RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice

25.5.2010 - (COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare: Sylvie Goulard


PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice

(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului (COM(2009)0499),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0166/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 26 octombrie 2009[1],

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 22 ianuarie 2010,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0168/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Criza financiară a pus în evidență importante lacune în domeniul supravegherii financiare, care nu a reușit să prevină acumularea de riscuri excesive în sectorul financiar și a subliniat în special punctele slabe la nivelul supravegherii macroprudențiale existente.

(1) Stabilitatea financiară este o condiție prealabilă pentru ca economia reală să ofere locuri de muncă, credite și creștere. Criza financiară a pus în evidență importante lacune în domeniul supravegherii financiare, care nu a reușit să prevină acumularea de riscuri excesive în sectorul financiar. Criza are consecințe incomensurabile asupra contribuabililor, asupra multor cetățeni ai Uniunii care sunt acum șomeri și asupra multor întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Statele membre nu își pot permite să mai salveze instituțiile financiare în cazul unei noi crize de aceeași amploare fără a încălca normele Pactului de stabilitate și de creștere.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cu mult timp înaintea declanșării crizei financiare, Parlamentul European a solicitat în mod periodic aplicarea unor condiții cu adevărat echitabil al condițiilor de concurență pentru toți actorii din cadrul Uniunii și a subliniat existența unor lacune semnificative în ceea ce privește supravegherea exercitată de Uniune asupra unor piețe financiare din ce în ce mai integrate [în Rezoluția sa din 13 aprilie 2000 referitoare la Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului de acțiune privind piețele financiare: plan de acțiune1, în Rezoluția sa din 25 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană2, în Rezoluția sa din 11 iulie 2007 privind politica în domeniul serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea Albă3, în Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind fondurile speculative („hedge funds”) și fondurile de capital privat („private equity”)4, în Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere5, în Rezoluția sa din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inițierea și exercitarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)6 și în Rezoluția sa din 23 aprilie 2009 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating al creditelor7).

 

________

1 JO C 40, 7.2.2001, p. 453.

2 JO C 25 E, 29.1.2004, p. 394.

3 JO C 175 E, 10.7.2008, p. xx.

4 JO C 8 E, 14.1.2010, p. 26.

5 JO C 9 E, 15.1.2010, p. 48.

6 Texte adoptate, P6_TA(2009)0251.

7 Texte adoptate, P6_TA(2009)0279.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În raportul său final, prezentat la 25 februarie 2009, grupul Larosière a recomandat, printre altele, înființarea unui organism la nivel comunitar care să fie însărcinat cu supravegherea riscurilor din întregul sistem financiar.

(3) În raportul său final, prezentat la 25 februarie 2009 (raportul de Larosière) , grupul de Larosière a recomandat, printre altele, înființarea unui organism la nivelul Uniunii care să fie însărcinat cu supravegherea riscurilor din întregul sistem financiar.

 

(Această modificare ar trebui să se aplice întregului text).

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În comunicarea sa intitulată „Supravegherea financiară europeană” din 27 mai 2009, Comisia a inițiat o serie de reforme ale mecanismelor actuale de asigurare a stabilității financiare la nivelul UE, în special crearea unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) responsabil cu supravegherea macroprudențială. Consiliul din 9 iunie 2009 și Consiliul European, în cadrul reuniunii din 18 și 19 iunie, au sprijinit opinia Comisiei și au salutat intenția acesteia de a înainta propuneri legislative prin care noul cadru să fie implementat în cursul anului 2010. În conformitate cu opiniile Comisiei, printre altele, Consiliul a concluzionat că BCE „ar trebui să ofere CERS sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic, bazându-se și pe consiliere tehnică din partea băncilor centrale și a autorităților de supraveghere naționale”.

(5) În comunicarea sa intitulată „Supravegherea financiară europeană” din 27 mai 2009, Comisia a inițiat o serie de reforme ale mecanismelor actuale de asigurare a stabilității financiare la nivelul Uniunii, în special crearea unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) responsabil cu supravegherea macroprudențială. Consiliul din 9 iunie 2009 și Consiliul European, în cadrul reuniunii din 18 și 19 iunie, au sprijinit opinia Comisiei și au salutat intenția acesteia de a înainta propuneri legislative prin care noul cadru să fie implementat în cursul anului 2010. În conformitate cu opiniile Comisiei, printre altele, Consiliul a concluzionat că BCE „ar trebui să ofere CERS sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic, bazându-se și pe consiliere tehnică din partea băncilor centrale și a autorităților de supraveghere naționale”. Asistența acordată de BCE pentru CERS, precum și sarcinile încredințate și atribuite CERS nu ar trebui să aducă atingere principiului independenței BCE în realizarea îndatoririlor sale, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Având în vedere integrarea piețelor financiare internaționale, este necesar un angajament ferm din partea Uniunii la nivel global. CERS ar trebui să beneficieze de expertiza unui comitet științific la nivel înalt și să își asume toate responsabilitățile necesare la nivel mondial pentru a se asigura că vocea Uniunii se face auzită în problemele de stabilitate financiară, în special printr-o strânsă cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), Comitetul pentru servicii financiare (CSF) și toți partenerii grupului G20.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) CERS ar trebui să contribuie, printre altele, la punerea în aplicare a recomandărilor formulate de FMI, CSF și Banca Reglementelor Internaționale către G20, într-o primă fază de luare în considerare a raportului acestora privind orientările pentru evaluarea importanței sistemice a instituțiilor, piețelor și instrumentelor financiare, publicat în octombrie 2009, în care se afirmă că un risc sistemic trebuie să fie dinamic pentru a lua în considerare evoluția sectorului financiar și a economiei mondiale. Un risc sistemic poate fi definit ca risc de perturbare a serviciilor financiare, cauzate de disfuncționalități ale întregului sistem financiar sau ale unor părți ale acestuia, și care are potențiale consecințe negative grave asupra economiei reale.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 5c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Raportul privind orientările pentru evaluarea importanței sistemice a instituțiilor, piețelor și instrumentelor financiare prevede, de asemenea, că evaluarea riscurilor sistemice poate varia, în funcție de mediul economic. Aceasta va depinde totodată de infrastructura financiară și de acordurile de gestionare a crizei, precum și de capacitatea de a face față deficiențelor în momentul în care apar. Instituțiile pot avea o importanță sistemică pentru sistemele financiare și economiile locale, naționale și internaționale. Criteriile principale pentru identificarea importanței sistemice a piețelor și a instituțiilor sunt mărimea (volumul de servicii financiare prestate de componentele individuale ale sistemului financiar), substituibilitatea (măsura în care alte componente ale sistemului pot presta aceleași servicii în cazul unei deficiențe) și interconectarea (legăturile cu celelalte componente ale sistemului). Evaluarea bazată pe aceste trei criterii ar trebui completată de indicarea vulnerabilităților financiare și a capacității cadrului instituțional de a face față deficiențelor financiare.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 5d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5d) Misiunea CERS ar trebui să fie aceea de a supraveghea și de a evalua riscurile sistemice în condiții normale în vederea diminuării expunerii sistemului la riscul de disfuncționalitate a componentelor sistemice și îmbunătățirii rezistenței sistemului financiar la șocuri. În această privință, CERS ar trebui să asigure stabilitatea financiară și să atenueze efectele negative asupra pieței interne și a economiei reale. Pentru a-și îndeplini obiectivele, CERS ar trebui să analizeze toate informațiile relevante, în special legislația aplicabilă, cu un potențial impact asupra stabilității financiare, precum reglementările în domeniul contabilității, falimentului și planurilor de salvare.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Mecanismele comunitare actuale nu pun suficient accent pe supravegherea macroprudențială. Responsabilitatea pentru analiza macroprudențială rămâne fragmentată și este efectuată de diverse autorități la niveluri diferite, fără a exista un mecanism care să garanteze faptul că riscurile macroprudențiale sunt identificate adecvat și că se emit în mod clar avertismente și recomandări care să fie urmate și transpuse în acțiuni.

(6) Este necesară creșterea coerenței dintre supravegherea microprudențială și cea macroprudențială pentru funcționarea corespunzătoare a Uniunii și a sistemelor financiare mondiale și pentru atenuarea eventualelor riscuri. Așa cum se indica în raportul Turner, din martie 2009, intitulat „Un răspuns legislativ la criza bancară mondială”, pentru a se obține aranjamente mai solide este necesară fie creșterea competențelor naționale, care ar însemna fie existența unei piețe unice mai restrictive, fie un nivel mai ridicat de integrare europeană. Având în vedere contribuția unui sistem financiar solid la nivelul de competitivitate și la creșterea economică în Uniune, precum și impactul acestuia asupra economiei reale, instituțiile UE au optat pentru un grad mai mare de integrare europeană, după cum se recomandă în raportul de Larosière.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Această structură nouă de supraveghere macroprudențială necesită un lider credibil și recunoscut. Astfel, dat fiind rolul său cheie și credibilitatea sa pe plan intern și internațional și în spiritul raportului de Larosière, președintele Băncii Centrale Europene ar trebui să fie și președintele CERS. În plus, sunt necesare cerințe mai stricte privind responsabilitatea și ar trebui extinsă componența organelor CERS, astfel încât să cuprindă o arie largă de expertiză, pregătire și opinii.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Raportul de Larosière prevede, de asemenea, că supravegherea macroprudențială nu este pertinentă dacă nu are niciun efect asupra supravegherii la nivel microprudențial, iar supravegherea microprudențială nu poate să asigure în mod eficient stabilitatea financiară, fără a lua în considerare în mod adecvat evoluțiile la nivel macroprudențial.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 6c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Ar trebui instituit un Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), care să reunească, sub forma unei rețele, toți actorii angajați în activități de supraveghere financiare atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii. Respectând principiul cooperării loiale în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, părțile la SESF ar trebui să coopereze pe bază de încredere și deplin respect reciproc, în special pentru ca informațiile care circulă între ele să fie adecvate și fiabile. La nivelul Uniunii, rețeaua ar trebui să fie compusă din CERS și trei autorități de supraveghere microprudențială: Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar), instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010, Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe), instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010, precum și Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale), instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comunitatea Europeană are nevoie de un organism aparte, responsabil cu supravegherea macroprudențială a sistemului financiar din Uniunea Europeană, care să identifice riscurile legate de stabilitatea financiară și, acolo unde este necesar, să emită avertismente și recomandări în vederea adoptării unor măsuri în fața acestor riscuri. În consecință, Comitetul european pentru riscuri sistemice (CERS) trebuie instituit ca un nou organism independent, responsabil cu supravegherea macroprudențială la nivel european.

eliminat

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să emită avertismente și recomandări de natură generală privind întreaga Comunitate, statele membre individuale sau un grup de state membre, cu un termen specific în care acestea să răspundă prin politici corespunzătoare.

(8) Acolo unde este cazul, CERS trebuie să emită și să publice avertismente și recomandări de natură generală privind întreaga Uniune, statele membre individuale sau un grup de state membre, cu un termen specific în care acestea să răspundă prin politici corespunzătoare. În cazurile în care astfel de avertismente și de recomandări sunt adresate unor state membre sau unui grup de state membre, ar trebui ca CERS să poată propune și măsuri adecvate de asistență. Atunci când este cazul, CERS ar trebui să declare existența unei situații de urgență .

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) CERS trebuie să decidă dacă o recomandare rămâne confidențială sau este făcută publică, ținând seama de faptul că publicarea poate contribui la respectarea recomandărilor, în anumite circumstanțe.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) CERS ar trebui să stabilească un cod de culori pentru a permite părților interesate să evalueze mai bine natura riscurilor.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 8c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c) Dacă CERS descoperă un risc care ar putea pune serios în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unor părți ale acestuia în Uniune, acesta ar trebui să emită un avertisment prin care să anunțe existența unei situații de urgență. Într-un astfel de caz, CERS ar trebui să informeze imediat Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Autoritățile europene de supraveghere (AES) cu privire la acest avertisment. În situațiile de urgență, CERS ar trebui să emită un avertisment de urgență.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În vederea sporirii importanței și legitimității lor, aceste avertismente și recomandări trebuie transmise prin intermediul Consiliului și, acolo unde este cazul, prin intermediul Autorității bancare europene instituite prin Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului, al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe instituite prin Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului și al Autorității europene pentru pensii și asigurări ocupaționale instituite prin Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului.

(9) În vederea sporirii importanței și legitimității lor, aceste avertismente și recomandări trebuie transmise prin intermediul Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, destinatarilor și, acolo unde este cazul, prin intermediul AES.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) De asemenea, CERS trebuie să monitorizeze respectarea recomandărilor sale, pe baza rapoartelor întocmite de destinatari, pentru a se asigura că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie să acționeze pe baza acestora, cu excepția cazului în care se poate justifica corespunzător lipsa de acțiune (mecanismul „acțiuni sau explicații”).

(10) De asemenea, CERS trebuie să monitorizeze respectarea recomandărilor sale, pe baza rapoartelor întocmite de destinatari, pentru a se asigura că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie să justifice corespunzător orice nerespectare a recomandărilor CERS (mecanismul „acțiuni sau explicații”), mai ales față de Parlamentul European. CERS ar trebui să dispună de mijloace de recurs înaintea Parlamentului European sau a Consiliului în cazurile în care nu este satisfăcut de modul în care destinatarii au urmat recomandările sale.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) CERS trebuie să decidă dacă o recomandare rămâne confidențială sau este făcută publică, ținând seama de faptul că publicarea poate contribui la respectarea recomandărilor, în anumite circumstanțe.

eliminat

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) BCE și băncile centrale naționale trebuie să dețină un rol principal în supravegherea macroprudențială, datorită experienței și responsabilităților lor curente în domeniul stabilității financiare. Participarea autorităților însărcinate cu supravegherea microprudențială la lucrările CERS este esențială pentru garantarea faptului că evaluarea riscului macroprudențial se bazează pe informații complete și exacte referitoare la evoluțiile din sistemul financiar. În consecință, președinții Autorităților europene de supraveghere trebuie să fie membri cu drept de vot, iar un reprezentant al autorității naționale de supraveghere per stat membru trebuie să participe ca membru fără drept de vot.

(13) BCE și băncile centrale naționale trebuie să dețină un rol principal în supravegherea macroprudențială, datorită experienței și responsabilităților lor curente în domeniul stabilității financiare. Participarea autorităților însărcinate cu supravegherea microprudențială la lucrările CERS este esențială pentru garantarea faptului că evaluarea riscului macroprudențial se bazează pe informații complete și exacte referitoare la evoluțiile din sistemul financiar. În consecință, președinții Autorităților europene de supraveghere ar trebui să fie membri cu drept de vot. Din motive de transparență, Consiliul general ar trebui să includă șase membri independenți, care nu sunt membri AES, aleși pe baza competențelor lor generale și a angajamentului lor față de valorile Uniunii, precum și pe baza unei variate experiențe profesionale în mediile academice sau în sectorul privat, în special al IMM-urilor, sindicatelor sau ca prestatori sau consumatori de servicii financiare, și care oferă toate garanțiile în termeni de independență și confidențialitate. Un reprezentant al autorității naționale competente din fiecare stat membru ar trebui să participe la reuniunile Consiliului general ca membru fără drept de vot.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Participarea unui membru al Comisiei va contribui la stabilirea unei legături cu supravegherea macroeconomică și financiară a Comunității, în timp ce prezența președintelui Comitetului economic și financiar reflectă rolul ministerelor de finanțe în asigurarea stabilității financiare.

(14) Participarea unui membru al Comisiei va contribui la stabilirea unei legături cu supravegherea macroeconomică și financiară a Comunității, în timp ce prezența unui reprezentant al Comitetului economic și financiar în cadrul Comitetului consultativ științific reflectă rolul ministerelor de finanțe în asigurarea stabilității financiare.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Întrucât băncile și instituțiile financiare din țări terțe, membre ale Spațiului Economic European sau ale Asociației Europene a Liberului Schimb pot opera în cadrul Uniunii, ar trebui prevăzută posibilitatea invitării câte unui reprezentant la nivel înalt din fiecare aceste state la reuniunile Consiliului general, cu condiția obținerii acordului țării de origine.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Este esențial ca membrii CERS să își exercite îndatoririle cu imparțialitate și să aibă în vedere numai stabilitatea financiară a întregii Uniuni Europene. Voturile referitoare la avertismente și recomandări în cadrul CERS nu trebuie ponderate, iar deciziile trebuie luate, de regulă, cu majoritate simplă.

(15) Este esențial ca membrii CERS să își exercite îndatoririle cu imparțialitate și să aibă în vedere numai stabilitatea financiară a întregii Uniuni Europene. Dacă nu s-a putut ajunge la un consens, voturile referitoare la avertismente și recomandări în cadrul CERS nu trebuie ponderate, iar deciziile trebuie luate, de regulă, cu majoritate simplă.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Interconectarea instituțiilor și piețelor financiare presupune ca monitorizarea și evaluarea potențialelor riscuri sistemice să se bazeze pe un set amplu de date și indicatori macroeconomici și microfinanciari relevanți. Prin urmare, CERS trebuie să aibă acces la toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor pe care le deține, păstrând în același timp confidențialitatea acestor date, conform cerințelor.

(16) Interconectarea instituțiilor și piețelor financiare presupune ca monitorizarea și evaluarea potențialelor riscuri sistemice să se bazeze pe un set amplu de date și indicatori macroeconomici și microfinanciari relevanți. Aceste riscuri sistemice includ riscul de perturbare a serviciilor financiare care este cauzat de o disfuncționalitate importantă a întregului sistem financiar al Uniunii sau a unei părți a acestuia și care poate produce consecințe negative grave asupra economiei reale și asupra pieței interne. Toate tipurile de instituții, intermediari, piețe, infrastructuri și instrumente financiare pot avea o importanță sistemică. Prin urmare, CERS trebuie să aibă acces la toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor pe care le deține, păstrând în același timp confidențialitatea acestor date, conform cerințelor.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Participanții la piață pot avea contribuții valoroase la înțelegerea evoluțiilor care influențează sistemul financiar. Atunci când este cazul, CERS trebuie, prin urmare, să consulte părțile interesate din sectorul privat (reprezentanți ai sectorului financiar, asociații ale consumatorilor, grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare, înființate de Comisie sau de legislația comunitară…) și să le ofere posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

(17) Participanții la piață pot avea contribuții valoroase la înțelegerea evoluțiilor care influențează sistemul financiar. Atunci când este cazul, CERS trebuie, prin urmare, să consulte părțile interesate din sectorul privat (reprezentanți ai sectorului financiar, asociații ale consumatorilor, grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare, înființate de Comisie sau de legislația comunitară…) și să le ofere posibilitatea de a-și prezenta observațiile. Mai mult, dat fiind faptul că nu există nicio definiție strictă a riscurilor sistemice și că evaluarea riscurilor sistemice poate varia, în funcție de mediul economic, CERS ar trebui să asigure o arie extinsă de expertiză și competențe în rândul personalului și al consilierilor săi.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Date fiind integrarea piețelor financiare la nivel internațional și riscul de contagiune al crizelor financiare, CERS trebuie să se coordoneze cu Fondul Monetar Internațional și cu nou-înființatul Consiliu pentru stabilitate financiară care se estimează că vor emite din timp avertismente cu privire la riscurile macroprudențiale la nivel mondial.

eliminat

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) După cum se sugerează în raportul de Larosière, este necesară o abordare în etape, iar Parlamentul European și Consiliul ar trebui să realizeze o reexaminare completă a SESF, CERS și AES până la...*.

 

______

* Se va introduce data de către JO: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 1 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înființare

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se înființează un Comitet european pentru riscuri sistemice, denumit în continuare CERS.

(1) Se înființează un Comitet european pentru riscuri sistemice, denumit în continuare CERS. Acesta are sediul la Frankfurt.

 

CERS face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari (SESF), al cărui scop este de a asigura supravegherea sistemului financiar al Uniunii.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) SESF cuprinde:

 

(a) CERS;

 

(b) Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe) instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP];

 

(c) Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO];

 

(d) Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE];

 

(e) Autoritatea europeană de supraveghere (Comitetul comun) prevăzută la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] și la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO] (Comitetul comun);

 

(f) autoritățile din statele membre menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP], Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEAPO] și Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE];

 

(g) Comisia, în scopul efectuării sarcinilor menționate la articolele 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [ABE], la articolele 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEVMP] și la articolele 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO];

 

Autoritățile europene de supraveghere menționate la literele (b), (c) și (d) au sediul la Frankfurt.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Respectând principiul cooperării loiale în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, părțile la SESF cooperează pe bază de încredere și deplin respect reciproc, în special pentru ca informațiile care circulă între ele să fie adecvate și fiabile.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) „instituție financiară” înseamnă orice întreprindere a cărei activitate principală este constituirea de depozite, acordarea de credite, furnizarea de servicii de asigurare sau alte servicii financiare clienților sau membrilor săi sau orice întreprindere care se angajează în investiții financiare sau activități de tranzacționare în nume propriu.

(a) „instituție financiară” înseamnă orice întreprindere a cărei activitate principală este constituirea de depozite, acordarea de credite, furnizarea de servicii de asigurare sau alte servicii financiare clienților sau membrilor săi sau participarea la efectuarea de investiții financiare sau tranzacții cu titluri financiare pe cont propriu, precum și orice altă întreprindere sau entitate care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană, a cărei activitate financiară prezintă un risc sistemic, chiar dacă aceasta nu are legături directe cu publicul larg;

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) „sistem financiar” înseamnă toate instituțiile financiare, piețele și infrastructurile piețelor.

(b) „sistem financiar” înseamnă toate instituțiile financiare, piețele, produsele și infrastructurile piețelor.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) „risc sistemic” înseamnă riscul de perturbare a serviciilor financiare, inclusiv bulele provocate de piețele financiare, care:

 

(i) este cauzat de o disfuncționalitate importantă a întregului sistem financiar al Uniunii; și

 

(ii) poate genera consecințe negative grave pentru piața internă și economia reală .

 

Toate tipurile de entități intermediare financiare, piețe și infrastructuri financiare pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o anumită măsură.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) CERS răspunde de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar în Comunitate, în vederea prevenirii sau reducerii riscurilor sistemice din sistemul financiar, pentru evitarea episoadelor de dificultăți financiare de amploare, contribuie la funcționarea armonioasă a pieței interne și garantează o contribuție sustenabilă a sectorului financiar la creșterea economică.

(1) CERS răspunde de supravegherea macroprudențială a sistemului financiar în Uniune, în vederea prevenirii sau reducerii riscurilor sistemice din sistemul financiar, pentru evitarea perioadelor de dificultăți financiare de amploare, contribuie la funcționarea armonioasă a pieței interne și garantează o contribuție sustenabilă a sectorului financiar la creșterea economică.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să identifice și/sau să colecteze, după cum este cazul, și să analizeze toate informațiile relevante pentru îndeplinirea misiunii descrise la alineatul (1);

(a) să identifice și/sau să colecteze, după cum este cazul, precum și să analizeze toate informațiile relevante, inclusiv legislația cu un impact potențial asupra stabilității financiare, precum reglementările din domeniul contabilității, al restructurării și al dizolvării, pentru îndeplinirea obiectivelor descrise la alineatul (1);

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) să identifice și/sau să colecteze, informațiile relevante de la instituțiile financiare și prin intermediul AES, în conformitate cu articolul 15;

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) să declare existența unei situații de urgență, atunci când este cazul;

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să emită avertismente atunci când riscurile sunt considerate importante;

(c) să emită avertismente atunci când riscurile sunt considerate importante și să le publice, după caz;

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) să formuleze recomandări pentru acțiunile de remediere, dacă este cazul;

(d) să formuleze recomandări pentru acțiunile de remediere și să le publice, dacă este cazul;

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) să coopereze îndeaproape cu Sistemul european al supraveghetorilor financiari și, dacă este cazul, să furnizeze Autorităților europene de supraveghere informații referitoare la riscurile sistemice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora;

(f) să coopereze îndeaproape cu toate părțile la SESF și, dacă este cazul, să furnizeze AES informații referitoare la riscurile sistemice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora; îndeosebi, CERS, în colaborare cu AES, elaborează un set comun de indicatori cantitativi și calitativi (tablou de riscuri) ce va servi drept bază pentru alocarea unui rating de supraveghere instituțiilor transfrontaliere ce ar putea prezenta un risc sistemic.

 

Ratingul respectiv este revizuit periodic pentru a ține seama de modificările semnificative ale profilului de risc al unei instituții. Ratingul de supraveghere constituie un element critic pentru decizia de a supraveghea sau interveni direct într-o instituție vulnerabilă.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) să facă parte din Comitetul comun;

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) CERS are un consiliu general, un comitet director și un secretariat.

(1) CERS se compune dintr-un Consiliu general, un Comitet director, un secretariat și un Comitet consultativ științific.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Comitetul director asistă la procesul de adoptare a deciziilor CERS prin sprijin acordat la pregătirea reuniunilor consiliului general, prin evaluarea documentelor care urmează a fi puse în discuție și prin monitorizarea progreselor lucrărilor în curs ale CERS.

(3) Comitetul director oferă asistență în procesul de adoptare a deciziilor CERS prin identificarea riscurilor și pregătirea reuniunilor Consiliului general, prin examinarea documentelor care urmează a fi puse în discuție, prin monitorizarea progreselor lucrărilor în curs ale CERS și prin menținerea unei legături strânse cu toate părțile la SESF. În cazurile în care Consiliul general este chemat să ia decizii în aspecte sectoriale specifice, Comitetul director pregătește toate reuniunile în acest scop după consultarea Autorității europene de supraveghere pertinente.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Secretariatul asigură sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic pentru CERS, sub conducerea președintelui consiliului general, în conformitate cu Decizia XXXX/CE/2009 a Consiliului.

(4) Secretariatul este responsabil de activitatea de zi cu zi a CERS și de toate problemele privind personalul. Acesta asigură sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic de înaltă calitate pentru CERS, sub conducerea președintelui Consiliului general, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. …/2010 [CERS] al Consiliului. Secretariatul beneficiază de consiliere tehnică din partea AES, a băncilor centrale naționale și a autorităților naționale de supraveghere.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) CERS este asistat de comitetul consultativ tehnic menționat la articolul 12, care oferă consultanță și asistență la cerere cu privire la aspecte relevante pentru lucrările CERS.

(5) Comitetul consultativ științific menționat la articolul 12 oferă consultanță și asistență cu privire la aspecte relevante pentru lucrările CERS.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Președintele și vicepreședintele CERS sunt aleși pentru o perioadă de 5 ani de către și dintre membrii consiliului general care sunt, de asemenea, membri ai consiliului general al BCE. Mandatul lor poate fi reînnoit.

(1) Președintele CERS este președintele BCE. Mandatul său de președinte al CERS coincide cu mandatul său de președinte al BCE.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(a) Prim-vicepreședintele este ales de membrii Consiliului general al BCE pentru un mandat de aceeași durată ca și cel de membru al Consiliului general în vederea asigurării unei reprezentări echilibrate a statelor membre, precum și a celor din zona euro și din afara ei. Mandatul său poate fi reînnoit.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(b) Cel de-al doilea vicepreședinte prezidează Comitetul comun.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(c) Înainte de preluarea funcției, președintele și prim-vicepreședintele prezintă în fața Parlamentului, în cadrul unei audieri publice, modul în care intenționează să-și îndeplinească funcțiile care le-au fost atribuite în temeiul prezentului regulament. Al doilea vicepreședinte este audiat de Parlamentul European în funcția sa de președinte al Comitetului comun.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Vicepreședintele prezidează reuniunile consiliului general și ale comitetului director atunci când președintele nu poate participa.

(3) Vicepreședinții prezidează, în ordinea de precădere, reuniunile Consiliului general și/sau ale Comitetului director atunci când președintele nu poate participa.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă mandatul membrilor consiliului general al BCE aleși în funcția de președinte sau vicepreședinte se încheie înainte de perioada de 5 ani sau dacă, din orice motiv, președintele sau vicepreședintele nu își pot îndeplini atribuțiile, se alege un nou președinte sau vicepreședinte în conformitate cu alineatul (1).

(4) Dacă, din orice motiv, vicepreședinții nu își pot îndeplini atribuțiile, se aleg noi vicepreședinți în conformitate cu alineatele (1a), (1b) și (1c).

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) șase persoane independente desemnate de către ceilalți membri cu drept de vot din Consiliul general la propunerea Comitetului comun; persoanele desemnate nu pot fi membri ai Autorităților europene de supraveghere și sunt aleși pe baza competențelor lor generale, precum și pe baza unei experiențe profesionale variate în mediile academice sau în alte sectoare, în special al IMM-urilor, sindicatelor sau ca prestatori sau consumatori de servicii financiare; în momentul numirii lor, Comitetul comun trebuie să indice care candidați vor face parte din Comitetul director; în îndeplinirea atribuțiilor lor, persoanele numite nu trebuie să urmeze instrucțiunile niciunui guvern, instituții, organism, oficiu, entitate sau persoană fizică; persoanele numite se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Următoarele persoane sunt membri ai consiliului general fără drept de vot:

(2) un reprezentant la nivel înalt per stat membru din cadrul autorității naționale de supraveghere competente, în conformitate cu alineatul (3), este membru al Consiliului general, fără drept de vot.

(a) un reprezentant la nivel înalt per stat membru din cadrul autorităților naționale de supraveghere competente;

 

(b) președintele Comitetului economic și financiar.

 

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când pe agenda unei reuniuni se regăsesc puncte care țin de competența unor autorități naționale de supraveghere diferite din același stat membru, fiecare reprezentant la nivel înalt participă numai la dezbaterea aspectelor care țin de competența sa.

(3) În ceea ce privește reprezentarea autorităților naționale de supraveghere, respectivii reprezentanți la nivel înalt ocupă această poziție prin rotație în funcție de punctele discutate, cu excepția cazului în care autoritățile naționale de supraveghere au convenit asupra unui reprezentant comun.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Membrii Consiliului general care sunt și membri ai Consiliului general al BCE acționează în totală independență în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Membrii consiliului general al CERS și orice alte persoane care lucrează sau au lucrat în legătură cu CERS (inclusiv personalul relevant al băncilor centrale, al comitetului consultativ tehnic, al AES și al autorităților naționale de supraveghere competente din statele membre) sunt obligați să nu divulge informații care fac obiectul secretului profesional, chiar și după ce atribuțiile acestora au încetat.

(1) Membrii Consiliului general al CERS și orice alte persoane care lucrează sau au lucrat în legătură cu CERS (inclusiv personalul relevant al băncilor centrale, al Comitetului consultativ științific, al AES și al autorităților naționale de supraveghere competente din statele membre) sunt obligați să nu divulge informații care fac obiectul secretului profesional, chiar și după ce atribuțiile acestora au încetat.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Dacă este cazul, pot fi invitați să ia parte la reuniunile Consiliului general reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor financiare care desfășoară alte activități conexe.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) După caz și ad-hoc, un reprezentant la nivel înalt al unei țări terțe, în special al unei țări membre a Spațiului Economic European sau a Asociației Europene a Liberului Schimb poate fi invitat să participe la reuniunile Consiliului general, în funcție de subiectul dezbătut.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare membru cu drept de vot din consiliul general deține un vot.

(1) Consiliul general depune eforturi să ajungă la consens. În acele circumstanțe excepționale în care nu se poate ajunge la un consens, fiecare membru cu drept de vot din Consiliul general deține un vot. După o anumită perioadă, ce va fi definită în regulamentul de procedură al CERS, membrii Consiliului pot solicita un vot cu privire la un proiect de avertisment sau la un proiect de recomandare.

 

 

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Prin derogare de la dispozițiile alineatului (2), este necesară o majoritate de două treimi din voturi pentru a face public un avertisment sau o recomandare.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) vicepreședintele CERS;

(b) prim-vicepreședintele CERS;

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) vicepreședintele BCE;

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) cinci alți membri ai consiliului general care sunt, de asemenea, membri ai consiliului general al BCE. Aceștia sunt aleși de către și dintre membrii consiliului general care sunt, de asemenea, membri ai consiliului general al BCE, pentru o perioadă de doi ani.

(c) patru alți membri ai Consiliului general care sunt, de asemenea, membri ai Consiliului general al BCE, ținând seama de necesitatea unei reprezentări adecvate a statelor membre și asigurând o reprezentare echilibrată a statelor membre din zona euro și a celor din afara ei. Aceștia sunt aleși de către și dintre membrii Consiliului general care sunt, de asemenea, membri ai Consiliului general al BCE, pentru o perioadă de patru ani.

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) președintele Autorității bancare europene;

(e) președintele Autorității europene de supraveghere (sectorul bancar);

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) președintele Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale;

(f) președintele Autorității europene de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale);

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) președintele Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe;

(g) președintele Autorității europene de supraveghere (valori mobiliare și piețe);

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) președintele Comitetului economic și financiar.

(h) trei dintre cele șase persoane independente menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (fa).

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comitetul consultativ tehnic

Comitetul consultativ științific

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comitetul consultativ tehnic este alcătuit din următorii membri:

(1) Comitetul consultativ științific este alcătuit din următorii membri:

(a) un reprezentant al fiecărei bănci centrale naționale și un reprezentant al BCE;

(a) nouă experți cu competențe recunoscute și independență garantată, propuși de Comitetul director, care să reprezinte o arie extinsă de experiență și capacități și care sunt confirmați de Consiliul general pentru un mandat de patru ani, reînnoibil.

(b) un reprezentant per stat membru din cadrul autorităților naționale de supraveghere competente;

 

(c) un reprezentant al Autorității bancare europene;

(b) un reprezentant al Autorității europene de supraveghere (sectorul bancar);

(d) un reprezentant al Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale;

(c) un reprezentant al Autorității europene de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale);

(e) un reprezentant al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe;

(d) un reprezentant al Autorității europene de supraveghere (valori mobiliare și piețe);

(f) doi reprezentanți ai Comisiei;

(e) doi reprezentanți ai Comisiei;

(g) un reprezentant al Comitetului economic și financiar.

(f) un reprezentant al Comitetului economic și financiar.

Autoritățile de supraveghere din fiecare stat membru aleg un reprezentant în cadrul comitetului. Atunci când pe agenda unei reuniuni se regăsesc puncte care țin de competența unor autorități naționale de supraveghere diferite din același stat membru, respectivii reprezentanți participă numai la dezbaterea punctelor de pe agendă care țin de competența lor.

 

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Președintele comitetului consultativ tehnic este numit de consiliul general în urma unei propuneri a președintelui consiliului general.

(2) Președintele Comitetului consultativ științific este numit de Consiliul general în urma unei propuneri a președintelui Consiliului general.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Secretariatul CERS sprijină lucrările comitetului consultativ tehnic, iar șeful secretariatului participă la reuniuni.

(4) Secretariatul CERS sprijină lucrările Comitetului consultativ științific, iar șeful secretariatului participă la reuniuni.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În vederea oferirii de consultanță și asistență cu privire la aspecte relevante pentru lucrările CERS, Comitetul consultativ științific cooperează îndeaproape cu grupurile de lucru ale experților din SEBC și solicită opinia expertă a AES cu privire la profilul de risc macroeconomic al diferitelor sectoare implicate în serviciile financiare.

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) După caz, Comitetul consultativ științific organizează consultări în faza inițială cu părțile interesate, precum participanții la piață, organismele de protecție a consumatorilor și experții din mediile academice, într-un mod deschis și transparent, respectând în același timp obligația de confidențialitate.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c) Comitetul consultativ științific ar trebui să dispună de toate mijloacele necesare pentru a-și putea realiza cu succes obiectivele, îndeosebi de instrumente analitice și de TIC.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La îndeplinirea atribuțiilor sale, CERS solicită, dacă este cazul, consultanță din partea sectorului privat relevant.

La îndeplinirea atribuțiilor sale, CERS solicită, dacă este cazul, opinii din partea părților interesate din sectorul privat sau public relevant, în special, dar nu în mod exclusiv, din partea membrilor autorităților europene de supraveghere.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) CERS furnizează Autorităților europene de supraveghere informații referitoare la riscurile sistemice, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora.

(1) CERS furnizează fiecărei Autorități europene de supraveghere informații referitoare la riscurile sistemice, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile europene de supraveghere, băncile centrale naționale și statele membre cooperează îndeaproape cu CERS și furnizează toate informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestuia în conformitate cu legislația comunitară.

(2) Conform articolului 1 alineatul (1b), Autoritățile europene de supraveghere, băncile centrale naționale și toate autoritățile competente din statele membre cooperează îndeaproape cu CERS, și furnizează informațiile structurate necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestuia în conformitate cu legislația Uniunii, fără să aducă atingere prerogativelor conferite Consiliului, Comisiei (Eurostat), BCE, Eurosistemului și SEBC în domeniul statisticilor și al colectării de date.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) CERS poate solicita informații din partea Autorităților europene de supraveghere în formă de rezumat sau în formă colectivă, astfel încât instituțiile financiare individuale să nu poată fi identificate. Dacă informațiile solicitate nu sunt la dispoziția autorităților respective sau nu sunt puse la dispoziție în timp util, CERS poate solicita date din partea autorităților naționale de supraveghere, a băncilor centrale naționale sau a altor autorități ale statelor membre.

(3) La cererea CERS, AES furnizează informații în formă de rezumat sau în formă colectivă, astfel încât instituțiile financiare individuale să nu poată fi identificate. dacă informațiile solicitate nu sunt la dispoziția AES sau nu sunt puse la dispoziție în timp util, aceste informații vor fi furnizate de autoritățile naționale de supraveghere, de băncile centrale naționale sau de alte autorități ale statelor membre;

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) CERS poate adresa o cerere motivată Autorităților europene de supraveghere pentru furnizarea unor informații care nu sunt în formă de rezumat sau în formă colectivă.

(4) În cazul în care persistă un risc înalt și durabil ce poate afecta o anumită instituție financiară, iar informațiile prevăzute la alineatul (3) nu sunt suficiente pentru ca CERS să își îndeplinească atribuțiile, CERS poate adresa o cerere motivată AES pentru furnizarea unor informații care nu sunt în formă de rezumat sau în formă colectivă.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Dacă informațiile prevăzute în prezentul articol nu sunt disponibile sau în situații de urgență, Consiliul general poate solicita Parlamentului European sau Consiliului să ia măsurile corespunzătoare.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Înainte de a solicita informații în conformitate cu alineatele (3) și (4), CERS consultă autoritatea europeană de supraveghere relevantă pentru a se asigura că cererea are un caracter proporțional.

(5) CERS poate solicita informații unei întreprinderi care efectuează investiții financiare sau desfășoară activități comerciale în nume propriu, dar care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. …/2010 [ABE], al Regulamentului (UE) nr. …/2009 [AEVMP] și al Regulamentului (UE) nr. …/2009 [AEAPO]. CERS informează Comisia și se consultă cu departamentul administrației publice centrale, responsabil de legislația privind supravegherea instituțiilor financiare ale statelor membre în cauză pentru a se asigura că cererea are un caracter proporțional. Obligațiile suplimentare de furnizare a datelor ale instituțiilor financiare la solicitarea CERS nu trebuie să conducă la o creștere disproporționată a cerințelor administrative.

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Personalul CERS poate participa la reuniunile consiliilor de supraveghere ale AES și pot adresa întrebări AES sau le pot solicita acestora informații relevante.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) CERS cooperează cu bănci centrale și autorități de supraveghere din țări terțe, precum și cu organisme internaționale pentru a facilita schimburile de informații și pentru a institui un mecanism de colectare și de schimb de informații cu privire la riscurile sistemice, informații necesare în îndeplinirea sarcinilor sale.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când identifică riscuri semnificative pentru atingerea obiectivului menționat la articolul 3 alineatul (1), CERS emite avertismente și, dacă este cazul, formulează recomandări pentru acțiuni de remediere.

(1) Atunci când identifică riscuri semnificative pentru atingerea obiectivului menționat la articolul 3 alineatul (1), CERS emite avertismente și, dacă este cazul, formulează recomandări pentru acțiuni de remediere, inclusiv pentru inițiative legislative.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Avertismentele și recomandările emise de CERS în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) literele (c) și (d) pot fi de natură generală sau specifică și se adresează Comunității în ansamblul său, unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor Autorități europene de supraveghere sau uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere. Recomandările includ un termen specific de adoptare a unui răspuns. De asemenea, recomandările pot fi adresate Comisiei în ceea ce privește legislația comunitară relevantă.

(2) Avertismentele și recomandările emise de CERS în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) literele (c) și (d) pot fi de natură generală sau specifică și se adresează în special Uniunii în ansamblul său, unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor AES sau uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere. Recomandările includ un termen specific de adoptare a unui răspuns. De asemenea, recomandările pot fi adresate Comisiei în ceea ce privește legislația relevantă a Uniunii.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Avertismentele și recomandările se transmit Consiliului și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, se transmit, de asemenea Autorităților europene de supraveghere.

(3) Avertismentele și recomandările se transmit Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, destinatarilor în conformitate cu alineatul (2), și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, se transmit, de asemenea AES.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Orice membru al consiliului general poate solicita votul cu privire la un proiect de avertisment sau de recomandare în orice moment.

(4) Pentru a spori gradul de sensibilizare cu privire la riscurile din economia europeană și pentru a le ierarhiza, CERS, în strânsă cooperare cu SESF, elaborează un cod de culori care să corespundă situațiilor create de diferite niveluri de risc.

 

După ce se elaborează criteriile pentru o astfel de clasificare, avertismentele și recomandările sale vor indica, de la caz la caz și, dacă este necesar, cărei categorii de risc aparțin.

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Măsuri în situații de urgență

 

(1) În eventualitatea unui risc care ar putea pune serios în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unor părți ale acestuia în Uniunea Europeană, CERS poate emite avertismente în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 10 din fiecare dintre regulamentele (UE) nr. .../2010 [ABE], nr. .../2010 [AEVMP] și nr. .../2010 [AEAPO], din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea unei Autorități europene de supraveghere, a Parlamentului European, a Consiliului sau Comisiei, prin care declară existența unei situații de urgență.

 

(2) De îndată ce emite un avertisment, CERS informează simultan Parlamentul European, Consiliu, Comisia și Autoritatea europeană de supraveghere, în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) și cu articolul 18 alineatul (3).

 

Președintele CERS și comisarul competent sunt audiați, cât mai curând posibil după notificare, de către comisa competentă din cadrul Parlamentului European.

 

(3) CERS revizuiește avertismentul menționat la alineatul (1) din proprie inițiativă sau ca urmare a unei solicitări din partea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau a unei Autorități europene de supraveghere.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă o recomandare menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (d) se adresează unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor Autorități europene de supraveghere sau uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, destinatarii comunică acțiunile întreprinse drept răspuns la recomandările CERS sau explică lipsa lor de acțiune. Se informează Consiliul și, dacă este cazul, Autoritățile europene de supraveghere.

(1) Dacă o recomandare menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (d) se adresează unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor Autorități europene de supraveghere sau uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, destinatarii comunică acțiunile întreprinse drept răspuns la recomandările CERS sau explică lipsa lor de acțiune. Se informează Parlamentul European, Consiliul și, dacă este cazul, Autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs recomandărilor sale și că destinatarii nu au explicat în mod adecvat lipsa lor de acțiune, acesta informează Consiliul și, dacă este cazul, Autoritățile europene de supraveghere implicate.

(2) În cazul în care CERS decide că un destinatar al unei recomandări emise de CERS nu a urmat sau a urmat inadecvat prevederile acesteia și că destinatarul nu a justificat corespunzător situația, CERS informează Parlamentul European, Consiliul, Comisia și, dacă este cazul, Autoritățile europene de supraveghere implicate.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care CERS ia o decizie în temeiul alineatului (2), Parlamentul European poate invita destinatarii spre a fi audiați de comisia sa de resort.

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul general al CERS decide dacă un avertisment sau o recomandare trebuie făcută publică de la caz la caz. Prin derogare de la dispozițiile articolului 10 alineatul (2) este necesară o majoritate calificată de două treimi din voturi pentru a face public un avertisment sau o recomandare.

(1) În conformitate cu articolul 10 alineatul (3a), Consiliul general al CERS decide, de la caz la caz, dacă un avertisment sau o recomandare trebuie făcută publică. Prin derogare de la articolul 10 alineatul (2), este necesară o majoritate de două treimi din voturi pentru a face public un avertisment sau o recomandare.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Destinatarii avertismentelor și recomandărilor emise de CERS ar trebui să aibă dreptul de a-și exprima pozițiile și justificările ca reacție la avertismentele și recomandările publicate de CERS.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă consiliul general al CERS decide să nu facă public un avertisment sau o recomandare, destinatarii și, dacă este cazul, Consiliul și Autoritățile europene de supraveghere iau măsurile necesare pentru protejarea naturii confidențiale a acestora. Președintele Consiliului poate decide să nu transmită un avertisment sau o recomandare celorlalți membri ai Consiliului.

(3) Dacă Consiliul general al CERS decide să nu facă publice un avertisment sau o recomandare, destinatarii și, dacă este cazul, Parlamentul European, Consiliul și Autoritățile europene de supraveghere iau măsurile necesare pentru protejarea naturii confidențiale a acestora.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Toate datele pe care Consiliul general al CERS își întemeiază analizele înaintea emiterii unui avertisment sau a unei recomandări sunt făcute publice într-o formă anonimă corespunzătoare. În cazul avertismentelor confidențiale, informațiile vor fi făcute publice într-un orizont de timp ce urmează a fi definit în regulamentul de procedură al CERS.

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obligații de raportare

Obligații de raportare și de asumare a responsabilității

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) CERS transmite un raport cel puțin o dată pe an Parlamentului European și Consiliului.

(1) Cel puțin o dată pe an, dar mai frecvent în cazul unor tulburări financiare extinse, președintele CERS este invitat pentru o audiere anuală la Parlamentul European, după publicarea raportului anual al CERS destinat Parlamentului European și Consiliului. Aceste audieri au loc într-un context diferit față de dialogul monetar dintre Parlamentul European și președintele BCE:

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Rapoartele menționate în prezentul articol sunt făcute publice.

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) De asemenea, CERS examinează aspecte specifice la invitația Consiliului sau a Comisiei.

(2) De asemenea, CERS examinează aspecte specifice la invitația Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Parlamentul European poate solicita președintelui CERS și celorlalți membri ai Comitetului director să participe la audieri în comisiile competente ale Parlamentului European.

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul examinează prezentul regulament pe baza unui raport al Comisiei, la trei de la intrarea sa în vigoare, și stabilește dacă misiunile și organizarea CERS trebuie revizuite, după primirea unui aviz din partea BCE.

Parlamentul European și Consiliul examinează prezentul regulament, până la …*, pe baza unui raport al Comisiei, și stabilește dacă obiectivele și organizarea CERS trebuie revizuite, după primirea unui aviz din partea BCE.

 

Raportul evaluează, în special, dacă:

 

(a) este oportună simplificarea și consolidarea arhitecturii SESF, în vederea îmbunătățirii coerenței dintre nivelurile macro și micro, precum și între AES;

 

(b) este oportună îmbunătățirea competențelor de reglementare ale AES;

 

(c) evoluția SESF este coerentă cu evoluția la nivel mondial în acest domeniu;

 

(d) există suficientă diversitate și excelență în cadrul SESF.

 

(e) răspunderea asumată și nivelul de transparență cu privire la cerințele de publicare sunt adecvate.

 

______

* Trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

  • [1]  JO L 270, 11.11.2009, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Încă din 2000, Parlamentul European a solicitat Comisiei, în repetate rânduri, să facă propuneri ambițioase pentru a garanta stabilitatea piețelor financiare ale UE și pentru a beneficia de pe urma lansării monedei euro[1].

Gravitatea crizei financiare, economice și sociale care s-a abătut asupra Uniunii Europene ilustrează clar existența unor deficiențe în sistemele curente. Chiar avem nevoie de mai mult decât această criză - cea mai gravă pe care a cunoscut-o lumea din 1929 - pentru a conferi în sfârșit Uniunii competențe efective de supraveghere financiară?

Parlamentul European este conștient de responsabilitățile pe care le are. Cetățenii europeni așteaptă măsuri ferme. Rata șomajului a crescut în mod drastic. Un număr din ce în ce mai mare de întreprinderi, în special IMM-uri, dau faliment. Deficitele publice și datoria publică au crescut în mod îngrijorător. Anumite operațiuni de salvare a băncilor vor reprezenta o povară grea pe umerii contribuabililor. Nu ne putem permite să eșuăm pentru că statele membre nu au mijloacele necesare pentru a face față unei noi crize de o asemenea amploare. Chiar dacă este imposibil să eliminăm crizele, trebuie totuși să încercăm să le prevenim și să limităm efectele negative ale acestora.

Într-un raport publicat la 25 februarie 2009, grupul de lucru mandatat de Comisie și prezidat de Jacques de Larosière, a solicitat crearea unui nou organism responsabil de supravegherea macroeconomică, sub auspiciile Băncii Centrale Europene, precum și a trei autorități de supraveghere macroeconomică învestite cu prerogative juridice. Comisia și Consiliul European au sprijinit orientarea generală a raportului.

A urmat elaborarea Propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CESR) care este în prezent supusă examinării Parlamentului European. Trei alte texte de instituire a trei autorități responsabile cu supravegherea sectorului bancar, al asigurărilor și, respectiv, a piețelor au fost, de asemenea, adoptate de Comisie. Raportorii pentru acest pachet legislativ au colaborat îndeaproape pentru a-i asigura coerența.

Obiectivele

Crearea unui sistem eficient de supraveghere, fără obstrucționarea finanțării economiei

Primul obiectiv al prezentului regulament este acela de a crea condițiile care să permită o finanțare stabilă a economiei și de a asigura o creștere economică și locuri de muncă durabile. Reconversia, în anii următori, a economiilor spre un model de creștere mai ecologic va necesita eforturi din ce în ce mai mari în domeniul inovațiilor și, în acest scop, mobilizarea unei importante rezerve de capital. Prin finanțarea economiei reale, industria financiară contribuie la crearea de avuție. Este necesară supravegherea activităților sale, nu împiedicarea acestora.

Garantarea pieței unice

Al doilea obiectiv este de a supraveghea unitatea pieței unice europene. Uniunea Europeană trebuie înzestrată cu mijloacele necesare pentru a asigura de acum înainte, la nivel european, o supraveghere financiară de calitate; în caz contrar, vom asista la o fragmentare a pieței unice. Acest lucru ar anula eforturile de decenii de eliminare a barierelor comerciale, precum și faptul că integrarea economică europeană a contribuit, de asemenea, într-o mare măsură, la crearea de locuri de muncă și la menținerea creșterii economice.

Fragmentarea pieței serviciilor financiare ar veni în contradicție cu dorința președintelui Barroso, la fel ca și cea a comisarului desemnat, Michel Barnier, prin misiunea încredințată lui Mario Monti, de a face din relansarea pieței unice un obiectiv strategic al noii Comisii. Raportoarea subscrie acestui raționament care, la fel ca și în raportul de Larosière, preferă cu siguranță interesul european general pe termen lung celui mai mic numitor comun al statelor membre.

Garantarea statutului Uniunii Europene

UE trebuie să își asume pe deplin responsabilitățile la nivel mondial. G20, FMI și Consiliul pentru stabilitate financiară au subliniat necesitatea de a lupta împotriva riscurilor sistemice și de a supraveghea mai bine acele entități ale căror activități transfrontaliere scapă controlului autorităților naționale de supraveghere. Dacă nu dorește să suporte consecințele deciziilor luate de părți terțe și dacă dorește apărarea monedei euro și a altor monede europene, UE trebuie să își mențină statutul la nivelul la care se iau deciziile, reiterându-și angajamentul față de procedurile multilaterale. Prin înființarea CERS și a trei autorități cu prerogative juridice, UE va putea să își afirme mai bine valorile și să își apere mai bine interesele. Este o provocare strategică.

Asigurarea coerenței deciziilor

Înființarea CERS reprezintă o inovație importantă. Până în prezent, nimeni nu a realizat o analiză macroeconomică la nivel european al cărei obiectiv principal să fie evaluarea riscurilor sistemice. Cooperarea strânsă dintre CERS și actorii care dețin informațiile relevante (autoritățile naționale de supraveghere și autoritățile europene responsabile pentru fiecare sector în parte) reprezintă o prioritate în vederea creării unui model coerent de supraveghere „macro-micro” și, mai mult, a unor sectoare coerente.

Modificările operate în prezentul raport

Raportul grupului de Larosière reprezintă deja un compromis. Este imperativ ca acesta să nu fie diluat și, sub pretextul îmbunătățirii situației, să uităm caracterul urgent conferit de autorii săi. Cu toate acestea, a trecut un an de când raportul a fost prezentat. Între timp, au fost prezentate numeroase idei, în special de Barack Obama sau în cadrul Forumului economic mondial de la Davos.

Raportoarea a organizat numeroase consultări. Pachetul legislativ ia în considerare evoluția dezbaterii mondiale care, în special în cazul sectorului bancar, se îndreaptă spre o supraveghere mai strictă.

Un președinte identificat în mod clar și organisme mai deschise către societate

CERS se află sub auspiciile Băncii Centrale Europene. Băncilor centrale din întreaga Uniune li se solicită să joace un rol important pentru că reprezintă creditori finali. CERS nu dispune de prerogative juridice. Într-un final, probabil trebuie să evolueze. În această etapă, președintele său trebuie să fie cel puțin bine identificat și respectat. De aceea, propunem să încredințăm din oficiu președinția CERS președintelui BCE, în conformitate cu raportul de Larosière.

Pare dificil să ne asumăm riscul ca președintele ales să conducă CERS să fie guvernator al unei bănci centrale naționale, după cum sugerează Comisia. Președintele CERS trebuie să acționeze complet independent și în interesul european general.

Este necesar:

1) să se sporească responsabilitatea CERS față de Parlament (trimiterea de avertismente și recomandări Consiliului și Parlamentului, cu garanții de confidențialitate; posibilitatea acordată Parlamentului de a audia o autoritate care refuză să coopereze în pofida unei cereri publice din partea CERS; o mai mare frecvență a audierilor și rapoartelor);

2) să se deschidă componența unor organisme; o analiză bazată pe mai multe puncte de vedere ar permite o mai bună prevenire a riscurilor. De aceea, raportoarea a propus adăugarea în rândul membrilor Consiliului general și ai Comitetului director al CERS a unui anumit număr de persoane cu drept de vot care îndeplinesc toate criteriile de independență și care dispun de diverse competențe, fie în sectorul privat (în special IMM-uri, prestatori sau consumatori de servicii financiare, sindicate), fie în mediile academice. Poziția celui de-al doilea vicepreședinte al CERS a fost, de asemenea, creată și a fost atribuită președintelui uneia dintre cele trei autorități, prin rotație.

Dezbaterile dintre băncile centrale, autoritățile de supraveghere și „economia reală” vor consolida legitimitatea CERS. Criza a provocat multă suspiciune în rândul publicului în ceea ce privește organismele de supraveghere și băncile centrale. Una dintre provocările acestui exercițiu este aceea de a reda încrederea publicului. Acesta reprezintă un obiectiv important.

Un unic sistem de supraveghere cu un sediu unic

Raportul de Larosière a conceput un „Sistem european al supraveghetorilor financiari” (SESF) sub forma unei rețele descentralizate care reunește autoritățile naționale de supraveghere, cele trei noi autorități și colegiile de autorități de supraveghere pentru marile instituții transfrontaliere. Inspirată de succesul Sistemului European al Băncilor Centrale sau al Rețelei Europene de Concurență, raportoarea propune includerea CERS în SESF. Acest lucru este necesar pentru a asigura atât unitatea internă, cât și coerența externă a supravegherii financiare.

Trebuie stabilită o obligație explicită de loialitate între diferiții membri ai rețelei pentru a asigura un schimb complet de informații.

În scopul creării unei culturi comune de supraveghere, raportoarea sugerează reunirea tuturor Autorităților europene de supraveghere (CERS și cele trei autorități) într-un singur loc, și anume la Frankfurt. Această proximitate geografică facilitează reuniunile zilnice, necostisitoare, un singur sistem de recrutare a personalului și, în situații de criză, reacțiile mai rapide. Eficiența la nivel european trebuie să prevaleze asupra tuturor celorlalte considerații, iar viitorul trebuie să rămână deschis; faptul că comitetele Lamfalussy sunt împărțite în mai multe capitale nu trebuie să împiedice reflecțiile cu privire la o structură europeană mai strânsă, de care are nevoie UE. Raportul de Larosière propune o evaluare peste trei ani a posibilității de a evolua către un sistem care se bazează doar pe două autorități, prima responsabilă de probleme de supraveghere prudențială (sectorul bancar și asigurările), iar cea de-a doua responsabilă de modul de desfășurare a activităților comerciale și de problemele pieței. Raportoarea ar dori să constate că această evaluare evoluează în această direcție. Între timp, CERS va deveni un participant activ în cadrul Comitetului comun al celor trei Autorități europene de supraveghere.

Preconizarea unei excelențe generale

Fără a exclude desigur o cooperare strânsă între CERS, pe de o parte, și băncile centrale și autoritățile de supraveghere, pe de altă parte, CERS dispune de un Comitet consultativ științific, alcătuit din personalități renumite, recrutate pe criterii de excelență. Eficiența supravegherii financiare europene se bazează în mare parte pe calitatea personalului numit în cadrul autorităților și al CERS, în special al secretariatului.

Avertismente, recomandări, situații de urgență

Parlamentul primește avertismente și recomandări care pot merge până la declararea stării de urgență. Un cod de culori contribuie la asigurarea acurateței informațiilor

***

Aceste propuneri reprezintă doar primul pas către o supraveghere integrată la nivel european, care rămâne obiectivul nostru.

  • [1]  A se vedea Raportul Garcia-Margallo Y Marfil referitor la Comunicarea Comisiei privind aplicarea cadrului de acțiune pentru piețele financiare. A se vedea, de asemenea, următoarele rapoarte: Van den Burg, Van den Burg & Dăianu, Gauzès privind agențiile de rating de credit și Skinner (Solvabilitate II).

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (30.4.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice

(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Raportoare pentru aviz: Evelyn Regner

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Propunerea Comisiei privind un Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS)

Propunerea Comisiei face parte dintr-un pachet vizând să amelioreze cadrul de supraveghere al UE bazat pe recomandările grupului Larosière, având ca obiectiv eliminarea carențelor care, în contextul actualei crize financiare, au ieșit la iveală în cadrul actualului cadru de supraveghere.

CERS ar trebui să contribuie, în calitatea de element esențial al unei structuri de supraveghere integrată la nivelul UE, la o mai bună funcționare a pieței interne. Acesta a fost conceput ca un organism european complet nou, fără precedent în această formă și fără personalitate juridică. CERS are ca obiectiv elaborarea unei perspective macroprudențiale la nivel european vizând să abordeze problema analizei fragmentate de risc individual la nivel național, pentru a spori eficacitatea mecanismelor de alertă timpurie și a permite ca autoritățile pertinente să adopte măsuri bazate pe evaluările de risc.

Conform propunerii Comisiei, CERS va fi compus dintr-un Consiliu de Administrație, un Comitet Director și un Secretariat, ale căror servicii vor fi asigurate de Banca Centrală Europeană. Din Consiliul de Administrație - organismul de conducere - vor face parte toți guvernatorii băncilor centrale naționale. Regulamentul de înființare a CERS este completat printr-o decizie a Consiliului care conferă Băncii Centrale Europene (BCE) sarcina de a asigura secretariatul CERS.

2. Poziția raportoarei

Raportoarea salută înființarea CERS. Criza a demonstrat că supravegherea microprudențială de către autoritățile naționale este insuficientă pentru a identifica și evita riscurile sistemice. Este importantă înființarea unui sistem (de supraveghere macroprudențială) la nivel european pentru a monitoriza, evalua și, dacă este cazul, evita potențialele riscuri pentru stabilitatea financiară, precum și pentru a asigura avertizarea timpurie cu privire la riscurile sistemice și a propune măsuri practice pentru abordarea acestora. Interacțiunile dintre evoluțiile macroeconomice și sistemul financiar trebuie să poată fi observate și evaluate dintr-o perspectivă largă. De asemenea, ar fi utilă intensificarea cooperării cu FMI și cu Consiliul pentru stabilitate financiară, precum și cu organismele competente din țări terțe. Supravegherea riscurilor sistemice consolidează stabilitatea piețelor financiare, reduce posibilitatea unor noi crize financiare și sporește, astfel, atractivitatea pieței financiare europene.

Raportoarea propune câteva modificări menite să clarifice și să amelioreze structura de supraveghere propusă. În principiu, mandatul CERS trebuie să fie limitat în mod clar la sectorul financiar, iar politicile salariale și fiscale nu trebuie să intre sub incidența sa. Toate obiectivele UE menționate la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie să fie luate în considerare în momentul evaluării riscurilor.

Votarea în cadrul Consiliului de Administrație ar trebui să aibă loc cu respectarea strictă a principiului „un membru, un vot”, astfel cum se prevede în articolul 10 din propunerea Comisiei: ar trebui să nu se recurgă la ponderarea voturilor.

În privința Comitetului Director, raportoarea propune ca acesta să fie compus din cinci reprezentanți ai băncilor centrale naționale, ținând cont de faptul că supravegherea macroprudențială necesită o reprezentare echilibrată a acestora în cadrul Comitetului Director, pentru a se evita dominarea acestuia de persoane care nu reprezintă băncile centrale.

În privința colectării și schimbului de informații, CERS trebuie să fie în măsură să își îndeplinească în mod autonom sarcinile atribuite, fără a se baza pe autoritățile naționale. Prin urmare, trebuie să se asigure un acces rapid și regulat la date.

Trebuie să se asigure cel mai înalt nivel de transparență. Publicarea analizelor trebuie să constituie regula de bază, iar confidențialitatea acestora trebuie să fie justificată în detaliu și permisă numai printr-o decizie specială. Datele incluse în analize trebuie să fie publice, însă accesibile sub o formă anonimă adecvată, fapt care ar permite ameliorarea calității recomandărilor.

Parlamentul European ar trebui să dispună de aceleași competențe ca și Consiliul și Comisia, în special posibilitatea de a solicita CERS efectuarea de investigații.

Responsabilitatea CERS trebuie să fie clară. Cu toate acestea, trebuie să se țină seama de faptul că, în sensul prezentei propuneri, CERS poate prezenta doar propuneri neobligatorii, acesta nefiind investit cu puteri executive.

În concluzie, sistemul de supraveghere propus reprezintă un prim pas în direcția obiectivului pe termen lung al instituirii unui sistem de supraveghere european armonizat, în cadrul căruia o autoritate centrală europeană să dispună de competențe de reglementare în privința marilor instituții financiare și a altor organisme de credit sau grupuri financiare transfrontaliere importante din punct de vedere al riscurilor sistemice. Autoritățile competente pentru instituțiile de credit importante din punct de vedere sistemic ar trebui să fie autoritățile de supraveghere europene, în timp ce, în conformitate cu principiul subsidiarității, instituțiile care funcționează numai la nivel național ar trebui să fie supravegheate doar la acest nivel.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Comunitatea are nevoie de un organism aparte, responsabil cu supravegherea macroprudențială a sistemului financiar din Uniunea Europeană, care să identifice riscurile legate de stabilitatea financiară și, acolo unde este necesar, să emită avertismente și recomandări în vederea adoptării unor măsuri în fața acestor riscuri. În consecință, Comitetul european pentru riscuri sistemice (CERS) trebuie instituit ca un nou organism independent, responsabil cu supravegherea macroprudențială la nivel european.

(7) Uniunea are nevoie de un organism aparte, responsabil cu supravegherea macroprudențială a sistemului financiar din Uniunea Europeană, care să identifice riscurile legate de stabilitatea financiară și, acolo unde este necesar, să emită avertismente și recomandări în vederea adoptării unor măsuri în fața acestor riscuri. În consecință, Comitetul european pentru riscuri sistemice (CERS) trebuie instituit ca un nou organism independent, responsabil cu supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii. Analizele efectuate de CERS trebuie să se limiteze în mod clar la sectorul financiar, iar chestiunile legate de politicile salariale sau fiscale nu trebuie să intre sub incidența acestora.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) cinci alți membri ai consiliului general care sunt, de asemenea, membri ai consiliului general al BCE. Aceștia sunt aleși de către și dintre membrii consiliului general care sunt, de asemenea, membri ai consiliului general al BCE, pentru o perioadă de doi ani.

(c) cinci președinți ale unor băncilor centrale naționale, care sunt aleși de către și dintre membrii consiliului general care sunt, de asemenea, membri ai consiliului general al BCE, pentru o perioadă de doi ani.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2). Dacă CERS decide că nu s-a dat curs recomandărilor sale și că destinatarii nu au explicat în mod adecvat lipsa lor de acțiune, acesta informează Consiliul și, dacă este cazul, Autoritățile europene de supraveghere implicate.

(2). Dacă CERS decide că nu s-a dat curs recomandărilor sale și că destinatarii nu au explicat în mod adecvat lipsa lor de acțiune, acesta informează Consiliul, Comisia și, dacă este cazul, Autoritățile europene de supraveghere implicate.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2). De asemenea, CERS examinează aspecte specifice la invitația Consiliului sau a Comisiei.

(2). De asemenea, CERS examinează aspecte specifice la invitația Consiliului, Parlamentului European sau a Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice

Referințe

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Comisia competentă în fond

ECON

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

JURI

7.10.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Evelyn Regner

5.10.2009

 

 

Examinare în comisie

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Data adoptării

28.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Kay Swinburne

AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituŢionale (9.4.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice

(COM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Raportor pentru aviz: Íñigo Méndez de Vigo

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Lipsa unei reglementări financiare adecvate la nivel european și fragilitatea mecanismelor de supraveghere a pieței au ieșit clar în evidență în timpul crizei economice și financiare care a lovit Europa în 2008, ale cărei repercusiuni se fac încă simțite. Comisia a elaborat patru propuneri pentru al căror parcurs în Parlament este responsabilă Comisia pentru afaceri economice și monetare, aceste propuneri fiind bazate pe raportul unui grup de experți prezidat de Jacques de Larosière.

Comisia pentru afaceri constituționale a încercat, în avizul său, să examineze cu atenție modul în care noua Autoritate europeană de supraveghere și Comitetul european pentru riscuri sistemice, create prin aceste propuneri, se pot integra cel mai bine în sistemul instituțional. Avizul se axează, de asemenea, pe stabilirea de standarde tehnice armonizate pentru serviciile financiare, pentru a se asigura că efectele lor sunt coerente, pe de o parte, și, pe de altă parte, pentru a garanta depunătorilor, investitorilor și consumatorilor din Uniunea Europeană o protecție adecvată. Relația cu instituțiile din sectorul privat a fost analizată cu o atenție deosebită în prezentul aviz, alături de relațiile dintre Autoritatea europeană de supraveghere și autoritățile naționale de supraveghere. În fine, am atras atenția asupra problemelor legate de supravegherea instituțiilor transfrontaliere.

Criza financiară din 2008 impune un răspuns european la problemele Europei: acordându-i-se competențe noi în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Parlamentul trebuie să aibă un rol decisiv în toate aceste chestiuni.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cu mult timp înainte de criza financiară, Parlamentul European a solicitat în repetate rânduri crearea unui mediu concurențial cu adevărat echitabil pentru toți actorii din Uniune, semnalând, în același timp, unele deficiențe importante ale mecanismelor Uniunii de supraveghere a piețelor financiare, care devin tot mai integrate [a se vedea Raportul García-Margallo y Marfil referitor la Comunicarea Comisiei privind aplicarea cadrului de acțiune pentru piețele financiare: Planul de acțiune (2000), Raportul Van den Burg privind regulile de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană (2002), Raportul Van den Burg privind politica serviciilor financiare (2005-2010) - Cartea albă (2007) și Raportul Van den Burg & Dăianu conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere (2008)]. A se vedea și Raportul Skinner-Solvabilitate II (2009) și Regulamentul Gauzès-CRA (2009).

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)       În raportul său final, prezentat la 25 februarie 2009, grupul Larosière a recomandat, printre altele, înființarea unui organism la nivel comunitar care să fie însărcinat cu supravegherea riscurilor din întregul sistem financiar.

(3)       În raportul său final, prezentat la 25 februarie 2009, grupul de Larosière a recomandat, printre altele, înființarea unui organism la nivelul Uniunii care să fie însărcinat cu supravegherea riscurilor din întregul sistem financiar.

 

(Această modificare ar trebui să se efectueze în întregul text).

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În comunicarea sa intitulată „Supravegherea financiară europeană” din 27 mai 2009, Comisia a inițiat o serie de reforme ale mecanismelor actuale de asigurare a stabilității financiare la nivelul UE, în special crearea unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) responsabil cu supravegherea macroprudențială. Consiliul din 9 iunie 2009 și Consiliul European, în cadrul reuniunii din 18 și 19 iunie, au sprijinit opinia Comisiei și au salutat intenția acesteia de a înainta propuneri legislative prin care noul cadru să fie implementat în cursul anului 2010. În conformitate cu opiniile Comisiei, printre altele, Consiliul a concluzionat că BCE „ar trebui să ofere CERS sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic, bazându-se și pe consiliere tehnică din partea băncilor centrale și a autorităților de supraveghere naționale”.

(5) În comunicarea sa intitulată „Supravegherea financiară europeană” din 27 mai 2009, Comisia a inițiat o serie de reforme ale mecanismelor actuale de asigurare a stabilității financiare la nivelul Uniunii, în special crearea unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) responsabil cu supravegherea macroprudențială. Consiliul din 9 iunie 2009 și Consiliul European, în cadrul reuniunii din 18 și 19 iunie, au sprijinit opinia Comisiei și au salutat intenția acesteia de a înainta propuneri legislative prin care noul cadru să fie implementat în cursul anului 2010. În conformitate cu opiniile Comisiei, printre altele, Consiliul a concluzionat că BCE „ar trebui să ofere CERS sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic, bazându-se și pe consiliere tehnică din partea băncilor centrale și a autorităților de supraveghere naționale”. Asistența acordată de BCE pentru CERS și sarcinile încredințate CERS nu ar trebui să aducă atingere principiului independenței BCE în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Având în vedere integrarea piețelor financiare internaționale, este necesar un angajament ferm din partea Uniunii la nivel global. CERS ar trebui să beneficieze de expertiza unui comitet științific la nivel înalt și să își asume toate responsabilitățile necesare la nivel mondial astfel încât vocea Uniunii să se facă auzită în problemele legate de stabilitatea financiară, în special printr-o strânsă cooperare cu Fondul Monetar Internațional (FMI), Comitetul pentru servicii financiare (CSF) și toți partenerii grupului G20.

Amendamentul 5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Mecanismele comunitare actuale nu pun suficient accent pe supravegherea macroprudențială. Responsabilitatea pentru analiza macroprudențială rămâne fragmentată și este efectuată de diverse autorități la niveluri diferite, fără a exista un mecanism care să garanteze faptul că riscurile macroprudențiale sunt identificate adecvat și că se emit în mod clar avertismente și recomandări care să fie urmate și transpuse în acțiuni.

(6) Creșterea coerenței dintre supravegherea microprudențială și cea macroprudențială este necesară pentru funcționarea corespunzătoare a Uniunii și a sistemelor financiare mondiale și pentru atenuarea eventualelor riscuri. Așa cum se indica în raportul Turner, din martie 2009, intitulat „Un răspuns legislativ la criza bancară mondială”, pentru a se obține acorduri mai solide este necesară fie creșterea competențelor naționale, care ar însemna existența unei o piețe unice mai puțin deschise, fie un nivel mai ridicat de integrare europeană. Dat fiind faptul că un sistem financiar solid ar contribui la competitivitate și la creșterea economică în Uniune și având în vedere impactul acestuia asupra economiei reale, grupul de Larosière, urmat de instituțiile UE, a optat pentru un grad mai mare de integrare europeană.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Raportul de Larosière prevede, de asemenea, că supravegherea macroprudențială nu este pertinentă dacă nu are niciun efect asupra supravegherii la nivel microprudențial, în timp ce supravegherea microprudențială nu poate să asigure în mod eficient stabilitatea financiară, fără a lua în considerare în mod adecvat evoluțiile la nivel macroprudențial.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Ar trebui să se instituie un Sistem european de supraveghere financiară (SESF), care să reunească, sub forma unei rețele, toți actorii angajați în activități de supraveghere financiară atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii. Respectând principiul cooperării loiale în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, părțile la SESF cooperează pe bază de încredere și respect reciproc deplin, în special pentru ca informațiile care circulă între ele să fie adecvate și fiabile. La nivelul Uniunii, rețeaua ar trebui să fie compusă din CERS și trei autorități de supraveghere microprudențială: Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar), instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010, Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe), instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010, precum și Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale), instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010.

 

(Modificarea denumirilor Autorităților europene de supraveghere ar trebui să se efectueze în întregul text).

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) CERS ar trebui să decidă dacă o recomandare rămâne confidențială sau este făcută publică, ținând seama de faptul că publicarea poate contribui la respectarea recomandărilor, în anumite circumstanțe.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) Dacă CERS descoperă un risc care ar putea pune serios în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unor părți ale acestuia în Uniune, acesta ar trebui să poată emite un avertisment prin care să anunțe existența unui situații de urgență. Într-un astfel de caz, CERS ar trebui să informeze imediat Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Autoritatea europeană de supraveghere (AES) cu privire la acest avertisment. În situații de urgență, CERS ar trebui să emită avertismente cu privire la existența situației de urgență respective.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) În vederea sporirii importanței și legitimității lor, aceste avertismente și recomandări trebuie transmise prin intermediul Consiliului și, acolo unde este cazul, prin intermediul Autorității bancare europene instituite prin Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului, al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe instituite prin Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului și al Autorității europene pentru pensii și asigurări ocupaționale instituite prin Regulamentul (CE) nr. …/… al Parlamentului European și al Consiliului.

(9) În vederea sporirii importanței și legitimității lor, aceste avertismente și recomandări trebuie transmise prin intermediul Parlamentului European, Consiliului și, acolo unde este cazul, prin intermediul AES.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) De asemenea, CERS trebuie să monitorizeze respectarea recomandărilor sale, pe baza rapoartelor întocmite de destinatari, pentru a se asigura că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Destinatarii recomandărilor trebuie să acționeze pe baza acestora, cu excepția cazului în care se poate justifica corespunzător lipsa de acțiune (mecanismul „acțiuni sau explicații”).

(10) De asemenea, CERS ar trebui să monitorizeze respectarea recomandărilor sale, pe baza rapoartelor întocmite de destinatari, pentru a se asigura că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Destinatarii recomandărilor ar trebui să acționeze pe baza acestora, cu excepția cazului în care se poate justifica corespunzător lipsa de acțiune (mecanismul „acțiuni sau explicații”), în special față de Parlamentul European.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) CERS trebuie să decidă dacă o recomandare rămâne confidențială sau este făcută publică, ținând seama de faptul că publicarea poate contribui la respectarea recomandărilor, în anumite circumstanțe.

eliminat

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) CERS va înainta un raport Parlamentului European și Consiliului cel puțin anual și mai frecvent în caz de dificultăți financiare de amploare.

(12) CERS ar trebui să înainteze un raport Parlamentului European și Consiliului cel puțin bianual și mai frecvent în caz de dificultăți financiare de amploare.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Date fiind integrarea piețelor financiare la nivel internațional și riscul de contagiune al crizelor financiare, CERS trebuie să se coordoneze cu Fondul Monetar Internațional și cu nou-înființatul Consiliu pentru stabilitate financiară care se estimează că vor emite din timp avertismente cu privire la riscurile macroprudențiale la nivel mondial.

eliminat

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) În ceea ce privește raportul de Larosière, este necesară o abordare treptată. Parlamentul European și Consiliul ar trebui să realizeze o revizuire completă a SESF, CERS și AES până la...*.

 

*JO a se introduce data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

SESF include:

 

(a) CERS;

 

(b) Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe), instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 (AEVMP);

 

(c) Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale), instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 (AEAPO);

 

(d) Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar), instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 (ABE);

 

(e) Autoritatea europeană de supraveghere (Comitetul comun) prevăzută la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. .../...(ABE), la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. .../...(AEVMP) și la articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. .../...(AEAPO);

 

(f) autoritățile din statele membre, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. …/… (AEVMP), la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. .../2009 (AEAPO) și la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. …/… (ABE);

 

(g) Comisia, în scopul efectuării sarcinilor menționate la articolele 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. .../...(ABE), la articolele 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. .../...(AEVMP) și la articolele 7 și 9 din Regulamentul (UE) nr. .../...(AEAPO);

 

AES menționate la literele (b), (c) și (d) au sediul la [xxx].

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Respectând principiul cooperării loiale în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, părțile la SESF cooperează pe bază de încredere și respect reciproc deplin, în special pentru ca informațiile care circulă între ele să fie adecvate și fiabile.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) să emită avertismente atunci când riscurile sunt considerate importante;

(c) să emită avertismente atunci când riscurile sunt considerate importante și, dacă este cazul, să declare existența unei situații de urgență;

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) să coopereze îndeaproape cu Sistemul european al supraveghetorilor financiari și, dacă este cazul, să furnizeze Autorităților europene de supraveghere informații referitoare la riscurile sistemice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora;

(f) să coopereze îndeaproape cu toate părțile la SESF și, dacă este cazul, să furnizeze Autorităților europene de supraveghere informații referitoare la riscurile sistemice necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora;

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) să facă parte din Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere;

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Înainte de preluarea funcției, președintele și prim-vicepreședintele CERS prezintă Parlamentului, în cadrul unei audieri publice, modul în care intenționează să-și îndeplinească funcțiile care le-au fost atribuite în temeiul prezentului regulament. Al doilea vicepreședinte este audiat de Parlamentul European în funcția sa de președinte al uneia dintre Autoritățile europene de supraveghere, în conformitate cu articolul XX din Regulamentul (UE) nr. .../...(ABE), cu articolul XX din Regulamentul (UE) nr. .../...(AEVMP) și cu articolul XX din Regulamentul (UE) nr. .../...(AEAPO).

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Dacă este cazul, pot fi invitați să ia parte la reuniunile Consiliului general reprezentanți la nivel înalt ai instituțiilor financiare care desfășoară alte activități conexe.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Dacă este cazul, un reprezentant la nivel înalt al Spațiului Economic European poate fi invitat ad-hoc să participe la reuniunile Consiliului general.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La îndeplinirea atribuțiilor sale, CERS solicită, dacă este cazul, consultanță din partea sectorului privat relevant.

La îndeplinirea atribuțiilor sale, CERS solicită, dacă este cazul, avizul actorilor relevanți din sectorul privat, printre care sindicatele, organizațiile societății civile și asociațiile de consumatori.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) CERS poate solicita informații din partea Autorităților europene de supraveghere în formă de rezumat sau în formă colectivă, astfel încât instituțiile financiare individuale să nu poată fi identificate. Dacă informațiile solicitate nu sunt la dispoziția autorităților respective sau nu sunt puse la dispoziție în timp util, CERS poate solicita date din partea autorităților naționale de supraveghere, a băncilor centrale naționale sau a altor autorități ale statelor membre.

(3) La cererea CERS, Autoritățile europene de supraveghere furnizează informații în formă de rezumat sau în formă colectivă, astfel încât instituțiile financiare individuale să nu poată fi identificate. Dacă informațiile solicitate nu sunt la dispoziția autorităților respective sau nu sunt puse la dispoziție în timp util, autoritățile naționale de supraveghere, băncile centrale naționale sau alte autorități ale statelor membre furnizează informațiile respective la cererea CERS.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) CERS poate adresa o cerere motivată Autorităților europene de supraveghere pentru furnizarea unor informații care nu sunt în formă de rezumat sau în formă colectivă.

(4) În urma unei cereri motivate a CERS, Autoritățile europene de supraveghere furnizează informații care nu sunt în formă de rezumat sau în formă colectivă.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Personalul CERS poate fi invitat, alături de AES, la reuniuni între supraveghetori și grupurile financiare de importanță sistemică, în special colegiile de supraveghetori, și poate adresa întrebări și primi informații relevante direct de la sursă.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Avertismentele și recomandările se transmit Consiliului și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, se transmit, de asemenea Autorităților europene de supraveghere.

(3) Avertismentele și recomandările se transmit Parlamentului European, Consiliului și, în cazul în care se adresează uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, se transmit, de asemenea, Autorităților europene de supraveghere.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Măsuri în situații de urgență

 

(1) În eventualitatea unor evoluții negative care ar putea pune serios în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unor părți ale acestuia în Uniunea Europeană, CERS poate emite avertismente în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (b) și cu articolul 10 din fiecare dintre regulamentele (UE) nr. .../... (ABE), nr. .../... (AEVMP) și nr. .../... (AEAPO), din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea unei AES, a Parlamentului European, a Consiliului sau Comisiei, prin care declară existența unei situații de urgență.

 

(2) De îndată ce emite un avertisment, CERS informează simultan Parlamentul European, Consiliul, Comisia și AES în cauză.

 

(3) CERS revizuiește decizia menționată la alineatul (1) din proprie inițiativă sau la cererea unei AES, a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă o recomandare menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (d) se adresează unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor Autorități europene de supraveghere sau uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, destinatarii comunică acțiunile întreprinse drept răspuns la recomandările CERS sau explică lipsa lor de acțiune. Se informează Consiliul și, dacă este cazul, Autoritățile europene de supraveghere.

(1) Dacă o recomandare menționată la articolul 3 alineatul (2) litera (d) se adresează unuia sau mai multor state membre, uneia sau mai multor Autorități europene de supraveghere sau uneia sau mai multor autorități naționale de supraveghere, destinatarii comunică acțiunile întreprinse drept răspuns la recomandările CERS sau explică lipsa lor de acțiune. Se informează Parlamentul European, Consiliul și, dacă este cazul, Autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs recomandărilor sale și că destinatarii nu au explicat în mod adecvat lipsa lor de acțiune, acesta informează Consiliul și, dacă este cazul, Autoritățile europene de supraveghere implicate.

(2) Dacă CERS decide că nu s-a dat curs recomandărilor sale și că destinatarii nu au explicat în mod adecvat lipsa lor de acțiune, acesta informează Parlamentul European, Consiliul și, dacă este cazul, autoritățile europene de supraveghere implicate.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) În cazul în care o recomandare a fost făcută publică și nu i s-a dat curs, iar destinatarii acestei recomandări nu au explicat în mod adecvat lipsa lor de acțiune, Parlamentul European poate, după consultarea CERS și a Consiliului, să invite destinatarii să răspundă la întrebările Parlamentului European.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) CERS transmite un raport cel puțin o dată pe an Parlamentului European și Consiliului.

(1) CERS transmite un raport cel puțin de două ori pe an Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Rapoartele menționate la prezentul articolul sunt făcute publice.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) De asemenea, CERS examinează aspecte specifice la invitația Consiliului sau a Comisiei.

(2) De asemenea, CERS examinează aspecte specifice la invitația Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Președintele CERS și ceilalți membri ai Comitetului director pot, la cererea Parlamentului European, să fie audiați de comisiile competente ale Parlamentului European.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul examinează prezentul regulament pe baza unui raport al Comisiei, la trei de la intrarea sa în vigoare, și stabilește dacă misiunile și organizarea CERS trebuie revizuite, după primirea unui aviz din partea BCE.

Parlamentul European și Consiliul examinează prezentul regulament pe baza unui raport al Comisiei, la trei ani de la intrarea sa în vigoare, și stabilește dacă misiunile și organizarea CERS trebuie revizuite, după primirea unui aviz din partea BCE.

 

Raportul ar trebui să evalueze, în special, dacă:

 

- structura CERS trebuie simplificată și consolidată pentru a spori coerența dintre nivelul microfinanciar și cel macrofinanciar, precum și coerența dintre Autoritățile europene de supraveghere;

 

- trebuie sporite competențele de reglementare ale AES;

 

- evoluția SESF este coerentă cu evoluția la nivel mondial;

 

- există suficientă diversitate și excelență în cadrul SESF.

PROCEDURĂ

Titlu

Supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și înființarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice

Referințe

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Comisia competentă în fond

ECON

Aviz emis de către              

        Data anunțului în plen

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz:        

        Data numirii

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Examinare în comisie

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Data adoptării

7.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Membri supleanți prezenți la votul final

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Emma McClarkin

PROCEDURĂ

Titlu

Supravegherea macroprudențială a sistemului financiar și instituirea unui Comitet european pentru riscuri sistemice

Referințe

COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Data prezentării la PE

23.9.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

ECON

7.10.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

10.2.2010

EMPL

22.10.2009

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Sylvie Goulard

20.10.2009

 

 

Examinare în comisie

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Data adoptării

10.5.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaș, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Membri supleanți prezenți la votul final

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier