MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta

25.5.2010 - (KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Sylvie Goulard


LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta

(KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0499),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0166/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin" (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 114 artiklan,

–   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 26. lokakuuta 2009 antamat lausunnot[1],

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 22. tammikuuta 2010 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0168/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle ja kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, minkä vuoksi ei ole pystytty estämään liiallisen riskien kasautumista rahoitusjärjestelmään, ja paljastanut erityisesti heikkouksia nykyisessä makrotalouden vakauden valvonnassa.

(1) Rahoitusvakaus on reaalitalouden työpaikkojen luomisen, luotonannon ja kasvun ennakkoehto. Finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, minkä vuoksi ei ole pystytty estämään liiallisen riskien kasautumista rahoitusjärjestelmään. Kriisi on aiheuttanut erittäin vakavia seurauksia veronmaksajille, monille työttömiksi joutuneille EU:n kansalaisille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Vastaavan mittakaavan uuden kriisin sattuessa jäsenvaltioilla ei ole varaa pelastaa rahoituslaitoksia vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä rikkomatta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Parlamentti on vaatinut jo kauan ennen rahoituskriisiä aidosti yhtäläisiä EU:n tason toimintaedellytyksiä kaikille toimijoille ja huomauttanut samalla vakavista puutteista siinä, miten EU valvoo yhä yhdentyneempiä rahoitusmarkkinoita (päätöslauselmissaan 13 päivänä huhtikuuta 2000 komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma1, 25 päivänä marraskuuta 2002 toiminnan vakauden valvontaa koskevista säännöistä Euroopan unionissa2, 11 päivänä heinäkuuta 2007 rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta3, 23 päivänä syyskuuta 2008 suosituksista vipurahastoja ja yksityisiä sijoituspääomia käsittelevälle toimikunnalle4, 9 päivänä lokakuuta suosituksista komissiolle Lamfalussy-prosessin jatkotoimista ja tulevasta valvontarakenteesta5, 2päivänä huhtikuuta 2009 muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (SOLVENSSI II)6 ja 23 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista7).

 

________

1 EYVL C 40, 7.2.2001, s. 453.

2 EUVL C 25, 29.1.2004, s. 394.

3 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. xx.

4 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

5 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0251.

7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0279.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) De Larosière -ryhmän 25 päivänä helmikuuta 2009 esittämässä raportissa muun muassa suositettiin, että perustetaan yhteisön tasoinen elin, jonka tehtävänä on valvoa koko rahoitusjärjestelmän riskejä.

(3) De Larosière -ryhmän 25 päivänä helmikuuta 2009 esittämässä raportissa (de Larosière -raportti) muun muassa suositettiin, että perustetaan unionin tasoinen elin, jonka tehtävänä on valvoa koko rahoitusjärjestelmän riskejä.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Komissio esitti 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa Euroopan finanssivalvonta monenlaisia uudistuksia rahoitusvakauden turvaamista EU:n tasolla koskeviin nykyisin järjestelyihin. Näihin uudistuksiin sisältyi erityisesti makrotason vakauden valvonnasta vastaavan Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) perustaminen. Komission näkemystä ja aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia siten, että uusi kehys voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2010 aikana, kannatettiin 9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä neuvoston kokouksessa ja 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Komission näkemysten mukaisesti se katsoi, että EKP:n tulisi antaa analyyttista, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea EJRK:lle käyttäen myös hyväksi kansallisten keskuspankkien ja valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja.

(5) Komissio esitti 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa Euroopan finanssivalvonta monenlaisia uudistuksia rahoitusvakauden turvaamista unionin tasolla koskeviin nykyisin järjestelyihin. Näihin uudistuksiin sisältyi erityisesti makrotason vakauden valvonnasta vastaavan Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) perustaminen. Komission näkemystä ja aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia siten, että uusi kehys voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2010 aikana, kannatettiin 9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä neuvoston kokouksessa ja 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Komission näkemysten mukaisesti se katsoi, että EKP:n tulisi antaa analyyttista, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea EJRK:lle käyttäen myös hyväksi kansallisten keskuspankkien ja valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja. EKP:n EJRK:lle antaman tuen tai EJRK:lle annettavien tai määrättävien tehtävien ei tulisi rajoittaa periaatetta EKP:n riippumattomuudesta sen hoitaessa sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen nojalla annettuja tehtäviä.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden integroituminen edellyttää unionin voimakasta sitoutumista koko maailman tasolla. EJRK:n olisi käytettävä hyväkseen korkean tason tieteellisen komitean asiantuntemusta ja ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimiin, jotta EU:n kanta otetaan huomioon rahoitusvakautta koskevissa asioissa koko maailman tasolla, erityisesti toimimalla läheisessä yhteistyössä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), rahoituspalveluviranomaisen(FSB) sekä G-20-ryhmän kanssa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) EJRK:n olisi edistettävä muun muassa sitä, että G-20-ryhmä soveltaa Kansainvälisen valuuttarahaston, rahoituspalveluviranomaisen ja kansainvälisen järjestelypankin suosituksia käsitellessään lokakuussa 2009 julkaistua raporttiaan rahoituslaitosten, -markkinoiden ja -välineiden järjestelmäriskin arviointiohjeista, jonka mukaan järjestelmäriskin on oltava muuttuva käsite, jotta siinä voidaan ottaa huomioon rahoitusalan ja maailmantalouden kehittyminen. Järjestelmäriski voidaan määritellä finanssipalvelujen keskeytymisriskiksi, joka johtuu koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien heikentymisestä ja saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti reaalitalouteen.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c) Finanssilaitosten, -markkinoiden ja -välineiden järjestelmäriskin arviointiohjeita koskevassa raportissa todetaan myös, että järjestelmäriskien arviointiin kuluva aika riippuu todennäköisesti taloudellisesta toimintaympäristöstä. Siihen vaikuttavat myös rahoitusinfrastruktuuri ja kriisinhallintajärjestelmät sekä kyky reagoida häiriöihin niiden sattuessa. Finanssilaitokset voivat olla järjestelmällisesti merkittäviä paikallisten, kansallisten tai kansainvälisten rahoitusjärjestelmien ja talouksien kannalta. Tärkeimpiä finanssimarkkinoiden ja finanssilaitosten merkityksen määrittämistä helpottavia kriteerejä ovat koko (rahoitusjärjestelmän yksittäisen osan tarjoamien rahoituspalvelujen määrä), korvattavuus (missä määrin järjestelmän muut osat voivat tarjota samoja palveluja) ja yhteenliitettävyys (yhteydet järjestelmän muihin osiin). Kolmeen mainittuun kriteeriin perustuvaa arviointia olisi täydennettävä viittauksella rahoitukselliseen heikkouteen sekä institutionaalisen kehyksen kykyyn reagoida rahoitushäiriöihin.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 d) EJRK:n tehtävänä olisi oltava järjestelmäriskien arviointi ja valvonta normaaliaikoina, jotta järjestelmän alttiutta systeemiosien häiriöriskeille voitaisiin vähentää ja jotta rahoitusjärjestelmän häiriönsietokykyä voitaisiin parantaa. Tässä yhteydessä EJRK:n olisi huolehdittava finanssivakauden varmistamisesta ja vähennettävä sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Tavoitteidensa saavuttamiseksi EJRK:n olisi analysoitava kaikkea asiaankuuluvaa tietoa, erityisesti rahoitusvakauteen mahdollisesti vaikuttavaa lainsäädäntöä, kuten tilinpäätössääntöjä, konkurssilainsäädäntöä ja taloudellisia pelastussääntöjä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Yhteisön nykyjärjestelyissä kiinnitetään liian vähän huomiota makrotason vakauden valvontaan. Vastuu makrotason vakauden arvioinnista on yhä pirstaleista ja sitä harjoittavat eri viranomaiset eri tasoilla, eikä ole olemassa mekanismia, jolla varmistettaisiin, että makrotason vakauteen kohdistuvat riskit havaitaan asianmukaisesti ja että varoitukset ja suositukset annetaan selkeästi ja niiden perusteella toteutetaan jatkotoimia.

(6) Euroopan unionin ja maailmanlaajuisten rahoitusjärjestelmien asianmukainen toimivuus ja niihin kohdistuvien uhkien lieventäminen edellyttävät makrotason ja mikrotason ohjauksen yhtyeensovittamista. Kuten maaliskuussa 2009 julkaistussa Turnerin katsauksessa "A regulatory response to the global banking crisis" todetaan, luotettavat järjestelyt edellyttävät joko kansallisten toimivaltuuksien lisäämistä, mikä tarkoittaa sisämarkkinoiden avoimuuden vähentämistä tai Euroopan yhdentymisen tehostamista. Koska terveellä pohjalla toimiva rahoitusjärjestelmä edistää unionin talouskasvua ja kilpailukykyä ja vaikuttaa reaalitalouteen, de Larosièren työryhmän suosituksesta myös unionin toimielimet ovat asettuneet Euroopan yhdentymisen tehostamisen kannalle.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Tämä äskettäin muotoiltu makro-ohjausjärjestelmä edellyttää uskottavaa ja tehokasta johtajuutta. EJKR:n aseman keskeisen merkityksen ja kansainvälisen ja eurooppalaisen uskottavuuden vuoksi sekä de Larosièren työryhmän raportin hengen mukaisesti EKP:n pääjohtaja olisi nimitettävä EJKR:n puheenjohtajaksi. Myös vastuullisuusvaatimuksia olisi lisättävä ja EJKR:n elinten kokoonpanoa olisi laajennettava siten, että se edustaa kokemuspohjan, taustan ja mielipiteiden laajaa kirjoa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) De Larosièren työryhmän raportissa todetaan myös, että makrotason vakauden valvonnalla ei ole merkitystä, jos sillä ei pystytä jollakin tavalla vaikuttamaan mikrotason vakauden valvontaan, kun taas mikrotason vakauden valvonnalla ei voida tehokkaasti valvoa finanssivakautta, jos kehitystä makrotasolla ei oteta riittävästi huomioon.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c) Olisi perustettava Euroopan finanssivalvontajärjestelmä, joka kokoaa sekä kansalliset että unionin tason finanssivalvonnan toimijat toimimaan verkostona. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti Euroopan finanssivalvontajärjestelmän osapuolten olisi harjoitettava yhteistyötä luottamuksen ja täydellisen keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä ja varmistettava erityisesti keskinäisen tiedonkulun asianmukaisuus ja luotettavuus. Unionin tasolla verkoston tulisi koostua EJKR:sta ja kolmesta mikrotason valvontaviranomaisesta: asetuksella (EU) N:o … /2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (pankkitoiminta), asetuksella (EU) N:o … /2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (arvoperimarkkinat) sekä asetuksella (EU) N:o … /2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja työeläkkeet).

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Yhteisö tarvitsee erityisen yksikön, joka vastaa makrotason vakauden valvonnasta EU:n rahoitusjärjestelmässä ja jonka tehtävänä on havaita rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ja antaa tarpeen mukaan riskivaroituksia ja suosituksia tällaisiin riskeihin puuttumiseksi. Tästä syystä olisi perustettava Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) uutena riippumattomana yksikkönä, joka vastaa makrotason vakauden valvonnasta Euroopan tasolla.

Poistetaan.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) EJRK:n olisi annettava tarvittaessa yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, jotka koskevat koko yhteisöä, yksittäisiä jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja joissa poliittisille linjauksille määritellään tietty aikataulu.

(8) EJRK:n olisi annettava ja julkaistava tarvittaessa yleisluonteisia varoituksia ja suosituksia, jotka koskevat koko unionia, yksittäisiä jäsenvaltioita tai jäsenvaltioiden ryhmiä ja joissa poliittisille linjauksille määritellään tietty aikataulu. Jos tällaisia varoituksia tai suosituksia annetaan yksittäiselle jäsenvaltiolle tai jäsenvaltioiden ryhmälle, EJRK:n olisi myös voitava ehdottaa asianmukaisia tukitoimia EJRK:n olisi julistettava tarvittaessa kriisitilanne.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) EJRK:n olisi päätettävä, pitääkö suositus säilyttää luottamuksellisena vai julkaista, ottaen huomioon että julkaiseminen voi tietyissä olosuhteissa edistää suositusten noudattamista.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) EJKR:n olisi suunniteltava värikoodijärjestelmä, jonka avulla asianomaiset osapuolet voivat paremmin arvioida riskin luonnetta.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 c) Jos EJKR havaitsee riskin, joka saattaa vakavalla tavalla vaarantaa unionin rahoitusmarkkinoiden tai rahoitusjärjestelmän asianmukaisen toiminnan osittain tai kokonaan, sen olisi annettava varoitus, jolla kriisitilanteesta ilmoitetaan. Mainitussa tapauksessa EJKR:n olisi ilmoitettava varoituksesta välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan valvontaviranomaisille. Kriisitilanteissa EJRK:n olisi annettava kriisivaroituksia.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne olisi toimitettava neuvoston ja tarvittaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o …/… perustetun Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o .../... perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o .../… perustetun Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen välityksellä.

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne olisi toimitettava Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, varoitusten ja suositusten saajien ja tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaisten välityksellä.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) EJRK:n olisi myös seurattava antamiensa suositusten noudattamista suositusten saajien laatimien raporttien perusteella sen varmistamiseksi, että sen varoituksia ja suosituksia todella noudatetaan. Suositusten saajien olisi toimittava ohjeiden mukaan paitsi, jos toimien toteuttamatta jättäminen voidaan perustella tarkoituksenmukaisella tavalla ("toimi tai selitä " -mekanismi).

(10) EJRK:n olisi myös seurattava antamiensa suositusten noudattamista suositusten saajien laatimien raporttien perusteella sen varmistamiseksi, että sen varoituksia ja suosituksia todella noudatetaan. Suositusten saajien olisi perusteltava EJRK:n suositusten noudattamatta jättäminen tarkoituksenmukaisella tavalla ( "toimi tai selitä " -mekanismi) erityisesti Euroopan parlamentille. EJRK:n olisi voitava vedota Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon, jos se ei ole tyytyväinen siihen, kuinka suositusten saajat ovat noudattaneet suosituksia.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) EJRK:n olisi päätettävä, pitääkö suositus säilyttää luottamuksellisena vai julkaista, ottaen huomioon, että julkaiseminen voi tietyissä olosuhteissa edistää suositusten noudattamista.

Poistetaan.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) EKP:lla ja kansallisilla keskuspankeilla olisi oltava johtava asema makrotason vakauden valvonnassa asiantuntemuksensa ja nykyisten rahoitusvakauteen liittyvien velvollisuuksiensa perusteella. On tärkeää, että mikrotason vakauden valvontaviranomaiset osallistuvat EJRK:n työhön sen varmistamiseksi, että makrotason vakauteen kohdistuvien riskien arviointi perustuu rahoitusjärjestelmän kehitystä koskeviin aukottomiin ja tarkkoihin tietoihin. Tästä syystä Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajien olisi oltava äänivaltaisia jäseniä ja kansallisten valvontaviranomaisten, joita on yksi kustakin jäsenvaltiosta, äänivallattomia jäseniä.

(13) EKP:lla ja kansallisilla keskuspankeilla olisi oltava johtava asema makrotason vakauden valvonnassa asiantuntemuksensa ja nykyisten rahoitusvakauteen liittyvien velvollisuuksiensa perusteella. On tärkeää, että mikrotason vakauden valvontaviranomaiset osallistuvat EJRK:n työhön sen varmistamiseksi, että makrotason vakauteen kohdistuvien riskien arviointi perustuu rahoitusjärjestelmän kehitystä koskeviin aukottomiin ja tarkkoihin tietoihin. Tästä syystä Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajien olisi oltava äänivaltaisia jäseniä. Avoimuuden periaatteen mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi olisi valittava kuusi riippumatonta henkilöä, joiden ei tulisi olla Euroopan valvontaviranomaisen henkilöstön jäseniä ja joiden valintaperusteina olisi käytettävä yleistä pätevyyttä ja EU-sitoumusta sekä erilaisia taustoja joko akateemiselta alalta tai yksityissektorilta, erityisesti pk-yritystoiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta tai kokemusta rahoituspalvelun kuluttajana tai tarjoajana sekä riippumattomuuden ja luottamuksellisuuden täydellistä varmistamista. Yhden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten edustajan kustakin jäsenvaltiosta olisi osallistuttava hallintoneuvoston kokouksiin ilman äänivaltaa.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Komission jäsenen osallistuminen auttaa luomaan yhteyden makrotalouden valvonnan ja finanssivalvonnan välille yhteisössä, ja talous- ja rahoituskomitean puheenjohtajan läsnäolo heijastaa valtiovarainministereiden asemaa rahoitusvakauden turvaamisessa.

(14) Komission jäsenen osallistuminen auttaa luomaan yhteyden makrotalouden valvonnan ja finanssivalvonnan välille yhteisössä, ja talous- ja rahoituskomitean yhden edustajan läsnäolo neuvoa-antavassa tieteellisessä komiteassa heijastaa valtiovarainministereiden asemaa rahoitusvakauden turvaamisessa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Sillä perusteella, että Euroopan talousalueeseen / Euroopan vapaakauppaliittoon kuuluvien kolmansien maiden pankit ja rahoituslaitokset voivat toimia unionissa, EJRK:n hallintoneuvoston kokouksiin olisi voitava kutsua yksi korkean tason edustaja kustakin tällaisesta maasta, jos kyseinen maa myöntää siihen luvan.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) On olennaisen tärkeää, että EJRK:n jäsenet suorittavat tehtävänsä puolueettomasti ja tarkastelevat rahoitusvakautta ainoastaan koko Euroopan unionin alueella. Varoituksia ja suosituksia koskevaa äänestystä EJRK:ssa ei saisi painottaa, ja päätökset olisi tehtävä pääsääntöisesti yksinkertaisella enemmistöllä.

(15) On olennaisen tärkeää, että EJRK:n jäsenet suorittavat tehtävänsä puolueettomasti ja tarkastelevat rahoitusvakautta ainoastaan koko Euroopan unionin alueella. Jos yksimielisyyteen ei päästä, varoituksia ja suosituksia koskevaa äänestystä EJRK:ssa ei saisi painottaa, ja päätökset olisi tehtävä pääsääntöisesti yksinkertaisella enemmistöllä.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Finanssilaitosten ja -markkinoiden keskinäinen riippuvuus osoittaa, että mahdollisten järjestelmäriskien seurannan ja arvioinnin olisi perustuttava laajaan valikoimaan makrotaloutta ja mikrotason rahoitusta koskevia tietoja ja indikaattoreita. EJRK:n olisi sen vuoksi saatava käyttöönsä kaikki tehtäviensä suorittamisessa tarvittavat tiedot ja huolehdittava siitä, että nämä tiedot käsitellään tarvittaessa luottamuksellisina.

(16) Finanssilaitosten ja -markkinoiden keskinäinen riippuvuus osoittaa, että mahdollisten järjestelmäriskien seurannan ja arvioinnin olisi perustuttava laajaan valikoimaan makrotaloutta ja mikrotason rahoitusta koskevia tietoja ja indikaattoreita. Näihin järjestelmäriskeihin sisältyy finanssipalvelujen keskeytymisriski, joka johtuu unionin koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien merkittävästä heikentymisestä, mikä saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen. Kaikenlaiset finanssilaitokset, -välittäjät, -markkinat, -infrastruktuurit tai -välineet voivat olla systeemisesti merkittäviä. EJRK:n olisi sen vuoksi saatava käyttöönsä kaikki tehtäviensä suorittamisessa tarvittavat tiedot ja huolehdittava siitä, että nämä tiedot käsitellään tarvittaessa luottamuksellisina.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Markkinatoimijoilta voidaan saada arvokasta tietoa, joka auttaa ymmärtämään rahoitusjärjestelmään vaikuttavia muutoksia. EJRK:n olisi sen vuoksi tarvittaessa kuultava yksityissektorin sidosryhmiä (finanssialan edustajat, kuluttajajärjestöt, komission perustamat tai yhteisön lainsäädännöllä perustetut finanssipalvelualan käyttäjäryhmät jne.) ja annettava niille oikeudenmukainen mahdollisuus esittää huomautuksia.

(17) Markkinatoimijoilta voidaan saada arvokasta tietoa, joka auttaa ymmärtämään rahoitusjärjestelmään vaikuttavia muutoksia. EJRK:n olisi sen vuoksi tarvittaessa kuultava yksityissektorin sidosryhmiä (finanssialan edustajat, kuluttajajärjestöt, komission perustamat tai yhteisön lainsäädännöllä perustetut finanssipalvelualan käyttäjäryhmät jne.) ja annettava niille oikeudenmukainen mahdollisuus esittää huomautuksia. Koska mitään yksiselitteistä järjestelmäriskin määritelmää ei ole olemassa ja koska järjestelmäriskin arviointi riippuu taloudellisesta toimintaympäristöstä, EJKR:n olisi lisäksi varmistettava henkilöstönsä ja asiantuntijoidensa laaja kokemus ja monipuolinen ammattitaito.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Ottaen huomioon kansainvälisten finanssimarkkinoiden yhdentyminen kansainvälisellä tasolla ja finanssikriisien leviämisriski EJRK:n toiminta olisi koordinoitava Kansainvälisen valuuttarahaston ja hiljattain perustetun finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän toiminnan kanssa, sillä näiden tahojen odotetaan antavan varhaisvaroituksia makrotason vakauteen maailmanlaajuisella tasolla kohdistuvista riskeistä.

Poistetaan.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) Kuten de Larosièren ryhmän raportissa ehdotetaan, on vaiheittain eteneminen tarpeen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi tarkasteltava kokonaisuudessaan uudestaan Euroopan finanssivalvontajärjestelmää, Euroopan järjestelmäriskikomiteaa ja Euroopan valvontaviranomaista ...* mennessä.

 

______

*Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä: kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Perustaminen

Poistetaan.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Perustetaan Euroopan järjestelmäriskikomitea, jäljempänä 'EJRK'.

1. Perustetaan Euroopan järjestelmäriskikomitea (jäljempänä 'EJRK'). Sen kotipaikka on Frankfurt.

 

EJRK on osa Euroopan rahoitusvalvontajärjestelmää, jonka tehtävänä on unionin rahoitusjärjestelmän valvonnan varmistaminen.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Euroopan rahoitusvalvontajärjestelmään kuuluvat

 

(a) EJKR;

 

(b) asetuksella (EU) N:o .../2010 [ESMA] perustettu Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat);

 

(c) asetuksella (EU) N:o .../2010 [EIOPA] perustettu Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet);

 

(d) asetuksella (EU) N:o .../2010 [EPV] perustettu Euroopan valvontaviranomainen (pankkitoiminta);

 

(e) asetuksen (EU) N:o .../2010[EPV], asetuksen N:o .../2010 [EAMV] ja asetuksen N:o …/2010 [EVTEV] 40 artiklan nojalla perustettu Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea);

 

(f) asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV], asetuksen N:o …/2010 [EVTEV] ja asetuksen N:o .../2010 (EPV) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden viranomaiset;

 

(g) asetuksen (EU) N:o.../2010[EPV], asetuksen N:o .../2010 [EAMV] ja asetuksen N:o …/2010 [EVTEV] 7 ja 9 artiklassa mainittujen tehtävien toteuttamista varten komissio;

 

Edellä (b), (c) ja (d) alakohdassa tarkoitettujen Euroopan valvontaviranomaisten toimipaikka on Frankfurtissa.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti Euroopan finanssivalvontajärjestelmän osapuolten on harjoitettava yhteistyötä luottamuksen ja täydellisen keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä ja varmistettava erityisesti keskinäisen tiedonkulun asianmukaisuus ja luotettavuus.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) 'finanssilaitoksella' yritystä, jonka päätoimialana on ottaa vastaan talletuksia, myöntää luottoja, tarjota vakuutuspalveluja tai muita finanssipalveluja asiakkailleen tai jäsenilleen taikka harjoittaa sijoitustoimintaa tai kaupankäyntiä omaan lukuunsa;

(a) 'finanssilaitoksella' yritystä, jonka päätoimialana on ottaa vastaan talletuksia, myöntää luottoja, tarjota vakuutuspalveluja tai muita finanssipalveluja asiakkailleen tai jäsenilleen taikka harjoittaa sijoitustoimintaa tai kaupankäyntiä omaan lukuunsa sekä minkä tahansa unionissa toimivan muun yrityksen tai yhteisön lukuun, jonka rahoitustoimet voivat aiheuttaa järjestelmäriskin, vaikka ne eivät ole suorassa yhteydessä laajempaan yleisöön;

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) 'rahoitusjärjestelmällä' kaikkia finanssilaitoksia, -markkinoita ja -markkinainfrastruktuureja.

(b) 'rahoitusjärjestelmällä' kaikkia finanssilaitoksia, -markkinoita, -tuotteita ja -markkinainfrastruktuureja.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) 'järjestelmäriskillä' finanssipalvelujen keskeytymisriskiä mukaan luettuina finanssimarkkinoiden kuplat,

 

(i) joka johtuu joko unionin rahoitusjärjestelmän tai sen osien merkittävästä heikentymisestä ja

 

(ii) joka saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen.

 

Kaikentyyppiset rahoituksen välittäjät, finanssimarkkinat ja infrastruktuurit voivat tietyssä määrin olla järjestelmän kannalta potentiaalisesti merkittäviä.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä estääkseen tai lieventääkseen järjestelmäriskejä rahoitusjärjestelmässä, jotta voidaan välttää finanssialan häiriöiden laajalle leviäminen, edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja varmistaa, että finanssiala edistää talouskasvua kestävällä tavalla.

1. EJRK vastaa rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta unionissa estääkseen tai lieventääkseen järjestelmäriskejä rahoitusjärjestelmässä, jotta voidaan välttää finanssialan häiriöjaksojen laajalle leviäminen, edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja varmistaa, että finanssiala edistää talouskasvua kestävällä tavalla.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) kaiken sellaisen tiedon määrittely ja/tai tarvittaessa kerääminen ja analysointi, jolla on merkitystä 1 kohdassa kuvatun toiminta-ajatuksen kannalta;

(a) kaiken sellaisen tiedon määrittely ja/tai tarvittaessa kerääminen ja analysointi, mukaan lukien säädökset, jotka saattavat vaikuttaa rahoitusvakauteen, kuten tilinpitosäännöt, saneeraussäännöt ja likvidaatiota koskevat säännöt, joilla on merkitystä 1 kohdassa kuvattujen tavoitteiden kannalta;

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) relevanttien tietojen tunnistaminen ja/tai kerääminen kaikista finanssilaitoksista Euroopan valvontaviranomaisten välityksellä 15 artiklan mukaisesti;

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) kriisitilanteen julistaminen tarvittaessa;

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit vaikuttavat huomattavilta;

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit vaikuttavat huomattavilta, ja tarvittaessa varoitusten julkaiseminen;

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) tarvittaessa korjaavia toimia koskevien suositusten antaminen;

(d) korjaavia toimia koskevien suositusten antaminen ja tarvittaessa niiden julkaiseminen;

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) toimiminen tiiviissä yhteistyössä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän kanssa ja tarvittaessa sellaisten järjestelmäriskeihin liittyvien tietojen toimittaminen Euroopan valvontaviranomaisille, joita nämä tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa;

(f) toimiminen tiiviissä yhteistyössä EFVJ:n kaikkien muiden osapuolten kanssa ja tarvittaessa sellaisten järjestelmäriskeihin liittyvien tietojen toimittaminen Euroopan valvontaviranomaisille, joita nämä tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa; EJRK laatii yhteistyössä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa yhteiset määrälliset ja laadulliset indikaattorit (ns. riskikojelauta), joiden perusteella myönnetään rajat ylittävää toimintaa harjoittaville mahdollisen järjestelmäriskin aiheuttaville laitoksille valvontaluokitus.

 

Luokitusta on tarkasteltava uudestaan säännöllisesti, jotta voidaan ottaa huomioon merkittävät muutokset laitoksen riskiprofiilissa. Valvontaluokitus on ratkaiseva osatekijä tehtäessä päätös valvoa suoraan vaikeuksissa olevaa laitosta tai puuttua sen toimintaan.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a) osallistuminen sekakomiteaan;

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EJRK muodostuu hallintoneuvostosta, ohjauskomiteasta ja sihteeristöstä.

1. EJRK koostuu hallintoneuvostosta, ohjauskomiteasta, sihteeristöstä ja neuvoa-antavasta tieteellisestä komiteasta.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ohjauskomitea auttaa EJRK:aa päätöksenteossa valmistelemalla hallintoneuvoston kokoukset, tarkistamalla kulloinkin käsiteltävänä olevat asiakirjat ja seuraamalla EJRK:n käynnissä olevan työn edistymistä.

3. Ohjauskomitea auttaa EJRK:aa päätöksenteossa tunnistamalla riskit ja valmistelemalla hallintoneuvoston kokoukset ja tarkistamalla kulloinkin käsiteltävänä olevat asiakirjat ja seuraamalla EJRK:n käynnissä olevan työn edistymistä sekä ylläpitämällä tehokkaita yhteyksiä kaikkiin ERKJ:n osapuoliin. Kun hallintoneuvosto tekee päätöksiä alakohtaisista kysymyksistä, ohjauskomitea valmistelee tähän liittyvät kokoukset kuultuaan asianomaista Euroopan valvontaviranomaista.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Sihteeristö tarjoaa EJRK:lle analyyttistä, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea hallintoneuvoston puheenjohtajan johdolla neuvoston päätöksen XXXX/EY/2009 mukaisesti.

4. Sihteeristö vastaa EJKR:n päivittäisestä toiminnasta ja kaikista henkilöstöasioista. Se tarjoaa EJRK:lle korkealaatuista analyyttistä, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea hallintoneuvoston puheenjohtajan johdolla neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 [EJRK] mukaisesti. Sihteeristö käyttää myös hyväksi Euroopan valvontaviranomaisten, kansallisten keskuspankkien ja valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. EJRK:n tukena toimii 12 artiklassa tarkoitettu neuvoa-antava tekninen komitea, joka antaa pyynnöstä neuvoja ja apua EJRK:n työn kannalta tärkeissä kysymyksissä.

5. Jäljempänä 12 artiklassa tarkoitettu neuvoa-antava tieteellinen komitea antaa neuvoja ja apua EJRK:n työn kannalta tärkeissä kysymyksissä.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallintoneuvosten jäsenet, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, valitsevat EJRK:n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan viiden vuoden toimikaudeksi. Samat henkilöt voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.

1. EKP:n puheenjohtaja toimii EJRK:n puheenjohtajana. EJRK:n puheenjohtajan toimikausi on sama kuin EKP:n puheenjohtajan toimikausi.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a) EKP:n yleisneuvoston jäsenet valitsevat ensimmäisen varapuheenjohtajan, jonka toimikausi on sama kuin hänen toimikautensa yleisneuvoston jäsenenä, ja ottavat tässä huomioon jäsenvaltioiden sekä euroalueeseen kuuluvien ja sen ulkopuolisten valtioiden tasapuolisen edustuksen. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu voidaan valita uudeksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b) Toinen varapuheenjohtaja toimii sekakomitean puheenjohtajana.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c) Ennen virkaanastumistaan puheenjohtaja ja ensimmäinen varapuheenjohtaja ilmoittavat Euroopan parlamentille julkisessa kuulemisessa, miten he aikovat hoitaa tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä. Euroopan parlamentti kuulee toista varapuheenjohtajaa tämän ominaisuudessa sekakomitean puheenjohtajana.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Puheenjohtajan ollessa estynyt hallintoneuvoston ja/tai ohjauskomitean kokouksia johtaa varapuheenjohtaja.

3. Puheenjohtajan ollessa estynyt hallintoneuvoston ja/tai ohjauskomitean kokouksia johtavat varapuheenjohtajat arvojärjestyksen mukaisesti.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi valittujen EKP:n yleisneuvoston jäsenten toimikausi päättyy ennen kuin viiden vuoden toimikausi tai jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei pysty jostain syystä hoitamaan tehtäviään, valitaan uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 1 kohdan mukaisesti.

4. Jos varapuheenjohtajat eivät pysty jostakin syystä hoitamaan tehtäviään, valitaan uudet varapuheenjohtajat 1 a, 1 b ja 1 c kohdan mukaisesti.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten sekakomitean ehdotuksesta nimittämät kuusi riippumatonta jäsentä; nimitetyt eivät saa olla Euroopan valvontaviranomaisten henkilöstön jäseniä ja heidät valitaan siten, että valintaperusteina käytetään yleistä pätevyyttä sekä erilaisia taustoja joko akateemiselta alalta tai muilta aloilta, erityisesti pk-yritystoiminnasta, ammattihdistystoiminnasta tai kokemusta rahoituspalvelun kuluttajana tai tarjoajana; nimittämishetkellä sekakomitea ilmoittaa, ketkä nimitetyistä nimitetään myös ohjauskomiteaan; tehtäviään suorittaessaan nimitetyt henkilöt eivät pyydä eivätkä ota vastaan ohjeita miltään hallitukselta, instituutiolta, elimeltä, virastolta, yksiköltä eikä yksityishenkilöltä; heidän tulee pidättäytyä kaikesta toiminnasta, joka on ristiriidassa heidän velvollisuuksiensa ja tehtäviensä hoitamisen kanssa.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Äänivallattomia hallintoneuvoston jäseniä ovat seuraavat:

2. Yksi korkean tason edustaja kunkin jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta valvontaviranomaisesta on äänivallaton hallintoneuvoston jäsen 3 kohdan mukaisesti.

a) yksi korkean tason edustaja kunkin jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta valvontaviranomaisesta;

 

b) talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja.

 

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun kokouksen esityslistalla on asioita, jotka kuuluvat saman jäsenvaltion usean kansallisen valvontaviranomaisen toimivaltaan, asian käsittelyyn osallistuu ainoastaan se korkean tason edustaja, jonka toimivaltaan kyseinen asia kuuluu.

3. Kansallisten valvontaviranomaisten edustus järjestetään siten, että korkean tason edustajat vuorottelevat esityslistalla olevien asioiden mukaisesti, elleivät kansalliset valvontaviranomaiset ole sopineet yhteisestä edustajasta.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Myös EKP:n yleisneuvostoon kuuluvien hallintoneuvoston jäsenten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EJRK:n hallintoneuvoston jäsenten ja kaikkien muiden henkilöiden, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet EJRK:n palveluksessa tai sen yhteydessä (mukaan luettuina keskuspankkien asianomainen henkilöstö, neuvoa-antava tekninen komitea, Euroopan valvontaviranomaiset ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset), on noudatettava salassapitovelvollisuutta vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

1. EJRK:n hallintoneuvoston jäsenten ja kaikkien muiden henkilöiden, jotka työskentelevät tai ovat työskennelleet EJRK:n palveluksessa tai sen yhteydessä (mukaan luettuina keskuspankkien asianomainen henkilöstö, neuvoa-antava tieteellinen komitea, Euroopan valvontaviranomaiset ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset), on noudatettava salassapitovelvollisuutta vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Tarvittaessa muita asiaan liittyviä tehtäviä suorittavat kansainvälisten instituutioiden korkean tason edustajia voidaan kutsua osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Tarvittaessa ja tapauskohtaisesti yksi kolmannen maan, eritoten Euroopan talousalueen tai Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaan, korkean tason edustaja voidaan kutsua osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin esityslistalla olevan asian johdosta.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kullakin äänivaltaisella hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni.

1. Hallintoneuvoston on pyrittävä yksimielisyyteen. Jos yksimielisyyttä ei voida saavuttaa, kullakin äänivaltaisella hallintoneuvoston jäsenellä on yksi ääni. EJRK:n työjärjestyksessä määriteltävän ajanjakson jälkeen hallintoneuvoston jäsenet voivat pyytää äänestystä varoitus- tai suositusluonnoksesta.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, varoituksen tai suosituksen julkaiseminen edellyttää kahden kolmasosan määräenemmistöä.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) EJRK:n varapuheenjohtaja;

b) EJRK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja;

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a) EKP:n varapuheenjohtaja;

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, valitsevat ohjauskomitean jäsenet keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

c) neljä muuta hallintoneuvoston jäsentä, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä siten, että sekä jäsenvaltioiden että euroalueen ja sen ulkopuolisten jäsenvaltioiden tasapuolinen edustus otetaan huomioon. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, valitsevat ohjauskomitean jäsenet keskuudestaan neljäksi vuodeksi;

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtaja;

e) Euroopan valvontaviranomaisen (pankkitoiminta) puheenjohtaja;

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f) Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen puheenjohtaja;

f) Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) puheenjohtaja;

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja;

g) Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) puheenjohtaja;

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) talous- ja rahoituskomitean puheenjohtaja.

h) kolme kuudesta 6 artiklan 1 kohdan f a alakohdassa tarkoitetuista riippumattomista henkilöistä.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Neuvoa-antava tekninen komitea

Neuvoa-antava tieteellinen komitea

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Neuvoa-antavan teknisen komitean kokoonpano on seuraava:

1. Neuvoa-antavan tieteellisen komitean kokoonpano on seuraava:

a) yksi kunkin kansallisen keskuspankin edustaja ja yksi EKP:n edustaja;

a) yhdeksän ohjauskomitean ehdottamaa asiantuntijaa, jotka ovat tunnustetusti päteviä ja taatusti riippumattomia, joiden tulee edustaa laajaa kokemusta ja monipuolista ammattitaitoa, ja jotka hallintoneuvoston on hyväksyttävä neljän vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

b) yksi korkean tason edustaja kunkin jäsenvaltion toimivaltaisesta kansallisesta valvontaviranomaisesta;

 

c) yksi Euroopan pankkiviranomaisen edustaja;

b) yksi Euroopan valvontaviranomaisen (pankkitoiminta) edustaja;

d) yksi Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen edustaja;

c) yksi Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) edustaja;

e) yksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen edustaja;

d) yksi Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) edustaja;

f) kaksi komission edustajaa;

e) kaksi komission edustajaa;

g) yksi talous- ja rahoituskomitean edustaja.

f) yksi talous- ja rahoituskomitean edustaja.

Kunkin jäsenvaltion valvontaviranomaiset valitsevat komiteaan yhden edustajan. Kun kokouksen esityslistalla on asioita, jotka kuuluvat saman jäsenvaltion usean kansallisen valvontaviranomaisen toimivaltaan, asian käsittelyyn osallistuu ainoastaan se korkean tason edustaja, jonka toimivaltaan kyseinen asia kuuluu.

 

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajansa ehdotuksesta neuvoa-antavan teknisen komitean puheenjohtajan.

2. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajansa ehdotuksesta neuvoa-antavan tieteellisen komitean puheenjohtajan.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. EJRK:n sihteeristö tukee neuvoa-antavan teknisen komitean työtä, ja sihteeristön päällikkö osallistuu sen kokouksiin.

4. EJRK:n sihteeristö tukee neuvoa-antavan tieteellisen komitean työtä, ja sihteeristön päällikkö osallistuu sen kokouksiin.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Neuvoa-antava tieteellinen komitea toimii läheisessä yhteistyössä EKPJ:n asiantuntijaryhmien kanssa EJRK:n työn kannalta tärkeitä kysymyksiä koskevien neuvojen ja tuen antamista varten ja pyytää Euroopan valvontaviranomaisilta neuvoja eri finanssipalveluihin liittyvien alojen makrotaloudellisia riskiprofiileja koskevissa asioissa.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Tarvittaessa neuvoa-antava tieteellinen komitea järjestää varhaisessa vaiheessa avoimia kuulemisia, joihin osallistuu markkinatoimijoiden ja kuluttajajärjestöjen kaltaisia toimijoita sekä akateemisia asiantuntijoita kuitenkin niin, että luottamuksellisuusvaatimus otetaan huomioon.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c. Neuvoa-antavalle tieteelliselle komitealle annetaan kaikki sen tehtävien onnistumisen kannalta tarpeelliset välineet, erityisesti analyyttiset sekä tieto- ja viestintätekniset välineet.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on pyydettävä tarvittaessa neuvoja asianomaisilta yksityissektorin sidosryhmiltä.

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on pyydettävä tarvittaessa näkemyksiä asianomaisilta yksityissektorin tai julkisen sektorin sidosryhmiltä ja erityisesti mutta ei yksinomaan Euroopan valvontaviranomaisten jäseniltä.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EJRK toimittaa Euroopan valvontaviranomaisille järjestelmäriskeihin liittyviä tietoja, joita nämä tarvitsevat tehtäviään hoitaessaan.

1. EJRK toimittaa kullekin Euroopan valvontaviranomaiselle järjestelmäriskeihin liittyviä tietoja, joita nämä tarvitsevat tehtäviään hoitaessaan.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Euroopan valvontaviranomaisten, kansallisten keskuspankkien ja jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa ja toimitettava sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee yhteisön lainsäädännön mukaisia tehtäviään hoitaessaan.

2. Edellä 1 artiklan 1 b kohdan mukaisesti Euroopan valvontaviranomaisten, kansallisten keskuspankkien ja jäsenvaltioiden kaikkien asiaankuuluvien viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa ja toimitettava sille kootut tiedot, joita se tarvitsee unionin lainsäädännön mukaisia tehtäviään hoitaessaan sanotun kuitenkaan vaikuttamatta neuvostolle, komissiolle (Eurostat), EKP:lle, eurojärjestelmälle ja EJRK:lle tilastojen ja tiedonkeruun alalla myönnettyihin oikeuksiin.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. EJRK voi pyytää Euroopan valvontaviranomaisilta tietoja tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa. Jolleivät pyydetyt tiedot ole näiden viranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta saataville kohtuullisessa ajassa, EJRK voi pyytää tietoja kansallisilta valvontaviranomaisilta, kansallisilta keskuspankeilta tai jäsenvaltioiden muilta viranomaisilta.

3. Euroopan valvontaviranomaisten on toimitettava EJRK:n pyynnöstä tietoja tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa. Jolleivät pyydetyt tiedot ole Euroopan valvontaviranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta saataville kohtuullisessa ajassa, kansalliset valvontaviranomaiset, kansalliset keskuspankit tai jäsenvaltioiden muut viranomaiset antavat kyseiset tiedot.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. EJRK voi osoittaa Euroopan valvontaviranomaisille perustellun pyynnön toimittaa tietoja, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa.

4. Jos on olemassa jatkuva ja vakava riski, joka todennäköisesti koskee tiettyä rahoituslaitosta, ja jos 3 kohdassa tarkoitetut tiedot eivät riitä EJRK:lle sen tehtävien suorittamista varten, EJRK voi osoittaa Euroopan valvontaviranomaisille perustellun pyynnön toimittaa tietoja, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Jos tässä artiklassa tarkoitettuja tietoja ei toimiteta tai hätätilanteen ollessa kyseessä, hallintoneuvosto voi kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa toimimaan asianmukaisella tavalla.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Varmistaakseen pyyntönsä oikeasuhteisuuden EJRK:n on kuultava asianmukaisesti kyseistä Euroopan valvontaviranomaista ennen kuin se pyytää tietoja 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

5. EJKR voi pyytää tietoja yritykseltä, joka harjoittaa sijoitustoimintaa tai kaupankäyntiä omaan lukuunsa, mutta ei kuulu asetuksen (EU) N:o .../2010 [EPV], asetuksen (EU) N:o .../2009 [EAMV] eikä asetuksen (EU) N:o .../2009 [EVTEV] soveltamisalaan. Varmistaakseen pyyntönsä oikeasuhteisuuden EJRK:n on ilmoitettava asiasta komissiolle ja kuultava asianomaisen jäsenvaltion finanssilaitosten valvontaa koskevista säädöksistä vastaavaa keskushallinnon osastoa. Finanssilaitosten hallinnolliset rasitteet eivät saa kasvaa suhteettomasti EJRK:n pyynnöstä koituvan tietojen toimittamista koskevan lisävelvollisuuden vuoksi.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. EJRK:n henkilöstö voi osallistua Euroopan valvontaviranomaisten hallintoneuvostojen kokouksiin ja esittää kysymyksiä sekä saada valvontaviranomaisilta asiaan liittyviä tietoja.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. EJRK tekee yhteistyötä kolmansien maiden keskuspankkien ja valvontaviranomaisten kanssa ja kansainvälisissä yhteyksissä tietojen vaihdon helpottamiseksi ja tehtäviensä hoitamista varten tarvittavien järjestelmäriskejä koskevien tietojen keruu- ja vaihtomekanismin luomiseksi.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy huomattavia riskejä, EJRK antaa varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia korjaaviksi toimiksi.

1. Jos havaitaan, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisen tavoitteen saavuttamiseen liittyy huomattavia riskejä, EJRK antaa varoituksia ja tarpeen mukaan suosituksia korjaaviksi toimiksi, lainsäädäntöaloitteet mukaan luettuina.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. EJRK:n 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti antamat varoitukset tai suositukset voivat olla yleis- tai erityisluonteisia, ja ne on osoitettava koko yhteisölle, yhdelle tai useammalle jäsenvaltioille, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle. Suosituksiin on sisällyttävä poliittista linjausta koskeva aikataulu. Asiaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä koskevia suosituksia voidaan antaa myös komissiolle.

2. EJRK:n 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti antamat varoitukset tai suositukset voivat olla yleis- tai erityisluonteisia, ja ne on osoitettava erityisesti koko unionille, yhdelle tai useammalle jäsenvaltioille, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle. Suosituksiin on sisällyttävä poliittista linjausta koskeva aikataulu. Asiaa koskevaa unionin lainsäädäntöä koskevia suosituksia voidaan antaa myös komissiolle.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Varoitukset ja suositukset on myös toimitettava neuvostolle, ja kun ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on myös toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille.

3. Varoitukset ja suositukset on myös toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja 2 kohdan mukaisesti varoitusten ja suositusten saajille, ja kun ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on myös toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kuka tahansa komitean jäsen voi pyytää milloin tahansa äänestystä varoitus- tai suositusluonnoksesta.

4. EJKR laatii läheisessä yhteistyössä ERJV:n kanssa riskin eri tasoja vastaavan värikoodijärjestelmän lisätäkseen riskitietoisuutta Euroopan taloudessa ja riskien asettamiseksi tärkeysjärjestykseen.

 

Sen jälkeen, kun mainitun luokittelun kriteerit on määritelty, sen varoitukset ja suositukset ilmaisevat tapauskohtaisesti ja tarvittaessa, minkä luokan riskistä on kysymys.

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Toimet kriisitilanteissa

 

1. Sellaisen riskin tapauksessa, joka saattaa vaarantaa vakavasti Euroopan unionin finanssimarkkinoiden tai rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain tai kokonaisuudessaan, EJRK voi asetusten (EU) N:o .../2010[EPV], N:o .../2010 [EAMV], N:o …/2010 [EVTEV] 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 10 artiklan mukaisesti antaa omasta aloitteestaan tai Euroopan valvontaviranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä varoituksen, jossa se ilmoittaa kriisitilanteesta.

 

2. Varoituksen antaessaan EJRK ilmoittaa asiasta samanaikaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja Euroopan valvontaviranomaiselle 16 artiklan 3 kohdan ja 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

 

Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan on kuultava mahdollisimman pian ilmoituksen jälkeen EJKR:n puheenjohtajaa ja asiasta vastaavaa komission jäsentä.

 

3. EJRK tarkistaa 1 kohdassa tarkoitetun varoituksen omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, neuvoston, komission tai Euroopan valvontaviranomaisen pyynnöstä.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, suositusten saajien on ilmoitettava suosituksen perusteella toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaisille.

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, suositusten saajien on ilmoitettava suosituksen perusteella toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaisille.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei ole noudatettu ja että suosituksen saajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on ilmoitettava asiasta neuvostolle ja tarvittaessa asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.

2. Jos EJRK katsoo, että sen yhden suosituksen saaja ei ole noudattanut kyseistä suositusta tai on noudattanut sitä epäasianmukaisesti ja että suosituksen saaja ei ole perustellut noudattamatta jättämistä, EJRK:n on ilmoitettava asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tarvittaessa asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos EJRK on tehnyt 2 kohdan mukaisen päätöksen, Euroopan parlamentti voi pyytää suosituksen saajat asiasta vastaavan valiokunnan kuultaviksi.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EJRK:n hallintoneuvosto päättää tapauskohtaisesti varoitusten tai suositusten julkaisemisesta. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, varoituksen tai suosituksen julkaiseminen edellyttää kahden kolmasosan määräenemmistöä.

1. EJRK:n hallintoneuvosto päättää 10 artiklan 3 a kohdan mukaisesti tapauskohtaisesti varoitusten tai suositusten julkaisemisesta. Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 2 kohdassa säädetään, varoituksen tai suosituksen julkaiseminen edellyttää kahden kolmasosan enemmistöä.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. EJRK:n varoitusten ja suositusten saajille on taattava oikeus julkaista kantansa ja perustelunsa sekä vastineensa EJRK:n julkaisemaan varoitukseen tai suositukseen.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun EJRK:n hallintoneuvosto päättää olla julkaisematta varoitusta tai suositusta, varoituksen tai suosituksen saajien ja tarvittaessa neuvoston ja Euroopan valvontaviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden luottamuksellisuuden suojelemiseksi. Neuvoston puheenjohtaja voi päättää olla toimittamatta varoitusta tai suositusta neuvoston muille jäsenille.

3. Kun EJRK:n hallintoneuvosto päättää olla julkistamatta varoitusta tai suositusta, varoituksen tai suosituksen saajien ja tarvittaessa Euroopan parlamentin, neuvoston, Euroopan valvontaviranomaisten ja kansallisten valvontaviranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet niiden luottamuksellisuuden suojelemiseksi.

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Kaikki tiedot, joiden perusteella EJRK:n hallintoneuvosto arvioi tilanteen ennen varoituksen tai suosituksen antamista, on julkaistava asianmukaiseksi katsotussa nimettömässä muodossa. Luottamuksellisiksi luokiteltujen varoitusten osalta tiedot julkaistaan EJRK:n työjärjestyksessä määriteltävän asianmukaisen ajanjakson kuluessa.

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Raportointivelvoitteet

Vastuuvelvollisuus ja raportointivelvoitteet

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EJRK:n on raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa.

1. EJRK:n puheenjohtaja on kutsuttava vähintään kerran vuodessa, mutta useamminkin, jos finanssialan häiriöt leviävät laajalle, EJRK:n Euroopan parlamentille ja neuvostolle laatiman raportin julkaisun yhteydessä Euroopan parlamentissa järjestettävään vuosittaiseen kuulemistilaisuuteen. Kyseiset kuulemiset järjestetään erillään Euroopan keskuspankin puheenjohtajan ja Euroopan parlamentin kanssa käytävästä rahapoliittisesta vuoropuhelusta.

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tässä artiklassa tarkoitetut raportit ovat julkisia.

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. EJRK:n on myös tarkasteltava erityiskysymyksiä neuvoston tai komission pyynnöstä.

2. EJRK:n on myös tarkasteltava erityiskysymyksiä Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä.

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Euroopan parlamentti voi pyytää EJRK:n puheenjohtajaa ja muita ohjauskomitean jäseniä osallistumaan Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan kuulemiseen.

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto tarkastelee tätä asetusta komission kertomuksen perusteella kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja määrittelee EKP:n lausunnon saatuaan, onko EJRK:n tehtäviä ja organisaatiota tarkistettava.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta komission kertomuksen perusteella ...*, ja määrittelevät EKP:n lausunnon saatuaan, onko EJRK:n tavoitteita ja organisaatiota tarkistettava.

 

Kertomuksessa on arvioitava erityisesti,

 

(a) onko EFVJ:n rakennetta yksinkertaistettava ja vahvistettava makro- ja mikrotason välisen yhdenmukaisuuden sekä Euroopan valvontaviranomaisten yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi;

 

(b) onko Euroopan valvontaviranomaisten sääntelyvaltuuksia lisättävä;

 

(c) onko EFVJ:n kehitys sopusoinnussa alan maailmanlaajuisen kehityksen kanssa;

 

(d) onko EFVJ:n sisällä riittävästi monialaisuutta ja huippuosaamista;

 

(e) ovatko vastuuvelvollisuus ja avoimuus asianmukaisia julkaisuvelvollisuuksiin nähden.

 

______

* Kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

  • [1]  EUVL C 270, 11.11.2009, s. 1.

PERUSTELUT

Euroopan parlamentti on vuodesta 2000 lähtien useassa otteessa kehottanut komissiota antamaan kunnianhimoisia ehdotuksia, jotka takaavat EU:n rahoitusmarkkinoiden vakauden ja käyttämään hyväkseen euron käyttöönottoa[1].

Koko EU:hun iskeneen rahoituskriisin, talouskriisin ja sosiaalisen kriisin ankaruus osoittaa selkeästi nykyisten järjestelmien riittämättömyyden. Tarvitaanko muuta kuin tätä kriisiä – joka on ankarin vuoden 1929 jälkeen – siihen, että EU lopultakin ottaa käyttöön tehokkaan finanssivalvonnan.

Euroopan parlamentti on tietoinen vastuustaan. EU:n kansalaiset odottavat tiukkoja toimia, koska työttömyys on kasvanut jyrkästi. Yhä enenevä määrä yrityksiä, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä menee konkurssiin. Julkiset alijäämät ja julkiset velat ovat kasvaneet huolestuttavasti. Tiettyjen pankkien pelastamiset rasittavat raskaasti veronmaksajia. EU:n on toimittava, koska useimmilla jäsenvaltioilla ei ole keinoja, joiden turvin ne voisivat kohdata samaa suuruusluokkaa olevan uuden kriisin- Vaikka kriisien täydellinen estäminen ei olekaan mahdollista, meidän on silti pyrittävä ehkäisemään niitä ja pyrittävä rajoittamaan niiden kielteisiä vaikutuksia.

Komission asettaman työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Jacques de Larosière, vaati 25. helmikuuta 2009, että EU:n on perustettava Euroopan keskuspankin (EKP) yhteydessä toimiva uusi makrotalouden valvonnasta vastaava elin sekä kolme mikrotalouden valvontaviranomaista, joilla on sitovat valtuudet. Komissio ja Eurooppa-neuvosto ovat hyväksyneet raportin yleiset suuntaviivat.

Edellä mainitun perusteella on annettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta, joka nyt on annettu Euroopan parlamentin käsiteltäväksi. Samassa yhteydessä on hyväksytty kolmen uuden valvontaviranomaisen perustaminen valvomaan pankkeja, vakuutuksia ja arvoperimarkkinoita. Tämä "paketin " esittelijät ovat toimineet läheisessä yhteistyössä yhdenmukaisuuden säilyttämiseksi.

Tavoitteet

Valvontajärjestelmän perustaminen talouden rahoittamista estämättä

Tämän lainsäädännön ensimmäisenä tavoitteena on luoda olosuhteet, jotka mahdollistavat talouden rahoitusvakauden ja varmistavat kestävän kasvun ja työpaikat. Tulevien vuosien aikana EU:n kansantalouksia suunnataan enemmän kohti ilmastotekijät huomioonottavaa kasvua, mikä vaatii enenevässä määrin innovatiivisia toimia, mikä puolestaan edellyttää huomattavien pääomien käyttöönottoa. Rahoittaessaan reaalitaloutta rahoituslaitokset edistävät vaurauden luomista. Sen toimintaa on valvottava, ei estettävä.

Sisämarkkinoiden turvaaminen

Toisena tavoitteena on EU:n yhtenäismarkkinoiden yhtenäisyyden turvaaminen. Vaihtoehtoja on kaksi: EU:lle on taattava unionin tason valtuudet valvoa rahoitusvalvonnan laatua, koska sen laiminlyönti vaarantaa sisämarkkinoiden yhtenäisyyden. Toinen vaihtoehto tekisi tyhjäksi vuosikymmeniä kestäneen rajojen poistamisen, yhteyksien esteiden purkamisen sekä sen, että Euroopan taloudellinen yhdentyminen on edistänyt huomattavasti myös työpaikkojen luomista ja kasvun ylläpitämistä.

Koska puheenjohtaja Barroso on sekä entiselle komissaari Mario Montille että nykyiselle komissaari Michel Barnierille annetun tehtävän puitteissa asettanut uuden komission strategiseksi tavoitteeksi sisämarkkinoiden uudelleenkäynnistämisen, rahoituspalvelumarkkinoiden pirstoutuminen olisi ristiriidassa uuden komission tavoitteiden kanssa. Esittelijä hyväksyy mainitut tavoitteet, jotka samoin kuin de Larosièren työryhmän raportti, asettavat Euroopan unionin pitkän aikavälin intressit päättäväisesti jäsenvaltioiden pienimmän yhteisen nimittäjän edelle.

EU:n on pidettävä asemansa

EU:n otettava täysi vastuu maailmanlaajuisista velvoitteistaan. G-20 ryhmä, IMF ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä ovat korostaneet järjestelmäriskien torjunnan välttämättömyyttä ja tarvetta valvoa niitä yksikköjä, joiden rajatylittävä toiminta osittain välttää kansallisten valvontaviranomaisten tutkivan katseen. Jos emme halua kärsiä kolmansien osapuolten valintojen seurauksista ja jos haluamme puolustaa euroa ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden valuuttoja, EU:n on säilytettävä asemansa, jonka puitteissa tehtävät päätökset vahvistavat EU:n sitoutumista monenvälisen toimintaan. EJKR:n ja kolmen muun valvontaviranomaisen perustamisen ansiosta sekä niiden sitovien toimivaltuuksien ansiosta EU pystyy paremmin määräämään yhteiset arvonsa ja puolustamaan etujaan. Se on strateginen haaste.

Päätösten yhdenmukaisuuden varmistaminen

EJKR:n perustaminen on merkittävä innovaatio; tähän saakka mikään toimija ole tehnyt makrotaloudellista arviointia EU:n tasolla, vaikka järjestelmäriskien arviointi on ensisijainen tehtävä. EJKR:n läheinen yhteistyö muiden asiankuuluvan tiedon haltijoiden (kansallisten valvontaviranomaisten ja asianomaisista aloista vastaavien EU:n viranomaisten) kanssa on ensisijainen tavoite, koska sen myötä voidaan luoda yhtenäinen mikrotason ja makrotason valvontajärjestelmä ja mennä sitäkin pitemmälle.

Tässä mietinnössä tehdyt valinnat

Jo de Larosièren työryhmän raportti edusti kompromissia. On ehdottoman välttämätöntä, että sitä ei heikennetä tilanteen parantamisen varjolla siten, että raportin laatijoiden tärkeinä pitämät tavoitteet pyritään unohtamaan. Mainittu raportti valmistui kuitenkin jo vuosi sitten. Davosissa Maailman talousfoorumissa on esitetty useita ideoita, muun muassa presidentti Obaman tavoitteet.

Esittelijä on järjestänyt useita kuulemisia. "Paketissa" otetaan huomioon maailmanlaajuisen talouskeskusteluin kehittyminen, joka erityisesti pankkialan osalta on suuntautumassa kohti vaativampaa valvontaa.

Selvästi näkyvä puheenjohtaja, avoimemmat elimet

EJKR toimii Euroopan keskuspankin alaisuudessa. EU:n kansallisten keskuspankkien pääjohtajia pyydetään toimimaan tärkeässä roolissa, koska he ovat viime käden lainanantajia. EJKR:lla ei ole mitään sitovia toimivaltuuksia; niitä saatetaan tarvita myöhemmässä vaiheessa. Tässä vaiheessa sen puheenjohtajan on vähintään oltava selvästi tunnettu ja kunnioitettu. Tästä syystä me ehdotamme, että EKP:n pääjohtaja toimii EJKR:n ex officio -puheenjohtajana de Larosièren työryhmän raportin suosituksen mukaisesti.

Esittelijän kannan mukaan komission ehdotus, jonka mukaan EJKR:n puheenjohtajaksi valitaan kansallisen keskuspankin pääjohtaja, on riskialtis ehdotus. EJKR:n puheenjohtajan on toimittava täysin riippumattomasti Euroopan unionin yleisen edun mukaisesti.

On tarpeen:

1) lisätä EJKR:n vastuullisuutta Euroopan parlamentille (siten että EJKR lähettää varoituksia ja suosituksia neuvostolle ja parlamentille sekä siten, että luottamuksellisuus varmistetaan: parlamentti voi kuulla viranomaista, joka kieltäytyy yhteistyöstä EJKR:n julkisesti esittämästä pyynnöstä huolimatta; kuulemisten ja raporttien säännöllisyyden tehostaminen).

2) avata tiettyjen elinten kokoonpano. Useampiin eri näkökantoihin perustuva analyysi tehostaisi riskien ehkäisemistä. Tämän vuoksi esittelijä on ehdottanut, että EJKR:n hallintoneuvoston ja ohjauskomitean jäsenistöä täydennetään tietyillä äänivaltaisilla henkilöillä, jotka täyttävät kaikki riippumattomuuden vaatimukset ja jotka edustavat yksityisyrittäjyyttä (erityisesti pk-yrittäjyyttä, ay-toimintaa tai kokemusta rahoituspalvelun kuluttajana tai tarjoajana) tai akateemista taustaa. Samassa yhteydessä luodaan EJKR:n toisen varapuheenjohtajan toimi siten, että kolmen valvontaviranomaisen puheenjohtajat toimivat vuorotellen toisena varapuheenjohtajana.

Keskustelu keskuspankkien pääjohtajien ja valvontaviranomaisten välillä vahvistaa EJKR:n legitimiteettiä. Kriisi on johtanut siihen, että suuri yleisö suhtautuu suurella epäilyksellä valvontaviranomaisiin ja keskuspankkeihin. Yhtenä tämän mietinnän tarkoituksena on luottamuksen palauttaminen, mikä ei ole helppo tehtävä. ei ole helppo tehtävä

Yhteen paikkaan keskitetty valvontajärjestelmä

Mainittuun de Larosièren työryhmän raporttiin sisältyi "Euroopan rahoitusvalvontajärjestelmä" (ERVJ), hajautettu verkosto, joka yhdistää kansalliset valvontaviranomaiset, kolme uutta viranomaista sekä laajojen rajat ylittävien instituutioiden valvonnasta vastaavat viranomaiset. Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston esimerkin mukaisesti esittelijä ehdottaa EJKR:n sisällyttämistä ERVJ:ään. Tämä yhdistäminen perustuu rahoitusvalvonnan sisäisen yhtenäisyyden ja ulkoisen yhdenmukaisuuden varmistamiseen.

Selvästi määritelty lojaalisen toiminnan vaatimus koskee verkoston osapuolia täydellisen tiedonvaihdon varmistamiseksi.

Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi esittelijä ehdottaa, että kaikki Euroopan tason valvontaviranomaiset (EJKR ja kolme muuta viranomaista) keskitetään yhteen paikkaan, Frankfurtiin. Tämä maantieteellinen läheisyys mahdollistaa vaivattomat päivittäiset kokoukset, henkilöstön yhtenäisen rekrytointijärjestelmän ja nopeamman toiminnan kriisitilanteissa. Eurooppalaisen tehokkuuden on oltava etusijalla kaikkiin muihin näkökohtiin verrattuna ja tulevaisuus on pidettävä avoimena; se tosiasia, että Lamfalussy-prosessin kolmannen tason komiteat on hajasijoitettu eri pääkaupunkeihin, ei saa estää keskustelua EU:n tarvitsemasta tiukemmasta eurooppalaisesta rakenteesta. Mainitussa de Larosièren työryhmän raportissa ehdotetaan, että kolmen vuoden kuluessa arvioidaan olisiko EU: siirryttävä "kohti vain kahteen viranomaiseen perustuvaa järjestelmää" siten, että ensimmäinen on vastuussa vakauden valvonnasta (pankit ja vakuutusyhtiöt) ja toinen on vastuussa "yritystoiminnasta ja markkinoista". Esittelijä haluasi nähdä arvioinnin siirtyvän edellä mainittuun suuntaan. Siihen saakka EJRK osallistuu aktiivisesti Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean toimintaan.

Maailmantasoisen huippulaadun edellyttäminen

EJKR:n ja keskuspankkien ja valvontaviranomaisten läheisen yhteistyön lisäksi EJKR koostuu neuvoa-antavasta teknisestä komiteasta, joka koostuu huippuosaamisen perusteella valituista tunnetuista tutkijoista. Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tehokkuus riippuu suurelta osin viranomaisten ja EJKR:n, erityisesti sihteeristön palvelukseen rekrytoidun henkilöstön pätevyydestä.

Varoitukset, suositukset ja hätätilanteet

Parlamentille ilmoitetaan varoituksista ja suosituksista, jotka voivat ulottua hätätilanteen julistamiseen saakka. Värikoodijärjestelmä edistää tietojen täsmällisyyden varmistamista.

***

Nämä ehdotukset edustavat vain ensimmäistä askelta kohti yhdennettyä eurooppalaista valvontajärjestelmää, mikä edelleen on meidän tavoitteenamme.

  • [1]  Ks. Garcia-Margallo Y Marfilin mietintö komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta. Ks. myös seuraavat mietinnöt: Van den Burg, Van den Burg & Daianu, Gauzès luottoluokituslaitoksista ja Skinner (Solvency II).

oikeudellisten asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (30.4.2010)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta
(KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Valmistelija: Evelyn Regner

LYHYET PERUSTELUT

1. Komission ehdotus EJRK:n perustamisesta

Komission ehdotus on osa Larosière-ryhmän suosituksiin perustuvaa toimenpidepakettia, jolla pyritään parantamaan EU:n valvontakehystä ja jonka tavoitteena on poistaa nykyisessä valvontakehyksessä rahoituskriisin aikana ilmenneet puutteet.

EJRK:n on tarkoitus olla EU:n yhdennetyn valvontarakenteen kulmakivi ja siten parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Se on täysin uusi EU:n elin, jolla ei ole edeltäjää ja joka ei ole oikeushenkilö. Sen avulla on tarkoitus kehittää makrotasoon suunnattuja eurooppalaisia valvontamahdollisuuksia ja siten vähentää kansallisella tasolla tehtyihin hajanaisiin, yksittäisiin riskianalyyseihin liittyviä ongelmia, tehdä varhaisvaroitusmekanismeista toimivampia sekä taata, että asianomaiset viranomaiset ryhtyvät riskianalyysien edellyttämiin käytännön toimiin.

Komission ehdotuksen mukaan EJRK koostuisi hallintoneuvostosta, ohjauskomiteasta ja sihteeristöstä, jonka tehtävistä huolehtii Euroopan keskuspankki. Hallintoneuvostoon kuuluvat kaikkien jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajat. EJRK:n perustamisasetusta täydennetään neuvoston päätöksellä, jolla Euroopan keskuspankin (EKP) tehtäväksi annetaan huolehtia EJRK:n sihteeristön tehtävistä.

2. Valmistelijan kanta

Valmistelija pitää EJRK:n perustamista myönteisenä. Kriisi osoitti, että kansallisten viranomaisten harjoittamalla mikrovalvonnalla ei yksinään kyetä havaitsemaan järjestelmään liittyviä riskejä ja torjumaan niitä ajoissa. On tärkeää luoda Euroopan laajuinen (makrovalvonta)järjestelmä, jolla valvotaan, arvioidaan ja tarvittaessa ehkäistään rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvia mahdollisia riskejä ja jolla voidaan varoittaa varhain näistä riskeistä ja ehdottaa käytännön toimia niiden torjumiseksi. Makrotalouden kehityksen ja rahoitusjärjestelmän välistä vuorovaikutusta olisi voitava tarkkailla ja arvioida laajasta näkökulmasta. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja rahoitusmarkkinoiden vakautta seuraavan elimen sekä kolmansien maiden asianomaisten elinten kanssa tehtävää yhteistyötä on myös hyvä vahvistaa. Järjestelmään kohdistuvien riskien valvonta lisää rahoitusmarkkinoiden vakautta, vähentää uusien rahoituskriisien todennäköisyyttä ja parantaa siten Euroopan rahamarkkinoiden asemaa sijaintipaikkana.

Valmistelija esittää joitakin tarkistuksia ehdotetun valvontarakenteen selventämiseksi ja parantamiseksi. EJRK:n toimivaltuudet olisi periaatteessa rajattava selkeästi koskemaan vain rahoitusta. Se ei saisi puuttua palkka- ja veropolitiikkaan. Kaikki Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaiset tavoitteet on otettava asianmukaisesti huomioon riskejä arvioitaessa.

Hallintoneuvostossa tapahtuviin äänestyksiin olisi komission ehdotuksen 10 artiklan mukaisesti sovellettava yksinomaan "yksi jäsen, yksi ääni" -periaatetta. Ääniä ei tulisi painottaa.

Valmistelija ehdottaa, että ohjauskomiteaan kuuluisi viisi kansallisten keskuspankkien edustajaa, koska makrovalvonta edellyttää, että kansalliset keskuspankit ovat tasapuolisesti edustettuina ohjauskomiteassa, jotta vältytään siltä, että hallitsevassa asemassa ovat muut kuin keskuspankkien edustajat.

EJRK:n on voitava suorittaa tietojen keräämiseen ja vaihtoon liittyvät tehtävänsä itsenäisesti ja kansallisista viranomaisista riippumattomasti. Siksi on varmistettava nopea ja säännöllinen tietojen saanti.

Olisi varmistettava mahdollisimman suuri avoimuus. Analyysien olisi yleensä oltava julkisia. Salaiseksi luokitteleminen on perusteltava yksityiskohtaisesti ja se on sallittu vain, mikäli siitä päätetään erikseen. Analyyseihin sisältyvien tietojen olisi oltava (asianmukaisesti anonymisoituina) julkisesti saatavilla, koska se voisi parantaa suositusten laatua.

Euroopan parlamentilla olisi oltava samat valtuudet kuin neuvostolla ja komissiolla. Sillä olisi erityisesti oltava mahdollisuus pyytää EJRK:tä tekemään tutkimuksia.

EJRK:n vastuuta on selvennettävä. On kuitenkin otettava huomioon, että nykyisen ehdotuksen mukaan on mahdollista antaa vain ei-sitovia suosituksia ja ettei EJRK:lle siirretä täytäntöönpanotehtäviä.

Ehdotettu valvontajärjestelmä on ensimmäinen askel kohti pitkän aikavälin tavoitetta luoda yhdenmukaistettu eurooppalainen valvontajärjestelmä, jossa eurooppalainen keskusviranomainen suorittaa rajat ylittäviä, järjestelmän kannalta merkittäviä, suuria rahoitus-/luottolaitoksia (tai -ryhmiä) koskevat viranomaistehtävät ja sillä on sääntelyvaltuudet. Järjestelmän kannalta merkityksellisiä luottolaitosryhmiä koskevista viranomaistehtävistä vastaisivat eurooppalaiset valvontaviranomaiset, mutta puhtaasti kansallisesti toimivia laitoksia valvottaisiin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti kansallisesti.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Yhteisö tarvitsee erityisen yksikön, joka vastaa makrotason vakauden valvonnasta EU:n rahoitusjärjestelmässä ja jonka tehtävänä on havaita rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ja antaa tarpeen mukaan riskivaroituksia ja suosituksia tällaisiin riskeihin puuttumiseksi. Tästä syystä olisi perustettava Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) uutena riippumattomana yksikkönä, joka vastaa makrotason vakauden valvonnasta Euroopan tasolla.

(7) Unioni tarvitsee erityisen yksikön, joka vastaa makrotason vakauden valvonnasta EU:n rahoitusjärjestelmässä ja jonka tehtävänä on havaita rahoitusvakauteen kohdistuvat riskit ja antaa tarpeen mukaan riskivaroituksia ja suosituksia tällaisiin riskeihin puuttumiseksi. Tästä syystä olisi perustettava Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) uutena riippumattomana yksikkönä, joka vastaa makrotason vakauden valvonnasta unionin tasolla. EJRK:n analyysit olisi rajattava koskemaan rahoitusta, eivätkä ne saisi koskea palkka- tai veropolitiikkaa.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) viisi muuta hallintoneuvoston jäsentä, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä. Hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, valitsevat ohjauskomitean jäsenet keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

c) viisi kansallisten keskuspankkien pääjohtajaa, jotka hallintoneuvoston jäsenet, jotka ovat myös EKP:n yleisneuvoston jäseniä, valitsevat keskuudestaan kahdeksi vuodeksi;

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei ole noudatettu ja että suosituksen saajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on ilmoitettava asiasta neuvostolle ja tarvittaessa asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei ole noudatettu ja että suosituksen saajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on ilmoitettava asiasta neuvostolle, komissiolle ja tarvittaessa asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. EJRK:n on myös tarkasteltava erityiskysymyksiä neuvoston tai komission pyynnöstä.

2. EJRK:n on myös tarkasteltava erityiskysymyksiä neuvoston, Euroopan parlamentin tai komission pyynnöstä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston (EJRN) perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

7.10.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Evelyn Regner

5.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

0

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Kay Swinburne

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnaN LAUSUNTO (9.4.2010)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta yhteisössä ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta
(KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Valmistelija: Íñigo Méndez de Vigo

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan tasoisen rahoitusmarkkinoiden sääntelyn riittämättömyys sekä markkinoiden valvontamekanismien heikkous tulivat esiin vuonna 2008 Eurooppaa vaivanneessa talous- ja rahoituskriisissä, jonka seurauksista kärsitään edelleen. Jacques de Larosièren johtaman asiantuntijaryhmän laatiman raportin perusteella Euroopan komissio on laatinut neljä ehdotusta, joiden käsittelystä parlamentissa vastaa talous- ja raha-asioiden valiokunta.

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon tarkoituksena on tarkastella, miten uusi Euroopan valvontaviranomainen ja Euroopan järjestelmäriskikomitea, jotka luotiin edellä mainituissa ehdotuksissa, sovitetaan institutionaaliseen järjestelmään. Valiokunta on pohtinut myös rahoituspalveluja koskevien yhdenmukaisten teknisten standardien laatimista, jotta voidaan varmistaa toisaalta toimintojen johdonmukaisuus ja toisaalta tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien asianmukainen suoja Euroopan unionissa. Lausunnossa on käsitelty erityisesti suhdetta yksityisen sektorin laitoksiin sekä Euroopan valvontaviranomaisen ja kansallisten valvontaviranomaisten välistä suhdetta. Lopuksi valiokunta on keskittynyt erityisesti ongelmaan, joka koskee rajat ylittävien laitosten valvontaa.

Vuoden 2008 rahoituskriisistä selviämiseen vaaditaan eurooppalaisia vastatoimia eurooppalaisiin ongelmiin. Lissabonin sopimuksella myönnettyjen uusien toimivaltuuksiensa nojalla Euroopan parlamentin on hoidettava kaikkien näiden asioiden käsittelyyn liittyvä tärkeä tehtävänsä.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Jo kauan ennen rahoituskriisiä Euroopan parlamentti vaati toistuvasti aidosti yhtäläisiä toimintaedellytyksiä kaikille unionin tason toimijoille huomauttaen siinä yhteydessä myös merkittävistä puutteista unionin valvonnassa, joka kohdistuu yhä yhdentyneempiin rahoitusmarkkinoihin (katso García-Margallo y Marfilin mietintö komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma (2000), Van den Burgin mietintö toiminnan vakauden valvontaa koskevista säännöistä Euroopan unionissa (2002), Van den Burgin mietintö rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta (2007) sekä Van den Burgin ja Daianun mietintö ja siihen liitetyt suositukset komissiolle Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: tuleva valvontarakenne (2008)); katso lisäksi Skinnerin Solvency II -mietintö ja Gauzèson mietintö luottoluokituslaitoksia koskevasta asetuksesta (2009).

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) De Larosière -ryhmän 25 päivänä helmikuuta 2009 esittämässä raportissa muun muassa suositettiin, että perustetaan yhteisön tasoinen elin, jonka tehtävänä on valvoa koko rahoitusjärjestelmän riskejä.

(3) De Larosière -ryhmän 25 päivänä helmikuuta 2009 esittämässä raportissa muun muassa suositettiin, että perustetaan unionin tasoinen elin, jonka tehtävänä on valvoa koko rahoitusjärjestelmän riskejä.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Komissio esitti 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa Euroopan finanssivalvonta monenlaisia uudistuksia rahoitusvakauden turvaamista EU:n tasolla koskeviin nykyisin järjestelyihin. Näihin uudistuksiin sisältyi erityisesti makrotason vakauden valvonnasta vastaavan Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) perustaminen. Komission näkemystä ja aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia siten, että uusi kehys voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2010 aikana, kannatettiin 9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä neuvoston kokouksessa ja 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Komission näkemysten mukaisesti se katsoi, että EKP:n tulisi antaa analyyttista, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea EJRK:lle käyttäen myös hyväksi kansallisten keskuspankkien ja valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja.

(5) Komissio esitti 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa Euroopan finanssivalvonta monenlaisia uudistuksia rahoitusvakauden turvaamista unionin tasolla koskeviin nykyisin järjestelyihin. Näihin uudistuksiin sisältyi erityisesti makrotason vakauden valvonnasta vastaavan Euroopan järjestelmäriskikomitean (EJRK) perustaminen. Komission näkemystä ja aikomusta antaa lainsäädäntöehdotuksia siten, että uusi kehys voitaisiin ottaa käyttöön vuoden 2010 aikana, kannatettiin 9 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä neuvoston kokouksessa ja 18 ja 19 päivänä kesäkuuta 2009 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Komission näkemysten mukaisesti se katsoi, että EKP:n tulisi antaa analyyttista, tilastollista, hallinnollista ja logistista tukea EJRK:lle käyttäen myös hyväksi kansallisten keskuspankkien ja valvontaviranomaisten teknisiä lausuntoja. EKP:n EJRK:lle antama tuki ja EJRK:lle annetut tehtävät eivät saisi rajoittaa EKP:n riippumattomuutta sen suorittaessa sille Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa annettuja tehtäviä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden integroituminen edellyttää unionin voimakasta sitoutumista koko maailman tasolla. EJRK:n olisi käytettävä hyväkseen korkean tason tieteellisen komitean asiantuntemusta ja huolehdittava kaikista maailmanlaajuisiella tasolla tarvittavista tehtävistä, jotta unionin kanta otetaan huomioon rahoitusmarkkinoiden vakautta koskevissa kysymyksissä, ja tehtävä erityisesti tiivistä yhteistyötä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF), rahoituspalveluviranomaisen (FSB) sekä G20-ryhmän kaikkien osapuolten kanssa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Yhteisön nykyjärjestelyissä kiinnitetään liian vähän huomiota makrotason vakauden valvontaan. Vastuu makrotason vakauden arvioinnista on yhä pirstaleista ja sitä harjoittavat eri viranomaiset eri tasoilla, eikä ole olemassa mekanismia, jolla varmistettaisiin, että makrotason vakauteen kohdistuvat riskit havaitaan asianmukaisesti ja että varoitukset ja suositukset annetaan selkeästi ja niiden perusteella toteutetaan jatkotoimia.

(6) Unionin ja maailmanlaajuisten rahoitusjärjestelmien asianmukainen toimivuus ja niihin kohdistuvien uhkien lieventäminen edellyttävät makrotason ja mikrotason ohjauksen yhtyeensovittamista. Kuten maaliskuussa 2009 julkaistussa Turnerin katsauksessa "Sääntelyn vastaus maailmanlaajuisen pankkikriisiin" todetaan, luotettavat järjestelyt edellyttävät joko kansallisten toimivaltuuksien lisäämistä, mikä tarkoittaa sisämarkkinoiden avoimuuden vähentämistä tai Euroopan yhdentymisen tehostamista. Koska terveellä pohjalla toimiva rahoitusjärjestelmä edistää unionin talouskasvua ja kilpailukykyä ja vaikuttaa reaalitalouteen, de Larosièren työryhmä ja sen suosituksesta myös EU:n toimielimet ovat asettuneet Euroopan yhdentymisen tehostamisen kannalle.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) De Larosièren työryhmän raportissa todetaan myös, että makrotason vakauden valvonnalla ei ole merkitystä, jos sillä ei pystytä jollakin tavalla vaikuttamaan mikrotason vakauden valvontaan, kun taas mikrotason vakauden valvonnalla ei voida tehokkaasti valvoa finanssivakautta, jos kehitystä makrotasolla ei oteta riittävästi huomioon.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c) Olisi perustettava Euroopan finanssivalvontajärjestelmä, joka kokoaa sekä kansalliset että unionin tason finanssivalvonnan toimijat toimimaan verkostona. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti Euroopan finanssivalvontajärjestelmän osapuolten on harjoitettava yhteistyötä luottamuksen ja täydellisen keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä ja varmistettava erityisesti keskinäisen tiedonkulun asianmukaisuus ja luotettavuus. Unionin tasolla verkoston tulisi koostua EJKR:sta ja kolmesta mikrotason valvontaviranomaisesta: asetuksella (EU) N:o … 2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (pankkitoiminta), asetuksella (EU) N:o … 2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat) sekä asetuksella (EU) N:o … 2010 perustettu Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja työeläkkeet).

 

(Euroopan valvontaviranomaisten nimiä koskevat muutokset tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) EJRK:n olisi päätettävä, pitääkö suositus säilyttää luottamuksellisena vai julkaista, ottaen huomioon, että julkaiseminen voi tietyissä olosuhteissa edistää suositusten noudattamista.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Jos EJKR havaitsee riskin, joka saattaa vakavalla tavalla vaarantaa unionin rahoitusmarkkinoiden tai rahoitusjärjestelmän asianmukaisen toiminnan osittain tai kokonaan, sen olisi pystyttävä antamaan varoitus, jolla kriisitilanteesta ilmoitetaan. Mainitussa tapauksessa EJKR:n olisi välitettävä varoitus välittömästi Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan valvontaviranomaiselle. Kriisitilanteissa EJKR:n olisi annettava kriisivaroituksia.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne olisi toimitettava neuvoston ja tarvittaessa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o …/… perustetun Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o .../... perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o .../… perustetun Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen välityksellä.

(9) Tällaisten varoitusten ja suositusten painoarvon ja legitiimiyden lisäämiseksi ne olisi toimitettava Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaiselle.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) EJRK:n olisi myös seurattava antamiensa suositusten noudattamista suositusten saajien laatimien raporttien perusteella sen varmistamiseksi, että sen varoituksia ja suosituksia todella noudatetaan. Suositusten saajien olisi toimittava ohjeiden mukaan paitsi, jos toimien toteuttamatta jättäminen voidaan perustella tarkoituksenmukaisella tavalla ("toimi tai selitä" -mekanismi).

(10) EJRK:n olisi myös seurattava antamiensa suositusten noudattamista suositusten saajien laatimien raporttien perusteella sen varmistamiseksi, että sen varoituksia ja suosituksia todella noudatetaan. Suositusten saajien olisi toimittava ohjeiden mukaan paitsi, jos toimien toteuttamatta jättäminen voidaan perustella tarkoituksenmukaisella tavalla ("toimi tai selitä" -mekanismi) erityisesti Euroopan parlamentille.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) EJRK:n olisi päätettävä, pitääkö suositus säilyttää luottamuksellisena vai julkaista, ottaen huomioon, että julkaiseminen voi tietyissä olosuhteissa edistää suositusten noudattamista.

Poistetaan.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) EJRK:n olisi raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa ja useamminkin, jos finanssialan häiriöt leviävät laajalle.

(12) EJRK:n olisi raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään puolivuosittain ja useamminkin, jos finanssialan häiriöt leviävät laajalle.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Ottaen huomioon kansainvälisten finanssimarkkinoiden yhdentyminen kansainvälisellä tasolla ja finanssikriisien leviämisriski EJRK:n toiminta olisi koordinoitava Kansainvälisen valuuttarahaston ja hiljattain perustetun finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän toiminnan kanssa, sillä näiden tahojen odotetaan antavan varhaisvaroituksia makrotason vakauteen maailmanlaajuisella tasolla kohdistuvista riskeistä.

Poistetaan.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) De Larosièren työryhmän raportti huomioon ottaen vaiheittain eteneminen on tarpeen. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi tarkasteltava kokonaisuudessaan uudestaan Euroopan finanssivalvontajärjestelmää, Euroopan järjestelmäriskikomiteaa ja Euroopan valvontaviranomaista ...*mennessä.

 

* Virallinen lehti: pyydetään lisäämään päivämäärä: kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan rahoitusvalvontajärjestelmään kuuluvat

 

(a) EJKR;

 

(b) asetuksella (EU) N:o .../2010 (ESMA) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat);

 

(c) asetuksella (EU) N:o .../2010 (EIOPA) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja työeläkkeet);

 

(d) asetuksella (EU) N:o .../2010 (EPV) perustettu Euroopan valvontaviranomainen (pankkitoiminta);

 

(e) asetusten (EU) N:o .../2010[EPV], N:o .../... [EAMV], N:o …/… [EVTEV] 40 artiklassa tarkoitettu Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea); [EAMV], No …/…[EVTEV];

 

(f) asetusten (EU) N:o .../... [EAMV], N:o …/… [EVTEV] ja N:o .../... (EPV) 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden viranomaiset;

 

(g) komissio asetusten (EU) N:o.../...[EPV], N:o .../... [EAMV] ja N:o …/… [EVTEV] 7 ja 9 artiklassa mainittujen tehtävien toteuttamista varten;

 

Edellä b, c ja d alakohdassa tarkoitettujen Euroopan valvontaviranomaisten sijaintipaikka on [xxx].

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti Euroopan finanssivalvontajärjestelmän osapuolten on harjoitettava yhteistyötä luottamuksen ja täydellisen keskinäisen kunnioituksen ilmapiirissä ja varmistettava erityisesti keskinäisen tiedonkulun asianmukaisuus ja luotettavuus.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit vaikuttavat huomattavilta;

(c) riskivaroitusten antaminen, jos riskit vaikuttavat huomattavilta sekä tarvittaessa kriisitilanteesta ilmoittaminen;

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) toimiminen tiiviissä yhteistyössä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän kanssa ja tarvittaessa sellaisten järjestelmäriskeihin liittyvien tietojen toimittaminen Euroopan valvontaviranomaisille, joita nämä tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa;

(f) toimiminen tiiviissä yhteistyössä Euroopan finanssivalvontajärjestelmän kaikkien muiden osapuolten kanssa ja tarvittaessa sellaisten järjestelmäriskeihin liittyvien tietojen toimittaminen Euroopan valvontaviranomaisille, joita nämä tarvitsevat tehtäviensä suorittamisessa;

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a) osallistuminen Euroopan valvontaviranomaisten sekakomiteaan;

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Ennen virkaan astumista EJRK:n puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ilmoittavat Euroopan parlamentille julkisessa kuulemisessa, miten he aikovat täyttää tämän asetuksen mukaiset tehtävänsä. Asetusten (EU) N:o .../... [EPV], N:o .../..., [EAMV], N:o .../... [EVTEV] XX artiklan mukaisesti Euroopan parlamentti kuulee toista varapuheenjohtajaa tämän ominaisuudessa asianomaisen Euroopan valvontaviranomaisen puheenjohtajana;

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Tarvittaessa muita asiaan liittyviä tehtäviä suorittavat kansainvälisten instituutioiden korkean tason edustajat voidaan kutsua osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Tarvittaessa ja tapauskohtaisesti yksi Euroopan talousalueen korkean tason edustaja voidaan kutsua osallistumaan hallintoneuvoston kokouksiin.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on pyydettävä tarvittaessa neuvoja asianomaisilta yksityissektorin sidosryhmiltä.

Tehtäviään suorittaessaan EJRK:n on pyydettävä tarvittaessa neuvoja asianomaisilta yksityissektorin sidosryhmiltä, ammattijärjestöt, kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja kuluttajajärjestöt mukaan luettuina.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. EJRK voi pyytää Euroopan valvontaviranomaisilta tietoja tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa. Jolleivät pyydetyt tiedot ole näiden viranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta saataville kohtuullisessa ajassa, EJRK voi pyytää tietoja kansallisilta valvontaviranomaisilta, kansallisilta keskuspankeilta tai jäsenvaltioiden muilta viranomaisilta.

3. EJRK:n pyynnöstä Euroopan valvontaviranomaiset antavat tietoja tiivistelmänä tai koosteena, josta yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa. Jolleivät pyydetyt tiedot ole näiden viranomaisten saatavilla tai niitä ei anneta saataville kohtuullisessa ajassa, kansallisten valvontaviranomaisten, kansallisten keskuspankkien tai jäsenvaltioiden muiden viranomaisten on annettava tietoja EJRK:n esittämän pyynnön perusteella.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. EJRK voi osoittaa Euroopan valvontaviranomaisille perustellun pyynnön toimittaa tietoja, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa.

4. EJRK:n perustellusta pyynnöstä Euroopan valvontaviranomaiset toimittavat tietoja, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. EJRK:n henkilöstöä voidaan kutsua yhdessä Euroopan valvontaviranomaisten kanssa valvojien ja systeemisesti merkittävien rahoitusryhmittymien ja erityisesti valvontakollegioiden kokouksiin, ja he voivat esittää kysymyksiä ja saada relevanttia ensi käden tietoa.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Varoitukset ja suositukset on myös toimitettava neuvostolle, ja kun ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on myös toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille.

3. Varoitukset ja suositukset on myös toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja kun ne on osoitettu yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, ne on myös toimitettava Euroopan valvontaviranomaisille.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Toimet kriisitilanteissa

 

1. Sellaisen riskin tapauksessa, joka saattaa vaarantaa vakavasti rahoitusmarkkinoiden tai rahoitusjärjestelmän toiminnan osittain tai kokonaisuudessaan, EJRK voi asetusten (EU) N:o .../...[EPV], N:o .../... [EAMV] ja N:o .../...[EVTEV ] 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 10 artiklan mukaisesti antaa omasta aloitteestaan tai Euroopan valvontaviranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä varoituksen, jossa se ilmoittaa kriisitilanteesta.

 

2. Varoituksen antaessaan EJRK ilmoittaa asiasta samanaikaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja kyseiselle Euroopan valvontaviranomaiselle.

 

3. EJRK tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä omasta aloitteestaan tai Euroopan valvontaviranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, suositusten saajien on ilmoitettava suosituksen perusteella toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaisille.

1. Kun 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettu suositus annetaan yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle, yhdelle tai useammalle Euroopan valvontaviranomaiselle taikka yhdelle tai useammalle kansalliselle valvontaviranomaiselle, suositusten saajien on ilmoitettava suosituksen perusteella toteutetuista toimenpiteistä EJRK:lle tai selitettävä, minkä vuoksi ne ovat jättäneet toimet toteuttamatta. Asiasta ilmoitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tarvittaessa Euroopan valvontaviranomaisille.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei ole noudatettu ja että suosituksen saajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on ilmoitettava asiasta neuvostolle ja tarvittaessa asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.

2. Jos EJRK katsoo, että sen suositusta ei ole noudatettu ja että suosituksen saajat eivät ole pystyneet selittämään asianmukaisesti, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimenpiteitä, EJRK:n on ilmoitettava asiasta Euroopan parlamentille, neuvostolle ja tarvittaessa asianomaisille Euroopan valvontaviranomaisille.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Jos suositus on julkistettu ja suositusta ei ole noudatettu eivätkä suosituksen saajat ole pystyneet selittämään, miksi ne eivät ole toteuttaneet toimenpiteitä, Euroopan parlamentti voi EJRK:aa ja neuvostoa kuultuaan pyytää suosituksen saajat Euroopan parlamentin kuultaviksi.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. EJRK:n on raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään kerran vuodessa.

1. EJRK:n on raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle vähintään puolivuosittain.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tässä artiklassa tarkoitetut raportit ovat julkisia.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. EJRK:n on myös tarkasteltava erityiskysymyksiä neuvoston tai komission pyynnöstä.

2. EJRK:n on myös tarkasteltava erityiskysymyksiä Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. EJRK:n puheenjohtajaa ja muita ohjauskomitean jäseniä voidaan Euroopan parlamentin pyynnöstä kuulla Euroopan parlamentin toimivaltaisissa valiokunnissa.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

20 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Neuvosto tarkastelee tätä asetusta komission kertomuksen perusteella kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja määrittelee EKP:n lausunnon saatuaan, onko EJRK:n tehtäviä ja organisaatiota tarkistettava.

Euroopan parlamentti ja neuvosto tarkastelevat tätä asetusta komission kertomuksen perusteella kolmen vuoden kuluttua sen voimaantulosta ja määrittelee EKP:n lausunnon saatuaan, onko EJRK:n tehtäviä ja organisaatiota tarkistettava.

 

Kertomuksessa on arvioitava erityisesti,

 

– olisiko EFVJ:n rakennetta yksinkertaistettava ja vahvistettava makro- ja mikrotason välisen yhdenmukaisuuden sekä Euroopan valvontaviranomaisten yhdenmukaisuuden vahvistamiseksi;

 

– olisiko Euroopan valvontaviranomaisten sääntelyvaltuuksia lisättävä;

 

– onko EFVJ:n kehitys sopusoinnussa maailmanlaajuisen kehityksen kanssa;

 

– onko EFVJ:n sisällä riittävästi monimuotoisuutta ja huippuosaamista.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston (EJRN) perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Emma McClarkin

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Rahoitusjärjestelmän makrotason vakauden valvonta ja Euroopan järjestelmäriskineuvoston (EJRN) perustaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.9.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

7.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

10.2.2010

EMPL

22.10.2009

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sylvie Goulard

20.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Hyväksytty (pvä)

10.5.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

25.5.2010