende toezichthouders.

Amendement  277

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 23 – alinea 2

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 129 – lid 2 – alinea 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien een bevoegde autoriteit, aan het einde van de periode van zes maanden, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening…/… [EBA], wacht de consoliderende toezichthouder een eventueel door de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening genomen besluit af en handelt in overeenstemming met dat besluit. De periode van zes maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van de periode van zes maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Indien een van de betrokken bevoegde autoriteiten, aan het einde van de periode van zes maanden, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening…/… [EBA], schort de consoliderende toezichthouder zijn beslissing op en wacht hij het besluit af dat de Europese Bankautoriteit eventueel overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening neemt om de kwestie overeenkomstig de wetgeving van de Unie te regelen; daarna neemt hij zijn definitieve beslissing in overeenstemming met het eventuele besluit van de Autoriteit. De periode van zes maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van de periode van zes maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Amendement  278

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 24 – letter b

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 129 – lid 3 – alinea 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als de bevoegde autoriteiten niet binnen vier maanden tot een gezamenlijk besluit komen, wordt het besluit over de toepassing van de artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis genomen door de consoliderende toezichthouder nadat hij de door de relevante bevoegde autoriteiten verrichte risicobeoordeling van de dochterondernemingen naar behoren in overweging heeft genomen. Indien een bevoegde autoriteit, aan het einde van de periode van vier maanden, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening…/… [EBA], wacht de consoliderende toezichthouder een eventueel door de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening genomen besluit af en handelt in overeenstemming met dat besluit. De periode van vier maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van de periode van zes maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Als de bevoegde autoriteiten niet binnen vier maanden tot een gezamenlijk besluit komen, wordt het besluit over de toepassing van de artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, op geconsolideerde basis genomen door de consoliderende toezichthouder nadat hij de door de relevante bevoegde autoriteiten verrichte risicobeoordeling van de dochterondernemingen naar behoren in overweging heeft genomen. Indien een van de betrokken bevoegde autoriteiten, aan het einde van de periode van vier maanden, de zaak heeft doorverwezen naar de Europese Bankautoriteit overeenkomstig artikel 11 van Verordening…/… [EBA], schort de consoliderende toezichthouder zijn beslissing op en wacht hij het besluit af dat de Europese Bankautoriteit eventueel overeenkomstig artikel 11, lid 3, van die verordening neemt om de kwestie overeenkomstig de wetgeving van de Unie te regelen; daarna neemt hij zijn definitieve beslissing in overeenstemming met het eventuele besluit van de Autoriteit. De periode van vier maanden wordt beschouwd als verzoeningsperiode in de zin van die verordening. De Europese Bankautoriteit neemt haar besluit binnen één maand. De zaak wordt niet meer doorverwezen naar de Autoriteit na het einde van de periode van zes maanden of nadat een gezamenlijk besluit is genomen.

Amendement  279

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit

Artikel 9 – punt 24 – letter c

Richtlijn 2006/48/EG

Artikel 129 – lid 3 – alinea 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het besluit over de toepassing van de artikelen 123 en 124 en artikel 136, lid 2, wordt op individuele of gesubconsolideerde basis genomen door de respectieve bevoegde a