Eljárás : 2009/0144(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0169/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0169/2010

Viták :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Szavazatok :

PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 22/09/2010 - 5.12
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

JELENTÉS     ***I
PDF 655kWORD 2000k
26.5.2010
PE 438.409v02-00 A7-0169/2010

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Sven Giegold

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0503),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0167/2009),

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című közleményére (COM(2009)0665),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 114. cikkére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. január 21-i véleményére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére és a Jogi Bizottság, a Költségvetési Bizottság valamint az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A7-0169/2010),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő referenciaösszeg összeegyeztethető a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének felső határával, az 1a. fejezetben 2011–2013-ra fennmaradó tartalék azonban nagyon korlátozott, és az új tevékenységek finanszírozása nem veszélyeztetheti az 1a. alfejezethez tartozó egyéb prioritások finanszírozását; ezért megismétli a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára irányuló kérését, amely felülvizsgálatot a többéves pénzügyi keretnek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (1), és különösen annak 21–23. pontja alapján rendelkezésre álló valamennyi mechanizmus segítségével, 2010 első félévének végéig történő kiigazítására és felülvizsgálatára vonatkozó konkrét javaslatokkal kell kiegészíteni, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) finanszírozásának oly módon történő biztosítása érdekében, hogy más prioritások finanszírozása ne kerüljön veszélybe, és hogy elegendő tartalékkeret maradjon az 1a. alfejezetben;

3.  hangsúlyozza, hogy a Hatóság létrehozására az intézményközi megállapodás 47. pontjának rendelkezései alkalmazandók; hangsúlyozza, hogy ha a jogalkotó hatóság e Hatóság létrehozása mellett dönt, a Parlament tárgyalásokba kezd a költségvetési hatóság másik ágával, hogy időben megállapodásra jusson az Ügynökség finanszírozásáról az intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel összhangban;

4.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet) létrehozásáról

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, a közösségi jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani a pénzpiacok megnövekedett összekapcsolhatóságával, komplexitásával és globalizálódásával, valamint az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, az uniós jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Európai Parlament már jóval a pénzügyi válság előtt rendszeresen felszólalt a valamennyi szereplő számára valóban egyenlő európai versenyfeltételek megerősítése érdekében, rámutatva ugyanakkor az egyre integráltabb pénzügyi piacok uniós felügyeletének jelentős hiányosságaira (a Bizottság „Pénzügyi piacok keretrendszerének végrehajtása: cselekvési terv című bizottsági közleményről szóló 2000. április 13-i állásfoglalásában1, az Európai Unió prudenciális felügyeleti szabályairól szóló 2002. november 25-i állásfoglalásában2, a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitika (2005–2010) című fehér könyvről szóló 2007. július 11-i állásfoglalásában3, a fedezeti alapokról és magántőkéről szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó 2008. szeptember 23-i állásfoglalásában4, a Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: a jövőbeli felügyeleti struktúráról szóló, a Bizottsághoz intézett ajánlásokat tartalmazó, 2008. október 9-i állásfoglalásában5, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (Szolvencia II) irányuló módosított javaslatról szóló 2009. április 22-i állásfoglalásában6, valamint a hitelminősítő intézetekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló 2009. április 23-i állásfoglalásában7).

 

________________

1 HL C 40., 2001.2.7., 453. o.

HL C 25E., 2004.1.29., 394. o.

3 HL C 175 E, 2008.7.10., xx. o.

4 HL C 8 E, 2010.1.14., 26.o.

5 HL C 9 E, 2010.1.15., 48.o.

6 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0251.

7 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0279.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Jacques de Larosière által elnökölt magas szintű szakértői csoport 2009. február 25-én közzétett, a Bizottság kérésére készített jelentése megállapította, hogy a jövőbeni pénzügyi válságok kockázatának és súlyosságának csökkentése érdekében meg kell erősíteni a felügyeleti keretet, és a közösségi pénzügyi szektor felügyeleti struktúrájának nagyszabású reformját ajánlotta A szakértői csoport továbbá arra a következtetésre jutott, hogy indokolt létrehozni a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét, amely három európai felügyeleti hatóságból áll – egy az értékpapírszektor, egy a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-szektor, egy pedig a bankszektor felügyeletére –, emellett javasolta az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozását is.

(2) A Jacques de Larosière által elnökölt magas szintű szakértői csoport 2009. február 25-én közzétett, a Bizottság kérésére készített jelentése (a de Larosière-jelentés) megállapította, hogy a jövőbeni pénzügyi válságok kockázatának és súlyosságának csökkentése érdekében meg kell erősíteni a felügyeleti keretet, és az európai uniós pénzügyi szektor felügyeleti struktúrájának reformját ajánlotta. A szakértői csoport továbbá arra a következtetésre jutott, hogy indokolt létrehozni a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét, amely három európai felügyeleti hatóságból áll – egy az értékpapírszektor, egy a biztosítási és foglalkoztatóinyugdíj-szektor, egy pedig a bankszektor felügyeletére –, emellett javasolta az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozását is. A jelentésben szereplő ajánlások a szakértők által a jövőbeli hasonló válságok elkerüléséhez szükségesnek tekintett módosítások minimumszintjét képviselik.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) 2009. március 4-i, „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez" című közleményében a Bizottság a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét és az Európai Rendszerkockázati Testületet létrehozó jogszabályok kidolgozására tett javaslatot, 2009. május 27-i, „Európai pénzügyi felügyelet" című közleményében pedig részletesebb információkkal szolgált az új felügyeleti keret lehetséges szerkezetéről.

(3) 2009. március 4-i „Impulzusok az európai gazdaság élénkítéséhez” című közleményében a Bizottság a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét és az Európai Rendszerkockázati Testületet létrehozó jogszabályok kidolgozására tett javaslatot, 2009. május 27-i, „Európai pénzügyi felügyelet” című közleményében pedig részletesebb információkkal szolgált az új felügyeleti keret lehetséges szerkezetéről, ám a de Larosière-jelentésben szereplő összes ajánlás nem szerepelt benne.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét a nemzeti és a közösségi felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű kialakítani, a pénzügyi piaci szereplők napi felügyeletét tagállami szinten hagyva, a határokon átnyúlóan tevékenykedő csoportok felügyeletében pedig központi szerepet biztosítva a felügyeleti kollégiumoknak. El kell érni továbbá a pénzügyi piaci szereplőkre és pénzügyi piacokra vonatkozó szabályok nagyobb harmonizációját és egységes alkalmazását. Indokolt létrehozni az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot, vele párhuzamosan pedig az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot és az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot (az európai felügyeleti hatóságokat).

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét a nemzeti és uniós felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű kialakítani, az uniós dimenzióval nem rendelkező pénzügyi intézmények napi felügyeletét pedig tagállami szinten hagyva. A felügyeleti kollégiumoknak a határokon átnyúlóan tevékenykedő, uniós dimenzióval nem rendelkező intézményeket kell felügyelniük. Az Európai Felügyeleti Hatóságnak (Értékpapír-piaci Felügyelet)(a továbbiakban: a Hatóság) fokozatosan át kell vennie az uniós dimenzióval rendelkező intézmények felügyeletét. El kell érni továbbá az Unión belül a pénzügyi intézményekre és piacokra vonatkozó szabályok nagyobb harmonizációját és egységes alkalmazását. A Hatóságon kívül indokolt létrehozni egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet), egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Bankfelügyelet), illetve egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Vegyes Bizottság). Az Európai Rendszerkockázati Testület a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének részét fogja képezni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (a Hatóság) tevékenységének előírt célja a belső piac működőképességének fokozása, különösen a szabályozás és a felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén – a tagállamok különböző érdekeinek figyelembevételével –, a befektetők védelme, a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének biztosítása, a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása és a nemzetközi felügyeleti koordináció erősítése a gazdaság egészének érdekében, beleértve a pénzügyi piaci szereplőket és az egyéb érdekelteket, a fogyasztókat és a munkavállalókat is. Feladatai közé tartozik a felügyeleti konvergencia előmozdítása, tanácsadás az EU-s intézményeknek az értékpapír-piaci szabályozás és felügyelet, valamint a kapcsolódó vállalatirányítási és pénzügyi beszámolási ügyek területén. Céljai elérése érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a Hatóság jogi személyiségű közösségi szerv legyen, továbbá jogi, közigazgatási és pénzügyi autonómiával rendelkezzen.

(9) A Hatóság tevékenységének előírt célja a belső piac működőképességének fokozása, különösen a szabályozás és a felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén – a tagállamok különböző érdekeinek figyelembevételével –, a szabályozási arbitrázs elkerülése és egyenlő versenyfeltételek biztosítása, a befektetők védelme, a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének biztosítása, a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvása és a nemzetközi felügyeleti koordináció erősítése a gazdaság egészének érdekében, beleértve a pénzügyi piaci szereplőket és az egyéb érdekelteket, a fogyasztókat és a munkavállalókat is. Feladatai közé tartozik a felügyeleti konvergencia előmozdítása, tanácsadás az EU-s intézményeknek az értékpapír-piaci szabályozás és felügyelet, valamint a kapcsolódó vállalatirányítási és pénzügyi beszámolási ügyek területén. Céljai elérése érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a Hatóság jogi személyiségű uniós szerv legyen, továbbá jogi, közigazgatási és pénzügyi autonómiával rendelkezzen.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) Céljai elérése érdekében szükséges és helyénvaló, hogy a Hatóság jogi személyiségű európai uniós szerv legyen, továbbá jogi, közigazgatási és pénzügyi autonómiával rendelkezzen. A Hatóságot a jogszabályoknak való megfelelés, illetve a biztonsági és megbízhatósági aggályok, különösen a rendszerszintű és határokon átnyúló kockázatok vizsgálatára is érvényes hatáskörrel kell felruházni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) 2009. október 28-án a Pénzügyi Stabilitási Testület, a Nemzetközi Fizetések Bankja és a Nemzetközi Valutaalap a következőképpen határozta meg a rendszerkockázatot: „a rendszerkockázat a pénzügyi szolgáltatások megszakadásának veszélye, amelynek oka i) a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének jelentős meggyengülése, és ii) amely jelentős negatív következményekkel járhat a reálgazdaságra nézve. A pénzügyi közvetítők, piacok és infrastruktúrák valamennyi fajtája bizonyos fokig fontos lehet a rendszer szempontjából.”

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c) A nevezett intézmények szerint a határokon átnyúló kockázat az Európai Unió egészében vagy egyes részein bekövetkező gazdasági egyensúlyhiányokból vagy pénzügyi válságokból származó kockázat, amely jelentős negatív következményekkel járhat a két vagy több tagállam gazdasági szereplői közötti ügyletekre, a belső piac működésére vagy az EU vagy bármelyik tagállama költségvetésére.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az Európai Bíróság a C-217/04 sz. ügyben (Egyesült Királyság kontra Európai Parlament és Tanács) 2006. május 2-án hozott ítéletében elismerte, hogy a Szerződés 95. cikke, amely a belső piac létrehozását és működését szolgáló jogszabályok közelítését célzó intézkedésekre vonatkozik, megfelelő jogalap „a harmonizációs folyamat (…) megvalósításához való hozzájárulás feladatával megbízott közösségi szerv” létrehozásához, ha az ilyen szervre ruházott feladatok szorosan kapcsolódnak a nemzeti jogszabályokat közelítő uniós intézkedések tárgyához. A Hatóság céljai és feladatai – az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok támogatása a közösségi szabályok egységes értelmezésében és alkalmazásában, továbbá hozzájárulás a pénzügyi integrációhoz szükséges pénzügyi stabilitáshoz – szorosan kötődnek a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó közösségi joganyag célkitűzéseihez. A Hatóságot ezért a Szerződés 95. cikke alapján kell létrehozni.

(10) Az Európai Bíróság a C-207/04 sz. ügyben (Egyesült Királyság kontra Európai Parlament és Tanács) 2006. május 2-án hozott ítéletében megállapította: „az EK-Szerződés 95. cikkének szövegében [jelenleg az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke] semmiből nem vonható le az a következtetés, hogy a közösségi jogalkotó által e rendelkezés alapján elfogadott intézkedéseknek kizárólag a tagállamok lehetnének a címzettjei. E jogalkotó mérlegelése alapján ugyanis szükségesnek mutatkozhat a harmonizációs folyamat olyan helyzetekben történő megvalósításához való hozzájárulás feladatával megbízott közösségi szerv létesítése, amelyekben az e rendelkezésen alapuló jogi aktusok egységes végrehajtásának és alkalmazásának elősegítése érdekében kötelező erővel nem rendelkező kísérő vagy keretintézkedések elfogadása tűnhet megfelelőnek,”1 és az ilyen szervre ruházott feladatok szorosan kapcsolódnak a nemzeti jogszabályokat közelítő uniós intézkedések tárgyához. A Hatóság céljai és feladatai – az illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok támogatása az uniós szabályok egységes értelmezésében és alkalmazásában, továbbá hozzájárulás a pénzügyi integrációhoz szükséges pénzügyi stabilitáshoz – szorosan kötődnek a pénzügyi szolgáltatások belső piacára vonatkozó uniós joganyag célkitűzéseihez. A Hatóságot ezért az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke alapján kell létrehozni.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A pénzügyi piaci szereplők fogalmának az e területen létező közösségi jogszabályok hatályába tartozó szereplők széles körére célszerű kiterjednie. Jogi személyek és magánszemélyek egyaránt beletartozhatnak. Ide tartozhatnak például a befektetési vállalkozások, az ÁÉKBV-k és alapkezelőik, az alternatívbefektetésialap-kezelők, a piacműködtetők, az elszámolóházak, a kiegyenlítési rendszerek, a hitelminősítő intézetek, a kibocsátók, az ajánlattevők, a befektetők, a szereplőket ellenőrző vagy azokban részesedéssel rendelkező személyek, a szereplők vezetésében részt vevő személyek, valamint minden olyan személy, akire az említett jogszabályok követelményei vonatkoznak. Indokolt ide számítani a pénzügyi intézményeket, például a hitelintézeteket és a biztosítókat is, amennyiben az e területen létező közösségi jogszabályok hatályába tartozó tevékenységeket végeznek. Az EU és harmadik országok illetékes hatóságai, továbbá a Bizottság nem tartozik e fogalommeghatározás körébe.

(12) A rendelet által érintett területet szabályozó hatályos EU-jogszabály még a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő felügyeletéről szóló, 2002. december 16-i 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/110/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv vonatkozó részei és a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Európa-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a befektetők és a fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, a közösségi jogban meghatározott területeken olyan technikai standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. A technikai standardokat a Bizottságnak a közösségi joggal összhangban jóvá kell hagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. Az előkészített technikai standardokat a Bizottságnak kell elfogadnia. Elfogadásukra módosított formában is sor kerülhet, például akkor, ha nem összeegyeztethetők a közösségi joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó közösségi joganyag tartalmaz. A standardok gyors és zökkenőmentes elfogadása érdekében a Bizottság számára határidőt kell szabni a jóváhagyásról szóló határozat meghozatalára.

 

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált szabályozási standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Európa-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, az uniós jogban meghatározott területeken olyan szabályozási standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében szereplő eljárásnak megfelelően a Bizottságot szabályozási standardok elfogadására kell feljogosítani.

 

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A technikai standardok kidolgozására e rendeletben meghatározott folyamat nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy saját kezdeményezésre végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a Lámfalussy-rendszer 2. szintje szerinti komitológiai eljárással, a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban. A technikai standardok által érintett ügyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket, tartalmukat az 1. szinten elfogadott közösségi intézkedések szabályozzák. A standardok Hatóság általi kidolgozásával biztosítható, hogy a standardok teljes mértékben hasznosítsák a nemzeti felügyeleti hatóságok speciális szaktudását.

(15) Az előkészített szabályozási standardokat a Bizottságnak kell jóváhagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. Elfogadásukra módosított formában is sor kerülhet, például akkor, ha nem összeegyeztethetők az uniós joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó uniós jogszabályok tartalmaznak. A standardok gyors és zökkenőmentes elfogadása érdekében a Bizottság számára határidőt kell szabni a jóváhagyásról szóló határozat meghozatalára.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkével összhangban a Bizottságot fel kell jogosítani a jogi aktusok végrehajtására.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A technikai standardok által nem szabályozott területeken célszerű lehetővé tenni, hogy a Hatóság nem kötelező erejű iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson ki a közösségi jogszabályok alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, és annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok következetesen betartsák ezen iránymutatásokat és ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek legyenek megindokolni az iránymutatások és ajánlások be nem tartását.

(16) A szabályozási standardok által nem szabályozott területeken célszerű lehetővé tenni, hogy a Hatóság iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson ki az uniós jogszabályok alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, és annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok következetesen betartsák ezen iránymutatásokat és ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek legyenek nyilvánossá tenni az iránymutatások és ajánlások be nem tartását annak érdekében, hogy teljes átláthatóságot biztosítsanak a piaci szereplők számára. A szabályozási standardok által nem szabályozott területeken a Hatóságnak helyes gyakorlatokat kell kidolgoznia és terjesztenie.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A közösségi jog helyes és teljes körű végrehajtása alapvető előfeltétele a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének, a pénzügyi rendszer stabilitásának, továbbá a pénzügyi piaci szereplők egyenlő közösségi versenyfeltételeinek. Ezért olyan mechanizmust kell kialakítani, amelynek segítségével a Hatóság fel tud lépni a közösségi jog helytelen vagy nem kielégítő végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a mechanizmus olyan területeken legyen alkalmazható, ahol a közösségi jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli kötelezettségeket írnak elő.

(17) Az uniós jog helyes és teljes körű végrehajtása alapvető előfeltétele a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének, a pénzügyi rendszer stabilitásának, továbbá a pénzügyi piaci szereplők egyenlő uniós versenyfeltételeinek. Ezért olyan mechanizmust kell kialakítani, amelynek segítségével a Hatóság fel tud lépni azokban az esetekben, amikor az uniós jogot nem hajtják végre. Indokolt, hogy a mechanizmus olyan területeken legyen alkalmazható, ahol az uniós jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli kötelezettségeket írnak elő.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság nem tartaná be az ajánlást, célszerű lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a közösségi jog betartása érdekében az érintett nemzeti hatóságnak címzett határozatot hozzon, ezáltal közvetlen joghatást teremtve, amely a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és a Szerződés 226. cikke alapján is érvényesíthető.

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság nem tartaná be az ajánlást a Hatóság által meghatározott határidőn belül, az uniós jog betartása érdekében a Hatóságnak képesnek kell lennie késedelem nélkül az érintett nemzeti hatóságnak címzett határozatot hozni, ezáltal közvetlen joghatást teremtve, amely a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján is érvényesíthető.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy a közösségi pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén a Közösség gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. Mivel a vészhelyzet fennállásának megállapítása jelentős fokú mérlegelést igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a Bizottságot célszerű felruházni. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(21) A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy az uniós pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén az Unió gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. A vészhelyzet fennállását az Európai Rendszerkockázati Testület állapítja meg. Mivel a vészhelyzet fennállásának megállapítása jelentős fokú mérlegelést igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a Bizottságot célszerű felruházni. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat fogadjon el az uniós jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) A G20-csoport vezetői által a 2009. április 2-i londoni találkozón elfogadott, a pénzügyi rendszer megerősítéséről szóló nyilatkozat azt tartalmazza, hogy „iránymutatást kell adni a felügyeleti kollégiumok létrehozását, működését és az azokban való részvételt illetően, valamint támogatni kell e kollégiumokat, ideértve a rendszerszintű fontossággal bíró határokon átnyúló vállalatok folyamatos azonosítását is”.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása céljából és a különböző tagállamokbeli illetékes hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott figyelembevétele érdekében a Hatóságnak képesnek kell lennie az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek kötelező erejű rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy egyeztető eljárásról, amelynek során az illetékes hatóságok megállapodásra juthatnak. A Hatóság hatáskörének célszerű kiterjednie az együttműködési folyamatok eljárási kötelezettségeivel, valamint a közösségi jognak a felügyeleti határozatok céljaira történő értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az ágazati jogszabályokban szereplő hatályos egyeztető eljárásokat tiszteletben kell tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy – utolsó lehetőségként – közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(22) A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása céljából és a különböző tagállamokbeli illetékes hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott figyelembevétele érdekében a Hatóságnak képesnek kell lennie az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek kötelező erejű rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy egyeztető eljárásról, amelynek során az illetékes hatóságok megállapodásra juthatnak. A Hatóság hatáskörének célszerű kiterjednie az együttműködési folyamatok eljárási kötelezettségeivel, valamint az uniós jognak a felügyeleti határozatok céljaira történő értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az ágazati jogszabályokban szereplő hatályos egyeztető eljárásokat tiszteletben kell tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy – utolsó lehetőségként – közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat fogadjon el az uniós jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók. Ez alkalmazandó akkor is, ha a felügyeleti kollégiumban nézeteltérések vannak.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A válság súlyos problémákat tárt fel a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények felügyeletének meglévő módszereiben, különösen, amikor a legnagyobb és/vagy legösszetettebb intézményekről van szó, amelyek fizetésképtelensége az egész rendszert károsíthatja. Ezek a súlyos problémák a pénzügyi intézmények és a felügyeleti szervek különböző tevékenységi köreiből erednek. Az előbbiek egy határok nélküli piacon tevékenykednek, az utóbbiak pedig napi rendszerességgel ellenőrzik, hogy azok tevékenységi joga túllép-e a nemzeti határokon.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22b) Az ezen aszimmetria megoldására használt együttműködési mechanizmusról egyértelműen kiderült, hogy nem megfelelő. Az aszimmetria megoldására két lehetőség van: vagy nagyobb hatáskört kell biztosítani a fogadó ország felügyeleteinek (a nemzeti megoldás), vagy létre kell hozni egy valódi alternatív uniós hatóságot (az uniós megoldás). Amint a 2009 márciusában közzétett Turner-féle felülvizsgálat rámutat: „a működőképesebb intézkedések vagy megnövekedett nemzeti hatáskört kívánnak meg, ami kevésbé nyitott egységes piacot von magával, vagy nagyobb fokú európai integrációt.”

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22c) A nemzeti megoldás szerint a fogadó ország visszautasíthatja a helyi kirendeltségek működési jogát, kötelezheti a külföldi intézményeket, hogy csak a leányvállalatokon, ne pedig a kirendeltségeken keresztül működjenek, és felügyelheti az országában működő intézmények tőkéjét és likviditását, ami növelné a protekcionizmust.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

22 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22d) Az uniós megoldás szerint a határokon átnyúlóan tevékenykedő intézményeket felügyelő felügyeleti kollégiumokat meg kell erősíteni, és a rendszerkockázati kritériumoknak megfelelő intézmények feletti felügyeleti hatásköröket fokozatosan át kell irányítani egy uniós hatósághoz. A rendszerszintű intézmények alá sorolandóak azok a határokon átnyúlóan vagy nemzeti szinten tevékenykedő pénzügyi intézmények, melyek fizetésképtelensége fenyegetheti az egységes uniós pénzügyi piac stabilitását.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

22 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22e) A felügyeleti kollégiumok a felügyeleti szabályok meghatározásához szükséges hatáskörrel kell, hogy rendelkezzenek az uniós jogszabályok egységes alkalmazásának előmozdítása érdekében. A felügyeleti kollégiumok működésének és információcsere-folyamatainak egyszerűsítése céljából, valamint az uniós jog kollégiumok általi alkalmazásával kapcsolatos konvergencia és egységesség előmozdítása érdekében a Hatóságnak teljes körű részvételi jogot kell adni a kollégiumokban. A Hatóságnak vezető szerepet kell betöltenie az Unióban a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények felügyeletében. A Hatóságnak kötelező erejű közvetítői szereppel kell rendelkeznie a nemzeti felügyeletek között fellépő konfliktusok rendezésére.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

22 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22f) A felügyeleti kollégiumoknak fontos szerepet kell játszaniuk a határokon átnyúlóan tevékenykedő, nem rendszerszintű pénzügyi intézmények hatékony, eredményes és egységes felügyeletében, ahol a legtöbb esetben a nemzeti szabályok és gyakorlatok között különbségek vannak. Nem elég összehangolni az alapvető pénzügyi rendeleteket, ha a felügyeleti gyakorlatok nem egységesek. A de Larosière jelentés rámutat, hogy a különböző felügyeleti gyakorlatokból eredő versenytorzulást és szabályozási arbitrázst el kell kerülni, mert ezek alááshatják a pénzügyi stabilitást, többek között azáltal, hogy ösztönzik a pénzügyi tevékenység elmozdulását olyan országokba, ahol a felügyelet lazán működik. A felügyeleti rendszernek tisztességesnek és kiegyensúlyozottnak kell mutatkoznia.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23) A felügyeleti kollégiumok fontos szerepet játszanak a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi piaci szereplők hatékony, eredményes és egységes felügyeletében. A felügyeleti kollégiumok működésének és információcsere-folyamatainak egyszerűsítése céljából, valamint a közösségi jog kollégiumok általi alkalmazásával kapcsolatos konvergencia és egységesség előmozdítása érdekében a Hatóságnak teljes körű részvételi jogot kell adni a kollégiumokban.

törölve

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a) A rendszerszerű intézmények prudenciális felügyeletével a Hatóságot kell megbízni. A nemzeti felügyeleteknek a Hatóság képviselőiként kell működniük, és kötelességük eleget tenni a Hatóság rendelkezéseinek, amikor rendszerszerű pénzügyi intézményeket felügyelnek.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23b) A pénzügyi válságkezelés új keretét kell létrehozni, mivel a pénzügyi rendszer stabilitását biztosító, meglévő mechanizmus már nem működik. A válságkezelés kulcsfontosságú elemei: közös szabályok és pénzügyi helyreállítási eszközök (nagy, határokon átnyúló és/vagy rendszerszerű intézmények válságkezelése és finanszírozása).

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

23 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23c) A rendszerszerű intézményeket azonosítani kell, figyelembe véve a nemzetközi standardokat, különösképpen a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a Nemzetközi Valutaalap, a Biztosításfelügyeletek Nemzetközi Szövetsége (IAIS) és a G20 által létrehozottakat. A rendszerszerű intézmények azonosításának leggyakrabban használt kritériumai az összekapcsoltság, a helyettesíthetőség és az időzítés.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

23 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23d) Létre kell hozni az Európai Stabilitási Alapot az olyan, bajban lévő rendszerszerű intézmények felszámolására vagy megmentésére irányuló beavatkozások finanszírozására, amelyek hatása az unió egységes pénzügyi piacának stabilitását kockáztatná. Az Alapot a pénzügyi szektor által biztosított megfelelő hozzájárulásokból kell finanszírozni. Az Alapba fizetett pénzügyi hozzájárulások a hasonló jellegű nemzeti alapokhoz történő hozzájárulásokat helyettesítik.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A feladatok és a felelősségi körök átruházása hasznos eszközként szolgálhat a felügyeleti hálózat működése során, hiszen csökkentheti a felügyeleti feladatok átfedéseit, előmozdíthatja az együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a pénzügyi intézmények terheit. A rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell biztosítani az ilyen átruházásra. A feladatok átruházása azt jelenti, hogy a feladatokat egy másik felügyeleti hatóság végzi el a felelős hatóság helyett, de a felügyeleti határozatok meghozatalának felelőssége az átruházó hatóságnál marad. A felelősségi körök átruházásával bizonyos felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a saját nevében jogosult dönteni a másik nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az átruházásnál arra kell törekedni, hogy a felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez kerüljön, amely az átruházás tárgyát tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. A felelősségi körök újraosztásának több oka lehet, például a nagyobb méretből vagy hatókörből eredő méretgazdaságossági előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, vagy a szaktudás optimális kihasználása a nemzeti felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó közösségi jogszabályok tovább pontosíthatják a felelősségi körök megállapodáson alapuló újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak minden megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti átruházási megállapodásokat. A tervezett átruházási megállapodásokról ugyanakkor tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az ilyen megállapodásokat központilag kell közzétenni, hogy az összes érintett fél időben, átlátható módon és könnyen hozzájuk férjen.

(24) A feladatok és a felelősségi körök átruházása hasznos eszközként szolgálhat a felügyeleti hálózat működése során, hiszen csökkentheti a felügyeleti feladatok átfedéseit, előmozdíthatja az együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a pénzügyi intézmények terheit. A rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell biztosítani az ilyen átruházásra. A feladatok átruházása azt jelenti, hogy a feladatokat egy másik felügyeleti hatóság végzi el a felelős hatóság helyett, de a felügyeleti határozatok meghozatalának felelőssége az átruházó hatóságnál marad. A felelősségi körök átruházásával bizonyos felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a saját nevében jogosult dönteni a másik nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az átruházásnál arra kell törekedni, hogy a felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez kerüljön, amely az átruházás tárgyát tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. A felelősségi körök újraosztásának több oka lehet, például a nagyobb méretből vagy hatókörből eredő méretgazdaságossági előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, vagy a szaktudás optimális kihasználása a nemzeti felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó uniós jogszabályok tovább pontosíthatják a felelősségi körök megállapodáson alapuló újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak minden megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie és ellenőriznie a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti átruházási megállapodásokat. A tervezett átruházási megállapodásokról ugyanakkor tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az ilyen megállapodásokat központilag kell közzétenni, hogy az összes érintett fél időben, átlátható módon és könnyen hozzájuk férjen. A Hatóságnak emellett feladata a feladatátruházással és a feladatátruházási megállapodásokkal kapcsolatos helyes gyakorlatok azonosítása és terjesztése.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A szakértői vizsgálatok hatékony és eredményes eszközei a pénzügyi felügyeletek hálózatán belüli egységesség előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a felügyeletek képesek-e magas színvonalú felügyeleti eredmények elérésére, továbbá az illetékes hatóságok függetlenségére.

(26) A szakértői vizsgálatok hatékony és eredményes eszközei a pénzügyi felügyeletek hálózatán belüli egységesség előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a felügyeletek képesek-e magas színvonalú felügyeleti eredmények elérésére, továbbá az illetékes hatóságok függetlenségére. A szakértői vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra kell hozni, továbbá azonosítani kell a bevált gyakorlatokat, és ezeket is nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A Hatóságnak tevékenyen elő kell segítenie a koordinált közösségi felügyeleti válaszok kidolgozását, különösen olyan káros fejlemények esetén, amelyek veszélyeztethetik a pénzügyi piacok rendes működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer stabilitását a Közösségben. A vészhelyzetekre szóló hatáskörén kívül ezért a Hatóságot a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének keretében általános koordinációs feladatkörrel is fel kell ruházni. A Hatóságnak különös ügyelnie kell a releváns információk illetékes hatóságok közötti zökkenőmentes áramlására.

(27) A Hatóságnak tevékenyen elő kell segítenie a koordinált uniós felügyeleti válaszok kidolgozását, a pénzügyi piacok rendes működésének és integritásának vagy a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása érdekében az Unióban. A vészhelyzetekre szóló hatáskörén kívül ezért a Hatóságot általános koordinációs feladatkörrel is fel kell ruházni. A Hatóságnak különös ügyelnie kell a releváns információk illetékes hatóságok közötti zökkenőmentes áramlására.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása érdekében már korai szakaszban azonosítani kell a mikroprudenciális szinten jelentkező tendenciákat, potenciális kockázatokat és sebezhető pontokat, figyelemmel a határokon átnyúló és az ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a hatáskörébe eső területeken figyelnie és értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és szükség esetén rendszeresen – vagy adott esetben eseti alapon – tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi európai felügyeleti hatóságot és az Európai Rendszerkockázati Testületet. A Hatóságnak közösségi szinten össze kell hangolnia a pénzügyi piaci szereplők káros piaci fejleményekkel szembeni rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, annak biztosítására, hogy e teszteket nemzeti szinten a lehető legjobb módszertannal végezzék.

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása érdekében már korai szakaszban azonosítani kell a mikroprudenciális szinten jelentkező tendenciákat, potenciális kockázatokat és sebezhető pontokat, figyelemmel a határokon átnyúló és az ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a hatáskörébe eső területeken figyelnie és értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és szükség esetén rendszeresen – vagy adott esetben eseti alapon – tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi európai felügyeleti hatóságot és az Európai Rendszerkockázati Testületet. A Hatóságnak európai uniós szinten kezdeményeznie kell és össze kell hangolnia a pénzügyi piaci szereplők káros piaci fejleményekkel szembeni rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, annak biztosítására, hogy e teszteket nemzeti szinten a lehető legjobb módszertannal végezzék. A feladatainak végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás érdekében a Hatóságnak közgazdasági elemzést kell készítenie a piacokról, valamint a lehetséges fejlemények rájuk gyakorolt hatásáról.

Indokolás

A közgazdasági elemzés lehetővé teszi az Európai Felügyeleti Hatóság számára, hogy megalapozottabb döntéseket hozzon tevékenységeinek a szélesebb piacra gyakorolt hatásaival, illetve a szélesebb piacon bekövetkezett eseményeknek a saját tevékenységeire gyakorolt hatásaival kapcsolatban. Ez összhangban áll a tagállami szintű legjobb gyakorlatokkal.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak elő kell mozdítania a Közösségen kívüli felügyeletekkel folytatott eszmecserét és együttműködést. A Közösségen kívüli hatóságokkal való kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon azonban teljes körűen tiszteletben kell tartania az európai intézmények létező feladatait és hatásköreit.

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak képviselnie kell az Uniót az Unión kívüli felügyeletekkel folytatott eszmecserében és együttműködésben.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Kötelességei eredményes teljesítése érdekében a Hatóságot indokolt feljogosítani a szükséges információk kikérésére. A pénzügyi piaci szereplők beszámolási kötelezettségeinek megkettőzését elkerülendő, ezeket az információkat jellemzően annak a nemzeti felügyeleti hatóságnak kell megadnia, amely a legközelebb található a pénzügyi piacokhoz és a pénzügyi piaci szereplőkhöz. Arra az esetre azonban, ha az illetékes nemzeti hatóság nem adja meg vagy nem képes megadni kellő időben a kért információt, a Hatóságnak célszerű jogot biztosítani arra is, hogy a pénzügyi piaci szereplőktől és más felektől közvetlenül kérhesse az információkat. A tagállamok hatóságait célszerű kötelezni arra, hogy támogassák a Hatóságot az ilyen közvetlen megkeresések teljesítésében.

(31) Kötelességei eredményes teljesítése érdekében a Hatóságot indokolt feljogosítani a szükséges információk kikérésére. A pénzügyi piaci szereplők beszámolási kötelezettségeinek megkettőzését elkerülendő, ezeket az információkat jellemzően annak a nemzeti felügyeleti hatóságnak kell megadnia, amely a legközelebb található a pénzügyi piacokhoz és a pénzügyi piaci szereplőkhöz, feltételként szabva, hogy a bizalmas információk nem bocsáthatók olyan szervek és hatóságok rendelkezésére, amelyek azok kezelésére nem jogosultak. Arra az esetre azonban, ha az illetékes nemzeti hatóság nem adja meg vagy nem képes megadni kellő időben a kért információt, a Hatóságnak célszerű jogot biztosítani arra is, hogy a pénzügyi piaci szereplőktől és más felektől közvetlenül kérhesse az információkat. A tagállamok hatóságait célszerű kötelezni arra, hogy támogassák a Hatóságot az ilyen közvetlen megkeresések teljesítésében.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az Európai Rendszerkockázati Testület működésének, továbbá figyelmeztetései és ajánlásai nyomon követésének kiteljesítéséhez elengedhetetlen a Hatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület közötti szoros együttműködés. A Hatóságnak ezért minden releváns információt meg kell osztania az Európai Rendszerkockázati Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal kapcsolatos információkat azonban csak indokolt kérésre szabad kiadnia. Az Európai Rendszerkockázati Testület által a Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy ajánlások kézhezvételét követően a Hatóságnak azonnal intézkednie kell és gondoskodnia kell a nyomon követésről.

(32) Az Európai Rendszerkockázati Testület működésének, továbbá figyelmeztetései és ajánlásai nyomon követésének kiteljesítéséhez elengedhetetlen a Hatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület közötti szoros együttműködés. A Hatóságnak ezért minden releváns információt meg kell osztania az Európai Rendszerkockázati Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal kapcsolatos információkat azonban csak indokolt kérésre szabad kiadnia. Az Európai Rendszerkockázati Testület által a Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy ajánlások kézhezvételét követően a Hatóságnak szükség szerint gondoskodnia kell a nyomon követésről.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A technikai standardokról, iránymutatásokról és ajánlásokról a Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. A hatékonyság érdekében e célból indokolt létrehozni egy értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot, amely kiegyensúlyozott összetételben képviseli a közösségi pénzügyi piaci szereplőket (beleértve adott esetben az intézményi befektetőket és más pénzügyi intézményeket, amelyek maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), azok munkavállalóit, valamint a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportnak aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság vagy közösségi jogszabályok által létrehozott felhasználói csoportok felé.

(33) A technikai standardokról, iránymutatásokról és ajánlásokról a Hatóságnak konzultálnia kell az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. A szabályozási normák tervezete, valamint az iránymutatások és ajánlások elfogadása előtt a Hatóságnak hatástanulmányt kell végeznie. A hatékonyság érdekében e célból indokolt létrehozni egy értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot, amely kiegyensúlyozott összetételben képviseli az uniós pénzügyi piaci szereplőket (beleértve adott esetben az intézményi befektetőket és más pénzügyi intézményeket, amelyek maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), azok munkavállalóit, a tudományos köröket, valamint a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportnak aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság vagy uniós jogszabályok által létrehozott felhasználói csoportok felé.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a) Az ágazat jól fizetett és jó kapcsolatokkal rendelkező képviselőivel ellentétben a nonprofit szervezetek kiszorultak a pénzügyi szolgáltatások jövőjéről folyó vitából és a kapcsolódó döntéshozatali folyamatból. Ezt a hátrányt az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportba delegált képviselőik megfelelő díjazásával kell ellensúlyozni.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A válságkezelés során a tagállamok alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a nehézségekkel küzdő pénzügyi piaci szereplők stabilizálására és megmentésére. A Hatóság intézkedése, amelyet olyan vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, amely valamely pénzügyi piaci szereplő stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére. Célszerű létrehozni ezért egy mechanizmust, amelynek segítségével a tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi biztosítékra, végső esetben pedig az ügyet a Tanács elé vihetik. A Tanácsot a tagállamok e tekintetbeni felelőssége miatt indokolt bevonni ezen ügy rendezésébe.

(34) A válságkezelés során a tagállamok alapvető felelőssége, hogy biztosítsák az összehangolt fellépést, válsághelyzetekben megőrizzék a pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a nehézségekkel küzdő pénzügyi piaci szereplők stabilizálására és megmentésére. A Hatóság intézkedése, amelyet olyan vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, amely valamely pénzügyi piaci szereplő stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére. Célszerű létrehozni ezért egy mechanizmust, amelynek segítségével a tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi biztosítékra, végső esetben pedig az ügyet a Tanács elé vihetik. A Tanácsot a tagállamok e tekintetbeni felelőssége miatt indokolt bevonni ezen ügy rendezésébe.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) A tagállamokra válsághelyzetekben háruló sajátos kötelezettségeik sérelme nélkül, magától értetődő, hogy amennyiben egy tagállam igénybe kívánja venni a jogi biztosítékot, az Európai Parlamentet a Hatósággal, a Tanáccsal és a Bizottsággal együtt kell erről értesíteni. A tagállamnak továbbá meg kell indokolnia a jogi biztosíték igénybevételét. A Hatóságnak – a Bizottsággal együttműködve – meg kell határoznia a meghozandó intézkedéseket.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) Egy ilyen mechanizmust létrehozó rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül, a megszerzett tapasztalatok alapján a Bizottság uniós szinten ad világos és ésszerű iránymutatást arról, hogy a tagállamok mikor alkalmazhatják a biztonsági záradékot. A tagállamoknak a biztonsági záradék alkalmazását ezen iránymutatás fényében kell értékelni.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem tartalmaz útmutatást arra vonatkozóan, hogy mikor lenne hatással egy határozat a nemzeti költségvetési felelősségre. Meg kell teremteni a „költségvetési felelősség" koncepcióját övező jogbiztonságot az illetékes hatóságok és piaci szereplők egész EU-ban egyenlő versenyfeltételeinek biztosítása céljából. Egyértelmű útmutatás szükséges arra vonatkozóan, hogy mikor lehet a költségvetési felelősség megsértésére hivatkozni, és ezt közös megegyezéssel kell megahatározni. A jövőben a tagállamoknak indokolásukban és hatásvizsgálatukban bizonyítaniuk kell, hogy esetük az útmutatás hatásköre alá esik.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36) A Hatóság fő döntéshozatali szerveként indokolt egy felügyelőtanácsot kijelölni, amely az egyes tagállamok releváns illetékes hatóságainak vezetőiből áll, a Hatóság elnökének elnöksége alatt. Megfigyelőként részt vehetnek benne a Bizottság, az Európai Rendszerkockázati Testület és a másik két európai felügyeleti hatóság képviselői. Indokolt, hogy a felügyelőtanács tagjai függetlenül és kizárólag a Közösség érdekében járjanak el. Az általános jellegű intézkedések meghozatalánál, mint például a technikai standardok, iránymutatások és ajánlások elfogadása, valamint a költségvetési ügyek, célszerű, hogy a felügyelőtanács a Szerződésben meghatározott minősített többséggel járjon el, minden más határozat esetében elegendő a tagok egyszerű többsége. A nemzeti felügyeleti hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezésével kapcsolatos ügyekkel egy bizalmasan eljáró munkacsoportnak kell foglalkoznia.

(36) A Hatóság fő döntéshozatali szerveként indokolt egy felügyelőtanácsot kijelölni, amely az egyes tagállamok releváns illetékes hatóságainak vezetőiből áll, a Hatóság elnökének elnöksége alatt. Megfigyelőként részt vehetnek benne a Bizottság, az Európai Rendszerkockázati Testület, az Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) képviselői. Indokolt, hogy a felügyelőtanács tagjai függetlenül és kizárólag az Unió érdekében járjanak el. Az általános jellegű intézkedések meghozatalánál, mint például a technikai standardok, iránymutatások és ajánlások elfogadása, valamint a költségvetési ügyek, célszerű, hogy a felügyelőtanács az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkében meghatározott minősített többséggel járjon el, minden más határozat esetében elegendő a tagok egyszerű többsége. A nemzeti felügyeleti hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezésével kapcsolatos ügyekkel egy bizalmasan eljáró munkacsoportnak kell foglalkoznia.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) A Hatóságot a felügyelőtanács által nyílt pályázaton kiválasztott teljes munkaidős elnöknek kell képviselnie. A Hatóság irányításával az ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek joga van részt venni a felügyelőtanács és az igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal.

(38) A Hatóságot a felügyelőtanács által irányított nyílt kiválasztási eljárást követően az Európai Parlament által kinevezett teljes munkaidős elnök képviseli. A Hatóság irányításával az ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek joga van részt venni a felügyelőtanács és az igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) Az európai felügyeleti hatóságok tevékenységének ágazatközi összhangja érdekében e hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága keretében szorosan össze kell hangolniuk tevékenységüket, és adott esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága átvegye a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó vegyes bizottság összes feladatát. Szükség esetén, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság hatáskörébe is tartozó intézkedéseket az érintett európai felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan kell elfogadniuk.

(39) Az európai felügyeleti hatóságok tevékenységének ágazatközi összhangja érdekében e hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága (a továbbiakban: vegyes bizottság”) keretében szorosan össze kell hangolniuk tevékenységüket, és adott esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy a vegyes bizottság koordinálja a három európai felügyeleti hatóság pénzügyi konglomerátumokkal kapcsolatos feladatait. Szükség esetén, az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) vagy az Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) hatáskörébe is tartozó intézkedéseket az érintett európai felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan kell elfogadniuk. A vegyes bizottság elnöki tisztjét 12 hónapos rotációban a három európai felügyeleti hatóság elnöke látja el. A Vegyes Bizottság elnöke egyben az ESRB alelnöke. A Vegyes Bizottság állandó titkársággal rendelkezik, személyzetét pedig a három európai felügyeleti hatóság kiküldött munkatársai adják, ami lehetővé teszi a nem hivatalos információcserét és közös intézményi kultúra kialakítását a három európai felügyeleti hatóság között.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei alapvetően a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásból és az Európai Uniós általános költségvetéséből erednek. A közösségi hozzájárulás tekintetében a közösségi költségvetési eljárás szabályait kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei alapvetően a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásból és az Európai Uniós általános költségvetéséből erednek, azon belül külön költségvetési tételként. A Hatóság uniós finanszírozásáról a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 47. pontja értelmében a költségvetési hatóságnak kell megállapodnia. Az uniós hozzájárulás tekintetében az uniós költségvetési eljárás szabályait kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszéknek kell végeznie.

 

1HL ...

Indokolás

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        Ez a rendelet létrehozza az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot (a továbbiakban: a Hatóság).

1.        Ez a rendelet egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság) hoz létre (a továbbiakban: a Hatóság).

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv (az Európai Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális felügyeletet érintő hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a … rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő intézetekről szóló rendelet], valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további közösségi intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

2.        A Hatóság jelen rendelet, a 97/9/EK irányelv, a 98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv (az Európai Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális felügyeletet érintő hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a … rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő intézetekről szóló rendelet], valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további uniós jogszabály alkalmazási körén belül jár el.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.      A Hatóság a (2) bekezdésben említett jogszabályok hatékony és következetes alkalmazásának biztosítása érdekében intézkedéseket hoz továbbá a hitelintézetek, pénzügyi konglomerátumok, befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységi területén, ideértve a részvényesi jogokhoz kapcsolódó, a vállalatirányítási, könyvvizsgálási és pénzügyi beszámolási kérdéseket is. A Hatóság továbbá megfelelő intézkedéseket hoz a nyilvános vételi ajánlatok, az elszámolási kérdések, valamint az értékpapírosítás, a fedezet nélküli eladások és a származtatott pénzügyi eszközök területén is, beleértve a standardizálást is.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        E rendelet rendelkezései nem sértik a Bizottság jogköreit, különösen a Szerződés 226. cikke szerinti, a közösségi jog betartásának biztosítására vonatkozó jogkört.

3.        E rendelet rendelkezései nem sértik a Bizottság jogköreit, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti, az uniós jog betartásának biztosítására vonatkozó jogkört.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.        A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon:

4. A Hatóság célja a pénzügyi rendszer rövid, közép- és hosszú távú stabilitásának, a pénzügyi intézmények likviditásának, a pénzpiacok és a pénzügyi termékek átláthatóságának megóvása, valamint a betétesek és a befektetők védelme. A Hatóság hozzájárul:

(i) a belső piac működőképességének fokozásához, különösen a szabályozás és felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén,

(i) a belső piac működő- és versenyképességének fokozásához, különösen a szabályozás és felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén,

(ii) a befektetők védelméhez,

(ii) a verseny és az innováció fokozásához a belső piacon, valamint a globális versenyképesség előmozdításához,

 

(iia) a pénzügyi integráció előmozdításához,

(iii) a pénzügyi piacok integritásának, eredményességének és szabályos működésének biztosításához,

(iii) a pénzügyi piacok integritásának, átláthatóságának, eredményességének és szabályos működésének biztosításához,

(iv) a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvásához és

 

v) a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítéséhez.

(iv) a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítéséhez,

 

(v) az Európaiu Unió munkahelyteremtést és növekedést célzó új stratégiájának támogatásához,

 

(vi) a szabályozási arbitrázs megelőzéséhez, valamint az egyenlő versenyfeltételek elősegítéséhez,

 

(vii) a jövő nemzedék megóvásához a pénzintézetek által gerjesztett hitelluftballonoktól az EU-ban, továbbá

 

(viii) a termékjellemzők és a forgalmazási folyamatok által az intézmények pénzügyi helyzetére és a fogyasztók védelmére gyakorolt hatások értékelésére szolgáló közös módszertan kidolgozásához.

E célból a Hatóság a felügyeleti konvergencia elősegítésével és az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében említett közösségi jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásához.

E célokból a Hatóság a felügyeleti konvergencia elősegítésével és az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott véleményekkel, valamint közgazdasági piacelemzések készítésével és a Hatóság céljának előmozdításával hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében említett uniós jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásához.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.      A Hatóság az e rendeletben ráruházott feladatok gyakorlása során különös figyelmet fordít azokra a rendszerszerű intézményekre, amelyek csődhelyzete vagy nem megfelelő működése negatív következményekkel járhat a pénzügyi rendszer működésére vagy a reálgazdaságra nézve.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.        A Hatóság részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (a továbbiakban: ESFS), amely a felügyeletek hálózataként működik, a 39. cikkben részletesebben meghatározottak szerint.

törölve

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.        Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság együttműködik az Európai Rendszerkockázati Testülettel (a továbbiakban: ESRB), az ennek a rendeletnek a 21. cikkében meghatározottak szerint.

törölve

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere

 

1.        A Hatóság a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (ESFS) részét képezi. Az ESFS célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi szektorra alkalmazandó szabályokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében megfelelően végrehajtsák, és ezáltal biztosítsák a pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalmat és a pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői számára a megfelelő védelmet.

 

2.        Az ESFS a következőket foglalja magában:

 

a) Európai Rendszerkockázati Testület;

 

b) a 2010/.../EU rendelettel létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) [EBA];

 

c) a 2010/.../EU rendelettel létrehozott Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA);

 

d) az e rendelettel létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet)

 

e) a 40. cikkel létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság (vegyes bizottság);

 

f) a 2010/.../EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett tagállami hatóság [ESMA], a 2009...//EU rendeletben említett hatóság [EIOPA] és a 2010…/EU rendeletben említett hatóság [EBA];

 

g) a Bizottság – a 7. és 9. cikkben említett feladatok végrehajtása céljából;

 

3.        Az ESFS részét képező hatóságok, ideértve a tagállamok nemzeti hatóságait is, elszámoltathatók az Európai Parlament előtt, nem sértve a tagállamok illetékes hatóságainak a nemzeti parlamentek előtt történő elszámoltathatóságát.

 

4.        A Hatóság a 40. cikkel létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság (Vegyesbizottság) keretében rendszeresen és szorosan együttműködik az Európai Rendszerkockázati Testülettel, az Európai Felügyeleti Hatósággal (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatósággal (Bankfelügyelet), biztosítja a munka ágazatközi következetességét és a pénzügyi konglomerátumok felügyelete, valamint más, ágazatközi kérdések terén közös álláspontot alakít ki.

 

5.        Az ESFS tagjai az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikke (3) bekezdésében megfogalmazott lojális együttműködés elvének megfelelően bizalmon alapuló együttműködést és kölcsönös tiszteletet alakítanak ki, és különösen biztosítják maguk között a megfelelő és megbízható információáramlást.

 

6.        Kizárólag a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerébe tartozó felügyeleti hatóságoknak van joga az Unióban működő pénzintézetek tevékenységének felügyeletére.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)       „pénzügyi piaci szereplő”: minden olyan személy, akire az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban, vagy az ezeket a jogszabályokat átültető nemzeti jogban előírt követelmények alkalmazandók.

(1)       „pénzügyi intézmények”: a 2006/48/EK irányelv meghatározása szerinti „hitelintézetek”, a 2006/49/EK irányelv meghatározása szerinti „befektetési vállalkozások” és a 2002/87/EK irányelv meghatározása szerinti “pénzügyi konglomerátumok, továbbá az Európai Unióban működő valamennyi olyan vállalkozás vagy szervezet, amelynek gazdasági tevékenysége hasonló jellegű, akkor is, ha a nagyközönséggel nem állnak közvetlen üzleti kapcsolatban. A 2005/60/EK irányelv tekintetében azonban „pénzügyi intézmények” csupán az azon irányelvben meghatározott hitelintézetek és pénzügyi szolgáltatók.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)       „pénzügyi piaci kulcsszereplő”:olyan pénzügyi piaci szereplő, akinek rendszeres tevékenysége vagy pénzügyi életképessége jelentős hatással van vagy valószínűsíthetően jelentős hatással van a Közösség pénzügyi piacainak stabilitására, integritására vagy hatékonyságára.

törölve

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)       „illetékes hatóságok”: az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok meghatározása szerinti illetékes hatóságok és/vagy felügyeleti hatóságok. A 97/9/EK irányelvnek megfelelően nemzeti kártalanítási rendszereket működtető szervek szintén illetékes hatóságnak tekintendők.

(3)       „illetékes hatóságok”: a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv meghatározása szerinti illetékes hatóságok, valamint betétbiztosítási rendszerek esetében a 94/19/EK irányelvnek megfelelően a betétbiztosítási rendszereket működtető szervek, vagy amennyiben a betétbiztosítási rendszert magáncég működteti, úgy a 94/19/EK irányelvnek megfelelően az ezen rendszereket felügyelő állami hatóság.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság jogi személyiséggel rendelkező közösségi szerv.

1.        A Hatóság az Unió jogi személyiséggel rendelkező szerve.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság székhelye Párizsban van.

A Hatóság székhelye Frankfurtban van.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – a és b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a) hozzájárul magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok kialakításához, különösen a közösségi intézmények számára nyújtott vélemények, és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokon alapuló iránymutatások, ajánlások és technikai standardok kidolgozása révén;

(a) hozzájárul magas színvonalú közös szabályozási és felügyeleti standardok és gyakorlatok kialakításához, különösen az Unió intézményei számára nyújtott vélemények, és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokon alapuló iránymutatások, ajánlások, valamint szabályozási- és alkalmazásistandard-tervezetek kidolgozása révén;

(b)       hozzájárul a közösségi jogszabályok következetes alkalmazásához, különösen a közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosítása, a szabályozási arbitrázs megakadályozása, az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek esetén közvetítés és vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok koherens működésének ösztönzése és vészhelyzetekben való fellépés révén;

(b)       hozzájárul az uniós jogalkotási aktusok következetes alkalmazásához, különösen a közös felügyeleti gyakorlat elősegítése, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosítása, a szabályozási arbitrázs megakadályozása, az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek esetén közvetítés és vitarendezés, a pénzügyi intézmények hatékony és következetes felügyeletének biztosítása, a felügyeleti kollégiumok koherens működése és többek között vészhelyzetekben való fellépés révén;

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c)       megkönnyíti az illetékes hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházását;

(c)       ösztönzi és megkönnyíti az illetékes hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházását;

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e)       a felügyeleti eredmények következetességének fokozása érdekében az illetékes hatóságokról szakértői elemzést végez;

(e)       a felügyeleti eredmények következetességének fokozása érdekében az illetékes hatóságokról szakértői elemzést készít elő és végez;

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(fa)     a Hatóság feladatainak végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatás érdekében közgazdasági elemzést készít a piacokról;

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(fb)     elősegíti a betétesek és a befektetők védelmét;

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(fc)      illetékes szervként lép fel azon határokon átnyúló tevékenységet végző intézmények válságkezelése tekintetében, amelyek potenciálisan a 12b. cikkben említett rendszerszerű kockázatokat gerjeszthetnek, és ezen intézmények tekintetében a 12c. cikkben előírt határozati egysége révén irányít és végrehajt valamennyi korai beavatkozást, határozatot vagy fizetésképtelenségi eljárást;

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(g)       elvégez minden egyéb, az ebben a rendeletben vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett közösségi jogszabályokban meghatározott feladatot.

(g)       elvégez minden egyéb, az ebben a rendeletben vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett európai uniós jogalkotási aktusokban meghatározott konkrét feladatot;

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ga)     felügyeli azokat a pénzügyi intézményeket, amelyek nem esnek az illetékes hatóságok felügyelete alá;

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(gb)     adatbázist készít a nyilvántartott pénzügyi intézményekről a hatáskörébe tartozó területen, illetve amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusok azt előírják, központi szinten;

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a)       technikai standardokat dolgoz ki a 7. cikkben említett konkrét esetekben;

(a)       szabályozási standard-tervezeteket dolgoz ki a 7. cikkben említett konkrét esetekben;

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(aa)     alkalmazásistandard-tervezeteket dolgoz ki a 7. cikkben említett különleges esetekben;

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(e)       a pénzügyi piaci szereplőknek címzett egyedi határozatokat hoz a 9. cikk (6) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében és a 11. cikk (4) bekezdésében említett konkrét esetekben;

(e)       a pénzügyi intézményeknek címzett egyedi határozatokat hoz a 9. cikk (6) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében és a 11. cikk (4) bekezdésében említett konkrét esetekben;

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(fa)     közvetlenül összegyűjti a pénzügyi intézményekkel kapcsolatos szükséges információkat;

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(fb)     ideiglenesen megtilt bizonyos ügylettípusokat, amelyek veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását, illetve a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását az Unióban;

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(fc)      szabályozási standardokat dolgoz ki, előírva az ügyletek és a pénzügyi intézmények tekintetében a Hatóság számára minimálisan rendelkezésre bocsátandó információt, az adatgyűjtés koordinációjának mikéntjét és azt, hogyan kell a meglévő nemzeti adatbázisokat összekapcsolni annak érdekében, hogy a Hatóság mindig képes legyen hozzáférni az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusok alapján a hatásköre alá tartozó ügyletekre és a piaci szereplőkre vonatkozó érdemleges információkhoz;

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság rendszeres időközönként meghozza az 1. albekezdés fb) pontjában említett felülvizsgálati határozatot.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        A Hatóság gyakorolja az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban rábízott kizárólagos felügyeleti hatásköröket a Közösség egészére kiterjedő vállalkozások vagy a Közösség egészére kiterjedő gazdasági tevékenységek felett.

3.        A Hatóság gyakorolja az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban rábízott kizárólagos felügyeleti hatásköröket az Unió egészére kiterjedő vállalkozások vagy az Európai Unió egészére kiterjedő gazdasági tevékenységek felett.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból a Hatóság a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint rendelkezik a megfelelő vizsgálati és végrehajtási hatáskörökkel, valamint a díjkivetés lehetőségével.

A Hatóság a (3) bekezdésben említett kizárólagos felügyeleti hatáskörei gyakorlása érdekében a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint rendelkezik a megfelelő vizsgálati és végrehajtási hatáskörökkel, valamint a díjkivetés lehetőségével. A Hatóság feladatai ellátása során szorosan együttműködik az illetékes hatóságokkal, és azok szakértelmére, létesítményeire és jogosultságaira épít.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. cikk

 

A Hatóság tagjai közé tartozó illetékes hatóságok hatásköre

 

A Hatóság céljainak elérése érdekében a Hatóság tagjai közé tartozó illetékes hatóságokat fel kell ruházni azzal a hatáskörrel, hogy megelőző és helyesbítő intézkedéseket fogadhassanak el, ideértve – pénzügyi intézményekkel kapcsolatban és az arányosság elvét követve – az alábbiakat is:

 

a) megfelelő információk kérése és fogadása;

 

b) jelentési és közzétételi követelmények előírása;

 

c) helyszíni vizsgálatok végzése;

 

d) prudenciális intézkedések elfogadása, többek között az összeférhetetlenségre, a felelősségteljes kormányzásra, a likviditásra, a tartalékokra, az osztalékokra és a javadalmazási politikákra vonatkozóan;

 

e) a lakossági banki tevékenységek leválasztása vagy elkülönítése a kereskedelmi és egyéb nem közhasznú tevékenységektől a közös kritériumok alapján értékelt lényeges kockázatok esetén;

 

f) olyan termékek vagy ügylettípusok kereskedelmének ideiglenes korlátozása vagy tilalma, amelyek közvetlenül vagy közvetve túlzott mértékű volatilitást okozhatnak a piacokon, illetve megzavarják az Unióban a pénzügyi rendszer, a közfinanszírozás vagy a reálgazdaság egészét vagy egy részét;

 

g) a pénzügyi intézmények utasítása arra, hogy a közös kritériumok alapján értékelt lényeges kockázatok esetén egy leányvállalatukon keresztül folytassák tevékenységüket;

 

(h) visszatartó erejű bírságok kiszabása;

 

(i) vezetők és igazgatók ilyen minőségben való cselekvőképességének megvonása;

 

(j) ügyvezetők vagy az igazgatótanács eltávolítása;

 

(k) ideiglenes beavatkozás pénzügyi intézményekben;

 

(l) a korlátolt felelősség előnyeinek visszavonása a pénzügyi intézmények jelentős részvényeseitől, amennyiben azok elmulasztják megóvni a vállalati érdekeket olyan esetekben, mint az átláthatóság hiánya, kockázatos kölcsönnyújtás vagy kölcsönfelvétel, vagy súlyos és rendszeres jogsértés;

 

(m) a pénzügyi felelősség kiterjesztése azon vezetőkre, igazgatókra vagy pénzügyi intézményekre, akik vagy amelyek az Unió jogszabályait súlyosan megsértik vagy ilyen jogsértésben közreműködnek, illetve a szolgáltatásaikra irányuló nem megfelelő ösztönzőrendszerrel rendelkeznek;

 

(n) ha szükséges, érdek-, tevékenység- és eszköznyilatkozatok igénylése a vezetők és igazgatók részéről;

 

(o) olyan részletes döntéshozatali rendszer kidolgozásának kérése, amelyet rendszeresen frissíteni kell, amely strukturált korai beavatkozási mechanizmust, azonnali korrekciós intézkedéseket és csőd esetén vészhelyzeti intézkedési tervet tartalmaz;

 

(p) engedélyek törlése és felosztott engedélyek visszavonása;

 

(q) jegyzőkönyvekre vonatkozó megállapodás a piaci zavarok megelőzését vagy helyrehozatalát célzó közös, uniós szintű válaszadás lehető leggyorsabb és automatikus elérése érdekében;

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban konkrétan meghatározott területeken. A Hatóság az előkészített standardokat benyújtja a Bizottsághoz jóváhagyásra.

1.        A Hatóság szabályozási standardokat dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítésére, naprakésszé tételére vagy módosítására. A szabályozási standardok nem tartalmazhatnak stratégiai döntéseket, és tartalmukat korlátozzák azok a jogalkotási aktusok, amelyeken alapulnak.

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a Hatóság adott esetben nyilvános konzultációt folytat a technikai standardokról és elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat.

2.        A Hatóság nyilvános konzultációt folytat a szabályozási standardokról, valamint elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat, mielőtt elfogadná a szabályozási standardok tervezetét. A Hatóság kikéri a 22. cikk szerinti értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport véleményét és tanácsát is.

 

3.        A Hatóság a szabályozási standardok tervezeteit jóváhagyás céljából a Bizottság, és ezzel egy időben az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti.

A Bizottság a javasolt standardok kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz azok jóváhagyásáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy módosításokkal is jóváhagyhatja a standardokat.

4.        A Bizottság a javasolt szabályozási standard-tervezetek kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz azok jóváhagyásáról, elutasításáról vagy módosításáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot határozatáról, megindokolva azt.

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a standardokat, vagy csak részben vagy módosításokkal hagyja jóvá, indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

5.        A Bizottság módosíthatja a szabályozásistandard-tervezeteket, ha azok nem összeegyeztethetők az uniós joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó uniós jogszabályok tartalmaznak.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Bizottság a standardokat rendeletek vagy határozatok útján fogadja el és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

törölve

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

A felhatalmazás gyakorlása

 

1.        A 7. cikkben említett szabályozási standardok elfogadására vonatkozó hatásköröket határozatlan időre a Bizottságra ruházzák.

 

2.        A szabályozásistandard-tervezetet a Bizottság rendeletek vagy határozatok formájában fogadja el.

 

3.        Amint a Bizottság elfogad egy szabályozási standardot, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

4.        A Bizottság szabályozási standardok elfogadására való feljogosítására a 7b.–7d. cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.

 

5.        A Hatóság elnöke a 35. cikkben említett jelentésben az Európai Parlamentet és a Tanácsot tájékoztatja a jóváhagyott szabályozási standardokról, valamint arról, hogy ezeket mely illetékes hatóságok nem tartották be.

Módosítás  85

Rendeletre irányuló javaslat

7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b. cikk

 

A szabályozási standardok kifogásolása

 

1.        Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a szabályozási standard ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

 

2.        Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a szabályozási standarddal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a meghirdetett napon hatályba lép.

 

3.        A fenti időszak lejárta előtt, valamint kivételes és megfelelően indokolt esetben az Európai Parlament és a Tanács egyaránt tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy nincs szándékában kifogást emelni a szabályozási standarddal szemben. Ilyen esetben a szabályozási standardot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és kihirdetésének napján lép hatályba.

 

4.        Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásol valamely szabályozási standardot, úgy az nem lép hatályba. A kifogással élő intézmény megindokolja a szabályozási standarddal szemben emelt kifogását.

Módosítás  86

Rendeletre irányuló javaslat

7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7c. cikk

 

A szabályozásistandard-tervezetek elutasítása vagy módosítása

 

1.        Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá a szabályozásistandard-tervezeteket vagy módosítja azokat, a Bizottság erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

2.        Az Európai Parlament vagy a Tanács egy hónapon belül meghívhatja a Parlament vagy a Tanács illetékes bizottsága eseti ülésére az illetékes biztost és a Hatóság elnökét, eltérő véleményeik előadására és megindokolására.

Módosítás  87

Rendeletre irányuló javaslat

7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7d. cikk

 

A felhatalmazás visszavonása

 

1.        Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 7. cikkben említett felhatalmazást.

 

2.        A visszavonásról szóló határozat megnevezi a visszavonás okait, és véget vet a hatáskör-átruházásnak.

 

3.        Az az intézmény, amely a hatáskör-átruházás visszavonásának eldöntésére irányuló belső eljárást kezdeményezte, a végső döntés meghozatala előtt elfogadható időn belül törekszik a másik intézmény és a Bizottság értesítésére, megjelölve azt a szabályozási standard hatáskört, amelyre a visszavonás kiterjedhet, valamint a visszavonás lehetséges indokait.

Módosítás  88

Rendeletre irányuló javaslat

7 e cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7e. cikk

 

Alkalmazási standardok

 

1.        A Hatóság standardtervezeteket dolgozhat ki az Európai Unió kötelező jogi erejű jogszabályainak alkalmazása tekintetében az e rendeletben, valamint az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusokban kifejezetten előírt területeken.

 

2.        Mielőtt elfogadná az alkalmazási standardok tervezetét, a Hatóság nyilvános konzultációt folytat az alkalmazási standardokról, valamint elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat. A Hatóság kikéri a 22. cikk szerinti értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport véleményét és tanácsát is.

 

3. A Hatóság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkével összhangban az alkalmazásistandard-tervezeteket jóváhagyásra a Bizottság, és ezzel egy időben az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti.

 

4.        A Bizottság az alkalmazásistandard-tervezetek kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz azok jóváhagyásáról, elutasításáról vagy módosításáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. A Bizottság – indokainak feltüntetésével – határozatáról tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

5.        A Bizottság módosíthatja az alkalmazásistandard-tervezeteket, ha azok nem összeegyeztethetők az uniós joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel.

 

6.        Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá az alkalmazásistandard-tervezeteket, vagy módosítja azokat, úgy a Bizottság erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

7.        A megfelelő eljárások befejezését követően a standardokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik.

Módosítás  89

Rendeletre irányuló javaslat

8. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ESFS keretében következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és a közösségi jogszabályok közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása céljából a Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a pénzügyi piaci szereplőknek címzett iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki.

1.        Az ESFS keretében következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és az uniós jogszabályok közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása céljából a Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a pénzügyi intézményeknek címzett iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki.

 

2.        A Hatóság nyilvános konzultációt folytat az iránymutatásokról és az ajánlásokról, valamint elemzi a potenciálisan kapcsolódó költségeket és hasznokat. A Hatóság kikéri a 22. cikk szerinti értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport véleményét és tanácsát is. Ezeknek a konzultációknak, elemzéseknek, véleményeknek és tanácsoknak arányban kell állniuk az iránymutatás vagy ajánlás tárgyával, természetével és hatásával.

 

3.        Egy iránymutatás vagy ajánlás kiadását követő két hónapon belül az egyes illetékes hatóságok eldöntik, hogy meg kívánnak-e felelni az iránymutatásnak vagy ajánlásnak. Ha az illetékes hatóság nem kíván azoknak megfelelni, úgy erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot. A Hatóság közzéteszi ezeket az indokokat.

Az illetékes hatóságok minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és az ajánlásoknak.

4.        A Hatóság elnöke a 35. cikk (2) bekezdésében említett tevékenységéről szóló jelentésében tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a kiadott iránymutatásokról és ajánlásokról, amelyben megjelöli, hogy mely nemzeti hatóságok nem felelnek meg ezeknek, valamint vázolja, milyen módon kívánja biztosítani, hogy e hatóságok a jövőben kövessék iránymutatásait és ajánlásait.

Ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az iránymutatásokat és az ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

 

Módosítás  90

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokat, különösen ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

1.        A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokat – többek között a 7. és 7e. cikknek megfelelően megállapított szabályozási és alkalmazási standardokat –, különösen, ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi intézmények teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

Módosítás  91

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság vagy a Bizottság kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja a közösségi jog feltételezett helytelen alkalmazását.

2.        A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság, a Bizottság, az Európai Parlament, a Tanács vagy az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja az uniós jog alkalmazásának feltételezett elmulasztását.

A 20. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül az illetékes hatóság minden olyan információt haladéktalanul a Hatóság rendelkezésére bocsát, amelyet a Hatóság a vizsgálatához szükségesnek tart.

3.        A 20. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül az illetékes hatóság minden olyan információt haladéktalanul a Hatóság rendelkezésére bocsát, amelyet a Hatóság a vizsgálatához szükségesnek tart.

Módosítás  92

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        A Hatóság legkésőbb a vizsgálat megkezdésétől számított két hónapon belül ajánlást címezhet az érintett illetékes hatósághoz, amelyben meghatározza a közösségi jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

4.        A Hatóság legkésőbb a vizsgálat megkezdésétől számított két hónapon belül ajánlást címezhet az érintett illetékes hatósághoz, amelyben meghatározza az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket. A Hatóság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

Az illetékes hatóság az ajánlás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Hatóságot a közösségi jognak való megfelelés érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

5.        Az illetékes hatóság az ajánlás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Hatóságot az uniós jognak való megfelelés érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

Módosítás  93

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.        Ha az illetékes hatóság nem felel meg a közösségi jognak a Hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított egy hónapon belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott tájékoztatást követően vagy saját kezdeményezésére határozatot hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg a közösségi jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

6.        Ha az illetékes hatóság nem felel meg az uniós jognak a (3) bekezdésben meghatározott, a Hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, a Hatóság határozatot hoz, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb három hónappal meghozza. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja.

A Hatóság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb egy hónappal meghozza.

A Bizottság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

 

A Hatóság és az illetékes hatóságok minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

 

Módosítás  94

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.        Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a bizottsági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

7.        Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a hatósági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

Módosítás  95

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.        A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

8.        Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (5) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

A Hatóság határozatának összhangban kell lennie a Bizottság által a (4) bekezdés alapján hozott határozattal.

A Hatóság határozatának összhangban kell lennie a Hatóság által a (4) bekezdés alapján hozott határozattal. Az e cikk alkalmazásából fakadóan a Hatóság számára felmerülő minden jogi vagy perköltséget a Bizottság visel.

Módosítás  96

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.        A (6) bekezdés alapján elfogadott határozatok irányadók az illetékes hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben.

9.        A (8) bekezdés alapján elfogadott határozatokat minden olyan pénzügyi intézmény tekintetében alkalmazni kell, amelyek a megfelelést nem biztosító joghatósági területen tevékenykednek, és e határozatok irányadók az illetékes hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben.

A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

Az (5) vagy a (8) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

Módosítás  97

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.      Az elnök a 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésben megnevezi, mely illetékes hatóságok és pénzügyi intézmények nem felelnek meg a (4) és (6) bekezdésében említett határozatoknak.

Módosítás  98

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását a Közösségben, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja e rendelet alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

1.        Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását az Unióban, az ESRB – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Parlament vagy a Bizottság kérése nyomán – figyelmeztetést tehet közzé, amelyben bejelenti a vészhelyzet fennállását, hogy lehetővé tegye a Hatóság számára a (3) bekezdésben említett egyedi határozatok további követelmények nélküli elfogadását.

Módosítás  99

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.      Az ESRB a figyelmeztetés közzétételét követően arról haladéktalanul értesíti egyidejűleg az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és a Hatóságot. Az ESRB következtetéseivel kapcsolatban az ESRB elnöke, az Európai Parlament és az illetékes biztos utólagos eszmecserét tart, majd azok a lehető legrövidebb időn belül hatályba lépnek.

Módosítás  100

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.      Figyelmeztetés közzététele esetén a Hatóság tevékenyen elősegíti és – ha azt szükségesnek ítéli meg – összehangolja a vonatkozó illetékes nemzeti hatóságok által tett intézkedéseket.

Módosítás  101

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi határozatokat hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóságok számára, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban hozzák meg a szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése céljából, annak biztosításával, hogy a pénzügyi piaci szereplők és az illetékes hatóságok teljesítik az adott jogszabályokban meghatározott előírásokat.

2.        Ha az ESRB az (1) bekezdés szerinti határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi határozatokat hoz annak érdekében, hogy az illetékes hatóságok e rendelettel összhangban meghozzák a szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése céljából, annak biztosításával, hogy a pénzügyi intézmények és az illetékes hatóságok teljesítik az adott jogszabályokban meghatározott előírásokat.

Módosítás  102

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg a hatóság (2) bekezdésben említett határozatának az abban meghatározott időtartamon belül, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó előírások a pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja az említett jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

3.        Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság (2) bekezdésben említett határozatának az abban meghatározott időtartamon belül, a Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az említett jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve bármely tevékenység megszüntetését.

Módosítás  103

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.      Amennyiben a határozat címzettje nem hajlandó megfelelni az uniós jognak vagy a Hatóság által hozott egyedi határozatnak, úgy a Hatóság eljárást indíthat a nemzeti bíróságokon, például ideiglenes intézkedést kérhet.

Módosítás  104

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.      Az ESRB saját kezdeményezésére, illetve az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság vagy a Hatóság kérésére felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatot, és adott esetben bejelenti a vészhelyzet megszűnését.

Módosítás  105

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b.      A 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésbe az elnök belefoglalja a (3) és (4) bekezdés szerinti nemzeti hatóságokhoz és pénzügyi intézményekhez címzett egyedi határozatokat.

Módosítás  106

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével olyan területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, a Hatóság egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban segítheti az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

1. A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével olyan területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, a Hatóság saját kezdeményezésére vagy egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) és (4) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban átveszi a vezető szerepet abban, hogy segítse az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

Módosítás  107

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó időtartamok és az ügy összetettségének és sürgősségének figyelembevételével megszabja az illetékes hatóságok közötti egyeztetés határidejét.

2. A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó időtartamok és az ügy összetettségének és sürgősségének figyelembevételével megszabja az illetékes hatóságok közötti egyeztetés határidejét. Ebben a szakaszban az Hatóság közvetítői szerepet tölt be.

Módosítás  108

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Ha az egyeztető szakasz végén az illetékes hatóságok nem jutottak megállapodásra, a Hatóság határozatot hozhat, amelyben felszólítja őket konkrét intézkedések meghozatalára vagy valamely cselekvés mellőzésére az ügy rendezése érdekében, a közösségi joggal összhangban.

3. Ha az egyeztető szakasz végén az illetékes hatóságok nem jutottak megállapodásra, a Hatóság a 29. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban határozatot hoz a nézetkülönbség rendezéséről és, az érintett illetékes hatóságok számára kötelező érvénnyel felszólítja őket, hogy az uniós joggal összhangban foganatosítsanak különleges intézkedéseket.

Módosítás  109

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi piaci szereplő teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

4. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi intézmény teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi intézménynek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  110

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.      A (4) bekezdés alapján elfogadott határozatok irányadók az illetékes hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben.

 

A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

Módosítás  111

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4b.      A 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésbe az elnök belefoglalja a (3) és (4) bekezdés szerinti illetékes hatóságokhoz és pénzügyi intézményekhez címzett egyedi határozatokat.

Módosítás  112

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek ágazatokat átfogó rendezése

 

A vegyes bizottság a 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a 42. cikk szerint tevékenykedő illetékes hatóságok között keletkezett nézetkülönbségeket rendezi.

Módosítás  113

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság hozzájárul a felügyeleti kollégiumok hatékony és következetes működésének ösztönzéséhez, és a közösségi jogszabályok minden kollégiumot átfogóan egységes alkalmazásának elősegítéséhez.

1. A Hatóság hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogszabályokban említett felügyeleti kollégiumok hatékony, eredményes és következetes működésének ösztönzéséhez és nyomon követéséhez, valamint az uniós jogszabályok minden kollégiumot átfogóan egységes alkalmazásának elősegítéséhez. A Hatóság személyzetének lehetőséget kell biztosítani, hogy részt vegyen két vagy több illetékes hatóság által közösen végzett bármilyen tevékenységben, beleértve a helyszíni vizsgálatokat.

Módosítás  114

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        A Hatóság megfigyelőként részt vesz a felügyeleti kollégiumokban, amikor szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a vonatkozó jogszabályok értelmében „illetékes hatóságnak” kell tekintetni, és kérésére minden olyan lényeges információt meg kell részére adni, amelyet a kollégium bármely tagja megkap.

2.        A Hatóság az általa megfelelőnek ítélt módon irányítja a felügyeleti kollégiumokat. E célból a vonatkozó jogszabályok értelmében „illetékes hatóságnak” kell tekinteni. A Hatóság legalább

 

a) a felügyeleti kollégiumok munkájának megkönnyítése érdekében összegyűjti és megosztja az összes vonatkozó információt normál körülmények között és szükséghelyzetekben, és olyan központi rendszert létesít és kezel, amellyel elérhetővé teszi az információkat a felügyeleti kollégiumokban részt vevő illetékes hatóságok számára;

 

b) európai uniós szinten stressztesztek elvégzését kezdeményezi, és koordinálja a pénzügyi intézmények – különösen a 12b. cikkben meghatározott intézmények – káros piaci fejleményekkel szembeni rugalmasságának értékelésére, biztosítva, hogy e teszteket a nemzeti szinteken a lehető legegységesebb módszertannal végezzék;

 

c) normál körülmények között és szükséghelyzetekben egyaránt felügyeleti tevékenységeket tervez és folytat, beleértve azon kockázatok értékelését is, amelyeknek a pénzügyi intézetek ki vannak vagy ki lehetnek téve; továbbá

 

d) ellenőrzi az illetékes hatóságok munkáját.

Módosítás  115

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.      A Hatóság a 7., a 7e. és 8. cikk alapján elfogadott szabályozási és alkalmazási standardokat, iránymutatásokat és ajánlásokat adhat ki a felügyeletek működésének és a felügyeleti kollégiumok által elfogadott legjobb gyakorlatok harmonizálása érdekében. A hatóságok írásbeli megállapodásokat hagynak jóvá az egyes kollégiumok működésére vonatkozóan azok egységes működésének biztosítása érdekében.

Módosítás  116

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.      A kötelező erejű közvetítői szerep a 11. cikkben foglalt eljárás szerint lehetővé teszi a Hatóság számára az illetékes hatóságok közötti viták rendezését. Amennyiben nem születik megállapodás az illetékes felügyeleti kollégiumon belül, a Hatóság az érintett intézményre közvetlenül alkalmazandó felügyeleti határozatokat hozhat.

Amendment  117

Proposal for a regulation

Article 12 a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Általános rendelkezések

 

1.        A Hatóság külön figyelmet fordít azokra a kockázatokra, amelyeket i) a pénzügyi rendszer egészének vagy bizonyos részeinek jelentős sérülése okoz, és ii) amelyek esetlegesen súlyos, hátrányos következményekkel járhatnak belső piacra és a reálgazdaságra (rendszerszintű kockázatok), valamint kezeli e kockázatokat. A pénzügyi közvetítők, piacok és infrastruktúrák valamennyi fajtája bizonyos fokig fontos lehet a rendszer szempontjából.

 

2.        Az Európai Rendszerkockázati Testülettel együttműködésben a Hatóság közös mennyiségi és minőségi mutatókat dolgoz ki (kockázati mutatók, „risk dashboard”), amelyek alapul szolgálnak a 12b. cikkben azonosított, határokon átnyúló intézmények „felügyeleti minősítésének” megállapítására. A minősítést rendszeres időközönként felülvizsgálják az intézmény kockázati profiljában bekövetkezett lényeges változások figyelembe vétele érdekében. A felügyeleti minősítés problémás helyzet esetén a közvetlen felügyeletre vagy beavatkozásra vonatkozó döntés kulcsfontosságú eleme.

 

3.        Az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusok sérelme nélkül a Hatóság szükség szerint további szabályozási és alkalmazási standardtervezeteket, valamint iránymutatásokat és ajánlásokat javasol a 12b. cikkben azonosított intézmények számára.

 

4.        A Hatóság felügyeletet gyakorol azon határokon átnyúló intézmények felett, amelyek a 12b. cikkben megállapított rendszerkockázatot jelenthetnek. Ezekben az esetekben a Hatóság az illetékes hatóságokon keresztül jár el.

 

5.        A Hatóság rendezési egységet hoz létre, melynek feladata, hogy átültesse a gyakorlatba a válságkezelés egyértelműen meghatározott irányítási módját és működési rendjét, a korai beavatkozástól a rendezésen át a felszámolásig, és hogy irányítsa ezeket az eljárásokat.

 

6.        A 12b. cikkben azonosított valamennyi pénzügyi intézménynek hozzá kell járulnia a 12d. cikk alapján létrehozott Európai Stabilitási Alaphoz. Az egyetlen tagállamban tevékenykedő pénzügyi intézmények dönthetnek úgy, hogy csatlakoznak a Stabilitási Alaphoz. Az európai alaphoz történő hozzájárulások felváltják a hasonló jellegű nemzeti alapokhoz történő hozzájárulásokat.

Módosítás  118

Rendeletre irányuló javaslat

12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12b. cikk

 

A potenciálisan rendszerkockázatot jelentő rendszerszintű intézmények azonosítása

 

1.        A felügyelőtanács az Európai Rendszerkockázati Testülettel történő konzultációt követően a 29. cikk (1) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban azonosíthatja azokat a határokon átnyúló tevékenységet folytató intézményeket, amelyeket az általuk esetlegesen képviselt rendszerkockázat miatt a Hatóság közvetlen felügyelete alá vagy a 12c. cikkben említett rendezési egység alá kell vonni.

 

2.        Az ilyen intézmények meghatározására szolgáló feltételek összhangban állnak a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a Nemzetközi Valutaalap és a Nemzetközi Fizetések Bankja által megállapított feltételekkel.

Módosítás  119

Rendeletre irányuló javaslat

12 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12c. cikk

 

Rendezési egység

 

1.        A rendezési egység feladata, hogy megőrizze a pénzügyi stabilitást, a lehető legkisebbre csökkentse a 12b. cikkben meghatározott, problémás intézmények által a rendszer többi elemére és általában a gazdaságra gyakorolt káros hatásokat, valamint hogy az arányosság elvét és a hitelezői hierarchiát figyelembe véve és biztosítva a határokon átnyúló egyenlő bánásmódot visszaszorítsa az adófizetők költségeit.

 

2.        A rendezési egységet fel kell hatalmazni az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására a problémás intézmények talpra állítása vagy az életképtelen intézmények felszámolása érdekében. Többek között előírhatja a tőke vagy a likviditás kiigazítását, átalakíthatja az üzleti tevékenység struktúráját, tökéletesítheti a folyamatokat, kinevezheti vagy leválthatja a vezetőséget, javasolhat garanciákat, hiteleket és likviditási segítségnyújtást, teljes vagy részleges eladást, hiteleiket részvényekre cserélheti, illetve az intézményt ideiglenesen állami tulajdonba vonhatja.

 

3.        A Rendezési Egység a Hatóság felügyelőtanácsa által kinevezett olyan szakértőkből áll, akik jártasak a pénzügyi intézmények átszervezésében, rendbetételében és felszámolásában.

Módosítás  120

Rendeletre irányuló javaslat

12 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12d. cikk

 

Az Európai Stabilitási Alap

 

1.        A pénzügyi rendszer költséginternalizálásának megerősítése, valamint a határokon átnyúló tevékenységet folytató csődközeli pénzügyi intézmények számára nyújtott válságkezelési segítségnyújtás érdekében Európai Stabilitási Alapot („Stabilitási Alap”) kell létrehozni. Az egyetlen tagállamban tevékenykedő pénzügyi intézmények dönthetnek úgy, hogy csatlakoznak az alaphoz. A Stabilitási Alapnak megfelelő intézkedéseket kell elfogadnia annak elkerülése érdekében, hogy a támogatás rendelkezésre állása erkölcsi kockázatot eredményezzen.

 

2.        A Stabilitási Alapot a 12b. cikk (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi intézmények közvetlen hozzájárulásaiból kell finanszírozni. E hozzájárulások arányosak az egyes intézmények kockázati mutatója segítségével megállapított kockázati szintjükkel és a rendszerkockázathoz való hozzájárulásukkal, valamint az általános kockázat időbeli változásaival. A hozzájárulások előírt szintjének figyelembe kell vennie a tágabb gazdasági feltételeket, valamint azt, hogy a pénzügyi intézményeknek egyéb szabályozási és üzleti előírások céljából is szükségük van tőke fenntartására.

 

3.        A Stabilitási Alapot a Hatóság által ötéves időtartamra kinevezett igazgatótanács vezeti. A tanács tagjait a nemzeti hatóságok által javasolt munkatársak közül kell megválasztani. A Stabilitási Alap egy tanácsadó testületet is létrehoz, amelyet az Alapban részt vevő pénzügyi intézmények szavazati joggal nem rendelkező képviselői alkotnak. A Stabilitási Alap igazgatótanácsa javasolhatja, hogy a Hatóság a likviditáskezelését bízza egy külső, elismert intézményre (például az EBB-re). Ezen alapokat biztonságos és likvid eszközökbe kell fektetni.

 

4.        Amennyiben az intézményi hozzájárulásokból származó összes forrás nem elegendő a nehézségekkel való szembenézéshez, a Stabilitási Alapnak elegendő kapacitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy forrásait hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása vagy egyéb pénzügyi eszközök révén növelje.

Módosítás  121

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        Az átruházható vagy együttesen gyakorolható feladatok és felelősségi körök meghatározásával és a legjobb gyakorlatok terjesztésével a Hatóság megkönnyíti az illetékes hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházását.

2.        Az átruházható vagy együttesen gyakorolható feladatok és felelősségi körök meghatározásával és a legjobb gyakorlatok terjesztésével a Hatóság ösztönzi és megkönnyíti az illetékes hatóságok között a feladatok és felelősségi körök átruházását.

Módosítás  122

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.      A felelősségi körök átruházásának az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott hatáskörök újraelosztását kell eredményeznie. Az átruházott felelősségi körökkel kapcsolatos eljárásokra, végrehajtásra, adminisztratív és igazságügyi felülvizsgálatra a megbízott hatóság joga irányadó.

Módosítás  123

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.      A 12b. cikkben meghatározott intézmények tekintetében semmilyen kétoldalú, felhatalmazásra vonatkozó egyezményt nem lehet kötni.

Módosítás  124

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b.      A Hatóság átruházza a tagállami hatóságokra a 12a. cikkben említett pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletének felügyeletével járó feladatokat és felelősségi köröket.

Módosítás  125

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság aktív szerepet játszik a közös európai felügyeleti kultúra és az összehangolt felügyeleti gyakorlatok kialakításában, és az egész Közösségre kiterjedő egységes eljárások és következetes megközelítések biztosításában, valamint végrehajtja legalább a következő tevékenységeket:

1.        A Hatóság aktív szerepet játszik a közös európai felügyeleti kultúra és az összehangolt felügyeleti gyakorlatok kialakításában, és az egész Unióra kiterjedő egységes eljárások és következetes megközelítések biztosításában, valamint végrehajtja legalább a következő tevékenységeket:

Módosítás  126

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c)       hozzájárul kiváló minőségű egységes felügyeleti standardok, köztük beszámolási standardok kidolgozásához;

(c)       hozzájárul kiváló minőségű egységes felügyeleti standardok, köztük globális számviteli és beszámolási standardok kidolgozásához;

Módosítás  127

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(d)       felülvizsgálja a Bizottság által elfogadott vonatkozó technikai standardok és a saját maga által kibocsátott iránymutatások és ajánlások alkalmazását, és szükség esetén módosításokat javasol;

(d)       felülvizsgálja a Bizottság által elfogadott vonatkozó szabályozási és alkalmazási standardok és a saját maga által kibocsátott iránymutatások és ajánlások alkalmazását, és szükség esetén módosításokat javasol;

Módosítás  128

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság a felügyeleti eredmények konvergenciájának fokozása érdekében az illetékes hatóságok néhány vagy összes tevékenységéről rendszeres időközönként szakértői értékelést végez. E célból a Hatóság a felülvizsgált illetékes hatóságok objektív értékelését és összehasonlítását lehetővé tevő módszereket dolgoz ki.

1.        A Hatóság a felügyeleti eredmények konvergenciájának fokozása érdekében az illetékes hatóságok néhány vagy összes tevékenységéről rendszeres időközönként szakértői értékelést szervez és végez. E célból a Hatóság a felülvizsgált illetékes hatóságok objektív értékelését és összehasonlítását lehetővé tevő módszereket dolgoz ki.

Módosítás  129

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(a)       az illetékes hatóság intézményi hátterének, erőforrásainak és a személyzet szakértelmének megfelelőségét, különös tekintettel az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok hatékony alkalmazására és a piaci fejleményekre való reagálás képességére;

(a)       az illetékes hatóság intézményi hátterének, erőforrásainak és a személyzet szakértelmének megfelelőségét, különös tekintettel a 7. és a 7a. cikkben említett szabályozási és alkalmazási standardok és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok hatékony alkalmazására és a piaci fejleményekre való reagálás képességére;

Módosítás  130

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b)       a közösségi jog alkalmazásában és a felügyeleti gyakorlatban elért konvergencia mértékét, beleértve a 7. és 8. cikk alapján elfogadott technikai standardokat, iránymutatásokat és ajánlásokat, valamint azt, hogy a felügyeleti gyakorlat milyen mértékben teljesíti a közösségi jogban meghatározott célkitűzéseket;

(b)       az uniós jog alkalmazásában és a felügyeleti gyakorlatban elért konvergencia mértékét, beleértve a 7., 7e. és 8. cikk alapján elfogadott szabályozási és alkalmazási standardokat, iránymutatásokat és ajánlásokat, valamint azt, hogy a felügyeleti gyakorlat milyen mértékben teljesíti az uniós jogban meghatározott célkitűzéseket;

Módosítás  131

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        A szakértői értékelés alapján a Hatóság ajánlásokat bocsáthat ki az érintett illetékes hatóságok részére.

3.        A szakértői értékelés alapján a Hatóság a 7–7e. cikkekkel összhangban szabályozási vagy alkalmazási standardtervezeteket fogadhat el, a 8. cikkel összhangban iránymutatásokat és ajánlásokat bocsáthat ki, illetve az illetékes hatóságoknak címzett határozatot fogadhat el.

Módosítás  132

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.      A Hatóság a szakértői vizsgálatok eredményeit és az e szakértői vizsgálatok alapján azonosítható bevált gyakorlatokat nyilvánosságra hozza.

Módosítás  133

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság az illetékes hatóságok között általános koordinációs szerepet tölt be, többek között káros fejlemények esetén, amelyek veszélyeztethetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer stabilitását a Közösségben.

A Hatóság az illetékes hatóságok között általános koordinációs szerepet tölt be, többek között káros fejlemények esetén, amelyek veszélyeztethetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer stabilitását az Unióban.

Módosítás  134

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság összehangolt közösségi válaszra törekszik, többek között az alábbiak révén:

A Hatóság összehangolt és konszolidált uniós válaszra törekszik, többek között az alábbiak révén:

Módosítás  135

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)     a hatáskörébe tartozó valamennyi megfelelő intézkedés meghozatala annak biztosítására, hogy olyan fejlemények esetén, amelyek veszélyeztethetik a pénzpiacok működését, biztosított legyen az illetékes hatóságok közötti koordináció;

Módosítás  136

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 4 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)     az egynél több tagállamban tevékenykedő intézmények általi rendszeres jelentéstétel központjaként való működés.

Módosítás  137

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a Hatóság rendelkezésére bocsátják a második bekezdés (4) pontjában említett intézményektől kapott valamennyi rendszeres jelentéstételi adatot. Az adatok kézhezvételét követően a Hatóság megosztja az információkat az illetékes nemzeti hatóságokkal.

Módosítás  138

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság hatáskörén belül figyelemmel kíséri és értékeli a piaci fejleményeket, és szükség esetén értesíti az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot, az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot, az ESRB-t valamint az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a lényeges mikroprudenciális tendenciákról, az esetleges kockázatokról és a gyenge pontokról.

1.        A Hatóság hatáskörén belül figyelemmel kíséri és értékeli a piaci fejleményeket, és szükség esetén értesíti az Európai Felügyeleti Hatóságot (biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet), az Európai Felügyeleti Hatóságot (bankfelügyelet), az ESRB-t valamint az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a lényeges mikroprudenciális tendenciákról, az esetleges kockázatokról és a gyenge pontokról. A Hatóság értékelésének közgazdasági elemzést is tartalmaznia kell a pénzügyi intézmények piacára, valamint a lehetséges piaci fejlemények rájuk gyakorolt hatására vonatkozólag.

A Hatóság az ESRB-vel együttműködve az egész Közösségre kiterjedő értékelést kezdeményez és koordinál, amelynek célja a pénzügyi piaci kulcsszereplők káros piaci fejleményekkel szemben mutatott rugalmasságának felmérése. E célból kidolgozza a következő, az illetékes hatóságok által alkalmazandó elemeket:

2.        A Hatóság az ESRB-vel együttműködve az Unió egészére kiterjedő értékelést kezdeményez és koordinál, amelynek célja a pénzügyi intézmények káros piaci fejleményekkel szemben mutatott rugalmasságának felmérése. E célból kidolgozza a következő, az illetékes hatóságok által alkalmazandó elemeket:

(a)       különböző gazdasági forgatókönyvek által a pénzügyi piaci kulcsszereplők pénzügyi helyzetére gyakorolt hatások értékelésére szolgáló közös módszertan,

(a)       különböző gazdasági forgatókönyvek által az intézmények pénzügyi helyzetére gyakorolt hatások értékelésére szolgáló közös módszertan;

(b)       a pénzügyi piaci kulcsszereplők rugalmasságára vonatkozó értékelések eredményeinek közzétételére vonatkozó egységes megközelítés.

(b)       a pénzügyi intézmények rugalmasságára vonatkozó értékelések eredményeinek közzétételére vonatkozó egységes megközelítés;

 

(ba)     az egyes termékek és a forgalmazási folyamatok által az intézmények pénzügyi helyzetére, valamint a betétesek, a befektetők és a fogyasztók tájékoztatására gyakorolt hatások értékelésére szolgáló közös módszertan.

Módosítás  139

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        A Hatóság biztosítja az ágazatközi fejlemények, a kockázatok és gyenge pontok megfelelő kezelését azáltal, hogy szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal.

3.        A Hatóság biztosítja az ágazatközi fejlemények, a kockázatok és gyenge pontok megfelelő kezelését azáltal, hogy a Vegyes Bizottságon keresztül szorosan együttműködik az Európai Felügyeleti Hatósággal (biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatósággal (bankfelügyelet).

Módosítás  140

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közösségi intézmények hatásköreinek sérelme nélkül, a Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki harmadik országok felügyeleti hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat köthet nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával.

Az uniós intézmények és az illetékes hatóságok hatásköreinek sérelme nélkül a Hatóság képviseli az Uniót az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabály hatálya alá tartozó intézmény szabályozásával és felügyeletével kapcsolatos valamennyi nemzetközi fórumon.

Módosítás  141

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság kapcsolatokat alakít ki harmadik országok felügyeleti hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat köthet nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával. E megállapodások nem akadályozzák meg, hogy a tagállamok és az illetékes hatóságok harmadik országokkal két- vagy többoldalú megállapodásokat kössenek.

Módosítás  142

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság segítséget nyújt a harmadik országbeli felügyeleti rendszerek egyenértékűségével kapcsolatos határozatok előkészítésében, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban.

A Hatóság segítséget nyújt a harmadik országbeli felügyeleti rendszerek egyenértékűségével kapcsolatos határozatok előkészítésében, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban. A Bizottság a 7a–7d. cikknek megfelelően szabályozási standardokat fogad el az e bekezdésben szereplő egyenértékűség értékelésének elvégzésére.

Módosítás  143

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság elnöke a 35. cikk (2) bekezdésében említett jelentésben felsorolja a nemzetközi szervezetekkel és közigazgatásokkal, vagy harmadik országokkal kötött igazgatási megállapodásokat és az ezekkel egyenértékű határozatokat.

Módosítás  144

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 2007/44/EK irányelv szerinti egyesülések és részesedésszerzések prudenciális értékelésére tekintettel a Hatóság saját kezdeményezésére vagy bármely illetékes hatóság kérelmére véleményt bocsáthat ki és tehet közzé egy tagállam bármely hatósága által elvégzendő prudenciális értékelésről. A 20. cikk alkalmazandó.

2. A 2007/44/EK irányelv szerinti egyesülések és részesedésszerzések prudenciális értékelésére tekintettel a Hatóság saját kezdeményezésére vagy bármely illetékes hatóság kérelmére az értékeléseket ellenőrizheti és az egyenlő versenyfeltételek egyszerűsítése és biztosítása érdekében útmutatást adhat, valamint véleményt bocsáthat ki és tehet közzé egy tagállam bármely hatósága által elvégzendő prudenciális értékelésről. A 20. cikk alkalmazandó.

Módosítás  145

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.      A Hatóság a 2007/44/EK irányelv értelmében az együttes iránymutatások alapján lefolytathatja az ellenőrzési eljárás módosítását. Az értesítés kézhezvételét követően a Hatóság az illetékes nemzeti hatóságokkal egyeztetést végez.

Módosítás  146

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság kérheti, hogy az információt rendszeres időközönként bocsássák rendelkezésére.

A Hatóság kérheti, hogy az információt rendszeres időközönként bocsássák rendelkezésére. E kérelmeket egységes jelentéstételi formátumban, vagy – adott esetben – konszolidált szinten kell benyújtani.

Módosítás  147

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az illetékes hatóságok nem kötelezettek a kért információk begyűjtésére, a Hatóság módosíthatja a jelentéstételi követelményekre vonatkozó szabályozási vagy alkalmazási standardokat.

Módosítás  148

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Valamely tagállam illetékes hatóságának kérésére a Hatóság átadhat minden olyan információt, amelyre az illetékes hatóságnak feladatai elvégzéséhez szüksége van, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megfelelő szabályokkal rendelkezik a bizalmasság garantálására.

Módosítás  149

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 2 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

 

 

A jelentéstételi kötelezettség megkettőzésének elkerülése érdekében a Hatóság figyelembe veszi az európai statisztikai rendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere által előállított, terjesztett és továbbfejlesztett létező statisztikákat.

Módosítás  150

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság együttműködik az ESRB-vel.

1.        A Hatóság szorosan és rendszeresen együttműködik az ESRB-vel.

Módosítás  151

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2         A Hatóság szorosan együttműködik az ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t a feladatai teljesítéséhez szükséges naprakész információkkal. Minden nem összefoglaló vagy összegzett formában lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez szükséges adatot indokolt kérésre haladéktalanul az ESRB rendelkezésére kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] rendelet [15]. cikkében meghatározottak szerint.

2.        A Hatóság rendszeresen ellátja az ESRB-t a feladatai teljesítéséhez szükséges naprakész információkkal. Minden nem összefoglaló vagy összegzett formában lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez szükséges adatot indokolt kérésre haladéktalanul az ESRB rendelkezésére kell bocsátani, a(z) …./2010/EU [ESRB] rendelet [15]. cikkében meghatározottak szerint. A Hatóság megfelelő protokollt dolgoz ki az egyes pénzügyi intézményekkel kapcsolatos bizalmas információk közzétételére.

Módosítás  152

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Az ebben a rendeletben meghatározott feladatai ellátása során a Hatóság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi az ESRB figyelmeztetéseit és ajánlásait.

6. Az ebben a rendeletben meghatározott feladatai ellátása során a Hatóság figyelembe veszi az ESRB figyelmeztetéseit és ajánlásait.

Módosítás  153

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság feladataival érintett területeken az érdekeltekkel folytatott konzultáció céljából létre kell hozni egy értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.

1.        A Hatóság feladataival érintett területeken az érdekeltekkel folytatott konzultáció elősegítése céljából létre kell hozni egy értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot (az „érdekképviseleti csoport”). Az érdekképviseleti csoporttal a Hatóság minden vonatkozó döntésével és fellépésével kapcsolatban konzultálnak. Amennyiben sürgős fellépésre van szükség és a konzultáció lehetetlen, az érdekképviseleti csoportot a lehető leghamarabb tájékoztatni kell.

 

Az érdekképviseleti csoport évente legalább négyszer ülésezik.

Módosítás  154

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott arányban képviselve a közösségi pénzügyi piaci szereplőket, alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat, befektetőket és a pénzügyi szolgáltatások használóit.

2. Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport 30 tagból áll, kiegyensúlyozott arányban képviselve az uniós pénzügyi piaci szereplőket, alkalmazottaikat, valamint a fogyasztókat, befektetőket és a pénzügyi szolgáltatások használóit. A tagok közül legalább ötnek független, élvonalbeli tudósnak kell lennie. A piaci szereplőket képviselő tagok száma nem haladhatja meg a tízet.

Módosítás  155

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport tagjait az érintett érdekeltek javaslatai alapján a Hatóság felügyelőtanácsa jelöli ki.

3.        Az érdekképviseleti csoport tagjait az érintett érdekeltek javaslatai alapján a Hatóság felügyelőtanácsa jelöli ki.

A felügyelőtanács az ilyen irányú határozathozatal során a lehető legnagyobb mértékben biztosítja a megfelelő földrajzi egyensúlyt és az érdekeltek Közösséget átfogó képviseletét.

A felügyelőtanács az ilyen irányú határozathozatal során biztosítja, hogy a nem a szakmai piaci szereplőket vagy azok alkalmazottait képviselő tagok hozzanak nyilvánosságra bármilyen lehetséges összeférhetetlenséget.

A Hatóság megfelelő titkársági támogatást biztosít az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport számára.

 

Módosítás  156

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.        Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport tagjainak megbízatása két és fél éves időtartamra szól, amelyet követően új kiválasztási eljárásra kerül sor.

4.        A Hatóság minden szükséges információt megad és megfelelő titkársági támogatást biztosít az érdekképviseleti csoport számára. Megfelelő ellensúlyozást kell biztosítani az érdekképviseleti csoport nonprofit szervezeteket képviselő tagjai számára. A csoport munkacsoportokat hozhat létre technikai kérdésekkel kapcsolatban, amelyekhez a szükséges technikai szakértelem biztosítása érdekében további szakértőket is kijelölhetnek.

A tagok két egymást követő időszakon át láthatják el feladatukat.

Az érdekképviseleti csoport tagjainak megbízatása ötéves időtartamra szól, amelyet követően új kiválasztási eljárásra kerül sor.

Módosítás  157

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport véleményt és tanácsot nyújthat a Hatóságnak a Hatóság 7. és 8. cikkben meghatározott feladataihoz kapcsolódó bármely kérdésről.

5. Az érdekképviseleti csoport véleményt és tanácsot nyújthat a Hatóságnak a Hatóság feladataihoz kapcsolódó bármely kérdésről, ideértve a 42. cikkben foglaltak alapján az Európai Felügyeleti Hatóság (bankfelügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatósággal (biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) történő közös álláspont kialakításához kapcsolódó kérdéseket is, különös tekintettel a 7–7e., a 8., a 10., a 14., a 15. és a 17. cikkben meghatározott feladatokra. Az érdekképviseleti csoport befolyásolhatja a Hatóság üléseinek napirendjét. Valamennyi csoport képviselőjének lehetősége van a hozzájárulásra. A javasolt napirendi pontokról szóló végleges döntést az érdekképviseleti csoport hozza meg, azonban minden érdekképviseleti alcsoportnak joga van ahhoz, hogy a napirenden szerepeljenek az általa javasolt pontok. Valamennyi érdekképviseleti alcsoport benyújthatja véleményét és tanácsait a Hatóság számára. E vélemények és tanácsok nem feltétlenül tükrözik az érdekképviseleti csoport többségének véleményét és tanácsait.

Módosítás  158

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.        Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport elfogadja az eljárási szabályzatát.

6.        Az érdekképviseleti csoport tagjainak kétharmados többségével elfogadja az eljárási szabályzatát.

Módosítás  159

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok semmilyen módon nem érintik a tagállamok költségvetési felelősségét.

törölve

Módosítás  160

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 11. cikk alapján hozott határozat hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő egy hónapon belül értesítheti a Hatóságot és a Bizottságot arról, hogy az illetékes hatóság nem fogja végrehajtani a határozatot.

2.        Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 10. cikk (2) bekezdése vagy a 11. cikk alapján hozott határozat közvetlen és jelentős hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő tíz munkanapon belül értesíti a Hatóságot, a Bizottságot és az Európai Parlamentet arról, hogy betartja-e vagy sem a határozatot.

Módosítás  161

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen bemutatja, hogy a határozat hogyan gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

A tagállam az értesítésében indokolja, hogy a határozat miért, és hatásvizsgálat segítségével bemutatja, hogy mennyire gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

Módosítás  162

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ebben az esetben a Hatóság határozatát fel kell függeszteni.

törölve

Módosítás  163

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést követő egy hónapon belül tájékoztatja a tagállamot arról, hogy fenntartja, módosítja vagy visszavonja határozatát.

2a.      A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést követő egy hónapon belül tájékoztatja a tagállamot arról, hogy fenntartja, módosítja vagy visszavonja határozatát.

Módosítás  164

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a Tanács a Szerződés 205. cikkében meghatározottak szerint minősített többséggel eljárva két hónapon belül határoz arról, hogy a Hatóság határozatát fenntartják vagy visszavonják.

2b.      Ha a Hatóság fenntartja vagy módosítja határozatát, a Tanács határoz arról, hogy a Hatóság határozatát fenntartják vagy visszavonják.

 

A Hatóság határozatának fenntartására vonatkozó határozat elfogadásához a tagok egyszerű többsége szükséges. A Hatóság határozatának visszavonására vonatkozó határozat elfogadásához a tagok minősített többsége szükséges. Egyik fenti esetben sem szabad figyelembe venni az érintett tagok szavazatát. Minősített többség meghatározása: a Tanács tagjainak legalább 55%-a, nem számítva az érintett tagállamot, akik az Unió lakosságának 65%-át képviselik, nem számítva az érintett tagállam lakosságát.

Módosítás  165

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Tanács úgy határoz, hogy fenntartja a Hatóság határozatát, vagy ha nem hoz határozatot két hónapon belül, haladéktalanul meg kell szüntetni a határozat felfüggesztését.

törölve

Módosítás  166

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Tanács nem hoz határozatot tíz munkanapon belül, a Hatóság határozata fenntartottnak minősül.

Ha a Tanács a 10. cikk esetében tíz munkanapon belül, a 11. cikk esetében pedig egy hónapon belül nem hoz határozatot, a Hatóság határozata fenntartottnak minősül.

Módosítás  167

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.      Ha a 10. cikk alapján hozott határozat a 12d. vagy 12e. cikknek megfelelően létrehozott alapok felhasználásához vezet, akkor a tagállamok nem kérik fel a Tanácsot, hogy tartsa fenn vagy vonja vissza a Hatáság által hozott határozatot.

Módosítás  168

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A 9. cikk (6) bekezdésében, a 10. cikk (2) és (3) bekezdésében és a 11. cikk (3) és (4) bekezdésében előírt határozatok meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a címzettet a határozat elfogadására irányuló szándékáról, és az ügy sürgősségének figyelembevételével meghatároz egy határidőt, amelyen belül a címzett kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját.

1. Az ezen rendeletben előírt határozatok meghozatala előtt a Hatóság tájékoztatja a címzettet a határozat elfogadására irányuló szándékáról, és az ügy sürgősségének, összetettségének és lehetséges következményeinek figyelembevételével meghatároz egy határidőt, amelyen belül a címzett kifejtheti az üggyel kapcsolatos álláspontját.

Módosítás  169

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.        A Hatóság 9., 10. és 11. cikk szerinti határozatait nyilvánosságra kell hozni és azokban meg kell nevezni az érintett illetékes hatóságot vagy pénzügyi piaci szereplőt, valamint a határozat lényegét, figyelembe véve a pénzügyi piaci szereplőknek az üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekeit is.

5.        A Hatóság 9., 10. és 11. cikk szerinti határozatait nyilvánosságra kell hozni és azokban meg kell nevezni az érintett illetékes hatóságot vagy pénzügyi intézményt, valamint a határozat lényegét, kivéve, ha a nyilvánosságra hozatal sérti a pénzügyi intézményeknek az üzleti titkaik védelméhez fűződő jogos érdekeit vagy komolyan veszélyeztetheti a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását az Európai Unióban.

Módosítás  170

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b)       az egyes tagállamok illetékes hatóságának vezetője; ha a tagállamban egynél több illetékes hatóság van, a hatóságok megállapodnak arról, hogy mely vezető lássa el a képviseletet a felügyelőtanácsban;

(b)       az egyes tagállamok illetékes hatóságának vezetője; amennyiben valamely tagállamban egynél több illetékes hatóság felel az uniós jogszabályok alkalmazásáért, egymás között kell eldönteniük, hogyan gyakorolják a képviseletet, beleértve a 29. cikk szerinti valamennyi szavazatot is, amelyeken meg kell osztozni;

Módosítás  171

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(fa)     az érdekképviseleti csoport szavazati joggal nem rendelkező két képviselője, akik közül az egyik a nonprofit szervezeteket képviseli.

Módosítás  172

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        Mindegyik illetékes hatóság – és ha egynél több illetékes hatóság van, az összes hatóság együtt – felelős egy magas rangú póttag kijelöléséért a hatóságon vagy hatóságokon belül, aki helyettesítheti a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagját, annak akadályoztatása esetén.

2.        Mindegyik illetékes hatóság felelős egy magas rangú póttag kijelöléséért a hatóságon belül, aki helyettesítheti a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagját, annak akadályoztatása esetén.

Módosítás  173

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A 97/9/EK irányelv alkalmazási körében eljárva a felügyelőtanácsnak az (1) bekezdés b) pontjában említett tagjához – adott esetben – csatlakozhat az egyes tagállamokban befektetőkártalanítási rendszereket működtető releváns szervek képviselője, aki nem rendelkezik szavazati joggal.

törölve

Módosítás  174

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        A 11. cikk alkalmazásában a felügyelőtanács munkacsoportot hív össze a nézetkülönbség rendezésének megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a felügyelőtanács két olyan tagjából áll, aki nem a nézetkülönbségben érintett illetékes hatóság képviselője.

2.        A 11. cikk alkalmazásában a felügyelőtanács független munkacsoportot hív össze a nézetkülönbség pártatlan rendezésének megkönnyítéséhez, amely az elnökből és a felügyelőtanács két olyan tagjából áll, aki nem a nézetkülönbségben érintett illetékes hatóság képviselője, és aki semmilyen módon nem érintett a konfliktusban.

Módosítás  175

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        A munkacsoport javaslata alapján a felügyelőtanács a 11. cikknek megfelelően határozatot fogad el.

törölve

Módosítás  176

Rendeletre irányuló javaslat

27. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelettel ráruházott feladatok ellátása során az elnök és a felügyelőtanács szavazati joggal rendelkező tagjai függetlenül és objektívan járnak el a Közösség érdekeinek megfelelően, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem közösségi intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

Az e rendelettel ráruházott feladatok ellátása során az elnök és a felügyelőtanács szavazati joggal rendelkező tagjai függetlenül és objektívan járnak el, kizárólag az Unió egésze érdekeinek megfelelően, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem uniós intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

Módosítás  177

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.      Sem a tagállamok, sem az uniós intézmények, sem pedig más állami vagy magánszervezetek nem befolyásolhatják a felügyelőtanács tagjait a hatósággal kapcsolatos feladataik ellátása kapcsán.

Módosítás  178

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a.       A felügyelőtanács – az igazgatótanács javaslata alapján – a 38. cikk (7) bekezdésében említett jelentéstervezet alapján elfogadja a Hatóság tevékenységéről szóló jelentést, és június 15-ig továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentést közzé kell tenni.

Módosítás  179

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A felügyelőtanács a Szerződés 205. cikkének megfelelően tagjainak minősített többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben meghatározott intézkedések, valamint a VI. fejezet értelmében elfogadott valamennyi intézkedés és határozat esetében.

1. A felügyelőtanács tagjainak egyszerű többsége alapján jár el.

A felügyelőtanács az összes többi határozatát tagjainak egyszerű többségével hozza.

 

Módosítás  180

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.      A felügyelőtanács tagjainak egyszerű többségével hozza meg döntéseit, az egy személy–egy szavazat elve szerint. A felügyelőtanács az Európai Unióról szóló szerződés 16. cikkének megfelelően tagjainak minősített többsége alapján jár el a 7. és 8. cikkben meghatározott intézkedések, valamint a VI. fejezet értelmében elfogadott valamennyi intézkedés és határozat esetében.

Módosítás  181

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.        Az eljárási szabályzat részletesen meghatározza a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket és – adott esetben – a határozatképességre vonatkozó szabályokat is. A szavazati joggal nem rendelkező tagok és a megfigyelők – az elnök és az ügyvezető igazgató kivételével – nem vesznek részt a felügyelőtanács olyan vitáiban, amelyek egyedi pénzügyi piaci szereplőkkel kapcsolatosak, kivéve ha a 61. cikk vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok máshogy rendelkeznek.

4.        Az eljárási szabályzat részletesen meghatározza a szavazásra vonatkozó rendelkezéseket és – adott esetben – a határozatképességre vonatkozó szabályokat is. A szavazati joggal nem rendelkező tagok és a megfigyelők – az elnök és az ügyvezető igazgató kivételével – nem vesznek részt a felügyelőtanács olyan vitáiban, amelyek egyedi pénzügyi intézményekkel kapcsolatosak, kivéve, ha a 61. cikk vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok máshogy rendelkeznek.

Módosítás  182

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az igazgatótanács az elnökből, a Bizottság képviselőjéből és a felügyelőtanács által tagjai sorából választott négy személyből áll.

1. Az igazgatótanács öt tagból áll: az elnök és a felügyelőtanács által a szavazati joggal rendelkező tagjai sorából választott négy személy.

Módosítás  183

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elnök kivételével valamennyi tag mellé póttagot kell választani, aki az igazgatótanácsi tagot akadályoztatása esetén helyettesítheti.

törölve

Módosítás  184

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        Az igazgatótanács a jelen levő tagok többségével határoz. Minden tag egy szavazattal rendelkezik.

 

Az ügyvezető igazgató szavazati jog nélkül vesz részt az igazgatótanács ülésein.

2.        Az ügyvezető igazgató és a Bizottság egy képviselője szavazati jog nélkül vesz részt az igazgatótanács ülésein. Az igazgatótanács elfogadja és közzéteszi eljárási szabályzatát.

Az igazgatótanács elfogadja és közzéteszi eljárási szabályzatát.

 

Módosítás  185

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        Az igazgatótanács üléseit az elnök kezdeményezésére, illetve tagjai legalább egyharmadának kérésére hívják össze és azokat az elnök vezeti.

3.        Az igazgatótanács üléseit az elnök kezdeményezésére, illetve tagjai legalább egyharmadának kérésére hívják össze és azokat az elnök vezeti. Az igazgatótanács az általa szükségesnek ítélt rendszerességgel, de legalább minden felügyelőtanácsi ülés előtt tart ülést.

Módosítás  186

Rendeletre irányuló javaslat

31. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az igazgatótanács tagjai függetlenül és objektívan járnak el a Közösség érdekeinek megfelelően, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem közösségi intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi jogalanytól.

Az igazgatótanács tagjai függetlenül és objektívan járnak el, kizárólag az Európai Unió egészének érdekeit szem előtt tartva, nem kérhetnek és nem fogadhatnak el utasítást sem uniós intézményektől vagy szervektől, sem tagállami kormánytól, sem más köz- vagy magánjogi szervtől.

Módosítás  187

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.        Az igazgatótanács – a felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt követően – a 38. cikk (7) bekezdésében említett jelentéstervezet alapján elfogadja a Hatóság tevékenységéről szóló éves jelentést, és június 15-ig továbbítja azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. A jelentést közzé kell tenni.

6.        Az igazgatótanács – a felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt követően – elfogadja a negyedéves jelentést, amit a Hatóság elnöke a 35. cikk (2) bekezdésével összhangban benyújt az Európai Parlamentnek.

Módosítás  188

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6.        Az igazgatótanács az éves jelentést is elfogadja, melyet a Hatóság elnöke benyújt az Európai Parlamentnek.

Módosítás  189

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi piaci szereplőkkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata alapján – nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

2.        Az Európai Parlament az elnököt – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata alapján – a Bizottság által szervezett és irányított nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által kiválasztott jelölt személyét az Európai Parlamentnek meg kell erősítenie.

A Bizottság három jelentkező nevét tartalmazó, előválogatás alapján összeállított listát terjeszt az Európai Parlament elé. A jelentkezők meghallgatása után az Európai Parlament egyiküket kiválasztja. Az így kiválasztott jelöltet a felügyelőtanács nevezi ki. A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is választ, aki az elnök távolléte idején ellátja annak feladatait. Az alelnök nem tagja az igazgatótanácsnak.

A felügyelőtanács tagjai közül alelnököt is választ, aki az elnök távolléte idején ellátja annak feladatait.

 

Módosítás  190

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.        Az elnök ötéves megbízatásának leteltét megelőző kilenc hónap folyamán a felügyelőtanács értékeli:

4.        Az elnök ötéves megbízatásának leteltét megelőző kilenc hónap folyamán az Európai Parlament értékeli:

Módosítás  191

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.        Az elnök csak a felügyelőtanács határozata alapján menthető fel, az Európai Parlament megerősítésétől függően.

5.        Az elnököt csak az Európai Parlament mentheti fel, a felügyelőtanács határozatát követően.

Módosítás  192

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Sem a tagállamok, sem az európai uniós intézmények, sem pedig más állami vagy magánszervezetek nem törekedhetnek az elnök befolyásolására feladatai ellátásában.

Módosítás  193

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az Európai Parlament az elnököt vagy az alelnököt – függetlenségének teljes mértékű tiszteletben tartása mellett – felkérheti arra, hogy rendszeresen tegyen nyilatkozatot illetékes bizottsága előtt és válaszolja meg a bizottsági tagok által feltett kérdéseket.

1. Az elnök legalább negyedévente nyilatkozatot tesz az Európai Parlament előtt és válaszol a képviselők által feltett bármely kérdésre.

Módosítás  194

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        Az Európai Parlament felkérheti az elnököt arra is, hogy feladatai ellátásáról nyújtson be jelentést.

2.        Az elnök kérésre, és az (1) bekezdésben említett nyilatkozat megtétele előtt legalább 15 nappal jelentést nyújt be a Hatóság tevékenységeiről az Európai Parlamentnek. A jelentésnek tartalmaznia kell az érdekképviseleti csoport által kiadott véleményre adott válaszokat. A jelentésnek minden, az Európai Parlament által eseti alapon kért információt tartalmaznia kell.

Módosítás  195

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 2 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.      Az elnök ezen kívül éves jelentést nyújt be feladatai ellátásáról az Európai Parlamentnek.

Módosítás  196

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A felügyelőtanács az ügyvezető igazgatót – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi piaci szereplőkkel és a piacokkal kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

2. A felügyelőtanács az ügyvezető igazgatót – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi intézményekkel és piacokkal kapcsolatos tudása, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata és vezetői tapasztalata alapján, a Bizottság által szervezett és irányított nyílt kiválasztási eljárást és az Európai Parlament jóváhagyását követően nevezi ki.

Módosítás  197

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ügyvezető igazgató – az 54. cikkben említett személyzeti szabályzattal összhangban – szolgálati jogviszonyának megszűnését követően is köteles feddhetetlenül és tartózkodóan eljárni egyes kinevezések vagy előnyök elfogadásával kapcsolatban.

Módosítás  198

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Sem a tagállamok, sem az európai uniós intézmények, sem pedig más állami vagy magánszervezetek nem törekedhetnek az ügyvezető igazgató befolyásolására feladatai ellátásában.

Módosítás  199

Rendeletre irányuló javaslat

39. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS), amely a felügyeletek hálózataként működik.

törölve

2.        Az ESFS a következőket foglalja magában:

 

(a)       a tagállamok hatóságai e rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében, a(z) …/…/EK [EIOPA] rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében és a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározottak szerint;

 

(b)       a Hatóság;

 

(c)       a(z) …/…/EK [EIOPA] rendelet 1. cikkében létrehozott Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság ;

 

(d)       a(z) …/…/EK [EBA] rendelet 1. cikkében létrehozott Európai Bankfelügyeleti Hatóság;

 

(e)       a 40. cikkel létrehozott európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága;

 

(f)       a 7., 9. és 10. cikkben említett feladatok végrehajtása céljából a Bizottság.

 

3.        A Hatóság a 40. cikkel létrehozott európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága keretében rendszeresen és szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal, biztosítja a munka ágazatközi következetességét és a pénzügyi konglomerátumok felügyelete, valamint más, ágazatközi kérdések terén közös álláspontot alakít ki.

 

Módosítás  200

Rendeletre irányuló javaslat

IV. fejezet – 2 szakasz – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

EURÓPAI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK VEGYES BIZOTTSÁGA

EURÓPAI FELÜGYELETI HATÓSÁG (VEGYES BIZOTTSÁG)

Módosítás  201

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        Létrejön az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága.

1.        Létrejön az európai felügyeleti hatóság (vegyes bizottság), amelynek székhelye Frankfurt.

Módosítás  202

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A vegyes bizottság olyan fórum, amelynek keretében a Hatóság rendszeresen és szorosan együttműködik az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal és biztosítja az ágazatközi következetességet.

2. A vegyes bizottság olyan fórum, amelynek keretében a Hatóság rendszeresen és szorosan együttműködik, és biztosítja a többi európai felügyeleti hatóság között az ágazatközi következetességet, különösen az alábbiak terén:

 

– pénzügyi konglomerátumok;

 

– könyvvitel és könyvvizsgálat;

 

– az ágazatközi fejlemények, kockázatok és a pénzügyi stabilitás sérülékenységének mikroprudenciális elemzése;

 

– kisbefektetői termékek; továbbá

 

– pénzmosás elleni intézkedések.

 

– információcsere az Európai Rendszerkockázati Testülettel és kapcsolatok kialakítása az Európai Rendszerkockázati Testület és az európai felügyeleti hatóságok között.

Módosítás  203

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        A Hatóság megfelelő erőforrásokkal járul hozzá az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának adminisztratív támogatásához. Ez magában foglalja a személyzeti, igazgatási, infrastrukturális és működési költségeket.

3.        A vegyes bizottság állandó titkársággal rendelkezik, alkalmazottait pedig a három európai felügyeleti hatóság kiküldött munkatársai adják majd. A Hatóság megfelelő forrásokat különít el az igazgatási, infrastrukturális és működési költségek fedezésére.

Módosítás  204

Rendeletre irányuló javaslat

40 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben egy, a 12b. cikk (1) bekezdésében azonosított intézmény több ágazati területen érintett, a vegyes bizottság eldönti, hogy melyik európai felügyeleti hatóság járjon el fő illetékes hatóságként és/vagy hozzon kötelező érvényű határozatokat az európai felügyeleti hatóságok közötti problémák megoldására.

Módosítás  205

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A vegyes bizottság az elnökből, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elnökéből és – adott esetben – a 43. cikknek megfelelően létrehozott albizottság elnökéből áll.

1.        A vegyes bizottság elnöksége az európai felügyeleti hatóságok elnökeiből, és – adott esetben – a 43. cikknek megfelelően létrehozott albizottság elnökéből áll.

Módosítás  206

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az ügyvezető igazgatót, a Bizottságot és az ESRB-t megfigyelőként meghívják az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának és a 43. cikkben említett albizottságoknak az üléseire.

2. Az ügyvezető igazgatót, a Bizottság képviselőjét és az ESRB-t megfigyelőként meghívják a vegyes bizottság elnökségének és a 43. cikkben említett albizottságoknak az üléseire.

Módosítás  207

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottságának elnökét évente rotációs alapon az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elnöke, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság elnöke és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság elnöke közül nevezik ki.

3.        A vegyes bizottság elnökét évente rotációs alapon az Európai Bankfelügyeleti Hatóság elnöke, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság elnöke és a Hatóság elnöke közül nevezik ki. A vegyes bizottság elnöke egyben az Európai Rendszerkockázati Testület alelnöke.

Módosítás  208

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.        Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága elfogadja és közzéteszi eljárási szabályzatát. A szabályzat meghatározhatja a vegyes bizottság üléseinek további résztvevőit.

4.        A vegyes bizottság elfogadja és közzéteszi eljárási szabályzatát. A szabályzat meghatározhatja a vegyes bizottság üléseinek további résztvevőit.

Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága legalább kéthavonta ülésezik.

A vegyes bizottság elnöksége legalább kéthavonta ülésezik.

Módosítás  209

Rendeletre irányuló javaslat

42. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A II. fejezetben meghatározott feladatainak hatókörén belül és különös tekintettel a 2002/87/EK irányelv végrehajtására – ha releváns –, a Hatóság közös álláspontot alakít ki az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatósággal és az Európai Bankfelügyeleti Hatósággal, amennyiben szükséges.

A II. fejezetben meghatározott feladatainak hatókörén belül és különös tekintettel a 2002/87/EK irányelv végrehajtására – ha releváns –, a Hatóság közös álláspontot alakít ki az Európai Felügyeleti Hatósággal (Bankfelügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatósággal (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet), amennyiben szükséges.

Az e rendelet 7., 9., 10. vagy 11. cikkében meghatározott, a 2002/87/EK irányelv és az 1. cikk (2) bekezdésében említett egyéb – az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság vagy az Európai Bankfelügyeleti Hatóság hatáskörébe is tartozó – jogszabályok alkalmazásával kapcsolatos intézkedéseket a Hatóság, az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság fogadja el, adott esetben egyidejűleg.

 

Módosítás  210

Rendeletre irányuló javaslat

44. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Összetétel

Fellebbezési tanács

1.        A fellebbezési tanács az Európai Bankfelügyeleti Hatóság, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság közös testülete.

1.        A fellebbezési tanács a három európai felügyeleti hatóság közös testülete.

2.        A fellebbezési tanács hat tagból és hat póttagból áll, akik megfelelő tudással és ismeretekkel rendelkező személyek és nem tartoznak a Hatóság tevékenységében részt vevő illetékes hatóságok vagy más nemzeti, illetve közösségi intézmény jelenlegi alkalmazottai közé.

2.        A fellebbezési tanács hat tagból és hat póttagból áll, akik megfelelő jogi szakértelemmel rendelkeznek ahhoz, hogy jogi szaktanácsadást biztosítsanak a Hatóság hatáskörének gyakorlásával kapcsolatban.

A fellebbezési tanács kijelöli elnökét.

A fellebbezési tanács kijelöli elnökét.

A fellebbezési tanács határozatainak meghozatalához a hat tagból legalább négy fő szavazata szükséges.

 

A fellebbezési tanács szükség szerint, az elnök kezdeményezésére ülésezik.

 

3.        A fellebbezési tanács két tagját és két póttagját az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett pályázati felhívást követően egy, a Bizottság által javasolt szűkített listáról a Hatóság igazgatótanácsa nevezi ki, a felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt követően.

3.        A fellebbezési tanács tagjait és póttagjait az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett pályázati felhívást követően egy, a Bizottság által javasolt szűkített listáról az Európai Parlament nevezi ki, a felügyelőtanáccsal folytatott konzultációt követően.

A többi tagot a(z) …/…/EK [EIOPA] rendelettel és a(z) …/…/EK [EBA] rendelettel összhangban kell kinevezni.

 

4.        A fellebbezési tanács tagjainak megbízatása öt évre szól. A megbízatás egyszer meghosszabbítható.

4.        A fellebbezési tanács határozatainak meghozatalához a hat tagból legalább négy fő szavazata szükséges.

5.        A fellebbezési tanácsnak a Hatóság igazgatótanácsa által kinevezett tagja megbízatásának ideje alatt e tisztségéből nem menthető fel, kivéve akkor, ha súlyos hivatali mulasztást követett el, és az igazgatótanács – miután egyeztetett a felügyelőtanáccsal – erről határozatot hoz.

5. A fellebbezési tanács szükség szerint, az elnök kezdeményezésére ülésezik.

6.        A Hatóság, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság megfelelő működési és titkársági támogatást biztosít a fellebbezési tanács részére.

6. A Hatóság, az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) a vegyes bizottságon keresztül megfelelő működési és titkársági támogatást biztosít a fellebbezési tanács részére.

Módosítás  211

Rendeletre irányuló javaslat

45. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

45. cikk

törölve

Függetlenség és pártatlanság

 

1. A fellebbezési tanács tagjai függetlenül hozzák meg döntéseiket. Semmilyen utasítás nem kötheti őket. A fellebbezési tanács tagjai a Hatóságnál, annak igazgatótanácsában vagy felügyelőtanácsában nem láthatnak el más feladatot.

 

2. Nem vehet részt a fellebbezési eljárásban a fellebbezési tanács olyan tagja, akinek bármely személyes érdeke fűződik az eljáráshoz, aki korábban az eljárás egyik felének képviseletét látta el, illetőleg aki részt vett a fellebbezés alatt álló határozat meghozatalában.

 

3. A fellebbezési tanács minden tagja értesíti a fellebbezési tanácsot, ha valamely tagtársáról – az (1) és a (2) bekezdésben említett okok egyike vagy bármely más ok miatt – úgy véli, hogy nem helyénvaló részt vennie egy adott fellebbezési eljárásban.

 

4. A fellebbezési eljárás feleinek bármelyike az (1) és a (2) bekezdésben említett bármely indokra hivatkozva, illetve elfogultság gyanúja esetén a fellebbezési tanács bármely tagjának részvétele ellen kifogással élhet.

 

A tagok állampolgársága nem szolgálhat kifogás alapjául, továbbá nincs helye kifogásnak a fellebbezési eljárás olyan fele részéről, aki a kifogást megalapozó tény ismeretében további, a fellebbezési tanács összetételének kifogásolásától eltérő, eljárási cselekményt tett.

 

5. A fellebbezési tanács az (1) és az (2) bekezdésben meghatározott esetekben teendő intézkedésről az érintett tag részvétele nélkül határoz.

 

A szóban forgó határozat meghozatala céljából a fellebbezési tanács az érintett tag helyett annak póttagja részvételével ülésezik, kivéve akkor, ha a póttag is hasonló helyzetben van. Ez esetben az elnök a rendelkezésre álló póttagok közül jelöl ki helyettest.

 

6. A fellebbezési tanács tagjai vállalják, hogy függetlenül, a közérdeknek megfelelően járnak el.

 

E célból kötelezettségvállalási és érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, amelyben vagy kijelentik, hogy nincsenek olyan érdekeltségeik, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik függetlenségüket, vagy megnevezik azokat a közvetlen vagy közvetett érdekeltségeiket, amelyekről feltételezhető, hogy veszélyeztethetik függetlenségüket.

 

A nyilatkozatokat évente írásos formában közzé kell tenni.

 

Módosítás  212

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        Bármely természetes vagy jogi személy – az illetékes hatóságokat is ideértve – fellebbezhet a Hatóság 9., 10. és 11. cikkben említett, valamint bármely más az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogszabályok szerinti neki címzett határozata ellen vagy az olyan határozat ellen, amely ugyan más személynek van címezve, de őt közvetlenül és személyében érinti.

1.        Bármely természetes vagy jogi személy – az illetékes hatóságokat is ideértve – fellebbezhet a Hatóság 9., 10. és 11. cikkben említett, valamint bármely más, az 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogszabályok szerinti neki címzett határozat jogszerűsége ellen vagy az olyan határozat ellen, amely ugyan más személynek van címezve, de őt közvetlenül és személyében érinti.

Módosítás  213

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4.        Ha a fellebbezés elfogadható, a fellebbezési tanács megvizsgálja, hogy az megalapozott-e. A fellebbezési tanács a feleket felkéri – valahányszor a fellebbezési eljáráshoz szükséges –, hogy az általa kibocsátott értesítésekről vagy a fellebbezési eljárás többi fele által tett nyilatkozatokról meghatározott határidőn belül nyújtsák be észrevételeiket. A fellebbezési eljárásban a felek jogosultak álláspontjukat szóban előadni.

4.        Ha a fellebbezés elfogadható, a fellebbezési tanács megvizsgálja, hogy az megalapozott-e. A fellebbezési tanács felkéri a fellebbezési eljárás feleit, hogy az általa kibocsátott értesítésekről vagy a fellebbezési eljárás többi fele által tett nyilatkozatokról meghatározott határidőn belül nyújtsák be észrevételeiket. A fellebbezési eljárásban a felek jogosultak álláspontjukat szóban előadni.

Módosítás  214

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kereset benyújtása az Elsőfokú Bírósághoz és a Bírósághoz

A Törvényszékhez és a Bírósághoz benyújtott keresetek

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik.)

Módosítás  215

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A fellebbezési tanács határozatai, illetőleg – ha a fellebbezési tanács nem jogosult jogorvoslatot gyakorolni – a Hatóság határozatai a Szerződés 230. cikkével összhangban indított keresettel megtámadhatók az Elsőfokú Bíróság vagy a Bíróság előtt.

1. A fellebbezési tanács határozatai, illetőleg – ha a fellebbezési tanács nem jogosult jogorvoslatot gyakorolni – a Hatóság határozatai az EUMSz. 263. cikkével összhangban indított keresettel megtámadhatók a Törvényszék vagy a Bíróság előtt.

Módosítás  216

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A tagállamok és az európai uniós intézmények, valamint természetes és jogi személyek az EUMSz. 263. cikkével összhangban közvetlen fellebbezést nyújthatnak be a Bírósághoz a Hatóság határozatai ellen.

Módosítás  217

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Abban az esetben, ha a Hatóság köteles eljárni és elmulasztja a döntéshozatalt, a Szerződés 232. cikkével összhangban mulasztás miatti kereset indítható az Elsőfokú Bíróságnál vagy a Bíróságnál.

2. Abban az esetben, ha a Hatóság köteles eljárni és elmulasztja a döntéshozatalt, az EUMSz. 265. cikkével összhangban mulasztás miatti kereset indítható a Törvényszéknél vagy a Bíróságnál.

Módosítás  218

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1.        A Hatóság bevételei mindenekelőtt a következőkből állnak:

1.        A Hatóság bevételei mindenekelőtt a következőkből állnak:

(a)       az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság vagy hatóságok kötelező hozzájárulásai;

 

(b)       az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott közösségi támogatás;

a)        az Európai Unió támogatása, amely az Európai Unió általános költségvetésének XI. szakaszában külön költségvetési tételként jelenik meg;

(c)       a vonatkozó közösségi jogi eszközökben meghatározott esetekben a Hatóságnak fizetendő díjak.

b)        a vonatkozó uniós jogi eszközökben meghatározott esetekben a Hatóságnak fizetendő díjak.

Módosítás  219

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Hatóság kiadásai tartalmazzák legalább a személyzeti, a díjazással kapcsolatos, az adminisztratív, az infrastrukturális és a működési költségeket.

2. A Hatóság kiadásai tartalmazzák legalább a személyzeti, a díjazással kapcsolatos, az adminisztratív, az infrastrukturális, a szakmai képzéssel kapcsolatos és a működési költségeket.

Módosítás  220

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az ügyvezető igazgató minden év február 15-ig kimutatás-tervezetet készít a következő pénzügyi évben várható bevételekről és kiadásokról, majd ezt az előzetes költségvetés-tervezetet a létszámtervre vonatkozó javaslattal együtt megküldi az igazgatótanácsnak. Az ügyvezető igazgató által készített előzetes tervezet alapján az igazgatótanács minden évben összeállítja a Hatóság következő pénzügyi évre előirányzott bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatást. Ezt a becsléseket tartalmazó kimutatást – az előzetes létszámtervvel együtt – az igazgatótanács március 31-ig a Bizottság elé terjeszti. A becsléseket tartalmazó kimutatás elfogadása előtt az ügyvezető igazgató által készített tervezetet a felügyelőtanácsnak jóvá kell hagynia.

1. A Hatóság működésének 2011. december 31-én lezáruló első éve után az ügyvezető igazgató minden év február 15-ig kimutatás-tervezetet készít a következő pénzügyi évben várható bevételekről és kiadásokról, majd ezt az előzetes költségvetés-tervezetet a létszámtervre vonatkozó javaslattal együtt megküldi az igazgatótanácsnak és a felügyelőtanácsnak. Az ügyvezető igazgató által készített és az igazgatótanács által jóváhagyott előzetes tervezet alapján az igazgatótanács minden évben összeállítja a Hatóság következő pénzügyi évre előirányzott bevételeire és kiadásaira vonatkozó kimutatást. Ezt a becsléseket tartalmazó kimutatást – az előzetes létszámtervvel együtt – a felügyelőtanács március 31-ig a Bizottság elé terjeszti. A becsléseket tartalmazó kimutatás elfogadása előtt az ügyvezető igazgató által készített tervezetet az igazgatótanácsnak jóvá kell hagynia.

Indokolás

Javasoljuk, hogy az európai felügyeleti hatóságok működésének 2011. december 31-én lezáruló első évére a költségvetést az adott 3. szintű bizottságok tagjai fogadják el, a Bizottsággal való konzultációt követően, és azt jóváhagyásra terjesszék a Tanács és a Parlament elé. Ez alapvetően fontos az európai felügyeleti hatóságok működésének függetlenségéhez, hogy megfelelő pénzügyi alapokkal kezdhessék meg működésüket. E függetlenséget az uniós politikai intézményeknek való elszámoltathatóság egyensúlyozza ki.

Módosítás  221

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A becsléseket tartalmazó kimutatás alapján a Bizottság az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetében feltünteti a létszámtervre tekintettel szükségesnek ítélt becsléseket, valamint azon támogatás összegét, amely a Szerződés 272. cikkével összhangban az Európai Unió általános költségvetését terheli.

3. A becsléseket tartalmazó kimutatás alapján a Bizottság az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetében feltünteti a létszámtervre tekintettel szükségesnek ítélt becsléseket, valamint azon támogatás összegét, amely az EUMSz. 313. és 314. cikkével összhangban az Európai Unió általános költségvetését terheli.

Módosítás  222

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. A Hatóság működésének 2011. december 31-én lezáruló első évére a költségvetést az adott 3. szintű bizottságok tagjai fogadják el az Európai Bizottsággal való konzultációt követően, és azt jóváhagyásra az Európai Parlament és a Tanács elé terjesztik.

Indokolás

Javasoljuk, hogy az európai felügyeleti hatóságok működésének 2011. december 31-én lezáruló első évére a költségvetést az adott 3. szintű bizottságok tagjai fogadják el, a Bizottsággal való konzultációt követően, és azt jóváhagyásra terjesszék a Tanács és a Parlament elé. Ez alapvetően fontos az európai felügyeleti hatóságok működésének függetlenségéhez, hogy megfelelő pénzügyi alapokkal kezdhessék meg működésüket. E függetlenséget az uniós politikai intézményeknek való elszámoltathatóság egyensúlyozza ki.

Módosítás  223

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-ig megadja a hatóság számára a mentesítést az N. pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

9. Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-ig megadja a Hatóság számára a mentesítést az N. pénzügyi év – az Európai Unió általános költségvetéséből és a hatóságoknak befizetett díjakból származó bevételekből álló – költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

Módosítás  224

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Hatóság személyzetére – ideértve annak ügyvezető igazgatóját is – a személyzeti szabályzat, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint az Európai Közösségek intézményei által az említett szabályzat, illetve feltételek alkalmazása céljából közösen elfogadott szabályok alkalmazandók.

1. A Hatóság személyzetére – de nem a Hatóság elnökére – a személyzeti szabályzat, az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek, valamint az Európai Unió intézményei által az említett szabályzat, illetve feltételek alkalmazása céljából közösen elfogadott szabályok alkalmazandók.

Indokolás

Nem célszerű az elnökre az EU személyzeti szabályzatát alkalmazni. Az elnök alkalmazási feltételeit a felügyelőtanácsnak kellene meghatároznia, amint az az Európai Központi Bank elnöke és igazgatótanácsi tagjai esetében jelenleg is történik. Figyelemmel arra, hogy az elnökök az ESRB és annak irányítóbizottsága tagjává válnak, az EKB-éhez hasonló megközelítés tűnik helyénvalónak.

Módosítás  225

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az igazgatótanács ― a Bizottsággal egyetértésben ― az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának 110. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

2. Az igazgatótanács ― a Bizottsággal egyetértésben ― az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának 110. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket. A végrehajtási intézkedések megengedik az indokolt eltéréseket a Hatóság számára meghatározott feladatok leghatékonyabb végrehajtásának garantálása érdekében.

Módosítás  226

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Szerződésen kívüli felelősség alapján a Hatóság – a tagállamok jogában meglévő közös általános jogelveknek megfelelően – megtéríti az általa okozott, illetőleg az alkalmazottai által feladataik ellátása során okozott összes kárt. Az ilyen károk megtérítésével kapcsolatos jogviták az Európai Közösségek Bíróságának joghatósága alá tartoznak.

1. Szerződésen kívüli felelősség alapján a Hatóság – a tagállamok jogában meglévő közös általános jogelveknek megfelelően – megtéríti az általa okozott, illetőleg az alkalmazottai által feladataik ellátása során okozott összes, indokolatlan kárt. Az ilyen károk megtérítésével kapcsolatos jogviták az Európai Közösségek Bíróságának joghatósága alá tartoznak.

Indokolás

Elképzelhető, hogy a közjó érdekében végrehajtott fellépései során az európai felügyeleti hatóság kárt okoz egyes pénzügyi intézményeknek. Ezek a károk a rendszer stabilitásának biztosítása keretében indokolhatók, és ezekért az európai felügyeleti hatóságot nem szabad felelősségre vonni.

Módosítás  227

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A felügyelőtanács és az igazgatótanács tagjaira, az ügyvezető igazgatóra és a Hatóság személyzetének tagjaira, ideértve a tagállamok által ideiglenesen kiküldött tisztviselőket is, a Szerződés 287. cikkében meghatározott és a vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt szakmai titoktartási követelmények alkalmazandók, még megbízatásuk lejártát követően is.

1. A felügyelőtanács és az igazgatótanács tagjaira, az ügyvezető igazgatóra és a Hatóság személyzetének tagjaira, ideértve a tagállamok által ideiglenesen kiküldött tisztviselőket is, az EUMSz. 339. cikkében meghatározott és a vonatkozó uniós jogszabályokban előírt szakmai titoktartási követelmények alkalmazandók, még megbízatásuk lejártát követően is.

Módosítás  228

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.        A büntetőjog hatálya alá tartozó esetek sérelme nélkül, az (1) bekezdésben említett személyek nem hozhatnak semmilyen, szakmai kötelességük teljesítése közben kapott bizalmas információt más személy vagy hatóság tudomására, az olyan összefoglaló és összevont formában történt közlés kivételével, amelyből az egyes pénzügyi piaci szereplők nem azonosíthatók.

2.        A büntetőjog hatálya alá tartozó esetek sérelme nélkül, az (1) bekezdésben említett személyek nem hozhatnak semmilyen, szakmai kötelességük teljesítése közben kapott bizalmas információt más személy vagy hatóság tudomására, az olyan összefoglaló és összevont formában történt közlés kivételével, amelyből az egyes pénzügyi intézmények nem azonosíthatók.

Módosítás  229

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.        Az (1) és (2) bekezdés nem zárja ki, hogy a Hatóság e rendelettel és más, a pénzügyi piaci szereplőkre alkalmazandó közösségi jogszabályokkal összhangban információt cseréljen a nemzeti felügyeleti hatóságokkal.

3.        Az (1) és (2) bekezdés nem zárja ki, hogy a Hatóság e rendelettel és más, a pénzügyi intézményekre alkalmazandó uniós jogszabályokkal összhangban információt cseréljen a nemzeti felügyeleti hatóságokkal.

Módosítás  230

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A Hatóság által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok tárgyában panasz nyújtható be az ombudsmanhoz vagy a Szerződés 195., illetve 230. cikkében megállapított feltételekkel összhangban – adott esetben – eljárás indítható a Bíróság előtt a fellebbezési tanácsnak benyújtott fellebbezést követően.

3. A Hatóság által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke értelmében hozott határozatok tárgyában panasz nyújtható be az ombudsmanhoz vagy az EUMSz. 228., illetve 263. cikkében megállapított feltételekkel összhangban – adott esetben – eljárás indítható a Bíróság előtt a fellebbezési tanácsnak benyújtott fellebbezést követően.

Módosítás  231

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság munkájában való részvétel nyitva áll azon országok számára, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak és amelyek megállapodást kötöttek a Közösséggel, amelynek keretében elfogadták és alkalmazzák a közösségi jogot a Hatóságnak az 1. cikk (2) bekezdésében említett hatáskörébe tartozó területen.

1. A Hatóság munkájában való részvétel nyitva áll azon országok számára, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak és amelyek megállapodást kötöttek az Unióval, amelynek keretében elfogadták és alkalmazzák az uniós jogot a Hatóságnak az 1. cikk (2) bekezdésében említett hatáskörébe tartozó területen.

Módosítás  232

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A Hatóság munkájában való részvételt a Hatóság 1. cikk (2) bekezdésében említett illetékességi körében az Unióval kötött megállapodások alapján az uniós jogszabályokkal egyenértékűnek elfogadott jogszabályokat alkalmazó azon harmadik országok számára is lehetővé kell tenni, amelyeknek ez közvetlen érdekük.

Módosítás  233

Rendeletre irányuló javaslat

61 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E megállapodások vonatkozó rendelkezései alapján az adott országra nézve meg kell állapítani különösen a Hatóság munkájában való részvétel jellegét, tárgyát és eljárási vonatkozásait, kitérve a pénzügyi hozzájárulásokat és a személyzetet érintő kérdésekre is. E rendelkezések előírhatják, hogy ezek az országok megfigyelőként részt vehetnek a felügyelőtanácsban, de biztosítják, hogy nem vesznek részt olyan vitákban, amelyek egyedi pénzügyi piaci szereplőkkel foglalkoznak, kivéve, ha közvetlenül érintettek.

2.        E megállapodások vonatkozó rendelkezései alapján az adott országra nézve meg kell állapítani különösen a Hatóság munkájában való részvétel jellegét, tárgyát és eljárási vonatkozásait, kitérve a pénzügyi hozzájárulásokat és a személyzetet érintő kérdésekre is. E rendelkezések előírhatják, hogy ezek az országok megfigyelőként részt vehetnek a felügyelőtanácsban, de biztosítják, hogy nem vesznek részt olyan vitákban, amelyek egyedi pénzügyi intézményekkel foglalkoznak, kivéve, ha közvetlenül érintettek.

Módosítás  234

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból mindaddig, amíg az ügyvezető igazgató a felügyelőtanács általi és a 36. cikkel összhangban történő kinevezését követően hivatalba nem lép, a Bizottság ideiglenes alapon kinevezhet egy tisztviselőt az ügyvezető igazgató feladatainak ellátására.

törölve

Módosítás  235

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.      Az e rendelet hatálybalépését követő időszakban és a Hatóság létrehozását megelőzően a 3. szintű bizottság a Bizottsággal szorosan együttműködve előkészíti az 3. szintű bizottságnak a Hatósággal történő felváltását. A 3. szintű bizottságok minden szükséges előkészítő tevékenységet elvégezhetnek, amelyekről a végleges döntést a Hatóság illetékes testületei hozzák meg.

Módosítás  236

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b.      Az e rendelet hatálybalépésétől az elnök és az igazgatótanács tagjainak kijelöléséig, valamint az ügyvezető igazgató kinevezéséig terjedő időszakban a Hatóság elnöki feladatait ideiglenesen a meglévő 3. szintű bizottság elnöke látja el és annak főtitkára igazgatja.

Módosítás  237

Rendeletre irányuló javaslat

62 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.      A Hatóság az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága jogutódjának tekintendő. Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának valamennyi eszközét, forrását és minden folyamatban lévő ügyletét legkésőbb a Hatóság létrehozásának időpontjáig átruházzák a Hatóságra. Az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága összeállítja egy kimutatást, amely tartalmazza eszközei és forrásai zárómérlegét az átadás időpontjában. Ezt a kimutatást az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának és a Bizottságnak a tagjai ellenőrzik és hagyják jóvá.

Módosítás  238

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett szerződések hatálya alá tartozó személyzet minden tagja megkapja azt a lehetőséget, hogy az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikkének a) pontja szerint a Hatóság létszámtervében meghatározott különféle besorolási osztályoknak megfelelően ideiglenes tisztviselői szerződést kössön.

2. A meglévő személyzet Hatósághoz való zökkenőmentes áthelyezése érdekében az (1) bekezdésben említett szerződések – és egyszersmind a kirendelési szerződések – hatálya alá tartozó személyzet minden tagja megkapja azt a lehetőséget, hogy a vonatkozó jogi keretnek megfelelően ugyanolyan vagy hasonló pénzügyi és jogi feltételekkel ideiglenes alkalmazotti szerződést kössön.

Indokolás

A 3. szintű bizottságok meglévő személyzetére vonatkozóan egyedi átmeneti rendelkezéseket javaslunk bevezetni.

Módosítás  239

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szerződések megkötésére jogosult hatóság e rendelet hatálybalépését követően belső kiválasztási eljárást hajt végre, amely az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága vagy annak titkársága által szerződéssel alkalmazott személyzetre korlátozódik, hogy ellenőrizze a foglalkoztatandó személyek hozzáértését, hatékonyságát és feddhetetlenségét.

A szerződések megkötésére jogosult hatóság e rendelet hatálybalépését követően belső kiválasztási eljárást hajt végre, amely a 3. szintű bizottság vagy annak titkársága által szerződéssel alkalmazott személyzetre korlátozódik, hogy ellenőrizze a foglalkoztatandó személyek hozzáértését, hatékonyságát és feddhetetlenségét. A belső kiválasztási eljárás során teljes mértékben figyelembe kell venni az egyes személyek által az áthelyezés előtti szerep ellátásakor felmutatott készségeket és tapasztalatot.

Indokolás

A 3. szintű bizottságok meglévő személyzetére vonatkozóan egyedi átmeneti rendelkezéseket javaslunk bevezetni.

Módosítás  240

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1a.     A Bizottság legkésőbb ...*-ig benyújtja a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez a 2b. cikk szerint azonosított intézmények Hatóság általi felügyeletére történő zökkenőmentes átállás biztosításához és a pénzügyi válságkezelés új keretének létrehozásához szükséges rendeleteket.

 

___________

*HL kérjük az időpont beillesztését: e rendelet hatálybalépésének időpontjától számított hat hónap.

Módosítás  241

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jelentés a közösségi válságkezelés és -rendezés terén megvalósuló szabályozási és felügyeleti konvergencia eredményeit is értékeli. Az értékelés széles körű – többek között az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoporttal folytatott – konzultáción alapul.

A jelentés többek között értékeli:

 

a) milyen mértékben közeledtek egymáshoz az illetékes hatóságok szokásos felügyeleti gyakorlatai;

 

b) a felügyeleti kollégiumok működését;

 

c) a Hatóság szerepét a rendszerszerű intézmények felügyeletében; továbbá

 

d) a 23. cikkben megállapított biztonsági záradék alkalmazását.

Módosítás  242

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.      Az (1) bekezdésben említett jelentés azt is vizsgálja, hogy:

 

a)        célravezető-e folytatni a banki, biztosítási, foglalkoztatói nyugdíj, értékpapír- és pénzügyi piaci területek elkülönített felügyeletét, vagy ezek felügyeletét inkább egy közös felügyelő hatáskörébe kellene vonni;

 

b)        a prudenciális felügyeletet és az üzletmenet felügyeletét kombinálni kellene, vagy inkább el kellene választani egymástól;

 

c)        a makro- és mikroszintek, illetve az európai felügyeleti hatóságok közti koherencia növelése érdekében célszerű-e az ESFS szerkezetének egyszerűsítése és megerősítése;

 

d)        célszerű-e az európai felügyeleti hatóságok szabályozói hatásköreinek növelése;

 

e)         az ESFS fejlődése összhangban áll-e a globális fejlődéssel;

 

f)         elég sokszínű-e az ESFS, és rendelkezik-e a megfelelő kiváló szaktudással;

 

g)        a közzétételi követelmények vonatkozásában megfelelő-e az elszámoltathatóság és átláthatóság?

(1)

     HL C 139, 2006.6.14., 1. o.


INDOKOLÁS

Háttérinformációk

A pénzügyi szolgáltatások cselekvési tervének elindítása óta a Parlament – tevőlegesen előmozdítva a harmonizációt, az átláthatóságot és a tisztességes versenyt, egyidejűleg biztosítva a befektetők és a fogyasztók védelmét – központi szerepet tölt be a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának létrehozásában.

Az Európai Parlament már jóval a pénzügyi válság előtt rendszeresen felszólalt a valamennyi szereplő számára az európai szintű, valóban egyenlő versenyfeltételek megerősítése érdekében, rámutatva ugyanakkor az egyre integráltabb pénzügyi piacok uniós felügyeletének jelentős hiányosságaira (lásd García-Margallo y Marfil jelentését a Bizottság „Pénzügyi piacok keretrendszerének végrehajtása: cselekvési terv (2000)”(1) című közleményéről, Van den Burg jelentését az Európai Unió prudenciális felügyeleti szabályairól (2002)(2), Van den Burg jelentését a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról (2005–2010) – fehér könyv (2007)(3) , valamint Van den Burg és Daianu jelentését a Bizottsághoz intézett ajánlásokkal a Lámfalussy-eljárás nyomon követéséről: jövőbeli felügyeleti keret” címmel (2008)(4)). Ezenfelül néhány egyedi jogszabály már vázolta az Unió jövőbeli felügyeleti szerkezetének legfontosabb elveit vagy az általános trendet, amely felé elmozdulni szükséges (Skinner jelentése a Szolvencia II-ről (2009); Gauzès jelentése a hitelminősítő intézetekről szóló rendeletről (2009)).

A Parlament valamennyi jelentésében annak elemzésére hívta fel a Bizottságot, hogy a pénzügyi szolgáltatások egységes piacának megteremtésére való törekvéssel párhuzamosan miként lehetne előbbre lépni egy integráltabb felügyeleti struktúra irányába. Megállapította azt is, hogy szükség van a vezető piaci szereplők rendszerkockázatának és prudenciális kockázatainak hathatós felügyeletére. A makroprudenciális elemzésnek és válságkezelésnek a pénzügyi stabilitás megóvására vonatkozó megbízás részét kellene képeznie. Az Európai Parlament támogatja az európai szintű, határokon átnyúlóan tevékenykedő intézmények egységes európai felügyeletének létrehozását, és az intézményeket sújtó válság megoldása érdekében egy európai mechanizmus kidolgozását.

Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy magas szintű szakértői csoportot hív össze annak érdekében, hogy tegyenek javaslatokat az európai felügyeleti szabályozás erősítésére. A Larosière-csoport jelentését 2009 februárjában terjesztette be, a Bizottság pedig 2009. szeptember 23-án nyújtott be konkrét jogalkotási javaslatokat az alábbiakra:

–  új Európai Felügyeleti Hatósággal együttműködő nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatának létrehozása. E hatóság három pillérből áll. minden pillér az európai felügyeleti bizottságokra épül(5), azaz létrejön egy bankfelügyeleti, egy biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti és egy értékpapírpiac-felügyeleti pillér, az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága pedig biztosítja az európai pénzügyi piacok megfelelő és megerősített szabályozását és felügyeletét.

–  az Európai Rendszerkockázati Testület (European Systemic Risk Board, ESRB) létrehozása. E testület a makrogazdaság alakulásából és a pénzügyi rendszer egészének alakulásából eredő pénzügyi stabilitási kockázatokat kíséri figyelemmel és értékeli. Az ESRB e célból korai figyelmeztetéseket adna ki az esetleg kialakuló rendszerszintű kockázatokról és adott esetben ajánlásokat tenne e kockázatok kezelésére.(6)

Az Európai Bíróság szerint(7) a Szerződés 95. cikke (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke), amely a belső piac létrehozását és működését szolgáló jogszabályok közelítését célzó intézkedésekre vonatkozik, megfelelő jogalap „a harmonizációs folyamat (…) megvalósításához való hozzájárulás feladatával megbízott közösségi szerv” létrehozásához, ha az ilyen szervre ruházott feladatok szorosan kapcsolódnak a nemzeti jogszabályokat közelítő uniós intézkedések tárgyához.

Ezeket a jogalkotási javaslatokat követte 2009. október 26-án az első gyűjtőirányelvre irányuló javaslat, amely 11 irányelvet módosított a javasolt felügyeleti architektúra feladatainak egyértelműbb meghatározása céljából. A célkitűzés teljesítése érdekében az elkövetkező néhány hónapban várható egy második gyűjtőirányelvre irányuló javaslat.

(1)

HL C 40., 2001.2.7., 453. o.

(2)

HL C 25E., 2004.1.29., 394. o.

(3)

A Hivatalos Lapban nem tették közzé.

(4)

HL C 9E., 2010.1.15., 48. o.

(5)

Az európai bankfelügyelők bizottsága (CEBS), az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága (CEIOPS) és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága (CESR).

(6)

Meg kell jegyezni, hogy az indokolás az ESFS-nek a jelenlegi európai felügyeleti bizottságok európai felügyeleti hatósággá alakításával való létrehozására összpontosít. Az ESRB létrehozására irányuló javaslattal egy külön indokolás foglalkozik.

(7)

Az Európai Közösségek Bírósága, C-217/04 sz. ügy, 44. pont.


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (29.4.2010)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

A vélemény előadója: Jutta Haug

RÖVID INDOKOLÁS

1. Az európai pénzügyi felügyelet közelmúltban bekövetkezett pénzügyi válság alkalmával feltárt hiányosságainak orvoslása érdekében a Bizottság javaslatcsomagot terjesztett elő egy hatékonyabb, integráltabb, fenntarthatóbb pénzügyi felügyeleti rendszer kialakítása céljából az EU-ban. E rendszer a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerén (ESFS) alapul, amely a jelenleg működő európai felügyeleti bizottságok tényleges európai felügyeleti hatóságokká(1) alakításával létrejött új európai felügyeleti hatóságokkal (ESA) együttműködő nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatából áll. Ebből a célból a Bizottság az alábbi három új európai decentralizált ügynökség létrehozását javasolja:

· Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA);

· Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA);

· Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA).

2. A meglévő európai felügyeleti bizottságok tényleges európai felügyeleti hatóságokká, azaz európai ügynökségekké alakítása személyzeti és költségvetési szempontból is többletforrások biztosítását teszi szükségessé. Ami a három ügynökség létrehozásának az uniós költségvetésre gyakorolt hatását illeti, mintegy 59,699 millió euróval kell számolnunk, az alábbiak szerint:

Ügynökség

2011

2012

2013

Összesen

EBA

5,206

7,355

8,965

21,527

EIOPA

4,235

5,950

6,799

16,984

ESMA

5,465

7,202

8,491

21,158

millió euró

3. Ezen összegeket az 1a. fejezet fedezi, ahol azonban már most rendkívül kevés tartalék áll rendelkezésre: a Bizottság legutóbbi pénzügyi programozása (2010. január) értelmében, amely (más módosítások mellett) már figyelembe vette az e három ügynökség vonatkozásában szükséges összegeket, a jelenlegi többéves pénzügyi keret végéig nagyon kevés tartalékkal kell számolnunk (zárójelben a 2009. januári pénzügyi programozás szerint előirányzott tartalékok):

- 2011-ben 37,041 millió euróval (111,590 millió euró)

- 2012-ben 34,003 millió euróval (123,879 millió euró)

- 2013-ban 49,153 millió euróval (214,875 millió euró).

Figyelembe véve, hogy a 2009. februári pénzügyi programozásban a Bizottság 2010-re az 1a. fejezetre 111,8 millió euró tartalékot irányozott elő, amely végül csak 147,000 euró lett, egyértelmű, hogy a helyzet rendkívül kényes. A három új ügynökség finanszírozási szükségleteinek kielégítése érdekében fontolóra kell tehát vennünk a plafonértékek lehetséges felülvizsgálatát.

4. Valójában az ügynökségek létrehozásának tényleges költsége sokkal magasabb lesz, hiszen mintegy 149,17 millió eurót fog kitenni, azonban a tagállamok társfinanszírozás keretében a jelenlegi többéves pénzügyi keret lezárásáig körül-belül 89,497 millió euróval, azaz az ügynökségek teljes működési költségeinek 60%-ával hozzájárulnak a finanszírozáshoz.

Ügynökség

2011

2012

2013

ÖSSZESEN

EBA

tagállamok+EU=összesen

7,809+5,206

=13,015

11,033+7,355

=18, 388

13,448+8,965

=22, 413

32,290+21,527

=53, 816

EIOPA

tagállamok+EU=összesen

8,197+4,235

=13, 662

10,803+5,950

=18, 005

12,737+6, 799

=21, 228

31,737+16,984

=52,895

ESMA

tagállamok+EU=összesen

6,352+5,465

=10,587

8,925+7, 202

=14, 874

10,199+8,491

=16, 998

25,476+21,158

=42, 459

millió euró

5. A személyzet tekintetében a három új ügynökség létrehozása 2014-ig további 269 alkalmazott (224 AD és 45 AST) felvételével jár:

Ügynökség

2011

2012

2013

2014

EBA

személyzet (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

EIOPA

személyzet (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

ESMA

személyzet (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. A Bizottság azt javasolja, hogy a három új ügynökség székhelye egyezzen meg az európai felügyeleti bizottságok jelenlegi munkahelyeivel (az ESMA esetében Párizs), ami gyakorlati és pénzügyi szempontból is ésszerű megoldásnak tűnik, mivel megkönnyíti az új ügynökség tevékenységeinek azonnali megkezdését, és elkerülhetővé teszi az új berendezésekkel, illetve a személyzet átcsoportosításával stb. kapcsolatos felesleges költségeket.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 a bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1a. úgy véli, hogy a jogalkotási javaslatban szereplő referenciaösszeg összeegyeztethető a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret 1a. alfejezetének felső határával, az 1a. fejezetben 2011–2013-ra fennmaradó tartalék azonban nagyon korlátozott, és az új tevékenységek finanszírozása nem veszélyeztetheti az 1a. alfejezethez tartozó egyéb prioritások finanszírozását; ezért megismétli a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára irányuló kérését, amely felülvizsgálatot a többéves pénzügyi keretnek a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás és különösen annak 21–23. pontja alapján rendelkezésre álló valamennyi mechanizmus segítségével, 2010 első félévének végéig történő kiigazítására és felülvizsgálatára vonatkozó konkrét javaslatokkal kell kiegészíteni, az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) finanszírozásának oly módon történő biztosítása érdekében, hogy más prioritások finanszírozása ne kerüljön veszélybe, és hogy elegendő tartalékkeret maradjon az 1a. alfejezetben;

Módosítás  2

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

1 b bekezdés (új)

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás

 

1b. hangsúlyozza, hogy a Hatóság létrehozására az intézményközi megállapodás 47. pontjának rendelkezései alkalmazandók; hangsúlyozza, hogy ha a jogalkotó hatóság e Hatóság létrehozása mellett dönt, a Parlament tárgyalásokba kezd a költségvetési hatóság másik ágával, hogy időben megállapodásra jusson az Ügynökség finanszírozásáról az intézményközi megállapodás vonatkozó rendelkezéseivel összhangban;

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei alapvetően a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásból és az Európai Uniós általános költségvetéséből erednek. A közösségi hozzájárulás tekintetében a közösségi költségvetési eljárás szabályait kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszék végzi.

(41) A Hatóság működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell megállapítani számára, amelynek bevételei alapvetően a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó kötelező hozzájárulásból és az Európai Uniós általános költségvetéséből erednek. A Hatóság uniós finanszírozásáról a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás1 47. pontja értelmében a költségvetési hatóságnak kell megállapodnia. Az uniós költségvetési eljárás szabályait kell irányadónak tekinteni. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszék végzi. A teljes költségvetés a mentesítési eljárás hatálya alá esik.

 

1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

Indokolás

A hatóságot az Európai Unió decentralizált ügynökségeként hozzák létre és az intézményközi megállapodás szerint finanszírozzák. A jogalapnak ezt tükröznie kell.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság vagy hatóságok kötelező hozzájárulásai;

a) a pénzügyi intézmények felügyelete terén illetékes nemzeti hatóságok kötelező hozzájárulásai, amelyeket a szavazatoknak az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt, az átmeneti rendelkezésekről szóló (36.) jegyzőkönyv 3. cikkének (3) bekezdésében szereplő súlyozásán alapuló képlettel összhangban kell meghatározni;

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott közösségi támogatás;

b) az Európai Unió általános költségvetésében (a Bizottságra vonatkozó szakaszban) előirányzott uniós támogatás, amelyről a költségvetési hatóság megállapodik az intézményközi megállapodás 47. pontjában meghatározottak szerint;

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

48 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A nemzeti hatóságok kötelező hozzájárulásai és az uniós támogatás – az (1) bekezdés a) és b) pontja szerint – minden pénzügyi év elején rendelkezésre áll.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-ig megadja a hatóság számára a mentesítést az N. pénzügyi év költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

9. Az Európai Parlament – a Tanács minősített többséggel hozott ajánlása alapján – legkésőbb az N+2. év május 15-ig megadja a Hatóság számára a mentesítést az N. pénzügyi év – az Európai Unió általános költségvetéséből és a nemzeti felügyeleti hatóságoktól származó bevételekből álló – költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az igazgatótanács ― a Bizottsággal egyetértésben ― az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának 110. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket.

2. Az igazgatótanács – a Bizottsággal egyetértésben – az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának 110. cikkében meghatározott előírásokkal összhangban elfogadja a szükséges végrehajtási intézkedéseket. A végrehajtási intézkedések megengedik az indokolt eltéréseket a Hatóság számára meghatározott feladatok leghatékonyabb végrehajtásának biztosítása érdekében.

ELJÁRÁS

Cím

Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság

Hivatkozások

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Rapporteur

A kijelölés dátuma

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

28.4.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

(1)

Az európai bankfelügyelők bizottsága (CEBS), az európai biztosítás- és foglalkoztatóinyugdíj-felügyeletek bizottsága (CEIOPS) és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottsága (CESR).


VÉLEMÉNY a Jogi Bizottság részéről (30.4.2010)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

A vélemény előadója: Raffaele Baldassarre

RÖVID INDOKOLÁS

Háttér

A De Larosière-jelentés ajánlásai alapján a Bizottság javaslatokat tett közzé az új európai pénzügyi felügyeleti architektúrára vonatkozóan. A Bizottság által 2009. szeptember 23-án kiadott jogalkotási javaslatok célja:

-          a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS) létrehozása az egyes pénzügyi intézmények felügyelete (a „mikroprudenciális felügyelet”) érdekében, amely az új európai felügyeleti hatóságokkal (EFH-kkal(1)) együttműködő nemzeti pénzügyi felügyeletek hálózatából áll, így a fölérendelt európai pénzügyi felügyeleti kerethez a helyi és a mikroprudenciális felügyeleti szervek szaktudása társul;

-          az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) létrehozása a pénzügyi rendszer egészét érintő stabilitási kockázatok figyelemmel kísérésére és értékelésére („makroprudenciális felügyelet”).

Az EFH-k a Közösség jogi személyiséggel rendelkező szervei lesznek, azzal a céllal, hogy hozzájáruljanak: i) a belső piac szabályozási és felügyeleti szintjének javításához, ii) a pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének biztosításához, valamint iii) a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvásához, egyidejűleg megerősítve az európai és nemzetközi felügyeleti koordinációt.

Az előadó álláspontja

Az előadó lényegében támogatja a javaslatot, és szándékában áll a Jogi Bizottság véleményét konstruktív módon belefoglalni a vezető bizottság munkájába. Úgy véli, hogy az EU pénzpiacának és pénzintézeteinek messzemenő reformjára van szükség ahhoz, hogy a piaci versenyt az azonos feltételek megteremtésével fokozzuk, valamint biztosítsuk az intézkedések és a rendeletek következetességét. Úgy véli, hogy a javaslat az ebben a véleménytervezetben javasolt finomhangolással és innovációkkal alapvető fontosságú ahhoz, hogy biztosítsuk a hatékony felügyeletet és szabályalkotást, valamint hogy azonosítsuk a pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat.

Az előadó szilárd meggyőződése, hogy a Hatóság döntéshozójának nem szabad oly módon működnie, ami alááshatja a nemzeti felügyeleti szervek azon képességét, hogy leadják szabályozói feladatukat vagy olyan módon, ami elősegítheti a szabályozási bizonytalanságot a helyi felügyelet alatt álló önálló entitások számára(2). Ezért kizárólag a 10. cikk (3) bekezdésében említett vészhelyzetekre kell korlátozni azt a lehetőséget, hogy a Hatóság egyéni határozatokat fogadhasson el a pénzpiaci résztvevőkkel kapcsolatban.

A mindennapos helyzetek vonatkozásában a Jogi Bizottság széles körben támogatott kompromisszum alapján módosításokat fogadott el a Hatóságok azon hatáskörére vonatkozóan, hogy a pénzpiaci szereplőknek címzett egyedi határozatokat hozhatnak mindennapos helyzetekben (a 9. cikk (6) bekezdése és a 11. cikk (4) bekezdése), a Hatóság és a Bizottság között követendő eljárást javasolva a Hatóságok hatásköreinek az EUSz. 17. cikkének (1) bekezdése és az EUMSz. 258. cikke értelmében a Bizottságra ruházott hatáskörök jobb összehangolása érdekében.

A kötelező érvényű szabályokat kizárólag EU-szinten kell megfogalmazni, méghozzá vagy az EU intézményeinek kell megfogalmazniuk őket, vagy az európai felügyeleti hatóságoknak, ezen intézmények felügyelete mellett, így tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét. Mindazonáltal az előadó úgy véli, hogy létfontosságú az olyan értelmezések elkerülése, amelyek nem arányosak a cél szempontjából, terjengősen részletesek vagy bizonyos esetekben nem megfelelőek a gyors és valódi párbeszéd nélküli megírás következményeként. Ezért az előadó határozottan támogatja a piac résztvevőinek a döntéshozatali folyamatban való részvételét.

Az összehangoltság és az információk megosztása mikro- és makroszintek között létfontosságú. Fontos azonban, hogy a Hatóság bármiféle hatásköre ezen a területen összhangban legyen a szakmai titoktartás kötelezettségeivel az EU jogszabályaiban lefektetetteknek megfelelően, hogy a bizalmas információ hozzáférhetetlen maradjon az illetéktelen szervek és hatóságok számára. Annak figyelembe vétele is alapvető fontosságú, hogy bizonyos esetekben az illetékes hatóságok hatáskörén túl nyilvánosságra hozandó aggregált adatok névtelenné tétele nehéz lesz(3). Ennek megfelelően az előadó úgy véli, hogy a bizalmas adatokat következetesen meg kell védeni az EU jogszabályainak megfelelően.

E fő kérdések mellett az előadó szilárd meggyőződése, hogy a Hatóság közvetítő szerepét jobban meg kell határozni és tovább kell javítani . Ezenkívül a Hatóságnak fokozottabban jelen kell lennie a nemzetközi színtéren, míg megállapodásainak továbbra is nem kötelező jellegűnek kell maradniuk. Elő kell segíteni a további intézkedéseket az átláthatóság növelése és az igazgatási normák használatának ösztönzése érdekében.

Végül, az előadó úgy véli, hogy tovább kell gondolkodni annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók és a befektetők védelme a pénzpiacokon kielégítő módon tükröződjék a javaslatban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Jogi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, a közösségi jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek bizonyítottan elégtelenek ahhoz, hogy lépést tartsanak az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, a koordináció, a közösségi jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A közösségi jog helyes és teljes körű végrehajtása alapvető előfeltétele a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének, a pénzügyi rendszer stabilitásának, továbbá a pénzügyi piaci szereplők egyenlő közösségi versenyfeltételeinek. Ezért olyan mechanizmust kell kialakítani, amelynek segítségével a Hatóság fel tud lépni a közösségi jog helytelen vagy nem kielégítő végrehajtásával szemben. Indokolt, hogy a mechanizmus olyan területeken legyen alkalmazható, ahol a közösségi jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli kötelezettségeket írnak elő.

(17) Az uniós jog helyes és teljes körű végrehajtása alapvető előfeltétele a pénzügyi piacok integritásának, hatékonyságának és szabályos működésének, a pénzügyi rendszer stabilitásának, továbbá a pénzügyi piaci szereplők egyenlő uniós versenyfeltételeinek. Ezért olyan mechanizmust kell kialakítani, amelynek segítségével a Hatóság fel tud lépni azokban az esetekben, amikor az uniós jogot nem hajtják végre. Indokolt, hogy a mechanizmus olyan területeken legyen alkalmazható, ahol a közösségi jogszabályok egyértelmű és feltétel nélküli kötelezettségeket írnak elő.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Arra a kivételes esetre, ha az illetékes hatóság tartósan tétlen maradna, célszerű lehetővé tenni a Hatóság számára, hogy utolsó lehetőségként a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el. E hatáskört olyan kivételes körülményekre kell korlátozni, amelyekben az illetékes hatóság nem tartja be a neki címzett határozatot és amelyekben a közösségi jog a jelenlegi vagy jövőbeni európai uniós rendeletek értelmében közvetlenül alkalmazandó a pénzügyi intézményekre.

(20) Arra a kivételes esetre, ha az illetékes hatóság tartósan tétlen maradna, célszerű lehetővé tenni a Hatóság számára, hogy utolsó lehetőségként és csak sürgős helyzetekben a pénzügyi intézményeknek címzett határozatokat fogadjon el. E hatáskört olyan kivételes körülményekre kell korlátozni, amelyekben az illetékes hatóság nem tartja be a neki címzett határozatot és amelyekben a közösségi jog a jelenlegi vagy jövőbeni európai uniós rendeletek értelmében közvetlenül alkalmazandó a pénzügyi intézményekre.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25) A közös felügyeleti kultúra kialakítása céljából a Hatóságnak tevékenyen elő kell mozdítania a felügyeleti konvergenciát a Közösségben.

(25) A közös felügyeleti kultúra kialakítása céljából a Hatóságnak tevékenyen elő kell mozdítania a felügyeleti konvergenciát az Unióban a tagállamok adóügyi kötelezettségeinek teljes mértékű tiszteletben tartása mellett.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása érdekében már korai szakaszban azonosítani kell a mikroprudenciális szinten jelentkező tendenciákat, potenciális kockázatokat és sebezhető pontokat, figyelemmel a határokon átnyúló és az ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a hatáskörébe eső területeken figyelnie és értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és szükség esetén rendszeresen – vagy adott esetben eseti alapon – tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi európai felügyeleti hatóságot és az Európai Rendszerkockázati Testületet. A Hatóságnak közösségi szinten össze kell hangolnia a pénzügyi piaci szereplők káros piaci fejleményekkel szembeni rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, annak biztosítására, hogy e teszteket nemzeti szinten a lehető legjobb módszertannal végezzék.

(28) A pénzügyi stabilitás megóvása érdekében már korai szakaszban azonosítani kell a mikroprudenciális szinten jelentkező tendenciákat, potenciális kockázatokat és sebezhető pontokat, figyelemmel a határokon átnyúló és az ágazatközi jelenségekre is. A Hatóságnak a hatáskörébe eső területeken figyelnie és értékelnie kell az ilyen jelenségeket, és rendszeresen tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a többi európai felügyeleti hatóságot és az Európai Rendszerkockázati Testületet, továbbá az illetékes nemzeti hatóságokat. A Hatóságnak uniós szinten össze kell hangolnia a pénzügyi piaci szereplők káros piaci fejleményekkel szembeni rugalmasságát értékelő stresszteszteket is, annak biztosítására, hogy e teszteket nemzeti szinten a lehető legjobb módszertannal végezzék.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak elő kell mozdítania a Közösségen kívüli felügyeletekkel folytatott eszmecserét és együttműködést. A Közösségen kívüli hatóságokkal való kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon azonban teljes körűen tiszteletben kell tartania az európai intézmények létező feladatait és hatásköreit.

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak elő kell mozdítania a Közösségen kívüli felügyeletekkel folytatott eszmecserét és együttműködést. Az Unión kívüli hatóságokkal való kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon azonban teljes körűen tiszteletben kell tartania az európai intézmények létező feladatait és hatásköreit. A Hatóságnak hasznára kell tudnia fordítani azt az együttműködést is, amelyet a Bizottság már fenntart nemzetközi fórumokkal.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31) Kötelességei eredményes teljesítése érdekében a Hatóságot indokolt feljogosítani a szükséges információk kikérésére. A pénzügyi piaci szereplők beszámolási kötelezettségeinek megkettőzését elkerülendő, ezeket az információkat jellemzően annak a nemzeti felügyeleti hatóságnak kell megadnia, amely a legközelebb található a pénzügyi piacokhoz és a pénzügyi piaci szereplőkhöz. Arra az esetre azonban, ha az illetékes nemzeti hatóság nem adja meg vagy nem képes megadni kellő időben a kért információt, a Hatóságnak célszerű jogot biztosítani arra is, hogy a pénzügyi piaci szereplőktől és más felektől közvetlenül kérhesse az információkat. A tagállamok hatóságait célszerű kötelezni arra, hogy támogassák a Hatóságot az ilyen közvetlen megkeresések teljesítésében.

(31) Kötelességei eredményes teljesítése érdekében a Hatóságot indokolt feljogosítani a szükséges információk kikérésére. A pénzügyi piaci szereplők beszámolási kötelezettségeinek megkettőzését elkerülendő, ezeket az információkat jellemzően annak a nemzeti felügyeleti hatóságnak kell megadnia, amely a legközelebb található a pénzügyi piacokhoz és a pénzügyi piaci szereplőkhöz, azzal a kikötéssel, hogy bizalmas információk nem szolgáltathatók ki az arra jogosulatlan szerveknek vagy hatóságoknak. Arra az esetre azonban, ha az illetékes nemzeti hatóság nem adja meg vagy nem képes megadni kellő időben a kért információt, a Hatóságnak célszerű jogot biztosítani arra is, hogy a pénzügyi piaci szereplőktől és más felektől közvetlenül kérhessen információkat. A tagállamok hatóságait célszerű kötelezni arra, hogy támogassák a Hatóságot az ilyen közvetlen megkeresések teljesítésében.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) Az Európai Rendszerkockázati Testület működésének, továbbá figyelmeztetései és ajánlásai nyomon követésének kiteljesítéséhez elengedhetetlen a Hatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület közötti szoros együttműködés. A Hatóságnak ezért minden releváns információt meg kell osztania az Európai Rendszerkockázati Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal kapcsolatos információkat azonban csak indokolt kérésre szabad kiadnia. Az Európai Rendszerkockázati Testület által a Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy ajánlások kézhezvételét követően a Hatóságnak azonnal intézkednie kell és gondoskodnia kell a nyomon követésről.

(32) Az Európai Rendszerkockázati Testület működésének, továbbá figyelmeztetései és ajánlásai nyomon követésének kiteljesítéséhez elengedhetetlen a Hatóság és az Európai Rendszerkockázati Testület közötti szoros együttműködés. A Hatóságnak ezért minden releváns információt meg kell osztania az Európai Rendszerkockázati Testülettel. Egyedi vállalkozásokkal kapcsolatos információkat azonban csak indokolt kérésre szabad kiadnia és azokat következetesen és az EU jogszabályaival összhangban kell védeni. Az Európai Rendszerkockázati Testület által a Hatóságnak vagy egy nemzeti felügyeleti hatóságnak címzett figyelmeztetések vagy ajánlások kézhezvételét követően a Hatóságnak azonnal intézkednie kell és gondoskodnia kell a nyomon követésről.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34) A válságkezelés során a tagállamok alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a nehézségekkel küzdő pénzügyi piaci szereplők stabilizálására és megmentésére. A Hatóság intézkedése, amelyet olyan vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, amely valamely pénzügyi piaci szereplő stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére. Célszerű létrehozni ezért egy mechanizmust, amelynek segítségével a tagállamok hivatkozhatnak erre a jogi biztosítékra, végső esetben pedig az ügyet a Tanács elé vihetik. A Tanácsot a tagállamok e tekintetbeni felelőssége miatt indokolt bevonni ezen ügy rendezésébe.

(34) A válsághelyzetekben a tagállamok alapvető felelőssége, hogy megőrizzék a pénzügyi stabilitást, különös tekintettel a nehézségekkel küzdő pénzügyi intézmények stabilizálására és megmentésére. A Hatóság intézkedése, amelyet olyan vész- vagy vitarendezési helyzetben hozott, amely valamely pénzügyi intézmény stabilitását fenyegeti, nem gyakorolhat hatást a tagállamok pénzügyi felelősségére. Célszerű létrehozni ezért egy mechanizmust, amelynek segítségével a tagállamok kérhetik, hogy a Hatóság döntését vegyék újból fontolóra.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv (az Európai Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális felügyeletet érintő hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a … rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő intézetekről szóló rendelet], valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további közösségi intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

(2) A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 2003/71/EK irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv (az Európai Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális felügyeletet érintő hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a … rendelet [a hitelminősítő intézetekről szóló jövőbeli rendelet], valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további közösségi intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a belső piac működőképességének fokozásához, különösen a szabályozás és felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, iii. a pénzügyi piacok integritásának, eredményességének és szabályos működésének biztosításához, iv. a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvásához és v. a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítéséhez. E célból a Hatóság a felügyeleti konvergencia elősegítésével és az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében említett közösségi jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásához.

(4) A Hatóság célja, hogy hozzájáruljon: i. a belső piac működőképességének fokozásához, különösen a szabályozás és felügyelet magas, hatékony és egyenletes szintje révén, ii. a befektetők védelméhez, iii. a pénzügyi piacok integritásának, eredményességének és szabályos működésének biztosításához, iv. a pénzügyi rendszer stabilitásának megóvásához és v. a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítéséhez, figyelembe véve egyúttal a belső piacon a verseny és az innováció fokozásának, valamint a globális versenyképesség biztosításának szükségességét. E célból a Hatóság a felügyeleti konvergencia elősegítésével és az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak nyújtott véleményekkel hozzájárul az 1. cikk (2) bekezdésében említett közösségi jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásához.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki a 8. cikkben meghatározottak szerint;

b) nem kötelező érvényű iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki a 8. cikkben meghatározottak szerint;

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Technikai standardok

Technikai standardok – felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a Hatóság adott esetben nyilvános konzultációt folytat a technikai standardokról és elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat.

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a Hatóság adott esetben nyilvános konzultációt folytat a technikai standardokról a pénzügyi piac résztvevőinek a rájuk vonatkozó szabályok megfogalmazásába történő bevonásával annak biztosítására, hogy e szabályok céljaikkal arányosak és nem túlzók, valamint elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a standardokat rendeletek vagy határozatok útján fogadja el és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

(2) A Bizottság a standardokat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokként rendeletek vagy határozatok útján fogadja el, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ESFS keretében következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és a közösségi jogszabályok közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása céljából a Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a pénzügyi piaci szereplőknek címzett iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki.

Az ESFS keretében következetes, hatékony és eredményes felügyeleti gyakorlatok létrehozása, és a közösségi jogszabályok közös, egységes és következetes alkalmazásának biztosítása céljából a Hatóság az illetékes hatóságoknak vagy a pénzügyi piaci szereplőknek címzett iránymutatásokat és ajánlásokat bocsát ki. A Hatóság nyilvános konzultációt folytat az iránymutatásokról és az ajánlásokról, valamint elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat. Az iránymutatásokat az ügynökség weboldalán teszik közzé.

Az illetékes hatóságok minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és az ajánlásoknak.

Az illetékes hatóságok minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és az ajánlásoknak.

Ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az iránymutatásokat és az ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

Ha egy illetékes hatóság nem alkalmazza az iránymutatásokat és az ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a Hatóságot. A Hatóság nyilvánosságra hozza ezeket az indokokat, miután az illetékes hatóságot idejében tájékoztatta erre irányuló szándékáról.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közösségi szabályok következetes alkalmazása

Az uniós jog alkalmazásának elmulasztása

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokat, különösen ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokat, különösen ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság vagy a Bizottság kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja a közösségi jog feltételezett helytelen alkalmazását.

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja az uniós jog alkalmazásának feltételezett elmulasztását.

A 20. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül az illetékes hatóság minden olyan információt haladéktalanul a Hatóság rendelkezésére bocsát, amelyet a Hatóság a vizsgálatához szükségesnek tart.

A 20. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül az illetékes hatóság minden olyan információt haladéktalanul a Hatóság rendelkezésére bocsát, amelyet a Hatóság a vizsgálatához szükségesnek tart.

(3) A Hatóság legkésőbb a vizsgálat megkezdésétől számított két hónapon belül ajánlást címezhet az érintett illetékes hatósághoz, amelyben meghatározza a közösségi jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

(3) A Hatóság legkésőbb a vizsgálat megkezdésétől számított két hónapon belül ajánlást címezhet az érintett illetékes hatósághoz, amelyben meghatározza az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

Az illetékes hatóság az ajánlás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Hatóságot a közösségi jognak való megfelelés érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

Az illetékes hatóság az ajánlás kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Hatóságot az uniós jognak való megfelelés érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg a közösségi jognak a Hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított egy hónapon belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott tájékoztatást követően vagy saját kezdeményezésére határozatot hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg a közösségi jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg az uniós jognak a Hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított egy hónapon belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott tájékoztatást követően vagy saját kezdeményezésére határozatot hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb három hónappal meghozza. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja.

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb három hónappal meghozza. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja.

A Bizottság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

A Bizottság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

A Hatóság és az illetékes hatóságok minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

A Hatóság és az illetékes hatóságok minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a bizottsági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a bizottsági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

(6) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(6) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a belső piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve határokon átnyúló tevékenységek esetén a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését. Valamely egyedi határozat elfogadását megelőzően a Hatóság erről tájékoztatja a Bizottságot.

 

A Bizottság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

 

A Hatóság és az illetékes hatóságok minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

 

A Bizottság a Hatóság határozattervezetének kézhezvételétől számított két héten belül határoz annak jóváhagyásáról. A Bizottság ezt az időtartamot nem hosszabbíthatja meg. Ha az Unió érdeke úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy módosításokkal is jóváhagyhatja a határozattervezetet.

 

Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá a határozattervezetet, vagy csak részben vagy módosításokkal hagyja jóvá, erről – hivatalos vélemény formájában – haladéktalanul tájékoztatja a Hatóságot.

 

A Hatóság a hivatalos vélemény kézhezvételétől számított egy héten belül felülvizsgálja és a Bizottság hivatalos véleményéhez igazítja határozatát, továbbá azt haladéktalanul továbbítja a Bizottságnak.

 

A Bizottság a Hatóság módosított határozatának kézhezvételétől számított egy héten belül határoz annak jóváhagyásáról.

 

Ha a Bizottság elutasítja a módosított határozatot, azt el nem fogadottnak kell tekinteni.

A Hatóság határozatának összhangban kell lennie a Bizottság által a (4) bekezdés alapján hozott határozattal.

A Hatóság határozatának összhangban kell lennie a Bizottság által a (4) bekezdés alapján hozott határozattal.

(7) A (6) bekezdés alapján elfogadott határozatok irányadók az illetékes hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben.

 

A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

(7) A (4) vagy a (6) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban az illetékes hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek rendezése

Az illetékes hatóságok közötti, a határokon átnyúló eseteket érintő nézetkülönbségek rendezése

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével olyan területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, a Hatóság egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban segítheti az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik tagállam illetékes hatóságának eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott területeken, a Hatóság egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban segítheti az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A Hatóságot – annak érdekében, hogy el tudja látni az intézkedéseket megkönnyítő és koordináló szerepet – minden lényeges fejleményről teljes körűen tájékoztatni kell az (1) bekezdésben említett helyzettel kapcsolatban, és megfigyelőként meg kell hívni az érintett illetékes nemzeti felügyeleti hatóságok minden találkozójára.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A (3) bekezdés alapján elfogadott határozatok irányadók az illetékes hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben. A (3) bekezdés szerint elfogadott határozat tárgyát képező kérdésekkel kapcsolatos intézkedések meghozatalakor az illetékes hatóságoknak az említett határozatnak megfelelően kell eljárniuk.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi piaci szereplő teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(4) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi piaci szereplő teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a 9. cikk (6) bekezdésében megállapított eljárással összhangban – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3) a 11. cikk sérelme nélkül, az illetékes hatóságok kérésére vagy saját kezdeményezésére történő, közvetítőként való fellépés;

3) a 11. cikk sérelme nélkül, az illetékes hatóságok kérésére nem kötelező jellegű közvetítés biztosítása;

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közösségi intézmények hatásköreinek sérelme nélkül, a Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki harmadik országok felügyeleti hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat köthet nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával.

Az EU-intézmények hatásköreinek sérelme nélkül, a Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki harmadik országok felügyeleti hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat köthet nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával. E megállapodások nem teremtenek az Európai Uniót és tagállamait terhelő jogi kötelezettséget.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok illetékes hatóságai vagy egyéb hatóságai a Hatóság rendelkezésére bocsátják az e rendelet által ráruházott feladatok elvégzéséhez szükséges összes információt.

(1) A Hatóság kérésére a tagállamok illetékes hatóságai vagy egyéb hatóságai a Hatóság rendelkezésére bocsátják az e rendelet által ráruházott feladatok elvégzéséhez szükséges összes információt, teljes mértékben tiszteletben tartva a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott, bizalmassággal és adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság kérheti, hogy az információt rendszeres időközönként bocsássák rendelkezésére.

A Hatóság kérheti, hogy az információt rendszeres időközönként bocsássák rendelkezésére. E kérelmeket adott esetben egységes jelentéstételi formátum használatával kell benyújtani.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport

Értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport létrehozása

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság feladataival érintett területeken az érdekeltekkel folytatott konzultáció céljából létre kell hozni egy értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot.

(1) A Hatóság a feladatai által érintett területeken az érdekeltekkel folytatott konzultáció céljából értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot hoz létre.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felügyelőtanács az ilyen irányú határozathozatal során a lehető legnagyobb mértékben biztosítja a megfelelő földrajzi egyensúlyt és az érdekeltek Közösséget átfogó képviseletét.

A felügyelőtanács az ilyen irányú határozathozatal során biztosítja a megfelelő földrajzi egyensúlyt és az érdekeltek Közösséget átfogó képviseletét.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok semmilyen módon nem érintik a tagállamok költségvetési felelősségét.

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok nem érintik közvetlenül a tagállamok költségvetési felelősségét.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 11. cikk alapján hozott határozat hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő egy hónapon belül értesítheti a Hatóságot és a Bizottságot arról, hogy az illetékes hatóság nem fogja végrehajtani a határozatot.

(2) Ha valamely tagállam úgy véli, hogy a 11. cikk alapján hozott határozat hatással van költségvetési felelősségére, a tagállam az illetékes hatóságnak a Hatóság határozatáról való értesítését követő három munkanapon belül értesítheti a Hatóságot, a Tanácsot és a Bizottságot.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést követő egy hónapon belül tájékoztatja a tagállamot arról, hogy fenntartja, módosítja vagy visszavonja határozatát.

A Hatóság a tagállamtól érkezett értesítést követő egy héten belül tájékoztatja a tagállamot arról, hogy fenntartja, módosítja vagy visszavonja határozatát. Amennyiben a Hatóság fenntartja vagy módosítja a határozatot, nyilatkozik arról, hogy ez a költségvetési felelősséget nem érinti.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a Tanács a Szerződés 205. cikkében meghatározottak szerint minősített többséggel eljárva két hónapon belül határoz arról, hogy a Hatóság határozatát fenntartják vagy visszavonják.

Ha a Hatóság fenntartja határozatát, a Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 238. cikkében meghatározottak szerint minősített többséggel eljárva egy hónapon belül határoz arról, hogy a Hatóság határozatát fenntartják vagy visszavonják.

ELJÁRÁS

Cím

Európai Pénzpiac-felügyeleti Hatóság

Hivatkozások

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Illetékes bizottság

ECON

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

7.10.2009

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Raffaele Baldassarre

5.10.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.1.2010

 

 

 

Az elfogadás dátuma

28.4.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Kay Swinburne

(1)

E hatóságok az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) és az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság (ESMA).

(2)

Az Európai Bíróság Meroni-ügyben (Meroni kontra Magas Hatóság, C-9/56 és 10/56, 1958, E.C.R. 133 és 157) hozott ítéletében szereplők szerint intézmény nem delegálhat olyan hatásköröket, amelyekkel maga sem rendelkezik. Ha a Hatóság megkapja a hatáskört ahhoz, hogy eldöntse, hogy az illetékes nemzeti hatóság betartotta-e a közösségi jogszabályokat a 9.6. és 11.3. cikkben felajánlottak szerint, ebbe beletartozna egy olyan hatáskör Hatóságra való ruházása, amely a meghatározott végrehajtói hatáskörökön túlmutat, és amelyben olyan ügyekben kellene döntéseket hozni, amelyek esetében a jogszabályok megfelelő alkalmazása vitatott.

(3)

Például bizonyos tagállamokban a piacok kisszámú nagy résztvevőre vannak korlátozva. Ezért bármely aggragált adat nyilvánosságra hozatala egyes cégekről szóló információk nyilvánosságra hozatalát jelentené.


VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (9.4.2010)

a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére

az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

A vélemény előadója: Íñigo Méndez de Vigo

RÖVID INDOKOLÁS

Egy uniós szintű megfelelő pénzügyi szabályozás hiánya és a piacfelügyeleti mechanizmusok gyengesége egyértelmű volt a 2008-ban Európát sújtó gazdasági és pénzügyi válság során, amelynek kihatásaitól mind a mai napig szenvedünk. A Bizottság a Jacques de Larosiere által elnökölt szakértői csoport jelentése alapján négy javaslatot terjesztett elő, amelyek parlamenti elfogadásában a Gazdasági és Monetáris Bizottság az illetékes bizottság.

Az Alkotmányügyi Bizottság véleménye megfogalmazásakor arra törekedett, hogy alaposan megvizsgálja, hogyan lehet a javaslatokban létrehozott új Európai Felügyeleti Hatóságot és az Európai Rendszerkockázati Testületet a legjobban beilleszteni az intézményi rendszerbe. Ezenkívül a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozására is összpontosított egyrészt annak biztosítása érdekében, hogy tevékenységeik következetesek legyenek, másrészt azért, hogy garantálják a betétesek, befektetők és fogyasztók megfelelő védelmét az Európai Unióban. A magánintézményekkel való kapcsolatra, valamint az Európai Felügyeleti Hatóság és a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti kapcsolatra különös figyelmet fordított a bizottság ebben a véleményben. Végezetül kiemelte a határokon átnyúlóan tevékenykedő intézmények felügyeletéhez kapcsolódó problémákat.

A 2008-as pénzügyi válság az európai problémákra európai választ kíván meg: a Lisszaboni Szerződés értelmében a rá ruházott új hatásköröknek köszönhetően a Parlamentnek meghatározó szerepet kell játszania ezekben az ügyekben.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Alkotmányügyi Bizottság felhívja a Gazdasági és Monetáris Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Felügyeleti Hatóság (Értékpapír-piaci Felügyelet) létrehozásáról

 

(Ez a módosítás az egész szövegben alkalmazandó.)

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, a közösségi jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

(1) A 2007/2008. évi pénzügyi válság jelentős, konkrét eseteket és a pénzügyi rendszer egészét egyaránt érintő hiányosságokat tárt fel a pénzügyi felügyelet terén. A nemzeti szintű felügyeleti modellek nem tudtak lépést tartani az integrálódó és összekapcsolódó európai pénzügyi piacokkal, amelyeken a pénzügyi vállalkozások egyre gyakrabban határokon átnyúló tevékenységet folytatnak. A válság emellett komoly hiányosságokat tárt fel a nemzeti felügyeletek közötti együttműködés, koordináció, az uniós jog alkalmazásában megvalósított következetesség és a bizalom terén is.

 

(Ez a módosítás az egész szövegben alkalmazandó.)

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét a nemzeti és a közösségi felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű kialakítani, a pénzügyi piaci szereplők napi felügyeletét tagállami szinten hagyva, a határokon átnyúlóan tevékenykedő csoportok felügyeletében pedig központi szerepet biztosítva a felügyeleti kollégiumoknak. El kell érni továbbá a pénzügyi piaci szereplőkre és pénzügyi piacokra vonatkozó szabályok nagyobb harmonizációját és egységes alkalmazását. Indokolt létrehozni az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóságot, vele párhuzamosan pedig az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóságot és az Európai Bankfelügyeleti Hatóságot (az európai felügyeleti hatóságokat).

(7) A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerét a nemzeti és a uniós felügyeleti hatóságok hálózataként célszerű kialakítani, az uniós dimenzióval nem rendelkező pénzügyi piaci szereplők napi felügyeletét pedig tagállami szinten hagyva. A felügyeleti kollégiumoknak a határokon átnyúlóan tevékenykedő, uniós dimenzióval nem rendelkező intézményeket kell felügyelniük. Az Európai Felügyeleti Hatóságnak (Értékpapír-piaci Felügyelet)(a továbbiakban: a Hatóság) fokozatosan át kell vennie az uniós dimenzióval rendelkező intézmények felügyeletét. El kell érni továbbá a pénzügyi piaci szereplőkre és pénzügyi piacokra vonatkozó szabályok nagyobb harmonizációját és egységes alkalmazását az Európai Unió területén. A Hatóságon kívül indokolt létrehozni egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet), egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Bankfelügyelet), illetve egy Európai Felügyeleti Hatóságot (Vegyes Bizottság). Az Európai Rendszerkockázati Testület (a továbbiakban: ESRB) a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének részét kell képezze.

 

(A hatóságok nevének megváltoztatása az egész szövegre vonatkozik.)

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) Az Európai Bíróság a C-217/04 sz. ügyben (Egyesült Királyság kontra Európai Parlament és Tanács) megállapította: „az EK-Szerződés 95. cikkének szövegében semmiből nem vonható le az a következtetés, hogy a közösségi jogalkotó által e rendelkezés alapján elfogadott intézkedéseknek kizárólag a tagállamok lehetnének a címzettjei. E jogalkotó mérlegelése alapján ugyanis szükségesnek mutatkozhat a harmonizációs folyamat olyan helyzetekben történő megvalósításához való hozzájárulás feladatával megbízott közösségi szerv létesítése, amelyekben az e rendelkezésen alapuló jogi aktusok egységes végrehajtásának és alkalmazásának elősegítése érdekében kötelező erővel nem rendelkező kísérő vagy keretintézkedések elfogadása tűnhet megfelelőnek1”. Az EK-Szerződés 95. cikke (a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikke) értelmében elfogadott intézkedések irányelvek vagy rendeletek formáját ölthetik. Például az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökséget a 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel2 hozták létre, és a Hatóságot is rendelettel fogják létrehozni.

 

1 2006. május 2-i ítélet, (44) bekezdés, ECR 2006, I-3771. o.,

 

2 HL L 77., 2004.3.13., 1. o.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Európa-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a befektetők és a fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, a közösségi jogban meghatározott területeken olyan technikai standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. A technikai standardokat a Bizottságnak a közösségi joggal összhangban jóvá kell hagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. Az előkészített technikai standardokat a Bizottságnak kell elfogadnia. Elfogadásukra módosított formában is sor kerülhet, például akkor, ha nem összeegyeztethetők a közösségi joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó közösségi joganyag tartalmaz. A standardok gyors és zökkenőmentes elfogadása érdekében a Bizottság számára határidőt kell szabni a jóváhagyásról szóló határozat meghozatalára.

(14) A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardok létrehozása céljából hatékony eszközre van szükség, ezáltal – és az egységes szabálykönyv révén is – Unió-szerte biztosítható a versenyfeltételek egyenlősége, valamint a befektetők és a fogyasztók megfelelő védelme. A hatékonyság érdekében célszerű, hogy a Hatóság, mint igen speciális szaktudással rendelkező szerv, az uniós jogban meghatározott területeken olyan technikai standardokat dolgozzon ki, amelyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkében szereplő eljárásnak megfelelően a Bizottságot fel kell jogosítani felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó harmonizált technikai standardokkal kapcsolatban.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) A technikai standardok kidolgozására e rendeletben meghatározott folyamat nem sérti a Bizottság azon jogát, hogy saját kezdeményezésre végrehajtási intézkedéseket fogadjon el a Lámfalussy-rendszer 2. szintje szerinti komitológiai eljárással, a vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban. A technikai standardok által érintett ügyek nem igényelnek szakpolitikai döntéseket, tartalmukat az 1. szinten elfogadott közösségi intézkedések szabályozzák. A standardok Hatóság általi kidolgozásával biztosítható, hogy a standardok teljes mértékben hasznosítsák a nemzeti felügyeleti hatóságok speciális szaktudását.

(15) A technikai standardok tervezetét a Bizottságnak kell jóváhagynia, hogy ezáltal kötelező joghatással ruházza fel őket. Elfogadásukra módosított formában is sor kerülhet, például akkor, ha nem összeegyeztethetők az uniós joggal, nem tartják tiszteletben az arányosság elvét, vagy szemben állnak a pénzügyi szolgáltatások belső piacának alapvető elveivel, amelyeket a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó uniós jogszabályok tartalmaznak. A standardok gyors és zökkenőmentes elfogadása érdekében a Bizottság számára határidőt kell szabni a jóváhagyásról szóló határozat meghozatalára.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A technikai standardok által nem szabályozott területeken célszerű lehetővé tenni, hogy a Hatóság nem kötelező erejű iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson ki a közösségi jogszabályok alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, és annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok következetesen betartsák ezen iránymutatásokat és ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek legyenek megindokolni az iránymutatások és ajánlások be nem tartását.

(16) A technikai standardok által nem szabályozott területeken célszerű lehetővé tenni, hogy a Hatóság iránymutatásokat és ajánlásokat bocsásson ki az uniós jogszabályok alkalmazásáról. Az átláthatóság érdekében, és annak biztosítására, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok következetesen betartsák ezen iránymutatásokat és ajánlásokat, helyénvaló előírni, hogy a nemzeti hatóságok kötelesek legyenek nyilvánosan megindokolni az iránymutatások és ajánlások be nem tartását annak érdekében, hogy teljes átláthatóságot biztosítsanak a piaci szereplők számára. A technikai standardok által nem szabályozott területeken a Hatóságnak helyes gyakorlatokat kell kidolgoznia és terjesztenie.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság nem tartaná be az ajánlást, célszerű lehetővé tenni a Bizottság számára, hogy a közösségi jog betartása érdekében az érintett nemzeti hatóságnak címzett határozatot hozzon, ezáltal közvetlen joghatást teremtve, amely a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és a Szerződés 226. cikke alapján is érvényesíthető.

(19) Arra az esetre, ha a nemzeti hatóság nem tartaná be az ajánlást a Hatóság által meghatározott határidőn belül, az uniós jog betartása érdekében a Hatóság késedelem nélkül az érintett nemzeti hatóságnak címzett határozatot hoz, ezáltal közvetlen joghatást teremtve, amely a nemzeti bíróságok és hatóságok előtt, és a Szerződés 258. cikke alapján is érvényesíthető.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy a közösségi pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén a Közösség gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. Mivel a vészhelyzet fennállásának megállapítása jelentős fokú mérlegelést igényel, az erre vonatkozó hatáskörrel a Bizottságot célszerű felruházni. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(21) A pénzügyi piacok integritásának és szabályos működésének, vagy az uniós pénzügyi rendszer stabilitásának komoly veszélyeztetettsége esetén az Unió gyors és összehangolt cselekvése szükséges. A Hatóságot ezért fel kell jogosítani arra, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságokat a vészhelyzet orvoslására szolgáló konkrét intézkedésekre kötelezze. Az ESRB-nek kell megállapítania, mikor áll fenn vészhelyzet. A vészhelyzet eredményes kezelése érdekében az illetékes nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy a válság hatásainak csökkentése és a piacokba vetett bizalom helyreállítása érdekében, utolsó lehetőségként, közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat fogadjon el az uniós jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása céljából és a különböző tagállamokbeli illetékes hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott figyelembevétele érdekében a Hatóságnak képesnek kell lennie az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek kötelező erejű rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy egyeztető eljárásról, amelynek során az illetékes hatóságok megállapodásra juthatnak. A Hatóság hatáskörének célszerű kiterjednie az együttműködési folyamatok eljárási kötelezettségeivel, valamint a közösségi jognak a felügyeleti határozatok céljaira történő értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az ágazati jogszabályokban szereplő hatályos egyeztető eljárásokat tiszteletben kell tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy – utolsó lehetőségként – közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat fogadjon el a közösségi jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók.

(22) A hatékony és eredményes felügyelet biztosítása céljából és a különböző tagállamokbeli illetékes hatóságok álláspontjának kiegyensúlyozott figyelembevétele érdekében a Hatóságnak képesnek kell lennie az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek kötelező erejű rendezésére, a felügyeleti kollégiumokra is kiterjedő hatállyal. Rendelkezni kell egy egyeztető eljárásról, amelynek során az illetékes hatóságok megállapodásra juthatnak. A Hatóság hatáskörének célszerű kiterjednie az együttműködési folyamatok eljárási kötelezettségeivel, valamint az uniós jognak a felügyeleti határozatok céljaira történő értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos nézetkülönbségekre. Az ágazati jogszabályokban szereplő hatályos egyeztető eljárásokat tiszteletben kell tartani. Az érintett nemzeti felügyeleti hatóság tétlensége esetén célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy – utolsó lehetőségként – közvetlenül a pénzügyi piaci szereplőknek címzett határozatokat fogadjon el az uniós jog azon területein, amelyek rájuk közvetlenül alkalmazandók. Ez alkalmazandó akkor is, ha a felügyeleti kollégiumban nézeteltérések vannak.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A válság súlyos problémákat tárt fel a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények felügyeletének meglévő módszereiben, különösen amikor a legnagyobb és legösszetettebb intézményekről van szó, amelyek fizetésképtelensége az egész rendszert károsíthatja. Ezek a súlyos problémák a pénzügyi intézmények és a felügyeleti szervek különböző tevékenységi köreiből erednek. Az előbbiek egy határok nélküli piacon tevékenykednek, az utóbbiak pedig napi rendszerességgel ellenőrzik, hogy azok tevékenységi joga túllép-e a nemzeti határokon.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

22 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22b) Az aszimmetria megoldására használt együttműködési mechanizmusról egyértelműen kiderült, hogy nem elegendő. A 2009 márciusában közzétett Turner-féle felülvizsgálat rámutat, hogy „a jelenlegi intézkedések, amelyek összekapcsolják a felosztott engedélyezési jogokat, az anyaországi felügyeletet és a tisztán nemzeti letéti biztosítást, nem képeznek szilárd alapot a határokon átnyúlóan tevékenykedő európai lakossági bankok jövőbeli szabályozásához és felügyeletéhez”1.

 

_____________

1 101. o.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

22 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22c) Az ügy megoldására csak két lehetőség van: vagy nagyobb hatáskört biztosítanak a fogadó ország felügyeleteinek vagy létrehoznak egy valódi alternatív európai hatóságot. A Turner-féle felülvizsgálat azt is megállapítja, hogy a működőképesebb intézkedések vagy megnövekedett nemzeti hatáskört kívánnak meg, ami kevésbé nyitott egységes piacot von magával, vagy nagyobb fokú európai integrációt.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

22 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22d) A nemzeti megoldás azt vonja magával, hogy a fogadó ország visszautasíthatja a helyi kirendeltségek működési jogát, kötelezi a külföldi intézményeket, hogy csak a leányvállalatokon, ne pedig a kirendeltségeken keresztül működjenek és felügyeli az országában működő bankok tőkéjét és likviditását, ami növelné a protekcionizmust.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

22 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22e) Az európai megoldás magával vonja a felügyeleti kollégiumok megerősítését a határokon átnyúlóan tevékenykedő intézmények felügyeletében és az uniós dimenzióval rendelkező intézmények feletti felügyeleti hatáskör fokozatos átirányítását egy európai hatósághoz. Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények egyrészt határokon átnyúló tevékenységet folytató intézmények, másrészt nemzeti területen működő intézmények, amelyek fizetésképtelensége fenyegetheti az egységes uniós pénzügyi piac stabilitását.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

22 f preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22f) A felügyeleti kollégiumok a felügyeleti szabályok meghatározásához szükséges hatáskörrel kell, hogy rendelkezzenek az uniós jog egységes alkalmazásának előmozdítása érdkében. A felügyeleti kollégiumok működésének és információcsere-folyamatainak egyszerűsítése céljából, valamint az uniós jog kollégiumok általi alkalmazásával kapcsolatos konvergencia és egységesség előmozdítása érdekében a Hatóságnak teljes körű részvételi jogot kell adni a kollégiumokban. A Hatóságnak vezető szerepet kell betöltenie az Unióban a határokon átnyúlóan tevékenykedő pénzügyi intézmények felügyeletében. A Hatóságnak kötelező erejű közvetítői szereppel kell rendelkeznie a nemzeti felügyeletek között fellépő konfliktusok rendezésére.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

22 g preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22g) A felügyeleti kollégiumoknak fontos szerepet kell játszaniuk a határokon átnyúlóan tevékenykedő, uniós dimenzióval nem rendelkező pénzügyi intézmények hatékony, eredményes és egységes felügyeletében, bár a legtöbb esetben a nemzeti szabályok és gyakorlatok között különbségek vannak. Nincs értelme összehangolni az alapvető pénzügyi rendeleteket, ha a felügyeleti gyakorlatok nem egységesek. A de Larosière jelentés rámutat, hogy a különböző felügyeleti gyakorlatokból erdő versenytorzulást és szabályozási arbitrázst el kell kerülni, mert ezek alááshatják a pénzügyi stabilitást, többek között azáltal, hogy ösztönzik a pénzügyi tevékenység elmozdulását olyan országokba, ahol a felügyelet lazán működik. A felügyeleti rendszernek tisztességesnek és kiegyensúlyozottnak kell mutatkoznia.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a) Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletével a Hatóságot kell megbízni. A nemzeti felügyeleteknek a Hatóság képviselőiként kell működniük, és kötelességük eleget tenni a Hatóság rendelkezéseinek, amikor a határokon átnyúló tevékenységet folytató, uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézményeket felügyelnek.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23b) Meg kell állapítani az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézményeket, a nemzetközi standardokat figyelembe véve.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) A feladatok és a felelősségi körök átruházása hasznos eszközként szolgálhat a felügyeleti hálózat működése során, hiszen csökkentheti a felügyeleti feladatok átfedéseit, előmozdíthatja az együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a pénzügyi intézmények terheit. A rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell biztosítani az ilyen átruházásra. A feladatok átruházása azt jelenti, hogy a feladatokat egy másik felügyeleti hatóság végzi el a felelős hatóság helyett, de a felügyeleti határozatok meghozatalának felelőssége az átruházó hatóságnál marad. A felelősségi körök átruházásával bizonyos felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a saját nevében jogosult dönteni a másik nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az átruházásnál arra kell törekedni, hogy a felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez kerüljön, amely az átruházás tárgyát tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. A felelősségi körök újraosztásának több oka lehet, például a nagyobb méretből vagy hatókörből eredő méretgazdaságossági előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, vagy a szaktudás optimális kihasználása a nemzeti felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó közösségi jogszabályok tovább pontosíthatják a felelősségi körök megállapodáson alapuló újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak minden megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti átruházási megállapodásokat. A tervezett átruházási megállapodásokról ugyanakkor tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az ilyen megállapodásokat központilag kell közzétenni, hogy az összes érintett fél időben, átlátható módon és könnyen hozzájuk férjen.

(24) A feladatok és a felelősségi körök átruházása hasznos eszközként szolgálhat a felügyeleti hálózat működése során, hiszen csökkentheti a felügyeleti feladatok átfedéseit, előmozdíthatja az együttműködést, és ezáltal egyszerűsítheti a felügyeleti folyamatot és csökkentheti a pénzügyi intézmények terheit. A rendeletben ezért egyértelmű jogalapot kell biztosítani az ilyen átruházásra. A feladatok átruházása azt jelenti, hogy a feladatokat egy másik felügyeleti hatóság végzi el a felelős hatóság helyett, de a felügyeleti határozatok meghozatalának felelőssége az átruházó hatóságnál marad. A felelősségi körök átruházásával bizonyos felügyeleti ügyekben az egyik nemzeti felügyeleti hatóság, azaz a megbízott a saját nevében jogosult dönteni a Hatóság vagy egy másik nemzeti felügyeleti hatóság helyett. Az átruházásnál arra kell törekedni, hogy a felügyeleti hatáskör ahhoz a felügyelethez kerüljön, amely az átruházás tárgyát tekintve a legalkalmasabb pozícióban van. A felelősségi körök újraosztásának több oka lehet, például a nagyobb méretből vagy hatókörből eredő méretgazdaságossági előnyök, a csoportfelügyeleti összhang, vagy a szaktudás optimális kihasználása a nemzeti felügyeleti hatóságok között. A vonatkozó uniós jogszabályok tovább pontosíthatják a felelősségi körök megállapodáson alapuló újraelosztásának szabályait. A Hatóságnak minden megfelelő eszközzel indokolt elősegítenie a nemzeti felügyeleti hatóságok közötti átruházási megállapodásokat. A tervezett átruházási megállapodásokról ugyanakkor tájékoztatást kell kapnia, hogy véleményt nyilváníthasson azok célszerűségéről. Az ilyen megállapodásokat központilag kell közzétenni, hogy az összes érintett fél időben, átlátható módon és könnyen hozzájuk férjen. A Hatóságnak emellett feladata a feladatátruházással és a feladatátruházási megállapodásokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok azonosítása és terjesztése.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) A szakértői vizsgálatok hatékony és eredményes eszközei a pénzügyi felügyeletek hálózatán belüli egységesség előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a felügyeletek képesek-e magas színvonalú felügyeleti eredmények elérésére, továbbá az illetékes hatóságok függetlenségére.

(26) A szakértői vizsgálatok hatékony és eredményes eszközei a pénzügyi felügyeletek hálózatán belüli egységesség előmozdításának. Célszerű ezért, hogy a Hatóság módszertani keretet dolgozzon ki e vizsgálatokra és rendszeresen végezze el azokat. A felülvizsgálatoknak nem csupán a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájára kell kiterjedniük, hanem arra is, hogy a felügyeletek képesek-e magas színvonalú felügyeleti eredmények elérésére, továbbá az illetékes hatóságok függetlenségére. A szakértői vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra kell hozni, továbbá azonosítani kell a bevált gyakorlatokat, és nyilvánosságra kell hozni.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak elő kell mozdítania a Közösségen kívüli felügyeletekkel folytatott eszmecserét és együttműködést. A Közösségen kívüli hatóságokkal való kapcsolatokban és nemzetközi fórumokon azonban teljes körűen tiszteletben kell tartania az európai intézmények létező feladatait és hatásköreit.

(29) A pénzügyi szolgáltatások globalizációját és a nemzetközi standardok megnövekedett jelentőségét tekintve a Hatóságnak képviselnie kell az Uniót az Unión kívüli felügyeletekkel folytatott eszmecserében és együttműködésben.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33) A technikai standardokról, iránymutatásokról és ajánlásokról a Hatóságnak adott esetben konzultálnia kell az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. A hatékonyság érdekében e célból indokolt létrehozni egy értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot, amely kiegyensúlyozott összetételben képviseli a közösségi pénzügyi piaci szereplőket (beleértve adott esetben az intézményi befektetőket és más pénzügyi intézményeket, amelyek maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), azok munkavállalóit, valamint a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportnak aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság vagy közösségi jogszabályok által létrehozott felhasználói csoportok felé.

(33) A technikai standardokról, iránymutatásokról és ajánlásokról a Hatóságnak konzultálnia kell az érdekelt felekkel és ésszerű lehetőséget kell biztosítania számukra, hogy észrevételezzék a javasolt intézkedéseket. A technikai standardok tervezete, valamint az iránymutatások és ajánlások elfogadása előtt a Hatóságnak hatáselemzést kell végeznie. A hatékonyság érdekében e célból indokolt létrehozni egy értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportot, amely kiegyensúlyozott összetételben képviseli az uniós pénzügyi piaci szereplőket (beleértve adott esetben az intézményi befektetőket és más pénzügyi intézményeket, amelyek maguk is pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői), azok munkavállalóit, az egyetemi köröket, valamint a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit és más lakossági felhasználókat, beleértve a kkv-kat is. Az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoportnak aktív közvetítői szerepet kell betöltenie a pénzügyi szolgáltatások más, a Bizottság vagy uniós jogszabályok által létrehozott felhasználói csoportok felé.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

34 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(34a) A tagállamokra válsághelyzetekben háruló sajátos kötelezettségek sérelme nélkül, magától értetődik, hogy amennyiben egy tagállam igénybe kívánja venni a jogi biztosítékot, az Európai Parlamentet a Hatósággal, a Tanáccsal és a Bizottsággal együtt kell erről értesíteni. A tagállamnak továbbá meg kell indokolnia a jogi biztosíték igénybevételét. A Hatóságnak a Tanáccsal együttműködve kell meghatároznia a meghozandó intézkedéseket.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38) A Hatóságot a felügyelőtanács által nyílt pályázaton kiválasztott teljes munkaidős elnöknek kell képviselnie. A Hatóság irányításával az ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek joga van részt venni a felügyelőtanács és az igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal.

(38) A Hatóságot a Bizottság által szervezett nyílt pályázatot követően a Bizottság által felállított szűkített névsorból az Európai Parlament által kiválasztott teljes munkaidős elnöknek kell képviselnie. A Hatóság irányításával az ügyvezető igazgatót kell megbízni, akinek joga van részt venni a felügyelőtanács és az igazgatótanács ülésein, de nem rendelkezik szavazati joggal.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(39) Az európai felügyeleti hatóságok tevékenységének ágazatközi összhangja érdekében e hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága keretében szorosan össze kell hangolniuk tevékenységüket, és adott esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága átvegye a pénzügyi konglomerátumokkal foglalkozó vegyes bizottság összes feladatát. Szükség esetén, az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság hatáskörébe is tartozó intézkedéseket az érintett európai felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan kell elfogadniuk.

(39) Az európai felügyeleti hatóságok tevékenységének ágazatközi összhangja érdekében e hatóságoknak az európai felügyeleti hatóságok Vegyes Bizottsága keretében szorosan össze kell hangolniuk tevékenységüket, és adott esetben közös állásfoglalást kell hozniuk. Célszerű, hogy a vegyes bizottság koordinálja a három európai felügyeleti hatóság pénzügyi konglomerátumokkal kapcsolatos feladatait. Szükség esetén, az Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) vagy a másik Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) hatáskörébe is tartozó intézkedéseket az érintett európai felügyeleti hatóságoknak párhuzamosan kell elfogadniuk. A Vegyes Bizottság elnöki tisztségét 12 hónapos rotációban a három európai felügyeleti hatóság elnökének kell ellátnia. A Vegyes Bizottság elnöke egyben az ESRB alelnöke. A Vegyes Bizottság állandó titkársággal rendelkezik, személyzetét pedig a három európai felügyeleti hatóság kiküldött munkatársai adják, ami lehetővé teszi a nem hivatalos információcserét és közös intézményi kultúra kialakítását a három európai felügyeleti hatóság között.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság a 97/9/EK irányelv, a 98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv (az Európai Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális felügyeletet érintő hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a … rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő intézetekről szóló rendelet], valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további közösségi intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

(2) A Hatóság jelen rendelet, a 97/9/EK irányelv, a 98/26/EK irányelv, a 2001/34/EK irányelv, a 2002/47/EK irányelv, a 2002/87/EK irányelv, a 2003/6/EK irányelv, a 2003/71/EK irányelv, a 2004/25/EK irányelv, a 2004/39/EK irányelv, a 2004/109/EK irányelv, a 2005/60/EK irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 2002/65/EK irányelv, a 2006/49/EK irányelv (az Európai Bankfelügyeleti Hatóság prudenciális felügyeletet érintő hatáskörének sérelme nélkül), a(z) … irányelv [a jövőbeli ABAK-irányelv], és a … rendelet [a jövőbeli, hitelminősítő intézetekről szóló rendelet], valamint az ezeken alapuló összes irányelv, rendelet és határozat, és a Hatóságra feladatokat ruházó bármely további uniós intézkedés alkalmazási körén belül jár el.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A Hatóság intézkedéseket hoz a (2) bekezdésben említett jogszabályok által lefedett tevékenységi területen is, ideértve a részvényesi jogokhoz kapcsolódó, valamint a vállalatirányítási, könyvvizsgálati és pénzügyi beszámolási kérdéseket is, amennyiben a Hatóság ezen intézkedései az e bekezdésben említett jogszabályok hatékony és következetes alkalmazásának biztosításához szükségesek. A Hatóság továbbá megfelelő intézkedéseket hoz a nyilvános vételi ajánlatok, az elszámolási kérdések, valamint az értékpapírosítás, a fedezet nélküli eladások és a származtatott pénzügyi eszközök területén is, beleértve a standardizálást is.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Hatóság részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (a továbbiakban: ESFS), amely a felügyeletek hálózataként működik, a 39. cikkben részletesebben meghatározottak szerint.

törölve

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság együttműködik az Európai Rendszerkockázati Testülettel (a továbbiakban: ESRB), az ennek a rendeletnek a 21. cikkében meghatározottak szerint.

törölve

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere

 

(1) A Hatóság részét képezi a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerének (ESFS), amelynek célja annak biztosítása, hogy a pénzügyi szektorra alkalmazandó szabályokat a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében megfelelően végrehajtsák és ezáltal biztosítsák a pénzügyi rendszer egészébe vetett bizalmat és a pénzügyi szolgáltatások igénybe vevői számára a megfelelő védelmet.

 

(2) Az ESFS a következőket foglalja magában:

 

a) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott Európai Rendszerkockázati Testület [ESRB];

 

b) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság (Bankfelügyelet) [EBA];

 

c) a(z) …/…/EU rendelettel létrehozott Európai Felügyeleti Hatóság (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) [EIOPA];

 

d) a Hatóság;

 

e) a 40. cikkel létrehozott európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága;.

 

f) a(z) …/…/EU rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében [ESMA], a(z)…/2009/EU rendeletben [EIOPA] és a(z) …/…/EU rendeletben [EBA] említett tagállami hatóságok;

 

g) a 7. és 9. cikkben említett feladatok végrehajtása céljából a Bizottság.

 

(3) A Hatóság a 40. cikkel létrehozott európai felügyeleti hatóságok (Vegyesbizottság) keretében rendszeresen és szorosan együttműködik az ESRB-vel, az Európai Felügyeleti Hatósággal (Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyelet) és az Európai Felügyeleti Hatósággal (Bankfelügyelet), biztosítja a munka ágazatközi következetességét és a pénzügyi konglomerátumok felügyelete, valamint más, ágazatközi kérdések terén közös álláspontot alakít ki.

 

(4) Az ESFS tagjai az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikke (3) bekezdésében megfogalmazott lojális együttműködés elvének megfelelően bizalmon alapuló együttműködést és kölcsönösen tiszteletet alakítanak ki, különösen pedig biztosítják maguk között a megfelelő és megbízható információáramlást.

 

(5) Kizárólag az ESFS-be tartozó felügyeleti hatóságoknak van joguk az Unióban működő pénzügyi intézmények tevékenységének felügyeletére.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) hozzájárul a közösségi jogszabályok következetes alkalmazásához, különösen a közös felügyeleti kultúra elősegítése, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosítása, a szabályozási arbitrázs megakadályozása, az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek esetén közvetítés és vitarendezés, a felügyeleti kollégiumok koherens működésének ösztönzése és vészhelyzetekben való fellépés révén;

b) hozzájárul a standardok és jogszabályok következetes alkalmazásához, különösen a közös felügyeleti kultúra elősegítése, e rendelet és az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok következetes, hatékony és eredményes alkalmazásának biztosítása, a szabályozási arbitrázs megakadályozása, az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek esetén közvetítés és vitarendezés, az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények hatékony és következetes felügyeletének biztosítása, a felügyeleti kollégiumok koherens működése és többek között vészhelyzetekben való fellépés révén;

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban konkrétan meghatározott területeken. A Hatóság az előkészített standardokat benyújtja a Bizottsághoz jóváhagyásra.

(1) A Hatóság technikai standardokat dolgozhat ki az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogalkotási aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítésére, naprakésszé tételére vagy módosítására. A technikai standardok nem tartalmazhatnak stratégiai döntéseket, és tartalmukat korlátozzák azok a jogalkotási aktusok, amelyeken alapulnak.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottsághoz történő benyújtás előtt a Hatóság adott esetben nyilvános konzultációt folytat a technikai standardokról és elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat.

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat a technikai standardok tervezetéről, valamint elemzi a kapcsolódó potenciális költségeket és hasznokat mielőtt azokat elfogadná. A Hatóság kikéri az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport véleményét és tanácsát is.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság a technikai standardok tervezetét a Bizottság elé terjeszti jóváhagyásra, ezzel egyidőben pedig eljuttatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a javasolt standardok kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz azok jóváhagyásáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. Ha a Közösség érdeke úgy kívánja, a Bizottság csak részben vagy módosításokkal is jóváhagyhatja a standardokat.

A Bizottság a javasolt technikai standardok tervezetének kézhezvételétől számított három hónapon belül határoz azok jóváhagyásáról, elutasításáról vagy módosításáról. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot határozatáról, megindokolva azt.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság nem hagyja jóvá a standardokat, vagy csak részben vagy módosításokkal hagyja jóvá, indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

törölve

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a standardokat rendeletek vagy határozatok útján fogadja el és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

(2) A Bizottság a technikai standardokat a 7a–7d. cikkeknek megfelelően rendeletek vagy határozatok formájában fogadja el.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

A technikai standardok elfogadása vonatkozásában a felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A 7. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formáját öltő technikai standardok elfogadására vonatkozó hatásköröket határozatlan időre a Bizottságra ruházzák.

 

(2) Amint a Bizottság elfogad egy technikai standardot, erről egyidejűleg tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot

 

(3) A Bizottság technikai standardok elfogadására való feljogosítására a 7b.–7d. cikkben szereplő feltételek vonatkoznak.

 

(4) A Hatóság a 35. cikk (2) bekezdésében említett elnöki jelentésben az Európai Parlamentet és a Tanácsot tájékoztatja a jóváhagyott technikai standardokról, valamint arról, hogy ezeket mely nemzeti hatóságok nem tartották be.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

7 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b. cikk

 

A technikai standardok elfogadása vonatkozásában a felhatalmazás visszavonása

 

(1) Az Európai Parlament vagy a Tanács visszavonhatja az 7. cikkben említett, a technikai standardok elfogadására vonatkozó hatáskör-átruházást.

 

(2) Az az intézmény, amely a hatáskör-átruházás visszavonásának eldöntésére irányuló belső eljárást kezdett, a végső döntésének meghozatala előtt elfogadható időn belül törekszik a másik intézmény és a Bizottság értesítésére, megjelölve azt a technikai standardot, amelyre a visszavonás kiterjedhet, valamint a visszavonás lehetséges indokait.

 

(3) A visszavonásról szóló határozat megnevezi a visszavonás okait, és véget vet a határozatban megjelölt hatáskörök átruházásának. A határozat azonnal vagy a határozatban szereplő későbbi időpontban lép hatályba. Nem érinti a már hatályos technikai standardok érvényességét. A visszavonásról szóló határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

7 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7c. cikk

 

A technikai standardok kifogásolása

 

(1) Az Európai Parlament és a Tanács az értesítés dátumát követő négy hónapon belül kifogást emelhet a technikai standard ellen. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időszak két hónappal meghosszabbítható.

 

(2) Amennyiben sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a technikai standarddal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és a meghirdetett dátumon hatályba lép.

 

A fenti időszak lejárta előtt, valamint kivételes és megfelelően indokolt esetben, mind az Európai Parlament, mind a Tanács tájékoztathatja a Bizottságot arról, hogy nincs szándékában kifogást emelni a technikai standard ellen. Ilyen esetben a technikai standardot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az abban megjelölt napon hatályba lép.

 

(3) Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács kifogásol valamely technikai standardot, akkor az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény megindokolja a technikai standarddal szembeni kifogását.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

7 d cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7d. cikk

 

Technikai standardok tervezetének elutasítása vagy módosítása

 

(1) Amennyiben a Bizottság nem hagyja jóvá a technikai standard tervezetét vagy módosítja azokat, a Bizottság erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot, az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(2) Az Európai Parlament vagy a Tanács egy hónapon belül meghívhatja egy eseti ülésre az illetékes biztost és a Hatóság elnökét, eltérő véleményeik előadására.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság nyilvános konzultációt folytat az iránymutatásokról és az ajánlásokról, valamint elemzi a potenciálisan kapcsolódó költségeket és hasznokat. A Hatóság ki is kéri a 22. cikk szerinti értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport véleményét és tanácsát.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az illetékes hatóságok minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak és az ajánlásoknak.

Egy iránymutatás vagy ajánlás kiadását követő két hónapon belül minden illetékes hatóság eldönti, hogy meg kíván-e felelni az iránymutatásnak vagy ajánlásnak. Ha nem kíván azoknak megfelelni, úgy erről indokokkal alátámasztva tájékoztatja a Hatóságot. A Hatóság indokolását közzéteszi.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság a 32. cikk (6) bekezdésében említett tevékenységéről szóló jelentésében tájékoztatja az Európai Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a kiadott iránymutatásokról és ajánlásokról, amelyben megjelöli mely nemzeti hatóságok nem felelnek meg ezeknek, valamint vázolja, milyen módon kívánja biztosítani, hogy a hatóságok a jövőben kövessék ajánlásait és iránymutatásait. A Hatóság ugyanezeket az információkat közli a legfontosabb pénzügyi intézmények esetében is.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az illetékes hatóság nem alkalmazza az iránymutatásokat és az ajánlásokat, indokairól tájékoztatja a Hatóságot.

törölve

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokat, különösen ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

(1) A Hatóság az e cikk (2), (3) és (6) bekezdésében meghatározott hatáskörökkel élhet, ha az illetékes hatóság nem alkalmazza helyesen az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokat – többek között a 7. cikknek megfelelően megállapított technikai standardokat –, különösen ha nem gondoskodik arról, hogy a pénzügyi piaci szereplők teljesítsék az említett jogszabályokban meghatározott követelményeket.

Amendment  48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság vagy a Bizottság kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja a közösségi jog feltételezett helytelen alkalmazását.

(2) A Hatóság egy vagy több illetékes hatóság, az Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács vagy az értékpapír-piaci érdekképviseleti csoport egy tagjának kérésére, vagy saját kezdeményezésére és az érintett illetékes hatóság tájékoztatását követően kivizsgálhatja az uniós jog feltételezett megsértését vagy alkalmazásának elmulasztását.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg a közösségi jognak a Hatóság ajánlásának kézhezvételétől számított egy hónapon belül, a Bizottság a Hatóságtól kapott tájékoztatást követően vagy saját kezdeményezésére határozatot hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg a közösségi jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

(4) Ha az illetékes hatóság nem felel meg az uniós jognak a (3) bekezdés második albekezdésében meghatározottak szerint 10 munkanapon belül, a Hatóság határozatot hoz, amelyben előírja az illetékes hatóság számára, hogy hozza meg az uniós jognak való megfeleléshez szükséges intézkedéseket.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb három hónappal meghozza. A Bizottság ezt az időtartamot egy hónappal meghosszabbíthatja.

A Hatóság ezt a határozatot az ajánlás elfogadását követően legkésőbb egy hónappal meghozza.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

A Hatóság biztosítja, hogy a határozat címzettjeinek meghallgatáshoz való jogát tiszteletben tartsák.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság és az illetékes hatóságok minden szükséges információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

Az illetékes hatóságok minden szükséges információt a Hatóság rendelkezésére bocsátanak.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a bizottsági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

(5) Az illetékes hatóság a (4) bekezdésben említett határozat kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül tájékoztatja a Bizottságot és a Hatóságot a hatósági határozat végrehajtása érdekében hozott vagy hozandó intézkedéseiről.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok vonatkozó előírásai a pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(6) A Szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg az e cikk (4) bekezdésében említett határozatnak az abban meghatározott időtartamon belül, és ha a piaci verseny egyenlő feltételeinek fenntartása vagy helyreállítása, illetve a pénzügyi rendszer szabályos működésének és integritásának biztosítása érdekében szükséges, hogy az illetékes hatóság kellő időben orvosolja a megfelelés hiányát, a Hatóság – az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályoknak megfelelően – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Hatóság határozatának összhangban kell lennie a Bizottság által a (4) bekezdés alapján hozott határozattal.

A Hatóság határozatának összhangban kell lennie a Hatóság által a (4) bekezdés alapján hozott határozattal.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A Hatóság a 32. cikk (6) bekezdésében említett jelentésében megnevezi, mely nemzeti hatóságok és pénzügyi intézmények nem felelnek meg a (4) és (6) bekezdésében említett határozatoknak.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását a Közösségben, a Bizottság – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság kérése nyomán –, a Tanács vagy az ESRB a Hatóságnak címzett határozatot fogadhat el, amelyben megállapítja e rendelet alkalmazásában a vészhelyzet fennállását.

(1) Káros fejlemények esetén, amelyek komolyan veszélyeztetik a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását az Unióban, az ESRB – saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, az Európai Parlament, a Tanács, az Európai Parlament vagy a Bizottság kérése nyomán – figyelmeztetést tehet közzé, amelyben bejelenti a vészhelyzet fennállását, hogy lehetővé tegye a Hatóság számára a (3) bekezdésben említett egyedi határozatok további követelmények nélküli elfogadását.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az ESRB a figyelmeztetés közzétételét követően arról haladéktalanul értesíti egyidejűleg az Európai Parlamentet, a Tanácsot, a Bizottságot és a Hatóságot.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha a Bizottság az (1) bekezdés szerinti határozatot fogadott el, a Hatóság egyedi határozatokat hozhat, amelyben előírja az illetékes hatóságok számára, hogy az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban hozzák meg a szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése céljából, annak biztosításával, hogy a pénzügyi piaci szereplők és az illetékes hatóságok teljesítik az adott jogszabályokban meghatározott előírásokat.

(2) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentik a vészhelyzet fennállását, a Hatóság annak biztosításához szükséges egyedi határozatokat hoz, hogy az illetékes hatóságok az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokkal összhangban hozzák meg a szükséges intézkedéseket a pénzügyi piacok szabályos működését és integritását vagy a pénzügyi rendszer egészének vagy egy részének stabilitását esetleg veszélyeztető kockázatok kezelése céljából, annak biztosításával, hogy a pénzügyi piaci szereplők és az illetékes hatóságok teljesítik az adott jogszabályokban meghatározott előírásokat.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg a hatóság (2) bekezdésben említett határozatának az abban meghatározott időtartamon belül, a Hatóság – amennyiben az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó előírások a pénzügyi piaci szereplőkre közvetlenül alkalmazandók – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja az említett jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(3) A Szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha az illetékes hatóság nem felel meg a hatóság (2) bekezdésben említett határozatának az abban meghatározott időtartamon belül, a Hatóság – az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó előírásoknak megfelelően – a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az említett jogszabályok szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az ESRB saját kezdeményezésére vagy a Hatóság, az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérése nyomán felülvizsgálja az (1) bekezdésben említett határozatot.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A Hatóság a 32. cikk (6) bekezdésében említett jelentésébe belefoglalja a (3) és (4) bekezdés szerinti nemzeti hatóságokhoz és pénzügyi intézményekhez címzett egyedi határozatokat.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével olyan területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, a Hatóság egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban segítheti az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

(1) A 9. cikkben meghatározott hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem ért egyet egy másik illetékes hatóság eljárásával vagy egy intézkedésének tartalmával vagy a tétlenségével olyan területen, ahol az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok együttműködést, koordinációt vagy közös döntéshozatalt írnak elő egynél több tagállam illetékes hatóságai számára, a Hatóság saját kezdeményezésére vagy egy vagy több érintett illetékes hatóság kérésére a (2) és (4) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban vezető szerepet vállal abban, hogy segítse az illetékes hatóságokat a megállapodás elérésében.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó időtartamok és az ügy összetettségének és sürgősségének figyelembevételével megszabja az illetékes hatóságok közötti egyeztetés határidejét.

(2) A Hatóság az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályokban meghatározott vonatkozó időtartamok és az ügy összetettségének és sürgősségének figyelembevételével megszabja az illetékes hatóságok közötti egyeztetés határidejét. Ebben a szakaszban az Hatóság közvetítői szerepet tölt be.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az illetékes hatóságok nem jutottak megállapodásra, a Hatóság határozatot hozhat, amelyben felszólítja őket konkrét intézkedések meghozatalára vagy valamely cselekvés mellőzésére az ügy rendezése érdekében, a közösségi joggal összhangban.

(3) Ha az egyeztető szakasz végén az illetékes hatóságok nem jutottak megállapodásra, a Hatóság a 29. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően határozatot hoz a vita rendezéséről és, az érintett illetékes hatóságok számára kötelező érvénnyel felszólítja őket konkrét intézkedések meghozatalára, az uniós joggal összhangban.

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Szerződés 226. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi piaci szereplő teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hozhat, amelyben előírja a közösségi jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

(4) A Szerződés 258. cikke szerinti bizottsági hatáskörök sérelme nélkül, ha valamely illetékes hatóság nem felel meg a Hatóság határozatának, és így nem biztosítja, hogy a pénzügyi piaci szereplő teljesítse az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabályok értelmében rá közvetlenül alkalmazandó előírásokat, a Hatóság a pénzügyi piaci szereplőnek címzett egyedi határozatot hoz, amelyben előírja az uniós jog szerinti kötelezettségei teljesítéséhez szükséges intézkedések meghozatalát, beleértve tevékenységek megszüntetését.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A (4) bekezdés alapján elfogadott határozatok irányadók a nemzeti felügyeleti hatóságok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben.

 

A (3) vagy a (4) bekezdés szerinti határozat tárgyát képező tényekkel kapcsolatban a nemzeti felügyeleti hatóságok által hozott intézkedéseknek összeegyeztethetőnek kell lenniük az említett határozatokkal.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A Hatóság a 32. cikk(6) bekezdésében említett jelentésében rögzíti az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbséget, a létrejött megállapodásokat és azokat a határozatokat, amelyeket az ilyen nézetkülönbségek rendezésének elősegítésére fogadtak el.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Az illetékes hatóságok közötti nézetkülönbségek ágazatokat átfogó rendezése

 

Az Európai Felügyeleti Hatóság (Vegyes Bizottság) a 11. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően a 42. cikk szerint tevékenykedő illetékes hatóságok között keletkezett nézetkülönbségeket rendezi.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság hozzájárul a felügyeleti kollégiumok hatékony és következetes működésének ösztönzéséhez, és a közösségi jogszabályok minden kollégiumot átfogóan egységes alkalmazásának elősegítéséhez.

(1) A Hatóság hozzájárul a 2006/48/EK irányelvben említett felügyeleti kollégiumok hatékony, eredményes és következetes működésének ösztönzéséhez és nyomon követéséhez, valamint az uniós jogszabályok minden kollégiumot átfogóan egységes alkalmazásának elősegítéséhez.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság megfigyelőként részt vesz a felügyeleti kollégiumokban, amikor szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a vonatkozó jogszabályok értelmében „illetékes hatóságnak” kell tekintetni, és kérésére minden olyan lényeges információt meg kell részére adni, amelyet a kollégium bármely tagja megkap.

(2) A Hatóság részt vesz a felügyeleti kollégiumokban, amikor szükségesnek ítéli. A részvétel céljából a vonatkozó jogszabályok értelmében „illetékes hatóságnak” kell tekintetni, és kérésére minden olyan lényeges információt meg kell részére adni, amelyet a kollégium bármely tagja megkap.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Hatóság a 7. és 8. cikk alapján elfogadott technikai standardokat, iránymutatásokat és ajánlásokat adhat ki a felügyeletek működésének és a felügyeletei kollégiumok által elfogadott legjobb gyakorlatok harmonizálása érdekében.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A kötelező erejű közvetítői szerep a 11. cikkben foglalt eljárás szerint lehetővé teszi az új hatóságok számára a nemzeti felügyeletek közötti viták rendezését. Ammenyiben egy határokon átnyúló tevékenységet folytató intézmény felügyelői nem tudnak egymás között egyezségre jutni, célszerű feljogosítani a Hatóságot arra, hogy az adott intézményre közvetlenül alkalmazható felügyeleti határozatokat hozhasson.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12a. cikk

 

Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények felügyelete

 

(1) A nemzeti hatóságok az Unión belüli, azonos felügyeleti szabályok alkalmazásának szavatolása érdekében – a Hatóság képviselőiként működve, és a Hatóságtól kapott utasításokat követve – az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletét végzik.

 

(2) A Hatóság a felügyeleti szabályok tervezetét a Bizottság elé terjeszti, ezzel egyidőben pedig eljuttatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A Bizottság a 7. vagy 8. cikkben foglalt eljárás szerint jóváhagyja a felügyeleti szabályok tervezetét.

 

(3) A felügyelőtanácsnak a 29. cikk (1) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően hozott határozata megállapítja az uniós dimenzióval rendelkező főbb pénzügyi intézményeket. Az e pénzügyi intézmények meghatározására szolgáló feltételek figyelembe veszik a Pénzügyi Stabilitási Tanács, a Nemzetközi Valutaalap és a Nemzetközi Fizetések Bankja által megállapított feltételeket.

 

(4) A Hatóság a jelentős intézmények vonatkozásában az ESRB-vel együttműködésben információs sablont dolgoz ki megfelelő rendszerkockázati kezelésük biztosítása érdekében.

 

(5) Az uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények közös felelősségének biztosítása, az európai betétesek érdekvédelme, valamint a rendszerszintű pénzügyi válság által sújtott adófizetők költségének csökkentése érdekében Európai Pénzügyi Védelmi Alapot (a továbbiakban az Alap) kell létrehozni. Az Alap a nehézségekkel küzdő, Unióban működő pénzügyi intézmények esetében is segítő szerepet fog betölteni, amikor azok az egységes uniós pénzügyi piac stabilitását veszélyeztethetik. Az Alapot az ezen intézmények által biztosított hozzájárulásokból finanszírozzák. Az egyes pénzügyi intézmények hozzájárulását a felelősségteljes irányítást jutalmazó feltételek szerint kell kiszámítani. E hozzájárulások a nemzeti alapokba fizetett hasonló jellegű hozzájárulásokat helyettesítik.

 

(6) Amikor a banki hozzájárulásokból származó források a válság megoldásához nem elégségesek, az Alap forrásait hitelviszonyt megtestesítő értékpapír-kibocsátás révén növelni lehet. Kivételes esetekben a tagállamok – garanciák révén és a vállalt kockázatot megfelelően tükröző díj fejében – megkönnyíthetik az Alap számára a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátását. E garanciákat a tagállamok a (7) bekezdésben megállapított kritériumoknak megfelelően közösen vállalják.

 

(7) Szélsőséges és kivételes körülmények, illetve rendszerszintű válság esetén, ha egy vagy több intézmény csődbe megy, és a rendelkezésre álló források nem elegendőek, ezzel a teherrel a hatályban lévő, megfelelően módosított egyetértési megállapodásban foglalt elvek szerint az érintett tagállamoknak kell megbirkózniuk. A tehermegosztásra irányuló szabályok a következő kritériumok egyikét, vagy ezek valamilyen kombinációját foglalhatják magukban: az intézmény betétjei; az intézmény (könyvelési, piaci vagy kockázattal súlyozott érték szerint számított) eszközei; az intézmény befolyó bevételei; vagy az intézmény részesedése a fizetési rendszerből.

 

(8) Az Unió pénzügyi intézményeinek Alapban való tagsága kiváltja a meglévő nemzeti betétbiztosítási rendszerekben történő tagságukat. Az Alapot ötéves időtartamra egy, a Hatóság által kinevezett tanács igazgatja. A tanács tagjait a nemzeti hatóságok munkatársai közül kell megválasztani. Egy tanácsadó testületet is létrehoznak, amelyet az Alapban részt vevő pénzügyi intézmények alkotnak.

Módosítás     75

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A Hatóság átruházza a tagállami hatóságokra a 12a. cikkben említett uniós dimenzióval rendelkező pénzügyi intézmények prudenciális felügyeletének felügyeletével járó feladatokat és felelősségi köröket.

Módosítás     76

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Hatóság képviseli az Európai Uniót valamennyi, az 1. cikk (2) bekezdésében említett jogszabály hatálya alá tartozó intézmény szabályozásával és felügyeletével kapcsolatos nemzetközi fórumon. Az illetékes nemzeti hatóságok továbbra is hozzájárulhatnak ezekhez a fórumokhoz, amennyiben azok nemzeti kérdésekkel vagy az uniós jog szerinti saját feladataik és hatásköreik szempontjából lényeges kérdésekkel foglalkoznak.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A közösségi intézmények hatásköreinek sérelme nélkül, a Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki harmadik országok felügyeleti hatóságaival. Igazgatási megállapodásokat köthet nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával.

Az uniós intézmények és a tagállamok hatásköreinek sérelme nélkül a Hatóság kapcsolatokat alakíthat ki és igazgatási megállapodásokat köthet felügyeleti hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel és harmadik országok közigazgatásával.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t a feladatai teljesítéséhez szükséges naprakész információkkal. Minden nem összefoglaló vagy összegzett formában lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez szükséges adatot indokolt kérésre haladéktalanul az ESRB rendelkezésére kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] rendelet [15]. cikkében meghatározottak szerint.

(2) A Hatóság szorosan együttműködik az ESRB-vel. Rendszeresen ellátja az ESRB-t a feladatai teljesítéséhez szükséges naprakész információkkal. Minden nem összefoglaló vagy összegzett formában lévő, az ESRB feladatai teljesítéséhez szükséges adatot indokolt kérésre haladéktalanul az ESRB rendelkezésére kell bocsátani, a(z) …./…/EK [ESRB] rendelet [15]. cikkében meghatározottak szerint. A Hatóság megfelelő protokollt dolgoz ki az egyes pénzügyi intézményekkel kapcsolatos bizalmas információk közzétételére.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok semmilyen módon nem érintik a tagállamok költségvetési felelősségét.

(1) A Hatóság biztosítja, hogy a 10. vagy 11. cikk alapján elfogadott határozatok közvetlenül jelentősen nem érintik a tagállamok költségvetési felelősségét.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállam az értesítésében indokolja és egyértelműen bemutatja, hogy a határozat hogyan gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

A tagállam az értesítésében indokolja, hogy a határozat miért, és – hatáselemzés segítségével bemutatja, hogy – mennyire gyakorol hatást költségvetési felelősségére.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi piaci szereplőkkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata alapján – nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

(2) A felügyelőtanács az elnököt – érdemei, alkalmassága, a pénzügyi piaci szereplőkkel és piacokkal kapcsolatos ismeretei, valamint a pénzügyi felügyelet és szabályozás terén szerzett tapasztalata alapján – a Bizottság által szervezett és irányított nyílt kiválasztási eljárást követően nevezi ki.

Módosítás  82

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a három kiválasztott jelölt nevét az Európai Parlament elé terjeszti. A jelöltek meghallgatása után az Európai Parlament egyiküket kiválasztja. Az így kiválasztott jelöltet a felügyelőtanács nevezi ki.

Módosítás  83

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben az Európai Parlament úgy találja, hogy a kiválasztott jelöltek közül egyik sem felel meg az első albekezdésben szereplő előírásoknak, a nyílt kiválasztási eljárás újrakezdődik.

Módosítás  84

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kinevezése előtt a felügyelőtanács által