ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

25.5.2010 - (COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD)) - ***I

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Sylvie Goulard


Διαδικασία : 2009/0140(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0499),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0166/2009),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 114, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26ης Οκτωβρίου 2009[1],

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0168/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε σημαντικές ελλείψεις στην χρηματοπιστωτική εποπτεία, η οποία δεν κατάφερε να αποτρέψει τη συσσώρευση υπερβολικών κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και συγκεκριμένα υπογράμμισε την αδυναμία της υπάρχουσας μακροπροληπτικής εποπτείας.

(1) Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου η πραγματική οικονομία να παράσχει απασχόληση, πιστοδότηση και ανάπτυξη. Η χρηματοπιστωτική κρίση αποκάλυψε σημαντικές ελλείψεις στην χρηματοπιστωτική εποπτεία, η οποία δεν κατάφερε να αποτρέψει τη συσσώρευση υπερβολικών κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η κρίση έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στους φορολογουμένους, σε πολλούς πολίτες της Ένωσης που είναι τώρα άνεργοι και σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Τα κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να διασώσουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε περίπτωση νέας κρίσης ανάλογης κλίμακας, χωρίς να παραβιάσουν τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Πολύ πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, το Κοινοβούλιο ζητούσε ήδη κατ’ επανάληψη την ενίσχυση μιας πραγματικής ισότητας των όρων του ανταγωνισμού για όλους τους ενδιαφερομένους σε επίπεδο ΕΕ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα σημαντικές αδυναμίες στην εποπτεία της ΕΕ στις ολοένα και πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές (στα ψηφίσματά του της 13ης Απριλίου 2000 επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής - Εφαρμογή του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές: Πρόγραμμα δράσης1, της 25ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση2, της 11ης Ιουλίου 2007 σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) – Λευκή Βίβλος3, της 23ης Σεπτεμβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου (hedge funds) και τα κεφάλαια ιδιωτικών συμμετοχών (private equity)4, της 9ης Οκτωβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας: μελλοντική δομή της εποπτείας5, της 22ας Απριλίου 2009 για την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)6 και της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας7).

 

________

1 ΕΕ C 40 της 7.2.2001, σ. 453.

2 ΕΕ C 25 E της 29.1.2004, σ. 394.

3 ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. xx.

4 ΕΕ C 8 E, 14.1.2010, σ. 26.

5 ΕΕ C 9 E της 15.1.2010, σ. 48.

6 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0251.

7 Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0279.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Στην τελική έκθεσή της, την οποία παρουσίασε στις 25 Φεβρουαρίου 2009, η ομάδα de Larosière συνιστούσε, μεταξύ άλλων, να θεσπιστεί ένας φορέας σε κοινοτικό επίπεδο, επιφορτισμένος με την επίβλεψη των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά.

(3) Στην τελική έκθεσή της, την οποία παρουσίασε στις 25 Φεβρουαρίου 2009 (η έκθεση de Larosière), η ομάδα de Larosière συνιστούσε, μεταξύ άλλων, να θεσπιστεί ένας φορέας σε ενωσιακό επίπεδο, επιφορτισμένος με την επίβλεψη των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά.

 

(Οι αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν σε ολόκληρο το κείμενο).

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο "Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία" της 27ης Μαΐου 2009, η Επιτροπή όρισε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις ισχύουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕΣΚ), που θα είναι αρμόδιο για την μακροπροληπτική εποπτεία. Το Συμβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 18 και 19 Ιουνίου υποστήριξαν την άποψη της Επιτροπής και χαιρέτισαν την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει νομοθετικές προτάσεις, ώστε να μπορέσει να θεσπιστεί πλήρως το νέο πλαίσιο μέσα στο 2010. Σε συμφωνία με τις απόψεις της Επιτροπής, το Συμβούλιο έκρινε μεταξύ άλλων ότι η ΕΚΤ "θα πρέπει να παρέχει αναλυτική, στατιστική, διοικητική και υλικοτεχνική στήριξη στο ΕΣΣΚ, βασιζόμενη επίσης στις τεχνικές συμβουλές των εθνικών κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών".

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο "Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία" της 27ης Μαΐου 2009, η Επιτροπή όρισε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις ισχύουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε επίπεδο Ένωσης, ιδίως συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕΣΚ), που θα είναι αρμόδιο για την μακροπροληπτική εποπτεία. Το Συμβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 18 και 19 Ιουνίου υποστήριξαν την άποψη της Επιτροπής και χαιρέτισαν την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει νομοθετικές προτάσεις, ώστε να μπορέσει να θεσπιστεί πλήρως το νέο πλαίσιο μέσα στο 2010. Σε συμφωνία με τις απόψεις της Επιτροπής, το Συμβούλιο έκρινε μεταξύ άλλων ότι η ΕΚΤ "θα πρέπει να παρέχει αναλυτική, στατιστική, διοικητική και υλικοτεχνική στήριξη στο ΕΣΣΚ, βασιζόμενη επίσης στις τεχνικές συμβουλές των εθνικών κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών". Η οικονομική στήριξη που παρέχεται από την ΕΚΤ στο ΕΣΣΚ και ο καθορισμός των καθηκόντων τα οποία του ανατίθενται πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς να θίγεται η αρχή της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τη Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Δεδομένης της ολοκλήρωσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, χρειάζεται ισχυρή δέσμευση της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ΕΣΣΚ πρέπει να αντλήσει εμπειρογνωσία από μια επιστημονική επιτροπή υψηλού επιπέδου και να αναλάβει όλες τις παγκόσμιας εμβέλειας αρμοδιότητες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι η φωνή της Ένωσης θα γίνεται ακουστή στα θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ιδίως μέσω στενής συνεργασίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSB) και όλους τους εταίρους της Ομάδας των Είκοσι (G-20).

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β) Το ΕΣΣΚ πρέπει να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην εφαρμογή των συστάσεων του ΔΝΤ, του FSB και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) προς την G-20, οι οποίες περιέχονται στις αρχικές εκτιμήσεις της έκθεσής τους σχετικά με τις κατευθύνσεις για την αξιολόγηση της συστημικής σπουδαιότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αγορών και μέσων, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2009 και υποστηρίζει τον δυναμικό χαρακτήρα του συστημικού κινδύνου, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και της παγκόσμιας οικονομίας. Ο συστημικός κίνδυνος μπορεί να γίνει αντιληπτός ως κίνδυνος διατάραξης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ο οποίος προκαλείται από κλονισμό του συνόλου ή μερών του χρηματοπιστωτικού συστήματος και είναι δυνατόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5γ) Η έκθεση σχετικά με τις κατευθύνσεις για την αξιολόγηση της συστημικής σπουδαιότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφέρει επίσης ότι η εκτίμηση του συστημικού κινδύνου είναι πιθανόν να μεταβάλλεται ανάλογα με το οικονομικό περιβάλλον. Επιπλέον, θα καθορίζεται από τη χρηματοπιστωτική υποδομή, τις ρυθμίσεις διαχείρισης κρίσεων και την ικανότητα αντιμετώπισης σοβαρών δυσλειτουργιών τη στιγμή κατά την οποία συμβαίνουν. Τα ιδρύματα ενδέχεται να έχουν συστημική σπουδαιότητα για τα τοπικά, εθνικά ή διεθνή χρηματοπιστωτικά συστήματα και οικονομίες. Τα βασικά κριτήρια που βοηθούν στον προσδιορισμό της συστημικής σπουδαιότητας των αγορών και των ιδρυμάτων είναι το μέγεθος (ο όγκος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παρέχονται από την επιμέρους συνιστώσα του χρηματοπιστωτικού συστήματος), η δυνατότητα υποκατάστασης (ο βαθμός στον οποίο άλλες συνιστώσες του συστήματος μπορούν να παράσχουν τις ίδιες υπηρεσίες σε περίπτωση σοβαρής δυσλειτουργίας) και η αμοιβαία σύνδεση (με τις άλλες συνιστώσες του συστήματος). Μια αξιολόγηση βασισμένη στα τρία αυτά κριτήρια θα πρέπει να συμπληρώνεται με αναφορά στα σημεία χρηματοπιστωτικής ευπάθειας και στην ικανότητα του θεσμικού πλαισίου να αντιμετωπίσει σοβαρές χρηματοπιστωτικές δυσλειτουργίες.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5δ) Το καθήκον του ΕΣΣΚ θα πρέπει να είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου σε ομαλούς καιρούς για να μετριάζεται η έκθεση του συστήματος στον κίνδυνο σοβαρής δυσλειτουργίας συστημικών συνιστωσών και να βελτιώνεται η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κραδασμούς. Εν προκειμένω, το ΕΣΣΚ πρέπει να αυξήσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και στην πραγματική οικονομία. Για να εκπληρώσει τους στόχους του, το ΕΣΣΚ πρέπει να αναλύει όλες τις σχετικές πληροφορίες, και ιδίως τη συναφή νομοθεσία που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως για παράδειγμα τους κανόνες σχετικά με τη λογιστική, τις πτωχεύσεις και τις σωστικές παρεμβάσεις.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι παρούσες κοινοτικές ρυθμίσεις δίνουν πολύ λίγη έμφαση στη μακροπροληπτική εποπτεία. Η ευθύνη για την μακροπροληπτική ανάλυση παραμένει κατακερματισμένη, και η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται από διάφορες αρχές σε διαφορετικά επίπεδα, χωρίς μηχανισμό που να εξασφαλίζει ότι οι μακροπροληπτικοί κίνδυνοι εντοπίζονται επαρκώς και ότι οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις εκδίδονται με σαφήνεια, παρακολουθούνται και μετατρέπονται σε δράσεις.

(6) Η εύρυθμη λειτουργία των ενωσιακών και παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συστημάτων, και ο μετριασμός των κινδύνων που τα απειλούν, απαιτούν μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στη μακροεποπτεία και τη μικροεποπτεία. Όπως αναφέρεται στη μελέτη Turner "Ρυθμιστικές απαντήσεις στην παγκόσμια τραπεζική κρίση", του Μαρτίου 2009, "για να υπάρξουν υγιέστερες ρυθμίσεις χρειάζονται είτε αυξημένες εθνικές εξουσίες, πράγμα που συνεπάγεται μια λιγότερο ανοικτή ενιαία αγορά, είτε μεγαλύτερος βαθμός ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης". Με δεδομένο τον ρόλο ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού συστήματος όσον αφορά τη συμβολή του στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στην Ένωση και τον αντίκτυπό του στην πραγματική οικονομία, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης επέλεξαν μεγαλύτερο βαθμό ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως συνιστά η έκθεση Larosière.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Αυτό το πρόσφατα σχεδιασμένο σύστημα μακροεποπτείας απαιτεί αξιόπιστη ηγεσία υψηλού κύρους. Κατά συνέπεια, δεδομένου του καίριου ρόλου του ΕΣΣΚ και της διεθνούς και εσωτερικής αξιοπιστίας του, και σύμφωνα με το πνεύμα της έκθεσης de Larosière, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ πρέπει να είναι πρόεδρος του ΕΣΣΚ. Επιπροσθέτως, οι απαιτήσεις λογοδοσίας πρέπει να ενισχυθούν, ενώ η σύνθεση των οργάνων του ΕΣΣΚ πρέπει να διευρυνθεί ώστε να συμπεριληφθεί ευρύ φάσμα εμπειρογνωσίας, υποβάθρου και απόψεων.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Η έκθεση de Larosière αναφέρει επίσης ότι η μακροπροληπτική εποπτεία είναι ανώφελη αν δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάζει τη μικροπροληπτική εποπτεία, ενώ η μικροπροληπτική εποπτεία δεν μπορεί να διασφαλίζει αποτελεσματικά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα χωρίς να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις εξελίξεις σε επίπεδο μακροπροληπτικής εποπτείας.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ) Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο να συγκεντρώνει τους φορείς που ασκούν χρηματοπιστωτική εποπτεία τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης και να τους επιτρέπει να λειτουργούν ως δίκτυο. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι συμμετέχουν στο ΕΣΧΕ πρέπει να συνεργάζονται με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζονται οι αναμεταξύ τους ροές κατάλληλων και αξιόπιστων πληροφοριών. Σε επίπεδο Ένωσης, το δίκτυο πρέπει να αποτελείται από το ΕΣΣΚ και τρεις αρχές μικροπροληπτικής εποπτείας: την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010, και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές Συντάξεις) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Κοινότητα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο φορέα υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, ο οποίος θα εντοπίζει τους κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, όπου είναι αναγκαίο, θα εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων. Κατά συνέπεια, πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ως νέος ανεξάρτητος φορέας, υπεύθυνος για τη μακροπροληπτική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

διαγράφεται

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την Κοινότητα συνολικά, μεμονωμένα κράτη μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη συναφή πολιτική αντίδραση.

(8) Το ΕΣΣΚ πρέπει, κατά περίπτωση, να εκδίδει και να δημοσιοποιεί προειδοποιήσεις και συστάσεις γενικής φύσεως, οι οποίες αφορούν την Ένωση συνολικά, μεμονωμένα κράτη μέλη ή ομάδες κρατών μελών, με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για τη συναφή πολιτική αντίδραση. Όταν τέτοιας μορφής προειδοποιήσεις ή συστάσεις απευθύνονται είτε σε μεμονωμένα κράτη μέλη ή σε ομάδα κρατών μελών, το ΕΣΣΚ μπορεί να προτείνει κατάλληλα μέτρα στήριξης. Όπου κρίνεται σκόπιμο, το ΕΣΣΚ θα πρέπει να δηλώνει την ύπαρξη μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Το ΕΣΣΚ πρέπει να αποφασίζει αν μια σύσταση πρέπει να παραμείνει εμπιστευτική ή να δημοσιοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της συμμόρφωσης προς τις συστάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Το ΕΣΣΚ πρέπει να επεξεργαστεί έναν χρωματικό κώδικα, ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εκτιμούν ευκολότερα τη φύση του κινδύνου.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ) Εάν το ΕΣΣΚ εντοπίσει κίνδυνο ο οποίος ενδέχεται να απειλήσει σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης, πρέπει να εκδώσει προειδοποίηση στην οποία να δηλώνεται η ύπαρξη κατάστασης ανάγκης. Στην περίπτωση αυτή το ΕΣΣΚ πρέπει να ενημερώνει ταχέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές για την προειδοποίησή του. Στην περίπτωση κατάστασης ανάγκης, το ΕΣΣΚ πρέπει να εκδίδει προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και η νομιμότητά τους, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να διαβιβάζονται μέσω του Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και η νομιμότητά τους, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να διαβιβάζονται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, των αποδεκτών και, κατά περίπτωση, των ΕΕΑ.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να λάβουν μέτρα για την πραγματοποίησή τους, εκτός αν η αδράνειά τους μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς (μηχανισμός "δράσης ή εξήγησης").

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να αιτιολογούν επαρκώς οιαδήποτε παράλειψή τους να συμμορφώνονται πλήρως με τις συστάσεις του ΕΣΣΚ (μηχανισμός "δράσης ή εξήγησης"), ιδίως έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το ΕΣΣΚ πρέπει να είναι σε θέση να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σε περίπτωση που δεν έχει ικανοποιηθεί από την ανταπόκριση των αποδεκτών στις συστάσεις.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Το ΕΣΣΚ πρέπει να αποφασίζει αν μια σύσταση πρέπει να παραμείνει εμπιστευτική ή να δημοσιοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της συμμόρφωσης προς τις συστάσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στην μακροπροληπτική εποπτεία, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης τους και των υφιστάμενων ευθυνών τους στον τομέα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η συμμετοχή των μικροπροληπτικών εποπτικών αρχών στις εργασίες του ΕΣΣΚ έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση του μακροπροληπτικού κινδύνου βασίζεται στην πλήρη και ακριβή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αντίστοιχα, οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών πρέπει να είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου, ενώ μια εθνική εποπτική αρχή ανά κράτος μέλος πρέπει να παρίσταται ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(13) Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες πρέπει να έχουν κεντρικό ρόλο στην μακροπροληπτική εποπτεία, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης τους και των υφιστάμενων ευθυνών τους στον τομέα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Η συμμετοχή των μικροπροληπτικών εποπτικών αρχών στις εργασίες του ΕΣΣΚ έχει ουσιαστική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση του μακροπροληπτικού κινδύνου βασίζεται στην πλήρη και ακριβή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αντίστοιχα, οι πρόεδροι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών πρέπει να είναι μέλη με δικαίωμα ψήφου. Στο πλαίσιο πνεύματος ανοίγματος, πρέπει να είναι μέλη του Γενικού Συμβουλίου έξι ανεξάρτητα πρόσωπα, τα οποία να μην είναι μέλη των ΕΕΑ, επιλεγμένα βάσει των γενικών ικανοτήτων τους και της προσήλωσής τους στην Ένωση και για το ποικίλο υπόβαθρό τους σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή στον ιδιωτικό τομέα, ιδίως σε ΜΜΕ, σε συνδικάτα ή ως πάροχοι ή καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και που θα προσφέρουν όλα τα εχέγγυα από πλευράς ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας. Ένας εκπρόσωπος των αρμόδιων εθνικών αρχών κάθε κράτους μέλους πρέπει να παρίσταται στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η συμμετοχή ενός μέλους της Επιτροπής θα συμβάλει στην εγκαθίδρυση ενός δεσμού με την μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική εποπτεία της Κοινότητας, ενώ η παρουσία του Προέδρου της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής παρουσιάζει το ρόλο των υπουργείων οικονομικών στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

(14) Η συμμετοχή ενός μέλους της Επιτροπής θα συμβάλει στην εγκαθίδρυση ενός δεσμού με την μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική εποπτεία της Κοινότητας, ενώ η παρουσία ενός εκπροσώπου της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής στη συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή παρουσιάζει το ρόλο των υπουργείων οικονομικών στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Λόγω του ότι εντός της Ένωσης μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητα τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τρίτες χώρες που είναι όμως μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών υπό τον όρο ότι διαθέτουν άδεια από την χώρα προέλευσής τους, θα πρέπει να είναι δυνατόν να καλείται να συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου ΕΣΣΚ ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου από κάθε μία από τις εν λόγω χώρες.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Είναι σημαντικό τα μέλη του ΕΣΣΚ να επιτελούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και να ασχολούνται μόνο με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ψηφοφορία για τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΣΚ δεν πρέπει να είναι σταθμισμένη και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κατά κανόνα με απλή πλειοψηφία.

(15) Είναι σημαντικό τα μέλη του ΕΣΣΚ να επιτελούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και να ασχολούνται μόνο με την χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου δεν καθίσταται δυνατή η επίτευξη συναίνεσης, η ψηφοφορία για τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις στο πλαίσιο του ΕΣΣΚ δεν πρέπει να είναι σταθμισμένη και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κατά κανόνα με απλή πλειοψηφία.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών συνεπάγεται ότι η παρακολούθηση και εκτίμηση δυνητικών συστημικών κινδύνων πρέπει να βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα συναφών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεδομένων και δεικτών. Επομένως, το ΕΣΣΚ πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιτέλεση των καθηκόντων του, διατηρώντας ταυτόχρονα τον απόρρητο χαρακτήρα των εν λόγω δεδομένων, όπως απαιτείται.

(16) Η διασύνδεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών συνεπάγεται ότι η παρακολούθηση και εκτίμηση δυνητικών συστημικών κινδύνων πρέπει να βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα συναφών μακροοικονομικών και μικροοικονομικών δεδομένων και δεικτών. Οι συστημικοί αυτοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν κινδύνους διατάραξης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών οι οποίοι προκαλούνται από σημαντικό κλονισμό του συνόλου ή μερών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης και είναι δυνατόν να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά και στην πραγματική οικονομία. Οιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και διαμεσολαβητής, αγορά, υποδομή και μέσο ενδέχεται να είναι σημαντικό από συστημικής απόψεως. Επομένως, το ΕΣΣΚ πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιτέλεση των καθηκόντων του, διατηρώντας ταυτόχρονα τον απόρρητο χαρακτήρα των εν λόγω δεδομένων, όπως απαιτείται.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Οι φορείς της αγοράς μπορούν να παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση των εξελίξεων που επηρεάζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όποτε ενδείκνυται, το ΕΣΣΚ πρέπει επομένως να διαβουλεύεται με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα (εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα, οργανώσεις των καταναλωτών, ομάδες χρηστών του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες θεσπίστηκαν δυνάμει της νομοθεσίας της Επιτροπής ή της κοινοτικής νομοθεσίας…) και να τους παρέχει ίσες ευκαιρίες να διατυπώσουν τα σχόλιά τους.

(17) Οι φορείς της αγοράς μπορούν να παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση των εξελίξεων που επηρεάζουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Όποτε ενδείκνυται, το ΕΣΣΚ πρέπει επομένως να διαβουλεύεται με τους φορείς του ιδιωτικού τομέα (εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα, οργανώσεις των καταναλωτών, ομάδες χρηστών του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι οποίες θεσπίστηκαν δυνάμει της νομοθεσίας της Επιτροπής ή της κοινοτικής νομοθεσίας…) και να τους παρέχει ίσες ευκαιρίες να διατυπώσουν τα σχόλιά τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άκαμπτος ορισμός του συστημικού κινδύνου και ότι η εκτίμηση του συστημικού κινδύνου μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το οικονομικό περιβάλλον, το ΕΣΣΚ πρέπει να εξασφαλίζει ευρύ φάσμα πείρας και δεξιοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων του και των συμβούλων του.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Δεδομένης της ενοποίησης των διεθνών χρηματαγορών σε διεθνές επίπεδο και του κινδύνου μετάδοσης των διεθνών κρίσεων, το ΕΣΣΚ πρέπει να συντονίζεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με το νεοϊδρυθέν Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία αναμένεται ότι θα παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις των μακροπροληπτικών κινδύνων σε παγκόσμιο επίπεδο.

διαγράφεται

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Όπως προτείνεται στην έκθεση de Larosière, είναι αναγκαία μια κλιμακωτή προσέγγιση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να προβούν σε πλήρη επανεξέταση του ΕΣΧΕ, του ΕΣΣΚ και των ΕΕΑ έως ...*.

 

______

* ΕΕ, να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύσταση

διαγράφεται

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου, εφεξής αποκαλούμενο "ΕΣΣΚ".

1. Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (εφεξής "ΕΣΣΚ") το οποίο έχει την έδρα του στη Φρανκφούρτη.

 

Το ΕΣΣΚ αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), σκοπός του οποίου είναι να εποπτεύει το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Το ΕΣΧΕ περιλαμβάνει:

 

(α) το ΕΣΣΚ·

 

β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΚΑΑ]·

 

(γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές Συντάξεις) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΑΕΣ]·

 

(δ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΤ]·

 

(ε) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή Επιτροπή) που προβλέπεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΤ], του κανονισμού αριθ..../2010 [ΕΑΚΑΑ] και του κανονισμού αριθ. …/2010 [ΕΑΑΕΣ] (Μικτή επιτροπή)·

 

(στ) τις αρχές των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../2010... [ΕΑΚΑΑ], στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΑΕΣ] και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΤ]·

 

(ζ) την Επιτροπή, για τους σκοπούς της επιτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../2010 [ΕΑΤ], του κανονισμού αριθ..../2010. [ΕΑΚΑΑ] και του κανονισμού αριθ. …/2010 [ΕΑΑΕΣ].

 

Οι ΕΕΑ που αναφέρονται στα στοιχεία (β), (γ) και (δ) έχουν την έδρα τους στη Φρανκφούρτη.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι συμμετέχουν στο ΕΣΧΕ πρέπει να συνεργάζονται με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζονται οι μεταξύ τους ροές κατάλληλων και αξιόπιστων πληροφοριών.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) "χρηματοπιστωτικό ίδρυμα" είναι οποιαδήποτε επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα να λαμβάνει καταθέσεις, να χορηγεί πιστώσεις, να παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης ή άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στους πελάτες ή στα μέλη της ή να συμμετέχει σε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις ή σε εμπορικές δραστηριότητες για δικό της λογαριασμό.

α) "χρηματοπιστωτικό ίδρυμα" είναι οποιαδήποτε επιχείρηση με κύρια δραστηριότητα να λαμβάνει καταθέσεις, να χορηγεί πιστώσεις, να παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης ή άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στους πελάτες ή στα μέλη της ή να συμμετέχει σε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις ή σε εμπορικές δραστηριότητες για δικό της λογαριασμό, και οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή οντότητα που λειτουργεί στην Ένωση, της οποίας οι χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες μπορεί να θέτουν συστημικό κίνδυνο, έστω και αν δεν έχει άμεσους δεσμούς με το ευρύ κοινό·

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) "χρηματοπιστωτικό σύστημα" είναι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αγορές και οι υποδομές αγορών.

β) "χρηματοπιστωτικό σύστημα" είναι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι αγορές, τα προϊόντα και οι υποδομές αγορών.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) ως "συστημικός κίνδυνος" νοείται ο κίνδυνος διατάραξης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των απατηλών κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων ("φούσκες") που συνδέονται με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ο οποίος:

 

(i) προκαλείται από σημαντικό κλονισμό του συνόλου ή μερών του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης· και

 

(ii) είναι δυνατόν να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην εσωτερική αγορά και στην πραγματική οικονομία.

 

Όλες οι μορφές χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών, αγορών και υποδομών ενδέχεται να είναι σημαντικές σε μεγάλο βαθμό από συστημικής απόψεως.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Κοινότητα, με σκοπό να προληφθούν ή μετριαστούν οι συστημικοί κίνδυνοι εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να αποτρέψει επεισόδια χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας κλίμακας, να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλίσει τη βιώσιμη συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη.

1. Το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ένωση, με σκοπό να προληφθούν ή μετριαστούν οι συστημικοί κίνδυνοι εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να αποτρέψει περιόδους χρηματοοικονομικού κινδύνου ευρείας κλίμακας, να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να διασφαλίσει τη βιώσιμη συμβολή του χρηματοπιστωτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) καθορίζει ή/και συγκεντρώνει, όταν είναι αναγκαίο, και αναλύει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την αποστολή που περιγράφεται στην παράγραφο 1,

α) καθορίζει ή/και συγκεντρώνει, όταν είναι αναγκαίο, και αναλύει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τους στόχους που περιγράφονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως οι κανόνες σχετικά με τη λογιστική, την αναδιοργάνωση και την εκκαθάριση,

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) εντοπίζει και/ή συγκεντρώνει τα σχετικά στοιχεία από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μέσω των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 15,

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) κατά περίπτωση, δηλώνει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης,

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί,

γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί και, κατά περίπτωση, τις δημοσιοποιεί,

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εκδίδει συστάσεις για επανορθωτικές ενέργειες, κατά περίπτωση,

δ) εκδίδει συστάσεις για επανορθωτικές ενέργειες και, κατά περίπτωση, τις δημοσιοποιεί,

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και, κατά περίπτωση, παρέχει στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τις πληροφορίες για τους συστημικούς κινδύνους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,

στ) συνεργάζεται στενά με όλους τους άλλους συμμετέχοντες στο ΕΣΧΕ και, κατά περίπτωση, παρέχει στις ΕΕΑ τις πληροφορίες για τους συστημικούς κινδύνους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, ιδίως το ΕΣΣΚ, σε συνεργασία με τις ΕΕΑ, εκπονεί μια κοινή δέσμη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών (πίνακας κινδύνων), η οποία χρησιμεύει ως βάση για τον προσδιορισμό μιας εποπτικής κατάταξης σε διασυνοριακά ιδρύματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν συστημικό κίνδυνο.

 

Αυτή η κατάταξη επανεξετάζεται σε τακτική βάση, αντικατοπτρίζοντας τις υλικές αλλαγές των χαρακτηριστικών κινδύνου ενός ιδρύματος. Η εποπτική κατάταξη αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την απόφαση άμεσης εποπτείας ή παρέμβασης σε ένα προβληματικό ίδρυμα.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α) συμμετέχει στην Μικτή Επιτροπή,

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ έχει ένα γενικό συμβούλιο, μια διευθύνουσα επιτροπή και μια γραμματεία.

1. Το ΕΣΣΚ έχει ένα γενικό συμβούλιο, μια διευθύνουσα επιτροπή, μια γραμματεία και μια συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή.

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η διευθύνουσα επιτροπή συμβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ, υποστηρίζοντας την προετοιμασία των συνεδριάσεων του γενικού συμβουλίου, εξετάζοντας τα προς συζήτηση έγγραφα και παρακολουθώντας την πρόοδο της υπό διεξαγωγή εργασίας του ΕΣΣΚ.

3. Η διευθύνουσα επιτροπή συμβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΣΣΚ, εντοπίζοντας κινδύνους και προετοιμάζοντας τις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου, εξετάζοντας τα προς συζήτηση έγγραφα, παρακολουθώντας την πρόοδο της υπό διεξαγωγή εργασίας του ΕΣΣΚ και διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με όλους τους συμμετέχοντες στο ΕΣΧΕ. Όταν το γενικό συμβούλιο καλείται να λάβει αποφάσεις για τομεακά ζητήματα, η διευθύνουσα επιτροπή προετοιμάζει τις για το σκοπό αυτό συνεδριάσεις μετά από διαβούλευση με τη σχετική ευρωπαϊκή εποπτική αρχή.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η γραμματεία παρέχει αναλυτική, στατιστική, διοικητική και επιμελητειακή υποστήριξη στο ΕΣΣΚ, υπό την καθοδήγηση του προέδρου του γενικού συμβουλίου, σύμφωνα με την απόφαση XXXX/ΕΚ/2009 του Συμβουλίου.

4. Η γραμματεία είναι αρμόδια για τις τρέχουσες δραστηριότητες του ΕΣΣΚ και για όλα τα θέματα προσωπικού. Παρέχει αναλυτική, στατιστική, διοικητική και επιμελητειακή υποστήριξη υψηλής ποιότητας στο ΕΣΣΚ, υπό την καθοδήγηση του προέδρου του γενικού συμβουλίου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ..../2010 [ΕΣΣΚ] του Συμβουλίου. Επίσης, αντλεί τεχνικές συμβουλές από τις ΕΕΑ, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τις εθνικές εποπτικές αρχές.

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Το ΕΣΣΚ υποστηρίζεται από τη συμβουλευτική τεχνική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 12, η οποία παρέχει συμβουλές και συνδρομή ως προς θέματα συναφή με το έργο του ΕΣΣΚ, όταν είναι αναγκαίο.

5. Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 12 παρέχει συμβουλές και συνδρομή ως προς θέματα συναφή με το έργο του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ εκλέγονται για πενταετή θητεία από τα μέλη του γενικού συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Η θητεία τους είναι ανανεώσιμη.

1. Πρόεδρος του ΕΣΣΚ είναι ο πρόεδρος της ΕΚΤ. Η θητεία του ως προέδρου του ΕΣΣΚ συμπίπτει με τη θητεία του ως προέδρου της ΕΚΤ.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(α) Ο πρώτος αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για θητεία που συμπίπτει με τη θητεία του ως μέλους του γενικού συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για ισόρροπη εκπροσώπηση μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ όσων συμμετέχουν και όσων δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη. Μπορεί να επανεκλεγεί.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(β) Ο δεύτερος αντιπρόεδρος είναι ο πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής.

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γ) Πριν αναλάβουν καθήκοντα, ο πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος εκθέτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης, πώς προτίθενται να ασκήσουν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο παρών κανονισμός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούει τον δεύτερο αντιπρόεδρο υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Μικτής Επιτροπής·

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ο αντιπρόεδρος προεδρεύει στο γενικό συμβούλιο ή/και στη διευθύνουσα επιτροπή όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κάποια συνεδρίαση.

3. Οι αντιπρόεδροι, κατά σειράν προβαδίσματος, προεδρεύουν στο γενικό συμβούλιο ή/και στη διευθύνουσα επιτροπή όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να συμμετάσχει σε κάποια συνεδρίαση.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Αν η διάρκεια της θητείας των μελών του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ που εξελέγησαν ως πρόεδρος ή αντιπρόεδρος λήξει πριν από τη συμπλήρωση της πενταετούς θητείας ή αν για οποιονδήποτε λόγο ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους, εκλέγεται νέος πρόεδρος ή αντιπρόεδρος σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο οι αντιπρόεδροι δεν είναι σε θέση να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους, εκλέγονται νέοι αντιπρόεδροι σύμφωνα με τις παραγράφους 1α, 1β και 1γ.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α) έξι ανεξάρτητα πρόσωπα που διορίζονται από τα μέλη του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου μετά από πρόταση της Μικτής Επιτροπής· οι διορισθέντες δεν πρέπει να είναι μέλη των ΕΕΑ και επιλέγονται βάσει των γενικών ικανοτήτων τους καθώς και για το ποικίλο υπόβαθρό τους σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή άλλους τομείς, ιδίως σε ΜΜΕ, σε συνδικάτα ή ως πάροχοι ή καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· κατά το χρόνο του διορισμού τους, η Μικτή Επιτροπή αναφέρει ποια άτομα ορίζονται και για να συμμετάσχουν στη διευθύνουσα επιτροπή· κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι διορισθέντες δεν πρέπει ούτε να ζητούν ούτε να λαμβάνουν οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση, θεσμικό ή άλλο όργανο, υπηρεσία, οντότητα ή ιδιώτη· οφείλουν επίσης να απέχουν από κάθε πράξη ασυμβίβαστη προς τα καθήκοντά τους ή την επιτέλεση του έργου τους.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα εξής πρόσωπα είναι μέλη του γενικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου:

2. Ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου ανά κράτος μέλος από την αρμόδια εθνική εποπτική αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 3, θα είναι μέλος του γενικού συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

α) ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου ανά κράτος μέλος από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές,

 

β) ο πρόεδρος της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.

 

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Όταν στην ημερήσια διάταξη μιας συνεδρίασης συμπεριλαμβάνονται σημεία που αφορούν την αρμοδιότητα πολλών εθνικών εποπτικών αρχών στο ίδιο κράτος μέλος, ο αντίστοιχος εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου συμμετέχει μόνο στη συζήτηση των στοιχείων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

3. Όσον αφορά την εκπροσώπηση των εθνικών εποπτικών αρχών, εναλλάσσονται οι αντίστοιχοι εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου αναλόγως προς το υπό συζήτηση θέμα, εκτός εάν οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν συμφωνήσει για έναν κοινό εκπρόσωπο.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα μέλη του γενικού συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο όταν ασκούν τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Για τα μέλη του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ και τυχόν άλλα πρόσωπα που εργάζονται ή που εργάστηκαν κατά το παρελθόν για λογαριασμό ή σε σχέση με το ΕΣΣΚ (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου προσωπικού των κεντρικών τραπεζών, της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής, των ΕΕΑ και των αρμόδιων εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών) απαιτείται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που διέπονται από το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά την παύση των καθηκόντων τους.

1. Για τα μέλη του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ και τυχόν άλλα πρόσωπα που εργάζονται ή που εργάστηκαν κατά το παρελθόν για λογαριασμό ή σε σχέση με το ΕΣΣΚ (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου προσωπικού των κεντρικών τραπεζών, της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής, των ΕΕΑ και των αρμόδιων εθνικών εποπτικών αρχών των κρατών μελών) απαιτείται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που διέπονται από το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά την παύση των καθηκόντων τους.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

΄Αρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να προσκληθούν να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από διεθνείς οργανισμούς που έχουν συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Κατά περίπτωση, και σε ad hoc βάση, είναι δυνατόν να προσκληθεί να παρευρεθεί σε συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου, ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα, ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου τρίτης χώρας, ιδίως χώρας μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε μέλος του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου έχει μία ψήφο.

1. Το γενικό συμβούλιο επιδιώκει την επίτευξη συναίνεσης. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η συναίνεση, κάθε μέλος του γενικού συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου έχει μία ψήφο. Μετά από κάποια χρονική περίοδο, που θα καθορισθεί στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΣΣΚ, μέλη του συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία πρόταση προειδοποίησης ή πρόταση σύστασης.

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων των ψήφων για να δημοσιοποιηθεί μια προειδοποίηση ή σύσταση.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) τον αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ,

(β) τον πρώτο αντιπρόεδρο του ΕΣΣΚ,

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βα) τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ,

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρέπει να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για περίοδο δύο ετών.

(γ) τέσσερα άλλα μέλη του γενικού συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ισόρροπης εκπροσώπησης των κρατών μελών και όσων συμμετέχουν και όσων δεν συμμετέχουν στην ευρωζώνη. Πρέπει να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για περίοδο τεσσάρων ετών.

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ε) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών,

(ε) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Τράπεζες),

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων,

(στ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές Συντάξεις),

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ζ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών,

(ζ) τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Κινητές Αξίες και Αγορές),

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(η) τον πρόεδρο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.

(η) τρία από τα έξι ανεξάρτητα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο στ α.

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συμβουλευτική τεχνική επιτροπή

Συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η συμβουλευτική τεχνική επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή αποτελείται από τα εξής μέλη:

(α) ένα εκπρόσωπο κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας και έναν εκπρόσωπο της ΕΚΤ,

(α) εννέα εμπειρογνώμονες εγνωσμένης ικανότητας και εγγυημένης ανεξαρτησίας, προτεινόμενους από τη διευθύνουσα επιτροπή, οι οποίοι πρέπει να εκπροσωπούν ευρύ φάσμα πείρας και δεξιοτήτων και να εγκριθούν από το γενικό συμβούλιο για τετραετή ανανεώσιμη θητεία,

(β) ένα αντιπρόσωπο ανά κράτος μέλος από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές,

 

(γ) έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών,

(β) έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Τράπεζες),

(δ) ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων,

(γ) ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές Συντάξεις),

(ε) ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών,

(δ) ένα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Κινητές Αξίες και Αγορές),

(στ) δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

(ε) δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

(ζ) ένα εκπρόσωπο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.

(στ) ένα εκπρόσωπο της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής.

Οι εποπτικές αρχές κάθε κράτους μέλους επιλέγουν ένα εκπρόσωπο στην επιτροπή. Όταν στην ημερήσια διάταξη μιας συνεδρίασης συμπεριλαμβάνονται σημεία που αφορούν την αρμοδιότητα πολλών εθνικών εποπτικών αρχών στο ίδιο κράτος μέλος, ο αντίστοιχος αντιπρόσωπος συμμετέχει μόνο στα στοιχεία της ημερήσιας διάταξης που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του.

 

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής ορίζεται από το γενικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης του προέδρου του.

2. Ο πρόεδρος της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής ορίζεται από το γενικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης του προέδρου του.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ υποστηρίζει το έργο της συμβουλευτικής τεχνικής επιτροπής και ο επικεφαλής της γραμματείας συμμετέχει στις συνεδριάσεις.

4. Η γραμματεία του ΕΣΣΚ υποστηρίζει το έργο της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής και ο επικεφαλής της γραμματείας συμμετέχει στις συνεδριάσεις.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Προκειμένου να παρέχει συμβουλές και συνδρομή ως προς θέματα συναφή με το έργο του ΕΣΣΚ, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων του ΕΣΚΤ και ζητεί συμβουλές από τις ΕΕΑ όσον αφορά τα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά κινδύνου των διαφόρων τομέων που εμπλέκονται στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β. Κατά περίπτωση, η συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή οργανώνει σε πρώιμο στάδιο διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους, όπως με τους συμμετέχοντες στην αγορά, τις οργανώσεις καταναλωτών και πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες, κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη την απαίτηση εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία  76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ. Στη συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή παρέχονται όλα τα αναγκαία μέσα προκειμένου να εκπληρώσει επιτυχώς τα καθήκοντά της, ιδίως αναλυτικά εργαλεία και εργαλεία τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Τροπολογία  77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις συμβουλές των συναφών εμπλεκόμενων φορέων του ιδιωτικού τομέα.

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις απόψεις των συναφών εμπλεκόμενων φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όπως ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, των μελών των ΕΕΑ.

Τροπολογία  78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ θέτει στη διάθεση των ευρωπαϊκών ελεγκτικών αρχών τις πληροφορίες σχετικά με τους συστημικούς κινδύνους που απαιτούνται για την επιτέλεση των εργασιών τους.

1. Το ΕΣΣΚ θέτει στη διάθεση κάθε ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής τις πληροφορίες σχετικά με τους συστημικούς κινδύνους που απαιτούνται για την επιτέλεση των εργασιών τους.

Τροπολογία  79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και τα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά με το ΕΣΣΚ και παρέχουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1β, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες και όλες οι συναφείς αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά με το ΕΣΣΚ και παρέχουν τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται αντίστοιχα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή (Eurostat), στην ΕΚΤ, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα και στο ΕΣΚΤ στον τομέα της στατιστικής και της συγκέντρωσης δεδομένων.

Τροπολογία  80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στις εν λόγω αρχές ή αν δεν διατεθούν εγκαίρως, το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει τα δεδομένα από τις εθνικές εποπτικές αρχές, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές των κρατών μελών.

3. Εφόσον ζητηθεί από το ΕΣΣΚ, οι ΕΕΑ παρέχουν πληροφορίες σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στις ΕΕΑ ή αν δεν διατεθούν εγκαίρως, οι εθνικές εποπτικές αρχές, εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές των κρατών μελών παρέχουν τα εν λόγω δεδομένα.

Τροπολογία  81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το ΕΣΣΚ μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο αίτημα στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, για να του παράσχουν δεδομένα που να μην είναι σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή.

4. Όταν υπάρχει βάσιμος και σοβαρός κίνδυνος ο οποίος είναι πιθανόν να αφορά ένα συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και οι πληροφορίες στην παράγραφο 3 δεν επαρκούν για να επιτελέσει το ΕΣΣΚ τα καθήκοντά του, το ΕΣΣΚ μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο αίτημα στις ΕΕΑ, για να του παράσχουν δεδομένα που να μην είναι σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή.

Τροπολογία  82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Αν οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο δεν διατεθούν ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το γενικό συμβούλιο μπορεί να καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να προβούν στις δέουσες ενέργειες.

Τροπολογία  83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Πριν ζητήσει πληροφορίες σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4, το ΕΣΣΚ διαβουλεύεται δεόντως με τη συναφή Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το αίτημα είναι αναλογικό.

5. Το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από επιχείρηση που ασχολείται με χρηματοπιστωτικές επενδύσεις ή με πράξεις εμπορίας επ’ ιδίω ονόματι αλλά δεν καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ..../2010 [(ΕΑΤ)], τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ..../2009 [ΕΑΚΑΑ] ή τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ..../2009 [ΕΑΑΕΣ]. Το ΕΣΣΚ ενημερώνει την Επιτροπή και διαβουλεύεται με την υπηρεσία της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που είναι αρμόδια για τη νομοθεσία περί εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του σχετικού κράτους μέλους, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το αίτημα είναι αναλογικό. Η πρόσθετη υποχρέωση της παροχής δεδομένων που έχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ΕΣΣΚ δεν πρέπει να συνεπάγεται δυσανάλογη αύξηση του διοικητικού βάρους.

Τροπολογία  84

Πρόταση κανονισμού

΄Αρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Τα στελέχη του ΕΣΣΚ μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εποπτών των ΕΕΑ και μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από τις ΕΕΑ.

Τροπολογία  85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Το ΕΣΣΚ θα συνεργάζεται με εθνικές κεντρικές τράπεζες τρίτων χωρών, με εποπτικές αρχές και διεθνή φόρα για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και την καθιέρωση ενός μηχανισμού συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών για τους συστημικούς κινδύνους οι οποίες απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Τροπολογία  86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για επανορθωτική δράση.

1. Όταν εντοπίζονται σημαντικοί κίνδυνοι για την επίτευξη του στόχου που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, το ΕΣΣΚ αποστέλλει προειδοποιήσεις και, κατά περίπτωση, εκδίδει συστάσεις για επανορθωτική δράση, αλλά και για νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Τροπολογία  87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι προειδοποιήσεις ή οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ σύμφωνα με τα σημεία (γ) και (δ) του άρθρου 3 παράγραφος 2 μπορούν να είναι είτε γενικής είτε ειδικής φύσης και απευθύνονται στην Κοινότητα συνολικά ή σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε μία ή περισσότερες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, ή σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές. Στις συστάσεις συμπεριλαμβάνεται καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για πολιτική αντίδραση. Συστάσεις μπορούν επίσης να γίνονται προς την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη συναφή κοινοτική νομοθεσία.

2. Οι προειδοποιήσεις ή οι συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ σύμφωνα με τα σημεία (γ) και (δ) του άρθρου 3 παράγραφος 2 μπορούν να είναι είτε γενικής είτε ειδικής φύσης και απευθύνονται, ειδικότερα, στην Ένωση συνολικά ή σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε μία ή περισσότερες ΕΕΑ, ή σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές. Στις συστάσεις συμπεριλαμβάνεται καθορισμένο χρονοδιάγραμμα για πολιτική αντίδραση. Συστάσεις μπορούν επίσης να γίνονται προς την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία  88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις διαβιβάζονται επίσης στο Συμβούλιο και, σε περιπτώσεις που απευθύνονται προς μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και προς τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις διαβιβάζονται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στους αποδέκτες σύμφωνα με την παράγραφο 2, και, σε περιπτώσεις που απευθύνονται προς μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές προς τις ΕΕΑ.

Τροπολογία  89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οποιοδήποτε μέλος του συμβουλίου μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει να τεθεί υπό ψηφοφορία κάποια πρόταση προειδοποίησης ή κάποια πρόταση σύστασης.

4. Προκειμένου να ενισχυθεί η επίγνωση των κινδύνων στην ευρωπαϊκή οικονομία και να δοθεί προτεραιότητα στους κινδύνους αυτούς, το ΕΣΣΚ, σε στενή συνεργασία με το ΕΣΧΕ, επεξεργάζεται ένα σύστημα χρωματικού κώδικα που να αντιστοιχεί σε καταστάσεις διαφορετικών επιπέδων κινδύνου.

 

Όταν καθοριστούν τα κριτήρια της ταξινόμησης αυτής, οι προειδοποιήσεις και συστάσεις του ΕΣΣΚ θα υποδεικνύουν, για κάθε περίπτωση χωριστά και όποτε ενδείκνυται, σε ποια κατηγορία ανήκει ο κίνδυνος.

Τροπολογία  90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

1. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων οι οποίες ενδέχεται να απειλήσουν σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), και με το άρθρο 10 καθενός από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. …/2010 [ΕΑΤ], αριθ..../2010 [ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/2010 [ΕΑΑΕΣ], μπορεί να εκδίδει προειδοποιήσεις, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας ΕΕΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, στις οποίες δηλώνεται η ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

 

2. Αμέσως μόλις εκδώσει προειδοποίηση, το ΕΣΣΚ προβαίνει σε ταυτόχρονη κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 3 και το άρθρο 18, παράγραφος 3.

 

Το συντομότερο δυνατόν μετά την κοινοποίηση, ο Πρόεδρος του ΕΣΣΚ και ο αρμόδιος Επίτροπος πρέπει να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

3. Το ΕΣΣΚ επανεξετάζει την προειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής ή μιας Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής.

Τροπολογία  91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε μια ή περισσότερες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε μια ή περισσότερες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

Τροπολογία  92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά τους, ενημερώνει το Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

2. Όταν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι ένας αποδέκτης μιας σύστασης του την αγνόησε ή έδωσε συνέχεια σ' αυτή τη σύσταση όχι με τον δέοντα τρόπο, και ότι ο αποδέκτης δεν αιτιολόγησε τις ενέργειές του, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Τροπολογία  93

Πρόταση κανονισμού

΄Αρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Όταν το ΕΣΣΚ έχει λάβει απόφαση βάσει της παραγράφου 2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να καλέσει τους αποδέκτες να απαντήσουν σε ερωτήσεις της αρμόδιας επιτροπής του.

Τροπολογία  94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ αποφασίζει ανάλογα με την περίπτωση εάν μια προειδοποίηση ή σύσταση πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφος 2, απαιτείται ειδική πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων για να δημοσιοποιηθεί μια προειδοποίηση ή σύσταση.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3α, το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ αποφασίζει, ανάλογα με την περίπτωση, εάν μια προειδοποίηση ή σύσταση πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παράγραφος 2, απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων των ψήφων για να δημοσιοποιηθεί μια προειδοποίηση ή σύσταση.

Τροπολογία  95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Στους αποδέκτες των προειδοποιήσεων και συστάσεων τις οποίες εκδίδει το ΕΣΣΚ πρέπει να παρέχεται το δικαίωμα να δημοσιοποιούν και τις δικές τους απόψεις και αιτιολογήσεις που αποτελούν απάντηση στις προειδοποιήσεις και συστάσεις που δημοσιοποίησε το ΕΣΣΚ.

Τροπολογία  96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ αποφασίσει να μην δημοσιοποιήσει μια προειδοποίηση ή σύσταση, οι αποδέκτες και, κατά περίπτωση, το Συμβούλιο και οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του απορρήτου. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να αποφασίσει να μην κυκλοφορήσει μια προειδοποίηση ή σύσταση στα άλλα μέλη του Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση που το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ αποφασίσει να μην δημοσιοποιήσει μια προειδοποίηση ή σύσταση, οι αποδέκτες και, κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, και οι εθνικές εποπτικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του απορρήτου.

Τροπολογία  97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Οιαδήποτε δεδομένα επί των οποίων το Γενικό Συμβούλιο του ΕΣΣΚ βασίζει την ανάλυσή του πριν εκδώσει μια προειδοποίηση ή σύσταση δημοσιοποιούνται σε κατάλληλη ανώνυμη μορφή. Σε περίπτωση εμπιστευτικών προειδοποιήσεων, τα στοιχεία διατίθενται εντός κατάλληλου χρονικού διαστήματος που θα καθορισθεί στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία  98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων

Υποχρεώσεις λογοδοσίας και υποβολής εκθέσεων

Τροπολογία  99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.

1. Τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, αλλά ακόμη συχνότερα σε περίπτωση χρηματοπιστωτικών δυσχερειών ευρείας κλίμακας, ο Πρόεδρος του ΕΣΣΚ προσκαλείται μία φορά το χρόνο σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία συνδέεται με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του ΕΣΣΚ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτές οι ακροάσεις πραγματοποιούνται σε διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο του νομισματικού διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Προέδρου της ΕΚΤ.

Τροπολογία  100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι εκθέσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία  101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

2. Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία  102

Πρόταση κανονισμού

΄Αρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του ΕΣΣΚ και τα άλλα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής να παραστούν σε ακρόαση των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τον παρόντα κανονισμό βάσει έκθεσης της Επιτροπής τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του και θα αποφανθεί εάν πρέπει να επανεξεταστούν οι αποστολές και η διάρθρωση του ΕΣΣΚ, αφού ληφθεί η γνώμη της ΕΚΤ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν έως τις ...* τον παρόντα κανονισμό βάσει έκθεσης της Επιτροπής και θα αποφανθούν εάν πρέπει να επανεξεταστούν οι στόχοι και η διάρθρωση του ΕΣΣΚ, αφού ληφθεί η γνώμη της ΕΚΤ.

 

Η έκθεση πρέπει ειδικότερα να αξιολογεί κατά πόσον:

 

(α) χρειάζεται να απλουστευθεί και να ενισχυθεί η αρχιτεκτονική του ΕΣΧΕ, προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή ανάμεσα στο μακροπροληπτικό και το μικροπροληπτικό επίπεδο καθώς και ανάμεσα στις ΕΕΑ·

 

(β) χρειάζεται να αυξηθούν οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες των ΕΕΑ·

 

(γ) η εξέλιξη του ΕΣΧΕ συμβαδίζει αρμονικά με τις παγκόσμιες εξελίξεις στον εν λόγω τομέα·

 

(δ) υπάρχει επαρκής πολυμορφία και αριστεία εντός του ΕΣΧΕ·

 

(ε) η απόδοση ευθύνης και η διαφάνεια είναι επαρκείς σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσίευσης.

 

______

* Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

  • [1]  ΕΕ C 270 της 11.11.2009, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από το 2000 και με διάφορες ευκαιρίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καλέσει την Επιτροπή να διατυπώσει φιλόδοξες προτάσεις για να διασφαλιστεί η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ και να αντληθούν τα οφέλη από την καθιέρωση του ευρώ[1].

Η δριμύτητα της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που έπληξε ολόκληρη την ΕΕ αποδεικνύει την ανεπάρκεια των σημερινών συστημάτων. Χρειαζόμαστε άραγε κάτι περισσότερο από αυτή την κρίση –τη δριμύτερη που γνώρισε ο κόσμος μετά το 1929– για να προικίσουμε επιτέλους την ΕΕ με αποτελεσματική χρηματοπιστωτική εποπτεία;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίγνωση των ευθυνών του. Οι πολίτες της Ευρώπης περιμένουν αποφασιστικά μέτρα: η ανεργία έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις, ιδίως μικρομεσαίες, χρεωκοπούν. Τα δημόσια ελλείμματα και χρέη έχουν αυξηθεί σε ανησυχητικό βαθμό. Ορισμένες διασώσεις τραπεζών θα επιβαρύνουν πολύ τους φορολογουμένους. Δεν έχουμε περιθώρια αποτυχίας, διότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν θα είχαν τα μέσα να αντιμετωπίσουν μια νέα κρίση του ίδιου μεγέθους. Αν είναι αδύνατον να εξαλείψουμε τελείως τις κρίσεις, θα πρέπει τουλάχιστον να προσπαθούμε να τις αποσοβούμε και να περιορίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις τους.

Σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2009, η ομάδα εργασίας που είχε λάβει εντολή από την Επιτροπή και προεδρευόταν από τον Jacques de Larosière ζήτησε να συγκροτηθεί ένα νέο όργανο μακροοικονομικής εποπτείας, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), καθώς και τρεις αρχές μικροοικονομικής εποπτείας με εξουσία λήψης δεσμευτικών αποφάσεων. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδέχθηκαν τις γενικές κατευθύνσεις της έκθεσης.

Από εκεί ακριβώς προκύπτει η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μια πρόταση που δημιουργεί του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και υποβάλλεται τώρα προς εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Σώμα ενέκρινε επίσης τρία άλλα κείμενα, τα οποία δημιουργούν τρεις αρχές με αρμοδιότητα για την εποπτεία των τραπεζών, των ασφαλίσεων και των αγορών αντιστοίχως. Οι εισηγητές αυτής της δέσμης έχουν συνεργαστεί στενά για να διατηρήσουν τη συνοχή της.

Στόχοι

Δημιουργία αποτελεσματικού εποπτικού συστήματος χωρίς να παρεμποδίζεται η χρηματοδότηση της οικονομίας

Ο πρώτος στόχος της νομοθεσίας αυτής είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες που καθιστούν δυνατή τη σταθερή χρηματοδότηση της οικονομίας, ώστε να εξασφαλιστεί διατηρήσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Τα ερχόμενα χρόνια ο αναπροσανατολισμός των οικονομιών μας προς μια ανάπτυξη με μεγαλύτερο σεβασμό για το κλίμα θα απαιτήσει ολοένα πιο καινοτόμες προσπάθειες και, για τον σκοπό αυτό, την κινητοποίηση σημαντικών κεφαλαίων. Χρηματοδοτώντας την πραγματική οικονομία, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος συμβάλλει στη δημιουργία πλούτου. Η δραστηριότητά του πρέπει να εποπτευθεί, όχι να παρεμποδισθεί.

Διαφύλαξη της ενιαίας αγοράς

Ο δεύτερος στόχος είναι να διασφαλιστεί η ενότητα της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Είτε η ΕΕ θα αποκτήσει τα μέσα για να εξασφαλίσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια χρηματοπιστωτική εποπτεία υψηλής ποιότητας, είτε η ενιαία αγορά θα κατακερματιστεί. Αυτό θα ακύρωνε δεκαετίες προσπαθειών για την κατάργηση των συνόρων και την άρση των φραγμών στις συναλλαγές, καθώς και το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή οικονομική ολοκλήρωση έχει επίσης συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία απασχόλησης και στη διατήρηση της ανάπτυξης.

Δεδομένου ότι ο Πρόεδρος Barroso –αναθέτοντας την εκπόνηση σχετικής έκθεσης στον Mario Monti– επιθυμεί να αναγορεύσει στρατηγικό στόχο της νέας Επιτροπής την επαναδρομολόγηση της ενιαίας αγοράς, όπως και ο επίτροπος Michel Barnier, η κατάτμηση της αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα συνιστούσε αντίφαση. Η εισηγήτρια ενστερνίζεται τη λογική αυτή, η οποία, όπως και στην έκθεση de Larosière, δίνει αποφασιστικό προβάδισμα στο μακροπρόθεσμο γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον σε σχέση με τον μικρότερο κοινό παρονομαστή των κρατών μελών.

Διατήρηση του κύρους της ΕΕ

Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει στο ακέραιο τις παγκόσμιας εμβέλειας ευθύνες της. Η G20, το ΔΝΤ και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχουν υπογραμμίσει την ανάγκη καταπολέμησης των συστημικών κινδύνων και βελτιωμένης εποπτείας των οντοτήτων των οποίων οι διασυνοριακές δραστηριότητες παρακάμπτουν εν μέρει τις εθνικές εποπτικές αρχές. Αν δεν θέλουμε να υποστούμε τις επιπτώσεις επιλογών που γίνονται από τρίτους, αν θέλουμε να υπερασπίσουμε το ευρώ και τα άλλα ευρωπαϊκά νομίσματα, η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει το κύρος της εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την προσήλωσή της στις πολυμερείς διαδικασίες. Χάρη στη δημιουργία του ΕΣΣΚ και των τριών αρχών που διαθέτουν εξουσία λήψης δεσμευτικών αποφάσεων η ΕΕ θα μπορεί αποτελεσματικότερα να προβάλλει τις αξίες της και να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της. Πρόκειται για μια στρατηγική πρόκληση.

Εξασφάλιση της συνοχής των αποφάσεων

Η δημιουργία του ΕΣΣΚ αποτελεί σημαντική καινοτομία. Μέχρι στιγμής κανείς δεν πραγματοποιούσε μια μακροοικονομική ανάλυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με πρωταρχικό στόχο την αξιολόγηση των συστημικών κινδύνων. Η στενή συνεργασία μεταξύ του ΕΣΣΚ και όσων έχουν στην κατοχή τους τις σχετικές πληροφορίες (εθνικές εποπτικές αρχές και οι ευρωπαϊκές αρχές που είναι αρμόδιες για κάθε τομέα) αποτελεί προτεραιότητα, προκειμένου να συγκροτηθεί μια συνεκτική "μακρο-μικροοικονομική" εποπτεία και, ακόμα πιο πέρα, συνεκτικοί τομείς.

Επιλογές της παρούσας έκθεσης

Η έκθεση της ομάδας de Larosière αντιπροσωπεύει ήδη έναν συμβιβασμό. Είναι επιτακτική η ανάγκη να μην αμβλυνθεί και, με το πρόσχημα της βελτίωσης της κατάστασης, να μην ξεχαστεί η αίσθηση του επείγοντος η οποία διακατείχε τους συντάκτες της. Έχει όμως περάσει ένας χρόνος από τότε που υποβλήθηκε η έκθεση. Πολλές ιδέες έχουν διατυπωθεί, κυρίως από τον ίδιο τον Barack Obama ή στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Η εισηγήτρια προχώρησε σε πολλές διαβουλεύσεις. Η δέσμη λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη της παγκόσμιας συζήτησης η οποία, ιδίως για τον τραπεζικό τομέα, στρέφεται προς μια απαιτητικότερη εποπτεία.

Πρόεδρος σαφώς προσδιορισμένος, όργανα ανοιχτά στην κοινωνία

Το ΕΣΣΚ τίθεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας· οι κεντρικοί τραπεζίτες ολόκληρης της ΕΕ καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο, επειδή αποτελούν τους έσχατους δανειστές. Το ΕΣΣΚ δεν διαθέτει εξουσία λήψης δεσμευτικών αποφάσεων· ίσως θα χρειαστεί τελικά να γίνει ένα βήμα παραπάνω. Στο παρόν στάδιο, ο πρόεδρός του πρέπει τουλάχιστον να είναι σαφώς αναγνωρίσιμος και σεβαστός. Να γιατί προτείνουμε να ανατίθεται η προεδρία του ΕΣΣΚ αυτοδικαίως στον πρόεδρο της ΕΚΤ, σύμφωνα με την έκθεση de Larosière.

Αντίθετα απ’ ό,τι προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν φαίνεται επιθυμητό να διατρέξουμε τον κίνδυνο να ορίζεται πρόεδρος του ΕΣΣΚ ο διοικητής μιας εθνικής κεντρικής τράπεζας. Ο πρόεδρος του ΕΣΣΚ πρέπει να ενεργεί εντελώς ανεξάρτητα για την εξυπηρέτηση του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος.

Είναι αναγκαίο:

1) να ενισχυθεί η λογοδοσία του ΕΣΣΚ ενώπιον του Κοινοβουλίου (διαβίβαση των προειδοποιήσεων και συστάσεων στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο, με εγγυήσεις εμπιστευτικότητας· δυνατότητα του Κοινοβουλίου να ακούει τις απόψεις μιας αρχής που αρνείται να συνεργαστεί παρά το αίτημα που δημοσιοποιείται από το ΕΣΣΚ· μεγαλύτερη συχνότητα ακροάσεων και εκθέσεων)·

2) να διευρυνθεί η σύνθεση ορισμένων οργάνων. Μια ανάλυση βασισμένη σε μεγαλύτερη ποικιλία απόψεων θα συνέβαλλε περισσότερο στην πρόληψη των κινδύνων. Να γιατί η εισηγήτρια πρότεινε να προστεθούν στα μέλη του γενικού συμβουλίου και της διευθύνουσας επιτροπής του ΕΣΣΚ ορισμένα πρόσωπα με δικαίωμα ψήφου, τα οποία θα πληρούν όλα τα εχέγγυα ανεξαρτησίας και θα έχουν διαφοροποιημένο φάσμα εμπειριών, είτε στον ιδιωτικό τομέα (ιδίως ΜΜΕ, πάροχοι ή καταναλωτές χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συνδικάτα) είτε στους ακαδημαϊκούς χώρους. Δημιουργείται επίσης η θέση του δεύτερου αντιπροέδρου του ΕΣΣΚ, την οποία θα καλύπτει ο πρόεδρος εκ περιτροπής με τον πρόεδρο μίας από τις τρεις αρχές.

Η συζήτηση ανάμεσα, αφενός, στους κεντρικούς τραπεζίτες και τις εποπτικές αρχές και, αφετέρου, την "πραγματική οικονομία" θα ενισχύσει τη νομιμοποίηση του ΕΣΣΚ. Η κρίση έχει προκαλέσει πολλές υποψίες στο κοινό όσον αφορά τα εποπτικά όργανα και τις κεντρικές τράπεζες. Μία από τις προκλήσεις της δέσμης αυτής είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Και δεν είναι καθόλου εύκολο.

Ενιαίο και γεωγραφικά συγκεντρωμένο εποπτικό "σύστημα"

Η έκθεση de Larosière δημιούργησε ένα "Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας" (ΕΣΧΕ), το οποίο γινόταν αντιληπτό σαν αποκεντρωμένο δίκτυο και συμπεριλάμβανε τις εθνικές εποπτικές αρχές, τις τρεις νέες αρχές και τα σώματα εποπτικών αρχών για τα μεγάλα διασυνοριακά ιδρύματα. Εμπνεόμενη από την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού, η εισηγήτρια προτείνει να συμπεριληφθεί στο ΕΣΧΕ και το ΕΣΣΚ. Αυτό χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλιστεί τόσο η εσωτερική ενότητα όσο και η εξωτερική συνοχή της χρηματοπιστωτικής εποπτείας.

Μια ρητή υποχρέωση ειλικρίνειας ανάμεσα στα διάφορα μέλη του δικτύου πρέπει να θεσπιστεί για να εξασφαλίζεται πλήρης ανταλλαγή πληροφοριών.

Προκειμένου να δημιουργηθεί μια κοινή εποπτική νοοτροπία, η εισηγήτρια προτείνει να συγκεντρωθούν όλες οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές (το ΕΣΣΚ και οι τρεις αρχές) σε έναν τόπο, στη Φρανκφούρτη. Αυτή η γεωγραφική εγγύτητα επιτρέπει εύκολες και όχι δαπανηρές καθημερινές συναντήσεις, ενιαίο σύστημα προσλήψεων και, σε περίπτωση κρίσης, ταχύτερες αντιδράσεις. Η ευρωπαϊκή αποτελεσματικότητα πρέπει να έχει προβάδισμα απέναντι σε κάθε άλλο σκεπτικό, και το μέλλον πρέπει να παραμείνει ανοιχτό· το γεγονός ότι οι επιτροπές Lamfalussy είναι διασκορπισμένες σε διάφορες πρωτεύουσες δεν πρέπει να μας εμποδίζει να συλλάβουμε μια συμπαγέστερη ευρωπαϊκή δομή, την οποία χρειάζεται η ΕΕ. Η έκθεση de Larosière προτείνει να εξεταστεί σε τρία χρόνια μήπως θα έπρεπε να "προσανατολιστούμε προς ένα σύστημα που θα στηριζόταν σε δύο μόνο αρχές", μία με αρμοδιότητα για την προληπτική εποπτεία (τράπεζες και ασφαλίσεις) και μία με αρμοδιότητα για "τη διενέργεια των συναλλαγών και τα ζητήματα των αγορών". Η εισηγήτρια θα επιθυμούσε να δει την εξέταση να παίρνει αυτή την κατεύθυνση. Από σήμερα έως τότε, το ΕΣΣΚ θα συμμετέχει ενεργά στη μικτή επιτροπή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών.

Προσδοκία παγκόσμιας αριστείας

Χωρίς βέβαια να αποκλείουμε μια στενή συνεργασία ανάμεσα στο ΕΣΣΚ αφενός και τις κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές αφετέρου, το ΕΣΣΚ αποκτά μια συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή απαρτιζόμενη από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που επιλέγονται με βάση την αριστεία. Η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην ποιότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί από τις αρχές και το ΕΣΣΚ, ιδίως για τη γραμματεία τους.

Προειδοποιήσεις, συστάσεις, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

Το Κοινοβούλιο παραλαμβάνει προειδοποιήσεις και συστάσεις που μπορούν να φτάνουν μέχρι τη δήλωση για την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ένα σύστημα χρωματικών κωδίκων συμβάλλει στην εξασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών.

***

Οι προτάσεις αυτές αποτελούν απλώς το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση μιας ενοποιημένης ευρωπαϊκής εποπτείας, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον στόχο μας.

  • [1]  Βλέπε την έκθεση Garcia-Margallo Y Marfil σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Βλέπε επίσης τις ακόλουθες εκθέσεις: Van den Burg, Van den Burg & Daianu, Gauzès για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και Skinner (Φερεγγυότητα II)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (30.4.2010)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Evelyn Regner

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.        Η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού  Κινδύνου (ΕΣΣΚ)

Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί τμήμα μιας δέσμης μέτρων, βάσει συστάσεων της ομάδας Larosière, για τη βελτίωση του εποπτικού πλαισίου της ΕΕ με στόχο την άρση των αδυναμιών του υφιστάμενου εποπτικού πλαισίου που αναδείχθηκαν κατά την τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση.

Το ΕΣΣΚ, ως ακρογωνιαίος λίθος μιας ολοκληρωμένης εποπτικής δομής της ΕΕ, αποσκοπεί να συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο και πρωτόγνωρο ευρωπαϊκό οργανισμό χωρίς νομική προσωπικότητα. Με την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής μακροπροληπτικής εποπτείας αποσκοπεί να αντιμετωπίσει την αποσπασματική και μεμονωμένη ανάλυση κινδύνων σε εθνικό επίπεδο, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης και να μεριμνήσει προκειμένου οι εκτιμήσεις κινδύνου να μετατρέπονται σε συγκεκριμένα μέτρα των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής το ΕΣΣΚ απαρτίζεται από ένα γενικό συμβούλιο, μία διευθύνουσα επιτροπή και μία γραμματεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το γενικό συμβούλιο διαθέτει ένα προεδρείο στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι διοικητικές των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Ο κανονισμός για τη σύσταση του ΕΣΣΚ θα συμπληρωθεί με μία απόφαση του Συμβουλίου, η οποία θα αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να διασφαλίσει την γραμματεία του ΕΣΣΚ.

2.        Θέση της συντάκτριας γνωμοδότησης

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει τη σύσταση του ΕΣΣΚ. Η κρίση έχει καταδείξει ότι η μικροπροληπτική εποπτεία των εθνικών αρχών από μόνη της δεν μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει εγκαίρως τους συστημικούς κινδύνους. Είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα σύστημα μακροπροληπτικής εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα παρακολουθεί, θα αξιολογεί και ενδεχομένως θα αποτρέπει δυνητικές απειλές στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα μπορεί να απευθύνει έγκαιρες προειδοποιήσεις σχετικά με συστημικούς κινδύνους και θα μπορεί να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μακροοικονομικών εξελίξεων και του χρηματοπιστωτικού συστήματος θα πρέπει να μπορούν να παρακολουθούνται και να εκτιμούνται από μία ευρεία οπτική γωνία. Σκόπιμη είναι επίσης η ενίσχυση της συνεργασίας με το ΔΝΤ και το Συμβούλιο για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών καθώς και τα σχετικά όργανα σε τρίτες χώρες. Η παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων ενισχύει τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών, μετριάζει το ενδεχόμενο νέων χρηματοπιστωτικών κρίσεων και βελτιώνει κατ΄ αυτόν τρόπο την ποιότητα των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις προκειμένου να καταστεί σαφέστερη και να βελτιωθεί η προβλεπόμενη εποπτεία. Η εντολή του ΕΣΣΚ πρέπει κατά βάση να περιορισθεί σαφώς στον χρηματοπιστωτικό τομέα και δεν επιτρέπεται παρέμβαση σε θέματα μισθολογικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Όλοι οι στόχοι της ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 3 ΣΕΕ πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση των κινδύνων.

Η ψηφοφορία στο γενικό συμβούλιο πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 10 της πρότασης της Επιτροπής, δηλαδή αποκλειστικά σύμφωνα με την αρχή "κάθε μέλος με μία ψήφο" η στάθμιση ψήφων δεν πρέπει να επιτρέπεται.

Όσον αφορά τη διευθύνουσα επιτροπή, η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει ότι αυτή πρέπει να απαρτίζεται από πέντε εκπροσώπους των εθνικών κεντρικών τραπεζών, δεδομένου ότι για την μακροπροληπτική εποπτεία πρέπει να διασφαλίζεται μια ισόρροπη εκπροσώπηση των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην διευθύνουσα επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί η κυριαρχία προσώπων που δεν εκπροσωπούν τις κεντρικές τράπεζες.

Όσον αφορά τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών πρέπει να διασφαλίζεται η αυτόνομη δυνατότητα εκπλήρωσης της αποστολής του ΕΣΣΚ, ανεξάρτητα από τις εθνικές αρχές. Πρέπει συνεπώς να διασφαλισθεί η ταχεία και τακτική πρόσβαση σε δεδομένα.

Η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια πρέπει να διασφαλίζεται. Η δημοσιοποίηση των αναλύσεων πρέπει να αποτελεί τη συνήθη διαδικασία, ενώ η τήρηση μυστικότητας πρέπει να δικαιολογείται και να επιτρέπεται μόνο με ειδική απόφαση. Τα δεδομένα των αναλύσεων πρέπει (με κατάλληλο τρόπο) να καθίστανται προσιτά στο κοινό χωρίς διακριτικά στοιχεία, πράγμα που μπορεί να συμβάλλει στη ποιοτική βελτίωση των συστάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και ιδίως τη δυνατότητα να αναθέτει στο ΕΣΣΚ τη διενέργεια ερευνών.

Η ευθύνη του ΕΣΣΚ πρέπει να καταστεί σαφής. Πρέπει ωστόσο να ληφθεί υπόψη ότι σύμφωνα με την παρούσα πρόταση είναι δυνατή η διατύπωση μόνο μη δεσμευτικών συστάσεων ενώ δεν μπορεί να ανατίθενται στο ΕΣΣΚ εκτελεστικές αρμοδιότητες.

Εν κατακλείδι το προτεινόμενο σύστημα εποπτείας αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της δημιουργίας ενός εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας, στο πλαίσιο του οποίου μια κεντρική ευρωπαϊκή αρχή θα ασκεί την εποπτεία με κανονιστική αρμοδιότητα για μεγάλα συστημικού χαρακτήρα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/ομίλους σε διασυνοριακό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές πρέπει να ασκούν την εποπτεία των ομίλων πιστωτικών ιδρυμάτων συστημικού χαρακτήρα, ενώ οι οργανισμοί που δρουν σε αμιγώς εθνικό επίπεδο πρέπει, τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας, να υπόκεινται σε εθνική μόνον εποπτεία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η Κοινότητα χρειάζεται ένα συγκεκριμένο φορέα υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, ο οποίος θα εντοπίζει τους κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, όπου είναι αναγκαίο, θα εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων. Κατά συνέπεια, πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ως νέος ανεξάρτητος φορέας, υπεύθυνος για τη μακροπροληπτική εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(7) Η Ένωση χρειάζεται ένα συγκεκριμένο φορέα υπεύθυνο για τη μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού της συστήματος, ο οποίος θα εντοπίζει τους κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα και, όπου είναι αναγκαίο, θα εκδίδει προειδοποιήσεις και συστάσεις λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση των εν λόγω κινδύνων. Κατά συνέπεια, πρέπει να συσταθεί Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) ως νέος ανεξάρτητος φορέας, υπεύθυνος για τη μακροπροληπτική εποπτεία σε επίπεδο Ένωσης. Οι αναλύσεις του ΕΣΣΚ πρέπει να περιορίζονται στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να μην αφορούν ζητήματα μισθολογικής ή δημοσιονομικής πολιτικής.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) πέντε άλλα μέλη του γενικού συμβουλίου, τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Πρέπει να εκλέγονται από τα μέλη του γενικού συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για περίοδο δυο ετών.

(γ) πέντε πρόεδροι εθνικών κεντρικών τραπεζών, που θα εκλέγονται από τα μέλη του γενικού συμβουλίου τα οποία είναι επίσης μέλη του γενικού συμβουλίου της ΕΚΤ για περίοδο δυο ετών.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά τους, ενημερώνει το Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

(2) Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά τους, ενημερώνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

(2) Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ECON

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

7.10.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Evelyn Regner

5.10.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kay Swinburne

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (9.4.2010)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κοινοτική μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))Συντάκτης γνωμοδότησης: Íñigo Méndez de Vigo

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η έλλειψη επαρκούς ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η αδυναμία των εποπτικών μηχανισμών της αγοράς φάνηκαν καθαρά κατά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση που χτύπησε την Ευρώπη το 2008, τις συνέπειες της οποίας ακόμη υφιστάμεθα. Η Επιτροπή έχει καταρτίσει τέσσερις προτάσεις -για το πέρασμα των οποίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπεύθυνη η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων- με βάση την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που προεδρευόταν από τον Jacques de Larosiere.

Στη γνωμοδότησή της, η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων επιδίωξε να εξετάσει προσεκτικά πώς η νέα Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που δημιουργούνται με αυτές τις προτάσεις μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στο θεσμικό σύστημα. Εστιάστηκε επίσης στην κατάρτιση εναρμονισμένων τεχνικών προτύπων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε αφενός να εξασφαλίζεται ότι οι ενέργειές τους είναι συνεπείς και αφετέρου να εξασφαλίζεται επαρκής προστασία των θεματοφυλάκων, των επενδυτών και των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση με οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα έχει μελετηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα στην παρούσα γνωμοδότηση, καθώς και η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής και των εθνικών εποπτικών αρχών. Τέλος, τονίζονται τα προβλήματα που συνδέονται με την εποπτεία των διασυνοριακών οργανισμών.

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 απαιτεί μια ευρωπαϊκή απάντηση σε ευρωπαϊκά προβλήματα: χάρη στις νέες εξουσίες που του έχουν αναγνωριστεί με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, το Κοινοβούλιο πρέπει να διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο σε όλα αυτά τα θέματα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Πολύ πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, το Κοινοβούλιο ζήτησε κατ’ επανάληψη την ενίσχυση της πραγματικής ισότητας των όρων του ανταγωνισμού για όλους τους ενδιαφερομένους σε επίπεδο ΕΕ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα σημαντικές αδυναμίες στην εποπτεία της ΕΕ στις ολοένα και πιο ολοκληρωμένες χρηματοπιστωτικές αγορές (βλέπε στο πλαίσιο αυτό την έκθεση García-Margallo y Marfil επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής - Εφαρμογή του πλαισίου για τις χρηματοπιστωτικές αγορές: Πρόγραμμα δράσης (2000)· την έκθεση Van den Burg σχετικά με τους κανόνες προληπτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2002)· την έκθεση Van den Burg σχετικά με την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (2005-2010) - Λευκή Βίβλος (2007)· και την έκθεση Van den Burg και Daianu που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας Lamfalussy: μελλοντική δομή της εποπτείας (2008)). Επιπροσθέτως, βλέπε την έκθεση Skinner - Φερεγγυότητα II (2009) και την έκθεση Gauzès - κανονισμός CRA (2009)).

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Στην τελική έκθεσή της, την οποία παρουσίασε στις 25 Φεβρουαρίου 2009, η ομάδα de Larosière συνιστούσε, μεταξύ άλλων, να θεσπιστεί ένας φορέας σε κοινοτικό επίπεδο, επιφορτισμένος με την επίβλεψη των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά.

(3) Στην τελική έκθεσή της, την οποία παρουσίασε στις 25 Φεβρουαρίου 2009, η ομάδα de Larosière συνιστούσε, μεταξύ άλλων, να θεσπιστεί ένας φορέας σε ενωσιακό επίπεδο, επιφορτισμένος με την επίβλεψη των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα συνολικά.

 

(Οι αλλαγές πρέπει να εφαρμοστούν σε ολόκληρο το κείμενο).

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο "Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία" της 27ης Μαΐου 2009, η Επιτροπή όρισε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις ισχύουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕΣΚ), που θα είναι αρμόδιο για την μακροπροληπτική εποπτεία. Το Συμβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 18 και 19 Ιουνίου υποστήριξαν την άποψη της Επιτροπής και χαιρέτισαν την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει νομοθετικές προτάσεις, ώστε να μπορέσει να θεσπιστεί πλήρως το νέο πλαίσιο μέσα στο 2010. Σε συμφωνία με τις απόψεις της Επιτροπής, το Συμβούλιο συμπέρανε μεταξύ άλλων ότι η ΕΚΤ "θα πρέπει να παρέχει αναλυτική, στατιστική, διοικητική και υλικοτεχνική στήριξη στο ΕΣΣΚ, βασιζόμενη επίσης στις τεχνικές συμβουλές των εθνικών κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών".

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο "Ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική εποπτεία", της 27ης Μαΐου 2009, η Επιτροπή εξήγγειλε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στις ισχύουσες ρυθμίσεις με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας σε ενωσιακό επίπεδο, περιλαμβανομένης ιδίως της δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), που θα είναι αρμόδιο για την μακροπροληπτική εποπτεία. Το Συμβούλιο στις 9 Ιουνίου 2009 και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του στις 18 και 19 Ιουνίου υποστήριξαν την άποψη της Επιτροπής και χαιρέτισαν την πρόθεση της Επιτροπής να προωθήσει νομοθετικές προτάσεις, ώστε να μπορέσει να θεσπιστεί πλήρως το νέο πλαίσιο μέσα στο 2010. Σε συμφωνία με τις απόψεις της Επιτροπής, το Συμβούλιο έκρινε μεταξύ άλλων ότι η ΕΚΤ "θα πρέπει να παρέχει αναλυτική, στατιστική, διοικητική και υλικοτεχνική στήριξη στο ΕΣΣΚ, βασιζόμενη επίσης στις τεχνικές συμβουλές των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών και εποπτικών αρχών". Η στήριξη που παρέχεται προς το ΕΣΣΚ από την ΕΚΤ και τα καθήκοντα που ανατίθενται στο ΕΣΣΚ δεν πρέπει να αντιβαίνουν στην αρχή της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων της βάσει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Δεδομένης της ολοκλήρωσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών, χρειάζεται ισχυρή δέσμευση της Ένωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ΕΣΣΚ πρέπει να αντλήσει εμπειρογνωσία από μια επιστημονική επιτροπή υψηλού επιπέδου και να αναλάβει όλες τις διεθνούς εμβέλειας αρμοδιότητες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι η φωνή της Ένωσης θα γίνεται ακουστή στα θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ιδίως μέσω στενής συνεργασίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSB) και όλους τους εταίρους της Ομάδας των Είκοσι (G-20).

Τροπολογία   5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Text proposed by the Commission

Τροπολογία

(6) Οι παρούσες κοινοτικές ρυθμίσεις δίνουν πολύ λίγη έμφαση στη μακροπροληπτική εποπτεία. Η ευθύνη για την μακροπροληπτική ανάλυση παραμένει κατακερματισμένη, και η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται από διάφορες αρχές σε διαφορετικά επίπεδα, χωρίς μηχανισμό που να εξασφαλίζει ότι οι μακροπροληπτικοί κίνδυνοι εντοπίζονται επαρκώς και ότι οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις εκδίδονται με σαφήνεια, παρακολουθούνται και μετατρέπονται σε δράσεις.

(6) Η εύρυθμη λειτουργία των ενωσιακών και παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών συστημάτων, και ο μετριασμός των κινδύνων που τα απειλούν, απαιτούν μεγαλύτερη συνοχή ανάμεσα στη μακροεποπτεία και τη μικροεποπτεία. Όπως αναφέρεται στη μελέτη Turner "Ρυθμιστικές απαντήσεις στην παγκόσμια τραπεζική κρίση", του Μαρτίου 2009, "για να υπάρξουν υγιέστερες ρυθμίσεις χρειάζονται είτε αυξημένες εθνικές εξουσίες, πράγμα που συνεπάγεται μια λιγότερο ανοικτή ενιαία αγορά, είτε μεγαλύτερος βαθμός ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης". Με δεδομένο τον ρόλο ενός υγιούς χρηματοπιστωτικού συστήματος όσον αφορά τη συμβολή του στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στην Ένωση και τον αντίκτυπό του στην πραγματική οικονομία, η ομάδα de Larosière, ακολουθούμενη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επέλεξε μεγαλύτερο βαθμό ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) Η έκθεση de Larosière αναφέρει επίσης ότι η μακροπροληπτική εποπτεία είναι ανώφελη αν δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να επηρεάζει τη μικροπροληπτική εποπτεία, ενώ η μικροπροληπτική εποπτεία δεν μπορεί να διασφαλίζει αποτελεσματικά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα χωρίς να λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις εξελίξεις σε επίπεδο μακροπροληπτικής εποπτείας.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6γ) Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ), το οποίο να συγκεντρώνει όσους ασκούν χρηματοπιστωτική εποπτεία σε εθνικό όσο και ενωσιακό επίπεδο και να τους επιτρέπει να λειτουργούν σαν δίκτυο. Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι συμμετέχουν στο ΕΣΧΕ πρέπει να συνεργάζονται με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζονται οι αναμεταξύ τους ροές κατάλληλων και αξιόπιστων πληροφοριών. Σε ενωσιακό επίπεδο, το δίκτυο πρέπει να αποτελείται από το ΕΣΣΚ και τρεις αρχές μικροπροληπτικής εποπτείας: την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010, και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές Συντάξεις) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010.

 

(Οι αλλαγές στα ονόματα των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών πρέπει να εφαρμοστούν σε ολόκληρο το κείμενο.)

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Το ΕΣΣΚ πρέπει να αποφασίζει αν μια σύσταση πρέπει να παραμείνει εμπιστευτική ή να δημοσιοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της συμμόρφωσης προς τις συστάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β) Αν το ΕΣΣΚ εντοπίσει κίνδυνο ο οποίος ενδέχεται να απειλήσει σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ένωση, πρέπει να μπορεί να εκδώσει προειδοποίηση στην οποία να δηλώνεται η ύπαρξη κατάστασης ανάγκης. Στην περίπτωση αυτή το ΕΣΣΚ πρέπει να ενημερώνει ταχέως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (ΕΕΑ) για την προειδοποίησή του. Αν υπάρχει κατάσταση ανάγκης, το ΕΣΣΚ πρέπει να εκδίδει προειδοποίηση έκτακτης ανάγκης.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και η νομιμότητά τους, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να διαβιβάζονται μέσω του Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, η οποία συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, η οποία συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, η οποία συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(9) Προκειμένου να αυξηθεί το βάρος και η νομιμότητά τους, οι εν λόγω προειδοποιήσεις και συστάσεις πρέπει να διαβιβάζονται μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και, κατά περίπτωση, της ΕΕΑ.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να λάβουν μέτρα για την πραγματοποίησή τους, εκτός αν η αδράνειά τους μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς (μηχανισμός "δράσης ή εξήγησης").

(10) Το ΕΣΣΚ πρέπει να παρακολουθεί επίσης τη συμμόρφωση προς τις συστάσεις του, βάσει των εκθέσεων των αποδεκτών, ώστε να βεβαιωθεί ότι οι προειδοποιήσεις και συστάσεις του τηρούνται πράγματι. Οι αποδέκτες των συστάσεων πρέπει να λάβουν μέτρα για την πραγματοποίησή τους, εκτός αν η αδράνειά τους μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς (μηχανισμός "δράσης ή εξήγησης"), ιδίως έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Το ΕΣΣΚ πρέπει να αποφασίζει αν μια σύσταση πρέπει να παραμείνει εμπιστευτική ή να δημοσιοποιείται, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της συμμόρφωσης προς τις συστάσεις σε ορισμένες περιπτώσεις.

διαγράφεται

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Το ΕΣΣΚ πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τουλάχιστον δυο φορές ανά έτος και ακόμη συχνότερα σε περίπτωση χρηματοπιστωτικών δυσχερειών μεγάλης κλίμακας.

(12) Το ΕΣΣΚ πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές ετησίως και ακόμη συχνότερα σε περίπτωση χρηματοπιστωτικών δυσχερειών μεγάλης κλίμακας.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Δεδομένης της ενοποίησης των διεθνών χρηματαγορών σε διεθνές επίπεδο και του κινδύνου μετάδοσης των διεθνών κρίσεων, το ΕΣΣΚ πρέπει να συντονίζεται με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με το νεοϊδρυθέν Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα οποία αναμένεται ότι θα παρέχουν έγκαιρες προειδοποιήσεις των μακροπροληπτικών κινδύνων σε παγκόσμιο επίπεδο.

διαγράφεται

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α) Όσον αφορά την έκθεση de Larosière, είναι αναγκαία μια κλιμακωτή προσέγγιση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει να προβούν σε πλήρη επανεξέταση του ΕΣΧΕ, του ΕΣΣΚ και των ΕΕΑ έως ...*.

 

* ΕΕ, να προστεθεί η ημερομηνία: Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το ΕΣΧΕ περιλαμβάνει:

 

(α) το ΕΣΣΚ·

 

(β) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Κινητές Αξίες και Αγορές) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 (ΕΑΚΑΑ)·

 

(γ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ασφαλίσεις και Επαγγελματικές Συντάξεις) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 (ΕΑΑΕΣ)·

 

(δ) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Τράπεζες) που συγκροτείται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2010 (ΕΑΤ)·

 

(ε) την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Μικτή Επιτροπή) που προβλέπεται στο άρθρο 40 καθενός από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΤ], αριθ. .../... [ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ]·

 

(στ) τις αρχές των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../... [ΕΑΚΑΑ], στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2009 [ΕΑΑΕΣ] και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΤ]·

 

(ζ) την Επιτροπή, για τους σκοπούς της επιτέλεσης των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 9 των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. .../... [ΕΑΤ], αριθ. .../... [ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ].

 

Οι ΕΕΑ που αναφέρονται στα στοιχεία (β), (γ) και (δ) έχουν την έδρα τους [xxx].

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, όπως διατυπώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσοι συμμετέχουν στο ΕΣΧΕ πρέπει να συνεργάζονται με πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίζονται οι αναμεταξύ τους ροές κατάλληλων και αξιόπιστων πληροφοριών.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί,

(γ) εκδίδει προειδοποιήσεις όταν οι κίνδυνοι θεωρούνται σημαντικοί και, κατά περίπτωση, δηλώνει την ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης,

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ) συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας και, κατά περίπτωση, παρέχει στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τις πληροφορίες για τους συστημικούς κινδύνους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,

(στ) συνεργάζεται στενά με όλους τους άλλους συμμετέχοντες στο ΕΣΧΕ και, κατά περίπτωση, παρέχει στις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές τις πληροφορίες για τους συστημικούς κινδύνους που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στα) συμμετέχει στη Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών,

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Πριν αναλάβουν καθήκοντα, ο πρόεδρος και ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΕΣΣΚ εκθέτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης, πώς προτίθενται να ασκήσουν τα καθήκοντα που τους αναθέτει ο παρών κανονισμός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακούει τον δεύτερο αντιπρόεδρο υπό την ιδιότητά του ως προέδρου μίας από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, σύμφωνα με το άρθρο XX των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. …/… [ΕΑΤ], αριθ. .../... [ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ]·

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Όποτε ενδείκνυται, είναι δυνατόν να προσκληθούν να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από διεθνείς οργανισμούς που έχουν συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Όποτε ενδείκνυται, και σε βάση ad hoc, είναι δυνατόν να προσκληθεί να παρευρεθεί στις συνεδριάσεις του γενικού συμβουλίου ένας εκπρόσωπος υψηλού επιπέδου του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις συμβουλές των συναφών εμπλεκόμενων φορέων του ιδιωτικού τομέα.

Κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του, το ΕΣΣΚ ζητά, κατά περίπτωση, τις συμβουλές των συναφών εμπλεκόμενων φορέων του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεων καταναλωτών.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στις εν λόγω αρχές ή αν δεν διατεθούν εγκαίρως, το ΕΣΣΚ μπορεί να ζητήσει τα δεδομένα από τις εθνικές εποπτικές αρχές, τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές των κρατών μελών.

3. Εφόσον ζητηθεί από το ΕΣΣΚ, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές παρέχουν πληροφορίες σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η αναγνώριση των μεμονωμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αν τα απαιτούμενα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα στις εν λόγω αρχές ή αν δεν διατεθούν εγκαίρως, οι εθνικές εποπτικές αρχές, οι εθνικές κεντρικές τράπεζες ή άλλες αρχές των κρατών μελών παρέχουν τα δεδομένα ύστερα από αίτηση του ΕΣΣΚ.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Το ΕΣΣΚ μπορεί να απευθύνει αιτιολογημένο αίτημα στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, για να του παράσχουν δεδομένα που να μην είναι σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή.

4. Ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του ΕΣΣΚ, οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές παρέχουν δεδομένα που δεν είναι σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Τα στελέχη του ΕΣΣΚ μπορούν να προσκαλούνται, μαζί με τις ΕΕΑ, σε συναντήσεις μεταξύ εποπτικών αρχών και συστημικά σημαντικών χρηματοπιστωτικών ομίλων, και ιδίως σωμάτων εποπτικών αρχών, και μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες από πρώτο χέρι.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις διαβιβάζονται επίσης στο Συμβούλιο και, σε περιπτώσεις που απευθύνονται προς μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και προς τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

3. Οι προειδοποιήσεις και οι συστάσεις διαβιβάζονται επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και, σε περιπτώσεις που απευθύνονται προς μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, διαβιβάζονται και προς τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Δράση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

 

1. Σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων οι οποίες ενδέχεται να απειλήσουν σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή τη σταθερότητα του συνόλου ή μέρους του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΕΣΣΚ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 10 του καθενός από τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. …/… [ΕΑΤ], αριθ. .../... [ΕΑΚΑΑ] και αριθ. …/…[ΕΑΑΕΣ], μπορεί να εκδίδει προειδοποιήσεις, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας ΕΕΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, στις οποίες δηλώνεται η ύπαρξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

 

2. Αμέσως μόλις εκδώσει προειδοποίηση, το ΕΣΣΚ προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την σχετική ΕΕΑ.

 

3. Το ΕΣΣΚ επανεξετάζει την απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας ή ύστερα από αίτηση μιας ΕΕΑ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε μια ή περισσότερες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

1. Όταν μια σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή σε μια ή περισσότερες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές, ή σε μια ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές, οι αποδέκτες ενημερώνουν το ΕΣΣΚ για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν σε ανταπόκριση στις συστάσεις ή εξηγούν το λόγο για τον οποίο παρέμειναν αδρανείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές ενημερώνονται σχετικά.

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά τους, ενημερώνει το Συμβούλιο και, κατά περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

2. Αν το ΕΣΣΚ διαπιστώσει ότι η σύστασή του αγνοήθηκε και ότι οι αποδέκτες δεν αιτιολόγησαν κατάλληλα την αδράνειά τους, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τις οικείες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Αν δεν έχει δοθεί συνέχεια σε μια δημοσιοποιημένη σύσταση και οι αποδέκτες της σύστασης δεν έχουν αιτιολογήσει την αδράνειά τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, ύστερα από διαβούλευση με το ΕΣΣΚ και το Συμβούλιο, να καλέσει τους αποδέκτες να απαντήσουν σε ερωτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το ΕΣΣΚ υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά ανά έτος.

1. Το ΕΣΣΚ υποβάλλει εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τουλάχιστον δύο φορές ανά έτος.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Οι εκθέσεις του παρόντος άρθρου δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

2. Το ΕΣΣΚ εξετάζει επίσης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής.

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και τα άλλα μέλη της διευθύνουσας επιτροπής μπορούν, αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να εμφανίζονται ενώπιον των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Συμβούλιο θα εξετάσει τον παρόντα κανονισμό βάσει έκθεσης της Επιτροπής τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του και θα αποφανθεί εάν πρέπει να επανεξεταστούν οι αποστολές και η διάρθρωση του ΕΣΣΚ, αφού ληφθεί η γνώμη της ΕΚΤ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα εξετάσουν τον παρόντα κανονισμό βάσει έκθεσης της Επιτροπής τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του και θα αποφανθούν εάν πρέπει να επανεξεταστούν οι αποστολές και η διάρθρωση του ΕΣΣΚ, αφού ληφθεί η γνώμη της ΕΚΤ.

 

Η έκθεση πρέπει ειδικότερα να αξιολογεί κατά πόσον:

 

– χρειάζεται να απλουστευθεί και να ενισχυθεί η αρχιτεκτονική του ΕΣΧΕ, προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή ανάμεσα στο μακροπροληπτικό και το μικροπροληπτικό επίπεδο καθώς και ανάμεσα στις ΕΕΑ·

 

– χρειάζεται να αυξηθούν οι ρυθμιστικές εξουσίες των ΕΕΑ·

 

– η εξέλιξη του ΕΣΧΕ συμβαδίζει αρμονικά με τις παγκόσμιες εξελίξεις·

 

– υπάρχει επαρκής πολυμορφία και αριστεία εντός του ΕΣΧΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ECON

Γνωμοδοτική επιτροπή

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

7.4.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emma McClarkin

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Μακροπροληπτική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

23.9.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

7.10.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

10.2.2010

EMPL

22.10.2009

 

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Sylvie Goulard

20.10.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Ημερομηνία έγκρισης

10.5.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Astrid Lulling, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier

Ημερομηνία κατάθεσης

25.5.2010