Betänkande - A7-0168/2010Betänkande
A7-0168/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om makroövervakning av det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av en Europeisk systemrisknämnd

25.5.2010 - (KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Sylvie Goulard


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om makroövervakning av det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av en Europeisk systemrisknämnd

(KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0499),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0166/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artikel 294.3 och artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska centralbanken av den 26 oktober 2009[1],

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 22 januari 2010,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för konstitutionella frågor (A7‑0168/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Den finansiella krisen har blottat stora brister i den finansiella tillsynen, som inte har lyckats förhindra att alltför stora risker ackumulerats i det finansiella systemet och den har i synnerhet belyst svagheterna i den befintliga makroprudentiella tillsynen.

(1) Finansiell stabilitet är en förutsättning för att realekonomin ska kunna tillhandahålla arbetstillfällen, krediter och tillväxt. Den finansiella krisen har blottat stora brister i den finansiella tillsynen, som inte har lyckats förhindra att alltför stora risker ackumulerats i det finansiella systemet. Krisen har enorma konsekvenser för skattebetalarna, för många unionsmedborgare som nu är arbetslösa och för många små och medelstora företag. Medlemsstaterna har inte råd att rädda de finansiella instituten i händelse av en ny kris av samma omfattning, utan att bryta mot reglerna för stabilitets- och tillväxtpakten.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Redan långt före finanskrisen uppkom efterlyste Europaparlamentet upprepade gånger ökade insatser för att skapa lika villkor för samtliga aktörer inom unionen, samtidigt som man pekade på allvarliga brister i unionens tillsyn av de allt mer integrerade finansmarknaderna (i dess resolutioner av den 13 april 2000 om kommissionens meddelande ”Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan”¹, av den 25 november 2002 om tillsynsregler i Europeiska unionen², av den 11 juli 2007 om politiken på området finansiella tjänster (2005-2010) – vitbok³, av den 23 september 2008 med rekommendationer till kommissionen om hedgefonder och private equity4, av den 9 oktober 2008 med rekommendationer till kommissionen om uppföljningen av Lamfalussyprocessen: framtida tillsynsstrukturer5, av den 22 april 2009 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (omarbetning)6, och av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut7).

 

______________

1 EGT C 40, 7.2.2001, s. 453.

2 EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 394.

3 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. ….

4 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

5 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

6 Antagna texter, P6_TA(2009)0251.

7 Antagna texter, P6_TA(2009)0279.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Larosière-gruppen rekommenderade i sin slutrapport från den 25 februari 2009 bland annat inrättandet av ett organ på EU‑nivå med uppgift att bevaka riskerna för hela det finansiella systemet.

(3) Larosière-gruppen rekommenderade i sin slutrapport från den 25 februari 2009 (de Larosière-rapporten) bland annat inrättandet av ett organ på unionsnivå med uppgift att bevaka riskerna för hela det finansiella systemet.

 

(Ändringen ska göras genomgående i hela texten.)

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I sitt meddelande ”Den finansiella tillsynen i Europa” av den 27 maj 2009 anger kommissionen en rad reformer av de nuvarande ordningarna för att trygga den finansiella stabiliteten på EU-nivå, bland annat särskilt inrättandet av ett Europeiskt systemriskråd, ”European Systemic Risk Board” (ESRB), med ansvar för makroprudentiell tillsyn. Vid rådets möte den 9 juni 2009 och Europeiska rådets möte den 18–19 juni stödde man kommissionens ståndpunkt och välkomnade kommissionens avsikt att påskynda lagstiftningsförslagen, så att det nya ramverket kan vara helt infört år 2010. I linje med kommissionens åsikter, drog det bland annat slutsatsen att ECB ”bör ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik, administration och logistik, med utnyttjande av tekniskt stöd från nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter”.

(5) I sitt meddelande ”Den finansiella tillsynen i Europa” av den 27 maj 2009 anger kommissionen en rad reformer av de nuvarande ordningarna för att trygga den finansiella stabiliteten på unionsnivå, bland annat särskilt inrättandet av ett Europeiskt systemriskråd, ”European Systemic Risk Board” (ESRB), med ansvar för makroprudentiell tillsyn. Vid rådets möte den 9 juni 2009 och Europeiska rådets möte den 18–19 juni stödde man kommissionens ståndpunkt och välkomnade kommissionens avsikt att påskynda lagstiftningsförslagen, så att det nya ramverket kan vara helt infört år 2010. I linje med kommissionens åsikter, drog det bland annat slutsatsen att ECB ”bör ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik, administration och logistik, med utnyttjande av tekniskt stöd från nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter. Det stöd som ECB ger till ESRB och de uppgifter som ESRB tilldelas bör inte påverka tillämpningen av principen om ECB:s oberoende vid fullgörandet av dess uppgifter i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Med tanke på integreringen av de internationella finansmarknaderna bör unionen göra ett starkt åtagande på global nivå. ESRB bör utnyttja expertis från en vetenskaplig kommitté på hög nivå och ta det globala ansvar som behövs för att se till att unionens röst hörs i frågor avseende finansiell stabilitet, särskilt genom att nära samarbeta med Internationella valutafonden (IMF), nämnden för finansiella tjänster (FSB) och 20-gruppens (G20) alla partner.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) ESRB bör bland annat bidra till att genomföra de rekommendationer som IMF, FSB och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) utfärdade för G20, i de inledande övervägandena i sin rapport om riktlinjer för att bedöma betydelsen av finansiella institutioner, marknader och instrument för systemet, som offentliggjordes i oktober 2009 och där det fastställs att systemrisken måste vara dynamisk för att kunna ta hänsyn till finanssektorns och den globala ekonomins utveckling. Systemrisker kan ses som en risk för avbrott i finansiella tjänster, som orsakas av en försämring av alla eller vissa delar av det finansiella systemet och som kan få allvarliga negativa konsekvenser för realekonomin.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) I rapporten om riktlinjer för att bedöma betydelsen av finansiella institutioner, marknader och instrument för systemet anges även att bedömningen av systemrisken troligtvis kommer att variera beroende på de ekonomiska förhållandena. Bedömningen kommer också att bero på den finansiella infrastrukturen och arrangemangen för krishantering, samt kapaciteten att hantera problem då de uppstår. Institutioner kan ha en systemrelaterad betydelse för lokala, nationella eller internationella finansiella system och ekonomier. Huvudkriterierna för att fastställa betydelsen av marknader och institutioner för systemet är storlek (volymen på de finansiella tjänster som tillhandahålls av de enskilda beståndsdelarna i det finansiella systemet), ersättbarhet (i vilken utsträckning andra beståndsdelar av systemet kan tillhandahålla samma tjänster i händelse av ett avbrott) och huruvida en sammankoppling är möjlig (sammankopplingar med andra beståndsdelar av systemet). En bedömning grundad på dessa tre kriterier bör kompletteras med en hänvisning till finansiell sårbarhet och den institutionella ramens kapacitet att hantera finansiella problem.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5d) ESRB:s uppgift bör vara att övervaka och bedöma systemrisken under normala omständigheter i syfte att mildra risken för att systemets beståndsdelar får problem och i syfte att stärka det finansiella systemets förmåga att stå emot chocker. ESRB bör därför garantera finansiell stabilitet och mildra de negativa effekterna för den inre marknaden och för realekonomin. För att uppfylla sina mål bör ESRB analysera all relevant information, i synnerhet relevant lagstiftning som kan påverka den finansiella stabiliteten, såsom regler om redovisning, konkurs och räddning.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) De nuvarande ordningarna inom EU lägger alltför liten vikt vid den makroprudentiella tillsynen. Ansvaret för makroprudentiella analyser är fortfarande utspritt och analyserna görs av olika myndigheter på skiftande nivåer. Det finns inte någon mekanism som säkerställer att makroprudentiella risker effektivt påvisas och att varningar och rekommendationer är tydligt utformade, följs upp och omsätts i handling.

(6) För att unionen och de globala finansiella systemen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och för att hoten mot dessa ska kunna mildras krävs det större enhetlighet mellan makro- och mikrotillsynen. I Turner Review från mars 2009 anges det avseende lagstiftningssvar på den globala bankkrisen att sundare bestämmelser kräver antingen utökade nationella befogenheter, vilket innebär en mindre öppen inre marknad, eller en högre europeisk integrationsnivå. Med tanke på att ett sunt finansiellt system spelar en viktig roll när det gäller att bidra till konkurrens och tillväxt i unionen och påverka realekonomin, har EU‑institutionerna, i enlighet med rekommendationerna i Larosière‑rapporten, valt en högre europeisk integrationsnivå.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Detta nyligen utformade system för makrotillsyn kräver trovärdigt och högkvalitativt ledarskap. Europeiska centralbankens ordförande bör vara ordförande för ESRB, med tanke på dennes nyckelroll och internationella och interna trovärdighet, och i enlighet med Larosière-rapportens anda. Redovisningskraven bör för övrigt höjas, och sammansättningen av ERSB:s organ bör utökas för att omfatta många olika erfarenheter, bakgrunder och åsikter.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) I Larosière-rapporten uppges även att makroövervakning inte är meningsfull om den inte på något sätt kan påverka övervakning på mikronivå, och samtidigt kan mikroövervakningen inte effektivt garantera den finansiella stabiliteten utan att ta vederbörlig hänsyn till utvecklingen på makronivå.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c) Det bör inrättas ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS), som ska omfatta aktörerna inom den finansiella tillsynen på nationell nivå och unionsnivå och som ska agera som ett nätverk. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta med förtroende och full ömsesidig respekt, i synnerhet när det gäller att tillse att lämplig och tillförlitlig information utbytes. På unionsnivå bör nätverket bestå av ESRB och de tre myndigheterna för mikroövervakning: den europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), inrättad genom förordning (EU) nr …/2010, den europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader), inrättad genom förordning (EU) nr …/2010 och den europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner), inrättad genom förordning (EU) nr …/2010.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Gemenskapen behöver också ett särskilt organ som inom hela EU ansvarar för den makroprudentiella tillsynen över det finansiella systemet och som påvisar risker för den finansiella stabiliteten och vid behov utfärdar riskvarningar och rekommendationer till åtgärder för att hantera sådana risker. Ett Europeiskt systemriskråd (ESRB) bör följaktligen inrättas som ett nytt oberoende organ med ansvar för att bedriva makroprudentiell tillsyn på EU‑nivå.

utgår

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) ESRB bör vid behov utfärda varningar och rekommendationer av allmän natur som rör gemenskapen som helhet, enskilda medlemsstater eller grupper av medlemsstater, med särskilda tidsfrister för de politiska reaktioner som krävs.

(8) ESRB bör vid behov utfärda och offentliggöra varningar och rekommendationer av allmän natur som rör unionen som helhet, enskilda medlemsstater eller grupper av medlemsstater, med särskilda tidsfrister för de politiska reaktioner som krävs. Om sådana varningar eller rekommendationer är ställda till enskilda eller en grupp av medlemsstater bör ESRB kunna föreslå lämpliga stödåtgärder. ESRB bör vid behov förklara att en krissituation föreligger.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) ESRB bör besluta om huruvida en rekommendation bör förbli konfidentiell eller offentliggöras, med beaktande av att ett offentliggörande i vissa fall kan bidra till att rekommendationerna följs.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) ESRB bör ta fram en färgkod, så att berörda parter bättre ska kunna bedöma riskens art.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c) Om ESRB upptäcker en risk som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet, eller stabiliteten i unionens finansiella system, helt eller delvis, bör ESRB utfärda en varning om att en krissituation föreligger. I sådana fall bör ESRB snabbt underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna om sin varning. I fall av en krissituation bör ESRB utfärda en varning om detta.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Sådana varningar och rekommendationer bör gå via rådet för att ge dem ökad tyngd och legitimitet, och vid behov via Europeiska bankmyndigheten som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/…, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/… samt Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/….

(9) Sådana varningar och rekommendationer bör gå via Europaparlamentet, rådet, kommissionen, mottagarna och, vid behov, via de europeiska tillsynsmyndigheterna för att ge dem ökad tyngd och legitimitet.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) ESRB bör också övervaka att dess rekommendationer efterlevs, på grundval av rapporter från mottagarna, för att säkerställa att dess varningar och rekommendationer faktiskt följs. Mottagarna av rekommendationerna bör följa dem, såvida inte passivitet kan motiveras tillfredsställande (enligt modellen ”reagera eller förklara”).

(10) ESRB bör också övervaka att dess rekommendationer efterlevs, på grundval av rapporter från mottagarna, för att säkerställa att dess varningar och rekommendationer faktiskt följs. Mottagarna av rekommendationerna bör på ett tillfredsställande sätt motivera varje försummelse att vederbörligen iaktta ESRB:s rekommendationer (enligt modellen ”reagera eller förklara”), särskilt gentemot Europaparlamentet. ESRB bör kunna vända sig till Europaparlamentet och rådet i de fall då ESRB inte är tillfredsställt med det sätt på vilket mottagarna har följt upp rekommendationerna.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) ESRB bör besluta om huruvida en rekommendation bör förbli konfidentiell eller offentliggöras, med beaktande av att ett offentliggörande i vissa fall kan bidra till att rekommendationerna följs.

utgår

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) ECB och nationella centralbanker bör ha en ledande roll i den makroprudentiella tillsynen på grund sin sakkunskap och sitt faktiska ansvar för finansiell stabilitet. Det är också nödvändigt att organ för mikroprudentiell tillsyn deltar i ESRB:s arbete, för att säkerställa att den makroprudentiella riskbedömningen baseras på fullständig och korrekt information om utvecklingen i det finansiella systemet. Ordförandena i de europeiska tillsynsmyndigheterna bör följaktligen vara ledamöter med rösträtt, medan en representant för varje medlemsstats nationella tillsynsmyndighet bör delta som ledamot utan rösträtt.

(13) ECB och nationella centralbanker bör ha en ledande roll i den makroprudentiella tillsynen på grund sin sakkunskap och sitt faktiska ansvar för finansiell stabilitet. Det är också nödvändigt att organ för mikroprudentiell tillsyn deltar i ESRB:s arbete, för att säkerställa att den makroprudentiella riskbedömningen baseras på fullständig och korrekt information om utvecklingen i det finansiella systemet. Ordförandena i de europeiska tillsynsmyndigheterna bör följaktligen vara ledamöter med rösträtt. I en anda av öppenhet bör sex oberoende personer vara ledamöter i styrelsen, och dessa bör inte vara medlemmar av en europeisk tillsynsmyndighet och bör väljas på grundval av sin allmänna kompetens och sitt åtagande gentemot unionen, samt på grundval av sina olika bakgrunder inom akademiska områden eller den privata sektorn, i synnerhet i små och medelstora företag, fackföreningar eller som leverantörer eller konsumenter av finansiella tjänster, och de ska uppfylla alla garantier i termer av oberoende och sekretess. En representant för varje medlemsstats nationella behöriga myndigheter bör delta i styrelsens sammanträden som ledamot utan rösträtt.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Med en deltagande kommissionsledamot kommer en länk att upprättas till gemenskapens makroekonomiska och finansiella övervakning, medan närvaron av Ekonomiska och finansiella kommitténs ordförande avspeglar finansministrarnas roll i tryggandet av finansiell stabilitet.

(14) Med en deltagande kommissionsledamot kommer en länk att upprättas till gemenskapens makroekonomiska och finansiella övervakning, medan närvaron av en företrädare för Ekonomiska och finansiella kommittén vid den rådgivande vetenskapliga kommittén avspeglar finansministrarnas roll i tryggandet av finansiell stabilitet.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Eftersom banker och finansinstitut från tredjeländer som är medlemmar i EES eller EFTA kan verka inom unionen, bör en representant på hög nivå för var och ett av dessa länder kunna delta i styrelsemötena, förutsatt att respektive hemland godkänner detta.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) Det är viktigt att ledamöterna i ESRB agerar opartiskt och endast tar hänsyn till stabiliteten i hela Europeiska unionen. Omröstningar om varningar och rekommendationer inom ESRB bör inte viktas och beslut bör som regel fattas med enkel majoritet.

(15) Det är viktigt att ledamöterna i ESRB agerar opartiskt och endast tar hänsyn till stabiliteten i hela Europeiska unionen. Om ett samförstånd inte kan nås, bör omröstningar om varningar och rekommendationer inom ESRB inte viktas och beslut bör som regel fattas med enkel majoritet.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Den nära kopplingen mellan finansinstitut och marknader innebär också att övervakningen och bedömningen av potentiella systemrisker bör baseras på en bred uppsättning relevanta makro- och mikroekonomiska uppgifter och indikatorer. ESRB bör därför ha tillgång till alla uppgifter det behöver för att fullgöra sitt uppdrag, samtidigt som dessa uppgifter måste vara konfidentiella.

(16) Den nära kopplingen mellan finansinstitut och marknader innebär också att övervakningen och bedömningen av potentiella systemrisker bör baseras på en bred uppsättning relevanta makro- och mikroekonomiska uppgifter och indikatorer. Dessa systemrisker inbegriper risk för avbrott i finansiella tjänster, som orsakas av en avsevärd försämring av alla eller vissa delar av unionens finansiella system och som kan få allvarliga negativa konsekvenser för den inre marknaden och realekonomin. Alla typer av finansiella institut och mellanhänder, marknader, infrastruktur och instrument har potentialen att bli systempåverkande. ESRB bör därför ha tillgång till alla uppgifter det behöver för att fullgöra sitt uppdrag, samtidigt som dessa uppgifter måste vara konfidentiella.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) Marknadsaktörer kan lämna värdefulla bidrag till förståelsen av de förändringar som påverkar det finansiella systemet. ESRB bör därför vid behov samråda med berörda aktörer i den privata sektorn och ge dem en chans att lämna synpunkter (företrädare för finanssektorn, konsumentsammanslutningar, användargrupper på det finansiella tjänsteområde som upprättats av kommissionen eller gemenskapslagstiftningen etc.).

(17) Marknadsaktörer kan lämna värdefulla bidrag till förståelsen av de förändringar som påverkar det finansiella systemet. ESRB bör därför vid behov samråda med berörda aktörer i den privata sektorn och ge dem en chans att lämna synpunkter (företrädare för finanssektorn, konsumentsammanslutningar, användargrupper på det finansiella tjänsteområde som upprättats av kommissionen eller gemenskapslagstiftningen etc.). Eftersom det inte finns någon strikt definition av systemrisken och eftersom bedömningen av systemrisken kan variera beroende på de ekonomiska förhållandena bör ESRB se till att dess personal och rådgivare har ett brett urval av erfarenheter och kunskaper.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Med tanke på de internationella finansmarknadernas globala integration och spridningsrisken i händelse av finansiella kriser, bör ESRB samordna sitt arbete med Internationella valutafonden och det nyligen inrättade rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board), som förväntas ge förvarningar om makroprudentiella risker på global nivå.

utgår

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Enligt Larosière-rapporten behövs ett stegvist tillvägagångssätt och Europaparlamentet och rådet bör göra en fullständig översyn av ESFS, ESRB och europeiska tillsynsmyndigheterna senast den ...*.

 

_______________

* EUT: Vänligen för in datumet: tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inrättande

utgår

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Härmed inrättas ett europeiskt systemriskråd (nedan kallat ESRB).

1. Härmed inrättas ett europeiskt systemriskråd (nedan kallat ESRB). Det ska ha sitt säte i Frankfurt.

 

ESRB ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS), vars syfte är att garantera tillsynen av unionens finansiella system.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. ESFS ska bestå av

 

a) ESRB,

 

b) Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader), inrättad genom förordning (EU) nr .../2010 [ESMA],

 

c) Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) inrättad genom förordning (EU) nr .../2010 [EIOPA],

 

d) Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) inrättad genom förordning (EU) nr .../2010 [EBA],

 

e) Europeiska tillsynsmyndigheten (gemensamma kommittén) som avses i artikel 40 i förordning (EU) nr …/2010 [EBA], förordning nr .../2010 [ESMA], och förordning nr …/2010 [EIOPA] (gemensamma kommittén),

 

f) Medlemsstaternas myndigheter enligt artikel 1.2 i förordning (EU) nr .../2010 [ESMA], förordning (EU) nr .../2010 [EIOPA] och förordning (EU) nr .../2010 [EBA],

 

g) Kommissionen, när det gäller utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna 7 och 9 i förordning (EU) nr …/2010 [EBA], förordning (EU) nr .../2010 [ESMA] och förordning (EU) nr …/2010 [EIOPA].

 

De europeiska tillsynsmyndigheter som avses i led b, c och d ska ha sitt säte i Frankfurt.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta med förtroende och full ömsesidig respekt, i synnerhet när det gäller att tillse att lämplig och tillförlitlig information utbytes.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) ”Finansiellt institut”: varje företag vars huvudsakliga verksamhet är att ta emot insättningar, bevilja krediter, tillhandahålla försäkringstjänster eller andra finansiella tjänster till sina kunder eller medlemmar eller bedriva finansiell investeringsverksamhet eller handel i finansiella instrument i egen räkning.

(a) ”Finansiellt institut”: varje företag vars huvudsakliga verksamhet är att ta emot insättningar, bevilja krediter, tillhandahålla försäkringstjänster eller andra finansiella tjänster till sina kunder eller medlemmar eller bedriva finansiell investeringsverksamhet eller handel i finansiella instrument i egen räkning, och alla andra företag eller enheter som är verksamma i unionen, vars finansiella verksamhet kan utgöra en systemrisk, även om de inte har några direkta förbindelser med den stora allmänheten.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Det finansiella systemet: samtliga finansiella institutioner, marknader och marknadsinfrastruktur.

(b) Det finansiella systemet: samtliga finansiella institutioner, marknader, produkter och marknadsinfrastruktur.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Systemrisk: en risk för avbrott i finansiella tjänster, även bubblor som står i samband med finansmarknaderna, som

 

(i) orsakas av en försämring av alla eller vissa delar av unionens finansiella system, och

 

(ii) har potentialen att få allvarliga negativa konsekvenser för den inre marknaden och realekonomin.

 

Alla typer av finansiella mellanhänder, marknader och infrastrukturer är potentiellt systemviktiga i någon utsträckning.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. ESRB ska ansvara för den makroprudentiella tillsynen över gemenskapens finansiella system, i syfte att förhindra eller minska systemrisker, undvika omfattande finansiella nödsituationer, bidra till att den inre marknaden fungerar smidigt och säkerställa att finanssektorn på ett hållbart sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten.

1. ESRB ska ansvara för den makroprudentiella tillsynen över unionens finansiella system, i syfte att förhindra eller minska systemrisker, undvika omfattande finansiella nödsituationer, bidra till att den inre marknaden fungerar smidigt och säkerställa att finanssektorn på ett hållbart sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Fastställa och/eller samla in och analysera alla uppgifter som är relevanta för den i punkt 1 angivna uppgiften.

(a) Fastställa och/eller samla in och analysera alla uppgifter som är relevanta, inbegripet lagstiftning som kan påverka den finansiella stabiliteten, såsom regler om redovisning, omorganisation och avveckling, för de i punkt 1 angivna målen.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Identifiera och/eller samla in relevanta uppgifter från finansinstitut och genom de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel 15.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Vid behov, förklara att en krissituation föreligger.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna bedöms vara väsentliga.

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna bedöms vara väsentliga och vid behov offentliggöra dessa.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d) Vid behov utfärda rekommendationer för korrigerande åtgärder.

(d) Vid behov utfärda rekommendationer för korrigerande åtgärder och offentliggöra dessa.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Samarbeta nära med det europeiska systemet för finansiell tillsyn och vid behov förse de europeiska tillsynsmyndigheterna med uppgifter om systemrisker som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

(f) Samarbeta nära med alla andra parter i ESFS och vid behov förse de europeiska tillsynsmyndigheterna med uppgifter om systemrisker som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag. ESRB ska särskilt i samarbete med de europeiska tillsynsmyndigheterna utveckla gemensamma kvantitativa och kvalitativa indikatorer (”risk dashboard”), som ska utgöra grunden för en europeisk tillsynsrankning för gränsöverskridande institutioner som potentiellt skulle kunna utgöra en systemrisk.

 

En sådan rankning ska ses över regelbundet och återspegla väsentliga ändringar av en institutions riskprofil. Tillsynsrankningen kommer att vara en avgörande aspekt för beslutet att utöva direkt tillsyn eller ingripa i en institution med svårigheter.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Delta i den gemensamma kommittén.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. ESRB ska ha en styrelse, en styrkommitté och ett sekretariat.

1. ESRB ska ha en styrelse, en styrkommitté, ett sekretariat och en rådgivande vetenskaplig kommitté.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Styrkommittén ska medverka i ESRB:s beslutsprocess genom att hjälpa till att förbereda styrelsens sammanträden, gå igenom de dokument som ska diskuteras och övervaka hur ESRB:s löpande arbete fortskrider.

3. Styrkommittén ska medverka i ESRB:s beslutsprocess genom att fastställa risker och förbereda styrelsens sammanträden, gå igenom de dokument som ska diskuteras, övervaka hur ESRB:s löpande arbete fortskrider och upprätthålla starka förbindelser med alla parter i ESFS.

När styrelsen ska fatta beslut om sektorsspecifika ärenden ska styrkommittén förbereda sammanträden i detta avseende efter att ha hört den relevanta europeiska tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Sekretariatet ska ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik, administration och logistik, under överinseende av styrelsens ordförande i enlighet med rådets beslut XXXX/2009/EG.

4. Sekretariatet ska ha ansvaret för ESRB:s dagliga verksamhet och alla personalfrågor. Det ska ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik, administration och logistik av hög kvalitet, under överinseende av styrelsens ordförande i enlighet med rådets förordning (EU) nr .../2010 [ESRB]. Det ska även utnyttja tekniska utlåtanden från de europeiska tillsynsmyndigheterna, nationella centralbanker och nationella tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. ESRB ska bistås av den rådgivande tekniska kommitté som avses i artikel 12, som på begäran ska lämna råd och stöd i frågor som är relevanta för ESRB:s arbete.

5. Den rådgivande vetenskapliga kommitté som avses i artikel 12 ska lämna råd och stöd i frågor som är relevanta för ESRB:s arbete.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ordföranden och vice ordföranden i ESRB ska väljas på fem år av och från de ledamöter av styrelsen som även är medlemmar av ECB:s allmänna råd. De får omväljas.

1. ECB:s ordförande ska vara ordförande i ESRB. Ordförandens mandatperiod ska sammanfalla med mandatperioden som ordförande för ECB.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Förste vice ordföranden ska väljas av medlemmarna av ECB:s allmänna råd för samma mandatperiod som denna persons medlemskap i det allmänna rådet, med hänsyn till att medlemsstaterna och länderna inom och utanför euroområdet bör vara representerade på ett välavvägt sätt. Förste vice ordföranden kan återväljas.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Ordföranden i gemensamma kommittén ska vara andre vice ordförande.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c. Innan de tillträder sina uppdrag ska ordföranden och förste vice ordföranden vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet redogöra för hur de avser utföra sina uppdrag enligt denna förordning. Andre vice ordföranden ska höras av Europaparlamentet i egenskap av sin roll som ordförande för den gemensamma kommittén.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Vice ordföranden ska leda styrelsens och styrkommitténs sammanträden, när ordföranden är förhindrad att delta.

3. Vice ordförandena ska enligt rangordning leda styrelsens och/eller styrkommitténs sammanträden, när ordföranden är förhindrad att delta.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om mandatperioden för de ledamöter av ECB:s allmänna råd som väljs till ordförande eller vice ordförande löper ut innan femårsperioden är till ända eller om ordföranden eller vice ordföranden av någon anledning inte kan fullgöra sina uppdrag, ska en ny ordförande eller vice ordförande väljas i enlighet med punkt 1.

4. Om vice ordförandena av någon anledning inte kan fullgöra sina uppdrag, ska nya vice ordföranden väljas i enlighet med punkterna 1a, 1b och 1c.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Sex oberoende personer som ska utses av styrelseledamöter med rösträtt på förslag av den gemensamma kommittén. Kandidaterna får inte vara medlemmar av den europeiska tillsynsmyndigheten och ska väljas på grundval av sin allmänna kompetens och på grundval av sina olika bakgrunder inom akademiska områden eller andra sektorer, i synnerhet i små och medelstora företag, fackföreningar eller som leverantörer eller konsumenter av finansiella tjänster. Vid tidpunkten för utnämningen ska den gemensamma kommittén uppge vilka personer som utsetts för att även ingå i styrkommittén. När de utför sina uppgifter får de utnämnda personerna varken efterfråga eller ta emot instruktioner från regeringar, institutioner, organ, kontor, enheter eller privatpersoner. De ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter eller utförandet av deras uppgifter.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Följande ska vara styrelseledamöter utan rösträtt:

2. Från varje medlemsstat ska en företrädare på hög nivå från respektive behörig nationell tillsynsmyndighet, i enlighet med punkt 3, vara styrelseledamot utan rösträtt.

a) Från varje medlemsstat en företrädare på hög nivå från respektive behörig nationell tillsynsmyndighet.

 

b) Ordföranden i Ekonomiska och finansiella kommittén.

 

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om vid vissa punkter på ett mötes dagordning flera nationella tillsynsmyndigheter är behöriga, ska företrädaren på hög nivå bara delta i diskussionen om frågor där denne är behörig.

3. När det gäller företrädare för de nationella tillsynsmyndigheterna ska företrädare på hög nivå rotera beroende på vilken fråga som diskuteras såvida inte de nationella tillsynsmyndigheterna har enats om en gemensam företrädare.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Styrelseledamöter som samtidigt är medlemmar av ECB:s allmänna råd ska agera oberoende när de utför sina uppgifter.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelseledamöter i ESRB och andra personer som arbetar eller har arbetat för eller med ESRB får inte lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikt, även sedan deras uppdrag upphört (vilket inbegriper relevant personal på centralbanker, på rådgivande tekniska kommittén, EU:s tillsynsmyndigheter och medlemsstaternas behöriga tillsynsmyndigheter).

1. Styrelseledamöter i ESRB och andra personer som arbetar eller har arbetat för eller med ESRB får inte lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikt, även sedan deras uppdrag upphört (vilket inbegriper relevant personal på centralbanker, på rådgivande vetenskapliga kommittén, EU:s tillsynsmyndigheter och medlemsstaternas behöriga tillsynsmyndigheter).

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Vid behov kan företrädare på hög nivå från internationella institutioner som utför andra relaterade verksamheter bjudas in för att delta i styrelsens sammanträden.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Vid behov kan en företrädare på hög nivå från ett tredjeland, särskilt ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Europeiska frihandelssammanslutningen, bjudas in på ad hoc basis för att delta i styrelsens sammanträden, beroende på vilken fråga som diskuteras.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelseledamöter med rösträtt ska ha en röst var.

1. Styrelsen ska eftersträva samförstånd. Då samförstånd inte kan nås ska styrelseledamöter med rösträtt ha en röst var.

Efter en viss tidsperiod, vilken ska fastställas i ESRB:s arbetsordning, får ledamöter av styrelsen begära votering om ett utkast till varning eller rekommendation.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Genom undantag från punkt 2 ska en majoritet på två tredjedelar av rösterna krävas för offentliggörande av en varning eller rekommendation.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Vice ordföranden i ESRB.

b) Förste vice ordföranden i ESRB.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) ECB:s vice ordförande.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Fem andra styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd. De ska väljas på två år av och bland de styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd.

c) Fyra andra styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd, med hänsyn till behovet av att medlemsstaterna och länderna inom och utanför euroområdet blir företrädda på ett balanserat sätt. De ska väljas på fyra år av och bland de styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) Ordföranden i Europeiska bankmyndigheten.

e) Ordföranden i Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet).

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Ordföranden i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.

f) Ordföranden i Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner).

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) Ordföranden i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

g) Ordföranden i Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader).

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Ordföranden i Ekonomiska och finansiella kommittén.

h) Tre av de sex oberoende personer som avses i artikel 6.1 fa.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rådgivande tekniska kommittén

Rådgivande vetenskapliga kommittén

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den rådgivande tekniska kommittén ska ha följande ledamöter:

1. Den rådgivande vetenskapliga kommittén ska ha följande ledamöter:

a) En företrädare för varje nationell centralbank och en företrädare för ECB.

a) Nio experter med erkänd kompetens och ett garanterat oberoende, föreslagna av styrkommittén, som ska representera ett brett spektrum av erfarenheter och kunskaper och ha en välavvägd bakgrund och expertis och som ska godkännas av styrelsen för en mandatperiod på två år, som kan förlängas.

b) Från varje medlemsstat en företrädare för den behöriga nationella tillsynsmyndigheten.

 

c) En företrädare för Europeiska bankmyndigheten.

b) En företrädare för Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet).

d) En företrädare för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten.

c) En företrädare för Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner).

e) En företrädare för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

d) En företrädare för Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader).

f) Två företrädare för kommissionen.

e) Två företrädare för kommissionen.

g) En företrädare för Ekonomiska och finansiella kommittén.

f) En företrädare för Ekonomiska och finansiella kommittén.

Tillsynsmyndigheterna i respektive medlemsstat ska välja en företrädare till kommittén. Om vid vissa punkter på ett mötes dagordning flera nationella tillsynsmyndigheter är behöriga, ska respektive företrädare bara delta i de frågor på dagordningen som denne har befogenhet för.

 

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ordföranden i rådgivande tekniska kommittén ska utses av styrelsen, på förslag av styrelseordföranden.

2. Ordföranden i rådgivande vetenskapliga kommittén ska utses av styrelsen, på förslag av styrelseordföranden.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Sekretariatet för ESRB ska bistå den rådgivande tekniska kommittén och sekretariatets chef ska delta i dess möten.

4. Sekretariatet för ESRB ska bistå den rådgivande vetenskapliga kommittén och sekretariatets chef ska delta i dess möten.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. För att kunna ge råd och stöd i frågor som är relevanta för ESRB:s arbete ska den rådgivande vetenskapliga kommittén ha ett nära samarbete med ECBS:s expertarbetsgrupper och rådfråga de europeiska tillsynsmyndigheterna om de makroekonomiska riskprofilerna för de olika sektorerna när det gäller finansiella tjänster.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b. Den rådgivande vetenskapliga kommittén ska vid behov i ett tidigt skede organisera ett samråd med intressenter såsom marknadsaktörer, konsumentorgan, akademiska experter, på ett öppet sätt som medger insyn, samtidigt som hänsyn tas till sekretesskravet.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c. Den rådgivande tekniska kommittén ska ha tillgång till alla resurser som behövs för att den ska kunna utföra sina uppgifter på ett framgångsrikt sätt, särskilt analys- och IKT-verktyg.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga relevanta aktörer inom den privata sektorn.

I sitt arbete ska ESRB vid behov inhämta synpunkter från relevanta aktörer inom den privata eller offentliga sektorn, särskilt, men inte uteslutande, från de europeiska tillsynsmyndigheternas medlemmar.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. ESRB ska till de europeiska tillsynsmyndigheterna lämna uppgifter om systemrisker som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

1. ESRB ska till varje europeisk tillsynsmyndighet lämna uppgifter om systemrisker som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. De europeiska tillsynsmyndigheterna, de nationella centralbankerna och medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete med ESRB och lämna alla uppgifter som det behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag enligt gemenskapslagstiftningen.

2. I enlighet med artikel 1.1 b ska de europeiska tillsynsmyndigheterna, de nationella centralbankerna och samtliga berörda myndigheter i medlemsstaterna ha ett nära samarbete med ESRB och lämna de sammanställda uppgifter som det behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag enligt EU-lagstiftningen. Detta ska inte påverka de befogenheter som tilldelats rådet, kommissionen (Eurostat), ECB, Eurosystemet och ECBS med avseende på statistik och insamling av uppgifter.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. ESRB får begära information från de europeiska tillsynsmyndigheterna i form av sammanfattningar eller sammanställningar, där enskilda finansinstitut inte får kunna identifieras. Om begärd information inte är tillgänglig på dessa myndigheterna eller inte lämnas i tid, får ESRB begära uppgifterna från nationella tillsynsmyndigheter, nationella centralbanker eller andra myndigheter i medlemsstaterna.

3. De europeiska tillsynsmyndigheterna ska på begäran från ESRB lämna information i form av sammanfattningar eller sammanställningar. Om begärd information inte är tillgänglig för de europeiska tillsynsmyndigheterna eller inte lämnas i tid ska nationella tillsynsmyndigheter, nationella centralbanker eller andra myndigheter i medlemsstaterna lämna denna information.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. ESRB får rikta en motiverad begäran till de europeiska tillsynsmyndigheterna om att dessa lämnar uppgifter som inte är sammanfattningar eller sammanställningar.

4. När det föreligger en ihållande och allvarlig risk som sannolikt skulle kunna beröra ett visst finansiellt institut och informationen i punkt 3 inte är tillräcklig för att ESRB ska kunna uppfylla sina uppgifter, får ESRB rikta en motiverad begäran till de europeiska tillsynsmyndigheterna om att dessa lämnar uppgifter som inte är sammanfattningar eller sammanställningar.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Om uppgifter som avses i denna artikel inte lämnas eller om det handlar om en nödsituation, får styrelsen uppmana Europaparlamentet och rådet att handla på ett ändamålsenligt sätt.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Innan information begärs enligt punkterna 3 och 4, ska ESRB rådfråga relevant europeisk tillsynsmyndighet om huruvida begäran är rimlig.

5. ESRB kan begära information från ett företag som bedriver finansiell investeringsverksamhet eller handel i finansiella instrument i egen räkning men som inte omfattas av förordning (EU) nr …/2010 [(EBA)], förordning (EU) nr …/2010 [(ESMA)] eller förordning (EU) nr …/2010 [(EIOPA)]. ESRB ska informera kommissionen och rådfråga den avdelning inom den centrala förvaltningen som ansvarar för lagstiftning och tillsyn över finansiella institut i den berörda medlemsstaten om huruvida begäran är rimlig.

Den ytterligare skyldigheten för finansiella institut att tillhandahålla information på begäran av ESRB får inte leda till en orimlig ökning av den administrativa bördan.

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. ESRB:s anställda kan delta i de europeiska tillsynsmyndigheternas sammanträden och ställa frågor till och ta emot relevant förstahandsinformation från de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. ESRB ska samarbeta med nationella centralbanker i tredjeländer och internationella fora för att underlätta informationsutbytet och inrätta en mekanism för insamling och utbyte av information om systemrisk som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Konstateras betydande risker när det gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska ESRB utfärda varningar och vid behov även rekommendationer för korrigerande åtgärder.

1. Konstateras betydande risker när det gäller att uppnå målet i artikel 3.1, ska ESRB utfärda varningar och vid behov även rekommendationer för korrigerande åtgärder, samt även för lagstiftningsinitiativ.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Varningar och rekommendationer som ESRB utfärdar i enlighet med artikel 3.2 c och 3.2 d får vara av allmän eller specifik natur och ska riktas till hela gemenskapen, till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter. Rekommendationerna ska innehålla en uttrycklig tidsfrist för politiska svar. Rekommendationer får också riktas till kommissionen, när det gäller relevant gemenskapslagstiftning.

2. Varningar och rekommendationer som ESRB utfärdar i enlighet med artikel 3.2 c och 3.2 d får vara av allmän eller specifik natur och ska riktas särskilt till hela unionen, till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter. Rekommendationerna ska innehålla en uttrycklig tidsfrist för politiska svar. Rekommendationer får också riktas till kommissionen, när det gäller relevant EUlagstiftning.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Varningarna eller rekommendationerna ska också skickas till rådet och om de är ställda till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter även lämnas till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

3. Varningarna eller rekommendationerna ska också skickas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, mottagarna i enlighet med punkt 2, och om de är ställda till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter även lämnas till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. En styrelseledamot får alltid begära votering om ett utkast till varning eller rekommendation.

4. För att öka medvetenheten om risker i den europeiska ekonomin och prioritera sådana risker ska ERSB i nära samarbete med ESFS utarbeta ett färgkodssystem som motsvarar situationerna på de olika risknivåerna.

 

När kriterierna för denna klassificering har utarbetats kommer dess varningar och rekommendationer att i varje enskilt fall, och vid behov, visa till vilken kategori risken hör.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Åtgärder i krissituationer

 

1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet inom unionen får ESRB i enlighet med artikel 3.2 b och artikel 10 i var och en av förordningarna (EU) nr …/2010 [EBA], nr .../2010 [ESMA], nr …/2010 [EIOPA], utfärda varningar, på eget initiativ eller efter begäran från en europeisk tillsynsmyndighet, Europaparlamentet, rådet eller kommissionen, om att en krissituation föreligger.

 

2. När ESRB utfärdar en varning ska det informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och den europeiska tillsynsmyndigheten vid samma tidpunkt, i enlighet med artiklarna 16.3 och 18.3.

 

Så snart som möjligt efter meddelandet ska ESRB:s ordförande och den behöriga kommissionsledamoten höras av Europaparlamentets ansvariga utskott.

 

3. ESRB ska på eget initiativ eller på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen eller en europeisk tillsynsmyndighet, se över den varning som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en rekommendation enligt artikel 3.2 d är ställd till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, ska mottagarna underrätta ESRB om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna eller förklara varför de inte vidtagit åtgärder. Rådet ska informeras och vid behov även de europeiska tillsynsmyndigheterna.

1. Om en rekommendation enligt artikel 3.2 d är ställd till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, ska mottagarna underrätta ESRB om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna eller förklara varför de inte vidtagit åtgärder. Europaparlamentet och rådet ska informeras och vid behov även de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om ESRB fastslår att dess rekommendation inte har följts och att mottagarna inte kunnat förklara sin passivitet, ska det informera rådet och vid behov även de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna.

2. Om ESRB fastslår att en mottagare av en av dess rekommendationer inte har följt denna rekommendation eller inte har följt den på ett tillfredsställande sätt och mottagaren inte har motiverat en sådan underlåtenhet, ska det informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och vid behov även de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om ESRB har fattat ett beslut i enlighet med punkt 2 får Europaparlamentet uppmana mottagarna att höras av sitt ansvariga utskott.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Styrelsen för ESRB ska från fall till fall avgöra om en varning eller en rekommendation ska offentliggöras. Genom undantag från artikel 10.2 ska en kvalificerad majoritet på två tredjedelar av rösterna krävas för offentliggörande av en varning eller rekommendation.

1. Styrelsen för ESRB ska i enlighet med artikel 10.3 a från fall till fall avgöra om en varning eller en rekommendation ska offentliggöras. Genom undantag från artikel 10.2 ska en majoritet på två tredjedelar av rösterna krävas för offentliggörande av en varning eller rekommendation.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Mottagarna av varningar och rekommendationer från ESRB bör få tillstånd att även offentliggöra sina åsikter och argumentationer, som ett led i reaktionen på ESRB:s offentliggjorda varningar och rekommendationer.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om styrelsen för ESRB beslutar att inte offentliggöra en varning eller rekommendation, ska mottagarna och i tillämpliga fall rådet och de europeiska tillsynsmyndigheterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dess konfidentiella natur. Rådets ordförande får besluta att inte skicka en varning eller rekommendation vidare till andra rådsmedlemmar.

3. Om styrelsen för ESRB beslutar att inte offentliggöra en varning eller rekommendation, ska mottagarna och, i tillämpliga fall, Europaparlamentet, rådet, de europeiska tillsynsmyndigheterna och de nationella tillsynsmyndigheterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda dess konfidentiella natur.

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Alla uppgifter på vilka styrelsen för ESRB baserar sina analyser innan man utfärdar en varning eller rekommendation ska offentliggöras i en lämplig anonymiserad form. När det gäller konfidentiella varningar ska informationen göra tillgänglig inom en rimlig tidsperiod, vilken ska fastställas i ESRB:s arbetsordning.

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 19 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Rapporteringskrav

Ansvarsskyldighet och rapporteringskrav

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. ESRB ska minst en gång om året avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet.

1. ESRB ska minst en gång om året, men oftare vid omfattande finansiella svårigheter, bjudas in till en årlig utfrågning i Europaparlamentet i samband med offentliggörandet av ESRB:s årsrapport till Europaparlamentet och rådet. Dessa utfrågningar ska ske inom andra ramar än den monetära dialogen mellan Europaparlamentet och ordföranden för Europeiska centralbanken.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Rapporterna som avses i denna artikel ska göras tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. På anmodan av rådet eller kommissionen ska ESRB också granska särskilda frågor.

2. På anmodan av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen ska ESRB också granska särskilda frågor.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Europaparlamentet kan begära att ESRB:s ordförande och de övriga medlemmarna i styrkommittén ska delta i en utfrågning i Europaparlamentets ansvariga utskott.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På grundval av en rapport från kommissionen ska rådet granska denna förordning tre år efter det att den har trätt i kraft och ska efter yttrande från ECB avgöra om ESRB:s uppdrag och organisation behöver ses över.

På grundval av en rapport från kommissionen ska Europaparlamentet och rådet senast den …* granska denna förordning och ska efter yttrande från ECB avgöra om ESRB:s mål och organisation behöver ses över.

 

I rapporten ska det särskilt bedömas om

 

a) det är lämpligt att förenkla och förstärka ESFS:s struktur för att öka samstämmigheten mellan makro- och mikronivåerna och mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna,

 

b) det är lämpligt att utöka de europeiska tillsynsmyndigheternas föreskrivande befogenheter,

 

c) ESFS:s utveckling stämmer överens med den globala utvecklingen på detta område,

 

d) det finns tillräcklig mångfald och kompetens i ESFS,

 

e) ansvarsskyldigheten och öppenheten när det gäller kraven på offentliggörande är tillräckliga.

 

_________________

* Tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

  • [1]  EUT C 270, 11.11.2009, s. 1.

MOTIVERING

Sedan år 2000, och vid ett flertal tillfällen, har Europaparlamentet uppmanat kommissionen att lägga fram ambitiösa förslag för att säkra stabiliteten på EU:s finansiella marknader och att dra fördel av införandet av euron[1].

Omfattningen av den finansiella, ekonomiska och sociala kris som svept över EU visar tydligt hur bristfälliga de nuvarande systemen är. Behöver vi verkligen mer än denna kris – som är den värsta sedan 1929 – för att äntligen förse EU med en effektiv finansiell tillsyn?

Europaparlamentet är medvetet om sitt ansvar. Europas medborgare väntar på konkreta åtgärder; arbetslösheten har ökat kraftigt, fler och fler företag, i synnerhet små och medelstora företag, går omkull, de offentliga underskotten och skulderna har ökat på ett oroande sätt, och vissa av de insatser som gjorts för att undsätta banker kommer att belasta skattebetalarna hårt. Det är viktigt att vi inte misslyckas eftersom de flesta medlemsstater inte skulle ha resurser att klara av en ny kris av denna storlek. Även om det är omöjligt att helt avvärja vissa kriser, måste vi i alla fall försöka att förhindra dem och begränsa de negativa effekterna.

I en rapport som offentliggjordes den 25 februari 2009 av den arbetsgrupp som kommissionen tillsatt under ledning av Jacques de Larosière, efterfrågade man ett nytt organ för makroekonomisk övervakning, som skulle stå under tillsyn av Europeiska centralbanken (ECB), och tre andra myndigheter för markoekonomisk övervakning, som skulle tilldelas bindande befogenheter. Kommissionen och Europeiska rådet har slutit sig till den allmänna riktningen i rapporten.

Det är detta som legat till grund för Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om makroövervakning av det finansiella systemet och inrättade av en europeisk systemrisknämnd (ESRB), som nu översänts till parlamentet för behandling. Tre andra texter om inrättande av tre nya myndigheter med ansvar för övervakning av banker, försäkringar och marknader har också antagits av kollegiet. Föredragandena för detta ”paket” har fört ett nära samarbete för att bevara enhetligheten i paketet.

Mål

Att skapa ett effektivt övervakningssystem utan att hindra finansieringen av ekonomin

Denna lagstiftning syftar i första hand till att skapa förutsättningar för en stabil finansiering av ekonomin, så att en hållbar tillväxt och sysselsättning kan garanteras. Under de närmaste åren kommer omställningen av våra ekonomier till en mer klimatvänlig tillväxt att kräva allt mer innovativa insatser och en betydligt större kapitalbas. Genom finansieringen av den reala ekonomin bidrar finanssektorn till att skapa välstånd, och därför bör dess verksamhet övervakas, inte hindras.

Att skydda den inre marknaden

Det andra målet syftar till att säkra enhetligheten på EU:s inre marknad. Om EU inte ges möjlighet att säkra kvaliteten på den finansiella tillsynen på europeisk nivå framöver, kommer den inre marknaden att splittras. Detta skulle innebära att årtiondens arbete för att avskaffa gränser och upphäva hinder för utbyte går förlorat. Man bör även komma ihåg att den europeiska ekonomiska integrationen också i stor utsträckning har bidragit till att skapa arbetstillfällen och upprätthålla tillväxt.

Kommissionens ordförande Barroso, som anförtrott uppdraget åt Mario Monti, och den utnämnda kommissionsledamoten Michael Barnier vill göra nystarten för den inre marknaden till ett strategiskt mål för den nya kommissionen, och en splittring av den inre marknaden för finansiella tjänster skulle strida mot detta mål. Föredraganden instämmer i detta resonemang som, i likhet med de Larosière-rapporten, bestämt främjar långsiktiga mål av allmänt europeiskt intresse framför mål som grundar sig på den minsta gemensamma nämnaren i medlemsstaterna.

Att göra det möjligt för EU att behålla sin status

EU måste ta sitt internationella ansvar. G20, Internationella valutafonden (IMF) och rådet för finansiell stabilitet har framhållit nödvändigheten av att bekämpa systemrisker och av att bättre övervaka de enheter vars gränsöverskridande verksamhet delvis undgår de nationella tillsynsmyndigheterna kontroll. Om vi inte vill lida av konsekvenserna av val som gjorts av tredje parter, och om vi vill försvara euron och andra europeiska valutor, måste EU behålla sin status där besluten fattas genom att bekräfta sitt engagemang i multilaterala frågor. Tack vare inrättandet av ESRB och de tre myndigheterna med bindande befogenheter kommer EU att bättre kunna göra sina intressen och värderingar gällande. Detta är en strategisk utmaning.

Att säkerställa samordningen av beslut

Inrättandet av ESRB, vars primära mål är att utvärdera systemrisker, är en betydande nyhet eftersom det fram till i dag inte har gjorts några makroekonomiska analyser på EU-nivå. Det är viktigt att främja ett nära samarbete mellan ESRB och de som förfogar över den relevanta informationen (de nationella tillsynsmyndigheterna och de europeiska myndigheterna med ansvar för respektive sektor) för att skapa en enhetlig makro- och mikrotillsyn och, utöver detta, enhetliga sektorer.

De val som har gjorts i detta betänkande

De Larosière-gruppens rapport är redan en kompromiss. Det är särskilt viktigt att rapporten inte urvattnas under förevändning att förbättra situationen, och att man inte ignorerar den brådska som författarna har gett uttryck för. Ett år har dock gått sedan rapporten lades fram och många idéer har presenterats sedan dess, särskilt av Barack Obama själv, eller på Världsekonomiska forumet i Davos.

Föredraganden har hållit flera samråd. ”Paketet” tar hänsyn till utvecklingen i den internationella debatten där man, speciellt vad gäller banksektorn, börjar luta åt en mer strikt övervakning.

En tydligt definierad ordföranderoll och mer representativa organ

ESRB står under tillsyn av Europeiska centralbanken, och alla centralbanker i EU uppmanas att spela en viktig roll eftersom de är långivare i sista instans. ESRB har inga bindande befogenheter, och i sista hand måste man kanske gå längre. På detta stadium är det viktigt att dess ordförande åtminstone ges en tydligt definierad roll och visas respekt. Vi föreslår därför att ordförandeskapet för ESRB anförtros ordföranden för ECB ex officio, i överensstämmelse med de Larosière-rapporten.

Det verkar vanskligt att löpa risken att en chef för en nationell centralbank väljs tills ordförande för ESRB, vilket kommissionens förslag skulle kunna innebära. ESRB:s ordförande måste agera oberoende och verka för ett ändamål av allmänt europeiskt intresse.

Det är nödvändigt att

1) öka ESRB:s ansvar inför parlamentet (genom att utfärda varningar och rekommendationer till rådet och parlamentet (med konfidentialitetsgarantier), genom att ge parlamentet befogenhet att höra en myndighet som vägrar att samarbeta trots en offentliggjord begäran från ESRB och genom mer frekventa utfrågningar och rapporter), och

2) skapa en mer representativ sammansättning i vissa av organen. En analys som baserar sig på flera olika synvinklar skulle förbättra möjligheterna att förhindra risker. Därför har föredraganden föreslagit att ESRB:s styrelse och styrkommitté ska utökas till att även omfatta ett visst antal personer med rösträtt, som uppfyller alla krav på oavhängighet, och som har olika erfarenheter, antingen från den privata sektorn (i synnerhet små och medelstora företag, leverantörer och användare av finansiella tjänster och fackföreningar) eller inom akademiska områden. Dessutom har en andra vice ordförande för ESRB inrättats som kommer att anförtros ordföranden för en av de tre myndigheterna enligt ett rotationssystem.

Diskussioner mellan centralbankerna, tillsynsorganen och den ”reala ekonomin” kommer att stärka ESRB:s legitimitet. Det finns en stor misstro mot tillsynsorgan och centralbanker bland allmänheten till följd av krisen. En av utmaningarna i detta arbete är att återupprätta förtroendet, vilket inte är en liten uppgift.

Ett enda centraliserat tillsynssystem

Genom de Larosière-rapporten skapades ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). Systemet var utformat som ett decentraliserat nätverk bestående av nationella tillsynsmyndigheter, de tre nya myndigheterna och tillsynsmyndigheternas kollegier för de större gränsöverskridande institutionerna. Med utgångspunkt i framgångarna med Europeiska centralbankssystemet och Europeiska konkurrensnätverket föreslår föredraganden att integrera ESRB i ESFS. Detta är nödvändigt för att säkra både den interna sammanhållningen och den yttre samstämmigheten i den finansiella tillsynen.

Ett tydligt lojalitetskrav ska införas för nätverkets olika medlemmar för att garantera ett fullständigt informationsutbyte.

I syfte att skapa en gemensam tillsynskultur föreslår föredraganden att samla alla europeiska tillsynsmyndigheter (ESRB och de övriga tre myndigheterna) på ett ställe, nämligen i Frankfurt. Denna geografiska närhet möjliggör dagliga möten, som inte är betungande, ett enda personalrekryteringssystem och, i händelse av kris, snabbare reaktion. Europas effektivitet ska ha företräde framför alla andra överväganden, och framtiden måste förbli öppen. Det faktum att Lamfalussykommittéerna är splittrade mellan flera huvudstäder får inte stå i vägen för funderingar om en mer sammanhållen europeisk struktur, vilket är vad EU behöver. I de Larosière-rapporten föreslås det att man efter tre år utvärderar huruvida vi bör övergå till ett system med endast två myndigheter, varav den ena myndigheten skulle ansvara för tillsyn (banker och försäkringar) och den andra för företagsverksamhet och marknadsfrågor. Föredraganden ställer sig bakom detta förslag. Fram till dess kommer ESRB att aktivt delta i den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.

En förväntning om toppkvalitet på global nivå

ESRB har försetts med en rådgivande vetenskaplig kommitté bestående av namnkunniga personer som rekryterats på grundval av sin kompetens. Detta utesluter naturligtvis inte nära samarbete mellan å ena sidan ESRB och å andra sidan centralbanker och tillsynsmyndigheter. En stor del av effektiviteten i den finansiella tillsynen i Europa ska grunda sig på den kompetens som personalen inom myndigheterna och ESRB har, i synnerhet sekretariatet.

Varningar, rekommendationer och kriser

Parlamentet tar emot varningar och rekommendationer som kan gå så långt som till att förklara krisläge. Ett färgkodsystem bidrar till att säkerställa att informationen är korrekt.

***

Ovanstående förslag utgör endast ett första steg mot en integrerad europeisk tillsyn, som även fortsättningsvis är vårt mål.

  • [1]  Se betänkandet från Garcia-Margallo Y Marfils om kommissionens meddelande om genomförandet av handlingsramen för finansmarknaderna. Se även betänkandena från Van den Burgs, Van den Burgs och Daianus och Gauzès om kreditvärderingsinstitut samt Skinnerbetänkandet (Solvens II).

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (30.4.2010)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om makroövervakning av det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd
(KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Föredragande: Evelyn Regner

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Kommissionens förslag om en europeisk systemrisknämnd (ESRB)

Kommissionens förslag är en del av ett paket för att förbättra EU:s tillsynsram som grundas på de Larosière-gruppens rekommendationer och som syftar till att undanröja de brister i den nuvarande tillsynsramen som uppdagats genom den aktuella finanskrisen.

ESRB är en av hörnstenarna i en integrerad EU-tillsynsstruktur och ska därmed bidra till att den inre marknaden fungerar bättre. ESRB är ett helt nytt europeiskt organ som inte är en juridisk person och som har en form som inte förekommit tidigare. Genom att utveckla ett europeiskt tillsynsperspektiv på makronivå ska detta organ motverka problemet med en fragmenterad individuell riskanalys på nationell nivå, höja effektiviteten i förvarningssystemen och göra det möjligt för de behöriga myndigheterna att omsätta riskbedömningar i handling.

Enligt kommissionsförslaget ska ESRB utgöras av en styrelse, en styrkommitté och ett sekretariat som Europeiska centralbanken ställer till förfogande. I ledningen ingår alla nationella centralbankschefer. Förordningen om inrättande av ESRB kompletteras av ett rådsbeslut som ger Europeiska centralbanken (ECB) i uppgift att svara för ESRB:s sekretariatsfunktion.

2. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden välkomnar inrättandet av ESRB. Krisen har visat att de nationella myndigheternas mikrotillsyn inte räcker för att upptäcka systemriskerna och inte kan motverka dem i tid. Det är viktigt att skapa ett europeiskt makrotillsynssystem för att övervaka, utvärdera och i förekommande fall förhindra potentiella risker för den finansiella stabiliteten och kunna utfärda förvarningar om systemrisker och föreslå konkreta bekämpningsåtgärder. Samspelet mellan den makroekonomiska utvecklingen och det finansiella systemet ska kunna övervakas och utvärderas ur ett brett perspektiv. Det är också en god idé att förstärka samarbetet med IMF och FSB (Financial Stability Board)och relevanta organ i tredjeländer. Övervakningen av systemrisker höjer finansmarknadernas stabilitet, minskar sannolikheten för upprepade finanskriser och gör därmed Europa till en attraktivare finansmarknadsplats.

Föredraganden föreslår några ändringar för att tydliggöra och förbättra den planerade tillsynsstrukturen. I princip bör mandatet för ESRB vara klart och tydligt begränsat till finanssektorn och får inte inkräkta på löne- och skattepolitiken. Alla EU:s mål enligt artikel 3 i EU-fördraget måste beaktas på lämpligt sätt vid bedömningen av risker.

Omröstningar i styrelsen bör enligt artikel 10 i kommissionsförslaget uteslutande ske enligt principen ”en röst per ledamot”. Röstviktning ska inte ske.

För styrkommittén föreslår föredraganden att denna ska ha fem centralbanksföreträdare. Det behövs en balanserad representation för nationella centralbanker i styrkommittén för att undvika att andra företrädare tar överhanden.

När det gäller insamling och utbyte av information måste det säkerställas att uppgifterna kan uppfyllas självständigt, oberoende av nationella myndigheter. Det krävs därför en snabb och regelbunden åtkomst av uppgifter.

Största möjliga transparens måste säkerställas. Analyserna bör vara offentliga i normalfallet. Sekretess måste motiveras utförligt och endast vara tillåtet efter ett särskilt beslut. Uppgifterna i analyserna bör vara offentligt tillgängliga i en (lämpligt) anonymiserad form. Detta kan bidra till att höja kvaliteten på rekommendationerna.

Europaparlamentet bör ha samma befogenheter som rådet och kommissionen, särskilt när det gäller möjligheten att ge undersökningar i uppdrag åt ESRB.

ESRB:s ansvar måste klarläggas. Man måste dock ta i beaktande att endast icke-bindande rekommendationer är möjliga enligt det aktuella förslaget och att inga verkställande uppgifter får överföras till ESRB.

Sammanfattningsvis är det föreslagna tillsynssystemet ett första steg mot det långfristiga målet om ett harmoniserat europeiskt tillsynssystem där en central europeisk myndighet har myndighetsfunktion med regleringsbefogenheter för stora, gränsöverskridande och systemrelevanta finans- och kreditinstitut/grupper. För systemrelevanta kreditinstitutgrupper bör europeiska tillsynsmyndigheter utöva myndighetsfunktionen, medan institut som enbart verkar nationellt ska stå helt och hållet under nationell tillsyn, i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Gemenskapen behöver också ett särskilt organ som inom hela EU ansvarar för den makroprudentiella tillsynen över det finansiella systemet och som påvisar risker för den finansiella stabiliteten och vid behov utfärdar riskvarningar och rekommendationer till åtgärder för att hantera sådana risker. Ett Europeiskt systemriskråd (ESRB) bör följaktligen inrättas som ett nytt oberoende organ med ansvar för att bedriva makroprudentiell tillsyn på EU-nivå.

(7) Unionen behöver också ett särskilt organ som inom hela EU ansvarar för den makroprudentiella tillsynen över det finansiella systemet och som påvisar risker för den finansiella stabiliteten och vid behov utfärdar riskvarningar och rekommendationer till åtgärder för att hantera sådana risker. Ett Europeiskt systemriskråd (ESRB) bör följaktligen inrättas som ett nytt oberoende organ med ansvar för att bedriva makroprudentiell tillsyn på EU-nivå. Analyserna från ESRB bör begränsas till finanssektorn och bör inte beröra löne- eller skattepolitiska frågor.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Fem andra styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd. De ska väljas på två år av och bland de styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd.

(c) Fem nationella centralbankschefer som ska väljas på två år av och bland de styrelseledamöter som samtidigt är ledamöter i ECB:s allmänna råd.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om ESRB fastslår att dess rekommendation inte har följts och att mottagarna inte kunnat förklara sin passivitet, ska det informera rådet och vid behov även de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna.

2. Om ESRB fastslår att dess rekommendation inte har följts och att mottagarna inte kunnat förklara sin passivitet, ska det informera rådet, kommissionen och vid behov även de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. På anmodan av rådet eller kommissionen ska ESRB också granska särskilda frågor.

2. På anmodan av rådet, Europaparlamentet eller kommissionen ska ESRB också granska särskilda frågor.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Makrotillsyn av finanssystemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd

Referensnummer

KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

7.10.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Evelyn Regner

5.10.2009

 

 

Behandling i utskott

3.12.2009

28.1.2010

 

 

Antagande

28.4.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Kay Swinburne

YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (9.4.2010)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om makrotillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av en Europeisk systemrisknämnd
(KOM(2009)0499 – C7‑0166/2009 – 2009/0140(COD))

Föredragande: Íñigo Méndez de Vigo

KORTFATTAD MOTIVERING

Bristen på tillräcklig reglering av finanssektorn på unionsnivå och bristerna i mekanismerna för marknadstillsyn blev särskilt tydliga under den ekonomiska och finansiella kris som drabbade Europa 2008, och vars efterverkningar vi fortfarande känner av. Kommissionen har utarbetat fyra förslag som grundar sig på rapporten från expertgruppen som leds av Jacques de Larosière. Det är utskottet för ekonomi och valutafrågor som ansvarar för parlamentets behandling av dessa förslag.

Utskottet för konstitutionella frågor har vid utarbetandet av sitt yttrande strävat efter att noggrant undersöka hur den nya europeiska tillsynsmyndigheten och den europeiska systemrisknämnden, som inrättas i dessa förslag, bäst kan passas in i det institutionella systemet. Utskottet har också inriktat sig på fastställandet av harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster för att å ena sidan se till att verksamheten är konsekvent, och å andra sidan garantera ett tillräckligt skydd för sparare, investerare och konsumenter i Europeiska unionen. Förhållandet till institutioner i den privata sektorn har undersökts särskilt noggrant i detta yttrande, liksom förhållandet mellan den europeiska tillsynsmyndigheten och nationella tillsynsmyndigheter. Slutligen har vi betonat problemen i samband med tillsyn över gränsöverskridande institutioner.

Finanskrisen 2008 har visat att det krävs en europeisk lösning på europeiska problem. Tack vare de nya befogenheter som parlamentet har tilldelats genom Lissabonfördraget, måste parlamentet spela en avgörande roll i alla dessa frågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Långt innan den finansiella krisen uppstod lyfte parlamentet regelbundet fram behovet av att skapa lika villkor för alla berörda parter på unionsnivå samtidigt som man erinrade om de stora bristerna när det gäller EU:s övervakning av alltmer integrerade finansiella marknader (se García‑Margallo y Marfils betänkande om kommissionens meddelande om att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan (2000), Ieke van den Burgs betänkande om tillsynsregler i Europeiska unionen (2002), Ieke van den Burgs betänkande om politiken på området finansiella tjänster (2005–2010) – vitbok (2007) och Ieke van den Burgs och Daniel Daianus betänkande med rekommendationer till kommissionen om Lamfalussy‑uppföljning: Framtida övervakningsstruktur (2008). Se även Skinners betänkande om Solvens II (2009) och Gauzès betänkande om förordningen om kreditvärderingsinstitut (2009).

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Larosière-gruppen rekommenderade i sin slutrapport från den 25 februari 2009 bland annat inrättandet av ett organ på EU‑nivå med uppgift att bevaka riskerna för hela det finansiella systemet.

(3) Larosière-gruppen rekommenderade i sin slutrapport från den 25 februari 2009 bland annat inrättandet av ett organ på unionsnivå med uppgift att bevaka riskerna för hela det finansiella systemet.

 

(Ändringen ska göras genomgående i hela texten.)

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I sitt meddelande ”Den finansiella tillsynen i Europa” av den 27 maj 2009 anger kommissionen en rad reformer av de nuvarande ordningarna för att trygga den finansiella stabiliteten på EU-nivå, bland annat särskilt inrättandet av ett Europeiskt systemriskråd, ”European Systemic Risk Board” (ESRB), med ansvar för makroprudentiell tillsyn. Vid rådets möte den 9 juni 2009 och Europeiska rådets möte den 18–19 juni stödde man kommissionens ståndpunkt och välkomnade kommissionens avsikt att påskynda lagstiftningsförslagen, så att det nya ramverket kan vara helt infört år 2010. I linje med kommissionens åsikter, drog det bland annat slutsatsen att ECB ”bör ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik, administration och logistik, med utnyttjande av tekniskt stöd från nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter”.

(5) I sitt meddelande ”Den finansiella tillsynen i Europa” av den 27 maj 2009 anger kommissionen en rad reformer av de nuvarande ordningarna för att trygga den finansiella stabiliteten på unionsnivå, bland annat särskilt inrättandet av ett Europeiskt systemriskråd, ”European Systemic Risk Board” (ESRB), med ansvar för makroprudentiell tillsyn. Vid rådets möte den 9 juni 2009 och Europeiska rådets möte den 18–19 juni stödde man kommissionens ståndpunkt och välkomnade kommissionens avsikt att påskynda lagstiftningsförslagen, så att det nya ramverket kan vara helt infört år 2010. I linje med kommissionens åsikter, drog det bland annat slutsatsen att ECB ”bör ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik, administration och logistik, med utnyttjande av tekniskt stöd från nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter”. Det stöd som ESRB ger till ECB och de uppgifter som ESRB tilldelas får inte påverka tillämpningen av principen om ECB:s oberoende vid fullgörandet av sina uppgifter i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Med tanke på integreringen av de internationella finansmarknaderna bör unionen göra ett starkt åtagande på global nivå. ESRB bör utnyttja expertis från en vetenskaplig kommitté på hög nivå och ta det globala ansvar som behövs för att se till att unionens röst hörs i frågor avseende finansiell stabilitet, i synnerhet genom att nära samarbeta med Internationella valutafonden (IMF), nämnden för finansiella tjänster (FSB) och 20-gruppens (G20) alla partner.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) De nuvarande ordningarna inom EU lägger alltför liten vikt vid den makroprudentiella tillsynen. Ansvaret för makroprudentiella analyser är fortfarande utspritt och analyserna görs av olika myndigheter på skiftande nivåer. Det finns inte någon mekanism som säkerställer att makroprudentiella risker effektivt påvisas och att varningar och rekommendationer är tydligt utformade, följs upp och omsätts i handling.

(6) För att unionen och de globala finansiella systemen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och för att hoten mot dessa ska kunna mildras krävs det större enhetlighet mellan makro- och mikrotillsynen. I Turner Review från mars 2009 anges det avseende lagstiftningssvar på den globala bankkrisen att sundare bestämmelser kräver antingen utökade nationella befogenheter, vilket innebär en mindre öppen inre marknad, eller en högre europeisk integrationsnivå. Med tanke på att ett sunt finansiellt system spelar en viktig roll när det gäller att bidra till konkurrens och tillväxt i unionen och påverka realekonomin, har Larosière‑gruppen, tillsammans med EU‑institutionerna, valt en högre europeisk integrationsnivå.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) I Larosière-rapporten uppges även att makroövervakning inte är meningsfull om den inte på något sätt kan påverka övervakning på mikronivå, och samtidigt kan mikroövervakningen inte effektivt garantera den finansiella stabiliteten utan att ta vederbörlig hänsyn till utvecklingen på makronivå.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Det bör inrättas ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS), som ska omfatta aktörerna inom den finansiella tillsynen på nationell nivå och unionsnivå och som ska agera som ett nätverk. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta med förtroende och full ömsesidig respekt, i synnerhet när det gäller att tillse att lämplig och tillförlitlig information utbytes. På unionsnivå bör nätverket bestå av ESRB och de tre myndigheterna för mikroövervakning: Den europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), inrättad genom förordning (EU) nr …/2010, den europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader), inrättad genom förordning (EU) nr …/2010 och den europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner), inrättad genom förordning (EU) nr …/2010.

 

(Ändringen av de europeiska tillsynsmyndigheternas namn ska göras genomgående i hela texten.)

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) ESRB bör besluta om huruvida en rekommendation bör förbli konfidentiell eller offentliggöras, med beaktande av att ett offentliggörande i vissa fall kan bidra till att rekommendationerna följs.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Om ESRB upptäcker en risk som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet, eller stabiliteten i hela eller delar av det finansiella systemet i unionen, bör ESRB få utfärda en varning om att en krissituation föreligger. I sådana fall bör ESRB snabbt underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen och den europeiska tillsynsmyndigheten om sin varning. I fall av en krissituation bör ESRB utfärda en varning om detta.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Sådana varningar och rekommendationer bör gå via rådet för att ge dem ökad tyngd och legitimitet, och vid behov via Europeiska bankmyndigheten som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/…, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/… samt Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/….

(9) Sådana varningar och rekommendationer bör gå via Europaparlamentet, rådet och, vid behov, via den europeiska tillsynsmyndigheten för att ge dem ökad tyngd och legitimitet.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) ESRB bör också övervaka att dess rekommendationer efterlevs, på grundval av rapporter från mottagarna, för att säkerställa att dess varningar och rekommendationer faktiskt följs. Mottagarna av rekommendationerna bör följa dem, såvida inte passivitet kan motiveras tillfredsställande (enligt modellen ”reagera eller förklara”).

(10) ESRB bör också övervaka att dess rekommendationer efterlevs, på grundval av rapporter från mottagarna, för att säkerställa att dess varningar och rekommendationer faktiskt följs. Mottagarna av rekommendationerna bör följa dem, såvida inte passivitet kan motiveras tillfredsställande (enligt modellen ”reagera eller förklara”), i synnerhet gentemot Europaparlamentet.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) ESRB bör besluta om huruvida en rekommendation bör förbli konfidentiell eller offentliggöras, med beaktande av att ett offentliggörande i vissa fall kan bidra till att rekommendationerna följs.

utgår

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) ESRB bör rapportera till Europaparlamentet och rådet minst en gång om året, men oftare vid omfattande finansiella svårigheter.

(12) ESRB bör rapportera till Europaparlamentet och rådet minst två gånger om året, men oftare vid omfattande finansiella svårigheter.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Med tanke på de internationella finansmarknadernas globala integration och spridningsrisken i händelse av finansiella kriser, bör ESRB samordna sitt arbete med Internationella valutafonden och det nyligen inrättade rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board), som förväntas ge förvarningar om makroprudentiella risker på global nivå.

utgår

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Det behövs med utgångspunkt från Larosière-rapporten ett stegvist tillvägagångssätt. Europaparlamentet och rådet bör göra en fullständig översyn av ESFS, ESRB och den europeiska tillsynsmyndigheten senast den ...*.

 

__________

* EUT: Vänligen för in datumet: tre år efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. ESFS ska bestå av

 

(a) ESRB,

 

(b) Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader), inrättad genom förordning (EU) nr .../2010 (ESMA),

 

(c) Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) inrättad genom förordning (EU) nr .../2010 (EIOPA),

 

(d) Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) inrättad genom förordning (EU) nr .../2010 (EBA),

 

(e) Europeiska tillsynsmyndigheten (gemensamma kommittén) som avses i artikel 40 i förordning (EG) nr …/… [EBA], nr .../... [ESMA], nr …/…[EIOPA],

 

(f) medlemsstaternas myndigheter enligt artikel 1.2 i förordning (EU) nr .../... [ESMA], artikel 1.2 i förordning (EU) nr .../2009 [EIOPA] och artikel 1.2 i förordning (EU) nr .../.... [EBA],

 

(g) de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté som avses i artiklarna 7 och 9 i förordning (EU) nr …/… [EBA], nr .../... [ESMA] och nr …/… …/…[EIOPA].

 

De europeiska tillsynsmyndigheter som avses i led b, c och d ska ha sitt säte i [...].

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta med förtroende och full ömsesidig respekt, i synnerhet när det gäller att tillse att lämplig och tillförlitlig information utbytes.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna bedöms vara väsentliga.

(c) Utfärda riskvarningar när riskerna bedöms vara väsentliga och, vid behov, förklara att en krissituation föreligger.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f) Samarbeta nära med det europeiska systemet för finansiell tillsyn och vid behov förse de europeiska tillsynsmyndigheterna med uppgifter om systemrisker som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

(f) Samarbeta nära med alla andra parter i ESFS och vid behov förse de europeiska tillsynsmyndigheterna med uppgifter om systemrisker som de behöver för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa) Delta i den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Innan de tillträder sina uppdrag ska ordföranden och förste vice ordföranden i Europeiska systemrisknämnden vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet redogöra för hur de avser utföra sina uppdrag enligt denna förordning. Andre vice ordföranden ska höras av Europaparlamentet i egenskap av sin roll som ordförande för en av de europeiska tillsynsmyndigheterna i enlighet med artikel XX i förordningarna (EU) nr .../... [EBA], nr .../...[ESMA] och nr .../...[EIOPA].

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Vid behov kan företrädare på hög nivå från internationella institutioner som utför andra relaterade verksamheter bjudas in för att delta i styrelsens sammanträden.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Vid behov kan en företrädare på hög nivå från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bjudas in på ad hoc‑basis för att delta i styrelsens sammanträden.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga relevanta aktörer inom den privata sektorn.

I sitt arbete ska ESRB vid behov rådfråga relevanta aktörer inom den privata sektorn, även fackföreningar, det civila samhällets organisationer och konsumentsammanslutningar.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. ESRB får begära information från de europeiska tillsynsmyndigheterna i form av sammanfattningar eller sammanställningar, där enskilda finansinstitut inte får kunna identifieras. Om begärd information inte är tillgänglig dessa myndigheterna eller inte lämnas i tid, får ESRB begära uppgifterna från nationella tillsynsmyndigheter, nationella centralbanker eller andra myndigheter i medlemsstaterna.

3. De europeiska tillsynsmyndigheterna ska på begäran från ESRB lämna information i form av sammanfattningar eller sammanställningar, där enskilda finansinstitut inte får kunna identifieras. Om begärd information inte är tillgänglig för dessa myndigheter eller inte lämnas i tid ska nationella tillsynsmyndigheter, nationella centralbanker eller andra myndigheter i medlemsstaterna lämna informationen på begäran av ESRB.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. ESRB får rikta en motiverad begäran till de europeiska tillsynsmyndigheterna om att dessa lämnar uppgifter som inte är sammanfattningar eller sammanställningar.

4. I enlighet med en motiverad begäran från ESRB ska de europeiska tillsynsmyndigheterna lämna uppgifter som inte är sammanfattningar eller sammanställningar.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. ESRB:s anställda kan tillsammans med de europeiska tillsynsmyndigheterna bjudas in till möten mellan tillsynsmyndigheter och systemviktiga finansiella grupper, särskilt tillsynskollegier, och kan ställa frågor och ta emot relevant förstahandsinformation.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Varningarna eller rekommendationerna ska också skickas till rådet och om de är ställda till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter även lämnas till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

3. Varningarna eller rekommendationerna ska också skickas till Europaparlamentet, rådet och om de är ställda till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter även lämnas till de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Åtgärder i krissituationer

 

1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom unionen får ESRB i enlighet med artiklarna 3.2 b och 10 i var och en av förordningarna (EU) nr …/… [EBA], nr …/… [ESMA] och nr …/… [EIOPA], utfärda varningar, på eget initiativ eller på begäran av en europeisk tillsynsmyndighet, Europaparlamentet, rådet eller kommissionen, om att en krissituation föreligger.

 

2. När ESRB utfärdar en varning ska den samtidigt informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och den relevanta europeiska tillsynsmyndigheten.

 

3. ESRB ska på eget initiativ eller på begäran av en europeisk tillsynsmyndighet, Europaparlamentet, rådet eller kommissionen se över det beslut som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en rekommendation enligt artikel 3.2 d är ställd till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, ska mottagarna underrätta ESRB om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna eller förklara varför de inte vidtagit åtgärder. Rådet ska informeras och vid behov även de europeiska tillsynsmyndigheterna.

1. Om en rekommendation enligt artikel 3.2 d är ställd till en eller flera medlemsstater, till en eller flera europeiska tillsynsmyndigheter eller till en eller flera nationella tillsynsmyndigheter, ska mottagarna underrätta ESRB om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rekommendationerna eller förklara varför de inte vidtagit åtgärder. Europaparlamentet och rådet ska informeras och vid behov även de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om ESRB fastslår att dess rekommendation inte har följts och att mottagarna inte kunnat förklara sin passivitet, ska det informera rådet och vid behov även de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna.

2. Om ESRB fastslår att dess rekommendation inte har följts och att mottagarna inte kunnat förklara sin passivitet, ska det informera Europaparlamentet, rådet och vid behov även de berörda europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Om en rekommendation har offentliggjorts och inte iakttagits och mottagarna av rekommendationen inte har kunnat förklara sin passivitet får Europaparlamentet, efter att ha hört ESRB och rådet, uppmana mottagarna att höras av Europaparlamentets ansvariga utskott.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. ESRB ska minst en gång om året avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet.

1. ESRB ska minst två gånger om året avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Rapporterna som avses i denna artikel ska göras tillgängliga för allmänheten.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. På anmodan av rådet eller kommissionen ska ESRB också granska särskilda frågor.

2. På anmodan av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen ska ESRB också granska särskilda frågor.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. ESRB:s ordförande och de övriga medlemmarna i styrkommittén kan på begäran av Europaparlamentet höras av Europaparlamentets ansvariga utskott.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På grundval av en rapport från kommissionen ska rådet granska denna förordning tre år efter det att den har trätt i kraft och ska efter yttrande från ECB avgöra om ESRB:s uppdrag och organisation behöver ses över.

På grundval av en rapport från kommissionen ska Europaparlamentet och rådet granska denna förordning tre år efter det att den har trätt i kraft och ska efter yttrande från ECB avgöra om ESRB:s uppdrag och organisation behöver ses över.

 

I rapporten ska det särskilt bedömas om

 

– ESFS:s struktur behöver förenklas och förstärkas för att öka samstämmigheten mellan makro- och mikronivåerna och mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna,

 

– de europeiska tillsynsmyndigheternas föreskrivande befogenheter behöver utökas,

 

– ESFS:s utveckling stämmer överens med den globala utvecklingen,

 

– det finns tillräcklig mångfald och kompetens i ESFS.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Makrotillsyn av finanssystemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd

Referensnummer

KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Behandling i utskott

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Antagande

7.4.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Elmar Brok, Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Adrian Severin, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Emma McClarkin

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Makrotillsyn av finanssystemet och inrättande av en europeisk systemrisknämnd

Referensnummer

KOM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD)

Framläggande för parlamentet

23.9.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

7.10.2009

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

10.2.2010

EMPL

22.10.2009

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sylvie Goulard

20.10.2009

 

 

Behandling i utskott

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Antagande

10.5.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Andrea Cozzolino, Michel Dantin, Frank Engel, Roger Helmer, Christa Klaß, Elisabeth Morin-Chartier

Ingivande

25.5.2010