REPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității bancare europene, ale Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

18.5.2010 - (COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor pentru aviz: Antolín Sánchez Presedo


PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității bancare europene, ale Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

(COM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0576),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 44, articolul 47 alineatul (2) și articolele 55 și 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0251/2009),

–   având în vedere Comunicare Comisiei, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 50, articolul 53 alineatul (1) și articolele 62 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0163/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere și oferă servicii financiare atât firmelor, cât și consumatorilor. Criza a adus în prim plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației comunitare și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației Uniunii și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

Amendamentul  2

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cu mult timp înaintea declanșării crizei financiare, Parlamentul European a solicitat periodic aplicarea unor condiții concurențiale cu adevărat egale tuturor actorilor de la nivel european și a subliniat existența unor lacune importante în ceea ce privește supravegherea exercitată de UE asupra unor piețe financiare din ce în ce mai integrate [în Rezoluția sa din 13 aprilie 2000 referitoare la Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului de acțiune privind piețele financiare: plan de acțiune1, Rezoluția din 25 noiembrie 2002 referitoare la normele de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană2, Rezoluția din 11 iulie 2007 privind politica serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea albă3, Rezoluția din 23 septembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind fondurile speculative („hedge funds”) și fondurile de capital privat („private equity”)4, Rezoluția din 9 octombrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere5, Rezoluția din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inițierea și exercitarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)6 și Rezoluția din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating al creditelor7].

 

________________________________

1 JO C 40, 7.2.2001, p. 453.

2 JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.

3 JO C 175 E, 10.7.2008, p. xx.

4 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26.

5 JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48.

6 Texte adoptate, P6_TA(2009)0251.

7 Texte adoptate, P6_TA(2009)0279.

Amendamentul  3

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În concluziile sale din 19 iunie 2009, Consiliul European a recomandat înființarea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei Autorități europene de supraveghere. Sistemul trebuie să vizeze îmbunătățirea calității și consecvenței supravegherii naționale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere și constituirea unui cadru de reglementare unic la nivel european aplicabil tuturor instituțiilor financiare de pe piața internă. Consiliul a subliniat faptul că Autoritățile europene de supraveghere trebuie să aibă, de asemenea, competențe de supraveghere a agențiilor de rating al creditelor și a invitat Comisia să pregătească propuneri concrete cu privire la modul în care Sistemul european al supraveghetorilor financiari ar putea juca un rol important în situații de criză.

(4) În concluziile sale din 19 iunie 2009, Consiliul European a recomandat înființarea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei Autorități europene de supraveghere. Sistemul ar trebui să vizeze îmbunătățirea calității și consecvenței supravegherii naționale, consolidarea controlului grupurilor transfrontaliere, constituirea unui cadru de reglementare unic la nivel european aplicabil tuturor instituțiilor financiare de pe piața internă și asigurarea unui nivel adecvat de armonizare a criteriilor și metodologiilor care pot fi aplicate de către autoritățile competente pentru a evalua riscul instituțiilor de credit. Consiliul a subliniat faptul că autoritățile europene de supraveghere (AES) ar trebui să aibă, de asemenea, competențe de supraveghere a agențiilor de rating de credit și a invitat Comisia să pregătească propuneri concrete cu privire la modul în care Sistemul european al supraveghetorilor financiari (SESF) ar putea juca un rol important în situații de criză.

Justificare

Ar trebui propuse standarde tehnice pentru a asigura aplicarea uniformă a procesului de revizuire al autorităților de supraveghere și o evaluare comună a riscurilor prin intermediul unui nivel adecvat de armonizare a criteriilor și metodologiilor care pot fi aplicate de către autoritățile naționale de supraveghere pentru a evalua riscul instituțiilor de credit.

Amendamentul  4

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru ca Sistemul european al supraveghetorilor financiari să funcționeze eficient, sunt necesare modificări ale legislației comunitare în domeniile de activitate ale celor trei Autorități. Aceste modificări se referă la definirea sferei anumitor competențe ale Autorităților europene de supraveghere, la integrarea anumitor competențe în procesele existente prevăzute în legislația comunitară relevantă și la garantarea unei funcționări armonioase și eficiente în contextul Sistemului european al supraveghetorilor financiari.

(6) Pentru ca SESF să funcționeze eficient, sunt necesare modificări ale legislației Uniunii în domeniile de activitate ale celor trei autorități. Aceste modificări se referă la definirea sferei anumitor competențe ale AES, la integrarea anumitor competențe prevăzute în legislația Uniunii și la garantarea unei funcționări armonioase și eficiente în contextul SESF.

Amendamentul  5

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Înființarea celor trei Autorități europene de supraveghere (AES) trebuie să fie însoțită de elaborarea unui set unic de norme armonizate pentru a garanta aplicarea uniformă și pentru a contribui astfel la funcționarea mai eficientă a pieței interne. Regulamentele de înființare a SESF prevăd că Autoritățile europene de supraveghere pot elabora proiecte de standarde tehnice în domeniile specifice prevăzute în legislația relevantă, care să fie înaintate Comisiei spre adoptare sub formă de regulamente sau decizii. Legislația relevantă trebuie să definească domeniile în care Autoritățile europene de supraveghere sunt abilitate să elaboreze proiecte de standarde tehnice.

(7) Înființarea celor trei AES ar trebui să fie însoțită, printre altele, de elaborarea unei reglementări unice pentru a garanta o armonizare consecventă și o aplicare uniformă și pentru a contribui astfel la funcționarea mai eficientă a pieței interne.

Amendamentul  6

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Regulamentele de instituire a SESF prevăd că, în domeniile clar indicate în legislația relevantă, AES pot elabora proiecte de standarde tehnice, pe care le prezintă Comisiei spre adoptare în conformitate cu articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin acte delegate sau acte de punere în aplicare.

Amendamentul  7

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Legislația relevantă ar trebui să definească domeniile în care AES sunt abilitate să elaboreze proiecte de standarde tehnice și modalitatea în care acestea ar trebui să fie adoptate. Dacă în cazul actelor delegate actul legislativ relevant ar trebui să precizeze elementele, condițiile și specificațiile detaliate la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în cazul actelor de punere în aplicare normele și principiile generale privind mecanismele de control ar trebui definite în prealabil în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  8

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Identificarea domeniilor adecvate pentru elaborarea de standarde tehnice trebuie să realizeze un echilibru corespunzător în crearea unui set unic de norme armonizate, fără complicarea inutilă a legislației. Trebuie alese numai acele domenii în care existența unor norme tehnice consecvente va contribui semnificativ la stabilitatea financiară, la protecția deponenților, a asiguraților și a investitorilor, la eficiența și integritatea pieței și la prevenirea denaturării concurenței și a riscurilor de arbitraj de reglementare.

(8) Identificarea domeniilor adecvate pentru elaborarea de standarde tehnice ar trebui să realizeze un echilibru corespunzător în crearea unui set unic de norme armonizate, fără complicarea inutilă a legislației și a punerii în aplicare a acesteia. Ar trebui alese numai acele domenii în care existența unor norme tehnice consecvente va contribui semnificativ și eficace la realizarea obiectivelor legislației relevante asigurând, în același timp, adoptarea deciziilor politice de către Parlamentul European, Consiliu și Comisie în conformitate cu procedurile lor uzuale.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Aspectele care fac obiectul standardelor tehnice trebuie să fie de natură pur tehnică, iar elaborarea acestora necesită competențele unor experți în domeniul supravegherii. Standardele tehnice trebuie să determine condițiile de aplicare a normelor incluse în instrumentele de bază adoptate de Parlamentul European și de Consiliu și, dacă este cazul, în măsurile de aplicare ale Comisiei, fără a modifica prevederile neesențiale din actele respective, între altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin suplimentarea actului adăugând noi elemente neesențiale. Prin urmare, standardele tehnice nu trebuie să implice alegeri de natură politică. În cazul în care standardele tehnice sunt menite să stabilească condițiile de aplicare a unei măsuri de punere în aplicare a Comisiei, acestea trebuie elaborate numai după adoptarea măsurii de punere în aplicare a Comisiei. În anumite cazuri în care Comisia este abilitată în prezent să adopte măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedurile de comitologie în temeiul Deciziei 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei, iar conținutul respectivelor măsuri de punere în aplicare este limitat la stabilirea condițiilor de aplicare a normelor incluse în instrumentele de bază, care nu necesită suplimentare, este necesar, în scopul asigurării consecvenței, să se introducă procedura de adoptare a unor standarde tehnice prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. …/…[ABE], Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP] și Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO].

(9) Aspectele care fac obiectul standardelor tehnice ar trebui să fie de natură pur tehnică, iar elaborarea acestora necesită competențele unor experți în domeniul supravegherii. Standardele tehnice adoptate sub formă de acte delegate (măsuri de nivelul 2) ar trebui să dezvolte în continuare, să specifice și să determine condițiile de armonizare consecventă și de aplicare uniformă a normelor incluse în instrumentele de bază adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, completând sau modificând anumite elemente neesențiale ale actului legislativ. Pe de altă parte, standardele tehnice adoptate ca acte de punere în aplicare nu ar trebui să modifice niciun element al actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii. Standardele tehnice nu ar trebui să implice alegeri de natură politică.

Amendamentul  10

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) În cazul actelor delegate, este oportun, din motive de consecvență, să se introducă procedura de adoptare a standardelor tehnice prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. .../2010 [ABE], Regulamentul (CE) nr. .../2010 [AEVMP] și Regulamentul (CE) nr. .../2010 [AEAPO]. În cazul în care standardele tehnice sunt menite să stabilească condițiile de punere în aplicare a unei măsuri de nivelul 2, acestea ar trebui elaborate numai după adoptarea măsurii de nivelul 2.

Amendamentul  11

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) În conformitate cu principiul supravegherii prudențiale, standardele tehnice obligatorii nu ar trebui să împiedice autoritățile competente ale statelor membre să solicite informații suplimentare sau să impună cerințe suplimentare sau mai stricte decât cele prevăzute în actele legislative relevante pe care standardele tehnice le dezvoltă, atunci când acestea permit astfel de inițiative prudențiale.

Amendamentul  12

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Regulamentele de înființare a SESF prevăd un mecanism de soluționare a dezacordurilor dintre autoritățile naționale competente. În cazul în care o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau conținutul unei acțiuni sau cu lipsa de acțiune a unei alte autorități competente în domeniile în care legislația în vigoare impune cooperarea, coordonarea sau luarea unor decizii în comun de către autoritățile naționale competente din mai multe state membre, Autoritățile europene de supraveghere, la solicitarea uneia dintre autoritățile competente implicate, pot sprijini autoritățile respective în efortul lor de a ajunge la un acord în termenul limită stabilit de Autoritatea europeană de supraveghere, care ține seama de orice alte termene limită relevante prevăzute de legislația în vigoare, precum și de urgența și complexitatea dezacordului respectiv. În eventualitatea persistenței dezacordului respectiv, Autoritățile europene de supraveghere pot soluționa problema.

(11) Regulamentele de înființare a SESF prevăd un mecanism de soluționare a dezacordurilor dintre autoritățile naționale competente. În cazul în care o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau conținutul unei acțiuni sau cu lipsa de acțiune a unei alte autorități competente în domeniile specificate în legislația UE în conformitate cu Regulamentul .../2010 [ABE], Regulamentul .../2010 [AEVMP] și Regulamentul .../2010 [AEAPO], domenii în care legislația în vigoare impune cooperarea, coordonarea sau luarea unor decizii în comun de către autoritățile naționale competente din mai multe state membre, AES, la solicitarea uneia dintre autoritățile competente implicate, ar trebui să aibă posibilitatea de a sprijini autoritățile respective în efortul lor de a ajunge la un acord în termenul limită stabilit de AES, care ține seama de orice alte termene limită relevante prevăzute de legislația în vigoare, precum și de urgența și complexitatea dezacordului respectiv. În eventualitatea persistenței dezacordului respectiv, AES ar trebui să aibă posibilitatea de a soluționa problema.

Amendamentul  13

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) În general, dispoziția din regulamentele de înființare a SESF care prevede posibilitatea soluționării disputelor nu impune modificarea în consecință a legislației relevante. Totuși, în acele domenii în care legislația relevantă prevede deja o formă de mediere fără caracter obligatoriu sau în cazurile în care există termene limită pentru luarea în comun a deciziilor de către una sau mai multe autorități naționale competente, sunt necesare modificări în vederea garantării clarității și a minimizării disfuncțiilor procesului de luare în comun a deciziilor, dar și a capacității Autorităților europene de supraveghere de a soluționa dezacordurile, dacă este necesar.

(12) În general, articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul .../2010 [ABE], articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul .../2010 [AEVMP] și articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul .../2010 [AEAPO] care prevăd posibilitatea soluționării disputelor în cadrul regulamentelor de înființare a SESF nu impun modificarea în consecință a legislației relevante. Totuși, în acele domenii în care legislația relevantă prevede deja o formă de mediere fără caracter obligatoriu sau în cazurile în care există termene limită pentru luarea în comun a deciziilor de către una sau mai multe autorități naționale competente, sunt necesare modificări în vederea garantării clarității și a minimizării disfuncțiilor procesului de luare în comun a deciziilor, dar și a capacității AES de a soluționa dezacordurile, dacă este necesar. Procedura obligatorie de soluționare a dezacordurilor este menită să soluționeze situații în care autoritățile de supraveghere competente nu pot rezolva între ele probleme procedurale sau de fond referitoare la respectarea legislației Uniunii.

Amendamentul  14

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Prin urmare, prezenta directivă ar trebui să identifice situațiile în care e posibil să fie nevoie să fie soluționată o chestiune procedurală sau de fond legată de respectarea legislației Uniunii, iar autoritățile de supraveghere ar putea să nu fie în măsură să soluționeze chestiunea singure. Într-o asemenea situație, una dintre autoritățile de supraveghere implicate ar trebui să poată supune chestiunea autorității europene de supraveghere competente. AES în cauză ar trebui să acționeze în conformitate cu procedura prevăzută în prezenta directivă. Aceasta ar trebui să poată solicita autorităților competente implicate să ia măsuri specifice sau să se abțină de la a lua măsuri pentru a soluționa chestiunea și pentru a asigura respectarea legislației Uniunii, cu efecte obligatorii asupra autorităților competente implicate.

 

În cazurile în care legislația relevantă a Uniunii conferă statelor membre libertate de acțiune, deciziile luate de AES nu ar trebui să înlocuiască exercitarea libertății de acțiune a autorităților de supraveghere naționale în conformitate cu legislația Uniunii.

Justificare

Pentru a asigura respectarea jurisprudenței CEJ (C-9/56 și C-10/56, Meroni/Înalta Autoritate, Rec., 1958, p. 133 și 157), este important ca deciziile luate de AES să nu înlocuiască exercitarea legală a competenței de decizie a autorităților de supraveghere naționale. În conformitate cu hotărârea în cauza Meroni, o instituție nu poate delega competențe pe care nu le deține.

Amendamentul  15

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit prevede medierea sau luarea în comuna deciziilor în ceea ce privește stabilirea sucursalelor semnificative în scopul apartenenței la colegiul de supraveghere, al validării modelelor și al evaluării riscurilor de grup. În toate aceste domenii, este necesar ca o modificare să specifice în mod clar faptul că, în cazul unui dezacord pe durata prevăzută, Autoritatea bancară europeană poate soluționa dezacordul recurgând la procedura descrisă în Regulamentul …/… [ABE]. Această abordare clarifică faptul că dezacordurile pot fi soluționate, iar cooperarea consolidată, înainte de luarea sau emiterea unei decizii finale la adresa unei instituții.

(13) Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit prevede medierea sau luarea în comuna deciziilor în ceea ce privește stabilirea sucursalelor semnificative în scopul apartenenței la colegiul de supraveghere, al validării modelelor și al evaluării riscurilor de grup. În toate aceste domenii, este necesar ca o modificare să specifice în mod clar faptul că, în cazul unui dezacord pe durata prevăzută, Autoritatea bancară europeană poate soluționa dezacordul recurgând la procedura descrisă în Regulamentul (CE) nr. …/2010 [ABE]. Această abordare clarifică faptul că, deși Autoritatea bancară europeană nu ar trebui să poată înlocui deciziile discreționare ale autorităților naționale de supraveghere, dezacordurile pot fi soluționate, iar cooperarea consolidată, înainte de luarea sau emiterea unei decizii finale la adresa unei instituții.

Justificare

În chestiunile în care există dezacorduri între autoritățile naționale de supraveghere, atribuțiile AES de a contribui la obținerea unui acord nu trebuie extinse până la a substitui hotărârile discreționare ale autorităților naționale de supraveghere, pentru a asigura respectarea jurisprudenței CEJ.

Amendamentul  16

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Aliniere procedurilor de comitologie la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special la articolele 290 și 291, ar trebui realizată treptat. Prezenta directivă ar trebui să adapteze la articolele 290 și 291 din tratat dispozițiile pertinente din directivele modificate la care se face referire în considerentul 20 numai în măsura în care acestea privesc noile AES și numai în măsura în care au legătură cu standardele tehnice. Această aliniere, precum și alinierea în continuare a altor dispoziții de comitologie conținute în directivele modificate nu ar trebui să se limiteze la măsurile luate anterior în conformitate cu procedura de reglementare cu control, ci ar trebui să vizeze toate măsurile adecvate cu un domeniu de aplicare general, indiferent de procedura decizională din cadrul procedurii de comitologie aplicabilă acestora înainte de intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. În scopul asigurării coerenței, alinierea în continuare la articolele 290 și 291 din tratat a altor proceduri de comitologie conținute în directivele modificate la care se face referire în considerentul 20 ar trebui să se facă în conformitate cu dispozițiile prezentei directive.

Amendamentul  17

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Transmiterea sau schimbul de informații confidențiale dintre autoritățile competente și Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe sau Comitetul european pentru riscuri sistemice ar trebui să facă obiectul obligației de păstrare a secretului profesional la care sunt supuși angajații sau foștii angajați ai autorităților competente care primesc informațiile.

Amendamentul  18

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) În acele domenii în care Autoritățile au obligația de a elabora proiecte de standarde tehnice, respectivele proiecte de standarde tehnice trebuie înaintate Comisiei în termen de trei ani de la crearea Autorităților.

(18) În acele domenii în care ESA au obligația de a elabora proiecte de standarde tehnice, respectivele proiecte de standarde tehnice ar trebui înaintate Comisiei în termen de trei ani de la crearea ESA, cu excepția cazului în care legislația relevantă stabilește un alt termen.

Amendamentul  19

Propunere de directivă – act de modificare

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Având în vedere faptul că obiectivele prezentei directive, și anume îmbunătățirea funcționării pieței interne prin garantarea unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere prudențială, protejarea deponenților, investitorilor și beneficiarilor și, prin urmare, a societăților și consumatorilor, protejarea integrității, eficienței și bunei funcționări a piețelor financiare, menținerea stabilității sistemului financiar și consolidarea coordonării internaționale în materie de supraveghere nu se pot realiza în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, având în vedere amploarea și efectele acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în acest sens, în conformitate cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(19) Având în vedere faptul că obiectivele prezentei directive, și anume îmbunătățirea funcționării pieței interne prin garantarea unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere prudențială, protejarea deponenților, investitorilor și beneficiarilor și, prin urmare, a societăților și consumatorilor, protejarea integrității, eficienței și bunei funcționări a piețelor financiare, menținerea stabilității și sustenabilității sistemului financiar, protejarea economiei reale și a finanțelor publice și consolidarea coordonării internaționale în materie de supraveghere, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și, în consecință, având în vedere amploarea și efectele acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în acest sens, în conformitate cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, enunțat la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

Amendamentul  20

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 1998/26/CE

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statul membru menționat la alineatul (2) informează imediat alte state membre și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe înființată prin Regulamentul …/… al Parlamentului European și al Consiliului și comunică acesteia din urmă toate informațiile esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor pe care le deține.

(3) Statul membru menționat la alineatul (2) informează imediat Banca Centrală Europeană, Comitetul european pentru riscuri sistemice, alte state membre și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe înființată prin Regulamentul (CE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și comunică acesteia din urmă toate informațiile esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor pe care le deține.

Amendamentul  21

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2a (nou)

Directiva 1998/26/CE

Articolul 10a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. După articolul 10, se introduce următorul articol:

 

„Articolul 10a

 

Autoritățile competente cooperează cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe atunci când acest lucru este necesar în sensul prezentei directive.”

Amendamentul  22

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 1 – punctul 2b (nou)

Directiva 1998/26/CE

Articolul 10b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. După articolul 10a, se introduce următorul articol:

 

„Articolul 10b

 

Autoritățile competente furnizează fără întârziere Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și altor autorități competente toate informațiile relevante și necesare pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile ce le revin în temeiul prezentei directive.”

Amendamentul  23

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul -1 (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 2 – punctul 17 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 2 punctul 17 se introduce următoarea literă:

 

„(aa) Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere (CCAES);”

Amendamentul  24

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1 – litera b

Directiva 2002/87/CE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comitetul comun publică și actualizează lista conglomeratelor financiare identificate.

(3) CCAES publică și actualizează pe pagina sa web lista conglomeratelor financiare identificate. Aceste informații sunt disponibile prin intermediul unei legături hipertext pe toate paginile web ale autorităților europene de supraveghere.

Amendamentul  25

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1a (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 9 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 9 alineatul (2) se adaugă următoarea literă:

 

„(ca) elaborarea unui sistem detaliat de soluționare, care să fie actualizat periodic și revizuit cel puțin o dată pe an și care să includă un mecanism structurat de intervenție rapidă, acțiuni corective prompte și un plan de intervenție în caz de faliment.”

Amendamentul  26

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1b (nou)

Directiva 2002/87/CE

Secțiunea 3 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b Titlul secțiunii 3 se înlocuiește cu textul următor:

 

„MĂSURI DE FACILITARE A SUPRAVEGHERII SUPLIMENTARE ȘI EUROPENE

Amendamentul  27

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1c (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul -10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. În secțiunea 3, se introduce următorul articol înaintea articolului 10:

 

„Articolul -10

 

(1) Conglomeratele financiare fac obiectul supravegherii suplimentare și europene exercitate de CCAES și autoritățile naționale competente.

 

(2) CCAES exercită supravegherea europeană a conglomeratelor financiare pentru a asigura o respectare transsectorială și transfrontalieră coerentă a legislației Uniunii Europene.

 

CCAES acționează prin intermediul unui coordonator numit de autoritățile naționale competente pentru supravegherea suplimentară care acționează în numele CCAES.

 

(3) CCAES coordonează, la nivel general și transfrontalier, coordonatorii conglomeratelor financiare din UE.”

Amendamentul  28

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1d (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d. La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Pentru a asigura o supraveghere suplimentară corespunzătoare a entităților reglementate care aparțin unui conglomerat financiar, se desemnează un coordonator unic, care răspunde de coordonarea și realizarea supravegherii suplimentare, din rândul autorităților competente din statele membre implicate, inclusiv cele din statul membru în care se află sediul social al holdingului financiar mixt. Numirea coordonatorului se anunță pe pagina web a CCAES.”

Amendamentul  29

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1e (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1e. La articolul 11 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Pentru a facilita supravegherea suplimentară și europeană și pentru a-i oferi o bază juridică mai vastă, coordonatorul și celelalte autorități competente implicate și, după caz, alte autorități competente implicate încheie acorduri de coordonare. Aceste acorduri pot acorda sarcini suplimentare coordonatorului și pot indica procedurile care trebuie urmate de către autoritățile competente implicate pentru a lua deciziile menționate la articolele 3 și 4, articolul 5 alineatul (4), articolul 6, articolul 12 alineatul (2) și articolele 16 și 18, precum și pentru a colabora cu alte autorități competente. CCAES elaborează linii directoare pentru modalitățile de coordonare.”

Amendamentul  30

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1f (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1f. La articolul 12 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Autoritățile competente care răspund de supravegherea entităților reglementate care aparțin unui conglomerat financiar, [...] autoritatea competentă desemnată drept coordonator pentru conglomeratul financiar în cauză și CCAES colaborează strâns. Fără a se aduce atingere responsabilităților lor respective definite în normele sectoriale relevante, aceste autorități, indiferent dacă se află în același stat membru sau nu, fac schimb de orice informații esențiale sau utile în vederea îndeplinirii sarcinilor lor prudențiale respective în temeiul normelor sectoriale și al prezentei directive. În acest sens, autoritățile competente, [...] coordonatorul și CCAES transmit, la cerere, orice informație utilă și, din proprie inițiativă, orice informație esențială.”

Amendamentul  31

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1g (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1g) La articolul 12 alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„În vederea exercitării funcțiilor lor respective, autoritățile competente pot, de asemenea, să facă schimb de informații cu autoritățile enumerate în continuare cu privire la entitățile reglementate care aparțin conglomeratului financiar, în conformitate cu normele sectoriale: băncile centrale, Sistemul European al Băncilor Centrale, […] Banca Centrală Europeană și Consiliu european pentru riscuri sistemice.”

Amendamentul  32

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1h (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 12a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1h. După articolul 12 se introduce următorul articol:

 

„Articolul 12a

 

Autoritățile competente cooperează cu CCAES atunci când este necesar în sensul prezentei directive.”

Amendamentul  33

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1i (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 12b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1i. După articolul 12a se introduce următorul articol:

 

„Articolul 12b

 

Autoritățile competente furnizează fără întârziere CCAES și altor autorități competente toate informațiile relevante și necesare pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile ce le revin în temeiul prezentei directive.”

Amendamentul  34

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1j (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1j. La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

(1) Statele membre se asigură că nu există nici un obstacol juridic care să împiedice, pe teritoriul lor, persoanele fizice și juridice care intră sub incidența supravegherii suplimentare și europene, fie că sunt entități reglementate sau nu, să facă schimb, între ele și cu CCAES, de orice informații care ar putea fi pertinente pentru supravegherea suplimentară și europeană.”

Amendamentul  35

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1k (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 16 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1k. La articolul 16, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Fără a se aduce atingere articolului 17 alineatul (2), CCAES și statele membre pot stabili măsurile pe care autoritățile competente le pot lua cu privire la holdingurile financiare mixte.”

Amendamentul  36

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 1 l (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 16 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1l. La articolul 16, al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Autoritățile competente implicate, inclusiv coordonatorul și CCAES, asigură coordonarea acțiunilor lor de supraveghere, dacă este necesar.”

Amendamentul  37

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 2

Directiva 2002/87/CE

Articolul 18 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a se aduce atingere normelor sectoriale, în cazurile menționate la articolul 5 alineatul (3), autoritățile competente verifică dacă entitățile reglementate a căror întreprindere mamă are sediul central în afara Comunității sunt supuse de către o autoritate competentă dintr-o țară terță la o supraveghere echivalentă cu cea prevăzută de dispozițiile prezentei directive privind supravegherea suplimentară a entităților reglementate menționate la articolul 5 alineatul (2). Verificarea este efectuată de autoritatea competentă care ar avea rolul de coordonator în cazul în care s-ar aplica criteriile prevăzute la articolul 10 alineatul (2), la cererea întreprinderii mamă sau a oricărei entități reglementate autorizate în cadrul Comunității sau din proprie inițiativă. Autoritatea competentă respectivă consultă celelalte autorități competente implicate și ține seama de orice linii directoare aplicabile, elaborate de Comitetul comun în conformitate cu articolul 21a alineatul (2). În acest sens, autoritatea competentă consultă Comitetul comun înainte de a lua o decizie.

(1) Fără a se aduce atingere normelor sectoriale, în cazurile menționate la articolul 5 alineatul (3), autoritățile competente verifică dacă entitățile reglementate a căror întreprindere mamă are sediul central în afara Uniunii sunt supuse de către o autoritate competentă dintr-o țară terță la o supraveghere echivalentă cu cea prevăzută de dispozițiile prezentei directive privind supravegherea suplimentară a entităților reglementate menționate la articolul 5 alineatul (2). Verificarea este efectuată de autoritatea competentă care ar avea rolul de coordonator în cazul în care s-ar aplica criteriile prevăzute la articolul 10 alineatul (2), la cererea întreprinderii mamă sau a oricărei entități reglementate autorizate în cadrul Uniunii sau din proprie inițiativă. Autoritatea competentă respectivă consultă celelalte autorități competente implicate și respectă orice linii directoare aplicabile, elaborate de CCAES în conformitate cu articolul 21a alineatul (2). În acest sens, autoritatea competentă respectivă consultă CCAES înainte de a lua o decizie.

Amendamentul  38

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 2a (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 18, se introduce următorul alineat:

 

„(1a) În cazul în care o autoritate competentă hotărăște că o țară terță are măsuri de supraveghere echivalente, în pofida opiniei unei alte autorități competente relevante, CCAES poate revoca decizia, în cazul în care decizia adoptată de autoritatea competentă responsabilă se baza pe presupuneri false sau standardul de supraveghere în țara terță în cauză a scăzut din momentul în care a fost adoptată decizia.”

Amendamentul  39

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 2b (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 19 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. La articolul 19, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Fără a aduce atingere articolului 218 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia, sprijinită de CCAES, de Comitetul bancar european, de Comitetul de asigurări și pensii profesionale și de Comitetul conglomeratelor financiare, examinează rezultatul negocierilor menționate la alineatul (1) și situația rezultată.”

Amendamentul  40

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3

Directiva 2002/87/CE

Capitolul III – Titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

COMPETENȚE CONFERITE ȘI PROCEDURI DE COMITOLOGIE

COMPETENȚE DELEGATE

Amendamentul  41

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 3 a (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.La articolul 20 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Comisia adoptă, prin acte delegate, adaptările [...] care trebuie aduse prezentei directive în următoarele domenii:

 

(a) formularea mai precisă a definițiilor prevăzute la articolul 2 pentru a lua în considerare evoluția piețelor financiare la aplicarea prezentei directive;

 

(b) formularea mai precisă a definițiilor prevăzute la articolul 2 pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive în Uniune;

 

(c) alinierea terminologiei și a formulării definițiilor din prezenta directivă la cele din actele […] ulterioare ale Uniunii privind entitățile reglementate și alte aspecte conexe;

 

(d) definirea mai precisă a metodelor de calcul prevăzute în anexa I, pentru a lua în considerare evoluția piețelor financiare și a tehnicilor prudențiale;

 

(e) coordonarea dispozițiilor adoptate în temeiul articolelor 7 și 8 și al anexei II, pentru a încuraja o armonizare consecventă și o aplicare uniformă în cadrul Uniunii.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către CCAES.”

Amendamentul  42

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4

Directiva 2002/87/CE

Articolul 20 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) La articolul 20 alineatul (1) se adaugă următoarea teză:

eliminat

„Aceste măsuri nu includ stabilirea condițiilor de aplicare a dispozițiilor care fac obiectul elementelor enumerate la articolul 21a.”

 

Amendamentul  43

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4a (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 21 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. La articolul 21, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 20 alineatul (1) este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.”

Amendamentul  44

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4b (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 21 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. La articolul 21, se introduce următorul alineat:

 

„(2a) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.”

Amendamentul  45

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4c (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 21 – alineatul 2b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4c. La articolul 21, se introduce următorul alineat:

 

„(2b) Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 21a și 21b.”

Amendamentul  46

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4d (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 21 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4d. Articolul 21 alineatul (3) se elimină.

Amendamentul  47

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 4e (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 21 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4e. La articolul 21, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) CCAES formulează linii directoare generale pentru a stabili dacă regimurile de supraveghere suplimentară ale autorităților competente din țările terțe pot atinge obiectivele urmărite de supravegherea suplimentară stabilite în prezenta directivă în ceea ce privește entitățile reglementate dintr-un conglomerat financiar condus de o întreprindere care are sediul în afara Comunității. CCAES reanalizează periodic toate liniile directoare de acest tip și are în vedere orice modificare a supravegherii suplimentare exercitate de autoritățile competente menționate anterior.”

Amendamentul  48

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 5a (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 21a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. După articolul 21 se introduce următorul articol:

 

„Articolul 21a

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 20 alineatul (1) poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legislator și Comisia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau la o dată ulterioară, specificată în cuprinsul său. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

Amendamentul  49

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 5b (nou)

Directiva 2002/87/CE

Articolul 21b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b. După articolul 21a se introduce următorul articol:

 

„Articolul 21b

 

Obiecțiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se poate opune actului delegat în termen de patru luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-a opus actului delegat, actul delegat intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opune actului delegat, acesta nu intră în vigoare.

 

(3) Pentru a accelera adoptarea de acte delegate, atunci când este necesar, Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu o procedură de exprimare anticipată a lipsei de obiecțiuni și în cazuri justificate în mod corespunzător, pot decide să reducă termenul de patru luni menționat la alineatul (1) în urma unei cereri din partea Comisiei.”

Amendamentul  50

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6

Directiva 2002/87/CE

Articolul 21a – alineatul 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentei directive, Autoritățile europene de supraveghere, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. …/…[ABE], Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO] și Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP] pot elabora proiecte de standarde tehnice referitoare la:

(1) În vederea garantării unei armonizări consecvente și a aplicării uniforme a prezentei directive, autoritățile europene de supraveghere, în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. …/2010 [ABE], articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. …/2010 [AEAPO] și articolul 42 din Regulamentul (CE) nr. …/2010 [AEVMP] elaborează proiecte de standarde tehnice referitoare la:

Amendamentul  51

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 2 – punctul 6

Directiva 2002/87/CE

Articolul 21a – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comitetul comun poate formula linii directoare generale pentru a stabili dacă regimurile de supraveghere suplimentară ale autorităților competente din țările terțe pot atinge obiectivele urmărite de supravegherea suplimentară, prevăzute de prezenta directivă, în ceea ce privește entitățile reglementate dintr-un conglomerat financiar condus de o întreprindere care își are sediul central în afara Comunității.

(2) CCAES formulează linii directoare generale pentru a stabili dacă regimurile de supraveghere suplimentară ale autorităților competente din țările terțe pot atinge obiectivele urmărite de supravegherea suplimentară, prevăzute de prezenta directivă, în ceea ce privește entitățile reglementate dintr-un conglomerat financiar condus de o întreprindere care își are sediul central în afara Uniunii.

Amendamentul  52

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul -1 (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 1 – punctul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 1, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

 

5. „practici de piață admise” înseamnă practicile care sunt susceptibile a fi folosite pe una sau mai multe piețe financiare și care sunt acceptate de autoritatea competentă în conformitate cu orientările adoptate de Comisie în conformitate cu procedura privind actele delegate prevăzută la articolele 17, 17a și 17b.”

Amendamentul  53

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul -1a (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 1, paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și aplicarea uniformă a prezentei directive în cadrul Uniunii, Comisia adoptă, prin acte delegate, măsurile menționate la punctele 1, 2 și 3 din prezentul articol. Măsurile respective [...] se adoptă în conformitate cu procedura privind actele delegate menționată la articolele 17, 17a și 17b.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  54

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul -1b (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 6 – alineatul 10 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. La articolul 6 alineatul (10), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Aceste măsuri [...] se adoptă în conformitate cu procedura privind actele delegate menționată la articolele 17, 17a și 17b.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  55

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul -1c (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Interdicțiile prevăzute de prezenta directivă nu se aplică tranzacțiilor cu acțiuni proprii efectuate în cadrul programelor de «răscumpărare» și nici măsurilor de stabilizare a unui instrument financiar, cu condiția ca aceste tranzacții să se efectueze în conformitate cu actele delegate. Măsurile respective [...] se adoptă în conformitate cu procedura privind actele delegate menționată la articolele 17, 17a și 17b.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  56

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul -1d (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 12 – alineatul 2 – literele ha-hd (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. La articolul 12 alineatul (2), se adaugă următoarele litere:

 

(ha) dreptul de a interzice instrumentul financiar în cauză;

 

(hb) dreptul de a limita un angajament de a cumpăra sau de a vinde un anumit volum de active financiare;

 

(hc) dreptul de a impune deținerea activelor de bază ca o condiție prealabilă pentru tranzacționare; și

 

(hd) dreptul de a stabili limite calitative.

Amendamentul  57

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul -1e (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 14 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1e. La articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Comisia stabilește, pentru informare, în conformitate cu procedura menționată la articolele 17, 17a și 17b, o listă cu măsurile și sancțiunile administrative menționate la alineatul (1). Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează orientări care să permită Comisiei să întocmească lista.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  58

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul -1f (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 14 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1f. La articolul 14, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Statele membre prevăd că autoritatea competentă poate face publice măsurile sau sancțiunile aplicate pentru nerespectarea dispozițiilor adoptate pentru aplicarea prezentei directive, cu excepția cazurilor în care publicarea lor ar perturba grav piețele financiare sau ar aduce un prejudiciu disproporționat părților implicate. Autoritățile competente informează în același timp Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe cu privire la toate măsurile sau toate sancțiunile aplicate. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe anexează aceste informații la intrările corespunzătoare din bazele de date europene relevante ale participanților la piață înregistrați.”

Amendamentul  59

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul -1g (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 16 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1g. La articolul 16, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Autoritățile competente colaborează între ele și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ori de câte ori este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor, folosindu-se de prerogativele conferite prin prezenta directivă sau de legislația internă. Autoritățile competente acordă asistență autorităților competente din celelalte state membre și Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe. În special, acestea fac schimb de informații și cooperează în cadrul investigațiilor.”

Amendamentul  60

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 1

Directiva 2003/6/CE

Articolul 16 – alineatul 2 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 226 din tratat, o autoritate competentă a cărei cerere de informații nu primește un răspuns într-un termen rezonabil sau este refuzată poate supune această problemă în atenția Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, înființată prin Regulamentul …/… al Parlamentului European și al Consiliului, care poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite prin regulamentul menționat.

Fără a aduce atingere articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, o autoritate competentă a cărei cerere de informații nu primește un răspuns într-un termen rezonabil sau este refuzată supune această problemă în atenția Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, înființată prin Regulamentul (CE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, care acționează în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite prin regulamentul menționat.

Amendamentul  61

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 1a (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 16, se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, înființată prin Regulamentul (CE) nr. …/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, poate solicita, din proprie inițiativă, orice informații necesare în scopul menționat la alineatul (1).”

Amendamentul  62

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 2

Directiva 2003/6/CE

Articolul 16 – alineatul 4 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 226 din tratat, o autoritate competentă a cărei cerere de a deschide o investigație sau de a permite agenților săi să îi însoțească pe cei ai autorității competente a celuilalt stat membru nu primește un răspuns în termen rezonabil sau este refuzată poate supune respectiva problemă în atenția Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, care poate acționa în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite prin Regulamentul .../... [AEVMP].

Fără a aduce atingere articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, o autoritate competentă a cărei cerere de a deschide o investigație sau de a permite agenților săi să îi însoțească pe cei ai autorității competente a celuilalt stat membru nu primește un răspuns în termen rezonabil sau este refuzată supune respectiva problemă în atenția Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, care acționează în conformitate cu competențele care îi sunt atribuite prin Regulamentul (CE) nr. …/2010 [AEVMP].

Amendamentul  63

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 - punctul 3 - paragraful 1

Directiva 2003/6/CE

Articolul 16 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În vederea garantării aplicării uniforme a alineatelor (2) și (4), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare referitoare la procedurile în cazul cererilor de schimb de informații și de inspecții transfrontaliere.

(5) În vederea garantării unei armonizări consecvente și a aplicării uniforme a alineatelor (2) și (4), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare referitoare la procedurile în cazul cererilor de schimb de informații și de inspecții transfrontaliere.

Amendamentul  64

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3a (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 17 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 17, alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2a) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 1, articolul 6 alineatul (10), articolul 8, articolul 14 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (5) este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.”

Amendamentul  65

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3b (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 17 – alineatul 2aa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. La articolul 17, se introduce următorul alineat:

 

„(2aa) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.”

Amendamentul  66

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3c (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 17 – alineatul 2ab (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c. La articolul 17, se introduce următorul alineat:

 

„(2ab) Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 17a și 17b.”

Amendamentul  67

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3d (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 17 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3d. Articolul 17 alineatul (3) se elimină.

Amendamentul  68

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3e (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 17a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3e. După articolul 17 se introduce următorul articol:

 

„Articolul 17a

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 1, articolul 6 alineatul (10), articolul 8, articolul 14 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (5) poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legislator și Comisia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau la o dată ulterioară, specificată în cuprinsul său. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

Amendamentul  69

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 3 – punctul 3f (nou)

Directiva 2003/6/CE

Articolul 17b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3f. După articolul 17a se introduce următorul articol:

 

„Articolul 17b

 

Obiecțiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se poate opune actului delegat în termen de patru luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-a opus actului delegat, actul delegat intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opune actului delegat, acesta nu intră în vigoare.

 

(3) Pentru a accelera adoptarea de acte delegate, atunci când este necesar, Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu o procedură de exprimare anticipată a lipsei de obiecțiuni și în cazuri justificate în mod corespunzător, pot decide să reducă termenul de patru luni menționat la alineatul (1) în urma unei cereri din partea Comisiei.”

Amendamentul  70

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul -1 (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 9 alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(a) instituția să fie înregistrată într-un registru național de către autoritatea competentă de supraveghere sau autorizată; în cazul activităților transfrontaliere prevăzute la articolul 20, registrul indică, de asemenea, statele membre în care funcționează instituția; aceste informații se comunică Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale, care o publică pe site-ul său web;”

Amendamentul  71

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul -1 a (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 9 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 9, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) În cazul activității transfrontaliere prevăzute la articolul 20, autoritățile competente ale statului membru de origine autorizează în prealabil condițiile de funcționare a instituției. Atunci când acordă o astfel de autorizație, statele membre informează imediat Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale.”

Amendamentul  72

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Directiva 2003/41/CE

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentei directive, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, înființată prin Regulamentul (CE) nr. .../... al Parlamentului European și al Consiliului, elaborează proiecte de standarde tehnice referitoare la informațiile furnizate autorităților competente. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(2) În vederea garantării unei armonizări consecvente și a aplicării uniforme a prezentei directive, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, înființată prin Regulamentul (CE) nr. .../... al Parlamentului European și al Consiliului, elaborează proiecte de standarde tehnice referitoare la informațiile furnizate autorităților competente. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  73

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 14 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 14 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Orice decizie de a interzice activitățile unei instituții este motivată cu argumente precise și notificată instituției în cauză. Ea este notificată, de asemenea, Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale.”

Amendamentul  74

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 1b (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 15 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. La articolul 15 alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

(6) În vederea armonizării în continuare a regulilor privind calculul provizioanelor tehnice care pot fi justificate – în special ratele dobânzii și alte prognoze care influențează nivelul provizioanelor tehnice – Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale întocmește, la fiecare doi ani sau la cererea Comisiei sau a unui stat membru, un raport asupra situației privind dezvoltarea activităților transfrontaliere.”

Amendamentul  75

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 1c (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 15 – alineatul 6a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c. La articolul 15 se adaugă următorul paragraf:

 

„(6a) În vederea garantării unei armonizări consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează proiecte de standarde tehnice referitoare la calculul provizioanelor tehnice. Autoritatea prezintă Comisiei proiectele de standarde tehnice și rapoartele până la 1 iunie 2011.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. .../2010 [AEAPO].”

Justificare

În conformitate cu articolul 15 alineatul (6) din Directiva IORP, există deja un acord cu privire la obiectivul unei armonizări suplimentare, în special în ceea ce privește calculul provizioanelor tehnice, scopul urmărit fiind protecția mai bună a consumatorilor. Întrucât Directiva IORP armonizează diferitele norme naționale doar la un nivel redus, standardele tehnice obligatorii vor avea o importanță deosebită.

Amendamentul  76

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 1d (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 20 – alineatul 10a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1d. La articolul 20 se adaugă următorul paragraf:

 

„(10a) În vederea garantării unei armonizări consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează proiecte de standarde tehnice referitoare la procedurile de autorizare și de notificare, la metodele de calcul al provizioanelor tehnice, precum și la procedurile de informare și publicare.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. .../2010 [AEAPO].”

Justificare

La articolul 15 alineatul (6) din Directiva privind fondurile de pensii se menționează deja explicit obiectivul unei armonizări suplimentare a metodelor de calcul al provizioanelor tehnice în vederea protejării consumatorilor de efectele arbitrajului de reglementare transfrontalier. Deoarece Directiva privind fondurile de pensii cuprinde până în prezent dispoziții armonizate minimal, standardele tehnice comune sunt extrem de importante în acest context.

Amendamentul  77

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 2

Directiva 2003/41/CE

Articolul 20 – alineatul 11 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentei directive, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează proiecte de standarde tehnice enumerând pentru fiecare stat membru prevederi de natură prudențială relevante în domeniul sistemelor de pensii ocupaționale care nu sunt acoperite de trimiterea la legislația națională din domeniul muncii și protecției sociale de la alineatul (1). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(11) În vederea garantării unei armonizări consecvente și a aplicării uniforme a prezentei directive, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează proiecte de standarde tehnice privind metodele de calcul al provizioanelor tehnice,precum și rapoarte în care se enumără, pentru fiecare stat membru, alte prevederi de natură prudențială relevante în domeniul sistemelor de pensii ocupaționale care nu sunt acoperite de trimiterea la legislația națională din domeniul muncii și protecției sociale de la alineatul (1). Autoritatea înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice și rapoartele până la data de 1 ianuarie 2014, iar rapoartele până la data de 1 iunie 2011.

Amendamentul  78

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 2a (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 21 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. Titlul articolului 21 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Cooperarea dintre statele membre, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Comisie”

Amendamentul  79

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 2b (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 21 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b. La articolul 21, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„Statele membre, în cooperare cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, asigură, într-un mod corespunzător, armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentei directive prin aplicarea unor standarde tehnice comune privind autorizarea, notificarea, normele referitoare la calculul provizioanelor tehnice, procedurile de informare și de publicare și prin schimburi periodice de informații și experiență și o cooperare mai strânsă, prin aceasta prevenindu-se denaturări ale concurenței și creându-se condițiile necesare pentru asigurarea bunei funcționări a afilierii transfrontaliere.

Amendamentul  80

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 2c (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 21 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c. La articolul 21, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și autoritățile competente din statele membre cooperează strâns pentru a facilita supravegherea operațiilor instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale și atunci când este cazul pentru atingerea obiectivelor prezentei directive.

 

Autoritățile competente furnizează fără întârziere Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și altor autorități competente toate informațiile relevante și necesare pentru ca acestea să-și îndeplinească sarcinile ce le revin în temeiul prezentei directive.”

Amendamentul  81

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 2d (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 21 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2d. La articolul 21, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Fiecare stat membru informează Comisia și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale asupra oricăror dificultăți majore pe care le creează aplicarea prezentei directive.

 

Comisia, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și autoritățile competente din statele membre interesate examinează aceste dificultăți în cel mai scurt termen pentru a găsi o soluție adecvată.”

Amendamentul  82

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 4 – punctul 2e (nou)

Directiva 2003/41/CE

Articolul 22 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2e. La articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Statele membre comunică Comisiei și Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.”

Amendamentul  83

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1 (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 1 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 1 se adaugă următorul alineat:

 

„(3a) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri pentru ajustarea limitelor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (h) și (j).

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  84

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1 a (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 2 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 2, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a pieței financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, definițiile prevăzute la alineatul (1), inclusiv în ceea ce privește adaptarea pragurilor care servesc la definirea IMM-urilor, ținând seama de legislația și recomandările Uniunii, precum și de evoluția economică[…].

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  85

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1b (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a pieței financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri privind alineatul (1) literele (b) și (c) și alineatul (2) literele (c) și (d), în special în ceea ce privește sensul noțiunii de echivalență.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  86

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1c (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 4 – alineatul 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. La articolul 4 se introduce următorul alineat:

 

„(3a) Pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice care să stabilească condițiile de aplicare a derogărilor referitoare la alineatul (1) literele (a), (d) și (e) și la alineatul (2) literele (a), (b), (e), (f), (g) și (h), în special în ceea ce privește sensul noțiunii de echivalență.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la prezentul alineat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. .../2010 [AEVMP].”

Amendamentul  87

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1d (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 5 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1d. La articolul 5, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a pieței financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri privind schema prospectului sau a prospectului de bază și a suplimentelor.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  88

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1e (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 5 – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1e. La articolul 5 se introduce următorul alineat:

 

„(5a) În vederea realizării obiectivelor prezentei directive, Comisia adoptă, de asemenea, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri pentru a stabili:

 

(a) conținutul detaliat și forma concretă a documentului care conține informații esențiale, menționat la alineatele (2) și (3);

 

(b) conținutul detaliat și forma concretă a documentului care conține informații esențiale în ceea ce privește:

 

(i) valorile mobiliare structurate și prospectele de bază;

 

(ii) acțiunile; și

 

(iii) obligațiunile.

 

Aceste acte delegate sunt adoptate cel târziu la ...*.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

 

____________

*JO a se introduce data: 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei directive."

Amendamentul  89

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1f (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1f. La articolul 6 se adaugă următorul alineat:

 

„(2a) În vederea garantării unei armonizări consecvente și a aplicării uniforme a prezentei directive, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare referitoare la răspunderea legată de prospect.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. .../2010 [AEVMP].”

Justificare

Autoritățile competente au practici diferite și ar impune emitentului și ofertantului să poarte răspunderea sau, în funcție de tipul de emisiune, uneia dintre aceste persoane. Acest lucru generează incertitudine în cadrul regimului privind răspunderea aferentă prospectului, în special în cazul în care prospectul poate fi folosit și în alte țări. Sunt necesare precizări suplimentare în această problemă.

Amendamentul  90

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1g (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 7 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1g. La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Comisia adoptă în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b acte delegate detaliate privind informațiile specifice care urmează să fie incluse într-un prospect, cu scopul de a evita repetarea informațiilor în cazul în care un prospect include mai multe documente distincte. Prima serie de acte delegate se adoptă până la 1 iulie 2004.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  91

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1h (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 7 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1h. La articolul 7, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Actele delegate menționate la alineatul (1) se bazează pe normele din domeniul informației financiare și nefinanciare promulgate de organizațiile internaționale de comisii pentru valori mobiliare, în special Organizația Internațională a Comisiilor de Valori (OICV) și pe anexele orientative la prezenta directivă.”

Amendamentul  92

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul -1i (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 8 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1i. La articolul 8, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

(4) Pentru a […] ține seama de evoluția tehnică a pieței financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri privind alineatul (2).

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  93

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 1

Directiva 2003/71/CE

Articolul 8 – alineatul 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În vederea garantării aplicării uniforme a alineatului (2) și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, înființată prin Regulamentul .../... al Parlamentului European și al Consiliului, elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare a măsurilor de punere în aplicare adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (4). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(5) În vederea garantării aplicării uniforme a alineatului (2) și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe înființată prin Regulamentul .../... al Parlamentului European și al Consiliului elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare a actelor delegate adoptate de Comisie în conformitate cu alineatul (4). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../…[AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura privind actele de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  94

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 1a (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 11 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 11, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a pieței financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri privind informațiile care urmează să fie introduse prin trimitere.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  95

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 2 – litera ba (nouă)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 13 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) La articolul 13, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(7) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a pieței financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri privind condițiile în care termenele se pot adapta.”

Amendamentul  96

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 2a (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 14 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 14, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Odată aprobat, prospectul se depune la autoritatea competentă a statului membru de origine și la Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și se pune la dispoziția publicului de către emitent, ofertant sau persoana care solicită admiterea la tranzacționarea pe o piață reglementată, cel mai devreme posibil, și, în orice caz, într-un termen rezonabil înainte de începerea sau cel mai târziu la începerea ofertei publice sau a admiterii la tranzacționare a valorilor mobiliare respective. În plus, în cazul unei prime oferte publice a unei categorii de acțiuni neadmise încă la tranzacționare pe o piață reglementată și care trebuie acceptată pentru prima dată, prospectul este disponibil cu cel puțin șase zile lucrătoare înaintea închiderii ofertei.”

Amendamentul  97

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 3a (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 14 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 14, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(8) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a pieței financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin actelor delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri privind alineatele (1), (2), (3) și (4). Prima serie de acte delegate se adoptă până la 1 iulie 2004.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  98

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 3b (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 15 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. La articolul 15, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(7) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a pieței financiare și pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri privind difuzarea comunicărilor cu caracter promoțional care anunță intenția de a face oferte publice de valori mobiliare sau admiterea acestor valori la tranzacționarea pe o piață reglementată, în special înainte ca prospectul să fie pus la dispoziția publicului sau înaintea deschiderii subscrierii, precum și măsuri privind alineatul (4). Prima serie de acte delegate se adoptă de către Comisie până la 1 iulie 2004.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  99

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 4

Directiva 2003/71/CE

Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare a obligației de a furniza un supliment la prospect în cazul apariției unui nou factor semnificativ, a unei erori substanțiale sau a unei inexactități privind informațiile cuprinse în prospect. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(3) În vederea garantării unei armonizări consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe stabilește definiția conceptelor de fapt nou semnificativ, eroare substanțială și inexactitate menționate la alineatul (1) și elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare a obligației de a furniza un supliment la prospect, inclusiv procedurile de urmat. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  100

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 5

Directiva 2003/71/CE

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 23, în cazul în care se prevede o ofertă publică sau o admitere la tranzacționarea pe o piață reglementată în unul sau mai multe state membre ori într-un stat membru, altul decât statul membru de origine, prospectul aprobat de statul membru de origine, precum și orice supliment eventual, este valabil în cazul ofertei publice sau al admiterii la tranzacționarea în orice state membre gazdă, atât timp cât Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și autoritatea competentă a fiecărui stat membru gazdă primește notificarea prevăzută la articolul 18. Autoritățile competente ale statelor membre gazdă nu introduc nici o procedură de aprobare, nici o altă procedură administrativă în ceea ce privește prospectele.

(1) Fără a aduce atingere articolului 23, în cazul în care se prevede o ofertă publică sau o admitere la tranzacționarea pe o piață reglementată în unul sau mai multe state membre ori într-un stat membru, altul decât statul membru de origine, prospectul aprobat de statul membru de origine, precum și orice supliment eventual, este valabil în cazul ofertei publice sau al admiterii la tranzacționarea în orice state membre gazdă, atât timp cât Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și autoritatea competentă a fiecărui stat membru gazdă primesc notificarea prevăzută la articolul 18. Autoritățile competente ale statelor membre gazdă nu introduc nici o procedură de aprobare, nici o altă procedură administrativă în ceea ce privește prospectele.

Amendamentul  101

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 5a (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 17 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. La articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) În cazul în care noi fapte semnificative sau erori ori inexactități substanțiale în sensul articolului 16 survin […] după aprobarea prospectului, autoritatea competentă a statului membru de origine impune publicarea unui supliment, care trebuie aprobat în conformitate cu măsurile prevăzute la articolul 13 alineatul (1). Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și autoritatea competentă a statului membru gazdă pot atrage atenția autorității competente din statul membru de origine asupra necesității unor noi informații.”

Amendamentul  102

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 6

Directiva 2003/71/CE

Articolul 18 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentei directive și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare legate de procedurile de notificare a certificatului de aprobare, a copiei prospectului, a traducerii rezumatului și a oricărui supliment la prospect.

(4) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentei directive și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare legate de procedurile de notificare a certificatului de aprobare, a copiei prospectului, a traducerii rezumatului și a oricărui supliment la prospect.

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura privind actele de punere în aplicare conform articolului 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”

Amendamentul  103

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 6a (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 20 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a. La articolul 20, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

(3) Pentru a garanta armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, măsuri […] având ca scop stabilirea unor criterii generale de echivalență, pe baza cerințelor prevăzute la articolele 5 și 7.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.

 

Pe baza criteriilor în cauză, Comisia poate declara, în conformitate cu articolele 24, 24a și 24b, că o țară terță garantează echivalența prospectelor elaborate în această țară cu prezenta directivă, prin legislația sa națională sau prin practici sau proceduri întemeiate pe standarde internaționale elaborate de organizațiile internaționale, printre care și standardele de publicitate ale OICVM.”

Amendamentul  104

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 6b (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b. La articolul 21, se introduce următorul alineat:

 

„(1a) Autoritățile competente cooperează cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe atunci când acest lucru este necesar în sensul prezentei directive.”

Amendamentul  105

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 6c (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 21 – alineatul 1b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6c. La articolul 21, se introduce următorul alineat:

 

„(1b) Autoritățile competente furnizează fără întârziere Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și altor autorități competente toate informațiile relevante și necesare pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile ce le revin în temeiul prezentei directive.”

Amendamentul  106

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 7 a (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 21 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. La articolul 21 alineatul (4), se introduce următorul paragraf:

 

„Inspecțiile la fața locului prevăzute la litera (d) pot fi realizate în colaborare cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  107

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8 – litera a

Directiva 2003/71/CE

Articolul 22 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) „Alineatul (1) nu împiedică autoritățile competente să facă schimb de informații confidențiale sau să transmită informații confidențiale Autorității pentru valori mobiliare și piețe sau Comitetului european pentru riscuri sistemice. Schimbul de informații dintre autoritățile competente și Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe sau Comitetul european pentru riscuri sistemice este acoperit de obligația de păstrare a secretului profesional la care sunt supuși angajații sau foștii angajați ai autorităților competente care primesc informațiile.

(3) Alineatul (1) nu împiedică autoritățile competente să facă schimb de informații confidențiale sau să transmită informații confidențiale Autorității pentru valori mobiliare și piețe sau Comitetului european pentru riscuri sistemice, sub rezerva restricțiilor privind informațiile referitoare la întreprinderi concrete și a efectelor asupra țărilor terțe, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. …/2010 [AEVMP] și, respectiv, Regulamentul (CE) nr. …/2010 [CERS]. Schimbul de informații dintre autoritățile competente și Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe sau Comitetul european pentru riscuri sistemice este acoperit de obligația de păstrare a secretului profesional la care sunt supuși angajații sau foștii angajați ai autorităților competente care primesc informațiile.

Amendamentul  108

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – alineatul 8 – litera b

Directiva 2003/71/CE

Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme a alineatului (2) și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru precizarea condițiilor de cooperare și schimb de informații între autoritățile competente, inclusiv elaborarea de formulare sau modele standard pentru astfel de colaborări sau schimburi de informații.

(4) În vederea garantării unei armonizări consecvente și a aplicării uniforme a alineatului (2) și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru precizarea condițiilor de cooperare și schimb de informații între autoritățile competente, inclusiv elaborarea de formulare sau modele standard pentru astfel de colaborări sau schimburi de informații.

Amendamentul  109

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8a (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 23 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. La articolul 23, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

(2) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de către autoritatea competentă a statului membru de origine sau din cauza nepotrivirii acestor măsuri, emitentul sau societățile financiare însărcinate cu oferta publică persistă să încalce actele cu putere de lege sau actele administrative aplicabile, autoritatea competentă a statului membru gazdă ia toate măsurile care se impun pentru protecția investitorilor, după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine. Comisia și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe sunt informate de îndată asupra acestor măsuri.”

Amendamentul  110

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8b (nou)

Directiva 2003/71/CE

Capitolul VII – Titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8b. Titlul capitolului VII se înlocuiește cu următorul text:

 

„COMPETENȚE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE”

Amendamentul  111

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8c (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 24 – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8c. Titlul articolului 24 se înlocuiește cu următorul text:

 

Delegarea competențelor și comitologie

Amendamentul  112

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8d (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 24 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8d. La articolul 24, alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2a) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 1 alineatul (3a), articolul 2 alineatul (4), articolul 4 alineatul (3), articolul 5 alineatele (5) și (5a), articolul 7 alineatele (1) și (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 11 alineatul (3), articolul 13 alineatul (7), articolul 14 alineatul (8), articolul 15 alineatul (7) și articolul 20 alineatul (3) este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.”

Amendamentul  113

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8e (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 24 – alineatul 2aa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8e. La articolul 24, se introduce următorul alineat:

 

„(2aa) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.”

Amendamentul  114

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8f (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 24 – alineatul 2ab (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8f. La articolul 24, se introduce următorul alineat:

 

„(2ab) Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 24a și 24b.”

Amendamentul  115

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8g (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 24 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8g. Articolul 24 alineatul (3) se elimină.

Amendamentul  116

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8h (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 24a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8h. După articolul 24 se introduce următorul articol:

 

„Articolul 24a

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (3a), articolul 2 alineatul (4), articolul 4 alineatul (3), articolul 5 alineatele (5) și (5a), articolul 7 alineatele (1) și (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 11 alineatul (3), articolul 13 alineatul (7), articolul 14 alineatul (8), articolul 15 alineatul (7) și articolul 20 alineatul (3) poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legislator și Comisia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau la o dată ulterioară, specificată în cuprinsul său. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

Amendamentul  117

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 5 – punctul 8i (nou)

Directiva 2003/71/CE

Articolul 24b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8i. După articolul 24a se introduce următorul articol:

 

„Articolul 24b

 

Obiecțiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se poate opune actului delegat în termen de patru luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-a opus actului delegat, actul delegat intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opune actului delegat, acesta nu intră în vigoare.

 

(3) Pentru a accelera adoptarea de acte delegate, atunci când este necesar, Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu o procedură de exprimare anticipată a lipsei de obiecțiuni și în cazuri justificate în mod corespunzător, pot decide să reducă termenul de patru luni menționat la alineatul (1) în urma unei cereri din partea Comisiei.”

Amendamentul  118

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul -1 (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 2 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentei directive, Comisia definește, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b, în ceea ce privește exceptările prevăzute la alineatul (1) literele (c), (i) și (k), criteriile care permit a stabili dacă o activitate trebuie considerată ca auxiliară în raport cu activitatea principală la nivelul grupului și dacă o activitate este exercitată ocazional.

 

[...]

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  119

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul -1a (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 2 –paragraful 2 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 4 alineatul (1) punctul 2, partea introductivă de la al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe stabilește:”

Amendamentul  120

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul -1b (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. La articolul 4, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare în ceea ce privește diferitele elemente ale definițiilor menționate la alineatul (1) din prezentul articol, precum și diferitele elemente ale definițiilor de la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind obligațiile întreprinderilor de investiții de păstrare a evidenței și înregistrărilor, raportarea tranzacțiilor, transparența pieței, admiterea de instrumente financiare în tranzacții și definiția termenilor în sensul directivei în cauză1 și ale definițiilor de la articolul 2 din Directiva 2006/73/CE a Comisiei din 10 august 2006 de punere în aplicare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele organizatorice și condițiile de funcționare ale întreprinderilor de investiții și termenii definiți în sensul directivei menționate2. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia adoptă aceste proiecte de standarde tehnice prin acte delegate, în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  121

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 1

Directiva 2004/39/CE

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre întocmesc un registru cu toate întreprinderile de investiții. Registrul este accesibil publicului și conține informații privind serviciile sau activitățile pentru care întreprinderea de investiții este autorizată. Acest registru se actualizează în mod regulat.

(3) Statele membre înregistrează toate întreprinderile de investiții care prestează servicii sau desfășoară activități în sfera lor de competență. Registrul este accesibil publicului și conține informații privind serviciile sau activitățile pentru care întreprinderea de investiții este autorizată. Acest registru se actualizează în mod regulat. Fiecare autorizație se notifică Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, înființată prin Regulamentul …/… al Parlamentului European și al Consiliului, întocmește o listă a întreprinderilor de investiții din Comunitate. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe publică și actualizează această listă.”

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe întocmește un registru cu toate întreprinderile de investiții din Uniune. Acest registru conține informații privind serviciile și activitățile pentru care întreprinderea de investiții este autorizată și este actualizat în mod regulat. Registrul Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe este public și se publică pe site-ul său web.

 

În cazul în care o autoritate competentă retrage o autorizație în conformitate cu articolul 8 literele (b)-(d), retragerea autorizației se publică în registru timp de cinci ani.

Amendamentul  122

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 2

Directiva 2004/39/CE

Articolul 7 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, a articolului 7, a articolului 9 alineatele (2)-(4), a articolului 10 alineatele (1) și (2) și a articolului 12, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare a cerințelor și procedurilor de autorizare prevăzute la prezentul articol, la articolul 7, la articolul 9 alineatele (2)-(4), la articolul 10 alineatele (1) și (2) și la articolul 12.

(4) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, a articolului 5 alineatul (4), a articolului 9 alineatele (2)-(4), a articolului 10 alineatele (1) și (2) și a articolului 12, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru:

 

(a) stabilirea condițiilor privind administrația centrală prevăzute la articolul 5 alineatul (4);

 

(b) stabilirea informațiilor care trebuie furnizate autorităților competente în conformitate cu articolul 7 alineatul (2);

 

(c) stabilirea informațiilor și elaborarea de formulare, modele și proceduri standard pentru notificarea prevăzută la articolul 9 alineatul (2);

 

(d) stabilirea cerințelor și criteriilor prevăzute la articolul 9 alineatele (2)-(4) și la articolul 10 alineatele (1) și (2); și

 

(e) stabilirea dotării inițiale de capital prevăzute la articolul 12.

 

Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

Amendamentul  123

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 2a (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) La articolul 8 se adaugă următorul paragraf:

 

„Orice retragere a unei autorizații se notifică Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  124

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3

Directiva 2004/39/CE

Articolul 10a – alineatul 8 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare referitoare la lista de informații solicitate pentru evaluarea unei achiziții, așa cum se menționează la alineatul (1) și la modalitățile de desfășurare a procesului de consultare dintre autoritățile competente relevante, așa cum se menționează la articolul 10 alineatul (4). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(8) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare referitoare la lista de informații solicitate pentru evaluarea unei achiziții, așa cum se menționează la alineatul (1), la criteriile pentru adoptarea unei decizii de a se opune unei achiziții în conformitate cu alineatul (4) și la modalitățile de desfășurare a procesului de consultare dintre autoritățile competente relevante, așa cum se menționează la articolul 10 alineatul (4). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  125

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3a (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 10b – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 10b alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Pentru a ține seama de evoluțiile [...] piețelor financiare și pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b, măsuri de adaptare a criteriilor stabilite la primul paragraf din prezentul alineat.

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  126

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3b (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 13 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. La articolul 13, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(10) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare […] și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentei directive, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (2)-(8) de la prezentul articol și a articolului 18 alineatele (1) și (2) din prezenta directivă, a articolelor 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei, precum și a articolelor 16-20 și a articolului 51 din Directiva 2006/73/CE a Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 01.01.15.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  127

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3c (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 15 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c. La articolul 15, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Statele membre informează Comisia și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe despre dificultățile de ordin general cu care se confruntă întreprinderile lor de investiții în a se stabili sau în a furniza servicii de investiții și a exercita activități de investiții într-o țară terță.”

Amendamentul  128

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3d (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 15 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3d. La articolul 15, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) În cazul în care Comisia constată, pe baza informațiilor care îi sunt comunicate în conformitate cu alineatul (1), că o țară terță nu acordă întreprinderilor de investiții din Uniune un acces efectiv la piață comparabil cu cel oferit de Uniune întreprinderilor de investiții din țara terță respectivă, Comisia, sub îndrumarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, prezintă Consiliului propuneri pentru a-i fi încredințat un mandat de negociere adecvat în vederea obținerii unor posibilități de concurență comparabile pentru întreprinderile de investiții din Uniune. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.

 

Propunerile sunt transmise fără întârziere Parlamentului European pentru informare.”

Amendamentul  129

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3e (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3e. La articolul 15 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„În condițiile menționate la primul paragraf, Comisia poate decide, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b, în orice moment și în paralel cu angajarea de negocieri, că autoritățile competente ale statelor membre trebuie să își limiteze sau să își suspende deciziile privind cererile de autorizare nesoluționate sau viitoare și achiziția de participări la întreprinderile mamă, directe sau indirecte, care sunt reglementate de dreptul țării terțe respective. Aceste limitări sau suspendări nu pot fi aplicate creării de filiale de către întreprinderile de investiții autorizate corespunzător în Uniune sau de către filialele acestora, nici achiziționării de participări de către aceste întreprinderi de investiții sau filiale într-o întreprindere de investiții din Uniune. Durata măsurilor menționate nu poate depăși 3 luni.”

Amendamentul  130

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3f (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3f. La articolul 15 alineatul (3), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Înainte de expirarea termenului de 3 luni menționat la al doilea paragraf și în lumina rezultatului negocierilor, Comisia poate decide, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b, să extindă aceste măsuri.”

Amendamentul  131

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3g (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3g. La articolul 16 alineatul (2), se introduce următorul paragraf:

 

„Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează orientări referitoare la metodele de supraveghere menționate în prezentul articol.”

Amendamentul  132

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3h (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3h. La articolul 18 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a […] ține seama de evoluția piețelor financiare […] și pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatelor (1) și (2), Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b, măsuri […] în vederea:”

Amendamentul  133

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3i (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3i. La articolul 18 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  134

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3j (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 19 – alineatul 6 – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3j. La articolul 19 alineatul (6), prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

 

„- serviciile de investiții menționate anterior se referă la acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe o piață echivalentă a unei țări terțe, instrumente ale pieței monetare, obligațiuni și alte titluri de creanță (cu excepția obligațiunilor și a altor titluri de creanță care presupun un instrument derivat), OPCVM și alte instrumente financiare care nu sunt complexe. O piață a unei țări terțe este considerată ca fiind echivalentă cu o piață reglementată în cazul în care respectă cerințe echivalente cu cele prevăzute la titlul III. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe publică pe site-ul său web o listă cu piețele […] care sunt considerate ca fiind echivalente. Această listă este actualizată periodic;”

Amendamentul  135

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3k (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 19 – alineatul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3k. La articolul 19 alineatul (10), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(10) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura protecția necesară a investitorilor, armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(8) de la prezentul articol, precum și a articolelor 35-39 din Directiva 2006/73/CE a Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  136

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3l (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 21 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3l. La articolul 21 alineatul (6), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(6) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura protecția necesară a investitorilor, funcționarea echitabilă și ordonată a piețelor, armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(5) de la prezentul articol, precum și a articolelor 44-46 din Directiva 2006/73/CE a Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  137

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3m (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3m. La articolul 22 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a se asigura că măsurile vizând garantarea protecției investitorilor și funcționarea echitabilă și ordonată a piețelor financiare țin seama de evoluția acestora pe plan tehnic și pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol, precum și a articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  138

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3n (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3n. La articolul 23 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Statele membre care decid să autorizeze întreprinderi de investiții să apeleze la agenți afiliați transmit Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe o listă a tuturor agenților afiliați actualizată sistematic. Autoritatea europeană întocmește un registru public al tuturor agenților afiliați din Uniune, care este actualizat sistematic și publicat pe internet pentru a fi consultat gratuit.”

Amendamentul  139

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3o (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3o. La articolul 23 alineatul (3), al cincilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Registrul se actualizează periodic. Acesta se publică și poate fi consultat pe internet.

 

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe întocmește o listă a tuturor agenților afiliați la care apelează întreprinderile de investiții din Uniune. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe publică această listă pe site-ul său web și o actualizează sistematic.”

Amendamentul  140

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3p (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3p. La articolul 24 alineatul (5), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) Pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatelor (2), (3) și (4), ținând seama de evoluția practicilor de piață, și pentru a favoriza funcționarea eficientă a pieței unice, Comisia definește, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b:”

Amendamentul  141

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3q (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 24 – alineatul 5 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3q. La articolul 24 alineatul (5), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  142

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3r (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 25 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3r. La articolul 25, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Fără a aduce atingere repartizării responsabilităților aferente controlului respectării dispozițiilor Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind delictele de inițiat și manipulările de piață (abuzuri de piață), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și statele membre se asigură că sunt luate măsuri adecvate pentru ca autoritățile competente să poată controla activitatea întreprinderilor de investiții pentru a se asigura că acestea o exercită într-un mod cinstit, echitabil și profesionist, care să favorizeze integritatea pieței.”

Amendamentul  143

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3s (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 25 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3s. La articolul 25, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Statele membre solicită întreprinderilor de investiții să mențină la dispoziția Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și a autorităților competente, pe o perioadă de minimum 5 ani, datele pertinente referitoare la toate tranzacțiile cu instrumente financiare pe care le-au încheiat, fie în cont propriu, fie în numele clientului. În cazul tranzacțiilor încheiate în numele unui client, aceste înregistrări conțin toate informațiile privind identitatea acestui client, precum și informațiile necesare în temeiul Directivei 91/308/CEE a Consiliului din 10 iunie 1991 privind prevenirea folosirii sistemului financiar în scopul spălării banilor.”

Amendamentul  144

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3t (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 25 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3u. La articolul 25, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(7) Pentru a se asigura că măsurile vizând menținerea integrității sunt modificate astfel încât să țină seama de evoluția piețelor financiare pe plan tehnic și pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatelor (1)-(5), Comisia stabilește, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b, metodele și normele care trebuie aplicate pentru declararea tranzacțiilor financiare, forma și conținutul acestor declarații, precum și criteriile care permit definirea unei piețe relevante în conformitate cu alineatul (3).

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  145

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3u (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 27 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3v. La articolul 27, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Pentru fiecare acțiune, autoritatea competentă a pieței celei mai relevante în ceea ce privește lichiditatea, menționată la articolul 25, stabilește, cel puțin anual, pe baza mediei aritmetice a valorii ordinelor executate pe piața acestei acțiuni, categoria de acțiuni căreia îi aparține. Această informație este pusă la dispoziția tuturor participanților de pe piață și este transmisă Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe publică aceste informații pe site-ul său web.”

Amendamentul  146

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3v (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 27 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3w. La articolul 27 alineatul (7), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(7) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (1)-(6) de la prezentul articol, precum și a articolelor 21-26 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  147

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3w (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 28 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3x. La articolul 28 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura funcționarea transparentă și ordonată a piețelor, armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol, precum și a articolelor 27-30 și 32-34 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  148

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3x (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 29 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3y. La articolul 29 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol, precum și a articolelor 17-20, 29, 30 și 32-34 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  149

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3y (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3z. La articolul 30 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol, precum și a articolelor 27-30 și 32-34 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  150

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 3z (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3aa. La articolul 31 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„În cazul în care întreprinderea de investiții intenționează să apeleze la agenți afiliați, autoritatea competentă a statului membru de origine al acesteia comunică, la cererea autorității competente a statului membru gazdă și într-un termen rezonabil, identitatea agenților afiliați la care întreprinderea de investiții intenționează să apeleze în acest stat membru. Statul membru gazdă poate face publice aceste informații și le transmite Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  151

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 4

Directiva 2004/39/CE

Articolul 31 – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol și a stabilirii unei proceduri uniforme de notificare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare în ceea ce privește obligația de comunicare a informațiilor în conformitate cu alineatele (2) și (4) și procesul de transmitere a acestor informații în conformitate cu alineatele (3) și (6), inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

(7) În vederea garantării armonizării consecvente și aplicării uniforme a prezentului articol și a stabilirii unei proceduri uniforme de notificare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare în ceea ce privește obligația de comunicare a informațiilor în conformitate cu alineatele (2) și (4) și procesul de transmitere a acestor informații în conformitate cu alineatele (3) și (6), inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

Amendamentul  152

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5

Directiva 2004/39/CE

Articolul 32 – alineatul 10 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol și a stabilirii unei proceduri uniforme de notificare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare în ceea ce privește obligația de comunicare a informațiilor în conformitate cu alineatele (2) și (4) și procesul de transmitere a acestor informații în conformitate cu alineatul (3), inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

(10) În vederea garantării armonizării consecvente și aplicării uniforme a prezentului articol și a stabilirii unei proceduri uniforme de notificare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare în ceea ce privește obligația de comunicare a informațiilor în conformitate cu alineatele (2) și (4) și procesul de transmitere a acestor informații în conformitate cu alineatul (3), inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

Amendamentul  153

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5 a (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 36 – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. La articolul 36 se adaugă următorul paragraf:

 

„(5a) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe este notificată cu privire la orice retragere a unei autorizații.”

Amendamentul  154

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5b (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 39 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) La articolul 39 se adaugă următorul paragraf:

 

„(1a) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a literei (d). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. .../2010 [AEVMP].”

Justificare

Aplicarea uniformă a MiFID, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile, ar trebui facilitată prin introducerea unor standarde tehnice elaborate de AEVMP.

Amendamentul  155

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5c (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 40 – alineatul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5c. La articolul 40 alineatul (6), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(6) Pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatelor (1)-(5) Comisia precizează, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b:”

Amendamentul  156

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5d (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 40 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5d. La articolul 40 alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  157

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5e (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 41 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5e. La articolul 41, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Autoritatea competentă care solicită suspendarea sau retragerea unui instrument financiar de la tranzacționare pe una sau mai multe piețe reglementate comunică de îndată decizia sa publicului, Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și autorităților competente ale celorlalte state membre. Cu excepția situațiilor în care interesele investitorilor sau funcționarea ordonată a pieței ar putea fi afectate în mod semnificativ, autoritățile competente ale celorlalte state membre solicită suspendarea sau retragerea instrumentului financiar respectiv de la tranzacționare pe piețele reglementate și MTF care funcționează sub supravegherea lor.”

Amendamentul  158

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5f (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 42 – alineatul 6 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5f. La articolul 42 alineatul (6), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Piața reglementată comunică autorității competente a statului său membru de origine și Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe numele statului membru în care intenționează să adopte astfel de dispoziții. În termen de o lună, autoritatea competentă a statului membru de origine comunică această informație statului membru în care piața reglementată intenționează să adopte astfel de dispoziții.”

Amendamentul  159

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5g (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 42 – alineatul 7a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5g. La articolul 42 se adaugă următorul paragraf:

 

„(7a) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatului (1). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [AEVMP].”

Justificare

Aplicarea uniformă a MiFID, în vederea creării unor condiții de concurență echitabile, ar trebui facilitată prin introducerea unor standarde tehnice elaborate de AEVMP.

Amendamentul  160

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5h (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5h. La articolul 44 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol, precum și a articolelor 17-20, 29, 30 și 32-34 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  161

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 5i (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 45 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5i. La articolul 45 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Pentru a asigura funcționarea eficientă și ordonată a piețelor financiare, pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare și pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a alineatelor (1) și (2) de la prezentul articol, precum și a articolelor 27-30 și 3234 din Regulamentul (CE) nr. 1287/2006 al Comisiei. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2015.

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf prin acte delegate în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b.”

Amendamentul  162

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 7a (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 51 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a La articolul 51, se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Statele membre informează Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe cu privire la măsurile sau sancțiunile administrative stabilite în conformitate cu alineatele (1) și (2).

Amendamentul  163

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 8a (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 54 – alineatul 5a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a. La articolul 54 se adaugă următorul alineat:

 

„(5a) Prezentul articol nu împiedică autoritățile competente să facă schimb de informații confidențiale sau să transmită informații confidențiale Autorității pentru valori mobiliare și piețe sau Comitetului european pentru riscuri sistemice. Schimbul de informații dintre autoritățile competente și Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe sau Comitetul european pentru riscuri sistemice face obiectul obligației de păstrare a secretului profesional la care sunt supuși angajații sau foștii angajați ai autorităților competente care primesc informațiile.”

Amendamentul  164

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 8b (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 56 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8b. La articolul 56, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Autoritățile competente din mai multe state membre cooperează între ele și cu Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe de fiecare dată când acest lucru este necesar pentru realizarea misiunilor prevăzute de prezenta directivă, utilizând competențele care le sunt conferite fie de prezenta directivă, fie de dreptul intern.

 

Orice autoritate competentă acordă asistență autorităților competente ale celorlalte state membre și Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe. În special, autoritățile competente fac schimb de informații și cooperează în cadrul investigațiilor sau activităților de supraveghere.

 

Pentru a facilita sau accelera cooperarea, și în special schimbul de informații, statele membre desemnează o autoritate competentă unică, pentru a servi ca punct de contact în sensul prezentei directive. Statele membre comunică Comisiei, Autorității pentru valori mobiliare și piețe și celorlalte state membre numele autorităților însărcinate să primească cererile de schimburi de informații sau de cooperare în temeiul prezentului alineat.”

Amendamentul  165

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 8c (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 56 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8c. La articolul 56, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„În cazul în care autoritatea competentă are motive întemeiate să bănuiască faptul că anumite acte care încalcă dispozițiile prezentei directive sunt comise sau au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru de către entități care nu sunt supuse supravegherii sale, ea informează autoritatea competentă a celuilalt stat membru și Autoritatea pentru valori mobiliare și piețe în legătură cu aceasta într-un mod cât mai detaliat posibil. Autoritatea competentă informată adoptă măsurile necesare. Ea comunică rezultatele intervenției sale autorității competente care a informat-o și Autorității pentru valori mobiliare și piețe și, în măsura posibilului, le comunică elementele importante apărute între timp. Prezentul alineat nu aduce atingere competențelor autorității competente care a transmis aceste informații.”

Amendamentul  166

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 8d (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 56 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8d. La articolul 56, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) Pentru a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a alineatelor (1) și (2), Comisia definește, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 64, 64a și 64b, modalitățile de cooperare a autorităților competente și stabilește criteriile în funcție de care funcționarea unei piețe reglementate într-un stat membru gazdă ar putea fi considerată ca având o importanță considerabilă pentru funcționarea piețelor valorilor mobiliare și pentru protecția investitorilor în statul membru gazdă respectiv[...].”

Amendamentul  167

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 8e (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 56 – alineatul 5 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8e. La articolul 56 alineatul (5), se introduce următorul paragraf:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  168

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 9

Directiva 2004/39/CE

Articolul 56 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În vederea garantării aplicării uniforme a alineatelor (1) și (2), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare în ceea ce privește obligația autorităților competente de a coopera în conformitate cu alineatul (1) și conținutul acordurilor de cooperare în conformitate cu alineatul (2), inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

(6) În vederea garantării aplicării uniforme a alineatelor (1) și (2), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare în ceea ce privește obligația autorităților competente de a coopera în conformitate cu alineatul (1) și conținutul acordurilor de cooperare în conformitate cu alineatul (2), inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../…[AEVMP].

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura privind actele de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.”

Amendamentul  169

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 10 – litera a

Directiva 2004/39/CE

Articolul 57 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) Textul existent se renumerotează cu alineatul (1).

(a) La articolul 57, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe sau o autoritate competentă a unui stat membru poate solicita cooperarea autorității competente a unui alt stat membru în cadrul unei activități de supraveghere sau în scopul unei verificări la fața locului sau în cadrul unei investigații. În cazul întreprinderilor de investiții care sunt membre la distanță ale unei piețe reglementate, autoritatea competentă a acestei piețe reglementate poate alege să se adreseze direct lor, caz în care informează autoritatea competentă a statului membru de origine a membrului la distanță respectiv în legătură cu aceasta.”

Amendamentul  170

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 10 – litera b

Directiva 2004/39/CE

Articolul 57 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. În vederea garantării aplicării uniforme a alineatului (1), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare a obligației autorităților competente de a coopera în cadrul activităților de supraveghere, de verificare la fața locului și al investigațiilor.

2. În vederea garantării armonizării consecvente și aplicării uniforme a alineatului (1), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare a obligației autorităților competente de a coopera în cadrul activităților de supraveghere, de verificare la fața locului și al investigațiilor.

Amendamentul  171

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 11 – litera -a (nouă)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 58 – alineatul 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) La articolul 58, se introduce următorul alineat:

 

„(1a) Autoritățile competente furnizează fără întârziere Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și altor autorități competente toate informațiile relevante și necesare pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile ce le revin în temeiul prezentei directive.”

Amendamentul  172

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 11 – litera a

Directiva 2004/39/CE

Articolul 58 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme a alineatelor (1) și (2), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a obligației de a face schimb de informații, inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

(4) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a alineatelor (1) și (2), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili procedurile comune pentru schimbul de informații, inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

Amendamentul  173

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 11 a (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 59 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11a. La articolul 59, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„În caz de refuz întemeiat pe aceste motive, autoritatea competentă căreia i-a fost adresată invitația de cooperare informează autoritatea competentă care a adresat invitația și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe într-un mod cât mai detaliat.”

Amendamentul  174

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 12

Directiva 2004/39/CE

Articolul 60 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a obligației de a consulta alte autorități competente înainte de acordarea unei autorizații, inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

(4) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a obligației de a consulta alte autorități competente înainte de acordarea unei autorizații, inclusiv elaborarea de formulare și modele standard.

Amendamentul  175

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 14a (nou) - partea introductivă și litera a (nouă)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 64 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Articolul 64 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2, articolul 4, articolul 10b alineatul (1), articolul 13 alineatul (10), articolele 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 și la articolul 56 alineatul (2) este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată.”

Amendamentul  176

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 14a (nou)– litera b

Directiva 2004/39/CE

Articolul 64 – alineatele (2a) și (2b) (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Se introduc următoarele alineate:

 

„(2a) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(2b) Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 64a și 64b.”

Amendamentul  177

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 14a (nou) – litera c

Directiva 2004/39/CE

Articolul 64 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) Alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2c) Niciunul dintre actele delegate adoptate nu poate modifica dispozițiile esențiale ale prezentei directive.”

Amendamentul  178

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 14a (nou) – punctul d

Directiva 2004/39/CE

Articolul 64 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) Alineatul (4) se elimină.

Amendamentul  179

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 14b (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 64a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

14b. După articolul 64 se introduce următorul articol:

 

„Articolul 64a

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea competențelor menționată la articolele 2 și 4, articolul 10b alineatul (1), articolul 13 alineatul (10), articolele 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 și articolul 56 alineatul (2) poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legislator și Comisia.

 

(3) Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau la o dată ulterioară, specificată în cuprinsul său. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

Amendamentul  180

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 6 – punctul 14c (nou)

Directiva 2004/39/CE

Articolul 64b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14c) După articolul 64a se introduce următorul articol:

 

„Articolul 64b

 

Obiecțiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se poate opune actului delegat în termen de patru luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-a opus actului delegat, actul delegat intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opune actului delegat, acesta nu intră în vigoare.

 

(3) Pentru a accelera adoptarea de acte delegate, atunci când este necesar, Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu o procedură de exprimare anticipată a lipsei de obiecțiuni și în cazuri justificate în mod corespunzător, pot decide să reducă termenul de patru luni menționat la alineatul (1) în urma unei cereri din partea Comisiei.”

Amendamentul  181

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1 (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La articolul 2 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Pentru a se ține seama de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare și pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatului (1), Comisia adoptă acte delegate și măsuri de executare referitoare la definițiile prevăzute la alineatul (1), în conformitate cu procedurile menționate la articolul 27 alineatele (2) și (2a).”

Amendamentul  182

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1a (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. La articolul 2 alineatul (3), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Măsurile menționate la al doilea paragraf literele (a) și (b) se stabilesc prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b.”

Amendamentul  183

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1b (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. La articolul 2 alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  184

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1c (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 4 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1c. La articolul 4 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

 

„(aa) o prezentare defalcată pe țări a conturilor anuale;”

Amendamentul  185

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1d (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 4 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1d. La articolul 4, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(6) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și […] a asigura armonizarea consecventă și punerea în aplicare uniformă a dispozițiilor alineatului (1), Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe precizează, în special, modalitățile tehnice care trebuie aplicate astfel încât raportul financiar anual publicat, inclusiv raportul de audit, să rămână la dispoziția publicului. După caz, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe poate adapta, de asemenea, perioada de cinci ani prevăzută la alineatul (1).

 

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [AEVMP].”

Amendamentul  186

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1e (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1e. La articolul 5 alineatul (6), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Pentru a ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatelor (1)-(5) din prezentul articol, Comisia adoptă acte delegate și măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 27 alineatele (2) și (2a).

Amendamentul  187

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1f (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1f. La articolul 5 alineatul (6), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Măsurile menționate la litera (a) se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 27 alineatul (2). Măsurile menționate la literele (b) și (c) [...] se adoptă prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b.”

Amendamentul  188

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1g (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1g. La articolul 5 alineatul (6), paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

 

„Dacă este cazul, Comisia poate, de asemenea, să adapteze perioada de cinci ani menționată la alineatul (1) printr-un act delegat în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b.”

Amendamentul  189

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1h (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 4a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1h. La articolul 5 alineatul (6) se adaugă următorul paragraf:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  190

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1i (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1i. La articolul 9 alineatul (7), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din cadrul piețelor financiare și pentru a asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatelor (2), (4) și (5), Comisia este împuternicită să adopte măsuri adecvate prin acte delegate și în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b.

Amendamentul  191

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 1j (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1j. La articolul 9 alineatul (7), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia precizează, de asemenea, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, durata maximă a «ciclului de reglare pe termen scurt» menționat la alineatul (4) din prezentul articol, precum și mecanismele adecvate de control ale autorității competente din statul membru de origine.”

Amendamentul  192

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul -1k (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 9 – alineatul 7 – paragraful 4 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1k. La articolul 9 alineatul (7) se adaugă următorul paragraf:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  193

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 1 – litera -a (nouă)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 12 – alineatul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) La alineatul (8) primul paragraf, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

 

„(8) Pentru a […] ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și a […] asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatelor (1), (2), (4), (5) și (6) din prezentul articol, Comisia adoptă, prin acte delegate și în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri […] pentru:”

Amendamentul  194

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 12 – alineatul 8 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) La alineatul (8) se adaugă următorul paragraf:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  195

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 1 – litera b

Directiva 2004/109/CE

Articolul 12 – alineatul 8a (nou) – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, alineatul (1), și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, înființată prin Regulamentul .../... al Parlamentului European și al Consiliului, elaborează proiecte de standarde tehnice pentru întocmirea unui formular standard armonizat care să fie utilizat la notificarea emitentului cu privire la informațiile solicitate în temeiul prezentului articol, alineatul (1), sau la depunerea informațiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

(9) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol alineatul (1), și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, înființată prin Regulamentul .../... al Parlamentului European și al Consiliului, elaborează proiecte de standarde tehnice pentru întocmirea unui formular standard care să fie utilizat la notificarea emitentului cu privire la informațiile solicitate în temeiul prezentului articol alineatul (1), sau la depunerea informațiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

Amendamentul  196

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2 – litera -a (nouă)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) La articolul 13 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și a se asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatului (1), Comisia stabilește, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri corespunzătoare. Aceasta stabilește în special:”

Amendamentul  197

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) La articolul 13 alineatul (2) se elimină al doilea paragraf.

Amendamentul  198

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2 – litera ab (nouă)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) La articolul 13 alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  199

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2 – litera b

Directiva 2004/109/CE

Articolul 13 – alineatul 2a (nou) – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) „În vederea garantării aplicării uniforme a alineatului (1) și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru întocmirea unui formular standard armonizat care să fie utilizat la notificarea emitentului cu privire la informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) sau la depunerea informațiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

(3) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a alineatului (1) și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice de pe piețele financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe elaborează proiecte de standarde tehnice pentru întocmirea unui formular standard armonizat care să fie utilizat la notificarea emitentului cu privire la informațiile solicitate în temeiul alineatului (1) sau la depunerea informațiilor în temeiul articolului 19 alineatul (3).

Amendamentul  200

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2a (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 14 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. La articolul 14, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și a se asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatului (1), Comisia stabilește, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri corespunzătoare.

 

[...]

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  201

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2b (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 17 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2b. La articolul 17, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și de progresul din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și în scopul asigurării unei armonizări consecvente și a unei aplicări uniforme a alineatelor (1), (2) și (3), Comisia stabilește, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri corespunzătoare. În special, aceasta precizează tipurile de instituții financiare pe lângă care un deținător de acțiuni poate să își exercite drepturile financiare prevăzute la alineatul (2) litera (c).

 

[...]

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  202

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2c (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 18 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2c. La articolul 18, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și de progresul din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, precum și în scopul asigurării unei armonizări consecvente și a unei aplicări uniforme a alineatelor (1)-(4), Comisia stabilește, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri corespunzătoare. În special, aceasta precizează tipurile de instituții financiare pe lângă care un deținător de titluri de creanță poate să își exercite drepturile financiare prevăzute la alineatul (2) litera (c).

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  203

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2d (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 19 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2d. La articolul 19, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) În scopul asigurării unei armonizări consecvente și a unei aplicări uniforme a alineatelor (1), (2) și (3), Comisia stabilește, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri corespunzătoare.

 

În special, Comisia stabilește procedura conform căreia emitentul, un deținător de acțiuni sau alte instrumente financiare sau o persoană menționată la articolul 10 trebuie să depună informații la autoritatea competentă a statului membru de origine în conformitate cu alineatul (1), respectiv (3), în scopul de a:

 

(a) permite depunerea, pe cale electronică, în statul membru de origine;

 

(b) coordona depunerea raportului financiar anual prevăzut la articolul 4 din prezenta directivă cu raportul privind informațiile anuale menționate la articolul 10 din Directiva 2003/71/CE.

 

[...]

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  204

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2e (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 21 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2e. La articolul 21, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și de progresul tehnologiilor din domeniul informației și comunicațiilor și în scopul de a asigura punerea în aplicare uniformă a dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3), Comisia stabilește, prin acte delegate, în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri corespunzătoare.

 

În special, Comisia stabilește:

 

(a) standarde minime pentru difuzarea informațiilor reglementate, prevăzută la alineatul (1);

 

(b) standarde minime pentru mecanismul de stocare centralizată, prevăzut la alineatul (2).

 

Comisia poate stabili și actualiza o listă a mijloacelor media pentru difuzarea informațiilor la adresa publicului.

 

[...]

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  205

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2f (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2f. La articolul 22 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Autoritățile competente ale statelor membre stabilesc orientările adecvate și respectă orientările AEVMP în scopul facilitării accesului publicului la informațiile care trebuie publicate în conformitate cu Directiva 2003/6/CE, cu Directiva 2003/71/CE și cu prezenta directivă.”

Amendamentul  206

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2g (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 22 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2g. La articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia examinează în mod regulat rezultatele obținute […] și poate adopta, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri […] care să faciliteze respectarea articolelor 19 și 21.”

Amendamentul  207

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2h (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 23 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2h. La articolul 23 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În cazul în care sediul social al emitentului se află într-o țară terță, autoritatea competentă a statului membru de origine, respectând orientările Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, poate exonera emitentul de obligațiile prevăzute la articolele 4-7, la articolul 12 alineatul (6) și la articolele 14, 15 și 16-18, cu condiția ca legislația țării terțe în cauză să stabilească obligații echivalente sau emitentul să respecte obligațiile legislative dintr-o țară terță pe care autoritatea competentă a statului membru de origine le consideră echivalente.

 

Autoritatea competentă informează Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe cu privire la acordarea exonerării.

Amendamentul  208

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2i (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 23 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2i. La articolul 23, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) În scopul de a asigura o armonizare consecventă și o aplicare uniformă a alineatului (1), Comisia stabilește, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri corespunzătoare:

 

(i) prin care stabilește un mecanism de garantare a echivalenței informațiilor impuse de prezenta directivă, inclusiv declarațiile financiare, impuse de actele cu putere de lege și actele administrative dintr-o țară terță;

 

(ii) prin care indică, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative de drept intern sau cu practicile sau procedurile bazate pe standardele stabilite de organismele internaționale, că țara terță în care se află sediul social al emitentului asigură echivalența obligațiilor de informare prevăzute de prezenta directivă.

 

În contextul menționat la primul paragraf punctul (ii), Comisia stabilește, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri [...] referitoare la evaluarea standardelor care privesc emitenții din mai multe țări.

 

[...]

 

Comisia adoptă, în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, deciziile necesare pentru echivalarea standardelor contabile aplicate de emitenții din țări terțe, în condițiile prevăzute la articolul 30 alineatul (3), în termen de cel mult cinci ani de la data prevăzută la articolul 31. În cazul în care Comisia decide că normele contabile dintr-o țară terță nu sunt echivalente, aceasta poate autoriza emitenții în cauză să continue aplicarea acestor standarde într-o perioadă de tranziție adecvată.

 

În contextul menționat la al treilea paragraf, Comisia stabilește, de asemenea, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri […] care urmăresc stabilirea unor criterii generale de echivalență referitoare la standardele contabile care privesc emitenții din mai multe țări.

 

[...]

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  209

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2j (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 23 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2j. La articolul 23, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) În scopul de a asigura armonizarea consecventă și punerea în aplicare uniformă a alineatului (2), Comisia poate stabili, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri […] care definesc tipul de informații revelate, într-o țară terță, care prezintă importanță pentru publicul din Uniune.

 

[...]

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  210

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2k (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 23 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2k. La articolul 23, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Pentru a se ține seama de evoluția tehnică a piețelor financiare și a se asigura armonizarea consecventă și aplicarea uniformă a alineatului (6), Comisia adoptă, în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri de punere în aplicare astfel încât, în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative de drept intern, o țară terță să asigure echivalența obligațiilor de independență prevăzute de prezenta directivă și a actelor delegate adoptate în temeiul prezentei directive.

 

Comisia stabilește, de asemenea, prin acte delegate în conformitate cu articolele 27, 27a și 27b, măsuri […] care urmăresc stabilirea unor criterii generale de echivalență în sensul primului paragraf.

 

[...]

 

Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  211

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2l (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2l. La articolul 24 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Fiecare stat membru desemnează autoritatea centrală prevăzută la articolul 21 alineatul (1) din Directiva 2003/71/CE ca autoritatea administrativă competentă centrală a cărei sarcină este de a se achita de obligațiile prevăzute de prezenta directivă și de a proceda astfel încât dispozițiile adoptate în conformitate cu prezenta directivă să fie aplicate. Statele membre informează Comisia și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe cu privire la aceasta.”

Justificare

Amendamentul  212

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2m (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 24 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2m. La articolul 24, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Statele membre informează Comisia, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și autoritățile competente ale celorlalte state membre cu privire la orice dispoziție adoptată în vederea delegării sarcinilor, inclusiv cu privire la condițiile precise de reglementare a acestor delegări.”

Amendamentul  213

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 2n (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 25 – alineatul 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2n. La articolul 25 se introduce următorul alineat:

 

„(2). În scopul prezentei directive, autoritățile competente cooperează, atunci când este necesar, cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.

 

Autoritățile competente furnizează fără întârziere Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și altor autorități competente toate informațiile relevante și necesare pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive, din proprie inițiativă sau la cererea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.”

Amendamentul  214

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 3a (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 25 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3a. La articolul 25, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Statele membre și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe pot încheia acorduri de cooperare privind schimbul de informații cu autoritățile sau organismele competente din țările terțe, abilitate de propria lor legislație să ducă la îndeplinire orice sarcină impusă autorităților competente de prezenta directivă, în conformitate cu articolul 24. Statele membre notifică Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe cu privire la acordurile de cooperare pe care le încheie. Acest schimb de informații se supune unor garanții de secret profesional cel puțin echivalente cu cele prevăzute la prezentul articol. Acest schimb de informații este destinat executării misiunilor de supraveghere ale autorităților sau organismelor menționate anterior. În cazul în care provin din alt stat membru, informațiile nu pot fi comunicate fără acordul expres al autorităților competente care le-au comunicat și, după caz, exclusiv în scopul pentru care și-au dat acordul.”

Amendamentul  215

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 3b (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 26 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3b. La articolul 26, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) În cazul în care, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă a statului membru de origine sau din cauză că aceste măsuri se dovedesc inadecvate, emitentul sau deținătorul de valori mobiliare continuă să încalce actele cu putere de lege aplicabile, autoritatea competentă a statului membru gazdă, după ce a informat autoritatea competentă a statului membru de origine, ia toate măsurile necesare pentru protejarea investitorilor, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). Comisia și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe sunt informate în cel mai scurt timp cu privire la aceste măsuri.”

Amendamentul  216

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 3c (nou)

Directiva 2004/109/CE

Capitolul VI (după articolul 26) – titlu

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c. Titlul capitolului VI se înlocuiește cu următorul text:

 

ACTE DELEGATE ȘI MĂSURI DE PUNERE ÎN APLICARE”

Amendamentul  217

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 3d (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 27 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3d. La articolul 27, alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

"2a. Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 alineatul (3), articolul 5 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7), articolul 12 alineatul (8), articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (4), articolul 21 alineatul (4), articolul 23 alineatul (4), articolul 23 alineatul (5) și articolul 23 alineatul (7) este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.”

Amendamentul  218

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 3e (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 27 – alineatul 2aa (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3e. La articolul 27, se introduce următorul alineat:

 

„(2aa) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.”

Amendamentul  219

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 3f (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 27 – alineatul 2ab (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3f. La articolul 27, se introduce următorul alineat:

 

„(2ab) Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 27a și 27b.”

Amendamentul  220

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 3g (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 27a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3g. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 27a

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (3), articolul 5 alineatul (6), articolul 9 alineatul (7), articolul 12 alineatul (8), articolul 13 alineatul (2), articolul 14 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (4), articolul 21 alineatul (4) și articolul 23 alineatele (4), (5) și (7) poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legislator și Comisia, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări.

 

Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

Amendamentul  221

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 7 – punctul 3h (nou)

Directiva 2004/109/CE

Articolul 27b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3h. După articolul 27a se introduce următorul articol:

 

„Articolul 27b

 

Obiecțiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se poate opune actului delegat în termen de patru luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-au opus actului delegat, actul delegat intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opun actului delegat, acesta nu intră în vigoare.

 

(3) Pentru a accelera adoptarea de acte delegate, atunci când este necesar, Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu o procedură de exprimare anticipată a lipsei de obiecțiuni și în cazuri justificate în mod corespunzător, pot decide să reducă termenul de patru luni menționat la alineatul (1) în urma unei cereri din partea Comisiei.”

Amendamentul  222

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul -1a (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 11 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1a. La articolul 11, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Statele membre se informează reciproc și informează AES și Comisia despre cazurile în care consideră că o țară terță îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2) sau în alte situații care îndeplinesc criteriile tehnice stabilite în conformitate cu articolul 40 alineatul (1) litera (b).”

Amendamentul  223

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul -1b (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 16 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1b. La articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Statele membre se informează reciproc și informează AES și Comisia în legătură cu cazurile în care consideră că o țară terță îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (1) litera (b). AES publică lista țărilor echivalente pe site-urile lor internet.”

Amendamentul  224

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul -1c (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 28 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1c. La articolul 28, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(7) Statele membre se informează reciproc și informează AES și Comisia în legătură cu cazurile în care acestea consideră că o țară terță îndeplinește condițiile prevăzute la alineatul (3), (4) sau (5).”

Amendamentul  225

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul -1d (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 31 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1d. La articolul 31, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Statele membre, AES și Comisia se informează reciproc în legătură cu cazurile în care legislația țării terțe nu permite aplicarea măsurilor necesare în temeiul alineatului (1) primul paragraf și o acțiune coordonată poate fi întreprinsă pentru căutarea unei soluții.”

Amendamentul  226

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 1

Directiva 2005/60/CE

Articolul 31 – alineatul 3a (nou) – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale pot elabora proiecte de standarde tehnice în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul .../... , Regulamentul .../... și Regulamentul .../... al Parlamentului European și al Consiliului pentru a stabili tipul de măsuri suplimentare menționate la articolul 31 alineatul (3) și acțiunile minime care trebuie întreprinse de instituțiile de credit și de instituțiile financiare în cazul în care legislația țării terțe nu permite aplicarea măsurilor necesare în temeiul primului paragraf de la alineatul (1).

(4) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol și pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, sub rezerva consultării prealabile a Comitetului pentru prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului menționat la articolul 41, elaborează proiecte de standarde tehnice în conformitate cu articolul 42 din Regulamentul .../... , Regulamentul .../... și Regulamentul .../... al Parlamentului European și al Consiliului pentru a stabili tipul de măsuri suplimentare menționate la articolul 31 alineatul (3) și acțiunile minime care trebuie întreprinse de instituțiile de credit și de instituțiile financiare în cazul în care legislația țării terțe nu permite aplicarea măsurilor necesare în temeiul primului paragraf de la alineatul (1).”

Amendamentul  227

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2a (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 37a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a. Se adaugă următorul articol:

 

„Articolul 37a

 

În scopul prezentei directive, autoritățile competente cooperează cu AES atunci când este necesar.

 

Autoritățile competente furnizează fără întârziere AES și altor autorități competente toate informațiile relevante și necesare pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile care le revin în temeiul prezentei directive.”

Amendamentul  228

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2b (nou)

Directiva 2005/60/CE

Capitolul VI – titlu (înaintea articolului 40)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2b. Titlul capitolului VI se înlocuiește cu următorul text:

 

„ACTE DELEGATE”

Amendamentul  229

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2c (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2c. La articolul 40 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice din domeniul luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului și pentru a asigura armonizarea consecventă și punerea în aplicare uniformă a prezentei directive, Comisia adoptă următoarele măsuri [...]:”

Amendamentul  230

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2d (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2d. La articolul 40 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Măsurile [...] se adoptă prin acte delegate în conformitate cu articolele 41, 41a și 41b.”

Amendamentul  231

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2e (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 40 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2e. La articolul 40 alineatul (1) se introduce următorul paragraf:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către AES în cadrul CCAES.”

Amendamentul  232

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2f (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2f. La articolul 40 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Măsurile [...] se adoptă prin acte delegate în conformitate cu articolele 41, 41a și 41b.”

Amendamentul  233

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2g (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 40 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2g. La articolul 40 alineatul (3) se adaugă următorul paragraf:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către AES în cadrul CCAES.”

Amendamentul  234

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2h (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 40 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2h. La articolul 40, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) În cazul în care Comisia constată că o țară terță nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 11 alineatul (1) sau (2), articolul 28 alineatele (3), (4) sau (5) sau cele prevăzute de măsurile stabilite în conformitate cu prezentul articol alineatul (1) litera (b) sau la articolul 16 alineatul (1) litera (b) sau că legislația țării terțe în cauză nu permite aplicarea măsurilor necesare în temeiul articolului 31 alineatul (1) primul paragraf, Comisia adoptă o decizie prin care constată acest fapt, prin acte delegate în conformitate cu articolele 41, 41a și 41b.”

Amendamentul  235

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2i (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 40 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2i. La articolul 40 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:

 

„Proiectele de acte delegate sunt elaborate de către AES în cadrul CCAES.”

Amendamentul  236

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2j (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2j. La articolul 41 alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată anterior și cu condiția ca măsurile [...] adoptate în conformitate cu această procedură să nu modifice dispozițiile esențiale ale prezentei directive.”

Amendamentul  237

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2k (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 41 – alineatul 2a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2k. La articolul 41, alineatul (2a) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2a) Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 40 este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.”

Amendamentul  238

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2l (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 41 – alineatele 2b și 2c (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2l. La articolul 41 se introduc următoarele alineate:

 

„(2b) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(2c) Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 41a și 41b.”

Amendamentul  239

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2m (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 41 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2m. Articolul 41 alineatul (3) se elimină.

Amendamentul  240

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2n (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 41a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2n. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 41a

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 40 poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legislator și Comisia, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări.

 

Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.”

Amendamentul  241

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 8 – punctul 2o (nou)

Directiva 2005/60/CE

Articolul 41b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2o. După articolul 41a se inserează următorul articol:

 

„Articolul 41b

 

Obiecțiuni la actele delegate

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se poate opune actului delegat în termen de patru luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-au opus actului delegat, actul delegat intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opune actului delegat, acesta nu intră în vigoare.

 

(3) Pentru a accelera adoptarea de acte delegate, atunci când este necesar, Parlamentul European și Consiliul, în conformitate cu o procedură de exprimare anticipată a lipsei de obiecțiuni și în cazuri justificate în mod corespunzător, pot decide să reducă termenul de patru luni menționat la alineatul (1) în urma unei cereri din partea Comisiei.”

Amendamentul  242

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul -1 (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-1. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Statele membre solicită instituțiilor de credit să obțină autorizații înainte de începerea propriu-zisă a activităților lor. Fără a aduce atingere articolelor 7-12, statele membre stabilesc condițiile pentru eliberarea acestei autorizații și le notifică ABE.”

Amendamentul  243

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 1

Directiva 2006/48/CE

Articolul 6 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană înființată prin Regulamentul …/… al Parlamentului European și al Consiliului poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a cerințelor și procedurilor de autorizare prevăzute la articolele 7, 8, 10, 11 și 12, cu excepția condițiilor stabilite la articolul 11 alineatul (1) a doua teză.

În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană înființată prin Regulamentul …/… al Parlamentului European și al Consiliului elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a cerințelor și procedurilor de autorizare prevăzute la articolele 7, 8, 10, 11 și 12, cu excepția condițiilor stabilite la articolul 11 alineatul (1) a doua teză.

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul  244

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 2

Directiva 2006/48/CE

Articolul 14 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Denumirea fiecărei instituții de credit autorizate se înscrie pe o listă. Autoritatea bancară europeană publică și actualizează această listă.

Denumirea fiecărei instituții de credit autorizate se înscrie pe o listă. Autoritatea bancară europeană publică pe site-ul său internet și actualizează această listă.

Amendamentul  245

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 2a (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 17 – litera ea (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. La articolul 17 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

 

„(ea) instituția de credit în cauză a provocat încălcarea gravă și sistematică a legislației Uniunii sau a celei naționale în ceea ce privește ABE și autoritățile competente.”

Amendamentul  246

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 2b (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 17 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2b. La articolul 17, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Orice retragere a unei autorizații este justificată, iar persoanele respective sunt informate în consecință. Retragerea autorizației este adusă la cunoștința ABE.”

Amendamentul  247

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 3

Directiva 2006/48/CE

Articolul 19 – alineatul 9 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) „În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice referitoare la lista de informații solicitate pentru evaluarea unei achiziții, așa cum se menționează la alineatul (1), și privind procesul de consultare dintre autoritățile competente relevante, așa cum se menționează la articolul 19b alineatul (1). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(9) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice referitoare la lista de informații solicitate pentru evaluarea unei achiziții, așa cum se menționează la alineatul (1), și privind procesul de consultare dintre autoritățile competente relevante, așa cum se menționează la articolul 19b alineatul (1). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  248

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 4

Directiva 2006/48/CE

Articolul 26 – alineatul 5 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În vederea garantării aplicării uniforme a articolului 25 și a prezentului articol și pentru a institui o procedură uniformă de notificare prin mijloace electronice, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare a informațiilor menționate la articolul 25 și la prezentul articol și a procesului de transmitere a acestor informații. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(5) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a articolului 25 și a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea unei proceduri uniforme de notificare și pentru specificarea informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 25 și cu prezentul articol și a procesului de transmitere a acestor informații prin mijloace electronice. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  249

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 5

Directiva 2006/48/CE

Articolul 28 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol și pentru a institui o procedură uniformă de notificare prin mijloace electronice, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea condițiilor de aplicare a informațiilor menționate la prezentul articol și a procesului de transmitere a acestor informații. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(4) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea unei proceduri uniforme de notificare și pentru specificarea informațiilor care trebuie furnizate în conformitate cu prezentul articol și a procesului de transmitere a acestor informații prin mijloace electronice securizate. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  250

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 6a (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 36

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6a. Articolul 36 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 36

 

Statele membre informează Comisia și ABE în legătură cu numărul și tipul de cazuri în care s-a refuzat eliberarea unei autorizații în conformitate cu articolele 25 și 26 alineatele (1)-(3) sau în care s-au luat măsuri în conformitate cu articolul 30 alineatul (3).”

Amendamentul  251

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 6b (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 38 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6b. La articolul 38, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Autoritățile competente notifică Comisiei, ABE și Comitetului bancar european toate autorizațiile de sucursală acordate instituțiilor de credit cu sediul central în afara Uniunii.”

Amendamentul  252

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 6c (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 39 – alineatul 2 – litera (ba) (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6c) La articolul 39 alineatul (2) se adaugă următoarea literă (ba):

 

„(ba) ABE poate obține de la autoritățile naționale din țările terțe un nivel de informare și cooperare echivalent cu cel oferit de autoritățile competente din statele membre.”

Amendamentul  253

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 6d (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 39 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6d. La articolul 39, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 218 alineatele (1) și (2) din TFUE, Comisia și ABE, asistate de Comitetul bancar european, examinează rezultatul negocierilor menționate la alineatul (1) și situația rezultată.”

Amendamentul  254

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 7

Directiva 2006/48/CE

Articolul 42 – alineatul 1a (nou) – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea procedurilor, metodelor și condițiilor de aplicare a cerințelor privind schimbul de informații pentru informațiile susceptibile de a facilita monitorizarea instituțiilor de credit. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru stabilirea procedurilor, metodelor și formatelor cerințelor privind schimbul de informații care sunt susceptibile de a facilita monitorizarea instituțiilor de credit, precum și pentru specificarea informațiilor pe care acestea le conțin. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  255

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 8

Directiva 2006/48/CE

Articolul 42a – alineatul 1 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă, la finalul perioadei de două luni, o autoritate competentă a înaintat problema Autorității bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul …/… [ABE], autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată așteaptă ca Autoritatea bancară europeană să adopte o decizie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menționat și acționează în conformitate cu respectiva decizie. Perioada de două luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menționat. Autoritatea bancară europeană adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează Autorității după expirarea perioadei de două luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

Dacă, la finalul perioadei de două luni de la primirea unei solicitări în conformitate cu primul paragraf, oricare dintre autoritățile competente în cauză a înaintat problema Autorității bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul …/… [ABE], autoritățile competente din statul membru gazdă așteaptă ca Autoritatea bancară europeană să adopte o decizie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menționat, pentru a soluționa chestiunea în vederea asigurării conformității cu legislația UE, și iau decizia finală în conformitate cu decizia Autorității. Decizia Autorității nu înlocuiește decizia prudențială a autorităților competente din statul membru respectiv. Perioada de două luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menționat. Autoritatea bancară europeană adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează Autorității după expirarea perioadei respective de două luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

Amendamentul  256

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 10

Directiva 2006/48/CE

Articolul 44 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) „Dispozițiile de la alineatul (1) nu împiedică autoritățile competente din diferite state membre să facă schimb de informații sau să transmită informații Autorității bancare europene în conformitate cu prezenta directivă, precum și cu alte directive aplicabile instituțiilor de credit. Informațiile respective sunt supuse condițiilor privind secretul profesional prevăzute la alineatul (1).

(2) Dispozițiile de la alineatul (1) nu împiedică autoritățile competente din diferite state membre să facă schimb de informații sau să transmită informații Autorității bancare europene în conformitate cu prezenta directivă, cu alte directive aplicabile instituțiilor de credit, precum și cu Regulamentul .../... [ABE]. Informațiile respective sunt supuse condițiilor privind secretul profesional prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul  257

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 11

Directiva 2006/48/CE

Articolul 46 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre și Autoritatea bancară europeană pot încheia acorduri de cooperare care să prevadă schimburi de informații cu autoritățile competente din țări terțe sau cu autorități sau organisme din terțe țări, după cum se prevede la articolele 47 și 48 alineatul (1), cu condiția ca informațiile furnizate să beneficieze de garanții de respectare a secretului profesional care să fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolul 44 alineatul (1).

Statele membre și Autoritatea bancară europeană, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul …/… [ABE], pot încheia acorduri de cooperare care să prevadă schimburi de informații cu autoritățile competente din țări terțe sau cu autorități sau organisme din terțe țări, după cum se prevede la articolele 47 și 48 alineatul (1), cu condiția ca informațiile furnizate să beneficieze de garanții de respectare a secretului profesional care să fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolul 44 alineatul (1).

Amendamentul  258

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 11a (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 46 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

11a. La articolul 46, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Informațiile furnizate în temeiul primului paragraf nu sunt divulgate fără acordul expres în scris al autorităților competente care le-au transmis și […] numai pentru scopurile avizate.”

Amendamentul  259

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 12 – litera aa (nouă)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 49 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(aa) La articolul 49, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Dispozițiile prezentei secțiuni nu pot împiedica autoritățile sau organismele respective să comunice autorităților competente și ABE informațiile necesare în sensul articolului 45.”

Amendamentul  260

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 12 – litera b

Directiva 2006/48/CE

Articolul 49 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Într-o situație de urgență, așa cum se menționează la articolul 130 alineatul (1), statele membre permit autorităților competente să comunice informații băncilor centrale din Sistemul european al băncilor centrale atunci când aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor statutare, incluzând coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidități asociate, supravegherea sistemelor de plată, de compensare și de decontare a valorilor mobiliare și menținerea stabilității sistemului financiar, precum și Comitetului european pentru riscuri sistemice atunci când aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor sale statutare.

Statele membre permit autorităților competente să comunice informații băncilor centrale din Sistemul european al băncilor centrale atunci când aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor lor statutare, incluzând coordonarea politicii monetare și furnizarea de lichidități asociate, supravegherea sistemelor de plată, de compensare și de decontare a valorilor mobiliare și menținerea stabilității sistemului financiar, precum și Comitetului european pentru riscuri sistemice, în temeiul Regulamentului (CE) nr. .../2010 [CERS], atunci când aceste informații sunt relevante pentru exercitarea atribuțiilor sale statutare. Statele membre permit autorităților competente să comunice în mod automat astfel de informații într-o situație de urgență în conformitate cu articolul 130 alineatul (1).

Amendamentul  261

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 13 – litera b

Directiva 2006/48/CE

Articolul 63a – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, alineatul (1), și convergenței practicilor de supraveghere, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a prevederilor care reglementează instrumentele menționate la prezentul articol, alineatul (1). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(6) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol alineatul (1) și în vederea convergenței practicilor de supraveghere, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili prevederile care reglementează instrumentele menționate la prezentul articol alineatul (1). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Autoritatea bancară europeană emite orientări cu privire la instrumentele menționate la articolul 57, primul paragraf, litera (a).

 

Autoritatea bancară europeană monitorizează aplicarea standardelor tehnice menționate la primul paragraf.

Autoritatea bancară europeană monitorizează aplicarea standardelor tehnice menționate la primul paragraf.

 

Până la 1 ianuarie 2014, Autoritatea bancară europeană elaborează orientări în vederea convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește instrumentele menționate la prezentul articol alineatul (1) și la articolul 57 litera (a) și monitorizează aplicarea lor.

 

Comisia poate adopta proiectele de orientări menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 din Regulamentul .../…. [ABE].”

Amendamentul  262

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 14

Directiva 2006/48/CE

Articolul 74 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru comunicarea acestor calcule de către instituțiile de credit, autoritățile competente aplică de la 31 decembrie 2012 formate, frecvențe, limbi și date de raportare uniforme. În vederea garantării aplicării uniforme a directivei, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a introduce în cadrul Comunității formate, frecvențe, limbi și date de raportare uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților instituțiilor de credit.

 

Pentru comunicarea acestor calcule de către instituțiile de credit, autoritățile competente aplică de la 31 decembrie 2012 formate, frecvențe, un limbaj informatic și date de raportare uniforme. Raportarea trebuie să se poată efectua în orice limbă oficială a Uniunii Europene. În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a directivei, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a introduce în cadrul Uniunii formate, frecvențe, un limbaj informatic și date de raportare uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților instituțiilor de credit.

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul  263

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 15

Directiva 2006/48/CE

Articolul 81 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană, după consultarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a metodologiei de evaluare referitoare la evaluările de credit. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană, după consultarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, propune proiecte de standarde tehnice pentru a specifica metodologia de evaluare referitoare la evaluările de credit. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  264

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 16

Directiva 2006/48/CE

Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului alineat, Autoritatea bancară europeană poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru a stabili modalitatea practică și procedurală de aplicare a condițiilor în care autoritățile competente permit instituțiilor de credit să utilizeze abordarea bazată pe rating intern (RI).

În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului alineat, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili modalitatea practică de aplicare a condițiilor în care autoritățile competente permit instituțiilor de credit să utilizeze abordarea bazată pe rating intern (RI).

Amendamentul  265

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 17

Directiva 2006/48/CE

Articolul 97 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană, după consultarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a metodologiei de evaluare referitoare la evaluările de credit. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană, după consultarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, propune proiecte de standarde tehnice pentru a specifica metodologia de evaluare referitoare la evaluările de credit. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  266

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 18

Directiva 2006/48/CE

Articolul 105 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană poate elabora proiecte de standarde tehnice pentru a stabili modalitatea practică și procedurală de aplicare a condițiilor în care autoritățile competente permit instituțiilor de credit să utilizeze abordările avansate de evaluare.

În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili modalitatea practică și procedurală de aplicare a condițiilor în care autoritățile competente permit instituțiilor de credit să utilizeze abordările avansate de evaluare.

Amendamentul  267

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 19

Directiva 2006/48/CE

Articolul 106 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului alineat, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a excepțiilor de la literele (c) și (d). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului alineat, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a specifica excepțiile de la literele (c) și (d). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../…. [ABE].

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../…. [ABE].

Amendamentul  268

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 20

Directiva 2006/48/CE

Articolul 110 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) „Statele membre adoptă dispoziții care prevăd că raportarea are loc cel puțin de două ori pe an. Autoritățile competente aplică de la 31 decembrie 2012 formate, frecvențe, limbi și date de raportare uniforme. În vederea garantării aplicării uniforme a directivei, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a introduce în cadrul Comunității formate, frecvențe, limbi și date de raportare uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților instituțiilor de credit.

(2) „Statele membre adoptă dispoziții care prevăd că raportarea are loc cel puțin de două ori pe an. Autoritățile competente aplică de la 31 decembrie 2012 formate, frecvențe, un limbaj informatic și date de raportare uniforme. Raportarea trebuie să se poată efectua în orice limbă oficială a Uniunii Europene. În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a directivei, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a introduce în cadrul Uniunii formate, frecvențe, un limbaj informatic și date de raportare uniforme înainte de 1 ianuarie 2012. Formatele de raportare sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților instituțiilor de credit.

Amendamentul  269

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 20a (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 111 – alineatul 1 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

20a. La articolul 111 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

 

„Statele membre pot stabili o limită mai mică decât 150 de milioane EUR și informează ABE și Comisia în legătură cu aceasta.”

Amendamentul  270

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 20b (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 113 – alineatul 3 – ultimul paragraf

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

20a. La articolul 113 alineatul (3), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Statele membre informează ABE și Comisia cu privire la orice derogare acordată în temeiul literei (s), pentru a se asigura că aceasta nu determină o denaturare a concurenței.”

Amendamentul  271

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 21

Directiva 2006/48/CE

Articolul 122a – alineatul 10 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a prezentului articol, inclusiv măsurile luate în caz de încălcare a obligațiilor referitoare la diligența necesară și la gestionarea riscurilor. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru convergența practicilor de supraveghere în ceea ce privește prezentul articol, inclusiv măsurile luate în caz de încălcare a obligațiilor referitoare la diligența necesară și la gestionarea riscurilor. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  272

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 22

Directiva 2006/48/CE

Articolul 124 – alineatul 5a (nou) – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) „În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a prezentului articol și a procedurii comune de evaluare a riscurilor. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

(6) În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a prezentului articol și o procedură și metodologie comune de evaluare a riscurilor. Aceste standarde trebuie să fie diferite în funcție de risc. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  273

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 22a (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 126 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

22a. La articolul 126, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Autoritățile competente adresează o notificare ABE și Comisiei cu privire la orice acord care intră sub incidența alineatului (3).”

Amendamentul  274

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 22b (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 129 – alineatul 1 – litera (c)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

22b. La articolul 129 alineatul (1) se adaugă următoarea literă:

 

(c) să planifice și să coordoneze activitățile de supraveghere, în cooperare cu autoritățile competente implicate și cu ABE și, dacă este necesar, cu băncile centrale și cu CERS, pentru pregătirea pentru situații de urgență și în situațiile de urgență, inclusiv evoluțiile negative din cadrul instituțiilor de credit sau de pe piețele financiare, utilizând, acolo unde este posibil, căile de comunicare definite existente pentru a facilita gestionarea crizelor.

Amendamentul  275

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 22c (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

22c. La articolul 129 alineatul (1), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

 

„În cazul în care orice autoritate competentă vizată a înaintat o chestiune menționată la primul paragraf literele (a), (b) și (c) Autorității bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. .../2010 [ABE], autoritatea competentă respectivă așteaptă decizia Autorității bancare europene și ia o decizie în conformitate cu decizia Autorității bancare europene.”

Justificare

. Articolul 11 din propunerea de regulament de înființare a Autorității Bancare Europene stabilește sfera de aplicare a soluționării litigiilor atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente în domenii în care legislația relevantă prevede „cooperarea, coordonarea sau luarea de decizii în comun”. Prin urmare, articolul 11 se aplică în cazurile în care Directiva privind cerințele de capital prevede coordonarea și cooperarea autorităților competente, cum este și cazul articolului 129 alineatul (1).

Amendamentul  276

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 22d (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

22d. La articolul 129 alineatul (1), după paragraful 1a se adaugă următorul paragraf:

 

„În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice și orientări pentru a stabili condițiile procesului de coordonare și cooperare în ceea ce privește aplicarea articolelor 22, 123 și 124.”

Justificare

Pentru a oferi autorităților de supraveghere orientări privind desfășurarea cooperării și coordonării în domeniile din sfera articolelor 22, 123 și 124, Autoritatea bancară europeană elaborează standarde tehnice. Aceste standarde vor facilita cooperarea și coordonarea în rândul autorităților de supraveghere.

Amendamentul  277

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 - punctul 23 - paragraful 2

Directiva 2006/48/CE

Articolul 129 – alineatul 2 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă, la finalul perioadei de șase luni, o autoritate competentă a înaintat problema Autorității bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul …/… [ABE], autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată așteaptă ca Autoritatea bancară europeană să adopte o decizie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menționat și acționează în conformitate cu respectiva decizie. Perioada de șase luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menționat. Autoritatea bancară europeană adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează Autorității după expirarea perioadei de șase luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

Dacă, la finalul perioadei de șase luni, oricare dintre autoritățile competente în cauză a înaintat problema Autorității bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul …/… [ABE], autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată își amână decizia și așteaptă ca Autoritatea bancară europeană să adopte o decizie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menționat, pentru a soluționa chestiunea în vederea asigurării conformității cu legislația Uniunii, și ia decizia finală în conformitate cu decizia Autorității. Perioada de șase luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menționat. Autoritatea bancară europeană adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează Autorității după expirarea perioadei de șase luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

Amendamentul  278

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 24 – litera b

Directiva 2006/48/CE

Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În absența unei astfel de decizii comune a autorităților competente în termen de patru luni, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată adoptă o decizie pe bază consolidată privind aplicarea articolelor 123 și 124 și a articolului 136 alineatul (2), după ce aceasta a luat în considerare în mod adecvat evaluarea riscurilor filialelor efectuată de către autoritățile competente relevante. Dacă, la finalul perioadei de patru luni, o autoritate competentă a înaintat problema Autorității bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul …/… [ABE], autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată așteaptă ca Autoritatea bancară europeană să adopte o decizie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menționat și acționează în conformitate cu respectiva decizie. Perioada de patru luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menționat. Autoritatea bancară europeană adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează Autorității după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

În absența unei astfel de decizii comune a autorităților competente în termen de patru luni, autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată adoptă o decizie pe bază consolidată privind aplicarea articolelor 123 și 124 și a articolului 136 alineatul (2), după ce aceasta a luat în considerare în mod adecvat evaluarea riscurilor filialelor efectuată de către autoritățile competente relevante. Dacă, la finalul perioadei de patru luni, oricare dintre autoritățile competente în cauză a înaintat problema Autorității bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul …/… [ABE], autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată își amână decizia și așteaptă ca Autoritatea bancară europeană să adopte o decizie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menționat, pentru a soluționa chestiunea în vederea asigurării conformității cu legislația Uniunii, și ia decizia finală în conformitate cu decizia Autorității. . Perioada de patru luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menționat. Autoritatea bancară europeană adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează Autorității după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

Amendamentul  279

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 24 – litera c

Directiva 2006/48/CE

Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Decizia de aplicare a articolelor 123 și 124 și a articolului 136 alineatul (2) se adoptă de către autoritățile competente responsabile cu supravegherea filialelor unei instituții de credit mamă din Uniunea Europeană sau a unui holding financiar mamă din Uniunea Europeană pe bază individuală sau subconsolidată, după luarea în considerare a opiniilor și rezervelor exprimate de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată. Dacă, la finalul perioadei de patru luni, o autoritate responsabilă cu supravegherea consolidată a înaintat problema Autorității bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul …/… [ABE], autoritățile competente așteaptă ca Autoritatea bancară europeană să adopte o decizie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menționat și acționează în conformitate cu respectiva decizie. Perioada de patru luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menționat. Autoritatea bancară europeană adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează Autorității după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

Decizia de aplicare a articolelor 123 și 124 și a articolului 136 alineatul (2) se adoptă de către autoritățile competente responsabile cu supravegherea filialelor unei instituții de credit mamă din Uniunea Europeană sau a unui holding financiar mamă din Uniunea Europeană pe bază individuală sau subconsolidată, după luarea în considerare a opiniilor și rezervelor exprimate de autoritatea responsabilă cu supravegherea consolidată. Dacă, la finalul perioadei de patru luni, oricare dintre autoritățile competente în cauză a înaintat problema Autorității bancare europene în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul …/… [ABE], autoritățile competente își amână decizia și așteaptă ca Autoritatea bancară europeană să adopte o decizie în conformitate cu articolul 11 alineatul (3) din regulamentul menționat, pentru a soluționa chestiunea în vederea asigurării conformității cu legislația Uniunii, și iau decizia finală în conformitate cu decizia Autorității. Decizia Autorității, în conformitate cu principiul precauției, nu înlocuiește decizia prudențială suplimentară a autorității responsabile cu supravegherea consolidată. Perioada de patru luni se consideră perioada de conciliere în sensul regulamentului menționat. Autoritatea bancară europeană adoptă decizia în termen de o lună. Problema nu se înaintează Autorității după expirarea perioadei de patru luni sau după ce s-a ajuns la o decizie comună.

Amendamentul  280

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 24 – litera d

Directiva 2006/48/CE

Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Autoritatea bancară europeană a fost consultată, toate autoritățile competente țin seama de avizul acesteia și explică orice deviație semnificativă de la acest aviz.

În cazul în care Autoritatea bancară europeană a fost consultată, toate autoritățile competente țin seama de avizul acesteia și explică orice deviație prudențială suplimentară semnificativă de la acest aviz.

Amendamentul  281

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 24 – litera e

Directiva 2006/48/CE

Articolul 129 – alineatul 3 – paragraful 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a procesului de luare în comun a deciziilor, menționat la prezentul alineat, în ceea ce privește aplicarea articolelor 123, 124 și a articolului 132 alineatul (2) și în scopul facilitării deciziilor comune. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol, Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice pentru a stabili condițiile de aplicare a procesului de luare în comun a deciziilor, menționat la prezentul alineat, în ceea ce privește aplicarea articolelor 123, 124 și a articolului 132 alineatul (2) și în scopul facilitării deciziilor comune. Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Comisia poate adopta proiectele de standarde tehnice menționate la primul paragraf în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 din Regulamentul .../… [ABE].

Amendamentul  282

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 - punctul 25 - paragraful 1

Directiva 2006/48/CE

Articolul 130 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care survine o situație de urgență, inclusiv evoluții negative pe piețele financiare, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieței și stabilitatea sistemului financiar din oricare din statele membre în care au fost autorizate entități ale unui grup sau în care s-au înființat sucursale cu relevanță în conformitate cu articolul 42a, autoritatea responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată avertizează cât mai curând posibil, sub rezerva capitolului 1 secțiunea 2, Autoritatea bancară europeană și autoritățile menționate la articolul 49 al patrulea paragraf și la articolul 50 și comunică toate informațiile esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora. Aceste obligații se aplică în cazul tuturor autorităților competente prevăzute la articolele 25 și 126, precum și în cazul autorității competente identificate în conformitate cu articolul 129 alineatul (1).

În cazul în care survine o situație de urgență potențială sau reală, inclusiv posibile evoluții negative pe piețele financiare sau în economia reală, care ar putea pune în pericol lichiditatea pieței și stabilitatea sistemului financiar din oricare dintre statele membre în care au fost autorizate entități ale unui grup sau în care s-au înființat sucursale cu relevanță în conformitate cu articolul 42a, autoritatea responsabilă cu supravegherea pe bază consolidată avertizează cât mai curând posibil, sub rezerva capitolului 1 secțiunea 2, Autoritatea bancară europeană, Comitetul european pentru riscuri sistemice și alte autorități menționate la articolul 49 al patrulea paragraf și la articolul 50 și comunică toate informațiile esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora. Aceste obligații se aplică în cazul tuturor autorităților competente prevăzute la articolele 125 și 126, precum și în cazul autorității competente identificate în conformitate cu articolul 129 alineatul (1).

Amendamentul  283

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 27 – litera a

Directiva 2006/48/CE

Articolul 131 a – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În vederea garantării aplicării uniforme a prezentului articol și a articolului 42a alineatul (3), Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice privind funcționarea operațională a colegiilor, inclusiv în relație cu articolul 42a alineatul (3). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

În vederea garantării armonizării consecvente și a aplicării uniforme a prezentului articol și a articolului 42a alineatul (3), Autoritatea bancară europeană elaborează proiecte de standarde tehnice privind funcționarea operațională a colegiilor, inclusiv în relație cu articolul 42a alineatul (3). Autoritatea înaintează proiectele de standarde tehnice Comisiei până la data de 1 ianuarie 2014.

Amendamentul  284

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 27 – litera b – teza introductivă

Directiva 2006/48/CE

Articolul 131a – alineatul 2 – paragraful 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) Al șaptelea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(b) Al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Amendamentul  285

Propunere de directivă – act de modificare

Articolul 9 – punctul 27a (nou)

Directiva 2006/48/CE

Articolul 132 – alineatul 1 – paragrafele 1a și 1b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

27a. La articolul 132 alineatul (1), după primul paragraf se introduc următoarele paragrafe:

 

„În scopul prezentei directive, autoritățile competente cooperează cu ABE atunci când este necesar.