BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici

25.5.2010 - (KOM(2009)0499 – C7–0166/2009 – 2009/0140(COD)) - ***I

Økonomi- og Valutaudvalget
Ordfører: Sylvie Goulard


FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici

(KOM(2009)0499 – C7–0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0499),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7‑0166/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelser af 26. oktober 2009[1] fra Den Europæiske Centralbank,

–   der henviser til udtalelse af 22. januar 2010 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7–0168/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Den finansielle krise har afsløret store mangler ved det finansielle tilsyn, som har bevirket, at det ikke har været muligt at forhindre en akkumulering af overdrevne risici i det finansielle system, og har navnlig sat fokus på svaghederne i det nuværende tilsyn på makroplan.

(1) Finansiel stabilitet er en forudsætning for, at den reale økonomi kan sørge for arbejdspladser, kreditter og vækst. Den finansielle krise har afsløret store mangler ved det finansielle tilsyn, som har bevirket, at det ikke har været muligt at forhindre en akkumulering af overdrevne risici i det finansielle system. Krisen har enorme følger for skatteyderne og for mange EU-borgere, som nu er arbejdsløse, samt for mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Medlemsstaterne har ikke råd til at redde finansieringsinstitutter i tilfælde af en ny krise af samme omfang uden at overtræde stabilitets- og vækstpagtens bestemmelser.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Europa-Parlamentet opfordrede længe inden den finansielle krise regelmæssigt til, at alle aktører i højere grad blev sikret samme reelle vilkår på EU-plan, og gjorde samtidig opmærksom på væsentlige mangler i EU-tilsynet med stadig mere integrerede finansielle markeder (i sin beslutning af 13. april 2000 om Kommissionens meddelelse om etablering af en ramme for de finansielle markeder: en handlingsplan1, af 25. november 2002 om reglerne for tilsyn med finansielle institutioner i Den Europæiske Union2, af 11. juli 2007 om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) – hvidbog3, af 23. september 2008 med henstillinger til Kommissionen om hedgefonde og private equity4, af 9. oktober 2008 med henstillinger til Kommissionen om Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige tilsynsstruktur5, af 22. april 2009 om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed6 og af 23. april 2009 forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer7).

 

1 EFT C 40 af 7.2.2001, s. 453.

2 EUT C 25 E af 29.1.2004, s. 394.

3 EUT C 175 E af 10.7.2008.

4 EUT C 8 E af 14.1.2010, s. 26.

5 EUT C 9 E af 15.1.2010, s. 48.

6 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0251.

7 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0279.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)       I den endelige rapport, som blev fremlagt den 25. februar 2009, anbefalede de Larosière-gruppen bl.a., at der oprettes et organ på fællesskabsniveau, som skal overvåge risici inden for det finansielle system som helhed.

(3)       I den endelige rapport, som blev fremlagt den 25. februar 2009 (de Larosière-rapporten), anbefalede de Larosière-gruppen bl.a., at der oprettes et organ på unionsplan, som skal overvåge risici inden for det finansielle system som helhed.

 

(Denne ændring vedrører hele teksten).

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I meddelelsen "Finansielt tilsyn i Europa" af 27. maj 2009 beskrev Kommissionen en række reformer af de nuværende ordninger, som skal sikre den finansielle stabilitet på EU-niveau, herunder navnlig oprettelsen af et europæisk råd for systemiske risici (ESRB) med ansvar for tilsyn på makroplan. Rådet tilsluttede sig på mødet den 9. juni 2009 og Det Europæiske Råd på mødet den 18.-19. juni Kommissionens synspunkt og hilste det velkommen, at Kommissionen agter at fremlægge lovgivningsforslag, således at de nye rammer vil være på plads i løbet af 2010. I overensstemmelse med Kommissionens synspunkt konkluderede det bl.a., at ECB "bør yde analytisk, statistisk, administrativ og logistisk støtte til ESRB og også trække på teknisk rådgivning fra de nationale centralbanker og tilsynsmyndigheder".

 

(5) I meddelelsen "Finansielt tilsyn i Europa" af 27. maj 2009 beskrev Kommissionen en række reformer af de nuværende ordninger, som skal sikre den finansielle stabilitet på unionsplan, herunder navnlig oprettelsen af et europæisk råd for systemiske risici (ESRB) med ansvar for tilsyn på makroplan. Rådet tilsluttede sig på mødet den 9. juni 2009 og Det Europæiske Råd på mødet den 18.-19. juni Kommissionens synspunkt og hilste det velkommen, at Kommissionen agter at fremlægge lovgivningsforslag, således at de nye rammer vil være på plads i løbet af 2010. I overensstemmelse med Kommissionens synspunkt konkluderede det bl.a., at ECB "bør yde analytisk, statistisk, administrativ og logistisk støtte til ESRB og også trække på teknisk rådgivning fra de nationale centralbanker og tilsynsmyndigheder". ECB's støtte til ESRB samt de opgaver, der overdrages og tildeles ESRB, bør foregå, uden at princippet om ECB's uafhængighed i udførelsen af sine opgaver, jf. traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, berøres heraf.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Som følge af de internationale finansmarkeders integrering er der brug for et stærkt engagement fra EU's side på verdensplan. ESRB bør trække på ekspertise fra et videnskabeligt udvalg på højt niveau og påtage sig alle de globale ansvarsområder, som er nødvendige for at sikre, at Unionens stemme høres i spørgsmål om finansiel stabilitet, navnlig ved at samarbejde tæt med Den Internationale Valutafond (IMF), Financial Services Board (FSB) og alle parterne i G20-gruppen (G-20).

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) ESRB bør bl.a. bidrage til gennemførelsen af anbefalingerne fra IMF, FSB og Den Internationale Betalingsbank (BIS) til G-20 i de indledende betragtninger i deres rapport om vejledning i vurdering af den systemiske betydning af finansieringsinstitutter, markeder og instrumenter, der blev offentliggjort i oktober 2009, hvoraf det fremgår, at systemisk risiko skal være dynamisk for at tage hensyn til udviklingen i den finansielle sektor og den globale økonomi. Systemisk risiko kan ses som en risiko for afbrydelse af finansielle tjenesteydelser, som skyldes en svækkelse af hele eller dele af det finansielle system og har potentiale til at få særdeles negative følger for den reale økonomi.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c) I rapporten om vejledning i vurdering af den systemiske betydning af finansieringsinstitutter nævnes også, at vurderingen af systemisk risiko sandsynligvis varierer alt efter de økonomiske forhold. Den vil også afhænge af den finansielle infrastruktur og ordningerne for krisestyring samt kapaciteten til at håndtere sammenbrud, når de opstår. Institutter kan være systemisk vigtige for lokale, nationale eller internationale finansielle systemer og økonomier. De vigtigste kriterier til at identificere markedernes og institutternes systemiske betydning er størrelse (omfanget af finansielle tjenesteydelser som leveres af den enkelte del i det finansielle system), substituerbarhed (i hvilken grad systemets andre dele kan levere de samme tjenesteydelser i tilfælde af et sammenbrud) og de indbyrdes relationer (forbindelser med andre dele i systemet). En vurdering ud fra disse tre kriterier bør suppleres med overvejelser om den finansielle sårbarhed og den institutionelle rammes kapacitet til at håndtere finansielle sammenbrud.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5d) ESRB bør have til opgave at overvåge og vurdere systemisk risiko under normale forhold med henblik på at mindske systemets eksponering over for risikoen for sammenbrud hos de systemiske komponenter og forbedre det finansielle systems modstandsdygtighed over for kriser. ESRB bør i denne forbindelse sikre finansiel stabilitet og mindske de negative følger for det indre marked og den reale økonomi. ESRB bør for at opfylde sine mål analysere alle de relevante oplysninger, navnlig relevant lovgivning, som kan have indflydelse på den finansielle stabilitet, som f.eks. regnskabs-, konkurs- og bail-out-bestemmelser.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Der lægges for lidt vægt på risiciene på makroplan i de nuværende EU-ordninger. Ansvaret for tilsynet på makroplan er stadig opsplittet, tilsynet foretages af forskellige myndigheder på forskellige niveauer, og der findes ingen mekanisme til at sikre, at risici på makroplan identificeres tilfredsstillende, og at der udsendes klare advarsler og anbefalinger, som følges op med konkrete tiltag.

(6) Et velfungerende EU og velfungerende globale finansielle systemer og reduktion af truslerne for dem kræver øget sammenhæng mellem tilsynet på makro- og mikroplan. Som det fremgår af Turner-rapporten fra marts 2009 om et lovgivningsmæssigt initiativ til bekæmpelse af den globale bankkrise, kræver mere velfunderede ordninger enten øgede nationale beføjelser, hvilket indebærer et mindre åbent indre marked, eller en øget grad af europæisk integration. I betragtning af den rolle, som et sundt finansielt system spiller i kraft af dets bidrag til konkurrenceevnen og væksten i EU og dets indvirkning på den reale økonomi, har EU-institutionerne som anbefalet i de Larosière-rapporten valgt en øget grad af europæisk integration.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Denne nyoprettede ordning for tilsyn på makroplan kræver et troværdigt og fremtrædende lederskab. Formanden for ECB bør i betragtning af dennes vigtige rolle og internationale og nationale troværdighed samt i de Larosière-rapportens ånd være formand for ESRB. Kravene om ansvarlighed bør også øges, og sammensætningen af ESRB's organer bør udvides til at omfatte en bred vifte af erfaringer, baggrund og holdninger.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) I de Larosière-rapporten nævnes også, at tilsynet på makroplan ikke giver mening, medmindre det på en måde har indvirkning på tilsynet på mikroplan, samtidig med at tilsynet på mikroplan ikke på effektiv vis kan sikre den finansielle stabilitet uden behørigt at tage hensyn til udviklingen på makroplan.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c) Der bor oprettes et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), hvor aktørerne inden for finansielt tilsyn både på nationalt plan og unionsplan er samlet og fungerer som et netværk. I henhold til princippet om et loyalt samarbejde i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Union bør parterne i ESFS samarbejde i en ånd af tillid og gensidig respekt og navnlig sikre, at der er hensigtsmæssige og pålidelige informationsstrømme imellem dem. På unionsplan bør netværket sammensættes af ESRB og tre mikrotilsynsmyndigheder: Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen), oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder), oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) EU har ligeledes behov for et specifikt organ, som er ansvarligt for makrotilsyn med hele EU's finansielle system, og som skal identificere risici for den finansielle stabilitet og om nødvendigt udstede advarsler og anbefalinger om tiltag til at imødegå sådanne risici. Der bør derfor oprettes et europæisk råd for systemiske risici (ESRB) som et nyt uafhængigt organ, der skal have ansvaret for makrotilsyn på europæisk niveau.

udgår

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede advarsler og anbefalinger af generel karakter for Fællesskabet som helhed, enkelte medlemsstater eller grupper af medlemsstater med en nærmere angivet frist for gennemførelse af de relevante initiativer.

(8) Når det er relevant, bør ESRB udstede og offentliggøre advarsler og anbefalinger af generel karakter for Unionen som helhed, enkelte medlemsstater eller grupper af medlemsstater med en nærmere angivet frist for gennemførelse af de relevante initiativer. Hvis disse advarsler eller anbefalinger stiles til enkelte eller en gruppe af medlemsstater, kan ESRB muligvis foreslå passende støtteforanstaltninger. Når det er relevant, bør ESRB bekendtgøre, at der foreligger en krisesituation.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) ESRB bør afgøre, om en anbefaling skal forblive fortrolig eller offentliggøres, idet der tages hensyn til, at en offentliggørelse kan medvirke til at fremme overholdelse af anbefalingerne i bestemte situationer.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) ESRB bør udarbejde en farvekode, så det bliver muligt for interesserede parter bedre at vurdere risikoens karakter.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c) Såfremt ESRB konstaterer, at der består en risiko, som kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten i hele eller en del af Unionens finansielle system i alvorlig fare, bør det udsende en advarsel om, at der foreligger en krisesituation. ESRB bør i dette tilfælde straks underrette Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) om sin advarsel. I tilfælde af kriser bør ESRB udsende en advarsel om krise.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For at øge advarslernes og anbefalingernes vægt og legitimitet bør de sendes gennem Rådet og, når det er relevant, Den Europæiske Bankmyndighed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/…, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/… og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/….

(9) For at øge advarslernes og anbefalingernes vægt og legitimitet bør de sendes gennem Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, adressaterne og, når det er relevant, ESA'erne.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) ESRB bør også på basis af rapporter fra adressaterne overvåge overholdelsen af dets anbefalinger for at sikre, at dets advarsler og anbefalinger reelt efterleves. Adressater af anbefalingerne bør tage de nødvendige skridt, medmindre manglende skridt kan begrundes behørigt (mekanisme, som kræver handling eller forklaring).

(10) ESRB bør også på basis af rapporter fra adressaterne overvåge overholdelsen af dets anbefalinger for at sikre, at dets advarsler og anbefalinger reelt efterleves. Anbefalingernes adressater bør behørigt begrunde enhver manglende korrekt overholdelse af ESRB-anbefalingerne (mekanisme, som kræver handling eller forklaring), navnlig over for Europa-Parlamentet. ESRB bør kunne rådføre sig med Europa-Parlamentet og Rådet i tilfælde, hvor det ikke er tilfreds med den måde, hvorpå adressaterne har reageret på anbefalingerne.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) ESRB bør afgøre, om en anbefaling skal forblive fortrolig eller offentliggøres, idet der tages hensyn til, at en offentliggørelse kan medvirke til at fremme overholdelsen af anbefalingerne i bestemte situationer.

Udgår

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) ECB og de nationale centralbanker bør indtage en førerposition i tilsynet på makroplan på grund af deres ekspertise og ansvar vedrørende den finansielle stabilitet. Det er vigtigt, at mikrotilsynene inddrages i ESRB's arbejde for at sikre, at vurderingen af risikoen på makroplan er baseret på fyldestgørende og præcise oplysninger om udviklingstendenserne i det finansielle system. Derfor bør formændene for de europæiske tilsynsmyndigheder være medlemmer med stemmeret, mens en repræsentant for en national tilsynsmyndighed pr. medlemsstat bør være medlem uden stemmeret.

(13) ECB og de nationale centralbanker bør indtage en førerposition i tilsynet på makroplan på grund af deres ekspertise og ansvar vedrørende den finansielle stabilitet. Det er vigtigt, at mikrotilsynsmyndighederne inddrages i ESRB's arbejde for at sikre, at vurderingen af risikoen på makroplan er baseret på fyldestgørende og præcise oplysninger om udviklingstendenserne i det finansielle system. Derfor bør formændene for de europæiske tilsynsmyndigheder være medlemmer med stemmeret. I en ånd af åbenhed bør seks personer, som ikke bør være medlemmer af en ESA, er valgt på grundlag af deres almindelige duelighed og forpligtelse over for Unionen og deres diverse baggrund på akademiske områder eller i den private sektor, navnlig i SMV'er, fagforeninger eller som leverandører eller brugere af finansielle tjenesteydelser og på enhver måde er garant for uafhængighed og tavshedspligt, være medlemmer af det generelle råd. En repræsentant for de nationale kompetente myndigheder pr. medlemsstat bør deltage i det generelle råds møder uden stemmeret.

 

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Deltagelsen af et medlem af Kommissionen vil bidrage til at skabe forbindelse til det makroøkonomiske og finansielle tilsyn i Fællesskabet, mens formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg afspejler finansministrenes rolle i opretholdelsen af den finansielle stabilitet.

(14) Deltagelsen af et medlem af Kommissionen vil bidrage til at skabe forbindelse til det makroøkonomiske og finansielle tilsyn i Fællesskabet, mens en repræsentant for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i det rådgivende videnskabelige udvalg afspejler finansministrenes rolle i opretholdelsen af den finansielle stabilitet.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Da banker og finansieringsinstitutter fra tredjelande, der er tilsluttet Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Den Europæiske Frihandelssammenslutning, kan drive virksomhed inden for Unionen, bør der være mulighed for at indbyde en højtstående repræsentant fra hvert af disse lande til at deltage i det generelle råds møder, forudsat at deres hjemland tillader det.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Det er af stor betydning, at medlemmerne af ESRB udøver deres opgaver uvildigt og kun overvåger den finansielle stabilitet i Den Europæiske Union som en helhed. Afstemninger om advarsler og anbefalinger i ESRB bør ikke vægtes, og beslutningerne bør som regel træffes med simpelt flertal.

(15) Det er af stor betydning, at medlemmerne af ESRB udøver deres opgaver uvildigt og kun overvåger den finansielle stabilitet i Den Europæiske Union som en helhed. Såfremt der ikke kan opnås konsensus, bør afstemninger om advarsler og anbefalinger i ESRB ikke vægtes, og beslutningerne bør som regel træffes med simpelt flertal.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) De indbyrdes relationer mellem finansieringsinstitutter og finansielle markeder indebærer, at overvågningen og vurderingen af potentielle systemiske risici bør baseres på en bred vifte af relevante makroøkonomiske og mikrofinansielle data og indikatorer. ESRB bør derfor have adgang til alle de oplysninger, som er nødvendige for at udføre dets opgaver, men skal sikre, at disse data forbliver fortrolige, hvis det kræves.

(16) De indbyrdes relationer mellem finansieringsinstitutter og finansielle markeder indebærer, at overvågningen og vurderingen af potentielle systemiske risici bør baseres på en bred vifte af relevante makroøkonomiske og mikrofinansielle data og indikatorer. Sådanne systemiske risici er bl.a. risiko for afbrydelse af finansielle tjenester, som skyldes væsentlig forringelse af hele eller dele af det finansielle system og har potentiale til at få alvorlige negative konsekvenser for det indre marked og den reale økonomi. Enhver type finansieringsinstitut ‑formidler, -marked, -infrastruktur og ‑instrument har potentiale til at blive systemisk vigtig. ESRB bør derfor have adgang til alle de oplysninger, som er nødvendige for at udføre dets opgaver, men skal sikre, at disse data forbliver fortrolige, hvis det kræves.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17) Markedsdeltagerne kan levere værdifulde oplysninger til forståelse af de udviklingstendenser, som påvirker det finansielle system. Efter behov bør ESRB derfor høre interessenter fra den private sektor (repræsentanter for finanssektoren, forbrugersammenslutninger, brugergrupper inden for finansielle tjenesteydelser oprettet af Kommissionen eller i henhold til fællesskabslovgivning mv.) og give dem en rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger.

(17) Markedsdeltagerne kan levere værdifulde oplysninger til forståelse af de udviklingstendenser, som påvirker det finansielle system. Efter behov bør ESRB derfor høre interessenter fra den private sektor (repræsentanter for finanssektoren, forbrugersammenslutninger, brugergrupper inden for finansielle tjenesteydelser oprettet af Kommissionen eller i henhold til fællesskabslovgivning mv.) og give dem en rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger. ESRB bør desuden sikre, at der er et bredt spektrum af erfaringer og kvalifikationer blandt dets ansatte og rådgivere, eftersom der ikke findes nogen klar definition på systemisk risiko og vurderingen af den systemiske risiko kan variere alt efter de økonomiske forhold.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Som følge af de internationale finansmarkeders integrering på internationalt plan og den spredningsrisiko, der er forbundet med finanskriser, bør ESRB koordinere sine aktiviteter med Den Internationale Valutafond og det netop oprettede Råd for Finansiel Stabilitet, som forventes at udsende tidlige advarsler mod makrorisici på globalt plan.

udgår

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Som foreslået i de Larosière-rapporten er det nødvendigt med en gradvis tilgang, og Europa-Parlamentet og Rådet bør foretage en fuldstændig gennemgang af ESFS, ESRB og ESA'erne inden ...*.

 

* EUT, indsæt venligst dato: Tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oprettelse

udgår

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der nedsættes et europæisk udvalg for systemiske risici, i det følgende benævnt "ESRB".

Der nedsættes et europæisk udvalg for systemiske risici (herefter benævnt "ESRB"). Det har hjemsted i Frankfurt.

 

ESRB indgår i det europæiske finanstilsynssystem (ESFS), der har til formål at sikre tilsynet med Unionens finansielle system.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. ESFS omfatter

 

a) ESRB

 

b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder), oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 [ESMA]

 

c) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 [EIOPA]

 

d) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen), oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 [EBA]

 

e) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Det Fælles Udvalg), nedsat i henhold til artikel 40 i forordning (EU) nr. .../2010 [EBA], forordning (EU) nr. .../2010 [ESMA] og forordning nr. .../2010 [EIOPA]

 

f) de myndigheder i medlemsstaterne, der er anført i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../2010 [ESMA], forordning (EU) nr. …/2010 [EIOPA] og forordning (EU) nr. …/2010 [EBA]

 

g) Kommissionen til varetagelse af de opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9 i forordning (EU) nr. .../2010 [EBA], forordning (EU) nr. .../2010 [ESMA] og forordning (EU) nr. .../2010 [EIOPA].

 

ESA'erne nævnt i litra b)-d) har hjemsted i Frankfurt.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. I henhold til princippet om et loyalt samarbejde, jf. artikel 4, stk. 3, i traktaten om den Europæiske Union, samarbejder parterne i ESFS i en ånd af tillid og gensidig respekt, navnlig for at sikre, at der er hensigtsmæssige og pålidelige informationsstrømme imellem dem.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "finansieringsinstitut": ethvert foretagende, hvis hovedvirksomhed er at modtage indskud, yde lån, forsikringstjenester eller andre finansielle tjenesteydelser til sine kunder eller medlemmer, eller at foretage finansielle investeringer eller handelsmæssige aktiviteter for egen regning

a) "finansieringsinstitutter": ethvert foretagende, hvis hovedvirksomhed er at modtage indskud, yde lån, forsikringstjenester eller andre finansielle tjenesteydelser til sine kunder eller medlemmer eller at foretage finansielle investeringer eller handelsmæssige aktiviteter for egen regning, og ethvert andet foretagende eller enhver anden enhed, der driver forretning i Unionen, og hvis finansielle aktiviteter kan være en systemisk risiko, selv om de ikke har nogen direkte forbindelser til den brede offentlighed

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) "finansielt system": alle finansieringsinstitutter, finansielle markeder og finansielle markedsinfrastrukturer.

b) "finansielt system": alle finansieringsinstitutter, finansielle markeder, produkter og finansielle markedsinfrastrukturer.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) "systemisk risiko": en risiko for afbrydelse af finansielle tjenester, herunder kreditbobler i tilknytning til de finansielle markeder, der

 

i) skyldes en forringelse af hele eller dele af Unionens finansielle system og

 

ii) har potentiale til at få alvorlige negative konsekvenser for det indre marked og den reale økonomi.

 

Alle typer finansielle formidlere, markeder og infrastrukturer er potentielt systemisk vigtige til en vis grad.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet med det finansielle system i Fællesskabet med det formål at forebygge og reducere systemiske risici i det finansielle system, undgå omfattende finansiel uro, bidrage til et velfungerende indre marked og sikre, at finanssektoren yder et betydeligt bidrag til økonomisk vækst.

1. ESRB er ansvarligt for makrotilsynet med det finansielle system i Unionen med det formål at forebygge og reducere systemiske risici i det finansielle system, undgå perioder med omfattende finansiel uro, bidrage til et velfungerende indre marked og sikre, at finanssektoren yder et betydeligt bidrag til økonomisk vækst.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at indkredse og/eller indsamle, alt efter hvad der er relevant, og analysere alle oplysninger af relevans for det i stk. 1 beskrevne arbejdsområde

a) at indkredse og/eller indsamle, alt efter hvad der er relevant, og analysere alle relevante oplysninger, herunder lovgivning med potentiel indvirkning på den finansielle stabilitet som f.eks. regnskabs-, sanerings- og likvidationsbestemmelser, med henblik på de i stk. 1 beskrevne mål

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) at identificere og/eller indsamle de relevante oplysninger fra finansieringsinstitutter og via ESA'erne, jf. artikel 15,

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) i givet fald at udstede en erklæring om, at der foreligger en krisesituation

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at udsende advarsler, hvis risiciene anses for betydelige

c) at udsende advarsler, hvis risiciene anses for betydelige, og offentliggøre dem, hvis det er relevant

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) at fremsætte anbefalinger med henblik på afhjælpende tiltag, hvis det er relevant

d) at fremsætte anbefalinger med henblik på afhjælpende tiltag og offentliggøre dem, hvis det er relevant

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) at arbejde tæt sammen med det europæiske finanstilsynssystem og, hvis det er relevant, give de europæiske tilsynsmyndigheder de oplysninger om systemiske risici, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver

f) at arbejde tæt sammen med alle de andre parter i ESFS og, hvis det er relevant, give ESA'erne de oplysninger om systemiske risici, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver; navnlig udvikler ESRB i samarbejde med ESA'erne et fælles sæt kvantitative og kvalitative indikatorer (risikotavle), der skal fungere som grundlag for at fastsætte en "tilsynsvurdering" af grænseoverskridende institutter, der har potentiale til at skabe en systemisk risiko.

 

En sådan vurdering vil med jævne mellemrum blive revideret for at afspejle materielle ændringer i et instituts risikoprofil. Tilsynsvurderingen vil være et afgørende element for beslutningen om direkte at føre tilsyn med eller foretage indgreb over for et skrantende institut.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) at deltage i Det Fælles Udvalg

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. ESRB har et generelt råd, en styringskomité og et sekretariat.

1. ESRB har et generelt råd, en styringskomité, et rådgivende videnskabeligt udvalg og et sekretariat.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Styringskomitéen bistår med beslutningstagningen i ESRB, idet den deltager i forberedelsen af møderne i det generelle råd, gennemgår de dokumenter, der skal drøftes, og overvåger de fremskridt, der sker i ESRB's løbende arbejde.

3. Styringskomitéen bistår med beslutningstagningen i ESRB, idet den identificerer risici og forbereder møderne i det generelle råd, gennemgår de dokumenter, der skal drøftes, og overvåger de fremskridt, der sker i ESRB's løbende arbejde, og opretholder en stærk forbindelse med alle parterne i ESFS. Når det generelle råd skal træffe beslutning om sektorspecifikke spørgsmål, forbereder styringskomitéen alle møder i den forbindelse efter at have rådført sig med den relevante europæiske tilsynsmyndighed.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Sekretariatet yder analytisk, statistisk, administrativ og logistisk støtte til ESRB under ledelse af formanden for det generelle råd i overensstemmelse med Rådets afgørelse EF/XXXX/2009.

4. Sekretariatet er ansvarligt for ESRB's daglige arbejde og alle personalespørgsmål. Det yder analytisk, statistisk, administrativ og logistisk støtte af høj kvalitet til ESRB under ledelse af formanden for det generelle råd i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) nr. .../2010 [ESRB]. Det trækker også på teknisk bistand fra ESA'er, nationale centralbanker og nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. ESRB støttes af det i artikel 12 omhandlede rådgivende tekniske udvalg, som efter anmodning yder rådgivning og bistand i spørgsmål af relevans for ESRB's arbejde.

5. Det i artikel 12 omhandlede rådgivende videnskabelige udvalg yder rådgivning og bistand i spørgsmål af relevans for ESRB's arbejde.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Formanden og næstformanden for ESRB vælges for en periode på fem år af og blandt medlemmerne af det generelle råd, der også er medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd. De kan genvælges.

1. Formanden for ESRB er formanden for Den Europæiske Centralbank. Vedkommendes mandatperiode svarer til mandatperioden som formand for Den Europæiske Centralbank.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Første næstformand vælges af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd for samme mandatperiode som medlemskabet af det generelle råd, under hensyntagen til en afbalanceret repræsentation af medlemsstater og af medlemsstater inden og uden for euroområdet. Vedkommende kan genvælges.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Anden næstformand er formanden for Det Fælles Udvalg.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c. Inden tiltrædelsen redegør formanden og første næstformand over for Europa-Parlamentet ved en offentlig høring for, hvordan de agter at udøve deres hverv i henhold til denne forordning. Anden næstformand høres af Europa-Parlamentet i sin egenskab af formand for Det Fælles Udvalg.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Næstformanden leder møderne i det generelle råd og/eller styringskomitéen, når formanden har forfald.

3. Næstformændene leder efter rangfølge møderne i det generelle råd og/eller styringskomitéen, når formanden har forfald.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Hvis mandatperioden for de medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, der er valgt som formand eller næstformand, slutter inden udløbet af den femårige periode, eller hvis formanden eller næstformanden af en eller anden grund er ude af stand til at udøve deres hverv, vælges en ny formand eller næstformand i overensstemmelse med stk. 1.

4. Hvis næstformændene af en eller anden grund er ude af stand til at udøve deres hverv, vælges nye næstformænd i overensstemmelse med stk. 1a-1c.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) seks uafhængige personer, der udpeges af de stemmeberettigede medlemmer af det generelle råd efter forslag fra Det Fælles Udvalg, ved deres indstilling ikke må være medlemmer af nogen ESA, og som vælges på grundlag af deres almindelige duelighed og deres diverse baggrund på akademiske områder eller andre sektorer, navnlig i SMV'er, fagforeninger eller som leverandører eller brugere af finansielle tjenesteydelser; ved indstillingen angiver Det Fælles Udvalg, hvilke personer der også påregnes at virke i styringskomitéen; ved udførelsen af deres opgaver hverken søger eller modtager de indstillede personer instrukser fra nogen regering, institution, noget organ, kontor, nogen enhed eller privatperson; de afholder sig fra enhver handling, der er uforenelig med deres hverv eller udførelsen af deres opgaver.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændrinsforslag

2. Følgende personer er medlemmer af det generelle råd og har ikke stemmeret:

2. En højtstående repræsentant pr. medlemsstat for den kompetente nationale myndighed, jf. stk. 3, er medlem af det generelle råd og har ikke stemmeret.

a) en højtstående repræsentant pr. medlemsstat for den kompetente nationale tilsynsmyndighed

 

b) formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

 

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis der på dagsordenen for et møde er punkter, der hører under flere nationale tilsynsmyndigheders kompetence i samme medlemsstat, deltager den pågældende højtstående repræsentant kun i drøftelsen af spørgsmål, der hører under dennes kompetence.

3. Hvad angår de nationale tilsynsmyndigheders repræsentation, roterer de pågældende højtstående repræsentanter alt efter, hvilket emne der drøftes, medmindre de nationale tilsynsmyndigheder er blevet enige om en fælles repræsentant.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemmer af det generelle råd, der ligeledes er medlemmer af ECB's Generelle Råd, handler uafhængigt i forbindelse med udførelsen af deres opgaver.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemmerne af ESRB's generelle råd og andre personer, der arbejder eller har arbejdet for eller i tilknytning til ESRB (herunder det relevante personale i centralbankerne, det rådgivende tekniske udvalg, de europæiske tilsynsmyndigheder og de kompetente nationale tilsynsmyndigheder), må ikke videregive oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt.

1. Medlemmerne af ESRB's generelle råd og andre personer, der arbejder eller har arbejdet for eller i tilknytning til ESRB (herunder det relevante personale i centralbankerne, det rådgivende videnskabelige udvalg, de europæiske tilsynsmyndigheder og de kompetente nationale tilsynsmyndigheder), må ikke videregive oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt, selv efter at deres hverv er ophørt.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Højtstående repræsentanter fra internationale institutioner, som udfører andre beslægtede aktiviteter, kan i givet fald indbydes til at deltage i møderne i det generelle råd.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. En højtstående repræsentant for et tredjeland, navnlig et land, der er tilsluttet det europæiske økonomiske område eller Den Europæiske Frihandelssammenslutning, kan i givet fald og på ad hoc-basis indbydes til at deltage i møderne i det generelle råd, afhængigt af hvilket emne der drøftes.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvert stemmeberettiget medlem af det generelle råd har én stemme.

1. Det generelle råd tilstræber at opnå konsensus. Såfremt der ikke kan opnås konsensus, har hvert stemmeberettiget medlem af det generelle råd én stemme. Efter udløb af en bestemt frist, som fastsættes i ESRB's forretningsorden, kan medlemmer af rådet anmode om afstemning om et udkast til advarsel eller anbefaling.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Uanset stk. 2, kræver det et kvalificeret flertal på to tredjedele af stemmerne at kunne offentliggøre en advarsel eller en anbefaling.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) næstformanden for ESRB

b) første næstformand for ESRB

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ba) ECB's næstformand

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fem andre medlemmer af det generelle råd, der også er medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd. De vælges af og blandt medlemmerne af det generelle råd, der også er medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, for en periode på to år

c) fire andre medlemmer af det generelle råd, der også er medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, under hensyntagen til behovet for en ligelig repræsentation af medlemsstaterne og landene inden for og uden for euroområdet. De vælges af og blandt medlemmerne af det generelle råd, der også er medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, for en periode på fire år

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) formanden for Den Europæiske Bankmyndighed

e) formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen)

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

f) formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger)

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) formanden for Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed

g) formanden for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder)

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) formanden for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

h) tre af de seks uafhængige personer, jf. artikel 6, stk. 1, litra fa).

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 12 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det rådgivende tekniske udvalg

Det rådgivende videnskabelige udvalg

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det rådgivende tekniske udvalg består af:

1. Det rådgivende videnskabelige udvalg består af:

a) en repræsentant for hver national centralbank og en repræsentant for ECB

a) ni eksperter med anerkendt kompetence, som er garanter for uafhængighed, er foreslået af styringskomitéen, repræsenterer omfattende erfaring og kvalifikationer og er godkendt af det generelle råd med et mandat på to år, der kan fornyes

b) en repræsentant pr. medlemsstat for den kompetente nationale tilsynsmyndighed

 

c) en repræsentant for Den Europæiske Bankmyndighed

b) en repræsentant for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen)

d) en repræsentant for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

c) en repræsentant for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger)

e) en repræsentant for Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed

d) en repræsentant for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og markeder)

f) to repræsentanter for Kommissionen

e) to repræsentanter for Kommissionen

g) en repræsentant for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

f) en repræsentant for Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

Tilsynsmyndighederne i hver medlemsstat vælger en repræsentant til udvalget. Hvis der på dagsordenen for et møde er punkter, der hører under flere nationale tilsynsmyndigheders kompetence i samme medlemsstat, deltager den pågældende repræsentant kun i drøftelsen af spørgsmål, der hører under dennes kompetence.

 

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Formanden for det rådgivende tekniske udvalg udpeges af det generelle råd efter forslag fra formanden for det generelle råd.

2. Formanden for det rådgivende videnskabelige udvalg udpeges af det generelle råd efter forslag fra formanden for det generelle råd.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. ESRB's sekretariat støtter arbejdet i det rådgivende tekniske udvalg, og lederen af sekretariatet deltager i møderne.

4. ESRB's sekretariat støtter arbejdet i det rådgivende videnskabelige udvalg, og lederen af sekretariatet deltager i møderne.

Ændringsforslag  74 

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Med henblik på rådgivning og bistand inden for spørgsmål, der er af betydning for ESRB's arbejde, arbejder det rådgivende videnskabelige udvalg tæt sammen med ESCB's ekspertarbejdsgrupper og rådfører sig med ESA'erne, hvad angår de makroøkonomiske risikoprofiler for de forskellige sektorer, hvor finansielle tjenesteydelser er aktuelle.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Det rådgivende videnskabelige udvalg gennemfører i givet fald høringer på et tidligt tidspunkt med interessenter, såsom markedsdeltagere, forbrugerorganisationer, akademiske eksperter, på en åben og gennemsigtig måde, samtidig med at der tages hensyn til fortrolighedskravet.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c. Det rådgivende videnskabelige udvalg får stillet alle midler til rådighed, der er nødvendige for, at det kan udføre sine opgaver med succes, navnlig analytiske redskaber og ikt.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udførelsen af sine opgaver søger ESRB, hvis det er relevant, rådgivning hos relevante interessenter i den private sektor.

Ved udførelsen af sine opgaver hører ESRB, hvis det er relevant, synspunkterne hos relevante interessenter i den private eller offentlige sektor, navnlig, men ikke udelukkende ESA-medlemmerne.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. ESRB giver de europæiske tilsynsmyndigheder de oplysninger om systemiske risici, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.

1. ESRB giver alle europæiske tilsynsmyndigheder de oplysninger om systemiske risici, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De europæiske tilsynsmyndigheder, de nationale centralbanker og medlemsstaterne arbejder tæt sammen med ESRB og tilvejebringer alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af dets opgaver i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

2. I overensstemmelse med artikel 1, stk. 1b, arbejder de europæiske tilsynsmyndigheder, de nationale centralbanker og alle relevante myndigheder i medlemsstaterne tæt sammen med ESRB og tilvejebringer de samordnede oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af dets opgaver i overensstemmelse med EU-lovgivningen, uden at dette berører de respektive beføjelser, der er tildelt Rådet, Kommissionen (Eurostat), ECB, Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) med hensyn til statistik og indsamling af data.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. ESRB kan anmode de europæiske tilsynsmyndigheder om oplysninger i summarisk eller samlet form, så de enkelte finansieringsinstitutter ikke kan identificeres. Hvis de ønskede data ikke er til rådighed hos disse myndigheder eller ikke stilles til rådighed rettidigt, kan ESRB indhente dem hos de nationale tilsynsmyndigheder, de nationale centralbanker eller andre myndigheder i medlemsstaterne.

3. Efter anmodning fra ESRB tilvejebringer ESA'erne oplysninger i summarisk eller samlet form, så de enkelte finansieringsinstitutter ikke kan identificeres. Hvis de ønskede data ikke er til rådighed for ESA'erne eller ikke stilles til rådighed rettidigt, tilvejebringer nationale tilsynsmyndigheder, nationale centralbanker eller andre myndigheder i medlemsstaterne disse data.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. ESRB kan sende en begrundet anmodning til de europæiske tilsynsmyndigheder om at tilvejebringe data, som ikke er i summarisk eller samlet form.

4. Hvis der er tale om en vedvarende og alvorlig risiko, som vil kunne berøre et specifikt finansieringsinstitut, og oplysningerne i stk. 3 ikke er tilstrækkelige for ESRB, til at det kan udføre sine opgaver, kan ESRB sende en begrundet anmodning til ESA'erne om at tilvejebringe data, som ikke er i summarisk eller samlet form.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Hvis de oplysninger, der refereres til i denne artikel, ikke stilles til rådighed eller der er tale om en alvorlig krise, kan det generelle råd opfordre Europa-Parlamentet og Rådet til at handle på hensigtsmæssig vis.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Inden ESRB anmoder om oplysninger i henhold til stk. 3 og 4, rådfører det sig behørigt med den relevante europæiske tilsynsmyndighed for at sikre, at anmodningen er rimelig.

5. ESRB kan anmode om oplysninger fra et foretagende, som foretager finansielle investeringer eller handelsmæssige aktiviteter for egen regning, men ikke er omfattet af forordning (EU) nr. .../2010 [EBA], forordning (EU) nr. .../2010 [ESMA] eller forordning (EU) nr. .../2010 [EIOPA]. ESRB underretter Kommissionen og rådfører sig med den afdeling i centraladministrationen, som er ansvarlig for lovgivning om tilsyn med finansieringsinstitutter i den pågældende medlemsstat, for at sikre, at anmodningen er rimelig. Den yderligere pligt for finansieringsinstitutter til at tilvejebringe data som følge af ESRB's anmodning må ikke betyde nogen uforholdsmæssig forøgelse af de administrative byrder.

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. ESRB's ansatte kan deltage i møderne i ESA'ernes tilsynsråd og kan stille spørgsmål til og modtage relevante oplysninger fra ESA'erne.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. ESRB samarbejder med de nationale centralbanker i tredjelande, tilsynsmyndigheder og internationale fora for at fremme udvekslingen af oplysninger og oprette en mekanisme til indsamling og udveksling af oplysninger om systemisk risiko, der er nødvendige for, at det kan udføre sine opgaver.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1, advarer ESRB herom og fremsætter om nødvendigt anbefalinger med henblik på afhjælpende tiltag.

1. Hvis der afdækkes betydelige risici for gennemførelsen af målet i artikel 3, stk. 1, advarer ESRB herom og fremsætter om nødvendigt anbefalinger med henblik på afhjælpende tiltag, herunder med henblik på lovgivningsinitiativer.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Advarsler eller anbefalinger fra ESRB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra c) og d), kan være generelle eller specifikke og rettes til Fællesskabet som helhed, en eller flere medlemsstater, en eller flere europæiske tilsynsmyndigheder eller en eller flere nationale tilsynsmyndigheder. Til anbefalingerne skal være knyttet en specifik tidsfrist for gennemførelse af modforholdsregler. Anbefalinger kan også rettes til Kommissionen for så vidt angår den relevante fællesskabslovgivning.

2. Advarsler eller anbefalinger fra ESRB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra c) og d), kan være generelle eller specifikke og rettes navnlig til Unionen som helhed, en eller flere medlemsstater, en eller flere ESA'er eller en eller flere nationale tilsynsmyndigheder. Til anbefalingerne skal være knyttet en specifik tidsfrist for gennemførelse af modforholdsregler. Anbefalinger kan også rettes til Kommissionen for så vidt angår den relevante EU-lovgivning.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Advarsler eller anbefalinger fremsendes endvidere til Rådet og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til de europæiske tilsynsmyndigheder.

3. Advarsler eller anbefalinger fremsendes endvidere til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, adressaterne, jf. stk. 2, og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til ESA'erne.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Ethvert medlem af rådet kan til enhver tid begære afstemning om et udkast til advarsel eller anbefaling.

4. For at øge opmærksomheden omkring risici i den europæiske økonomi og prioritere disse risici udarbejder ERSB i tæt samarbejde med ESFS en farvekodet ordning, der afspejler situationerne på de forskellige risikoniveauer.

 

Når kriterierne for en sådan klassifikation er blevet udarbejdet, vil dens advarsler og anbefalinger i hvert enkelt tilfælde og i givet fald vise, hvilken kategori risikoen tilhører.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Tiltag i krisesituationer

 

1. I tilfælde af en negativ udvikling, som kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Den Europæiske Union i alvorlig fare, kan ESRB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra b), og artikel 10 i hhv. forordning (EU) nr. …/2010 [EBA], forordning (EU) nr. …/2010 [ESMA] eller forordning (EU) nr. …/2010 [EIOPA] på eget initiativ eller efter anmodning fra en ESA, Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen udsende advarsler om, at der foreligger en krisesituation.

 

2. Så snart ESRB udsender en advarsel, underretter det samtidig Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den europæiske tilsynsmyndighed, jf. artikel 16, stk. 3, og artikel 18, stk. 3.

 

Hurtigst muligt efter underretningen bør formanden for ERSB og den kompetente kommissær høres af Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

 

3. På eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller en europæisk tilsynsmyndighed reviderer ESRB den advarsel, der er tale om i stk. 1.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Er en anbefaling i henhold til artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til en eller flere medlemsstater, en eller flere europæiske tilsynsmyndigheder eller en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, meddeler adressaterne ESRB, hvilke tiltag de har truffet som svar på anbefalingerne, eller hvorfor de ikke har foretaget sig noget. Rådet og i givet fald de europæiske tilsynsmyndigheder underrettes.

1. Er en anbefaling i henhold til artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til en eller flere medlemsstater, en eller flere europæiske tilsynsmyndigheder eller en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, meddeler adressaterne ESRB, hvilke tiltag de har truffet som svar på anbefalingerne, eller hvorfor de ikke har foretaget sig noget. Europa-Parlamentet, Rådet og i givet fald de europæiske tilsynsmyndigheder underrettes.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis ESRB finder, at dets anbefaling ikke er blevet fulgt, og at adressaten ikke har gjort behørigt rede for, hvorfor den ikke har foretaget sig noget, underretter det Rådet og i givet fald de berørte europæiske tilsynsmyndigheder.

2. Hvis ESRB finder, at adressaten for en af dets anbefalinger har undladt at følge eller ikke har fulgt den på passende vis, og at adressaten ikke har begrundet sin undladelse, underretter det Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og i givet fald de berørte europæiske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis ESRB har fundet som nævnt i stk. 2, kan Europa-Parlamentet opfordre adressaterne til at blive hørt af dets kompetente udvalg.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. ESRB's generelle råd afgør i hvert enkelt tilfælde, om en advarsel eller en anbefaling skal offentliggøres. Uanset artikel 10, stk. 2, kræver det et kvalificeret flertal på to tredjedele af stemmerne at kunne offentliggøre en advarsel eller en anbefaling.

1. I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3a, afgør ESRB's generelle råd i hvert enkelt tilfælde, om en advarsel eller en anbefaling skal offentliggøres. Uanset artikel 10, stk. 2, kræver det et flertal på to tredjedele af stemmerne at kunne offentliggøre en advarsel eller en anbefaling.

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Adressaterne for advarsler og anbefalinger fra ESRB bør have ret til at offentliggøre deres holdninger og begrundelse som reaktion på ESRB's offentliggjorte advarsel og anbefaling.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Beslutter ESRB's generelle udvalg ikke at offentliggøre en advarsel eller en anbefaling, træffer adressaten og i givet fald Rådet og de europæiske tilsynsmyndigheder alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte oplysningernes fortrolige karakter. Formanden for Rådet kan beslutte ikke at videregive en anbefaling til de øvrige medlemmer af Rådet.

3. Beslutter ESRB's generelle råd ikke at offentliggøre en advarsel eller en anbefaling, træffer adressaten og i givet fald Europa-Parlamentet, Rådet og de europæiske tilsynsmyndigheder samt den nationale tilsynsmyndighed alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte oplysningernes fortrolige karakter.

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Alle data, som ESRB's generelle råd baserer sine analyser på, inden det offentliggør en advarsel eller anbefaling, offentliggøres i en passende anonym form. Er der tale om fortrolige advarsler, gøres oplysninger tilgængelige efter udløb af en passende frist, som fastsættes i ESRB's forretningsorden.

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 19 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rapporteringsforpligtelser

Ansvarlighed og rapporteringsforpligtelser

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. ESRB rapporterer mindst en gang om året til Europa-Parlamentet og Rådet.

1. Mindst en gang om året, men oftere i tilfælde af omfattende uro på finansmarkederne indbydes ESRB's formand til en årlig høring i Europa-Parlamentet som en markering af offentliggørelsen af ESRB's årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Disse høringer afholdes i en anden sammenhæng end den monetære dialog mellem Europa-Parlamentet og præsidenten for ECB.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Rapporterne, der er omtalt i denne artikel, gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. ESRB undersøger endvidere specifikke spørgsmål på foranledning af Rådet eller Kommissionen.

2. ESRB undersøger endvidere specifikke spørgsmål på foranledning af Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Europa-Parlamentet kan anmode formanden for ESRB og de øvrige medlemmer af styringskomitéen om at deltage i en høring i Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rådet gennemgår denne forordning på grundlag af en rapport fra Kommissionen tre år efter ikrafttrædelsen og afgør efter at have modtaget en udtalelse fra ECB, om ESRB's opgaver og organisation skal tages op til fornyet overvejelse.

Europa-Parlamentet og Rådet gennemgår inden ...* denne forordning på grundlag af en rapport fra Kommissionen og afgør efter at have modtaget en udtalelse fra ECB, om ESRB's mål og organisation skal tages op til fornyet overvejelse.

 

Rapporten indeholder især en vurdering af,

 

a) om det er hensigtsmæssigt at forenkle og styrke ESFS's struktur for at øge sammenhængen mellem makro- og mikroniveau såvel som mellem ESA'erne,

 

b) om det er hensigtsmæssigt at øge ESA'ernes reguleringsbeføjelser,

 

c) om ESFS's udvikling er i overensstemmelse med den globale udvikling på dette område,

 

d) om der er tilstrækkelig alsidighed og kompetence inden for ESFS,

 

e) om ansvarligheden og gennemsigtigheden er tilstrækkelig i forhold til offentlighedskravene.

 

______

* Tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

  • [1]  EUT C 270 af 11.11.2009, s. 1.

BEGRUNDELSE

Europa-Parlamentet har siden 2000 og ved flere lejligheder opfordret Kommissionen til at forelægge ambitiøse forslag til at sikre stabiliteten på EU's finansielle markeder og til at drage fordel af lanceringen af euroen[1].

Alvoren af den finansielle, økonomiske og sociale krise, som har hærget i hele EU, viser klart utilstrækkeligheden ved de nuværende systemer. Har vi virkelig brug for mere end denne krise – den mest alvorlige, som verden har kendt siden 1929 – for endelig at udstyre EU med et effektivt finansielt tilsyn?

Europa-Parlamentet er klar over sit ansvar. Europas borgere forventer konkrete foranstaltninger som følge af følgende forhold: Arbejdsløsheden er steget kraftigt. Et stigende antal virksomheder, især små og mellemstore virksomheders er ved at gå konkurs. Den offentlige sektors underskud og gæld er steget på en foruroligende måde. Nogle redninger af banker vil være en tung byrde for skatteyderne. Denne opgave må ikke mislykkes for os, for de fleste medlemsstater ville ikke have midler til at imødegå en ny krise af samme størrelsesorden. Hvis det er umuligt helt at undgå kriser, så vi skal stadig forsøge at forhindre dem og begrænse de negative følger.

I en rapport, som blev offentliggjort den 25. februar 2009 af den arbejdsgruppe, som Kommissionen nedsatte, under ledelse af Jacques de Larosière, opfordredes der til oprettelse af et nyt organ med ansvar for makroøkonomisk tilsyn, der etableres under Den Europæiske Centralbank (ECB) såvel som oprettelse af tre mikrotilsynsmyndigheder med bindende beføjelser. Kommissionen og Det Europæiske Råd har tilsluttet sig de generelle retningslinjer i rapporten.

Dette er baggrunden for Europa-Parlamentets og Rådets forslag til forordning om makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system med henblik på oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici (ESRB), som nu er sendt til Europa-Parlamentet til behandling. Tre andre tekster om oprettelse af tre myndigheder med ansvar for tilsynet med banker, forsikringsselskaber og markeder er også blevet vedtaget af kollegiet. Ordførerne for denne "pakke" har arbejdet tæt sammen for at bevare pakkens sammenhæng.

Mål

Etablering et effektivt kontrolsystem uden at hindre finansieringen af økonomien

Denne lovgivning har som sit første formål at skabe betingelser for at muliggøre en stabil finansiering af økonomien for at sikre bæredygtig vækst og beskæftigelse. I de kommende år vil omstillingen af vore økonomier til vækst, som tager mere hensyn til klimaet, kræve en stadig mere innovativ indsats og tilvejebringelse af et betydeligt udbud af kapital. Ved finansieringen af den reale økonomi bidrager den finansielle sektor til at skabe velstand. Derfor skal der føres tilsyn med dens aktiviteter, men den må ikke hindres.

Sikring af det indre marked

Det andet formål er at sikre enheden i EU's indre marked. Hvis EU på nuværende tidspunkt ikke gives muligheder for at sikre kvaliteten af det finansielle tilsyn på europæisk plan, er alternativet, at det indre marked vil blive opsplittet. Dette ville bevirke, at årtiers arbejde for at afskaffe grænser og fjerne hindringerne for udveksling går tabt. Man bør også huske på, at den europæiske økonomiske integration også har bidraget væsentligt til jobskabelse og opretholdelse af væksten.

Da formand Barroso ved at tildele denne opgave til Mario Monti ønsker at gøre relanceringen af det indre marked til et strategisk mål for den nye Kommission, ligesom som den indstillede kommissær Michel Barnier ønsker det, vil opsplitningen af markedet for finansielle tjenesteydelser være en modsigelse. Ordføreren tilslutter sig denne logik, der ligesom i Larosière-rapporten resolut på lang sigt prioriterer den almene europæiske interesse i forhold til den laveste fællesnævner for medlemsstaterne.

Gøre det muligt for EU at bevare sin status

EU må fuldt ud påtage sig sit globale ansvar. G20, IMF, Rådet for Finansiel Stabilitet har understreget nødvendigheden af at bekæmpe systemiske risici og for bedre at kunne føre tilsyn med de enheder, hvis grænseoverskridende aktiviteter delvist unddrager sig de nationale tilsynsmyndigheders kontrol. Hvis vi ikke ønsker at lide under konsekvenserne af valg, der er gjort af tredjemand, og hvis vi ønsker at forsvare euroen og andre europæiske valutaer, så skal EU bevare sin status der, hvor beslutningerne bliver truffet ved at bekræfte sit engagement i multilaterale spørgsmål. Takket være oprettelsen af ESRB og de tre myndigheder, der tildeles bindende beføjelser, vil EU bedre være i stand til at gøre sine værdier gældende og til at forsvare sine interesser. Det er en strategisk udfordring.

Sikring af beslutningers sammenhæng

Oprettelsen af ESRB er en væsentlig nyskabelse, idet ingen til dato har foretaget en makroøkonomisk analyse på europæisk plan, hvis primære mål er at vurdere de systemiske risici. Et tæt samarbejde mellem ESRB og dem, som har de relevante oplysninger (de nationale tilsynsmyndigheder og de europæiske myndigheder med ansvar for hver sektor), er en prioritet for at skabe et sammenhængende "makro-mikro" tilsyn, og ud over dette, sammenhængende sektorer.

Denne betænknings valg

De Larosière-gruppens rapport er allerede et kompromis. Det er særdeles vigtigt, at den ikke bliver udvandet under dække af at forbedre situationen, og at man ikke ignorerer det presserende ved situationen, som dens forfattere har givet udtryk for. Siden denne rapport blev forelagt, er der imidlertid gået et år. Mange ideer er blevet fremlagt, navnlig af Barack Obama selv, eller på World Economic Forum i Davos.

Ordføreren har foretaget mange høringer. "Pakken" tager hensyn til udviklingen i den globale debat, som, specielt for banksektoren, er ved at bevæge sig i retning af et mere krævende tilsyn.

En klar identificerbar formand, organer, som er mere åbne over for samfundet

ESRB placeres inden for rammerne af Den Europæiske Centralbank, og alle centralbankchefer i hele EU opfordres til at spille en vigtig rolle, idet de er långivere i sidste instans. ESRB har ingen bindende magt, og i sidste ende er det måske nødvendigt at gå videre. På dette stadium skal dets formand i det mindste være tydelig identificerbar og respekteret. Det er derfor, at vi foreslår at overlade formandskabet for ESRB til formanden for Den Europæiske Centralbank på eget initiativ i overensstemmelse med Larosière-rapporten.

Det ville være vanskeligt, som det foreslås af Kommissionen, at løbe den risiko, at lade den valgte præsident i spidsen for ESRB være chef for en national centralbank. Formanden for ESRB skal handle fuldstændigt uafhængigt i almen europæisk interesse.

Det er nødvendigt.

1) at øge ESRB's ansvarlighed over for Parlamentet (ved at sende advarsler og anbefalinger til Rådet og Europa-Parlamentet, med garantier for fortrolig behandling, hvor Parlamentet har mulighed for at høre en myndighed, som nægter at samarbejde til trods for en offentlig anmodning fra ESRB, samt ved at øge hyppigheden af høringer og rapporter).

2) at åbne for sammensætningen af visse organer. En analyse baseret på flere forskellige synsvinkler ville give bedre mulighed for at forebygge risici. Derfor har ordføreren foreslået at tilføje blandt medlemmerne af det generelle råd og styringskomitéen for ESRB, en række personer med stemmeret, som opfylder alle de garantier for uafhængighed, og som har forskellig erfaring, enten fra den private sektor (især små og mellemstore virksomheder, leverandører og forbrugere af finansielle tjenesteydelser, fagforeninger), eller fra akademiske områder. Hvervet som anden næstformand i ESRB er også blevet oprettet og overdraget til formanden for en af de tre myndigheder ved rotation.

Drøftelser mellem centralbankerne og tilsynsmyndighederne og den "reale økonomi" vil styrke legitimiteten af ESRB. Krisen har skabt stor mistillid hos offentligheden til tilsynsorganer og centralbanker. En af udfordringerne ved denne opgave er at genopbygge tilliden, hvilket ikke er nogen nem opgave.

Et fælles "tilsynssystem" samlet ét sted

De Larosière-rapporten foreslog oprettelse af et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), der var udformet som et decentraliseret netværk, der samlede nationale tilsynsmyndigheder, de tre nye myndigheder og tilsynsmyndighedernes kollegier for de store grænseoverskridende institutioner. Med inspiration fra succesen for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Konkurrencenetværk, foreslår ordføreren, at integrere ESRB i ESFS. Dette er nødvendigt for at sikre både den indre enhed og den ydre sammenhæng i det finansielle tilsyn.

En udtrykkelig forpligtelse til loyalitet skal etableres mellem de forskellige medlemmer af netværket for at sikre en fuldstændig udveksling af oplysninger.

Med henblik på at skabe en fælles tilsynskultur, foreslår ordføreren at samle alle de europæiske tilsynsmyndigheder (ESRB og de tre myndigheder) samlet på ét sted, i Frankfurt. Denne geografiske nærhed giver mulighed for let at afholde daglige møder, som ikke er belastende, en fælles personalerekrutteringssystem, og i tilfælde af en krise, hurtigere reaktioner. Europas effektivitet skal have forrang for alle andre overvejelser, og fremtiden skal forblive åben. Det forhold, at Lamfalussy-udvalgene er splittet op mellem flere hovedstæder, må ikke forhindre, at man overvejer at etablere en tættere europæisk struktur, som EU har brug for. I de Larosière-rapporten foreslås det, at man efter tre år vurderer, hvorvidt man bør gå over til et system, der kun vil være baseret på to myndigheder, hvoraf den første har ansvaret for spørgsmål vedrørende tilsyn (banker og forsikringsselskaber), mens den anden har ansvaret for god forretningsskik og markedsmæssige spørgsmål. Ordføreren vil gerne se, at vurderingen går i denne retning. ESRB vil fra nu af og indtil da være en aktiv deltager i det fælles udvalg for de tre europæiske tilsynsmyndigheder.

En forventning om den højeste kompetence på verdensplan

Naturligvis uden at udelukke et tæt samarbejde mellem ESRB på den ene side og centralbankerne og tilsynsmyndighederne på den anden side, udstyres ESRB med et rådgivende videnskabeligt udvalg, der består af kendte personer, som er ansat på grundlag af den højeste kompetence. En stor del af effektiviteten af de europæiske finansielle tilsyn skal hvile på kvaliteten af det udvalgte personale i myndighederne og ESRB, især i sekretariatet.

Advarsler, anbefalinger og kriser

Parlamentet modtager advarsler og anbefalinger, som kan gå så vidt som en erklæring af en nødsituation. En farvekodet ordning bidrager til at sikre nøjagtigheden af oplysningerne.

***

Disse forslag er kun de første skridt i retning af et integreret europæisk tilsyn, som fortsat er vores mål.

  • [1]  Se betænkning af Garcia-Margallo Y Marfil om Kommissionens meddelelse om etablering af en ramme for de finansielle markeder: Se også følgende betænkninger af Van den Burg, Van den Burg & Daianu, Gauzès om kreditvurderingsbureauer and Skinner (Solvens II).

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET (30.4.2010)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og om oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici
(KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Rådgivende ordfører: Evelyn Regner

KORT BEGRUNDELSE

1. Kommissionsforslaget om ESRB

Kommissionsforslaget er en del af en pakke af anbefalinger til forbedring af EU'S tilsynsramme, der går tilbage til de Larosière-gruppen, og som sigter mod at eliminere de svagheder i den eksisterende tilsynsramme, som har vist sig i den aktuelle finanskrise.

ESRB skal som hjørnestenen i en integreret EU-tilsynsstruktur bidrage til at sikre, at det indre marked fungerer bedre. Det er konstrueret som et - i denne form - helt nyt europæisk organ uden status som juridisk person. Det skal gennem udformning af et europæisk tilsynsperspektiv, der på makroplan sigter mod at modvirke problemet med en fragmenteret, individuel risikoanalyse på nationalt plan, øge effektiviteten af mekanismerne for tidlig varsling og sikre, at risikovurderingerne af de relevante myndigheder omsættes til konkrete foranstaltninger.

Ifølge kommissionsforslaget består ESRB af et generelt udvalg, en styringskomité og et sekretariat, som Den Europæiske Centralbank står for. Der er en bestyrelse, som alle nationalbankernes formænd er medlem af. Forordningen om oprettelse af ESRB suppleres med en rådsafgørelse, hvormed Den Europæiske Centralbank (ECB) får til opgave at varetage sekretariatsfunktionen for ESRB.

2. Den rådgivende ordførers holdning:

Den rådgivende ordfører glæder sig over oprettelsen af ESRB. Krisen har vist, at de nationale myndigheders mikrotilsyn alene ikke kan erkende de systemisk relevante risici og ikke kan modvirke dem rettidigt. Det er vigtigt at etablere et (makrotilsyns-)system, som omfatter hele EU, til at overvåge, evaluere og, om nødvendigt, hindre potentielle risici for den finansielle stabilitet, og som kan advare tidligt om systemiske risici og foreslå konkrete foranstaltninger til bekæmpelse. Vekselvirkninger mellem makroøkonomiske udviklinger og finanssystemet skal betragtes og evalueres med bred synsvinkel. Det er også hensigtsmæssigt at intensivere samarbejdet med IMF og Rådet for Finansiel Stabilitet og med de tilsvarende organer i tredjelande. Overvågningen af systemiske risici øger stabiliteten på finansmarkedet, mindsker sandsynligheden for nye finanskriser og forbedrer dermed kvaliteten af EU's finansmarked.

Ordføreren foreslår nogle ændringer med henblik på tydeliggørelse og forbedring af den planlagte tilsynsstruktur. Principielt bør ESRB's mandat være klart begrænset til finanssektoren og må ikke gribe ind i løn- og skattepolitikken. Der bør ved evalueringen af risici i passende form tages hensyn til alle mål i art. 3 i traktaten om den Europæiske Union.

Afstemninger i det generelle råd bør jf. kommissionsforslagets art. 10 udelukkende foretages efter princippet "ét medlem, én stemme"; der bør ikke ske en vægtning af stemmerne.

For så vidt angår styringskomiteen, foreslår ordføreren, at denne skal omfatte fem repræsentanter for nationalbankerne, da der med henblik på makrotilsynet bør være en velafbalanceret repræsentation af de nationale centralbanker i styringskomiteen og da der må undgås en dominans af personer, der ikke repræsenterer centralbanker.

For så vidt angår indsamling og udveksling af data, må det sikres, at organet selvstændigt kan løse sine opgaver, uafhængigt af nationale myndigheder. Derfor må der sikres hurtig og regelmæssig adgang til data.

Der bør sikres størst mulig transparens. Offentliggørelse af analyser bør være normen, hemmeligholdelse skal begrundes udførligt, og skal kun være tilladt ved særlig afgørelse. Analysernes data bør være offentligt tilgængelige - i passende anonymiseret form - hvilket kan bidrage til kvalitetsudvikling af anbefalingerne.

Europa-Parlamentet bør have samme beføjelser som Rådet og Kommissionen, navnlig muligheden for at give ESRD til opgave at udføre undersøgelser.

ESRB's ansvar må defineres. Der bør imidlertid tages hensyn til, at det foreliggende forslag kun giver mulighed for uforpligtende anbefalinger og ikke tillægger ESRB udøvende opgaver.

Sammenfattende er det foreslåede tilsynssystem et første skridt hen imod det langsigtede mål om et harmoniseret EU-tilsynssystem, hvor en central EU-myndighed for grænseoverskridende systemisk relevante store finans/kreditinstitutter (og -grupper) agerer som regulerende myndighed. EU-tilsynsmyndighederne bør udøve denne funktion i forbindelse med systemisk relevante grupper af kreditinstitutter, mens institutter, der kun arbejder rent nationalt, på grundlag af subsidiaritetsprincippet bør være underlagt et rent nationalt tilsyn.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) EU har ligeledes behov for et specifikt organ, som er ansvarligt for makrotilsyn med hele EU's finansielle system, og som skal identificere risici for den finansielle stabilitet og om nødvendigt udstede advarsler og anbefalinger om tiltag til at imødegå sådanne risici. Der bør derfor oprettes et europæisk råd for systemiske risici (ESRB) som et nyt uafhængigt organ, der skal have ansvaret for makrotilsyn på europæisk niveau.

(7) EU har ligeledes behov for et specifikt organ, som er ansvarligt for makrotilsyn med hele EU's finansielle system, og som skal identificere risici for den finansielle stabilitet og om nødvendigt udstede advarsler og anbefalinger om tiltag til at imødegå sådanne risici. Der bør derfor oprettes et europæisk råd for systemiske risici (ESRB) som et nyt uafhængigt organ, der skal have ansvaret for makrotilsyn på unionsplan. ESRB's analyser bør begrænses til finanssektoren og ikke omfatte løn- og skattepolitiske spørgsmål.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) fem andre medlemmer af det generelle råd, der også er medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd. De vælges af og blandt medlemmerne af det generelle råd, der også er medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, for en periode på to år

c) fem formænd for nationale centralbanker, som vælges af og blandt medlemmerne af det generelle råd, der også er medlemmer af Den Europæiske Centralbanks Generelle Råd, for en periode på to år

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis ESRB finder, at dets anbefaling ikke er blevet fulgt, og at adressaten ikke har gjort behørigt rede for, hvorfor den ikke har foretaget sig noget, underretter det Rådet og i givet fald de berørte europæiske tilsynsmyndigheder.

2. Hvis ESRB finder, at dets anbefaling ikke er blevet fulgt, og at adressaten ikke har gjort behørigt rede for, hvorfor den ikke har foretaget sig noget, underretter det Rådet, Kommissionen og i givet fald de berørte europæiske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. ESRB undersøger endvidere specifikke spørgsmål på foranledning af Rådet eller Kommissionen.

2. ESRB undersøger endvidere specifikke spørgsmål på foranledning af Rådet, Europa-Parlamentet eller Kommissionen.

PROCEDURE

Titel

Makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici

Referencer

KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

7.10.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Evelyn Regner

5.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Dato for vedtagelse

28.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström og Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger og József Szájer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Kay Swinburne

UDTALELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER (9.4.2010)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici
(KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Ordfører: Íñigo Méndez de Vigo

KORT BEGRUNDELSE

Manglen på tilstrækkelig regulering af finanssektoren på europæisk niveau og svaghederne ved markedstilsynsmekanismerne viste sig med al ønskelig tydelighed under den økonomiske og finansielle krise, som ramte Europa i 2008, og hvis eftervirkninger vi stadig lider under. Kommissionen har på grundlag af rapporten udarbejdet af ekspertgruppen med Jacques de Larosière som formand udarbejdet fire forslag, hvis behandling i Parlamentet Økonomi- og Valutaudvalget er ansvarlig for.

I forbindelse med sin udtalelse har Udvalget om Konstitutionelle Anliggender tilstræbt at undersøge, hvordan den nye Europæiske Tilsynsmyndighed og Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, der oprettes i henhold til disse forslag, på bedst mulig måde kan passes ind i det institutionelle system. Udvalget har ligeledes fokuseret på fastsættelsen af harmoniserede tekniske standarder for finansielle tjenester for på den ene side at sikre konsekvens i disses aktiviteter og på den anden side garantere tilstrækkelig beskyttelse af indskydere, investorer og forbrugere i Den Europæiske Union. Forholdet til aktører i den private sektor er blevet undersøgt med særlig omhu i denne udtalelse, og det samme gælder forholdet mellem Den Europæiske Tilsynsmyndighed og de nationale tilsynsmyndigheder. Endelig har vi lagt særlig vægt på problemerne i forbindelse med tilsyn af grænseoverskridende aktører.

Finanskrisen 2008 kræver en europæisk løsning på europæiske problemer: Takket være de nye beføjelser, som Lissabontraktaten har givet Parlamentet, skal dette spille en afgørende rolle i alle disse forhold.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Europa-Parlamentet har længe inden den finansielle krise regelmæssigt opfordret til, at alle aktører i højere grad blev sikret samme vilkår på unionsplan, og har samtidig gjort opmærksom på store mangler i EU-tilsynet med stadig mere integrerede finansielle markeder (jf. betænkning af García-Margallo y Marfil om meddelelse fra Kommissionen om etablering af en ramme for de finansielle markeder: en handlingsplan (2000), af Van den Burg om reglerne for tilsyn med finansielle institutioner i Den Europæiske Union (2002), af Van den Burg om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) – hvidbog (2007) og af Van den Burg og Dăianu med henstillinger til Kommissionen om Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige tilsynsstruktur (2008) ). Se desuden betænkning af Skinner – Solvens II (2009) og af Gauzès om forordningen om kreditvurderingsbureauer (2009)).

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)       I den endelige rapport, som blev fremlagt den 25. februar 2009, anbefalede de Larosière-gruppen bl.a., at der oprettes et organ på fællesskabsniveau, som skal overvåge risici inden for det finansielle system som helhed.

(3)       I den endelige rapport, som blev fremlagt den 25. februar 2009, anbefalede de Larosière-gruppen bl.a., at der oprettes et organ på unionsplan, som skal overvåge risici inden for det finansielle system som helhed.

 

(Denne ændring vedrører hele teksten).

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I meddelelsen "Finansielt tilsyn i Europa" af 27. maj 2009 beskrev Kommissionen en række reformer af de nuværende ordninger, som skal sikre den finansielle stabilitet på EU-niveau, herunder navnlig oprettelsen af et europæisk råd for systemiske risici (ESRB) med ansvar for tilsyn på makroplan. Rådet tilsluttede sig på mødet den 9. juni 2009 og Det Europæiske Råd på mødet den 18.-19. juni Kommissionens synspunkt og hilste det velkommen, at Kommissionen agter at fremlægge lovgivningsforslag, således at de nye rammer vil være på plads i løbet af 2010. I overensstemmelse med Kommissionens synspunkt konkluderede det bl.a., at ECB "bør yde analytisk, statistisk, administrativ og logistisk støtte til ESRB og også trække på teknisk rådgivning fra de nationale centralbanker og tilsynsmyndigheder".

(5) I meddelelsen "Finansielt tilsyn i Europa" af 27. maj 2009 beskrev Kommissionen en række reformer af de nuværende ordninger, som skal sikre den finansielle stabilitet på unionsplan, herunder navnlig oprettelsen af et europæisk råd for systemiske risici (ESRB) med ansvar for tilsyn på makroplan. Rådet tilsluttede sig på mødet den 9. juni 2009 og Det Europæiske Råd på mødet den 18.-19. juni Kommissionens synspunkt og hilste det velkommen, at Kommissionen agter at fremlægge lovgivningsforslag, således at de nye rammer vil være på plads i løbet af 2010. I overensstemmelse med Kommissionens synspunkt konkluderede det bl.a., at ECB "bør yde analytisk, statistisk, administrativ og logistisk støtte til ESRB og også trække på teknisk rådgivning fra de nationale centralbanker og tilsynsmyndigheder". Denne støtte, som ECB yder ESRB, og de opgaver, der pålægges ESRB, bør ikke berøre principperne om ECB's uafhængighed i udførelsen af sine opgaver i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Som følge af de internationale finansmarkeders integrering er der brug for et stærkt engagement fra Unionens side på verdensplan. ESRB bør trække på ekspertisen fra et videnskabeligt udvalg på højt niveau og påtage sig alle de globale ansvarsområder, som er nødvendige for at sikre, at Unionen høres i spørgsmål om finansielt tilsyn, navnlig ved at samarbejde tæt med Den Internationale Valutafond (IMF), Financial Services Board (FSB) og alle parterne i G20-landene (G-20).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Der lægges for lidt vægt på risiciene på makroplan i de nuværende EU-ordninger. Ansvaret for tilsynet på makroplan er stadig opsplittet, tilsynet foretages af forskellige myndigheder på forskellige niveauer, og der findes ingen mekanisme til at sikre, at risici på makroplan identificeres tilfredsstillende, og at der udsendes klare advarsler og anbefalinger, som følges op med konkrete tiltag.

(6) En velfungerende Union og velfungerende globale finansielle systemer og afværgelsen af trusler mod disse kræver øget sammenhæng mellem tilsynet på makro- og mikroplan. Som det fremgår af Turner-rapporten om et lovgivningsmæssigt initiativ til bekæmpelse af den globale bankkrise fra marts 2009, kræver mere velfunderede ordninger enten øgede nationale beføjelser, hvilket indebærer et mindre åbent indre marked, eller en større grad af europæisk integration. Som følge af den rolle som et sundt finansielt system spiller med hensyn til dets bidrag til konkurrenceevnen og væksten i Unionen og dens indvirkning på den reale økonomi har de Larosière-gruppen efterfulgt af EU-institutionerne valgt en større grad af europæisk integration.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) I de Larosière-rapporten nævnes det også, at tilsynet på makroplan ikke giver mening, medmindre det på en eller anden måde har indvirkning på tilsynet på mikroplan, samtidig med at tilsynet på mikroplan ikke på effektiv vis kan sikre den finansielle stabilitet uden behørigt at tage hensyn til udviklingen på makroplan.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c) Der bør oprettes et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), der samler aktørerne med ansvar for finansielt tilsyn både på nationalt plan og unionsplan og fungerer som netværk. I henhold til princippet om et loyalt samarbejde i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union bør parterne i ESFS samarbejde i en ånd af tillid og gensidig respekt, navnlig for at sikre, at der er hensigtsmæssige og pålidelige informationsstrømme imellem dem. På unionsplan bør netværket sammensættes af ESRB og tre mikrotilsynsmyndigheder: Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010.

 

(Disse ændringer af navnene på de europæiske tilsynsmyndigheder vedrører hele teksten.)

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) ESRB bør afgøre, om en anbefaling skal forblive fortrolig eller offentliggøres, idet der tages hensyn til, at en offentliggørelse kan medvirke til at fremme overholdelsen af anbefalingerne i bestemte situationer.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c) Såfremt ESRB konstaterer en risiko, der kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen i alvorlig fare, bør det være i stand til at udstede en advarsel om, at der foreligger en krisesituation. ESRB bør i dette tilfælde straks underrette Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (ESA) om sin advarsel. I tilfælde af kriser bør ESRB udstede advarsler om kriser.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) For at øge advarslernes og anbefalingernes vægt og legitimitet bør de sendes gennem Rådet og, når det er relevant, Den Europæiske Bankmyndighed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/…, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/ … og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/ ….

(9) For at øge advarslernes og anbefalingernes vægt og legitimitet bør de sendes gennem Europa-Parlamentet, Rådet og, når det er relevant, ESA.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) ESRB bør også på basis af rapporter fra adressaterne overvåge overholdelsen af dets anbefalinger for at sikre, at dets advarsler og anbefalinger reelt efterleves. Adressater af anbefalingerne bør tage de nødvendige skridt, medmindre manglende skridt kan begrundes behørigt (mekanisme, som kræver handling eller forklaring).

(10) ESRB bør også på basis af rapporter fra adressaterne overvåge overholdelsen af dets anbefalinger for at sikre, at dets advarsler og anbefalinger reelt efterleves. Adressater af anbefalingerne bør tage de nødvendige skridt, medmindre manglende skridt kan begrundes behørigt (mekanisme, som kræver handling eller forklaring), navnlig over for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) ESRB bør afgøre, om en anbefaling skal forblive fortrolig eller offentliggøres, idet der tages hensyn til, at en offentliggørelse kan medvirke til at fremme overholdelsen af anbefalingerne i bestemte situationer.

udgår

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) ESRB bør aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet mindst en gang om året og oftere i tilfælde af omfattende uro på finansmarkederne.

(12) ESRB bør aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet mindst to gange om året og oftere i tilfælde af omfattende uro på finansmarkederne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Som følge af de internationale finansmarkeders integrering på internationalt plan og den spredningsrisiko, der er forbundet med finanskriser, bør ESRB koordinere sine aktiviteter med Den Internationale Valutafond og det netop oprettede Råd for Finansiel Stabilitet, som forventes at udsende tidlige advarsler mod makrorisici på globalt plan.

udgår

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Det er nødvendigt med en gradvis tilgang i forbindelse med de Larosière-rapporten. Europa-Parlamentet og Rådet bør foretage en fuldstændig gennemgang af ESFS, ESRB og ESA inden ...*.

 

* EUT, indsæt venligst dato: Tre år efter denne forordnings ikrafttrædelse.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. ESFS består af:

 

a) ESRB

 

b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 (ESMA)

 

c) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 (EIOPA)

 

d) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen), der blev oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 (EBA)

 

e) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Det Fælles Udvalg) i henhold til artikel 40 i forordning (EF) nr. .../ ... [EBA], nr. .../ ... [ESMA] og nr. …/… [EIOPA]

 

f) de myndigheder i medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../ ... [ESMA], artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../2009 [EIOPA] og artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../ ... [EBA]

 

g) Kommissionen med henblik på at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9 i forordning (EU) nr. .../ ... [EBA], nr. .../ ... [ESMA] og nr. …/ … [EIOPA].

 

De europæiske tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i litra b), c) og d) har deres hjemsted i [xxx].

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. I henhold til princippet om et loyalt samarbejde i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union samarbejder parterne i ESFS i en ånd af tillid og gensidig respekt, navnlig for at sikre, at informationsstrømmene imellem dem er hensigtsmæssige og pålidelige.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at udsende advarsler, hvis risiciene anses for betydelige

c) at udstede advarsler, hvis risiciene anses for betydelige og i givet fald udstede en erklæring om, at der foreligger en krisesituation

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) at arbejde tæt sammen med det europæiske finanstilsynssystem og, hvis det er relevant, give de europæiske tilsynsmyndigheder de oplysninger om systemiske risici, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver

f) at arbejde tæt sammen med alle de andre parter i ESFS og, hvis det er relevant, give de europæiske tilsynsmyndigheder de oplysninger om systemiske risici, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa) at deltage i Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Inden tiltrædelsen forelægger ESRB's formand og første næstformand ved en offentlig høring en redegørelse for Europa-Parlamentet om, hvordan de agter at udøve deres hverv i henhold til denne forordning. Anden næstformand høres af Europa-Parlamentet i sin egenskab af formand for en af de europæiske tilsynsmyndigheder, i overensstemmelse med artikel XX i forordning (EU) nr. .../ ... [EBA], nr. .../ ... [ESMA] og nr. …/ …[EIOPA].

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Højtstående repræsentanter fra internationale institutioner, som udfører beslægtede aktiviteter, kan i givet fald indbydes til at deltage i møderne i det generelle råd.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. En højtstående repræsentant fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan i givet fald og på ad hoc-basis indbydes til møderne i det generelle råd.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udførelsen af sine opgaver søger ESRB, hvis det er relevant, rådgivning hos relevante interessenter i den private sektor.

Ved udførelsen af sine opgaver søger ESRB, hvis det er relevant, rådgivning hos relevante interessenter i den private sektor, herunder fagforeninger, civilsamfundsorganisationer og forbrugesammenslutninger.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. ESRB kan anmode de europæiske tilsynsmyndigheder om oplysninger i summarisk eller samlet form, så de enkelte finansieringsinstitutter ikke kan identificeres. Hvis de ønskede data ikke er til rådighed hos disse myndigheder eller ikke stilles til rådighed rettidigt, kan ESRB indhente dem hos de nationale tilsynsmyndigheder, de nationale centralbanker eller andre myndigheder i medlemsstaterne.

3. På anmodning fra ESRB forelægger de europæiske tilsynsmyndigheder oplysninger i summarisk eller samlet form, så de enkelte finansieringsinstitutter ikke kan identificeres. Hvis de ønskede data ikke er til rådighed hos disse myndigheder eller ikke stilles til rådighed rettidigt forelægger de nationale tilsynsmyndigheder, de nationale centralbanker eller andre myndigheder i medlemsstaterne oplysningerne i overensstemmelse med en anmodning fra ESRB.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. ESRB kan sende en begrundet anmodning til de europæiske tilsynsmyndigheder om at tilvejebringe data, som ikke er i summarisk eller samlet form.

4. I medfør af en begrundet anmodning fra ESRB forelægger de europæiske tilsynsmyndigheder data, som ikke er i summarisk eller samlet form.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. ESRB's ansatte kan indbydes sammen med ESA'er til møder mellem tilsynsførende og de finansielle koncerner, der er væsentlige for systemet, navnlig kollegier af tilsynsførende, der kan stille spørgsmål og modtage relevante førstehåndsoplysninger.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Advarsler eller anbefalinger fremsendes endvidere til Rådet og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til de europæiske tilsynsmyndigheder.

3. Advarsler eller anbefalinger fremsendes endvidere til Europa-Parlamentet, Rådet og, hvis de er rettet til en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, til de europæiske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Tiltag i krisesituationer

 

1. I tilfælde af en negativ udvikling, som alvorligt kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Den Europæiske Union i alvorlig fare, kan ESRB i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra b) og artikel 10 i forordning (EU) nr. .../... [EBA], forordning (EU) nr. .../... [ESMA] og forordning (EU) nr. .../... [EIOPA], på eget initiativ eller efter anmodning fra en ESA, Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen udstede advarsler om, at der foreligger en krisesituation.

 

2. Så snart ESRB udsteder en advarsel, underretter det samtidig Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og den relevante ESA.

 

3. ESRB tager beslutningen, der er omhandlet i stk. 1, op til fornyet overvejelse på eget initiativ eller efter en anmodning fra en ESA, Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Er en anbefaling i henhold til artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til en eller flere medlemsstater, en eller flere europæiske tilsynsmyndigheder eller en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, meddeler adressaterne ESRB, hvilke tiltag de har truffet som svar på anbefalingerne, eller hvorfor de ikke har foretaget sig noget. Rådet og i givet fald de europæiske tilsynsmyndigheder underrettes.

1. Er en anbefaling i henhold til artikel 3, stk. 2, litra d), rettet til en eller flere medlemsstater, en eller flere europæiske tilsynsmyndigheder eller en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, meddeler adressaterne ESRB, hvilke tiltag de har truffet som svar på anbefalingerne, eller hvorfor de ikke har foretaget sig noget. Europa-Parlamentet, Rådet og i givet fald de europæiske tilsynsmyndigheder underrettes.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis ESRB finder, at dets anbefaling ikke er blevet fulgt, og at adressaten ikke har gjort behørigt rede for, hvorfor den ikke har foretaget sig noget, underretter det Rådet og i givet fald de berørte europæiske tilsynsmyndigheder.

2. Hvis ESRB finder, at dets anbefaling ikke er blevet fulgt, og at adressaten ikke har gjort behørigt rede for, hvorfor den ikke har foretaget sig noget, underretter det Europa-Parlamentet, Rådet og i givet fald de berørte europæiske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Hvis en anbefaling er blevet offentliggjort og ikke er blevet fulgt, og anbefalingens adressater ikke kunne redegøre for, hvorfor de ikke har foretaget sig noget, kan Europa-Parlamentet efter at have rådført sig med ESRB og Rådet opfordre til, at adressaterne høres af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. ESRB rapporterer mindst en gang om året til Europa-Parlamentet og Rådet.

1. ESRB rapporterer mindst to gange om året til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Rapporterne, der er omtalt i denne artikel, skal være offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. ESRB undersøger endvidere specifikke spørgsmål på foranledning af Rådet eller Kommissionen.

2. ESRB undersøger endvidere specifikke spørgsmål på foranledning af Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Formanden for ESRB og de øvrige medlemmer af styringskomitéen kan på anmodning af Europa-Parlamentet høres af Europa-Parlamentets kompetente udvalg.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Rådet gennemgår denne forordning på grundlag af en rapport fra Kommissionen tre år efter ikrafttrædelsen og afgør efter at have modtaget en udtalelse fra ECB, om ESRB's opgaver og organisation skal tages op til fornyet overvejelse.

Europa-Parlamentet og Rådet gennemgår denne forordning på grundlag af en rapport fra Kommissionen tre år efter ikrafttrædelsen og afgør efter at have modtaget en udtalelse fra ECB, om ESRB's opgaver og organisation skal tages op til fornyet overvejelse.

 

Rapporten bør især indeholde en vurdering af, om

 

– ESFS's struktur bør forenkles eller styrkes for at øge sammenhængen mellem makro- og mikroniveau såvel som mellem ESA'erne

 

– ESA'ernes reguleringsbeføjelser bør øges

 

– ESFS's udvikling er i overensstemmelse med den globale udvikling

 

– der er tilstrækkelig alsidighed og kompetence i ESFS

PROCEDURE

Titel

Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici

Referencer

KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Behandling i udvalg

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Dato for vedtagelse

7.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin og Guy Verhofstadt

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin og Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Emma McClarkin

PROCEDURE

Titel

Makrotilsyn på fællesskabsplan af det finansielle system og oprettelse af et europæisk råd for systemiske risici

Referencer

KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Dato for høring af EP

23.9.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

7.10.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

10.2.2010

EMPL

22.10.2009

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Sylvie Goulard

20.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Dato for vedtagelse

10.5.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan og Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler og Pablo Zalba Bidegain

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Christa Klaß og Elisabeth Morin-Chartier

Dato for indgivelse

25.5.2010