RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene

20.5.2010 - (COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: José Manuel García-Margallo y Marfil


PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0501),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0169/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizul Comisiei pentru bugete și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0166/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată mai jos;

2.  consideră că suma de referință indicată în propunerea legislativă este compatibilă cu plafonul de la subrubrica 1a din cadrul financiar multianual 2007-2013 (CFM), dar că marja rămasă la rubrica 1a pentru perioada 2011-2013 este foarte redusă, iar finanțarea de noi activități nu trebuie să pună în pericol finanțarea altor priorități din cadrul subrubricii 1a; își reiterează, prin urmare, solicitarea de a se revizui cadrul financiar multianual, însoțită de propuneri concrete de modificare și revizuire până la sfârșitul primului semestru din 2010, utilizând toate mecanismele disponibile în temeiul Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 (AII), în special cele prevăzute la punctele 21-23, pentru a asigura finanțarea Autorității bancare europene (denumită în continuare „Autoritatea”) fără a pune în pericol finanțarea altor priorități și asigurând disponibilitatea unei marje suficiente la subrubrica 1a;

3.  subliniază că dispozițiile de la punctul 47 din AII ar trebui să se aplice la înființarea Autorității; subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea Autorității, Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă componentă a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării Autorității, în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de înființare a Autorității Bancare Europene

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de înființare a Autorității europene de supraveghere (sectorul bancar)

 

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației comunitare și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu globalizarea financiară și cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației Uniunii și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cu mult timp înaintea declanșării crizei financiare, Parlamentul European solicita periodic aplicarea unor condiții cu adevărat egale tuturor actorilor de la nivelul Uniunii și sublinia existența unor lacune importante în ceea ce privește supravegherea exercitată de UE asupra unor piețe financiare din ce în ce mai integrate [în Rezoluția sa din 13 aprilie 2000 referitoare la Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului privind piețele financiare: plan de acțiune1, Rezoluția sa din 25 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană2, Rezoluția sa din 11 iulie 2007 privind politica serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea Albă3, Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind fondurile speculative („hedge funds”) și fondurile de capital privat („private equity”)4, Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere5, Rezoluția sa din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inițierea și exercitarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)6 și Rezoluția sa din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating al creditelor7].

 

________________________________

1 JO C 40, 7.2.2001, p. 453.

2 JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.

3 JO C 175 E, 10.7.2008, p. xx.

4 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26.

5 JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48.

6 Texte adoptate, P6_TA(2009)0251.

7 Texte adoptate, P6_TA(2009)0279.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 2.

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La 25 februarie 2009, un grup de experți la nivel înalt condus de J. de Larosière a publicat un raport întocmit la cererea Comisiei, care ajungea la concluzia că este necesară consolidarea cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor riscul apariției crizelor financiare și gravitatea acestora. Raportul a recomandat reformarea în profunzime a structurii supravegherii sectorului financiar în Comunitate. Respectivul grup de experți a conchis, de asemenea, că ar trebui creat un Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei Autorități europene de supraveghere, una pentru sectorul bancar, una pentru sectorul valorilor mobiliare și una pentru sectorul asigurărilor și pensiilor ocupaționale, precum și un Consiliu european pentru riscuri sistemice.

(2) La 25 februarie 2009, un grup de experți la nivel înalt condus de J. de Larosière a publicat un raport (Raportul Larosière) întocmit la cererea Comisiei, care ajungea la concluzia că este necesară consolidarea cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor riscul apariției crizelor financiare și gravitatea acestora. Raportul a recomandat reformarea structurii supravegherii sectorului financiar din Uniune. Respectivul grup de experți a conchis, de asemenea, că ar trebui creat un Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei Autorități europene de supraveghere, una pentru sectorul bancar, una pentru sectorul valorilor mobiliare și una pentru sectorul asigurărilor și pensiilor ocupaționale, precum și un Consiliu european pentru riscuri sistemice. Recomandările din raport au reprezentat modificările minime pe care experții le-au calificat drept necesare pentru a evita producerea în viitor a unei crize similare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimularea redresării economice europene”, Comisia a propus prezentarea unui proiect legislativ de înființare a unui Sistem european al supraveghetorilor financiari și a unui Comitet european pentru riscuri sistemice, iar în comunicarea din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară europeană”, aceasta a oferit mai multe detalii despre organizarea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere.

(3) În Comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimularea redresării economice europene”, Comisia a propus prezentarea unui proiect legislativ de înființare a unui Sistem european al supraveghetorilor financiari și a unui Comitet european pentru riscuri sistemice, iar în Comunicarea din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară europeană”, aceasta a oferit mai multe detalii despre organizarea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere, însă nu a inclus toate recomandările din Raportul Larosière.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) La 2 aprilie 2009, în declarația intitulată „Planul global pentru redresare și reformă”, liderii G-20 și-au exprimat voința de a „construi, pentru viitorul sector financiar, un cadru de supraveghere și de reglementare mai solid și mai coerent la nivel global, care să susțină creșterea durabilă globală și să răspundă necesităților întreprinderilor și ale cetățenilor”. În cadrul summitului din 2009 de la Pittsburg, liderii G-20 au solicitat FMI să întocmească „un raport ... cu privire la ... modul în care sectorul financiar ar putea realiza o contribuție echitabilă și substanțială în folosul acoperirii eventualelor cheltuieli legate de intervențiile efectuate de guverne pentru a redresa sectorul bancar”. În raportul intermediar din 16 aprilie 2010 intitulat „O contribuție echitabilă și substanțială din partea sectorului financiar”, întocmit ca răspuns la solicitarea menționată, se afirma, printre altele, că „acele costuri bugetare directe generate de deficiențele sectorului financiar ar trebui limitate și acoperite prin intermediul unei contribuții pentru stabilitate financiară (CSF), bazată pe un mecanism de soluționare credibil și eficace. CSF ar garanta că sectorul financiar contribuie la acoperirea costurilor unei eventuale soluții și ar reduce riscurile sistemice. În cazul în care sunt elaborate adecvat, mecanismele de soluționare vor exclude pe viitor situația în care guvernele se văd nevoite să salveze instituții prea importante, prea mari și prea interconectate ca să dea faliment”.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată „Europa 2020” se afirma că printre prioritățile primordiale pe termen scurt ar fi „lansarea unei politici ambițioase care să ne permită, în viitor, să prevenim și, dacă este cazul, să gestionăm mai bine eventualele crize financiare și care să analizeze totodată, ținând seama de responsabilitatea specifică a sectorului financiar în actuala criză, contribuțiile adecvate din partea sectorului financiar”. În cadrul reuniunii sale din 25 și 26 martie 2010, Consiliul European a sprijinit ideea că „progresul este necesar, în special cu privire la chestiuni precum... instituțiile de importanță sistemică; instrumentele de finanțare pentru gestionarea crizelor; creșterea transparenței pe piețele de instrumente financiare derivate și luarea în considerare a măsurilor specifice în legătură cu CDS (credit default swaps) suverane”.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Criza financiară și economică a creat riscuri reale și grave la adresa stabilității pieței interne. Reinstaurarea și menținerea unui sistem financiar stabil și fiabil reprezintă o condiție esențială pentru păstrarea încrederii și coerenței în cadrul pieței interne și implicit pentru păstrarea și îmbunătățirea condițiilor necesare pentru crearea unei piețe interne funcționale și complet integrate în domeniul serviciilor financiare. Mai mult, piețele financiare mai dezvoltate și integrate oferă mai multe oportunități de finanțare și diversificare a riscurilor și contribuie astfel la îmbunătățirea capacității economiilor de a absorbi șocurile.

(5) Criza financiară și economică a creat riscuri reale și grave la adresa stabilității sistemului financiar și a funcționării pieței interne. Reinstaurarea și menținerea unui sistem financiar stabil și fiabil reprezintă o condiție esențială pentru păstrarea încrederii și coerenței în cadrul pieței interne și implicit pentru păstrarea și îmbunătățirea condițiilor necesare pentru crearea unei piețe interne funcționale și complet integrate în domeniul serviciilor financiare. Mai mult, piețele financiare mai dezvoltate și integrate oferă mai multe oportunități de finanțare și diversificare a riscurilor și contribuie astfel la îmbunătățirea capacității economiilor de a absorbi șocurile.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comunitatea a atins limitele acțiunilor care pot fi întreprinse pe baza statutului actual al comitetelor autorităților europene de supraveghere, care rămân organisme consultative pentru Comisie. Comunitatea nu poate rămâne în situația actuală, caracterizată de absența unui mecanism care să garanteze că autoritățile naționale de supraveghere iau cele mai bune decizii posibile în materie de supraveghere în cazul instituțiilor transfrontaliere, de o colaborare și de schimburi de informații insuficiente între autoritățile naționale de supraveghere, de acorduri complicate încheiate de autoritățile naționale pentru a desfășura acțiuni comune în vederea respectării multitudinii de cerințe în materie de reglementare și supraveghere, precum și de faptul că soluțiile naționale sunt de cele mai multe ori singura opțiune fezabilă pentru a rezolva probleme la scară europeană și că există interpretări diferite ale aceluiași text juridic. Sistemul european de supraveghere ar trebui să fie conceput în așa fel încât să corecteze aceste deficiențe și să ofere un sistem conform cu obiectivul unei piețe financiare comunitare pentru servicii financiare care să fie stabilă și unică și care să conecteze autoritățile naționale de supraveghere în cadrul unei rețele comunitare puternice.

(6) Uniunea a atins limitele acțiunilor care pot fi întreprinse pe baza statutului actual al comitetelor autorităților europene de supraveghere. Uniunea nu poate rămâne în situația actuală, caracterizată de absența unui mecanism care să garanteze că autoritățile naționale de supraveghere iau cele mai bune decizii posibile în materie de supraveghere în cazul instituțiilor transfrontaliere, de o colaborare și de schimburi de informații insuficiente între autoritățile naționale de supraveghere, de acorduri complicate încheiate de autoritățile naționale pentru a desfășura acțiuni comune în vederea respectării multitudinii de cerințe în materie de reglementare și supraveghere, precum și de faptul că soluțiile naționale sunt de cele mai multe ori singura opțiune fezabilă pentru a rezolva probleme la scară europeană și că există interpretări diferite ale aceluiași text juridic. Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) ar trebui să fie conceput în așa fel încât să corecteze aceste deficiențe și să ofere un sistem conform cu obiectivul unei piețe financiare a Uniunii pentru servicii financiare care să fie stabilă și unică și care să conecteze autoritățile naționale de supraveghere în cadrul unei rețele puternice la nivelul Uniunii.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Sistemul european al supraveghetorilor financiari trebuie să fie o rețea de autorități de supraveghere naționale și comunitare, supravegherea cotidiană a instituțiilor financiare fiind lăsată în seama instituțiilor la nivel național, iar rolul central în supravegherea grupurilor transfrontaliere fiind acordat colegiilor autorităților de supraveghere. Trebuie, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o aplicare coerentă a normelor aplicabile instituțiilor financiare și piețelor pe întreg teritoriul comunitar. Trebuie instituită o Autoritate bancară europeană, împreună cu o Autoritate europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și o Autoritate europeană pentru valori mobiliare și piețe (Autoritățile europene de supraveghere).

(7) SESF ar trebui să fie o rețea integrată de autorități de supraveghere naționale și la nivelul UE, supravegherea cotidiană a instituțiilor financiare fiind lăsată în seama instituțiilor la nivel național. Instituțiile financiare ar trebui supravegheate de colegii ale autorităților de supraveghere. O Autoritate europeană de supraveghere (sectorul bancar) (Autoritatea) ar trebui să preia supravegherea instituțiilor financiare care îndeplinesc criteriile privind riscurile sistemice, în măsura în care acestea ar putea pune în pericol stabilitatea sistemului financiar al Uniunii, în cazul în care o autoritate națională nu și-a exercitat competențele. Ar trebui, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o aplicare coerentă a normelor aplicabile instituțiilor financiare și piețelor pe întreg teritoriul Uniunii. Împreună cu Autoritatea, ar trebui instituite o Autoritate europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și o Autoritate europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe), precum și o Autoritate europeană de supraveghere (Comitetul comun). SESF ar trebui să includă un Comitet european pentru riscuri sistemice.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Autoritățile europene de supraveghere trebuie să înlocuiască Comitetul european al inspectorilor bancari instituit prin Decizia 2009/78/CE a Comisiei, Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale instituit prin Decizia 2009/79/CE a Comisiei și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei și să preia toate sarcinile și competențele respectivelor comitete. Sfera de activitate a fiecărei Autorități trebuie să fie clar definită. Atunci când există considerente instituționale sau când acest lucru îi este impus de responsabilitățile stabilite prin tratat, Comisia trebuie, de asemenea, să ia parte la rețeaua activităților de supraveghere.

(8) Autoritatea europeană de supraveghere trebuie să înlocuiască Comitetul european al inspectorilor bancari instituit prin Decizia 2009/78/CE a Comisiei, Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale instituit prin Decizia 2009/79/CE a Comisiei și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, instituit prin Decizia 2009/77/CE a Comisiei și să preia toate sarcinile și competențele respectivelor comitete. Sfera de activitate a fiecărei Autorități trebuie să fie clar definită. Atunci când există considerente instituționale sau când acest lucru îi este impus de responsabilitățile stabilite prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia trebuie, de asemenea, să ia parte la rețeaua activităților de supraveghere.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Autoritatea bancară europeană („Autoritatea”) trebuie să acționeze pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în special prin garantarea unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere care să țină seama de interesele variate ale tuturor statelor membre, pentru a proteja deponenții și investitorii, pentru a garanta integritatea, eficiența și buna funcționare a piețelor interne, pentru a proteja stabilitatea sistemului financiar și pentru a consolida coordinarea internațională în domeniul supravegherii, în beneficiul întregii economii, inclusiv al instituțiilor financiare și al altor părți interesate, al consumatorilor și al angajaților. Pentru a-și putea îndeplini obiectivele, este necesar și oportun ca Autoritatea să fie un organism comunitar cu personalitate juridică și să beneficieze de autonomie juridică, administrativă și financiară.

(9) Autoritatea ar trebui să acționeze pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în special prin garantarea unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere care să țină seama de interesele variate ale tuturor statelor membre și de caracterul diferit al instituțiilor financiare. Autoritatea ar trebui să protejeze valorile publice precum stabilitatea sistemului financiar, solvabilitatea și lichiditățile instituțiilor financiare, transparența piețelor și a produselor financiare și protecția deponenților și a investitorilor. De asemenea, Autoritatea ar trebui să prevină arbitrajul de reglementare, să garanteze condiții de concurență egale și să intensifice coordonarea internațională în domeniul supravegherii, în beneficiul întregii economii, inclusiv al instituțiilor financiare și al altor părți interesate, al consumatorilor și al angajaților, ținând seama totodată de nevoia de a intensifica concurența și de a consolida inovarea în cadrul pieței interne, precum și de a asigura competitivitatea la nivel mondial. Printre atribuțiile sale ar trebui să se afle, de asemenea, promovarea convergenței în materie de supraveghere și furnizarea de recomandări instituțiilor UE în domeniul reglementării și supravegherii bancare, reglementării și supravegherii plăților și banilor electronici, precum și în ceea ce privește chestiuni conexe privind guvernanța corporativă, auditul și raportarea financiară.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Pentru a-și putea îndeplini obiectivele, este necesar și oportun ca Autoritatea să fie un organism al UE cu personalitate juridică și să beneficieze de autonomie juridică, administrativă și financiară. Potrivit unei recomandări a Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, Autorității ar trebui să i se confere „competențe de a aborda problema respectării legislației, precum și aspecte privind siguranța și soliditatea”, în special cele legate de riscurile sistemice și transfrontaliere.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) La 28 octombrie 2009, Consiliul pentru stabilitate financiară, Banca pentru Reglemente Internaționale, Fondul Monetar Internațional și G-20 au definit riscul sistemic drept „un risc de perturbare a serviciilor financiare care este (i) cauzat de o disfuncționalitate totală sau parțială a sistemului financiar și (ii) poate să aibă consecințe negative grave pentru economia reală. Toate tipurile de intermediari financiari, piețe și infrastructuri financiare ar putea avea importanță sistemică într-o anumită măsură”.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c) Potrivit instituțiilor menționate, noțiunea de risc transfrontalier include toate riscurile cauzate de dezechilibre economice sau disfuncționalități financiare în toată Uniunea sau în anumite părți ale acesteia, care pot avea consecințe negative semnificative pentru tranzacțiile dintre agenții economici din două sau mai multe state membre, pentru funcționarea pieței interne sau pentru finanțele publice ale Uniunii sau ale oricăruia dintre statele membre.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Curtea de Justiție a Comunităților Europene a confirmat în hotărârea sa din 2 mai 2006, în cauza C-217/04 (Regatul Unit/Parlamentul European și Consiliul), articolul 95 din Tratatul CE referitor la adoptarea de măsuri pentru apropierea legislației privind crearea și funcționarea pieței interne furnizează o bază juridică adecvată pentru înființarea unui „organism comunitar menit să contribuie la implementarea unui proces de armonizare”, în situația în care sarcinile atribuite unui astfel de organism sunt strâns legate de obiectul actelor de apropiere a legislațiilor naționale. Misiunea și sarcinile Autorității – sprijinirea autorităților naționale de supraveghere competente în procesul de interpretare și aplicare consecventă a normelor comunitare și participarea la stabilitatea financiară necesară pentru integrarea financiară – sunt strâns legate de obiectivele acquis-ului comunitar în ceea ce privește piața internă a serviciilor financiare. Prin urmare, Autoritatea trebuie instituită în baza articolului 95 din tratat.

(10) Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit în hotărârea sa din 2 mai 2006, în cauza C-217/04 (Regatul Unit/Parlamentul European și Consiliul), următoarele: „niciun element din formularea articolului 95 din Tratatul CE [în prezent articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene] nu implică faptul că destinatarii măsurilor adoptate de legiuitorul comunitar pe baza dispozițiilor în cauză pot fi numai statele membre individuale. Legiuitorul poate considera necesară instituirea unui organism comunitar responsabil cu punerea în aplicare a unui proces de armonizare în cazurile în care, pentru a facilita aplicarea și execuția uniformă a actelor care au la bază dispozițiile în cauză, pare a fi oportună adoptarea unor măsuri de sprijin și a unor măsuri-cadru fără caracter obligatoriu”, sarcinile atribuite unui astfel de organism fiind strâns legate de obiectul actelor de apropiere a legislațiilor naționale. Misiunea și sarcinile Autorității – sprijinirea autorităților naționale de supraveghere competente în procesul de interpretare și aplicare consecventă a normelor Uniunii și participarea la stabilitatea financiară necesară pentru integrarea financiară – sunt strâns legate de obiectivele acquis-ului Uniunii în ceea ce privește piața internă a serviciilor financiare. Prin urmare, Autoritatea ar trebui instituită în baza articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Actele cu putere de lege care stabilesc sarcinile autorităților competente din statele membre, inclusiv cooperarea între acestea și cooperarea cu Comisia, sunt următoarele: Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit, Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit și Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor.

(11) Actele cu putere de lege care stabilesc sarcinile autorităților competente din statele membre, inclusiv cooperarea între acestea și cooperarea cu Comisia, sunt următoarele: Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit, Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit și Directiva 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor. Aplicarea prezentului regulament Directivei 94/19/CE nu ar trebui să aducă atingere revizuirii în curs a directivei respective și nu ar trebui să excludă competențele care pot fi eventual conferite Autorității în urma revizuirii.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Legislația comunitară în vigoare care reglementează domeniul acoperit de prezentul regulament include, de asemenea, Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului, Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum.

(12) Legislația în vigoare a UE care reglementează domeniul acoperit de prezentul regulament include, de asemenea, Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri1, Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică2 și părțile aplicabile din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și din Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum.

 

1 JO L 345, 8.12.2006, p. 1.

2 JO L 267, 10.10.2009, p. 7.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Este necesar ca Autoritatea să promoveze o abordare consecventă în domeniul garantării depozitelor, pentru a asigura condiții egale de concurență și un tratament echitabil al deponenților pe întreg teritoriul comunitar. Dat fiind că sistemele de garantare a depozitelor sunt supuse mai degrabă controlului în statele membre decât supravegherii prudențiale, este oportun ca Autoritatea să-și poată exercita competențele conferite în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește atât sistemul de garantare a depozitelor, cât și operatorul acestuia.

(13) Este necesar ca Autoritatea să promoveze o abordare consecventă în domeniul garantării depozitelor, pentru a asigura condiții egale de concurență și un tratament echitabil al deponenților pe întreg teritoriul Uniunii. Dat fiind că sistemele de garantare a depozitelor sunt supuse mai degrabă controlului în statele membre decât supravegherii prudențiale, este oportun ca Autoritatea să-și poată exercita competențele conferite în temeiul prezentului regulament în ceea ce privește atât sistemul de garantare a depozitelor, cât și operatorul acestuia. Rolul Autorității ar trebui revizuit odată ce va fi înființat un fond european de garantare a depozitelor.

Justificare

Rolul Autorității în domeniul garantării depozitelor trebuie revizuit în momentul înființării unui fond european de garantare a depozitelor.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a deponenților, investitorilor și consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de legislația comunitară, proiecte de standarde tehnice care nu presupun alegeri de politică. Comisia trebuie să aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice în conformitate cu legislația comunitară, pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Proiectele de standarde tehnice trebuie adoptate de Comisie. Ele ar suferi modificări dacă, de exemplu, proiectele de standarde tehnice ar fi incompatibile cu dreptul comunitar, nu ar respecta principiul proporționalității sau ar contraveni principiilor fundamentale ale pieței interne pentru servicii financiare reflectate de acquis-ul comunitar al serviciilor financiare. Pentru a asigura adoptarea rapidă și fără probleme a respectivelor standarde, Comisia trebuie să respecte un termen limită pentru a lua decizia privind aprobarea acestora.

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde armonizate de reglementare în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a deponenților, investitorilor și consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de legislația Uniunii, proiecte de standarde de reglementare care nu presupun alegeri de politică. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate referitoare la standardele de reglementare în domeniul serviciilor financiare, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Procesul de elaborare a standardelor tehnice în temeiul prezentului regulament nu aduce atingere dreptului Comisiei de a adopta din proprie inițiativă măsuri de aplicare în cadrul procedurilor de comitologie de nivel 2 ale structurii Lamfalussy prevăzute de legislația comunitară aplicabilă în domeniu. Chestiunile aferente standardelor tehnice nu presupun decizii de politică, iar conținutul acestora este încadrat de actele comunitare adoptate la nivelul 1. Elaborarea de proiecte de standarde de către Autoritate garantează faptul că acestea vor beneficia pe deplin de competența specializată a autorităților naționale de supraveghere.

(15) Comisia ar trebui să aprobe respectivele proiecte de standarde de reglementare pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Standardele ar trebui modificate dacă, de exemplu, sunt incompatibile cu legislația Uniunii, nu respectă principiul proporționalității sau contravin principiilor fundamentale ale pieței interne pentru serviciile financiare, astfel cum sunt reflectate în legislația Uniunii în materie de servicii financiare. Pentru a asigura un proces de adoptare rapid și fără probleme a respectivelor standarde, Comisia ar trebui să respecte un termen limită pentru a hotărî cu privire la aprobarea acestora.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În domeniile neacoperite de standardele tehnice, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a emite orientări și recomandări neobligatorii cu privire la aplicarea legislației Comunitare. Pentru a asigura transparența și a încuraja respectarea legislației de către autoritățile naționale de supraveghere prin intermediul respectivelor orientări și recomandări, autoritățile naționale trebuie să fie obligate să dea explicații în cazul în care nu urmează aceste orientări și recomandări.

(16) În domeniile neacoperite de standardele de reglementare, Autoritatea ar trebui să aibă dreptul de a emite orientări și recomandări cu privire la aplicarea legislației Uniunii. Pentru a asigura transparența și a încuraja respectarea legislației de către autoritățile naționale de supraveghere prin intermediul respectivelor orientări și recomandări, autoritățile naționale trebuie să fie obligate să dea explicații publice în cazul în care nu urmează aceste orientări și recomandări pentru a asigura o transparență deplină față de participanții pe piață. În domeniile care nu sunt vizate de standarde de reglementare, autoritatea ar trebui să instituie și să promulge bune practici.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Garantarea aplicării corecte și integrale a legislației comunitare este o condiție esențială pentru integritatea, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru stabilitatea sistemului financiar și pentru existența unor condiții neutre de concurență pentru instituțiile financiare din Comunitate. Prin urmare, trebuie instituit un mecanism prin care Autoritatea să soluționeze cazurile de aplicare incorectă sau insuficientă a legislației comunitare. Acest mecanism trebuie să se aplice în domeniile în care legislația comunitară definește obligații clare și necondiționale.

(17) Garantarea aplicării corecte și integrale a legislației Uniunii este o condiție esențială pentru integritatea, transparența, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru stabilitatea sistemului financiar și pentru existența unor condiții neutre de concurență pentru instituțiile financiare din Uniune. Prin urmare, trebuie instituit un mecanism prin care Autoritatea să soluționeze cazurile de aplicare incorectă sau insuficientă a legislației Uniunii. Acest mecanism trebuie să se aplice în domeniile în care legislația Uniunii definește obligații clare și necondiționate.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Atunci când autoritatea națională nu dă curs recomandării, Comisia trebuie aibă dreptul de a emite o decizie către autoritatea națională de supraveghere în cauză pentru a garanta respectarea dreptului comunitar, producând efecte juridice directe care pot fi invocate în fața instanțelor și autorităților naționale și care trebuie respectate în temeiul articolului 226 din tratat.

(19) Atunci când autoritatea națională nu dă curs recomandării într-un termen stabilit de către Autoritate, Autoritatea ar trebui să adopte fără întârziere o decizie la adresa autorității naționale de supraveghere în cauză pentru a garanta respectarea legislației Uniunii, producând efecte juridice directe care pot fi invocate în fața instanțelor și autorităților naționale și care trebuie respectate în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Comunitate necesită o reacție rapidă și concertată la nivel comunitar. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. Dat fiind că determinarea unei situații de urgență presupune un grad semnificativ de analiză, puterea de a lua această decizie trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile legislației comunitare direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe.

(21) Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Uniune necesită o reacție rapidă și concertată la nivelul Uniunii. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. Comitetul european pentru riscuri sistemice ar trebui să stabilească dacă există sau nu o situație de urgență. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile legislației Uniunii direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Pentru a asigura supravegherea eficientă și efectivă, precum și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale autorităților competente din diferite state membre, Autoritatea trebuie să aibă puterea de a soluționa dezacordurile dintre aceste autorități competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește colegiile autorităților de supraveghere. Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în cursul căreia autoritățile competente pot ajunge la un acord. Sfera de competențe a Autorității trebuie să acopere dezacordurile aferente obligațiilor procedurale în procesul de cooperare, precum și în ceea ce privește interpretarea și aplicarea legislației comunitare în deciziile în materie de supraveghere. Mecanismele de conciliere existente prevăzute de legislația sectorială trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune din partea autorităților naționale de supraveghere implicate, Autoritatea trebuie să aibă puterea să adopte, ca ultimă soluție, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile din legislația comunitară direct aplicabilă acestora.

(22) Pentru a asigura supravegherea eficientă și efectivă, precum și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale autorităților competente din diferite state membre, Autoritatea trebuie să aibă puterea de a soluționa dezacordurile dintre aceste autorități competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește colegiile autorităților de supraveghere. Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în cursul căreia autoritățile competente pot ajunge la un acord. Sfera de competențe a Autorității trebuie să acopere dezacordurile aferente obligațiilor procedurale în procesul de cooperare, precum și în ceea ce privește interpretarea și aplicarea legislației Uniunii în deciziile în materie de supraveghere. Mecanismele de conciliere existente prevăzute de legislația sectorială trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune din partea autorităților naționale de supraveghere implicate, Autoritatea trebuie să aibă puterea să adopte, ca ultimă soluție, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile din legislația Uniunii direct aplicabilă acestora. Același lucru se aplică dezacordurilor din cadrul unui colegiu al autorităților de supraveghere.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Criza a scos la suprafață deficiențe majore în abordările existente față de supravegherea instituțiilor financiare transfrontaliere, în special a celor mai mari și mai complexe instituții, al căror faliment poate produce daune sistemice. Aceste deficiențe sunt cauzate de diversitatea domeniilor de activitate ale instituțiilor financiare, pe de o parte, și de organele de supraveghere, pe de altă parte. Instituțiile financiare activează într-o piață fără frontiere, iar organele de supraveghere verifică zilnic dacă jurisdicția lor se termină la frontierele naționale.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b) S-a demonstrat în mod clar că mecanismul de cooperare utilizat pentru a rezolva această asimetrie nu este suficient. Așa cum se subliniază în Raportul Turner, publicat în martie 2009, „mecanismele actuale, care combină drepturi de desfășurare a activității în altă țară, supravegherea din țara de origine și asigurarea depozitelor la nivel exclusiv național nu constituie o bază solidă pentru reglementarea și supravegherea viitoare a băncilor europene transfrontaliere care oferă servicii cu amănuntul”1.

 

_____________

1 p. 101.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22c) Există două soluții posibile pentru a rezolva această asimetrie: acordarea unor competențe sporite autorităților de supraveghere din țara gazdă (soluția la nivel național) sau crearea unei autorități alternative autentice la nivelul Uniunii (soluția la nivelul Uniunii). Conform Raportului Turner, „mecanismele mai solide necesită fie existența unor competențe consolidate la nivel național, ceea ce presupune o piață unică mai puțin deschisă, fie un nivel mai mare de integrare europeană”.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 22d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22d) În cazul soluției la nivel național, statul gazdă ar putea refuza sucursalelor locale dreptul de a funcționa, pentru a obliga instituțiile străine să își desfășoare activitatea numai prin intermediul filialelor, și nu prin intermediul sucursalelor și pentru a supraveghea capitalul și lichiditățile băncilor care operează în țara respectivă, fapt care ar avea ca rezultat un nivel mai mare de protecționism.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 22e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22e) În cazul soluției la nivelul Uniunii, colegiile autorităților de supraveghere care supraveghează instituțiile transfrontaliere ar trebui consolidate și ar trebui realizat un transfer treptat al competențelor de supraveghere a instituțiilor care îndeplinesc criteriile de risc sistemic către o autoritate la nivelul Uniunii. Acest cadru de supraveghere ar trebui să cuprindă instituții financiare transfrontaliere sau care operează la nivel național al căror faliment ar putea amenința stabilitatea pieței financiare unice a Uniunii.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 22f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22f) Colegiile autorităților de supraveghere ar trebui să aibă competența de a defini norme de supraveghere pentru a promova aplicarea coerentă a legislației Uniunii. Autoritatea ar trebui să aibă drepturi depline de participare în cadrul colegiilor autorităților de supraveghere pentru a raționaliza funcționarea procesului de schimb de informații și pentru a promova convergența și consecvența între colegii în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii. Autoritatea ar trebui să conducă supravegherea instituțiilor financiare transfrontaliere care își desfășoară activitatea în Uniune. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să aibă un rol de mediere, iar hotărârile sale să fie executorii, pentru a rezolva conflictele dintre autoritățile naționale de supraveghere.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 22g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22g) Colegiile autorităților de supraveghere ar trebui să joace un rol important în supravegherea eficientă, eficace și consecventă a instituțiilor financiare transfrontaliere care nu intră în domeniul de competență al Autorității, însă în cazul cărora continuă să existe diferențe între standardele și practicile naționale. Convergența reglementărilor financiare de bază nu este suficientă dacă practicile de supraveghere rămân fragmentate. Așa cum se arată în Raportul Larosière, „denaturarea concurenței și arbitrajul de reglementare care rezultă din diferite practici de supraveghere trebuie evitate, pentru că au potențialul de a submina stabilitatea financiară, printre altele, prin încurajarea orientării activității financiare către țări cu supraveghere relaxată. Sistemul de supraveghere trebuie să fie perceput ca fiind echitabil și echilibrat”.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Colegiile autorităților de supraveghere joacă un rol important în supravegherea eficientă, efectivă și consecventă a instituțiilor financiare care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. Autoritatea trebuie să aibă drepturi depline de participare la colegiile autorităților de supraveghere pentru a raționaliza funcționarea colegiilor și schimbul de informații din cadrul acestora și pentru a favoriza convergența și consecvența între colegii în ceea ce privește aplicarea legislației comunitare.

eliminat

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Supravegherea prudențială a instituțiilor financiare care îndeplinesc criteriile de risc sistemic ar trebui încredințată Autorității în cazurile în care autoritățile naționale de supraveghere nu și-au exercitat competențele la timp și în mod corespunzător. Autoritățile naționale de supraveghere ar trebui să primească instrucțiuni din partea Autorității în ceea ce privește instituțiile care îndeplinesc criteriile de risc sistemic. Autoritatea ar trebui să acționeze prin intermediul autorităților naționale de supraveghere.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b) Prin urmare, ar trebui înființat un nou cadru pentru gestionarea crizelor financiare, deoarece mecanismul actual de asigurare a stabilității sistemului financiar nu funcționează. Printre elementele-cheie ale gestionării crizelor se află o serie de norme comune și mijloace comune pentru soluționarea aspectelor financiare (execuție și finanțare pentru soluționarea crizelor la instituțiile mari, transfrontaliere și/sau interconectate).

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 23c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23c) Riscul sistemic ar trebui identificat luând în considerare standardele internaționale, în special cele stabilite de Consiliul pentru stabilitate financiară, Fondul Monetar Internațional, Asociația Internațională a Autorităților de Supraveghere în Asigurări (IAIS) și G-20. Interconectarea, posibilitatea de substituire și alegerea momentului în timp sunt criteriile utilizate cel mai frecvent pentru identificarea unui risc sistemic. În funcție de măsura în care instituțiile financiare îndeplinesc criteriile de risc sistemic, acestea ar trebui să intre în jurisdicția Autorității și să fie obligate să contribuie la Fondul european de garantare a depozitelor și la Fondul european de stabilitate bancară.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Considerentul 23d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23d) Pentru a asigura responsabilitatea comună a instituțiilor financiare transfrontaliere, a proteja interesele deponenților din Uniune și a reduce costul suportat de contribuabili în urma unei crize financiare sistemice, ar trebui înființat Fondul european de garantare a depozitelor în vederea finanțării lichidării corespunzătoare sau a intervențiilor de reabilitare a instituțiilor financiare transfrontaliere care se confruntă cu probleme, al căror impact ar amenința stabilitatea financiară a pieței financiare unice a Uniunii. Fondul ar trebui finanțat prin contribuții de la aceste instituții, prin emisiunea de titluri de creanță de către fond sau, în situații excepționale, prin contribuții din partea statelor membre afectate, în conformitate cu criteriile convenite anterior în Memorandumul de înțelegere revizuit. Contribuțiile către fond ar trebui să le înlocuiască pe cele făcute către sistemele naționale de garantare a depozitelor.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 23e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23e) Fondul european de stabilitate bancară ar trebui să finanțeze lichidarea corespunzătoare sau intervențiile de salvare a instituțiilor financiare care se confruntă cu dificultăți, în cazul în care acestea ar putea amenința stabilitatea financiară a pieței financiare unice a Uniunii. Fondul ar trebui finanțat prin intermediul unor contribuții adecvate din partea sectorului financiar. Contribuțiile către fond ar trebui să le înlocuiască pe cele făcute către fondurile naționale cu caracter similar.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități poate fi un instrument util în funcționarea rețelei autorităților de supraveghere în vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de supraveghere, favorizării cooperării și prin aceasta a raționalizării procesului de supraveghere, precum și a reducerii sarcinilor impuse instituțiilor financiare. Prezentul regulament trebuie, prin urmare, să ofere o bază juridică clară pentru această delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către o altă autoritate de supraveghere în locul autorității responsabile, în timp ce responsabilitatea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în continuare autorității care deleagă sarcinile. Prin delegarea responsabilităților, o autoritate națională de supraveghere delegată trebuie să poată decide într-o chestiune de supraveghere în locul unei alte autorități naționale de supraveghere, în numele acesteia. Delegațiile trebuie să respecte principiul conform căruia se alocă o competență de supraveghere unei autorități de supraveghere care are competența necesară de a întreprinde o acțiune în privința chestiunii aflate în discuție. Se poate avea în vedere o realocare a responsabilităților, de exemplu, din motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coerența la nivelul supravegherii unui grup, precum și de utilizarea optimală a competențelor tehnice existente printre autoritățile naționale de supraveghere. Legislația comunitară în acest domeniu poate oferi mai multe precizări cu privire la principiile realocării responsabilităților printr-un acord. Autoritatea trebuie să faciliteze acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autoritățile naționale de supraveghere prin toate modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie informată în prealabil cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz dacă este necesar. Autoritatea trebuie să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri pentru a garanta că tuturor părților implicate li se facilitează accesul la informații oportune și transparente cu privire la acorduri.

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități poate fi un instrument util în funcționarea rețelei autorităților de supraveghere în vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de supraveghere, favorizării cooperării și prin aceasta a raționalizării procesului de supraveghere, precum și a reducerii sarcinilor impuse instituțiilor financiare, în special pentru instituțiile financiare care nu au o dimensiune europeană. Prezentul regulament trebuie, prin urmare, să ofere o bază juridică clară pentru această delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către o altă autoritate de supraveghere în locul autorității responsabile, în timp ce responsabilitatea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în continuare autorității care deleagă sarcinile. Prin delegarea responsabilităților, o autoritate națională de supraveghere delegată ar trebui să poată decide într-o chestiune de supraveghere în locul Autorității sau al unei alte autorități naționale de supraveghere, în numele acesteia. Delegațiile trebuie să respecte principiul conform căruia se alocă o competență de supraveghere unei autorități de supraveghere care are competența necesară de a întreprinde o acțiune în privința chestiunii aflate în discuție. Se poate avea în vedere o realocare a responsabilităților, de exemplu, din motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coerența la nivelul supravegherii unui grup, precum și de utilizarea optimală a competențelor tehnice existente printre autoritățile naționale de supraveghere. Legislația Uniunii în acest domeniu poate oferi mai multe precizări cu privire la principiile realocării responsabilităților printr-un acord. Autoritatea ar trebui să faciliteze și să monitorizeze acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autoritățile naționale de supraveghere prin toate modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie informată în prealabil cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz dacă este necesar. Autoritatea trebuie să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri pentru a garanta că tuturor părților implicate li se facilitează accesul la informații oportune și transparente cu privire la acorduri. Autoritatea ar trebui să identifice și să disemineze cele mai bune practici privind delegarea și acordurile de delegare.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Autoritatea va promova în mod activ elaborarea unei reacții coordonate la nivel comunitar în materie de supraveghere, în special în cazul unor evoluții negative care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Comunitate. Pe lângă dreptul său de a lua măsuri în situații de urgență, Autorității trebuie, prin urmare, să i se încredințeze o funcție de coordonare generală în cadrul Sistemului european al supraveghetorilor financiari. Buna circulație a tuturor informațiilor pertinente între autoritățile competente trebuie să ocupe un loc important în cadrul acțiunilor Autorității.

(27) Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ elaborarea unei reacții coordonate la nivelul Uniunii în materie de supraveghere, în special pentru a asigura buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Uniune. Pe lângă dreptul său de a lua măsuri în situații de urgență, Autorității ar trebui, prin urmare, să i se încredințeze o funcție de coordonare generală în cadrul SESF. Buna circulație a tuturor informațiilor pertinente între autoritățile competente trebuie să ocupe un loc important în cadrul acțiunilor Autorității.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară identificarea din timp a tendințelor, a riscurilor potențiale și a punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudențial, într-un context transfrontalier și transsectorial. Autoritatea trebuie să monitorizeze și să evalueze aceste evoluții în domeniul său de competență și, dacă este necesar, să informeze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte Autorități europene de supraveghere și Comitetul european pentru riscuri sistemice în mod regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. Autoritatea trebuie de asemenea să coordoneze exercițiile de simulare a crizelor la nivel comunitar pentru a evalua rezistența instituțiilor financiare în cazul evoluțiilor negative ale pieței, garantând aplicarea unei metodologii a acestor exerciții cât mai consecvente la nivel național.

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară identificarea din timp a tendințelor, a riscurilor potențiale și a punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudențial, într-un context transfrontalier și transsectorial. Autoritatea ar trebui să monitorizeze și să evalueze aceste evoluții în domeniul său de competență și, dacă este necesar, să informeze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte Autorități europene de supraveghere și Comitetul european pentru riscuri sistemice în mod regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. Autoritatea ar trebui de asemenea să inițieze și să coordoneze exerciții de simulare a crizelor la nivelul Uniunii pentru a evalua rezistența instituțiilor financiare în cazul evoluțiilor negative ale pieței, garantând aplicarea unei metodologii a acestor exerciții cât mai consecvente la nivel național. Pentru a-și exercita funcțiile în cunoștință de cauză, Autoritatea ar trebui să efectueze analize economice ale piețelor și ale impactului evoluțiilor potențiale ale acestora.

Justificare

Utilizarea analizei economice va permite AES să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la impactul acțiunilor sale asupra pieței în general și la impactul evenimentelor de pe piață asupra acțiunilor sale. Acest lucru este în conformitate cu bunele practici de la nivelul statelor membre.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea trebuie să promoveze dialogul și cooperarea cu autorități de supraveghere din afara Comunității. Ea va respecta pe deplin actualele roluri și competențe ale Instituțiilor europene în relația acestora cu autoritățile din afara Comunității și în cadrul forumurilor internaționale.

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea ar trebui să reprezinte Uniunea în cadrul dialogului și al cooperării cu autorități de supraveghere din țări terțe.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și Comitetul european pentru riscuri sistemice este esențială pentru o funcționare pe deplin eficientă a acestuia din urmă și pentru a garanta că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Autoritatea trebuie să pună la dispoziția Comitetului european pentru riscuri sistemice orice informații pertinente. Datele aferente întreprinderilor individuale trebuie furnizate în urma unei cereri motivate. Autoritatea trebuie să dea curs avertismentelor sau recomandărilor pe care Comitetul european pentru riscuri sistemice i le adresează sau le adresează unei autorități naționale de supraveghere.

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și Comitetul european pentru riscuri sistemice este esențială pentru o funcționare pe deplin eficientă a acestuia din urmă și pentru a garanta că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Autoritatea și Comitetul european pentru riscuri sistemice ar trebui să pună la dispoziția Comitetului european pentru riscuri sistemice orice informații pertinente. Datele aferente întreprinderilor individuale trebuie furnizate în urma unei cereri motivate. Autoritatea ar trebui să dea curs avertismentelor sau recomandărilor pe care Comitetul european pentru riscuri sistemice i le adresează sau le adresează unei autorități naționale de supraveghere, după caz.

Justificare

Clarificarea textului.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea trebuie să consulte părțile interesate cu privire la standarde tehnice, orientări și recomandări și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse. Din motive de eficiență, trebuie înființat în acest scop un Grup al părților interesate din domeniul bancar, care să reprezinte în proporții egale instituțiile comunitare de credit și de investiții (inclusiv, după caz, investitori instituționali și alte instituții financiare care folosesc servicii financiare) angajații acestora, precum și consumatorii sau alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor bancare, inclusiv IMM-urile. Grupul părților interesate din domeniul bancar trebuie să funcționeze în mod activ ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare înființate de către Comisie sau de legislația comunitară.

(33) Autoritatea ar trebui să consulte părțile interesate cu privire la standarde de reglementare, orientări și recomandări și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse. Înainte de adoptarea proiectelor de standarde de reglementare, orientări și recomandări, Autoritatea ar trebui să realizeze un studiu de impact. Din motive de eficiență, ar trebui înființat în acest scop un Grup al părților interesate din domeniul bancar, care să reprezinte în proporții egale instituțiile de credit și de investiții din Uniune (reprezentând diversele modele și dimensiuni ale instituțiilor și întreprinderilor financiare, inclusiv, după caz, investitori instituționali și alte instituții financiare care folosesc servicii financiare) sindicatele, mediul academic, precum și consumatorii sau alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor bancare, inclusiv IMM-urile. Grupul părților interesate din domeniul bancar ar trebui să funcționeze în mod activ ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare înființate de către Comisie sau de legislația Uniunii.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Organizațiile fără scop lucrativ sunt marginalizate în dezbaterea privind viitorul serviciilor financiare și în procesul decizional aferent, spre deosebire de reprezentanții sectorului bine finanțați și cu legături profesionale importante. Acest dezavantaj ar trebui compensat prin finanțarea adecvată a reprezentanților acestora în cadrul Grupului părților interesate din domeniul bancar.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Statele membre au o responsabilitate centrală în procesul de menținere a stabilității financiare în cadrul gestionării crizelor, în special în ceea ce privește stabilizarea și redresarea instituțiilor financiare vulnerabile. Măsurile luate de Autoritate în situații de urgență sau de dezacorduri, care afectează stabilitatea unei instituții financiare nu trebuie să afecteze responsabilitățile fiscale ale statelor membre. Trebuie înființat un mecanism prin care statele membre pot să invoce această măsură de salvgardare și să înainteze în ultimă instanță cazul Consiliului în vederea obținerii unei decizii. Este oportun să i se confere Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilitățile specifice ale statelor membre în acest sens.

(34) Statele membre au o responsabilitate centrală în asigurarea gestionării coordonate a crizelor, precum și în procesul de menținere a stabilității financiare în situații de criză, în special în ceea ce privește stabilizarea și redresarea instituțiilor financiare vulnerabile. Acțiunile acestora ar trebui strâns coordonate cu cadrul și principiile UEM. Măsurile luate de Autoritate în situații de urgență sau de dezacorduri, care afectează stabilitatea unei instituții financiare nu ar trebui să afecteze responsabilitățile fiscale ale statelor membre. Ar trebui înființat un mecanism prin care statele membre pot să invoce această măsură de salvgardare și să înainteze în ultimă instanță cazul Consiliului în vederea obținerii unei decizii. Este oportun să i se confere Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilitățile specifice ale statelor membre în acest sens.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a) În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a unui regulament de instituire a unui astfel de mecanism, Comisia ar trebui să prevadă, la nivelul Uniunii, pe baza experienței dobândite, orientări clare și solide privind momentul în care statele membre pot activa clauza de salvgardare. Utilizarea de către statele membre a clauzei de salvgardare ar trebui evaluată pe baza orientărilor respective.

Justificare

Propunerea Comisiei nu conține orientări cu privire la cazurile în care o decizie afectează responsabilitățile fiscale naționale. Trebuie garantată siguranța juridică care stă la baza conceptului de „responsabilitate fiscală” pentru a asigura condiții echitabile pentru autoritățile naționale și participanții la piețele financiare de pe întreg teritoriul UE. Trebuie să se definească și să se convină asupra unor orientări clare cu privire la cazurile în care poate fi invocată o încălcare a responsabilităților fiscale.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Considerentul 34b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34b) Fără a aduce atingere responsabilităților specifice ale statelor membre în situații de criză, în cazul în care un stat membru decide să invoce măsura de salvgardare, Parlamentul European ar trebui informat în același timp cu Autoritatea, Consiliul și Comisia. În plus, statul membru ar trebui să își explice motivele pentru invocarea măsurii de salvgardare. Autoritatea ar trebui, în cooperare cu Comisia, să stabilească măsurile ulterioare care trebuie luate.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Un consiliu de supraveghere compus din directorii autorităților competente relevante din fiecare stat membru și condus de președintele Autorității trebuie să fie principalul organ decizional al Autorității. Reprezentanți ai Comisiei, ai Comitetului european pentru riscuri sistemice, ai Băncii Centrale Europene și ai celorlalte două Autorități europene de supraveghere trebuie să participe în calitate de observatori. Membrii consiliului de supraveghere trebuie să acționeze independent și doar în interesul Comunității. În cazul actelor generale, inclusiv al celor legate de adoptarea de standarde tehnice, orientări și recomandări, precum și de chestiuni bugetare, este oportun să se aplice regulile privind majoritatea calificată prevăzute de tratat, în timp ce celelalte decizii trebuie luate cu majoritate simplă a membrilor. Cazurile referitoare la soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile naționale de supraveghere trebuie examinate de un grup restrâns.

(36) Un consiliu de supraveghere compus din directorii autorităților competente relevante din fiecare stat membru și condus de președintele Autorității trebuie să fie principalul organ decizional al Autorității. Reprezentanți ai Comisiei, ai Comitetului european pentru riscuri sistemice, ai Băncii Centrale Europene, ai Autorității europene de supraveghere (asigurări și pensii) și ai Autorității europene de supraveghere (valori mobiliare și piețe) trebuie să participe în calitate de observatori. Membrii consiliului de supraveghere trebuie să acționeze independent și doar în interesul Uniunii. În cazul actelor generale, inclusiv al celor legate de adoptarea de standarde de reglementare, orientări și recomandări, precum și de chestiuni bugetare, este oportun să se aplice regulile privind majoritatea calificată prevăzute la articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în timp ce celelalte decizii trebuie luate cu majoritate simplă a membrilor. Cazurile referitoare la soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile naționale de supraveghere trebuie examinate de un grup restrâns.

 

(Modificările aduse denumirilor autorităților trebuie să se aplice în întreg textul.)

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Un președinte cu normă întreagă, ales de consiliul de supraveghere printr-un concurs deschis, trebuie să reprezinte Autoritatea. Gestionarea Autorității trebuie lăsată în seama unui director executiv, care trebuie să aibă dreptul de a participa la întrunirile consiliului de supraveghere și ale consiliului de administrație fără drept de vot.

(38) Un președinte cu normă întreagă, ales de Parlamentul European în urma unui concurs deschis organizat de Comisie și în urma întocmirii ulterioare a unei liste scurte pentru Comisie, trebuie să reprezinte Autoritatea. Gestionarea Autorității trebuie lăsată în seama unui director executiv, care trebuie să aibă dreptul de a participa la întrunirile consiliului de supraveghere și ale consiliului de administrație fără drept de vot.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Pentru a garanta consecvența transsectorială în ceea ce privește activitățile Autorităților europene de supraveghere, aceste Autorități trebuie să își coordoneze strâns activitățile în cadrul unui comitet comun al Autorităților europene de supraveghere și să ajungă la poziții comune atunci când este necesar. Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere trebuie să asume toate funcțiile Comitetului comun pentru conglomerate financiare. Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite și de domeniul de competență al Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale sau al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe trebuie adoptate în paralel de Autoritatea europeană de supraveghere în cauză.

(39) Pentru a garanta consecvența transsectorială în ceea ce privește activitățile Autorităților europene de supraveghere, aceste autorități trebuie să își coordoneze strâns activitățile prin intermediul autorităților europene de supraveghere (Comitetul comun) („Comitetul comun”) și să ajungă la poziții comune atunci când este necesar. Comitetul comun trebuie să coordoneze toate funcțiile celor trei autorități europene de supraveghere cu privire la conglomeratele financiare. Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite și de domeniul de competență al Autorității europene de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) sau al Autorității europene de supraveghere (valori mobiliare și piețe) trebuie adoptate în paralel de Autoritatea europeană de supraveghere în cauză. Comitetul comun ar trebui prezidat prin rotație pe durata unui mandat de 12 luni de președinții celor trei autorități europene de supraveghere. Președintele Comitetului comun trebuie să fie un vicepreședinte al Comitetului european pentru riscuri sistemice. Comitetul comun trebuie să aibă un secretariat permanent, al cărui personal va fi detașat de la cele trei autorități europene de supraveghere, pentru a permite schimburile de informații pe cale informală și dezvoltarea unei culturi metodologice comune în cadrul celor trei autorități europene de supraveghere.

Justificare

În vederea consolidării rolului Comitetului comun în coordonarea autorităților, astfel cum se prevede în Raportul Skinner.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, trebuie să i se acorde acesteia un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuții obligatorii din partea autorităților naționale de supraveghere și din bugetul general al Uniunii Europene. În ceea ce privește contribuția comunitară, trebuie să se aplice procedura bugetară comunitară. Auditarea conturilor trebuie efectuată de Curtea de Conturi.

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, trebuie să i se acorde un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuții obligatorii din partea autorităților naționale de supraveghere și din bugetul general al Uniunii Europene. Finanțarea Autorității de către Uniune face obiectul unui acord încheiat de autoritatea bugetară în conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 (AII). Trebuie să se aplice procedura bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor trebuie efectuată de Curtea de Conturi. Bugetul global face obiectul procedurii de descărcare de gestiune.

 

1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Justificare

Autoritatea este creată ca o agenție descentralizată a Uniunii Europene și finanțată în conformitate cu AII. Acest lucru ar trebui să se reflecte în temeiul juridic de înființare a Autorității.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44) Este esențială protejarea secretelor de afaceri și a altor informații confidențiale. De asemenea, trebuie garantată confidențialitatea informațiilor care fac obiectul schimbului în rețea.

(44) Este esențială protejarea secretelor de afaceri și a altor informații confidențiale. Confidențialitatea informațiilor puse la dispoziția Autorității și care fac obiectul schimbului în rețea trebuie supusă unor norme de confidențialitate riguroase și eficiente.

Justificare

Având în vedere caracterul sensibil pentru piață al informațiilor specifice privind întreprinderile, este esențial ca AES să li se solicite crearea unor mecanisme sigure pentru colectarea, stocarea și transmiterea informațiilor. În mod evident, este necesară ameliorarea schimbului de informații pentru o mai bună înțelegere a riscurilor sistemice. Cu toate acestea, este important să nu se submineze încrederea pieței prin posibila publicare a unor date sensibile și confidențiale, fapt care ar putea afecta buna funcționare a piețelor financiare.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament înființează Autoritatea bancară europeană („Autoritatea”)

(1) Prezentul regulament înființează Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) („Autoritatea”).

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare prevăzut de Directiva 2006/48/CE, Directiva 2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, Directiva 2005/60/CE, Directiva 2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind incluse de asemenea toate directivele, regulamentele și deciziile adoptate în baza acestor acte, precum și orice alte acte legislative comunitare care conferă sarcini Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare prevăzut de prezentul regulament, Directiva 2006/48/CE, Directiva 2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, Directiva 2005/60/CE, Directiva 2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind incluse de asemenea toate directivele, regulamentele și deciziile adoptate în baza acestor acte, precum și orice alte acte legislative ale Uniunii care conferă sarcini Autorității.

 

Autoritatea acționează, de asemenea, în domeniul de activitate al instituțiilor de credit, al conglomeratelor financiare, al întreprinderilor de investiții, al instituțiilor de plată și al instituțiilor emitente de monedă electronică, inclusiv în ceea ce privește chestiuni de guvernanță corporativă, raportare financiară și audit, pentru asigurarea aplicării consecvente a actelor legislative menționate la primul paragraf.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere prerogativelor Comisiei, în special celor stabilite prin articolul 226 din tratat referitoare la garantarea respectării legislației comunitare.

(3) Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere prerogativelor Comisiei, în special celor stabilite prin articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la garantarea respectării legislației Uniunii.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării pieței interne, inclusiv printr-un nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere, (ii) protecția deponenților și a investitorilor, (iii) asigurarea integrității, eficienței și a bunei funcționări a piețelor financiare, (iv) protejarea stabilității sistemului financiar și (v) consolidarea coordinării internaționale în domeniul supravegherii. În acest scop, Autoritatea va contribui la garantarea aplicării consecvente, eficiente și efective a legislației comunitare menționate anterior la articolul 1 alineatul (2), favorizând convergența în materie de supraveghere și furnizând avize Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a proteja valori publice precum stabilitatea sistemului financiar pe termen scurt, mediu și lung, solvabilitatea și lichiditățile instituțiilor financiare, transparența piețelor și a produselor financiare și protejarea deponenților și a investitorilor. Autoritatea contribuie la: (i) îmbunătățirea funcționării și a competitivității pieței interne, inclusiv printr-un nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere, (ii) intensificarea concurenței și consolidarea inovării în cadrul pieței interne și promovarea competitivității globale, (iia) promovarea incluziunii financiare, (iii) asigurarea integrității, transparenței, eficienței și a bunei funcționări a piețelor financiare, (iv) consolidarea coordonării internaționale în domeniul supravegherii, (v) sprijinirea noii strategii a Uniunii în materie de ocupare a forței de muncă și de creștere economică, (vi) prevenirea arbitrajului de reglementare și promovarea condițiilor de concurență egale, (vii) prevenirea generării în viitor de către instituțiile financiare din Uniune a „bulelor de creditare” și (viii) elaborarea de metodologii comune pentru evaluarea efectului produs de caracteristicile și procesele de distribuție ale produselor asupra poziției financiare a instituțiilor și asupra protecției clienților. În acest scop, Autoritatea contribuie la garantarea aplicării consecvente, eficiente și eficace a actelor legislative ale Uniunii menționate anterior la articolul 1 alineatul (2), favorizând convergența în materie de supraveghere, furnizând avize Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și realizând analize economice ale piețelor pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor sale.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4 – paragrafele 1a și 1b (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când își exercită atribuțiile conferite de prezentul regulament, Autoritatea acordă o atenție deosebită instituțiilor de importanță sistemică al căror faliment sau a căror disfuncționalitate poate afecta funcționarea sistemului financiar sau a economiei reale.

 

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Autoritatea acționează independent și obiectiv, singurul interes urmărit fiind acela al Uniunii Europene.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari, prescurtat în continuare „SESF”, care va funcționa ca o rețea de autorități de supraveghere, după cum se precizează la articolul 39.

eliminat

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritatea bancară europeană va colabora cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, denumit în continuare „CERS”, după cum se prevede la articolul 21 din prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Sistemul European de Supraveghere Financiară

 

(1) Autoritatea face parte dintr-un Sistem European de Supraveghere Financiară (SESF). Obiectivul principal al SESF este de a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor aplicabile sectorului financiar, pentru a menține stabilitatea financiară, generând astfel încredere în sistemul financiar în întregime și asigurând o protecție suficientă pentru clienții serviciilor financiare.

 

(2) SESF cuprinde:

 

(a) Comitetul european pentru riscuri sistemice;

 

(b) Autoritatea;

 

(c) Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe) instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 (AEVMP);

 

(d) Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 (AEAPO);

 

(e) Autoritatea europeană de supraveghere (Comitetul comun), prevăzută la articolul 40 („Comitetul comun”);

 

(f) autoritățile din statele membre menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP], Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEAPO] și Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE];

 

(g) Comisia, în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor menționate la articolele 7 și 9.

 

(2a) Autoritățile care fac parte din SESF, inclusiv autoritățile competente din statele membre, sunt răspunzătoare în fața Parlamentului European, dar fără ca acest lucru să aducă atingere răspunderii pe care o poartă autoritățile competente ale statelor membre în fața parlamentelor naționale.

 

(3) Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat, garantează consecvența transsectorială a activității și ajunge la poziții comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și în alte chestiuni transsectoriale cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, precum și cu Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și cu Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe), prin intermediul Comitetului comun.

 

(4) În conformitate cu principiul cooperării loiale menționat la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, părțile la SESF cooperează, cu încredere și deplin respect reciproc, în special pentru a asigura circulația informațiilor pertinente și fiabile între ele.

 

(5) Numai autoritățile de supraveghere care sunt incluse în SESF au dreptul să supravegheze instituțiile financiare din Uniune.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) „instituții financiare” înseamnă „instituții de credit”, în sensul definiției din Directiva 2006/48/CE, „întreprinderi de investiții”, în sensul definiției din Directiva 2006/49/CE și „conglomerate financiare”, în sensul definiției din Directiva 2002/87/CE;

(1) „instituții financiare” înseamnă „instituții de credit”, în sensul definiției din Directiva 2006/48/CE, „întreprinderi de investiții”, în sensul definiției din Directiva 2006/49/CE și „conglomerate financiare”, în sensul definiției din Directiva 2002/87/CE, precum și orice altă întreprindere sau entitate care își desfășoară activitatea în Uniune și a cărei activitate are un caracter similar, chiar dacă nu interacționează direct cu publicul larg, inclusiv băncile publice și băncile de dezvoltare. Cu toate acestea, în ceea ce privește Directiva 2005/60/CE, „instituții financiare” înseamnă numai instituțiile de credit și cele financiare, în sensul definiției din respectiva directivă;

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente în sensul definiției din Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE și, în ceea ce privește sistemele de garantare a depozitelor, organismele care administrează aceste sisteme, în temeiul Directivei 94/19/CE.

(2) „autorități competente” înseamnă autoritățile competente în sensul definiției din Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE și, în ceea ce privește sistemele de garantare a depozitelor, organismele care administrează aceste sisteme, în temeiul Directivei 94/19/CE, sau, în cazul în care funcționarea sistemului de garantare a depozitelor este administrată de o companie privată, autoritatea publică care supraveghează sistemul în cauză, în temeiul Directivei 94/19/CE.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea este un organism comunitar cu personalitate juridică.

(1) Autoritatea este un organism al Uniunii cu personalitate juridică.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea își are sediul la Londra.

Autoritatea își are sediul la Frankfurt.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și supraveghere, în special prin furnizarea de avize către instituțiile comunitare și prin elaborarea de orientări, recomandări și proiecte de standarde tehnice care trebuie să se bazeze pe legislația menționată la articolul 1 alineatul (2);

(a) de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și supraveghere, în special prin furnizarea de avize către instituțiile Uniunii și prin elaborarea de orientări, recomandări și proiecte de standarde de reglementare și de punere în aplicare care trebuie să se bazeze pe actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2);

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă a legislației comunitare, în special prin sprijinirea unei culturi comune a supravegherii, garantarea unei aplicări consecvente, eficiente și efective a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autoritățile competente, promovarea unei funcționări coerente a colegiilor autorităților de supraveghere și luarea de măsuri în situații de urgență;

(b) de a contribui la aplicarea consecventă a actelor legislative ale Uniunii, în special prin sprijinirea unei culturi comune a supravegherii, garantarea unei aplicări consecvente, eficiente și eficace a actelor legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autoritățile competente, asigurarea unei supravegheri eficace și consecvente a instituțiilor financiare, precum și a unei funcționări coerente a colegiilor autorităților de supraveghere și luarea de măsuri, printre altele, în situații de urgență;

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) de a facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente;

(c) de a stimula și a facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente;

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) de a realiza periodic analize inter pares ale autorităților competente, de a consolida consecvența rezultatelor în materie de supraveghere;

(e) de a organiza și a realiza periodic analize inter pares ale autorităților competente, de a consolida consecvența rezultatelor în materie de supraveghere;

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) de a evalua, în special, accesibilitatea, disponibilitatea și costul creditelor pentru persoane fizice și întreprinderi, în special pentru IMM-uri;

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) de a realiza analize economice ale piețelor, pentru a-și îndeplini atribuțiile în cunoștință de cauză;

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) de a promova protecția deponenților și a investitorilor;

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera fd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fd) de a acționa în calitate de organism competent de gestionare a crizelor din cadrul instituțiilor transfrontaliere, crize care au potențialul de a prezenta riscuri sistemice precum cele menționate la articolul 12b, dirijând și realizând toate măsurile de intervenție timpurie, precum și procedurile de soluționare sau de insolvabilitate vizând astfel de instituții, prin intermediul Unității sale de soluționare în domeniul bancar menționate la articolul 12c;

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) de a realiza orice alte sarcini specifice prevăzute de prezentul regulament sau de legislația comunitară menționată la articolul 1 alineatul (2).

(g) de a realiza orice alte sarcini specifice prevăzute de prezentul regulament sau de actele legislative ale Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2);

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) de a supraveghea instituțiile financiare care nu fac obiectul supravegherii de către autoritățile competente;

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) de a crea o bază de date a instituțiilor financiare înregistrate în domeniul său de competență și, în cazurile specificate în actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), la nivel central.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să elaboreze proiecte de standarde tehnice în cazurile specifice menționate la articolul 7;

(a) să elaboreze proiecte de standarde de reglementare în cazurile specifice menționate la articolul 7;

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) să elaboreze proiecte de standarde de punere în aplicare în cazurile specifice menționate la articolul 7e;

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) să ia decizii individuale adresate autorităților competente în cazurile specifice menționate la articolele 10 și 11;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) să colecteze direct informațiile necesare privind instituțiile financiare;

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) să interzică sau să limiteze temporar anumite tipuri de tranzacții care pun în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea unei părți sau a întregului sistem financiar din Uniune. Autoritatea revizuiește această decizie la intervale de timp regulate.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea revizuiește deciziile adoptate în temeiul literei (fb) la intervale regulate.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea își exercită competențele exclusive în materie de supraveghere ce îi revin în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), în ceea ce privește entitățile sau activitățile economice aflate în raza de acțiune comunitară.

(3) Autoritatea își exercită competențele exclusive în materie de supraveghere ce îi revin în temeiul actelor legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), în ceea ce privește entitățile sau activitățile economice aflate în raza de acțiune a Uniunii.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deține competențele de anchetă și executare adecvate menționate în legislația în domeniu, precum și posibilitatea de a percepe tarife.

(4) În scopul exercitării competențelor sale exclusive de supraveghere în temeiul alineatului (3), Autoritatea deține competențele de anchetă și executare adecvate menționate în legislația în domeniu, precum și posibilitatea de a percepe tarife. Autoritatea acționează în strânsă cooperare cu autoritățile competente și se bazează pe cunoștințele specializate, facilitățile și competențele acestora pentru a-și îndeplini sarcinile.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea poate elabora standarde tehnice în domeniile precizate în mod specific în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2). Autoritatea înaintează proiectele de standarde Comisiei spre aprobare.

(1) Autoritatea poate elabora standarde de reglementare pentru a completa, actualiza sau modifica elementele care nu sunt esențiale pentru actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2). Standardele de reglementare nu implică decizii strategice, iar conținutul acestora este limitat de către actele legislative în temeiul cărora au fost elaborate.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, Autoritatea efectuează, atunci când este necesar, consultări publice deschise cu privire la standardele tehnice și analizează eventualele costuri și beneficii aferente.

2. Autoritatea desfășoară consultări publice deschise cu privire la standardele de reglementare și analizează eventualele costuri și beneficii aferente înainte de adoptarea proiectelor de standarde de reglementare. Autoritatea solicită, de asemenea, avizul sau recomandări din partea Grupului părților interesate din domeniul bancar menționat la articolul 22.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3. Autoritatea prezintă Comisiei spre aprobare proiectele de standarde, prezentându-le concomitent Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde, Comisia decide cu privire la aprobarea proiectelor de standarde. Comisia poate prelungi respectiva perioadă cu o lună. Ea poate aproba proiectele de standarde doar parțial sau cu amendamente atunci când acest lucru este impus de interesele comunitare.

5. În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde de reglementare, Comisia decide cu privire la aprobarea, respingerea sau modificarea proiectelor de standarde de reglementare. Comisia poate prelungi respectiva perioadă cu o lună. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la decizia sa, explicând motivele.

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6. Comisia poate modifica proiectele de standarde de reglementare dacă acestea sunt incompatibile cu legislația Uniunii, nu respectă principiul proporționalității sau contravin principiilor fundamentale ale pieței interne pentru servicii financiare, astfel cum sunt reflectate în legislația Uniunii în materie de servicii financiare.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă standardele sau le aprobă doar parțial sau cu amendamente, ea informează Autoritatea cu privire la motivele sale.

eliminat

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin intermediul regulamentelor sau deciziilor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

eliminat

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Exercitarea competențelor delegate

 

(1) Competența de a adopta standardele de reglementare menționate la articolul 7 este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.

 

(2) Proiectele de standarde de reglementare se adoptă de către Comisie sub formă de regulamente sau decizii.

 

(3) De îndată ce adoptă un standard de reglementare, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(4) Competența de a adopta standarde de reglementare conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 7b-7d.

 

(5) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele Autorității informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la standardele de reglementare aprobate și la autoritățile competente care nu le-au respectat.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Obiecțiuni la standardele de reglementare

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se pot opune unui standard de reglementare în termen de patru luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-au opus standardului de reglementare, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia.

 

(3) Înainte de expirarea acestei perioade și în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, Parlamentul European și Consiliul pot informa Comisia că nu intenționează să prezinte obiecțiuni față de un standard de reglementare. În astfel de cazuri, standardul de reglementare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia.

 

(4) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul se opune unui standard de reglementare, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni cu privire la un standard de reglementare expune motivele care stau la baza acestora.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7c

 

Neaprobarea sau modificarea proiectelor de standarde de reglementare

 

(1) În cazul în care nu aprobă un proiect de standard de reglementare sau îl modifică, Comisia informează Autoritatea, Parlamentul European și Consiliul cu privire la acest lucru, prezentându-și motivele.

 

(2) Parlamentul European sau Consiliul poate să convoace comisarul responsabil, împreună cu președintele Autorității, în termen de o lună, la o reuniune ad-hoc a comisiei competente a Parlamentului European sau a Consiliului, în care aceștia să își prezinte și să își explice divergențele.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 7d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7d

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Decizia de revocare conține motivele care stau la baza revocării și pune capăt delegării competențelor.

 

(3) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează celălalt legislator și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele de stabilire a standardelor de reglementare care ar putea face obiectul unei revocări, precum și eventualele motive ale acesteia.

 

 

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 7e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7e

 

Standarde de punere în aplicare

 

(1) Autoritatea poate elabora proiecte de standarde pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii obligatorii din punct de vedere juridic în domeniile specificate expres în prezentul regulament și în actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2).

 

(2) Autoritatea desfășoară consultări publice deschise cu privire la standardele de punere în aplicare și analizează eventualele costuri și beneficii aferente înainte de adoptarea proiectelor de standarde de punere în aplicare. Autoritatea solicită, de asemenea, avizul sau recomandări din partea Grupului părților interesate din domeniul bancar menționat la articolul 22.

 

(3) Autoritatea prezintă proiectele de standarde de punere în aplicare Comisiei, în vederea aprobării lor în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezentându-le concomitent Parlamentului European și Consiliului.

 

(4) În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde de punere în aplicare, Comisia decide cu privire la aprobarea, respingerea sau modificarea proiectelor de standarde de punere în aplicare. Comisia poate prelungi această perioadă cu o lună. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la decizia sa, explicând motivele.

 

(5) Comisia poate modifica proiectele de standarde de punere în aplicare dacă acestea sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, nu respectă principiul proporționalității sau contravin principiilor fundamentale ale pieței interne a serviciilor financiare.

 

(6) În cazul în care nu aprobă proiectele de standarde de punere în aplicare sau le modifică, Comisia informează Autoritatea, Parlamentul European și Consiliul, explicând motivele.

 

(7) După finalizarea procedurii corespunzătoare, standardele se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și efective în materie de supraveghere, și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a legislației comunitare, Autoritatea emite orientări și recomandări adresate autorităților competente sau instituțiilor financiare.

(1) În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și eficace în materie de supraveghere, și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a legislației Uniunii, Autoritatea emite orientări și recomandări adresate autorităților competente sau instituțiilor financiare.

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Autoritatea desfășoară consultări publice deschise cu privire la orientările și recomandările în cauză și analizează eventualele costuri și beneficii aferente. Autoritatea solicită, de asemenea, avizul sau opinia Grupului părților interesate din domeniul bancar menționat la articolul 22. Consultările, analizele, avizele și recomandările menționate sunt proporționale cu domeniul de aplicare, natura și impactul orientării sau recomandării în cauză.

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a respecta aceste orientări și recomandări.

(2) În termen de două luni de la emiterea unei orientări sau a unei recomandări, fiecare autoritate competentă decide dacă intenționează să respecte orientarea sau recomandarea în cauză. Autoritățile competente și instituțiile financiare depun toate eforturile necesare pentru a respecta aceste orientări și recomandări. În cazul în care o autoritate competentă nu intenționează să se conformeze, aceasta informează Autoritatea, explicând motivele. Autoritatea publică aceste motive.

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Instituțiile financiare prezintă anual un raport clar și detaliat precizând dacă respectă sau nu orientarea sau recomandarea respectivă.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele Autorității informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la orientările și recomandările emise, menționând autoritatea competentă care nu le-a respectat și explicând modalitatea prin care Autoritatea intenționează să se asigure că aceasta va respecta recomandările și orientările sale în viitor.

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când autoritatea competentă nu aplică respectivele orientări sau recomandări, aceasta trebuie să informeze Autoritatea cu privire la motivele sale.

eliminat

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat corect legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a reușit să garanteze faptul că o instituție financiară îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritate are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat corect actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), inclusiv standardele de reglementare și de punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolele 7 și 7e, mai precis nu a reușit să garanteze faptul că o instituție financiară îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritatea are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Comisiei sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa aplicare incorectă a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei, a Grupului părților interesate din domeniul bancar sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa aplicare incorectă a legislației Uniunii.

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor stabilite la articolul 20, autoritatea competentă trebuie să pună la dispoziția Autorității, fără întârziere, toate informațiile pe care Autoritatea le consideră necesare pentru ancheta sa.

(3) Fără a aduce atingere competențelor stabilite la articolul 20, autoritatea competentă trebuie să pună la dispoziția Autorității, fără întârziere, toate informațiile pe care Autoritatea le consideră necesare pentru ancheta sa.

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cel târziu în termen de două luni de la demararea anchetei, Autoritatea poate adresa autorității competente în cauză o recomandare precizând măsurile necesare în vederea respectării dreptului comunitar.

(4) Cel târziu în termen de două luni de la demararea anchetei, Autoritatea poate adresa autorității competente în cauză o recomandare precizând măsurile necesare în vederea respectării legislației Uniunii. Autoritatea se asigură că dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima este respectat.

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de zece zile lucrătoare de la primirea recomandării, autoritatea competentă trebuie să informeze Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a garanta respectarea dreptului comunitar.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea recomandării, autoritatea competentă informează Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a garanta respectarea legislației Uniunii.

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării Autorității, autoritatea competentă nu s-a conformat legislației comunitare, Comisia, după ce a fost informată de Autoritate sau din proprie inițiativă, poate lua o decizie prin care să îi ceară autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul comunitar.

(6) Dacă, în termenul de 10 zile lucrătoare, stabilit la alineatul (3), de la primirea recomandării Autorității, autoritatea competentă nu s-a conformat legislației Uniunii, Autoritatea ia o decizie prin care să îi ceară autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta legislației Uniunii.

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia trebuie să ia această decizie în termen de cel mult trei luni de la adoptarea recomandării. Comisia poate prelungi această perioadă cu o lună.

Autoritatea ia această decizie în termen de cel mult o lună de la adoptarea recomandării.

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

(7) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Autorității.

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piață sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct instituțiilor financiare, adopta o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(8) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piață sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar, Autoritatea adoptă, în conformitate cu actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul legislației Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități. Decizia Autorității trebuie să fie conformă cu decizia adoptată în temeiul alineatului (4). Toate cheltuielile legale sau judiciare imputate Autorității ca rezultat al aplicării prezentului articol sunt suportate de către Comisie.

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (6) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune.

(9) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (8) se aplică tuturor instituțiilor financiare relevante care sunt active în jurisdicția care nu respectă legislația și prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune. Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu faptele care fac obiectul deciziei în temeiul alineatului (5) sau (8) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu faptele care fac obiectul deciziei în temeiul alineatului (4) sau (6) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

 

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele indică autoritățile competente și instituțiile financiare care nu au respectat deciziile menționate la alineatele (4) și (6).

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar de pe teritoriul comunitar, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de către Autoritate, Consiliul sau CERS poate adopta o decizie adresată Autorității, prin care să se stabilească existența unei situații de urgență în sensul prezentului regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar de pe teritoriul Uniunii, CERS, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de către Autoritate, Consiliu, Parlamentul European sau Comisie, poate emite un avertisment prin care declară existența unei situații de urgență pentru a permite Autorității să adopte, fără alte cerințe, deciziile individuale menționate la alineatul (3).

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) De îndată ce emite un avertisment, CERS înștiințează simultan Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Autoritatea cu privire la acesta. Concluzia CERS face obiectul unui schimb de opinii ex-post între președintele CERS, Parlamentul European și comisarul competent și este aplicată cât mai curând posibil.

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În cazul în care a fost emis un avertisment, autoritatea facilitează în mod activ și coordonează, dacă se consideră necesar, toate acțiunile autorităților competente relevante.

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o decizie în temeiul alineatului (1), Autoritatea poate adopta decizii individuale cerându-le autorităților competente să ia măsurile necesare în conformitate cu legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina orice riscuri care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia, prin garantarea faptului că instituțiile financiare și autoritățile competente îndeplinesc cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când CERS a adoptat o decizie în temeiul alineatului (1), Autoritatea adoptă decizii individuale pentru a se asigura că autoritățile competente iau măsurile necesare în conformitate cu prezentul regulament și cu actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina orice riscuri care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia, prin garantarea faptului că instituțiile financiare și autoritățile competente îndeplinesc cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității menționată la alineatul (2) în termenul prevăzut, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct instituțiilor financiare, adopta o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul respectivei legislații, inclusiv încetarea oricărei activități.

(3) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității menționată la alineatul (2) în termenul prevăzut, Autoritatea adoptă, în conformitate cu cerințele aplicabile prevăzute de actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul respectivei legislații, inclusiv încetarea oricărei activități.

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3a) În cazul în care destinatarul deciziei refuză să respecte legislația Uniunii sau o decizie specifică a Autorității, aceasta poate să inițieze proceduri în instanțele naționale, inclusiv să solicite luarea unor măsuri provizorii.

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a) CERS revizuiește decizia menționată la alineatul (1) din proprie inițiativă sau la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau a Autorității și declară întreruperea situației de urgență la momentul potrivit.

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele Autorității prezintă deciziile individuale adresate autorităților competente și instituțiilor financiare în conformitate cu alineatele (3) și (4).

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la articolul 9, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente în domenii în care legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) prevede cooperarea, coordonarea sau luarea de decizii în comun de către autoritățile competente din mai mult decât un stat membru, Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, poate sprijini autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la articolul 9, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente în domenii în care actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2) prevăd cooperarea, coordonarea sau luarea de decizii în comun de către autoritățile competente din mai mult decât un stat membru, Autoritatea, din proprie inițiativă sau la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, este primul organism care sprijină autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea trebuie să stabilească un termen limită pentru concilierea autorităților competente, ținând seama de eventualele termene specificate în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), precum și de complexitatea și urgența situației.

(2) Autoritatea stabilește un termen limită pentru concilierea autorităților competente, ținând seama de eventualele termene specificate în actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), precum și de complexitatea și urgența situației. În această etapă, Autoritatea are rol de mediator.

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord, Autoritatea poate lua o decizie cerându-le acestora, în vederea soluționării problemei, să adopte anumite măsuri sau să se abțină de la a acționa, în conformitate cu legislația comunitară.

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord, Autoritatea ia o decizie, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 29 alineatul (1) al doilea paragraf, în vederea soluționării diferendului, cerându-le acestora să adopte anumite măsuri în conformitate cu legislația Uniunii, decizia având un caracter obligatoriu pentru autoritățile competente vizate.

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că o instituție financiară respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că o instituție financiară respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul actelor legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea adoptă o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul legislației Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități.

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune.

 

Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu faptele care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (3) sau (4) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Președintele Autorității include în raportul menționat la articolul 35 alineatul (2) o descriere a dezacordurilor dintre autoritățile competente, înțelegerile la care s-a ajuns și deciziile adoptate în vederea soluționării unor astfel de dezacorduri.

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile competente din sectoare diferite

 

Comitetul comun soluționează, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 11, dezacordurile ce pot apărea între autoritățile competente care își exercită atribuțiile în conformitate cu articolul 42.

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea contribuie la promovarea funcționării eficiente și consecvente a colegiilor autorităților de supraveghere prevăzute de Directiva 2006/48/CE și la stimularea coerenței aplicării legislației comunitare de către toate colegiile.

(1) Autoritatea contribuie la promovarea și monitorizarea funcționării eficiente, eficace și consecvente a colegiilor autorităților de supraveghere prevăzute de Directiva 2006/48/CE și la stimularea coerenței aplicării legislației Uniunii de către toate colegiile. Membri ai personalului Autorității au posibilitatea de a participa la oricare dintre activități, inclusiv la examinări la fața locului efectuate în comun de două sau mai multe autorități competente.

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Autoritatea participă în calitate de observator la colegiile autorităților de supraveghere după cum consideră că acest lucru este necesar. În ceea ce privește această participare, Autoritatea este considerată drept „autoritate competentă” în sensul legislației relevante și trebuie să primească, la cerere, toate informațiile necesare schimbate între membrii colegiului.

(2) Autoritatea conduce colegiile autorităților de supraveghere după cum consideră necesar. În acest scop ea este considerată drept „autoritate competentă” în sensul legislației relevante. Autoritatea îndeplinește cel puțin următoarele funcții:

 

(a) colectează și partajează toate informațiile relevante în situațiile normale de lucru și în cele de urgență pentru a facilita activitatea colegiilor autorităților de supraveghere și înființează și gestionează un sistem central pentru a face accesibile astfel de informații pentru autoritățile competente din cadrul colegiilor autorităților de supraveghere;

 

(b) inițiază și coordonează exerciții de simulare a crizelor la nivelul Uniunii pentru a evalua rezistența instituțiilor financiare, în special a celor identificate la articolul 12b, în cazul unor evoluții negative ale pieței, asigurând aplicarea unei metodologii cât mai consecvente la nivel național pentru aceste exerciții;

 

(c) planifică și conduce activități de supraveghere atât în situații normale de lucru, cât și în situații de urgență, inclusiv evaluări ale riscurilor la care instituțiile financiare sunt sau pot fi expuse; și

 

(d) supervizează sarcinile îndeplinite de autoritățile competente.

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea poate emite standarde de reglementare și de implementare, orientări și recomandări adoptate în temeiul articolelor 7, 7e și 8 în vederea armonizării activităților de supraveghere și a bunelor practici adoptate de colegiile autorităților de supraveghere. Autoritățile aprobă înțelegeri scrise pentru funcționarea fiecărui colegiu pentru a asigura funcționarea lor convergentă.

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Un rol de mediere, cu efecte obligatorii din punct de vedere juridic, ar trebui să permită Autorității să rezolve dezacordurile dintre autoritățile competente pe baza procedurii instituite la articolul 11. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord în cadrul colegiului autorităților de supraveghere, Autoritatea poate lua decizii în materie de supraveghere care să fie direct aplicabile instituției în cauză.

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Dispoziții generale

 

(1) Autoritatea acordă o atenție deosebită și abordează problema riscurilor de perturbare a serviciilor financiare care (i) este cauzată de o disfuncționalitate integrală sau parțială a sistemului financiar și (ii) poate să genereze consecințe negative grave pentru piața internă și economia reală (risc sistemic). Toate tipurile de intermediari, piețe și infrastructuri financiare pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o anumită măsură.

 

(2) Autoritatea, în colaborare cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, elaborează un set comun de indicatori cantitativi și calitativi (tablou de riscuri) ce va servi drept bază pentru atribuirea unui rating de supraveghere instituțiilor transfrontaliere identificate la articolul 12b. Ratingul respectiv este revizuit periodic pentru a ține seama de modificările semnificative ale profilului de risc al unei instituții. Ratingul de supraveghere constituie un element critic pentru decizia de a supraveghea sau interveni direct într-o instituție vulnerabilă.

 

(3) Fără a aduce atingere actelor legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea propune, dacă este necesar, proiecte suplimentare de standarde de reglementare și de punere în aplicare, precum și orientări și recomandări pentru instituțiile identificate la articolul 12b.

 

(4) Autoritatea supraveghează instituțiile transfrontaliere care pot prezenta riscuri sistemice în conformitate cu articolul 12b. În astfel de cazuri, Autoritatea acționează prin intermediul autorităților competente.

 

(5) Autoritatea înființează o Unitate de soluționare în domeniul bancar cu mandatul de a pune în practică o guvernanță bine definită și un modus operandi pentru gestionarea crizelor, de la intervenția rapidă până la rezolvare și insolvență, precum și de a conduce astfel de proceduri.

 

(6) Toate instituțiile financiare identificate la articolul 12b trebuie să participe la Sistemul european de garantare a depozitelor, precum și la Fondul european de stabilitate bancară, instituite la articolul 12d și, respectiv la articolul 12e. Instituțiile financiare care își desfășoară activitatea într-un singur stat membru au opțiunea de a se alătura Sistemului european de garantare a depozitelor sau Fondului european de stabilitate bancară. Contribuțiile către fondurile europene le înlocuiesc pe cele făcute către fonduri naționale cu caracter similar.

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Articolul 12b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12b

 

Identificarea instituțiilor transfrontaliere care ar putea eventual prezenta riscuri sistemice

 

(1) Consiliul de supraveghere, în urma consultării CERS, poate identifica, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 29 alineatul (1), instituțiile transfrontaliere care, din cauza riscurilor sistemice pe care le-ar putea prezenta, trebuie să facă obiectul supravegherii directe a Autorității sau trebuie plasate în subordinea Unității de soluționare în domeniul bancar menționate la articolul 12c.

 

(2) Criteriile de identificare a unor instituții financiare de acest fel sunt consecvente cu criteriile stabilite de CSF, de FMI și de BRI.

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 12c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12c

 

Unitatea de soluționare în domeniul bancar

 

(1) Unitatea de soluționare în domeniul bancar menține stabilitatea financiară și reduce efectul de contaminare de către instituțiile aflate în dificultate, identificate la articolul 12b, a restului sistemului și a economiei în general și limitează costul pentru contribuabili, respectând principiul proporționalității și ierarhia creditorilor și garantând un tratament egal în întreg teritoriul.

 

(2) Unitatea de soluționare în domeniul bancar este împuternicită să îndeplinească sarcinile prezentate la alineatul (1) pentru a reabilita instituțiile aflate în dificultate sau pentru a decide cu privire la o lichidare a instituțiilor neviabile (critică pentru a limita hazardul moral). Printre alte acțiuni, aceasta ar putea să solicite ajustări de capital sau lichidități, să adapteze pachetul de activități, să îmbunătățească procesele, să numească sau să înlocuiască cadre de conducere, să recomande garanții, împrumuturi și asistență pentru lichidități, vânzări totale sau parțiale, să creeze o „bancă bună/bancă rea” sau o „bancă-punte”, să solicite conversia datoriilor în capital (cu marje adecvate) sau să treacă temporar instituția în proprietate publică.

 

(3) Unitatea de soluționare în domeniul bancar este alcătuită din experți numiți de consiliul de supraveghere al Autorității care au cunoștințe și experiență în restructurarea, reprofilarea și lichidarea instituțiilor financiare.

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Articolul 12d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12d

 

Fondul european de garantare a depozitelor

 

(1) Se înființează un Fond european de garantare a depozitelor („fondul”) pentru a asigura coresponsabilitatea instituțiilor financiare cu privire la protecția intereselor deponenților europeni și pentru a reduce costul pentru contribuabili.

 

(2) Fondul este finanțat prin contribuții de la toate instituțiile financiare identificate la articolul 12b alineatul (1). Contribuția la fond este stabilită printre altele de nivelul depozitelor și de expunerea la risc a instituției financiare.

 

(3) Fondul este gestionat de un consiliu de administrație numit de Autoritate și de Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) pe o perioadă de cinci ani. Membrii consiliului de administrație sunt aleși din cadrul autorităților naționale responsabile de sistemele naționale de garantare. Fondul creează, de asemenea, un consiliu consultativ compus din reprezentanți ai instituțiilor financiare care participă la fond.

 

(4) În cazul în care resursele acumulate pe baza contribuțiilor făcute de bănci sau de asiguratori nu sunt suficiente pentru a proteja interesele deponenților europeni sau ale titularilor de polițe, fondul își poate spori resursele prin emiterea de titluri de creanță sau prin alte mijloace financiare.

Amendamentul  138

Propunere de regulament

Articolul 12e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12e

 

Fondul european de stabilitate bancară

 

(1) Se înființează un Fond european de stabilitate bancară pentru a consolida internalizarea costurilor sistemului financiar și a oferi asistență la rezolvarea crizelor pentru instituțiile financiare transfrontaliere în faliment. Instituțiile financiare care își desfășoară activitatea într-un singur stat membru au posibilitatea de a se alătura fondului. Fondul european de stabilitate bancară adoptă măsuri adecvate pentru a evita ca disponibilitatea ajutoarelor să dea naștere unui hazard moral.

 

(2) Fondul european de stabilitate bancară este finanțat prin contribuții directe de la toate instituțiile financiare identificate la articolul 12b alineatul (1). Contribuțiile în cauză sunt proporționale cu nivelul de risc și cu contribuțiile la riscul sistemic pe care fiecare din ele îl prezintă și cu variațiile în timp ale riscului global identificate în tabloul lor de riscuri. Nivelul contribuțiilor necesare ține seama de condițiile economice generale și de necesitatea ca instituțiile financiare să își păstreze capitalul pentru alte cerințe de reglementare și de afaceri.

 

(3) Fondul european de stabilitate bancară este gestionat de un consiliu de administrație numit de Autoritate pe o perioadă de cinci ani. Membrii consiliului sunt aleși din rândul angajaților propuși de autoritățile naționale. Fondul creează, de asemenea, un consiliu consultativ compus din reprezentanți fără drept de vot ai instituțiilor financiare care participă la fond. Consiliul de administrație al fondului poate propune Autorității să externalizeze gestionarea lichidităților sale către instituții cu reputație recunoscută (cum ar fi BEI). Fondurile gestionate de Fondul european de stabilitate bancară sunt investite în instrumente sigure și lichide.

 

(4) În cazul în care resursele acumulate pe baza contribuțiilor făcute de bănci nu sunt suficiente pentru a face față dificultăților, Fondul european de stabilitate are capacitatea de a-și majora resursele prin emiterea unor titluri de creanță și alte mijloace financiare.

Amendamentul  139

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritățile competente pot, prin acorduri bilaterale, delega sarcini și responsabilități altor autorități de supraveghere competente.

(1) Autoritățile competente pot, prin acorduri bilaterale, delega sarcini și responsabilități Autorității sau autorităților competente.

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea facilitează delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente prin identificarea sarcinilor și responsabilităților care pot fi delegate sau realizate în comun și prin promovarea celor mai bune practici.

(2) Autoritatea stimulează și facilitează delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente prin identificarea sarcinilor și responsabilităților care pot fi delegate sau realizate în comun și prin promovarea celor mai bune practici.

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Delegarea de responsabilități duce la realocarea competențelor prevăzute în actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2). Legislația aplicabilă autorității delegate reglementează procedura, aplicarea și examinarea administrativă și judiciară aferente responsabilităților delegate.

Amendamentul  142

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Nu se încheie acorduri bilaterale de delegare în ceea ce privește instituțiile care sunt identificate la articolul 12b alineatul (1).

Amendamentul  143

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea joacă un rol activ în elaborarea unei culturi europene comune în materie de supraveghere și a unor practici de supraveghere consecvente, precum și în garantarea unor proceduri uniforme și a unor demersuri coerente pe tot teritoriul Comunității și efectuează cel puțin următoarele activități:

(1) Autoritatea joacă un rol activ în elaborarea unei culturi europene comune în materie de supraveghere și a unor practici de supraveghere consecvente, precum și în garantarea unor proceduri uniforme și a unor demersuri coerente pe tot teritoriul Uniunii și efectuează cel puțin următoarele activități:

Amendamentul  144

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) participarea la elaborarea unor standarde de supraveghere de înaltă calitate și uniforme, inclusiv a standardelor de raportare;

(c) participarea la elaborarea unor standarde de supraveghere de înaltă calitate și uniforme, inclusiv a standardelor de contabilitate și de raportare globale;

Amendamentul  145

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea organizează periodic analize inter pares ale unor activități sau ale tuturor activităților autorităților competente, pentru a spori consecvența rezultatelor supravegherii. În acest scop, Autoritatea elaborează metode pentru a permite evaluarea obiectivă și compararea autorităților analizate.

(1) Autoritatea organizează și realizează periodic analize inter pares ale unor activități sau ale tuturor activităților autorităților competente, pentru a spori consecvența rezultatelor supravegherii. În acest scop, Autoritatea elaborează metode pentru a permite evaluarea obiectivă și compararea autorităților analizate.

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) gradul de adecvare al acordurilor instituționale, al alocării resurselor și al competențelor personalului autorității competente, în special din punctul de vedere al aplicării efective a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2) și al capacității de a răspunde la evoluțiile pieței;

(a) gradul de adecvare al acordurilor instituționale, al alocării resurselor și al competențelor personalului autorității competente, în special din punctul de vedere al aplicării efective a standardelor de reglementare și de punere în aplicare menționate la articolele 7 și 7e și a actelor legislative menționate la articolul 1 alineatul (2) și al capacității de a răspunde la evoluțiile pieței;

Amendamentul  147

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) gradul de convergență atins în aplicarea legislației comunitare și în ceea ce privește practicile de supraveghere, inclusiv standardele tehnice, orientările și recomandările adoptate în temeiul articolelor 7 și 8, precum și măsura în care practicile de supraveghere îndeplinesc obiectivele dreptului comunitar;

(b) gradul de convergență atins în aplicarea legislației Uniunii și în ceea ce privește practicile de supraveghere, inclusiv standardele de reglementare și de punere în aplicare, orientările și recomandările adoptate în temeiul articolelor 7 și 8, precum și măsura în care practicile de supraveghere îndeplinesc obiectivele legislației Uniunii;

Amendamentul  148

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea poate emite recomandări către autoritățile competente implicate.

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea poate adopta proiecte de standarde de reglementare sau de punere în aplicare, în conformitate cu articolele 7-7e, poate emite orientări și recomandări, în conformitate cu articolul 8 sau poate adopta o decizie destinată autorităților competente.

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea pune la dispoziția publicului rezultatele analizelor inter pares și cele mai bune practici care pot fi identificate pe baza acestor analize.

Justificare

În vederea promovării transparenței, rezultatele analizelor inter pares și bunele practici care pot fi identificate în urma realizării acestora ar trebui publicate.

Amendamentul  150

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea promovează o reacție coordonată la nivel comunitar, care presupune, printre altele:

Autoritatea promovează o reacție coordonată și consolidată la nivelul Uniunii, care presupune, printre altele:

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a asigura coordonarea autorităților competente în cazul unor evoluții ce pot periclita funcționarea piețelor financiare.

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) exercitarea rolului de destinatar central al rapoartelor regulamentare pentru instituțiile active în mai multe state membre. La primirea rapoartelor, Autoritatea transmite informațiile autorităților competente.

Justificare

În multe cazuri, ABE va stabili standarde tehnice pentru a pune în aplicare norme referitoare la capital și alte norme (a se vedea Directiva Omnibus). Pentru a se asigura de faptul că toate autoritățile de reglementare lucrează pe baza acelorași fapte și că coordonarea pe timp de criză este mult mai unitară, ABE ar trebui să devină destinatarul central al rapoartelor regulamentare, evitându-se, în acest fel, și dublarea actuală cauzată de raportarea care se efectuează la nivelul statelor membre.

Amendamentul  153

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea monitorizează și evaluează evoluțiile pieței în domeniul său de competență și, atunci când este necesar, informează Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, CERS, Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la tendințele microprudențiale importante, riscurile potențiale și punctele vulnerabile.

(1) Autoritatea monitorizează și evaluează evoluțiile pieței în domeniul său de competență și, atunci când este necesar, informează Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale), Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe), CERS, Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la tendințele microprudențiale importante, riscurile potențiale și punctele vulnerabile. Autoritatea include în evaluările sale o analiză economică a piețelor pentru instituțiile financiare, precum și o evaluare a impactului evoluțiilor potențiale ale pieței asupra lor.

Amendamentul  154

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care anumite produse sau procese de distribuție îl au asupra poziției financiare a unei instituții și asupra deponenților, investitorilor și informării clienților.

Amendamentul  155

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea garantează o acoperire adecvată a evoluțiilor, riscurilor și punctelor vulnerabile transsectoriale, cooperând îndeaproape cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.

(3) Autoritatea garantează o acoperire adecvată a evoluțiilor, riscurilor și punctelor vulnerabile transsectoriale, cooperând îndeaproape cu Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și cu Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe) prin intermediul Comitetului comun.

Justificare

Este important să se precizeze că CC joacă un rol-cheie în coordonarea intra-AES.

Amendamentul  156

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful -1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Fără a aduce atingere competențelor instituțiilor Uniunii și ale autorităților competente, Autoritatea reprezintă Uniunea în toate forumurile internaționale având ca subiect reglementarea și supravegherea instituțiilor care intră sub incidența actelor legislative menționate la articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul  157

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor Instituțiilor comunitare, Autoritatea poate stabili contacte cu autoritățile de supraveghere din țări terțe. Ea poate încheia acorduri administrative cu organizațiile internaționale și cu administrațiile din țări terțe.

Autoritatea stabilește contacte cu autoritățile de supraveghere din țări terțe. Ea poate încheia acorduri administrative cu organizațiile internaționale și cu administrațiile din țări terțe. Acordurile în cauză nu împiedică statele membre și autoritățile lor competente să încheie acorduri bilaterale sau multilaterale cu țări terțe.

Amendamentul  158

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea contribuie la pregătirea deciziilor în materie de echivalență în ceea ce privește sistemele de supraveghere din țări terțe în conformitate cu legislația menționată la articolul 1 alineatul (2).

(2) Autoritatea contribuie la pregătirea deciziilor în materie de echivalență în ceea ce privește sistemele de supraveghere din țări terțe în conformitate cu actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2). Comisia adoptă standarde de reglementare în conformitate cu articolele 7a-7d în vederea realizării evaluărilor de echivalență menționate la prezentul articol.

Amendamentul  159

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele Autorității prezintă acordurile administrative și deciziile echivalente convenite cu organizațiile internaționale sau cu administrațiile țărilor terțe.

Amendamentul  160

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4) Pe baza unor orientări comune, Autoritatea poate modifica procedura de control prevăzută în Directiva 2007/44/CE. La primirea notificării, Autoritatea își coordonează activitatea cu autoritățile competente relevante.

Justificare

În prezent, achizițiile bancare transfrontaliere și majorările de participații implică de regulă companii afiliate în mai multe țări ale UE (SEE), ceea ce presupune cerințe de informare aproape identice. Aceste dublări și nenumărate discuții pe marginea documentelor care sunt necesare pentru un dosar complet ajung să fie deosebit de greoaie. Pentru a încuraja integrarea și a spori coordonarea procedurilor de transfer al controlului (DIR 2007/44/CE), evitând astfel existența unor proceduri multiple de transfer al controlului, ABE ar trebui să coordoneze procesul cu autoritățile naționale implicate („modelul ghișeului unic”).

Amendamentul  161

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La cererea Autorității, autoritățile competente și alte autorități publice ale statelor membre vor pune la dispoziția Autorității toate informațiile necesare pentru îndeplinirea mandatului conferit acesteia prin prezentul regulament.

(1) La cererea Autorității, autoritățile competente și alte autorități publice ale statelor membre pun la dispoziția Autorității toate informațiile necesare pentru îndeplinirea mandatului conferit acesteia prin prezentul regulament, cu condiția ca destinatarul să aibă acces legal la datele relevante și cu condiția ca solicitarea de informații să fie proporțională cu natura sarcinii în cauză.

Amendamentul  162

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca informațiile să-i fie transmise la intervale regulate.

1a. Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca informațiile să-i fie transmise la intervale regulate. Aceste solicitări se prezintă pe formulare de raportare comune care urmează a fi prezentate, după caz, în versiune consolidată.

Amendamentul  163

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În cazul în care autoritățile competente nu au obligația de a colecta informațiile necesare, Autoritatea poate modifica standardele de reglementare sau de punere în aplicare care se referă la cerințele de raportare.

Amendamentul  164

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1c) La cererea unei autorități competente dintr-un stat membru, Autoritatea poate furniza orice informație care este necesară pentru a permite autorității competente să își îndeplinească sarcinile, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să dispună de mecanisme adecvate de asigurare a confidențialității.

Amendamentul  165

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1d) Pentru a evita dublarea obligației de raportare, Autoritatea ia mai întâi în considerare statisticile existente produse, diseminate și elaborate de Sistemul Statistic European și de Sistemul European al Băncilor Centrale.

Amendamentul  166

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea bancară europeană cooperează cu CERS.

(1) Autoritatea cooperează îndeaproape și periodic cu CERS.

Amendamentul  167

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu CERS. Ea pune la dispoziția CERS informații regulate și actualizate necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini atribuțiile. Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar sub formă de rezumat sau sub formă de date colective trebuie puse la dispoziția CERS fără întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se menționează la articolul [15] din regulamentul (CE) nr. .../... [CERS].

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu CERS. Ea pune la dispoziția CERS informații regulate și actualizate necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini atribuțiile. Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar sub formă de rezumat sau sub formă de date colective trebuie puse la dispoziția CERS fără întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se menționează la articolul [15] din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [CERS]. Autoritatea elaborează un protocol adecvat pentru dezvăluirea informațiilor confidențiale referitoare la instituții financiare individuale.

Amendamentul  168

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În momentul executării sarcinilor stabilite în prezentul regulament, Autoritatea trebuie să țină seama în cea mai mare măsură de avertismentele și recomandările CERS.

(6) În executarea sarcinilor stabilite în prezentul regulament, Autoritatea ține seama de avertismentele și recomandările CERS.

Amendamentul  169

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul consultării părților interesate în domenii care sunt relevante pentru sarcinile Autorității, se înființează un Grup al părților interesate din domeniul bancar.

(1) În vederea facilitării consultării părților interesate în domenii care sunt relevante pentru sarcinile Autorității, se înființează un Grup al părților interesate din domeniul bancar. Grupul părților interesate din domeniul bancar este consultat cu privire la toate deciziile și acțiunile relevante ale Autorității. În cazul în care trebuie să se ia urgent măsuri, iar consultarea nu este posibilă, Grupul părților interesate din domeniul bancar este informat cât mai rapid cu putință.

 

Grupul părților interesate din domeniul bancar se reunește de cel puțin patru ori pe an.

Amendamentul  170

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul bancar este compus din 30 de membri, reprezentând în proporții echilibrate instituțiile comunitare de credit și de investiții, angajații acestora, precum și consumatorii și utilizatorii serviciilor bancare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul bancar este compus din 30 de membri, reprezentând în proporții echilibrate instituții de credit și de investiții din Uniune, angajații acestora, precum și consumatori, utilizatori ai serviciilor bancare și reprezentanți ai IMM-urilor. Cel puțin cinci dintre membrii săi sunt reprezentanți independenți de vârf din mediul academic. Zece dintre membrii săi reprezintă instituții financiare, iar trei dintre aceștia reprezintă cooperative de credit și bănci de economii precum cele identificate la articolul 12b alineatul (1). Cel puțin zece dintre membrii săi sunt aleși de organizațiile de IMM-uri.

Amendamentul  171

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul bancar se reunește cel puțin de două ori pe an.

eliminat

Amendamentul  172

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3 – paragrafele 1 și 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Membrii Grupului părților interesate din domeniul bancar sunt numiți de consiliul de supraveghere al Autorității, în urma unor propuneri din partea părților interesate.

(3) Membrii Grupului părților interesate din domeniul bancar sunt numiți de consiliul de supraveghere al Autorității, în urma unor propuneri din partea părților interesate. În luarea deciziei sale, consiliul de supraveghere asigură, într-o măsură cât mai mare, un echilibru geografic și de gen adecvat și o reprezentare corespunzătoare a părților interesate la nivelul Uniunii.

În luarea deciziei sale, consiliul de supraveghere trebuie, într-o măsură cât mai mare, să asigure un echilibru geografic adecvat și o reprezentare corespunzătoare a părților interesate la nivelul Comunității.

 

Amendamentul  173

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea furnizează toate informațiile necesare și asigură sprijin secretarial adecvat pentru Grupul părților interesate din domeniul bancar. Se acordă o compensație adecvată membrilor Grupului părților interesate care reprezintă organizații non-profit. Grupul poate institui grupuri de lucru pentru aspectele tehnice, în cadrul cărora pot fi desemnați experți suplimentari pentru a se asigura competențele tehnice necesare. Membrii Grupului părților interesate din domeniul bancar au un mandat de cinci ani, după care are loc o nouă procedură de selecție.

Amendamentul  174

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Grupul părților interesate din domeniul bancar poate transmite Autorității avize și opinii pentru orice subiect legat de atribuțiile Autorității, specificate la articolele 7 și 8.

(5) Grupul părților interesate din domeniul bancar transmite Autorității avize și opinii pentru orice subiect legat de atribuțiile Autorității, acordând o atenție deosebită sarcinilor specificate la articolele 7-7e, 8, 10, 14, 15 și 17.

Justificare

Pentru coerență cu raportul Skinner.

Amendamentul  175

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Grupul părților interesate din domeniul bancar își adoptă propriul regulament de procedură.

(6) Grupul părților interesate din domeniul bancar își adoptă propriul regulament de procedură după obținerea acordului unei majorități de două treimi a membrilor.

Justificare

Având în vederea posibilitatea apariției unor divergențe de opinie semnificative în cadrul Grupului părților interesate, este important să fie stabilit de la bun început un regulament de procedură solid. Acest lucru se realizează cel mai bine prin adoptarea regulamentului respectiv de către cel puțin două treimi dintre membri. Se evită astfel și posibilitatea ca reprezentanții unui grup de părți interesate să domine procesul decizional.

Amendamentul  176

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu afectează în niciun fel responsabilitățile fiscale ale statelor membre.

eliminat

Amendamentul  177

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 11 îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta poate notifica Autorității și Comisiei, în termen de o lună de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă, faptul că decizia nu va fi implementată de autoritatea competentă.

(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 10 alineatul (2) sau al articolului 11 îi afectează în mod direct și semnificativ responsabilitățile fiscale, acesta informează Autoritatea, Comisia și Parlamentul European în termen de zece zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă. În notificarea sa, statul membru explică cauza și oferă o evaluare de impact cu privire la măsura în care decizia respectivă îi afectează responsabilitățile fiscale.

Amendamentul  178

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice și să demonstreze în mod clar din ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilitățile sale fiscale.

eliminat

Justificare

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice și să demonstreze în mod clar din ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilitățile sale fiscale.

Amendamentul  179

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz, decizia Autorității se suspendă.

eliminat

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre, eventual utilizând bani publici. Articolul 11 nu ar trebui să fie vizat, deoarece medierea ar trebui să se aplice numai în condiții normale, pentru supravegherea în curs.

Amendamentul  180

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține decizia, Consiliul decide, cu majoritate calificată, în termen de două luni, după cum se prevede la articolul 205 din tratat, cu privire la menținerea sau revocarea deciziei Autorității.

Atunci când Autoritatea își menține sau modifică decizia, Consiliul decide cu privire la menținerea deciziei Autorității. Decizia de a menține decizia Autorității se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor săi. Decizia de a revoca decizia Autorității se adoptă cu majoritatea calificată a membrilor săi. În niciunul dintre cazuri nu se ia în calcul votul membrilor vizați. O majoritate calificată se definește ca fiind cel puțin 55% din membrii Consiliului, cu excepția statului membru vizat, reprezentând cel puțin 65% din populația Uniunii Europene, cu excepția populației statului membru vizat.

Amendamentul  181

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Consiliul decide să mențină decizia autorității sau dacă nu ia o decizie în termen de două luni, suspendarea respectivei decizii trebuie să înceteze imediat.

eliminat

Justificare

Dacă se menține articolul 23 ținând seama de sensibilitatea unor state membre, acesta ar trebui să se aplice doar deciziilor luate în situații de urgență, adică în situațiile prevăzute la articolul 10, în care există posibilitatea unei intervenții a statelor membre, eventual utilizând bani publici. Articolul 11 nu ar trebui să fie vizat, deoarece medierea ar trebui să se aplice numai în condiții normale, pentru supravegherea în curs.

Amendamentul  182

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 10 alineatul (2) îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta poate informa Autoritatea, Comisia și Consiliul, în termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă, cu privire la faptul că decizia nu va fi implementată de autoritatea competentă.

eliminat

Amendamentul  183

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice și să demonstreze în mod clar din ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilitățile sale fiscale.

eliminat

Amendamentul  184

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de zece zile lucrătoare, Consiliul decide cu majoritate calificată, după cum se prevede la articolul 205 din tratat, dacă decizia Autorității se menține sau se revocă.

eliminat

Amendamentul  185

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care o decizie adoptată în temeiul articolului 10 conduce la utilizarea fondurilor instituite în conformitate cu articolul 12d sau 12e, statele membre nu solicită Consiliului să mențină sau să revoce decizii adoptate de Autoritate.

Amendamentul  186

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute la articolul 9 alineatul (6), articolul 10 alineatele (2) și (3) și articolul 11 alineatele (3) și (4), Autoritatea informează destinatarul cu privire la intenția sa de a adopta o decizie, fixând un termen limită în care destinatarul își poate exprima părerea cu privire la problema în cauză, ținând seama cum se cuvine de urgența situației.

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute în prezentul regulament, Autoritatea informează destinatarul cu privire la intenția sa de a adopta o decizie, fixând un termen limită în care destinatarul își poate exprima părerea cu privire la problema în cauză, ținând seama cum se cuvine de urgența, complexitatea și posibilele consecințe ale situației.

Justificare

Pentru coerență cu raportul Skinner.

Amendamentul  187

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă în temeiul articolelor 9, 10 și 11 se publică și menționează identitatea autorității competente sau a instituției financiare implicate, precum și conținutul principal al deciziei, fiind respectat interesul legitim al instituțiilor financiare în ceea ce privește secretele lor de afaceri.

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă în temeiul articolelor 9, 10 și 11 se publică și menționează identitatea autorității competente sau a instituției financiare implicate, precum și conținutul principal al deciziei, cu excepția cazului în care o astfel de publicare contravine interesului legitim al instituțiilor financiare în ceea ce privește protecția secretelor lor de afaceri sau ar putea periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar al Uniunii Europene sau a unei părți a acestuia.

Justificare

Nu trebuie să se divulge identitatea unor instituții individuale atunci când acest lucru ar fi împotriva interesului economic legitim sau ar pune în pericol piețele financiare.

Amendamentul  188

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) directorul autorității publice naționale cu competență de supraveghere a instituțiilor de credit din fiecare stat membru;

(b) directorul autorității publice naționale cu competență de supraveghere a instituțiilor de credit din fiecare stat membru. În cazul în care mai multe autorități competente dintr-un stat membru sunt responsabile cu aplicarea legislației Uniunii, ele decid de comun acord asupra modalităților de exercitare a reprezentării lor, inclusiv asupra votului prevăzut la articolul 29, care se exercită în comun;

Amendamentul  189

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) doi reprezentanți ai Grupului părților interesate din domeniul bancar, care nu au drept de vot.

Amendamentul  190

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă autoritatea menționată la alineatul (1) litera (b) nu este o bancă centrală, membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoțit de un reprezentant al băncii centrale din statul membru, fără drept de vot.

eliminat

Amendamentul  191

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Atunci când este chemat să acționeze în cadrul Directivei 94/19/CE, membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoțit, dacă este cazul, de un reprezentant al organismelor relevante care administrează sistemele de garantare a depozitelor în fiecare stat membru, fără drept de vot.

eliminat

Amendamentul  192

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Consiliul de supraveghere poate decide să admită observatori.

eliminat

Directorul executiv poate participa la reuniunile consiliului de supraveghere, fără a avea drept de vot.

 

Amendamentul  193

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la articolul 11, consiliul de supraveghere trebuie să convoace un grup care să faciliteze soluționarea dezacordului, compus din președintele și doi dintre membri, care nu sunt reprezentanți ai autorităților competente care sunt implicate în dezacord.

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la articolul 11, consiliul de supraveghere convoacă un grup independent care să faciliteze soluționarea imparțială a dezacordului, compus din președinte și doi dintre membri, care nu sunt reprezentanți ai autorităților competente care sunt implicate în dezacord și care nu au niciun interes în conflictul în cauză.

Amendamentul  194

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În exercitarea atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament, președintele și membrii cu drept de vot ai consiliului de supraveghere acționează independent și obiectiv în interesul comunității și nu solicită sau nu acceptă instrucțiuni din partea instituțiilor sau organelor comunitare, din partea guvernului unui stat membru sau din partea oricărei entități publice sau private.

În exercitarea atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament, președintele și membrii cu drept de vot ai consiliului de supraveghere acționează independent și obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul său și nu solicită sau nu acceptă instrucțiuni din partea instituțiilor sau organelor Uniunii, din partea guvernului unui stat membru sau din partea oricărei entități publice sau private.

Amendamentul  195

Propunere de regulament

Articolul 27 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Nici statele membre, nici instituțiile Uniunii și niciun alt organism public sau privat nu urmăresc să influențeze membrii consiliului de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor care le revin în cadrul Autorității.

Amendamentul  196

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) La propunerea consiliului de administrație, consiliul de supraveghere adoptă raportul anual privind activitățile Autorității pe baza proiectului de raport menționat la articolul 38 alineatul (7) și îl transmite până la data de 15 iunie a fiecărui an Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și Comitetului Economic și Social European. Raportul se publică.

Amendamentul  197

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă decizii cu majoritate calificată a membrilor săi, conform definiției de la articolul 205 din tratat, pentru actele menționate la articolele 7 și 8, precum și pentru toate măsurile și deciziile adoptate în temeiul capitolului VI.

(1) Consiliul de supraveghere adoptă decizii cu majoritatea simplă a membrilor săi. Fiecare membru al consiliului de supraveghere are un vot.

Toate celelalte decizii ale consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritate simplă a membrilor.

În ceea ce privește actele specificate la articolele 7 și 8 și măsurile și deciziile adoptate în temeiul capitolului VI, consiliul de supraveghere ia decizii cu majoritatea calificată a membrilor săi, conform definiției de la articolul 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Justificare

The principle of “simple majority voting” shall be the only rule concerning the voting modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not necessary linked with the size of the Member State.

Amendamentul  198

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație se compune din președinte, un reprezentant al Comisiei și patru membri aleși de consiliul de supraveghere dintre membrii săi.

(1) Consiliul de administrație se compune din președinte și patru membri aleși de consiliul de supraveghere dintre membrii săi cu drept de vot.

Amendamentul  199

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare membru, în afară de președinte, are un locțiitor, care poate înlocui membrul consiliului de administrație dacă acesta nu poate participa.

eliminat

Amendamentul  200

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Mandatul membrilor aleși de consiliul de supraveghere este de doi ani și jumătate. Acesta poate fi reînnoit o singură dată.

eliminat

Amendamentul  201

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Deciziile consiliului de administrație se adoptă pe baza unei majorități a membrilor prezenți. Fiecare membru are un vot.

eliminat

Amendamentul  202

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Directorul executiv participă la reuniunile consiliului de administrație, fără a avea drept de vot.

Directorul executiv și un reprezentant al Comisiei participă la reuniunile consiliului de administrație, fără a avea drept de vot.

Amendamentul  203

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Mandatul membrilor aleși de consiliul de supraveghere este de doi ani și jumătate. Acesta poate fi reînnoit o singură dată.

Amendamentul  204

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație își adoptă propriul regulament de procedură și îl face public.

Consiliul de administrație se întrunește cel puțin înaintea fiecărei reuniuni a consiliului de supraveghere și ori de câte ori consideră necesar.

Amendamentul  205

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii consiliului de supraveghere acționează independent și obiectiv în interesul Comunității, fără a solicita sau a primi instrucțiuni din partea instituțiilor sau organismelor comunitare, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau din partea oricărui organism public sau privat.

Membrii consiliului de administrație acționează independent și obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în ansamblul său, fără a solicita sau a primi instrucțiuni din partea instituțiilor sau organismelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau din partea oricărui organism public sau privat.

Amendamentul  206

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) După consultarea consiliului de supraveghere, consiliul de administrație adoptă raportul anual referitor la activitățile Autorității pe baza proiectului de raport menționat la articolul 38 alineatul (7) și îl transmite până la 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și Comitetului Economic și Social European. Raportul se publică.

(6) După consultarea consiliului de supraveghere, consiliul de administrație adoptă rapoarte trimestriale pe care președintele Autorității le prezintă Parlamentului European în conformitate cu articolul 35 alineatul (2).

 

(6a) Consiliul de administrație adoptă, de asemenea, un raport anual, pe care președintele Autorității îl prezintă Parlamentului European.

Amendamentul  207

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Președintele este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de selecție deschisă, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare.

(2) Președintele este numit de consiliul de supraveghere, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare, în urma unei proceduri de selecție deschise, organizate și dirijate de Comisie.

Amendamentul  208

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia prezintă Parlamentului European o listă cu trei candidați finaliști. După audierea acestor candidați, Parlamentul European îl selectează pe unul dintre ei. Candidatul astfel selectat este numit de consiliul de supraveghere.

Amendamentul  209

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a fi numit, candidatul selecționat de consiliul de supraveghere trebuie să primească acordul Parlamentului European.

eliminat

Amendamentul  210

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un locțiitor care preia funcțiile președintelui în absența acestuia.

De asemenea, consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un supleant care preia funcțiile președintelui în absența acestuia. Acest supleant nu este membru al consiliului de administrație.

Amendamentul  211

Propunere de regulament

Articolul 34 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Nici statele membre, nici instituțiile Uniunii și niciun alt organism public sau privat nu urmărește să influențeze președintele în executarea atribuțiilor sale.

Amendamentul  212

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul european poate invita președintele sau locțiitorul acestuia, respectând pe deplin independența acestora, să facă periodic o declarație în fața comitetului competent și să răspundă la întrebările adresate de membrii respectivului comitet.

(1) Președintele face o declarație în fața Parlamentului European cel puțin o dată pe trimestru și răspunde la toate întrebările adresate de deputați.

Amendamentul  213

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În conformitate cu Statutul funcționarilor menționat la articolul 54, după părăsirea funcției, președintele este supus în continuare obligației de a manifesta integritate și discreție în ceea ce privește acceptarea anumitor funcții sau beneficii.

Amendamentul  214

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Parlamentul European poate, de asemenea, invita președintele să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

(2) Președintele prezintă Parlamentului European, la cerere și cu cel puțin 15 zile înainte de declarația menționată la alineatul (1), un raport privind activitățile Autorității.

Amendamentul  215

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În afară de informațiile menționate la articolele 7a-7e, 8, 9, 10, 11a și 18, raportul include informații privind, în special, disponibilitatea, volumul și costul creditelor bancare acordate persoanelor fizice și IMM-urilor, precum și volumul datoriei publice deținute de instituțiile de credit și modificările suferite de acesta și răspunsurile date în urma avizului emis de Grupul părților interesate din domeniul bancar. Acesta include, de asemenea, toate informațiile relevante solicitate ad-hoc de Parlamentul European.

Amendamentul  216

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b) Președintele prezintă, de asemenea, Parlamentului European un raport anual privind exercitarea atribuțiilor sale.

Amendamentul  217

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de selecție deschisă, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare, precum și în materie de management.

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de supraveghere pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare, precum și în materie de management, în urma unei proceduri de selecție deschisă, organizată și desfășurată sub conducerea Comisiei, cu confirmarea prealabilă a Parlamentului European.

Amendamentul  218

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Nici statele membre, nici instituțiile Uniunii și niciun alt organism public sau privat nu urmărește să influențeze directorul executiv în executarea atribuțiilor sale.

Amendamentul  219

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) În fiecare an, directorul executiv pregătește un proiect de raport anual care conține o secțiune privind activitățile de reglementare și de supraveghere ale Autorității și o secțiune privind aspectele financiare și administrative.

(7) În fiecare an, directorul executiv pregătește un proiect de raport care conține o secțiune privind activitățile de reglementare și de supraveghere ale Autorității și o secțiune privind aspectele financiare și administrative.

Amendamentul  220

Propunere de regulament

Articolul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 39

eliminat

Componență

 

1. Autoritatea face parte din SESF, care va funcționa ca o rețea de autorități de supraveghere.

 

2. SESF cuprinde:

 

(a) autoritățile din statele membre care sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) prezentul regulament, la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO] și la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP];

 

(b) Autoritatea;

 

(c) Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale înființată în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO];

 

(d) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe înființată în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP];

 

(e) Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere prevăzut la articolul 40;

 

(f) Comisia, în ceea ce privește efectuarea sarcinilor menționate la articolele 7, 9 și 10.

 

3. Prin Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere prevăzut la articolul 40, Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, garantează consecvența transsectorială a lucrărilor acestora și ajunge la poziții comune cu celelalte două Autorități în ceea ce privește domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și alte chestiuni transsectoriale.

 

Amendamentul  221

Propunere de regulament

Capitolul IV – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

COMITETUL COMUN AL AUTORITĂȚILOR EUROPENE DE SUPRAVEGHERE

AUTORITATEA EUROPEANĂ DE SUPRAVEGHERE (COMITETUL COMUN)

Justificare

Din motive de coerență cu raportul Skinner.

Amendamentul  222

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se înființează un comitet comun al Autorităților europene de supraveghere.

(1) Se înființează Autoritățile europene de supraveghere (Comitetul comun) cu sediul la Frankfurt.

Amendamentul  223

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comitetul comun funcționează ca un forum în cadrul căruia Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat și garantează coerența transsectorială cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.

(2) Comitetul comun funcționează ca un forum în cadrul căruia Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat și garantează coerența transsectorială cu celelalte AES, în special în ceea ce privește:

 

- conglomeratele financiare;

 

- contabilitatea și auditul;

 

- analizele microprudențiale ale evoluțiilor, riscurilor și vulnerabilităților transsectoriale care pun în pericol stabilitatea financiară;

 

- produsele de investiții cu amănuntul;

 

- măsurile de combatere a spălării banilor; și

 

- schimburile de informații cu Comitetul european pentru riscuri sistemice și dezvoltarea relațiilor dintre Comitetul european pentru riscuri sistemice și autoritățile europene de supraveghere.

Justificare

Comitetul comun dezvoltă noi domenii de acțiune comună. Prin urmare, se propune ca în regulamente să se specifice un număr de domenii de cooperare. Pe baza activității pregătitoare a Comitetului comun, deciziile finale se vor lua de către comisiile constitutive.

Amendamentul  224

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea alocă resursele adecvate în vederea acordării de sprijin administrativ Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere. Acest sprijin cuprinde cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, de infrastructură și operaționale.

(3) Comitetul comun are un secretariat permanent, personalul acestuia fiind detașat din cadrul celor trei autorități europene de supraveghere. Autoritatea alocă resursele adecvate în vederea acoperirii cheltuielilor administrative, de infrastructură și operaționale.

Justificare

Un secretariat permanent îi va permite CC să își îndeplinească în mod eficient rolurile care i-au fost alocate și va permite o creștere a acestor roluri în timp. Mai mult decât atât, ar trebui să creeze o cultură transsectorială a învățării și o cultură a supravegherii comună pentru personalul secretariatului detașat din cadrul celor trei AES.

Amendamentul  225

Propunere de regulament

Articolul 40a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 40a

 

Supravegherea

 

În cazul în care o instituție identificată la articolul 12b alineatul (1) își desfășoară activitatea în mai multe sectoare, Comitetul comun decide ce autoritate europeană de supraveghere urmează să acționeze ca autoritate competentă principală și/sau adoptă decizii obligatorii în vederea soluționării dezacordurilor apărute între autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul  226

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comitetul comun se compune din președintele Autorității, președintele Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și cel al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și, dacă este cazul, președintele unui subcomitet înființat în temeiul articolului 43.

(1) Comitetul comun are un consiliu de administrație care se compune din președinții autorităților europene de supraveghere și, dacă este cazul, președintele unui subcomitet înființat în temeiul articolului 43.

Amendamentul  227

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directorul executiv, Comisia și CERS pot participa în calitate de observatori la întrunirile Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere, precum și ale subcomitetelor menționate la articolul 43.

(2) Directorul executiv, un reprezentant al Comisiei și CERS pot participa în calitate de observatori la întrunirile consiliului Comitetului comun, precum și ale subcomitetelor menționate la articolul 43.

Amendamentul  228

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Președintele Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere este numit pe baza unui sistem de rotație anual, fiind ales dintre președintele Autorității bancare europene, al Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.

(3) Președintele Comitetului comun este numit pe baza unui sistem de rotație anual, fiind ales dintre președintele Autorității europene de supraveghere (sectorul bancar), al Autorității europene de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și al Autorității europene de supraveghere (valori mobiliare și piețe). Președintele Comitetului comun este vicepreședinte al Comitetului european pentru riscuri sistemice.

Justificare

Este important să se acorde o pondere suficientă în cadrul CERS cunoștințelor specializate ale AES la nivel micro. Mai mult decât atât, este important ca CERS să nu fie prea orientat spre bănci și ca sectorul bancar, asigurările, valorile mobiliare și piețele să fie reprezentate în mod adecvat de un președinte din partea CC, care poate reprezenta toate cele trei sectoare.

Amendamentul  229

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere se întrunește cel puțin o dată la două luni.

Consiliul Comitetului comun se întrunește cel puțin o dată la două luni.

Justificare

Pentru coerență cu raportul Skinner.

Amendamentul  230

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia de apel este un organism comun Autorității bancare europene, Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.

(1) Comisia de apel este un organism comun celor trei autorități europene de supraveghere.

Amendamentul  231

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia de apel se compune din șase membri și șase locțiitori, cu experiență și cunoștințe în domeniu, fiind excluși membrii actualului personal al autorităților competente sau al altor instituții naționale sau comunitare care sunt implicați în activitățile Autorității.

(2) Comisia de apel se compune din șase membri și șase supleanți, având experiență juridică suficientă pentru a furniza consiliere juridică profesională cu privire la legalitatea exercitării de către Autoritate a competențelor sale.

Amendamentul  232

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Deciziile comisiei de apel se adoptă cu voturile a cel puțin patru din cei șase membri ai săi.

eliminat

Amendamentul  233

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia de apel este convocată de președinte atunci când este necesar.

eliminat

Amendamentul  234

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi locțiitori sunt numiți de către consiliul de administrație al Autorității fiind aleși de pe o listă propusă de Comisie, întocmită în urma unei invitații publice de manifestare a interesului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și după consultarea consiliului de supraveghere.

(3) Membrii comisiei de apel și supleanții lor sunt numiți de către Parlamentul European, fiind aleși de pe o listă propusă de Comisie, întocmită în urma unei invitații publice de manifestare a interesului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și după consultarea consiliului de supraveghere.

Amendamentul  235

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Ceilalți membri sunt numiți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO] și cu Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP].

eliminat

Amendamentul  236

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Deciziile comisiei de apel se adoptă cu voturile a cel puțin patru din cei șase membri ai săi.

Amendamentul  237

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Mandatul membrilor comisiei de apel este de cinci ani. Acest mandat poate fi reînnoit o singură dată.

eliminat

Amendamentul  238

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Un membru al comisiei de apel care a fost numit de consiliul de administrație al Autorității nu poate fi revocat pe durata mandatului decât în cazul în care s-a făcut vinovat de o abatere gravă, iar consiliul de administrație, după ce a consultat consiliul de supraveghere, a adoptat o decizie în acest sens.

eliminat

Amendamentul  239

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia de apel este convocată de președinte atunci când este necesar.

Amendamentul  240

Propunere de regulament

Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritatea, Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe acordă comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea ce privește funcționarea și secretariatul.

(6) Autoritatea, Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe) acordă comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea ce privește funcționarea și secretariatul prin intermediul Comitetului comun.

Justificare

Având în vedere că comisia de apel va face parte din Comitetul comun, se cuvine ca acesta să asigure comisiei sprijin din partea secretariatului său.

Amendamentul  241

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Comisia de apel poate, conform prezentului articol, să exercite atribuțiile care țin de competența Autorității sau poate transfera cazul organismului competent din cadrul Autorității. Decizia comisiei de apel este obligatorie pentru acest organism competent.

(5) Comisia de apel poate să confirme decizia luată de organismul competent al Autorității sau să transfere cazul organismului competent din cadrul Autorității. Decizia comisiei de apel este obligatorie pentru acest organism competent, care adoptă o decizie modificată privind cauza respectivă.

Justificare

Comisia de apel ar trebui să confirme sau să respingă o decizie, dar nu ei îi revine sarcina de a reformula decizia, lucru care este de competența Autorității.

Amendamentul  242

Propunere de regulament

Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiuni în fața Tribunalului de Primă Instanță și a Curții de Justiție

Acțiuni în fața Tribunalului și a Curții de Justiție

 

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul  243

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) O acțiune poate fi înaintată Tribunalului de Primă Instanță sau Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 230 din tratat, pentru contestarea unei decizii luate de către comisia de apel, sau, în cazul în care nu există un drept de contestație în fața comisiei de apel, a unei decizii luate de Autoritate.

(1) O acțiune poate fi înaintată Tribunalului de Primă Instanță sau Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru contestarea unei decizii luate de către comisia de apel, sau, în cazul în care nu există un drept de contestație în fața comisiei de apel, a unei decizii luate de Autoritate.

Amendamentul  244

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Statele membre și instituțiile Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică pot formula o acțiune directă la Curtea de Justiție împotriva deciziilor Autorității, în conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  245

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care Autoritatea are obligația de a acționa, însă nu adoptă o decizie, poate fi înaintată o acțiune în constatarea abținerii de a acționa Tribunalului de Primă Instanță sau Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 232 din tratat.

(2) În cazul în care Autoritatea are obligația de a acționa, însă nu adoptă o decizie, poate fi înaintată o acțiune în constatarea abținerii de a acționa Tribunalului de Primă Instanță sau Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 265 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  246

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea autorităților publice naționale competente în domeniul supravegherii instituțiilor financiare;

eliminat

Amendamentul  247

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o subvenție comunitară prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisie);

(b) o subvenție din partea Uniunii, înscrisă la o linie bugetară separată din secțiunea [XII] din bugetul general al Uniunii Europene;

Justificare

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Amendamentul  248

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cheltuielile Autorității cuprind cel puțin cheltuielile cu personalul, salariile, cheltuielile administrative, de infrastructură și operaționale.

(2) Cheltuielile Autorității cuprind cel puțin cheltuielile cu personalul, salariile, cheltuielile administrative, de infrastructură, de formare profesională și operaționale.

Amendamentul  249

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pe baza acestei declarații estimative, Comisia înscrie în proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare, ținând cont de schema de personal și de cuantumul subvenției din bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(3) Pe baza acestei declarații estimative, Comisia înscrie în proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare, ținând cont de schema de personal și de cuantumul subvenției din bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu articolele 313 și 314 din tratat.

Amendamentul  250

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a Autorității pentru execuția bugetului pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

(9) La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a Autorității pentru execuția bugetului, care include venituri provenind din bugetul general al Uniunii Europene și de la autoritățile competente, pentru exercițiul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Amendamentul  251

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statutul funcționarilor, regimul aplicabil celorlalți agenți și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestora se aplică personalului Autorității, inclusiv directorului executiv al acesteia.

(1) Statutul funcționarilor, Regimul aplicabil celorlalți agenți și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Uniunii în scopul aplicării acestora se aplică personalului Autorității, cu excepția președintelui său.

Justificare

Președintele nu ar trebui să facă obiectul Statutului funcționarilor UE. Termenii și condițiile de angajare în cazul președintelui ar trebui stabilite de consiliul de supraveghere, așa cum se întâmplă în prezent în cazul președintelui și al membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene. Având în vedere faptul că președinții vor face parte din CERS și Comitetul său director, este necesară o abordare consecventă cu cea a BCE.

Amendamentul  252

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din statutul funcționarilor.

(2) Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcționarilor. Măsurile de punere în aplicare permit devieri justificate pentru a garanta cea mai eficace realizare a sarcinilor atribuite ale Autorității.

Amendamentul  253

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislației statelor membre, pentru orice daune produse de ea însăși sau de membrii personalului său în exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție deține competențe de jurisdicție în litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

(1) În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, pentru orice daune nejustificate produse de ea însăși sau de membrii personalului său în exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție deține competențe de jurisdicție în litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

Justificare

Pe parcursul desfășurării activității sale, este posibil ca AES să producă daune unor instituții financiare încercând să realizeze binele general. Aceste daune s-ar justifica în contextul asigurării stabilității sistemice, drept care AES nu ar trebui trasă la răspundere pentru aceste daune.

Amendamentul  254

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Membrii consiliului de supraveghere și ai consiliului de administrație, directorul executiv și membrii personalului Autorității, inclusiv funcționarii detașați temporar din statele membre, trebuie să respecte obligațiile legate de secretul profesional în temeiul articolului 287 din tratat și al dispozițiilor relevante din legislația comunitară în domeniu, chiar și după ce aceștia și-au încetat atribuțiile.

(1) Membrii consiliului de supraveghere și ai consiliului de administrație, directorul executiv și membrii personalului Autorității, inclusiv funcționarii detașați temporar din statele membre și toate celelalte persoane care îndeplinesc sarcini pentru Autoritate pe bază de contract se supun obligațiilor de respectare a secretului profesional în temeiul articolului 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al dispozițiilor relevante din legislația Uniunii în domeniu, chiar și după ce aceștia și-au încetat atribuțiile.

Amendamentul  255

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În primele 18 luni de la părăsirea funcției lor, ei nu ocupă un post în instituții financiare care au fost supravegheate anterior de SESF.

Amendamentul  256

Propunere de regulament

Articolul 61 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Participarea la activitățile Autorității care sunt de un interes direct pentru ele este deschisă și țărilor terțe care aplică o legislație recunoscută ca fiind echivalentă în domeniile de competență ale Autorității menționate la articolul 1 alineatul (2), cu condiția încheierii unor acorduri cu Uniunea.

Amendamentul  257

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Participarea țărilor terțe ar trebui să se materializeze într-un schimb de informații bilateral și multilateral eficace între autoritățile competente și Autoritate, respectându-se pe deplin dispozițiile aplicabile în materie de confidențialitate și de protecție a datelor prevăzute de legislația aplicabilă a Uniunii.

Amendamentul  258

Propunere de regulament

Articolul 62 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În perioada de după intrarea în vigoare a prezentului regulament și până la înființarea Autorității, comitetul de nivel 3 colaborează îndeaproape cu Comisia în vederea pregătirii pentru înlocuirea comitetului de nivel 3 de către Autoritate. Comitetul de nivel 3 poate lua orice măsură pregătitoare utilă, sub rezerva deciziei finale a organismelor relevante ale Autorității.

Amendamentul  259

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În perioada de după intrarea în vigoare a prezentului regulament și până la data desemnării președintelui și a membrilor consiliului de administrație și a numirii directorului executiv, Autoritatea este condusă temporar de către președintele comitetului de nivel 3 existent și gestionată de secretarul său general.

Justificare

Se propune clarificarea dispozițiilor referitoare la măsurile pregătitoare care pot fi luate înainte de instituirea AES. Din motive de eficiență, trebuie neapărat ca, după intrarea în vigoare a regulamentului, comitetele de nivel 3 să ia toate măsurile utile în vederea pregătirii înființării AES, sub rezerva ratificării de către organismele relevante ale AES a acestei activități pregătitoare. Acest modus operandi va contribui la scurtarea cât mai mult posibil a perioadei în care AES e posibil să nu fie pe deplin operaționale din cauza nenominalizării președintelui și, respectiv, a directorului lor executiv.

Amendamentul  260

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Tuturor membrilor personalului care au semnat unul dintre contractele menționate la alineatul (1) trebuie să li se dea posibilitatea de a încheia un contract de agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți având diferitele grade stabilite în schema de personal a Autorității.

(2) Pentru a permite o tranziție fără probleme a personalului existent către Autoritate, tuturor membrilor personalului care au semnat unul dintre contractele menționate la alineatul (1), inclusiv celor cu contracte de detașare, li se posibilitatea de a încheia contracte de angajare ca agenți temporari în condiții economice și juridice echivalente sau comparabile, în conformitate cu cadrul juridic relevant.

Justificare

Se propune să se adopte dispoziții provizorii specifice referitoare la personalul existent al comitetelor de nivel 3.

Amendamentul  261

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritatea care este abilitată să încheie contracte trebuie să realizeze o selecție internă printre angajații care au semnat un contract cu Comitetul european al inspectorilor bancari sau cu secretariatul acestuia, pentru a determina competența, eficiența și integritatea celor care urmează a fi angajați.

După intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritatea care este abilitată să încheie contracte trebuie să realizeze o selecție internă printre angajații care au semnat un contract cu comitetul de nivel 3 sau cu secretariatul acestuia, pentru a determina competența, eficiența și integritatea celor care urmează a fi angajați. Procedura de selecție internă urmează să țină seama pe deplin de experiența și aptitudinile demonstrate de persoana respectivă în exercitarea funcției sale anterioare transferului.

Justificare

Se propune să se adopte dispoziții provizorii specifice referitoare la personalul existent al comitetelor de nivel 3.

Amendamentul  262

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului până la ...* propunerile necesare pentru a asigura o trecere fără probleme la supravegherea de către Autoritate a instituțiilor identificate la articolul 12b și instituirea unui nou cadru pentru gestionarea crizelor financiare.

 

* Se va introduce data de către JO: șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  263

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În termen de trei ani de la data stabilită la articolul 67 al doilea paragraf și din trei în trei ani ulterior, Comisia publică un raport general privind experiența dobândită ca urmare a funcționării Autorității și a procedurilor prevăzute în prezentul regulament.

(1) Până la ...* și, ulterior, din trei în trei ani, Comisia publică un raport general privind experiența dobândită ca urmare a funcționării Autorității și a procedurilor prevăzute în prezentul regulament. Raportul în cauză evaluează, printre altele:

 

(a) convergența practicilor standard de supraveghere realizată de autoritățile competente;

 

(b) funcționarea colegiilor autorităților de supraveghere;

 

(c) rolul Autorității în ceea ce privește supravegherea instituțiilor de importanță sistemică; și

 

(d) aplicarea clauzei de salvgardare instituite la articolul 23.

 

___________________

* Se va introduce data de către JO: trei ani de la data aplicării prezentului regulament.

Justificare

Amendamentele propuse vizează crearea unui angajament pentru Comisie de a prezenta propuneri în vederea clarificării conceptului de responsabilitate fiscală a statelor membre și a actualizării regulamentului, pentru a ține seama de potențialele îmbunătățiri aduse de punerea în aplicare a cadrului de reglementare comunitar pentru gestionarea crizelor în sectorul bancar prezentat recent de către Comisie spre consultare.

Amendamentul  264

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectivul raport va evalua, de asemenea, progresul înregistrat în direcția convergenței în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul gestionării și al soluționării crizelor în Comunitate. Evaluarea se va baza pe consultări largi, inclusiv ale Grupului părților interesate din domeniul bancar.

(1a) Raportul menționat la primul paragraf evaluează, de asemenea, dacă:

 

(a) este oportună continuarea supravegherii separate pentru bănci, asigurări și pensii ocupaționale, valori mobiliare și piețe financiare sau dacă acestea ar trebui să fie incluse în competența unei singure autorități de supraveghere;

 

(b) este oportun să se supervizeze supravegherea prudențială și desfășurarea activității separat sau de către aceeași autoritate de supraveghere;

 

(c) este oportună simplificarea și consolidarea arhitecturii SESF, în vederea îmbunătățirii coerenței dintre nivelurile macro și micro, precum și între AES;

 

(d) este oportună sporirea competențelor de reglementare ale AES;

 

(e) evoluția SESF este coerentă cu evoluția la nivel mondial;

 

(f) există suficientă diversitate și excelență în cadrul SESF;

 

(g) răspunderea și nivelul de transparență cu privire la cerințele de publicare sunt adecvate.

  • [1]       Avizul din 22 ianuarie 2010 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

EXPUNERE DE MOTIVE

Actuala criză financiară a adus la suprafață aspecte pe care Parlamentul le-a criticat cu mulți ani în urmă: lipsa unui regulament financiar adecvat și deficiențele mecanismelor de supraveghere a pieței. În momentul în care Planul de acțiune pentru serviciile financiare (PASF) era în dezbatere [a se vedea raportul García-Margallo referitor la Comunicarea Comisiei privind „Punerea în aplicare a cadrului pentru piețele financiare: plan de acțiune” (1999)[1]], Parlamentul a avertizat asupra faptul că, pentru evitarea unei crize în sistem, era esențial să se urmărească îndeplinirea celor trei obiective din plan: liberalizarea piețelor, consolidarea mecanismelor de control și armonizarea taxării depozitelor de economii. Rapoartele ulterioare [raportul Van den Burg privind normele de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană (2002)[2], raportul Van den Burg privind politica în domeniul serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea Albă (2007)[3] și raportul Van den Burg & Dăianu conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere (2008)[4]], au subliniat faptul că coordonarea în sine dintre autoritățile naționale de supraveghere a căror jurisdicție este limitată de granițele statului propriu nu este suficientă pentru a controla instituțiile financiare care privesc piața internă drept o regiune cu adevărat fără granițe. În plus, anumite norme au pus deja bazele principiilor fundamentale pentru viitoarea Structură europeană de supraveghere și au oferit o idee generală privind direcția spre care această structură ar trebui să se îndrepte [Raportul Skinner „Solvabilitate II” (2009); regulamentul Gauzès-CRA (2009)].

Pentru a elimina lacunele existente la nivelul reglementărilor și pentru a corecta deficiențele sistemului de supraveghere, Comisia a solicitat unui grup de experți, sub conducerea lui Jacques de Larosière, să elaboreze un raport care să se bazeze pe lecțiile învățate în urma crizei și să facă recomandările necesare pentru a încerca evitarea unei alte crize. Propunerea Comisiei recomandă, în primul rând, înființarea unei rețele de autorități naționale de supraveghere care să lucreze împreună cu o nouă Autoritate europeană de supraveghere (AES), compusă din trei piloni: un pilon pentru bănci (ABE), un pilon pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) și un pilon pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP). Se propune un Comitet comun al autorităților europene de supraveghere, care să se asigure că normele sunt consolidate în mod corect și care să supravegheze piețele financiare europene. În al doilea rând, propunerea Comisiei recomandă înființarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) care să monitorizeze și să evalueze pericolele potențiale pentru stabilitatea financiară, care rezultă în urma evoluțiilor macroeconomice. Parlamentul este de acord cu această abordare, adăugând două puncte importante: integrarea CERS în cadrul Autorității europene de supraveghere (AES) și acordarea unui număr mai mare de competențe noilor autorități, pentru a le conferi o adevărată dimensiune europeană.

În al treilea rând, Comisia subliniază nevoia de a introduce un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, inclusiv printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a deponenților, a investitorilor și a consumatorilor din întreaga Uniune Europeană. Standardele tehnice constituie un instrument puternic pentru a ajunge la această armonizare, și, de aceea, Comisia le acordă o importanță specială. Parlamentul este de acord cu această abordare, dar adaugă două aspecte importante: Parlamentul trebuie să joace rolul care i se cuvine în elaborarea acestor standarde tehnice (articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), iar rolul de conducere al Autorității Bancare Europene în elaborarea acestor standarde trebuie subliniat. În acest mod, în cazurile în care Comisia nu aprobă în întregime sau parțial propunerile Autorității, președintele Comisiei și comisarul responsabil vor fi rugați să explice motivele neaprobării, în fața Parlamentului și a Consiliului.

În domeniile neacoperite de standardele tehnice, Autoritatea poate emite orientări și recomandări cu privire la aplicarea legislației UE. Parlamentul dorește ca orientările și recomandările aprobate de către Autoritate să aibă, pe cât posibil, un caracter obligatoriu pentru autoritățile naționale de supraveghere. De aceea, Parlamentul solicită ca președintele Autorității să poată „denunța” autoritățile naționale de supraveghere care nu le respectă și să aducă la cunoștință măsurile pe care Autoritatea intenționează să le adopte pentru ca respectarea orientărilor și a recomandărilor să fie obligatorie. Publicarea situațiilor în care autoritățile naționale nu se conformează obligațiilor constituie un stimulent puternic pentru ca acestea să respecte recomandările și orientările Autorității.

Relațiile dintre Comisie și instituțiile private reprezintă o problemă deosebit de delicată. Propunerea Comisiei permite Autorității să ceară autorităților naționale de supraveghere să respecte legislația UE. De asemenea, propunerea permite Autorității să emită un avertisment oficial în care să ceară autorităților naționale de supraveghere să adopte măsurile necesare în situații de urgență. În cazul în care o autoritate națională de supraveghere nu respectă aceste decizii, autoritatea națională va putea să recurgă la instituții financiare din domenii în care legislația UE se aplică direct, pentru a restabili încrederea pieței. Dreptul de a recurge la instituții financiare private este, în opinia mea, singurul instrument capabil să garanteze respectarea deciziilor adoptate de Autoritate.

Principalele aspecte noi ale prezentului raport se referă la supravegherea instituțiilor financiare, în special a celor transfrontaliere. O atenție deosebită trebuie acordată entităților financiare mari al căror faliment ar putea provoca prăbușirea întregului sistem financiar, așa-numitele entități „prea mari ca sa dea faliment”. În aceste circumstanțe, există doar două opțiuni: competențe consolidate pentru autoritățile naționale de supraveghere sau o integrare europeană mai profundă (Raportul Turner). Protecționism mai puternic sau o integrare mai profundă a pieței interne. Păstrarea mecanismelor a căror ineficiență a devenit evidentă în timpul crizei nu mai are niciun sens.

Alegerea opțiunii „naționale” ar însemna ca autoritățile de supraveghere din țările gazdă să aibă posibilitatea de a obliga băncile străine să își desfășoare activitatea prin intermediul filialelor, și nu prin intermediul sucursalelor, și ca acestor autorități să li se acorde un control direct mai puternic asupra capitalului și lichidităților băncilor străine.

Soluția „europeană” ar însemna acordarea Colegiilor autorităților de supraveghere a dreptului de a impune norme a căror respectare să fie obligatorie, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere nu ajung la un acord. Opțiunea „europeană” ar însemna, de asemenea, faptul că Autoritatea ar fi responsabilă de supravegherea organismelor financiare al căror faliment ar putea pune în pericol stabilitatea sistemului. Autoritatea ar acționa, în toate cazurile, prin intermediul autorităților naționale care, în cazul de față, ar avea rolul unor organisme subordonate Autorității și care îndeplinesc instrucțiunile acesteia. Standardele naționale (ASF, FMI, BRI) ar fi luate în considerare în definirea instituțiilor cu o dimensiune europeană. Trecerea de la un model la altul s-ar putea produce treptat, începând cu entitățile supuse celui mai mare risc și continuând cu celelalte într-o perioadă de timp rezonabilă.

Raportul Parlamentului propune, de asemenea, crearea unui fond european finanțat prin intermediul contribuțiilor din partea instituțiilor financiare, în vederea protejării deponenților și salvării instituțiilor în situație dificilă, în cazul în care falimentul acestora ar putea distruge întregul sistem. Dacă resursele fondului se dovedesc insuficiente, acesta are posibilitatea de a emite titluri de creanță publice. Dacă nici această măsură nu este suficientă, iar utilizarea de fonduri publice se consideră absolut esențială pentru a preveni prăbușirea sistemului, statele membre vor fi nevoite să intervină. Sarcina acestor intervenții ale guvernelor ar fi împărțită între statele membre afectate, în conformitate cu un Memorandum de înțelegere negociat anterior.

Propunerea Comisiei a fost redactată aproape exclusiv din punctul de vedere al sectorului bancar, fiind uitat punctul de vedere al părților care solicită împrumuturi. Din acest motiv, se propune acordarea unui rol special întreprinderilor mici și mijlocii, întrucât acestea depind de finanțarea prin intermediul băncilor într-o măsură cu mult mai mare decât societățile mari, acestea din urmă fiind obișnuite să-și satisfacă necesitățile recurgând, de obicei, la piețe. Reprezentați ai organizațiilor de IMM-uri ar trebui să facă parte din Grupul părților interesate și să aleagă doi dintre membrii consiliului de supraveghere.

Pe scurt, raportul Parlamentului urmărește să treacă dincolo de propunerea Comisiei și să recupereze propunerile prezentate în Parlament cu mai mulți ani în urmă. Raportul Larosière a fost un raport bine structurat, însă nu a atins rezultatele pe care autorii lui le-ar fi dorit. Propunerea Comisiei este mai slabă, probabil pentru a facilita realizarea unui acord cu Consiliul. Acordul Consiliului din decembrie 2009 a redus și mai mult din valoarea propunerii Comisiei, și așa destul de slabă. Prin urmare, patru dintre grupurile Parlamentului (PPE, PSE, ALDE și Verzii) au adus la cunoștința tuturor, prin intermediul unei note publice, că își doreau să meargă dincolo de limita la care s-au oprit celelalte două instituții.

În redactarea prezentului raport al Parlamentului, se puteau urma două strategii: fie să se anticipeze dorințele Consiliului pentru a se ajunge rapid la un acord, fie, în mod alternativ, să se adopte o perspectivă pur europeană asupra acestei problematici. S-a preferat opțiunea care permite valorificarea acestei posibilități pentru a contribui la progresul procesului de integrare europeană. A fost aleasă cea de-a doua strategie, raportul sprijinind, prin urmare, înființarea unei Autorități cu adevărat europene.

Se speră că prezentul raport va deschide calea înființării unei adevărate Autorități europene, cu competențe clare, de care să se facă uz, precum și calea stabilirii concomitente a unui mecanism pentru soluționarea crizelor viitoare, fapt care va reduce riscul pentru contribuabilii europeni de a se vedea nevoiți să facă față urmărilor unei disfuncționalități din sistemul financiar. Mai rămâne ca și deputații în Parlamentul European să-și exprime punctele de vedere.

  • [1]  JO C 40, 7.2.2001, p. 453.
  • [2]  JO C 25E, 29.1.2004, p. 394.
  • [3]  Nepublicat în Jurnalul Oficial.
  • [4]  JO C 9E, 15.1.2010, p.48.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituŢionale (12.4.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

Raportor: Íñigo Méndez de Vigo

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Lipsa unei reglementări financiare adecvate la nivel european și fragilitatea mecanismelor de supraveghere a pieței au ieșit clar în evidență în timpul crizei economice și financiare care a lovit Europa, ale cărei repercusiuni se fac încă simțite. Comisia a elaborat patru propuneri - pentru parcursul cărora în cadrul Parlamentului Comisia pentru afaceri economice și monetare este competentă în fond - bazate pe raportul unui grup de experți prezidat de Jacques de Larosière.

Comisia pentru afaceri constituționale a încercat, în avizul său, să examineze cu atenție modul în care noua Autoritate europeană de supraveghere și noul Comitet european pentru riscuri sistemice, create prin aceste propuneri, se pot integra mai bine în sistemul instituțional. Avizul se referă, de asemenea, la chestiunea standardelor tehnice armonizate pentru serviciile financiare, pentru a se asigura că efectele lor sunt coerente, pe de o parte, și pe de altă parte, pentru a garanta depunătorilor, investitorilor și consumatorilor din Uniunea Europeană o protecție adecvată. Relația cu instituțiile din sectorul privat a fost analizată cu o atenție deosebită în prezentul aviz, alături de relațiile dintre Autoritatea europeană de supraveghere și autoritățile naționale de supraveghere. În fine, am atras atenția asupra problemelor legate de supravegherea instituțiilor transfrontaliere.

Criza financiară din 2008 impune un răspuns european la problemele Europei: beneficiind de noi puteri datorită Tratatului de la Lisabona, Parlamentul trebuie să aibă un rol decisiv în toate aceste chestiuni.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de înființare a Autorității Bancare Europene

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de înființare a Autorității europene de supraveghere (sectorul bancar)

 

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației comunitare și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației UE și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

 

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Sistemul european al supraveghetorilor financiari trebuie să fie o rețea de autorități de supraveghere naționale și comunitare, supravegherea cotidiană a instituțiilor financiare fiind lăsată în seama instituțiilor la nivel național, iar rolul central în supravegherea grupurilor transfrontaliere fiind acordat colegiilor autorităților de supraveghere. Trebuie, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o aplicare coerentă a normelor aplicabile instituțiilor financiare și piețelor pe întreg teritoriul comunitar. Trebuie instituită o Autoritate bancară europeană, împreună cu o Autoritate europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și o Autoritate europeană pentru valori mobiliare și piețe (Autoritățile europene de supraveghere).

(7) Sistemul european al supraveghetorilor financiari trebuie să fie o rețea de autorități de supraveghere naționale și ale Uniunii, supravegherea cotidiană a instituțiilor financiare care nu au o dimensiune UE fiind lăsată în seama autorităților naționale. Colegiile autorităților de supraveghere ar trebui să supravegheze instituțiile transfrontaliere care nu au o dimensiune UE. Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) - denumită în continuare „Autoritatea” - ar trebui să preia în mod treptat supravegherea instituțiilor cu o dimensiune UE. Ar trebui, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o aplicare coerentă a normelor aplicabile instituțiilor financiare și piețelor pe întreg teritoriul Uniunii. Împreună cu Autoritatea, ar trebui instituite o Autoritate europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și o Autoritate europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe), precum și o Autoritate europeană de supraveghere (Comitetul comun) - denumit în continuare „Comitetul comun”. Comitetul european pentru riscuri sistemice ar trebui să facă parte din Sistemul european de supraveghere financiară.

 

(Modificările aduse denumirilor autorităților urmează să se aplice întregului text.)

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În cauza C-217/04 (Regatul Unit împotriva Parlamentului European și a Consiliul Uniunii Europene), Curtea de Justiție a hotărât că: „nimic din formularea articolului 95 din Tratatul CE nu implică faptul că destinatarii măsurilor adoptate prin legislația comunitară pe baza acelei dispoziții pot fi doar statele membre individuale. Legiuitorul poate considera necesară instituirea unui organism comunitar care să aibă responsabilitatea de a contribui la punerea în aplicare a unui proces de armonizare în cazurile în care, pentru a facilita punerea în practică și aplicarea uniformă a actelor bazate pe acele dispoziții, pare a fi oportună adoptarea de măsuri de sprijin și de măsuri-cadru fără caracter obligatoriu1”. Măsurile adoptate în temeiul articolului 95 din Tratatul CE (în prezent, ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) pot lua forma unor directive sau a unor regulamente. De exemplu, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor a fost instituită prin Regulamentul (CE) nr. 460/2004 din 10 martie 2004 al Parlamentului European și al Consiliului2, iar Autoritatea va fi instituită, la rândul său, printr-un regulament.

 

1Hotărârea din 2 mai 2006, ECR 2006, p. I-3771, alineatul 44.

 

2 JO L 77, 13.3.2004, p. 1.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a deponenților, investitorilor și consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de legislația comunitară, proiecte de standarde tehnice care nu presupun alegeri de politică. Comisia trebuie să aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice în conformitate cu legislația comunitară, pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Proiectele de standarde tehnice trebuie adoptate de Comisie. Ele ar suferi modificări dacă, de exemplu, proiectele de standarde tehnice ar fi incompatibile cu dreptul comunitar, nu ar respecta principiul proporționalității sau ar contraveni principiilor fundamentale ale pieței interne pentru servicii financiare reflectate de acquis-ul comunitar al serviciilor financiare. Pentru a asigura adoptarea rapidă și fără probleme a respectivelor standarde, Comisia trebuie să respecte un termen limită pentru a lua decizia privind aprobarea acestora.

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a deponenților, investitorilor și consumatorilor din întreaga Uniune. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de legislația Uniunii, proiecte de standarde tehnice care nu presupun alegeri de politică. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene privind standardele tehnice în serviciile financiare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Procesul de elaborare a standardelor tehnice în temeiul prezentului regulament nu aduce atingere dreptului Comisiei de a adopta din proprie inițiativă măsuri de aplicare în cadrul procedurilor de comitologie de nivel 2 ale structurii Lamfalussy prevăzute de legislația comunitară aplicabilă în domeniu. Chestiunile aferente standardelor tehnice nu presupun decizii de politică, iar conținutul acestora este încadrat de actele comunitare adoptate la nivelul 1. Elaborarea de proiecte de standarde de către Autoritate garantează faptul că acestea vor beneficia pe deplin de competența specializată a autorităților naționale de supraveghere.

(15) Comisia ar trebui să aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Ele vor fi modificate dacă, de exemplu, sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, nu respectă principiul proporționalității sau contravin principiilor fundamentale ale pieței interne a serviciilor financiare, astfel cum sunt reflectate în acquis-ul Uniunii în materie de servicii financiare. Pentru a asigura adoptarea rapidă și fără probleme a respectivelor standarde, Comisia trebuie să respecte un termen limită pentru a lua decizia privind aprobarea acestora.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 16

Text propus de Comisie

Amendamentul

(16) În domeniile neacoperite de standardele tehnice, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a emite orientări și recomandări neobligatorii cu privire la aplicarea legislației Comunitare. Pentru a asigura transparența și a încuraja respectarea legislației de către autoritățile naționale de supraveghere prin intermediul respectivelor orientări și recomandări, autoritățile naționale trebuie să fie obligate să dea explicații în cazul în care nu urmează aceste orientări și recomandări.

(16) În domeniile neacoperite de standardele tehnice, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a emite orientări și recomandări cu privire la aplicarea legislației Uniunii. Pentru a asigura transparența și a încuraja respectarea legislației de către autoritățile naționale de supraveghere prin intermediul respectivelor orientări și recomandări, autoritățile naționale ar trebui să fie obligate să dea explicații publice în cazul în care nu urmează aceste orientări și recomandări pentru a asigura o transparență deplină față de actorii pieței. În domeniile care nu sunt reglementate de standardele tehnice, Autoritatea ar trebui să instituie și să promulge bune practici.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Garantarea aplicării corecte și integrale a legislației comunitare este o condiție esențială pentru integritatea, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru stabilitatea sistemului financiar și pentru existența unor condiții neutre de concurență pentru instituțiile financiare din Comunitate. Prin urmare, trebuie instituit un mecanism prin care Autoritatea să soluționeze cazurile de aplicare incorectă sau insuficientă a legislației comunitare. Acest mecanism trebuie să se aplice în domeniile în care legislația comunitară definește obligații clare și necondiționale.

(17) Garantarea aplicării corecte și integrale a legislației Uniunii este o condiție esențială pentru integritatea, transparența, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru stabilitatea sistemului financiar și pentru existența unor condiții neutre de concurență pentru instituțiile financiare din Uniune. Prin urmare, trebuie instituit un mecanism prin care Autoritatea să soluționeze cazurile de aplicare incorectă sau insuficientă a legislației Uniunii. Acest mecanism trebuie să se aplice în domeniile în care legislația Uniunii definește obligații clare și necondiționate.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Atunci când autoritatea națională nu dă curs recomandării, Comisia trebuie să aibă dreptul de a emite o decizie către autoritatea națională de supraveghere în cauză pentru a garanta respectarea dreptului comunitar, producând efecte juridice directe care pot fi invocate în fața instanțelor și autorităților naționale și care trebuie respectate în temeiul articolului 226 din tratat.

(19) Atunci când autoritatea națională nu dă curs recomandării într-un termen stabilit de către Autoritate, Autoritatea trebuie să emită fără întârziere o decizie către autoritatea națională de supraveghere în cauză pentru a garanta respectarea dreptului UE, producând efecte juridice directe care pot fi invocate în fața instanțelor și autorităților naționale și care trebuie respectate în temeiul articolului 258 din tratat.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Comunitate necesită o reacție rapidă și concertată la nivel comunitar. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. Dat fiind că determinarea unei situații de urgență presupune un grad semnificativ de analiză, puterea de a lua această decizie trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile legislației comunitare direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe.

(21) Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Uniune necesită o reacție rapidă și concertată la nivelul Uniunii. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. Comitetul european pentru riscuri sistemice ar trebui să stabilească dacă există sau nu o situație de urgență. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile legislației UE direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Pentru a asigura supravegherea eficientă și efectivă, precum și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale autorităților competente din diferite state membre, Autoritatea trebuie să aibă puterea de a soluționa dezacordurile dintre aceste autorități competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește colegiile autorităților de supraveghere. Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în cursul căreia autoritățile competente pot ajunge la un acord. Sfera de competențe a Autorității trebuie să acopere dezacordurile aferente obligațiilor procedurale în procesul de cooperare, precum și în ceea ce privește interpretarea și aplicarea legislației comunitare în deciziile în materie de supraveghere. Mecanismele de conciliere existente prevăzute de legislația sectorială trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune din partea autorităților naționale de supraveghere implicate, Autoritatea trebuie să aibă puterea să adopte, ca ultimă soluție, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile din legislația comunitară direct aplicabilă acestora.

(22) Pentru a asigura supravegherea eficientă și efectivă, precum și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale autorităților competente din diferite state membre, Autoritatea trebuie să aibă puterea de a soluționa dezacordurile dintre aceste autorități competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește colegiile autorităților de supraveghere. Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în cursul căreia autoritățile competente pot ajunge la un acord. Sfera de competențe a Autorității trebuie să acopere dezacordurile aferente obligațiilor procedurale în procesul de cooperare, precum și în ceea ce privește interpretarea și aplicarea legislației Uniunii în deciziile în materie de supraveghere. Mecanismele de conciliere existente prevăzute de legislația sectorială trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune din partea autorităților naționale de supraveghere implicate, Autoritatea trebuie să aibă puterea să adopte, ca ultimă soluție, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile din legislația Uniunii direct aplicabilă acestora. Același lucru se aplică dezacordurilor din cadrul unui colegiu de supraveghetori.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Criza a adus la suprafață deficiențe majore în abordările existente față de supravegherea instituțiilor financiare transfrontaliere, în special cele mai mari și mai complexe instituții, al căror faliment poate produce daune sistemice. Aceste deficiențe sunt cauzate de diversele domenii de activitate ale instituțiilor financiare, pe de o parte, și de organele de supraveghere, pe de altă parte. Instituțiile financiare activează într-o piață fără frontiere, iar organele de supraveghere verifică zilnic dacă jurisdicția lor se termină la frontierele naționale.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b) S-a demonstrat în mod clar că mecanismul de cooperare care se aplică pentru a rezolva această asimetrie nu este suficient. Așa cum se subliniază în Raportul Turner, publicat în martie 2009, „mecanismele actuale, care combină drepturi de desfășurarea a activității în altă țară, supravegherea din țara de origine și asigurarea pentru depozite la nivel pur național nu constituie o bază solidă pentru reglementarea și supravegherea viitoare a băncilor europene transfrontaliere pentru persoane fizice”1.

 

_____________

1 la p. 101.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22c) Există doar două soluții pentru a rezolva această problemă: acordarea unor competențe consolidate autorităților de supraveghere din statul gazdă sau crearea unei autorități europene alternative autentice. Conform Raportul Turner, „mecanismele mai solide necesită fie existența unor competențe naționale consolidate, având ca implicație o piață unică mai puțin deschisă, fie un nivel mai mare de integrare europeană”.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 22d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22d) Soluția națională implică faptul că statul gazdă poate refuza sucursalelor locale dreptul de a opera, pentru a obliga instituțiile străine să își desfășoare activitatea numai prin intermediul filialelor, și nu prin intermediul sucursalelor, și pentru a supraveghea capitalul și lichiditățile băncilor care operează în țara respectivă, fapt care ar avea ca rezultat un nivel mai mare de protecționism.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 22e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22e) Soluția europeană implică consolidarea poziției colegiilor autorităților de supraveghere în supravegherea instituțiilor transfrontaliere, precum și transferul treptat al competențelor de supraveghere a instituțiilor cu o dimensiune UE către o autoritate europeană. Instituțiile financiare cu o dimensiune UE includ instituțiile care desfășoară activități transfrontaliere, precum și instituțiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul național, dar al căror faliment ar putea amenința stabilitatea pieței financiare unice europene.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 22f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22f) Colegiile autorităților de supraveghere ar trebui să aibă competența de a defini normele de supraveghere pentru a promova aplicarea coerentă a legislației UE. Autoritatea ar trebui să aibă drepturi depline de participare la colegiile autorităților de supraveghere pentru a raționaliza funcționarea schimburilor de informații și pentru a promova convergența și consecvența între colegii în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii. Autoritatea ar trebui să conducă supravegherea instituțiilor financiare transfrontaliere care își desfășoară activitatea în Uniune. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să aibă un rol de mediere, iar hotărârile ei să fie executorii, pentru a rezolva conflictele dintre autoritățile naționale de supraveghere.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 22g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22g) Colegiile autorităților de supraveghere ar trebui să joace un rol important în supravegherea eficientă, eficace și consecventă a instituțiilor financiare transfrontaliere care nu au o dimensiune europeană, însă, în majoritatea cazurilor, diferențele dintre standardele și practicile naționale continuă să existe. Convergența regulamentelor financiare de bază nu este utilă dacă practicile de supraveghere rămân fragmentate. Așa cum se arată în Raportul Larosière, „denaturarea concurenței și arbitrajul de reglementare care rezultă din diferite practici de supraveghere trebuie evitate, pentru că au potențialul de a submina stabilitatea financiară, printre altele, prin încurajarea orientării activității financiare către țări cu supraveghere relaxată. Sistemul de supraveghere trebuie să fie perceput ca fiind echitabil și echilibrat.”

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Supravegherea prudențială a instituțiilor financiare care prezintă o dimensiune UE ar trebui încredințată Autorități. Autoritățile naționale de supraveghere ar trebui să acționeze în calitate de agenți ai Autorității și să-și desfășoare activitatea în conformitate cu instrucțiunile Autorității atunci când supraveghează instituțiile financiare transfrontaliere cu o dimensiune UE.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b) Instituțiile financiare cu o dimensiune UE ar trebui identificate, luând în considerare standardele internaționale.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități poate fi un instrument util în funcționarea rețelei autorităților de supraveghere în vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de supraveghere, favorizării cooperării și prin aceasta a raționalizării procesului de supraveghere, precum și a reducerii sarcinilor impuse instituțiilor financiare. Prezentul regulament trebuie, prin urmare, să ofere o bază juridică clară pentru această delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către o altă autoritate de supraveghere în locul autorității responsabile, în timp ce responsabilitatea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în continuare autorității care deleagă sarcinile. Prin delegarea responsabilităților, o autoritate națională de supraveghere delegată trebuie să poată decide într-o chestiune de supraveghere în locul unei alte autorități naționale de supraveghere, în numele acesteia. Delegațiile trebuie să respecte principiul conform căruia se alocă o competență de supraveghere unei autorități de supraveghere care are competența necesară de a întreprinde o acțiune în privința chestiunii aflate în discuție. Se poate avea în vedere o realocare a responsabilităților, de exemplu, din motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coerența la nivelul supravegherii unui grup, precum și de utilizarea optimală a competențelor tehnice existente printre autoritățile naționale de supraveghere. Legislația comunitară în acest domeniu poate oferi mai multe precizări cu privire la principiile realocării responsabilităților printr-un acord. Autoritatea trebuie să faciliteze acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autoritățile naționale de supraveghere prin toate modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie informată în prealabil cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz dacă este necesar. Autoritatea trebuie să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri pentru a garanta că tuturor părților implicate li se facilitează accesul la informații oportune și transparente cu privire la acorduri.

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități poate fi un instrument util în funcționarea rețelei autorităților de supraveghere în vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de supraveghere, favorizării cooperării și prin aceasta a raționalizării procesului de supraveghere, precum și a reducerii sarcinilor impuse instituțiilor financiare. Prezentul regulament trebuie, prin urmare, să ofere o bază juridică clară pentru această delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către o altă autoritate de supraveghere în locul autorității responsabile, în timp ce responsabilitatea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în continuare autorității care deleagă sarcinile. Prin delegarea responsabilităților, o autoritate națională de supraveghere delegată poate decide într-o chestiune de supraveghere în locul Autorității sau al unei alte autorități naționale de supraveghere, în numele acesteia. Delegațiile trebuie să respecte principiul conform căruia se alocă o competență de supraveghere unei autorități de supraveghere care are competența necesară de a întreprinde o acțiune în privința chestiunii aflate în discuție. Se poate avea în vedere o realocare a responsabilităților, de exemplu, din motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coerența la nivelul supravegherii unui grup, precum și de utilizarea optimală a competențelor tehnice existente printre autoritățile naționale de supraveghere. Legislația Uniunii din acest domeniu poate oferi mai multe precizări cu privire la principiile realocării responsabilităților printr-un acord. Autoritatea trebuie să faciliteze și să monitorizeze acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autoritățile naționale de supraveghere prin toate modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie informată în prealabil cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz dacă este necesar. Autoritatea trebuie să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri pentru a garanta că tuturor părților implicate li se facilitează accesul la informații oportune și transparente cu privire la acorduri. Autoritatea trebuie să identifice și să promulge bune practici privind delegarea și acordurile de delegare.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil și eficient în vederea favorizării consecvenței în cadrul rețelei supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea trebuie să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste evaluări și să le organizeze în mod regulat. Evaluările trebuie să se concentreze nu numai asupra convergenței dintre practicile în materie de supraveghere, ci și asupra capacității supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înaltă calitate în acest domeniu, precum și asupra independenței autorităților competente.

(26) Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil și eficient în vederea favorizării consecvenței în cadrul rețelei supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea trebuie să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste evaluări și să le organizeze în mod regulat. Evaluările trebuie să se concentreze nu numai asupra convergenței dintre practicile în materie de supraveghere, ci și asupra capacității supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înaltă calitate în acest domeniu, precum și asupra independenței autorităților competente. Rezultatul evaluărilor inter pares ar trebui publicat, iar bunele practici ar trebui identificate și făcute publice.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea trebuie să promoveze dialogul și cooperarea cu autorități de supraveghere din afara Comunității. Ea va respecta pe deplin actualele roluri și competențe ale Instituțiilor europene în relația acestora cu autoritățile din afara Comunității și în cadrul forumurilor internaționale.

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea trebuie să reprezinte Uniunea Europeană în dialogul și cooperarea cu autorități de supraveghere din afara Uniunii. .

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea trebuie să consulte părțile interesate cu privire la standarde tehnice, orientări și recomandări și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse. Din motive de eficiență, trebuie înființat în acest scop un Grup al părților interesate din domeniul bancar, care să reprezinte în proporții egale instituțiile comunitare de credit și de investiții (inclusiv, după caz, investitori instituționali și alte instituții financiare care folosesc servicii financiare) angajații acestora, precum și consumatorii sau alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor bancare, inclusiv IMM-urile. Grupul părților interesate din domeniul bancar trebuie să funcționeze în mod activ ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare înființate de către Comisie sau de legislația comunitară.

(33) Autoritatea trebuie să consulte părțile interesate cu privire la standarde tehnice, orientări și recomandări și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse. Înainte de adoptarea acestor proiecte de standarde tehnice, orientări și recomandări, Autoritatea trebuie să realizeze un studiu de impact. Din motive de eficiență, trebuie înființat în acest scop un Grup al părților interesate din domeniul bancar, care să reprezinte în proporții egale instituțiile de credit și de investiții din Uniune (inclusiv, după caz, investitori instituționali și alte instituții financiare care folosesc servicii financiare) angajații acestora, universitățile, precum și consumatorii sau alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor bancare, inclusiv IMM-urile. Grupul părților interesate din domeniul bancar trebuie să funcționeze în mod activ ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare înființate de către Comisie sau de legislația UE.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a) Fără a aduce atingere responsabilităților specifice ale statelor membre în situații de criză, este evident că, în cazul în care un stat membru decide să invoce salvgardarea, Parlamentul European ar trebui informat în același timp cu Autoritatea, Consiliul și Comisia. În plus, statul membru ar trebui să explice motivele pentru invocarea măsurii de salvgardare. Autoritatea ar trebui, în cooperare cu Comisia, să stabilească măsurile ulterioare care ar trebui luate.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Un președinte cu normă întreagă, ales de consiliul de supraveghere printr-un concurs deschis, trebuie să reprezinte Autoritatea. Gestionarea Autorității trebuie lăsată în seama unui director executiv, care trebuie să aibă dreptul de a participa la întrunirile consiliului de supraveghere și ale consiliului de administrație fără drept de vot.

(38) Un președinte cu normă întreagă, ales de Parlamentul European în urma unui concurs deschis organizat de Comisie și după întocmirea unei liste scurte de către Comisie, ar trebui să reprezinte Autoritatea. Gestionarea Autorității trebuie lăsată în seama unui director executiv, care trebuie să aibă dreptul de a participa la întrunirile consiliului de supraveghere și ale consiliului de administrație fără drept de vot.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Pentru a garanta consecvența transsectorială în ceea ce privește activitățile Autorităților europene de supraveghere, aceste Autorități trebuie să își coordoneze strâns activitățile în cadrul unui comitet comun al Autorităților europene de supraveghere și să ajungă la poziții comune atunci când este necesar. Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere trebuie să asume toate funcțiile Comitetului comun pentru conglomerate financiare. Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite și de domeniul de competență al Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale sau al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe trebuie adoptate în paralel de Autoritatea europeană de supraveghere în cauză.

(39) Pentru a garanta consecvența transsectorială în ceea ce privește activitățile Autorităților europene de supraveghere, aceste Autorități ar trebui să își coordoneze strâns activitățile prin intermediul Comitetului comun și să ajungă la poziții comune atunci când este necesar. Comitetul comun ar trebui să coordoneze funcțiile celor trei Autorități europene de supraveghere referitoare la conglomeratele financiare. Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite și de domeniul de competență al Autorității europene de supraveghere (Asigurări și pensii ocupaționale europene) sau al Autorității europene de supraveghere (valori mobiliare și piețe) ar trebui adoptate în paralel de Autoritățile europene de supraveghere în cauză. Comitetul comun ar trebui să fie prezidat prin rotație pe durata unui mandat de 12 luni de președinții celor trei Autorități europene de supraveghere. Președintele Comitetului comun ar trebui să fie și vicepreședinte al Comitetului european pentru riscuri sistemice. Comitetul comun ar trebui să aibă un secretariat permanent, al cărui personal va fi detașat de la cele trei Autorități europene de supraveghere, pentru a permite schimburile de informații pe cale informală și dezvoltarea unei abordări culturale comune în cadrul celor trei Autorități europene de supraveghere.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare prevăzut de Directiva 2006/48/CE, Directiva 2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, Directiva 2005/60/CE, Directiva 2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind incluse de asemenea toate directivele, regulamentele și deciziile adoptate în baza acestor acte, precum și orice alte acte legislative comunitare care conferă sarcini Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare prevăzut de prezentul regulament și de Directiva 2006/48/CE, Directiva 2006/49/CE, Directiva 2002/87/CE, Directiva 2005/60/CE, Directiva 2002/65/CE și Directiva 94/19/CE, fiind incluse de asemenea toate directivele, regulamentele și deciziile adoptate în baza acestor acte, precum și orice alte acte legislative ale UE care conferă sarcini Autorității.

 

Autoritatea acționează, de asemenea, în domeniul activităților instituțiilor de credit, ale conglomeratelor financiare, ale întreprinderilor de investiții, ale instituțiilor de plată și ale instituțiilor de monedă electronică, inclusiv în ceea ce privește chestiuni de guvernanță a întreprinderilor, raportare financiară și audit, cu condiția ca astfel de acțiuni ale Autorității să fie necesare pentru asigurarea aplicării eficiente și consecvente a legislației menționate la prezentul alineat.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari, prescurtat în continuare „SESF”, care va funcționa ca o rețea de autorități de supraveghere, după cum se precizează la articolul 39.

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritatea bancară europeană va colabora cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, denumit în continuare „CERS”, după cum se prevede la articolul 21 din prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Sistemul European de Supraveghere Financiară

 

(1) Autoritatea face parte din Sistemul european de supraveghere financiară (SESF), care funcționează ca o rețea integrată de autorități de supraveghere ce reunește toate autoritățile de la nivelul Uniunii și al statelor membre care dețin competențe în domeniul supravegherii financiare, după cum este prevăzut în prezentul regulament și în regulamentele UE conexe. Principalul obiectiv al SESF este de a asigura o supraveghere europeană temeinică și consecventă a instituțiilor financiare, astfel încât să asigure încrederea în sistemul financiar, să sprijine creșterea economică durabilă la nivelul Uniunii și să aducă servicii intereselor întreprinderilor și ale cetățenilor.

 

(2) SESF cuprinde:

 

(a) Comitetul european pentru riscuri sistemice înființat prin Regulamentul (UE) nr. …/… [CERS];

 

(b) Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe) înființată prin Regulamentul (UE) nr. …/… [AEVMP];

 

(c) Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) înființată prin Regulamentul (UE) nr. …/…[AEAPO];

 

(d) Autoritatea;

 

(e) Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere (CCAES), prevăzut la articolul 40;

 

(f) autoritățile din statele membre menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentele (UE) nr. …/… [AEVMP], Regulamentul (UE) nr. …/2009 [AEAPO] și Regulamentul (UE) nr. …/… [ABE];

 

(g) Comisia, în ceea ce privește efectuarea sarcinilor menționate la articolele 7 și 9.

 

(3) Toate părțile la SESF cooperează îndeaproape, cu încredere și deplin respect reciproc, în conformitate cu principiul cooperării loiale, în temeiul articolului 4 alineatul (3) din Tratatul UE.

 

(4) Toate instituțiile financiare se supun actelor juridice obligatorii din cadrul legislației europene și supravegherii autorităților competente ce fac parte din SESF.

 

(5) SESF nu exclude exercitarea unor competențe de supraveghere pe plan național de către autoritățile competente în conformitate cu actele juridice obligatorii din cadrul legislației europene și cu principiile prudențiale internaționale privind supravegherea bancară.

 

(6) Numai autoritățile de supraveghere care sunt incluse în Sistemul european de supraveghere financiară au dreptul să supravegheze instituțiile financiare din Uniune.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă a legislației comunitare, în special prin sprijinirea unei culturi comune a supravegherii, garantarea unei aplicări consecvente, eficiente și efective a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autoritățile competente, promovarea unei funcționări coerente a colegiilor autorităților de supraveghere și luarea de măsuri în situații de urgență;

(b) de a contribui la aplicarea consecventă a standardelor și a legislației, în special prin sprijinirea unei culturi comune a supravegherii, garantarea unei aplicări consecvente, eficiente și efective a prezentului regulament și a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autoritățile competente, asigurarea unei supravegheri eficace și consecvente a instituțiilor financiare care prezintă o dimensiune UE și a unei funcționări coerente a colegiilor autorităților de supraveghere și luarea de măsuri, printre altele, în situații de urgență;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea poate elabora standarde tehnice în domeniile precizate în mod specific în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2). Autoritatea înaintează proiectele de standarde Comisiei spre aprobare.

(1) Autoritatea poate elabora standarde tehnice pentru a completa, a actualiza și a modifica elemente care nu sunt esențiale pentru actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2). Standardele tehnice respective nu implică decizii strategice, iar conținutul acestora este delimitat de către actele legislative în temeiul cărora au fost elaborate.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, Autoritatea efectuează, atunci când este necesar, consultări publice deschise cu privire la standardele tehnice și analizează eventualele costuri și beneficii aferente.

Autoritatea efectuează consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice și analizează eventualele costuri și beneficii aferente înainte de adoptarea acestora. Autoritatea solicită, de asemenea, un aviz sau o recomandare din partea Grupului părților interesate din domeniul bancar.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea prezintă Comisiei spre aprobare proiectul de standarde tehnice, prezentându-l concomitent Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde, Comisia decide cu privire la aprobarea proiectelor de standarde. Comisia poate prelungi respectiva perioadă cu o lună. Ea poate aproba proiectele de standarde doar parțial sau cu amendamente atunci când acest lucru este impus de interesele comunitare.

În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde tehnice, Comisia decide cu privire la aprobarea, respingerea sau modificarea acestora. Comisia poate prelungi respectiva perioadă cu o lună. Ea informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la decizia sa, explicând motivele.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă standardele sau le aprobă doar parțial sau cu amendamente, ea informează Autoritatea cu privire la motivele sale.

eliminat

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin intermediul regulamentelor sau deciziilor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Comisia adoptă standarde tehnice în conformitate cu articolele 7a-7d, sub forma unor regulamente sau decizii.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Exercitarea delegării competenței de a adopta standarde tehnice

 

(1) Competența de a adopta standarde tehnice sub forma actelor delegate menționate la articolul 7 este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.

 

(2) De îndată ce adoptă standarde tehnice, Comisia le notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3) Competența de a adopta standarde tehnice este conferită Comisiei în funcție de condițiile stabilite la articolele 7b-7d.

 

(4) În raportul președintelui, menționat la articolul 35, Autoritatea informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la standardele tehnice care au fost aprobate și care nu au fost respectate de către autoritățile naționale.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Revocarea delegării competenței de a adopta standarde tehnice

 

(1) Delegarea competenței de a adopta standarde tehnice, menționată la articolul 7, poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă revocă delegarea de competențe va face eforturi să informeze cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând standardele tehnice care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele acesteia.

 

(3) Decizia de revocare indică motivele revocării și pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității standardelor tehnice deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7c

 

Obiecții la standardele tehnice

 

1. Parlamentul European sau Consiliul pot prezenta obiecții față de un standard tehnic timp de patru luni de la data înștiințării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă poate fi prelungită cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestei perioade, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au prezentat obiecții față de standardul tehnic, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

 

Înainte de expirarea acelei perioade și în cazuri excepționale și în mod corespunzător justificate, Parlamentul European și Consiliul pot informa Comisia că nu intenționează să ridice obiecții față de un standard tehnic. În astfel de cazuri, standardul tehnic se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul au obiecții la un standard tehnic, acesta nu intră în vigoare. Instituția care prezintă obiecții își expune motivele pentru care are obiecții privind standardul tehnic.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 7d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7d

 

Neaprobarea sau modificarea standardelor tehnice

 

(1) În cazul în care nu aprobă un standard tehnic sau în cazul în care aduce modificări la acesta, Comisia informează Autoritatea, Parlamentul European și Consiliul, prezentându-și motivele.

 

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot să-l convoace pe comisarul responsabil, împreună cu președintele Autorității, în termen de o lună, la o reuniune ad-hoc, în care aceștia să își prezinte divergențele de opinie.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea efectuează consultări publice deschise cu privire la orientări și recomandări și analizează eventualele costuri și beneficii aferente. Autoritatea solicită, de asemenea, un aviz sau o recomandare din partea Grupului părților interesate.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a respecta aceste orientări și recomandări.

În termen de două luni de la emiterea unei orientări sau a unei recomandări, fiecare autoritate competentă decide dacă intenționează să respecte orientarea sau recomandarea în cauză. Atunci când o autoritate competentă nu intenționează să se conformeze, aceasta trebuie să informeze Autoritatea, prezentându-și motivele. Autoritatea publică aceste motive.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În raportul privind activitățile sale, menționat la articolul 32 alineatul (6), Autoritatea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la orientările și recomandările emise, menționând autoritatea națională care nu le-a respectat și explicând modalitatea prin care Autoritatea intenționează să se asigure că autoritățile naționale vor respecta recomandările și orientările sale în viitor.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când autoritatea competentă nu aplică respectivele orientări sau recomandări, aceasta trebuie să informeze Autoritatea cu privire la motivele sale.

eliminat

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat corect legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a reușit să garanteze faptul că o instituție financiară îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritate are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat actele legislative obligatorii și legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) sau le-a aplicat într-un mod care pare a fi o încălcare a dreptului Uniunii, inclusiv standardele tehnice stabilite în conformitate cu articolul 7, mai precis nu a reușit să garanteze faptul că o instituție financiară îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritatea are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Comisiei sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa aplicare incorectă a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Parlamentului European, a Consiliului a Comisiei, a Grupului părților interesate din sectorul bancar sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa încălcare sau neaplicare a dreptului Uniunii.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării Autorității, autoritatea competentă nu s-a conformat legislației comunitare, Comisia, după ce a fost informată de Autoritate sau din proprie inițiativă, poate lua o decizie prin care să îi ceară autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul comunitar.

(4) Dacă, în termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut la alineatul (3) al doilea paragraf din prezentul articol, autoritatea competentă nu s-a conformat legislației Uniunii, Autoritatea adoptă o decizie prin care solicită autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul Uniunii.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia trebuie să ia această decizie în termen de cel mult trei luni de la adoptarea recomandării. Comisia poate prelungi această perioadă cu o lună.

Autoritatea ia această decizie în termen de cel mult o lună de la adoptarea recomandării.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia se asigură că dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima este respectat.

Autoritatea se asigură că dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima este respectat.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea și autoritățile competente trebuie să-i transmită Comisiei toate informațiile necesare.

Autoritățile competente transmit Autorității toate informațiile necesare.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Autorității.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piață sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct instituțiilor financiare, adopta o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(6) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piață sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar, Autoritatea, în conformitate cu legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), adoptă o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Decizia autorității trebuie să fie conformă cu decizia adoptată de Comisie în temeiul alineatului (4).

Decizia autorității trebuie să fie conformă cu decizia adoptată în temeiul alineatului (4).

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) (7a) În raportul menționat la articolul 32 alineatul (6), Autoritatea indică autoritățile naționale și instituțiile financiare care nu au respectat deciziile menționate la alineatele (4) și (6).

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar de pe teritoriul comunitar, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de către Autoritate, Consiliul sau CERS poate adopta o decizie adresată Autorității, prin care să se stabilească existența unei situații de urgență în sensul prezentului regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar de pe teritoriul Uniunii, CERS, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de către Autoritate, Consiliu, Parlamentul European sau Comisie, poate emite un avertisment prin care declară existența unei situații de urgență pentru a permite Autorității să adopte, fără alte cerințe, deciziile individuale menționate la alineatul (3).

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) De îndată ce emite un avertisment, CERS informează simultan Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Autoritatea în legătură cu acesta.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o decizie în temeiul alineatului (1), Autoritatea poate adopta decizii individuale cerându-le autorităților competente să ia măsurile necesare în conformitate cu legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina orice riscuri care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia, prin garantarea faptului că instituțiile financiare și autoritățile competente îndeplinesc cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când se declară existența unei situații de urgență în temeiul alineatului (1), Autoritatea adoptă deciziile individuale care se impun pentru a se asigura că autoritățile competente iau măsurile necesare în conformitate cu legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina orice riscuri care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia, prin garantarea faptului că participanții la piețele financiare și autoritățile competente îndeplinesc cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității menționată la alineatul (2) în termenul prevăzut, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct instituțiilor financiare, adopta o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul respectivei legislații, inclusiv încetarea oricărei activități.

(3) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității menționată la alineatul (2) în termenul prevăzut, Autoritatea adoptă, în temeiul cerințelor aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul respectivei legislații, inclusiv încetarea oricărei activități.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) CERS revizuiește decizia menționată la alineatul (1) din proprie inițiativă sau la cererea Autorității, a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În raportul menționat la articolul 32 alineatul (6), Autoritatea prezintă deciziile individuale adresate autorităților naționale și instituțiilor financiare în conformitate cu alineatele (3) și (4).

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la articolul 9, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente în domenii în care legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) prevede cooperarea, coordonarea sau luarea de decizii în comun de către autoritățile competente din mai mult decât un stat membru, Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, poate sprijini autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la articolul 9, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente în domenii în care legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) prevede cooperarea, coordonarea sau luarea de decizii în comun de către autoritățile competente din mai mult decât un stat membru, Autoritatea, din proprie inițiativă sau la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, își asumă rolul principal în sprijinirea autorităților în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea trebuie să stabilească un termen limită pentru concilierea autorităților competente, ținând seama de eventualele termene specificate în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), precum și de complexitatea și urgența situației.

(2) Autoritatea trebuie să stabilească un termen limită pentru concilierea autorităților competente, ținând seama de eventualele termene specificate în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), precum și de complexitatea și urgența situației. În această etapă, Autoritatea îndeplinește rolul de mediator.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord, Autoritatea poate lua o decizie cerându-le acestora, în vederea soluționării problemei, să adopte anumite măsuri sau să se abțină de la a acționa, în conformitate cu legislația comunitară.

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord, Autoritatea ia o decizie, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 29 alineatul (1) al doilea paragraf, pentru a soluționa diferendul și a le cere acestora să adopte anumite măsuri în conformitate cu legislația Uniunii, decizia având un caracter obligatoriu pentru autoritățile competente vizate.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că o instituție financiară respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că o instituție financiară respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea adoptă o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile naționale de supraveghere cu privire la aceeași chestiune.

 

Orice măsură luată de autoritățile naționale de supraveghere în legătură cu faptele care fac obiectul deciziei în temeiul alineatului (3) sau (4) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Autoritatea include în raportul menționat la articolul 32 alineatul (6) o descriere a dezacordurilor dintre autoritățile competente, înțelegerile la care s-a ajuns și deciziile adoptate în vederea soluționării unor astfel de dezacorduri.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile competente din sectoare diferite

 

Comitetul comun soluționează, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 11, dezacordurile ce pot apărea între autoritățile competente care își exercită atribuțiile în conformitate cu articolul 42.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea contribuie la promovarea funcționării eficiente și consecvente a colegiilor autorităților de supraveghere prevăzute de Directiva 2006/48/CE și la stimularea coerenței aplicării legislației comunitare de către toate colegiile.

(1) Autoritatea contribuie la promovarea și monitorizarea funcționării eficiente, eficace și consecvente a colegiilor autorităților de supraveghere prevăzute de Directiva 2006/48/CE și la stimularea coerenței aplicării dreptul Uniunii de către toate colegiile.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea participă în calitate de observator la colegiile autorităților de supraveghere după cum consideră că acest lucru este necesar. În ceea ce privește această participare, Autoritatea este considerată drept „autoritate competentă” în sensul legislației relevante și trebuie să primească, la cerere, toate informațiile necesare schimbate între membrii colegiului.

(2) Autoritatea participă la colegiile autorităților de supraveghere după cum consideră că acest lucru este necesar. În ceea ce privește această participare, Autoritatea este considerată drept „autoritate competentă” în sensul legislației relevante și trebuie să primească, la cerere, toate informațiile necesare schimbate între membrii colegiului.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea poate emite standarde tehnice, orientări și recomandări adoptate în temeiul articolelor 7 și 8 în vederea armonizării activităților de supraveghere și a bunelor practici adoptate de colegiile autorităților de supraveghere.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Un rol de mediere, obligatoriu din punct de vedere juridic, ar trebui să permită noilor autorități să rezolve dezacordurile dintre autoritățile naționale de supraveghere pe baza procedurii instituite la articolul 11. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord între autoritățile de supraveghere ale unei instituții transfrontaliere, Autoritatea trebuie să aibă competența de a adopta decizii în materie de supraveghere care să fie direct aplicabile instituției în cauză.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Supravegherea instituțiilor financiare care au o dimensiune UE

 

(1) Acționând în calitate de agenți ai Autorității și urmând instrucțiunile emise de aceasta, autoritățile naționale desfășoară activități de supraveghere prudențială a instituțiilor financiare care au o dimensiune UE pentru a garanta aplicarea unor norme de supraveghere identice pe întregul teritoriu al Uniunii.

 

(2) Autoritatea își prezintă Comisiei proiectul de norme de supraveghere, transmițându-l concomitent Parlamentului European și Consiliului. Comisia aprobă proiectul de norme de supraveghere pe baza procedurii stabilite la articolul 7 sau 8.

 

(3) O decizie adoptată de Consiliul de supraveghere în conformitate cu procedura stabilită la articolul 29 alineatul (1) identifică instituțiile financiare semnificative care au o dimensiune UE. Criteriile de identificare a unor astfel de instituții financiare țin seama de criteriile stabilite de Consiliul pentru stabilitate financiară, Fondul Monetar Internațional și Banca pentru Reglemente Internaționale.

 

(4) Autoritatea, în colaborare cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, elaborează un model informațional adresat instituțiilor importante, în vederea asigurării unei bune gestionări a riscurilor sistemice ale acestora.

 

(5) Pentru a asigura coresponsabilitatea instituțiilor financiare care au o dimensiune europeană, a proteja interesele depunătorilor europeni și a reduce costurile suportate de contribuabili în caz de criză financiară sistemică, se instituie un Fond european de protecție financiară (Fondul). Fondului îi va reveni un rol în asistarea instituțiilor financiare ale Uniunii care se confruntă cu dificultăți, în cazul în care aceste dificultăți ar putea periclita stabilitatea financiară a pieței financiare unice a Uniunii. Fondul este finanțat prin intermediul contribuțiilor din partea instituțiilor financiare în cauză. Contribuția fiecărei instituții financiare se calculează conform unor criterii care recompensează buna gestionare. Aceste contribuții le înlocuiesc pe cele făcute în folosul unor fonduri naționale cu caracter similar.

 

(6) În cazul în care resursele acumulate pe baza contribuțiilor făcute de bănci nu sunt suficiente pentru soluționarea crizei, Fondul are capacitatea de a-și mări resursele cu ajutorul emisiunii de titluri de creanță. În circumstanțe excepționale, statele membre pot facilita emisiunea de titluri de creanță de către Fond cu ajutorul garanțiilor și în schimbul unei taxe care să reflecte în mod adecvat riscul asumat. Aceste garanții sunt comune statelor membre, în conformitate cu criteriile stabilite la alineatul (7).

 

(7) În cazul în care, în circumstanțe extreme și excepționale, în contextul unei crize sistemice, una sau mai multe instituții devin insolvabile, iar resursele disponibile nu sunt suficiente, statele membre afectate își asumă această sarcină în conformitate cu principiile stabilite în Memorandumul de înțelegere în vigoare, astfel cum a fost modificat. Mecanismele de partajare a sarcinii ar putea include unul dintre următoarele criterii sau o combinație a acestora: depozitele instituției; activele instituției (fie sub formă de valori contabile, valori de piață sau valori ponderate în funcție de riscuri), fluxurile de venituri și ponderea fluxurilor din cadrul sistemului de plăți al instituției.

 

(8) Calitatea de membru al Fondului înlocuiește apartenența la sistemele de garantare a depozitelor existente la nivel național în cazul instituțiilor Uniunii care participă la acesta. Fondul este gestionat de un consiliu numit de Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) pe o perioadă de cinci ani. Membrii consiliului sunt aleși din rândul angajaților autorităților naționale. Se instituie un consiliu consultativ compus din reprezentanții instituțiilor financiare care participă la Fond.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea delegă autorităților din statele membre sarcinile și responsabilitățile de control al supravegherii prudențiale a instituțiilor financiare care au o dimensiune UE, astfel cum este menționat la articolul 12a.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea reprezintă Uniunea Europeană în toate forurile internaționale având ca subiect reglementarea și supravegherea instituțiilor care intră sub incidența legislației menționate la articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor Instituțiilor comunitare, Autoritatea poate stabili contacte cu autoritățile de supraveghere din țări terțe. Ea poate încheia acorduri administrative cu organizațiile internaționale și cu administrațiile din țări terțe.

Fără a aduce atingere competențelor instituțiilor Uniunii și ale statelor membre, Autoritatea poate stabili contacte și poate încheia acorduri administrative cu autorități de supraveghere, organizații internaționale și organisme administrative din țări terțe.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu CERS. Ea pune la dispoziția CERS informații regulate și actualizate necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini atribuțiile. Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar sub formă de rezumat sau sub formă de date colective trebuie puse la dispoziția CERS fără întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se menționează la articolul [15] din regulamentul (CE) nr. .../... [CERS].

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu CERS. Ea pune la dispoziția CERS informații regulate și actualizate necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini atribuțiile. Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar sub formă de rezumat sau sub formă de date colective trebuie puse la dispoziția CERS fără întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se menționează la articolul [15] din regulamentul (CE) nr. .../... [CERS]. Autoritatea elaborează un protocol corespunzător pentru comunicarea informațiilor confidențiale privind instituții financiare individuale.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu afectează în niciun fel responsabilitățile fiscale ale statelor membre.

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu afectează în mod direct și semnificativ responsabilitățile fiscale ale statelor membre.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice și să demonstreze în mod clar din ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilitățile sale fiscale.

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice din ce cauză și să ofere o evaluare a impactului cu privire la măsura în care decizia respectivă afectează responsabilitățile sale fiscale.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Președintele este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de selecție deschisă, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare.

(2) Președintele este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de selecție deschisă organizată și gestionată de Comisie, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia prezintă Parlamentului European o listă cu trei candidați finaliști. După desfășurarea audierilor, Parlamentul European selectează unul dintre candidații respectivi. Candidatul astfel selectat este numit de consiliul de supraveghere.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care Parlamentul European consideră că niciunul dintre candidații finaliști nu îndeplinește în măsură suficientă calificările stabilite la primul paragraf, procedura deschisă de selecție se repetă.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a fi numit, candidatul selecționat de consiliul de supraveghere trebuie să primească acordul Parlamentului European.

eliminat

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul european poate invita președintele sau locțiitorul acestuia, respectând pe deplin independența acestora, să facă periodic o declarație în fața comitetului competent și să răspundă la întrebările adresate de membrii respectivului comitet.

(1) Președintele face o declarație, cel puțin o dată pe trimestru, în fața Parlamentului European și răspunde la oricare dintre întrebările adresate de deputați.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Parlamentul European poate, de asemenea, invita președintele să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

(2) Președintele prezintă Parlamentului European, la cerere și cu cel puțin 15 zile înainte de declarația menționată la alineatul (1), un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de selecție deschisă, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare, precum și în materie de management.

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de selecție deschisă, organizată și gestionată de Comisie și după aprobarea de către Parlamentul European, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare, precum și în materie de management.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 39

eliminat

Componență

 

1. Autoritatea face parte din SESF, care va funcționa ca o rețea de autorități de supraveghere.

 

2. SESF cuprinde:

 

(a) autoritățile din statele membre care sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) prezentul regulament, la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO] și la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP];

 

(b) Autoritatea;

 

(c) Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale înființată în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO];

 

(d) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe înființată în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. …/… [AEVMP];

 

(e) Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere prevăzut la articolul 40;

 

(f) Comisia, în ceea ce privește efectuarea sarcinilor menționate la articolele 7, 9 și 10.

 

3. Prin Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere prevăzut la articolul 40, Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, garantează consecvența transsectorială a lucrărilor acestora și ajunge la poziții comune cu celelalte două Autorități în ceea ce privește domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și alte chestiuni transsectoriale.

 

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Capitolul IV – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere

Comitetul comun

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comitetul comun funcționează ca un forum în cadrul căruia Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat și garantează coerența transsectorială cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.

(2) Comitetul comun funcționează ca un forum în cadrul căruia Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat și garantează la nivel transsectorial coerența și schimbul de experiențe cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, îndeosebi în ceea ce privește:

 

– conglomeratele financiare;

 

– contabilitate și audit;

 

– analize microprudențiale în vederea evaluării stabilității financiare;

 

– produse de investiții cu amănuntul;

 

– măsurile de combatere a spălării banilor, precum și

 

– schimburile de informații cu Comitetul european pentru riscuri sistemice și dezvoltarea relațiilor dintre Comitetul european pentru riscuri sistemice și autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea alocă resursele adecvate în vederea acordării de sprijin administrativ Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere. Acest sprijin cuprinde cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, de infrastructură și operaționale.

(3) Comitetul comun va avea un secretariat permanent al cărui personal va fi detașat de la cele trei Autorități europene de supraveghere. Autoritatea contribuie într-o proporție echitabilă la cheltuielile administrative, de infrastructură și operaționale.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Numai autoritățile de supraveghere care sunt incluse în Sistemul european al autorităților de supraveghere financiară au dreptul să supravegheze instituțiile financiare din Uniune.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 40a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 40a

 

Supravegherea

 

În cazul în care o instituție financiară transfrontalieră semnificativă își desfășoară activitatea în mai multe sectoare, Comitetul comun decide cu privire la autoritatea europeană de supraveghere care urmează să aibă rol de autoritate competentă principală și/sau să adopte decizii obligatorii în vederea soluționării problemelor apărute între autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislației statelor membre, pentru orice daune produse de ea însăși sau de membrii personalului său în exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție deține competențe de jurisdicție în litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

(1) În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislației statelor membre, pentru orice daune nejustificabile produse de ea însăși sau de membrii personalului său în exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție deține competențe de jurisdicție în litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Raportul Comisiei evaluează, printre altele: gradul de convergență al practicilor standard de supraveghere realizat de autoritățile naționale; funcționarea colegiilor autorităților de supraveghere; mecanismul de supraveghere a instituțiilor transfrontaliere, în special a celor care au o dimensiune UE; funcționarea articolului 23 în ceea ce privește garanțiile și autoritățile de reglementare; convergența în materie de supraveghere în domeniul gestionării și soluționării crizelor din Uniune și problema combinării sau separării practicilor prudențiale și a desfășurării de activități. Acesta include propuneri referitoare la modul de dezvoltare în continuare a rolului Autorității și al SESF, în vederea creării unei cadru european integrat de supraveghere.

PROCEDURĂ

Titlu

Autoritatea bancară europeană

Referințe

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Comisia competentă în fond

ECON

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Examinare în comisie

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Data adoptării

7.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Membri supleanți prezenți la votul final

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Emma McClarkin

AVIZ al Comisiei pentru bugete (29.4.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității bancare europene

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Pentru a remedia deficiențele sistemului european de supraveghere financiară, revelate de recenta criză financiară, Comisia a prezentat un pachet de propuneri în vederea creării unui sistem mai eficient, mai integrat și durabil de supraveghere financiară în UE. Acesta se va baza pe un sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), format dintr-o rețea de supraveghetori financiari naționali care lucrează în tandem cu noile autorități europene de supraveghere (AES), create prin transformarea actualelor comitete europene de supraveghere[1] în adevărate autorități europene de supraveghere. În acest scop, Comisia propune crearea a trei noi agenții europene descentralizate:

· Autoritatea bancară europeană (ABE);

· Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO);

· și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).

2. Transformarea actualelor comitete europene de supraveghere în adevărate autorități europene de supraveghere eficace, respectiv în agenții europene, va necesita resurse suplimentare, atât umane, cât și bugetare. Impactul creării acestor trei agenții asupra bugetului european se va cifra la aproximativ 59,669 milioane EUR, distribuite după cum urmează:

Agenția

2011

2012

2013

Total

ABE

5,206

7,355

8,965

21,527

AEAPO

4,235

5,950

6,799

16,984

AEVMP

5,465

7,202

8,491

21,158

în milioane EUR.

3. Aceste fonduri vor proveni de la rubrica 1a, unde se înregistrează deja marje extrem de reduse: ultima programare financiară a Comisiei (ianuarie 2010), care a luat deja în considerare sumele alocate pentru cele trei agenții (printre alte modificări), indică marje foarte reduse până la sfârșitul actualului cadru financiar multianual (marjele prevăzute în programarea financiară din ianuarie 2009 sunt indicate între paranteze):

- 37,041 milioane EUR pentru 2011 (111,590 milioane EUR)

- 34,003 milioane EUR pentru 2012 (123,879 milioane EUR)

49,153 milioane EUR pentru 2013 (214,875 milioane EUR).

Analizând programarea financiară din februarie 2009, se poate observa că marja prevăzută de Comisie pentru rubrica 1a în 2010 era de 111,8 milioane EUR, dar s-a dovedit că această marjă a fost de numai 147 000 EUR, ceea ce demonstrează că situația este foarte delicată. Astfel, trebuie să se aibă în vedere necesitatea unei posibile revizuiri a plafoanelor pentru a asigura finanțarea acestor trei noi agenții.

4. De fapt, costul real al agențiilor va fi cu mult mai mare, ridicându-se la aproximativ 149,17 milioane EUR, dar statele membre vor contribui prin cofinanțare cu o sumă de aproximativ 89,497 milioane EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale aferente funcționării agențiilor până la încheierea actualului cadru financiar multianual.

Agenția

2011

2012

2013

TOTAL

ABE

SM+UE=Total

7,809+5,206

=13,015

11,033+7,355

=18,388

13,448+8,965

=22,413

32,290+21,527

=53,816

AEAPO

SM+UE=Total

8,197+4,235

=13, 662

10,803+5,950

=18, 005

12, 737+6, 799

=21,228

31,737+16,984

=52,895

AEVMP

SM+UE=Total

6,352+5,465

=10,587

8,925+7,202

=14,874

10,199+8,491

=16,998

25,476+21,158

=42,459

în milioane EUR.

5. În ceea ce privește personalul, cele trei noi agenții vor avea nevoie, până în 2014, de încă 269 de funcționari (224 de posturi AD și 45 AST):

Agenția

2011

2012

2013

2014

ABE

personal (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

AEAPO

personal (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

AEVMP

personal (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Comisia propune ca sediile celor trei noi agenții să fie situate acolo unde se află în prezent actualele comitete europene de supraveghere (Londra, în cazul ABE), ceea ce pare a fi o soluție foarte rezonabilă din punct de vedere practic și financiar, întrucât se va facilita astfel intrarea imediată în activitate a noilor agenții și se vor evita cheltuielile inutile presupuse de noi instalări, transferul de personal etc.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă este compatibilă cu plafonul de la subrubrica 1a din cadrul financiar multianual 2007-2013, dar că marja rămasă la subrubrica 1a pentru anii 2011-2013 este foarte limitată, iar finanțarea de noi activități nu trebuie să pună în pericol finanțarea altor priorități din cadrul subrubricii 1a; își reiterează, prin urmare, solicitarea de a se revizui cadrul financiar multianual, însoțită de propuneri concrete de modificare și revizuire până la sfârșitul primului semestru din 2010, utilizând toate mecanismele disponibile în temeiul Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 (AII), prevăzute în special la punctele 21-23, pentru a asigura finanțarea Autorității bancare europene (denumită în continuare „Autoritatea”) fără a pune în pericol finanțarea altor priorități și asigurându-se că la subrubrica 1a rămâne disponibilă o marjă suficientă;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiect de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. subliniază că dispozițiile de la punctul 47 din AII ar trebui să se aplice în ceea ce privește înființarea Autorității; subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea Autorității, Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării Autorității, în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, trebuie să i se acorde acesteia un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuții obligatorii din partea autorităților naționale de supraveghere și din bugetul general al Uniunii Europene. În ceea ce privește contribuția comunitară, trebuie să se aplice procedura bugetară comunitară. Auditarea conturilor trebuie efectuată de Curtea de Conturi.

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, ar trebui să i se acorde acesteia un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuții obligatorii din partea autorităților naționale de supraveghere și din bugetul general al Uniunii Europene. Finanțarea Autorității de către Uniune face obiectul unui acord încheiat de autoritatea bugetară, în conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII). Ar trebui să se aplice procedura bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor trebuie efectuată de Curtea de Conturi. Bugetul global face obiectul procedurii de descărcare de gestiune.

 

1 JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Justificare

Autoritatea este creată ca o agenție descentralizată a Uniunii Europene și finanțată în conformitate cu AII. Acest lucru ar trebui să se reflecte în temeiul juridic de înființare a Autorității.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea autorităților publice naționale competente în domeniul supravegherii instituțiilor financiare;

(a) contribuții obligatorii din partea autorităților publice naționale competente în domeniul supravegherii instituțiilor financiare, care sunt stabilite în conformitate cu o formulă bazată pe ponderarea voturilor prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o subvenție comunitară prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisie);

(b) o subvenție din partea Uniunii prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisia), sub rezerva încheierii unui acord de către autoritatea bugetară, așa cum se prevede la punctul 47 din AII;

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Contribuțiile obligatorii ale autorităților publice naționale și subvenția din partea Uniunii, menționate la alineatele (1a) și (1b), sunt disponibile la începutul fiecărui an financiar.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a Autorității pentru execuția bugetului pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

(9) La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a Autorității pentru execuția bugetului, care include venituri provenind din bugetul general al Uniunii Europene și de la autoritățile naționale de supraveghere, pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din statutul funcționarilor.

(2) Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din statutul funcționarilor. Măsurile de punere în aplicare permit devieri justificate pentru a garanta cea mai eficace aplicare a sarcinilor identificate ale Autorității.

PROCEDURĂ

Titlu

Autoritatea bancară europeană

Referințe

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Comisia competentă în fond

ECON

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Data adoptării

28.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

  • [1]  Este vorba despre Comitetul european al inspectorilor bancari (CEIB), Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (CEIAPO) și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERPVM).

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (30.4.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității bancare europene

(COM(2009)0501 – C7‑0169/2009 – 2009/0142(COD))

Raportor pentru aviz: Klaus-Heiner Lehne

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru afaceri juridice susține, în general, propunerea Comisiei de stabilire a unei noi organizări în domeniul supravegherii financiare în vederea asigurării unei supravegheri și a unei reglementări mai eficiente și a identificării mai exacte a riscurilor din sistemul financiar. Așa cum o arată crizele financiare, realizarea unei reforme a piețelor financiare din UE și a instituțiilor acesteia este necesară în vederea creșterii concurenței, prin încurajarea unor condiții echitabile de concurență, precum și a garantării coerenței mecanismelor și reglementării.

I. Articolul 7 – Standarde tehnice

La articolul 7 alineatul (1) primul paragraf din propunerea de regulament se face referire la directivele în care este stabilit cadrul legal în care Autoritatea poate elabora standarde tehnice (a se vedea articolul 1 alineatul (2) din proiectul de regulament). Directivele respective 2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60 CE și 94/19/CE conțin dispoziții privind comitologia[1]. Trecerea de la Tratatul CE la Tratatul (de la Lisabona) privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) implică modificări ale regimului comitologiei, adică, mai exact, eliminarea acestuia.

În ceea ce privește standardele tehnice, comisia a adoptat abordarea care constă în efectuarea alinierii necesare la dispozițiile articolului 290 din TFUE în special în cadrul propunerii de tip omnibus [2009/0161(COD)], în timp ce articolul 7 din regulamentele privind AES se concentrează doar pe procedura stabilită între Comisie și Autoritate.

II. Articolele 9, 10 și 11

1. Atribuirea competențelor

Proiectul de regulament atribuie competențe specifice noii Autorități. În tratat nu se permite în mod explicit acest tip de atribuire (conform articolului 5 din TUE). Jurisprudența CEJ a recunoscut însă posibilitatea ca instituțiile Uniunii să delege competențe unor organisme executive sau de reglementare independente, în măsura în care delegarea privește doar competențe de executare clar definite și, în special, deoarece organismului delegat nu îi este acordată nicio competență legată de formularea de opțiuni politice. De asemenea, deoarece Uniunea poate să exercite doar competențele conferite ei prin tratat, în conformitate cu procedurile stabilite în tratat, instituțiile nu pot delega mai multe competențe decât cele care le-au fost conferite prin tratat (a se vedea CEJ, cauza Meroni, 9/56, Rec., 1958, p.133 și 157).

2. Măsurile directe luate de Autoritate

Dacă, pe de-o parte, Autoritatea poate să delege un număr limitat de competențe specifice, pe de altă parte, Comisia este cea care trebuie să asigure respectarea dreptului comunitar (prin proceduri privind încălcarea obligațiilor – articolul 258 din TFUE). Cu toate acestea, articolul 9 alineatul (6), articolul 10 alineatul (3) și articolul 11 alineatul (4) din propunerea de regulament conferă Autorității, „fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat” CE (noul articol 258 din TFUE), competența de a adopta o decizie individuală obligatorie adresată unui participant la piață, această decizie prevalând asupra deciziilor adoptate anterior de autoritatea națională competentă. Acesta este un mecanism special, care întinde sistemul de competențe între instituțiile europene, motiv pentru care, în opinia raportorului, este nevoie de o justificare specială. În timp ce articolul 10 reflectă dorința politică de a reacționa rapid și eficient în momente de criză pentru a garanta funcționarea și integritatea pieții financiare și a sistemului financiar, articolele 9 și 11 se aplică în situații normale, de zi cu zi.

Pe baza unui compromis susținut la nivel larg, comisia a adoptat amendamente cu privire la competențele Autorităților de a adopta decizii individuale adresate participanților la piață în ceea ce privește situații de zi cu zi [articolul 9 alineatul (6) și articolul 11 alineatul (4)], propunând o procedură ce ar trebui aplicată între Autoritate și Comisie în vederea alinierii mai bune a competențelor Autorităților la competențele atribuite Comisiei conform articolului 17 alineatul (1) din TUE și articolului 258 din TFUE.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Comunitatea a atins limitele acțiunilor care pot fi întreprinse pe baza statutului actual al comitetelor autorităților europene de supraveghere, care rămân organisme consultative pentru Comisie. Comunitatea nu poate rămâne în situația actuală, caracterizată de absența unui mecanism care să garanteze că autoritățile naționale de supraveghere iau cele mai bune decizii posibile în materie de supraveghere în cazul instituțiilor transfrontaliere, de o colaborare și de schimburi de informații insuficiente între autoritățile naționale de supraveghere, de acorduri complicate încheiate de autoritățile naționale pentru a desfășura acțiuni comune în vederea respectării multitudinii de cerințe în materie de reglementare și supraveghere, precum și de faptul că soluțiile naționale sunt de cele mai multe ori singura opțiune fezabilă pentru a rezolva probleme la scară europeană și că există interpretări diferite ale aceluiași text juridic. Sistemul european de supraveghere ar trebui să fie conceput în așa fel încât să corecteze aceste deficiențe și să ofere un sistem conform cu obiectivul unei piețe financiare comunitare pentru servicii financiare care să fie stabilă și unică și care să conecteze autoritățile naționale de supraveghere în cadrul unei rețele comunitare puternice.

(6) Uniunea a atins limitele acțiunilor care pot fi întreprinse pe baza statutului actual al comitetelor autorităților europene de supraveghere. Uniunea nu poate rămâne în situația actuală, caracterizată de absența unui mecanism care să garanteze că autoritățile naționale de supraveghere iau cele mai bune decizii posibile în materie de supraveghere în cazul instituțiilor transfrontaliere, de o colaborare și de schimburi de informații insuficiente între autoritățile naționale de supraveghere, de acorduri complicate încheiate de autoritățile naționale pentru a desfășura acțiuni comune în vederea respectării multitudinii de cerințe în materie de reglementare și supraveghere, precum și de faptul că soluțiile naționale sunt de cele mai multe ori singura opțiune fezabilă pentru a rezolva probleme la scară europeană și că există interpretări diferite ale aceluiași text juridic. Sistemul european de supraveghere ar trebui să fie conceput în așa fel încât să corecteze aceste deficiențe și să ofere un sistem conform cu obiectivul unei piețe financiare în Uniune pentru servicii financiare care să fie stabilă și unică și care să conecteze autoritățile naționale de supraveghere în cadrul unei rețele puternice în Uniune.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a deponenților, investitorilor și consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de legislația comunitară, proiecte de standarde tehnice care nu presupun alegeri de politică. Comisia trebuie să aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice în conformitate cu legislația comunitară, pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Proiectele de standarde tehnice trebuie adoptate de Comisie. Ele ar suferi modificări dacă, de exemplu, proiectele de standarde tehnice ar fi incompatibile cu dreptul comunitar, nu ar respecta principiul proporționalității sau ar contraveni principiilor fundamentale ale pieței interne pentru servicii financiare reflectate de acquis-ul comunitar al serviciilor financiare. Pentru a asigura adoptarea rapidă și fără probleme a respectivelor standarde, Comisia trebuie să respecte un termen limită pentru a lua decizia privind aprobarea acestora.

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a deponenților, investitorilor și consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de dreptul Uniunii, proiecte de standarde tehnice care nu presupun alegeri de politică. Comisia ar trebui să aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice în conformitate cu dreptul Uniunii pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. În temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia ar trebui să aibă dreptul să adopte standardele tehnice prin intermediul actelor delegate. Delegarea ar trebui să se realizeze în actul legislativ de bază și ar trebui să poată fi revocată de Parlamentul European sau Consiliu. Perioada de delegare ar trebui să fie extinsă la solicitarea Comisiei, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun. Standardele ar trebui să fie adoptate de Comisie prin intermediul regulamentelor sau deciziilor ca acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Ar trebui să se introducă cuvântul „delegat” în titlul acestor acte. Standardele adoptate în temeiul procedurii prevăzute la articolul 7 din prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu au exprimat nicio obiecție în termen de trei luni.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Procesul de elaborare a standardelor tehnice în temeiul prezentului regulament nu aduce atingere dreptului Comisiei de a adopta din proprie inițiativă măsuri de aplicare în cadrul procedurilor de comitologie de nivel 2 ale structurii Lamfalussy prevăzute de legislația comunitară aplicabilă în domeniu. Chestiunile aferente standardelor tehnice nu presupun decizii de politică, iar conținutul acestora este încadrat de actele comunitare adoptate la nivelul 1. Elaborarea de proiecte de standarde de către Autoritate garantează faptul că acestea vor beneficia pe deplin de competența specializată a autorităților naționale de supraveghere.

eliminat

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Pentru a pune capăt situațiilor excepționale de lipsă persistentă de acțiune din partea autorității competente vizate, Autoritatea trebuie să aibă dreptul, în ultimă instanță, să adopte decizii adresate unei anumite instituții financiare. Acest drept trebuie să se limiteze la circumstanțe excepționale în care o autoritate competentă nu respectă deciziile care îi sunt adresate și în care legislația comunitară este direct aplicabilă instituțiilor financiare în temeiul regulamentelor UE în vigoare sau viitoare.

(20) Pentru a pune capăt situațiilor excepționale de lipsă persistentă de acțiune din partea autorității competente vizate, Autoritatea ar trebui să aibă dreptul, în ultimă instanță și doar în situații urgente, să adopte decizii adresate unei anumite instituții financiare care au un impact asupra pieței interne. Acest drept ar trebui să se limiteze la circumstanțe excepționale în care o autoritate competentă nu respectă deciziile care îi sunt adresate și în care legislația Uniunii este direct aplicabilă instituțiilor financiare în temeiul regulamentelor UE în vigoare sau viitoare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Statele membre au o responsabilitate centrală în procesul de menținere a stabilității financiare în cadrul gestionării crizelor, în special în ceea ce privește stabilizarea și redresarea instituțiilor financiare vulnerabile. Măsurile luate de Autoritate în situații de urgență sau de dezacorduri, care afectează stabilitatea unei instituții financiare nu trebuie să afecteze responsabilitățile fiscale ale statelor membre. Trebuie înființat un mecanism prin care statele membre pot invoce această măsură de salvgardare și să înainteze în ultimă instanță cazul Consiliului în vederea obținerii unei decizii. Este oportun să i se confere Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilitățile specifice ale statelor membre în acest sens.

(34) Statele membre au o responsabilitate centrală în procesul de menținere a stabilității financiare în situații de criză, în special în ceea ce privește stabilizarea și redresarea instituțiilor financiare vulnerabile. Măsurile luate de Autoritate în situații de urgență sau de dezacorduri care afectează stabilitatea unei instituții financiare nu ar trebui să afecteze responsabilitățile fiscale ale statelor membre. Ar trebui înființat un mecanism prin care statele membre poată solicita ca decizia Autorității să fie reanalizată.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, trebuie să i se acorde acesteia un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuții obligatorii din partea autorităților naționale de supraveghere și din bugetul general al Uniunii Europene. În ceea ce privește contribuția comunitară, trebuie să se aplice procedura bugetară comunitară. Auditarea conturilor trebuie efectuată de Curtea de Conturi.

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, ar trebui să i se acorde acesteia un buget autonom cu venituri provenind din bugetul general al Uniunii Europene. Ar trebui să se aplice procedura bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor ar trebui efectuată de Curtea de Conturi.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Standarde tehnice

Standarde tehnice – acte delegate

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin intermediul regulamentelor sau deciziilor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin intermediul regulamentelor sau deciziilor ca acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Comisiei sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa aplicare incorectă a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa aplicare incorectă a dreptului Uniunii.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piață sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct instituțiilor financiare, adopta o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(6) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piața internă sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar de pe piața internă, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct instituțiilor financiare, adopta o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități. Înainte de adoptarea unei decizii individuale, Autoritatea informează Comisia în această privință.

 

Comisia se asigură că este respectat dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima.

 

Autoritatea și autoritățile competente transmit Comisiei toate informațiile necesare.

 

În termen de două săptămâni de la primirea proiectelor de decizie ale Autorității, Comisia decide cu privire la aprobarea proiectelor de decizie. Comisia nu poate prelungi această perioadă. Comisia poate aproba proiectele de decizie doar parțial sau cu amendamente atunci când acest lucru este impus de interesele Uniunii.

 

Atunci când Comisia nu aprobă proiectul de decizie sau îl aprobă doar parțial sau cu amendamente, aceasta informează imediat Autoritatea printr-un aviz oficial.

 

În termen de o săptămână de la primirea avizului oficial în cauză, Autoritatea își revizuiește și adaptează decizia la avizul oficial al Comisiei și o transmite imediat acesteia.

 

În termen de o săptămână de la primirea deciziei modificate a Autorității, Comisia decide cu privire la aprobarea sau respingerea acesteia.

 

Dacă decizia modificată este respinsă de Comisie, se consideră că decizia nu a fost adoptată.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar de pe teritoriul comunitar, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de către Autoritate, Consiliul sau CERS poate adopta o decizie adresată Autorității, prin care să se stabilească existența unei situații de urgență în sensul prezentului regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar din Uniune, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de Autoritate, de Parlamentul European, de Consiliu sau de CERS, poate adopta o decizie adresată Autorității, prin care să se stabilească existența unei situații de urgență în sensul prezentului regulament.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că o instituție financiară respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că o instituție financiară respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individuală, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (6), adresată unui participant la piețele financiare prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu afectează în niciun fel responsabilitățile fiscale ale statelor membre.

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu afectează în mod direct responsabilitățile fiscale ale statelor membre.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 11 îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta poate notifica Autorității și Comisiei, în termen de o lună de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă, faptul că decizia nu va fi implementată de autoritatea competentă.

(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 11 îi afectează în mod direct responsabilitățile fiscale, acesta poate informa Autoritatea, Comisia și Consiliul în termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice și să demonstreze în mod clar din ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilitățile sale fiscale.

În notificarea sa, statul membru justifică și demonstrează în mod clar din ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează în mod direct responsabilitățile sale fiscale.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de o lună de la notificarea efectuată de statul membru, Autoritatea trebuie să informeze statele membre dacă își menține, modifică sau revocă decizia.

În termen de o săptămână de la notificarea efectuată de statul membru, Autoritatea informează statele membre dacă își menține, modifică sau revocă decizia.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține decizia, Consiliul decide, cu majoritate calificată, în termen de două luni, după cum se prevede la articolul 205 din tratat, cu privire la menținerea sau revocarea deciziei Autorității.

Atunci când Autoritatea își menține decizia, Consiliul decide, cu majoritate calificată, după cum se prevede la articolul 238 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în termen de o lună, cu privire la menținerea sau revocarea deciziei Autorității.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 10 alineatul (2) îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta poate informa Autoritatea, Comisia și Consiliul, în termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă, cu privire la faptul că decizia nu va fi implementată de autoritatea competentă.

(3) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 10 alineatul (2) îi afectează în mod direct responsabilitățile fiscale, acesta poate informa Autoritatea, Comisia și Consiliul, în termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă, cu privire la faptul că decizia nu va fi implementată de autoritatea competentă.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice și să demonstreze în mod clar din ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilitățile sale fiscale.

În notificarea sa, statul membru justifică și demonstrează în mod clar din ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează în mod direct responsabilitățile sale fiscale.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea autorităților publice naționale competente în domeniul supravegherii instituțiilor financiare;

eliminat

PROCEDURĂ

Titlu

Autoritatea bancară europeană

Referințe

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Comisia competentă în fond

ECON

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

JURI

7.10.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Klaus-Heiner Lehne

5.10.2009

 

 

Examinare în comisie

28.1.2010

 

 

 

Data adoptării

28.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Kay Swinburne

  • [1]  A se vedea articolul 151 din Directiva 2006/48/CE, articolul 42 din Directiva 2006/49/CE, articolul 21 din Directiva 2002/87/CE, articolul 41 din Directiva 2005/60 CE și articolul 7a din Directiva 94/19/CE.

PROCEDURĂ

Titlu

Autoritatea bancară europeană

Referințe

COM(2009)0501 – C7-0169/2009 – 2009/0142(COD)

Data prezentării la PE

23.9.2009

Comisia competentă în fond

  Data anunțului în plen

ECON

7.10.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

EMPL

22.10.2009

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

José Manuel García-Margallo y Marfil

20.10.2009

 

 

Examinare în comisie

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Data adoptării

10.5.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

4

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Membri supleanți prezenți la votul final

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier