Процедура : 2009/0144(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0169/2010

Внесени текстове :

A7-0169/2010

Разисквания :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Гласувания :

PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота
PV 22/09/2010 - 5.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

ДОКЛАД     ***I
PDF 794kWORD 2063k
3.6.2010
PE 438.409v02-00 A7-0169/2010

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Sven Giegold

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

     като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2009)0503),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C7-0067/2009),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено "Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход" (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21януари 2010 г.,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджети, комисията по правни въпроси и комисията по конституционни въпроси (A7‑0169/2010),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, е съвместима с тавана на подфункция 1а от многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г., но резервът, който остава по функция 1а за 2011–2013 г., е силно ограничен, както и че финансирането на новите дейности не трябва да заплашва финансирането на други приоритети по подфункция 1а; поради тази причина отново призовава за преглед на многогодишната финансова рамка, придружен с конкретни предложения за адаптирането и преразглеждането ѝ преди края на първото полугодие на 2010 г. чрез използване на всички налични механизми в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление и, по-конкретно, механизмите, предвидени в точки 21 до 23 от него, за да се гарантира финансирането на Европейския орган за ценни книжа и пазари (Органа), без да се застрашава финансирането на другите приоритети, и като се гарантира, че ще остане достатъчен резерв по подфункция 1а;

3.  Подчертава, че разпоредбите в точка 47 от МИС се прилагат при учредяването на Органа; изтъква, че в случай че законодателният орган вземе решение за учредяването на посочения Орган, Парламентът ще започне преговори с другото направление на бюджетния орган с цел да се постигне своевременно споразумение относно финансирането на този орган съгласно съответните разпоредби на МИС;

4.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на Европейски надзорен орган (ценни книжа и пазари)

 

(Това изменение важи за целия текст.)

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Финансовата криза от периода 2007/2008 г. разкри сериозни слабости по отношение на финансовия надзор, както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор на национално равнище не успяват да се пригодят към интегрираните и взаимосвързани европейски финансови пазари, където много финансови компании извършват трансгранични операции. Кризата разкри сериозни слабости по отношение на сътрудничеството, координацията, последователното прилагане на законодателството на Общността и доверието между националните надзорни органи.

(1) Финансовата криза от периода 2007/2008 г. разкри сериозни слабости по отношение на финансовия надзор, както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор на национално равнище не успяват да се пригодят към засилването на свързаността, сложността и глобализацията на финансовите пазари, както и към интегрираните и взаимосвързани европейски финансови пазари, където много финансови компании извършват трансгранични операции. Кризата разкри сериозни слабости по отношение на сътрудничеството, координацията, последователното прилагане на законодателството на Съюза и доверието между националните надзорни органи.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Много преди настъпването на финансовата криза, Парламентът вече неведнъж отправяше призиви за засилване на реалната равнопоставеност на всички участници на равнището на Съюза, като в същото време е обръщал внимание на значителни пропуски в осъществявания от Съюза надзор на все по-интегрираните финансови пазари (в своите резолюции от 13 април 2000 г. относно съобщението на Комисията „Прилагане на рамката за действие за финансовите пазари: план за действие1, от 25 ноември 2002 г. относно правилата за осъществяване на пруденциален надзор в Европейския съюз2, от 11 юли 2007 г. за Бялата книга относно политиката на финансови услуги за периода 2005-2010 г.3, от 23 септември 2008 г. съдържаща препоръки към Комисията относно хедж фондовете и фондовете за частно участие4, от 9 октомври 2008 г. относно последващи мерки при процеса "Ламфалуси": бъдеща структура на надзора5, от 22 април 2009 г. относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II)6 и от 23 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг7).

 

________________

1ОВ C 40, 7.2.2001 г., стр. 453.

2 ОВ C 25E, 29.1.2004 г., стр. 394.

3 OВ C 175 Е, 10.07.2008 г., стp. xx.

4 OВ C 8 Е, 14.01.2010 г., стp. 26.

5 OВ C 9 Е, 15.01.2010 г., стp. 48.

6 Приети текстове, P6_TA(2009)0251.

7 Приети текстове, P6_TA(2009)0279.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Публикуваният на 25 февруари 2009 г. доклад, изготвен по поръчка на Европейската комисия от експертната група на високо равнище, председателствана от г-н Жак дьо Ларозиер,. достигна до заключението, че е необходимо подсилване на надзорната рамка, за да се намали рискът от бъдещи финансови кризи и препоръча по-широкообхватни реформи в структурата на надзора на финансовия сектор в Общността. Експертната група също така направи извода, че следва да бъде създадена Европейска система за финансов надзор, която да включва три Европейски надзорни органа — един за банково дело, един за ценни книжа и един за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, както и да се създаде Европейски съвет за системeн риск.

(2) Публикуваният на 25 февруари 2009 г. доклад, изготвен по поръчка на Европейската комисия от експертната група на високо равнище, председателствана от г-н Жак дьо Ларозиер (докладът „дьо Ларозиер”),. достигна до заключението, че е необходимо подсилване на надзорната рамка, за да се намали рискът от бъдещи финансови кризи и препоръча реформи в структурата на надзора на финансовия сектор в Съюза. Експертната група също така направи извода, че следва да бъде създадена Европейска система за финансов надзор, която да включва три Европейски надзорни органа — един за банково дело, един за ценни книжа и един за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, както и да се създаде Европейски съвет за системен риск. Препоръките в доклада представляваха най-ниското равнище на промени, което експертите считаха за необходимо, за да се избегне появата на подобна криза в бъдеще.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В Съобщението си „Движеща сила за възстановяването на Европа“ от 4 март 2009 г. Комисията предложи да представи проект за законодателство, с което да бъде създадена Европейска система за финансов надзор и Европейски съвет за системен риск, а в своето Съобщение „Европейски финансов надзор“ от 27 май 2009 г. даде повече подробности относно вероятната структура на подобна нова надзорна рамка.

(3) В Съобщението си „Движеща сила за възстановяването на Европа“ от 4 март 2009 г. Комисията предложи да представи проект за законодателство, с което да бъде създадена Европейска система за финансов надзор и Европейски съвет за системен риск, а в своето Съобщение „Европейски финансов надзор“ от 27 май 2009 г. даде повече подробности относно вероятната структура на подобна нова надзорна рамка, но не включи всички препоръки направени в доклада „дьо Ларозиер”.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Европейската система за финансов надзор следва да представлява мрежа от национални и общностни надзорни органи, като оперативният надзор на участниците на финансовите пазари остава в правомощията на институциите на национално равнище, а централната роля в надзора на трансграничните групировки се предоставя на колегиуми на надзорни органи. Следва да бъде постигната по-голяма хармонизация и по-последователно прилагане на правилата за участниците на финансовите пазари и за самите пазари в Общността. Следва да бъде създаден Европейски орган за ценни книжа и пазари, както и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски банков орган (наричани общо Европейски надзорни органи).

(7) Европейската система за финансов надзор следва да представлява мрежа от национални надзорни органи и надзорни органи на Съюза, като оперативният надзор на финансовите институции, които нямат ЕС-измерение, остава в правомощията на институциите на национално равнище. Колегиуми от надзорни органи следва да упражняват надзор над институциите, които оперират трансгранично, но нямат ЕС-измерение. Европейският надзорен орган (ценни книжа и пазари) („Органът“) постепенно поема надзора на институциите, които имат ЕС- измерение. Следва да бъде постигната по-голяма хармонизация и по-последователно прилагане на правилата за финансовите институции и за самите пазари в Съюза. В допълнение към Органа следва да бъдат създадени Европейски надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейски надзорен орган (банкова дейност), както и Европейски надзорен орган (Съвместен комитет). Европейският съвет за системен риск следва да представлява част от Европейската система за финансов надзор.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Европейският орган за ценни книжа и пазари („Органът“) следва да работи за подобряването на функционирането на вътрешния пазар, включително по-специално за постигането на високо, ефективно и съгласувано равнище на регулиране и надзор, като има предвид различните интереси на държавите-членки, за защитата на инвеститорите, за осигуряването на цялостност, ефикасност и нормално функциониране на финансовите пазари, за поддържането на стабилността на финансовата система и за засилването на международната координация на надзора, в полза на икономиката като цяло, включително участниците на финансовите пазари и други заинтересовани лица, потребители и служители. Неговите задачи също така следва да включват насърчаването на сближаването на надзорните практики и осигуряването на експертни съвети за институциите на ЕС в областта на регулирането и надзора на ценните книжа и пазарите, както и по свързани с това въпроси в областта на корпоративното управление и финансовата отчетност. За да може да изпълни своите цели, е необходимо и уместно Органът да бъде орган на Общността, който има юридическа правосубектност и притежава юридическа, административна и финансова независимост.

(9) Органът следва да работи за подобряването на функционирането на вътрешния пазар, включително по-специално за постигането на високо, ефективно и съгласувано равнище на регулиране и надзор, като има предвид различните интереси на държавите-членки, за предотвратяването на регулаторния арбитраж и за гарантирането на равнопоставеност, за защитата на инвеститорите, за осигуряването на цялостност, ефикасност и нормално функциониране на финансовите пазари, за поддържането на стабилността на финансовата система и за засилването на международната координация на надзора, в полза на икономиката като цяло, включително участниците на финансовите пазари и други заинтересовани лица, потребители и служители. Неговите задачи също така следва да включват насърчаването на сближаването на надзорните практики и осигуряването на експертни съвети за институциите на ЕС в областта на регулирането и надзора на ценните книжа и пазарите, както и по свързани с това въпроси в областта на корпоративното управление и финансовата отчетност. За да може да изпълни своите цели, е необходимо и уместно Органът да бъде орган на Съюза, който има юридическа правосубектност и притежава юридическа, административна и финансова независимост.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a) За да може да изпълни своите цели, е необходимо и уместно Органът да бъде орган на ЕС, който има юридическа правосубектност и притежава юридическа, административна и финансова независимост. Органът следва да получи правомощия да разглежда законосъобразността, както и проблеми на сигурността и доброто управление, по-специално онези, свързани със системния риск и трансграничния риск.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9б) На 28 октомври 2009 г. Съветът за финансова стабилност, Банката за международни разплащания и Международният валутен фонд определиха системния риск като „риска от разстройване на финансовите услуги (i), причинено от накърняване на всички части на финансовата система и (ii) има потенциал да предизвика значителни отрицателни последици за вътрешния пазар и за реалната икономика. Всички видове финансови посредници, пазари и инфраструктура могат до известна степен потенциално да бъдат важни за системата”.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 9 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9в) Според тези институции трансграничният риск включва всички рискове, породени от икономически дисбаланс или финансови слабости в целия Европейски съюз или части от него, който има потенциал да предизвика значителни отрицателни последици за сделките между стопански субекти от две или повече държави-членки, за функционирането на вътрешния пазар или за публичните финанси на Съюза или на която и да е от неговите държави-членки.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) В решението си от 2 май 2006 г. по Дело C-217/04 (Обединеното кралство/Европейски парламент и Съвет) Съдът на Европейските общности призна, че член 95 от Договора за ЕО, който се отнася до приемането на мерки за сближаването на законодателството относно създаването и функционирането на вътрешния пазар, представлява подходящо правно основание за създаването на „орган на Общността, отговорен за подпомагането на прилагането на процес на хармонизация“, когато възложените на такъв орган задачи са тясно свързани със съдържанието на актовете, с които се сближават националните законодателства. Цел и дейност на Органа — да помага на компетентните национални надзорни органи в последователното тълкуване и прилагане на правилата на Общността и да допринася за финансовата стабилност, необходима за финансовата интеграция; които са тясно свързани с целите на достиженията на правото на Общността относно вътрешния пазар на финансови услуги. Органът следва да бъде създаден въз основа на член 95 от Договора за ЕО.

(10) Съдът на Европейския съюз в решението си от 2 май 2006 г. по Дело C-217/04 (Обединеното кралство/Европейски парламент и Съвет) аргументира, че: „нищо в текста на член 95 от Договора за създаване на Европейската общност [сегашен член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз] не предполага, че адресатите на мерките, приети от законодателя на Общността, въз основа на тази разпоредба, могат да бъдат само отделните държави-членки. Законодателят може да намери за необходимо да предвиди създаването на орган на Общността, който да подпомага прилагането на процеса на хармонизация в случаи, когато, с цел да се улесни еднаквото прилагане и изпълнение на актове, основаващи се на тази разпоредба, приемането на незадължителни подпомагащи и общи мерки изглежда уместно“1 , а възложените на такъв орган задачи са тясно свързани със съдържанието на актовете, с които се сближават националните законодателства. Цел и дейност на Органа — да помага на компетентните национални надзорни органи в последователното тълкуване и прилагане на правилата на Съюза и да допринася за финансовата стабилност, необходима за финансовата интеграция; които са тясно свързани с целите на достиженията на правото на Съюза относно вътрешния пазар на финансови услуги. Органът следва да бъде създаден въз основа на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Терминът участник на финансовите пазари следва да обхваща широк кръг от участници, които попадат в обсега на правото на Общността. Той може да включва както юридически, така и физически лица. Той може да включва например инвестиционни дружества, ПКИПЦК и техните управляващи дружества, лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции, пазарни оператори, клирингови къщи, системи за сетълмент, агенции за кредитен рейтинг, издатели, оференти, инвеститори, лица, които контролират или имат участие в пазарни участници, лица, ангажирани с управлението на участници, както и други лица, във връзка с които се прилага законодателно изискване. Той също така обхваща финансови институции като кредитни институции и застрахователни дружества, когато участват в дейности, обхванати от законодателството на Общността в тази област. Определението не включва компетентните органи в ЕС и в трети държави, както и Комисията.

(12) Съществуващото законодателство на Съюза, уреждащо областта, обхваната от настоящия регламент включва също и Директива 2002/87/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно допълнителния надзор на кредитните институции, застрахователните предприятия и на инвестиционните посредници към един финансов конгломерат, Регламент (ЕО) № 1781/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно информацията за платеца, придружаваща парични преводи1, Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор а дейността на институциите за електронни пари2 и съответните части от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, както и Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 г. относно дистанционната търговия на потребителски финансови услуги.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Необходимо е въвеждането на ефективен инструмент за утвърждаването на хармонизирани технически стандарти в областта на финансовите услуги, както и единен европейски правилник, за да се подсигури равнопоставено отношение и подходяща защита на инвеститорите и на потребителите в Европа Уместно е на Органа, като структура със силно специализирана насоченост, да бъде възложено в определените от законодателството на Общността области изработването на проекти за технически стандарти, за които не се предполага избор за провеждане на политика. Комисията следва да одобри тези проекти за технически стандарти в съответствие с правото на Общността, за да им придаде задължителна правна сила. Техническите проектостандарти трябва да бъдат одобрени от Комисията. Те ще бъдат обект на изменения, например ако техническите проектостандарти не са съвместими със законодателството на Общността, не са съобразени с принципа на пропорционалността или са в противовес с основни принципи на вътрешния пазар на финансови услуги, както са отразени в достиженията на правото на Общността в областта на финансовите услуги. За да се подсигури плавен и ускорен процес на приемане на тези стандарти, Комисията следва да бъде ограничена със срокове за вземането на решенията по приемането им.

 

(14) Необходимо е въвеждането на ефективен инструмент за утвърждаването на хармонизирани регулаторни стандарти в областта на финансовите услуги, както и единен европейски правилник, за да се подсигури равнопоставено отношение и подходяща защита на вложителите, на инвеститорите и на потребителите в Европа Уместно е на Органа, като структура със силно специализирана насоченост, да бъде възложено в определените от законодателството на Съюза области изработването на проекти за регулаторни стандарти, за които не се предполага избор за провеждане на политика. Комисията следва да бъде оправомощена да приема регулаторни стандарти съгласно процедурата, посочена в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Процесът на разработване на техническите стандарти в настоящия регламент не засяга правомощията на Комисията да приема по своя инициатива мерки за прилагане по процедурите на комитология на равнище 2 от структурата Ламфалуси, както се посочва в съответното законодателство на Общността. Въпросите, засегнати от техническите стандарти, не включват решения за водене на политика и тяхното съдържание е ограничено от законодателството на Общността, прието на равнище 1. Разработването на проектостандартите от Органа дава сигурност, че те ще почерпят максимален експертен опит от националните надзорни органи.

(15) Комисията следва да одобри тези проекти на регулаторни стандарти , за да им придаде задължителна правна сила. Те следва да подлежат на изменения, например, ако не са съвместими с правото на Съюза, не са съобразени с принципа на пропорционалност или са в противоречие с основните принципи на вътрешния пазар на финансови услуги, отразени в достиженията на законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги. За да се осигури плавен и бърз процес на приемане на тези стандарти, на Комисията следва да бъде наложен срок за вземането на решение за одобряването им.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) Комисията следва също така да бъде оправомощена да приема правни актове съобразно член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В областите, които не са обхванати от техническите стандарти, Органът следва да има правомощията да издава необвързващи указания и препоръки за прилагането на законодателството на Общността. За да се подсигури прозрачност и за да се засили спазването на тези указания и препоръки от страна на националните надзорни органи, националните органи следва да бъдат задължени да посочват своите съображения, когато не се съобразяват с тези указания и препоръки.

(16) В областите, които не са обхванати от регулаторните стандарти, Органът следва да има правомощията да издава указания и препоръки за прилагането на законодателството на Съюза. За да се подсигури прозрачност и за да се засили спазването на тези указания и препоръки от страна на националните надзорни органи, националните органи следва да бъдат задължени да публикуват своите съображения, когато не се съобразяват с тези указания и препоръки, за да се създаде пълна прозрачност по отношение на участниците на пазара. В области, които не се покриват от регулаторни стандарти, Органът следва да установява и разпространява най-добри практики.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Подсигуряването на правилното и пълно прилагане на законодателството на Общността е основна предпоставка за целостта, ефикасността и нормалното функциониране на финансовите пазари, стабилността на финансовата система, както и за равнопоставените условия на конкуренция между участниците на финансовите пазари в Общността. Следователно е необходимо създаването на механизъм, чрез който Органът да се намесва в случаи на неправилно или недостатъчно прилагане на правото на Общността. Този механизъм следва да се прилага в области, в които законодателството на Общността определя ясни и безусловни задължения.

(17) Подсигуряването на правилното и пълно прилагане на законодателството на Съюза е основна предпоставка за целостта, ефикасността и нормалното функциониране на финансовите пазари, стабилността на финансовата система, както и за равнопоставените условия на конкуренция между участниците на финансовите пазари в Съюза. Следователно е необходимо създаването на механизъм, чрез който Органът да се намесва в случаи на неприлагане на правото на Съюза. Този механизъм следва да се прилага в области, в които законодателството на Съюза определя ясни и безусловни задължения.

Изменение  18

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Ако националният орган не се съобрази с препоръката, Комисията следва да разполага с правомощията да отправи решение към съответния национален надзорен орган, за да се подсигури спазването на законодателството на Общността, което да създаде преки правни последици, които могат да бъдат използвани като основание пред национални съдилища и органи и да бъдат прилагани съгласно член 226 от Договора.

(19) Ако националният орган не се съобрази с препоръката в рамките на срока, определен от Органа, последният следва да разполага с възможности незабавно да отправи решение към съответния национален надзорен орган, за да се подсигури спазването на законодателството на Съюза което да създаде преки правни последици, които могат да бъдат използвани като основание пред национални съдилища и органи и да бъдат прилагани съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  19

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Сериозните заплахи за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на финансовата система в Общността изискват бърз и хармонизиран отговор на равнище Общност. Органът следователно трябва да има право да изиска от националните надзорни органи да предприемат конкретни мерки за преодоляването на възникнала спешна ситуация. Тъй като определянето на дадена трансгранична ситуация като спешна има оценъчен характер, това правомощие следва да бъде предоставено на Европейската комисия. За да бъде подсигурен ефективен отговор на възникнала спешна ситуация, в случай на бездействие от страна на компетентните национални надзорни органи, Органът, като последна мярка, следва да разполага с правомощията да приема решения, които са насочени пряко към участниците на финансовите пазари, в области, в които правото на Общността е пряко приложимо, чиято цел е смекчаване на последиците от кризата и възстановяване на доверието в пазарите.

(21) Сериозните заплахи за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на финансовата система в Съюза изискват бърз и хармонизиран отговор на равнище Съюз. Органът следователно трябва да има право да изиска от националните надзорни органи да предприемат конкретни мерки за преодоляването на възникнала спешна ситуация. Европейският комитет за системен риск следва да определи кога е налице спешна ситуация. Тъй като определянето на дадена трансгранична ситуация като спешна има оценъчен характер, това правомощие следва да бъде предоставено на Европейската комисия. За да бъде подсигурен ефективен отговор на възникнала спешна ситуация, в случай на бездействие от страна на компетентните национални надзорни органи, Органът, като последна мярка, следва да разполага с правомощията да приема решения, които са насочени пряко към участниците на финансовите пазари, в области, в които правото на Съюза е пряко приложимо, чиято цел е смекчаване на последиците от кризата и възстановяване на доверието в пазарите.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21а) Декларацията относно заздравяването на финансовата система, приета на срещата на високо равнище на лидерите на Г-20, провела се на 2 април 2009 г. в Лондон, призова за „[създаването] на указания и за подкрепа на създаването, функционирането и участието в колегиуми на надзорниците, включително чрез цялостна текуща идентификация на системно най-значимите трансгранични компании“.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) За да се подсигури ефикасен и ефективен надзор и балансирано отчитане на становищата на компетентните органи в различните държави-членки, Органът следва да може императивно да разрешава спорове между тези компетентни органи, включително в рамките на колегиуми на надзорните органи. Следва да бъде предоставена фаза на помиряване, по време на която компетентните органи могат да постигнат споразумение. Компетенциите на Органа следва да обхващат спорове по процедурни задължения в процеса на сътрудничество, а също и по тълкуванието и прилагането на правото на Общността в надзорни решения. Следва да бъдат спазвани съществуващите помирителни механизми, предвидени в секторното законодателство. В случай на бездействие от страна на националните надзорни органи като крайна мярка Органът следва да разполага с правомощието да приема решения, насочени пряко към участниците на финансовите пазари в области, в които правото на Общността е пряко приложимо към тях.

(22) За да се подсигури ефикасен и ефективен надзор и балансирано отчитане на становищата на компетентните органи в различните държави-членки, Органът следва да може императивно да разрешава спорове между тези компетентни органи, включително в рамките на колегиуми на надзорните органи. Следва да бъде предоставена фаза на помиряване, по време на която компетентните органи могат да постигнат споразумение. Компетенциите на Органа следва да обхващат спорове по процедурни задължения в процеса на сътрудничество, а също и по тълкуванието и прилагането на правото на Съюза в надзорни решения. Следва да бъдат спазвани съществуващите помирителни механизми, предвидени в секторното законодателство. В случай на бездействие от страна на националните надзорни органи като крайна мярка Органът следва да разполага с правомощието да приема решения, насочени пряко към участниците на финансовите пазари в области, в които правото на Съюза е пряко приложимо към тях. Това се прилага и в случаите на несъгласие в рамките на определен колегиум на надзорниците.

Изменение  22

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

22а) Кризата разкри съществени слабости в съществуващите подходи за надзор на трансграничните финансови институции, по-конкретно на най-големите и най-сложни институции, чиято несъстоятелност е в състояние да предизвика щети за цялата система. Тези слабости се дължат на различните сфери на дейност на финансовите институции и, от друга страна, на надзорните органи. Финансовите институции оперират на един пазар без граници, надзорните органи проверяват ежедневно дали техните юрисдикции се простират само в националните граници.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б) Механизмът за сътрудничество, използван за разрешаване на тази асиметрия, ясно показа, че не е достатъчен. Съществуват два възможни начина да се разреши тази асиметрия: да се дадат повече правомощия на надзорниците в приемащата държава (национално решение), или да се създаде истински алтернативен орган на Съюза (съюзно решение). Както се подчертава в доклада Turner: „по-стабилно устройство изисква или увеличаване на националните правомощия, което предполага по-ограничен единен пазар, или по-висока степен на европейска интеграция“.

Изменение  24

Предложение за регламент

Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

22в) Решението в полза на увеличаване на националните правомощия предполага, че приемащата държава да има право да откаже на местните клонове правото да извършват дейност, да задължи чуждите институции да оперират само чрез дъщерните дружества, а не чрез клонове, и да следи капитала и ликвидността на институции, осъществяващи дейност в съответната държава, което ще доведе до повече протекционизъм.

Изменение  25

Предложение за регламент

Съображение 22 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

22г) Решението в полза на съюзен орган предполага увеличаване на правомощията на колегиумите на надзорните органи и постепенно прехвърляне на правомощията за надзор на институциите, изпълняващи критериите по отношение на системния риск към един орган на Съюза. Институциите от значение за системата следва да включват трансгранични или действащи на национално равнище институции, чиято несъстоятелност би могла да застраши стабилността на единния финансов пазар в Съюза.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 22 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22д) Колегиумите на надзорните органи следва да разполагат с правомощия да определят правилата за упражняване на надзор, с цел да се насърчи последователното прилагане на правото на Съюза. Органът следва да участва пълноправно в колегиумите на надзорните органи с оглед хармонизирането на работата и процеса на обмен на информация и насърчаването на сближаването и съгласуваността между колегиумите при прилагането на законодателството на Съюза. Органът следва да изпълнява водеща роля при упражняването на надзор на трансграничните финансови институции, извършващи дейност в Съюза. Органът следва също да изпълнява роля на посредник за разрешаване на конфликти между националните надзорни органи, която има задължителна сила.

Изменение  27

Предложение за регламент

Съображение 22 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22е) Колегиумите на надзорните органи следва да изпълняват важна роля при упражняването на ефикасен, ефективен и последователен надзор на трансграничните финансови институции, които не са от значение за системата, но когато се запазват различията между националните стандарти и практики. Не е достатъчно да се сближават основните финансови разпоредби, ако надзорните практики продължават да бъдат разпокъсани. Както се посочва в доклада ”дьо Ларозиер”, „нарушаването на правилата на конкуренцията и регулаторният арбитраж, произтичащ от различни надзорни практики, трябва да се избягват, тъй като те са в състояние да подкопаят финансовата стабилност — наред с другото, чрез насърчаване на прехвърлянето на финансова дейност в страни с не толкова строг надзор. Системата за надзор трябва да се възприема като справедлива и балансирана“.

Изменение  28

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) Колегиумите на надзорните органи играят важна роля за ефикасния, ефективния и последователен надзор на участниците на финансовите пазари, които извършват трансгранични операции. Органът следва да участва пълноправно в колегиумите на надзорните органи с оглед хармонизирането на работата и процеса на обмен на информация в колегиумите и насърчаването на сближаването и съгласуваността между колегиумите при прилагането на законодателството на Общността.

заличава се

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a) Пруденциалният надзор на институциите от значение за системата следва да бъде възложен на Органа. Националните надзорни органи следва да действат като представители на Органа и следва да бъдат обвързани с неговите указания при извършването на надзор на институциите от значение за системата.

Изменение  30

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

23б) Ето защо следва да се създаде нова рамка за управление на финансови кризи, тъй като съществуващият механизъм за гарантиране на финансовата система не действа. Ключови елементи за управление на кризи са общ набор от правила и инструменти за решаване на финансови проблеми (изпълнение и финансиране, които да се справят с кризи в големи, трансгранични институции или такива от значение за системата).

Изменение  31

Предложение за регламент

Съображение 23 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

23в) Институциите от значение за системата следва да бъдат определени като се вземат предвид международни стандарти, по-конкретно установените от Съвета за финансова стабилност, Международния валутен фонд, Международната асоциация на органите за застрахователен надзор и Г20. Най-често използваните критерии за определяне на институциите от значение за системата са взаимосвързаност, устойчивост и темпа на работа.

Изменение  32

Предложение за регламент

Съображение 23 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23г) Следва да бъде създаден Европейски фонд за стабилност за финансиране на правилна намеса при ликвидация или спасяване на системни институции в затруднено положение, чието въздействие би застрашило финансовата стабилност на единния финансов пазар в Съюза. Фондът следва да бъде финансиран от подходящи вноски от финансовия сектор. Вноските във фонда заместват вноските в национални фондове от подобно естество.

Изменение  33

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Делегирането на задачи и отговорности може да бъде полезен инструмент за функционирането на мрежата от надзорни органи, с който да се ограничи дублирането на надзорни задачи, да се насърчи сътрудничеството, а по този начин и да се хармонизира надзорният процес, както и да се облекчат тежестите за финансовите институции. Следователно Регламентът следва да осигурява ясно правно основание за подобно делегиране. Делегирането на задачи означава, че задачите се извършват от друг надзорен орган, вместо отговорния орган, а отговорността за надзорните решения се носи от делегиращия орган. С делегирането на отговорности един национален надзорен орган, оправомощеният орган, следва да може да решава даден надзорен въпрос от свое име вместо друг национален надзорен орган. Делегирането следва да бъде управлявано на принципа на предоставяне на надзорни компетенции на надзорен орган, който е в състояние да предприеме мерки по проблемния въпрос. Преразпределянето на отговорности може да бъде уместно например от съображения за икономии от мащаба или обхвата, от гледна точка на последователността при осъществяването на групов надзор и от гледна точка на оптималното използване на техническия опит сред националните надзорни органи. Съответното законодателство на Общността може допълнително да конкретизира принципите за преразпределянето на отговорностите по споразумение. Органът следва да улеснява с всички подходящи средства споразуменията за делегиране между националните надзорни органи. Той следва да бъде информиран относно напредъка по очакваните споразумения за делегиране и да може да изразява мнение, когато е уместно. Той следва да централизира публикуването на такива споразумения, за да се подсигури на всички заинтересовани страни навременна, прозрачна и лесно достъпна информация.

(24) Делегирането на задачи и отговорности може да бъде полезен инструмент за функционирането на мрежата от надзорни органи, с който да се ограничи дублирането на надзорни задачи, да се насърчи сътрудничеството, а по този начин и да се хармонизира надзорният процес, както и да се облекчат тежестите за финансовите институции. Следователно Регламентът следва да осигурява ясно правно основание за подобно делегиране. Делегирането на задачи означава, че задачите се извършват от друг надзорен орган, вместо отговорния орган, а отговорността за надзорните решения се носи от делегиращия орган. С делегирането на отговорности един национален надзорен орган, оправомощеният орган, следва да може да решава даден надзорен въпрос от свое име вместо друг национален надзорен орган. Делегирането следва да бъде управлявано на принципа на предоставяне на надзорни компетенции на надзорен орган, който е в състояние да предприеме мерки по проблемния въпрос. Преразпределянето на отговорности може да бъде уместно например от съображения за икономии от мащаба или обхвата, от гледна точка на последователността при осъществяването на групов надзор и от гледна точка на оптималното използване на техническия опит сред националните надзорни органи. Съответното законодателство на ЕС може допълнително да конкретизира принципите за преразпределянето на отговорностите по споразумение. Органът следва да улеснява и наблюдава с всички подходящи средства споразуменията за делегиране между националните надзорни органи. Той следва да бъде информиран относно напредъка по очакваните споразумения за делегиране и да може да изразява мнение, когато е уместно. Той следва да централизира публикуването на такива споразумения, за да се подсигури на всички заинтересовани страни навременна, прозрачна и лесно достъпна информация. Той следва да определи и разпространи най-добри практики във връзка с делегиране и споразумения за делегиране.

Изменение  34

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Сравнителните оценки са ефикасен и ефективен инструмент за насърчаване на съгласуваността в рамките на мрежата от финансови надзорни органи. Следователно Органът следва да разработи методологична рамка за подобни оценки и да ги извършва редовно. Оценките следва да се съсредоточат не само върху сближаването на надзорните практики, но също така и върху възможността надзорните органи да постигнат висококачествени резултати от надзора, както и върху независимостта на компетентните органи.

(26) Сравнителните оценки са ефикасен и ефективен инструмент за насърчаване на съгласуваността в рамките на мрежата от финансови надзорни органи. Следователно Органът следва да разработи методологична рамка за подобни оценки и да ги извършва редовно. Оценките следва да се съсредоточат не само върху сближаването на надзорните практики, но също така и върху възможността надзорните органи да постигнат висококачествени резултати от надзора, както и върху независимостта на компетентните органи. Резултатите от партньорските оценки следва да бъдат публично достояние, като следва също така да се посочат и направят публично достояние най-добрите практики.

Изменение  35

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Органът следва активно да насърчава координирани ответни надзорни действия от страна на Общността, по специално при неблагоприятно развитие, което би могло да застраши евентуално правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на финансовата система в Общността. В допълнение към неговите правомощия за действия в спешни ситуации, той следва да бъде упълномощен да изпълнява обща координационна функция в рамките на Европейската система за финансов надзор. Специален акцент в работата на Органа следва да бъде осигуряването на редовен информационен обмен между компетентните органи.

(27) Органът следва активно да насърчава координирани ответни надзорни действия от страна на Съюза по специално осигурява правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на финансовата система в Съюза. В допълнение към неговите правомощия за действия в спешни ситуации, той следва да бъде упълномощен да изпълнява обща координационна функция. Специален акцент в работата на Органа следва да бъде осигуряването на редовен информационен обмен между компетентните органи.

Изменение  36

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) За да бъде запазена финансовата стабилност, е необходимо още на ранен етап да бъдат отчитани тенденциите, потенциалните рискове и слабости, проявяващи се на микропруденциално равнище, в трансграничен и междусекторен аспект. Органът следва да наблюдава и оценява такъв развой в сферата на своята компетенция и, когато е необходимо, да информира редовно или, ако се налага ad hoc, Европейския парламент, Съвета и Комисията, другите Европейски надзорни органи и Европейския съвет за системен риск. Органът следва също така да координира провеждането на стрес-тестове на ниво на Общността, за да бъде направена оценка на гъвкавостта на участниците на финансовите пазари спрямо неблагоприятни пазарни развития, като подсигурява колкото се може по-последователна методология при извършването на такива тестове на национално равнище.

(28) За да бъде запазена финансовата стабилност, е необходимо още на ранен етап да бъдат отчитани тенденциите, потенциалните рискове и слабости, проявяващи се на микропруденциално равнище, в трансграничен и междусекторен аспект. Органът следва да наблюдава и оценява такъв развой в сферата на своята компетенция и, когато е необходимо, да информира редовно или, ако се налага ad hoc, Европейския парламент, Съвета и Комисията, другите Европейски надзорни органи и Европейския съвет за системен риск. Органът следва също така да инициира и координира провеждането на стрес-тестове на ниво на Съюза, за да бъде направена оценка на гъвкавостта на участниците на финансовите пазари спрямо неблагоприятни пазарни развития, като подсигурява колкото се може по-последователна методология при извършването на такива тестове на национално равнище. С цел информиране относно изпълнението на своите задължения Органът следва да проведе икономически анализ на пазарите и въздействието на възможното пазарно развитие върху тях.

Обосновка

Използването на икономически анализ ще позволи също така на ЕНО да има повече сведения при вземане на решения относно въздействието на действията му върху пазара в по-общ план и въздействието на събития на пазара в по-общ план върху неговите действия. Това отговаря на най-добрите практики на равнище на държавите-членки.

Изменение  37

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Предвид глобализацията на финансовите услуги и нарасналото значение на международните стандарти, Органът следва да насърчава диалога и сътрудничеството с надзорни органи извън Общността. Той се съобразява напълно със съществуващите функции и компетенции на европейските институции в отношенията с органи извън Общността и на международни форуми.

(29) Предвид глобализацията на финансовите услуги и нарасналото значение на международните стандарти, Органът следва да представлява Съюза в диалога и сътрудничеството с надзорни органи извън Съюза.

Изменение  38

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) За да изпълнява ефективно своите задължения, Органът следва да има правото да изисква цялата необходима информация. За да се избегне дублиране при предоставянето на информация относно участниците на финансовите пазари, тази информация се предоставя принципно от националните надзорни органи, които са най-близо до финансовите пазари и до участниците на тях. В същото време обаче Органът следва да има правото да изисква информация пряко от участниците на финансовите пазари и от други участници, когато националният компетентен орган не предоставя или не може да предостави своевременно подобна информация. Органите на държавите-членки следва да бъдат задължени да подпомагат Органа при удовлетворяването на такива преки запитвания.

(31) За да изпълнява ефективно своите задължения, Органът следва да има правото да изисква цялата необходима информация. За да се избегне дублиране при предоставянето на информация относно участниците на финансовите пазари, тази информация се предоставя принципно от националните надзорни органи, които са най-близо до финансовите пазари и до участниците на тях, при условие че е налице изискването поверителна информация да не се предоставя на организации или органи, които не са оправомощени за целта. В същото време обаче Органът следва да има правото да изисква информация пряко от участниците на финансовите пазари и от други участници, когато националният компетентен орган не предоставя или не може да предостави своевременно подобна информация. Органите на държавите-членки следва да бъдат задължени да подпомагат Органа при удовлетворяването на такива преки запитвания.

Изменение  39

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Тясното сътрудничество между Органа и Европейския съвет за системен риск е от основно значение за осигуряването на напълно ефективно функциониране на Европейския съвет за системен риск и на последващи действия на неговите предупреждения и препоръки. Органът следва да обменя всякаква полезна информация с Европейския съвет за системен риск. Данни, свързани с отделни предприятия, следва да бъдат предоставяни само при обосновано запитване. При получаването на предупреждение или препоръка от Европейския съвет за системен риск до Органа или до национален надзорен орган, Органът следва да предприеме спешни мерки и да осигури последващи действия.

(32) Тясното сътрудничество между Органа и Европейския съвет за системен риск е от основно значение за осигуряването на напълно ефективно функциониране на Европейския съвет за системен риск и на последващи действия на неговите предупреждения и препоръки. Органът следва да обменя всякаква полезна информация с Европейския съвет за системен риск. Данни, свързани с отделни предприятия, следва да бъдат предоставяни само при обосновано запитване. При получаването на предупреждение или препоръка от Европейския съвет за системен риск до Органа или до национален надзорен орган, Органът следва да осигури, според случая, последващи действия.

Изменение  40

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33) Когато е уместно, Органът следва да се консултира със заинтересованите страни относно техническите стандарти, указания и препоръки и да им предоставя достатъчна възможност да коментират предлаганите мерки. За подобряване на ефективността следва да бъде създадена Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите, която представлява в равномерно съотношение участниците на финансовите пазари в Общността (включително институционални инвеститори и други финансови институции, които от своя страна също използват финансови услуги), техните служители, както и потребителите и други ползватели на финансови услуги на дребно, включително МСП. Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите следва да работи активно като посредник с други потребителски групи в областта на финансовите услуги, създадени от Комисията или съгласно законодателството на Общността.

(33) Органът следва да се консултира със заинтересованите страни относно техническите стандарти, указания и препоръки и да им предоставя достатъчна възможност да коментират предлаганите мерки. Преди приемането на проекти за регулаторни стандарти, указания и препоръки Органът следва да проведе проучване за въздействието. За подобряване на ефективността следва да бъде създадена Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите, която представлява в равномерно съотношение участниците на финансовите пазари в Съюза (включително институционални инвеститори и други финансови институции, които от своя страна също използват финансови услуги), техните служители, учени, както и потребителите и други ползватели на финансови услуги на дребно, включително МСП. Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите следва да работи активно като посредник с други потребителски групи в областта на финансовите услуги, създадени от Комисията или съгласно законодателството на Съюза.

Изменение  41

Предложение за регламент

Съображение 33 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33а) в сравнение с добре финансираните и свързани помежду си представители на промишлеността, организациите с нестопанска цел биват поставяни в периферията на обсъжданията относно бъдещето на финансовите услуги и на съответния процес на вземане на решения. Този недостатък следва да се компенсира чрез целесъобразно финансиране на техните представители в Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите.

Изменение  42

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Държавите-членки носят основна отговорност за запазването на финансовата стабилност при управлението на кризи, по-специално по отношение на стабилизирането на отделни участници на финансовите пазари в затруднено положение и разрешаването на техните проблеми. Мерките, предприети от Органа в спешни ситуации или при уреждане на разногласия, които влияят върху стабилността на даден финансов участник, следва да не накърняват фискалните отговорности на държавите-членки. Следва да бъде създаден механизъм, чрез който държавите-членки да могат да се позовават на тази предпазна мярка и в крайна сметка да поискат решение от Съвета. Уместно е Съветът да има своята роля в тази насока, като се имат предвид по-специално отговорностите на държавата-членка в тази връзка.

(34) Държавите-членки носят основна отговорност за осигуряването на координирано управление на кризи и за запазването на финансовата стабилност в кризисни ситуации, по-специално по отношение на стабилизирането на отделни участници на финансовите пазари в затруднено положение и разрешаването на техните проблеми. Мерките, предприети от Органа в спешни ситуации или при уреждане на разногласия, които влияят върху стабилността на даден финансов участник, следва да не накърняват фискалните отговорности на държавите-членки. Следва да бъде създаден механизъм, чрез който държавите-членки да могат да се позовават на тази предпазна мярка и в крайна сметка да поискат решение от Съвета. Уместно е Съветът да има своята роля в тази насока, като се имат предвид по-специално отговорностите на държавата-членка в тази връзка.

Изменение  43

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34а) Без да се засягат конкретните отговорности на държавите-членки в кризисни ситуации, е очевидно, че ако държава-членка реши да се позове на предпазната клауза, Европейският парламент следва да бъде уведомен едновременно с Органа, Съвета и Комисията. Освен това държавата-членка следва да обясни причините за позоваването на предпазната клауза. Органът следва, в сътрудничество с Комисията, да посочи кои са следващите стъпки, които ще бъдат предприети.

Изменение  44

Предложение за регламент

Съображение 34 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(34а) В рамките на три години от влизането в сила на регламент за създаване на такъв механизъм, въз основа на придобития опит, на равнището на ЕС Комисията следва да изработи ясни и точни указания относно това кога държавите-членки задействат предпазната клауза. Съгласно тези указания следва да се извършва оценка на използването на предпазната клауза от държавите-членки.

Обосновка

Предложението на Комисията не съдържа насоки кога дадено решение би се намесило в националните фискални отговорности. Трябва да се предостави правна сигурност зад схващането за „фискална отговорност“, за да се гарантират равни условия за националните органи и участниците на финансовия пазар в целия ЕС. Трябва да съществува общо съгласие и определение за ясните указания относно това кога може да се изиска намеса в във фискалните отговорности. В бъдеще, при обосновката и оценката на въздействието, държавите-членки ще показват, че техния съответен случай попада в обхвата на указанията.

Изменение  45

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36) Надзорният съвет, който ще включва ръководителите на съответните компетентни органи от всяка държава-членка и ще бъде ръководен от Председателя на Органа, следва да бъде основният орган за вземане на решения от Органа. Представителите на Комисията, на Европейския съвет за системен риск и на другите два Европейски надзорни органа следва да участват като наблюдатели. Членовете на Надзорния съвет следва да действат независимо и единствено в интерес на Общността. За актове от общ характер, включително такива, свързани с приемането на технически стандарти, указания и препоръки, както и по бюджетни въпроси, е уместно да се прилагат правилата за квалифицираното мнозинство, както са определени в Договора, а за всички останали решения — обикновено мнозинство на членовете. Делата относно разрешаването на спорове между националните надзорни органи следва да бъдат разглеждани от специализирана работна група.

(36) Надзорният съвет, който ще включва ръководителите на съответните компетентни органи от всяка държава-членка и ще бъде ръководен от Председателя на Органа, следва да бъде основният орган за вземане на решения от Органа. Представителите на Комисията, на Европейския съвет за системен риск, на Европейския надзорен орган (застраховане и пенсии) и на Европейския надзорен орган (банкова дейност) следва да участват като наблюдатели Членовете на Надзорния съвет следва да действат независимо и единствено в интерес на Съюза. За актове от общ характер, включително такива, свързани с приемането на технически стандарти, указания и препоръки, както и по бюджетни въпроси, е уместно да се прилагат правилата за квалифицираното мнозинство, както са определени в член 16 от Договора за Европейския съюз, а за всички останали решения — обикновено мнозинство на членовете. Делата относно разрешаването на спорове между националните надзорни органи следва да бъдат разглеждани от специализирана работна група.

Изменение  46

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) Органът следва да бъде представляван от Председател, ангажиран на пълно работно време, който е избран от Надзорния съвет чрез открит конкурс. Управлението на органа следва да бъде поверено на Изпълнителен директор, който има право да участва в заседанията на Надзорния съвет и на Управителния съвет без право на глас.

(38) Органът следва да бъде представляван от Председател, ангажиран на пълно работно време и назначен от Европейския парламент след провеждането на открита процедура за избор, управлявана от надзорния съвет. Управлението на органа следва да бъде поверено на Изпълнителен директор, който има право да участва в заседанията на Надзорния съвет и на Управителния съвет без право на глас.

Изменение  47

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39) За да бъде подсигурена междусекторна последователност в действията на Европейските надзорни органи, тези органи следва тясно да координират действията си в Съвместния комитет на Европейските надзорни органи. Съвместният комитет на Европейските надзорни органи следва да поеме всички функции на Съвместния комитет за финансовите конгломерати. Когато е уместно, актовете, които попадат в компетенциите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване или на Европейския банков орган, следва да бъдат приемани успоредно с приемането им в съответните Европейски надзорни органи.

(39) За да бъде подсигурена междусекторна последователност в действията на Европейските надзорни органи, тези органи следва тясно да координират действията си чрез Европейските надзорни органи (Съвместен комитет) („Съвместния комитет“) и да постигат общи позиции, когато това е целесъобразно. Съвместният комитет следва да координира функциите на трите Европейски надзорни органа във връзка с финансовите конгломерати. Когато е уместно, актовете, които попадат в компетентността на Европейския надзорен орган (банкова дейност) или на Европейския надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване), следва да бъдат приемани успоредно с приемането им в съответните Европейски надзорни органи. Председателството на Съвместния комитет следва да се поема за срок от 12 месеца на ротационен принцип от председателите на трите Европейски надзорни органа. Председателят на Съвместния комитет следва да изпълнява длъжността заместник-председател на ЕССР. Съвместният комитет следва да има постоянен секретариат, чийто служители се командироват от трите Европейски надзорни органа, с цел да се позволи неофициален обмен на информация и разработване на общ културен подход между трите Европейски надзорни органа.

Изменение  48

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) За да се гарантира неговата пълна автономност и независимост, Органът следва да получи независим бюджет с приходи предимно от задължителните вноски от националните надзорни органи и от общия бюджет на Европейския съюз. Бюджетната процедура на Общността следва да се прилага дотолкова, доколкото се засяга участието на Общността. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата.

(41) За да се гарантира неговата пълна автономност и независимост, Органът следва да получи независим бюджет с приходи предимно от задължителните вноски от националните надзорни органи, от общия бюджет на Европейския съюз чрез отделен бюджетен ред в бюджета. Условията на финансирането на Органа от Европейския съюз се определят в споразумение на бюджетния орган съгласно точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1. Бюджетната процедура на Съюза следва да се прилага дотолкова, доколкото се засяга участието на Съюза. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата.

 

1 ОВ ....

Обосновка

Съгласно предложението на Комисията бюджетът на ЕНО би бил част от бюджета на Комисията. За да се засили независимостта на ЕНО би било по-добре да се идентифицира отделен и специален бюджетен ред за ЕНО в общия бюджет на ЕС. Следователно се предлага, също с цел да се даде възможност на органите да постигнат амбициите си, да се осигури отделен бюджетен ред, както в случая с Европейския надзорен орган по защита на данните (вж.: Регламент № 45/2001 от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни).

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        С настоящият регламент се създава Европейски орган за ценни книжа и пазари („Органът“).

1.        С настоящия регламент се създава Европейски надзорен орган (ценни книжа и пазари) („Органът“).

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.        Дейността на Органа попада в обхвата на Директиви 97/9/EО, 98/26/EО, 2001/34/EО, 2002/47/EО, 2002/87/ЕО, 2003/6/EО, 2003/71/EО, 2004/25/EО, 2004/39/EО, 2004/109/EО, 2005/60/EО, 2009/65/EО, 2002/65/EО, 2006/49/EО (без да се засягат компетенциите на Европейския банков орган по отношение на пруденциалния надзор), на Директива … [бъдещата Директива за лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции,] и на Регламент …[бъдещия Регламент за агенциите за кредитен рейтинг], включително на всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези правни актове, и на всеки друг правен акт на Общността, по силата на който се възлагат задачи на Органа.

2.        Дейността на Органа попада в обхвата на настоящия регламент и Директиви 97/9/EО, 98/26/EО, 2001/34/EО, 2002/47/EО, 2002/87/ЕО, 2003/6/EО, 2003/71/EО, 2004/25/EО, 2004/39/EО, 2004/109/EО, 2005/60/EО, 2009/65/EО, 2002/65/EО, 2006/49/EО (без да се засягат компетенциите на Европейския орган (банкова дейност) по отношение на пруденциалния надзор), на Директива … [бъдещата Директива за лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции,] и на Регламент …[бъдещия Регламент за агенциите за кредитен рейтинг], включително на всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези правни актове, и на всеки друг законодателен акт на Съюза, по силата на който се възлагат задачи на Органа.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.      Органът предприема също действия в областта на дейностите на кредитни институции,финансови конгломерати, инвестиционни посредници, платежните институции и институциите за електронни пари, включително по въпроси, свързани с правата на акционерите, корпоративното управление, одита и финансовата отчетност, за гарантиране на ефективното и последователно прилагане на законодателството, посочено в параграф 2. Органът предприема подходящи действия и в контекста на въпросите от сферата на предложенията за поглъщане, клиринга и сетълмента, секюритизацията, късите продажби и дериватите, включително стандартизацията.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.        С цел да се гарантира спазването на правото на Общността разпоредбите на настоящия регламент не засягат правомощията на Комисията, по-специално правомощията съгласно член 226 от Договора.

3.        С цел да се гарантира спазването на правото на Съюза разпоредбите на настоящия регламент не засягат правомощията на Комисията, по-специално правомощията съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.        Целта на Органа е да допринася за:

4. Целта на Органа е да допринася за защита на обществени ценности като кратко-, средно- и дългосрочна стабилност на финансовата система, платежоспособността и ликвидността на финансовите институции, прозрачността на пазарите и финансовите продукти и защита на вложителите и инвеститорите. Органът допринася за:

i) подобряване на функционирането на вътрешния пазар, включително по-специално за регулиране и надзор на високо, ефективно и съответстващо равнище;

i) подобряване на функционирането и конкурентоспособността на вътрешния пазар, включително по-специално за регулиране и надзор на високо, ефективно и съответстващо равнище;

(ii) защита на инвеститорите;

(ii) насърчаване на конкуренцията и иновациите в рамките на вътрешния пазар и стимулиране на конкурентоспособността на световно равнище,

 

(iia) насърчаване на финансово приобщаване

(iii) осигуряване на защита на целостта, ефикасността и правилното функциониране на финансовите пазари;

(iii) осигуряване на защита на целостта, прозрачността, ефикасността и правилното функциониране на финансовите пазари;

(iv) поддържането на стабилността на финансовата система и

 

v) засилването на международната координация на надзора.

(iv) засилването на международната координация на надзора.

 

(v) подкрепа за новата стратегия на Европейския съюза за заетост и растеж,

 

(vi) предотвратяване на регулаторният арбитраж и принос към равнопоставено отношение, (vii) недопускане на поредица от бъдещи кредитни балони от страна на финансовите институции в ЕС; и

 

(viii) разработване на общи методологии за оценка на въздействието на характеристиките на продукта и на процеса на разпределяне върху финансовото положение на дадена институция и върху защитата на потребителите;

За тази цел Органът допринася за създаването на условия за последователно, ефективно и ефикасно прилагане на посоченото в член 1, параграф 2 право на Общността, за засилване на сближаването на надзорните практики и за предоставяне на становища пред Европейския парламент, Съвета и Комисията.

За тези цели Органът допринася за създаването на условия за последователно, ефективно и ефикасно прилагане на посоченото в член 1, параграф 2 право на Европейския съюз, за засилване на сближаването на надзорните практики и за предоставяне на становища пред Европейския парламент, Съвета и Комисията, както и за провеждането на икономически анализи на пазарите с цел да се насърчи осъществяването на целите на Органа.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.      При упражняването на задачите, които са му поставени от настоящия Регламент, Органът отдава специално внимание на системните институции, чиято несъстоятелност или лошо функциониране биха могли да разстроят действието на финансовата система или реалната икономика.

Изменение  55

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.        Органът е част от Европейската система за финансов надзор, наричана по-долу „ЕСФН“, която ще работи като мрежа от надзорни органи, както е уточнено в член 39.

заличава се

Изменение  56

Предложение за регламент

Член 1 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.        Европейският орган за ценни книжа и пазари си сътрудничи с Европейския съвет за системен риск, наричан по-долу „ЕССР“, както е предвидено в член 21 от настоящия регламент.

заличава се

Изменение  57

Предложение за регламент

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1a

Европейска система за финансов надзор

 

1.        Органът е част от Европейска система за финансов надзор (ЕСФН). Основната цел на ЕСФН е да гарантира, че правилата, приложими към финансовия сектор, се прилагат по подходящ начин предвид запазването на финансовата стабилност и съответно осигуряват доверие във финансовата система като цяло и достатъчна степен на защита за потребителите на финансови услуги.

 

2.        ЕСФН се състои от следното:

 

а) Европейския комитет за системен риск;

 

б) Европейския надзорен орган (банкова дейност), създаден с Регламент (ЕС) №.../2010 [EБО];

 

в) Европейския надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване), създаден с Регламент (ЕС) №.../2010 [ЕОЗППО];

 

г) Европейския надзорен орган (ценни книжа и пазари), създаден с настоящия регламент;

 

д) Европейски надзорен орган (Съвместен комитет), създаден с член 40;

 

е) органите на държавите-членки, предвидени в член 1 , параграф 2 от Регламент (ЕС) №.../2010[ЕОЦКП], [EОЦКП], Регламент (ЕС)№…/2010 [EОЗППО] и Регламент (EС) No …/2010 [EБО];

 

ж) Комисията, за целите на изпълнение на задачите, посочени в членове 7 и 9;

 

3.        Органите, които са част от ЕСФН, включително компетентните органи от държавите-членки, следва да бъдат отговорни пред Европейския парламент без да се засяга отговорността на компетентните органи от държавите-членки пред националните парламенти.

 

4.        Органът осъществява редовно и тясно сътрудничество с Европейския съвет за системен риск, както и с Европейския надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (банкова дейност) посредством Съвместния комитет, посочен в член 40, като осигурява междусекторна съгласуваност на работата и постигане на общи позиции в областта на надзора над финансовите конгломерати и по други междусекторни въпроси.

 

5.        В съответствие с принципа на лоялното сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, участниците в ЕСФН си сътрудничат с доверие и пълно взаимно зачитане, като следят по-специално за обмена на подходяща и достоверна информация помежду им.

 

6.        Само надзорните органи, включени в ЕСФН, имат право да упражняват надзор на финансови институции, извършващи дейност в Европейския съюз.

Изменение  58

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)       „участник на финансовите пазари“ означава всяко лице, по отношение на което се прилага изискване, предвидено в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство или в правоприлагащото национално законодателство;

(1)       „финансови институции“ означава “кредитни институции“, както е посочено в Директива 2006/48/EО, „инвестиционни посредници“ както е посочено в Директива 2006/49/EО, и „финансови конгломерати“, както е посочено в Директива 2002/87/EО, и каквото и да е друго предприятие или образувание, извършващо дейност в Европейския съюз, чийто предмет на дейност е със сходна същност, дори когато няма преки отношения с широката общественост, включително обществени банки и банки за развитие. По отношение на Директива 2005/60/EО обаче „финансови институции“ означава кредитни и финансови институции, както е посочено в съответната директива.

Изменение  59

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)       „важен участник на финансовите пазари“ означава участник на финансовите пазари, чиято обичайна дейност или финансова жизнеспособност има или е възможно да има значително въздействие върху стабилността, целостта или ефективността на финансовите пазари в Общността.

заличава се

Изменение  60

Предложение за регламент

Член 2 - параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)       „компетентни органи“ означава компетентни органи и/или надзорни органи, както са определени в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство. Органите, които администрират националните схеми за обезщетение на инвеститорите съгласно Директива 97/9/EО, се считат за компетентни органи.

(3)       „компетентни органи“ означава компетентни органи както са определени в Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО, а когато се отнасят за схеми за гарантиране на депозитите, органи, които администрират схеми за гарантиране на депозитите съгласно Директива 94/19/EО, или когато функционирането на схеми за гарантиране на депозитите се администрира от частна компания, публичният орган, който упражнява надзор над съответната схема съгласно Директива 97/9/EО.

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        Органът е орган на Общността с юридическа правосубектност.

1.        Органът е орган на Съюза с юридическа правосубектност.

Изменение  62

Предложение за регламент

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът е със седалище в Париж.

Органът е със седалище във Франкфурт.

Изменение  63

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а и б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) да допринася за установяване на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, по-специално чрез представянето на становища пред институциите на Общността, както и чрез разработване на насоки, препоръки и проекти на технически стандарти, които да се основават на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство;

а) да допринася за установяване на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, по-специално чрез представянето на становища пред институциите на Съюза, както и чрез разработване на насоки, препоръки и проекти на регулаторни стандарти и стандарти за прилагане, които да се основават на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове;

б)        да допринася за последователното прилагане на законодателството на Общността, по-специално чрез принос към общата култура на надзор, като осигурява последователно, ефективно и работещо прилагане на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, чрез предотвратяване на регулаторния арбитраж, чрез действия за посредничество и уреждане на разногласия между компетентните органи, чрез насърчаване на съгласуваното функциониране на колегиумите на надзорните органи и вземане на мерки в извънредни ситуации;

б)        да допринася за последователното прилагане на законодателните актове на Съюза, по-специално чрез принос към общата практика на надзор, като осигурява последователно, ефективно и работещо прилагане на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, чрез предотвратяване на регулаторния арбитраж, чрез действия за посредничество и уреждане на разногласия между компетентните органи, чрез гарантиране на ефективен и последователен надзор на финансовите институции, както и съгласуваното функциониране на колегиумите на надзорните органи и вземане на мерки, наред с другото, в извънредни ситуации;

Изменение  64

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)        да улеснява делегирането на задачи и задължения между компетентните органи;

в)        да стимулира и улеснява делегирането на задачи и задължения между компетентните органи;

Изменение  65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)        да извършва сравнителен анализ на компетентните органи, да засили съгласуваността в резултатите от надзора;

д)        да организира и извършва сравнителен анализ на компетентните органи, да засили съгласуваността в резултатите от надзора;

Изменение  66

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)      да предприема икономически анализи на пазарите с цел информиране относно изпълнението на функциите на Органа;

Изменение  67

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)      да подкрепя защитата на вложителите и инвеститорите;

Изменение  68

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев)      да действа като компетентен орган за управление на кризи в трансгранични институции, които могат да предизвикат системен риск, както е посочено в член 12б, като ръководи и осъществява ранна намеса, разрешаване на проблеми или процедури по обявяване в несъстоятелност на такива институции чрез своето Звено за решаване на проблеми в съответствие с член 12с;

Изменение  69

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)       да изпълнява всякакви други конкретни задачи, предвидени в настоящия регламент или в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство на Общността.

ж)       да изпълнява всякакви други конкретни задачи, предвидени в настоящия регламент или в посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове на Съюза.

Изменение  70

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жа)    да упражнява надзор върху финансовите институции, които не подлежат на надзор от страна на компетентните органи;

Изменение  71

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква ж б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жб)    да предостави база данни с регистрираните финансови институции на пазара в сферата на неговата компетентност и в случаите, за които това се предвижда от законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2, на централно равнище;

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)        разработва проекти на технически стандарти в конкретните случаи, посочени в член 7;

а)        разработва проекти на регулаторни стандарти в конкретните случаи, посочени в член 7;

Изменение  73

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а) а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)      разработва проекти за прилагане на стандартите в конкретните случаи, посочени в член 7е;

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)        да взема самостоятелни решения, насочени към участниците на финансовите пазари, в конкретните случаи, посочени в член 9, параграф 6, член 10, параграф 3 и член 11, параграф 4;

д)        да взема самостоятелни решения, насочени към финансовите институции, в конкретните случаи, посочени в член 9, параграф 6, член 10, параграф 3 и член 11, параграф 4;

Изменение  75

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)      да събира пряко необходимата информация относно финансовите институции;

Изменение  76

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква e б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еб)      временно забранява определени видове сделки, които заплашват нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея;

Изменение  77

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква e в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ев)      разработва регулаторен стандарт, като определя минималната информация относно трансакции и финансови институции, която следва да се предостави на Органа, как следва да се извършва координацията на събирането и как съществуващите национални бази данни следва да бъдат свързани, така че да се гарантира, че Органът винаги има възможност за достъп до съответната необходима информация относно трансакции и участници на пазара в рамките на совите правомощия в съответствие със законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2;

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Органът редовно преразглежда решението, взето в съответствие с буква ев) на алинея 1.

Изменение  79

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.        Органът упражнява изключителни надзорни правомощия над субекти от общностен мащаб или с предмет на икономическа дейност в цялата Общност, възложени му по силата на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство.

3.        Органът упражнява изключителни надзорни правомощия над субекти от мащаба на Съюза или с предмет на икономическа дейност, възложена му по силата на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство.

Изменение  80

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел Органът разполага с подходящи правомощия да извършва разследване и да привежда разпоредбите в сила съгласно съответното законодателство, както и с правото да начислява такси.

За целта на упражняване на изключителните му надзорни правомощия в съответствие с параграф 3 Органът разполага с подходящи правомощия да извършва разследване и да привежда разпоредбите в сила съгласно съответното законодателство, както и с правото да начислява такси. Органът работи в тясно сътрудничество с компетентните органи и разчита на техния експертен опит, средства и правомощия, за да изпълнява своите задачи.

Изменение  81

Предложение за регламент

Член 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Правомощия на компетентните органи, които са членове на Органа

 

За да постигнат целите на Органа, компетентните органи, които са и членове на Органа, разполагат с правомощия да приемат превантивни и коригиращи надзорни мерки, включително, когато става въпрос за финансови институции и когато се упражнява пропорционално, правомощие да:

 

а) изискват и получават подходяща информация;

 

б) да налагат изисквания за докладване и оповестяване;

 

в) да извършват проверки на място;

 

г) да приемат пруденциални мерки (включително мерки, касаещи конфликтите на интереси, доброто управление, ликвидността, резервите, дивидентите и политиките на възнаграждения);

 

д) да разделят или сегрегират банковите дейности на дребно от търгуването и другите некомунални дейности в случай на относим риск, оценен съгласно общи критерии;

 

е) да ограничават или забраняват временно определени продукти или видове сделки, които могат пряко или непряко да породят прекомерна променливост на пазарите или да затруднят европейската финансова система или част от нея, публичните финанси или реалната икономика;

 

ж) да нареждат на финансовите институции да извършват дейност чрез дъщерно дружество в случай на относим вътрешен риск, оценен съгласно общи критерии;

 

з) да налагат глоби с разубеждаващ характер;

 

и) да отстраняват от длъжност управители и директори;

 

й) да отстраняват изпълнителни директори или борда на директорите;

 

к) временно да се намесват в дейността на финансовите институции;

 

л) да оттеглят ограничената отговорност за големи акционери във финансови институции, когато те проявяват пасивност при защитата на корпоративните интереси в случаи като липса на прозрачност, непредпазливо отпускане или получаване на кредити или сериозни и системни нарушения;

 

м) да разширяват обхвата на финансовата отговорност, като включват управители, директори или финансови институции, които допускат или участват в сериозни и системни нарушения на правото на Съюза или имат неподходяща система за стимули на своите служби;

 

н) при целесъобразност да изискват декларации на управителите и директорите относно интереси, дейности и активи;

 

о) да изискват разработването на подробен режим за разрешаване на проблемите, който да се актуализира редовно и да включва структуриран механизъм за ранна намеса, бързи коригиращи действия и кризисен план за случаи на несъстоятелност;

 

п) да анулират лицензи и отнема паспорти;

 

р) да одобряват протоколи за постигане на общ отговор на европейско равнище, възможно най-бързо и автоматизирано във възможно най-висока степен, с цел предотвратяване или коригиране на смущенията на пазара.

Изменение  82

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        Органът може да разработва технически стандарти в областите, конкретно определени в законодателството по член 1, параграф 2. Органът представя своя проект за стандарти на Комисията за одобрение.

1.        Органът може да разработва регулаторни стандарти, за да допълва, актуализира и изменя елементи, които не са от съществено значение за законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2. Регулаторните стандарти не включват стратегически решения и тяхното съдържание е ограничено от законодателните актове, на които се основават.

Преди да ги представи на Комисията, Органът, при необходимост, провежда открити обществени консултации по техническите стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи.

2.        Органът провежда открити обществени консултации по регулаторните стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, преди да приеме проект на регулаторни стандарти. Органът изисква също становище или съвет на Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 22.

 

3.        Органът внася в Комисията своя проект на регулаторни стандарти за одобрение и същевременно ги представя и на Европейския парламент и Съвета.

В рамките на три месеца от получаване на проекта на стандарти Комисията решава дали да го одобри. Комисията може да удължи този срок с един месец. Комисията може да одобри проекта за стандарти само частично или да го измени, ако интересите на Общността го налагат.

4.        В рамките на три месеца от получаване на проекта на регулаторни стандарти Комисията решава дали да го одобри, отхвърли или измени. Комисията може да удължи този срок с един месец. Комисията информира Европейския парламент и Съвета относно своето решение, като посочва мотивите за него.

Ако Комисията не одобри стандартите или ги одобри частично или ги измени, тя информира Органа за мотивите си.

5.        Проектът на регулаторни стандарти може да бъде изменен от Комисията, ако стандартите са несъвместими с правото на Съюза, не са съобразени с принципа на пропорционалност или са в противоречие с основните принципи на единния пазар на финансови услуги, отразени в правото на Съюза в областта на финансовите услуги.

Изменение  83

Предложение за регламент

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Стандартите се приемат от Комисията с помощта на регламенти или решения и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

заличава се

Изменение  84

Предложение за регламент

Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7a

 

Упражняване на делегирането

 

1.        Правомощието да приема регулаторните стандарти, посочени в член 7, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

 

2.        Проектът за регулаторни стандарти се приема от Комисията под формата на регламенти или решения.

 

3.        Веднага щом приеме регулаторния стандарт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

 

4.        Правомощието да приема регулаторни стандарти се предоставя на Комисията при условията, посочени в членове 7б до 7г.

 

5.        В доклада, посочен в член 35, председателят на Органа информира Европейския парламент и Съвета за регулаторните стандарти, които са били одобрени и които компетентните органи не са изпълнили.

Изменение  85

Предложение за регламент

Член 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7б

 

Възражения срещу регулаторните стандарти

 

1.        Европейският парламент или Съветът могат да представят възражения срещу регулаторните стандарти в срок от четири месеца от датата на уведомяване. По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този период може да бъде удължен с два месеца.

 

2.        Ако при изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения срещу регулаторния стандарт, той се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

 

3.        Преди изтичане на този срок и в изключителни и надлежно обосновани случаи и Европейският парламент, и Съветът могат да информират Комисията, че не възнамеряват да представят възражения срещу даден регулаторен стандарт. В такива случаи регулаторният стандарт се публикува в Официален вестник на Европейския съюз и влиза в сила на датата, посочена в него.

 

4.        Ако Европейският парламент или Съветът представят възражения срещу регулаторен стандарт, този акт не влиза в сила. Институцията, която повдига възражения срещу регулаторния стандарт, посочва мотивите за това.

Изменение  86

Предложение за регламент

Член 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7в

 

Неприемане или изменение на проекти на регулаторни стандарти

 

1.        В случай че Комисията не одобри проекта за регулаторен стандарт или го измени, тя информира Органа, Европейския парламент и Съвета, като посочва мотивите си.

 

2.        Европейският парламент или Съветът могат да призоват съответния член на Комисията, отговарящ за тази област, и председателя на Органа, да участват в срок от един месец в специално заседание на компетентната комисия на Европейския парламент или на Съвета, на което да представят и обяснят различията в техните становища.

Изменение  87

Предложение за регламент

Член 7 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7г

 

Отмяна на делегирането

 

1.        Делегирането на правомощия, посочено в член 7, може да бъде отменено от Европейския парламент или от Съвета.

 

2.        В решението за отмяна се посочват мотивите за отмяна и се прекратява делегирането.

 

3.        Институцията, започнала вътрешна процедура, за да вземе решение дали да отмени делегирането на правомощия, има задължение да уведоми другата институция и Комисията в разумен срок, преди да бъде взето окончателното решение, като посочва отнасящите се до регулаторния стандарт правомощия, които могат да бъдат отменени, и евентуалните мотиви за отмяна.

Изменение  88

Предложение за регламент

Член 7 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7д

 

Стандарти за изпълнение

 

1.        Органът може да разработи проект за стандарти за прилагане на правно обвързващите актове на Европейския съюз в области изрично посочени в настоящия регламент и в законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2.

 

2.        Органът провежда открити обществени консултации по стандартите за прилагане и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи, преди да приеме проект на стандарти за прилагане. Органът изисква също така становище или съвет от страна на Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 22.

 

3. Органът внася в Комисията своя проект на стандарти за прилагане за одобрение в съответствие с член 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и същевременно ги представя и на Европейския парламент и Съвета.

 

4.        В рамките на три месеца от получаване на проекта на стандарти за прилагане, Комисията решава дали да го одобри, отхвърли или измени. Комисията може да удължи този срок с един месец. Комисията информира Европейския парламент и Съвета относно своето решение, като посочва мотивите за него.

 

5.        Проектът на стандарти за прилагане може да бъде изменен от Комисията, ако те са несъвместими с правото на Съюза, не са съобразени с принципа на пропорционалност или са в противоречие с основните принципи на единния пазар на финансови услуги.

 

6.        В случай че Комисията не приеме проекта за стандарти за прилагане или го измени, тя информира Органа, Европейския парламент и Съвета, като посочва мотивите си.

 

7.        След приключване на съответната процедура стандартите се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение  89

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед на създаването на последователни, ефективни и работещи надзорни практики в рамките на Европейската система за финансов надзор и на осигуряването на общо, уеднаквено и последователно прилагане на законодателството на Общността, Органът издава насоки и препоръки, насочени към компетентните органи или към участниците на финансовите пазари.

1.        С оглед на създаването на последователни, ефективни и работещи надзорни практики в рамките на Европейската система за финансов надзор и на осигуряването на общо, уеднаквено и последователно прилагане на законодателството на Съюза, Органът издава насоки и препоръки, насочени към компетентните органи или към финансовите институции.

 

2.        Органът провежда открити публични консултации относно насоките и препоръките, и анализира евентуалните свързани с тях разходи и ползи. Органът изисква също становище или съвет от Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите, посочена в член 22. Посочените консултации, анализи и становища и посоченият съвет са пропорционални на обхвата, характери и въздействието на насоката или препоръката.

 

3.        В срок от два месеца от издаването на насока или препоръка всеки компетентен орган взема решение дали възнамерява да прилага тази насока или препоръка. В случай че даден компетентен орган не възнамерява да я прилага, той информира Органа, като посочва мотиви. Органът публикува тези мотиви.

Компетентните органи полагат всички усилия за спазване на тези насоки и препоръки.

4.        В доклада, посочен в член 35, параграф 2 председателят на Органа информира Европейския парламент, Съвета и Комисията относно насоките и препоръките, които са издадени, като посочва кой национален орган не се е съобразил с тях и като посочва също как Органът възнамерява да гарантира, че те ще изпълнят неговите препоръки и насоки в бъдеще.

Ако компетентният орган не спази тези насоки или препоръки, той съобщава на Органа причините за това.

 

Изменение  90

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        Ако даден компетентен орган не е приложил правилно посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, по-специално като не е гарантирал, че даден участник на финансовите пазари отговаря на изискванията, предвидени в същото законодателство, Органът има правомощията, посочени в параграфи 2, 3 и 6 на настоящия член.

1.        Ако даден компетентен орган не е приложил правилно посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, включително регулаторните стандарти и стандартите за изпълнение, установени в съответствие с член 7 и член 7д, по-специално като не е гарантирал, че дадена финансова институция отговаря на изискванията, предвидени в същото законодателство, Органът има правомощията, посочени в параграфи 2, 3 и 6 на настоящия член.

Изменение  91

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.        По искане от един или повече компетентни органи, от Комисията или по своя собствена инициатива и след като уведоми за това съответния компетентен орган, Органът може да разследва предполагаемото неправилно прилагане на правото на Общността.

2.        По искане от един или повече компетентни органи, от Комисията, Европейския парламент, Съвета или от член на Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите, или по своя собствена инициатива и след като уведоми за това съответния компетентен орган, Органът може да разследва предполагаемото неправилно прилагане на правото на Съюза.

Без да се засягат предвидените в член 20 правомощия, компетентният орган незабавно предоставя на Органа цялата информация, която Органът счете за необходима за целите на разследването.

3.        Без да се засягат предвидените в член 20 правомощия, компетентният орган незабавно предоставя на Органа цялата информация, която Органът счете за необходима за целите на разследването.

Изменение  92

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.        Най-късно два месеца след началото на разследването, Органът може да отправи до съответния компетентен орган препоръка относно действието необходимо за спазване на правото на Общността.

4.        Най-късно два месеца след началото на разследването, Органът може да отправи до съответния компетентен орган препоръка относно действието необходимо за спазване на правото на Съюза. Органът гарантира, че е зачетено правото на адресатите на препоръката да бъдат изслушани.

В рамките на десет работни дни след получаване на препоръката компетентният орган информира Органа за стъпките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да гарантира спазването на правото на Общността.

5.        В рамките на десет работни дни след получаване на препоръката компетентният орган информира Органа за стъпките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да гарантира спазването на правото на Съюза.

Изменение  93

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.        Ако компетентният орган не е приложил правото на Общността в рамките на един месец след получаване на препоръката на Органа, Комисията може, след като е била уведомена от Органа или по своя собствена инициатива, да вземе решение, задължаващо компетентния орган да предприеме действието, необходимо за спазване на правото на Общността.

6.        Ако компетентният орган не е приложил правото на Съюза в рамките на десет работни дни, както е посочено в параграф 3, след получаване на препоръката на Органа, Органът взема решение, задължаващо компетентния орган да предприеме действието, необходимо за спазване на правото на Съюза.

Комисията взема това решение не по-късно от три месеца след приемането на препоръката. Комисията може да удължи този срок с един месец.

Органът взема това решение не по-късно от един месец след приемането на препоръката.

Комисията гарантира, че е зачетено правото на адресатите на решението да бъдат изслушани.

 

Органът и компетентните органи предоставят на Комисията цялата необходима информация.

 

Изменение  94

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.        В рамките на десет работни дни от получаването на посоченото в параграф 4 решение компетентният орган информира Комисията и Органа относно мерките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да приложи това решение.

7.        В рамките на десет работни дни от получаването на посоченото в параграф 4 решение компетентният орган информира Комисията и Органа относно мерките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да приложи решението на Органа.

Изменение  95

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.        Без да се засягат правомощията на Комисията по член 226 от Договора, ако даден компетентен орган не спази посоченото в параграф 4 от настоящия член решение в предвидения в него срок и ако е необходимо да бъдат предприети навременни действия за коригиране на неспазването на законодателството от страна на компетентния орган, за да се запазят или възстановят нормалните конкурентни условия на пазара или да се гарантира правилното функциониране и целостта на финансовата система, Органът може, ако съответните изисквания, предвидени в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, се прилагат пряко по отношение на участниците на финансовите пазари, да приеме отделно решение, насочено към даден участник на финансовите пазари, с което да се изисква той да предприеме необходимото действие за спазване на неговите задължения съгласно правото на Общността, включително преустановяване на дейността.

8.        Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ако даден компетентен орган не спази посоченото в параграф 5 от настоящия член решение в предвидения в него срок и ако е необходимо да бъдат предприети навременни действия за коригиране на неспазването на законодателството от страна на компетентния орган, за да се запазят или възстановят нормалните конкурентни условия на пазара или да се гарантира правилното функциониране и целостта на финансовата система, Органът приема отделно решение, насочено към дадена финансова институция, с което да се изисква той да предприеме необходимото действие за спазване на неговите задължения съгласно правото на Съюза, включително преустановяване на дейността.

Решението на Органа е в съответствие с приетото съгласно параграф 4 решение на Комисията.

Решението на Органа е в съответствие с приетото съгласно параграф 4 решение. Всички юридически или съдебни разноски, възложени на Органа в резултат на прилагането на настоящия член, се поемат от Комисията.

Изменение  96

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.        Решения, приети съгласно параграф 6, имат предимство през всякакво предишно решение, прието по същия въпрос от компетентните органи.

9.        Решения, приети съгласно параграф 8, се прилагат спрямо всички засегнати финансови институции, които извършват дейност на територията на несъобразяващ се компетентен орган, имат предимство през всякакво предишно решение, прието по същия въпрос от компетентните органи.

Всякакво действие от страна на компетентните органи във връзка с факти, които са предмет на решение съгласно параграфи 4 или 6, трябва да съответства на тези решения.

Всякакво действие от страна на компетентните органи във връзка с факти, които са предмет на решение съгласно параграфи 5 или 8, трябва да съответства на тези решения.

Изменение  97

Предложение за регламент

Член 9 - параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.      В доклада, посочен в член 35, параграф 2, председателят посочва кои национални органи и финансови институции не са изпълнили решенията, посочени в параграфи 4 и 6.

Изменение  98

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        В случай на неблагоприятно развитие, което може сериозно да застраши правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансовата система в Общността или на част от нея, Комисията, по своя собствена инициатива или в отговор на искане от Органа, от Съвета, или от ЕССР, може да приеме решение, отправено към Органа, в което се определя наличието на извънредна ситуация за целите на настоящия регламент.

1.        В случай на неблагоприятно развитие, което може сериозно да застраши правилното функциониране и целостта на финансовите пазари, защитата на инвеститорите или стабилността на цялата финансовата система в Съюза или на част от нея, ЕССР, по своя собствена инициатива или в отговор на искане от Органа, от Съвета, от Европейския парламент или от Комисията, може да издаде предупреждение, в което се обявява наличието на извънредна ситуация, за да се даде възможност на Органа, без допълнителни изисквания, да приеме отделните решения, посочени в параграф 3.

Изменение  99

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.      След издаването на предупреждение, ЕССР уведомява за него едновременно Европейския парламент, Съвета, Комисията и Органа. Заключението, изготвено от ЕССР, подлежи на последваща размяна на мнения между председателя на ЕССР, Европейския парламент и членът на Комисията, отговарящ за съответната област, и се прилага във възможно най-кратък срок.

Изменение  100

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.      В случаите, за които е издадено предупреждението Органът активно улеснява и, когато счете за необходимо, координира всички действия чрез съответните компетентните органи.

Изменение  101

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.        Ако Комисията приемe решение съгласно параграф 1, Органът може да приемe отделни решения, изискващи от компетентните органи да предприемат необходимите действия в съответствие с посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, за да отговорят на всякакви рискове, които може да застрашат правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансовата система или на част от нея, като гарантират, че участниците на финансовите пазари и компетентните органи изпълнят изискванията, предвидени в това законодателство.

2.        Ако ЕССР приемe решение съгласно параграф 1, Органът приема отделни решения, за да гарантира, че компетентните органи предприемат необходимите действия в съответствие с настоящия регламент, за да отговорят на всякакви рискове, които може да застрашат правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансовата система или на част от нея, като гарантират, че финансовите институции и компетентните органи изпълнят изискванията, предвидени в това законодателство.

Изменение  102

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.        Без да се засягат правомощията на Комисията по член 226 от Договора, ако даден компетентен орган не спази посоченото в параграф 2 решение на Органа в предвидения в него срок, Органът може, ако съответните изисквания, предвидени в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, се прилагат пряко по отношение на участниците на финансовите пазари, да приеме отделно решение, насочено към даден участник на финансовите пазари, в което да се изисква той да предприеме необходимото действие за спазване на неговите задължения съгласно това законодателство, включително преустановяване на дейността.

3.        Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ако даден компетентен орган не спази посоченото в параграф 2 решение на Органа в предвидения в него срок, Органът приема отделно решение, насочено към дадена финансова институция, в което да се изисква той да предприеме необходимото действие за спазване на неговите задължения съгласно това законодателство, включително преустановяване на дейността.

Изменение  103

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.      Когато адресатът на решението отказва да прилага правото на Съюза или конкретно решение, взето от Органа, Органът може да предприеме действия пред националните съдилища, включително да внесе искане за налагане на временни мерки.

Изменение  104

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.      ЕССР преразглежда решението, посочено в параграф 1 по своя собствена инициатива или по искане на Европейския парламент, Съвета, Комисията или Органа и, когато е необходимо, обявява прекратяването на извънредната ситуация.

Изменение  105

Предложение за регламент

Член 10 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.      В доклада, посочен в член 35, параграф 2, Органът посочва отделните решения, насочени към национални органи и финансови институции съгласно параграфи 3 и 4.

Изменение  106

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат правомощията, предвидени в член 9, ако даден компетентен орган не е съгласен с процедура или същността на действие или липса на такова от страна на друг компетентен орган в областите, в които съгласно законодателството по член 1, параграф 2 се изисква сътрудничество, координация или съвместно вземане на решение от страна на компетентните органи от повече от една държава-членка, Органът, по искане на един или повече от засегнатите компетентни органи, може да окаже помощ на органите да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, предвидени в член 9, ако даден компетентен орган не е съгласен с процедура или същността на действие или липса на такова от страна на друг компетентен орган в областите, в които съгласно законодателството по член 1, параграф 2 се изисква сътрудничество, координация или съвместно вземане на решение от страна на компетентните органи от повече от една държава-членка, Органът, по своя собствена инициатива или по искане на един или повече от засегнатите компетентни органи, ръководи оказването на помощ на органите за постигане на съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи от 2 до 4.

Изменение  107

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органът определя срок за помиряване между компетентните органи, като взема предвид съответните срокове, предвидени в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, както и сложността и спешния характер на въпроса.

2. Органът определя срок за помиряване между компетентните органи, като взема предвид съответните срокове, предвидени в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, както и сложността и спешния характер на въпроса. На този етап Органът действа като посредник.

Изменение  108

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако в края на помирителната фаза, засегнатите компетентни органи не са успели да постигнат съгласие, Органът може да вземе решение, изискващо от тях да предприемат конкретно действие или да се въздържат от всякакво действие, с цел въпросът да бъде разрешен в съответствие с правото на Общността.

3. Ако в края на помирителната фаза, засегнатите компетентни органи не са успели да постигнат съгласие, Органът, в съответствие с член 29, параграф 1, алинея втора, взема решение да уреди разногласието и да изиска от тях да предприемат конкретно действие в съответствие с правото на Съюза, което да има задължително правно действие за засегнатите компетентни органи.

Изменение  109

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 226 от Договора, ако даден компетентен орган не спази решението на Органа и по този начин не може да гарантира, че даден участник на финансовите пазари спазва изискванията, пряко приложими към него по силата на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, Органът може да приеме отделно решение, насочено към дадения участник на финансовите пазари, с което се изисква той да предприеме необходимото действие за спазване на неговите задължения съгласно правото на Общността, включително преустановяване на дейността.

4. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ако даден национален надзорен орган не спази решението на Органа и по този начин не може да гарантира, че дадена финансова институция спазва изискванията, пряко приложими към нея по силата на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, Органът приема отделно решение, насочено към дадена финансова институция, с което се изисква тя да предприеме необходимото действие за спазване на нейните задължения съгласно правото на Съюза, включително преустановяване на дейността.

Изменение  110

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.      Решения, приети съгласно параграф 4, имат предимство през всякакво предишно решение, прието по същия въпрос от компетентните органи.

 

Всякакво действие от страна на компетентните органи във връзка с факти, които са предмет на решение съгласно параграфи 3 или 4, трябва да съответства на тези решения.

Изменение  111

Предложение за регламент

Член 11 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.      В доклада, посочен в член 35, параграф 2, председателят посочва отделните решения, насочени към компетентните органи и финансови институции съгласно параграфи 3 и 4.

Изменение  112

Предложение за регламент

Член 11 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Уреждане на спорове между компетентните органи в различните сектори

 

Съвместен комитет урежда, в съответствие с процедурата, посочена в член 11, разногласията, които може да възникнат между компетентните органи, като действа в съответствие с член 42.

Изменение  113

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        Органът допринася за насърчаване на ефективното и последователно функциониране на колегиумите на надзорните органи и за подобряване на съгласуваното прилагане на законодателството на Общността от всички колегиуми.

1. Органът допринася за насърчаване и наблюдаване на ефективното, ефикасно и последователно функциониране на колегиумите на надзорните органи, посочени в член 1, параграф 2 и за подобряване на съгласуваното прилагане на правото на Съюза от всички колегиуми. Персоналът на Органа е подготвен за участва във всички дейности, включително извършваните съвместно от двама или повече компетентни органи проверки на място.

Изменение  114

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.        Органът участва като наблюдател в колегиумите на надзорните органи, както счете за необходимо. За тази цел, той се разглежда като „компетентен орган“ по смисъла на съответното законодателство и, по негово искане, получава цялата необходима информация, достъпна за всеки член на колегиума.

2.        Органът участва в колегиумите на надзорните органи, както счете за необходимо. За тази цел, той се разглежда като „компетентен орган“ по смисъла на съответното законодателство. Органът най-малкото:

 

а) събира и обменя цялата информация, засягаща настоящи проблеми и извънредни ситуации, с цел да улесни работата на колегиумите на надзорните органи, и установява и управлява централна система, която да осигури на компетентните органи в колегиумите на надзорните органи достъп до посочената информация.

 

б) инициира и координира провеждането на стрес-тестове на равнище Европейски съюз, за да бъде направена оценка на гъвкавостта на финансовите институции, по-конкретно на институциите, посочени в член 12 б спрямо неблагоприятни пазарни развития, като подсигурява колкото се може по-последователна методология при извършването на такива тестове на национално равнище.

 

в) планира и провежда дейности по надзор при настоящи проблеми и извънредни ситуации, включително оценка на рисковете, на които финансовите институции са изложени или могат да бъдат изложени; както и

 

г) контролира задачите, осъществявани от компетентните органи.

Изменение  115

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.      Органът може да издаде регулаторни стандарти и стандарти за прилагане, както и насоки и препоръки, приети в съответствие с членове 7, 7д и 8, с цел да хармонизира функционирането и най-добрите практики, приети от колегиумите на надзорните органи. Органите одобряват писмени договорености за функционирането на всеки колегиум, за да гарантират еднаквото им функциониране.

Изменение  116

Предложение за регламент

Член 12 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.      Правно обвързваща роля на посредничество, следва да позволи на Органа да урежда спорове между националните органи, в съответствие с процедурата, посочена в член 11. Когато не може да бъде постигнато споразумение в рамките на съответния колегиум на надзорни органи, Органът може да вземе надзорни решения, които се прилагат пряко по отношение на засегнатите институции.

Изменение  117

Предложение за регламент

Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12a

 

Общи разпоредби

 

1.        Органът обръща специално внимание и се заема с риска от разстройване на финансовите услуги (i), причинено от накърняване на всички части на финансовата система и (ii) има потенциал да предизвика значителни отрицателни последици за вътрешния пазар и за реалната икономика (системен риск). Всички видове финансови посредници, пазари и инфраструктура могат до известна степен потенциално да бъдат важни за системата.

 

2.        Органът, в сътрудничество с Европейския съвет за системен риск разработва общ набор от количествени и качествени показатели („индикативна таблица на риска“), която ще послужи на трансграничните институции, посочени в член 12б като основа за определяне на „Надзорен рейтинг“. Рейтингът се преразглежда редовно, за да се отчетат материалните промени на рисковия профил на дадена институция. Надзорният рейтинг е критичен елемент от решението за това дали да се осъществи пряк надзор или намеса в институция в затруднено положение.

 

3.        Без да се засягат законодателните актове, посочени в член 1, параграф 2, Органът предлага, при необходимост, допълнителен проект за регулаторни стандарти и стандарти за прилагане, както и насоки и препоръки за институциите, посочени в член 12 б.

 

4.        Органът упражнява надзор върху трансграничните институции, които могат да предизвикат системен риск, както е посочено в член 12 б. В тези случаи Органът действа чрез компетентните органи.

 

5.        Органът създава Звено за решаване на проблеми с мандат да прилага на практика ясно определено управление и начин на действие при управление на кризи от началния етап на намеса до разрешаване и обявяване в несъстоятелност и да прилага посочените процедури.

 

6.        Всички финансови институции, посочени в член 12б в Европейския фонд за стабилност, както е посочени в членове 12г и 12д. Финансови институции, които развиват дейност на територията на само една държава-членка имат възможност да се присъединят към Фонда за стабилност. Вноските, направени в полза на Европейския фонд заместват вноските, направени в полза на национални фондове или фондове с подобен характер.

Изменение  118

Предложение за регламент

Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12б

 

Определяне на институции от значение за системата, които потенциално могат да породят системен риск

 

1.        Надзорният съвет, след консултация с ЕССР може, в съответствие с процедурата, предвидена в член 29, параграф 1, да определи трансгранични институции, които поради системния риск, който е възможно да породят, се налага да бъдат поставени под пряк надзор от Органа или под контрола на Звеното за решаване на проблеми, както е посочено в член 12в.

 

2.        Критериите за определяне на такива институции са съобразени с критериите, установени от Съвета за финансова стабилност, Международния валутен фонд и Банката за международни разплащания.

Изменение  119

Предложение за регламент

Член 12 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12в

 

Звено за разрешаване на проблеми

 

1.        Звеното за разразрешаване на проблеми запазва финансовата стабилност и свежда до минимум „заразния“ ефект от дестабилизацията на определените съгласно член 12б институции за останалата част от системата и за икономиката като цяло и ограничава цената за данъкоплатците, като зачита принципа на пропорционалност, йерархията на кредиторите и гарантира равно третиране в трансграничен аспект.

 

2.        Звеното за разрешаване на проблеми има правомощията да изпълнява задачите, посочени в параграф 1, за да стабилизира институции в затруднено положение или да взема решения относно ликвидацията на нежизнеспособни институции. Наред с други действия, звеното би могло да изисква корекции в капитала или ликвидността, да адаптира бизнес микса, да подобрява процесите, да назначава или заменя ръководството, да препоръчва отпускане на заем или помощ за ликвидност, частична или цялостна продажба, замяна на дълг с дялов капитал или да учредява временна публична собственост върху институцията.

 

3.        Звеното за разрешаване на проблеми се състои от експерти, назначени от Надзорния съвет на Органа, със знания и опит в областта на преструктурирането, оздравяването и ликвидацията на финансови институции.

Изменение  120

Предложение за регламент

Член 12 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 12г

 

Европейски фонд за стабилност

 

1.        Създава се Европейски фонд за ценни книжа и пазари (Фонд за стабилност), с цел да се укрепи интернализацията на разходите на финансовата система и да се помогне за разрешаването на кризи за изправени пред фалит трансгранични финансови институции. Финансовите институции, извършващи дейност само в една държава-членка, имат възможност по избор да се присъединят към фонда. Фондът за стабилност приема подходящи мерки, за да избегне създаването на морален риск поради наличността на помощ.

 

2.        Фондът за стабилност се финансира чрез преки вноски от всички финансови институции, определени съгласно член 12б, параграф 1. Тези вноски са пропорционални на равнището на риск и приноса към системния риск на всяка една от тях и на промените в общия риск с течение на времето, определени чрез техните индикативни таблици на риска. За равнището на необходимите вноски се вземат предвид по-общите икономически условия и необходимостта финансовите институции да поддържат капитал за други регулаторни и стопански изисквания.

 

3.        Фондът за стабилност се управлява от съвет, назначаван от Органа за срок от пет години. Членовете на съвета се избират сред служителите, предложени от националните органи. Фондът за стабилност създава също така консултативен съвет, който включва представителство без право на глас на финансовите институции, участващи във Фонда за стабилност. Съветът на Фонда за стабилност може да предложи на Органа да възложи управлението на ликвидните средства на Фонда за стабилност на външни институции с добра репутация (като например ЕИБ). Тези средства следва да се инвестират в сигурни и ликвидни инструменти.

 

4.        Когато средствата, набрани от вноските на финансовите институции, не са достатъчни, за да се посрещнат затрудненията, Фондът за стабилност има възможност да увеличава средствата си чрез емисия на дълг или чрез други финансови средства.

Изменение  121

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.        Органът улеснява делегирането на задачи и задължения между компетентните органи, като определя задачите и задълженията, които могат да бъдат делегирани или изпълнявани съвместно, и като насърчава прилагането на най-добри практики.

2.        Органът насърчава и улеснява делегирането на задачи и задължения между компетентните органи, като определя задачите и задълженията, които могат да бъдат делегирани или изпълнявани съвместно, и като насърчава прилагането на най-добри практики.

Изменение  122

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.      Делегирането на отговорности води до преразпределение на правомощията, предвидени в законодателството, посочено в член 1, параграф 2. Разпоредбите на делегирания орган ръководят процедурата, привеждането в сила и административния и съдебен преглед, свързани с делегираните отговорности.

Изменение  123

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.      Двустранни споразумения относно делегирането не се вземат предвид по отношение на институциите, посочени в член 12б.

Изменение  124

Предложение за регламент

Член 13 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.      Органът делегира на органите в държавите-членки задачи и отговорности за упражняване на пруденциален надзор на институциите в съответствие с член 12а.

Изменение  125

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        Органът играе активна роля в изграждането на обща европейска култура на надзор и съгласувани надзорни практики и в осигуряването на еднакви процедури и последователни подходи в цялата Общност, като извършва поне следните дейности:

1.        Органът играе активна роля в изграждането на обща европейска култура на надзор и съгласувани надзорни практики и в осигуряването на еднакви процедури и последователни подходи в целия Съюз, като извършва поне следните дейности:

Изменение  126

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)        допринася за разработването на общи и висококачествени стандарти за надзор, включително стандарти за отчетност;

в)        допринася за разработването на общи и висококачествени стандарти за надзор, включително общи счетоводни стандарти и стандарти за отчетност;

Изменение  127

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)        преглежда прилагането на приетите от Комисията съответни технически стандарти, както и издадените от Органа насоки и препоръки и предлага изменения, когато е целесъобразно;

г)        преглежда прилагането на приетите от Комисията съответни регулаторни стандарти и стандарти за прилагане, както и издадените от Органа насоки и препоръки и предлага изменения, когато е целесъобразно;

Изменение  128

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        Органът периодично извършва сравнителен анализ на някои или на всички дейности на компетентните органи, за да подобри допълнително съгласуваността на резултатите от работата по надзора. За тази цел Органът разработва методи, позволяващи обективна оценка и сравнение между разглежданите органи.

1.        Органът периодично организира и извършва сравнителен анализ на някои или на всички дейности на компетентните органи, за да подобри допълнително съгласуваността на резултатите от работата по надзора. За тази цел Органът разработва методи, позволяващи обективна оценка и сравнение между разглежданите органи.

Изменение  129

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)        адекватността на институционалните споразумения, ресурсите и експертните познания на състава на компетентния орган, като особено внимание се отделя на ефективното прилагане на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство и на потенциала да се отговори на пазарното развитие;

а)        адекватността на институционалните споразумения, ресурсите и експертните познания на състава на компетентния орган, като особено внимание се отделя на ефективното прилагане на регулаторните стандарти и стандартите за прилагане, посочени в членове 7 и 7а и на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство и на потенциала да се отговори на пазарното развитие;

Изменение  130

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)        достигнатата степен на сближаване в прилагането на правото на Общността и в надзорните практики, включително техническите стандарти, насоки и препоръки, приети съгласно членове 7 и 8, както и степента, до която чрез надзорните практики се постигат заложените в правото на Общността цели;

б)        достигнатата степен на сближаване в прилагането на правото на Съюза и в надзорните практики, включително регулаторни стандарти и стандарти за прилагане, насоки и препоръки, приети съгласно членове 7, и 8, както и степента, до която чрез надзорните практики се постигат заложените в правото на Съюза цели;

Изменение  131

Предложение за регламент

Член 15 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.        Въз основа на сравнителния анализ Органът може да издаде препоръки към съответните компетентни органи.

3.        Въз основа на сравнителния анализ Органът може да приеме проект на регулаторни стандарти или стандарти за прилагане в съответствие с членове 7 до 7д, да издаде насоки и препоръки в съответствие с член 8 или да приеме решение, адресирано до компетентните органи.

Изменение  132

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.      Органът публично оповестява резултата от сравнителния анализ и най-добрите практики, които могат да бъдат определени от този анализ.

Изменение  133

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът изпълнява обща координационна роля между компетентните органи, включително в случай на неблагоприятно развитие, което евентуално би могло да застраши правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на финансовата система на Общността.

Органът изпълнява обща координационна роля между компетентните органи, включително в случай на неблагоприятно развитие, което евентуално би могло да застраши правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на финансовата система на Съюза.

Изменение  134

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът насърчава координирания отговор на Общността, inter alia чрез:

Органът насърчава координирания и консолидиран отговор на Съюза, inter alia чрез:

Изменение  135

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a)     като предприема всички необходими действия в рамките на совите правомощия с цел да гарантира координация на компетентните органи в случай на развития, които могат за изложат на опасност функционирането на финансовите пазари;

Изменение  136

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 - точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б)      действайки като централно звено за нормативни отчети от институции, действащи в повече от една държава-членка.

Изменение  137

Предложение за регламент

Член 16 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите-членки предоставят на Органа всички данни по нормативните отчети, получени от институциите, посочени в точка 4 на параграф 2. След получаване на посочените данни, Органът обменя информацията с компетентните национални органи.

Изменение  138

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        Органът наблюдава и оценява пазарното развитие в областта на своята компетенция и при необходимост информира Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейския банков орган, ЕССР, както и Европейския парламент, Съвета и Комисията за съответните пруденциални тенденции на микроикономическо равнище, възможните рискове и слабите места.

1.        Органът наблюдава и оценява пазарното развитие в областта на своята компетенция и при необходимост информира Европейския надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване), Европейския надзорен орган (банкова дейност), ЕССР, както и Европейския парламент, Съвета и Комисията за съответните пруденциални тенденции на микроикономическо равнище, възможните рискове и слабите места. Органът включва в оценките си икономически анализ на пазарите за финансови инструменти и оценка на въздействието възможното пазарно развитие върху тях.

По-специално Органът в сътрудничество с ЕССР инициира и координира оценка в цялата Общност на устойчивостта на финансовите институции по отношение на неблагоприятно пазарно развитие. За тази цел той разработва, а компетентните органи прилагат следното:

2.        Органът в сътрудничество с ЕССР инициира и координира оценка в рамките на целия Съюз на устойчивостта на финансовите институции по отношение на неблагоприятно пазарно развитие. За тази цел той разработва, а компетентните органи прилагат следното:

а)        общи методики за оценка на ефекта от икономическите сценарии по отношение на финансовите позиции на важни участници на финансовите пазари;

а)        общи методики за оценка на ефекта от икономическите сценарии по отношение на финансовите позиции на институциите;

б)        общи подходи за комуникация на резултатите от тези оценки на устойчивостта на основните участници на финансовите пазари.

б)        общи подходи за комуникация на резултатите от тези оценки на устойчивостта на финансовите институции.

 

ба)      общи методики за оценка на влиянието на определени продукти или на процесите на разпределение върху позицията на дадена финансова институция и върху информацията за вложителите, инвеститорите и потребителите.

Изменение  139

Предложение за регламент

Член 17 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.        Органът успява да отрази подходящо междусекторното развитие, рисковете и слабите места посредством тясно сътрудничество с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския банков орган.

3.        Органът успява да отрази подходящо междусекторното развитие, рисковете и слабите места посредством тясно сътрудничество с Европейския надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (банкова дейност) и чрез Съвместен комитет.

Изменение  140

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат компетенциите на институциите на Общността, Органът може да установи контакти с надзорните органи от трети страни. Той може да сключи административни споразумения с международни организации и с администрациите на трети държави.

Без да се засягат компетенциите на институциите на Съюза и на компетентните органи, Органът представлява Съюза на всички международни форуми относно регулирането и надзора на институциите, попадащи в приложното поле на законодателството, посочено в член 1, параграф 2.

Изменение  141

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Органът установява контакти с надзорните органи от трети страни. Той може да сключи административни споразумения с международни организации и с администрациите на трети държави. Посочените споразумения няма да попречат на държавите-членки и компетентните органи за сключват двустранни или многостранни споразумения с трети страни.

Изменение  142

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът оказва съдействие при изготвянето на решения по отношение на равностойността, които се отнасят за надзорните режими в трети държави, в съответствие с посоченото в член 1, параграф 2 законодателство.

Органът оказва съдействие при изготвянето на решения по отношение на равностойността, които се отнасят за надзорните режими в трети държави, в съответствие с посоченото в член 1, параграф 2 законодателство. Комисията приема регулаторни стандарти в съответствие с членове 7а–7г за целите на извършването на оценките по отношение на равностойността, посочени в настоящия член.

Изменение  143

Предложение за регламент

Член 18 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В доклада, посочен в член 35, параграф 2, председателят на Органа оценява административните споразумения и равностойни решения, договорени с международни органицации или администратиците на трети страни.

Изменение  144

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. По отношение на пруденциалните оценки на сливания и придобивания, попадащи в обхвата на Директива 2007/44/ЕО, Органът може по своя собствена инициатива или по молба на някой компетентен орган, да издаде или да публикува становище по пруденциалната оценка, която следва да се извърши от органите на дадена държава-членка. В тази връзка се прилага член 20.

2. По отношение на пруденциалните оценки на сливания и придобивания, попадащи в обхвата на Директива 2007/44/ЕО, Органът може по своя собствена инициатива или по молба на някой компетентен орган, да наблюдава оценките и да дава насоки с цел рационализиране и създаване на равни условия, както и да издаде или да публикува становище по пруденциалната оценка, която следва да се извърши от органите на дадена държава-членка. В тази връзка се прилага член 20.

Изменение  145

Предложение за регламент

Член 19 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.      Въз основа на съвместни насоки Органът може да внесе изменение на предвидената в Директива 2007/44/ЕО процедура за контрол. След получаване на уведомление Органът ще координира действията със съответните национални органи.

Изменение  146

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът може също да изиска информацията да се предоставя периодично.

Органът може също да изиска информацията да се предоставя периодично. За тези искания се използват общи формати на докладване, които по целесъобразност се попълват на консолидирано равнище.

Изменение  147

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато компетентните органи не са задължени да събират изисканата информация, Органът може да измени регулаторните стандарти или стандартите за прилагане, които се отнасят до изискванията за докладване.

Изменение  148

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При поискване от компетентен орган на държава-членка Органът може да предостави всякаква информация, необходима, за да може компетентният орган да изпълнява задълженията си, при условие че въпросният компетентен орган прилага подходящи правила на поверителност.

Изменение  149

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 2 в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 

 

 

 

За да се избегне дублиране при докладването на информация, Органът отчита съществуващите статистики, съставени, разпространени и разработени от Европейската статистическа система и Европейската система на централните банки.

Изменение  150

Предложение за регламент

Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        Европейският орган за ценни книжа и пазари си сътрудничи с ЕССР.

1.        Органът си сътрудничи тясно и редовно с ЕССР.

Изменение  151

Предложение за регламент

Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2         Органът поддържа тясно сътрудничество с ЕССР. Той редовно предоставя на ЕССР актуализирана информация, необходима за изпълнение на неговите задачи. Всякакви данни, необходими за изпълнение на неговите задачи, които не са в обобщена форма или общ формат, се предоставят незабавно на ЕССР при обосновано искане, както се посочва в член 15 от Регламент (ЕО) №…/…[EССР].

2.        Органът редовно предоставя на ЕССР актуализирана информация, необходима за изпълнение на неговите задачи. Всякакви данни, необходими за изпълнение на неговите задачи, които не са в обобщена форма или общ формат, се предоставят незабавно на ЕССР при обосновано искане, както се посочва в член 15 от Регламент (ЕС) №…/2010 [ЕССР]. Органът разработва подходящ протокол за разкриване на поверителна информация, отнасяща се до отделни финансови институции.

Изменение  152

Предложение за регламент

Член 21 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. При изпълнение на предвидените в настоящия регламент задачи, Органът отдава изключително значение на предупрежденията и препоръките на ЕССР.

6. При изпълнение на предвидените в настоящия регламент задачи, Органът отдава значение на предупрежденията и препоръките на ЕССР.

Изменение  153

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        С цел провеждане на консултации със заинтересовани страни в области, свързани със задачите на Органа, се създава Група на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите.

1.        За да се помогне за улесняване на провеждане на консултации със заинтересовани страни в области, свързани със задачите на Органа, се създава Група на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите (Група на участниците). Провежда се консултация с Групата на участниците относно всички съответни решения и действия на Органа. Ако се налага спешно да се предпиремат действия и не е възможно да се проведе консултация, Групата на участниците следва да бъде информирана възможно най-бързо.

 

Групата на участниците заседава поне четири пъти годишно.

Изменение  154

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите се състои от 30 членове, представляващи в равномерно съотношение участниците на финансовите пазари от Общността, техните служители, както и потребителите, инвеститорите и ползвателите на финансови услуги.

2. Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите се състои от 30 членове, представляващи в равномерно съотношение участниците на финансовите пазари от Съюза, техните служители, както и потребителите, инвеститорите и ползвателите на финансови услуги. Най-малко пет от членовете трябва да бъдат независими представители на висшите академични среди. Броят на членовете, представляващи участниците на пазара, не надвишава 10.

Изменение  155

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.        Членовете на Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите се назначават от Съвета на надзорните органи на Органа, след предложение от съответните заинтересовани страни.

3.        Членовете на Групата на участниците се назначават от Съвета на надзорните органи на Органа, след предложение от съответните заинтересовани страни.

При вземане на решението Съветът на надзорните органи, доколкото е възможно, осигурява подходящо географско равновесие и представителство на участниците от цялата Общност.

При вземане на решението Съветът на надзорните органи осигурява разкриване на потенциални конфликти на интереси от всички членове, които не представляват професионални участници на пазара или от техните служители.

Органът осигурява подходящо секретарско обслужване за Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите.

 

Изменение  156

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.        Мандатът на членовете на Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите е две години и половина, след което се провежда нова процедура за подбор.

4.        Органът предоставя цялата необходима информация и гарантира подходящо секретарско обслужване за Групата на участниците. Определя се подходяща компенсация за членовете на Групата на участниците, които представляват организации с нестопанска цел. Групата може да създаде работни групи по технически въпроси, към които могат да се назначават и експерти, за да се гарантира необходимия технически опит.

Членовете могат да участват в два последователни мандата.

Мандатът на членовете на Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите е пет години, след което се провежда нова процедура за подбор.

Изменение  157

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите може да представя становища и съвети на Органа по всеки въпрос, свързан с посочените в членове 7 и 8 задачи на Органа.

5. Групата на участниците представя становища и съвети на Органа по всеки въпрос, свързан със задачите на Органа, включително във връзка с постигането на общи позиции с Европейския надзорен орган (банкова дейност) и Европейския надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване), както се посочва в член 42, като особено внимание се обръща на задачите, посочени в членове 7 до 7д, 8, 10, 14, 15 и 17. Групата на участниците може да повлияе при определянето на дневния ред на заседанията на Органа. Всички представители в групата разполагат с възможността да дават принос. Окончателното решение относно предложените точки в дневния ред се взема от Групата на участниците, като всяка една подгрупа участници има правото да включи своите предложения в дневния ред. Всяка подгрупа участници може да представи становища и съвет на Органа. Не е задължително посочените становища и съвети да отразят становищата и съветите на мнозинството от Групата на участниците.

Изменение  158

Предложение за регламент

Член 22 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.        Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите приема свой процедурен правилник.

6.        Групата на участниците приема свой процедурен правилник с одобрението на мнозинство от две трети от членовете.

Изменение  159

Предложение за регламент

Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.        Органът гарантира, че никое от решенията, приети по силата на членове 10 или 11, не засяга по никакъв начин фискалните отговорности на държавите-членки.

заличава се

Изменение  160

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.        Ако държава-членка смята, че решение, прието съгласно член 11, засяга нейните фискални задължения, в рамките на месец, след като Органът е нотифицирал компетентния орган за решението, тя може да уведоми Органа и Комисията, че компетентният орган няма да изпълни решението.

2.        Ако държава-членка смята, че решение, прието съгласно член 10, параграф 2 или член 11, засяга директно и в значителна степен нейните фискални задължения, в рамките на десет работни дни, след като Органът е нотифицирал компетентния орган за решението, съобщава на Органа, Комисията и Европейския парламент дали ще се съобрази или не с посоченото решение.

Изменение  161

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В тази нотификация държавата-членка обосновава причините за това и ясно показва начина, по който решението засяга фискалните й отговорности.

В тази нотификация държавата-членка обосновава причините за това и предоставя оценка на въздействието относно начина, по който решението засяга фискалните й отговорности.

Изменение  162

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В този случай действието на решението на Органа се преустановява.

заличава се

Изменение  163

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от един месец от нотификацията от страна на държавата-членка, Органът информира държавата-членка, дали поддържа решението си или го изменя или отменя.

2а.      В срок от един месец от нотификацията от страна на държавата-членка, Органът информира държавата-членка, дали поддържа решението си или го изменя или отменя.

Изменение  164

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако Органът поддържа решението си, в рамките на два месеца Съветът решава с квалифицирано мнозинство, както е определено в член 205 от Договора, дали решението на Органа да остане в сила или да бъде отменено.

2б. Ако Органът поддържа или внесе промени в решението си, Съветът решава дали решението на Органа да остане в сила или да бъде отменено.

 

Решението да се подкрепи решението на Органа се взема с обикновено мнозинство на членовете. Решението да се отмени решението на Органа се взема с квалифицирано мнозинство на неговите членове. В нито един от тези случаи не се взема под внимание гласа на заинтересованите членове. Квалифицираното мнозинство се определя като мнозинство, формирано от гласовете на най-малко 55 % от членовете на Съвета, без заинтересованите членове, което обхваща население не по-малко от 65 % от населението на Съюза, без населението на съответната държава-членка.

Изменение  165

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако Съветът реши да подкрепи решението на Органа или ако не е взел решение в рамките на два месеца, преустановяването на изпълнението на това решение ще бъде незабавно прекратено.

заличава се

Изменение  166

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако Съветът не вземе решение в рамките на десет работни дни, се счита, че решението на Органа остава в сила.

Ако Съветът не вземе решение в рамките на десет работни дни в случая на член 10 и един месец в случая на член 11, се счита, че решението на Органа остава в сила.

Изменение  167

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Когато решение, прието съгласно член 10, води до използването на фондове, учредени съгласно член 12 г или 12 д, държавите-членки не се обръщат към Съвета за подкрепа или отмяна на решение, взето от Органа.

Изменение  168

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Преди вземането на решенията, предвидени в член 9, параграф 6, член 10, параграфи 2 и 3 и член 11, параграфи 3 и 4, Органът информира адресата за своето намерение да вземе решение, като определя срок, в който адресатът може да изрази своето виждане по въпроса, отчитайки неговия спешен характер.

1. Преди вземането на решенията, предвидени в настоящия регламент, Органът информира адресата за своето намерение да вземе решение, като определя срок, в който адресатът може да изрази своето виждане по въпроса, отчитайки неговия спешен характер, сложността му и възможните последици.

Изменение  169

Предложение за регламент

Член 24 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Решенията, които Органът взема съгласно членове 9, 10 и 11, се оповестяват публично и в тях се посочва съответният компетентен орган или участник на финансовите пазари, излага се основното съдържание на решението, като се има предвид законния интерес на участниците на финансовите пазари за защита на техните търговски тайни.

5. Решенията, които Органът взема съгласно членове 9, 10 и 11, се оповестяват публично и в тях се посочва съответният компетентен орган или финансова институция, излага се основното съдържание на решението, освен ако публикуването не е в противоречие със зачитането на законния интерес на финансовите институции за защита на техните търговски тайни или би могло да изложи на сериозен риск правилното функциониране и целостта на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система на Европейския съюз или част от нея.

Изменение  170

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) ръководителя на компетентния орган във всяка държава-членка. В случай че в държавата-членка има повече от един компетентен орган, органите постигат съгласие кой от ръководителите да бъде представител в Съвета на надзорните органи;

б) ръководителя на компетентния орган във всяка държава-членка. Когато в държавата-членка повече от един компетентен орган отговаря за прилагането на правото на Съюза, те решават помежду си как да упражняват правомощията си, включително при гласуване съгласно член 29, като правомощията са споделени;

Изменение  171

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1 – буква е а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа) двама представители на Групата на участниците без право на глас, като единият от тях представлява организации с нестопанска цел.

Изменение  172

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всеки компетентен орган, и в случай на повече от един компетентен орган — всички компетентни органи заедно, отговарят за номинирането на високопоставен заместник от техния орган или органи, който може да замести посочения в параграф 1, буква б) член на Съвета на надзорните органи, в случай че той е възпрепятстван да присъства на заседанията.

2. Всеки компетентен орган отговаря за номинирането на високопоставен заместник от неговия орган, който може да замести посочения в параграф 1, буква б) член на Съвета на надзорните органи, в случай че той е възпрепятстван да присъства на заседанията.

Изменение  173

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За целите на действия в рамките на обхвата на Директива 97/9/ЕО посоченият в параграф 1, буква б) член на Съвета на надзорните органи може, когато е целесъобразно, да бъде придружен от представител на съответните органи, които администрират схемите за обезщетение на инвеститорите във всяка държава-членка, който ще бъде без право на глас.

заличава се

Изменение  174

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За целите на член 11 Съветът на надзорните органи свиква група за улесняване на разрешаването на разногласия, в състава на която влизат Председателят и двама от членовете на съвета, които не са представители на компетентните органи, участващи в разногласията.

2. За целите на член 11 Съветът на надзорните органи свиква независима група за улесняване на безпристрастното разрешаване на разногласия, в състава на която влизат Председателят и двама от членовете на съвета, които не са представители на компетентните органи, участващи в разногласията, и които по никакъв начин не са в положение на конфликт на интереси.

Изменение  175

Предложение за регламент

Член 26 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Съветът на надзорните органи приема решението съгласно член 11 по предложение на групата.

заличава се

Изменение  176

Предложение за регламент

Член 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи Председателят и членовете на Съвета на надзорните органи с право на глас действат независимо и обективно в интерес на Общността и нито търсят, нито приемат указания от институции или органи на Общността, от правителство на държава-членка или от друг публичен или частен субект.

1. При изпълнението на възложените му с настоящия регламент задачи Председателят и членовете на Съвета на надзорните органи с право на глас действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло и нито търсят, нито приемат указания от институция или органи на Съюза, от правителство на държава-членка или от друг публичен или частен субект.

Изменение  177

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Нито държавите-членки, нито институциите на Съюза, нито други публични или частни органи се опитват да оказват влияние върху членовете на Съвета на надзорните органи при изпълнение на задачите им, свързани с Органа.

Изменение  178

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Съветът на надзорните органи, по предложение на Управителния съвет, приема годишния доклад за дейността на Органа въз основа на проектодоклада, посочен в член 38, параграф 7, и най-късно до 15 юни го представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и на Европейския икономически и социален комитет. Докладът се оповестява публично.

Изменение  179

Предложение за регламент

Член 29 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съветът на надзорните органи действа с квалифицирано мнозинство на своите членове, както е определено в член 205 от Договора, във връзка с дейностите, посочени в членове 7 и 8, и с всички мерки и решения, приемани по силата на глава VІ.

1. Съветът на надзорните органи действа с обикновено мнозинство на своите членове.

Всички други решения на Съвета на надзорните органи се вземат с обикновено мнозинство на неговите членове.

 

Изменение  180

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Съветът на надзорните органи взема решения с обикновено мнозинство на своите членове в съответствие с принципа, съгласно който всеки член има един глас. Съветът на надзорните органи действа с квалифицирано мнозинство на своите членове, както е определено в член 16 от Договора за Европейския съюз, във връзка с дейностите, посочени в членове 7 и 8, и с всички мерки и решения, приемани съгласно глава VІ.

Изменение  181

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В процедурния правилник подробно се определят разпоредбите относно гласуването, включително, когато е целесъобразно, правилата за кворум. Членовете без право на глас и наблюдателите, с изключение на Председателя и Изпълнителния директор, не присъстват на обсъждания в рамките на Съвета на надзорните органи, свързани с отделни участници на финансовите пазари, освен ако не е предвидено друго в член 61 или в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство.

4. В процедурния правилник подробно се определят разпоредбите относно гласуването, включително, когато е целесъобразно, правилата за кворум. Членовете без право на глас и наблюдателите, с изключение на Председателя и Изпълнителния директор, не присъстват на обсъждания в рамките на Съвета на надзорните органи, свързани с отделни финансови институции, освен ако не е предвидено друго в член 61 или в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство.

Изменение  182

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Управителният съвет се състои от Председателя, представител на Комисията и четирима членове, избрани от Съвета на надзорните органи сред неговите членове.

1. Управителният съвет се състои от петима членове: Председателя и четирима членове, избрани от Съвета на надзорните органи сред неговите членове с право на глас.

Изменение  183

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки член, освен Председателя има заместник, който може да замести члена на Управителния съвет, ако той е възпрепятстван да присъства на заседание.

заличава се

Изменение  184

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Решенията на Управителния съвет се приемат с мнозинство от присъстващите членове. Всеки член има право на един глас.

 

Изпълнителният директор участва в заседанията на Управителния съвет без право на глас.

2. Изпълнителният директор и представител на Комисията участват в заседанията на Управителния съвет без право на глас. Управителният съвет приема и оповестява публично своя процедурен правилник.

Управителният съвет приема и оповестява публично своя процедурен правилник.

 

Изменение  185

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива или по искане на поне една трета от членовете и се ръководят от Председателя.

3. Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя по негова инициатива или по искане на поне една трета от членовете и се ръководят от Председателя. Управителният съвет заседава поне преди всяко заседание на Съвета на надзорните органи и толкова често, колкото прецени за необходимо.

Изменение  186

Предложение за регламент

Член 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Членовете на Управителния съвет действат независимо и обективно в интерес на Общността, без да търсят, нито приемат указания от институции или органи на Общността, от правителство на държава-членка или от друг публичен или частен субект.

Членовете на Управителния съвет действат независимо и обективно в интерес на Съюза като цяло, без да търсят, нито приемат указания от институции или органи на Съюза, от правителство на държава-членка или от друг публичен или частен субект.

Изменение  187

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Управителният съвет, след консултация със Съвета на надзорните органи, приема годишния доклад за дейността на Органа, въз основа на проектодоклада, посочен в член 38, параграф 7, и най-късно до 15 юни го представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и на Европейския икономически и социален комитет. Докладът се оповестява публично.

6. Управителният съвет, след консултация със Съвета на надзорните органи, приема тримесечните доклади, които Председателят на Органа представя на Европейския парламент в съответствие с член 35, параграф 2.

Изменение  188

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6. Управителният съвет приема също годишния доклад, който Председателят на Органа представя на Европейския парламент.

Изменение  189

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Председателят се назначава от Съвета на надзорните органи, след открита процедура за подбор, въз основа на неговите качества, умения, познания за участниците на финансовите пазари и за самите пазари и опит, свързан с финансовия надзор и регулиране.

2. Председателят се назначава от Европейския парламент, след открита процедура за подбор, организирана и ръководена от Комисията, въз основа на неговите качества, умения, познания за финансовите институции и пазари и опит, свързан с финансовия надзор и регулиране.

Преди да бъде назначен, избраният от Съвета на надзорните органи кандидат се одобрява от Европейския парламент.

Комисията представя на Европейския парламент списък с трима одобрени кандидати. След като изслуша тези кандидати, Европейският парламент избира един от тях. Избраният по този начин кандидат се назначава от Съвета на надзорните органи. Съветът на надзорните органи избира също измежду своите членове заместник, който да изпълнява функциите на Председателя в негово отсъствие. Този заместник не е член на Управителния съвет.

Съветът на надзорните органи избира също измежду своите членове заместник, който да изпълнява функциите на Председателя в негово отсъствие.

 

Изменение  190

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. През деветте месеца преди края на петгодишния мандат на Председателя, Съветът на надзорните органи оценява:

4. През деветте месеца преди края на петгодишния мандат на Председателя, Европейският парламент оценява:

Изменение  191

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Председателят може да бъде отстранен от длъжност само с решение на Съвета на надзорните органи и след одобрение от Европейския парламент.

5. Председателят може да бъде отстранен от длъжност само от Европейския парламент след решение на Съвета на надзорните органи.

Изменение  192

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Нито държавите-членки, нито институциите на Съюза, нито други публични или частни органи се опитват да оказват влияние върху Председателя при изпълнение на задачите му.

Изменение  193

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският парламент може да покани Председателя или неговия заместник, като напълно зачита неговата независимост, редовно да прави изказвания пред компетентната комисия и да отговаря на въпроси, поставени от членовете на същата комисия.

1. Председателят прави изказвания пред Европейския парламент най-малко веднъж на три месеца и отговаря на всички въпроси, поставени от членовете на ЕП.

Изменение  194

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Европейският парламент може също да поиска от Председателя да представи доклад относно изпълнението на неговите задължения.

2. Председателят представя доклад относно дейността на Органа пред Европейския парламент, когато това бъде поискано и не по-малко от 15 дни преди да направи изказването, посочено в параграф 1. Докладът следва да включва отговорите във връзка със становището на Групата на участниците. Той включва също така всяка съществена информация, изискана от Европейския парламент по конкретни случаи.

Изменение  195

Предложение за регламент

Член 35 – параграф 2 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Председателят представя също годишен доклад относно изпълнението на своите задължения пред Европейския парламент.

Изменение  196

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Изпълнителният директор се назначава от Съвета на надзорните органи след открита процедура за подбор, въз основа на неговите качества, умения, познания за участниците на финансовите пазари и самите пазари, на опита, свързан с финансовия надзор, регулиране и управление.

2. Изпълнителният директор се назначава от Съвета на надзорните органи след открита процедура за подбор, организирана и ръководена от Комисията, и след потвърждение от Европейския парламент, въз основа на неговите качества, умения, познания за финансовите институции и самите пазари, на опита, свързан с финансовия надзор, регулиране и управление.

Изменение  197

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

За Изпълнителния директор, след напускане на заеманата от него длъжност, остава в сила задължението да проявява добросъвестност и дискретност при приемането на някои постове или облаги в съответствие с Правилника за длъжностните лица, посочен в член 54.

Изменение  198

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Нито държавите-членки, нито институциите на Съюза, нито други публични или частни органи се опитват да оказват влияние върху Изпълнителния директор при изпълнение на задачите му.

Изменение  199

Предложение за регламент

Член 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органът е част от ЕСФН, която функционира като мрежа от надзорни органи.

заличава се

2. ЕСФН се състои от следното:

 

а) органите на държавите-членки, както е посочено в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) №…../…..[EОЗППО] и член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) №…/…..[ЕБО];

 

б) Органа

 

в) Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, създаден съгласно член 1 от Регламент (ЕО) №…../…..[EОЗППО];

 

г) Европейския банков орган, създаден съгласно член 1 от Регламент (ЕО) №…../…..[EБО];

 

д) Съвместния комитет на европейските надзорни органи, предвиден в член 40;

 

е) Комисията, за целите на изпълнение на задачите, посочени в членове 7, 9 и 10.

 

3. Органът си сътрудничи редовно и тясно с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и с Европейския банков орган посредством Съвместния комитет на европейските надзорни органи, посочен в член 40, като осигурява междусекторната съгласуваност на работата и постига общи позиции в областта на надзора над финансовите конгломерати и по други междусекторни въпроси.

 

Изменение  200

Предложение за регламент

Глава ІV – раздел 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

ЕВРОПЕЙСКИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ (СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ)

Изменение  201

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящото се създава Съвместен комитет на европейските надзорни органи.

1. С настоящото се създава Европейски надзорен орган (Съвместен комитет) със седалище във Франкфурт.

Изменение  202

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Съвместният комитет служи като форум, чрез който Органът си сътрудничи редовно и тясно и осигурява междусекторната съгласуваност с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и с Европейския банков орган.

2. Съвместният комитет служи като форум, чрез който Органът си сътрудничи редовно и тясно и осигурява междусекторната съгласуваност с другите ЕНО, по-специално по отношение на:

 

– финансови конгломерати;

 

– счетоводство и одит;

 

– микропруденциални анализи на междусекторното развитие, рискове и уязвими елементи на финансовата стабилност;

 

– инвестиционни продукти на дребно; както и

 

мерки за борба с изпирането на пари;

 

– обмен на информация с Европейския съвет за системен риск и развитие на взаимоотношенията между Европейския съвет за системен риск и европейските надзорни органи.

Изменение  203

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Органът участва с подходящи ресурси в административната подкрепа за Съвместния комитет на европейските надзорни органи. Това включва персонал, административни, инфраструктурни и оперативни разходи.

3. Съвместният комитет има постоянен секретариат, в който се командироват служители от трите европейски надзорни органа. Органът участва с подходящи ресурси за административни, инфраструктурни и оперативни разходи.

Изменение  204

Предложение за регламент

Член 40 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В случай че институция, посочена в член 12б, параграф 1, има присъствие в повече от един сектор, Съвместният комитет решава кой европейски надзорен орган действа като водещ компетентен орган и/или приема задължителни решения за разрешаване на проблемите между европейските надзорни органи.

Изменение  205

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Съвместният комитет се състои от председател и председателите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и на Европейския банков орган и, когато е целесъобразно, председателя на подкомитета, създаден съгласно член 43.

1. Съвместният комитет има Съвет, който се състои от председателите на европейските надзорни органи и, когато е целесъобразно, председателя на подкомитета, създаден съгласно член 43.

Изменение  206

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Изпълнителният директор, Комисията и ЕССР, както и подкомитетът, създаден съгласно член 43, ще бъдат поканени да присъстват на заседанията на Съвместния комитет на европейските надзорни органи в качеството на наблюдатели.

2. Изпълнителният директор, представител на Комисията и ЕССР, както и подкомитетът, създаден съгласно член 43, ще бъдат поканени да присъстват на заседанията на Съвета на Съвместния комитет в качеството на наблюдатели.

Изменение  207

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Председателстващият Съвместния комитет на европейските надзорни органи се назначава на годишна ротационна основа измежду председателите на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

3. Председателстващият Съвместния комитет се назначава на годишна ротационна основа измежду председателите на Европейския надзорен орган (банкова дейност), Европейския надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Органа. Председателят на Съвместния комитет е заместник-председател на Европейския съвет за системен риск.

Изменение  208

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Съвместният комитет на европейските надзорни органи приема и публикува свой процедурен правилник. Правилата могат да предвиждат допълнителни участници в заседанията на Съвместния комитет.

4. Съвместният комитет приема и публикува свой процедурен правилник. Правилата могат да предвиждат допълнителни участници в заседанията на Съвместния комитет.

Съвместният комитет на европейските надзорни органи заседава поне веднъж на всеки два месеца.

Съветът на Съвместния комитет заседава поне веднъж на всеки два месеца.

Изменение  209

Предложение за регламент

Член 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В рамките на своите задачи по глава ІІ и по-специално във връзка с прилагането на Директива 2002/87/EО, когато е целесъобразно, Органът постига общи позиции с Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и с Европейския банков орган, според случая.

В рамките на своите задачи по глава ІІ и по-специално във връзка с прилагането на Директива 2002/87/EО, когато е целесъобразно, Органът постига общи позиции с Европейския надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и с Европейския надзорен орган (банкова дейност), според случая.

Действия съгласно членове 7, 9, 10 или 11 от настоящия регламент във връзка с прилагането на Директива 2002/87/EО и на всяко друго законодателство, посочено в член 1, параграф 2, което също попада в областта на компетенция на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване или на Европейския банков орган, се приемат едновременно от Органа и от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския банков орган, според случая.

 

Изменение  210

Предложение за регламент

Член 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Състав

Апелативен съвет

1. Апелативният съвет е съвместна структура на Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

1. Апелативният съвет е съвместна структура на трите европейски надзорни органа.

2. Апелативният съвет се състои от шестима членове и шестима заместници, които разполагат със съответните знания и опит, с изключение на настоящи служители на компетентните органи или на други национални или общностни институции, участващи в дейностите на Органа.

2. Апелативният съвет се състои от шестима членове и шестима заместници с достатъчно правни експертни познания, които да предоставят експертен правен съвет на Органа при упражняване на неговите правомощия.

Апелативният съвет определя своя Председател.

Апелативният съвет определя своя Председател.

Решенията на Апелативния съвет се приемат с мнозинство от поне четирима от неговите шест членове.

 

Апелативният съвет се свиква от Председателя, когато е необходимо.

 

3. Двама членове на Апелативния съвет и двама заместници се назначават от Управителния съвет на Органа от списък с подбрани кандидати, предложен от Комисията, след покана за изразяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, и след консултации със Съвета на надзорните органи.

3. Членовете на Апелативния съвет и техните заместници се назначават от Европейския парламент от списък с подбрани кандидати, предложен от Комисията, след покана за изразяване на интерес, публикувана в Официален вестник на Европейския съюз, и след консултации със Съвета на надзорните органи.

Останалите членове се назначават в съответствие с Регламент (ЕО) №…../…..[EОЗППО] и Регламент (ЕО) №…/…..[EБО].

 

4. Мандатът на членовете на Апелативния съвет е пет години. Той може да бъде еднократно подновен.

4. Решенията на Апелативния съвет се приемат с мнозинство от поне четирима от неговите шест членове.

5. Член на Апелативния съвет, който е назначен от Управителния съвет на Органа, не може да бъде отстранен по време на мандата си, освен ако не е установено виновно извършване на сериозно нарушение, и Управителният съвет вземе решение за това след консултация със Съвета на надзорните органи.

5. Апелативният съвет се свиква от Председателя, когато е необходимо.

6. Органът, Европейският банков орган и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване осигуряват подходяща оперативна и секретарска подкрепа за Апелативния съвет.

6. Органът, Европейският надзорен орган (банкова дейност) и Европейският орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване) осигуряват чрез Съвместния комитет подходяща оперативна и секретарска подкрепа за Апелативния съвет.

Изменение  211

Предложение за регламент

Член 45

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 45

заличава се

Независимост и обективност

 

1. Членовете на Апелативния съвет са независими при вземането на решенията си. Те не се обвързват с инструкции. Те не могат да извършват никакви други задължения в Органа, в неговия Управителен съвет или в неговия Съвет на надзорните органи.

 

2. Членовете на Апелативния съвет не могат да вземат участие в никакви производства по обжалване, ако имат какъвто и да е личен интерес или ако преди това са участвали като представители на една от страните в производството, или ако са участвали при вземането на решението, което се обжалва.

 

3. Ако на някое от основанията, посочени в параграфи 1 и 2, или на всякакво друго основание, даден член на Апелативния съвет счете, че негов колега не може да участва в производство по обжалване, той съответно уведомява за това Апелативния съвет.

 

4. Всяка от страните в производството по обжалване може да направи искане за отвод на член на Апелативния съвет на всяко от основанията, посочени в параграфи 1 и 2, или при съмнение за пристрастност.

 

Искането за отвод не може да се основава на националността на членовете, нито е допустимо, ако страната в производството по обжалване, въпреки че Й е било известно основание за искане на отвод, е предприела процесуални действия, различни от искане за отвод на член от състава на Апелативния съвет.

 

5. Апелативният съвет решава какво действие да бъде предприето в случаите, посочени в параграфи 1 и 2 без участието на съответния член.

 

За да се вземе такова решение, мястото на въпросния член се заема от неговия заместник в Апелативния съвет, освен ако последният не се намира в сходна ситуация. Ако случаят е такъв, Председателят посочва заместващо лице измежду наличните заместници.

 

6. Членовете на Апелативния съвет се ангажират да действат независимо в обществен интерес.

 

За целта те правят декларация за обвързване и декларация за интереси, като посочват или отсъствието на интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост, или наличието на преки или косвени интереси, за които би могло да се счита, че накърняват тяхната независимост.

 

Тези декларации се оповестяват публично и се правят писмено всяка година.

 

Изменение  212

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяко физическо или юридическо лице, включително компетентните органи, може да обжалва решение на Органа по членове 9, 10 и 11, както и всяко друго решение, взето от Органа в съответствие с посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, което е отправено до това лице, или решение, което, макар и под формата на адресирано към друго лице решение, го засяга пряко и лично.

1. Всяко физическо или юридическо лице, включително компетентните органи, може да обжалва законността на решение на Органа по членове 9, 10 и 11, както и всяко друго решение, взето от Органа в съответствие с посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, което е отправено до това лице, или решение, което, макар и под формата на адресирано към друго лице решение, го засяга пряко и лично.

Изменение  213

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Ако жалбата е допустима, Апелативният съвет проверява дали тя е основателна. Той поканва толкова често, колкото е необходимо, страните по производството по обжалване да представят в определен срок коментари във връзка с издадени от самия него уведомления или със съобщения от други страни по процедурата по обжалване. Страните по производството по обжалване имат право на устни изказвания.

4. Ако жалбата е допустима, Апелативният съвет проверява дали тя е основателна. Той поканва страните по производството по обжалване да представят в определен срок коментари във връзка с издадени от самия него уведомления или със съобщения от други страни по процедурата по обжалване. Страните по производството по обжалване имат право на устни изказвания.

Изменение  214

Предложение за регламент

Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Искове пред Първоинстанционния съд и Съда на Европейските общности

Искове пред Общия съд и Съда

 

(Това изменение се прилага навсякъде в текста.)

Изменение  215

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В съответствие с член 230 от Договора пред Първоинстанционния съд и Съда на Европейските общности може да бъде заведен иск за оспорване на решение на Апелативния съвет или на Органа, в случаите когато няма право на обжалване пред Апелативния съвет.

1. В съответствие с член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз пред Първоинстанционния съд и Съда може да бъде заведен иск за оспорване на решение на Апелативния съвет или на Органа, в случаите когато няма право на обжалване пред Апелативния съвет.

Изменение  216

Предложение за регламент

Член 47 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите-членки и институциите на Съюза, както и всяко физическо или юридическо лице, могат да обжалват пряко пред Съда на Европейския съюз решения на Органа в съответствие с член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  217

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако Органът е задължен да предприеме действие и не изпълни задължението си, пред Първоинстанционния съд или Съда на Европейските общности може да бъде заведен иск за бездействие в съответствие с член 232 от Договора.

2. Ако Органът е задължен да предприеме действие и не изпълни задължението си, пред Първоинстанционния съд или Съда може да бъде заведен иск за бездействие в съответствие с член 265 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  218

Предложение за регламент

Член 48 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Приходите на Органа се състоят по-специално от:

1. Приходите на Органа се състоят по-специално от:

а) задължителни вноски от компетентния национален надзорен орган или органи;

 

б) субсидия от Общността, включена в общия бюджет на Европейския съюз (раздел Комисия);

а) субсидия от Съюза, посочена в отделен бюджетен ред в раздел [XІІ] на общия бюджет на Европейския съюз;

в) всякакви такси, платени на Органа в случаите, посочени в съответните инструменти на правото на Общността.

б) всякакви такси, платени на Органа в случаите, посочени в съответните инструменти на правото на Съюза.

Изменение  219

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Разходите на Органа включват най-малко разходите за персонал, възнаграждения, както и административни, инфраструктурни и оперативни разноски.

2. Разходите на Органа включват най-малко разходите за персонал, възнаграждения, както и административни, инфраструктурни и оперативни разноски и разноски за професионално обучение.

Изменение  220

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 15 февруари всяка година Изпълнителният директор изготвя проект на прогноза на приходите и разходите за следващата финансова година и представя този предварителен проектобюджет на Управителния съвет заедно с щатното разписание. Всяка година въз основа на предварителния проект, разработен от Изпълнителния директор, Управителният съвет изготвя прогноза на приходите и разходите на Органа за следващата финансова година. Тази прогноза, която включва проект на щатно разписание, се предоставя от Управителния съвет на Комисията до 31 март. Преди приемането на прогнозата изготвеният от Изпълнителния директор проект се одобрява от Съвета на надзорните органи.

1. След първата година от дейността на Органа, която изтича на 31 декември 2011 г., до 15 февруари всяка година Изпълнителният директор изготвя проект на прогноза на приходите и разходите за следващата финансова година и представя този предварителен проектобюджет на Управителния съвет и Съвета на надзорните органи заедно с щатното разписание. Всяка година Управителният съвет, въз основа на предварителния проект, разработен от Изпълнителния директор и одобрен от Управителния съвет, изготвя прогноза на приходите и разходите на Органа за следващата финансова година. Тази прогноза, която включва проект на щатно разписание, се предоставя от Съвета на надзорните органи на Комисията до 31 март. Преди приемането на прогнозата изготвеният от Изпълнителния директор проект се одобрява от Управителния съвет.

Обосновка

Предлага се за първата година на действие на ЕНО, която изтича на 31 декември 2011 г., техните бюджети да бъдат одобрени от членовете на съответните комитети от ниво 3, след консултации с Комисията, и след това изпратени на Съвета и Парламента за потвърждение. Това е изключително важно за подсигуряване на оперативната независимост на ЕНО, така че те да започнат да работят стъпили на твърдо финансиране. Тази независимост се уравновесява от отчетност пред политическите институции на ЕС.

Изменение  221

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Въз основа на прогнозата Комисията включва в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз предвижданията, които тя счита за необходими за щатното разписание и за размера на субсидиите, които ще се предоставят от общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с член 272 от Договора.

3. Въз основа на прогнозата Комисията включва в предварителния проект на общ бюджет на Европейския съюз предвижданията, които тя счита за необходими за щатното разписание и за размера на субсидиите, които ще се предоставят от общия бюджет на Европейския съюз в съответствие с членове 313 и 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  222

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а. През първата година от дейността на Органа, която изтича на 31 декември 2011 г., бюджетът се одобрява от членовете на комитета от ниво 3, след консултации с Комисията, и след това се изпраща на Европейския парламент и Съвета за потвърждение.

Обосновка

Предлага се за първата година на действие на ЕНО, която изтича на 31 декември 2011 г., техните бюджети да бъдат одобрени от членовете на съответните комитети от ниво 3, след консултации с Комисията, и след това изпратени на Съвета и Парламента за потвърждение. Това е изключително важно за подсигуряване на оперативната независимост на ЕНО, така че те да започнат да работят стъпили на твърдо финансиране. Тази независимост се уравновесява от отчетност пред политическите институции на ЕС.

Изменение  223

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. До 15 май на година N + 2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, решаващ с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност Органа за изпълнението на бюджета за финансовата година N.

9. До 15 май на година N + 2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност Органа за изпълнението на бюджета, съставен от приходи от общия бюджет на Европейския съюз и такси, плащани на органите, за финансовата година N.

Изменение  224

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Правилникът за длъжностните лица на Органа, Условията за работа на други служители на Европейските общности и правилата, приети съвместно от институциите на Европейската общност за целите на прилагане на условията, са в сила за Органа, включително за неговия Изпълнителен директор.

1. Правилникът за длъжностните лица на Органа, Условията за работа на други служители на Европейския съюз и правилата, приети съвместно от институциите на Европейския съюз за целите на прилагане на условията, са в сила за Органа, но не и за Председателя.

Обосновка

Председателят не следва да подлежи на Правилника за длъжностните лица на ЕС. Редът и условията за наемане на Председателя следва да се определят от Съвета на надзорните органи, каквато е вече практиката за Председателя и членовете на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка. Като се има предвид, че председателите са част от ЕССР и неговия Управителен комитет, целесъобразно е прилагането на подход, близък до подхода на ЕЦБ.

Изменение  225

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема необходимите правоприлагащи мерки в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

2. Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема необходимите правоприлагащи мерки в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица. Мерките по прилагане позволяват мотивирани изключения, с цел да се гарантира най-ефективното изпълнение на задачите, определени за органа.

Изменение  226

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на извъндоговорна отговорност, Органът, в съответствие с общите принципи за правните системи на държавите-членки, обезщетява всяка вреда, причинена от него или от неговия персонал при изпълнението на техните задължения. Спорове относно обезщетяването на такива вреди са от компетентността на Съда на Европейските общности.

1. В случай на извъндоговорна отговорност, Органът, в съответствие с общите принципи за правните системи на държавите-членки, обезщетява всяка необоснована вреда, причинена от него или от неговия персонал при изпълнението на техните задължения. Спорове относно обезщетяването на такива вреди са от компетентността на Съда.

Обосновка

В процеса на своята дейност ЕНО може да причини вреда на отделни финансови институции, с цел да гарантира общия интерес. Подобни вреди биха били обосновани в контекста на осигуряване на стабилност на системата и ЕНО, като такъв, не следва да бъде подвеждан под отговорност за това.

Изменение  227

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Изискванията за професионална тайна съгласно член 287 от Договора и съответните разпоредби в съответното общностно законодателство се прилагат по отношение на членовете на Съвета на надзорните органи и Управителния съвет, Изпълнителния директор и членовете на персонала на Органа, включително служители, временно командировани от държавите-членки, дори след като са преустановили изпълнението на техните задължения.

1. Изискванията за професионална тайна съгласно член 339 от Договора за функционирането на Европейският съюз и съответните разпоредби в съответното законодателство на Съюза се прилагат по отношение на членовете на Съвета на надзорните органи и Управителния съвет, Изпълнителния директор и членовете на персонала на Органа, включително служители, временно командировани от държавите-членки, дори след като са преустановили изпълнението на техните задължения.

Изменение  228

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Без да се засягат случаите, предмет на наказателното право, всякаква поверителна информация, получена от посочените в параграф 1 лица при изпълнението на техните задълженията, не може да се разкрива на каквито и да е лица или органи, освен в обобщен формат или обща форма, която не позволява установяване на отделните участници на финансовите пазари.

2. Без да се засягат случаите, предмет на наказателното право, всякаква поверителна информация, получена от посочените в параграф 1 лица при изпълнението на техните задълженията, не може да се разкрива на каквито и да е лица или органи, освен в обобщен формат или обща форма, която не позволява установяване на отделните финансови институции.

Изменение  229

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа от обмен на информация с националните надзорни органи в съответствие с настоящия регламент и с друго общностно законодателство, приложимо по отношение на участниците на финансовите пазари.

3. Параграфи 1 и 2 не възпрепятстват Органа от обмен на информация с националните надзорни органи в съответствие с настоящия регламент и с друго законодателство на Съюза, приложимо по отношение на финансовите институции.

Изменение  230

Предложение за регламент

Член 58 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Решенията, взети от Органа съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да подлежат на обжалване пред Омбудсмана или на производство пред Съда на Европейските общности, след обжалване пред Апелативния съвет, при целесъобразност, в съответствие с условията, предвидени съответно в членове 195 и 230 от Договора.

3. Решенията, взети от Органа съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да подлежат на обжалване пред Омбудсмана или на производство пред Съда, след обжалване пред Апелативния съвет, при целесъобразност, в съответствие с условията, предвидени съответно в членове 228 и 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  231

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът е отворен за участие в неговата работа на държави, които не са членове на Европейския съюз и които са сключили споразумения с Общността, съгласно които са приели и прилагат правото на Общността в областта от компетенцията на Органа, както се посочва в член 1, параграф 2.

1. Органът е отворен за участие в неговата работа на държави, които не са членове на Европейския съюз и които са сключили споразумения със Съюза, съгласно които са приели и прилагат правото на Съюза в областта от компетенцията на Органа, както се посочва в член 1, параграф 2.

Изменение  232

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Трети държави също могат да участват в работата на Органа − при условие че е от пряк интерес за тях и прилагат законодателство, признато като еквивалентно в областите на компетентност на Органа, посочени в член 1, параграф 2 и при условие че са сключили споразумения със Съюза.

Изменение  233

Предложение за регламент

Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съгласно съответните разпоредби на тези споразумения, следва да бъдат постигнати договорености, определящи по-специално естеството, обхвата и процедурните аспекти на участието на тези държави в работата на Органа, включително разпоредби относно финансовите вноски и персонала. В тях може да се предвижда тези страни да бъдат представени в качеството на наблюдател в Съвета на надзорните органи, като се гарантира, че те не присъстват на обсъждания, свързани с отделни участници на финансовите пазари, освен при наличието на пряк интерес.

2. Съгласно съответните разпоредби на тези споразумения, следва да бъдат постигнати договорености, определящи по-специално естеството, обхвата и процедурните аспекти на участието на тези държави в работата на Органа, включително разпоредби относно финансовите вноски и персонала. В тях може да се предвижда тези страни да бъдат представени в качеството на наблюдател в Съвета на надзорните органи, като се гарантира, че те не присъстват на обсъждания, свързани с отделни финансови институции, освен при наличието на пряк интерес.

Изменение  234

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел до встъпването в длъжност на Изпълнителния директор след назначаването му от Съвета на надзорните органи в съответствие с член 36, Комисията може да назначи едно длъжностно лице, което временно да изпълнява функциите на изпълнителните директори.

заличава се

Изменение  235

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. През периода след влизането в сила на настоящия регламент и преди учредяването на Органа, комитетът от ниво 3 действа в тясно сътрудничество с Комисията при подготовката на замяната на комитета от 3 ниво от Органа. Комитетите от 3 ниво могат да предприемат всички полезни подготвителни действия, които са предмет на окончателно решение от страна на съответните органи на Органа.

Изменение  236

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. В периода от влизането в сила на настоящия регламент до деня на избора на Председателя и на членовете на Управителния съвет и назначаването на Изпълнителния директор, Органът временно се председателства от председателя на съществуващия комитет от 3 ниво и се управлява от неговия генерален секретар.

Изменение  237

Предложение за регламент

Член 62 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Органът се счита за правоприемник на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа. До деня на учредяване на Органа всички активи и пасиви и всички незавършени операции на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа се прехвърлят на Органа. Комитетът на европейските регулатори на ценни книжа изготвя окончателен финансов отчет за своите активи и пасиви към датата на прехвърлянето. Финансовият отчет се одитира и одобрява от неговите членове и от Комисията.

Изменение  238

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. На всички служители с договори, посочени в параграф 1, се предлага възможност да сключат договори за временно наети служители по силата на член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на съответните степени, както е посочено в щатното разписание на Органа.

2. С цел да се осигури плавен преход на наличния персонал към Органа, на всички служители с договори, посочени в параграф 1, включително на командирования персонал, се предлага възможност да сключат договори за временно наети служители при равни или сравними икономически и правни условия, в съответствие със съответната правна рамка.

Обосновка

Предлага се да се осигурят конкретни преходни разпоредби по отношение на съществуващия персонал в комитетите от ниво 3.

Изменение  239

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

След влизането в сила на настоящия регламент органът, упълномощен да сключва договори, провежда вътрешна процедура за подбор, ограничена до служителите, които имат договор с Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа или с неговия секретариат, с цел да се провери компетентността, ефикасността и надеждността на лицата, които ще бъдат наети.

След влизането в сила на настоящия регламент органът, упълномощен да сключва договори, провежда вътрешна процедура за подбор, ограничена до служителите, които имат договор с комитета от 3 ниво или с неговия секретариат, с цел да се провери компетентността, ефикасността и надеждността на лицата, които ще бъдат наети. Вътрешната процедура по подбор взема изцяло предвид уменията и опита, показани от отделните служители при упражняването на техните функции преди прехода.

Обосновка

Предлага се да се осигурят конкретни преходни разпоредби по отношение на съществуващия персонал в комитетите от ниво 3.

Изменение  240

Предложение за регламент

Член 66 – параграф -1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1а. До ...* Комисията представя на Европейския парламент и Съвета необходимите правила за гарантиране на плавен преход към надзор на институциите, посочени в член 12б, от Органа и създаването на нова рамка за управление на финансови кризи.

 

___________

* ОВ, моля въведете дата: шест месеца от влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение  241

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В този доклад също така се оценява напредъкът, постигнат към регулаторно и надзорно сближаване в областта на управлението и преодоляването на кризи в Общността. Тази оценка се основава на обстойни консултации, включително и с Групата на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите.

В този доклад се оценява наред с другото:

 

а) сближаването на стандартните надзорни практики, постигнато от компетентните органи;

 

б) функционирането на колегиумите на надзорните органи;

 

в) ролята на Органа за надзора на институциите от значение за системата; както и

 

г) прилагането на предпазната клауза, посочена в член 23.

Изменение  242

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. В доклада, посочен в параграф 1, се оценява също така:

 

а) дали е целесъобразно да се продължава да се упражнява отделно надзор върху банковата дейност, застраховането, професионалното пенсионно осигуряване, ценните книжа и финансовите пазари или те следва да бъдат обект на единен надзорен орган;

 

б) дали пруденциалният надзор и надзорът върху търговската дейност следва да бъдат обединени или отделни;

 

в) дали е целесъобразно да се опрости и укрепи архитектурата на ЕСФН с цел повишаване на съгласуваността между макро- и микроравнищата и между ЕНО;

 

г) дали е целесъобразно да се разширят регулаторните правомощия на ЕНО;

 

д) дали развитието на ЕСФН съответства на развитието в световен мащаб;

 

е) дали са налице достатъчно многообразие и високи постижения в рамките на ЕСФН;

 

ж) дали е налице достатъчна степен на отчетност и прозрачност във връзка с изискванията за публикуване.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

От създаването на Плана за действие в областта на финансовите услуги Парламентът играе основна роля в изграждането на единен пазар на финансовите услуги, като активно подпомага хармонизацията, прозрачността и лоялната конкуренция, осигурявайки в същото време защита за инвеститорите и потребителите.

Много преди настъпването на финансовата криза Парламентът неведнъж е отправял призиви за засилване на реалната равнопоставеност на всички участници на европейско равнище, като в същото време е посочвал важните пропуски в осъществявания от Европа надзор на все по-интегрираните финансови пазари (вж. доклада García-Margallo y Marfil относно съобщението на Комисията, озаглавено „Прилагане на рамката за финансовите пазари: план за действие“ (2000 г.)(1), доклада Van den Burg относно правилата за пруденциалния надзор в Европейския съюз (2002 г.)(2), доклада Van den Burg относно политиката в областта на финансовите услуги (2005-2010 г.) – Бяла книга (2007 г.)(3) и доклада Van den Burg и Daianu, съдържащ препоръки към Комисията относно последващи мерки при процеса „Ламфалуси“: бъдещата структура на надзора (2008)(4)). Освен това, някои законодателни актове вече очертават основните принципи или сочат общата тенденция по отношение на бъдещата структура за финансов надзор в ЕС (вж. доклада Skinner относно предприемането и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) (2009 г.) и доклада Gauzès относно предложението за регламент относно агенциите за кредитен рейтинг (2009 г.)).

Във всички свои доклади Европейският парламент призовава Европейската комисия да анализира как може да се постигне напредък към по-интегрирана структура за надзор успоредно с усилията за постигане на интегриран единен пазар на финансови услуги. Той също така отбелязва необходимостта от ефективен надзор на системните и пруденциалните рискове на най-важните играчи на пазара. Пруденциалният надзор на макроравнище и управлението на кризи следва да бъдат част от мандата за поддържане на финансова стабилност. Европейският парламент подкрепя създаването на единен европейски надзорен орган за трансграничните институции на равнище ЕС и на европейски механизъм за преодоляването на засегналата ги криза.

Европейската комисия взе решение за свикване на група експерти на високо равнище, която да изготви предложения за засилване на европейските правила за надзор. През февруари 2009 г. председателстваната от г-н дьо Ларозиер група представи своя доклад и на 23 септември 2009 г. Комисията представи конкретни законодателни предложения с цел:

–  Създаване на мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи съвместно с новия Европейски надзорен орган (ЕНО). Този орган има три стълба. Всеки стълб се гради върху Европейските комитети на надзорните органи(5), което води до стълб за банковата дейност (ESA (B)), стълб за застраховането и професионалното пенсионно осигуряване (ESA (IOP)) и стълб за органа за ценни книжа и пазари (ESA (SMA)), а Съвместният комитет на европейските надзорни органи осигурява подходящо консолидирано регулиране и надзор на европейските финансови пазари.

–  Създаване на Европейски съвет за системен риск (ЕССР), който да следи и да оценява потенциални заплахи за финансовата стабилност, породени от макроикономическата конюнктура и от промените във финансовата система като цяло. За тази цел ЕССР осигурява ранно предупреждение за евентуални системни рискове и, когато е необходимо, издава препоръки за предприемане на действия по отношение на тези рискове(6).

Според Съда на ЕО(7) член 95 от Договора (понастоящем член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз), който се отнася до приемането на мерки за сближаването на законодателството относно създаването и функционирането на вътрешния пазар, представлява подходящо правно основание за създаването на „орган на Общността, отговорен за подпомагането на прилагането на процес на хармонизация“, когато възложените на такъв орган задачи са тясно свързани със съдържанието на актовете, с които се сближават националните законодателства.

На 26 октомври 2009 г. тези законодателни предложения бяха последвани от първата сборна директива за изменение на 11 директиви с цел по-ясно определяне на задачите на предложената структура за надзор. През следващите няколко месеца ще бъде внесено второ предложение за сборна директива, за да бъде завършен процесът.

(1)

ОВ C 40, 7.2.2001 г., стр. 453.

(2)

ОВ C 25E, 29.1.2004 г., стр. 394.

(3)

Непубликуван в Официален вестник.

(4)

ОВ C 9E, 15.1.2010 г., стр. 48.

(5)

Това са Комитетът на европейските банкови надзорници (КЕБН), Комитетът за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (КЕЗППН) и Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК).

(6)

Следва да се отбележи, че обяснителният меморандум е съсредоточен върху предложенията за създаване на ЕСФН чрез трансформиране на съществуващите европейски комитети на надзорните органи в ЕНО. Предложението за създаване на ЕССР се разглежда в отделен меморандум.

(7)

Вж. СЕО, C-217/04, точка 44.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (29.4.2010)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Докладчик по становище: Jutta Haug

КРАТКА ОБОСНОВКА

1. С цел преодоляване на недостатъците в европейския финансов надзор, които се проявиха при неотдавнашната финансова криза, Комисията представи пакет от предложения с оглед установяване на по-ефикасна, по-цялостна и устойчива система на финансов надзор в ЕС. Той ще се основава на Европейска система за финансов надзор (ЕСФН), която се състои от мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи съвместно с новите Европейски надзорни органи (ЕНО), създадени чрез преобразуването на съществуващите Европейски комитети на надзорните органи(1) в действителни Европейски надзорни органи (ЕНО). За тази цел Комисията предложи учредяването на три нови децентрализирани европейски агенции:

· Европейски банков орган (ЕБО);

· Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО);

· Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

2. Преобразуването на съществуващите Европейски комитети на надзорните органи в ефективно действащи Европейски надзорни органи, т.е. в европейски агенции, ще наложи увеличаване на ресурсите, както по отношение на персонала, така и на бюджета. Що се отнася до отражението върху европейския бюджет от учредяването на посочените три агенции, то възлиза на 59,699 милиона евро, разпределени, както следва:

Агенция

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Общо

EБО

5,206

7,355

8,965

21,527

ЕОЗППО

4,235

5,950

6,799

16,984

ЕОЦКП

5,465

7,202

8,491

21,158

в милиони евро

3. Посочените средства ще бъдат осигурени от функция 1а, но за тази функция вече са определени изключително намалени резерви: последното финансово планиране на Комисията (януари 2010 г.), което вече взе предвид сумите за трите агенции (наред с други изменения), определи прекалено малки резерви до края на действащата многогодишна финансова рамка (в скоби резервите, предвидени във финансовото планиране от януари 2009 г.):

- 37,041 милиона евро за 2011 г. (111,590 милиона);

- 34,003 милиона евро за 2012 г. (123,879 милиона);

- 49,153 милиона евро за 2013 г. (214,875 милиона).

Ако бъде отчетено, че във финансовото планиране от февруари 2009 г. Комисията определи за функция 1а резерв от 111,8 милиона евро за 2010 г., а той достигна едва 147 000 евро, става ясно, че ситуацията е много деликатна. Следователно следва да се вземе предвид необходимостта от евентуално преразглеждане на тавана с цел осигуряване на финансиране за посочените три нови агенции.

4. В действителност реалните разходи на агенциите ще бъдат значително по-високи, тъй като ще възлязат на близо 149,17 милиона евро, но държавите-членки ще допринесат чрез съвместно финансиране, с около 89,497 милиона евро, което се равнява на 60 % от общите разходи за функционирането на агенциите до края на действащата многогодишна финансова рамка:

Агенция

2011 г.

2012 г.

2013 г.

ОБЩО

EБО

Д.-чл.+ЕС=Общо

7,809+5,206

=13,015

11,033+7,355

=18, 388

13,448+8,965

=22,413

32,290+21,527

=53, 816

ЕОЗППО

Д.-чл.+ЕС=Общо

8,197+4,235

=13,662

10,803+5,950

=18,005

12,737+6,799

=21,228

31,737+16,984

=52,895

EОЦКП

Д.-чл.+ЕС=Общо

6,352+5,465

=10,587

8,925+7,202

=14,874

10,199+8,491

=16,998

25,476+21,158

=42,459

в милиони евро

5. По отношение на персонала, до 2014 г. в трите нови агенции ще бъдат заети повече от 269 служители (224 администратори и 45 асистенти):

Агенция

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Персонал EБО

(AD/AST)

40 (36/4)

62 (53/9)

80 (69/11)

90 (73/17)

Персонал ЕОЗППО

(AD/AST)

40 (32/8)

62 (50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

Персонал EОЦКП

(AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Комисията предлага седалищата на трите нови агенции да бъдат установени в трите работни места на Европейските комитети на надзорните органи (по отношение на EОЦКП – Париж), което изглежда много разумно решение както от практическа, така и от финансова гледна точка, тъй като ще способства незабавното започване на работа на новата агенция и ще се избегнат ненужни разходи за ново настаняване, прехвърляне на персонал и др.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 a (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1а. Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, е съвместима с тавана на подфункция 1а от многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г., но резервът, който остава по функция 1а за 2011–2013 г., е силно ограничен, както и че финансирането на новите дейности не трябва да заплашва финансирането на други приоритети по подфункция 1а; следователно подкрепя призива си за преглед на МИС, придружен с конкретни предложения за изменението му преди края на първото полугодие на 2010 г. чрез използване на всички достъпни механизми в съответствие с Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (МИС) и, по-конкретно, предвидените в точки 21 до 23 от него, за да се гарантира финансирането на Европейския орган за ценни книжа и пазари (Органът), без да се застрашава финансирането на другите приоритети и като се гарантира, че ще остане достатъчен резерв по подфункция 1а; Счита, че референтната сума, посочена в законодателното предложение, е съвместима с тавана на подфункция 1а от многогодишната финансова рамка за периода 2007–2013 г., но резервът, който остава по функция 1а за 2011–2013 г., е силно ограничен

Изменение  2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б. Подчертава, че разпоредбите в точка 47 от МИС се прилагат при учредяването на Органа; изтъква, че в случай че законодателният орган вземе решение за учредяването на посочения Орган, Парламентът ще започне преговори с другото направление на бюджетния орган с цел да се постигне своевременно споразумение относно финансирането на този орган съгласно съответните разпоредби на МИС;

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41) За да се гарантира неговата пълна автономност и независимост, Органът следва да получи независим бюджет с приходи предимно от задължителните вноски от националните надзорни органи и от общия бюджет на Европейския съюз. Бюджетната процедура на Общността следва да се прилага дотолкова, доколкото се засяга участието на Общността. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата.

(41) За да се гарантира неговата пълна автономност и независимост, Органът следва да получи независим бюджет с приходи предимно от задължителните вноски от националните надзорни органи и от общия бюджет на Европейския съюз. Условията на финансирането на Органа от Европейския съюз се определят в споразумение на бюджетния орган съгласно точка 47 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1. Бюджетната процедура на Съюза следва да се прилага. Одитът на сметките следва да се извършва от Сметната палата. Целият бюджет подлежи на процедурата по освобождаване от отговорност.

 

1ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

Обосновка

Органът се учредява като децентрализирана агенция на Европейския съюз и се финансира съгласно МИС. Това следва да бъде отразено в правното основание.

Изменение  4

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) задължителни вноски от компетентния национален надзорен орган или органи;

а) задължителни вноски от националните публични органи, компетентни да извършват надзор на финансовите институции, които се извършват в съответствие с формула, основана на пропорционалната тежест на гласовете по член 3, параграф 3 от Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  5

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) субсидия от Общността, включена в общия бюджет на Европейския съюз (раздел Комисия);

б) субсидия от Съюза, включена в общия бюджет на Европейския съюз (раздел Комисия), която подлежи на одобрение от бюджетния орган в съответствие с предвижданията на точка 47 от Междуинституционалното споразумение;

Изменение  6

Предложение за регламент

Член 48 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Задължителни вноски от националните държавни органи и субсидии от Съюза в съответствие с параграф 1, букви а) и б), се предоставят в началото на всяка финансова година.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. До 15 май на година N + 2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, решаващ с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност Органа за изпълнението на бюджета за финансовата година N.

9. До 15 май на година N + 2 Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност Органа за изпълнението на бюджета, съставен от приходи от общия бюджет на Европейския съюз и националните органи за надзор, за финансовата година N.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 54 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Управителният съвет, съгласувано с Комисията, приема необходимите правоприлагащи мерки в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица.

2. Управителният съвет,

съгласувано с Комисията, приема необходимите правоприлагащи мерки в съответствие с предвиденото в член 110 от Правилника за длъжностните лица. Мерките по прилагане позволяват мотивирани изключения, с цел да се гарантира най-ефективното изпълнение на определените от органа задачи.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейски орган за ценни книжа и пазари

Позовавания

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Дата на приемане

28.4.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

(1)

                     Това са Комитетът на европейските банкови надзорници (КЕБН), Комитетът за европейско застраховане и професионален пенсионен надзор (КЕЗППН) и Европейският комитет на регулаторите на ценни книжа (ЕКРЦК).


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (30.4.2010)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Докладчик по становище: Raffaele Baldassarre

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Комисията, работейки въз основа на препоръките, съдържащи се в доклада „De Larosière”, направи предложения за нова европейска структура в областта на финансовия надзор. Тези законодателни предложения, публикувани от Комисията на 23 септември 2009 г., са насочени към създаването на:

-          Европейска система за финансов надзор (ЕСФН) за контролиране на отделните финансови институции (пруденциален надзор на микроравнище), която се състои от мрежа от национални органи за финансов надзор, работещи съвместно с новите Европейски надзорни органи (ЕНО(1)), като по този начин ще се съчетаят предимствата на всеобхватната европейска рамка за финансов надзор с тези на експертния опит на местни органи за пруденциален надзор на микроравнище;

-          Европейски съвет за системен риск (ЕССР), който ще оценява и ще следи за потенциални заплахи за стабилността на финансовата система като цяло (пруденциален надзор на микроравнище).

ЕНО ще бъдат органи на Общността с юридическа правосубектност и техните цели ще бъдат да се допринесе за: (i) подобряване на равнището на регулиране и надзор на вътрешния пазар, (ii) осигуряване защита на целостта и правилната работа/функциониране на финансовите пазари и; (iii) запазването на стабилността на финансовата система, като същевременно се засили координацията на надзора на европейско и международно равнище.

Позиция на докладчика

Докладчикът подкрепя основния ръководен принцип на предложението и желае становището на комисията по правни въпроси по конструктивен начин да допринесе за работата на водещата комисия. Докладчикът вярва, че мащабните реформи на финансовите пазари и институции в ЕС са необходими за засилване на конкуренцията чрез насърчаване на равнопоставено отношение и гарантиране на последователността на разпоредбите и регулациите в рамките на възможното. Той вярва, че с леки корекции и с някои нововъведения, както се предлага в настоящото проектостановище, предложението ще бъде от изключителна важност за гарантирането на по-голямата ефективност на надзора и на определянето на правила, както и за по-доброто идентифициране на рисковете във финансовата система.

Докладчикът е дълбоко убеден, че нито едно правомощие за вземане на решения на Органа не трябва да действа по начин, който би могъл да наруши способността на националните надзорни органи да изпълнят своите регулаторни задължения или който би могъл да доведе до регулаторна несигурност за отделните предприятия, подлежащи на надзор на местно равнище(2). Поради тази причина възможността Органът да приема отделни решения, свързани с участници на финансовите пазари, следва да се запази за извънредни ситуации, в съответствие с предвиденото в член 10, параграф 3.

Що се отнася до ежедневните ситуации, комисията по правни въпроси прие, въз основа на компромис, радващ се на широка подкрепа, изменения по отношение на правомощията на Органите да вземат отделни решения, насочени към участници на пазара, в ежедневни ситуации (член 9, параграф 6, и член 11, параграф 4), като предложи да се следва процедура между Органа и Комисията, за да се приравнят по по-добър начин правомощията на Органите с правомощията, предоставени на Комисията по силата на член 17, параграф 1 от ДЕС и член 258 от ДФЕС.

Обвързващи правила следва да се изготвят изключително на равнище ЕС, или от институциите на ЕС, или от ЕНО под надзора на тези институции, като по този начин се спазва принципа на субсидиарност. Въпреки това, вашият докладчик счита за изключително важно да се избягват тълкувания, които не са пропорционални на целта, които са прекомерно подробни или, понякога, неуместни, тъй като са били изготвени по спешност и без същински диалог. Поради тази причина докладчикът подкрепя силно включването на участниците на пазара в процеса на вземане на решения.

Сътрудничеството и споделянето на информация между микро- и макроравнищата е от изключителна важност. Все пак е от значение всички правомощия на Органа в тази област да съответстват на задълженията за служебна тайна, както са определени в правото на ЕС, така че поверителната информация да не бъде на разположение на органи и организации, които нямат право на достъп до нея. Много важно е също така да се вземе предвид фактът, че в някои случаи ще бъде трудно да се направят анонимни обобщени данни, които трябва да се разпространят извън пределите на компетентните органи(3). Докладчикът счита съответно, че поверителните данни трябва да бъдат защитени по последователен начин в съответствие с правото на ЕС.

Освен тези важни въпроси вашият докладчик е дълбоко убеден, че посредническата роля на Органа следва да бъде по-добре определена и подобрена. Освен това, Органът следва да се ползва от по-голяма международна видимост, като същевременно сключваните от него споразумения следва да останат необвързващи. Следва да се насърчат допълнителни мерки за по-голяма прозрачност и да се насърчи използването на административни стандарти.

В крайна сметка, докладчикът счита, че следва допълнително да се обмисли гарантирането на това защитата на потребителите и инвеститорите на финансовите пазари да бъде задоволително отразена в предложението.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Финансовата криза от периода 2007/2008 г. разкри сериозни слабости по отношение на финансовия надзор, както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор на национално равнище не успяват да се пригодят към интегрираните и взаимосвързани европейски финансови пазари, където много финансови компании извършват трансгранични операции. Кризата разкри сериозни слабости по отношение на сътрудничеството, координацията, последователното прилагане на законодателството на Общността и доверието между националните надзорни органи.

(1) Финансовата криза от периода 2007/2008 г. разкри сериозни слабости по отношение на финансовия надзор, както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор на национално равнище се оказаха недостатъчни, за да се справят с интегрираните и взаимосвързани европейски финансови пазари, където много финансови компании извършват трансгранични операции. Кризата разкри сериозни слабости по отношение на сътрудничеството, координацията, последователното прилагане на законодателството на Общността и доверието между националните надзорни органи.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Подсигуряването на правилното и пълно прилагане на законодателството на Общността е основна предпоставка за целостта, ефикасността и нормалното функциониране на финансовите пазари, стабилността на финансовата система, както и за равнопоставените условия на конкуренция между участниците на финансовите пазари в Общността. Следователно е необходимо създаването на механизъм, чрез който Органът да се намесва в случаи на неправилно или недостатъчно прилагане на правото на Общността. Този механизъм следва да се прилага в области, в които законодателството на Общността определя ясни и безусловни задължения.

(17) Подсигуряването на правилното и пълно прилагане на законодателството на Съюза е основна предпоставка за целостта, ефикасността и нормалното функциониране на финансовите пазари, стабилността на финансовата система, както и за равнопоставените условия на конкуренция между участниците на финансовите пазари в Съюза. Следователно е необходимо създаването на механизъм, чрез който Органът да се намесва в случаи на неприлагане на правото на Съюза. Този механизъм следва да се прилага в области, в които законодателството на Общността определя ясни и безусловни задължения.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) За да бъдат преодолени крайните ситуации на системно бездействие от страна на съответните компетентни органи, Органът следва да бъде упълномощен, като последна мярка, да приема решения, насочени към отделни финансови институции. Това правомощие следва да бъде ограничено до крайни случаи, при които компетентният орган не се съобразява с решенията, отправени към него, и когато законодателството на Общността е пряко приложимо към финансовите институции чрез действащи или бъдещи регламенти на ЕС.

(20) За да бъдат преодолени крайните ситуации на системно бездействие от страна на съответните компетентни органи, Органът следва да бъде упълномощен, като последна мярка и само в неотложни ситуации, да приема решения, насочени към отделни финансови институции. Това правомощие следва да бъде ограничено до крайни случаи, при които компетентният орган не се съобразява с решенията, отправени към него, и когато законодателството на Общността е пряко приложимо към финансовите институции чрез действащи или бъдещи регламенти на ЕС.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) Органът следва активно да насърчава сближаването на надзорните практики в рамките на Общността с цел утвърждаване на обща култура на надзор.

(25) Органът следва активно да насърчава сближаването на надзорните практики в рамките на Съюза с цел утвърждаване на обща култура на надзор, като същевременно напълно се спазват фискалните отговорности на държавите-членки.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) За да бъде запазена финансовата стабилност, е необходимо още на ранен етап да бъдат отчитани тенденциите, потенциалните рискове и слабости, проявяващи се на микропруденциално равнище, в трансграничен и междусекторен аспект. Органът следва да наблюдава и оценява такъв развой в сферата на своята компетенция и, когато е необходимо, да информира редовно или, ако се налага ad hoc, Европейския парламент, Съвета и Комисията, другите Европейски надзорни органи и Европейския съвет за системен риск. Органът следва също така да координира провеждането на стрес-тестове на ниво на Общността, за да бъде направена оценка на гъвкавостта на участниците на финансовите пазари спрямо неблагоприятни пазарни развития, като подсигурява колкото се може по-последователна методология при извършването на такива тестове на национално равнище.

(28) За да бъде запазена финансовата стабилност, е необходимо още на ранен етап да бъдат отчитани тенденциите, потенциалните рискове и слабости, проявяващи се на микропруденциално равнище, в трансграничен и междусекторен аспект. Органът следва да наблюдава и оценява такъв развой в сферата на своята компетенция и редовно да информира Европейския парламент, Съвета и Комисията, другите Европейски надзорни органи и Европейския съвет за системен риск, както и компетентните национални органи. Органът следва също така да координира провеждането на стрес-тестове на нивото на Съюза, за да бъде направена оценка на гъвкавостта на участниците на финансовите пазари спрямо неблагоприятни пазарни развития, като подсигурява колкото се може по-последователна методология при извършването на такива тестове на национално равнище.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Предвид глобализацията на финансовите услуги и нарасналото значение на международните стандарти, Органът следва да насърчава диалога и сътрудничеството с надзорни органи извън Общността. Той се съобразява напълно със съществуващите функции и компетенции на европейските институции в отношенията с органи извън Общността и на международни форуми.

(29) Предвид глобализацията на финансовите услуги и нарасналото значение на международните стандарти, Органът следва да насърчава диалога и сътрудничеството с надзорни органи извън Общността. Той се съобразява напълно със съществуващите функции и компетенции на европейските институции в отношенията с органи извън Съюза и на международни форуми. Органът следва също така да може да се възползва от сътрудничеството с международните организации, на което вече се радва Комисията.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) За да изпълнява ефективно своите задължения, Органът следва да има правото да изисква цялата необходима информация. За да се избегне дублиране при предоставянето на информация относно участниците на финансовите пазари, тази информация се предоставя принципно от националните надзорни органи, които са най-близо до финансовите пазари и до участниците на тях. В същото време обаче Органът следва да има правото да изисква информация пряко от участниците на финансовите пазари и от други участници, когато националният компетентен орган не предоставя или не може да предостави своевременно подобна информация. Органите на държавите-членки следва да бъдат задължени да подпомагат Органа при удовлетворяването на такива преки запитвания.

(31) За да изпълнява ефективно своите задължения, Органът следва да има правото да изисква цялата необходима информация. За да се избегне дублиране при предоставянето на информация относно участниците на финансовите пазари, тази информация се предоставя принципно от националните надзорни органи, които са най-близо до финансовите пазари и до участниците на тях, при условие че е налице изискването поверителна информация да не се предоставя на организации или органи, които не са оправомощени за целта. В същото време обаче Органът следва да има правото да изисква информация пряко от участниците на финансовите пазари и от други участници, когато националният компетентен орган не предоставя или не може да предостави своевременно подобна информация. Органите на държавите-членки следва да бъдат задължени да подпомагат Органа при удовлетворяването на такива преки запитвания.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Тясното сътрудничество между Органа и Европейския съвет за системен риск е от основно значение за осигуряването на напълно ефективно функциониране на Европейския съвет за системен риск и на последващи действия на неговите предупреждения и препоръки. Органът следва да обменя всякаква полезна информация с Европейския съвет за системен риск. Данни, свързани с отделни предприятия, следва да бъдат предоставяни само при обосновано запитване. При получаването на предупреждение или препоръка от Европейския съвет за системен риск до Органа или до национален надзорен орган, Органът следва да предприеме спешни мерки и да осигури последващи действия.

(32) Тясното сътрудничество между Органа и Европейския съвет за системен риск е от основно значение за осигуряването на напълно ефективно функциониране на Европейския съвет за системен риск и на последващи действия на неговите предупреждения и препоръки. Органът следва да обменя всякаква полезна информация с Европейския съвет за системен риск. Данни, свързани с отделни предприятия, следва да бъдат предоставяни само при обосновано запитване и следва да се защитават систематично и в съответствие с правото на Съюза. При получаването на предупреждение или препоръка от Европейския съвет за системен риск до Органа или до национален надзорен орган, Органът следва да предприеме спешни мерки и да осигури последващи действия.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34) Държавите-членки носят основна отговорност за запазването на финансовата стабилност при управлението на кризи, по-специално по отношение на стабилизирането на отделни участници на финансовите пазари в затруднено положение и разрешаването на техните проблеми. Мерките, предприети от Органа в спешни ситуации или при уреждане на разногласия, които влияят върху стабилността на даден финансов участник, следва да не накърняват фискалните отговорности на държавите-членки. Следва да бъде създаден механизъм, чрез който държавите-членки да могат да се позовават на тази предпазна мярка и в крайна сметка да поискат решение от Съвета. Уместно е Съветът да има своята роля в тази насока, като се имат предвид по-специално отговорностите на държавата-членка в тази връзка.

(34) Държавите-членки носят основна отговорност за запазването на финансовата стабилност в кризисни ситуации, по-специално по отношение на стабилизирането на отделни финансови институции в затруднено положение и разрешаването на техните проблеми. Мерките, предприети от Органа в спешни ситуации или при уреждане на разногласия, които влияят върху стабилността на дадена финансова институция, следва да не накърняват фискалните отговорности на държавите-членки. Следва да бъде създаден механизъм, чрез който държавите-членки да могат да поискат решението на Органа да бъде преразгледано.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Дейността на Органа попада в обхвата на Директиви 97/9/EО, 98/26/EО, 2001/34/EО, 2002/47/EО, 2002/87/ЕО, 2003/6/EО, 2003/71/EО, 2004/25/EО, 2004/39/EО, 2004/109/EО, 2005/60/EО, 2009/65/EО, 2002/65/EО, 2006/49/EО (без да се засягат компетенциите на Европейския банков орган по отношение на пруденциалния надзор), на Директива … [бъдещата Директива за лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции,] и на Регламент …[бъдещия Регламент за агенциите за кредитен рейтинг], включително на всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези правни актове, и на всеки друг правен акт на Общността, по силата на който се възлагат задачи на Органа.

2. Дейността на Органа попада в обхвата на Директиви 97/9/EО, 98/26/EО, 2001/34/EО, 2002/47/EО, 2002/87/ЕО, 2003/6/EО, 2003/71/EО, 2004/39/EО, 2004/109/EО, 2005/60/EО, 2009/65/EО, 2002/65/EО, 2006/49/EО (без да се засягат компетенциите на Европейския банков орган по отношение на пруденциалния надзор), на Директива … [бъдещата Директива за лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции,] и на Регламент …[бъдещия Регламент за агенциите за кредитен рейтинг], включително на всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези правни актове, и на всеки друг правен акт на Общността, по силата на който се възлагат задачи на Органа.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Целта на Органа е да допринася за: i) подобряване на функционирането на вътрешния пазар, включително по-специално за регулиране и надзор на високо, ефективно и съответстващо равнище; ii) защита на инвеститорите; iii) осигуряване на защита на целостта, ефикасността и правилното функциониране на финансовите пазари; iv) поддържане на стабилността на финансовата система и v) подобряване на координацията на надзора на международно равнище. За тази цел Органът допринася за създаването на условия за последователно, ефективно и ефикасно прилагане на посоченото в член 1, параграф 2 право на Общността, за засилване на сближаването на надзорните практики и за предоставяне на становища пред Европейския парламент, Съвета и Комисията.

4. Целта на Органа е да допринася за: i) подобряване на функционирането на вътрешния пазар, включително по-специално за регулиране и надзор на високо, ефективно и съответстващо равнище; ii) защита на инвеститорите; iii) осигуряване на защита на целостта, ефикасността и правилното функциониране на финансовите пазари; iv) поддържане на стабилността на финансовата система и v) подобряване на координацията на надзора на международно равнище, като същевременно се отчита необходимостта от увеличаване на конкуренцията и новаторството на вътрешния пазар и от осигуряване на конкурентоспособност на световно равнище. За тази цел Органът допринася за създаването на условия за последователно, ефективно и ефикасно прилагане на посоченото в член 1, параграф 2 право на Общността, за засилване на сближаването на надзорните практики и за предоставяне на становища пред Европейския парламент, Съвета и Комисията.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да издава насоки и препоръки, както се посочва в член 8;

б) да издава необвързващи насоки и препоръки, както се посочва в член 8;

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Технически норми

Технически норми – делегирани актове

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди да ги представи на Комисията, Органът, при необходимост, провежда открити обществени консултации по техническите стандарти и анализира свързаните с тях възможни разходи и ползи.

Преди да ги представи на Комисията, Органът, при необходимост, провежда открити обществени консултации по техническите стандарти заедно с участниците на финансовите пазари при съставянето на всички правила, които ще им бъдат наложени, така че да се гарантира, че тези правила са съразмерни с целта си и не са прекалени, и да се анализират свързаните с тях възможни разходи и ползи.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Стандартите се приемат от Комисията с помощта на регламенти или решения и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

2. Стандартите се приемат от Комисията с помощта на регламенти или решения, като делегирани актове, съгласно член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед на създаването на последователни, ефективни и работещи надзорни практики в рамките на Европейската система за финансов надзор и на осигуряването на общо, уеднаквено и последователно прилагане на законодателството на Общността, Органът издава насоки и препоръки, насочени към компетентните органи или към участниците на финансовите пазари.

С оглед на създаването на последователни, ефективни и работещи надзорни практики с Европейската система за финансов надзор и на осигуряването на общо, уеднаквено и последователно прилагане на законодателството на Общността, Органът издава насоки и препоръки, насочени към компетентните органи или към участниците на финансовите пазари. Органът провежда открити публични консултации относно насоките и препоръките и анализира евентуалните свързани разходи и ползи. Насоките се публикуват на интернет страницата на Органа.

Компетентните органи полагат всички усилия за спазване на тези насоки и препоръки.

Компетентните органи полагат всички усилия за спазване на тези насоки и препоръки.

Ако компетентният орган не спази тези насоки или препоръки, той съобщава на Органа причините за това.

Ако компетентен орган не спази тези насоки или препоръки, той съобщава на Органа причините за това. Органът публикува тези причини, като предоставя на компетентния орган надлежно предизвестие за това си намерение.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Последователно прилагане на правилата на Общността

Неприлагане на правото на Съюза

1. Ако даден компетентен орган не е приложил правилно посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, по-специално като не е гарантирал, че даден участник на финансовите пазари отговаря на изискванията, предвидени в същото законодателство, Органът има правомощията, посочени в параграфи 2, 3 и 6 на настоящия член.

1. Ако даден компетентен орган не е приложил посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, по-специално като не е гарантирал, че даден участник на финансовите пазари отговаря на изискванията, предвидени в същото законодателство, Органът има правомощията, посочени в параграфи 2, 3 и 6 на настоящия член.

2. По искане от един или повече компетентни органи, от Комисията или по своя собствена инициатива и след като уведоми за това съответния компетентен орган, Органът може да разследва предполагаемото неправилно прилагане на правото на Общността.

2. По искане от един или повече компетентни органи, от Европейския парламент, Съвета или Комисията, или по своя собствена инициатива и след като уведоми за това съответния компетентен орган, Органът може да разследва предполагаемото неприлагане на правото на Съюза.

Без да се засягат предвидените в член 20 правомощия, компетентният орган незабавно предоставя на Органа цялата информация, която Органът счете за необходима за целите на разследването.

Без да се засягат предвидените в член 20 правомощия, компетентният орган незабавно предоставя на Органа цялата информация, която Органът счете за необходима за целите на разследването.

3. Най-късно два месеца след началото на разследването, Органът може да отправи до съответния компетентен орган препоръка относно действието необходимо за спазване на правото на Общността.

3. Най-късно два месеца след началото на разследването, Органът може да отправи до съответния компетентен орган препоръка относно действието необходимо за спазване на правото на Съюза.

В рамките на десет работни дни след получаване на препоръката компетентният орган информира Органа за стъпките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да гарантира спазването на правото на Общността.

В рамките на десет работни дни след получаване на препоръката компетентният орган информира Органа за стъпките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да гарантира спазването на правото на Съюза.

4. Ако компетентният орган не е приложил правото на Общността в рамките на един месец след получаване на препоръката на Органа, Комисията може, след като е била уведомена от Органа или по своя собствена инициатива, да вземе решение, задължаващо компетентния орган да предприеме действието, необходимо за спазване на правото на Общността.

4. Ако компетентният орган не е приложил правото на Съюза в рамките на един месец след получаване на препоръката на Органа, Комисията може, след като е била уведомена от Органа или по своя собствена инициатива, да вземе решение, задължаващо компетентния орган да предприеме действието, необходимо за спазване на правото на Съюза.

Комисията взема това решение не по-късно от три месеца след приемането на препоръката. Комисията може да удължи този срок с един месец.

Комисията взема това решение не по-късно от три месеца след приемането на препоръката. Комисията може да удължи този срок с един месец.

Комисията гарантира, че е зачетено правото на адресатите на препоръката да бъдат изслушани.

Комисията гарантира, че е зачетено правото на адресатите на препоръката да бъдат изслушани.

Органът и компетентните органи предоставят на Комисията цялата необходима информация.

Органът и компетентните органи предоставят на Комисията цялата необходима информация.

5. В рамките на десет работни дни от получаването на посоченото в параграф 4 решение компетентният орган информира Комисията и Органа относно мерките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да приложи това решение.

5. В рамките на десет работни дни от получаването на посоченото в параграф 4 решение компетентният орган информира Комисията и Органа относно мерките, които е предприел или възнамерява да предприеме, за да приложи това решение.

6. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 226 от Договора, ако даден компетентен орган не спази посоченото в параграф 4 от настоящия член решение в предвидения в него срок и ако е необходимо да бъдат предприети навременни действия за коригиране на неспазването на законодателството от страна на компетентния орган, за да се запазят или възстановят нормалните конкурентни условия на пазара или да се гарантира правилното функциониране и целостта на финансовата система, Органът може, ако съответните изисквания, предвидени в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, се прилагат пряко по отношение на участниците на финансовите пазари, да приеме отделно решение, насочено към даден участник на финансовите пазари, с което да се изисква той да предприеме необходимото действие за спазване на неговите задължения съгласно правото на Общността, включително преустановяване на дейността.

6. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ако даден компетентен орган не спази посоченото в параграф 4 от настоящия член решение в предвидения в него срок и ако е необходимо да бъдат предприети навременни действия за коригиране на неспазването на законодателството от страна на компетентния орган, за да се запазят или възстановят нормалните конкурентни условия на вътрешния пазар или да се гарантира правилното функциониране и целостта на финансовата система при трансгранични дейности, Органът може, ако съответните изисквания, предвидени в посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, се прилагат пряко по отношение на участниците на финансовите пазари, да приеме отделно решение, насочено към даден участник на финансовите пазари, с което да се изисква той да предприеме необходимото действие за спазване на неговите задължения съгласно правото на Съюза, включително преустановяване на дейността. Преди приемането на отделно решение Органът информира Комисията за това.

 

Комисията гарантира, че е зачетено правото на адресатите на решението да бъдат изслушани.

 

Органът и компетентните органи предоставят на Комисията цялата необходима информация.

 

В рамките на две седмици от получаване на проекта за решение на Органа, Комисията решава дали да го одобри. Комисията не може да удължава този срок. Комисията може да одобри проекта за решение само частично или да го измени, ако интересите на Съюза го налагат.

 

Ако Комисията не одобри проекта за решение или го одобри частично, или го измени, тя незабавно информира Органа под формата на официално становище.

 

В рамките на една седмица от получаването на това официално становище Органът преразглежда и привежда решението си в съответствие с официалното становище на Комисията и незабавно го предава на Комисията.

 

В рамките на една седмица от получаване на измененото решение на Органа, Комисията решава дали да го одобри или да го отхвърли.

 

Ако измененото решение бъде отхвърлено от Комисията, то се счита за неприето.

Решението на Органа е в съответствие с приетото съгласно параграф 4 решение на Комисията.

Решението на Органа е в съответствие с приетото съгласно параграф 4 решение на Комисията.

7. Решения, приети съгласно параграф 6, имат предимство през всякакво предишно решение, прието по същия въпрос от компетентните органи.

 

Всякакво действие от страна на компетентните органи във връзка с факти, които са предмет на решение съгласно параграфи 4 или 6, трябва да съответства на тези решения.

7. Всякакво действие от страна на компетентните органи във връзка с факти, които са предмет на решение съгласно параграфи 4 или 6, трябва да съответства на тези решения.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Уреждане на разногласия между компетентните органи

Уреждане на разногласия между компетентните органи при трансгранични случаи

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат правомощията, предвидени в член 9, ако даден компетентен орган не е съгласен с процедура или същността на действие или липса на такова от страна на друг компетентен орган в областите, в които съгласно законодателството по член 1, параграф 2 се изисква сътрудничество, координация или съвместно вземане на решение от страна на компетентните органи от повече от една държава-членка, Органът, по искане на един или повече от засегнатите компетентни органи, може да окаже помощ на органите да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 2.

1. Без да се засягат правомощията, предвидени в член 9, ако даден компетентен орган не е съгласен с процедура или същността на действие или липса на такова от страна на друг компетентен орган в областите във връзка със законодателството по член 1, параграф 2, Органът, по искане на един или повече от засегнатите компетентни органи, може да окаже помощ на органите да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 2.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. За да бъде в състояние да изпълнява своята роля за улесняване и координиране, Органът се информира напълно за всички релевантни събития във връзка с положението, посочено в параграф 1, и получава покана от съответните компетентни национални надзорни органи за участие на всички събирания в качеството на наблюдател.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Решения, взети съгласно параграф 3, имат предимство пред всякакво предишно решение, прието по същия въпрос от компетентен орган. При предприемането на действия във връзка с въпроси, които подлежат на решение, прието съгласно параграф 3, компетентните органи съблюдават това решение.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 226 от Договора, ако даден компетентен орган не спази решението на Органа и по този начин не може да гарантира, че даден участник на финансовите пазари спазва изискванията, пряко приложими към него по силата на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, Органът може да приеме отделно решение, насочено към дадения участник на финансовите пазари, с което се изисква той да предприеме необходимото действие за спазване на неговите задължения съгласно правото на Общността, включително преустановяване на дейността.

4. Без да се засягат правомощията на Комисията по член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ако даден компетентен орган не спази решението на Органа и по този начин не може да гарантира, че даден участник на финансовите пазари спазва изискванията, пряко приложими към него по силата на посоченото в член 1, параграф 2 законодателство, Органът може да приеме отделно решение, в съответствие с процедурата, предвидена в член 9, параграф 6, насочено към дадения участник на финансовите пазари, с което се изисква той да предприеме необходимото действие за спазване на неговите задължения съгласно правото на Съюза, включително преустановяване на дейността.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) без да се засяга член 11, действия като посредник по искане на компетентните органи или по своя собствена инициатива;

(3) без да се засяга член 11, провеждане на необвързваща посредническа дейност по искане на компетентните органи;

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат компетенциите на институциите на Общността, Органът може да установи контакти с надзорните органи от трети страни. Той може да сключи административни споразумения с международни организации и с администрациите на трети страни.

Без да се засягат компетенциите на институциите на ЕС, Органът може да установи контакти с надзорните органи от трети страни. Той може да сключи административни споразумения с международни организации и с администрациите на трети страни. Такива споразумения не пораждат правни задължения от страна на Съюза и неговите държави-членки.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По искане на Органа компетентните органи и други публични органи на държавата-членка предоставят на Органа цялата информация, която му е необходима, за да изпълни възложените му с настоящия регламент задължения.

1. По искане на Органа компетентните органи и други публични органи на държавата-членка предоставят на Органа цялата информация, която му е необходима, за да изпълни възложените му с настоящия регламент задължения, при пълно спазване на приложимите разпоредби относно поверителността и защитата на данните, съдържащи се в съответното право на Съюза.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът може също да изиска информацията да се предоставя периодично.

Органът може също да изиска информацията да се предоставя периодично. За всяко подобно изискване, когато това е приложимо, се използва общ формат за докладване.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Група на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите

Създаване на Група на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С цел провеждане на консултации със заинтересовани страни в области, свързани със задачите на Органа, се създава Група на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите.

1. Органът създава Група на участниците в сектора на ценните книжа и пазарите с цел провеждане на консултации със заинтересовани страни в области, свързани със задачите на Органа.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При вземане на решението Съветът на надзорните органи, доколкото е възможно, осигурява подходящо географско равновесие и представителство на участниците от цялата Общност.

При вземане на решението Съветът на надзорните органи осигурява подходящо географско равновесие и представителство на участниците от цялата Общност.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органът гарантира, че никое от решенията, приети по силата на членове 10 или 11, не засяга по никакъв начин фискалните отговорности на държавите-членки.

1. Органът гарантира, че никое от решенията, приети по силата на член 10 или 11, не засяга пряко фискалните отговорности на държавите-членки.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако държава-членка смята, че решение, прието съгласно член 11, засяга нейните фискални задължения, в рамките на месец, след като Органът е нотифицирал компетентния орган за решението, тя може да уведоми Органа и Комисията, че компетентният орган няма да изпълни решението.

2. Ако държава-членка смята, че решение, прието съгласно член 11, засяга нейните фискални задължения, в рамките на три работни дни, след като Органът е нотифицирал компетентния орган за решението, тя може да уведоми Органа, Съвета и Комисията.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от един месец от нотификацията от страна на държавата-членка, Органът информира държавата-членка, дали поддържа решението си или го изменя или отменя.

В срок от една седмица от нотификацията от страна на държавата-членка, Органът информира държавата-членка, дали поддържа решението си, или го изменя или отменя. Ако решението остане в сила или бъде изменено, Органът заявява, че не се засягат фискалните отговорности.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако Органът поддържа решението си, в рамките на два месеца Съветът решава с квалифицирано мнозинство, както е определено в член 205 от Договора, дали решението на Органа да остане в сила или да бъде отменено.

Ако Органът поддържа решението си, в рамките на един месец Съветът решава с квалифицирано мнозинство, както е определено в член 238 от Договора за функционирането на Европейския съюз, дали решението на Органа да остане в сила, или да бъде отменено.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Европейски орган за ценни книжа и пазари

Позовавания

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Водеща комисия

ECON

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

7.10.2009 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Raffaele Baldassarre

5.10.2009 г.

 

 

Разглеждане в комисия

28.1.2010 г.

 

 

 

Дата на приемане

28.4.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kay Swinburne

(1)

Това са Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО )и Европейския орган за ценни книжа и пазари. (ЕОЦКП).

(2)

Както е установено от Съда на ЕС по случая „Meroni” (Meroni срещу Висшия орган, C -9/56 и 10/56, 1958 E.C.R. 133 и 157), институция не може да делегира правомощия, които самата тя не притежава. Ако на Органа се предоставят правомощия да реши дали компетентен национален орган е спазил правото на Общността, както се предлага в член 9, параграф 6 и член 11, параграф 3, това ще предполага, че на Органа се предоставят правомощия, които надхвърлят определените изпълнителни правомощия, включващи решения по въпроси, при които се оспорва правилното правоприлагане.

(3)

В някои държави-членки например пазарите се свеждат до няколко на брой основни действащи лица. Поради тази причина разпространяването на обобщени данни би довело на практика до разпространяване на информация за отделни фирми.


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (9.4.2010)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Докладчик по становище: Íñigo Méndez de Vigo

КРАТКА ОБОСНОВКА

Липсата на адекватно финансово регулиране на европейско равнище и слабостите на механизмите за пазарен надзор бяха очевидни по време на икономическата и финансовата криза, която засегна сериозно Европа през 2008 г. и която все още болезнено отеква. Комисията изготви четири предложения, за чието прокарване в парламента отговаря комисията по икономически и парични въпроси, като те се основават на доклад, изготвен от група експерти, начело на която стои Жак дьо Ларозиер.

При изразяване на своето становище, комисията по конституционни въпроси се постара внимателно да разгледа как новият Европейски надзорен орган и Европейският съвет за системен риск, създадени в тези предложения, могат най-добре да се впишат в институционалната система. Тя съсредоточи също така своето внимание върху създаването на хармонизирани технически стандарти за финансови услуги, с цел да се гарантира, че техните действия ще бъдат от една страна последователни и от друга, ще гарантират адекватна защита за вложителите, инвеститорите и потребителите в Европейския съюз. В настоящото становище особено внимателно бяха изследвани отношенията с институции от частния сектор, както и отношенията между Европейския надзорен орган и националните надзорни органи. Най-накрая ние изтъкваме проблемите, свързани с надзора на трансграничните институции.

Финансовата криза от 2008 г. изисква да бъде дадено европейско решение на проблемите в Европа: благодарение на новите правомощия, възложени на Парламента, съгласно Договора от Лисабон, той трябва да играе решителна роля при решаването на тези въпроси.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски орган за ценни книжа и пазари

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Европейски надзорен орган (ценни книжа и пазари)

 

(Това изменение се прилага навсякъде в текста.)

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Финансовата криза от периода 2007/2008 г. разкри сериозни слабости по отношение на финансовия надзор, както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор на национално равнище не успяват да се пригодят към интегрираните и взаимосвързани европейски финансови пазари, където много финансови компании извършват трансгранични операции. Кризата разкри сериозни слабости по отношение на сътрудничеството, координацията, последователното прилагане на законодателството на Общността и доверието между националните надзорни органи.

(1) Финансовата криза от периода 2007/2008 г. разкри сериозни слабости по отношение на финансовия надзор, както в конкретни случаи, така и по отношение на финансовата система като цяло. Моделите за надзор на национално равнище не успяват да се пригодят към интегрираните и взаимосвързани европейски финансови пазари, където много финансови компании извършват трансгранични операции. Кризата разкри сериозни слабости по отношение на сътрудничеството, координацията, последователното прилагане на законодателството на Съюза и доверието между националните надзорни органи.

 

(Това изменение се прилага навсякъде в текста.)

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Европейската система за финансов надзор следва да представлява мрежа от национални и общностни надзорни органи, като оперативният надзор на участниците на финансовите пазари остава в правомощията на институциите на национално равнище, а централната роля в надзора на трансграничните групировки се предоставя на колегиуми на надзорни органи. Следва да бъде постигната по-голяма хармонизация и по-последователно прилагане на правилата за участниците на финансовите пазари и за самите пазари в Общността. Следва да бъде създаден Европейски орган за ценни книжа и пазари, както и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейски банков орган (наричани общо Европейски надзорни органи).

(7) Европейската система за финансов надзор следва да представлява мрежа от национални надзорни органи и надзорни органи на Съюза, като оперативният надзор на участниците на финансовите пазари, които нямат ЕС-измерение, остава в правомощията на институциите на национално равнище. Колегиумите на надзорните органи следва да упражняват надзор на трансграничните институции, които нямат ЕС-измерение. Европейският надзорен орган (ценни книжа и пазари) („Органът“) следва постепенно да поеме надзора на институциите, които имат ЕС- измерение. Следва да бъде постигната по-голяма хармонизация и по-последователно прилагане на правилата за участниците на финансовите пазари и за самите пазари в Съюза. В допълнение към Органа следва да бъдат създадени Европейски надзорен орган (застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейски надзорен орган (банкова дейност), както и Европейски надзорен орган (съвместен комитет) ("Съвместният комитет"). Европейският съвет за системен риск (ЕССР) следва да бъде част от Европейската система за финансов надзор.

 

(Промените в наименованията на органите следва да се прилагат в целия текст.)

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) По дело № C-217/04, Обединеното Кралство срещу Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз, Съдът на Европейските общности постановява, че: „нищо в текста на член 95 от Договора за създаване на Европейската общност не предполага, че адресатите на мерките, приети от законодателя на Общността въз основа на тази разпоредба, могат да бъдат само отделните държави-членки. Законодателят може да счете за необходимо да предвиди създаването на орган на Общността, който да подпомага прилагането на процеса на хармонизация в случаи, когато, с цел да се улесни еднаквото прилагане и изпълнение на актове, основаващи се на тази разпоредба, приемането на незадължителни подпомагащи и рамкови мерки изглежда уместно1“. Мерките, приети съгласно член 95 от Договора за създаването на Европейската общност (понастоящем, след влизането в сила на Договора от Лисабон, член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз), могат да бъдат под формата на директиви или регламенти. Например, Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност беше създадена по силата на Регламент (ЕО) № 460/2004 на Европейския парламент и на Съвета2, и Органът също ще бъде създаден чрез регламент.

 

1Решение от 2 май 2006 г., ECR 2006, ч.I-3771, параграф 44.

 

2 ОВ L 77, 13.03.2004 г., стр. 1.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Необходимо е въвеждането на ефективен инструмент за утвърждаването на хармонизирани технически стандарти в областта на финансовите услуги, както и единен европейски правилник, за да се подсигури равнопоставено отношение и подходяща защита на инвеститорите и на потребителите в Европа. Уместно е на Органа, като структура със силно специализирана насоченост, да бъде възложено в определените от законодателството на Общността области изработването на проекти за технически стандарти, за които не се предполага избор за провеждане на политика. Комисията следва да одобри тези проекти за технически стандарти в съответствие с правото на Общността, за да им придаде задължителна правна сила. Техническите проектостандарти трябва да бъдат одобрени от Комисията. Те ще бъдат обект на изменения, например ако техническите проектостандарти не са съвместими със законодателството на Общността, не са съобразени с принципа на пропорционалността или са в противовес с основни принципи на вътрешния пазар на финансови услуги, както са отразени в достиженията на правото на Съюза в областта на финансовите услуги. За да се подсигури плавен и ускорен процес на приемане на тези стандарти, Комисията следва да бъде ограничена със срокове за вземането на решенията по приемането им.

(14) Необходимо е въвеждането на ефективен инструмент за утвърждаването на хармонизирани технически стандарти в областта на финансовите услуги, както и единен европейски правилник, за да се подсигури равнопоставено отношение и подходяща защита на инвеститорите и на потребителите в Съюза. Уместно е на Органа, като структура със силно специализирана насоченост, да бъде възложено в определените от законодателството на Съюза области изработването на проекти за технически стандарти, за които не се предполага избор за провеждане на политика. Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове съгласно процедурата, посочена в член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, отнасящи се до техническите стандарти в областта на финансовите услуги.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Процесът на разработване на техническите стандарти в настоящия регламент не засяга правомощията на Комисията да приема по своя инициатива мерки за прилагане по процедурите на комитология на равнище 2 от структурата Ламфалуси, както се посочва в съответното законодателство на Общността. Въпросите, засегнати от техническите стандарти, не включват решения за водене на политика и тяхното съдържание е ограничено от законодателството на Общността, прието на равнище 1. Разработването на проектостандартите от Органа дава сигурност, че те ще почерпят максимален експертен опит от националните надзорни органи.

(15) Комисията следва да одобри тези проекти на технически стандарти , за да им придаде задължителна правна сила. Те ще подлежат на изменения, например, ако не са съвместими с правото на Съюза, не са съобразени с принципа на пропорционалност или са в противоречие с основните принципи на вътрешния пазар на финансови услуги, отразени в достиженията на законодателството на Съюза в областта на финансовите услуги. За да се осигури плавен и бърз процес на приемане на тези стандарти, на Комисията следва да бъде наложен срок за вземането на решение за одобряването им.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) В областите, които не са обхванати от техническите стандарти, Органът следва да има правомощията да издава необвързващи указания и препоръки за прилагането на законодателството на Общността. За да се подсигури прозрачност и за да се засили спазването на тези указания и препоръки от страна на националните надзорни органи, националните органи следва да бъдат задължени да посочват своите съображения, когато не се съобразяват с тези указания и препоръки.

(16) В областите, които не са обхванати от техническите стандарти, Органът следва да има правомощията да издава указания и препоръки за прилагането на законодателството на Съюза. За да се подсигури прозрачност и за да се засили спазването на тези указания и препоръки от страна на националните надзорни органи, националните органи следва да бъдат задължени публично да посочват своите съображения, когато не се съобразяват с тези указания и препоръки, за да се създаде пълна прозрачност по отношение на участниците на пазара. В областите, които не попадат в обхвата на техническите стандарти, Органът следва да установи и обяви най-добри практики.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Ако националният орган не се съобрази с препоръката, Комисията следва да разполага с правомощията да отправи решение към съответния национален надзорен орган, за да се подсигури спазването на законодателството на Общността, което да създаде преки правни последици, които могат да бъдат използвани като основание пред национални съдилища и органи и да бъдат прилагани съгласно член 226 от Договора.

(19) Ако националният орган не се съобрази с препоръката в рамките на срока, определен от Органа, последният следва незабавно да отправи решение към съответния национален надзорен орган, за да се подсигури спазването на законодателството на Съюза което да създаде преки правни последици, които могат да бъдат използвани като основание пред национални съдилища и органи и да бъдат прилагани съгласно член 258 от Договора.

Изменение  9

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Сериозните заплахи за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на финансовата система в Общността изискват бърз и хармонизиран отговор на равнище Общност. Органът следователно трябва да има право да изиска от националните надзорни органи да предприемат конкретни мерки за преодоляването на възникнала спешна ситуация. Тъй като определянето на дадена трансгранична ситуация като спешна има оценъчен характер, това правомощие следва да бъде предоставено на Европейската комисия. За да бъде подсигурен ефективен отговор на възникнала спешна ситуация, в случай на бездействие от страна на компетентните национални надзорни органи, Органът, като последна мярка, следва да разполага с правомощията да приема решения, които са насочени пряко към участниците на финансовите пазари, в области, в които правото на Общността е пряко приложимо, чиято цел е смекчаване на последиците от кризата и възстановяване на доверието в пазарите.

(21) Сериозните заплахи за нормалното функциониране и целостта на финансовите пазари или за стабилността на финансовата система в Съюза изискват бърз и хармонизиран отговор на равнището на Съюза. Органът следователно трябва да има право да изиска от националните надзорни органи да предприемат конкретни мерки за преодоляването на възникнала спешна ситуация. ЕССР следва да определи в кои случаи е налице спешна ситуация. За да бъде подсигурен ефективен отговор на възникнала спешна ситуация, в случай на бездействие от страна на компетентните национални надзорни органи, Органът, като последна мярка, следва да разполага с правомощията да приема решения, които са насочени пряко към участниците на финансовите пазари, в области, в които правото на Съюза е пряко приложимо, чиято цел е смекчаване на последиците от кризата и възстановяване на доверието в пазарите.

Изменение  10

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) За да се подсигури ефикасен и ефективен надзор и балансирано отчитане на становищата на компетентните органи в различните държави-членки, Органът следва да може императивно да разрешава спорове между тези компетентни органи, включително в рамките на колегиуми на надзорните органи. Следва да бъде предоставена фаза на помиряване, по време на която компетентните органи могат да постигнат споразумение. Компетенциите на Органа следва да обхващат спорове по процедурни задължения в процеса на сътрудничество, а също и по тълкуванието и прилагането на правото на Общността в надзорни решения. Следва да бъдат спазвани съществуващите помирителни механизми, предвидени в секторното законодателство. В случай на бездействие от страна на националните надзорни органи като крайна мярка Органът следва да разполага с правомощието да приема решения, насочени пряко към участниците на финансовите пазари в области, в които правото на Общността е пряко приложимо към тях.

(22) За да се подсигури ефикасен и ефективен надзор и балансирано отчитане на становищата на компетентните органи в различните държави-членки, Органът следва да може императивно да разрешава спорове между тези компетентни органи, включително в рамките на колегиуми на надзорните органи. Следва да бъде предоставена фаза на помиряване, по време на която компетентните органи могат да постигнат споразумение. Компетенциите на Органа следва да обхващат спорове по процедурни задължения в процеса на сътрудничество, а също и по тълкуванието и прилагането на правото на Съюза в надзорни решения. Следва да бъдат спазвани съществуващите помирителни механизми, предвидени в секторното законодателство. В случай на бездействие от страна на националните надзорни органи като крайна мярка Органът следва да разполага с правомощието да приема решения, насочени пряко към участниците на финансовите пазари в области, в които правото на Съюза е пряко приложимо към тях. Това също така се прилага по отношение на разногласия в рамките на колегиум на надзорни органи.

Изменение  11

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) Кризата разкри съществени слабости в съществуващите подходи за надзор на трансграничните финансови институции, по-конкретно на най-големите и най-сложни институции, чиято несъстоятелност е в състояние да предизвика щети за цялата система. Тези слабости се дължат на различните сфери на дейност на финансовите институции и, от друга страна, на надзорните органи. Финансовите институции оперират на един пазар без граници, надзорните органи проверяват ежедневно дали техните юрисдикции се простират само в националните граници.

Изменение  12

Предложение за регламент

Съображение 22 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22б) Ясно беше показано, че механизмът за сътрудничество, използван за разрешаване на този асинхрон, не е достатъчен. Както се посочва в доклада „Търнър”, публикуван през март 2009 г., „сегашното устройство, съчетаващо правата за откриване на клонове, произтичащи от единния банков паспорт, надзор, извършван от държавата на произход, и чисто националното гарантиране на депозитите, не представлява стабилна основа за бъдещото регулиране и надзор на европейските трансгранични търговски банки“1.

 

_____________

1 на стр. 101.

Изменение  13

Предложение за регламент

Съображение 22 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22в) Съществуват само два начина за решаване на този проблем: или да се дадат повече правомощия на надзорниците в приемащата държава, или да се създаде истински алтернативен европейски орган. Както се посочва също така в доклада „Търнър“,„по-стабилно устройство изисква или увеличаване на националните правомощия, което предполага по-затворен единен пазар, или по-висока степен на европейска интеграция“.

Изменение  14

Предложение за регламент

Съображение 22 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22г) Решението в полза на увеличаване на националните правомощия предполага, че приемащата държава може да откаже на местните клонове правото да извършват дейност, да задължи чуждите институции да оперират само чрез дъщерните дружества, а не чрез клонове, и да следи капитала и ликвидността на банки, осъществяващи дейност в съответната държава, което ще доведе до повече протекционизъм.

Изменение  15

Предложение за регламент

Съображение 22 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22д) Решението на европейско равнище изисква увеличаване на правомощията на колегиумите на надзорните органи при упражняването на надзор на трансграничните институции и постепенно прехвърляне на правомощията за надзор на институциите с европейско измерение към един европейски орган. Финансовите институции с европейско измерение включват институциите, които извършват трансгранична дейност, както и институциите, извършващи дейност в рамките на националната територия, при условие че тяхната несъстоятелност би могла да застраши стабилността на единния финансов пазар в Съюза.

Изменение  16

Предложение за регламент

Съображение 22 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22е) Колегиумите на надзорните органи следва да разполагат с правомощия да определят правилата за упражняване на надзор, с цел да се насърчи последователното прилагане на правото на Съюза. Органът следва да участва пълноправно в колегиумите на надзорните органи с оглед рационализиарнето на процеса на обмен на информация и насърчаването на сближаването и съгласуваността между колегиумите при прилагането на законодателството на Съюза. Органът следва да изпълнява водеща роля при упражняването на надзор на трансграничните финансови институции, извършващи дейност в Съюза. Органът следва също да изпълнява роля на посредник за разрешаване на конфликти между националните надзорни органи, която има задължителна сила.

Изменение  17

Предложение за регламент

Съображение 22 g (ново)

Текст, предложен от Комисията