Eljárás : 2009/0142(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0166/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0166/2010

Viták :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Szavazatok :

PV 07/07/2010 - 8.8
CRE 07/07/2010 - 8.8
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 22/09/2010 - 5.10
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0272
P7_TA(2010)0337

JELENTÉS     ***I
PDF 654kWORD 1770k
3.6.2010
PE 438.408v03-00 A7-0166/2010

az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: José Manuel García-Margallo y Marfil

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0501),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0169/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 114. cikkére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, a Költségvetési Bizottság valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0166/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt referenciaösszeg összhangban áll a 2007–2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetében megállapított plafonértékkel, az 1a. fejezetben a 2011–2013-as időszakra fennmaradó tartalék mértéke azonban rendkívül korlátozott, és hogy az új tevékenységek finanszírozása nem veszélyeztetheti az 1a. alfejezethez tartozó más prioritások finanszírozását; ezért megismétli a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára irányuló kérését, amely felülvizsgálatot a többéves pénzügyi keretnek a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás és különösen annak 21–23. pontja alapján rendelkezésre álló valamennyi mechanizmus segítségével, 2010 első félévének végéig történő kiigazítására és felülvizsgálatára vonatkozó konkrét javaslatokkal kell kiegészíteni, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) finanszírozásának oly módon történő biztosítása érdekében, hogy más prioritások finanszírozása ne kerüljön veszélybe, és hogy elegendő tartalékkeret maradjon az 1a alfejezetben;

3.  hangsúlyozza, hogy a Hatóság létrehozására az intézményközi megállapodás 47. pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni; hangsúlyozza, hogy ha a jogalkotó hatóság e Hatóság létrehozása mellett dönt, a Parlament tárgyalásokba kezd a költségvetési hatóság másik ágával, hogy időben megállapodásra jusson e Hatóság finanszírozásáról az intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel összhangban;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) létrehozásáról

 

(Ez a módosítás az egész szövegben alkalmazandó.)

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, a közösségi jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani a pénzügyi globalizációval, valamint az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken sok pénzügyi vállalkozás határokon átnyúló tevékenységet folytat. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, az uniós jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Európai Parlament már jóval a pénzügyi válság előtt rendszeresen felszólalt a valamennyi szereplő számára valóban egyenlő európai versenyfeltételek megerősítése érdekében, rámutatva ugyanakkor az egyre integráltabb pénzügyi piacok uniós felügyeletének jelentős hiányosságaira (lásd a Parlamentnek a „Pénzügyi piacok keretrendszerének végrehajtása: cselekvési terv” című bizottsági közelményről szóló 2000. április 13-i1, az Európai Unió prudenciális felügyeleti szabályairól szóló 2002. november 25-i2, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról (2010–2010) szóló fehér könyvről szóló 2007. július 11-i3, a fedezeti alapokról és magántőkéről szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó 2008. szeptember 23-i4, a Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről és a jövőbeli felügyeleti struktúrákról szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó 2008. október 9-i5, az életbiztosításról a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (Szolvencia II) irányuló módosított javastalról szóló 2009. április 22-i6, valamint a a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2009. április 23-i7 állásfoglalását.

 

________________________________

1 HL C 40., 2001.2.7., 453. o.

2 HL C 25 E, 2004.1.29., 394.o.

3 HL C 175 E, 2008.7.10., xx. o.

4 HL C 8 E, 2010.1.14., 26.o.

5 HL C 9 E, 2010.1.15., 48.o.

6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0251.

7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0279.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Jacques de Larosière által elnökölt magas szintű szakértői csoport 2009. február 25-én közzétett, a Bizottság kérésére készített jelentése megállapította, hogy a jövőbeni pénzügyi válságok kockázatának és súlyosságának csökkentése érdekében meg kell erősíteni a felügyeleti keretet. A csoport a közösségi pénzügyi szektor felügyeleti struktúrájának nagyszabású reformját ajánlotta. A szakértői csoport továbbá arra a következtetésre jutott, hogy indokolt létrehozni a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét, amely három európai felügyeleti hatóságból áll – egy a bankszektor, egy az értékpapírszektor, egy pedig a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-szektor felügyeletére –, emellett javasolta az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozását is.

(2) A Jacques de Larosière által elnökölt magas szintű szakértői csoport 2009. február 25-én közzétett, a Bizottság kérésére készített jelentése (a Larosière-jelentés) megállapította, hogy a jövőbeni pénzügyi válságok kockázatának és súlyosságának csökkentése érdekében meg kell erősíteni a felügyeleti keretet. A csoport az uniós pénzügyi szektor felügyeleti struktúrájának reformját ajánlotta. A szakértői csoport továbbá arra a következtetésre jutott, hogy indokolt létrehozni a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét, amely három európai felügyeleti hatóságból áll – egy a bankszektor, egy az értékpapírszektor, egy pedig a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-szektor felügyeletére –, emellett javasolta az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozását is. A jelentésben szereplő ajánlások a szakértők által a jövőbeli hasonló válságok elkerüléséhez szükségesnek tekintett módosítások minimumszintjét képviselik.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) 2009. március 4-i, „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez" című közleményében a Bizottság a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét és az Európai Rendszerkockázati Testületet létrehozó jogszabályok kidolgozására tett javaslatot, 2009. május 27-i, „Európai pénzügyi felügyelet" című közleményében pedig részletesebb információkkal szolgált az új felügyeleti keret lehetséges szerkezetéről.

(3) 2009. március 4-i, „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez" című közleményében a Bizottság a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét és az Európai Rendszerkockázati Testületet létrehozó jogszabályok kidolgozására tett javaslatot, 2009. május 27-i, „Európai pénzügyi felügyelet" című közleményében pedig részletesebb információkkal szolgált az új felügyeleti keret lehetséges szerkezetéről, de nem vette figyelembe a Larosière-jelentésben megfogalmazott összes módosítást.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) 2009. április 2-án a G20 vezetői „A gazdaságélénkítés és a reform globális terve” című nyilatkozatukban kijelentették, hogy „lépéseket teszünk egy erősebb, globálisan következetesebb felügyeleti és szabályozási keretrendszer kiépítésére a jövő pénzügyi rendszere számára, amely világszerte támogatni fogja a fenntartható növekedést, és a vállalkozások és az állampolgárok szükségleteit fogja szolgálni”. A 2009. évi Pittsburgh-i csúcstalálkozón a G20-ak vezetői felkérték az IMF-et, hogy készítsen „jelentést arról, hogy a pénzügyi ágazat hogyan járulhatna hozzá igazságos és jelentős mértékben a bankrendszer helyreállítását célzó kormányzati beavatkozásokkal kapcsolatos terhek kifizetéséhez”. Az e felkérésre készült 2010. április 16-i, „A pénzügyi ágazat igazságos és jelentős hozzájárulása” című időközi jelentés többek között megállapítja, hogy A pénzügyi ágazat csődjeinek közvetlen költségeit egy hiteles és hatékony rendezési mechanizmushoz kapcsolódó pénzügyi stabilitási hozzájárulási alapból (FSC) kell finanszírozni. Az FSC biztosítaná, hogy az ágazat fedezze az esetleges rendezés költségeit, és csökkentené a rendszerkockázatot. Megfelelő meghatározása esetén a rendezési mechanizmusok jóvoltából a kormányok a jövőben nem kényszerülnének a túl fontos, túl nagy vagy más intézményekhez túl sok ponton kapcsolódó intézmények megmentésére”.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Az Európa 2020 című 2010. március 3-i bizottsági közlemény megállapítja, hogy „olyan ambiciózus szakpolitikát kell kialakítanunk, amely elősegíti, hogy a jövőben elkerüljük, vagy szükség esetén jobban kezeljük az esetleges pénzügyi válságokat, és amely – figyelembe véve a pénzügyi ágazat jelenlegi válságban viselt sajátos felelősségét – megfelelő hozzájárulást vár majd el a pénzügyi szektortól is”. 2010. március 25–26-i ülésén a Tanács megállapította, hogy „különösen az olyan területeken van szükség előrelépésre, mint [...] a rendszerszintű intézmények, a válságkezelési finanszírozási eszközök, a derivatíva-piacok átláthatóságának növelése, valamint a szuverén hitelekkel kapcsolatos nemteljesítési csereügyletekre vonatkozó specifikus intézkedések.”

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A pénzügyi és gazdasági válság valós és súlyos kockázatot jelent a belső piac stabilitására nézve. A stabil és megbízható pénzügyi rendszer helyreállítása és fenntartása elengedhetetlen előfeltétele a belső piacba vetett bizalom és az egységes piac megőrzésének, és ezáltal annak, hogy továbbra is fennálljanak és javuljanak a pénzügyi szolgáltatások teljes körűen integrált és működőképes belső piacának létrehozásához szükséges feltételek. A pénzügyi piacok mélyebb integrációja révén viszont javulnak a finanszírozás és a kockázatmegosztás feltételei, ami a gazdaság sokkokkal szembeni ellenálló képességét erősítheti.

(5) A pénzügyi és gazdasági válság valós és súlyos kockázatot jelent a pénzügyi rendszer stabilitására és a belső piac működésére nézve. A stabil és megbízható pénzügyi rendszer helyreállítása és fenntartása elengedhetetlen előfeltétele a belső piacba vetett bizalom és az egységes piac megőrzésének, és ezáltal annak, hogy továbbra is fennálljanak és javuljanak a pénzügyi szolgáltatások teljes körűen integrált és működőképes belső piacának létrehozásához szükséges feltételek. A pénzügyi piacok mélyebb integrációja révén viszont javulnak a finanszírozás és a kockázatmegosztás feltételei, ami a gazdaság sokkokkal szembeni ellenálló képességét erősítheti.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Közösség felügyeleti bizottságai jelenlegi formájukban lehetőségeik határához értek, e szervek feladata csak a Bizottságnak nyújtandó tanácsadás lehet. A Közösség nem maradhat olyan helyzetben, amelyben nincs mechanizmus annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeletek a határokon átnyúló tevékenységet végző intézmények esetében a lehető legjobb felügyeleti döntésekre jussanak; amelyben a nemzeti felügyeleti hatóságok között nem megfelelő az együttműködés és az információcsere; amelyben a szabályozási és felügyeleti követelmények különbözősége miatt a nemzeti hatóságok közös fellépéséhez körülményes megállapodásokra van szükség; amelyben az európai szintű problémákkal szemben legtöbbször csak tagállami szintű megoldások alkalmazhatók és amelyben ugyanannak a jogszabálynak különböző értelmezései vannak. Az új európai felügyeleti rendszer megszüntetné ezeket a hiányosságokat és olyan rendszert hozna létre, amely összhangban van a pénzügyi szolgáltatások stabil és egységes közösségi pénzügyi piacára vonatkozó célkitűzéssel, mivel a nemzeti felügyeleteket erős közösségi hálózatba szervezi.

(6) Az Unió felügyeleti bizottságai jelenlegi formájukban lehetőségeik határához értek. Az Unió nem maradhat olyan helyzetben, amelyben nincs mechanizmus annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeletek a határokon átnyúló tevékenységet végző intézmények esetében a lehető legjobb felügyeleti döntésekre jussanak; amelyben a nemzeti felügyeleti hatóságok között nem megfelelő az együttműködés és az információcsere; amelyben a szabályozási és felügyeleti követelmények különbözősége miatt a nemzeti hatóságok közös fellépéséhez körülményes megállapodásokra van szükség; amelyben az európai szintű problémákkal szemben legtöbbször csak tagállami szintű megoldások alkalmazhatók és amelyben ugyanannak a jogszabálynak különböző értelmezései vannak. A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (ESFS) megszüntetné ezeket a hiányosságokat, és olyan rendszert hozna létre, amely összhangban van a pénzügyi szolgáltatások stabil és egységes uniós pénzügyi piacára vonatkozó célkitűzéssel, mivel a nemzeti felügyeleteket erős uniós hálózatba szervezi.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét a nemzeti és a közösségi felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű kialakítani, a pénzügyi intézmények napi felügyeletét tagállami szinten hagyva, a határokon átnyúlóan tevékenykedő csoportok felügyeletében pedig központi szerepet biztosítva a felügyeleti kollégiumoknak. El kell érni továbbá a pénzügyi intézményekre és piacokra vonatkozó szabályok nagyobb harmonizációját és egységes alkalmazását. Indokolt létrehozni az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot, vele párhuzamosan pedig az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot (az európai felügyeleti hatóságokat).

(7) Az ESFS-t a nemzeti és az uniós felügyeleti hatóságok integrált hálózataként célszerű kialakítani, a pénzügyi intézmények napi felügyeletét tagállami szinten hagyva. A pénzügyi intézmények felügyeletét a felügyeleti kollégiumok végzik. Az Európai Felügyeleti Hatóság (bankfelügyelet) (a továbbiakban „a Hatóság”) átveszi a rendszerkockázati kritériumoknak megfelelő pénzügyi intézmények felügyeletét, amennyiben ezek az intézmények veszélyeztethetik az Unió pénzügyi rendszerének stabilitását, és az illetékes nemzeti hatóság nem tudta ellátni feladatait. El kell érni továbbá az Unión belül a pénzügyi intézményekre és piacokra vonatkozó szabályok nagyobb harmonizációját és egységes alkalmazását. A Hatóságon kívül, indokolt létrehozni egy Európai Felügyeleti Hatóságot ((Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Értékpapír-piaci Felügyelet), illetve egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Közös Bizottság). Az Európai Rendszerkockázati Testület az ESFS részét képezi.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Indokolt, hogy az európai felügyeleti hatóságok a 2009/78/EK bizottsági határozattal létrehozott európai bankfelügyelők bizottsága, a 2009/79/EK bizottsági határozattal létrehozott európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága és a 2009/77/EK bizottsági határozattal létrehozott európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága helyébe lépjenek, és átvegyék azok minden feladatát és hatáskörét. Az egyes Hatóságok hatókörét egyértelműen meg kell határozni. Amennyiben intézményi okok vagy a Szerződés szerinti feladatok ezt megkívánják, a Bizottságot is be kell vonni a felügyeleti tevékenységek hálózatába.

(8) Indokolt, hogy az Európai Felügyeleti Hatóság a 2009/78/EK bizottsági határozattal létrehozott európai bankfelügyelők bizottsága, a 2009/79/EK bizottsági határozattal létrehozott európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága és a 2009/77/EK bizottsági határozattal létrehozott európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága helyébe lépjenek, és átvegyék azok minden feladatát és hatáskörét. Az egyes Hatóságok hatókörét egyértelműen meg kell határozni. Amennyiben intézményi okok vagy az európai Unió működéséről szóló szerződés szerinti feladatok ezt megkívánják, a Bizottságot is be kell vonni a felügyeleti tevékenységek hálózatába.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (a Hatóság) tevékenységének előírt célja a belső piac működőképességének fokozása, különösen a szabályozás és a felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén – a tagállamok különböző érdekeinek figyelembevételével –, a betétesek és a befektetők védelme, a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének biztosítása, a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása és a nemzetközi felügyeleti koordináció erősítése a gazdaság egészének érdekében, beleértve a pénzügyi intézményeket és az egyéb érdekelteket, a fogyasztókat és a munkavállalókat is. Céljai elérése érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a Hatóság jogi személyiségű közösségi szerv legyen, továbbá jogi, közigazgatási és pénzügyi autonómiával rendelkezzen

(9) A Hatóság tevékenységének előírt célja a belső piac működőképességének fokozása, különösen a szabályozás és a felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén – a tagállamok különböző érdekeinek, valamint a pénzügyi intézmények eltérő jellegének figyelembevételével. A Hatóságnak meg kell védenie a közös értékeket, például a pénzügyi rendszer hosszú távú stabilitását, a pénzintézetek fizetőképességét és likviditását, a piacok és a pénzügyi termékek átláthatóságát, valamint biztosítania kell a betétesek és befektetők védelmét. A Hatóságnak emellet meg kell akadályoznia a szabályozási arbitrázst, egyenlő versenyfeltételeket kell biztosítania, meg kell erősítenie a nemzetközi felügyeleti koordinációt a gazdaság egészének érdekében, beleértve a pénzügyi intézményeket és az egyéb érdekelteket, a fogyasztókat és a munkavállalókat is, figyelembe véve annak szükségességét, hogy a belső piacon fokozzák a versenyt és az innovációt, valamint hogy biztosítsák a globális versenyképességet. Feladatai közé kell tartoznia továbbá a felügyeleti konvergencia előmozdításának és az uniós intézményeknek szóló tanácsadásnak a banki és a fizetési rendszerekre és az elektronikus pénzre vonatkozó szabályozás és felügyelet, valamint a kapcsolódó vállalatirányítási, könyvvizsgálati és pénzügyi beszámolási kérdések területén.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Céljai elérése érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a Hatóság jogi személyiségű, jogi, közigazgatási és pénzügyi autonómiával rendelkező európai szerv legyen A bázeli Bankfelügyeleti Bizottság javaslata értelmében a Hatóságot fel kell hatalmazni „a jogszabályoknak való megfelelés, illetve a biztonsági és megbízhatósági aggályok vizsgálatára is”, különösen a rendszerkockázattal és a határokon átnyúló kockázatokkal kapcsolatban.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) 2009. október 28-án a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a Nemzetközi Elszámolások Bankja, a Nemzetközi Valutaalap és a G20-ak a rendszerszintű kockázatot a pénzügyi szolgáltatások zavarának olyan kockázataként határozták meg, amelyet i) a pénzügyi rendszer egészének vagy bizonyos részeinek jelentős sérülése okoz, és ii) amely esetlegesen súlyos, hátrányos következményekkel járhat a reálgazdaságra nézve. A pénzügyi közvetítők, piacok és infrastruktúrák valamennyi típusa bírhat bizonyos fokig rendszerszempontú jelentőséggel.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c) Ezen intézmények szerint a határokon átnyúló kockázat azokat az Unió egészében vagy egyes részein bekövetkező gazdasági egyensúlyhiányokból vagy pénzügyi válságokból származó kockázatokat is magában foglalja, amelyek jelentős negatív következményekkel járhatnak a két vagy több tagállam gazdasági szereplői közötti ügyletekre, a belső piac működésére vagy az Unió vagy bármelyik tagállama költségvetésére.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az Európai Bíróság a C-217/04 sz. ügyben (Egyesült Királyság kontra Európai Parlament és Tanács) 2006. május 2-án hozott ítéletében elismerte, hogy a Szerződés 95. cikke, amely a belső piac létrehozását és működését szolgáló jogszabályok közelítését célzó intézkedésekre vonatkozik, megfelelő jogalap „a harmonizációs folyamat (…) megvalósításához való hozzájárulás feladatával megbízott közösségi szerv” létrehozásához, ha az ilyen szervre ruházott feladatok szorosan kapcsolódnak a nemzeti jogszabályokat közelítő uniós intézkedések tárgyához. A Hatóság céljai és feladatai – az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok támogatása a közösségi szabályok egységes értelmezésében és alkalmazásában, továbbá hozzájárulás a pénzügyi integrációhoz szükséges pénzügyi stabilitáshoz – szorosan kötődnek a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó közösségi joganyag célkitűzéseihez. A Hatóságot ezért a Szerződés 95. cikke alapján kell létrehozni.

(10) Az Európai Bíróság a C-217/04 sz. ügyben (Egyesült Királyság kontra Európai Parlament és Tanács) 2006. május 2-án hozott ítéletében megállapította, hogy: „az EK-Szerződés 95. cikkének (jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke) szövegében semmiből nem vonható le az a következtetés, hogy a közösségi jogalkotó által e rendelkezés alapján elfogadott intézkedéseknek kizárólag a tagállamok lehetnének a címzettjei. E jogalkotó mérlegelése alapján ugyanis szükségesnek mutatkozhat a harmonizációs folyamat olyan helyzetekben történő megvalósításához való hozzájárulás feladatával megbízott közösségi szerv létesítése, amelyekben az e rendelkezésen alapuló jogi aktusok egységes végrehajtásának és alkalmazásának elősegítése érdekében kötelező erővel nem rendelkező kísérő vagy keretintézkedések elfogadása tűnhet megfelelőnek”1 és az ilyen szervre ruházott feladatok szorosan kapcsolódnak a nemzeti jogszabályokat közelítő uniós intézkedések tárgyához. A Hatóság céljai és feladatai – az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok támogatása az uniós szabályok egységes értelmezésében és alkalmazásában, továbbá hozzájárulás a pénzügyi integrációhoz szükséges pénzügyi stabilitáshoz – szorosan kötődnek a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó uniós joganyag célkitűzéseihez. A Hatóságot ezért az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke alapján kell létrehozni.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A tagállamok illetékes hatóságainak feladatait, beleértve az egymással és a Bizottsággal való együttműködést is, a következő jogi aktusok állapítják meg: a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a betétbiztosítási rendszerekről szóló, 1994. május 30-i 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(11) A tagállamok illetékes hatóságainak feladatait, beleértve az egymással és a Bizottsággal való együttműködést is, a következő jogi aktusok állapítják meg: a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló, 2006. június 14-i 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről szóló, 2006. június 14-i 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a betétbiztosítási rendszerekről szóló, 1994. május 30-i 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv. E rendeletnek a 94/19/EK irányelvre való alkalmazása nem sértheti az irányelv folyamatban lévő felülvizsgálatát és azon esetleges hatásköröket sem zárhatja ki, amelyeket e felülvizsgálat eredményeképpen a Hatóságra ruházhatnak.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A rendelet által érintett területet szabályozó hatályos közösségi jogszabály még a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről, valamint a 73/239/EGK, a 79/267/EGK, a 92/49/EGK, a 92/96/EGK, a 93/6/EGK és a 93/22/EGK tanácsi irányelvek, illetve a 98/78/EK és 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek módosításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(12) A rendelet által érintett területet szabályozó hatályos uniós jogszabály még a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2, a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozó részei és a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

 

1 HL L 345., 2006.12.8., 1. o.

2 HL L 267., 2009.10.10., 7. o.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Kívánatos, hogy a Hatóság az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és a közösségi betétesek egyenlő bánásmódja érdekében elősegítse a betétbiztosítás egységes megközelítését. Mivel a betétbiztosítási rendszerek a tagállamokban inkább a felvigyázás, mintsem a szabályozási felügyelet alá tartoznak, célszerű, hogy a Hatóság az e rendelet szerinti hatáskörét magára a betétbiztosítási rendszerre és annak üzemeltetőjére nézve is gyakorolhassa.

(13) Kívánatos, hogy a Hatóság az egyenlő versenyfeltételek biztosítása és az uniós betétesek egyenlő bánásmódja érdekében elősegítse a betétbiztosítás egységes megközelítését. Mivel a betétbiztosítási rendszerek a tagállamokban inkább a felvigyázás, mintsem a szabályozási felügyelet alá tartoznak, célszerű, hogy a Hatóság az e rendelet szerinti hatáskörét magára a betétbiztosítási rendszerre és annak üzemeltetőjére nézve is gyakorolhassa. Az Európai Betétgarancia-alap létrehozását követően a Hatóság szerepét felül kell vizsgálni.

Indokolás

Az Európai Betétgarancia-alap létrehozását követően a Hatóság betétgarancia területén betöltött szerepét újra kell gondolni.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Európa-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, a közösségi jogban meghatározott területeken olyan technikai standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. A technikai standardokat a Bizottságnak a közösségi joggal összhangban jóvá kell hagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. Az előkészített technikai standardokat a Bizottságnak kell elfogadnia. Elfogadásukra módosított formában is sor kerülhet, például akkor, ha nem összeegyeztethetők a közösségi joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó közösségi joganyag tartalmaz. A standardok gyors és zökkenőmentes elfogadása érdekében a Bizottság számára határidőt kell szabni a jóváhagyásról szóló határozat meghozatalára.

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált szabályozási standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Európa-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, az uniós jogban meghatározott területeken olyan szabályozási standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében szereplő eljárásnak megfelelően a Bizottságot fel kell jogosítani felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált szabályozási standardokkal kapcsolatban.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A technikai standardok kidolgozására e rendeletben meghatározott folyamat nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy saját kezdeményezésre végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a Lámfalussy-rendszer 2. szintje szerinti komitológiai eljárással, a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban. A technikai standardok által érintett ügyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket, tartalmukat az 1. szinten elfogadott közösségi intézkedések szabályozzák. A standardok Hatóság általi kidolgozásával biztosítható, hogy a standardok teljes mértékben hasznosítsák a nemzeti felügyeleti hatóságok speciális szaktudását.

(15) A szabályozási standardokat a Bizottságnak kell jóváhagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. E standardokat módosítani kell például akkor, ha nem összeegyeztethetők az uniós joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó uniós jogszabályok tartalmaznak. A standardok gyors és zökkenőmentes elfogadása érdekében a Bizottság számára határidőt kell szabni a jóváhagyásról szóló határozat meghozatalára.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A technikai standardok által nem szabályozott területeken célszerű lehetővé tenni, hogy a Hatóság nem kötelező erejű iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson ki a közösségi jogszabályok alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, és annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok következetesen betartsák ezen iránymutatásokat és ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek legyenek megindokolni az iránymutatások és ajánlások be nem tartását.

(16) A szabályozási standardok által nem szabályozott területeken célszerű lehetővé tenni, hogy a Hatóság iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson ki az uniós jogszabályok alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, és annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok következetesen betartsák ezen iránymutatásokat és ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a teljes körű átláthatóságnak a piaci szereplők számára történő biztosítása érdekében a nemzeti hatóságok kötelesek legyenek közzétenni az iránymutatások és ajánlások be nem tartásának indokolását. A szabályozási standardok által nem érintett területeken a Hatóságnak helyes gyakorlatokat kell kidolgoznia és terjesztenie.

 

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A közösségi jog helyes és teljes körű végrehajtása alapvető előfeltétele a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének, a pénzügyi rendszer stabilitásának, továbbá a pénzügyi intézmények egyenlő közösségi versenyfeltételeinek. Ezért olyan mechanizmust kell kialakítani, amelynek segítségével a Hatóság fel tud lépni a közösségi jog helytelen vagy nem kielégítő végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a mechanizmus olyan területeken legyen alkalmazható, ahol a közösségi jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli kötelezettségeket írnak elő.

(17) Az uniós jog helyes és teljes körű végrehajtása alapvető előfeltétele a pénzügyi piacok integritásának, átláthatóságának, hatékonyságának és szabályos működésének, a pénzügyi rendszer stabilitásának, továbbá a pénzügyi intézmények egyenlő uniós versenyfeltételeinek. Ezért olyan mechanizmust kell kialakítani, amelynek segítségével a Hatóság fel tud lépni az uniós jog helytelen vagy nem kielégítő végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a mechanizmus olyan területeken legyen alkalmazható, ahol az uniós jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli kötelezettségeket írnak elő.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság nem tartaná be az ajánlást, célszerű lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a közösségi jog betartása érdekében az érintett nemzeti hatóságnak címzett határozatot hozzon, ezáltal közvetlen joghatást teremtve, amely a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és a Szerződés 226. cikke alapján is érvényesíthető.

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság nem tartaná be az ajánlást a Hatóság által meghatározott határidőn belül, az uniós jog betartása érdekében a Hatóság késedelem nélkül az érintett nemzeti hatóságnak címzett határozatot hoz, ezáltal közvetlen joghatást teremtve, amely a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján is érvényesíthető.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy a közösségi pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén a Közösség gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. Mivel a vészhelyzet fennállásának megállapítása jelentős fokú mérlegelést igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a Bizottságot célszerű felruházni. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(21) A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy az uniós pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén az Unió gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. A vészhelyzet fennállását az Európai Rendszerkockázati Testület állapítja meg. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el az uniós jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása céljából és a különböző tagállamokbeli illetékes hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott figyelembevétele érdekében a Hatóságnak képesnek kell lennie az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek kötelező erejű rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy egyeztető eljárásról, amelynek során az illetékes hatóságok megállapodásra juthatnak. A Hatóság hatáskörének célszerű kiterjednie az együttműködési folyamatok eljárási kötelezettségeivel, valamint a közösségi jognak a felügyeleti határozatok céljaira történő értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az ágazati jogszabályokban szereplő hatályos egyeztető eljárásokat tiszteletben kell tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy – utolsó lehetőségként – közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(22) A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása céljából és a különböző tagállamokbeli illetékes hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott figyelembevétele érdekében a Hatóságnak képesnek kell lennie az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek kötelező erejű rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy egyeztető eljárásról, amelynek során az illetékes hatóságok megállapodásra juthatnak. A Hatóság hatáskörének célszerű kiterjednie az együttműködési folyamatok eljárási kötelezettségeivel, valamint az uniós jognak a felügyeleti határozatok céljaira történő értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az ágazati jogszabályokban szereplő hatályos egyeztető eljárásokat tiszteletben kell tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy – utolsó lehetőségként – közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el az uniós jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók. Ez alkalmazandó akkor is, ha a felügyeleti testületben nézeteltérések vannak.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A válság súlyos problémákat tárt fel a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények felügyeletének meglévő módszereiben, különösen amikor a legnagyobb és legösszetettebb intézményekről van szó, amelyek fizetésképtelensége az egész rendszert károsíthatja. Ezek a hiányosságok a pénzügyi intézmények, másfelől pedig a felügyeleti szervek különböző tevékenységi területeiből erednek. Az előbbiek egy határok nélküli piacon tevékenykednek, a utóbbiak pedig napi szinten ellenőrzik, hogy illetékességük a nemzeti határokon véget ér-e.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22b) Ezen aszimmetria megoldására használt együttműködési mechanizmusról egyértelműen kiderült, hogy nem elegendő. A 2009 márciusában közzétett Turner-féle felülvizsgálat rámutat, hogy „a jelenlegi intézkedések, amelyek összekapcsolják a felosztott engedélyezési jogokat, az anyaországi felügyeletet és a tisztán nemzeti letéti biztosítást, nem képeznek szilárd alapot a határokon átnyúlóan tevékenykedő európai lakossági bankok jövőbeli szabályozásához és felügyeletéhez.”1

 

_____________

1 101. oldal

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22c) Ezen asszimmentria megoldására két lehetőség van: vagy nagyobb hatáskört kell biztosítani a fogadó ország felügyeleteinek (nemzeti megoldás) vagy létre kell hozni egy valódi alternatív uniós hatóságot (uniós megoldás). A Turner-féle felülvizsgálat megállapítja, hogy „a működőképesebb intézkedések vagy megnövekedett nemzeti hatáskört kívánnak meg, ami kevésbé nyitott egységes piacot von magával, vagy nagyobb fokú európai integrációt”.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

22 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22d) A nemzeti megoldás azt vonja magával, hogy a fogadó ország visszautasíthatja a helyi kirendeltségek működési jogát, kötelezi a külföldi intézményeket, hogy csak a leányvállalatokon, ne pedig a kirendeltségeken keresztül működjenek és felügyeli az országában működő bankok tőkéjét és likviditását, ami növelné a protekcionizmust.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

22 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22e) Az uniós megoldás értelmében a határokon átnyúló pénzügyi intézmények felügyeletét ellátó felügyeleti kollégiumokat meg kell erősíteni, a rendszerkockázati kritériumoknak megfelelő intézmények felügyeletével kapcsolatos hatásköröket pedig fokozatosan át kell adni az uniós hatóságnak. A felügyeleti keretnek azon határokon átnyúló és nemzeti szinten működő pénzügyi intézményekre kell kiterjedniük, amelyek csődje veszélyeztetné az Unió egységes pénzügyi piacának stabilitását.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

22 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22f) A felügyeleti kollégiumok a felügyeleti szabályok meghatározásához szükséges hatáskörrel kell, hogy rendelkezzenek az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának előmozdítása érdekében. A felügyeleti kollégiumok működésének és információcsere-folyamatainak egyszerűsítése céljából, valamint az uniós jog kollégiumok általi alkalmazásával kapcsolatos konvergencia és egységesség előmozdítása érdekében a Hatóságnak teljes körű részvételi jogot kell adni a kollégiumokban. A Hatóságnak vezető szerepet kell betöltenie az Unióban a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények felügyeletében. A Hatóságnak kötelező erejű közvetítői szereppel kell rendelkeznie a nemzeti felügyeletek között fellépő konfliktusok rendezésére.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

22 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22g) A felügyeleti kollégiumoknak fontos szerepet kell játszaniuk azon határokon átnyúlóan tevékenykedő, a Hatóság hatáskörébe nem tartozó pénzügyi intézmények hatékony, eredményes és egységes felügyeletében, amelyek esetében a nemzeti szabályok és gyakorlatok között különbségek vannak. Nem elégséges összehangolni az alapvető pénzügyi rendeleteket, ha a felügyeleti gyakorlatok nem egységesek. A de Larosière-jelentés rámutat, hogy a különböző felügyeleti gyakorlatokból eredő versenytorzulást és szabályozási arbitrázst el kell kerülni, mert ezek alááshatják a pénzügyi stabilitást, többek között azáltal, hogy ösztönzik a pénzügyi tevékenység elmozdulását olyan országokba, ahol a felügyelet lazán működik. A felügyeleti rendszernek tisztességesnek és kiegyensúlyozottnak kell mutatkoznia”.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A felügyeleti kollégiumok fontos szerepet játszanak a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények hatékony, eredményes és egységes felügyeletében. A felügyeleti kollégiumok működésének és információcsere-folyamatainak egyszerűsítése céljából, valamint a közösségi jog kollégiumok általi alkalmazásával kapcsolatos konvergencia és egységesség előmozdítása érdekében a Hatóságnak teljes körű részvételi jogot kell adni a kollégiumokban.

törölve

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a) Amennyiben a nemzeti felügyeleti szervek nem képesek feladataikat időben és megfelelő módon elvégezni, a rendszerkockázat kritériumoknak megfelelő pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletével a Hatóságot kell megbízni. A nemzeti felügyeleti szervek utasításokat kapnak a Hatóság részéről a rendszerkockázati követelményeknek megfelelő intézményekkel kapcsolatban. A Hatóság a nemzeti felügyeleti szerveken keresztül jár el.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23b) Ezért új pénzügyi válságkezelési keretet kell létrehozni, mivel a pénzügyi rendszer stabilitását biztosító meglévő mechanizmus nem működik. A válságkezelés kulcsfontosságú elemei a közös szabályrendszer és a közös pénzügyi válságrendezési eszközök (a nagyméretű, határokon átnyúló és/vagy egymással összekapcsolt intézmények kezelése és annak finanszírozása).

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

23 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23c) A rendszerkockázatot a nemzetközi normáknak, különösen a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a Nemzetközi Valutaalap, a Nemzetközi Biztosításfelügyeleti Egyesület és a G20-ak normáinak figyelembe vételével kell felmérni. A legáltalánosabban a megfelelő kapcsolódást, a helyettesíthetőséget és az időzítést használják kritériumként a rendszerkockázat azonosításához. A pénzügyi intézmény attól függően tartozik a Hatóság joghatósága alá, és attól függően vonatkozik rá az Európai Betétgarancia-alapba és az Európai Banstabilitási Alapba való befizetés kötelezettsége, hogy mennyire teljesíti a rendszerkockázat kritériumait.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

23 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23d) A határon átnyúló pénzügyi intézmények társfelelősségének biztosítása, az uniós betétesek érdekeinek védelme, valamint a rendszerszintű pénzügyi válság adófizetőkre háruló költségeinek csökkentése érdekében Európai Betétgarancia-alapot kell létrehozni, amely finanszírozná azon nehézségekkel küzdő, határokon átnyúló pénzügyi intézményekmegfelelő felszámolását vagy rehabilitációját, amelyek veszélyeztethetik az egységes uniós pénzügyi piac stabilitását. Az Alapot ezen intézmények pénzügyi hozzájárulásaival, az Alap által felvett hitelek révén vagy kivételesen az érintett tagállamok pénzügyi hozzájárulásai segítségével kell finanszírozni az előzőleg megállapított kritériumokkal összhangban (felülvizsgált egyetértési megállapodás). Az Alapba fizetett pénzügyi hozzájárulások a nemzeti betétbiztosítási rendszerekbe fizetett hozzájárulásokat helyettesítik.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

23 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23e) Az Európai Bankstabilitási Alap finanszírozza a nehézségekkel küzdő pénzügyi intézmények megfelelő felszámolását vagy megmentését, amikor azok az egységes uniós pénzügyi piac stabilitását veszélyeztethetik. Az Alapot e pénzügyi ágazat által biztosított megfelelő hozzájárulásokból finanszírozzák. Az alapba teljesített hozzájárulásoknak kell a hasonló jellegű nemzeti alapokba teljesített hozzájárulások helyébe lépniük.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A feladatok és a felelősségi körök átruházása hasznos eszközként szolgálhat a felügyeleti hálózat működése során, hiszen csökkentheti a felügyeleti feladatok átfedéseit, előmozdíthatja az együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a pénzügyi intézmények terheit. A rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell biztosítani az ilyen átruházásra. A feladatok átruházása azt jelenti, hogy a feladatokat egy másik felügyeleti hatóság végzi el a felelős hatóság helyett, de a felügyeleti határozatok meghozatalának felelőssége az átruházó hatóságnál marad. A felelősségi körök átruházásával bizonyos felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a saját nevében jogosult dönteni a másik nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az átruházásnál arra kell törekedni, hogy a felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez kerüljön, amely az átruházás tárgyát tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. A felelősségi körök újraosztásának több oka lehet, például a nagyobb méretből vagy hatókörből eredő méretgazdaságossági előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, vagy a szaktudás optimális kihasználása a nemzeti felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó közösségi jogszabályok tovább pontosíthatják a felelősségi körök megállapodáson alapuló újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak minden megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti átruházási megállapodásokat. A tervezett átruházási megállapodásokról ugyanakkor tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az ilyen megállapodásokat központilag kell közzétenni, hogy az összes érintett fél időben, átlátható módon és könnyen hozzájuk férjen.

(24) A feladatok és a felelősségi körök átruházása hasznos eszközként szolgálhat a felügyeleti hálózat működése során, hiszen csökkentheti a felügyeleti feladatok átfedéseit, előmozdíthatja az együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a pénzügyi intézmények és különösen azon pénzügyi intézmények terheit, amelyek nem rendelkeznek uniós dimenzióval. A rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell biztosítani az ilyen átruházásra. A feladatok átruházása azt jelenti, hogy a feladatokat egy másik felügyeleti hatóság végzi el a felelős hatóság helyett, de a felügyeleti határozatok meghozatalának felelőssége az átruházó hatóságnál marad. A felelősségi körök átruházásával bizonyos felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a saját nevében jogosult dönteni a Hatóság vagy egy másik nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az átruházásnál arra kell törekedni, hogy a felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez kerüljön, amely az átruházás tárgyát tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. A felelősségi körök újraosztásának több oka lehet, például a nagyobb méretből vagy hatókörből eredő méretgazdaságossági előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, vagy a szaktudás optimális kihasználása a nemzeti felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó uniós jogszabályok tovább pontosíthatják a felelősségi körök megállapodáson alapuló újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak minden megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie és ellenőriznie a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti átruházási megállapodásokat. A tervezett átruházási megállapodásokról ugyanakkor tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az ilyen megállapodásokat központilag kell közzétenni, hogy az összes érintett fél időben, átlátható módon és könnyen hozzájuk férjen. A Hatóságnak emellett feladata a feladatátruházással és a feladatátruházási megállapodásokkal kapcsolatos legjobb gyakorlatok azonosítása és terjesztése.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A Hatóságnak tevékenyen elő kell segítenie a koordinált közösségi felügyeleti válaszok kidolgozását, különösen olyan káros fejlemények esetén, amelyek veszélyeztethetik a pénzügyi piacok rendes működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer stabilitását a Közösségben. A vészhelyzetekre szóló hatáskörén kívül ezért a Hatóságot a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének keretében általános koordinációs feladatkörrel is fel kell ruházni. A Hatóságnak különös ügyelnie kell a releváns információk illetékes hatóságok közötti zökkenőmentes áramlására.

(27) A Hatóságnak tevékenyen elő kell segítenie a koordinált uniós felügyeleti válaszok kidolgozását, a pénzügyi piacok rendes működésének és integritásának vagy a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében az Unióban. A vészhelyzetekre szóló hatáskörén kívül ezért a Hatóságot az ESFS-en belül általános koordinációs feladatkörrel is fel kell ruházni. A Hatóságnak különös ügyelnie kell a releváns információk illetékes hatóságok közötti zökkenőmentes áramlására.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása érdekében már korai szakaszban azonosítani kell a mikroprudenciális szinten jelentkező tendenciákat, potenciális kockázatokat és sebezhető pontokat, figyelemmel a határokon átnyúló és az ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a hatáskörébe eső területeken figyelnie és értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és szükség esetén rendszeresen – vagy adott esetben eseti alapon – tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi európai felügyeleti hatóságot és az Európai Rendszerkockázati Testületet. A Hatóságnak közösségi szinten össze kell hangolnia a pénzügyi intézmények káros piaci fejleményekkel szembeni rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, annak biztosítására, hogy e teszteket nemzeti szinten a lehető legjobb módszertannal végezzék.

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása érdekében már korai szakaszban azonosítani kell a mikroprudenciális szinten jelentkező tendenciákat, potenciális kockázatokat és sebezhető pontokat, figyelemmel a határokon átnyúló és az ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a hatáskörébe eső területeken figyelnie és értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és szükség esetén rendszeresen – vagy adott esetben eseti alapon – tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi európai felügyeleti hatóságot és az Európai Rendszerkockázati Testületet. A Hatóságnak európai uniós szinten kezdeményeznie kell és össze kell hangolnia a pénzügyi intézmények káros piaci fejleményekkel szembeni rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, annak biztosítására, hogy e teszteket nemzeti szinten a lehető legjobb módszertannal végezzék. A feladatainak végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás érdekében a Hatóságnak közgazdasági elemzést kell készítenie a piacokról, valamint a lehetséges fejlemények rájuk gyakorolt hatásáról.

Indokolás

Az európai felügyeleti hatóság a gazdasági elemzés alapján megalapozottabb döntéseket hozhat az intézkedéseinek a szélesebb értelemben vett piacra gyakorolt hatásáról, valamint a szélesebb értelemben vett piaci események által az intézkedéseire gyakorolt hatásról. Mindez összhangban van a tagállami szintű bevált gyakorlattal.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak elő kell mozdítania a Közösségen kívüli felügyeletekkel folytatott eszmecserét és együttműködést. A Közösségen kívüli hatóságokkal való kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon azonban teljes körűen tiszteletben kell tartania az európai intézmények létező feladatait és hatásköreit.

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak képviselnie kell az Uniót a harmadik országok felügyeleteivel folytatott eszmecsere és együttműködés kapcsán.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az Európai Rendszerkockázati Testület működésének, továbbá figyelmeztetései és ajánlásai nyomon követésének kiteljesítéséhez elengedhetetlen a Hatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület közötti szoros együttműködés. A Hatóságnak ezért minden releváns információt meg kell osztania az Európai Rendszerkockázati Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal kapcsolatos információkat azonban csak indokolt kérésre szabad kiadnia. Az Európai Rendszerkockázati Testület által a Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy ajánlások kézhezvételét követően a Hatóságnak gondoskodnia kell a nyomon követésről.

(32) Az Európai Rendszerkockázati Testület működésének, továbbá figyelmeztetései és ajánlásai nyomon követésének kiteljesítéséhez elengedhetetlen a Hatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület közötti szoros együttműködés. A Hatóságnak és az Európai Rendszerkockázati Testületnek ezért minden releváns információt meg kell osztania az Európai Rendszerkockázati Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal kapcsolatos információkat azonban csak indokolt kérésre szabad kiadnia. Az Európai Rendszerkockázati Testület által a Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy ajánlások kézhezvételét követően a Hatóságnak adott esetben gondoskodnia kell a nyomon követésről.

Indokolás

A szöveg jobb magyarázata.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A technikai standardokról, iránymutatásokról és ajánlásokról a Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. A hatékonyság érdekében e célból indokolt létrehozni egy banki érdekképviseleti csoportot, amely kiegyensúlyozott összetételben képviseli a hitelintézeteket és a befektetési intézményeket (beleértve adott esetben az intézményi befektetőket és más pénzügyi intézményeket, amelyek maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), azok munkavállalóit, valamint a banki szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A banki érdekképviseleti csoportnak aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság vagy közösségi jogszabályok által létrehozott felhasználói csoportok felé.

(33) A szabályozási standardokról, iránymutatásokról és ajánlásokról a Hatóságnak konzultálnia kell az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. A szabályozási standardok tervezete, iránymutatások és ajánlások elfogadása előtt a Hatóságnak hatástanulmányt kell végeznie. A hatékonyság érdekében e célból indokolt létrehozni egy banki érdekképviseleti csoportot, amely kiegyensúlyozott összetételben képviseli az uniós hitelintézeteket és a befektetési intézményeket (a pénzügyi intézmények és vállalkozások eltérő modelljeinek és méretének képviseletében, beleértve adott esetben az intézményi befektetőket és más pénzügyi intézményeket, amelyek maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), a szakszervezeteket és a tudományos szakembereket, valamint a banki szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A banki érdekképviseleti csoportnak aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság vagy uniós jogszabályok által létrehozott felhasználói csoportok felé.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a) Összehasonlítva az ágazat jó finanszírozással és jó kapcsolatokkal rendelkező képviselőivel, a nonprofit szervezetek kiszorultak a pénzügyi szolgáltatások jövőjéről folyó vitából és a kapcsolódó döntéshozatali folyamatból. Ezt a hátrányt a banki érdekképviseleti csoportban a képviselők megfelelő díjazásával kell ellensúlyozni.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A válságkezelés során a tagállamok alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a nehézségekkel küzdő pénzügyi intézmények stabilizálására és megmentésére. A Hatóság intézkedése, amelyet olyan vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, amely valamely pénzügyi intézmény stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére. Célszerű létrehozni ezért egy mechanizmust, amelynek segítségével a tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi biztosítékra, végső esetben pedig az ügyet a Tanács elé vihetik. A Tanácsot a tagállamok e tekintetbeni felelőssége miatt indokolt bevonni ezen ügy rendezésébe.

(34) A válságkezelés során a tagállamok alapvető felelőssége, hogy biztosítsák az összehangolt fellépést, válsághelyzetekben megőrizzék a pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a nehézségekkel küzdő pénzügyi intézmények stabilizálására és megmentésére. A GMU keretein belül és elvei szerint szorosan és koordináltan együtt kell működniük. A Hatóság intézkedése, amelyet olyan vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, amely valamely pénzügyi intézmény stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére. Célszerű létrehozni ezért egy mechanizmust, amelynek segítségével a tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi biztosítékra, végső esetben pedig az ügyet a Tanács elé vihetik. A Tanácsot a tagállamok e tekintetbeni felelőssége miatt indokolt bevonni ezen ügy rendezésébe.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) Az e mechanizmus kialakításáról szóló rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül, a megszerzett tapasztalatok alapján a Bizottság uniós szinten világos és ésszerű iránymutatást ad arról, hogy a tagállamok mikor alkalmazhatják a jogi biztosítékot. A biztosíték tagállami igénybevételét ezt követően ezen útmutatás szerint kell értékelni.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem nyújt útmutatást arra vonatkozóan, hogy egy döntés mikor gyakorol hatást a nemzeti költségvetési felelősségre. Meg kell teremteni a „költségvetési felelősség” koncepcióját övező jogbiztonságot az illetékes hatóságok és piaci szereplők egész EU-ban egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása céljából. Világos útmutatást kell közösen meghatározni és elfogadni arra nézve, hogy mely esetekben lehet a költségvetési felelősségvállalásra való hatásgyakorlásra hivatkozni.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

34 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34b) A tagállamokra válsághelyzetekben háruló sajátos kötelezettségeinek sérelme nélkül amennyiben egy tagállam igénybe kívánja venni a biztosítékot, az Európai Parlamentet a Hatósággal, a Tanáccsal és a Bizottsággal együtt kell erről értesíteni. Emellett a tagállamnak meg kell indokolnia a biztosíték igénybevételét. A Hatóságnak a Bizottsággal együttműködésben kell meghatároznia a következő intézkedéseket.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A Hatóság fő döntéshozatali szerveként indokolt egy felügyelőtanácsot kijelölni, amely az egyes tagállamok releváns illetékes hatóságainak vezetőiből áll, a Hatóság elnökének elnöksége alatt. Megfigyelőként részt vehetnek benne a Bizottság, az Európai Rendszerkockázati Testület, az Európai Központi Bank és a másik két európai felügyeleti hatóság képviselői. Indokolt, hogy a felügyelőtanács tagjai függetlenül és kizárólag a Közösség érdekében járjanak el. Az általános jellegű intézkedések meghozatalánál, mint például a technikai standardok, iránymutatások és ajánlások elfogadása, valamint a költségvetési ügyek, célszerű, hogy a felügyelőtanács a Szerződésben meghatározott minősített többséggel járjon el, minden más határozat esetében elegendő a tagok egyszerű többsége. A nemzeti felügyeleti hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezésével kapcsolatos ügyekkel egy bizalmasan eljáró munkacsoportnak kell foglalkoznia.

(36) A Hatóság fő döntéshozatali szerveként indokolt egy felügyelőtanácsot kijelölni, amely az egyes tagállamok releváns illetékes hatóságainak vezetőiből áll, a Hatóság elnökének elnöksége alatt. Megfigyelőként részt vehetnek benne a Bizottság, az Európai Rendszerkockázati Testület, az Európai Központi Bank, az Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Nyugdíjfelügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet) képviselői. Indokolt, hogy a felügyelőtanács tagjai függetlenül és kizárólag az Unió érdekében járjanak el. Az általános jellegű intézkedések meghozatalánál, mint például a szabályozási standardok, iránymutatások és ajánlások elfogadása, valamint a költségvetési ügyek, célszerű, hogy a felügyelőtanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 16. cikkében meghatározott minősített többséggel járjon el, minden más határozat esetében elegendő a tagok egyszerű többsége. A nemzeti felügyeleti hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezésével kapcsolatos ügyekkel egy bizalmasan eljáró munkacsoportnak kell foglalkoznia.

 

(A hatóságok nevének megváltoztatása az egész szövegre vonatkozik.)

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) A Hatóságot a felügyelőtanács által nyílt pályázaton kiválasztott teljes munkaidős elnöknek kell képviselnie. A Hatóság irányításával az ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek joga van részt venni a felügyelőtanács és az igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal.

(38) A Hatóságot a Bizottság által szervezett nyílt pályázatot követően felállított bizottsági szűkített névsorból az Európai Parlament által kiválasztott, teljes munkaidős elnöknek kell képviselnie. A Hatóság irányításával az ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek joga van részt venni a felügyelőtanács és az igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) Az európai felügyeleti hatóságok tevékenységének ágazatközi összhangja érdekében e hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága keretében szorosan össze kell hangolniuk tevékenységüket, és adott esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága átvegye a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó vegyes bizottság összes feladatát. Szükség esetén, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatáskörébe is tartozó intézkedéseket az érintett európai felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan kell elfogadniuk.

(39) Az európai felügyeleti hatóságok tevékenységének ágazatközi összhangja érdekében e hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok (vegyes bizottság) keretében szorosan össze kell hangolniuk tevékenységüket, és adott esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy a vegyes bizottság koordinálja a három európai felügyeleti hatóság pénzügyi konglomerátumokkal kapcsolatos feladatait. Szükség esetén, az Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet) hatáskörébe is tartozó intézkedéseket az érintett európai felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan kell elfogadniuk. A vegyes bizottság elnöki tisztségét 12 hónapos rotációban a három európai felügyeleti hatóság elnökének kell ellátnia. A vegyes bizottság elnöke az Európai Rendszerkockázati Testület alelnöke. A vegyes bizottság állandó titkársággal rendelkezik, amelynek személyzetét a három európai felügyeleti hatóság kiküldött munkatársai adják, ami lehetővé teszi a nem hivatalos információcserét és közös intézményi kultúra kialakítását a három európai felügyeleti hatóság között.

Indokolás

A vegyes bizottság által a hatóságok koordinációjában játszott szerep erősítésére, a Skinner-jelentésben foglaltak szerint.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei alapvetően a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásból és az Európai Uniós általános költségvetéséből erednek. A közösségi hozzájárulás tekintetében a közösségi költségvetési eljárás szabályait kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei alapvetően a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásból és az Európai Uniós általános költségvetéséből erednek. A Hatóság uniós finanszírozásáról a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 47. pontja értelmében a költségvetési hatóságnak kell megállapodnia. Az uniós költségvetési eljárást kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszék végzi. A teljes költségvetés a mentesítési eljárás hatálya alá esik.

 

1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Indokolás

A Hatóságot az Európai Unió decentralizált ügynökségeként hozzák létre és az intézményközi megállapodás szerint finanszírozzák. A jogalapnak ezt tükröznie kell.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44) Az üzleti titkok és más bizalmas információk védelme alapvető érdek. A hálózaton belül cserélt információk bizalmas jellegét hasonlóképpen meg kell őrizni.

(44) Az üzleti titkok és más bizalmas információk védelme alapvető érdek. A Hatóság rendelkezésére bocsátott és a hálózaton belül cserélt információk bizalmas jellege tekintetében szigorú és hathatós titoktartási szabályokat kell bevezetni.

Indokolás

Egyes céges adatok piaci érzékenysége miatt alapvető, hogy biztonságos mechanizmust hozzunk létre az adatok gyűjtésére, tárolására és továbbítására. A rendszerkockázat jobb megértéséhez egyértelműen jobb információcserére van szükség. Fontos azonban, hogy ne ássák alá a piaci várakozásokat azzal, hogy felfedhetőkké válnak az érzékeny és bizalmas adatok, ami felboríthatja a pénzpiacok rendes működését.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot (a továbbiakban: a Hatóság).

(1) Ez a rendelet létrehozza az Európai Felügyeleti Hatóságot (Bankfelügyelet) (a továbbiakban: a Hatóság).

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság a 2006/48/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv és a 94/19/EK irányelv, valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további közösségi intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

(2) A Hatóság e rendelet, a 2006/48/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv és a 94/19/EK irányelv, valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további uniós jogalkotási akitus alkalmazási körén belül jár el.

 

A Hatóság intézkedéseket hoz továbbá a hitelintézetek, pénzügyi konglomerátumok, befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységi területén, ideértve a vállalatirányítási, könyvvizsgálati és pénzügyi beszámolási kérdéseket is, az (1) bekezdésben említett jogalkotási aktusok hatékony és következetes alkalmazásának biztosítása érdekében.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) E rendelet rendelkezései nem sértik a Bizottság jogköreit, különösen a Szerződés 226. cikke szerinti, a közösségi jog betartásának biztosítására vonatkozó jogkört.

(3) E rendelet rendelkezései nem sértik a Bizottság jogköreit, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti, az uniós jog betartásának biztosítására vonatkozó jogkört.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: (i) i. a belső piac működőképességének fokozásához, különösen a szabályozás és felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén, ii. a betétesek és a befektetők védelméhez, iii. a pénzügyi piacok integritásának, eredményességének és szabályos működésének biztosításához, iv. a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvásához és v. a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E célból a Hatóság a felügyeleti konvergencia elősegítésével és az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében említett közösségi jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásához. A Hatóság részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (a továbbiakban:

(4) A Hatóság célja a közös értékeknek, például a pénzügyi rendszer rövid, közép- és hosszú távú stabilitásának, a pénzintézetek fizetőképességének és likviditásának, a piacok és a pénzügyi termékek átláthatóságának, valamint betéteseknek és befektetőknek a védelme. A Hatóság hozzájárul az alábbiakhoz: i. a belső piac működőképességének és versenyképességének fokozásához, különösen a szabályozás és felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén,

ii. a verseny és az innováció javításához a belső piacon, valamint a globális versenyképesség javításához, iia. a pénzügyi integráció előmozdításához,

 

iii. a pénzügyi piacok integritásának, átláthatóságának, eredményességének és szabályos működésének biztosításához,

iv. a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítéséhez.v. az Unió új munkahelyteremtési és növekedési stratégiájának támogatásához,

vi. a szabályozási arbitrázs megelőzéséhez és az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez,

vii. a jövőbeli hitelbuborékok kialakulásának megelőzéséhez az Unió hitelintézeteiben, valamint

viii. a termékjellemzők és a forgalmazási folyamatok által az intézmények pénzügyi helyzetére és a fogyasztók védelmére gyakorolt hatások értékelésére szolgáló közös módszertan kidolgozásához.

E célból a Hatóság a felügyeleti konvergencia elősegítésével és az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében említett uniós jogalkotási aktusok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásához, valamint közgazdasági piacelemzéseket készít hozzájárulva a Hatóság céljainak eléréséhez.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az e rendeletben ráruházott feladatok ellátása során a Hatóság különös figyelmet szentel azon rendszerszerű intézményeknek, amelyek összeomlása vagy nem megfelelő működése akadályozhatja a pénzügyi rendszer vagy a reálgazdaság működését.

 

A Hatóság feladatai elvégzése során függetlenül és objektíven, kizárólag az Unió érdekeit szem előtt tartva jár el.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) ESFS), amely a felügyeletek hálózataként működik, a 39. cikkben részletesebben meghatározottak szerint. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság együttműködik az Európai Rendszerkockázati Testülettel (a továbbiakban:

törölve

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) ESRB), az ennek a rendeletnek a 21. cikkében meghatározottak szerint.

törölve

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere

 

(1) A Hatóság a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) részét alkotja. Az ESFS fő célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi szektorra alkalmazandó szabályokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében megfelelően végrehajtsák, és ezáltal biztosítsák a pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalmat és a pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői számára a megfelelő védelmet.

 

(2) Az ESFS a következőket foglalja magában:

 

a) Európai Rendszerkockázati Testületet;

 

b) a Hatóságot;

 

c) a .../2010/EU rendelettel létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot (ESMA);

 

d) a .../2010/EU rendelettel létrehozott Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot (EIOPA);

 

e) a 40. cikkel létrehozott Európai Felügyeleti Hatóságot (vegyes bizottság);

 

f) a(z) …/2010/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében [ESMA], a(z)…/2010/EU rendeletben [EIOPA] és a(z) …/2010/EU rendeletben [EBA] említett tagállami hatóságokat;

 

g) a 7. és 9. cikkben említett feladatok végrehajtása céljából a Bizottságot;

 

(2a) Az ESFS részét képező hatóságok, a tagállamok illetékes hatóságait is beleértve elszámolással tartoznak az Európai Parlament felé, a tagállamok felelős hatóságainak a nemzeti parlamentek felé fennálló elszámolási kötelezettségének sérelme nélkül.

 

(3) A Hatóság a vegyes bizottság keretében rendszeresen és szorosan együttműködik az Európai Rendszerkockázati Testülettel, az Európai Felügyeleti Hatósággal (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatósággal (Európai Értékpapír-piaci Felügyelet), biztosítja a munka ágazatközi következetességét, és a pénzügyi konglomerátumok felügyelete, valamint más, ágazatközi kérdések terén közös álláspontot alakít ki.

 

(4) Az ESFS tagjai az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikke (3) bekezdésében megfogalmazott lojális együttműködés elvének megfelelően bizalmon alapuló együttműködést és kölcsönösen tiszteletet alakítanak ki, különösen pedig biztosítják maguk között a megfelelő és megbízható információáramlást.

 

(5) Kizárólag az ESFS-be tartozó felügyeleti hatóságoknak van joga az Unióban működő pénzintézetek tevékenységének felügyeletére.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. a 2006/48/EK irányelv meghatározása szerinti „hitelintézetek”, a 2006/49/EK irányelv meghatározása szerinti „befektetési vállalkozások” és a 2002/87/EK irányelv meghatározása szerinti “pénzügyi konglomerátumok”;

1. a 2006/48/EK irányelv meghatározása szerinti „hitelintézetek”, a 2006/49/EK irányelv meghatározása szerinti „befektetési vállalkozások” és a 2002/87/EK irányelv meghatározása szerinti “pénzügyi konglomerátumok”, valamint bármely más olyan, az Európai Unióban tevékenykedő vállalkozás vagy jogalany, amelynek tevékenysége hasonló jellegű, még akkor is, ha nem végez közvetlen ügyleteket széles körben a nyilvánossággal, közte állami és fejlesztési bankokkal; A 2005/60/EK irányelv tekintetében azonban „pénzügyi intézmények” csupán az azon irányelvben meghatározott hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók;

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv meghatározása szerinti illetékes hatóságok, valamint betétbiztosítási rendszerek esetében a 94/19/EK irányelvnek megfelelően a betétbiztosítási rendszereket működtető szervek.

2. „illetékes hatóságok”: a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv meghatározása szerinti illetékes hatóságok, valamint betétbiztosítási rendszerek esetében a 94/19/EK irányelvnek megfelelően a betétbiztosítási rendszereket működtető szervek, vagy amennyiben a betétbiztosítási rendszert magáncég működteti, a 94/19/EK irányelvnek megfelelően az ezen rendszereket felügyelő állami hatóság.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság jogi személyiséggel rendelkező közösségi szerv.

(1) A Hatóság jogi személyiséggel rendelkező uniós szerv.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság székhelye Londonban van.

A Hatóság székhelye Frankfurtban van.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) hozzájárul magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok kialakításához, különösen a közösségi intézmények számára nyújtott vélemények, és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokon alapuló iránymutatások, ajánlások és technikai standardok kidolgozása révén;

a) hozzájárul magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok kialakításához, különösen az Uniós intézmények számára nyújtott vélemények, és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusokon alapuló iránymutatások, ajánlások, valamint szabályozási és végrehajtási standardok kidolgozása révén;

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) hozzájárul a közösségi jogszabályok következetes alkalmazásához, különösen a közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosítása, a szabályozási arbitrázs megakadályozása, az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek esetén közvetítés és vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok koherens működésének ösztönzése és vészhelyzetekben való fellépés révén;

b) hozzájárul az uniós jogalkotási aktusok következetes alkalmazásához, különösen a közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosítása, a szabályozási arbitrázs megakadályozása, az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek esetén közvetítés és vitarendezés, a pénzügyi intézmények hatékony és következetes felügyeletének biztosítása, a felügyeleti kollégiumok koherens működése és többek között vészhelyzetekben való fellépés révén;

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) megkönnyíti az illetékes hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházását;

c) ösztönzi és megkönnyíti az illetékes hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházását;

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a felügyeleti eredmények következetességének fokozása érdekében az illetékes hatóságokról szakértői elemzést végez;

e) a felügyeleti eredmények következetességének fokozása érdekében az illetékes hatóságokról szakértői elemzést készít elő és végez;

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) értékeli különösen a hitelek háztartások és vállalkozások, elsősorban kkv-k részére való elérhetőségét, rendelkezésre állását és költségeit;

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) a Hatóság feladatainak végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás érdekében közgazdasági elemzést készít a piacokról;

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fc) elősegíti a betétesek és a befektetők védelmét;

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fd) a 12c. cikk értelmében a Bankrendezési Osztályon keresztül a határokon átnyúló, a 12b. cikkben említett rendszerkockázati potenciállal rendelkező intézmények válságainak kezelését végző illetékes szervként jár el, vezeti és végrehajtja az esetleges korai beavatkozásokat, továbbá a rendezési és fizetésképtelenségi eljárásokat ezen intézményekkel kapcsolatban;

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) elvégez minden egyéb, az ebben a rendeletben vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett közösségi jogszabályokban meghatározott feladatot.

g) elvégez minden egyéb, az ebben a rendeletben vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett uniós jogalkotási aktusokban meghatározott konkrét feladatot;

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) elvégzi az illetékes hatóságok felügyelete alá nem tartozó pénzügyi intézmények felügyeletét;

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gb) adatbázist készít a nyilvántartott pénzügyi intézményekről a hatáskörébe tartozó területen, illetve amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktus az előírja, központi szinten.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) technikai standardokat dolgoz ki a 7. cikkben említett konkrét esetekben;

a) szabályozási standardokat dolgoz ki a 7. cikkben említett konkrét esetekben;

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) végrehajtási standardokat dolgoz ki a 7. cikkben említett konkrét esetekben;

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d) az illetékes hatóságoknak címzett egyedi határozatokat hoz a 10. és 11. cikkben említett konkrét esetekben;

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) közvetlenül összegyűjti a pénzügyi intézményekkel kapcsolatos szükséges információkat;

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb) ideiglenesen megtilt bizonyos, a pénzügyi piacok rendes működését és integritását vagy az uniós pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását fenyegető ügylettípusokat. A Hatóság az ezzel kapcsolatos határozatát rendszeresen, megfelelő időben felülvizsgálja.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság az fb) pont értelmében hozott határozatát rendszeresen felülvizsgálja.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Hatóság gyakorolja az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban rábízott kizárólagos felügyeleti hatásköröket a Közösség egészére kiterjedő vállalkozások vagy a Közösség egészére kiterjedő gazdasági tevékenységek felett.

(3) A Hatóság gyakorolja az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusokban rábízott kizárólagos felügyeleti hatásköröket az Unió egészére kiterjedő vállalkozások vagy az Unió egészére kiterjedő gazdasági tevékenységek felett.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból a Hatóság a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint rendelkezik a megfelelő vizsgálati és végrehajtási hatáskörökkel, valamint a díjkivetés lehetőségével.

4. A (3) bekezdésben ráruházott kizárólagos felügyeleti hatásköreinek gyakorlása kapcsán a Hatóság a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint rendelkezik a megfelelő vizsgálati és végrehajtási hatáskörökkel, valamint a díjkivetés lehetőségével. A Hatóság feladatainak ellátása során szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, amely együttműködés az illetékes hatóságok szakértelmére, eszközeire és jogköreire épül.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban konkrétan meghatározott területeken. A Hatóság az előkészített standardokat benyújtja a Bizottsághoz jóváhagyásra.

(1) A Hatóság szabályozási standardokat dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítésére, naprakésszé tételére vagy módosítására. A szabályozási standardok nem tartalmazhatnak stratégiai döntéseket, és tartalmukat azok a jogalkotási aktusok korlátozzák, amelyeken alapulnak.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a Hatóság adott esetben nyilvános konzultációt folytat a technikai standardokról és elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat.

2. A Hatóság nyilvános konzultációt folytat a szabályozási standardokról, valamint elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat mielőtt elfogadná a szabályozási standardok tervezetét. A Hatóság a 22. cikk szerinti banki érdekképviseleti csoport véleményét és tanácsát is kikéri.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3. A Hatóság a standardok tervezetét a Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra, ezzel egyidőben pedig eljuttatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz azok jóváhagyásáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy módosításokkal is jóváhagyhatja a standardokat.

5. A Bizottság a javasolt szabályozási standardok kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz azok jóváhagyásáról, elutasításáról vagy módosításáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. A Bizottság – indokainak feltüntetésével – határozatáról tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6. A Bizottság módosíthatja javasolt szabályozási standardokat például akkor, ha azok nem összeegyeztethetők az uniós joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó uniós jog tartalmaz.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a standardokat, vagy csak részben vagy módosításokkal hagyja jóvá, indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

törölve

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a standardokat rendeletek vagy határozatok útján fogadja el és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

törölve

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A 7. cikkben említett, szabályozási standardok elfogadására vonatkozó hatásköröket határozatlan időre a Bizottságra ruházzák.

 

(2) A Bizottság a javasolt szabályozási standardokat rendeletek vagy határozatok formájában fogadja el.

 

(3) Amint a Bizottság elfogad egy szabályozási standardot, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot

 

(4) A Bizottság szabályozási standardok elfogadására való feljogosítására a 7b.–7d. cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.

 

(5) A 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésben a Hatóság elnöke az Európai Parlamentet és a Tanácsot tájékoztatja a jóváhagyott szabályozási standardokról, valamint arról, hogy ezeket mely illetékes hatóságok nem tartották be.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b cikk

 

A szabályozási standardok kifogásolása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a szabályozási standarddal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbítható.

 

(2) Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a szabályozási standarddal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az a meghirdetett dátumon hatályba lép.

 

(3) A fenti időszak lejárta előtt, valamint kivételes és megfelelően indokolt esetben, az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy nincs szándékában kifogást emelni a szabályozási standarddal szemben. Ilyen esetben a szabályozási standardot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az kihirdetésének napján lép hatályba.

 

(4) Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásol valamely szabályozási standardot, az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény megindokolja a szabályozási standarddal szembeni kifogását.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7c cikk

 

A javasolt szabályozási standardok elutasítása vagy módosítása

 

(1) Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá a javasolt szabályozási standardot vagy módosítja azt, a Bizottság erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács egy hónapon belül meghívhatja a parlament vagy a Tanács illetékes bizottsága eseti ülésére az illetékes biztost és a Hatóság elnökét, eltérő véleményeik előadására és megindokolására.

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7d cikk

 

A felhatalmazás visszavonása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikkben említett felhatalmazást.

 

(2) A visszavonásról szóló határozat tartalmazza a visszavonás indoklását, és véget vet a hatáskörök átruházásának.

 

(3) A felhatalmazás esetleges visszavonásával kapcsolatos határozat meghozatala érdekében belső eljárást indító intézménynek törekednie kell arra, hogy erről a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időben tájékoztassa a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonás tárgyát képező, szabályozási standardokkal kapcsolatos hatáskört, valamint a visszavonás lehetséges indokait.

 

 

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

7 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7e. cikk

 

Végrehajtási standardok

 

(1) Jogilag kötelező uniós aktusok végrehajtása céljából a Hatóság standardokat dolgozhat ki a jelen rendeletben és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusokban konkrétan meghatározott területeken.

 

(2) A Hatóság nyilvános konzultációt folytat a végrehajtási standardokról, valamint elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat mielőtt elfogadná a végrehajtási standardok tervezetét. A Hatóság kikéri a 22. cikkben említett banki érdekképviseleti csoport véleményét vagy tanácsát is.

 

(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkének megfelelően a Hatóság a végrehajtási standardok tervezetét a Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra, ezzel egyidőben pedig eljuttatja azokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 

(4) A Bizottság a javasolt végrehajtási standardok kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz azok jóváhagyásáról, elutasításáról vagy módosításáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. A Bizottság – indokainak feltüntetésével – határozatáról tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) A Bizottság módosíthatja javasolt végrehajtási standardokat például akkor, ha azok nem összeegyeztethetők az uniós joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel.

 

(6) Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá a javasolt végrehajtási standardot vagy módosítja azt, a Bizottság erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(7) A megfelelő eljárást követően a standardokat közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ESFS keretében következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és a közösségi jogszabályok közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása céljából a Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a pénzügyi intézményeknek címzett iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki.

(1) Az ESFS keretében következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és az uniós jogszabályok közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása céljából a Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a pénzügyi intézményeknek címzett iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki.

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A Hatóság nyilvános konzultációt folytat az iránymutatásokról és az ajánlásokról, és elemzi a kapcsolódó esetleges költségeket és hasznokat. A Hatóság ki is kéri a 22. cikk szerinti banki érdekképviseleti csoport véleményét és tanácsát. E konzultációk, elemzések és vélemények, valamint a kikért tanács arányos az iránymutatás vagy ajánlás hatókörével, jellegével és hatásával.

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és az ajánlásoknak.

(2) Egy iránymutatás vagy ajánlás kiadását követő két hónapon belül minden illetékes hatóság eldönti, hogy meg kíván-e felelni az iránymutatásnak vagy ajánlásnak. Az illetékes hatóságok és pénzügyi intézmények minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és az ajánlásoknak. Ha az illetékes hatóság nem kíván azoknak megfelelni, úgy erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot. A Hatóság az indokolást közzéteszi.

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A pénzügyi intézmények évente egyértelműen és részletesen jelentik, hogy betartják-e az adott iránymutatást vagy ajánlást.

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) A Hatóság elnöke a 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésében tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a kiadott iránymutatásokról és ajánlásokról, amelyben megjelöli mely illetékes hatóságok nem felelnek meg ezeknek, valamint vázolja, milyen módon kívánja biztosítani, hogy a hatóságok a jövőben kövessék ajánlásait és iránymutatásait.

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az iránymutatásokat és az ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

törölve

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokat, különösen ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi intézmények teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusokat – többek között a 7. és 7e. cikknek megfelelően megállapított szabályozási és végrehajtási standardokat –, különösen ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi intézmények teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság vagy a Bizottság kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja a közösségi jog feltételezett helytelen alkalmazását.

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság vagy az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság vagy a banki érdekképviseleti csoport kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja az uniós jog feltételezett helytelen alkalmazását.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 20. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül az illetékes hatóság minden olyan információt haladéktalanul a Hatóság rendelkezésére bocsát, amelyet a Hatóság a vizsgálatához szükségesnek tart.

(3) A 20. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül az illetékes hatóság minden olyan információt haladéktalanul a Hatóság rendelkezésére bocsát, amelyet a Hatóság a vizsgálatához szükségesnek tart.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Hatóság legkésőbb a vizsgálat megkezdésétől számított két hónapon belül ajánlást címezhet az érintett illetékes hatósághoz, amelyben meghatározza a közösségi jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

(4) A Hatóság legkésőbb a vizsgálat megkezdésétől számított két hónapon belül ajánlást címezhet az érintett illetékes hatósághoz, amelyben meghatározza az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. A Hatóság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóság az ajánlás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Hatóságot a közösségi jognak való megfelelés érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

(5) Az illetékes hatóság az ajánlás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Hatóságot az uniós jognak való megfelelés érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg a közösségi jognak a Hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított egy hónapon belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott tájékoztatást követően vagy saját kezdeményezésére határozatot hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg a közösségi jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

(6) Ha az illetékes hatóság nem felel meg az uniós jognak a (3) bekezdésben meghatározott, a Hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, a Hatóság határozatot hoz, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb három hónappal meghozza. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja.

A Hatóság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb egy hónappal meghozza.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a bizottsági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

(7) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a hatósági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a pénzügyi intézményekre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusoknak megfelelően – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését. A Hatóság határozatának összhangban kell állnia a (4) bekezdés alapján hozott határozattal. Az e cikk alkalmazásához kapcsolódóan a Hatóságot terhelő valamennyi jogi vagy bírósági költséget a Bizottság viseli.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A (6) bekezdés alapján elfogadott határozatok irányadók az illetékes hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben.

(9) A (8) bekezdés alapján elfogadott határozatokat minden olyan érintett pénzügyi intézmény tekintetében alkalmazni kell, amelyek a megfelelést nem biztosító joghatósági területen tevékenykednek, és e határozatok irányadók az illetékes hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben. A (5) vagy a (8) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

 

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Az elnök a 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésében megnevezi, mely illetékes hatóságok és pénzügyi intézmények nem felelnek meg a (4) és (6) bekezdésében említett határozatoknak.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását a Közösségben, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja e rendelet alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását az Unióban, az ESRB – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Parlament vagy a Bizottság kérése nyomán – figyelmeztetést tehet közzé, amelyben bejelenti a vészhelyzet fennállását, hogy lehetővé tegye a Hatóság számára a (3) bekezdésben említett egyedi határozatok további követelmények nélküli elfogadását.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az ESRB a figyelmeztetés közzétételekor arról haladéktalanul értesíti egyidejűleg az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és a Hatóságot. Az ESRB által levont következtetésnek az ESRB elnöke, az Európai Parlament és az illetékes biztosok közötti utólagos véleménycsere tárgyát kell képeznie, és mihamarabb hatályba kell lépnie.

Módosítás  117

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Figyelmeztetés közzétételét követően a Hatóság tevékenyen elősegíti és – szükség esetén – koordinálja az érintett illetékes hatóságok tevékenységét.

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi határozatokat hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóságok számára, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban hozzák meg a szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése céljából, annak biztosításával, hogy a pénzügyi intézmények és az illetékes hatóságok teljesítik az adott jogszabályokban meghatározott előírásokat.

(2) Ha az ESRB az (1) bekezdés szerinti határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi határozatokat hoz, amelyek révén biztosítja, hogy az illetékes hatóságok ezzel a rendelettel és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusokkal összhangban hozzák meg a szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése céljából, annak biztosításával, hogy a pénzügyi intézmények és az illetékes hatóságok teljesítik az adott jogszabályokban meghatározott előírásokat.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg a hatóság (2) bekezdésben említett határozatának az abban meghatározott időtartamon belül, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó előírások a pénzügyi intézményekre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja az említett jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(3) Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg a hatóság (2) bekezdésben említett határozatának az abban meghatározott időtartamon belül, a Hatóság – az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusokban meghatározott vonatkozó előírásoknak megfelelően – a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az említett jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3a) Ha a határozat címzettje megtagadja az uniós jog vagy a Hatóság által hozott egyedi határozat betartását, a Hatóság a nemzeti bíróságokon eljárást indíthat, és ezen belül ideiglenes intézkedésre irányuló kérelmet nyújthat be.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4a) Az ESRB saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság vagy a Hatóság kérése nyomán felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatot, és adott estben bejelenti a vészhelyzet megszűnését.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A Hatóság elnöke a 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésébe belefoglalja a (3) és (4) bekezdés szerinti illetékes hatóságokhoz és pénzügyi intézményekhez címzett egyedi határozatokat.

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével olyan területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, a Hatóság egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban segítheti az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével olyan területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, a Hatóság saját kezdeményezésére vagy egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban vezető szerepet vállal abban, hogy segítse az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó időtartamok és az ügy összetettségének és sürgősségének figyelembevételével megszabja az illetékes hatóságok közötti egyeztetés határidejét.

(2) A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusokban meghatározott vonatkozó időtartamok és az ügy összetettségének és sürgősségének figyelembevételével megszabja az illetékes hatóságok közötti egyeztetés határidejét. Ebben a szakaszban az Hatóság közvetítői szerepet tölt be.

Módosítás  125

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az illetékes hatóságok nem jutottak megállapodásra, a Hatóság határozatot hozhat, amelyben felszólítja őket konkrét intézkedések meghozatalára vagy valamely cselekvés mellőzésére az ügy rendezése érdekében, a közösségi joggal összhangban.

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az illetékes hatóságok nem jutottak megállapodásra, a Hatóság a 29. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően határozatot hoz a vita rendezéséről és, az érintett illetékes hatóságok számára kötelező érvénnyel felszólítja őket konkrét intézkedések meghozatalára, az uniós joggal összhangban.

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A (4) bekezdés alapján elfogadott határozatok irányadók az illetékes hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben.

 

A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

Módosítás  128

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A Hatóság elnöke a 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésében rögzíti az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbséget, a létrejött megállapodásokat és azokat a határozatokat, amelyeket az ilyen nézetkülönbségek rendezésének elősegítésére fogadtak el.

Módosítás  129

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek ágazatokat átfogó rendezése

 

Az Európai Felügyeleti Hatóság (Vegyes Bizottság) a 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően rendezi a 42. cikk szerint tevékenykedő illetékes hatóságok között keletkezett nézetkülönbségeket.

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság hozzájárul a 2006/48/EK irányelvben említett felügyeleti kollégiumok hatékony és következetes működésének ösztönzéséhez, és a közösségi jogszabályok minden kollégiumot átfogóan egységes alkalmazásának elősegítéséhez.

(1) A Hatóság hozzájárul a 2006/48/EK irányelvben említett felügyeleti kollégiumok hatékony, eredményes és következetes működésének ösztönzéséhez és nyomon követéséhez, valamint az uniós jogszabályok minden kollégiumot átfogóan egységes alkalmazásának elősegítéséhez. A Hatóság személyi állományának képesnek kell lennie arra, hogy részt vegyen a két vagy több illetékes hatóság által közösen végzett tevékenységekben, ideértve a helyszíni vizsgálatokat is.

Módosítás  131

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság megfigyelőként részt vesz a felügyeleti kollégiumokban, amikor szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a vonatkozó jogszabályok értelmében „illetékes hatóságnak” kell tekintetni, és kérésére minden olyan lényeges információt meg kell részére adni, amelyet a kollégium bármely tagja megkap.

(2) A Hatóság az általa megfelelőnek ítélt módon irányítja a felügyeleti kollégiumokat. E célból a vonatkozó jogszabályok értelmében „illetékes hatóságnak” kell tekintetni. Legalább az alábbi tevékenységeket végzi:

 

a) az aggodalomra okot adó helyzetekben vagy vészhelyzetekben összegyűjti és megosztja az összes fontos információt annak érdekében, hogy megkönnyítse a felügyeleti kollégiumok munkáját, valamint központi rendszert hoz létre és üzemeltet azzal a céllal, hogy ezek az információk elérhetők legyenek a felügyeleti kollégiumokban dolgozó illetékes hatóságok számára;

 

b) európai uniós szinten kezdeményezi és összehangolja elsősorban a 12b. cikkben említett pénzügyi intézmények káros piaci fejleményekkel szembeni rugalmasságát értékelő stresszteszteket, továbbá biztosítja, hogy e teszteket nemzeti szinten a lehető legjobb módszertannal végezzék;

 

c) az aggodalomra okot adó helyzetekben vagy vészhelyzetekben megtervezi és irányítja a felügyeleti tevékenységet, ideértve annak a kockázatnak az értékelését is, amelynek a pénzügyi intézmények ki vannak vagy ki lehetnek téve; és

 

d) felügyeli az illetékes hatóságok által végzett munkát.

Módosítás  132

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Hatóság a 7. és 8. cikk alapján elfogadott szabályozási és végrehajtási standardokat, iránymutatásokat és ajánlásokat adhat ki a felügyeletek működésének és a felügyeletei kollégiumok által elfogadott legjobb gyakorlatok harmonizálása érdekében. A hatóságok írásbeli megállapodásokat fogadhatnak el az egyes kollégiumok működését illetően annak érdekében, hogy biztosítsák a kollégiumok működésének összhangját.

Módosítás  133

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A kötelező erejű közvetítői szerep a 11. cikkben foglalt eljárás szerint lehetővé teszi a Hatóság számára a illetékes felügyeletek közötti viták rendezését. Amenyiben egy határokon átnyúló tevékenységet folytató intézmény felügyeleti kollégiuma nem tud egyezségre jutni, a Hatóságot az adott intézményre közvetlenül alkalmazható felügyeleti határozatokat hozhat.

Módosítás  134

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Általános rendelkezések

 

(1) A Hatóság külön figyelmet fordít azokra a kockázatakokra, amelyeket i) a pénzügyi rendszer egészének vagy bizonyos részeinek jelentős sérülése okoz, és ii) amelyek esetlegesen súlyos, hátrányos következményekkel járhatnak belső piacra és a reálgazdaságra (rendszerszintű kockázatok), valamint kezeli e kockázatokat. A pénzügyi közvetítők, piacok és infrastruktúrák valamennyi típusa bírhat bizonyos fokig rendszerszempontú jelentőséggel.

 

(2) A Hatóság, az Európai Rendszerkockázati Testülettel együttműködésben, olyan közös mennyiségi és minőségi mutatókat („Risk Dashboard”) dolgoz ki, amelyek alapul szolgálhatnak a 12b, cikkben azonosított, határokon átnyúló intézmények felügyeleti minősítésének meghatározására. E minősítést rendszeres jelleggel felül kell vizsgálni, az intézmény kockázati profiljában bekövetkezett lényegi változások figyelembe vétele érdekében. A felügyeleti minősítést kritikus fontosságú elemként kell figyelembe venni akkor, amikor döntést hoznak arról, hogy közvetlen felügyelet vagy beavatkozás alá vonjanak-e egy nehézségekkel küzdő intézményt.

 

(3) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusok sérelme nélkül, a Hatóság szükség esetén további szabályozási és végrehajtási standardokra, valamint iránymutatásokra és ajánlásokra tehet javaslatot a 12b. cikkben azonosított intézmények vonatkozásában.

 

(4) A Hatóság gyakorol felügyeletet a 12b. cikk szerinti, potenciálisan rendszerszintű kockázatot jelentő, határokon átnyúló intézmények felett. Ezekben az esetekben a Hatóság az illetékes hatóságokon keresztül jár el.

 

(5) A Hatóság Bankrendezési Osztályt hoz létre azzal a feladattal, hogy átültesse a gyakorlatba a válságkezelés világosan meghatározott irányítási és eljárási módjait, a korai beavatkozástól a rendezésig és a fizetésképtelenségig, valamint irányítsa ezeket az eljárásokat.

 

(6) A 12b. cikkben azonosított valamennyi pénzügyi intézmény köteles részt venni az Európai Betétgarancia-alapban és az Európai Bankstabilitási Alapban, a 12d. és 12e. cikkeknek megfelelően. Az egyetlen tagállamban működő pénzügyi intézmények számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy csatlakozzanak az Európai Betétgarancia-alaphoz vagy az Európai Bankstabilitási Alaphoz. Az európai alapokba teljesített hozzájárulásoknak kell a hasonló jellegű nemzeti alapokba teljesített hozzájárulások helyébe lépniük.

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12b. cikk

 

A potenciálisan rendszerszintű kockázatot jelentő, határokon átnyúló intézmények azonosítása

 

(1) Az ESRB-vel folytatott konzultációt követően a felügyelőtanács a 29. cikk (1) bekezdése szerinti eljárásnak megfelelően azonosíthatja azokat a határokon átnyúló intézményeket, amelyek az általuk jelentett potenciális rendszerszintű kockázat miatt a Hatóság küzvetlen felügyelete alá kell vonni, vagy a 12c. cikkben említett Bankrendezési Osztály hatásköre alá kell helyezni.

 

(2) Az ilyen pénzügyi intézmények azonosítására vonatkozó kritériumoknak összhangban kell lenniük a Pénzügyi Stabilitási Tanács (FSB), az IMF és a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) által megállapított kritériumokkal.

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

12 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12c. cikk

 

Bankrendezési Osztály

 

(1) A Bankrendezési Osztály védi a 12b. cikk szerint azonosított, nehézségekkel küzdő intézmények pénzügyi stabilitását, valamint gondoskodik arról, hogy ezek az intézmények a lehető legkisebb mértékben gyakoroljanak káros hatásokat a rendszer többi részére és a gazdaság egészére, továbbá ügyel arra, hogy minél kevesebb költség háruljon az adófizetőkre, tiszteletben tartva az arányosság és a hitelezői sorrend elveit, és a határokon átnyúló esetekben is garantálva az egyenlő elbánást.

 

(2) A Bankrendezési Osztály felhatalmazást kap az (1) bekezdésben említett feladatok elvégzésére azzal a céllal, hogy rendezze a nehézségekkel küzdő intézmények helyzetét vagy határozzon a nem életképes intézmények felszámolásáról (ami kritikus fontosságú az erkölcsi kockázat korlátozása érdekében). Ez szükségessé teheti többek között a tőke- és likviditáskészletek kiiazítását, az üzleti tevékenység struktúrájának átalakítását, az eljárások javítását, vezetőség kinevezését vagy leváltását, garanciák ajánlását, hiteleket és likviditási segítséget, teljes vagy részleges értékesítést, jó bank/rossz bank felosztást, hídbank létrehozását, az adósság átváltását részvénytulajdonra (a piaci érték megfelelő csökkentésével), vagy akár az intézmény ideiglenes köztulajdonba vételét is.

 

(3) A Bankrendezési Osztály a Hatóság felügyelőtanácsa által kinevezett olyan szakértőkből áll, akik kellő tudással és tapasztalattal rendelkeznek pénzügyi intézmények átalakítása, életképessé tétele és felszámolása terén.

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

12 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12d. cikk

 

Európai Betétgarancia-alap

 

(1) Európai Betétgarancia-alapot (a továbbiakban: Alap) kell létrehozni annak biztosítása érdekében, hogy a pénzügyi intézmények is felelősséget vállaljanak az európai betétesek érdekeinek védelmében, valamint hogy csökkenteni lehessen az adófizetőkre háruló költségeket.

 

(2) Az Alapot a 12b. cikk (1) bekezdése szerint azonosított pénzügyi intézmények által biztosított hozzájárulásokból finanszírozzák. A hozzájárulást többek között a betétek mennyisége és a pénzügyi intézmény kockázatoknak való kitettsége alapján határozzák meg.

 

(3) Az Alapot ötéves időtartamra egy, a Hatóság és az Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) által kinevezett tanács igazgatja. A tanács tagjait a nemzeti garanciarendszerekért felelős nemzeti hatóságok munkatársai közül kell megválasztani. Az Alap egy tanácsadó testületet is létrehoz, amelyet az Alapban részt vevő pénzügyi intézmények képviselői alkotnak.

 

(4) Amennyiben a banki vagy biztosítói hozzájárulásokból származó források az európai betétesek vagy biztosítottak érdekeinek védelméhez nem elégségesek, az Alap hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-kibocsátás révén vagy más eszközök segítségével növelheti forrásait.

Módosítás  138

Rendeletre irányuló javaslat

12 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12e. cikk

 

Európai Bankstabilitási Alap

 

(1) Európai Bankstabilitási Alapot kell létrehozni a pénzügyi rendszer költséginternalizálásának erősítése és a csődbe jutó, határokon átnyúló pénzügyi intézmények válságrendezésének támogatása céljából. Az egyetlen tagállamban működő pénzügyi intézmények számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy csatlakozzanak az Alaphoz. Az Európai Bankstabilitási Alapnak megfelelő intézkedéseket kell hoznia annak elkerülése érdekében, hogy a támogatás rendelkezésre állása erkölcsi kockázat vállalására ösztönözzön.

 

(2) Az Európai Bankstabilitási Alapot a 12b. cikk (1) bekezdése szerint azonosított pénzügyi intézmények által biztosított közvetlen hozzájárulásokból finanszírozzák. A kockázatokkal kapcsolatos mennyiségi és minőségi mutatók alapján („Risk Dashboard”) e hozzájárulások arányosak a kockázati szinttel és a rendszerszintű kockázathoz való hozzájárulás mértékével, valamint azzal, hogy az idő múlásával hogyan változik az átfogó kockázat. A hozzájárulás meghatározásakor figyelembe veszik a szélesebb értelemben vett gazdasági feltételeket, valamint azt, hogy a pénzügyi intézményeknek más szabályozási és üzleti előírások miatt meghatározott tőkearányt kell fenntartaniuk.

 

(3) Az Európai Bankstabilitási Alapot ötéves időtartamra egy, a Hatóság által kinevezett tanács igazgatja. A tanács tagjait a nemzeti hatóságok által javasolt munkatársak közül kell megválasztani. Az Alap egy tanácsadó testületet is létrehoz, amelyet az Alapban részt vevő pénzügyi intézmények szavazati joggal nem rendelkező képviselői alkotnak. Az Alapot vezető tanács javasolhatja, hogy likviditásainak kezelését bízzák megbízható intézményekre (például az Európai Beruházási Bankra). Az Európai Bankstabilitási Alap által kezelt forrásokat biztonságos és likvid eszközökbe kell befektetni.

 

(4) Amikor a banki hozzájárulásokból származó források a nehézségek megoldásához nem elégségesek, az Európai Bankstabilitási Alapnak képesnek kell lennie arra, hogy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-kibocsátás révén vagy más pénzügyi eszközök segítségével növelje saját forrásait.

Módosítás  139

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az illetékes hatóságok kétoldalú megállapodás révén más illetékes felügyeleti hatóságokra ruházhatnak át feladatokat és felelősségi köröket.

(1) Az illetékes hatóságok kétoldalú megállapodás révén a Hatóságra vagy más illetékes hatóságokra ruházhatnak át feladatokat és felelősségi köröket.

Módosítás  140

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az átruházható vagy együttesen gyakorolható feladatok és felelősségi körök meghatározásával és a legjobb gyakorlatok terjesztésével a Hatóság megkönnyíti az illetékes hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházását.

(2) Az átruházható vagy együttesen gyakorolható feladatok és felelősségi körök meghatározásával és a legjobb gyakorlatok terjesztésével a Hatóság ösztönzi és megkönnyíti az illetékes hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházását.

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A felelősségi körök átruházásának az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusokban meghatározott hatáskörök újraelosztását kell eredményeznie. Az átruházott felelősségi körökkel kapcsolatos eljárásokra, végrehajtásra, adminisztratív és igazságügyi felülvizsgálatra a megbízott hatóság joga az irányadó.

Módosítás  142

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A 12b. cikk (1) bekezdésében említett intézmények vonatkozásában nem születhet felhatalmazást kimondó kétoldalú megállapodás.

Módosítás  143

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság aktív szerepet játszik a közös európai felügyeleti kultúra és az összehangolt felügyeleti gyakorlatok kialakításában, és az egész Közösségre kiterjedő egységes eljárások és következetes megközelítések biztosításában, valamint végrehajtja legalább a következő tevékenységeket:

(1) A Hatóság aktív szerepet játszik a közös európai felügyeleti kultúra és az összehangolt felügyeleti gyakorlatok kialakításában, és az Unió egészére kiterjedő egységes eljárások és következetes megközelítések biztosításában, valamint végrehajtja legalább a következő tevékenységeket:

Módosítás  144

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) hozzájárul kiváló minőségű egységes felügyeleti standardok, köztük beszámolási standardok kidolgozásához;

c) hozzájárul kiváló minőségű egységes felügyeleti standardok, köztük globális számviteli és beszámolási standardok kidolgozásához;

Módosítás  145

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság a felügyeleti eredmények konvergenciájának fokozása érdekében az illetékes hatóságok néhány vagy összes tevékenységéről rendszeres időközönként szakértői értékelést végez. E célból a Hatóság a felülvizsgált illetékes hatóságok objektív értékelését és összehasonlítását lehetővé tevő módszereket dolgoz ki.

(1) A Hatóság a felügyeleti eredmények konvergenciájának fokozása érdekében az illetékes hatóságok néhány vagy összes tevékenységéről rendszeres időközönként szakértői értékelést szervez és végez. E célból a Hatóság a felülvizsgált illetékes hatóságok objektív értékelését és összehasonlítását lehetővé tevő módszereket dolgoz ki.

Módosítás  146

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az illetékes hatóság intézményi hátterének, erőforrásainak és a személyzet szakértelmének megfelelőségét, különös tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok hatékony alkalmazására és a piaci fejleményekre való reagálás képességére;

a) az illetékes hatóság intézményi hátterének, erőforrásainak és a személyzet szakértelmének megfelelőségét, különös tekintettel a 7. és 7e. cikkben említett szabályozási és végrehajtási standardok, valamint az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusok hatékony alkalmazására és a piaci fejleményekre való reagálás képességére;

Módosítás  147

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a közösségi jog alkalmazásában és a felügyeleti gyakorlatban elért konvergencia mértékét, beleértve a 7. és 8. cikk alapján elfogadott technikai standardokat, iránymutatásokat és ajánlásokat, valamint azt, hogy a felügyeleti gyakorlat milyen mértékben teljesíti a közösségi jogban meghatározott célkitűzéseket;

b) az uniós jog alkalmazásában és a felügyeleti gyakorlatban elért konvergencia mértékét, beleértve a 7. és 8. cikk alapján elfogadott szabályozási és végrehajtási standardokat, iránymutatásokat és ajánlásokat, valamint azt, hogy a felügyeleti gyakorlat milyen mértékben teljesíti az uniós jogban meghatározott célkitűzéseket;

Módosítás  148

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A szakértői értékelés alapján a Hatóság ajánlásokat bocsáthat ki az érintett illetékes hatóságok részére.

(3) A szakértői értékelés alapján a Hatóság a 7.–7e. cikkek értelmében szabályozási vagy végrehajtási standardokra irányuló javaslatokat fogadhat el, valamint a 8. cikk értelmében iránymutatásokat és ajánlásokat bocsáthat ki, illetve az illetékes hatóságoknak címzett határozatot hozhat.

Módosítás  149

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Hatóság a szakértői vizsgálatok eredményeit és a szakértői vizsgálatok alapján azonosítható bevált gyakorlatokat nyilvánosságra hozza.

Indokolás

Az átláthatóság biztosítása érdekében nyilvánosságra kell hozni a szakértői értékelések eredményeit és az e szakértői értékelések alapján azonosítható legjobb gyakorlatokat.

Módosítás  150

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság összehangolt közösségi válaszra törekszik, többek között az alábbiak révén:

A Hatóság összehangolt és konszolidált uniós válaszra törekszik, többek között az alábbiak révén:

Módosítás  151

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. valamennyi szükséges intézkedés meghozatala annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az illetékes hatóságok közötti koordinációt a pénzügyi piacok működését potenciálisan veszélyeztető fejlemények esetén.

Módosítás  152

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b. az egynél több tagállamban aktív intézmények rendszeres jelentéseinek központi befogadása. A jelentés átvételét követően az információk megosztása az illetékes hatóságokkal.

Indokolás

Sok esetben az Európai Bankfelügyeleti Hatóság technikai standardokat állapít meg a tőkemegfelelési szabályok és más szabályok végrehajtására (lásd a gyűjtőirányelvet). Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi szabályozó ugyanazon tények alapján dolgozzon, valamint hogy válsághelyzetekben a koordináció gördülékenyebb legyen, az Európai Bankfelügyeleti Hatóságnak kell a szabályozói jelentések központi befogadóhelyeként eljárnia, ezzel elkerülve a jelenlegi tagállami szintű jelentéstételből adódó párhuzamos munkavégzést is.

Módosítás  153

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság hatáskörén belül figyelemmel kíséri és értékeli a piaci fejleményeket, és szükség esetén értesíti az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot, az ESRB-t valamint az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a lényeges mikroprudenciális tendenciákról, az esetleges kockázatokról és a gyenge pontokról.

(1) A Hatóság hatáskörén belül figyelemmel kíséri és értékeli a piaci fejleményeket, és szükség esetén értesíti az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot, az ESRB-t valamint az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a lényeges mikroprudenciális tendenciákról, az esetleges kockázatokról és a gyenge pontokról. A Hatóság értékeléseibe belefoglalja a pénzügyi intézmények piacainak gazdasági elemzését, valamint a lehetséges piaci fejlemények ezekre gyakorolt hatásaira vonatkozó hatásvizsgálatot.

Módosítás  154

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az egyes termékek és forgalmazási folyamatok által az intézmények pénzügyi helyzetére és a betétesek, befektetők és fogyasztók védelmére gyakorolt hatások értékelésére szolgáló közös módszertan;

Módosítás  155

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Hatóság biztosítja az ágazatközi fejlemények, a kockázatok és gyenge pontok megfelelő kezelését azáltal, hogy szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal.

(3) A Hatóság biztosítja az ágazatközi fejlemények, a kockázatok és gyenge pontok megfelelő kezelését azáltal, hogy a vegyes bizottság keretében szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal.

Indokolás

Fontos rögzíteni, hogy a vegyes bizottság kulcsszerepet játszik az Európai Felügyeleti Hatóság keretében folyó koordinációban.

Módosítás  156

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) Az uniós intézmények és az illetékes hatóságok jogainak sérelme nélkül a Hatóság képviseli az Uniót az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusok hatálya alá tartozó intézmények szabályozásával és felügyeletével foglalkozó valamennyi nemzetközi fórumban.

Módosítás  157

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közösségi intézmények hatásköreinek sérelme nélkül, a Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki harmadik országok felügyeleti hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat köthet nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával.

A Hatóság kapcsolatokat alakít ki harmadik országok felügyeleti hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat köthet nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával. E megállapodások nem akadályozzák meg a tagállamokat és illetékes hatóságaikat abban, hogy kétoldalú vagy többoldalú megállapodásokat kössenek harmadik országokkal.

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság segítséget nyújt a harmadik országbeli felügyeleti rendszerek egyenértékűségével kapcsolatos határozatok előkészítésében, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban.

(2) A Hatóság segítséget nyújt a harmadik országbeli felügyeleti rendszerek egyenértékűségével kapcsolatos határozatok előkészítésében, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogi aktusokkal összhangban. A Bizottság a 7a.-7d. cikknek megfelelően szabályozási standardokat fogad el az e cikkben szereplő egyenértékűség értékelésének elvégzésére.

Módosítás  159

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3) A Hatóság elnöke a 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésébe belefoglalja a nemzetközi szervezetekkel vagy harmadik országok közigazgatásával kötött igazgatási megállapodásokat és az azokkal egyenértékű határozatokat.

Módosítás  160

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4) A Hatóság a 2007/44/EK irányelv értelmében az együttes iránymutatások alapján lefolytathatja az ellenőrzési eljárás módosítását. Az értesítés kézhezvételét követően a Hatóság egyeztet az érintett illetékes hatóságokkal.

Indokolás

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national authorities concerned (“one stop model”).

Módosítás  161

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok illetékes hatóságai vagy egyéb hatóságai a Hatóság rendelkezésére bocsátják az e rendelet által ráruházott feladatok elvégzéséhez szükséges összes információt.

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok illetékes hatóságai és egyéb hatóságai a Hatóság rendelkezésére bocsátják az e rendelet által ráruházott feladatok elvégzéséhez szükséges összes információt, feltéve, hogy a címzett jogszerűen hozzáférhet a szóban forgó adatokhoz, és amennyiben a tájékoztatás iránti kérelem összeegyeztethető a szóban forgó feladat természetével.

Módosítás  162

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság kérheti, hogy az információt rendszeres időközönként bocsássák rendelkezésére.

(1a) A Hatóság kérheti, hogy az információt rendszeres időközönként bocsássák rendelkezésére. E kérelmeket egységes jelentéstételi formátumban, vagy – adott esetben – konszolidált szinten kell benyújtani.

Módosítás  163

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Amennyiben az illetékes hatóságok nem kötelesek a kért információ gyűjtésére, a Hatóság módosíthatja a jelentéstételi kötelezettségre vonatkozó szabályozási és végrehajtási standardokat.

Módosítás  164

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c) Valamely tagállam illetékes hatóságának kérésére a Hatóság átadhat minden olyan információt, amelyre az illetékes hatóságnak feladatai elvégzéséhez szüksége van, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megfelelő szabályokkal rendelkezik a bizalmasság garantálására.

Módosítás  165

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 d albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1d) A jelentéstételi kötelezettség megkettőzésének elkerülése érdekében a Hatóság először megvizsgálja a rendelkezésre álló, az európai statisztikai információs rendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere által készített, terjesztett és kidolgozott statisztikákat.

Módosítás  166

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság együttműködik az ESRB-vel.

(1) A Hatóság szorosan és rendszeresen együttműködik az ESRB-vel.

Módosítás  167

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t a feladatai teljesítéséhez szükséges naprakész információkkal. Minden nem összefoglaló vagy összegzett formában lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez szükséges adatot indokolt kérésre haladéktalanul az ESRB rendelkezésére kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] rendelet [15]. cikkében meghatározottak szerint.

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t a feladatai teljesítéséhez szükséges naprakész információkkal. Minden nem összefoglaló vagy összegzett formában lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez szükséges adatot indokolt kérésre haladéktalanul az ESRB rendelkezésére kell bocsátani, a(z) …./2010/EU [ESRB] rendelet [15]. cikkében meghatározottak szerint. A Hatóság megfelelő protokollt dolgoz ki az egyes pénzügyi intézményekkel kapcsolatos bizalmas információk közzétételére.

Módosítás  168

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az ebben a rendeletben meghatározott feladatai ellátása során a Hatóság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az ESRB figyelmeztetéseit és ajánlásait.

(6) Az ebben a rendeletben meghatározott feladatai ellátása során a Hatóság figyelembe veszi az ESRB figyelmeztetéseit és ajánlásait.

Módosítás  169

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság feladataival érintett területeken az érdekeltekkel folytatott konzultáció céljából létre kell hozni egy banki érdekképviseleti csoportot.

(1) A Hatóság feladataival érintett területeken az érdekeltekkel folytatott konzultáció elősegítése céljából létre kell hozni egy banki érdekképviseleti csoportot. A hatóság minden lényeges határozatáról és intézkedéséről konzultálni kell a banki érdekképviseleti csoporttal. Amennyiben sürgős fellépésre van szükség, és nincs mód konzultálásra, a banki érdekképviseleti csoportot mihamarabb értesíteni kell.

 

A banki érdekképviseleti csoport legalább évente négyszer ülésezik.

Módosítás  170

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott arányban képviselve a közösségi hitel- és befektetési intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat és a banki szolgáltatások használóit.

(2) A banki érdekképviseleti csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott arányban képviselve az uniós hitel- és befektetési intézeteket, alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat, a banki szolgáltatások használóit és a kkv-k képviselőit. Legalább öt tagnak független, tudományos szakembernek kell lennie. Tíz tag a pénzügyi intézményeket képviseli, közülük három szövetkezeti és megtakarítási bankokat képvisel, és legalább három tag a 12b. cikk (1) bekezdésében azonosított intézmények képviseletében jár el. A tagok közül legalább tizet a kkv-k szervezetei választják.

Módosítás  171

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A banki érdekképviseleti csoport legalább évente kétszer ülésezik.

törölve

Módosítás  172

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A banki érdekképviseleti csoport tagjait az érintett érdekeltek javaslatai alapján a Hatóság felügyelőtanácsa jelöli ki.

(3) A banki érdekképviseleti csoport tagjait az érintett érdekeltek javaslatai alapján a Hatóság felügyelőtanácsa jelöli ki. A felügyelőtanács az ilyen irányú határozathozatal során a lehető legnagyobb mértékben biztosítja a megfelelő földrajzi, illetve a nemek közötti egyensúlyt és az érdekelteknek az egész Unióra kiterjedő képviseletét.

A felügyelőtanács az ilyen irányú határozathozatal során a lehető legnagyobb mértékben biztosítja a megfelelő földrajzi egyensúlyt és az érdekeltek Közösséget átfogó képviseletét.

 

Módosítás  173

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Hatóság megadja a szükséges információkat és megfelelő titkársági támogatást biztosít a banki érdekképviseleti csoport számára. Megfelelő ellentételezést kell biztosítani az érdekképviseleti csoport nonprofit szervezeteket képviselő tagjai számára. A csoport munkacsoportokat hozhat létre technikai kérdésekkel kapcsolatban, amelyekhez a szükséges technikai szakértelem rendelkezésre állásának biztosítása érdekében további szakértőket is kijelölhetnek. A banki érdekképviseleti csoport tagjainak megbízatása ötéves időtartamra szól, amelyet követően új kiválasztási eljárásra kerül sor.

Módosítás  174

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A banki érdekképviseleti csoport véleményt és tanácsot nyújthat a Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben meghatározott feladataihoz kapcsolódó bármely kérdésről.

(5) A banki érdekképviseleti csoport véleményt és tanácsot nyújt a Hatóságnak a feladataihoz kapcsolódó bármely kérdésről, külön figyelmet fordítva a 7.–7e., 8., 10., 14., 15. és 17. cikkben meghatározott feladatokra.

Indokolás

Összhang a Skinner-jelentéssel.

Módosítás  175

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A banki érdekképviseleti csoport elfogadja az eljárási szabályzatát.

(6) A banki érdekképviseleti csoport a tagok kétharmados többségével elfogadott megállapodás alapján elfogadja eljárási szabályzatát.

Indokolás

Mivel valószínűleg jelentős véleménykülönbségek merülhetnek fel az érdekképviseleti csoporton belül, fontos, hogy már a kezdetekkor szilárd eljárási szabályzatot dolgozzanak ki. Ez a legjobban úgy érhető el, ha a tagok kétharmados többsége támogatja ezt a szabályzatot. Ez egyben azt is megakadályozza, hogy az egyik érdekképviseleti csoport képviselői uralni tudják a döntéshozatali folyamatot.

Módosítás  176

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok semmilyen módon nem érintik a tagállamok költségvetési felelősségét.

törölve

Módosítás  177

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 11. cikk alapján hozott határozat hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő egy hónapon belül értesítheti a Hatóságot és a Bizottságot arról, hogy az illetékes hatóság nem fogja végrehajtani a határozatot.

(2) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 10 cikk (2) bekezdése vagy 11. cikk alapján hozott határozat közvetlenül vagy jelentős mértékben hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő tíz munkanapon belül értesíti a Hatóságot, a Bizottságot és az Európai Parlamentet. A tagállam az értesítésében indokolja és hatásvizsgálatot készít arról, hogy a határozat mennyiben gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

Módosítás  178

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen bemutatja, hogy a határozat hogyan gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

törölve

Indokolás

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen bemutatja, hogy a határozat hogyan gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

Módosítás  179

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ebben az esetben a Hatóság határozatát fel kell függeszteni.

törölve

Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagország érzékenységéhez kell igazítani, azt csak a vészhelyzetben azaz a 10. cikk szerint hozott határozat esetében kell alkalmazni, amikor a tagállamok valószínűleg állami pénzeszközök felhasználásával avatkoznak be. A 11. cikkre ez nem terjed ki, mivel a közvetítést mindennapi helyzetekben veszik igénybe a folyamatos felügyelet céljából.

Módosítás  180

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a Tanács a Szerződés 205. cikkében meghatározottak szerint minősített többséggel eljárva két hónapon belül határoz arról, hogy a Hatóság határozatát fenntartják vagy visszavonják.

Ha a Hatóság fenntartja vagy módosítja határozatát, a Tanács dönt a Hatóság határozatának fenntartásáról. A Hatóság határozatának fenntartására vonatkozó határozatot a tagok egyszerű többségével kell elfogadni. A Hatóság határozatának elutasítására vonatkozó határozatot a tagok minősített többségével kell elfogadni. Az érintett tagok szavazatát egyik esetben sem lehet figyelembe venni. A minősített többség meghatározása: a Tanács tagjainak 55%-a, nem számítva az érintett tagállamot, akik az Európai Unió lakosságának legalább 65%-át képviselik, nem számítva az érintett tagállam lakosságát.

Módosítás  181

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Tanács úgy határoz, hogy fenntartja a Hatóság határozatát, vagy ha nem hoz határozatot két hónapon belül, haladéktalanul meg kell szüntetni a határozat felfüggesztését.

törölve

Indokolás

Amennyiben a 23. cikket néhány tagállam érzékenységéhez kell igazítani, ez csak a vészhelyzetekben hozott határozatokra lehet érvényes, azaz a 10. cikk esetében, amikor a tagállamok valószínűleg beavatkoznak, várhatóan közpénzek felhasználásával. A 11. cikkre ez nem terjed ki, mivel a közvetítést mindennapi helyzetekben veszik igénybe a folyamatos felügyelet céljából.

Módosítás  182

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 10. cikk (2) bekezdése alapján hozott határozat hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő három munkanapon belül értesítheti a Hatóságot, a Bizottságot és a Tanácsot arról, hogy az illetékes hatóság nem fogja végrehajtani a határozatot.

törölve

Módosítás  183

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen bemutatja, hogy a határozat hogyan gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

törölve

Módosítás  184

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Tanács a Szerződés 205. cikkében meghatározottak szerint minősített többséggel eljárva tíz munkanapon belül határoz arról, hogy a Hatóság határozatát fenntartják vagy visszavonják.

törölve

Módosítás  185

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. Ha a 10. cikk alapján hozott döntés a 12d. vagy 12e. cikknek megfelelően létrehozott alapok felhasználásához vezet, akkor a tagállamok nem kérik fel a Tanácsot, hogy tartsa fenn vagy vonja vissza a Hatáság által hozott határozatot.

Módosítás  186

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 9. cikk (6) bekezdésében, a 10. cikk (2) és (3) bekezdésében és a 11. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt határozatok meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a címzettet a határozat elfogadására irányuló szándékáról, és az ügy sürgősségének figyelembevételével meghatároz egy határidőt, amelyen belül a címzett kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját.

(1) Az ezen rendeletben előírt határozatok meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a címzettet a határozat elfogadására irányuló szándékáról, és az ügy sürgősségének, összetettségének és lehetséges következményeinek figyelembevételével meghatároz egy határidőt, amelyen belül a címzett kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját.

Indokolás

Összhangban a Skinner-jelentéssel.

Módosítás  187

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Hatóság 9., 10. és 11. cikk szerinti határozatait nyilvánosságra kell hozni és azokban meg kell nevezni az érintett illetékes hatóságot vagy pénzügyi intézményt, valamint a határozat lényegét, figyelembe véve a pénzügyi intézményeknek az üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekeit is.

(5) A Hatóság 9., 10. és 11. cikk szerinti határozatait nyilvánosságra kell hozni és azokban meg kell nevezni az érintett illetékes hatóságot vagy pénzügyi intézményt, valamint a határozat lényegét, kivéve, ha e nyilvánosságra hozatal ellentétes a pénzügyi intézményeknek az üzleti titkaik védelmével kapcsolatos jogos érdekeivel, illetve súlyosan veszélyeztetheti a pénzpiacok rendes működését és integritását, illetve az Európai Unió pénzügyi rendszere egy részének vagy egészének stabilitását.

Indokolás

Nem helyénvaló nyilvánosságra hozni az egyes intézmények nevét, amennyiben e közzététel ellentétes lehet a jogos üzleti érdekekkel, vagy veszélyeztetheti a pénzpiacokat.

Módosítás  188

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az egyes tagállamok hitelintézeteinek felügyeletéért felelős állami hatóság vezetője;

b) az egyes tagállamok hitelintézeteinek felügyeletéért felelős állami hatóság vezetője. Amennyiben egynél több illetékes hatóság van azon a területen, amelynek tekintetében a tagállam az uniós jog alkalmazásáért felel, akkor e hatóságok egymás között döntenek arról, hogy miként gyakorolják képviseletüket, beleértve a 29. cikk szerinti szavazatokat is, amelyeket meg kell osztani.

Módosítás  189

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa) a banki érdekképviseleti csoport két képviselője.

Módosítás  190

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatóság nem központi bank, a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagjához csatlakozhat a tagállam központi bankjának képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal.

törölve

Módosítás  191

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 94/19/EK irányelv alkalmazási körében eljárva a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagjához – adott esetben – csatlakozhat az egyes tagállamokban betétbiztosítási rendszereket működtető releváns szervek képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal.

törölve

Módosítás  192

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A felügyelőtanács döntése alapján ülésein részt vehetnek megfigyelők.

törölve

Az ügyvezető igazgató szavazati jog nélkül részt vehet a felügyelőtanács ülésein.

 

Módosítás  193

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A 11. cikk alkalmazásában a felügyelőtanács munkacsoportot hív össze a nézetkülönbség rendezésének megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a felügyelőtanács két olyan tagjából áll, aki nem a nézetkülönbségben érintett illetékes hatóság képviselője.

(2) A 11. cikk alkalmazásában a felügyelőtanács független munkacsoportot hív össze a nézetkülönbség pártatlan rendezésének megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a felügyelőtanács két olyan tagjából áll, aki nem a nézetkülönbségben érintett illetékes hatóság képviselője, és aki semmilyen módon nem értintett a konfliktusban.

Módosítás  194

Rendeletre irányuló javaslat

27. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelettel ráruházott feladatok ellátása során az elnök és a felügyelőtanács szavazati joggal rendelkező tagjai függetlenül és objektívan járnak el a Közösség érdekeinek megfelelően, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem közösségi intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

Az e rendelettel ráruházott feladatok ellátása során az elnök és a felügyelőtanács szavazati joggal rendelkező tagjai függetlenül és objektívan járnak el, kizárólag az Unió mint egységes egész érdekében, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem uniós intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

Módosítás  195

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Sem a tagállamok, sem az Unió intézményei, sem bármely állami vagy magánszervezet nem gyakorolhatnak befolyást a felügyelőtanács tagjaira a Hatósággal kapcsolatos feladataik ellátása során.

Módosítás  196

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A felügyelőtanács – az igazgatótanács javaslata alapján – a 38. cikk (7) bekezdésében említett jelentéstervezet alapján elfogadja a Hatóság tevékenységéről szóló jelentést, és minden év június 15-ig továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentést közzé kell tenni.

Módosítás  197

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A felügyelőtanács a Szerződés 205. cikkének megfelelően tagjainak minősített többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben meghatározott intézkedések, valamint a VI. fejezet értelmében elfogadott valamennyi intézkedés és határozat esetében.

(1) A felügyelőtanács tagjainak egyszerű többsége alapján jár el. A felügyelőtanács minden tagja egy szavazattal rendelkezik.

A felügyelőtanács az összes többi határozatát tagjainak egyszerű többségével hozza.

A felügyelőtanács az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikke értelmében vett megfelelően tagjainak minősített többsége alapján cselekszik a 7. és 8. cikkben meghatározott intézkedések, valamint a VI. fejezet értelmében elfogadott valamennyi intézkedés és határozat esetében.

Indokolás

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not necessary linked with the size of the Member State.

Módosítás                198

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az igazgatótanács az elnökből, a Bizottság képviselőjéből és a felügyelőtanács által tagjai sorából választott négy személyből áll.

(1) Az igazgatótanács az elnökből és a felügyelőtanács által a szavazati joggal rendelkező tagjai sorából választott négy személyből áll.

Módosítás  199

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elnök kivételével valamennyi tag mellé póttagot kell választani, aki az igazgatótanácsi tagot akadályoztatása esetén helyettesítheti.

törölve

Módosítás  200

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felügyelőtanács által választott tagok megbízatása két és fél évig tart. A megbízatás egyszer meghosszabbítható.

törölve

Módosítás  201

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az igazgatótanács a jelen levő tagok többségével határoz. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.

törölve

Módosítás  202

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ügyvezető igazgató szavazati jog nélkül vesz részt az igazgatótanács ülésein.

Az ügyvezető igazgató és a Bizottság egy képviselője szavazati jog nélkül vesz részt az igazgatótanács ülésein.

Módosítás  203

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A felügyelőtanács által választott tagok megbízatása két és fél évig tart. A megbízatás egyszer meghosszabbítható.

Módosítás  204

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács elfogadja és közzéteszi eljárási szabályzatát.

Az igazgatótanács az általa szükségesnek ítélt rendszerességgel, de legalább minden felügyelőtanácsi ülés előtt tart ülést.

Módosítás  205

Rendeletre irányuló javaslat

31. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács tagjai függetlenül és objektívan járnak el a Közösség érdekeinek megfelelően, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem közösségi intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

Az igazgatótanács tagjai függetlenül és objektívan járnak el, kizárólag az Unió mint egységes egész érdekében, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem európai uniós intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

Módosítás  206

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az igazgatótanács – a felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt követően – a 38. cikk (7) bekezdésében említett jelentéstervezet alapján elfogadja a Hatóság tevékenységéről szóló éves jelentést, és június 15-ig továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentést közzé kell tenni.

(6) Az igazgatótanács – a felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt követően – elfogadja azt a jelentést, amelyet a Hatóság elnöke a 35. cikk (2) bekezdésével összhangban negyedévenként az Európai Parlament elé terjeszt.

 

(6a) A felügyelőtanács egy éves jelentést is elfogad, és a hatóság elnöke azt az Európai Parlament elé terjeszti.

Módosítás  207

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata alapján nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

(2) A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata alapján, a Bizottság által szervezett és irányított nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

Módosítás  208

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a három kiválasztott jelölt nevét az Európai Parlament elé terjeszti. A jelöltek meghallgatása után az Európai Parlament egyiküket kiválasztja. Az így kiválasztott jelöltet a felügyelőtanács nevezi ki.

Módosítás  209

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által kiválasztott jelölt személyét az Európai Parlamentnek meg kell erősítenie.

törölve

Módosítás  210

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is választ, aki az elnök távolléte idején ellátja annak feladatait.

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is választ, aki az elnök távolléte idején ellátja annak feladatait. Az alelnök nem lesz az igazgatótanács tagja.

Módosítás  211

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Sem a tagállamok, sem az Unió intézményei, sem bármely állami vagy magánszervezet nem gyakorolhatnak befolyást a felügyelőtanács tagjaira a Hatósággal kapcsolatos feladataik ellátása során.

Módosítás  212

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Parlament az elnököt vagy az alelnököt – függetlenségének teljes mértékű tiszteletben tartása mellett – felkérheti arra, hogy rendszeresen tegyen nyilatkozatot illetékes bizottsága előtt és válaszolja meg a bizottsági tagok által feltett kérdéseket.

(1) Az elnök legalább negyedévente nyilatkozatot tesz az Európai Parlament előtt, és válaszol a képviselők által feltett minden kérdésre.

Módosítás  213

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az elnökre az 54. cikkben említett személyzeti szabályzatnak megfelelően a Hatóságtól való kilépését követően is vonatkozik az a kötelezettség, hogy feddhetetlenül és tartózkodóan járjon el egyes kinevezések vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban.

Módosítás  214

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Parlament felkérheti az elnököt arra is, hogy feladatai ellátásáról nyújtson be jelentést.

(2) Az elnök kérésre, az (1) bekezdésben említett nyilatkozat megtétele előtt legalább 15 nappal jelentést nyújt be a Hatóság tevékenységeiről az Európai Parlamentnek.

Módosítás  215

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 7a.–7e., 8., 9., 10. 11a. és 18. cikkekben említett információkon túl a jelentésnek információkat kell tartalmaznia a bankhitelek háztartások és a kkv-k részére való rendelkezésre állásáról, azok összegéről és a hitelfelvétel költségeiről, valamint a hitelintézetek birtokában lévő állami adósság mértékéről és annak változásairól, valamint bele kell foglalni a banki érdekképviseleti csoport által kibocsátott véleményre adott válaszokat is. Tartalmaznia kell az Európai Parlament által ad hoc alapon igényelt valamennyi kapcsolódó információt is.

Módosítás  216

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b) Az elnök ezen kívül éves jelentést nyújt be feladatai ellátásáról az Európai Parlamentnek.

Módosítás  217

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A felügyelőtanács az ügyvezető igazgatót érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

(2) A felügyelőtanács az ügyvezető igazgatót érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján, a Bizottság által szervezett és irányított nyílt kiválasztási eljárást és az Európai Parlament megerősítését követően nevezi ki.

Módosítás  218

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Sem a tagállamok, sem az Unió intézményei, sem bármely állami vagy magánszervezet nem gyakorolhatnak befolyást a felügyelőtanács tagjaira a Hatósággal kapcsolatos feladataik ellátása során.

Módosítás  219

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ügyvezető igazgató minden évben elkészíti az éves jelentés tervezetét, külön-külön szakaszban kitérve a Hatóság szabályozási és felügyeleti tevékenységeire, illetőleg a pénzügyi és az igazgatási kérdésekre.

(7) Az ügyvezető igazgató minden évben jelentéstervezetet készít, külön-külön szakaszban kitérve a Hatóság szabályozási és felügyeleti tevékenységeire, illetőleg a pénzügyi és az igazgatási kérdésekre.

Módosítás  220

Rendeletre irányuló javaslat

39. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

39. cikk

törölve

Összetétel

 

(1) A Hatóság részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS), amely a felügyeletek hálózataként működik.

 

(2) Az ESFS a következőket foglalja magában:

 

a) a tagállamok hatóságai e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében, a(z) …/…/EK [EIOPA] rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és a(z) …/…/EK [ESMA] rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint;

 

b) a Hatóság;

 

c) a(z) …/…/EK rendelet 1. cikkében létrehozott Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság [EIOPA];

 

d) a(z) …/…/EK rendelet 1. cikkében létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság [ESMA];

 

e) a 40. cikkel létrehozott európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága;

 

f) a 7., 9. és 10. cikkben említett feladatok végrehajtása céljából a Bizottság.

 

(3) A Hatóság a 40. cikkel létrehozott európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága keretében rendszeresen és szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal, biztosítja a munka ágazatközi következetességét és a pénzügyi konglomerátumok felügyelete, valamint más, ágazatközi kérdések terén közös álláspontot alakít ki.

 

Módosítás  221

Rendeletre irányuló javaslat

IV. fejezet – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ EURÓPAI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK VEGYES BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI FELÜGYELETI HATÓSÁG (VEGYES BIZOTTSÁG)

Indokolás

A Skinner-jelentéssel való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás  222

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Létrejön az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága.

(1) Létrejönnek az európai felügyeleti hatóságok (vegyes bizottság), és székhelyüket Frankfurtban tartják.

Módosítás  223

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A vegyes bizottság olyan fórum, amelynek keretében a Hatóság rendszeresen és szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal és biztosítja az ágazatközi következetességet.

(2) A vegyes bizottság olyan fórum, amelynek keretében a Hatóság rendszeresen és szorosan együttműködik, és biztosítja a többi európai felügyeleti hatóság között az ágazatközi következetességet, különösen az alábbiak terén:

 

– pénzügyi konglomerátumok;

 

– könyvvitel és könyvvizsgálat;

 

– az ágazatközi fejlemények, a kockázatok és a gyenge pontok mikroprudenciális elemzése a pénzügyi stabilitás érdekében;

 

– kisbefektetői termékek;

 

– pénzmosás elleni intézkedések; és

 

– az Európai Rendszerkockázati Testülettel folytatott információcsere, valamint az Európai Rendszerkockázati Testület és az európai felügyeleti hatóságok közötti kapcsolat továbbfejlesztése.

Indokolás

A vegyes bizottság kialakítja a közös fellépés további területeit. Ezért javasolt, hogy a rendeletekben meghatározásra kerüljön számos együttműködési terület. A végleges határozatokat a vegyes bizottság előkészítő munkája alapján az azt alkotó bizottságok hozzák meg.

Módosítás  224

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Hatóság megfelelő erőforrásokkal járul hozzá az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának adminisztratív támogatásához. Ez magában foglalja a személyzeti, igazgatási, infrastrukturális és működési költségeket.

(3) A vegyes bizottság állandó titkársággal rendelkezik, alkalmazottait pedig a három európai felügyeleti hatóság kiküldött munkatársai adják. A Hatóság megfelelő erőforrásokkal járul hozzá az igazgatási, infrastrukturális és működési költségekhez.

Indokolás

Az állandó titkárság lehetővé teszi a vegyes bizottság számára a rá ruházott feladatok ellátását, és lehetővé teszi, hogy idővel bővüljön a feladatok köre. Az állandó titkárság emellett megteremti az ágazatközi tanulás és a közös felügyelet kultúráját a három európai felügyeleti hatóságtól kiküldött munkatársakból álló titkárságon.

Módosítás  225

Rendeletre irányuló javaslat

40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

40a. cikk

 

Felügyelet

 

Amennyiben a 12b. cikk (1) bekezdésében azonosított valamely intézmény több ágazati területen érintett, a vegyes bizottság eldönti, hogy melyik felügyeleti hatóság járjon el fő illetékes hatóságként, és/vagy hozzon kötelező érvényű határozatokat az európai felügyeleti hatóságok közötti problémák megoldására.

Módosítás  226

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A vegyes bizottság az elnökből, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság elnökéből és – adott esetben – a 43. cikknek megfelelően létrehozott albizottság elnökéből áll.

(1) A vegyes bizottság elnöksége az európai felügyeleti hatóságok elnökeiből, és – adott esetben – a 43. cikknek megfelelően létrehozott albizottság elnökéből áll.

Módosítás  227

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az ügyvezető igazgatót, a Bizottságot és az ESRB-t megfigyelőként meghívják az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának és a 43. cikkben említett albizottságoknak az üléseire.

(2) Az ügyvezető igazgatót, a Bizottság képviselőjét és az ESRB-t megfigyelőként meghívják a vegyes bizottság elnökségének és a 43. cikkben említett albizottságoknak az üléseire.

Módosítás  228

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának elnökét évente rotációs alapon az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elnöke, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság elnöke és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság elnöke közül nevezik ki.

(3) A vegyes bizottság elnökét évente rotációs alapon az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) elnöke, az Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) elnöke és az Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet) elnöke közül nevezik ki. A vegyes bizottság elnöke az Európai Rendszerkockázati Testület egyik alelnöke.

Indokolás

Fontos, hogy az európai felügyeleti hatóságok mikroszintű szakértelme megfelelőképpen érvényesülhessen az ESRB-ben. Emellett fontos az is, hogy az ESRB ne legyen túl bankorientált, és a bankfelügyeleti, biztosításfelügyeleti és értékpapír-piaci felügyeleti ágazat megfelelő képviseletet kapjon a vegyes bizottság tagjai közül való elnök révén, aki mindhárom ágazatot képviselni tudja.

Módosítás  229

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága legalább kéthavonta ülésezik.

A vegyes bizottság elnöksége legalább kéthavonta ülésezik.

Indokolás

Összhangban a Skinner-jelentéssel.

Módosítás  230

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A fellebbezési tanács az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság közös testülete.

(1) A fellebbezési tanács a három európai felügyeleti hatóság közös testülete.

Módosítás  231

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A fellebbezési tanács hat tagból és hat póttagból áll, akik megfelelő tudással és ismeretekkel rendelkező személyek és nem tartoznak a Hatóság tevékenységében részt vevő illetékes hatóságok vagy más nemzeti, illetve közösségi intézmény jelenlegi alkalmazottai közé.

(2) A fellebbezési tanács hat tagból és hat póttagból áll, akik elegendő jogi szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy szakszerű jogi tanáccsal szolgáljanak a Hatóság számára hatásköreinek gyakorlása tekintetében.

Módosítás  232

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fellebbezési tanács határozatainak meghozatalához a hat tagból legalább négy fő szavazata szükséges.

törölve

Módosítás  233

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fellebbezési tanács szükség szerint, az elnök kezdeményezésére ülésezik.

törölve

Módosítás  234

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A fellebbezési tanács két tagját és két póttagját az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett pályázati felhívást követően egy, a Bizottság által javasolt szűkített listáról a Hatóság igazgatótanácsa nevezi ki, a felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt követően.

(3) A fellebbezési tanács tagjait és póttagjait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett pályázati felhívást követően egy, a Bizottság által javasolt szűkített listáról az Európai Parlament nevezi ki, a felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt követően.

Módosítás  235

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A többi tagot a(z) …/…/EK rendelettel [EIOPA] és a(z) …/…/EK rendelettel [ESMA] összhangban kell kinevezni.

törölve

Módosítás  236

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A fellebbezési tanács határozatainak meghozatalához a hat tagból legalább négy fő szavazata szükséges.

Módosítás  237

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A fellebbezési tanács tagjainak megbízatása öt évre szól. A megbízatás egyszer meghosszabbítható.

törölve

Módosítás  238

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A fellebbezési tanácsnak a Hatóság igazgatótanácsa által kinevezett tagja megbízatásának ideje alatt e tisztségéből nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos hivatali mulasztást követett el, és az igazgatótanács – miután egyeztetett a felügyelőtanáccsal – erről határozatot hoz.

törölve

Módosítás  239

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A fellebbezési tanács szükség szerint, az elnök kezdeményezésére ülésezik.

Módosítás  240

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság megfelelő működési és titkársági támogatást biztosít a fellebbezési tanács részére.

(6) A Hatóság, az Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet) a vegyes bizottságon keresztül megfelelő működési és titkársági támogatást biztosít a fellebbezési tanács részére.

Indokolás

Mivel a fellebbezési tanács a vegyes bizottságon belüli szerv, helyénvaló, hogy a vegyes bizottság hozzáférést biztosítson számára a titkársága által nyújtott támogatáshoz.

Módosítás  241

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A fellebbezési tanács e cikk rendelkezéseinek alkalmazása során a Hatóság valamennyi hatáskörét gyakorolhatja, vagy a Hatóság illetékes testületéhez utalhatja az ügyet. Erre a testületre nézve a fellebbezési tanács határozata kötelező.

(5) A fellebbezési tanács megerősítheti a Hatóság illetékes testülete által hozott határozatot vagy a Hatóság illetékes testületéhez utalhatja az ügyet. Erre a testületre nézve a fellebbezési tanács határozata kötelező, és módosított határozatot fogad el az adott üggyel kapcsolatban.

Indokolás

A fellebbezési tanács a határozatot megerősíti vagy elutasítja, de nem feladata a Hatóság hatákörébe tartozó határozat átfogalmazása.

Módosítás  242

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kereset benyújtása az Elsőfokú Bírósághoz és a Bírósághoz

A Törvényszékhez és a Bírósághoz benyújtott keresetek

 

(Ez a módosítás az egész szövegben alkalmazandó.)

Módosítás  243

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A fellebbezési tanács határozatai, illetőleg – ha a fellebbezési tanács nem jogosult jogorvoslatot gyakorolni – a Hatóság határozatai a Szerződés 230. cikkével összhangban indított keresettel megtámadhatók az Elsőfokú Bíróság vagy a Bíróság előtt.

(1) A fellebbezési tanács határozatai, illetőleg – ha a fellebbezési tanács nem jogosult jogorvoslatot gyakorolni – a Hatóság határozatai az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkével összhangban indított keresettel megtámadhatók az Elsőfokú Bíróság vagy a Bíróság előtt.

Módosítás  244

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok és az Unió intézményei, valamint természetes és jogi személyek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 263. cikkével összhangban közvetlen fellebbezést nyújthatnak be a Bírósághoz a Hatóság határozatai ellen.

Módosítás  245

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Abban az esetben, ha a Hatóság köteles eljárni és elmulasztja a döntéshozatalt, a Szerződés 232. cikkével összhangban mulasztás miatti kereset indítható az Elsőfokú Bíróságnál vagy a Bíróságnál.

(2) Abban az esetben, ha a Hatóság köteles eljárni és elmulasztja a döntéshozatalt, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 265. cikkével összhangban mulasztás miatti kereset indítható az Elsőfokú Bíróságnál vagy a Bíróságnál.

Módosítás  246

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a pénzügyi intézmények felügyelete terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező hozzájárulásai;

törölve

Módosítás  247

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott közösségi támogatás;

b) az Unió támogatása, amely az Európai Unió általános költségvetésének [XIII]. szakaszában külön költségvetési tételként jelenik meg;

Indokolás

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Módosítás  248

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság kiadásai tartalmazzák legalább a személyzeti, a díjazással kapcsolatos, az adminisztratív, az infrastrukturális és a működési költségeket.

(2) A Hatóság kiadásai tartalmazzák legalább a személyzeti, a díjazással kapcsolatos, az adminisztratív, az infrastrukturális, valamint a szakmai képzéssel kapcsolatos és működési költségeket.

Módosítás  249

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A becsléseket tartalmazó kimutatás alapján a Bizottság az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetében feltünteti a létszámtervre tekintettel szükségesnek ítélt becsléseket, valamint azon támogatás összegét, amely a Szerződés 272. cikkével összhangban az Európai Unió általános költségvetését terheli.

(3) A becsléseket tartalmazó kimutatás alapján a Bizottság az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetében feltünteti a létszámtervre tekintettel szükségesnek ítélt becsléseket, valamint azon támogatás összegét, amely a Szerződés 313. és 314. cikkével összhangban az Európai Unió általános költségvetését terheli.

Módosítás  250

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-ig megadja a hatóság számára a mentesítést az N. pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

(9) Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-ig megadja a hatóság számára a mentesítést az N. pénzügyi év – az Európai Unió általános költségvetéséből és az illetékes hatóságoktól származó bevételekből álló – költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

Módosítás  251

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság személyzetére – ideértve annak ügyvezető igazgatóját is – a személyzeti szabályzat, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint az Európai Közösségek intézményei által az említett szabályzat, illetve feltételek alkalmazása céljából közösen elfogadott szabályok alkalmazandók.

(1) A Hatóság személyzetére – a Hatóság elnökének kivételével – a személyzeti szabályzat, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint az Unió intézményei által az említett szabályzat, illetve feltételek alkalmazása céljából közösen elfogadott szabályok alkalmazandók.

Indokolás

Az elnöknek nem kell az EU személyzeti szabályzatának hatálya alá tartoznia. Az elnök foglalkoztatásának feltételeit a felügyelőtanácsnak kell megállapítania, ahogyan az az Európai Központi Bank elnökének és igazgatósága tagjainak esetében is történik. Szem előtt tartva, hogy az elnökök tagjai lesznek az ESRB-nek és az ESRB irányítóbizottságának, az Európai Központi Bankéval konzisztens megközelítés alkalmazása a megfelelő.

Módosítás  252

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az igazgatótanács ― a Bizottsággal egyetértésben ― az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának 110. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

(2) Az igazgatótanács ― a Bizottsággal egyetértésben ― az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának 110. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket. A végrehajtási intézkedések megengedik az indokolt eltéréseket a Hatóság számára meghatározott feladatok leghatékonyabb végrehajtásának garantálása érdekében.

Módosítás  253

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Szerződésen kívüli felelősség alapján a Hatóság – a tagállamok jogában meglévő közös általános jogelveknek megfelelően – megtéríti az általa okozott, illetőleg az alkalmazottai által feladataik ellátása során okozott összes kárt. Az ilyen károk megtérítésével kapcsolatos jogviták az Európai Közösségek Bíróságának joghatósága alá tartoznak.

(1) Szerződésen kívüli felelősség alapján a Hatóság – a tagállamok jogában meglévő közös általános jogelveknek megfelelően – megtéríti az általa okozott, illetőleg az alkalmazottai által feladataik ellátása során indokolatlanul okozott összes kárt. Az ilyen károk megtérítésével kapcsolatos jogviták az Európai Közösségek Bíróságának joghatósága alá tartoznak.

Indokolás

Előfordulhat, hogy tevékenysége során az Európai Felügyeleti Hatóság kárt okoz egyes pénzügyi intézményeknek, miközben a közösség érdekeit tartja szem előtt. Az ilyen kár a rendszerszintű stabilitás összefüggésében indokolható, és az ilyen károkért az Európai Felügyeleti Hatóság nem vonható felelősségre.

Módosítás  254

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A felügyelőtanács és az igazgatótanács tagjaira, az ügyvezető igazgatóra és a Hatóság személyzetének tagjaira, ideértve a tagállamok által ideiglenesen kiküldött tisztviselőket is, a Szerződés 287. cikkében meghatározott és a vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt szakmai titoktartási követelmények alkalmazandók, még megbízatásuk lejártát követően is.

(1) A felügyelőtanács és az igazgatótanács tagjaira, az ügyvezető igazgatóra és a Hatóság személyzetének tagjaira, ideértve a tagállamok által ideiglenesen kiküldött tisztviselőket és a Hatóság részére szerződéses alapon feladatokat végző minden más személyt is, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 339. cikkében meghatározott és a vonatkozó uniós jogszabályokban előírt szakmai titoktartási követelmények alkalmazandók, még megbízatásuk lejártát követően is.

Módosítás  255

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A megbízatásuk megszűnését követő 18 hónapban nem vállalhatnak munkát olyan pénzügyi intézményeknél, amelyeket korábban a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere felügyelt.

Módosítás  256

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság munkájában való részvételt a Hatóság 1. cikk (2) bekezdésében említett illetékességi körében az Unióval kötött megállapodások alapján az uniós jogszabályokkal egyenértékűnek elfogadott jogszabályokat alkalmazó harmadik országok számára is lehetővé kell tenni, amelyeknek ez közvetlen érdekük.

Módosítás  257

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E részvétel az illetékes hatóságok közötti hatékony, kétoldalú és többoldalú információcserében ölt testet a vonatkozó uniós jogszabályokban előírt, alkalmazandó titoktartási és adatvédelmi rendelkezések teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás  258

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az e rendelet hatálybalépését követő időszakban és a Hatóság létrehozását megelőzően a 3. szintű bizottság a Bizottsággal szorosan együttműködve előkészíti az 3. szintű bizottságnak a Hatósággal történő felváltását. A 3. szintű bizottság minden szükséges előkészítő tevékenységet elvégezhet, amelyről a végleges döntést a Hatóság illetékes testületei hozzák meg.

Módosítás  259

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Az e rendelet hatálybalépésétől az elnök és az igazgatótanács tagjainak kijelöléséig, valamint az ügyvezető igazgató kinevezéséig terjedő időszakban a Hatóság elnöki feladatait ideiglenesen a meglévő 3. szintű bizottság elnöke látja el és annak főtitkára igazgatja.

Indokolás

Javasolt az európai felügyelő hatóságok létrehozása előtt végrehajtható előkészítő intézkedésekre vonatkozó rendelkezések egyértelművé tétele. Lényeges, hogy a hatékonyság érdekében a rendelet hatálybalépését követően a 3. szintű bizottságok eredményes lépéseket tehessenek az ESA-k létrehozásának előkészítéséhez – az előkészítő munkának az illetékes európai felügyeleti hatósági testületek által való ratifikációjára is figyelemmel. Ez az eljárásmód hozzájárul annak az időszaknak a lehető legnagyobb mértékben való lerövidítéséhez, amely során az európai felügyelő hatóságok elnökeik és ügyvezetőik kinevezésének hiánya miatt esetleg még nem teljes mértékben működőképesek.

Módosítás  260

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett szerződések hatálya alá tartozó személyzet minden tagja megkapja azt a lehetőséget, hogy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja szerint a Hatóság létszámtervében meghatározott különféle besorolási osztályoknak megfelelően ideiglenes tisztviselői szerződést kössön.

(2) A meglévő személyzet Hatósághoz való zökkenőmentes áthelyezése érdekében az (1) bekezdésben említett szerződések – és közöttük a kirendelési szerződések – hatálya alá tartozó személyzet minden tagja megkapja azt a lehetőséget, hogy a vonatkozó jogi keretnek megfelelően ugyanolyan vagy hasonló pénzügyi és jogi feltételekkel ideiglenes alkalmazotti szerződést kössön.

Indokolás

A 3. szintű bizottságok meglévő személyzetéhez kapcsolódóan javasolt különös átmeneti rendelkezések előírása.

Módosítás  261

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szerződések megkötésére jogosult hatóság e rendelet hatálybalépését követően belső kiválasztási eljárást hajt végre, amely az európai bankfelügyelők bizottsága vagy annak titkársága által szerződéssel alkalmazott személyzetre korlátozódik, hogy ellenőrizze a foglalkoztatandó személyek hozzáértését, hatékonyságát és feddhetetlenségét.

A szerződések megkötésére jogosult hatóság e rendelet hatálybalépését követően belső kiválasztási eljárást hajt végre, amely 3. szintű bizottság vagy annak titkársága által szerződéssel alkalmazott személyzetre korlátozódik, hogy ellenőrizze a foglalkoztatandó személyek hozzáértését, hatékonyságát és feddhetetlenségét. A belső kiválasztási eljárás során teljes mértékben figyelembe kell venni az egyes személyek által az áthelyezés előtti szerep ellátásakor felmutatott készségeket és tapasztalatot.

Indokolás

A 3. szintű bizottságok meglévő személyzetéhez kapcsolódóan javasolt különös átmeneti rendelkezések előírása.

Módosítás  262

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) ...-ig* a Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a szükséges javaslatokat annak biztosítása érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az átállás a 12b. cikkben meghatározott intézményeknek a Hatóság általi felülviszgálatára, és új keret jöjjön létre a pénzügyi válság kezelésére.

 

* HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított hat hónap.

Módosítás  263

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 67. cikk második bekezdésében megállapított időponttól számított három éven belül, és azt követően minden harmadik évben a Bizottság általános jelentést tesz közzé a Hatóság működésének eredményeként szerzett tapasztalatokról, valamint az e rendeletben meghatározott eljárásokról.

(1) ...-ig*, és ezt követően minden harmadik évben a Bizottság általános jelentést tesz közzé a Hatóság működésének eredményeként szerzett tapasztalatokról, valamint az e rendeletben lefektetett eljárásokról. Ez a jelentés többek között az alábbiak értékelését tartalmazza:

 

a) az illetékes hatóságok szokásos felügyeleti gyakorlatai közötti összhang;

 

b) a felügyeleti kollégiumok működése;

 

c) a Hatóság szerepe az intézmények szervezeti felülvizsgálatában; és

 

d) a 23. cikk szerinti védzáradék alkalmazása.

 

___________________

* HL: kérjük az időpont beillesztését: e rendelet alkalmazásának időpontja után három évvel

Indokolás

A javasolt módosítások célja, hogy a Bizottságnak kötelessége legyen a tagállamok költségvetési felelősségének fogalmát pontosító javaslatok előterjesztése, továbbá a rendelet annak érdekében való naprakésszé tétele, hogy összhangba kerülhessen azokkal az esetleges fejleményekkel, amelyek a banki ágazatbeli válságkezelésről szóló, a közelmúltban a bizottsági konzultációs szakaszba érkezett közösségi rendelkezések keretrendszerének végrehajtásából erednek.

Módosítás  264

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentés a közösségi válságkezelés és -rendezés terén megvalósuló szabályozási és felügyeleti konvergencia eredményeit is értékeli. Az értékelés széles körű – többek között a banki érdekképviseleti csoporttal folytatott – konzultáción alapul.

(1a) Az (1) bekezdésben említett jelentés továbbá a következőket vizsgálja meg:

 

a) indokolt-e továbbra is elkülöníteni egymástól a bankok, a biztosítások, a foglalkoztatóinyugdíj, és értékpapítok és pénzügyek piacainak felügyeletét, vagy azakot egyetlen felügyelő hatásköre alá kell-e vonni;

 

b) indolol-e a prudenciális felülvizsgálat és az üzleti magatartás elkülönített felülvizsgálata, vagy azoakt egyetlen felülvizsgálaó alá kell-e rendelni;

 

c) indokolt-e egyserűsíteni és megerősíteni a Pénzügyi Felügyelet Európai Rendszerének felépítményét anak érdekében, hogy növelni lehessen az összhangot a makro- és mikroszintek, valamint az európai felügyelő hatóság között;

 

d) indokolt-e az európai felügyelő hatóságok szabályozási hatáskorének növelése;

 

e) az ESFS fejlődése összhangban áll-e a globális fejlődéssel;

 

f) elég sokszínű-e az ESFS, és rendelkezik-e a megfelelő kiváló szaktudással;

 

g) megfelelő-e az elszámoltathatóság és az átláthatósága közbeszerzésekkel kapcsolatban.

(1)

     2010. január 22-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).


INDOKOLÁS

A jelenlegi pénzügyi válság felszínre hozta azt, amit a Parlament már évekkel ezelőtt szóvá tett: egy megfelelő pénzügyi szabályozás hiányát és a piacfelügyeleti mechanizmusok gyengeségét. Amikor a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó cselekvési terv tárgyalásai folytak (lásd a García-Margallo-jelentést a Bizottság „Pénzügyi piacok keretrendszerének végrehajtása: cselekvési terv (1999)” című közleményéről(1)), a Parlament figyelmeztetett, hogy egy rendszerbeli krízis elkerülése érdekében alapvető lenne egyforma intenzitással végigvinni a cselekvési terv mindhárom célkitűzését: a piacok liberalizációját, az ellenőrző mechanizmusok megerősítését és a megtakarítási adók harmonizációját. További jelentések (Van den Burg jelentése az Európai Unió prudenciális felügyeleti szabályairól (2002)(2), Van den Burg jelentése a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról (2005–2010) – fehér könyv (2007)(3), valamint Van den Burg és Daianu jelentése a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: a jövőbeli felügyeleti struktúra (2008)(4)) hangsúlyozták, hogy a saját országhatáraikat nem túllépő joghatóságú nemzeti felügyeletek közötti koordináció nem lenne elégséges a belső piacot tényleges határok nélküli régióként kezelő pénzügyi intézmények ellenőrzésére. Ezenkívül a szabályok némelyike már lefektette, illetve vázolta a jövőbeli európai felügyeleti szerkezet alapvető elveit és az általános trendet, amely felé elmozdulni szükséges (Skinner jelentése a Szolvencia II-ről (2009); Gauzès-jelentés a hitelminősítő intézetekről szóló rendeletről (2009)).

A szabályozási hiányosságokat megszüntetendő és a felügyeleti rendszer gyengeségeit korrigálandó a Bizottság Jacques de Larosière elnökletével szakértői csoportot bízott meg, hogy készítsen jelentést, amely összegezné a válságból levonható tanulságokat és megtenné a szükséges ajánlásokat egy másik válság elkerülésére és megállítására. A bizottsági javaslat először is a nemzeti felügyeleti hatóságok hálózatának létrehozását ajánlja, amely együttműködne az új Európai Felügyeleti Hatósággal (ESA), amely három pillérből áll: egy bankfelügyeleti (EBA), egy biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti (EIOPA) és egy értékpapírpiac-felügyeleti (ESMA) pillérből. A javaslat értelmében az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága biztosítaná a szabályok megfelelő, egységes szerkezetbe foglalását és az európai pénzügyi piacok felügyeletét. Másodszor, a Bizottság javasolja egy Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) felállítását, amely a makrogazdaság alakulásából eredő, a pénzügyi stabilitás lehetséges fenyegetéseit kíséri figyelemmel és értékeli. A Parlament egyetért ezzel a megközelítéssel két fontos megjegyzést téve hozzá: az ESRB integrációja az Európai Felügyeleti Hatóságokba (ESA), és az új hatóságok nagyobb hatáskörrel való felruházása valódi európai dimenziót biztosítva számukra.

Harmadszor, a Bizottság hangsúlyozza, hogy a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – az Európai Unióban biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelme. A technikai standardok hatékony eszközt jelentenek e harmonizáció elérésében, ezért a Bizottság különös figyelmet fordít rájuk. A Parlament egyetért ezzel a megközelítéssel, de két fontos megjegyzést tesz: e technikai standardok felvázolásakor a Parlamentnek az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke által rá ruházott szerepben kell eljárnia és az Európai Felügyeleti Hatóságnak (Bankfelügyelet) e standardok felvázolásában betöltött vezető szerepét hangsúlyozni kell. Ily módon bármikor, amikor a Bizottság részben vagy egészben nem fogadja el a Hatóság javaslatait, a Bizottság elnökét és az illetékes biztost felkérik, hogy indokolják meg döntésüket a Parlament és a Tanács előtt.

A technikai standardok által nem szabályozott területeken a Hatóság iránymutatásokat és ajánlásokat bocsáthat ki az uniós jogszabályok alkalmazásáról. A Parlament reméli, hogy a Hatóság által elfogadott iránymutatások és ajánlások a lehető legnagyobb mértékben kötelező erővel fognak bírni a nemzeti felügyeleti hatóságokra nézve. A Parlament ezért azt kéri, hogy a Hatóság elnöke „jelentse” a mulasztást elkövető nemzeti felügyeleti hatóságokat, és közölje, milyen intézkedéseket szándékozik elfogadni a Hatóság a megfelelőség kötelező erejűvé tétele érdekében. A nemzeti felügyeleti hatóságok által elkövetett mulasztások nyilvánosságra hozatala hathatós ösztönzőt jelent számukra, hogy megfeleljenek a Hatóság iránymutatásainak és ajánlásainak.

A Bizottság és a magánintézmények közötti kapcsolat rendkívül kényes kérdés. A bizottsági javaslat lehetővé teszi a Hatóság számára, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok számára az uniós jogszabályoknak való megfelelést előírja; továbbá azt is lehetővé teszi, hogy a Hatóság hivatalos figyelmeztetést adjon ki arról, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságoknak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk vészhelyzet esetén. Amikor egy nemzeti felügyeleti hatóság az ilyen határozatoknak nem tesz eleget, a nemzeti hatóság a piaci bizalom helyreállítása érdekében pénzügyi intézményekhez fordulhat azokon területeken, amelyekre az uniós jogszabályok közvetlenül alkalmazhatóak. A magánpénzintézetekhez történő fordulás joga véleményem szerint az egyetlen lehetséges eszköz a Hatóság határozataival való megfelelés szavatolására.

E jelentés főbb új pontjai a pénzügyi intézmények, és elsősorban a határokon átnyúló tevékenységet folytató intézmények felügyeletére vonatkoznak. Külön figyelmet kell szentelni azon nagy szervezeteknek, amelyek csődje az egész pénzügyi rendszer összeomlását okozhatják, azaz az ún. „túl nagy ahhoz, hogy bedőljön” kategóriába tartozóknak. Ez esetben csupán két lehetőség áll rendelkezésre: növelni a nemzeti felügyeleti hatóságok hatáskörét vagy az „Európa” megoldás (Turner-féle felülvizsgálat). Több protekcionizmus vagy több belső piac. Semmi értelme azon mechanizmusokat továbbvinni, amelyek alacsony hatásfoka egyértelműen bebizonyosodott a válság során.

Ha a „nemzeti” vonal mellett tesszük le a voksot, az azt jelentené, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok számára lehetővé kell tenni a fogadó országokban, hogy a külföldi bankokat ne kirendeltségeken, hanem leányvállalatokon keresztül történő működésre kényszerítsék, valamint a felügyeleti hatóságok számára közvetlenebb ellenőrzés biztosítását a külföldi bankok tőkéje és likviditása felett.

Az „Európa” megoldás azt jelentené, hogy a felügyeleti kollégiumok számára biztosítják a szabályok diktálásának jogát, és az azoknak való megfelelés – ha a felügyeleti hatóságok nem tudnak egymással megállapodásra jutni – kötelező lenne. Az „Európa” megoldás azt is jelentené, hogy a Hatóság felelne azon pénzügyi szervek felügyeletéért, amelyek csődje a rendszer stabilitását veszélyeztetheti. A Hatóság mindig a nemzeti hatóságokon keresztül járna el, és ebben az esetben ez utóbbiak a Hatóság alá tartozó, és annak utasításait követő szervekként járnának el. Az európai uniós dimenzióval rendelkező intézmények meghatározásakor a nemzeti standardokat (FSA, IMF, BIS) is figyelembe vennék. Az egyik modellről a másikra való áttérésre fokozatosan kerülhetne sor, és a sort a legveszélyeztetettebb szervezetek nyithatnák, majd ezeket ésszerű időn belül követhetnék a többiek.

A parlamenti javaslatban egy európai alap létrehozása is szerepel, amelyet a pénzintézetek hozzájárulásaiból finanszíroznának a betétesek védelme és a nehéz helyzetben lévő azon intézmények megmentése érdekében, amelyek csődje az egész rendszert tönkretenné. Amennyiben az Alap forrásai elégtelennek bizonyulnának, az Alap államadóssági kötvényeket bocsáthatna ki. Amennyiben ez sem lenne elegendő, és az állami pénzeszközök felhasználása elkerülhetetlenül szükséges a rendszer összeomlásának megakadályozására, a tagállamoknak kell beavatkozniuk. Az ilyen állami beavatkozásokkal járó terheket az érintett tagállamok az előzőleg megkötött egyetértési megállapodásnak megfelelően egymás között megosztják.

A bizottsági javaslatot a kölcsönért folyamodó felek szempontjairól megfeledkezve szinte kizárólag a bankok szempontjából készítették el. Ezért azt javasoljuk, hogy a kkv-k számára külön szerepet biztosítsanak, mivel ők a nagyvállalatoknál sokkal nagyobb mértékben függenek a banki finanszírozástól, mivel ez utóbbiak hozzá vannak szokva ahhoz, hogy igényeiket a piachoz fordulva elégítsék ki. A kkv-k képviselőinek az érdekképviseleti csoportban kellene helyet foglalniuk és a felügyelőtanács két tagját választhatnák meg.

A parlamenti jelentés – röviden összefoglalva – a Bizottság javaslatán túl megy, és a Parlament által évekkel ezelőtt tett javaslatokat eleveníti fel. A Larosière-jelentés egy jól felépített jelentés volt, de sajnos nem jutott olyan messzire, mint azt a szerzők remélték. A Bizottság javaslata gyengébb, talán a Tanáccsal kötendő megállapodás megkönnyítése miatt. A Tanács 2009. decemberi megállapodása még ennél is jobban alábecsülte a már akkor is gyenge bizottsági javaslatot. Ezért a Parlament négy képviselőcsoportja (PPE, PSE, ALDE és a Zöldek) egy nyilvános feljegyzésen keresztül tudatták, hogy a két intézményhez képest tovább kívánnak menni.

E parlamenti jelentés összeállítása során két eltérő stratégiát lehetett volna követni: egy gyors megállapodás aláírása érdekében a Tanács kívánalmai elé lehetett volna menni, vagy a dolgokra tisztán európai szempontból lehetett volna tekinteni. E lehetőség során az európai integrációs folyamatban történő előrelépés segítését részesítették előnyben. A második stratégiára esett a választás és a jelentés ezért egy valóban európai hatóság felállítását támogatja.

E jelentés célja, hogy megvizsgálja egy valódi, világosan meghatározott hatáskörrel rendelkező európai felügyeleti hatóság felállításának a lehetőségét, és ugyanakkor vázolja a jövőbeli válságok megoldására egy mechanizmus kialakításának a lehetőségét, amely csökkenti annak esélyét, hogy az európai adófizetőknek a pénzügyi rendszer összeomlásának kihatásaival kell szembetalálniuk magukat. Most az európai parlamenti képviselőkön a véleménynyilvánítás sora.

(1)

HL C 40., 2001.2.7., 453. o.

(2)

HL C 25E., 2004.1.29., 394. o.

(3)

A Hivatalos Lapban nem tették közzé.

(4)

HL C 9E., 2010.1.15., 48. o.


VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (12.4.2010)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

A vélemény előadója: Íñigo Méndez de Vigo

RÖVID INDOKOLÁS

Egy uniós szintű megfelelő pénzügyi szabályozás hiánya és a piacfelügyeleti mechanizmusok gyengesége egyértelmű volt a 2008-ban Európát sújtó gazdasági és pénzügyi válság során, amelynek kihatásaitól mind a mai napig szenvedünk. A Bizottság a Jacques de Larosière által elnökölt szakértői csoport jelentése alapján négy javaslatot terjesztett elő, amelyek parlamenti elfogadásában a Gazdasági és Monetáris Bizottság az illetékes bizottság.

Az Alkotmányügyi Bizottság véleménye megfogalmazásakor arra törekedett, hogy alaposan megvizsgálja, hogyan lehet a javaslatokban létrehozott új Európai Felügyeleti Hatóságot és az Európai Rendszerkockázati Testületet a legjobban beilleszteni az intézményi rendszerbe. Ezenkívül a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozására is összpontosított egyrészt annak biztosítása érdekében, hogy tevékenységeik következetesek legyenek, másrészt azért, hogy garantálják a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelmét az Európai Unióban. A magánintézményekkel való kapcsolatra, valamint az Európai Felügyeleti Hatóság és a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti kapcsolatra különös figyelmet fordított a bizottság ebben a véleményben. Végezetül kiemelte a határokon átnyúlóan tevékenykedő intézmények felügyeletéhez kapcsolódó problémákat.

A 2008-as pénzügyi válság az európai problémákra európai választ kíván meg: a Lisszaboni Szerződés értelmében a rá ruházott új hatásköröknek köszönhetően a Parlamentnek meghatározó szerepet kell játszania ezekben az ügyekben.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) létrehozásáról

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, a közösségi jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, az uniós jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét a nemzeti és a közösségi felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű kialakítani, a pénzügyi intézmények napi felügyeletét tagállami szinten hagyva, a határokon átnyúlóan tevékenykedő csoportok felügyeletében pedig központi szerepet biztosítva a felügyeleti kollégiumoknak. El kell érni továbbá a pénzügyi intézményekre és piacokra vonatkozó szabályok nagyobb harmonizációját és egységes alkalmazását. Indokolt létrehozni az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot, vele párhuzamosan pedig az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot (az európai felügyeleti hatóságokat).

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét a nemzeti és az uniós felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű kialakítani, az uniós dimenzióval nem rendelkező pénzügyi intézmények napi felügyeletét pedig tagállami szinten hagyva. A felügyeleti kollégiumoknak a határokon átnyúlóan tevékenykedő, uniós dimenzióval nem rendelkező intézményeket kell felügyelniük. az Európai Felügyeleti Hatóságnak (Bankfelügyelet) – (a „Hatóság”) fokozatosan át kell vennie az uniós dimenzióval rendelkező intézmények felügyeletét. El kell érni továbbá az Unión belül a pénzügyi intézményekre és piacokra vonatkozó szabályok nagyobb harmonizációját és egységes alkalmazását. A Hatóságon kívül, indokolt létrehozni egy Európai Felügyeleti Hatóságot ((Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Értékpapír-piaci Felügyelet), illetve egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Közös Bizottság) (a „Közös Bizottság”). Az Európai Rendszerkockázati Testület a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének részét fogja képezni.

 

(A hatóságok nevének megváltoztatása az egész szövegre vonatkozik.)

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az Európai Bíróság a C-217/04 sz. ügyben (Egyesült Királyság kontra Európai Parlament és Tanács) megállapította: „az EK-Szerződés 95. cikkének szövegében semmiből nem vonható le az a következtetés, hogy a közösségi jogalkotó által e rendelkezés alapján elfogadott intézkedéseknek kizárólag a tagállamok lehetnének a címzettjei. E jogalkotó mérlegelése alapján ugyanis szükségesnek mutatkozhat a harmonizációs folyamat olyan helyzetekben történő megvalósításához való hozzájárulás feladatával megbízott közösségi szerv létesítése, amelyekben az e rendelkezésen alapuló jogi aktusok egységes végrehajtásának és alkalmazásának elősegítése érdekében kötelező erővel nem rendelkező kísérő vagy keretintézkedések elfogadása tűnhet megfelelőnek1.” Az EK-Szerződés 95. cikke (most, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke) értelmében elfogadott intézkedések irányelvek vagy rendeletek formáját ölthetik. Például az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget a 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel hozták létre2, és a Hatóságot is rendelettel fogják létrehozni.

 

1 A 2006. május 2-i ítélet, EBHT 2006, I-3771, (44) bekezdés

 

2 HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Európa-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, a közösségi jogban meghatározott területeken olyan technikai standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. A technikai standardokat a Bizottságnak a közösségi joggal összhangban jóvá kell hagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. Az előkészített technikai standardokat a Bizottságnak kell elfogadnia. Elfogadásukra módosított formában is sor kerülhet, például akkor, ha nem összeegyeztethetők a közösségi joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó közösségi joganyag tartalmaz. A standardok gyors és zökkenőmentes elfogadása érdekében a Bizottság számára határidőt kell szabni a jóváhagyásról szóló határozat meghozatalára.

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Unió-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, az uniós jogban meghatározott területeken olyan technikai standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében szereplő eljárásnak megfelelően a Bizottságot fel kell jogosítani felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardokkal kapcsolatban.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A technikai standardok kidolgozására e rendeletben meghatározott folyamat nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy saját kezdeményezésre végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a Lámfalussy-rendszer 2. szintje szerinti komitológiai eljárással, a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban. A technikai standardok által érintett ügyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket, tartalmukat az 1. szinten elfogadott közösségi intézkedések szabályozzák. A standardok Hatóság általi kidolgozásával biztosítható, hogy a standardok teljes mértékben hasznosítsák a nemzeti felügyeleti hatóságok speciális szaktudását.

(15) A technikai standardokat a Bizottságnak kell jóváhagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. Elfogadásukra módosított formában is sor kerülhet, például akkor, ha nem összeegyeztethetők az uniós joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó uniós jogszabályok tartalmaznak. A standardok gyors és zökkenőmentes elfogadása érdekében a Bizottság számára határidőt kell szabni a jóváhagyásról szóló határozat meghozatalára.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A technikai standardok által nem szabályozott területeken célszerű lehetővé tenni, hogy a Hatóság nem kötelező erejű iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson ki a közösségi jogszabályok alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, és annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok következetesen betartsák ezen iránymutatásokat és ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek legyenek megindokolni az iránymutatások és ajánlások be nem tartását.

(16) A technikai standardok által nem szabályozott területeken célszerű lehetővé tenni, hogy a Hatóság iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson ki az uniós jogszabályok alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, és annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok következetesen betartsák ezen iránymutatásokat és ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek legyenek nyilvánosan megindokolni az iránymutatások és ajánlások be nem tartását annak érdekében, hogy teljes átláthatóságot biztosítsanak a piaci szereplők számára. A technikai standardok által nem szabályozott területeken a Hatóságnak helyes gyakorlatokat kell kidolgoznia és terjesztenie.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A közösségi jog helyes és teljes körű végrehajtása alapvető előfeltétele a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének, a pénzügyi rendszer stabilitásának, továbbá a pénzügyi intézmények egyenlő közösségi versenyfeltételeinek. Ezért olyan mechanizmust kell kialakítani, amelynek segítségével a Hatóság fel tud lépni a közösségi jog helytelen vagy nem kielégítő végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a mechanizmus olyan területeken legyen alkalmazható, ahol a közösségi jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli kötelezettségeket írnak elő.

(17) Az uniós jog helyes és teljes körű végrehajtása alapvető előfeltétele a pénzügyi piacok integritásának, átláthatóságának, hatékonyságának és szabályos működésének, a pénzügyi rendszer stabilitásának, továbbá a pénzügyi intézmények egyenlő uniós versenyfeltételeinek. Ezért olyan mechanizmust kell kialakítani, amelynek segítségével a Hatóság fel tud lépni az uniós jog helytelen vagy nem kielégítő végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a mechanizmus olyan területeken legyen alkalmazható, ahol az uniós jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli kötelezettségeket írnak elő.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság nem tartaná be az ajánlást, célszerű lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a közösségi jog betartása érdekében az érintett nemzeti hatóságnak címzett határozatot hozzon, ezáltal közvetlen joghatást teremtve, amely a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és a Szerződés 226. cikke alapján is érvényesíthető.

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság nem tartaná be az ajánlást a Hatóság által meghatározott határidőn belül, az uniós jog betartása érdekében a Hatóság késedelem nélkül az érintett nemzeti hatóságnak címzett határozatot hoz, ezáltal közvetlen joghatást teremtve, amely a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és a Szerződés 258. cikke alapján is érvényesíthető.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy a közösségi pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén a Közösség gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. Mivel a vészhelyzet fennállásának megállapítása jelentős fokú mérlegelést igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a Bizottságot célszerű felruházni. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(21) A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy az uniós pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén az Unió gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. A vészhelyzet fennállását az Európai Rendszerkockázati Testület állapítja meg. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el az uniós jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása céljából és a különböző tagállamokbeli illetékes hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott figyelembevétele érdekében a Hatóságnak képesnek kell lennie az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek kötelező erejű rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy egyeztető eljárásról, amelynek során az illetékes hatóságok megállapodásra juthatnak. A Hatóság hatáskörének célszerű kiterjednie az együttműködési folyamatok eljárási kötelezettségeivel, valamint a közösségi jognak a felügyeleti határozatok céljaira történő értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az ágazati jogszabályokban szereplő hatályos egyeztető eljárásokat tiszteletben kell tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy – utolsó lehetőségként – közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(22) A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása céljából és a különböző tagállamokbeli illetékes hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott figyelembevétele érdekében a Hatóságnak képesnek kell lennie az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek kötelező erejű rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy egyeztető eljárásról, amelynek során az illetékes hatóságok megállapodásra juthatnak. A Hatóság hatáskörének célszerű kiterjednie az együttműködési folyamatok eljárási kötelezettségeivel, valamint az uniós jognak a felügyeleti határozatok céljaira történő értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az ágazati jogszabályokban szereplő hatályos egyeztető eljárásokat tiszteletben kell tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy – utolsó lehetőségként – közvetlenül a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el az uniós jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók. Ez alkalmazandó akkor is, ha a felügyeleti testületben nézeteltérések vannak.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A válság súlyos problémákat tárt fel a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények felügyeletének meglévő módszereiben, különösen amikor a legnagyobb és legösszetettebb intézményekről van szó, amelyek fizetésképtelensége az egész rendszert károsíthatja. Ezek a súlyos problémák a pénzügyi intézmények és a felügyeleti szervek különböző tevékenységi köreiből erednek. Az előbbiek egy határok nélküli piacon tevékenykednek, az utóbbiak pedig napi rendszerességgel ellenőrzik, hogy azok tevékenységi joga túllép-e a nemzeti határokon.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22b) Ezen aszimmetria megoldására használt együttműködési mechanizmusról egyértelműen kiderült, hogy nem elegendő. A 2009 márciusában közzétett Turner-féle felülvizsgálat rámutat, hogy „a jelenlegi intézkedések, amelyek összekapcsolják a felosztott engedélyezési jogokat, az anyaországi felügyeletet és a tisztán nemzeti letéti biztosítást, nem képeznek szilárd alapot a határokon átnyúlóan tevékenykedő európai lakossági bankok jövőbeli szabályozásához és felügyeletéhez”1.

 

_____________

1 101. o.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22c) Az ügy megoldására csak két lehetőség van: vagy nagyobb hatáskört kell biztosítani a fogadó ország felügyeleteinek vagy létre kell hozni egy valódi alternatív európai hatóságot. A Turner-féle felülvizsgálat azt is megállapítja, hogy „a működőképesebb intézkedések vagy megnövekedett nemzeti hatáskört kívánnak meg, ami kevésbé nyitott egységes piacot von magával, vagy nagyobb fokú európai integrációt”.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

22 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22d) A nemzeti megoldás azt vonja magával, hogy a fogadó ország visszautasíthatja a helyi kirendeltségek működési jogát, kötelezi a külföldi intézményeket, hogy csak a leányvállalatokon, ne pedig a kirendeltségeken keresztül működjenek és felügyeli az országában működő bankok tőkéjét és likviditását, ami növelné a protekcionizmust.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

22 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22e) Az európai megoldás magával vonja a felügyeleti kollégiumok megerősítését a határokon átnyúlóan tevékenykedő intézmények felügyeletében és az uniós dimenzióval rendelkező intézmények feletti felügyeleti hatáskör fokozatos átirányítását egy európai hatósághoz. Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények egyrészt határokon átnyúló tevékenységet folytató intézmények, másrészt nemzeti területen működő intézmények, amelyek fizetésképtelensége fenyegetheti az egységes uniós pénzügyi piac stabilitását.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

22 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22f) A felügyeleti kollégiumok a felügyeleti szabályok meghatározásához szükséges hatáskörrel kell, hogy rendelkezzenek az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának előmozdítása érdekében. A felügyeleti kollégiumok működésének és információcsere-folyamatainak egyszerűsítése céljából, valamint az uniós jog kollégiumok általi alkalmazásával kapcsolatos konvergencia és egységesség előmozdítása érdekében a Hatóságnak teljes körű részvételi jogot kell adni a kollégiumokban. A Hatóságnak vezető szerepet kell betöltenie az Unióban a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények felügyeletében. A Hatóságnak kötelező erejű közvetítői szereppel kell rendelkeznie a nemzeti felügyeletek között fellépő konfliktusok rendezésére.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

22 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22g) A felügyeleti kollégiumoknak fontos szerepet kell játszaniuk a határokon átnyúlóan tevékenykedő, uniós dimenzióval nem rendelkező pénzügyi intézmények hatékony, eredményes és egységes felügyeletében, bár a legtöbb esetben a nemzeti szabályok és gyakorlatok között különbségek vannak. Nincs értelme összehangolni az alapvető pénzügyi rendeleteket, ha a felügyeleti gyakorlatok nem egységesek. A de Larosière jelentés rámutat, hogy a különböző felügyeleti gyakorlatokból eredő versenytorzulást és szabályozási arbitrázst el kell kerülni, mert ezek alááshatják a pénzügyi stabilitást, többek között azáltal, hogy ösztönzik a pénzügyi tevékenység elmozdulását olyan országokba, ahol a felügyelet lazán működik. A felügyeleti rendszernek tisztességesnek és kiegyensúlyozottnak kell mutatkoznia.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a) Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletével a Hatóságot kell megbízni. A nemzeti felügyeleteknek a Hatóság képviselőiként kell működniük, és kötelességük eleget tenni a Hatóság rendelkezéseinek, amikor a határokon átnyúló tevékenységet folytató, uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézményeket felügyelnek.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23b) Meg kell állapítani az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézményeket, a nemzetközi standardokat figyelembe véve.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A feladatok és a felelősségi körök átruházása hasznos eszközként szolgálhat a felügyeleti hálózat működése során, hiszen csökkentheti a felügyeleti feladatok átfedéseit, előmozdíthatja az együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a pénzügyi intézmények terheit. A rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell biztosítani az ilyen átruházásra. A feladatok átruházása azt jelenti, hogy a feladatokat egy másik felügyeleti hatóság végzi el a felelős hatóság helyett, de a felügyeleti határozatok meghozatalának felelőssége az átruházó hatóságnál marad. A felelősségi körök átruházásával bizonyos felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a saját nevében jogosult dönteni a másik nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az átruházásnál arra kell törekedni, hogy a felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez kerüljön, amely az átruházás tárgyát tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. A felelősségi körök újraosztásának több oka lehet, például a nagyobb méretből vagy hatókörből eredő méretgazdaságossági előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, vagy a szaktudás optimális kihasználása a nemzeti felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó közösségi jogszabályok tovább pontosíthatják a felelősségi körök megállapodáson alapuló újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak minden megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti átruházási megállapodásokat. A tervezett átruházási megállapodásokról ugyanakkor tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az ilyen megállapodásokat központilag kell közzétenni, hogy az összes érintett fél időben, átlátható módon és könnyen hozzájuk férjen.

(24) A feladatok és a felelősségi körök átruházása hasznos eszközként szolgálhat a felügyeleti hálózat működése során, hiszen csökkentheti a felügyeleti feladatok átfedéseit, előmozdíthatja az együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a pénzügyi intézmények terheit. A rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell biztosítani az ilyen átruházásra. A feladatok átruházása azt jelenti, hogy a feladatokat egy másik felügyeleti hatóság végzi el a felelős hatóság helyett, de a felügyeleti határozatok meghozatalának felelőssége az átruházó hatóságnál marad. A felelősségi körök átruházásával bizonyos felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a saját nevében jogosult dönteni a Hatóság vagy egy másik nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az átruházásnál arra kell törekedni, hogy a felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez kerüljön, amely az átruházás tárgyát tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. A felelősségi körök újraosztásának több oka lehet, például a nagyobb méretből vagy hatókörből eredő méretgazdaságossági előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, vagy a szaktudás optimális kihasználása a nemzeti felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó uniós jogszabályok tovább pontosíthatják a felelősségi körök megállapodáson alapuló újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak minden megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie és ellenőriznie a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti átruházási megállapodásokat. A tervezett átruházási megállapodásokról ugyanakkor tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az ilyen megállapodásokat központilag kell közzétenni, hogy az összes érintett fél időben, átlátható módon és könnyen hozzájuk férjen. A Hatóságnak emellett feladata a feladatátruházással és a feladatátruházási megállapodásokkal kapcsolatos helyes gyakorlatok azonosítása és terjesztése.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A szakértői vizsgálatok hatékony és eredményes eszközei a pénzügyi felügyeletek hálózatán belüli egységesség előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a felügyeletek képesek-e magas színvonalú felügyeleti eredmények elérésére, továbbá az illetékes felügyeletek függetlenségére.

(26) A szakértői vizsgálatok hatékony és eredményes eszközei a pénzügyi felügyeletek hálózatán belüli egységesség előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a felügyeletek képesek-e magas színvonalú felügyeleti eredmények elérésére, továbbá az illetékes felügyeletek függetlenségére. A szakértői vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra kell hozni, továbbá a helyes gyakorlatokat azonosítani kell, és nyilvánosságra hozni.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak elő kell mozdítania a Közösségen kívüli felügyeletekkel folytatott eszmecserét és együttműködést. A Közösségen kívüli hatóságokkal való kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon azonban teljes körűen tiszteletben kell tartania az európai intézmények létező feladatait és hatásköreit.

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak képviselnie kell az Uniót az Unión kívüli felügyeletekkel folytatott párbeszédben és együttműködésben.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A technikai standardokról, iránymutatásokról és ajánlásokról a Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. A hatékonyság érdekében e célból indokolt létrehozni egy banki érdekképviseleti csoportot, amely kiegyensúlyozott összetételben képviseli a hitelintézeteket és a befektetési intézményeket (beleértve adott esetben az intézményi befektetőket és más pénzügyi intézményeket, amelyek maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), azok munkavállalóit, valamint a banki szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A banki érdekképviseleti csoportnak aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság vagy közösségi jogszabályok által létrehozott felhasználói csoportok felé.

(33) A technikai standardokról, iránymutatásokról és ajánlásokról a Hatóságnak konzultálnia kell az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. Az ilyen technikai standardok tervezete, iránymutatások és ajánlások elfogadása előtt a Hatóságnak hatáselemzést kell végeznie. A hatékonyság érdekében e célból indokolt létrehozni egy banki érdekképviseleti csoportot, amely kiegyensúlyozott összetételben képviseli a hitelintézeteket és a befektetési intézményeket (beleértve adott esetben az intézményi befektetőket és más pénzügyi intézményeket, amelyek maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), azok munkavállalóit, az egyetemi köröket, valamint a banki szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. A banki érdekképviseleti csoportnak aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság vagy uniós jogszabályok által létrehozott felhasználói csoportok felé.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) A tagállamokra válsághelyzetekben háruló sajátos kötelezettségeiknek a sérelme nélkül, magától értetődő, hogy amennyiben egy tagállam igénybe kívánja venni a jogi biztosítékot, az Európai Parlamentet a Hatósággal, a Tanáccsal és a Bizottsággal együtt kell erről értesíteni. A tagállamnak továbbá meg kell indokolnia a jogi biztosíték igénybevételét. A Hatóságnak a Tanáccsal együttműködve kell meghatároznia a meghozandó intézkedéseket.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) A Hatóságot a felügyelőtanács által nyílt pályázaton kiválasztott teljes munkaidős elnöknek kell képviselnie. A Hatóság irányításával az ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek joga van részt venni a felügyelőtanács és az igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal.

(38) A Hatóságot a Bizottság által szervezett nyílt pályázat alapján, a Bizottság által végzett előválogatást követően az Európai Parlament által kiválasztott teljes munkaidős elnöknek kell képviselnie. A Hatóság irányításával az ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek joga van részt venni a felügyelőtanács és az igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) Az európai felügyeleti hatóságok tevékenységének ágazatközi összhangja érdekében e hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága keretében szorosan össze kell hangolniuk tevékenységüket, és adott esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága átvegye a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó vegyes bizottság összes feladatát. Szükség esetén, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság hatáskörébe is tartozó intézkedéseket az érintett európai felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan kell elfogadniuk.

(39) Az európai felügyeleti hatóságok tevékenységének ágazatközi összhangja érdekében e hatóságoknak a vegyes bizottság révén szorosan össze kell hangolniuk tevékenységüket, és adott esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy a vegyes bizottság koordinálja a három európai felügyeleti hatóságnak a pénzügyi konglomerátumokkal kapcsolatos feladatait. Szükség esetén, az Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) vagy az Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet) hatáskörébe is tartozó intézkedéseket az érintett európai felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan kell elfogadniuk. A vegyes bizottság elnöki tisztségét 12 hónapos rotációban a három európai felügyeleti hatóság elnökének kell ellátnia. A vegyes bizottság elnöke egyben az Európai Rendszerkockázati Testület alelnöke. A vegyes bizottság állandó titkársággal rendelkezik, amelynek személyzetét a három európai felügyeleti hatóság kiküldött munkatársai adják, ami lehetővé teszi a nem hivatalos információcserét és közös intézményi kultúra kialakítását a három európai felügyeleti hatóság között.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság a 2006/48/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv és a 94/19/EK irányelv, valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további közösségi intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

(2) A Hatóság e rendelet, a 2006/48/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv és a 94/19/EK irányelv, valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további uniós intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

 

A Hatóság intézkedéseket hoz továbbá a hitelintézetek, pénzügyi konglomerátumok, befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységi területén, ideértve a vállalatirányítási, könyvvizsgálási és pénzügyi beszámolási kérdéseket is, amennyiben a Hatóság ezen intézkedései az ebben a bekezdésben említett jogszabályok hatékony és következetes alkalmazásának biztosításához szükségesek.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) ESFS), amely a felügyeletek hálózataként működik, a 39. cikkben részletesebben meghatározottak szerint. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság együttműködik az Európai Rendszerkockázati Testülettel (a továbbiakban:

törölve

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) ESRB), az ennek a rendeletnek a 21. cikkében meghatározottak szerint.

törölve

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere

 

(1) A Hatóság részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének – a továbbiakban ESFS –, amely a felügyeletek olyan integrált hálózataként működik, amely magában foglalja az Unió és a tagállamok valamennyi, a pénzügyi felügyelet terén hatáskörrel rendelkező, e rendeletben és a kapcsolódó uniós rendeletekben említett hatóságát. Az ESFS fő célja a pénzügyi intézmények erős és következetes uniós felügyeletének biztosítása oly módon, hogy bizalmat alakít ki a pénzügyi rendszer iránt, támogatja a fenntartható uniós növekedést és kielégíti az üzleti élet és a polgárok igényeit.

 

(2) Az ESFS a következőket foglalja magában:

 

a) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott Európai Rendszerkockázati Testület [ESRB];

 

b) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet) [ESMA];

 

c) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott Európai Felügyeleti Hatóságot (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) [EIOPA];

 

d) a Hatóság;

 

e) a 40. cikkel létrehozott európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága (JCESA);

 

f) a(z) …/…/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett tagállami hatóságokat [ESMA], a(z)…/2009/EU rendeletben említett [EIOPA] és a(z) …/…/EU rendeletben említett [EBA];

 

g) a 7. és 9. cikkben említett feladatok végrehajtása céljából a Bizottságot;

 

(3) Az ESFS tagjai az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikke (3) bekezdésében foglalt lojális együttműködés elvének megfelelően bizalmon és kölcsönös tiszteleten alapuló szoros együttműködést alakítanak ki.

 

(4) Valamennyi pénzügyi intézményre vonatkoznak az uniós jog szerinti kötelező jogi aktusok és az ESFS részét képező illetékes hatóságok felügyelete alá tartoznak.

 

(5) Az ESFS nem akadályozza meg az illetékes hatóságokat abban, hogy a jogilag kötelező érvényű uniós jogszabályoknak és a banki felügyeletre vonatkozó nemzetközi prudenciális standardoknak megfelelő nemzeti felügyeleti hatáskört gyakoroljanak.

 

(6) Kizárólag a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerébe tartozó felügyeleti hatóságoknak van joguk a pénzügyi intézmények tevékenységének felügyeletére az Unióban.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) hozzájárul a közösségi jogszabályok következetes alkalmazásához, különösen a közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosítása, a szabályozási arbitrázs megakadályozása, az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek esetén közvetítés és vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok koherens működésének ösztönzése és vészhelyzetekben való fellépés révén;

b) hozzájárul a standardok és jogszabályok következetes alkalmazásához, különösen a közös felügyeleti kultúra elősegítése, e rendelet és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosítása, a szabályozási arbitrázs megakadályozása, az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek esetén közvetítés és vitarendezés, az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények hatékony és következetes felügyeletének biztosítása, a felügyeleti kollégiumok koherens működése és többek között vészhelyzetekben való fellépés révén;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban konkrétan meghatározott területeken. A Hatóság az előkészített standardokat benyújtja a Bizottsághoz jóváhagyásra.

(1) A Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítésére, naprakésszé tételére vagy módosítására. E technikai standardok nem tartalmazhatnak stratégiai döntéseket, és tartalmukat korlátozzák azok a jogalkotási aktusok, amelyeken alapulnak.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a Hatóság adott esetben nyilvános konzultációt folytat a technikai standardokról és elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat.

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat a technikai standardok tervezetéről, valamint elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat mielőtt elfogadná azt. A Hatóság kikérheti a banki érdekképviseleti csoport véleményét vagy tanácsát is.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság a technikai standardok tervezetét a Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra, ezzel egy időben pedig eljuttatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz azok jóváhagyásáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy módosításokkal is jóváhagyhatja a standardokat.

A Bizottság a technikai standardok tervezetének kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz annak jóváhagyásáról, elutasításáról vagy módosításáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot határozatáról, megindokolva azt.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a standardokat, vagy csak részben vagy módosításokkal hagyja jóvá, indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

törölve

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a standardokat rendeletek vagy határozatok útján fogadja el és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

(2) A Bizottság a technikai standardokat a 7a–7d. cikknek megfelelően rendeletek vagy határozatok formájában fogadja el.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

A technikai standardok elfogadására feljogosító felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában megnyilvánuló technikai standardok elfogadására vonatkozó hatásköröket határozatlan időre a Bizottságra ruházzák.

 

(2) A Bizottság miután elfogadja a technikai standardokat, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(3) A Bizottság technikai standardok elfogadására való feljogosítására a 7b.–7d. cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.

 

(4) A Hatóság a 35. cikk (2) bekezdésében említett elnöki jelentésben az Európai Parlamentet és a Tanácsot tájékoztatja a jóváhagyott technikai standardokról, valamint arról, hogy ezeket mely nemzeti hatóságok nem tartották be.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b. cikk

 

A technikai standardok elfogadására feljogosító felhatalmazás visszavonása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja a 7. cikkben említett, technikai standardok elfogadására irányuló hatáskör-átruházást.

 

(2) A felhatalmazás esetleges visszavonásával kapcsolatos határozat meghozatala érdekében belső eljárást indító intézménynek törekednie kell arra, hogy erről a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időben tájékoztassa a másik intézményt és a Bizottságot, megjelölve az esetlegesen visszavonás tárgyát képező technikai standardokat, valamint a visszavonás lehetséges indokait.

 

(3) A visszavonásról szóló határozat tartalmazza a visszavonás indoklását, és véget vet a határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban szereplő későbbi időpontban lép hatályba. Nem érinti a már hatályos technikai standardok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszik közzé.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7c. cikk

 

A technikai standardok kifogásolása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a technikai standarddal szemben. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

 

(2) Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a technikai standarddal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a meghirdetett dátumon hatályba lép.

 

A fenti időszak lejárta előtt, valamint kivételes és megfelelően indokolt esetben, az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy nincs szándékában kifogást emelni a technikai standarddal szemben. Ilyen esetben a technikai standardot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az kihirdetésének napján lép hatályba.

 

(3) Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásol valamely technikai standardot, akkor az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény megindokolja a technikai standarddal szembeni kifogását.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7d. cikk

 

A technikai standardok elutasítása vagy módosítása

 

(1) Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá vagy módosítja a technikai standardot, a Bizottság erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács egy hónapon belül meghívhatja egy eseti ülésre az illetékes biztost és a Hatóság elnökét, eltérő véleményeik előadására.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat az iránymutatásokról és az ajánlásokról, valamint elemzi a potenciálisan kapcsolódó költségeket és hasznokat. A Hatóság kikérheti a banki érdekképviseleti csoport véleményét vagy tanácsát is.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és az ajánlásoknak.

Egy iránymutatás vagy ajánlás kiadását követő két hónapon belül minden illetékes hatóság eldönti, hogy meg kíván-e felelni az iránymutatásnak vagy ajánlásnak. Ha nem kíván azoknak megfelelni, úgy erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot. A Hatóság indokolását közzéteszi.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság a 32. cikk (6) bekezdésében említett tevékenységéről szóló jelentésében tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a kiadott iránymutatásokról és ajánlásokról, amelyben megjelöli, mely nemzeti hatóságok nem felelnek meg ezeknek, valamint vázolja, milyen módon kívánja biztosítani, hogy a hatóságok a jövőben kövessék ajánlásait és iránymutatásait.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az iránymutatásokat és az ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

törölve

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokat, különösen ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi intézmények teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza vagy az uniós joggal ellentétesnek tűnő módon alkalmazza a jogilag kötelező erejű aktusokat – ideértve a 7. cikknek megfelelően megállapított technikai standardokat – és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokat, különösen ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi intézmények teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság vagy a Bizottság kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja a közösségi jog feltételezett helytelen alkalmazását.

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság, az Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács vagy a banki érdekképviseleti csoport egy tagjának kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja az uniós jog feltételezett megsértését vagy alkalmazásának elmulasztását.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg a közösségi jognak a Hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított egy hónapon belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott tájékoztatást követően vagy saját kezdeményezésére határozatot hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg a közösségi jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg az uniós jognak a (3) bekezdés második albekezdésében meghatározott 10 munkanapon belül, a Hatóság határozatot hoz, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb három hónappal meghozza. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja.

A Hatóság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb egy hónappal meghozza.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

A Hatóság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság és az illetékes hatóságok minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

Az illetékes hatóságok minden szükséges információt a Hatóság rendelkezésére bocsátanak.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a bizottsági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a hatósági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a pénzügyi intézményekre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(6) A Szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályoknak megfelelően – a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság határozatának összhangban kell lennie a Bizottság által a (4) bekezdés alapján hozott határozattal.

A Hatóság határozatának összhangban kell lennie a Hatóság által a (4) bekezdés alapján hozott határozattal.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A Hatóság a 32. cikk (6) bekezdésében említett jelentésében megnevezi, mely nemzeti hatóságok és pénzügyi intézmények nem felelnek meg a (4) és (6) bekezdésében említett határozatoknak.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását a Közösségben, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja e rendelet alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását az Unióban, az ESRB – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Parlament vagy a Bizottság kérése nyomán – figyelmeztetést tehet közzé, amelyben bejelenti a vészhelyzet fennállását, hogy lehetővé tegye a Hatóság számára a (3) bekezdésben említett egyedi határozatok további követelmények nélküli elfogadását.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az ESRB a figyelmeztetés közzétételét követően arról haladéktalanul értesíti egyidejűleg az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és a Hatóságot.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi határozatokat hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóságok számára, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban hozzák meg a szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése céljából, annak biztosításával, hogy a pénzügyi intézmények és az illetékes hatóságok teljesítik az adott jogszabályokban meghatározott előírásokat.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentik a vészhelyzet fennállását, a Hatóság annak biztosításához szükséges egyedi határozatokat hoz, hogy az illetékes hatóságok az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban hozzák meg a szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése céljából, annak biztosításával, hogy a pénzügyi intézmények és az illetékes hatóságok teljesítik az adott jogszabályokban meghatározott előírásokat.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg a hatóság (2) bekezdésben említett határozatának az abban meghatározott időtartamon belül, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó előírások a pénzügyi intézményekre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja az említett jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(3) A Szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg a hatóság (2) bekezdésben említett határozatának az abban meghatározott időtartamon belül, a Hatóság – az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó előírásoknak megfelelően – a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az említett jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az ESRB saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérése nyomán felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatot.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A Hatóság a 32. cikk (6) bekezdésében említett jelentésébe belefoglalja a (3) és (4) bekezdés szerinti nemzeti hatóságokhoz és pénzügyi intézményekhez címzett egyedi határozatokat.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével olyan területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, a Hatóság egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban segítheti az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével olyan területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, a Hatóság saját kezdeményezésére vagy egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) és (4) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban vezető szerepet vállal abban, hogy segítse az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó időtartamok és az ügy összetettségének és sürgősségének figyelembevételével megszabja az illetékes hatóságok közötti egyeztetés határidejét.

(2) A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó időtartamok és az ügy összetettségének és sürgősségének figyelembevételével megszabja az illetékes hatóságok közötti egyeztetés határidejét. Ebben a szakaszban az Hatóság közvetítői szerepet tölt be.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az illetékes hatóságok nem jutottak megállapodásra, a Hatóság határozatot hozhat, amelyben felszólítja őket konkrét intézkedések meghozatalára vagy valamely cselekvés mellőzésére az ügy rendezése érdekében, a közösségi joggal összhangban.

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az illetékes hatóságok nem jutottak megállapodásra, a Hatóság a 29. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően határozatot hoz a vita rendezéséről és, az érintett illetékes hatóságok számára kötelező érvénnyel felszólítja őket konkrét intézkedések meghozatalára, az uniós joggal összhangban.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(4) A Szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A (4) bekezdés alapján elfogadott határozatok irányadók a nemzeti felügyeleti hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben.

 

A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban a nemzeti felügyeleti hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A Hatóság a 32. cikk (6) bekezdésében említett jelentésében rögzíti az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbséget, a létrejött megállapodásokat és azokat a határozatokat, amelyeket az ilyen nézetkülönbségek rendezésének elősegítésére fogadtak el.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek ágazatokat átfogó rendezése

 

A vegyes bizottság a 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a 42. cikk szerint tevékenykedő illetékes hatóságok között keletkezett nézetkülönbségeket rendezi.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság hozzájárul a 2006/48/EK irányelvben említett felügyeleti kollégiumok hatékony és következetes működésének ösztönzéséhez, és a közösségi jogszabályok minden kollégiumot átfogóan egységes alkalmazásának elősegítéséhez.

(1) A Hatóság hozzájárul a 2006/48/EK irányelvben említett felügyeleti kollégiumok hatékony, eredményes és következetes működésének ösztönzéséhez és nyomon követéséhez, valamint az uniós jogszabályok minden kollégiumot átfogóan egységes alkalmazásának elősegítéséhez.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság megfigyelőként részt vesz a felügyeleti kollégiumokban, amikor szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a vonatkozó jogszabályok értelmében „illetékes hatóságnak” kell tekintetni, és kérésére minden olyan lényeges információt meg kell részére adni, amelyet a kollégium bármely tagja megkap.

(2) A Hatóság részt vesz a felügyeleti kollégiumokban, amikor szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a vonatkozó jogszabályok értelmében „illetékes hatóságnak” kell tekintetni, és kérésére minden olyan lényeges információt meg kell részére adni, amelyet a kollégium bármely tagja megkap.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Hatóság a 7. és 8. cikk alapján elfogadott technikai standardokat, iránymutatásokat és ajánlásokat adhat ki a felügyeletek működésének és a felügyeletei kollégiumok által elfogadott legjobb gyakorlatok harmonizálása érdekében.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A kötelező erejű közvetítői szerep a 11. cikkben foglalt eljárás szerint lehetővé teszi az új hatóságok számára a nemzeti felügyeletek közötti viták rendezését. Amennyiben egy határokon átnyúló tevékenységet folytató intézmény felügyelői nem tudnak egymás között egyezségre jutni, célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy az adott intézményre közvetlenül alkalmazható felügyeleti határozatokat hozhasson.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények felügyelete

 

(1) Az Unión belüli, azonos felügyeleti szabályok alkalmazásának szavatolása érdekében – a Hatóság képviselőiként működve, és a Hatóságtól kapott utasításokat követve – a nemzeti hatóságok végzik az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletét.

 

(2) A Hatóság a felügyeleti szabályok tervezetét a Bizottság elé terjeszti, ezzel egyidőben pedig eljuttatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság a 7. vagy 8. cikkben foglalt eljárás szerint jóváhagyja a felügyeleti szabályok tervezetét.

 

(3) A felügyelőtanácsnak a 29. cikk (1) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően hozott határozata megállapítja az uniós dimenzióval rendelkező főbb pénzügyi intézményeket. Az e pénzügyi intézmények meghatározására szolgáló feltételek figyelembe veszik a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a Nemzetközi Valutaalap és a Nemzetközi Fizetések Bankja által megállapított feltételeket.

 

(4) A Hatóság a jelentős intézmények vonatkozásában az Európai Rendszerkockázati Testülettel együttműködésben információs sablont dolgoz ki megfelelő rendszerkockázati kezelésük biztosítása érdekében.

 

(5) Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények társfelelősségének biztosítása, a betétesek uniós szintű érdekvédelme, valamint a rendszerszintű pénzügyi válság által sújtott adófizetők költségének csökkentése érdekében létre kell hozni az Európai Pénzügyi Védelmi Alapot (az Alap). Az Alap a nehézségekkel küzdő uniós pénzügyi intézmények esetében is segítő szerepet fog betölteni, amikor azok nehéz helyzete az egységes európai pénzügyi piac stabilitását veszélyeztetheti. Az Alapot e pénzügyi intézmények által biztosított hozzájárulásokból finanszírozzák. Az egyes pénzügyi intézmények hozzájárulását a felelősségteljes irányítást jutalmazó feltételeknek megfelelően kell kiszámítani. A befizetett hozzájárulások a nemzeti alapokba fizetett hasonló jellegű hozzájárulásokat helyettesítik.

 

(6) Amikor a banki hozzájárulásokból származó források a válság megoldásához nem elégségesek, az Alap forrásait a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-kibocsátás révén lehet növelni. Kivételes esetekben a tagállamok – garanciák révén és a vállalt kockázatot megfelelően tükröző díj fejében – megkönnyíthetik az Alap számára a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátását. E garanciákat a tagállamok a (7) bekezdésben megállapított kritériumoknak megfelelően közösen vállalják.

 

(7) Szélsőséges és kivételes körülmények, illetve rendszerszintű válság esetén, ha egy vagy több intézmény csődbe megy, és a rendelkezésre álló források nem elegendőek, ezzel a teherrel az érvényes egyetértési megállapodásban lefektetett elveknek megfelelően az érintett tagországoknak kell megbirkózniuk. A tehermegosztásra irányuló szabályok a következők egyikét, vagy ezek valamilyen kombinációját foglalhatják magukban: az intézmény betétjei; az intézmény (könyvelési, piaci vagy kockázattal súlyozott érték szerint számított) eszközei, befolyó bevételei és az intézmény részesedése a fizetési rendszerből.

 

(8) Az Alapban való tagság az uniós intézmények esetében kiváltja a meglévő nemzeti betétbiztosítási rendszerekben való tagságukat. Az Alapot ötéves időtartamra egy, a Hatóság által kinevezett tanács igazgatja. A tanács tagjait a nemzeti hatóságok munkatársai közül választják. Létre kell hozni az Alapban részt vevő pénzügyi intézményekből álló tanácsadó testületet is.

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Hatóság átruházza a tagállami hatóságokra a 12a. cikkben említett uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletének felügyeletével járó feladatokat és felelősségi köröket.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Uniót valamennyi, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabály hatálya alá tartozó intézmény szabályozásával és felügyeletével kapcsolatos nemzetközi fórumon a Hatóság képviseli.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közösségi intézmények hatásköreinek sérelme nélkül, a Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki harmadik országok felügyeleti hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat köthet nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával.

Az uniós intézmények és a tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül, a Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki és igazgatási megállapodásokat köthet felügyeleti hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t a feladatai teljesítéséhez szükséges naprakész információkkal. Minden nem összefoglaló vagy összegzett formában lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez szükséges adatot indokolt kérésre haladéktalanul az ESRB rendelkezésére kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] rendelet [15]. cikkében meghatározottak szerint.

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t a feladatai teljesítéséhez szükséges naprakész információkkal. Minden nem összefoglaló vagy összegzett formában lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez szükséges adatot indokolt kérésre haladéktalanul az ESRB rendelkezésére kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] rendelet [15]. cikkében meghatározottak szerint. A Hatóság megfelelő protokollt dolgoz ki az egyes pénzügyi intézményekkel kapcsolatos bizalmas információk közzétételére.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok semmilyen módon nem érintik a tagállamok költségvetési felelősségét.

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok közvetlenül ne érintsék jelentősen a tagállamok költségvetési felelősségét.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen bemutatja, hogy a határozat hogyan gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

A tagállam az értesítésében indokolja, hogy a határozat miért, és – hatáselemzés segítségével bemutatja, hogy – mennyire gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata alapján – nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

(2) A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata alapján – a Bizottság által szervezett és irányított nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a három kiválasztott jelölt nevét az Európai Parlament elé terjeszti. A meghallgatások után az Európai Parlament az egyik jelöltet kiválasztja. Az így kiválasztott jelöltet a felügyelőtanács nevezi ki.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az Európai Parlament úgy találja, hogy a kiválasztott jelöltek közül egyik sem felel meg az első albekezdésben szereplő előírásoknak, a nyílt kiválasztási eljárás újrakezdődik.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által kiválasztott jelölt személyét az Európai Parlamentnek meg kell erősítenie.

törölve

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Parlament az elnököt vagy az alelnököt – függetlenségének teljes mértékű tiszteletben tartása mellett – felkérheti arra, hogy rendszeresen tegyen nyilatkozatot illetékes bizottsága előtt és válaszolja meg a bizottsági tagok által feltett kérdéseket.

(1) Az elnök legalább negyedévente nyilatkozatot tesz az Európai Parlament előtt és válaszol a képviselők által feltett bármilyen kérdésre.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Parlament felkérheti az elnököt arra is, hogy feladatai ellátásáról nyújtson be jelentést.

(2) Az elnök kérésre, és az (1) bekezdésben említett nyilatkozat megtétele előtt legalább 15 nappal, jelentést nyújt be feladatai ellátásáról az Európai Parlamentnek.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A felügyelőtanács az ügyvezető igazgatót – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

(2) A felügyelőtanács az ügyvezető igazgatót – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján, a Bizottság által szervezett és irányított nyílt kiválasztási eljárást és az Európai Parlament jóváhagyását követően nevezi ki.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

39. cikk

törölve

Összetétel

 

(1) A Hatóság részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS), amely a felügyeletek hálózataként működik.

 

(2) Az ESFS a következőket foglalja magában:

 

a) a tagállamok hatóságai e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében, a(z) …/…/EK [EIOPA] rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és a(z) …/…/EK [ESMA] rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint;

 

b) a Hatóság;

 

c) a(z) …/…/EK rendelet 1. cikkében létrehozott Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság [EIOPA];

 

d) a(z) …/…/EK rendelet 1. cikkében létrehozott Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság [ESMA];

 

e) a 40. cikkel létrehozott európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága;

 

f) a 7., 9. és 10. cikkben említett feladatok végrehajtása céljából a Bizottság.

 

(3) A Hatóság a 40. cikkel létrehozott európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága keretében rendszeresen és szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal, biztosítja a munka ágazatközi következetességét és a pénzügyi konglomerátumok felügyelete, valamint más, ágazatközi kérdések terén közös álláspontot alakít ki.

 

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

IV fejezet – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága

vegyes bizottság

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A vegyes bizottság olyan fórum, amelynek keretében a Hatóság rendszeresen és szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal és biztosítja az ágazatközi következetességet.

(2) A vegyes bizottság olyan fórum, amelynek keretében a Hatóság rendszeresen és szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatósággal és biztosítja az ágazatközi következetességet és a kölcsönös tanulást, különös tekintettel az alábbiakra:

 

– pénzügyi konglomerátumok;

 

– könyvvitel és könyvvizsgálat;

 

– mikroprudenciális elemzések a pénzügyi stabilitás érdekében;

 

– kisbefektetői termékek;

 

– pénzmosás elleni intézkedések; valamint

 

– információcsere az Európai Rendszerkockázati Testülettel és kapcsolatok kialakítása az Európai Rendszerkockázati Testület és az európai felügyeleti hatóságok között.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Hatóság megfelelő erőforrásokkal járul hozzá az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának adminisztratív támogatásához. Ez magában foglalja a személyzeti, igazgatási, infrastrukturális és működési költségeket.

(3) A vegyes bizottság állandó titkársággal rendelkezik, személyzetét pedig a három európai felügyeleti hatóság kiküldött munkatársai képezik. A Hatóság az igazgatási, infrastrukturális és működési költségek jelentős hányadához hozzájárul.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Kizárólag a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerébe tartozó felügyeleti hatóságoknak van joga az Unióban működő pénzintézetek tevékenységének felügyeletére.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

40a. cikk

 

Felügyelet

 

Amennyiben egy határokon átnyúló tevékenységet folytató jelentős pénzügyi intézmény több ágazati területen érintett, vegyes bizottság eldönti, hogy melyik felügyeleti hatóság járjon el fő illetékes hatóságként és/vagy hozzon kötelező érvényű határozatokat az európai felügyeleti hatóságok közötti problémák megoldására.

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Szerződésen kívüli felelősség alapján a Hatóság – a tagállamok jogában meglévő közös általános jogelveknek megfelelően – megtéríti az általa okozott, illetőleg az alkalmazottai által feladataik ellátása során okozott összes kárt. Az ilyen károk megtérítésével kapcsolatos jogviták az Európai Közösségek Bíróságának joghatósága alá tartoznak.

(1) Szerződésen kívüli felelősség alapján a Hatóság – a tagállamok jogában meglévő közös általános jogelveknek megfelelően – megtéríti az általa okozott, illetőleg az alkalmazottai által feladataik ellátása során okozott összes indokolatlan kárt. Az ilyen károk megtérítésével kapcsolatos jogviták az Európai Közösségek Bíróságának joghatósága alá tartoznak.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Bizottság jelentése többek között az alábbiak értékelését tartalmazza: a nemzeti hatóságok szokásos felügyeleti gyakorlatai közötti összhang mértéke; a felügyeleti kollégiumok működése; a határokon átnyúló tevékenységet végző, különösen az uniós dimenzióval rendelkező intézmények felügyeleti mechanizmusa; a 23. cikk működése a biztosítékok és szabályozók tekintetében; a felügyeletek összehangolása az uniós válságkezelés és -megoldás területén, valamint annak kérdésében, hogy a prudenciális tevékenységeket és az üzletmenetet együtt kell-e végezni vagy el kell választani. Javaslatokat tartalmaz a Hatóság és az ESFS szerepének továbbfejlesztésére az egységes európai felügyeleti rendszer létrehozása céljából.

ELJÁRÁS

Cím

Európai Bankfelügyeleti Hatóság

Hivatkozások

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

7.10.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

7.4.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

18

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Emma McClarkin


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (29.4.2010)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

A vélemény előadója: Jutta Haug

RÖVID INDOKOLÁS

1. Az európai pénzügyi felügyelet közelmúltban bekövetkezett pénzügyi válság alkalmával feltárt hiányosságainak orvoslása érdekében a Bizottság javaslatcsomagot terjesztett elő egy hatékonyabb, integráltabb, fenntarthatóbb pénzügyi felügyeleti rendszer kialakítása céljából az EU-ban. E rendszer a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerén (ESFS) alapul, amely a jelenleg működő európai felügyeleti bizottságok(1) tényleges európai felügyeleti hatóságokká alakításával létrejött új európai felügyeleti hatóságokkal (ESA) együttműködő nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatából áll. Ebből a célból a Bizottság az alábbi három új európai decentralizált ügynökség létrehozását javasolja:

· Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA);

· Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA);

· Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA).

2. A meglévő európai felügyeleti bizottságok tényleges európai felügyeleti hatóságokká, azaz európai ügynökségekké alakítása személyzeti és költségvetési szempontból is többletforrások biztosítását teszi szükségessé. Ami a három ügynökség létrehozásának az uniós költségvetésre gyakorolt hatását illeti, mintegy 59,699 millió euróval kell számolnunk, az alábbiak szerint:

Ügynökség

2011

2012

2013

Összesen

EBA

5,206

7,355

8,965

21,527

EIOPA

4,235

5,950

6,799

16,984

ESMA

5,465

7,202

8,491

21,158

millió euró

3. Ezen összegeket az 1a. fejezet fedezi, ahol azonban már most rendkívül kevés tartalék áll rendelkezésre: a Bizottság legutóbbi pénzügyi programozása (2010. január) értelmében, amely (más módosítások mellett) már figyelembe vette az e három ügynökség vonatkozásában szükséges összegeket, a jelenlegi többéves pénzügyi keret végéig nagyon kevés tartalékkal kell számolnunk (zárójelben a 2009. januári pénzügyi programozás szerint előirányzott tartalékok):

- 2011-ben 37,041 millió euróval (111,590 millió euró)

- 2012-ben 34,003 millió euróval (123,879 millió euró)

- 2013-ban 49,153 millió euróval (214,875 millió euró).

Figyelembe véve, hogy a 2009. februári pénzügyi programozásban a Bizottság 2010-re az 1a. fejezetre 111,8 millió euró tartalékot irányozott elő, amely végül csak 147 000 euró lett, egyértelmű, hogy a helyzet rendkívül kényes. A három új ügynökség finanszírozási szükségleteinek kielégítése érdekében fontolóra kell tehát vennünk a plafonértékek lehetséges felülvizsgálatát.

4. Valójában az ügynökségek létrehozásának tényleges költsége sokkal magasabb lesz, hiszen mintegy 149,17 millió eurót fog kitenni, a tagállamok azonban társfinanszírozás keretében a jelenlegi többéves pénzügyi keret lezárásáig körülbelül 89,497 millió euróval, azaz az ügynökségek teljes működési költségeinek 60%-ával hozzájárulnak a finanszírozáshoz:

Ügynökség

2011

2012

2013

ÖSSZESEN

EBA

tagállamok+EU=összesen

7,809+5,206

=13,015

11,033+7,355

=18,388

13,448+8,965

=22,413

32,290+21,527

=53,816

EIOPA

tagállamok+EU=összesen

8,197+4,235

=13, 662

10,803+5,950

=18,005

12,737+6,799

=21, 228

31,737+16,984

=52,895

ESMA

tagállamok+EU=összesen

6,352+5,465

=10,587

8,925+7,202

=14,874

10,199+8,491

=16,998

25,476+21,158

=42,459

millió euró

5. A személyzet tekintetében a három új ügynökség létrehozása 2014-ig további 269 alkalmazott (224 AD és 45 AST) felvételével jár:

Ügynökség

2011

2012

2013

2014

EBA

személyzet (AD/AST)

40 (36/4)

62 (53/9)

80 (69/11)

90 (73/17)

EIOPA

személyzet (AD/AST)

40 (32/8)

62 (50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

ESMA

személyzet (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. A Bizottság azt javasolja, hogy a három új ügynökség székhelye egyezzen meg az európai felügyeleti bizottságok jelenlegi munkahelyeivel (az EBA esetében London), ami gyakorlati és pénzügyi szempontból is ésszerű megoldásnak tűnik, mivel megkönnyíti az új ügynökség tevékenységeinek azonnali megkezdését, és elkerülhetővé teszi az új berendezésekkel, illetve a személyzet átcsoportosításával stb. kapcsolatos felesleges költségeket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1a) úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban megjelölt referenciaösszeg összhangban áll a 2007–2013-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetében megállapított plafonértékkel, az 1a. fejezetben a 2011–2013-as időszakra fennmaradó tartalék mértéke azonban rendkívül korlátozott, és hogy az új tevékenységek finanszírozása nem veszélyeztetheti az 1a. alfejezethez tartozó más prioritások finanszírozását; ezért megismétli a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára irányuló kérését, amely felülvizsgálatot a többéves pénzügyi keretnek a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás és különösen annak 21–23. pontja alapján rendelkezésre álló valamennyi mechanizmus segítségével, 2010 első félévének végéig történő kiigazítására és felülvizsgálatára vonatkozó konkrét javaslatokkal kell kiegészíteni, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) finanszírozásának oly módon történő biztosítása érdekében, hogy más prioritások finanszírozása ne kerüljön veszélybe, és hogy elegendő tartalékkeret maradjon az 1a alfejezetben;

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

(1b) hangsúlyozza, hogy a Hatóság létrehozására az intézményközi megállapodás 47. pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni; hangsúlyozza, hogy ha a jogalkotó hatóság e Hatóság létrehozása mellett dönt, a Parlament tárgyalásokba kezd a költségvetési hatóság másik ágával, hogy időben megállapodásra jusson e Hatóság finanszírozásáról az intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel összhangban;

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei alapvetően a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásból és az Európai Uniós általános költségvetéséből erednek. A közösségi hozzájárulás tekintetében a közösségi költségvetési eljárás szabályait kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei alapvetően a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásból és az Európai Uniós általános költségvetéséből erednek. A Hatóság uniós finanszírozásáról a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 47. pontja értelmében a költségvetési hatóságnak kell megállapodnia. Az uniós költségvetési eljárás szabályait kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie. A teljes költségvetés a mentesítési eljárás hatálya alá esik.

 

1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Indokolás

A Hatóságot az Európai Unió decentralizált ügynökségeként hozzák létre és az intézményközi megállapodás szerint finanszírozzák. A jogalapnak ezt tükröznie kell.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a pénzügyi intézmények felügyelete terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező hozzájárulásai;

a) a pénzügyi intézmények felügyelete terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező hozzájárulásai, amelyeket a szavazatoknak az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdésében szereplő súlyozásán alapuló képlettel összhangban kell meghatározni;

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott közösségi támogatás;

b) az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott uniós támogatás, amelyről a költségvetési hatóság megállapodik az intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A nemzeti hatóságok kötelező hozzájárulásai és az uniós támogatás – az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint – minden pénzügyi év elején rendelkezésre állnak.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-ig megadja a hatóság számára a mentesítést az N. pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

(9) Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-ig megadja a hatóság számára a mentesítést az N. pénzügyi év – az Európai Unió általános költségvetéséből és a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó bevételekből álló – költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az igazgatótanács ― a Bizottsággal egyetértésben ― az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának 110. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

(2) Az igazgatótanács ― a Bizottsággal egyetértésben ― az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának 110. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket. A végrehajtási intézkedések megengedik az indokolt eltéréseket a Hatóság számára meghatározott feladatok leghatékonyabb végrehajtásának garantálása érdekében.

ELJÁRÁS

Cím

Európai Bankfelügyeleti Hatóság

Hivatkozások

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

7.10.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

28.4.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

(1)

                     Az európai bankfelügyelők bizottsága (CEBS), az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága (EIOPA) és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága (CESR).


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (30.4.2010)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az Európai Bankfelügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

A vélemény előadója: Klaus-Heiner Lehne

RÖVID INDOKOLÁS

A Jogi Bizottság általánosságban támogatja a Bizottság új pénzügyi felügyeleti struktúra kialakítására irányuló javaslatát, amelynek célja hatékonyabb felügyelet és szabályozás biztosítása, valamint a pénzügyi rendszerben rejlő kockázatok jobb beazonosítása. Amint azt a pénzügyi válság megmutatta, szükség van az EU pénzügyi piacainak és intézményeinek reformjára a verseny egyenlő feltételek ösztönzése révén történő fokozása, valamint az intézkedések és a szabályozás következetességének biztosítása érdekében.

I. 7. cikk – Technikai standardok

A javasolt rendelet 7. cikke (1) bekezdésének első albekezdése hivatkozik azokra az irányelvekre, amelyek meghatározzák, hogy milyen jogi keretben dolgozhat ki technikai standardokat a Hatóság (lásd a rendelettervezet 1. cikkének (2) bekezdését). Az említett 2006/48/EK, 2006/49/EK, 2002/87/EK, 2005/60/EK és 94/19/EK irányelv komitológiai rendelkezéseket tartalmaz(1). Az EK-Szerződés átalakulása az Európai Unió működéséről szóló (lisszaboni) szerződéssé (EUMSz.) változást hoz a komitológiai rendszerben is, pontosabban megszünteti azt.

A technikai standardok tekintetében a bizottság arra a véleményre helyezkedett, hogy az EUMSz. 290. cikkéhez történő szükséges hozzáigazítást főleg a gyűjtőjavaslatban (2009/0161(COD) kell elvégezni, mivel az európai felügyeleti hatóságokról szóló rendeletek 7. cikke csak a Bizottság és a Hatóság közötti eljárásra összpontosít.

II. A 9., 10. és 11. cikk

1. Hatáskör-átruházás

A rendelettervezet speciális hatásköröket ruház át a Hatóságra. A Szerződés ezt a típusú hatáskör-átruházást nem teszi kimondottan lehetővé (lásd az EU-Szerződés 5. cikkét). Mindazonáltal az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata elismerte, hogy az uniós intézmények hatásköröket ruházhatnak át független végrehajtó vagy szabályozó szervekre, amennyiben a hatáskör-átruházás kizárólag pontosan meghatározott végrehajtási hatáskörökre vonatkozik, illetve amennyiben a felhatalmazott szerv nem kap politikai döntéshozatali hatáskört. Ezenkívül mivel az Unió csak a Szerződés által ráruházott hatásköröket gyakorolhatja a Szerződésben meghatározott eljárásoknak megfelelően, az intézmények nem ruházhatnak át a Szerződés által átruházottaknál több hatáskört (lásd Európai Bíróság, 9/56. sz. Meroni-ügy (1958) EBHT 133. és 157. o.).

2. A Hatóság általi közvetlen fellépés

Miközben lehetőség van speciális hatásköröknek a Hatóságra történő korlátozott átruházására, továbbra is a Bizottságnak kell gondoskodnia a közösségi jog betartásáról (a jogsértési eljárás révén – EUMSz. 258. cikk). A javasolt rendelet 9. cikkének (6) bekezdése, 10. cikkének (3) bekezdése és 11. cikkének (4) bekezdése az „[EK-]Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül” (az EUMSz. új 258. cikke) hatáskörrel ruházza fel a Hatóságot, hogy az – az illetékes nemzeti hatóság kikerülésével – egyedi határozatokat hozhasson, amelyek közvetlenül kötelezőek a piaci szereplőkre. Ez a rendkívüli konstrukció feszegeti az európai intézmények közötti hatáskörök rendszerét, azért az előadó véleménye szerint különleges indoklást igényel. Miközben a 10. cikk tárgya a válság idején a pénzpiac és a pénzügyi rendszer működésének és integritásának garantálása érdekében gyors és hatékony válaszintézkedések meghozatalára irányuló politikai akarat, a 9. és 11. cikk normális hétköznapi helyzetekre vonatkozik.

Egy többségi támogatással elfogadott kompromisszum alapján a bizottság módosításokat fogadott el a Hatóság azon hatásköre tekintetében, amely lehetővé teszi a számára, hogy hétköznapi helyzetekben az egyes piaci szereplőkre vonatkozó határozatokat hozzon (9. cikk (6) bekezdés és 11. cikk (4) bekezdés); a módosításokban a Jogi Bizottság egy olyan eljárásra tesz javaslatot a Hatóság és a Bizottság között, amely lehetővé teszi a Hatóságra, illetőleg az EUSz. 7. cikkének (1) bekezdése és az EUMSz. 258. cikke értelmében a Bizottságra ruházott hatáskörök jobb összehangolását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Közösség felügyeleti bizottságai jelenlegi formájukban lehetőségeik határához értek, e szervek feladata csak a Bizottságnak nyújtandó tanácsadás lehet. A Közösség nem maradhat olyan helyzetben, amelyben nincs mechanizmus annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeletek a határokon átnyúló tevékenységet végző intézmények esetében a lehető legjobb felügyeleti döntésekre jussanak; amelyben a nemzeti felügyeleti hatóságok között nem megfelelő az együttműködés és az információcsere; amelyben a szabályozási és felügyeleti követelmények különbözősége miatt a nemzeti hatóságok közös fellépéséhez körülményes megállapodásokra van szükség; amelyben az európai szintű problémákkal szemben legtöbbször csak tagállami szintű megoldások alkalmazhatók és amelyben ugyanannak a jogszabálynak különböző értelmezései vannak. Az új európai felügyeleti rendszer megszüntetné ezeket a hiányosságokat és olyan rendszert hozna létre, amely összhangban van a pénzügyi szolgáltatások stabil és egységes közösségi pénzügyi piacára vonatkozó célkitűzéssel, mivel a nemzeti felügyeleteket erős közösségi hálózatba szervezi.

(6) Az Unió felügyeleti bizottságai jelenlegi formájukban lehetőségeik határához értek. Az Unió nem maradhat olyan helyzetben, amelyben nincs mechanizmus annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeletek a határokon átnyúló tevékenységet végző intézmények esetében a lehető legjobb felügyeleti döntésekre jussanak; amelyben a nemzeti felügyeleti hatóságok között nem megfelelő az együttműködés és az információcsere; amelyben a szabályozási és felügyeleti követelmények különbözősége miatt a nemzeti hatóságok közös fellépéséhez körülményes megállapodásokra van szükség; amelyben az európai szintű problémákkal szemben legtöbbször csak tagállami szintű megoldások alkalmazhatók és amelyben ugyanannak a jogszabálynak különböző értelmezései vannak. Az új európai felügyeleti rendszer megszüntetné ezeket a hiányosságokat, és olyan rendszert hozna létre, amely összhangban van a pénzügyi szolgáltatások stabil és egységes uniós pénzügyi piacára vonatkozó célkitűzéssel, mivel a nemzeti felügyeleteket erős uniós hálózatba szervezi.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Európa-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, a közösségi jogban meghatározott területeken olyan technikai standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. A technikai standardokat a Bizottságnak a közösségi joggal összhangban jóvá kell hagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. Az előkészített technikai standardokat a Bizottságnak kell elfogadnia. Elfogadásukra módosított formában is sor kerülhet, például akkor, ha nem összeegyeztethetők a közösségi joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó közösségi joganyag tartalmaz. A standardok gyors és zökkenőmentes elfogadása érdekében a Bizottság számára határidőt kell szabni a jóváhagyásról szóló határozat meghozatalára.

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Európa-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, az uniós jogban meghatározott területeken olyan technikai standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. A technikai standardokat a Bizottságnak az uniós joggal összhangban jóvá kell hagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. A Bizottságnak kell jogosultnak lennie arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikke értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján elfogadja a technikai standardokat. A felhatalmazásnak az alapvető jogi aktusban kell megtörténnie, és az Európai Parlament vagy a Tanács által visszavonhatónak kell lennie. A felhatalmazás időtartamát a Bizottság kérésére meg lehet hosszabbítani, ha az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást. A standardokat a Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikke értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában hozott rendeletek vagy határozatok útján kell elfogadnia. E jogi aktusok címébe be kell illeszteni a „felhatalmazáson alapuló” kifejezést. Az e rendelet 7. cikke szerinti eljárással elfogadott standardok csak akkor lépnek hatályba, ha sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást ellenük három hónapon belül.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A technikai standardok kidolgozására e rendeletben meghatározott folyamat nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy saját kezdeményezésre végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a Lámfalussy-rendszer 2. szintje szerinti komitológiai eljárással, a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban. A technikai standardok által érintett ügyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket, tartalmukat az 1. szinten elfogadott közösségi intézkedések szabályozzák. A standardok Hatóság általi kidolgozásával biztosítható, hogy a standardok teljes mértékben hasznosítsák a nemzeti felügyeleti hatóságok speciális szaktudását.

törölve

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Arra a kivételes esetre, ha az illetékes hatóság tartósan tétlen maradna, célszerű lehetővé tenni a Hatóság számára, hogy utolsó lehetőségként a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el. . E hatáskört olyan kivételes körülményekre kell korlátozni, amelyekben az illetékes hatóság nem tartja be a neki címzett határozatot és amelyekben a közösségi jog a jelenlegi vagy jövőbeni európai uniós rendeletek értelmében közvetlenül alkalmazandó a pénzügyi intézményekre.

(20) Arra a kivételes esetre, ha az illetékes hatóság tartósan tétlen maradna, célszerű lehetővé tenni a Hatóság számára, hogy utolsó lehetőségként és kizárólag sürgős esetekben a belső piacra hatást gyakorló pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el. E hatáskört olyan kivételes körülményekre kell korlátozni, amelyekben az illetékes hatóság nem tartja be a neki címzett határozatot, és amelyekben az uniós jog a jelenlegi vagy jövőbeni európai uniós rendeletek értelmében közvetlenül alkalmazandó a pénzügyi intézményekre.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A válságkezelés során a tagállamok alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a nehézségekkel küzdő pénzügyi intézmények stabilizálására és megmentésére. A Hatóság intézkedése, amelyet olyan vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, amely valamely pénzügyi intézmény stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére. Célszerű létrehozni ezért egy mechanizmust, amelynek segítségével a tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi biztosítékra, végső esetben pedig az ügyet a Tanács elé vihetik. A Tanácsot a tagállamok e tekintetbeni felelőssége miatt indokolt bevonni ezen ügy rendezésébe.

(34) Válsághelyzetekben a tagállamok alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a nehézségekkel küzdő pénzügyi intézmények stabilizálására és megmentésére. A Hatóság intézkedése, amelyet olyan vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, amely valamely pénzügyi intézmény stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére. Célszerű létrehozni ezért egy mechanizmust, amelynek segítségével a tagállamok kérhetik a Hatóságtól döntésének újbóli megfontolását.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei alapvetően a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásból és az Európai Uniós általános költségvetéséből erednek. A közösségi hozzájárulás tekintetében a közösségi költségvetési eljárás szabályait kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei az Európai Unió általános költségvetéséből erednek. Az uniós költségvetési eljárást kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Technikai standardok

Technikai standardok – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a standardokat rendeletek vagy határozatok útján fogadja el és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

(2) A Bizottság a standardokat az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 290. cikke értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában hozott rendeletek vagy határozatok útján fogadja el.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság vagy a Bizottság kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja a közösségi jog feltételezett helytelen alkalmazását.

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja az uniós jog feltételezett helytelen alkalmazását.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a pénzügyi intézményekre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(6) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a belső piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a belső piacon a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a pénzügyi intézményekre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését. Egyedi határozatok meghozatala előtt a Hatóság értesíti a Bizottságot.

 

A Bizottság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

 

A Hatóság és az illetékes hatóságok minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

 

A Bizottság a Hatóság által elfogadott határozattervezet kézhezvételétől számított két héten belül határoz annak jóváhagyásáról. A Bizottság ezt a határidőt nem hosszabbíthatja meg. Ha az Unió érdeke úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy módosításokkal is jóváhagyhatja a határozattervezetet.

 

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a határozattervezetet, vagy csak részben vagy módosításokkal hagyja jóvá, erről hivatalos vélemény útján haladéktalanul tájékoztatja a Hatóságot.

 

A Hatóság e hivatalos vélemény kézhezvételétől számított egy héten belül a vélemény alapján kiigazítja határozatát, majd azt haladéktalanul továbbítja a Bizottsághoz.

 

A Bizottság a Hatóság által módosított határozat kézhezvételétől számított egy héten belül határoz annak jóváhagyásáról vagy elutasításáról.

 

Amennyiben elutasítja a módosított határozatot, úgy azt el nem fogadottnak kell tekinteni.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását a Közösségben, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja e rendelet alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását az Unióban, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, az Európai Parlament, a Tanács vagy az ESRB kérése nyomán – a Hatóságnak címzett határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja e rendelet alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a 9. cikk (6) bekezdésében rögzített eljárással összhangban az adott pénzpiaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok semmilyen módon nem érintik a tagállamok költségvetési felelősségét.

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok közvetlenül nem érintik a tagállamok költségvetési felelősségét.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 11. cikk alapján hozott határozat hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő egy hónapon belül értesítheti a Hatóságot és a Bizottságot arról, hogy az illetékes hatóság nem fogja végrehajtani a határozatot.

(2) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 11. cikk alapján hozott határozat közvetlen hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő három munkanapon belül értesítheti a Hatóságot, a Bizottságot és a Tanácsot.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen bemutatja, hogy a határozat hogyan gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen kifejti, hogy a határozat hogyan gyakorol közvetlen hatást költségvetési felelősségére.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést követő egy hónapon belül tájékoztatja a tagállamot arról, hogy fenntartja, módosítja vagy visszavonja határozatát.

A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést követő egy héten belül tájékoztatja a tagállamot arról, hogy fenntartja, módosítja vagy visszavonja határozatát.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a Tanács a Szerződés 205. cikkében meghatározottak szerint minősített többséggel eljárva két hónapon belül határoz arról, hogy a Hatóság határozatát fenntartják vagy visszavonják.

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikkében meghatározottak szerint minősített többséggel eljárva egy hónapon belül határoz arról, hogy a Hatóság határozatát fenntartják vagy visszavonják.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 10. cikk (2) bekezdése alapján hozott határozat hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő három munkanapon belül értesítheti a Hatóságot, a Bizottságot és a Tanácsot arról, hogy az illetékes hatóság nem fogja végrehajtani a határozatot.

(3) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 10. cikk (2) bekezdése alapján hozott határozat közvetlen hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő három munkanapon belül értesítheti a Hatóságot, a Bizottságot és a Tanácsot arról, hogy az illetékes hatóság nem fogja végrehajtani a határozatot.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen bemutatja, hogy a határozat hogyan gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen kifejti, hogy a határozat hogyan gyakorol közvetlen hatást költségvetési felelősségére.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a pénzügyi intézmények felügyelete terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező hozzájárulásai;

törölve

ELJÁRÁS

Cím

Európai Bankfelügyeleti Hatóság

Hivatkozások

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

7.10.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Klaus-Heiner Lehne

5.10.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.1.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.4.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Kay Swinburne

(1)

Lásd a 2006/48/EK irányelv 151. cikkét, a 2006/49/EK irányelv 42. cikkét, a 2002/87/EK irányelv 21. cikkét, a 2005/60/EK irányelv 41. cikkét és a 94/19/EK irányelv 7a. cikkét.


ELJÁRÁS

Cím

Európai Bankfelügyeleti Hatóság

Hivatkozások

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

23.9.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

7.10.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009