RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

26.5.2010 - (COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Sven Giegold


PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0503),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0167/2009),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu, intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2010,

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0169/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă este compatibilă cu plafonul de la subrubrica 1a din cadrul financiar multianual 2007-2013, dar că marja rămasă la subrubrica 1a pentru perioada 2011-2013 este foarte limitată, iar finanțarea de noi activități nu trebuie să pună în pericol finanțarea altor priorități din cadrul subrubricii 1a; reiterează, prin urmare, solicitarea sa de revizuire a cadrului financiar multianual, însoțită de propuneri concrete de ajustare și revizuire până la sfârșitul primului semestru din 2010, utilizând toate mecanismele disponibile în temeiul Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[1] (AII), în special cele prevăzute la punctele 21-23, pentru a asigura finanțarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (Autoritatea) fără a pune în pericol finanțarea altor priorități și asigurându-se că la subrubrica 1a rămâne disponibilă o marjă suficientă;

3.  subliniază că dispozițiile de la punctul 47 din AII se aplică în ceea ce privește înființarea Autorității; subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea Autorității, Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării Autorității, în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

4.  solicită Comisiei să sesizeze Parlamentul din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de înființare a Autorității europene de supraveghere (valori mobiliare și piețe)

 

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației comunitare și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu interdependența, complexitatea și globalizarea sporită a piețelor financiare și cu realitatea piețelor financiare europene, bazate pe integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației Uniunii și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Cu mult timp înaintea declanșării crizei financiare, Parlamentul European a solicitat în mod periodic aplicarea unor condiții cu adevărat egale tuturor actorilor de la nivelul Uniunii și a subliniat existența unor lacune semnificative în ceea ce privește supravegherea exercitată de Uniune asupra unor piețe financiare din ce în ce mai integrate [în Rezoluția sa din 13 aprilie 2000 referitoare la Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului de acțiune privind piețele financiare: plan de acțiune1, Rezoluția sa din 25 noiembrie 2002 privind normele de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană2, Rezoluția sa din 11 iulie 2007 privind politica serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea Albă3, Rezoluția sa din 23 septembrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind fondurile speculative („hedge funds”) și fondurile de capital privat („private equity”)4, Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere5, Rezoluția sa din 22 aprilie 2009 referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind inițierea și exercitarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)6 și Rezoluția sa din 23 aprilie 2009 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating al creditelor7].

 

________________

1 JO C 40, 7.02.2001, p. 453.

2 JO C 25E, 29.1.2004, p. 394.

3 JO C 175E, 10.7.2008, p. xx.

4 JO C 8E, 14.1.2010, p. 26.

5 JO C 9E, 15.1.2010, p. 48.

6 Texte adoptate, P6_TA(2009)0251.

7 Texte adoptate, P6_TA(2009)0279.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La 25 februarie 2009, un grup de experți la nivel înalt condus de J. de Larosière a publicat un raport întocmit la cererea Comisiei, care ajungea la concluzia că este necesară consolidarea cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor riscul apariției crizelor financiare și gravitatea acestora și recomanda reformarea în profunzime a structurii supravegherii sectorului financiar în Comunitate. Respectivul grup de experți a conchis, de asemenea, că ar trebui creat un Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei Autorități europene de supraveghere, una pentru sectorul valorilor mobiliare, una pentru sectorul asigurărilor și pensiilor ocupaționale și una pentru sectorul bancar, precum și un Consiliu european pentru riscuri sistemice.

(2) La 25 februarie 2009, un grup de experți la nivel înalt condus de J. de Larosière (raportul de Larosière) a publicat un raport întocmit la cererea Comisiei, care ajungea la concluzia că este necesară consolidarea cadrului de supraveghere pentru a se reduce pe viitor riscul apariției crizelor financiare și gravitatea acestora și recomanda reformarea structurii supravegherii sectorului financiar în Uniune. Respectivul grup de experți a conchis, de asemenea, că ar trebui creat un Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei Autorități europene de supraveghere, una pentru sectorul valorilor mobiliare, una pentru sectorul asigurărilor și pensiilor ocupaționale și una pentru sectorul bancar, precum și un Consiliu european pentru riscuri sistemice. Recomandările din raport au reprezentat modificările minime pe care experții le-au calificat drept necesare pentru a evita producerea în viitor a unei crize similare.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimularea redresării economice europene”, Comisia a propus prezentarea unui proiect legislativ de înființare a unui Sistem european al supraveghetorilor financiari și a unui Comitet european pentru riscuri sistemice, iar în comunicarea din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară europeană”, aceasta a oferit mai multe detalii despre organizarea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere.

(3) În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimularea redresării economice europene”, Comisia a propus prezentarea unui proiect legislativ de înființare a unui Sistem european al supraveghetorilor financiari și a unui Comitet european pentru riscuri sistemice, iar în comunicarea din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară europeană”, aceasta a oferit mai multe detalii despre organizarea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere, dar nu a inclus toate recomandările conținute în raportul de Larosière.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Sistemul european al supraveghetorilor financiari trebuie să fie o rețea de autorități de supraveghere naționale și comunitare, supravegherea cotidiană a participanților la piața financiară fiind lăsată în seama instituțiilor la nivel național, iar rolul central în supravegherea grupurilor transfrontaliere fiind acordat colegiilor autorităților de supraveghere. Trebuie, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o aplicare coerentă a normelor aplicabile participanților la piața financiară și piețelor pe întreg teritoriul comunitar. Trebuie instituită o Autoritate europeană pentru valori mobiliare și piețe, împreună cu o Autoritate europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu o Autoritate bancară europeană (Autoritățile europene de supraveghere).

(7) Sistemul european al supraveghetorilor financiari ar trebui să fie o rețea de autorități de supraveghere naționale și la nivelul Uniunii, supravegherea cotidiană a instituțiilor financiare care nu au o dimensiune europeană fiind lăsată în seama autorităților naționale. Colegiile autorităților de supraveghere ar trebui să supravegheze instituțiile care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier și care nu au o dimensiune europeană. Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe) (Autoritatea) preia treptat supravegherea instituțiilor de dimensiune europeană. Ar trebui, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o aplicare coerentă a normelor aplicabile instituțiilor financiare și piețelor pe întreg teritoriul Uniunii. Împreună cu Autoritatea, ar trebui instituite o Autoritate europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și o Autoritate europeană de supraveghere (sectorul bancar), precum și o Autoritate europeană de supraveghere (Comitetul comun). Comitetul european pentru riscuri sistemice ar trebui să facă parte din Sistemul european de supraveghere financiară.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe („Autoritatea”) trebuie să acționeze pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în special prin garantarea unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere care să țină seama de interesele variate ale tuturor statelor membre, pentru a proteja investitorii, pentru a garanta integritatea, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru a proteja stabilitatea sistemului financiar și pentru a consolida coordonarea internațională în domeniul supravegherii, în beneficiul întregii economii, inclusiv al participanților la piețele financiare și al altor părți interesate, al consumatorilor și al angajaților. Atribuțiile sale constau în a promova convergența în materie de supraveghere și a furniza consiliere instituțiilor UE în domeniul reglementării și supravegherii valorilor mobiliare și piețelor, precum și în ceea ce privește chestiunile conexe privind guvernanța întreprinderilor și raportarea financiară. Pentru a-și putea îndeplini obiectivele, este necesar și oportun ca Autoritatea să fie un organism comunitar cu personalitate juridică și să beneficieze de autonomie juridică, administrativă și financiară.

(9) Autoritatea ar trebui să acționeze pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne, în special prin garantarea unui nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere care să țină seama de interesele variate ale tuturor statelor membre, pentru a preveni arbitrajul de reglementare și a garanta un mediu concurențial echitabil, pentru a proteja investitorii, pentru a garanta integritatea, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru a proteja stabilitatea sistemului financiar și pentru a consolida coordonarea internațională în domeniul supravegherii, în beneficiul întregii economii, inclusiv al participanților la piețele financiare și al altor părți interesate, al consumatorilor și al angajaților. Atribuțiile sale constau în a promova convergența în materie de supraveghere și a furniza consiliere instituțiilor UE în domeniul reglementării și supravegherii valorilor mobiliare și piețelor, precum și în ceea ce privește chestiunile conexe privind guvernanța întreprinderilor și raportarea financiară. Pentru a-și putea îndeplini obiectivele, este necesar și oportun ca Autoritatea să fie un organism al Uniunii cu personalitate juridică și să beneficieze de autonomie juridică, administrativă și financiară.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a) Pentru a-și putea îndeplini obiectivele, este necesar și oportun ca Autoritatea să fie un organism al Uniunii cu personalitate juridică și să beneficieze de autonomie juridică, administrativă și financiară. Autorității ar trebui să i se confere „competențe de aplicare a legislației și de soluționare a chestiunilor legate de siguranță și de buna funcționare”, în special a celor legate de riscurile sistemice și transfrontaliere.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9b) La 28 octombrie 2009, Consiliul pentru stabilitate financiară, Banca pentru Reglementări Internaționale și Fondul Monetar Internațional au definit riscul sistemic ca „un risc de dificultăți privind serviciile financiare care este (i) cauzat de o depreciere integrală sau parțială a sistemului financiar și (ii) poate să genereze consecințe negative grave pentru economia reală. Toate tipurile de entități intermediare financiare, piețe și infrastructuri financiare pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o anumită măsură”.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 9c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9c) Potrivit instituțiilor menționate, noțiunea de risc transfrontalier include toate riscurile cauzate de dezechilibre economice sau disfuncționalități financiare pe întreg teritoriul Uniunii Europene sau în anumite regiuni ale acesteia, care pot avea consecințe negative semnificative pentru tranzacțiile dintre agenții economici din două sau mai multe state membre, pentru funcționarea pieței interne sau pentru finanțele publice ale Uniunii sau ale oricărui stat membru.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Curtea de Justiție a Comunităților Europene a confirmat în hotărârea sa din 2 mai 2006, în cauza C-217/04 (Regatul Unit/Parlamentul European și Consiliul), articolul 95 din Tratatul CE referitor la adoptarea de măsuri pentru apropierea legislației privind crearea și funcționarea pieței interne furnizează o bază juridică adecvată pentru înființarea unui „organism comunitar menit să contribuie la implementarea unui proces de armonizare”, în situația în care sarcinile atribuite unui astfel de organism sunt strâns legate de obiectul actelor de apropiere a legislațiilor naționale. Misiunea și sarcinile Autorității – sprijinirea autorităților naționale de supraveghere competente în procesul de interpretare și aplicare consecventă a normelor comunitare și participarea la stabilitatea financiară necesară pentru integrarea financiară – sunt strâns legate de obiectivele acquis-ului comunitar în ceea ce privește piața internă a serviciilor financiare. Prin urmare, Autoritatea trebuie instituită în baza articolului 95 din tratat.

(10) Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit în hotărârea sa din 2 mai 2006, în cauza C-217/04 (Regatul Unit/Parlamentul European și Consiliul), următoarele: „niciun element din formularea articolului 95 din Tratatul CE [în prezent articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene] nu implică faptul că destinatarii măsurilor adoptate de legiuitorul comunitar pe baza dispozițiilor în cauză pot fi numai statele membre individuale. Legiuitorul poate considera necesară instituirea unui organism comunitar responsabil cu punerea în aplicare a unui proces de armonizare în cazurile în care, pentru a facilita aplicarea și execuția uniformă a actelor care au la bază dispozițiile în cauză, pare a fi oportună adoptarea unor măsuri de sprijin și a unor măsuri-cadru fără caracter obligatoriu”, sarcinile atribuite unui astfel de organism fiind strâns legate de obiectul actelor de apropiere a legislațiilor naționale. Misiunea și sarcinile Autorității – sprijinirea autorităților naționale competente de supraveghere în procesul de interpretare și aplicare consecventă a normelor Uniunii și participarea la stabilitatea financiară necesară pentru integrarea financiară – sunt strâns legate de obiectivele acquis-ului Uniunii în ceea ce privește piața internă a serviciilor financiare. Prin urmare, Autoritatea ar trebui instituită în baza articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Conceptul „participant la piața financiară” trebuie să acopere o serie de participanți care se supun legislației comunitare în acest domeniu. El poate include atât persoane juridice, cât și fizice. De exemplu, el poate include firme de investiții, OPCVM-uri și firme de gestionare a acestora, gestionari de fonduri de investiții alternative, operatori de pe piață, case de compensații, sisteme de plată, agenții de rating al creditelor, emitenți, ofertanți, investitori, persoane care controlează sau dețin un interes într-un participant, persoane implicate în gestionarea participanților, precum și alte persoane cărora li se aplică o obligație din legislația în vigoare. Conceptul include, de asemenea, instituțiile financiare cum ar fi instituțiile de credit și companiile de asigurări, atunci când acestea întreprind activități care intră sub incidența legislației în domeniu. Nici autoritățile competente din UE și din țări terțe și nici Comisia nu intră sub incidența acestei definiții.

(12) Legislația în vigoare a UE care reglementează domeniul acoperit de prezentul regulament include, de asemenea, Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar, Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informațiile privind plătitorul care însoțesc transferurile de fonduri1, Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică2 și părțile aplicabile din Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului și din Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a investitorilor și consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de legislația comunitară, proiecte de standarde tehnice care nu presupun alegeri de politică. Comisia trebuie să aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice în conformitate cu legislația comunitară, pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Proiectele de standarde tehnice trebuie adoptate de Comisie. Ele ar suferi modificări dacă, de exemplu, proiectele de standarde tehnice ar fi incompatibile cu dreptul comunitar, nu ar respecta principiul proporționalității sau ar contraveni principiilor fundamentale ale pieței interne pentru servicii financiare reflectate de acquis-ul comunitar al serviciilor financiare. Pentru a asigura adoptarea rapidă și fără probleme a respectivelor standarde, Comisia trebuie să respecte un termen limită pentru a lua decizia privind aprobarea acestora.

 

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde armonizate în materie de reglementare în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a deponenților, investitorilor și consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de legislația Uniunii, proiecte de standarde de reglementare care nu presupun alegeri de politică. Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte standarde în materie de reglementare în conformitate cu procedura menționată la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

 

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Procesul de elaborare a standardelor tehnice în temeiul prezentului regulament nu aduce atingere dreptului Comisiei de a adopta din proprie inițiativă măsuri de aplicare în cadrul procedurilor de comitologie de nivel 2 ale structurii Lamfalussy prevăzute de legislația comunitară aplicabilă în domeniu. Chestiunile aferente standardelor tehnice nu presupun decizii de politică, iar conținutul acestora este încadrat de actele comunitare adoptate la nivelul 1. Elaborarea de proiecte de standarde de către Autoritate garantează faptul că acestea vor beneficia pe deplin de competența specializată a autorităților naționale de supraveghere.

(15) Comisia ar trebui să aprobe respectivele proiecte de standarde de reglementare pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Standardele ar trebui modificate dacă, de exemplu, sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, nu respectă principiul proporționalității sau contravin principiilor fundamentale ale pieței interne a serviciilor financiare, astfel cum sunt reflectate în legislația Uniunii în materie de servicii financiare. Pentru a asigura adoptarea rapidă și fără probleme a respectivelor standarde, Comisia trebuie să respecte un termen limită pentru a hotărî cu privire la aprobarea acestora.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Comisia ar trebui, de asemenea, să fie împuternicită să pună în aplicare acte juridice în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În domeniile neacoperite de standardele tehnice, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a emite orientări și recomandări neobligatorii cu privire la aplicarea legislației Comunitare. Pentru a asigura transparența și a încuraja respectarea legislației de către autoritățile naționale de supraveghere prin intermediul respectivelor orientări și recomandări, autoritățile naționale trebuie să fie obligate să dea explicații în cazul în care nu urmează aceste orientări și recomandări.

(16) În domeniile neacoperite de standardele de reglementare, Autoritatea ar trebui să aibă dreptul de a emite orientări și recomandări cu privire la aplicarea legislației Uniunii. Pentru a asigura transparența și a încuraja respectarea legislației de către autoritățile naționale de supraveghere prin intermediul respectivelor orientări și recomandări, autoritățile naționale ar trebui să fie obligate să publice motivele pentru care nu urmează aceste orientări și recomandări pentru a asigura o transparență deplină în raport cu participanții de pe piață. În domeniile care nu sunt acoperite de standarde de reglementare, autoritatea ar trebui să instituie și să promulge bune practici.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Garantarea aplicării corecte și integrale a legislației comunitare este o condiție esențială pentru integritatea, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru stabilitatea sistemului financiar și pentru existența unor condiții neutre de concurență pentru participanții la piețele financiare din Comunitate. Prin urmare, trebuie instituit un mecanism prin care Autoritatea să soluționeze cazurile de aplicare incorectă sau insuficientă a legislației comunitare. Acest mecanism trebuie să se aplice în domeniile în care legislația comunitară definește obligații clare și necondiționate.

(17) Garantarea aplicării corecte și integrale a legislației Uniunii este o condiție esențială pentru integritatea, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru stabilitatea sistemului financiar și pentru existența unor condiții neutre de concurență pentru participanții la piețele financiare din Uniune. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism prin care Autoritatea să soluționeze cazurile de neaplicare a legislației Uniunii. Acest mecanism ar trebui să se aplice în domeniile în care legislația Uniunii definește obligații clare și necondiționate.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Atunci când autoritatea națională nu dă curs recomandării, Comisia trebuie aibă dreptul de a emite o decizie către autoritatea națională de supraveghere în cauză pentru a garanta respectarea dreptului comunitar, producând efecte juridice directe care pot fi invocate în fața instanțelor și autorităților naționale și care trebuie respectate în temeiul articolului 226 din tratat.

(19) Atunci când autoritatea națională nu dă curs recomandării într-un termen stabilit de către Autoritate, Autoritatea ar trebui să poată emite fără întârziere o decizie către autoritatea națională de supraveghere în cauză pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii, producând efecte juridice directe care pot fi invocate în fața instanțelor și autorităților naționale și care trebuie respectate în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Comunitate necesită o reacție rapidă și concertată la nivel comunitar. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. Dat fiind că determinarea unei situații de urgență presupune un grad semnificativ de analiză, puterea de a lua această decizie trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct participanților la piețele financiare în domeniile legislației comunitare direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe.

(21) Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Uniune necesită o reacție rapidă și concertată la nivelul Uniunii. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. Comitetul european pentru riscuri sistemice ar trebui să stabilească dacă există sau nu o situație de urgență. Dat fiind că determinarea unei situații de urgență presupune un grad semnificativ de analiză, puterea de a lua această decizie trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea ar trebui să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct participanților la piețele financiare în domeniile legislației Uniunii direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Declarația privind consolidarea sistemului financiar adoptată la Summitul liderilor G20 de la Londra din 2 aprilie 2009 solicita să se elaboreze orientări și să se acorde sprijin pentru constituirea, funcționarea și participarea la colegii de supraveghere, inclusiv prin identificarea constantă a societăților transfrontaliere de importanță sistemică.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Pentru a asigura supravegherea eficientă și efectivă, precum și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale autorităților competente din diferite state membre, Autoritatea trebuie să aibă competența de a soluționa dezacordurile dintre aceste autorități competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește colegiile autorităților de supraveghere. Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în cursul căreia autoritățile competente pot ajunge la un acord. Sfera de competențe a Autorității trebuie să acopere dezacordurile aferente obligațiilor procedurale în procesul de cooperare, precum și în ceea ce privește interpretarea și aplicarea legislației comunitare în deciziile în materie de supraveghere. Mecanismele de conciliere existente prevăzute de legislația sectorială trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune din partea autorităților naționale de supraveghere implicate, Autoritatea trebuie să fie abilitată să adopte, ca ultimă soluție, decizii adresate direct participanților la piețele financiare în domeniile din legislația comunitară direct aplicabilă acestora.

(22) Pentru a asigura supravegherea eficientă și efectivă, precum și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale autorităților competente din diferite state membre, Autoritatea trebuie să aibă competența de a soluționa dezacordurile dintre aceste autorități competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește colegiile autorităților de supraveghere. Ar trebui prevăzută o fază de conciliere, în cursul căreia autoritățile competente pot ajunge la un acord. Sfera de competențe a Autorității ar trebui să acopere dezacordurile aferente obligațiilor procedurale în procesul de cooperare, precum și în ceea ce privește interpretarea și aplicarea legislației Uniunii în deciziile în materie de supraveghere. Mecanismele de conciliere existente prevăzute de legislația sectorială trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune din partea autorităților naționale de supraveghere implicate, Autoritatea ar trebui să fie abilitată să adopte, ca ultimă soluție, decizii adresate direct participanților la piețele financiare în domeniile din legislația Uniunii direct aplicabilă acestora. În același mod se procedează și în cazul dezacordurilor ivite în cadrul colegiilor autorităților de supraveghere.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Criza a scos la suprafață deficiențe majore în abordările existente față de supravegherea instituțiilor financiare transfrontaliere, în special a celor mai mari și/sau mai complexe instituții, al căror faliment poate produce daune sistemice. Aceste deficiențe provin din diferite domenii de activitate ale instituțiilor financiare, dar și din zona organismelor de supraveghere. Cele dintâi acționează pe o piață fără frontiere, cele din urmă verifică zilnic dacă jurisdicția lor nu încetează la frontierele naționale.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b) S-a demonstrat în mod clar că mecanismul de cooperare utilizat pentru a rezolva această asimetrie nu este suficient. Există două soluții posibile pentru a rezolva această asimetrie: acordarea unor competențe sporite autorităților de supraveghere din țara gazdă (soluția la nivel național) sau crearea unei autorități alternative autentice la nivelul UE (soluția la nivelul Uniunii). Astfel, în Raportul Turner, publicat în martie 2009, se specifică: „mecanismele mai sigure necesită fie existența unor competențe naționale consolidate, având ca implicație o piață unică mai puțin deschisă, fie un nivel mai mare de integrare europeană”.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22c) În cazul soluției la nivel național, statul gazdă ar trebui să poată refuza sucursalelor locale dreptul de a opera, pentru a obliga instituțiile străine să își desfășoare activitatea numai prin intermediul filialelor, și nu prin intermediul sucursalelor, și pentru a supraveghea capitalul și lichiditățile instituțiilor care operează în țara respectivă, fapt care ar avea ca rezultat un nivel mai mare de protecționism.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 22d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22d) În cazul soluției la nivelul Uniunii, colegiile autorităților de supraveghere care supraveghează instituțiile transfrontaliere ar trebui consolidate și ar trebui realizat un transfer treptat, către o autoritate la nivelul Uniunii, al competențelor de supraveghere a instituțiilor care îndeplinesc criteriile de risc sistemic. Instituțiile sistemice ar trebui să cuprindă instituțiile financiare transfrontaliere sau cele care operează la nivel național și al căror faliment ar putea amenința stabilitatea pieței financiare unice a Uniunii.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 22e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22e) Colegiile autorităților de supraveghere ar trebui să aibă competența de a defini norme de supraveghere pentru a promova aplicarea coerentă a legislației Uniunii. Autoritatea ar trebui să aibă drepturi depline de participare la colegiile autorităților de supraveghere pentru a raționaliza funcționarea procesului de schimb de informații și pentru a promova convergența și consecvența între colegii în ceea ce privește aplicarea legislației Uniunii. Autoritatea ar trebui să conducă supravegherea instituțiilor financiare transfrontaliere care își desfășoară activitatea în Uniune. De asemenea, Autoritatea ar trebui să joace un rol de mediator împuternicit să pronunțe hotărâri obligatorii în ceea ce privește soluționarea conflictelor dintre supraveghetorii naționali.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Considerentul 22f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22f) Colegiile autorităților de supraveghere ar trebui să joace un rol important în supravegherea eficientă, eficace și consecventă a instituțiilor financiare transfrontaliere care nu sunt instituții sistemice, însă în cazul cărora continuă să existe diferențe între standardele și practicile naționale. Convergența reglementărilor financiare de bază nu este suficientă dacă practicile de supraveghere rămân fragmentate. După cum relevă Raportul Larosière, „denaturarea concurenței și arbitrajul de reglementare generat de practici de supraveghere diferite trebuie evitate, deoarece ar putea submina stabilitatea financiară, între altele prin încurajarea unei alunecări a activității financiare către țările cu un grad de supraveghere mai redus. Sistemul de supraveghere trebuie să fie perceput ca echitabil și echilibrat.”

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23) Colegiile autorităților de supraveghere joacă un rol important în supravegherea eficientă, efectivă și consecventă a participanților la piețele financiare care își desfășoară activitatea la nivel transfrontalier. Autoritatea trebuie să aibă drepturi depline de participare la colegiile autorităților de supraveghere pentru a raționaliza funcționarea colegiilor și schimbul de informații din cadrul acestora și pentru a favoriza convergența și consecvența între colegii în ceea ce privește aplicarea legislației comunitare.

eliminat

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Considerentul 23a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Supravegherea prudențială a instituțiilor sistemice ar trebui încredințată Autorității. Autoritățile naționale de supraveghere ar trebui să acționeze în calitate de agenți ai Autorității și, atunci când supraveghează instituții sistemice, să-și desfășoare activitatea în conformitate cu instrucțiunile acesteia.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b) Prin urmare, ar trebui înființat un nou cadru pentru gestionarea crizelor financiare, deoarece mecanismul actual de asigurare a stabilității sistemului financiar nu funcționează. Printre elementele-cheie ale gestionării crizelor se află o serie de norme și mijloace comune pentru soluționarea problemelor financiare (execuție și finanțare pentru soluționarea crizelor cu care se confruntă instituțiile mari, transfrontaliere și/sau sistemice).

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Considerentul 23c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23c) Instituțiile sistemice ar trebui identificate luând în considerare standardele internaționale, în special cele stabilite de Consiliul pentru stabilitate financiară, Fondul Monetar Internațional, Asociația Internațională a Autorităților de Supraveghere în Asigurări (IAIS) și G20. Interconectarea, posibilitatea de substituire și alegerea momentului oportun sunt criteriile utilizate cel mai frecvent pentru identificarea instituțiilor sistemice.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Considerentul 23d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23d) Ar trebui înființat un Fond european de stabilitate pentru a finanța sau salva intervențiile instituțiilor sistemice care întâmpină dificultăți și al căror impact ar putea amenința stabilitatea financiară a pieței financiare unice europene. Fondul ar trebui finanțat prin intermediul unor contribuții adecvate din partea sectorului financiar. Contribuțiile către Fond ar trebui să le înlocuiască pe cele făcute către fondurile naționale cu caracter similar.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități poate fi un instrument util în funcționarea rețelei autorităților de supraveghere în vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de supraveghere, favorizării cooperării și prin aceasta a raționalizării procesului de supraveghere, precum și a reducerii sarcinilor impuse instituțiilor financiare. Prezentul regulament trebuie, prin urmare, să ofere o bază juridică clară pentru această delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către o altă autoritate de supraveghere în locul autorității responsabile, în timp ce responsabilitatea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în continuare autorității care deleagă sarcinile. Prin delegarea responsabilităților, o autoritate națională de supraveghere delegată trebuie să poată decide într-o chestiune de supraveghere în locul unei alte autorități naționale de supraveghere, în numele acesteia. Delegațiile trebuie să respecte principiul conform căruia se alocă o competență de supraveghere unei autorități de supraveghere care are competența necesară de a întreprinde o acțiune în privința chestiunii aflate în discuție. Se poate avea în vedere o realocare a responsabilităților, de exemplu, din motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coerența la nivelul supravegherii unui grup, precum și de utilizarea optimală a competențelor tehnice existente printre autoritățile naționale de supraveghere. Legislația comunitară în acest domeniu poate oferi mai multe precizări cu privire la principiile realocării responsabilităților printr-un acord. Autoritatea trebuie să faciliteze acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autoritățile naționale de supraveghere prin toate modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie informată în prealabil cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz dacă este necesar. Autoritatea trebuie să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri pentru a garanta că tuturor părților implicate li se facilitează accesul la informații oportune și transparente cu privire la acorduri.

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități poate fi un instrument util în funcționarea rețelei autorităților de supraveghere în vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de supraveghere, favorizării cooperării și prin aceasta a raționalizării procesului de supraveghere, precum și a reducerii sarcinilor impuse instituțiilor financiare. Prezentul regulament trebuie, prin urmare, să ofere o bază juridică clară pentru această delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către o altă autoritate de supraveghere în locul autorității responsabile, în timp ce responsabilitatea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în continuare autorității care deleagă sarcinile. Prin delegarea responsabilităților, o autoritate națională de supraveghere delegată trebuie să poată decide într-o chestiune de supraveghere în locul unei alte autorități naționale de supraveghere, în numele acesteia. Delegațiile trebuie să respecte principiul conform căruia se alocă o competență de supraveghere unei autorități de supraveghere care are competența necesară de a întreprinde o acțiune în privința chestiunii aflate în discuție. Se poate avea în vedere o realocare a responsabilităților, de exemplu, din motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coerența la nivelul supravegherii unui grup, precum și de utilizarea optimală a competențelor tehnice existente printre autoritățile naționale de supraveghere. Legislația Uniunii din acest domeniu poate oferi mai multe precizări cu privire la principiile realocării responsabilităților printr-un acord. Autoritatea ar trebui să faciliteze și să monitorizeze acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autoritățile naționale de supraveghere prin toate modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie informată în prealabil cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz dacă este necesar. Autoritatea trebuie să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri pentru a garanta că tuturor părților implicate li se facilitează accesul la informații oportune și transparente cu privire la acorduri. Autoritatea ar trebui să identifice și să disemineze cele mai bune practici privind delegarea și acordurile de delegare.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil și eficient în vederea favorizării consecvenței în cadrul rețelei supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea trebuie să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste evaluări și să le organizeze în mod regulat. Evaluările trebuie să se concentreze nu numai asupra convergenței dintre practicile în materie de supraveghere, ci și asupra capacității supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înaltă calitate în acest domeniu, precum și asupra independenței autorităților competente.

(26) Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil și eficient în vederea favorizării consecvenței în cadrul rețelei supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea trebuie să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste evaluări și să le organizeze în mod regulat. Evaluările trebuie să se concentreze nu numai asupra convergenței dintre practicile în materie de supraveghere, ci și asupra capacității supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înaltă calitate în acest domeniu, precum și asupra independenței autorităților competente. Rezultatele evaluărilor inter pares ar trebui date publicității, iar cele mai bune practici ar trebui identificate și aduse, de asemenea, la cunoștința publicului.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Autoritatea trebuie să promoveze în mod activ elaborarea unei reacții coordonate la nivel comunitar în materie de supraveghere, în special în cazul unor evoluții negative care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Comunitate. Pe lângă dreptul său de a lua măsuri în situații de urgență, Autorității trebuie, prin urmare, să i se încredințeze o funcție de coordonare generală în cadrul Sistemului european al supraveghetorilor financiari. Buna circulație a tuturor informațiilor pertinente între autoritățile competente trebuie să ocupe un loc important în cadrul acțiunilor Autorității.

(27) Autoritatea ar trebui să promoveze în mod activ elaborarea unei reacții coordonate la nivelul Uniunii în materie de supraveghere, în special pentru a asigura buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Uniune. Pe lângă dreptul său de a lua măsuri în situații de urgență, Autorității ar trebui, prin urmare, să i se încredințeze o funcție de coordonare generală. Buna circulație a tuturor informațiilor pertinente între autoritățile competente trebuie să ocupe un loc important în cadrul acțiunilor Autorității.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară identificarea din timp a tendințelor, a riscurilor potențiale și a punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudențial, într-un context transfrontalier și transsectorial. Autoritatea trebuie să monitorizeze și să evalueze aceste evoluții în domeniul său de competență și, dacă este necesar, să informeze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte Autorități europene de supraveghere și Comitetul european pentru riscuri sistemice în mod regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. Autoritatea trebuie, de asemenea, să coordoneze exercițiile de simulare a crizelor la nivel comunitar pentru a evalua rezistența participanților la piețele financiare în cazul evoluțiilor negative ale pieței, garantând aplicarea unei metodologii a acestor exerciții cât mai consecvente la nivel național.

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară identificarea din timp a tendințelor, a riscurilor potențiale și a punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudențial, într-un context transfrontalier și transsectorial. Autoritatea trebuie să monitorizeze și să evalueze aceste evoluții în domeniul său de competență și, dacă este necesar, să informeze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte Autorități europene de supraveghere și Comitetul european pentru riscuri sistemice în mod regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să inițieze și să coordoneze exercițiile de simulare a crizelor la nivelul Uniunii pentru a evalua rezistența participanților la piețele financiare în cazul evoluțiilor negative ale pieței, garantând aplicarea unei metodologii a acestor exerciții cât mai consecvente la nivel național. Pentru a-și exercita funcțiile în cunoștință de cauză, Autoritatea ar trebui să efectueze analize economice ale piețelor și ale impactului evoluțiilor potențiale ale acestora.

Justificare

Utilizarea analizei economice va permite AES să dispună de mai multe informații în adoptarea deciziilor cu privire la impactul acțiunilor sale asupra pieței în ansamblu și la impactul evoluțiilor generale ale pieței asupra acțiunilor sale. Acest lucru corespunde bunelor practici la nivelul statelor membre.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea trebuie promoveze dialogul și cooperarea cu autorități de supraveghere din afara Comunității. Ea va respecta pe deplin actualele roluri și competențe ale Instituțiilor europene în relația acestora cu autoritățile din afara Comunității și în cadrul forumurilor internaționale.

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea trebuie să reprezinte Uniunea în dialogul și cooperarea cu autorități de supraveghere din afara Uniunii.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea trebuie să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare. Pentru a se evita suprapunerea obligațiilor de raportare ale participanților la piețele financiare, aceste informații trebuie în mod normal să fie transmise de autoritățile naționale de supraveghere care sunt cele mai apropiate de piețele financiare și de participanții la acestea. Autoritatea trebuie însă să fie abilitată să solicite informații direct de la participanții la piețele financiare și de la alte părți atunci când o autoritate națională de supraveghere nu furnizează sau nu poate furniza respectivele informații în mod prompt. Autoritățile statelor membre trebuie să fie obligate să sprijine Autoritatea pentru ca acestor cereri directe să li se dea curs.

(31) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea trebuie să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare. Pentru a se evita suprapunerea obligațiilor de raportare ale participanților la piețele financiare, aceste informații ar trebui, în mod normal, să fie transmise de autoritățile naționale de supraveghere care sunt cele mai apropiate de piețele financiare și de participanții la acestea, cu condiția ca informațiile confidențiale să nu fie puse la dispoziția organismelor sau autorităților care nu sunt autorizate să le consulte. Autoritatea trebuie însă să fie abilitată să solicite informații direct de la participanții la piețele financiare și de la alte părți atunci când o autoritate națională de supraveghere nu furnizează sau nu poate furniza respectivele informații în mod prompt. Autoritățile statelor membre trebuie să fie obligate să sprijine Autoritatea pentru ca acestor cereri directe să li se dea curs.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și Comitetul european pentru riscuri sistemice este esențială pentru o funcționare pe deplin eficientă a acestuia din urmă și pentru a garanta că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Autoritatea trebuie să pună la dispoziția Comitetului european pentru riscuri sistemice orice informații pertinente. Datele aferente întreprinderilor individuale trebuie furnizate în urma unei cereri motivate. Autoritatea trebuie să ia măsuri imediate și să dea curs avertismentelor sau recomandărilor pe care Comitetul european pentru riscuri sistemice i le adresează sau le adresează unei autorități naționale de supraveghere.

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și Comitetul european pentru riscuri sistemice este esențială pentru o funcționare pe deplin eficientă a acestuia din urmă și pentru a garanta că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Autoritatea ar trebui să pună la dispoziția Comitetului european pentru riscuri sistemice orice informații pertinente. Datele aferente întreprinderilor individuale trebuie furnizate în urma unei cereri motivate. Autoritatea ar trebui, după caz, să dea curs avertismentelor sau recomandărilor pe care Comitetul european pentru riscuri sistemice i le adresează sau le adresează unei autorități naționale de supraveghere.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea trebuie să consulte părțile interesate cu privire la standarde tehnice, orientări și recomandări și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse. Din motive de eficiență, trebuie înființat în acest scop un Grup al părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, care să reprezinte în proporții egale participanții la piețele financiare din Comunitate (inclusiv, după caz, investitori instituționali și alte instituții financiare care folosesc servicii financiare) angajații acestora, precum și consumatorii sau alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor trebuie să funcționeze în mod activ ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare înființate de Comisie sau de legislația comunitară.

(33) Autoritatea ar trebui să consulte părțile interesate cu privire la standardele tehnice, orientări și recomandări și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse. Înainte de adoptarea proiectelor de standarde de reglementare, orientări și recomandări, Autoritatea ar trebui să realizeze un studiu de impact. Din motive de eficiență, ar trebui înființat în acest scop un Grup al părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, care să reprezinte în proporții egale participanții la piețele financiare din Uniune (inclusiv, după caz, investitori instituționali și alte instituții financiare care folosesc servicii financiare), angajații acestora, universitățile, precum și consumatorii sau alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor ar trebui să funcționeze în mod activ ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare înființate de Comisie sau în baza legislației Uniunii Europene.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Considerentul 33a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a) Asociațiile fără scop lucrativ sunt marginalizate în dezbaterea privind viitorul serviciilor financiare și în procesul corespunzător de luare a deciziilor, spre deosebire de reprezentanții sectorului bine finanțați și cu legături profesionale importante. Acest dezavantaj trebuie compensat prin finanțarea adecvată a reprezentanților acestora în Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Statele membre au o responsabilitate centrală în procesul de menținere a stabilității financiare în cadrul gestionării crizelor, în special în ceea ce privește stabilizarea și redresarea participanților vulnerabili la piețele financiare. Măsurile luate de Autoritate în situații de urgență sau de dezacorduri, care afectează stabilitatea unui participant la piețele financiare nu trebuie să afecteze responsabilitățile fiscale ale statelor membre. Trebuie înființat un mecanism prin care statele membre pot să invoce această măsură de salvgardare și să înainteze în ultimă instanță cazul Consiliului în vederea obținerii unei decizii. Este oportun să i se confere Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilitățile specifice ale statelor membre în acest sens.

(34) Statele membre au o responsabilitate centrală de a asigura gestionarea coordonată a crizelor, precum și în procesul de menținere a stabilității financiare în situații de criză, în special în ceea ce privește stabilizarea și redresarea participanților vulnerabili la piețele financiare. Măsurile luate de Autoritate în situații de urgență sau de dezacorduri, care afectează stabilitatea unui participant la piețele financiare nu ar trebui să afecteze responsabilitățile fiscale ale statelor membre. Ar trebui înființat un mecanism prin care statele membre pot să invoce această măsură de salvgardare și să înainteze în ultimă instanță cazul Consiliului în vederea obținerii unei decizii. Este oportun să i se confere Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilitățile specifice ale statelor membre în acest sens.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a) Fără a aduce atingere responsabilităților specifice care incumbă statelor membre în situații de criză, este evident că, dacă un stat membru decide să invoce clauza de salvgardare, Parlamentul European trebuie informat în același timp cu Autoritatea, Consiliul și Comisia. De asemenea, statul membru trebuie să indice motivele pentru care invocă clauza de salvgardare. În cooperare cu Comisia, Autoritatea trebuie să stabilească următoarele etape care trebuie parcurse.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a) În termen de trei ani de la intrarea în vigoare a unui regulament de instituire a acestui mecanism, Comisia ar trebui să prevadă, la nivelul UE, pe baza experienței dobândite, orientări clare și adecvate privind momentul în care statele membre pot activa clauza de salvgardare. Utilizarea de către statele membre a clauzei de salvgardare ar trebui evaluată pe baza orientărilor respective.

Justificare

Propunerea Comisiei nu conține orientări cu privire la cazurile în care o decizie afectează responsabilitățile fiscale naționale. Trebuie garantată siguranța juridică care stă la baza conceptului de „responsabilitate fiscală” pentru a asigura condiții echitabile pentru autoritățile naționale și participanții la piețele financiare de pe întreg teritoriul UE. Trebuie să se definească și să se convină asupra unor orientări clare cu privire la cazurile în care poate fi invocată o încălcare a responsabilităților fiscale. În viitor, în justificarea și evaluarea impactului, statele membre demonstrează că respectivul caz intră în sfera orientării.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36) Un consiliu de supraveghere compus din directorii autorităților competente relevante din fiecare stat membru și condus de președintele Autorității trebuie să fie principalul organ decizional al Autorității. Reprezentanți ai Comisiei, ai Comitetului european pentru riscuri sistemice și ai celorlalte două Autorități europene de supraveghere trebuie să participe în calitate de observatori. Membrii consiliului de supraveghere trebuie să acționeze independent și doar în interesul Comunității. În cazul actelor generale, inclusiv al celor legate de adoptarea de standarde tehnice, orientări și recomandări precum și de chestiuni bugetare, este oportun să se aplice regulile privind majoritatea calificată prevăzute de tratat, în timp ce celelalte decizii trebuie luate cu majoritate simplă a membrilor. Cazurile referitoare la soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile naționale de supraveghere trebuie examinate de un grup restrâns.

(36) Un consiliu de supraveghere compus din directorii autorităților competente relevante din fiecare stat membru și condus de președintele Autorității ar trebui să fie principalul organ decizional al Autorității. Reprezentanți ai Comisiei, ai Comitetului european pentru riscuri sistemice, ai Autorității europene de supraveghere (asigurări și pensii) și ai Autorității europene de supraveghere (sectorul bancar) ar trebui să participe în calitate de observatori. Membrii consiliului de supraveghere ar trebui să acționeze independent și doar în interesul Uniunii. În cazul actelor generale, inclusiv al celor legate de adoptarea de standarde tehnice, orientări și recomandări precum și de chestiuni bugetare, este oportun să se aplice regulile privind majoritatea calificată prevăzute la articolul 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană, în timp ce celelalte decizii ar trebui luate cu majoritate simplă a membrilor. Cazurile referitoare la soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile naționale de supraveghere ar trebui examinate de un grup restrâns.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Un președinte cu normă întreagă, ales de consiliul de supraveghere printr-un concurs deschis, trebuie să reprezinte Autoritatea. Gestionarea Autorității trebuie lăsată în seama unui director executiv, care trebuie să aibă dreptul de a participa la întrunirile consiliului de supraveghere și ale consiliului de administrație fără drept de vot.

(38) Un președinte cu normă întreagă, numit de Parlamentul European în urma unei proceduri deschise de selecție gestionate de consiliul de supraveghere, ar trebui să reprezinte Autoritatea. Gestionarea Autorității ar trebui încredințată unui director executiv, care ar trebui să aibă dreptul de a participa la întrunirile consiliului de supraveghere și ale consiliului de administrație fără drept de vot.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Pentru a garanta consecvența transsectorială în ceea ce privește activitățile Autorităților europene de supraveghere, aceste Autorități trebuie să își coordoneze strâns activitățile în cadrul unui comitet comun al Autorităților europene de supraveghere și să ajungă la poziții comune atunci când este necesar. Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere trebuie să asume toate funcțiile Comitetului comun pentru conglomerate financiare. Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite și de domeniul de competență al Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale sau al Autorității bancare europene trebuie adoptate în paralel de Autoritățile europene de supraveghere în cauză.

(39) Pentru a garanta consecvența transsectorială în ceea ce privește activitățile Autorităților europene de supraveghere, aceste autorități ar trebui să își coordoneze strâns activitățile prin intermediul autorităților europene de supraveghere (Comitetul comun) („Comitetul comun”) și să ajungă la poziții comune atunci când este necesar. Comitetul comun ar trebui să coordoneze toate funcțiile celor trei autorități europene de supraveghere cu privire la conglomeratele financiare. Atunci când este necesar, actele care se află și în domeniul de competență al Autorității europene de supraveghere (sectorul bancar) sau al Autorității europene de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) ar trebui adoptate în paralel de Autoritățile europene de supraveghere în cauză. Comitetul comun ar trebui prezidat prin rotație pe durata unui mandat de 12 luni de președinții celor trei autorități europene de supraveghere. Președintele Comitetului comun trebuie să fie și vicepreședinte al Comitetului european pentru riscuri sistemice (CERS). Comitetul comun trebuie să aibă un secretariat permanent, al cărui personal va fi detașat de la cele trei Autorități europene de supraveghere, pentru a permite schimburile de informații pe cale neoficială și dezvoltarea unei abordări culturale comune în cadrul celor trei Autorități europene de supraveghere.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, trebuie să i se acorde acesteia un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuții obligatorii din partea autorităților naționale de supraveghere și din bugetul general al Uniunii Europene. În ceea ce privește contribuția comunitară, trebuie să se aplice procedura bugetară comunitară. Auditarea conturilor trebuie efectuată de Curtea de Conturi.

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, ar trebui să i se acorde acesteia un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuții obligatorii din partea autorităților naționale de supraveghere și din bugetul general al Uniunii Europene prin intermediul unei linii bugetare separate în cadrul acestuia. Finanțarea Autorității de către Uniune face obiectul unui acord încheiat de autoritatea bugetară în conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 (AII). În ceea ce privește contribuția Uniunii, ar trebui să se aplice procedura bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor trebuie efectuată de Curtea de Conturi.

 

1 JO ....

Justificare

În cadrul propunerilor Comisiei, bugetul AES este inclus în bugetul Comisiei. Pentru a consolida independența AES, ar fi bine să se identifice o linie bugetară separată și specifică pentru AES în bugetul global al UE. Se propune astfel, și cu scopul de a permite autorităților să-și îndeplinească obiectivele, crearea unei linii bugetare independente, așa cum s-a procedat și în cazul Autorității pentru protecția datelor [a se vedea: Regulamentul (CE) nr. 45/2001 din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date].

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament înființează Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe („Autoritatea”).

(1) Prezentul regulament înființează Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe) („Autoritatea”).

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, Directivei 2002/87/CE, Directivei 2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, Directivei 2004/25/CE, Directivei 2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, Directivei 2005/60/CE, Directivei 2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, Directivei 2006/49/CE (fără a aduce atingere competenței Autorității bancare europene în ceea ce privește supravegherea prudențială), al Directivei … (viitoarea directivă privind gestionarea fondurilor de investiții alternative) și al Regulamentului … (viitorul regulament privind agențiile de rating al creditelor), precum și al tuturor directivelor, regulamentelor și deciziilor bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte comunitare care conferă sarcini Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament și al Directivei 97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, Directivei 2002/87/CE, Directivei 2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, Directivei 2004/25/CE, Directivei 2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, Directivei 2005/60/CE, Directivei 2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, Directivei 2006/49/CE (fără a aduce atingere competenței Autorității europene (sectorul bancar) în ceea ce privește supravegherea prudențială), al Directivei … (viitoarea directivă privind gestionarea fondurilor de investiții alternative) și al Regulamentului … (viitorul regulament privind agențiile de rating al creditelor), precum și al tuturor directivelor, regulamentelor și deciziilor bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte legislative ale Uniunii care conferă sarcini Autorității.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Autoritatea acționează, de asemenea, în domeniul de activitate al instituțiilor de credit, al conglomeratelor financiare, al întreprinderilor de investiții, al instituțiilor de plată și al instituțiilor emitente de monedă electronică, inclusiv în ceea ce privește chestiuni de drepturi ale acționarilor, guvernanță corporativă, audit și raportare financiară, pentru asigurarea aplicării eficace și consecvente a actelor legislative menționate la alineatul (2). Autoritatea ia, de asemenea, măsurile adecvate în contextul ofertelor publice de cumpărare, al compensărilor și regularizărilor, precum și al chestiunilor privind convertirea creanțelor în titluri de valoare, vânzările fără acoperire, produsele financiare derivate, inclusiv standardizarea.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere prerogativelor Comisiei, în special celor stabilite prin articolul 226 din tratat referitoare la garantarea respectării legislației comunitare.

(3) Dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere prerogativelor Comisiei, în special celor stabilite prin articolul 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la garantarea respectării legislației Uniunii.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a contribui la:

(4) Obiectivul Autorității este acela de a proteja valori publice precum stabilitatea sistemului financiar pe termen scurt, mediu și lung, solvabilitatea și lichiditatea instituțiilor financiare, transparența piețelor și a produselor financiare și protecția deponenților și a investitorilor. Autoritatea contribuie la:

(i) îmbunătățirea funcționării pieței interne, incluzând, în special, un nivel ridicat, eficient și consistent de reglementare și supraveghere;

(i) îmbunătățirea funcționării și competitivității pieței interne, incluzând, în special, un nivel ridicat, eficient și consistent de reglementare și supraveghere;

(ii) protejarea investitorilor;

(ii) intensificarea concurenței și consolidarea inovării în cadrul pieței interne și promovarea competitivității globale;

 

(iia) promovarea incluziunii financiare;

(iii) garantarea integrității, eficienței și bunei funcționări a piețelor financiare;

(iii) garantarea integrității, transparenței, eficienței și bunei funcționări a piețelor financiare;

(iv) protejarea stabilității sistemului financiar, și

 

v) consolidarea coordonării internaționale în domeniul supravegherii.

(iv) consolidarea coordonării internaționale în domeniul supravegherii;

 

(v) sprijinirea noii strategii a Uniunii în materie de ocupare a forței de muncă și de creștere economică;

 

(vi) prevenirea arbitrajului de reglementare și garantarea unui mediu concurențial echitabil global;

 

(vii) prevenirea generării în viitor de către instituțiile financiare din UE a „bulelor de creditare” și

 

(viii) dezvoltarea de metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care caracteristicile produselor și procesele de distribuție îl au asupra poziției financiare a instituțiilor și asupra protecției consumatorilor.

În acest scop, Autoritatea va contribui la garantarea aplicării consecvente, eficiente și efective a legislației comunitare menționate anterior la articolul 1 alineatul (2), favorizând convergența în materie de supraveghere și furnizând avize Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

În acest scop, Autoritatea contribuie la garantarea aplicării consecvente, eficiente și efective a legislației Uniunii menționate anterior la articolul 1 alineatul (2), favorizând convergența în materie de supraveghere, furnizând avize Parlamentului European, Consiliului și Comisiei și realizând analize economice ale piețelor pentru a facilita îndeplinirea obiectivelor sale.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Atunci când își exercită atribuțiile conferite de prezentul regulament, Autoritatea acordă o atenție deosebită instituțiilor sistemice al căror faliment sau disfuncționalitate poate afecta funcționarea sistemului financiar sau a economiei reale.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari, prescurtat în continuare „SESF”, care va funcționa ca o rețea de autorități de supraveghere, după cum se precizează la articolul 39.

eliminat

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe va colabora cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, denumit în continuare „CERS”, după cum se prevede la articolul 21 din prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

Sistemul European de Supraveghere Financiară

 

(1) Autoritatea face parte dintr-un Sistem European de Supraveghere Financiară (SESF). Obiectivul principal al SESF este de a asigura aplicarea corespunzătoare a normelor aplicabile sectorului financiar, pentru a menține stabilitatea financiară, generând astfel încredere în sistemul financiar în întregime și asigurând o protecție suficientă pentru clienții serviciilor financiare.

 

(2) SESF cuprinde:

 

(a) Comitetul european pentru riscuri sistemice;

 

(b) Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) instituită prin Regulamentul (UE) nr. …/2010 [ABE];

 

(c) Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) instituită prin Regulamentul (UE) nr. .../2010 [AEAPO];

 

(d) Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe) înființată prin prezentul regulament;

 

(e) Autoritatea europeană de supraveghere (comitetul comun), instituită la articolul 40;

 

(f) autoritățile din statele membre menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEVMP], Regulamentul (UE) nr. …/2010 [AEAPO] și Regulamentul (UE) nr. .../2010[ABE];

 

(g) Comisia, în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor menționate la articolele 7 și 9;

 

(3) Autoritățile care fac parte din SESF, inclusiv autoritățile competente din statele membre, sunt răspunzătoare în fața Parlamentului European, dar fără ca acest lucru să aducă atingere răspunderii autorităților competente ale statelor membre în fața parlamentelor naționale.

 

(4) Prin Comitetul comun prevăzut la articolul 40, Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat, asigură coerența activității la nivel trans-sectorial și ajunge la poziții comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și în alte probleme trans-sectoriale cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, precum și cu Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și cu Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar).

 

(5) În conformitate cu principiul cooperării loiale menționat la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, părțile la SESF cooperează, în spiritul încrederii și al unui deplin respect reciproc, în special pentru a asigura circulația între ele a informațiilor pertinente și fiabile.

 

(6) Numai autoritățile de supraveghere care sunt incluse în SESF au dreptul să supravegheze instituțiile financiare din Uniunea Europeană.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. „participant la piețele financiareînseamnă orice persoană căreia i se aplică o obligație prevăzută de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) sau o lege națională de implementare a respectivei legislații.

1. „instituții financiareînseamnă „instituții de credit”, în sensul definiției din Directiva 2006/48/CE, „întreprinderi de investiții”, în sensul definiției din Directiva 2006/49/CE și „conglomerate financiare”, în sensul definiției din Directiva 2002/87/CE, precum și orice altă întreprindere sau entitate care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană și a cărei activitate are un caracter similar, chiar dacă nu interacționează direct cu publicul larg, inclusiv băncile publice și băncile de dezvoltare. Cu toate acestea, în ceea ce privește Directiva 2005/60/CE, „instituții financiare” înseamnă numai instituțiile de credit și financiare, în sensul definiției din respectiva directivă;

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. „participant cheie la piețele financiare” înseamnă un participant la piețele financiare a cărui activitate regulată sau viabilitate financiară are sau poate să aibă un efect semnificativ asupra stabilității, integrității sau eficienței piețelor financiare din Comunitate.

eliminat

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. „autorități competente” înseamnă autoritățile competente și/sau autoritățile de supraveghere, așa cum sunt definite în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2). Organismele care administrează scheme naționale de compensare în temeiul Directivei 97/9/CE sunt considerate, de asemenea, autorități competente.

3. „autorități competente” înseamnă autoritățile competente în sensul definiției din Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE și, în ceea ce privește sistemele de garantare a depozitelor, organismele care administrează aceste sisteme, în temeiul Directivei 94/19/CE, sau, în cazul în care funcționarea sistemului de garantare a depozitelor este administrată de o companie privată, autoritatea publică care supraveghează sistemul în cauză, în temeiul Directivei 94/19/CE.

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea este un organism comunitar cu personalitate juridică.

(1) Autoritatea este un organism al Uniunii cu personalitate juridică.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea își are sediul la Paris.

Autoritatea își are sediul la Frankfurt.

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – literele a și b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și supraveghere, în special prin furnizarea de avize către instituțiile comunitare și prin elaborarea de orientări, recomandări și proiecte de standarde tehnice care trebuie să se bazeze pe legislația menționată la articolul 1 alineatul (2);

(a) de a contribui la elaborarea de standarde și practici comune de înaltă calitate în materie de reglementare și supraveghere, în special prin furnizarea de avize către instituțiile Uniunii și prin elaborarea de orientări, recomandări și proiecte de standarde de reglementare și de punere în aplicare care trebuie să se bazeze pe actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2);

(b) de a contribui la aplicarea consecventă a legislației comunitare, în special prin sprijinirea unei culturi comune a supravegherii, garantarea unei aplicări consecvente, eficiente și efective a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autoritățile competente, promovarea unei funcționări coerente a colegiilor autorităților de supraveghere și luarea de măsuri în situații de urgență;

(b) de a contribui la aplicarea consecventă a actelor legislative ale Uniunii, în special prin sprijinirea unei practici comune a supravegherii, garantarea unei aplicări consecvente, eficiente și efective a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autoritățile competente, asigurarea unei supravegheri eficace și consecvente a instituțiilor financiare, precum și a unei funcționări coerente a colegiilor autorităților de supraveghere și luarea de măsuri, printre altele, în situații de urgență;

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 6 –alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) de a facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente;

(c) de a stimula și facilita delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente;

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) de a realiza analize inter pares ale autorităților competente, pentru a consolida consecvența rezultatelor în materie de supraveghere;

(e) de a organiza și realiza analize inter pares ale autorităților competente, pentru a consolida consecvența rezultatelor în materie de supraveghere;

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) de a realiza analize economice ale piețelor pentru a-și îndeplini atribuțiile în cunoștință de cauză;

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) de a promova protecția deponenților și a investitorilor;

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) de a îndeplini funcțiile unui organism competent de gestionare a crizelor din cadrul instituțiilor transfrontaliere, crize care au potențialul de a prezenta un risc sistemic menționat la articolul 12b, dirijând și realizând toate măsurile de intervenție timpurie, precum și procedurile de soluționare a crizelor sau de insolvabilitate vizând astfel de instituții, prin intermediul unității sale de soluționare în domeniul bancar menționate la articolul 12c;

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) de a realiza orice alte sarcini specifice prevăzute de prezentul regulament sau de legislația comunitară menționată la articolul 1 alineatul (2).

(g) de a realiza orice alte sarcini specifice prevăzute de prezentul regulament sau de actele legislative ale Uniunii menționate la articolul 1 alineatul (2);

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) de a supraveghea instituțiile financiare care nu fac obiectul supravegherii de către autoritățile competente;

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) de a crea o bază de date a instituțiilor financiare înregistrate în domeniul său de competență și, în cazurile specificate în actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), la nivel central;

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) să elaboreze proiecte de standarde tehnice în cazurile specifice menționate la articolul 7;

(a) să elaboreze proiecte de standarde de reglementare în cazurile specifice menționate la articolul 7;

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) să elaboreze proiecte de standarde de punere în aplicare în cazurile specifice menționate la articolul 7e;

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) să ia decizii individuale adresate participanților la piețele financiare în cazurile specifice menționate la articolul 9 alineatul (6), la articolul 10 alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (4);

(e) să ia decizii individuale adresate instituțiilor financiare în cazurile specifice menționate la articolul 9 alineatul (6), la articolul 10 alineatul (3) și la articolul 11 alineatul (4);

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) să colecteze direct informațiile necesare privind instituțiile financiare;

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 6 – punctul 2 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fb) să interzică temporar anumite tipuri de tranzacții care pun în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea unei părți sau a întregului sistem financiar din Uniune;

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 6 – punctul 2 – litera fc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fc) să elaboreze un standard de reglementare care să prevadă informațiile minime ce trebuie puse la dispoziția Autorității cu privire la tranzacții și instituțiile financiare, la modul de coordonare a colectării de date și modalitatea de conectare a bazelor de date naționale existente în vederea asigurării faptului că Autoritatea are în orice moment acces la informațiile pertinente și necesare cu privire la tranzacții și la participanții la piață, în cadrul competențelor sale prevăzute în temeiul actelor legislative menționate la articolul 1 alineatul (2);

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea revizuiește deciziile adoptate la intervale regulate în temeiul literei (fb) primul paragraf.

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea își exercită competențele exclusive în materie de supraveghere ce îi revin în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), în ceea ce privește entitățile sau activitățile economice aflate în raza de acțiune comunitară.

(3) Autoritatea își exercită competențele exclusive în materie de supraveghere europeană ce îi revin în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), în ceea ce privește entitățile sau activitățile economice aflate în raza de acțiune a Uniunii Europene.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, Autoritatea deține competențele de anchetă și executare adecvate menționate în legislația în domeniu, precum și posibilitatea de a percepe tarife.

În scopul exercitării competențelor sale exclusive de supraveghere în temeiul alineatului (3), Autoritatea deține competențele de anchetă și executare adecvate menționate în legislația în domeniu, precum și posibilitatea de a percepe tarife. Autoritatea acționează în strânsă cooperare cu autoritățile competente și se bazează pe cunoștințele specializate, facilitățile și competențele acestora pentru a-și îndeplini sarcinile.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Competențele autorităților competente în calitatea lor de membre ale Autorității

 

Pentru a realiza obiectivele Autorității, autoritățile competente care sunt membre ale Autorității au competența de a adopta măsuri de supraveghere preventive și corective, inclusiv competența legată de instituțiile financiare și exercitată proporțional:

 

(a) de a solicita și a primi informații adecvate;

 

(b) de a impune cerințe de raportare și de publicare;

 

(c) de a efectua inspecții la fața locului;

 

(d) de a adopta măsuri prudențiale (inclusiv măsuri privind conflictele de interes, buna guvernanță, lichiditatea, provizioanele, dividendele și politicile de remunerare);

 

(e) diviza sau izola activitățile bancare cu amănuntul de cele de comercializare și de alte activități care nu prezintă utilitate publică, în cazul riscurilor relevante evaluate conform criteriilor comune;

 

(f) de a limita sau a interzice temporar anumite produse sau tipuri de tranzacții care pot provoca, direct sau indirect, o volatilitate excesivă a piețelor sau pot perturba, integral sau parțial, sistemul financiar european, finanțele publice sau economia reală;

 

(g) de a impune instituțiilor financiare să acționeze prin intermediul unei filiale în cazul în care se apreciază, pe baza unor criterii comune, existența unui risc intern pertinent;

 

(h) de a aplica amenzi cu efect de descurajare;

 

(i) de a interzice administratorilor și directorilor să acționeze în capacitatea lor respectivă;

 

(j) de a elibera din funcție conducători cu sarcini executive sau consiliul de administrație;

 

(k) de a interveni temporar în activitatea instituțiilor financiare;

 

(l) de a retrage beneficiile răspunderii limitate a acționarilor semnificativi ai instituțiilor financiare atunci când aceștia rămân pasivi în loc să apere interesul corporativ în cazuri precum lipsa de transparență, acordarea sau luarea de împrumuturi în mod nejudicios, sau atunci când se fac vinovați de încălcări grave și sistematice;

 

(m) de a extinde răspunderea financiară asupra administratorilor, directorilor sau instituțiilor financiare care comit sau iau parte la încălcări grave și sistematice ale legislației Uniunii sau aplică un sistem de stimulare inadecvat pentru serviciile lor;

 

(n) de a solicita, dacă este cazul, declarațiile administratorilor și directorilor referitoare la dobândă, activități și active;

 

(o) de a solicita dezvoltarea unui regim detaliat de soluționare a situațiilor de criză, care trebuie actualizat periodic, cuprinzând un mecanism structurat de intervenție timpurie, măsuri corective prompte și un plan de urgență în caz de faliment;

 

(p) de a anula licențele și a retrage pașapoartele;

 

(q) conveni asupra protocoalelor necesare în vederea obținerii unui răspuns comun la nivelul Uniunii Europene, cât mai rapid și automat posibil, pentru a preveni sau rectifica perturbările pieței.

Amendamentul  82

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea poate elabora standarde tehnice în domeniile precizate în mod specific în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2). Autoritatea înaintează proiectele de standarde Comisiei spre aprobare.

(1) Autoritatea poate elabora standarde de reglementare pentru a completa, actualiza sau modifica elementele care nu sunt esențiale pentru actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2). Standardele de reglementare nu implică decizii strategice, iar conținutul acestora este limitat de către actele legislative în temeiul cărora au fost elaborate.

Înainte de a le prezenta Comisiei, Autoritatea efectuează, atunci când este necesar, consultări publice deschise cu privire la standardele tehnice și analizează eventualele costuri și beneficii aferente.

(2) Autoritatea desfășoară consultări publice deschise cu privire la standardele de reglementare și analizează eventualele costuri și beneficii aferente înainte de adoptarea proiectelor de standarde de reglementare. De asemenea, Autoritatea solicită avizul sau recomandările Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor menționat la articolul 22.

 

(3) Autoritatea înaintează proiectele de standarde de reglementare spre aprobare Comisiei și, concomitent, Parlamentului European și Consiliului.

În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde, Comisia decide cu privire la aprobarea proiectelor de standarde. Comisia poate prelungi respectiva perioadă cu o lună. Ea poate aproba proiectele de standarde doar parțial sau cu amendamente atunci când acest lucru este impus de interesele comunitare.

(4) În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde de reglementare, Comisia decide cu privire la aprobarea, respingerea sau modificarea proiectelor de standarde de reglementare. Comisia poate prelungi respectiva perioadă cu o lună. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la decizia sale, indicând motivele.

Atunci când Comisia nu aprobă standardele sau le aprobă doar parțial sau cu amendamente, ea informează Autoritatea cu privire la motivele sale.

(5) Comisia poate modifica proiectele de standarde de reglementare dacă acestea sunt incompatibile cu legislația Uniunii, nu respectă principiul proporționalității sau contravin principiilor fundamentale ale pieței unice pentru servicii financiare, astfel cum sunt reflectate în legislația Uniunii în materie de servicii financiare.

Amendamentul  83

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin intermediul regulamentelor sau deciziilor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

eliminat

Amendamentul  84

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Exercitarea competențelor delegate

 

(1) Competența de a adopta standardele de reglementare menționate la articolul 7 este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.

 

(2) Proiectele de standarde de reglementare se adoptă de către Comisie sub formă de regulamente sau decizii.

 

(3) De îndată ce adoptă un standard de reglementare, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(4) Competența de a adopta standarde de reglementare conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 7b-7d.

 

(5) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele Autorității informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la standardele de reglementare aprobate și la autoritățile competente care nu au respectat aceste standarde.

Amendamentul  85

Propunere de regulament

Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Obiecțiuni la standardele de reglementare

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul se pot opune unui standard de reglementare în termen de patru luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen poate fi prelungit cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestui termen, nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-au opus standardului de reglementare, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia.

 

(3) Înainte de expirarea acestui termen și în cazuri excepționale justificate în mod corespunzător, Parlamentul European și Consiliul pot informa Comisia că nu intenționează să prezinte obiecțiuni față de un standard de reglementare. În astfel de cazuri, standardul de reglementare se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile acestuia.

 

(4) Dacă Parlamentul European sau Consiliul se opun unui standard de reglementare, acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni cu privire la un standard de reglementare expune motivele care au stat la baza acestora.

Amendamentul  86

Propunere de regulament

Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7c

 

Neaprobarea sau modificarea proiectelor de standarde de reglementare

 

(1) În cazul în care nu aprobă un proiect de standard de reglementare sau îl modifică, Comisia informează Autoritatea, Parlamentul European și Consiliul cu privire la acest lucru, prezentându-și motivele.

 

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot să convoace comisarul responsabil, împreună cu președintele Autorității, în termen de o lună, la o reuniune ad hoc a comisiei competente a Parlamentului European sau a Consiliului, în cadrul căreia aceștia își prezintă și își explică divergențele.

Amendamentul  87

Propunere de regulament

Articolul 7d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7d

 

Revocarea competențelor delegate

 

(1) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Decizia de revocare conține motivele care stau la baza revocării și pune capăt delegării competențelor.

 

(3) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce delegarea de competențe informează cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele de stabilire a standardelor de reglementare care ar putea face obiectul unei revocări, precum și eventualele motive ale acesteia.

Amendamentul  88

Propunere de regulament

Articolul 7e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7e

 

Standarde de punere în aplicare

 

(1) Autoritatea poate elabora proiecte de standarde pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii Europene obligatorii din punct de vedere juridic în domeniile specificate expres în prezentul regulament și în actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2).

 

(2) Autoritatea desfășoară consultări publice deschise cu privire la standardele de punere în aplicare și analizează eventualele costuri și beneficii aferente înainte de adoptarea proiectelor de standarde de punere în aplicare. De asemenea, Autoritatea solicită avizul sau recomandările Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor menționat la articolul 22.

 

(3) Autoritatea prezintă proiectele de standarde de punere în aplicare Comisiei, în vederea aprobării lor în conformitate cu articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, prezentându-le concomitent Parlamentului European și Consiliului.

 

(4) În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde de punere în aplicare, Comisia decide cu privire la aprobarea, respingerea sau modificarea proiectelor de standarde de punere în aplicare. Comisia poate prelungi respectiva perioadă cu o lună. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la decizia sale, indicând motivele.

 

(5) Comisia poate modifica proiectele de standarde de punere în aplicare dacă acestea sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, nu respectă principiul proporționalității sau contravin principiilor fundamentale ale pieței interne a serviciilor financiare.

 

(6) În cazul în care Comisia nu aprobă proiectul de standarde de punere în aplicare sau îl modifică, aceasta informează Autoritatea, Parlamentul European și Consiliul, prezentându-și motivele.

 

(7) După finalizarea procedurii corespunzătoare, standardele se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  89

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și efective în materie de supraveghere în cadrul SESF și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a legislației comunitare, Autoritatea emite orientări și recomandări adresate autorităților competente sau participanților la piețele financiare.

(1) În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și eficace în materie de supraveghere și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a legislației Uniunii, Autoritatea emite orientări și recomandări adresate autorităților competente sau instituțiilor financiare.

 

(2) Autoritatea efectuează consultări publice deschise cu privire la orientări și recomandări și analizează eventualele costuri și beneficii aferente. De asemenea, Autoritatea solicită avizul sau recomandările Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor menționat la articolul 22. Consultările, analizele, avizele și recomandările menționate sunt proporționale cu domeniul de aplicare, natura și impactul orientării sau recomandării în cauză.

 

(3) În termen de două luni de la emiterea unei orientări sau recomandări, fiecare autoritate competentă hotărăște dacă intenționează să respecte respectiva orientare sau recomandare. În cazul în care o autoritate competentă nu intenționează să se conformeze, aceasta informează Autoritatea, prezentându-și motivele. Autoritatea dă publicității aceste motive.

Autoritățile competente trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a respecta aceste orientări și recomandări.

(4) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele Autorității informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la orientările și recomandările emise, menționând autoritatea națională care nu le-a respectat și explicând modalitatea prin care Autoritatea intenționează să se asigure că aceasta va respecta orientările și recomandările sale în viitor.

Atunci când autoritatea competentă nu aplică respectivele orientări sau recomandări, aceasta trebuie să informeze Autoritatea cu privire la motivele sale.

 

Amendamentul  90

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat corect legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a reușit să garanteze faptul că un participant la piețele financiare îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritatea are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat corect legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), inclusiv standardele de reglementare și de punere în aplicare stabilite în conformitate cu articolul 7 și articolul 7e, mai precis nu a reușit să garanteze faptul că o instituție financiară îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritate are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

Amendamentul  91

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Comisiei sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa aplicare incorectă a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Comisiei, a Parlamentului European, a Consiliului ori a Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa aplicare incorectă a dreptului Uniunii.

Fără a aduce atingere competențelor stabilite la articolul 20, autoritatea competentă trebuie să pună la dispoziția Autorității, fără întârziere, toate informațiile pe care Autoritatea le consideră necesare pentru ancheta sa.

(3) Fără a aduce atingere competențelor stabilite la articolul 20, autoritatea competentă trebuie să pună la dispoziția Autorității, fără întârziere, toate informațiile pe care Autoritatea le consideră necesare pentru ancheta sa.

Amendamentul  92

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Cel târziu în termen de două luni de la demararea anchetei, Autoritatea poate adresa autorității competente în cauză o recomandare precizând măsurile necesare în vederea respectării dreptului comunitar.

(4) Cel târziu în termen de două luni de la demararea anchetei, Autoritatea poate adresa autorității competente în cauză o recomandare precizând măsurile necesare în vederea respectării dreptului Uniunii. Autoritatea se asigură că dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima este respectat.

În termen de zece zile lucrătoare de la primirea recomandării, autoritatea competentă trebuie să informeze Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a garanta respectarea dreptului comunitar.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea recomandării, autoritatea competentă informează Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii.

Amendamentul  93

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării Autorității, autoritatea competentă nu s-a conformat legislației comunitare, Comisia, după ce a fost informată de Autoritate sau din proprie inițiativă, poate lua o decizie prin care să îi ceară autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul comunitar.

(6) Dacă, în termenul de 10 zile lucrătoare, stabilit la alineatul (3), de la primirea recomandării Autorității, autoritatea competentă nu s-a conformat legislației Uniunii, Autoritatea ia o decizie prin care să îi ceară autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul Uniunii.

Comisia trebuie să ia această decizie în termen de cel mult trei luni de la adoptarea recomandării. Comisia poate prelungi această perioadă cu o lună.

Autoritatea ia această decizie în termen de cel mult o lună de la adoptarea recomandării.

Comisia se asigură că dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima este respectat.

 

Autoritatea și autoritățile competente trebuie să-i transmită Comisiei toate informațiile necesare.

 

Amendamentul  94

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

(7) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Autorității.

Amendamentul  95

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)       Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piață sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct participanților la piețele financiare, adopta o decizie individuală adresată unui participant la piețele financiare prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(8)       Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (5) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piață sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar, Autoritatea adoptă o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități.

Decizia autorității trebuie să fie conformă cu decizia adoptată de Comisie în temeiul alineatului (4).

Decizia autorității trebuie să fie conformă cu decizia adoptată în temeiul alineatului (4). Toate cheltuielile legale sau judiciare imputate Autorității ca rezultat al aplicării prezentului articol sunt suportate de către Comisie.

Amendamentul  96

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (6) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune.

(9) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (8) se aplică tuturor instituțiilor financiare relevante care sunt active în jurisdicția care nu respectă legislația și prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune.

Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu faptele care fac obiectul deciziei în temeiul alineatului (4) sau (6) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu faptele care fac obiectul deciziei în temeiul alineatului (5) sau (8) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

Amendamentul  97

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele indică autoritățile competente și instituțiile financiare care nu au respectat deciziile menționate la alineatele (4) și (6).

Amendamentul  98

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar de pe teritoriul comunitar, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de către Autoritate, Consiliul sau CERS poate adopta o decizie adresată Autorității, prin care să se stabilească existența unei situații de urgență în sensul prezentului regulament.

(1) În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar din Uniune, CERS, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de către Autoritate, Consiliul, Parlamentul European sau Comisia poate emite un avertisment prin care stabilește existența unei situații de urgență, pentru a-i permite Autorității să adopte, fără alte cerințe, hotărârile individuale menționate la alineatul (3).

Amendamentul  99

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) De îndată ce emite un avertisment, CERS înștiințează simultan Parlamentul European, Consiliul, Comisia și Autoritatea cu privire la acesta. Concluzia CERS face obiectul unui schimb de opinii ex-post între președintele CERS, Parlamentul European și comisarul competent și este aplicată cât mai curând posibil.

Amendamentul  100

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În cazul în care a fost emis un avertisment, autoritatea facilitează în mod activ și coordonează, dacă se consideră necesar, toate acțiunile autorităților competente relevante.

Amendamentul  101

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat o decizie în temeiul alineatului (1), Autoritatea poate adopta decizii individuale cerându-le autorităților competente să ia măsurile necesare în conformitate cu legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) pentru a elimina orice riscuri care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia, prin garantarea faptului că participanții la piețele financiare și autoritățile competente îndeplinesc cerințele prevăzute în respectiva legislație.

(2) Atunci când CERS a adoptat o decizie în temeiul alineatului (1), Autoritatea adoptă decizii individuale pentru a se asigura că autoritățile competente iau măsurile necesare în conformitate cu prezentul regulament pentru a elimina orice riscuri care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar sau a unei părți a acestuia, prin garantarea faptului că instituțiile financiare și autoritățile competente îndeplinesc cerințele prevăzute în respectiva legislație.

Amendamentul  102

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității menționată la alineatul (2) în termenul prevăzut, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct participanților la piețele financiare, adopta o decizie individuală adresată unui participant la piețele financiare prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul respectivei legislații, inclusiv încetarea oricărei activități.

(3) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate națională de supraveghere nu respectă decizia Autorității menționată la alineatul (2) în termenul prevăzut, Autoritatea adoptă o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul respectivei legislații, inclusiv încetarea oricărei activități.

Amendamentul  103

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care destinatarul deciziei refuză să se conformeze legislației Uniunii sau unei decizii specifice a Autorității, aceasta poate să inițieze proceduri la nivelul instanțelor naționale, inclusiv să depună cereri de măsuri provizorii.

Amendamentul  104

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) CERS revizuiește decizia menționată la alineatul (1) din proprie inițiativă sau la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau a Autorității și declară întreruperea situației de urgență la momentul potrivit.

Amendamentul  105

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele include deciziile individuale adresate autorităților naționale și instituțiilor financiare în conformitate cu alineatele (3) și (4).

Amendamentul  106

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la articolul 9, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente în domenii în care legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) prevede cooperarea, coordonarea sau luarea de decizii în comun de către autoritățile competente din mai mult decât un stat membru, Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, poate sprijini autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la articolul 9, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente în domenii în care legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) prevede cooperarea, coordonarea sau luarea de decizii în comun de către autoritățile competente din mai mult decât un stat membru, Autoritatea, din proprie inițiativă sau la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, își asumă rolul principal în ceea ce privește sprijinirea autorităților în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatele (2)-(4).

Amendamentul  107

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea trebuie să stabilească un termen limită pentru concilierea autorităților competente, ținând seama de eventualele termene specificate în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), precum și de complexitatea și urgența situației.

(2) Autoritatea trebuie să stabilească un termen limită pentru concilierea autorităților competente, ținând seama de eventualele termene specificate în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), precum și de complexitatea și urgența situației. În această etapă, Autoritatea are rol de mediator.

Amendamentul  108

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord, Autoritatea poate lua o decizie cerându-le acestora, în vederea soluționării problemei, să adopte anumite măsuri sau să se abțină de la a acționa, în conformitate cu legislația comunitară.

(3) Dacă, la finalul fazei de conciliere, autoritățile competente în cauză nu au reușit să ajungă la un acord, Autoritatea ia o decizie, în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) al doilea paragraf, în vederea soluționării diferendului și cerându-le acestora să adopte anumite măsuri în conformitate cu legislația Uniunii, decizia având un caracter obligatoriu pentru autoritățile competente respective.

Amendamentul  109

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că un participant la piețele financiare respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individuală adresată unui participant la piețele financiare prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că o instituție financiară respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea adoptă o decizie individuală adresată unei instituții financiare prin care să-i impună acesteia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități.

Amendamentul  110

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (4) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune.

 

Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu faptele care fac obiectul deciziei în temeiul alineatului (3) sau (4) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

Amendamentul  111

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele include deciziile individuale adresate autorităților competente și instituțiilor financiare în conformitate cu alineatele (3) și (4).

Amendamentul  112

Propunere de regulament

Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile competente din sectoare diferite

 

Comitetul comun soluționează, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 11, dezacordurile ce pot apărea între autoritățile competente care își exercită atribuțiile în conformitate cu articolul 42.

Amendamentul  113

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea contribuie la promovarea funcționării eficiente și consecvente a colegiilor autorităților de supraveghere și la favorizarea coerenței aplicării legislației comunitare de către toate colegiile.

(1) Autoritatea contribuie la promovarea și monitorizarea funcționării eficiente, eficace și consecvente a colegiilor autorităților de supraveghere prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) și la favorizarea coerenței aplicării legislației Uniunii de către toate colegiile. Personalul Autorității are posibilitatea de a participa la oricare dintre activități, inclusiv la examinări la fața locului efectuate în comun de două sau mai multe autorități competente.

Amendamentul  114

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea participă în calitate de observator la colegiile autorităților de supraveghere după cum consideră că acest lucru este necesar. În ceea ce privește această participare, Autoritatea este considerată drept „autoritate competentă” în sensul legislației relevante și trebuie să primească, la cerere, toate informațiile necesare schimbate între membrii colegiului.

(2) Autoritatea conduce colegiile autorităților de supraveghere după cum consideră necesar. În acest scop, este considerată drept „autoritate competentă” în sensul legislației relevante. Autoritatea îndeplinește cel puțin următoarele funcții:

 

(a) colectează și face schimb de toate informațiile utile în situațiile normale de lucru și în cele de urgență pentru a facilita activitatea colegiilor autorităților de supraveghere și înființează și gestionează un sistem central pentru a pune la dispoziția autorităților competente din cadrul colegiilor de autorități de supraveghere astfel de informații;

 

(b) inițiază și coordonează exercițiile de simulare a crizelor la nivelul Uniunii Europene pentru a evalua rezistența instituțiilor financiare, în special a celor identificate la articolul 12b, la evoluțiile negative ale pieței, garantând aplicarea unei metodologii cât mai consecvente la nivel național pentru aceste exerciții;

 

(c) planifică și conduce activități de supraveghere atât în situațiile normale de lucru cât și în cele de urgență, incluzând evaluări ale riscurilor la care instituțiile financiare sunt sau pot fi expuse; precum și

 

(d) supervizează sarcinile îndeplinite de autoritățile competente.

Amendamentul  115

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea poate emite standarde de reglementare și de aplicare, orientări și recomandări adoptate în temeiul articolelor 7, 7e și 8 în vederea armonizării activităților de supraveghere și a bunelor practici adoptate de colegiile autorităților de supraveghere. Autoritățile aprobă înțelegerile scrise pentru funcționarea fiecărui colegiu în vederea asigurării convergenței funcționale între ele.

Amendamentul  116

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Un rol de mediere, obligatoriu din punct de vedere juridic, ar trebui să permită Autorității să rezolve dezacordurile dintre autoritățile competente pe baza procedurii instituite la articolul 11. În cazul în care nu se poate ajunge la un acord în cadrul colegiului autorităților de supraveghere, Autoritatea poate lua decizii în materie de supraveghere care să fie direct aplicabile instituțiilor în cauză.

Amendamentul  117

Propunere de regulament

Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Dispoziții generale

 

(1) Autoritatea acordă atenție deosebită și abordează riscurile de perturbare a serviciilor financiare care sunt (i) cauzate de o depreciere integrală sau parțială a sistemului financiar și (ii) pot să genereze consecințe negative grave pentru piața internă și economia reală (risc sistemic). Toate tipurile de entități intermediare financiare, piețe și infrastructuri financiare pot fi importante din punct de vedere sistemic într-o anumită măsură.

 

(2) Autoritatea, în colaborare cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, elaborează un set comun de indicatori cantitativi și calitativi (tablou de riscuri) ce va servi drept bază pentru alocarea unui rating de supraveghere instituțiilor transfrontaliere identificate la articolul 12b. Ratingul respectiv este revizuit periodic pentru a ține seama de modificările semnificative ale profilului de risc al unei instituții. Ratingul de supraveghere constituie un element critic pentru decizia de a supraveghea sau interveni direct într-o instituție vulnerabilă.

 

(3) Fără a aduce atingere actelor legislative menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea propune, dacă este necesar, proiecte suplimentare de standarde de reglementare și de implementare, precum și orientări și recomandări pentru instituțiile identificate la articolul 12b.

 

(4) Autoritatea supraveghează instituțiile transfrontaliere care pot prezenta riscuri sistemice, așa cum se prevede la articolul 12b. În astfel de cazuri, Autoritatea acționează prin intermediul autorităților competente.

 

(5) Autoritatea înființează o unitate de soluționare cu mandatul de a pune în practică o guvernanță bine definită și un modus operandi pentru gestionarea crizelor, de la intervenția timpurie până la rezolvare și insolvență, precum și de a conduce astfel de proceduri.

 

(6) Toate instituțiile financiare identificate la articolul 12b trebuie să participe la Fondul european de stabilitate, astfel cum se prevede la articolele 12d și 12e. Instituțiile financiare care își desfășoară activitatea într-un singur stat membru au posibilitatea de a se alătura Fondului de stabilitate. Contribuțiile la fondurile europene le înlocuiesc pe cele făcute în folosul unor fonduri naționale cu caracter similar.

Amendamentul  118

Propunere de regulament

Articolul 12b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12b

 

Identificarea instituțiilor care ar putea eventual prezenta riscuri sistemice

 

(1) Consiliul de supraveghere, în urma consultării CERS, poate identifica, în conformitate cu procedura menționată la articolul 29 alineatul (1), instituțiile transfrontaliere care, din cauza riscurilor sistemice pe care le-ar putea prezenta, trebuie să facă obiectul supravegherii directe a Autorității sau trebuie plasate în subordinea Unității de soluționare menționate la articolul 12c.

 

(2) Criteriile de identificare a unor astfel de instituții financiare sunt compatibile cu criteriile stabilite de Consiliul pentru stabilitate financiară, de Fondul Monetar Internațional și de Banca Reglementelor Internaționale.

Amendamentul  119

Propunere de regulament

Articolul 12c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12c

 

Unitatea de soluționare

 

(1) Unitatea de soluționare menține stabilitatea financiară și reduce efectul contagios al instituțiilor aflate în dificultate identificate la articolul 12b asupra întregului sistem și economiei în general și limitează costul pentru contribuabili, respectând principiul proporționalității, ierarhia creditorilor și garantând un tratament egal pe întregul teritoriu.

 

(2) Unitatea de soluționare este împuternicită să îndeplinească sarcinile prevăzute la alineatul (1) pentru a reabilita instituțiile aflate în dificultate sau a decide cu privire la dizolvarea instituțiilor neviabile. Printre alte acțiuni, ar putea să solicite ajustări de capital sau lichidități, să adapteze pachetul de activități, să îmbunătățească procese, să numească sau să înlocuiască cadre de conducere, să recomande garanții, împrumuturi și asistență pentru lichidități, vânzări totale sau parțiale, să solicite conversia datoriilor în capital (cu marje adecvate) sau să treacă temporar instituția în proprietate publică.

 

(3) Unitatea de soluționare este alcătuită din experți numiți de consiliul de supraveghere al Autorității, ce dețin cunoștințe și experiență în restructurarea, reprofilarea și lichidarea instituțiilor financiare.

Amendamentul  120

Propunere de regulament

Articolul 12d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12d

 

Fondul european de stabilitate

 

(1) Se va institui un Fond european de stabilitate pentru valori imobiliare și piețe (Fondul de stabilitate) pentru a consolida internalizarea costurilor sistemului financiar și a oferi asistență pentru rezolvarea crizei în care se află instituțiile financiare transfrontaliere în faliment. Instituțiile financiare care își desfășoară activitatea într-un singur stat membru au posibilitatea de a se alătura fondului. Fondul european de stabilitate adoptă măsuri adecvate pentru a evita ca disponibilitatea ajutoarelor să dea naștere unui hazard moral.

 

(2) Fondul de stabilitate este finanțat prin contribuții directe de la toate instituțiile financiare identificate la articolul 12b alineatul (1). Contribuțiile în cauză sunt proporționale cu nivelul de risc și cu contribuțiile la riscul sistemic pe care fiecare din ele îl prezintă și cu variațiile în timp ale riscului global, așa cum sunt identificate prin tabloul lor de riscuri. Nivelul contribuțiilor necesare ține seama de condiții economice mai extinse și de necesitatea ca instituțiile financiare să își păstreze capitalul pentru alte cerințe de reglementare și de afaceri.

 

(3) Fondul de stabilitate este gestionat de un consiliu numit de Autoritate pe o perioadă de cinci ani. Membrii consiliului sunt aleși din rândul angajaților propuși de autoritățile naționale. Fondul de stabilitate creează, de asemenea, un consiliu consultativ compus din reprezentanți fără drept de vot ai instituțiilor financiare care participă la fond. Consiliul Fondului poate propune Autorității să externalizeze gestionarea lichidităților sale la instituții cu reputație recunoscută (cum ar fi BEI). Aceste fonduri ar trebui astfel investite în instrumente sigure și lichide.

 

4. În cazul în care resursele acumulate pe baza contribuțiilor făcute de instituțiile financiare nu sunt suficiente pentru a face față dificultăților, Fondul de stabilitate are capacitatea de a-și majora resursele prin emiterea unor titluri de creanță și alte mijloace financiare.

 

Amendamentul  121

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea facilitează delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente prin identificarea sarcinilor și responsabilităților care pot fi delegate sau realizate în comun și prin promovarea celor mai bune practici.

(2) Autoritatea încurajează și facilitează delegarea de sarcini și responsabilități între autoritățile competente prin identificarea sarcinilor și responsabilităților care pot fi delegate sau realizate în comun și prin promovarea celor mai bune practici.

Amendamentul  122

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Delegarea responsabilităților are ca rezultat realocarea competențelor stabilite în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2). Legislația aplicabilă autorității delegate reglementează procedura, executarea și controlul administrativ și judiciar în ceea ce privește responsabilitățile delegate.

Amendamentul  123

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Nu se încheie acorduri bilaterale de delegare în ceea ce privește instituțiile care sunt identificate la articolul 12b.

Amendamentul  124

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Autoritatea deleagă autorităților din statele membre sarcinile și responsabilitățile de supraveghere a supravegherii prudențiale a instituțiilor financiare în temeiul articolului 12a.

Amendamentul  125

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea joacă un rol activ în elaborarea unei culturi europene comune în materie de supraveghere și a unor practici de supraveghere consecvente, precum și în garantarea unor proceduri uniforme și a unor demersuri coerente pe tot teritoriul Comunității și efectuează cel puțin următoarele activități:

(1) Autoritatea joacă un rol activ în elaborarea unei culturi europene comune în materie de supraveghere și a unor practici de supraveghere consecvente, precum și în garantarea unor proceduri uniforme și a unor demersuri coerente pe tot teritoriul Uniunii și efectuează cel puțin următoarele activități:

Amendamentul  126

Propunere de regulament

Articolul 14 –alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) participarea la elaborarea unor standarde de supraveghere de înaltă calitate și uniforme, inclusiv a standardelor de raportare;

(c) participarea la elaborarea unor standarde de supraveghere de înaltă calitate și uniforme, inclusiv a standardelor de contabilitate și de raportare globale;

Amendamentul  127

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) revizuirea aplicării standardelor tehnice relevante adoptate de Comisie, a orientărilor și recomandărilor emise de Autoritate și propunerea de amendamente atunci când este necesar;

(d) revizuirea aplicării standardelor de reglementare și de punere în aplicare relevante adoptate de Comisie, a orientărilor și recomandărilor emise de autoritate și propunerea de amendamente atunci când este necesar;

Amendamentul  128

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea organizează periodic analize inter pares ale unor activități sau ale tuturor activităților autorităților competente, pentru a spori consecvența rezultatelor supravegherii. În acest scop, Autoritatea elaborează metode pentru a permite evaluarea obiectivă și compararea autorităților analizate.

(1) Autoritatea organizează și desfășoară periodic analize inter pares ale unor activități sau ale tuturor activităților autorităților competente, pentru a spori consecvența rezultatelor supravegherii. În acest scop, Autoritatea elaborează metode pentru a permite evaluarea obiectivă și compararea autorităților analizate.

Amendamentul  129

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) gradul de adecvare al acordurilor instituționale, al alocării resurselor și al competențelor personalului autorității competente, în special din punctul de vedere al aplicării efective a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2) și al capacității de a răspunde la evoluțiile pieței;

(a) gradul de adecvare al acordurilor instituționale, al alocării resurselor și al competențelor personalului autorității competente, în special din punctul de vedere al aplicării efective a standardelor de reglementare și de implementare menționate la articolele 7 și 7e și a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), precum și al capacității de a răspunde la evoluțiile pieței;

Amendamentul  130

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2– litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) gradul de convergență atins în aplicarea legislației comunitare și în ceea ce privește practicile de supraveghere, inclusiv standardele tehnice, orientările și recomandările adoptate în temeiul articolelor 7 și 8, precum și măsura în care practicile de supraveghere îndeplinesc obiectivele dreptului comunitar;

(b) gradul de convergență atins în aplicarea legislației Uniunii și în ceea ce privește practicile de supraveghere, inclusiv standardele de reglementare și de punere în aplicare, orientările și recomandările adoptate în temeiul articolelor 7, 7e și 8, precum și măsura în care practicile de supraveghere îndeplinesc obiectivele dreptului Uniunii;

Amendamentul  131

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea poate emite recomandări către autoritățile competente implicate.

(3) Pe baza analizei inter pares, Autoritatea poate adopta proiecte de standarde de reglementare sau de punere în aplicare, în conformitate cu articolele 7-7e, poate emite orientări și recomandări, în conformitate cu articolul 8 sau poate adopta decizii destinate autorităților competente.

Amendamentul  132

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea pune la dispoziția publicului rezultatele analizelor inter pares și cele mai bune practici care pot fi identificate pe baza acestor analize.

Amendamentul  133

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea îndeplinește un rol de coordonare generală între autoritățile competente, inclusiv în cazul unor evoluții negative care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Comunitate.

Autoritatea îndeplinește un rol de coordonare generală între autoritățile competente, inclusiv în cazul unor evoluții negative care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Uniune.

Amendamentul  134

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea promovează o reacție coordonată la nivel comunitar, care presupune, printre altele:

Autoritatea promovează o reacție coordonată și consolidată la nivelul Uniunii, care presupune, printre altele:

Amendamentul  135

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. adoptarea tuturor măsurilor necesare în domeniul său de competență pentru a asigura coordonarea autorităților competente în cazul unor evoluții ce pot periclita funcționarea piețelor financiare;

Amendamentul  136

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4b. exercitarea rolului de punct central al rapoartelor regulamentare pentru instituțiile active în mai multe state membre.

Amendamentul  137

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre furnizează Autorității toate datele din rapoartele regulamentare primite de la instituțiile menționate la alineatul (2) punctul 4. La primirea datelor, Autoritatea transmite informațiile respective autorităților naționale competente.

Amendamentul  138

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea monitorizează și evaluează evoluțiile pieței în domeniul său de competență și, atunci când este necesar, informează Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale, Autoritatea bancară europeană, CERS, Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la tendințele microprudențiale importante, riscurile potențiale și punctele vulnerabile.

(1) Autoritatea monitorizează și evaluează evoluțiile pieței în domeniul său de competență și, atunci când este necesar, informează Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale), Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar), CERS, Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la tendințele microprudențiale importante, riscurile potențiale și punctele vulnerabile. Autoritatea include în evaluările sale o analiză economică a piețelor pentru instituțiile financiare, precum și o evaluare a impactului evoluțiilor potențiale ale pieței asupra lor.

În special, în colaborare cu CERS, Autoritatea inițiază și coordonează evaluările la nivel comunitar ale rezistenței participanților cheie la piețele financiare la evoluțiile negative ale pieței. În acest scop, ea elaborează următoarele elemente, care urmează să fie aplicate de autoritățile competente:

(2) În colaborare cu CERS, Autoritatea inițiază și coordonează evaluările la nivelul Uniunii ale rezistenței instituțiilor financiare la evoluțiile negative ale pieței. În acest scop, ea elaborează următoarele elemente, care urmează să fie aplicate de autoritățile competente:

(a) metodologii comune pentru evaluarea efectului scenariilor economice asupra pozițiilor financiare ale participanților cheie la piețele financiare;

(a) metodologii comune pentru evaluarea efectului scenariilor economice asupra pozițiilor financiare ale unei instituții;

(b) abordări comune ale comunicărilor cu privire la rezultatele acestor evaluări ale rezistenței participanților cheie la piețele financiare;

(b) abordări comune ale comunicărilor cu privire la rezultatele acestor evaluări ale rezistenței instituțiilor financiare;

 

(ba) metodologii comune pentru evaluarea efectului pe care anumite produse sau procese de distribuție îl au asupra poziției financiare a unei instituții și asupra deponenților, investitorilor și informării clienților.

Amendamentul  139

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea garantează o acoperire adecvată a evoluțiilor, riscurilor și punctelor vulnerabile transsectoriale, cooperând îndeaproape cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea bancară europeană.

(3) Autoritatea garantează o acoperire adecvată a evoluțiilor, riscurilor și punctelor vulnerabile transsectoriale, cooperând îndeaproape cu Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și cu Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) prin intermediul Comitetului comun.

Amendamentul  140

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor Instituțiilor comunitare, Autoritatea poate stabili contacte cu autoritățile de supraveghere din țări terțe. Ea poate încheia acorduri administrative cu organizațiile internaționale și cu administrațiile din țări terțe.

Fără a aduce atingere competențelor instituțiilor Uniunii și ale autorităților competente, Autoritatea reprezintă Uniunea în toate forurile internaționale având ca subiect reglementarea și supravegherea instituțiilor care intră sub incidența legislației menționate la articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul  141

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea stabilește contacte cu autoritățile de supraveghere din țări terțe. Ea poate încheia acorduri administrative cu organizațiile internaționale și cu administrațiile țărilor terțe. Acordurile în cauză nu împiedică statele membre și autoritățile competente să încheie acorduri bilaterale sau multilaterale cu țări terțe.

Amendamentul  142

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea contribuie la pregătirea deciziilor în materie de echivalență în ceea ce privește sistemele de supraveghere din țări terțe în conformitate cu legislația menționată la articolul 1 alineatul (2).

Autoritatea contribuie la pregătirea deciziilor în materie de echivalență în ceea ce privește sistemele de supraveghere din țări terțe în conformitate cu legislația menționată la articolul 1 alineatul (2). Comisia adoptă standarde de reglementare în conformitate cu articolele 7a-7d în vederea realizării evaluărilor de echivalență menționate la prezentul articol.

Amendamentul  143

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În raportul menționat la articolul 35 alineatul (2), președintele Autorității prezintă acordurile administrative și deciziile echivalente convenite cu organizațiile internaționale sau cu administrațiile țărilor terțe.

Amendamentul  144

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În ceea ce privește evaluările prudențiale ale fuziunilor și achizițiilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2007/44/CE, Autoritatea poate emite și publica, din proprie inițiativă sau la cererea oricărei autorități competente, un aviz cu privire la o evaluare prudențială care trebuie efectuată de orice autoritate a unui stat membru. Se aplică articolul 20.

(2) În ceea ce privește evaluările prudențiale ale fuziunilor și achizițiilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2007/44/CE, Autoritatea poate, din proprie inițiativă sau la cererea oricărei autorități competente, să monitorizeze evaluările și să emită orientări în vederea raționalizării și asigurării unei concurențe loiale și să emită și să publice un aviz cu privire la o evaluare prudențială care trebuie efectuată de orice autoritate a unui stat membru. Se aplică articolul 20.

Amendamentul  145

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Pe baza unor orientări comune, Autoritatea poate modifica procedura de control prevăzută în Directiva 2007/44/CE. La primirea notificării, Autoritatea își coordonează activitatea cu autoritățile naționale relevante.

Amendamentul  146

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea poate de asemenea solicita ca informațiile să-i fie transmise la intervale regulate.

Autoritatea poate de asemenea solicita ca informațiile să-i fie transmise la intervale regulate. Aceste solicitări se prezintă pe formulare de raportare obișnuite care trebuie prezentate, după caz, în versiune consolidată.

Amendamentul  147

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care autoritățile competente nu au obligația de a colecta informațiile necesare, Autoritatea poate modifica standardele de reglementare sau de punere în aplicare care se referă la cerințele de raportare.

Amendamentul  148

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

La cererea unei autorități competente dintr-un stat membru, Autoritatea poate furniza orice informație care este necesară pentru a permite autorității competente să își îndeplinească sarcinile, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să dispună de mecanisme adecvate de asigurare a confidențialității.

Amendamentul  149

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

 

 

Pentru a evita dublarea obligației de raportare, Autoritatea ia în considerare statisticile existente produse, diseminate și elaborate de Sistemul Statistic European și de Sistemul European al Băncilor Centrale.

Amendamentul  150

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe cooperează cu CERS.

(1) Autoritatea cooperează îndeaproape și periodic cu CERS.

Amendamentul  151

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea cooperează îndeaproape cu CERS. Ea pune la dispoziția CERS informații regulate și actualizate necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini atribuțiile. Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar sub formă de rezumat sau sub formă de date colective trebuie puse la dispoziția CERS fără întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se menționează la articolul [15] din regulamentul (CE) nr. .../... [CERS].

(2) Autoritatea pune la dispoziția CERS informații regulate și actualizate necesare pentru ca acesta să-și poată îndeplini atribuțiile. Orice date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, care nu apar sub formă de rezumat sau sub formă de date colective trebuie puse la dispoziția CERS fără întârziere la primirea unei cereri motivate, după cum se menționează la articolul [15] din Regulamentul (UE) nr. .../2010 [CERS]. Autoritatea elaborează un protocol adecvat pentru dezvăluirea informațiilor confidențiale privind instituții financiare individuale.

Amendamentul  152

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În momentul executării sarcinilor stabilite în prezentul regulament, Autoritatea trebuie să țină seama în cea mai mare măsură de avertismentele și recomandările CERS.

(6) În momentul executării sarcinilor stabilite în prezentul regulament, Autoritatea trebuie să țină seama de avertismentele și recomandările CERS.

Amendamentul  153

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul consultării părților interesate în domenii care sunt relevante pentru sarcinile Autorității, se înființează un Grup al părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor.

(1) Pentru a facilita consultarea părților interesate în domenii care sunt relevante pentru sarcinile Autorității, se înființează un Grup al părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor (Grupul părților interesate). Grupul părților interesate este consultat cu privire la toate deciziile și acțiunile relevante ale Autorității. În cazul în care trebuie să se ia urgent măsuri, iar consultarea nu este posibilă, Grupul părților interesate este informat cât mai rapid cu putință.

 

Grupul părților interesate se reunește de cel puțin patru ori pe an.

Amendamentul  154

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor este compus din 30 de membri, reprezentând în proporții echilibrate participanții la piețele financiare din Comunitate, angajații acestora, precum și consumatorii, investitorii și utilizatorii serviciilor financiare.

(2) Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor este compus din 30 de membri, reprezentând în proporții echilibrate participanții la piețele financiare din Uniune, angajații acestora, precum și consumatorii, investitorii și utilizatorii serviciilor financiare. Cel puțin cinci dintre membri sunt reprezentanți independenți de vârf din mediul academic. Numărul membrilor care reprezintă participanții la piață nu depășește 10 persoane.

Amendamentul  155

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Membrii Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor sunt numiți de consiliul de supraveghere al Autorității, în urma unor propuneri din partea părților interesate.

(3) Membrii Grupului părților interesate sunt numiți de consiliul de supraveghere al Autorității, în urma unor propuneri din partea părților interesate.

În luarea deciziei sale, consiliul de supraveghere trebuie, într-o măsură cât mai mare, să asigure un echilibru geografic adecvat și o reprezentare corespunzătoare a părților interesate la nivelul Comunității.

În luarea deciziei sale, consiliul de supraveghere se asigură că toți membrii care nu reprezintă participanții profesioniști pe piață sau angajații acestora dezvăluie orice posibile conflicte de interese.

Autoritatea garantează sprijinul secretarial adecvat pentru Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor.

 

Amendamentul  156

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Membrii Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor au un mandat de doi ani și jumătate, după care are loc o nouă procedură de selecție.

(4) Autoritatea furnizează toate informațiile necesare și asigură sprijinul secretarial adecvat pentru Grupul părților interesate. Se acordă o compensație adecvată membrilor Grupului părților interesate care reprezintă organizații non-profit. Grupul poate institui grupuri de lucru pentru aspectele tehnice, în cadrul cărora pot fi desemnați experți suplimentari pentru a se asigura expertiza tehnică necesară.

Membrii pot avea două mandate succesive.

Membrii Grupului părților interesate au un mandat de cinci ani, după care are loc o nouă procedură de selecție.

Amendamentul  157

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor poate transmite Autorității avize și opinii pentru orice subiect legat de atribuțiile Autorității, specificate la articolele 7 și 8.

(5) Grupul părților interesate transmite Autorității avize și opinii asupra oricărei chestiuni legate de atribuțiile Autorității, inclusiv în vederea ajungerii la o poziție comună cu Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) și cu Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale), în conformitate cu articolul 42, în special în ceea ce privește sarcinile specificate la articolele 7-7e, 8, 10, 14, 15 și 17. Grupul părților interesate poate influența ordinea de zi a reuniunilor Autorității. Toți reprezentanții din grup au ocazia de a-și aduce contribuția. Decizia finală cu privire la punctele propuse de pe ordinea de zi este luată de Grupul părților interesate, pe ordinea de zi putând fi incluse punctele propuse de fiecare subgrup de părți interesate. Fiecare subgrup de părți interesate poate prezenta Autorității avize și opinii. Avizele și opiniile respective nu reflectă în mod necesar avizele și opiniile majorității membrilor Grupului părților interesate.

Amendamentul  158

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor își adoptă propriul regulament de procedură.

(6) Grupul părților interesate își adoptă propriul regulament de procedură pe baza acordului unei majorități de două treimi din membri.

Amendamentul  159

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu afectează în niciun fel responsabilitățile fiscale ale statelor membre.

eliminat

Amendamentul  160

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 11 îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta poate notifica Autorității și Comisiei, în termen de o lună de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă, faptul că decizia nu va fi implementată de autoritatea competentă.

(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 10 alineatul (2) sau al articolului 11 îi afectează în mod direct și semnificativ responsabilitățile fiscale, acesta informează Autoritatea, Comisia și Parlamentul European în termen de zece zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă dacă se va conforma sau nu deciziei în cauză.

Amendamentul  161

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice și să demonstreze în mod clar din ce cauză și în ce fel decizia respectivă afectează responsabilitățile sale fiscale.

În notificarea sa, statul membru trebuie să justifice și să furnizeze o evaluare de impact asupra modului și a măsurii în care decizia respectivă afectează responsabilitățile sale fiscale.

Amendamentul  162

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest caz, decizia Autorității se suspendă.

eliminat

Amendamentul  163

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de o lună de la notificarea efectuată de statul membru, Autoritatea trebuie să informeze statele membre dacă își menține, modifică sau revocă decizia.

(2a) În termen de o lună de la notificarea efectuată de statul membru, Autoritatea trebuie să informeze statele membre dacă își menține, modifică sau revocă decizia.

Amendamentul  164

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține decizia, Consiliul decide, cu majoritate calificată în termen de două luni, după cum se prevede la articolul 205 din Tratat, cu privire la menținerea sau revocarea deciziei Autorității.

(2b) Atunci când Autoritatea își menține sau modifică decizia, Consiliul decide cu privire la menținerea sau revocarea deciziei Autorității.

 

Decizia de a menține decizia Autorității se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor săi. Decizia de a revoca decizia Autorității se adoptă cu majoritatea calificată a membrilor săi. În niciunul dintre cazuri nu se ia în calcul votul membrilor vizați. O majoritate calificată se definește ca fiind cel puțin 55% din membrii Consiliului, cu excepția statului membru vizat, reprezentând cel puțin 65% din populația Uniunii Europene, cu excepția populației statului membru vizat.

Amendamentul  165

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care Consiliul decide să mențină decizia autorității sau dacă nu ia o decizie în termen de două luni, suspendarea respectivei decizii trebuie să înceteze imediat.

eliminat

Amendamentul  166

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Consiliul nu ia o decizie în termen de zece zile lucrătoare, se consideră că se menține decizia Autorității.

În cazul în care Consiliul nu ia o decizie în termen de zece zile lucrătoare în cazul articolului 10 și în termen de o lună în cazul articolului 11, se consideră că se menține decizia Autorității.

Amendamentul  167

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care o decizie adoptată în temeiul articolului 10 conduce la utilizarea fondurilor instituite în conformitate cu articolul 12d sau 12e, statele membre nu solicită Consiliului să mențină sau să revoce o decizie adoptată de Autoritate.

Amendamentul  168

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute la articolul 9 alineatul (6), articolul 10 alineatele (2) și (3) și articolul 11 alineatele (3) și (4), Autoritatea informează destinatarul cu privire la intenția sa de a adopta o decizie, fixând un termen limită în care destinatarul își poate exprima părerea cu privire la problema în cauză, ținând seama cum se cuvine de urgența situației.

(1) Înainte de a lua deciziile prevăzute în prezentul regulament, Autoritatea informează destinatarul cu privire la intenția sa de a adopta decizia, fixând un termen limită în care destinatarul își poate exprima părerea cu privire la problema în cauză, ținând seama cum se cuvine de urgența, complexitatea și posibilele consecințe ale situației.

Amendamentul  169

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă în temeiul articolelor 9, 10 și 11 se publică și menționează identitatea autorității competente sau a participantului la piețele financiare implicat, precum și conținutul principal al deciziei, fiind respectat interesul legitim al participanților la piețele financiare în ceea ce privește protecția secretelor lor de afaceri.

(5) Deciziile pe care Autoritatea le adoptă în temeiul articolelor 9, 10 și 11 se publică și menționează identitatea autorității competente sau a instituției financiare implicate, precum și conținutul principal al deciziei, cu excepția cazului în care o astfel de publicare este în conflict cu interesul legitim al instituțiilor financiare în ceea ce privește protecția secretelor lor de afaceri sau ar putea periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea întregului sistem financiar al Uniunii Europene sau a unei părți a acestuia.

Amendamentul  170

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) directorul autorității competente din fiecare stat membru. Dacă într-un stat membru există mai multe autorități competente, autoritățile aleg de comun acord unul dintre directorii lor ca reprezentant în consiliul de supraveghere;

(b) directorul autorității competente din fiecare stat membru. În cazul în care mai multe autorități competente dintr-un stat membru sunt responsabile cu aplicarea legislației Uniunii, ele decid de comun acord asupra modalităților de exercitare a reprezentării lor, inclusiv asupra votului prevăzut la articolul 29, care se exercită în comun;

Amendamentul  171

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa) doi reprezentanți fără drept de vot ai Grupului părților interesate, unul dintre aceștia reprezentând organizațiile non-profit.

Amendamentul  172

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fiecare autoritate competentă, iar, în cazul în care există mai multe autorități competente, toate aceste autorități împreună poartă responsabilitatea numirii în cadrul ei/lor a unui locțiitor la nivel înalt, care poate înlocui membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) în cazul în care respectiva persoană nu poate participa.

(2) Fiecare autoritate competentă este responsabilă de numirea în cadrul ei a unui locțiitor la nivel înalt, care poate înlocui membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) în cazul în care respectiva persoană nu poate participa.

Amendamentul  173

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Atunci când este chemat să acționeze în cadrul Directivei 97/9/CE, membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoțit, dacă este cazul, de un reprezentant al organismelor relevante care administrează schemele de compensare a investitorilor în fiecare stat membru, fără drept de vot.

eliminat

Amendamentul  174

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la articolul 11, consiliul de supraveghere trebuie să convoace un grup care să faciliteze soluționarea dezacordului, compus din președinte și doi dintre membri, care nu sunt reprezentanți ai autorităților competente care sunt implicate în dezacord.

(2) În vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute la articolul 11, consiliul de supraveghere trebuie să convoace un grup independent care să faciliteze soluționarea în mod imparțial a dezacordului, compus din președinte și doi dintre membri, care nu sunt reprezentanți ai autorităților competente care sunt implicate în dezacord și care nu au niciun interes în conflictul în cauză.

Amendamentul  175

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) La propunerea grupului, consiliul de supraveghere adoptă o decizie în temeiul articolului 11.

eliminat

Amendamentul  176

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În exercitarea atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament, președintele și membrii cu drept de vot ai consiliului de supraveghere acționează independent și obiectiv în interesul Comunității și nu solicită sau nu acceptă instrucțiuni din partea instituțiilor sau organelor comunitare, din partea guvernului unui stat membru sau din partea oricărei entități publice sau private.

(1) În exercitarea atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament, președintele și membrii cu drept de vot ai consiliului de supraveghere acționează independent și obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în întregul său și nu solicită sau nu acceptă instrucțiuni din partea instituțiilor sau organelor Uniunii, din partea guvernului unui stat membru sau din partea oricărei entități publice sau private.

Amendamentul  177

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Nici statele membre, nici instituțiile Uniunii și niciun alt organism public sau privat nu urmăresc să influențeze membrii consiliului de supraveghere în îndeplinirea sarcinilor care le revin în cadrul Autorității.

Amendamentul  178

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) La propunerea consiliului de administrație, consiliul de supraveghere adoptă raportul anual privind activitățile Autorității pe baza proiectului de raport menționat la articolul 38 alineatul (7) și transmite raportul respectiv, până la 15 iunie, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și Comitetului Economic și Social European. Raportul se publică.

Amendamentul  179

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de supraveghere adoptă decizii cu majoritate calificată a membrilor săi, conform definiției de la articolul 205 din tratat, pentru actele menționate la articolele 7 și 8, precum și pentru toate măsurile și deciziile adoptate în temeiul capitolului VI.

(1) Consiliul de supraveghere adoptă decizii cu majoritatea simplă a membrilor săi.

Toate celelalte decizii ale consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritate simplă a membrilor.

 

Amendamentul  180

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Deciziile consiliului de supraveghere se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor săi, în conformitate cu principiul conform căruia fiecare membru deține un vot. Consiliul de supraveghere adoptă decizii cu majoritatea calificată a membrilor săi, conform definiției de la articolul 16 din Tratatul privind Uniunea Europeană, pentru actele menționate la articolele 7 și 8, precum și pentru toate măsurile și deciziile adoptate în temeiul capitolului VI.

Amendamentul  181

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Regulamentul de procedură prevede în detaliu condițiile de vot, inclusiv, dacă este cazul, regulile referitoare la cvorum. Membrii fără drept de vot și observatorii, cu excepția președintelui și a directorului executiv, nu participă la nicio discuție din cadrul consiliului de supraveghere referitoare la participanții individuali la piețele financiare, decât dacă se prevede contrariul la articolul 61 sau în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2).

(4) Regulamentul de procedură prevede în detaliu condițiile de vot, inclusiv, dacă este cazul, regulile referitoare la cvorum. Membrii fără drept de vot și observatorii, cu excepția președintelui și a directorului executiv, nu participă la nicio discuție din cadrul consiliului de supraveghere referitoare la instituțiile financiare individuale, decât dacă se prevede altfel la articolul 61 sau în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul  182

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Consiliul de administrație se compune din președinte, un reprezentant al Comisiei și patru membri aleși de consiliul de supraveghere dintre membrii săi.

(1) Consiliul de administrație se compune din cinci membri: președintele și patru membri aleși de consiliul de supraveghere dintre membrii săi cu drept de vot.

Amendamentul  183

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fiecare membru, în afară de președinte, are un locțiitor, care poate înlocui membrul consiliului de administrație dacă acesta nu poate participa.

eliminat

Amendamentul  184

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Deciziile consiliului de administrație se adoptă pe baza unei majorități a membrilor prezenți. Fiecare membru are un vot.

 

Directorul executiv participă la reuniunile consiliului de administrație, fără a avea drept de vot.

(2) Directorul executiv și un reprezentant al Comisiei participă la reuniunile consiliului de administrație, fără a avea drept de vot. Consiliul de administrație își adoptă propriul regulament de procedură și îl face public.

Consiliul de administrație își adoptă propriul regulament de procedură și îl face public.

 

Amendamentul  185

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Reuniunile consiliului de administrație sunt convocate de președinte din proprie inițiativă sau la cererea cel puțin a unei treimi din membrii săi și sunt prezidate de președinte.

(3) Reuniunile consiliului de administrație sunt convocate de președinte din proprie inițiativă sau la cererea cel puțin a unei treimi din membrii săi și sunt prezidate de președinte. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin înaintea fiecărei reuniuni a consiliului de supraveghere și ori de câte ori consideră necesar.

Amendamentul  186

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Membrii consiliului de supraveghere acționează independent și obiectiv în interesul Comunității, fără a solicita sau a primi instrucțiuni din partea instituțiilor sau organismelor comunitare, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau din partea oricărui organism public sau privat.

Membrii consiliului de administrație acționează independent și obiectiv în interesul exclusiv al Uniunii în întregul său, fără a solicita sau a primi instrucțiuni din partea instituțiilor sau organismelor Uniunii, din partea oricărui guvern al unui stat membru sau din partea oricărui organism public sau privat.

Amendamentul  187

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) După consultarea consiliului de supraveghere, consiliul de administrație adoptă raportul anual referitor la activitățile Autorității pe baza proiectului de raport menționat la articolul 38 alineatul (7) și îl transmite până la 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curții de Conturi și Comitetului Economic și Social European. Raportul se publică.

(6) După consultarea consiliului de supraveghere, consiliul de administrație adoptă rapoarte trimestriale pe care președintele Autorității le înaintează Parlamentului European în conformitate cu articolul 35 alineatul (2).

Amendamentul  188

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Consiliul de administrație adoptă, de asemenea, un raport anual pe care președintele Autorității îl prezintă Parlamentului European.

Amendamentul  189

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Președintele este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de selecție deschisă, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea participanților la piețele financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare.

(2) Președintele este numit de Parlamentul European, în urma unei proceduri de selecție deschise organizate și dirijate de Comisie, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare.

Înainte de a fi numit, candidatul selecționat de consiliul de supraveghere trebuie să primească acordul Parlamentului European.

Comisia prezintă Parlamentului European o listă scurtă cuprinzând trei candidați. După audierea respectivilor candidați, Parlamentul European îl alege pe unul dintre ei. Candidatul astfel selectat este numit de consiliul de supraveghere. De asemenea, consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un locțiitor care preia funcțiile președintelui în absența acestuia. Acest locțiitor nu este membru al consiliului de administrație.

De asemenea, consiliul de supraveghere alege dintre membrii săi un locțiitor care preia funcțiile președintelui în absența acestuia.

 

Amendamentul  190

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea mandatului de cinci ani al președintelui, consiliul de supraveghere evaluează:

(4) În cursul perioadei de nouă luni care precedă încheierea mandatului de cinci ani al președintelui, Parlamentul European evaluează:

Amendamentul  191

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Președintele poate fi revocat doar pe baza unei decizii adoptate de consiliul de supraveghere și în urma confirmării revocării de Parlamentul european.

(5) Președintele poate fi eliberat din funcție doar de Parlamentul European pe baza unei decizii adoptate de consiliul de supraveghere.

Amendamentul  192

Propunere de regulament

Articolul 34 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Nici statele membre, nici instituțiile Uniunii și niciun alt organism public sau privat nu urmărește să influențeze președintele în executarea atribuțiilor sale.

Amendamentul  193

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Parlamentul european poate invita președintele sau locțiitorul acestuia, respectând pe deplin independența acestora, să facă periodic o declarație în fața comitetului competent și să răspundă la întrebările adresate de membrii respectivului comitet.

(1) Președintele face o declarație în fața Parlamentului European ce puțin o dată pe trimestru și răspunde la toate întrebările adresate de deputați.

Amendamentul  194

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Parlamentul European poate, de asemenea, invita președintele să prezinte un raport privind exercitarea atribuțiilor sale.

(2) Președintele prezintă Parlamentului European, la cerere și cu cel puțin 15 zile înainte de declarația menționată la alineatul (1), un raport privind activitățile Autorității. Raportul ar trebui să includă răspunsurile date în urma avizului emis de Grupul părților interesate. Acesta include, de asemenea, toate informațiile relevante solicitate de Parlamentul European în mod spontan.

Amendamentul  195

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Președintele prezintă, de asemenea, Parlamentului European un raport anual privind exercitarea atribuțiilor sale.

Amendamentul  196

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de selecție deschisă, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea participanților la piețele financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare, precum și în materie de management.

(2) Directorul executiv este numit de consiliul de supraveghere, în urma unei proceduri de selecție deschisă organizată și dirijată de Comisie și după confirmarea de către Parlamentul European, pe criterii de merit, competențe, cunoașterea instituțiilor financiare și a piețelor și experiență în domeniul supravegherii și al reglementării financiare, precum și în materie de management.

Amendamentul  197

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În conformitate cu Statutul funcționarilor menționat la articolul 54, după părăsirea funcției, directorul executiv este supus în continuare obligației de a manifesta integritate și discreție în ceea ce privește acceptarea anumitor funcții sau beneficii.

Amendamentul  198

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Nici statele membre, nici instituțiile Uniunii și niciun alt organism public sau privat nu urmărește să influențeze directorul executiv în executarea atribuțiilor sale.

Amendamentul  199

Propunere de regulament

Articolul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea face parte din SESF, care va funcționa ca o rețea de autorități de supraveghere.

eliminat

(2) SESF cuprinde:

 

(a) autoritățile din statele membre care sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/2009 [AEAPO] și la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/… [ABE];

 

(b) Autoritatea;

 

(c) Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale înființată în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO];

 

(d) Autoritatea bancară europeană înființată în temeiul articolului 1 din Regulamentul (CE) nr. …/… [ABE];

 

(e) Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere prevăzut la articolul 40;

 

(f) Comisia, în ceea ce privește efectuarea sarcinilor menționate la articolele 7, 9 și 10.

 

(3) Prin comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere prevăzut la articolul 40, Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea bancară europeană, garantează consecvența transsectorială a lucrărilor acestora și ajunge la poziții comune cu celelalte două Autorități în ceea ce privește domeniul supravegherii conglomeratelor financiare și alte chestiuni transsectoriale.

 

Amendamentul  200

Propunere de regulament

Capitolul IV – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

COMITETUL COMUN AL AUTORITĂȚILOR EUROPENE DE SUPRAVEGHERE

AUTORITATEA EUROPEANĂ DE SUPRAVEGHERE (COMITETUL COMUN)

Amendamentul  201

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se înființează un comitet comun al Autorităților europene de supraveghere.

(1) Se înființează Autoritatea europeană de supraveghere (Comitetul comun) cu sediul la Frankfurt.

Amendamentul  202

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comitetul comun funcționează ca un forum în cadrul căruia Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat și garantează coerența transsectorială cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea bancară europeană.

(2) Comitetul comun funcționează ca un forum în cadrul căruia Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat și garantează coerența transsectorială cu celelalte AES, în special în ceea ce privește:

 

– conglomeratele financiare;

 

– contabilitatea și auditul;

 

– analizele macroprudențiale ale evoluțiilor, riscurilor și vulnerabilităților transsectoriale care pun în pericol stabilitatea financiară;

 

– produse de investiții cu amănuntul; precum și

 

– măsurile de combatere a spălării banilor;

 

– schimburile de informații cu Comitetul european pentru riscuri sistemice și dezvoltarea relațiilor dintre Comitetul european pentru riscuri sistemice și autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul  203

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Autoritatea alocă resursele adecvate în vederea acordării de sprijin administrativ Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere. Acest sprijin cuprinde cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, de infrastructură și operaționale.

(3) Comitetul comun are un secretariat permanent al cărui personal este detașat de la cele trei Autorități europene de supraveghere. Autoritatea contribuie cu resurse adecvate la cheltuielile administrative, de infrastructură și operaționale.

Amendamentul  204

Propunere de regulament

Articolul 40a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul în care o instituție identificată la articolul 12b alineatul (1) își desfășoară activitatea în mai multe sectoare, Comitetul comun decide ce autoritate europeană de supraveghere urmează să acționeze ca autoritate competentă principală și/sau adoptă decizii obligatorii în vederea soluționării dezacordurilor apărute între autoritățile europene de supraveghere.

Amendamentul  205

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comitetul comun se compune din președintele Autorității, președintele Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și cel al Autorității bancare europene și, dacă este cazul, președintele unui subcomitet înființat în temeiul articolului 43.

(1) Comitetul comun are un consiliu care se compune din președinții autorităților europene de supraveghere și, dacă este cazul, președintele unui subcomitet înființat în temeiul articolului 43.

Amendamentul  206

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Directorul executiv, Comisia și CERS pot participa în calitate de observatori la întrunirile Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere, precum și ale subcomitetelor menționate la articolul 43.

(2) Directorul executiv, un reprezentant al Comisiei și CERS pot participa în calitate de observatori la întrunirile consiliului Comitetului comun, precum și ale subcomitetelor menționate la articolul 43.

Amendamentul  207

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Președintele Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere este numit pe baza unui sistem de rotație anual, fiind ales dintre președintele Autorității bancare europene, al Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.

(3) Președintele Comitetului comun este numit pe baza unui sistem de rotație anual, fiind ales dintre președintele Autorității europene de supraveghere (sectorul bancar), al Autorității europene de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și al Autorității. Președintele Comitetului comun este și vicepreședinte al Comitetului european pentru riscuri sistemice.

Amendamentul  208

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere își adoptă propriul regulament de procedură și îl publică. Regulamentul poate prevedea mai mulți participanți la întrunirile Comitetului comun.

(4) Comitetul comun își adoptă propriul regulament de procedură și îl publică. Regulamentul poate prevedea mai mulți participanți la întrunirile Comitetului comun.

Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere se întrunește cel puțin o dată la două luni.

Consiliul Comitetului comun se întrunește cel puțin o dată la două luni.

Amendamentul  209

Propunere de regulament

Articolul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cadrul atribuțiilor sale prevăzute la capitolul II și, mai ales, în ceea ce privește implementarea Directivei 2002/87/CE, Autoritatea ajunge, dacă este cazul, la poziții comune cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu Autoritatea bancară europeană.

În cadrul atribuțiilor sale prevăzute la capitolul II și, mai ales, în ceea ce privește aplicarea Directivei 2002/87/CE, Autoritatea ajunge, dacă este cazul, la poziții comune cu Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și cu Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar).

Actele care cad sub incidența articolelor 7, 9, 10 sau 11 din prezentul regulament, referitoare la aplicarea Directivei 2002/87/CE sau a oricărui act legislativ menționat la articolul 1 alineatul (2), care cade, de asemenea, în sfera de competență a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale sau a Autorității bancare europene se adoptă de Autoritate, de Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și de Autoritatea bancară europeană, în paralel, după caz.

 

Amendamentul  210

Propunere de regulament

Articolul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Componență

Comisia de apel

(1) Comisia de apel este un organism comun Autorității bancare europene, Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.

(1) Comisia de apel este un organism comun celor trei autorități europene de supraveghere.

(2) Comisia de apel se compune din șase membri și șase locțiitori, cu experiență și cunoștințe în domeniu, fiind excluși membrii actualului personal al autorităților competente sau al altor instituții naționale sau comunitare care sunt implicați în activitățile Autorității.

(2) Comisia de apel se compune din șase membri și șase supleanți, având experiență juridică suficientă pentru a furniza consiliere juridică profesională cu privire la legalitatea exercitării de către Autoritate a competențelor sale.

Comisia de apel își desemnează președintele.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Deciziile comisiei de apel se adoptă cu voturile a cel puțin patru din cei șase membri ai săi.

 

Comisia de apel este convocată de președinte atunci când este necesar.

 

(3) Doi membri ai comisiei de apel și doi locțiitori sunt numiți de către consiliul de administrație al Autorității fiind aleși de pe o listă propusă de Comisie, întocmită în urma unei invitații publice de manifestare a interesului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și după consultarea consiliului de supraveghere.

(3) Membrii comisiei de apel și supleanții lor sunt numiți de către Parlamentul European, fiind aleși de pe o listă propusă de Comisie, întocmită în urma unei invitații publice de manifestare a interesului publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, și după consultarea consiliului de supraveghere.

Ceilalți membri sunt numiți în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO] și cu Regulamentul (CE) nr. …/… [ABE].

 

(4) Mandatul membrilor comisiei de apel este de cinci ani. Acest mandat poate fi reînnoit o singură dată.

(4) Deciziile comisiei de apel se adoptă cu voturile a cel puțin patru din cei șase membri ai săi.

(5) Un membru al comisiei de apel care a fost numit de consiliul de administrație al Autorității nu poate fi revocat pe durata mandatului decât în cazul în care s-a făcut vinovat de o abatere gravă, iar consiliul de administrație, după ce a consultat consiliul de supraveghere, a adoptat o decizie în acest sens.

(5) Comisia de apel este convocată de președinte atunci când este necesar.

(6) Autoritatea, Autoritatea bancară europeană și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale acordă comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea ce privește funcționarea și secretariatul.

(6) Autoritatea, Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) și Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) acordă comisiei de apel sprijinul adecvat în ceea ce privește funcționarea și secretariatul prin intermediul Comitetului comun.

Amendamentul  211

Propunere de regulament

Articolul 45

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 45

eliminat

Independență și imparțialitate

 

(1) Membrii comisiei de apel sunt independenți în luarea deciziilor. Ei nu sunt constrânși să respecte nicio instrucțiune. Aceștia nu au dreptul să ocupe alte funcții în cadrul Autorității, al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere.

 

(2) Membrii comisiei de apel nu iau parte la procedurile de contestație introduse dacă au un interes personal în cauza respectivă, dacă au fost anterior implicați ca reprezentanți ai uneia dintre părți sau dacă au participat la adoptarea deciziei care face obiectul contestației.

 

(3) În cazul în care, dintr-unul din motivele expuse la alineatele (1) și (2) sau dintr-un oricare alt motiv, un membru al comisiei de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia parte la procedurile de contestație, membrul respectiv informează comisia de apel cu privire la acest lucru.

 

(4) Oricare parte din cadrul unei proceduri de contestație poate ridica obiecții împotriva participării unui membru al comisiei de apel în baza oricăruia dintre motivele menționate la alineatele (1) și (2) sau dacă este suspectat de părtinire.

 

O obiecție nu poate fi fundamentată pe criterii de naționalitate a membrilor și nu este admisibilă dacă, deși conștientă de existența unui motiv de obiecție, partea la o procedură de contestație face cu toate acestea un pas procedural, altul decât cel de a ridica obiecții privind componența comisiei de apel.

 

(5) Comisia de apel decide cu privire la acțiunile care trebuie întreprinse în cazurile menționate la alineatele (1) și (2) fără participarea membrului în cauză.

 

În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în cadrul comisiei de apel de către locțiitorul său, cu condiția ca acesta din urmă să nu se găsească într-o situație similară. În acest din urmă caz, președintele desemnează un înlocuitor printre locțiitorii disponibili.

 

(6) Membrii comisiei de apel se angajează să acționeze independent și în interesul public.

 

În acest scop, aceștia redactează o declarație de angajament și o declarație de interese, indicând fie absența oricăror interese care ar putea fi considerate drept susceptibile de a le afecta independența, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate susceptibile de a le afecta independența.

 

Toate aceste declarații sunt făcute publice, în fiecare an și în scris.

 

Amendamentul  212

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile competente, poate contesta o decizie a Autorității, dintre cele menționate la articolele 9, 10 și 11 și orice altă decizie adoptată de Autoritate în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2) care este adresată persoanei respective, precum și o decizie care, deși adresată unei alte persoane, privește direct și personal persoana în cauză.

(1) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autoritățile competente, poate contesta legalitatea unei decizii a Autorității, dintre cele menționate la articolele 9, 10 și 11 și orice altă decizie adoptată de Autoritate în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2) care este adresată persoanei respective, precum și o decizie care, deși adresată unei alte persoane, privește direct și personal persoana în cauză.

Amendamentul  213

Propunere de regulament

Articolul 46 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În cazul în care contestația este admisibilă, comisia de apel examinează dacă aceasta este bine întemeiată. Comisia de apel invită părțile implicate, ori de câte ori este necesar, să prezinte observațiile pe care le au cu privire la înștiințările făcute de ea însăși sau cu privire la comunicările altor părți la procedura de contestație, cu respectarea termenelor stabilite. Părțile la procedurile de contestație au dreptul să susțină o prezentare orală.

(4) În cazul în care contestația este admisibilă, comisia de apel examinează dacă aceasta este bine întemeiată. Comisia de apel invită părțile implicate să prezinte observațiile pe care le au cu privire la înștiințările făcute de ea însăși sau cu privire la comunicările altor părți la procedura de contestație, cu respectarea termenelor stabilite. Părțile la procedurile de contestație au dreptul să susțină o prezentare orală.

Amendamentul  214

Propunere de regulament

Articolul 47 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiuni în fața Tribunalului de Primă Instanță și a Curții de Justiție

Acțiuni în fața Tribunalului și a Curții de Justiție

 

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul  215

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) O acțiune poate fi înaintată Tribunalului de Primă Instanță sau Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 230 din tratat, pentru contestarea unei decizii luate de către comisia de apel, sau, în cazul în care nu există un drept de contestație în fața comisiei de apel, a unei decizii luate de Autoritate.

(1) O acțiune poate fi înaintată Tribunalului de Primă Instanță sau Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru contestarea unei decizii luate de către comisia de apel, sau, în cazul în care nu există un drept de contestație în fața comisiei de apel, a unei decizii luate de Autoritate.

Amendamentul  216

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Statele membre și instituțiile Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică, pot formula o acțiune directă la Curtea de Justiție împotriva deciziilor Autorității, în conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  217

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În cazul în care Autoritatea are obligația de a acționa, însă nu adoptă o decizie, poate fi înaintată o acțiune în constatarea abținerii de a acționa Tribunalului de Primă Instanță sau Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 232 din tratat.

(2) În cazul în care Autoritatea are obligația de a acționa, însă nu adoptă o decizie, poate fi înaintată o acțiune în constatarea abținerii de a acționa Tribunalului de Primă Instanță sau Curții de Justiție, în conformitate cu articolul 265 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  218

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Veniturile Autorității constau în principal din:

(1) Veniturile autorității constau în principal din:

(a) contribuții obligatorii din partea autorității sau autorităților naționale de supraveghere competente;

 

(b) o subvenție comunitară prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisie);

(a) o subvenție din partea Uniunii, înscrisă la o linie bugetară separată din secțiunea [XII] din bugetul general al Uniunii Europene;

(c) orice tarife plătite către Autoritate în cazurile specificate de dispozițiile în domeniu ale dreptului comunitar.

(b) orice onorarii plătite Autorității în cazurile specificate de dispozițiile în domeniu ale dreptului Uniunii.

Amendamentul  219

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Cheltuielile Autorității cuprind cel puțin cheltuielile cu personalul, salariile, cheltuielile administrative, de infrastructură și operaționale.

(2) Cheltuielile Autorității cuprind cel puțin cheltuielile cu personalul, salariile, cheltuielile administrative, de infrastructură, de formare profesională și operaționale.

Amendamentul  220

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Până la 15 februarie a fiecărui an, directorul executiv elaborează o declarație estimativă privind veniturile și cheltuielile pentru anul financiar următor și înaintează acest proiect preliminar de buget consiliului de administrație, împreună cu proiectul de schemă de personal. În fiecare an, consiliul de administrație, pe baza unui proiect preliminar de buget stabilit de directorul executiv, elaborează o declarație estimativă a veniturilor și a cheltuielilor Autorității pentru exercițiul financiar următor. Această declarație estimativă, incluzând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de către consiliul de administrație până la data de 31 martie. Înaintea adoptării declarației estimative, proiectul pregătit de directorul executiv trebuie aprobat de consiliul de supraveghere.

(1) După primul an de funcționare al Autorității, care se încheie la 31 decembrie 2011, până la 15 februarie a fiecărui an, directorul executiv elaborează o declarație estimativă privind veniturile și cheltuielile pentru exercițiul financiar următor și înaintează acest proiect preliminar de buget consiliului de administrație și consiliului de supraveghere, împreună cu schema de personal. În fiecare an, consiliul de administrație, pe baza unui proiect preliminar de buget întocmit de directorul executiv și aprobat de consiliul de administrație, elaborează o declarație estimativă a veniturilor și a cheltuielilor Autorității pentru exercițiul financiar următor. Această declarație estimativă, care include un proiect de schemă de personal, este transmisă Comisiei de către consiliul de supraveghere până la data de 31 martie. Înaintea adoptării declarației estimative, proiectul pregătit de directorul executiv trebuie aprobat de consiliul de administrație.

Justificare

Se propune ca pentru primul an de funcționare al AES, care se încheie la 31 decembrie 2011, bugetele lor să fie aprobate de membrii comitetelor respective de nivel 3, după consultarea Comisiei, urmând a fi transmise Consiliului și Parlamentului spre aprobare. Acest lucru este foarte important pentru a asigura independența operațională a AES, astfel încât să înceapă să funcționeze cu o poziție financiară sigură. Această independență este contrabalansată de răspunderea față de instituțiile politice ale UE.

Amendamentul  221

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pe baza acestei declarații estimative, Comisia înscrie în proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare, ținând cont de schema de personal și de cuantumul subvenției din bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(3) Pe baza acestei declarații estimative, Comisia înscrie în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare, ținând cont de schema de personal și de cuantumul subvenției din bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu articolele 313 și 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  222

Propunere de regulament

Articolul 49 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Pentru primul an de funcționare al Autorității, care se încheie la 31 decembrie 2011, bugetul acesteia este aprobat de membrii comitetului de nivel 3, după consultarea Comisiei, și este transmis Parlamentului European și Consiliului spre aprobare.

Justificare

Se propune ca pentru primul an de funcționare al AES, care se încheie la 31 decembrie 2011, bugetele lor să fie aprobate de membrii comitetelor respective de nivel 3, după consultarea Comisiei, urmând a fi transmise Consiliului și Parlamentului spre aprobare. Acest lucru este foarte important pentru a asigura independența operațională a AES, astfel încât să înceapă să funcționeze cu o poziție financiară sigură. Această independență este contrabalansată de răspunderea față de instituțiile politice ale UE.

Amendamentul  223

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a Autorității pentru execuția bugetului pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

(9) La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a Autorității pentru execuția bugetului, care include venituri provenind din bugetul general al Uniunii Europene și onorarii plătite autorităților pentru exercițiul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Amendamentul  224

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statutul funcționarilor, regimul aplicabil celorlalți agenți și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Comunității Europene în scopul aplicării acestora se aplică personalului Autorității, inclusiv directorului executiv al acesteia.

(1) Statutul funcționarilor, Regimul aplicabil celorlalți agenți și normele adoptate de comun acord de către instituțiile Uniunii Europene în scopul aplicării acestora se aplică personalului Autorității, cu excepția președintelui său.

Justificare

Președintele nu ar trebui să intre sub incidența Statutului funcționarilor. Condițiile de angajare aplicabile președintelui ar trebui stabilite de consiliul de supraveghere, la fel ca în cazul președintelui și membrilor Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene. Ținând seama de faptul că președinții vor face parte din CERS și comitetul său de conducere, este oportună o abordare consecventă cu procedura aplicabilă în cazul BCE.

Amendamentul  225

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din statutul funcționarilor.

(2) Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din Statutul funcționarilor. Măsurile de punere în aplicare permit devieri justificate pentru a garanta cea mai eficace aplicare a sarcinilor identificate ale Autorității.

Amendamentul  226

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislației statelor membre, pentru orice daune produse de ea însăși sau de membrii personalului său în exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție deține competențe de jurisdicție în litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

(1) În cazul răspunderii necontractuale, Autoritatea oferă despăgubiri, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, pentru orice daune nejustificate produse de ea însăși sau de membrii personalului său în exercițiul funcțiunii. Curtea de Justiție deține competențe de jurisdicție în litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

Justificare

În cursul desfășurării activității sale, se poate întâmpla ca AES să producă daune anumitor instituții financiare în urmărirea unui obiectiv mai important. Astfel de daune s-ar justifica în contextul asigurării stabilității sistemice și, de aceea, AES nu ar trebui să fie trasă la răspundere pentru aceste daune.

Amendamentul  227

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Membrii consiliului de supraveghere și ai consiliului de administrație, directorul executiv și membrii personalului Autorității, inclusiv funcționarii detașați temporar din statele membre, trebuie să respecte obligațiile legate de secretul profesional în temeiul articolului 287 din tratat și al dispozițiilor relevante din legislația comunitară în domeniu, chiar și după ce aceștia și-au încetat atribuțiile.

(1) Membrii consiliului de supraveghere și ai consiliului de administrație, directorul executiv și membrii personalului Autorității, inclusiv funcționarii detașați temporar din statele membre, sunt supuși obligației de a păstra secretul profesional în temeiul articolului 339 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al dispozițiilor relevante din legislația Uniunii, chiar și după ce aceștia și-au încetat atribuțiile.

Amendamentul  228

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere cazurilor acoperite de dreptul penal, nicio informație confidențială primită de persoanele menționate la alineatul (1) în timpul exercitării atribuțiilor lor nu poate fi divulgată niciunei persoane sau autorități, cu excepția prezentării sale într-o formă sintetică sau agregată, astfel încât participanții individuali la piețele financiare să nu poată fi identificați.

(2) Fără a aduce atingere cazurilor reglementate de dreptul penal, nicio informație confidențială primită de persoanele menționate la alineatul (1) în timpul exercitării atribuțiilor lor nu poate fi divulgată niciunei persoane sau autorități, cu excepția prezentării sale într-o formă sintetică sau agregată, astfel încât instituțiile financiare individuale să nu poată fi identificate.

Amendamentul  229

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică Autoritatea să facă schimb de informații cu autoritățile naționale de supraveghere în conformitate cu prezentul regulament și cu celelalte acte legislative comunitare aplicabile participanților la piețele financiare.

(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică Autoritatea să facă schimb de informații cu autoritățile naționale de supraveghere în conformitate cu prezentul regulament și cu celelalte acte legislative ale Uniunii aplicabile instituțiilor financiare.

Amendamentul  230

Propunere de regulament

Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Deciziile adoptate de către Autoritate, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri pe lângă Curtea de Justiție, în urma contestației înaintate comisiei de apel, după caz, în conformitate cu condițiile prevăzute în articolele 195, respectiv 230 din tratat.

(3) Deciziile adoptate de către Autoritate, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unor plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri pe lângă Curtea de Justiție, în urma contestației înaintate comisiei de apel, după caz, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 228, respectiv 263 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  231

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Participarea la lucrările Autorității trebuie să fie deschisă țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care au încheiat acorduri cu Comunitatea prin care au adoptat și aplică legislația comunitară în domeniul de competență menționat la articolul 1 alineatul (2).

(1) Participarea la lucrările Autorității trebuie să fie deschisă țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care au încheiat acorduri cu Uniunea prin care au adoptat și aplică legislația Uniunii în domeniul de competență al Autorității menționat la articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul  232

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Participarea la activitățile Autorității de care sunt interesate în mod direct, este deschisă și țărilor terțe care aplică legislația recunoscută ca fiind echivalentă în domeniile de competență ale Autorității menționate la articolul 1 alineatul (2), cu condiția încheierii de acorduri cu Uniunea.

Amendamentul  233

Propunere de regulament

Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În conformitate cu prevederile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente precizând, în special, natura, sfera și aspectele procedurale ale participării acestor țări la activitățile Autorității, inclusiv prevederi referitoare la contribuțiile financiare și la personal. Acestea pot prevedea reprezentarea, în calitate de observator, în cadrul consiliului de supraveghere, însă trebuie să garanteze că aceste țări nu participă la nicio discuție legată de participanți individuali la piețele financiare, în afară de cazul în care acestea au un interes direct.

(2) În conformitate cu dispozițiile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente precizând, în special, natura, sfera și aspectele procedurale ale participării acestor țări la activitățile Autorității, inclusiv dispoziții referitoare la contribuțiile financiare și la personal. Acestea pot prevedea reprezentarea, în calitate de observator, în cadrul consiliului de supraveghere, însă trebuie să garanteze că aceste țări nu participă la nicio discuție legată de instituții financiare individuale, în afară de cazul în care acestea au un interes direct.

Amendamentul  234

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În acest scop, până în momentul în care directorul executiv începe să își exercite responsabilitățile în urma numirii sale de către consiliul de supraveghere în conformitate cu articolul 36, Comisia poate numi un funcționar interimar care să îndeplinească funcțiile directorului executiv.

eliminat

Amendamentul  235

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În perioada de după intrarea în vigoare a prezentului regulament și înaintea înființării Autorității, comitetul de nivel 3 acționează în strânsă cooperare cu Comisia pentru a pregăti înlocuirea comitetului de nivel 3 cu Autoritatea. Comitetul de nivel 3 poate lua toate măsurile pregătitoare utile, sub rezerva unei decizii finale a organelor competente ale Autorității.

Amendamentul  236

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) În perioada de după intrarea în vigoare a prezentului regulament și până la data desemnării președintelui și a membrilor consiliului de administrație și a numirii directorului executiv, Autoritatea este condusă temporar de către președintele comitetului de nivel 3 existent și gestionată de secretarul său general.

Amendamentul  237

Propunere de regulament

Articolul 62 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Autoritatea este considerată succesorul legal al Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare. Până la data înființării Autorității, toate activele și pasivele, precum și toate operațiunile în curs ale Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare sunt transferate Autorității. Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare elaborează o situație de închidere a activelor și pasivelor sale la data transferului. Situația este auditată și aprobată de membrii săi și de Comisie.

Amendamentul  238

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Tuturor membrilor personalului care au semnat unul dintre contractele menționate la alineatul (1) trebuie să li se dea posibilitatea de a încheia un contract de agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți având diferitele grade stabilite în schema de personal a Autorității.

(2) Pentru a permite o tranziție fără probleme a personalului existent către Autoritate, tuturor membrilor personalului care au semnat unul dintre contractele menționate la alineatul (1), inclusiv celor cu contracte de detașare, li se posibilitatea de a încheia contracte de agenți temporari în condiții economice și juridice echivalente sau comparabile, în conformitate cu cadrul juridic relevant.

Justificare

Se propune adoptarea unor dispoziții tranzitorii specifice privind personalul existent al comitetelor de nivel 3.

Amendamentul  239

Propunere de regulament

Articolul 63 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

După intrarea în vigoare a prezentului regulament, autoritatea care este abilitată să încheie contracte trebuie să realizeze o selecție internă printre angajații care au semnat un contract cu Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare sau cu secretariatul acestuia, pentru a determina competența, eficiența și integritatea celor care urmează a fi angajați.

După intrarea în vigoare a prezentului regulament, Autoritatea care este abilitată să încheie contracte organizează o selecție internă printre angajații care au semnat un contract cu Comitetul de nivel 3 sau cu secretariatul acestuia, pentru a determina competența, eficiența și integritatea celor care urmează a fi angajați. Procedura de selecție internă ține seama pe deplin de aptitudinile și experiența demonstrate de persoana respectivă în exercitarea funcției sale anterior transferului.

Justificare

Se propune adoptarea unor dispoziții tranzitorii specifice privind personalul existent al comitetelor de nivel 3.

Amendamentul  240

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul -1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) Comisia prezintă Consiliului și Parlamentului European până la ...* reglementările necesare pentru a asigura o trecere fără probleme la supravegherea de către Autoritate a instituțiilor identificate în temeiul articolului 12b și instituirea unui nou cadru pentru gestionarea crizelor financiare.

 

___________

* Se va introduce data de către JO: șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul  241

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Respectivul raport va evalua, de asemenea, progresul înregistrat în direcția convergenței în materie de reglementare și de supraveghere în domeniul gestionării și al soluționării crizelor în Comunitate. Evaluarea se va baza pe consultări largi, inclusiv ale Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor.

Respectivul raport evaluează, printre altele:

 

(a) convergența practicilor standard de supraveghere realizată de autoritățile competente;

 

(b) funcționarea colegiilor autorităților de supraveghere;

 

(c) rolul Autorității în ceea ce privește supravegherea instituțiilor de importanță sistemică; precum și

 

(d) aplicarea clauzei de salvgardare instituite la articolul 23.

Amendamentul  242

Propunere de regulament

Articolul 66 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Raportul menționat la alineatul (1) evaluează, de asemenea, dacă:

 

(a) este oportună continuarea supravegherii separate pentru bănci, asigurări și pensii ocupaționale, valori mobiliare și piețe financiare sau dacă acestea ar trebui să fie incluse în competența unei singure autorități de supraveghere;

 

(b) supravegherea prudențială și supravegherea modului de desfășurare a activității ar trebui să fie separate sau combinate;

 

(c) este oportună simplificarea și consolidarea arhitecturii SESF în vederea îmbunătățirii coerenței dintre nivelurile macro și micro, precum și între AES;

 

(d) este oportună sporirea competențelor de reglementare ale AES;

 

(e) evoluția SESF este coerentă cu evoluția la nivel mondial;

 

(f) există suficientă diversitate și excelență în cadrul SESF;

 

(g) răspunderea și nivelul de transparență cu privire la cerințele de publicare sunt adecvate.

 • [1]       JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

EXPUNERE DE MOTIVE

Context

De la lansarea Planului de acțiune privind serviciile financiare, Parlamentul a jucat un rol esențial în realizarea pieței unice pentru servicii financiare, promovând în mod activ armonizarea, transparența și concurența loială și asigurând, în același timp, protecția investitorilor și a consumatorilor.

Cu mult înaintea apariției crizei financiare, Parlamentul a solicitat periodic consolidarea unui mediu concurențial cu adevărat echitabil pentru toate părțile interesate la nivel european, subliniind existența unor deficiențe majore în domeniul supravegherii în Europa a piețelor financiare tot mai integrate [a se vedea Raportul García-Margallo y Marfil referitor la Comunicarea Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului pentru piețele financiare: plan de acțiune (2000)[1], raportul Van den Burg privind normele de supraveghere prudențială în Uniunea Europeană (2002)[2], raportul Van den Burg privind politica în domeniul serviciilor financiare (2005-2010) – Cartea Albă (2007)[3] și raportul Van den Burg & Dăianu conținând recomandări către Comisie privind urmărirea rezultatelor procesului Lamfalussy: o viitoare structură de supraveghere (2008)[4]]. În plus, câteva texte legislative specifice au subliniat principiile-cheie sau au indicat direcția generală către care ar trebui să se îndrepte viitoarea arhitectură de supraveghere a UE [Raportul Skinner – Solvabilitate II (2009); Raportul Gauzès referitor la Regulamentul privind agențiile de rating al creditelor (2009)].

În toate rapoartele Parlamentului European, acesta a solicitat Comisiei să analizeze modalitatea de avansare către o structură de supraveghere mai integrată, concomitent cu depunerea de eforturi în vederea realizării unei piețe unice integrate pentru servicii financiare. De asemenea, s-a constatat necesitatea unei supravegheri eficiente a riscurilor sistemice și prudențiale ale principalilor operatori de pe piață. În vederea protejării stabilității financiare, analiza macroprudențială și gestionarea crizei ar trebui să facă parte din mandat. Parlamentul European sprijină înființarea unei Autorități europene de supraveghere unice pentru instituțiile transfrontaliere la nivelul UE și crearea unui mecanism european de rezolvarea a crizelor care le afectează.

Comisia Europeană a decis să convoace un grup de experți la nivel înalt pentru a formula propuneri de consolidare a mecanismelor europene de supraveghere. Grupul De Larosière și-a prezentat raportul în luna februarie 2009, iar la 23 septembrie 2009 Comisia a înaintat propuneri legislative concrete în vederea:

–  instituirii unei rețele a autorităților naționale de supraveghere financiară care să colaboreze cu o nouă Autoritate europeană de supraveghere (AES). Această autoritate are trei piloni. Fiecare pilon se sprijină pe Comitetele europene de supraveghere[5], ceea ce va duce la existența unui pilon pentru sectorul bancar [AES(B)], a unui pilon pentru asigurări și pensii ocupaționale [AES(APO)] și a unui pilon pentru valori mobiliare și piețe [AES(VMP)]; un Comitet comun al Autorității europene de supraveghere asigură reglementarea și supravegherea adecvată și consolidată a piețelor financiare europene;

–  înființării unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) care va monitoriza și evalua pericolele potențiale pentru stabilitatea financiară care rezultă în urma evoluțiilor macroeconomice și a celor din cadrul sistemului financiar în ansamblu. În acest scop, misiunea CERS ar fi aceea de a emite din timp avertismente cu privire la riscurile sistemice susceptibile de a apărea și, dacă este necesar, recomandări cu privire la măsurile care se impun în vederea gestionării riscurilor respective[6].

În opinia Curții de Justiție[7], articolul 95 din Tratat (actualul articol 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) referitor la adoptarea de măsuri pentru apropierea legislației privind crearea și funcționarea pieței interne furnizează o bază juridică adecvată pentru înființarea unui „organism comunitar menit să contribuie la implementarea unui proces de armonizare”, în situația în care sarcinile atribuite unui astfel de organism sunt strâns legate de obiectul actelor de apropiere a legislațiilor naționale.

Aceste propuneri legislative au fost urmate, la 26 octombrie 2009, de o primă directivă „omnibus” de modificare a 11 directive în vederea unei definiri mai clare a sarcinilor în cadrul arhitecturii de supraveghere propuse. Pentru a finaliza exercițiul, o a doua directivă „omnibus” va fi prezentată în următoarele luni.

 • [1]  JO L 40, 7.2.2001, p. 453.
 • [2]  JO C 25E, 29.1.2004, p. 394.
 • [3]  Nepublicat în Jurnalul Oficial.
 • [4]  JO C 9E, 15.1.2010, p. 48.
 • [5]  Este vorba despre Comitetul european al inspectorilor bancari (CEIB), Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (CEIAPO) și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERPVM).
 • [6]  Ar trebui remarcat că prezenta expunere de motive se concentrează asupra propunerilor de înființare a SESF prin transformarea comitetelor europene de supraveghere în AES. Propunerea de înființare a CERS este analizată într-o altă expunere de motive.
 • [7]  A se vedea CJCE, C-217/04, punctul 44.

AVIZ al Comisiei pentru bugete (29.4.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Raportoare pentru aviz: Jutta Haug

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Pentru a remedia deficiențele sistemului european de supraveghere financiară, revelate de recenta criză financiară, Comisia a prezentat un pachet de propuneri în vederea creării unui sistem mai eficient, mai integrat și durabil de supraveghere financiară în UE. Acesta se va baza pe un sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF), format dintr-o rețea de supraveghetori financiari naționali care lucrează în tandem cu noile autorități europene de supraveghere (AES), create prin transformarea actualelor comitete europene de supraveghere[1] în adevărate autorități europene de supraveghere. În acest scop, Comisia propune crearea a trei noi agenții europene descentralizate:

· Autoritatea bancară europeană (ABE);

· Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO);

· Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).

2. Transformarea actualelor comitete europene de supraveghere în adevărate autorități europene de supraveghere eficace, respectiv în agenții europene, va necesita resurse suplimentare, atât umane, cât și bugetare. Impactul creării acestor trei agenții asupra bugetului european se va cifra la aproximativ 59,669 milioane EUR, distribuite după cum urmează:

Agenția

2011

2012

2013

Total

ABE

5, 206

7, 355

8, 965

21, 527

AEAPO

4, 235

5, 950

6, 799

16, 984

AEVMP

5, 465

7, 202

8, 491

21, 158

în milioane EUR.

3. Aceste fonduri vor proveni de la rubrica 1a, unde se înregistrează deja marje extrem de reduse: ultima programare financiară a Comisiei (ianuarie 2010), care a luat deja în considerare sumele alocate pentru cele trei agenții (printre alte modificări), indică marje foarte reduse până la sfârșitul actualului cadru financiar multianual (marjele prevăzute în programarea financiară din ianuarie 2009 sunt indicate între paranteze):

- 37,041 milioane EUR pentru 2011 (111,590 milioane EUR)

- 34,003 milioane EUR pentru 2012 (123,879 milioane EUR)

- 49,153 milioane EUR pentru 2013 (214,875 milioane EUR).

Analizând programarea financiară din februarie 2009, se poate observa că marja prevăzută de Comisie pentru rubrica 1a în 2010 era de 111,8 milioane EUR, dar s-a dovedit că această marjă a fost de numai 147 000 EUR, ceea ce demonstrează că situația este foarte delicată. Astfel, trebuie să se aibă în vedere necesitatea unei posibile revizuiri a plafoanelor pentru a asigura finanțarea acestor trei noi agenții.

4. De fapt, costul real al agențiilor va fi cu mult mai mare, ridicându-se la aproximativ 149,17 milioane EUR, dar statele membre vor contribui prin cofinanțare cu o sumă de aproximativ 89,497 milioane EUR, ceea ce reprezintă 60% din costurile totale aferente funcționării agențiilor până la încheierea actualului cadru financiar multianual.

Agenția

2011

2012

2013

TOTAL

ABE

SM+UE=Total

7, 809+5,206

=13,015

11, 033+7,355

=18, 388

13, 448+8,965

=22, 413

32,290+21, 527

=53, 816

AEAPO

SM+UE=Total

8, 197+4,235

=13, 662

10, 803+5,950

=18, 005

12, 737+6, 799

=21, 228

31,737+16, 984

=52,895

AEVMP

SM+UE=Total

6, 352+5,465

=10,587

8, 925+7, 202

=14, 874

10,199+8,491

=16, 998

25,476+21, 158

=42, 459

în milioane EUR.

5. În ceea ce privește personalul, cele trei noi agenții vor avea nevoie, până în 2014, de încă 269 de funcționari (224 de posturi AD și 45 AST):

Agenția

2011

2012

2013

2014

ABE

personal (AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

AEAPO

personal (AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

AEVMP

personal (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Comisia propune ca sediile celor trei noi agenții să fie situate acolo unde se află în prezent actualele comitete europene de supraveghere (Paris, în cazul AEVMP), ceea ce pare a fi o soluție foarte rezonabilă din punct de vedere practic și financiar, întrucât se va facilita astfel intrarea imediată în activitate a noilor agenții și se vor evita cheltuielile inutile presupuse de noi instalări, transferul de personal etc.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. consideră că valoarea de referință indicată în propunerea legislativă este compatibilă cu plafonul de la subrubrica 1a din cadrul financiar multianual 2007-2013, dar că marja rămasă la subrubrica 1a pentru anii 2011-2013 este foarte limitată, iar finanțarea de noi activități nu trebuie să pună în pericol finanțarea altor priorități din cadrul subrubricii 1a; își reiterează, prin urmare, solicitarea de revizuire a cadrului financiar multianual, însoțită de propuneri concrete de ajustare și revizuire până la sfârșitul primului semestru din 2010, utilizând toate mecanismele disponibile în temeiul Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 (AII), în special cele prevăzute la punctele 21-23, pentru a asigura finanțarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (Autoritatea) fără a pune în pericol finanțarea altor priorități și asigurându-se că la subrubrica 1a rămâne disponibilă o marjă suficientă;

Amendamentul  2

Proiect de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Proiectul de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. subliniază că dispozițiile de la punctul 47 din AII se aplică în ceea ce privește înființarea Autorității; subliniază faptul că, în cazul în care autoritatea legislativă ia o decizie favorabilă în ceea ce privește înființarea Autorității, Parlamentul va demara negocierile cu cealaltă ramură a autorității bugetare pentru a ajunge în timp util la un acord asupra finanțării Autorității, în conformitate cu dispozițiile pertinente din AII;

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, trebuie să i se acorde acesteia un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuții obligatorii din partea autorităților naționale de supraveghere și din bugetul general al Uniunii Europene. În ceea ce privește contribuția comunitară, trebuie să se aplice procedura bugetară comunitară. Auditarea conturilor trebuie efectuată de Curtea de Conturi.

(41) Pentru ca Autoritatea să fie pe deplin autonomă și independentă, ar trebui să i se acorde acesteia un buget autonom cu venituri provenind în special din contribuții obligatorii din partea autorităților naționale de supraveghere și din bugetul general al Uniunii Europene. Finanțarea Autorității de către Uniune face obiectul unui acord încheiat de autoritatea bugetară, în conformitate cu punctul 47 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară1 (AII). Ar trebui să se aplice procedura bugetară a Uniunii. Auditarea conturilor trebuie efectuată de Curtea de Conturi. Bugetul global face obiectul procedurii de descărcare de gestiune.

 

1JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

Justificare

Autoritatea este creată ca o agenție descentralizată a Uniunii Europene și finanțată în conformitate cu AII. Acest lucru ar trebui să se reflecte în temeiul juridic de înființare a Autorității.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) contribuții obligatorii din partea autorității sau autorităților naționale de supraveghere competente;

(a) contribuții obligatorii din partea autorităților publice naționale competente în domeniul supravegherii instituțiilor financiare, care sunt stabilite în conformitate cu o formulă bazată pe ponderarea voturilor prevăzută la articolul 3 alineatul (3) din Protocolul (nr. 36) privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o subvenție comunitară prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisie);

(b) o subvenție din partea Uniunii prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (secțiunea Comisia), sub rezerva încheierii unui acord de către autoritatea bugetară, așa cum se prevede la punctul 47 din AII;

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Articolul 48 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Contribuțiile obligatorii ale autorităților publice naționale și subvenția din partea Uniunii, menționate la alineatul (1) literele (a) și (b), sunt disponibile la începutul fiecărui exercițiu financiar.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a Autorității pentru execuția bugetului pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

(9) La recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a Autorității pentru execuția bugetului, care include venituri provenind din bugetul general al Uniunii Europene și de la autoritățile naționale de supraveghere, pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din statutul funcționarilor.

(2) Consiliul de administrație, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 110 din statutul funcționarilor. Măsurile de punere în aplicare permit devieri justificate pentru a garanta cea mai eficace aplicare a sarcinilor identificate ale Autorității.

PROCEDURĂ

Titlu

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe

Referințe

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Comisia competentă în fond

ECON

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Raportoare pentru aviz

Data numirii

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Data adoptării

28.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

38

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

 • [1]  Este vorba despre Comitetul european al inspectorilor bancari (CEIB), Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (CEIAPO) și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERPVM).

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice (30.4.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Raportor pentru aviz: Raffaele Baldassarre

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context

Pornind de la recomandările din raportul de Larosière, Comisia a întocmit propuneri pentru o nouă organizare europeană în domeniul supravegherii financiare. Prin aceste propuneri legislative, publicate de Comisie la 23 septembrie 2009, se vizează instituirea:

-          unui Sistem european de supraveghere financiară (SESF) pentru supravegherea instituțiilor financiare individuale („supraveghere microprudențială”), alcătuit dintr-o rețea de autorități naționale de supraveghere care să colaboreze cu noile Autorități europene de supraveghere (AES[1]), combinând astfel un cadru european global pentru supravegherea financiară și competențele organismelor locale de supraveghere și ale organismelor de supraveghere microprudențială;

-          unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) pentru monitorizarea și evaluarea riscurilor privind stabilitatea sistemului financiar în ansamblu („supraveghere macroprudențială”).

AES vor fi organisme comunitare cu personalitate juridică, iar obiectivele acestora vor consta în a-și aduce aportul la: (i) îmbunătățirea gradului de reglementare și supraveghere pe piața internă, (ii) asigurarea integrității și a funcționării corespunzătoare ale piețelor financiare și (iii) menținerea stabilității sistemului financiar, consolidând, totodată, coordonarea activității de supraveghere la nivel european și internațional.

Poziția raportorului

Raportorul dumneavoastră susține direcția principală a propunerii și intenționează ca avizul Comisiei pentru afaceri juridice să contribuie constructiv la activitatea comisiei competente. Acesta consideră că realizarea de reforme ample privind piețele financiare din UE și instituțiile acesteia este necesară în vederea creșterii concurenței, prin încurajarea unor condiții de concurență echitabile, precum și a garantării unei coerențe cât mai mari a mecanismelor și a reglementării. În opinia raportorului, propunerea, cu anumite ajustări și inovații, astfel cum se propune în prezentul proiect de aviz, are un rol esențial pentru garantarea unei supravegheri și a unei reglementări mai eficiente, precum și pentru identificarea mai exactă a riscurilor din cadrul sistemului financiar.

Raportorul dumneavoastră crede cu tărie că niciuna dintre competențele de a lua decizii ale Autorității nu ar trebui să fie exercitată într-un mod prin care să fie subminată capacitatea organismelor naționale de supraveghere de a-și îndeplini obligația de reglementare sau care ar putea promova incertitudinea în materie de reglementare pentru entitățile individuale care se supun supravegherii la nivel local[2]. Prin urmare, posibilitatea ca Autoritatea să adopte decizii individuale privind participanții la piețele financiare ar trebui să fie limitată la situații de urgență, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (3).

Referitor la situațiile de zi cu zi, Comisia pentru afaceri juridice, pe baza unui compromis susținut la nivel larg, a adoptat amendamente cu privire la competențele Autorităților de a adopta decizii individuale adresate participanților la piață privind situații de zi cu zi [articolul 9 alineatul (6) și articolul 11 alineatul (4)], propunând o procedură ce ar trebui aplicată între Autoritate și Comisie în vederea alinierii mai bune a competențelor Autorităților la competențele atribuite Comisiei conform articolului 17 alineatul (1) din TUE și articolului 258 din TFUE.

Normele obligatorii ar trebui elaborate exclusiv la nivelul UE, fie de instituțiile UE, fie de AES, sub supravegherea instituțiilor respective, respectând astfel principiul subsidiarității. Cu toate acestea, raportorul dumneavoastră consideră că este esențial să se evite interpretări care nu sunt proporționale cu obiectivul, sunt extrem de detaliate sau, uneori, neadecvate, ca urmare a faptului că au fost elaborate rapid, fără să fi avut loc un dialog real. Prin urmare, raportorul dumneavoastră susține cu tărie implicarea participanților la piețe în procesul decizional.

Sunt esențiale cooperarea și schimbul de informații între nivelul micro și cel macro. Totuși, este important ca toate competențele Autorității în acest domeniu să respecte obligațiile de păstrare a secretului profesional prevăzute în dreptul UE, astfel încât informațiile confidențiale să nu fie puse la dispoziția organismelor și autorităților care nu au dreptul să le consulte. Este, de asemenea, esențial să se ia în considerare faptul că, în anumite cazuri, va fi dificil să se asigure anonimatul datelor globale care trebuie furnizate nu numai autorităților competente[3]. Prin urmare, raportorul dumneavoastră consideră că informațiile confidențiale trebuie protejate în mod consecvent și în conformitate cu dreptul UE.

În afară de aceste chestiuni esențiale, raportorul dumneavoastră are ferma convingere că rolul de mediator al Autorității ar trebui să fie definit mai bine și îmbunătățit în continuare. Mai mult decât atât, Autoritatea ar trebui să devină mai cunoscută la nivel internațional, acordurile sale rămânând însă neobligatorii. Ar trebui promovate măsuri suplimentare de creștere a transparenței și de încurajare a aplicării standardelor administrative.

La final, raportorul dumneavoastră consideră că ar trebui să se aibă în continuare în vedere garantarea faptului că propunerea reflectă în mod satisfăcător protecția consumatorilor și a investitorilor pe piețele financiare.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației comunitare și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu s‑au dovedit a fi suficiente pentru a ține pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației comunitare și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Garantarea aplicării corecte și integrale a legislației comunitare este o condiție esențială pentru integritatea, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru stabilitatea sistemului financiar și pentru existența unor condiții neutre de concurență pentru participanții la piețele financiare din Comunitate. Prin urmare, trebuie instituit un mecanism prin care Autoritatea să soluționeze cazurile de aplicare incorectă sau insuficientă a legislației comunitare. Acest mecanism trebuie să se aplice în domeniile în care legislația comunitară definește obligații clare și necondiționate.

(17) Garantarea aplicării corecte și integrale a dreptului Uniunii este o condiție esențială pentru integritatea, eficiența și buna funcționare a piețelor financiare, pentru stabilitatea sistemului financiar și pentru existența unor condiții neutre de concurență pentru participanții la piețele financiare din Uniune. Prin urmare, ar trebui instituit un mecanism prin care Autoritatea să soluționeze cazurile de neaplicare a dreptului Uniunii. Acest mecanism trebuie să se aplice în domeniile în care legislația comunitară definește obligații clare și necondiționate.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Pentru a pune capăt situațiilor excepționale de lipsă persistentă de acțiune din partea autorității competente vizate, Autoritatea trebuie să aibă dreptul, în ultimă instanță, să adopte decizii adresate unei anumite instituții financiare. Acest drept trebuie să se limiteze la circumstanțe excepționale în care o autoritate competentă nu respectă deciziile care îi sunt adresate și în care legislația comunitară este direct aplicabilă instituțiilor financiare în temeiul regulamentelor UE în vigoare sau viitoare.

(20) Pentru a pune capăt situațiilor excepționale de lipsă persistentă de acțiune din partea autorității competente vizate, Autoritatea ar trebui să aibă dreptul, în ultimă instanță și doar în situații urgente, să adopte decizii adresate unei anumite instituții financiare. Acest drept ar trebui să se limiteze la circumstanțe excepționale în care o autoritate competentă nu respectă deciziile care îi sunt adresate și în care legislația comunitară este direct aplicabilă instituțiilor financiare în temeiul regulamentelor UE în vigoare sau viitoare.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25) Ea trebuie să promoveze în mod activ convergența în materie de supraveghere pe teritoriul Comunității cu scopul de a institui o cultură comună a supravegherii.

(25) Ea ar trebui să promoveze în mod activ convergența în materie de supraveghere pe teritoriul Uniunii cu scopul de a institui o cultură comună a supravegherii, respectând, totodată, pe deplin responsabilitățile fiscale ale statelor membre.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară identificarea din timp a tendințelor, a riscurilor potențiale și a punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudențial, într-un context transfrontalier și transsectorial. Autoritatea trebuie să monitorizeze și să evalueze aceste evoluții în domeniul său de competență și, dacă este necesar, să informeze Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte Autorități europene de supraveghere și Comitetul european pentru riscuri sistemice în mod regulat sau, dacă este necesar, ad hoc. Autoritatea trebuie, de asemenea, să coordoneze exercițiile de simulare a crizelor la nivel comunitar pentru a evalua rezistența participanților la piețele financiare în cazul evoluțiilor negative ale pieței, garantând aplicarea unei metodologii a acestor exerciții cât mai consecvente la nivel național.

(28) Pentru a proteja stabilitatea financiară este necesară identificarea din timp a tendințelor, a riscurilor potențiale și a punctelor vulnerabile aferente nivelului microprudențial, într-un context transfrontalier și transsectorial. Autoritatea ar trebui să monitorizeze și să evalueze aceste evoluții în domeniul său de competență și să informeze, în mod regulat, Parlamentul European, Consiliul, Comisia, celelalte Autorități europene de supraveghere și Comitetul european pentru riscuri sistemice, precum și autoritățile naționale competente. Autoritatea ar trebui, de asemenea, să coordoneze exercițiile de simulare a crizelor la nivelul Uniunii pentru a evalua rezistența participanților la piețele financiare în cazul evoluțiilor negative ale pieței, garantând aplicarea unei metodologii a acestor exerciții cât mai consecvente la nivel național.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea trebuie să promoveze dialogul și cooperarea cu autorități de supraveghere din afara Comunității. Ea va respecta pe deplin actualele roluri și competențe ale Instituțiilor europene în relația acestora cu autoritățile din afara Comunității și în cadrul forumurilor internaționale.

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea ar trebui să promoveze dialogul și cooperarea cu autorități de supraveghere din afara Comunității. Aceasta respectă pe deplin actualele roluri și competențe ale instituțiilor europene în relația acestora cu autoritățile din afara Uniunii și în cadrul forumurilor internaționale. Și Autoritatea ar trebui să poată beneficia de pe urma cooperării care există deja între Comisie și forumurile internaționale.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea trebuie să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare. Pentru a se evita suprapunerea obligațiilor de raportare ale participanților la piețele financiare, aceste informații trebuie în mod normal să fie transmise de autoritățile naționale de supraveghere care sunt cele mai apropiate de piețele financiare și de participanții la acestea. Autoritatea trebuie însă să fie abilitată să solicite informații direct de la participanții la piețele financiare și de la alte părți atunci când o autoritate națională de supraveghere nu furnizează sau nu poate furniza respectivele informații în mod prompt. Autoritățile statelor membre trebuie să fie obligate să sprijine Autoritatea pentru ca acestor cereri directe să li se dea curs.

(31) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea ar trebui să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare. Pentru a se evita suprapunerea obligațiilor de raportare ale participanților la piețele financiare, aceste informații ar trebui, în mod normal, să fie transmise de autoritățile naționale de supraveghere care sunt cele mai apropiate de piețele financiare și de participanții la piață, cu condiția ca informațiile confidențiale să nu fie puse la dispoziția organismelor sau autorităților care nu sunt autorizate să le consulte. Autoritatea ar trebui însă să fie abilitată să solicite informații direct de la participanții la piețele financiare și de la alte părți atunci când o autoritate națională de supraveghere nu furnizează sau nu poate furniza respectivele informații în mod prompt. Autoritățile statelor membre ar trebui să fie obligate să sprijine Autoritatea pentru ca acestor cereri directe să li se dea curs.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și Comitetul european pentru riscuri sistemice este esențială pentru o funcționare pe deplin eficientă a acestuia din urmă și pentru a garanta că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Autoritatea trebuie să pună la dispoziția Comitetului european pentru riscuri sistemice orice informații pertinente. Datele aferente întreprinderilor individuale trebuie furnizate în urma unei cereri motivate. Autoritatea trebuie să ia măsuri imediate și să dea curs avertismentelor sau recomandărilor pe care Comitetul european pentru riscuri sistemice i le adresează sau le adresează unei autorități naționale de supraveghere.

(32) Colaborarea strânsă între Autoritate și Comitetul european pentru riscuri sistemice este esențială pentru o funcționare pe deplin eficientă a acestuia din urmă și pentru a garanta că avertismentelor și recomandărilor sale li se dă curs. Autoritatea ar trebui să pună la dispoziția Comitetului european pentru riscuri sistemice orice informații pertinente. Datele aferente întreprinderilor individuale ar trebui furnizate în urma unei cereri motivate și ar trebui protejate în mod consecvent și în conformitate cu dreptul Uniunii. Autoritatea ar trebui să ia măsuri imediate și să dea curs avertismentelor sau recomandărilor pe care Comitetul european pentru riscuri sistemice i le adresează sau le adresează unei autorități naționale de supraveghere.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34) Statele membre au o responsabilitate centrală în procesul de menținere a stabilității financiare în cadrul gestionării crizelor, în special în ceea ce privește stabilizarea și redresarea participanților vulnerabili la piețele financiare. Măsurile luate de Autoritate în situații de urgență sau de dezacorduri, care afectează stabilitatea unui participant la piețele financiare nu trebuie să afecteze responsabilitățile fiscale ale statelor membre. Trebuie înființat un mecanism prin care statele membre pot invoce această măsură de salvgardare și să înainteze în ultimă instanță cazul Consiliului în vederea obținerii unei decizii. Este oportun să i se confere Consiliului un rol în acest caz, date fiind responsabilitățile specifice ale statelor membre în acest sens.

(34) Statele membre au o responsabilitate centrală în procesul de menținere a stabilității financiare în situații de criză, în special în ceea ce privește stabilizarea și redresarea instituțiilor financiare vulnerabile. Măsurile luate de Autoritate în situații de urgență sau de dezacorduri care afectează stabilitatea unei instituții financiare nu ar trebui să afecteze responsabilitățile fiscale ale statelor membre. Ar trebui înființat un mecanism prin care statele membre să poată solicita ca decizia Autorității să fie reanalizată.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, Directivei 2002/87/CE, Directivei 2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, Directivei 2004/25/CE, Directivei 2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, Directivei 2005/60/CE, Directivei 2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, Directivei 2006/49/CE (fără a aduce atingere competenței Autorității bancare europene în ceea ce privește supravegherea prudențială), al Directivei … (viitoarea directivă privind gestionarea fondurilor de investiții alternative) și al Regulamentului … (viitorul regulament privind agențiile de rating al creditelor), precum și al tuturor directivelor, regulamentelor și deciziilor bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte comunitare care conferă sarcini Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, Directivei 2002/87/CE, Directivei 2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, Directivei 2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, Directivei 2005/60/CE, Directivei 2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, Directivei 2006/49/CE (fără a aduce atingere competenței Autorității bancare europene în ceea ce privește supravegherea prudențială), al Directivei … (viitoarea directivă privind gestionarea fondurilor de investiții alternative) și al Regulamentului … (viitorul regulament privind agențiile de rating al creditelor), precum și al tuturor directivelor, regulamentelor și deciziilor bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte comunitare care conferă sarcini Autorității.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Obiectivul Autorității este acela de a contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării pieței interne, inclusiv printr-un nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere, (ii) protejarea investitorilor, (iii) garantarea integrității, eficienței și a bunei funcționări a piețelor financiare, (iv) protejarea stabilității sistemului financiar și (v) consolidarea coordonării internaționale în domeniul supravegherii. În acest scop, Autoritatea va contribui la garantarea aplicării consecvente, eficiente și efective a legislației comunitare menționate anterior la articolul 1 alineatul (2), favorizând convergența în materie de supraveghere și furnizând avize Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

(4) Obiectivul Autorității este acela de a contribui la: (i) îmbunătățirea funcționării pieței interne, inclusiv printr-un nivel ridicat, eficient și consecvent de reglementare și supraveghere, (ii) protejarea investitorilor, (iii) garantarea integrității, eficienței și a bunei funcționări a piețelor financiare, (iv) protejarea stabilității sistemului financiar și (v) consolidarea coordonării internaționale în domeniul supravegherii, luând, totodată, în considerare necesitatea de a stimula concurența și inovația în cadrul pieței interne și de a asigura competitivitatea globală. În acest scop, Autoritatea contribuie la garantarea aplicării consecvente, eficiente și efective a legislației comunitare menționate anterior la articolul 1 alineatul (2), favorizând convergența în materie de supraveghere și furnizând avize Parlamentului European, Consiliului și Comisiei.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2– litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) să emită orientări și recomandări, după cum se prevede la articolul 8;

(b) să emită orientări și recomandări neobligatorii, după cum se prevede la articolul 8;

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Standarde tehnice

Standarde tehnice – acte delegate

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, Autoritatea efectuează, atunci când este necesar, consultări publice deschise cu privire la standardele tehnice și analizează eventualele costuri și beneficii aferente.

Înainte de a le prezenta Comisiei, Autoritatea efectuează, atunci când este necesar, consultări publice deschise cu privire la standardele tehnice, implicând participanții la piețele financiare în elaborarea tuturor normelor care urmează a le fi impuse, pentru a se asigura că aceste norme sunt proporționale cu obiectivul pentru care sunt elaborate și că nu sunt exagerate, precum și pentru a analiza eventualele costuri și beneficii aferente.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin intermediul regulamentelor sau deciziilor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin intermediul regulamentelor sau deciziilor ca acte delegate, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și efective în materie de supraveghere în cadrul SESF și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a legislației comunitare, Autoritatea emite orientări și recomandări adresate autorităților competente sau participanților la piețele financiare.

În scopul stabilirii de practici consecvente, eficiente și efective în materie de supraveghere în cadrul SESF și al garantării aplicării comune, uniforme și coerente a legislației comunitare, Autoritatea emite orientări și recomandări adresate autorităților competente sau participanților la piețele financiare. Autoritatea efectuează consultări publice deschise cu privire la orientări și recomandări și analizează eventualele costuri și beneficii aferente. Orientările se publică pe pagina de internet a Autorității.

Autoritățile competente trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a respecta aceste orientări și recomandări.

Autoritățile competente fac toate eforturile necesare pentru a respecta aceste orientări și recomandări.

Atunci când autoritatea competentă nu aplică respectivele orientări sau recomandări, aceasta trebuie să informeze Autoritatea cu privire la motivele sale.

Atunci când o autoritate competentă nu aplică respectivele orientări sau recomandări, aceasta informează Autoritatea cu privire la motivele sale. Autoritatea publică aceste motive, notificând din timp autoritatea competentă cu privire la intenția sa.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aplicarea consecventă a normelor comunitare

Neaplicarea dreptului Uniunii

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat corect legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a reușit să garanteze faptul că un participant la piețele financiare îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritatea are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), mai ales prin faptul că nu a reușit să se asigure că un participant la piețele financiare îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritatea are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Comisiei sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa aplicare incorectă a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Parlamentului European, a Consiliului sau a Comisiei sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa neaplicare a dreptului Uniunii.

Fără a aduce atingere competențelor stabilite la articolul 20, autoritatea competentă trebuie să pună la dispoziția Autorității, fără întârziere, toate informațiile pe care Autoritatea le consideră necesare pentru ancheta sa.

Fără a aduce atingere competențelor stabilite la articolul 20, autoritatea competentă pune la dispoziția Autorității, fără întârziere, toate informațiile pe care Autoritatea le consideră necesare pentru ancheta sa.

(3) Cel târziu în termen de două luni de la demararea anchetei, Autoritatea poate adresa autorității competente în cauză o recomandare precizând măsurile necesare în vederea respectării dreptului comunitar.

(3) Cel târziu în termen de două luni de la demararea anchetei, Autoritatea poate adresa autorității competente în cauză o recomandare precizând măsurile necesare în vederea respectării dreptului Uniunii.

În termen de zece zile lucrătoare de la primirea recomandării, autoritatea competentă trebuie să informeze Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a garanta respectarea dreptului comunitar.

În termen de zece zile lucrătoare de la primirea recomandării, autoritatea competentă informează Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii.

(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării Autorității, autoritatea competentă nu s-a conformat legislației comunitare, Comisia, după ce a fost informată de Autoritate sau din proprie inițiativă, poate lua o decizie prin care să îi ceară autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul comunitar.

(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării Autorității, autoritatea competentă nu s-a conformat dreptului Uniunii, Comisia, după ce a fost informată de Autoritate sau din proprie inițiativă, poate lua o decizie prin care să îi ceară autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul Uniunii.

Comisia trebuie să ia această decizie în termen de cel mult trei luni de la adoptarea recomandării. Comisia poate prelungi această perioadă cu o lună.

Comisia ia această decizie în termen de cel mult trei luni de la adoptarea recomandării. Comisia poate prelungi această perioadă cu o lună.

Comisia se asigură că dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima este respectat.

Comisia se asigură că dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima este respectat.

Autoritatea și autoritățile competente trebuie să-i transmită Comisiei toate informațiile necesare.

Autoritatea și autoritățile competente transmit Comisiei toate informațiile necesare.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

(6) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piață sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct participanților la piețele financiare, adopta o decizie individuală adresată unui participant la piețele financiare prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(6) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piața internă sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar în activitățile transfrontaliere, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct participanților la piețele financiare, adopta o decizie individuală adresată unui participant la piețele financiare prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități. Înainte de adoptarea unei decizii individuale, Autoritatea informează Comisia în această privință.

 

Comisia se asigură că este respectat dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima.

 

Autoritatea și autoritățile competente transmit Comisiei toate informațiile necesare.

 

În termen de două săptămâni de la primirea proiectelor de decizie ale Autorității, Comisia decide cu privire la aprobarea proiectelor de decizie. Comisia nu poate prelungi această perioadă. Comisia poate aproba proiectele de decizie doar parțial sau cu amendamente atunci când acest lucru este impus de interesele Uniunii.

 

Atunci când Comisia nu aprobă proiectul de decizie sau îl aprobă doar parțial sau cu amendamente, aceasta informează imediat Autoritatea printr-un aviz oficial.

 

În termen de o săptămână de la primirea avizului oficial în cauză, Autoritatea își revizuiește și adaptează decizia la avizul oficial al Comisiei și o transmite imediat acesteia.

 

În termen de o săptămână de la primirea deciziei modificate a Autorității, Comisia decide cu privire la aprobarea sau respingerea acesteia.

 

Dacă decizia modificată este respinsă de Comisie, se consideră că decizia nu a fost adoptată.

Decizia autorității trebuie să fie conformă cu decizia adoptată de Comisie în temeiul alineatului (4).

Decizia autorității trebuie să fie conformă cu decizia adoptată de Comisie în temeiul alineatului (4).

(7) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (6) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune.

 

Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu faptele care fac obiectul deciziei în temeiul alineatului (4) sau (6) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

(7) Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu faptele care fac obiectul deciziei în temeiul alineatului (4) sau (6) trebuie să fie compatibilă cu respectivele decizii.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile competente

Soluționarea dezacordurilor dintre autoritățile competente în contexte transfrontaliere

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la articolul 9, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente în domenii în care legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) prevede cooperarea, coordonarea sau luarea de decizii în comun de către autoritățile competente din mai mult decât un stat membru, Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, poate sprijini autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).

(1) Fără a aduce atingere competențelor prevăzute la articolul 9, atunci când o autoritate competentă nu este de acord cu procedura sau cu conținutul unei măsuri sau cu lipsa de acțiune din partea unei alte autorități competente în domenii care privesc legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea, la cererea uneia sau mai multor autorități competente în cauză, poate sprijini autoritățile în efortul acestora de a ajunge la un acord, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Pentru a-și putea îndeplini rolul de facilitare și coordonare, Autoritatea este informată pe deplin cu privire la toate evoluțiile relevante referitoare la situația menționată la alineatul (1) și este invitată să participe, în calitate de observator, la toate reuniunile autorităților naționale de supraveghere competente.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Deciziile adoptate în temeiul alineatului (3) prevalează asupra oricărei decizii adoptate anterior de autoritățile competente cu privire la aceeași chestiune. Orice măsură luată de autoritățile competente în legătură cu chestiunile care fac obiectul unei decizii în temeiul alineatului (3) respectă prezenta decizie.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că un participant la piețele financiare respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individuală adresată unui participant la piețele financiare prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(4) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia Autorității, nereușind astfel să garanteze faptul că un participant la piețele financiare respectă cerințele care îi sunt direct aplicabile în temeiul legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), Autoritatea poate adopta o decizie individuală, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (6), adresată unui participant la piețele financiare prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, inclusiv încetarea oricărei activități.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 16 – paragraful 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) fără a aduce atingere articolului 11, îndeplinirea rolului de mediator la cererea autorităților competente sau din proprie inițiativă;

(3) fără a aduce atingere articolului 11, medierea neobligatorie la cererea autorităților competente;

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fără a aduce atingere competențelor Instituțiilor comunitare, Autoritatea poate stabili contacte cu autoritățile de supraveghere din țări terțe. Ea poate încheia acorduri administrative cu organizațiile internaționale și cu administrațiile din țări terțe.

Fără a aduce atingere competențelor instituțiilor UE, Autoritatea poate stabili contacte cu autoritățile de supraveghere din țări terțe. Ea poate încheia acorduri administrative cu organizațiile internaționale și cu administrațiile din țări terțe. Aceste acorduri nu creează obligații juridice pentru Uniune și statele sale membre.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La cererea Autorității, autoritățile competente și alte autorități publice ale statelor membre vor pune la dispoziția Autorității toate informațiile necesare pentru îndeplinirea mandatului conferit acesteia prin prezentul regulament.

(1) La cererea Autorității, autoritățile competente și alte autorități publice ale statelor membre pun la dispoziția Autorității toate informațiile necesare pentru îndeplinirea mandatului conferit acesteia prin prezentul regulament, respectând pe deplin dispozițiile în vigoare în materie de confidențialitate și protecția datelor prevăzute în legislația relevantă a Uniunii.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea poate de asemenea solicita ca informațiile să-i fie transmise la intervale regulate.

Autoritatea poate, de asemenea, solicita ca informațiile să-i fie transmise la intervale regulate. Toate aceste solicitări utilizează, dacă este cazul, un format de raportare comun.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor

Înființarea unui grup al părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În scopul consultării părților interesate în domenii care sunt relevante pentru sarcinile Autorității, se înființează un Grup al părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor.

(1) Autoritatea înființează un Grup al părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor în scopul consultării părților interesate în domeniile care sunt relevante pentru sarcinile Autorității.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În luarea deciziei sale, consiliul de supraveghere trebuie, într-o măsură cât mai mare, să asigure un echilibru geografic adecvat și o reprezentare corespunzătoare a părților interesate la nivelul Comunității.

În luarea deciziei sale, consiliul de supraveghere asigură un echilibru geografic adecvat și o reprezentare corespunzătoare a părților interesate la nivelul Comunității.

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu afectează în niciun fel responsabilitățile fiscale ale statelor membre.

(1) Autoritatea se asigură că nicio decizie adoptată în temeiul articolului 10 sau 11 nu afectează în mod direct responsabilitățile fiscale ale statelor membre.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 11 îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta poate notifica Autorității și Comisiei, în termen de o lună de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă, faptul că decizia nu va fi implementată de autoritatea competentă.

(2) Atunci când un stat membru consideră că o decizie luată în temeiul articolului 11 îi afectează responsabilitățile fiscale, acesta poate informa Autoritatea, Consiliul și Comisia în termen de trei zile lucrătoare de la transmiterea deciziei Autorității către autoritatea competentă.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de o lună de la notificarea efectuată de statul membru, Autoritatea trebuie să informeze statele membre dacă își menține, modifică sau revocă decizia.

În termen de o săptămână de la notificarea efectuată de statul membru, Autoritatea informează statele membre dacă își menține, modifică sau revocă decizia. În cazul în care decizia este menținută sau modificată, Autoritatea precizează că responsabilitățile fiscale nu sunt afectate.

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Autoritatea își menține decizia, Consiliul decide, cu majoritate calificată în termen de două luni, după cum se prevede la articolul 205 din Tratat, cu privire la menținerea sau revocarea deciziei Autorității.

Atunci când Autoritatea își menține decizia, Consiliul decide, cu majoritate calificată, după cum se prevede la articolul 238 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în termen de o lună, cu privire la menținerea sau revocarea deciziei Autorității.

PROCEDURĂ

Titlu

Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe

Referințe

COM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

Comisia competentă în fond

ECON

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

JURI

7.10.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Raffaele Baldassarre

5.10.2009

 

 

Examinare în comisie

28.1.2010

 

 

 

Data adoptării

28.4.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Kay Swinburne

 • [1]  Acestea sunt Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP).
 • [2]  În conformitate cu hotărârea CEJ referitoare la cauza Meroni (Meroni/Înalta Autoritate, C-9/56 și 10/56, Rec., 1958, p. 133 și 157), o instituție nu poate delega competențe pe care nu le are ea însăși. Dacă Autorității i se acordă competența de a decide dacă o autoritate națională competentă a respectat dreptul comunitar, astfel cum se propune la articolul 9 alineatul (6) și la articolul 11 alineatul (3), ar însemna că Autorității i se acordă o competență care depășește competențele de punere în aplicare stabilite, care implică luarea de decizii cu privire la chestiuni în care este contestată aplicarea corectă a dreptului.
 • [3]  De exemplu, în unele state membre, piețele sunt limitate la un număr restrâns de actori importanți. Prin urmare, furnizarea oricăror informații globale ar implica efectiv divulgarea de informații privind întreprinderi individuale.

AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituŢionale (9.4.2010)

destinat Comisiei pentru afaceri economice și monetare

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

(COM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

Raportor: Íñigo Méndez de Vigo

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Lipsa unui regulament financiar adecvat la nivel European și slăbiciunile mecanismelor de supraveghere a pieței au devenit clar evidente în cursul crizei economice și financiare care a lovit Europa în 2008, ale cărei repercusiuni sunt încă resimțite în mod dureros. Comisia a formulat patru propuneri, bazate pe raportul grupului de experți prezidat de Jacques de Larosiere, de a căror trecere prin Parlament este răspunzătoare Comisia pentru afaceri economice și monetare.

Atunci când și-a formulat avizul, Comisia pentru afaceri constituționale s-a străduit să examineze cu atenție în ce mod pot fi integrate mai bine în sistemul instituțional Autoritatea europeană de supraveghere și Comitetul european pentru riscuri sistemice, preconizate în aceste propuneri. Comisia s-a concentrat, de asemenea, asupra stabilirii unor standarde tehnice armonizate pentru serviciile financiare, pentru a garanta, pe de o parte, coerența acțiunilor acestora, iar pe de altă parte, o protecție adecvată a depunătorilor, investitorilor și consumatorilor din Uniunea Europeană. În cuprinsul acestui aviz, relațiile cu instituțiile din sectorul privat au fost studiate cu deosebită atenție, ca și relațiile dintre Autoritatea europeană de supraveghere și autoritățile naționale de supraveghere. În sfârșit, am pus accentul pe aspectele legate de supravegherea instituțiilor transfrontaliere.

Criza financiară din 2008 necesită un răspuns european la problemele europene: în toate acestea, datorită noilor puteri ce i-au fost conferite prin Tratatul de la Lisabona, Parlamentul trebuie să joace un rol decisiv.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de înființare a unei Autorității europene de supraveghere (valori mobiliare și piețe)

 

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate de integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației comunitare și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

(1) Criza financiară din 2007/2008 a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului în ansamblu. Modelele naționale de supraveghere nu au reușit să țină pasul cu realitatea piețelor financiare europene, bazate pe integrare și interconectare, în cadrul cărora numeroase societăți financiare desfășoară activități transfrontaliere. Criza a adus în prim-plan deficiențe la nivelul cooperării, coordonării, aplicării coerente a legislației Uniunii și al încrederii între autoritățile naționale de supraveghere.

 

(Prezentul amendament se aplică întregului text.)

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Sistemul european al supraveghetorilor financiari trebuie să fie o rețea de autorități de supraveghere naționale și comunitare, supravegherea cotidiană a participanților la piața financiară fiind lăsată în seama instituțiilor la nivel național, iar rolul central în supravegherea grupurilor transfrontaliere fiind acordat colegiilor autorităților de supraveghere. Trebuie, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o aplicare coerentă a normelor aplicabile participanților la piața financiară și piețelor pe întreg teritoriul comunitar. Trebuie instituită o Autoritate europeană pentru valori mobiliare și piețe, împreună cu o Autoritate europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale și cu o Autoritate bancară europeană (Autoritățile europene de supraveghere).

(7) Sistemul european al supraveghetorilor financiari trebuie să fie o rețea de autorități de supraveghere naționale și ale Uniunii, supravegherea cotidiană a instituțiilor financiare care nu au dimensiune europeană fiind lăsată în seama autorităților naționale. Colegiile autorităților de supraveghere trebuie să supravegheze instituțiile transfrontaliere care nu au dimensiune europeană. Autoritatea europeană de supraveghere (valori mobiliare și piețe) („Autoritatea”) trebuie să preia treptat supravegherea instituțiilor cu dimensiune europeană. Trebuie, de asemenea, realizată o mai mare armonizare și o aplicare coerentă a normelor aplicabile participanților la piața financiară și piețelor pe întreg teritoriul Uniunii. În plus față de Autoritate, trebuie instituită o Autoritate europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și o Autoritate europeană de supraveghere (bancară), precum și o Autoritate europeană de supraveghere (Comitetul comun) („Comitetul comun”). Comitetul european pentru riscuri sistemice („CERS”) trebuie să facă parte din Sistemul european de supraveghere financiară.

 

(Modificările aduse denumirilor autorităților trebuie să se aplice în întregul text.)

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) În cauza nr. C-217/04, Regatul Unit / Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, Curtea de Justiție a reținut următoarele: „modul în care este formulat articolului 95 din TCE nu implică, în niciun fel, că măsurile adoptate de legiuitorul comunitar pe această bază se adresează exclusiv statelor membre considerate individual. Legiuitorul poate considera necesară instituirea unui organism comunitar răspunzător de lansarea unui proces de armonizare în situații în care, pentru a facilita implementarea și aplicarea uniformă a actelor care se bazează pe această prevedere, pare să fie recomandabilă adoptarea unor măsuri de susținere neobligatorii și a unor măsuri-cadru1”. Măsurile adoptate în temeiul articolului 95 din Tratatul CE (actualul articol 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona) pot lua forma unor directive sau a unor regulamente. De exemplu, Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor a fost înființată prin Regulamentul (CE) nr. 460/2004 al Parlamentului European și al Consiliului2 din 10 martie 2004 și, în mod similar, Autoritatea va fi înființată printr-un regulament.

 

1 Hotărârea din 2 mai 2006, Culegere 2006, p. I-3771, la alineatul 44.

 

2 JO L 77, 13.3.2004, p. 1.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a investitorilor și consumatorilor din întreaga Europă. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de legislația comunitară, proiecte de standarde tehnice care nu presupună alegeri de politică. Comisia trebuie să aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice în conformitate cu legislația comunitară, pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Proiectele de standarde tehnice trebuie adoptate de Comisie. Ele ar suferi modificări dacă, de exemplu, proiectele de standarde tehnice ar fi incompatibile cu dreptul comunitar, nu ar respecta principiul proporționalității sau ar contraveni principiilor fundamentale ale pieței interne pentru servicii financiare reflectate de acquis-ul comunitar al serviciilor financiare. Pentru a asigura adoptarea rapidă și fără probleme a respectivelor standarde, Comisia trebuie să respecte un termen limită pentru a lua decizia privind aprobarea acestora.

(14) Este necesar să se introducă un instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare pentru a garanta, și printr-o reglementare unică, condiții egale de concurență și un nivel adecvat de protecție a investitorilor și consumatorilor din întreaga Uniune. Ar fi util și oportun ca Autoritatea, în calitate de organism cu înaltă specializare, să aibă sarcina de a elabora, în domeniile definite de legislația Uniunii, proiecte de standarde tehnice care nu presupun alegeri de politică. Comisia trebuie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având ca obiect standardele tehnice în cadrul serviciilor financiare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Procesul de elaborare a standardelor tehnice în temeiul prezentului regulament nu aduce atingere dreptului Comisiei de a adopta din proprie inițiativă măsuri de aplicare în cadrul procedurilor de comitologie de nivel 2 ale structurii Lamfalussy prevăzute de legislația comunitară aplicabilă în domeniu. Chestiunile aferente standardelor tehnice nu presupun decizii de politică, iar conținutul acestora este încadrat de actele comunitare adoptate la nivelul 1. Elaborarea de proiecte de standarde de către Autoritate garantează faptul că acestea vor beneficia pe deplin de competența specializată a autorităților naționale de supraveghere.

(15) Comisia trebuie să aprobe respectivele proiecte de standarde tehnice, pentru ca acestea să producă efecte juridice obligatorii. Ele vor fi modificate dacă, de exemplu, sunt incompatibile cu dreptul Uniunii, nu respectă principiul proporționalității sau contravin principiilor fundamentale ale pieței interne a serviciilor financiare, astfel cum sunt reflectate în acquis-ul Uniunii privind serviciile financiare. Pentru a asigura adoptarea rapidă și fără probleme a respectivelor standarde, Comisia trebuie să respecte un termen limită pentru a hotărî cu privire la aprobarea acestora.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) În domeniile neacoperite de standardele tehnice, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a emite orientări și recomandări neobligatorii cu privire la aplicarea legislației Comunitare. Pentru a asigura transparența și a încuraja respectarea legislației de către autoritățile naționale de supraveghere prin intermediul respectivelor orientări și recomandări, autoritățile naționale trebuie să fie obligate să dea explicații în cazul în care nu urmează aceste orientări și recomandări.

(16) În domeniile neacoperite de standardele tehnice, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a emite orientări și recomandări cu privire la aplicarea legislației Uniunii. Pentru a asigura transparența și a încuraja respectarea legislației de către autoritățile naționale de supraveghere prin intermediul respectivelor orientări și recomandări, în cazul în care nu urmează aceste orientări și recomandări, autoritățile naționale trebuie să fie obligate să dea explicații în mod public, pentru a fi pe deplin transparente în raporturile cu participanții la piață. În domeniile neacoperite de standarde tehnice, Autoritatea trebuie să stabilească practici optime pe care să le facă cunoscute public.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Atunci când autoritatea națională nu dă curs recomandării, Comisia trebuie să aibă dreptul de a emite o decizie către autoritatea națională de supraveghere în cauză pentru a garanta respectarea dreptului comunitar, producând efecte juridice directe care pot fi invocate în fața instanțelor și autorităților naționale și care trebuie respectate în temeiul articolului 226 din tratat.

(19) Atunci când autoritatea națională nu dă curs recomandării până la un termen stabilit de Autoritate, Autoritatea trebuie să emită fără întârziere o decizie vizând autoritatea națională de supraveghere în cauză pentru a garanta respectarea dreptului Uniunii, producând efecte juridice directe care pot fi invocate în fața instanțelor și autorităților naționale și care trebuie respectate în temeiul articolului 258 din tratat.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Comunitate necesită o reacție rapidă și concertată la nivel comunitar. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. Dat fiind că determinarea unei situații de urgență presupune un grad semnificativ de analiză, puterea de a lua această decizie trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct participanților la piețele financiare în domeniile legislației comunitare direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe.

(21) Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Uniune necesită o reacție rapidă și concertată la nivelul Uniunii. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. CERS trebuie să stabilească când există o situație de urgență. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct participanților la piețele financiare în domeniile dreptului Uniunii direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Pentru a asigura supravegherea eficientă și efectivă, precum și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale autorităților competente din diferite state membre, Autoritatea trebuie să aibă competența de a soluționa dezacordurile dintre aceste autorități competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește colegiile autorităților de supraveghere. Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în cursul căreia autoritățile competente pot ajunge la un acord. Sfera de competențe a Autorității trebuie să acopere dezacordurile aferente obligațiilor procedurale în procesul de cooperare, precum și în ceea ce privește interpretarea și aplicarea legislației comunitare în deciziile în materie de supraveghere. Mecanismele de conciliere existente prevăzute de legislația sectorială trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune din partea autorităților naționale de supraveghere implicate, Autoritatea trebuie să fie abilitată să adopte, ca ultimă soluție, decizii adresate direct participanților la piețele financiare în domeniile din legislația comunitară direct aplicabilă acestora.

(22) Pentru a asigura supravegherea eficientă și efectivă, precum și o reprezentare echilibrată a punctelor de vedere ale autorităților competente din diferite state membre, Autoritatea trebuie să aibă competența de a soluționa dezacordurile dintre aceste autorități competente, decizia sa având caracter obligatoriu, inclusiv în ceea ce privește colegiile autorităților de supraveghere. Trebuie prevăzută o fază de conciliere, în cursul căreia autoritățile competente pot ajunge la un acord. Sfera de competențe a Autorității trebuie să acopere dezacordurile aferente obligațiilor procedurale în procesul de cooperare, precum și în ceea ce privește interpretarea și aplicarea dreptului Uniunii în deciziile în materie de supraveghere. Mecanismele de conciliere existente prevăzute de legislația sectorială trebuie respectate. În cazul lipsei de acțiune din partea autorităților naționale de supraveghere implicate, Autoritatea trebuie să fie abilitată să adopte, ca ultimă soluție, decizii adresate direct participanților la piețele financiare în domeniile din dreptului Uniunii direct aplicabilă acestora. În același mod se procedează și în cazul dezacordurilor ivite în cadrul colegiilor autorităților de supraveghere.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Criza a scos în evidență deficiențe majore în ceea ce privește modalitățile actuale de abordare a supravegherii instituțiilor financiare transfrontaliere, în special a celor mai mari și mai complexe, al căror faliment ar putea produce daune sistemice. Aceste deficiențe provin din diferite domenii de activitate ale instituțiilor financiare, dar și din zona organismelor de supraveghere. Cele dintâi acționează într-o piață fără frontiere, cele din urmă verifică zilnic dacă jurisdicția lor nu încetează la frontierele naționale.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22b) Mecanismul de cooperare utilizat pentru soluționarea acestei desincronizări s-a demonstrat fără echivoc a fi insuficient. Așa cum se subliniază în Raportul Turner, publicat în martie 2009, „mecanismele actuale, care combină drepturi de desfășurare a activității în altă țară, supravegherea din țara de origine și asigurarea pentru depozite la nivel pur național nu constituie o bază solidă pentru reglementarea și supravegherea viitoare a băncilor europene transfrontaliere pentru persoane fizice” 1.

 

_____________

1 la p. 101.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22c) Pentru soluționarea acestei probleme, nu există decât două soluții posibile: fie lărgirea puterilor conferite supraveghetorilor din țara gazdă, fie crearea unei autorități europene care să constituie cu adevărat o alternativă. După cum menționează tot Raportul Turner, „acordurile mai solide reclamă fie puteri sporite la nivel național, ceea ce implică o piață unică mai puțin deschisă, fie un grad mai ridicat de integrare europeană”.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Considerentul 22d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22d) Soluția națională implică posibilitatea ca țara gazdă să nu acorde sucursalelor locale dreptul de a funcționa, să oblige instituțiile străine să acționeze exclusiv prin intermediul unor filiale, și nu prin acela al unor sucursale și să supravegheze capitalul și lichiditățile băncilor care operează în aceasta, ceea ce ar conduce la o creștere a gradului de protecționism.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Considerentul 22e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22e) Soluția europeană impune extinderea competențelor colegiilor autorităților de supraveghere în materie de supraveghere a instituțiilor transfrontaliere și transferul treptat al competențelor de supraveghere a instituțiilor cu dimensiune europeană către o autoritate europeană. Instituțiile financiare cu dimensiune europeană includ instituțiile care desfășoară activități transfrontaliere, precum și instituțiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul național, dar al căror faliment ar putea amenința stabilitatea pieței financiare unice europene.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Considerentul 22f (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22f) Colegiile autorităților de supraveghere trebuie să aibă competența de a defini normele de supraveghere pentru a promova aplicarea coerentă a legislației Uniunii. Autoritatea trebuie să dispună de drepturi depline de participare la colegiile autorităților de supraveghere, pentru a raționaliza funcționarea proceselor de schimb de informații și a favoriza convergența și consecvența între colegii în ceea ce privește aplicarea dreptului Uniunii. Autoritatea trebuie să conducă supravegherea instituțiilor financiare transfrontaliere care își desfășoară activitatea în Uniune. De asemenea, Autoritatea trebuie să joace un rol de mediator împuternicit să pronunțe hotărâri obligatorii în ceea ce privește soluționarea conflictelor dintre supraveghetorii naționali.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 22 g (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22g) Colegiile autorităților de supraveghere trebuie să joace un rol important în supravegherea eficientă, eficace și consecventă a instituțiilor financiare transfrontaliere care nu au dimensiune europeană, însă, în majoritatea cazurilor, continuă să existe diferențe între standardele și practicile naționale. Convergența regulamentelor financiare de bază nu este utilă dacă practicile de supraveghere rămân fragmentate. După cum relevă Raportul Larosière, „denaturarea concurenței și arbitrajul de reglementare generat de practici de supraveghere diferite trebuie evitate, deoarece ar putea submina stabilitatea financiară, între altele prin încurajarea unei alunecări a activității financiare către țările cu un grad de supraveghere mai redus. Sistemul de supraveghere trebuie să fie perceput ca echitabil și echilibrat.”

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a) Supravegherea prudențială a instituțiilor financiare cu dimensiune europeană trebuie încredințată Autorității. Supraveghetorii naționali trebuie să-și desfășoare activitatea ca reprezentanți ai Autorității și trebuie să aibă obligația ca, atunci când supraveghează instituții financiare transfrontaliere cu dimensiune europeană, să respecte instrucțiunile Autorității.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Considerentul 23b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b) Instituțiile financiare cu dimensiune europeană trebuie identificate prin raportare la standardele internaționale.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități poate fi un instrument util în funcționarea rețelei autorităților de supraveghere în vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de supraveghere, favorizării cooperării și prin aceasta a raționalizării procesului de supraveghere, precum și a reducerii sarcinilor impuse instituțiilor financiare. Prezentul regulament trebuie, prin urmare, să ofere o bază juridică clară pentru această delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către o altă autoritate de supraveghere în locul autorității responsabile, în timp ce responsabilitatea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în continuare autorității care deleagă sarcinile. Prin delegarea responsabilităților, o autoritate națională de supraveghere delegată trebuie să poată decide într-o chestiune de supraveghere în locul unei alte autorități naționale de supraveghere, în numele acesteia. Delegațiile trebuie să respecte principiul conform căruia se alocă o competență de supraveghere unei autorități de supraveghere care are competența necesară de a întreprinde o acțiune în privința chestiunii aflate în discuție. Se poate avea în vedere o realocare a responsabilităților, de exemplu, din motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coerența la nivelul supravegherii unui grup, precum și de utilizarea optimală a competențelor tehnice existente printre autoritățile naționale de supraveghere. Legislația comunitară în acest domeniu poate oferi mai multe precizări cu privire la principiile realocării responsabilităților printr-un acord. Autoritatea trebuie să faciliteze acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autoritățile naționale de supraveghere prin toate modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie informată în prealabil cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz dacă este necesar. Autoritatea trebuie să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri pentru a garanta că tuturor părților implicate li se facilitează accesul la informații oportune și transparente cu privire la acorduri.

(24) Delegarea de sarcini și responsabilități poate fi un instrument util în funcționarea rețelei autorităților de supraveghere în vederea reducerii suprapunerii sarcinilor de supraveghere, favorizării cooperării și prin aceasta a raționalizării procesului de supraveghere, precum și a reducerii sarcinilor impuse instituțiilor financiare. Prezentul regulament trebuie, prin urmare, să ofere o bază juridică clară pentru această delegare. Delegarea sarcinilor înseamnă efectuarea acestora de către o altă autoritate de supraveghere în locul autorității responsabile, în timp ce responsabilitatea deciziilor în materie de supraveghere îi revine în continuare autorității care deleagă sarcinile. Prin delegarea responsabilităților, o autoritate națională de supraveghere delegată poate decide într-o chestiune de supraveghere în locul Autorității sau al unei alte autorități naționale de supraveghere, în numele acesteia. Delegațiile trebuie să respecte principiul conform căruia se alocă o competență de supraveghere unei autorități de supraveghere care are competența necesară de a întreprinde o acțiune în privința chestiunii aflate în discuție. Se poate avea în vedere o realocare a responsabilităților, de exemplu, din motive legate de economiile de scară sau de gamă, de coerența la nivelul supravegherii unui grup, precum și de utilizarea optimală a competențelor tehnice existente printre autoritățile naționale de supraveghere. Legislația Uniunii din acest domeniu poate oferi mai multe precizări cu privire la principiile realocării responsabilităților printr-un acord. Autoritatea trebuie să faciliteze acordurile privind delegarea sarcinilor convenite între autoritățile naționale de supraveghere prin toate modalitățile adecvate. Ea trebuie să fie informată în prealabil cu privire la acordurile privind delegările care urmează a fi încheiate, pentru a putea emite un aviz dacă este necesar. Autoritatea trebuie să centralizeze publicarea unor astfel de acorduri pentru a garanta că tuturor părților implicate li se facilitează accesul la informații oportune și transparente cu privire la acorduri. Ea trebuie să identifice și să facă cunoscute cele mai bune practici privind delegarea și acordurile de delegare.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil și eficient în vederea favorizării consecvenței în cadrul rețelei supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea trebuie să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste evaluări și să le organizeze în mod regulat. Evaluările trebuie să se concentreze nu numai asupra convergenței dintre practicile în materie de supraveghere, ci și asupra capacității supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înaltă calitate în acest domeniu, precum și asupra independenței autorităților competente.

(26) Evaluările inter pares constituie un instrument rentabil și eficient în vederea favorizării consecvenței în cadrul rețelei supraveghetorilor financiari. Prin urmare, Autoritatea trebuie să elaboreze cadrul metodologic pentru aceste evaluări și să le organizeze în mod regulat. Evaluările trebuie să se concentreze nu numai asupra convergenței dintre practicile în materie de supraveghere, ci și asupra capacității supraveghetorilor de a ajunge la rezultate de înaltă calitate în acest domeniu, precum și asupra independenței autorităților competente. Rezultatele evaluărilor inter pares trebuie date publicității, iar cele mai bune practici trebuie identificate și aduse, de asemenea, la cunoștința publicului.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea trebuie să promoveze dialogul și cooperarea cu autorități de supraveghere din afara Comunității. Ea va respecta pe deplin actualele roluri și competențe ale Instituțiilor europene în relația acestora cu autoritățile din afara Comunității și în cadrul forumurilor internaționale.

(29) Având în vedere globalizarea serviciilor financiare și importanța sporită a standardelor internaționale, Autoritatea trebuie să reprezinte Uniunea în dialogul și cooperarea cu autorități de supraveghere din afara Uniunii.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33) Atunci când este necesar, Autoritatea trebuie să consulte părțile interesate cu privire la standarde tehnice, orientări și recomandări și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse. Din motive de eficiență, trebuie înființat în acest scop un Grup al părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, care să reprezinte în proporții egale participanții la piețele financiare din Comunitate (inclusiv, după caz, investitori instituționali și alte instituții financiare care folosesc servicii financiare) angajații acestora, precum și consumatorii sau alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor trebuie să funcționeze în mod activ ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare înființate de Comisie sau de legislația comunitară.

(33) Autoritatea trebuie să consulte părțile interesate cu privire la standardele tehnice, orientări și recomandări și să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observații cu privire la măsurile propuse. Înainte de a adopta astfel de proiecte de standarde tehnice, orientări și recomandări, Autoritatea trebuie să efectueze o evaluare a impactului. Din motive de eficiență, trebuie înființat în acest scop un Grup al părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, care să reprezinte în proporții echilibrate participanții la piețele financiare din Uniune (inclusiv, după caz, investitori instituționali și alte instituții financiare care folosesc servicii financiare), angajații acestora, mediul academic, precum și consumatorii sau alți utilizatori cu amănuntul ai serviciilor financiare, inclusiv IMM-urile. Grupul părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor trebuie să funcționeze în mod activ ca o interfață cu alte grupuri de utilizatori din domeniul serviciilor financiare înființate de Comisie sau de legislația Uniunii.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Considerentul 34a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a) Fără a aduce atingere responsabilităților specifice care le revin statelor membre în situații de criză, este evident că, dacă un stat membru decide să invoce clauza de salvgardare, Parlamentul European trebuie informat în același timp cu Autoritatea, Consiliul și Comisia. De asemenea, statul membru trebuie să indice motivele pentru care invocă clauza de salvgardare. În cooperare cu Comisia, Autoritatea trebuie să stabilească următoarele etape care trebuie parcurse.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38) Un președinte cu normă întreagă, ales de consiliul de supraveghere printr-un concurs deschis, trebuie să reprezinte Autoritatea. Gestionarea Autorității trebuie lăsată în seama unui director executiv, care trebuie să aibă dreptul de a participa la întrunirile consiliului de supraveghere și ale consiliului de administrație fără drept de vot.

(38) Un președinte cu normă întreagă, selectat de Parlamentul European în urma unui concurs deschis administrat de către Comisie și a elaborării unei liste restrânse de către aceasta, trebuie să reprezinte Autoritatea. Gestionarea Autorității trebuie lăsată în seama unui director executiv, care trebuie să aibă dreptul de a participa la întrunirile consiliului de supraveghere și ale consiliului de administrație fără drept de vot.

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39) Pentru a garanta consecvența transsectorială în ceea ce privește activitățile Autorităților europene de supraveghere, aceste Autorități trebuie să își coordoneze strâns activitățile în cadrul unui comitet comun al Autorităților europene de supraveghere și să ajungă la poziții comune atunci când este necesar. Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere trebuie să asume toate funcțiile Comitetului comun pentru conglomerate financiare. Atunci când este necesar, actele care sunt acoperite și de domeniul de competență al Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale sau al Autorității bancare europene trebuie adoptate în paralel de Autoritățile europene de supraveghere în cauză.

(39) Pentru a garanta consecvența transsectorială în ceea ce privește activitățile Autorităților europene de supraveghere, aceste Autorități trebuie să își coordoneze strâns activitățile prin intermediul Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere și să ajungă la poziții comune atunci când este necesar. Comitetul comun trebuie să coordoneze funcțiile celor trei Autorități europene de supraveghere referitoare la conglomeratele financiare. Atunci când este necesar, actele care se află și în domeniul de competență al Autorității europene de supraveghere (sectorul bancar) sau al Autorității europene de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale europene) trebuie adoptate în paralel de Autoritățile europene de supraveghere în cauză. Comitetul comun trebuie să fie prezidat prin rotație anuală de președinții celor trei Autorități europene de supraveghere. Președintele Comitetului comun trebuie să fie și vicepreședinte al Comitetului european pentru riscuri sistemice (CERS). Comitetul comun trebuie să aibă un secretariat permanent, al cărui personal va fi detașat de la cele trei Autorități europene de supraveghere, pentru a permite schimburile de informații pe cale neoficială și dezvoltarea unei abordări culturale comune în cadrul celor trei Autorități europene de supraveghere.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2

Text propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare al Directivei 97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, Directivei 2002/87/CE, Directivei 2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, Directivei 2004/25/CE, Directivei 2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, Directivei 2005/60/CE, Directivei 2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, Directivei 2006/49/CE (fără a aduce atingere competenței Autorității bancare europene în ceea ce privește supravegherea prudențială), al Directivei … (viitoarea directivă privind gestionarea fondurilor de investiții alternative) și al Regulamentului … (viitorul regulament privind agențiile de rating al creditelor), precum și al tuturor directivelor, regulamentelor și deciziilor bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte comunitare care conferă sarcini Autorității.

(2) Autoritatea acționează în cadrul domeniului de aplicare al prezentului regulament și al Directivei 97/9/CE, Directivei 98/26/CE, Directivei 2001/34/CE, Directivei 2002/47/CE, Directivei 2002/87/CE, Directivei 2003/6/CE, Directivei 2003/71/CE, Directivei 2004/25/CE, Directivei 2004/39/CE, Directivei 2004/109/CE, Directivei 2005/60/CE, Directivei 2009/65/CE, Directivei 2002/65/CE, Directivei 2006/49/CE (fără a aduce atingere competenței Autorității bancare europene în ceea ce privește supravegherea prudențială), al Directivei … [viitoarea directivă privind gestionarea fondurilor de investiții alternative] și al Regulamentului … [viitorul regulament privind agențiile de rating al creditelor], precum și al tuturor directivelor, regulamentelor și deciziilor bazate pe aceste acte și al oricăror alte acte ale Uniunii care conferă sarcini Autorității.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) De asemenea, Autoritatea acționează în cadrul activităților specificate în legislația menționată la alineatul (2), inclusiv chestiunile legate de drepturile acționarilor, de guvernanța întreprinderilor, de audit și raportarea financiară, cu condiția ca astfel de acțiuni ale Autorității să fie necesare pentru asigurarea aplicării eficace și consecvente a legislației menționate la alineatul (2). Autoritatea ia, de asemenea, măsurile adecvate în contextul ofertelor publice de cumpărare, al compensărilor și regularizărilor, precum și al chestiunilor privind convertirea creanțelor în titluri de valoare, vânzările fără acoperire, produsele financiare derivate, inclusiv standardizarea.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Autoritatea face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari, prescurtat în continuare „SESF”, care va funcționa ca o rețea de autorități de supraveghere, după cum se precizează la articolul 39.

eliminat

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe va colabora cu Comitetul european pentru riscuri sistemice, denumit în continuare „CERS”, după cum se prevede la articolul 21 din prezentul regulament.

eliminat

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Sistemul European de Supraveghere Financiară

 

(1) Autoritatea face parte din Sistemul european de supraveghere financiară (SESF), al cărui obiectiv principal este asigurarea faptului că normele aplicabile sectorului financiar sunt implementate în mod adecvat, pentru a păstra stabilitatea financiară și a asigura, în acest mod, încrederea în întregul sistem financiar și o protecție suficientă pentru clienții serviciilor financiare.

 

(2) SESF cuprinde:

 

(a) Comitetul european pentru riscuri sistemice înființat prin Regulamentul (UE) nr. …/… [CERS];

 

(b) Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar) înființată prin Regulamentul (UE) nr. …/… [ABE];

 

(c) Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) înființată prin Regulamentul (CE) nr. …/… [AEAPO];

 

(d) Autoritatea;

 

(e) Comitetul comun al Autorităților europene de supraveghere, prevăzut la articolul 40;

 

(f) autoritățile din statele membre menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. …/… [AEVMP], Regulamentul (UE) nr. …/2009 [AEAPO] și Regulamentul (UE) nr. …/… [ABE];

 

(g) Comisia, în ceea ce privește realizarea sarcinilor menționate la articolele 7 și 9.

 

(3) Prin Autoritatea europeană de supraveghere (comitetul comun) prevăzută la articolul 40, Autoritatea cooperează îndeaproape și în mod regulat, asigură coerența activității la nivel trans-sectorial și ajunge la poziții comune în domeniul supravegherii conglomeratelor financiare cu Comitetul european pentru riscuri sistemice (CERS), precum și cu Autoritatea europeană de supraveghere (asigurări și pensii ocupaționale) și cu Autoritatea europeană de supraveghere (sectorul bancar).

 

(4) În conformitate cu principiul cooperării loiale, conform articolului 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, părțile la SESF cooperează, cu încredere și deplin respect reciproc în special pentru a asigura circulația între ele a unor informații pertinente și fiabile.

 

(5) Numai autoritățile de supraveghere care fac parte din SESF au dreptul să supravegheze instituțiile financiare care își desfășoară activitatea în Uniune.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) de a contribui la aplicarea consecventă a legislației comunitare, în special prin sprijinirea unei culturi comune a supravegherii, garantarea unei aplicări consecvente, eficiente și efective a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autoritățile competente, promovarea unei funcționări coerente a colegiilor autorităților de supraveghere și luarea de măsuri în situații de urgență;

(b) de a contribui la aplicarea consecventă a standardelor și a legislației comunitare, în special prin sprijinirea unei culturi comune a supravegherii, garantarea unei aplicări consecvente, eficiente și efective a prezentului regulament și a legislației menționate la articolul 1 alineatul (2), prevenirea arbitrajului de reglementare, medierea și rezolvarea dezacordurilor între autoritățile competente, asigurând supravegherea constantă și eficace a instituțiilor financiare cu dimensiune europeană și funcționarea coerentă a colegiilor autorităților de supraveghere și luarea de măsuri între altele în situații de urgență;

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Autoritatea poate elabora standarde tehnice în domeniile precizate în mod specific în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2). Autoritatea înaintează proiectele de standarde Comisiei spre aprobare.

(1) Autoritatea poate elabora standarde tehnice pentru a completa, a actualiza și a modifica elemente care nu sunt esențiale pentru actele legislative menționate la articolul 1 alineatul (2). Standardele tehnice nu implică decizii strategice, iar conținutul acestora este delimitat de către actele legislative în temeiul cărora au fost elaborate.

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înainte de a le prezenta Comisiei, Autoritatea efectuează, atunci când este necesar, consultări publice deschise cu privire la standardele tehnice și analizează eventualele costuri și beneficii aferente.

Autoritatea efectuează consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice și analizează eventualele costuri și beneficii aferente înainte de a le adopta. De asemenea, Autoritatea va solicita opinia sau recomandările Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor menționat.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea prezintă, spre aprobare, proiectul de standarde Comisiei și, simultan, Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde, Comisia decide cu privire la aprobarea proiectelor de standarde. Comisia poate prelungi respectiva perioadă cu o lună. Ea poate aproba proiectele de standarde doar parțial sau cu amendamente atunci când acest lucru este impus de interesele comunitare.

În termen de trei luni de la primirea proiectelor de standarde tehnice, Comisia decide cu privire la aprobarea, respingerea sau modificarea acestora. Comisia poate prelungi respectiva perioadă cu o lună. Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la decizia sale, indicând motivele.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Comisia nu aprobă standardele sau le aprobă doar parțial sau cu amendamente, ea informează Autoritatea cu privire la motivele sale.

eliminat

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Standardele se adoptă de Comisie prin intermediul regulamentelor sau deciziilor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2) Comisia adoptă standarde tehnice în conformitate cu articolele 7a-7d, sub forma unor regulamente sau decizii.

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7a

 

Exercitarea delegării competenței de a adopta standarde tehnice

 

(1) Competența de a adopta standarde tehnice sub formă de acte delegate menționate la articolul 7 este conferită Comisiei pentru o durată nedeterminată.

 

(2) Imediat după ce adoptă un standard tehnic, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(3) Competența de a adopta standarde tehnice se acordă Comisiei în funcție de condițiile stabilite la articolele 7b-7d.

 

(4) În raportul președintelui menționat la articolul 35 alineatul (2), Autoritatea informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la standardele tehnice aprobate și la autoritățile naționale care nu le respectă.

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 7b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7b

 

Revocarea delegării competenței de a adopta standarde tehnice

 

(1) Delegarea competenței de a adopta standarde tehnice menționată la articolul 7 poate fi revocată de Parlamentul European sau de Consiliu.

 

(2) Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide cu privire la revocarea competențelor delegate informează cealaltă instituție și Comisia în timp util înaintea adoptării unei decizii finale, indicând standardele tehnice care ar putea face obiectul unei revocări, precum și motivele posibile ale acesteia.

 

(3) Decizia de revocare menționează motivele revocării și pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta produce efecte fie imediat, fie la o dată ulterioară, specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității standardelor tehnice deja în vigoare. Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 7c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7c

 

Obiecții referitoare la standardele tehnice

 

(1) Parlamentul European sau Consiliul pot prezenta obiecții față de un standard tehnic în termen de patru luni de la data înștiințării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă poate fi prelungită cu două luni.

 

(2) În cazul în care, la expirarea acestei perioade, nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au prezentat obiecții față de standardul tehnic, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

 

Înainte de expirarea perioadei respective și în cazuri excepționale, bine motivate, atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot informa Comisia că nu intenționează să formuleze obiecții în legătură cu un standard tehnic. În astfel de cazuri, standardul tehnic se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data menționată în cuprinsul său.

 

(3) În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul prezintă obiecții față de un standard tehnic, acesta nu intră în vigoare. Instituția care prezintă obiecții își expune motivele pentru care are obiecții privind standardul tehnic.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 7d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 7d

 

Neaprobarea sau modificarea proiectelor de standarde tehnice

 

(1) În cazul în care Comisia nu aprobă proiectul de standard tehnic sau în cazul în care aduce modificări la acesta, Comisia informează Autoritatea, Parlamentul European și Consiliul, prezentându-și motivele.

 

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot să convoace comisarul competent, împreună cu președintele autorității, în termen de o lună, la o reuniune ad hoc, pentru prezentarea diferențelor.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea efectuează consultări publice deschise cu privire la orientări și recomandări și analizează eventualele costuri și beneficii aferente. Autoritatea solicită opinia sau recomandările Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor menționat la articolul 22.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente trebuie să facă toate eforturile necesare pentru a respecta aceste orientări și recomandări.

În termen de două luni de la emiterea unei orientări sau recomandări, fiecare autoritate competentă hotărăște dacă intenționează să respecte respectiva orientare sau recomandare. Atunci când autoritatea competentă nu intenționează să se conformeze, aceasta trebuie să informeze Autoritatea cu privire la motivele sale. Autoritatea dă publicității aceste motive.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În raportul privind activitățile sale menționate la articolul 32 alineatul (6), Autoritatea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia cu privire la orientările și recomandările emise, indicând autoritățile naționale care nu le respectă și descriind modul în care Autoritatea intenționează să le determine să-i urmeze recomandările și orientările în viitor. Autoritatea prezintă aceleași informații cu privire la principalele entități financiare majore.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când autoritatea competentă nu aplică respectivele orientări sau recomandări, aceasta trebuie să informeze Autoritatea cu privire la motivele sale.

eliminat

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat corect legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), mai precis nu a reușit să garanteze faptul că un participant la piețele financiare îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritatea are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

(1) Atunci când o autoritate competentă nu a aplicat corect legislația menționată la articolul 1 alineatul (2), inclusiv standardele tehnice instituite în conformitate cu articolul 7, mai precis nu a reușit să garanteze faptul că un participant la piețele financiare îndeplinește cerințele prevăzute de respectiva legislație, Autoritatea are competențele stabilite la alineatele (2), (3) și (6) ale prezentului articol.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Comisiei sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa aplicare incorectă a dreptului comunitar.

(2) La cererea uneia sau mai multor autorități competente, a Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau a Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, sau din proprie inițiativă și după ce a informat autoritatea competentă vizată, Autoritatea poate cerceta presupusa încălcare sau neaplicare a dreptului Uniunii.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Dacă, în termen de o lună de la primirea recomandării Autorității, autoritatea competentă nu s-a conformat legislației comunitare, Comisia, după ce a fost informată de Autoritate sau din proprie inițiativă, poate lua o decizie prin care să îi ceară autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul comunitar.

(4) Dacă, în termenul de 10 zile lucrătoare stabilit la alineatul (3) al doilea paragraf, autoritatea competentă nu s-a conformat dreptului Uniunii, Autoritatea adoptă o decizie prin care îi cere autorității competente să ia măsurile necesare pentru a respecta dreptul Uniunii.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia trebuie să ia această decizie în termen de cel mult trei luni de la adoptarea recomandării. Comisia poate prelungi această perioadă cu o lună.

Autoritatea ia această decizie în termen de cel mult o lună de la adoptarea recomandării.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia se asigură că dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima este respectat.

Autoritatea se asigură că dreptul destinatarilor deciziei de a se exprima este respectat.

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea și autoritățile competente trebuie să-i transmită Comisiei toate informațiile necesare.

Autoritățile competente transmit Autorității toate informațiile necesare.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Comisiei.

(5) În termen de zece zile lucrătoare de la primirea deciziei menționate la alineatul (4), autoritatea competentă informează Comisia și Autoritatea cu privire la măsurile pe care le-a întreprins sau pe care are intenția să le întreprindă pentru a pune în aplicare decizia Autorității.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 226 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când este necesară remedierea promptă a nerespectării de către autoritatea competentă în vederea menținerii sau restabilirii condițiilor neutre de concurență de pe piață sau în vederea garantării bunei funcționări și a integrității sistemului financiar, Autoritatea poate, în cazul în care cerințele aplicabile în respectivul caz prevăzute de legislația menționată la articolul 1 alineatul (2) se aplică direct participanților la piețele financiare, adopta o decizie individuală adresată unui participant la piețele financiare prin care să-i impună acestuia să ia măsurile necesare pentru a se conforma obligațiilor sale în temeiul dreptului comunitar, inclusiv încetarea oricărei activități.

(6) Fără a aduce atingere competențelor Comisiei în temeiul articolului 258 din tratat, atunci când o autoritate competentă nu respectă decizia menționată la alineatul (4) din prezentul articol în termenul menționat la același alineat și când e