BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet

  3.6.2010 - (KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD)) - ***I

  Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  Föredragande: Sven Giegold


  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet

  (KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0503),

  –   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0167/2009),

  –   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

  –   med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av yttrandet av den 21 januari 2010 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

  –   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för konstitutionella frågor (A7‑0169/2010).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till förordning är förenligt med taket för underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen 2007–2013, men den marginal som återstår i rubrik 1a för 2011–2013 är mycket begränsad och finansieringen av nya verksamheter får inte äventyra finansieringen av andra prioriteringar inom underrubrik 1a. Parlamentet upprepar därför sin begäran att den fleråriga budgetramen ska ses över och att konkreta förslag ska läggas fram för att justera och revidera den under första halvåret 2010 genom att man utnyttjar alla medel som står till buds i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt i punkterna 21–23, i syfte att garantera finansieringen av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utan att äventyra finansieringen av övriga prioriteringar och med garantier för att det kommer att återstå en tillräcklig marginal i underrubrik 1a.

  3.  Europaparlamentet betonar att bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet ska tillämpas i samband med inrättandet av myndigheten. Om den lagstiftande myndigheten skulle besluta att inrätta denna myndighet, kommer parlamentet att inleda förhandlingar med den andra grenen av budgetmyndigheten i syfte att i god tid nå en uppgörelse om finansieringen av denna myndighet, i linje med de relevanta bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet.

  4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag  1

  Förslag till förordning

  Titeln

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet

  EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (värdepapper och marknader)

   

  (Denna ändring är tillämplig på hela rättsakten.)

  Ändringsförslag  2

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av EG-lagstiftningen och ömsesidigt förtroende mellan de nationella tillsynsorganen.

  1. Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med finansmarknadernas ökade sammankoppling, komplexitet och globalisering samt den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av unionslagstiftningen och ömsesidigt förtroende mellan de nationella tillsynsorganen.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till förordning

  Skäl 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Långt innan den finansiella krisen uppstod lyfte parlamentet regelbundet fram behovet av att skapa lika villkor för alla berörda parter på unionsnivå samtidigt som man erinrade om de stora bristerna när det gäller EU:s övervakning av alltmer integrerade finansiella marknader (i sina resolutioner av den 13 april 2000 om meddelandet från kommissionen – Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan1, av den 25 november 2002 om tillsynsregler i Europeiska unionen2, av den 11 juli 2007 om politiken på området finansiella tjänster (2005–2010) – vitbok3, av den 23 september 2008 med rekommendationer till kommissionen om hedgefonder och private equity4, av den 9 oktober 2008 med rekommendationer till kommissionen om uppföljningen av Lamfalussyprocessen: framtida tillsynsstrukturer5, av den 22 april 2009 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II)6 och av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut7).

   

  __________

  1 EGT C 40, 7.2.2001, s. 453.

  2 EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 394.

  3 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. ...

  4 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

  5 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

  6 Antagna texter, P6_TA(2009)0251.

  7 Antagna texter, P6_TA(2009)0279.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till förordning

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. I en rapport som, på begäran av kommissionen, offentliggjordes den 25 februari 2009 av en expertgrupp på hög nivå med Jacques de Larosière som ordförande drogs slutsatsen att ramarna för tillsynen behövde stärkas för att minska risken för ytterligare finanskriser och skadeverkningarna av kriser som trots detta kan komma att inträffa, och långtgående reformer rekommenderades av tillsynsstrukturen för den finansiella sektorn i Europa. Expertgruppen fann också att ett europeiskt system för finansiell tillsyn borde inrättas. Det skulle omfatta tre europeiska myndigheter för tillsyn över värdepapperssektorn, försäkrings och tjänstepensionssektorn respektive banksektorn. Dessutom borde ett europeiskt systemriskråd inrättas.

  2. I en rapport som, på begäran av kommissionen, offentliggjordes den 25 februari 2009 av en expertgrupp på hög nivå med Jacques de Larosière som ordförande (de Larosière-rapporten) drogs slutsatsen att ramarna för tillsynen behövde stärkas för att minska risken för ytterligare finanskriser och skadeverkningarna av kriser som trots detta kan komma att inträffa, och reformer rekommenderades av tillsynsstrukturen för den finansiella sektorn i unionen. Expertgruppen fann också att ett europeiskt system för finansiell tillsyn borde inrättas. Det skulle omfatta tre europeiska myndigheter för tillsyn över värdepapperssektorn, försäkrings och tjänstepensionssektorn respektive banksektorn. Dessutom borde ett europeiskt systemriskråd inrättas. Rekommendationerna i rapporten utgjorde den lägsta förändringsnivå som experterna ansåg nödvändig för att undvika en liknande kris i framtiden.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till förordning

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. I sitt meddelande av den 4 mars 2009 med titeln Främja återhämtning i Europa föreslog kommissionen att utkast till lagstiftning om inrättande av ett europeiskt system för finansiell tillsyn skulle tas fram och i meddelandet av den 27 maj 2009, Den finansiella tillsynen i Europa, presenterades närmare hur strukturen för ett sådant nytt tillsynssystem skulle kunna utformas.

  3. I sitt meddelande av den 4 mars 2009 med titeln Främja återhämtning i Europa föreslog kommissionen att utkast till lagstiftning om inrättande av ett europeiskt system för finansiell tillsyn skulle tas fram och i meddelandet av den 27 maj 2009, Den finansiella tillsynen i Europa, presenterades närmare hur strukturen för ett sådant nytt tillsynssystem skulle kunna utformas, men i meddelandet togs inte alla rekommendationer upp som hade gjorts i Larosière-rapporten.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (7) ESFS bör vara ett nätverk för tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå som låter den dagliga tillsynen över finansmarknadsaktörer ligga kvar på nationell nivå och tilldelar tillsynskollegierna en nyckelroll i tillsynen över gränsöverskridande företagsgrupper. Man bör också skapa större harmonisering och enhetlighet i tillämpningen av bestämmelserna om finansmarknadsaktörer och marknader i hela gemenskapen. En europeisk värdepappers och marknadsmyndighet bör inrättas, samtidigt med motsvarande myndigheter för försäkringar och tjänstepensioner respektive banker (nedan kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna).

  (7) ESFS bör vara ett nätverk för tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå som låter den dagliga tillsynen över finansiella institut som inte har en EU-dimension ligga kvar på nationell nivå. Tillsynskollegier bör utöva tillsyn över gränsöverskridande institut som inte har en EU-dimension. En europeisk tillsynsmyndighet (värdepapper och marknader) (nedan kallad (den europeiska) myndigheten) bör gradvis ta över tillsynen av institutioner med en EUdimension. Man bör också skapa större harmonisering och enhetlighet i tillämpningen av bestämmelserna om finansiella institut och marknader i hela unionen. Vid sidan av myndigheten bör även en europeisk tillsynsmyndighet (försäkringar och tjänstepensioner) och en europeisk tillsynsmyndighet (bankverksamhet) liksom en europeisk tillsynsmyndighet (gemensam kommitté) inrättas. Europeiska systemriskrådet bör ingå i det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till förordning

  Skäl 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  9. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (nedan kallad (den europeiska) myndigheten) bör agera i syfte att förbättra den inre marknadens funktion, bland annat genom att säkerställa en hög grad av effektiv och konsekvent reglering och tillsyn med beaktande av samtliga medlemsstaters specifika intressen till skydd för investerarna, för att se till att de finansiella marknaderna med bevarad integritet fungerar korrekt och effektivt, skydda det finansiella systemets stabilitet och stärka den internationella samordningen mellan tillsynsmyndigheterna till gagn för ekonomin som helhet, däribland finansmarknadsaktörer och andra intressenter, konsumenter och arbetstagare. Den bör också ha i uppgift att främja konvergens i tillsynen och ge råd till EU‑institutionerna i fråga om reglering av och tillsyn över värdepapper och marknader samt därmed sammanhängande frågor beträffande företagsstyrning och finansiell rapportering. För att myndigheten ska kunna förverkliga sina syften är det lämpligt och nödvändigt att den inrättas som ett gemenskapsorgan som är en i rättsligt, administrativt och finansiellt avseende självständig juridisk person.

  9. Myndigheten bör agera i syfte att förbättra den inre marknadens funktion, bland annat genom att säkerställa en hög grad av effektiv och konsekvent reglering och tillsyn med beaktande av samtliga medlemsstaters specifika intressen, förebygga regelarbitrage och säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor, skydda investerarna, se till att de finansiella marknaderna med bevarad integritet fungerar korrekt och effektivt, skydda det finansiella systemets stabilitet och stärka den internationella samordningen mellan tillsynsmyndigheterna till gagn för ekonomin som helhet, däribland finansmarknadsaktörer och andra intressenter, konsumenter och arbetstagare. Den bör också ha i uppgift att främja konvergens i tillsynen och ge råd till EU‑institutionerna i fråga om reglering av och tillsyn över värdepapper och marknader samt därmed sammanhängande frågor beträffande företagsstyrning och finansiell rapportering. För att myndigheten ska kunna förverkliga sina syften är det lämpligt och nödvändigt att den inrättas som ett unionsorgan som är en i rättsligt, administrativt och finansiellt avseende självständig juridisk person.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till förordning

  Skäl 9a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  9a. För att myndigheten ska kunna förverkliga sina syften är det lämpligt och nödvändigt att den inrättas som ett EU-organ som är en i rättsligt, administrativt och finansiellt avseende självständig juridisk person. Myndigheten bör ges befogenheter att hantera efterlevnaden av lagar samt frågor som rör säkerhet och stabilitet, särskilt frågor relaterade till systemrisk och gränsöverskridande risk.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till förordning

  Skäl 9b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  9b. Den 28 oktober 2009 definierade rådet för finansiell stabilitet, Banken för internationell betalningsutjämning och Internationella valutafonden systemrisk som en ”risk för avbrott i de finansiella tjänsterna som i) orsakas av en försämring av hela eller en del av det finansiella systemet och ii) kan få allvarliga negativa konsekvenser för realekonomin. Alla typer av finansiella mellanhänder, marknader och infrastrukturer kan vara potentiellt systemviktiga i någon utsträckning.”

  Ändringsförslag  10

  Förslag till förordning

  Skäl 9c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  9c. Enligt dessa institutioner innefattar gränsöverskridande risk alla risker som orsakas av ekonomisk obalans eller ekonomiska brister i hela eller en del av unionen som kan få betydande negativa konsekvenser för transaktionerna mellan ekonomiska operatörer i två eller flera medlemsstater, för den inre marknadens funktion eller för de offentliga finanserna i unionen eller någon av dess medlemsstater.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till förordning

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  10. Europeiska gemenskapernas domstol har i sin dom av den 2 maj 2006 i mål C‑217/04 (Förenade kungariket mot Europaparlamentet och rådet) fastslagit att artikel 95 i fördraget om beslut om åtgärder för tillnärmning av bestämmelser i lagar och andra författningar som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera utgör lämplig rättslig grund för att inrätta ett ”gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess” när de uppgifter som tilldelas ett sådant organ har ett nära samband med de områden som rättsakterna om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar avser. Myndighetens syfte och uppgifter – att bistå de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna med att säkerställa en konsekvent tolkning och tillämpning av gemenskapsbestämmelserna och bidra till att skapa den finansiella stabilitet som krävs för finansiell integrering – står i nära samband med målen för gemenskapens regelverk på området för finansiella tjänster. Myndigheten bör därför inrättas med artikel 95 i fördraget som rättslig grund.

  10. Europeiska unionens domstol har i sin dom av den 2 maj 2006 mål C‑217/04 (Förenade kungariket mot Europaparlamentet och rådet) fastslagit att ”det inte finns något stöd i ordalydelsen i artikel 95 EG [numera artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt] för att de åtgärder som vidtas av gemenskapslagstiftaren med stöd av denna artikel är begränsade på så sätt att endast medlemsstaterna kan vara åtgärdernas adressater. Det kan således visa sig vara nödvändigt, enligt gemenskapslagstiftarens bedömning, att anta bestämmelser om att inrätta ett gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess i situationer där det förefaller lämpligt att vidta icke-bindande kompletterings- och ramåtgärder för att underlätta genomförandet och den enhetliga tillämpningen av rättsakter som har antagits med stöd av artikeln”1 och de uppgifter som tilldelas ett sådant organ har ett nära samband med de områden som rättsakterna om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar avser. Myndighetens syfte och uppgifter – att bistå de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna med att säkerställa en konsekvent tolkning och tillämpning av unionsbestämmelserna och bidra till att skapa den finansiella stabilitet som krävs för finansiell integrering – står i nära samband med målen för unionens regelverk på området för finansiella tjänster. Myndigheten bör därför inrättas med artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som rättslig grund.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till förordning

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  12. Termen ”finansmarknadsaktör” bör avse flera olika kategorier av aktörer som omfattas av gemenskapslagstiftning på detta område. Den kan användas för både juridiska och fysiska personer och till exempel omfatta värdepappersföretag, fondföretag och dessas förvaltningsbolag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, marknadsoperatörer, clearinginstitut, avvecklingssystem, kreditvärderingsinstitut, emittenter, anbudsgivare, investerare, personer som kontrollerar eller har intresse i marknadsaktörer, personer som medverkar i marknadsaktörers förvaltning och andra personer på vilka något krav i den relevanta lagstiftningen är tillämpligt. Den bör också avse finansmarknadsaktörer, t.ex. kreditinstitut och försäkringsföretag, då de genomför verksamheter som omfattas av gemenskapslagstiftningen på detta område. Behöriga myndigheter i EU och i tredjeländer samt kommissionen omfattas dock inte av definitionen.

  12. Gällande unionslagstiftning om tillämpningsområdet för denna förordning omfattar även Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet och relevanta delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  14. Det finns behov av att införa ett effektivt instrument för att fastställa harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster för att – också genom ”en enda regelbok” – säkerställa jämbördiga konkurrensvillkor och tillfredsställande skydd av investerare och konsumenter i hela EU. Eftersom myndigheten är ett organ som besitter ett avancerat kunnande på det specifika området, är det lämpligt och ändamålsenligt att den, på områden som fastställs i gemenskapslagstiftningen, anförtros utarbetandet av förslag till tekniska standarder som inte inbegriper politiska ställningstaganden. Kommissionen bör godkänna dessa förslag till tekniska standarder i enlighet med gemenskapslagstiftningen för att göra dem rättsligt bindande. Förslagen till tekniska standarder måste antas av kommissionen. De bör ändras till exempel om de är oförenliga med gemenskapslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i gemenskapens regelverk för finansiella tjänster. För att säkerställa ett smidigt och snabbt antagningsförfarande för dessa standarder bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

  14. Det finns behov av att införa ett effektivt instrument för att fastställa harmoniserade regelstandarder för finansiella tjänster för att – också genom ”en enda regelbok” – säkerställa jämbördiga konkurrensvillkor och tillfredsställande skydd av insättare, investerare och konsumenter i hela EU. Eftersom myndigheten är ett organ som besitter ett avancerat kunnande på det specifika området, är det lämpligt och ändamålsenligt att den, på områden som fastställs i unionslagstiftningen, anförtros utarbetandet av förslag till regelstandarder som inte inbegriper politiska ställningstaganden. Kommissionen bör ges befogenhet att anta regelstandarder i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  15. Det förfarande för utarbetande av tekniska standarder som föreskrivs i denna förordning ska inte påverka kommissionens befogenheter att på eget initiativ med kommittéförfaranden anta genomförandeåtgärder på nivå 2 i Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig gemenskapslagstiftning. Frågor som är föremål för tekniska standarder förutsätter inga politiska beslut, och ramar för innehållet i standarderna ges av gemenskapsrättsakter som antagits på nivå 1. Att det är myndigheten som utarbetar förslagen till standarder säkerställer att de nationella tillsynsmyndigheternas kunnande på det specifika området därvid tas fullständigt till vara.

  15. Kommissionen bör godkänna dessa förslag till regelstandarder för att göra dem rättsligt bindande. De bör ändras till exempel om de är oförenliga med unionslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i unionens lagstiftning om finansiella tjänster. För att säkerställa ett smidigt och snabbt förfarande för antagande av dessa standarder bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till förordning

  Skäl 15a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  15a. Kommissionen bör även ges befogenhet att genomföra rättsakter i enlighet med artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  16. På områden som inte omfattas av tekniska standarder bör myndigheten ha befogenhet att utfärda icke-bindande riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av gemenskapslagstiftningen. För att säkerställa överblickbarhet och öka överensstämmelsen med dessa riktlinjer och rekommendationer i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa vara skyldiga att lämna en motivering i de fall då de inte följer riktlinjer eller rekommendationer.

  16. På områden som inte omfattas av regelstandarder bör myndigheten ha befogenhet att utfärda riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av unionslagstiftningen. För att säkerställa överblickbarhet och öka överensstämmelsen med dessa riktlinjer och rekommendationer i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa vara skyldiga att offentliggöra en motivering i de fall då de inte följer riktlinjer eller rekommendationer för att garantera fullständig transparens gentemot marknadsaktörerna. På områden som inte omfattas av regelstandarder bör myndigheten fastställa och sprida bästa praxis.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  17. Att en korrekt och fullständig tillämpning av gemenskapslagstiftningen säkerställs är en oeftergivlig förutsättning för integrerade, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansiella marknader, för det finansiella systemets stabilitet och för neutrala konkurrensvillkor för finansmarknadsaktörer inom hela gemenskapen. Det bör därför inrättas en mekanism genom vilken myndigheten kan åtgärda fall av felaktig eller ofullständig tillämpning av gemenskapslagstiftningen. Denna mekanism bör tillämpas på områden där otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter fastställs genom gemenskapslagstiftningen.

  17. Att en korrekt och fullständig tillämpning av unionslagstiftningen säkerställs är en oeftergivlig förutsättning för integrerade, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansiella marknader, för det finansiella systemets stabilitet och för neutrala konkurrensvillkor för finansmarknadsaktörer inom hela unionen. Det bör därför inrättas en mekanism genom vilken myndigheten kan åtgärda fall av underlåtelse att tillämpa unionslagstiftningen. Denna mekanism bör tillämpas på områden där otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter fastställs genom unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till förordning

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  19. Om den nationella myndigheten inte följer rekommendationen, bör kommissionen ha befogenhet att rikta ett beslut till den nationella tillsynsmyndigheten i fråga för att säkerställa att gemenskapslagstiftningen iakttas. Detta beslut ska ha direkt rättslig effekt och kunna åberopas inför nationella domstolar och myndigheter och genomdrivas i enlighet med artikel 226 i fördraget.

  19. Om den nationella myndigheten inte följer rekommendationen inom en frist som fastställs av myndigheten, bör myndigheten utan dröjsmål kunna rikta ett beslut till den nationella tillsynsmyndigheten i fråga för att säkerställa att unionslagstiftningen iakttas. Detta beslut ska ha direkt rättslig effekt och kunna åberopas inför nationella domstolar och myndigheter och genomdrivas i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till förordning

  Skäl 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  21. Allvarliga hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i det finansiella systemet i gemenskapen kräver snabba och samfällda reaktioner på gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför kunna kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta specifika åtgärder för att undanröja ett omedelbart hot. Eftersom avgörandet av om ett omedelbart hot föreligger är förenat med ett betydande tolkningsutrymme, bör befogenheten därvid överlåtas till kommissionen. För att säkerställa att reaktioner på hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i händelse av att de behöriga nationella myndigheterna underlåter att agera, ha befogenhet att som en sista utväg anta beslut riktade direkt till finansmarknadsaktörer på områden av gemenskapslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens verkningar och återställa förtroendet på marknaderna.

  21. Allvarliga hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i det finansiella systemet i unionen kräver snabba och samfällda reaktioner på EU‑nivå. Myndigheten bör därför kunna kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta specifika åtgärder för att undanröja ett omedelbart hot. Europeiska systemriskrådet bör fastställa när ett omedelbart hot föreligger. Eftersom avgörandet av om ett omedelbart hot föreligger är förenat med ett betydande tolkningsutrymme, bör befogenheten därvid överlåtas till kommissionen. För att säkerställa att reaktioner på hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i händelse av att de behöriga nationella myndigheterna underlåter att agera, ha befogenhet att som en sista utväg anta beslut riktade direkt till finansmarknadsaktörer på områden av unionslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens verkningar och återställa förtroendet på marknaderna.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till förordning

  Skäl 21a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (21a) I förklaringen om stärkandet av det finansiella systemet, som antogs vid G20‑ledarnas toppmöte i London den 2 april 2009, efterlyste man dessutom riktlinjer för tillsynskollegier, samt stöd för tillsynskollegiernas inrättande och verksamhet samt deltagande i dessa, bland annat genom att fortlöpande fastställa vilka som är de mest systemviktiga gränsöverskridande företagen.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till förordning

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  22. För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn och ett välavvägt hänsynstagande till olika medlemsstaters behöriga myndigheters ståndpunkter bör myndigheten med bindande verkan kunna lösa tvister mellan dessa behöriga myndigheter, bland annat inom tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en förlikningsfas, under vilken de behöriga myndigheterna kan nå en överenskommelse. Myndigheten bör vara behörig i fråga om oenigheter avseende förfarandemässiga krav under samarbetsprocessen samt tolkningen och tillämpningen av gemenskapslagstiftningen i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga förlikningsmekanismer i sektorsspecifik lagstiftning måste iakttas. Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna underlåter att agera bör myndigheten ges befogenhet att, som en sista utväg, anta beslut riktade direkt till finansmarknadsaktörer på områden av gemenskapslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem.

  22. För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn och ett välavvägt hänsynstagande till olika medlemsstaters behöriga myndigheters ståndpunkter bör myndigheten med bindande verkan kunna lösa tvister mellan dessa behöriga myndigheter, bland annat inom tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en förlikningsfas, under vilken de behöriga myndigheterna kan nå en överenskommelse. Myndigheten bör vara behörig i fråga om oenigheter avseende förfarandemässiga krav under samarbetsprocessen samt tolkningen och tillämpningen av unionslagstiftningen i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga förlikningsmekanismer i sektorsspecifik lagstiftning måste iakttas. Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna underlåter att agera bör myndigheten ges befogenhet att, som en sista utväg, anta beslut riktade direkt till finansmarknadsaktörer på områden av unionslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem. Detta gäller också vid tvister inom ett tillsynskollegium.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till förordning

  Skäl 22a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  22a. Under krisen framträdde betydande brister i de nuvarande tillsynsstrategierna för gränsöverskridande finansiella institut, framför allt när det gäller de största och/eller de mest komplexa instituten, som om de går i konkurs kan orsaka systemskador. Dessa brister beror dels på de finansiella institutens olika verksamhetsområden, dels på tillsynsorganen. De finansiella instituten agerar på en marknad utan gränser, medan tillsynsorganen dagligen kontrollerar om deras jurisdiktioner slutar vid de nationella gränserna.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till förordning

  Skäl 22b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  22b. Den samarbetsmekanism som används för att avhjälpa denna asymmetri har klart och tydligt visat sig otillräcklig. Det finns endast två möjliga lösningar på problemet, nämligen att ge större befogenheter till värdländernas tillsynsorgan (de nationella lösningen) eller att skapa en verklig alternativ europeisk myndighet (EU-lösningen). I Turner‑rapporten, som offentliggjordes i mars 2009, påpekas att sundare arrangemang kräver antingen utökade nationella befogenheter, vilket innebär en mindre öppen inre marknad, eller en högre europeisk integrationsnivå.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till förordning

  Skäl 22c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  22c. Enligt den nationella lösningen bör värdlandet kunna neka lokala filialer rätten att bedriva verksamhet för att tvinga utländska institut att enbart agera via dotterbolag och inte via filialer och för att utöva tillsyn över kapital och likviditet i institut som bedriver verksamhet i deras länder, vilket skulle innebära mer protektionism.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till förordning

  Skäl 22d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  22d. Enligt EU-lösningen bör de tillsynskollegier som utövar tillsyn över gränsöverskridande institut förstärkas, och befogenheterna att utöva tillsyn över institut som uppfyller systemrikskriterierna bör stegvis överföras till en EU-myndighet. Systemviktiga institut bör omfatta gränsöverskridande eller nationellt verksamma finansiella institut som vid en konkurs kan hota stabiliteten på unionens inre marknad för finansiella tjänster.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till förordning

  Skäl 22e (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  22e. Tillsynskollegierna bör ha befogenheter att fastställa tillsynsbestämmelser för att främja en enhetlig tillämpning av unionslagstiftningen. Myndigheten bör ha oinskränkt rätt att delta i tillsynskollegiernas arbete i syfte att effektivisera informationsutbytet och främja konvergens och enhetlighet mellan kollegierna i tillämpningen av unionslagstiftningen. Myndigheten bör agera som ledare i tillsynen över gränsöverskridande finansiella institut som är verksamma i unionen. Myndigheten bör också ha en bindande förlikningsfunktion för att lösa konflikter mellan nationella tillsynsorgan.

  Ändringsförslag  27

  Förslag till förordning

  Skäl 22f (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  22f. Tillsynskollegierna bör spela en viktig roll för att säkra en ändamålsenlig, effektiv och konsekvent tillsyn över gränsöverskridande finansiella institut som inte är systemviktiga, men där skillnader mellan nationella standarder och rutiner kvarstår. Det räcker inte med att harmonisera grundläggande finansiella bestämmelser om tillsynsrutinerna förblir oenhetliga. I de Larosière-rapporten påpekas det att snedvridningar av konkurrensen och regelarbitrage på grund av olika tillsynsrutiner måste undvikas, eftersom det kan äventyra den finansiella stabiliteten, bland annat genom att det främjar en överföring av den finansiella verksamheten till länder med slappare tillsyn. Tillsynssystemet måste uppfattas som rättvist och väl avvägt.

  Ändringsförslag  28

  Förslag till förordning

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  23. Tillsynskollegierna är av stor betydelse för att översynen av finansmarknadsaktörer med verksamhet över nationsgränserna ska bli ändamålsenlig, effektiv och konsekvent. Myndigheten bör ha oinskränkt rätt att delta i tillsynskollegiernas arbete i syfte att effektivisera dessas funktion och informationsutbytet inom kollegierna samt främja konvergens och enhetlighet mellan kollegierna i tillämpningen av gemenskapslagstiftningen.

  utgår

  Ändringsförslag  29

  Förslag till förordning

  Skäl 23a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  23a. Stabilitetstillsyn över systemviktiga institut bör anförtros myndigheten. Nationella tillsynsorgan bör fungera som myndighetens agenter och bör vara bundna av myndighetens instruktioner när de utövar tillsyn över systemviktiga institut.

  Ändringsförslag  30

  Förslag till förordning

  Skäl 23b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  23b. Ett nytt regelverk för hantering av finanskriser bör upprättas eftersom befintliga mekanismer för att trygga det finansiella systemets stabilitet inte fungerar. Nyckelelement i krishanteringen består av en gemensam uppsättning regler och instrument för finansiella lösningar (genomförande och finansiering av krishantering i stora gränsöverskridande och/eller systemviktiga institut).

  Ändringsförslag  31

  Förslag till förordning

  Skäl 23c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  23c. Systemviktiga institut bör identifieras på grundval av internationella standarder, särskilt de som fastställts av rådet för finansiell stabilitet, Internationella valutafonden, Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS) och G20-gruppen. Sammankoppling, utbytbarhet och val av tidpunkt är de kriterier som vanligen tillämpas för fastställande av systemviktiga institut.

  Ändringsförslag  32

  Förslag till förordning

  Skäl 23d (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  23d. En europeisk stabilitetsfond bör inrättas för att finansiera likvidation under ordnade former eller räddningsaktioner för systemviktiga institut som brottas med svårigheter där konsekvenserna skulle äventyra den finansiella stabiliteten på unionens gemensamma finansmarknad. Fonden bör finansieras genom lämpliga bidrag från finanssektorn. Bidragen till fonden bör ersätta bidrag som betalas in till liknande nationella fonder.

  Ändringsförslag  33

  Förslag till förordning

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  24. Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansmarknadsaktöreren minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar ska en nationell tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i en annan nationell tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal- eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av teknisk expertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I gemenskapslagstiftning på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser.

  24. Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansiella instituten minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar ska en nationell tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i en annan nationell tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal- eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av teknisk expertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I unionslagstiftning på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta och övervaka överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser. Den bör fastställa och sprida bästa praxis när det gäller delegering och överenskommelser om delegering.

  Ändringsförslag  34

  Förslag till förordning

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  26. Kollegiala utvärderingar är ett lämpligt och effektivt medel för att främja enhetlighet inom de finansiella tillsynsnätverken Myndigheten bör därför utveckla en metodik för sådana utvärderingar och genomföra dem regelbundet. Utvärderingarna bör inte endast inriktas på konvergens i tillsynspraxis utan också på tillsynsorganens kapacitet att nå hög kvalitet i verksamheten och på de behöriga myndigheternas oberoende.

  26. Kollegiala utvärderingar är ett lämpligt och effektivt medel för att främja enhetlighet inom de finansiella tillsynsnätverken Myndigheten bör därför utveckla en metodik för sådana utvärderingar och genomföra dem regelbundet. Utvärderingarna bör inte endast inriktas på konvergens i tillsynspraxis utan också på tillsynsorganens kapacitet att nå hög kvalitet i verksamheten och på de behöriga myndigheternas oberoende. Resultatet av kollegiala utvärderingar bör offentliggöras och bästa praxis bör fastställas och också offentliggöras.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till förordning

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  27. Myndigheten bör aktivt främja samordnade reaktioner från gemenskapsmyndigheterna, särskilt när en ogynnsam utveckling kan komma att äventyra de finansiella marknadernas integritet och korrekta funktion eller stabiliteten i det finansiella systemet inom gemenskapen. Utöver sina befogenheter för åtgärder i brådskande situationer bör den därför anförtros en allmänt samordnande funktion inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn. Att få all relevant information att snabbt och effektivt cirkulera mellan de behöriga myndigheterna bör höra till myndighetens centrala uppgifter.

  27. Myndigheten bör aktivt främja samordnade reaktioner från EU‑myndigheterna, särskilt för att garantera de finansiella marknadernas integritet och korrekta funktion eller stabiliteten i det finansiella systemet inom unionen. Utöver sina befogenheter för åtgärder i brådskande situationer bör den därför anförtros en allmänt samordnande funktion. Att få all relevant information att snabbt och effektivt cirkulera mellan de behöriga myndigheterna bör höra till myndighetens centrala uppgifter.

  Ändringsförslag  36

  Förslag till förordning

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28) För att bevara den finansiella stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt skede identifiera gräns och sektorövergripande trender och potentiella risker och sårbara punkter med ursprung i den mikroprudentiella nivån. Myndigheten bör övervaka och bedöma sådan utveckling inom sitt behörighetsområde och regelbundet och då omständigheterna så kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen, övriga europeiska tillsynsmyndigheter och Europeiska systemriskrådet om omständigheter av betydelse. Myndigheten bör också samordna stresstester inom hela gemenskapen för att bedöma finansmarknadsaktörernas förmåga att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling och säkerställa att så enhetliga metoder som möjligt tillämpas på nationell nivå för dessa tester.

  (28) För att bevara den finansiella stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt skede identifiera gräns och sektorövergripande trender och potentiella risker och sårbara punkter med ursprung i den mikroprudentiella nivån. Myndigheten bör övervaka och bedöma sådan utveckling inom sitt behörighetsområde och regelbundet och då omständigheterna så kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen, övriga europeiska tillsynsmyndigheter och Europeiska systemriskrådet om omständigheter av betydelse. Myndigheten bör också initiera och samordna stresstester inom hela unionen för att bedöma finansmarknadsaktörernas förmåga att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling och säkerställa att så enhetliga metoder som möjligt tillämpas på nationell nivå för dessa tester. I syfte att få vägledning för att utföra sina arbetsuppgifter, bör myndigheten företa en ekonomisk analys av marknaderna och inverkan av potentiella marknadsutvecklingstendenser på dessa.

  Motivering

  Med hjälp av ekonomiska analyser kommer ESA att kunna fatta mer välgrundade beslut om konsekvenserna av dess åtgärder på marknaden och konsekvenserna av händelser på marknaden för dess åtgärder. Detta följer bästa praxis på medlemsstatsnivå.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till förordning

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  29. Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten verka för dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför gemenskapen. Den ska fullt ut respektera EU‑institutionernas gällande uppgifter och behörighetsområden i förhållande till myndigheter utanför gemenskapen och i internationella sammanhang.

  29. Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten företräda unionen i dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför unionen.

  Ändringsförslag  38

  Förslag till förordning

  Skäl 31

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  31. För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den ha rätt att få tillgång till all nödvändig information. För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav på finansmarknadsaktörerna bör sådan information normalt lämnas av de nationella tillsyns­myndigheter som befinner sig närmast de finansiella marknaderna och dessas aktörer. Myndigheten bör dock ha befogenhet att begära information direkt från finansmarknadsaktörer och andra parter om en nationell myndighet inte tillhandahåller – eller kan tillhandahålla – informationen inom rimlig tid. Medlemsstaternas myndigheter bör vara skyldiga att bistå myndigheten med att genomdriva sådana direkt riktade informationskrav.

  31. För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den ha rätt att få tillgång till all nödvändig information. För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav på finansmarknadsaktörerna bör sådan information normalt lämnas av de nationella tillsynsmyndigheter som befinner sig närmast de finansiella marknaderna och dessas aktörer, under förutsättning att konfidentiell information inte görs tillgänglig för organ eller myndigheter som inte har rätt att ta del av den. Myndigheten bör dock ha befogenhet att begära information direkt från finansmarknadsaktörer och andra parter om en nationell myndighet inte tillhandahåller – eller kan tillhandahålla – informationen inom rimlig tid. Medlemsstaternas myndigheter bör vara skyldiga att bistå myndigheten med att genomdriva sådana direkt riktade informationskrav.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till förordning

  Skäl 32

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  32. Ett nära samarbete mellan myndigheten och Europeiska systemriskrådet är av väsentlig betydelse för att detta ska kunna fungera med all önskvärd effektivitet och för uppföljningen av dess varningar och rekommendationer. Myndigheten bör utbyta all relevant information med Europeiska systemriskrådet. Uppgifter om enskilda företag bör lämnas ut endast om begäran åtföljs av en skälig motivering. Myndigheten bör vidta omedelbara åtgärder och se till att en uppföljning görs när den har tagit emot varningar eller rekommendationer som Europeiska systemriskrådet riktat till den eller till någon nationell myndighet.

  32. Ett nära samarbete mellan myndigheten och Europeiska systemriskrådet är av väsentlig betydelse för att detta ska kunna fungera med all önskvärd effektivitet och för uppföljningen av dess varningar och rekommendationer. Myndigheten bör utbyta all relevant information med Europeiska systemriskrådet. Uppgifter om enskilda företag bör lämnas ut endast om begäran åtföljs av en skälig motivering. Myndigheten bör i förekommande fall se till att en uppföljning görs när den har tagit emot varningar eller rekommendationer som Europeiska systemriskrådet riktat till den eller till någon nationell myndighet.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till förordning

  Skäl 33

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  33. I tillämpliga fall bör myndigheten samråda med berörda parter om tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer och ge dem skälig möjlighet att yttra sig om föreslagna åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en intressentgrupp för värdepapper och marknader inrättas i detta syfte med en välavvägd sammansättning av företrädare för gemenskapens finansmarknadsaktörer (och i lämplig utsträckning även institutionella investerare och andra finansmarknadsaktörer som själva utnyttjar finansiella tjänster) och dessas anställda samt konsumenter och andra icke‑professionella utnyttjare av finansiella tjänster, däribland små och medelstora företag. Intressentgruppen för värdepapper och marknader bör arbeta aktivt som en förmedlande länk för andra grupper av användare av finansiella tjänster som inrättats av kommissionen eller på annat sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

  33. Myndigheten bör samråda med berörda parter om tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer och ge dem skälig möjlighet att yttra sig om föreslagna åtgärder. Innan myndigheten antar förslag till regelstandarder, riktlinjer och rekommendationer, bör denna genomföra en konsekvensanalys. Av effektivitetsskäl bör en intressentgrupp för värdepapper och marknader inrättas i detta syfte med en välavvägd sammansättning av företrädare för unionens finansmarknadsaktörer (och i lämplig utsträckning även institutionella investerare och andra finansmarknadsaktörer som själva utnyttjar finansiella tjänster) och dessas anställda samt akademiker, konsumenter och andra icke-professionella utnyttjare av finansiella tjänster, däribland små och medelstora företag. Intressentgruppen för värdepapper och marknader bör arbeta aktivt som en förmedlande länk för andra grupper av användare av finansiella tjänster som inrättats av kommissionen eller på annat sätt enligt EU-lagstiftningen.

  Ändringsförslag  41

  Förslag till förordning

  Skäl 33a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  33a. Icke-vinstdrivande organisationer är marginaliserade i jämförelse med välfinansierade och inflytelserika industriella företrädare i diskussionerna om de finansiella tjänsternas framtid och i de påföljande beslutsprocesserna. Denna nackdel måste kompenseras genom en tillräcklig finansiering av deras företrädare i intressentgruppen för värdepapper och marknader.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till förordning

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar inom krishanteringen för att bevara den finansiella stabiliteten, bland annat när det gäller att stabilisera och avveckla nödlidande finansmarknadsaktörer. Myndighetens åtgärder i brådskande ärenden eller avvecklingssituationer som påverkar en finansmarknadsaktörs stabilitet bör inte innebära intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden. En mekanism bör inrättas genom vilken medlemsstaterna kan åberopa denna skyddsklausul och i sista instans begära att Europeiska unionens råd ska besluta i ärendet. Det är lämpligt att rådet ges uppgifter i sådana frågor med hänsyn till medlemsstaternas särskilda ansvar i sådana frågor.

  34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar för att samordna krishanteringen och för att bevara den finansiella stabiliteten i krissituationer, bland annat när det gäller att stabilisera och avveckla nödlidande finansmarknadsaktörer. Myndighetens åtgärder i brådskande ärenden eller avvecklingssituationer som påverkar en finansmarknadsaktörs stabilitet bör inte innebära intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden. En mekanism bör inrättas genom vilken medlemsstaterna kan åberopa denna skyddsklausul och i sista instans begära att Europeiska unionens råd ska besluta i ärendet. Det är lämpligt att rådet ges uppgifter i sådana frågor med hänsyn till medlemsstaternas särskilda ansvar i sådana frågor.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till förordning

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  34a. Om en medlemsstat skulle åberopa skyddsklausulen, är det uppenbart att Europaparlamentet bör informeras samtidigt som myndigheten, rådet och kommissionen, dock utan att det påverkar medlemsstaternas särskilda ansvar i krissituationer. Dessutom bör medlemsstaten förklara varför den åberopat skyddsklausulen. Myndigheten bör, i samarbete med kommissionen, fastställa vilka åtgärder som därefter ska vidtas.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till förordning

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  34a. Kommissionen bör inom tre år efter det att en förordning om inrättande av en sådan mekanism har trätt i kraft fastställa tydliga och sunda riktlinjer på unionsnivå om när medlemsstaterna kan åberopa skyddsklausulen, på grundval av de erfarenheter som vunnits. Medlemsstaternas tillämpning av skyddsklausulen bör bedömas på grundval av dessa riktlinjer.

  Motivering

  I kommissionens förslag saknas vägledning om när ett beslut kan anses vara ett intrång i det nationella finanspolitiska ansvarsområdet. Det måste ges rättslig säkerhet om begreppet ”finanspolitiskt ansvarsområde” för att säkra lika villkor för de nationella myndigheterna och deltagarna på finansmarknaderna i hela EU. Gemensamma och klara riktlinjer måste fastställas och godkännas angående när ett intrång i det finanspolitiska ansvarsområdet ska kunna åberopas. I framtiden ska medlemsstaterna i sin motiveringar och konsekvensbedömningar visa att de i sina enskilda situationer agerat med respekt för dessa riktlinjer.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till förordning

  Skäl 36

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  36. En tillsynsstyrelse, bestående av cheferna för de behöriga myndigheterna på det respektive området i varje medlemsstat under ledning av myndighetens ordförande, bör vara myndighetens huvudsakliga beslutsfattande organ. Företrädare för kommissionen, Europeiska systemriskrådet och de båda andra europeiska tillsynsmyndigheterna bör delta som observatörer. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen bör handla oberoende och uteslutande i gemenskapens intressen. För handlingar av allmän natur, däribland sådana som rör antagande av tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer samt budgetfrågor är det lämpligt att tillämpa fördragets bestämmelser om kvalificerad majoritet, medan vid alla andra beslut enkel majoritet bland ledamöterna bör vara tillräckligt. Ärenden som rör lösning av tvister mellan nationella myndigheter bör bedömas av en begränsad panel.

  36. En tillsynsstyrelse, bestående av cheferna för de behöriga myndigheterna på det respektive området i varje medlemsstat under ledning av myndighetens ordförande, bör vara myndighetens huvudsakliga beslutsfattande organ. Företrädare för kommissionen, Europeiska systemriskrådet, Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) och Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) bör delta som observatörer. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen bör handla oberoende och uteslutande i unionens intressen. För handlingar av allmän natur, däribland sådana som rör antagande av tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer samt budgetfrågor är det lämpligt att tillämpa bestämmelserna om kvalificerad majoritet i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, medan vid alla andra beslut enkel majoritet bland ledamöterna bör vara tillräckligt. Ärenden som rör lösning av tvister mellan nationella myndigheter bör bedömas av en begränsad panel.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till förordning

  Skäl 38

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  38. En ordförande på heltid, vald av tillsynsstyrelsen efter ett öppet uttagningsförfarande, bör företräda myndigheten. Förvaltningen av myndigheten bör anförtros en verkställande direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt delta i tillsyns och förvaltningsstyrelsernas sammanträden.

  38. En ordförande på heltid, som utses av Europaparlamentet efter ett öppet urvalsförfarande, som ska administreras av tillsynsstyrelsen, bör företräda myndigheten. Förvaltningen av myndigheten bör anförtros en verkställande direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt delta i tillsyns och förvaltningsstyrelsernas sammanträden.

  Ändringsförslag  47

  Förslag till förordning

  Skäl 39

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  39. För att säkerställa enhetlighet över sektorsgränserna i de europeiska tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta nära inom ramen för en gemensam kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna och i tillämpliga fall anta gemensamma ståndpunkter. De europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté bör överta alla funktioner från gemensamma kommittén för finansiella konglomerat. I tillämpliga fall bör handlingar som ligger inom behörighetsområdet för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten eller Europeiska bankmyndigheten antas parallellt av berörda europeiska tillsynsmyndigheter.

  39. För att säkerställa enhetlighet över sektorsgränserna i de europeiska tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta nära genom de europeiska tillsynsmyndigheternas (gemensamma kommitté) (nedan kallad den gemensamma kommittén) och i tillämpliga fall anta gemensamma ståndpunkter. Den gemensamma kommittén bör samordna arbetsuppgifterna för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna när det gäller finansiella konglomerat. I tillämpliga fall bör handlingar som ligger inom behörighetsområdet för Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) eller Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) antas parallellt av berörda europeiska tillsynsmyndigheter. Den gemensamma kommittén bör ledas under en tolvmånadersperiod enligt ett rotationssystem av de respektive ordförandena för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Ordföranden för den gemensamma kommittén bör vara en vice ordförande för ESRB. Den gemensamma kommittén bör ha ett permanent sekretariat med personal som avdelats från de tre europeiska tillsynsmyndigheterna för att möjliggöra ett informellt informationsutbyte och utvecklandet av en gemensam arbetskultur inom de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.

  Ändringsförslag  48

  Förslag till förordning

  Skäl 41

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  41. För att garantera myndigheten oinskränkt självständighet och oberoende bör den ges en egen budget med intäkter huvudsakligen i form av obligatoriska bidrag från de nationella tillsyns­myndigheterna och från Europeiska unionens allmänna budget. I fråga om bidragen från gemenskapen bör gemenskapens budgetförfarande tillämpas. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

  41. För att garantera myndigheten oinskränkt självständighet och oberoende bör den ges en egen budget med intäkter huvudsakligen i form av obligatoriska bidrag från de nationella tillsyns­myndigheterna och från Europeiska unionens allmänna budget via en separat budgetrubrik i denna. Unionens finansiering av myndigheten bör ske under förutsättning att budgetmyndigheten har nått en överenskommelse enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet)1. I fråga om bidragen från Europeiska unionen bör unionens budgetförfarande tillämpas. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

   

  _________

  1 EUT ...

  Motivering

  Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

  Ändringsförslag  49

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Genom denna förordning inrättas en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (nedan kallad (den europeiska) myndigheten)

  1. Genom denna förordning inrättas en europeisk tillsynsmyndighet (värdepapper och marknader) (nedan kallad (den europeiska) myndigheten)

  Ändringsförslag  50

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG (utan att detta påverkar Europeiska bankmyndighetens behörighet i fråga om stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande AIF-fonddirektiv) och förordning … (kommande förordning om kreditvärderingsinstitut), samt alla kommissionens direktiv, förordningar och beslut som grundas på dessa rättsakter och varje kommande gemenskapsrättsakt genom vilken myndigheten tilldelas uppgifter.

  2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för denna förordning och direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG (utan att detta påverkar Europeiska myndighetens (bankverksamhet) behörighet i fråga om stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande AIF-fonddirektiv) och förordning … (kommande förordning om kreditvärderingsinstitut), samt alla kommissionens direktiv, förordningar och beslut som grundas på dessa rättsakter och varje kommande EU-rättsakt genom vilken myndigheten tilldelas uppgifter.

  Ändringsförslag  51

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Myndigheten ska också verka inom verksamhetsområdet för kreditinstitut, finansiella konglomerat, värdepappersföretag, betalningsinstitut och e-penninginstitut, inbegripet frågor som rör aktieägares rättigheter, företagsstyrning, revision och finansrapportering, för att säkerställa att den lagstiftning som avses i punkt 2 tillämpas på ett effektivt och konsekvent sätt. Myndigheten ska också vidta lämpliga åtgärder i frågor som gäller uppköpserbjudanden, clearing och avveckling, värdepapperisering, blankning och derivat, inbegripet standardisering.

  Ändringsförslag  52

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Denna förordning ska inte påverka kommissionens befogenheter, däribland befogenheten enligt artikel 226 i fördraget att säkerställa att gemenskapslagstiftningen iakttas.

  3. Denna förordning ska inte påverka kommissionens befogenheter, däribland befogenheten enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att säkerställa att unionslagstiftningen iakttas.

  Ändringsförslag  53

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till att i) få den inre marknaden att fungera bättre, bland annat genom att reglering och tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda investerare, iii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet, effektivitet och korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i det finansiella systemet och v) stärka den internationella samordningen mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska myndigheten bidra till att säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de gemenskapsrättsakter som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen och avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

  4. Myndighetens syfte ska vara att skydda allmänna intressen såsom det finansiella systemets stabilitet på kort, medellång och lång sikt, de finansiella institutens solvens och likviditet, marknadstransparens och transparens i finansiella produkter och skydd av insättare och investerare. Myndigheten ska bidra till att i) få den inre marknaden att fungera bättre och öka dess konkurrenskraft, bland annat genom att reglering och tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull och enhetlig nivå, ii) öka konkurrensen och innovationen på den inre marknaden och främja internationell konkurrens, iia) främja finansiell integrering, iii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta funktion, iv) stärka den internationella samordningen mellan tillsynsorganen, v) stödja EU:s nya strategi för sysselsättning och tillväxt, vi) förebygga regelarbitrage och bidra till globalt likvärdiga konkurrensvillkor, vii) hindra bildandet av framtida kreditbubblor vid finansiella institut i EU, viii) utveckla gemensamma metoder för att utvärdera hur produktens särdrag och distributionsprocesserna inverkar på institutens finansiella ställning och på konsumentskyddet. I detta syfte ska myndigheten bidra till att säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de EUrättsakter som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen och avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen samt genomföra ekonomiska analyser av marknaderna för att verka för att myndighetens mål uppnås.

  Ändringsförslag  54

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a. Myndigheten ska vid utövandet av de uppgifter som den tilldelats enligt denna förordning särskilt uppmärksamma de systemviktiga institut vars brister eller fel kan inverka negativt på finanssystemets eller realekonomins sätt att fungera.

  Ändringsförslag  55

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska fungera som ett nätverk för tillsynsorganen så som närmare anges i artikel 39.

  utgår

  Ändringsförslag  56

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska samarbeta med Europeiska systemriskrådet (nedan kallat ESRB) i enlighet med artikel 21 i denna förordning.

  utgår

  Ändringsförslag  57

  Förslag till förordning

  Artikel 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 1a

   

  EU-systemet för finansiell tillsyn

   

  1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gällande regler för finanssektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och därmed garanterar förtroendet för det finansiella systemet som helhet och ett tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster.

   

  2. ESFS ska bestå av följande:

   

  a) Europeiska systemriskrådet.

   

  b) Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) inrättad genom förordning (EU) nr .../ 2010 [EBA].

   

  c) Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) inrättad genom förordning (EU) nr .../2010 (EIOPA),

   

  d) Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader), inrättad genom denna förordning.

   

  e) Europeiska tillsynsmyndigheten (gemensamma kommittén), inrättad genom artikel 40.

   

  f) De myndigheter i medlemsstaterna som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) nr …/ 2010 [ESMA], förordning (EU) nr …/2010 [EIOPA] och förordning (EU) nr …/ 2010 [EBA].

   

  g) Kommissionen, när det gäller utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna 7 och 9.

   

  3. De myndigheter som ingår i ESFS, inbegripet medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska vara redovisningsskyldiga inför Europaparlamentet, utan att detta påverkar den redovisningsskyldighet som medlemsstaternas behöriga myndigheter har inför de nationella parlamenten.

   

  4. Myndigheten ska inom den gemensamma kommitté som aves i artikel 40 samarbeta nära och regelbundet med Europeiska systemriskrådet samt med Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) och Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och därvid säkerställa sektorövergripande konvergens och nå fram till gemensamma ståndpunkter på området för tillsyn av finansiella konglomerat och andra sektorövergripande frågor.

   

  5. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta med förtroende och full ömsesidig respekt, i synnerhet genom att tillse att lämplig och tillförlitlig information utbytes.

   

  6. Endast de tillsynsmyndigheter som ingår i ESFS ska ha rätt att utöva tillsyn över finansiella institut som är verksamma i Europeiska unionen.

  Ändringsförslag  58

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. finansmarknadsaktör: varje person på vilken ett krav i de rättsakter som anges i artikel 1.2 eller i en nationell genomförandeåtgärd avseende dessa är tillämpligt,

  1. finansiella institut: ”kreditinstitut” enligt definitionen i direktiv 2006/48/EG, ”värdepappersföretag” enligt definitionen i direktiv 2006/49/EG och ”finansiella konglomerat” enligt definitionen i direktiv 2002/87/EG, samt varje annat företag eller enhet som bedriver verksamhet i Europeiska unionen och vars verksamhet är av liknande karaktär, även om de inte direkt gör affärer med allmänheten, inbegripet offentliga banker och utvecklingsbanker. I fråga om direktiv 2005/60/EG avser ”finansiella institut” dock enbart kreditinstitut och finansiella institut enligt definitionen i det direktivet,

  Ändringsförslag  59

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. central finansmarknadsaktör: en finansmarknadsaktör vars reguljära verksamhet eller finansiella lönsamhet har eller kan antas ge väsentliga effekter på stabiliteten, integriteten eller den ändamålsenliga funktionen hos de finansiella marknaderna i gemenskapen,

  utgår

  Ändringsförslag  60

  Förslag till förordning

  Artikel 2 – led 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. behöriga myndigheter: behöriga myndigheter och/eller tillsynsmyndigheter enligt definitionerna i de rättsakter som anges i artikel 1.2. Även organ som förvaltar nationella ersättningssystem enligt direktiv 97/9/EG ska betraktas som behöriga myndigheter.

  3. behöriga myndigheter: behöriga myndigheter enligt definitionerna i direktiv 2006/48/EG och direktiv 2006/49/EG samt, när det gäller system för garanti av insättningar, organ som förvaltar system för garanti av insättningar enligt direktiv 94/19/EG, eller om det är ett privat företag som står för verksamheten i ett system för garanti av insättningar, den offentliga myndighet som utövar tillsynen över dessa system, i enlighet med direktiv 94/19/EG.

  Ändringsförslag  61

  Förslag till förordning

  Artikel 3 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten ska vara ett gemenskapsorgan med status som juridisk person.

  1. Myndigheten ska vara ett unionsorgan med status som juridisk person.

  Ändringsförslag  62

  Förslag till förordning

  Artikel 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten ska ha sitt säte i Paris.

  Myndigheten ska ha sitt säte i Frankfurt.

  Ändringsförslag  63

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1 – leden a och b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) Att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsynt, bland annat genom att avge yttranden till gemenskaps­institutionerna och utarbeta riktlinjer, rekommendationer och förslag till tekniska standarder som ska grundas på de rättsakter som anges i artikel 1.2.

  a) Att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsynt, bland annat genom att avge yttranden till EUinstitutionerna och utarbeta riktlinjer, rekommendationer och förslag till regelstandarder och genomförandestandarder som ska grundas på de rättsakter som anges i artikel 1.2.

  b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, bland annat genom att bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de rättsakter som anges i artikel 1.2, förebygga regelarbitrage, medla och lösa tvister mellan behöriga myndigheter, främja inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet och vidta åtgärder i krissituationer.

  b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen, bland annat genom att bidra till en gemensam tillsynspraxis, säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de rättsakter som anges i artikel 1.2, förebygga regelarbitrage, medla och lösa tvister mellan behöriga myndigheter, garantera en effektiv och enhetlig tillsyn över finansiella institut och säkerställa inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet och vidta åtgärder bland annat i krissituationer.

  Ändringsförslag  64

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) Underlätta delegering av uppgifter och ansvar mellan behöriga myndigheter.

  c) Stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar mellan behöriga myndigheter.

  Ändringsförslag  65

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  e) Genomföra kollegiala utvärderingar av behöriga myndigheter i syfte att öka den inbördes överensstämmelsen mellan resultaten av tillsynen.

  e) Ordna och genomföra kollegiala utvärderingar av behöriga myndigheter i syfte att öka den inbördes överensstämmelsen mellan resultaten av tillsynen.

  Ändringsförslag  66

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  fa) Genomföra ekonomiska analyser av marknaden för att ge vägledning vid utförandet av myndighetens arbetsuppgifter.

  Ändringsförslag  67

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 1 – led fb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  fb) Främja skyddet av insättare och investerare.

  Ändringsförslag  68

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 1 – led fc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  fc) Agera som behöriga myndighet för krishantering vid gränsöverskridande institut som skulle kunna utgöra en systemrisk enligt artikel 12b, genom att via sin avvecklingsenhet enligt artikel 12c leda och genomföra alla förfaranden för tidiga insatser, avveckling eller insolvens.

  Ändringsförslag  69

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 1 – led g

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  g) Fullgöra varje annan specifik uppgift som anges i denna förordning eller i de gemenskapsrättsakter som avses i artikel 1.2.

  g) Fullgöra varje annan specifik uppgift som anges i denna förordning eller i de EU-rättsakter som avses i artikel 1.2.

  Ändringsförslag  70

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 1 – led ga (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  ga) Utöva tillsyn över de finansiella institut som inte omfattas av behöriga myndigheters tillsyn.

  Ändringsförslag  71

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 1 – led gb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  gb) Tillhandahålla en databas med registrerade finansiella institut inom sitt behörighetsområde och, om detta specificeras i de rättsakter som avses i artikel 1.2, på en central nivå.

  Ändringsförslag  72

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) utarbeta förslag till tekniska standarder i de specifika fall som avses i artikel 7,

  a) utarbeta förslag till regelstandarder i de specifika fall som avses i artikel 7,

  Ändringsförslag  73

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  aa) utarbeta förslag till genomförandestandarder i de specifika fall som avses i artikel 7e,

  Ändringsförslag  74

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  e) fatta enskilda beslut riktade till finansmarknadsaktörer i de specifika fall som avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.3, och

  e) fatta enskilda beslut riktade till finansiella institut i de specifika fall som avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.3, och

  Ändringsförslag  75

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 2 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  fa) direkt samla in nödvändig information om de finansiella instituten,

  Ändringsförslag  76

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 2 – led fb (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  fb) tillfälligt förbjuda vissa typer av transaktioner som hotar finansmarknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten inom hela eller delar av det finansiella systemet i unionen,

  Ändringsförslag  77

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 2 – led fc (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  fc) utarbeta en regelstandard för att fastställa hur mycket information som myndigheten åtminstone måste tillhandahållas om transaktioner och finansiella institut, hur samordningen av insamlingen ska utföras och hur befintliga nationella databaser ska kopplas samman för att garantera att myndigheten alltid, inom ramen för sin behörighet enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, har tillgång till relevanta och nödvändiga uppgifter om transaktioner och marknadsaktörer,

  Ändringsförslag  78

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Myndigheten ska regelbundet se över beslut som fattas enligt punkt 1 fb.

  Ändringsförslag  79

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 3 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Myndigheten ska i fråga om juridiska personer eller verksamheter med gemenskapsdimensioner utöva alla exklusiva tillsynsbefogenheter som den tilldelats genom de rättsakter som avses i artikel 1.2.

  3. Myndigheten ska i fråga om juridiska personer eller verksamheter med EUdimensioner utöva alla exklusiva EUtillsynsbefogenheter som den tilldelats genom de rättsakter som avses i artikel 1.2.

  Ändringsförslag  80

  Ändringsförslag

  Artikel 6 – punkt 3 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I detta syfte ska myndigheten ha tillräckliga utrednings och verkställandebefogenheter enligt tillämplig lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter.

  I syfte att utöva sina exklusiva tillsynsbefogenheter enligt punkt 3 ska myndigheten ha tillräckliga utrednings och verkställandebefogenheter enligt tillämplig lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter. Myndigheten ska nära samarbeta med de behöriga myndigheterna och utnyttja deras sakkunskap, resurser och befogenheter när den utför sina uppgifter.

  Ändringsförslag  81

  Förslag till förordning

  Artikel 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 6a

   

  Befogenheter för behöriga myndigheter som är medlemmar av den europeiska myndigheten

   

  För att uppfylla myndighetens mål ska behöriga myndigheter som är medlemmar av den europeiska myndigheten ha befogenheter att anta förebyggande och korrigerande tillsynsåtgärder, inbegripet följande befogenheter, om de är relaterade till finansiella institut och utövas på ett proportionerligt sätt:

   

  a) Begära och erhålla nödvändig information.

   

  b)Införa krav avseende rapportering och offentliggörande.

   

  c) Utföra inspektioner på plats.

   

  d) Anta tillsynsåtgärder (inbegripet åtgärder som gäller intressekonflikter, goda styrelseformer, likviditet, provisioner, utdelningar och ersättningspolicy.

   

  e) Åtskilja eller separera banktjänsterna för allmänheten från handel och annan privat bankverksamhet vid händelse av större risker som utvärderats enligt gemensamma kriterier.

   

  f) Tillfälligt begränsa eller förbjuda vissa produkter eller vissa typer av transaktioner som direkt eller indirekt kan orsaka allvarliga fluktuationer på marknaderna eller störningar inom hela eller delar av unionens finansiella system, de offentliga finanserna eller realekonomin.

   

  g) Kräva att de finansiella instituten driver sin verksamhet via ett dotterbolag vid händelse av större interna risker som utvärderats enligt gemensamma kriterier.

   

  h) Utfärda avskräckande böter.

   

  i) Förklara chefer och direktörer inkompetenta att inneha sina respektive befattningar.

   

  j) Avskeda företagsledning eller styrelse.

   

  k) Tillfälligt ingripa i finansiella institut.

   

  l) Dra in fördelarna med begränsat ansvar för stora aktieinnehavare i finansiella institut om de förblir passiva när det gäller att skydda företagets intressen vid till exempel bristande transparens, oförsiktig utlåning eller inlåning eller allvarliga och systematiska överträdelser.

   

  m) Utvidga det finansiella ansvaret till chefer, direktörer eller finansiella institut som gör sig skyldiga till allvarliga och systematiska överträdelser av unionslagstiftningen eller är delaktiga i dem, eller som har ett olämpligt system med incitament för sina tjänster.

   

  n) Vid behov kräva att chefer och direktörer avger förklaringar om intressen, verksamhet och tillgångar.

   

  o) Kräva utarbetandet av ett detaljerat system för problemlösning, som regelbundet ska uppdateras och som ska bestå av en strukturerad mekanism för snabbinsatser, omedelbara korrigerande åtgärder och en beredskapsplan vid konkurser.

   

  p) Upphäva licenser och tillstånd.

   

  q) Komma överens om protokoll för att så snabbt och automatiskt som möjligt uppnå samfällda reaktioner på EU-nivå i syfte att förebygga eller korrigera störningar på marknaderna.

  Ändringsförslag  82

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten får utarbeta tekniska standarder inom de områden som särskilt anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. Myndigheten ska överlämna sina förslag till standarder till kommissionen för godkännande.

  1. Myndigheten får utarbeta regelstandarder för att komplettera, uppdatera och ändra element som inte är väsentliga för de rättsakter som avses i artikel 1.2. Regelstandarderna får inte utgöra strategiska beslut och deras innehåll ska begränsas av de lagstiftningsakter som de grundas på.

  Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha genomfört ett öppet offentligt samråd om de tekniska standarderna och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget.

  2. Myndigheten ska genomföra ett öppet offentligt samråd om regelstandarderna och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna före antagandet av förslag till regelstandarder. Myndigheten ska också begära ett yttrande eller råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 22.

   

  3. Myndigheten ska överlämna sitt förslag till regelstandarder till kommissionen för godkännande och samtidigt till Europaparlamentet och rådet.

  Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslaget till standarder besluta huruvida den ska godkänna det. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Om det ligger i gemenskapens intresse får kommissionen godkänna standarderna endast till viss del eller med ändringar.

  4. Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslaget till regelstandarder besluta huruvida den ska godkänna, förkasta eller ändra det. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om sitt beslut och motivera detta.

  Om kommissionen inte godkänner standarderna eller godkänner dem endast delvis eller med ändringar ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

  5. Förslaget till regelstandarder får ändras av kommissionen om det är oförenligt med unionslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i unionens lagstiftning om finansiella tjänster.

  Ändringsförslag  83

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Standarderna ska antas av kommissionen genom förordningar eller beslut och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  utgår

  Ändringsförslag  84

  Förslag till förordning

  Artikel 7a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7a

   

  Utövande av delegering

   

  1. Befogenheterna att anta sådana regelstandarder som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

   

  2. Förslaget till regelstandarder ska antas av kommissionen i form av förordningar eller beslut.

   

  3. Så snart kommissionen antar en regelstandard ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

   

  4. Befogenheten att anta regelstandarder ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 7b–7d.

   

  5. I den rapport som avses i artikel 35 ska myndighetens ordförande informera Europaparlamentet och rådet om de regelstandarder som har antagits och vilka behöriga myndigheter som inte följer dem.

  Ändringsförslag  85

  Förslag till förordning

  Artikel 7b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7b

   

  Invändningar mot regelstandarder

   

  1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en regelstandard inom en period på fyra månader från delgivningsdatum. På Europaparlamentets eller rådets initiativ kan denna period förlängas med två månader.

   

  2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot en regelstandard, ska regelstandarden offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

   

  3. Europaparlamentet och rådet får båda före utgången av denna period och i exceptionella och vederbörligen motiverade fall underrätta kommissionen om att de har beslutat att inte invända mot en regelstandard. I sådana fall ska regelstandarden offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

   

  4. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en regelstandard ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot regelstandarden ska ange skälen för detta.

  Ändringsförslag  86

  Förslag till förordning

  Artikel 7c (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7c

   

  Icke-godkännande eller ändring av förslag till regelstandarder

   

  1. Om kommissionen inte godkänner ett förslag till regelstandard eller ändrar det, ska kommissionen underrätta myndigheten, Europaparlamentet och rådet och ange skälen för detta.

   

  2. Europaparlamentet eller rådet får kalla den ansvariga kommissionsledamoten och myndighetens ordförande inom en månad för ett särskilt möte i Europaparlamentets eller rådets behöriga utskott respektive kommitté för att redogöra för och förklara skillnaderna.

  Ändringsförslag  87

  Förslag till förordning

  Artikel 7d (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7d

   

  Återkallande av delegering

   

  1. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 7 kan återkallas av Europaparlamentet eller av rådet.

   

  2. I beslutet om återkallande ska skälen till återkallandet anges och det ska innebära att delegeringen upphör att gälla.

   

  3. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilken regelstandard som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

  Ändringsförslag  88

  Förslag till förordning

  Artikel 7e (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7e

   

  Genomförandestandarder

   

  1. Myndigheten får utarbeta förslag till standarder för att genomföra rättsligt bindande EU-rättsakter inom de områden som särskilt anges i denna förordning och i de rättsakter som avses i artikel 1.2.

   

  2. Myndigheten ska genomföra öppna offentliga samråd om genomförandestandarder och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget före antagandet av förslag till genomförandestandarder. Myndigheten ska också begära ett yttrande eller råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 22.

   

  3. Myndigheten ska överlämna sitt förslag till genomförandestandarder till kommissionen för godkännande i enlighet med artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och samtidigt även till Europaparlamentet och rådet.

   

  4. Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslaget till genomförandestandarder besluta huruvida den ska godkänna, förkasta eller ändra det. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om sitt beslut och ange skälen för detta.

   

  5. Förslaget till genomförandestandarder får ändras av kommissionen om det är oförenligt med unionslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster.

   

  6. Om kommissionen inte godkänner förslaget till genomförandestandarder eller ändrar det ska kommissionen informera myndigheten, Europaparlamentet och rådet, och ange skälen för detta.

   

  7. Efter att förfarandet har slutförts ska standarderna offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  Ändringsförslag  89

  Förslag till förordning

  Artikel 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, utfärda riktlinjer och rekommendationer riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer.

  1. Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa e gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen, utfärda riktlinjer och rekommendationer riktade till nationella tillsynsmyndigheter eller finansiella institut.

   

  2. Myndigheten ska genomföra öppna offentliga samråd om riktlinjerna och rekommendationerna och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna. Myndigheten ska också begära ett yttrande eller råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 22. Dessa samråd, analyser, yttranden och råd ska vara proportionerliga när det gäller riktlinjens eller rekommendationens omfattning, art och konsekvenser.

   

  3. Inom två månader från utfärdandet av en riktlinje eller en rekommendation ska varje behörig myndighet besluta huruvida den avser att följa denna riktlinje eller rekommendation. Om en behörig myndighet inte avser att följa riktlinjerna eller rekommendationerna ska den informera myndigheten och ange skälen för detta. Myndigheten ska offentliggöra dessa skäl.

  De behöriga myndigheterna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

  4. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska myndighetens ordförande informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de riktlinjer och rekommendationer som har utfärdats och ange vilka behöriga myndigheter som inte tillämpar dem, samt redogöra för vilka åtgärder myndigheten tänker vidta för att se till att de i framtiden följer dess riktlinjer och rekommendationer.

  Om en behörig myndighet inte tillämpar dessa riktlinjer eller rekommendationer ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

   

  Ändringsförslag  90

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel genom att underlåta att säkerställa att en finansmarknadsaktör uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

  1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, inbegripet de regelstandarder och genomförandestandarder som fastställts i enlighet med artikel 7 och 7e, till exempel genom att underlåta att säkerställa att ett finansiellt institut uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

  Ändringsförslag  91

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kommissionen får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter eller av kommissionen eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, utreda hävdad felaktig tillämpning av gemenskaps­lagstiftningen.

  2. Den europeiska myndigheten får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, kommissionen, Europaparlamentet, rådet eller intressentgruppen för värdepapper och marknader, eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, utreda hävdad felaktig tillämpning av unionslagstiftningen.

  Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 20, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål förse den europeiska myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning.

  3. Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 20, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål förse den europeiska myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning.

  Ändringsförslag  92

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Den europeiska myndigheten kan senast inom två månader från det att den inledde sin utredning till den behöriga myndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa gemenskapslagstiftningen.

  4. Den europeiska myndigheten kan senast inom två månader från det att den inledde sin utredning till den behöriga myndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa unionslagstiftningen. Myndigheten ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

  Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

  5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  93

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter gemenskapslagstiftningen inom en månad från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, fatta beslut om krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter gemenskapslagstiftningen.

  6. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter unionslagstiftningen inom de tio arbetsdagar som fastställs i punkt 3 från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation ska den europeiska myndigheten fatta beslut om krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter unionslagstiftningen.

  Kommissionen ska fatta sådana beslut senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

  Den europeiska myndigheten ska fatta sådana beslut senast en månad efter antagandet av rekommendationen.

  Kommissionen ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

   

  Den europeiska myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

   

  Ändringsförslag  94

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra kommissionens beslut.

  7. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra myndighetens beslut.

  Ändringsförslag  95

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den behöriga myndighetens bristande iakttagande av gemenskapslagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

  8. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 5 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den behöriga myndighetens bristande iakttagande av unionslagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

  Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som kommissionen antagit enligt punkt 4.

  Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som antagits enligt punkt 4. Kommissionen ska stå för alla eventuella rättsliga kostnader och rättegångskostnader som tillämpningen av denna artikel medför för myndigheten.

  Ändringsförslag  96

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7. Beslut som antagits enligt punkt 6 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna.

  9. Beslut som antagits enligt punkt 8 ska tillämpas på alla relevanta finansiella institut som verkar i den jurisdiktion där unionslagstiftningen inte följs och ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna.

  Alla åtgärder de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 ska vara förenliga med det beslutet.

  Alla åtgärder de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 5 eller 8 ska vara förenliga med det beslutet.

  Ändringsförslag  97

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 7a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  7a. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska ordföranden ange vilka behöriga myndigheter och finansiella institut som inte följt de beslut som avses i punkterna 4 och 6.

  Ändringsförslag  98

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom gemenskapen får kommissionen, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett beslut riktat till myndigheten om att en krissituation enligt denna förordning föreligger.

  1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom unionen får ESRB, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet, Europaparlamentet eller kommissionen, utfärda en varning om att en krissituation föreligger så att myndigheten utan ytterligare krav kan anta de enskilda beslut som avses i punkt 3.

  Ändringsförslag  99

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. När ESRB utfärdar en varning ska det samtidigt informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och myndigheten. Den slutsats som ESRB kommer fram till ska diskuteras i efterhand av ordföranden för ESRB, Europaparlamentet och behörig kommissionsledamot och ska få verkan så snabbt som möjligt.

  Ändringsförslag  100

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 1b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b. Om en varning har utfärdats ska myndigheten aktivt främja och, när detta anses nödvändigt, samordna alla åtgärder som vidtas av de berörda behöriga myndigheterna.

  Ändringsförslag  101

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Om kommissionen har antagit ett beslut enligt punkt 1, får myndigheten anta enskilda beslut om krav på de behöriga myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, i det finansiella systemet genom att säkerställa att finansmarknadsaktörerna och de behöriga myndigheterna uppfyller kraven i dessa rättsakter.

  2. Om ESRB har antagit ett beslut enligt punkt 1, ska myndigheten anta enskilda beslut för att säkerställa att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder i enlighet med denna förordning för att åtgärda risker som kan äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, i det finansiella systemet genom att säkerställa att de finansiella instituten och de behöriga myndigheterna uppfyller kraven i dessa rättsakter.

  Ändringsförslag  102

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter det beslut av den europeiska myndigheten som avses i punkt 2 inom den där angivna tidsfristen, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa rättsakter, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

  3. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter det beslut av den europeiska myndigheten som avses i punkt 2 inom den där angivna tidsfristen, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa rättsakter, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

  Ändringsförslag  103

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Om beslutets adressat vägrar att följa unionslagstiftningen eller om myndigheten fattar ett särskilt beslut, får myndigheten inleda en rättslig prövning i de nationella domstolarna, bland annat i form av en begäran om interimistiska åtgärder.

  Ändringsförslag  104

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a. ESRB ska på eget initiativ eller på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen eller myndigheten se över det beslut som avses i punkt 1 och, i förekommande fall, förklara att krissituationen har upphört.

  Ändringsförslag  105

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 4b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4b. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska ordföranden ange de enskilda beslut som riktats till nationella myndigheter och finansiella institut enligt punkterna 3 och 4.

  Ändringsförslag  106

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av behöriga myndigheter från mer än en medlemsstat, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 9 – på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkt 2.

  1. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av behöriga myndigheter från mer än en medlemsstat enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 9 – på eget initiativ eller på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna gå i spetsen när det gäller att bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkterna 2–4.

  Ändringsförslag  107

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de behöriga myndigheterna med beaktande av eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av hur komplex och brådskande frågan är.

  2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de behöriga myndigheterna med beaktande av eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av hur komplex och brådskande frågan är. I detta läge ska myndigheten agera som medlare.

  Ändringsförslag  108

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Om vid slutet av förlikningsskedet de berörda behöriga myndigheterna inte har lyckats nå någon överenskommelse, får den europeiska myndigheten fatta ett beslut som ålägger dem att vidta en specifik åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att avgöra frågan i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

  3. Om vid slutet av förlikningsskedet de berörda behöriga myndigheterna inte har lyckats nå någon överenskommelse, ska den europeiska myndigheten, i enlighet med artikel 29.1 andra stycket, fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga dem att vidta en specifik åtgärd i enlighet med unionslagstiftningen, med bindande verkan för berörda behöriga myndigheter.

  Ändringsförslag  109

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att en finansmarknadsaktör uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på nödvändiga åtgärder som denna ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

  4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att ett finansiellt institut uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på nödvändiga åtgärder som denna ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

  Ändringsförslag  110

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a. Beslut som antagits enligt punkt 4 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna.

   

  Alla åtgärder de behöriga myndigheterna vidtar avseende sakförhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 3 eller 4 ska vara förenliga med det beslutet.

  Ändringsförslag  111

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 4b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4b. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska ordföranden ange de enskilda beslut som riktats till behöriga myndigheter och finansiella institut enligt punkterna 3 och 4.

  Ändringsförslag  112

  Förslag till förordning

  Artikel 11a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 11a

   

  Lösande av sektorövergripande tvister mellan behöriga myndigheter

   

  Den gemensamma kommittén ska i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11 lösa tvister som kan uppstå mellan behöriga myndigheter som agerar enligt artikel 42.

  Ändringsförslag  113

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten ska bidra till att främja ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet i tillsynskollegierna och verka för enhetlighet i de olika kollegiernas tillämpning av gemenskaps­lagstiftningen.

  1. Myndigheten ska bidra till att främja och övervaka ändamålsenlighet, effektivitet och konsekvens i arbetet i de tillsynskollegier som anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och verka för enhetlighet i de olika kollegiernas tillämpning av unionslagstiftningen. Personal från myndigheten ska kunna delta i all verksamhet, däribland undersökningar på plats, som utförs gemensamt av två eller flera behöriga myndigheter.

  Ändringsförslag  114

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska i den utsträckning den finner lämpligt delta som observatör i tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar på detta sätt ska den betraktas som ”behörig myndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning och efter begäran om detta få all relevant information som kommer varje ledamot i kollegiet till del.

  2. Myndigheten ska i den utsträckning den finner lämpligt leda tillsynskollegiernas arbete. I detta syfte ska den betraktas som ”behörig myndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning. Den ska åtminstone

   

  a) samla in och meddela all relevant information på löpande basis och i krissituationer i syfte att underlätta tillsynskollegiernas arbete samt upprätta och driva ett centralt system för att göra informationen tillgänglig för de behöriga myndigheternas företrädare i tillsynskollegierna,

   

  b) inleda och samordna stresstester inom hela Europeiska unionen för att bedöma de finansiella institutens förmåga, särskilt de som avses i artikel 12 b, att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling och säkerställa att så enhetliga metoder som möjligt tillämpas på nationell nivå för dessa tester,

   

  c) planera och leda tillsynsverksamhet både på löpande basis och i krissituationer, inbegripet bedömning av de risker som finansiella institut är eller kan vara utsatta för, och

   

  d) övervaka de uppgifter som de behöriga myndigheter utför.

  Ändringsförslag  115

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Myndigheten får utfärda regelstandarder och genomförandestandarder, riktlinjer och rekommendationer, som antas enligt artiklarna 7, 7e och 8, för att harmonisera tillsynsrutinerna och de bästa metoder som antagits av tillsynskollegierna. Myndigheterna ska godkänna skriftliga arrangemang för varje kollegiums verksamhet för att garantera samstämdhet mellan alla kollegiers verksamhet.

  Ändringsförslag  116

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 3b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3b. En rättsligt bindande medlarroll ska göra det möjligt för myndigheten att lösa tvister mellan behöriga myndigheter enligt det förfarande som fastställs i artikel 11. Om ingen överenskommelse kan nås inom de berörda tillsynskollegierna, får myndigheten fatta tillsynsbeslut som är direkt tillämpliga på de berörda instituten.

  Ändringsförslag  117

  Förslag till förordning

  Artikel 12a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 12a

   

  Allmänna bestämmelser

   

  1. Myndigheten ska fästa särskild uppmärksamhet vid och åtgärda risker för avbrott i de finansiella tjänsterna som i) orsakas av en försämring av hela eller en del av det finansiella systemet och ii) kan få allvarliga negativa konsekvenser för den inre marknaden och realekonomin (systemrisk). Alla typer av finansiella mellanhänder, marknader och infrastrukturer kan potentiellt vara systemviktiga i någon utsträckning.

   

  2. Myndigheten ska i samarbete med Europeiska systemriskrådet utarbeta en gemensam uppsättning kvantitativa och kvalitativa indikatorer (risk dashboard) som ska utgöra grund för att fastställa en tillsynsrankning för de gränsöverskridande institut som avses i artikel 12b. Denna rankning ska ses över regelbundet så att hänsyn tas till betydande ändringar i ett instituts riskprofil. Tillsynsrankningen ska spela en avgörande roll i beslutet att utöva direkt tillsyn över eller ingripa i ett nödlidande finansiellt institut.

   

  3. Myndigheten ska utan att det påverkar tillämpningen av de rättsakter som avses i artikel 1.2 vid behov lägga fram ytterligare förslag till regelstandarder och genomförandestandarder samt riktlinjer och rekommendationer för de institut som avses i artikel 12b.

   

  4. Myndigheten ska utöva tillsyn över gränsöverskridande institut som skulle kunna utgöra en systemrisk enligt artikel 12 b. I sådana fall ska myndigheten agera via de behöriga myndigheterna.

   

  5. Myndigheten ska inrätta en avvecklingsenhet med mandat att i enlighet med tydligt fastställda styrmetoder och förfaringssätt genomföra krishanteringen, från tidiga insatser till avveckling och insolvens, samt leda sådana förfaranden.

   

  6. Alla finansiella institut som fastställs i artikel 12b måste delta i Europeiska stabilitetsfonden som inrättas genom artikel 12d. Finansiella institut som är verksamma i en enda medlemsstat ska kunna välja att ansluta sig till stabilitetsfonden. Bidragen till fonden ska ersätta bidrag som betalas in till liknande nationella fonder.

  Ändringsförslag  118

  Förslag till förordning

  Artikel 12b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 12b

   

  Fastställande av systemviktiga institut som skulle kunna utgöra en systemrisk

   

  1. Tillsynsstyrelsen får, efter samråd med ESRB och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 29.1, fastställa gränsöverskridande finansiella institut som på grund av den systemrisk de kan utgöra måste underställas direkt tillsyn från den europeiska myndighetens sida eller underställas den avvecklingsenhet som avses i artikel 12c.

   

  2. De kriterier som används för att fastställa sådana finansiella institut ska vara förenliga med de kriterier som har fastställts av rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board), Internationella valutafonden och Banken för internationell betalningsutjämning.

  Ändringsförslag  119

  Förslag till förordning

  Artikel 12c (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 12c

   

  Avvecklingsenhet

   

  1. Avvecklingsenheten ska bevara den finansiella stabiliteten och minimera spridningen av negativa effekter från de nödlidande institut som avses i artikel 12b till övriga delar av systemet och ekonomin som helhet, samt begränsa kostnaderna för skattebetalarna genom att respektera proportionalitetsprincipen, rangordningen av fordringsägare och garantera lika behandling över gränserna.

   

  2. Avvecklingsenheten ska ges befogenhet att utföra de uppgifter som fastställs i punkt 1 i syfte att rehabilitera sina nödlidande institut eller besluta om avveckling av icke lönsamma institut. Den skulle bland annat kunna kräva justering av kapital eller likviditet, anpassa affärsmixen, förbättra förfaranden, utse eller ersätta personer i ledningen, rekommendera garantier, lån och likviditetsstöd samt total eller partiell försäljning, byta ut skulder mot aktier eller tillfälligt låta institutet övergå i offentlig ägo.

   

  3. Avvecklingsenheten ska bestå av experter som utsetts av myndighetens tillsynsstyrelse och som besitter kunskaper och sakkännedom om omstruktureringar, kursomläggningar och avveckling när det gäller finansiella institut.

  Ändringsförslag  120

  Förslag till förordning

  Artikel 12d (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 12d

   

  Europeiska stabilitetsfonden

   

  1. En europeisk stabilitetsfond för värdepapper och marknader (stabilitetsfonden) ska inrättas i syfte att förbättra internaliseringen av de finansiella systemets kostnader och för att bistå vid krislösning för gränsöverskridande institut som kollapsat. Finansiella institut som är verksamma i endast en medlemsstat ska kunna välja att ansluta sig till stabilitetsfonden. Stabilitetsfonden ska anta lämpliga åtgärder för att undvika att tillgången till stöd genererar moraliska risker.

   

  2. Stabilitetsfonden ska finansieras genom direkta bidrag från alla de finansiella institut som avses i artikel 12b.1. Dessa bidrag ska vara proportionella i förhållande till varje enskilt instituts risknivå och bidrag till systemrisk samt variationer i den totala risken över tiden, såsom denna fastställs på basis av institutens indikatorer (risk dashboard). I den bidragsnivå som krävs ska hänsyn tas till mer allmänna ekonomiska villkor och de finansiella institutens behov av att bibehålla kapital för andra lagstadgade eller verksamhetsrelaterade krav.

   

  3. Stabilitetsfonden ska förvaltas av en styrelse som utses av myndigheten för en femårsperiod. Ledamöterna av styrelsen ska väljas bland personal som föreslagits av de nationella myndigheterna. Stabilitetsfonden ska också inrätta en rådgivande nämnd som består av icke röstberättigade företrädare för de finansiella institut som deltar i stabilitetsfonden. Stabilitetsfondens styrelse får föreslå att myndigheten lägger ut sin likviditetsförvaltning på erkända institut (såsom EIB). Dessa medel bör investeras i säkra och likvida instrument.

   

  4. Om de samlade resurserna från de bidrag som lämnas av instituten är otillräckliga för att hantera svårigheterna, ska stabilitetsfonden kunna utöka sina medel genom att emittera skuldebrev eller med hjälp av andra finansiella medel.

  Ändringsförslag  121

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska underlätta delegering av uppgifter och ansvar mellan behöriga myndigheter genom att identifiera vilka slag av uppgifter och ansvar som kan delegeras eller utövas gemensamt och genom att främja bästa praxis.

  2. Myndigheten ska stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar mellan behöriga myndigheter genom att identifiera vilka slag av uppgifter och ansvar som kan delegeras eller utövas gemensamt och genom att främja bästa praxis.

  Ändringsförslag  122

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Delegering av ansvar ska resultera i en omfördelning av de befogenheter som fastställs i de rättsakter som avses i artikel 1.2. Bestämmelserna för den delegerande myndigheten ska styra förfarandet, tillämpningen och den administrativa och rättsliga prövningen avseende de delegerade ansvarsområdena.

  Ändringsförslag  123

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Inga bilaterala avtal ska ingås avseende delegeringar när det gäller de institut som definieras i artikel 12b.

  Ändringsförslag  124

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 3b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3b. Myndigheten ska delegera uppgifterna och ansvaret att övervaka tillsynen av institut enligt artikel 12a till myndigheterna i medlemsstaterna.

  Ändringsförslag  125

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten ska bidra aktivt till att bygga upp en gemensam europeisk tillsynskultur och en konsekvent tillsynspraxis samt säkerställa att enhetliga förfaranden och konsekventa metoder tillämpas i hela gemenskapen, och den ska minst utföra följande:

  1. Myndigheten ska bidra aktivt till att bygga upp en gemensam europeisk tillsynskultur och en konsekvent tillsynspraxis samt säkerställa att enhetliga förfaranden och konsekventa metoder tillämpas i hela unionen, och den ska minst utföra följande:

  Ändringsförslag  126

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) Bidra till utvecklingen av enhetliga tillsynsstandarder av hög kvalitet, även avseende rapportering.

  c) Bidra till utvecklingen av enhetliga tillsynsstandarder av hög kvalitet, även globala redovisnings- och rapporteringsstandarder.

  Ändringsförslag  127

  Förslag till förordning

  Artikel 14 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  d) Utvärdera tillämpningen av de tekniska standarder på området som antagits av kommissionen och av de riktlinjer och rekommendationer som den själv utfärdat och i tillämpliga fall föreslå ändringar.

  d) Utvärdera tillämpningen av de regelstandarder och genomförandestandarder på området som antagits av kommissionen och av de riktlinjer och rekommendationer som den själv utfärdat och i tillämpliga fall föreslå ändringar.

  Ändringsförslag  128

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten ska regelbundet genomföra kollegiala utvärderingar av vissa av eller alla de behöriga myndigheternas verksamheter för att ytterligare öka jämförbarheten mellan tillsynsresultaten. Den ska i detta syfte utarbeta metoder för att objektivt bedöma och jämföra de myndigheter som utvärderas.

  1. Myndigheten ska regelbundet organisera och genomföra kollegiala utvärderingar av vissa av eller alla de behöriga myndigheternas verksamheter för att ytterligare öka jämförbarheten mellan tillsynsresultaten. Den ska i detta syfte utarbeta metoder för att objektivt bedöma och jämföra de myndigheter som utvärderas.

  Ändringsförslag  129

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 2 –led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) Institutionsstrukturens lämplighet, den behöriga myndighetens personals omfattning och kunnande med särskild hänsyn till möjligheterna att effektivt tillämpa de rättsakter som avses i artikel 1.2 och kapaciteten att anpassa sig till marknadsutvecklingen.

  (a) Institutionsstrukturens lämplighet, den behöriga myndighetens personals omfattning och kunnande med särskild hänsyn till möjligheterna att effektivt tillämpa de regelstandarder och genomförandestandarder som avses i artiklarna 7 och 7e och de rättsakter som avses i artikel 1.2 och kapaciteten att anpassa sig till marknadsutvecklingen.

  Ändringsförslag  130

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) Den grad av konvergens som uppnåtts i tillämpningen av gemenskapslagstiftningen och i tillsynspraxis, även med avseende på tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt artiklarna 7 och 8 och den utsträckning i vilken tillsynspraxis uppfyller målen i gemenskapslagstiftningen.

  b) Den grad av konvergens som uppnåtts i tillämpningen av unionslagstiftningen och i tillsynspraxis, även med avseende på regelstandarder och genomförandestandarder, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt artiklarna 7, 7e och 8 och den utsträckning i vilken tillsynspraxis uppfyller målen i unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  131

  Förslag till förordning

  Artikel 15 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Den europeiska myndigheten kan med utgångspunkt i den kollegiala utvärderingen utfärda rekommendationer till berörda behöriga myndigheter.

  3. Den europeiska myndigheten kan med utgångspunkt i den kollegiala utvärderingen anta förslag till regelstandarder eller genomförandestandarder i enlighet med artiklarna 7–7e, utfärda riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 8 eller anta ett beslut riktat till behöriga myndigheter.

  Ändringsförslag  132

  Förslag till förordning

  Article 15 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Myndigheten ska offentliggöra resultatet av kollegiala utvärderingar och sådan bästa praxis som kan fastställas utifrån dessa kollegiala utvärderingar.

  Ändringsförslag  133

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten ska svara för den allmänna samordningen mellan de behöriga myndigheterna, även i händelse av att en ogynnsam utveckling kan komma att äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten hos det finansiella systemet i gemenskapen.

  Myndigheten ska svara för den allmänna samordningen mellan de behöriga myndigheterna, även i händelse av att en ogynnsam utveckling kan komma att äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten hos det finansiella systemet i unionen.

  Ändringsförslag  134

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – stycke 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten ska främja samordnade reaktioner från gemenskapen, bland annat genom att

  Myndigheten ska främja samordnade och konsoliderade reaktioner från unionen, bland annat genom att

  Ändringsförslag  135

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – stycke 2 – led 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a) vidta alla lämpliga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att säkerställa samordningen av behöriga myndigheter i samband med utveckling som kan äventyra de finansiella marknadernas funktion,

  Ändringsförslag  136

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – stycke 2 – led 4b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4b) fungera som en central instans för lagstadgad rapportering från institut som bedriver verksamhet i mer än en medlemsstat.

  Ändringsförslag  137

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – stycke 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska tillhandahålla myndigheten alla de uppgifter från den lagstadgade rapporteringen som lämnats in av de institut som avses i led 4 i andra stycket. Efter mottagandet av dessa uppgifter ska myndigheten vidarebefordra informationen till de behöriga nationella myndigheterna.

  Ändringsförslag  138

  Förslag till förordning

  Artikel 17– punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten ska övervaka och bedöma marknadsutvecklingen inom sitt behörighetsområde och när så krävs underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska bankmyndigheten och ESRB samt Europaparlamentet, rådet och kommissionen om relevanta mikroprudentiella tendenser, potentiella risker och sårbarheter.

  1. Myndigheten ska övervaka och bedöma marknadsutvecklingen inom sitt behörighetsområde och när så krävs underrätta Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner), Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och ESRB samt Europaparlamentet, rådet och kommissionen om relevanta mikroprudentiella tendenser, potentiella risker och sårbarheter. Myndigheten ska i sin bedömning inkludera en ekonomisk analys av marknaderna för finansiella institut och en konsekvensanalys av den potentiella marknadsutvecklingens inverkan på dem.

  Myndigheten ska särskilt i samarbete med ESRB ta initiativ till och samordna EU-omfattande utvärderingar av centrala finansmarknadsaktörers förutsättningar för att stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden. I detta syfte ska den utarbeta följande för tillämpning av de behöriga myndigheterna.

  2. Myndigheten ska i samarbete med ESRB ta initiativ till och samordna unionsomfattande utvärderingar av de finansiella institutens förutsättningar för att stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden. I detta syfte ska den utarbeta följande för tillämpning av de behöriga myndigheterna.

  a) Gemensamma metoder för att bedöma effekterna på centrala finansmarknadsaktörers finansiella ställning under olika ekonomiska scenarier.

  a) Gemensamma metoder för att bedöma effekterna på ett instituts finansiella ställning under olika ekonomiska scernarier.

  b) Ett gemensamt tillvägagångssätt för att sprida resultaten av dessa bedömningar av de centrala finansmarknadsaktörers motståndskraft mot ogynnsam marknadsutveckling.

  b) Ett gemensamt tillvägagångssätt för att sprida resultaten av dessa bedömningar av finansiella instituts motståndskraft mot ogynnsam marknadsutveckling.

   

  ba) Gemensamma metoder för att utvärdera hur specifika produkter eller distributionsprocesser inverkar på ett instituts finansiella ställning och på insättare, investerare och kundinformation.

  Ändringsförslag  139

  Förslag till förordning

  Artikel 17– punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Myndigheten ska i nära samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten respektive Europeiska bankmyndigheten se till att utveckling, risker och sårbarheter bevakas tillfredsställande även i ett sektorövergripande perspektiv.

  3. Myndigheten ska i nära samarbete med Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner), Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och den gemensamma kommittén se till att utveckling, risker och sårbarheter bevakas tillfredsställande även i ett sektorövergripande perspektiv.

  Ändringsförslag  140

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten kan, utan att det påverkar gemenskapsinstitutionernas behörighetsområden, utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer.

  Utan att det påverkar unionsinstitutionernas och de behöriga myndigheternas behörighetsområden, ska myndigheten företräda unionen i alla internationella forum som rör reglering och tillsyn av de institut som omfattas av de rättsakter som avses i artikel 1.2.

  Ändringsförslag  141

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Myndigheten ska utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer. Dessa avtal ska inte hindra medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna från att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer.

  Ändringsförslag  142

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten ska bistå i förberedelserna för beslut om likvärdighet avseende tillsynsordningar i tredjeländer i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2.

  Myndigheten ska bistå i förberedelserna för beslut om likvärdighet avseende tillsynsordningar i tredjeländer i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2. Kommissionen ska anta regelstandarder i enlighet med artiklarna 7a–7d för att bedöma de likvärdigheter som avses i denna artikel.

  Ändringsförslag  143

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – stycke 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  I den rapport som avses i artikel 35.2 ska myndighetens ordförande ange de administrativa avtal och motsvarande beslut som man kommit överens om med internationella organisationer eller förvaltningar i tredjeländer.

  Ändringsförslag  144

  Förslag till förordning

  Artikel 19 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. När det gäller bedömningar av den finansiella stabiliteten i fusioner och förvärv som omfattas av direktiv 2007/44/EG får myndigheten på eget initiativ eller efter ansökan från någon behörig myndighet utfärda och offentliggöra yttranden om en stabilitetsbedömning som ska utföras av en myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 ska tillämpas.

  2. När det gäller bedömningar av den finansiella stabiliteten i fusioner och förvärv som omfattas av direktiv 2007/44/EG får myndigheten på eget initiativ eller efter ansökan från någon behörig myndighet övervaka bedömningen och ge vägledning i syfte att öka effektiviteten och skapa likvärdiga förutsättningar, samt utfärda och offentliggöra yttranden om en stabilitetsbedömning som ska utföras av en myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 ska tillämpas.

  Ändringsförslag  145

  Förslag till förordning

  Artikel 19 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. På grundval av gemensamma riktlinjer får myndigheten ändra kontrollförfarandet enligt direktiv 2007/44/EG. Efter att ha mottagit anmälan ska myndigheten samordna arbetet med de relevanta nationella myndigheterna.

  Ändringsförslag  146

  Förslag till förordning

  Artikel 20– punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten kan också begära att information ska lämnas vid återkommande tillfällen.

  Myndigheten kan också begära att information ska lämnas vid återkommande tillfällen. En sådan begäran ska göras med vanligt rapporteringsformat, i tillämpliga fall på konsoliderad nivå.

  Ändringsförslag  147

  Förslag till förordning

  Artikel 20– punkt 1 – stycke 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  I de fall de behöriga myndigheterna inte är skyldiga att samla in begärd information, får den europeiska myndigheten ändra de regelstandarder eller genomförandestandarder som avser rapporteringskraven.

  Ändringsförslag  148

  Förslag till förordning

  Artikel 20– punkt 1 – stycke 2b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  På begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat får den europeiska myndigheten tillhandahålla all information som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter, under förutsättning att den berörda behöriga myndigheten har infört lämpliga sekretessbestämmelser.

  Ändringsförslag  149

  Förslag till förordning

  Artikel 20– punkt 1 – stycke 2c (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

   

   

   

   

  För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav ska myndigheten beakta befintlig statistik som tagits fram, distribuerats och bearbetats både av Europeiska statistiksystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

  Ändringsförslag  150

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska samarbeta med ESRB.

  1. Myndigheten ska nära och regelbundet samarbeta med ESRB.

  Ändringsförslag  151

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska samarbeta nära med ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla sådan uppdaterad information som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter. Alla uppgifter som inte ingår i sammanfattningar eller i kollektiva uppgifter och som är nödvändiga för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter en motiverad begäran enligt artikel [15] i förordning (EG) nr …/2009.

  2. Myndigheten ska regelbundet tillhandahålla sådan uppdaterad information som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter. Alla uppgifter som inte ingår i sammanfattningar eller i kollektiva uppgifter och som är nödvändiga för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter en motiverad begäran enligt artikel [15] i förordning (EU) nr …/2010 [ESRB]. Myndigheten ska utarbeta ett lämpligt protokoll för offentliggörande av konfidentiell information avseende enskilda finansiella institut.

  Ändringsförslag  152

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 6

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  6. Vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning ska myndigheten i högsta grad beakta ESRB:s varningar och rekommendationer.

  6. Vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning ska myndigheten beakta ESRB:s varningar och rekommendationer.

  Ändringsförslag  153

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. För samråd med intressenter på områden av betydelse för myndighetens utförande av sina uppgifter ska en intressentgrupp för värdepapper och marknader inrättas.

  1. För att underlätta samråd med intressenter på områden av betydelse för myndighetens utförande av sina uppgifter ska en intressentgrupp för värdepapper och marknader (nedan kallad intressentgruppen) inrättas. Myndigheten ska höra intressentgruppen om alla relevanta beslut och åtgärder. Om åtgärder måste vidtas brådskande och samrådet blir omöjligt ska intressentgruppen underrättas så snart som möjligt.

   

  Intressentgruppen ska sammanträda minst fyra gånger om året.

  Ändringsförslag  154

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis fördelning mellan företrädare för finansmarknadsaktörer i gemenskapen, dessas anställda samt konsumenter, investerare och användare av finansiella tjänster.

  2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis fördelning mellan företrädare för finansmarknadsaktörer i unionen, dessas anställda samt konsumenter, investerare och användare av finansiella tjänster. Minst fem av ledamöterna ska vara oberoende topprankade akademiker. Antalet ledamöter som företräder marknadsaktörer får inte överstiga tio.

  Ändringsförslag  155

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader ska utses av myndighetens tillsynsstyrelse på förslag av relevanta intressenter.

  3. Ledamöterna i intressentgruppen ska utses av myndighetens tillsynsstyrelse på förslag av relevanta intressenter.

  I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största möjliga utsträckning se till att en lämplig geografisk avvägning görs mellan företrädare för intressenter runt om i gemenskapen.

  I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen se till att alla ledamöter som inte företräder professionella marknadsaktörer eller deras anställda redovisar alla potentiella intressekonflikter.

  Myndigheten ska se till att intressentgruppen för värdepapper och marknader ges tillfredsställande sekretariatsstöd.

   

  Ändringsförslag  156

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Ledamöterna i intressentgruppen för värdepapper och marknader ska förordnas på två och ett halvt år, varefter ett nytt urvalsförfarande ska ske.

  4. Myndigheten ska tillhandahålla all nödvändig information och se till att intressentgruppen ges tillfredsställande sekretariatsstöd. Tillfredsställande ekonomisk ersättning ska införas för ledamöter av intressentgruppen som företräder ideella organisationer. Gruppen kan inrätta arbetsgrupper i tekniska frågor till vilka ytterligare experter också kan utses för att säkra nödvändig teknisk expertis.

  Ledamöter får delta under två på varandra följande perioder.

  Ledamöterna i intressentgruppen ska förordnas på fem år, varefter ett nytt urvalsförfarande ska ske.

  Ändringsförslag  157

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Intressentgruppen för värdepapper och marknader får avge yttranden och lämna råd till myndigheten i varje fråga som har samband med dennas uppgifter enligt artiklarna 7 och 8.

  5. Intressentgruppen ska avge yttranden och lämna råd till myndigheten i varje fråga som har samband med dennas uppgifter, inbegripet för att nå fram till gemensamma ståndpunkter med Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) i enlighet med artikel 42, med särskild fokus på de uppgifter som anges i artiklarna 7–7e, 8, 10, 14, 15 och 17. Intressentgruppen kan påverka dagordningen för myndighetens sammanträden. Alla företrädare i gruppen ska ha möjlighet att lämna bidrag. Det slutliga beslutet om de föreslagna punkterna på dagordningen ska fattas av intressentgruppen, med rätt för varje undergrupp av intressenter att ha sina föreslagna punkter på dagordningen. Varje undergrupp i intressentgruppen får lägga fram synpunkter och råd till myndigheten. Sådana synpunkter och råd, stöds inte nödvändigtvis av majoriteten i intressentgruppen.

  Ändringsförslag  158

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Intressentgruppen för värdepapper och marknader ska själv anta sin arbetsordning.

  6. Intressentgruppen ska själv anta sin arbetsordning på grundval av en överenskommelse med två tredjedelars majoritet bland sina ledamöter.

  Ändringsförslag  159

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär intrång på något sätt i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

  utgår

  Ändringsförslag  160

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Om en medlemsstat finner att ett beslut enligt artikel 11 innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden, kan den, inom en månad efter det att den europeiska myndighetens beslut notifierats till dess nationella tillsynsmyndighet, till den europeiska myndigheten och kommissionen notifiera att den nationella tillsynsmyndigheten inte kommer att genomföra beslutet.

  2. Om en medlemsstat finner att ett beslut enligt artikel 10.2 eller artikel 11 innebär ett direkt och betydande intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden, ska den, inom tio arbetsdagar efter det att den europeiska myndighetens beslut notifierats till dess behöriga myndighet, till den europeiska myndigheten, kommissionen och Europaparlamentet notifiera huruvida den kommer att följa det beslutet eller inte.

  Ändringsförslag  161

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tydligt visa på vilket sätt beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

  I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tillhandahålla en konsekvensanalys som visar i vilken utsträckning beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

  Ändringsförslag  162

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om så sker ska myndighetens beslut vara vilande.

  utgår

  Ändringsförslag  163

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten ska inom en tidsfrist av en månad från medlemsstatens notifiering underrätta denna om huruvida den vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.

  2a. Myndigheten ska inom en tidsfrist av en månad från medlemsstatens notifiering underrätta denna om huruvida den vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.

  Ändringsförslag  164

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska Europeiska unionens råd med kvalificerad majoritet enligt artikel 205 i fördraget inom två månader besluta om huruvida myndighetens beslut ska vidhållas eller återkallas.

  2b. Om myndigheten vidhåller eller ändrar sitt beslut ska Europeiska unionens råd besluta om huruvida myndighetens beslut ska vidhållas eller återkallas.

   

  Beslutet att vidhålla myndighetens beslut ska fattas med enkel majoritet bland ledamöterna. Beslutet att återkalla myndighetens beslut ska fattas med kvalificerad majoritet bland ledamöterna. De berörda ledamöternas röster ska inte räknas in i något av dessa fall. Kvalificerad majoritet ska definieras som minst 55 procent av rådets ledamöter, exklusive den berörda medlemsstaten, vilket ska inbegripa åtminstone 65 procent av unionens befolkning, exklusive befolkningen i den berörda medlemsstaten.

  Ändringsförslag  165

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om rådet beslutar att vidhålla myndighetens beslut eller om det inte fattar något beslut inom två månader ska beslutet omedelbart upphöra att vara vilande.

  utgår

  Ändringsförslag  166

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3 – stycke 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om rådet inte fattar något beslut inom tio arbetsdagar ska myndighetens beslut anses ha vidhållits.

  Om rådet inte fattar något beslut inom tio arbetsdagar när artikel 10 tillämpas och inom en månad när artikel 11 tillämpas, ska myndighetens beslut anses ha vidhållits.

  Ändringsförslag  167

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Om ett beslut som antas enligt artikel 10 leder till ett utnyttjande av de fonder som inrättas i enlighet med artikel 12 d eller artikel 12 e, ska medlemsstaterna inte uppmana rådet att vidhålla eller återkalla ett beslut som fattats av myndigheten.

  Ändringsförslag  168

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Innan myndigheten fattar beslut enligt artiklarna 9.6, 10.2, 10.3, 11.3 och 11.4 ska den underrätta adressaterna om sin avsikt att anta beslutet och, med full hänsyn till hur brådskande frågan är, ange en tidsfrist inom vilken adressaten kan lämna synpunkter i ärendet.

  1. Innan myndigheten fattar beslut enligt denna förordning ska den underrätta adressaterna om sin avsikt att anta beslutet och, med full hänsyn till hur brådskande och invecklad frågan är samt till dess potentiella konsekvenser, ange en tidsfrist inom vilken adressaten kan lämna synpunkter i ärendet.

  Ändringsförslag  169

  Förslag till förordning

  Artikel 24 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Beslut som myndigheten fattar enligt artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, och offentliggörandet ska innehålla identitetsuppgifter för den behöriga myndighet eller den finansmarknadsaktör som berörs och det huvudsakliga innehållet i beslutet med beaktande av finansmarknadsaktörers rättmätiga intresse av att skydda sina affärshemligheter.

  5. Beslut som myndigheten fattar enligt artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, och offentliggörandet ska innehålla identitetsuppgifter för den behöriga myndighet eller det finansiella institut som berörs och det huvudsakliga innehållet i beslutet, såvida inte offentliggörandet strider mot finansiella instituts rättmätiga intresse av att skydda sina affärshemligheter eller skulle kunna utgöra en allvarlig risk för finansmarknadernas korrekta funktion eller för stabiliteten hos hela eller delar av Europeiska unionens finansiella system.

  Ändringsförslag  170

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) Chefen för den behöriga myndigheten i varje medlemsstat. Om det finns mer än en behörig myndighet i en medlemsstat ska dessa myndigheter överenskomma om vem av cheferna som ska företräda medlemsstaten i tillsynsstyrelsen.

  b) Chefen för den behöriga myndigheten i varje medlemsstat. I de fall mer än en behörig myndighet i en medlemsstat ansvarar för tillämpningen av unionslagstiftningen, ska de sinsemellan bestämma hur denna delade representation ska genomföras, bland annat vid eventuella omröstningar enligt artikel 29.

  Ändringsförslag  171

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 1 – led fa (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  fa) Två företrädare (utan rösträtt) för intressentgruppen, varav en ska företräda de ideella organisationerna.

  Ändringsförslag  172

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Varje behörig myndighet – och, om det finns mer än en behörig myndighet, dessa myndigheter gemensamt – ska ansvara för att inom sig utse en suppleant på hög nivå, som kan ersätta den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b, om denna person är förhindrad att delta.

  2. Varje behörig myndighet ska ansvara för att inom sig utse en suppleant på hög nivå, som kan ersätta den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b, om denna person är förhindrad att delta.

  Ändringsförslag  173

  Förslag till förordning

  Artikel 25 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Ledamöter i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b ska när frågor inom tillämpningsområdet för direktiv 97/9/EG behandlas, om så krävs, åtföljas av företrädare (utan rösträtt) för de relevanta organ i varje medlemsstat som förvaltar system för ersättningar till investerare.

  utgår

  Ändringsförslag  174

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska tillsynsstyrelsen sammankalla en panel som ska underlätta lösandet a tvisten och bestå av dess ordförande och två av dess ledamöter, som inte får vara företrädare för de behöriga myndigheter som är tvistande parter.

  2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska tillsynsstyrelsen sammankalla en oberoende panel som ska underlätta ett opartiskt lösande av tvisten och bestå av dess ordförande och två av dess ledamöter, som inte får vara företrädare för de behöriga myndigheter som är tvistande parter och de ska inte heller företräda något intresse i konflikten.

  Ändringsförslag  175

  Förslag till förordning

  Artikel 26 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Beslut enligt artikel 11 ska antas av tillsynsstyrelsen på förslag från panelen.

  utgår

  Ändringsförslag  176

  Förslag till förordning

  Artikel 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  När ordföranden och de röstberättigade ledamöterna i tillsynsstyrelsen utför uppgifter enligt denna förordning ska de handla oberoende och objektivt i gemenskapens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från gemenskaps­institutioner eller -organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

  När ordföranden och de röstberättigade ledamöterna i tillsynsstyrelsen utför uppgifter enligt denna förordning ska de handla oberoende och objektivt i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionsinstitutioner eller -organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

  Ändringsförslag  177

  Förslag till förordning

  Artikel 27 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna eller alla andra offentliga eller privata organ får inte försöka påverka ledamöterna av tillsynsstyrelsen när dessa utför uppgifter knutna till myndigheten.

  Ändringsförslag  178

  Förslag till förordning

  Artikel 28 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a. Tillsynsstyrelsen ska på grundval av ett förslag från förvaltningsstyrelsen anta en årsrapport om myndighetens verksamhet som bygger på det utkast till årsrapport som avses i artikel 38.7 och senast den 15 juni överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.

  Ändringsförslag  179

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med kvalificerad majoritet bland sina ledamöter enligt artikel 205 i fördraget när det gäller verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och alla åtgärder eller beslut som antas enligt kapitel VI.

  1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med enkel majoritet bland sina ledamöter.

  Alla övriga beslut i tillsynsstyrelsen ska fattas med enkel majoritet.

   

  Ändringsförslag  180

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Beslut i tillsynsstyrelsen ska fattas med enkel majoritet bland ledamöterna enligt principen att varje ledamot har en röst. Tillsynsstyrelsen ska besluta med kvalificerad majoritet bland sina ledamöter enligt artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen när det gäller akter enligt artiklarna 7 och 8 och alla åtgärder eller beslut som antas enligt kapitel VI.

  Ändringsförslag  181

  Förslag till förordning

  Artikel 29 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. I arbetsordningen ska närmare bestämmelser för omröstningar anges, särskilt i tillämpliga fall beträffande beslutförhet. Ledamöter utan rösträtt och observatörer, med undantag av ordföranden och verkställande direktören, ska inte delta i diskussioner i tillsynsstyrelsen som avser enskilda finansmarknadsaktörer, såvida inte annat föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 1.2.

  4. I arbetsordningen ska närmare bestämmelser för omröstningar anges, särskilt i tillämpliga fall beträffande beslutförhet. Ledamöter utan rösträtt och observatörer, med undantag av ordföranden och verkställande direktören, ska inte delta i diskussioner i tillsynsstyrelsen som avser enskilda finansiella institut, såvida inte annat föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 1.2.

  Ändringsförslag  182

  Förslag till förordning

  Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av ordföranden, en företrädare för kommissionen och fyra ledamöter som tillsynsstyrelsen utsett inom sig.

  1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av fem ledamöter: ordföranden och fyra ledamöter som tillsynsstyrelsen utsett bland sina röstberättigade ledamöter.

  Ändringsförslag  183

  Förslag till förordning

  Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Varje ledamot utom ordföranden ska ha en suppleant som kan ersätta en ledamot som är förhindrad att delta.

  utgår

  Ändringsförslag  184

  Förslag till förordning

  Artikel 30 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Förvaltningsstyrelsen ska fatta beslut med majoritet bland de närvarande ledamöterna. Varje ledamot ska ha en röst.

   

  Verkställande direktören skall delta utan rösträtt i förvaltningsstyrelsens sammanträden.

  2. Verkställande direktören och en företrädare för kommissionen ska delta utan rösträtt i förvaltningsstyrelsens sammanträden. Förvaltningsstyrelsen ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning.

  Förvaltningsstyrelsen ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning.

   

  Ändringsförslag  185

  Förslag till förordning

  Artikel 30 – punkt 3 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Sammanträdena i förvaltningsstyrelsen ska sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller efter begäran av minst en tredjedel av dess ledamöter och ledas av ordföranden.

  3. Sammanträdena i förvaltningsstyrelsen ska sammankallas av ordföranden på eget initiativ eller efter begäran av minst en tredjedel av dess ledamöter och ledas av ordföranden. Förvaltningsstyrelsen ska åtminstone sammanträda före varje sammanträde med tillsynsstyrelsen, och så ofta det bedöms nödvändigt.

  Ändringsförslag  186

  Förslag till förordning

  Artikel 31

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ledamöterna i förvaltningsstyrelsen ska handla oberoende och objektivt i gemenskapens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från gemenskapsinstitutioner eller -organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ

  Ledamöterna i förvaltningsstyrelsen ska handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionsinstitutioner eller -organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

  Ändringsförslag  187

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Förvaltningsstyrelsen ska, efter samråd med tillsynsstyrelsen, anta en årsrapport om myndighetens verksamhet på grundval av det utkast till årsrapport som avses i artikel 38.4 och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.

  6. Förvaltningsstyrelsen ska, efter samråd med tillsynsstyrelsen, anta kvartalsrapporter som myndighetens ordförande ska överlämna till Europaparlamentet i enlighet med artikel 35.2.

  Ändringsförslag  188

  Förslag till förordning

  Artikel 32 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a. Förvaltningsstyrelsen ska också anta en årsrapport som myndighetens ordförande ska överlämna till Europaparlamentet.

  Ändringsförslag  189

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Ordföranden ska efter ett öppet urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansmarknadsaktörer och marknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

  2. Ordföranden ska efter ett öppet urvalsförfarande, som ska anordnas och skötas av kommissionen, utses av Europaparlamentet utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansiella institut och marknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

  Innan ordföranden utses ska tillsynsstyrelsens val av kandidat tillstyrkas av Europaparlamentet.

  Kommissionen ska lägga fram en förslagslista med tre kandidater för Europaparlamentet. Efter att ha genomfört utfrågningar med dessa kandidater ska Europaparlamentet välja ut en av dem. Den utvalda kandidaten ska utses av tillsynsstyrelsen. Tillsynsstyrelsen ska också bland sina ledamöter utse en suppleant som ska utföra ordförandens uppgifter i dennes frånvaro. Denna suppleant ska inte vara ledamot av förvaltningsstyrelsen.

  Tillsynsstyrelsen ska också bland sina ledamöter utse en suppleant som ska utföra ordförandens uppgifter i dennes frånvaro.

   

  Ändringsförslag  190

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 4 –stycke 1 - inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Under nio månader före utgången av ordförandens femåriga mandatperiod ska tillsynsstyrelsen utvärdera

  4. Under nio månader före utgången av ordförandens femåriga mandatperiod ska Europaparlamentet utvärdera

  Ändringsförslag  191

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 5 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Ordföranden får endast avlägsnas från sitt uppdrag genom beslut av tillsynsstyrelsen som ska tillstyrkas av Europaparlamentet.

  5. Ordföranden får endast avlägsnas från sitt uppdrag av Europaparlamentet efter beslut av tillsynsstyrelsen.

  Ändringsförslag  192

  Förslag till förordning

  Artikel 34 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna eller något annat offentligt eller privat organ får inte försöka påverka ordföranden när denne utför sina uppgifter.

  Ändringsförslag  193

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Europaparlamentet får, med full respekt för ordförandens oberoende, uppmana henne eller honom eller hans eller hennes suppleant att regelbundet göra ett uttalande inför dess ansvariga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

  1. Ordföranden ska göra ett uttalande inför Europaparlamentet åtminstone varje kvartal och besvara eventuella frågor från dess ledamöter.

  Ändringsförslag  194

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Europaparlamentet får även uppmana ordföranden att rapportera om sitt utförande av uppgifterna.

  2. Ordföranden ska, på begäran och minst 15 dagar före det uttalande som avses i punkt 1, överlämna en rapport om myndighetens verksamhet till Europaparlamentet. Rapporten bör innehålla reaktionerna på det yttrande som avgetts av intressentgruppen. Den ska också innehålla eventuell information som Europaparlamentet begär på ad hoc-basis.

  Ändringsförslag  195

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Ordföranden ska också till Europaparlamentet överlämna en årsrapport om hur han eller hon har utfört sina uppgifter.

  Ändringsförslag  196

  Förslag till förordning

  Artikel 36 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Verkställande direktören ska efter ett öppet urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansmarknadsaktörer och marknader och sina erfarenheter med relevans för finansiell tillsyn och reglering och av arbetsledning.

  2. Verkställande direktören ska efter ett öppet urvalsförfarande, som ska anordnas och skötas av kommissionen, utses av tillsynsstyrelsen, efter att Europaparlamentet tillstyrkt beslutet, utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansiella institut och marknader och sina erfarenheter med relevans för finansiell tillsyn och reglering och av arbetsledning.

  Ändringsförslag  197

  Förslag till förordning

  Artikel 37 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  I enlighet med de tjänsteföreskrifter som avses i artikel 54 ska verkställande direktören, efter det att han eller hon har lämnat sin post, fortsatt ha skyldighet att visa integritet och diskretion när det gäller att acceptera vissa utnämningar och förmåner.

  Ändringsförslag  198

  Förslag till förordning

  Artikel 37 – stycke 1b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna eller något annat offentligt eller privat organ får inte försöka påverka den verkställande direktören när denne utför sina uppgifter.

  Ändringsförslag  199

  Förslag till förordning

  Artikel 39

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 39

  utgår

  Sammansättning

   

  1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska fungera som ett nätverk för tillsynsorgan.

   

  2. ESFS ska omfatta följande:

   

  a) Medlemsstaternas myndigheter enligt artikel 1.2 i denna förordning, artikel 1.2 i förordning (EG) nr …/2009 [EIOPA] och artikel 1.2 i förordning (EG) nr …/2009 [BMA].

   

  b) Myndigheten.

   

  c) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten som inrättats genom artikel 1 i förordning (EG) nr …/2009 [EIOPA].

   

  d) Europeiska bankmyndigheten som inrättats genom artikel 1 i förordning (EG) nr …/2009 [EBA].

   

  e) Den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som föreskrivs i artikel 40.

   

  f) Kommissionen, när det gäller utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna 7, 9 och 10.

   

  3. Myndigheten ska inom den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som inrättas genom artikel 40 samarbeta nära och regelbundet med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten och därvid nå fram till gemensamma ståndpunkter på området för tillsyn över finansiella konglomerat och andra sektorövergripande frågor.

   

  Ändringsförslag  200

  Förslag till förordning

  Kapitel IV – avsnitt 2 – rubriken

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna

  Europeiska tillsynsmyndigheten (Gemensamma kommittén)

  Ändringsförslag  201

  Förslag till förordning

  Artikel 40 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. En gemensam kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska inrättas.

  1. En europeisk tillsynsmyndighet (gemensam kommitté) ska inrättas och ha sitt säte i Frankfurt.

  Ändringsförslag  202

  Förslag till förordning

  Artikel 40 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet och säkerställa sektorövergripande konvergens med verksamheterna i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten.

  2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet och säkerställa sektorövergripande konvergens med de andra europeiska tillsynsmyndigheterna, i synnerhet i fråga om

   

  – finansiella konglomerat,

   

  – bokföring och revision,

   

  – mikroprudentiella analyser av sektorsöverskridande utveckling, risker och sårbarhet när det gäller finansiell stabilitet,

   

  – investeringsprodukter riktade till privatkunder,

   

  åtgärder mot penningtvätt,

   

  – informationsutbytet med Europeiska systemriskrådet och upprättandet av förbindelser mellan Europeiska systemriskrådet och de europeiska tillsynsmyndigheterna.

  Ändringsförslag  203

  Förslag till förordning

  Artikel 40 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Myndigheten ska tillhandahålla tillfredsställande resurser för administrativt stöd åt gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Detta ska omfatta personal-, administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

  3. Den gemensamma kommittén ska ha ett permanent sekretariat med personal som avdelats från de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Myndigheten ska tillhandahålla tillfredsställande resurser för administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

  Ändringsförslag  204

  Förslag till förordning

  Artikel 40a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 40a

   

  Om ett institut enligt definitionen i artikel 12b.1 bedriver sektorövergripande verksamhet, ska den gemensamma kommittén besluta vilken europeisk tillsynsmyndighet som ska vara huvudsaklig behörig myndighet och/eller anta bindande beslut för att lösa tvisterna mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna.

  Ändringsförslag  205

  Förslag till förordning

  Artikel 41 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Gemensamma kommittén ska bestå av ordföranden och ordförandena i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten samt, i tillämpliga fall, ordföranden i en underkommitté som inrättats enligt artikel 43.1.

  1. Gemensamma kommittén ska ha en styrelse som ska bestå av ordförandena i de europeiska tillsynsmyndigheterna samt, i tillämpliga fall, ordföranden i en underkommitté som inrättats enligt artikel 43.

  Ändringsförslag  206

  Förslag till förordning

  Artikel 41 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Verkställande direktören, kommissionen och ESRB ska inbjudas som observatörer till sammanträdena i gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och i de underkommittéer som avses i artikel 43.

  2. Verkställande direktören, en företrädare för kommissionen och ESRB ska inbjudas som observatörer till sammanträdena i styrelsen för den gemensamma kommittén och i de underkommittéer som avses i artikel 43.

  Ändringsförslag  207

  Förslag till förordning

  Artikel 41 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Ordföranden i gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska utses för ett år i taget enligt ett rullande schema bland ordförandena i Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten.

  3. Ordföranden i gemensamma kommittén ska utses för ett år i taget enligt ett rullande schema bland ordförandena i Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) och myndigheten. Den gemensamma kommitténs ordförande ska vara en vice ordförande i Europeiska systemriskrådet.

  Ändringsförslag  208

  Förslag till förordning

  Artikel 41 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. I dessa kan ytterligare deltagare i kommitténs sammanträden komma att anges.

  4. Gemensamma kommittén ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. I denna kan ytterligare deltagare i kommitténs sammanträden komma att anges.

  Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska sammanträda minst varannan månad.

  Styrelsen för den gemensamma kommittén ska sammanträda minst varannan månad.

  Ändringsförslag  209

  Förslag till förordning

  Artikel 42

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Inom ramen för sina uppgifter enligt kapitel II, och särskilt i fråga om genomförandet av direktiv 2002/87/EG, ska myndigheten i tillämpliga fall nå fram till gemensamma ståndpunkter tillsammans med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten, beroende på vad som är tillämpligt.

   

  Inom ramen för sina uppgifter enligt kapitel II, och särskilt i fråga om genomförandet av direktiv 2002/87/EG, ska myndigheten i tillämpliga fall nå fram till gemensamma ståndpunkter tillsammans med Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) och Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), beroende på vad som är tillämpligt.

  Handlingar enligt artikel 7, 9, 10 eller 11 i denna förordning avseende tillämpningen av direktiv 2002/87/EG och av andra rättsakter som avses i artikel 1.2 som också ligger inom behörighetsområdet för Europeiska försäkrings

   

  Ändringsförslag  210

  Förslag till förordning

  Artikel 44

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Sammansättning

  Överklagandenämnd

  1. Överklagandenämnden ska vara ett gemensamt organ för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

  1. Överklagandenämnden ska vara ett gemensamt organ för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.

  2. Överklagandenämnden ska ha sex ledamöter och sex suppleanter med relevanta kunskaper och erfarenheter som inte då de utses är anställda vid behöriga myndigheter eller andra gemenskapsinstitutioner eller nationella institutioner som deltar i myndighetens verksamheter.

  2. Överklagandenämnden ska ha sex ledamöter och sex suppleanter med tillräcklig juridisk sakkunskap för att tillhandahålla juridisk rådgivning avseende lagligheten när det gäller myndighetens utövande av sina befogenheter.

  Överklagandenämnden ska utse en ordförande.

  Överklagandenämnden ska utse en ordförande.

  Dess beslut ska fattas med en majoritet på minst fyra av dess sex ledamöter.

   

  Överklagandenämnden ska sammankallas vid behov av ordföranden.

   

  3. Två ledamöter och två suppleanter i överklagandenämnden ska utses av myndigheten från en förslagslista från kommissionen efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan, som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och efter samråd med tillsynsstyrelsen.

  3. Ledamöterna och deras suppleanter i överklagandenämnden ska utses av Europaparlamentet från en förslagslista från kommissionen efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan, som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och efter samråd med tillsynsstyrelsen.

  Övriga ledamöter ska utses i enlighet med förordning (EG) nr …/… [EIOPA] och förordning (EG) nr …/… [EBA].

   

  4. Mandatperioden för överklagandenämndens ledamöter ska vara fem år. Den kan förnyas en gång.

  4. Överklagandenämndens beslut ska fattas med en majoritet på minst fyra av dess sex ledamöter.

  5. Ledamöter i överklagandenämnden, som utsetts av myndighetens tillsynsstyrelse, får inte avsättas under sin mandatperiod, så länge de inte har befunnits skyldiga till något allvarligt fel och styrelsen efter samråd med tillsynsnämnden fattar beslut om avsättande efter samråd med tillsynsstyrelsen.

  5. Överklagandenämnden ska sammankallas av ordföranden vid behov.

  6. Myndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten ska se till att överklagandenämnden ges tillfredsställande driftsstöd och sekretariatstjänster.

  6. Myndigheten, Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) ska se till att överklagandenämnden ges tillfredsställande driftsstöd och sekretariatstjänster via den gemensamma kommittén.

  Ändringsförslag  211

  Förslag till förordning

  Artikel 45

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Artikel 45

  utgår

  Oberoende och opartiskhet

   

  1. Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende när de fattar sina beslut. De får inte vara bundna av några instruktioner. De får inte utföra några andra uppgifter inom myndigheten, dess förvaltningsstyrelse eller dess tillsynsstyrelse.

   

  2. Överklagandenämndens ledamöter får inte delta i några överklagandeförfaranden som på något sätt berör deras personliga intressen, och inte heller om de tidigare företrätt någon av parterna i förfarandena eller deltagit i det beslut som överklagas.

   

  3. Om en ledamot i överklagandenämnden, av något av skälen i punkt 1 eller 2 eller av något annat skäl, anser att en annan ledamot inte bör delta i ett överklagandeförfarande, ska ledamoten underrätta överklagandenämnden om detta.

   

  4. En part i ett överklagandeförfarande får invända mot att en ledamot i överklagandenämnden deltar i förfarandet, om parten anser att något av skälen i punkterna 1 och 2 föreligger eller misstänker att ledamoten är partisk.

   

  En invändning får inte baseras på ledamotens nationalitet och ska även förkastas om parten i överklagandeförfarandet, trots att denne var medveten om ett skäl till invändning, har vidtagit åtgärder i förfarandet, förutom eventuella invändningar angående överklagandenämndens sammansättning.

   

  5. Överklagandenämnden ska besluta om vilka åtgärder som ska vidtas i de fall som anges i punkterna 1 och 2 utan att den berörda ledamoten deltar.

   

  Vid beslutet ska den berörda ledamoten ersättas av sin suppleant, om inte suppleanten befinner sig i en liknande situation. I detta fall ska ordföranden utse en ersättare bland de tillgängliga suppleanterna.

   

  6. Ledamöterna i överklagandenämnden ska förbinda sig att handla oberoende och i allmänhetens intresse.

   

  De ska i detta syfte göra en åtagandeförklaring och en intresseförklaring, där de anger antingen att det inte föreligger några intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende eller att det inte föreligger direkta eller indirekta intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende.

   

  Dessa förklaringar ska offentliggöras skriftligen varje år.

   

  Ändringsförslag  212

  Förslag till förordning

  Artikel 46 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Varje fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter, får överklaga varje beslut av myndigheten som fattats enligt artikel 9, 10 eller 11 eller varje annat beslut som myndigheten fattat med tillämpning av någon av de rättsakter som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat till den personen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt berör den överklagande personligen.

  1. Varje fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter, får överklaga lagligheten i varje beslut av myndigheten som fattats enligt artikel 9, 10 eller 11 eller varje annat beslut som myndigheten fattat med tillämpning av någon av de rättsakter som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat till den personen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt berör den överklagande personligen.

  Ändringsförslag  213

  Förslag till förordning

  Artikel 46 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Om överklagandet kan tas upp till prövning, ska överklagandenämnden pröva om det är välgrundat. Den skall vid behov anmoda parterna att inom viss tid inkomma med synpunkter på meddelanden från nämnden eller på inlagor från andra parter i överklagandeförfarandet. Parterna i överklagandeförfarandet ska ha rätt att göra en muntlig framställan.

  4. Om överklagandet kan tas upp till prövning, ska överklagandenämnden pröva om det är välgrundat. Den skall anmoda parterna att inom viss tid inkomma med synpunkter på meddelanden från nämnden eller på inlagor från andra parter i överklagandeförfarandet. Parterna i överklagandeförfarandet ska ha rätt att göra en muntlig framställan.

  Ändringsförslag  214

  Förslag till förordning

  Artikel 47 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Talan inför förstainstansrätten och domstolen

  Talan inför tribunalen och domstolen

   

  (Denna ändring är tillämplig på hela rättsakten.)

  Ändringsförslag  215

  Förslag till förordning

  Artikel 47 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Talan får väckas inför förstainstansrätten eller domstolen i enlighet med artikel 230 i fördraget mot beslut som fattats av överklagandenämnden eller, i de fall det inte finns någon möjlighet att överklaga till överklagandenämnden, av myndigheten.

  1. Talan får väckas inför förstainstansrätten eller domstolen i enlighet med artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt mot beslut som fattats av överklagandenämnden eller, i de fall det inte finns någon möjlighet att överklaga till överklagandenämnden, av myndigheten.

  Ändringsförslag  216

  Förslag till förordning

  Artikel 47 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Medlemsstaterna och unionsinstitutionerna, samt alla fysiska och juridiska personer, får väcka talan direkt inför domstolen mot myndighetens beslut, i enlighet med artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag  217

  Förslag till förordning

  Artikel 47 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Om myndigheten är skyldig att vidta åtgärder men underlåter att fatta beslut, får passivitetstalan väckas vid förstainstansrätten eller domstolen i enlighet med artikel 232 i fördraget.

  2. Om myndigheten är skyldig att vidta åtgärder men underlåter att fatta beslut, får passivitetstalan väckas vid förstainstansrätten eller domstolen i enlighet med artikel 265 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag  218

  Förslag till förordning

  Artikel 48 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Myndighetens intäkter ska särskilt omfatta följande:

  1. Myndighetens intäkter ska särskilt omfatta följande:

  a) Obligatoriska bidrag från den eller de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna.

   

  b) Ett bidrag från gemenskapen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt).

  a) Ett bidrag från unionen, vilket visas under en separat budgetrubrik i avsnitt [XII] i Europeiska unionens allmänna budget.

  c) Eventuella avgifter som ska betalas till myndigheten i de fall som anges i relevanta gemenskapsrättsakter.

  b) Eventuella avgifter som betalas till myndigheten i de fall som anges i relevanta unionsrättsakter.

  Ändringsförslag  219

  Förslag till förordning

  Artikel 48 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Myndighetens utgifter ska minst avse personal, administrations, infrastruktur och driftskostnader.

  2. Myndighetens utgifter ska minst avse personal-, administrations-, infrastruktur-, vidareutbildnings- och driftskostnader.

  Ändringsförslag  220

  Förslag till förordning

  Artikel 49 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Senast den 15 februari varje år ska verkställande direktören utarbeta ett förslag till skattning av myndighetens inkomster och utgifter för följande budgetår och överlämna detta preliminära budgetförslag till förvaltningsstyrelsen tillsammans med tjänsteförteckningen. Förvaltningsstyrelsen ska varje år, med stöd av det preliminära förslag som utarbetats av verkställande direktören, genomföra en skattning av myndighetens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars ska förvaltningsstyrelsen överlämna denna skattning tillsammans med ett förslag till tjänsteförteckning till kommissionen. Innan skattningen antas ska verkställande direktörens förslag godkännas av tillsynsstyrelsen.

  1. Efter myndighetens första verksamhetsår, som löper ut den 31 december 2011, ska verkställande direktören senast den 15 februari varje år utarbeta ett förslag till skattning av myndighetens inkomster och utgifter för följande budgetår och överlämna detta preliminära budgetförslag till förvaltningsstyrelsen och tillsynsstyrelsen tillsammans med tjänsteförteckningen. Förvaltningsstyrelsen ska varje år, med stöd av det preliminära förslag som utarbetats av verkställande direktören och godkänts av förvaltningsstyrelsen, genomföra en skattning av myndighetens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars ska tillsynsstyrelsen överlämna denna skattning tillsammans med ett förslag till tjänsteförteckning till kommissionen. Innan skattningen antas ska verkställande direktörens förslag godkännas av förvaltningsstyrelsen.

  Motivering

  Det föreslås att de europeiska tillsynsmyndigheternas budget för det första verksamhetsåret, som löper ut den 31 december 2011, ska godkännas av medlemmarna av de respektive nivå 3‑kommittéerna efter samråd med kommissionen och därefter överlämnas till rådet och parlamentet för godkännande. Detta är mycket viktigt för att garantera de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhetsmässiga oberoende så att de kan inleda sin verksamhet på stabila finansiella grunder. Detta oberoende balanseras av redovisningsskyldigheten inför EU:s politiska institutioner.

  Ändringsförslag  221

  Förslag till förordning

  Artikel 49 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Med utgångspunkt i denna skattning ska kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de preliminära anslag som den anser nödvändiga mot bakgrund av tjänsteförteckningen och de bidrag som ska belasta Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med artikel 272 i fördraget.

  3. Med utgångspunkt i denna skattning ska kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de preliminära anslag som den anser nödvändiga mot bakgrund av tjänsteförteckningen och de bidrag som ska belasta Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med artiklarna 313 och 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag  222

  Förslag till förordning

  Artikel 49 – punkt 6a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  6a. Budgeten för myndighetens första verksamhetsår, som löper ut den 31 december 2011, ska godkännas av medlemmarna av nivå 3-kommittén efter samråd med kommissionen och därefter överlämnas till Europaparlamentet och rådet för godkännande.

  Motivering

  Det föreslås att de europeiska tillsynsmyndigheternas budget för det första verksamhetsåret, som löper ut den 31 december 2011, ska godkännas av medlemmarna av de respektive nivå 3kommittéerna efter samråd med kommissionen och därefter överlämnas till rådet och parlamentet för godkännande. Detta är mycket viktigt för att garantera de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhetsmässiga oberoende så att de kan inleda sin verksamhet på stabila finansiella grunder. Detta oberoende balanseras av redovisningsskyldigheten inför EU:s politiska institutioner.

  Ändringsförslag  223

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  9. Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja myndigheten ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår N.

  9. Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten, som omfattar intäkter från Europeiska unionens allmänna budget och avgifter som betalats till myndigheterna för budgetår N.

  Ändringsförslag  224

  Förslag till förordning

  Artikel 54 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Tjänsteföreskrifterna, anställningsvillkoren för övriga anställda och de bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för myndighetens personal, inbegripet dess verkställande direktör.

  1. Tjänsteföreskrifterna, anställningsvillkoren för övriga anställda och de bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för myndighetens personal, med undantag av dess ordförande.

  Motivering

  Ordföranden bör inte omfattas av EU:s tjänsteföreskrifter. Anställningsvillkoren för ordföranden bör fastställas av tillsynsstyrelsen, vilket redan är fallet med ordföranden och ledamöterna av Europeiska centralbankens direktion. Det bör påpekas att ordförandena kommer att ingå i ESRB och dess styrkommitté, och därför är det lämpligt att följa Europeiska centralbankens system.

  Ändringsförslag  225

  Förslag till förordning

  Artikel 54 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Förvaltningsstyrelsen ska i samråd med kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

  2. Förvaltningsstyrelsen ska i samråd med kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna. Genomförandebestämmelserna ska tillåta motiverade avvikelser för att garantera att myndigheten så effektivt som möjligt genomför de uppgifter den ålagts.

  Ändringsförslag  226

  Förslag till förordning

  Artikel 55 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska myndigheten ersätta skada som orsakats av denna eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av domstolen.

  1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska myndigheten ersätta omotiverad skada som orsakats av denna eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av domstolen.

  Motivering

  Det kan hända att den europeiska tillsynsmyndigheten i sin verksamhet orsakar enskilda finansiella institut skada för att främja det allmänna bästa. Sådan skada skulle vara motiverad för att säkra stabilitet i systemet, och då bör inte myndigheten hållas ansvarig för skadan.

  Ändringsförslag  227

  Förslag till förordning

  Artikel 56 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen, verkställande direktören och myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utsända nationella experter, ska omfattas av kravet på tystnadsplikt enligt artikel 287 i fördraget och de relevanta bestämmelserna i tillämplig gemenskapslagstiftning även efter det att deras förordnanden upphört.

  1. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen, verkställande direktören och myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utsända nationella experter, ska omfattas av kravet på tystnadsplikt enligt artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de relevanta bestämmelserna i tillämplig unionslagstiftning även efter det att deras förordnanden upphört.

  Ändringsförslag  228

  Förslag till förordning

  Artikel 56 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Med undantag för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning, får inga förtroliga upplysningar som de personer som avses i punkt 1 erhåller i tjänsten röjas till någon person eller myndighet utom i sammandrag eller sammanställning som omöjliggör identifikation av enskilda finansmarknadsaktörer.

  2. Med undantag för fall som omfattas av straffrättslig lagstiftning, får inga förtroliga upplysningar som de personer som avses i punkt 1 erhåller i tjänsten röjas till någon person eller myndighet utom i sammandrag eller sammanställning som omöjliggör identifikation av enskilda finansiella institut.

  Ändringsförslag  229

  Förslag till förordning

  Artikel 56 – punkt 3 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Punkterna 1 och 2 ska inte förhindra myndigheten från att utbyta information med nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med denna förordning och annan gemenskapslagstiftning som är tillämplig på finansmarknadsaktörer.

  3. Punkterna 1 och 2 ska inte förhindra myndigheten från att utbyta information med nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med denna förordning och annan unionslagstiftning som är tillämplig på finansiella institut.

  Ändringsförslag  230

  Förslag till förordning

  Artikel 58 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. De beslut som fattas av myndigheten i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 får överklagas genom klagomål till Europeiska ombudsmannen eller genom talan vid domstolen efter överklagande till överklagandenämnden, beroende på vad som är lämpligast, i enlighet med villkoren i artiklarna 195 respektive 230 i fördraget.

  3. De beslut som fattas av myndigheten i enlighet med artikel 8 i förordning (EG) nr 1049/2001 får överklagas genom klagomål till Europeiska ombudsmannen eller genom talan vid domstolen efter överklagande till överklagandenämnden, beroende på vad som är lämpligast, i enlighet med villkoren i artiklarna 228 respektive 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag  231

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och som har ingått avtal med gemenskapen och därigenom antagit och börjat tillämpa EU-rättsakter inom Myndighetens behörighetsområde enligt artikel 1.2 ska kunna delta i myndighetens arbete.

  1. Länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och som har ingått avtal med unionen och därigenom antagit och börjat tillämpa unionsrättsakter inom Myndighetens behörighetsområde enligt artikel 1.2 ska kunna delta i myndighetens arbete.

  Ändringsförslag  232

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Medverkan i den del av myndighetens arbete som är av direkt intresse för dem ska också stå öppet för tredjeländer som tillämpar en lagstiftning som erkänts som likvärdig inom de behörighetsområden för myndigheten som avses i artikel 1.2, under förutsättning att avtal ingås med unionen.

  Ändringsförslag  233

  Förslag till förordning

  Artikel 61 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I dessa avtal ska särskilt anges regler om arten och omfattningen av samt förfarandena för dessa länders deltagande i myndighetens verksamhet, samt om finansiella bidrag och personal. Det får föreskrivas rätt att låta sig företrädas som observatör i tillsynsstyrelsen, men det ska säkerställas att dessa länder inte är företrädda vid diskussioner som rör enskilda finansmarknadsaktörer, utom i de fall då länderna har direkta intressen i den fråga som behandlas.

  2. I dessa avtal ska särskilt anges regler om arten och omfattningen av samt förfarandena för dessa länders deltagande i myndighetens verksamhet, samt om finansiella bidrag och personal. Det får föreskrivas rätt att låta sig företrädas som observatör i tillsynsstyrelsen, men det ska säkerställas att dessa länder inte är företrädda vid diskussioner som rör enskilda finansiella institut, utom i de fall då länderna har direkta intressen i den fråga som behandlas.

  Ändringsförslag  234

  Förslag till förordning

  Artikel 62 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I detta syfte får kommissionen, till dess att verkställande direktören tillträder sitt arbete efter att ha utnämnts av tillsynsstyrelsen enligt artikel 36, tillfälligt förordna en tjänsteman för att som ställföreträdare utföra verkställande direktörens uppgifter.

  utgår

  Ändringsförslag  235

  Förslag till förordning

  Artikel 62 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1. Under perioden efter denna förordnings ikraftträdande och innan myndigheten bildas ska nivå 3-kommittén i nära samarbete med kommissionen förbereda nivå 3-kommitténs ersättning med myndigheten. Nivå 3-kommittéerna kan utföra allt ändamålsenligt förberedelsearbete, men de slutliga besluten ska fattas av myndighetens organ.

  Ändringsförslag  236

  Förslag till förordning

  Artikel 62 – punkt 1b (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1b. Under perioden från denna förordnings ikraftträdande till dess att ordföranden och förvaltningsstyrelsens ledamöter samt den verkställande direktören har utsetts ska myndigheten provisoriskt ledas av ordföranden för den befintliga nivå 3-kommittén och administreras av dess generalsekreterare.

  Ändringsförslag  237

  Förslag till förordning

  Artikel 62 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Myndigheten ska betraktas som den lagliga efterföljaren till europeiska värdepapperstillsynskommittén. Senast dagen för inrättandet av myndigheten ska kommitténs alla tillgångar och skulder samt alla oavslutade transaktioner överföras till myndigheten. Europeiska värdepapperstillsynskommittén ska upprätta ett bokslut som visar läget när det gäller utgående tillgångar och skulder vid dagen för överföringen. Detta bokslut ska revideras och godkännas av dess medlemmar och av kommissionen.

  Ändringsförslag  238

  Förslag till förordning

  Artikel 63 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Alla kontraktsanställda som avses i punkt 1 ska ges möjlighet att ingå avtal som tillfälligt anställda enligt artikel 2 a i anställningsvillkoren för övriga anställda i de olika lönegrader som anges i myndighetens anställningsplan.

  2. I syfte att möjliggöra en smidig övergång för den befintliga personalen till myndigheten ska alla kontraktsanställda som avses i punkt 1, inbegripet avdelad personal med utstationeringsavtal, ges möjlighet att ingå avtal som tillfälligt anställda med likvärdiga eller jämförbara ekonomiska och juridiska villkor, i enlighet med gällande lagstiftning.

  Motivering

  Särskilda övergångsbestämmelser bör införas för den nuvarande personalen i nivå 3‑kommittéerna.

  Ändringsförslag  239

  Förslag till förordning

  Artikel 63 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ett internt urvalsförfarande, begränsat till personal som har avtal med CESR eller dess sekretariat, ska genomföras efter det att denna förordning trätt i kraft av den myndighet som ingår anställningsavtal för att kontrollera kompetensen, lämpligheten och integriteten hos dem som ska anställas.

  Ett internt urvalsförfarande, begränsat till personal som har avtal med nivå 3‑kommittén eller dess sekretariat, ska genomföras efter det att denna förordning trätt i kraft av den myndighet som ingår anställningsavtal för att kontrollera kompetensen, lämpligheten och integriteten hos dem som ska anställas. Det interna urvalsförfarandet ska till fullo beakta den yrkesskicklighet och erfarenhet berörda personer uppvisat i samband med utövandet av sitt arbete före övergången.

  Motivering

  Särskilda övergångsbestämmelser bör införas för den nuvarande personalen i nivå 3‑kommittéerna.

  Ändringsförslag  240

  Förslag till förordning

  Artikel 66 – punkt -1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  -1a. Senast den …* ska kommissionen inför rådet och Europaparlamentet lägga fram de bestämmelser som krävs för att garantera att myndigheten på ett smidigt sätt kan ta över tillsynen av de institut som definieras i artikel 12b och för att inrätta nya ramar för hantering av finanskriser.

   

  __________

  *EUT: Vänligen för in datum: sex månader efter denna förordnings ikraftträdande.

  Ändringsförslag  241

  Förslag till förordning

  Artikel 66 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Rapporten ska också innehålla en utvärdering av utvecklingen mot konvergens inom reglering och tillsyn på områdena för hantering och lösande av kriser inom gemenskapen. Utvärderingen ska bygga på ett omfattande samråd, bland annat med intressentgruppen för värdepapper och marknader.

  Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat

   

  a) den konvergens som har uppnåtts av de behöriga myndigheterna när det gäller tillsynspraxis,

   

  b) tillsynskollegiernas funktionssätt,

   

  c) myndighetens roll i samband med tillsynen av systemviktiga institut, samt

   

  d) tillämpningen av skyddsklausulen i artikel 23.

  Ändringsförslag  242

  Förslag till förordning

  Artikel 66 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Den rapport som avses i punkt 1 ska också innehålla en utvärdering av huruvida

   

  a) det är lämpligt att fortsätta att bedriva separat tillsyn av bankverksamhet, försäkringar och tjänstepensioner samt värdepapper och finansmarknader, eller om de borde omfattas av en gemensam tillsynsmyndighet,

   

  b) stabilitetstillsyn och tillsyn av affärsverksamhet bör kombineras eller åtskiljas,

   

  c) det är lämpligt att förenkla och stärka strukturen för ESFS för att öka samstämmigheten mellan makro- och mikronivåerna och mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna,

   

  d) det är lämpligt att utöka de europeiska tillsynsmyndigheternas regleringsbefogenheter,

   

  e) utvecklingen av ESFS följer den globala utvecklingen,

   

  f) det finns tillräcklig mångfald och kompetens inom ESFS,

   

  g) det råder tillräcklig öppenhet och redovisningsskyldighet när det gäller kraven på offentliggörande.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

  MOTIVERING

  Bakgrund

  Ända sedan handlingsplanen för finansiella tjänster lanserades har parlamentet varit en viktig aktör när det gäller skapandet av en inre marknad för finansiella tjänster genom att aktivt främja harmonisering, insyn och rättvisa konkurrensvillkor samtidigt som skyddet för investerare och konsumenter har säkerställts.

  Långt innan den finansiella krisen uppstod lyfte parlamentet regelbundet fram behovet av att skapa lika villkor för alla berörda parter på EU-nivå samtidigt som man erinrade om de stora bristerna när det gäller EU:s tillsyn av alltmer integrerade finansiella marknader (se José Manuel García-Margallo y Marfils betänkande om kommissionens meddelande om att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan (2000)[1], Ieke van den Burgs betänkande om tillsynsregler i Europeiska unionen (2002)[2], Ieke van den Burgs betänkande om politiken på området finansiella tjänster (2005–2010) – vitbok (2007)[3] och Ieke van den Burgs och Daniel Daianus betänkande med rekommendationer till kommissionen om Lamfalussy-uppföljning – Framtida övervakningsstruktur (2008)[4]). Dessutom skissades nyckelprinciperna eller angavs den generella trenden mot vad som borde bli EU:s framtida tillsynsstruktur i vissa specifika lagstiftningstexter (Skinner – Solvens II‑betänkandet (2009) och Gauzès – förordningen om kreditvärderingsinstitut (2009)).

  I alla sina betänkanden har Europaparlamentet uppmanat kommissionen att analysera hur man kan gå vidare i riktning mot ett mer integrerat tillsynssystem och samtidigt sträva efter en integrerad inre marknad för finansiella tjänster. Parlamentet har även pekat på behovet av en effektiv översyn av systemriskerna och stabilitetsriskerna för de ledande marknadsaktörerna. Makroprudentiella analyser och krishantering bör utgöra en del av mandatet att skydda den finansiella stabiliteten. Europaparlamentet stöder inrättandet av en enda europeisk tillsynsmyndighet för gränsöverskridande institut på EU-nivå och inrättandet av en europeisk mekanism för att lösa kriser som kan drabba dem.

  Kommissionen beslutade att sammankalla en grupp experter på hög nivå för att lägga fram förslag om förstärkta europeiska tillsynsrutiner. I februari 2009 lade de Larosière-gruppen fram sin rapport och den 23 september 2009 presenterade kommissionen konkreta lagstiftningsförslag som skulle ha följande syften:

  –   Upprättande av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsorgan som ska arbeta tillsammans med en ny europeisk tillsynsmyndighet (ESA). Denna myndighet ska ha tre pelare. Varje pelare ska bygga på de europeiska tillsynskommittéerna[5], dvs. en pelare för bankverksamhet (Europeisk tillsynsmyndighet (bankverksamhet)), en pelare för försäkringar och tjänstepensioner (Europeisk tillsynsmyndighet (försäkringar och tjänstepensioner)) och en pelare för värdepappers- och marknadsmyndigheten (Europeisk tillsynsmyndighet (värdepapper och marknader)). En gemensam kommitté för Europeiska tillsynsmyndigheten ska vara ansvarig för en lämplig konsoliderad reglering och tillsyn av de europeiska finansmarknaderna.

  –   Inrättande av ett europeiskt systemriskråd (ESRB) för övervakning och bedömning av möjliga hot mot den finansiella stabiliteten som kan uppstå på grund av den makroekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom det finansiella systemet som helhet. ESRB avses därvid ge tidig varning om systemomfattande risker som kan vara under uppbyggnad och i tillämpliga fall rekommendera åtgärder för att hantera dessa[6].

  EG-domstolen[7] har fastslagit att artikel 95 i fördraget (nu artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) om beslut om åtgärder för tillnärmning av bestämmelser i lagar och andra författningar som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera utgör lämplig rättslig grund för att inrätta ett ”gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess” när de uppgifter som tilldelas ett sådant organ har ett nära samband med de områden som rättsakterna om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar avser.

  Dessa lagstiftningsförslag följdes den 26 oktober 2009 av ett första omnibusdirektiv som ändrar 11 direktiv så att de tydligare klargör den föreslagna tillsynsstrukturens uppgifter. Ett andra omnibusdirektiv bör följa inom de kommande månaderna för att slutföra arbetet.

  • [1]  EGT C 40, 7.2.2001, s. 453.
  • [2]  EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 394.
  • [3]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [4]  EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 48.
  • [5]  Dessa är Europeiska banktillsynskommittén (CEBS), kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).
  • [6]  Det bör påpekas att denna motivering är inriktad på förslagen att inrätta ESFS genom att omvandla de befintliga europeiska tillsynskommittéerna till europeiska tillsynsmyndigheter. Förslaget att inrätta ESRB diskuteras i ett annat memorandum.
  • [7]  Se EG-domstolen, C-217/04, punkt 44.

  YTTRANDE från budgetutskottet (29.4.2010)

  till utskottet för ekonomi och valutafrågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet
  (KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

  Föredragande: Jutta Haug

  KORTFATTAD MOTIVERING

  1. För att tackla bristerna i den finansiella tillsynen i Europa, vilka blivit tydliga i samband med den aktuella finansiella krisen, har kommissionen lagt fram ett paket med förslag i syfte att inrätta ett effektivare, mer integrerat och hållbart system för finansiell tillsyn i EU. Detta kommer att bygga på ett EU-system för finansiell tillsyn (ESFS), som består av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsmyndigheter som ska arbeta tillsammans med nya tillsynsmyndigheter på EU-nivå, som kommer att bildas genom att de befintliga europeiska tillsynskommittéerna[1] omvandlas till verkliga tillsynsmyndigheter på EU-nivå. I detta syfte föreslår kommissionen att det ska inrättas tre nya europeiska decentraliserade organisationer:

  · Europeiska bankmyndigheten (EBA),

  · Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA),

  · Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

  2. Omvandlingen av dagens europeiska tillsynskommittéer till verkliga tillsynsmyndigheter på EU-nivå, dvs. europeiska byråer, kommer att kräva förstärkta resurser, både när det gäller personal och budgetmedel. Inrättandet av dessa tre myndigheter kommer att påverka EU:s budget med ett belopp på ca 59,699 miljoner EUR, som ska fördelas på följande sätt:

  Byrå

  2011

  2012

  2013

  Sammanlagt

  EBA

  5, 206

  7, 355

  8, 965

  21, 527

  EIOPA

  4, 235

  5, 950

  6, 799

  16, 984

  ESMA

  5, 465

  7, 202

  8, 491

  21, 158

  (miljoner euro)

  3. Dessa medel kommer att tas från rubrik 1a, men marginalerna i denna rubrik är redan extremt små. I kommissionens senaste ekonomiska planering (januari 2010), i vilken beloppen för dessa tre myndigheter (plus andra ändringar) redan beaktades, påpekas det att marginalerna kommer att vara mycket små fram till slutet av den gällande fleråriga budgetramen (inom parentes visas de marginaler som förutsågs i den ekonomiska planeringen från januari 2009),

  – 37,041 miljoner EUR för 2011 (111,590 miljoner),

  – 34,003 miljoner EUR för 2012 (123,879 miljoner),

  – 49,153 miljoner EUR för 2013 (214,875 miljoner).

  Om man beaktar att kommissionen i den ekonomiska planeringen från februari 2010 förutsåg en marginal för rubrik 1a på 111,8 miljoner EUR för 2010 samtidigt som denna marginal visade sig uppgå till endast 147 000 EUR, framgår det tydligt att situationen är mycket känslig. Därför måste man beakta att det kan bli nödvändigt att se över taken i syfte att tillfredsställa finansieringen av dessa tre nya byråer.

  4. Den faktiska kostnaden för byråerna kommer att bli betydligt högre eftersom den kommer att uppgå till ca 149,17 miljoner EUR. Medlemsstaterna kommer via samfinansering att bidra med ca 89,497 miljoner EUR, dvs. 60 % av den totala kostnaden för driften av byråerna fram till slutet av den innevarande fleråriga budgetramen.

  Byrå

  2011

  2012

  2013

  SUMMA

  EBA

  MS+EU=Totalt

  7, 809+5,206

  =13,015

  11, 033+7,355

  =18, 388

  13, 448+8,965

  =22, 413

  32,290+21, 527

  =53, 816

  EIOPA

  MS+EU=Totalt

  8, 197+4,235

  =13, 662

  10, 803+5,950

  =18, 005

  12, 737+6, 799

  =21, 228

  31,737+16, 984

  =52,895

  ESMA

  MS+EU=Totalt

  6, 352+5,465

  =10,587

  8, 925+7, 202

  =14, 874

  10,199+8,491

  =16, 998

  25,476+21, 158

  =42, 459

  (miljoner euro)

  5. När det gäller personal kommer det för de tre nya myndigheterna att fram till 2014 krävas ytterligare 269 tjänstemän (224 AD och 45 AST).

  Byrå

  2011

  2012

  2013

  2014

  EBA

  personal(AD/AST)

  40(36/4)

  62(53/9)

  80(69/11)

  90(73/17)

  EIOPA

  personal(AD/AST)

  40 (32/8)

  62(50/12)

  73 (60/13)

  90 (77/13)

  ESMA

  personal(AD/AST)

  43 (35/8)

  60 (50/10)

  76 (64/12)

  89 (74/15)

  6. Kommissionen föreslår att de tre nya byråerna ska vara förlagda till de europeiska tillsynskommittéernas arbetsorter (Paris, när det gäller ESMA), vilket framstår som en mycket rimlig lösning ur både praktisk och ekonomisk synvinkel eftersom det kommer att göra det enklare att omedelbart dra igång verksamheten i den nya byrån och undvika onödiga kostnader med nya installationer, personalförflyttningar etc.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till lagstiftningsresolution

  Punkt 1a (ny)

  Förslag till lagstiftningsresolution

  Ändringsförslag

   

  1a. Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till förordning är förenligt med taket för underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen 2007–2013, men den marginal som återstår i rubrik 1a för 2011–2013 är mycket begränsad och finansieringen av nya verksamheter får inte äventyra finansieringen av andra prioriteringar inom underrubrik 1a. Parlamentet upprepar därför sin begäran att den fleråriga budgetramen ska ses över och att konkreta förslag ska läggas fram för att justera och revidera den under första halvåret 2010 genom att man utnyttjar alla medel som står till buds i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, särskilt i punkterna 21–23, i syfte att garantera finansieringen av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten utan att äventyra finansieringen av övriga prioriteringar och med garantier för att det kommer att återstå en tillräcklig marginal i underrubrik 1a.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till lagstiftningsresolution

  Punkt 1b (ny)

  Förslag till lagstiftningsresolution

  Ändringsförslag

   

  1b. Europaparlamentet betonar att bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet ska tillämpas i samband med inrättandet av myndigheten. Om den lagstiftande myndigheten skulle besluta att inrätta denna myndighet, kommer parlamentet att inleda förhandlingar med den andra grenen av budgetmyndigheten i syfte att i god tid nå en uppgörelse om finansieringen av denna myndighet, i linje med de relevanta bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till förordning

  Skäl 41

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  41. För att garantera myndigheten oinskränkt självständighet och oberoende bör den ges en egen budget med intäkter huvudsakligen i form av obligatoriska bidrag från de nationella tillsyns­myndigheterna och från Europeiska unionens allmänna budget. I fråga om bidragen från gemenskapen bör gemenskapens budgetförfarande tillämpas. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

  41. För att garantera myndigheten oinskränkt självständighet och oberoende bör den ges en egen budget med intäkter huvudsakligen i form av obligatoriska bidrag från de nationella tillsynsmyndigheterna och från Europeiska unionens allmänna budget. Europeiska unionen ska finansiera myndigheten endast efter det att budgetmyndigheten har nått en överenskommelse enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1. Unionens budgetförfarande bör tillämpas. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten. Hela budgeten är underställd ansvarsfrihetsförfarandet.

   

  ____________

  1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

  Motivering

  Myndigheten inrättas som en decentraliserad EU-organisation och finansieras i enlighet med det interinstitutionella avtalet. Detta bör framgå av den rättsliga grunden.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till förordning

  Artikel 48 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) Obligatoriska bidrag de nationella offentliga myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över kreditinstitut.

  a) Obligatoriska bidrag från de nationella offentliga myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över kreditinstitut. Bidragen ska beräknas utifrån en formel som grundar sig på röstviktningen enligt artikel 3.3 i protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till förordning

  Artikel 48 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) Ett bidrag från gemenskapen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt).

  b) Ett bidrag från unionen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt), förutsatt att budgetmyndigheten når en överenskommelse enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till förordning

  Artikel 48 – punkt 1 – led 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a. De obligatoriska bidragen från de nationella offentliga myndigheterna och unionens bidrag enligt punkt 1 a och b ska vara tillgängliga i början av varje budgetår.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till förordning

  Artikel 50 – punkt 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  9. Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja myndigheten ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår N.

  9. Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten som omfattar intäkter från Europeiska unionens allmänna budget och de nationella tillsynsmyndigheterna budgetår N.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till förordning

  Artikel 54 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Förvaltningsstyrelsen ska i samråd med kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

  2. Förvaltningsstyrelsen

  ska i samråd med kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna. Genomförandebestämmelserna ska tillåta motiverade avvikelser för att garantera att myndigheten så effektivt som möjligt genomför de uppgifter den ålagts.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet

  Referensnummer

  KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

  Ansvarigt utskott

  ECON

  Yttrande

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  7.10.2009

   

   

   

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Jutta Haug

  21.10.2009

   

   

  Antagande

  28.4.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  38

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

  • [1]  Dessa är Europeiska banktillsynskommittén (CEBS), kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).

  YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (30.4.2010)

  till utskottet för ekonomi och valutafrågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet
  (KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

  Föredragande: Raffaele Baldassarre

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Bakgrund

  Med utgångspunkt i rekommendationerna i Larosière-rapporten har kommissionen lagt fram förslag till en ny struktur för den finansiella tillsynen i EU. Syftet med dessa förslag till rättsakter som kommissionen offentliggjorde den 23 september 2009 är att inrätta följande:

  –       Ett EU-system för finansiell tillsyn (ESFS) för övervakning av enskilda finansinstitut (mikrotillsyn), bestående av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsmyndigheter som ska arbeta tillsammans med nya tillsynsmyndigheter på EU-nivå[1], så att man kan kombinera fördelarna med ett övergripande EU-ramverk för den finansiella tillsynen med tillgången till den särskilda sakkunskap som finns hos de lokala mikrotillsynsorganen.

  –       En europeisk systemrisknämnd (ESRB) för övervakning och bedömning av risker för stabiliteten hos det finansiella systemet som helhet (makrotillsyn).

  Tillsynsmyndigheterna på EU-nivå kommer att vara gemenskapsorgan med status som juridiska personer och deras syfte ska vara att bidra till att: i) förbättra nivån på regleringen och tillsynen på den inre marknaden, ii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet och korrekta funktion, iii) värna stabiliteten i det finansiella systemet och stärka samordningen av tillsynen på EU-nivå och på internationell nivå.

  Föredragandens ståndpunkt

  Föredraganden stöder grundtanken i förslaget och hoppas att yttrandet från utskottet för rättsliga frågor kan ge ett konstruktivt bidrag till det ansvariga utskottets arbete. Han anser att det behövs långtgående reformer av EU:s finansmarknader och finansinstitut för att öka konkurrensen genom att främja jämbördiga konkurrensvillkor och se till att bestämmelser och lagstiftning är enhetliga i så stor utsträckning som möjligt. Han anser att förslaget, med några mindre ändringar och innovationer, i enlighet med detta förslag till yttrande, är av avgörande betydelse för att tillsynen och regleringen ska bli effektivare och för att det ska bli lättare att identifiera risker i det finansiella systemet.

  Föredraganden är av den bestämda åsikten att myndighetens beslutsbefogenheter inte får undergräva de nationella tillsynsorganens möjligheter att fullgöra sina föreskrivna skyldigheter, och att det inte får uppstå någon osäkerhet beträffande lagstiftningen för enskilda företag som är föremål för lokal tillsyn[2]. Möjligheten för myndigheten att löpande anta enskilda beslut riktade till finansmarknadsaktörer bör därför bibehållas när det gäller krissituationer, i enlighet med artikel 10.3.

  På grundval av en kompromiss som fick ett omfattande stöd antog utskottet för rättsliga frågor ändringsförslag avseende myndigheternas befogenheter att rikta enskilda beslut till marknadsaktörerna i vardagssituationer (artiklarna 9.6 och 11.4) genom att föreslå ett förfarande som myndigheten och kommissionen ska följa för att bättre anpassa myndighetens befogenheter till de befogenheter som kommissionen tilldelats enligt artikel 17.1 och artikel 258 i EUF-fördraget.

  Bindande bestämmelser bör endast utarbetas på EU-nivå, antingen av EU-institutionerna eller av de europeiska tillsynsmyndigheterna, under tillsyn av dessa institutioner så att subsidiaritetsprincipen respekteras. Föredraganden anser emellertid att det är väsentligt att undvika tolkningar som inte står i proportion till målet, är alltför detaljerade eller, ibland, olämpliga eftersom de har utarbetats i brådska och utan någon verklig dialog. Föredraganden ger därför sitt fulla stöd till att marknadsaktörerna görs delaktiga i beslutsprocessen.

  Det är nödvändigt med samarbete och informationsutbyte mellan mikro- och makronivåerna. Det är emellertid viktigt att varje befogenhet som myndigheten har på detta område är förenlig med bestämmelserna om tystnadsplikt i EU-lagstiftningen så att konfidentiell information även i fortsättningen inte är tillgänglig för de organ och myndigheter som inte har rätt att ta del av den. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till att det i vissa fall kommer att vara svårt att anonymisera sammanställda uppgifter så att dessa kan offentliggöras utanför den behöriga myndigheten[3]. Föredraganden anser därför att konfidentiella uppgifter bör skyddas på ett konsekvent sätt och i enlighet med EU:s lagstiftning.

  Utöver dessa huvudfrågor är föredraganden av den bestämda åsikten att myndighetens medlande roll bör definieras bättre och förbättras ytterligare. Myndigheten bör även exponeras mer på internationell nivå även om dess överenskommelser bör förbli icke‑bindande. Ytterligare åtgärder bör vidtas för att öka öppenheten och användningen av administrativa standarder bör uppmuntras.

  Slutligen anser föredraganden att man bör fundera mer på vad som kan göras för att se till att skyddet av konsumenterna och investerarna på finansmarknaderna återspeglas på ett tillfredsställande sätt i förslaget.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av EG-lagstiftningen och ömsesidigt förtroende mellan de nationella tillsynsorganen.

  1. Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har visat sig vara otillräckliga för att hantera den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av EG-lagstiftningen och ömsesidigt förtroende mellan de nationella tillsynsorganen.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till förordning

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  17. Att en korrekt och fullständig tillämpning av gemenskapslagstiftningen säkerställs är en oeftergivlig förutsättning för integrerade, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansiella marknader, för det finansiella systemets stabilitet och för neutrala konkurrensvillkor för finansmarknadsaktörer inom hela gemenskapen. Det bör därför inrättas en mekanism genom vilken myndigheten kan åtgärda fall av felaktig eller ofullständig tillämpning av gemenskapslagstiftningen. Denna mekanism bör tillämpas på områden där otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter fastställs genom gemenskapslagstiftningen.

  17. Att en korrekt och fullständig tillämpning av EU-lagstiftningen säkerställs är en oeftergivlig förutsättning för integrerade, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansiella marknader, för det finansiella systemets stabilitet och för neutrala konkurrensvillkor för finansmarknadsaktörer inom hela unionen. Det bör därför inrättas en mekanism genom vilken myndigheten kan åtgärda fall av underlåtelse att tillämpa EU‑lagstiftningen. Denna mekanism bör tillämpas på områden där otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter fastställs genom gemenskapslagstiftningen.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till förordning

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  20. Om i exceptionella fall den behöriga myndigheten i fråga ihållande underlåter att agera, bör den europeiska myndigheten ha befogenhet att, för att få denna situation att upphöra, som en sista utväg anta beslut riktade till enskilda finansmarknadsaktörer. Denna befogenhet bör endast gälla under exceptionella omständigheter då en behörig myndighet inte följer rekommendationer som riktats till den i fall då gemenskapslagstiftning är direkt tillämplig på finansmarknadsaktörer med stöd av nu gällande eller kommande EU-förordningar.

  20. Om i exceptionella fall den behöriga myndigheten i fråga ihållande underlåter att agera, bör den europeiska myndigheten ha befogenhet att, för att få denna situation att upphöra, som en sista utväg och enbart i brådskande situationer anta beslut riktade till enskilda finansmarknadsaktörer. Denna befogenhet bör endast gälla under exceptionella omständigheter då en behörig myndighet inte följer rekommendationer som riktats till den i fall då gemenskapslagstiftning är direkt tillämplig på finansmarknadsaktörer med stöd av nu gällande eller kommande EU-förordningar.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till förordning

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  25. Myndigheten bör aktivt främja konvergens i tillsynen inom hela gemenskapen i syfte att upprätta en gemensam tillsynskultur.

  25. Myndigheten bör aktivt främja konvergens i tillsynen inom hela unionen i syfte att upprätta en gemensam tillsynskultur samtidigt som medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden respekteras fullt ut.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till förordning

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  28. För att bevara den finansiella stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt skede identifiera gräns och sektorövergripande trender och potentiella risker och sårbara punkter med ursprung i den mikroprudentiella nivån. Myndigheten bör övervaka och bedöma sådan utveckling inom sitt behörighetsområde och regelbundet och då omständigheterna så kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen, övriga europeiska tillsynsmyndigheter och Europeiska systemriskrådet om omständigheter av betydelse. Myndigheten bör också samordna stresstester inom hela gemenskapen för att bedöma finansmarknadsaktörernas förmåga att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling och säkerställa att så enhetliga metoder som möjligt tillämpas på nationell nivå för dessa tester.

  28. För att bevara den finansiella stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt skede identifiera gräns- och sektorövergripande trender och potentiella risker och sårbara punkter med ursprung i den mikroprudentiella nivån. Myndigheten bör övervaka och bedöma sådan utveckling inom sitt behörighetsområde och regelbundet underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen, övriga europeiska tillsynsmyndigheter och Europeiska systemriskrådet samt de behöriga nationella myndigheterna om omständigheter av betydelse. Myndigheten bör också samordna stresstester inom hela unionen för att bedöma finansmarknadsaktörernas förmåga att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling och säkerställa att så enhetliga metoder som möjligt tillämpas på nationell nivå för dessa tester.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till förordning

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  29. Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten verka för dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför gemenskapen. Den ska fullt ut respektera EU-institutionernas gällande uppgifter och behörighetsområden i förhållande till myndigheter utanför gemenskapen och i internationella sammanhang.

  29. Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten verka för dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför gemenskapen. Den ska fullt ut respektera EU-institutionernas gällande uppgifter och behörighetsområden i förhållande till myndigheter utanför unionen och i internationella sammanhang. Myndigheten bör också kunna dra nytta av det samarbete som kommissionen redan har med internationella fora.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till förordning

  Skäl 31

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  31. För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den ha rätt att få tillgång till all nödvändig information. För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav på finansmarknadsaktörerna bör sådan information normalt lämnas av de nationella tillsyns­myndigheter som befinner sig närmast de finansiella marknaderna och dessas aktörer. Myndigheten bör dock ha befogenhet att begära information direkt från finansmarknadsaktörer och andra parter om en nationell myndighet inte tillhandahåller – eller kan tillhandahålla – informationen inom rimlig tid. Medlemsstaternas myndigheter bör vara skyldiga att bistå myndigheten med att genomdriva sådana direkt riktade informationskrav.

  31. För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den ha rätt att få tillgång till all nödvändig information. För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav på finansmarknadsaktörerna bör sådan information normalt lämnas av de nationella tillsynsmyndigheter som befinner sig närmast de finansiella marknaderna och dessas aktörer, under förutsättning att konfidentiell information inte görs tillgänglig för organ eller myndigheter som inte har rätt att ta del av den. Myndigheten bör dock ha befogenhet att begära information direkt från finansmarknadsaktörer och andra parter om en nationell myndighet inte tillhandahåller – eller kan tillhandahålla – informationen inom rimlig tid. Medlemsstaternas myndigheter bör vara skyldiga att bistå myndigheten med att genomdriva sådana direkt riktade informationskrav.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till förordning

  Skäl 32

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  32. Ett nära samarbete mellan myndigheten och Europeiska systemriskrådet är av väsentlig betydelse för att detta ska kunna fungera med all önskvärd effektivitet och för uppföljningen av dess varningar och rekommendationer. Myndigheten bör utbyta all relevant information med Europeiska systemriskrådet. Uppgifter om enskilda företag bör lämnas ut endast om begäran åtföljs av en skälig motivering. Myndigheten bör vidta omedelbara åtgärder och se till att en uppföljning görs när den har tagit emot varningar eller rekommendationer som Europeiska systemriskrådet riktat till den eller till någon nationell myndighet.

  32. Ett nära samarbete mellan myndigheten och Europeiska systemriskrådet är av väsentlig betydelse för att detta ska kunna fungera med all önskvärd effektivitet och för uppföljningen av dess varningar och rekommendationer. Myndigheten bör utbyta all relevant information med Europeiska systemriskrådet. Uppgifter om enskilda företag bör lämnas ut endast om begäran åtföljs av en skälig motivering och bör skyddas systematiskt i enlighet med EU-lagstiftningen. Myndigheten bör vidta omedelbara åtgärder och se till att en uppföljning görs när den har tagit emot varningar eller rekommendationer som Europeiska systemriskrådet riktat till den eller till någon nationell myndighet.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till förordning

  Skäl 34

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar inom krishanteringen för att bevara den finansiella stabiliteten, bland annat när det gäller att stabilisera och avveckla nödlidande finansmarknadsaktörer. Myndighetens åtgärder i brådskande ärenden eller avvecklingssituationer som påverkar en finansmarknadsaktörs stabilitet bör inte innebära intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden. En mekanism bör inrättas genom vilken medlemsstaterna kan åberopa denna skyddsklausul och i sista instans begära att Europeiska unionens råd ska besluta i ärendet. Det är lämpligt att rådet ges uppgifter i sådana frågor med hänsyn till medlemsstaternas särskilda ansvar i sådana frågor.

  34. Medlemsstaterna har ett centralt ansvar för att bevara den finansiella stabiliteten i krissituationer, bland annat när det gäller att stabilisera och avveckla nödlidande finansinstitut. Myndighetens åtgärder i brådskande ärenden eller avvecklingssituationer som påverkar ett finansinstituts stabilitet bör inte innebära intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden. En mekanism bör inrättas genom vilken medlemsstaterna kan begära att myndighetens beslut ska omprövas.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG (utan att detta påverkar Europeiska bankmyndighetens behörighet i fråga om stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande AIF-fonddirektiv) och förordning … (kommande förordning om kreditvärderingsinstitut), samt alla kommissionens direktiv, förordningar och beslut som grundas på dessa rättsakter och varje kommande gemenskapsrättsakt genom vilken myndigheten tilldelas uppgifter.

  2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG (utan att detta påverkar Europeiska bankmyndighetens behörighet i fråga om stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande AIF-fonddirektiv) och förordning … (kommande förordning om kreditvärderingsinstitut), samt alla kommissionens direktiv, förordningar och beslut som grundas på dessa rättsakter och varje kommande gemenskapsrättsakt genom vilken myndigheten tilldelas uppgifter.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till att i) få den inre marknaden att fungera bättre, bland annat genom att reglering och tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda investerare, iii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet, effektivitet och korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i det finansiella systemet och v) stärka den internationella samordningen mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska myndigheten bidra till att säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de gemenskapsrättsakter som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen och avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

  4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till att i) få den inre marknaden att fungera bättre, bland annat genom att reglering och tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda investerare, iii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet, effektivitet och korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i det finansiella systemet och v) stärka den internationella samordningen mellan tillsynsorganen, samtidigt som myndigheten ska ta hänsyn till behovet av att öka konkurrensen och innovationen på den inre marknaden och att säkra den globala konkurrenskraften. I detta syfte ska myndigheten bidra till att säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de gemenskapsrättsakter som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen och avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) utfärda riktlinjer och rekommendationer enligt artikel 8,

  b) utfärda icke-bindande riktlinjer och rekommendationer enligt artikel 8,

  Ändringsförslag  13

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Tekniska standarder

  Tekniska standarder – delegerade akter

  Ändringsförslag  14

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha genomfört ett öppet offentligt samråd om de tekniska standarderna och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget.

  Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha genomfört ett öppet offentligt samråd om de tekniska standarderna, och därmed sett till att finansmarknadsaktörerna fått delta i utarbetandet av samtliga bestämmelser som de kommer att omfattas av i syfte att säkerställa att sådana bestämmelser är proportionerliga till målet och att de inte är orimliga och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Standarderna ska antas av kommissionen genom förordningar eller beslut och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  2. Standarderna ska antas av kommissionen genom förordningar eller beslut i form av delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till förordning

  Artikel 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, utfärda riktlinjer och rekommendationer riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer.

  Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, utfärda riktlinjer och rekommendationer riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer. Myndigheten ska genomföra ett öppet offentligt samråd om riktlinjer och rekommendationer och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget. Riktlinjerna ska offentliggöras på myndighetens webbplats.

  De behöriga myndigheterna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

  De behöriga myndigheterna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

  Om en behörig myndighet inte tillämpar dessa riktlinjer eller rekommendationer ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

  Om en behörig myndighet inte tillämpar dessa riktlinjer eller rekommendationer ska den underrätta myndigheten om skälen till detta. Myndigheten ska offentliggöra dessa skäl och i god tid på förhand meddela den behöriga myndigheten om sin avsikt att göra detta.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till förordning

  Artikel 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Konsekvent tillämpning av gemenskapsbestämmelserna

  Underlåtelse att tillämpa unionens lagstiftning

  1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel genom att underlåta att säkerställa att en finansmarknadsaktör uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

  1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2, till exempel genom att underlåta att säkerställa att en finansmarknadsaktör uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

  2. Kommissionen får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter eller av kommissionen eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, utreda hävdad felaktig tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

  2. Kommissionen får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter eller av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen, eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, utreda hävdad underlåtelse att tillämpa EU‑lagstiftningen.

  Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 20, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål förse den europeiska myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning.

  Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 20, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål förse den europeiska myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning.

  3. Den europeiska myndigheten kan senast inom två månader från det att den inledde sin utredning till den behöriga myndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa gemenskapslagstiftningen.

  3. Den europeiska myndigheten kan senast inom två månader från det att den inledde sin utredning till den behöriga myndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa EU-lagstiftningen.

  Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

  Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med EU‑lagstiftningen.

  4. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter gemenskapslagstiftningen inom en månad från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, fatta beslut om krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter gemenskapslagstiftningen.

  4. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter EU-lagstiftningen inom en månad från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, fatta beslut om krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter EU-lagstiftningen.

  Kommissionen ska fatta sådana beslut senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

  Kommissionen ska fatta sådana beslut senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

  Kommissionen ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

  Kommissionen ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

  Den europeiska myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

  Den europeiska myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

  5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra kommissionens beslut.

  5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra kommissionens beslut.

  6. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den behöriga myndighetens bristande iakttagande av gemenskapslagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

  6. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den behöriga myndighetens bristande iakttagande av EU-lagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på den inre marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet när det gäller gränsöverskridande verksamhet, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis. Innan myndigheten antar ett enskilt beslut, ska den underrätta kommissionen om detta.

   

  Kommissionen ska se till att rätten för beslutets adressater att bli hörda respekteras.

   

  Den europeiska myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

   

  Inom två veckor från mottagandet av den europeiska myndighetens förslag till beslut ska kommissionen avgöra huruvida det ska godkännas. Kommissionen får inte förlänga denna tidsfrist. Om det ligger i unionens intresse får kommissionen godkänna förslaget till beslut endast till viss del eller med ändringar.

   

  Om kommissionen inte godkänner förslaget till beslut eller godkänner det endast delvis eller med ändringar, ska den utan dröjsmål underrätta den europeiska myndigheten genom ett formellt yttrande.

   

  Inom en vecka efter att ha mottagit det formella yttrandet ska den europeiska myndigheten ompröva och anpassa sitt beslut efter kommissionens formella yttrande samt utan dröjsmål överlämna det till kommissionen.

   

  Inom en vecka efter mottagandet av den europeiska myndighetens ändrade beslut ska kommissionen avgöra huruvida det ska godkännas eller avslås.

   

  Om kommissionen avslår det ändrade beslutet, ska beslutet inte anses ha antagits.

  Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som kommissionen antagit enligt punkt 4.

  Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som kommissionen antagit enligt punkt 4.

  7. Beslut som antagits enligt punkt 6 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna.

   

  Alla åtgärder de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 ska vara förenliga med det beslutet.

  7. Alla åtgärder de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 ska vara förenliga med det beslutet.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Lösande av tvister mellan behöriga myndigheter

  Lösande av tvister mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande fall

  Ändringsförslag  19

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där den lagstiftning som avses i artikel 1.2 kräver samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av behöriga myndigheter från mer än en medlemsstat, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 9 – på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkt 2.

  1. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område som berör den lagstiftning som avses i artikel 1.2 får den europeiska myndigheten på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkt 2.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. För att kunna uppfylla sin roll att underlätta och samordna ska myndigheten ha fullständig information om relevant utveckling om det fall som avses i punkt 1, och uppmanas delta såsom observatör vid alla sammanträden i vederbörande behöriga nationella tillsynsmyndigheter.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Beslut som fattats enligt punkt 3 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av en behörig myndighet. När de behöriga myndigheterna vidtar åtgärder avseende frågor som är föremål för ett beslut som antas enligt punkt 3 ska dessa myndigheter iaktta det beslutet.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att en finansmarknadsaktör uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på nödvändiga åtgärder som denna ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

  4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att en finansmarknadsaktör uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9.6 anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på nödvändiga åtgärder som denna ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till förordning

  Artikel 16 – stycke 2 – led 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3) fungera som medlare efter begäran av behöriga myndigheter eller på eget initiativ, utan att detta ska påverka artikel 11, och

  (3) genomföra icke-bindande medling efter begäran av behöriga myndigheter, utan att detta ska påverka artikel 11, och

  Ändringsförslag  24

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten kan, utan att det påverkar gemenskapsinstitutionernas behörighetsområden, utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer.

  Myndigheten kan, utan att det påverkar EU-institutionernas behörighetsområden, utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer. Sådana arrangemang ska inte medföra några juridiska förpliktelser för Europeiska unionen och dess medlemsstater.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. På begäran av myndigheten ska medlemsstaternas behöriga myndigheter och andra offentliga myndigheter lämna alla nödvändiga upplysningar så att den kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

  1. På begäran av myndigheten ska medlemsstaternas behöriga myndigheter lämna alla nödvändiga upplysningar så att den kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning, samtidigt som tillämpliga bestämmelser om sekretess och skydd av personuppgifter i EU-lagstiftningen på området iakttas fullt ut.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till förordning

  Artikel 20 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten kan också begära att information ska lämnas vid återkommande tillfällen.

  Myndigheten kan också begära att information ska lämnas vid återkommande tillfällen. För varje sådan begäran ska om möjligt ett gemensamt rapporteringsformat användas.

  Ändringsförslag  27

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Intressentgrupp för värdepapper och marknader

  Inrättandet av en intressentgrupp för värdepapper och marknader

  Ändringsförslag  28

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. För samråd med intressenter på områden av betydelse för myndighetens utförande av sina uppgifter ska en intressentgrupp för värdepapper och marknader inrättas.

  1. Myndighetens ska inrätta en intressentgrupp för värdepapper och marknader vars syfte är samråd med intressenter på områden av betydelse för myndighetens utförande av sina uppgifter.

  Ändringsförslag  29

  Förslag till förordning

  Artikel 22 – punkt 3 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största möjliga utsträckning se till att en lämplig geografisk avvägning görs mellan företrädare för intressenter runt om i gemenskapen.

  I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen se till att en lämplig geografisk avvägning görs mellan företrädare för intressenter runt om i gemenskapen.

  Ändringsförslag  30

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär intrång på något sätt i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

  1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär något direkt intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

  Ändringsförslag  31

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Om en medlemsstat finner att ett beslut enligt artikel 11 innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden, kan den, inom en månad efter det att den europeiska myndighetens beslut notifierats till dess nationella tillsynsmyndighet, till den europeiska myndigheten och kommissionen notifiera att den nationella tillsynsmyndigheten inte kommer att genomföra beslutet.

  2. Om en medlemsstat finner att ett beslut enligt artikel 11 innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden, kan den notifiera den europeiska myndigheten, rådet och kommissionen inom tre arbetsdagar efter det att den europeiska myndighetens beslut notifierats till dess nationella tillsynsmyndighet.

  Ändringsförslag  32

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Myndigheten ska inom en tidsfrist av en månad från medlemsstatens notifiering underrätta denna om huruvida den vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.

  Myndigheten ska inom en tidsfrist av en vecka från medlemsstatens notifiering underrätta denna om huruvida den vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut. Om beslutet vidhålls eller ändras, ska myndigheten förklara att dess finanspolitiska ansvarsområden inte påverkas.

  Ändringsförslag  33

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska Europeiska unionens råd med kvalificerad majoritet enligt artikel 205 i fördraget inom två månader besluta om huruvida myndighetens beslut ska vidhållas eller återkallas.

  Om myndigheten vidhåller sitt beslut ska Europeiska unionens råd med kvalificerad majoritet enligt artikel 238 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inom en månad besluta om huruvida myndighetens beslut ska vidhållas eller återkallas.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet

  Referensnummer

  KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

  Ansvarigt utskott

  ECON

  Yttrande

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  7.10.2009

   

   

   

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Raffaele Baldassarre

  5.10.2009

   

   

  Behandling i utskott

  28.1.2010

   

   

   

  Antagande

  28.4.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  23

  0

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Kay Swinburne

  • [1]  Dessa är Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).
  • [2]  I enlighet med EG-domstolens dom i målet Meroni (Meroni mot höga myndigheten, C-9/56 och 10/56, 1958, REG 133 och 157): En institution får inte delegera befogenheter som den inte har själv. Om myndigheten får befogenhet att avgöra huruvida en behörig myndighet har rättat sig efter gemenskapslagstiftningen i enlighet med artiklarna 9.6 och 11.3 i förslaget, skulle detta innebära att myndigheten får en befogenhet som sträcker sig längre än de fastställda genomförandebefogenheterna när det gäller beslut i frågor där det är omtvistat vilken tillämpning av lagstiftningen som är korrekt.
  • [3]  I en del medlemsstater är marknaderna t.ex. begränsade till ett litet antal huvudaktörer. Därför skulle offentliggörandet av insamlade uppgifter i praktiken innebära att uppgifter om enskilda företag offentliggörs.

  YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (9.4.2010)

  till utskottet för ekonomi och valutafrågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet
  (KOM(2009)0503 – C7‑0167/2009 – 2009/0144(COD))

  Föredragande: Íñigo Méndez de Vigo

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Avsaknaden av en adekvat finansiell reglering på EU-nivå och de svaga tillsynsmekanismerna för marknaderna visade sig tydligt under den ekonomiska och finansiella kris som drabbade Europa 2008, och vars efterverkningar vi fortfarande känner av. Kommissionen har utarbetat fyra förslag, som bygger på rapporten från den expertgrupp som leddes av Jacques de Larosière. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ansvarar för behandlingen av dessa förslag i Europaparlamentet.

  Utskottet för konstitutionella frågor strävar i sitt yttrande efter att ingående undersöka hur den nya europeiska tillsynsmyndigheten och Europeiska systemriskrådet, som inrättas genom dessa förslag, bäst kan integreras i det institutionella systemet. Utskottet har också fokuserat på fastställandet av harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster, i syfte att å ena sidan säkerställa konsekvens och å andra sidan garantera tillräckligt skydd av insättare, investerare och konsumenter i Europeiska unionen. Förbindelserna med privata institut behandlas särskilt grundligt i yttrandet, liksom förbindelserna mellan Europeiska tillsynsmyndigheten och de nationella tillsynsmyndigheterna. Slutligen har vi framhävt problemen i samband med tillsynen av gränsöverskridande institut.

  2008 års finansiella kris kräver en europeisk lösning på europeiska problem. Tack vare de nya befogenheter som Europaparlamentet får genom Lissabonfördraget, måste parlamentet spela en avgörande roll i alla dessa frågor.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till förordning

  Titeln

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet

  Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (värdepapper och marknader)

   

  (Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

  Ändringsförslag  2

  Förslag till förordning

  Skäl 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  1. Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av EG-lagstiftningen och ömsesidigt förtroende mellan de nationella tillsynsorganen.

  1. Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall och när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av unionslagstiftningen och ömsesidigt förtroende mellan de nationella tillsynsorganen.

   

  (Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

  Ändringsförslag  3

  Förslag till förordning

  Skäl 7

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  7. ESFS bör vara ett nätverk för tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå som låter den dagliga tillsynen över finansmarknadsaktörer ligga kvar på nationell nivå och tilldelar tillsynskollegierna en nyckelroll i tillsynen över gränsöverskridande företagsgrupper. Man bör också skapa större harmonisering och enhetlighet i tillämpningen av bestämmelserna om finansmarknadsaktörer och marknader i hela gemenskapen. En europeisk värdepappers och marknadsmyndighet bör inrättas, samtidigt med motsvarande myndigheter för försäkringar och tjänstepensioner respektive banker (nedan kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna).

  7. ESFS bör vara ett nätverk för tillsynsmyndigheter på nationell nivå och unionsnivå som låter den dagliga tillsynen över finansmarknadsaktörer som inte har en unionsdimension ligga kvar på nationell nivå. Tillsynskollegierna bör utöva tillsyn av gränsöverskridande institut som inte har en unionsdimension. Den europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader) (nedan kallad myndigheten) bör gradvis ta över tillsynen av finansiella institut med en unionsdimension. Man bör också skapa större harmonisering och enhetlighet i tillämpningen av bestämmelserna om finansmarknadsaktörer och marknader i hela unionen. Utöver myndigheten bör en europeisk tillsynsmyndighet (försäkringar och tjänstepensioner) och en europeisk tillsynsmyndighet (bankverksamhet) inrättas, liksom en europeisk tillsynsmyndighet (gemensam kommitté) (nedan kallad den gemensamma kommittén). Europeiska systemriskrådet (nedan kallat ESRB) bör ingå i det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

   

  (Ändringarna i myndigheternas namn ska göras i hela rättsakten.)

  Ändringsförslag  4

  Förslag till förordning

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  10a. I sin dom i mål C-217/04 (Förenade kungariket mot Europaparlamentet och rådet) fastslog domstolen följande: ”Det skall (…) påpekas att det inte finns något stöd i ordalydelsen i artikel 95 EG-fördraget för att de åtgärder som vidtas av gemenskapslagstiftaren med stöd av denna artikel är begränsade på så sätt att endast medlemsstaterna kan vara åtgärdernas adressater. Det kan således visa sig vara nödvändigt, enligt gemenskapslagstiftarens bedömning, att anta bestämmelser om att inrätta ett gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess i situationer där det förefaller lämpligt att vidta icke-bindande kompletterings- och ramåtgärder för att underlätta genomförandet och den enhetliga tillämpningen av rättsakter som har antagits med stöd av artikeln1”. De åtgärder som vidtas enligt artikel 95 i EG‑fördraget (efter Lissabonfördragets ikraftträdande, artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) kan ha formen av direktiv eller förordningar. Till exempel inrättades den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/20042 och myndigheten kommer också att inrättas genom en förordning.

   

  ___________________

  1 Dom av den 2 maj 2006, REG 2006, s. I‑3771, punkt 44.

  2 EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till förordning

  Skäl 14

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  14. Det finns behov av att införa ett effektivt instrument för att fastställa harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster för att – också genom ”en enda regelbok” – säkerställa jämbördiga konkurrensvillkor och tillfredsställande skydd av investerare och konsumenter i hela EU. Eftersom myndigheten är ett organ som besitter ett avancerat kunnande på det specifika området, är det lämpligt och ändamålsenligt att den, på områden som fastställs i gemenskapslagstiftningen, anförtros utarbetandet av förslag till tekniska standarder som inte inbegriper politiska ställningstaganden. Kommissionen bör godkänna dessa förslag till tekniska standarder i enlighet med gemenskaps­lagstiftningen för att göra dem rättsligt bindande. Förslagen till tekniska standarder måste antas av kommissionen. De bör ändras till exempel om de är oförenliga med gemenskapslagstiftningen, inte iakttar proportionalitets­principen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i gemenskapens regelverk för finansiella tjänster. För att säkerställa ett smidigt och snabbt antagnings­förfarande för dessa standarder bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

  14. Det finns behov av att införa ett effektivt instrument för att fastställa harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster för att – också genom ”en enda regelbok” – säkerställa jämbördiga konkurrensvillkor och tillfredsställande skydd av investerare och konsumenter i hela EU. Eftersom myndigheten är ett organ som besitter ett avancerat kunnande på det specifika området, är det lämpligt och ändamålsenligt att den, på områden som fastställs i gemenskapslagstiftningen, anförtros utarbetandet av förslag till tekniska standarder som inte inbegriper politiska ställningstaganden. Kommissionen bör få behörighet att anta delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller tekniska standarder för finansiella tjänster.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till förordning

  Skäl 15

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  15. Det förfarande för utarbetande av tekniska standarder som föreskrivs i denna förordning ska inte påverka kommissionens befogenheter att på eget initiativ med kommitté­förfaranden anta genomförande­åtgärder på nivå 2 i Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig gemenskaps­lagstiftning. Frågor som är föremål för tekniska standarder förutsätter inga politiska beslut, och ramar för innehållet i standarderna ges av gemenskapsrättsakter som antagits på nivå 1. Att det är myndigheten som utarbetar förslagen till standarder säkerställer att de nationella tillsynsmyndigheternas kunnande på det specifika området därvid tas fullständigt till vara.

  15. Kommissionen bör godkänna dessa förslag till tekniska standarder för att göra dem rättsligt bindande. De bör ändras till exempel om de är oförenliga med unionslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i unionens regelverk för finansiella tjänster. För att säkerställa ett smidigt och snabbt antagningsförfarande för dessa standarder bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till förordning

  Skäl 16

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  16. På områden som inte omfattas av tekniska standarder bör myndigheten ha befogenhet att utfärda icke-bindande riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av gemenskapslagstiftningen. För att säkerställa överblickbarhet och öka överensstämmelsen med dessa riktlinjer och rekommendationer i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa vara skyldiga att lämna en motivering i de fall då de inte följer riktlinjer eller rekommendationer.

  16. På områden som inte omfattas av tekniska standarder bör myndigheten ha befogenhet att utfärda riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av unionslagstiftningen. För att säkerställa överblickbarhet och öka överensstämmelsen med dessa riktlinjer och rekommendationer i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa vara skyldiga att offentligt lämna en motivering i de fall då de inte följer riktlinjer eller rekommendationer för att vara helt transparenta gentemot marknadsaktörerna. På områden som inte omfattas av tekniska standarder bör myndigheten fastställa och sprida bästa praxis.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till förordning

  Skäl 19

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  19. Om den nationella myndigheten inte följer rekommendationen, bör kommissionen ha befogenhet att rikta ett beslut till den nationella tillsynsmyndigheten i fråga för att säkerställa att gemenskapslagstiftningen iakttas. Detta beslut ska ha direkt rättslig effekt och kunna åberopas inför nationella domstolar och myndigheter och genomdrivas i enlighet med artikel 226 i fördraget.

  19. Om den nationella myndigheten inte följer rekommendationen inom en frist som fastställs av myndigheten, bör myndigheten utan dröjsmål rikta ett beslut till den nationella tillsynsmyndigheten i fråga för att säkerställa att unionslagstiftningen iakttas. Detta beslut ska ha direkt rättslig effekt och kunna åberopas inför nationella domstolar och myndigheter och genomdrivas i enlighet med artikel 258 i fördraget.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till förordning

  Skäl 21

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  21. Allvarliga hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i det finansiella systemet i gemenskapen kräver snabba och samfällda reaktioner på gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför kunna kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta specifika åtgärder för att undanröja ett omedelbart hot. Eftersom avgörandet av om ett omedelbart hot föreligger är förenat med ett betydande tolkningsutrymme, bör befogenheten därvid överlåtas till kommissionen. För att säkerställa att reaktioner på hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i händelse av att de behöriga nationella myndigheterna underlåter att agera, ha befogenhet att som en sista utväg anta beslut riktade direkt till finansmarknadsaktörer på områden av gemenskapslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens verkningar och återställa förtroendet på marknaderna.

  21. Allvarliga hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i det finansiella systemet i unionen kräver snabba och samfällda reaktioner på unionsnivå. Myndigheten bör därför kunna kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta specifika åtgärder för att undanröja ett omedelbart hot. ESRB bör fastställa när ett omedelbart hot föreligger. För att säkerställa att reaktioner på hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i händelse av att de behöriga nationella myndigheterna underlåter att agera, ha befogenhet att som en sista utväg anta beslut riktade direkt till finansmarknadsaktörer på områden av unionslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens verkningar och återställa förtroendet på marknaderna.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till förordning

  Skäl 22

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  22. För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn och ett välavvägt hänsynstagande till olika medlemsstaters behöriga myndigheters ståndpunkter bör myndigheten med bindande verkan kunna lösa tvister mellan dessa behöriga myndigheter, bland annat inom tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en förlikningsfas, under vilken de behöriga myndigheterna kan nå en överenskommelse. Myndigheten bör vara behörig i fråga om oenigheter avseende förfarandemässiga krav under samarbetsprocessen samt tolkningen och tillämpningen av gemenskaps­lagstiftningen i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga förlikningsmekanismer i sektorsspecifik lagstiftning måste iakttas. Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna underlåter att agera bör myndigheten ges befogenhet att, som en sista utväg, anta beslut riktade direkt till finansmarknadsaktörer på områden av gemenskapslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem.

  22. För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn och ett välavvägt hänsynstagande till olika medlemsstaters behöriga myndigheters ståndpunkter bör myndigheten med bindande verkan kunna lösa tvister mellan dessa behöriga myndigheter, bland annat inom tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en förlikningsfas, under vilken de behöriga myndigheterna kan nå en överenskommelse. Myndigheten bör vara behörig i fråga om oenigheter avseende förfarandemässiga krav under samarbetsprocessen samt tolkningen och tillämpningen av unions­lagstiftningen i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga förlikningsmekanismer i sektorsspecifik lagstiftning måste iakttas. Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna underlåter att agera bör myndigheten ges befogenhet att, som en sista utväg, anta beslut riktade direkt till finansmarknadsaktörer på områden av unionslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem. Detta gäller också vid tvister inom ett tillsynskollegium.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till förordning

  Skäl 22a (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  22a. Under krisen framträdde betydande brister i de nuvarande tillsynsstrategierna för gränsöverskridande finansiella institut, framför allt när det gäller de största och mest komplexa instituten, som vid en konkurs kan orsaka systemskador. Dessa brister beror dels på de finansiella institutens olika verksamhetsområden, dels på tillsynsorganen. De finansiella instituten verkar på en marknad utan gränser, medan tillsynsorganen dagligen måste kontrollera om deras jurisdiktion slutar vid de nationella gränserna.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till förordning

  Skäl 22b (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  22b. Den samarbetsmekanism som används för att avhjälpa denna asymmetri har klart och tydligt visat sig otillräcklig. I Turner-rapporten, som publicerades i mars 2009, påpekar man att de nuvarande arrangemangen, där man kombinerar rättigheter att inrätta filialer, hemlandstillsyn och enbart nationell insättningsgaranti inte är en sund bas för en framtida reglering och tillsyn av europeiska gränsöverskridande banker som riktar sig till privatpersoner1.

   

  _____________

  1 s. 101.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till förordning

  Skäl 22c (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  22c. Det finns endast två möjliga lösningar på problemet, nämligen att ge större befogenheter till värdländernas tillsynsorgan eller att skapa en verklig alternativ europeisk myndighet. I Turner‑rapporten förklarar man också att sundare bestämmelser kräver antingen utökade nationella befogenheter, vilket innebär en mindre öppen inre marknad, eller en högre europeisk integrationsnivå.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till förordning

  Skäl 22d (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  22d. Den nationella lösningen innebär att värdlandet kan neka lokala filialer rätten att bedriva verksamhet, för att tvinga utländska institut att enbart agera via dotterbolagen och inte via filialer och för att övervaka kapital och likviditeter i banker som bedriver verksamhet i deras länder, vilket skulle innebära mer protektionism.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till förordning

  Skäl 22e (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  22e. Den europeiska lösningen kräver en förstärkning av tillsynskollegierna när det gäller tillsynen av gränsöverskridande institut och en gradvis överföring av tillsynsbefogenheterna för institut med en unionsdimension till en europeisk myndighet. Finansiella institut med en unionsdimension inbegriper institut som bedriver gränsöverskridande verksamhet och institut som är verksamma inom ett nationellt territorium, förutsatt att de vid en konkurs kan hota stabiliteten på unionens inre marknad för finansiella tjänster.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till förordning

  Skäl 22f (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  22f. Tillsynskollegierna bör ha befogenheter att fastställa tillsynsbestämmelser för att främja en enhetlig tillämpning av unionslagstiftningen. Myndigheten bör ha oinskränkt rätt att delta i tillsynskollegiernas arbete i syfte att effektivisera informationsutbytet inom kollegierna samt främja konvergens och enhetlighet mellan kollegierna i tillämpningen av unionslagstiftningen. Myndigheten bör agera som ledare i tillsynen över gränsöverskridande finansiella institut som är verksamma i unionen. Myndigheten bör också ha en bindande medlarfunktion för att lösa konflikter mellan nationella tillsynsorgan.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till förordning

  Skäl 22g (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  22g. Tillsynskollegierna bör spela en viktig roll för att säkra en ändamålsenlig, effektiv och konsekvent översyn av gränsöverskridande finansiella institut som inte har en unionsdimension, men i de flesta fall består skillnaderna mellan nationella standarder och bruk. Det är meningslöst att harmonisera grundläggande finansiella bestämmelser om tillsynsrutinerna förblir oenhetliga. I Larosière-rapporten påpekar man att snedvridningar av konkurrensen och regelarbitrage på grund av olika tillsynsrutiner måste undvikas, eftersom det kan äventyra den finansiella stabiliteten, bland annat genom att det främjar en överföring av den finansiella verksamheten till länder med slappare tillsyn. Tillsynssystemet måste uppfattas som rättvist och väl avvägt.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till förordning

  Skäl 23a (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  23a. Tillsynen över finansiella institut med en unionsdimension bör anförtros myndigheten. Nationella tillsynsorgan bör fungera som myndighetens agenter och bör vara bundna av myndighetens instruktioner när de utövar tillsyn av gränsöverskridande finansiella institut med en unionsdimension.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till förordning

  Skäl 23b (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  23b. Finansiella institut med en unionsdimension bör definieras med beaktande av internationella standarder.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till förordning

  Skäl 24

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  24. Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansmarknadsaktöreren minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar ska en nationell tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i en annan nationell tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av teknisk expertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I gemenskapslagstiftning på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser.

  24. Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansmarknadsaktöreren minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar ska en nationell tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i myndighetens eller i en annan nationell tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av teknisk expertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I unionslagstiftningen på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser. Den bör fastställa och sprida bästa praxis när det gäller delegering och överenskommelser om delegering.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till förordning

  Skäl 26

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  26. Kollegiala utvärderingar är ett lämpligt och effektivt medel för att främja enhetlighet inom de finansiella tillsynsnätverken Myndigheten bör därför utveckla en metodik för sådana utvärderingar och genomföra dem regelbundet. Utvärderingarna bör inte endast inriktas på konvergens i tillsynspraxis utan också på tillsynsorganens kapacitet att nå hög kvalitet i verksamheten och på de behöriga myndigheternas oberoende.

  26. Kollegiala utvärderingar är ett lämpligt och effektivt medel för att främja enhetlighet inom de finansiella tillsynsnätverken Myndigheten bör därför utveckla en metodik för sådana utvärderingar och genomföra dem regelbundet. Utvärderingarna bör inte endast inriktas på konvergens i tillsynspraxis utan också på tillsynsorganens kapacitet att nå hög kvalitet i verksamheten och på de behöriga myndigheternas oberoende. Resultatet av kollegiala utvärderingar bör offentliggöras och bästa praxis bör fastställas och offentliggöras.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till förordning

  Skäl 29

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  29. Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten verka för dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför gemenskapen. Den ska fullt ut respektera EU‑institutionernas gällande uppgifter och behörighetsområden i förhållande till myndigheter utanför gemenskapen och i internationella sammanhang.

  29. Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten företräda unionen i dialoger och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför unionen.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till förordning

  Skäl 33

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  33. I tillämpliga fall bör myndigheten samråda med berörda parter om tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer och ge dem skälig möjlighet att yttra sig om föreslagna åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en intressentgrupp för värdepapper och marknader inrättas i detta syfte med en välavvägd sammansättning av företrädare för gemenskapens finansmarknadsaktörer (och i lämplig utsträckning även institutionella investerare och andra finansmarknadsaktörer som själva utnyttjar finansiella tjänster) och dessas anställda samt konsumenter och andra icke‑professionella utnyttjare av finansiella tjänster, däribland små och medelstora företag. Intressentgruppen för värdepapper och marknader bör arbeta aktivt som en förmedlande länk för andra grupper av användare av finansiella tjänster som inrättats av kommissionen eller på annat sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

  33. Myndigheten bör samråda med berörda parter om tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer och ge dem skälig möjlighet att yttra sig om föreslagna åtgärder. Innan myndigheten antar förslag till tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer, bör den genomföra en konsekvensanalys. Av effektivitetsskäl bör en intressentgrupp för värdepapper och marknader inrättas i detta syfte med en välavvägd sammansättning av företrädare för unionens finansmarknadsaktörer (och i lämplig utsträckning även institutionella investerare och andra finansmarknadsaktörer som själva utnyttjar finansiella tjänster) och dessas anställda, akademiker samt konsumenter och andra icke-professionella utnyttjare av finansiella tjänster, däribland små och medelstora företag. Intressentgruppen för värdepapper och marknader bör arbeta aktivt som en förmedlande länk för andra grupper av användare av finansiella tjänster som inrättats av kommissionen eller på annat sätt enligt unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till förordning

  Skäl 34a (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  34a. Om en medlemsstat skulle åberopa skyddsklausulen, bör naturligtvis Europaparlamentet informeras samtidigt som myndigheten, rådet och kommissionen, dock utan att det påverkar medlemsstaternas särskilda ansvar i krissituationer. Medlemsstaten bör dessutom förklara varför den åberopat skyddsklausulen. Myndigheten bör, i samarbete med kommissionen, fastställa vilka åtgärder som därefter ska vidtas.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till förordning

  Skäl 38

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  38. En ordförande på heltid, vald av tillsynsstyrelsen efter ett öppet uttagningsförfarande, bör företräda myndigheten. Förvaltningen av myndigheten bör anförtros en verkställande direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt delta i tillsyns och förvaltningsstyrelsernas sammanträden.

  38. En ordförande på heltid, vald av Europaparlamentet efter ett öppet uttagningsförfarande som sköts av kommissionen och där denna sedan upprättar en förslagslista, bör företräda myndigheten. Förvaltningen av myndigheten bör anförtros en verkställande direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt delta i tillsyns och förvaltningsstyrelsernas sammanträden.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till förordning

  Skäl 39

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  39. För att säkerställa enhetlighet över sektorsgränserna i de europeiska tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta nära inom ramen för en gemensam kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna och i tillämpliga fall anta gemensamma ståndpunkter. De europeiska tillsyns­myndigheternas gemensamma kommitté bör överta alla funktioner från gemensamma kommittén för finansiella konglomerat. I tillämpliga fall bör handlingar som ligger inom behörighetsområdet för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten eller Europeiska bankmyndigheten antas parallellt av berörda europeiska tillsynsmyndigheter.

  39. För att säkerställa enhetlighet över sektorsgränserna i de europeiska tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta nära genom den gemensamma kommittén och i tillämpliga fall anta gemensamma ståndpunkter. Den gemensamma kommittén bör samordna arbetsuppgifterna för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna när det gäller finansiella konglomerat. I tillämpliga fall bör handlingar som ligger inom behörighetsområdet för Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) eller Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) antas parallellt av berörda europeiska tillsynsmyndigheter. Den gemensamma kommittén bör ledas under en tolvmånadersperiod enligt ett rotationssystem av de respektive ordförandena för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Ordföranden för den gemensamma kommittén bör också vara vice ordförande för ESRB. Den gemensamma kommittén bör ha ett permanent sekretariat med personal som avdelats från de tre europeiska tillsynsmyndigheterna för att möjliggöra ett informellt informationsutbyte och utvecklingen av en gemensam arbetskultur inom de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.

  Ändringsförslag  27

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG (utan att detta påverkar Europeiska bankmyndighetens behörighet i fråga om stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande AIF-fonddirektiv) och förordning … (kommande förordning om kreditvärderingsinstitut), samt alla kommissionens direktiv, förordningar och beslut som grundas på dessa rättsakter och varje kommande gemenskapsrättsakt genom vilken myndigheten tilldelas uppgifter.

  2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för denna förordning och för direktiven 97/9/EG, 98/26/EG, 2001/34/EG, 2002/47/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/71/EG, 2004/25/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2009/65/EG, 2002/65/EG, 2006/49/EG (utan att detta påverkar Europeiska bankmyndighetens behörighet i fråga om stabilitetstillsyn), direktiv … (kommande AIF-fonddirektiv) och förordning … (kommande förordning om kreditvärderingsinstitut), samt alla kommissionens direktiv, förordningar och beslut som grundas på dessa rättsakter och varje kommande unionsrättsakt genom vilken myndigheten tilldelas uppgifter.

  Ändringsförslag  28

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  2a. Myndigheten ska också verka inom det verksamhetsområde som täcks av den lagstiftning som avses i punkt 2, inbegripet frågor som rör aktieägarnas rättigheter, företagsstyrning, revision och finansrapportering, förutsatt att sådana åtgärder är nödvändiga från myndighetens sida för att säkerställa att den lagstiftning som avses i punkt 2 tillämpas på ett verkningsfullt och effektivt sätt. Myndigheten ska också vidta lämpliga åtgärder i frågor som gäller uppköpserbjudanden, clearing och avveckling, värdepapperisering, blankning och derivat, inbegripet standardisering.

  Ändringsförslag  29

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 5

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  5. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska fungera som ett nätverk för tillsynsorganen så som närmare anges i artikel 39.

  utgår

  Ändringsförslag  30

  Förslag till förordning

  Artikel 1 – punkt 6

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  6. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska samarbeta med Europeiska systemriskrådet (nedan kallat ESRB) i enlighet med artikel 21 i denna förordning.

  utgår

  Ändringsförslag  31

  Förslag till förordning

  Artikel 1a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Artikel 1a

   

  Europeiska systemet för finansiell tillsyn

   

  1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS), vars huvudsakliga syfte är att se till att reglerna för finanssektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och därmed garanterar förtroendet för det finansiella systemet som helhet, med tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster.

   

  2. ESFS ska bestå av följande:

   

  a) Europeiska systemriskrådet, inrättat genom förordning (EU) nr .../... [ESRB].

   

  b) Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) inrättad genom förordning (EU) nr .../... [EBA],

   

  c) Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner), inrättad genom förordning (EU) nr .../... [EIOPA].

   

  d) Myndigheten.

   

  e) Europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma kommitté, som föreskrivs i artikel 40.

   

  f) De myndigheter i medlemsstaterna som anges i artikel 1.2 i förordning (EU) nr …/… [ESMA], förordning (EU) nr …/2009 [EIOPA] och förordning (EU) nr …/… [Eba].

   

  g) Kommissionen, när det gäller utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna 7 och 9.

   

  3. Myndigheten ska inom den gemensamma kommitté som aves i artikel 40 samarbeta nära och regelbundet med ESRB, Europeiska tillsynsmyndigheten (försäkringar och tjänstepensioner) och Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), säkerställa sektorövergripande konvergens och därvid nå fram till gemensamma ståndpunkter på området för tillsyn av finansiella konglomerat och andra sektorövergripande frågor.

   

  4. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta med förtroende och full ömsesidig respekt, i synnerhet genom att tillse att lämplig och tillförlitlig information utbytes.

   

  5. Endast de tillsynsmyndigheter som ingår i det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska ha rätt att utöva tillsyn av finansiella institut i unionen.

  Ändringsförslag  32

  Förslag till förordning

  Artikel 6 – punkt 1 – led b

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, bland annat genom att bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de rättsakter som anges i artikel 1.2, förebygga regelarbitrage, medla och lösa tvister mellan behöriga myndigheter, främja inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet och vidta åtgärder i krissituationer.

  b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av standarder och lagstiftning, bland annat genom att bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av denna förordning och de rättsakter som anges i artikel 1.2, förebygga regelarbitrage, medla och lösa tvister mellan behöriga myndigheter, garantera en effektiv och enhetlig tillsyn av finansiella institut med en unionsdimension och inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet och vidta åtgärder bland annat i krissituationer.

  Ändringsförslag  33

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten får utarbeta tekniska standarder inom de områden som särskilt anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. Myndigheten ska överlämna sina förslag till standarder till kommissionen för godkännande.

  1. Myndigheten får utarbeta tekniska standarder för att komplettera, uppdatera och ändra delar som inte är väsentliga för de rättsakter som avses i artikel 1.2. Dessa tekniska standarder får inte utgöra strategiska beslut och deras innehåll ska begränsas genom den lagstiftning de grundas på.

  Ändringsförslag  34

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha genomfört ett öppet offentligt samråd om de tekniska standarderna och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget.

  Myndigheten ska genomföra ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna innan den antar dem. Myndigheten ska begära ett yttrande eller råd från intressentgruppen för värdepapper och marknader.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Myndigheten ska överlämna förslagen till tekniska standarder till kommissionen för godkännande, och samtidigt vidarebefordra dem till Europaparlamentet och rådet.

  Ändringsförslag  36

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslaget till standarder besluta huruvida den ska godkänna det. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Om det ligger i gemenskapens intresse får kommissionen godkänna standarderna endast till viss del eller med ändringar.

  Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslagen till tekniska standarder besluta huruvida den ska godkänna, förkasta eller ändra dem. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om sitt beslut och motivera detta.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Om kommissionen inte godkänner standarderna eller godkänner dem endast delvis eller med ändringar ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

  utgår

  Ändringsförslag  38

  Förslag till förordning

  Artikel 7 – punkt 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Standarderna ska antas av kommissionen genom förordningar eller beslut och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  2. Kommissionen ska anta tekniska standarder i enlighet med artiklarna 7a‑7d i form av förordningar eller beslut.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till förordning

  Artikel 7a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7a

   

  Utövande av delegeringen att anta tekniska standarder

   

  1. Befogenhet att anta tekniska standarder i form av delegerade akter i enlighet med artikel 7 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

   

  2. Så snart kommissionen antar en teknisk standard ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

   

  3. Befogenheten att anta tekniska standarder ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 7b–7d.

   

  4. I ordförandens rapport i enlighet med artikel 35.2 ska myndigheten informera Europaparlamentet och rådet om de tekniska standarder som har antagits och vilka nationella myndigheter som inte följer dem.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till förordning

  Artikel 7b (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7b

   

  Återkallande av delegeringen att anta tekniska standarder

   

  1. Den delegering av befogenhet att anta tekniska standarder som avses i artikel 7 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

   

  2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilken teknisk standard som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

   

  3. I beslutet om återkallande ska skälen till återkallandet anges och det ska innebära att den delegering av befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av de tekniska standarder som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  Ändringsförslag  41

  Förslag till förordning

  Artikel 7c (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7c

   

  Invändning mot tekniska standarder

   

  1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en teknisk standard inom en period på fyra månader från delgivningsdatum. På Europaparlamentets eller rådets initiativ kan denna period förlängas med två månader.

   

  2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den tekniska standarden, ska den tekniska standarden offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

   

  Europaparlamentet och rådet får båda före utgången av denna period och i exceptionella och vederbörligen motiverade fall underrätta kommissionen om att de har beslutat att inte invända mot en teknisk standard. I sådana fall ska den tekniska standarden offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

   

  3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en teknisk standard ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den tekniska standarden ska ange skälen för detta.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till förordning

  Artikel 7d (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Artikel 7d

   

  Icke-godkännande eller ändring av tekniska standarder

   

  1. Om kommissionen inte godkänner en teknisk standard eller ändrar den, ska kommissionen underrätta myndigheten, Europaparlamentet och rådet och ange skälen för detta.

   

  2. Europaparlamentet eller rådet kan sammankalla den ansvariga kommissionsledamoten och myndighetens ordförande inom en månad till ett ad hoc‑sammanträde så att de kan redogöra för sina meningsskiljaktigheter.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Myndigheten ska genomföra öppna offentliga samråd om riktlinjerna och rekommendationerna och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna. Myndigheten ska begära ett yttrande eller råd från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som avses i artikel 22.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  De behöriga myndigheterna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

  Inom två månader från utfärdandet av en riktlinje eller en rekommendation ska varje behörig myndighet besluta huruvida den avser att följa denna riktlinje eller rekommendation. Om den inte avser att följa riktlinjen eller rekommendationen ska den underrätta myndigheten och ange skälen för detta. Myndigheten ska offentliggöra dessa skäl.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 2a (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  I den verksamhetsrapport som avses i artikel 32.6 ska myndigheten informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de riktlinjer och rekommendationer som den har utfärdat och ange vilka nationella myndigheter som inte följer dem, samt redogöra för vilka åtgärder myndigheten tänker vidta för att se till att de i framtiden följer dess rekommendationer och riktlinjer. Myndigheten ska lämna samma information om de viktigaste stora finansiella instituten.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till förordning

  Artikel 8 – stycke 3

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Om en behörig myndighet inte tillämpar dessa riktlinjer eller rekommendationer ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

  utgår

  Ändringsförslag  47

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel genom att underlåta att säkerställa att en finansmarknadsaktör uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

  1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, inbegripet de tekniska standarder som fastställts i enlighet med artikel 7, till exempel genom att underlåta att säkerställa att en finansmarknadsaktör uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

  Ändringsförslag  48

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Kommissionen får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter eller av kommissionen eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, utreda hävdad felaktig tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

  2. Myndigheten får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter eller av Europaparlamentet, rådet, kommissionen, intressentgruppen för värdepapper och marknader, eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, utreda hävdad överträdelse av eller underlåtenhet att tillämpa unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  49

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  4. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter gemenskapslagstiftningen inom en månad från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, fatta beslut om krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter gemenskapslagstiftningen.

  4. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter unionslagstiftningen inom de tio arbetsdagar som fastställs i punkt 3 andra stycket, ska myndigheten fatta beslut om krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  50

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska fatta sådana beslut senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

  Myndigheten ska fatta sådana beslut senast en månad efter antagandet av rekommendationen.

  Ändringsförslag  51

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Kommissionen ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

  Myndigheten ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

  Ändringsförslag  52

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Den europeiska myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

  De behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till myndigheten.

  Ändringsförslag  53

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 5

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra kommissionens beslut.

  5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra myndighetens beslut.

  Ändringsförslag  54

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  6. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den behöriga myndighetens bristande iakttagande av gemenskapslagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

  6. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den behöriga myndighetens bristande iakttagande av unionslagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget – i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

  Ändringsförslag  55

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som kommissionen antagit enligt punkt 4.

  Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som antagits enligt punkt 4.

  Ändringsförslag  56

  Förslag till förordning

  Artikel 9 – punkt 7a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  7a. I den rapport som avses i artikel 32.6 ska myndigheten ange vilka nationella myndigheter och finansiella institut som inte följt de beslut som avses i punkterna 4 och 6.

  Ändringsförslag  57

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom gemenskapen får kommissionen, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett beslut riktat till myndigheten om att en krissituation enligt denna förordning föreligger.

  1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom unionen får ESRB, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet, Europaparlamentet eller kommissionen, utfärda en varning om att en krissituation föreligger så att myndigheten utan ytterligare krav kan anta de enskilda beslut som avses i punkt 3.

  Ändringsförslag  58

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  1a. När ESRB utfärdar en varning ska det samtidigt informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och myndigheten,

  Ändringsförslag  59

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Om kommissionen har antagit ett beslut enligt punkt 1, får myndigheten anta enskilda beslut om krav på de behöriga myndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, i det finansiella systemet genom att säkerställa att finansmarknadsaktörerna och de behöriga myndigheterna uppfyller kraven i dessa rättsakter.

  2. Om en krissituation föreligger enligt punkt 1, ska myndigheten anta de enskilda beslut som krävs för att se till att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, i det finansiella systemet genom att säkerställa att finansmarknadsaktörerna och de behöriga myndigheterna uppfyller kraven i dessa rättsakter.

  Ändringsförslag  60

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 3

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  3. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter det beslut av den europeiska myndigheten som avses i punkt 2 inom den där angivna tidsfristen, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa rättsakter, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

  3. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter det beslut av den europeiska myndigheten som avses i punkt 2 inom den där angivna tidsfristen, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget – i enlighet med de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa rättsakter, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

  Ändringsförslag  61

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  4a. ESRB ska på eget initiativ eller på begäran av myndigheten, Europaparlamentet, rådet eller kommissionen se över det beslut som avses i punkt 1.

  Ändringsförslag  62

  Förslag till förordning

  Artikel 10 – punkt 4b (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  4b. I den rapport som avses i artikel 32.6 ska myndigheten ange de enskilda beslut som riktats till nationella myndigheter och finansiella institut enligt punkterna 3 och 4.

  Ändringsförslag  63

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  1. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av behöriga myndigheter från mer än en medlemsstat, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 9 – på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkt 2.

  1. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i någon av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av behöriga myndigheter från mer än en medlemsstat enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 9 – på eget initiativ eller på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna gå i spetsen när det gäller att bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkterna 2-4.

  Ändringsförslag  64

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de behöriga myndigheterna med beaktande av eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av hur komplex och brådskande frågan är.

  2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de behöriga myndigheterna med beaktande av eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av hur komplex och brådskande frågan är. I detta läge ska myndigheten agera som medlare.

  Ändringsförslag  65

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 3

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  3. Om vid slutet av förlikningsskedet de berörda behöriga myndigheterna inte har lyckats nå någon överenskommelse, får den europeiska myndigheten fatta ett beslut som ålägger dem att vidta en specifik åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att avgöra frågan i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

  3. Om vid slutet av förlikningsskedet de berörda behöriga myndigheterna inte har lyckats nå någon överenskommelse, ska den europeiska myndigheten, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 29.1 andra stycket, fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga dem att vidta en specifik åtgärd, med bindande verkan för berörda behöriga myndigheter, i enlighet med unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  66

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 4

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att en finansmarknadsaktörut uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på nödvändiga åtgärder som denna ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

  4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att en finansmarknadsaktör uppfyller krav som är direkt riktade till den enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på nödvändiga åtgärder som denna ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

  Ändringsförslag  67

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  4a. Beslut som antagits enligt punkt 4 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de nationella tillsynsmyndigheterna.

   

  Alla åtgärder de nationella tillsynsmyndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 3 eller 4 ska vara förenliga med de besluten.

  Ändringsförslag  68

  Förslag till förordning

  Artikel 11 – punkt 4b (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  4b. I den rapport som avses i artikel 32.6 ska myndigheten ange tvisterna mellan behöriga myndigheter, de överenskommelser som nåtts och de beslut som fattats för att lösa tvisterna.

  Ändringsförslag  69

  Förslag till förordning

  Artikel 11a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Artikel 11a

   

  Lösande av sektorövergripande tvister mellan behöriga myndigheter

   

  Den gemensamma kommittén ska i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11 lösa tvister som kan uppstå mellan behöriga myndigheter som agerar enligt artikel 42.

  Ändringsförslag  70

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten ska bidra till att främja ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet i tillsynskollegierna och verka för enhetlighet i de olika kollegiernas tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

  1. Myndigheten ska bidra till att främja och övervaka effektivitet, ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet i de tillsynskollegier som avses i direktiv 2006/48/EG och verka för enhetlighet i de olika kollegiernas tillämpning av unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  71

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska i den utsträckning den finner lämpligt delta som observatör i tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar på detta sätt ska den betraktas som ”behörig myndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning och efter begäran om detta få all relevant information som kommer varje ledamot i kollegiet till del.

  2. Myndigheten ska i den utsträckning den finner lämpligt delta i tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar på detta sätt ska den betraktas som ”behörig myndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning och efter begäran om detta få all relevant information som kommer varje ledamot i kollegiet till del.

  Ändringsförslag  72

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  3a. Myndigheten får utfärda tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer, som antas enligt artiklarna 7 och 8, för att harmonisera tillsynsrutinerna och de bästa metoder som antagits av tillsynskollegierna.

  Ändringsförslag  73

  Förslag till förordning

  Artikel 12 – punkt 3b (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  3b. En rättsligt bindande medlingsroll bör göra det möjligt för de nya myndigheterna att lösa tvister mellan nationella tillsynsorgan enligt det förfarande som fastställs i artikel 11. Om en överenskommelse inte kan nås mellan tillsynsorganen för gränsöverskridande institut bör myndigheten ha befogenheter att fatta tillsynsbeslut som är direkt tillämpliga på det berörda institutet.

  Ändringsförslag  74

  Förslag till förordning

  Artikel 12a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Artikel 12a

   

  Tillsyn av finansiella institut med en unionsdimension

   

  1. De nationella myndigheterna ska utöva tillsyn av finansiella institut med en unionsdimension genom att agera som myndighetens agent och följa dess instruktioner, i syfte att garantera att samma tillsynsregler tillämpas i hela unionen.

   

  2. Myndigheten ska lämna sitt förslag till tillsynsregler samtidigt till kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Kommissionen ska godkänna förslaget till tillsynsregler enligt det förfarande som anges i artikel 7 eller 8.

   

  3. I ett beslut som fattas av tillsynsstyrelsen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 29.1 fastställs de betydande finansiella instituten med en unionsdimension. De kriterier som används för att fastställa sådana finansiella institut ska beakta de kriterier som har fastställts av rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board), Internationella valutafonden och Banken för internationell betalningsutjämning.

   

  4. Myndigheten ska i samarbete med ESRB utarbeta en informationsmall för betydande institut i syfte att säkra en sund förvaltning av deras systemrisker.

   

  5. För att garantera att de finansiella instituten med en unionsdimension delar ansvaret för att skydda EU-insättarnas intressen och minska kostnaderna för skattebetalarna i samband med en systemfinanskris ska en europeisk fond för finansiellt skydd (fonden) inrättas. Fonden ska bidra till att hjälpa unionens finansiella institut att övervinna svårigheter, när dessa skulle kunna hota den finansiella stabiliteten på unionens inre marknad för finansiella tjänster. Fonden ska finansieras genom bidrag från dessa institut. Bidraget från varje enskilt finansiellt institut ska beräknas enligt kriterier som belönar en god förvaltning. Bidragen ersätter de bidrag som lämnats till nationella fonder av liknande natur.

   

  6. Om de samlade resurserna från de bidrag som lämnas av bankerna är otillräckliga för att lösa krisen, får fonden utöka sina medel genom att emittera skuldförbindelser. Medlemsstaterna kan i undantagsfall underlätta fondens emission av skuldförbindelser genom garantier och i utbyte mot en avgift som på korrekt sätt återspeglar den risk de utsätter sig för. Dessa garantier ska delas av medlemsstaterna i enlighet med de kriterier som fastställs i punkt 7.

   

  7. Om ett eller flera institut, under extrema och undantagsmässiga förhållanden, kollapsar i samband med en systemkris, och de tillgängliga resurserna är otillräckliga, kommer de berörda medlemsstaterna att hantera denna börda enligt de principer som fastställs i det gällande ändrade samförståndsavtalet. Arrangemangen för att fördela bördorna kan omfatta ett av följande kriterier, eller en kombination av dem: institutets insättningar, institutets tillgångar (antingen bokföringsvärdet, marknadsvärdet eller det riskvägda värdet), inkomstflöden eller andel av betalningssystemflöden.

   

  8. Medlemskapet i fonden ska ersätta medlemskapet i befintliga nationella system för garanti av insättningar för de finansiella institut inom unionen som deltar i den. Fonden ska förvaltas av en styrelse som utses av myndigheten för en femårsperiod. Ledamöterna av styrelsen ska väljas bland personal vid de nationella myndigheterna. En rådgivande nämnd bestående av de finansiella institut som deltar i fonden ska inrättas.

  Ändringsförslag  75

  Förslag till förordning

  Artikel 13 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  3a. Myndigheten ska delegera till myndigheterna i medlemsstaterna arbetsuppgifterna och ansvaret i samband med övervakningen av tillsynen av de finansiella institut med en unionsdimension som avses i artikel 12a.

  Ändringsförslag  76

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – stycke -1 (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Myndigheten ska företräda Europeiska unionen i alla internationella forum om reglering och tillsyn av institut som omfattas av de rättsakter som avses i artikel 1.2. De nationella behöriga myndigheterna kan även i fortsättningen bidra till dessa forum när det handlar om nationella frågor och frågor som är relevanta för deras egen funktion och behörighet enligt unionslagstiftningen.

  Ändringsförslag  77

  Förslag till förordning

  Artikel 18 – stycke 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Myndigheten kan, utan att det påverkar gemenskapsinstitutionernas behörighetsområden, utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer.

  Myndigheten kan, utan att det påverkar unionsinstitutionernas och medlemsstaternas behörighetsområden, utveckla kontakter och ingå administrativa avtal med tillsynsmyndigheter, internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer.

  Ändringsförslag  78

  Förslag till förordning

  Artikel 21 – punkt 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Myndigheten ska samarbeta nära med ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla sådan uppdaterad information som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter. Alla uppgifter som inte ingår i sammanfattningar eller i kollektiva uppgifter och som är nödvändiga för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter en motiverad begäran enligt artikel [15] i förordning (EG) nr …/2009.

  2. Myndigheten ska samarbeta nära med ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla sådan uppdaterad information som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter. Alla uppgifter som inte ingår i sammanfattningar eller i kollektiva uppgifter och som är nödvändiga för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter en motiverad begäran enligt artikel [15] i förordning (EG) nr …/2009. Myndigheten ska utarbeta ett lämpligt protokoll för offentliggörande av konfidentiell information avseende enskilda finansiella institut.

  Ändringsförslag  79

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär intrång på något sätt i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

  1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär ett direkt och betydande intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

  Ändringsförslag  80

  Förslag till förordning

  Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tydligt visa på vilket sätt beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

  I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tillhandahålla en konsekvensanalys som visar i vilken utsträckning beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

  Ändringsförslag  81

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Ordföranden ska efter ett öppet urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansmarknadsaktörer och marknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

  2. Ordföranden ska efter ett öppet urvalsförfarande, som ska anordnas och skötas av kommissionen, utses av tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansmarknadsaktörer och marknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

  Ändringsförslag  82

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Kommissionen ska lägga fram en förslagslista med tre kandidater för Europaparlamentet. Efter att ha genomfört utfrågningar ska Europaparlamentet välja ut en av dem. Den utvalde kandidaten ska utses av tillsynsstyrelsen.

  Ändringsförslag  83

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Om Europaparlamentet anser att ingen av kandidaterna på förslagslistan i tillräcklig grad uppfyller de kvalifikationer som fastställts i första stycket, ska det öppna urvalsförfarandet påbörjas på nytt.

  Ändringsförslag  84

  Förslag till förordning

  Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Innan ordföranden utses ska tillsynsstyrelsens val av kandidat tillstyrkas av Europaparlamentet.

  utgår

  Ändringsförslag  85

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  1. Europaparlamentet får, med full respekt för ordförandens oberoende, uppmana henne eller honom eller hans eller hennes suppleant att regelbundet göra ett uttalande inför dess ansvariga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

  1. Ordföranden ska åtminstone varje kvartal göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara eventuella frågor från dess ledamöter.

  Ändringsförslag  86

  Förslag till förordning

  Artikel 35 – punkt 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Europaparlamentet får även uppmana ordföranden att rapportera om sitt utförande av uppgifterna.

  2. Ordföranden ska rapportera om sitt utförande av uppgifterna till Europaparlamentet när detta begärs och åtminstone 15 dagar före det uttalande som avses i punkt 1.

  Ändringsförslag  87

  Förslag till förordning

  Artikel 36 – punkt 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Verkställande direktören ska efter ett öppet urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansmarknadsaktörer och marknader och sina erfarenheter med relevans för finansiell tillsyn och reglering och av arbetsledning.

  2. Verkställande direktören ska efter ett öppet urvalsförfarande, som anordnas och sköts av kommissionen, utses av tillsynsstyrelsen, efter att Europaparlamentet tillstyrkt beslutet, utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansiella institut och marknader och sina erfarenheter med relevans för finansiell tillsyn och reglering och av arbetsledning.

  Ändringsförslag  88

  Förslag till förordning

  Artikel 39

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Artikel 39

  utgår

  Sammansättning

   

  1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska fungera som ett nätverk för tillsynsorgan.

   

  2. ESFS ska omfatta följande:

   

  a) Medlemsstaternas myndigheter enligt artikel 1.2 i denna förordning, artikel 1.2 i förordning (EG) nr …/2009 [EIOPA] och artikel 1.2 i förordning (EG) nr …/2009 [BMA].

   

  b) Myndigheten.

   

  c) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten som inrättats genom artikel 1 i förordning (EG) nr …/2009 [EIOPA].

   

  d) Europeiska bankmyndigheten som inrättats genom artikel 1 i förordning (EG) nr …/2009 [EBA].

   

  e) Den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som föreskrivs i artikel 40.

   

  f) Kommissionen, när det gäller utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna 7, 9 och 10.

   

  3. Myndigheten ska inom den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som inrättas genom artikel 40 samarbeta nära och regelbundet med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten och därvid nå fram till gemensamma ståndpunkter på området för tillsyn över finansiella konglomerat och andra sektorövergripande frågor.

   

  Ändringsförslag  89

  Förslag till förordning

  Kapitel IV – avsnitt 2 – rubriken

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna

  Gemensamma kommittén

  Ändringsförslag  90

  Förslag till förordning

  Artikel 40 – punkt 2

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet och säkerställa sektorövergripande konvergens med verksamheterna i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska bankmyndigheten.

  2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet och säkerställa sektorövergripande kunskap och konvergens med verksamheterna i Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, i synnerhet när det gäller

   

  – finansiella konglomerat,

   

  – bokföring och revision,

   

  – mikroprudentiella analyser för finansiell stabilitet,

   

  – investeringsprodukter riktade till privatkunder,

   

  – åtgärder mot penningtvätt och

   

  – informationsutbyte med Europeiska systemriskrådet, samt utveckling av förbindelserna mellan Europeiska systemriskrådet och Europeiska tillsynsmyndigheterna.

  Ändringsförslag  91

  Förslag till förordning

  Artikel 40 – punkt 3

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  3. Myndigheten ska tillhandahålla tillfredsställande resurser för administrativt stöd åt gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Detta ska omfatta personal-, administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

  3. Den gemensamma kommittén ska ha ett permanent sekretariat med personal som avdelats från de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Myndigheten ska stå för en skälig andel av medlen för administrations-, infrastruktur- och driftskostnaderna.

  Ändringsförslag  92

  Förslag till förordning

  Artikel 40 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  3a. Endast de tillsynsmyndigheter som ingår i ESFS ska ha rätt att utöva tillsyn av finansiella institut som är verksamma i unionen.

  Ändringsförslag  93

  Förslag till förordning

  Artikel 40a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  Artikel 40a

   

  Tillsyn

   

  Om ett betydande gränsöverskridande finansiellt institut bedriver sektorsövergripande verksamhet, ska den gemensamma kommittén besluta vilken europeisk tillsynsmyndighet som ska vara huvudsaklig behörig myndighet och/eller anta bindande beslut för att lösa tvisterna mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna.

  Ändringsförslag  94

  Förslag till förordning

  Artikel 55 – punkt 1

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

  1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska myndigheten ersätta skada som orsakats av denna eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av domstolen.

  1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska myndigheten ersätta omotiverad skada som orsakats av denna eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av domstolen.

  Ändringsförslag  95

  Förslag till förordning

  Artikel 66 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens text

  Ändringsförslag

   

  1a. Kommissionen ska i sin rapport bland annat utvärdera i vilken mån konvergens har uppnåtts av de nationella myndigheterna när det gäller tillsynspraxis, tillsynskollegiernas verksamhet, tillsynsmekanismen för gränsöverskridande institut, särskilt institut med en unionsdimension, tillämpningen av artikel 23 i fråga om tillsynsmyndigheter och skyddsklausuler, konvergens inom tillsynen på områdena för hantering och lösande av kriser inom unionen och frågan om huruvida tillsynsverksamhet och affärsverksamhet ska kombineras eller åtskiljas. Rapporten ska innehålla förslag om hur myndighetens och ESFS:s roll ytterligare kan utvecklas i syfte att skapa en integrerad europeisk tillsynsstruktur.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Europeiska finansmarknadsmyndigheten*

  Referensnummer

  KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

  Ansvarigt utskott

  ECON

  Yttrande

         Tillkännagivande i kammaren

  AFCO

  7.10.2009

   

   

   

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Íñigo Méndez de Vigo

  24.11.2009

   

   

  Behandling i utskott

  25.1.2010

  6.4.2010

   

   

  Antagande

  7.4.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  17

  0

  2

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Emma McClarkin

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet

  Referensnummer

  KOM(2009)0503 – C7-0167/2009 – 2009/0144(COD)

  Framläggande för parlamentet

  23.9.2009

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ECON

  7.10.2009

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  BUDG

  7.10.2009

  EMPL

  7.10.2009

  JURI

  7.10.2009

  AFCO

  7.10.2009

  Inget yttrande avges

         Beslut

  EMPL

  22.10.2009

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Sven Giegold

  20.10.2009

   

   

  Behandling i utskott

  23.11.2009

  23.2.2010

  23.3.2010

  27.4.2010

  Antagande

  10.5.2010

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  31

  0

  4

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Roger Helmer

  Ingivande

  26.5.2010