SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego

25.5.2010 - (COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD)) - ***I

Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Sylvie Goulard


PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego

(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Zwykła procedura prawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0499),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0166/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 października 2009 r.[1],

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 22 stycznia 2010 r.,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Prawnej i Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0168/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom krajowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Kryzys finansowy ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, który nie był w stanie zapobiec nagromadzeniu się nadmiernych ryzyk w systemie finansowym, unaoczniając w szczególności słabości obecnego nadzoru makroostrożnościowego.

(1) Stabilność finansowa jest warunkiem wstępnym, który musi zostać spełniony, aby realna gospodarka mogła zapewnić miejsca pracy, kredyty i wzrost. Kryzys finansowy ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, który nie był w stanie zapobiec nagromadzeniu się nadmiernych ryzyk w obrębie systemu finansowego. Kryzys ma ogromne konsekwencje dla podatników, dla wielu obywateli Unii, którzy pozostają bez pracy, oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Państwa członkowskie nie mogą sobie pozwolić na ratowanie instytucji finansowych, w razie gdyby pojawił się nowy kryzys o podobnej skali, bez naruszenia zasad paktu stabilności i wzrostu.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Na długo przed kryzysem finansowym Parlament Europejski regularnie wzywał do wzmocnienia prawdziwie równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów działających na szczeblu unijnym, a jednocześnie wskazywał znaczące uchybienia w zakresie unijnego nadzoru nad jeszcze bardziej zintegrowanymi rynkami finansowymi (w swoich rezolucjach z dnia 13 kwietnia 2000 r. dotyczących komunikatu Komisji w sprawie wprowadzania w życie ram dla rynków finansowych: plan działania1, z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii Europejskiej2, z dnia 11 lipca 20007 r. w sprawie polityki usług finansowych (2005-2010) – białej księgi3, z dnia 23 września 2008 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku kapitałowego4, z dnia 9 października 2008 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie działań następczych w związku z metodą Lamfalussy’ego: przyszła struktura nadzoru5, z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ubezpieczeń na życie w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II)6 oraz z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych7).

 

________

1 Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453.

2 Dz.U. C 25 E z 29.1.2004, s. 394.

Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. xx.

4 Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 26.

5 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 48.

6 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0251.

7 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0279.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W swoim raporcie końcowym przedstawionym w dniu 25 lutego 2009 r. grupa de Larosière’a zaleciła m.in. utworzenie na poziomie Wspólnoty organu, którego zadaniem byłoby nadzorowanie ryzyka w systemie finansowym jako całości.

(3) W swoim raporcie końcowym przedstawionym w dniu 25 lutego 2009 r. (raport de Larosière’a) grupa de Larosière’a zaleciła m.in. utworzenie na poziomie Unii organu, którego zadaniem byłoby nadzorowanie ryzyka w systemie finansowym jako całości.

 

(Ta zmiana powinna zostać wprowadzona w całym tekście.)

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W swoim komunikacie „Europejski nadzór finansowy” z dnia 27 maja 2009 r. Komisja przedstawiła szereg reform obecnych rozwiązań w zakresie ochrony stabilności finansowej na poziomie UE, w tym propozycję utworzenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) odpowiedzialnej za nadzór makroostrożnościowy. Stanowisko Komisji zostało poparte przez Radę ECOFIN w dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę Europejską podczas posiedzenia w dniach 18–19 czerwca; przyjęto także pozytywnie zamiar przedstawienia przez Komisję wniosków legislacyjnych, tak by nowy system zaczął obowiązywać w 2010 r. Rada wyraziła również stanowisko, zbieżne z opinią Komisji, że „EBC powinien zapewnić ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, administracyjne i logistyczne, korzystając również z porad technicznych ze strony krajowych banków centralnych i krajowych organów nadzoru”.

(5) W swoim komunikacie „Europejski nadzór finansowy” z dnia 27 maja 2009 r. Komisja przedstawiła szereg reform obecnych rozwiązań mających na celu ochronę stabilności finansowej na poziomie Unii, w tym propozycję utworzenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) odpowiedzialnej za nadzór makroostrożnościowy. Stanowisko Komisji zostało poparte przez Radę ECOFIN w dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę Europejską podczas posiedzenia w dniach 18–19 czerwca; Rada wyraziła również stanowisko, zbieżne z opinią Komisji, że „EBC powinien zapewnić ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, administracyjne i logistyczne, korzystając również z porad technicznych ze strony krajowych banków centralnych i krajowych organów nadzoru”. Wsparcie ze strony EBC dla ESRB oraz powierzone i przypisane ESRB zadania nie powinny naruszać zasady niezależności EBC w wykonywaniu jego zadań zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Biorąc pod uwagę integrację międzynarodowych rynków finansowych istnieje potrzeba zdecydowanego zaangażowania ze strony Unii na skalę globalną. ESRB powinna korzystać z wiedzy komitetu naukowego wysokiego szczebla i wziąć na siebie pełną odpowiedzialność na skalę globalną wymaganą, aby zapewnić, że głos Unii będzie słyszalny w sprawach dotyczących stabilności finansowej, szczególnie w zakresie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Financial Services Board (FSB) i wszystkimi partnerami z G-20.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) ESRB powinna się między innymi przyczynić do realizacji zaleceń MFW, FSB i Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) zawartych we wstępnym rozpatrzeniu ich sprawozdania w sprawie wytycznych do oceny systemowej roli instytucji, rynków i instrumentów finansowych opublikowanego w październiku 2009 r., w których stwierdzają, że ryzyko systemowe musi być dynamiczne, aby uwzględniać ewolucję sektora finansowego i światowej gospodarki. Ryzyko systemowe może być postrzegane jako ryzyko zakłócenia usług finansowych spowodowane upośledzeniem całego lub części systemu finansowego i które może spowodować poważne negatywne konsekwencje dla realnej gospodarki.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5c) Sprawozdanie w sprawie wytycznych do oceny systemowej roli instytucji finansowych stwierdza także, że ocena ryzyka systemowego może ulegać zmianie w zależności od sytuacji ekonomicznej. Będzie ona także uzależniona od infrastruktury finansowej i rozwiązań przewidzianych w ramach zarządzania kryzysowego oraz zdolności do zajmowania się problemami w momencie ich wystąpienia. Instytucje mogą być systemowo istotne dla lokalnych, krajowych lub międzynarodowych systemów finansowych i gospodarek. Kluczowe kryteria pomagajace zidentyfikować systemową rolę rynków i instytucji to ich wielkość (ilość usług finansowych świadczonych przez poszczególne elementy systemu finansowego), zastępowalność (zakres w jakim inne elementy systemu mogą świadczyć te same usługi w razie zakłóceń) i wzajemne powiązania (powiązanie z innymi elementami sytemu). Ocena oparta na tych trzech kryteriach powinna zostać uzupełniona odniesieniem do wad sektora finansowego i potencjału ram instytucjonalnych do reagowania na problemy sektora finansowego.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5d) Zadaniem ESRB powinny być monitorowanie i ocena ryzyka systemowego w normalnej sytuacji w celu zmniejszenia podatności systemu na ryzyko awarii elementów systemowych i zwiększenia odporności systemu finansowego na wstrząsy. W tym zakresie ESRB powinna zagwarantować stabilność finansową oraz zmniejszyć negatywny wpływ na rynek wewnętrzny i na realną gospodarkę. W celu spełnienia tego zadania ESRB powinna przeanalizować wszystkie istotne informacje, zwłaszcza odnośne ustawodawstwo mające potencjalny wpływ na stabilność finansową, jak przepisy dotyczące rachunkowości, upadłości i dofinansowania.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Obecne rozwiązania wspólnotowe kładą zbyt mały nacisk na nadzór makroostrożnościowy. Odpowiedzialność za analizę makroostrożnościową jest w dalszym ciągu podzielona, ponieważ jest ona prowadzona przez rozmaite organy na różnych poziomach i nie istnieją mechanizmy zapewniające odpowiednie identyfikowanie ryzyk makroostrożnościowych oraz wydawanie jasnych ostrzeżeń i zaleceń, które byłyby brane pod uwagę i przekładały się na działania.

(6) Prawidłowo funkcjonująca Unia i globalne systemy finansowe oraz zmniejszenie liczby dotyczących ich zagrożeń wymagają zwiększonej spójności między makro i mikro nadzorem. Jak stwierdzono w przygotowanym przez lorda Turnera dokumencie „A regulatory response to the global banking crisis” z marca 2009 r. „Solidniejsze rozwiązania wymagają albo zwiększenia uprawnień władz krajowych, co oznacza mniejsze otwarcie jednolitego rynku, albo większy poziom integracji europejskiej”. Mając na uwadze rolę solidnego systemu finansowego jeśli chodzi o jego wkład na rzecz konkurencyjności i wzrostu w Unii i jego wpływu na realną gospodarkę, instytucje unijne, zgodnie z zaleceniami zawartymi w raporcie de Larosière’a, wybrały większy poziom europejskiej integracji.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Ten nowo zaplanowany system makronadzoru wymaga wiarygodnego i powszechnie znanego przywództwa. W związku z tym i z uwagi na jego kluczową rolę oraz jego międzynarodową i wewnętrzną wiarygodność, a także w duchu raportu de Larosière’a, przewodniczącym ESRB powinien być prezes EBC. Ponadto należy zwiększyć wymogi dotyczące odpowiedzialności, a także skład organów ESRB, aby uwzględnić szeroki zakres doświadczeń, środowisk i opinii.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Raport de Larosière’a stwierdza także, że nadzór makroostrożnościowy nie ma znaczenia dopóki nie ma w pewnym stopniu wpływu na nadzór w skali mikro, a jednocześnie nadzór mikroostrożnościowy nie może skutecznie chronić stabilności finansowej bez właściwego uwzględnienia sytuacji w skali makro.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c) Należy stworzyć europejski system nadzoru finansowego (ESFS) obejmujący podmioty sprawujące nadzór finansowy zarówno na szczeblu krajowym jak i na szczeblu unijnym, funkcjonujący jako sieć. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy zapisaną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej strony ESFS powinny współpracować w zaufaniu i wzajemnym szacunku, szczególnie celem zapewnienia, aby następował między nimi przepływ odpowiednich i wiarygodnych informacji. Na szczeblu UE sieć powinna obejmować ESRB i trzy organy mikronadzoru: Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość) ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010, Europejskiego Organu Nadzoru (giełda i papiery wartościowe) ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 i Europejskiego Organu Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Wspólnota potrzebuje specjalnego organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy nad całym systemem finansowym w UE, który identyfikowałby zagrożenia dla stabilności finansowej, a w razie konieczności wydawał ostrzeżenia przed ryzykiem i zalecenia w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Właściwe jest zatem ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) jako nowego niezależnego organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy na poziomie europejskim.

skreślony

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W razie potrzeby ESRB powinna wydawać ostrzeżenia i zalecenia o charakterze ogólnym dotyczące całej Wspólnoty albo poszczególnych państw członkowskich lub grup państw członkowskich, w których przewidziany byłby konkretny termin na właściwą odpowiedź polityczną.

(8) W razie potrzeby ESRB powinna wydawać i podawać do wiadomości publicznej ostrzeżenia i zalecenia o charakterze ogólnym dotyczące całej Unii albo poszczególnych państw członkowskich lub grup państw członkowskich, w których przewidziany byłby konkretny termin na właściwą odpowiedź polityczną. Jeśli tego typu ostrzeżenia lub zalecenia kierowane są do jednego państwa członkowskiego lub grupy państw członkowskich, ESRB ma możliwość zaproponowania odpowiednich środków wsparcia. W stosownych przypadkach ESRB powinna ogłosić sytuację nadzwyczajną.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) ESRB powinna podejmować decyzje o utrzymaniu zalecenia w poufności lub też o jego podaniu do publicznej wiadomości, pamiętając że w niektórych okolicznościach publiczne ujawnienie zaleceń może przyczynić się do ich lepszego przestrzegania.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) ESRB powinna opracować barwny kod umożliwiający zainteresowanym stronom lepszą ocenę charakteru zagrożenia.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c) Jeżeli ESRB wykrywa zagrożenie, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych lub stabilności całego lub części systemu finansowego Unii, to powinna ona wydać ostrzeżenie o zaistnieniu nagłej sytuacji. W takim przypadku ESRB powinna szybko poinformować o wydanym ostrzeżeniu Parlament Europejski, Radę, Komisję i europejskie organy nadzoru (ESA). W razie sytuacji nadzwyczajnej ESRB powinna wydać ostrzeżenie o sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one przekazywane za pośrednictwem Rady oraz, w odpowiednich przypadkach, Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/…, Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/… oraz Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/… .

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one przekazywane za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, adresatów zaleceń oraz, w odpowiednich przypadkach, ESA.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) ESRB powinna także monitorować przestrzeganie zaleceń na podstawie sprawozdań przedstawianych przez adresatów tych zaleceń, aby zapewnić faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. Adresaci zaleceń powinni zastosować się do nich, chyba że brak działań może zostać odpowiednio uzasadniony (mechanizm „działaj lub wyjaśnij”).

(10) ESRB powinna także monitorować przestrzeganie zaleceń na podstawie sprawozdań przedstawianych przez adresatów tych zaleceń, aby zapewnić faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. Adresaci zaleceń powinni odpowiednio uzasadnić każdy brak dostosowania się do zaleceń ESRB (mechanizm „działaj lub wyjaśnij”), szczególnie Parlamentowi Europejskiemu. ESRB powinna mieć możliwość zwrócenia się do Parlamentu Europejskiego i Rady, jeśli nie jest zadowolona z odpowiedzi adresatów na zalecenia.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) ESRB powinna podejmować decyzje o utrzymaniu zalecenia w poufności lub też o jego podaniu do publicznej wiadomości, pamiętając że w niektórych okolicznościach publiczne ujawnienie zaleceń może przyczynić się do ich lepszego przestrzegania.

skreślony

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Wiodąca rola w nadzorze makroostrożnościowym powinna przypadać EBC i krajowym bankom centralnym, ponieważ dysponują one wiedzą ekspercką i spoczywają już na nich obowiązki dotyczące stabilności finansowej. Udział organów nadzoru mikroostrożnościowego w pracach ESRB jest niezbędny, aby ocena ryzyka makroostrożnościowego opierała się na pełnych i prawidłowych informacjach dotyczących zmian w systemie finansowym. W związku z powyższym przewodniczący europejskich organów nadzoru powinni być członkami z prawem głosu, natomiast przedstawiciele krajowych organów nadzoru (po jednym na każde państwo członkowskie) powinni uczestniczyć w obradach w charakterze członków bez prawa głosu.

(13) Wiodąca rola w nadzorze makroostrożnościowym powinna przypadać EBC i krajowym bankom centralnym, ponieważ dysponują one wiedzą ekspercką i spoczywają już na nich obowiązki dotyczące stabilności finansowej. Udział organów nadzoru mikroostrożnościowego w pracach ESRB jest niezbędny, aby ocena ryzyka makroostrożnościowego opierała się na pełnych i prawidłowych informacjach dotyczących zmian w systemie finansowym. W związku z powyższym przewodniczący europejskich organów nadzoru powinni być członkami z prawem głosu. W duchu otwartości sześć niezależnych osób, które nie powinny być członkami ESA, wybranych na podstawie ich ogólnych kompetencji i zaangażowania w sprawy Unii oraz różnorodnych doświadczeń w dziedzinie nauki lub w sektorze prywatnym, w szczególności w MŚP, związkach zawodowych lub jako dostawcy lub użytkownicy usług finansowych, i oferujących wszelkie gwarancje w zakresie niezależności i poufności, powinno być członkami Zarządu Głównego. Przedstawiciele właściwych organów krajowych (po jednym na każde państwo członkowskie) powinni uczestniczyć w obradach Zarządu Głównego w charakterze członków bez prawa głosu.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Udział członka Komisji przyczyni się do stworzenia połączenia z nadzorem makroekonomicznym i nadzorem finansowym prowadzonym przez Wspólnotę, natomiast obecność przewodniczącego Komitetu Ekonomiczno-Finansowego odzwierciedla rolę ministerstw finansów w ochronie stabilności finansowej.

(14) Udział członka Komisji przyczyni się do stworzenia połączenia z nadzorem makroekonomicznym i nadzorem finansowym prowadzonym przez Wspólnotę, natomiast obecność przedstawiciela Komitetu Ekonomiczno-Finansowego w Doradczym Komitecie Naukowym odzwierciedla rolę ministerstw finansów w ochronie stabilności finansowej.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Jako że banki i instytucje finansowe z krajów trzecich, należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą działać w Unii, powinno być możliwe zaproszenie po jednym przedstawicielu wysokiego szczebla z każdego z tych państw, za zgodą tych państw, do uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu Głównego ESRB.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Konieczne jest, aby członkowie ESRB wykonywali swoje obowiązki w sposób bezstronny i brali pod uwagę wyłącznie stabilność finansową w Unii Europejskiej jako całości. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie ostrzeżeń i zaleceń ESRB głosy nie powinny być ważone, a decyzje powinny być co do zasady zapadać zwykłą większością.

(15) Konieczne jest, aby członkowie ESRB wykonywali swoje obowiązki w sposób bezstronny i brali pod uwagę wyłącznie stabilność finansową w Unii Europejskiej jako całości. W przypadku, gdy osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, przy podejmowaniu decyzji w sprawie ostrzeżeń i zaleceń ESRB głosy nie powinny być ważone, a decyzje powinny co do zasady zapadać zwykłą większością.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Ze względu na wzajemne powiązania instytucji i rynków finansowych monitorowanie i ocena potencjalnych ryzyk systemowych powinny opierać się na obszernym zestawie odpowiednich danych i wskaźników makroekonomicznych oraz mikrofinansowych. ESRB powinna w związku z tym mieć dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania jej obowiązków, zachowując je w poufności zgodnie z odpowiednimi wymogami.

(16) Ze względu na wzajemne powiązania instytucji i rynków finansowych monitorowanie i ocena potencjalnych ryzyk systemowych powinny opierać się na obszernym zestawie odpowiednich danych i wskaźników makroekonomicznych oraz mikrofinansowych. Niniejsze „ryzyka systemowe” obejmują ryzyka zakłóceń usług finansowych spowodowane poważnymi szkodami w całym systemie finansowym Unii lub jego części, które mogą wywołać poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki; Każdy rodzaj instytucji finansowej i pośrednika, rynku, infrastruktury i instrumentu może być systemowo istotny. ESRB powinna w związku z tym mieć dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania jej obowiązków, zachowując je w poufności zgodnie z odpowiednimi wymogami.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Uczestnicy rynku mogą wnieść cenny wkład w zrozumienie przemian mających wpływ na system finansowy. W razie potrzeby ESRB powinna zatem konsultować się z zainteresowanymi stronami z sektora prywatnego (przedstawicielami sektora finansowego, stowarzyszeniami konsumentów, grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionego przez Komisję lub na mocy prawodawstwa wspólnotowego itp.) oraz dać im odpowiednią możliwość wypowiedzenia się.

(17) Uczestnicy rynku mogą wnieść cenny wkład w zrozumienie przemian mających wpływ na system finansowy. W razie potrzeby ESRB powinna zatem konsultować się z zainteresowanymi stronami z sektora prywatnego (przedstawicielami sektora finansowego, stowarzyszeniami konsumentów, grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionego przez Komisję lub na mocy prawodawstwa wspólnotowego itp.) oraz dać im odpowiednią możliwość wypowiedzenia się. Ponadto, z uwagi na brak ścisłej definicji ryzyka systemowego oraz z uwagi na fakt, że ocena ryzyka systemowego może ulegać zmianie zależnie od sytuacji gospodarczej, ESRB powinna dysponować szerokim zakresem doświadczeń i umiejętności wśród swego personelu i doradców.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Z uwagi na integrację rynków finansowych na poziomie międzynarodowym oraz ryzyko przenoszenia się kryzysów finansowych, ESRB powinna koordynować swoje działania z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz nowoutworzoną Radą Stabilności Finansowej, których zadaniem jest wydawanie wczesnych ostrzeżeń w sprawie zagrożeń makroostrożnościowych na poziomie ogólnoświatowym.

skreślony

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Jak sugeruje się w raporcie de Larosière'a, konieczne jest podejście etapowe a Parlament Europejski i Rada powinny dokonać pełnego przeglądu ESFS, ESRB i ESA do …*.

 

______

* OJ proszę wstawić datę: trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanowienie ESRB

skreślony

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanawia się Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, zwaną dalej „ESRB”.

1. Ustanawia się Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (zwaną dalej „ESRB”). Siedzibą Rady jest Frankfurt.

 

ESRB będzie częścią Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego (ESFS), którego celem jest zagwarantowanie nadzoru nad systemem finansowym Unii.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W skład ESFS wchodzą:

 

(a) ESRB;

 

(b) europejski organ nadzoru (giełda i papiery wartościowe) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA];

 

(c) europejski organ nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EIOPA];

 

(d) europejski organ nadzoru (bankowość) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EBA];

 

(e) europejski organ nadzoru (Wspólny Komitet) przewidziany w art. 40 rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EBA], rozporządzenia nr …/2010 [ESMA], i rozporządzenia nr …/2010 [EIOPA] (Wspólny Komitet);

 

(f) organy państw członkowskich określone w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA], rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EBA];

 

(g) Komisja do celów wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 i art. 9 rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EBA], rozporządzenia ) (UE) nr …/2010 [ESMA] i rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EIOPA].

 

Siedzibą europejskich organów nadzoru wymienionych w lit. b), c) i d) jest Frankfurt.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy zapisaną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej strony ESFS współpracują w zaufaniu i wzajemnym szacunku, w szczególności zapewniając, aby następował między nimi przepływ odpowiednich i obiektywnych informacji.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) „instytucja finansowa” oznacza przedsiębiorstwo, którego podstawową działalnością jest przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych lub innych usług finansowych na rzecz swoich klientów lub członków lub dokonywanie inwestycji finansowych lub transakcji na własny rachunek.

(a) „instytucja finansowa” oznacza każde przedsiębiorstwo, którego podstawową działalnością jest przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów, świadczenie usług ubezpieczeniowych lub innych usług finansowych na rzecz swoich klientów lub członków bądź dokonywanie inwestycji finansowych lub transakcji na własny rachunek oraz każde przedsiębiorstwo lub każdy podmiot działający w Unii, których działalność finansowa może stanowić ryzyko systemowe, nawet jeśli nie mają one bezpośredniego związku z ogółem społeczeństwa;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) „system finansowy” oznacza wszystkie instytucje finansowe, rynki i infrastruktury rynkowe.

(b) „system finansowy” oznacza wszystkie instytucje finansowe, rynki, produkty i infrastruktury rynkowe;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) „ryzyko systemowe” oznacza ryzyko zakłóceń w usługach finansowych i obejmuje „bańki” związane z rynkami finansowymi, które:

 

(i) są spowodowane upośledzeniem całego lub części systemu finansowego Unii; oraz

 

(ii) potencjalnie mogą mieć poważne negatywne skutki dla rynku wewnętrznego i dla realnej gospodarki;

 

Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i infrastruktury mają potencjalnie w pewnym stopniu znaczenie systemowe.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. ESRB jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym we Wspólnocie w celu przeciwdziałania ryzykom systemowym w obrębie systemu finansowego lub ograniczania tych ryzyk, aby zapobiegać okresom powszechnych trudności finansowych, przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewniać trwały wkład sektora finansowego we wzrost gospodarczy.

1. ESRB jest odpowiedzialna za sprawowanie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym w Unii w celu przeciwdziałania ryzykom systemowym w obrębie systemu finansowego lub ograniczania tych ryzyk, aby zapobiegać okresom powszechnych trudności finansowych, przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewniać trwały wkład sektora finansowego we wzrost gospodarczy.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(a) identyfikowanie i/lub gromadzenie, w zależności od przypadku, oraz analizowanie wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia misji opisanej w ust. 1;

(a) identyfikowanie i/lub gromadzenie, w zależności od przypadku, oraz analizowanie wszystkich istotnych informacji z punktu widzenia zadań opisanych w ust 1, w tym przepisów mogących mieć potencjalny wpływ na stabilność finansową, takich jak przepisy dotyczące rachunkowości, reorganizacji i likwidacji;

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(aa) identyfikowanie i/lub gromadzenie istotnych danych uzyskanych od instytucji finansowych i za pośrednictwem ESA, zgodnie z art. 15;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) ogłaszanie sytuacji nadzwyczajnej w stosownych przypadkach;

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy ryzyko jest uznawane za znaczące;

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy ryzyko jest uznawane za znaczące i podawanie ich do wiadomości publicznej w stosownych przypadkach;

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(d) w razie potrzeby wydawanie zaleceń w sprawie działań zaradczych;

(d) wydawanie zaleceń w sprawie działań zaradczych i podawanie ich do wiadomości publicznej w stosownych przypadkach;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f) ścisła współpraca z Europejskim Systemem Organów Nadzoru Finansowego oraz, w stosownych przypadkach, udostępnianie europejskim organom nadzoru informacji na temat ryzyk systemowych, które są im potrzebne do realizacji ich zadań;

(f) ścisła współpraca ze wszystkimi innymi stronami ESFS oraz, w stosownych przypadkach, udostępnianie ESA informacji na temat ryzyk systemowych, które są im potrzebne do realizacji ich zadań; w szczególności ESRB we współpracy z ESA, opracowują wspólny zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych („deska rozdzielcza ryzyka”), który posłuży organom nadzoru za podstawę do oceny transgranicznych instytucji, które potencjalnie mogą stanowić ryzyko systemowe.

 

Oceny będą regularnie poddawane przeglądowi, celem uwzględnienia istotnych zmian w profilu ryzyka danej instytucji. Ocena będzie czynnikiem decydującym przy podejmowaniu decyzji o bezpośrednim nadzorze nad niewydolną instytucją lub interwencji w niej.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa) uczestnictwo we Wspólnym Komitecie

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. ESRB posiada Zarząd Główny, Komitet Sterujący oraz Sekretariat.

1. ESRB posiada Zarząd Główny, Komitet Sterujący, Sekretariat oraz Doradczy Komitet Naukowy.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Komitet Sterujący wspiera proces decyzyjny ESRB, pomagając w przygotowywaniu posiedzeń Zarządu Głównego, analizując dokumenty, które będą przedmiotem obrad, oraz monitorując postępy w bieżącej pracy ESRB.

3. Komitet Sterujący wspiera proces decyzyjny ESRB, identyfikując ryzyka i przygotowując posiedzenia Zarządu Głównego, analizując dokumenty, które będą przedmiotem obrad, monitorując postępy w bieżącej pracy ESRB i utrzymując silną więź ze wszystkimi stronami ESFS. Zarząd Główny podejmuje decyzje w sprawach sektorowych, a Komitet Sterujący przygotowuje wszystkie posiedzenia w tym zakresie po uprzedniej konsultacji z właściwym europejskim organem nadzoru.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Sekretariat zapewnia ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, administracyjne i logistyczne, pod kierownictwem przewodniczącego Zarządu Głównego, zgodnie z decyzją Rady XXXX/2009/WE.

4. Sekretariat jest odpowiedzialny za zwykłą działalność ESRB i sprawy związane z personelem. Zapewnia on ESRB wysokiej jakości wsparcie analityczne, statystyczne, administracyjne i logistyczne, pod kierownictwem przewodniczącego Zarządu Głównego, zgodnie z rozporządzeniem (UE) Rady Nr .../2010 [ESRB]. Sekretariat korzysta także z technicznych porad ESA, krajowych banków centralnych i krajowych organów nadzoru.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. ESRB jest wspierana przez Techniczny Komitet Doradczy, o którym mowa w art. 12, który na wniosek ESRB doradza tej instytucji i wspiera ją w sprawach związanych z jej pracami.

5. Doradczy Komitet Naukowy, o którym mowa w art. 12, doradza ESRB i wspiera ją w sprawach związanych z jej pracami.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący ESRB są wybierani na pięcioletnią kadencję przez i spośród członków Zarządu Głównego będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC. Ich mandat jest odnawialny.

1. Przewodniczący ESRB jest prezesem EBC. Jego kadencja trwa tyle samo ile trwa jego kadencja jako prezesa EBC.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(a) Pierwszy wiceprzewodniczący jest wybierany przez członków Rady Ogólnej EBC na taki sam okres jak jego członkostwo w Radzie Ogólnej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich oraz reprezentantów państw strefy euro i spoza strefy euro. Jego mandat jest odnawialny.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(b) Drugi wiceprzewodniczący jest przewodniczącym Wspólnego Komitetu.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(c) Przed objęciem urzędu przewodniczący i wiceprzewodniczący przedstawiają Parlamentowi Europejskiemu, podczas przesłuchania publicznego, sposób wykonywania swoich obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Drugi wiceprzewodniczący zostanie przesłuchany przez Parlament Europejski jako przewodniczący Wspólnego Komitetu.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Wiceprzewodniczący przewodniczy Zarządowi Głównemu lub Komitetowi Sterującemu w razie nieobecności przewodniczącego.

3. Wiceprzewodniczący, według hierarchii ważności, przewodniczą Zarządowi Głównemu lub Komitetowi Sterującemu w razie nieobecności przewodniczącego.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy kadencja członków Rady Ogólnej EBC wybranych na stanowisko przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego zakończy się przed upływem powyższego pięcioletniego mandatu lub gdy przewodniczący lub wiceprzewodniczący z jakichkolwiek przyczyn nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, wybierany jest nowy przewodniczący lub wiceprzewodniczący zgodnie z ust. 1.

4. W przypadku, gdy wiceprzewodniczący z jakichkolwiek przyczyn nie w stanie wykonywać swoich obowiązków, wybierani są nowi wiceprzewodniczący zgodnie z ust. 1a, 1b i 1c.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera (fa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa) sześć niezależnych osób powołanych przez członków Zarządu Głównego, posiadających prawo do głosu na wniosek Wspólnego Komitetu; kandydaci nie mogą być członkami ESA i są wybierani na podstawie ich ogólnych kompetencji, a także z uwagi na ich różnorodne doświadczenia w dziedzinie nauki lub w innych sektorach, w szczególności w MŚP, związkach zawodowych lub jako dostawcy lub użytkownicy usług finansowych; w momencie ich nominacji Wspólny Komitet wskazuje osoby wyznaczone do zasiadania również w Komitecie Sterującym; nominowane osoby nie mogą podczas wykonywania obowiązków zwracać się o instrukcje ani ich przyjmować od żadnych rządów, instytucji, organów, urzędów, podmiotów lub osób prywatnych; powstrzymują się oni od podejmowania wszelkich działań niezgodnych z charakterem ich funkcji lub wykonywaniem ich zadań.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Członkami Zarządu Głównego nieposiadającymi prawa głosu :

2. Członkami Zarządu Głównego nieposiadającymi prawa głosu są wyznaczeni przez państwo członkowskie wysokiego szczebla przedstawiciele (po jednym z każdego państwa członkowskiego), reprezentujący krajowy organ nadzoru, zgodnie z ust. 3.

(a) jeden przedstawiciel wysokiego szczebla reprezentujący właściwy krajowy organ nadzoru na każde państwo członkowskie;

 

(b) przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.

 

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli w porządku obrad znajdują się punkty należące do kompetencji kilku krajowych organów nadzoru w danym państwie członkowskim, właściwy przedstawiciel wysokiego szczebla uczestniczy tylko w obradach dotyczących punktów należących do jego lub jej kompetencji.

3. Co się tyczy reprezentacji krajowych organów nadzoru, właściwi przedstawiciele wysokiego szczebla podlegają rotacji w zależności od dyskutowanej sprawy, chyba że krajowe organy nadzoru zgodziły się na wspólnego przedstawiciela.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Wykonując swoje obowiązki, członkowie Zarządu Głównego będący jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC działają niezależnie.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Członkowie Zarządu Głównego ESRB oraz wszystkie osoby, które wykonują lub wykonywały pracę dla ESRB lub związaną z ESRB (w tym odpowiedni personel banków centralnych, Technicznego Komitetu Doradczego, europejskich organów nadzoru oraz właściwych krajowych organów nadzoru państw członkowskich), nie mogą ujawniać informacji objętych tajemnicą służbową; obowiązek ten trwa również po zaprzestaniu wykonywania pracy.

1. Członkowie Zarządu Głównego ESRB oraz wszystkie osoby, które wykonują lub wykonywały pracę dla ESRB lub związaną z ESRB (w tym odpowiedni personel banków centralnych, Doradczego Komitetu Naukowego, europejskich organów nadzoru oraz właściwych krajowych organów nadzoru państw członkowskich), nie mogą ujawniać informacji objętych tajemnicą służbową; obowiązek ten trwa również po zaprzestaniu wykonywania pracy.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W stosownych przypadkach przedstawiciele wysokiego szczebla z międzynarodowych instytucji wykonujący inną powiązaną działalność mogą zostać zaproszeni do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. W stosownych przypadkach i w trybie doraźnym do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego może zostać zaproszony jeden przedstawiciel wysokiego szczebla kraju trzeciego, zwłaszcza należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, zależnie od tematu dyskusji.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każdemu członkowi Zarządu Głównego posiadającemu prawo głosu przysługuje jeden głos.

1. Zarząd Główny dąży do osiągnięcia konsensusu. W przypadku niemożności osiągnięcia konsensusu każdemu członkowi Zarządu Głównego posiadającemu prawo głosu przysługuje jeden głos. Po upływie czasu, który zostanie określony w regulaminie wewnętrznym ESRB, członkowieZarządu Głównego mogą wystąpić z wnioskiem o głosowanie nad projektem ostrzeżenia lub zalecenia.

 

 

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 podanie do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub zalecenia wymaga większości wynoszącej dwie trzecie głosów.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) wiceprzewodniczący ESRB;

(b) pierwszy wiceprzewodniczący ESRB;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(ba) Wiceprezes EBC

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) pięciu innych członków Zarządu Głównego będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC. Członkowie ci są wybierani na dwuletnią kadencję przez i spośród członków Zarządu Głównego będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC;

(c) czterech innych członków Zarządu Głównego będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC, mając na uwadze potrzebę zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich, w tym ze strefy euro i spoza strefy euro. Członkowie ci są wybierani na czteroletnią kadencję przez i spośród członków Zarządu Głównego będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC;

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(e) przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego;

(e) przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość);

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f) przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych;

(f) przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne);

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(g) przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;

(g) przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe);

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(h) przewodniczący Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.

(h) trzy z sześciu niezależnych osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. fa.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Techniczny Komitet Doradczy

Doradczy Komitet Naukowy

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W skład Technicznego Komitetu Doradczego wchodzi:

1. W skład Doradczego Komitetu Naukowego wchodzi:

(a) przedstawiciel każdego krajowego banku centralnego i przedstawiciel EBC;

(a) dziewięciu ekspertów o uznanych kompetencjach i zagwarantowanej niezależności wysuniętych przez Komitet Sterujący, którzy prezentują szeroki zakres doświadczeń i umiejętności i którzy zostają zatwierdzeni przez Zarząd Główny na czteroletnią i odnawialną kadencję.

(b) po jednym przedstawicielu właściwego krajowego organu nadzoru na każde państwo członkowskie;

 

(c) jeden przedstawiciel Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego;

(b) jeden przedstawiciel Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość);

(d) jeden przedstawiciel Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych;

(c) jeden przedstawiciel Europejskiego Organu Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne);

(e) jeden przedstawiciel Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;

(d) jeden przedstawiciel Europejskiego Organu Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe);

(f) dwóch przedstawicieli Komisji;

(e) dwóch przedstawicieli Komisji;

(g) jeden przedstawiciel Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.

(f) jeden przedstawiciel Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.

Organy nadzoru każdego państwa członkowskiego dokonują wyboru jednego przedstawiciela do Komitetu. Jeżeli w porządku obrad znajdują się punkty należące do zakresu kompetencji kilku krajowych organów nadzoru w danym państwie członkowskim, właściwy przedstawiciel uczestniczy tylko w obradach dotyczących punktów należących do jego kompetencji.

 

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przewodniczący Technicznego Komitetu Doradczego jest powoływany przez Zarząd Główny na wniosek przewodniczącego Zarządu Głównego.

2. Przewodniczący Doradczego Komitetu Naukowego jest powoływany przez Zarząd Główny na wniosek przewodniczącego Zarządu Głównego.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Sekretariat ESRB wspiera prace Technicznego Komitetu Doradczego, a dyrektor Sekretariatu uczestniczy w jego posiedzeniach.

4. Sekretariat ESRB wspiera prace DoradczegoKomitetu Naukowego, a dyrektor Sekretariatu uczestniczy w jego posiedzeniach.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Aby świadczyć doradztwo i wsparcie w istotnych sprawach związanych z pracą ESRB, Doradczy Komitet Naukowy ściśle współpracuje ze złożonymi z ekspertów grupami roboczymi ESBC i zasięga rady ESBC w kwestiach związanych z profilami ryzyka makroekonomicznego w poszczególnych sektorach związanych z usługami finansowymi.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W stosownych przypadkach Doradczy Komitet Naukowy organizuje konsultacje na wczesnym etapie z zainteresowanymi stronami, takimi jak uczestnicy rynku, organizacje konsumentów, eksperci naukowi, w spoób jawny i otwarty, mając jednocześnie na uwadze wymóg poufności.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c. Doradczy Komitet Naukowy otrzymuje wszelkie niezbędne środki do pomyślnej realizacji swoich zadań, w szczególności narzędzia analityczne i w zakresie TIK.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga w stosownych przypadkach rady odpowiednich zainteresowanych stron z sektora prywatnego.

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga w stosownych przypadkach opinii odpowiednich zainteresowanych stron z sektora prywatnego lub publicznego, w szczególności ale nie wyłącznie, członków ESA.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. ESRB przekazuje europejskim organom nadzoru informacje na temat ryzyk systemowych, które są im potrzebne do realizacji ich zadań.

1. ESRB przekazuje każdemu z europejskich organów nadzoru informacje na temat ryzyk systemowych, które są mu potrzebne do realizacji jego zadań.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Europejskie organy nadzoru, krajowe banki centralne oraz państwa członkowskie współpracują ściśle z ESRB oraz dostarczają jej wszelkich informacji koniecznych do realizacji zadań ESRB zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym.

2. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b, europejskie organy nadzoru, krajowe banki centralne oraz wszystkie odnośne władze w państwach członkowskich współpracują ściśle z ESRB oraz dostarczają jej zbiorczych informacji koniecznych do realizacji zadań ESRB zgodnie z prawodawstwem unijnym, bez uszczerbku dla uprawnień przyznanych Radzie, Komisji (Eurostat), BCE, Eurosystemowi i ESBC w zakresie statystyk i gromadzenia danych.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. ESRB może zażądać od europejskich organów nadzoru informacji w postaci skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji finansowych. Jeżeli żądane dane nie są dostępne europejskim organom nadzoru lub nie mogą zostać udostępnione w odpowiednim terminie, ESRB może zwrócić się o te dane do krajowych organów nadzoru, krajowych banków centralnych lub innych organów państw członkowskich.

3. Na wniosek ESRB europejskie organy nadzoru dostarczają informacji w postaci skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji finansowych. Jeżeli żądane dane nie są dostępne ESA lub nie mogą zostać udostępnione w odpowiednim terminie, krajowe organy nadzoru, krajowe banki centralne lub inne organy państw członkowskich dostarczają tych danych.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. ESRB może wystosować do europejskich organów nadzoru wniosek o dostarczenie danych w innej formie niż skrócona lub zbiorcza, podając uzasadnienie.

4. W przypadku wystąpienia uzasadnionego i poważnego ryzyka, mogącego z dużym prawdopodobieństwem dotyczyć konkretnej instytucji finansowej i informacja, o której mowa w ust. 3 nie wystarcza ESRB do wypełnienia swojego zadania, ESRB może wystosować do ESA wniosek o dostarczenie danych w innej formie niż skrócona lub zbiorcza, podając uzasadnienie.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Jeżeli informacja, o której mowa w ninejszym art. nie zostanie udostepniona lub w razie nagłej sytuacji Zarząd Główny może wezwać Parlament Europejski i Radę do podjęcia odpowiednich działań.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Przed wystosowaniem żądania informacji zgodnie z ust. 3 i 4 ESRB konsultuje się w odpowiedni sposób z właściwym europejskim organem nadzoru, aby upewnić się, czy żądanie to jest stosowne.

5. ESRB może wystąpić z wnioskiem o informacje do przedsiębiorstwa, które dokonuje inwestycji finansowych lub transakcji na własny rachunek, które nie są objęte rozporządzeniem (UE) nr .../2010 [EBA], rozporządzeniem (UE) nr .../2009 [ESMA] lub rozporządzeniem (UE) nr .../2009 [EIOPA]. ESRB powiadamia Komisję i zasiega opinii działu centralnej administracji rządowej odpowiedzialnej za przepisy dotyczące nadzoru nad instytucjami finansowymi odnośnego państwa członkowskiego, aby upewnić się, czy wniosek ten jest stosowny. Dodatkowy obowiązek dostarczania danych nałożony na instytucje finansowe na wniosek ESRB nie prowadzi do nieproporcjonalnego wzrostu obciążeń administracyjnych.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Pracownicy ESRB mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Organów Nadzoru ESA, zadawać pytania ESA i otrzymywać od nich stosowne informacje.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. ESRB współpracuje z narodowymi bankami centralnymi krajów trzecich, z organami nadzoru i z międzynarodowymi forami w celu ułatwienia wymiany informacji i stworzenia – koniecznego do wykonania powierzonych jej zadań – mechanizmu gromadzenia i wymiany informacji na temat ryzyka systemowego.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku ujawnienia znaczących ryzyk zagrażających osiągnięciu celu określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje ostrzeżenia oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia w sprawie działań zaradczych.

1. W przypadku ujawnienia znaczących ryzyk zagrażających osiągnięciu celu określonego w art. 3 ust. 1 ESRB wydaje ostrzeżenia oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia w sprawie działań zaradczych, w tym w sprawie inicjatyw ustawodawczych.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Ostrzeżenia lub zalecenia wydawane przez ESRB zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) i d) mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy i są kierowane do całej Wspólnoty lub do jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby lub do jednego europejskiego organu nadzoru lub większej ich liczby lub do jednego krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby. Zalecenia zawierają konkretny termin na właściwą odpowiedź polityczną. Zalecenia mogą być również kierowane do Komisji i dotyczyć odpowiedniego prawodawstwa wspólnotowego.

2. Ostrzeżenia lub zalecenia wydawane przez ESRB zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. c) i d) mogą mieć charakter ogólny lub szczegółowy i są kierowane w szczególności do całej Unii lub do jednego państwa członkowskiego lub większej ich liczby lub do jednego ESA lub większej ich liczby lub do jednego krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby. Zalecenia zawierają konkretny termin na właściwą odpowiedź polityczną. Zalecenia mogą być również kierowane do Komisji i dotyczyć odpowiedniego prawodawstwa unijnego.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są przekazywane również Radzie, a jeżeli są skierowane do krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby, przekazuje się je również europejskim organom nadzoru.

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są przekazywane również Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, adresatom zgodnie z ust. 2, a jeżeli są skierowane do jednego krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby, przekazuje się je również ESA.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Każdy członek Zarządu Głównego może w dowolnej chwili wystąpić z wnioskiem o głosowanie nad projektem ostrzeżenia lub zalecenia.

4. Aby zwiększyć świadomość ryzyka zagrażającego europejskiej gospodarce i priorytetowo traktować rodzaje ryzyka ESRB, w ścisłej współpracy z ESFS, opracowuje system kolorów odpowiadający sytuacjom o różnych poziomach ryzyka.

 

Po opracowaniu kryteriów takiej klasyfikacji ostrzeżenia i zalecenia systemu będą wskazywać, w oparciu o indywidualne sytuacje i w stosownych przypadkach, do której kategorii należy dane zagrożenie.

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Działania podejmowane w sytuacjach nadzwyczajnych

 

1. W razie niekorzystnego rozwoju wydarzeń, który może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych albo stabilności całego lub części systemu finansowego w Unii Europejskiej, ESRB, zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) i art. 10 odpowiednio rozporządzeń (UE) nr .../2010 [EBA], nr .../2010 [ESMA] i nr .../2010 [EIOPA], może wydawać ostrzeżenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek ESA, Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, ogłaszając zaistnienie sytuacji nadzwyczajnej.

 

2. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia ESRB jednocześnie powiadamia Parlament Europejski, Radę, Komisję i ESA, zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 18 ust. 3.

 

Jak najszybciej po powiadomieniu, przewodniczący ERSB i właściwy komisarz powinni wziąć udział w przesłuchaniu przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego.

 

3. ESRB dokonuje przeglądu ostrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji lub europejskiego organu nadzoru.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane do państwa członkowskiego lub do większej ich liczby lub do europejskiego organu nadzoru lub większej ich liczby lub do jednego krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby, adresaci są zobowiązani poinformować ESRB o działaniach podjętych w odpowiedzi na zalecenia lub wyjaśnić przyczyny braku działań. Informowana jest Rada, a w stosownych przypadkach także europejskie organy nadzoru.

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane do państwa członkowskiego lub do większej ich liczby lub do europejskiego organu nadzoru lub większej ich liczby lub do jednego krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby, adresaci są zobowiązani poinformować ESRB o działaniach podjętych w odpowiedzi na zalecenia lub wyjaśnić przyczyny braku działań. Informowany jest Parlament Europejski, Rada, a w stosownych przypadkach także europejskie organy nadzoru.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku działania, informuje o tym Radę, a w stosownych przypadkach także właściwe europejskie organy nadzoru.

2. Jeśli ESRB zdecyduje, że adresat jednego z jej zaleceń nie zastosował się do tego zalecenia lub zastosował się do niego w nieodpowiedni sposób oraz nie wyjaśnił powodów tego uchybienia, informuje o tym Parlament Europejski, Radę, Komisję a w stosownych przypadkach także właściwe europejskie organy nadzoru.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku podjęcia przez ESRB decyzji, o której mowa w ust. 2, Parlament Europejski może zaprosić adresatów zaleceń do odpowiedzenia na pytania właściwej komisji Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zarząd Główny ESRB podejmuje w zależności od przypadku decyzje o podaniu do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub zalecenia. Na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 2 podanie do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub zalecenia wymaga kwalifikowanej większości wynoszącej dwie trzecie głosów.

1. Zgodnie z art. 10 ust. 3 lit.a Zarząd Główny ESRB podejmuje w zależności od przypadku decyzje o podaniu do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub zalecenia. Na zasadzie odstępstwa od art. 10 ust. 2 podanie do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub zalecenia wymaga większości wynoszącej dwie trzecie głosów.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Adresatom ostrzeżeń i zaleceń wydanych przez ESRB należy zapewnić prawo podawania do wiadomości publicznej swoich opinii i uzasadnienia także w odpowiedzi na ostrzeżenie i zalecenie opublikowane przez ESRB.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeżeli Zarząd Główny ESRB zdecyduje o niepodawaniu do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub zalecenia, adresaci oraz, w stosownych przypadkach, Rada i europejskie organy nadzoru, podejmują środki niezbędne do ochrony poufności tych ostrzeżeń i zaleceń. Przewodniczący Rady może zdecydować o nieudostępnianiu ostrzeżenia lub zalecenia pozostałym członkom Rady.

3. Jeżeli Zarząd Główny ESRB zdecyduje o niepodawaniu do publicznej wiadomości ostrzeżenia lub zalecenia, adresaci oraz, w stosownych przypadkach, Parlament Europejski, Rada, europejskie organy nadzoru i krajowe organy nadzoru podejmują środki niezbędne do ochrony poufności tych ostrzeżeń i zaleceń.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Wszelkie dane, na których Zarząd Główny ESRB opiera swoje analizy przed wydaniem ostrzeżenia lub zalecenia podawane są do wiadomości publicznej w odpowiedniej, anonimowej formie. W wypadku ostrzeżeń poufnych, informacje udostępnia się w odpowiednim okresu czasie, określonym w regulaminie wewnętrznym ESRB.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki sprawozdawcze

Odpowiedzialność i obowiązki sprawozdawcze

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. ESRB przekazuje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co najmniej raz w roku.

1. Przynajmniej raz do roku, ale częściej w okresach powszechnych trudności finansowych, przewodniczący ESRB jest zapraszany na roczne przesłuchanie przed Parlamentem Europejskim z okazji opublikowania rocznego sprawozdania ESRB dla Parlamentu Europejskiego i Rady. Niniejsze przesłuchania odbywają się w innym kontekście niż dialog walutowy między Parlamentem Europejskim a prezesem EBC.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Sprawozdania, o których mowa w niniejszym artykule są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać konkretne kwestie na wezwanie Rady lub Komisji.

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać konkretne kwestie na wezwanie Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Parlament Europejski może wezwać przewodniczącego ESRB i innych członków Komitetu Sterującego do udziału w przesłuchaniu przed właściwymi komisjami Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdania Komisji po upływie trzech lat od jego wejścia w życie i zdecyduje, po otrzymaniu opinii EBC, czy zadania i organizacja ESRB powinny zostać zmienione.

Parlament Europejski i Rada dokonają do ...* przeglądu niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdania Komisji i zdecydują, po otrzymaniu opinii EBC, czy cele i organizacja ESRB powinny zostać zmienione.

 

Sprawozdanie w szczególności ocenia czy:

 

(a) właściwe jest uproszczenie i wzmocnienie struktury ESFS w celu zwiększenia spójności między poziomem makro i poziomem mikro, a także pomiędzy europejskimi organami nadzoru;

 

(b) właściwe jest zwiększenie uprawnień regulacyjnych europejskich organów nadzoru;

 

(c) ewolucja ESFS jest spójna z ewolucją globalnego rozwoju w tej dziedzinie;

 

(d) w ramach ESFS istnieje wystarczająca różnorodność i wysoka jakość;

 

(e) istnieje odpowiednia odpowiedzialność i przejrzystość w odniesieniu do wymogów dotyczących publikowania.

 

______

* Trzy lata od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

  • [1]  Dz.U. C 270 z 11.11.2009, s. 1.

UZASADNIENIE

Od 2000 r. Parlament Europejski wielokrotnie wzywał Komisję do przedstawienia ambitnych wniosków służących zagwarantowaniu stabilności rynków finansowych UE i do wykorzystania okazji, jaką było pojawienie się euro[1].

Dotkliwość kryzysu finansowego, gospodarczego i społecznego, który przetoczył się przez UE wyraźnie pokazuje braki obecnych systemów. Czy naprawdę potrzebujemy więcej niż ten kryzys – najpoważniejszy od czasów kryzysu w 1929 r. – aby wreszcie wyposażyć UE w skuteczny nadzór finansowy?

Parlament Europejski jest świadomy swej odpowiedzialności. Obywatele Europy oczekują na zdecydowane działania: dramatycznie wzrosło bezrobocie. Rosnąca liczba firm, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, słabnie. Deficyt publiczny i dług publiczny wzrosły w alarmującym tempie. Niektóre programy ratunkowe dla banków poważnie odbiją się na podatnikach. Nie możemy zawieść, ponieważ większość państw członkowskich nie posiada środków, aby stawić czoła nowemu kryzysowi o takiej samej skali. Jeżeli niemożliwe jest zupełne wyeliminowanie kryzysów, to musimy nadal starać się im zapobiegać ograniczając ich negatywne skutki.

W raporcie opublikowanym 25 lutego 2009 r. grupa robocza z ramienia Komisji pod przewodnictwem Jacques’a de Larosière’a wezwała do utworzenia nowego organu odpowiedzialnego za nadzór makroekonomiczny pod auspicjami Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a także trzech mikroekonomicznych organów nadzoru wyposażonych w wiążące uprawnienia. Komisja i Rada Europejska poparły ogólne przesłanie raportu.

Stąd wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący nadzoru makroostrożnościowego systemu finansowego ustanawiający Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego (ESRB), który został obecnie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu do analizy. Trzy dodatkowe dokumenty ustanawiające trzy organy odpowiedzialne za nadzór bankowy, ubezpieczeniowy i giełdowy zostały także przyjęte przez kolegium komisarzy. Sprawozdawcy odpowiedzialni za ten „pakiet” blisko razem współpracowali, aby zachować jego spójność.

Cele

Utworzenie skutecznego systemu nadzoru bez utrudniania finansowania gospodarki

Pierwszym celem tych przepisów jest stworzenie warunków umożliwiających stabilne finansowanie gospodarki w celu zagwarantowania trwałego wzrostu i zatrudnienia. W najbliższych latach przekierowanie naszych gospodarek na drogę wzrostu przy większym poszanowaniu klimatu będzie wymagało coraz bardziej innowacyjnych starań oraz mobilizacji znacznych środków kapitałowych w tym celu. Finansując realną gospodarkę sektor finansowy przyczynia się do tworzenia dobrobytu. Jego działalność musi być nadzorowana, nie utrudniana.

Ochrona jednolitego rynku

Drugim celem jest ochrona jedności europejskiego jednolitego rynku. Albo UE zostanie wyposażona w środki służące zagwarantowaniu na szczeblu europejskim wysokiej jakości nadzoru finansowego od teraz, albo jednolity rynek ulegnie rozdrobnieniu. Zniszczyłoby to dziesiątki lat pracy na rzecz zniesienia granic i usunięcia przeszkód dla wymiany, a także zniweczyłoby osiągnięcie, jakim jest europejska integracja gospodarcza, która także znacznie przyczyniła się do tworzenia zatrudnienia i podtrzymania wzrostu.

W momencie, gdy przewodniczący J. Barroso, jak i kandydat na komisarza Michel Barnier, pragnie ponownie uczynić jednolity rynek strategicznym celem nowej Komisji, powierzając jego realizację Mario Montiemu, fragmentacja rynku usług finansowych stałaby w sprzeczności z tym celem. Sprawozdawczyni podziela tę logikę, która, także w raporcie de Larosière’a, zdecydowanie przedkłada długofalowy interes europejski nad podejście oparte na poszukiwaniu najniższego wspólnego mianownika wśród państw członkowskich.

Umożliwienie UE zachowania jej statusu

UE musi w pełni wziąć odpowiedzialność za swe globalne zobowiązania. G-20, MFW, Rada Stabilności Finansowej podkreślały konieczność walki z ryzykiem systemowym i lepszej kontroli tych podmiotów, których działalność transgraniczna częściowo wykracza poza zakres kontroli krajowych organów nadzoru. Jeżeli nie chcemy ponosić skutków decyzji podejmowanych przez strony trzecie, jeżeli chcemy bronić euro i innych europejskich walut, UE musi zachować swój prestiż tam gdzie podejmowane są decyzje ponownie potwierdzając swe zaangażowanie na rzecz wielostronnych procedur. Dzięki utworzeniu ESRB i trzech organów wyposażonych w wiążące uprawnienia, UE będzie w stanie lepiej chronić swe wartości i bronić swych interesów. Jest to strategiczne wyzwanie.

Zagwarantowanie spójności decyzji

Utworzenie ESRB jest znaczącą innowacją; do chwili obecnej nikt nie przeprowadził analizy makroekonomicznej na szczeblu europejskim, której głównym celem byłaby ocena ryzyka systemowego. Bliska współpraca między ESRB i tymi, którzy posiadają istotne informacje (krajowe organy nadzoru i europejskie władze odpowiedzialne za każdy sektor) ma priorytetowe znaczenie w celu utworzenia spójnego „makro-mikro” nadzoru, a poza tym, dla spójności między sektorami.

Wybory dokonane w niniejszym raporcie

Raport grupy de Larosière’a już sam w sobie jest kompromisem. Konieczne jest, aby nie został on osłabiony i aby pod pretekstem poprawy sytuacji nie zapomniano o presji czasu, jaką odczuwali jego autorzy. Niemniej jednak od momentu przedłożenia tego raportu minął rok. Wiele pomysłów wysunął w szczególności Barack Obama i Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

Sprawozdawczyni wysłuchała wielu opinii. Przedstawiony „pakiet” uwzględnia ewolucję globalnej dyskusji, która, zwłaszcza w sektorze bankowym, skłania się ku bardziej wymagającemu nadzorowi.

Wyraźnie określony przewodniczący i organy bardziej otwarte na społeczeństwo

ESRB zostaje umieszczona pod auspicjami Europejskiego Banku Centralnego; banki centralne całej UE są wezwane do odegrania ważnej roli, ponieważ są pożyczkodawcami ostatniej instancji. ESRB nie posiada żadnych wiążących uprawnień; być może jednak trzeba będzie posunąć się dalej. Na tym etapie jej przewodniczący musi być przynajmniej wyraźnie identyfikowalny i respektowany. Dlatego proponujemy powierzyć przewodniczenie ESRB prezesowi EBC ex officio, zgodnie z raportem de Larosière’a.

Trudne wydaje się aby, jak sugeruje Komisja Europejska, narażać się na ryzyko wybrania na przewodniczącego ESRB prezesa jednego z krajowych banków centralnych. Przewodniczący ESRB musi działać zupełnie niezależnie w ogólnym europejskim interesie.

Niezbędne jest:

1) zwiększenie odpowiedzialności ESRB wobec Parlamentu (wysyłanie ostrzeżeń i zaleceń Radzie i Parlamentowi, przy zagwarantowaniu poufności; umożliwienie Parlamentowi wysłuchanie władz odmawiających współpracy mimo publicznego wezwania przez ESRB; większa częstotliwość przesłuchań i raportów).

2) otworzenie dostępu do pewnych organów. Analiza oparta na różnorodnych opiniach lepiej przyczyni się do zapobiegania ryzyku. Dlatego sprawozdawczyni zaproponowała dodanie wśród członków Zarządu Głównego i Komitetu Sterującego ESRB pewnej liczby osób z prawem glosu, które spełniają wszelkie gwarancje dotyczące niezależności i posiadają różnorodne doświadczenia, zarówno w sektorze prywatnym (zwłaszcza w MŚP, jako dostawcy i użytkownicy usług finansowych, w związkach zawodowych), jak i w świecie naukowym. Stworzono także stanowisko drugiego wiceprzewodniczącego ESRB i powierzono je przewodniczącemu jednego z trzech organów na zasadzie rotacji.

Dyskusje między bankami centralnymi, organami nadzoru i „realną gospodarką” zwiększą legitymację ESRB. Kryzys wzbudził wiele podejrzeń wśród opinii publicznej, co do działania organów nadzoru i banków centralnych. Jednym z wyzwań tej operacji jest odbudowa zaufania. I nie jest to łatwie zadanie.

Jednolity „system” nadzoru w jednym miejscu

Raport de Larosière’a utworzył „Europejski System Nadzoru Finansowego” (ESFS) pojmowany jako zdecentralizowana sieć grupująca krajowe organy nadzoru, trzy nowe organy i kolegia organów nadzoru dla dużych transgranicznych instytucji. Sprawozdawczyni proponuje włączyć ESRB do ESFS kierując się sukcesem Europejskiego Systemu Banków Centralnych lub Europejskiej Sieci Konkurencji. Wymagane jest to, aby zagwarantować zarówno wewnętrzną jedność jak i zewnętrzną spójność nadzoru finansowego.

Ustanowione zostanie wyraźne zobowiązanie do lojalności wobec różnych członków sieci w celu zapewnienia pełnej wymiany informacji.

W celu stworzenia wspólnej kultury nadzoru sprawozdawczyni sugeruje zgrupowanie wszystkich europejskich organów nadzoru (ESRB i trzy organy) razem w jednym miejscu, we Frankfurcie. Ta geograficzna bliskość umożliwi codzienne spotkania, które nie będą kosztowne, wspólny system rekrutacji personelu i, w razie kryzysu, szybsze reakcje. Europejska wydajność musi mieć pierwszeństwo nad wszelkimi innymi względami, a przyszłość musi pozostać otwarta; fakt, że komitety Lamfalussy'ego zostały rozdzielone między wiele stolic nie musi uniemożliwiać refleksji na temat ścislejszej struktury europejskiej, jakiej UE potrzebuje. Raport de Larosière’a sugeruje dokonanie za trzy lata oceny, czy nie powinniśmy zmierzać w kierunku systemu opierającego się na tylko dwóch organach, z których pierwszy odpowiedzialny byłby za kwestie nadzoru ostrożnościowego (bankowość i ubezpieczenia), a drugi za „prowadzenie działalności i kwestie rynkowe”. Sprawozdawczyni widziałaby ocenę idącą w tym kierunku. Na chwilę obecną ESRB będzie aktywnym uczestnikiem Wspólnego Komitetu trzech europejskich organów nadzoru.

Oczekiwanie ogólnej wysokiej jakości

Nie wykluczając bliskiej współpracy między ESRB z jednej strony i bankami centralnymi i organami nadzoru z drugiej, ESRB wyposażono w Doradczy Komitet Naukowy, na który składają się uznane osobistości zatrudnione w oparciu o ich doskonałe wyniki. Ważnym elementem skuteczności europejskiego nadzoru finansowego jest jakość personelu wyznaczonego do zasiadania w organach i ESRB, a w szczególności w sekretariacie.

Ostrzeżenia, zalecenia, nagłe sytuacje

Parlament otrzymuje ostrzeżenia i zalecenia, które mogą sięgać nawet ogłoszenia sytuacji nadzwyczajnej. System kolorów pozwoli na zapewnienie precyzji informacji.

***

Te propozycje są tylko pierwszym krokiem w kierunku zintegrowanego europejskiego nadzoru, który nadal jest naszym celem.

  • [1]  Zob. sprawozdanie J. Garcii Margallo y Marfil w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego wprowadzania ram dla rynków finansowych. Zob. także następujące sprawozdania: den Burg, I. van den Burg&D. Daianu, J.-P. Gauzès w sprawie agencji ratingowych i P. Skinnera w sprawie Solvency II.

OPINIA Komisji Prawnej (30.4.2010)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Sprawozdawczyni: Evelyn Regner

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wniosek Komisji dotyczący ESRB

Wniosek Komisji stanowi część opartego na zaleceniach grupy de Larosière’a pakietu na rzecz poprawy ram nadzoru w UE, którego celem jest wyeliminowanie słabości istniejących ram nadzoru, uwypuklonych przez obecny kryzys finansowy.

ESRB – jako podstawa zintegrowanej unijnej struktury nadzorczej – powinna przyczynić się do lepszego funkcjonowania rynku wewnętrznego. ESRB jest zupełnie nowym, niemającym poprzedników organem europejskim, nie posiadającym osobowości prawnej. Ma ona – poprzez stworzenie europejskiej perspektywy makroostrożnościowej – zaradzić problemowi niepełnej analizy ryzyka dokonywanej indywidualnie na poziomie krajowym, zwiększyć skuteczność mechanizmów wczesnego ostrzegania oraz doprowadzić do tego, aby oceny ryzyka znajdowały swoje odzwierciedlenie w działaniach odpowiednich organów.

Zgodnie z wnioskiem Komisji ESRB składa się z Zarządu Głównego, Komitetu Sterującego oraz Sekretariatu zapewnianego przez Europejski Bank Centralny. Kierownictwo obejmuje Zarząd, w skład którego wchodzą wszyscy prezesi krajowych banków centralnych. Rozporządzenie ustanawiające ESRB uzupełnia decyzja Rady, która nakłada na Europejski Bank Centralny (EBC) zadanie zapewnienia Sekretariatu ESRB.

2. Stanowisko sprawozdawczyni

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje powołanie ESRB. Kryzys pokazał, że sam nadzór mikroostrożnościowy prowadzony przez organy krajowe nie wystarczy do identyfikacji ryzyk systemowych i przeciwdziałania im w odpowiednim czasie. Ważne jest stworzenie systemu nadzoru makroostrożnościowego na skalę europejską, dzięki któremu będzie można nadzorować i oceniać potencjalne ryzyka dla stabilności finansowej i ewentualnie zapobiegać im, wydawać wczesne ostrzeżenia przed ryzykami systemowymi oraz proponować konkretne środki zaradcze. Zależności między wydarzeniami w skali makroekonomicznej a systemem finansowym powinny być obserwowane i oceniane z szerokiej perspektywy. Ważne jest również zacieśnienie współpracy z MFW oraz Radą Stabilności Finansowej i odpowiednimi organami w krajach trzecich. Monitorowanie ryzyk systemowych zwiększa stabilność rynku finansowego i ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia nowych kryzysów, wzmacniając tym samym pozycję europejskiego rynku finansowego.

Sprawozdawczyni proponuje kilka poprawek służących wyjaśnieniu i ulepszeniu proponowanej struktury nadzoru. Przede wszystkim mandat ESRB powinien zostać wyraźnie ograniczony do sektora finansowego, bez wkraczania na obszar polityki płacowej i fiskalnej. Przy ocenie ryzyk należy w odpowiedni sposób uwzględnić wszystkie cele UE określone w art. 3 TUE.

Głosowanie w Zarządzie Głównym powinno przebiegać zgodnie z art. 10 wniosku Komisji wyłącznie według zasady, że każdemu członkowi przysługuje jeden głos. Ważenie głosów nie powinno mieć miejsca.

Jeżeli chodzi o Komitet Sterujący, sprawozdawczyni proponuje, aby w jego skład wchodziło 5 przedstawicieli krajowych banków centralnych, ponieważ ich zrównoważona reprezentacja w Komitecie Sterującym jest potrzebna dla nadzoru w skali makro, aby uniknąć dominacji przedstawicieli banków nieemisyjnych.

Jeżeli chodzi o gromadzenie i wymianę informacji, należy zagwarantować niezależność przy realizacji zadań, niezależnie od władz krajowych. Dlatego należy zadbać o szybki i regularny dostęp do danych.

Należy zagwarantować jak najwyższy poziom przejrzystości. Należy zagwarantować jak najwyższy poziom przejrzystości. Jawność analiz powinna być normą, utajnianie musi być dokładnie uzasadnione i dozwolone jedynie na mocy specjalnej decyzji. Dane analiz powinny być dostępne publicznie i mieć formę (w miarę możliwości) anonimową, co może przyczynić się do wzrostu jakości zaleceń.

Parlament Europejski powinien posiadać takie same uprawnienia jak Rada i Komisja, w szczególności jeśli chodzi o możliwość zlecenia ESRB analiz.

Należy jasno określić zakres odpowiedzialności ESRB. Jednocześnie należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z obecnym wnioskiem możliwe są jedynie niewiążące zalecenia i że ESRB nie powierza się żadnych zadań wykonawczych.

Podsumowując, proponowany system nadzoru jest pierwszym krokiem na drodze do osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest zharmonizowany europejski system nadzoru, w którym podmiot centralny na szczeblu europejskim przyjmuje funkcję organu posiadającego kompetencje regulacyjne wobec dużych transgranicznych instytucji (grup) finansowych/kredytowych o znaczeniu systemowym. Właściwymi organami dla grup instytucji kredytowych o znaczeniu systemowym powinny być europejskie organy nadzoru, natomiast instytucje o charakterze wyłącznie krajowym powinny – zgodnie z zasadą pomocniczości – podlegać wyłącznie nadzorowi krajowemu.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Wspólnota potrzebuje specjalnego organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy nad całym systemem finansowym w UE, który identyfikowałby zagrożenia dla stabilności finansowej, a w razie konieczności wydawał ostrzeżenia przed ryzykiem i zalecenia w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Właściwe jest zatem ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) jako nowego niezależnego organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy na poziomie europejskim.

(7) Unia potrzebuje specjalnego organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy nad całym systemem finansowym w UE, który identyfikowałby zagrożenia dla stabilności finansowej, a w razie konieczności wydawał ostrzeżenia przed ryzykiem i zalecenia w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom. Właściwe jest zatem ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) jako nowego niezależnego organu odpowiedzialnego za nadzór makroostrożnościowy na poziomie Unii. Analizy ESRB powinny ograniczać się do sektora finansowego i nie powinny dotyczyć kwestii związanych z polityką płacową lub fiskalną.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) pięciu innych członków Zarządu Głównego będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC. Członkowie ci są wybierani na dwuletnią kadencję przez i spośród członków Zarządu Głównego będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC;

c) pięciu prezesów krajowych banków centralnych, którzy są wybierani na dwuletnią kadencję przez i spośród członków Zarządu Głównego będących jednocześnie członkami Rady Ogólnej EBC;

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku działania, informuje o tym Radę, a w stosownych przypadkach także właściwe europejskie organy nadzoru.

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku działania, informuje o tym Radę, Komisję, a w stosownych przypadkach także właściwe europejskie organy nadzoru.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać konkretne kwestie na wezwanie Rady lub Komisji.

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać konkretne kwestie na wezwanie Rady, Parlamentu Europejskiego lub Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Odsyłacze

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Evelyn Regner

5.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Data przyjęcia

28.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kay Swinburne

OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (9.4.2010)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wspólnotowego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanawiającego Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego
(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Íñigo Méndez de Vigo

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Brak regulacji finansowych na szczeblu europejskim a także słabość mechanizmów nadzoru rynków stały się badzo widoczne w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego, który przetoczył się przez Europę w 2008 r. i którego konsekwencje nadal odczuwamy. Na podstawie sprawozdania przygotowanego przez grupę ekspertów pod przewodnictwem Jacques’a de Larosiere’a Komisja Europejska opracowała cztery wnioski, którymi w Parlamencie zajmuje się Komisja Gospodarcza i Monetarna.

Niniejsza opinia Komisji Spraw Konstytucyjnych ma na celu czuwanie nad umocowaniem instytucjonalnym nowego europejskiego organu nadzoru i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego powołanych w tych wnioskach. W związku z tym komisja skoncentrowała się na utworzeniu ujednoliconych norm technicznych usług finansowych, aby zagwarantować, z jednej strony, spójność działań, a z drugiej strony, właściwą ochronę depozytariuszy, inwestorów i konsumentów w Unii Europejskiej. Relacje z instytucjami prywatnymi są przemiotem szczególnej uwagi w niniejszej opinii; to samo dotyczy relacji między europejskim organem nadzoru i krajowymi organami nadzoru. Ponadto położyliśmy nacisk na problematykę, która dotyczy nadzoru instytucji ponadnarodowych.

Kryzys finansowy z 2008 r. wymaga europejskiej reakcji na europejskie problemy: Parlament Europejski, dzięki nowym uprawnieniom przyznanym przez Traktat z Lizbony, powinien odgrywać decydującą rolę we wszystkich tych kwestiach.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Na długo przed pojawieniem się kryzysu finansowego Parlament Europejski systematycznie apelował o większe wyrównanie szans dla wszystkich podmiotów na szczeblu Unii, wskazując jednocześnie na znaczne braki w nadzorze Unii nad coraz bardziej zintegrowanymi rynkami finansowymi (zob. sprawozdanie J. Garcíi-Margallo y Marfil w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego wprowadzania ram dla rynków finansowych: plan działania (2000 r.), sprawozdanie I. van den Burg w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii Europejskiej (2002 r.), sprawozdanie I. van den Burg w sprawie polityki usług finansowych (2005-2010) – białej księgi (2007) i sprawozdanie I. van den Burg i D. Dianu zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie działań następczych w związku z metodą Lamfalussy’ego: przyszła struktura nadzoru (2008 r.). Ponadto zob. także sprawozdanie P. Skinnera w sprawie projektu Solvency II i (2009 r.) i J.-P. Gauzèsa w sprawie rozporządzenia dotyczącego agencji ratingowych (2009 r.)).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)       W swoim raporcie końcowym przedstawionym w dniu 25 lutego 2009 r. grupa de Larosière’a zaleciła m.in. utworzenie na poziomie Wspólnoty organu, którego zadaniem byłoby nadzorowanie ryzyka w systemie finansowym jako całości.

(3)       W swoim raporcie końcowym przedstawionym w dniu 25 lutego 2009 r. grupa de Larosière’a zaleciła m.in. utworzenie na poziomie Unii organu, którego zadaniem byłoby nadzorowanie ryzyka w systemie finansowym jako całości.

 

(Ta zmiana powinna zostać wprowadzona w całym tekście.)

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) W swoim komunikacie „Europejski nadzór finansowy” z dnia 27 maja 2009 r. Komisja przedstawiła szereg reform obecnych rozwiązań w zakresie ochrony stabilności finansowej na poziomie UE, w tym propozycję utworzenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) odpowiedzialnej za nadzór makroostrożnościowy. Stanowisko Komisji zostało poparte przez Radę ECOFIN w dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę Europejską podczas posiedzenia w dniach 18–19 czerwca; przyjęto także pozytywnie zamiar przedstawienia przez Komisję wniosków legislacyjnych, tak by nowy system zaczął obowiązywać w 2010 r. Rada wyraziła również stanowisko, zbieżne z opinią Komisji, że „EBC powinien zapewnić ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, administracyjne i logistyczne, korzystając również z porad technicznych ze strony krajowych banków centralnych i krajowych organów nadzoru”.

(5) W swoim komunikacie „Europejski nadzór finansowy” z dnia 27 maja 2009 r. Komisja przedstawiła szereg reform obecnych rozwiązań mających na celu ochronę stabilności finansowej na poziomie Unii, w tym propozycję utworzenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) odpowiedzialnej za nadzór makroostrożnościowy. Stanowisko Komisji zostało poparte przez Radę ECOFIN w dniu 9 czerwca 2009 r. i Radę Europejską podczas posiedzenia w dniach 18–19 czerwca; przyjęto także pozytywnie zamiar przedstawienia przez Komisję wniosków legislacyjnych, tak by nowy system zaczął obowiązywać w 2010 r. Rada wyraziła również stanowisko, zbieżne z opinią Komisji, że „EBC powinien zapewnić ESRB wsparcie analityczne, statystyczne, administracyjne i logistyczne, korzystając również z porad technicznych ze strony krajowych banków centralnych i krajowych organów nadzoru”. Wsparcie udzielane ESRB przez EBC, jak również zadania powierzone ESRB, nie powinny naruszać zasady niezależności EBC w wykonywaniu zadań zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Biorąc pod uwagę integrację międzynarodowych rynków finansowych istnieje potrzeba zdecydowanego zaangażowania ze strony Unii na skalę globalną. ESRB powinna korzystać z wiedzy komitetu naukowego wysokiego szczebla i wziąć na siebie pełną odpowiedzialność na skalę globalną wymaganą, aby zapewnić, że głos Unii będzie słyszalny w sprawach dotyczących stabilności finansowej, zwłaszcza w zakresie współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Financial Services Board (FSB) i wszystkimi partnerami z G-20.

Poprawka       5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Obecne rozwiązania wspólnotowe kładą zbyt mały nacisk na nadzór makroostrożnościowy. Odpowiedzialność za analizę makroostrożnościową jest w dalszym ciągu podzielona, ponieważ jest ona prowadzona przez rozmaite organy na różnych poziomach i nie istnieją mechanizmy zapewniające odpowiednie identyfikowanie ryzyk makroostrożnościowych oraz wydawanie jasnych ostrzeżeń i zaleceń, które byłyby brane pod uwagę i przekładały się na działania.

(6) Prawidłowo funkcjonująca Unia i globalne systemy finansowe oraz zmniejszenie liczby dotyczących ich zagrożeń wymagają zwiększonej spójności między makro i mikro nadzorem. Jak stwierdzono w przygotowanym przez lorda Turnera dokumencie „A regulatory response to the global banking crisis” z marca 2009 r. „Solidniejsze rozwiązania wymagają albo zwiększenia uprawnień władz krajowych, co oznacza mniejsze otwarcie jednolitego rynku, albo większy poziom integracji europejskiej”. Mając na uwadze rolę solidnego systemu finansowego jeśli chodzi o jego wkład na rzecz konkurencyjności i wzrostu w Unii i jego wpływu na realną gospodarkę, grupa de Larosière’a, popierana przez instytucje UE, wybrała większy poziom europejskiej integracji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Sprawozdanie de Larosière’a stwierdza także, że nadzór makroostrożnościowy nie ma znaczenia dopóki nie ma w pewnym stopniu wpływu na nadzór w skali mikro, a jednocześnie nadzór mikroostrożnościowy nie może skutecznie chronić stabilności finansowej bez właściwego uwzględnienia sytuacji w skali makro.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c) Należy stworzyć europejski system nadzoru finansowego (ESFS) obejmujący podmioty sprawujące nadzór finansowy zarówno na szczeblu krajowym jak i na szczeblu Unii, funkcjonujący jako sieć. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy zapisaną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej strony ESFS współpracują w zaufaniu i wzajemnym szacunku, dopilnowując zwłaszcza, aby następował między nimi przepływ odpowiednich i obiektywnych informacji. Na szczeblu Unii sieć powinna się składać z ESRB i trzech organów mikronadzoru: Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość) ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010, Europejskiego Organu Nadzoru (giełda i papiery wartościowe) ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 i Europejskiego Organu Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010.

 

(Zmiany nazw europejskich organów nadzoru powinny zostać wprowadzone do całego tekstu.)

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) ESRB powinna podejmować decyzje o utrzymaniu zalecenia w poufności lub też o jego podaniu do publicznej wiadomości, pamiętając że w niektórych okolicznościach publiczne ujawnienie zaleceń może przyczynić się do ich lepszego przestrzegania.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 8 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Jeżeli ESRB wykrywa zagrożenie, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych lub stabilności całego lub części systemu finansowego Unii, to powinna mieć ona możliwość wydania ostrzeżenia o zaistnieniu nagłej sytuacji. W takim przypadku ESRB powinna szybko poinformować o wydanym ostrzeżeniu Parlament Europejski, Radę, Komisję i europejski organ nadzoru. W razie sytuacji nadzwyczajnej ESRB powinna wydać ostrzeżenia o sytuacji nadzwyczajnej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one przekazywane za pośrednictwem Rady oraz, w odpowiednich przypadkach, Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/…, Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/… oraz Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr …/… .

(9) Aby zwiększyć wagę i legitymację ostrzeżeń oraz zaleceń, powinny być one przekazywane za pośrednictwem Parlamentu Europejskiego, Rady oraz, w odpowiednich przypadkach, europejskiego organu nadzoru (ESA).

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) ESRB powinna także monitorować przestrzeganie zaleceń na podstawie sprawozdań przedstawianych przez adresatów tych zaleceń, aby zapewnić faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. Adresaci zaleceń powinni zastosować się do nich, chyba że brak działań może zostać odpowiednio uzasadniony (mechanizm „działaj lub wyjaśnij”).

(10) ESRB powinna także monitorować przestrzeganie zaleceń na podstawie sprawozdań przedstawianych przez adresatów tych zaleceń, aby zapewnić faktyczną realizację jej ostrzeżeń i zaleceń. Adresaci zaleceń powinni zastosować się do nich, chyba że brak działań może zostać odpowiednio uzasadniony (mechanizm „działaj lub wyjaśnij”), zwłaszcza Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) ESRB powinna podejmować decyzje o utrzymaniu zalecenia w poufności lub też o jego podaniu do publicznej wiadomości, pamiętając że w niektórych okolicznościach publiczne ujawnienie zaleceń może przyczynić się do ich lepszego przestrzegania.

skreślony

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) ESRB powinna składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co najmniej raz w roku, a w okresach powszechnych trudności finansowych jeszcze częściej.

(12) ESRB powinna składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co najmniej dwa razy w roku, a w okresach powszechnych trudności finansowych jeszcze częściej.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Z uwagi na integrację rynków finansowych na poziomie międzynarodowym oraz ryzyko przenoszenia się kryzysów finansowych, ESRB powinna koordynować swoje działania z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz nowoutworzoną Radą Stabilności Finansowej, których zadaniem jest wydawanie wczesnych ostrzeżeń w sprawie zagrożeń makroostrożnościowych na poziomie ogólnoświatowym.

skreślony

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) W odniesieniu do sprawozdania de Larosière’a konieczne jest metodyczne podejście. Parlament Europejski i Rada powinny dokonać pełnego przeglądu ESFS, ESRB i ESA do …*. *Dz.U.:

 

*Dz.U.: proszę wstawić datę: trzy lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Na ESFS składają się:

 

(a) ESRB;

 

(b) Europejski Organ Nadzoru (giełda i papiery wartościowe) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 (ESMA);

 

(c) Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 (EIOPA);

 

(d) Europejski Organ Nadzoru (bankowość) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 (EBA);

 

(e) Europejski Organ Nadzoru (Wspólny Komitet) przewidziany w art. 40 rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA], nr …/… [ESMA], nr …/… [EIOPA];

 

(f) organy w państwach członkowskich zgodnie z art. 1 ust. 2 rozporządzenia )UE) nr …/… [ESMA], art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr …/2009 [EIOPA] i art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr …/… [EBA],

 

(g) Komisja do celów wykonywania zadań, o których mowa w art. 7 i art. 9 rozporządzeń (UE) nr …/… [EBA], nr …/… [ESMA] i nr …/… [EIOPA];

 

Siedzibą europejskich organów nadzoru wymienionych w lit. b), c) i d) jest [xxx].

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy zapisaną w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej strony ESFS współpracują w zaufaniu i wzajemnym szacunku, dopilnowując zwłaszcza, aby następował między nimi przepływ odpowiednich i obiektywnych informacji.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy ryzyko jest uznawane za znaczące;

(c) wydawanie ostrzeżeń w sytuacjach, gdy ryzyko jest uznawane za znaczące oraz, w stosownych przypadkach, ogłaszanie zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (f)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(f) ścisła współpraca z Europejskim Systemem Organów Nadzoru Finansowego oraz, w stosownych przypadkach, udostępnianie europejskim organom nadzoru informacji na temat ryzyk systemowych, które są im potrzebne do realizacji ich zadań;

(f) ścisła współpraca ze wszystkimi stronami Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego oraz, w stosownych przypadkach, udostępnianie europejskim organom nadzoru informacji na temat ryzyk systemowych, które są im potrzebne do realizacji ich zadań;

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – litera (f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(fa) udział we Wspólnym Komitecie Europejskich Organów Nadzoru;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Przed objęciem urzędu przewodniczący i wiceprzewodniczący ESRB przedstawiają Parlamentowi Europejskiemu, podczas przesłuchania publicznego, jak zamierzają wykonywać swe obowiązki wynikające z niniejszego rozporządzenia. Drugi wiceprzewodniczący zostanie wysłuchany przez Parlament Europejski jako przewodniczący jednego z europejskich organów nadzoru zgodnie z art. XX rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA], nr …/… [ESMA], nr …/… [EIOPA].

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. W stosownych przypadkach wysokiego szczebla przedstawiciele z międzynarodowych instytucji wykonujący inną powiązaną działalność mogą zostać zaproszeni do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. W stosownym przypadku i w trybie doraźnym do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego może zostać zaproszony jeden przedstawiciel wysokiego szczebla z Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga w stosownych przypadkach rady odpowiednich zainteresowanych stron z sektora prywatnego.

Wykonując swoje zadania, ESRB zasięga, w stosownych przypadkach, rady odpowiednich zainteresowanych stron z sektora prywatnego w tym związków zawodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i stowarzyszeń konsumenckich.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. ESRB może zażądać od europejskich organów nadzoru informacji w postaci skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji finansowych. Jeżeli żądane dane nie są dostępne europejskim organom nadzoru lub nie mogą zostać udostępnione w odpowiednim terminie, ESRB może zwrócić się o te dane do krajowych organów nadzoru, krajowych banków centralnych lub innych organów państw członkowskich.

3. Na wniosek ESRB europejskie organy nadzoru dostarczają informacji w postaci skróconej lub zbiorczej, która uniemożliwia zidentyfikowanie poszczególnych instytucji finansowych. Jeżeli żądane dane nie są dostępne europejskim organom nadzoru lub nie mogą zostać udostępnione w odpowiednim terminie, krajowe organy nadzoru, krajowe banki centralne lub inne organy państw członkowskich dostarczają tych danych na wniosek ESRB.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. ESRB może wystosować do europejskich organów nadzoru wniosek o dostarczenie danych w innej formie niż skrócona lub zbiorcza, podając uzasadnienie.

4. Na uzasadniony wniosek ESRB europejskie organy nadzoru dostarczają danych w innej formie niż skrócona lub zbiorcza.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Personel ESRB może być zapraszany wraz z europejskimi organami nadzoru na posiedzenia organów nadzoru i systemowo istotnych grup finansowych, w szczególności kolegiów nadzorczych, i może zwracać się z pytaniami i otrzymywać istotne informacje z pierwszej ręki.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są przekazywane również Radzie, a jeżeli są skierowane do krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby, przekazuje się je również europejskim organom nadzoru.

3. Ostrzeżenia lub zalecenia są przekazywane również Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, a jeżeli są skierowane do krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby, przekazuje się je również europejskim organom nadzoru.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Działania podejmowane w sytuacjach nadzwyczajnych

 

1. W razie niekorzystnego rozwoju wydarzeń, który może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych albo stabilności całego lub części systemu finansowego w Unii Europejskiej, ESRB, działając zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) i art. 10 każdego z rozporządzeń (UE) nr …/… [EBA], nr …/… [ESMA] i nr …/… [EIOPA], może wydawać ostrzeżenia, z własnej inicjatywy lub na wniosek ESA, Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, ogłaszając wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej.

 

2. Zaraz po wysłaniu ostrzeżenia ESRB jednocześnie powiadamia Parlament Europejski, Radę, Komisję i odpowiedni ESA.

 

3. ESRB dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy lub na wniosek ESA, Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane do państwa członkowskiego lub do większej ich liczby lub do europejskiego organu nadzoru lub większej ich liczby lub do jednego krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby, adresaci są zobowiązani poinformować ESRB o działaniach podjętych w odpowiedzi na zalecenia lub wyjaśnić przyczyny braku działań. Informowana jest Rada, a w stosownych przypadkach także europejskie organy nadzoru.

1. W przypadku gdy zalecenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. d), jest kierowane do państwa członkowskiego lub do większej ich liczby lub do europejskiego organu nadzoru lub większej ich liczby lub do jednego krajowego organu nadzoru lub większej ich liczby, adresaci są zobowiązani poinformować ESRB o działaniach podjętych w odpowiedzi na zalecenia lub wyjaśnić przyczyny braku działań. Informowany jest Parlament Europejski, Rada, a w stosownych przypadkach także europejskie organy nadzoru.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku działania, informuje o tym Radę, a w stosownych przypadkach także właściwe europejskie organy nadzoru.

2. W przypadku gdy ESRB ustali, że jej zalecenie nie zostało wykonane, a adresaci nie wyjaśnili odpowiednio swojego braku działania, informuje o tym Parlament Europejski, Radę, Komisję, a w stosownych przypadkach także właściwe europejskie organy nadzoru.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Jeżeli zalecenie podano do publicznej wiadomości i nie zostało ono zastosowane a adresaci zalecenia nie wyjaśnili faktu braku działań Parlament Europejski może, po zasięgnięciu opinii ESRB i Rady, zaprosić adresatów do odpowiedzenia na pytania Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. ESRB przekazuje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co najmniej raz w roku.

1. ESRB przekazuje sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co najmniej dwa razy w roku.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Sprawozdania, o których mowa w niniejszym artykule są podawane do wiadomości publicznej.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać konkretne kwestie na wezwanie Rady lub Komisji.

2. ESRB jest również zobowiązana zbadać konkretne kwestie na wezwanie Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Przewodniczący ESRB i inni członkowie Komitetu Sterującego mogą, na żądanie Parlamentu Europejskiego, być przesłuchani przez właściwe komisje Parlamentu Europejskiego.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada dokona przeglądu niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdania Komisji po upływie trzech lat od jego wejścia w życie i zdecyduje, po otrzymaniu opinii EBC, czy zadania i organizacja ESRB powinny zostać zmienione.

Parlament Europejski i Rada dokonają przeglądu niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdania Komisji po upływie trzech lat od jego wejścia w życie i zdecyduje, po otrzymaniu opinii EBC, czy zadania i organizacja ESRB powinny zostać zmienione.

 

Sprawozdanie powinno w szczególności oceniać czy:

 

– struktura ESFS powinna zostać uproszczona i wzmocniona w celu zwiększenia spójności między poziomem makro i poziomem mikro, a także pomiędzy europejskimi organami nadzoru;

 

– uprawnienia regulacyjne europejskich organów nadzoru powinny zostać zwiększone;

 

– ewolucja ESFS jest spójna z ewolucją w skali globalnej;

 

– w ramach ESFS istnieje wystarczająca różnorodność i wysoka jakość;

PROCEDURA

Tytuł

Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanawienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Odsyłacze

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Data przyjęcia

7.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emma McClarkin

PROCEDURA

Tytuł

Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego

Odsyłacze

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Data przedstawienia w PE

23.9.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

7.10.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Opinia niewydana

Data decyzji

BUDG

10.2.2010

EMPL

22.10.2009

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Sylvie Goulard

20.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Data przyjęcia

10.5.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier