MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta

3.6.2010 - (KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Sven Giegold


Menettely : 2009/0144(COD)
Elinkaari istunnossa

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta

(KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0503),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0167/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 114 artiklan,

–   ottaa huomioon 21. tammikuuta 2010 päivätyn Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan, oikeudellisten asioiden valiokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7‑0169/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty viitemäärä on yhteensopiva monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 alaotsakkeen 1 a enimmäismäärän kanssa, mutta alaotsakkeeseen 1 a jäävä liikkumavara on vuosina 2011–2013 hyvin pieni, eikä uusien toimien rahoitus saisi vaarantaa otsakkeen 1 a muita ensisijaisia rahoituskohteita; toistaa näin ollen kehotuksensa tarkistaa monivuotista rahoituskehystä ja esittää sen mukauttamista ja tarkistamista koskevia käytännön ehdotuksien vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä käyttäen kaikkia talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1], ja erityisesti sen 21 ja 23 kohdan, mukaisesti saatavilla olevia mekanismeja, jotta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (arvopaperimarkkinaviranomainen) rahoitus turvataan vaarantamatta muiden ensisijaisten rahoituskohteiden rahoitusta ja varmistaen, että alaotsakkeeseen 1 a jää riittävä liikkumavara;

3.  korostaa, että arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamiseen olisi sovellettava toimielinten sopimuksen 47 kohdan määräyksiä; korostaa, että jos lainsäätäjä puoltaa arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamista, parlamentti aloittaa neuvottelut toisen budjettivallan käyttäjän kanssa päästäkseen hyvissä ajoin sopimukseen arvopaperimarkkinaviranomaisen rahoituksesta toimielinten sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) perustamisesta

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet jälkeen nykypäivän todellisista integroituneista ja yhteenliittyneistä eurooppalaisista finanssimarkkinoista, joilla monet finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa yli rajojen. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä, koordinoinnissa ja luottamuksessa sekä siinä, miten yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset soveltavat yhteisön oikeutta.

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet jälkeen finanssimarkkinoiden lisääntyneistä yhteyksistä, niiden monimutkaisemmasta luonteesta ja lisääntyvästä globalisaatiosta sekä nykypäivän todellisista integroituneista ja yhteenliittyneistä eurooppalaisista finanssimarkkinoista, joilla monet finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa yli rajojen. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä, koordinoinnissa ja luottamuksessa sekä siinä, miten yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset soveltavat unionin oikeutta.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a) Euroopan parlamentti vaati jo kauan ennen rahoituskriisiä vahvistamaan unionin tasolla kaikille toimijoille aidosti tasapuoliset kilpailuedellytykset ja osoitti samalla vakavia puutteita yhä integroituneempien finanssimarkkinoiden unionin tason valvonnassa (ks. 13. huhtikuuta 2000 annettu päätöslauselma komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma1, 25. marraskuuta 2002 annettu päätöslauselma toiminnan vakauden valvontaa koskevista säännöistä Euroopan unionissa2, 11. heinäkuuta 2007 annettu päätöslauselma rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta3, 23. syyskuuta 2008 annettu päätöslauselma suosituksista komissiolle riskirahastoista ja yksityisistä pääomasijoitusrahastoista4, 9. lokakuuta 2008 annettu päätöslauselma ja siihen liitetyt suositukset komissiolle Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: tuleva valvontarakenne5, 22. huhtikuuta 2009 annettu päätöslauselma muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (SOLVENSSI II)6 ja 23. huhtikuuta 2009 annettu päätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista7).

 

________________

1 EYVL C 40, 7.2.2001, s. 453.

2 EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 394.

3 EUVL C 175 E, 10.7.2008, s. xx.

4 EUVL C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

5 EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

6 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0251.

7 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0279.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Jacques de Larosièren johtama korkean tason asiantuntijaryhmä julkaisi 25 päivänä helmikuuta 2009 komission pyytämän raportin, jossa todetaan, että valvontakehystä olisi vahvistettava, jotta finanssikriisien riski pienenisi ja jotta tällaiset kriisit eivät olisi yhtä vakavia tulevaisuudessa. Asiantuntijaryhmä suositteli pitkälle meneviä uudistuksia yhteisön finanssialan valvontarakenteeseen. Ryhmä katsoi olevan tarpeellista perustaa Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, johon kuuluisi kolme Euroopan valvontaviranomaista, yksi arvopaperialaa, yksi vakuutus- ja työeläkealaa ja yksi pankkialaa varten, sekä Euroopan järjestelmäriskineuvosto.

(2) Jacques de Larosièren johtama korkean tason asiantuntijaryhmä julkaisi 25 päivänä helmikuuta 2009 komission pyytämän raportin (de Larosièren raportti), jossa todetaan, että valvontakehystä olisi vahvistettava, jotta finanssikriisien riski pienenisi ja jotta tällaiset kriisit eivät olisi yhtä vakavia tulevaisuudessa. Asiantuntijaryhmä suositteli uudistuksia unionin finanssialan valvontarakenteeseen. Ryhmä katsoi olevan tarpeellista perustaa Euroopan finanssivalvojien järjestelmä, johon kuuluisi kolme Euroopan valvontaviranomaista, yksi arvopaperialaa, yksi vakuutus- ja työeläkealaa ja yksi pankkialaa varten, sekä Euroopan järjestelmäriskineuvosto. Raportin suositukset edustivat alinta muutostasoa, jota asiantuntijat pitivät välttämättömänä, jotta voidaan estää vastaavan kriisin syntyminen tulevaisuudessa.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Komissio esitti 4 päivänä maaliskuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa”, että se ehdottaisi lainsäädäntöä, jolla luotaisiin Euroopan finanssivalvojien järjestelmä ja Euroopan järjestelmäriskikomitea. Se käsitteli tarkemmin tällaisen uuden valvontakehyksen mahdollista rakennetta 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa "Euroopan finanssivalvonta".

(3) Komissio esitti 4 päivänä maaliskuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Elvytys Euroopassa”, että se ehdottaisi lainsäädäntöä, jolla luotaisiin Euroopan finanssivalvojien järjestelmä ja Euroopan järjestelmäriskikomitea. Se käsitteli tarkemmin tällaisen uuden valvontakehyksen mahdollista rakennetta 27 päivänä toukokuuta 2009 antamassaan tiedonannossa '"Euroopan finanssivalvonta", mutta ei sisällyttänyt siihen kaikkia de Larosièren raportissa esitettyjä suosituksia.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Euroopan finanssivalvojien järjestelmän olisi oltava kansallisten ja yhteisön valvontaviranomaisten muodostama verkosto, jossa finanssimarkkinoiden toimijoiden päivittäinen valvonta jäisi kansalliselle tasolle ja jossa valvontakollegioille annettaisiin keskeinen rooli rajatylittävien ryhmittymien valvonnassa. Muita tavoitteita olisivat pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen sekä finanssimarkkinoiden toimijoita ja finanssimarkkinoita koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen koko yhteisössä. Olisi perustettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen sekä Euroopan pankkiviranomainen (Euroopan valvontaviranomaiset).

(7) Euroopan finanssivalvojien järjestelmän olisi oltava kansallisten ja unionin valvontaviranomaisten muodostama verkosto, jossa sellaisten finanssilaitosten päivittäinen valvonta, joiden toiminnalla ei ole unionin tason ulottuvuutta, jäisi kansalliselle tasolle. Valvontakollegioiden olisi valvottava sellaisia rajatylittävää toimintaa harjoittavia laitoksia, joiden toiminnalla ei ole unionin tason ulottuvuutta. Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) (jäljempänä "arvopaperimarkkinaviranomainen") olisi asteittain otettava vastuulleen sellaisten laitosten valvonta, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus. Muita tavoitteita olisivat pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen sekä finanssilaitoksia ja -markkinoita koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen koko unionissa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen lisäksi olisi perustettava Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomainen (pankkiala) sekä Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea) (jäljempänä "sekakomitea"). Euroopan järjestelmäriskikomitea on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Jotta voitaisiin suojella sijoittajia, turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, jäljempänä "arvopaperimarkkinaviranomainen", olisi pyrittävä toiminnallaan hyödyttämään kokonaistaloutta, muun muassa finanssimarkkinoiden toimijoita ja muita sidosryhmiä sekä kuluttajia ja työntekijöitä, sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja erityisesti korkeatasoisen, tehokkaan ja yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan varmistamiseksi ottaen huomioon kaikkien jäsenvaltioiden erilaiset edut. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat valvontakäytäntöjen lähentymisen edistäminen ja neuvojen antaminen EU:n toimielimille arvopapereiden sekä markkinoiden sääntelyn ja valvonnan alalla ja näihin liittyvät yritysten hyvää hallintotapaa ja tilinpäätösraportointia koskevat kysymykset. Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi täyttää tavoitteensa, on tarpeellista ja asianmukaista, että se on yhteisön elin, joka on oikeushenkilö, ja että sillä on oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus.

(9) Jotta voitaisiin estää sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö ja taata tasapuoliset kilpailuedellytykset, suojella sijoittajia, turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi pyrittävä toiminnallaan hyödyttämään kokonaistaloutta, muun muassa finanssilaitoksia ja muita sidosryhmiä sekä kuluttajia ja työntekijöitä, sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi ja erityisesti korkeatasoisen, tehokkaan ja yhdenmukaisen sääntelyn ja valvonnan varmistamiseksi ottaen huomioon kaikkien jäsenvaltioiden erilaiset edut. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat valvontakäytäntöjen lähentymisen edistäminen ja neuvojen antaminen EU:n toimielimille arvopapereiden sekä markkinoiden sääntelyn ja valvonnan alalla ja näihin liittyvät yritysten hyvää hallintotapaa ja tilinpäätösraportointia koskevat kysymykset. Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi täyttää tavoitteensa, on tarpeellista ja asianmukaista, että se on unionin elin, joka on oikeushenkilö, ja että sillä on oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi täyttää tavoitteensa, on tarpeellista ja asianmukaista, että se on unionin elin, joka on oikeushenkilö, ja että sillä on oikeudellinen, hallinnollinen ja taloudellinen itsemääräämisoikeus. Arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava valtuudet käsitellä lakien noudattamista sekä turvallisuutta ja vakautta koskevia asioita, erityisesti järjestelmäriskeihin ja rajat ylittäviin riskeihin liittyviä asioita.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 b) Finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmä, Kansainvälinen järjestelypankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto määrittelivät 28. lokakuuta 2009 järjestelmäriskin olevan finanssipalvelujen keskeytymisriski, joka i) johtuu koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien heikentymisestä ja ii) saattaa vaikuttaa huomattavan kielteisesti reaalitalouteen. Kaikenlaiset finanssialan välittäjät, markkinat ja rakenteet saattavat jossain määrin vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 c) Rajat ylittävät riskit kattavat näiden laitosten mukaan kaikki talouden epätasapainosta tai rahoitushäiriöistä koko Euroopan unionissa tai sen osissa aiheutuvat riskit, jotka voivat aiheuttaa huomattavaa haittaa kahden tai useamman jäsenvaltion taloudellisten toimijoiden välisille liiketoimille, sisämarkkinoiden toiminnalle tai unionin tai jonkin sen jäsenvaltion julkiselle taloudelle.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa C-217/04 (Yhdistynyt kuningaskunta vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto) 2 päivänä toukokuuta 2006 antamassaan tuomiossa, että perustamissopimuksen 95 artikla, jossa määrätään sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta lainsäädäntöjen lähentämiseksi, on asianmukainen oikeusperusta sellaisen yhteisön elimen perustamiseksi, ”jonka tehtävänä on myötävaikuttaa yhdenmukaistamisprosessiin”, kun tällaiselle elimelle uskotut tehtävät liittyvät läheisesti siihen alaan, jolla toteutetaan toimia kansallisten lainsäädäntöjen lähentämiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tarkoitus ja tehtävät – toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten avustaminen yhteisön sääntöjen yhdenmukaisessa tulkinnassa ja soveltamisessa sekä finanssimarkkinoiden yhdentymiseen tarvittavan rahoitusvakauden edistäminen – liittyvät läheisesti finanssipalvelujen sisämarkkinoita koskeviin yhteisön säännöstön tavoitteisiin. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomainen olisi perustettava perustamissopimuksen 95 artiklan nojalla.

(10) Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa C-217/04 (Yhdistynyt kuningaskunta vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto) 2 päivänä toukokuuta 2006 antamassaan tuomiossa, että "mikään EY 95 artiklan [nykyinen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla] sanamuodossa ei oikeuta päättelemään, että yhteisön lainsäätäjän tämän määräyksen perusteella toteuttamien toimenpiteiden adressaatteina voi olla vain jäsenvaltioita. Yhteisön lainsäätäjän suorittaman arvioinnin perusteella voi osoittautua välttämättömäksi perustaa yhteisön elin, jonka tehtävänä on myötävaikuttaa yhdenmukaistamisprosessiin tilanteissa, joissa tähän määräykseen perustuvien toimien yhtenäisen täytäntöönpanon ja soveltamisen helpottamiseksi on asianmukaista toteuttaa oheis- ja kehystoimenpiteitä", kun tällaiselle elimelle uskotut tehtävät liittyvät läheisesti siihen alaan, jolla toteutetaan toimia kansallisten lainsäädäntöjen lähentämiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tarkoitus ja tehtävät – toimivaltaisten kansallisten valvontaviranomaisten avustaminen unionin sääntöjen yhdenmukaisessa tulkinnassa ja soveltamisessa sekä finanssimarkkinoiden yhdentymiseen tarvittavan rahoitusvakauden edistäminen – liittyvät läheisesti finanssipalvelujen sisämarkkinoita koskeviin unionin säännöstön tavoitteisiin. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomainen olisi perustettava Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan nojalla.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Finanssimarkkinoiden toimijan käsitteellä olisi tarkoitettava erilaisia toimijoita, joihin sovelletaan tätä alaa koskevaa yhteisön lainsäädäntöä. Sillä voidaan tarkoittaa sekä oikeushenkilöitä että luonnollisia henkilöitä. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi sijoituspalveluyrityksiä, yhteissijoitusyrityksiä ja niiden rahastoyhtiöitä, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, markkinatoimijoita, selvitysyhteisöjä, selvitysjärjestelmiä, luottoluokituslaitoksia, liikkeeseenlaskijoita, arvopapereiden tarjoajia, sijoittajia, henkilöitä, joilla on määräysvalta markkinatoimijoihin tai osuus niihin, markkinatoimijoiden johtamiseen osallistuvia henkilöitä sekä muita henkilöitä, joihin sovelletaan lainsäädännössä asetettua vaatimusta. Käsitteen piiriin olisi kuuluttava myös finanssilaitokset, kuten luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt, niiden harjoittaessa toimintaa, joka kuuluu tätä alaa koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamisalaan. Tällä määritelmällä ei tarkoiteta EU:ssa tai kolmansissa maissa olevia toimivaltaisia viranomaisia eikä komissiota.

(12) Voimassa olevaan yhteisön lainsäädäntöön, jolla säännellään tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä, kuuluvat myös finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/87/EY, maksajaa koskevien tietojen toimittamisesta varainsiirtojen mukana 15 päivänä marraskuuta 2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1781/2006, sähköisen rahan liikkeeseenlaskijalaitosten liiketoiminnan aloittamisesta, harjoittamisesta ja toiminnan vakauden valvonnasta 16 päivänä syyskuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/110/EY sekä rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä 23 päivänä syyskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/65/EY asiaa koskevat osat.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas väline yhdenmukaisten teknisten standardien laatimiseksi finanssipalvelujen alalla, jotta varmistetaan muun muassa ohjekirjan avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. Koska arvopaperimarkkinaviranomainen on elin, jolla on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia yhteisön oikeudessa määritellyillä aloilla luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja. Komission olisi hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien luonnokset yhteisön oikeuden mukaisesti, jotta standardeilla olisi sitovia oikeusvaikutuksia. Teknisten standardien luonnoksille on saatava komission hyväksyntä. Niitä muutettaisiin esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole yhteisön oikeuden mukaisia, niissä ei kunnioiteta suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat ristiriidassa finanssipalvelujen sisämarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet ilmenevät finanssipalveluja koskevasta yhteisön säännöstöstä. Sen varmistamiseksi, että standardit hyväksytään sujuvalla ja ripeällä menettelyllä, komissiolle olisi asetettava määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä standardin hyväksymistä koskeva päätöksensä.

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas väline yhdenmukaisten sääntelystandardien laatimiseksi finanssipalvelujen alalla, jotta varmistetaan muun muassa ohjekirjan avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä tallettajien, sijoittajien ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. Koska arvopaperimarkkinaviranomainen on elin, jolla on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia unionin oikeudessa määritellyillä aloilla luonnokset sääntelystandardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja. Komissio olisi valtuutettava antamaan sääntelystandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa säädetty teknisten standardien kehittämismenettely ei rajoita komission toimivaltaa hyväksyä omasta aloitteestaan täytäntöönpanotoimenpiteitä komiteamenettelyillä Lamfalussy-rakenteen 2. tasolla asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Teknisissä standardeissa käsiteltäviin asioihin ei liity poliittisia päätöksiä, ja niiden sisältöä rajaavat 1. tasolla annetut yhteisön säädökset. Antamalla standardiluonnosten laatiminen arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäväksi varmistetaan, että standardeissa hyödynnetään kansallisten valvontaviranomaisten erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

(15) Komission olisi hyväksyttävä kyseiset sääntelystandardien luonnokset, jotta standardeilla olisi sitovia oikeusvaikutuksia. Niitä olisi muutettava esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole unionin oikeuden mukaisia, niissä ei noudateta suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat ristiriidassa finanssipalvelujen sisämarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa sellaisina kuin nämä periaatteet ilmenevät finanssipalveluja koskevasta unionin lainsäädännöstä. Sen varmistamiseksi, että standardit hyväksytään sujuvalla ja ripeällä menettelyllä, komissiolle olisi asetettava määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä standardin hyväksymistä koskeva päätöksensä.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Komissio olisi myös valtuutettava panemaan säädöksiä täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten standardien soveltamisalaan, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava toimivalta antaa yhteisön lainsäädännön soveltamista koskevia ohjeita ja suosituksia, jotka eivät ole sitovia. Avoimuuden varmistamiseksi ja kansallisten valvontaviranomaisten kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja suosituksia kansalliset viranomaiset olisi velvoitettava ilmoittamaan perusteensa, jos ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja suosituksia.

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu sääntelystandardien soveltamisalaan, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava toimivalta antaa unionin lainsäädännön soveltamista koskevia ohjeita ja suosituksia. Avoimuuden varmistamiseksi ja kansallisten valvontaviranomaisten kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja suosituksia kansalliset viranomaiset olisi velvoitettava ilmoittamaan julkisesti perusteensa, jos ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja suosituksia, jotta ne toimisivat täysin avoimesti markkinatoimijoihin nähden. Sääntelystandardien piiriin kuulumattomilla aloilla arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi vakiinnutettava ja edistettävä parhaita käytäntöjä.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Sen varmistaminen, että yhteisön oikeutta sovelletaan kaikilta osin asianmukaisesti, on keskeinen edellytys finanssimarkkinoiden eheydelle, tehokkuudelle ja moitteettomalle toiminnalle, rahoitusjärjestelmän vakaudelle sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden tasapuolisille kilpailuolosuhteille yhteisössä. Sen vuoksi olisi luotava mekanismi, jota arvopaperimarkkinaviranomainen voisi käyttää tapauksissa, joissa yhteisön oikeutta ei ole sovellettu asianmukaisesti tai kaikilta osin. Mekanismia olisi käytettävä aloilla, joilla yhteisön lainsäädännössä asetetaan selviä ja ehdottomia velvoitteita.

(17) Sen varmistaminen, että unionin oikeutta sovelletaan kaikilta osin asianmukaisesti, on keskeinen edellytys finanssimarkkinoiden eheydelle, tehokkuudelle ja moitteettomalle toiminnalle, rahoitusjärjestelmän vakaudelle sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden tasapuolisille kilpailuolosuhteille unionissa. Sen vuoksi olisi luotava mekanismi, jota arvopaperimarkkinaviranomainen voisi käyttää tapauksissa, joissa unionin oikeutta ei ole sovellettu. Mekanismia olisi käytettävä aloilla, joilla unionin lainsäädännössä asetetaan selviä ja ehdottomia velvoitteita.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jos kansallinen viranomainen ei noudata suositusta, komissiolla olisi oltava yhteisön oikeuden noudattamisen varmistamiseksi valtuudet osoittaa kyseiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin voitaisiin vedota kansallisissa tuomioistuimissa ja kansallisten viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin panna täytäntöön perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla.

(19) Jos kansallinen viranomainen ei noudata suositusta arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa määräajassa, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi voitava viipymättä osoittaa kyseiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin voitaisiin vedota kansallisissa tuomioistuimissa ja kansallisten viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin panna täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus vaatia kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. Koska kriisitilanteen määrittämiseen liittyy huomattavan paljon harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi annettava toimivalta sen määrittämiseen. Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten lieventämiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai rahoitusjärjestelmän vakauteen unionissa, vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus vaatia kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi määriteltävä, milloin on kyse kriisitilanteesta. Koska kriisitilanteen määrittämiseen liittyy huomattavan paljon harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi annettava toimivalta sen määrittämiseen. Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten lieventämiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a) Rahoitusjärjestelmän vahvistamista koskevassa julistuksessa, jonka G20-maiden johtajat antoivat Lontoossa 2 päivänä huhtikuuta 2009 pitämässään huippukokouksessa, vaadittiin vahvistamaan suuntaviivat valvontakollegioiden perustamiselle, toiminnalle ja jäsenyydelle sekä tukemaan niitä, myös yksilöimällä jatkuvasti järjestelmän kannalta tärkeimmät rajat ylittävää toimintaa harjoittavat yritykset.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kannat otetaan tasapainoisesti huomioon, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää keskinäiseen sopimukseen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka koskevat yhteistyöhön liittyviä menettelyllisiä velvoitteita ja yhteisön oikeuden tulkintaa ja soveltamista valvontapäätöksissä. Olemassa olevia sovittelumekanismeja, joista säädetään alakohtaisessa lainsäädännössä, on kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa.

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kannat otetaan tasapainoisesti huomioon, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää keskinäiseen sopimukseen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka koskevat yhteistyöhön liittyviä menettelyllisiä velvoitteita ja unionin oikeuden tulkintaa ja soveltamista valvontapäätöksissä. Olemassa olevia sovittelumekanismeja, joista säädetään alakohtaisessa lainsäädännössä, on kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa. Tämä koskee myös valvontakollegion sisäisiä erimielisyyksiä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Kriisin myötä rajatylittävää toimintaa harjoittavien finanssilaitosten nykyisessä valvonnassa on paljastunut pahoja puutteita, etenkin kun kyseessä ovat suurimmat ja/tai monimutkaisimmat laitokset, joiden konkurssi voi aiheuttaa vahinkoa koko järjestelmälle. Nämä puutteet johtuvat finanssilaitosten vaihtelevista toiminta-aloista ja valvontaviranomaisista. Edellä mainitut toimivat rajattomilla markkinoilla, kun taas viimeksi mainitut tarkistavat päivittäin, ulottuuko niiden toimivalta yli kansallisten rajojen.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b) Tämä epäsuhta on pyritty ratkaisemaan yhteistyömekanismilla, jonka on selkeästi osoitettu olevan riittämätön. Tämä epäsuhta voidaan ratkaista kahdella tavalla: joko annetaan isäntämaan valvontaviranomaisille enemmän toimivaltaa (kansallinen ratkaisu) tai luodaan todellinen vaihtoehtoinen eurooppalainen viranomainen (unionin tason ratkaisu). Kuten maaliskuussa 2009 julkaistussa The Turner Review -julkaisussa todetaan, toimivammat järjestelyt edellyttävät joko kansallisen toimivallan lisäämistä, mikä merkitsee yhtenäismarkkinoiden avoimuuden vähenemistä, tai pidemmälle menevää Euroopan integraatiota.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 c) Kansallisessa ratkaisussa isäntämaan olisi voitava kieltää paikallisilta sivuliikkeiltä toimintaoikeudet, velvoittaa ulkomaiset laitokset toimimaan ainoastaan tytäryhtiöiden eikä sivuliikkeiden kautta ja valvoa maassaan toimivien laitosten pääomaa ja likviditeettiä, mikä lisäisi protektionismia.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 d) Unionin tason ratkaisussa kansainvälisiä laitoksia valvovia valvontakollegioita olisi vahvistettava ja järjestelmäriskikriteereiden piiriin kuuluvia laitoksia koskevia valvontavaltuuksia olisi siirrettävä asteittain unionin viranomaiselle. Järjestelmäriskikriteereiden piiriin kuuluviin laitoksiin olisi kuuluttava kansainvälisesti tai kansallisesti toimivat rahoituslaitokset, joiden konkurssi voisi uhata unionin yhtenäisten finanssimarkkinoiden vakautta.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 e) Valvontakollegioilla olisi oltava toimivalta määritellä valvontasäännöt unionin lainsäädännön yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava täydet oikeudet osallistua valvontakollegioihin, jotta voitaisiin sujuvoittaa valvontakollegioiden tietojenvaihtoprosessia sekä edistää kollegioiden lähentymistä ja yhdenmukaistumista unionin oikeuden soveltamisessa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi oltava johtavassa asemassa unionissa yli rajojen toimivien finanssilaitosten valvonnassa. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi myös oltava oikeudellisesti sitova välittäjän rooli kansallisten valvontaviranomaisten välisten kiistojen ratkaisemiseksi.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 f) Valvontakollegioilla olisi oltava tärkeä rooli sellaisten rajat ylittävää toimintaa harjoittavien finanssilaitosten tehokkaassa, toimivassa ja yhdenmukaisessa valvonnassa, jotka eivät ole järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia, mutta kansallisten standardien ja käytäntöjen välillä on eroja. Finanssialan perusasetusten yhdenmukaistaminen ei riitä, jos valvontakäytännöt jäävät epäyhtenäisiksi. Kuten de Larosièren raportissa todetaan, on ehkäistävä valvontakäytäntöjen eroista aiheutuva kilpailun vääristyminen ja sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, koska nämä saattavat horjuttaa rahoitusvakautta – muun muassa kannustamalla finanssialan toiminnan siirtämistä maihin, joissa valvonta on leväperäistä. Valvontajärjestelmän on näyttäydyttävä oikeudenmukaisena ja tasapuolisena.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Valvontakollegioilla on tärkeä rooli rajatylittävää toimintaa harjoittavien finanssimarkkinoiden toimijoiden tehokkaassa, toimivassa ja yhdenmukaisessa valvonnassa. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava täydet oikeudet osallistua valvontakollegioihin, jotta voitaisiin sujuvoittaa valvontakollegioiden toimintaa ja tietojenvaihtoprosessia sekä edistää kollegioiden lähentymistä ja yhdenmukaistumista yhteisön oikeuden soveltamisessa.

Poistetaan.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a) Järjestelmän kannalta merkittävien laitosten toiminnan vakauden valvonta olisi annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Kansallisten valvontaviranomaisten olisi toimittava arvopaperimarkkinaviranomaisen edustajina ja noudatettava sen ohjeita valvoessaan järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b) Siksi olisi laadittava rahoituskriisin hallinnan uudet puitteet, koska nykyinen mekanismi rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi ei toimi. Kriisinhallinnan keskeiset osatekijät ovat yhtenäiset säännöt ja rahoitusta koskevat ratkaisuvälineet (täytäntöönpano ja rahoitus suurten, kansainvälisten ja/tai järjestelmän kannalta merkittävien laitosten kriisien käsittelemiseksi).

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 c) Järjestelmän kannalta merkittävät laitokset olisi tunnistettava ottaen huomioon kansainväliset standardit, erityisesti finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän, Kansainvälisen valuuttarahaston, kansainvälisen vakuutusvalvojien järjestön ja G20-ryhmän määrittelemät standardit. Keskinäiset yhteydet, korvattavuus ja ajoitus ovat yleisimmin käytettyjä perusteita järjestelmän kannalta merkittävien laitosten tunnistamisessa.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 d) Olisi perustettava Euroopan vakausrahasto rahoittamaan järjestelmän kannalta merkittävien laitosten toiminnan lopettamista tai pelastusoperaatioita, jos ne ovat joutuneet vaikeuksiin, joiden vaikutukset voisivat uhata unionin yhtenäisten finanssimarkkinoiden vakautta. Rahasto olisi rahoitettava finanssialan maksamilla asianmukaisilla maksuilla. Rahastoon maksettavien maksujen olisi korvattava vastaavanlaisiin kansallisiin rahastoihin maksettavat maksut.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Tehtävien ja velvollisuuksien delegoiminen voi olla valvontaviranomaisten verkoston toiminnassa hyödyllinen keino vähentää valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää yhteistyötä ja sujuvoittaa siten valvontaprosessia sekä keventää finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin toinen valvontaviranomainen niistä vastaavan viranomaisen sijasta, mutta vastuu valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla viranomaisella. Velvollisuuksia delegoitaessa kansallisella valvontaviranomaisella, jolle velvollisuuksia delegoidaan, on mahdollisuus päättää tietystä valvonta-asiasta omissa nimissään toisen kansallisen valvontaviranomaisen puolesta. Delegoinneissa olisi noudatettava sitä periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia voi olla asianmukaista jakaa uudelleen esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten valvontaviranomaisten teknistä asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, joiden mukaan velvollisuuksia voidaan sopimuksesta jakaa uudelleen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava kansallisten valvontaviranomaisten välisiä delegointisopimuksia. Sille olisi ilmoitettava suunnitelluissa delegointisopimuksista etukäteen, jotta se voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa.

(24) Tehtävien ja velvollisuuksien delegoiminen voi olla valvontaviranomaisten verkoston toiminnassa hyödyllinen keino vähentää valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää yhteistyötä ja sujuvoittaa siten valvontaprosessia sekä keventää finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin toinen valvontaviranomainen niistä vastaavan viranomaisen sijasta, mutta vastuu valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla viranomaisella. Velvollisuuksia delegoitaessa kansallisella valvontaviranomaisella, jolle velvollisuuksia delegoidaan, on mahdollisuus päättää tietystä valvonta-asiasta omissa nimissään toisen kansallisen valvontaviranomaisen puolesta. Delegoinneissa olisi noudatettava sitä periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia voi olla asianmukaista jakaa uudelleen esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten valvontaviranomaisten teknistä asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, joiden mukaan velvollisuuksia voidaan sopimuksesta jakaa uudelleen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava ja valvottava kansallisten valvontaviranomaisten välisiä delegointisopimuksia. Sille olisi ilmoitettava suunnitelluissa delegointisopimuksista etukäteen, jotta se voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa. Sen olisi yksilöitävä parhaat delegointia ja delegointisopimuksia koskevat käytänteet ja levitettävä niitä.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi luotava metodologinen perusta tällaisille arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan myös valvontaviranomaisten kykyyn saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä toimivaltaisten viranomaisten riippumattomuuteen.

(26) Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi luotava metodologinen perusta tällaisille arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan myös valvontaviranomaisten kykyyn saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä toimivaltaisten viranomaisten riippumattomuuteen. Vertaisarviointien tulokset olisi julkistettava ja parhaat käytännöt olisi yksilöitävä ja myös julkistettava.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi aktiivisesti edistettävä yhteisön koordinoituja valvontatoimia erityisesti silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden yhteisössä. Sen lisäksi, että arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettaisiin valtuudet toimia kriisitilanteissa, sille olisi annettava yleinen koordinointitehtävä Euroopan finanssivalvojien järjestelmässä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien olennaisten tietojen sujuvaan kulkuun toimivaltaisten viranomaisten välillä.

(27) Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi aktiivisesti edistettävä unionin koordinoituja valvontatoimia erityisesti unionin finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden varmistamiseksi. Sen lisäksi, että arvopaperimarkkinaviranomaiselle annettaisiin valtuudet toimia kriisitilanteissa, sille olisi annettava yleinen koordinointitehtävä. Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimissa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kaikkien olennaisten tietojen sujuvaan kulkuun toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri maiden ja eri alojen rajat ylittävät suuntaukset, mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin mikrotasolta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedotettava niistä säännöllisesti tai tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä muille Euroopan valvontaviranomaisille ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi koordinoitava yhteisön laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida finanssimarkkinoiden toimijoiden kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä varmistettava, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia menetelmiä.

(28) Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri maiden ja eri alojen rajat ylittävät suuntaukset, mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin mikrotasolta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedotettava niistä säännöllisesti tai tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä muille Euroopan valvontaviranomaisille ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi käynnistettävä ja koordinoitava unionin laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida finanssilaitosten kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä varmistettava, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia menetelmiä. Tehtäviensä hoitamisesta tiedottamista varten arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi laadittava taloudellisia analyyseja markkinoista ja mahdollisen markkinakehityksen vaikutuksista siihen.

Perustelu

Taloudellisen analyysin käytön perusteella Euroopan valvontaviranomainen voi tehdä tietoisia päätöksiä toimiensa vaikutuksista markkinoihin yleensä ja laajojen markkinatapahtumien vaikutuksista toimiinsa. Tämä on sopusoinnussa jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen kanssa.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Finanssipalvelujen maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten standardien kasvavan merkityksen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi kunnioitettava Euroopan unionin toimielinten nykyisiä tehtäviä ja toimivaltoja suhteissa yhteisön ulkopuolisiin viranomaisiin sekä kansainvälisillä foorumeilla.

(29) Finanssipalvelujen maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten standardien kasvavan merkityksen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi edustettava unionia vuoropuhelussa ja yhteistyössä unionin ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia tarvitsemiaan tietoja. Finanssimarkkinoiden toimijoille aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi yleensä saatava kansallisilta valvontaviranomaisilta, jotka ovat lähimpänä finanssimarkkinoita ja niiden toimijoita. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi kuitenkin oltava valtuudet pyytää tietoja suoraan finanssimarkkinoiden toimijoilta ja muilta osapuolilta, jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei toimita tai voi toimittaa niitä ajoissa. Jäsenvaltioiden viranomaiset olisi velvoitettava avustamaan arvopaperimarkkinaviranomaista sen varmistamisessa, että tällaisiin suoriin pyyntöihin vastataan.

(31) Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia tarvitsemiaan tietoja. Finanssimarkkinoiden toimijoille aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi yleensä saatava kansallisilta valvontaviranomaisilta, jotka ovat lähimpänä finanssimarkkinoita ja niiden toimijoita, sillä ehdolla, että luottamuksellisia tietoja ei anneta sellaisten elinten ja viranomaisten käyttöön, joilla ei ole niihin oikeutta. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi kuitenkin oltava valtuudet pyytää tietoja suoraan finanssimarkkinoiden toimijoilta ja muilta osapuolilta, jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei toimita tai voi toimittaa niitä ajoissa. Jäsenvaltioiden viranomaiset olisi velvoitettava avustamaan arvopaperimarkkinaviranomaista sen varmistamisessa, että tällaisiin suoriin pyyntöihin vastataan.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) On olennaisen tärkeää, että arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta Euroopan järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen varoitusten ja suositusten jälkeiset jatkotoimet olisivat täysitehoisia. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi toimitettava kaikki olennaiset tiedot Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava ainoastaan perustellusta pyynnöstä. Saadessaan varoituksia tai suosituksia, jotka Euroopan järjestelmäriskikomitea on osoittanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai kansalliselle valvontaviranomaiselle, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ryhdyttävä välittömästi toimiin ja varmistettava jatkotoimet.

(32) On olennaisen tärkeää, että arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta Euroopan järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen varoitusten ja suositusten jälkeiset jatkotoimet olisivat täysitehoisia. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi toimitettava kaikki olennaiset tiedot Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava ainoastaan perustellusta pyynnöstä. Saadessaan varoituksia tai suosituksia, jotka Euroopan järjestelmäriskikomitea on osoittanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai kansalliselle valvontaviranomaiselle, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi tarvittaessa varmistettava jatkotoimet.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista ja suosituksista ja annettava niille kohtuullinen mahdollisuus esittää huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. Tätä varten olisi tehokkuussyistä perustettava arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti yhteisön finanssimarkkinoiden toimijoita (tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse finanssipalveluja), niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita finanssipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan luettuina. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on perustettu komission tai yhteisön lainsäädännöllä.

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista ja suosituksista ja annettava niille kohtuullinen mahdollisuus esittää huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. Ennen sääntelystandardi-, ohje- ja suositusluonnosten hyväksymistä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi suoritettava vaikutusten arviointi. Tätä varten olisi tehokkuussyistä perustettava arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti unionin finanssimarkkinoiden toimijoita (tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse finanssipalveluja), niiden työntekijöitä, tiedeyhteisöä sekä kuluttajia ja muita finanssipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan luettuina. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on perustettu komission tai unionin lainsäädännöllä.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(33 a) Voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat verrattuna alan edustajiin, joilla on paljon määrärahoja ja hyvät yhteydet muihin, syrjässä finanssipalvelujen tulevaisuutta koskevasta keskustelusta ja sitä koskevasta päätöksentekomenettelystä. Tämä haitta olisi korvattava myöntämällä niiden edustajille riittävästi määrärahoja arvopaperimarkkina-alan osallisryhmässä.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu rahoitusvakauden säilyttämisestä kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti finanssimarkkinoiden yksittäisten vaikeuksissa olevien toimijoiden vakauttamisesta ja niiden ongelmien ratkaisemisesta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen kriisitilanteissa tai erimielisyyksien ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat finanssimarkkinoiden toimijan vakauteen, eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot voisivat vedota tähän suojalausekkeeseen ja viime kädessä saattaa asian neuvoston päätettäväksi. On asianmukaista antaa neuvostolle rooli tässä asiassa ottaen huomioon jäsenvaltioilla tässä yhteydessä olevat erityisvelvollisuudet.

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu koordinoidun kriisinhallinnan varmistamisesta ja rahoitusvakauden säilyttämisestä kriisitilanteissa ja erityisesti yksittäisten vaikeuksissa olevien finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden ongelmien ratkaisemisesta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen kriisitilanteissa tai erimielisyyksien ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat finanssimarkkinoiden toimijan vakauteen, eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot voisivat vedota tähän suojalausekkeeseen ja viime kädessä saattaa asian neuvoston päätettäväksi. On asianmukaista antaa neuvostolle rooli tässä asiassa ottaen huomioon jäsenvaltioilla tässä yhteydessä olevat erityisvelvollisuudet.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a) Jos jäsenvaltio päättää vedota suojalausekkeeseen, Euroopan parlamentille olisi ilmoitettava samanaikaisesti kuin arvopaperimarkkinaviranomaiselle, neuvostolle ja komissiolle, sanotun rajoittamatta jäsenvaltioiden erityistä vastuuta kriisitilanteissa. Lisäksi jäsenvaltion olisi esitettävä suojalausekkeeseen vetoamisen perustelut. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi määriteltävä toteutettavat toimenpiteet yhteistyössä komission kanssa.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a) Komission olisi annettava kolmen vuoden kuluessa tällaisen mekanismin perustamisesta annetun asetuksen voimaantulosta unionin tasolla saatujen kokemusten perusteella selkeitä ja moitteettomia ohjeita siitä, milloin jäsenvaltiot soveltavat suojalauseketta. Suojalausekkeen käyttöä olisi arvioitava kyseisten ohjeiden perusteella.

Perustelu

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their respective case falls within the scope of the guidance.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36) Arvopaperimarkkinaviranomaisen pääasiallisena päätöksentekoelimenä tulisi olla hallintoneuvosto, johon kuuluisi kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pääjohtaja ja jonka puheenjohtajana toimisi arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja. Komission, Euroopan järjestelmäriskikomitean ja kahden muun Euroopan valvontaviranomaisen edustajien olisi oltava mukana tarkkailijoina. Hallintoneuvoston jäsenten olisi toimittava riippumattomasti ja ainoastaan yhteisön edun mukaisesti. Yleisluonteisiin säädöksiin, jotka liittyvät esimerkiksi teknisten standardien, ohjeiden ja suositusten antamiseen tai talousarviota koskeviin asioihin, on asianmukaista soveltaa määräenemmistöä koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu perustamissopimuksessa, kun taas muut päätökset olisi tehtävä jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Asiat, jotka koskevat kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemista, olisi annettava suppean lautakunnan käsiteltäviksi.

(36) Arvopaperimarkkinaviranomaisen pääasiallisena päätöksentekoelimenä tulisi olla hallintoneuvosto, johon kuuluisi kunkin jäsenvaltion asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pääjohtaja ja jonka puheenjohtajana toimisi arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja. Komission, Euroopan järjestelmäriskikomitean, Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) edustajien olisi oltava mukana tarkkailijoina. Hallintoneuvoston jäsenten olisi toimittava riippumattomasti ja ainoastaan unionin edun mukaisesti. Yleisluonteisiin säädöksiin, jotka liittyvät esimerkiksi teknisten standardien, ohjeiden ja suositusten antamiseen tai talousarviota koskeviin asioihin, on asianmukaista soveltaa määräenemmistöä koskevia sääntöjä, jotka on vahvistettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklassa, kun taas muut päätökset olisi tehtävä jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Asiat, jotka koskevat kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaisemista, olisi annettava suppean lautakunnan käsiteltäviksi.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38) Arvopaperimarkkinaviranomaisen edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen puheenjohtaja, jonka hallintoneuvosto valitsee avoimella kilpailulla. Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtaminen olisi uskottava toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla oikeus osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

(38) Arvopaperimarkkinaviranomaisen edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen puheenjohtaja, jonka Euroopan parlamentti nimittää hallintoneuvoston hallinnoiman avoimen valintamenettelyn jälkeen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtaminen olisi uskottava toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla oikeus osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39) Jotta varmistettaisiin eri alojen keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa, kyseisten viranomaisten olisi harjoitettava tiivistä koordinointia Euroopan valvontaviranomaisten sekakomiteassa ja sovittava tarvittaessa yhteisistä kannoista. Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean olisi otettava suoritettavakseen kaikki rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevän sekakomitean tehtävät. Kun on kyse säädöksistä, jotka kuuluvat myös Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen tai Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaan, asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa annettava kyseiset säädökset samanaikaisesti.

(39) Jotta varmistettaisiin eri alojen keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa, kyseisten viranomaisten olisi harjoitettava tiivistä koordinointia Euroopan valvontaviranomaisten (sekakomitea), jäljempänä "sekakomitea" avulla, ja sovittava tarvittaessa yhteisistä kannoista. Sekakomitean olisi koordinoitava Euroopan kolmen valvontaviranomaisen toimintoja suhteessa finanssiryhmittymiin. Kun on kyse säädöksistä, jotka kuuluvat myös Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) tai Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) toimivaltaan, asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa annettava kyseiset säädökset samanaikaisesti. Sekakomitean puheenjohtajana olisi vuoroteltava 12 kuukauden toimikauden ajan Euroopan kolmen valvontaviranomaisen puheenjohtajat. Sekakomitean puheenjohtajan olisi oltava Euroopan järjestelmäriskikomitean varapuheenjohtaja. Sekakomitealla olisi oltava pysyvä sihteeristö, johon siirretään väliaikaisesti henkilöstöä Euroopan kolmesta valvontaviranomaisesta, jotta mahdollistetaan epävirallinen tietojen jakaminen ja Euroopan kolmen valvontaviranomaisen yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Arvopaperimarkkinaviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot olisivat suurimmaksi osaksi peräisin kansallisten valvontaviranomaisten pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Yhteisön talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin olisi kyse yhteisön rahoitusosuudesta. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava arvopaperimarkkinaviranomaisen tilintarkastus.

(41) Arvopaperimarkkinaviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot olisivat suurimmaksi osaksi peräisin kansallisten valvontaviranomaisten pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta sen erillisestä budjettikohdasta. Unionin arvopaperimarkkinaviranomaiselle myöntämä rahoitus edellyttää budjettivallan käyttäjän sopimusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen1 47 kohdan mukaisesti. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin on kyse Euroopan unionin rahoitusosuudesta. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava arvopaperimarkkinaviranomaisen tilintarkastus.

 

1 EUVL ...

Perustelu

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä "arvopaperimarkkinaviranomainen".

1. Tällä asetuksella perustetaan Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat), jäljempänä "arvopaperimarkkinaviranomainen".

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY, direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa) sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettava direktiivi) ja asetuksen… (luottoluokituslaitoksista annettava asetus) soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tämän asetuksen sekä direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY, direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa) sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettava direktiivi) ja asetuksen… (luottoluokituslaitoksista annettava asetus) soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut unionin säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii myös luottolaitosten, finanssiryhmittymien, sijoituspalveluyritysten, maksulaitosten ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden toiminta-alalla, mukaan lukien osakkaiden oikeudet, yritysten hyvä hallintotapa, tilintarkastukset ja tilinpäätösraportointi, jotta voidaan varmistaa 2 kohdassa tarkoitettujen säädösten tehokas ja johdonmukainen soveltaminen. Arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy myös asianmukaisiin toimiin yritysostotarjouksiin, selvitystoimintaan, arvopaperistamiseen, lyhyeksi myyntiin ja johdannaisiin liittyvissä kysymyksissä, mukaan luettuna standardointi.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita komission toimivaltaa eivätkä erityisesti sen perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista toimivaltaa varmistaa yhteisön oikeuden noudattaminen.

3. Tämän asetuksen säännökset eivät rajoita komission toimivaltaa eivätkä erityisesti sen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista toimivaltaa varmistaa unionin oikeuden noudattaminen.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoitteena on

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoitteena on turvata rahoitusjärjestelmän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vakaus, finanssilaitosten vakavaraisuus ja maksukyky, markkinoiden ja finanssituotteiden avoimuus sekä tallettajien ja sijoittajien suoja. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävänä on

i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja sääntely,

i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailukykyä erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja sääntely,

ii) suojella sijoittajia,

ii) lisätä kilpailua ja innovointia sisämarkkinoilla ja edistää maailmanlaajuista kilpailukykyä,

 

ii a) edistää taloudellista osallisuutta,

iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta,

iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, avoimuus, tehokkuus ja moitteeton toiminta,

iv) pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja

 

v) lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia.

iv) lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia,

 

v) tukea Euroopan unionin uutta työllisyyttä ja kasvua edistävää strategiaa,

 

vi) estää sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö ja edistää tasapuolisia kilpailuedellytyksiä,

 

vii) estää uusien luottokuplien syntyminen EU:n finanssilaitoksista ja

 

viii) kehittää yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tuotteen ominaispiirteiden ja jakeluprosessien vaikutusta laitosten taloudelliseen tilanteeseen ja kuluttajansuojaan.

Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen auttaa varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen auttaa varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun unionin oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä laatii markkinoita koskevia taloudellisia analyyseja edistääkseen viranomaisen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Hoitaessaan sille tällä asetuksella annettuja tehtäviä arvopaperimarkkinaviranomainen kiinnittää erityistä huomiota järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin, joiden sortuminen tai toimintahäiriö saattaa haitata rahoitusjärjestelmän tai reaalitalouden toimintaa.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää, jäljempänä "EFVJ", joka toimii valvontaviranomaisten verkostona 39 artiklassa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Poistetaan.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen tekee yhteistyötä Euroopan järjestelmäriskikomitean, jäljempänä "EJRK", kanssa tämän asetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää (EFVJ). EFVJ:n päätavoitteena on varmistaa, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan aiheellisella tavalla täytäntöön, jotta säilytetään finanssialan vakaus ja siten turvataan luottamus rahoitusjärjestelmään yleisesti ja varmistetaan riittävä suoja finanssipalvelujen kuluttajille.

 

2. EFVJ koostuu seuraavista:

 

a) Euroopan järjestelmäriskikomitea;

 

b) asetuksella (EU) N:o .../2010 [EPV] perustettu Euroopan valvontaviranomainen (pankkiala);

 

c) asetuksella (EU) N:o .../2010 [EVTEV] perustettu Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet);

 

d) tällä asetuksella perustettu Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat) [EAMV];

 

e) 40 artiklalla perustettu Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea);

 

f) asetuksen (EU) N:o .../2010 [EAMV] 1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) N:o …/2010 [EVTEV] 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o …/2010 [EPV] 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden viranomaiset;

 

g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 9 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen.

 

3. Finanssivalvontajärjestelmän muodostavat viranomaiset, jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset mukaan luettuina, vastaavat toiminnastaan Euroopan parlamentille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten vastuuvelvollisuutta kansallisille parlamenteille.

 

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä, varmistaa toimien johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja laatii yhteisiä kantoja finanssiryhmittymien valvonnan ja muiden eri alojen välisten kysymysten osalta Euroopan järjestelmäriskikomitean sekä Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) kanssa 40 artiklassa tarkoitetun sekakomitean välityksellä.

 

5. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n osapuolten on tehtävä luottamukseen ja täysimääräiseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaakseen, että niiden toisilleen toimittamat tiedot ovat tarkoituksenmukaisia ja luotettavia.

 

6. Ainoastaan EFVJ:ään osallistuvilla valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa Euroopan unionissa toimivia finanssilaitoksia.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1) ’finanssimarkkinoiden toimijalla’ henkilöä, johon sovelletaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä tai kyseisen lainsäädännön täytäntöön panemiseksi annetussa kansallisessa lainsäädännössä asetettua vaatimusta;

1) "finanssilaitoksella" direktiivissä 206/48/EY määriteltyä luottolaitosta, direktiivissä 2006/49/EY määriteltyä sijoituspalveluyritystä ja direktiivissä 2002/87/EY määriteltyä finanssiryhmittymää ja mitä tahansa muuta Euroopan unionissa toimivaa yritystä tai yhteisöä, jonka liiketoimet ovat samanluonteisia, vaikka ne eivät ole suorassa yhteydessä laajempaan yleisöön, mukaan lukien valtionpankit ja kehityspankit. Direktiivin 2005/60/EY osalta finanssilaitokseksi katsotaan kuitenkin vian kyseissä direktiivissä määritellyt luotto- ja rahoituslaitokset;

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2) ’finanssimarkkinoiden merkittävällä toimijalla’ finanssimarkkinoiden toimijaa, jonka säännöllisellä toiminnalla tai taloudellisella elinkelpoisuudella on tosiasiallisesti tai todennäköisesti merkittävä vaikutus yhteisön finanssimarkkinoiden vakauteen, eheyteen tai tehokkuuteen;

Poistetaan.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3) ’toimivaltaisilla viranomaisilla’ 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ja/tai valvontaviranomaisia. Toimivaltaisiksi viranomaisiksi katsotaan myös sellaiset elimet, jotka hallinnoivat direktiivin 97/9/EY mukaisia kansallisia korvausjärjestelmiä.

3) "toimivaltaisilla viranomaisilla" direktiivissä 2006/48/EY ja 2006/49/EY määriteltyjä toimivaltaisia viranomaisia ja talletussuojajärjestelmien osalta elimiä, jotka hallinnoivat direktiivin 94/19/EY mukaisia talletussuojajärjestelmiä, tai jos talletussuojajärjestelmän toimintaa hallinnoi yksityinen yhtiö, kyseistä järjestelmää valvova viranomainen direktiivin 94/19/EY mukaisesti.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen on yhteisön elin, jolla on oikeushenkilön asema.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen on unionin elin, jolla on oikeushenkilön asema.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen kotipaikka on Pariisi.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen kotipaikka on Frankfurt.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a–b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä erityisesti antamalla lausuntoja yhteisön toimielimille ja kehittämällä ohjeita, suosituksia ja teknisten standardien luonnoksia, jotka perustuvat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön;

a) auttaa luomaan yhteisiä, laadukkaita sääntely- ja valvontastandardeja ja -käytäntöjä erityisesti antamalla lausuntoja unionin toimielimille ja kehittämällä ohjeita, suosituksia ja sääntely- ja täytäntöönpanostandardien luonnoksia, jotka perustuvat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin säädöksiin;

b) myötävaikuttaa yhteisön lainsäädännön yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, estämällä sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, edistämällä valvontakollegioiden yhdenmukaista toimintaa ja toteuttamalla toimia kriisitilanteissa;

b) myötävaikuttaa unionin säädösten yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakäytäntöä, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, estämällä sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla finanssilaitosten tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja valvontakollegioiden yhdenmukainen toiminta toteuttamalla toimia muun muassa kriisitilanteissa;

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien delegoimista toimivaltaisten viranomaisten välillä;

c) kannustaa tehtävien ja velvollisuuksien delegoimiseen toimivaltaisten viranomaisten välillä ja helpottaa sitä;

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia valvontatulosten yhtenäisyyden lisäämiseksi;

e) järjestää ja suorittaa toimivaltaisten viranomaisten vertaisarviointia valvontatulosten yhtenäisyyden lisäämiseksi;

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) laatia markkinoita koskevia taloudellisia analyyseja tiedottaakseen arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien hoitamisesta;

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b) edistää tallettajien ja sijoittajien suojaa;

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f c) toimia toimivaltaisena elimenä sellaisten rajat ylittävää toimintaa harjoittavien laitosten kriisien hallinnassa, jotka saattavat aiheuttaa järjestelmäriskin, ja toteuttaa näille laitoksille kaikki varhaisvaiheen toimenpiteet tai kriisinratkaisu- tai maksukyvyttömyysmenettelyt 12 c artiklassa tarkoitetun kriisinratkaisuyksikkönsä kautta;

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g) suorittaa muita tässä asetuksessa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa yhteisön lainsäädännössä säädettyjä tehtäviä.

g) suorittaa muita tässä asetuksessa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa unionin säädöksissä säädettyjä tehtäviä.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) valvoa finanssilaitoksia, jotka eivät kuulu toimivaltaisten viranomaisten valvonnan piiriin;

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g b) luoda tietokanta rekisteröidyistä finanssilaitoksista toimivalta-alueellaan ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä yksilöidyissä tapauksissa keskitetysti;

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) laatia luonnoksia teknisiksi standardeiksi 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;

a) laatia luonnoksia sääntelystandardeiksi 7 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a) laatia luonnoksia täytäntöönpanostandardeiksi 7 e artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) tehdä finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä 9 artiklan 6 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

e) tehdä finanssilaitoksille osoitettuja yksittäisiä päätöksiä 9 artiklan 6 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa ja 11 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) kerätä suoraan tarvittavaa tietoa finanssilaitoksista;

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f b) estää väliaikaisesti tietyn tyyppiset liiketoimet, jotka uhkaavat finanssimarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja eheyttä tai unionin koko rahoitusjärjestelmän tai sen osan vakautta;

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f c) laatia sääntelystandardi, jossa määrätään arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimitettavat vähimmäistiedot liiketoimista ja finanssilaitoksista, kuinka keräämisen koordinointi on suoritettava ja kuinka nykyiset kansalliset tietokannat on yhdistettävä, jotta arvopaperimarkkinaviranomaisella on aina mahdollisuus tutustua merkittäviin ja tarvittaviin tietoihin liiketoimista ja markkinoiden toimijoista 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä määritellyn toimivaltansa mukaisesti;

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkistaa säännöllisesti 1 kohdan f b alakohdan mukaisesti tehtyä päätöstä.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää yhteisön laajuisesti toimiviin yrityksiin tai yhteisön laajuiseen taloudelliseen toimintaan yksinomaista toimivaltaa, joka on annettu sille 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen käyttää unionin laajuisesti toimiviin yrityksiin tai taloudelliseen toimintaan yksinomaista toimivaltaa, joka on annettu sille 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomaisella on asianmukaiset tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, jotka määritellään asiaa koskevassa lainsäädännössä, sekä mahdollisuus maksujen perintään.

Käyttäessään 3 kohdassa tarkoitettua yksinomaista toimivaltaa arvopaperimarkkinaviranomaisella on asianmukaiset Euroopan unionin tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet, jotka määritellään asiaa koskevassa lainsäädännössä, sekä mahdollisuus maksujen perintään. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten kanssa ja hyödyntää niiden asiantuntemusta, palveluja ja valtuuksia.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

6 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a artikla

 

Niiden toimivaltaisten viranomaisten valtuudet, jotka ovat arvopaperimarkkinaviranomaisen jäseniä

 

Arvopaperimarkkinaviranomaiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi sen jäsenistöön kuuluvilla toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet hyväksyä ennaltaehkäiseviä ja korjaavia valvontatoimenpiteitä, mukaan lukien seuraavat valtuudet, jos ne koskevat finanssilaitoksia ja niitä käytetään tasasuhteisesti:

 

a) pyytää tai ottaa vastaan tarvittavia tietoja;

 

b) asettaa raportointi- ja julkistamisvaatimuksia;

 

c) tehdä tarkastuskäyntejä;

 

d) hyväksyä vakavaraisuutta koskevia toimenpiteitä, kuten eturistiriitoihin, hyvään hallintotapaan, maksuvalmiuteen, vastuisiin, osinkoihin sekä palkka- ja palkkiopolitiikkaan vaikuttavia toimenpiteitä;

 

e) lohkaista tai erottaa vähittäispankkitoiminta arvopaperikaupasta ja muista julkisen palvelun ulkopuolisista toiminnoista silloin, kun yhteisiin kriteereihin perustuva arviointi osoittaa merkittävän riskin olemassaolon;

 

f) asettaa väliaikaisia rajoituksia tai kieltoja tietyille tuotteille tai tietyntyyppisille liiketoimille, jotka saattavat aiheuttaa suoraan tai välillisesti liiallista volatiliteettia markkinoilla tai häiriöitä koko unionin rahoitusjärjestelmälle tai sen osalle tai julkis- tai reaalitaloudelle;

 

g) määrätä finanssilaitokset toimimaan tytäryhtiöiden kautta silloin, kun yhteisiin kriteereihin perustuva arviointi osoittaa merkittävän sisäisen riskin olemassaolon;

 

h) määrätä varoitussakkoja;

 

i) päättää, että päälliköt tai johtajat ovat esteellisiä toimimaan tehtävissään;

 

j) erottaa johtajia tai johtokunta;

 

k) puuttua väliaikaisesti finanssilaitosten toimintaan;

 

l) peruuttaa osakeyhtiön tuottamat voitot finanssilaitosten merkittäviltä osakkailta, jos nämä eivät puolusta yhtiön etua silloin, kun on kyse avoimuuden puutteesta, pelottomasta anto- tai ottolainauksesta tai vakavasta ja järjestelmällisestä rikkomuksesta;

 

m) ulottaa taloudellinen vastuu koskemaan päälliköitä, johtajia tai finanssilaitoksia, jotka aiheuttavat tai ovat mukana aiheuttamassa vakavia ja järjestelmällisiä unionin lainsäädännön rikkomuksia tai joilla on palvelujaan varten epäasiallinen kannustinjärjestelmä;

 

n) vaatia tarvittaessa korkoja, toimintaa ja varallisuutta koskevia päälliköiden ja johtajien lausuntoja;

 

o) pyytää kehittämään yksityiskohtainen kriisinratkaisujärjestelmä, jota päivitetään säännöllisesti ja joka sisältää ohjatun varhaisen vaiheen toimintamekanismin, nopeita korjaavia toimia ja hätäsuunnitelman konkurssin varalle;

 

p) perua toimilupia ja passeja;

 

q) sopia pöytäkirjoista, joilla varmistetaan yhteisen unionin tason ratkaisun saavuttaminen mahdollisimman nopeasti ja järjestelmällisesti markkinahäiriöiden estämiseksi tai poistamiseksi.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti määritellyillä aloilla. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa standardien luonnokset komission hyväksyttäviksi.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää sääntelystandardeja täydentämään, päivittämään ja muuttamaan osatekijöitä, jotka eivät ole 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön kannalta keskeisiä. Sääntelystandardit eivät sisällä strategisia päätöksiä, ja niiden sisältöä rajoitetaan säädöksillä, joihin ne perustuvat.

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa tekniset standardit komissiolle, se järjestää tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää sääntelystandardeja koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi sääntelystandardeista mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä ennen sääntelystandardien luonnosten hyväksymistä. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

 

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää sääntelystandardien luonnoksensa komission hyväksyttäväksi ja samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa standardiluonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset luonnokset. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi hyväksyä standardiluonnokset osittain tai muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii.

4. Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa sääntelystandardiluonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö vai hylkääkö se kyseiset luonnokset sääntelystandardeiksi vai muuttaako se niitä. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksestään ja sen perusteluista.

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se ilmoittaa perusteensa arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

5. Komissio voi muuttaa luonnoksia sääntelystandardeiksi silloin, kun ne eivät ole unionin oikeuden mukaisia, niissä ei noudateta suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat ristiriidassa finanssipalvelujen yhtenäismarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa sellaisina kuin nämä periaatteet ilmenevät finanssipalveluja koskevasta unionin oikeudesta.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit asetuksilla tai päätöksillä, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poistetaan.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 7 artiklassa tarkoitettuja sääntelystandardeja määräämättömäksi ajaksi.

 

2. Komissio hyväksyy luonnokset sääntelystandardeiksi asetuksina tai päätöksinä.

 

3. Heti kun komissio on hyväksynyt sääntelystandardin, se toimittaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

4. Komissiolle siirrettyyn valtaan hyväksyä sääntelystandardeja sovelletaan 7 b – 7 d artiklassa asetettuja ehtoja.

 

5. Arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja antaa 35 artiklassa tarkoitetussa kertomuksessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja hyväksytyistä sääntelystandardeista ja ilmoittaa, mitkä toimivaltaiset viranomaiset eivät ole noudattaneet niitä.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Sääntelystandardien vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa sääntelystandardia neljän kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole määräajan umpeutuessa vastustaneet sääntelystandardia, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

3. Ennen kyseisen määräajan umpeutumista ja poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat kumpikin ilmoittaa komissiolle, että ne eivät aio vastustaa sääntelystandardia. Siinä tapauksessa sääntelystandardi julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

4. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa sääntelystandardia, se ei tule voimaan. Toimielin, joka vastustaa sääntelystandardia, esittää perustelut päätökselleen.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

7 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 c artikla

 

Sääntelystandardiluonnosten hyväksymättä jättäminen tai muuttaminen

 

1. Jos komissio ei hyväksy luonnosta sääntelystandardiksi tai muuttaa sitä, se ilmoittaa asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää perustelut.

 

2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi kutsua asiasta vastaavan komission jäsenen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajan kuukauden kuluessa Euroopan parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan tai neuvoston ad hoc kokoukseen esittelemään ja selittämään näkemyseronsa.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

7 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 d artikla

 

Säädösvallan siirron peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

 

2. Peruuttamispäätöksessä on ilmoitettava peruuttamisen syyt, ja sillä lopetetaan säädösvallan siirto.

 

3. Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisessa ajassa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä mainitsee samalla, mitä sääntelystandardia koskevia valtuuksia mahdollinen peruuttaminen koskee ja mitkä ovat peruuttamisen mahdolliset syyt.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

7 e artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 e artikla

 

Täytäntöönpanostandardit

 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi laatia luonnoksia standardeiksi, joilla pannaan täytäntöön oikeudellisesti sitovia Euroopan unionin säädöksiä erityisesti tässä asetuksessa ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa säädöksissä määritellyillä aloilla.

 

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää täytäntöönpanostandardeja koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi täytäntöönpanostandardeista mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä ennen täytäntöönpanostandardien luonnosten hyväksymistä. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

 

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa täytäntöönpanostandardien luonnokset komission hyväksyttäviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan mukaisesti ja samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

4. Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa täytäntöönpanostandardiluonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö vai hylkääkö se kyseiset täytäntöönpanostandardien luonnokset vai muuttaako se niitä. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksestään ja sen perusteluista.

 

5. Komissio voi muuttaa luonnoksia täytäntöönpanostandardeiksi silloin, kun ne eivät ole unionin oikeuden mukaisia, niissä ei noudateta suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat ristiriidassa finanssipalvelujen yhtenäismarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa.

 

6. Jos komissio ei hyväksy luonnoksia täytäntöönpanostandardeiksi tai muuttaa niitä, se ilmoittaa asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esittää perustelut.

 

7. Asianmukaisen menettelyn päätyttyä standardit julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa toimivaltaisille viranomaisille tai finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja ohjeita ja suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa toimivaltaisille viranomaisille tai finanssilaitoksille osoitettuja ohjeita ja suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä unionin lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

 

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi ohjeista ja suosituksista mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa. Näiden kuulemisten, analyysien, lausuntojen ja neuvojen on oltava oikeassa suhteessa ohjeen tai suosituksen laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen.

 

3. Kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai suosituksen antamisesta kunkin toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, aikooko se noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Jos toimivaltainen viranomainen ei aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja esitettävä perustelut. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa nämä perustelut.

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä ohjeita ja suosituksia.

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja ilmoittaa 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, mitkä ohjeet ja suositukset se on antanut, ja kertoo, mitkä kansalliset viranomaiset eivät ole noudattaneet niitä ja miten arvopaperimarkkinaviranomainen aikoo varmistaa, että nämä viranomaiset vastedes noudattavat sen ohjeita ja suosituksia.

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen on ilmoitettava perusteensa arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

 

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija täyttää kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset, arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti, mukaan luettuna 7 ja 7 e artiklan mukaisesti laaditut sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että finanssilaitos täyttää kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset, arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tutkia virheelliseksi väitettyä yhteisön oikeuden soveltamista yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tutkia virheelliseksi väitettyä unionin oikeuden soveltamista yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, komission, Euroopan parlamentin, neuvoston tai arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo tarvitsevansa tutkimukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

3. Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo tarvitsevansa tutkimukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi viimeistään kahden kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä yhteisön oikeuden noudattamiseksi.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi viimeistään kahden kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä unionin oikeuden noudattamiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että ne, joille päätös on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla kuulluiksi.

Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen vastaanottamisesta ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä varmistaakseen yhteisön oikeuden noudattamisen.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen vastaanottamisesta ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä varmistaakseen unionin oikeuden noudattamisen.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole noudattanut yhteisön oikeutta yhden kuukauden kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen vastaanottamisesta, komissio voi arvopaperimarkkinaviranomaisen ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä päätöksen, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita yhteisön oikeuden noudattaminen edellyttää.

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole noudattanut unionin oikeutta 3 kohdassa tarkoitetun kymmenen työpäivän kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen vastaanottamisesta, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee päätöksen, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita unionin oikeuden noudattaminen edellyttää.

Komissio tekee päätöksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua suosituksen antamisesta. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee päätöksen viimeistään kuukauden kuluttua suosituksen antamisesta.

Komissio varmistaa, että ne, joille päätös on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla kuulluiksi.

 

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

 

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

7. Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseistä päätöstä, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

8. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseistä päätöstä, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen on oltava komission 4 kohdan nojalla tekemän päätöksen mukainen.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen on oltava 4 kohdan mukaisesti tehdyn päätöksen mukainen. Komissio vastaa kaikista oikeudellisista tai oikeuslaitosta koskevista kustannuksista, joita arvopaperimarkkinaviranomaiselle aiheutuu tämän artiklan soveltamisesta.

Tarkistus  96

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7. Päätökset, jotka tehdään 6 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

9. Päätöksiä, jotka tehdään 8 kohdan nojalla, sovelletaan kaikkiin relevantteihin finanssilaitoksiin, jotka toimivat noudattamisen laiminlyöneellä lainkäyttöalueella, ja ne ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 4 tai 6 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten päätösten mukaisia.

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 5 tai 8 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten päätösten mukaisia.

Tarkistus  97

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a. Puheenjohtaja ilmoittaa 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa, mitkä toimivaltaiset viranomaiset ja finanssilaitokset eivät ole noudattaneet 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä.

Tarkistus  98

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden yhteisössä, komissio voi omasta aloitteestaan tai arvopaperimarkkinaviranomaisen, neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä arvopaperimarkkinaviranomaiselle osoitetun päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo tämän asetuksen soveltamiseksi.

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden unionissa, EJKR voi omasta aloitteestaan tai arvopaperimarkkinaviranomaisen, neuvoston, Euroopan parlamentin taikka komission pyynnöstä antaa varoituksen kriisitilanteen olemassaolosta, jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voi ilman lisävaatimuksia hyväksyä 3 kohdassa tarkoitetut yksittäiset päätökset.

Tarkistus  99

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Kun EJRK antaa varoituksen, se antaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle. EJRK:n puheenjohtaja, Euroopan parlamentti ja asiasta vastaava komission jäsen keskustelevat EJRK:n johtopäätöksestä jälkikäteen, ja sen on tultava voimaan mahdollisimman pian.

Tarkistus  100

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Kun varoitus on annettu, arvopaperimarkkinaviranomaisen on aktiivisesti helpotettava ja, jos se katsotaan tarpeelliseksi, koordinoitava kaikkia asiasta vastaavien viranomaisten toimia.

Tarkistus  101

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen päätöksen arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden, varmistamalla, että finanssimarkkinoiden toimijat ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. EJRK:n tehtyä 1 kohdan mukaisen päätöksen arvopaperimarkkinaviranomainen tekee yksittäisiä päätöksiä varmistaakseen, että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimet tämän asetuksen mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden, varmistamalla, että finanssilaitokset ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Tarkistus  102

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Tarkistus  103

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jos taho, jolle päätös on osoitettu, kieltäytyy noudattamasta unionin oikeutta tai arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemää tiettyä päätöstä, arvopaperimarkkinaviranomainen voi käynnistää menettelyn kansallisessa tuomioistuimessa, välitoimihakemukset mukaan luettuina.

Tarkistus  104

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. EJRK tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, neuvoston, komission tai arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä ja julistaa tarvittaessa kriisitilanteen päättyneeksi.

Tarkistus  105

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Puheenjohtaja esittää 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa kansallisille viranomaisille ja finanssilaitoksille 3 ja 4 kohdan mukaisesti osoitetut yksittäiset päätökset.

Tarkistus  106

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy omasta aloitteestaan tai yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä johtamaan toimia, joiden tarkoituksena on auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2–4 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

Tarkistus  107

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. Tässä vaiheessa arvopaperimarkkinaviranomainen toimii välittäjänä.

Tarkistus  108

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet keskinäiseen sopimukseen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhteisön oikeuden mukaisesti tehdä päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi.

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet keskinäiseen sopimukseen, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 29 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päätöksen erimielisyyden ratkaisemiseksi ja vaatii kyseisiä viranomaisia toteuttamaan tietyn toimen unionin lainsäädännön mukaisesti ja kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia sitovasti.

Tarkistus  109

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan sovellettavissa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, että finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan sovellettavissa, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee finanssilaitokselle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa sitä vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Tarkistus  110

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

 

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 3 tai 4 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten päätösten mukaisia.

Tarkistus  111

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Puheenjohtaja esittää 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa toimivaltaisille viranomaisille ja finanssilaitoksille 3 ja 4 kohdan mukaisesti osoitetut yksittäiset päätökset.

Tarkistus  112

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Eri alojen toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Sekakomitea ratkaisee 42 artiklan nojalla toimivien toimivaltaisten viranomaisten välille mahdollisesti syntyvät erimielisyydet 11 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus  113

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen myötävaikuttaa valvontakollegioiden tehokkaaseen ja yhdenmukaisen toimintaan ja edistää yhteisön lainsäädännön johdonmukaista soveltamista kollegioissa.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen myötävaikuttaa 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä asetettujen valvontakollegioiden tehokkaaseen, vaikuttavaan ja yhdenmukaiseen toimintaan, seuraa sitä ja edistää unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista kollegioissa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön on voitava osallistua kaikkiin toimintoihin, myös kahden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen yhteisesti suorittamiin, paikalla tehtäviin tarkastuksiin.

Tarkistus  114

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu tarkkailijana valvontakollegioiden kokouksiin katsoessaan sen aiheelliseksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisen osallistuessa kokouksiin sitä pidetään asiaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna "toimivaltaisena viranomaisena", ja sille on annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä pyytää.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen johtaa valvontakollegioiden kokouksia katsoessaan sen aiheelliseksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtaessa kokouksia sitä pidetään asiaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna "toimivaltaisena viranomaisena". Se vastaa ainakin seuraavista tehtävistä:

 

a) kokoaa ja jakaa kaiken olennaisen tiedon toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa ja kriisitilanteissa valvontakollegioiden työn helpottamiseksi ja perustaa keskusjärjestelmän ja hallinnoi sitä, jotta tällaiset tiedot olisivat toimivaltaisten viranomaisten saatavilla valvontakollegioissa;

 

b) käynnistää ja koordinoi unionin laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida finanssilaitosten, erityisesti 12 b artiklassa tarkoitettujen laitosten, kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä varmistaa, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia menetelmiä;

 

c) suunnittelee ja johtaa valvontatoimia toiminnan jatkuvuutta koskevissa tilanteissa ja kriisitilanteissa, myös arvioi riskit, joille finanssilaitokset altistuvat tai saattavat altistua; sekä

 

d) valvoo toimivaltaisten viranomaisten suorittamia tehtäviä.

Tarkistus  115

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa 7, 7 e ja 8 artiklassa tarkoitettuja sääntely- ja täytäntöönpanostandardeja, ohjeita ja suosituksia valvonnan ja valvontakollegioiden omaksumien parhaiden käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Viranomaisten on hyväksyttävä kirjallisesti kunkin valvontakollegion toimintaa koskevat järjestelyt varmistaakseen, että niiden kaikkien toiminta on yhdenmukaista.

Tarkistus  116

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Oikeudellisesti sitovalla välittäjän roolilla on tarkoitus antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle mahdollisuus ratkaista toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä 11 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jos kyseinen valvontakollegio ei pääse yksimielisyyteen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä valvontapäätöksiä, jotka ovat suoraan sovellettavissa kyseisiin laitoksiin.

Tarkistus  117

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Yleiset säännökset

 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen kiinnittää erityistä huomiota ja puuttuu rahoituspalvelujen keskeytymisriskeihin, jotka (i) johtuvat koko rahoitusjärjestelmän tai sen osien heikentymisestä ja (ii) saattavat vaikuttaa huomattavan kielteisesti sisämarkkinoihin ja reaalitalouteen (järjestelmäriski). Kaikenlaiset finanssialan välittäjät, markkinat ja rakenteet saattavat jossain määrin vaikuttaa järjestelmän toimivuuteen.

 

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii yhteistyössä Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa yhteiset määrälliset ja laadulliset indikaattorit (ns. riskikojelauta), jonka perusteella myönnetään 12 b artiklassa tarkoitetuille rajat ylittävää toimintaa harjoittaville laitoksille valvontaluokitus. Luokitusta on tarkasteltava uudestaan säännöllisesti, jotta voidaan ottaa huomioon merkittävät muutokset laitoksen riskiprofiilissa. Valvontaluokitus on ratkaiseva osatekijä tehtäessä päätös valvoa suoraan vaikeuksissa olevaa laitosta tai puuttua sen toimintaan.

 

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen ehdottaa tarvittaessa uusia luonnoksia sääntely- ja täytäntöönpanostandardeiksi sekä ohjeita ja suosituksia 12 b artiklassa tarkoitetuille laitoksille sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja säädöksiä.

 

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen valvoo rajat ylittävää toimintaa harjoittavia laitoksia, jotka saattavat aiheuttaa 12 b artiklassa tarkoitetun järjestelmäriskin. Siinä tapauksessa arvopaperimarkkinaviranomainen toimii toimivaltaisten viranomaisten välityksellä.

 

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa kriisinratkaisuyksikön, jonka tehtävänä on toteuttaa käytännössä selvästi määriteltyä kriisinhallinnan hallintomallia ja toimintatapaa varhaisvaiheen toimenpiteistä kriisinratkaisuun ja maksukyvyttömyysmenettelyyn ja johtaa näitä menettelyjä.

 

6. Kaikkien 12 b artiklassa tarkoitettujen finanssilaitosten on kuuluttava 12 d artiklalla perustettavaan Euroopan vakausrahastoon. Yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa toimivat finanssilaitokset voivat valita, liittyvätkö ne vakausrahastoon. Rahastoon maksettavat maksut korvaavat vastaavanlaisiin kansallisiin rahastoihin maksettavat maksut.

Tarkistus  118

Ehdotus asetukseksi

12 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b artikla

 

Sellaisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten tunnistaminen, jotka voivat aiheuttaa järjestelmäriskin

 

1. Hallintoneuvosto voi EJRK:aa kuultuaan tunnistaa 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen rajat ylittävää toimintaa harjoittavia laitoksia, joita arvopaperimarkkinaviranomaisen on valvottava suoraan tai jotka sen on asetettava 12 c artiklassa tarkoitetun kriisinratkaisuyksikön valvontaan niiden mahdollisesti aiheuttaman järjestelmäriskin vuoksi.

 

2. Tällaisten finanssilaitosten yksilöintiperusteiden on oltava yhdenmukaiset finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän, Kansainvälisen valuuttarahaston ja Kansainvälisen järjestelypankin määrittelemien perusteiden kanssa.

Tarkistus  119

Ehdotus asetukseksi

12 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 c artikla

 

Kriisinratkaisuyksikkö

 

1. Kriisinratkaisuyksikkö säilyttää rahoituksen vakauden ja minimoi 12 b artiklassa tarkoitettujen vaikeuksissa olevien laitosten vaikutuksen muuhun järjestelmään ja talouteen kokonaisuudessaan sekä rajoittaa veronmaksajille aiheutuvia kustannuksia, noudattaa suhteellisuusperiaatetta ja luotonantajien hierarkiaa ja varmistaa tasa-arvoisen kohtelun yli valtioiden rajojen.

 

2. Kriisinratkaisuyksikölle on annettava valtuudet täyttää 1 kohdassa säädetyt tehtävät, jotta se voi elvyttää vaikeuksissa olevia laitoksia tai päättää elinkelvottomien laitosten toiminnan lopettamisesta. Se voi muun muassa edellyttää pääoman, maksuvalmiuden ja liiketoimintakokonaisuuden mukauttamista sekä prosessien parantamista, nimittää tai vaihtaa johdon, suositella takuita, lainoja ja maksuvalmiusapua, myyntiä kokonaan tai osittain tai velan vaihtamista osakkeiksi tai ottaa laitoksen tilapäisesti julkiseen omistukseen.

 

3. Kriisinratkaisuyksikön on koostuttava arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston nimittämistä asiantuntijoista, joilla on tietoa ja asiantuntemusta finanssilaitosten rakenneuudistuksista, toiminnan muuttamisesta voitolliseksi ja asettamisesta selvitystilaan.

Tarkistus  120

Ehdotus asetukseksi

12 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 d artikla

 

Euroopan vakausrahasto

 

1. Perustetaan Euroopan arvopaperimarkkinoiden vakausrahasto (jäljempänä vakausrahasto), jotta voidaan tehostaa rahoitusjärjestelmän kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja tukea vaikeuksissa olevia rajat ylittävää toimintaa harjoittavia finanssilaitoksia. Yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa toimivat finanssilaitokset voivat valita, liittyvätkö ne rahastoon. Vakausrahaston on hyväksyttävä asianmukaisia toimia, jotta avun saatavuus ei aiheuta moraalikatoa.

 

2. Vakausrahasto on rahoitettava kaikkien 12 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen finanssilaitosten maksamilla suorilla maksuilla. Näiden maksujen on oltava oikeassa suhteessa riskitasoon ja kunkin laitoksen järjestelmäriskin suuruuteen sekä riskin vaihteluihin ajan kuluessa, jotka on yksilöity laitosten ns. riskikojelaudassa. Vaadituissa maksuissa on otettava huomioon talouden tilanne laajasti tarkasteltuna ja finanssilaitosten tarve ylläpitää pääomaa muita sääntely- ja liiketoimintavaatimuksia varten.

 

3. Vakausrahastoa johtaa johtokunta, jonka arvopaperimarkkinaviranomainen nimittää viiden vuoden toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenet valitaan kansallisten viranomaisten ehdottamasta henkilökunnasta. Vakausrahasto perustaa myös neuvoa-antavan komitean, johon kuuluvat vakausrahastoon osallistuvien finanssilaitosten edustajat, joilla ei ole äänivaltaa. Vakausrahaston johtokunta voi ehdottaa, että arvopaperimarkkinaviranomainen ulkoistaa rahaston maksuvalmiuden hallinnoinnin hyvämaineisille laitoksille (kuten EIP:lle). Nämä varat olisi sijoitettava turvallisiin ja likvideihin välineisiin.

 

4. Jos laitosten maksuista kertyneet varat eivät riitä ongelmien ratkaisemiseen, vakausrahasto voi lisätä varojaan laskemalla liikkeelle joukkolainan tai muiden rahoituskeinojen avulla.

Tarkistus  121

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen helpottaa tehtävien ja velvollisuuksien delegoimista toimivaltaisten viranomaisten välillä yksilöimällä tehtävät ja velvollisuudet, jotka voidaan delegoida tai suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita toimintatapoja.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen kannustaa tehtävien ja velvollisuuksien delegoimiseen toimivaltaisten viranomaisten välillä ja helpottaa sitä yksilöimällä tehtävät ja velvollisuudet, jotka voidaan delegoida tai suorittaa yhdessä, sekä edistämällä parhaita toimintatapoja.

Tarkistus  122

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Velvollisuuksien delegoinnin on johdettava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä säädetyn toimivallan uudelleenjakoon. Delegoituihin velvollisuuksiin liittyvä menettely, täytäntöönpano sekä hallinnollinen ja oikeudellinen valvonta määräytyy sen viranomaisen lain mukaan, jolle velvollisuudet on delegoitu.

Tarkistus  123

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Kahdenvälisiä sopimuksia tehtävien ja vastuiden delegoinnista 12 b artiklassa yksilöidyille laitoksille ei pidä tehdä.

Tarkistus  124

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Arvopaperimarkkinaviranomainen delegoi jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille 12 a artiklassa tarkoitettujen finanssilaitosten vakausvalvontaan liittyvät tehtävät ja vastuut.

Tarkistus  125

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu aktiivisesti yhteisen eurooppalaisen valvontakulttuurin ja yhtenäisten valvontakäytäntöjen rakentamiseen sekä yhdenmukaisten menettelyjen ja yhtenäisten lähestymistapojen varmistamiseen koko yhteisössä ja suorittaa ainakin seuraavat toimet:

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu aktiivisesti yhteisen eurooppalaisen valvontakulttuurin ja yhtenäisten valvontakäytäntöjen rakentamiseen sekä yhdenmukaisten menettelyjen ja yhtenäisten lähestymistapojen varmistamiseen koko unionissa ja suorittaa ainakin seuraavat toimet:

Tarkistus  126

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) osallistuu korkealuokkaisten ja yhdenmukaisten valvontastandardien kehittämiseen, raportointistandardit mukaan luettuina;

c) osallistuu korkealuokkaisten ja yhdenmukaisten valvontastandardien kehittämiseen, maailmanlaajuiset tilinpäätös- ja raportointistandardit mukaan luettuina;

Tarkistus  127

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d) tarkastelee komission hyväksymien teknisten standardien sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen antamien ohjeiden ja suositusten soveltamista ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia;

d) tarkastelee komission hyväksymien sääntely- ja täytäntöönpanostandardien sekä arvopaperimarkkinaviranomaisen antamien ohjeiden ja suositusten soveltamista ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia;

Tarkistus  128

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten joidenkin tai kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta valvontatuloksista saataisiin entistä yhtenäisempiä. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää menetelmiä, joiden avulla arvioinnin kohteena olevia viranomaisia voidaan arvioida ja verrata toisiinsa puolueettomalla tavalla.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää ja suorittaa säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten joidenkin tai kaikkien toimien vertaisarviointeja, jotta valvontatuloksista saataisiin entistä yhtenäisempiä. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää menetelmiä, joiden avulla arvioinnin kohteena olevia viranomaisia voidaan arvioida ja verrata toisiinsa puolueettomalla tavalla.

Tarkistus  129

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) toimivaltaisen viranomaisen institutionaalisten järjestelyjen, resurssien ja henkilöstön asiantuntemuksen riittävyys ottaen erityisesti huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön tehokas soveltaminen ja kyky vastata markkinakehitykseen;

a) toimivaltaisen viranomaisen institutionaalisten järjestelyjen, resurssien ja henkilöstön asiantuntemuksen riittävyys ottaen erityisesti huomioon 7 ja 7 e artiklassa tarkoitettujen sääntely- ja täytäntöönpanostandardien ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön tehokas soveltaminen ja kyky vastata markkinakehitykseen;

Tarkistus  130

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) yhteisön oikeuden soveltamisessa ja valvontakäytännössä saavutettu lähentyminen, joka käsittää myös 7 ja 8 artiklan nojalla annetut tekniset standardit, ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin kyseisellä valvontakäytännöllä saavutetaan yhteisön oikeudessa asetetut tavoitteet;

b) unionin oikeuden soveltamisessa ja valvontakäytännössä saavutettu lähentyminen, joka käsittää myös 7, 7 e ja 8 artiklan nojalla annetut sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, ohjeet ja suositukset, sekä se, missä määrin kyseisellä valvontakäytännöllä saavutetaan unionin oikeudessa asetetut tavoitteet;

Tarkistus  131

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa vertaisarvioinnin perusteella kyseisille toimivaltaisille viranomaisille suosituksia.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi vertaisarvioinnin perusteella hyväksyä luonnoksia sääntely- tai täytäntöönpanostandardeiksi 7–7 e artiklan mukaisesti, antaa ohjeita ja suosituksia 8 artiklan mukaisesti tai tehdä toimivaltaisille viranomaisille osoitetun päätöksen.

Tarkistus  132

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa vertaisarviointien tulokset sekä vertaisarviointien avulla yksilöidyt parhaat käytännöt.

Tarkistus  133

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii yleisenä koordinoijana toimivaltaisten viranomaisten välillä muun muassa silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden yhteisössä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii yleisenä koordinoijana toimivaltaisten viranomaisten välillä muun muassa silloin, kun epäsuotuisat muutokset voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai rahoitusjärjestelmän vakauden unionissa.

Tarkistus  134

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää yhteisön koordinoitua toimintaa muun muassa

Arvopaperimarkkinaviranomainen edistää unionin koordinoitua ja yhteensovitettua toimintaa muun muassa

Tarkistus  135

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a) ryhtymällä kaikkiin asianmukaisiin toimiin toimivaltansa rajoissa varmistaakseen toimivaltaisten viranomaisten välisen koordinaation tilanteessa, jossa kehitys saattaa vaarantaa rahoitusmarkkinoiden toiminnan;

Tarkistus  136

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – 4 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b) toimimalla useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa toimivien laitosten sääntelyn edellyttämän raportoinnin yhteyspisteenä.

Tarkistus  137

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tarvittavat 2 kohdan 4 alakohdassa tarkoitetuilta laitoksilta saadut sääntelyn edellyttämät raportointitiedot. Saatuaan nämä tiedot arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa ne toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.

Tarkistus  138

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaiselle, Euroopan pankkiviranomaiselle ja EJRK:lle sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen seuraa ja arvioi markkinakehitystä omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedottaa mikrotason vakavaraisuusvalvonnan keskeisistä kehityssuuntauksista, mahdollisista riskeistä ja haavoittuvuuksista Euroopan valvontaviranomaiselle (vakuutukset ja lisäeläkkeet), Euroopan valvontaviranomaiselle (pankkiala) ja EJRK:lle sekä Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Arvopaperimarkkinaviranomainen sisällyttää arvioonsa taloudellisen analyysin finanssilaitosten markkinoista ja markkinakehityksen mahdollisista vaikutuksista niihin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen erityisesti käynnistää ja koordinoi yhteistyössä EJRK:n kanssa yhteisön laajuisia arviointeja finanssimarkkinoiden merkittävien toimijoiden kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää toimivaltaisten viranomaisten sovellettaviksi

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen käynnistää ja koordinoi yhteistyössä EJRK:n kanssa unionin laajuisia arviointeja finanssilaitosten kyvystä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä. Tätä varten se kehittää toimivaltaisten viranomaisten sovellettaviksi

a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan talousskenaarioiden vaikutusta finanssimarkkinoiden jonkin merkittävän toimijan taloudelliseen tilanteeseen;

a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan talousskenaarioiden vaikutusta jonkin finanssilaitoksen taloudelliseen tilanteeseen;

b) yhteisiä lähestymistapoja, joita noudattamalla ilmoitetaan tuloksista, joita on saatu näistä finanssimarkkinoiden merkittävien toimijoiden kestokyvyn arvioinneista.

b) yhteisiä lähestymistapoja, joita noudattamalla ilmoitetaan tuloksista, joita on saatu näistä finanssilaitosten kestokyvyn arvioinneista.

 

b a) yhteisiä menetelmiä, joilla arvioidaan tiettyjen tuotteiden tai jakeluprosessien vaikutusta laitoksen taloudelliseen tilanteeseen, tallettajien ja sijoittajien suojaan ja kuluttajille tiedottamiseen.

Tarkistus  139

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa tekemällään tiiviillä yhteistyöllä, että eri aloja koskevat muutokset, riskit ja haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomaisen (pankkitoiminta) kanssa ja sekakomitean puitteissa tekemällään tiiviillä yhteistyöllä, että eri aloja koskevat muutokset, riskit ja haavoittuvuudet otetaan asiaankuuluvalla tavalla huomioon.

Tarkistus  140

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää yhteyksiä kolmansien maiden valvontaviranomaisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön toimielinten toimivaltaa. Se voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden hallintojen kanssa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen edustaa unionia kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, joilla käsitellään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön piiriin kuuluvien laitosten sääntelyä ja valvontaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin toimielinten ja toimivaltaisten viranomaisten toimivaltaa.

Tarkistus  141

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää yhteyksiä kolmansien maiden valvontaviranomaisiin. Se voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden hallintojen kanssa. Nämä järjestelyt eivät estä jäsenvaltioita ja toimivaltaisia viranomaisia tekemästä kahden- tai monenvälisiä järjestelyjä kolmansien maiden kanssa.

Tarkistus  142

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu kolmansien maiden valvontajärjestelmiä koskevien vastaavuuspäätösten valmisteluun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti.

Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu kolmansien maiden valvontajärjestelmiä koskevien vastaavuuspäätösten valmisteluun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti. Komissio antaa 7 a–7 d artiklan mukaisesti sääntelystandardeja tässä artiklassa tarkoitettujen vastaavuuspäätösten tekemiseksi.

Tarkistus  143

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja esittää 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa hallinnolliset järjestelyt ja vastaavat päätökset, joista on sovittu kansainvälisten järjestöjen tai kolmansien maiden hallintojen kanssa.

Tarkistus  144

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kun on kyse sulautumiin ja omistusosuuksien hankintaan liittyvistä toiminnan vakauden arvioinneista, jotka kuuluvat direktiivin 2007/44/EY soveltamisalaan, arvopaperimarkkinaviranomainen voi omasta aloitteestaan tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä antaa ja julkistaa lausunnon toiminnan vakauden arvioinnista, jonka jokin jäsenvaltion viranomainen suorittaa. Tällöin sovelletaan 20 artiklaa.

2. Kun on kyse sulautumiin ja omistusosuuksien hankintaan liittyvistä toiminnan vakauden arvioinneista, jotka kuuluvat direktiivin 2007/44/EY soveltamisalaan, arvopaperimarkkinaviranomainen voi omasta aloitteestaan tai toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä seurata arviointeja ja antaa virtaviivaistamista ja yhtäläisten toimintamahdollisuuksien luomista tukevia ohjeita ja antaa ja julkistaa lausunnon toiminnan vakauden arvioinnista, jonka jokin jäsenvaltion viranomainen suorittaa. Tällöin sovelletaan 20 artiklaa.

Tarkistus  145

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhteisten ohjeiden mukaisesti muuttaa direktiivin 2007/44/EY mukaista valvontamenettelyä. Arvopaperimarkkinaviranomainen toteuttaa ilmoituksen saatuaan yhteensovittamistoimia kyseessä olevien kansallisten viranomaisten kanssa.

Tarkistus  146

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää, että tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää, että tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin. Pyynnöissä on käytettävä yleisiä raportointimuotoja, tarvittaessa konsolidoidulla tasolla.

Tarkistus  147

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole velvollisuutta kerätä vaadittuja tietoja, arvopaperimarkkinaviranomainen voi muuttaa näitä raportointivaatimuksia koskevia sääntely- tai täytäntöönpanostandardeja.

Tarkistus  148

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta toimivaltainen viranomainen voi hoitaa tehtävänsä, sillä edellytyksellä, että kyseinen toimivaltainen viranomainen on huolehtinut tarvittavista salassapitojärjestelyistä.

Tarkistus  149

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ilmoitusvelvollisuuksien päällekkäisyyden välttämiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen on otettava huomioon olemassa olevat, Euroopan tilastojärjestelmän ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän tuottamat, jakamat ja kehittämät tilastot.

Tarkistus  150

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen tekee yhteistyötä EJRK:n kanssa.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tiivistä ja säännöllistä yhteistyötä EJRK:n kanssa.

Tarkistus  151

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se toimittaa EJRK:lle säännöllisesti ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa, on toimitettava sille perustellusta pyynnöstä viipymättä asetuksen (EY) N:o .../… [EJRK] [15] artiklan mukaisesti.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa EJRK:lle säännöllisesti ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa, on toimitettava sille perustellusta pyynnöstä viipymättä asetuksen (EU) N:o .../2010 [EJRK] [15] artiklan mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen luo asianmukaisen menettelyn yksittäisiä finanssilaitoksia koskevien luottamuksellisten tietojen esittämistä varten.

Tarkistus  152

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Hoitaessaan tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviään arvopaperimarkkinaviranomaisen on otettava EJRK:n varoitukset ja suositukset tarkoin huomioon.

6. Hoitaessaan tässä asetuksessa säädettyjä tehtäviään arvopaperimarkkinaviranomaisen on otettava huomioon EJRK:n varoitukset ja suositukset.

Tarkistus  153

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä sidosryhmien kuulemiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien kannalta keskeisillä aloilla.

1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä sidosryhmien kuulemisen helpottamiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien kannalta keskeisillä aloilla. Osallisryhmää on kuultava arvopaperimarkkinaviranomaisen kaikista asiaankuuluvista päätöksistä ja toimista. Jos toimiin on ryhdyttävä kiireesti eikä kuuleminen ole mahdollista, osallisryhmälle tiedotetaan mahdollisimman pian.

 

Osallisryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa.

Tarkistus  154

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti yhteisön finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja finanssipalvelujen käyttäjiä.

2. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmässä on 30 jäsentä, jotka edustavat tasasuhtaisesti unionin finanssimarkkinoiden toimijoita, niiden työntekijöitä sekä kuluttajia, sijoittajia ja finanssipalvelujen käyttäjiä. Jäsenistä vähintään viisi on tiedeyhteisön johtavia riippumattomia edustajia. Markkinatoimijoita edustavia jäseniä on enintään kymmenen.

Tarkistus  155

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenet nimittää arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto asianomaisten sidosryhmien ehdotusten perusteella.

3. Osallisryhmän jäsenet nimittää arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto asianomaisten sidosryhmien ehdotusten perusteella.

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa mahdollisimman pitkälle, että sidosryhmien maantieteellisen jakauma ja edustus ovat koko yhteisön kannalta asianmukaisia.

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa, että kaikki jäsenet, jotka eivät edusta ammattimaisia markkinatoimijoita tai heidän palveluksessaan olevia työntekijöitä, ilmoittavat mahdolliset eturistiriidat.

Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa riittävien sihteeripalvelujen tarjoamisen arvopaperimarkkina-alan osallisryhmälle.

 

Tarkistus  156

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän jäsenten toimikausi on kaksi ja puoli vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa kaikki tarpeelliset tiedot ja varmistaa riittävien sihteeripalvelujen tarjoamisen osallisryhmälle. Voittoa tavoittelemattomia järjestöjä edustavat osallisryhmän jäsenet saavat asianmukaisen taloudellisen korvauksen. Osallisryhmä voi perustaa teknisiä kysymyksiä käsitteleviä työryhmiä, joihin voidaan nimittää muita asiantuntijoita tarvittavan teknisen asiantuntemuksen varmistamiseksi.

Jäsenenä voi olla kaksi peräkkäistä toimikautta.

Osallisryhmän jäsenten toimikausi on viisi vuotta, jonka jälkeen järjestetään uusi valintamenettely.

Tarkistus  157

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä voi antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy 7 ja 8 artiklassa yksilöityihin arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin.

5. Osallisryhmä antaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle lausuntoja ja neuvoja mistä tahansa asiasta, joka liittyy arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäviin, mukaan luettuna asiat, jotka koskevat yhteisten kantojen vahvistamista Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) ja Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) kanssa 42 artiklan mukaisesti, keskittyen erityisesti 7–7 e, 8, 10, 14, 15 ja 17 artiklassa vahvistettuihin tehtäviin. Osallisryhmä voi vaikuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen kokousten esityslistaan. Kaikilla osallisryhmän jäsenillä on mahdollisuus esittää ehdotuksia. Osallisryhmä tekee lopullisen päätöksen siitä, mitkä ehdotetuista asioista otetaan esityslistalle ottaen huomioon, että kullakin osallisryhmään kuuluvalla sidosryhmällä on oikeus saada ehdottamansa asian otetuksi esityslistalle. Kukin osallisryhmään kuuluva sidosryhmä voi antaa lausuntonsa ja neuvonsa arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Nämä lausunnot ja neuvot eivät välttämättä edusta osallisryhmän enemmistön mielipiteitä.

Tarkistus  158

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä vahvistaa työjärjestyksensä.

6. Osallisryhmä vahvistaa työjärjestyksensä jäsentensä kahden kolmasosan enemmistön yhteisen kannan perusteella.

Tarkistus  159

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset eivät millään tavalla vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen.

Poistetaan.

Tarkistus  160

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan nojalla tehty päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi ilmoittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle yhden kuukauden kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei kyseinen toimivaltainen viranomainen pane päätöstä täytäntöön.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 10 artiklan 2 kohdan tai 11 artiklan nojalla tehty päätös vaikuttaa suoraan tai merkittävällä tavalla sen finanssipoliittiseen vastuuseen, sen on ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle, komissiolle ja Euroopan parlamentille kymmenen työpäivän kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, aikooko se vai eikö se aio noudattaa päätöstä.

Tarkistus  161

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja osoitettava selvästi, miten se siihen vaikuttaa.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja esitettävä arviointi siitä, missä määrin se siihen vaikuttaa.

Tarkistus  162

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tällöin lykätään arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä.

Poistetaan.

Tarkistus  163

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, aikooko arvopaperimarkkinaviranomainen pysyä päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota sen.

2 a. Arvopaperimarkkinaviranomaisen on yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, aikooko arvopaperimarkkinaviranomainen pysyä päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota sen.

Tarkistus  164

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen pysyy päätöksessään, neuvosto päättää kahden kuukauden kuluessa perustamissopimuksen 205 artiklan mukaisella määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö päätös voimassa vai kumotaanko se.

2 b. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen pysyy päätöksessään tai muuttaa sitä, neuvosto päättää siitä, pidetäänkö päätös voimassa vai kumotaanko se.

 

Päätös arvopaperimarkkinaviranomainen päätöksen pitämisestä voimassa on tehtävä jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä. Päätös arvopaperimarkkinaviranomainen päätöksen kumoamisesta on tehtävä määräenemmistöllä. Kummassakaan tapauksessa niiden jäsenten ääniä, joita asia koskee, ei oteta huomion. Määräenemmistöksi määritellään vähintään 55 prosenttia neuvoston jäsenistä, (lukuun ottamatta kyseessä olevaa jäsenvaltiota), jotka samalla edustavat vähintään 65 prosenttia unionin väestöstä (lukuun ottamatta sen jäsenvaltion väestöä, jota asia koskee).

Tarkistus  165

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos neuvosto päättää pitää arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen voimassa tai jollei se tee päätöstä kahden kuukauden kuluessa, päätöksen lykkääminen päättyy välittömästi.

Poistetaan.

Tarkistus  166

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen työpäivän kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen katsotaan olevan voimassa.

Jos neuvosto ei tee päätöstä kymmenen työpäivän kuluessa, kun kyseessä on 10 artikla, ja yhden kuukauden kuluessa, kun kyseessä on 11 artikla, arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen katsotaan olevan voimassa.

Tarkistus  167

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jos 10 artiklan nojalla tehty päätös johtaa 12 d tai 21 e artiklan mukaisesti perustetun rahaston käyttämiseen, jäsenvaltiot eivät saa kehottaa neuvostoa pitämään voimassa tai kumoamaan arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemää päätöstä.

Tarkistus  168

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 9 artiklan 6 kohdan, 10 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 11 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisia päätöksiä, se ilmoittaa kulloisenkin päätöksen kohteelle aikomuksestaan tehdä päätös ja asettaa määräajan, jonka kuluessa päätöksen kohde voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen tarkasti huomioon asian kiireellisyyden.

1. Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tämän asetuksen mukaisia päätöksiä, se ilmoittaa kulloisenkin päätöksen kohteelle aikomuksestaan tehdä päätös ja asettaa määräajan, jonka kuluessa päätöksen kohde voi esittää näkemyksensä asiasta, ottaen tarkasti huomioon asian kiireellisyyden, monimutkaisuuden ja mahdolliset seuraukset.

Tarkistus  169

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 9, 10 ja 11 artiklan nojalla tekemät päätökset julkistetaan, ja niissä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssimarkkinoiden toimijan nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, ottaen huomioon finanssimarkkinoiden toimijoiden perustellut edut sen suhteen, ettei niiden liikesalaisuuksia paljasteta.

5. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 9, 10 ja 11 artiklan nojalla tekemät päätökset julkistetaan, ja niissä ilmoitetaan kyseisen toimivaltaisen viranomaisen tai finanssilaitoksen nimi ja päätöksen pääasiallinen sisältö, paitsi jos julkistaminen olisi ristiriidassa finanssilaitosten perusteltujen, liikesalaisuuksien suojelemista koskevien etujen huomioonottamisen kanssa tai jos se voisi vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai Euroopan unionin koko rahoitusjärjestelmän tai sen osan vakauden.

Tarkistus  170

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) kustakin jäsenvaltiosta toimivaltaisen viranomaisen pääjohtaja. Jos jäsenvaltiossa on useampi kuin yksi toimivaltainen viranomainen, kyseisten viranomaisten on sovittava siitä, kuka pääjohtajista toimii hallintoneuvostossa edustajana;

b) kustakin jäsenvaltiosta toimivaltaisen viranomaisen pääjohtaja. Jos jäsenvaltiossa on useampi kuin yksi unionin oikeuden soveltamisesta vastaava toimivaltainen viranomainen, niiden on päätettävä keskenään, miten ne hoitavat edustustehtäväänsä, mukaan luettuna 29 artiklan mukaiset mahdolliset äänet, jotka jaetaan.

Tarkistus  171

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

f a) kaksi osallisryhmän edustajaa, joilla ei ole äänivaltaa, toinen heistä voittoa tavoittelemattomien järjestöjen edustaja.

Tarkistus  172

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen vastuulla tai, jos toimivaltaisia viranomaisia on useampi kuin yksi, näiden viranomaisten yhteisellä vastuulla on nimetä henkilöstöstään tai henkilöstöistään korkean tason varajäsen, joka voi toimia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

2. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen vastuulla on nimetä henkilöstöstään korkean tason varajäsen, joka voi toimia 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

Tarkistus  173

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kun toimitaan direktiivin 97/9/EY soveltamisalalla, 1 alakohdan b alakohdassa tarkoitetun hallintoneuvoston jäsenen mukana voi tarvittaessa olla kyseisessä jäsenvaltioissa sijoittajien korvausjärjestelmiä hallinnoivien elinten edustaja, joka ei osallistu äänestyksiin.

Poistetaan.

Tarkistus  174

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sovellettaessa 11 artiklaa hallintoneuvosto kutsuu koolle lautakunnan, joka koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta erimielisyyden osapuolina olevia toimivaltaisia viranomaisia, helpottamaan erimielisyyden ratkaisemista.

2. Sovellettaessa 11 artiklaa hallintoneuvosto kutsuu koolle riippumattoman lautakunnan, joka koostuu hallintoneuvoston puheenjohtajasta ja kahdesta jäsenestä, jotka eivät edusta erimielisyyden osapuolina olevia toimivaltaisia viranomaisia ja joilla ei ole eturistiriitaa, helpottamaan erimielisyyden puolueetonta ratkaisemista.

Tarkistus  175

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Hallintoneuvosto tekee 11 artiklan mukaisen päätöksen lautakunnan ehdotuksesta.

Poistetaan.

Tarkistus  176

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja äänivaltaiset jäsenet toimivat heille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yhteisön edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita yhteisön toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

1. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja äänivaltaiset jäsenet toimivat heille tässä asetuksessa annettuja tehtäviä suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja unionin yleisen edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Tarkistus  177

Ehdotus asetukseksi

27 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja muut julkiset ja yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan hallintoneuvoston jäseniin heidän hoitaessaan arvopaperimarkkinaviranomaiseen liittyviä tehtäviään.

Tarkistus  178

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Hallintoneuvosto hyväksyy johtokunnan ehdotuksen perusteella 38 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun vuosikertomusluonnoksen pohjalta arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus on julkistettava.

Tarkistus  179

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty perustamissopimuksen 205 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä kaikkien VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta.

1. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä.

Kaikki muut hallintoneuvoston päätökset tehdään jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä.

 

Tarkistus  180

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Hallintoneuvoston päätökset tehdään sen jäsenten yksinkertaisella enemmistöllä niin, että kullakin jäsenellä on yksi ääni. Hallintoneuvosto toimii jäsentensä määräenemmistöllä, sellaisena kuin se on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 16 artiklassa, 7 ja 8 artiklassa yksilöityjen säädösten sekä kaikkien VI luvun mukaisten toimenpiteiden ja päätösten osalta.

Tarkistus  181

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaiset äänestyssäännöt ja tarvittaessa myös päätösvaltaisuutta koskevat säännöt. Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät, puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, osallistu hallintoneuvostossa yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskeviin keskusteluihin, jollei 61 artiklassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä toisin säädetä.

4. Työjärjestyksessä vahvistetaan yksityiskohtaiset äänestyssäännöt ja tarvittaessa myös päätösvaltaisuutta koskevat säännöt. Äänioikeudettomat jäsenet ja tarkkailijat eivät, puheenjohtajaa ja toimitusjohtajaa lukuun ottamatta, osallistu hallintoneuvostossa yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, jollei 61 artiklassa tai 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä toisin säädetä.

Tarkistus  182

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, komission edustaja ja neljä jäsentä, jotka hallintoneuvosto on valinnut omista jäsenistään.

1. Johtokuntaan kuuluu viisi jäsentä: puheenjohtaja ja neljä jäsentä, jotka hallintoneuvosto on valinnut omista äänivaltaisista jäsenistään.

Tarkistus  183

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jokaisella jäsenellä puheenjohtajaa lukuun ottamatta on varajäsen, joka voi toimia johtokunnan jäsenen sijaisena tämän ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen.

Poistetaan.

Tarkistus  184

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Johtokunta tekee päätöksensä läsnä olevien jäsentensä enemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

 

Toimitusjohtaja voi osallistua johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

2. Toimitusjohtaja ja komission edustaja osallistuvat johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta. Johtokunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

Johtokunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä.

 

Tarkistus  185

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa johtokunnan kokouksia.

3. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle omasta aloitteestaan tai vähintään kolmasosan jäsenistä sitä pyytäessä ja johtaa johtokunnan kokouksia. Johtokunta kokoontuu ainakin ennen jokaista hallintoneuvoston kokousta ja niin usein kuin se pitää välttämättömänä.

Tarkistus  186

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja yhteisön edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita yhteisön toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Johtokunnan jäsenet toimivat riippumattomasti, puolueettomasti ja ainoastaan unionin edun mukaisesti pyytämättä tai ottamatta ohjeita unionin toimielimiltä tai laitoksilta, jäsenvaltioiden hallituksilta tai muilta julkisilta tai yksityisiltä elimiltä.

Tarkistus  187

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Johtokunta hyväksyy hallintoneuvostoa kuultuaan 38 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun vuosikertomusluonnoksen pohjalta arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaa koskevan vuosikertomuksen ja toimittaa sen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle, tilintarkastustuomioistuimelle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Kertomus on julkistettava.

6. Johtokunta hyväksyy hallintoneuvostoa kuultuaan neljännesvuosikertomuksia, jotka arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja toimittaa Euroopan parlamentille 35 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  188

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Johtokunta hyväksyy myös vuosikertomuksen, jonka arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtaja toimittaa Euroopan parlamentille.

Tarkistus  189

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssimarkkinoiden ja niiden toimijoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

2. Euroopan parlamentti nimittää puheenjohtajan komission järjestämän ja hallinnoiman avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

Ennen kuin hallintoneuvoston valitsema ehdokas nimitetään, nimitykseen on saatava Euroopan parlamentin vahvistus.

Komissio esittää Euroopan parlamentille kolmen ehdokkaan luettelon. Järjestettyään näiden ehdokkaiden kuulemiset Euroopan parlamentti valitsee heistä yhden. Hallintoneuvosto nimittää näin valitun ehdokkaan. Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa. Tämä varahenkilö ei saa olla johtokunnan jäsen.

Hallintoneuvosto valitsee jäsenistään myös varahenkilön, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän poissa ollessa.

 

Tarkistus  190

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4. Hallintoneuvosto arvioi yhdeksän kuukauden kuluessa ennen puheenjohtajan viisivuotisen toimikauden päättymistä

4. Euroopan parlamentti arvioi yhdeksän kuukauden kuluessa ennen puheenjohtajan viisivuotisen toimikauden päättymistä

Tarkistus  191

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Puheenjohtaja voidaan erottaa ainoastaan hallintoneuvoston päätöksellä, johon on saatava Euroopan parlamentin vahvistus.

5. Ainoastaan Euroopan parlamentti voi erottaa puheenjohtajan hallintoneuvoston päätöksen perusteella.

Tarkistus  192

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot, unionin toimielimet ja muut julkiset ja yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan puheenjohtajaan hänen hoitaessaan tehtäviään.

Tarkistus  193

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Euroopan parlamentti voi kutsua puheenjohtajan tai hänen varahenkilönsä antamaan säännöllisesti lausuntoja parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin kunnioittaen kuitenkin täysin puheenjohtajan riippumattomuutta.

1. Puheenjohtaja kutsutaan vähintään neljännesvuosittain antamaan lausuntoja Euroopan parlamentille ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus  194

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Euroopan parlamentti voi myös pyytää puheenjohtajaa antamaan kertomuksen tehtäviensä suorittamisesta.

2. Puheenjohtajan on annettava kertomus arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnasta Euroopan parlamentille pyydettäessä ja vähintään 15 päivää ennen 1 kohdassa tarkoitetun lausunnon antamista. Kertomukseen olisi sisällytettävä vastaukset osallisryhmän antamaan lausuntoon. Sen on myös sisällettävä Euroopan parlamentin ad hoc -pohjalta pyytämät aiheelliset tiedot.

Tarkistus  195

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Puheenjohtajan on annettava Euroopan parlamentille myös vuosikertomus tehtäviensä suorittamisesta.

Tarkistus  196

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssimarkkinoiden ja niiden toimijoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan komission järjestämän ja hallinnoiman avoimen valintamenettelyn jälkeen ja Euroopan parlamentin vahvistuksen saatuaan ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

Tarkistus  197

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäljempänä 54 artiklassa tarkoitettujen henkilöstösääntöjen mukaisesti toimitusjohtajan on toimikautensa päätyttyä edelleen osoitettava kunniallisuutta ja arvostelukykyä tiettyjen nimitysten ja etujen vastaanottamisessa.

Tarkistus  198

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltiot, unionin ja muut julkiset ja yksityiset elimet eivät saa pyrkiä vaikuttamaan toimitusjohtajaan hänen hoitaessaan tehtäviään.

Tarkistus  199

Ehdotus asetukseksi

39 artikla

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen on osa EFVJ:ää, joka toimii valvontaviranomaisten verkostona.

Poistetaan.

2. EFVJ koostuu seuraavista:

 

a) jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka on yksilöity tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EY) N:o …/2009 [EVTEV] 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o …/… [EPV] 1 artiklan 2 kohdassa;

 

b) arvopaperimarkkinaviranomainen;

 

c) Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen, joka perustetaan asetuksen (EY) N:o …/… [EVTEV] 1 artiklalla;

 

d) Euroopan pankkiviranomainen, joka perustetaan asetuksen (EY) N:o …/… [EPV] 1 artiklalla;

 

e) 40 artiklassa säädetty Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea;

 

f) komissio, kun kyseessä on 7, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen.

 

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä, varmistaa toimien johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja laatii yhteisiä kantoja finanssiryhmittymien valvonnan ja muiden eri alojen välisten kysymysten osalta Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa 40 artiklassa perustetun Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean välityksellä.

 

Tarkistus  200

Ehdotus asetukseksi

IV luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPAN VALVONTAVIRANOMAISTEN SEKAKOMITEA

EUROOPAN VALVONTAVIRANOMAINEN (SEKAKOMITEA)

Tarkistus  201

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Perustetaan Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea.

1. Perustetaan Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea), jonka kotipaikka on Frankfurt.

Tarkistus  202

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa.

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden muiden Euroopan valvontaviranomaisten kanssa erityisesti seuraavilla aloilla:

 

– finanssiryhmittymät;

 

– kirjanpito ja tilintarkastus;

 

– mikrotason vakauden valvontaa koskevat analyysit alojen välisistä kehitysvaiheista, riskeistä ja heikkouksista;

 

– vähittäismarkkinoille tarkoitetut sijoitustuotteet; sekä

 

– rahanpesun vastaiset toimenpiteet;

 

– tietojen vaihto Euroopan järjestelmäriskikomitean kanssa sekä Euroopan järjestelmäriskikomitean ja Euroopan valvontaviranomaisten välisen suhteen kehittäminen.

Tarkistus  203

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean hallinnolliseen tukeen. Tähän sisältyvät henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenot.

3. Sekakomitealla on pysyvä sihteeristö, johon siirretään väliaikaisesti henkilöstöä Euroopan kolmesta valvontaviranomaisesta. Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenoihin.

Tarkistus  204

Ehdotus asetukseksi

40 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos 12 b artiklan 1 kohdassa tarkoitetun laitoksen toiminta käsittää useampia aloja, sekakomitea päättää, mikä Euroopan valvontaviranomainen toimii johtavana toimivaltaisena viranomaisena ja/tai tekee sitovia päätöksiä Euroopan valvontaviranomaisten välisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus  205

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Sekakomitea koostuu puheenjohtajasta sekä Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen puheenjohtajista ja tarpeen mukaan jonkin 43 artiklan nojalla perustetun alakomitean puheenjohtajasta.

1. Sekakomitealla on johtokunta, joka koostuu Euroopan valvontaviranomaisten puheenjohtajista ja tarpeen mukaan jonkin 43 artiklan nojalla perustetun alakomitean puheenjohtajasta.

Tarkistus  206

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Toimitusjohtaja, komissio ja EJRK kutsutaan Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean sekä 43 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.

2. Toimitusjohtaja, komission edustaja ja EJRK kutsutaan sekakomitean johtokunnan sekä 43 artiklassa mainittujen alakomiteoiden kokouksiin tarkkailijoina.

Tarkistus  207

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean puheenjohtaja nimitetään vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajista.

3. Sekakomitean puheenjohtaja nimitetään vuodeksi kerrallaan vuorotteluperiaatteella Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala), Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajista. Sekakomitean puheenjohtaja on Euroopan järjestelmäriskikomitean varapuheenjohtaja.

Tarkistus  208

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä. Työjärjestyksessä voidaan täsmentää, ketkä muut osallistuvat sekakomitean kokouksiin.

4. Sekakomitea vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä. Työjärjestyksessä voidaan täsmentää, ketkä muut osallistuvat sekakomitean kokouksiin.

Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea kokoontuu vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Sekakomitean johtokunta kokoontuu vähintään kerran kahdessa kuukaudessa.

Tarkistus  209

Ehdotus asetukseksi

42 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tarpeen mukaan yhteisiä kantoja II luvussa määritellyn tehtävänkuvansa mukaisesti ja erityisesti, kun kyseessä on direktiivin 2002/87/EY täytäntöönpano, yhdessä Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen laatii tarpeen mukaan yhteisiä kantoja II luvussa määritellyn tehtävänkuvansa mukaisesti ja erityisesti, kun kyseessä on direktiivin 2002/87/EY täytäntöönpano, yhdessä Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) kanssa.

Kun kyseessä ovat tämän asetuksen 7, 9, 10 tai 11 artiklan mukaiset säädökset, jotka liittyvät direktiivin 2002/87/EY ja minkä tahansa muun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, myös Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaan kuuluvan lainsäädännön soveltamiseen, arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja Euroopan pankkiviranomainen antavat nämä säädökset tarvittaessa yhtä aikaa.

 

Tarkistus  210

Ehdotus asetukseksi

44 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kokoonpano

Valituslautakunta

1. Valituslautakunta on Euroopan pankkiviranomaisen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen yhteinen elin.

1. Valituslautakunta on Euroopan kolmen valvontaviranomaisen yhteinen elin.

2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joilla on asianmukainen tietämys ja kokemus, mutta jäseniä ei voida valita arvopaperimarkkinaviranomaisen toiminnassa mukana olevien toimivaltaisten viranomaisten tai sen toimintaan osallistuvien muiden kansallisten laitosten tai yhteisön toimielinten nykyisen henkilöstön parista.

2. Valituslautakunnassa on kuusi jäsentä ja kuusi varajäsentä, joilla on riittävästi lainopillista asiantuntemusta, jotta he voivat antaa lainopillisia asiantuntijaneuvoja arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivallan käyttöä silmällä pitäen.

Valituslautakunta nimeää puheenjohtajansa.

Valituslautakunta nimeää puheenjohtajansa.

Valituslautakunta tekee päätöksensä enemmistöllä, jonka muodostavat vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä.

 

Valituslautakunnan puheenjohtaja kutsuu valituslautakunnan koolle tarpeen mukaan.

 

3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta nimittää kaksi valituslautakunnan jäsentä ja kaksi varajäsentä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan.

3. Euroopan parlamentti nimittää valituslautakunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä hakijoiden luettelosta, jota komissio on ehdottanut Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistun kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella hallintoneuvostoa kuultuaan.

Muut jäsenet nimitetään asetuksen (EY) N:o …/…[EVTEV] ja asetuksen (EY) N:o …/…[EPV] mukaisesti.

 

4. Valituslautakunnan jäsenten toimikausi on viisi vuotta. Toimikautta voidaan pidentää kerran.

4. Valituslautakunta tekee päätöksensä enemmistöllä, jonka muodostavat vähintään neljä sen kuudesta jäsenestä.

5. Valituslautakunnan jäsen, jonka arvopaperimarkkinaviranomaisen johtokunta on nimittänyt, voidaan vapauttaa tehtävistään toimikautensa aikana ainoastaan, jos hänen on todettu syyllistyneen vakavaan rikkomukseen, ja johtokunta tekee päätöksen vapauttamisesta hallintoneuvostoa kuultuaan.

5. Valituslautakunnan puheenjohtaja kutsuu valituslautakunnan koolle tarpeen mukaan.

6. Arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen varmistavat valituslautakunnalle riittävän käytännön tuen ja sihteeripalvelut.

6. Arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan valvontaviranomainen (pankkiala) ja Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet) varmistavat valituslautakunnalle sekakomitean avulla riittävän käytännön tuen ja sihteeripalvelut.

Tarkistus  211

Ehdotus asetukseksi

45 artikla

Komission teksti

Tarkistus

45 artikla

Poistetaan.

Riippumattomuus ja puolueettomuus

 

1. Valituslautakunnan jäsenet ovat riippumattomia päätöksenteossaan. Heitä eivät sido mitkään ohjeet. He eivät saa hoitaa muita tehtäviä arvopaperimarkkinaviranomaisessa tai sen johtokunnassa tai hallintoneuvostossa.

 

2. Valituslautakunnan jäsen ei saa osallistua valitusmenettelyyn, jos asia koskee hänen omaa etuaan, jos hän on aikaisemmin edustanut jotakin menettelyn osapuolta tai jos hän on osallistunut sen päätöksen tekemiseen, jota valitus koskee.

 

3. Jos valituslautakunnan jäsen jostain 1 ja 2 kohdassa mainitusta tai muusta syystä katsoo, ettei jokin valituslautakunnan jäsen voi osallistua valitusmenettelyyn, hänen on ilmoitettava asiasta valituslautakunnalle.

 

4. Valitusmenettelyn osapuoli voi vastustaa valituslautakunnan jäsenen osallistumista asian käsittelyyn jollakin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista perusteista tai jos jäsenellä epäillään olevan ennakkokäsitys asiasta.

 

Vastustamisen perusteena ei voi olla jäsenen kansallisuus, eikä vastustamista tutkita, jos valitusmenettelyn osapuoli on vastustamisperusteen olemassaolon tietäen jo ryhtynyt muuhun valitusmenettelyä koskevaan toimeen kuin valituslautakunnan kokoonpanon vastustaminen.

 

5. Valituslautakunta päättää ilman asianomaista jäsentä, miten 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on meneteltävä.

 

Valituslautakuntaan otetaan kyseisen jäsenen tilalle tämän ratkaisun tekoa varten hänen sijaisensa, jollei sijainen katso olevansa samalla tavoin esteellinen. Jos näin on, puheenjohtaja nimeää sijaisen muista varajäsenistä.

 

6. Valituslautakunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja yleisen edun mukaisesti.

 

Tätä varten he tekevät sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he joko ilmoittavat, että heidän riippumattomuuttaan mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai mainitsevat sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän heidän riippumattomuuttaan.

 

Nämä ilmoitukset annetaan vuosittain kirjallisesti, ja ne julkaistaan.

 

Tarkistus  212

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, toimivaltaiset viranomaiset mukaan luettuina, voivat hakea muutosta 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitettuun arvopaperimarkkinaviranomaisen päätökseen tai mihin tahansa muuhun arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti tekemään päätökseen, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.

1. Luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, toimivaltaiset viranomaiset mukaan luettuina, voivat valittaa 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitetun arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen tai minkä tahansa muun arvopaperimarkkinaviranomaisen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti tekemän sellaisen päätöksen laillisuudesta, joka on osoitettu heille tai joka koskee heitä suoraan ja erikseen, vaikka se olisi osoitettu muulle henkilölle.

Tarkistus  213

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta tutkii, onko sille perusteita. Se kehottaa valitusmenettelyn osapuolia aina tarvittaessa esittämään tietyssä määräajassa huomautuksensa tiedoksiannoista, jotka on vastaanotettu valituslautakunnalta tai muilta valitusmenettelyn osapuolilta. Valitusmenettelyn osapuolilla on oikeus esittää huomautuksensa suullisesti.

4. Jos valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, valituslautakunta tutkii, onko sille perusteita. Se kehottaa valitusmenettelyn osapuolia esittämään tietyssä määräajassa huomautuksensa tiedoksiannoista, jotka on vastaanotettu valituslautakunnalta tai muilta valitusmenettelyn osapuolilta. Valitusmenettelyn osapuolilla on oikeus esittää huomautuksensa suullisesti.

Tarkistus  214

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Asian saattaminen yhteisöjen ensimmäisen asteen tuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi

Asian saattaminen unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus  215

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Valituslautakunnan tai, jos ei ole oikeutta hakea muutosta valituslautakunnalta, arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemästä päätöksestä voi nostaa kanteen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tai yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklan mukaisesti.

1. Valituslautakunnan tai, jos ei ole oikeutta hakea muutosta valituslautakunnalta, arvopaperimarkkinaviranomaisen tekemästä päätöksestä voi nostaa kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa tai unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  216

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltiot ja unionin toimielimet samoin kuin mikä tahansa luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voivat valittaa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksistä suoraan Euroopan unionin tuomioistuimeen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  217

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on velvoite toimia ja se laiminlyö päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan nostaa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tai yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 232 artiklan mukaisesti.

2. Jos arvopaperimarkkinaviranomaisella on velvoite toimia ja se laiminlyö päätöksen tekemisen, laiminlyöntiä koskeva kanne voidaan nostaa unionin yleisessä tuomioistuimessa tai unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 265 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  218

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tulot muodostuvat erityisesti seuraavista:

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tulot muodostuvat erityisesti seuraavista:

a) kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten pakolliset maksuosuudet;

 

b) Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) otettu yhteisön avustus;

a) unionin yleisen talousarvion pääluokan [XII] erillisessä otsakkeessa osoitettu Euroopan unionin avustus;

c) arvopaperimarkkinaviranomaiselle asianomaisissa yhteisön säädöksissä täsmennetyissä tapauksissa maksettavat maksut.

b) arvopaperimarkkinaviranomaiselle asianomaisissa unionin säädöksissä täsmennetyissä tapauksissa maksettavat maksut.

Tarkistus  219

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomaisen menoihin kuuluvat vähintään henkilöstö-, palkka-, hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenot.

2. Arvopaperimarkkinaviranomaisen menoihin kuuluvat vähintään henkilöstö-, palkka-, hallinto-, infrastruktuuri-, ammattikoulutus- ja toimintamenot.

Tarkistus  220

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimitusjohtaja laatii vuosittain 15 päivään helmikuuta mennessä ennakkoarvioluonnoksen seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista ja toimittaa tämän alustavan talousarvioesityksen ja siihen liitetyn henkilöstötaulukon johtokunnalle. Johtokunta laatii vuosittain toimitusjohtajan laatiman alustavan luonnoksen perusteella ennakkoarvion arvopaperimarkkinaviranomaisen seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista. Johtokunta toimittaa kyseisen ennakkoarvion, joka sisältää alustavan henkilöstötaulukon, komissiolle 31 päivään maaliskuuta mennessä. Ennen ennakkoarvion hyväksymistä hallintoneuvoston on hyväksyttävä toimitusjohtajan laatima luonnos.

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen 31 päivänä joulukuuta 2011 päättyvän ensimmäisen toimintavuoden jälkeen toimitusjohtaja laatii vuosittain 15 päivään helmikuuta mennessä ennakkoarvioluonnoksen seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista ja toimittaa tämän alustavan talousarvioesityksen ja siihen liitetyn henkilöstötaulukon johtokunnalle ja hallintoneuvostolle. Johtokunta laatii vuosittain toimitusjohtajan laatiman ja johtokunnan hyväksymän alustavan luonnoksen perusteella ennakkoarvion vakuutus- ja työeläkeviranomaisen seuraavan varainhoitovuoden tuloista ja menoista. Hallintoneuvosto toimittaa kyseisen ennakkoarvion, joka sisältää alustavan henkilöstötaulukon, komissiolle 31 päivään maaliskuuta mennessä. Ennen ennakkoarvion hyväksymistä johtokunnan on hyväksyttävä toimitusjohtajan laatima luonnos.

Perustelu

Ehdotetaan, että Euroopan valvontaviranomaisten ensimmäisenä toimintavuonna, joka päättyy 31. joulukuuta 2011, vastaavien 3. tason komiteoiden jäsenet hyväksyvät viranomaisten talousarviot komissiota kuultuaan ja välittävät ne neuvoston ja parlamentin hyväksyttäviksi. Tämä on erittäin tärkeää Euroopan valvontaviranomaisten toiminnallisen riippumattomuuden varmistamiseksi, jotta ne voivat aloittaa toimintansa vakaalta taloudelliselta pohjalta. Riippumattomuutta tasapainottaa vastuuvelvollisuus EU:n poliittisille toimielimille.

Tarkistus  221

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättöminä, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen EY:n perustamissopimuksen 272 artiklan mukaisesti.

3. Ennakkoarvion perusteella komissio sisällyttää arviot, joita se pitää henkilöstötaulukon ja yleisestä talousarviosta suoritettavan avustuksen määrän osalta välttämättöminä, Euroopan unionin yleistä talousarviota koskevaan alustavaan esitykseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 313 ja 314 artiklan mukaisesti.

Tarkistus  222

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Arvopaperimarkkinaviranomaisen ensimmäisenä toimintavuonna, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 2011, 3. tason komitean jäsenet hyväksyvät talousarvion komissiota kuultuaan ja välittävät sen Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäväksi.

Perustelu

Ehdotetaan, että Euroopan valvontaviranomaisten ensimmäisenä toimintavuonna, joka päättyy 31. joulukuuta 2011, vastaavien 3. tason komiteoiden jäsenet hyväksyvät viranomaisten talousarviot komissiota kuultuaan ja välittävät ne neuvoston ja parlamentin hyväksyttäviksi. Tämä on erittäin tärkeää Euroopan valvontaviranomaisten toiminnallisen riippumattomuuden varmistamiseksi, jotta ne voivat aloittaa toimintansa vakaalta taloudelliselta pohjalta. Riippumattomuutta tasapainottaa vastuuvelvollisuus EU:n poliittisille toimielimille.

Tarkistus  223

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

9. Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ja kansallisilta valvontaviranomaisilta saaduista tuloista koostuvan varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

Tarkistus  224

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön, myös sen toimitusjohtajaan, sovelletaan henkilöstösääntöjä, muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan yhteisöjen toimielimien näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

1. Arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstöön, puheenjohtajaa lukuun ottamatta, sovelletaan henkilöstösääntöjä, muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja ja Euroopan unionin toimielimien näiden henkilöstösääntöjen ja palvelussuhteen ehtojen soveltamiseksi yhteisesti antamia sääntöjä.

Perustelu

Puheenjohtajaan ei pitäisi soveltaa EU:n henkilöstösääntöjä. Hallintoneuvoston olisi määriteltävä puheenjohtajan palvelussuhteen ehdot samoin kuin on jo tehty Euroopan keskuspankin johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten osalta. Kun otetaan huomioon, että puheenjohtajat kuuluvat EJRK:aan ja sen ohjauskomiteaan, olisi asianmukaista käyttää EKP:n tapauksessa sovellettua yhtenäistä menettelytapaa.

Tarkistus  225

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti. Soveltamissäännöissä sallitaan perustellut poikkeamat arvopaperimarkkinaviranomaiselle määriteltyjen tehtävien mahdollisimman tehokkaan toteuttamisen takaamiseksi.

Tarkistus  226

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, arvopaperimarkkinaviranomaisen on jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti korvattava itsensä tai henkilöstönsä tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat vahingot. Yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan tällaisten vahinkojen korvaamiseen liittyvät riita-asiat.

1. Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, arvopaperimarkkinaviranomaisen on jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti korvattava itsensä tai henkilöstönsä tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat perusteettomat vahingot. Yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan tällaisten vahinkojen korvaamiseen liittyvät riita-asiat.

Perustelu

Toimintansa aikana Euroopan valvontaviranomainen saattaa aiheuttaa vahinkoa yksittäisille finanssilaitoksille varmistaakseen yleisen edun. Tällaiset vahingot olisivat perusteltuja järjestelmän vakauden varmistamisen yhteydessä ja siksi Euroopan valvontaviranomaista ei pitäisi pitää vastuullisena tällaisista vahingoista.

Tarkistus  227

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten, toimitusjohtajan ja arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön jäsenten, mukaan lukien jäsenvaltioiden arvopaperimarkkinaviranomaisen määräaikaiseen palvelukseen siirtämät virkamiehet, on noudatettava salassapitovelvollisuutta perustamissopimuksen 287 artiklan ja muussa asiaankuuluvassa yhteisön lainsäädännössä olevien asiaa koskevien säännösten mukaisesti vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

1. Hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten, toimitusjohtajan ja arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstön jäsenten, mukaan lukien jäsenvaltioiden arvopaperimarkkinaviranomaisen määräaikaiseen palvelukseen siirtämät virkamiehet, on noudatettava salassapitovelvollisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 339 artiklan ja muussa asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä olevien asiaa koskevien säännösten mukaisesti vielä tehtäviensä päättymisen jälkeenkin.

Tarkistus  228

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Luottamuksellisia tietoja, jotka 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt saavat tehtäviään suorittaessaan, ei saa luovuttaa kenellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, josta kyseisiä yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita ei voida tunnistaa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta rikosoikeuden soveltamisalaan kuuluvien tapausten käsittelyyn.

2. Luottamuksellisia tietoja, jotka 1 kohdassa tarkoitetut henkilöt saavat tehtäviään suorittaessaan, ei saa luovuttaa kenellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle muutoin kuin sellaisena tiivistelmänä tai koosteena, josta kyseisiä yksittäisiä finanssilaitoksia ei voida tunnistaa, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta rikosoikeuden soveltamisalaan kuuluvien tapausten käsittelyyn.

Tarkistus  229

Ehdotus asetukseksi

56 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Edellä 1 ja 2 kohta eivät saa estää arvopaperimarkkinaviranomaista vaihtamasta tietoja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa tämän asetuksen ja finanssimarkkinoiden toimijoihin sovellettavan muun yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

3. Edellä 1 ja 2 kohta eivät saa estää arvopaperimarkkinaviranomaista vaihtamasta tietoja kansallisten valvontaviranomaisten kanssa tämän asetuksen ja finanssilaitoksiin sovellettavan muun unionin lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus  230

Ehdotus asetukseksi

58 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle perustamissopimuksen 195 artiklassa esitetyin edellytyksin tai niistä voidaan sen jälkeen, kun valituslautakunnalta on ensin haettu muutosta, tarvittaessa nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa perustamissopimuksen 230 artiklassa esitetyin edellytyksin.

3. Arvopaperimarkkinaviranomaisen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 8 artiklan nojalla tekemistä päätöksistä voidaan tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 228 artiklassa esitetyin edellytyksin tai niistä voidaan sen jälkeen, kun valituslautakunnalta on ensin haettu muutosta, tarvittaessa nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklassa esitetyin edellytyksin.

Tarkistus  231

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan unioniin kuulumattomat maat voivat osallistua arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan, jos ne ovat tehneet yhteisön kanssa sopimuksen, jonka perusteella ne ovat omaksuneet yhteisön lainsäädännön 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuualueella ja soveltavat sitä.

1. Euroopan unioniin kuulumattomat maat voivat osallistua arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan, jos ne ovat tehneet unionin kanssa sopimuksen, jonka perusteella ne ovat omaksuneet unionin lainsäädännön 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuualueella ja soveltavat sitä.

Tarkistus  232

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan voivat osallistua kolmannet maat, jotka soveltavat 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla arvopaperimarkkinaviranomaisen vastuualueilla vastaavaksi tunnustettua lainsäädäntöä, jos osallistuminen koskee suoraan niiden etua ja jos ne tekevät unionin kanssa sopimuksen siitä.

Tarkistus  233

Ehdotus asetukseksi

61 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Mainittujen sopimusten määräysten mukaisesti laaditaan järjestelyjä, joissa määritellään kyseisten maiden osalta erityisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus sekä osallistumista koskevat menettelysäännöt, mukaan lukien rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat säännöt. Niiden edustaja voi toimia tarkkailijana hallintoneuvostossa, mutta niiden on varmistettava, etteivät ne osallistu yksittäisiä finanssimarkkinoiden toimijoita koskeviin keskusteluihin, paitsi jos asia koskee suoraan niiden etua.

2. Mainittujen sopimusten määräysten mukaisesti laaditaan järjestelyjä, joissa määritellään kyseisten maiden osalta erityisesti arvopaperimarkkinaviranomaisen toimintaan osallistumisen luonne ja laajuus sekä osallistumista koskevat menettelysäännöt, mukaan lukien rahoitusosuuksia ja henkilöstöä koskevat säännöt. Niiden edustaja voi toimia tarkkailijana hallintoneuvostossa, mutta niiden on varmistettava, etteivät ne osallistu yksittäisiä finanssilaitoksia koskeviin keskusteluihin, paitsi jos asia koskee suoraan niiden etua.

Tarkistus  234

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tätä varten ja siihen asti, kun hallintoneuvoston 36 artiklan mukaisesti nimittämä toimitusjohtaja ryhtyy hoitamaan tehtäviään, komissio voi väliaikaisesti nimittää virkamiehen hoitamaan toimitusjohtajan tehtäviä.

Poistetaan.

Tarkistus  235

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Tämän asetuksen voimaantulon ja arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisen välisenä aikana 3. tason komitea toimii läheisessä yhteistyössä komission kanssa valmisteltaessa 3. tason komitean korvaamista arvopaperimarkkinaviranomaisella. Mainitut 3. tason komiteat voivat toteuttaa kaikki tarpeelliset valmistelutoimet, joista arvopaperimarkkinaviranomaisen elimet tekevät lopullisen päätöksen.

Tarkistus  236

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b. Tämän asetuksen voimaantulon ja puheenjohtajan, johtokunnan jäsenten ja toimitusjohtajan nimittämispäivän välisenä aikana Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajana toimii väliaikaisesti nykyisen 3. tason komitean puheenjohtaja ja sitä hallinnoi komitean pääsihteeri.

Tarkistus  237

Ehdotus asetukseksi

62 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomaista pidetään Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean laillisena seuraajana. Viimeistään arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamispäivänä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean kaikki varat ja vastuut sekä kaikki keskeneräiset toimet siirtyvät arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean on annettava lopullinen tilinpäätös varoistaan ja vastuistaan siirtopäivänä. Komissio tarkastaa ja hyväksyy kyseisen tilinpäätöksen.

Tarkistus  238

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kaikille 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöstön jäsenille tarjotaan mahdollisuus tehdä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artiklan a alakohdan mukainen väliaikaisen toimihenkilön työsopimus arvopaperimarkkinaviranomaisen henkilöstötaulukossa vahvistettujen eri palkkaluokkien mukaisesti.

2. Jotta nykyisen henkilöstön siirtyminen arvopaperimarkkinaviranomaiseen tapahtuisi kitkattomasti, kaikille 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöstön jäsenille, väliaikaisesti siirretty henkilöstö mukaan lukien, tarjotaan mahdollisuus tehdä väliaikaisen toimihenkilön työsopimus vastaavin ja verrattavissa olevin taloudellisin ja oikeudellisin ehdoin asiaankuuluvan oikeudellisen kehyksen mukaisesti.

Perustelu

Ehdotetaan, että säädetään 3. tason komitean nykyistä henkilöstöä koskevista erityisistä siirtymävaiheen säännöksistä.

Tarkistus  239

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen järjestää tämän asetuksen voimaantulon jälkeen sisäisen valintamenettelyn, joka rajoitetaan koskemaan henkilöstöä, jolla on työsopimus Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean tai sen sihteeristön kanssa ja jonka tarkoituksena on tarkistaa palvelukseen otettavien pätevyys, tehokkuus ja luotettavuus.

Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen järjestää tämän asetuksen voimaantulon jälkeen sisäisen valintamenettelyn, joka rajoitetaan koskemaan henkilöstöä, jolla on työsopimus 3. tason komitean tai sen sihteeristön kanssa ja jonka tarkoituksena on tarkistaa palvelukseen otettavien pätevyys, tehokkuus ja luotettavuus. Sisäisessä valintamenettelyssä on otettava täysimääräisesti huomioon taidot ja kokemus, joita henkilö on osoittanut tehtäviensä hoidossa ennen siirtymävaihetta.

Perustelu

Ehdotetaan, että säädetään 3. tason komitean nykyistä henkilöstöä koskevista erityisistä siirtymävaiheen säännöksistä.

Tarkistus  240

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a. Komissio toimittaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille ...* mennessä tarvittavat säädökset, joilla varmistetaan kitkaton siirtyminen arvopaperimarkkinaviranomaisen suorittamaan, 12 b artiklassa tarkoitettujen laitosten valvontaan ja luodaan uudet puitteet finanssikriisin hallinnalle.

 

___________

* EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä: kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulosta.

Tarkistus  241

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi mainitussa kertomuksessa arvioidaan, kuinka sääntelyn ja valvonnan lähentymisessä on edistytty kriisinhallinnan ja -ratkaisun aloilla yhteisössä. Arviointi perustuu kattavaan kuulemiseen, johon sisällytetään myös arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä.

Mainitussa kertomuksessa arvioidaan muun muassa seuraavaa:

 

a) toimivaltaisten viranomaisten valvontakäytännöissä saavutettu lähentyminen;

 

b) valvontakollegioiden toiminta;

 

c) arvopaperimarkkinaviranomaisen rooli järjestelmän kannalta merkittävien laitosten valvonnassa; ja

 

d) 23 artiklassa tarkoitetun suojalausekkeen soveltaminen.

Tarkistus  242

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa arvioidaan myös seuraavia seikkoja:

 

a) onko aiheellista jatkaa pankkialan, vakuutus- ja lisäeläkealan sekä arvopaperi- ja finanssimarkkinoiden erillistä valvontaa vai olisiko alat saatettava yhtenäisen valvonnan piiriin;

 

b) olisiko vakavaraisuuden valvonta ja liiketoiminnan harjoittamisen valvonta yhdistettävä vai erotettava;

 

c) onko syytä yksinkertaistaa ja lujittaa EFVJ:n rakennetta, jotta voidaan lisätä johdonmukaisuutta makro- ja mikrotason välillä sekä Euroopan valvontaviranomaisten kesken;

 

d) onko syytä lisätä Euroopan valvontaviranomaisten sääntelyvaltuuksia;

 

e) onko EFVJ:n kehitys sopusoinnussa maailmanlaajuisen kehityksen kanssa;

 

f) onko EFVJ:ssä riittävästi monimuotoisuutta ja huippuosaamista;

 

g) ovatko julkistamisvelvoitteet riittävän vastuulliset ja avoimet.

 • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

PERUSTELUT

Taustaa

Euroopan parlamentti on ollut rahoituspalveluja koskevan toimintasuunnitelman alusta asti keskeinen toimija rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinoiden luomisessa, ja se on edistänyt aktiivisesti yhdenmukaistamista, avoimuutta ja oikeudenmukaista kilpailua varmistaen samalla sijoittajien ja kuluttajien suojaamisen.

Euroopan parlamentti vaati jo kauan ennen rahoituskriisiä vahvistamaan unionin tasolla kaikille toimijoille aidosti tasapuoliset kilpailuedellytykset ja osoitti samalla vakavia puutteita yhä integroituneempien rahoitusmarkkinoiden yhteisön tason valvonnassa (ks. García-Margallo y Marfilin mietintö komission tiedonannosta rahoitusmarkkinoiden puitteiden toteuttamisesta: toimintasuunnitelma (2000)[1], Van den Burgin mietintö toiminnan vakauden valvontaa koskevista säännöistä Euroopan unionissa (2002)[2], Van den Burgin mietintö rahoituspalvelupolitiikkaa 2005–2010 koskevasta valkoisesta kirjasta (2007)[3] sekä Van den Burgin ja Daianun mietintö ja siihen liitetyt suositukset komissiolle Lamfalussy-prosessin jatkotoimista: tuleva valvontarakenne (2008)[4]. Lisäksi joissakin erityissäädöksissä hahmoteltiin keskeisiä periaatteita tai annettiin yleisiä suuntaviivoja sille, millainen EU:n tulevan valvontarakenteen olisi oltava (Skinner – Solvency II -mietintö (2009); Gauzès – CRA-asetus (2009)).

Parlamentti kehotti kaikissa päätöslauselmissaan komissiota analysoimaan, miten voidaan edistyä kohti integroidumpaa valvontarakennetta samalla, kun pyritään luomaan rahoituspalvelujen yhdentyneet sisämarkkinat. Parlamentti totesi myös, että on valvottava tehokkaasti markkinoiden tärkeimpien toimijoiden järjestelmäriskejä ja vakautta koskevia riskejä. Makrotalouden toiminnan vakautta koskevan analyysin ja kriisinhallinnan olisi sisällyttävä rahoitusalan vakauden turvaamista koskevaan tehtävään. Euroopan parlamentti tukee sitä, että kehitetään rajatylittäviä laitoksia EU:n tasolla valvova yhteinen eurooppalainen valvontaviranomainen ja luodaan EU:n mekanismi ratkaisemaan kriisit, jotka voivat vaikuttaa näihin laitoksiin.

Komissio päätti kutsua koolle korkean tason asiantuntijaryhmän laatimaan ehdotuksia yhteisön valvontajärjestelyjen vahvistamiseksi. De Larosièren ryhmä esitteli raporttinsa helmikuussa 2009, ja komissio esitti 23. syyskuuta 2009 konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on:

–  luoda verkosto, joka koostuu kansallisista rahoitusvalvontaviranomaisista, jotka tekevät yhteistyötä uuden eurooppalaisen valvontaviranomaisen (ESA) kanssa. Tällä viranomaisella on kolme pilaria. Kukin pilari perustuu eurooppalaisiin valvontakomiteoihin[5], ja tuloksena on toisin sanoen pankkipilari (Euroopan valvontaviranomainen (pankkiala)), vakuutus- ja lisäeläkepilari (Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja lisäeläkkeet)) sekä arvopaperimarkkinavalvonnan pilari (Euroopan valvontaviranomainen (arvopaperimarkkinat)), ja "Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea" huolehtii Euroopan finanssimarkkinoiden aiheellisesta konsolidoidusta sääntelystä ja valvonnasta.

–  perustaa Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) seuraamaan ja arvioimaan rahoitusalan vakauteen mahdollisesti kohdistuvia uhkia, joita aiheutuu makrotalouden ja koko rahoitusjärjestelmän kehityksestä. Tässä tarkoituksessa EJRK antaisi varhaisvaroituksia koko järjestelmän laajuisista riskeistä, joita on mahdollisesti syntymässä, ja suosittelisi tarpeen mukaan toimia, joilla näihin riskeihin puututaan[6].

Tuomioistuimen mukaan[7] perustamissopimuksen 95 artikla (nyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla), jossa määrätään sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevien toimenpiteiden toteuttamisesta lainsäädäntöjen lähentämiseksi, on asianmukainen oikeusperusta sellaisen yhteisön elimen perustamiseksi, "jonka tehtävänä on myötävaikuttaa yhdenmukaistamisprosessiin", kun tällaiselle elimelle uskotut tehtävät liittyvät läheisesti siihen alaan, jolla toteutetaan toimia kansallisten lainsäädäntöjen lähentämiseksi.

Näitä lainsäädäntöehdotuksia seurasi 26. lokakuuta 2009 ensimmäinen koonnelmadirektiivi, jolla muutettiin yhtätoista direktiiviä, jotta voidaan selkeämmin määritellä ehdotetun valvontarakenteen tehtävät. Toisen koonnelmadirektiivin pitäisi seurata lähikuukausina tämän tehtävän loppuunsaattamiseksi.

 • [1]  EYVL C 40, 7.2.2001, s. 453.
 • [2]  EUVL C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
 • [3]  Ei julkaistu virallisessa lehdessä.
 • [4]  EUVL C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
 • [5]  Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), Euroopan vakuutus- ja työeläkevalvontaviranomaisten komitea (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Committee, CEIOPS) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (Committee of European Securities Regulators, CESR).
 • [6]  Näissä perusteluissa keskitytään ehdotuksiin, jotka koskevat EFVJ:n perustamista muuttamalla nykyiset eurooppalaiset valvontaviranomaisten komiteat Euroopan valvontaviranomaisiksi. EJRK:n perustamista koskevaa ehdotusta käsitellään erillisissä perusteluissa.
 • [7]  Ks. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, C-217/04, 44 kohta.

budjettivaliokunnaN LAUSUNTO (29.4.2010)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta
(KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Valmistelija: Jutta Haug

LYHYET PERUSTELUT

1. Äskettäinen finanssikriisi paljasti Euroopan finanssivalvonnassa puutteita, joiden korjaamiseksi komissio esitti joukon ehdotuksia, joiden tavoitteena oli aiempaa tehokkaamman, yhdennetymmän ja kestävän EU:n finanssivalvontajärjestelmän perustaminen. Ehdotusten perustana on Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (EFVJ), jossa finanssialan kansalliset valvontaviranomaiset verkottuvat uusien Euroopan valvontaviranomaisten kanssa. Järjestelmä luodaan muuttamalla nykyiset Euroopan valvontaviranomaisten komiteat[1] todellisiksi Euroopan valvontaviranomaisiksi. Tätä varten komissio ehdottaa, että perustettaisiin kolme uutta unionin hajautettua erillisvirastoa:

·     Euroopan pankkiviranomainen (EPV)

·     Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV)

·     Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV)

2. Nykyisten Euroopan valvontaviranomaisten komiteoiden muuttaminen todellisiksi ja tehokkaiksi Euroopan valvontaviranomaisiksi eli unionin erillisvirastoiksi vaatii enemmän henkilöstöresursseja sekä talousarvioresursseja. Näiden kolmen viraston perustamisen vaikutus unionin talousarvioon on noin 59,699 miljoonaa euroa, ja määrä jakautuu seuraavasti:

Virasto

2011

2012

2013

Yhteensä

EPV

5,206

7,355

8,965

21,527

EVLEV

4,235

5,950

6,799

16,984

EAMV

5,465

7,202

8,491

21,158

miljoonaa euroa

3. Varat otetaan otsakkeesta 1 a, jossa on kuitenkin jo nyt erittäin vähän liikkumavaraa: komission viimeisimmässä rahoitussuunnitelmassa (tammikuulta 2010), jossa otettiin jo huomioon kolmelle virastolle tarkoitetut summat (muiden muutosten ohella), huomautetaan, että liikkumavaraa on hyvin vähän nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen päättymiseen asti (suluissa ovat tammikuun 2009 rahoitussuunnitelmassa esitetyt liikkumavarat):

– 37,041 miljoonaa euroa vuonna 2011 (111,590 miljoonaa)

– 34,003 miljoonaa euroa vuonna 2012 (123,879 miljoonaa)

– 49,153 miljoonaa euroa vuonna 2013 (214,875 miljoonaa).

Jos otetaan huomioon, että helmikuun 2009 rahoitussuunnitelmassa komissio ennakoi otsakkeessa 1 a olevan 111,8 miljoonaa euroa liikkumavaraa vuonna 2010 ja sitä osoittautui olevan vain 147 000 euroa, on selvää, että tilanne on hyvin hankala. Siksi on otettava huomioon, että liikkumavaroja saatetaan joutua tarkistamaan, jotta näiden kolmen uuden viraston rahoitus saadaan varmistettua.

4. Virastojen todelliset kustannukset ovat itse asiassa paljon korkeammat, noin 149,17 miljoonaa euroa, mutta jäsenvaltiot maksavat yhteisrahoituksena noin 89,497 miljoonaa euroa eli 60 prosenttia virastojen toiminnan kokonaiskustannuksista nykyisen rahoituskehyksen päättymiseen asti:

Virasto

2011

2012

2013

YHT.

EPV

JV+EU=Yht.

7, 809+5,206

=13,015

11, 033+7,355

=18, 388

13, 448+8,965

=22, 413

32,290+21, 527

=53, 816

EVLEV

JV+EU=Yht.

8, 197+4,235

=13, 662

10, 803+5,950

=18, 005

12, 737+6, 799

=21, 228

31,737+16, 984

=52,895

EAMV

JV+EU=Yht.

6, 352+5,465

=10,587

8, 925+7, 202

=14, 874

10,199+8,491

=16, 998

25,476+21, 158

=42, 459

miljoonaa euroa

5. Lisähenkilöstöä kolmea uutta virastoa varten tarvitaan vuoteen 2014 mennessä 269 toimihenkilöä (224 AD- ja 45 AST-tointa):

Virasto

2011

2012

2013

2014

EPV

henkilöstö (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

EVLEV

henkilöstö (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

EAMV

henkilöstö (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Komissio ehdottaa näiden kolmen uuden viraston kotipaikoiksi Euroopan valvontaviranomaisten komiteoiden nykyisiä toimipaikkoja (EAMV:n tapauksessa Pariisia), mikä vaikuttaa hyvin järkevältä ratkaisulta sekä käytännön että taloudelliselta kannalta, sillä näin uuden viraston on helppo aloittaa välittömästi toimintansa ja vältetään uusien laitteistojen, henkilöstön siirtymisen jne. aiheuttamia tarpeettomia menoja.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 a kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 a. katsoo, että lainsäädäntöehdotuksessa esitetty viitemäärä on yhteensopiva monivuotisen rahoituskehyksen 2007–2013 otsakkeen 1 a enimmäismäärän kanssa, mutta otsakkeeseen 1 a jäävä liikkumavara on vuosina 2011–2013 hyvin pieni, eikä uusien toimien rahoitus saisi vaarantaa otsakkeen 1 a muita ensisijaisia rahoituskohteita; toistaa näin ollen kehotuksensa monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta ja sen mukauttamista ja tarkistamista koskevien käytännön ehdotuksien esittämisestä vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä käyttäen kaikkia 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen, ja erityisesti sen 21 ja 23 kohdan, mukaisesti saatavilla olevia mekanismeja, jotta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (arvopaperimarkkinaviranomainen) rahoitus turvataan vaarantamatta muiden ensisijaisten rahoituskohteiden rahoitusta ja varmistaen, että alaotsakkeeseen 1 a jää riittävä liikkumavara;

Tarkistus  2

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

1 b kohta (uusi)

Luonnos lainsäädäntöpäätöslauselmaksi

Tarkistus

 

1 b. korostaa, että arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamiseen olisi sovellettava toimielinten sopimuksen 47 kohdan määräyksiä; korostaa, että jos lainsäätäjä puoltaa arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamista, parlamentti aloittaa neuvottelut toisen budjettivallan käyttäjän kanssa päästäkseen hyvissä ajoin sopimukseen arvopaperimarkkinaviranomaisen rahoituksesta toimielinten sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti;

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41) Arvopaperimarkkinaviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot olisivat suurimmaksi osaksi peräisin kansallisten valvontaviranomaisten pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Yhteisön talousarviomenettelyä olisi noudatettava siltä osin kuin olisi kyse yhteisön rahoitusosuudesta. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava arvopaperimarkkinaviranomaisen tilintarkastus.

(41) Arvopaperimarkkinaviranomaisen täydellisen itsemääräämisoikeuden ja riippumattomuuden varmistamiseksi sille olisi annettava oma talousarvio, jonka tulot olisivat suurimmaksi osaksi peräisin kansallisten valvontaviranomaisten pakollisista maksuosuuksista ja Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Unionin arvopaperimarkkinaviranomaiselle myöntämä rahoitus edellyttää budjettivallan käyttäjän sopimusta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen1 47 kohdan mukaisesti. Unionin talousarviomenettelyä olisi noudatettava. Tilintarkastustuomioistuimen olisi suoritettava arvopaperimarkkinaviranomaisen tilintarkastus. Kokonaistalousarvio kuuluu vastuuvapausmenettelyn piiriin.

 

____________

1 EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

Perustelu

Arvopaperimarkkinaviranomainen perustetaan Euroopan unionin hajautetuksi erillisvirastoksi ja rahoitetaan toimielinten välisen sopimuksen nojalla. Tämän olisi käytävä ilmi myös sen oikeusperustasta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten pakolliset maksuosuudet;

a) finanssilaitosten valvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten pakolliset maksuosuudet, jotka suoritetaan Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn, siirtymämääräyksiä koskevan pöytäkirjan (N:o 36) 3 artiklan 3 kohdassa määrätyn äänten painotusmallin mukaisesti;

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) otettu yhteisön avustus;

b) Euroopan unionin yleiseen talousarvioon (pääluokka ”Komissio”) otettu unionin avustus, joka edellyttää budjettivallan käyttäjän sopimusta toimielinten sopimuksen 47 kohdan mukaisesti;

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

48 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. 1 kohdan a ja b alakohdan mukaiset kansallisten viranomaisten pakolliset maksuosuudet ja unionin avustus ovat käytettävissä kunkin varainhoitovuoden alussa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9. Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle vastuuvapauden varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

9. Ennen vuoden N + 2 toukokuun 15 päivää Euroopan parlamentti myöntää neuvoston määräenemmistöllä antamasta suosituksesta arvopaperimarkkinaviranomaiselle vastuuvapauden Euroopan unionin yleisestä talousarviosta ja kansallisilta valvontaviranomaisilta saaduista tuloista koostuvan varainhoitovuoden N talousarvion toteuttamisesta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti.

2. Johtokunta hyväksyy yhteisymmärryksessä komission kanssa tarvittavat soveltamissäännöt henkilöstösääntöjen 110 artiklan säännösten mukaisesti. Soveltamissäännöissä sallitaan perustellut poikkeamat arvopaperimarkkinaviranomaiselle määriteltyjen tehtävien mahdollisimman tehokkaan toteuttamisen takaamiseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

 • [1]  Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitea (Committee of European Banking Supervisors, CEBS), Euroopan vakuutus- ja eläkevalvontaviranomaisten komitea (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Committee, CEIOPS) ja Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitea (Committee of European Securities Regulators, CESR).

oikeudellisten asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (30.4.2010)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta
(KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Valmistelija: Raffaele Baldassarre

LYHYET PERUSTELUT

Tausta

De Larosièren raportin perusteella komissio on antanut ehdotuksia uudeksi Euroopan finanssivalvonnan arkkitehtuuriksi. Näiden komission 23. syyskuuta 2009 antamien lainsäädäntöehdotusten tarkoituksena on luoda

–         yksittäisiä finanssilaitoksia valvova Euroopan finanssivalvojien järjestelmä (mikrotason valvonta), joka koostuu rinnakkain toimivista kansallisista valvontaviranomaisista ja uusista Euroopan valvontaviranomaisista[1] siten, että finanssivalvonnan eurooppalaisen kokonaiskehyksen edut yhdistyvät mikrotason vakautta valvovien paikallisten elinten asiantuntemukseen

–         Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) seuraamaan ja arvioimaan rahoitusvakauteen kokonaisuudessaan mahdollisesti kohdistuvia uhkia (makrotason valvonta).

Euroopan valvontaviranomaiset ovat yhteisön elimiä, joilla on oikeushenkilön asema ja joiden tavoitteilla on (i) parannettava sääntelyn ja valvonnan tasoa sisämarkkinoilla, (ii) turvattava finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, (iii) pidettävä yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja vahvistettava valvonnan eurooppalaista ja kansainvälistä koordinointia.

Valmistelijan kanta

Valmistelija kannattaa ehdotuksen päämääriä ja on laatinut oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon sellaiseksi, että se tukee rakentavasti asiasta vastaavan valiokunnan työtä. Valmistelija katsoo, että EU:n rahoitusmarkkinoiden ja instituutioiden kauaskantoiset uudistukset ovat välttämättömiä, jotta kilpailua voidaan lisätä edistämällä tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja varmistamalla järjestelyjen ja sääntelyn optimaalinen johdonmukaisuus. Valmistelija katsoo, että tässä lausunnossa esitettyjen innovaatioiden ja hienosäädön avulla ehdotuksella voidaan tehostaa valvontaa, sääntelyä ja rahoitusjärjestelmän riskien tunnistamista.

Valmistelija on vahvasti sitä mieltä, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksentekovaltuudet eivät saa vaikuttaa kansallisten valvontaelinten valvontavaltuuksiin eivätkä saa aiheuttaa epävarmaa sääntelytilannetta paikallisen valvonnan kohteina oleville yksittäisille toimijoille[2]. Näin ollen mahdollisuus, että arvopaperimarkkinaviranomainen voisi tehdä rahoitusmarkkinoiden toimijoita koskevia yksittäisiä päätöksiä, olisi sallittava kriisitilanteissa sen mukaisesti, mitä 10 artiklan 3 kohdassa säädetään.

Päivittäisten tilanteiden osalta oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi laajaa tukea saaneiden kompromissien pohjalta tarkistuksia, jotka koskivat viranomaisten toimivaltaa tehdä rahoitusmarkkinoiden toimijoita koskevia yksittäisiä päätöksiä jokapäiväisissä tilanteissa (9 artiklan 6 kohta ja 11 artiklan 4 kohta), ja ehdotti viranomaisen ja komission välistä menettelyä viranomaisten toimivallan mukauttamiseksi paremmin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklassa komissiolle siirrettyyn toimivaltaan.

Sitovat säädökset olisi laadittava yksinomaan EU:n tasolla siten, että niistä vastaavat joko EU:n toimielimet tai valvontaviranomaiset mainittujen instituutioiden valvonnan alaisina ja toissijaisuuden periaatetta kunnioittaen. Toisaalta valmistelija pitää välttämättömänä sellaisten tulkintojen välttämistä, jotka eivät ole suhteellisia tavoitteeseen nähden, jotka ovat liiallisen yksityiskohtaisia ja joissakin tapauksissa puutteellisia siitä syystä, että ne on valmisteltu kiireellä ja ilman mitään todellista vuoropuhelua. Näin ollen valmistelija kannattaa ehdottomasti markkinatoimijoiden osallistumista päätöksentekoprosessiin.

Mikrotason ja makrotason välinen yhteistyö ja tietojenvaihto on välttämätöntä. On kuitenkin tärkeää, että arvopaperimarkkinaviranomaisen kaikki toimivaltuudet ovat sopusoinnussa EU:n lainsäädännön mukaisen salassapitovelvollisuuden kanssa, jotta luottamukselliset tiedot pidetään poissa niiltä elimiltä ja viranomaisilta, joilla ei ole lupaa saada niitä käyttöönsä. On myös ehdottomasti otettava huomioon, että joissakin tapauksissa muille kuin toimivaltaisille viranomaisille toimitettavien yhdistettyjen tietojen tunnistamattomaksi muuntaminen on hankalaa[3]. Valmistelija katsoo edellä mainitun vuoksi, että luottamuksellisia tietoja on suojattava johdonmukaisesti ja EU:n lainsäädännön mukaisesti.

Edellä mainittujen tärkeimpien asioiden lisäksi valmistelija katsoo ehdottomasti, että arvopaperimarkkinaviranomaisen välittävää roolia on parannettava ja että rooli on määriteltävä paremmin. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen roolin olisi oltava kansainvälisempi mutta toisaalta sen tekemien sopimusten on edelleen oltava ei-sitovia. Täydentäviä toimia olisi edistettävä avoimuuden parantamiseksi ja hallinnollisten standardien käyttöä olisi edistettävä.

Lopuksi valmistelija katsoo, että enemmän huomiota olisi kiinnitettävä sen varmistamiseen, että kuluttajien ja sijoittajien suojaaminen rahoitusmarkkinoilla otetaan ehdotuksessa riittävässä määrin huomioon.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet jälkeen nykypäivän todellisista integroituneista ja yhteenliittyneistä eurooppalaisista finanssimarkkinoista, joilla monet finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa yli rajojen. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä, koordinoinnissa ja luottamuksessa sekä siinä, miten yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset soveltavat yhteisön oikeutta.

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat osoittautuneet puutteellisiksi, mistä syystä niillä ei voida valvoa nykypäivän todellisia integroituneita ja yhteenliittyneitä eurooppalaisia finanssimarkkinoita, joilla monet finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa yli rajojen. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä, koordinoinnissa ja luottamuksessa sekä siinä, miten yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset soveltavat yhteisön oikeutta.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17) Sen varmistaminen, että yhteisön oikeutta sovelletaan kaikilta osin asianmukaisesti, on keskeinen edellytys finanssimarkkinoiden eheydelle, tehokkuudelle ja moitteettomalle toiminnalle, rahoitusjärjestelmän vakaudelle sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden tasapuolisille kilpailuolosuhteille yhteisössä. Sen vuoksi olisi luotava mekanismi, jota arvopaperimarkkinaviranomainen voisi käyttää tapauksissa, joissa yhteisön oikeutta ei ole sovellettu asianmukaisesti tai kaikilta osin. Mekanismia olisi käytettävä aloilla, joilla yhteisön lainsäädännössä asetetaan selviä ja ehdottomia velvoitteita.

(17) Sen varmistaminen, että unionin oikeutta sovelletaan kaikilta osin asianmukaisesti, on keskeinen edellytys finanssimarkkinoiden eheydelle, tehokkuudelle ja moitteettomalle toiminnalle, rahoitusjärjestelmän vakaudelle sekä finanssimarkkinoiden toimijoiden tasapuolisille kilpailuolosuhteille unionissa. Sen vuoksi olisi luotava mekanismi, jota arvopaperimarkkinaviranomainen voisi käyttää tapauksissa, joissa unionin oikeutta ei ole sovellettu. Mekanismia olisi käytettävä aloilla, joilla yhteisön lainsäädännössä asetetaan selviä ja ehdottomia velvoitteita.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Jotta voitaisiin ratkaista poikkeukselliset tilanteet, joissa asianomainen toimivaltainen viranomainen jättää itsepintaisesti toimet toteuttamatta, arvopaperimarkkina­viranomaiselle olisi annettava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan yksittäisille finanssilaitoksille. Tämä toimivalta olisi rajoitettava poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa toimivaltainen viranomainen ei noudata sille osoitettuja päätöksiä ja joissa yhteisön oikeus on suoraan sovellettavissa finanssilaitoksiin voimassa olevien tai tulevien EU:n asetusten nojalla.

(20) Jotta voitaisiin ratkaista poikkeukselliset tilanteet, joissa asianomainen toimivaltainen viranomainen jättää itsepintaisesti toimet toteuttamatta, arvopaperimarkkinaviranomaiselle olisi annettava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan ja ainoastaan kiireellisissä tapauksissa päätöksiä, jotka osoitetaan yksittäisille finanssilaitoksille. Tämä toimivalta olisi rajoitettava poikkeuksellisiin tilanteisiin, joissa toimivaltainen viranomainen ei noudata sille osoitettuja päätöksiä ja joissa unionin oikeus on suoraan sovellettavissa finanssilaitoksiin voimassa olevien tai tulevien EU:n asetusten nojalla.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25) Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi aktiivisesti edistettävä valvontakäytäntöjen lähentymistä koko yhteisössä.

(25) Yhteisen valvontakulttuurin luomiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi aktiivisesti edistettävä valvontakäytäntöjen lähentymistä koko unionissa kuitenkin siten, että se kunnioittaa täydellisesti jäsenvaltioiden finanssipoliittista vastuuta.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri maiden ja eri alojen rajat ylittävät suuntaukset, mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin mikrotasolta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia omalla vastuualueellaan ja tarvittaessa tiedotettava niistä säännöllisesti tai tapauskohtaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä muille Euroopan valvontaviranomaisille ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi koordinoitava yhteisön laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida finanssimarkkinoiden toimijoiden kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä varmistettava, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia menetelmiä.

(28) Rahoitusvakauden turvaamiseksi olisi tunnistettava jo varhaisessa vaiheessa eri maiden ja eri alojen rajat ylittävät suuntaukset, mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet, jotka ovat peräisin mikrotasolta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi seurattava ja arvioitava tällaisia muutoksia omalla vastuualueellaan ja tiedotettava niistä säännöllisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle sekä muille Euroopan valvontaviranomaisille ja Euroopan järjestelmäriskikomitealle sekä toimivaltaisille kansallisille viranomaisille. Lisäksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi koordinoitava unionin laajuisia stressitestejä, jotta voitaisiin arvioida finanssimarkkinoiden toimijoiden kykyä kestää epäsuotuisaa markkinakehitystä, sekä varmistettava, että tällaisissa testeissä käytetään kansallisella tasolla mahdollisimman yhdenmukaisia menetelmiä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Finanssipalvelujen maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten standardien kasvavan merkityksen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi kunnioitettava Euroopan unionin toimielinten nykyisiä tehtäviä ja toimivaltoja suhteissa yhteisön ulkopuolisiin viranomaisiin sekä kansainvälisillä foorumeilla.

(29) Finanssipalvelujen maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten standardien kasvavan merkityksen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä unionin ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi kunnioitettava Euroopan unionin toimielinten nykyisiä tehtäviä ja toimivaltoja suhteissa unionin ulkopuolisiin viranomaisiin sekä kansainvälisillä foorumeilla. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi voitava hyötyä kansanvälisillä foorumeilla harjoitettavasta yhteistyöstä komission tavoin.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31) Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia tarvitsemiaan tietoja. Finanssimarkkinoiden toimijoille aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi yleensä saatava kansallisilta valvontaviranomaisilta, jotka ovat lähimpänä finanssimarkkinoita ja niiden toimijoita. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi kuitenkin oltava valtuudet pyytää tietoja suoraan finanssimarkkinoiden toimijoilta ja muilta osapuolilta, jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei toimita tai voi toimittaa niitä ajoissa. Jäsenvaltioiden viranomaiset olisi velvoitettava avustamaan arvopaperimarkkinaviranomaista sen varmistamisessa, että tällaisiin suoriin pyyntöihin vastataan.

(31) Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voisi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti, sillä täytyisi olla oikeus pyytää kaikkia tarvitsemiaan tietoja. Finanssimarkkinoiden toimijoille aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi yleensä saatava kansallisilta valvontaviranomaisilta, jotka ovat lähimpänä finanssimarkkinoita ja markkinoilla toimijoita, sillä ehdolla, että luottamuksellisia tietoja ei anneta sellaisten elinten ja viranomaisten käyttöön, joilla ei ole siihen oikeutta. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi kuitenkin oltava valtuudet pyytää tietoja suoraan finanssimarkkinoiden toimijoilta ja muilta osapuolilta, jos kansallinen toimivaltainen viranomainen ei toimita tai voi toimittaa niitä ajoissa. Jäsenvaltioiden viranomaiset olisi velvoitettava avustamaan arvopaperimarkkinaviranomaista sen varmistamisessa, että tällaisiin suoriin pyyntöihin vastataan.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32) On olennaisen tärkeää, että arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta Euroopan järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen varoitusten ja suositusten jälkeiset jatkotoimet olisivat täysitehoisia. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi toimitettava kaikki olennaiset tiedot Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava ainoastaan perustellusta pyynnöstä. Saadessaan varoituksia tai suosituksia, jotka Euroopan järjestelmäriskikomitea on osoittanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai kansalliselle valvontaviranomaiselle, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ryhdyttävä välittömästi toimiin ja varmistettava jatkotoimet.

(32) On olennaisen tärkeää, että arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan järjestelmäriskikomitea tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta Euroopan järjestelmäriskikomitean toiminta ja sen varoitusten ja suositusten jälkeiset jatkotoimet olisivat täysitehoisia. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi toimitettava kaikki olennaiset tiedot Euroopan järjestelmäriskikomitealle. Yksittäisiä yrityksiä koskevat tiedot olisi toimitettava ainoastaan perustellusta pyynnöstä ja ne olisi suojattava järjestelmällisesti ja unionin säädösten mukaisesti. Saadessaan varoituksia tai suosituksia, jotka Euroopan järjestelmäriskikomitea on osoittanut arvopaperimarkkinaviranomaiselle tai kansalliselle valvontaviranomaiselle, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi ryhdyttävä välittömästi toimiin ja varmistettava jatkotoimet.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu rahoitusvakauden säilyttämisestä kriisinhallinnan yhteydessä ja erityisesti finanssimarkkinoiden yksittäisten vaikeuksissa olevien toimijoiden vakauttamisesta ja niiden ongelmien ratkaisemisesta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen kriisitilanteissa tai erimielisyyksien ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat finanssimarkkinoiden toimijan vakauteen, eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot voisivat vedota tähän suojalausekkeeseen ja viime kädessä saattaa asian neuvoston päätettäväksi. On asianmukaista antaa neuvostolle rooli tässä asiassa ottaen huomioon jäsenvaltioilla tässä yhteydessä olevat erityisvelvollisuudet.

(34) Jäsenvaltioilla on perusvastuu rahoitusvakauden säilyttämisestä kriisitilanteissa ja erityisesti yksittäisten vaikeuksissa olevien finanssilaitosten vakauttamisesta ja niiden ongelmien ratkaisemisesta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen kriisitilanteissa tai erimielisyyksien ratkaisemiseksi toteuttamat toimenpiteet, jotka vaikuttavat finanssilaitoksen vakauteen, eivät saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen. Olisi luotava mekanismi, jolla jäsenvaltiot voisivat pyytää, että arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä olisi tarkasteltava uudelleen.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY, direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa) sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettava direktiivi) ja asetuksen… (luottoluokituslaitoksista annettava asetus) soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY, direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa) sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettava direktiivi) ja asetuksen… (luottoluokituslaitoksista annettava asetus) soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen auttaa varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

4. Arvopaperimarkkinaviranomaisen tavoitteena on i) parantaa sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti varmistamalla korkeatasoinen, tehokas ja yhdenmukainen valvonta ja sääntely, ii) suojella sijoittajia, iii) turvata finanssimarkkinoiden eheys, tehokkuus ja moitteeton toiminta, iv) pitää yllä rahoitusjärjestelmän vakautta ja v) lujittaa valvonnan kansainvälistä koordinointia ja ottaa huomioon tarve tehostaa kilpailua ja innovointia sisämarkkinoilla sekä varmistaa kansainvälinen kilpailukyky. Tätä varten arvopaperimarkkinaviranomainen auttaa varmistamaan 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yhteisön oikeuden johdonmukaisen, tehokkaan ja tosiasiallisen soveltamisen, edistää valvontakäytäntöjen lähentymistä ja antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) antaa 8 artiklan mukaisia ohjeita ja suosituksia;

b) antaa 8 artiklan mukaisia ei-sitovia ohjeita ja suosituksia;

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tekniset standardit

Tekniset standardit delegoidut säädökset

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa tekniset standardit komissiolle, se järjestää tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä.

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa tekniset standardit komissiolle, se järjestää tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia siten, että finanssimarkkinoiden toimijat osallistuvat kaikkien niitä koskevien sääntöjen laatimiseen varmistaakseen, että mainitut säännöt ovat tavoitteeseen nähden oikeasuhteisia ja kohtuullisia, ja analysoidakseen niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit asetuksilla tai päätöksillä, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Komissio hyväksyy standardit asetuksilla tai päätöksillä delegoituina säädöksinä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti;

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa toimivaltaisille viranomaisille tai finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja ohjeita ja suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa toimivaltaisille viranomaisille tai finanssimarkkinoiden toimijoille osoitettuja ohjeita ja suosituksia yhdenmukaisten, tehokkaiden ja toimivien valvontakäytäntöjen vahvistamiseksi EFVJ:ssä sekä yhteisön lainsäädännön yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Ohjeet julkaistaan arvopaperimarkkinaviranomaisen verkkosivuilla.

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä ohjeita ja suosituksia.

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä ohjeita ja suosituksia.

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen on ilmoitettava perusteensa arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen on ilmoitettava perusteensa arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa mainitut perusteet ja antaa toimivaltaiselle viranomaiselle ennakolta sitä koskevan asianmukaisen ilmoituksen.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

9 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisön sääntöjen yhdenmukainen soveltaminen

Unionin oikeuden soveltamatta jättäminen

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija täyttää kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset, arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua lainsäädäntöä ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija täyttää kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset, arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tutkia virheelliseksi väitettyä yhteisön oikeuden soveltamista yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tutkia väitettyä unionin oikeuden soveltamatta jättämistä yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo tarvitsevansa tutkimukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

Kyseisen toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle viipymättä kaikki tiedot, joita tämä katsoo tarvitsevansa tutkimukseensa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 20 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi viimeistään kahden kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä yhteisön oikeuden noudattamiseksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi viimeistään kahden kuukauden kuluttua tutkimuksensa aloittamisesta osoittaa kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksen siitä, mihin toimiin on ryhdyttävä unionin oikeuden noudattamiseksi.

Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen vastaanottamisesta ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä varmistaakseen yhteisön oikeuden noudattamisen.

Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa suosituksen vastaanottamisesta ilmoitettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä varmistaakseen unionin oikeuden noudattamisen.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole noudattanut yhteisön oikeutta yhden kuukauden kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen vastaanottamisesta, komissio voi arvopaperimarkkinaviranomaisen ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä päätöksen, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita yhteisön oikeuden noudattaminen edellyttää.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole noudattanut unionin oikeutta yhden kuukauden kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen vastaanottamisesta, komissio voi arvopaperimarkkinaviranomaisen ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä päätöksen, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita unionin oikeuden noudattaminen edellyttää.

Komissio tekee päätöksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua suosituksen antamisesta. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Komissio tekee päätöksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua suosituksen antamisesta. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Komissio varmistaa, että ne, joille päätös on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla kuulluiksi.

Komissio varmistaa, että ne, joille päätös on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla kuulluiksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseistä päätöstä, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi sisämarkkinoilla tai palauttamiseksi sisämarkkinoille taikka rahoitusjärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi rajatylittävissä toimissa saada viipymättä muutos siihen, että toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseistä päätöstä, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa ennen yksittäisen päätöksen hyväksymistä asiasta komissiolle.

 

Komissio varmistaa, että ne, joille päätös on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla kuulluiksi.

 

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

 

Komissio päättää kahden viikon kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätösluonnoksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseisen päätösluonnoksen. Komissio ei voi pidentää kyseistä määräaikaa. Komissio voi hyväksyä päätösluonnoksen osittain tai muutettuna, jos unionin etu sitä vaatii.

 

Jos komissio ei hyväksy päätösluonnosta tai hyväksyy sen osittain tai muutettuna, se ilmoittaa asiasta viipymättä virallisella lausunnolla arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

 

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on yhden viikon kuluessa virallisen lausunnon vastaanottamisesta tarkistettava ja mukautettava päätöstään komission virallisen lausunnon perusteella ja toimitettava se viipymättä komissiolle.

 

Komissio päättää yhden viikon kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen tarkistetun päätöksen vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseisen päätöksen vai hylkääkö se sen.

 

Jos komissio hylkää tarkistetun päätöksen, katsotaan, että päätöstä ei ole hyväksytty.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen on oltava komission 4 kohdan nojalla tekemän päätöksen mukainen.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen on oltava komission 4 kohdan nojalla tekemän päätöksen mukainen.

7. Päätökset, jotka tehdään 6 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisten viranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

 

Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 4 tai 6 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten päätösten mukaisia.

7. Toimien, joita toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat 4 tai 6 kohdan nojalla tehtyjen päätösten soveltamisalaan kuuluvien tosiseikkojen osalta, on oltava kyseisten päätösten mukaisia.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Kansallisten valvontaviranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen rajatylittävissä tilanteissa

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, jotka sisältyvät 1 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan, arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voi suorittaa helpottamis- ja koordinointitehtävänsä, sille on ilmoitettava kaikista asiaankuuluvista 1 kohdassa mainittuun tilanteeseen liittyvistä muutoksista ja se on kutsuttava tarkkailijaksi kaikkiin asiaankuuluvien kansallisten toimivaltaisten valvontaviranomaisten kokoontumisiin.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Päätökset, jotka tehdään 3 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia toimivaltaisen viranomaisen samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden. Toteuttaessaan toimia 3 kohdan nojalla tehdyn päätöksen soveltamisalaan kuuluvien kysymysten osalta, toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava kyseistä päätöstä.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan sovellettavissa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, että finanssilaitos noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan sovellettavissa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä 9 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3) toimimalla sovittelijana toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä tai omasta aloitteestaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista;

3) toteuttamalla ei-sitovaa sovittelua toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 11 artiklan soveltamista;

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää yhteyksiä kolmansien maiden valvontaviranomaisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön toimielinten toimivaltaa. Se voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden hallintojen kanssa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää yhteyksiä kolmansien maiden valvontaviranomaisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta EU:n toimielinten toimivaltaa. Se voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden hallintojen kanssa. Näistä järjestelyistä ei seuraa oikeudellisia velvoitteita unionille ja sen jäsenvaltioille.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja muiden viranomaisten on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on arvopaperimarkkinaviranomaisen pyynnöstä toimitettava sille kaikki tiedot, joita se tarvitsee tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen, noudattaen täydellisesti sovellettavia luottamuksellisuutta ja tietosuojaa koskevia säännöksiä, jotka on annettu asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää, että tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi myös pyytää, että tietoja toimitetaan säännöllisin väliajoin. Kaikissa mahdollisissa tiedusteluissa on tarvittaessa käytettävä yhteistä raportointimuotoa.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä

Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän perustaminen

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Perustetaan arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä sidosryhmien kuulemiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien kannalta keskeisillä aloilla.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen perustaa arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän sidosryhmien kuulemiseksi arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävien kannalta keskeisillä aloilla.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa mahdollisimman pitkälle, että sidosryhmien maantieteellisen jakauma ja edustus ovat koko yhteisön kannalta asianmukaisia.

Tehdessään päätöstään hallintoneuvosto varmistaa, että sidosryhmien maantieteellisen jakauma ja edustus ovat koko yhteisön kannalta asianmukaisia.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset eivät millään tavalla vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset eivät vaikuta suoraan jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan nojalla tehty päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi ilmoittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja komissiolle yhden kuukauden kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle, ettei kyseinen toimivaltainen viranomainen pane päätöstä täytäntöön.

2. Jos jäsenvaltio katsoo, että 11 artiklan nojalla tehty päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, se voi ilmoittaa arvopaperimarkkinaviranomaiselle, neuvostolle ja komissiolle kolmen työpäivän kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen ilmoittamisesta toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on yhden kuukauden kuluessa jäsenvaltion ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, aikooko arvopaperimarkkinaviranomainen pysyä päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota sen.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen on yhden viikon kuluessa jäsenvaltion ilmoituksesta ilmoitettava jäsenvaltiolle, aikooko arvopaperimarkkinaviranomainen pysyä päätöksessään, muuttaa sitä tai kumota sen. Jos arvopaperimarkkinaviranomainen pysyy päätöksessään tai muuttaa sitä, sen on ilmoitettava, että tämä ei vaikuta finanssipoliittiseen vastuuseen.

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen pysyy päätöksessään, neuvosto päättää kahden kuukauden kuluessa perustamissopimuksen 205 artiklan mukaisella määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö päätös voimassa vai kumotaanko se.

Jos arvopaperimarkkinaviranomainen pysyy päätöksessään, neuvosto päättää yhden kuukauden kuluessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 238 artiklan mukaisella määräenemmistöllä siitä, pidetäänkö päätös voimassa vai kumotaanko se.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

7.10.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Raffaele Baldassarre

5.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

28.1.2010

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Kay Swinburne

 • [1]  Ne ovat Euroopan pankkiviranomainen (EPV), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EVLEV) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (EAMV).
 • [2]  Kuten EY:n tuomioistuin on todennut Meronin asiassa (Meroni vastaan korkea viranomainen, C -9/56 ja 10/56, Kok. 1958, s. 133 ja 157), toimielin ei voi siirtää toimivaltaa, jota sillä ei itsellään ole. Jos arvopaperimarkkinaviranomaiselle myönnetään valtuudet päättää, noudattaako toimivaltainen kansallinen viranomainen yhteisön lainsäädäntöä kuten 9 artiklan 6 kohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa ehdotetaan, tämä tarkoittaisi sellaisten valtuuksien luovuttamista arvopaperimarkkinaviranomaiselle, jotka ylittävät viranomaiselle määrätyn toimeenpanovallan asioissa, joissa lainsäädännön asianmukainen soveltamien on kiistanalaista.
 • [3]  Esimerkiksi joissakin jäsenvaltioissa markkinoilla toimii vain muutamia suuria toimijoita. Näin ollen koottujen tietojen paljastaminen johtaisi väistämättä yksittäisiä yrityksiä koskevien tietojen paljastumiseen.

perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnaN LAUSUNTO (9.4.2010)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta
(KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Valmistelija: Íñigo Méndez de Vigo

LYHYET PERUSTELUT

Puutteellinen finanssialan sääntely EU:n tasolla ja markkinavalvontamekanismien heikkous on ollut ilmeistä Eurooppaan vuonna 2008 iskeneen talous- ja rahoituskriisin aikana, jonka vaikutuksista kärsimme edelleen. Komissio on laatinut neljä ehdotusta, joiden hyväksynnästä parlamentissa vastaa talous- ja raha-asioiden valiokunta ja jotka perustuvat Jacques de Larosièren johtaman asiantuntijaryhmän raporttiin.

Lausuntoaan antaessaan perussopimusvaliokunta on pyrkinyt tutkimaan perusteellisesti, miten näillä ehdotuksilla luodut uudet Euroopan valvontaviranomainen ja Euroopan järjestelmäriskikomitea saadaan parhaiten sovitettua toimielinjärjestelmään. Valiokunta on myös keskittynyt rahoituspalvelujen yhdenmukaistettujen teknisten standardien käyttöönottoon, jotta varmistetaan toisaalta, että niiden toimet ovat johdonmukaisia, ja toisaalta riittävä tallettajien, investoijien ja kuluttajien suoja Euroopan unionissa. Tässä lausunnossa on tarkasteltu erityisen huolellisesti suhdetta yksityisen sektorin laitoksiin sekä suhdetta Euroopan valvontaviranomaiseen ja kansallisiin valvontaviranomaisiin. Valiokunta on myös korostanut ongelmia, jotka liittyvät rajatylittävää toimintaa harjoittavien laitosten valvontaan.

Vuoden 2008 rahoituskriisi edellyttää eurooppalaista ratkaisua Euroopan ongelmiin: Lissabonin sopimuksen tuomien uusien valtuuksiensa ansiosta parlamentin on toimittava päättäväisesti kaikissa näissä kysymyksissä.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) perustamisesta

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet jälkeen nykypäivän todellisista integroituneista ja yhteenliittyneistä eurooppalaisista finanssimarkkinoista, joilla monet finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa yli rajojen. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä, koordinoinnissa ja luottamuksessa sekä siinä, miten yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset soveltavat yhteisön oikeutta.

(1) Vuosien 2007 ja 2008 finanssikriisi on osoittanut finanssivalvonnassa olevan merkittäviä puutteita, joita on paljastunut sekä yksittäistapauksissa että koko rahoitusjärjestelmässä. Kansalliselle pohjalle luodut valvontamallit ovat jääneet jälkeen nykypäivän todellisista integroituneista ja yhteenliittyneistä eurooppalaisista finanssimarkkinoista, joilla monet finanssiyritykset harjoittavat toimintaansa yli rajojen. Kriisi on paljastanut puutteita kansallisten valvontaviranomaisten välisessä yhteistyössä, koordinoinnissa ja luottamuksessa sekä siinä, miten yhdenmukaisesti kyseiset viranomaiset soveltavat unionin oikeutta.

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin.)

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Euroopan finanssivalvojien järjestelmän olisi oltava kansallisten ja yhteisön valvontaviranomaisten muodostama verkosto, jossa finanssimarkkinoiden toimijoiden päivittäinen valvonta jäisi kansalliselle tasolle ja jossa valvontakollegioille annettaisiin keskeinen rooli rajatylittävien ryhmittymien valvonnassa. Muita tavoitteita olisivat pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen sekä finanssimarkkinoiden toimijoita ja finanssimarkkinoita koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen koko yhteisössä. Olisi perustettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen sekä Euroopan pankkiviranomainen (Euroopan valvontaviranomaiset).

(7) Euroopan finanssivalvojien järjestelmän olisi oltava kansallisten ja unionin valvontaviranomaisten muodostama verkosto, jossa sellaisten finanssilaitosten päivittäinen valvonta, joiden toiminnalla ei ole unionin tason ulottuvuutta, jäisi kansalliselle tasolle. Valvontakollegioiden olisi valvottava sellaisia rajatylittävää toimintaa harjoittavia laitoksia, joiden toiminnalla ei ole unionin tason ulottuvuutta. Euroopan valvontaviranomaisen (arvopaperimarkkinat) (jäljempänä "arvopaperimarkkinaviranomainen") olisi asteittain otettava vastuulleen sellaisten laitosten valvonta, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus. Muita tavoitteita olisivat pidemmälle menevä yhdenmukaistaminen sekä finanssilaitoksia ja -markkinoita koskevien sääntöjen yhtenäinen soveltaminen koko unionissa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen lisäksi olisi perustettava Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja työeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomainen (pankkiala) sekä Euroopan valvontaviranomainen (sekakomitea) (jäljempänä "sekakomitea"). Euroopan järjestelmäriskikomitean tulisi kuulua osana Euroopan finanssivalvontajärjestelmään.

 

(Viranomaisten nimiin tehtävät muutokset koskevat koko tekstiä.)

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Tuomioistuin totesi asiassa C‑217/04 (Yhdistynyt kuningaskunta vastaan Euroopan parlamentti ja neuvosto), että "mikään EY 95 artiklan sanamuodossa ei oikeuta päättelemään, että yhteisön lainsäätäjän tämän määräyksen perusteella toteuttamien toimenpiteiden adressaatteina voi olla vain jäsenvaltioita. Yhteisön lainsäätäjän suorittaman arvioinnin perusteella voi osoittautua välttämättömäksi perustaa yhteisön elin, jonka tehtävänä on myötävaikuttaa yhdenmukaistamisprosessiin tilanteissa, joissa tähän määräykseen perustuvien toimien yhtenäisen täytäntöönpanon ja soveltamisen helpottamiseksi on asianmukaista toteuttaa oheis- ja kehystoimenpiteitä1." EY:n perustamissopimuksen 95 artiklassa (Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen nykyinen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla) tarkoitetut toimenpiteet voidaan toteuttaa direktiiveillä tai asetuksilla. Esimerkiksi Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 460/2004/EY2, ja myös arvopaperimarkkinaviranomainen perustetaan asetuksella.

 

1 Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 2. toukokuuta 2006, Kok. 2006, s. I-3771, 44 kohta.

 

2 EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas väline yhdenmukaisten teknisten standardien laatimiseksi finanssipalvelujen alalla, jotta varmistetaan muun muassa ohjekirjan avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien ja kuluttajien suoja koko Euroopassa. Koska arvopaperimarkkinaviranomainen on elin, jolla on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia yhteisön oikeudessa määritellyillä aloilla luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja. Komission olisi hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien luonnokset yhteisön oikeuden mukaisesti, jotta standardeilla olisi sitovia oikeusvaikutuksia. Teknisten standardien luonnoksille on saatava komission hyväksyntä. Niitä muutettaisiin esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole yhteisön oikeuden mukaisia, niissä ei kunnioiteta suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat ristiriidassa finanssipalvelujen sisämarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa sellaisina kuin kyseiset periaatteet ilmenevät finanssipalveluja koskevasta yhteisön säännöstöstä. Sen varmistamiseksi, että standardit hyväksytään sujuvalla ja ripeällä menettelyllä, komissiolle olisi asetettava määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä standardin hyväksymistä koskeva päätöksensä.

(14) On tarpeen ottaa käyttöön tehokas väline yhdenmukaisten teknisten standardien laatimiseksi finanssipalvelujen alalla, jotta varmistetaan muun muassa ohjekirjan avulla tasapuoliset toimintaedellytykset ja riittävä sijoittajien ja kuluttajien suoja koko unionissa. Koska arvopaperimarkkinaviranomainen on elin, jolla on pitkälle menevää erityisasiantuntemusta, on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia unionin oikeudessa määritellyillä aloilla luonnokset teknisiksi standardeiksi, joihin ei liity poliittisia valintoja. Komissio olisi valtuutettava antamaan delegoituja säädöksiä finanssipalvelujen teknisistä standardeista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Tässä asetuksessa säädetty teknisten standardien kehittämismenettely ei rajoita komission toimivaltaa hyväksyä omasta aloitteestaan täytäntöönpanotoimenpiteitä komiteamenettelyillä Lamfalussy-rakenteen 2. tasolla asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisesti. Teknisissä standardeissa käsiteltäviin asioihin ei liity poliittisia päätöksiä, ja niiden sisältöä rajaavat 1. tasolla annetut yhteisön säädökset. Antamalla standardiluonnosten laatiminen arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtäväksi varmistetaan, että standardeissa hyödynnetään kansallisten valvontaviranomaisten erityisasiantuntemusta täysimittaisesti.

(15) Komission olisi hyväksyttävä kyseiset teknisten standardien luonnokset, jotta standardeilla olisi sitovia oikeusvaikutuksia. Niitä muutetaan esimerkiksi silloin, kun ne eivät ole unionin oikeuden mukaisia, niissä ei noudateta suhteellisuusperiaatetta tai ne ovat ristiriidassa finanssipalvelujen sisämarkkinoiden perusperiaatteiden kanssa sellaisina kuin nämä periaatteet ilmenevät finanssipalveluja koskevasta unionin säännöstöstä. Sen varmistamiseksi, että standardit hyväksytään sujuvalla ja ripeällä menettelyllä, komissiolle olisi asetettava määräaika, jonka kuluessa sen olisi tehtävä standardin hyväksymistä koskeva päätöksensä.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten standardien soveltamisalaan, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava toimivalta antaa yhteisön lainsäädännön soveltamista koskevia ohjeita ja suosituksia, jotka eivät ole sitovia. Avoimuuden varmistamiseksi ja kansallisten valvontaviranomaisten kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja suosituksia kansalliset viranomaiset olisi velvoitettava ilmoittamaan perusteensa, jos ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja suosituksia.

(16) Aloilla, jotka eivät kuulu teknisten standardien soveltamisalaan, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava toimivalta antaa unionin lainsäädännön soveltamista koskevia ohjeita ja suosituksia. Avoimuuden varmistamiseksi ja kansallisten valvontaviranomaisten kannustamiseksi noudattamaan ohjeita ja suosituksia kansalliset viranomaiset olisi velvoitettava ilmoittamaan julkisesti perusteensa, jos ne eivät noudata kyseisiä ohjeita ja suosituksia, jotta ne toimisivat täysin avoimesti markkinatoimijoihin nähden. Teknisten standardien piiriin kuulumattomilla aloilla arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi vakiinnutettava ja edistettävä parhaita käytäntöjä.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Jos kansallinen viranomainen ei noudata suositusta, komissiolla olisi oltava yhteisön oikeuden noudattamisen varmistamiseksi valtuudet osoittaa kyseiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin voitaisiin vedota kansallisissa tuomioistuimissa ja kansallisten viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin panna täytäntöön perustamissopimuksen 226 artiklan nojalla.

(19) Jos kansallinen viranomainen ei noudata suositusta arvopaperimarkkinaviranomaisen asettamassa määräajassa, arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi unionin oikeuden noudattamisen varmistamiseksi viipymättä osoitettava kyseiselle kansalliselle valvontaviranomaiselle päätös, jolla olisi välittömiä oikeusvaikutuksia, joihin voitaisiin vedota kansallisissa tuomioistuimissa ja kansallisten viranomaisten edessä ja jotka voitaisiin panna täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan nojalla.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai rahoitusjärjestelmän vakauteen yhteisössä, vaativat yhteisön tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus vaatia kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. Koska kriisitilanteen määrittämiseen liittyy huomattavan paljon harkinnanvaraisuutta, komissiolle olisi annettava toimivalta sen määrittämiseen. Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten lieventämiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.

(21) Vakavat uhat, jotka kohdistuvat finanssimarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja eheyteen tai rahoitusjärjestelmän vakauteen unionissa, vaativat unionin tasolla nopeaa, yhteistä toimintaa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus vaatia kansallisia valvontaviranomaisia toteuttamaan erityistoimia kriisitilanteen korjaamiseksi. EJRK:n olisi määriteltävä, milloin on kyse kriisitilanteesta. Jotta varmistettaisiin tehokas reagoiminen kriisitilanteeseen silloin, kun toimivaltaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa, kriisin vaikutusten lieventämiseksi ja luottamuksen palauttamiseksi markkinoille.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kannat otetaan tasapainoisesti huomioon, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää keskinäiseen sopimukseen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka koskevat yhteistyöhön liittyviä menettelyllisiä velvoitteita ja yhteisön oikeuden tulkintaa ja soveltamista valvontapäätöksissä. Olemassa olevia sovittelumekanismeja, joista säädetään alakohtaisessa lainsäädännössä, on kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille sellaisilla yhteisön oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa.

(22) Sen varmistamiseksi, että valvonta on tehokasta ja toimivaa ja eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kannat otetaan tasapainoisesti huomioon, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava mahdollisuus ratkaista kyseisten toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet sitovasti, valvontakollegioissa ilmenevät erimielisyydet mukaan luettuina. Olisi säädettävä sovitteluvaiheesta, jonka aikana toimivaltaiset viranomaiset voivat päästää keskinäiseen sopimukseen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen toimivaltaan olisi kuuluttava sellaisten erimielisyyksien ratkaiseminen, jotka koskevat yhteistyöhön liittyviä menettelyllisiä velvoitteita ja unionin oikeuden tulkintaa ja soveltamista valvontapäätöksissä. Olemassa olevia sovittelumekanismeja, joista säädetään alakohtaisessa lainsäädännössä, on kunnioitettava. Jos asianomaiset kansalliset valvontaviranomaiset eivät ryhdy toimiin, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä viimeisenä keinonaan päätöksiä, jotka osoitetaan suoraan finanssimarkkinoiden toimijoille sellaisilla unionin oikeuden aloilla, jotka ovat niihin suoraan sovellettavissa. Tämä koskee myös valvontakollegion sisäisiä erimielisyyksiä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Kriisin myötä rajatylittävää toimintaa harjoittavien finanssilaitosten nykyisessä valvonnassa on paljastunut pahoja puutteita, etenkin kun kyseessä ovat suurimmat ja monimutkaisimmat laitokset, joiden konkurssi voi aiheuttaa vahinkoa koko järjestelmälle. Nämä puutteet johtuvat finanssilaitosten vaihtelevista toiminta-aloista ja valvontaviranomaisista. Ensin mainitut toimivat rajattomilla markkinoilla, kun taas viimeksi mainitut tarkistavat päivittäin, ulottuuko niiden toimivalta yli kansallisten rajojen.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 b) Tämä epäsuhtaisuus on pyritty ratkaisemaan yhteistyömekanismeilla, joiden on selkeästi osoitettu olevan riittämättömiä. Kuten maaliskuussa 2009 ilmestyneessä The Turner Review ‑julkaisussa todetaan, nykyiset järjestelyt, joissa yhdistetään oikeudet avata sivuliikkeitä, kotivaltion valvonta ja yksinomaan kansalliset talletusvakuutukset, eivät muodosta riittävää perustaa tulevalle eurooppalaisten rajat ylittävää toimintaa harjoittavien vähittäispankkien sääntelylle ja valvonnalle1.

 

_____________

1 Katso s. 101.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 c) Tämä kysymys voidaan ratkaista vain kahdella tavalla: joko annetaan isäntämaan valvontaviranomaisille enemmän toimivaltaa tai luodaan todellinen vaihtoehtoinen eurooppalainen viranomainen. The Turner Review ‑julkaisussa todetaan myös, että toimivammat järjestelyt edellyttävät joko kansallisen toimivallan lisäämistä, mikä merkitsee yhtenäismarkkinoiden avoimuuden vähenemistä, tai pidemmälle menevää Euroopan integraatiota.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 d) Kansallinen ratkaisu merkitsee, että isäntämaa voisi kieltää paikallisilta sivuliikkeiltä toimintaoikeudet, velvoittaa ulkomaiset laitokset toimimaan ainoastaan tytäryhtiöiden eikä sivuliikkeiden kautta ja valvoa maassaan toimivien pankkien pääomaa ja likviditeettiä, mikä lisäisi protektionismia.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 e kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 e) Eurooppalainen ratkaisu edellyttää, että vahvistetaan valvontakollegioiden roolia rajatylittävää toimintaa harjoittavien finanssilaitosten valvonnassa ja että eurooppalaiselle viranomaiselle siirretään asteittain toimivaltaa valvoa laitoksia, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus. Finanssilaitoksia, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, ovat muun muassa rajojen yli toimivat laitokset sekä sellaiset jäsenvaltioiden alueella toimivat laitokset, joiden vararikko voisi uhata unionin finanssialan sisämarkkinoiden vakautta.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 f kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 f) Valvontakollegioilla olisi oltava toimivalta määritellä valvontasäännöt unionin lainsäädännön yhdenmukaisen soveltamisen edistämiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava täydet oikeudet osallistua valvontakollegioihin, jotta voitaisiin sujuvoittaa tietojenvaihtoa sekä edistää kollegioiden lähentymistä ja yhdenmukaisuutta unionin oikeuden soveltamisessa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi oltava johtavassa asemassa unionissa yli rajojen toimivien finanssilaitosten valvonnassa. Arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi myös oltava oikeudellisesti sitova välittäjän rooli kansallisten valvontaviranomaisten välisten kiistojen ratkaisemiseksi.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 g kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 g) Valvontakollegioilla olisi oltava tärkeä rooli sellaisten rajatylittävää toimintaa harjoittavien finanssilaitosten tehokkaassa, toimivassa ja yhdenmukaisessa valvonnassa, joiden toiminnalla ei ole unionin tason ulottuvuutta, vaikka useimmissa tapauksissa kansallisten standardien ja käytäntöjen välillä on eroja. Finanssialan perusasetusten yhdenmukaistaminen ei kannata, jos valvontakäytännöt jäävät epäyhtenäisiksi. Kuten de Larosièren raportissa todetaan, on ehkäistävä valvontakäytäntöjen eroista aiheutuva kilpailun vääristyminen ja sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, koska nämä saattavat horjuttaa rahoitusvakautta – muun muassa kannustamalla finanssialan toiminnan siirtämistä maihin, joissa valvonta on leväperäistä. Valvontajärjestelmän on näyttäydyttävä oikeudenmukaisena ja tasapuolisena.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a) Sellaisten finanssilaitosten toiminnan vakauden valvonta, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, olisi annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle. Kansallisten valvontaviranomaisten olisi toimittava arvopaperimarkkinaviranomaisen edustajina ja noudatettava sen ohjeita valvoessaan sellaisia rajatylittävää toimintaa harjoittavia finanssilaitoksia, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b) Olisi tunnistettava sellaiset finanssilaitokset, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, ja otettava tässä huomioon kansainväliset standardit.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24) Tehtävien ja velvollisuuksien delegoiminen voi olla valvontaviranomaisten verkoston toiminnassa hyödyllinen keino vähentää valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää yhteistyötä ja sujuvoittaa siten valvontaprosessia sekä keventää finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin toinen valvontaviranomainen niistä vastaavan viranomaisen sijasta, mutta vastuu valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla viranomaisella. Velvollisuuksia delegoitaessa kansallisella valvontaviranomaisella, jolle velvollisuuksia delegoidaan, on mahdollisuus päättää tietystä valvonta-asiasta omissa nimissään toisen kansallisen valvontaviranomaisen puolesta. Delegoinneissa olisi noudatettava sitä periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia voi olla asianmukaista jakaa uudelleen esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten valvontaviranomaisten teknistä asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, joiden mukaan velvollisuuksia voidaan sopimuksesta jakaa uudelleen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava kansallisten valvontaviranomaisten välisiä delegointisopimuksia. Sille olisi ilmoitettava suunnitelluissa delegointisopimuksista etukäteen, jotta se voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa.

(24) Tehtävien ja velvollisuuksien delegoiminen voi olla valvontaviranomaisten verkoston toiminnassa hyödyllinen keino vähentää valvontatehtävien päällekkäisyyttä, edistää yhteistyötä ja sujuvoittaa siten valvontaprosessia sekä keventää finanssilaitoksille koituvia rasitteita. Sen vuoksi asetuksen olisi tarjottava selkeä oikeusperusta tällaiselle delegoinnille. Tehtävien delegointi merkitsee sitä, että tehtävät suorittaa jokin toinen valvontaviranomainen niistä vastaavan viranomaisen sijasta, mutta vastuu valvontapäätöksistä säilyy delegoivalla viranomaisella. Velvollisuuksia delegoitaessa kansallisella valvontaviranomaisella, jolle velvollisuuksia delegoidaan, on mahdollisuus päättää tietystä valvonta-asiasta omissa nimissään arvopaperimarkkinaviranomaisen tai toisen kansallisen valvontaviranomaisen puolesta. Delegoinneissa olisi noudatettava sitä periaatetta, että valvontavaltaa jaetaan valvontaviranomaiselle, jolla on hyvät edellytykset toimia asiassa. Velvollisuuksia voi olla asianmukaista jakaa uudelleen esimerkiksi sen vuoksi, että sillä voidaan saavuttaa mittakaavaan tai moninaisuuteen liittyviä etuja, valvoa ryhmittymiä yhdenmukaisesti tai hyödyntää kansallisten valvontaviranomaisten teknistä asiantuntemusta optimaalisesti. Asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä voidaan määritellä tarkemmin periaatteet, joiden mukaan velvollisuuksia voidaan sopimuksesta jakaa uudelleen. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kaikin asianmukaisin keinoin helpotettava kansallisten valvontaviranomaisten välisiä delegointisopimuksia. Sille olisi ilmoitettava suunnitelluissa delegointisopimuksista etukäteen, jotta se voisi tarpeen mukaan ottaa niihin kantaa. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi huolehdittava siitä, että tällaiset sopimukset julkistetaan keskitetysti, jotta kaikilla asianomaisilla osapuolilla olisi mahdollisuus saada niistä helposti selkeää ja ajankohtaista tietoa. Sen olisi yksilöitävä parhaat delegointia ja delegointisopimuksia koskevat käytänteet ja edistettävä niiden käyttöä.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi luotava metodologinen perusta tällaisille arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan myös valvontaviranomaisten kykyyn saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä toimivaltaisten viranomaisten riippumattomuuteen.

(26) Vertaisarvioinnit ovat tehokas ja toimiva keino edistää yhdenmukaisuutta finanssivalvojien verkostossa. Sen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi luotava metodologinen perusta tällaisille arvioinneille ja tehtävä niitä säännöllisesti. Arvioinneissa ei saisi keskittyä pelkästään valvontakäytäntöjen lähentymiseen vaan myös valvontaviranomaisten kykyyn saavuttaa laadukkaita valvontatuloksia sekä toimivaltaisten viranomaisten riippumattomuuteen. Vertaisarviointien tulokset olisi julkistettava ja parhaat käytänteet olisi yksilöitävä ja julkistettava.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29) Finanssipalvelujen maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten standardien kasvavan merkityksen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi edistettävä vuoropuhelua ja yhteistyötä yhteisön ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa. Sen olisi kunnioitettava Euroopan unionin toimielinten nykyisiä tehtäviä ja toimivaltoja suhteissa yhteisön ulkopuolisiin viranomaisiin sekä kansainvälisillä foorumeilla.

(29) Finanssipalvelujen maailmanlaajuistumisen ja kansainvälisten standardien kasvavan merkityksen vuoksi arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi edustettava unionia vuoropuhelussa ja yhteistyössä unionin ulkopuolisten valvontaviranomaisten kanssa.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista ja suosituksista ja annettava niille kohtuullinen mahdollisuus esittää huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. Tätä varten olisi tehokkuussyistä perustettava arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti yhteisön finanssimarkkinoiden toimijoita (tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse finanssipalveluja), niiden työntekijöitä sekä kuluttajia ja muita finanssipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan luettuina. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on perustettu komission tai yhteisön lainsäädännöllä.

(33) Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi kuultava asianomaisia osapuolia teknisistä standardeista, ohjeista ja suosituksista ja annettava niille kohtuullinen mahdollisuus esittää huomautuksia ehdotetuista toimenpiteistä. Ennen tällaisten teknisten standardien luonnosten, ohjeiden ja suositusten esittämistä arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi suoritettava vaikutusten arviointi. Tätä varten olisi tehokkuussyistä perustettava arvopaperimarkkina-alan osallisryhmä, joka edustaisi tasasuhtaisesti unionin finanssimarkkinoiden toimijoita (tarvittaessa myös yhteisösijoittajia ja muita finanssilaitoksia, jotka käyttävät itse finanssipalveluja), niiden työntekijöitä, tiedeyhteisöä sekä kuluttajia ja muita finanssipalvelujen pienkäyttäjiä, pk-yritykset mukaan luettuina. Arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän olisi toimittava aktiivisessa vuorovaikutuksessa finanssipalvelualan muiden käyttäjäryhmien kanssa, jotka on perustettu komission tai unionin lainsäädännöllä.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(34 a) On ilmeistä, että jos jäsenvaltio päättää vedota suojalausekkeeseen, Euroopan parlamentille olisi ilmoitettava samanaikaisesti kuin arvopaperimarkkinaviranomaiselle, neuvostolle ja komissiolle, sanotun rajoittamatta jäsenvaltioiden erityistä vastuuta kriisitilanteissa. Lisäksi jäsenvaltion olisi esitettävä suojalausekkeeseen vetoamisen perustelut. Arvopaperimarkkinaviranomaisen olisi määriteltävä toteutettavat toimenpiteet yhteistyössä komission kanssa.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38) Arvopaperimarkkinaviranomaisen edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen puheenjohtaja, jonka hallintoneuvosto valitsee avoimella kilpailulla. Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtaminen olisi uskottava toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla oikeus osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

(38) Arvopaperimarkkinaviranomaisen edustajana olisi oltava kokopäivätoiminen puheenjohtaja, jonka Euroopan parlamentti valitsee komission järjestämän avoimen kilpailun jälkeen komission laatiman ehdokasluettelon pohjalta. Arvopaperimarkkinaviranomaisen johtaminen olisi uskottava toimitusjohtajalle, jolla tulisi olla oikeus osallistua hallintoneuvoston ja johtokunnan kokouksiin ilman äänioikeutta.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39) Jotta varmistettaisiin eri alojen keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa, kyseisten viranomaisten olisi harjoitettava tiivistä koordinointia Euroopan valvontaviranomaisten sekakomiteassa ja sovittava tarvittaessa yhteisistä kannoista. Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean olisi otettava suoritettavakseen kaikki rahoitusalan ryhmittymiä käsittelevän sekakomitean tehtävät. Kun on kyse säädöksistä, jotka kuuluvat myös Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen tai Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaan, asianomaisten Euroopan valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa annettava kyseiset säädökset samanaikaisesti.

(39) Jotta varmistettaisiin eri alojen keskinäinen johdonmukaisuus Euroopan valvontaviranomaisten toiminnassa, kyseisten viranomaisten olisi koordinoitava toimintansa tiiviisti Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean avulla, ja sovittava tarvittaessa yhteisistä kannoista. Sekakomitean olisi koordinoitava Euroopan kolmen valvontaviranomaisen toimintoja suhteessa finanssiryhmittymiin. Kun on kyse säädöksistä, jotka kuuluvat myös Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) tai Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja työeläkkeet) toimivaltaan, Euroopan valvontaviranomaisten olisi tarvittaessa annettava kyseiset säädökset samanaikaisesti. Euroopan kolmen valvontaviranomaisen puheenjohtajien olisi vuoroteltava sekakomitean puheenjohtajana. 12 kuukauden toimijaksoissa. Sekakomitean puheenjohtajan olisi oltava Euroopan järjestelmäriskikomitean varapuheenjohtaja. Sekakomitealla olisi oltava pysyvä sihteeristö, johon siirretään väliaikaisesti henkilöstöä Euroopan kolmesta valvontaviranomaisesta, jotta mahdollistetaan epävirallinen tietojen jakaminen ja Euroopan kolmen valvontaviranomaisen yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY, direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa) sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettava direktiivi) ja asetuksen… (luottoluokituslaitoksista annettava asetus) soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut yhteisön säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii tämän asetuksen ja direktiivin 97/9/EY, direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2001/34/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2002/87/EY, direktiivin 2003/6/EY, direktiivin 2003/71/EY, direktiivin 2004/25/EY, direktiivin 2004/39/EY, direktiivin 2004/109/EY, direktiivin 2005/60/EY, direktiivin 2009/65/EY, direktiivin 2002/65/EY ja direktiivin 2006/49/EY soveltamisalalla (rajoittamatta kuitenkaan Euroopan pankkiviranomaisen toimivaltaa vakavaraisuusvalvonnassa) sekä direktiivin… (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annettava direktiivi) ja asetuksen… (luottoluokituslaitoksista annettava asetus) soveltamisalalla, mukaan luettuina näihin säädöksiin perustuvat direktiivit, asetukset ja päätökset ja mahdolliset muut unionin säädökset, joissa arvopaperimarkkinaviranomaiselle annetaan tehtäviä

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii myös 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien toimien alalla, mukaan luettuina osakkeenomistajien oikeuksia, yritysten hyvää hallintotapaa, tilintarkastusta ja tilinpäätösraportointia koskevat asiat, edellyttäen että arvopaperimarkkinaviranomaisen tällaiset toimet ovat tarpeellisia 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön tehokkaan ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy myös asianmukaisiin toimiin yritysostotarjouksiin, selvitystoimintaan, arvopaperistamiseen, lyhyeksi myyntiin ja johdannaisiin liittyvissä kysymyksissä, mukaan luettuna standardointi.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Arvopaperimarkkinaviranomainen on osa Euroopan finanssivalvontajärjestelmää, jäljempänä ”EFVJ”, joka toimii valvontaviranomaisten verkostona 39 artiklassa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Poistetaan.

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen tekee yhteistyötä Euroopan järjestelmäriskikomitean, jäljempänä ”EJRK”, kanssa tämän asetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Euroopan finanssivalvontajärjestelmä

 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen kuuluu osana Euroopan finanssivalvontajärjestelmään (EFVJ), jonka päätavoitteena on varmistaa, että finanssialaan sovellettavat säännöt pannaan aiheellisella tavalla täytäntöön alan vakauden säilyttämiseksi ja siten koko rahoitusjärjestelmää kohtaan tunnetun luottamuksen turvaamiseksi niin, että finanssipalvelujen kuluttajille tarjotaan riittävä suoja.

 

2. EFVJ koostuu seuraavista:

 

(a) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu Euroopan järjestelmäriskikomitea [EJRK];

 

(b) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu Euroopan valvontaviranomainen (pankkiala) [EPV];

 

(c) asetuksella (EU) N:o .../... perustettu Euroopan valvontaviranomainen (vakuutukset ja työeläkkeet) [EVTEV];

 

(d) arvopaperimarkkinaviranomainen;

 

(e) jäljempänä 40 artiklassa säädetty Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea;

 

(f) asetuksen (EU) N:o .../... [EAMV] 1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EU) N:o …/2009 [EVTEV] 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o …/… [EPV] 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltioiden viranomaiset;

 

(g) komissio, kun kyseessä on 7 ja 9 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen.

 

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä, varmistaa toimien johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja laatii yhteisiä kantoja finanssiryhmittymien valvonnan ja muiden eri alojen välisten kysymysten osalta EJRK:n sekä Euroopan valvontaviranomaisen (vakuutukset ja työeläkkeet) ja Euroopan valvontaviranomaisen (pankkiala) kanssa 40 artiklassa tarkoitetun sekakomitean välityksellä.

 

4. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisen vilpittömän yhteistyön periaatteen mukaisesti EFVJ:n osapuolten on tehtävä luottamukseen ja täysimääräiseen keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaa yhteistyötä erityisesti varmistaakseen, että niiden toisilleen toimittamat tiedot ovat tarkoituksenmukaisia ja luotettavia.

 

5. Ainoastaan EFVJ:ään osallistuvilla valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa unionissa toimivia finanssilaitoksia.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) myötävaikuttaa yhteisön lainsäädännön yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, estämällä sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, edistämällä valvontakollegioiden yhdenmukaista toimintaa ja toteuttamalla toimia kriisitilanteissa;

b) myötävaikuttaa standardien ja lainsäädännön yhdenmukaiseen soveltamiseen erityisesti edistämällä yhteistä valvontakulttuuria, varmistamalla tämän asetuksen ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön yhdenmukainen, tehokas ja tosiasiallinen soveltaminen, estämällä sääntelyn katvealueiden hyväksikäyttö, sovittelemalla ja ratkaisemalla toimivaltaisten viranomaisten välisiä erimielisyyksiä, varmistamalla sellaisten finanssilaitosten tehokas ja yhdenmukainen valvonta, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, ja valvontakollegioiden yhdenmukainen toiminta toteuttamalla toimia muun muassa kriisitilanteissa;

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää teknisiä standardeja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä erityisesti määritellyillä aloilla. Arvopaperimarkkinaviranomainen antaa standardien luonnokset komission hyväksyttäviksi.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää teknisiä standardeja täydentämään, päivittämään ja muuttamaan osatekijöitä, jotka eivät ole 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön kannalta keskeisiä. Nämä tekniset standardit eivät koske strategisia päätöksiä, ja niiden sisältöä rajoitetaan säädöksillä, joihin ne perustuvat.

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen kuin arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa tekniset standardit komissiolle, se järjestää tarvittaessa niitä koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä.

Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää teknisten standardien luonnoksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä ennen niiden hyväksymistä. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää myös arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää teknisten standardien luonnokset komission hyväksyttäväksi ja toimittaa ne samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa standardiluonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseiset luonnokset. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Se voi hyväksyä standardiluonnokset osittain tai muutettuina, jos yhteisön etu sitä vaatii.

Komissio päättää kolmen kuukauden kuluessa teknisten standardien luonnosten vastaanottamisesta, hyväksyykö vai hylkääkö se ne vai muuttaako se niitä. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksestään ja sen perusteluista.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio ei hyväksy standardeja tai hyväksyy ne osittain tai muutettuina, se ilmoittaa perusteensa arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Poistetaan.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio hyväksyy standardit asetuksilla tai päätöksillä, ja ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2. Komissio hyväksyy tekniset standardit 7 a–7 d artiklan mukaisesti asetuksilla tai päätöksillä.

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

7 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a artikla

 

Teknisten standardien hyväksymistä koskevan siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta hyväksyä 7 artiklassa tarkoitettuja teknisiä standardeja delegoitujen säädösten muodossa määräämättömäksi ajaksi.

 

2. Heti kun komissio on hyväksynyt teknisen standardin, se toimittaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

3. Komissiolle siirrettyyn valtaan hyväksyä teknisiä standardeja sovelletaan 7 b – 7 d artiklassa asetettuja ehtoja.

 

4. Jäljempänä 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa puheenjohtajan kertomuksessa arvopaperimarkkinaviranomainen antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tietoja teknisistä standardeista, jotka on hyväksytty, ja ilmoittaa, mitkä kansalliset viranomaiset eivät ole noudattaneet niitä.

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

7 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b artikla

 

Teknisten standardien hyväksymistä koskevan siirretyn säädösvallan peruuttaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 7 artiklassa tarkoitetun teknisten standardien hyväksymistä koskevan säädösvallan siirron.

 

2. Se toimielin, joka on käynnistänyt sisäisen menettelyn päättääkseen säädösvallan siirron peruuttamisesta, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen ajoissa ennen lopullisen päätöksen tekemistä ja selvittää samalla, mitä teknistä standardia mahdollinen peruuttaminen koskee ja mitkä ovat peruuttamisen mahdolliset syyt.

 

3. Peruuttamispäätöksessä on ilmoitettava peruuttamisen syyt, ja sillä lopetetaan siinä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan välittömästi tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen teknisten standardien voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

7 c artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 c artikla

 

Teknisten standardien vastustaminen

 

1. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi vastustaa teknistä standardia neljän kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella.

 

2. Jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät ole määräajan umpeutuessa vastustaneet teknistä standardia, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

Ennen kyseisen määräajan umpeutumista ja poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat kumpikin ilmoittaa komissiolle, että ne eivät aio vastustaa teknistä standardia. Siinä tapauksessa tekninen standardi julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

 

3. Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa teknistä standardia, se ei tule voimaan. Se toimielin, joka vastustaa teknistä standardia, esittää perusteet päätökselleen.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

7 d artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 d artikla

 

Teknisten standardien luonnosten hyväksymättä jättäminen tai muuttaminen

 

1. Jos komissio ei hyväksy teknisten standardien luonnoksia tai muuttaa niitä, sen on ilmoitettava siitä arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja esitettävä perustelut.

 

2. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi kutsua asiasta vastaavan komission jäsenen ja arvopaperimarkkinaviranomaisen puheenjohtajan kuukauden kuluessa ad hoc ‑kokoukseen selittämään näkemyseronsa.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvopaperimarkkinaviranomainen järjestää ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niistä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia ja hyötyjä. Arvopaperimarkkinaviranomainen pyytää myös 22 artiklassa tarkoitetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä lausunnon tai neuvoa.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Toimivaltaisten viranomaisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä ohjeita ja suosituksia.

Kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai suosituksen antamisesta kunkin toimivaltaisen viranomaisen on päätettävä, aikooko se noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Jos se ei aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja esitettävä perustelut. Arvopaperimarkkinaviranomainen julkistaa nämä perustelut.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäljempänä 32 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa toimintaansa koskevassa kertomuksessa arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle, mitkä ohjeet ja suositukset se on antanut, ja kertoo, mitkä kansalliset viranomaiset eivät ole noudattaneet niitä ja miten arvopaperimarkkinaviranomainen aikoo varmistaa, että nämä viranomaiset vastedes noudattavat sen suosituksia ja ohjeita. Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää samat tiedot keskeisistä suurista rahoitusalan toimijoista.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseisiä ohjeita tai suosituksia, sen on ilmoitettava perusteensa arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Poistetaan.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija täyttää kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset, arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

1. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole soveltanut 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua lainsäädäntöä asianmukaisesti, mukaan luettuna 7 artiklan mukaisesti laaditut tekniset standardit, ja on erityisesti jättänyt varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija täyttää kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset, arvopaperimarkkinaviranomaisella on tämän artiklan 2, 3 ja 6 kohdassa säädetyt valtuudet.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tutkia virheelliseksi väitettyä yhteisön oikeuden soveltamista yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen tai komission pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi tutkia virheelliseksi väitettyä unionin oikeuden soveltamista tai laiminlyömistä yhden tai useamman toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan parlamentin, neuvoston, komission tai arvopaperimarkkina-alan osallisryhmän pyynnöstä taikka omasta aloitteestaan ilmoitettuaan asiasta kyseiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole noudattanut yhteisön oikeutta yhden kuukauden kuluessa arvopaperimarkkinaviranomaisen suosituksen vastaanottamisesta, komissio voi arvopaperimarkkinaviranomaisen ilmoitettua asiasta tai omasta aloitteestaan tehdä päätöksen, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita yhteisön oikeuden noudattaminen edellyttää.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei ole noudattanut unionin oikeutta 3 kohdan toisessa alakohdassa edellytetyn kymmenen työpäivän kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee päätöksen, jossa toimivaltaista viranomaista vaaditaan toteuttamaan toimet, joita unionin oikeuden noudattaminen edellyttää.

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tekee päätöksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua suosituksen antamisesta. Komissio voi pidentää tätä määräaikaa yhdellä kuukaudella.

Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee päätöksen viimeistään kuukauden kuluttua suosituksen antamisesta.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio varmistaa, että ne, joille päätös on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla kuulluiksi.

Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että ne, joille päätös on osoitettu, voivat käyttää oikeuttaan tulla kuulluiksi.

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen ja toimivaltaiset viranomaiset toimittavat komissiolle kaikki tarvittavat tiedot.

Toimivaltaiset viranomaiset toimittavat arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tarvittavat tiedot.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa komission päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

5. Toimivaltaisen viranomaisen on kymmenen työpäivän kuluessa 4 kohdassa tarkoitetun päätöksen vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle toimista, joita se on toteuttanut tai aikoo toteuttaa arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen täytäntöönpanemiseksi.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseistä päätöstä, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

6. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettua päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa ja jos on tarpeen tasapuolisten kilpailuolosuhteiden säilyttämiseksi markkinoilla tai palauttamiseksi markkinoille taikka rahoitusjärjestelmän moitteettoman toiminnan ja eheyden varmistamiseksi saada viipymättä muutos siihen, että toimivaltainen viranomainen ei noudata kyseistä päätöstä, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen on oltava komission 4 kohdan nojalla tekemän päätöksen mukainen.

Arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöksen on oltava 4 kohdan nojalla tehdyn päätöksen mukainen.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen ilmoittaa 32 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessaan, mitkä kansalliset viranomaiset ja finanssilaitokset eivät ole noudattaneet 4 ja 6 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden yhteisössä, komissio voi omasta aloitteestaan tai arvopaperimarkkinaviranomaisen, neuvoston taikka EJRK:n pyynnöstä tehdä arvopaperimarkkinaviranomaiselle osoitetun päätöksen, jossa todetaan kriisitilanteen olemassaolo tämän asetuksen soveltamiseksi.

1. Kun on kyse epäsuotuisista muutoksista, jotka voivat vakavasti vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden unionissa, EJKR voi omasta aloitteestaan tai arvopaperimarkkinaviranomaisen, neuvoston, Euroopan parlamentin taikka komission pyynnöstä antaa varoituksen kriisitilanteen olemassaolosta, jotta arvopaperimarkkinaviranomainen voi ilman lisävaatimuksia hyväksyä 3 kohdassa tarkoitetut yksittäiset päätökset.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Kun EJRK antaa varoituksen, se antaa sen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komission tehtyä 1 kohdan mukaisen päätöksen arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä yksittäisiä päätöksiä, joissa toimivaltaisia viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden, varmistamalla, että finanssimarkkinoiden toimijat ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2. Kun kriisitilanteen olemassaolosta on ilmoitettu 1 kohdan mukaisesti, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tarvittavia yksittäisiä päätöksiä sen varmistamiseksi, että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimet 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaisesti sellaisten riskien torjumiseksi, jotka voivat vaarantaa finanssimarkkinoiden moitteettoman toiminnan ja eheyden tai koko rahoitusjärjestelmän taikka sen osan vakauden, varmistamalla, että finanssimarkkinoiden toimijat ja toimivaltaiset viranomaiset täyttävät kyseisessä lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi silloin, kun 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön asiaankuuluvat vaatimukset ovat suoraan sovellettavissa finanssimarkkinoiden toimijoihin, tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

3. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata 2 kohdassa tarkoitettua arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä kyseisessä kohdassa vahvistetun määräajan kuluessa, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä vahvistettujen asiaankuuluvien vaatimusten mukaisesti finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä laitosta vaaditaan toteuttamaan toimet kyseisen lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. EJRK tarkistaa 1 kohdassa tarkoitettua päätöstä omasta aloitteestaan tai arvopaperimarkkinaviranomaisen, Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission pyynnöstä.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää 32 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa kansallisille viranomaisille ja finanssilaitoksille 3 ja 4 kohdan mukaisesti osoitetut yksittäiset päätökset.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

1. Jos toimivaltainen viranomainen on eri mieltä toisen toimivaltaisen viranomaisen toimeen liittyvästä menettelystä, toimen sisällöstä tai toimien puutteesta sellaisilla aloilla, joilla useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön mukaan tehtävä yhteistyötä, koordinoitava toimintaansa tai tehtävä yhteisiä päätöksiä, arvopaperimarkkinaviranomainen ryhtyy omasta aloitteestaan tai yhden tai useamman asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä johtamaan toimia, joiden tarkoituksena on auttaa viranomaisia pääsemään sopimukseen 2‑4 kohdassa vahvistettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklassa vahvistettuja valtuuksia.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen asettaa määräajan toimivaltaisten viranomaisten väliselle sovittelulle ottaen huomioon 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä mahdollisesti asetetut määräajat sekä asian monimutkaisuuden ja kiireellisyyden. Tässä vaiheessa arvopaperimarkkinaviranomainen toimii välittäjänä.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet keskinäiseen sopimukseen, arvopaperimarkkinaviranomainen voi yhteisön oikeuden mukaisesti tehdä päätöksen, jossa kyseisiä viranomaisia vaaditaan toteuttamaan tietty toimi tai pidättymään toimista asian ratkaisemiseksi.

3. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät sovitteluvaiheen päättyessä ole päässeet keskinäiseen sopimukseen, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee 29 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen päätöksen erimielisyyden ratkaisemiseksi ja vaatii kyseisiä viranomaisia toteuttamaan tietyn toimen unionin lainsäädännön mukaisesti ja kyseisiä toimivaltaisia viranomaisia sitovasti.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan sovellettavissa, arvopaperimarkkinaviranomainen voi tehdä finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet yhteisön oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 226 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

4. Jos toimivaltainen viranomainen ei noudata arvopaperimarkkinaviranomaisen päätöstä ja jättää näin ollen varmistamatta, että finanssimarkkinoiden toimija noudattaa vaatimuksia, jotka ovat siihen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön nojalla suoraan sovellettavissa, arvopaperimarkkinaviranomainen tekee finanssimarkkinoiden toimijalle osoitetun yksittäisen päätöksen, jossa kyseistä toimijaa vaaditaan toteuttamaan toimet unionin oikeuden mukaisten velvollisuuksiensa noudattamiseksi, mukaan luettuna mahdollisesta käytännöstä luopuminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 258 artiklan mukaista komission toimivaltaa.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Päätökset, jotka tehdään 4 kohdan nojalla, ovat ensisijaisia kansallisten valvontaviranomaisten samasta asiasta mahdollisesti aiemmin tekemiin päätöksiin nähden.

 

Kun kansalliset valvontaviranomaiset toteuttavat toimia asioissa, joihin 3 tai 4 kohdan nojalla tehdyt päätökset vaikuttavat, toimien on oltava kyseisten päätösten mukaisia.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Arvopaperimarkkinaviranomainen esittää 32 artiklan 6 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa toimivaltaisten viranomaisten väliset erimielisyydet, aikaansaadut sopimukset ja erimielisyyksien ratkaisemiseksi tehdyt päätökset.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Eri alojen toimivaltaisten viranomaisten välisten erimielisyyksien ratkaiseminen

 

Sekakomitea ratkaisee 42 artiklan nojalla toimivien toimivaltaisten viranomaisten välille mahdollisesti syntyvät erimielisyydet 11 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen myötävaikuttaa valvontakollegioiden tehokkaaseen ja yhdenmukaisen toimintaan ja edistää yhteisön lainsäädännön johdonmukaista soveltamista kollegioissa.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen myötävaikuttaa direktiivissä 2006/48/EY tarkoitettujen valvontakollegioiden tehokkaaseen, vaikuttavaan ja yhdenmukaiseen toimintaan, seuraa sitä ja edistää unionin oikeuden johdonmukaista soveltamista kollegioissa.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu tarkkailijana valvontakollegioiden kokouksiin katsoessaan sen aiheelliseksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisen osallistuessa kokouksiin sitä pidetään asiaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna ”toimivaltaisena viranomaisena”, ja sille on annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä pyytää.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen osallistuu valvontakollegioiden kokouksiin katsoessaan sen aiheelliseksi. Arvopaperimarkkinaviranomaisen osallistuessa kokouksiin sitä pidetään asiaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna "toimivaltaisena viranomaisena", ja sille on annettava kaikki olennaiset tiedot, jotka jaetaan kollegion jäsenille, jos se niitä pyytää.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen voi antaa 7 ja 8 artiklassa tarkoitettuja teknisiä standardeja, ohjeita ja suosituksia valvonnan ja valvontakollegioiden omaksumien parhaiden käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Oikeudellisesti sitovalla välittäjän roolilla on tarkoitus antaa uusille Euroopan valvontaviranomaisille mahdollisuus ratkaista kansallisten valvontaviranomaisten välisiä kiistoja 11 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Jos rajatylittävää toimintaa harjoittavan laitoksen valvontaviranomaiset eivät pääse keskinäiseen sopimukseen, arvopaperimarkkinaviranomaisella olisi oltava valtuudet tehdä suoraan kyseistä laitosta koskevia valvontapäätöksiä.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

12 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

12 a artikla

 

Sellaisten finanssilaitosten valvonta, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus

 

1. Kansallisten viranomaisten on valvottava sellaisten finanssilaitosten vakautta, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, toimimalla arvopaperimarkkinaviranomaisen edustajana ja noudattamalla sen antamia ohjeita, jotta varmistetaan samojen valvontasääntöjen soveltaminen koko Euroopan unionissa.

 

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen toimittaa valvontasääntöluonnoksensa komissiolle ja samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio hyväksyy valvontasääntöluonnoksen 7 tai 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

 

3. Jäljempänä 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen tehtävässä hallintoneuvoston päätöksessä yksilöidään merkittävät finanssilaitokset, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus. Tällaisten finanssilaitosten yksilöintiperusteissa on otettava huomioon finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän, Kansainvälisen valuuttarahaston ja Kansainvälisen järjestelypankin määrittelemät perusteet.

 

4. Arvopaperimarkkinaviranomainen kehittää yhdessä EJRK:n kanssa merkittäville laitoksille tarkoitetun mallitietolomakkeen, jotta varmistetaan kyseisten laitosten järjestelmäriskien moitteeton hallinta.

 

5. Jotta voidaan varmistaa sellaisten finanssilaitosten yhteisvastuullisuus, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus, eurooppalaisten tallettajien etujen suojaamiseksi ja järjestelmäriskeistä veronmaksajille koituvien kustannusten pienentämiseksi perustetaan Euroopan rahoitussuojarahasto (jäljempänä 'rahasto'). Rahaston tehtävänä on auttaa myös vaikeuksissa olevia unionin alueen laitoksia, jos vaikeudet saattavat uhata Euroopan rahoitusalan sisämarkkinoiden vakautta. Rahastoa rahoitetaan kyseisten laitosten maksuilla. Kunkin finanssilaitoksen osuuden laskemisessa käytetään hyvän hallintotavan palkitsevia perusteita. Maksut korvaavat samankaltaisiin kansallisiin rahastoihin suoritetut maksut.

 

6. Jos pankkien maksuista kertyneet varat eivät riitä kriisin ratkaisemiseen, rahaston varoja voidaan lisätä laskemalla liikkeelle joukkolaina. Jäsenvaltiot voivat poikkeusoloissa helpottaa rahaston joukkolainan liikkeellelaskua takuilla ja sellaista maksua vastaan, joka ilmentää asianmukaisesti riskiä. Takuut jaetaan jäsenvaltioiden kesken 7 kohdassa vahvistetuin perustein.

 

7. Jos yksi tai useampi laitos ei äärimmäisissä poikkeusoloissa selviydy järjestelmäriskitilanteesta ja jos käytettävissä olevat resurssit ovat riittämättömät, asianomainen jäsenvaltio puuttuu ongelmatilanteeseen muutetussa yhteistoimintapöytäkirjassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Taakanjakojärjestelyihin voi sisältyä joku seuraavista perusteista tai niiden yhdistelmä: laitoksen talletukset, laitoksen varat (joko laskennallisten arvojen, markkina-arvojen tai riskipainotettujen arvojen perusteella), laitoksen tuotot ja laitoksen maksujärjestelmävirtojen osuus.

 

8. Rahaston jäsenyys korvaa sen toimintaan osallistuvien unionin laitosten jäsenyyden nykyisissä kansallisissa järjestelmissä. Rahastoa johtaa johtokunta, jonka arvopaperimarkkinaviranomainen nimittää viiden vuoden toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenet valitaan kansallisten viranomaisten henkilöstön keskuudesta. Perustetaan neuvoa-antava komitea, johon kuuluvat rahaston toimintaan osallistuvat finanssilaitokset.

Tarkistus       75

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Arvopaperimarkkinaviranomainen delegoi jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille 12 a artiklassa tarkoitettujen sellaisten finanssilaitosten vakausvalvontaan liittyvät tehtävät ja vastuut, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus.

Tarkistus       76

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Arvopaperimarkkinaviranomainen edustaa Euroopan unionia kaikilla kansainvälisillä foorumeilla, joilla käsitellään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun lainsäädännön piiriin kuuluvien laitosten sääntelyä ja valvontaa. Kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat edelleen osallistua foorumeihin, jotka käsittelevät kansallisia kysymyksiä ja kysymyksiä, jotka koskevat niiden omaa toimintaa ja unionin oikeuden mukaisia toimivaltuuksia.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää yhteyksiä kolmansien maiden valvontaviranomaisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisön toimielinten toimivaltaa. Se voi tehdä hallinnollisia järjestelyjä kansainvälisten organisaatioiden ja kolmansien maiden hallintojen kanssa.

Arvopaperimarkkinaviranomainen voi kehittää yhteyksiä ja tehdä hallinnollisia järjestelyjä kolmansien maiden valvontaviranomaisten, kansainvälisten järjestöjen ja hallintoelinten kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden toimivaltaa.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se toimittaa EJRK:lle säännöllisesti ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa, on toimitettava sille perustellusta pyynnöstä viipymättä asetuksen (EY) N:o …./… [EJRK] [15] artiklan mukaisesti.

2. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee tiivistä yhteistyötä EJRK:n kanssa. Se toimittaa EJRK:lle säännöllisesti ajantasaisia tietoja, joita EJRK tarvitsee tehtäviensä suorittamiseen. EJRK:n tehtäviensä suorittamiseen tarvitsemat tiedot, jotka eivät ole tiivistelmän tai koosteen muodossa, on toimitettava sille perustellusta pyynnöstä viipymättä asetuksen (EY) N:o …/… [EJRK] [15] artiklan mukaisesti. Arvopaperimarkkinaviranomainen luo asianmukaiset menettelyt yksittäisiä finanssilaitoksia koskevien luottamuksellisten tietojen esittämistä varten.

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset eivät millään tavalla vaikuta jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen.

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen varmistaa, että 10 tai 11 artiklan nojalla tehdyt päätökset eivät vaikuta suoraan merkittävällä tavalla jäsenvaltioiden finanssipoliittiseen vastuuseen.

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja osoitettava selvästi, miten se siihen vaikuttaa.

Ilmoituksessaan jäsenvaltion on perusteltava, minkä vuoksi päätös vaikuttaa sen finanssipoliittiseen vastuuseen, ja esitettävä arviointi siitä, missä määrin se siihen vaikuttaa.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssimarkkinoiden ja niiden toimijoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää puheenjohtajan komission järjestämän ja hallinnoiman avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssilaitosten ja finanssimarkkinoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

Tarkistus  82

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio esittää Euroopan parlamentille kolmen ehdokkaan luettelon. Ehdokkaita kuultuaan Euroopan parlamentti valitsee heistä yhden. Hallintoneuvosto nimittää näin valitun ehdokkaan.

Tarkistus  83

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos Euroopan parlamentti katsoo, että yksikään sille esitetyistä ehdokkaista ei täytä ensimmäisessä alakohdassa esitettyjä vaatimuksia, avoin valintamenettely käynnistetään uudelleen.

Tarkistus  84

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen kuin hallintoneuvoston valitsema ehdokas nimitetään, nimitykseen on saatava Euroopan parlamentin vahvistus.

Poistetaan.

Tarkistus  85

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Euroopan parlamentti voi kutsua puheenjohtajan tai hänen varahenkilönsä antamaan säännöllisesti lausuntoja parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan valiokunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin kunnioittaen kuitenkin täysin puheenjohtajan riippumattomuutta.

1. Puheenjohtaja kutsutaan vähintään neljännesvuosittain antamaan lausuntoja Euroopan parlamentille ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Tarkistus  86

Ehdotus asetukseksi

35 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Euroopan parlamentti voi myös pyytää puheenjohtajaa antamaan kertomuksen tehtäviensä suorittamisesta.

2. Puheenjohtajan on annettava kertomus tehtäviensä suorittamisesta Euroopan parlamentille pyydettäessä ja vähintään 15 päivää ennen 1 kohdassa tarkoitetun lausunnon antamista.

Tarkistus  87

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan avoimen valintamenettelyn jälkeen ansioiden, pätevyyden, finanssimarkkinoiden ja niiden toimijoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

2. Hallintoneuvosto nimittää toimitusjohtajan komission järjestämän ja hallinnoiman avoimen valintamenettelyn jälkeen ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan ansioiden, pätevyyden, finanssimarkkinoiden ja niiden toimijoiden tuntemuksen sekä finanssivalvontaan ja finanssialan sääntelyyn liittyvän kokemuksen perusteella.

Tarkistus  88

Ehdotus asetukseksi

39 artikla

Komission teksti

Tarkistus

39 artikla

Poistetaan.

Kokoonpano

 

1. Arvopaperimarkkinaviranomainen on osa EFVJ:ää, joka toimii valvontaviranomaisten verkostona.

 

2. EFVJ koostuu seuraavista:

 

a) jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka on yksilöity tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa, asetuksen (EY) N:o …/2009 [EVTEV] 1 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o …/… [EPV] 1 artiklan 2 kohdassa;

 

b) arvopaperimarkkinaviranomainen;

 

c) Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen, joka perustetaan asetuksen (EY) N:o …/… [EVTEV] 1 artiklalla;

 

d) Euroopan pankkiviranomainen, joka perustetaan asetuksen (EY) N:o …/… [EPV] 1 artiklalla;

 

e) 40 artiklassa säädetty Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitea;

 

f) komissio, kun kyseessä on 7, 9 ja 10 artiklassa tarkoitettujen tehtävien suorittaminen.

 

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä, varmistaa toimien johdonmukaisuuden eri alojen välillä ja laatii yhteisiä kantoja finanssiryhmittymien valvonnan ja muiden eri alojen välisten kysymysten osalta Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa 40 artiklassa perustetun Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean välityksellä.

 

Tarkistus  89

Ehdotus asetukseksi

IV luku – 2 jakso – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPAN VALVONTAVIRANOMAISTEN SEKAKOMITEA

SEKAKOMITEA

Tarkistus  90

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen ja Euroopan pankkiviranomaisen kanssa.

2. Sekakomitea toimii foorumina, jolla arvopaperimarkkinaviranomainen tekee säännöllistä ja tiivistä yhteistyötä ja varmistaa eri alojen välisen työn johdonmukaisuuden ja niiden välisen oppimisen Euroopan pankkiviranomaisen ja Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomaisen kanssa erityisesti seuraavilla aloilla.

 

– finanssiryhmittymät;

 

– kirjanpito ja tilintarkastus;

 

– mikrotason vakauden valvontaa koskevat analyysit rahoitusalan vakautta silmällä pitäen;

 

– vähittäismarkkinoille tarkoitetut sijoitustuotteet;

 

– rahanpesun vastaiset toimenpiteet sekä

 

– tietojen vaihto EJRK:n kanssa sekä EJRK:n ja Euroopan valvontaviranomaisten välisen suhteen kehittäminen.

Tarkistus  91

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Arvopaperimarkkinaviranomainen osoittaa omalta osaltaan riittävät resurssit Euroopan valvontaviranomaisten sekakomitean hallinnolliseen tukeen. Tähän sisältyvät henkilöstö-, hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenot.

3. Sekakomitealla on pysyvä sihteeristö, johon siirretään väliaikaisesti henkilöstöä Euroopan kolmesta valvontaviranomaisesta. Arvopaperimarkkinaviranomainen vastaa kohtuullisesta osuudesta hallinto-, infrastruktuuri- ja toimintamenoja.

Tarkistus  92

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Ainoastaan EFVJ:ään osallistuvilla valvontaviranomaisilla on oikeus valvoa Euroopan unionissa toimivia finanssilaitoksia.

Tarkistus  93

Ehdotus asetukseksi

40 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

40 a artikla

 

Valvonta

 

Jos merkittävän rajatylittävän finanssilaitoksen toiminta käsittää useampia aloja, sekakomitea päättää, mikä Euroopan valvontaviranomainen toimii johtavana toimivaltaisena viranomaisena ja/tai tekee sitovia päätöksiä Euroopan valvontaviranomaisten välisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus  94

Ehdotus asetukseksi

55 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, arvopaperimarkkinaviranomaisen on jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti korvattava itsensä tai henkilöstönsä tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat vahingot. Yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan tällaisten vahinkojen korvaamiseen liittyvät riita-asiat.

1. Jos kyseessä on sopimukseen perustumaton vastuu, arvopaperimarkkinaviranomaisen on jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sisältyvien yhteisten perusperiaatteiden mukaisesti korvattava itsensä tai henkilöstönsä tehtäviensä yhteydessä aiheuttamat perusteettomat vahingot. Unionin tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan tällaisten vahinkojen korvaamiseen liittyvät riita-asiat.

Tarkistus  95

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Komission kertomuksessa arvioidaan muun muassa seuraavaa: kansallisten viranomaisten valvontakäytännöissä saavutettu lähentyminen; valvontakollegioiden toiminta; useammassa maassa toimintaa harjoittavien laitosten ja erityisesti sellaisten laitosten valvontamekanismi, joiden toiminnalla on unionin tason ulottuvuus; 23 artiklan toiminta suhteessa suojatoimenpiteisiin ja valvojiin; valvonnan lähentyminen unionissa ilmenevien kriisien hallinnan ja ratkaisemisen alalla sekä kysymys siitä, olisiko vakavaraisuuden valvonta ja liiketoiminnan harjoittaminen yhdistettävä vai erotettava. Sen tulee sisältää ehdotuksia siitä, miten arvopaperimarkkinaviranomaisen ja EFVJ:n roolia voidaan edelleen kehittää integroidun eurooppalaisen valvontarakenteen luomiseksi.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

7.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

17

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Emma McClarkin

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

23.9.2009

Asiasta vastaava valiokunta

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

7.10.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

 Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

 Päätös tehty (pvä)

EMPL

22.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

 Nimitetty (pvä)

Sven Giegold

20.10.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Hyväksytty (pvä)

10.5.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Roger Helmer

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.5.2010