Procedura : 2009/0144(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0169/2010

Teksty złożone :

A7-0169/2010

Debaty :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Głosowanie :

PV 07/07/2010 - 8.6
CRE 07/07/2010 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/09/2010 - 5.12
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0270
P7_TA(2010)0339

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 709kWORD 1893k
3.6.2010
PE 438.409v02-00 A7-0169/2010

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Sven Giegold

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Prawnej
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2009)0503),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję Parlamentowi(C7-0167/2009),

–   uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z 21 stycznia 2010 r.,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinie Komisji Budżetowej, Komisji Prawnej i Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0169/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  jest zdania, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym jest zgodna z pułapem podpozycji 1a wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, lecz margines w dziale 1a na lata 2011-2013 jest bardzo ograniczony, oraz że finansowanie nowych działań nie może zagrażać finansowaniu innych priorytetów w ramach podpozycji 1a; ponawia zatem wezwanie o przegląd wieloletnich ram finansowych, któremu towarzyszyć będą konkretne wnioski w sprawie ich dostosowania i zmiany przed końcem pierwszego semestru 2010 r. za pomocą wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z dnia 17 maja 2006 r.(1) (PMI), a w szczególności wymienionych w pkt 21-23 tego porozumienia w celu zagwarantowania finansowania Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) bez zagrażania finansowania pozostałych priorytetów, a także przy zapewnieniu pozostawienia wystarczającego marginesu w podpozycji 1a;

3.  podkreśla, że tworzenie ESMA odbywać się będzie w oparciu o postanowienia pkt 47 PMI; podkreśla, że jeżeli władza ustawodawcza podejmie decyzję o utworzeniu ESMA, Parlament przystąpi do negocjacji z drugim organem władzy budżetowej w celu terminowego wypracowania porozumienia w sprawie finansowania tej agencji zgodnie z odpowiednimi postanowieniami PMI;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku lub zastąpienia tegoż innym tekstem;

5.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe)

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów wspólnotowych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za zwiększoną wzajemną zależnością, złożonością, globalizacją rynków finansowych i rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów unijnych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a) Już długo przed kryzysem finansowym Parlament Europejski regularnie wzywał do wzmocnienia prawdziwie równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów działających na szczeblu Unii, a jednocześnie wskazywał znaczące uchybienia w zakresie unijnego nadzoru nad jeszcze bardziej zintegrowanymi rynkami finansowymi (w swoich rezolucjach: z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie komunikatu Komisji dotyczącego wdrożenia ram dla rynków finansowych – plan działania1, z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii Europejskiej2, z dnia 11 lipca 20007 r. w sprawie białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-20103, z dnia 23 września 2008 r. zawierającej zalecenia dla Komisji w sprawie funduszy hedgingowych i niepublicznego rynku kapitałowego4, z dnia 9 października 2008 r. z zaleceniami dla Komisji w sprawie działań następczych w związku z metodą Lamfalussy'ego – przyszła struktura nadzoru5,z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II)6 oraz z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie agencji ratingowych7).

 

________________

1 Dz.U. C 40 z 7.2.2001, s. 453.

2 Dz.U. C 25E z 29.1.2004, s. 394.

3 Dz.U. C 175 E z 10.7.2008, s. xx.

4 Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 26.

5 Dz.U. C 9 E z 15.1.2010, s. 48.

6 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0251.

7 Teksty przyjęte, P6_TA(2009)0279.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) W opublikowanym dnia 25 lutego 2009 r. raporcie utworzonej na wniosek Komisji grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem pana Jacques’a de Larosière’a stwierdzono, że należy wzmocnić ramy nadzorcze, aby zmniejszyć groźbę wystąpienia w przyszłości kryzysów finansowych i ograniczyć ich skutki, zalecono również daleko idące reformy struktury nadzoru sektora finansowego we Wspólnocie. Grupa ekspertów wyraziła również stanowisko, że należy stworzyć Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) złożony z trzech europejskich organów nadzoru odpowiedzialnych, odpowiednio, za sektor papierów wartościowych, sektor ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych oraz sektor bankowości, a także że należy powołać Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego.

(2) W opublikowanym dnia 25 lutego 2009 r. raporcie utworzonej na wniosek Komisji grupy wysokiego szczebla pod przewodnictwem pana Jacques’a de Larosière’a (nazywanym dalej „sprawozdanie de Larosière’a”) stwierdzono, że należy wzmocnić ramy nadzorcze, aby zmniejszyć groźbę wystąpienia w przyszłości kryzysów finansowych i ograniczyć ich skutki, zalecono również reformy struktury nadzoru sektora finansowego w Unii. Grupa ekspertów wyraziła również stanowisko, że należy stworzyć Europejski System Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) złożony z trzech europejskich organów nadzoru odpowiedzialnych, odpowiednio, za sektor papierów wartościowych, sektor ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych oraz sektor bankowości, a także że należy powołać Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego. Zawarte w sprawozdaniu zalecenia dotyczyły minimalnego poziomu zmian, który eksperci ocenili jako konieczny, żeby uniknąć wystąpienia podobnego kryzysu w przyszłości.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 3 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W swoim komunikacie z dnia 4 marca 2009 r. zatytułowanym „Realizacja europejskiego planu naprawy” Komisja zaproponowała przedłożenie projektu legislacyjnego w sprawie utworzenia Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, natomiast w komunikacie z dnia 27 maja 2009 r. zatytułowanym „Europejski nadzór finansowy” przedstawiła więcej szczegółów na temat możliwej struktury takich nowych ram nadzorczych.

(3) W swoim komunikacie z dnia 4 marca 2009 r. zatytułowanym „Realizacja europejskiego planu naprawy” Komisja zaproponowała przedłożenie projektu legislacyjnego w sprawie utworzenia Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego i Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, natomiast w komunikacie z dnia 27 maja 2009 r. zatytułowanym „Europejski nadzór finansowy” przedstawiła więcej szczegółów na temat możliwej struktury takich nowych ram nadzorczych, ale nie uwzględniła wszystkich zaleceń zawartych w sprawozdaniu de Larosière’a.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien stanowić sieć krajowych i wspólnotowych organów nadzoru finansowego, w ramach której bieżący nadzór nad uczestnikami rynków finansowych sprawowany jest na poziomie krajowym, natomiast centralną rolę w zakresie nadzoru nad grupami transgranicznymi powierza się kolegiom organów nadzorczych. Należy również osiągnąć większą harmonizację i spójne stosowanie przepisów dotyczących uczestników rynków finansowych i rynków finansowych w całej Wspólnocie. Należy powołać Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych i Europejski Organ Nadzoru Bankowego (europejskie organy nadzoru).

(7) Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien stanowić sieć krajowych i unijnych organów nadzoru finansowego, w ramach której bieżący nadzór nad instytucjami finansowymi, których działania nie mają wymiaru unijnego, sprawowany jest na poziomie krajowym. Nadzór nad transgranicznymi instytucjami, których działania nie mają wymiaru unijnego, powinny sprawować kolegia organów nadzorczych. Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe) (ESMA) stopniowo przejmuje nadzór nad instytucjami o wymiarze unijnym. Należy również osiągnąć większą harmonizację i spójne stosowanie przepisów dotyczących instytucji i rynków finansowych w całej Unii. Poza ESMA należy powołać Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) i Europejski Organ Nadzoru (bankowość), a także Europejski Organ Nadzoru (Wspólny Komitet) (zwany dalej „Wspólnym Komitetem”). Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna stanowić część Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwany dalej „ESMA”) powinien działać, mając na uwadze polepszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym zwłaszcza poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru, uwzględniając zróżnicowane interesy poszczególnych państw członkowskich; tak by chronić inwestorów; zapewnić integralność, efektywność i prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych; zabezpieczyć stabilność systemu finansowego i wzmocnić międzynarodową koordynację nadzoru finansowego, z korzyścią dla całej gospodarki, w tym dla uczestników rynków finansowych i innych zainteresowanych stron, konsumentów i pracowników. Do zadań ESMA należy również wspieranie konwergencji nadzorczej i udzielanie porad instytucjom UE w zakresie papierów wartościowych oraz regulacji i nadzoru rynków, a także w powiązanych kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej. Aby zrealizować te cele konieczne i właściwe jest, by ESMA był organem wspólnotowym posiadającym osobowość prawną oraz autonomię prawną, administracyjną i finansową.

(9) ESMA powinien działać, mając na uwadze polepszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym zwłaszcza poprzez osiągnięcie wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru, uwzględniając zróżnicowane interesy poszczególnych państw członkowskich; tak by chronić inwestorów; zapewnić integralność, efektywność i prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych; zabezpieczyć stabilność systemu finansowego i wzmocnić międzynarodową koordynację nadzoru finansowego, z korzyścią dla całej gospodarki, w tym dla uczestników rynków finansowych i innych zainteresowanych stron, konsumentów i pracowników. Do zadań ESMA należy również wspieranie konwergencji nadzorczej i udzielanie porad instytucjom UE w zakresie papierów wartościowych oraz regulacji i nadzoru rynków, a także w powiązanych kwestiach dotyczących ładu korporacyjnego i sprawozdawczości finansowej. Aby zrealizować te cele konieczne i właściwe jest, by ESMA był organem unijnym posiadającym osobowość prawną oraz autonomię prawną, administracyjną i finansową.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9a) Aby zrealizować te cele, konieczne i właściwe jest, by ESMA był organem UE posiadającym osobowość prawną oraz autonomię prawną, administracyjną i finansową. ESMA powinien posiadać uprawnienia umożliwiające zapewnienie przestrzegania praw, jak również podejmowanie kwestii dotyczących bezpieczeństwa i kondycji finansowej, w szczególności związanych z ryzykiem systemowym i ryzykiem transgranicznym.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9b) W dniu 28 października 2009 r. Rada Stabilności Finansowej, Bank Rozrachunków Międzynarodowych i Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdefiniowały ryzyko systemowe jako ryzyko zakłócenia usług finansowych (i) spowodowane upośledzeniem całego lub części systemu finansowego oraz (ii) mogące spowodować poważne negatywne konsekwencje dla realnej gospodarki. Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i infrastruktury potencjalnie mogą w pewnym stopniu mieć znaczenie systemowe.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 9 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(9c) Ryzyko transgraniczne według tych instytucji obejmuje wszelkiego rodzaju ryzyko spowodowane przez nierównowagę gospodarczą lub niepowodzenia finansowe w całej Unii lub w jej części, które może mieć poważne negatywne skutki dla transakcji między podmiotami gospodarczymi dwóch lub więcej państw członkowskich, dla funkcjonowania rynku wewnętrznego lub finansów publicznych Unii lub któregokolwiek z jej państw członkowskich;

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w swoim wyroku z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie C-217/04 (Zjednoczone Królestwo przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej) potwierdził, że art. 95 Traktatu odnoszący się do przyjmowania środków dotyczących zbliżenia prawodawstwa w celu ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowi odpowiednią podstawę prawną dla powołania „organu wspólnotowego mającego za zadanie przyczynianie się do realizacji procesu harmonizacji”, w przypadku gdy zadania powierzone takiemu organowi są ściśle związane z dziedzinami będącymi przedmiotem aktów dokonujących zbliżenia prawodawstw krajowych. Cele i zadania ESMA polegające na udzielaniu właściwym krajowym organom nadzoru pomocy w zakresie spójnej interpretacji i stosowania przepisów wspólnotowych oraz przyczynianiu się do stabilności finansowej koniecznej do integracji finansowej są ściśle związane z celami określonymi w dorobku prawnym Wspólnoty dotyczącym rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych. Należy zatem ustanowić Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na mocy art. 95 Traktatu.

(10) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim wyroku z dnia 2 maja 2006 r. w sprawie C-217/04 (Zjednoczone Królestwo przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej) stwierdził, że: „nic w sformułowaniu art. 95 TWE [obecnie art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej] nie pozwala na wniosek, iż przepisy przyjęte przez prawodawcę wspólnotowego na podstawie tego artykułu powinny zostać ograniczone, jeśli chodzi o ich adresatów, wyłącznie do państw członkowskich. W rzeczywistości bowiem może okazać się konieczne, według oceny tego prawodawcy, przewidzenie możliwości ustanowienia organu wspólnotowego mającego za zadanie przyczynianie się do realizacji procesu harmonizacji, w sytuacjach gdy stosowne wydaje się przyjęcie niewiążących środków towarzyszących lub o charakterze ramowym dla ułatwienia jednolitego wykonania i stosowania aktów opartych na tym postanowieniu”1.Przy tym zadania powierzone takiemu organowi są ściśle związane z dziedzinami będącymi przedmiotem aktów dokonujących zbliżenia prawodawstw krajowych. Cele i zadania ESMA polegające na udzielaniu właściwym krajowym organom nadzoru pomocy w zakresie spójnej interpretacji i stosowania przepisów unijnych oraz przyczynianiu się do stabilności finansowej koniecznej do integracji finansowej są ściśle związane z celami określonymi w dorobku prawnym Unii dotyczącym rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych. Należy zatem ustanowić Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na mocy art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Termin „uczestnik rynków finansowych” powinien obejmować szereg zróżnicowanych uczestników, którzy podlegają przepisom wspólnotowym w tej dziedzinie. Może on obejmować zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Może on obejmować przykładowo przedsiębiorstwa inwestycyjne, UCITS oraz ich spółki zarządzające, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, podmioty gospodarcze, izby rozrachunkowe, systemy rozliczeniowe, agencje ratingowe, emitentów, oferentów, inwestorów, osoby kontrolujące uczestników lub zainteresowane nimi, osoby zaangażowane w zarządzanie uczestnikami, a także inne osoby, w odniesieniu do których obowiązuje wymóg określony przepisami. Powinien on również obejmować instytucje finansowe, takie jak instytucje kredytowe i zakłady ubezpieczeń, jeżeli są one zaangażowane w działania objęte prawodawstwem wspólnotowym w tej dziedzinie. Definicja ta nie obejmuje właściwych organów w UE i w krajach trzecich oraz Komisji.

(12) Istniejące prawodawstwo Unii regulujące dziedziny, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, obejmuje również dyrektywę 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego, rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym1, dyrektywę 2009/110/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością2 oraz w stosownych fragmentach dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz dyrektywę 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września 2002 r. dotyczącą sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę inwestorów i konsumentów w całej Europie. Ponieważ ESMA charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem wspólnotowym, opracowania projektów standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów zgodnie z prawem wspólnotowym w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Komisja musi przyjąć projekty standardów technicznych. Podlegałyby one zmianom, jeżeli przykładowo projekty standardów technicznych byłyby niezgodne z prawem wspólnotowym bądź byłyby sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi w dorobku prawnym Wspólnoty dotyczącym usług finansowych. Aby zapewnić sprawną i przyspieszoną procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy regulacyjne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę deponentów, inwestorów i konsumentów w całej Europie. Ponieważ ESMA charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem unijnym, opracowania projektów standardów regulacyjnych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania standardów regulacyjnych zgodnie z procedura, o której mowa w art. 209 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Procedura opracowywania standardów technicznych określona w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie przyjmowania z własnej inicjatywy środków wykonawczych w drodze procedury komitetowej na poziomie 2 procedury Lamfalussy’ego, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym. Kwestie dotyczące standardów technicznych nie wymagają decyzji politycznych, a ich treść jest określona przez wspólnotowe akty prawne przyjęte na poziomie 1. Opracowanie projektów standardów przez ESMA gwarantuje pełne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy specjalistycznej krajowych organów nadzoru.

(15) Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów regulacyjnych w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Powinny one podlegać zmianom, jeżeli przykładowo będą niezgodne z prawem Unii, będą sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi prawie unijnym dotyczącym usług finansowych. Aby zapewnić sprawną i szybką procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Komisja powinna być także uprawniona do wdrażania aktów prawnych zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W dziedzinach nieobjętych standardami technicznymi ESMA powinien mieć uprawnienia do wydawania niewiążących wytycznych i zaleceń w sprawie stosowania prawodawstwa wspólnotowego. W celu zapewnienia przejrzystości i zwiększenia przestrzegania przez krajowe organy nadzoru tych wytycznych i zaleceń, krajowe organy nadzoru powinny być zobowiązane do przedstawienia powodów niezastosowania się do tych wytycznych i zaleceń.

(16) W dziedzinach nieobjętych standardami regulacyjnymi ESMA powinien mieć uprawnienia do wydawania wytycznych i zaleceń w sprawie stosowania prawodawstwa Unii. W celu zapewnienia przejrzystości i zwiększenia przestrzegania przez krajowe organy nadzoru tych wytycznych i zaleceń, krajowe organy nadzoru powinny być zobowiązane do podawania do publicznej wiadomości powodów niezastosowania się do tych wytycznych i zaleceń, aby zapewnić zachowanie pełnej przejrzystości wobec uczestników rynku. W obszarach nieobjętych standardami regulacyjnymi ESMA powinien wypracowywać i upowszechniać najlepsze wzorce.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego stosowania prawa wspólnotowego jest podstawowym warunkiem wstępnym dla integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności systemu finansowego i równych warunków konkurencji dla uczestników rynków finansowych we Wspólnocie. Należy zatem wprowadzić odpowiedni mechanizm obowiązujący w sytuacjach, w których ESMA stwierdzi przypadki nieprawidłowego lub niewystarczającego stosowania przepisów prawa wspólnotowego. Mechanizm ten powinien obowiązywać w dziedzinach, w których prawodawstwo wspólnotowe określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego stosowania prawa unijnego jest podstawowym warunkiem wstępnym dla integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności systemu finansowego i równych warunków konkurencji dla uczestników rynków finansowych w Unii. Należy zatem wprowadzić odpowiedni mechanizm obowiązujący w sytuacjach, w których ESMA stwierdzi przypadki niestosowania przepisów prawa unijnego. Mechanizm ten powinien obowiązywać w dziedzinach, w których prawodawstwo Unii określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się do zalecenia, Komisja – w celu zapewniania przestrzegania prawa wspólnotowegopowinna być uprawniona do skierowania do danego krajowego organu nadzoru decyzji o bezpośrednich skutkach prawnych, na którą można się powoływać przed sądami i organami i która może być egzekwowana na mocy art. 226 Traktatu.

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się do zalecenia w terminie wyznaczonym przez ESMA, wówczas ESMA – w celu zapewniania przestrzegania prawa unijnegopowinien mieć możliwość niezwłocznego skierowania do danego krajowego organu nadzoru decyzji o bezpośrednich skutkach prawnych, na którą można się powoływać przed sądami i organami i która może być egzekwowana na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego we Wspólnocie wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Wspólnoty. ESMA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Decydowanie o transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, a zatem powinno zostać powierzone Komisji Europejskiej. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, ESMA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio obowiązującego uczestników rynków finansowych celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków.

(21) Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego w Unii wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Unii. ESMA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego powinna określić, kiedy występuje sytuacja nadzwyczajna. Decydowanie o transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, a zatem powinno zostać powierzone Komisji Europejskiej. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, ESMA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa unijnego bezpośrednio obowiązującego uczestników rynków finansowych celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) W oświadczeniu w sprawie wzmocnienia systemu finansowego, przyjętym na szczycie przywódców krajów G-20 w Londynie w dniu 2 kwietnia 2009 r., wezwano do opracowania „wytycznych dla kolegiów nadzorczych, wspierania ich tworzenia i funkcjonowania oraz uczestnictwa w nich, w tym poprzez bieżącą identyfikację przedsiębiorstw transgranicznych o największym znaczeniu systemowym”.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru oraz zrównoważonego uwzględnienia stanowisk właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich ESMA powinien móc rozstrzygać spory między tymi właściwymi organami ze skutkiem wiążącym, w tym w ramach kolegiów nadzorczych. Należy wprowadzić postępowanie pojednawcze, podczas którego właściwe organy mogą dojść do porozumienia. Uprawnienia ESMA powinny obejmować spory dotyczące obowiązków proceduralnych w ramach współpracy, a także interpretacji i stosowania prawa wspólnotowego w decyzjach nadzorczych. Konieczne jest przestrzeganie istniejących mechanizmów pojednawczych przewidzianych w prawodawstwie sektorowym. W przypadku niepodejmowania działań przez dany krajowy organ nadzoru ESMA powinien być uprawniony do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do uczestników rynków finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio ich obowiązującego.

(22) W celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru oraz zrównoważonego uwzględnienia stanowisk właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich ESMA powinien móc rozstrzygać spory między tymi właściwymi organami ze skutkiem wiążącym, w tym w ramach kolegiów nadzorczych. Należy wprowadzić postępowanie pojednawcze, podczas którego właściwe organy mogą dojść do porozumienia. Uprawnienia ESMA powinny obejmować spory dotyczące obowiązków proceduralnych w ramach współpracy, a także interpretacji i stosowania prawa unijnego w decyzjach nadzorczych. Konieczne jest przestrzeganie istniejących mechanizmów pojednawczych przewidzianych w prawodawstwie sektorowym. W przypadku niepodejmowania działań przez dany krajowy organ nadzoru ESMA powinien być uprawniony do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do uczestników rynków finansowych w obszarach prawa unijnego bezpośrednio ich obowiązującego. Ma to także zastosowanie do sporów w kolegiach organów nadzorczych.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Kryzys pokazał główne słabe punkty w istniejących podejściach do nadzoru transgranicznych instytucji finansowych, w szczególności największych lub najbardziej złożonych instytucji, których bankructwo może spowodować szkody systemowe. Te słabości mają swoje źródło w różnych obszarach działalności instytucji finansowych oraz w organach nadzoru. Instytucje finansowe działają na rynku bez granic, organy nadzoru dokonują bieżących weryfikacji, czy uprawnienia sądów w ich krajach kończą się na granicach krajowych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Mechanizm współpracy wykorzystywany w celu rozwiązania problemu tej asymetrii asynchronizmu okazały się wyraźnie niewystarczające. Możliwe są tylko dwa rozwiązania tej asymetrii: przyznanie większych uprawnień organom nadzoru kraju przyjmującego (rozwiązanie na szczeblu krajowym) lub utworzenie odpowiedniego, alternatywnego organu o zasięgu unijnym (rozwiązanie na szczeblu Unii). Jak stwierdzono w sprawozdaniu Turnera opublikowanym w 2009 r.: „należyte uregulowania wymagają albo zwiększenia uprawnień krajowych, co oznacza mniejsze otwarcie rynku wewnętrznego, albo większego stopnia integracji europejskiej”.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22c) W ramach rozwiązania krajowego państwo przyjmujące powinno mieć możliwość odmówienia miejscowym filiom prawa do działalności, żeby zobowiązać instytucje zagraniczne do działania wyłącznie za pośrednictwem podwykonawców, a nie filii, oraz żeby mieć nadzór nad kapitałem i płynnością instytucji działających w danym kraju, co doprowadziłoby do większego protekcjonizmu.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22d) Rozwiązanie unijne zakłada, że kolegia organów nadzoru monitorujących instytucje transgraniczne powinny być wzmocnione, a uprawnienia nadzorcze dotyczące instytucji spełniających kryteria ryzyka systemowego powinny być stopniowo przekazywane organowi Unii. Instytucje systemowe powinny obejmować instytucje finansowe działające na szczeblu transgranicznym lub krajowym, których bankructwo zagroziłoby stabilności wspólnego rynku finansowego Unii.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22e) Kolegia organów nadzorczych powinny mieć uprawnienia w zakresie opracowywania przepisów nadzorczych służących spójnemu stosowaniu prawa Unii. ESMA powinien mieć pełne prawa uczestnictwa w kolegiach organów nadzorczych w celu usprawniania funkcjonowania procesu wymiany informacji oraz celem promowania konwergencji i spójności stosowania prawa Unii przez kolegia. ESMA powinien przejąć wiodącą rolę w nadzorowaniu transgranicznych instytucji finansowych działających w Unii. Na ESMA powinien także spoczywać obowiązek mediacyjny z myślą o rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22f) Kolegia organów nadzorczych powinny odgrywać istotną rolę w efektywnym, skutecznym i spójnym nadzorze transgranicznych instytucji finansowych niemających wymiaru unijnego, które nie są instytucjami systemowymi, jednak w przypadku których daje się wciąż zauważyć różnice między normami i praktykami w poszczególnych krajach. Nie wystarczy konsolidowanie podstawowych rozporządzeń finansowych, jeżeli praktyki w dziedzinie nadzoru nie są spójne. Jak zauważono w sprawozdaniu de Larosière’a, „należy unikać arbitrażu regulacyjnego i zakłóceń konkurencji wynikających z różnych praktyk nadzorczych, gdyż mogą one naruszyć stabilność finansową – między innymi poprzez zachęcanie do przenoszenia działalności finansowej do krajów o bardziej łagodnym systemie nadzoru. System nadzoru musi być postrzegany jako uczciwy i zrównoważony.”

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Kolegia organów nadzorczych odgrywają istotną rolę w efektywnym, skutecznym i spójnym nadzorze uczestników rynków finansowych działających na szczeblu transgranicznym. ESMA powinien mieć pełne prawa do uczestniczenia w kolegiach organów nadzorczych w celu usprawniania funkcjonowania kolegiów i procesu wymiany informacji w kolegiach oraz celem promowania konwergencji i spójności stosowania prawa wspólnotowego przez kolegia.

skreślony

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami systemowymi należy powierzyć ESMA. Krajowe organy nadzoru powinny zatem działać jako upoważnione przez ESMA, a kontrolując transgraniczne instytucje systemowe powinny trzymać się zaleceń ESMA.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23b) Należy zatem ustanowić nowe ramy zarządzania kryzysem finansowym, ponieważ obecny mechanizm zapewniania stabilności systemu finansowego nie sprawdza się. Kluczowe elementy zarządzania kryzysowego to wspólny zestaw zasad i mechanizmy naprawy finansów (egzekucja i finansowanie, tak aby poradzić sobie z kryzysem dużych, transgranicznych i/lub instytucji systemowych).

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23c) Należy zidentyfikować instytucje systemowe przy uwzględnieniu norm międzynarodowych, w szczególności tych ustanowionych przez Radę Stabilności Finansowej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Organów Nadzoru Ubezpieczeniowego i G20. Wzajemne powiązania, substytucyjność i terminowość to zwyczajowo wykorzystywane kryteria identyfikacji instytucji systemowych.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23d) Należy ustanowić Europejski Fundusz Stabilności w celu finansowania przepisowych interwencji mających na celu likwidację lub ratowanie instytucji systemowych dotkniętych trudnościami, których skutki mogłyby zagrozić stabilności finansowej jednolitego rynku finansowego Unii. Fundusz powinien być finansowany z odpowiednich składek z sektora finansowego. Składki do Funduszu powinny zastąpić składki, które przekazywano do krajowych funduszy o podobnym charakterze.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Narzędziem przydatnym w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru może być przekazywanie zadań i obowiązków, tak by ograniczyć powielanie zadań organów nadzoru, wspierać współpracę, a tym samym usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia spoczywające na instytucjach finansowych. Rozporządzenie powinno zatem zapewniać jasne podstawy prawne dla takiego przekazywania zadań i obowiązków. Przekazywanie zadań oznacza, że zadania są wykonywane przez inny organ nadzoru, a nie przez właściwy organ nadzoru, podczas gdy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji nadzorczych nadal spoczywa na organie przekazującym. Dzięki przekazywaniu obowiązków pojedynczy krajowy organ nadzoru, któremu przekazano obowiązki, może w swoim imieniu decydować o pewnych kwestiach dotyczących nadzoru zamiast innego krajowego organu nadzoru. Przekazywanie zadań i obowiązków powinno być regulowane zasadą przyznawania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Przekazywanie obowiązków może być odpowiednim rozwiązaniem przykładowo ze względu na ekonomię skali lub zakresu, spójność w ramach nadzoru grupy oraz optymalizację wykorzystania wiedzy specjalistycznej między organami nadzoru. Odpowiednie prawodawstwo wspólnotowe może bliżej określać zasady przekazywania obowiązków w ramach umowy. ESMA powinien ułatwiać zawieranie umów dotyczących przekazywania zadań i obowiązków między krajowymi organami nadzoru za pomocą wszelkich właściwych środków. ESMA powinien być informowany z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu umowy w sprawie przekazania, tak by móc wyrazić swoją opinię w stosownych przypadkach. Powinien on scentralizować publikację takich umów, aby zapewnić terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne informacje na temat umowy dla wszystkich zainteresowanych stron.

(24) Narzędziem przydatnym w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru może być przekazywanie zadań i obowiązków, tak by ograniczyć powielanie zadań organów nadzoru, wspierać współpracę, a tym samym usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia spoczywające na instytucjach finansowych. Rozporządzenie powinno zatem zapewniać jasne podstawy prawne dla takiego przekazywania zadań i obowiązków. Przekazywanie zadań oznacza, że zadania są wykonywane przez inny organ nadzoru, a nie przez właściwy organ nadzoru, podczas gdy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji nadzorczych nadal spoczywa na organie przekazującym. Dzięki przekazywaniu obowiązków pojedynczy krajowy organ nadzoru, któremu przekazano obowiązki, może w swoim imieniu decydować o pewnych kwestiach dotyczących nadzoru zamiast innego krajowego organu nadzoru. Przekazywanie zadań i obowiązków powinno być regulowane zasadą przyznawania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Przekazywanie obowiązków może być odpowiednim rozwiązaniem przykładowo ze względu na ekonomię skali lub zakresu, spójność w ramach nadzoru grupy oraz optymalizację wykorzystania wiedzy specjalistycznej między organami nadzoru. Odpowiednie prawodawstwo UE może bliżej określać zasady przekazywania obowiązków w ramach umowy. ESMA powinien ułatwiać i monitorować zawieranie umów dotyczących przekazywania zadań i obowiązków między krajowymi organami nadzoru za pomocą wszelkich właściwych środków. ESMA powinien być informowany z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu umowy w sprawie przekazania, tak by móc wyrazić swoją opinię w stosownych przypadkach. Powinien on scentralizować publikację takich umów, aby zapewnić terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne informacje na temat umowy dla wszystkich zainteresowanych stron. ESMA powinien ustalać i upowszechniać dobre praktyki dotyczące przekazywania zadań i obowiązków oraz umów w sprawie przekazania.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne i skuteczne narządzie zwiększające spójność w ramach sieci organów nadzoru. ESMA powinien zatem opracować ramy metodyczne dla takich wzajemnych ocen i regularnie je przeprowadzać. Oceny te powinny koncentrować się nie tylko na konwergencji praktyk nadzorczych, ale również na zdolności organów nadzoru do osiągania wysokiej jakości wyników w zakresie nadzoru oraz niezależności właściwych organów.

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne i skuteczne narządzie zwiększające spójność w ramach sieci organów nadzoru. ESMA powinien zatem opracować ramy metodyczne dla takich wzajemnych ocen i regularnie je przeprowadzać. Oceny te powinny koncentrować się nie tylko na konwergencji praktyk nadzorczych, ale również na zdolności organów nadzoru do osiągania wysokiej jakości wyników w zakresie nadzoru oraz niezależności właściwych organów. Należy upubliczniać wyniki wzajemnych ocen oraz rozpoznawać najlepsze wzorce, a następnie również je upubliczniać.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27) ESMA powinien aktywnie wspierać skoordynowaną reakcję Wspólnoty w zakresie nadzoru, w szczególności w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, która może potencjalnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych bądź stabilności systemu finansowego we Wspólnocie. Oprócz uprawnień do podejmowania działania w sytuacjach nadzwyczajnych ESMA powinno zatem zostać powierzone zadanie ogólnej koordynacji w ramach Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego. Niezakłócony przepływ wszystkich istotnych informacji pomiędzy właściwymi organami powinien stać się centralnym punktem działań ESMA.

(27) ESMA powinien aktywnie wspierać skoordynowaną reakcję Unii w zakresie nadzoru, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych bądź stabilności systemu finansowego w Unii. Oprócz uprawnień do podejmowania działania w sytuacjach nadzwyczajnych ESMA powinno zatem zostać powierzone zadanie ogólnej koordynacji. Niezakłócony przepływ wszystkich istotnych informacji pomiędzy właściwymi organami powinien stać się centralnym punktem działań ESMA.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Aby utrzymać stabilność systemu finansowego, należy określić na wczesnym etapie tendencje, potencjalne zagrożenia i słabości płynące z poziomu mikroostrożnościowego, na szczeblu transgranicznym i międzysektorowym. ESMA powinien, regularnie lub w razie konieczności doraźnie, monitorować i oceniać takie zmiany w obszarze podlegającym jego kompetencjom oraz, w stosownych przypadkach, informować Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne europejskie organy nadzoru oraz Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego. ESMA powinien również koordynować ogólnowspólnotowe testy skrajnych warunków w celu oceny odporności uczestników rynków finansowych na niekorzystne zmiany na rynku, dopilnowując przy tym, by na poziomie krajowym stosowano przy takich testach jak najbardziej spójną metodykę.

(28) Aby utrzymać stabilność systemu finansowego, należy określić na wczesnym etapie tendencje, potencjalne zagrożenia i słabości płynące z poziomu mikroostrożnościowego, na szczeblu transgranicznym i międzysektorowym. ESMA powinien, regularnie lub w razie konieczności doraźnie, monitorować i oceniać takie zmiany w obszarze podlegającym jego kompetencjom oraz, w stosownych przypadkach, informować Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne europejskie organy nadzoru oraz Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego. ESMA powinien również inicjować i koordynować ogólnounijne testy skrajnych warunków w celu oceny odporności uczestników rynków finansowych na niekorzystne zmiany na rynku, dopilnowując przy tym, by na poziomie krajowym stosowano przy takich testach jak najbardziej spójną metodykę. W celu informowania organu udzielającego absolutorium o swoich zadaniach ESMA powinien przeprowadzić analizy ekonomiczne rynków oraz wpływu, jaki miałyby ewentualne zmiany na rynku.

Uzasadnienie

Korzystanie z analizy ekonomicznej umożliwi ESMA podejmowanie lepiej przemyślanych decyzji w sprawie wpływu jego działalności na szerszy rynek oraz wpływu wydarzeń na szerszym rynku na jego działalność. Jest to zgodne z najlepszymi wzorcami na szczeblu państw członkowskich.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, ESMA powinien wspierać dialog i współpracę z organami nadzoru spoza Wspólnoty. Powinien w pełni respektować obecne funkcje i kompetencje instytucji europejskich w stosunkach z organami spoza Wspólnoty i na forach międzynarodowych.

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, ESMA powinien reprezentować Unię w dialoguwspółpracy z organami nadzoru spoza Unii.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki ESMA powinien mieć prawo do zwracania się o wszelkie konieczne informacje. Aby uniknąć powielania obowiązków sprawozdawczych uczestników rynków finansowych, takie informacje powinny być normalnie dostarczane przez krajowe organy nadzoru znajdujące się najbliżej rynków i uczestników rynków finansowych. ESMA powinien być jednak uprawniony do zwracania się o informacje bezpośrednio do uczestników rynków finansowych i innych stron, jeżeli właściwy krajowy organ nie udostępnia lub nie może udostępnić takich informacji w odpowiednim czasie. Organy państw członkowskich powinny być zobowiązane do udzielenia pomocy ESMA w zakresie realizacji jego wniosków o informacje.

(31) Aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki ESMA powinien mieć prawo do zwracania się o wszelkie konieczne informacje. Aby uniknąć powielania obowiązków sprawozdawczych uczestników rynków finansowych, takie informacje powinny być normalnie dostarczane przez krajowe organy nadzoru znajdujące się najbliżej rynków finansowych i uczestników rynków finansowych, z zastrzeżeniem że poufne informacje nie mogą być udostępniane podmiotom lub organom, które nie są uprawnione do ich uzyskiwania. ESMA powinien być jednak uprawniony do zwracania się o informacje bezpośrednio do uczestników rynków finansowych i innych stron, jeżeli właściwy krajowy organ nie udostępnia lub nie może udostępnić takich informacji w odpowiednim czasie. Organy państw członkowskich powinny być zobowiązane do udzielenia pomocy ESMA w zakresie realizacji jego wniosków o informacje.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Ścisła współpraca między ESMA a Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego ma podstawowe znaczenie dla pełnej efektywności funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla podejmowania działań następczych w związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. ESMA powinien dzielić się wszelkimi istotnymi informacjami z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw należy dostarczać tylko po otrzymaniu uzasadnionego wniosku. Po otrzymaniu ostrzeżeń lub zaleceń skierowanych przez ESRB do ESMA lub krajowego organu nadzoru, ESMA powinien podjąć natychmiastowe działanie i zapewnić podjęcie działań następczych.

(32) Ścisła współpraca między ESMA a Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego ma podstawowe znaczenie dla pełnej efektywności funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla podejmowania działań następczych w związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. ESMA powinien dzielić się wszelkimi istotnymi informacjami z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw należy dostarczać tylko po otrzymaniu uzasadnionego wniosku. Po otrzymaniu ostrzeżeń lub zaleceń skierowanych przez ESRB do ESMA lub krajowego organu nadzoru, ESMA powinien w stosownych przypadkach zapewnić podjęcie działań następczych.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W stosownych przypadkach ESMA powinien konsultować z zainteresowanymi stronami standardy techniczne, wytyczne i zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków. W celu zapewnienia efektywności należy ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, reprezentującą w zrównoważonych proporcjach wspólnotowych uczestników rynków finansowych (w tym w stosownych przypadkach inwestorów instytucjonalnych i inne instytucje finansowe, które same korzystają z usług finansowych), ich pracowników, konsumentów oraz inne podmioty detaliczne korzystające z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powinna aktywnie służyć jako platforma kontaktowa z innymi grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionymi przez Komisję lub na mocy ustawodawstwa wspólnotowego.

(33) ESMA powinien konsultować z zainteresowanymi stronami standardy techniczne, wytyczne i zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków. Przed przyjęciem projektu standardów regulacyjnych, wytycznych i zaleceń ESMA powinien dokonać oceny skutków. W celu zapewnienia efektywności należy ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, reprezentującą w zrównoważonych proporcjach unijnych uczestników rynków finansowych (w tym w stosownych przypadkach inwestorów instytucjonalnych i inne instytucje finansowe, które same korzystają z usług finansowych), ich pracowników, środowisko akademickie, konsumentów oraz inne podmioty detaliczne korzystające z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powinna aktywnie służyć jako platforma kontaktowa z innymi grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionymi przez Komisję lub na mocy ustawodawstwa UE.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 33 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(33a) W porównaniu do przedstawicieli branżowych, mających solidne źródło finansowania i dobre kontakty, organizacje o charakterze niedochodowym są pomijane w debacie na temat przyszłości usług finansowych i w odnośnym procesie podejmowania decyzji. Ta niekorzystna sytuację powinna zostać skorygowana przez odpowiednie finansowanie ich przedstawicieli w Grupie Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Państwa członkowskie są głównie odpowiedzialne za utrzymanie stabilności finansowej w ramach zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w odniesieniu do stabilizowania poszczególnych uczestników rynków finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji i rozwiązywania ich problemów. Środki podejmowane przez ESMA w sytuacjach nadzwyczajnych lub rozwiązywania sporów, wpływających na stabilność uczestników rynków finansowych nie powinny wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich. Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim powoływanie się na ten środek ochronny i – w ostateczności – przekazanie sprawy do decyzji Rady. Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne obowiązki państw członkowskich w tym zakresie.

(34) Państwa członkowskie są głównie odpowiedzialne za zapewnienie skoordynowanego zarządzania w sytuacjach kryzysowych i utrzymanie stabilności finansowej w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w odniesieniu do stabilizowania poszczególnych uczestników rynków finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji i rozwiązywania ich problemów. Środki podejmowane przez ESMA w sytuacjach nadzwyczajnych lub rozwiązywania sporów, wpływających na stabilność uczestników rynków finansowych nie powinny wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich. Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim powoływanie się na ten środek ochronny i – w ostateczności – przekazanie sprawy do decyzji Rady. Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne obowiązki państw członkowskich w tym zakresie.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a) Z zastrzeżeniem poszczególnych kompetencji państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych jest oczywiste, że jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się powołać na środek ochronny, poza ESMA, Radą i Komisją powinno jednocześnie powiadomić Parlament Europejski. Ponadto państwo członkowskie powinno wyjaśnić przyczyny, dla których powołało się na środek ochronny. ESMA powinien ustalić we współpracy z Komisją, jakie kolejne kroki należy podjąć.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a) W ciągu trzech lat od wejścia w życie rozporządzenia ustanawiającego taki mechanizm Komisja, na podstawie zdobytego doświadczenia, powinna określić na szczeblu Unii jasne i solidne wytyczne dotyczące tego, kiedy państwa członkowskie stosują środki ochronne. Korzystanie z tej klauzuli przez państwa członkowskie powinno być oceniane na podstawie tych wskazówek.

Uzasadnienie

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of “fiscal responsibility” must be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. In the future, in their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate that their respective case falls within the scope of the guidance.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36) Głównym organem decyzyjnym ESMA powinna być Rada Organów Nadzoru złożona z przewodniczących właściwych organów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich, na czele z przewodniczącym ESMA. W Radzie Organów Nadzoru zasiadać powinni w charakterze obserwatorów przedstawiciele Komisji, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz pozostałych dwóch europejskich organów nadzoru. Członkowie Rady Organów Nadzoru powinni działać niezależnie i wyłącznie w interesie Wspólnoty. W odniesieniu do aktów prawnych natury ogólnej, w tym dotyczących przyjmowania standardów technicznych, wytycznych i zaleceń, a także kwestii budżetowych, właściwe jest stosowanie zasad kwalifikowanej większość głosów zgodnie z Traktatem, natomiast wszystkie inne decyzje powinny być przyjmowane zwykłą większością głosów. Sprawy dotyczące rozstrzygania sporów między krajowymi organami nadzoru powinny być rozpatrywane przez określony panel.

(36) Głównym organem decyzyjnym ESMA powinna być Rada Organów Nadzoru złożona z przewodniczących właściwych organów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich, na czele z przewodniczącym ESMA. W Radzie Organów Nadzoru zasiadać powinni w charakterze obserwatorów przedstawiciele Komisji, Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Europejskiego Organu Nadzoru (ubezpieczenia i programy emerytalne) oraz Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość). Członkowie Rady Organów Nadzoru powinni działać niezależnie i wyłącznie w interesie Unii. W odniesieniu do aktów prawnych natury ogólnej, w tym dotyczących przyjmowania standardów technicznych, wytycznych i zaleceń, a także kwestii budżetowych, właściwe jest stosowanie zasad kwalifikowanej większość głosów zgodnie z art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, natomiast wszystkie inne decyzje powinny być przyjmowane zwykłą większością głosów. Sprawy dotyczące rozstrzygania sporów między krajowymi organami nadzoru powinny być rozpatrywane przez określony panel.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) ESMA powinien reprezentować zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przewodniczący wybrany przez Radę Organów Nadzoru w drodze otwartego konkursu. Zarządzanie ESMA powinno zostać powierzone dyrektorowi wykonawczemu, który powinien mieć prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w obradach Rady Organów Nadzoru i Zarządu.

(38) ESMA powinien reprezentować zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przewodniczący wyznaczony przez Parlament Europejski w wyniku otwartej procedury kwalifikacyjnej prowadzonej przez Radę Organów Nadzoru. Zarządzanie ESMA powinno zostać powierzone dyrektorowi wykonawczemu, który powinien mieć prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w obradach Rady Organów Nadzoru i Zarządu.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Aby zapewnić międzysektorową spójność prac europejskich organów nadzoru, powinny one ściśle ze sobą współpracować w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru i w stosownych przypadkach wypracowywać wspólne stanowiska. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru Wspólnego powinien przejąć wszystkie funkcje Wspólnego Komitetu ds. Konglomeratów Finansowych. W stosownych przypadkach akty prawne również objęte kompetencjami Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego powinny być przyjmowane równolegle przez odnośne europejskie organu nadzoru.

(39) Aby zapewnić międzysektorową spójność prac europejskich organów nadzoru, powinny one ściśle ze sobą współpracować poprzez Europejskie Organy Nadzoru (Wspólny Komitet) (zwane dalej „Wspólnym Komitetem”) i w stosownych przypadkach wypracowywać wspólne stanowiska. Wspólny Komitet powinien koordynować funkcje trzech europejskich organów nadzoru związane z konglomeratami finansowymi. W stosownych przypadkach akty prawne również objęte kompetencjami Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość) lub Europejskiego Organu Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) powinny być przyjmowane równolegle przez odnośne europejskie organy nadzoru. Pracami Wspólnego Komitetu powinni kierować na zasadzie corocznej rotacji przewodniczący trzech europejskich organów nadzoru. Przewodniczącym Wspólnego Komitetu powinien być wiceprzewodniczący ESRB. Wspólny Komitet powinien posiadać stały sekretariat, zatrudniający pracowników oddelegowanych z trzech europejskich organów nadzoru, co pozwoli na nieformalną wymianę informacji oraz na wypracowanie wspólnego podejścia kulturowego między trzema europejskimi organami nadzoru.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności ESMA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany głównie z obowiązkowych składek krajowych organów nadzoru i z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W odniesieniu do wkładu wspólnotowego powinna mieć zastosowanie procedura budżetowa Wspólnoty. Księgi rachunkowe powinny być badane przez Trybunał Obrachunkowy.

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności ESMA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany głównie z obowiązkowych składek krajowych organów nadzoru i z budżetu ogólnego Unii Europejskiej w ramach odrębnego działu budżetowego. Finansowanie ESMA przez Unię odbywa się na podstawie porozumienia osiągniętego przez władzę budżetową zgodnie z pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami1 (PMI). W odniesieniu do wkładu Unii Europejskiej powinna mieć zastosowanie procedura budżetowa Unii. Księgi rachunkowe powinny być badane przez Trybunał Obrachunkowy.

 

1 Dz.U. ....

Uzasadnienie

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (zwany dalej „ESMA”).

1.        Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejski Organ Nadzoru (Giełdy i Papiery Wartościowe) (zwany dalej „ESMA”).

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        ESMA działa w zakresie przepisów dyrektywy 97/9/WE, dyrektywy 98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE, dyrektywy 2004/25/WE, dyrektywy 2004/39/WE, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2002/65/WE, dyrektywy 2006/49/WE (bez uszczerbku dla kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego w zakresie nadzoru ostrożnościowego), dyrektywy … [przyszłej dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] i rozporządzenia … [przyszłego rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych na podstawie tych aktów prawnych oraz wszelkich przyszłych wspólnotowych aktów prawnych powierzających zadania ESMA.

2.        ESMA działa w zakresie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz dyrektywy 97/9/WE, dyrektywy 98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE, dyrektywy 2004/25/WE, dyrektywy 2004/39/WE, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2002/65/WE, dyrektywy 2006/49/WE (bez uszczerbku dla kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość) w zakresie nadzoru ostrożnościowego), dyrektywy … [przyszłej dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] i rozporządzenia … [przyszłego rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych na podstawie tych aktów prawnych oraz wszelkich przyszłych unijnych aktów ustawodawczych powierzających zadania ESMA.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.      ESMA funkcjonuje również w zakresie działań prowadzonych przez instytucje kredytowe, konglomeraty finansowe, firmy inwestycyjne, instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego, w tym kwestii praw udziałowców, ładu korporacyjnego, audytu, sprawozdawczości finansowej, w celu zapewnienia skutecznego i spójnego stosowanie aktów ustawodawczych, o których mowa w ust. 2. ESMA podejmuje również odpowiednie działania w związku z ofertami przejęcia, kwestiami rozliczenia i rozrachunku, sekurytyzacji, krótkiej sprzedaży oraz instrumentów pochodnych, w tym standaryzacji.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Przepisy niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Komisji, w szczególności na mocy art. 226 Traktatu, dotyczących zapewniania przestrzegania prawa wspólnotowego.

3.        Przepisy niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Komisji, w szczególności na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, dotyczących zapewniania przestrzegania prawa unijnego.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.        Do celów ESMA należy przyczynianie się do:

4. Celem ESMA jest ochrona wartości społecznych takich jak stabilność systemu finansowego w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, wypłacalność i płynność finansowa instytucji finansowych, przejrzystość rynków i produktów finansowych, oraz ochrona deponentów i inwestorów. ESMA przyczynia się do:

(i) polepszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru;

(i) polepszenia funkcjonowania i konkurencyjności rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru;

(ii) ochrony inwestorów;

(ii) zwiększania konkurencji i innowacyjności na rynku wewnętrznym oraz zwiększania konkurencji na świecie;

 

(iia) promowania integracji finansowej;

(iii) zapewniania integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych;

(iii) zapewniania integralności, przejrzystości, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych;

(iv) zabezpieczania stabilności systemu finansowego i

 

(v) wzmocnienia międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego.

(iv) wzmocnienia międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego;

 

(v) wspierania nowej strategii Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i wzrostu;

 

(vi) zapobiegania arbitrażowi regulacyjnemu i zapewniania równych szans; (vii) uniemożliwienia powstawania w przyszłości baniek kredytowych związanych z europejskimi instytucjami finansowymi; oraz

 

(viii) opracowywania wspólnej metodyki oceny wpływu charakterystyki produktu i procesu dystrybucji na sytuację finansową instytucji.

W tym celu ESMA przyczynia się do zapewnienia spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania prawa wspólnotowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję nadzorczą i przedstawia opinie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

W tym celu ESMA przyczynia się do zapewnienia spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania unijnych aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję nadzorczą i przedstawia opinie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji oraz przeprowadza analizy ekonomiczne rynków, dążąc do osiągnięcia wyznaczonych mu celów.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.      Wykonując zadania powierzone mu na mocy niniejszego rozporządzenia, ESMA zwraca szczególną uwagę na instytucje systemowe, których upadek lub nieprawidłowe funkcjonowanie mogłyby zagrozić działaniu systemu finansowego lub realnej gospodarki.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.        ESMA wchodzi w skład Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „ESFS”, który funkcjonuje jako sieć organów nadzoru, zgodnie z art. 39.

skreślony

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.        Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych współpracuje z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, zwaną dalej „ESRB”, zgodnie z art. 21 niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

Europejski System Nadzoru Finansowego

 

1.        ESMA wchodzi w skład Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS). Głównym celem ESFS jest zapewnienie właściwego wdrożenia przepisów dotyczących sektora finansów, tak aby zachować stabilność finansową, a tym samym zapewnić zaufanie do całego systemu finansowego i odpowiednią ochronę konsumentów usług finansowych.

 

2.        W skład ESFS wchodzą:

 

a) Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego

 

b) Europejski Organ Nadzoru (bankowość) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 (EBA);

 

c) Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr …/2010 (EIOPA);

 

d) Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe) ustanowiony na mocy niniejszego rozporządzenia;

 

e) Europejski Organ Nadzoru (Wspólny Komitet) ustanowiony na mocy art. 40;

 

f) organy państw członkowskich określone w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESMA], rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EIOPA] oraz rozporządzenia (UE) nr …/2010 [EBA];

 

g) Komisja, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 i 9;

 

3.        Organy wchodzące w skład ESFS, w tym właściwe władze państw członkowskich, są odpowiedzialne wobec Parlamentu Europejskiego bez uszczerbku dla odpowiedzialności właściwych władz państw członkowskich wobec parlamentów krajowych.

 

4.        ESMA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac i wypracowuje wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru konglomeratów finansowych oraz w innych międzysektorowych kwestiach z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, a także z Europejskim Organem Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) i Europejskim Organem Nadzoru (bankowość) za pośrednictwem Wspólnego Komitetu, o którym mowa w art. 40.

 

5.        Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy w świetle art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, strony ESFS współpracują we wzajemnym zaufaniu i szacunku, w szczególności zapewniając odpowiedni i rzetelny przepływ informacji między sobą.

 

6.        Jedynie organy nadzoru objęte ESFS są uprawnione do nadzorowania instytucji finansowych działających w Unii Europejskiej.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)       „uczestnik rynków finansowych” oznacza jakąkolwiek osobę, w odniesieniu do której obowiązuje wymóg określony w art. 1 ust. 2 lub w krajowych przepisach wprowadzających w życie ten przepis;

(1)       „instytucje finansowe” oznaczają „instytucje kredytowe” określone w dyrektywie 2006/48/WE, „firmy inwestycyjne” określone w dyrektywie 2006/49/WE oraz „konglomeraty finansowe” określone w dyrektywie 2002/87/WE, a także wszelkie inne przedsiębiorstwa lub podmioty działające w Unii Europejskiej, których działalność ma podobny charakter, nawet jeśli nie mają one bezpośredniego kontaktu z ogółem społeczeństwa, w tym banki publiczne i banki rozwoju. Jednak w odniesieniu do dyrektywy 2005/60/WE „instytucje finansowe” oznaczają wyłącznie instytucje kredytowe i finansowe określone w tej dyrektywie;

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)       „kluczowy uczestnik rynków finansowych” oznacza uczestnika rynków finansowych, którego regularna działalność lub kondycja finansowa ma lub może mieć znaczny wpływ na stabilność, integralność lub efektywność rynków finansowych we Wspólnocie;

skreślony

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)       „właściwe organy” oznaczają właściwe organy lub organy nadzoru określone w aktach prawnych wymienionych w art. 1 ust.2. Organy, które zarządzają krajowymi systemami rekompensat zgodnie z dyrektywą 97/9/WE również uznawane są za właściwe organy.

(3)       „właściwe organy” oznaczają właściwe organy określone w dyrektywach 2006/48/WE i 2006/49/WE oraz, w odniesieniu do systemów gwarancji depozytów, organy, które zarządzają systemami gwarancji depozytów zgodnie z dyrektywą 94/19/WE, natomiast w przypadku gdy funkcjonowaniem systemu gwarancji depozytów zarządza spółka prywatna organ publiczny nadzorujący takie systemy na mocy dyrektywy 94/19/WE.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        ESMA jest organem wspólnotowym i posiada osobowość prawną.

1.        ESMA jest organem unijnym i posiada osobowość prawną.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych mieści się w Paryżu.

Siedziba Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych mieści się we Frankfurcie.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litery a) i b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przyczynianie się do ustanowienia wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności poprzez przedstawianie opinii instytucjom wspólnotowym oraz poprzez opracowywanie wytycznych, zaleceń i projektów standardów technicznych, które powinny opierać się na prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

a) przyczynianie się do ustanowienia wysokiej jakości wspólnych standardów i praktyk regulacyjnych i nadzorczych, w szczególności poprzez przedstawianie opinii instytucjom unijnym oraz poprzez opracowywanie wytycznych, zaleceń i projektów standardów regulacyjnych i wykonawczych, które powinny opierać się na aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

b)        przyczynianie się do spójnego stosowania prawa wspólnotowego, w szczególności poprzez wkład do wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, wspieranie spójności działań kolegiów organów nadzorczych oraz podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych;

b)        przyczynianie się do spójnego stosowania aktów ustawodawczych Unii, w szczególności poprzez wkład do wspólnej praktyki nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, zapewnianie skutecznego i spójnego nadzoru instytucji finansowych oraz zapewnianie spójności działań kolegiów organów nadzorczych oraz podejmowanie działań m.in. w sytuacjach nadzwyczajnych;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)        ułatwianie przekazywania zadań i obowiązków pomiędzy właściwymi organami;

c)        pobudzanie i ułatwianie przekazywania zadań i obowiązków pomiędzy właściwymi organami;

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)        przeprowadzanie analiz wzajemnych ocen właściwych organów, tak by wzmocnić spójność wyników w zakresie nadzoru;

e)        przygotowywanie i przeprowadzanie analiz wzajemnych ocen właściwych organów, tak by wzmocnić spójność wyników w zakresie nadzoru;

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)       przeprowadzanie analiz ekonomicznych rynków w celu informowania o wykonywaniu zadań przez ESMA;

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f) b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)       sprzyjanie ochronie deponentów i inwestorów;

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc)       występowanie jako właściwy organ ds. zarządzania kryzysowego w podmiotach transgranicznych, w razie gdy kryzys może spowodować ryzyko systemowe, o którym mowa w art. 12b, prowadząc wszelkie wczesne interwencje i dokonując postępowania naprawczego lub upadłościowego dla takich podmiotów za pośrednictwem Działu Awaryjno‑Naprawczego, o którym mowa w art. 12c;

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)        realizację wszelkich konkretnych zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu lub w prawodawstwie Wspólnoty, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

g)        realizację wszelkich konkretnych zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu lub w aktach ustawodawczych Unii, o których mowa w art. 1 ust. 2;

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)      nadzorowanie tych instytucji finansowych, które nie podlegają nadzorowi właściwych organów;

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera g b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

gb)      stworzenie bazy danych zarejestrowanych instytucji finansowych w zakresie jego kompetencji oraz – jeżeli tak stanowią akty ustawodawcze, o których mowa w art. 1 ust. 2 – na szczeblu centralnym.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)        opracowywanie projektów standardów technicznych w określonych przypadkach, o których mowa w art. 7;

a)        opracowywanie projektów standardów regulacyjnych w określonych przypadkach, o których mowa w art. 7;

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)      opracowywanie projektów standardów wykonawczych w określonych przypadkach, o których mowa w art. 7;

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)        podejmowanie indywidualnych decyzji skierowanych do uczestników rynków finansowych w określonych przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 4;

e)        podejmowanie indywidualnych decyzji skierowanych do instytucji finansowych w określonych przypadkach, o których mowa w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 4;

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)       bezpośrednie gromadzenie niezbędnych informacji o instytucjach finansowych;

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera f b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fb)       tymczasowe zakazywanie pewnych rodzajów transakcji, które zagrażają właściwemu funkcjonowaniu i integralności rynków finansowych lub stabilności całości lub części systemu finansowego w Unii;

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera f c) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fc)       opracowanie standardu regulacyjnego określającego minimalne udostępniane ESMA informacje na temat transakcji i instytucji finansowych, sposób koordynacji zbierania danych oraz sposób powiązania obecnych krajowych baz danych, tak aby ESMA zawsze mógł mieć dostęp do istotnych i koniecznych informacji na temat transakcji i uczestników rynku w ramach swoich uprawnień zgodnie z aktami ustawodawczymi, o których mowa w art. 1 ust. 2;

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ESMA dokonuje przeglądu decyzji podjętej na mocy akapitu pierwszego lit. fb) w regularnych odstępach czasu.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        ESMA wykonuje wyłączne uprawnienia nadzorcze dotyczące jednostek posiadających zasięg ogólnowspólnotowy lub działalności gospodarczej o zasięgu ogólnowspólnotowym, powierzone mu w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

3.        ESMA wykonuje wyłączne uprawnienia nadzorcze dotyczące jednostek posiadających zasięg ogólnounijny lub działalności gospodarczej, powierzone mu w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu ESMA posiada odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania dochodzeń i egzekwowania, jak określono w odpowiednim prawodawstwie, a także posiada możliwość nakładania opłat.

W celu wykonywania wyłącznych uprawnień nadzorczych na mocy ust. 3 EBA posiada odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania dochodzeń i egzekwowania, jak określono w odpowiednim prawodawstwie, a także posiada możliwość nakładania opłat. ESMA ściśle współpracuje z właściwymi organami i opiera się na ich wiedzy, strukturach i uprawnieniach w realizacji swych zadań.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 6a

 

Uprawnienia właściwych organów będących członkami ESMA

 

W celu realizacji założeń ESMA należy nadać właściwym organom będącym członkami ESMA uprawnienia do przyjmowania środków zapobiegawczych i naprawczych z zakresu nadzoru, w tym uprawnienia odnoszące się do instytucji finansowych i wykonywane w sposób proporcjonalny obejmujące możliwość:

 

a) żądania i otrzymywania odpowiednich informacji;

 

b) nakładania wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania;

 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu;

 

d) przyjmowania środków ostrożnościowych, w tym środków dotyczących konfliktów interesów, dobrych rządów, płynności, zabezpieczeń, dywidend i polityki wynagrodzeń;

 

e) rozdzielania lub oddzielania działań z zakresu bankowości detalicznej od działań z zakresu handlu i innych działań o charakterze innym niż charakter użyteczności publicznej w przypadku istotnego ryzyka ocenionego w oparciu o wspólne kryteria;

 

f) tymczasowego nakładania ograniczeń lub zakazów w odniesieniu do niektórych produktów lub rodzajów transakcji, które mogą bezpośrednio lub pośrednio spowodować nadmierną niestabilność na rynkach lub zakłócenia w całym systemie finansowym Unii lub jego części, finansach publicznych lub realnej gospodarce;

 

g) nakazywania instytucjom finansowym działania za pośrednictwem jednostki zależnej w przypadku wystąpienia odpowiedniego ryzyka wewnętrznego ocenionego według wspólnych kryteriów;

 

h) nakładania odstraszających kar;

 

i) odwoływania kierowników i dyrektorów z ich funkcji;

 

j) odwoływania dyrektorów wykonawczych lub członków zarządu;

 

k) dokonywania tymczasowych interwencji w instytucjach finansowych;

 

l) odbierania przywileju ograniczonej odpowiedzialności znaczącym udziałowcom instytucji finansowych, jeżeli nie bronią aktywnie interesów korporacyjnych w takich przypadkach jak brak przejrzystości, nieskrępowane pożyczanie lub poważne bądź systematyczne naruszenia;

 

m) rozszerzania zakresu odpowiedzialności finansowej na menadżerów, dyrektorów lub instytucje finansowe, którzy/które powodują poważne i systematyczne naruszenia lub przyczyniają się do ich powstania, bądź też posiadają niewłaściwy system zachęt do ich usług;

 

n) w stosownych przypadkach wymagania deklaracji kierowników i dyrektorów dotyczących udziałów, działań i majątku;

 

o) żądania sporządzania szczegółowych i regularnie aktualizowanych planów naprawczych, obejmujących ustrukturyzowany mechanizm podejmowania wczesnej interwencji, szybkie działania naprawcze i plan na wypadek upadłości;

 

p) unieważniania licencji i paszportów;

 

q) uzgadniania protokołów w celu jak najszybszego i najbardziej automatycznego wypracowania wspólnej reakcji na szczeblu Unii, aby zapobiegać niestabilności rynku lub ją korygować.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        ESMA może opracowywać standardy techniczne w dziedzinach szczegółowo określonych w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. ESMA przedstawia Komisji projekty standardów do zatwierdzenia.

1.        ESMA może opracowywać standardy regulacyjne w celu zakończenia, uaktualnienia lub zmiany elementów, które nie mają kluczowego znaczenia w aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2. Standardy regulacyjne nie oznaczają decyzji strategicznych a ich treść jest określana aktami ustawodawczymi, na których się opierają.

Przed ich przedstawieniem Komisji ESMA przeprowadza, w stosownych przypadkach, otwarte konsultacje społeczne na temat standardów technicznych oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych.

2.        ESMA przeprowadza otwarte konsultacje społeczne na temat standardów regulacyjnych i oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych przed przyjęciem projektu standardów regulacyjnych. ESMA zasięga również opinii lub porady Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 22.

 

3.        ESMA przedstawia Komisji projekty standardów regulacyjnych do zatwierdzenia, a jednocześnie przedstawia je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie Komisji, może ona zatwierdzić projekty standardów tylko częściowo lub ze zmianami.

4.        W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów regulacyjnych Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, odrzucenia lub zmiany. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie.

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi standardów albo zatwierdzi je częściowo lub ze zmianami, informuje ona ESMA o powodach podjętej decyzji.

5.        Projekty standardów regulacyjnych mogą być zmieniane przez Komisję, jeżeli będą niezgodne z prawem Unii, będą sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami jednolitego rynku w obszarze usług finansowych określonymi prawie unijnym dotyczącym usług finansowych.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Wykonywanie delegacji

 

1.        Uprawnienia do przyjmowania standardów regulacyjnych, o których mowa w art. 7, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

 

2.        Komisja przyjmuje projekty standardów regulacyjnych w formie rozporządzeń lub decyzji.

 

3.        Z chwilą przyjęcia standardu regulacyjnego Komisja powiadamia o tym równocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

4.        Udzielone Komisji uprawnienie do przyjmowania standardów regulacyjnych podlega warunkom określonym w art. 7b i 7c.

 

5.        W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35, przewodniczący ESMA informuje Parlament Europejski i Radę o zatwierdzonych standardach regulacyjnych i o właściwych organach, które się do nich nie zastosowały.

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Sprzeciw wobec standardów regulacyjnych

 

1.        Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec standardu regulacyjnego w ciągu czterech miesięcy od dnia powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten można wydłużyć o dwa miesiące.

 

2.        W przypadku braku, do końca tego terminu, sprzeciwu wobec standardu regulacyjnego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady, akt delegowany publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

 

3.        Przed upływem tego terminu oraz w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Parlament Europejski i Rada mogą powiadomić Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec standardu regulacyjnego. W takich przypadkach standard regulacyjny publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

 

4.        Jeśli Parlament Europejski lub Rada zgłoszą sprzeciw wobec standardu regulacyjnego, nie wchodzi on w życie. Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec standardu regulacyjnego określa jego powody.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7c

 

Niezatwierdzenie lub zmiana projektów standardów regulacyjnych

 

1.        Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu standardów regulacyjnych lub dokona w nim zmian, powiadamia ESMA, Parlament Europejski i Radę, przedstawiając uzasadnienie.

 

2.        Parlament Europejski lub Rada mogą wezwać w terminie jednego miesiąca właściwego komisarza i przewodniczącego ESMA na posiedzenie ad hoc właściwej komisji Parlamentu Europejskiego lub Rady, żeby przedstawili i wyjaśnili zaistniałe rozbieżności.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7d

 

Uchylenie delegacji

 

1.        Delegowanie uprawnień określonych w art. 7 może być odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

 

2.        Decyzja o odwołaniu określa jego powody i kładzie kres delegacji uprawnień.

 

3.        Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu oddelegowanych uprawnień, podejmuje starania, żeby powiadomić drugą instytucję i Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które uprawnienia w zakresie standardów regulacyjnych mogą zostać odwołane, i wskazując ewentualne przyczyny takiego odwołania.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7e

 

Standardy wykonawcze

 

1.        ESMA może opracować projekt standardów w celu wprowadzenia w życie prawnie wiążących aktów Unii Europejskiej w dziedzinach szczegółowo określonych w niniejszym rozporządzeniu i aktach ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2.

 

2.        ESMA prowadzi otwarte konsultacje społeczne w sprawie standardów wykonawczych i analizuje ich potencjalne koszty i korzyści przed przyjęciem projektu standardów wykonawczych. ESMA zasięga również opinii lub porady Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 22.

 

3. ESMA przedkłada projekt standardów wykonawczych do zatwierdzenia Komisji zgodnie z art. 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także jednocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

4.        W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektu standardów wykonawczych Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, odrzucenia lub zmiany. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie.

 

5.        Komisja może zmienić projekt standardów wykonawczych jeżeli są niezgodne z prawem Unii, sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych.

 

6.        Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu standardów wykonawczych lub dokona w nim zmian, powiadamia ESMA, Parlament Europejski i Radę, przedstawiając uzasadnienie.

 

7.        Po zakończeniu należytej procedury standardy są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu ustanowienia spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach ESFS oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa wspólnotowego, ESMA wydaje wytyczne i zalecenia skierowane do właściwych organów lub uczestników rynków finansowych.

1.        W celu ustanowienia spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach ESFS oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa unijnego, ESMA wydaje wytyczne i zalecenia skierowane do właściwych organów lub instytucji finansowych.

 

2.        ESMA przeprowadza powszechne konsultacje publiczne w sprawie tych wytycznych i zaleceń, a także analizuje ewentualne koszty i korzyści z nimi związane. ESMA zasięga też opinii lub porady Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, o którym mowa w art. 22. Te konsultacje, analizy, opinie i rady są proporcjonalne do zasięgu, charakteru i wpływu wytycznej lub zalecenia.

 

3.        W ciągu dwóch miesięcy od wydania wytycznej lub zalecenia, każdy właściwy organ decyduje, czy zamierza zastosować się do tej wytycznej czy zalecenia. Gdy nie zamierza się zastosować, informuje o tym ESMA, podając przyczyny. ESMA publikuje te przyczyny.

Właściwe organy dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń.

4.        W swoim sprawozdaniu z działalności, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący ESMA informuje Parlament Europejski, Radę i Komisję o wydanych wytycznych i zaleceniach, wymieniając organy krajowe, które się do nich nie zastosowały, oraz informując, jak ESMA zamierza zagwarantować, że będą one stosować się do jego wytycznych i zaleceń w przyszłości.

W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje tych wytycznych lub zaleceń, informuje ESMA o powodach takiego postępowania.

 

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje we właściwy sposób prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez uczestników rynków finansowych wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, ESMA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

1.        W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje we właściwy sposób prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w tym standardów regulacyjnych i wykonawczych ustalonych zgodnie z art. 7 i 7e, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez instytucję finansową wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, ESMA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Komisji lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, ESMA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego.

2.        Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Komisji, Parlamentu Europejskiego, Rady lub Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, ESMA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego stosowania prawa Unii.

Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 20 właściwy organ przekazuje ESMA wszelkie informacje uznane przez ten ESMA za niezbędne dla prowadzonego przez niego dochodzenia.

3.        Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 20 właściwy organ przekazuje ESMA wszelkie informacje uznane przez ten ESMA za niezbędne dla prowadzonego przez niego dochodzenia.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia dochodzenia, ESMA może skierować do właściwego organu, którego to dotyczy, zalecenie określające działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa wspólnotowego.

4.        Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia dochodzenia, ESMA może skierować do właściwego organu, którego to dotyczy, zalecenie określające działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa Unii. ESMA dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalecenia, właściwy organ informuje ESMA o działaniach jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby zapewnić przestrzeganie prawa wspólnotowego.

5.        W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalecenia, właściwy organ informuje ESMA o działaniach jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby zapewnić przestrzeganie prawa unijnego.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.        W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa wspólnotowego w ciągu miesiąca od otrzymania zalecenia od ESMA, Komisja może, po uzyskaniu informacji od ESMA lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa wspólnotowego.

6.        W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa unijnego w ciągu 10 dni roboczych, o których mowa w ust. 3, od otrzymania zalecenia ESMA, wówczas ESMA podejmuje decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa unijnego.

Komisja podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

ESMA podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie jednego miesiąca od przyjęcia zalecenia.

Komisja dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

 

ESMA i właściwe organy przekazują Komisji wszelkie niezbędne informacje.

 

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.        W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i ESMA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję Komisji.

7.        W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i ESMA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję ESMA.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.        Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do uczestników rynków finansowych, ESMA może przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną do uczestnika rynków finansowych, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

8.        Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 5 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, ESMA może przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną do instytucji finansowej, zobowiązującą do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa unijnego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4.

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją przyjętą na mocy ust. 4. Wszelkie koszty prawne lub sądowe nałożone na ESMA wskutek zastosowania niniejszego artykułu ponosi Komisja.

Poprawka  96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.        Decyzje przyjęte na mocy ust. 6 zastępują wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez właściwe organy w tej samej sprawie.

9.        Decyzje przyjęte na mocy ust. 8 mają zastosowanie do wszystkich odnośnych instytucji finansowych, które działają w ramach niedostosowanej jurysdykcji, i zastępują wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez właściwe organy w tej samej sprawie.

Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 4 lub 6, są zgodne z tymi decyzjami.

Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 5 lub 8, są zgodne z tymi decyzjami.

Poprawka  97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a.      W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący ESMA wymienia właściwe organy i instytucje finansowe, które nie zastosowały się do decyzji, o których mowa w ust. 4 i 6.

Poprawka  98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną do ESMA decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów niniejszego rozporządzenia.

1.        W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, co może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, ESRB, z własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, Rady, Parlamentu Europejskiego lub Komisji, może wydać ostrzeżenie informujące o istnieniu sytuacji nadzwyczajnej w celu umożliwienia ESMA przyjęcia indywidualnych decyzji, o których mowa w ust. 3, bez dodatkowych wymogów.

Poprawka  99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.      Z chwilą wydania ostrzeżenia ESRB informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski, Radę, Komisję i ESMA. Wnioski, do jakich dochodzi ESRB, są przedmiotem wymiany poglądów ex post między przewodniczącym ESRB, Parlamentem Europejskim i właściwym komisarzem i powinny wejść w życie możliwie najszybciej.

Poprawka  100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.      Po wydaniu ostrzeżenia ESMA aktywnie ułatwia i w razie potrzeby koordynuje działania odnośnych właściwych organów.

Poprawka  101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na mocy ust. 1, ESMA może przyjąć indywidualne decyzje zobowiązujące właściwe organy do podjęcia niezbędnych działań zgodnych z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, poprzez zapewnienie spełniania przez uczestników rynków finansowych i właściwe organy wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie.

2.        Jeżeli ESRB przyjmie decyzję na mocy ust. 1, ESMA przyjmuje indywidualne decyzje zapewniające podjęcie przez właściwe organy niezbędnych działań zgodnych z niniejszym rozporządzeniem w celu likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, poprzez zapewnienie spełniania przez instytucje finansowe i właściwe organy wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie.

Poprawka  102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie w niej przewidzianym oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do uczestników rynków finansowych, ESMA może przyjąć skierowaną do uczestnika rynków finansowych decyzję indywidualną zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z tego prawodawstwa, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

3.        Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie w niej przewidzianym, ESMA przyjmuje skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną zobowiązującą do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z tego prawodawstwa, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.      Gdy adresat decyzji odmawia zastosowania się do prawa Unii lub szczególnej decyzji podjętej przez ESMA, ten ostatni może wnieść sprawę do sądów krajowych, w tym złożyć wniosek o zastosowanie tymczasowych środków zaradczych.

Poprawka  104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.      ESRB dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji lub ESMA i ogłasza, że sytuacja nadzwyczajna już nie występuje, jeśli jest to uzasadnione.

Poprawka  105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.      W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący ESMA określa indywidualne decyzje skierowane do organów krajowych i instytucji finansowych zgodnie z ust. 3 i 4.

Poprawka  106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów więcej niż jednego państwa członkowskiego, na wniosek jednego właściwego organu lub większej liczby właściwych organów, których to dotyczy, ESMA może pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów więcej niż jednego państwa członkowskiego, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego właściwego organu lub większej liczby właściwych organów, których to dotyczy, ESMA obejmuje główną rolę we wsparciu organów w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2-4.

Poprawka  107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uwzględniając odpowiednie terminy określone w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień złożoności i pilności sprawy, ESMA wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami.

2. Uwzględniając odpowiednie terminy określone w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień złożoności i pilności sprawy, ESMA wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami. Na tym etapie ESMA występuje w roli mediatora.

Poprawka  108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia postępowania pojednawczego zainteresowane właściwego organy nie rozstrzygną sporu, ESMA może podjąć decyzję zobowiązującą te organy do podjęcia konkretnych działań lub powstrzymania się od działań w celu rozstrzygnięcia sporu zgodnie z prawem wspólnotowym.

3. Jeśli do momentu zakończenia postępowania pojednawczego zainteresowane właściwego organy nie rozstrzygną sporu, ESMA – zgodnie z art. 29 ust. 1 akapit drugi – podejmuje decyzję rozstrzygającą spór i zobowiązującą te organy do podjęcia konkretnych działań zgodnie z prawem Unii, ze skutkiem wiążącym dla zainteresowanych właściwych organów.

Poprawka  109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji ESMA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez uczestnika rynków finansowych wymogów mających do niego bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, ESMA może przyjąć skierowaną do uczestnika rynków finansowych decyzję indywidualną, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji ESMA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez instytucję finansową wymogów mających do niej bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, ESMA przyjmuje skierowaną do instytucji finansowej decyzję indywidualną, zobowiązującą do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa unijnego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.      Decyzje przyjęte na mocy ust. 4 zastępują wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez właściwe organy w tej samej sprawie.

 

Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 3 lub 4, są zgodne z tymi decyzjami.

Poprawka  111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.      W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący określa indywidualne decyzje skierowane do właściwych organów i instytucji finansowych zgodnie z ust. 3 i 4.

Poprawka  112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Rozstrzyganie sporów między właściwymi organami na szczeblu międzysektorowym

 

Zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Wspólny Komitet rozstrzyga spory, które mogą wynikać między właściwymi organami działającymi zgodnie z art. 42.

Poprawka  113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        ESMA przyczynia się do promowania skutecznego i spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych, a także wspiera spójność stosowania prawa wspólnotowego w tych kolegiach.

1. ESMA przyczynia się do promowania i monitorowania skutecznego, efektywnego i spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych, o których mowa w dyrektywie 1/2/WE, a także wspiera spójność stosowania prawa unijnego w tych kolegiach. Personel ESMA może uczestniczyć we wszystkich działaniach, w tym w kontrolach na miejscu prowadzonych wspólnie przez dwa lub więcej właściwych organów.

Poprawka  114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        ESMA uczestniczy w obradach kolegiów organów nadzorczych w charakterze obserwatora, jeśli uzna to za stosowne. Do celów uczestnictwa w obradach tych kolegiów ESMA uznaje się za „właściwy organ” w rozumieniu odpowiednich przepisów, a na swój wniosek ESMA otrzymuje wszelkie odpowiednie informacje udostępniane wszystkim członkom kolegium.

2.        ESMA prowadzi obrady kolegiów organów nadzorczych, jeśli uzna to za stosowne. W tym celu uznaje się ESMA za „właściwy organ” w rozumieniu odpowiednich przepisów. ESMA powinien przynajmniej:

 

a) gromadzić i wymieniać wszelkie istotne informacje w normalnych i nadzwyczajnych sytuacjach w celu ułatwienia pracy kolegiom organów nadzorczych i utworzenia centralnego systemu i zarządzania nim celem udostępnienia tych informacji właściwym organom w kolegiach organów nadzorczych;

 

b) koordynować ogólnounijne testy warunków skrajnych w celu oceny odporności instytucji finansowych – w szczególności instytucji określonych w art. 12b – na niekorzystne zmiany na rynku, dopilnowując przy tym, by na poziomie krajowym stosowano przy takich testach jak najbardziej spójną metodykę;

 

c) planować i prowadzić działalność nadzorczą w normalnych i nadzwyczajnych sytuacjach, w tym oceniając zagrożenia, na jakie są lub mogą być wystawione instytucje finansowe oraz

 

d) nadzorować zadania wykonywane przez właściwe organy.

Poprawka  115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.      Organ może określić standardy regulacyjne i wdrożeniowe, wydać wytyczne i zalecenia przyjęte zgodnie z art. 7, 7e i 8 w celu harmonizacji funkcjonowania nadzoru i najlepszych praktyk przyjętych przez kolegia organów nadzorczych. Organy zatwierdzają pisemne uzgodnienia dotyczące funkcjonowania każdego z kolegiów w celu zagwarantowania harmonijnego funkcjonowania pomiędzy nimi.

Poprawka  116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.      Prawnie wiążąca rola mediatora powinna umożliwić ESMA rozwiązywanie sporów między właściwymi organami zgodnie z procedurą określoną w art. 11. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w obrębie właściwego kolegium organów nadzorczych EMSA może podejmować decyzje nadzorcze stosowane bezpośrednio do odnośnych instytucji.

Poprawka  117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Przepisy ogólne

 

1.        ESMA zwraca szczególną uwagę na i zajmuje się ryzykiem zakłócenia usług finansowych (i) spowodowanym upośledzeniem całego lub części systemu finansowego i (ii) mogącym spowodować poważne negatywne konsekwencje na rynku wewnętrznym i w realnej gospodarce (ryzyko systemowe). Wszystkie rodzaje pośredników finansowych, rynków i infrastruktury potencjalnie mogą w pewnym stopniu mieć znaczenie systemowe.

 

2.        ESMA opracowuje we współpracy z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego wspólny zestaw wskaźników jakościowych i ilościowych („deska rozdzielcza ryzyka”), który posłuży jako podstawa do wystawienia oceny przez organy nadzoru podmiotom transgranicznym określonym w art. 12b. Te oceny są regularnie weryfikowane w celu uwzględnienia istotnych zmian profilu ryzyka instytucji. Ocena organów nadzoru jest decydującym elementem przy podejmowaniu decyzji o bezpośrednim nadzorze lub interwencji w znajdującym się w trudnej sytuacji podmiocie.

 

3.        Bez uszczerbku dla aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2 ESMA przedstawia – jeśli zachodzi taka konieczność – dodatkowe projekty standardów regulacyjnych i wdrożeniowych oraz wytyczne i zalecenia dla instytucji określonych w art. 12b.

 

4.        ESMA sprawuje nadzór nad instytucjami transgranicznymi, które mogą stwarzać ryzyko systemowe zgodnie z przepisami art. 12b. W takich przypadkach ESMA działa za pośrednictwem właściwych organów.

 

5.        ESMA powołuje Dział Awaryjno-Naprawczy ds. Banków uprawiony do wprowadzania w życie jasno określonych sposobów działania i metod zarządzania w zakresie zarządzania kryzysowego od procedur wczesnej interwencji po postępowanie naprawcze i upadłościowe i ich prowadzenia.

 

6.        Wszystkie instytucje finansowe określone w art. 12b muszą uczestniczyć w Europejskim Funduszu Stabilności ustanowionym na mocy art. 12d. Instytucje finansowe działające w jednym państwie członkowskim mogą przyłączyć się do Funduszu Stabilności. Fundusz powinien być finansowany ze środków, które przekazywano do funduszy krajowych o podobnym charakterze.

Poprawka  118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12b

 

Identyfikacja instytucji systemowych, które mogłyby stać się źródłem ryzyka systemowego

 

1.        Rada Organów Nadzoru, po konsultacji z ESRB, może, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 29 ust. 1, zidentyfikować podmioty transgraniczne, które – z uwagi na ryzyko systemowe, jakie mogą stwarzać – powinny podlegać bezpośredniemu nadzorowi ESMA lub Działu Awaryjno-Naprawczego, o którym mowa w art. 12c.

 

2.        Kryteria identyfikowania takich instytucji są spójne z kryteriami ustalonymi przez Radę Stabilności Finansowej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych.

Poprawka  119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12c

 

Dział Awaryjno-Naprawczy

 

1.        Dział Awaryjno-Naprawczy chroni stabilność finansową i minimalizuje efekt epidemii, jaki znajdujące się w trudnej sytuacji instytucje wskazane w art. 12b powodują w pozostałej części systemu i w gospodarce ogółem, i ogranicza koszty ponoszone przez podatników, respektując zasadę proporcjonalności, hierarchię wierzycieli i gwarantując jednakowe traktowanie we wszystkich krajach.

 

2.        Dział Awaryjno-Naprawczy ma uprawnienia do realizowania zadań określonych ust. 1 w celu uzdrowienia znajdujących się w trudnej sytuacji instytucji lub podjęcia decyzji o likwidacji niewydolnych podmiotów. Dział ten może między innymi zażądać dokonania modyfikacji wysokości kapitału lub płynności, rodzaju prowadzonej działalności, poprawy procedur, wyznaczenia lub zastąpienia zarządu, może zalecać uzyskanie wsparcia w postaci poręczenia, pożyczki lub wsparcia płynnościowego, zalecać całkowitą lub częściową sprzedaż, zamianę długów na akcje lub częściowo dany podmiot upaństwowić.

 

3.        Dział Awaryjno-Naprawczy składa się z ekspertów wyznaczonych przez Radę Organów Nadzoru ESMA posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, transformacji i likwidacji podmiotów finansowych.

Poprawka  120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12d

 

Europejski Fundusz Stabilności

 

1.        Europejski Fundusz Stabilności Giełd i Papierów Wartościowych (Fundusz Stabilności) zostaje powołany w celu zwiększenia internalizacji kosztów systemu finansowego i udzielania pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych zmagającym się z trudnościami transgranicznym instytucjom finansowym. Instytucje finansowe działające tylko w jednym państwie członkowskim mogą przyłączyć się do funduszu. Fundusz Stabilności przyjmuje odpowiednie środki w celu uniknięcia sytuacji, w której dostępność pomocy powoduje pokusę nadużyć.

 

2.        Fundusz Stabilności jest finansowany z bezpośrednich składek od wszystkich instytucji finansowych określonych w art. 12b ust. 1. Składki te są proporcjonalne do poziomu ryzyka i udziału w ryzyku systemowym, które każdy z nich stwarza oraz wahań czynnika ryzyka ogólnego w czasie, zgodnie z ich „deską rozdzielczą ryzyka”. Wymagane poziomy składek uwzględniają szerzej pojęte warunki gospodarcze i konieczność utrzymania przez instytucje finansowe kapitału na inne zobowiązania regulacyjne i operacyjne.

 

3.        Funduszem Stabilności administruje Zarząd powoływany przez ESMA na okres pięciu lat. Członkowie Zarządu są wybierani spośród pracowników proponowanych przez organy krajowe. Fundusz Stabilności ustanawia również Radę Konsultacyjną złożoną z nieposiadających prawa głosu przedstawicieli instytucji finansowych uczestniczących w Funduszu Stabilności. Zarząd Funduszu Stabilności może zaproponować, aby ESMA zlecił na zewnątrz zarządzanie płynnością Funduszu Stabilności renomowanym instytucjom (takim jak EBI). Fundusze te są inwestowane w bezpieczne i płynne instrumenty.

 

4.        W przypadku gdy skumulowane środki ze składek instytucji nie są wystarczające do sprostania trudnościom, Fundusz Stabilności ma możliwość zwiększenia swoich środków poprzez emisję instrumentów dłużnych lub inne środki finansowe.

Poprawka  121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        ESMA ułatwia przekazywanie zadań i obowiązków pomiędzy właściwymi organami poprzez identyfikowanie zadań i obowiązków, które mogą zostać przekazane lub być wspólnie wykonywane, oraz poprzez promowanie najlepszych praktyk.

2.        ESMA zachęca do przekazywania zadań i obowiązków pomiędzy właściwymi organami i ułatwia je poprzez identyfikowanie zadań i obowiązków, które mogą zostać przekazane lub być wspólnie wykonywane, oraz poprzez promowanie najlepszych praktyk.

Poprawka  122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.      Przekazanie obowiązków skutkuje ponownym podziałem kompetencji określonych w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. Prawo organu, któremu przekazano obowiązki, reguluje procedurę, egzekwowanie oraz administracyjny i sądowy przegląd dotyczący przekazanych obowiązków.

Poprawka  123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.      Nie zawiera się porozumień dwustronnych dotyczących przekazania zadań i obowiązków instytucjom określonym w art. 12b.

Poprawka  124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.      ESMA przekazuje organom w państwach członkowskich zadania i obowiązki nadzorcze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami zgodnie z art. 12a.

Poprawka  125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        ESMA odgrywa aktywną rolę w tworzeniu wspólnej europejskiej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, a także w zapewnianiu jednolitych procedur i spójnych podejść na terytorium Wspólnoty oraz wykonuje przynajmniej następujące działania:

1.        ESMA odgrywa aktywną rolę w tworzeniu wspólnej europejskiej kultury nadzoru i spójnych praktyk nadzorczych, a także w zapewnianiu jednolitych procedur i spójnych podejść na terytorium Unii Europejskiej oraz wykonuje przynajmniej następujące działania:

Poprawka  126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)        przyczynianie się do tworzenia wysokiej jakości jednolitych standardów nadzorczych, w tym w zakresie standardów sprawozdawczości;

c)        przyczynianie się do tworzenia wysokiej jakości jednolitych standardów nadzorczych, w tym w zakresie ogólnych standardów sprawozdawczości i rachunkowości;

Poprawka  127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)        dokonywanie przeglądu stosowania odpowiednich standardów technicznych przyjmowanych przez Komisję, wytycznych i zaleceń wydawanych przez ESMA, oraz, w stosownych przypadkach, proponowanie zmian;

d)        dokonywanie przeglądu stosowania odpowiednich standardów regulacyjnych i wdrożeniowych przyjmowanych przez Komisję, wytycznych i zaleceń wydawanych przez ESMA, oraz, w stosownych przypadkach, proponowanie zmian;

Poprawka  128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        W celu dalszego wspierania spójności wyników w zakresie nadzoru ESMA przeprowadza okresowo analizy wzajemnych ocen wszystkich bądź części działań realizowanych przez właściwe organy. W tym celu ESMA opracowuje metody umożliwiające obiektywną ocenę i porównanie analizowanych organów.

1.        W celu dalszego wspierania spójności wyników w zakresie nadzoru ESMA organizuje i przeprowadza okresowo analizy wzajemnych ocen wszystkich bądź części działań realizowanych przez właściwe organy. W tym celu ESMA opracowuje metody umożliwiające obiektywną ocenę i porównanie analizowanych organów.

Poprawka  129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)        adekwatności ustaleń instytucjonalnych, zasobów i specjalistycznej wiedzy pracowników właściwego organu, przy szczególnym uwzględnieniu skutecznego stosowania prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, oraz zdolności reagowania na zmiany na rynku;

a)        adekwatności ustaleń instytucjonalnych, zasobów i specjalistycznej wiedzy pracowników właściwego organu, przy szczególnym uwzględnieniu skutecznego stosowania standardów regulacyjnych i wdrożeniowych, o których mowa w art. 7 i 7e, i prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, oraz zdolności reagowania na zmiany na rynku;

Poprawka  130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)        uzyskanego poziomu konwergencji w stosowaniu prawa wspólnotowego i w praktykach nadzorczych, w tym standardach technicznych, wytycznych i zaleceniach przyjętych na mocy art. 7 i 8, oraz stopnia, w którym praktyki nadzorcze osiągają cele wyznaczone w prawie wspólnotowym;

b)        uzyskanego poziomu konwergencji w stosowaniu prawa UE i w praktykach nadzorczych, w tym standardach regulacyjnych i nadzorczych, wytycznych i zaleceniach przyjętych na mocy art. 7, 7e i 8, oraz stopnia, w którym praktyki nadzorcze osiągają cele wyznaczone w prawie UE;

Poprawka  131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Na podstawie wzajemnej oceny ESMA może wydawać zalecenia skierowane do zainteresowanych właściwych organów.

3.        Na podstawie wzajemnej oceny ESMA może przyjmować projekty standardów regulacyjnych lub wdrożeniowych zgodnie z art. 7-7e, wydawać wytyczne i zalecenia na mocy art. 8 lub podejmować decyzje skierowane do właściwych organów.

Poprawka  132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.      ESMA podaje do publicznej informacji wyniki wzajemnych ocen oraz najlepsze wzorce, jakie można wskazać na podstawie wspomnianych wzajemnych ocen.

Poprawka  133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ESMA pełni rolę ogólnego koordynatora pomiędzy właściwymi organami, w tym w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, która może potencjalnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i stabilności rynków finansowych, bądź też stabilności systemu finansowego we Wspólnocie.

ESMA pełni rolę ogólnego koordynatora pomiędzy właściwymi organami, w tym w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, która może potencjalnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu i stabilności rynków finansowych, bądź też stabilności systemu finansowego w Unii Europejskiej.

Poprawka  134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 –ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ESMA wspiera skoordynowaną reakcję na poziomie Wspólnoty, między innymi poprzez:

Organ wspiera skoordynowaną i skonsolidowaną reakcję na poziomie Unii Europejskiej, między innymi poprzez:

Poprawka  135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera (4 a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a)     podejmowanie wszelkich stosownych działań należących do zakresu uprawnień ESMA w celu zagwarantowania koordynacji właściwych organów w przypadku rozwoju wydarzeń, który może zagrozić funkcjonowaniu rynków finansowych;

Poprawka  136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera (4 b) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b)     działając jako główny punkt sprawozdawczości instytucji czynnych w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Poprawka  137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie przekazują ESMA wszelkie dane dotyczące sprawozdań regulacyjnych przekazywane przez instytucje, o których mowa w ust. 2 pkt 4. Po otrzymaniu takich danych ESMA udostępnia uzyskane informacje właściwym organom krajowym.

Poprawka  138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17– ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        ESMA monitoruje i ocenia zmiany zachodzące na rynku podlegającym jego kompetencjom oraz, w stosownych przypadkach, informuje Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, Europejski Organ Nadzoru Bankowego, ESRB oraz Parlament Europejski, Radę i Komisję o tendencjach w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, potencjalnych zagrożeniach i słabościach.

1.        ESMA monitoruje i ocenia zmiany zachodzące na rynku podlegającym jego kompetencjom oraz, w stosownych przypadkach, informuje Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne), Europejski Organ Nadzoru (bankowość), ESRB oraz Parlament Europejski, Radę i Komisję o tendencjach w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego, potencjalnych zagrożeniach i słabościach. Do swojej oceny ESMA załącza analizę ekonomiczną rynków instytucji finansowych oraz ocenę skutków, jakie ewentualne zmiany na rynku mogą mieć dla tych rynków.

W szczególności, ESMA uruchamia i koordynuje, we współpracy z ESRB, ogólnowspólnotowe oceny odporności kluczowych uczestników rynków finansowych na niekorzystne zmiany na rynku. W tym celu ESMA opracowuje, na potrzeby stosowania przez właściwe organy:

2.        ESMA uruchamia i koordynuje, we współpracy z ESRB, ogólnounijne oceny odporności instytucji finansowych na niekorzystne zmiany na rynku. W tym celu ESMA opracowuje, na potrzeby stosowania przez właściwe organy:

a)        wspólną metodykę oceny wpływu scenariuszy gospodarczych na sytuację finansową kluczowych uczestników rynków finansowych;

a)        wspólną metodykę oceny wpływu scenariuszy gospodarczych na sytuację finansową instytucji;

b)        wspólne podejścia w zakresie informowania o wynikach tych ocen odporności kluczowych uczestników rynków finansowych.

b)        wspólne podejścia w zakresie informowania o wynikach tych ocen odporności instytucji finansowych.

 

ba)      wspólną metodykę oceny skutku poszczególnych produktów lub procesów dystrybucji dla pozycji finansowej instytucji i dla procesu informowania deponentów, inwestorów i konsumentów.

Poprawka  139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        ESMA w odpowiedni sposób uwzględnia rozwój sytuacji oraz zagrożenia i słabości na poziomie międzysektorowym, współpracując przy tym ściśle z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Bankowego.

3.        ESMA w odpowiedni sposób uwzględnia rozwój sytuacji oraz zagrożenia i słabości na poziomie międzysektorowym, współpracując przy tym ściśle z Europejskim Organem Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne), Europejskim Organem Nadzoru (bankowość) oraz za pośrednictwem Wspólnego Komitetu.

Poprawka  140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji wspólnotowych ESMA może nawiązywać kontakty z organami nadzoru z krajów trzecich. ESMA może zawierać porozumienia administracyjne z organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich.

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji UE i właściwych organów ESMA reprezentuje Unię Europejską na wszystkich forach międzynarodowych dotyczących regulacji i nadzoru instytucji objętych prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

Poprawka  141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ESMA nawiązuje kontakty z organami nadzoru z krajów trzecich. ESMA może zawierać porozumienia administracyjne z organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich. Porozumienia te nie uniemożliwiają państwom członkowskim i ich właściwym organom zawierania dwustronnych lub wielostronnych porozumień z krajami trzecimi.

Poprawka  142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ESMA zapewnia pomoc w przygotowywaniu decyzji w sprawie równoważności systemów nadzoru w krajach trzecich zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2.

ESMA zapewnia pomoc w przygotowywaniu decyzji w sprawie równoważności systemów nadzoru w krajach trzecich zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2. Komisja przyjmuje standardy regulacyjne zgodnie z art. 7a-7d w celu dokonywania ocen równoważności, o których mowa w niniejszym artykule.

Poprawka  143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, przewodniczący organu przedstawia ustalenia administracyjne i równorzędne decyzje uzgodnione z międzynarodowymi organizacjami lub administracjami bądź z krajami trzecimi.

Poprawka  144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W zakresie ostrożnościowych ocen połączeń i przejęć objętych dyrektywą 2007/44/WE ESMA może, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwych organów, wydawać i publikować opinie w sprawie oceny ostrożnościowej, której ma dokonać organ państwa członkowskiego. Zastosowanie ma art. 20.

2. W zakresie ostrożnościowych ocen połączeń i przejęć objętych dyrektywą 2007/44/WE ESMA może, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwych organów, monitorować oceny i dawać wytyczne mając na celu podkreślenie znaczenia oraz zapewnienie równych szans, a także wydawać i publikować opinie w sprawie oceny ostrożnościowej, której ma dokonać organ państwa członkowskiego. Zastosowanie ma art. 20.

Poprawka  145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.      W oparciu o wspólne wytyczne ESMA może dokonać zmiany procedury kontrolnej na mocy dyrektywy 2007/44/WE. Wraz z otrzymaniem powiadomienia ESMA będzie koordynował działania z właściwymi krajowymi organami.

Poprawka  146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ESMA może również zwrócić się o przekazywanie informacji w regularnych odstępach czasu.

ESMA może również zwrócić się o przekazywanie informacji w regularnych odstępach czasu. We wnioskach tych wykorzystuje się wspólne formaty sprawozdawcze, w stosownych przypadkach w ujednoliconej formie.

Poprawka  147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Jeśli właściwe organy nie mają obowiązku gromadzenia wymaganych informacji, ESMA może zmienić standardy wykonawcze lub regulacyjne odnoszące się do wymogów z zakresu sprawozdawczości.

Poprawka  148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego ESMA może przekazać wszelkie informacje niezbędne krajowemu organowi do wykonywania jego obowiązków pod warunkiem, że zainteresowany właściwy organ wprowadził odpowiednie rozwiązania dotyczące poufności.

Poprawka  149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit drugi c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

 

 

 

 

Aby uniknąć powielania obowiązków sprawozdawczych ESMA uwzględnia istniejące statystyki wytworzone, rozpowszechnione i opracowane przez europejski system statystyczny i Europejski System Banków Centralnych.

Poprawka  150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych współpracuje z ESRB.

1.        ESMA ściśle i regularnie współpracuje z ESRB.

Poprawka  151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2         Współpraca z ESRB powinna mieć ścisły charakter. ESMA regularnie przekazuje ESRB aktualne informacje niezbędne do realizacji zadań powierzonych ESRB. Dane niezbędne do realizacji zadań ESRB, a niebędące w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej udostępniane na uzasadniony wniosek, zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr …/…[ESRB].

2.        ESMA regularnie przekazuje ESRB aktualne informacje niezbędne do realizacji zadań powierzonych ESRB. Dane niezbędne do realizacji zadań ESRB, a niebędące w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej udostępniane na uzasadniony wniosek, zgodnie z art. [15] rozporządzenia (UE) nr …/2010 [ESRB]. ESMA opracowuje odpowiedni protokół ujawniania poufnych informacji dotyczących poszczególnych instytucji finansowych.

Poprawka  152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Podczas realizacji zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu ESMA w najwyższym stopniu uwzględnia ostrzeżenia i zalecenia ESRB.

6. Podczas realizacji zadań określonych w niniejszym rozporządzeniu ESMA uwzględnia ostrzeżenia i zalecenia ESRB.

Poprawka  153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        Do celów prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami w dziedzinach związanych z zadaniami ESMA, powołuje się Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.

1.        By ułatwić prowadzenie konsultacji z zainteresowanymi stronami w dziedzinach związanych z zadaniami ESMA, powołuje się Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych (grupa zainteresowanych stron). Opinii Grupy Zainteresowanych Stron zasięga się w przypadku wszystkich odpowiednich decyzji i działań ESMA. Jeśli trzeba pilnie podjąć działania, a konsultacje stają się niemożliwe, informuje się jak najszybciej Grupę Zainteresowanych Stron.

 

Grupa Zainteresowanych Stron zbiera się co najmniej cztery razy w roku.

Poprawka  154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych wchodzi 30 członków, reprezentujących w stosunku gwarantującym równowagę wspólnotowych uczestników rynków finansowych, ich pracowników, a także konsumentów, inwestorów i osoby korzystające z usług finansowych.

2. W skład Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych wchodzi 30 członków, reprezentujących w stosunku gwarantującym równowagę unijnych uczestników rynków finansowych, ich pracowników, a także konsumentów, inwestorów i osoby korzystające z usług finansowych. Co najmniej pięciu członków to niezależni, czołowi naukowcy. Liczba członków reprezentujących uczestników rynku nie przekracza 10.

Poprawka  155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Członków Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych wyznacza Rada Organów Nadzoru ESMA na wniosek odpowiednich zainteresowanych stron.

3.        Członków Grup Zainteresowanych Stron wyznacza Rada Organów Nadzoru ESMA na wniosek odpowiednich zainteresowanych stron.

W podejmowanej w tej sprawie decyzji Rada Organów Nadzoru zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednią równowagę geograficzną i reprezentację zainteresowanych stron z całej Wspólnoty.

W podejmowanej w tej sprawie decyzji Rada Organów Nadzoru zapewnia, że wszyscy członkowie niebędący przedstawicielami zawodowych uczestników rynku lub ich pracowników ujawniają wszelki potencjalny konflikt interesów.

Na potrzeby Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ESMA zapewnia odpowiednią pomoc sekretariatu.

 

Poprawka  156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.        Kadencja członków Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych wynosi dwa i pół roku, po tym okresie wybierani są nowi członkowie

4.        ESMA dostarcza wszelkie niezbędne informacje i zapewnia odpowiednią pomoc sekretariatu Grupie Zainteresowanych Stron. Dla członków Grupy Zainteresowanych Stron reprezentujących organizacje non-profit określa się odpowiednią rekompensatę. Grupa może powoływać grupy robocze do spraw technicznych, do których możliwe będzie wyznaczanie kolejnych ekspertów, by zapewnić niezbędna ekspertyzę techniczną.

Członkowie grupy mogą pełnić swoje funkcje przez dwie kolejne kadencje.

Kadencja członków Grupy Zainteresowanych Stron wynosi pięć lat, po tym okresie wybierani są nowi członkowie.

Poprawka  157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych może przedstawiać ESMA swoje opinie i doradzać mu we wszelkich kwestiach związanych z zadaniami ESMA określonymi w art. 7 i 8.

5. Grupa Zainteresowanych Stron może przedstawiać ESMA swoje opinie i doradzać mu we wszelkich kwestiach związanych z zadaniami ESMA, w tym w odniesieniu do wypracowania wspólnego stanowiska z Europejskim Organem Nadzoru (bankowość) i Europejskim Organem Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) zgodnie z postanowieniami art. 42, ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w art. 7-7e, 8, 10, 14, 15 i 17. Grupa Zainteresowanych Stron może wpływać na kalendarz posiedzeń ESMA. Wszyscy przedstawiciele zasiadający w Grupie mają możliwość wniesienia własnego wkładu. Ostateczna decyzja dotycząca proponowanego porządku dziennego jest podejmowana przez Grupę Zainteresowanych Stron, a poszczególne podgrupy zainteresowanych stron mają prawo do włączenia do porządku dziennego zaproponowanego przez siebie punktu. Każda z podgrup może przedstawiać ESMA swoje opinie i porady. Tego rodzaju opinie i porady nie muszą odwierciedlać opinii i porad większości grupy zainteresowanych stron.

Poprawka  158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.        Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych uchwala swój regulamin wewnętrzny.

6.        Grupa Zainteresowanych Stron uchwala swój regulamin wewnętrzny na podstawie porozumienia osiągniętego większością dwóch trzecich głosów członków.

Poprawka  159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        ESMA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały w jakikolwiek sposób na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

skreślony

Poprawka  160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki budżetowe, w ciągu miesiąca od przekazania decyzji ESMA właściwemu organowi, państwo to może powiadomić ESMA i Komisję o tym, że właściwy organ nie wykona przedmiotowej decyzji.

2.        W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 10 ust. 2 lub art. 11 wpływa w znaczący sposób na jego obowiązki budżetowe, w ciągu dziesięciu dni roboczych od przekazania decyzji ESMA właściwemu organowi, państwo to może powiadomić ESMA, Komisję, Parlament Europejski i Radę o tym, czy właściwy organ nie zastosuje się lub nie do przedmiotowej decyzji.

Poprawka  161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i dostarcza ocenę skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Poprawka  162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W takim przypadku zawiesza się decyzję ESMA.

skreślony

Poprawka  163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie jednego miesiąca od powiadomienia ESMA i Komisji przez państwo członkowskie, ESMA informuje to państwo członkowskie, czy utrzymuje swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź unieważnia.

2a.      W terminie jednego miesiąca od powiadomienia ESMA i Komisji przez państwo członkowskie, ESMA informuje to państwo członkowskie, czy utrzymuje swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź unieważnia.

Poprawka  164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy ESMA utrzymuje swoją decyzję, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 Traktatu, podejmuje w terminie dwóch miesięcy decyzję w sprawie utrzymania lub unieważnienia decyzji ESMA.

2b.      W przypadku gdy ESMA utrzymuje lub modyfikuje swoją decyzję, Rada podejmuje decyzję w sprawie utrzymania lub unieważnienia decyzji ESMA.

 

Decyzja o utrzymaniu decyzji ESMA jest podejmowana zwykłą większością głosów członków. Decyzja o odwołaniu decyzji ESMA jest podejmowana kwalifikowaną większością głosów członków. W innych przypadkach należy wziąć pod uwagę głosowanie zainteresowanych członków. Większość kwalifikowana jest definiowana jako co najmniej 55% głosów członków Rady, nie licząc zainteresowanego państwa członkowskiego, stanowiących co najmniej 65% ludności Unii, nie licząc ludności zainteresowanego państwa członkowskiego.

Poprawka  165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy Rada podejmuje decyzję o utrzymaniu decyzji ESMA, lub w przypadku gdy nie podejmuje decyzji w terminie dwóch miesięcy, niezwłocznie cofa się zawieszenie decyzji ESMA.

skreślony

Poprawka  166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy Rada nie podejmie decyzji w terminie dziesięciu dni roboczych decyzję ESMA uznaje się za utrzymaną.

W przypadku gdy Rada nie podejmie decyzji w terminie dziesięciu dni roboczych w przypadku art. 10 i jednego miesiąca w przypadku art. 11 decyzję ESMA uznaje się za utrzymaną.

Poprawka  167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.      Jeżeli decyzja podjęta na mocy art. 10 prowadzi do wykorzystania środków określonych zgodnie z art. 12d lub 12e, państwa członkowskie nie wzywają Rady do utrzymania lub odwołania decyzji podjętej przez ESMA.

Poprawka  168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przed podjęciem decyzji przewidzianych w art. 9 ust. 6, art. 10 ust. 2 i 3 oraz art. 11 ust. 3 i 4, ESMA informuje adresata danej decyzji o zamiarze jej podjęcia, wyznaczając termin, w którym adresat ten może wyrazić swoją opinię w tej sprawie, w pełni uwzględniając jej pilny charakter.

1. Przed podjęciem decyzji przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, Organ informuje adresata danej decyzji o zamiarze jej podjęcia, wyznaczając termin, w którym adresat ten może wyrazić swoją opinię w tej sprawie, w pełni uwzględniając jej pilny charakter, złożoność i potencjalne skutki.

Poprawka  169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.        Decyzje podejmowane na mocy art. 9, 10 i 11 podaje się do wiadomości publicznej, określając właściwy organ lub uczestnika rynków finansowych, których dotyczą, oraz główną treść tych decyzji, uwzględniając interes prawny uczestnika rynków finansowych w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

5.        Decyzje podejmowane na mocy art. 9, 10 i 11 podaje się do wiadomości publicznej, określając właściwy organ lub instytucję finansową, którego lub której dotyczą, oraz główną treść tych decyzji, chyba że ich opublikowanie jest sprzeczne z interesem prawnym instytucji finansowej w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa lub może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego w Unii Europejskiej lub jego części.

Poprawka  170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)        przewodniczący właściwego organu w poszczególnych państwach członkowskich. Jeśli w danym państwie członkowskim istnieje więcej niż jeden właściwy organ, organy te podejmują decyzję o wyborze jednego z przewodniczących na przedstawiciela w Radzie Organów Nadzoru;

b)        przewodniczący właściwego organu w poszczególnych państwach członkowskich. Jeżeli w danym państwie członkowskim więcej niż jeden właściwy organ jest odpowiedzialny z stosowanie prawodawstwa unijnego, przewodniczący tych organizacji są wspólnie przedstawicielami w Radzie Organów Nadzoru i ustalają między sobą sposób sprawowania tej reprezentacji, w tym podział głosów na mocy art. 29

Poprawka  171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 1 – litera f a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)       dwóch przedstawicieli grupy zainteresowanych stron, którym nie przysługuje prawo głosu, przy czym jeden z nich reprezentuje organizacje non-proft.

Poprawka  172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        Każdy właściwy organ, natomiast jeżeli istnieje więcej niż jeden właściwy organ, organy te wspólnie są odpowiedzialne za powołanie spośród swojego personelu zastępcy wysokiego szczebla, który może zastąpić członka Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), w przypadku gdy osoba ta nie może uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

2.        Każdy właściwy organ jest odpowiedzialny za powołanie spośród swojego personelu zastępcy wysokiego szczebla, który może zastąpić członka Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), w przypadku gdy osoba ta nie może uczestniczyć w posiedzeniach Rady.

Poprawka  173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W celu zastosowania się do dyrektywy 97/19/WE członkowi Rady Organów Nadzoru, o którym mowa w ust. 1 lit. b), może towarzyszyć, w stosownych przypadkach, przedstawiciel odpowiednich organów zajmujących się zarządzaniem systemami rekompensat dla inwestorów w poszczególnych państwach członkowskich, któremu nie przysługuje prawo głosu.

skreślony

Poprawka  174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        Do celów art. 11 Rada Organów Nadzoru zwołuje na potrzeby rozstrzygania sporów panel, w skład którego wchodzą przewodniczący i dwóch członków Rady, którzy nie mogą reprezentować właściwych organów będących stroną sporu.

2.        Do celów art. 11 Rada Organów Nadzoru zwołuje na potrzeby bezstronnego rozstrzygania sporów niezależny panel, w skład którego wchodzą przewodniczący i dwóch członków Rady, którzy nie mogą reprezentować właściwych organów będących stroną sporu ani nie mają żadnego interesu w konflikcie.

Poprawka  175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Decyzje na mocy art. 11 podejmowane są przez Radę Organów Nadzoru na wniosek panelu.

skreślony

Poprawka  176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Podczas wykonywania zadań powierzonych Radzie Organów Nadzoru na mocy niniejszego rozporządzenia, przewodniczący i członkowie Rady Organów Nadzoru posiadający prawo głosu działają niezależnie i obiektywnie w interesie Wspólnoty, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów wspólnotowych, rządu żadnego z państw członkowskich, lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji.

1. Podczas wykonywania zadań powierzonych Radzie Organów Nadzoru na mocy niniejszego rozporządzenia, przewodniczący i członkowie Rady Organów Nadzoru posiadający prawo głosu działają niezależnie i obiektywnie jedynie w interesie Unii jako całości, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządu żadnego z państw członkowskich lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji.

Poprawka  177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.      Państwa członkowskie, instytucje Unii oraz inne podmioty publiczne lub prywatne nie dążą do wywierania wpływu na członków Rady Organów Nadzoru w wykonywaniu przez nich zadań związanych z Organem.

Poprawka  178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.       Na wniosek Zarządu oraz na podstawie projektu sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 7, Rada Organów Nadzoru przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności ESMA i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 15 czerwca. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej.

Poprawka  179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku aktów określonych w art. 7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji podejmowanych na mocy przepisów rozdziału VI Rada Organów Nadzoru stanowi większością kwalifikowaną swoich członków, jak określono w art. 205 Traktatu.

1. Rada Organów Nadzoru stanowi zwykłą większością głosów swoich członków.

Wszelkie inne decyzje Rady Organów Nadzoru podejmowane są zwykłą większością głosów członków.

 

Poprawka  180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.      Rada Organów Nadzoru podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków, zgodnie z regułą mówiącą, że każdemu członkowi przysługuje jeden głos. W przypadku aktów określonych w art. 7 i 8 oraz wszystkich środków i decyzji podejmowanych na mocy przepisów rozdziału VI Rada Organów Nadzoru stanowi większością kwalifikowaną swoich członków, jak określono w art. 16 Traktatu o Unii Europejskiej.

Poprawka  181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.        Przepisy regulaminu wewnętrznego określają szczegółową procedurę głosowania, w tym również, w stosownych przypadkach, zasady dotyczące kworum. Członkowie bez prawa głosu i obserwatorzy, z wyjątkiem przewodniczącego i dyrektora wykonawczego, nie uczestniczą w obradach Rady Organów Nadzoru poświęconych poszczególnym uczestnikom rynków finansowych, chyba że art. 61 lub prawodawstwo, o którym mowa w art. 1 ust. 2, stanowią inaczej.

4.        Przepisy regulaminu wewnętrznego określają szczegółową procedurę głosowania, w tym również, w stosownych przypadkach, zasady dotyczące kworum. Członkowie bez prawa głosu i obserwatorzy, z wyjątkiem przewodniczącego i dyrektora wykonawczego, nie uczestniczą w obradach Rady Organów Nadzoru poświęconych poszczególnym instytucjom finansowym, chyba że art. 61 lub prawodawstwo, o którym mowa w art. 1 ust. 2, stanowią inaczej.

Poprawka  182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Zarząd składa się z przewodniczącego, przedstawiciela Komisji oraz czterech członków wybranych przez Radę Organów Nadzoru spośród jej członków.

1. Zarząd składa się z pięciu członków: przewodniczącego, oraz czterech członków wybranych przez Radę Organów Nadzoru spośród jej członków posiadających prawo głosu.

Poprawka  183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Każdy członek (poza przewodniczącym) ma zastępcę, który może zastąpić członka Zarządu, gdy osoba ta nie może uczestniczyć w posiedzeniach.

skreślony

Poprawka  184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        Zarząd podejmuje decyzje większością głosów obecnych członków. Każdy członek ma jeden głos.

 

Dyrektor wykonawczy uczestniczy w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.

2.        Dyrektor wykonawczy i przedstawiciel Komisji uczestniczą w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu. Zarząd uchwala i podaje do wiadomości publicznej swój regulamin wewnętrzny.

Zarząd uchwala i podaje do wiadomości publicznej swój regulamin wewnętrzny.

 

Poprawka  185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednej trzeciej członków, i przewodniczy im przewodniczący.

3.        Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednej trzeciej członków, i przewodniczy im przewodniczący. Zarząd zbiera się co najmniej przed każdym posiedzeniem Rady Organów Nadzoru i tak często, jak uzna to za konieczne.

Poprawka  186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Członkowie Zarządu działają niezależnie i obiektywnie w interesie Wspólnoty, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów wspólnotowych, rządu żadnego z państw członkowskich, lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji.

Członkowie Zarządu działają niezależnie i obiektywnie w wyłącznym interesie Unii jako całości, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządu żadnego z państw członkowskich, lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji.

Poprawka  187

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.        Po konsultacji z Radą Organów Nadzoru oraz na podstawie projektu rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 38 ust. 7, Zarząd przyjmuje roczne sprawozdanie z działalności ESMA i przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu do dnia 15 czerwca. Sprawozdanie to podawane jest do wiadomości publicznej.

6.        Po konsultacji z Radą Organów Nadzoru Zarząd przyjmuje kwartalne sprawozdania, które przewodniczący ESMA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu zgodnie z art. 35 ust. 2.

Poprawka  188

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6.        Zarząd przyjmuje także sprawozdanie roczne, które przewodniczący ESMA przedstawia Parlamentowi Europejskiemu.

Poprawka  189

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej przewodniczący powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat uczestników rynków finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego.

2.        Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, organizowanej i zarządzanej przez Komisję, przewodniczący powoływany jest przez Parlament Europejski na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego.

Przed swoim powołaniem, kandydat wybrany przez Radę Organów Nadzoru jest zatwierdzany przez Parlament Europejski.

Komisja przedstawia listę trzech najlepszych kandydatów Parlamentowi Europejskiemu. Po przeprowadzeniu przesłuchań tych kandydatów Parlament Europejski wybiera jednego z nich. Wybrany w ten sposób kandydat zostaje powołany przez Radę Organów Nadzoru. Rada Organów Nadzoru wybiera również spośród swoich członków zastępcę, który pełni obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności. Zastępca ten nie jest członkiem Zarządu.

Rada Organów Nadzoru wybiera również spośród swoich członków zastępcę, który pełni obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności.

 

Poprawka  190

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.        W okresie dziewięciu miesięcy poprzedzających koniec pięcioletniej kadencji przewodniczącego, Rada Organów Nadzoru ocenia:

4.        W okresie dziewięciu miesięcy poprzedzających koniec pięcioletniej kadencji przewodniczącego, Parlament Europejski ocenia:

Poprawka  191

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.        Przewodniczący może zostać odwołany ze stanowiska wyłącznie na mocy decyzji Rady Organów Nadzoru po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski.

5.        Przewodniczący może zostać odwołany ze stanowiska wyłącznie przez Parlament Europejski na mocy decyzji Rady Organów Nadzoru.

Poprawka  192

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie, instytucje Unii oraz wszelkie inne podmioty publiczne bądź prywatne nie dążą do wywierania wpływu na przewodniczącego w wykonywaniu jego zadań.

Poprawka  193

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Parlament Europejski może wezwać przewodniczącego lub jego zastępcę, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu ich niezależności, do regularnego składania oświadczeń przed swoją właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

1. Co najmniej raz na kwartał przewodniczący składa oświadczenie przed Parlamentem Europejskim i udziela odpowiedzi na wszelkie pytania posłów.

Poprawka  194

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        Parlament Europejski może również wezwać przewodniczącego do przedłożenia sprawozdania z wykonania jego obowiązków.

2.        Przewodniczący przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na żądanie i co najmniej 15 dni przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, sprawozdanie z działalności ESMA. Sprawozdanie zawiera odpowiedzi udzielone na opinię wydaną przez Grupę Zainteresowanych Stron . Sprawozdanie zawiera również wszelkie odpowiednie informacje, o które doraźnie wnosi Parlament Europejski.

Poprawka  195

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.      Przewodniczący przedkłada także Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie roczne z wykonania swoich obowiązków.

Poprawka  196

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej dyrektor wykonawczy powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat uczestników rynków finansowych i rynków, doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego oraz doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, organizowanej i zarządzanej przez Komisję, oraz po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski dyrektor wykonawczy powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat instytucji finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego oraz doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

Poprawka  197

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Zgodnie z regulaminem pracowniczym, o którym mowa w art. 54, dyrektor wykonawczy po ustąpieniu ze stanowiska wciąż jest zobowiązany do postępowania w sposób uczciwy i roztropny przy obejmowaniu pewnych stanowisk lub przyjmowaniu pewnych korzyści.

Poprawka  198

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie, instytucje UE oraz wszelkie inne podmioty publiczne bądź prywatne nie dążą do wywierania wpływu na dyrektora wykonawczego w wykonywaniu jego zadań.

Poprawka  199

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        ESMA wchodzi w skład ESFS, który funkcjonuje jako sieć organów nadzoru.

skreślony

2.        W skład ESFS wchodzą:

 

(a)       organy państw członkowskich określone w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr .../… [EIOPA] oraz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA],

 

(b)       ESMA,

 

(c)       Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowiony na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr …/… [EIOPA],

 

(d)       Europejski Organ Nadzoru Bankowego ustanowiony na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA],

 

(e)       Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru przewidziany w art. 40;

 

(f)       Komisja, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7, 9 i 10.

 

3.        ESMA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac i wypracowuje wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru konglomeratów finansowych oraz w innych międzysektorowych kwestiach z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Bankowego za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru powołanego na mocy art. 40.

 

Poprawka  200

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV – sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WSPÓLNY KOMITET EUROPEJSKICH ORGANÓW NADZORU

EUROPEJSKI ORGAN NADZORU (WSPÓLNY KOMITET)

Poprawka  201

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        Niniejszym ustanawia się Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru.

1.        Niniejszym ustanawia się Europejski Organ Nadzoru (Wspólny Komitet), którego siedziba mieści się we Frankfurcie.

Poprawka  202

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru stanowi forum, w ramach którego ESMA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Bankowego.

2. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru stanowi forum, w ramach którego Organ prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność z pozostałymi Europejskimi Organami Nadzoru, zwłaszcza w odniesieniu do:

 

– konglomeratów finansowych;

 

– księgowości i audytu;

 

– analiz mikroostrożnościowych pod kątem rozwoju sytuacji, zagrożeń i słabości związanych ze stabilnością finansową;

 

– detalicznych produktów inwestycyjnych oraz

 

– środków przeciwdziałania praniu pieniędzy;

 

– wymiany informacji z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego oraz rozwoju stosunków między Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego a Europejskimi Organami Nadzoru.

Poprawka  203

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        ESMA wnosi odpowiednie środki na potrzeby wsparcia administracyjnego Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru. Środki te obejmują koszty personelu, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

3.        Wspólny Komitet posiada stały sekretariat zatrudniający pracowników oddelegowanych z trzech Europejskich Organów Nadzoru. ESMA wnosi odpowiednie środki na potrzeby wydatków administracyjnych, kosztów infrastruktury oraz kosztów operacyjnych.

Poprawka  204

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku gdy instytucja określona w art. 12b ust. 1 obejmuje różne sektory, Wspólny Komitet decyduje, który Europejski Organ Nadzoru występuje w roli czołowego właściwego organu i/lub przyjmuje wiążące decyzje w celu rozwiązania problemów między Europejskimi Organami Nadzoru.

Poprawka  205

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        W skład Wspólnego Komitetu wchodzi jego przewodniczący oraz przewodniczący Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych i Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, a także, w stosownych przypadkach, przewodniczący Podkomitetu powołanego na mocy art. 43.

1.        W skład zarządu Wspólnego Komitetu wchodzą przewodniczący Europejskich Organów Nadzoru, a także, w stosownych przypadkach, przewodniczący Podkomitetu powołanego na mocy art. 43.

Poprawka  206

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dyrektor wykonawczy, Komisja i ESRB są zapraszani do uczestniczenia w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru oraz Podkomitetów, o których mowa w art. 43.

2. Dyrektor wykonawczy, przedstawiciel Komisji i ESRB są zapraszani do uczestniczenia w charakterze obserwatorów w posiedzeniach Rady Wspólnego Komitetu oraz Podkomitetów, o których mowa w art. 43.

Poprawka  207

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Przewodniczący Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru wybierany jest co roku na zasadzie rotacji spośród przewodniczących Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

3.        Przewodniczący Wspólnego Komitetu wybierany jest co roku na zasadzie rotacji spośród przewodniczących Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość), Europejskiego Organu Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) oraz ESMA Przewodniczącym Wspólnego Komitetu jest wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

Poprawka  208

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.        Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru uchwala i publikuje swój regulamin wewnętrzny. W regulaminie mogą zostać wskazani dalsi uczestnicy posiedzeń Wspólnego Komitetu.

4.        Wspólny Komitet uchwala i publikuje swój regulamin wewnętrzny. W regulaminie mogą zostać wskazani dalsi uczestnicy posiedzeń Wspólnego Komitetu.

Posiedzenia Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

Posiedzenia Rady Wspólnego Komitetu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

Poprawka  209

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W ramach zadań ESMA określonych w rozdziale II, a w szczególności w kontekście wykonania dyrektywy 2002/87/WE, ESMA wypracowuje w stosownych przypadkach wspólne stanowiska z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz z Europejskim Organem Nadzoru Bankowego, w zależności od przypadku.

W ramach zadań ESMA określonych w rozdziale II, a w szczególności w kontekście wykonania dyrektywy 2002/87/WE, ESMA wypracowuje w stosownych przypadkach wspólne stanowiska z Europejskim Organem Nadzoru (ubezpieczenia i Pracownicze Programy Emerytalne) oraz z Europejskim Organem Nadzoru (bankowość), w zależności od przypadku.

Akty na mocy art. 7, 9, 10 lub 11 niniejszego rozporządzenia związane ze stosowaniem dyrektywy 2002/87/WE i innego prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, które wchodzą w zakres kompetencji również Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego są przyjmowane równolegle, w stosownych przypadkach, przez ESMA i Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejski Organ Nadzoru Bankowego.

 

Poprawka  210

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skład

Komisja Odwoławcza

1.        Komisja Odwoławcza jest wspólnym organem Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.

1.        Komisja Odwoławcza jest wspólnym organem trzech europejskich organów nadzoru.

2.        W skład Komisji Odwoławczej wchodzi sześciu członków i sześciu zastępców posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie, z wyłączeniem aktualnego personelu właściwych organów lub innych krajowych czy wspólnotowych instytucji zaangażowanych w działalność ESMA.

2.        W skład Komisji Odwoławczej wchodzi sześciu członków i sześciu zastępców posiadających wystarczająca fachową wiedzę prawną umożliwiającą świadczenie fachowych porad prawnych dotyczących wykonywania uprawnień przez ESMA.

Komisja Odwoławcza wyznacza przewodniczącego.

Komisja odwoławcza wyznacza swojego przewodniczącego.

Decyzje Komisji Odwoławczej przyjmowane są większością głosów co najmniej czterech z sześciu jej członków.

 

Komisja Odwoławcza zwoływana jest przez przewodniczącego stosownie do potrzeb.

 

3.        Dwóch członków Komisji Odwoławczej i dwóch zastępców wyznacza Zarząd ESMA z listy wstępnie wyłonionych kandydatów zaproponowanej przez Komisję po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz po konsultacji z Radą Organów Nadzoru.

3.        Członków Komisji Odwoławczej i ich zastępców wyznacza Parlament Europejski z listy wstępnie wyłonionych kandydatów zaproponowanej przez Komisję po opublikowaniu zaproszenia do wyrażenia zainteresowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz po konsultacji z Radą Organów Nadzoru.

Pozostali członkowie wyznaczani są zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr …/… [EIOPA] oraz rozporządzeniem (WE) nr …/… [EBA].

 

4.        Kadencja członków Komisji Odwoławczej wynosi pięć lat. Kadencja może zostać odnowiona jednokrotnie.

4.        Decyzje Komisji Odwoławczej przyjmowane są większością głosów co najmniej czterech z sześciu jej członków.

5.        Członka Komisji Odwoławczej wyznaczonego przez Zarząd ESMA nie można odwołać ze stanowiska w czasie trwania kadencji, chyba że został uznany za winnego poważnego uchybienia, a Zarząd, po konsultacji z Radą Organów Nadzoru, podejmie decyzję o jego odwołaniu.

5. Komisja Odwoławcza zwoływana jest przez przewodniczącego stosownie do potrzeb.

6.        ESMA, Europejski Organ Nadzoru Bankowego i Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych zapewniają Komisji Odwoławczej wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu.

6. ESMA, Europejski Organ Nadzoru (sektor bankowy) i Europejski Organ Nadzoru (sektor ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych) zapewniają Komisji Odwoławczej, za pośrednictwem Wspólnego Komitetu, odpowiednie wsparcie operacyjne i pomoc sekretariatu.

Poprawka  211

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 45

skreślony

Niezależność i bezstronność

 

1. Członkowie Komisji Odwoławczej podejmują decyzje w sposób niezależny. Nie są związani żadnymi instrukcjami. Nie mogą oni pełnić żadnych innych funkcji w ESMA, w Zarządzie ani w Radzie Organów Nadzoru.

 

2. Członkowie Komisji Odwoławczej nie mogą brać udziału w postępowaniu odwoławczym, jeśli są nim zainteresowani osobiście lub jeśli wcześniej działali jako przedstawiciele jednej ze stron postępowania lub jeśli uczestniczyli w podejmowaniu decyzji stanowiącej przedmiot postępowania odwoławczego.

 

3. Jeżeli członek komisji odwoławczej uważa, że inny członek nie powinien brać udziału w postępowaniu odwoławczym z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 bądź z innego powodu, powiadamia o tym Komisję Odwoławczą.

 

4. Każda strona postępowania odwoławczego może zgłosić sprzeciw wobec udziału członka Komisji Odwoławczej z powodów, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w przypadku podejrzenia o stronniczość.

 

Podstawą sprzeciwu nie może być przynależność państwowa członka; sprzeciw nie jest także dopuszczalny, jeżeli strona postępowania odwoławczego – wiedząc o powodach sprzeciwu – dokonała mimo tego jakiejkolwiek innej czynności procesowej niż sprzeciw co do składu Komisji Odwoławczej.

 

5. Komisja Odwoławcza podejmuje decyzję dotyczącą działania, które należy podjąć w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, bez udziału zainteresowanego członka.

 

Przy podejmowaniu tej decyzji zainteresowanego członka zastępuje w Komisji Odwoławczej jego zastępca, chyba że zastępca znajduje się w podobnej sytuacji. W takim przypadku przewodniczący wyznacza osobę zastępującą spośród innych zastępców.

 

6. Członkowie Komisji Odwoławczej zobowiązują się działać niezależnie i w interesie publicznym.

 

W tym celu składają oni oświadczenie o zobowiązaniach i deklarację, w której wykazują brak interesów, który mógłby zaważyć na ich niezależności, albo ujawniają wszelkie bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zaważyć na ich niezależności.

 

Oświadczenie i deklaracja składane są corocznie w formie pisemnej i podawane są do publicznej wiadomości.

 

Poprawka  212

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym właściwe organy, może odwołać się od decyzji ESMA, o której mowa w art. 9, 10 i 11, oraz od każdej innej decyzji podjętej przez ESMA zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, która jest do niej skierowana, oraz od decyzji, która dotyczy jej bezpośrednio i indywidualnie, mimo że została przyjęta w postaci decyzji skierowanej do innej osoby.

1.        Każda osoba fizyczna lub prawna, w tym właściwe organy, może odwołać się od zgodności z prawem decyzji ESMA, o której mowa w art. 9, 10 i 11, oraz od każdej innej decyzji podjętej przez ESMA zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, która jest do niej skierowana, oraz od decyzji, która dotyczy jej bezpośrednio i indywidualnie, mimo że została przyjęta w postaci decyzji skierowanej do innej osoby.

Poprawka  213

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 46 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.        Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, Komisja Odwoławcza bada, czy jest ono uzasadnione. Tak często, jak to jest niezbędne, wzywa ona strony postępowania odwoławczego do wnoszenia w określonym terminie uwag do pism, które do nich skierowała lub do pism pochodzących od innych stron postępowania odwoławczego. Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnego przedstawienia swojego stanowiska.

4.        Jeżeli odwołanie jest dopuszczalne, Komisja Odwoławcza bada, czy jest ono uzasadnione. Komisja wzywa ona strony postępowania odwoławczego do wnoszenia w określonym terminie uwag do pism, które do nich skierowała lub do pism pochodzących od innych stron postępowania odwoławczego. Strony postępowania odwoławczego są uprawnione do ustnego przedstawienia swojego stanowiska.

Poprawka  214

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Skargi do Sądu Pierwszej Instancji i Trybunału Sprawiedliwości

Skargi do Sądu i Trybunału Sprawiedliwości

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka  215

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Od decyzji podjętej przez Komisję Odwoławczą lub – w przypadku gdy nie przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej – od decyzji ESMA może zostać wniesiona skarga do Sądu Pierwszej Instancji lub Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 230 Traktatu.

1. Od decyzji podjętej przez Komisję Odwoławczą lub – w przypadku gdy nie przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej – od decyzji ESMA może zostać wniesiona skarga do Sądu Pierwszej Instancji lub Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  216

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie i instytucje Unii, jak również dowolna osoba fizyczna lub prawna mogą wnieść bezpośrednio do Trybunału Sprawiedliwości odwołanie od decyzji podjętych przez ESMA, zgodnie z art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  217

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy ESMA jest zobowiązany do działania, ale zaniechał wydania decyzji, może zostać wszczęte postępowanie z tytułu zaniechania działania zgodnie z art. 232 Traktatu przed Sądem Pierwszej Instancji lub Trybunałem Sprawiedliwości.

2. W przypadku gdy ESMA jest zobowiązany do działania, ale zaniechał wydania decyzji, może zostać wszczęte postępowanie z tytułu zaniechania działania zgodnie z art. 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przed Sądem Pierwszej Instancji lub Trybunałem Sprawiedliwości.

Poprawka  218

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.        Dochody ESMA obejmują w szczególności:

1.        Dochody ESMA obejmują w szczególności:

a)        obowiązkowe składki uiszczane przez właściwy krajowy organ nadzoru lub właściwe krajowe organy nadzoru;

 

b)        dotację wspólnotową zapisaną w budżecie ogólnym Unii Europejskiej (sekcja „Komisja”);

a)        dotację unijną, określoną w oddzielnej pozycji budżetowej w Rozdziale [XII] budżetu ogólnego Unii Europejskiej;

c)        opłaty uiszczane na rzecz ESMA w przypadkach określonych w odpowiednich instrumentach prawa wspólnotowego.

b)        opłaty uiszczane na rzecz ESMA w przypadkach określonych w odpowiednich instrumentach prawa UE.

Poprawka  219

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na wydatki ESMA składają się co najmniej koszty personelu, wynagrodzenia, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

2. Na wydatki ESMA składają się co najmniej koszty personelu, wynagrodzenia, koszty administracyjne, koszty infrastruktury, szkolenia zawodowego oraz koszty operacyjne.

Poprawka  220

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do dnia 15 lutego każdego roku dyrektor wykonawczy sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków na następny rok budżetowy i przekazuje go Zarządowi wraz z planem zatrudnienia. Każdego roku Zarząd, na podstawie wstępnego projektu sporządzonego przez dyrektora wykonawczego, przygotowuje preliminarz dochodów i wydatków ESMA na następny rok budżetowy. Do dnia 31 marca Zarząd przekazuje Komisji preliminarz, w tym projekt planu zatrudnienia. Przed przyjęciem preliminarza projekt przygotowany przez dyrektora wykonawczego jest zatwierdzany przez Radę Organów Nadzoru.

1. Po upłynięciu pierwszego roku działalności ESMA, który kończy się w dniu 31 grudnia 2011 r., do dnia 15 lutego każdego roku dyrektor wykonawczy sporządza projekt preliminarza dochodów i wydatków na następny rok budżetowy i przekazuje go Zarządowi i Radzie Organów Nadzoru wraz z planem zatrudnienia. Każdego roku Zarząd, na podstawie wstępnego projektu sporządzonego przez dyrektora wykonawczego i zatwierdzonego przez Zarząd, przygotowuje preliminarz dochodów i wydatków ESMA na następny rok budżetowy. Do dnia 31 marca Rada Organów Nadzoru przekazuje Komisji wspomniany preliminarz wraz z projektem planu zatrudnienia. Przed przyjęciem preliminarza projekt przygotowany przez dyrektora wykonawczego jest zatwierdzany przez Zarząd.

Uzasadnienie

Proponuje się, by przez pierwszy rok działania ESMA upływający w dniu 31 grudnia 2011 r., ich budżety były zatwierdzane przez członków odpowiedniego komitetu poziomu 3, po konsultacjach z Komisją, a następnie były przekazywane Radzie i Parlamentowi do zatwierdzenia. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia operacyjnej niezależności ESMA, tak aby zaczynały one funkcjonować opierając się na jednakowych, solidnych podstawach finansowych. Niezależność tę równoważy odpowiedzialność wobec instytucji politycznych UE.

Poprawka  221

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej prognozy, które uważa za niezbędne w odniesieniu do planu zatrudnienia, oraz kwotę dotacji obciążającej budżet ogólny Unii Europejskiej, zgodnie z art. 272 Traktatu.

3. Na podstawie preliminarza Komisja wprowadza do wstępnego projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej prognozy, które uważa za niezbędne w odniesieniu do planu zatrudnienia, oraz kwotę dotacji obciążającej budżet ogólny Unii Europejskiej, zgodnie z art. 313 i 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  222

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a. W pierwszym roku działania ESMA upływającym z dniem 31 grudnia 2011 r., budżet będzie zatwierdzany przez członków odpowiednich komitetów poziomu 3, po konsultacjach z Komisją, a następnie będzie przekazywany do zatwierdzenia Radzie i Parlamentowi.

Uzasadnienie

Proponuje się, by przez pierwszy rok działania ESMA upływający w dniu 31 grudnia 2011 r., ich budżety były zatwierdzane przez członków odpowiedniego komitetu poziomu 3, po konsultacjach z Komisją, a następnie były przekazywane Radzie i Parlamentowi do zatwierdzenia. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia operacyjnej niezależności ESMA, tak aby zaczynały one funkcjonować opierając się na jednakowych, solidnych podstawach finansowych. Niezależność tę równoważy odpowiedzialność wobec instytucji politycznych UE.

Poprawka  223

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2, udziela ESMA absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy N.

9. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2, udziela ESMA absolutorium z wykonania budżetu obejmującego składki z ogólnego budżetu Unii Europejskiej i opłaty wypłacane organom za rok budżetowy N.

Poprawka  224

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do pracowników ESMA, w tym do dyrektora wykonawczego, stosują się regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia innych pracowników oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Wspólnot Europejskich do celów stosowania regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

1. Do pracowników ESMA, z wyjątkiem przewodniczącego, stosują się regulamin pracowniczy, warunki zatrudnienia innych pracowników oraz zasady przyjęte wspólnie przez instytucje Unii Europejskiej do celów stosowania regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia.

Uzasadnienie

Przewodniczący nie powinien podlegać przepisom pracowniczym UE. Warunki zatrudnienia przewodniczącego powinny być określane przez Radę Organów Nadzoru, tak jak odbywa się to już w przypadku przewodniczącego oraz członków zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Pamiętając o tym, że przewodniczący będą wchodzić w skład ESRB oraz komitetu sterującego, należy przyjąć podejście spójne z podejściem EBC.

Poprawka  225

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego.

2. Zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego. Środki wykonawcze pozwolą na uzasadnione odstępstwa w celu zagwarantowania najskuteczniejszej realizacji zadań przewidzianych dla ESMA.

Poprawka  226

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej ESMA naprawia szkody wyrządzone przez ESMA lub przez jego pracowników przy wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących naprawy takich szkód.

1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej ESMA naprawia nieuzasadnione szkody wyrządzone przez ESMA lub przez jego pracowników przy wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących naprawy takich szkód.

Uzasadnienie

Może się zdarzyć, że dla osiągnięcia większych korzyści, podczas wykonywania swoich działań ESMA zaszkodzi poszczególnym instytucjom finansowym. Tego typu szkody byłyby uzasadnione w kontekście zapewniania stabilności systemowej i ESMA jako taki nie powinien być pociągany do odpowiedzialności za takie szkody.

Poprawka  227

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Członkowie Rady Organów Nadzoru i Zarządu, dyrektor wykonawczy, a także personel ESMA, w tym urzędnicy oddelegowani czasowo przez państwa członkowskie, podlegają – również po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji – wymogom dotyczącym tajemnicy służbowej określonym w art. 287 Traktatu oraz w odpowiednich przepisach prawa wspólnotowego w tym zakresie.

1. Członkowie Rady Organów Nadzoru i Zarządu, dyrektor wykonawczy, a także personel Organu, w tym urzędnicy oddelegowani czasowo przez państwa członkowskie, podlegają – również po zaprzestaniu pełnienia swoich funkcji – wymogom dotyczącym tajemnicy służbowej określonym w art. 339 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w odpowiednich przepisach prawa unijnego w tym zakresie.

Poprawka  228

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.        Bez uszczerbku dla przypadków, do których zastosowanie ma prawo karne, poufne informacje uzyskane przez osoby, o których mowa w ust. 1, podczas wykonywania ich obowiązków nie mogą zostać ujawnione żadnej innej osobie ani organowi, z wyjątkiem informacji w postaci skróconej lub zbiorczej uniemożliwiającej zidentyfikowanie poszczególnych uczestników rynków finansowych.

2.        Bez uszczerbku dla przypadków, do których zastosowanie ma prawo karne, poufne informacje uzyskane przez osoby, o których mowa w ust. 1, podczas wykonywania ich obowiązków nie mogą zostać ujawnione żadnej innej osobie ani organowi, z wyjątkiem informacji w postaci skróconej lub zbiorczej uniemożliwiającej zidentyfikowanie poszczególnych instytucji finansowych.

Poprawka  229

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.        Ustępy 1 i 2 nie uniemożliwiają ESMA wymiany informacji z krajowymi organami nadzoru zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa wspólnotowego mającymi zastosowanie do uczestników rynków finansowych.

3.        Ustępy 1 i 2 nie uniemożliwiają EBA wymiany informacji z krajowymi organami nadzoru zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa Unii Europejskiej mającymi zastosowanie do instytucji finansowych.

Poprawka  230

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 58 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Decyzje podejmowane przez ESMA zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stanowić przedmiot skarg wnoszonych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, po odwołaniu – w stosownych przypadkach – do Rady Organów Nadzoru, na warunkach określonych odpowiednio w art. 195 i 230 Traktatu.

3. Decyzje podejmowane przez EBA zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 mogą stanowić przedmiot skarg wnoszonych do Rzecznika Praw Obywatelskich lub postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, po odwołaniu – w stosownych przypadkach – do Komisji Odwoławczej, na warunkach określonych, odpowiednio, w art. 228 i 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  231

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Udział w pracach ESMA jest otwarty dla krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, które zawarły ze Wspólnotą umowy przewidujące przyjęcie i stosowanie przez nie prawa wspólnotowego w obszarze podlegającym kompetencjom ESMA, jak określono w art. 1 ust. 2.

1. Udział w pracach ESMA jest otwarty dla krajów niebędących członkami Unii Europejskiej, które zawarły z Unią umowy przewidujące przyjęcie i stosowanie przez nie prawa unijnego w obszarze podlegającym kompetencjom ESMA, jak określono w art. 1 ust. 2.

Poprawka  232

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Udział w pracach ESMA jest otwarty także dla krajów trzecich, które są nimi bezpośrednio zainteresowane i stosują prawodawstwo uznane za równoważne w obszarach kompetencji Organu, o których mowa w art. 1 ust. 2, pod warunkiem zawarcia porozumień z Unią.

Poprawka  233

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 61 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W odpowiednich postanowieniach tych umów określa się w szczególności charakter, zakres i aspekty proceduralne uczestnictwa tych krajów w pracach ESMA, w tym przepisy dotyczące wkładu finansowego i pracowników. W umowach można przewidzieć uczestnictwo tych krajów w posiedzeniach Rady Organów Nadzoru w charakterze obserwatora, dopilnowując jednocześnie, by kraje te nie mogły brać udziału w obradach dotyczących poszczególnych uczestników rynków finansowych, chyba że są one nimi bezpośrednio zainteresowane.

2.        W odpowiednich postanowieniach tych umów określa się w szczególności charakter, zakres i aspekty proceduralne uczestnictwa tych krajów w pracach ESMA, w tym przepisy dotyczące wkładu finansowego i pracowników. W umowach można przewidzieć uczestnictwo tych krajów w posiedzeniach Rady Organów Nadzoru w charakterze obserwatora, dopilnowując jednocześnie, by kraje te nie mogły brać udziału w obradach dotyczących poszczególnych instytucji finansowych, chyba że są one nimi bezpośrednio zainteresowane.

Poprawka  234

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W tym celu do czasu objęcia obowiązków przez dyrektora wykonawczego po jego mianowaniu przez Radę Organów Nadzoru zgodnie z art. 36 Komisja może tymczasowo wyznaczyć jednego urzędnika do pełnienia obowiązków dyrektora wykonawczego.

skreślony

Poprawka  235

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.      W okresie po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie a przed ustanowieniem ESMA, komitet poziomu 3 pozostaje z Komisją w ścisłej współpracy w celu przygotowania się do zastąpienia komitetu poziomu 3 przez ESMA. Komitety poziomu 3 mogą podejmować wszelkie użyteczne działania przygotowawcze, które podlegają ostatecznej decyzji odpowiednich organów ESMA.

Poprawka  236

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.      W okresie od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i daty wyznaczenia przewodniczącego i członków Zarządu, a także wyznaczenia dyrektora wykonawczego, ESMA powinien tymczasowo przewodniczyć przewodniczący istniejącego komitetu poziomu trzeciego i powinien nim zarządzać jego sekretarz generalny.

Poprawka  237

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 62 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.      ESMA uznaje się za prawnego następcę Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych. W dniu ustanowienia ESMA wszystkie aktywa i zobowiązania oraz wszystkie bieżące operacje Komitetu Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych zostaną mu przekazane. Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych wydaje oświadczenie, w którym wykazuje swoją końcową sytuację po stronie aktywów i zobowiązań z dniem przekazania. Sprawozdanie to jest badane i zatwierdzane przez jego członków i Komisję.

Poprawka  238

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wszystkim pracownikom posiadającym umowę o pracę, o której mowa w ust. 1, proponuje się możliwość zawarcia umów na czas określony na mocy art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników w różnych grupach zaszeregowania określonych w planie zatrudnienia ESMA.

2. Aby umożliwić sprawne przejście obecnego personelu do ESMA, wszystkim pracownikom posiadającym umowę o pracę, o której mowa w ust. 1, łącznie z umowami dotyczącymi oddelegowania, proponuje się możliwość zawarcia umów na czas określony na równoważnych bądź porównywalnych warunkach finansowych i prawnych, zgodnie z odpowiednimi ramami prawnymi.

Uzasadnienie

Proponuje się zapewnienie określonych przepisów przejściowych dotyczących obecnego personelu komitetów trzeciego poziomu.

Poprawka  239

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 63 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia organ uprawniony do zawierania umów przeprowadzi wewnętrzną procedurę kwalifikacyjną ograniczoną do pracowników posiadających umowę zawartą z Komitetem Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych lub jego sekretariatem w celu sprawdzenia umiejętności, operatywności i uczciwości zatrudnianych osób.

Po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia organ uprawniony do zawierania umów przeprowadzi wewnętrzną procedurę kwalifikacyjną ograniczoną do pracowników posiadających umowę zawartą z komitetem poziomu 3 lub jego sekretariatem w celu sprawdzenia umiejętności, operatywności i uczciwości zatrudnianych osób. Wewnętrzna procedura rekrutacyjna w pełni uwzględnia umiejętności i doświadczenie, które dana osoba zademonstruje podczas wykonywania swoich obowiązków przed przedmiotową zmianą.

Uzasadnienie

Proponuje się zapewnienie określonych przepisów przejściowych dotyczących obecnego personelu komitetów trzeciego poziomu.

Poprawka  240

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a.     Do dnia ...* Komisja przedstawia Radzie i Parlamentowi Europejskiemu niezbędne przepisy zapewniające płynne przejście do sprawowania przez ESMA nadzoru nad instytucjami określonymi w art. 12b oraz ustanowienie nowych ram zarządzania kryzysem finansowym.

 

___________

* Dz.U.: proszę wstawić datę: sześć miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  241

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Sprawozdanie to zawiera również ocenę postępów dokonanych w kierunku konwergencji w zakresie regulacji i nadzoru w dziedzinach objętych zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych i ich rozwiązywaniem we Wspólnocie. Ocena zostanie przygotowana na podstawie szeroko zakrojonych konsultacji, w tym z Grupą Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.

Sprawozdanie to zawiera między innymi ocenę:

 

a) konwergencji w zakresie standardowych praktyk nadzorczych osiągniętej przez właściwe organy;

 

b) funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych;

 

c) roli ESMA w nadzorowaniu instytucji systemowych oraz

 

d) stosowania klauzuli w sprawie środków ochronnych ustanowionej w art. 23.

Poprawka  242

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.      Sprawozdanie określone w ust.1 bada także, czy:

 

a)        należy kontynuować oddzielny nadzór nad bankami, ubezpieczeniami, emeryturami pracowniczymi, papierami wartościowymi i rynkami finansowymi, lub czy należy je objąć jednym nadzorem;

 

b)        nadzór ostrożnościowy i nadzór nad prowadzeniem działalności powinny być połączone bądź oddzielne;

 

c)        należy uprościć i wzmocnić strukturę ESFS w celu zwiększenia spójności między poziomami makro i mikro oraz między europejskimi organami nadzoru;

 

d)        należy zwiększyć uprawnienia regulacyjne europejskich organów nadzoru;

 

e)         ewolucja ESFS jest spójna z ewolucją w skali globalnej;

 

f)         w ramach ESFS istnieje wystarczająca różnorodność i wysoka jakość;

 

g)        istnieje właściwa odpowiedzialność i przejrzystość w odniesieniu do wymogów dotyczących publikowania.

(1)

     Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.


UZASADNIENIE

Kontekst

Od chwili rozpoczęcia realizacji planu działania branży usług finansowych Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w procesie tworzenia jednolitego rynku usług finansowych, polegającą na propagowaniu harmonizacji, przejrzystości oraz uczciwej konkurencji z jednoczesnym zapewnieniem ochrony inwestorów i konsumentów.

Już na długo przed kryzysem finansowym Parlament Europejski regularnie wzywał do wzmocnienia prawdziwie równych warunków konkurencji dla wszystkich podmiotów działających na szczeblu europejskim, a jednocześnie wskazywał znaczące uchybienia w zakresie europejskiego nadzoru nad jeszcze bardziej zintegrowanymi rynkami finansowymi (zobacz sprawozdanie José Manuela Garcíi-Margallo y Marfila dotyczące komunikatu Komisji w sprawie wprowadzania w życie ram dla rynków finansowych: plan działania (2000 r.)(1), sprawozdanie Ieke van den Burg w sprawie zasad nadzoru ostrożnościowego w Unii Europejskiej (2002 r.)(2), sprawozdanie Ieke van den Burg w sprawie Białej księgi na temat polityki w dziedzinie usług finansowych na lata 2005-2010 (2007)(3) oraz sprawozdanie Ieke van den Burg i Daniela Daianu zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie działań następczych w związku z metodą Lamfalussy’ego – przyszła struktura nadzoru (2008 r.(4)). Ponadto w niektórych aktach prawa określono już podstawowe zasady lub wskazano ogólny kierunek rozwoju przyszłej struktury nadzoru w UE (sprawozdanie Petera Skinnera w sprawie Solvency II (2009 r.) i sprawozdanie Jeana-Paula Gauzèsa w sprawie rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych (2009 r.)).

We wszystkich swoich sprawozdaniach Parlament Europejski wzywał Komisję do przeanalizowania sposobów osiągnięcia postępów w zakresie stworzenia bardziej zintegrowanej struktury nadzoru z jednoczesnym podejmowaniem starań na rzecz stworzenia zintegrowanego jednolitego rynku usług finansowych. Parlament zwracał również uwagę na konieczność skutecznego nadzoru nad ryzykiem systemowym i nadzoru ostrożnościowego nad czołowymi podmiotami rynkowymi. Do działań mających na celu zapewnienie stabilności finansowej powinny należeć analiza makroostrożnościowa i zarządzanie kryzysowe. Parlament Europejski popiera ustanowienie na szczeblu unijnym jednego Europejskiego Organu Nadzoru nad instytucjami transgranicznymi oraz stworzenie europejskiego mechanizmu mającego na celu zaradzenie nękającemu je kryzysowi.

Komisja Europejska postanowiła powołać grupę ekspertów wysokiego szczebla, której zadaniem było przedstawienie propozycji dotyczących wzmocnienia europejskich rozwiązań nadzorczych. Grupa Jacques’a de Larosière’a przedstawiła swoje sprawozdanie w lutym 2009 r., a dnia 23 września 2009 r. Komisja przedstawiła konkretne propozycje legislacyjne mające na celu:

–  ustanowienie sieci krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowym Europejskim Organem Nadzoru (ESA). Organ opierałby się na trzech filarach. Podstawą każdego filaru byłyby komitety europejskich organów nadzoru(5), a więc istniałby filar nadzoru bankowego (Europejski Organ Nadzoru (bankowość)), filar nadzoru ubezpieczeń i pracowniczych programów emerytalnych (Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne)) oraz filar organu nadzoru giełd i papierów wartościowych (Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe)), przy czym „Wspólny Komitet Europejskiego Organu Nadzoru” zapewniałby odpowiednią skonsolidowaną regulację i nadzór nad europejskimi rynkami finansowymi;

–  utworzenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) monitorującej i oceniającej potencjalne zagrożenia dla stabilności finansowej wynikające z rozwoju sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji w ramach całego systemu finansowego. W tym celu ESRB wydawałaby wczesne ostrzeżenia w sprawie zagrożeń ogólnosystemowych, które mogą narastać, oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia w sprawie działań mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom(6).

Według Trybunału Sprawiedliwości(7) art. 95 Traktatu (obecny art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) odnoszący się do przyjmowania środków dotyczących zbliżenia prawodawstwa w celu ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego stanowi odpowiednią podstawę prawną dla powołania „organu wspólnotowego mającego za zadanie przyczynianie się do realizacji procesu harmonizacji”, w przypadku gdy zadania powierzone takiemu organowi są ściśle związane z dziedzinami będącymi przedmiotem aktów dokonujących zbliżenia prawodawstw krajowych.

Skutkiem tych propozycji legislacyjnych była pierwsza dyrektywa o ogólnym zasięgu z dnia 26 października 2009 r. zmieniająca 11 dyrektyw w taki sposób, by precyzyjniej określić zadania proponowanych organów nadzoru. W ciągu następnych kilku miesięcy ukaże się druga dyrektywa o ogólnym zasięgu, która zakończy ten proces.

(1)

Dz.U C 40 z 7.2.2001, s. 453.

(2)

Dz.U. C 25E z 29.1.2004, s. 394.

(3)

Nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym.

(4)

Dz.U. C 9E z 15.1.2010, s. 48.

(5)

Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR).

(6)

Należy zauważyć, że niniejsze uzasadnienie koncentruje się na wnioskach w sprawie utworzenia ESFS w drodze przekształcenia obecnych komitetów europejskich organów nadzoru finansowego w europejskie organy nadzoru. Wniosek w sprawie utworzenia ESRB jest omawiany w oddzielnym uzasadnieniu.

(7)

Zob. TSWE, sprawa C-217/04, pkt 44.


OPINIA Komisji Budżetowej (29.4.2010)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jutta Haug

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Aby naprawić niedociągnięcia europejskiego systemu nadzoru finansowego uwidocznione podczas niedawnego kryzysu finansowego Komisja przedstawiła pakiet propozycji mających na celu stworzenie bardziej skutecznego, zintegrowanego i trwałego systemu nadzoru finansowego w UE. Będzie on oparty na Europejskim Systemie Organów Nadzoru Finansowego (ESFS) składającym się z sieci krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi europejskimi organami nadzoru (ESA) utworzonymi w drodze przekształcenia istniejących europejskich komitetów nadzoru(1) w europejskie organy nadzoru (ESA) z prawdziwego zdarzenia. W tym celu Komisja proponuje utworzenie trzech nowych agencji zdecentralizowanych Unii Europejskiej:

· Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA),

· Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA);

· Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

2. Przekształcenie istniejących europejskich komitetów nadzoru w prawdziwe, skuteczne europejskie organy nadzoru, tzn. agencje europejskie, wymagać będzie zwiększonych zasobów, zarówno kadrowych, jak i budżetowych. Jeżeli chodzi o wpływ utworzenia tych trzech agencji na budżet europejski, będzie on rzędu 59.699 mln euro i będzie się przedstawiał następująco:

Agencja

2011

2012

2013

Razem

EBA

5.206

7.355

8.965

21.527

EIOPA

4.235

5.950

6.799

16.984

ESMA

5.465

7.202

8.491

21.158

w mln EUR

3. Fundusze te pochodzić będą z działu 1a, jednak marginesy w tym dziale zostały już poważnie zredukowane: w ostatnim programowaniu finansowym Komisji (styczeń 2010 r.), w którym uwzględniono już kwoty dla trzech agencji (wśród pozostałych zmian), zwraca się uwagę na bardzo ograniczone marginesy do końca obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych (w nawiasach marginesy przewidziane w programowaniu finansowym ze stycznia 2009 r.):

- 37.041 mln euro na rok 2011 (111.590 mln)

- 34.003 mln euro na rok 2012 (123.879 mln)

- 49.153 mln euro na rok 2013 (214.875 mln).

Biorąc pod uwagę, że w programowaniu finansowym z lutego 2009 r. Komisja przewidywała dla działu 1a margines w wysokości 111,8 mln euro na 2010 r., a okazało się, że będzie on wynosił jedynie 147.000 euro, jasne jest, że sytuacja jest bardzo delikatna. Dlatego też należy wziąć pod uwagę potrzebę dokonania ewentualnego przeglądu pułapów, aby umożliwić finansowanie trzech nowych agencji.

4. W rzeczywistości realne koszty agencji będą dużo niższe i wyniosą ok. 149,17 mln euro, zaś państwa członkowskie przekażą w ramach współfinansowania ok. 89.497 mln euro, co stanowić będzie 60% ogólnych kosztów funkcjonowania agencji do końca obowiązujących wieloletnich ram finansowych:

Agencja

2011

2012

2013

RAZEM

EBA

PC+UE=Ogółem

7.809+5.206

=13.015

11.033+7.355

=18.388

13.448+8.965

=22.413

32.290+21.527

=53.816

EIOPA

PC+UE=Ogółem

8.197+4.235

=13.662

10.803+5.950

=18.005

12.737+6.799

=21.228

31.737+16.984

=52.895

ESMA

PC+UE=Ogółem

6.352+5.465

=10.587

8.925+7.202

=14.874

10.199+8.491

=16.998

25.476+21.158

=42.459

w mln EUR

5. Jeżeli chodzi o personel, trzy nowe agencje zatrudnią do 2014 r. ponad 269 osób (224 AD i 45 AST):

Agencja

2011

2012

2013

2014

pracownicy EBA (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

pracownicy EIOPA (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

pracownicy ESMA (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Komisja proponuje, aby trzy nowe agencje miały siedziby w obecnych miejscach pracy europejskich komitetów nadzoru (w przypadku ESMA jest to Paryż), co wydaje się być bardzo rozsądnym rozwiązaniem zarówno z punktu widzenia praktycznego, jak i finansowego, jako że ułatwi to natychmiastową operacyjność agencji i pozwoli uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z nowymi instalacjami, przenoszeniem personelu itp.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1a. jest zdania, że kwota referencyjna wskazana we wniosku legislacyjnym jest zgodna z pułapem podpozycji 1a wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013, lecz margines w dziale 1a na lata 2011-2013 jest bardzo ograniczony oraz że finansowanie nowych działań nie może zagrażać finansowaniu innych priorytetów w ramach podpozycji 1a; ponawia zatem wezwanie o przegląd wieloletnich ram finansowych, któremu towarzyszyć będą konkretne wnioski w sprawie ich dostosowania i zmiany przed końcem pierwszego semestru 2010 r. za pomocą wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. (PMI), a w szczególności tych wymienionych w punktach 21-23 tego porozumienia w celu zagwarantowania finansowania Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (Organ) bez zagrażania finansowania pozostałych priorytetów, a także przy zapewnieniu pozostawienia wystarczającego marginesu w podpozycji 1a;

Poprawka  2

Projekt rezolucji legislacyjnej

Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji legislacyjnej

Poprawka

 

1b. podkreśla, że tworzenie Organu odbywać się będzie w oparciu o postanowienia punktu 47 PMI; podkreśla, że jeżeli władza ustawodawcza podejmie decyzję o utworzeniu tego Organu, Parlament przystąpi do negocjacji z drugim organem władzy budżetowej w celu terminowego wypracowania porozumienia w sprawie finansowania tego Organu zgodnie z odpowiednimi postanowieniami PMI;

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 41 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności ESMA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany głównie z obowiązkowych składek krajowych organów nadzoru i z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. W odniesieniu do wkładu wspólnotowego powinna mieć zastosowanie procedura budżetowa Wspólnoty. Kontrola sprawozdań finansowych powinna być przeprowadzona przez Trybunał Obrachunkowy.

(41) W celu zagwarantowania pełnej autonomii i niezależności ESMA powinien posiadać własny budżet, który byłby finansowany głównie z obowiązkowych składek krajowych organów nadzoru i z budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Finansowanie Organu przez Unię Europejską odbywa się na podstawie porozumienia osiągniętego przez władzę budżetową zgodnie z pkt 47 porozumienia międzyinstytucjonalnego z 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami1 (PMI). Powinna mieć zastosowanie unijna procedura budżetowa. Kontrola sprawozdań finansowych powinna być przeprowadzona przez Trybunał Obrachunkowy. Budżet ogólny podlega procedurze udzielania absolutorium.

 

1 Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

Uzasadnienie

Organ tworzony jest jako agencja zdecentralizowana Unii Europejskiej i będzie finansowany zgodnie z PMI. Należy to odzwierciedlić w podstawie prawnej.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) obowiązkowe składki uiszczane przez właściwy krajowy organ nadzoru lub właściwe krajowe organy nadzoru;

a) obowiązkowe składki uiszczane przez krajowe organy władzy publicznej właściwe w zakresie nadzoru nad instytucjami finansowymi zgodnie z zasadą ważenia głosów określoną w art. 3 ust. 3 Protokołu (nr 36) w sprawie postanowień przejściowych załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dotację wspólnotową zapisaną w budżecie ogólnym Unii Europejskiej (sekcja „Komisja”);

b) dotację unijną zapisaną w budżecie ogólnym Unii Europejskiej (sekcja „Komisja”), w oparciu o porozumienie zawarte przez władzę budżetową zgodnie z punktem 47 PMI;

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 48 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Obowiązkowe składki uiszczane przez krajowe organy władzy publicznej oraz dotacje z Unii w ramach ust. 1 lit. a) i b) będą dostępne na początku każdego roku budżetowego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2, udziela EBA absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy N.

9. Parlament Europejski, na zalecenie Rady stanowiącej większością kwalifikowaną, przed dniem 15 maja roku N + 2, udziela ESMA absolutorium z wykonania budżetu obejmującego składki z ogólnego budżetu Unii Europejskiej i krajowych organów nadzoru za rok budżetowy N.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego.

2. Zarząd, w porozumieniu z Komisją, przyjmuje niezbędne środki wykonawcze, zgodnie z ustaleniami przewidzianymi w art. 110 regulaminu pracowniczego. Środki wykonawcze pozwolą na uzasadnione odstępstwa w celu zagwarantowania najskuteczniejszej realizacji zadań przewidzianych dla Organu.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Odsyłacze

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Data przyjęcia

28.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

38

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

(1)

Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CEBS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru ds. Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (CEIOPS), Komitet Europejskich Organów Nadzoru nad Rynkiem Papierów Wartościowych (CESR).


OPINIA Komisji Prawnej (30.4.2010)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Raffaele Baldassarre

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Przebieg procedury

W oparciu o zalecenia grupy zawarte w sprawozdaniu De Larosière`a Komisja przedstawiła wnioski dotyczące nowej europejskiej struktury nadzoru finansowego. Wyżej wspomniane wnioski legislacyjne, ogłoszone przez Komisję w dniu 23 września 2009 r., mają na celu utworzenie:

-          europejskiego systemu organów nadzoru finansowego (ESFS) mającego zapewnić nadzór nad poszczególnymi instytucjami finansowymi („nadzór mikroostrożnościowy”), złożonego z sieci krajowych organów nadzoru finansowego współpracujących z nowymi europejskimi organami nadzoru (ESA)(1), łącząc w ten sposób zalety nadrzędnych europejskich ram nadzoru finansowego ze specjalistyczną wiedzą lokalnych i mikroostrożnościowych podmiotów nadzoru;

-          Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) monitorującej i oceniającej zagrożenia dla stabilności systemu finansowego jako całości („nadzór makroostrożnościowy”).

ESA będą organami Wspólnoty posiadającymi osobowość prawną, a ich celem ma być przyczynienie się do: (i) poprawy poziomu uregulowania i nadzoru na rynku wewnętrznym, (ii) zapewnienia spójności regulacji i prawidłowego działania/funkcjonowania rynków finansowych oraz (iii) zagwarantowanie stabilności systemu finansowego przy jednoczesnym umocnieniu koordynacji nadzoru na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca popiera myśl przewodnią wniosku i ma nadzieję, że opinia Komisji Prawnej wniesie konstruktywny wkład w pracę komisji przedmiotowo właściwej. Uważa, że daleko idące reformy rynków i instytucji finansowych UE są niezbędne dla zwiększenia konkurencji poprzez stworzenie równych warunków działania i zapewnienie jak największej spójności rozwiązań i uregulowań. Sprawozdawca jest zdania, że wniosek, wraz z szeregiem szczegółowych usprawnień i nowatorskich elementów zaproponowanych w niniejszym projekcie opinii, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skuteczniejszego nadzoru i regulacji, a także dla lepszego określenia zagrożeń dla systemu finansowego.

Sprawozdawca zdecydowanie uważa, że żadne uprawnienie ESMA do podejmowania decyzji nie może działać w sposób podważający zdolność krajowych organów nadzorczych do pełnienia ich ustawowych obowiązków lub sposób, który może przyczyniać się do niepewności prawnej poszczególnych podmiotów podlegających miejscowemu nadzorowi(2). Z tego względu należy zachować możliwość podjęcia na bieżąco przez ESMA jednostkowych decyzji dotyczących uczestników rynków finansowych w sytuacjach nadzwyczajnych określonych w art. 10 ust. 3.

W odniesieniu do sytuacji bieżących Komisja Prawna w oparciu o cieszący się szerokim poparciem kompromis przyjęła poprawki dotyczące uprawnień organów do kierowania do uczestników rynku indywidualnych decyzji w codziennych sytuacjach (art. 9 ust. 6 i art. 11 ust. 4) oraz zaproponowała procedurę, w której uczestniczyłby dany organ i Komisja, w celu lepszej harmonizacji uprawnień organów i uprawnień, jakie nakłada na Komisję art. 17 ust. 1 TUE i art. 258 TFUE.

Wiążące przepisy powinny być uchwalane wyłącznie na poziomie UE, przez instytucje UE lub ESA, pod nadzorem tych instytucji, zapewniając tym samym przestrzeganie zasady pomocniczości. Sprawozdawca uważa jednak, że niezwykle istotne jest unikanie takiej wykładni, która jest nieproporcjonalna do celu, nadmiernie szczegółowa lub czasami nieodpowiednia, jeżeli została sporządzona w pośpiechu, bez rzeczywistego dialogu. W związku z tym sprawozdawca zdecydowanie popiera udział podmiotów rynkowych w procesie podejmowania decyzji.

Współpraca i wymiana informacji między poziomami mikro i makro mają kluczowe znaczenie. Ważne jest jednak, żeby wszystkie uprawnienia ESMA w tym zakresie były zgodne z wymogami zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa UE, tak aby poufne informacje pozostawały niedostępne dla tych organów i władz, które nie są do tego uprawnione. Zasadnicze znaczenie ma również uwzględnienie faktu, że w niektórych przypadkach zachowanie anonimowości zbiorczych danych, które mają być ujawnione poza właściwymi organami, będzie trudne(3). W związku z tym sprawozdawca uważa, że poufne dane wymagają ochrony w oparciu o konsekwentnie stosowaną podstawę i w zgodzie z prawem UE.

Poza głównymi kwestiami, sprawozdawca jest przekonany, że należy lepiej zdefiniować mediacyjną rolę ESMA i dalej ją rozwinąć. ESMA powinien być ponadto bardziej widoczny na arenie międzynarodowej, podczas gdy zawierane przez niego porozumienia powinny pozostać niewiążące. Należy wspierać dodatkowe środki na rzecz zwiększenia przejrzystości i korzystania ze standardów administracyjnych.

Sprawozdawca uważa na koniec, że należy jeszcze dalej rozważyć kwestię zapewnienia zadowalającego odzwierciedlenia we wniosku ochrony konsumentów i inwestorów na rynkach finansowych.

POPRAWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów wspólnotowych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych okazał się niewystarczający dla sprostania rzeczywistości, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów wspólnotowych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego stosowania prawa wspólnotowego jest podstawowym warunkiem wstępnym dla integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności systemu finansowego i równych warunków konkurencji dla uczestników rynków finansowych we Wspólnocie. Należy zatem wprowadzić odpowiedni mechanizm obowiązujący w sytuacjach, w których ESMA stwierdzi przypadki nieprawidłowego lub niewystarczającego stosowania przepisów prawa wspólnotowego. Mechanizm ten powinien obowiązywać w dziedzinach, w których prawodawstwo wspólnotowe określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

(17) Zapewnianie właściwego i pełnego stosowania prawa unijnego jest podstawowym warunkiem wstępnym dla integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych, stabilności systemu finansowego i równych warunków konkurencji dla uczestników rynków finansowych w Unii. Należy zatem wprowadzić odpowiedni mechanizm obowiązujący w sytuacjach, w których ESMA stwierdzi przypadki niestosowania przepisów prawa unijnego. Mechanizm ten powinien obowiązywać w dziedzinach, w których prawodawstwo wspólnotowe określa jasne i bezwarunkowe obowiązki.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) W wyjątkowych sytuacjach uporczywej bezczynności właściwego organu ESMA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych do poszczególnych instytucji finansowych. Uprawnienie to powinno być ograniczone do wyjątkowych przypadków, w których właściwy organ nie zastosuje się do decyzji do niego skierowanych oraz w których prawo wspólnotowe obowiązuje bezpośrednio instytucje finansowe na mocy istniejących lub przyszłych rozporządzeń.

(20) W wyjątkowych sytuacjach uporczywej bezczynności właściwego organu ESMA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności i wyłącznie w sytuacjach nagłych decyzji skierowanych do poszczególnych instytucji finansowych. Uprawnienie to powinno być ograniczone do wyjątkowych przypadków, w których właściwy organ nie zastosuje się do decyzji do niego skierowanych oraz w których prawo wspólnotowe obowiązuje bezpośrednio instytucje finansowe na mocy istniejących lub przyszłych rozporządzeń.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25) ESMA powinien aktywnie wspierać konwergencję praktyk nadzorczych w całej Wspólnocie w celu stworzenia wspólnej kultury nadzoru.

(25) ESMA powinien aktywnie wspierać konwergencję praktyk nadzorczych w całej Unii w celu stworzenia wspólnej kultury nadzoru, przy pełnym poszanowaniu obowiązków budżetowych państw członkowskich.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Aby utrzymać stabilność systemu finansowego, należy określić na wczesnym etapie tendencje, potencjalne zagrożenia i słabości płynące z poziomu mikroostrożnościowego, na szczeblu transgranicznym i międzysektorowym. ESMA powinien, regularnie lub w razie konieczności doraźnie, monitorować i oceniać takie zmiany w obszarze podlegającym jego kompetencjom oraz, w stosownych przypadkach, informować Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne europejskie organy nadzoru oraz Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego. ESMA powinien również koordynować ogólnowspólnotowe testy skrajnych warunków w celu oceny odporności uczestników rynków finansowych na niekorzystne zmiany na rynku, dopilnowując przy tym, by na poziomie krajowym stosowano przy takich testach jak najbardziej spójną metodykę.

(28) Aby utrzymać stabilność systemu finansowego, należy określić na wczesnym etapie tendencje, potencjalne zagrożenia i słabości płynące z poziomu mikroostrożnościowego, na szczeblu transgranicznym i międzysektorowym. ESMA powinien, regularnie lub w razie konieczności doraźnie, monitorować i oceniać takie zmiany w obszarze podlegającym jego kompetencjom oraz regularnie informować Parlament Europejski, Radę, Komisję, inne europejskie organy nadzoru oraz Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, a także właściwe organy krajowe. ESMA powinien również koordynować ogólnounijne testy skrajnych warunków w celu oceny odporności uczestników rynków finansowych na niekorzystne zmiany na rynku, dopilnowując przy tym, by na poziomie krajowym stosowano przy takich testach jak najbardziej spójną metodykę.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, ESMA powinien wspierać dialog i współpracę z organami nadzoru spoza Wspólnoty. Powinien w pełni respektować obecne funkcje i kompetencje instytucji europejskich w stosunkach z organami spoza Wspólnoty i na forach międzynarodowych.

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, ESMA powinien wspierać dialog i współpracę z organami nadzoru spoza Wspólnoty. Powinien w pełni respektować obecne funkcje i kompetencje instytucji europejskich w stosunkach z organami spoza Unii i na forach międzynarodowych. ESMA powinien także móc korzystać ze współpracy, którą Komisja wypracowała już z międzynarodowymi forami.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31) Aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki ESMA powinien mieć prawo do zwracania się o wszelkie konieczne informacje. Aby uniknąć powielania obowiązków sprawozdawczych uczestników rynków finansowych, takie informacje powinny być normalnie dostarczane przez krajowe organy nadzoru znajdujące się najbliżej rynków i uczestników rynków finansowych. ESMA powinien być jednak uprawniony do zwracania się o informacje bezpośrednio do uczestników rynków finansowych i innych stron, jeżeli właściwy krajowy organ nie udostępnia lub nie może udostępnić takich informacji w odpowiednim czasie. Organy państw członkowskich powinny być zobowiązane do udzielenia pomocy ESMA w zakresie realizacji jego wniosków o informacje.

(31) Aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki ESMA powinien mieć prawo do zwracania się o wszelkie konieczne informacje. Aby uniknąć powielania obowiązków sprawozdawczych uczestników rynków finansowych, takie informacje powinny być normalnie dostarczane przez krajowe organy nadzoru znajdujące się najbliżej rynków finansowych i uczestników rynków, z zastrzeżeniem że poufne informacje nie mogą być udostępniane podmiotom lub organom, które nie są uprawnione do ich uzyskiwania. ESMA powinien być jednak uprawniony do zwracania się o informacje bezpośrednio do uczestników rynków finansowych i innych stron, jeżeli właściwy krajowy organ nie udostępnia lub nie może udostępnić takich informacji w odpowiednim czasie. Organy państw członkowskich powinny być zobowiązane do udzielenia pomocy ESMA w zakresie realizacji jego wniosków o informacje.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 32 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32) Ścisła współpraca między ESMA a Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego ma podstawowe znaczenie dla pełnej efektywności funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla podejmowania działań następczych w związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. ESMA powinien dzielić się wszelkimi istotnymi informacjami z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw należy dostarczać tylko po otrzymaniu uzasadnionego wniosku. Po otrzymaniu ostrzeżeń lub zaleceń skierowanych przez ESRB do ESMA lub krajowego organu nadzoru, ESMA powinien podjąć natychmiastowe działanie i zapewnić podjęcie działań następczych.

(32) Ścisła współpraca między ESMA a Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego ma podstawowe znaczenie dla pełnej efektywności funkcjonowania Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego oraz dla podejmowania działań następczych w związku z jej ostrzeżeniami i zaleceniami. ESMA powinien dzielić się wszelkimi istotnymi informacjami z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego. Dane dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw należy dostarczać tylko po otrzymaniu uzasadnionego wniosku i należy je chronić w sposób konsekwentny i zgodnie z prawem UE. Po otrzymaniu ostrzeżeń lub zaleceń skierowanych przez ESRB do ESMA lub krajowego organu nadzoru, ESMA powinien podjąć natychmiastowe działanie i zapewnić podjęcie działań następczych.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34) Państwa członkowskie są głównie odpowiedzialne za utrzymanie stabilności finansowej w ramach zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w odniesieniu do stabilizowania poszczególnych uczestników rynków finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji i rozwiązywania ich problemów. Środki podejmowane przez ESMA w sytuacjach nadzwyczajnych lub rozwiązywania sporów, wpływających na stabilność uczestników rynków finansowych nie powinny wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich. Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim powoływanie się na ten środek ochronny i – w ostateczności – przekazanie sprawy do decyzji Rady. Należy przyznać Radzie uprawnienia w tej dziedzinie, biorąc po uwagę szczególne obowiązki państw członkowskich w tym zakresie.

(34) Państwa członkowskie są głównie odpowiedzialne za utrzymanie stabilności finansowej w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w odniesieniu do stabilizowania poszczególnych instytucji finansowych znajdujących się w trudnej sytuacji i rozwiązywania ich problemów. Środki podejmowane przez ESMA w sytuacjach nadzwyczajnych lub rozwiązywania sporów, wpływających na stabilność instytucji finansowych nie powinny wpływać na obowiązki budżetowe państw członkowskich. Należy ustanowić mechanizm umożliwiający państwom członkowskim wnioskowanie o ponowne rozważenie decyzji ESMA.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. ESMA działa w zakresie przepisów dyrektywy 97/9/WE, dyrektywy 98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE, dyrektywy 2004/25/WE, dyrektywy 2004/39/WE, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2002/65/WE, dyrektywy 2006/49/WE (bez uszczerbku dla kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego w zakresie nadzoru ostrożnościowego), dyrektywy … [przyszłej dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] i rozporządzenia … [przyszłego rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych na podstawie tych aktów prawnych oraz wszelkich przyszłych wspólnotowych aktów prawnych powierzających zadania ESMA.

2. ESMA działa w zakresie przepisów dyrektywy 97/9/WE, dyrektywy 98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE, dyrektywy 2004/39/WE, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2002/65/WE, dyrektywy 2006/49/WE (bez uszczerbku dla kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego w zakresie nadzoru ostrożnościowego), dyrektywy … [przyszłej dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] i rozporządzenia … [przyszłego rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych na podstawie tych aktów prawnych oraz wszelkich przyszłych wspólnotowych aktów prawnych powierzających zadania ESMA.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Do celów ESMA należy przyczynianie się do: (i) polepszenia funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym do wysokiego poziomu, skuteczności i spójności regulacji i nadzoru; (ii) ochrony inwestorów; (iii) zapewniania integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych; (iv) zabezpieczania stabilności systemu finansowego i (v) wzmocnienia międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego. W tym celu ESMA przyczynia się do zapewnienia spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania prawa wspólnotowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję nadzorczą i przedstawia opinie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

4. Do celów ESMA należy przyczynianie się do: (i) polepszenie funkcjonowania rynku wewnętrznego, w tym wysoki poziom, skuteczność i spójność regulacji i nadzoru; (ii) ochrona deponentów, inwestorów, ubezpieczających i innych uposażonych; (iii) zapewnianie integralności, efektywności i prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych; (iv) zabezpieczenie stabilności systemu finansowego i (v) wzmocnienie międzynarodowej koordynacji nadzoru finansowego przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeby wsparcia konkurencji i innowacji w ramach rynku wewnętrznego oraz zapewnienia globalnej konkurencyjności. W tym celu ESMA przyczynia się do zapewnienia spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania prawa wspólnotowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 powyżej, wspiera konwergencję nadzorczą i przedstawia opinie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) wydawanie wytycznych i zaleceń, zgodnie z art. 8;

b) wydawanie niewiążących wytycznych i zaleceń, zgodnie z art. 8;

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Standardy techniczne

Standardy techniczne – akty delegowane

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji ESMA przeprowadza, w stosownych przypadkach, otwarte konsultacje społeczne na temat standardów technicznych oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych.

Przed ich przedstawieniem Komisji ESMA przeprowadza, w stosownych przypadkach, otwarte konsultacje społeczne na temat standardów technicznych, włączając uczestników rynków finansowych w opracowywanie wszelkich przepisów, jakie będą ich obowiązywały, aby zapewnić proporcjonalność takich przepisów do przyświecającego im celu i zagwarantować, aby nie były one zbyt ingerujące, oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze rozporządzeń lub decyzji jako akty delegowane zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu ustanowienia spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach ESFS oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa wspólnotowego, ESMA wydaje wytyczne i zalecenia skierowane do właściwych organów lub uczestników rynków finansowych.

W celu ustanowienia spójnych, efektywnych i skutecznych praktyk nadzorczych w ramach ESFS oraz zapewnienia wspólnego, jednolitego i spójnego stosowania prawa wspólnotowego, ESMA wydaje wytyczne i zalecenia skierowane do właściwych organów lub uczestników rynków finansowych. ESMA przeprowadza otwarte konsultacje publiczne w sprawie tych wytycznych i zaleceń, a także analizuje ewentualne koszty i korzyści z nimi związane. Wytyczne publikowane są na stronach internetowych ESMA.

Właściwe organy dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń.

Właściwe organy dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń.

W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje tych wytycznych lub zaleceń, informuje ESMA o powodach takiego postępowania.

W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje tych wytycznych lub zaleceń, informuje ESMA o powodach takiego postępowania. ESMA publikuje te powody, uprzednio informując właściwy organ o takim zamiarze.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Spójne stosowanie przepisów wspólnotowych

Niestosowanie prawa Unii

1. W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje we właściwy sposób prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez uczestników rynków finansowych wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, ESMA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

1. W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez uczestników rynków finansowych wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, ESMA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Komisji lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, ESMA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego.

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, lub też z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, ESMA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niestosowania prawa Unii.

Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 20 właściwy organ przekazuje ESMA wszelkie informacje uznane przez ten ESMA za niezbędne dla prowadzonego przez niego dochodzenia.

Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 20 właściwy organ przekazuje ESMA wszelkie informacje uznane przez ten ESMA za niezbędne dla prowadzonego przez niego dochodzenia.

3. Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia dochodzenia, ESMA może skierować do właściwego organu, którego to dotyczy, zalecenie określające działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa wspólnotowego.

3. Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od rozpoczęcia dochodzenia, ESMA może skierować do właściwego organu, którego to dotyczy, zalecenie określające działania konieczne do zapewnienia przestrzegania prawa Unii.

W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalecenia, właściwy organ informuje ESMA o działaniach jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby zapewnić przestrzeganie prawa wspólnotowego.

W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania zalecenia, właściwy organ informuje ESMA o działaniach jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby zapewnić przestrzeganie prawa Unii.

4. W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa wspólnotowego w ciągu miesiąca od otrzymania zalecenia od ESMA, Komisja może, po uzyskaniu informacji od ESMA lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa wspólnotowego.

4. W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa Unii w ciągu miesiąca od otrzymania zalecenia od ESMA, Komisja może, po uzyskaniu informacji od ESMA lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa Unii.

Komisja podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

Komisja podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

Komisja dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Komisja dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

ESMA i właściwe organy przekazują Komisji wszelkie niezbędne informacje.

ESMA i właściwe organy przekazują Komisji wszelkie niezbędne informacje.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i ESMA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję Komisji.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i ESMA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję Komisji.

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do uczestników rynków finansowych, ESMA może przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną do uczestnika rynków finansowych, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku wewnętrznym lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności w odniesieniu do działalności transgranicznej, oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do uczestników rynków finansowych, ESMA może przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną do uczestnika rynków finansowych, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa UE, w tym do zaprzestania określonych praktyk. Przed podjęciem indywidualnej decyzji ESMA informuje on o tym fakcie Komisję.

 

Komisja dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

 

ESMA i właściwe organy przekazują Komisji wszelkie niezbędne informacje.

 

W terminie dwóch tygodni od otrzymania projektu decyzji ESMA Komisja podejmuje decyzję w sprawie jej zatwierdzenia. Komisja nie może przedłużyć tego okresu. Jeżeli leży to w interesie Unii, Komisja może zatwierdzić projekt decyzji tylko częściowo lub ze zmianami.

 

Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu decyzji albo zatwierdzi go częściowo lub ze zmianami, informuje ona niezwłocznie ESMA o powodach podjętej decyzji za pośrednictwem formalnej opinii.

 

W terminie jednego tygodnia od otrzymania tej formalnej opinii ESMA dokonuje przeglądu swojej decyzji i dostosowuje ją do formalnej opinii Komisji oraz niezwłocznie przekazuje ją Komisji.

 

W terminie jednego tygodnia od otrzymania zmienionej decyzji Komisja podejmuje decyzję w sprawie jej zatwierdzenia lub odrzucenia.

 

Jeżeli Komisja odrzuci zmienioną decyzję, decyzję uznaje się za nieprzyjętą.

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4.

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4.

7. Decyzje przyjęte na mocy ust. 6 zastępują wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez właściwe organy w tej samej sprawie.

 

Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 4 lub 6, są zgodne z tymi decyzjami.

7. Wszelkie działania podjęte przez właściwe organy w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 4 lub 6, są zgodne z tymi decyzjami.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozstrzyganie sporów między właściwymi organami

Rozstrzyganie transgranicznych sporów między właściwymi organami

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów więcej niż jednego państwa członkowskiego, na wniosek jednego właściwego organu lub większej liczby właściwych organów, których to dotyczy, ESMA może pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach dotyczących prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, na wniosek jednego właściwego organu lub większej liczby właściwych organów, których to dotyczy, ESMA może pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Aby pełnić swą rolę ułatwiającą i koordynującą, ESMA należy w pełni informować o wszelkich odnośnych zmianach sytuacji określonej w ust. 1, a właściwe krajowe ograny nadzoru zapraszają ESMA do udziału w charakterze obserwatora we wszystkich zgromadzeniach.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Decyzje podjęte na mocy ust. 3 mają nadrzędną moc w stosunku do wszelkich wcześniejszych decyzji podjętych przez właściwe organy w tej samej sprawie. W przypadku podjęcia działania w związku z kwestiami, które są przedmiotem decyzji podjętej zgodnie z ust. 3, właściwe organy postępują zgodnie z tą decyzją.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji ESMA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez uczestnika rynków finansowych wymogów mających do niego bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, ESMA może przyjąć skierowaną do uczestnika rynków finansowych decyzję indywidualną, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji ESMA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez uczestnika rynków finansowych wymogów mających do niego bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, ESMA, zgodnie z procedurą określoną w art. 9 ust. 6, może przyjąć skierowaną do uczestnika rynków finansowych decyzję indywidualną, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z prawa UE, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) nie naruszając przepisów art. 11, występowanie w roli mediatora na wniosek właściwych organów lub z własnej inicjatywy;

(3) nie naruszając przepisów art. 11, prowadzenie niewiążącej mediacji na wniosek właściwych organów;

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji wspólnotowych ESMA może nawiązywać kontakty z organami nadzoru z krajów trzecich. ESMA może zawierać porozumienia administracyjne z organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich.

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji UE ESMA może nawiązywać kontakty z organami nadzoru z krajów trzecich. ESMA może zawierać porozumienia administracyjne z organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich. Ustalenia te nie nakładają zobowiązań prawnych na Unię i jej państwa członkowskie.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Na wniosek Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych właściwe organy i inne organy władzy publicznej państwa członkowskiego przekazują ESMA wszelkie informacje niezbędne do wykonywania obowiązków nałożonych na ESMA na mocy niniejszego rozporządzenia.

1. Na wniosek Europejskiego Organu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych właściwe organy i inne organy władzy publicznej państwa członkowskiego przekazują ESMA wszelkie informacje niezbędne do wykonywania obowiązków nałożonych na ESMA na mocy niniejszego rozporządzenia, przy pełnym poszanowaniu właściwych przepisów dotyczących poufności i ochrony danych przewidzianych w odnośnym prawie Unii.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ESMA może również zwrócić się o przekazywanie informacji w regularnych odstępach czasu.

ESMA może również zwrócić się o przekazywanie informacji w regularnych odstępach czasu. Do złożenia każdego takiego wniosku wykorzystuje się odpowiednio wspólne formaty sprawozdań.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych

Utworzenie Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Do celów prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami w dziedzinach związanych z zadaniami ESMA, powołuje się Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.

1. ESMA utworzy Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych w celu prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami w dziedzinach związanych ze swoimi zadaniami.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W podejmowanej w tej sprawie decyzji Rada Organów Nadzoru zapewnia, w miarę możliwości, odpowiednią równowagę geograficzną i reprezentację zainteresowanych stron z całej Wspólnoty.

W podejmowanej w tej sprawie decyzji Rada Organów Nadzoru zapewnia odpowiednią równowagę geograficzną i reprezentację zainteresowanych stron z całej Wspólnoty.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. ESMA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały w jakikolwiek sposób na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

1. ESMA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały bezpośrednio na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki budżetowe, w ciągu miesiąca od przekazania decyzji ESMA właściwemu organowi, państwo to może powiadomić ESMA i Komisję o tym, że właściwy organ nie wykona przedmiotowej decyzji.

2. W przypadku gdy dane państwo członkowskie uzna, że decyzja podjęta na mocy art. 11 wpływa na jego obowiązki budżetowe, w ciągu trzech dni roboczych od przekazania decyzji ESMA właściwemu organowi państwo to może powiadomić ESMA, Radę i Komisję.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie jednego miesiąca od powiadomienia ESMA i Komisji przez państwo członkowskie, ESMA informuje to państwo członkowskie, czy utrzymuje swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź unieważnia.

W terminie jednego tygodnia od powiadomienia ESMA i Komisji przez państwo członkowskie, ESMA informuje to państwo członkowskie, czy utrzymuje swoją decyzję, czy też ją zmienia bądź unieważnia. W przypadku utrzymania lub zmiany decyzji, ESMA stwierdza, że nie ma to wpływu na obowiązki budżetowe.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy ESMA utrzymuje swoją decyzję, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 205 Traktatu, podejmuje w terminie dwóch miesięcy decyzję w sprawie utrzymania lub unieważnienia decyzji ESMA.

W przypadku gdy ESMA utrzymuje swoją decyzję, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną zdefiniowaną w art. 238 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podejmuje w terminie jednego miesiąca decyzję w sprawie utrzymania lub unieważnienia decyzji ESMA.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski organ ds. rynków finansowych

Odsyłacze

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Raffaele Baldassarre

5.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.1.2010

 

 

 

Data przyjęcia

28.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Kay Swinburne

(1)

Są to: Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz z Europejski Organ Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA).

(2)

Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie Meroni (Meroni przeciwko Wysokiej Władzy, C-9/56 i 10/56, Rec. 1958, s. 133 i 157) instytucja nie może przenieść uprawnień, których sama nie posiada. Jeżeli ESMA jest uprawniony do podjęcia decyzji o tym, czy właściwy organ krajowy przestrzegał prawa wspólnotowego, o czym mówi art. 9 ust. 6 i art. 11 ust. 3, pociągałoby to za sobą przyznanie ESMA uprawnienia, które wykracza poza określone uprawnienia wykonawcze obejmujące decyzje w sprawach, w których przedmiotem sporu jest prawidłowe stosowanie prawa.

(3)

Na przykład w niektórych państwach członkowskich rynki są ograniczone do kilku głównych podmiotów. W związku z tym ujawnienie zbiorczych danych ujawniłoby w rzeczywistości informacje o poszczególnych przedsiębiorstwach.


OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (9.4.2010)

dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Íñigo Méndez de Vigo

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Brak regulacji finansowych na szczeblu europejskim a także słabość mechanizmów nadzoru rynków stały się bardzo widoczne w czasie kryzysu gospodarczo-finansowego, który przetoczył się przez Europę w 2008 r. i którego konsekwencje nadal odczuwamy. Komisja sporządziła cztery wnioski – za których przejście odpowiada w Parlamencie Komisja Gospodarcza i Monetarna – w oparciu o sprawozdanie grupy ekspertów, której przewodniczył Jacques de Larosière.

W procesie przygotowania swojej opinii Komisja Spraw Konstytucyjnych starała się starannie przeanalizować najlepsze sposoby włączenia nowych, utworzonych na mocy tych wniosków organów – Europejskiego Organu Nadzoru i Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego – do systemu instytucyjnego. Komisja skoncentrowała się także na ustanowieniu jednolitych standardów technicznych w odniesieniu do świadczących usługi finansowe, tak aby ich działania były spójne i zapewniały depozytariuszom, inwestorom i konsumentom w Unii Europejskiej odpowiednią ochronę. W opinii tej wyjątkowo starannie przeanalizowano stosunki z instytucjami z sektora prywatnego, a także relacje między Europejskim Organem Nadzoru a krajowymi organami nadzoru. Na koniec, zwrócono uwagę na problemy związane z nadzorem nad instytucjami transgranicznymi.

Kryzys finansowy z 2008 r. wymaga europejskiej reakcji na europejskie problemy: Dzięki nowym uprawnieniom przyznanym na mocy Traktatu z Lizbony Parlament musi odgrywać kluczową rolę we wszystkich tych kwestiach.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Gospodarczej i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe)

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów wspólnotowych i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

(1) Kryzys finansowy, który wystąpił na przełomie 2007 i 2008 r., ujawnił istotne braki w nadzorze finansowym, zarówno w poszczególnych przypadkach, jak i w podejściu do systemu finansowego jako całości. Nadzór oparty na modelach krajowych nie nadąża za rzeczywistością, w której europejskie rynki finansowe są zintegrowane i połączone, a liczne przedsiębiorstwa finansowe działają na szczeblu transgranicznym. Kryzys ujawnił niedociągnięcia w zakresie współpracy, koordynacji, spójnego stosowania przepisów UE i zaufania pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

 

(Ta poprawka odnosi się do całego tekstu.)

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien stanowić sieć krajowych i wspólnotowych organów nadzoru finansowego, w ramach której bieżący nadzór nad uczestnikami rynków finansowych sprawowany jest na poziomie krajowym, natomiast centralną rolę w zakresie nadzoru nad grupami transgranicznymi powierza się kolegiom organów nadzorczych. Należy również osiągnąć większą harmonizację i spójne stosowanie przepisów dotyczących uczestników rynków finansowych i rynków finansowych w całej Wspólnocie. Należy powołać Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, a także Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych i Europejski Organ Nadzoru Bankowego (europejskie organy nadzoru).

(7) Europejski System Organów Nadzoru Finansowego powinien stanowić sieć krajowych i unijnych organów nadzoru finansowego, w ramach której bieżący nadzór nad uczestnikami rynków finansowych, których działania nie mają wymiaru unijnego, sprawowany jest na poziomie krajowym. Kolegia organów nadzorczych powinny sprawować nadzór nad podmiotami transgranicznymi niemającymi wymiaru unijnego. Europejski Organ Nadzoru (giełdy i papiery wartościowe) powinien stopniowo przejmować nadzór nad instytucjami o wymiarze unijnym. Należy również osiągnąć większą harmonizację i spójne stosowanie przepisów dotyczących uczestników rynków finansowych i rynków finansowych w całej Unii. Poza ESMA należy powołać Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) oraz Europejski Organ Nadzoru (bankowość), a także Europejski Organ Nadzoru (Wspólny Komitet) (zwany dalej „Wspólnym Komitetem”). Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (zwana dalej „ESRB”) powinna być częścią Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego.

 

(Poprawka nazw organów należy uwzględnić w całym tekście).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) W sprawie C-217/04 Zjednoczone Królestwo przeciwko Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości orzekł, co następuje: „[…] brzmienie art. 95 TWE nie pozwala na wniosek, iż przepisy przyjęte przez prawodawcę wspólnotowego na podstawie tego artykułu powinny zostać ograniczone, jeśli chodzi o ich adresatów, wyłącznie do państw członkowskich. W rzeczywistości bowiem może okazać się konieczne, według oceny tego prawodawcy, przewidzenie możliwości ustanowienia organu wspólnotowego mającego za zadanie przyczynianie się do realizacji procesu harmonizacji, w sytuacjach gdy stosowne wydaje się przyjęcie niewiążących środków towarzyszących lub o charakterze ramowym dla ułatwienia jednolitego wykonania i stosowania aktów opartych na tym postanowieniu”1. Akty przyjęte na podstawie art. 95 Traktatu WE (obecnie, po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) mogą mieć formę dyrektyw lub rozporządzeń. Przykładowo: Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji powołano na mocy rozporządzenia (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady2 i również ESMA zostanie ustanowiony na mocy rozporządzenia.

 

1 Orzeczenie z dnia 2 maja 2006 r., Zb. Orz. 2006, s. I-3771, ust. 44.

 

2 Dz.U. L 77 z 13.3.2004, s. 1.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę inwestorów i konsumentów w całej Europie. Ponieważ ESMA charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem wspólnotowym, opracowania projektów standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów zgodnie z prawem wspólnotowym w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Komisja musi przyjąć projekty standardów technicznych. Podlegałyby one zmianom, jeżeli przykładowo projekty standardów technicznych byłyby niezgodne z prawem wspólnotowym bądź byłyby sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi w dorobku prawnym Wspólnoty dotyczącym usług finansowych. Aby zapewnić sprawną i przyspieszoną procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

(14) Istnieje potrzeba wprowadzenia skutecznego instrumentu ustanawiającego zharmonizowane standardy techniczne w zakresie usług finansowych, tak by zapewnić, również poprzez jednolity zbiór przepisów, równe szanse i odpowiednią ochronę inwestorów i konsumentów w całej Unii. Ponieważ ESMA charakteryzuje wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, efektywne i właściwe jest powierzenie mu, w dziedzinach określonych prawem unijnym, opracowania projektów standardów technicznych, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych. Komisja powinna mieć uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących standardów technicznych w usługach finansowych, zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Procedura opracowywania standardów technicznych określona w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla uprawnień Komisji w zakresie przyjmowania z własnej inicjatywy środków wykonawczych w drodze procedury komitetowej na poziomie 2 procedury Lamfalussy’ego, zgodnie z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym. Kwestie dotyczące standardów technicznych nie wymagają decyzji politycznych, a ich treść jest określona przez wspólnotowe akty prawne przyjęte na poziomie 1. Opracowanie projektów standardów przez ESMA gwarantuje pełne wykorzystanie specjalistycznej wiedzy specjalistycznej krajowych organów nadzoru.

(15) Komisja powinna zatwierdzić te projekty standardów technicznych w celu nadania im wiążącej mocy prawnej. Będą one podlegały zmianom, jeżeli przykładowo będą niezgodne z prawem Unii, będą sprzeczne z zasadą proporcjonalności lub z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego w obszarze usług finansowych określonymi w dorobku prawnym Unii dotyczącym usług finansowych. Aby zapewnić sprawną i przyspieszoną procedurę przyjmowania tych standardów, należy ustalić określony termin, w którym Komisja powinna podjąć decyzję w sprawie ich zatwierdzenia.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) W dziedzinach nieobjętych standardami technicznymi ESMA powinien mieć uprawnienia do wydawania niewiążących wytycznych i zaleceń w sprawie stosowania prawodawstwa wspólnotowego. W celu zapewnienia przejrzystości i zwiększenia przestrzegania przez krajowe organy nadzoru tych wytycznych i zaleceń, krajowe organy nadzoru powinny być zobowiązane do przedstawienia powodów niezastosowania się do tych wytycznych i zaleceń.

(16) W dziedzinach nieobjętych standardami technicznymi ESMA powinien mieć uprawnienia do wydawania wytycznych i zaleceń w sprawie stosowania prawodawstwa UE. W celu zapewnienia przejrzystości i zwiększenia przestrzegania przez krajowe organy nadzoru tych wytycznych i zaleceń, krajowe organy nadzoru powinny być zobowiązane do publicznego przedstawienia powodów niezastosowania się do tych wytycznych i zaleceń, aby zachować pełną przejrzystość wobec uczestników rynku. W obszarach nieobjętych standardami technicznymi ESMA powinien wypracowywać i upowszechniać najlepsze wzorce.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się do zalecenia, Komisja – w celu zapewniania przestrzegania prawa wspólnotowegopowinna być uprawniona do skierowania do danego krajowego organu nadzoru decyzji o bezpośrednich skutkach prawnych, na którą można się powoływać przed sądami i organami i która może być egzekwowana na mocy art. 226 Traktatu.

(19) Jeżeli organ krajowy nie zastosuje się do zalecenia w terminie wyznaczonym przez ESMA, ten ostatni – w celu zapewniania przestrzegania prawa UEpowinien niezwłocznie skierować do danego krajowego organu nadzoru decyzję o bezpośrednich skutkach prawnych, na którą można się powoływać przed sądami i organami i która może być egzekwowana na mocy art. 258 Traktatu.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 21 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego we Wspólnocie wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Wspólnoty. ESMA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. Decydowanie o transgranicznej sytuacji nadzwyczajnej wiąże się z dużym stopniem uznaniowości, a zatem powinno zostać powierzone Komisji Europejskiej. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, ESMA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio obowiązującego uczestników rynków finansowych celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków.

(21) Poważne zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania i integralności rynków finansowych lub stabilności systemu finansowego w Unii wymagają szybkiej i skoordynowanej odpowiedzi na szczeblu Unii. ESMA powinien zatem móc zobowiązywać krajowe organy nadzoru do podejmowania konkretnych działań w celu zapobiegania sytuacjom nadzwyczajnym. ESRB powinna być powoływana w sytuacji nadzwyczajnej. Aby zapewnić skuteczną reakcję na sytuację nadzwyczajną w przypadku niepodejmowania działań przez właściwy krajowy organ nadzoru, ESMA powinien posiadać uprawnienia do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do instytucji finansowych w obszarach prawa unijnego bezpośrednio obowiązującego uczestników rynków finansowych celem ograniczenia skutków kryzysu i przywrócenia zaufania do rynków.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) W celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru oraz zrównoważonego uwzględnienia stanowisk właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich ESMA powinien móc rozstrzygać spory między tymi właściwymi organami ze skutkiem wiążącym, w tym w ramach kolegiów nadzorczych. Należy wprowadzić postępowanie pojednawcze, podczas którego właściwe organy mogą dojść do porozumienia. Uprawnienia ESMA powinny obejmować spory dotyczące obowiązków proceduralnych w ramach współpracy, a także interpretacji i stosowania prawa wspólnotowego w decyzjach nadzorczych. Konieczne jest przestrzeganie istniejących mechanizmów pojednawczych przewidzianych w prawodawstwie sektorowym. W przypadku niepodejmowania działań przez dany krajowy organ nadzoru ESMA powinien być uprawniony do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do uczestników rynków finansowych w obszarach prawa wspólnotowego bezpośrednio ich obowiązującego.

(22) W celu zapewnienia efektywnego i skutecznego nadzoru oraz zrównoważonego uwzględnienia stanowisk właściwych organów w poszczególnych państwach członkowskich ESMA powinien móc rozstrzygać spory między tymi właściwymi organami ze skutkiem wiążącym, w tym w ramach kolegiów nadzorczych. Należy wprowadzić postępowanie pojednawcze, podczas którego właściwe organy mogą dojść do porozumienia. Uprawnienia ESMA powinny obejmować spory dotyczące obowiązków proceduralnych w ramach współpracy, a także interpretacji i stosowania prawa unijnego w decyzjach nadzorczych. Konieczne jest przestrzeganie istniejących mechanizmów pojednawczych przewidzianych w prawodawstwie sektorowym. W przypadku niepodejmowania działań przez dany krajowy organ nadzoru ESMA powinien być uprawniony do przyjęcia w ostateczności decyzji skierowanych bezpośrednio do uczestników rynków finansowych w obszarach prawa unijnego bezpośrednio ich obowiązującego. Ma to także zastosowanie do sporów w kolegiach organów nadzorczych.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Kryzys pokazał główne słabe punkty w istniejących podejściach do nadzoru transgranicznych instytucji finansowych, w szczególności największych i najbardziej złożonych instytucji, których bankructwo może spowodować szkody systemowe. Te słabości mają swoje źródło w różnych obszarach działalności instytucji finansowych oraz w organach nadzoru. Instytucje finansowe działają na rynku bez granic, organy nadzoru dokonują bieżących weryfikacji, podczas gdy uprawnienia sądowe kończą się na granicach krajowych.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Mechanizmy współpracy wykorzystywane w celu rozwiązania tej asymetrii okazały się wyraźnie niewystarczające. Jak wskazano w sprawozdaniu Turnera z marca 2009 r., „obecne uregulowania łączące branżowe prawa paszportowe, nadzór kraju pochodzenia i czysto krajowe ubezpieczenie depozytu nie stanowią odpowiedniej podstawy przyszłej regulacji i nadzoru europejskich, transgranicznych banków detalicznych”1.

 

_____________

1 s. 101.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22c) Możliwe są tylko dwa rozwiązania tego problemu: albo przyznanie większych uprawnień organom nadzoru kraju przyjmującego, albo utworzenie odpowiedniego, alternatywnego organu o zasięgu europejskim. Jak stwierdza się ponadto w sprawozdaniu Turnera, „należyte uregulowania wymagają albo zwiększenia uprawnień krajowych, co oznacza mniejsze otwarcie rynku wewnętrznego albo większy stopień integracji europejskiej”.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22d) Rozwiązanie krajowe wiąże się z tym, że państwo przyjmujące mogłoby odmówić miejscowym filiom prawa do działalności, żeby zobowiązać instytucje zagraniczne do działania wyłącznie za pośrednictwem podwykonawców, a nie filii, oraz żeby mieć nadzór nad kapitałem i płynnością banków działających w danym kraju, co doprowadziłoby do większego protekcjonizmu.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22e) Rozwiązanie europejskie wymaga wzmocnienia roli kolegiów organów nadzorczych w zakresie nadzoru transgranicznych instytucji finansowych oraz stopniowego przenoszenia uprawnień nadzorczych w odniesieniu do instytucji finansowych o wymiarze unijnym na organ europejski. Instytucje finansowe o wymiarze unijnym obejmują instytucje, które działają w wymiarze transgranicznym, jak również instytucje działające na terytoriach krajowych, o ile ich upadek mógłby stanowić zagrożenie dla stabilności jednolitego rynku finansowego Unii.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22f) Kolegia organów nadzorczych powinny mieć uprawnienia w zakresie opracowywania przepisów nadzorczych służących spójnemu stosowaniu prawa Unii. ESMA powinien mieć pełne prawa do uczestniczenia w kolegiach organów nadzorczych w celu usprawniania funkcjonowania procesu wymiany informacji oraz celem promowania konwergencji i spójności stosowania prawa UE przez kolegia. ESMA powinien przejąć wiodącą rolę w nadzorowaniu transgranicznych instytucji finansowych działających w Unii. Na ESMA powinien także spoczywać obowiązek mediacyjny z myślą o rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy krajowymi organami nadzoru.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 22 g preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22g) Kolegia organów nadzorczych powinny odgrywać istotną rolę w efektywnym, skutecznym i spójnym nadzorze transgranicznych instytucji finansowych niemających wymiaru unijnego, jednak w większości przypadków daje się wciąż zauważyć różnice między normami i praktykami w poszczególnych krajach. Nie ma sensu konsolidowanie podstawowych rozporządzeń finansowych, jeżeli praktyki w dziedzinie nadzoru nie są spójne. Jak zauważono w sprawozdaniu de Larosière’a, „należy unikać arbitrażu regulacyjnego i zakłóceń konkurencji wynikających z różnych praktyk nadzorczych, gdyż mogą one naruszyć stabilność finansową – między innymi poprzez zachęcanie do przenoszenia działalności finansowej do krajów o bardziej łagodnym systemie nadzoru. System nadzoru musi być postrzegany jako uczciwy i zrównoważony.”

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a) Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami finansowymi o wymiarze unijnym należy powierzyć ESMA. Krajowe organy nadzoru powinny zatem działać jako upoważnione przez ESMA, a kontrolując transgraniczne instytucje finansowe o wymiarze unijnym powinny trzymać się zaleceń ESMA.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 23 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23b) Należy wskazać instytucje finansowe o wymiarze unijnym, przy uwzględnieniu norm międzynarodowych.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24) Narzędziem przydatnym w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru może być przekazywanie zadań i obowiązków, tak by ograniczyć powielanie zadań organów nadzoru, wspierać współpracę, a tym samym usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia spoczywające na instytucjach finansowych. Rozporządzenie powinno zatem zapewniać jasne podstawy prawne dla takiego przekazywania zadań i obowiązków. Przekazywanie zadań oznacza, że zadania są wykonywane przez inny organ nadzoru, a nie przez właściwy organ nadzoru, podczas gdy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji nadzorczych nadal spoczywa na organie przekazującym. Dzięki przekazywaniu obowiązków pojedynczy krajowy organ nadzoru, któremu przekazano obowiązki, może w swoim imieniu decydować o pewnych kwestiach dotyczących nadzoru zamiast innego krajowego organu nadzoru. Przekazywanie zadań i obowiązków powinno być regulowane zasadą przyznawania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Przekazywanie obowiązków może być odpowiednim rozwiązaniem przykładowo ze względu na ekonomię skali lub zakresu, spójność w ramach nadzoru grupy oraz optymalizację wykorzystania wiedzy specjalistycznej między organami nadzoru. Odpowiednie prawodawstwo wspólnotowe może bliżej określać zasady przekazywania obowiązków w ramach umowy. ESMA powinien ułatwiać zawieranie umów dotyczących przekazywania zadań i obowiązków między krajowymi organami nadzoru za pomocą wszelkich właściwych środków. ESMA powinien być informowany z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu umowy w sprawie przekazania, tak by móc wyrazić swoją opinię w stosownych przypadkach. Powinien on scentralizować publikację takich umów, aby zapewnić terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne informacje na temat umowy dla wszystkich zainteresowanych stron.

(24) Narzędziem przydatnym w funkcjonowaniu sieci organów nadzoru może być przekazywanie zadań i obowiązków, tak by ograniczyć powielanie zadań organów nadzoru, wspierać współpracę, a tym samym usprawnić proces nadzoru oraz zmniejszyć obciążenia spoczywające na instytucjach finansowych. Rozporządzenie powinno zatem zapewniać jasne podstawy prawne dla takiego przekazywania zadań i obowiązków. Przekazywanie zadań oznacza, że zadania są wykonywane przez inny organ nadzoru, a nie przez właściwy organ nadzoru, podczas gdy odpowiedzialność za podejmowanie decyzji nadzorczych nadal spoczywa na organie przekazującym. Dzięki przekazywaniu obowiązków pojedynczy krajowy organ nadzoru, któremu przekazano obowiązki, może w swoim imieniu decydować o pewnych kwestiach dotyczących nadzoru zamiast ESMA lub zamiast innego krajowego organu nadzoru. Przekazywanie zadań i obowiązków powinno być regulowane zasadą przyznawania kompetencji nadzorczych organowi nadzoru, który ze względu na swoją pozycję jest odpowiedni do podjęcia działań w przedmiotowej sprawie. Przekazywanie obowiązków może być odpowiednim rozwiązaniem przykładowo ze względu na ekonomię skali lub zakresu, spójność w ramach nadzoru grupy oraz optymalizację wykorzystania wiedzy specjalistycznej między organami nadzoru. Odpowiednie prawodawstwo unijne może bliżej określać zasady przekazywania obowiązków w ramach umowy. ESMA powinien ułatwiać zawieranie umów dotyczących przekazywania zadań i obowiązków między krajowymi organami nadzoru za pomocą wszelkich właściwych środków. ESMA powinien być informowany z wyprzedzeniem o zamierzonym zawarciu umowy w sprawie przekazania, tak by móc wyrazić swoją opinię w stosownych przypadkach. Powinien on scentralizować publikację takich umów, aby zapewnić terminowe, przejrzyste i łatwo dostępne informacje na temat umowy dla wszystkich zainteresowanych stron. Powinien on określać i upowszechniać najlepsze wzorce dotyczące przekazywania zadań i obowiązków oraz umów o przekazaniu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 26 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne i skuteczne narządzie zwiększające spójność w ramach sieci organów nadzoru. ESMA powinien zatem opracować ramy metodyczne dla takich wzajemnych ocen i regularnie je przeprowadzać. Oceny te powinny koncentrować się nie tylko na konwergencji praktyk nadzorczych, ale również na zdolności organów nadzoru do osiągania wysokiej jakości wyników w zakresie nadzoru oraz niezależności właściwych organów.

(26) Wzajemne oceny stanowią efektywne i skuteczne narządzie zwiększające spójność w ramach sieci organów nadzoru. ESMA powinien zatem opracować ramy metodyczne dla takich wzajemnych ocen i regularnie je przeprowadzać. Oceny te powinny koncentrować się nie tylko na konwergencji praktyk nadzorczych, ale również na zdolności organów nadzoru do osiągania wysokiej jakości wyników w zakresie nadzoru oraz niezależności właściwych organów. Należy upubliczniać wyniki wzajemnych ocen oraz określać najlepsze wzorce, a następnie je upubliczniać.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 29 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, ESMA powinien wspierać dialog i współpracę z organami nadzoru spoza Wspólnoty. Powinien w pełni respektować obecne funkcje i kompetencje instytucji europejskich w stosunkach z organami spoza Wspólnoty i na forach międzynarodowych.

(29) Biorąc pod uwagę globalizację usług finansowych oraz rosnące znaczenie międzynarodowych standardów, ESMA powinien reprezentować Unię w dialogu i współpracy z organami nadzoru spoza Unii.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(33) W stosownych przypadkach ESMA powinien konsultować z zainteresowanymi stronami standardy techniczne, wytyczne i zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków. W celu zapewnienia efektywności należy ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, reprezentującą w zrównoważonych proporcjach wspólnotowych uczestników rynków finansowych (w tym w stosownych przypadkach inwestorów instytucjonalnych i inne instytucje finansowe, które same korzystają z usług finansowych), ich pracowników, konsumentów oraz inne podmioty detaliczne korzystające z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powinna aktywnie służyć jako platforma kontaktowa z innymi grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionymi przez Komisję lub na mocy ustawodawstwa wspólnotowego.

(33) ESMA powinien konsultować z zainteresowanymi stronami standardy techniczne, wytyczne i zalecenia oraz stwarzać im odpowiednią możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków. Przed przyjęciem takiego projektu standardów technicznych, wytycznych i zaleceń ESMA powinien dokonać oceny skutków. W celu zapewnienia efektywności należy ustanowić Grupę Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, reprezentującą w zrównoważonych proporcjach unijnych uczestników rynków finansowych (w tym w stosownych przypadkach inwestorów instytucjonalnych i inne instytucje finansowe, które same korzystają z usług finansowych), ich pracowników, środowisko akademickie i konsumentów oraz inne podmioty detaliczne korzystające z usług bankowych, w tym MŚP. Grupa Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powinna aktywnie służyć jako platforma kontaktowa z innymi grupami użytkowników z obszaru usług finansowych ustanowionymi przez Komisję lub na mocy ustawodawstwa unijnego.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 34 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(34a) Z zastrzeżeniem poszczególnych kompetencji państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych jest oczywiste, że jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się powołać na środek ochronny, Parlament Europejski powinien zostać powiadomiony w tym samym czasie co ESMA, Rada i Komisja. Ponadto państwo członkowskie powinno wyjaśnić przyczyny, dla których powołało się na środek ochronny. ESMA powinien ustalić we współpracy z Komisją, jakie kolejne kroki należy podjąć.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 38 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38) ESMA powinien reprezentować zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przewodniczący wybrany przez Radę Organów Nadzoru w drodze otwartego konkursu. Zarządzanie ESMA powinno zostać powierzone dyrektorowi wykonawczemu, który powinien mieć prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w obradach Rady Organów Nadzoru i Zarządu.

(38) ESMA powinien reprezentować zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przewodniczący wybrany przez Parlament Europejski z listy finalistów opracowanej przez Komisję w drodze przeprowadzonego przez nią otwartego konkursu. Zarządzanie ESMA powinno zostać powierzone dyrektorowi wykonawczemu, który powinien mieć prawo do uczestniczenia bez prawa głosu w obradach Rady Organów Nadzoru i Zarządu.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 39 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39) Aby zapewnić międzysektorową spójność prac europejskich organów nadzoru, powinny one ściśle ze sobą współpracować w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru i w stosownych przypadkach wypracowywać wspólne stanowiska. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru Wspólnego powinien przejąć wszystkie funkcje Wspólnego Komitetu ds. Konglomeratów Finansowych. W stosownych przypadkach akty prawne również objęte kompetencjami Europejskiego Organu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych lub Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego powinny być przyjmowane równolegle przez odnośne europejskie organu nadzoru.

(39) Aby zapewnić międzysektorową spójność prac europejskich organów nadzoru, powinny one ściśle ze sobą współpracować w ramach Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru i w stosownych przypadkach wypracowywać wspólne stanowiska. Wspólny Komitet powinien koordynować funkcje trzech europejskich organów nadzoru związane z konglomeratami finansowymi. W stosownych przypadkach akty prawne również objęte kompetencjami Europejskiego Organu Nadzoru (bankowość) lub Europejskiego Organu Nadzoru (europejskie ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) powinny być przyjmowane równolegle przez odnośne europejskie organu nadzoru. Pracami Wspólnego Komitetu powinni kierować na zasadzie corocznej rotacji przewodniczący trzech europejskich organów nadzoru. Przewodniczącym Wspólnego Komitetu powinien być wiceprzewodniczący ESRB. Wspólny Komitet powinien posiadać stały sekretariat, zatrudniający pracowników oddelegowanych z trzech europejskich organów nadzoru, co pozwoli na nieformalną wymianę informacji oraz na wypracowanie wspólnego podejścia kulturowego między trzema europejskimi organami nadzoru.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. ESMA działa w zakresie przepisów dyrektywy 97/9/WE, dyrektywy 98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE, dyrektywy 2004/25/WE, dyrektywy 2004/39/WE, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2002/65/WE, dyrektywy 2006/49/WE (bez uszczerbku dla kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego w zakresie nadzoru ostrożnościowego), dyrektywy … [przyszłej dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] i rozporządzenia … [przyszłego rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych na podstawie tych aktów prawnych oraz wszelkich przyszłych wspólnotowych aktów prawnych powierzających zadania ESMA.

2. ESMA działa w zakresie przepisów niniejszego rozporządzenia i dyrektywy 97/9/WE, dyrektywy 98/26/WE, dyrektywy 2002/47/WE, dyrektywy 2002/87/WE, dyrektywy 2003/6/WE, dyrektywy 2003/71/WE, dyrektywy 2004/25/WE, dyrektywy 2004/39/WE, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2005/60/WE, dyrektywy 2009/65/WE, dyrektywy 2002/65/WE, dyrektywy 2006/49/WE (bez uszczerbku dla kompetencji Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego w zakresie nadzoru ostrożnościowego), dyrektywy … [przyszłej dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi] i rozporządzenia … [przyszłego rozporządzenia w sprawie agencji ratingowych], w tym wszystkich dyrektyw, rozporządzeń i decyzji wydanych na podstawie tych aktów prawnych oraz wszelkich przyszłych unijnych aktów prawnych powierzających zadania ESMA.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. ESMA działa również w obszarze objętym prawodawstwem, o którym mowa w ust. 2, w tym w zakresie praw udziałowców, ładu korporacyjnego, audytu i sprawozdawczości finansowej, pod warunkiem że takie działania ESMA są konieczne, by zapewnić skuteczne i spójne stosowanie prawodawstwa, o którym mowa w ust. 2. ESMA podejmuje również odpowiednie działania w związku z ofertami przejęcia, kwestiami rozliczenia i rozrachunku, sekurytyzacji, krótkiej sprzedaży oraz instrumentów pochodnych, w tym standaryzacji.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. ESMA wchodzi w skład Europejskiego Systemu Organów Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „ESFS”, który funkcjonuje jako sieć organów nadzoru, zgodnie z art. 39.

skreślony

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych współpracuje z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, zwaną dalej „ESRB”, zgodnie z art. 21 niniejszego rozporządzenia.

skreślony

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Europejski System Nadzoru Finansowego

 

1. ESMA wchodzi w skład Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS), którego głównym celem jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora finansów, tak aby zachować stabilność finansową oraz zapewnić zaufanie do całego sektora finansów i odpowiednią ochronę konsumentów usług finansowych.

 

2. W skład ESFS wchodzą:

 

a) Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego ustanowiona rozporządzeniem (UE) nr …/… [ESRB];

 

b) Europejski Organ Nadzoru (bankowość) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../... [EBA];

 

c) Europejski Organ Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) ustanowiony rozporządzeniem (UE) nr .../...[EIOPA];

 

d) ESMA;

 

e) Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru przewidziany w art. 40;

 

f) organy państw członkowskich określone w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr .../... [ESMA], w rozporządzeniu (UE) nr …/2009 [EIOPA] oraz rozporządzeniu (UE) nr …/… [EBA];

 

g) Komisja – w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7 i 9.

 

3. ESMA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac i wypracowuje wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru konglomeratów finansowych oraz w innych międzysektorowych kwestiach z ESRB, a także z Europejskim Organem Nadzoru (ubezpieczenia i pracownicze programy emerytalne) i Europejskim Organem Nadzoru (bankowość) za pośrednictwem Wspólnego Komitetu, o którym mowa w art. 40.

 

4. Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, strony ESFS współpracują we wzajemnym zaufaniu i szacunku, w szczególności zapewniając odpowiedni i rzetelny przepływ informacji między sobą.

 

5. Jedynie organy nadzoru należące do ESFS są uprawnione do nadzorowania instytucji finansowych działających w Unii Europejskiej.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przyczynianie się do spójnego stosowania prawa wspólnotowego, w szczególności poprzez wkład do wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, wspieranie spójności działań kolegiów organów nadzorczych oraz podejmowanie działań w sytuacjach nadzwyczajnych;

b) przyczynianie się do spójnego stosowania standardów i prawa, w szczególności poprzez wkład do wspólnej kultury nadzoru, zapewnianie spójnego, efektywnego i skutecznego stosowania niniejszego rozporządzenia i prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, zapobieganie arbitrażowi regulacyjnemu, mediacja i rozstrzyganie sporów między właściwymi organami, zapewnianie skutecznego i spójnego nadzoru instytucji finansowych o wymiarze unijnym oraz spójności działań kolegiów organów nadzorczych oraz podejmowanie działań m.in. w sytuacjach nadzwyczajnych;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. ESMA może opracowywać standardy techniczne w dziedzinach szczegółowo określonych w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2. ESMA przedstawia Komisji projekty standardów do zatwierdzenia.

1. ESMA może opracowywać standardy techniczne w celu uzupełniania, aktualizowania i zmiany innych niż istotne elementów aktów ustawodawczych, o których mowa w art. 1 ust. 2. Te standardy techniczne nie obejmują decyzji strategicznych, a ich treść określają akty legislacyjne będące ich podstawą.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed ich przedstawieniem Komisji ESMA przeprowadza, w stosownych przypadkach, otwarte konsultacje społeczne na temat standardów technicznych oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych.

Przed przyjęciem projektu standardów technicznych ESMA przeprowadza otwarte konsultacje społeczne na temat projektów standardów technicznych oraz dokonuje analizy ewentualnych kosztów i korzyści z nimi związanych. ESMA zasięga również opinii lub porady Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ESMA przedstawia Komisji projekty standardów technicznych do zatwierdzenia, a jednocześnie przekazuje je Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Jeżeli leży to w interesie Komisji, może ona zatwierdzić projekty standardów tylko częściowo lub ze zmianami.

W terminie trzech miesięcy od otrzymania projektów standardów technicznych Komisja podejmuje decyzję w sprawie ich zatwierdzenia, odrzucenia lub zmiany. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc. Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o swojej decyzji i podaje jej uzasadnienie.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy Komisja nie zatwierdzi standardów albo zatwierdzi je częściowo lub ze zmianami, informuje ona ESMA o powodach podjętej decyzji.

skreślony

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja przyjmuje standardy w drodze rozporządzeń lub decyzji oraz publikuje je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Komisja przyjmuje standardy techniczne zgodnie z art. 7a do 7d w formie rozporządzeń lub decyzji.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień do przyjęcia standardów technicznych

 

1. Uprawnienia do przyjmowania standardów technicznych w formie aktów delegowanych, o których mowa w art. 7, przyznaje się Komisji na czas nieokreślony.

 

2. Niezwłocznie po przyjęciu standardu technicznego Komisja powiadamia o tym jednocześnie Parlament Europejski i Radę.

 

3. Przyznane Komisji uprawnienie do przyjmowania standardów technicznych podlega warunkom określonym w art. 7b do 7d.

 

4. W sporządzonym przez przewodniczącego sprawozdaniu, o którym mowa w art. 35 ust. 2, ESMA informuje Parlament Europejski i Radę o zatwierdzonych standardach technicznych i o krajowych organach, które się do nich nie zastosowały.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7b

 

Odwołanie przekazanych uprawnień do przyjęcia standardów technicznych

 

1. Przekazanie uprawnień do przyjęcia standardów technicznych, o którym mowa w art. 7 może zostać odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę.

 

2. Instytucja, która wszczęła procedurę wewnętrzną mającą na celu podjęcie decyzji o ewentualnym odwołaniu oddelegowanych uprawnień, podejmuje starania, żeby powiadomić drugą instytucję i Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając, które standardy techniczne mogłyby zostać odwołane i wskazując ewentualne przyczyny takiego odwołania.

 

3. Decyzja o odwołaniu określa jego powody i kładzie kres przekazaniu uprawnień w niej wymienionych. Staje się ona skuteczna natychmiast lub od późniejszej daty, która jest w niej określona. Nie wpływa ona na ważność standardów technicznych, które już weszły w życie. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7c

 

Sprzeciw wobec standardów technicznych

 

1. Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec standardu technicznego w ciągu czterech miesięcy od dnia powiadomienia. Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten można wydłużyć o dwa miesiące.

 

2. Jeżeli przed upływem tego okresu ani Parlament Europejski ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec standardu technicznego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

 

Przed upływem ww. terminu oraz w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach Parlament Europejski i Rada mogą powiadomić Komisję, że nie zamierzają zgłosić sprzeciwu wobec standardu technicznego. W takich przypadkach standard techniczny publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

 

3. Standard techniczny, wobec którego Parlament Europejski lub Rada wyrazi sprzeciw, nie wchodzi w życie. Instytucja, która się sprzeciwiła, wskazuje powody swego sprzeciwu wobec standardu technicznego.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 7d

 

Niezatwierdzenie lub zmiana projektów standardów technicznych

 

1. Jeżeli Komisja nie zatwierdzi projektu standardu technicznego lub dokona w nim zmian, powiadamia ESMA, Parlament Europejski i Radę, przedstawiając uzasadnienie.

 

2. Parlament Europejski lub Rada może wezwać w terminie jednego miesiąca właściwego komisarza i przewodniczącego ESMA na posiedzenie ad hoc, żeby przedstawili swoje rozbieżności.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ESMA przeprowadza powszechne konsultacje publiczne w sprawie tych wytycznych i zaleceń, a także analizuje ewentualne koszty i korzyści z nimi związane. ESMA zasięga opinii lub porady Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, o którym mowa w art. 22.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy dokładają wszelkich starań, aby zastosować się do tych wytycznych i zaleceń.

W ciągu dwóch miesięcy od wydania wytycznej lub zalecenia, każdy właściwy organ decyduje, czy zamierza zastosować się do tej wytycznej czy zalecenia. W przypadku, gdy nie zamierza się zastosować, informuje o tym ESMA podając przyczyny. ESMA publikuje te przyczyny.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W swoim sprawozdaniu w sprawie działalności, o którym mowa w art. 32 ust. 6, ESMA informuje Parlament Europejski, Radę i Komisję o wydanych wytycznych i zaleceniach, wymieniając organy krajowe, które się do nich nie zastosowały oraz informując, jak ESMA zamierza zagwarantować, że będą one stosować się do jego zaleceń i wytycznych w przyszłości. ESMA przedstawia analogiczne informacje w odniesieniu do większych podmiotów finansowych.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje tych wytycznych lub zaleceń, informuje ESMA o powodach takiego postępowania.

skreślony

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje we właściwy sposób prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez uczestników rynków finansowych wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, ESMA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

1. W przypadku gdy właściwy organ nie stosuje we właściwy sposób prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w tym standardów technicznych ustalonych zgodnie z art. 7, w szczególności nie zapewniając spełnienia przez uczestników rynków finansowych wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie, ESMA posiada uprawnienia określone w ust. 2, 3 i 6 niniejszego artykułu.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów, Komisji lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, ESMA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego.

2. Na wniosek jednego bądź większej liczby właściwych organów Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji lub Grupy Zainteresowanych Stron z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, lub z własnej inicjatywy i po poinformowaniu właściwego organu, którego to dotyczy, ESMA może przeprowadzać dochodzenia w sprawie domniemanego naruszenia lub niezastosowania prawa unijnego.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa wspólnotowego w ciągu miesiąca od otrzymania zalecenia od ESMA, Komisja może, po uzyskaniu informacji od ESMA lub z własnej inicjatywy, przyjąć decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa wspólnotowego.

4. W przypadku gdy właściwy organ nie zapewnił przestrzegania prawa unijnego w ciągu 10 dni roboczych, o których mowa w akapicie drugim ust. 3, ESMA podejmuje decyzję nakładającą na właściwy organ obowiązek podjęcia działań niezbędnych do przestrzegania prawa unijnego.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie trzech miesięcy od przyjęcia zalecenia. Komisja może przedłużyć ten okres o jeden miesiąc.

ESMA podejmuje taką decyzję najpóźniej w terminie jednego miesiąca od przyjęcia zalecenia.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

ESMA dba o poszanowanie prawa adresatów decyzji do złożenia wyjaśnień.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ESMA i właściwe organy przekazują Komisji wszelkie niezbędne informacje.

Właściwe organy przekazują ESMA wszelkie niezbędne informacje.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i ESMA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję Komisji.

5. W terminie dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 4, właściwy organ informuje Komisję i ESMA o działaniach, jakie podjął, lub zamierza podjąć, aby wykonać decyzję ESMA.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do uczestników rynków finansowych, ESMA może przyjąć decyzję indywidualną, skierowaną do uczestnika rynków finansowych, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

6. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu, w okresie w niej przewidzianym, oraz w przypadku gdy konieczne jest terminowe zaradzenie nieprzestrzeganiu przepisów przez właściwy organ, w celu utrzymania bądź przywrócenia równych warunków konkurencji na rynku lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu finansowego i jego stabilności, ESMA, zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, przyjmuje decyzję indywidualną, skierowaną do uczestnika rynków finansowych, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jej obowiązków wynikających z prawa unijnego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją przyjętą przez Komisję na mocy ust. 4.

Decyzja ESMA jest zgodna z decyzją przyjętą na mocy ust. 4.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

7a. W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 6, ESMA wymienia organy krajowe i instytucje finansowe, które nie zastosowały się do decyzji, o których mowa w ust. 4 i 6.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, które może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, Komisja, z własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, Rady lub ESRB, może przyjąć skierowaną do ESMA decyzję w sprawie istnienia sytuacji nadzwyczajnej dla celów niniejszego rozporządzenia.

1. W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji, co może poważnie zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, ESRB, z własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, Rady, Parlamentu Europejskiego lub Komisji, może wydać ostrzeżenie informujące o istnieniu sytuacji nadzwyczajnej w celu umożliwienia ESMA przyjęcia indywidualnych decyzji, o których mowa w ust. 3, bez dodatkowych wymogów.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Natychmiast po wydaniu ostrzeżenia ESRB informuje o tym jednocześnie Parlament Europejski, Radę, Komisję i ESMA.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli Komisja przyjmie decyzję na mocy ust. 1, ESMA może przyjąć indywidualne decyzje zobowiązujące właściwe organy do podjęcia niezbędnych działań zgodnych z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego we Wspólnocie lub jego części, poprzez zapewnienie spełniania przez uczestników rynków finansowych i właściwe organy wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie.

2. W przypadku ogłoszenia sytuacji nadzwyczajnej na mocy ust. 1, ESMA przyjmuje indywidualne decyzje konieczne do zagwarantowania, że właściwe organy podejmą niezbędne działania zgodne z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, w celu likwidacji zagrożeń, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu rynków finansowych i ich stabilności, bądź też stabilności całego systemu finansowego w Unii lub jego części, poprzez zapewnienie spełniania przez uczestników rynków finansowych i właściwe organy wymogów ustanowionych w tym prawodawstwie.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie w niej przewidzianym oraz w przypadku gdy odpowiednie wymogi przewidziane w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, mają bezpośrednie zastosowanie w odniesieniu do uczestników rynków finansowych, ESMA może przyjąć skierowaną do uczestnika rynków finansowych decyzję indywidualną zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z tego prawodawstwa, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

3. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji, o której mowa w ust. 2, w okresie w niej przewidzianym ESMA, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, przyjmuje skierowaną do uczestnika rynków finansowych decyzję indywidualną zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z tego prawodawstwa, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. ESRB dokonuje przeglądu decyzji, o której mowa w ust. 1, z własnej inicjatywy lub na wniosek ESMA, Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 6, ESMA określa indywidualne decyzje skierowane do organów krajowych i instytucji finansowych zgodnie z ust. 3 i 4.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów więcej niż jednego państwa członkowskiego, na wniosek jednego właściwego organu lub większej liczby właściwych organów, których to dotyczy, ESMA może pomóc w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2.

1. Bez uszczerbku dla uprawnień ustanowionych w art. 9, w przypadku gdy właściwy organ nie wyraża zgody na stosowanie procedury, na podjęte działanie lub jego niepodjęcie przez inny właściwy organ w dziedzinach, w których zgodnie z prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2, wymagana jest współpraca, koordynacja lub wspólny proces decyzyjny ze strony właściwych organów więcej niż jednego państwa członkowskiego, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego właściwego organu lub większej liczby właściwych organów, których to dotyczy, ESMA obejmuje główną rolę we wsparciu organów w rozstrzygnięciu sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 2-4.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uwzględniając odpowiednie terminy określone w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień złożoności i pilności sprawy, ESMA wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami.

2. Uwzględniając odpowiednie terminy określone w prawodawstwie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 oraz stopień złożoności i pilności sprawy, ESMA wyznacza termin zakończenia postępowania pojednawczego między właściwymi organami. Na tym etapie ESMA występuje w roli mediatora.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Jeśli do momentu zakończenia postępowania pojednawczego zainteresowane właściwego organy nie rozstrzygną sporu, ESMA może podjąć decyzję zobowiązującą te organy do podjęcia konkretnych działań lub powstrzymania się od działań w celu rozstrzygnięcia sporu zgodnie z prawem wspólnotowym.

3. Jeśli do momentu zakończenia postępowania pojednawczego zainteresowane właściwe organy nie rozstrzygną sporu, ESMA – zgodnie z procedurą określoną w art. 29 ust. 1 akapit drugi – podejmuje decyzję rozstrzygającą spór i zobowiązującą te organy do podjęcia konkretnych działań, zgodnie z prawem unijnym, ze skutkiem wiążącym dla zainteresowanych właściwych organów.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 226 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji ESMA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez uczestnika rynków finansowych wymogów mających do niego bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, ESMA może przyjąć skierowaną do uczestnika rynków finansowych decyzję indywidualną, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

4. Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji na mocy art. 258 Traktatu, w przypadku gdy właściwy organ nie stosuje się do decyzji ESMA, a w ten sposób nie zapewnia spełniania przez uczestnika rynków finansowych wymogów mających do niego bezpośrednie zastosowanie na mocy prawodawstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 2, ESMA przyjmuje skierowaną do uczestnika rynków finansowych decyzję indywidualną, zobowiązującą go do podjęcia działań niezbędnych do wypełnienia jego obowiązków wynikających z prawa unijnego, w tym do zaprzestania określonych praktyk.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Decyzje przyjęte na mocy ust. 4 zastępują wszelkie decyzje przyjęte wcześniej przez krajowe organy nadzoru w tej samej sprawie.

 

Wszelkie działania podjęte przez krajowe organy nadzoru w związku z sytuacją faktyczną, będącą przedmiotem decyzji na mocy ust. 3 lub 4, są zgodne z tymi decyzjami.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. W sprawozdaniu, o którym mowa w art. 32 ust. 6, ESMA wymienia spory między właściwymi organami, osiągnięte porozumienia oraz decyzję przyjętą w celu rozstrzygnięcia takich sporów.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Rozstrzyganie sporów między właściwymi organami na szczeblu międzysektorowym

 

Zgodnie z procedurą określoną w art. 11 Wspólny Komitet rozstrzyga spory, które mogą wynikać między właściwymi organami działającymi w trybie art. 42.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. ESMA przyczynia się do promowania skutecznego i spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych, a także wspiera spójność stosowania prawa wspólnotowego w tych kolegiach.

1. ESMA przyczynia się do promowania i monitorowania skutecznego, efektywnego i spójnego funkcjonowania kolegiów organów nadzorczych, o których mowa w dyrektywie 2006/48/WE, a także wspiera spójność stosowania prawa unijnego w tych kolegiach.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. ESMA uczestniczy w obradach kolegiów organów nadzorczych w charakterze obserwatora, jeśli uzna to za stosowne. Do celów uczestnictwa w obradach tych kolegiów ESMA uznaje się za „właściwy organ” w rozumieniu odpowiednich przepisów, a na swój wniosek ESMA otrzymuje wszelkie odpowiednie informacje udostępniane wszystkim członkom kolegium.

2. ESMA uczestniczy w obradach kolegiów organów nadzorczych, jeśli uzna to za stosowne. Do celów uczestnictwa w obradach tych kolegiów ESMA uznaje się za „właściwy organ” w rozumieniu odpowiednich przepisów, a na swój wniosek ESMA otrzymuje wszelkie odpowiednie informacje udostępniane wszystkim członkom kolegium.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. ESMA może określać normy techniczne oraz wydawać wytyczne i zalecenia przyjęte zgodnie z art. 7 i 8 w celu harmonizacji funkcjonowania nadzoru i najlepszych praktyk przyjętych przez kolegia organów nadzorczych.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Prawnie wiążąca rola mediatora powinna umożliwić nowym organom rozwiązywanie sporów między krajowymi organami nadzorczymi zgodnie z procedurą określoną w art. 11. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia między organami nadzorczymi instytucji transgranicznych, ESMA powinien być uprawniony do podejmowania decyzji nadzorczych stosowanych bezpośrednio do odnośnych instytucji.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 12a

 

Nadzór nad instytucjami finansowymi o wymiarze unijnym

 

1. Organy krajowe prowadzą nadzór ostrożnościowy instytucji finansowych o wymiarze unijnym, występując w charakterze przedstawiciela EIOPA i przestrzegając wydanych przez niego instrukcji, w celu zagwarantowania, że w całej Unii Europejskiej stosowane są takie same zasady nadzoru.

 

2. ESMA przekazuje projekty przepisów nadzorczych jednocześnie Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Komisja zatwierdza projekty przepisów nadzorczych zgodnie z procedurą określoną w art. 7 lub 8.

 

3. Decyzja podjęta przez Radę Organów Nadzoru zgodnie z procedurą w art. 29 ust. 1 określa istotne instytucje finansowe o wymiarze unijnym. Kryteria identyfikowania takich instytucji finansowych uwzględniają kryteria ustalone przez Radę Stabilności Finansowej, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych.

 

4. ESMA, we współpracy z ESRB, opracowuje wzorzec informacyjny dla istotnych instytucji w celu zagwarantowania należytego zarządzania ich ryzykiem systemowym.

 

5. W celu zapewnienia współodpowiedzialności instytucji finansowych o wymiarze unijnym, ochrony interesów europejskich deponentów i ograniczenia kosztów systemowego kryzysu finansowego obciążających podatników ustanawia się Europejski Fundusz Ochrony Finansowej (zwany dalej „Funduszem”). Rolą Funduszu będzie również wspieranie instytucji finansowych UE w przezwyciężaniu trudności w przypadku, gdy trudności te mogą stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej jednolitego rynku finansowego UE. Fundusz jest finansowany ze składek od tych instytucji. Składkę każdej z instytucji finansowych oblicza się zgodnie z kryteriami premiującymi dobre zarządzanie. Składki te zastępują składki dokonywane na rzecz krajowych funduszy o podobnym charakterze.

 

6. W przypadku gdy skumulowane środki ze składek banków nie są niewystarczające do rozwiązania kryzysu, istnieje możliwość zwiększenia środków Funduszu poprzez emisję instrumentów dłużnych. Państwa członkowskie mogą w wyjątkowych okolicznościach ułatwić emisję instrumentów dłużnych przez Fundusz poprzez gwarancje w zamian za opłatę odpowiednio odzwierciedlającą poniesione ryzyko. Państwa członkowskie mają udział w tych gwarancjach zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 7.

 

7. W przypadku gdy w skrajnych, wyjątkowych okolicznościach i w kontekście kryzysu systemowego następuje upadłość jednej lub kilku instytucji, a dostępne środki są niewystarczające, dotknięte tą sytuacją państwa członkowskie radzą sobie z tym obciążeniem, stosując zasady określone w zmienionym, aktualnym protokole ustaleń. Uzgodnienia dotyczące podziału kosztów mogą zawierać jedno z poniższych kryteriów, lub ich połączenie: depozyty instytucji; aktywa (w ujęciu ich wartości księgowej, rynkowej czy też opartej na ocenie ryzyka) instytucji; przychody instytucji; lub udział w systemie płatności instytucji.

 

8. W przypadku instytucji finansowych UE uczestniczących w Funduszu członkostwo w nim zastępuje członkostwo w dotychczasowych krajowych systemach gwarancji depozytów. Funduszem administruje Zarząd powoływany przez ESMA na okres pięciu lat. Członkowie Zarządu są wybierani spośród pracowników organów krajowych. Należy też powołać Radę Konsultacyjną złożoną z instytucji finansowych uczestniczących w Funduszu.

Poprawka       75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. ESMA przekazuje organom w państwach członkowskich zadania i obowiązki nadzorcze w odniesieniu do nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi o wymiarze unijnym, o którym mowa w art. 12a.

Poprawka       76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ESMA reprezentuje Unię Europejską na wszystkich forach międzynarodowych dotyczących regulacji i nadzoru instytucji objętych prawodawstwem, o którym mowa w art. 1 ust. 2. Właściwe organy krajowe mogą w dalszym ciągu uczestniczyć w takich forach zajmujących się sprawami krajowymi i kwestiami istotnymi dla ich funkcji i kompetencji w ramach prawa Unii.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji wspólnotowych ESMA może nawiązywać kontakty z organami nadzoru z krajów trzecich. ESMA może zawierać porozumienia administracyjne z organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich.

Bez uszczerbku dla kompetencji instytucji unijnych i państw członkowskich ESMA może nawiązywać kontakty i zawierać porozumienia administracyjne z organami nadzoru, organizacjami międzynarodowymi oraz z administracjami krajów trzecich.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Współpraca z ESRB powinna mieć ścisły charakter. ESMA regularnie przekazuje ESRB aktualne informacje niezbędne do realizacji zadań powierzonych ESRB. Dane niezbędne do realizacji zadań ESRB, a niebędące w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej udostępniane na uzasadniony wniosek, zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr …/…[ESRB].

2. Współpraca z ESRB powinna mieć ścisły charakter. ESMA regularnie przekazuje ESRB aktualne informacje niezbędne do realizacji zadań powierzonych ESRB. Dane niezbędne do realizacji zadań ESRB, a niebędące w postaci skróconej lub zbiorczej, są jej udostępniane na uzasadniony wniosek, zgodnie z art. [15] rozporządzenia (WE) nr …/…[ESRB]. ESMA opracowuje odpowiedni protokół ujawniania poufnych informacji dotyczących poszczególnych instytucji finansowych.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. ESMA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały w jakikolwiek sposób na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

1. ESMA dopilnowuje, by decyzje podejmowane na mocy art. 10 lub 11 nie wpływały bezpośrednio i w istotny sposób na obowiązki budżetowe państw członkowskich.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i wyraźnie wskazuje, w jaki sposób wpływa ona na te obowiązki.

W powiadomieniu tym państwo członkowskie uzasadnia, dlaczego wspomniana decyzja wpływa na jego obowiązki budżetowe i dostarcza ocenę skutków dotyczącą skali tego wpływu.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej przewodniczący powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat uczestników rynków finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, organizowanej i zarządzanej przez Komisję, przewodniczący powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat uczestników rynków finansowych i rynków oraz doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja przedstawia krótką listę trzech kandydatów Parlamentowi Europejskiemu. Po przeprowadzeniu przesłuchań Parlament Europejski wybiera jednego z tych kandydatów. Wybrany w ten sposób kandydat zostaje wyznaczony przez Radę Organów Nadzoru.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadkach gdy Parlament Europejski jest zdania, że żaden z kandydatów znajdujących się na krótkiej liście nie posiada wystarczających kwalifikacji określonych w akapicie pierwszym, otwarta procedura kwalifikacyjna zostaje ponownie rozpoczęta.

Poprawka  84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przed swoim powołaniem, kandydat wybrany przez Radę Organów Nadzoru jest zatwierdzany przez Parlament Europejski.

skreślony

Poprawka  85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Parlament Europejski może wezwać przewodniczącego lub jego zastępcę, przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu ich niezależności, do regularnego składania oświadczeń przed swoją właściwą komisją oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji.

1. Co najmniej raz na kwartał przewodniczący składa oświadczenie przed Parlamentem Europejskim i udziela odpowiedzi na wszelkie pytania posłów.

Poprawka  86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Parlament Europejski może również wezwać przewodniczącego do przedłożenia sprawozdania z wykonania jego obowiązków.

2. Na wniosek przewodniczący przedkłada Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wykonania swoich obowiązków i co najmniej na 15 dni przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 1.

Poprawka  87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej dyrektor wykonawczy powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat uczestników rynków finansowych i rynków, doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego oraz doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

2. Po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, organizowanej i zarządzanej przez Komisję, oraz po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski dyrektor wykonawczy powoływany jest przez Radę Organów Nadzoru na podstawie osiągnięć, umiejętności, wiedzy na temat uczestników rynków finansowych i rynków, doświadczenia w zakresie regulacji rynków finansowych i nadzoru finansowego oraz doświadczenia na stanowisku kierowniczym.

Poprawka  88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 39

skreślony

Skład

 

1. ESMA wchodzi w skład ESFS, który funkcjonuje jako sieć organów nadzoru.

 

2. W skład ESFS wchodzą:

 

a) organy państw członkowskich określone w art. 1 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr .../… [EIOPA] oraz art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA],

 

b) ESMA,

 

c) Europejski Organ Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych ustanowiony na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr …/… [EIOPA],

 

d) Europejski Organ Nadzoru Bankowego ustanowiony na mocy art. 1 rozporządzenia (WE) nr …/… [EBA],

 

e) Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru przewidziany w art. 40;

 

f) Komisja, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 7, 9 i 10.

 

3. EBA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac i wypracowuje wspólne stanowiska w dziedzinie nadzoru konglomeratów finansowych oraz w innych międzysektorowych kwestiach z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za pośrednictwem Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru powołanego na mocy art. 40.

 

Poprawka  89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział IV –sekcja 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

WSPÓLNY KOMITET EUROPEJSKICH ORGANÓW NADZORU

WSPÓLNY KOMITET

Poprawka  90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru stanowi forum, w ramach którego ESMA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac z Europejskim Organem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz Europejskim Organem Nadzoru Bankowego.

2. Wspólny Komitet stanowi forum, w ramach którego ESMA prowadzi regularną i ścisłą współpracę oraz zapewnia międzysektorową spójność prac i korzystanie z wzajemnych doświadczeń z Europejskim Organem Nadzoru Bankowego oraz Europejskim Organem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych, w szczególności w dziedzinie:

 

– konglomeratów finansowych;

 

– księgowości i audytu;

 

– analiz mikroostrożnościowych pod kątem stabilności finansowej;

 

– produktów przeznaczonych dla inwestorów prywatnych;

 

– środków przeciwdziałania praniu pieniędzy; oraz

 

– wymiany informacji z ESRB oraz rozwoju stosunków między ESRB a europejskimi organami nadzoru.

Poprawka  91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. ESMA wnosi odpowiednie środki na potrzeby wsparcia administracyjnego Wspólnego Komitetu Europejskich Organów Nadzoru. Środki te obejmują koszty personelu, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.

3. Wspólny Komitet posiada stały sekretariat, zatrudniający pracowników oddelegowanych z trzech europejskich organów nadzoru. ESMA wnosi odpowiednie środki na potrzeby wydatków administracyjnych, kosztów infrastruktury oraz kosztów operacyjnych.

Poprawka  92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Jedynie organy nadzoru należące do ESFS są uprawnione do nadzorowania instytucji finansowych działających w Unii Europejskiej.

Poprawka  93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 40a

 

Nadzór

 

W przypadku gdy duża transgraniczna instytucja finansowa obejmuje różne sektory, Wspólny Komitet decyduje, który europejski organ nadzoru występuje w roli czołowego właściwego organu i/lub przyjmuje wiążące decyzje w celu rozwiązania problemów między europejskimi organami nadzoru.

Poprawka  94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej ESMA naprawia szkody wyrządzone przez ESMA lub przez jego pracowników przy wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących naprawy takich szkód.

1. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej ESMA naprawia nieuzasadnione szkody wyrządzone przez ESMA lub przez jego pracowników przy wykonywaniu swoich obowiązków zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla systemów prawnych państw członkowskich. Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących naprawy takich szkód.

Poprawka  95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 66 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Sprawozdanie Komisji poddaje ocenie między innymi: poziom konwergencji w zakresie standardowych praktyk nadzorczych osiągnięty przez organy krajowe; funkcjonowanie kolegiów organów nadzorczych; mechanizm nadzoru instytucji transgranicznych, w szczególności instytucji o wymiarze unijnym; stosowanie art. 23 w odniesieniu do zabezpieczeń i organów regulacyjnych; konwergencję nadzorczą w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych i ich rozwiązywania w Unii oraz kwestię, czy działania ostrożnościowe i prowadzenie działalności powinny być połączone czy oddzielne. Sprawozdanie zawiera wnioski dotyczące sposobów dalszego rozwoju roli ESMA i ESFS z myślą o utworzeniu zintegrowanej europejskiej struktury nadzoru.

PROCEDURA

Tytuł

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Odsyłacze

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ECON

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Data przyjęcia

7.4.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

17

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Tadeusz Zwiefka

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emma McClarkin


PROCEDURA

Tytuł

Europejski Organ Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

Odsyłacze

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Data przedstawienia w PE

23.9.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

7.10.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Opinia niewydana

Data decyzji

EMPL

22.10.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Sven Giegold

20.10.2009

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Data przyjęcia

10.5.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Roger Helmer

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności