SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES, a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

18.5.2010 - (KOM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD)) - ***I

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Antolín Sánchez Presedo


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 1998/26/ES, 2002/87/ES, 2003/6/ES, 2003/41/ES, 2003/71/ES, 2004/39/ES, 2004/109/ES, 2005/60/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES, a 2009/65/ES v súvislosti s právomocami Európskeho orgánu pre bankovníctvo, Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy

(KOM(2009)0576 – C7‑0251/2009 – 2009/0161(COD))

(Riadny legislatívny postup (prvé čítanie))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie predložený Parlamentu a Rade (KOM(2009)0576),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 44, článok 47 ods.2 a články 55 a 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0251/2009),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie nazvané Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009) 0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 50, článok 53 ods.1 a články 62 a 114 Zmluvy o fungovaní EÚ,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru,

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanoviská Výboru pre právne veci (A7-0163/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 odhalila závažné nedostatky vo finančnom dohľade, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Vnútroštátne modely dohľadu zaostávajú za integrovanou a vzájomne prepojenou realitou európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné spoločnosti podnikajú cezhranične a ponúkajú finančné služby podnikom a spotrebiteľom. Kríza odhalila nedostatky v oblasti spolupráce, koordinácie, konzistentného uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

(1) Finančná kríza v rokoch 2007/2008 odhalila závažné nedostatky vo finančnom dohľade, a to tak v konkrétnych prípadoch, ako aj v súvislosti s finančným systémom ako celkom. Modely dohľadu na vnútroštátnom základe zaostávajú za integrovanou a vzájomne prepojenou realitou európskych finančných trhov, v rámci ktorých mnohé finančné firmy podnikajú cezhranične. Kríza odhalila nedostatky v oblasti spolupráce, koordinácie, konzistentného uplatňovania právnych predpisov Únie a v dôvere medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(1a) Európsky parlament už dávno pred finančnou krízou pravidelne vyzýval na posilnenie skutočne rovnakých podmienok pre všetky subjekty na európskej úrovni, pričom poukazoval na závažné zlyhania európskeho dohľadu nad čoraz viac integrovanými finančnými trhmi (v uznesení z 13. apríla 2000 o oznámení Komisie o vykonávaní rámca pre finančné trhy: akčný plán1, z 25. novembra 2002 o pravidlách prudenciálneho dohľadu v Európskej únii2, z 11. júla 2007 o politike finančných služieb (2005 – 2010) – Biela kniha3, z 23. septembra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o zaisťovacích fondoch a private equity4, z 9. októbra 2008 s odporúčaniami pre Komisiu o nadviazaní na Lamfalussyho proces: systém dohľadu v budúcnosti5, z 22. apríla 2009 o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)6 a z 23. apríla 2009 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ratingových agentúrach7).

 

________________________________

1 Ú. v. ES C 40, 7.2.2001, s. 453.

2 Ú. v. EÚ C 25 E, 29.1.2004, s. 394.

3Ú. v. EÚ C 175 E, 10.7.2008, s. xx.

4 Ú. v. EÚ C 8 E, 14. 1. 2010, s. 26.

5 Ú. v. EÚ C 9 E, 15. 1. 2010, s. 48.

6 Prijaté texty, P6_TA(2009)0251.

7 Prijaté texty, P6_TA(2009)0279.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Európska rada vo svojich záveroch z 19. júna 2009 odporúčala, aby sa vytvoril Európsky systém orgánov pre finančný dohľad, ktorý budú tvoriť tri nové európske orgány dohľadu. Systém by sa mal zamerať na zvýšenie kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, na posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami a na vytvorenie jednotnej knihy pravidiel EÚ platnej pre všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu. Zdôraznila, že európske orgány dohľadu by mali mať aj právomoci v oblasti dohľadu nad úverovými ratingovými agentúrami a vyzvala Komisiu, aby pripravila konkrétne návrhy zamerané na to, ako by Európsky systém orgánov pre finančný dohľad mohol zohrávať významnú úlohu v krízových situáciách.

(4) Európska rada vo svojich záveroch z 19. júna 2009 odporúčala, aby sa vytvoril Európsky systém orgánov pre finančný dohľad, ktorý budú tvoriť tri nové európske orgány dohľadu. Systém by sa mal zamerať na zvýšenie kvality a konzistentnosti vnútroštátneho dohľadu, na posilnenie dohľadu nad cezhraničnými skupinami, na vytvorenie jednotnej knihy pravidiel EÚ platnej pre všetky finančné inštitúcie na vnútornom trhu a na zabezpečenie primeranej harmonizácie kritérií a metodiky, ktoré majú uplatňovať príslušné orgány pri posudzovaní rizika úverových inštitúcií. Zdôraznila, že európske orgány dohľadu (EOD) by mali mať aj právomoci v oblasti dohľadu nad úverovými ratingovými agentúrami a vyzvala Komisiu, aby pripravila konkrétne návrhy zamerané na to, ako by Európsky systém orgánov pre finančný dohľad (ESFS) mohol zohrávať významnú úlohu v krízových situáciách.

Odôvodnenie

Technické normy by sa mali navrhnúť s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie postupu revízie orgánu dohľadu a spoločného hodnotenia rizík prostredníctvom primeranej harmonizácie kritérií a metodiky, ktoré majú uplatňovať vnútroštátne orgány dohľadu pri posúdení rizika úverových inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Na to, aby Európsky systém orgánov pre finančný dohľad fungoval efektívne, sú potrebné zmeny právnych predpisov Spoločenstva v oblasti pôsobnosti týchto troch orgánov. Tieto zmeny sa týkajú vymedzenia rozsahu určitých právomocí európskych orgánov dohľadu, integrácie určitých právomocí do existujúcich procesov zavedených v príslušných právnych predpisoch Spoločenstva a zmien a doplnení na zaistenie hladkého a efektívneho fungovania v rámci Európskeho systému orgánov pre finančný dohľad.

(6) Na to, aby ESFS fungoval efektívne, sú potrebné zmeny právnych predpisov Únie v oblasti pôsobnosti týchto troch ESA. Tieto zmeny sa týkajú vymedzenia rozsahu určitých právomocí ESA, integrácie určitých právomocí zavedených v príslušných právnych predpisoch Únie a zmien a doplnení na zaistenie hladkého a efektívneho fungovania v kontexte ESFS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Zriadenie troch európskych orgánov dohľadu (EOD) by malo sprevádzať vypracovanie jednotnej knihy harmonizovaných pravidiel s cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie, a tým prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu vnútorného trhu. V nariadeniach, ktorými sa zriaďuje ESFS, sa ustanovuje, že európske orgány dohľadu môžu vypracovať návrh technických noriem v oblastiach, ktoré sú výslovne uvedené v príslušných právnych predpisoch, ktoré potom predložia Komisii na prijatie v podobe nariadení alebo rozhodnutí. V príslušných právnych predpisoch by sa mali vymedziť tie oblasti, v ktorých sú európske orgány dohľadu oprávnené vypracovať návrh technických noriem.

(7) Zriadenie troch EOD by okrem iného malo sprevádzať vypracovanie jednotného súboru pravidiel s cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie, a tým prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Podľa nariadení, ktorými sa zriaďuje ESFS, môžu EOD v oblastiach konkrétne vymedzených príslušnými právnymi predpismi vypracovať návrh technických noriem, ktorý bude predložený Komisii na prijatie podľa článkov 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vo forme delegovaných alebo vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7b) V príslušných právnych predpisoch by sa mali vymedziť tie oblasti, v ktorých sú EOD oprávnené vypracovať návrh technických noriem, ako by mali byť prijaté. Zatiaľ čo v prípade delegovaných aktov sa v príslušných právnych predpisoch majú stanoviť prvky, podmienky a špecifikácie v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v prípade vykonávacích aktov sa pravidlá a všeobecné zásady pre kontrolné mechanizmy majú vymedziť dopredu v súlade s článkom 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Identifikácia oblastí pre technické normy by mala nastoliť náležitú rovnováhu medzi vytvorením jednotného súboru harmonizovaných pravidiel bez toho, aby to neprimerane komplikovalo reguláciu. Mali by sa vybrať len tie oblasti, v ktorých konzistentné technické pravidlá významnou mierou prispejú k ochrane finančnej stability, vkladateľov, poistencov a investorov, k efektívnosti a integrite trhu a k odstráneniu narušenia hospodárskej súťaže a rizík regulačnej arbitráže.

(8) Identifikácia oblastí pre technické normy by mala nastoliť náležitú rovnováhu medzi vytvorením jednotného súboru harmonizovaných pravidiel bez toho, aby to neprimerane komplikovalo reguláciu a presadzovanie. Mali by sa vybrať len tie oblasti, v ktorých konzistentné technické pravidlá významnou mierou a účinne prispejú k dosiahnutiu cieľov príslušných právnych predpisov a zároveň zabezpečia, aby Európsky parlament, Rada a Komisia prijímali politické rozhodnutia v súlade so zaužívanými postupmi..

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Aspekty podliehajúce technickým normám by mali byť čisto technické, pričom ich vypracovanie vyžaduje odborné znalosti expertov v oblasti dohľadu. Technické normy by mali určovať podmienky uplatňovania pravidiel zahrnutých v základných nástrojoch prijatých Európskym parlamentom a Radou, a podľa potreby aj vo vykonávacích opatreniach Komisie ich doplnením bez toho, aby boli zmenené a doplnené nepodstatné prvky týchto ustanovení okrem iného aj vypustením týchto prvkov alebo doplnením týchto nových nepodstatných prvkov. Technické normy by preto nemali obsahovať politické rozhodnutia. V prípadoch, keď sú technické normy navrhnuté s cieľom určiť podmienky uplatňovania vykonávacích opatrení Komisie, mali by sa vypracovať až po prijatí vykonávacích opatrení Komisiou. V určitých prípadoch, v ktorých je Komisia v súčasnosti oprávnená prijímať vykonávacie opatrenia v súlade s postupmi výboru podľa rozhodnutia Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu, a obsah týchto vykonávacích opatrení sa obmedzuje na určenie podmienok uplatňovania pravidiel zahrnutých v základných nástrojoch, ktoré si nevyžadujú ďalšie doplnenie, je vhodné z dôvodu konzistentnosti zaviesť postup na prijímanie technických noriem ustanovených v článku 7 nariadení (ES) č. .../...[EBA], č. …/… [ESMA] a č. …/… [EIOPA].

(9) Aspekty podliehajúce technickým normám by mali byť čisto technické, pričom ich vypracovanie vyžaduje odborné znalosti expertov v oblasti dohľadu. Technické normy prijaté ako delegované akty (opatrenia úrovne 2) by mali ďalej rozvíjať, spresňovať a určovať podmienky jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania pravidiel zahrnutých v základných nástrojoch prijatých Európskym parlamentom a Radou, ktorými sa dopĺňajú alebo menia niektoré nepodstatné prvky legislatívneho aktu. Naopak, technické normy prijaté ako vykonávacie akty nemôžu meniť a dopĺňať žiadny prvok právne záväzného aktu Únie. Technické normy by nemali obsahovať politické rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) V prípade delegovaných aktov je v záujme jednotnosti vhodné zaviesť postup prijatia technických noriem stanovený článku 7 nariadenia (ES) č. .../2010 [EBA], nariadenia (ES) č. .../2010 [ESMA], a nariadenia (ES) č. .../2010 [EIOPA]. V prípadoch, keď sú technické normy navrhnuté s cieľom určiť podmienky uplatňovania opatrenia úrovne 2, mali by sa vypracovať len po prijatí opatrenia úrovne 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) V súlade so zásadou predbežnej opatrnosti pri dohľade by záväzné technické normy nemali brániť príslušným orgánom členských štátov v požadovaní dodatočných informácií alebo v zavedení dodatočných alebo prísnejších požiadaviek ako sú špecifikované v príslušných legislatívnych aktoch, ktoré vytvárajú, pokiaľ umožňujú takúto obozretnú právomoc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Nariadeniami, ktorými sa zriaďuje ESFS, sa ustanovuje mechanizmus na urovnávanie sporov medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom konania alebo nekonania iného príslušného orgánu v oblastiach, v ktorých sa na základe právnych predpisov vyžaduje spolupráca, koordinácia alebo spoločné rozhodovanie príslušných vnútroštátnych orgánov z viac ako jedného členského štátu, európske orgány dohľadu môžu na žiadosť jedného z dotknutých príslušných orgánov pomôcť týmto orgánom dosiahnuť dohodu v lehote stanovenej európskym orgánom dohľadu, ktorý zohľadní príslušné lehoty v príslušných právnych predpisoch, ako aj naliehavosť a zložitosť sporu. V prípade, že takýto spor pretrváva, európske orgány dohľadu môžu vec urovnať.

(11) Nariadeniami, ktorými sa zriaďuje ESFS, sa ustanovuje mechanizmus na urovnávanie sporov medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Ak príslušný orgán nesúhlasí s postupom alebo obsahom konania alebo nekonania iného príslušného orgánu v oblastiach vymedzených v právnych predpisoch Únie v súlade s nariadením (ES) č. .../...[EBA], nariadením (ES) č. .../...[ESMA] a nariadením (ES) č. .../...[EIOPA], v ktorých sa na základe právnych predpisov vyžaduje spolupráca, koordinácia alebo spoločné rozhodovanie príslušných vnútroštátnych orgánov z viac ako jedného členského štátu, EOD by mali môcť na žiadosť jedného z dotknutých príslušných orgánov pomôcť týmto orgánom dosiahnuť dohodu v lehote stanovenej EOD, ktorý zohľadní príslušné lehoty v príslušných právnych predpisoch, ako aj naliehavosť a zložitosť sporu. V prípade, že takýto spor pretrváva, mali by EOD môcť vec urovnať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Vo všeobecnosti platí, že ustanovenie, ktorým sa ustanovuje možnosť, aby sa spory riešili podľa nariadení, ktorými sa zriaďuje ESFS, si nevyžaduje následné zmeny príslušných právnych predpisov. V tých oblastiach, kde však už určitá forma nezáväzného procesu mediácie existuje alebo kde sú už stanovené lehoty pre spoločné rozhodnutia, ktoré ma prijať jeden alebo niekoľko príslušných vnútroštátnych orgánov, budú potrebné zmeny a doplnenia s cieľom zaistiť zrozumiteľnosť a minimálne narušenie procesu pri dosahovaní spoločného rozhodnutia, ale aj také, ktoré sú potrebné na to, aby európske orgány dohľadu mohli riešiť spory.

(12) Vo všeobecnosti platí, že článok 11 ods. 1 nariadenia (ES) č. .../2010 [EBA], nariadenia (ES) č. .../2010 [ESMA], a nariadenia (ES) č. .../2010 [EIOPA ktorým sa ustanovuje možnosť, aby sa spory riešili podľa nariadení, ktorými sa zriaďuje ESFS, si nevyžaduje následné zmeny príslušných právnych predpisov]. Okrem toho v oblastiach, v ktorých už v príslušných právnych predpisoch existuje určitá forma nezáväznej mediácie alebo v ktorých sú už stanovené lehoty pre spoločné rozhodnutia, ktoré má prijať jeden alebo niekoľko príslušných vnútroštátnych orgánov, budú potrebné zmeny a doplnenia s cieľom zabezpečiť zrozumiteľnosť a minimálne narušenie procesu pri dosahovaní spoločného rozhodnutia, ale aj také, ktoré sú potrebné na to, aby EOD boli schopné vyriešiť spory. Záväzný proces na urovnávanie sporov je určený na riešenie situácií, v ktorých príslušné orgány dohľadu nedokážu medzi sebou vyriešiť procesné alebo zásadné otázky súvisiace s dodržiavaním právnych predpisov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) V tejto smernici by sa preto mali vymedzovať situácie, keď bude potrebné vyriešiť otázku súladu procesnej alebo vecnej problematiky s právom Únie a orgány dohľadu nebudú schopné túto vec vyriešiť sami. V takejto situácii by jeden zo zúčastnených orgánov dohľadu mal mať možnosť predložiť túto vec príslušnému európskemu orgánu dohľadu. Európsky orgán dohľadu by mal konať v súlade s postupom vymedzeným v tejto smernici. Mal by byť schopný požadovať, aby príslušné orgány v záujme vyriešenia danej veci prijali konkrétne kroky alebo sa prijímania krokov zdržali, a aby zabezpečili dodržiavanie práva Únie, a to so záväzným účinkom pre dotknuté príslušné orgány.

 

V prípadoch, keď príslušné právne predpisy Únie dávajú členským štátom priestor na uváženie, by rozhodnutia európskemu orgánu dohľadu nemali nahrádzať právomoc vnútroštátnych orgánov dohľadu v súlade s právom Únie.

Odôvodnenie

Na zaistenie súladu s judikatúrou ESD (C-9/56 a 10/56, Meroni/Vysoký úrad ESUO, [1958] Zb. s. 133 a 157) je dôležité, aby rozhodnutia prijaté EOD nenahrádzali právoplatné uplatňovanie rozsudkov vnútroštátnych orgánov dohľadu. Podľa rozsudku Meroni inštitúcia nemôže delegovať právomoci, ktoré sama nemá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií sa ustanovuje mediácia alebo spoločné rozhodnutia, pokiaľ ide určenie významných pobočiek na účely členstva v kolégiu pre dohľad, validácie modelov a hodnotenia rizík pre skupinu. Vo všetkých týchto oblastiach sa v zmenenom a doplnenom znení má jasne uvádzať, že v prípade sporu môže tento spor počas určitej stanovenej lehoty vyriešiť Európsky orgán pre bankovníctvo podľa postupu podrobne opísaného v nariadení …/… [EBA]. Tento prístup jasne hovorí, že spory sa môžu riešiť a spolupráca posilniť ešte pred prijatím alebo vydaním konečného rozhodnutia inštitúcii.

(13) Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií sa ustanovuje mediácia alebo spoločné rozhodnutia, pokiaľ ide určenie významných pobočiek na účely členstva v kolégiu pre dohľad, validácie modelov a hodnotenia rizík pre skupinu. Vo všetkých týchto oblastiach sa v zmenenom a doplnenom znení má jasne uvádzať, že v prípade sporu môže tento spor počas určitej stanovenej lehoty vyriešiť Európsky orgán pre bankovníctvo podľa postupu podrobne opísaného v nariadení (ES) č. …/2010 [EBA]. Tento prístup jasne hovorí, že vzhľadom na to, že by nemalo byť možné, aby Európsky orgán pre bankovníctvo nahrádzal rozhodovanie podľa vlastného uváženia vnútroštátnych orgánov, spory sa môžu riešiť a spolupráca posilniť ešte pred prijatím alebo vydaním konečného rozhodnutia inštitúcii.

Odôvodnenie

V prípade sporu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu by právomoc EOD pomáhať dosiahnuť dohodu nemala znamenať to, že by mohli nahradiť vnútroštátne orgány dohľadu, pokiaľ ide o rozhodovanie podľa vlastného uváženia pri zabezpečovaní súladu s judikatúrou Súdneho dvora.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Zosúladenie postupov vo výboroch s článkom 290 (delegované akty) a článkom 291 (vykonávacie akty) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) by sa malo uskutočniť postupne. Touto smernicou by sa mali článkom 290 a 291 ZFEÚ prispôsobiť len tie ustanovenia zmenených a doplnených smerníc uvedených v odôvodnení 20, ktoré sa týkajú EOD, a iba do tej miery, do akej sa týkajú technických noriem. Toto zosúladenie spolu s ďalšími zosúladeniami iných ustanovení týkajúcich sa postupu vo výboroch v zmenených a doplnených smerniciach by sa nemali obmedzovať na opatrenia, ktoré sa predtým riešili v rámci regulačného postupu s kontrolou, ale mali by sa vzťahovať na všetky vhodné opatrenia všeobecného rozsahu nezávisle od postupu rozhodovania alebo postupu vo výboroch, ktorý sa na ne vzťahoval pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V záujme zabezpečenia konzistentnosti by sa malo uskutočniť ďalšie zosúladenie postupov vo výboroch obsiahnutých v zmenených a doplnených smerniciach uvedených v odôvodnení 20 s článkami 290 a 291 ZFEÚ v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) Na dôverné informácie poskytované príslušným orgánom a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy alebo Európskemu výboru pre systémové riziká, alebo vymieňané medzi nimi, by sa mala vzťahovať povinnosť odborného tajomstva, ktorej podliehajú osoby v súčasnosti alebo v minulosti zamestnané príslušnými orgánmi, ktoré tieto informácie dostávajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V tých oblastiach, v ktorých sú orgány povinné vypracovať návrh technických noriem, by sa tieto návrhy technických noriem mali predložiť Komisii do troch rokov od zriadenia orgánov.

(18) V tých oblastiach, v ktorých sú EOD povinné vypracovať návrh technických noriem, by sa tieto návrhy technických noriem mali predložiť Komisii do troch rokov od zriadenia EOD, pokiaľ príslušné nariadenie nestanoví iný termín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Keďže ciele tejto smernice, konkrétne zlepšenie fungovania vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne prudenciálnej regulácie a dohľadu, ochrany vkladateľov, investorov a príjemcov, a tým aj podnikov a spotrebiteľov, ochrany integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, udržania stability finančného systému a posilnenia medzinárodnej koordinácie dohľadu, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, a preto ich možno z dôvodu rozsahu opatrenia lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa ustanovuje v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, ako je ustanovená v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(19) Keďže ciele tejto smernice, konkrétne zlepšenie fungovania vnútorného trhu prostredníctvom zaistenia vysokej, účinnej a konzistentnej úrovne prudenciálnej regulácie a dohľadu, ochrany vkladateľov, investorov a príjemcov, a tým aj podnikov a spotrebiteľov, ochrany integrity, účinnosti a riadneho fungovania finančných trhov, udržania stability a udržateľnosti finančného systému, zachovania reálnej ekonomiky, ochrany verejných financií a posilnenia medzinárodnej koordinácie dohľadu, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty, a preto ich možno z dôvodu rozsahu opatrenia lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako sa ustanovuje v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality, ako je ustanovená v uvedenom článku, táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 1998/26/ES

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členský štát uvedený v odseku 2 bezodkladne informuje ostatné členské štáty a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy oznámi všetky informácie nevyhnutné na plnenie jeho úloh.“

3. Členský štát uvedený v odseku 2 bezodkladne informuje Európsku centrálnu banku, Európsky výbor pre systémové riziká, ostatné členské štáty a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) …/2010 a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy oznámi všetky informácie nevyhnutné na plnenie jeho úloh.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2a (nový)

Smernica 1998/26/ES

Článok 10a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Za článok 10 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 10a

 

Príslušné orgány spolupracujú s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, ak je to potrebné na účely tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2b (nový)

Smernica 1998/26/ES

Článok 10b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. Za článok 10a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 10b

 

Príslušné orgány bezodkladne poskytnú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a iným príslušným orgánom všetky relevantné a potrebné informácie, aby si splnili svoje povinnosti podľa tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod -1 (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 2 – bod 17 – písmeno aa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. V bode 17 článku 2 sa pridáva tento bod:

 

„aa) Spoločný výbor európskych orgánov dohľadu (SVEOD);“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2002/87/ES

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Spoločný výbor uverejní zoznam identifikovaných finančných konglomerátov a priebežne ho aktualizuje.

3. SVEOD uverejní zoznam identifikovaných finančných konglomerátov na svojej webovej stránke a priebežne ho aktualizuje. Tieto informácie sú dostupná odkazom na webových stránkach každého z Európskych orgánov dohľadu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1a (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 9 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V článku 9 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„ca) vytvorenie podrobného režimu riešenia sporov, ktorý sa bude pravidelne aktualizovať a aspoň raz ročne prehodnocovať, zahŕňajúceho štruktúrovaný mechanizmus včasného zásahu, rýchle opravné zásahy a plán pre prípad konkurzu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1b (nový)

Smernica 2002/87/ES

Oddiel 3 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. Názov oddielu III sa nahrádza takto:

 

„OPATRENIA NA UĽAHČENIE DOPLNKOVÉHO A EURÓPSKEHO DOHĽADU“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1c (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok -10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. V oddiele 3 sa pred článok 10 vkladá tento článok:

 

„Článok -10

 

1. Finančné konglomeráty sú predmetom doplnkového a európskeho dohľadu zo strany SVEOD a vnútroštátnych príslušných orgánov.

 

2. SVEOD vykonáva európsky dohľad nad finančnými konglomerátmi s cieľom zabezpečiť súdržné medziodvetvové a cezhraničné dodržiavanie v súlade s právnymi predpismi Európskej únie.

 

SVEOD koná prostredníctvom koordinátora vymenovaného príslušnými vnútroštátnymi orgánmi doplnkového dohľadu, ktorý tiež koná v mene SVEOD.

 

3. Koordinátori pre finančné konglomeráty EÚ podliehajú všeobecnej a cezhraničnej koordinácii zo strany SVEOD.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1d (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1d. V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

"1. Na zabezpečenie správneho doplnkového dohľadu nad regulovanými subjektmi vo finančnom konglomeráte sa vymenuje jediný koordinátor zodpovedný za koordináciu a vykonávanie doplnkového dohľadu spomedzi príslušných orgánov príslušných členských štátov vrátane toho členského štátu, v ktorom sa nachádza sídlo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti. Vymenovanie koordinátora sa uverejňuje na internetovej stránke SVEOD.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1e (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 11 – odsek 1 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1e. V článku 11 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Koordinátor a ostatné príslušné orgány a v prípade potreby ostatné dotknuté príslušné orgány musia mať zavedené mechanizmy koordinácie na uľahčenie a vytvorenie doplnkového a európskeho dohľadu na širokom právnom základe. Mechanizmy koordinácie môžu poveriť koordinátora dodatočnými úlohami a môžu špecifikovať postupy procesu rozhodovania medzi príslušnými orgánmi ustanoveného v článkoch 3, 4, 5 ods. 4, 6, 12 ods. 2, 16 a 18, a spolupráce s príslušnými orgánmi. SVEOD vypracuje usmernenia pre mechanizmy koordinácie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1f (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1f. V článku 12 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

 

"1. Príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad regulovanými subjektmi vo finančnom konglomeráte a príslušný orgán vymenovaný za koordinátora pre tento finančný konglomerát a SVEOD spolu úzko spolupracujú. Bez toho, aby boli dotknuté ich príslušné povinnosti definované v príslušných sektorových predpisoch, tieto orgány, či sú alebo nie sú zriadené v tom istom členskom štáte, sú povinné poskytovať si vzájomne akékoľvek informácie, ktoré sú dôležité alebo relevantné na vykonávanie úloh dohľadu iných orgánov podľa sektorových predpisov a podľa tejto smernice. V tejto súvislosti príslušné orgány, koordinátor a SVEOD na požiadanie oznamujú všetky dôležité informácie a z vlastnej iniciatívy oznamujú všetky základné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1g (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1g. V článku 12 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

 

„Príslušné orgány môžu tiež vymieňať s nasledujúcimi orgánmi také informácie, ktoré môžu byť potrebné na vykonávanie ich príslušných úloh, týkajúcich sa regulovaných subjektov vo finančnom konglomeráte, v súlade s ustanoveniami zakotvenými v sektorových predpisoch: centrálne banky, Európsky systém centrálnych bánk, Európska centrálna banka a Európsky výbor pre systémové riziká.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1h (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 12a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1h. Za článok 12 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 12a

 

Príslušné orgány spolupracujú so SVEOD, ak je to potrebné na účely tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1i (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 12b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1i. Za článok 12a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 12b

 

Príslušné orgány bezodkladne poskytnú SVEOD a iným príslušným orgánom všetky relevantné a potrebné informácie, aby si splnili svoje povinnosti podľa tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1j (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1j. V článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

"1. Členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne právne prekážky v rámci ich príslušnosti, ktoré by bránili fyzickým a právnickým osobám zahrnutým do predmetu doplnkového a európskeho dohľadu, či sú alebo nie sú regulovaným subjektom, vo vzájomnej výmene alebo výmene so SVEOD akýchkoľvek informácií, ktoré by boli relevantné na účel doplnkového dohľadu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1k (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 16 –odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1k. Článok 16 ods. 2 sa nahrádza týmto:

 

Bez toho, aby bol dotknutý článok 17 ods. 2, môžu SVEOD a členské štáty určiť, aké opatrenia môžu prijať ich príslušné orgány vo vzťahu k zmiešaným finančným holdingovým spoločnostiam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1l (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 16 –odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1l. V článku 16 sa tretí pododsek nahrádza takto:

 

Dotknuté príslušné orgány vrátane koordinátora a SVEOD v prípade vhodnosti koordinujú svoje kroky v oblasti dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2

Smernica 2002/87/ES

Článok 18 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Bez toho, aby boli dotknuté sektorové pravidlá, príslušné orgány v prípade uvedenom v článku 5 ods. 3 preveria, či regulované subjekty, ktorých materský podnik má sídlo mimo Spoločenstva, podliehajú dohľadu príslušného orgánu tretieho štátu, ktorý je rovnocenný dohľadu zabezpečenému ustanoveniami tejto smernice o doplnkovom dohľade nad regulovanými subjektmi uvedenými v článku 5 ods. 2. Toto overenie vykoná príslušný orgán, ktorým je koordinátor, ak treba uplatniť kritériá uvedené v článku 10 ods. 2 na žiadosť materského podniku alebo ktoréhokoľvek z regulovaných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie v Spoločenstve, alebo na základe vlastnej iniciatívy. Tento príslušný orgán konzultuje s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi a zohľadňuje každé platné usmernenie vypracované Spoločným výborom podľa článku 21a ods. 2. Príslušný orgán sa na tento účel pred prijatím rozhodnutia poradí so Spoločným výborom.“

Bez toho, aby boli dotknuté sektorové predpisy, príslušné orgány v prípade uvedenom v článku 5 ods. 3 preveria, či regulované subjekty, ktorých materský podnik má sídlo mimo Únie, podliehajú dohľadu príslušného orgánu tretieho štátu, ktorý je rovnocenný dohľadu zabezpečeného ustanoveniami tejto smernice o doplnkovom dohľade nad regulovanými subjektmi uvedenými v článku 5 ods. 2. Toto overenie vykoná príslušný orgán, ktorým je koordinátor, ak treba uplatniť kritériá uvedené v článku 10 ods. 2 na žiadosť materského podniku alebo ktoréhokoľvek z regulovaných subjektov, ktorým bolo udelené povolenie v Únii, alebo na základe vlastnej iniciatívy. Tento príslušný orgán konzultuje s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi a dodržuje každé platné usmernenie vypracované SVEOD podľa článku 21a ods. 2. Príslušný orgán sa na tento účel pred prijatím rozhodnutia poradí so SVEOD .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2a (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 18 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. do článku 18 sa vkladá tento odsek:

 

„1a. Ak príslušný orgán na rozdiel od stanoviska iného relevantného príslušného orgánu rozhodne, že tretia krajina má rovnocenný dohľad, SVEOD môže zrušiť rozhodnutie v prípade, že sa rozhodnutie zodpovedného príslušného orgánu zakladalo na nesprávnych predpokladoch alebo od prijatia daného rozhodnutia sa znížila úroveň dohľadu v tretej krajine.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2b (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 19 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. V článku 19 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 218 ods. 1 a 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Komisia za pomoci SVEOD, Európskeho výboru pre bankovníctvo, Európskeho výboru pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Výboru pre finančné konglomeráty preskúma výsledok rokovaní uvedených v odseku 1 a výslednú situáciu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3

Smernica 2002/87/ES

Kapitola III – Nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ZVERENÉ PRÁVOMOCÍ A POSTUPY VO VÝBORE

DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 3a (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V článku 20 sa prvý pododsek odseku 1 nahrádza takto:

 

"1. Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijíma [...] úpravy tejto smernice v týchto oblastiach:

 

a) presnejšia formulácia definícií uvedených v článku 2 s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch pri uplatňovaní tejto smernice;

 

b) presnejšia formulácia definícií uvedených v článku 2 na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice v Únii;

 

c) zjednotenie terminológie a formulácie definícií v tejto smernici v súlade s následnými právnymi aktmi Únie o regulovaných subjektoch a súvisiacich záležitostiach;

 

d) presnejšia definícia metód výpočtu uvedených v prílohe 1 s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a metód obozretnosti;

 

e) koordinácia ustanovení prijatých podľa článkov 7 a 8 a prílohy II s cieľom podporiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie v Únii.

 

Návrhy delegovaných aktov vypracuje SVEOD.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4

Smernica 2002/87/ES

Článok 20 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V článku 20 ods. 1 sa dopĺňa táto veta:

vypúšťa sa

„Tieto opatrenia nezahŕňajú určenie podmienok uplatňovania ustanovení, ktoré sú predmetom položiek uvedených v článku 21a.“

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4a (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 21 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. V článku 21 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Právomoc na prijímanie delegovaných aktov uvedená v článku 20 ods. 1 sa udeľuje Komisii na neobmedzené obdobie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4b (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 21 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4b. Do článku 21 sa vkladá tento odsek:

 

"2a. Hneď po prijatí delegovaného aktu o tom Komisia informuje Európsky parlament a Radu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4c (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 21 – odsek 2b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4c. Do článku 21 sa vkladá tento odsek:

 

"2b. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 21a a 21b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4d (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 21 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4d. Článok 21 ods. 3 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4e (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 21 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4e. V článku 21 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

"4. SVEOD vydá všeobecné usmernenie k tomu, či mechanizmy doplnkového dohľadu príslušných orgánov tretích štátov sú schopné zabezpečiť ciele doplnkového dohľadu definované v tejto smernici vo vzťahu k regulovaným subjektom vo finančnom konglomeráte, ktorého vrchol má svoje sídlo mimo Únie. SVEOD [...] priebežne reviduje každé takého usmernenie a berie do úvahy všetky zmeny doplnkového dohľadu, ktorý vykonávajú tieto príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 5a (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 21a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Za článok 21 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 21a

 

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 20 ods. 1 môže Európsky parlament alebo Rada zrušiť.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o zrušení delegovania právomocí, sa usiluje informovať o tom druhú inštitúciu a Komisiu.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v tomto rozhodnutí stanovené. Účinnosť nadobúda ihneď alebo od neskoršieho dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 5b (nový)

Smernica 2002/87/ES

Článok 21b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. Za článok 21a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 21b

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu namietať proti delegovanému aktu počas obdobia štyroch mesiacov od dátumu oznámenia. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady môže byť táto lehota predĺžená o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevysloví Európsky parlament ani Rada k delegovanému aktu námietky, tento akt nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada proti nemu vznesú námietky.

 

3. S cieľom urýchliť v prípade potreby prijatie delegovaných aktov Európsky parlament a Rada môžu podľa postupu tzv. včasného súhlasu a v náležite odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení obdobia štyroch mesiacov uvedeného v prvom pododseku, a to na žiadosť Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Smernica 2002/87/ES

Článok 21a – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tejto smernice môžu európske orgány dohľadu vypracovať v súlade s článkom 42 nariadenia …/… [EBA], nariadenia …/… [EIOPA] a nariadenia …/… [ESMA] návrh technických noriem v súvislosti s:

1. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice vypracujú európske orgány dohľadu v súlade s článkom 42 nariadenia (ES) č. …/… [EBA], nariadenia (ES) č. …/… [EIOPA] a nariadenia (ES) č. …/… [ESMA] návrh technických noriem v súvislosti s:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Smernica 2002/87/ES

Článok 21a – odsek 2 –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Spoločný výbor môže vydať všeobecné usmernenie k tomu, či mechanizmy doplnkového dohľadu príslušných orgánov tretích štátov sú schopné dosiahnuť ciele doplnkového dohľadu ustanovené v tejto smernici vo vzťahu k regulovaným subjektom vo finančnom konglomeráte, ktorého vedenie má svoje sídlo mimo Spoločenstva.

2. SVEOD usmernenie k tomu, či mechanizmy doplnkového dohľadu príslušných orgánov tretích štátov sú schopné dosiahnuť ciele doplnkového dohľadu ustanovené v tejto smernici vo vzťahu k regulovaným subjektom vo finančnom konglomeráte, ktorého vedenie má svoje sídlo mimo Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod -1 (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 1 – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. V článku 1 sa bod 5 nahrádza takto:

 

"5. „Prijatá trhová prax“ je prax, ktorú je rozumné očakávať na jednom alebo viacerých finančných trhoch a ktorú prijal príslušný orgán v súlade s normami, ktoré prijala Komisia v súlade s postupom delegovaných aktov [...] uvedeným v článkoch 17, 17a a 17b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod -1a (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 1 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. v článku 1 sa druhý odsek nahrádza takto:

 

„S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice v Únii Komisia stanovuje prostredníctvom delegovaných aktov opatrenia týkajúce sa bodu 1, 2 a 3 tohto článku. Tieto opatrenia [...] sa prijímajú v súlade s postupom delegovaných aktov uvedeným v článkoch 17, 17a a 17b.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod -1b (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 6 – odsek 10 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1b. V článku 6 ods. 10 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Tieto opatrenia [...] sa prijímajú v súlade s postupom delegovaných aktov uvedeným v článkoch 17, 17a a 17b.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod -1c (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1c. Článok 8 sa nahrádza takto:

 

„Zákazy stanovené v tejto smernici sa nevzťahujú na obchodovanie s vlastnými akciami v rámci programov „spätného výkupu“ ani na stabilizáciu finančných nástrojov za podmienky, že takéto obchodovanie sa deje v súlade s delegovanými aktmi. Tieto opatrenia [...] sa prijímajú v súlade s postupom delegovaných aktov uvedeným v článkoch 17, 17a a 17b.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod -1d (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 12 – odsek 2 – písmená ha až hd (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1d. Do článku 12 ods. 2 sa vkladajú tieto písmená:

 

ha) zakázať príslušný finančný nástroj;

 

hb) obmedziť veľkosť záväzku kúpiť alebo predať dané množstvo finančných aktív;

 

hc) žiadať držbu podkladových aktív ako nevyhnutný predpoklad obchodovania ako aj

 

hd) ustanoviť kvalitatívne obmedzenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod -1e (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1e. V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. V súlade s postupom uvedeným v článku 17, 17a a 17b Komisia pre informáciu zostavuje zoznam administratívnych opatrení a sankcií uvedených v odseku 1. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracúva usmernenia, aby umožnila Komisii vypracovať tento zoznam.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod -1f (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 14 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1f. V článku 14 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušný orgán zverejnil každé opatrenie alebo sankciu, ktorá sa uloží za porušenie ustanovení prijatých na vykonanie tejto smernice, pokiaľ by toto zverejnenie vážne neohrozilo finančné trhy alebo nespôsobilo neprimeranú škodu zainteresovaným stranám. Príslušné orgány oznámia všetky opatrenia alebo sankcie Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy v rovnakom čase. Európsky orgán pre cenné papiere a trh priloží tieto informácie k jednotlivým záznamom údajov v príslušných európskych databázach zaregistrovaných účastníkov trhu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod -1g (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1g. V článku 16 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

"1. Príslušné orgány navzájom a spolu s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy spolupracujú vždy, keď je to potrebné na účely plnenia ich povinností, využívajúc svoje právomoci stanovené v tejto smernici alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Príslušné orgány poskytujú pomoc príslušným orgánom ostatných členských štátov a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy. Vymieňajú si najmä informácie a spolupracujú pri vyšetrovaní.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 1

Smernica 2003/6/ES

Článok 16 – odsek 2 –pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 226 zmluvy, príslušný orgán, na ktorého žiadosť o informácie sa nereaguje v primeranej lehote alebo ktorého žiadosť o informácie sa zamietne, môže na toto nedodržanie upozorniť Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/…, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené na základe uvedeného nariadenia.“

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, príslušný orgán, na ktorého žiadosť o informácie sa nereaguje v primeranej lehote alebo ktorého žiadosť o informácie sa zamietne, upozorňuje na toto nedodržanie Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/…, ktorý koná v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené na základe uvedeného nariadenia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 1a (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 16 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Do článku 16 sa vkladá tento odsek:

 

„2a. Európsky orgán pre cenné papiere a trh zriadený nariadením (ES) č. .../2010 Európskeho parlamentu a Rady si môže z vlastnej iniciatívy vyžiadať akúkoľvek informáciu požadovanú na účel uvedený v odseku 1.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 2

Smernica 2003/6/ES

Článok 16 – odsek 4 – pododsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 226 zmluvy, príslušný orgán, na ktorého žiadosť o začatie vyšetrovania alebo na ktorého žiadosť o povolenie pre jeho pracovníkov sprevádzať pracovníkov príslušného orgánu druhého členského štátu sa nekoná v rámci primeraného času alebo sa jeho žiadosť zamietne, môže na toto nedodržanie upozorniť Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ktorý môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené na základe nariadenia .../... ESMA]“.

„Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, príslušný orgán, na ktorého žiadosť o začatie vyšetrovania alebo na ktorého žiadosť o povolenie pre jeho pracovníkov sprevádzať pracovníkov príslušného orgánu druhého členského štátu sa nekoná v rámci primeraného času alebo sa jeho žiadosť zamietne, upozorní na toto nedodržanie Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ktorý koná v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené na základe nariadenia (ES) č. .../2010 ESMA]“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 3 – pododsek 1

Smernica 2003/6/ES

Článok 16 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. „S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odsekov 2 a 4 môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa podávania žiadostí o výmenu informácií a cezhraničných kontrol.

5. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odsekov 2 a 4 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa podávania žiadostí o výmenu informácií a cezhraničných kontrol.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 3a (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 17 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Článok 17 ods. 2a sa nahrádza takto:

 

„2a. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1, článku 6 ods. 10, článku 8, článku 14 ods. 2 a článku 16 ods. 5 sa Komisii zveruje na dobu neurčitú.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 3b (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 17 – odsek 2aa (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Do článku 17 sa vkladá tento odsek:

 

"2aa. Hneď po prijatí delegovaného aktu o tom Komisia informuje Európsky parlament a Radu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 3c (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 17 – odsek 2ab (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Do článku 17 sa vkladá tento odsek:

 

"2ab. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 17a a 17b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 3d (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 17 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3d. Článok 17 ods. 3 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 3e (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 17a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3e. Za článok 17 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 17a

 

Zrušenie delegovania

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomocí uvedené v článku 1, článku 6 ods. 10, článku 8, článku 14 ods. 2 a článku 16 ods. 5 odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o zrušení delegovania právomocí, sa usiluje informovať o tom druhú inštitúciu a Komisiu.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v tomto rozhodnutí stanovené. Účinnosť nadobúda ihneď alebo od neskoršieho dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 3f (nový)

Smernica 2003/6/ES

Článok 17b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3f. Za článok 17a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 17b

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu namietať proti delegovanému aktu počas obdobia štyroch mesiacov od dátumu oznámenia. Na základe podnetu Európskeho parlamentu a Rady môže byť táto lehota predĺžená o dva mesiace.

 

2. Ak do vypršania tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevyslovia voči delegovanému aktu námietky, tento akt nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada proti nemu vznesú námietky.

 

3. S cieľom urýchliť v prípade potreby prijatie delegovaných aktov Európsky parlament a Rada môžu podľa postupu tzv. včasného súhlasu a v náležite odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení obdobia štyroch mesiacov uvedeného v prvom pododseku, a to na žiadosť Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod -1 (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. V článku 9 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

 

"(a) inštitúciu registroval príslušný orgán dohľadu v celoštátnom registri alebo mala povolenie; v prípade cezhraničných aktivít uvedených v článku 20 register uvedie aj členské štáty, v ktorých daná inštitúcia funguje; tieto informácie sa oznámia Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorý ich zverejní na svojej webovej stránke;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod -1a (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 9 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. V článku 9 sa odsek 5 nahrádza takto:

 

"5. V prípade cezhraničnej aktivity, ako je uvedené v článku 20, podmienky fungovania inštitúcie podliehajú predchádzajúcemu povoleniu príslušnými orgánmi domovského členského štátu. Hneď po udelení takého povolenia členské štáty informujú Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2003/41/ES

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie smernice vypracuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… návrh technických noriem týkajúcich sa informácií poskytovaných príslušným orgánom. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

2. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie smernice vypracuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… návrh technických noriem týkajúcich sa informácií poskytovaných príslušným orgánom. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 1a (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 14 – odsek 4 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. V článku 14 ods. 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Každé rozhodnutie zakázať činnosti inštitúcie je podopreté presným zdôvodnením a oznámené príslušnej inštitúcii. Zároveň sa oznamuje Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 1b (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 15 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. V článku 15 ods. 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

 

"6. S úmyslom ďalšej harmonizácie pravidiel týkajúcich sa výpočtu poistných rezerv, ktoré môžu byť odôvodnené – najmä úrokové miery a ostatné predpoklady ovplyvňujúce úroveň poistných rezerv – Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov každé dva roky alebo na požiadanie Komisie alebo členského štátu vydá správu o situácii týkajúcej sa rozvoja cezhraničných aktivít.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 1c (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 15 – odsek 6a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:

 

"6a. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vypracuje návrh technických noriem týkajúci sa výpočtu technických ustanovení. Orgán predloží tento návrh technických noriem a správy na schválenie Komisii do 1. júna 2011.

 

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia (ES) č. …/2010 [EIOPA].“

Odôvodnenie

Podľa článku 15 ods. 6 smernice o inštitúcii zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP) v záujme lepšej ochrany spotrebiteľov už existuje dohoda o cieli ďalšej harmonizácie, najmä v oblasti výpočtu technických rezerv. Keďže smernicou o inštitúcii zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia sa len v nízkej miere harmonizujú jednotlivé vnútroštátne pravidlá, záväzné technické normy budú mimoriadne dôležité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 1d (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 20 – odsek 10a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1d. V článku 20 sa dopĺňa tento odsek:

 

"10a. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vypracuje návrh technických noriem pre povoľovací a notifikačný postup, metódy výpočtu poistných rezerv, ako aj postupy informovania a zverejňovania.

 

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia (ES) č. …/2010 [EIOPA].“

Odôvodnenie

V článku 15 ods. 6 smernice o dôchodkových fondoch je v zmysle ochrany spotrebiteľov pred dôsledkami cezhraničnej regulačnej arbitráže cieľ ďalšej harmonizácie metód na určenie technických rezerv už jednoznačne stanovený. Vzhľadom na to, že smernica o dôchodkových fondoch doteraz obsahuje len minimálne harmonizované ustanovenia, obzvlášť dôležité sú spoločné technické normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 2

Smernica 2003/41/ES

Článok 20 – odsek 11 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie smernice vypracuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov návrh technických noriem obsahujúcich za každý členský štát zoznam ustanovení prudenciálnej povahy relevantné pre oblasť systémov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, na ktoré sa nevzťahuje odkaz na vnútroštátne sociálne a pracovno-právne predpisy v odseku 1. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

11. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie smernice vypracuje Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov návrh technických noriem týkajúcich sa metód výpočtu technických ustanovení a vypracuje správy obsahujúce za každý členský štát zoznam ďalších ustanovení prudenciálnej povahy relevantných pre oblasť systémov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, na ktoré sa nevzťahuje odkaz na vnútroštátne sociálne a pracovno-právne predpisy v odseku 1. Orgán predloží tento návrh technických noriem a správy na schválenie Komisii do 1. júna 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 2a (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 21 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Názov článku 21 sa nahrádza takto:

 

„Spolupráca medzi členskými štátmi, Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Komisiou“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 2b (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 21 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2b. V článku 21 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„Členské štáty v spolupráci s Európskym orgánom pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov primeraným spôsobom zabezpečia jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice uplatňovaním spoločných technických noriem na postupy povoľovania, oznamovania, pravidlá na výpočet poistných rezerv, postupy informovania a zverejňovania, pravidelnou výmenou informácií a skúseností [...] a užšou spoluprácou a tým zabránia narušeniam hospodárskej súťaže a vytvoria podmienky požadované pre neproblematické cezhraničné členstvo a prenosnosť nárokov na anuitu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 2c (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 21 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2c. V článku 21 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a príslušné orgány členských štátov úzko spolupracujú s úmyslom uľahčiť dohľad nad operáciami inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a v prípade potreby na účely tejto smernice.

 

Príslušné orgány bezodkladne poskytujú Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a iným príslušným orgánom všetky relevantné a potrebné informácie, aby si splnili svoje povinnosti podľa tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 2d (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 21 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2d. V článku 21 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

"3. Každý členský štát informuje Komisiu a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov o hlavných ťažkostiach, ktoré spôsobuje uplatňovanie tejto smernice.

 

Komisia, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a príslušné orgány dotknutých členských štátov čím skôr preskúmajú takéto ťažkosti, aby našli primerané riešenie.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 4 – bod 2e (nový)

Smernica 2003/41/ES

Článok 22 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2e. V článku 22 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Členské štáty oznámia Komisii a Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1 (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 1 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. V článku 1 sa dopĺňa tento odsek:

 

"3a. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice prijme Komisia vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b opatrenia týkajúce sa úprav limitov uvedených v článku 1 ods. 2 písm. h) a j).

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1a (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 2 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. V článku 2 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

"4. Na zohľadnenie technických vývojov na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b definície uvedené v odseku 1 vrátane úpravy hodnôt použitých v definícii MSP, pričom prihliadne na právne predpisy a odporúčania Únie, ako aj hospodárske vývoje ...”

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1b (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1b. V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

"3. Na zohľadnenie technických vývojov na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b opatrenia týkajúce sa odseku 1 písmena b) a c), odseku 2 písmena c) a písmena d), najmä vo vzťahu k významu rovnocennosti.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1c (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 4 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1c. V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

"3a. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice Európsky orgán pre cenné papiere a trhy môže vypracovať návrhy technických noriem na určenie podmienok uplatňovania výnimiek týkajúcich sa odsekov 1(a), 1(d), 1(e), 2(a), 2(b), 2(e), 2(f), 2(g), 2(h), najmä vo vzťahu k významu rovnocennosti.

 

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v tomto odseku v súlade s postupom stanoveným v článku 7 nariadenia (ES) č. …/2010 [ESMA].“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1d (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 5 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1d. V článku 5 sa odsek 5 nahrádza takto:

 

"5. Na zohľadnenie technických vývojov na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b opatrenia týkajúce sa formátu prospektu alebo základného prospektu a dodatkov.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1e (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 5 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1e. V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

 

"5a. V záujme dosahovania cieľov tejto smernice Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b stanoví aj opatrenia na vytvorenie:

 

a) podrobného obsahu a špecifickej formy dokumentu s kľúčovými informáciami uvedeného v odsekoch 2 a 3;

 

b) podrobného obsahu a špecifickej formy dokumentu s kľúčovými informáciami, pokiaľ ide o:

 

i) štruktúrované cenné papiere a základné prospekty;

 

ii) akcie ako aj

 

iii) obligácie.

 

Uvedené delegované akty sa prijmú do ...*.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

 

____________

* Úradný vestník vložiť deň: 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1f (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 6 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1f. V článku 6 sa dopĺňa tento odsek:

 

"2a. V záujme zabezpečenia jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem s cieľom stanoviť podmienky uplatňovania zodpovednosti, ktorá je spojená s prospektom.

 

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia (ES) č. …/2010 [ESMA].“

Odôvodnenie

Príslušné orgány uplatňujú rôzne postupy, pričom by požiadali emitenta a ponúkajúceho, aby niesli zodpovednosť alebo v závislosti od druhu problému jednu z týchto osôb. Vytvára to neistotu, pokiaľ ide o režim zodpovednosti prospektu, najmä ak je prospekt krytý povolením. Potrebné je tento problém ďalej špecifikovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1g (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 7 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1g. V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

"1. Komisia prijme v súlade s článkami 24, 24a a 24b podrobné delegované akty vzhľadom na osobitné údaje, ktoré musia byť zahrnuté v prospekte, vyhýbajúc sa duplicite údajov v prípade, že sa prospekt skladá zo samostatných dokumentov. Prvý súbor delegovaných aktov sa prijme do 1. júla 2004.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1h (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1h. V článku 7 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

"3. Delegované akty uvedené v odseku 1 vychádzajú z noriem v oblasti finančných a nefinančných údajov stanovených medzinárodnými organizáciami komisií pre cenné papiere, najmä IOSCO, a z indikatívnych príloh k tejto smernici.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod -1i (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 8 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1i. V článku 8 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

"4. Na zohľadnenie technických vývojov na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b opatrenia týkajúce sa odseku 2.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 1

Smernica 2003/71/ES

Článok 8 – odsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odseku 2 a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania vykonávacích opatrení prijatých Komisiou podľa odseku 4. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

5. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odseku 2 a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania delegovaných aktov prijatých Komisiou podľa odseku 4. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. ESMA].

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom prijímania vykonávacích aktov podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     94

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 1a (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 11 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. V článku 11 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

"3. Na zohľadnenie technických vývojov na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b opatrenia týkajúce sa údajov, ktoré majú byť zaradené odkazom.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     95

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 2 – písmeno ba (nové)

Smernica 2003/71/ES

Článok 13 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) V článku 13 sa odsek 7 nahrádza takto:

 

"7. Na zohľadnenie technických vývojov na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b opatrenia týkajúce sa podmienok, v súlade s ktorými možno lehoty upraviť.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     96

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 2a (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 14 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V článku 14 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

"1. Bezodkladne po schválení sa prospekt predloží príslušnému orgánu domovského štátu a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a emitent, ponúkajúci alebo osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu ho verejne sprístupní, len čo to bude možné a v každom prípade v primeranom čase vopred, najneskôr však na začiatku verejnej ponuky alebo pri prijatí na obchodovanie s dotknutými cennými papiermi. Okrem toho v prípade počiatočnej verejnej ponuky triedy akcií, ktoré nie sú ešte prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, teda, ktoré sa majú prijať na obchodovanie po prvýkrát, prospekt sa sprístupní najmenej šesť pracovných dní pred koncom ponuky.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     97

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 3a (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 14 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V článku 14 sa odsek 8 nahrádza takto:

 

"8. Na zohľadnenie technických vývojov na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b opatrenia týkajúce sa odsekov 1, 2, 3 a 4. Prvý súbor delegovaných aktov sa prijme do 1. júla 2004.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     98

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 3b (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 15 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. V článku 15 sa odsek 7 nahrádza takto:

 

"7. Na zohľadnenie technických vývojov na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b opatrenia týkajúce sa rozširovania inzerátov oznamujúcich zámer verejne ponúknuť cenné papiere alebo prijať ich na obchodovanie na regulovanom trhu, najmä pred verejným sprístupnením prospektu alebo otvorením upisovania, a týkajúce sa odseku 4. Prvý súbor delegovaných aktov Komisia prijme do 1. júla 2004.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     99

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 4

Smernica 2003/71/ES

Článok 16 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania povinnosti predložiť dodatok k prospektu v prípade významnej novej udalosti, vecnej chyby alebo nepresnosti týkajúcej sa informácií uvedených v prospekte. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

3. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch Európsky orgán pre cenné papiere a trhy stanoví , čo znamená významný nový faktor, vecná chyba alebo nepresnosť v zmysle odseku 1, a vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania vrátane postupov uplatňovania povinnosti predložiť dodatok k prospektu. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     100

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 5

Smernica 2003/71/ES

Článok 17 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, sa v prípade, ak sa verejná ponuka alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu ustanoví v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát, prospekt schválený domovským členským štátom a akékoľvek dodatky k nemu sú platné pre verejnú ponuku alebo prijatie na obchodovanie v akomkoľvek počte hostiteľských členských štátov pod podmienkou, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušný orgán každého hostiteľského členského štátu je informovaný v súlade s článkom 18. Príslušné orgány hostiteľských členských štátov neuskutočnia schvaľovacie alebo správne konania týkajúce sa prospektov.“

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 23, sa v prípade, ak sa verejná ponuka alebo prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu ustanoví v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v inom členskom štáte, ako je domovský členský štát, prospekt schválený domovským členským štátom a akékoľvek dodatky k nemu sú platné pre verejnú ponuku alebo prijatie na obchodovanie v akomkoľvek počte hostiteľských členských štátov pod podmienkou, že Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušný orgán každého hostiteľského členského štátu sú informovaní v súlade s článkom 18. Príslušné orgány hostiteľských členských štátov neuskutočnia schvaľovacie alebo správne konania týkajúce sa prospektov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     101

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 5a (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 17 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. V článku 17 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Ak sa od schválenia prospektu vyskytnú nové závažné skutočnosti, vecné chyby alebo nepresnosti uvedené v článku 16, príslušný orgán domovského členského štátu bude vyžadovať, aby sa zverejnenie dodatku schválilo podľa článku 13 odseku 1. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušný orgán hostiteľského členského štátu môže upozorniť príslušný orgán domovského členského štátu na potrebu nových údajov.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     102

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 6

Smernica 2003/71/ES

Článok 18 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tejto smernice a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa postupov oznamovania osvedčenia o schválení, predkladania kópie prospektu, prekladu súhrnu a dodatku k prospektu.

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tejto smernice a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa postupov oznamovania osvedčenia o schválení, predkladania kópie prospektu, prekladu súhrnu a dodatku k prospektu.

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. ESMA].

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom pre vykonávacie akty podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     103

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 6a (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 20 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. V článku 20 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

"3. Na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 24, 24a a 24b opatrenia na určenie všeobecných kritérií rovnocennosti, ktoré budú založené na požiadavkách uvedených v článkoch 5 a 7.

 

Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.

 

Komisia môže na základe takýchto kritérií v súlade s článkami 24, 24a a 24b vyhlásiť, že tretia krajina zabezpečí rovnocennosť prospektu vypracovaného v tejto krajine s touto smernicou, prostredníctvom vnútroštátneho práva alebo praxe, alebo postupov vyplývajúcich z medzinárodných noriem, ktoré stanovili medzinárodné organizácie, vrátane noriem Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) o zverejňovaní.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     104

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 6b (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 21 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6b. V článku 21 sa za odsek 1 vkladá tento odsek:

 

"1a. Príslušné orgány spolupracujú s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, ak je to potrebné na účely tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     105

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 6c (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 21 – odsek 1b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6c. Do článku 21 sa vkladá tento odsek:

 

"1b. Príslušné orgány bezodkladne poskytnú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a iným príslušným orgánom všetky relevantné a potrebné informácie, aby si splnili svoje povinnosti podľa tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     106

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 7a (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 21 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. V článku 21 ods. 4 sa dopĺňa tento pododsek:

 

Inšpekcie na mieste v zmysle písmena d) sa môžu vykonávať v spolupráci s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     107

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8 – písmeno a

Smernica 2003/71/ES

Článok 22 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom, aby si vymieňali dôverné informácie alebo poskytovali dôverné informácie Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy alebo Európskemu výboru pre systémové riziká. Na informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorá sa vťahuje na osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané príslušnými orgánmi prijímajúcimi takéto informácie.“

3. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom, aby si vymieňali dôverné informácie alebo poskytovali dôverné informácie Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy alebo Európskemu výboru pre systémové riziká, podľa obmedzení vzťahujúcich sa na informácie týkajúce sa jednotlivých firiem a vplyvu na tretie krajiny, ako je stanovené v nariadení (ES) č. .../2010  [ESMA] a nariadení (ES) č. .../2010 [ESRB]. Na informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorá sa vťahuje na osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané príslušnými orgánmi prijímajúcimi takéto informácie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     108

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8 – písmeno b

Smernica 2003/71/ES

Článok 22 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odseku 2 a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi vrátane vypracovania štandardných formulárov alebo vzorov pre takúto spoluprácu a výmenu informácií..

4. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 2 a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi vrátane vypracovania štandardných formulárov alebo vzorov pre takúto spoluprácu a výmenu informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     109

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8a (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 23 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. V článku 23 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Ak emitent alebo finančná inštitúcia zodpovedná za verejnú ponuku napriek opatreniam prijatých príslušným orgánom domovského členského štátu naďalej porušujú príslušné právne alebo regulačné ustanovenia, alebo ak sa tieto opatrenia preukážu ako neprimerané, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po tom, ako informoval príslušný orgán domovského členského štátu, prijme všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov. Bezodkladne o týchto opatreniach informuje Komisiu a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     110

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8b (nový)

Smernica 2003/71/ES

Kapitola VII – Nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8b. Názov kapitoly VII sa nahrádza takto:

 

„DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI A VYKONÁVACIE OPATRENIA”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     111

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8c (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 24 – Nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8c. Názov článku 24 sa nahrádza takto:

 

Delegovanie právomocí a postup výboru

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     112

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8d (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 24 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8d. Článok 24 ods. 2a sa nahrádza takto:

 

„2a. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 1 ods. 3a, článku 2 ods. 4, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 5, článku 5 ods. 5a, článku 7 ods. 1, článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 4, článku 11 ods. 3, článku 13 ods. 7, článku 14 ods. 8, článku 15 ods. 7 a článku 20 ods. 3 sa zverí Komisii na neurčitý čas.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     113

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8e (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 24 – odsek 2aa (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8e. Do článku 24 sa vkladá tento odsek:

 

„2aa. Hneď po prijatí delegovaného aktu o tom Komisia informuje Európsky parlament a Radu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     114

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8f (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 24 – odsek 2ab (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8f. Do článku 24 sa vkladá tento odsek:

 

„2ab. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje pod podmienkami stanovenými v článkoch 24a a 24b.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     115

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8g (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 24 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8g. Článok 24 ods. 3 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     116

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8h (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 24a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8h. Za článok 24 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 24a

 

Zrušenie delegovania

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomocí uvedené v článku 1 ods. 3a, článku 2 ods. 4, článku 4 ods. 3, článku 5 ods. 5, článku 5 ods. 5a, článku 7 ods. 1, článku 7 ods. 3, článku 8 ods. 4, článku 11 ods. 3, článku 13 ods. 7, článku 14 ods. 8, článku 15 ods. 7 a článku 20 ods. 3 odvolať.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o zrušení delegovania, sa usiluje informovať o tom druhú inštitúciu a Komisiu.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v tomto rozhodnutí stanovené. Účinnosť nadobúda ihneď alebo od neskoršieho dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     117

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 5 – bod 8i (nový)

Smernica 2003/71/ES

Článok 24b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8i. Za článok 24a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 24b

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu namietať proti delegovanému aktu počas obdobia štyroch mesiacov od dátumu oznámenia. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady môže byť táto lehota predĺžená o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevysloví Európsky parlament ani Rada k delegovanému aktu námietky, tento akt nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada proti nemu vznesú námietky.

 

3. S cieľom urýchliť v prípade potreby prijatie delegovaných aktov Európsky parlament a Rada môžu podľa postupu tzv. včasného súhlasu a v náležite odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení obdobia štyroch mesiacov uvedeného v prvom pododseku, a to na žiadosť Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     118

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod -1 (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. V článku 2 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

"3. S cieľom zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tejto smernice Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 64, 64a a 64b definuje v súvislosti s výnimkami podľa písmen c), i) a k) kritériá na určenie toho, kedy sa má činnosť považovať za vedľajšiu k hlavnej činnosti na skupinovom základe, ako aj na určenie toho, kedy sa činnosť poskytuje príležitostne.

 

[...]

 

Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     119

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod -1a (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 4 – odsek 1 – bod 2 – pododsek 2 – uvádzacia veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. V článku 4 ods. 1 sa úvodná časť druhého pododseku bodu 2 nahrádza takto:

 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy stanoví:”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     120

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod -1b (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1b. V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

2. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania v súvislosti s rôznymi prvkami definícií stanovených v odseku 1 tohto článku, ako aj rôznymi prvkami definícií stanovených v článku 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006 , ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice1, a v článku 2 smernice Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006 , ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice2. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2015.

 

Komisia prijme tieto návrhy technických noriem prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     121

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 1

Smernica 2004/39/ES

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zriadia register všetkých investičných spoločností. Tento register má byť verejne prístupný a má obsahovať informácie o službách a/alebo činnostiach, na ktoré má investičná spoločnosť povolenie. Má sa pravidelne aktualizovať.

3. Členské štáty zaregistrujú všetky investičné spoločnosti, ktoré poskytujú služby alebo vykonávajú činnosti v rámci ich sféry kompetencií. Tento register je verejne prístupný a obsahuje informácie o službách a/alebo činnostiach, na ktoré má investičná spoločnosť povolenie. Pravidelne sa aktualizuje. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy je informovaný o každom udelenom povolenia.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady zostaví register všetkých investičných firiem v Spoločenstve. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy tento zoznam uverejní a priebežne ho aktualizuje.“

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zostaví register všetkých investičných spoločností v Únii. Tento register obsahuje informácie o službách a/alebo činnostiach, na ktoré má investičná spoločnosť povolenie, a pravidelne sa aktualizuje. Európsky orgán pre cenné papiere je verejne prístupný a zoznam je uverejnený na jeho internetovej stránke.

 

Ak príslušný orgán zruší povolenie v súlade s článkom 8 písm. b) až d), toto zrušenie sa zverejní v registri na obdobie piatich rokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     122

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 2

Smernica 2004/39/ES

Článok 7 – odsek 4 –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku a článku 9 ods. 2 až 4, článku 10 ods. 1 a 2 a článku 12 môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania požiadaviek a postupov takéhoto povoľovania, ktoré je ustanovené v tomto článku a v článku 9 ods. 2 až 4, článku 10 ods. 1 a 2 a článku 12.

4. Na zaistenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tohto článku a článku 5 ods. 4, článku 9 ods. 2 až 4, článku 10 ods. 1 a 2 a článku 12 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem s cieľom:

 

a) špecifikovať požiadavky týkajúce sa sídla podľa článku 5 ods. 4,

 

b) určiť informácie, ktoré sa majú poskytovať príslušným orgánom podľa článku 7 ods. 2,

 

c) určiť informácie a vypracovať štandardné formuláre, vzory a postupy oznamovania uvedené v článku 9 ods. 2,

 

d) špecifikovať požiadavky a kritériá podľa článku 9 ods. 2 až ods. 4 a článku 10 ods. 1 a ods. 2, a ako aj

 

e) špecifikovať požiadavku na počiatočný kapitál podľa článku 12.

 

Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     123

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 2a (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 8 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V článku 8 sa dopĺňa tento odsek:

 

„Európsky orgán pre cenné papiere a trhy je informovaný o každom odňatí povolenia.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     124

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3

Smernica 2004/39/ES

Článok 10a – odsek 8 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa zoznamu informácií potrebných na hodnotenie nadobudnutia, ako je uvedené v odseku 1, a spôsobov konzultácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi, ako je uvedené v článku 10 ods. 4. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

8. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa zoznamu informácií potrebných na hodnotenie nadobudnutia, ako je uvedené v odseku 1, kritérií na vyjadrenie nesúhlasu s nadobudnutiami, ako sú uvedené v odseku 4, a spôsobov konzultácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi, ako je uvedené v článku 10 ods. 4. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     125

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3a (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 10b – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V článku 1ab ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

S cieľom zohľadniť budúci vývoj na finančných trhoch a zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 64, 64a a 64b opatrenia, ktoré upravujú kritériá uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     126

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3b (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 13 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. V článku 13 sa odsek 10 nahrádza takto:

 

"10. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 2 až 8 tohto článku a článku 18 ods. 1 a ods. 2 tejto smernice, a článkov 7 a 8 nariadenia Komisie 1287/2006/ES, ako aj článkov 16 až 20 a článku 51 smernice Komisie 2006/73/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia prijme návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     127

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3c (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 15 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

"1. Členské štáty informujú Komisiu a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy o všetkých všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa ich investičné spoločnosti stretávajú pri ich usadení alebo pri poskytovaní investičných služieb a/alebo vykonávaní investičných činností v akejkoľvek tretej krajine.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     128

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3d (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 15 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3d. V článku 15 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Ak Komisia na základe správ predložených podľa odseku 1 dospeje k názoru, že tretia krajina neposkytla investičnej spoločnosti z Únie efektívny prístup na trh porovnateľný s prístupom, ktoré poskytla Únia investičným spoločnostiam z tejto tretej krajiny, Komisia na základe usmernení vydaných Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy predloží Rade návrhy na potrebný mandát na rokovania s cieľom získať porovnateľné konkurenčné príležitosti pre investičné spoločnosti z Únie. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou.

 

Návrhy sa bezodkladne postúpia Európskemu Parlamentu pre informáciu.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     129

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3e (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3e. V článku 15 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Za okolností uvedených v prvom pododseku môže Komisia kedykoľvek vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 64, 64a a 64b rozhodnúť, že okrem podnetu na začatie rokovaní príslušné orgány členských štátov musia obmedziť alebo pozastaviť platnosť svojich rozhodnutí týkajúcich sa žiadostí o povolenie, o ktorých nebolo rozhodnuté, ako aj budúcich žiadostí o povolenie a nadobudnutia účasti priamych alebo nepriamych materských spoločností, ktoré sa spravujú právnymi predpismi príslušnej tretej krajiny. Takéto obmedzenia alebo zrušenia sa nesmú uplatňovať na zriaďovanie dcérskych spoločností investičnými spoločnosťami, ktorým bolo udelené riadne povolenie v rámci Únie, alebo ich dcérskymi spoločnosťami alebo na nadobúdanie podielov v investičných spoločnostiach z Únie takýmito spoločnosťami alebo dcérskymi spoločnosťami. Doba trvania týchto opatrení nesmie prekročiť tri mesiace.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     130

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3f (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 15 – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3f. V článku 15 ods. 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

 

„Pred uplynutím trojmesačného obdobia uvedeného v druhom pododseku a vzhľadom na výsledky rokovaní môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 64, 64a a 64b rozhodnúť o predĺžení platnosti týchto opatrení.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     131

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3g (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3g. V článku 16 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje usmernenia týkajúce sa uvedených metód monitorovania.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     132

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3h (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3h. V článku 18 ods. 3 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"3. Na zohľadnenie technického vývoja na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 [...] Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 64, 64a a 64b:”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     133

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3i (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3i. V článku 18 ods. 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     134

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3j (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 19 – odsek 6 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3j. V článku 19 ods. 6 sa prvá zarážka nahrádza takto:

 

„- uvedené služby sa týkajú akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na rovnocennom trhu tretej krajiny, nástrojov peňažného trhu, dlhopisov alebo iných foriem dlhových cenných papierov (okrem tých dlhopisov alebo dlhových cenných papierov, ktoré obsahujú derivát), PKIPCP a iných nekomplexných finančných nástrojov. Trh tretej krajiny sa považuje za rovnocenný s regulovaným trhom, ak spĺňa rovnocenné požiadavky, ako sú ustanovené v hlave III. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zverejní na svojej webovej stránke zoznam týchto trhov, ktoré sa majú posudzovať ako rovnocenné. Tento zoznam sa pravidelne aktualizuje,”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     135

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3k (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 19 – odsek 10 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3k. V článku 19 ods. 10 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"10. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť potrebnú ochranu investorov, jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 1 až 8 tohto článku, ako aj článkov 35 až 39 smernice Komisie 2006/73/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.2015.

 

Komisia môže prijať návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     136

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3l (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 21 – odsek 6 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3l. V článku 21 ods. 6 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"6. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zabezpečiť potrebnú ochranu pre investorov, jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 1 až 5 tohto článku, ako aj článkov 44 až -46 smernice Komisie 2006/73/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.2015.

 

Komisia môže prijať návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     137

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3m (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3m. V článku 22 ods. 3 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"3. S cieľom zabezpečiť, aby opatrenia na ochranu investorov a spravodlivé a riadne fungovanie trhov zohľadňovali technický vývoj na finančných trhoch, a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 1 a 2 tohto článku, ako aj článku 31 smernice Komisie 2006/1287/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia môže prijať návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     138

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3n (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3n. článok 23 ods.3, prvý pododsek sa nahrádza takto:

 

„Členské štáty, ktoré rozhodnú, že povolia investičným spoločnostiam ustanoviť viazaných sprostredkovateľov, pošlú systematicky aktualizovaný zoznam všetkých viazaných sprostredkovateľov Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy. Európsky orgán zriadi verejný register všetkých viazaných sprostredkovateľov v Únii, ktorý sa priebežne aktualizuje a bezplatne zverejní na internete k nahliadnutiu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     139

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3o (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3o. V článku 23 ods. 3 sa piaty pododsek nahrádza takto:

 

„Register sa musí pravidelne aktualizovať. Bude uverejnený na internete a prístupný k nahliadnutiu.

 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zostaví zoznam všetkých ustanovených viazaných sprostredkovateľov investičných firiem v Únii. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uverejní tento zoznam na svojej internetovej stránke a priebežne ho aktualizuje.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     140

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3p (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 24 – odsek 5 –pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3p. V článku 24 ods. 5 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"5. S cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovania odsekov 2, 3 a 4 vzhľadom na meniace sa trhové praktiky a na umožnenie efektívnej činnosti jednotného trhu Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 64, 64a a 64b definuje:”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     141

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3q (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 24 – odsek 5 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3q. V článku 24 ods. 5 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     142

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3r (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 25 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3r. V článku 25 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

"1. Bez toho, aby bolo dotknuté rozdelenie zodpovedností za uplatňovanie ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES z 28. januára 2003 o obchodovaní s využitím dôverných informácií a o manipulácii s trhom (zneužívanie trhu), Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a členské štáty zabezpečia primerané opatrenia, ktoré umožnia príslušnému orgánu monitorovať aktivity investičných spoločností na zabezpečenie toho, aby konali čestne, spravodlivo a profesionálne a spôsobom, ktorý podporuje integritu trhu.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     143

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3s (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 25 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3s. V článku 25 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Členské štáty nariadia investičným spoločnostiam, aby aspoň päť rokov uchovávali pre Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušný orgán príslušné údaje týkajúce sa všetkých transakcií s finančnými nástrojmi, ktoré uskutočnili bez ohľadu na to, či na vlastný účet alebo v mene klienta. V prípade transakcií uskutočnených v mene klientov záznamy musia obsahovať všetky informácie a údaje o identite klienta a informácie požadované podľa smernice Rady 91/308/EHS z 10. júna 1991 o predchádzaní zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     144

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3t (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 25 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3u. V článku 25 sa odsek 7 nahrádza takto:

 

"7. Na zabezpečenie toho, aby sa opatrenia na ochranu integrity trhu modifikovali s ohľadom na technický vývoj na finančných trhoch a na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania odsekov 1 až 5, Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 64, 64a a 64b definuje metódy a opatrenia na oznamovanie finančných transakcií, formy a obsahu týchto správ a kritériá na definíciu príslušného trhu v súlade s odsekom 3.

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     145

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3u (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 27 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3v. V článku 27 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Príslušný orgán najdôležitejšieho trhu, pokiaľ ide o likviditu v zmysle článku 25, stanoví pre každú akciu najmenej raz za rok na základe hodnoty aritmetického priemeru pokynov vykonaných na trhu v prípade tejto akcie triedu akcií, do ktorej patrí. Táto informácia sa prístupní všetkým účastníkom trhu a postúpi sa Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy uverejní tieto informácie na svojej internetovej stránke.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     146

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3v (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 27 – odsek 7 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3w. V článku 27 ods. 7 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"7. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 1 až 6 tohto článku, ako aj článkov 21 až 26 nariadenia Komisie 2006/1287/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia môže prijať návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     147

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3w (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 28 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3x. V článku 28 ods. 3 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"3. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť priehľadné a riadne fungovanie trhov, jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 1 až 2 tohto článku, ako aj článkov 27 až 30 a 32 až 34 nariadenia Komisie 2006/1287/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia môže prijať návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     148

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3x (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 29 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3y. V článku 29 ods. 3 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"3. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 1 až 2 tohto článku, ako aj článkov 17 až 20, 29 až 30 a 32 až 34 nariadenia Komisie 2006/1287/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia môže prijať návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     149

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3y (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 30 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3z. V článku 30 ods. 3 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"3. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 1 až 2 tohto článku, ako aj článkov 27 až 30 a 32 až 34 nariadenia Komisie 2006/1287/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia môže prijať návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     150

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 3z (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 31 – odsek 2 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3aa) V článku 31 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza týmto:

 

„Ak má investičná spoločnosť v úmysle používať viazaných sprostredkovateľov, príslušný orgán domovského členského štátu investičnej spoločnosti na žiadosť príslušného orgánu hostiteľského členského štátu a v rámci primeranej lehoty oznámi totožnosť viazaných sprostredkovateľov, ktorých má investičná spoločnosť v úmysle používať v tomto členskom štáte. Hostiteľský členský štát môže takéto informácie zverejniť a postúpi ich Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     151

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 4

Smernica 2004/39/ES

Článok 31 – odsek 7 –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku a zaviesť jednotný postup oznamovania môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa povinnosti oznamovať informácie podľa odsekov 2 a 4 a spôsobu prenosu informácií podľa odsekov 3 a 6 vrátane vypracovania štandardných formulárov a vzorov.

7. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku a zaviesť jednotný postup oznamovania Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa povinnosti oznamovať informácie podľa odsekov 2 a 4 a spôsobu prenosu informácií podľa odsekov 3 a 6 vrátane vypracovania štandardných formulárov a vzorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     152

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5

Smernica 2004/39/ES

Článok 32 – odsek 10 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku a zaviesť jednotný postup oznamovania môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa povinnosti oznamovať informácie podľa odsekov 2 a 4 a spôsobu prenosu informácií podľa odseku 3 vrátane vypracovania štandardných formulárov a vzorov.

10. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku a zaviesť jednotný postup oznamovania Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa povinnosti oznamovať informácie podľa odsekov 2 a 4 a spôsobu prenosu informácií podľa odseku 3 vrátane vypracovania štandardných formulárov a vzorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     153

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5a (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 36 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. V článku 36 sa dopĺňa tento odsek:

 

„5a. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy je informovaný o každom odňatí povolenia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     154

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5b (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 39 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5b. V článku 39 sa dopĺňa tento odsek:

 

„1a. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku, vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania písmena d). Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia (ES) č. …/2010 [ESMA].“

Odôvodnenie

Jednotné uplatňovanie smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (Mifid) s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky subjekty by sa malo uľahčiť návrhom technických noriem zo strany ESMA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     155

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5c (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 40 – odsek 6 –pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5c. V článku 40 ods. 6 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"6. Na zabezpečenie jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania odsekov 1 až 5 Komisia prijme delegované akty v súlade s článkami 64, 64a a 64b, ktoré:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     156

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5d (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 40 – odsek 6 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5d. V článku 40 ods. 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     157

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5e (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 41 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5e. V článku 41 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Príslušný orgán, ktorý požaduje pozastavenie alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania na jednom alebo viacerých regulovaných trhoch, bezodkladne zverejní svoje rozhodnutie a informuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány ostatných členských štátov. Okrem prípadu, keď by to mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu, príslušné orgány ostatných členských štátov požiadajú o pozastavenie alebo vylúčenie tohto finančného nástroja z obchodovania na regulovaných trhoch a MTF, ktorý patrí do ich právomoci.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     158

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5f (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 42 – odsek 6 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5f. V článku 42 ods. 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Regulovaný trh oznámi príslušnému orgánu svojho domovského štátu a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy členský štát, v ktorom má v úmysle poskytovať takéto systémy. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi do jedného mesiaca túto informáciu členskému štátu, v ktorom má regulovaný trh v úmysle poskytovať takéto systémy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     159

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5g (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 42 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5g. V článku 42 sa dopĺňa tento odsek:

 

"7a. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku, vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odseku 1. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedený v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [ESMA].“

Odôvodnenie

Jednotné uplatňovanie smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (Mifid) s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky subjekty by sa malo uľahčiť návrhom technických noriem zo strany ESMA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     160

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5h (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 44 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5h. V článku 44 ods. 3 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"3. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 1 až 2 tohto článku, ako aj článkov 17 až 20, 29 až 30 a 32 až 34 nariadenia Komisie 2006/1287/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia môže prijať návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     161

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 5i (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 45 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5i. V článku 45 ods. 3 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"3. S cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a zaistiť priehľadné a riadne fungovanie trhov, jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania odsekov 1 až 2 tohto článku, ako aj článkov 27 až 30 a 32 až 34 nariadenia Komisie 2006/1287/ES. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 01.01.15.

 

Komisia môže prijať návrhy technických noriem uvedené v prvom pododseku prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 64, 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     162

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 7a (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 51 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a. Do článku 51 sa vkladá tento odsek:

 

"2a. Členské štáty informujú Európsky orgán pre cenné papiere a trhy o administratívnych opatreniach a sankciách určených v súlade s odsekmi 1 a 2.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     163

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 8a (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 54 – odsek 5a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a. V článku 54 sa dopĺňa tento odsek:

 

„5a. Tento článok nebráni príslušným orgánom v tom, aby si vymieňali dôverné informácie alebo poskytovali dôverné informácie Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy alebo Európskemu výboru pre systémové riziká. Na informácie vymieňané medzi príslušnými orgánmi a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorá sa vťahuje na osoby zamestnané alebo v minulosti zamestnané príslušnými orgánmi prijímajúcimi takéto informácie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     164

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 8b (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 56 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8b. V článku 56 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

"1. Príslušné orgány rôznych členských štátov musia spolupracovať navzájom a s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, kedykoľvek je to potrebné na účely plnenia ich úloh podľa tejto smernice na základe svojich právomocí ustanovených buď touto smernicou, alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi.

 

Príslušné orgány poskytnú pomoc príslušným orgánom ostatných členských štátov a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy. Predovšetkým si navzájom vymieňajú informácie a spolupracujú na všetkých vyšetrovaniach alebo činnostiach dohľadu.

 

S cieľom uľahčiť a urýchliť spoluprácu, a predovšetkým výmenu informácií, členské štáty určia jediný príslušný orgán ako kontaktné miesto na účely tejto smernice. Členské štáty oznámia Komisii, Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a ostatným členským štátom názvy orgánov, ktoré sú určené na prijímanie žiadostí na výmenu informácií alebo spoluprácu podľa tohto odseku.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     165

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 8c (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 56 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8c. V článku 56 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

„Ak má príslušný orgán odôvodnené podozrenie, že konanie subjektov, ktoré nepodliehajú jeho dohľadu, v rozpore s ustanoveniami tejto smernice sa uskutočnilo alebo sa uskutočňuje na území iného členského štátu, oznámi to čo najpodrobnejšie príslušnému orgánu tohto iného členského štátu a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy. Príslušný orgán tohto členského štátu prijme potrebné opatrenia. Informuje oznamujúci príslušný orgán a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy o konečnom výsledku opatrení a podľa možnosti o dôležitých predbežných výsledkoch. Tento odsek neovplyvní právomoci príslušného orgánu, ktorý poslal informácie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     166

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 8d (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 56 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8d. V článku 56 sa odsek 5 nahrádza takto:

 

"5. Na účely zabezpečenia jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania odsekov 1 a 2 Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 64, 64a a 64b vymedzí možnosti pre spoluprácu príslušných orgánov a stanoví kritériá, podľa ktorých by sa mohli činnosti regulovaného trhu v hostiteľskom členskom štáte považovať za kritériá, ktoré majú podstatný význam pre fungovanie trhov s cennými papiermi a ochranu investorov v tomto členskom štáte [...].“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     167

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 8e (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 56 – odsek 5 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8e. V článku 56 ods. 5 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     168

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 9

Smernica 2004/39/ES

Článok 56 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odsekov 1 a 2 môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa povinnosti príslušných orgánov spolupracovať podľa odseku 1 a obsahu dohôd o spolupráci podľa odseku 2 vrátane vypracovania štandardných formulárov a vzorov.

6. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odsekov 1 a 2 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa povinnosti príslušných orgánov spolupracovať podľa odseku 1 a obsahu dohôd o spolupráci podľa odseku 2 vrátane vypracovania štandardných formulárov a vzorov.

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. ESMA].“

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom prijímania vykonávacích aktov podľa článku 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     169

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 10 – písmeno a

Smernica 2004/39/ES

Článok 57 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) Existujúci text je očíslovaný ako odsek 1.

a) V článku 57 sa prvý odsek nahrádza takto:

 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy alebo príslušný orgán jedného členského štátu môže požiadať príslušný orgán druhého členského štátu o spoluprácu pri výkone dohľadu alebo pri kontrolách na mieste alebo vyšetrovaniach. V prípade investičných spoločností, ktoré sú diaľkovými členmi regulovaného trhu, sa príslušný orgán regulovaného trhu môže rozhodnúť, či ich osloví priamo, v takom prípade o tom informuje príslušný orgán domovského členského štátu diaľkového člena.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     170

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 10 – písmeno b

Smernica 2004/39/ES

Článok 57 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odseku 1 môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania povinnosti príslušných orgánov spolupracovať pri výkone dohľadu, pri kontrolách na mieste a pri vyšetrovaniach.

2. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania povinnosti príslušných orgánov spolupracovať pri výkone dohľadu, pri kontrolách na mieste a pri vyšetrovaniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     171

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 11 – písmeno -a (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 58 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-a) Do článku 58 sa vkladá tento odsek:

 

"1a. Príslušné orgány bezodkladne poskytnú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a iným príslušným orgánom všetky relevantné a potrebné informácie, aby si splnili svoje povinnosti podľa tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     172

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 11 – písmeno a

Smernica 2004/39/ES

Článok 58 – odsek 4 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odsekov 1 a 2 môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania povinnosti vymieňať si informácie vrátane vypracovania štandardných formulárov a vzorov.

4. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odsekov 1 a 2 Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem na stanovenie spoločných postupov pre výmenu informácií vrátane vypracovania štandardných formulárov a vzorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     173

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 11a (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 59 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11a. v článku 59 sa druhý odsek nahrádza takto:

 

„V prípade takého odmietnutia to príslušný orgán oznámi žiadajúcemu príslušnému orgánu a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a poskytne im čo najpodrobnejšie informácie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     174

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 12

Smernica 2004/39/ES

Článok 60 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania povinnosti konzultovať s ostatnými príslušnými orgánmi pred udelením povolenia, vrátane vypracovania štandardných formulárov alebo vzorov.

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania povinnosti konzultovať s ostatnými príslušnými orgánmi pred udelením povolenia, vrátane vypracovania štandardných formulárov alebo vzorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     175

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 14a (nový) – uvádzacia veta a písmeno a

Smernica 2004/39/ES

Článok 64 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14a. Článok 64 sa mení a dopĺňa takto:

a) odsek 2 sa nahrádza takto:

 

"2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 2, 4, 10b ods. 1, 13 ods. 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 a 56 ods. 2 sa udeľuje Komisii na neobmedzené obdobie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     176

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 14a (nový) – písmeno b

Smernica 2004/39/ES

Článok 64 – odseky 2a a 2b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) vkladajú sa tieto odseky:

 

„2a. Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.

 

2b. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii zveruje za podmienok vymedzených v článkoch 64a a 64b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     177

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 14a (nový) - písmeno c

Smernica 2004/39/ES

Článok 64 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) Odsek 2a sa nahrádza takto:

 

„2c. Žiadny z prijatých delegovaných aktov nemôže zmeniť podstatné ustanovenia tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     178

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 14a (nový) – písmeno d

Smernica 2004/39/ES

Článok 64 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) odsek 4 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     179

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 14b (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 64a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

14b. Za článok 64 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 64a

 

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomocí uvedených v článkoch 2, 4, 10b ods. 1, 13 ods. 10, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 40, 44, 45 a 56 ods. 2 môže zrušiť Európsky parlament alebo Rada.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala interný postup rozhodovania o zrušení delegovania právomocí, sa usiluje informovať o tom druhú inštitúciu a Komisiu.

 

3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v tomto rozhodnutí stanovené. Účinnosť nadobúda ihneď alebo od neskoršieho dátumu, ktorý je v ňom stanovený. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     180

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 6 – bod 14c (nový)

Smernica 2004/39/ES

Článok 64b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

14c. Za článok 64a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 64b

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu namietať proti delegovanému aktu počas obdobia štyroch mesiacov od dátumu oznámenia. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady môže byť táto lehota predĺžená o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevysloví Európsky parlament ani Rada k delegovanému aktu námietky, tento akt nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada proti nemu vznesú námietky.

 

3. S cieľom urýchliť v prípade potreby prijatie delegovaných aktov Európsky parlament a Rada môžu podľa postupu tzv. včasného súhlasu a v náležite odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení obdobia štyroch mesiacov uvedeného v prvom pododseku, a to na žiadosť Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     181

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1 (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 2 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Prvý pododsek článku 2 ods. 3 sa nahrádza týmto:

"3. Komisia prijme v súlade s postupmi uvedenými v článku 27 ods. 2 a 2a delegované akty týkajúce sa definícií uvedených v odseku 1, aby sa zohľadnil technický vývoj na finančných trhoch a aby sa zabezpečila jednotná harmonizácia a jednotné uplatňovanie odseku 1.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     182

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1a (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 2 – odsek 3 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1a. v článku 2 ods. 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

 

„Opatrenia uvedené v druhom pododseku v písmenách a) a b) sa prijmú vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     183

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1b (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 2 – odsek 3 – pododsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1b. V článku 2 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     184

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1c (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 4 – odsek 2 – písmeno aa (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1c. V článku 4 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

 

„aa) ročné účtovné závierky podľa jednotlivých krajín;“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     185

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1d (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 4 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1d. V článku 4 sa odsek 6 nahrádza takto:

 

"6. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracuje návrh technických noriem, aby vzal do úvahy technický vývoj na finančných trhoch s cieľom zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predovšetkým špecifikuje technické podmienky, za ktorých má zverejnená ročná finančná správa vrátane audítorskej správy byť verejne prístupná. V prípade potreby môže Európsky orgán pre cenné papiere a trhy upraviť dobu piatich rokov uvedenú v odseku 1.

 

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedený v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [ESMA].“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     186

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1e (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1e. V článku 5 ods. 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:

"6. Komisia prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 27 ods. 2 a 2a delegované akty a vykonávacie opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1 až 5 tohto článku.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     187

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1f (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1f. V článku 5 ods. 6 sa tretí pododsek nahrádza takto:

 

„Opatrenia uvedené v písmene a) sa prijmú v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 27 ods. 2. Opatrenia uvedené pod písm. b) a c) [...] sa stanovia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     188

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1g (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1g. V článku 5 ods. 6 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:

 

„Komisia môže podľa potreby upraviť aj päťročné obdobie uvedené v odseku 1 prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkami 27, 27a a 27b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     189

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1h (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 4a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1h. V článku 5 ods. 6 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     190

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1i (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 9 – odsek 7 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1i. V článku 9 ods. 7 sa prvý pododsek nahrádza takto:

"7. Komisia má právomoc prijať vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, aby sa zohľadnil technický vývoj na finančných trhoch a aby sa zabezpečila jednotná harmonizácia a jednotné uplatňovanie odsekov 2, 4 a 5. [...]“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     191

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1j (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 9 – odsek 7 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1j.) V článku 9 ods. 7 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Komisia taktiež vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b určuje maximálnu dĺžku ‚krátkeho vysporiadacieho cyklu‘ uvedeného v odseku 4 tohto článku, ako aj vhodné kontrolné mechanizmy príslušného orgánu domovského členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     192

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod -1k (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 9 – odsek 7 – pododsek 4 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1k. V článku 9 ods. 7 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     193

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 1 – písmeno -a (nové)

Smernica 2004/109/ES

Článok 12 – odsek 8 – pododsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-a. V odseku 8 sa úvodná časť prvého pododseku nahrádza takto:

 

"8. Komisia prijme vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odsekov 1, 2, 4, 5 a 6 tohto článku:“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     194

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 1 – písmeno aa (nové)

Smernica 2004/109/ES

Článok 12 – odsek 8 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) v odseku 8 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     195

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 1 – písmeno b

Smernica 2004/109/ES

Článok 12 – odsek 8a (nový) –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odseku 1 tohto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… návrh technických noriem na zavedenie harmonizovaného štandardného formulára, ktorý sa má použiť pri oznamovaní požadovaných informácií emitentovi podľa odseku 1 tohto článku alebo pri poskytovaní informácií podľa článku 19 ods. 3.

9. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1 tohto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… návrh technických noriem na zavedenie štandardného formulára, ktorý sa má použiť pri oznamovaní požadovaných informácií emitentovi podľa odseku 1 tohto článku alebo pri poskytovaní informácií podľa článku 19 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     196

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2 – písmeno -a (nové)

Smernica 2004/109/ES

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-a) V článku 13 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

 

"2. Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1. Predovšetkým určí:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     197

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2 – písmeno aa (nové)

Smernica 2004/109/ES

Článok 13 – odsek 2 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) v článku 13 ods. 2 sa vypúšťa druhý pododsek;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     198

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2 – písmeno ab (nové)

Smernica 2004/109/ES

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ab) V článku 13 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     199

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2 – písmeno b – odsek 1

Smernica 2004/109/ES

Článok 13 – odsek 2a (nový) - pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odseku 1 tohto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady návrh technických noriem na zavedenie harmonizovaného štandardného formulára, ktorý sa má použiť pri oznamovaní požadovaných informácií emitentovi podľa odseku 1 tohto článku alebo pri poskytovaní informácií podľa článku 19 ods. 3.

3. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1 tohto článku a zohľadniť technický vývoj na finančných trhoch vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady návrh technických noriem na zavedenie harmonizovaného štandardného formulára, ktorý sa má použiť pri oznamovaní požadovaných informácií emitentovi podľa odseku 1 tohto článku alebo pri poskytovaní informácií podľa článku 19 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     200

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2a (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 14 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1.

 

[...]

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     201

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2b (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 17 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. V článku 17 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

"4. Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch, prihliadla na vývoj informačných a komunikačných technológií a zabezpečila jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odsekov 1, 2 a 3. Predovšetkým špecifikuje druhy finančných inštitúcií, prostredníctvom ktorých môže akcionár vykonávať finančné práva podľa odseku 2 písmeno c).

 

[...]

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     202

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2c (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 18 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2c. V článku 18 sa odsek 5 nahrádza takto:

 

"5. Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch, prihliadla na vývoj informačných a komunikačných technológií a zabezpečila jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1 až odseku 4. Predovšetkým špecifikuje druhy finančných inštitúcií, prostredníctvom ktorých môže držiteľ dlhového cenného papiera vykonávať finančné práva stanovené v odseku 2 písm. c).

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     203

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2d (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 19 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2d. V článku 19 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

"4. Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, aby zabezpečila jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odsekov 1, 2 a 3. [...].

 

Komisia predovšetkým špecifikuje postup, ktorým emitent, držiteľ akcií či iných finančných nástrojov alebo osoba uvedená v článku 10 musí podať informácie príslušnému orgánu domovského členského štátu podľa odseku 1 alebo 3, aby:

 

(a) umožnila podanie elektronickými prostriedkami v domovskom členskom štáte;

 

(b) koordinovala podanie ročnej finančnej správy uvedenej v článku 4 tejto smernice s podaním ročných informácií uvedených v článku 10 smernice 2003/71/ES.

 

[...]

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     204

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2e (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 21 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2e. V článku 21 sa odsek 4 nahrádza takto:

"4. Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch, prihliadla na vývoj informačných a komunikačných technológií a zabezpečila jednotné uplatňovanie odsekov 1, 2 a 3.

 

Komisia predovšetkým špecifikuje:

 

a) minimálne normy pre šírenie regulovaných informácií podľa odseku 1;

 

b) minimálne normy pre mechanizmus centrálneho archivovania podľa odseku 2.

 

Komisia môže tiež určiť a aktualizovať zoznam médií určených na šírenie informácií verejnosti.

 

[...]

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     205

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2f (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2f. V článku 22 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:.

"1. Príslušné orgány členských štátov vypracujú vhodné usmernenia a riadia sa usmerneniami ESMA na ďalšie uľahčenie prístupu verejnosti k informáciám zverejňovaným podľa smernice 2003/6/ES, smernice 2003/71/ES a tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     206

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2g (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 22 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2g. V článku 22 sa odsek 2 nahrádza takto:

2. Komisia pravidelne skúma dosiahnuté výsledky a môže prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b prijať opatrenia na uľahčenie dosiahnutia súladu s článkom 19 a článkom 21.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     207

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2h (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2h. V článku 23 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:.

"1. Ak je sídlo emitenta v tretej krajine, môže príslušný orgán domovského členského štátu na základe usmernení Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy oslobodiť emitenta od povinností podľa článkov 4 až 7 a článku 12 ods. 6, článkov 14, 15 a 16 až 18 za predpokladu, že právne predpisy danej tretej krajiny stanovia rovnocenné požiadavky alebo takýto emitent splní požiadavky právnych predpisov tretej krajiny, ktoré príslušný orgán domovského členského štátu pokladá za rovnocenné.

 

Príslušný orgán potom informuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy o udelenej výnimke.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     208

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2i (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 23 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2i. V článku 23 sa odsek 4 nahrádza takto:

"4. Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, aby zabezpečila jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1, pričom tieto opatrenia

 

i) stanovia mechanizmus zabezpečujúci určenie rovnocennosti informácií vyžadovaných podľa tejto smernice vrátane účtovných závierok, ako aj informácií vrátane účtovnej závierky vyžadovaných podľa právnych a správnych predpisov tretej krajiny;

 

ii) stanovia, že na základe svojich vnútroštátnych právnych a správnych predpisov alebo praxe a postupov založených na medzinárodných normách stanovených medzinárodnými organizáciami zabezpečí tretia krajina, v ktorej je emitent registrovaný, rovnocennosť požiadaviek na informácie stanovených v tejto smernici.

 

V súvislosti s bodom ii) prvého odseku Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia noriem relevantných pre eminentov z dvoch a viacerých krajín.

 

[...]

 

Komisia v súlade s článkami 27, 27a a 27b prijme potrebné rozhodnutia o rovnocennosti účtovných noriem používaných emitentmi z tretej krajiny za podmienok stanovených v článku 30 ods. 3 najneskôr do piatich rokov po dátume uvedenom v článku 31. Ak Komisia rozhodne, že účtovné normy tretej krajiny nie sú rovnocenné, môže dotknutým emitentom povoliť, aby na vhodné prechodné obdobie tieto účtovné normy naďalej používali.

 

V súvislosti s tretím pododsekom Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b aj opatrenia zamerané na určenie všeobecných kritérií rovnocennosti, ktoré sa týkajú účtovných noriem relevantných pre eminentov z dvoch a viacerých krajín.

 

[...]

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     209

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2j (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 23 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2j. V článku 23 sa odsek 5 nahrádza takto:

"5. S cieľom zabezpečenia jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania odseku 2, môže Komisia prijať vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b opatrenia vymedzujúce druh informácií zverejňovaných v tretej krajine, ktoré sú dôležité pre verejnosť v Únii.

 

[...]

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     210

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2k (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 23 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2k. V článku 23 sa odsek 7 nahrádza takto:

"7. Aby vzala do úvahy technický vývoj na finančných trhoch a zabezpečila jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 6, prijme Komisia v súlade s článkami 27, 27a a 27b vykonávacie opatrenia, ktoré stanovia, že na základe svojich vnútroštátnych právnych a správnych predpisov zabezpečí tretia krajina rovnocennosť požiadaviek na nezávislosť stanovených v tejto smernici a delegovaných aktoch prijatých podľa tejto smernice.

 

Komisia stanoví prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkami 27, 27a a 27b aj opatrenia zamerané na určenie všeobecných kritérií rovnocennosti na účely prvého pododseku.

 

[...]

 

Návrh delegovaných aktov vypracuje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.”

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     211

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2l (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 24 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2l. V článku 24 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

"1. Každý členský štát určí ústredný orgán uvedený v článku 21 ods. 1 smernice 2003/71/ES ako príslušný ústredný správny orgán, ktorý bude zodpovedný za plnenie povinností stanovených v tejto smernici a za zabezpečenie uplatňovania ustanovení podľa nej prijatých. Členské štáty o tom upovedomia Komisiu a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     212

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2m (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 24 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2m. V článku 24 sa odsek 3 nahrádza takto:

"3. Členské štáty informujú Komisiu, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a príslušné orgány iných členských štátov o akejkoľvek prijatej úprave týkajúcej sa delegovania úloh, vrátane presných podmienok upravujúcich toto delegovanie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     213

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 2n (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 25 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2n. Do článku 25 sa vkladá tento odsek:

 

"2a. Príslušné orgány spolupracujú s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, ak je to potrebné na účely tejto smernice.

 

Príslušné orgány bezodkladne poskytnú Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy a iným príslušným orgánom všetky relevantné a potrebné informácie, aby si splnili svoje povinnosti podľa tejto smernice, a to z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     214

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 3a (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 25 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. V článku 25 sa odsek 4 nahrádza takto:

"4. Členské štáty a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy môžu uzatvárať dohody o spolupráci stanovujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi alebo orgánmi tretích krajín, ktorým ich príslušné právne predpisy povoľujú plniť akékoľvek úlohy, ktoré táto smernica ukladá príslušným orgánom, v súlade s článkom 24. Členské štáty informujú Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, ak uzavrú dohody o spolupráci. Táto výmena informácií podlieha zárukám služobného tajomstva najmenej na úrovni uvedenej v tomto článku. Cieľom takej výmeny informácií je výkon funkcie dohľadu uvedených úradov alebo orgánov. V prípade, že tieto informácie pochádzajú z iného členského štátu, môžu byť poskytnuté iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich poskytli, a ak je to vhodné, výlučne na účely, na ktoré tieto úrady poskytli svoj súhlas.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     215

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 3b (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 26 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. V článku 26 sa odsek 2 nahrádza takto:

"2. Ak aj napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom domovského členského štátu alebo z dôvodu, že sa tieto opatrenia prejavia ako nedostatočné, emitent alebo držiteľ cenných papierov naďalej porušuje príslušné ustanovenia právneho alebo regulačného charakteru, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme v súlade s článkom 3 ods. 2 všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov. Bezodkladne o týchto opatreniach informuje Komisiu a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     216

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 3c (nový)

Smernica 2004/109/ES

Kapitola VI (za článkom 26) – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Názov kapitoly VI sa nahrádza týmto:

 

DELEGOVANÉ AKTY A VYKONÁVACIE OPATRENIA“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     217

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 3d (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 27 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3d. Článok 27 ods. 2a sa nahrádza takto:

"2a. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 2 ods. 3, článku 5 ods. 6, článku 9 ods. 7, článku 12 ods. 8, článku 13 ods. 2, článku 14 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 18 ods. 5, článku 19 ods. 4, článku 21 ods. 4, článku 23 ods. 5, článku 23 ods. 7 sa zverí Komisii na neurčitý čas.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     218

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 3e (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 27 – odsek 2aa (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3e. Do článku 27 sa vkladá tento odsek:

 

„2aa. Ihneď po prijatí delegovaného aktu o ňom Komisia upovedomí súčasne Európsky parlament a Radu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     219

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 3f (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 27 – odsek 2ab (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3f. Do článku 27 sa vkladá tento odsek:

 

"2ab. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 27a a 27b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     220

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 3g (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 27a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3g. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 27a

 

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 2 ods. 3, 5 ods. 6, 9 ods.7, 12 ods. 8, 13 ods. 2, 14 ods. 2, 17 ods. 4, 18 ods. 5, 19 ods. 4, 21 ods. 4, 23 ods. 4, 23 ods. 5 a 23 ods. 7 môže odvolať Európsky parlament alebo Rada.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup určený na vydanie rozhodnutia o zrušení delegovania právomocí, sa snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli byť zrušené.

 

Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú bližšie stanovené v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     221

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 7 – bod 3h (nový)

Smernica 2004/109/ES

Článok 27b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3h. Za článok 27a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 27b

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu namietať proti delegovanému aktu počas obdobia štyroch mesiacov od dátumu oznámenia. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady môže byť táto lehota predĺžená o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevysloví Európsky parlament ani Rada k delegovanému aktu námietky, tento akt nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada proti nemu vznesú námietky.

 

3. S cieľom urýchliť v prípade potreby prijatie delegovaných aktov Európsky parlament a Rada môžu podľa postupu tzv. včasného súhlasu a v náležite odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení obdobia štyroch mesiacov uvedeného v prvom pododseku, a to na žiadosť Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     222

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod -1a (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 11 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1a. V článku 11 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

"4. Členské štáty sa informujú navzájom a informujú EOD a Komisiu o prípadoch, kedy považujú tretiu krajinu za spĺňajúcu podmienky ustanovené v odsekoch 1 alebo 2 alebo v iných situáciách, ktoré spĺňajú technické kritériá stanovené v súlade s článkom 40 ods.1 písm. b).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     223

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod -1b (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 16 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1b. V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. "2. Členské štáty sa informujú navzájom a informujú EOD a Komisiu o prípadoch, kedy považujú tretiu krajinu za spĺňajúcu podmienky stanovené v odseku 1 písm. b). EOD uverejnia zoznam príslušných krajín na svojich internetových stránkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     224

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod -1c (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 28 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1c. V článku 28 sa odsek 7 nahrádza takto:

 

"7. Členské štáty sa navzájom informujú a informujú EOD a Komisiu o prípadoch, keď považujú tretiu krajinu za spĺňajúcu podmienky ustanovené v odseku 3, 4 alebo 5.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     225

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod -1d (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 31 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1d. V článku 31 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Členské štáty, EOD a Komisia sa navzájom informujú o prípadoch, keď právne predpisy tretej krajiny nepovoľujú uplatňovanie opatrení vyžadovaných podľa prvého pododseku odseku 1 a mali by sa prijať koordinované kroky na dosiahnutie riešenia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     226

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 1

Smernica 2005/60/ES

Článok 31 – odsek 3a (nový) –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku a zohľadniť technický vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu môže Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov vypracovať v súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady .../..., s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady .../... a s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady .../... návrh technických noriem na určenie typu dodatočných opatrení uvedených v článku 31 ods. 3 a minimálnych krokov, ktoré majú úverové a finančné inštitúcie podniknúť, ak právne predpisy tretej krajiny nepovoľujú uplatňovanie opatrení požadovaných podľa prvého pododseku odseku 1.

4. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku a zohľadniť technický vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu vypracujú po predchádzajúcej konzultácii s Výborom pre prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ustanoveným v článku 41 Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov v súlade s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady .../..., s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady .../... a s článkom 42 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady .../... návrh technických noriem na určenie typu dodatočných opatrení uvedených v článku 31 ods. 3 a minimálnych krokov, ktoré majú úverové a finančné inštitúcie podniknúť, ak právne predpisy tretej krajiny nepovoľujú uplatňovanie opatrení požadovaných podľa prvého pododseku odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     227

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2a (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 37a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Dopĺňa sa tento článok:

 

„Článok 37a

 

Príslušné orgány spolupracujú s EOD, ak je to potrebné na účely tejto smernice.

 

Príslušné orgány bezodkladne poskytnú EOD a iným príslušným orgánom všetky relevantné a potrebné informácie, aby si splnili svoje povinnosti podľa tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     228

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2b (nový)

Smernica 2005/60/ES

Kapitola VI – nadpis (pred článkom 40)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Názov kapitoly VI sa nahrádza týmto:

 

„DELEGOVANÉ AKTY“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     229

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2c (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2c. V článku 40 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

 

"1. S cieľom a zohľadniť technický vývoj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a na zaistenie jednotnej harmonizácie a uplatňovania tejto smernice prijme Komisia tieto opatrenia:“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     230

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2d (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2d. V článku 40 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Opatrenia […] sa prijmú vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 41, 41a a 41b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     231

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2e (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 40 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2e. V článku 40 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracujú EOD v rámci SVEOD.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     232

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2f (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 40 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2f. V článku 40 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza týmto:

 

„Opatrenia […] sa prijmú vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 41, 41a a 41b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     233

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2g (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 40 – odsek 3 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2g. V článku 40 ods. 3 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracujú EOD v rámci SVEOD.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     234

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2h (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 40 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2h. V článku 40 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

„Ak Komisia zistí, že tretia krajina nespĺňa podmienky stanovené v článku 11 ods. 1 alebo 2, článku 28 ods. 3, 4 alebo 5, alebo v opatreniach ustanovených v súlade s odsekom 1 písm. b) tohto článku alebo v článku 16 ods. 1 písm. b), alebo že právne predpisy tejto tretej krajiny nepovoľujú uplatňovanie opatrení požadovaných podľa prvého pododseku článku 31 ods. 1, prijme v súlade s postupom uvedeným v článku 41 ods. 2 rozhodnutie vo forme delegovaných aktov v súlade s článkami 41, 41a a 41b, v ktorom túto skutočnosť uvedie.“;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     235

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2i (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 40 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2i. V článku 40 ods. 4 sa dopĺňa tento pododsek:

 

„Návrhy delegovaných aktov vypracujú EOD v rámci SVEOD.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     236

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2j (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 41 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2j. V článku 41 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

 

"2. Keď sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8 a za predpokladu, že [...] vykonávacie opatrenia prijaté v súlade s týmto postupom nemenia základné ustanovenia tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     237

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2k (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 41 – odsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2k. Článok 41 ods. 2a sa nahrádza takto:

 

"2a. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 40 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     238

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2l (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 41 – odseky 2b a 2c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2l. do článku 41 sa vkladajú tieto odseky:

 

"2b. Komisia o delegovanom akte ihneď po jeho prijatí informuje súčasne Európsky parlament a Radu.

 

2c. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 41a a 41b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     239

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2m (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 41 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2m. Článok 41 ods. 3 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     240

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2n (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 41a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2n. Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 41a

 

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 40 môže Európsky parlament alebo Rada zrušiť.

 

2. Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup určený na vydanie rozhodnutia o zrušení delegovania právomocí, sa snaží informovať druhú inštitúciu a Komisiu, pričom uvedie delegované právomoci, ktoré by mohli byť zrušené.

 

Rozhodnutím o zrušení sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú bližšie stanovené v tomto rozhodnutí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť ihneď alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá vplyv na platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     241

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 8 – bod 2o (nový)

Smernica 2005/60/ES

Článok 41b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2o. Za článok 41a sa vkladá tento článok:

 

„Článok 41b

 

Námietky proti delegovaným aktom

 

1. Európsky parlament alebo Rada môžu namietať proti delegovanému aktu počas obdobia štyroch mesiacov od dátumu oznámenia. Z podnetu Európskeho parlamentu alebo Rady môže byť táto lehota predĺžená o dva mesiace.

 

2. Ak do uplynutia tejto lehoty nevysloví Európsky parlament ani Rada k delegovanému aktu námietky, tento akt nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom uvedený. Delegovaný akt nenadobúda účinnosť v prípade, že Európsky parlament alebo Rada proti nemu vznesú námietky.

 

3. S cieľom urýchliť v prípade potreby prijatie delegovaných aktov Európsky parlament a Rada môžu podľa postupu tzv. včasného súhlasu a v náležite odôvodnených prípadoch rozhodnúť o skrátení obdobia štyroch mesiacov uvedeného v prvom pododseku, a to na žiadosť Komisie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     242

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod -1 (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 6 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

-1. Článok 6 sa nahrádza takto:

 

Členské štáty požadujú od úverových inštitúcií, aby pred začatím svojej činnosti získali potrebné povolenie. Bez toho, aby boli dotknuté články 7 až 12, stanovia požiadavky na udelenie tohto povolenia a oznámia ich EBA.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     243

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 1

Smernica 2006/48/ES

Článok 6 – odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Európsky orgán pre bankovníctvo zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… vypracovať návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania požiadaviek a postupov pre takéto povoľovanie, ktoré je ustanovené v článkoch 7, 8, 10, 11 a 12 s výnimkou podmienok uvedených v druhej vete článku 11 ods. 1.

„S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku Európsky orgán pre bankovníctvo zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady …/… vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania požiadaviek a postupov pre takéto povoľovanie, ktoré je ustanovené v článkoch 7, 8, 10, 11 a 12 s výnimkou podmienok uvedených v druhej vete článku 11 ods. 1.

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedený v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA].

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedený v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA].

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     244

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 2

Smernica 2006/48/ES

Článok 14 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov každej úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie, sa zaradí do zoznamu. Európsky orgán pre bankovníctvo tento zoznam uverejní a priebežne ho aktualizuje.“

Názov každej úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie, sa zaradí do zoznamu. Európsky orgán pre bankovníctvo tento zoznam uverejní na svojej internetovej stránke a priebežne ho aktualizuje.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     245

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 2a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 17 – point ea (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V článku 17 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

"ea) spôsobila vážne a systematické porušovanie právnych predpisov Únie alebo členských štátov, pokiaľ ide o EBA a príslušné orgány.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     246

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 2b (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 17 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. V článku 17 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Každé odňatie povolenia sa zdôvodní a oznámi osobám, ktorých sa to týka. O takom odňatí povolenia je informovaná aj EBA.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     247

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 3

Smernica 2006/48/ES

Článok 19 – odsek 9 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Európsky orgán pre bankovníctvo vypracovať návrh technických noriem týkajúcich sa zoznamu informácií potrebných na hodnotenie nadobudnutia podielu, ktoré je uvedené v odseku 1 a procesu konzultácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi, ako je uvedené v článku 19b ods. 1. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

9. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku môže Európsky orgán pre bankovníctvo vypracovať návrh technických noriem týkajúcich sa zoznamu informácií potrebných na hodnotenie nadobudnutia podielu, ktoré je uvedené v odseku 1 a procesu konzultácií medzi dotknutými príslušnými orgánmi, ako je uvedené v článku 19b ods. 1. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     248

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 4

Smernica 2006/48/ES

Článok 26 – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie článku 25 a tohto článku a zaviesť jednotný postup oznamovania použitím elektronických prostriedkov vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa informácií uvedených v článku 25 a v tomto článku a spôsobu prenosu týchto informácií. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

5. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie článku 25 a tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na zavedenie jednotného postupu oznamovania a určenie informácií, ktoré sa oznamujú v zmysle článku 25 a tohto článku a spôsobu prenosu týchto informácií s použitím elektronických prostriedkov. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     249

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 5

Smernica 2006/48/ES

Článok 28 – odsek 4 –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku a zaviesť jednotný postup oznamovania použitím elektronických prostriedkov vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania týkajúcich sa informácií uvedených v tomto článku a spôsobu prenosu týchto informácií. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

4. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na zavedenie jednotného postupu oznamovania a určenie informácií, ktoré sa oznamujú podľa tohto článku a spôsobu prenosu týchto informácií zabezpečeným elektronickým spôsobom. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     250

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 6a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 36

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Článok 36 sa nahrádza takto:

 

„Článok 36

 

Členské štáty informujú Komisiu a EBA o počte a druhu prípadov, v ktorých došlo k zamietnutiu v zmysle článkov 25 a 26 ods. 1 až 3, alebo v ktorých boli prijaté opatrenia v súlade s článkom 30 ods. 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     251

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 6b (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 38 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6b. V článku 38 sa odsek 2 nahrádza takto:

 

"2. Príslušné orgány informujú Komisiu, EBA a Európsky výbor pre bankovníctvo o všetkých povoleniach pre otvorenie pobočiek udelených úverovým inštitúciám, ktorých ústredie sa nachádza mimo Únie.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     252

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 6c (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 39 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6c. Do článku 39 ods. 2 sa vkladá toto písmeno ba) :

 

"(ba) že EBA dokáže získať od vnútroštátnych orgánov tretích krajín úroveň informácií a spolupráce zodpovedajúcu tej, ktorú získava od členských štátov.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     253

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 6d (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 39 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6d. V článku 39 sa odsek 3 nahrádza takto:

 

"3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 218 ods. 1 a 2 ZFEÚ, Komisia a EBA s pomocou Európskeho výboru pre bankovníctvo posúdi výsledky rokovaní uvedených v odseku 1, ako aj výslednú situáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     254

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 7

Smernica 2006/48/ES

Článok 42 – odsek 1a (nový) – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Európsky orgán pre bankovníctvo vypracovať návrh technických noriem na určenie postupov, metód a na uplatňovanie požiadaviek na výmenu informácií v prípade informácií, ktoré sa majú vymieňať a ktoré by mohli uľahčiť monitorovanie úverových inštitúcií. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie postupov, metód a formátov požiadaviek na výmenu informácií v prípade informácií, ktoré sa majú vymieňať a ktoré by mohli uľahčiť monitorovanie úverových inštitúcií, a upresní informácie, ktoré obsahujú. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     255

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 8

Smernica 2006/48/ES

Článok 42a – odsek 1 –pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak na konci dvojmesačného obdobia príslušný orgán postúpi vec Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], orgán konsolidovaného dohľadu musí čakať na akékoľvek rozhodnutie, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo môže prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného nariadenia a má konať v súlade s týmto rozhodnutím. Toto dvojmesačné obdobie sa má v zmysle uvedeného nariadenia považovať za zmierovacie obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po skončení dvojmesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“

Ak na konci dvojmesačného obdobia po prijatí žiadosti podľa prvého pododseku ktorýkoľvek z dotknutých príslušných orgánov postúpi vec Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], príslušné orgány hostiteľského členského štátu musia čakať na rozhodnutie, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo môže prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného nariadenia, na urovnanie veci s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práva Únie, a prijmú svoje konečné rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu. Rozhodnutie orgánu nenahrádza obozretné posúdenie príslušných orgánov členského štátu. Toto dvojmesačné obdobie sa má v zmysle uvedeného nariadenia považovať za zmierovacie obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po skončení tohto dvojmesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     256

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 10

Smernica 2006/48/ES

Článok 44 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rôznych členských štátov v tom, aby si vymieňali informácie alebo poskytovali informácie Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s touto smernicou a inými smernicami, ktoré sa vzťahujú na úverové inštitúcie. Tieto informácie podliehajú podmienkam povinnosti zachovávať služobné tajomstvo ustanoveným v odseku 1.“

2. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rôznych členských štátov v tom, aby si vymieňali informácie alebo poskytovali informácie Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s touto smernicou a inými smernicami, ktoré sa vzťahujú na úverové inštitúcie, ako aj s nariadením .../...[EBA]. Tieto informácie podliehajú podmienkam povinnosti zachovávať služobné tajomstvo ustanoveným v odseku 1.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     257

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 11

Smernica 2006/48/ES

Článok 46 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Členské štáty a Európsky orgán pre bankovníctvo môžu uzatvárať dohody o spolupráci umožňujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo s orgánmi a subjektmi z tretích krajín, ako je uvedené v článkoch 47 a 48 ods. 1 len ak sa zaručí, že poskytované informácie budú podliehať služobnému tajomstvu prinajmenšom na úrovni uvedenej v článku 44 ods. 1.“

Členské štáty a Európsky orgán pre bankovníctvo môžu v súlade s článkom 18 nariadenia …/...[EBA] uzatvárať dohody o spolupráci umožňujúce výmenu informácií s príslušnými orgánmi tretích krajín alebo s orgánmi a subjektmi z tretích krajín, ako je uvedené v článkoch 47 a 48 ods. 1, len ak sa zaručí, že poskytované informácie budú podliehať služobnému tajomstvu prinajmenšom na úrovni uvedenej v článku 44 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     258

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 11a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 46 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

11a. V článku 46 sa druhý odsek nahrádza týmto:

 

„Informácie vymieňané v súlade s prvým pododsekom možno zverejniť iba s výslovným súhlasom príslušných orgánov, ktoré ich, ktoré ich poskytli a výhradne len na účely, na ktoré tieto orgány poskytli svoj súhlas.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     259

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 12 – písmeno aa (nové)

Smernica 2006/48/ES

Článok 49 – druhý pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

aa) V článku 49 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Tento oddiel nebráni týmto orgánom alebo subjektom ani v tom, aby oznamovali príslušným orgánom a EBA informácie, ktoré môžu potrebovať na účely článku 45.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     260

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 12 – písmeno b

Smernica 2006/48/ES

Článok 49 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„V prípade krízovej situácie uvedenej v článku 130 ods. 1 členské štáty umožnia príslušným orgánom oznamovať informácie centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk, keď sú tieto informácie dôležité pre výkon ich štatutárnych úloh vrátane vykonávania menovej politiky a s ňou súvisiacim poskytovaním likvidity, dohľadu nad platobnými systémami a systémami zúčtovania a operácií s cennými papiermi a zabezpečovania stability finančného systému, ako aj Európskemu výboru pre systémové riziká, keď sú tieto informácie dôležité pre výkon jeho štatutárnych úloh.“

Členské štáty umožnia príslušným orgánom oznamovať informácie centrálnym bankám Európskeho systému centrálnych bánk, keď sú tieto informácie dôležité pre výkon ich štatutárnych úloh vrátane vykonávania menovej politiky a s ňou súvisiacim poskytovaním likvidity, dohľadu nad platobnými systémami a systémami zúčtovania a operácií s cennými papiermi a zabezpečovania stability finančného systému, ako aj Európskemu výboru pre systémové riziká, v súlade s nariadením (ES) č. .../2010 [ESRB], keď sú tieto informácie dôležité pre výkon jeho štatutárnych úloh.“ Členské štáty umožnia príslušným orgánom automaticky oznamovať tieto informácie v núdzovej situácii v zmysle článku 130 ods. 1.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     261

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 13 – písmeno b

Smernica 2006/48/ES

Článok 63a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie odseku 1 tohto článku a konvergencie postupov vykonávania dohľadu vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania ustanovení upravujúcich nástroje uvedené v odseku 1 tohto článku. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

6. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie odseku 1 tohto článku a konvergencie postupov vykonávania dohľadu vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania ustanovení upravujúcich nástroje uvedené v odseku 1 tohto článku. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA].“

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA].“

Európsky orgán pre bankovníctvo vydá aj usmernenia týkajúce sa nástrojov uvedených v písmene a) prvého odseku článku 57.

 

Európsky orgán pre bankovníctvo monitoruje uplatňovanie technických noriem uvedených v prvom pododseku.“

Európsky orgán pre bankovníctvo monitoruje uplatňovanie technických noriem uvedených v prvom pododseku.“

 

Európsky orgán pre bankovníctvo do 1. januára 2014 vypracuje usmernenia pre zbližovanie postupov dohľadu so zreteľom na nástroje uvedené v odseku 1 tohto článku a v článku 57 písm. a) a sleduje ich uplatňovanie.

 

Komisia môže prijať návrh usmernení uvedený v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článku 8 nariadenia .../... [EBA].“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     262

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 14

Smernica 2006/48/ES

Článok 74 – odsek 2 – druhý pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Na účely oznamovania týchto výpočtov úverovými inštitúciami budú príslušné orgány od 31. decembra 2012 používať jednotné formáty, frekvencie, jazyk a dátumy podávania správ. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tejto smernice vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo do 1. januára 2012 návrh technických noriem na zavedenie jednotných formátov, frekvencií, jazyka a dátumov podávania správ v rámci Spoločenstva. Formáty podávania správ majú byť primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností úverových inštitúcií.

 

„Na účely oznamovania týchto výpočtov úverovými inštitúciami budú príslušné orgány od 31. decembra 2012 používať jednotné formáty, frekvencie, programovací jazyk a dátumy podávania správ. Treba zabezpečiť možnosť predkladania správ v každom úradnom jazyku Európskej únie. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo do 1. januára 2012 návrh technických noriem na zavedenie jednotných formátov, frekvencií, programovacieho jazyka a dátumov podávania správ v rámci Únie. Formáty podávania správ majú byť primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností úverových inštitúcií.

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA].“

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA].“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     263

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 15

Smernica 2006/48/ES

Článok 81– odsek 2 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo po konzultácii s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania metodiky hodnotenia týkajúcej sa hodnotenia úverovej bonity. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

„S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku navrhne Európsky orgán pre bankovníctvo po konzultácii s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na spresnenie metodiky hodnotenia týkajúcej sa hodnotenia úverovej bonity. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     264

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 16

Smernica 2006/48/ES

Článok 84 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto odseku môže Európsky orgán pre bankovníctvo vypracovať návrh technických noriem na určenie praktického a procesného uplatňovania podmienok, za ktorých príslušné orgány povolia úverovým inštitúciám používať prístup interných ratingov.

„S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto odseku Európsky orgán pre bankovníctvo vypracuje návrh technických noriem na určenie praktického a uplatňovania podmienok, za ktorých príslušné orgány povolia úverovým inštitúciám používať prístup interných ratingov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     265

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 17

Smernica 2006/48/ES

Článok 97 – odsek 2 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo po konzultácii s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania metodiky hodnotenia týkajúcej sa hodnotenia úverovej bonity. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

„S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo po konzultácii s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy návrh technických noriem na spresnenie metodiky hodnotenia týkajúcej sa hodnotenia úverovej bonity. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     266

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 18

Smernica 2006/48/ES

Článok 105 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku môže Európsky orgán pre bankovníctvo vypracovať návrh technických noriem na určenie praktického a procesného uplatňovania podmienok, za ktorých príslušné orgány povolia úverovým inštitúciám používať pokročilé prístupy merania.

„S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku Európsky orgán pre bankovníctvo vypracuje návrh technických noriem na určenie praktického a procesného uplatňovania podmienok, za ktorých príslušné orgány povolia úverovým inštitúciám používať pokročilé prístupy merania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     267

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 19

Smernica 2006/48/ES

Článok 106 – odsek 2 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto odseku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania výnimiek ustanovených v písmenách c) a d). Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

„S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto odseku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na spresnenie výnimiek ustanovených v písmenách c) a d). Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Komisia môže prijať tento návrh technických noriem v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA]“.

Komisia môže prijať tento návrh technických noriem v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA]“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     268

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 20

Smernica 2006/48/ES

Článok 110 – odsek 2 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty ustanovia, že podávanie správ sa vykonáva aspoň dvakrát ročne. Príslušné orgány budú od 31. decembra 2012 používať jednotné formáty, frekvencie, jazyk a dátumy podávania správ. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tejto smernice vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo do 1. januára 2012 návrh technických noriem na zavedenie jednotných formátov, frekvencií, jazyka a dátumov podávania správ v rámci Spoločenstva. Formáty podávania správ majú byť primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností úverových inštitúcií.

2. Členské štáty ustanovia, že podávanie správ sa vykonáva aspoň dvakrát ročne. Príslušné orgány budú od 31. decembra 2012 používať jednotné formáty a frekvencie podávania správ, jednotný programovací jazyk a jednotné dátumy podávania správ. Treba zabezpečiť možnosť predkladania správ v každom úradnom jazyku Európskej únie. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tejto smernice vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo do 1. januára 2012 návrh technických noriem na zavedenie jednotných formátov, frekvencií, programovacieho jazyka a dátumov podávania správ v rámci Únie. Formáty podávania správ majú byť primerané povahe, rozsahu a zložitosti činností úverových inštitúcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     269

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 20a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 111 – odsek 1 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20a. V článku 111 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

 

Členské štáty môžu stanoviť nižší limit ako 150 miliónov EUR, o čom informujú EBA a Komisiu.“;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     270

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 20b (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 113 – odsek 3 – posledný pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20a. V článku 113 ods.3 sa posledný pododsek nahrádza takto:

 

Členské štáty oznámia EBA a Komisii akúkoľvek výnimku udelenú podľa písmena s), aby sa zabezpečilo, že nebude viesť k narušeniu hospodárskej súťaže.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     271

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 21

Smernica 2006/48/ES

Článok 122a – odsek 10 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania tohto článku vrátane opatrení prijatých v prípade porušenia povinnosti odbornej starostlivosti a riadenia rizík. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na konvergenciu dozorných postupov so zreteľom na tento článok vrátane opatrení prijatých v prípade porušenia povinnosti odbornej starostlivosti a riadenia rizík. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     272

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 22

Smernica 2006/48/ES

Článok 124 – odsek 5a (nový) –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku Európsky orgán pre bankovníctvo vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania tohto článku a spoločného postupu hodnotenia rizík. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

6. S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku Európsky orgán pre bankovníctvo vypracuje návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania tohto článku a spoločného postupu a metodiky hodnotenia rizík. Tieto normy sa musia odlišovať podľa rizika. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     273

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 22a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 126 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22a. V článku 126 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

"4. Príslušné orgány oznámia EBA a Komisii každú dohodu spadajúcu pod odsek 3.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     274

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 22b (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 129 – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

22b. V článku 129 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno:

 

c) plánovanie a koordinácia činností dohľadu v spolupráci s príslušnými dotknutými orgánmi, EBA a v prípade potreby s centrálnymi bankami a ESRB, pri príprave na krízové situácie a počas nich, vrátane v období nepriaznivého vývoja v úverových inštitúciách alebo na finančných trhoch, pričom sa, keď je to možné, využívajú vymedzené existujúce komunikačné kanály na uľahčenie krízového riadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     275

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 22c (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 129 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

22c. V článku 129 ods. 1 po prvom pododseku sa vkladá tento pododsek:

 

„Ak niektorý z dotknutých príslušných orgánov postúpi vec uvedenú v písmenách a), b) a c) prvého pododseku Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], tento príslušný orgán počká na rozhodnutie Európskeho orgánu pre bankovníctvo a prijme svoje rozhodnutie v súlade s rozhodnutím Európskeho orgánu pre bankovníctvo.“

Odôvodnenie

.Article 11 of the proposal for a Regulation establishing the European Banking Authority scopes the application of settlement of dispute in the case where a competent authority disagrees on the procedure or content of an action or action by another competent authority, in areas where the relevant legislation requires “cooperation, coordination or joint decisions”. Therefore Article 11 shall be applicable in those cases where the Capital Requirements Directive requires the coordination and cooperation among the competent authorities as this is also the case in Article 129 paragraph 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     276

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 22d (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 129 – odsek 1 – pododsek 1b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

22d. V článku 129 sa za odsek 1a. vkladá tento odsek:

 

„V záujme zabezpečenia jednotnej harmonizácie a jednotného uplatňovania tohto článku Európsky orgán pre bankovníctvo vypracuje návrh technických noriem a usmernení na určenie podmienok procesu koordinácie a spolupráce s ohľadom na uplatňovanie článkov 22, 123 a 124.“

Odôvodnenie

S cieľom poskytnúť orgánom dohľadu usmernenia v oblasti spolupráce a koordinácie Európsky orgán pre bankovníctvo vypracuje technické normy, na ktoré sa vzťahujú články 22, 123 a 124. Takéto normy uľahčia spoluprácu a koordináciu medzi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     277

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 23 – pododsek 2

Smernica 2006/48/ES

Článok 129 – odsek 2 – pododsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak na konci šesťmesačného obdobia príslušný orgán postúpi vec Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], orgán konsolidovaného dohľadu musí čakať na akékoľvek rozhodnutie, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo môže prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného nariadenia a má konať v súlade s týmto rozhodnutím. Toto šesťmesačné obdobie sa má v zmysle uvedeného nariadenia považovať za zmierovacie obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po skončení šesťmesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“

Ak na konci štvormesačného obdobia niektorý z dotknutých príslušných orgánov postúpi vec Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], orgán konsolidovaného dohľadu odloží svoje rozhodnutie a počká na akékoľvek rozhodnutie, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo môže prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného nariadenia, o rozhodnutí, ktoré navrhuje s cieľom vyriešiť vec a zabezpečiť súlad s právnymi predpismi Únie, a prijme svoje konečné rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu. Toto šesťmesačné obdobie sa má v zmysle uvedeného nariadenia považovať za zmierovacie obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po skončení šesťmesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     278

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 24 – písmeno b

Smernica 2006/48/ES

Článok 129 – odsek 3 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„V prípade, ak sa spoločné rozhodnutie príslušných orgánov nevydá do štyroch mesiacov, rozhodnutie o uplatňovaní článkov 123 a 124 a článku 136 ods. 2 prijme orgán konsolidovaného dohľadu na konsolidovanom základe po dôkladnom zvážení hodnotenia rizík dcérskych spoločností vykonaného dotknutými príslušnými orgánmi. Ak na konci štvormesačného obdobia príslušný orgán postúpi vec Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], orgán konsolidovaného dohľadu musí čakať na akékoľvek rozhodnutie, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo môže prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného nariadenia a má konať v súlade s týmto rozhodnutím. Toto štvormesačné obdobie sa má v zmysle uvedeného nariadenia považovať za zmierovacie obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po skončení štvormesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“

„V prípade, ak sa spoločné rozhodnutie príslušných orgánov nevydá do štyroch mesiacov, rozhodnutie o uplatňovaní článkov 123 a 124 a článku 136 ods. 2 prijme orgán konsolidovaného dohľadu na konsolidovanom základe po dôkladnom zvážení hodnotenia rizík dcérskych spoločností vykonaného dotknutými príslušnými orgánmi. Ak na konci štvormesačného obdobia niektorý z dotknutých príslušných orgánov postúpi vec Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], orgán konsolidovaného dohľadu odloží svoje rozhodnutie a počká na akékoľvek rozhodnutie, ktoré Európsky orgán pre bankovníctvo môže prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného nariadenia, o rozhodnutí, ktoré navrhuje s cieľom vyriešiť vec a zabezpečiť súlad s právnymi predpismi Únie, a prijme svoje konečné rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu. . Toto štvormesačné obdobie sa má v zmysle uvedeného nariadenia považovať za zmierovacie obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po skončení štvormesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     279

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 24 – písmeno c

Smernica 2006/48/ES

Článok 129 – odsek 3 – pododsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Rozhodnutie o uplatnení článkov 123 a 124 a článku 136 ods. 2 prijmú zodpovedajúce príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej úverovej inštitúcie z EÚ alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti z EÚ na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe po náležitom zvážení názorov a výhrad vyjadrených orgánom konsolidovaného dohľadu. Ak na konci štvormesačného obdobia orgán konsolidovaného dohľadu postúpi vec Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], príslušné orgány musia čakať na akékoľvek rozhodnutie, ktoré má Európsky orgán pre bankovníctvo prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného nariadenia, pričom má konať v súlade s týmto rozhodnutím. Toto štvormesačné obdobie sa má v zmysle uvedeného nariadenia považovať za zmierovacie obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po skončení štvormesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“

„Rozhodnutie o uplatnení článkov 123 a 124 a článku 136 ods. 2 prijmú zodpovedajúce príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej úverovej inštitúcie z EÚ alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti z EÚ na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe po náležitom zvážení názorov a výhrad vyjadrených orgánom konsolidovaného dohľadu. Ak na konci štvormesačného obdobia niektorý z dotknutých príslušných orgánov postúpi vec Európskemu orgánu pre bankovníctvo v súlade s článkom 11 nariadenia …/… [EBA], príslušné orgány odložia svoje rozhodnutie a počkajú na akékoľvek rozhodnutie, ktoré má Európsky orgán pre bankovníctvo prijať v súlade s článkom 11 ods. 3 uvedeného nariadenia s cieľom vyriešiť vec a zabezpečiť súlad s právnymi predpismi EÚ, a prijmú svoje konečné rozhodnutie v súlade s rozhodnutím orgánu. Rozhodnutie orgánu v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti nenahrádza ďalšie obozretné posúdenie orgánu konsolidovaného dohľadu. Toto štvormesačné obdobie sa má v zmysle uvedeného nariadenia považovať za zmierovacie obdobie. Európsky orgán pre bankovníctvo prijme svoje rozhodnutie do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi orgánu po skončení štvormesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     280

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 24 – písmeno d

Smernica 2006/48/ES

Článok 129 – odsek 3 –pododsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Ak sa uskutočnili konzultácie s Európskym orgánom pre bankovníctvo, všetky príslušné orgány zvážia jeho rady a vysvetlia akékoľvek významné odchýlky od týchto rád.“

„Ak sa uskutočnili konzultácie s Európskym orgánom pre bankovníctvo, všetky príslušné orgány zvážia jeho rady a vysvetlia akékoľvek významné ďalšie obozretné odchýlky od týchto rád.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     281

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 24 – písmeno e

Smernica 2006/48/ES

Článok 129 – odsek 3 –pododsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania procesu spoločného rozhodovania uvedeného v tomto odseku s ohľadom na uplatňovanie článkov 123, 124 a článku 132 ods. 2 a s cieľom napomáhať prijímaniu spoločných rozhodnutí. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie podmienok uplatňovania procesu spoločného rozhodovania uvedeného v tomto odseku s ohľadom na uplatňovanie článkov 123, 124 a článku 132 ods. 2 a s cieľom napomáhať prijímanie spoločných rozhodnutí. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v desiatom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA].“

Komisia môže prijať návrh technických noriem uvedených v desiatom pododseku v súlade s postupom ustanoveným v článku 7 nariadenia …/…. [EBA].“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     282

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 25 –pododsek 1

Smernica 2006/48/ES

Článok 130 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Ak nastane krízová situácia a nepriaznivý vývoj na finančných trhoch, čo by mohlo ohroziť likviditu na trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené dôležité pobočky uvedené v článku 42a, orgán konsolidovaného dohľadu v súlade s kapitolou 1 oddielom 2 na to čo najskôr upozorní Európsky orgán pre bankovníctvo a orgány uvedené štvrtom pododseku článku 49 a v článku 50, a oznámi všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na výkon ich úloh. Tieto povinnosti sa vzťahujú na všetky príslušné orgány podľa článkov 125 a 126 a na príslušný orgán uvedený v článku 129 ods. 1.

Ak nastane potenciálna alebo skutočná krízová situácia vrátane akéhokoľvek potenciálneho nepriaznivého vývoja na finančných trhoch alebo v reálnej ekonomike, čo by mohlo ohroziť likviditu na trhu a stabilitu finančného systému v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené dôležité pobočky uvedené v článku 42a, orgán konsolidovaného dohľadu v súlade s kapitolou 1 oddielom 2 na to čo najskôr upozorní Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky výbor pre systémové riziká a ostatné orgány uvedené štvrtom pododseku článku 49 a v článku 50, a oznámi všetky informácie, ktoré sú nevyhnutné na výkon ich úloh. Tieto povinnosti sa vzťahujú na všetky príslušné orgány podľa článkov 125 a 126 a na príslušný orgán uvedený v článku 129 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     283

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 27 – písmeno a

Smernica 2006/48/ES

Článok 131a – odsek 2 –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku a článku 42a ods. 3 vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem pre operatívne fungovanie kolégií aj v súvislosti s článkom 42a ods. 3. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

„S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku a článku 42a ods. 3 vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem pre operatívne fungovanie kolégií aj v súvislosti s článkom 42a ods. 3. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     284

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 27 – písmeno b – úvodná časť

Smernica 2006/48/ES

Článok 131a – odsek 2 – siedmy pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) siedmy pododsek sa nahrádza takto:

b) šiesty pododsek sa nahrádza takto:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     285

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 27a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 132 – odsek 1 – pododsek 1a a 1b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27a. V článku 132 ods. 1 sa po prvom pododseku vkladajú tieto pododseky:

 

„Príslušné orgány spolupracujú s EBA, ak je to potrebné na účely tejto smernice.

 

Príslušné orgány bezodkladne poskytnú EBA a iným príslušným orgánom všetky relevantné a potrebné informácie, aby si splnili svoje povinnosti podľa tejto smernice.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     286

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 27b (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 140 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27b. V článku 140 sa tretí odsek nahrádza takto:

 

"3. Príslušné orgány zodpovedné za dohľad na konsolidovanom základe vytvoria zoznamy finančných holdingových spoločností uvedených v článku 71 ods. 2. Tieto zoznamy sa oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov, EBA a Komisii.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     287

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 28 – písmeno b

Smernica 2006/48/ES

Článok 143 – odsek 2 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Príslušný orgán, ktorý vykonáva overovanie uvedené v prvom pododseku odseku 1, zohľadní každé takéto usmernenie. Príslušný orgán sa na tento účel pred prijatím rozhodnutia poradí s Európskym orgánom pre bankovníctvo.“

„Príslušný orgán, ktorý vykonáva overovanie uvedené v prvom pododseku odseku 1, zohľadní každé takéto usmernenie. Príslušný orgán sa na tento účel pred prijatím rozhodnutia poradí s Európskym orgánom pre bankovníctvo a rozhodne v zhode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     288

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 28a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 143 – odsek 3 –pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28a. Štvrtý pododsek v článku 143 odsek 3 sa nahrádza takto:

„Tieto techniky dohľadu sa navrhnú tak, aby zabezpečili dosiahnutie cieľov konsolidovaného dohľadu vymedzené v tejto kapitole, a oznámia sa ostatným dotknutým príslušným orgánom, EBA a Komisii.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     289

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 29

Smernica 2006/48/ES

Článok 144 – odsek 1a (nový) – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„S cieľom zaistiť jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie kľúčových aspektov poskytovania súhrnných štatistických údajov, ako aj formát, štruktúru, obsah a dátum ročného zverejnenia informácií ustanovených v tomto článku. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

„S cieľom zaistiť jednotnú harmonizáciu a jednotné uplatňovanie tohto článku vypracuje Európsky orgán pre bankovníctvo návrh technických noriem na určenie kľúčových aspektov poskytovania súhrnných štatistických údajov, ako aj formát, štruktúru, obsah a dátum ročného zverejnenia informácií ustanovených v tomto článku. Orgán predloží tento návrh technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2014.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     290

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 29a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Nadpis VI (pred článkom 150)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29a. Hlava VI pred článkom 150 sa nahrádza takto:

 

„Delegované akty a VYKONÁVACIE právomoci“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     291

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 29b (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 150 – odsek 1 –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

29b. V článku 150 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

1. Bez toho, aby to v súvislosti s vlastnými zdrojmi ovplyvnilo návrh, ktorý má Komisia podľa článku 62 predložiť, technické úpravy [...] sa prijímajú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s [...] článkami 151, 151 písm. a) a 151 písm. b):

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     292

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 30a (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 150 – odsek 1 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

30a. V článku 150 ods. 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

Návrhy delegovaných aktov vypracuje EBA.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     293

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 30b (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 150 – odsek 2 –pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

30b. V článku 150 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

 

„Komisia môže prijať tieto [...] opatrenia:“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     294

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 30c (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 150 – odsek 2 –pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

30c. V článku 150 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

 

„Tieto opatrenia sa prijmú prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s [...] článkami 151, 151a a 151b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     295

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 30d (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 150 – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

30. V článku 150 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

 

Návrhy delegovaných aktov vypracuje EBA.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     296

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 30e (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 151 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

30e. V článku 151 sa odsek 2 nahrádza takto:

"2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 150 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     297

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 30f (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 151 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

30f. Do článku 151 sa vkladá tento odsek:

"2a. Hneď po prijatí delegovaného aktu o tom Komisia informuje Európsky parlament a Radu.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     298

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 30g (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 151 – odsek 2b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

30g. Do článku 151 sa vkladá tento odsek:

"2b. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje pod podmienkami stanovenými v článkoch 151a a 151b.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     299

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 30h (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 151 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

30h. Článok 151 ods. 3 sa vypúšťa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     300

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 9 – bod 30i (nový)

Smernica 2006/48/ES

Článok 151a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

30i. Za článok 151 sa vkladá tento článok:

 

„Článok 151a

 

Zrušenie delegovania

 

1. Delegovanie právomoci uvedené v článku 150 môže Európsky parlament alebo Rada zrušiť.