SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego

3.6.2010 - (COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: José Manuel García-Margallo y Marfil


PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0501),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0169/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[1],

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Prawnej, Komisji Budżetowej, jak również Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0166/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  jest zdania, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym jest zgodna z pułapem podpozycji 1a wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, lecz margines w dziale 1a na lata 2011-2013 jest bardzo ograniczony oraz że finansowanie nowych działań nie może zagrażać finansowaniu innych priorytetów w ramach podpozycji 1a; ponawia zatem wezwanie o przegląd wieloletnich ram finansowych, któremu towarzyszyć będą konkretne wnioski w sprawie ich dostosowania i zmiany przed końcem pierwszego semestru 2010 r. za pomocą wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. (PMI), a w szczególności tych wymienionych w punktach 21-23 tego porozumienia w celu zagwarantowania finansowania Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA) bez zagrażania finansowania pozostałych priorytetów, a także przy zapewnieniu pozostawienia wystarczającego marginesu w podpozycji 1a;

3.  podkreśla, że tworzenie EBA odbywać się będzie w oparciu o postanowienia punktu 47 PMI; podkreśla, że jeżeli władza ustawodawcza podejmie decyzję o utworzeniu EBA, Parlament przystąpi do negocjacji z drugim organem władzy budżetowej w celu terminowego wypracowania porozumienia w sprawie finansowania EBA zgodnie z odpowiednimi postanowieniami PMI;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

5.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania jego stanowiska Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Europejski Organ Nadzoru Bankowego

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Europejski Organ Nadzoru (bankowość)

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów wspólnotowych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za globalizacją finansową i rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów unijnych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Na długo przed pojawieniem się kryzysu finansowego Parlament Europejski systematycznie apelował o większe wyrównanie szans dla wszystkich podmiotów na szczeblu unijnym, wskazując jednocześnie na istotne braki w unijnym nadzorze nad coraz bardziej zintegrowanymi rynkami finansowymi (w swoich rezolucjach z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego wprowadzania ram dla rynków finansowych: plan działania1, z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii Europejskiej2, z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie polityki usług finansowych (2005-2010) – białej księgi3, z dnia 23 września 2008 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku kapitałowego, z dnia 9 października 2008 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie działań następczych w związku z metodą Lamfalussy’ego: przyszła struktura nadzoru4, z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II)6 oraz z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych7).

 

________________________________

1 Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453.

2 Dz.U. C 25 E, z 29.1.2004, s. 394.

3 Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. xx.

4 Dz.U. C 8 E, z 14.1.2010, s. 26.

5 Dz.U. C 9 E, z 15.1.2010, s. 48.

6 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0251.

7 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0279.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W opublikowanym dnia 25 lutego 2009 r. raporcie utworzonej na wniosek Komisji grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem pana Jacques’a de Larosière’a stwierdzono, że należy wzmocnić ramy nadzorcze, aby zmniejszyć groźbę wystąpienia w przyszłości kryzysów finansowych i ograniczyć ich skutki. Zalecono daleko idące reformy struktury nadzoru sektora finansowego we Wspólnocie. Grupa ekspertów wyraziła również stanowisko, że należy stworzyć Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) złożony z trzech europejskich organów nadzoru odpowiedzialnych, odpowiednio, za sektor bankowości, sektor papierów wartościowych oraz sektor ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych, a także że należy powołać Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego.

(2) W opublikowanym dnia 25 lutego 2009 r. raporcie utworzonej na wniosek Komisji grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem pana Jacques’a de Larosière’a (sprawozdanie grupy de Larosière’a) stwierdzono, że należy wzmocnić ramy nadzorcze, aby zmniejszyć groźbę wystąpienia w przyszłości kryzysów finansowych i ograniczyć ich skutki. Zalecono reformy struktury nadzoru sektora finansowego w Unii. Grupa ekspertów wyraziła również stanowisko, że należy stworzyć Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) złożony z trzech europejskich organów nadzoru odpowiedzialnych, odpowiednio, za sektor bankowości, sektor papierów wartościowych oraz sektor ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych, a także że należy powołać Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego. Zawarte w sprawozdaniu zalecenia dotyczyły minimalnego poziomu zmian, który eksperci ocenili jako konieczny, żeby uniknąć wystąpienia podobnego kryzysu w przyszłości.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W swoim komunikacie z dnia 4 marca 2009 r. zatytułowanym „Realizacja europejskiego planu naprawy” Komisja zaproponowała przedłożenie projektu legislacyjnego w sprawie utworzenia Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, natomiast w komunikacie z dnia 27 maja 2009 r. zatytułowanym „Europejski nadzór finansowy” przedstawiła więcej szczegółów na temat możliwej struktury takich nowych ram nadzorczych.

(3) W swoim komunikacie z dnia 4 marca 2009 r. zatytułowanym „Realizacja europejskiego planu naprawy” Komisja zaproponowała przedłożenie projektu legislacyjnego w sprawie utworzenia Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, natomiast w komunikacie z dnia 27 maja 2009 r. zatytułowanym „Europejski nadzór finansowy” przedstawiła więcej szczegółów na temat możliwej struktury takich nowych ram nadzorczych – nie zawarła w nim jednak wszystkich zaleceń sformułowanych w sprawozdaniu de Larosière'a.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) W dniu 2 kwietnia 2009 r. przywódcy grupy G-20 w swoim oświadczeniu „Globalny plan naprawy gospodarczej i reform” zadeklarowali gotowość podjęcia działań na rzecz opracowania silniejszego i bardziej spójnego na szczeblu globalnym systemu regulacji i nadzoru dla przyszłego sektora finansowego, który będzie wspierać zrównoważony światowy wzrost i zaspokajać potrzeby przedsiębiorstw i obywateli. Na szczycie w Pittsburghu w 2009 r. przywódcy G-20 zwrócili się do MFW o przygotowanie „sprawozdania w sprawie sposobu umożliwiającego sektorowi finansowemu wniesienie uczciwego i znaczącego wkładu poprzez opłacanie wszelkich kosztów związanych z interwencjami rządów w celu naprawy systemu bankowego.” W sprawozdaniu tymczasowym z dnia 16 kwietnia 2010 r. zatytułowanym „Uczciwy i znaczący wkład sektora finansowego”, sporządzonym w odpowiedzi na wspomniany wniosek, stwierdzono między innymi, że „bezpośredni koszt budżetowy kryzysu sektora finansowego powinien zostać objęty i pokryty przez Wkład Finansowy na rzecz Stabliności (ang. Financial Stability Contribution – FSC) powiązany z realnym i skutecznym mechanizmem naprawczym. FSC zapewniałby pomoc sektora w pokryciu kosztów wszelkich ewentualnych działań naprawczych i ograniczyłby ryzyko systemowe. Odpowiednio zdefiniowane mechanizmy naprawcze sprawią, że w przyszłości rządy nie będą zmuszone do wykupywania instytucji zbyt dużych lub zbyt powiązanych, by upaść”.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) W komunikacie z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowanym „Europa 2020” Komisja stwierdziła, że podstawowym priorytetem w perspektywie krótkoterminowej jest „uruchomienie ambitnej strategii, która w przyszłości pozwoli nam lepiej zapobiegać i – jeśli zajdzie taka potrzeba – radzić sobie z ewentualnymi kryzysami finansowymi i która rozważy możliwość odpowiedniego udziału sektora finansowego, z uwzględnieniem szczególnej odpowiedzialności sektora finansowego w trakcie obecnego kryzysu.” Na posiedzeniu w dniach 25 i 26 marca 2010 r. Rada Europejska uzgodniła, że „szczególnie potrzebne są postępy w kwestiach takich jak instytucje systemowe, instrumenty finansowe stosowane w zarządzaniu w sytuacji kryzysowej, zwiększenie przejrzystości rynków instrumentów pochodnych i rozważenie szczególnych środków w odniesieniu do swapów ryzyka kredytowego na długi rządowe.”

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Kryzys gospodarczy i finansowy stworzył realne i poważne zagrożenia dla stabilności rynku wewnętrznego. Przywrócenie oraz utrzymanie stabilności i wiarygodności systemu finansowego jest bezwzględnym warunkiem wstępnym utrzymania zaufania na rynku wewnętrznym oraz jego spójności, a tym samym utrzymania i poprawy warunków umożliwiających ustanowienie w pełni zintegrowanego i działającego rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych. Ponadto głębiej i mocniej zintegrowane rynki finansowe oferują lepsze możliwości pozyskiwania finansowania i dywersyfikacji ryzyka, poprawiając tym samym odporność gospodarek na wstrząsy.

(5) Kryzys gospodarczy i finansowy stworzył realne i poważne zagrożenia dla stabilności systemu finansowego i funkcjonowania rynku wewnętrznego. Przywrócenie oraz utrzymanie stabilności i wiarygodności systemu finansowego jest bezwzględnym warunkiem wstępnym utrzymania zaufania na rynku wewnętrznym oraz jego spójności, a tym samym utrzymania i poprawy warunków umożliwiających ustanowienie w pełni zintegrowanego i działającego rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych. Ponadto głębiej i mocniej zintegrowane rynki finansowe oferują lepsze możliwości pozyskiwania finansowania i dywersyfikacji ryzyka, poprawiając tym samym odporność gospodarek na wstrząsy.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) UE wyczerpała możliwości działań w ramach obecnej formuły komitetów europejskich organów nadzoru, które pozostają organami doradczymi Komisji. Wspólnota nie może trwać w sytuacji, w której: brakuje mechanizmów zapewniających podejmowanie przez krajowe organy nadzoru najlepszych możliwych decyzji nadzorczych dotyczących instytucji transgranicznych; nie ma wystarczającej współpracy ani wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami nadzoru; wspólne działanie podejmowane przez krajowe organy wymaga skomplikowanych ustaleń, aby uwzględnić mozaikę wymogów regulacyjnych i nadzorczych; krajowe rozwiązania są najczęściej jedynym wykonalnym wariantem odpowiedzi na problemy europejskie; istnieje wiele różnych interpretacji tych samych tekstów prawnych. Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby zaradzić tym brakom i stworzyć system zgodny z celem, jakim jest stabilny i jednolity wspólnotowy rynek usług finansowych łączący krajowe organy nadzoru w silną sieć wspólnotową.

(6) Unia wyczerpała możliwości działań w ramach obecnej formuły komitetów europejskich organów nadzoru. Unia nie może trwać w sytuacji, w której: brakuje mechanizmów zapewniających podejmowanie przez krajowe organy nadzoru najlepszych możliwych decyzji nadzorczych dotyczących instytucji transgranicznych; nie ma wystarczającej współpracy ani wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami nadzoru; wspólne działanie podejmowane przez krajowe organy wymaga skomplikowanych ustaleń, aby uwzględnić mozaikę wymogów regulacyjnych i nadzorczych; krajowe rozwiązania są najczęściej jedynym wykonalnym wariantem odpowiedzi na problemy europejskie; istnieje wiele różnych interpretacji tych samych tekstów prawnych. Europejski System Nadzoru Finansowego (ESFS) powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby zaradzić tym brakom i stworzyć system zgodny z celem, jakim jest stabilny i jednolity unijny rynek usług finansowych łączący krajowe organy nadzoru w silną sieć unijną.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien stanowić sieć krajowych i wspólnotowych organów nadzoru finansowego, w ramach której bieżący nadzór nad instytucjami finansowymi sprawowany jest na poziomie krajowym, natomiast centralną rolę w zakresie nadzoru nad grupami transgranicznymi powierza się kolegiom organów nadzorczych. Należy również osiągnąć większą harmonizację i spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji i rynków finansowych w całej Wspólnocie. Należy powołać Europejski Organ Nadzoru Bankowego, a także Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (europejskie organy nadzoru).

(7) ESFS powinien stanowić zintegrowaną sieć krajowych i unijnych organów nadzoru finansowego, w ramach której bieżący nadzór nad instytucjami finansowymi sprawowany jest na poziomie krajowym. Instytucje finansowe powinny podlegać nadzorowi kolegiów organów nadzorczych. Europejski Organ Nadzoru (bankowość) – („EBA”) powinien przejąć nadzór nad instytucjami finansowymi spełniającymi kryteria ryzyka systemowego w zakresie, w jakim zagrażają one stabilności systemu finansowego Unii, w przypadkach gdy krajowemu organowi nadzoru nie udało się wykonać swoich uprawnień. Należy również osiągnąć większą harmonizację i spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji i rynków finansowych w całej Unii. Oprócz EBA należy powołać Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) i Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe), a także Europejski Organ Nadzoru (Wspólny Komitet). Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna stanowić część ESFS.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Europejskie organy nadzoru powinny zastąpić Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego ustanowiony decyzją Komisji 2009/78/WE, Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowiony decyzją Komisji 2009/79/WE oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych ustanowiony decyzją Komisji 2009/77/WE i przejąć wszystkie zadania i kompetencje tych komitetów. Należy jasno określić zakres działań poszczególnych europejskich organów nadzoru. Komisja powinna również uczestniczyć w sieci działań nadzorczych, jeżeli wymagają tego względy instytucjonalne i obowiązki wynikające z Traktatu.

(8) Europejski Organ Nadzoru powinien zastąpić Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego ustanowiony decyzją Komisji 2009/78/WE, Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowiony decyzją Komisji 2009/79/WE oraz Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych ustanowiony decyzją Komisji 2009/77/WE i przejąć wszystkie zadania i kompetencje tych komitetów. Należy jasno określić zakres działań poszczególnych europejskich organów nadzoru. Komisja powinna również uczestniczyć w sieci działań nadzorczych, jeżeli wymagają tego względy instytucjonalne i obowiązki wynikające z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Europejski Organ Nadzoru Bankowego (zwany dalej „EBA”) powinien działać, mając na uwadze polepszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym zwłaszcza poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru, uwzględniając zróżnicowane interesy poszczególnych państw członkowskich; tak by chronić deponentów i inwestorów; zapewnić integralność, efektywność i prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych; zabezpieczyć stabilność systemu finansowego i wzmocnić międzynarodową koordynację nadzoru finansowego, z korzyścią dla całej gospodarki, w tym dla instytucji finansowych i innych zainteresowanych stron, konsumentów i pracowników. Aby zrealizować te cele konieczne i właściwe jest, by EBA był organem wspólnotowym posiadającym osobowość prawną oraz autonomię prawną, administracyjną i finansową.

(9) EBA powinien działać, mając na uwadze polepszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym zwłaszcza poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru, uwzględniając zróżnicowane interesy poszczególnych państw członkowskich i różny charakter instytucji finansowych. EBA powinien chronić wartości społeczne takie jak stabilność systemu finansowego, wypłacalność i płynność finansowa instytucji finansowych, przejrzystość rynków i produktów finansowych, oraz chronić deponentów i inwestorów. EBA powinien również zapobiegać arbitrażowi regulacyjnemu i gwarantować równe warunki konkurencji, a także wzmocnić międzynarodową koordynację nadzoru finansowego, z korzyścią dla całej gospodarki, w tym dla uczestników rynków finansowych i innych zainteresowanych stron, konsumentów i pracowników, biorąc pod uwagę potrzebę zwiększenia konkurencji i innowacji na rynku wewnętrznym, a także zapewnienia światowej konkurencyjności. Jego zadania powinny także obejmować promowanie spójności nadzoru i doradzanie instytucjom UE w dziedzinach bankowości, płatności, przepisów w zakresie elektronicznych usług finansowych i kontroli nad nimi oraz pokrewnych kwestii ładu korporacyjnego, audytów i sprawozdawczości finansowej.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Aby zrealizować te cele, konieczne i właściwe jest, by EBA był organem UE posiadającym osobowość prawną oraz autonomię prawną, administracyjną i finansową. Jak sugerował Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, EBA powinien posiadać „uprawnienia umożliwiające zapewnienie przestrzegania praw, jak również zlikwidowanie obaw dotyczących bezpieczeństwa i kondycji finansowej”, w szczególności tych związanych z ryzykiem systemowym i ryzykiem transgranicznym.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) W dniu 28 października 2009 r. Rada Stabilności Finansowej, Bank Rozrachunków Międzynarodowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i G-20 przyjęły definicję ryzyka systemowego jako „ryzyko zakłócenia usług finansowych (i) spowodowane upośledzeniem całego lub części systemu finansowego i (ii) mogące spowodować poważne negatywne konsekwencje dla realnej gospodarki. Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i infrastruktury potencjalnie mogą w pewnym stopniu mieć znaczenie systemowe”.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c) Ryzyko transgraniczne w rozumieniu tych instytucji obejmuje wszystkie rodzaje ryzyka spowodowane przez nierównowagę gospodarczą lub niepowodzenia finansowe w całej Unii lub w jej części, które może mieć poważne negatywne skutki dla transakcji między podmiotami gospodarczymi dwóch lub więcej państw członkowskich, dla funkcjonowania rynku wewnętrznego lub finansów publicznych Unii lub któregokolwiek z jej państw członkowskich.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w swoim wyroku z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie C-217/04 (Zjednoczone Królestwo przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej) potwierdził, że art. 95 Traktatu odnoszący się do przyjmowania środków dotyczących zbliżenia prawodawstwa w celu ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowi odpowiednią podstawę prawną dla powołania „organu wspólnotowego mającego za zadanie przyczynianie się do realizacji procesu harmonizacji”, w przypadku gdy zadania powierzone takiemu organowi są ściśle związane z dziedzinami będącymi przedmiotem aktów dokonujących zbliżenia prawodawstw krajowych. Cele i zadania EBA polegające na udzielaniu właściwym krajowym organom nadzoru pomocy w zakresie spójnej interpretacji i stosowania przepisów wspólnotowych oraz przyczynianiu się do stabilności finansowej koniecznej do integracji finansowej są ściśle związane z celami określonymi w dorobku prawnym Wspólnoty dotyczącym rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych. Należy zatem ustanowić Europejski Organ Nadzoru Bankowego na mocy art. 95 Traktatu.

(10) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim wyroku z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie C-217/04 (Zjednoczone Królestwo przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej) stwierdził: „ brzmienie art. 95 TWE [obecnego art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej] nie pozwala na wniosek, iż przepisy przyjęte przez prawodawcę wspólnotowego na podstawie tego artykułu powinny zostać ograniczone, jeśli chodzi o ich adresatów, wyłącznie do państw członkowskich. W rzeczywistości bowiem może okazać się konieczne, według oceny tego prawodawcy, przewidzenie możliwości ustanowienia organu wspólnotowego mającego za zadanie przyczynianie się do realizacji procesu harmonizacji, w sytuacjach gdy stosowne wydaje się przyjęcie niewiążących środków towarzyszących lub o charakterze ramowym dla ułatwienia jednolitego wykonania i stosowania aktów opartych na tym postanowieniu”1, a zadania powierzone takiemu organowi są ściśle związane z dziedzinami będącymi przedmiotem aktów dokonujących zbliżenia prawodawstw krajowych. Cele i zadania EBA polegające na udzielaniu właściwym krajowym organom nadzoru pomocy w zakresie spójnej interpretacji i stosowania przepisów unijnych oraz przyczynianiu się do stabilności finansowej koniecznej do integracji finansowej są ściśle związane z celami określonymi w dorobku prawnym Unii dotyczącym rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych. Należy zatem ustanowić Europejski Organ Nadzoru na mocy art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Do aktów prawnych określających zadania właściwych organów państw członkowskich, w tym współpracę między nimi i z Komisją, należą: dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych oraz dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów.

(11) Do aktów prawnych określających zadania właściwych organów państw członkowskich, w tym współpracę między nimi i z Komisją, należą: dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych oraz dyrektywa 94/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów. Zastosowanie niniejszego rozporządzenia do dyrektywy 94/19/WE powinno pozostawać bez uszczerbku dla obecnego przeglądu tej dyrektywy i nie powinno przesądzać o kompetencjach, jakie mogą zostać ewentualnie powierzone EBA w wyniku tego przeglądu.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Istniejące prawodawstwo wspólnotowe regulujące dziedziny, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, obejmuje również dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniającą dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość.

(12) Istniejące prawodawstwo unijne regulujące dziedziny, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, obejmuje również dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego, rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym1, dyrektywę 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością2 oraz w stosownych fragmentach dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość.

 

1 Dz.U. L 345 z 08.12.06, s. 1.

2 Dz.U. L 267 z 10.10.2009, s. 7.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Pożądane jest, by EBA wspierał spójne podejście w dziedzinie gwarancji depozytów celem zapewnienia równych szans dla wszystkich deponentów i równorzędnego ich traktowania w całej Wspólnocie. Ponieważ systemy gwarancji depozytów podlegają nadzorowi raczej w państwach członkowskich, a nie nadzorowi regulacyjnemu, właściwe jest, by EBA mógł wykonywać swoje uprawnienia na mocy niniejszego rozporządzenia w stosunku do samego systemu gwarancji depozytów oraz do jego operatora.

(13) Pożądane jest, by EBA wspierał spójne podejście w dziedzinie gwarancji depozytów celem zapewnienia równych szans dla wszystkich deponentów i równorzędnego ich traktowania w całej Unii. Ponieważ systemy gwarancji depozytów podlegają nadzorowi raczej w państwach członkowskich, a nie nadzorowi regulacyjnemu, właściwe jest, by EBA mógł wykonywać swoje uprawnienia na mocy niniejszego rozporządzenia w stosunku do samego systemu gwarancji depozytów oraz do jego operatora. Rola EBA powinna zostać poddana przeglądowi po utworzeniu europejskiego funduszu gwarancji depozytów.

Uzasadnienie

Po utworzeniu europejskiego funduszu gwarancji depozytów należy ponownie rozważyć rolę EBA w obszarze gwarancji depozytów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Europie. Ponieważ EBA charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem wspólnotowym, opracowania projektów standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów zgodnie z prawem wspólnotowym w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Komisja musi przyjąć projekty standardów technicznych. Podlegałyby one zmianom, jeżeli przykładowo projekty standardów technicznych byłyby niezgodne z prawem wspólnotowym bądź byłyby sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi w dorobku prawnym Wspólnoty dotyczącym usług finansowych. Aby zapewnić sprawną i przyspieszoną procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy regulacyjne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Europie. Ponieważ EBA charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem unijnym, opracowania projektów standardów regulacyjnych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących standardów regulacyjnych w usługach finansowych, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Procedura opracowywania standardów technicznych określona w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie przyjmowania z własnej inicjatywy środków wykonawczych w drodze procedury komitetowej na poziomie 2 procedury Lamfalussy’ego, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym. Kwestie dotyczące standardów technicznych nie wymagają decyzji politycznych, a ich treść jest określona przez wspólnotowe akty prawne przyjęte na poziomie 1. Opracowanie projektów standardów przez EBA gwarantuje pełne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy specjalistycznej krajowych organów nadzoru.

(15) Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów regulacyjnych w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Powinny one podlegać zmianom, jeżeli przykładowo będą niezgodne z prawem Unii, będą sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi w przepisach Unii dotyczących usług finansowych. Aby zapewnić sprawną i szybką procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W dziedzinach nieobjętych standardami technicznymi EBA powinien mieć uprawnienia do wydawania niewiążących wytycznych i zaleceń w sprawie stosowania prawodawstwa wspólnotowego. W celu zapewnienia przejrzystości i zwiększenia przestrzegania przez krajowe organy nadzoru tych wytycznych i zaleceń, krajowe organy nadzoru powinny być zobowiązane do przedstawienia powodów niezastosowania się do tych wytycznych i zaleceń.

(16) W dziedzinach nieobjętych standardami regulacyjnymi EBA powinien mieć uprawnienia do wydawania wytycznych i zaleceń w sprawie stosowania prawodawstwa Unii. W celu zapewnienia przejrzystości i zwiększenia przestrzegania przez krajowe organy nadzoru tych wytycznych i zaleceń, krajowe organy nadzoru powinny być zobowiązane do podania do publicznej wiadomości powodów niezastosowania się do tych wytycznych i zaleceń, żeby zachować pełną przejrzystość wobec uczestników rynku. W obszarach nieobjętych standardami regulacyjnymi EBA powinien wypracowywać i upowszechniać najlepsze wzorce.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego stosowania prawa wspólnotowego jest podstawowym warunkiem wstępnym dla integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności systemu finansowego i równych warunków konkurencji dla instytucji finansowych we Wspólnocie. Należy zatem wprowadzić odpowiedni mechanizm obowiązujący w sytuacjach, w których EBA stwierdzi przypadki nieprawidłowego lub niewystarczającego stosowania przepisów prawa wspólnotowego. Mechanizm ten powinien obowiązywać w dziedzinach, w których prawodawstwo wspólnotowe określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego stosowania prawa Unii jest podstawowym warunkiem wstępnym dla integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności systemu finansowego i równych warunków konkurencji dla instytucji finansowych w Unii. Należy zatem wprowadzić odpowiedni mechanizm obowiązujący w sytuacjach, w których EBA stwierdzi przypadki nieprawidłowego lub niewystarczającego stosowania przepisów prawa Unii. Mechanizm ten powinien obowiązywać w dziedzinach, w których prawodawstwo Unii określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się do zalecenia, Komisja – w celu zapewniania przestrzegania prawa wspólnotowego – powinna być uprawniona do skierowania do danego krajowego organu nadzoru decyzji o bezpośrednich skutkach prawnych, na którą można się powoływać przed sądami i organami i która może być egzekwowana na mocy art. 226 Traktatu.

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się do zalecenia w terminie wyznaczonym przez EBA, EBA – w celu zapewniania przestrzegania prawa Unii – powinien niezwłocznie skierować do danego krajowego organu nadzoru decyzję o bezpośrednich skutkach prawnych, na którą można się powoływać przed sądami i organami i która może być egzekwowana na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego we Wspólnocie wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Wspólnoty. EBA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Decydowanie o transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, a zatem powinno zostać powierzone Komisji Europejskiej. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, EBA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio obowiązującego instytucje finansowe celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków.

(21) Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego w Unii wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Unii. EBA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna określić, kiedy występuje sytuacja nadzwyczajna. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, EBA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa unijnego bezpośrednio obowiązującego instytucje finansowe celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru oraz zrównoważonego uwzględnienia stanowisk właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich EBA powinien móc rozstrzygać spory między tymi właściwymi organami ze skutkiem wiążącym, w tym w ramach kolegiów nadzorczych. Należy wprowadzić postępowanie pojednawcze, podczas którego właściwe organy mogą dojść do porozumienia. Uprawnienia EBA powinny obejmować spory dotyczące obowiązków proceduralnych w ramach współpracy, a także interpretacji i stosowania prawa wspólnotowego w decyzjach nadzorczych. Konieczne jest przestrzeganie istniejących mechanizmów pojednawczych przewidzianych w prawodawstwie sektorowym. W przypadku niepodejmowania działań przez dany krajowy organ nadzoru EBA powinien być uprawniony do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio je obowiązującego.

(22) W celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru oraz zrównoważonego uwzględnienia stanowisk właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich EBA powinien móc rozstrzygać spory między tymi właściwymi organami ze skutkiem wiążącym, w tym w ramach kolegiów nadzorczych. Należy wprowadzić postępowanie pojednawcze, podczas którego właściwe organy mogą dojść do porozumienia. Uprawnienia EBA powinny obejmować spory dotyczące obowiązków proceduralnych w ramach współpracy, a także interpretacji i stosowania prawa unijnego w decyzjach nadzorczych. Konieczne jest przestrzeganie istniejących mechanizmów pojednawczych przewidzianych w prawodawstwie sektorowym. W przypadku niepodejmowania działań przez dany krajowy organ nadzoru EBA powinien być uprawniony do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa unijnego bezpośrednio je obowiązującego. Ma to także zastosowanie do sporów w kolegiach organów nadzorczych.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Kryzys pokazał główne słabe punkty w istniejących podejściach do nadzoru transgranicznych instytucji finansowych, w szczególności największych i najbardziej złożonych instytucji, których bankructwo może spowodować szkody systemowe. Te słabości mają swoje źródło w różnych obszarach działalności instytucji finansowych oraz w organach nadzoru. Instytucje finansowe działają na rynku bez granic, organy nadzoru dokonują bieżących weryfikacji, podczas gdy uprawnienia sądowe kończą się na granicach krajowych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Mechanizm współpracy wykorzystywany w celu rozwiązania problemu tej asymetrii okazał się wyraźnie niewystarczający. Jak wskazano w sprawozdaniu Turnera z marca 2009 r., „obecne uregulowania łączące branżowe prawa paszportowe, nadzór kraju pochodzenia i czysto krajowe ubezpieczenie depozytu nie stanowią odpowiedniej podstawy przyszłej regulacji i nadzoru europejskich, transgranicznych banków detalicznych”1.

 

_____________

1s. 101.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22c) Możliwe są dwa rozwiązania problemu tej asymetrii: przyznanie większych uprawnień organom nadzoru kraju przyjmującego (rozwiązanie krajowe) lub utworzenie odpowiedniego, alternatywnego organu o zasięgu unijnym (rozwiązanie unijne). Jak stwierdza się w sprawozdaniu Turnera, „należyte uregulowania wymagają albo zwiększenia uprawnień krajowych, co oznacza mniejsze otwarcie rynku wewnętrznego albo większego stopnia integracji europejskiej”.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22d) Rozwiązanie krajowe wiąże się z tym, że państwo przyjmujące mogłoby odmówić miejscowym filiom prawa do działalności, żeby zobowiązać instytucje zagraniczne do działania wyłącznie za pośrednictwem podwykonawców, a nie filii, oraz żeby mieć nadzór nad kapitałem i płynnością banków działających w danym kraju, co doprowadziłoby do większego protekcjonizmu.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22e) Rozwiązanie unijne przewiduje wzmocnienie roli kolegiów organów nadzorczych w zakresie nadzoru transgranicznych instytucji finansowych oraz stopniowe przenoszenie uprawnień nadzorczych w odniesieniu do instytucji finansowych spełniających kryteria ryzyka systemowego na organ unijny. Takie ramy nadzorcze powinny obejmować instytucje finansowe, które działają w wymiarze transgranicznym, jak również instytucje działające na terytoriach krajowych, o ile ich bankructwo mogłoby stanowić zagrożenie dla stabilności jednolitego rynku finansowego Unii.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22f) Kolegia organów nadzorczych powinny mieć uprawnienia w zakresie opracowywania przepisów nadzorczych służących spójnemu stosowaniu prawa Unii. EBA powinien mieć pełne prawa uczestnictwa w kolegiach organów nadzorczych w celu usprawniania funkcjonowania procesu wymiany informacji oraz celem promowania konwergencji i spójności stosowania prawa Unii przez kolegia. EBA powinien przejąć wiodącą rolę w nadzorowaniu transgranicznych instytucji finansowych działających w Unii. Na EBA powinien także spoczywać obowiązek mediacyjny z myślą o rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22g) Kolegia organów nadzorczych powinny odgrywać istotną rolę w efektywnym, skutecznym i spójnym nadzorze transgranicznych instytucji finansowych niepodlegających kompetencjom EBA, w których można wciąż zauważyć różnice między normami i praktykami w poszczególnych krajach. Nie wystarczy skonsolidować podstawowych rozporządzeń finansowych, jeżeli praktyki w dziedzinie nadzoru nie są spójne. Jak zauważono w sprawozdaniu de Larosière’a, „należy unikać zakłóceń konkurencji i arbitrażu regulacyjnego wynikających z różnych praktyk nadzorczych, gdyż mogą one naruszyć stabilność finansową – między innymi poprzez zachęcanie do przenoszenia działalności finansowej do krajów o bardziej łagodnym systemie nadzoru. System nadzoru musi być postrzegany jako uczciwy i zrównoważony.”

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Kolegia organów nadzorczych odgrywają istotną rolę w efektywnym, skutecznym i spójnym nadzorze instytucji finansowych działających na szczeblu transgranicznym. EBA powinien mieć pełne prawa do uczestniczenia w kolegiach organów nadzorczych w celu usprawniania funkcjonowania kolegiów i procesu wymiany informacji w kolegiach oraz celem promowania konwergencji i spójności stosowania prawa wspólnotowego przez kolegia.

skreślony

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Nadzór ostrożnościowy instytucji finansowych spełniających kryteria ryzyka systemowego powinien być powierzony EBA, w przypadkach gdy krajowym organom nadzoru nie udało się wykonać swoich uprawnień w sposób terminowy i uporządkowany. Krajowe organy nadzoru stosują instrukcje EBA dotyczące instytucji spełniających kryteria ryzyka systemowego. EBA powinien działać za pośrednictwem krajowych organów nadzoru.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23b) Należy ustanowić nowe ramy zarządzania kryzysem finansowym, ponieważ obecny mechanizm zapewniania stabilności systemu finansowego nie sprawdził się. Kluczowe elementy zarządzania kryzysowego to wspólny zestaw zasad i mechanizmy naprawy finansów (wdrażanie i finansowanie, aby poradzić sobie z kryzysem dużych, międzynarodowych i/lub wzajemnie połączonych instytucji).

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23c) Należy określić ryzyko systemowe, uwzględniając międzynarodowe normy, w szczególności normy ustalone przez Radę Stabilności Finansowej (FSB), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego i grupę G-20. Wzajemne powiązania, rozwiązania zastępcze i ramy czasowe to kryteria najczęściej wykorzystywane do określenia ryzyka systemowego. W zależności od tego, w jakim stopniu instytucje finansowe spełniają kryteria ryzyka systemowego, powinny one podlegać jurysdykcji EBA i obowiązkowi przekazywania środków na rzecz Europejskiego Funduszu Gwarancji Depozytów i Europejskiego Funduszu Stabilności Bankowej.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23d) Dla zapewnienia współodpowiedzialności instytucji finansowych o wymiarze transgranicznym, ochrony interesów unijnych deponentów i ograniczenia kosztów systemowego kryzysu finansowego obciążających podatników należy ustanowić Europejski Fundusz Gwarancji Depozytów. Fundusz ma służyć finansowaniu uporządkowanych interwencji w celu kończenia działalności lub wzmocnienia transgranicznych instytucji finansowych, które przechodzą trudności mogące stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej jednolitego rynku finansowego Unii. Środki funduszu powinny pochodzić ze składek tych podmiotów finansowych, długu emitowanego przez fundusz lub w wyjątkowych okolicznościach ze składek państw członkowskich, których sytuacja dotyczy, zgodnie z uprzednio ustalonymi kryteriami w zmienionym protokole ustaleń. Fundusz powinien być finansowany ze środków, które przekazywano do krajowych systemów gwarancji depozytów.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23e) Europejski Fundusz Stabilności Bankowej powinien finansować uporządkowane interwencje służące zakończeniu działalności lub pomocy instytucjom finansowym, które przechodzą trudności mogące stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej jednolitego rynku finansowego Unii. Fundusz powinien być finansowany z odpowiednich składek sektora finansowego. Fundusz powinien być finansowany ze środków, które przekazywano do krajowych systemów o podobnym charakterze.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Narzędziem przydatnym w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru może być przekazywanie zadań i obowiązków, tak by ograniczyć powielanie zadań organów nadzoru, wspierać współpracę, a tym samym usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia spoczywające na instytucjach finansowych. Rozporządzenie powinno zatem zapewniać jasne podstawy prawne dla takiego przekazywania zadań i obowiązków. Przekazywanie zadań oznacza, że zadania są wykonywane przez inny organ nadzoru, a nie przez właściwy organ nadzoru, podczas gdy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji nadzorczych nadal spoczywa na organie przekazującym. Dzięki przekazywaniu obowiązków pojedynczy krajowy organ nadzoru, któremu przekazano obowiązki, może w swoim imieniu decydować o pewnych kwestiach dotyczących nadzoru zamiast innego krajowego organu nadzoru. Przekazywanie zadań i obowiązków powinno być regulowane zasadą przyznawania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Przekazywanie obowiązków może być odpowiednim rozwiązaniem przykładowo ze względu na ekonomię skali lub zakresu, spójność w ramach nadzoru grupy oraz optymalizację wykorzystania wiedzy specjalistycznej między organami nadzoru. Odpowiednie prawodawstwo wspólnotowe może bliżej określać zasady przekazywania obowiązków w ramach umowy. EBA powinien ułatwiać zawieranie umów dotyczących przekazywania zadań i obowiązków między krajowymi organami nadzoru za pomocą wszelkich właściwych środków. EBA powinien być informowany z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu umowy w sprawie przekazania, tak by móc wyrazić swoją opinię w stosownych przypadkach. Powinien on scentralizować publikację takich umów, aby zapewnić terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne informacje na temat umowy dla wszystkich zainteresowanych stron.

(24) Narzędziem przydatnym w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru może być przekazywanie zadań i obowiązków, tak by ograniczyć powielanie zadań organów nadzoru, wspierać współpracę, a tym samym usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia spoczywające na instytucjach finansowych, zwłaszcza tych, które nie działają na skalę unijną. Rozporządzenie powinno zatem zapewniać jasne podstawy prawne dla takiego przekazywania zadań i obowiązków. Przekazywanie zadań oznacza, że zadania są wykonywane przez inny organ nadzoru, a nie przez właściwy organ nadzoru, podczas gdy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji nadzorczych nadal spoczywa na organie przekazującym. Dzięki przekazywaniu obowiązków pojedynczy krajowy organ nadzoru, któremu przekazano obowiązki, powinien móc w swoim imieniu decydować o pewnych kwestiach dotyczących nadzoru zamiast EBA lub zamiast innego krajowego organu nadzoru. Przekazywanie zadań i obowiązków powinno być regulowane zasadą przyznawania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Przekazywanie obowiązków może być odpowiednim rozwiązaniem przykładowo ze względu na ekonomię skali lub zakresu, spójność w ramach nadzoru grupy oraz optymalizację wykorzystania wiedzy specjalistycznej między organami nadzoru. Odpowiednie prawodawstwo unijne może bliżej określać zasady przekazywania obowiązków w ramach umowy. EBA powinien ułatwiać i monitorować zawieranie umów dotyczących przekazywania zadań i obowiązków między krajowymi organami nadzoru za pomocą wszelkich właściwych środków. EBA powinien być informowany z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu umowy w sprawie przekazania, tak by móc wyrazić swoją opinię w stosownych przypadkach. Powinien on scentralizować publikację takich umów, aby zapewnić terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne informacje na temat umowy dla wszystkich zainteresowanych stron. EBA powinien ustalać i upowszechniać dobre praktyki dotyczące przekazywania zadań i obowiązków oraz umów w sprawie przekazania.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) EBA powinien aktywnie wspierać skoordynowaną reakcję Wspólnoty w zakresie nadzoru, w szczególności w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, która może potencjalnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych bądź stabilności systemu finansowego we Wspólnocie. Oprócz uprawnień do podejmowania działania w sytuacjach nadzwyczajnych EBA powinno zatem zostać powierzone zadanie ogólnej koordynacji w ramach Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego. Niezakłócony przepływ wszystkich istotnych informacji pomiędzy właściwymi organami powinien stać się centralnym punktem działań EBA.

(27) EBA powinien aktywnie wspierać skoordynowaną reakcję Unii w zakresie nadzoru, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych bądź stabilności systemu finansowego w Unii. Oprócz uprawnień do podejmowania działania w sytuacjach nadzwyczajnych EBA powinno zatem zostać powierzone zadanie ogólnej koordynacji w ramach ESFS. Niezakłócony przepływ wszystkich istotnych informacji pomiędzy właściwymi organami powinien stać się centralnym punktem działań EBA.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Aby utrzymać stabilność systemu finansowego, należy określić na wczesnym etapie tendencje, potencjalne zagrożenia i słabości płynące z poziomu mikroostrożnościowego, na szczeblu transgranicznym i międzysektorowym. EBA powinien, regularnie lub w razie konieczności doraźnie, monitorować i oceniać takie zmiany w obszarze podlegającym jego kompetencjom oraz, w stosownych przypadkach, informować Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne europejskie organy nadzoru oraz Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego. EBA powinien również koordynować ogólnowspólnotowe testy skrajnych warunków w celu oceny odporności instytucji finansowych na niekorzystne zmiany na rynku, dopilnowując przy tym, by na poziomie krajowym stosowano przy takich testach jak najbardziej spójną metodykę.

(28) Aby utrzymać stabilność systemu finansowego, należy określić na wczesnym etapie tendencje, potencjalne zagrożenia i słabości płynące z poziomu mikroostrożnościowego, na szczeblu transgranicznym i międzysektorowym. EBA powinien, regularnie lub w razie konieczności doraźnie, monitorować i oceniać takie zmiany w obszarze podlegającym jego kompetencjom oraz, w stosownych przypadkach, informować Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne europejskie organy nadzoru oraz Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego. Organ powinien również uruchamiać i koordynować ogólnounijne testy skrajnych warunków w celu oceny odporności instytucji finansowych na niekorzystne zmiany na rynku, dopilnowując przy tym, by na poziomie krajowym stosowano przy takich testach jak najbardziej spójną metodykę. W celu informowania organu udzielającego absolutorium o swoich zadaniach EBA powinien przeprowadzić analizę ekonomiczną rynków oraz wpływu, jaki miałyby na nie ewentualne zmiany na rynku.

Uzasadnienie

Wykorzystanie analizy ekonomicznej pozwoli ESA podejmować bardziej przemyślane decyzje dotyczące skutków jego działań dla szerszego rynku oraz wpływu zmian na szerszym rynku na jego działania. Jest to zgodne z najlepszą praktyką na szczeblu państw członkowskich.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, EBA powinien wspierać dialog i współpracę z organami nadzoru spoza Wspólnoty. Powinien w pełni respektować obecne funkcje i kompetencje instytucji europejskich w stosunkach z organami spoza Wspólnoty i na forach międzynarodowych.

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, EBA powinien reprezentować Unię w dialogu i współpracy z organami nadzoru z krajów trzecich.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Ścisła współpraca między EBA a Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego ma podstawowe znaczenie dla pełnej efektywności funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla podejmowania działań następczych w związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. EBA powinien dzielić się wszelkimi istotnymi informacjami z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw należy dostarczać tylko po otrzymaniu uzasadnionego wniosku. Po otrzymaniu ostrzeżeń lub zaleceń skierowanych przez ESRB do EBA lub krajowego organu nadzoru, EBA powinien zapewnić podjęcie działań następczych.

(32) Ścisła współpraca między EBA a Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego ma podstawowe znaczenie dla pełnej efektywności funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla podejmowania działań następczych w związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. EBA i Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego powinny dzielić się wszelkimi istotnymi informacjami z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw należy dostarczać tylko po otrzymaniu uzasadnionego wniosku. Po otrzymaniu ostrzeżeń lub zaleceń skierowanych przez ESRB do EBA lub krajowego organu nadzoru, EBA powinien w stosownych przypadkach zapewnić podjęcie działań następczych.

Uzasadnienie

Lepsze oddanie sensu tekstu.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA powinien konsultować z zainteresowanymi stronami standardy techniczne, wytyczne i zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków. W celu zapewnienia efektywności należy ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości, reprezentującą w zrównoważonych proporcjach wspólnotowe instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym w stosownych przypadkach inwestorów instytucjonalnych i inne instytucje finansowe, które same korzystają z usług finansowych), ich pracowników, konsumentów oraz inne podmioty detaliczne korzystające z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinna aktywnie służyć jako platforma kontaktowa z innymi grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionymi przez Komisję lub na mocy ustawodawstwa wspólnotowego.

(33) EBA powinien konsultować z zainteresowanymi stronami standardy regulacyjne, wytyczne i zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków. Przed przyjęciem projektu standardów regulacyjnych, wytycznych i zaleceń EBA powinien dokonać oceny skutków. W celu zapewnienia efektywności należy ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości, reprezentującą w zrównoważonych proporcjach unijne instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne (reprezentujące różne modele instytucji finansowych i przedsiębiorstw oraz instytucje finansowe i przedsiębiorstwa o różnej wielkości, w tym w stosownych przypadkach inwestorów instytucjonalnych i inne instytucje finansowe, które same korzystają z usług finansowych), związki zawodowe, pracowników naukowych, konsumentów oraz inne podmioty detaliczne korzystające z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinna aktywnie służyć jako platforma kontaktowa z innymi grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionymi przez Komisję lub na mocy ustawodawstwa Unii.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) Organizacje nienastawione na zysk – w przeciwieństwie do dobrze finansowanych i dobrze powiązanych przedstawicieli sektora – są marginalizowane w dyskusji nad przyszłością usług finansowych oraz w odnośnym procesie podejmowania decyzji. Powinno się to zrównoważyć odpowiednim finansowaniem ich przedstawicieli w Grupie Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Państwa członkowskie są głównie odpowiedzialne za utrzymanie stabilności finansowej w ramach zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w odniesieniu do stabilizowania poszczególnych instytucji finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji i rozwiązywania ich problemów. Środki podejmowane przez EBA w sytuacjach nadzwyczajnych lub rozwiązywania sporów, wpływających na stabilność instytucji finansowych nie powinny wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich. Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim powoływanie się na ten środek ochronny i – w ostateczności – przekazanie sprawy do decyzji Rady. Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne obowiązki państw członkowskich w tym zakresie.

(34) Państwa członkowskie są głównie odpowiedzialne za zapewnienie skoordynowanego zarządzania w sytuacjach kryzysowych i utrzymanie stabilności finansowej w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w odniesieniu do stabilizowania poszczególnych instytucji finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji i rozwiązywania ich problemów. Działają one w ścisłej koordynacji w ramach UGW i zgodnie z jej zasadami. Środki podejmowane przez EBA w sytuacjach nadzwyczajnych lub rozwiązywania sporów, wpływających na stabilność instytucji finansowych nie powinny wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich. Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim powoływanie się na ten środek ochronny i – w ostateczności – przekazanie sprawy do decyzji Rady. Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne obowiązki państw członkowskich w tym zakresie.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a) W ciągu trzech lat od wejścia w życie rozporządzenia ustanawiającego taki mechanizm Komisja, na podstawie zdobytego doświadczenia, określa na szczeblu Unii jasne i solidne wytyczne dotyczące tego, kiedy klauzula w sprawie środków ochronnych może być wykorzystywana przez państwa członkowskie. Stosowanie klauzuli w sprawie środków ochronnych przez państwa członkowskie powinno następnie być oceniane w odniesieniu do tych wytycznych.

Uzasadnienie

We wniosku Komisji brakuje wytycznych dotyczących tego, kiedy dana decyzja wpływałaby na krajowe obowiązki budżetowe. Należy zapewnić pewność prawną leżącą u podstaw „obowiązków budżetowych”, aby zagwarantować równe szanse organom krajowym i uczestnikom rynku finansowego w całej UE. Należy wspólnie określić i wcześniej uzgodnić jasne wytyczne dotyczące tego, kiedy można domagać się rekompensaty naruszenia obowiązków budżetowych.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34b) Z zastrzeżeniem poszczególnych kompetencji państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych, jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się powołać na środek ochronny, oprócz EBA, Rady i Komisji powinno jednocześnie powiadomić Parlament Europejski. Ponadto państwo członkowskie powinno wyjaśnić przyczyny, dla których powołało się na środek ochronny. EBA powinien ustalić we współpracy z Komisją, jakie kolejne kroki należy podjąć.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Głównym organem decyzyjnym EBA powinna być Rada Organów Nadzoru złożona z przewodniczących właściwych organów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich, na czele z przewodniczącym EBA. W Radzie Organów Nadzoru zasiadać powinni w charakterze obserwatorów przedstawiciele Komisji, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Europejskiego Banku Centralnego oraz pozostałych dwóch europejskich organów nadzoru. Członkowie Rady Organów Nadzoru powinni działać niezależnie i wyłącznie w interesie Wspólnoty. W odniesieniu do aktów prawnych natury ogólnej, w tym dotyczących przyjmowania standardów technicznych, wytycznych i zaleceń, a także kwestii budżetowych, właściwe jest stosowanie zasad kwalifikowanej większość głosów zgodnie z Traktatem, natomiast wszystkie inne decyzje powinny być przyjmowane zwykłą większością głosów. Sprawy dotyczące rozstrzygania sporów między krajowymi organami nadzoru powinny być rozpatrywane przez określony panel.

(36) Głównym organem decyzyjnym EBA powinna być Rada Organów Nadzoru złożona z przewodniczących właściwych organów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich, na czele z przewodniczącym EBA. W Radzie Organów Nadzoru zasiadać powinni w charakterze obserwatorów przedstawiciele Komisji, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Europejskiego Banku Centralnego oraz Europejskiego Organu Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) oraz Europejskiego Organu Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe). Członkowie Rady Organów Nadzoru powinni działać niezależnie i wyłącznie w interesie Unii. W odniesieniu do aktów prawnych natury ogólnej, w tym dotyczących przyjmowania standardów regulacyjnych, wytycznych i zaleceń, a także kwestii budżetowych, właściwe jest stosowanie zasad kwalifikowanej większości głosów zgodnie z art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, natomiast wszystkie inne decyzje powinny być przyjmowane zwykłą większością głosów. Sprawy dotyczące rozstrzygania sporów między krajowymi organami nadzoru powinny być rozpatrywane przez określony panel.

 

(Zmiany nazw organów należy uwzględnić w całym tekście).

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) EBA powinien reprezentować zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przewodniczący wybrany przez Radę Organów Nadzoru w drodze otwartego konkursu. Zarządzanie EBA powinno zostać powierzone dyrektorowi wykonawczemu, który powinien mieć prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w obradach Rady Organów Nadzoru i Zarządu.

(38) EBA powinien reprezentować zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przewodniczący wybrany przez Parlament Europejski w następstwie otwartego konkursu przeprowadzonego przez Komisję i po późniejszym sporządzeniu dla Komisji listy kandydatów. Zarządzanie EBA powinno zostać powierzone dyrektorowi wykonawczemu, który powinien mieć prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w obradach Rady Organów Nadzoru i Zarządu.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Aby zapewnić międzysektorową spójność prac europejskich organów nadzoru, powinny one ściśle ze sobą współpracować w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru i w stosownych przypadkach wypracowywać wspólne stanowiska. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru Wspólnego powinien przejąć wszystkie funkcje Wspólnego Komitetu ds. Konglomeratów Finansowych. W stosownych przypadkach akty prawne również objęte kompetencjami Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych powinny być przyjmowane równolegle przez odnośne europejskie organu nadzoru.

(39) Aby zapewnić międzysektorową spójność prac europejskich organów nadzoru, powinny one ściśle ze sobą współpracować poprzez Europejskie Organy Nadzoru (Wspólny Komitet) (zwany dalej „Wspólnym Komitetem”) i w stosownych przypadkach wypracowywać wspólne stanowiska. Wspólny Komitet powinien koordynować funkcje trzech europejskich organów nadzoru związane z konglomeratami finansowymi. W stosownych przypadkach akty prawne również objęte kompetencjami Europejskiego Organu Nadzoru (europejskie ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) lub Europejskiego Organu Nadzoru (giełda i papiery wartościowe) powinny być przyjmowane równolegle przez odnośne europejskie organu nadzoru. Pracami Wspólnego Komitetu powinni kierować na zasadzie corocznej rotacji przewodniczący trzech europejskich organów nadzoru. Przewodniczącym Wspólnego Komitetu powinien być wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Wspólny Komitet powinien posiadać stały sekretariat, zatrudniający pracowników oddelegowanych z trzech europejskich organów nadzoru, co pozwoli na nieformalną wymianę informacji oraz na wypracowanie wspólnego podejścia kulturowego między trzema europejskimi organami nadzoru.

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu wzmocnienie roli Wspólnego Komitetu w koordynowaniu organów, jak stwierdzono w sprawozdaniu Petera Skinnera.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności EBA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany głównie z obowiązkowych składek krajowych organów nadzoru i z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W odniesieniu do wkładu wspólnotowego powinna mieć zastosowanie procedura budżetowa Wspólnoty. Księgi rachunkowe powinny być badane przez Trybunał Obrachunkowy.

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności EBA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany głównie z obowiązkowych składek krajowych organów nadzoru i z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Finansowanie EBA przez Unię Europejską odbywa się na podstawie porozumienia osiągniętego przez władzę budżetową zgodnie z pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami1 (PMI). Zastosowanie powinna mieć unijna procedura budżetowa. Księgi rachunkowe powinny być badane przez Trybunał Obrachunkowy. Budżet ogólny podlega procedurze udzielania absolutorium.

 

1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Uzasadnienie

Organ tworzony jest jako agencja zdecentralizowana Unii Europejskiej i będzie finansowany zgodnie z PMI. Należy to odzwierciedlić w podstawie prawnej.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 44 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44) Niezbędna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i innych poufnych informacji. Podobnie należy chronić poufność informacji wymienianych w obrębie sieci.

(44) Niezbędna jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i innych poufnych informacji. Poufność informacji udostępnianych EBA i wymienianych w obrębie sieci powinna podlegać surowym i skutecznym zasadom zachowania poufności.

Uzasadnienie

Zważywszy na wrażliwość rynku pod względem danych poszczególnych przedsiębiorstw, podstawowe znaczenie ma to, aby ESA miało obowiązek stworzenia bezpiecznych mechanizmów gromadzenia, przechowywania i przesyłania tych danych. Istnieje wyraźna potrzeba udoskonalenia wymiany informacji, aby zwiększyć zrozumienie ryzyka systemowego. Nie należy jednak osłabiać rynku poprzez potencjalne ujawnienie sensytywnych i poufnych danych, które mogłyby zaszkodzić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Organ Nadzoru Bankowego (zwany dalej „EBA”).

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Organ Nadzoru (bankowość) (zwany dalej „EBA”).

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. EBA działa w zakresie przepisów dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych w oparciu o te dyrektywy oraz wszelkich przyszłych aktów wspólnotowych powierzających zadania EBA.

2. EBA działa w zakresie przepisów niniejszego rozporządzenia, dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych w oparciu o te akty ustawodawcze oraz wszelkich przyszłych unijnych aktów ustawodawczych powierzających zadania EBA.

 

EBA funkcjonuje również w zakresie działań prowadzonych przez instytucje kredytowe, konglomeraty finansowe, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, w tym kwestii ładu korporacyjnego, audytu i sprawozdawczości finansowej, tak aby zagwarantować spójne stosowanie aktów ustawodawczych, o których mowa w akapicie 1.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Komisji, w szczególności na mocy art. 226 Traktatu, dotyczących zapewniania przestrzegania prawa wspólnotowego.

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Komisji, w szczególności na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczących zapewniania przestrzegania prawa unijnego.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Do celów EBA należy przyczynianie się do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru; (ii) ochrony deponentów i inwestorów; (iii) zapewniania integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych; (iv) zabezpieczania stabilności systemu finansowego i (v) wzmocnienia międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego. W tym celu EBA przyczynia się do zapewnienia spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania prawa wspólnotowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję nadzorczą i przedstawia opinie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów EBA należy ochrona wartości społecznych takich jak średnio- i długoterminowa stabilność systemu finansowego, wypłacalność i płynność finansowa instytucji finansowych, przejrzystość rynków i produktów finansowych, oraz ochrona deponentów i inwestorów. EBA przyczynia się do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz jego konkurencyjności, w tym do wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru; (ii) zwiększania konkurencji i innowacyjności na rynku wewnętrznym oraz zwiększania konkurencji na świecie; (iii) zapewniania integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych; (iv) wzmocnienia międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego; (v) wspierania nowej strategii Unii na rzecz tworzenia miejsc pracy i wzrostu; (vi) zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu i zapewniania równych szans; (vii) uniemożliwienia powstawania w przyszłości baniek kredytowych związanych z europejskimi instytucjami finansowymi oraz (viii) opracowywania wspólnej metodyki oceny wpływu charakterystyki produktu i procesu dystrybucji na sytuację finansową instytucji. By osiągnąć powyższe cele, EBA przyczynia się do zapewnienia spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania aktów ustawodaczych Unii, o których mowa w art. 1 ust. 2, wspiera konwergencję nadzorczą i przedstawia opinie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz dokonuje analizy ekonomicznej rynków, dążąc do osiągnięcia swoich celów.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4 – akapity pierwszy a oraz pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wykonując zadania powierzone mu na mocy niniejszego rozporządzenia, EBA zwraca szczególną uwagę na instytucje systemowe, których upadek lub nieprawidłowe funkcjonowanie mogłyby zagrozić działaniu systemu finansowego lub realnej gospodarki.

 

Wykonując swoje zadania, EBA działa niezależnie i obiektywnie, mając na względzie wyłącznie interes Unii.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. EBA wchodzi w skład Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „ESFS”, który funkcjonuje jako sieć organów nadzoru, zgodnie z art. 39.

skreślony

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Europejski Organ Nadzoru Bankowego współpracuje z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, zwaną dalej „ESRB”, zgodnie z art. 21 niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Europejski System Nadzoru Finansowego

 

1. EBA wchodzi w skład Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS). Głównym zadaniem ESFS jest właściwe wdrożenie przepisów dotyczących sektora finansów, tak aby zachować stabilność finansową, a tym samym zapewnić zaufanie do całego systemu finansowego i odpowiednią ochronę konsumentów usług finansowych.

 

2. W skład ESFS wchodzą:

 

(a) Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego;

 

(b) EBA;

 

(c) Europejski Organ Nadzoru (giełda i papiery wartościowe) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA];

 

(d) Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EIOPA];

 

(e) Europejski Organ Nadzoru (Wspólny Komitet) przewidziany w art. 40 [Wspólny Komitet];

 

(f) organy państw członkowskich określone w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA], rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr …/2010[EBA];

 

(g) Komisja, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 i 9;

 

2a. Organy wchodzące w skład ESFS, w tym właściwe władze państw członkowskich, są odpowiedzialne wobec Parlamentu Europejskiego bez uszczerbku dla odpowiedzialności właściwych władz państw członkowskich wobec parlamentów krajowych.

 

3. EBA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac i wypracowuje wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru konglomeratów finansowych oraz w innych międzysektorowych kwestiach z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, a także z Europejskim Organem Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) i Europejskim Organem Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe) za pośrednictwem Wspólnego Komitetu.

 

4. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, strony ESFS współpracują we wzajemnym zaufaniu i szacunku, w szczególności zapewniając odpowiedni i rzetelny przepływ informacji między sobą.

 

5. Jedynie organy nadzoru objęte ESFS są uprawnione do nadzorowania instytucji finansowych działających w Unii.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) „instytucje finansowe” oznaczają „instytucje kredytowe” określone w dyrektywie 2006/48/WE, „firmy inwestycyjne” określone w dyrektywie 2006/49/WE oraz „konglomeraty finansowe” określone w dyrektywie 2002/87/WE;

(1) „instytucje finansowe” oznaczają „instytucje kredytowe” określone w dyrektywie 2006/48/WE, „firmy inwestycyjne” określone w dyrektywie 2006/49/WE, „konglomeraty finansowe” określone w dyrektywie 2002/87/WE oraz każde przedsiębiorstwo lub każdy podmiot działające w Unii, których działalność ma podobny charakter, nawet jeśli nie mają one bezpośredniego kontaktu z ogółem społeczeństwa, w tym banki publiczne i banki rozwoju; jednak w odniesieniu do dyrektywy 2005/60/WE „instytucje finansowe” oznaczają wyłącznie instytucje kredytowe i finansowe określone w tej dyrektywie;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) „właściwe organy” oznaczają właściwe organy określone w dyrektywach 2006/48/WE i 2006/49/WE oraz, w odniesieniu do systemów gwarancji depozytów, organy, które zarządzają systemami gwarancji depozytów, zgodnie z dyrektywą 94/19/WE.

(2) „właściwe organy” oznaczają właściwe organy określone w dyrektywach 2006/48/WE i 2006/49/WE oraz, w odniesieniu do systemów gwarancji depozytów, organy, które zarządzają systemami gwarancji depozytów, zgodnie z dyrektywą 94/19/WE, natomiast w przypadku gdy funkcjonowaniem systemu gwarancji depozytów zarządza spółka prywatna – organ publiczny nadzorujący takie systemy na mocy dyrektywy 94/19/WE.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA jest organem wspólnotowym i posiada osobowość prawną.

1. EBA jest organem unijnym i posiada osobowość prawną.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego mieści się w Londynie.

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego mieści się we Frankfurcie.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) przyczynianie się do ustanowienia wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności poprzez przedstawianie opinii instytucjom wspólnotowym oraz poprzez opracowywanie wytycznych, zaleceń i projektów standardów technicznych, które powinny opierać się na prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

(a) przyczynianie się do ustanowienia wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności poprzez przedstawianie opinii instytucjom unijnym oraz poprzez opracowywanie wytycznych, zaleceń i projektów standardów regulacyjnych oraz wykonawczych, które powinny opierać się na aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego stosowania prawa wspólnotowego, w szczególności poprzez wkład do wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, wspieranie spójności działań kolegiów organów nadzorczych oraz podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych;

b) przyczynianie się do spójnego stosowania aktów ustawodawczych Unii, w szczególności poprzez wkład do wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, zapewnianie skutecznego i spójnego nadzoru instytucji finansowych oraz spójności działań kolegiów organów nadzorczych oraz podejmowanie działań m.in. w sytuacjach nadzwyczajnych;

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) ułatwianie przekazywania zadań i obowiązków pomiędzy właściwymi organami;

(c) pobudzanie i ułatwianie przekazywania zadań i obowiązków pomiędzy właściwymi organami;

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) przeprowadzanie analiz wzajemnych ocen właściwych organów, tak by wzmocnić spójność wyników w zakresie nadzoru;

(e) przygotowywanie i przeprowadzanie analiz wzajemnych ocen właściwych organów, tak by wzmocnić spójność wyników w zakresie nadzoru;

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa) ocenę zwłaszcza dostępności i kosztów kredytów w przypadku gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, w szczególności MŚP;

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fb) przeprowadzanie analiz ekonomicznych rynków w celu informowania organu udzielającego absolutorium o swoich zadaniach;

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fc) sprzyjanie ochronie deponentów i inwestorów;

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f d) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fd) występowanie jako właściwy organ ds. zarządzania kryzysowego w podmiotach transgranicznych, w razie gdy kryzys może spowodować ryzyko systemowe, o którym mowa w art. 12b, prowadząc wszelkie wczesne interwencje i dokonując postępowania naprawczego lub upadłościowego dla takich podmiotów za pośrednictwem Działu Awaryjno-Naprawczego ds. Banków, o którym mowa w art. 12c;

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g) realizację wszelkich konkretnych zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu lub w prawodawstwie Wspólnoty, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

(g) realizację wszelkich konkretnych zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu lub w aktach ustawodawczych Unii, o których mowa w art. 1 ust. 2;

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ga) nadzór tych instytucji finansowych, które nie podlegają nadzorowi właściwych organów;

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera gb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(gb) dostarczanie bazy danych zarejestrowanych instytucji finansowych w obszarze jego kompetencji oraz, o ile zostało to określone w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, na szczeblu centralnym.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) opracowywanie projektów standardów technicznych w określonych przypadkach, o których mowa w art. 7;

(a) opracowywanie projektów standardów regulacyjnych w określonych przypadkach, o których mowa w art. 7;

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) opracowywanie projektów standardów wykonawczych w określonych przypadkach, o których mowa w art. 7e;

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) podejmowanie indywidualnych decyzji skierowanych do właściwych organów w określonych przypadkach, o których mowa w art. 10 i 11;

Nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa) bezpośrednie gromadzenie niezbędnych informacji o instytucjach finansowych;

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera (f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fb) tymczasowe zakazywanie lub ograniczanie pewnych rodzajów transakcji, które zagrażają właściwemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych lub stabilności całości lub części systemu finansowego w Unii. EBA dokonuje przeglądu tej decyzji w regularnych odstępach czasu.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

EBA dokonuje przeglądu decyzji podjętej na mocy lit. fb) w regularnych odstępach czasu.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. EBA wykonuje wyłączne uprawnienia nadzorcze dotyczące jednostek posiadających zasięg ogólnowspólnotowy lub działalności gospodarczej o zasięgu ogólnowspólnotowym, powierzone mu w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

3. EBA wykonuje wyłączne uprawnienia nadzorcze dotyczące jednostek posiadających zasięg ogólnounijny lub działalności gospodarczej o zasięgu ogólnounijnym, powierzone mu w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu EBA posiada odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania dochodzeń i egzekwowania, jak określono w odpowiednim prawodawstwie, a także posiada możliwość nakładania opłat.

4. W celu wykonywania wyłącznych uprawnień nadzorczych na mocy ust. 3 EBA posiada odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania dochodzeń i egzekwowania, jak określono w odpowiednim prawodawstwie, a także posiada możliwość nakładania opłat. EBA ściśle współpracuje z właściwymi organami i opiera się na ich wiedzy, strukturach i uprawnieniach w realizacji swych zadań.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA może opracowywać standardy techniczne w dziedzinach szczegółowo określonych w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. EBA przedstawia Komisji projekty standardów do zatwierdzenia.

1. EBA może opracowywać standardy regulacyjne w celu zakończenia, uaktualnienia lub zmiany elementów, które nie mają kluczowego znaczenia w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2. Standardy regulacyjne nie oznaczają decyzji strategicznych a ich treść jest określana aktami ustawodawczymi, na których się opierają.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA przeprowadza, w stosownych przypadkach, otwarte konsultacje społeczne na temat standardów technicznych oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych.

2. EBA prowadzi otwarte konsultacje społeczne w sprawie standardów regulacyjnych i analizuje ich potencjalne koszty i korzyści przed przyjęciem projektu standardów regulacyjnych. EBA zasięga również opinii lub porady Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości, o której mowa w art. 22.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. EBA przedstawia Komisji projekty standardów do zatwierdzenia, jednocześnie przedstawia je także Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie Komisji, może ona zatwierdzić projekty standardów tylko częściowo lub ze zmianami.

5. W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów regulacyjnych Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, odrzucenia lub zmiany. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6. Komisja może zmienić projekt standardów regulacyjnych, jeżeli są niezgodne z prawem Unii, sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi w prawodawstwie Unii dotyczącym usług finansowych.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi standardów albo zatwierdzi je częściowo lub ze zmianami, informuje ona EBA o powodach podjętej decyzji.

skreślony

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Uprawnienia do przyjmowania standardów regulacyjnych, o których mowa w art. 7, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

 

2. Projekt standardów regulacyjnych jest przyjmowany przez Komisję w formie rozporządzeń lub decyzji.

 

3. Niezwłocznie po przyjęciu standardu regulacyjnego Komisja powiadamia o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

4. Przyznane Komisji uprawnienie do przyjmowania standardów regulacyjnych podlega warunkom określonym w art. 7b−7d.

 

5. W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący EBA powiadamia Parlament Europejski i Radę o standardach regulacyjnych, które zostały zatwierdzone, a których właściwe organy nie przestrzegały.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Sprzeciw wobec standardów regulacyjnych

 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec standardu regulacyjnego w ciągu czterech miesięcy od dnia powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten wydłuża się o dwa miesiące.

 

2. W przypadku braku sprzeciwu do końca tego terminu wobec standardu regulacyjnego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady, standard regulacyjny publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

 

3. Przed upływem ww. terminu oraz w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Parlament Europejski i Rada mogą powiadomić Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec standardu regulacyjnego. W takich przypadkach standard regulacyjny publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

 

4. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się standardowi regulacyjnemu, standard ten nie wchodzi w życie. Instytucja, która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego sprzeciwu wobec standardu regulacyjnego.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7c

 

Niezatwierdzenie lub zmiana projektu standardów regulacyjnych

 

1. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu standardów regulacyjnych lub dokona w nim zmian, powiadamia EBA, Parlament Europejski i Radę, przedstawiając uzasadnienie.

 

2. Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać w terminie jednego miesiąca właściwego komisarza i przewodniczącego EBA na posiedzenie ad hoc właściwej komisji Parlamentu Europejskiego lub Rady, żeby przedstawili i wyjaśnili swoje rozbieżności.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7d

 

Odwołanie przekazanych uprawnień

 

1. Przekazanie uprawnień określonych w art. 7 może być odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

 

2. Decyzja o odwołaniu określa jego powody i kładzie kres delegacji uprawnień.

 

3. Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu oddelegowanych uprawnień, podejmuje kroki w celu powiadomienia drugiej instytucji i Komisji w rozsądnym terminie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które standardy regulacyjne mogą zostać odwołane i wskazując ewentualne przyczyny takiego odwołania.

 

 

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7e

 

Standardy wykonawcze

 

1. EBA może opracować projekty standardów w celu wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów Unii w dziedzinach szczegółowo określonych w niniejszym rozporządzeniu i aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

 

2. EBA prowadzi otwarte konsultacje społeczne w sprawie standardów wykonawczych i analizuje ich potencjalne koszty i korzyści przed przyjęciem projektu standardów wykonawczych. EBA zasięga również opinii lub porady Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości, o której mowa w art. 22.

 

3. EBA przedkłada projekt standardów wykonawczych do zatwierdzenia Komisji zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

4. W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów wykonawczych Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, odrzucenia lub zmiany. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie.

 

5. Komisja może zmienić projekt standardów wykonawczych, jeżeli są niezgodne z prawem Unii, sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych.

 

6. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu standardów wykonawczych lub dokona w nim zmian, powiadamia EBA, Parlament Europejski i Radę, przedstawiając uzasadnienie.

 

7. Po zakończeniu należytej procedury standardy są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustep 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu ustanowienia spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach ESFS oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa wspólnotowego, EBA wydaje wytyczne i zalecenia skierowane do właściwych organów lub instytucji finansowych.

1. W celu ustanowienia spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach ESFS oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa Unii, EBA wydaje wytyczne i zalecenia skierowane do właściwych organów lub instytucji finansowych.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. EBA przeprowadza otwarte konsultacje społeczne w sprawie tych wytycznych i zaleceń, a także analizuje ewentualne koszty i korzyści z nimi związane. EBA zasięga również opinii lub rady Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości, o której mowa w art. 22. Te konsultacje, analizy, opinie i rady są proporcjonalne do zasięgu, charakteru i wpływu wytycznej lub zalecenia.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń.

2. W ciągu dwóch miesięcy od wydania wytycznej lub zalecenia, każdy właściwy organ decyduje, czy zamierza zastosować się do tej wytycznej czy zalecenia. Właściwe organy i instytucje finansowe dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń. Jeżeli właściwe władze nie zamierzają się do nich zastosować, powiadamiają o tym EBA, podając uzasadnienie. EBA publikuje to uzasadnienie.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Co roku instytucje finansowe jasno i szczegółowo informują czy stosują się do wytycznej lub zalecenia.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący EBA informuje Parlament Europejski, Radę i Komisję o wydanych wytycznych i zaleceniach, wymienia właściwe organy, które się do nich nie zastosowały, i określa, jak zamierza zagwarantować, że będą one stosować się do jego zaleceń i wytycznych w przyszłości.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje tych wytycznych lub zaleceń, informuje EBA o powodach takiego postępowania.

skreślony

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje we właściwy sposób prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez instytucje finansowe wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, EBA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

1. W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje we właściwy sposób aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, w tym standardów regulacyjnych i wykonawczych określonych zgodnie z art. 7 i 7e, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez instytucje finansowe wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, EBA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Komisji lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, EBA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego.

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji lub Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości, lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, EBA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego stosowania prawa Unii.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 20 właściwy organ przekazuje EBA wszelkie informacje uznane przez ten EBA za niezbędne dla prowadzonego przez niego dochodzenia.

3. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 20 właściwy organ przekazuje EBA wszelkie informacje uznane przez EBA za niezbędne dla prowadzonego przez niego dochodzenia.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia dochodzenia, EBA może skierować do właściwego organu, którego to dotyczy, zalecenie określające działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa wspólnotowego.

4. Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia dochodzenia, EBA może skierować do właściwego organu, którego to dotyczy, zalecenie określające działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa Unii. EBA dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalecenia, właściwy organ informuje EBA o działaniach jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby zapewnić przestrzeganie prawa wspólnotowego.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalecenia, właściwy organ informuje EBA o działaniach jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby zapewnić przestrzeganie prawa Unii.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa wspólnotowego w ciągu miesiąca od otrzymania zalecenia od EBA, Komisja może, po uzyskaniu informacji od EBA lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa wspólnotowego.

6. W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa Unii w ciągu 10 dni roboczych, o których mowa w ust. 3, od otrzymania zalecenia od EBA, EBA przyjmuje decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa Unii.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

EBA podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie jednego miesiąca od przyjęcia zalecenia.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i EBA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję Komisji.

7. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i EBA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję EBA.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do instytucji finansowych, EBA może przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną do instytucji finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

8. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, EBA podejmuje, w oparciu o akty ustawodawcze, o których mowa w art. 1 ust. 2, decyzję indywidualną, skierowaną do instytucji finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa Unii, w tym do zaprzestania określonych praktyk. Decyzja EBA jest zgodna z decyzją przyjętą na mocy ust. 4. Wszelkie koszty prawne lub sądowe nałożone na EBA wskutek zastosowania niniejszego artykułu ponosi Komisja.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Decyzje przyjęte na mocy ust. 6 zastępują wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez właściwe organy w tej samej sprawie.

9. Decyzje przyjęte na mocy ust. 8 mają zastosowanie do wszystkich odnośnych instytucji finansowych, które działają w ramach niedostosowanej jurysdykcji i zastępują wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez właściwe organy w tej samej sprawie. Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 5 lub 8, są zgodne z tymi decyzjami.

Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 4 lub 6, są zgodne z tymi decyzjami.

 

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a. W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący wymienia właściwe organy i instytucje finansowe, które nie zastosowały się do decyzji, o których mowa w ust. 4 i 6.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek EBA, Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną do EBA decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, co może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, ESRB, z własnej inicjatywy lub na wniosek EBA, Rady, Parlamentu Europejskiego lub Komisji, może wydać ostrzeżenie informujące o istnieniu sytuacji nadzwyczajnej w celu umożliwienia EBA przyjęcia indywidualnych decyzji, o których mowa w ust. 3, bez dodatkowych wymogów.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Wydając ostrzeżenie ESRB informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski, Radę, Komisję i EBA. Wnioski, do jakich dochodzi ESRB, są przedmiotem wymiany poglądów ex post między przewodniczącym ESRB, Parlamentem Europejskim i właściwym komisarzem i powinny wejść w życie możliwie najszybciej.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Po wydaniu ostrzeżenia EBA aktywnie ułatwia i w razie potrzeby koordynuje wszelkie działania odnośnych właściwych organów.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na mocy ust. 1, EBA może przyjąć indywidualne decyzje zobowiązujące właściwe organy do podjęcia niezbędnych działań zgodnych z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, poprzez zapewnienie spełniania przez instytucje finansowe i właściwe organy wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. Jeżeli ESRB przyjmie decyzję na mocy ust. 1, EBA przyjmuje indywidualne decyzje zobowiązujące właściwe organy do podjęcia niezbędnych działań zgodnych z niniejszym rozporządzeniem i aktami ustawodawczymi, o których mowa w art. 1 ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego dzięki zadbaniu o przestrzeganie przez instytucje finansowe i właściwe organy wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie w niej przewidzianym oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do instytucji finansowych, EBA może przyjąć skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z tego prawodawstwa, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie w niej przewidzianym, EBA, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, przyjmuje skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z tego prawodawstwa, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. W przypadku gdy adresat decyzji odmawia zastosowania się do prawa Unii lub szczególnej decyzji podjętej przez EBA, EBA może wnieść sprawę do sądów krajowych, w tym złożyć wniosek o zastosowanie tymczasowych środków zaradczych.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. ESRB dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji lub EBA i ogłasza, jeśli jest to uzasadnione, że sytuacja nadzwyczajna już nie występuje.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący EBA wymienia indywidualne decyzje skierowane do właściwych organów i instytucji finansowych zgodnie z ust. 3 i 4.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów więcej niż jednego państwa członkowskiego, na wniosek jednego lub więcej właściwych organów, których to dotyczy, EBA może pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z aktami ustawodawczymi, o których mowa w art. 1 ust. 2, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów więcej niż jednego państwa członkowskiego, z inicjatywy własnej lub na wniosek jednego lub więcej właściwych organów, których to dotyczy, EBA przejmuje inicjatywę w udzielaniu pomocy w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2−4.

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uwzględniając odpowiednie terminy określone w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień złożoności i pilności sprawy, EBA wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami.

2. Uwzględniając odpowiednie terminy określone w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz stopień złożoności i pilności sprawy, EBA wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami. Na tym etapie EBA występuje w roli mediatora.

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia postępowania pojednawczego zainteresowane właściwego organy nie rozstrzygną sporu, EBA może podjąć decyzję zobowiązującą te organy do podjęcia konkretnych działań lub powstrzymania się od działań w celu rozstrzygnięcia sporu zgodnie z prawem wspólnotowym.

3. Jeśli do momentu zakończenia postępowania pojednawczego zainteresowane właściwe organy nie rozstrzygną sporu, EBA – zgodnie z procedurą określoną w art. 29 ust. 1 akapit drugi – podejmuje decyzję rozstrzygającą spór i zobowiązującą te organy do podjęcia konkretnych działań, zgodnie z prawem Unii, ze skutkiem wiążącym dla zainteresowanych właściwych organów.

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji EBA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez instytucję finansową wymogów mających do niej bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, EBA może przyjąć skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną, zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji EBA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez instytucję finansową wymogów mających do niej bezpośrednie zastosowanie na mocy aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, EBA przyjmuje skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną, zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa Unii, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Decyzje przyjęte na mocy ust. 4 zastępują wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez właściwe organy w tej samej sprawie.

 

Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 3 lub 4, są zgodne z tymi decyzjami.

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący EBA wymienia spory między właściwymi organami, osiągnięte porozumienia oraz decyzję przyjętą w celu rozstrzygnięcia takich sporów.

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Rozstrzyganie sporów między właściwymi organami na szczeblu międzysektorowym

 

Zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Wspólny Komitet rozstrzyga spory, które mogą wynikać między właściwymi organami działającymi w trybie art. 42.

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA przyczynia się do promowania skutecznego i spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych, o których mowa w dyrektywie 2006/48/WE, a także wspiera spójność stosowania prawa wspólnotowego w tych kolegiach.

1. EBA przyczynia się do promowania i monitorowania skutecznego, efektywnego i spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych, o których mowa w dyrektywie 2006/48/WE, a także wspiera spójne stosowanie prawodawstwa Unii w tych kolegiach. Personel EBA może uczestniczyć we wszystkich działaniach, w tym w kontrolach w siedzibach, prowadzonych wspólnie przez dwa lub więcej właściwych organów.

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. EBA uczestniczy w obradach kolegiów organów nadzorczych w charakterze obserwatora, jeśli uzna to za stosowne. Do celów uczestnictwa w obradach tych kolegiów EBA uznaje się za „właściwy organ” w rozumieniu odpowiednich przepisów, a na swój wniosek EBA otrzymuje wszelkie odpowiednie informacje udostępniane wszystkim członkom kolegium.

2. EBA prowadzi obrady kolegiów organów nadzorczych, jeśli uzna to za stosowne. W tym celu EBA uznawany jest za „właściwy organ” w rozumieniu odpowiednich przepisów. EBA:

 

(a) gromadzi i wymienia wszelkie istotne informacje w normalnych i nadzwyczajnych sytuacjach w celu ułatwienia pracy kolegiom organów nadzorczych i utworzenia centralnego systemu i zarządzania nim celem udostępnienia tych informacji właściwym organom w kolegiach organów nadzorczych;

 

b) uruchamia i koordynuje ogólnounijne testy skrajnych warunków w celu oceny odporności instytucji finansowych, zwłaszcza tych wymienionych w art. 12b, na niekorzystne zmiany na rynku, dopilnowując przy tym, by na poziomie krajowym stosowano przy takich testach jak najbardziej spójną metodykę;

 

c) planuje i prowadzi działalność nadzorczą w normalnych i nadzwyczajnych sytuacjach, w tym oceniając zagrożenia, na jakie są lub mogą być wystawione instytucje finansowe; oraz

 

d) nadzoruje zadania wykonywane przez właściwe organy.

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. EBA może określać standardy regulacyjne i wykonawcze oraz wydawać wytyczne i zalecenia przyjęte zgodnie z art. 7, 7e i 8 w celu harmonizacji funkcjonowania nadzoru i najlepszych praktyk przyjętych przez kolegia organów nadzorczych. Organy zatwierdzają pisemne uzgodnienia dotyczące funkcjonowania każdego z kolegiów w celu zagwarantowania harmonijnego funkcjonowania pomiędzy nimi.

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Prawnie wiążąca rola mediatora powinna umożliwić EBA rozwiązywanie sporów między właściwymi organami zgodnie z procedurą określoną w art. 11. W razie braku porozumienia w ramach odnośnego kolegium organów nadzorczych EBA może podejmować decyzje nadzorcze mające bezpośrednie zastosowanie do danego podmiotu.

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Przepisy ogólne

 

1. EBA zwraca szczególną uwagę na ryzyko zakłócenia usług (i) spowodowane upośledzeniem całego lub części systemu finansowego i (ii) mogące spowodować poważne negatywne konsekwencje na rynku wewnętrznym i w realnej gospodarce (ryzyko systemowe) i zajmuje się tym ryzykiem. Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i infrastruktury mogą potencjalnie i do pewnego stopnia mieć znaczenie systemowe.

 

2. EBA, we współpracy z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, opracowuje wspólny zestaw wskaźników jakościowych i ilościowych („deska rozdzielcza ryzyka”), który posłuży jako podstawa do wystawienia oceny przez organy nadzoru podmiotom transgranicznym określonym w art. 12b. Te oceny są regularnie weryfikowane w celu uwzględnienia istotnych zmian profilu ryzyka instytucji. Ocena organów nadzoru jest decydującym elementem przy podejmowaniu decyzji o bezpośrednim nadzorze lub interwencji w znajdującym się w trudnej sytuacji podmiocie.

 

3. Niezależnie od aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2, EBA proponuje, w razie potrzeby, dodatkowe standardy regulacyjne lub wykonawcze, a także wytyczne i zalecenia dla podmiotów określonych w art. 12b.

 

4. EBA nadzoruje podmioty transgraniczne, które mogą stwarzać ryzyko systemowe w rozumieniu art. 12b. W takim przypadku EBA działa za pośrednictwem właściwych organów.

 

5. EBA powołuje Dział Awaryjno-Naprawczy ds. Banków posiadający mandat do wprowadzania w życie jasno określonych sposobów działania i metod zarządzania w zakresie zarządzania kryzysowego od procedur wczesnej interwencji po postępowanie naprawcze i upadłościowe i ich prowadzenie.

 

6. Wszystkie podmioty finansowe określone w art. 12b muszą uczestniczyć w Europejskim Systemie Gwarancji Depozytów, a także w Europejskim Funduszu Stabilności Bankowej ustanowionych na mocy art. 12d i 12e. Podmioty finansowe działające w jednym państwie członkowskim mogą przyłączyć się do Europejskiego Systemu Gwarancji Depozytów lub Europejskiego Funduszu Stabilności Bankowej. Składki do europejskich funduszy zastępują składki na rzecz funduszy krajowych o podobnym charakterze.

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12b

 

Identyfikacja podmiotów transgranicznych, ktore mogą stwarzać potencjalne ryzyko systemowe

 

1. Rada Organów Nadzoru, po konsultacji z ESRB, może, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 29 ust. 1, zidentyfikować podmioty transgraniczne które – z uwagi na ryzyko systemowe, jakie mogą stwarzać – powinny podlegać bezpośredniemu nadzorowi EBA lub Działu Awaryjno-Naprawczego ds. Banków, o którym mowa w art. 12c.

 

2. Kryteria identyfikowania takich podmiotów finansowych są spójne z kryteriami ustalonymi przez Radę Stabilności Finansowej (FSB), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

Poprawka  136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12c

 

Dział Awaryjno-Naprawczy ds. Banków

 

1. Dział Awaryjno-Naprawczy ds. Banków chroni stabilność finansową i minimalizuje efekt epidemii, jaki znajdujące się w trudnej sytuacji podmioty zidentyfikowane w art. 12b powodują w pozostałej części systemu i w gospodarce ogółem i ogranicza koszty ponoszone przez podatników, respektując zasadę proporcjonalności, hierarchię wierzycieli i gwarantując jednakowe traktowanie we wszystkich krajach.

 

2. Dział Awaryjno-Naprawczy ds. Banków ma uprawnienia do realizowania zadań określonych ust. 1 w celu uzdrowienia znajdujących się w trudnej sytuacji podmiotów lub podjęcia decyzji o likwidacji niewydolnych podmiotów, co ma decydujące znaczenie dla ograniczenia pokusy nadużyć. Dział ten może między innymi zażądać dokonania modyfikacji wysokości kapitału lub płynności, rodzaju prowadzonej działalności, poprawy procedur, wyznaczenia lub zastąpienia zarządu, może zalecać uzyskanie wsparcia w postaci poręczenia, pożyczki lub wsparcia płynnościowego, zalecać całkowitą lub częściową sprzedaż, utworzenie banku zachowującego „dobre” aktywa/banku likwidującego „złe” aktywa lub banku pomostowego, zamianę długów na akcje (przy zastosowaniu odpowiednich redukcji wartości) lub częściowo dany podmiot upaństwowić.

 

3. Dział Awaryjno-Naprawczy ds. Banków składa się z ekspertów wyznaczonych przez Radę Organów Nadzoru EBA posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, transformacji i likwidacji podmiotów finansowych.

Poprawka  137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12d

 

Europejski Fundusz Gwarancji Depozytów

 

1. Europejski Fundusz Gwarancji Depozytów („Fundusz”) zostaje powołany w celu zagwarantowania współodpowiedzialności podmiotów finansowych za ochronę interesów europejskich deponentów i zminimalizowania kosztów ponoszonych przez podatników.

 

2. Fundusz jest finansowany ze składek wszystkich podmiotów finansowych wymienionych w art. 12b ust. 1. Wkład do Funduszu jest ustalany, między innymi, na podstawie poziomu depozytów i ryzyka, na jakie narażony jest dany podmiot finansowy.

 

3. Funduszem kieruje Zarząd powoływany przez EBA i Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) na okres pięciu lat. Członkowie Zarządu są wybierani spośród krajowych władz odpowiedzialnych za krajowe programy gwarancyjne. Fundusz ustanawia również Radę Konsultacyjną złożoną z przedstawicieli instytucji finansowych uczestniczących w Funduszu.

 

4. Jeżeli skumulowane środki ze składek banków lub ubezpieczycieli nie są wystarczające do ochrony interesów europejskich deponentów lub posiadaczy polis ubezpieczeniowych, Fundusz może zwiększyć swe środki dzięki emisji instrumentów dłużnych lub wykorzystując inne instrumenty finansowe.

Poprawka  138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12e

 

Europejski Fundusz Stabilności Bankowej

 

1. Europejski Fundusz Stabilności Bankowej zostaje powołany w celu zwiększenia internalizacji kosztów systemu finansowego i udzielania pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych w zmagających się z trudnościami transgranicznych instytucjach finansowych. Instytucje finansowe działające w tylko jednym państwie członkowskim mogą przyłączyć się do funduszu. Europejski Fundusz Stabilności Bankowej przyjmuje odpowiednie środki w celu uniknięcia sytuacji, w której dostępność pomocy powoduje pokusę nadużyć.

 

2. Europejski Fundusz Stabilności Bankowej jest finansowany z bezpośrednich składek wszystkich podmiotów finansowych wymienionych w art. 12b ust. 1. Składki te są proporcjonalne do poziomu ryzyka i udziału w ryzyku systemowym, które każdy z nich stwarza oraz wahań czynnika ryzyka ogólnego w czasie, zgodnie z ich „deską rozdzielczą ryzyka”. Wymagane poziomy składek uwzględniają szerzej pojęte warunki gospodarcze i konieczność utrzymania przez instytucje finansowe kapitału na inne zobowiązania regulacyjne i operacyjne.

 

3. Europejskim Funduszem Stabilności Bankowej administruje Zarząd powoływany przez EBA na okres pięciu lat. Członkowie Zarządu są wybierani spośród kandydatów zaproponowanych przez władze krajowe. Fundusz ustanawia również Radę Konsultacyjną złożoną z nieposiadających prawa głosu przedstawicieli instytucji finansowych uczestniczących w Funduszu. Zarząd Funduszu może zaproponować, aby EBA zleciła na zewnątrz zarządzanie jego płynnością renomowanym instytucjom (takim jak EBI). Fundusze zarządzane przez Europejski Fundusz Stabilności Bankowej są inwestowane w bezpieczne i płynne instrumenty.

 

4. W przypadku gdy skumulowane środki ze składek banków nie są wystarczające do stawienia czoła trudnościom, Europejski Fundusz Stabilności Bankowej ma możliwość zwiększenia swoich środków dzięki emisji instrumentów dłużnych lub za pomocą innych instrumentów finansowych.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na mocy dwustronnej umowy właściwe organy mogą przekazywać swoje zadania i obowiązki innym właściwym organom nadzoru.

1. Na mocy dwustronnej umowy właściwe organy mogą przekazywać swoje zadania i obowiązki EBA lub innym właściwym organom.

Poprawka  140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. EBA ułatwia przekazywanie zadań i obowiązków pomiędzy właściwymi organami poprzez identyfikowanie zadań i obowiązków, które mogą zostać przekazane lub być wspólnie wykonywane, oraz poprzez promowanie najlepszych praktyk.

2. EBA zachęca do przekazywania zadań i obowiązków pomiędzy właściwymi organami i ułatwia je poprzez identyfikowanie zadań i obowiązków, które mogą zostać przekazane lub być wspólnie wykonywane, oraz poprzez promowanie najlepszych praktyk.

Poprawka  141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Przekazanie obowiązków skutkuje ponownym podziałem kompetencji określonych w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2. Prawo organu, któremu przekazano obowiązki, reguluje procedurę, egzekwowanie oraz administracyjny i sądowy przegląd dotyczący przekazanych obowiązków.

Poprawka  142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Nie zawiera się porozumień dwustronnych dotyczących przekazania zadań i obowiązków instytucjom zidentyfikowanym w art. 12b ust. 1.

Poprawka  143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA odgrywa aktywną rolę w tworzeniu wspólnej europejskiej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, a także w zapewnianiu jednolitych procedur i spójnych podejść na terytorium Wspólnoty oraz wykonuje przynajmniej następujące działania:

1. EBA odgrywa aktywną rolę w tworzeniu wspólnej europejskiej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, a także w zapewnianiu jednolitych procedur i spójnych podejść na terytorium Unii oraz wykonuje przynajmniej następujące działania:

Poprawka  144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej jakości jednolitych standardów nadzorczych, w tym w zakresie standardów sprawozdawczości;

(c) przyczynianie się do tworzenia wysokiej jakości jednolitych standardów nadzorczych, w tym w zakresie globalnych standardów sprawozdawczości i rachunkowości;

Poprawka  145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W celu dalszego wspierania spójności wyników w zakresie nadzoru EBA przeprowadza okresowo analizy wzajemnych ocen wszystkich bądź części działań realizowanych przez właściwe organy. W tym celu EBA opracowuje metody umożliwiające obiektywną ocenę i porównanie analizowanych organów.

1. W celu dalszego wspierania spójności wyników w zakresie nadzoru EBA organizuje i przeprowadza okresowo analizy wzajemnych ocen wszystkich bądź części działań realizowanych przez właściwe organy. W tym celu EBA opracowuje metody umożliwiające obiektywną ocenę i porównanie analizowanych organów.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) adekwatności ustaleń instytucjonalnych, zasobów i specjalistycznej wiedzy pracowników właściwego organu, przy szczególnym uwzględnieniu skutecznego stosowania prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, oraz zdolności reagowania na zmiany na rynku;

(a) adekwatności ustaleń instytucjonalnych, zasobów i specjalistycznej wiedzy pracowników właściwego organu, przy szczególnym uwzględnieniu skutecznego stosowania standardów regulacyjnych i wykonawczych, o którym mowa w art. 7 i 7e oraz w aktach ustawodawczych wymienionych w art. 1 ust. 2, oraz zdolności reagowania na zmiany na rynku;

Poprawka  147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) uzyskanego poziomu konwergencji w stosowaniu prawa wspólnotowego i w praktykach nadzorczych, w tym standardach technicznych, wytycznych i zaleceniach przyjętych na mocy art. 7 i 8, oraz stopnia, w którym praktyki nadzorcze osiągają cele wyznaczone w prawie wspólnotowym;

(b) uzyskanego poziomu konwergencji w stosowaniu prawa Unii i w praktykach nadzorczych, w tym standardach regulacyjnych i wykonawczych, wytycznych i zaleceniach przyjętych na mocy art. 7 i 8, oraz stopnia, w którym praktyki nadzorcze osiągają cele wyznaczone w prawie Unii;

Poprawka  148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na podstawie wzajemnej oceny EBA może wydawać zalecenia skierowane do zainteresowanych właściwych organów.

3. Na podstawie wzajemnej oceny EBA może przyjmować projekty standardów regulacyjnych lub wykonawczych zgodnie z art. 7−7e, wydawać wytyczne i zalecenia zgodnie z art. 8 lub przyjmować decyzje skierowane do właściwych organów.

Poprawka  149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. EBA podaje do publicznej informacji wyniki wzajemnych ocen oraz najlepsze wzorce, jakie można wskazać na podstawie wspomnianych wzajemnych ocen.

Uzasadnienie

Aby wspierać przejrzystość, należy upublicznić wyniki wzajemnych ocen oraz najlepsze wzorce, jakie można określić na podstawie wspomnianych wzajemnych ocen.

Poprawka  150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EBA wspiera skoordynowaną reakcję na poziomie Wspólnoty, między innymi poprzez:

EBA wspiera skoordynowaną i skonsolidowaną reakcję na poziomie Unii, między innymi poprzez:

Poprawka  151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) podejmowanie wszelkich stosownych działań w celu zagwarantowania koordynacji właściwych organów w przypadku rozwoju wydarzeń, który może zagrozić funkcjonowaniu rynków finansowych.

Poprawka  152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) działanie w charakterze głównego odbiorcy sprawozdań regulacyjnych instytucji prowadzących działania w więcej niż jednym państwie członkowskim. Po otrzymaniu sprawozdań EBA udostępnia uzyskane informacje właściwym organom.

Uzasadnienie

W wielu przypadkach EBA będzie określać standardy techniczne w celu wdrażania zasad kapitałowych i innych zasad (zob. dyrektywa Omnibus). W celu dopilnowania, aby wszystkie organy regulacyjne działały na podstawie tego samego zbioru informacji oraz aby koordynacja w czasie kryzysu przebiegała w sposób niezakłócony, EBA powinien być głównym odbiorcą sprawozdań regulacyjnych, tym samym zapobiegając także obecnemu powielaniu obowiązków w związku ze sprawozdawczością na szczeblu państw członkowskich.

Poprawka  153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA monitoruje i ocenia zmiany zachodzące na rynku podlegającym jego kompetencjom oraz, w stosownych przypadkach, informuje Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, ESRB oraz Parlament Europejski, Radę i Komisję o tendencjach w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, potencjalnych zagrożeniach i słabościach.

1. EBA monitoruje i ocenia zmiany zachodzące na rynku podlegającym jego kompetencjom oraz, w stosownych przypadkach, informuje Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne), Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe), ESRB oraz Parlament Europejski, Radę i Komisję o tendencjach w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, potencjalnych zagrożeniach i słabościach. W swoją ocenę EBA włącza analizę ekonomiczną rynków instytucji finansowych oraz ocenę skutków, jakie ewentualne zmiany rynkowe mogą mieć dla tych rynków.

Poprawka  154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) wspólną metodykę oceny wpływu poszczególnych produktów lub procesów dystrybucji na sytuację finansową instytucji, na deponentów, inwestorów i informację dla klientów;

Poprawka  155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. EBA w odpowiedni sposób uwzględnia rozwój sytuacji oraz zagrożenia i słabości na poziomie międzysektorowym, współpracując przy tym ściśle z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

3. EBA w odpowiedni sposób uwzględnia rozwój sytuacji oraz zagrożenia i słabości na poziomie międzysektorowym, współpracując przy tym ściśle z Europejskim Organem Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) oraz Europejskim Organem Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe) za pośrednictwem Wspólnego Komitetu.

Uzasadnienie

Jest to konieczne, aby określić, że Wspólny Komitet odgrywa kluczową rolę w koordynacji wewnątrz ESA.

Poprawka  156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji unijnych i właściwych organów, EBA reprezentuje Unię na wszystkich forach międzynarodowych dotyczących regulacji i nadzoru instytucji objętych aktami ustawodawczymi, o których mowa w art. 1 ust. 2.

Poprawka  157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji wspólnotowych EBA może nawiązywać kontakty z organami nadzoru z krajów trzecich. EBA może zawierać porozumienia administracyjne z organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich.

EBA nawiązuje kontakty z organami nadzoru z krajów trzecich. EBA może zawierać porozumienia administracyjne z organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich. Porozumienia te nie uniemożliwiają państwom członkowskim i ich właściwym organom zawierania dwustronnych lub wielostronnych porozumień z krajami trzecimi.

Poprawka  158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EBA zapewnia pomoc w przygotowywaniu decyzji w sprawie równoważności systemów nadzoru w krajach trzecich zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

2. EBA zapewnia pomoc w przygotowywaniu decyzji w sprawie równoważności systemów nadzoru w krajach trzecich zgodnie z aktami ustawodawczymi, o których mowa w art. 1 ust. 2. Komisja przyjmuje standardy regulacyjne zgodnie z art. 7a−7d w celu dokonywania ocen równoważności, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka  159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący EBA określa ustalenia administracyjne i odpowiadające im decyzje uzgodnione z organizacjami międzynarodowymi lub administracją w krajach trzecich.

Poprawka  160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4. W oparciu o wspólne wytyczne EBA może dokonać zmiany procedury kontrolnej na mocy dyrektywy 2007/44/WE. Po otrzymaniu powiadomienia EBA koordynuje działania z właściwymi organami.

Uzasadnienie

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national authorities concerned (“one stop model”).

Poprawka  161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego właściwe organy i inne organy władzy publicznej państwa członkowskiego przekazują EBA wszelkie informacje niezbędne do wykonywania obowiązków nałożonych na EBA na mocy niniejszego rozporządzenia.

1. Na wniosek Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego właściwe organy i inne organy władzy publicznej państwa członkowskiego przekazują EBA wszelkie informacje niezbędne do wykonywania obowiązków nałożonych na EBA na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że adresat wniosku ma prawny dostęp do właściwych danych i że wniosek o udzielenie informacji jest proporcjonalny do charakteru odnośnego obowiązku.

Poprawka  162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EBA może również zwrócić się o przekazywanie informacji w regularnych odstępach czasu.

1a. EBA może również zwrócić się o przekazywanie informacji w regularnych odstępach czasu. We wnioskach tych wykorzystuje się wspólne formaty sprawozdawcze, w stosowanych przypadkach, w ujednoliconej formie.

Poprawka  163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Jeśli właściwe organy nie mają obowiązku gromadzenia wymaganych informacji, EBA może zmienić standardy wykonawcze lub regulacyjne odnoszące się do wymogów z zakresu sprawozdawczości.

Poprawka  164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c. Na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego EBA może dostarczyć wszelkich informacji niezbędnych do tego, by właściwy organ mógł wykonywać swoje obowiązki, pod warunkiem że dany właściwy organ wprowadził odpowiednie rozwiązania dotyczące poufności.

Poprawka  165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1d. Aby uniknąć powielania obowiązków sprawozdawczych, EBA najpierw uwzględnia istniejące statystyki przygotowywane, rozpowszechniane i rozwijane w ramach europejskiego systemu statystycznego i Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

Poprawka  166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Europejski Organ Nadzoru Bankowego współpracuje z ESRB.

1. EBA ściśle i regularnie współpracuje z ESRB.

Poprawka  167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Współpraca z ESRB powinna mieć ścisły charakter. EBA regularnie przekazuje ESRB aktualne informacje niezbędne do realizacji zadań powierzonych ESRB. Dane niezbędne do realizacji zadań ESRB, a niebędące w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej udostępniane na uzasadniony wniosek, zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr …/…[ESRB].

2. Współpraca z ESRB powinna mieć ścisły charakter. EBA regularnie przekazuje ESRB aktualne informacje niezbędne do realizacji zadań powierzonych ESRB. Dane niezbędne do realizacji zadań ESRB, a niebędące w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej udostępniane na uzasadniony wniosek, zgodnie z art. [15] rozporządzenia (UE) nr …/2010[ESRB]. EBA opracowuje odpowiedni protokół ujawniania poufnych informacji dotyczących poszczególnych instytucji finansowych.

Poprawka  168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Podczas realizacji zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu EBA w najwyższym stopniu uwzględnia ostrzeżenia i zalecenia ESRB.

6. Podczas realizacji zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu EBA uwzględnia ostrzeżenia i zalecenia ESRB.

Poprawka  169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami w dziedzinach związanych z zadaniami EBA, powołuje się Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości.

1. W celu ułatwienia prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami w dziedzinach związanych z zadaniami EBA, powołuje się Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości. W odniesieniu do wszystkich istotnych decyzji i działań EBA przeprowadza konsultacje z Grupą Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości. Jeśli trzeba pilnie podjąć działania, a konsultacje stają się niemożliwe, informuje się jak najszybciej Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości.

 

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości zbiera się co najmniej cztery razy w roku.

Poprawka  170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości wchodzi 30 członków, reprezentujących w stosunku gwarantującym równowagę wspólnotowe instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne, ich pracowników, a także konsumentów i osoby korzystające z usług bankowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości wchodzi 30 członków, reprezentujących w stosunku gwarantującym równowagę unijne instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne, ich pracowników, a także konsumentów, osoby korzystające z usług bankowych i przedstawicieli MŚP. Co najmniej pięciu członków to niezależni, wybitni naukowcy. Dziesięciu członków reprezentuje instytucje finansowe, a trzej z nich banki spółdzielcze i inwestycyjne, przy czym co najmniej trzej reprezentują instytucje określone w art. 12b pkt 1. Co najmniej dziesięciu członków wybieranych jest przez organizacje MŚP.

Poprawka  171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości zbiera się co najmniej dwa razy w roku.

skreślony

Poprawka  172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Członków Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości wyznacza Rada Organów Nadzoru EBA na wniosek odpowiednich zainteresowanych stron.

3. Członków Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości wyznacza Rada Organów Nadzoru EBA na wniosek odpowiednich zainteresowanych stron. W podejmowanej w tej sprawie decyzji Rada Organów Nadzoru zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednią równowagę geograficzną oraz w zakresie płci i reprezentację zainteresowanych stron z całej Unii.

W podejmowanej w tej sprawie decyzji Rada Organów Nadzoru zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednią równowagę geograficzną i reprezentację zainteresowanych stron z całej Wspólnoty.

 

Poprawka  173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. EBA zapewnia Grupie Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości odpowiednią pomoc sekretariatu i dostarcza jej wszystkie niezbędne informacje. Dla członków grupy zainteresowanych stron reprezentujących organizacje non-profit określa się odpowiednią rekompensatę. Grupa ta może ustanawiać grupy robocze zajmujące się kwestiami technicznymi, do których mogą także zostać włączeni dodatkowi eksperci, aby zagwarantować niezbędną specjalistyczną wiedzę techniczną. Kadencja członków Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości wynosi pięć lat, po tym okresie wybierani są nowi członkowie.

Poprawka  174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości może przedstawiać EBA swoje opinie i doradzać mu we wszelkich kwestiach związanych z zadaniami EBA określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości przedstawia EBA swoje opinie i doradza mu we wszelkich kwestiach związanych z zadaniami EBA, ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w art. 7–7e, w art. 8, 10, 14, 15 i 17.

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka  175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości uchwala swój regulamin wewnętrzny.

6. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości uchwala swój regulamin wewnętrzny na podstawie porozumienia osiągniętego większością dwóch trzecich głosów jej członków.

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo znacznych różnic w poglądach członków grupy zainteresowanych stron, ważne jest, aby na wstępie określić jednoznaczny regulamin wewnętrzny. Najlepiej można to osiągnąć poprzez włączenie przepisów przyjętych przynajmniej większością dwóch trzecich głosów jej członków. Zapobiega to również zdominowaniu procesu podejmowania decyzji przez przedstawicieli jednej grupy zainteresowanych stron.

Poprawka  176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały w jakikolwiek sposób na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

skreślony

Poprawka  177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki budżetowe, w ciągu miesiąca od przekazania decyzji EBA właściwemu organowi, państwo to może powiadomić EBA i Komisję o tym, że właściwy organ nie wykona przedmiotowej decyzji.

2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 10 ust. 2 lub art. 11 wpływa bezpośrednio i w znacznym stopniu na jego obowiązki budżetowe, w ciągu dziesięciu dni roboczych od przekazania decyzji EBA właściwemu organowi, państwo to powiadamia o tym EBA, Komisję i Parlament Europejski. W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i dostarcza ocenę skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Poprawka  178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

skreślony

Uzasadnienie

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

Poprawka  179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takim przypadku zawiesza się decyzję EBA.

skreślony

Uzasadnienie

Jeśli art. 23 ma zostać zachowany z uwagi na drażliwość niektórych państw członkowskich, powinien on mieć zastosowanie wyłącznie do decyzji podejmowanych w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez państwa członkowskie interwencji, być może z wykorzystaniem środków publicznych. Artykuł 11 nie powinien mieć zastosowania, gdyż mediacja będzie miała miejsce wyłącznie w normalnych warunkach i w odniesieniu do nadzoru bieżącego.

Poprawka  180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy EBA utrzymuje swoją decyzję, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 Traktatu, podejmuje w terminie dwóch miesięcy decyzję w sprawie utrzymania lub unieważnienia decyzji EBA.

W przypadku gdy EBA utrzymuje lub zmienia swoją decyzję, Rada podejmuje decyzję w sprawie utrzymania lub unieważnienia decyzji EBA. Decyzja o utrzymaniu decyzji EBA podejmowana jest zwykłą większością. Decyzja o unieważnieniu decyzji EBA podejmowana jest kwalifikowaną większością głosów. W żadnym wypadku nie bierze się pod uwagę głosu członka, którego dotyczy decyzja. Większość kwalifikowana jest definiowana jako co najmniej 55% głosów członków Rady, nie licząc zainteresowanego państwa członkowskiego, stanowiących co najmniej 65% ludności Unii Europejskiej, nie licząc ludności zainteresowanego państwa członkowskiego.

Poprawka  181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy Rada podejmuje decyzję o utrzymaniu decyzji EBA, lub w przypadku gdy nie podejmuje decyzji w terminie dwóch miesięcy, niezwłocznie cofa się zawieszenie decyzji EBA.

skreślony

Uzasadnienie

Jeśli art. 23 ma zostać zachowany z uwagi na drażliwość niektórych państw członkowskich, powinien on mieć zastosowanie wyłącznie do decyzji podejmowanych w sytuacjach nadzwyczajnych, tj. zgodnie z art. 10, gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia przez państwa członkowskie interwencji, być może z wykorzystaniem środków publicznych. Artykuł 11 nie powinien mieć zastosowania, gdyż mediacja będzie miała miejsce wyłącznie w normalnych warunkach i w odniesieniu do nadzoru bieżącego.

Poprawka  182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 10 ust. 2 wpływa na jego obowiązki budżetowe, w ciągu trzech dni roboczych od przekazania decyzji EBA właściwemu organowi, państwo to może powiadomić EBA, Komisję i Radę o tym, że właściwy organ nie wykona przedmiotowej decyzji.

skreślony

Poprawka  183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

skreślony

Poprawka  184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie dziesięciu dni roboczych Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 Traktatu, podejmuje decyzję w sprawie utrzymania lub unieważnienia decyzji EBA.

skreślony

Poprawka  185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Jeśli decyzja przyjęta na mocy art. 10 prowadzi do wykorzystania środków ustanowionych zgodnie z art. 12d lub art. 12e, państwa członkowskie nie zwracają się do Rady o utrzymanie lub unieważnienie decyzji EBA.

Poprawka  186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji przewidzianych w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 2 i 3 oraz art. 11 ust. 3 i 4, EBA informuje adresata danej decyzji o zamiarze jej podjęcia, wyznaczając termin, w którym adresat ten może wyrazić swoją opinię w tej sprawie, w pełni uwzględniając jej pilny charakter.

1. Przed podjęciem decyzji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, EBA informuje adresata danej decyzji o zamiarze jej podjęcia, wyznaczając termin, w którym adresat ten może wyrazić swoją opinię w tej sprawie, w pełni uwzględniając jej pilny charakter, złożoność i ewentualne konsekwencje.

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka  187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Decyzje podejmowane na mocy art. 9, 10 i 11 podaje się do wiadomości publicznej, określając właściwy organ lub instytucję finansową, którego lub której dotyczą, oraz główną treść tych decyzji, uwzględniając interes prawny instytucji finansowej w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

5. Decyzje podejmowane na mocy art. 9, 10 i 11 podaje się do wiadomości publicznej, określając właściwy organ lub instytucję finansową, którego lub której dotyczą, oraz główną treść tych decyzji, chyba że ich opublikowanie jest sprzeczne z interesem prawnym instytucji finansowej w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego w Unii Europejskiej lub jego części.

Uzasadnienie

Nie należy ujawniać tożsamości poszczególnych instytucji w przypadku, gdy mogłoby to być sprzeczne z interesem prawnym przedsiębiorstw lub zagrażać rynkom finansowym.

Poprawka  188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przewodniczący krajowego organu władzy publicznej właściwego w zakresie nadzoru nad instytucjami kredytowymi w poszczególnych państwach członkowskich;

b) przewodniczący krajowego organu władzy publicznej właściwego w zakresie nadzoru nad instytucjami kredytowymi w poszczególnych państwach członkowskich. W przypadku gdy w danym państwie członkowskim istnieje więcej niż jeden właściwy organ odpowiedzialny za stosowanie prawa unijnego, organy te ustalają między sobą sposób sprawowania tej reprezentacji, w tym podział głosów na mocy art. 29;

Poprawka  189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa) dwóch przedstawicieli Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości bez prawa głosu.

Poprawka  190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy organ, o którym mowa w ust. 1 lit. b), nie jest bankiem centralnym, członkowi Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może towarzyszyć przedstawiciel banku centralnego państwa członkowskiego, któremu nie przysługuje prawo głosu.

skreślony

Poprawka  191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W celu zastosowania się do dyrektywy 94/19/WE członkowi Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może towarzyszyć, w stosownych przypadkach, przedstawiciel odpowiednich organów zajmujących się zarządzaniem systemami gwarantowania depozytów w poszczególnych państwach członkowskich, któremu nie przysługuje prawo głosu.

skreślony

Poprawka  192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Rada Organów Nadzoru może podjąć decyzję o dopuszczeniu obserwatorów.

skreślony

Dyrektor wykonawczy może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Organów Nadzoru bez prawa głosu.

 

Poprawka  193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Do celów art. 11 Rada Organów Nadzoru zwołuje na potrzeby rozstrzygania sporów panel, w skład którego wchodzą przewodniczący i dwóch członków Rady, którzy nie mogą reprezentować właściwych organów będących stroną sporu.

2. Do celów art. 11 Rada Organów Nadzoru zwołuje na potrzeby bezstronnego rozstrzygania sporów niezależny panel, w skład którego wchodzą przewodniczący i dwóch członków Rady, którzy nie mogą reprezentować właściwych organów będących stroną sporu ani nie mają żadnego interesu w konflikcie.

Poprawka  194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podczas wykonywania zadań powierzonych Radzie Organów Nadzoru na mocy niniejszego rozporządzenia, przewodniczący i członkowie Rady Organów Nadzoru posiadający prawo głosu działają niezależnie i obiektywnie w interesie Wspólnoty, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów wspólnotowych, rządu żadnego z państw członkowskich, lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji.

Podczas wykonywania zadań powierzonych Radzie Organów Nadzoru na mocy niniejszego rozporządzenia, przewodniczący i członkowie Rady Organów Nadzoru posiadający prawo głosu działają niezależnie i obiektywnie w wyłącznym interesie Unii jako całości, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządu żadnego z państw członkowskich lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji.

Poprawka  195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie, instytucje Unii ani żadne inne podmioty publiczne bądź prywatne nie dążą do wywierania wpływu na członków Rady Organów Nadzoru w wykonywaniu przez nich zadań związanych z EBA.

Poprawka  196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Rada Organów Nadzoru na podstawie wniosku Zarządu przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności EBA na podstawie projektu sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 7, i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 15 czerwca każdego roku. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej.

Poprawka  197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji podejmowanych na mocy przepisów rozdziału VI Rada Organów Nadzoru stanowi większością kwalifikowaną swoich członków, jak określono w art. 205 Traktatu.

1. Rada Organów Nadzoru stanowi zwykłą większością swoich członków. Każdy członek Rady Organów Nadzoru dysponuje jednym głosem.

Wszelkie inne decyzje Rady Organów Nadzoru podejmowane są zwykłą większością głosów członków.

W przypadku aktów określonych w art. 7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji podejmowanych na mocy przepisów rozdziału VI Rada Organów Nadzoru stanowi większością kwalifikowaną swoich członków, jak określono w art. 16 Traktatu o Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not necessary linked with the size of the Member State.

Poprawka  198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zarząd składa się z przewodniczącego, przedstawiciela Komisji oraz czterech członków wybranych przez Radę Organów Nadzoru spośród jej członków.

1. Zarząd składa się z przewodniczącego oraz czterech członków wybranych przez Radę Organów Nadzoru spośród jej członków posiadających prawo głosu.

Poprawka  199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy członek (poza przewodniczącym) ma zastępcę, który może zastąpić członka Zarządu, gdy osoba ta nie może uczestniczyć w posiedzeniach.

skreślony

Poprawka  200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Kadencja członków wybranych przez Radę Organów Nadzoru wynosi dwa i pół roku. Kadencja może zostać odnowiona jednokrotnie.

skreślony

Poprawka  201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów obecnych członków. Każdy członek ma jeden głos.

skreślony

Poprawka  202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Dyrektor wykonawczy uczestniczy w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.

Dyrektor wykonawczy i przedstawiciel Komisji uczestniczą w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.

Poprawka  203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Kadencja członków wybranych przez Radę Organów Nadzoru wynosi dwa i pół roku. Kadencja może zostać odnowiona jednokrotnie.

Poprawka  204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd uchwala i podaje do wiadomości publicznej swój regulamin wewnętrzny.

Zarząd zbiera się co najmniej przed każdym posiedzeniem Rady Organów Nadzoru i tak często, jak uzna to za konieczne.

Poprawka  205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie Zarządu działają niezależnie i obiektywnie w interesie Wspólnoty, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów wspólnotowych, rządu żadnego z państw członkowskich, lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji.

Członkowie Zarządu działają niezależnie i obiektywnie w wyłącznym interesie Unii jako całości, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządu żadnego z państw członkowskich, lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji.

Poprawka  206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Po konsultacji z Radą Organów Nadzoru oraz na podstawie projektu rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 7, Zarząd przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności EBA i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 15 czerwca. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej.

6. Po konsultacji z Radą Organów Nadzoru Zarząd przyjmuje kwartalne sprawozdania, które przewodniczący EBA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z art. 35 ust. 2.

 

6a. Zarząd przyjmuje również roczne sprawozdanie, a przewodniczący EBA przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka  207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej przewodniczący powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, organizowanej i zarządzanej przez Komisję, przewodniczący powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego.

Poprawka  208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przedstawia krótką listę trzech kandydatów Parlamentowi Europejskiemu. Po przeprowadzeniu przesłuchań tych kandydatów Parlament Europejski wybiera jednego z nich. Wybrany w ten sposób kandydat zostaje wyznaczony przez Radę Organów Nadzoru.

Poprawka  209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed swoim powołaniem, kandydat wybrany przez Radę Organów Nadzoru jest zatwierdzany przez Parlament Europejski.

skreślony

Poprawka  210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada Organów Nadzoru wybiera również spośród swoich członków zastępcę, który pełni obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności.

Rada Organów Nadzoru wybiera również spośród swoich członków zastępcę, który pełni obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności. Zastępca ten nie jest członkiem Zarządu.

Poprawka  211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie, instytucje Unii oraz wszelkie inne podmioty publiczne bądź prywatne nie dążą do wywierania wpływu na przewodniczącego/przewodniczącą w wykonywaniu jego lub jej zadań.

Poprawka  212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Parlament Europejski może wezwać przewodniczącego lub jego zastępcę, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu ich niezależności, do regularnego składania oświadczeń przed swoją właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

1. Przewodniczący składa oświadczenie przed Parlamentem Europejskim co najmniej raz na kwartał oraz udziela odpowiedzi na wszelkie pytania posłów.

Poprawka  213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zgodnie z regulaminem pracowniczym, o którym mowa w art. 54, przewodniczący po ustąpieniu ze stanowiska wciąż jest zobowiązany do postępowania w sposób uczciwy i z zachowaniem poufności przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyści.

Poprawka  214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Parlament Europejski może również wezwać przewodniczącego do przedłożenia sprawozdania z wykonania jego obowiązków.

2. Przewodniczący przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na żądanie i co najmniej 15 dni przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, sprawozdanie z działalności EBA.

Poprawka  215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Poza informacjami, o których mowa w art. 7a–7e, art. 8, 9, 10, 11a i 18, sprawozdanie zawiera informacje na temat w szczególności dostępności, wysokości i kosztów pożyczek bankowych dla gospodarstw domowych i MŚP, wysokości i zmian długu publicznego w instytucjach kredytowych oraz reakcji na opinię wydaną przez Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości. Zawiera ono również wszelkie istotne informacje, o przekazanie których Parlament Europejski zwrócił się w trybie doraźnym.

Poprawka  216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. Przewodniczący przedkłada również Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie z wykonywania swoich obowiązków.

Poprawka  217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej dyrektor wykonawczy powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków, doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego oraz doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, organizowanej i prowadzonej przez Komisję, oraz po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, dyrektor wykonawczy powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego oraz doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

Poprawka  218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie, instytucje Unii oraz wszelkie inne podmioty publiczne bądź prywatne nie dążą do wywierania wpływu na dyrektora wykonawczego w wykonywaniu jego zadań.

Poprawka  219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7. Każdego roku dyrektor wykonawczy przygotowuje projekt sprawozdania rocznego, w tym rozdział poświęcony działalności regulacyjnej i nadzorczej EBA oraz rozdział dotyczący spraw finansowo-administracyjnych.

7. Każdego roku dyrektor wykonawczy przygotowuje projekt sprawozdania, w tym rozdział poświęcony działalności regulacyjnej i nadzorczej EBA oraz rozdział dotyczący spraw finansowo-administracyjnych.

Poprawka  220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 39

skreślony

Skład

 

1. EBA wchodzi w skład ESFS, który funkcjonuje jako sieć organów nadzoru.

 

2. W skład ESFS wchodzą:

 

(a) organy państw członkowskich określone w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr .../… [EIOPA] oraz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr …/… [ESMA],

 

(b) EBA,

 

(c) Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowiony na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr …/… [EIOPA],

 

(d) Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiony na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr …/… [ESMA],

 

(e) Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru przewidziany w art. 40;

 

(f) Komisja, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7, 9 i 10.

 

3. EBA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac i wypracowuje wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru konglomeratów finansowych oraz w innych międzysektorowych kwestiach z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru powołanego na mocy art. 40.

 

Poprawka  221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WSPÓLNY KOMITET EUROPEJSKICH ORGANÓW NADZORU

EUROPEJSKI ORGAN NADZORU (WSPÓLNY KOMITET)

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka  222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru.

Niniejszym ustanawia się Europejskie Organy Nadzoru (Wspólny Komitet) z siedzibą we Frankfurcie.

Poprawka  223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru stanowi forum, w ramach którego EBA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

2. Wspólny Komitet stanowi forum, w ramach którego EBA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność z innymi ESA, zwłaszcza w odniesieniu do:

 

– konglomeratów finansowych;

 

– księgowości i audytu;

 

– analiz mikroostrożnościowych pod kątem rozwoju sytuacji na poziomie miedzysektorowym, zagrożeń i słabości związanych ze stabilnością finansową;

 

– detalicznych produktów inwestycyjnych;

 

– środków przeciwdziałania praniu pieniędzy; oraz

 

– wymiany informacji z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz rozwoju stosunków między Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego a Europejskimi Organami Nadzoru.

Uzasadnienie

Wspólny Komitet określa dodatkowe obszary podejmowania wspólnych działań. W związku z tym proponuje się określić w przepisach kilka obszarów współpracy. W oparciu o prace przygotowawcze Wspólnego Komitetu komitety składowe będą podejmować ostateczne decyzje.

Poprawka  224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. EBA wnosi odpowiednie środki na potrzeby wsparcia administracyjnego Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru. Środki te obejmują koszty personelu, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

3. Wspólny Komitet dysponuje stałym sekretariatem, którego pracownicy będą oddelegowywani z trzech europejskich organów nadzoru. EBA wnosi odpowiednie środki na pokrycie kosztów administracyjnych, kosztów infrastruktury oraz kosztów operacyjnych.

Uzasadnienie

Stały sekretariat umożliwi Wspólnemu Komitetowi skuteczne wypełnianie przypisanych mu zadań, a także pozwoli z czasem na zwiększenie liczby jego zadań. Ponadto powinien on umożliwiać międzysektorową wymianę doświadczeń i tworzyć wspólną kulturę nadzoru wśród pracowników sekretariatu pochodzących z trzech ESA.

Poprawka  225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 40a

 

Nadzór

 

W przypadku gdy instytucja określona w art. 12b ust. 1 obejmuje różne sektory, Wspólny Komitet decyduje, który europejski organ nadzoru występuje w roli czołowego właściwego organu i/lub przyjmuje wiążące decyzje w celu rozwiązania problemów między europejskimi organami nadzoru.

Poprawka  226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W skład Wspólnego Komitetu wchodzi jego przewodniczący oraz przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych i Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także, w stosownych przypadkach, przewodniczący Podkomitetu powołanego na mocy art. 43.

1. Wspólny Komitet dysponuje Zarządem, w którego skład wchodzą przewodniczący europejskich organów nadzoru, a także, w stosownych przypadkach, przewodniczący Podkomitetu powołanego na mocy art. 43.

Poprawka  227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy, Komisja i ESRB są zapraszani do uczestniczenia w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru oraz Podkomitetów, o których mowa w art. 43.

2. Dyrektor wykonawczy, przedstawiciel Komisji i ESRB są zapraszani do uczestniczenia w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Zarządu Wspólnego Komitetu oraz Podkomitetów, o których mowa w art. 43.

Poprawka  228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Przewodniczący Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru wybierany jest co roku na zasadzie rotacji spośród przewodniczących Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

3. Przewodniczący Wspólnego Komitetu wybierany jest co roku na zasadzie rotacji spośród przewodniczących Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość), Europejskiego Organu Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) oraz Europejskiego Organu Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe). Przewodniczący Wspólnego Komitetu jest wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby specjalistycznej wiedzy ESA na poziomie mikroostrożnościowym nadano w ramach ESRB odpowiednie znaczenie. Ponadto ważne jest, aby ESRB nie koncentrował się zbytnio na bankach oraz aby sektory bankowości, ubezpieczeń oraz giełd i papierów wartościowych były odpowiednio reprezentowane przez przewodniczącego Wspólnego Komitetu, który może reprezentować wszystkie trzy sektory.

Poprawka  229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Posiedzenia Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

Posiedzenia Zarządu Wspólnego Komitetu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

Uzasadnienie

Zapewnienie spójności ze sprawozdaniem Petera Skinnera.

Poprawka  230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja Odwoławcza jest wspólnym organem Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

1. Komisja Odwoławcza jest wspólnym organem trzech europejskich organów nadzoru.

Poprawka  231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi sześciu członków i sześciu zastępców posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, z wyłączeniem aktualnego personelu właściwych organów lub innych krajowych czy wspólnotowych instytucji zaangażowanych w działalność EBA.

2. W skład Komisji Odwoławczej wchodzi sześciu członków i sześciu zastępców dysponujących odpowiednią specjalistyczną wiedzą w zakresie prawa w celu udzielania fachowych porad prawnych dotyczących legalności wykonywania przez EBA jego uprawnień.

Poprawka  232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzje Komisji Odwoławczej przyjmowane są większością głosów co najmniej czterech z sześciu jej członków.

skreślony

Poprawka  233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja Odwoławcza zwoływana jest przez przewodniczącego stosownie do potrzeb.

skreślony

Poprawka  234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Dwóch członków Komisji Odwoławczej i dwóch zastępców wyznacza Zarząd EBA z listy wstępnie wyłonionych kandydatów zaproponowanej przez Komisję po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz po konsultacji z Radą Organów Nadzoru.

3. Członków Komisji Odwoławczej i ich zastępców wyznacza Parlament Europejski z listy wstępnie wyłonionych kandydatów zaproponowanej przez Komisję po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz po konsultacji z Radą Organów Nadzoru.

Poprawka  235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Pozostali członkowie wyznaczani są zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr …/… [EIOPA] oraz rozporządzeniem (WE) nr …/… [ESMA].

skreślony

Poprawka  236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Decyzje Komisji Odwoławczej przyjmowane są większością głosów co najmniej czterech z sześciu jej członków.

Poprawka  237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Kadencja członków Komisji Odwoławczej wynosi pięć lat. Kadencja może zostać odnowiona jednokrotnie.

skreślony

Poprawka  238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Członka Komisji Odwoławczej wyznaczonego przez Zarząd EBA nie można odwołać ze stanowiska w czasie trwania kadencji, chyba że został uznany za winnego poważnego uchybienia, a Zarząd, po konsultacji z Radą Organów Nadzoru, podejmie decyzję o jego odwołaniu.

skreślony

Poprawka  239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja Odwoławcza zwoływana jest przez przewodniczącego stosownie do potrzeb.

Poprawka  240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. EBA, Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zapewniają Komisji Odwoławczej wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu.

6. EBA, Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) oraz Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe) zapewniają Komisji Odwoławczej odpowiednie wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu za pośrednictwem Wspólnego Komitetu.

Uzasadnienie

Z uwagi na to, że Komisja Odwoławcza będzie działać w ramach Wspólnego Komitetu, należy dopilnować, aby Wspólny Komitet udzielał tej komisji wsparcia ze strony swojego sekretariatu.

Poprawka  241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja Odwoławcza może, zgodnie z przepisami niniejszego artykułu, wykonywać wszelkie uprawnienia wchodzące w zakres kompetencji EBA, lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi EBA. Decyzja Komisji Odwoławczej jest wiążąca dla tego organu.

5. Komisja Odwoławcza może potwierdzić decyzję podjętą przez właściwy organ EBA lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi EBA. Decyzja Komisji Odwoławczej jest wiążąca dla tego organu i przyjmuje on zmienioną decyzję dotyczącą odnośnej sprawy.

Uzasadnienie

Komisja Odwoławcza powinna potwierdzać lub odrzucać decyzje, ale jej zadaniem nie jest formułowanie decyzji, która leży w kompetencjach EBA.

Poprawka  242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skargi do Sądu Pierwszej Instancji i Trybunału Sprawiedliwości

Skargi do Sądu i Trybunału Sprawiedliwości

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka  243

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Od decyzji podjętej przez Komisję Odwoławczą lub – w przypadku gdy nie przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej – od decyzji EBA może zostać wniesiona skarga do Sądu Pierwszej Instancji lub Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 230 Traktatu.

1. Na decyzję podjętą przez Komisję Odwoławczą lub – w przypadku gdy nie przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej – na decyzję EBA można wnieść skargę do Sądu Pierwszej Instancji lub Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  244

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie i instytucje Unii, jak i wszelkie osoby fizyczne i osoby prawne mogą kierować do Trybunału Sprawiedliwości bezpośrednie odwołania od decyzji podejmowanych przez EBA, zgodnie z art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  245

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy EBA jest zobowiązany do działania, ale zaniechał wydania decyzji, może zostać wszczęte postępowanie z tytułu zaniechania działania zgodnie z art. 232 Traktatu przed Sądem Pierwszej Instancji lub Trybunałem Sprawiedliwości.

2. W przypadku gdy EBA jest zobowiązany do działania, ale zaniechał wydania decyzji, może zostać wszczęte postępowanie z tytułu zaniechania działania zgodnie z art. 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przed Sądem Pierwszej Instancji lub Trybunałem Sprawiedliwości.

Poprawka  246

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) obowiązkowe składki uiszczane przez krajowe organy władzy publicznej właściwe w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi;

skreślony

Poprawka  247

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) dotację wspólnotową zapisanąbudżecie ogólnym Unii Europejskiej (sekcja „Komisja”);

(b) dotację unijną wykazaną w oddzielnej pozycji budżetowej w sekcji [12] budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

Uzasadnienie

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Poprawka  248

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na wydatki EBA składają się co najmniej koszty personelu, wynagrodzenia, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

2. Na wydatki EBA składają się co najmniej koszty personelu, wynagrodzenia, koszty administracyjne, koszty infrastruktury, szkolenia zawodowego oraz koszty operacyjne.

Poprawka  249

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej prognozy, które uważa za niezbędne w odniesieniu do planu zatrudnienia, oraz kwotę dotacji obciążającej budżet ogólny Unii Europejskiej, zgodnie z art. 272 Traktatu.

3. Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej prognozy, które uważa za niezbędne w odniesieniu do planu zatrudnienia, oraz kwotę dotacji obciążającej budżet ogólny Unii Europejskiej, zgodnie z art. 313 i 314 Traktatu.

Poprawka  250

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2, udziela EBA absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy N.

9. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2, udziela EBA absolutorium z wykonania budżetu, obejmującego składki z ogólnego budżetu Unii Europejskiej i właściwych organów, za rok budżetowy N.

Poprawka  251

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do pracowników EBA, w tym do dyrektora wykonawczego, stosują się regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia innych pracowników oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich do celów stosowania regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

1. Do pracowników EBA, z wyłączeniem przewodniczącego, stosują się regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia innych pracowników oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Unii do celów stosowania regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

Uzasadnienie

Regulamin pracowniczy UE nie powinien mieć zastosowania do przewodniczącego. Warunki zatrudnienia przewodniczącego powinny być określane przez Radę Organów Nadzoru, jak ma to miejsce w przypadku przewodniczącego i członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Mając na uwadze, że przewodniczący będą wchodzić w skład ESRB i jego Komitetu Sterującego, odpowiednie jest przyjęcie podejścia spójnego z podejściem EBC.

Poprawka  252

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego.

2. Zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego. Środki wykonawcze pozwolą na uzasadnione odstępstwa w celu zagwarantowania najskuteczniejszej realizacji zadań przewidzianych dla EBA.

Poprawka  253

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej EBA naprawia szkody wyrządzone przez EBA lub przez jego pracowników przy wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących naprawy takich szkód.

1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej EBA naprawia niedające się uzasadnić szkody wyrządzone przez EBA lub przez jego pracowników przy wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących naprawy takich szkód.

Uzasadnienie

Może dojść do sytuacji, w której działania ESA wyrządzą szkody poszczególnym instytucjom finansowym w imię większego dobra. Szkody takie byłyby uzasadnione w kontekście zapewnienia stabilności systemowej i w związku z tym ESA nie powinna być pociągana do odpowiedzialności

Poprawka  254

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Członkowie Rady Organów Nadzoru i Zarządu, dyrektor wykonawczy, a także personel EBA, w tym urzędnicy oddelegowani czasowo przez państwa członkowskie, podlegają – również po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji – wymogom dotyczącym tajemnicy służbowej określonym w art. 287 Traktatu oraz w odpowiednich przepisach prawa wspólnotowego w tym zakresie.

1. Członkowie Rady Organów Nadzoru i Zarządu, dyrektor wykonawczy, a także personel EBA, w tym urzędnicy oddelegowani czasowo przez państwa członkowskie oraz wszystkie inne osoby wykonujące zadania na rzecz EBA na podstawie umów, podlegają – również po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji – wymogom dotyczącym tajemnicy służbowej określonym w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w odpowiednich przepisach prawa unijnego w tym zakresie.

Poprawka  255

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Nie podejmują pracy w instytucjach finansowych wcześniej nadzorowanych przez ESFS w ciągu pierwszych 18 miesięcy od dnia ustąpienia ze stanowiska.

Poprawka  256

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Udział w pracach EBA jest otwarty także dla krajów trzecich, które są nimi bezpośrednio zainteresowane i stosują prawodawstwo uznane za równoważne w obszarach kompetencji EBA, o których mowa w art. 1 ust. 2, pod warunkiem zawarcia porozumień z Unią.

Poprawka  257

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Udział ten powinien przekładać się na skuteczną dwustronną i wielostronną wymianę informacji pomiędzy właściwymi organami a EBA, z pełnym poszanowaniem obowiązujących przepisów w zakresie poufności i ochrony danych przewidzianych w odpowiednim prawodawstwie unijnym.

Poprawka  258

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W okresie następującym po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie oraz przed ustanowieniem EBA, komitet poziomu 3 prowadzi działania w ścisłej współpracy z Komisją, aby przygotować zastąpienie komitetu poziomu 3 przez EBA. Komitet poziomu 3 może prowadzić wszelkie przydatne działania przygotowawcze podlegające ostatecznemu zatwierdzeniu przez właściwe organy EBA.

Poprawka  259

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. W okresie od wejścia niniejszego rozporządzenia w życie do dnia wyznaczenia przewodniczącego i członków Zarządu oraz mianowania dyrektora wykonawczego tymczasowym przewodniczącym EBA jest przewodniczący istniejącego komitetu poziomu 3. W tym czasie EBA jest zarządzane przez sekretarza generalnego tego komitetu.

Uzasadnienie

Proponuje się doprecyzowanie przepisów dotyczących działań przygotowawczych, które mogą zostać podjęte przed ustanowieniem ESA. W celu zapewnienia efektywności konieczne jest, aby po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie, komitety poziomu 3 mogły podejmować przydatne kroki w celu przygotowania ustanowienia ESA, pod warunkiem zatwierdzenia tych prac przygotowawczych przez odnośne organy ESA. Taki sposób działania umożliwi skrócenie w jak największym stopniu okresu, w jakim ESA nie będą miały pełnej operacyjności z powodu niemianowania ich przewodniczących i dyrektorów wykonawczych.

Poprawka  260

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wszystkim pracownikom posiadającym umowę o pracę, o której mowa w ust. 1, proponuje się możliwość zawarcia umów na czas określony na mocy art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników w różnych grupach zaszeregowania określonych w planie zatrudnienia EBA.

2. W celu umożliwienia niezakłóconego przejścia obecnych pracowników do EBA wszystkim pracownikom posiadającym umowę o pracę, o której mowa w ust. 1, w tym umowę o oddelegowanie, proponuje się możliwość zawarcia umów na czas określony na równoważnych lub porównywalnych warunkach ekonomicznych i prawnych, zgodnie z właściwymi ramami prawnymi.

Uzasadnienie

Proponuje się określenie konkretnych postanowień przejściowych odnoszących się do obecnych pracowników komitetów poziomu 3.

Poprawka  261

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia organ uprawniony do zawierania umów przeprowadzi wewnętrzną procedurę kwalifikacyjną ograniczoną do pracowników posiadających umowę zawartą z Komitetem Europejskich Organów Nadzoru Bankowego lub jego sekretariatem w celu sprawdzenia umiejętności, operatywności i uczciwości zatrudnianych osób.

Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia organ uprawniony do zawierania umów przeprowadzi wewnętrzną procedurę kwalifikacyjną ograniczoną do pracowników posiadających umowę zawartą z komitetem poziomu 3 lub jego sekretariatem w celu sprawdzenia umiejętności, operatywności i uczciwości zatrudnianych osób. Wewnętrzna procedura kwalifikacyjna w pełni uwzględnia umiejętności i doświadczenie wykazane przez daną osobę w wykonywaniu jej obowiązków przed przeniesieniem.

Uzasadnienie

Proponuje się określenie konkretnych postanowień przejściowych odnoszących się do obecnych pracowników komitetów poziomu 3.

Poprawka  262

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66– ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Do dnia …* Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie niezbędne wnioski w celu zapewnienia płynnego przejścia do sprawowania przez EBA nadzoru nad instytucjami określonymi w art. 12b oraz ustanowienia nowych ram zarządzania kryzysem finansowym.

 

* Dz.U.: proszę wstawić datę: sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  263

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W ciągu trzech lat od daty określonej w art. 67 akapit drugi, a następnie co trzy lata Komisja publikuje ogólne sprawozdanie dotyczące doświadczeń zgromadzonych w związku z działalnością EBA oraz stosowaniem procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.

1. Do dnia …*, a następnie co trzy lata Komisja publikuje ogólne sprawozdanie dotyczące doświadczeń zgromadzonych w związku z działalnością EBA oraz stosowaniem procedur ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Sprawozdanie to ocenia między innymi:

 

a) konwergencję w zakresie standardowych praktyk nadzorczych osiągniętą przez właściwe organy;

 

b) funkcjonowanie kolegiów organów nadzorczych;

 

c) rolę EBA w nadzorze nad instytucjami systemowymi; oraz

 

d) zastosowanie klauzuli ochronnej ustanowionej w art. 23.

 

___________________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Proponowane poprawki mają na celu określenie zobowiązania Komisji do przedkładania wniosków mających na celu doprecyzowanie koncepcji obowiązków budżetowych państw członkowskich i do aktualizowania przedmiotowego rozporządzenia, aby zapewnić jego spójność z wszelkimi ewentualnymi postępami, które będą rezultatem wdrażania ramowych uregulowań wspólnotowych dotyczących zarządzania w sytuacji kryzysowej w sektorze bankowości, które ostatnio są przedmiotem konsultacji Komisji.

Poprawka  264

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie to zawiera również ocenę postępów dokonanych w kierunku konwergencji w zakresie regulacji i nadzoru w dziedzinach objętych zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i ich rozwiązywaniem we Wspólnocie. Ocena zostanie przygotowana na podstawie szeroko zakrojonych konsultacji, w tym z Grupą Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości.

1a. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stwierdza, czy:

 

a) należy kontynuować oddzielny nadzór nad bankami, ubezpieczeniami, emeryturami pracowniczymi, papierami wartościowymi i rynkami finansowymi, czy należy je objąć jednym nadzorem;

 

b) należy kontrolować nadzór ostrożnościowy i prowadzenie działalności oddzielnie czy też powinien tego dokonywać ten sam organ nadzoru;

 

c) należy uprościć i wzmocnić strukturę ESFS w celu zwiększenia spójności między poziomami makro i mikro oraz między europejskimi organami nadzoru;

 

d) należy zwiększyć uprawnienia regulacyjne europejskich organów nadzoru;

 

e) ewolucja ESFS jest spójna z ewolucją w skali globalnej;

 

f) w ramach ESFS istnieje wystarczająca różnorodność i wysoka jakość;

 

g) istnieje właściwa odpowiedzialność i przejrzystość w odniesieniu do wymogów dotyczących publikowania.

  • [1]       Opinia z dnia 22 stycznia 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

UZASADNIENIE

Obecny kryzys finansowy zwrócił uwagę na to, co Parlament poddał krytyce wiele lat temu, a mianowicie brak odpowiednich regulacji finansowych i słabe mechanizmy nadzoru rynku. Kiedy dyskutowano nad planem działań w zakresie usług finansowych (zobacz sprawozdanie José Manuela Garcíi-Margallo y Marfila dotyczące komunikatu Komisji w sprawie wprowadzania w życie ram dla rynków finansowych: plan działania – 1999 r.[1]), Parlament zastrzegł, że, jeśli chce się uniknąć kryzysu systemowego, zasadnicze znaczenie ma osiągnięcie wszystkich trzech celów planu: liberalizacji rynkowej, wzmocnienia mechanizmów kontroli i harmonizacji opodatkowania oszczędności. Kolejne sprawozdania – sprawozdanie Ieke van den Burg w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii Europejskiej (2002 r.)[2], sprawozdanie Ieke van den Burg w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 (2007 r.)[3] oraz sprawozdanie Ieke van den Burg i Daniela Daianu zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie działań następczych w związku z metodą Lamfalussy’ego – przyszła struktura nadzoru (2008 r.)[4] – ukazały, że sama koordynacja pomiędzy krajowymi organami nadzoru, których jurysdykcja obejmuje jedynie dane państwo członkowskie, nie wystarczy, by kontrolować instytucje finansowe, dla których rynek wewnętrzny nie ma granic. Ponadto niektóre przepisy wprowadzały już podstawowe zasady rządzące przyszłą europejską strukturą nadzorczą i ogólne pojęcie w odniesieniu do jej przyszłości i rozwoju (sprawozdanie Petera Skinnera w sprawie Solvency II (2009 r.) i sprawozdanie Jeana-Paula Gauzèsa w sprawie rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych (2009 r.)).

Z myślą o uzupełnieniu luk w prawodawstwie i poprawie niedoskonałości systemu nadzoru, Komisja zleciła grupie ekspertów, której przewodniczył Jacques de Larosière, sporządzenie sprawozdania, które czerpałoby z doświadczenia zdobytego dzięki kryzysowi i obejmowało zalecenia konieczne, by podjąć próbę uniknięcia kolejnych takich kryzysów w przyszłości. We wniosku Komisji zaleca się, po pierwsze, utworzenie sieci krajowych organów nadzorczych, które współpracowałyby z Europejskim Organem Nadzoru (ESA) składającym się z trzech filarów: bankowości (EBA), ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych (EIOPA) oraz giełd i papierów wartościowych (ESMA). Proponuje się utworzenie Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru, tak aby zapewnić odpowiednią konsolidację przepisów i nadzór nad europejskimi rynkami finansowymi. Po drugie, we wniosku Komisji zaleca się utworzenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), której zadaniem ma być monitorowanie i ocena potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej wynikających z rozwoju sytuacji makroekonomicznej. Parlament zgadza się z tym założeniem, dodaje jednak dwa ważne cele: włączenie ESRB do europejskich organów nadzoru i przyznanie szerszych uprawnień nowym organom, tak aby nadać im prawdziwie europejski wymiar.

Ponadto Komisja zwraca uwagę na potrzebę wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Europie. Standardy techniczne stanowią skuteczne narzędzie harmonizacji przepisów, Komisja traktuje zatem tę kwestię ze szczególną dbałością. Parlament podziela to stanowisko, pragnie jednak przedstawić dwie istotne uwagi: Parlament winien odgrywać odpowiednią rolę przy sporządzaniu takich standardów technicznych (art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), należy także mocniej zaakcentować wiodącą rolę Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego w przygotowywaniu tych standardów. W ten sposób za każdym razem, gdy Komisja postanowi w całości odrzucić lub częściowo przyjąć propozycje ww. organu, przewodniczący Komisji i właściwy komisarz będą musieli wyjaśnić przyczyny tej decyzji Parlamentowi i Radzie.

W dziedzinach nieobjętych standardami technicznymi organ może wydawać wytyczne i zalecenia w sprawie stosowania prawodawstwa UE. Parlament pragnie, by wytyczne i zalecenia zatwierdzane przez organ były w największym możliwym stopniu wiążące dla krajowych organów nadzoru. Parlament wnioskuje zatem, by szef organu mógł informować o przypadkach nieprzestrzegania przepisów przez krajowe organy nadzoru i środkach, jakie organ zamierza przyjąć w celu wyegzekwowania ich wiążącego charakteru. Podawanie do wiadomości publicznej przypadków nieprzestrzegania przepisów przez organy krajowe będzie skutecznie motywować je do stosowania się do zaleceń i wytycznych organu.

Stosunki między Komisją a instytucjami prywatnymi stanowią szczególnie delikatną kwestię. Wniosek Komisji umożliwia organowi egzekwowanie od krajowych organów nadzoru przestrzegania prawodawstwa UE; przewiduje także możliwość wydawania oficjalnych ostrzeżeń, na mocy których krajowe organy nadzoru są zobowiązane podejmować konieczne działania w sytuacjach nadzwyczajnych. Gdy krajowy organ nadzoru nie stosuje się do wyżej wymienionych postanowień, władze krajowe będą mogły zwrócić się do instytucji finansowych o zajęcie się kwestiami, których bezpośrednio dotyczy prawodawstwo UE, tak aby przywrócić zaufanie do rynku. Prawo zwracania się do prywatnych instytucji finansowych jest jedynym narzędziem umożliwiającym zapewnienie przestrzegania postanowień organu.

Nowe główne założenia tego sprawozdania dotyczą nadzoru nad instytucjami finansowymi, w szczególności tymi o charakterze transgranicznym. Należy zwrócić szczególną uwagę na te znaczące podmioty finansowe, których bankructwo mogłoby doprowadzić do załamania się całego systemu finansowego – podmioty te są „zbyt duże, by upaść”. Istnieją tu jedynie dwie możliwości: zwiększenie uprawnień krajowych organów nadzorów lub uprawnień UE (zgodnie z raportem komisji Adaira Turnera). Rozwiązaniem jest zatem albo większy protekcjonizm albo rozszerzenie rynku wewnętrznego. Nie ma sensu ciągle stosować mechanizmów, które okazały się wyraźnie nieskuteczne w czasach kryzysu.

Wybór opcji ochrony rynków krajowych wiązałby się z tym, że organy nadzoru w państwie przyjmującym mogłyby zobowiązać banki zagraniczne do działania za pośrednictwem podwykonawców, a nie oddziałów oraz dysponować bardziej bezpośrednimi uprawnieniami w dziedzinie kontroli nad kapitałem i płynnością banków zagranicznych.

Rozwiązanie europejskie oznaczałoby przyznanie kolegiom organów nadzorczych prawa do dyktowania reguł, których przestrzeganie byłoby obowiązkowe, w przypadku gdy krajowe organy nadzoru nie mogłyby dojść do porozumienia. Wybranie opcji europejskiej oznaczałoby także odpowiedzialność Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego za nadzorowanie instytucji finansowych, których bankructwo mogłoby zagrozić stabilności systemu. Organ ten działałby zawsze za pośrednictwem organów krajowych, które w tym przypadku byłyby wobec niego odpowiedzialne i wypełniały jego zalecenia. Normy krajowe (ustalone przez Urząd Usług Finansowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Rozrachunków Międzynarodowych) byłyby uwzględniane przy wyznaczaniu instytucji o wymiarze europejskim. Przejście z jednego modelu na drugi mogłoby następować stopniowo, zaczynając od podmiotów obarczonych największym ryzykiem i przechodząc do pozostałych w odpowiednio długim okresie.

W sprawozdaniu Parlamentu proponuje się także utworzenie europejskiego funduszu finansowanego ze środków przekazywanych przez instytucje finansowe i mającego na celu ochronę deponentów oraz pomoc instytucjom w trudnej sytuacji, których upadek mógłby zrujnować cały system. Gdyby środki funduszu okazały się niewystarczające, mógłby on zostać objęty długiem publicznym. Jeżeli to rozwiązanie także okaże się niewystarczające, a wykorzystanie publicznych funduszy zostanie uznane za niezbędne, by nie dopuścić do upadku systemu, konieczna będzie interwencja państw członkowskich. Koszty związane z interwencjami rządowymi zostałyby rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie, które przechodzą trudności, zgodnie z uprzednio wynegocjowanym protokołem ustaleń.

Wniosek Komisji opracowano niemalże całkowicie z perspektywy bankowej, nie uwzględniwszy stanowiska stron ubiegających się o pożyczki. Z tego też powodu proponuje się, by szczególną rolę odgrywały tu małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ są one w o wiele większym stopniu zależne od finansowania bankowego niż duże przedsiębiorstwa, które zazwyczaj pokrywają swoją potrzeby dzięki rozwiązaniom rynkowym. Przedstawiciele organizacji zrzeszających małe i średnie przedsiębiorstwa powinni przyłączyć się do Grupy Zainteresowanych Stron i wyznaczyć dwóch członków do Rady Organów Nadzoru.

Sprawozdanie Parlamentu ma w skrócie na celu wyjście poza założenia wniosku Komisji i przedstawienie propozycji Parlamentu sprzed wielu lat. Sprawozdanie Larosière'a było dobrze opracowane, ale nie na tyle dalekosiężne, na ile życzyliby sobie jego autorzy. Wniosek Komisji zawiera mniej zdecydowane założenia – prawdopodobnie, by ułatwić osiągnięcie porozumienia z Radą. Przyjęcie go przez Radę w grudniu 2009 r. jeszcze bardziej zdewaluowało ten tekst, który sam w sobie nie był wystarczająco mocny. W związku z tym cztery grupy polityczne Parlamentu Europejskiego (PPE, PSE, ALDE i Verts/ALE) obwieściły w publicznym oświadczeniu zamiar stworzenia bardziej ambitnej propozycji niż ta, którą zatwierdziły dwie pozostałe instytucje.

Pracom nad sprawozdaniem Parlamentu mogły przyświecać dwie różne strategie: można było próbować przewidzieć stanowisko Rady z myślą o osiągnięciu szybkiego porozumienia lub przyjąć czysto europejską perspektywę. Wybrano możliwość wykorzystania tej okazji, by wzmocnić proces integracji europejskiej. Kierując się założeniami drugiej strategii, w sprawozdaniu popiera się powołanie organu europejskiego o prawdziwie europejskim charakterze.

Jest nadzieja, że dzięki temu sprawozdaniu rozważone zostanie utworzenie prawdziwie europejskiego organu nadzoru o jasno określonych uprawnieniach, a także możliwość jednoczesnego utworzenia mechanizmu wychodzenia z sytuacji kryzysowych w przyszłości, co ograniczy ryzyko ponoszenia kosztów załamania się systemu finansowego przez europejskich podatników. Niech zatem posłowie do Parlamentu Europejskiego wyrażą swoje zdanie na powyższy temat.

  • [1]  Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453.
  • [2]  Dz.U. C 25E z 29.1.2004, s. 394.
  • [3]  Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.
  • [4]  Dz.U. C 9E z 15.1.2010, s. 48.

OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (12.4.2010)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego
(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Íñigo Méndez de Vigo

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Podczas kryzysu gospodarczego i finansowego, który dotknął Europę w 2008 r., a którego skutki odczuwalne są do dzisiaj, wyraźnie dały o sobie znać brak odpowiednich przepisów finansowych na szczeblu europejskim i nieskuteczne mechanizmy nadzoru rynkowego. Komisja sporządziła cztery wnioski – za których przejście odpowiada w Parlamencie Komisja Gospodarcza i Monetarna – w oparciu o sprawozdanie grupy ekspertów, której przewodniczył Jacques de Larosière.

W procesie przygotowania swojej opinii Komisja Spraw Konstytucyjnych starała się starannie przeanalizować najlepsze sposoby włączenia nowych, utworzonych na mocy tych wniosków organów – Europejskiego Organu Nadzoru i Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego – do systemu instytucyjnego. Komisja skoncentrowała się także na ustanowieniu jednolitych standardów technicznych w odniesieniu do świadczących usługi finansowe, tak aby ich działania były spójne i zapewniały depozytariuszom, inwestorom i konsumentom w Unii Europejskiej odpowiednią ochronę. W opinii tej wyjątkowo starannie przeanalizowano stosunki z instytucjami z sektora prywatnego, a także relacje między Europejskim Organem Nadzoru a krajowymi organami nadzoru. Na koniec, zwrócono uwagę na problemy związane z nadzorem nad instytucjami transgranicznymi.

Kryzys finansowy z 2008 r. ukazał konieczność europejskiej reakcji na europejskie problemy. Dzięki nowym uprawnieniom przyznanym na mocy Traktatu z Lizbony Parlament musi odgrywać kluczową rolę we wszystkich tych kwestiach.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Europejski Organ Nadzoru Bankowego

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Europejski Organ Nadzoru (bankowość)

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów wspólnotowych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów unijnych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien stanowić sieć krajowych i wspólnotowych organów nadzoru finansowego, w ramach której bieżący nadzór nad instytucjami finansowymi sprawowany jest na poziomie krajowym, natomiast centralną rolę w zakresie nadzoru nad grupami transgranicznymi powierza się kolegiom organów nadzorczych. Należy również osiągnąć większą harmonizację i spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji i rynków finansowych w całej Wspólnocie. Należy powołać Europejski Organ Nadzoru Bankowego, a także Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych i Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (europejskie organy nadzoru).

(7) Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien stanowić sieć krajowych i unijnych organów nadzoru finansowego, w ramach której bieżący nadzór nad instytucjami finansowymi, które nie mają wymiaru unijnego, sprawowany jest na poziomie krajowym. Kolegia organów nadzorczych powinny nadzorować podmioty transgraniczne niemające wymiaru unijnego. Europejski Organ Nadzoru (bankowość) – („Organ”) powinien stopniowo przejmować nadzór nad instytucjami o wymiarze unijnym. Należy również osiągnąć większą harmonizację i spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji i rynków finansowych w całej Unii. Oprócz Organu należy powołać Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) i Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe), a także Europejski Organ Nadzoru (Wspólny Komitet) (zwany dalej „Wspólnym Komitetem”). Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna stanowić część Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego.

 

(Zmiany nazw organów należy uwzględnić w całym tekście).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W sprawie C-217/04 Zjednoczone Królestwo przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości orzekł, co następuje: „[…] brzmienie art. 95 TWE nie pozwala na wniosek, iż przepisy przyjęte przez prawodawcę wspólnotowego na podstawie tego artykułu powinny zostać ograniczone, jeśli chodzi o ich adresatów, wyłącznie do państw członkowskich. W rzeczywistości bowiem może okazać się konieczne, według oceny tego prawodawcy, przewidzenie możliwości ustanowienia organu wspólnotowego mającego za zadanie przyczynianie się do realizacji procesu harmonizacji, w sytuacjach gdy stosowne wydaje się przyjęcie niewiążących środków towarzyszących lub o charakterze ramowym dla ułatwienia jednolitego wykonania i stosowania aktów opartych na tym postanowieniu”1. Akty przyjęte na podstawie art. 95 traktatu WE (obecnie, po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) mogą mieć formę dyrektyw lub rozporządzeń. Przykładowo: Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji powołano rozporządzeniem (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady2 i również Organ zostanie ustanowiony na mocy rozporządzenia.

 

1 Orzeczenie z dnia 2 maja 2006 r., Zb.Orz. 2006, s. I-3771, ust. 44.

 

2 Dz.U. L 77, 13.3.2004, s. 1.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Europie. Ponieważ EBA charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem wspólnotowym, opracowania projektów standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów zgodnie z prawem wspólnotowym w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Komisja musi przyjąć projekty standardów technicznych. Podlegałyby one zmianom, jeżeli przykładowo projekty standardów technicznych byłyby niezgodne z prawem wspólnotowym bądź byłyby sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi w dorobku prawnym Wspólnoty dotyczącym usług finansowych. Aby zapewnić sprawną i przyspieszoną procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Unii. Ponieważ Organ charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem Unii, opracowania projektów standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących standardów technicznych w usługach finansowych, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Procedura opracowywania standardów technicznych określona w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie przyjmowania z własnej inicjatywy środków wykonawczych w drodze procedury komitetowej na poziomie 2 procedury Lamfalussy’ego, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym. Kwestie dotyczące standardów technicznych nie wymagają decyzji politycznych, a ich treść jest określona przez wspólnotowe akty prawne przyjęte na poziomie 1. Opracowanie projektów standardów przez EBA gwarantuje pełne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy specjalistycznej krajowych organów nadzoru.

(15) Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Będą one podlegały zmianom, jeżeli przykładowo będą niezgodne z prawem Unii, będą sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi w dorobku prawnym Unii dotyczącym usług finansowych. Aby zapewnić sprawną i szybką procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W dziedzinach nieobjętych standardami technicznymi EBA powinien mieć uprawnienia do wydawania niewiążących wytycznych i zaleceń w sprawie stosowania prawodawstwa wspólnotowego. W celu zapewnienia przejrzystości i zwiększenia przestrzegania przez krajowe organy nadzoru tych wytycznych i zaleceń, krajowe organy nadzoru powinny być zobowiązane do przedstawienia powodów niezastosowania się do tych wytycznych i zaleceń.

(16) W dziedzinach nieobjętych standardami technicznymi Organ powinien mieć uprawnienia do wydawania wytycznych i zaleceń w sprawie stosowania prawodawstwa Unii. W celu zapewnienia przejrzystości i zwiększenia przestrzegania przez krajowe organy nadzoru tych wytycznych i zaleceń, krajowe organy nadzoru powinny być zobowiązane do przedstawienia powodów niezastosowania się do tych wytycznych i zaleceń, żeby zachować pełną przejrzystość wobec uczestników rynku. W obszarach nieobjętych standardami technicznymi Organ powinien wypracowywać i upowszechniać najlepsze wzorce.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego stosowania prawa wspólnotowego jest podstawowym warunkiem wstępnym dla integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności systemu finansowego i równych warunków konkurencji dla instytucji finansowych we Wspólnocie. Należy zatem wprowadzić odpowiedni mechanizm obowiązujący w sytuacjach, w których EBA stwierdzi przypadki nieprawidłowego lub niewystarczającego stosowania przepisów prawa wspólnotowego. Mechanizm ten powinien obowiązywać w dziedzinach, w których prawodawstwo wspólnotowe określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego stosowania prawa Unii jest podstawowym warunkiem wstępnym dla integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności systemu finansowego i równych warunków konkurencji dla instytucji finansowych w Unii. Należy zatem wprowadzić odpowiedni mechanizm obowiązujący w sytuacjach, w których EBA stwierdzi przypadki nieprawidłowego lub niewystarczającego stosowania przepisów prawa Unii. Mechanizm ten powinien obowiązywać w dziedzinach, w których prawodawstwo Unii określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się do zalecenia, Komisja – w celu zapewniania przestrzegania prawa wspólnotowego – powinna być uprawniona do skierowania do danego krajowego organu nadzoru decyzji o bezpośrednich skutkach prawnych, na którą można się powoływać przed sądami i organami i która może być egzekwowana na mocy art. 226 Traktatu.

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się do zalecenia w terminie wyznaczonym przez Organ, ten ostatni – w celu zapewniania przestrzegania prawa Unii – powinien niezwłocznie skierować do danego krajowego organu nadzoru decyzję o bezpośrednich skutkach prawnych, na którą można się powoływać przed sądami i organami i która może być egzekwowana na mocy art. 258 traktatu.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego we Wspólnocie wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Wspólnoty. EBA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Decydowanie o transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, a zatem powinno zostać powierzone Komisji Europejskiej. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, EBA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio obowiązującego instytucje finansowe celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków.

(21) Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego w Unii wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Unii. EBA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna ustalić, kiedy występuje sytuacja nadzwyczajna. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, EBA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa unijnego bezpośrednio obowiązującego instytucje finansowe celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru oraz zrównoważonego uwzględnienia stanowisk właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich EBA powinien móc rozstrzygać spory między tymi właściwymi organami ze skutkiem wiążącym, w tym w ramach kolegiów nadzorczych. Należy wprowadzić postępowanie pojednawcze, podczas którego właściwe organy mogą dojść do porozumienia. Uprawnienia EBA powinny obejmować spory dotyczące obowiązków proceduralnych w ramach współpracy, a także interpretacji i stosowania prawa wspólnotowego w decyzjach nadzorczych. Konieczne jest przestrzeganie istniejących mechanizmów pojednawczych przewidzianych w prawodawstwie sektorowym. W przypadku niepodejmowania działań przez dany krajowy organ nadzoru EBA powinien być uprawniony do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio je obowiązującego.

(22) W celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru oraz zrównoważonego uwzględnienia stanowisk właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich EBA powinien móc rozstrzygać spory między tymi właściwymi organami ze skutkiem wiążącym, w tym w ramach kolegiów nadzorczych. Należy wprowadzić postępowanie pojednawcze, podczas którego właściwe organy mogą dojść do porozumienia. Uprawnienia Organu powinny obejmować spory dotyczące obowiązków proceduralnych w ramach współpracy, a także interpretacji i stosowania prawa unijnego w decyzjach nadzorczych. Konieczne jest przestrzeganie istniejących mechanizmów pojednawczych przewidzianych w prawodawstwie sektorowym. W przypadku niepodejmowania działań przez dany krajowy organ nadzoru EBA powinien być uprawniony do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa unijnego bezpośrednio je obowiązującego. Ma to także zastosowanie do sporów w kolegiach organów nadzorczych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Kryzys pokazał główne słabe punkty w istniejących podejściach do nadzoru transgranicznych instytucji finansowych, w szczególności największych i najbardziej złożonych instytucji, których bankructwo może spowodować szkody systemowe. Te słabości mają swoje źródło w różnych obszarach działalności instytucji finansowych oraz w organach nadzoru. Instytucje finansowe działają na rynku bez granic, organy nadzoru dokonują bieżących weryfikacji, podczas gdy uprawnienia sądowe kończą się na granicach krajowych.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Mechanizm współpracy wykorzystywany w celu rozwiązania problemu tej asymetrii okazały się wyraźnie niewystarczające. Jak wskazano w sprawozdaniu Turnera z marca 2009 r., „obecne uregulowania łączące branżowe prawa paszportowe, nadzór kraju pochodzenia i czysto krajowe ubezpieczenie depozytu nie stanowią odpowiedniej podstawy przyszłej regulacji i nadzoru europejskich, transgranicznych banków detalicznych”1.

 

_____________

1 s. 101.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22c) Możliwe są tylko dwa rozwiązania tego problemu: przyznanie większych uprawnień organom nadzoru kraju przyjmującego lub utworzenie odpowiedniego, alternatywnego organu o zasięgu europejskim. Jak stwierdza się ponadto w sprawozdaniu Turnera, „należyte uregulowania wymagają albo zwiększenia uprawnień krajowych, co oznacza mniejsze otwarcie rynku wewnętrznego albo większy stopień integracji europejskiej”.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22d) Rozwiązanie krajowe wiąże się z tym, że państwo przyjmujące mogłoby odmówić miejscowym filiom prawa do działalności, żeby zobowiązać instytucje zagraniczne do działania wyłącznie za pośrednictwem podwykonawców, a nie filii, oraz żeby mieć nadzór nad kapitałem i płynnością banków działających w danym kraju, co doprowadziłoby do większego protekcjonizmu.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22e) Rozwiązanie europejskie wymaga wzmocnienia roli kolegiów organów nadzorczych w zakresie nadzoru transgranicznych instytucji finansowych oraz stopniowego przenoszenia uprawnień nadzorczych w odniesieniu do instytucji finansowych o wymiarze unijnym na organ europejski. Instytucje finansowe o wymiarze unijnym obejmują instytucje, które działają w wymiarze transgranicznym, jak również instytucje działające na terytoriach krajowych, o ile ich upadek mógłby stanowić zagrożenie dla stabilności jednolitego rynku finansowego Unii.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22f) Kolegia organów nadzorczych powinny mieć uprawnienia w zakresie opracowywania przepisów nadzorczych służących spójnemu stosowaniu prawa Unii. Organ powinien mieć pełne prawa uczestnictwa w kolegiach organów nadzorczych w celu usprawniania funkcjonowania procesu wymiany informacji oraz celem promowania konwergencji i spójności stosowania prawa Unii przez kolegia. Organ powinien przejąć wiodącą rolę w nadzorowaniu transgranicznych instytucji finansowych działających w Unii. Na Organie powinien także spoczywać obowiązek mediacyjny z myślą o rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22g) Kolegia organów nadzorczych powinny odgrywać istotną rolę w efektywnym, skutecznym i spójnym nadzorze transgranicznych instytucji finansowych niemających wymiaru unijnego, jednak w większości przypadków daje się wciąż zauważyć różnice między normami i praktykami w poszczególnych krajach. Konsolidowanie podstawowych rozporządzeń finansowych nie przyniesie korzyści, jeżeli praktyki w dziedzinie nadzoru nie są spójne. Jak zauważono w sprawozdaniu Larosière’a, „należy unikać zakłóceń konkurencji i arbitrażu regulacyjnego wynikających z różnych praktyk nadzorczych, gdyż mogą one naruszyć stabilność finansową – między innymi poprzez zachęcanie do przenoszenia działalności finansowej do krajów o bardziej łagodnym systemie nadzoru. System nadzoru musi być postrzegany jako uczciwy i zrównoważony.”

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi o wymiarze unijnym należy powierzyć Organowi. Krajowe organy nadzoru powinny zatem działać jako upoważnione przez Organ, a kontrolując transgraniczne instytucje finansowe o wymiarze unijnym powinny trzymać się zaleceń Organu.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23b) Należy wskazać instytucje finansowe o wymiarze unijnym, przy uwzględnieniu norm międzynarodowych.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Narzędziem przydatnym w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru może być przekazywanie zadań i obowiązków, tak by ograniczyć powielanie zadań organów nadzoru, wspierać współpracę, a tym samym usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia spoczywające na instytucjach finansowych. Rozporządzenie powinno zatem zapewniać jasne podstawy prawne dla takiego przekazywania zadań i obowiązków. Przekazywanie zadań oznacza, że zadania są wykonywane przez inny organ nadzoru, a nie przez właściwy organ nadzoru, podczas gdy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji nadzorczych nadal spoczywa na organie przekazującym. Dzięki przekazywaniu obowiązków pojedynczy krajowy organ nadzoru, któremu przekazano obowiązki, może w swoim imieniu decydować o pewnych kwestiach dotyczących nadzoru zamiast innego krajowego organu nadzoru. Przekazywanie zadań i obowiązków powinno być regulowane zasadą przyznawania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Przekazywanie obowiązków może być odpowiednim rozwiązaniem przykładowo ze względu na ekonomię skali lub zakresu, spójność w ramach nadzoru grupy oraz optymalizację wykorzystania wiedzy specjalistycznej między organami nadzoru. Odpowiednie prawodawstwo wspólnotowe może bliżej określać zasady przekazywania obowiązków w ramach umowy. EBA powinien ułatwiać zawieranie umów dotyczących przekazywania zadań i obowiązków między krajowymi organami nadzoru za pomocą wszelkich właściwych środków. EBA powinien być informowany z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu umowy w sprawie przekazania, tak by móc wyrazić swoją opinię w stosownych przypadkach. Powinien on scentralizować publikację takich umów, aby zapewnić terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne informacje na temat umowy dla wszystkich zainteresowanych stron.

(24) Narzędziem przydatnym w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru może być przekazywanie zadań i obowiązków, tak by ograniczyć powielanie zadań organów nadzoru, wspierać współpracę, a tym samym usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia spoczywające na instytucjach finansowych. Rozporządzenie powinno zatem zapewniać jasne podstawy prawne dla takiego przekazywania zadań i obowiązków. Przekazywanie zadań oznacza, że zadania są wykonywane przez inny organ nadzoru, a nie przez właściwy organ nadzoru, podczas gdy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji nadzorczych nadal spoczywa na organie przekazującym. Dzięki przekazywaniu obowiązków pojedynczy krajowy organ nadzoru, któremu przekazano obowiązki, może w swoim imieniu decydować o pewnych kwestiach dotyczących nadzoru zamiast EBA lub zamiast innego krajowego organu nadzoru. Przekazywanie zadań i obowiązków powinno być regulowane zasadą przyznawania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Przekazywanie obowiązków może być odpowiednim rozwiązaniem przykładowo ze względu na ekonomię skali lub zakresu, spójność w ramach nadzoru grupy oraz optymalizację wykorzystania wiedzy specjalistycznej między organami nadzoru. Odpowiednie prawodawstwo unijne może bliżej określać zasady przekazywania obowiązków w ramach umowy. EBA powinien ułatwiać i monitorować zawieranie umów dotyczących przekazywania zadań i obowiązków między krajowymi organami nadzoru za pomocą wszelkich właściwych środków. EBA powinien być informowany z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu umowy w sprawie przekazania, tak by móc wyrazić swoją opinię w stosownych przypadkach. Powinien on scentralizować publikację takich umów, aby zapewnić terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne informacje na temat umowy dla wszystkich zainteresowanych stron. EBA powinien rozpoznawać i upowszechniać najlepsze wzorce dotyczące przekazywania zadań i obowiązków oraz umów o przekazaniu.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne i skuteczne narządzie zwiększające spójność w ramach sieci organów nadzoru. EBA powinien zatem opracować ramy metodyczne dla takich wzajemnych ocen i regularnie je przeprowadzać. Oceny te powinny koncentrować się nie tylko na konwergencji praktyk nadzorczych, ale również na zdolności organów nadzoru do osiągania wysokiej jakości wyników w zakresie nadzoru oraz niezależności właściwych organów.

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne i skuteczne narządzie zwiększające spójność w ramach sieci organów nadzoru. EBA powinien zatem opracować ramy metodyczne dla takich wzajemnych ocen i regularnie je przeprowadzać. Oceny te powinny koncentrować się nie tylko na konwergencji praktyk nadzorczych, ale również na zdolności organów nadzoru do osiągania wysokiej jakości wyników w zakresie nadzoru oraz niezależności właściwych organów. Należy upubliczniać wyniki wzajemnych ocen oraz rozpoznawać najlepsze wzorce, a następnie je upubliczniać.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, EBA powinien wspierać dialog i współpracę z organami nadzoru spoza Wspólnoty. Powinien w pełni respektować obecne funkcje i kompetencje instytucji europejskich w stosunkach z organami spoza Wspólnoty i na forach międzynarodowych.

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, Organ powinien reprezentować Unię Europejską w dialogu i współpracy z organami nadzoru spoza Unii.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W stosownych przypadkach EBA powinien konsultować z zainteresowanymi stronami standardy techniczne, wytyczne i zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków. W celu zapewnienia efektywności należy ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości, reprezentującą w zrównoważonych proporcjach wspólnotowe instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym w stosownych przypadkach inwestorów instytucjonalnych i inne instytucje finansowe, które same korzystają z usług finansowych), ich pracowników, konsumentów oraz inne podmioty detaliczne korzystające z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinna aktywnie służyć jako platforma kontaktowa z innymi grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionymi przez Komisję lub na mocy ustawodawstwa wspólnotowego.

(33) Organ powinien konsultować z zainteresowanymi stronami standardy techniczne, wytyczne i zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków. Przed przyjęciem takiego projektu standardów technicznych, wytycznych i zaleceń Organ powinien dokonać oceny skutków. W celu zapewnienia efektywności należy ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości, reprezentującą w zrównoważonych proporcjach unijne instytucje kredytowe i przedsiębiorstwa inwestycyjne (w tym w stosownych przypadkach inwestorów instytucjonalnych i inne instytucje finansowe, które same korzystają z usług finansowych), ich pracowników, środowisko akademickie i konsumentów oraz inne podmioty detaliczne korzystające z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości powinna aktywnie służyć jako platforma kontaktowa z innymi grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionymi przez Komisję lub na mocy prawodawstwa Unii.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a) Z zastrzeżeniem poszczególnych kompetencji państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych jest oczywiste, że jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się powołać na środek ochronny, poza Organem, Radą i Komisją powinno jednocześnie powiadomić Parlament Europejski. Ponadto państwo członkowskie powinno wyjaśnić przyczyny, dla których powołało się na środek ochronny. Organ powinien ustalić we współpracy z Komisją, jakie kolejne kroki należy podjąć.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) EBA powinien reprezentować zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przewodniczący wybrany przez Radę Organów Nadzoru w drodze otwartego konkursu. Zarządzanie EBA powinno zostać powierzone dyrektorowi wykonawczemu, który powinien mieć prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w obradach Rady Organów Nadzoru i Zarządu.

(38) EBA powinien reprezentować zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przewodniczący wybrany przez Parlament Europejski w wyniku otwartego konkursu prowadzonego przez Komisję i po sporządzeniu przez nią krótkiej listy. Zarządzanie EBA powinno zostać powierzone dyrektorowi wykonawczemu, który powinien mieć prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w obradach Rady Organów Nadzoru i Zarządu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Aby zapewnić międzysektorową spójność prac europejskich organów nadzoru, powinny one ściśle ze sobą współpracować w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru i w stosownych przypadkach wypracowywać wspólne stanowiska. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru Wspólnego powinien przejąć wszystkie funkcje Wspólnego Komitetu ds. Konglomeratów Finansowych. W stosownych przypadkach akty prawne również objęte kompetencjami Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych powinny być przyjmowane równolegle przez odnośne europejskie organu nadzoru.

(39) Aby zapewnić międzysektorową spójność prac europejskich organów nadzoru, powinny one ściśle ze sobą współpracować za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru (zwanego dalej „Wspólnym Komitetem”) i w stosownych przypadkach wypracowywać wspólne stanowiska. Wspólny Komitet powinien koordynować funkcje trzech europejskich organów nadzoru związane z konglomeratami finansowymi. W stosownych przypadkach akty prawne również objęte kompetencjami Europejskiego Organu Nadzoru (europejskie ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) lub Europejskiego Organu Nadzoru (giełda i papiery wartościowe) powinny być przyjmowane równolegle przez odnośne europejskie organu nadzoru. Pracami Wspólnego Komitetu powinni kierować na zasadzie corocznej rotacji przewodniczący trzech europejskich organów nadzoru. Przewodniczącym Wspólnego Komitetu powinien być wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Wspólny Komitet powinien posiadać stały sekretariat, zatrudniający pracowników oddelegowanych z trzech europejskich organów nadzoru, co pozwoli na nieformalną wymianę informacji oraz na wypracowanie wspólnego podejścia kulturowego między trzema europejskimi organami nadzoru.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. EBA działa w zakresie przepisów dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych w oparciu o te dyrektywy oraz wszelkich przyszłych aktów wspólnotowych powierzających zadania EBA.

2. Organ działa w zakresie niniejszego rozporządzenia i przepisów dyrektywy 2006/48/WE, dyrektywy 2006/49/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2002/65/WE i dyrektywy 94/19/WE, w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych w oparciu o te dyrektywy oraz wszelkich przyszłych aktów unijnych powierzających zadania EBA.

 

Organ funkcjonuje również w zakresie działań prowadzonych przez instytucje kredytowe, konglomeraty finansowe, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, w tym kwestii ładu korporacyjnego, audytu i sprawozdawczości finansowej, pod warunkiem że działania Organu są konieczne, by zapewnić skuteczne i spójne stosowanie prawodawstwa, o którym mowa w tym ustępie.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. EBA wchodzi w skład Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „ESFS”, który funkcjonuje jako sieć organów nadzoru, zgodnie z art. 39.

skreślony

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Europejski Organ Nadzoru Bankowego współpracuje z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, zwaną dalej „ESRB”, zgodnie z art. 21 niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Europejski System Nadzoru Finansowego

 

1. Organ wchodzi w skład Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS), który funkcjonuje jako zintegrowana sieć organów nadzoru, łącząca wszystkie organy w państwach członkowskich i w Unii, które posiadają kompetencje w dziedzinie nadzoru finansowego, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu i zgodnie z przepisami Unii. Głównym celem ESFS jest zapewnienie solidnego i spójnego unijnego nadzoru nad instytucjami finansowymi, tak aby zbudować zaufanie do systemu finansowego, wesprzeć zrównoważony rozwój Unii oraz spełnić potrzeby przedsiębiorstw i obywateli.

 

2. W skład ESFS wchodzą:

 

(a) Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego ustanowiona rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESRB];

 

(b) Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESMA];

 

(c) Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../...[EIOPA];

 

(d) Organ;

 

(e) Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru (JCESA) przewidziany w art. 40;

 

(f) organy państw członkowskich określone w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr .../... [ESMA], rozporządzenie (UE) …/2009 [EIOPA] i rozporządzenie (UE) …/… [EBA];

 

(g) Komisja, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 i 9;

 

3. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy zgodnie z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej wszystkie strony ESFS ściśle ze sobą współpracują w duchu zaufania i pełnego wzajemnego szacunku.

 

4. Wszystkie instytucje finansowe podlegają wiążącym aktom prawnym Unii, a także nadzorowi właściwych organów będących stronami ESFS.

 

5. ESFS nie uniemożliwia właściwym organom wykonywania krajowych uprawnień nadzorczych zgodnie z wiążącymi unijnymi aktami prawnymi oraz z międzynarodowymi zasadami nadzoru ostrożnościowego w obszarze bankowości.

 

6. Jedynie organy nadzoru objęte Europejskim Systemem Nadzoru Finansowego są uprawnione do nadzorowania instytucji finansowych działających w Unii.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego stosowania prawa wspólnotowego, w szczególności poprzez wkład do wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, wspieranie spójności działań kolegiów organów nadzorczych oraz podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych;

b) przyczynianie się do spójnego stosowania standardów i prawa, w szczególności poprzez wkład do wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania tego rozporządzenia i prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, zapewnianie skutecznego i spójnego nadzoru instytucji finansowych o wymiarze unijnym oraz spójności działań kolegiów organów nadzorczych oraz podejmowanie działań m.in. w sytuacjach nadzwyczajnych;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA może opracowywać standardy techniczne w dziedzinach szczegółowo określonych w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. EBA przedstawia Komisji projekty standardów do zatwierdzenia.

1. Organ może opracowywać standardy techniczne w celu uzupełniania, aktualizowania i zmiany innych niż istotne elementów aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2. Standardy techniczne nie obejmują decyzji strategicznych, a ich treść określają akty legislacyjne będące ich podstawą.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji EBA przeprowadza, w stosownych przypadkach, otwarte konsultacje społeczne na temat standardów technicznych oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych.

Przed przyjęciem standardów technicznych Organ przeprowadza otwarte konsultacje społeczne na temat projektu standardów technicznych oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych. Organ zasięga również opinii lub porady Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organ przedstawia Komisji projekty standardów do zatwierdzenia, a jednocześnie przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie Komisji, może ona zatwierdzić projekty standardów tylko częściowo lub ze zmianami.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów technicznych Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, odrzucenia lub zmiany. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi standardów albo zatwierdzi je częściowo lub ze zmianami, informuje ona EBA o powodach podjętej decyzji.

skreślony

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje standardy techniczne zgodnie z art. 7a do 7d w formie rozporządzeń lub decyzji.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień do przyjmowania standardów technicznych

 

1. Uprawnienia do przyjmowania standardów technicznych w formie aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

 

2. Z chwilą przyjęcia standardów technicznych Komisja powiadamia o nich równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

3. Przyznane Komisji uprawnienie do przyjmowania standardów technicznych podlega warunkom określonym w art. 7b i 7d.

 

4. W sprawozdaniu przewodniczącego, o którym mowa w art. 35 ust. 2, Organ informuje Parlament Europejski i Radę o zatwierdzonych standardach technicznych i o krajowych organach, które się do nich nie zastosowały.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Odwołanie przekazanych uprawnień do przyjmowania standardów technicznych

 

1. Delegowanie uprawnień do przyjmowania standardów technicznych określonych w art. 7 może być odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

 

2. Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu przekazanych uprawnień, dokłada starań, aby powiadomić drugą instytucję i Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które ze standardów technicznych mogłyby zostać odwołane i wskazując ewentualne przyczyny takiego odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu określa jego powody i kładzie kres delegacji uprawnień w niej wymienionych. Wchodzi ona w życie bezzwłocznie lub z dniem w niej określonym. Pozostaje bez wpływu na ważność standardów technicznych, które już weszły w życie. Decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7c

 

Sprzeciw wobec standardów technicznych

 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec standardu technicznego w ciągu czterech miesięcy od dnia powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten można wydłużyć o dwa miesiące.

 

2. W przypadku braku, do końca tego terminu, sprzeciwu wobec standardu technicznego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady, standard techniczny publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

 

Przed upływem ww. terminu oraz w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Parlament Europejski i Rada mogą powiadomić Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec standardu technicznego. W takich przypadkach standard techniczny publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

 

3. Standard techniczny, wobec którego sprzeciw wyrazi Parlament Europejski lub Rada nie wejdzie w życie. Instytucja, która wyraziła sprzeciw, wskazuje powody swego sprzeciwu wobec standardu technicznego.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7d

 

Niezatwierdzenie lub zmiana standardów technicznych

 

1. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi standardu technicznego lub dokona w nim zmian, powiadamia ona Organ, Parlament Europejski i Radę, przedstawiając uzasadnienie.

 

2. Parlament Europejski lub Rada może wezwać w terminie jednego miesiąca właściwego komisarza i przewodniczącego Organu na posiedzenie ad hoc, żeby przedstawili swoje rozbieżności.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organ przeprowadza powszechne konsultacje publiczne w sprawie tych wytycznych i zaleceń, a także analizuje ewentualne koszty i korzyści z nimi związane. Organ zasięga również opinii lub porady Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń.

W ciągu dwóch miesięcy od wydania wytycznej lub zalecenia, każdy właściwy organ decyduje, czy zamierza zastosować się do tej wytycznej czy zalecenia. W przypadku, gdy nie zamierza się zastosować, informuje o tym Organ podając przyczyny. Organ publikuje te przyczyny.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W swoim sprawozdaniu w sprawie działalności, o którym mowa w art. 32 ust. 6, Organ informuje Parlament Europejski, Radę i Komisję o wydanych wytycznych i zaleceniach, wymieniając organy krajowe, które się do nich nie zastosowały oraz informując, jak Organ zamierza zagwarantować, że będą one stosować się do jego zaleceń i wytycznych w przyszłości.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje tych wytycznych lub zaleceń, informuje EBA o powodach takiego postępowania.

skreślony

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje we właściwy sposób prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez instytucje finansowe wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, EBA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

1. W przypadku gdy właściwy organ nie zastosował prawnie wiążących aktów oraz prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, lub zastosował je w sposób, który wydaje się stanowić naruszenie prawa Unii Europejskiej, w tym standardów technicznych ustanowionych zgodnie z art. 7, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez instytucje finansowe wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, EBA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Komisji lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, EBA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego.

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, bądź Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Bankowości lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, EBA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego naruszenia lub niezastosowania prawa unijnego.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa wspólnotowego w ciągu miesiąca od otrzymania zalecenia od EBA, Komisja może, po uzyskaniu informacji od EBA lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa wspólnotowego.

4. W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa Unii w ciągu dziesięciu dni roboczych zgodnie z ust. 3 akapit drugi, Organ przyjmuje decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa Unii.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

Organ podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie jednego miesiąca od przyjęcia zalecenia.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Organ dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

EBA i właściwe organy przekazują Komisji wszelkie niezbędne informacje.

Właściwe organy przekazują Organowi wszelkie niezbędne informacje.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i EBA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję Komisji.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i EBA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję Organu.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do instytucji finansowych, EBA może przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną do instytucji finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, Organ, zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 przyjmuje decyzję indywidualną, skierowaną do instytucji finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzja EBA jest zgodna z decyzją przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4.

Decyzja Organu jest zgodna z decyzją przyjętą na mocy ust. 4.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. W Sprawozdaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 6, Organ wymienia organy krajowe i instytucje finansowe, które nie zastosowały się do decyzji, o których mowa w ust. 4 i 6.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek EBA, Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną do EBA decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, co może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, ESRB, z własnej inicjatywy lub na wniosek Organu, Rady lub Komisji, może wydać ostrzeżenie informujące o istnieniu sytuacji nadzwyczajnej w celu umożliwienia Organowi przyjęcia indywidualnych decyzji, o których mowa w ust. 3 bez dodatkowych wymogów.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Natychmiast po wydaniu ostrzeżenia ESRB informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski, Radę, Komisję i Organ.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na mocy ust. 1, EBA może przyjąć indywidualne decyzje zobowiązujące właściwe organy do podjęcia niezbędnych działań zgodnych z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, poprzez zapewnienie spełniania przez instytucje finansowe i właściwe organy wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. W przypadku ogłoszenia sytuacji nadzwyczajnej na mocy ust. 1, Organ przyjmuje indywidualne decyzje konieczne do zagwarantowania, że właściwe organy podejmą niezbędne działania zgodne z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, poprzez zapewnienie spełniania przez instytucje finansowe i właściwe organy wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie w niej przewidzianym oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do instytucji finansowych, EBA może przyjąć skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z tego prawodawstwa, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie w niej przewidzianym Organ, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, przyjmuje skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z tego prawodawstwa, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. ESRB dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy lub na wniosek EBA, Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W Sprawozdaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 6, Organ określa indywidualne decyzje skierowane do organów krajowych i instytucji finansowych zgodnie z ust. 3 i 4.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów więcej niż jednego państwa członkowskiego, na wniosek jednego lub więcej właściwych organów, których to dotyczy, EBA może pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów więcej niż jednego państwa członkowskiego, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego właściwego organu lub większej liczby właściwych organów, których to dotyczy, Organ obejmuje główną rolę we wsparciu organów w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2-4.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uwzględniając odpowiednie terminy określone w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień złożoności i pilności sprawy, EBA wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami.

2. Uwzględniając odpowiednie terminy określone w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień złożoności i pilności sprawy, EBA wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami. Na tym etapie Organ występuje w roli mediatora.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia postępowania pojednawczego zainteresowane właściwego organy nie rozstrzygną sporu, EBA może podjąć decyzję zobowiązującą te organy do podjęcia konkretnych działań lub powstrzymania się od działań w celu rozstrzygnięcia sporu zgodnie z prawem wspólnotowym.

3. Jeśli do momentu zakończenia postępowania pojednawczego zainteresowane właściwe organy nie rozstrzygną sporu, Organ – zgodnie z procedurą określoną w art. 29 ust. 1 akapit drugi – podejmuje decyzję rozstrzygającą spór i zobowiązującą te organy do podjęcia konkretnych działań, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, ze skutkiem wiążącym dla zainteresowanych właściwych organów.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji EBA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez instytucję finansową wymogów mających do niej bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, EBA może przyjąć skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną, zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji EBA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez instytucję finansową wymogów mających do niej bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, EBA przyjmuje skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną, zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa Unii Europejskiej, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Decyzje przyjęte na mocy ust. 4 zastępują wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez krajowe organy nadzoru w tej samej sprawie.

 

Wszelkie działania podjęte przez krajowe organy nadzoru w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 3 lub 4, są zgodne z tymi decyzjami.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W Sprawozdaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 6, Organ wymienia spory między właściwymi organami, osiągnięte porozumienia oraz decyzję przyjętą w celu rozstrzygnięcia takich sporów.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Rozstrzyganie sporów między właściwymi organami na szczeblu międzysektorowym

 

Zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Wspólny Komitet rozstrzyga spory, które mogą wynikać między właściwymi organami działającymi w trybie art. 42.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA przyczynia się do promowania skutecznego i spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych, o których mowa w dyrektywie 2006/48/WE, a także wspiera spójność stosowania prawa wspólnotowego w tych kolegiach.

1. EBA przyczynia się do promowania i monitorowania skutecznego, efektywnego i spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych, o których mowa w dyrektywie 2006/48/WE, a także propaguje i monitoruje takie ich funkcjonowanie, oraz wspiera spójne stosowanie prawodawstwa Unii Europejskiej w tych kolegiach.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. EBA uczestniczy w obradach kolegiów organów nadzorczych w charakterze obserwatora, jeśli uzna to za stosowne. Do celów uczestnictwa w obradach tych kolegiów EBA uznaje się za „właściwy organ” w rozumieniu odpowiednich przepisów, a na swój wniosek EBA otrzymuje wszelkie odpowiednie informacje udostępniane wszystkim członkom kolegium.

2. EBA uczestniczy w obradach kolegiów organów nadzorczych, jeśli uzna to za stosowne. Do celów uczestnictwa w obradach tych kolegiów EBA uznaje się za „właściwy organ” w rozumieniu odpowiednich przepisów, a na swój wniosek EBA otrzymuje wszelkie odpowiednie informacje udostępniane wszystkim członkom kolegium.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Organ może określić normy techniczne, wydać wytyczne i zalecenia przyjęte zgodnie z art. 7 i 8 w celu harmonizacji funkcjonowania nadzoru i najlepszych praktyk przyjętych przez kolegia organów nadzorczych.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Prawnie wiążąca rola mediatora powinna umożliwić nowym Organom rozwiązywanie sporów między krajowymi organami nadzorczymi zgodnie z procedurą określoną w art. 11. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia między organami nadzorczymi instytucji transgranicznych, Organ powinien być uprawniony do podejmowania decyzji nadzorczych stosowanych bezpośrednio do odnośnych instytucji.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Nadzór nad instytucjami finansowymi o wymiarze unijnym

 

1. Organy krajowe prowadzą nadzór ostrożnościowy instytucji finansowych o wymiarze unijnym, występując w charakterze przedstawiciela EIOPA i przestrzegając wydanych przez niego instrukcji, w celu zagwarantowania, że w całej UE stosowane są takie same zasady nadzoru.

 

2. EBA przekazuje projekt przepisów nadzorczych jednocześnie Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja zatwierdza projekt przepisów nadzorczych zgodnie z procedurą określoną w art. 7 i 8.

 

3. Decyzja podjęta przez Radę Organów Nadzoru zgodnie z procedurą w art. 29 ust. 1 określa istotne instytucje finansowe o wymiarze unijnym. Kryteria identyfikowania takich instytucji finansowych uwzględniają kryteria ustalone przez Radę Stabilności Finansowej (FSB), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS).

 

4. EBA, przy współpracy z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, opracowuje wzorzec informacyjny dla istotnych instytucji w celu zagwarantowania rozsądnego zarządzania ich ryzykiem systemowym.

 

5. W celu zapewnienia współodpowiedzialności instytucji finansowych o wymiarze unijnym, ochrony interesów deponentów w Unii i ograniczenia kosztów systemowego kryzysu finansowego obciążających podatników ustanawia się Europejski Fundusz Ochrony Finansowej (zwany dalej „Funduszem”). Rolą Funduszu będzie również wspieranie instytucji finansowych UE w przezwyciężeniu trudności, w przypadku, gdy trudności te mogą stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej jednolitego rynku finansowego UE. Fundusz jest finansowany ze składek od tych instytucji finansowych. Składka każdej instytucji finansowej obliczana jest na podstawie kryterium nagradzającego dobre zarządzanie. Składki te zastępują składki dokonywane na rzecz krajowych funduszy o podobnym charakterze.

 

6. W przypadku gdy skumulowane środki ze składek banków nie są wystarczające do rozwiązania kryzysu, Fundusz ma możliwość zwiększenia swoich środków poprzez emisję instrumentów dłużnych. Państwa członkowskie mogą w wyjątkowych okolicznościach ułatwić emisję instrumentów dłużnych przez Fundusz poprzez gwarancje w zamian za opłatę odpowiednio odzwierciedlającą poniesione ryzyko. Państwa członkowskie mają udział w tych gwarancjach zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 7.

 

7. W przypadku gdy w skrajnych, wyjątkowych okolicznościach i w kontekście kryzysu systemowego następuje upadłość jednej lub kilku instytucji, a dostępne środki są niewystarczające, dotknięte tą sytuacją państwa członkowskie radzą sobie z tym obciążeniem, stosując zasady określone w zmienionym aktualnym protokole ustaleń. Uzgodnienia dotyczące podziału kosztów mogą zawierać jedno z poniższych, lub ich połączenie: depozyty instytucji; aktywa (w ujęciu ich wartości księgowej, rynkowej czy też opartej na ocenie ryzyka), przychody lub udział w systemie płatności instytucji;

 

8. Członkostwo w Funduszu zastępuje w przypadku partycypujących w nim instytucji unijnych członkostwo w istniejących krajowych systemach gwarancji depozytów. Funduszem administruje Zarząd powoływany przez Organ na okres pięciu lat. Członkowie Zarządu są wybierani spośród pracowników organów krajowych. Ustanawia się również Radę Konsultacyjną złożoną z instytucji finansowych uczestniczących w Funduszu.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Organ przekazuje organom w państwach członkowskich zadania i obowiązki nadzorcze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi o wymiarze unijnym, o którym mowa w art. 12a.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organ reprezentuje Unię Europejską na wszystkich forach międzynarodowych dotyczących regulacji i nadzoru instytucji objętych prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji wspólnotowych EBA może nawiązywać kontakty z organami nadzoru z krajów trzecich. EBA może zawierać porozumienia administracyjne z organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich.

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji unijnych i państw członkowskich EBA może nawiązywać kontakty i zawierać porozumienia administracyjne z organami nadzoru, organizacjami międzynarodowymi i organami administracyjnymi krajów trzecich.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Współpraca z ESRB powinna mieć ścisły charakter. EBA regularnie przekazuje ESRB aktualne informacje niezbędne do realizacji zadań powierzonych ESRB. Dane niezbędne do realizacji zadań ESRB, a niebędące w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej udostępniane na uzasadniony wniosek, zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr …/…[ESRB].

2. Współpraca z ESRB powinna mieć ścisły charakter. EBA regularnie przekazuje ESRB aktualne informacje niezbędne do realizacji zadań powierzonych ESRB. Dane niezbędne do realizacji zadań ESRB, a niebędące w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej udostępniane na uzasadniony wniosek, zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr …/…[ESRB]. Organ opracowuje odpowiedni protokół ujawniania poufnych informacji dotyczących poszczególnych instytucji finansowych.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały w jakikolwiek sposób na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

1. EBA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały bezpośrednio w znaczący sposób na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i dostarcza ocenę skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej przewodniczący powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, organizowanej i zarządzanej przez Komisję, przewodniczący powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przedstawia krótką listę trzech kandydatów Parlamentowi Europejskiemu. Po przeprowadzeniu przesłuchań Parlament Europejski wybiera jednego z tych kandydatów. Wybrany w ten sposób kandydat zostaje powołany przez Radę Organów Nadzoru.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadkach gdy Parlament Europejski jest zdania, że żaden z kandydatów znajdujących się na krótkiej liście nie posiada wystarczających kwalifikacji określonych w akapicie pierwszym, otwarta procedura kwalifikacyjna zostaje ponownie rozpoczęta.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed swoim powołaniem, kandydat wybrany przez Radę Organów Nadzoru jest zatwierdzany przez Parlament Europejski.

skreślony

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Parlament Europejski może wezwać przewodniczącego lub jego zastępcę, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu ich niezależności, do regularnego składania oświadczeń przed swoją właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

1. Co najmniej raz na kwartał przewodniczący składa oświadczenie przed Parlamentem Europejskim i udziela odpowiedzi na wszelkie pytania posłów.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Parlament Europejski może również wezwać przewodniczącego do przedłożenia sprawozdania z wykonania jego obowiązków.

2. Przewodniczący przedkłada Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z wykonania jego obowiązków na żądanie i co najmniej na 15 dni przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej dyrektor wykonawczy powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego oraz doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, organizowanej i zarządzanej przez Komisję, oraz po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski dyrektor wykonawczy powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego oraz doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 39

skreślony

Skład

 

1. EBA wchodzi w skład ESFS, który funkcjonuje jako sieć organów nadzoru.

 

2. W skład ESFS wchodzą:

 

(a) organy państw członkowskich określone w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr .../… [EIOPA] oraz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr …/… [ESMA],

 

(b) EBA,

 

(c) Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowiony na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr …/… [EIOPA],

 

(d) Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowiony na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr …/… [ESMA],

 

(e) Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru przewidziany w art. 40;

 

(f) Komisja, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7, 9 i 10.

 

3. EBA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac i wypracowuje wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru konglomeratów finansowych oraz w innych międzysektorowych kwestiach z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru powołanego na mocy art. 40.

 

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru

Wspólny Komitet

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru stanowi forum, w ramach którego EBA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

2. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru stanowi forum, w ramach którego EBA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac i korzystanie z wzajemnych doświadczeń z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, w szczególności w dziedzinie:

 

– konglomeratów finansowych;

 

– księgowości i audytu;

 

– analiz mikroostrożnościowych pod kątem stabilności finansowej;

 

– detalicznych produktów inwestycyjnych;

 

– środków przeciwdziałania praniu pieniędzy; oraz

 

– wymiany informacji z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz rozwoju stosunków między Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego a Europejskimi Organami Nadzoru.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. EBA wnosi odpowiednie środki na potrzeby wsparcia administracyjnego Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru. Środki te obejmują koszty personelu, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

3. Wspólny Komitet posiada stały sekretariat, zatrudniający pracowników oddelegowanych z trzech europejskich organów nadzoru. Organ wnosi znaczną część środków na potrzeby wydatków administracyjnych, kosztów infrastruktury oraz kosztów operacyjnych.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Jedynie organy nadzoru objęte Europejskim Systemem Organów Nadzoru Finansowego są uprawnione do prowadzenia nadzoru instytucji finansowych działających w Unii.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 40a

 

Nadzór

 

W przypadku gdy duża transgraniczna instytucja finansowa obejmuje różne sektory, Wspólny Komitet decyduje, który Europejski Organ Nadzoru występuje w roli czołowego właściwego organu i/lub przyjmuje wiążące decyzje w celu rozwiązania problemów między Europejskimi Organami Nadzoru.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej EBA naprawia szkody wyrządzone przez EBA lub przez jego pracowników przy wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących naprawy takich szkód.

1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej EBA naprawia wszelkie nieuzasadnione szkody wyrządzone przez EBA lub przez jego pracowników przy wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących naprawy takich szkód.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Sprawozdanie Komisji poddaje ocenie między innymi: poziom konwergencji w zakresie standardowych praktyk nadzorczych osiągnięty przez organy krajowe; funkcjonowanie kolegiów organów nadzorczych; mechanizm nadzoru instytucji transgranicznych, w szczególności instytucji o wymiarze unijnym; stosowanie art. 23 w odniesieniu do zabezpieczeń i organów regulacyjnych; konwergencję nadzorczą w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i ich rozwiązywania w Unii oraz kwestię, czy działania ostrożnościowe i prowadzenie działalności powinny być połączone czy oddzielne. Sprawozdanie zawiera wnioski dotyczące sposobu dalszego rozwoju roli EBA oraz ESFS z myślą o utworzeniu zintegrowanej europejskiej struktury nadzoru.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Organ Nadzoru Bankowego

Odsyłacze

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Data przyjęcia

7.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emma McClarkin

OPINIA Komisji Budżetowej (29.4.2010)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego
(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

Sprawozdawca: Jutta Haug

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Aby naprawić niedociągnięcia europejskiego systemu nadzoru finansowego uwidocznione podczas niedawnego kryzysu finansowego Komisja przedstawiła pakiet propozycji mających na celu stworzenie bardziej skutecznego, zintegrowanego i trwałego systemu nadzoru finansowego w UE. Będzie on oparty na Europejskim Systemie Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) składającym się z sieci krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi europejskimi organami nadzoru (ESA) utworzonymi w drodze przekształcenia istniejących europejskich komitetów nadzoru[1] w europejskie organy nadzoru (ESA) z prawdziwego zdarzenia. W tym celu Komisja proponuje utworzenie trzech nowych agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej:

· Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA),

· Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA);

· Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

2. Przekształcenie istniejących europejskich komitetów nadzoru w prawdziwe, skuteczne europejskie organy nadzoru, tzn. agencje europejskie, wymagać będzie zwiększonych zasobów, zarówno kadrowych, jak i budżetowych. Jeżeli chodzi o wpływ utworzenia tych trzech agencji na budżet europejski, będzie on rzędu 59.699 mln euro i będzie się przedstawiał następująco:

Agencja

2011

2012

2013

Razem

EBA

5.206

7.355

8.965

21.527

EIOPA

4.235

5.950

6.799

16.984

ESMA

5.465

7.202

8.491

21.158

w mln EUR

3. Fundusze te pochodzić będą z działu 1a, jednak marginesy w tym dziale zostały już poważnie zredukowane: w ostatnim programowaniu finansowym Komisji (styczeń 2010 r.), w którym uwzględniono już kwoty dla trzech agencji (wśród pozostałych zmian), zwraca się uwagę na bardzo ograniczone marginesy do końca obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych (w nawiasach marginesy przewidziane w programowaniu finansowym ze stycznia 2009 r.):

- 37.041 mln euro na rok 2011 (111.590 mln)

- 34.003 mln euro na rok 2012 (123.879 mln)

- 49.153 mln euro na rok 2013 (214.875 mln).

Biorąc pod uwagę, że w programowaniu finansowym z lutego 2009 r. Komisja przewidywała dla działu 1a margines w wysokości 111,8 mln euro na 2010 r., a okazało się, że będzie on wynosił jedynie 147.000 euro, jasne jest, że sytuacja jest bardzo delikatna. Dlatego też należy wziąć pod uwagę potrzebę dokonania ewentualnego przeglądu pułapów, aby umożliwić finansowanie trzech nowych agencji.

4. W rzeczywistości realne koszty agencji będą dużo niższe i wyniosą ok. 149,17 mln euro, zaś państwa członkowskie przekażą w ramach współfinansowania ok. 89.497 mln euro, co stanowić będzie 60% ogólnych kosztów funkcjonowania agencji do końca obowiązujących wieloletnich ram finansowych:

Agencja

2011

2012

2013

RAZEM

EBA

PC+UE=Ogółem

7.809+5,206

=13.015

11.033+7.355

=18.388

13.448+8.965

=22.413

32.290+21.527

=53.816

EIOPA

PC+UE=Ogółem

8.197+4.235

=13.662

10.803+5.950

=18.005

12.737+6.799

=21.228

31.737+16.984

=52.895

ESMA

PC+UE=Ogółem

6.352+5.465

=10.587

8.925+7.202

=14.874

10.199+8.491

=16.998

25.476+21.158

=42.459

w mln EUR

5. Jeżeli chodzi o personel, trzy nowe agencje zatrudnią do 2014 r. ponad 269 osób (224 AD i 45 AST):

Agencja

2011

2012

2013

2014

pracownicy EBA (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

pracownicy EIOPA (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

pracownicy ESMA (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Komisja proponuje, aby trzy nowe agencje miały siedziby w obecnych miejscach pracy europejskich komitetów nadzoru (w przypadku EBA jest to Londyn), co wydaje się być bardzo rozsądnym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia praktycznego, jak i finansowego, jako że ułatwi to natychmiastową operacyjność agencji i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z nowymi instalacjami, przenoszeniem personelu itp.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. jest zdania, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym jest zgodna z pułapem podpozycji 1a wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, lecz margines w dziale 1a na lata 2011-2013 jest bardzo ograniczony oraz że finansowanie nowych działań nie może zagrażać finansowaniu innych priorytetów w ramach podpozycji 1a; ponawia zatem wezwanie o przegląd wieloletnich ram finansowych, któremu towarzyszyć będą konkretne wnioski w sprawie ich dostosowania i zmiany przed końcem pierwszego semestru 2010 r. za pomocą wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. (PMI), a w szczególności tych wymienionych w punktach 21-23 tego porozumienia w celu zagwarantowania finansowania Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (Organ) bez zagrażania finansowania pozostałych priorytetów, a także przy zapewnieniu pozostawienia wystarczającego marginesu w podpozycji 1a;

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1b. podkreśla, że tworzenie Organu odbywać się będzie w oparciu o postanowienia punktu 47 PMI; podkreśla, że jeżeli władza ustawodawcza podejmie decyzję o utworzeniu tego Organu, Parlament przystąpi do negocjacji z drugim organem władzy budżetowej w celu terminowego wypracowania porozumienia w sprawie finansowania tego Organu zgodnie z odpowiednimi postanowieniami PMI;

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności EBA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany głównie z obowiązkowych składek krajowych organów nadzoru i z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W odniesieniu do wkładu wspólnotowego powinna mieć zastosowanie procedura budżetowa Wspólnoty. Kontrola sprawozdań finansowych powinna być przeprowadzona przez Trybunał Obrachunkowy.

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności EBA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany głównie z obowiązkowych składek krajowych organów nadzoru i z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Finansowanie Organu przez Unię Europejską odbywa się na podstawie porozumienia osiągniętego przez władzę budżetową zgodnie z pkt 47 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami1 (PMI). Powinna mieć zastosowanie unijna procedura budżetowa. Kontrola sprawozdań finansowych powinna być przeprowadzona przez Trybunał Obrachunkowy. Budżet ogólny podlega procedurze udzielania absolutorium.

 

1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Uzasadnienie

Organ tworzony jest jako agencja zdecentralizowana Unii Europejskiej i będzie finansowany zgodnie z PMI. Należy to odzwierciedlić w podstawie prawnej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) obowiązkowe składki uiszczane przez krajowe organy władzy publicznej właściwe w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi;

a) a) obowiązkowe składki uiszczane przez krajowe organy władzy publicznej właściwe w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi zgodnie z zasadą ważenia głosów określoną w art. 3 ust. 3 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) dotację wspólnotową zapisaną w budżecie ogólnym Unii Europejskiej (sekcja „Komisja”);

(b) dotację unijną zapisaną w budżecie ogólnym Unii Europejskiej (sekcja „Komisja”), w oparciu o porozumienie zawarte przez władzę budżetową zgodnie z punktem 47 PMI;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Obowiązkowe składki uiszczane przez krajowe organy władzy publicznej oraz dotacje z Unii w ramach ust. 1 lit. a) i b) będą dostępne na początku każdego roku budżetowego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2, udziela EBA absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy N.

9. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2, udziela EBA absolutorium z wykonania budżetu składającego się ze składek z ogólnego budżetu Unii Europejskiej i krajowych organów nadzoru za rok budżetowy N.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego.

2. Zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego. Środki wykonawcze pozwolą na uzasadnione odstępstwa w celu zagwarantowania najskuteczniejszej realizacji zadań przewidzianych dla Organu.

PROCEDURA

Tytuł

Europejskim Organem Nadzoru Bankowego

Odsyłacze

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Data przyjęcia

28.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

  • [1]  Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR).

OPINIA Komisji Prawnej (30.4.2010)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Bankowego
(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Klaus-Heiner Lehne

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zasadniczo Komisja Prawna popiera wniosek Komisji ustanawiający nową strukturę nadzoru finansowego w celu zagwarantowania skuteczniejszej kontroli i stanowienia przepisów, a także w celu lepszej identyfikacji ryzyka w systemie finansowym. Kryzys finansowy wykazał, że konieczna jest reforma rynków i instytucji finansowych UE, aby zwiększyć konkurencję poprzez zapewnienie równych szans i zagwarantować spójność warunków i regulacji.

I. Artykuł 7 – Standardy techniczne

Art. 7 ust. 1 akapit 1 proponowanego rozporządzenia odwołuje się do dyrektyw stanowiących ramy prawne, w których EBA może opracowywać standardy techniczne (zob. art. 1 ust. 2 projektu rozporządzenia). Wspomniane dyrektywy 2006/48/WE, 2006/49/WE, 2002/87/WE, 2005/60/WE i 94/19/WE zawierają postanowienia dotyczące komitologii[1]. Przejście z traktatu WE na Traktat (z Lizbony) o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przynosi zmiany w procedurze komitologii, a dokładniej jej zniesienie.

W odniesieniu do standardów technicznych komisja przyjęła podejście umożliwiające odpowiednie dostosowanie do art. 290 TFUE, głównie we wniosku zbiorczym (2009/0161(COD), natomiast art. 7 rozporządzeń w sprawie europejskich organów nadzoru koncentruje się wyłącznie na procedurze przeprowadzonej przez Komisję i dany organ.

II. Artykuły 9, 10 i 11

1. Przyznanie kompetencji

W projekcie rozporządzenia nowemu organowi przyznano specjalne uprawnienia. Traktat nie zezwala wprost na tego typu działanie (por. art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej). Jednakże orzecznictwo ETS uznało możliwość przekazywania uprawnień przez instytucje unijne niezależnym organom wykonawczym lub regulacyjnym pod warunkiem, że takie przekazanie odnosi się wyłącznie do jasno określonych kompetencji wykonawczych i, w szczególności, wybranemu organowi nie przyznaje się żadnych uprawnień związanych z podejmowaniem decyzji o charakterze politycznym. Ponadto w związku z tym, że Unia może wykonywać wyłącznie uprawnienia przyznane jej w Traktacie i zgodnie z procedurami określonymi w Traktacie, instytucje nie mogą przyznawać większych uprawnień niż te udzielone na mocy Traktatu (zob. ETS, sprawa Meroni, 9/56, Zb. Orz. [1958] s. 133 i 157).

2. Bezpośrednie działania EBA

Mimo zezwolenia na ograniczone przyznanie specjalnych uprawnień EBA Komisja odpowiada nadal za zagwarantowanie poszanowania prawa wspólnotowego (poprzez postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – art. 258 TFUE). Jednak w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 4 proponowanego rozporządzenia przyznano EBA, „bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu” (nowy art. 258 TFUE), prawo do podejmowania indywidualnych decyzji, które są bezpośrednio wiążące dla uczestnika rynku, z pominięciem właściwego organu krajowego. Jest to wyjątkowe rozwiązanie, które rozszerza system kompetencji instytucji europejskich i które zdaniem sprawozdawcy wymaga szczególnego uzasadnienia. Art. 10 jest wyrazem politycznej woli szybkiego i skutecznego reagowania w czasach kryzysu celem zapewnienia funkcjonowania i integralności rynku i systemu finansowego, natomiast art. 9 i 11 mają zastosowanie do zwykłych codziennych sytuacji.

W oparciu o cieszący się szerokim poparciem kompromis komisja przyjęła poprawki dotyczące uprawnień organów do kierowania do uczestników rynku indywidualnych decyzji w codziennych sytuacjach (art. 9 ust. 6 i art. 11 ust. 4) oraz zaproponowała procedurę, w której uczestniczyłby dany organ i Komisja, w celu lepszej harmonizacji uprawnień organów i uprawnień, jakie nakłada na Komisję art. 17 ust. 1 TUE i art. 258 TFUE.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) UE wyczerpała możliwości działań w ramach obecnej formuły komitetów europejskich organów nadzoru, które pozostają organami doradczymi Komisji. Wspólnota nie może trwać w sytuacji, w której: brakuje mechanizmów zapewniających podejmowanie przez krajowe organy nadzoru najlepszych możliwych decyzji nadzorczych dotyczących instytucji transgranicznych; nie ma wystarczającej współpracy ani wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami nadzoru; wspólne działanie podejmowane przez krajowe organy wymaga skomplikowanych ustaleń, aby uwzględnić mozaikę wymogów regulacyjnych i nadzorczych; krajowe rozwiązania są najczęściej jedynym wykonalnym wariantem odpowiedzi na problemy europejskie; istnieje wiele różnych interpretacji tych samych tekstów prawnych. Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby zaradzić tym brakom i stworzyć system zgodny z celem, jakim jest stabilny i jednolity wspólnotowy rynek usług finansowych łączący krajowe organy nadzoru w silną sieć wspólnotową.

(6) UE wyczerpała możliwości działań w ramach obecnej formuły komitetów europejskich organów nadzoru. Unia nie może trwać w sytuacji, w której: brakuje mechanizmów zapewniających podejmowanie przez krajowe organy nadzoru najlepszych możliwych decyzji nadzorczych dotyczących instytucji transgranicznych; nie ma wystarczającej współpracy ani wymiany informacji pomiędzy krajowymi organami nadzoru; wspólne działanie podejmowane przez krajowe organy wymaga skomplikowanych ustaleń, aby uwzględnić mozaikę wymogów regulacyjnych i nadzorczych; krajowe rozwiązania są najczęściej jedynym wykonalnym wariantem odpowiedzi na problemy europejskie; istnieje wiele różnych interpretacji tych samych tekstów prawnych. Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby zaradzić tym brakom i stworzyć system zgodny z celem, jakim jest stabilny i jednolity unijny rynek usług finansowych łączący krajowe organy nadzoru w silną sieć unijną.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Europie. Ponieważ EBA charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem wspólnotowym, opracowania projektów standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów zgodnie z prawem wspólnotowym w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Komisja musi przyjąć projekty standardów technicznych. Podlegałyby one zmianom, jeżeli przykładowo projekty standardów technicznych byłyby niezgodne z prawem wspólnotowym bądź byłyby sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi w dorobku prawnym Wspólnoty dotyczącym usług finansowych. Aby zapewnić sprawną i przyspieszoną procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Europie. Ponieważ EBA charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem unijnym, opracowania projektów standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów zgodnie z prawem unijnym w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Komisja, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, powinna mieć uprawnienia do przyjmowania standardów technicznych w drodze aktów delegowanych. Takie przekazanie uprawnień powinno być ustanowione w podstawowym akcie ustawodawczym, a Parlament Europejski lub Rada powinny mieć możliwość odwołania przekazanych uprawnień. Okres przekazania uprawnień powinien zostać przedłużony na wniosek Komisji, o ile Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu. Standardy powinny być przyjmowane przez Komisję w drodze rozporządzeń lub decyzji jako akty delegowane zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W nagłówku aktów delegowanych powinno się dodać przymiotnik „delegowane” lub „delegowana”. Standardy przyjęte zgodnie z procedurą określoną w art. 7 niniejszego rozporządzenia powinny wejść w życie tylko wtedy, gdy Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie trzech miesięcy.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Procedura opracowywania standardów technicznych określona w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie przyjmowania z własnej inicjatywy środków wykonawczych w drodze procedury komitetowej na poziomie 2 procedury Lamfalussy’ego, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym. Kwestie dotyczące standardów technicznych nie wymagają decyzji politycznych, a ich treść jest określona przez wspólnotowe akty prawne przyjęte na poziomie 1. Opracowanie projektów standardów przez EBA gwarantuje pełne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy specjalistycznej krajowych organów nadzoru.

skreślony

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) W wyjątkowych sytuacjach uporczywej bezczynności właściwego organu EBA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych do poszczególnych instytucji finansowych. Uprawnienie to powinno być ograniczone do wyjątkowych przypadków, w których właściwy organ nie zastosuje się do decyzji do niego skierowanych oraz w których prawo wspólnotowe obowiązuje bezpośrednio instytucje finansowe na mocy istniejących lub przyszłych rozporządzeń.

(20) W wyjątkowych sytuacjach uporczywej bezczynności właściwego organu EBA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia, w ostateczności i wyłącznie w nagłych sytuacjach, decyzji skierowanych do poszczególnych instytucji finansowych, które mają wpływ na rynek wewnętrzny. Uprawnienie to powinno być ograniczone do wyjątkowych przypadków, w których właściwy organ nie zastosuje się do decyzji do niego skierowanych oraz w których prawo unijne obowiązuje bezpośrednio instytucje finansowe na mocy istniejących lub przyszłych rozporządzeń.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Państwa członkowskie są głównie odpowiedzialne za utrzymanie stabilności finansowej w ramach zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w odniesieniu do stabilizowania poszczególnych instytucji finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji i rozwiązywania ich problemów. Środki podejmowane przez EBA w sytuacjach nadzwyczajnych lub rozwiązywania sporów, wpływających na stabilność instytucji finansowych nie powinny wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich. Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim powoływanie się na ten środek ochronny i – w ostateczności – przekazanie sprawy do decyzji Rady. Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne obowiązki państw członkowskich w tym zakresie.

(34) Państwa członkowskie są głównie odpowiedzialne za utrzymanie stabilności finansowej w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w odniesieniu do stabilizowania poszczególnych instytucji finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji i rozwiązywania ich problemów. Środki podejmowane przez EBA w sytuacjach nadzwyczajnych lub rozwiązywania sporów, wpływających na stabilność instytucji finansowych nie powinny wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich. Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim zwracanie się do EBA o ponowne rozpatrzenie podjętej decyzji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności EBA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany głównie z obowiązkowych składek krajowych organów nadzoru i z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W odniesieniu do wkładu wspólnotowego powinna mieć zastosowanie procedura budżetowa Wspólnoty. Księgi rachunkowe powinny być badane przez Trybunał Obrachunkowy.

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności EBA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Zastosowanie powinna mieć unijna procedura budżetowa. Księgi rachunkowe powinny być badane przez Trybunał Obrachunkowy.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Standardy techniczne

Standardy techniczne – akty delegowane

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze rozporządzeń lub decyzji jako akty delegowane zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Komisji lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, EBA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego.

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, EBA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego stosowania prawa unijnego.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do instytucji finansowych, EBA może przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną do instytucji finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku wewnętrznym lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności na rynku wewnętrznym, oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do instytucji finansowych, EBA może przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną do instytucji finansowej, zobowiązującą ją do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa unijnego, w tym do zaprzestania określonych praktyk. Przed przyjęciem indywidualnej decyzji EBA informuje o tym fakcie Komisję.

 

Komisja dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

 

EBA i właściwe organy przekazują Komisji wszelkie niezbędne informacje.

 

W terminie dwóch tygodni od otrzymania projektu decyzji EBA Komisja podejmuje decyzję w sprawie jej zatwierdzenia. Komisja nie może przedłużyć tego okresu. Jeżeli leży to w interesie Unii, Komisja może zatwierdzić projekt decyzji tylko częściowo lub ze zmianami.

 

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi projektu decyzji albo zatwierdzi ją częściowo lub ze zmianami, informuje ona niezwłocznie EBA o powodach podjętej decyzji za pośrednictwem formalnej opinii.

 

W terminie jednego tygodnia od otrzymania tej formalnej opinii EBA dokonuje przeglądu swojej decyzji i dostosowuje ją do formalnej opinii Komisji oraz niezwłocznie przekazuje ją Komisji.

 

W terminie jednego tygodnia od otrzymania zmienionej decyzji Komisja podejmuje decyzję w sprawie jej zatwierdzenia lub odrzucenia.

 

Jeżeli Komisja odrzuci zmienioną decyzję, decyzję uznaje się za nieprzyjętą.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek EBA, Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną do EBA decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek EBA, Parlamentu Europejskiego, Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną do EBA decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji EBA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez instytucję finansową wymogów mających do niej bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, EBA może przyjąć skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną, zobowiązującą tę instytucję do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji EBA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez instytucję finansową wymogów mających do niej bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, EBA, zgodnie z procedurą określoną w art. 9 ust. 6, może przyjąć skierowaną do uczestnika rynków finansowych decyzję indywidualną, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z prawa UE, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. EBA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały w jakikolwiek sposób na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

1. EBA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały bezpośrednio na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki budżetowe, w ciągu miesiąca od przekazania decyzji EBA właściwemu organowi, państwo to może powiadomić EBA i Komisję o tym, że właściwy organ nie wykona przedmiotowej decyzji.

2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 11 wpływa bezpośrednio na jego obowiązki budżetowe, w ciągu trzech dni roboczych od przekazania decyzji EBA właściwemu organowi państwo to może powiadomić EBA, Komisję i Radę.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa bezpośrednio na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie jednego miesiąca od powiadomienia EBA i Komisji przez państwo członkowskie, EBA informuje to państwo członkowskie, czy utrzymuje swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź unieważnia.

W terminie jednego tygodnia od powiadomienia EBA i Komisji przez państwo członkowskie, EBA informuje to państwo członkowskie, czy utrzymuje swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź unieważnia.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy EBA utrzymuje swoją decyzję, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 Traktatu, podejmuje w terminie dwóch miesięcy decyzję w sprawie utrzymania lub unieważnienia decyzji EBA.

W przypadku gdy EBA utrzymuje swoją decyzję, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 238 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podejmuje w terminie jednego miesiąca decyzję w sprawie utrzymania lub unieważnienia decyzji EBA.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 10 ust. 2 wpływa na jego obowiązki budżetowe, w ciągu trzech dni roboczych od przekazania decyzji EBA właściwemu organowi, państwo to może powiadomić EBA, Komisję i Radę o tym, że właściwy organ nie wykona przedmiotowej decyzji.

3. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 10 ust. 2 wpływa bezpośrednio na jego obowiązki budżetowe, w ciągu trzech dni roboczych od przekazania decyzji EBA właściwemu organowi, państwo to może powiadomić EBA, Komisję i Radę o tym, że właściwy organ nie wykona przedmiotowej decyzji.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa bezpośrednio na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) obowiązkowe składki uiszczane przez krajowe organy władzy publicznej właściwe w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi;

skreślona

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Organ Nadzoru Bankowego

Odsyłacze

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Klaus-Heiner Lehne

5.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.1.2010

 

 

 

Data przyjęcia

28.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kay Swinburne

  • [1]  Zob. art. 151 dyrektywy 2006/48/WE, art. 42 dyrektywy 2006/49/WE, art. 21 dyrektywy 2002/87/WE, art. 41 dyrektywy 2005/60/WE i art. 7a dyrektywy 94/19/WE.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Organ Nadzoru Bankowego

Odsyłacze

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Data przedstawienia w PE

23.9.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

7.10.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Opinia niewydana

       Data decyzji

EMPL

22.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

José Manuel García-Margallo y Marfil

20.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Data przyjęcia

10.5.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

1

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Data złożenia

20.5.2010