Procedure : 2009/0143(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0170/2010

Indgivne tekster :

A7-0170/2010

Forhandlinger :

PV 06/07/2010 - 11
CRE 06/07/2010 - 11

Afstemninger :

PV 07/07/2010 - 8.9
CRE 07/07/2010 - 8.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 22/09/2010 - 5.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0273
P7_TA(2010)0334

BETÆNKNING     ***I
PDF 1565kWORD 1380k
26.5.2010
PE 438.410v02-00 A7-0170/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

(KOM(2009)0502 – C7–0168/2009 – 2009/0143(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Peter Skinner

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET
 UDTALELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

(KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2009)0502),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0168/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: "Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer" (KOM(2009)0665),

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 3, og artikel 114,

–   der henviser til udtalelse af 21. januar 2010 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Retsudvalget og Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7–0170/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandlingen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger)

 

(Denne ændring vedrører hele teksten)

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Finanskrisen i 2007/2008 afslørede store mangler i det finansielle tilsyn, både i bestemte tilfælde og i det finansielle system som helhed. De nationale tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den nuværende situation på de integrerede og indbyrdes sammenhængende finansielle markeder i Europa, hvor mange finansvirksomheder driver forretning på tværs af grænserne. Krisen afslørede mangler inden for samarbejde, koordinering, konsekvent anvendelse af fællesskabslovgivningen og tilliden mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

(1) Finanskrisen i 2007/2008 afslørede store mangler i det finansielle tilsyn, både i bestemte tilfælde og i det finansielle system som helhed. De nationale tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den nuværende situation på de integrerede og indbyrdes sammenhængende finansielle markeder i Europa, hvor mange finansvirksomheder driver forretning på tværs af grænserne. Krisen afslørede mangler inden for samarbejde, koordinering, konsekvent anvendelse af EU-lovgivningen og tilliden mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Europa-Parlamentet har længe inden den finansielle krise regelmæssigt opfordret til, at alle aktører i højere grad blev sikret samme vilkår på EU-plan, og har samtidig gjort opmærksom på væsentlige mangler i EU-tilsynet med stadigt mere integrerede finansielle markeder (i sine beslutninger af hhv. 13. april 2000 om meddelelse fra Kommissionen: Etablering af en ramme for de finansielle markeder: en handlingsplan1, 25. november 2002 om reglerne for tilsyn med finansielle institutioner i Den Europæiske Union2, 11. juli 2007 om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) – hvidbog3, 23. september 2008 med henstillinger til Kommissionen om hedgefonde og private equity4, 9. oktober 2008 med henstillinger til Kommissionen om Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige tilsynsstruktur5, 22. april 2009 om det ændrede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II)6 og af 23. april 2009 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer7.

 

_______________

1 EFT C 40 af 7.2.2001, s. 453.

2 EUT C 25E af 29.1.2004, s. 394.

3 EUT C 175E af 10.7.2008, s. xx.

4 EUT C 8E AF 14.1.2010, s. 26.

5 EUT C 9E af 15.1.2010, s. 48.

6 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0251.

7 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0279.

 

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I en af Kommissionen rekvireret rapport, der blev offentliggjort den 25. februar 2009, og udarbejdet af en ekspertgruppe på højt niveau under forsæde af Jacques de Larosière, konkluderes det, at det er nødvendigt at styrke tilsynssystemet for at nedsætte risikoen for og omfanget af kommende finanskriser. Det anbefales heri at indføre omfattende reformer af strukturen i tilsynet med Fællesskabets finanssektor. Det fremgår endvidere af ekspertgruppens rapport, at der bør oprettes et europæisk finanstilsynssystem, der omfatter tre europæiske tilsynsmyndigheder, en myndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, en for banksektoren og en for værdipapirsektoren, ligesom der bør oprettes et europæisk råd for systemiske risici.

(2) I en af Kommissionen rekvireret rapport, der blev offentliggjort den 25. februar 2009, og udarbejdet af en ekspertgruppe på højt niveau under forsæde af Jacques de Larosière (de Larosière-rapporten), konkluderes det, at det er nødvendigt at styrke tilsynssystemet for at nedsætte risikoen for og omfanget af kommende finanskriser. Det anbefales heri at indføre reformer af strukturen i tilsynet med Unionens finanssektor. Det fremgår endvidere af ekspertgruppens rapport, at der bør oprettes et europæisk finanstilsynssystem, der omfatter tre europæiske tilsynsmyndigheder, en myndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, en for banksektoren og en for værdipapirsektoren, ligesom der bør oprettes et europæisk udvalg for systemiske risici. Anbefalingerne i rapporten udgjorde det minimumsniveau af ændringer, som eksperterne skønnede nødvendigt for at undgå en lignende krise i fremtiden.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) I sin meddelelse af 4. marts 2009 "Fremdrift i den europæiske genopretning" foreslår Kommissionen, at der fremlægges et lovgivningsudkast til oprettelse af et europæisk finanstilsynssystem og et europæisk råd for systemiske risici, og i sin meddelelse af 27. maj 2009 "Finansielt tilsyn i Europa" gør Kommissionen nærmere rede for, hvordan et sådant nyt tilsynssystem kan udformes.

(3) I sin meddelelse af 4. marts 2009 "Fremdrift i den europæiske genopretning" foreslår Kommissionen, at der fremlægges et lovgivningsudkast til oprettelse af et europæisk finanstilsynssystem og et europæisk udvalg for systemiske risici, og i sin meddelelse af 27. maj 2009 "Finansielt tilsyn i Europa" gør Kommissionen nærmere rede for, hvordan et sådant nyt tilsynssystem kan udformes, dog uden at medtage alle anbefalingerne fra de Larosière-rapporten.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a) Den 2. april 2009 gav G20-lederne i deres erklæring om den globale plan for genoprejsning og reform, udtryk for deres vilje til at etablere et stærkere og globalt mere ensartet tilsyns- og lovgivningssystem for den fremtidige finansielle sektor, som støtter bæredygtig global vækst og tjener erhvervslivets og borgernes behov. På topmødet i Pittsburg i 2009 opfordrede G20-lederne IMF til at udarbejde en rapport om, hvordan den finansielle sektor kan yde et rimeligt og væsentligt bidrag i retning af at betale for alle byrder, der er forbundet med regeringsinterventioner for at rette op på bankvæsenet. I interimsrapporten af 16. april 2010 om et rimeligt og væsentligt bidrag fra den finansielle sektor (A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector), der blev udarbejdet for at imødekomme denne opfordring, anføres bl.a., at direkte finanspolitiske omkostninger opstået på grund af svigt i den finansielle sektor bør indeholdes i og dækkes af et finansielt stabilitetsgebyr, der er forbundet med en troværdig og effektiv beslutningsmekanisme. Det anføres endvidere, at det finansielle stabilitetsgebyr ville sikre, at sektoren bidrager til at dække omkostningerne ved en eventuel beslutning og ville reducere de systemiske risici. Endelig hedder det, at beslutningsmekanismerne, hvis de defineres ordentligt, vil være til hinder for, at regeringerne fremover tvinges til at redde institutioner, der er for betydningsfulde, for store eller for indbyrdes afhængige til at bryde sammen.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4b) Af meddelelsen fra Kommissionen af 3. marts 2010 med titlen “Europa 2020” fremgår, at en afgørende prioritet på kort sigt vil være "iværksættelse af en ambitiøs politik, der i fremtiden vil give bedre muligheder for at forebygge og om nødvendigt forvalte eventuelle finanskriser, og som – under hensyntagen til finanssektorens specifikke ansvar i den nuværende krise – også skal omfatte passende bidrag fra finanssektoren”. Det Europæiske Råd erklærede sig på mødet den 25.-26. marts 2010 enig i, at der ”navnlig [er] behov for fremskridt i spørgsmål som f.eks. [] systemiske institutioner, finansieringsinstrumenter til krisestyring, øget gennemsigtighed på derivatmarkederne og overvejelse af specifikke foranstaltninger i relation til credit default swaps på statsgæld”.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Fællesskabet har nået grænsen for, hvad der kan gøres med de europæiske tilsynsudvalgs nuværende status, eftersom disse forbliver rådgivende organer for Kommissionen. Situationen er uholdbar for Fællesskabet, når der ikke findes en mekanisme, der sikrer, at de nationale tilsyn træffer de bedst mulige tilsynsafgørelser vedrørende virksomheder, der opererer på tværs af grænserne; når samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem de nationale tilsynsmyndigheder ikke er tilstrækkeligt; når fælles tiltag fra de nationale myndigheder kræver komplicerede ordninger for at tage højde for de mange og uensartede lovbestemmelser og tilsynsregler; når nationale foranstaltninger oftest er den eneste mulige løsning til afhjælpning af problemer på europæisk niveau, når der er forskellige fortolkninger af de samme bestemmelser. Det europæiske tilsynssystem bør udformes på en sådan måde, at det afhjælper disse mangler og skaber et system, som er i overensstemmelse med målsætningen om et stabilt indre marked for finansielle tjenesteydelser i Fællesskabet, hvor de nationale tilsyn indgår i et stærkt fællesskabsnetværk.

(6) Unionen har nået grænsen for, hvad der kan gøres med de europæiske tilsynsudvalgs nuværende status, eftersom disse forbliver rådgivende organer for Kommissionen. Situationen er uholdbar for Unionen, når der ikke findes en mekanisme, der sikrer, at de nationale tilsyn træffer de bedst mulige tilsynsafgørelser vedrørende virksomheder, der opererer på tværs af grænserne; når samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem de nationale tilsynsmyndigheder ikke er tilstrækkeligt; når fælles tiltag fra de nationale myndigheder kræver komplicerede ordninger for at tage højde for de mange og uensartede lovbestemmelser og tilsynsregler; når nationale foranstaltninger oftest er den eneste mulige løsning til afhjælpning af problemer på europæisk niveau, når der er forskellige fortolkninger af de samme bestemmelser. Det europæiske tilsynssystem, der får navneændring til Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS), bør udformes på en sådan måde, at det afhjælper disse mangler og skaber et system, som er i overensstemmelse med målsætningen om et stabilt indre marked for finansielle tjenesteydelser i Unionen, hvor de nationale tilsyn indgår i et stærkt EU-netværk.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Det europæiske finanstilsynssystem bør være et netværk af nationale og europæiske tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn med finansieringsinstitutter overlades til det nationale niveau, og tilsynskollegier tildeles en central rolle i tilsynet med koncerner, der opererer på tværs af grænserne. Der bør også sikres bedre harmonisering og ensartet anvendelse af tilsynsreglerne for finansieringsinstitutterne og de finansielle markeder i hele Fællesskabet. Der bør oprettes en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, en europæisk banktilsynsmyndighed og en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (de europæiske tilsynsmyndigheder).

(7) ESFS bør være et integreret netværk af nationale tilsynsmyndigheder og EU-tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn med finansieringsinstitutter overlades til det nationale niveau. Tilsynskollegier fører tilsyn med finansieringsinstitutter. Har en national myndighed ikke udøvet sine beføjelser, bør Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger)(herefter kaldet myndigheden) overtage tilsynet med finansieringsinstitutter, der opfylder kriterierne om systemiske risici i et sådant omfang, at de kunne bringe stabiliteten i Unionens finansielle system i fare. Der bør også sikres bedre harmonisering og ensartet anvendelse af tilsynsreglerne for finansieringsinstitutterne og de finansielle markeder i hele Unionen. Ud over den her omhandlede myndighed bør der oprettes en europæisk tilsynsmyndighed (værdipapirer og markeder) og en europæisk tilsynsmyndighed (bankvæsen) samt en europæisk tilsynsmyndighed (det fælles udvalg). Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici bør indgå i ESFS.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) De europæiske tilsynsmyndigheder bør erstatte Det Europæiske Banktilsynsudvalg, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/78/EF, Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/79/EF, og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/77/EF, og overtage disse udvalgs opgaver og beføjelser. Hver myndigheds kompetenceområde bør være klart afgrænset. Når det af institutionelle grunde og det i medfør af traktaten er påkrævet, bør Kommissionen også deltage i netværket af tilsynsaktiviteter.

(8) Myndigheden bør erstatte Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2009/79/EF, og overtage alle dets opgaver og beføjelser. Hver myndigheds kompetenceområde bør være klart afgrænset. Når det af institutionelle grunde og det i medfør af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er påkrævet, bør Kommissionen også deltage i netværket af tilsynsaktiviteter.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger ("myndigheden") har til formål at forbedre det indre markeds virkemåde, bl.a. gennem et højt, effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau under hensyntagen til medlemsstaternes forskellige interesser, at beskytte forsikringstagere og andre aktører, at sikre de finansielle markeders integritet, effektivitet og ordnede virkemåde, at opretholde det finansielle systems stabilitet og styrke den internationale koordinering af tilsyn til fordel for økonomien generelt, herunder også finansieringsinstitutter og andre interessenter, forbrugere og ansatte. For at kunne opfylde sine målsætninger er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at myndigheden er et fællesskabsorgan med status som juridisk person, og den bør have juridisk, administrativ og finansiel selvstændighed.

(9) Myndigheden har til formål at forbedre det indre markeds virkemåde, bl.a. gennem et højt, effektivt og konsekvent regulerings- og tilsynsniveau under hensyntagen til medlemsstaternes forskellige interesser og finansieringsinstitutternes forskellige karakter. Myndigheden beskytter offentlige værdier såsom det finansielle systems stabilitet, finansieringsinstitutternes solvens og likviditet, markeders og finansielle produkters gennemsigtighed samt indskyderes og investorers beskyttelse. Myndigheden bør ligeledes forhindre tilsynsarbitrage og sikre ensartede vilkår samt styrke den internationale koordinering af tilsyn til gavn for økonomien generelt, herunder finansielle institutioner og andre aktører, forbrugere og ansatte, samtidig med at den tager hensyn til behovet for at styrke konkurrence og innovation på det indre marked og sikre global konkurrenceevne. Dens opgaver bør også omfatte fremme af tilsynsmæssig konvergens og rådgivning til EU's institutioner inden for områderne tilsyn med og regulering af finansielle markeder, kreditvurdering, clearing og relaterede emner som god selskabsledelse, revision og regnskabsaflæggelse.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9a) For at kunne opfylde sine målsætninger er det nødvendigt og hensigtsmæssigt, at myndigheden er et EU-organ med status som juridisk person og juridisk, administrativ og finansiel selvstændighed. Som foreslået af Baselkomitéen for Banktilsyn bør myndigheden tildeles beføjelser til at behandle forhold vedrørende overholdelse af love og forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, navnlig i forbindelse med systemiske og grænseoverskridende risici.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9b) Den 28. oktober 2009 definerede Rådet for Finansiel Stabilitet, Banken for Internationale Betalinger og Den Internationale Valutafond systemisk risiko som en risiko for afbrydelse af finansielle tjenester, der i) er forårsaget af en forringelse af hele eller dele af det finansielle system og ii) kan have alvorlige negative konsekvenser for realøkonomien; alle typer finansielle formidlere, markeder og infrastrukturer kan potentielt være systemisk vigtige i en vis grad.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 9 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9c) Grænseoverskridende risiko er ifølge disse institutioner enhver risiko, der opstår som følge af økonomiske ubalancer eller finansielle svigt i hele eller dele af Unionen, som potentielt kan have væsentlige negative konsekvenser for transaktionerne mellem økonomiske operatører i to eller flere medlemsstater, for det indre markeds funktion eller for de offentlige finanser i Unionen eller en af medlemsstaterne.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) De Europæiske Fællesskabers Domstol har i sin dom af 2. maj 2006 i sag C-217/04 (Det Forenede Kongerige mod Europa-Parlamentet og Rådet) anerkendt, at EF-traktatens artikel 95 vedrørende vedtagelse af foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion, er et passende retsgrundlag for oprettelse af et "fællesskabsorgan, der har til opgave at bidrage til gennemførelsen af en harmoniseringsproces", når der er sammenhæng mellem de opgaver, et sådant organ pålægges, og emnet for de retsakter, der skaber tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. Myndighedens formål og opgaver - at bistå de nationale tilsynsmyndigheder med en konsekvent fortolkning og anvendelse af fællesskabsbestemmelserne og bidrage til den finansielle stabilitet, der er nødvendig for den finansielle integration - er nært forbundet med målsætningerne for den gældende fællesskabsret vedrørende det indre marked for finansielle tjenesteydelser. Myndigheden bør derfor oprettes med hjemmel i traktatens artikel 95.

(10) De Europæiske Fællesskabers Domstol har i sin dom af 2. maj 2006 i sag C-217/04 (Det Forenede Kongerige mod Europa-Parlamentet og Rådet) fastslået, at ”intet i ordlyden af artikel 95 EF [nu artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde] gør det muligt at konkludere, at de foranstaltninger, der vedtages af fællesskabslovgiver på grundlag af denne bestemmelse, skal begrænses til alene at have medlemsstaterne som adressater. Det kan således vise sig nødvendigt i henhold til nævnte lovgivers vurdering at fastsætte bestemmelser om oprettelse af et fællesskabsorgan, der har til opgave at bidrage til gennemførelsen af en harmoniseringsproces i situationer, hvor vedtagelsen af ikke-bindende ledsage- og rammeforanstaltninger forekommer egnede til at lette gennemførelsen og den ensartede anvendelse af retsakter vedtaget med hjemmel i denne bestemmelse"1 og at de opgaver, der gives et sådant organ, skal være nært forbundet med de områder, som er genstand for retsakterne om indbyrdes tilnærmelse af national lovgivning. Myndighedens formål og opgaver – at bistå de nationale tilsynsmyndigheder med en konsekvent fortolkning og anvendelse af EU-bestemmelserne og bidrage til den finansielle stabilitet, der er nødvendig for den finansielle integration – er nært forbundet med målsætningerne for den gældende EU-ret vedrørende det indre marked for finansielle tjenesteydelser. Myndigheden bør derfor oprettes med hjemmel i artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

1 Dom af 2. maj 2006, præmis 44.

Begrundelse

Retspraksis refererende til foranstaltninger adresseret til EU-institutioner eller fællesskabsorganer.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Gældende fællesskabslovgivning, som regulerer denne forordnings anvendelsesområde, omfatter også Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne.

(12) Gældende EU-lovgivning, som regulerer denne forordnings anvendelsesområde, omfatter også Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1781/2006 af 15. november 2006 om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/110/EF af 16. september 2009 om adgang til at optage og udøve virksomhed som udsteder af elektroniske penge og tilsyn med en sådan virksomhed2 samt relevante dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne.

 

_______________

1 EUT L 345 af 8.12.2006, s. 1.

2 EUT L 267 af 10.10.2009, s. 7.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er nødvendigt med et effektivt instrument til fastsættelse af harmoniserede tekniske standarder inden for finansielle tjenesteydelser for også gennem et fælles regelsæt at sikre ensartede vilkår og passende beskyttelse af forsikringstagere, andre aktører og forbrugere i hele Europa. Da myndigheden er i besiddelse af højtspecialiseret viden, er det rationelt og hensigtsmæssigt, at den inden for områder, som er nærmere fastlagt i fællesskabslovgivningen, udarbejder udkast til tekniske standarder i de tilfælde, der ikke kræver politikvalg. Udkast til tekniske standarder skal vedtages af Kommissionen. Det vil være nødvendigt at foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til tekniske standarder er uforeneligt med fællesskabslovgivningen, ikke er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet eller strider mod de fundamentale principper i det indre marked for finansielle tjenesteydelser, således som de kommer til udtryk i den gældende fællesskabslovgivning. For at sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces for disse standarder bør der fastsættes en tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

(13) Det er hensigtsmæssigt, at myndigheden bidrager til at sikre en konsekvent fremgangsmåde inden for erstatningsordninger på forsikringsområdet for at sikre ensartede vilkår og rimelig behandling af forsikringserstatninger i hele Unionen. Da forsikringsgarantiordninger snarere er underkastet kontrol i medlemsstaterne end et lovmæssigt tilsyn, er det hensigtsmæssigt, at myndigheden kan udøve sine beføjelser i henhold til denne forordning, for så vidt angår harmonisering af nationale erstatningsordninger på forsikringsområdet, selve indskudsgarantiordningen og den institution, som administrerer ordningen. Myndighedens rolle revideres, når en europæisk forsikringsgarantiordning etableres.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14. Processen for udvikling af tekniske standarder i denne forordning berører ikke Kommissionens beføjelser til på eget initiativ at vedtage gennemførelsesbestemmelser efter udvalgsproceduren på niveau 2 i Lamfalussy-processen som fastlagt i den relevante fællesskabslovgivning. Spørgsmålene vedrørende de tekniske standarder kræver ikke politikbeslutninger, og deres indhold fastlægges i fællesskabsretsakter vedtaget på niveau 1. Ved at lade myndigheden udvikle standarderne kan der drages fuld nytte af de nationale tilsynsmyndigheders specialviden.

(14) Kommissionen bør godkende disse udkast til forskriftsmæssige standarder for at give dem bindende juridisk gyldighed. De vil blive ændret, hvis de f.eks. er uforenelige med EU-retten, ikke overholder proportionalitetsprincippet eller er i strid med de grundlæggende principper for det indre marked for finansielle tjenesteydelser, jf. EU's lovgivning om finansielle tjenesteydelser. For at sikre en problemfri og hurtig vedtagelsesproces for disse standarder skal Kommissionen underlægges en tidsgrænse for dens beslutning om godkendelse.

Begrundelse

Kommissionens godkendelse af tekniske standarder for at give dem bindende juridisk gyldighed bør begrænses for at give myndigheden en vægtig rolle. Kommissionen bør måske ikke godkende dem i meget præcise sager.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15. Inden for de områder, som ikke er omfattet af de tekniske standarder, bør myndigheden have beføjelser til at udstede ikke-bindende retningslinjer og henstillinger om anvendelse af fællesskabslovgivningen. For at sikre gennemsigtighed og forbedre de nationale tilsynsmyndigheders overholdelse af disse retningslinjer og henstillinger, bør de nationale myndigheder være forpligtet til at anføre en begrundelse, hvis de ikke overholder disse retningslinjer og henstillinger.

(15) Inden for de områder, som ikke er omfattet af de forskriftsmæssige standarder, bør myndigheden have beføjelser til at udstede retningslinjer og henstillinger om anvendelse af EU-lovgivningen. For at sikre gennemsigtighed og forbedre de nationale tilsynsmyndigheders overholdelse af disse retningslinjer og henstillinger, bør de nationale myndigheder være forpligtet til at offentliggøre en begrundelse, hvis de ikke overholder disse retningslinjer og henstillinger, for at sikre fuld gennemsigtighed for markedsdeltagere. Inden for områder, som ikke er omfattet af tekniske standarder, bør myndigheden indføre og bekendtgøre bedste praksis.

Begrundelse

Orienterende anbefalinger bør være markedsaktører og offentligheden bekendt for at give dem den størst mulige virkning.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Korrekt og fyldestgørende anvendelse af fællesskabslovgivningen er en fundamental forudsætning for de finansielle markeders integritet, effektivitet og ordnede virkemåde, det finansielle systems stabilitet og for neutrale konkurrencevilkår for finansieringsinstitutter i Fællesskabet. Der bør derfor etableres en mekanisme, som myndigheden kan benytte i de tilfælde, hvor anvendelsen af fællesskabslovgivningen er ukorrekt eller utilstrækkelig. Denne mekanisme bør finde anvendelse på områder, hvor der i fællesskabslovgivningen er fastsat klare og ubetingede forpligtelser.

(16) Korrekt og fyldestgørende anvendelse af EU-lovgivningen er en fundamental forudsætning for de finansielle markeders integritet, effektivitet og ordnede virkemåde, det finansielle systems stabilitet og for neutrale konkurrencevilkår for finansieringsinstitutter i Unionen. Der bør derfor etableres en mekanisme, som myndigheden kan benytte i de tilfælde, hvor EU-lovgivningen ikke anvendes. Denne mekanisme bør finde anvendelse på områder, hvor der i EU-lovgivningen er fastsat klare og ubetingede forpligtelser.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18. Overholder den nationale myndighed ikke henstillingen, bør Kommissionen have beføjelse til at rette en beslutning til den nationale tilsynsmyndighed for at sikre, at fællesskabslovgivningen overholdes, således at der skabes direkte retsvirkninger, som kan påberåbes ved nationale domstole og myndigheder og håndhæves i henhold til traktatens artikel 226.

(18) Overholder den nationale myndighed ikke henstillingen inden for en tidsfrist fastsat af myndigheden, bør myndigheden ufortøvet rette en beslutning til den nationale tilsynsmyndighed for at sikre, at fællesskabslovgivningen overholdes, således at der skabes direkte retsvirkninger, som kan påberåbes ved nationale domstole og myndigheder og håndhæves i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Begrundelse

Tilpasning til Lissabontraktaten.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) I ekstraordinære tilfælde, hvor den kompetente myndighed vedholdende undlader at gennemføre tiltag, bør myndigheden have beføjelser til som sidste udvej at vedtage beslutninger, der rettes til individuelle finansieringsinstitutter. Disse beføjelser bør begrænses til ekstraordinære tilfælde, hvor en kompetent myndighed ikke efterlever beslutninger, der er rettet til den, og hvor fællesskabslovgivningen finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutter i henhold til gældende eller kommende EU-forordninger.

(19) I ekstraordinære tilfælde, hvor den kompetente myndighed vedholdende undlader at gennemføre tiltag, bør myndigheden have beføjelser til som sidste udvej at vedtage beslutninger, der rettes til individuelle finansieringsinstitutter. Det bør være muligt at lade sådanne beslutninger omfatte emner som krav til et finansieringsinstituts kapital og likviditet. Disse beføjelser bør begrænses til ekstraordinære tilfælde, hvor en kompetent myndighed ikke efterlever beslutninger, der er rettet til den, og hvor EU-lovgivningen finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutter i henhold til gældende eller kommende EU-forordninger.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21. For at sikre et effektivt tilsyn og en rimelig afvejning af de standpunkter, som indtages af de nationale myndigheder i de forskellige medlemsstater, bør myndigheden med bindende virkning kunne bilægge tvister mellem disse myndigheder, herunder også i tilsynskollegierne. Der bør indføres en forligsfase, inden for hvilken de nationale tilsynsmyndigheder har mulighed for at nå til enighed. Myndighedens kompetence bør omfatte tvister om proceduremæssige forpligtelser i samarbejdsprocessen samt om fortolkningen af anvendelsen af fællesskabslovgivningen i tilsynsbeslutninger. Bestemmelserne i den sektorspecifikke lovgivning om eksisterende forligsmekanismer skal overholdes. Undlader de pågældende nationale tilsynsmyndigheder at gennemføre tiltag, bør myndigheden have beføjelser til som sidste udvej at vedtage beslutninger, som rettes direkte til finansieringsinstitutter på områder inden for fællesskabslovgivningen, som finder direkte anvendelse på dem.

(21) For at sikre et effektivt tilsyn og en rimelig afvejning af de standpunkter, som indtages af de kompetente myndigheder i de forskellige medlemsstater, bør myndigheden med bindende virkning kunne bilægge tvister mellem disse kompetente myndigheder, herunder også i tilsynskollegierne. Der bør indføres en forligsfase, inden for hvilken de kompetente myndigheder har mulighed for at nå til enighed. Myndighedens kompetence bør omfatte tvister om proceduremæssige forpligtelser i samarbejdsprocessen samt om fortolkningen af anvendelsen af EU-lovgivningen i tilsynsbeslutninger. Bestemmelserne i den sektorspecifikke lovgivning om eksisterende forligsmekanismer skal overholdes. Undlader de pågældende kompetente myndigheder at gennemføre tiltag, bør myndigheden have beføjelser til som sidste udvej at vedtage beslutninger, som rettes direkte til finansieringsinstitutter på områder inden for EU-lovgivningen, som finder direkte anvendelse på dem. Dette gælder også for tvister inden for et tilsynskollegium.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Krisen har afsløret betydelige mangler ved de eksisterende fremgangsmåder i forbindelse med tilsyn med grænseoverskridende finansieringsinstitutter, særlig de største og mest komplekse institutter, hvis konkurs kan udløse systemisk skade. Disse svagheder kan dels føres tilbage til finansieringsinstitutternes forskellige aktivitetsområder dels til tilsynsorganerne. Finansieringsinstitutterne opererer på et marked uden grænser, og tilsynsorganerne kontrollerer dagligt, hvorvidt deres retsområder ender ved de nationale grænser.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b) Den samarbejdsmekanisme, der bruges til at løse denne asymmetri, har vist sig klart utilstrækkelig. Som det fremgår af Turner-rapporten, som blev offentliggjort i marts 2009, er de nuværende ordninger, der kombinerer pasrettigheder for underafdelinger, hjemlandstilsyn og rent national indskudsforsikring, ikke noget solidt grundlag for den fremtidige regulering af og det fremtidige tilsyn med europæiske grænseoverskrivende detailbanker1.

 

_____________

1 S. 101.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21c) Der er to mulige måder at løse denne asymmetri på: enten at give værtslandets tilsynsmyndigheder flere beføjelser (den nationale løsning) eller at oprette en egentlig alternativ EU-myndighed (EU-løsningen). Som det også understreges i Turner-rapporten, kræver mere velfunderede ordninger enten øgede nationale beføjelser, hvilket indebærer et mindre åbent indre marked, eller en større grad af europæisk integration.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 21 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21d) Under den nationale løsning kan værtslandet nægte lokale filialer retten til at drive forretning, for at det kan forpligte udenlandske institutioner til kun at handle gennem datterselskaber og ikke gennem filialer, og for at det kan overvåge kapitalen og likviditeten hos banker, der opererer i landet, hvilket ville betyde mere protektionisme.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 21 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21e) Under EU-løsningen bør der ske en styrkelse af tilsynskollegierne, der fører tilsyn med grænseoverskridende finansieringsinstitutter, og en gradvis overdragelse af tilsynsbeføjelser over for finansieringsinstitutter, der opfylder kriterierne om systemiske risici, til en EU-myndighed. Dette tilsynssystem bør omfatte grænseoverskridende eller nationalt opererende finansieringsinstitutter, hvis konkurs vil kunne true stabiliteten af Unionens indre marked for finansielle tjenester.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Betragtning 21 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21f) Tilsynskollegierne bør have beføjelse til at fastlægge tilsynsregler for at fremme en sammenhængende anvendelse af EU-lovgivningen. Myndigheden bør have ret til fuld deltagelse i tilsynskollegier med henblik på at strømline den måde, deres informationsudveksling fungerer på, og forbedre konvergens og konsekvens i kollegiernes anvendelse af EU-lovgivningen. Myndigheden bør fungere som leder i tilsynet med grænseoverskridende finansieringsinstitutter, der opererer i Den Europæiske Union. Myndigheden bør ligeledes have en bindende mæglerrolle i forbindelse med løsning af konflikter mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Betragtning 21 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21g) Tilsynskollegierne bør spille en vigtig rolle i et dygtigt, effektivt og konsekvent tilsyn med grænseoverskridende finansieringsinstitutter, der ikke falder under myndighedens område, men hvor der er der forskelle mellem nationale standarder og praksisser. Det er ikke tilstrækkeligt med en indbyrdes tilnærmelse af de grundlæggende bestemmelser på finansområdet, så længe der ikke hersker en ensartede tilsynspraksisser. Som det påpeges i de Larosière-rapporten, skal konkurrenceforvridning og tilsynsarbitrage, der hidrører fra forskellige former for tilsynspraksis, undgås, fordi de potentielt kan undergrave den finansielle stabilitet - blandt andet ved at tilskynde til at flytte finansielle aktiviteter til lande med mere lempeligt tilsyn. Tilsynssystemet skal kunne opfattes som fair og afbalanceret.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Tilsynskollegier spiller en vigtig rolle, når det drejer sig om at sikre et effektivt og konsekvent tilsyn med finansieringsinstitutter, som har aktiviteter på tværs af grænserne. Myndigheden bør have fuld medbestemmelse i tilsynskollegierne, når det drejer sig om at strømline deres virkemåde og informationsudveksling og forbedre konvergensen og konsekvensen i kollegiernes anvendelse af fællesskabslovgivningen.

udgår

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Tilsynet med finansieringsinstitutter med en EU-dimension bør overdrages til myndigheden. De kompetente myndigheder bør handle som repræsentanter for myndigheden og bør være bundet af dens anvisninger, når de fører tilsyn med grænseoverskridende institutioner med en EU-dimension.

Begrundelse

Tilsynet med institutioner med en EU-dimension bør overdrages til myndigheden (der handler gennem nationale tilsynsmyndigheder).

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22b) Institutter, der opfylder kriterierne om systemiske risici, bør identificeres under hensyntagen til internationale standarder.

Begrundelse

Identificering af en finansiel virksomhed med en EU-dimension.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Betragtning 22 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22c) Der bør oprettes en europæisk forsikringsgarantiordning (ordningen) med det formål at beskytte forsikringstagere, begunstigede og institutioner, der står over for vanskeligheder, hvis følger kan true den finansielle stabilitet i EU's indre marked for finansielle tjenester. Ordningen bør finansieres gennem bidrag fra disse institutioner, gennem gældsudstedelse fra ordningen eller under særlige omstændigheder gennem bidrag fra de berørte medlemsstater i overensstemmelse med kriterier, der er aftalt på forhånd i et revideret aftalememorandum. Bidragene til ordningen bør erstatte bidragene til de nationale forsikringsgarantiordninger.

Begrundelse

Der bør oprettes en europæisk ordning for at minimere skatteydernes risici. Denne løsning fungerer parallelt med den løsning, der er etableret i bankforordningen.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23. I udøvelsen af tilsynsnetværkets aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at uddelegere opgaver og ansvar for at begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, fremme samarbejdet og derved strømline tilsynsprocessen og mindske den byrde, der pålægges finansieringsinstitutterne. Forordningen bør derfor udgøre et klart retsgrundlag for denne uddelegering. Uddelegeringen af opgaver indebærer, at opgaverne udføres af en anden tilsynsmyndighed end den ansvarlige myndighed, mens ansvaret for tilsynsbeslutningerne forbliver hos den delegerende myndighed. Ved uddelegering af ansvar træffer den nationale tilsynsmyndighed, som får overdraget ansvaret, afgørelse i en tilsynssag i eget navn på vegne af en anden national tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud fra princippet om, at tilsynskompetencen overdrages til en myndighed, som har gode forudsætninger for at træffe foranstaltninger inden for det pågældende område. En omfordeling af ansvar kan være hensigtsmæssig eksempelvis for at opnå stordriftsfordele eller af hensyn til dækningsområdet, sammenhængen i tilsynet med koncerner og for bedst muligt at udnytte den tekniske ekspertise blandt de nationale tilsynsmyndigheder. Den relevante fællesskabslovgivning kan indeholde nærmere bestemmelser om principperne for omfordeling af ansvar efter aftale. Myndigheden bør med alle egnede midler bidrage til at lette indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på forhånd underrettes om delegeringsaftaler, som forventes indgået, for om nødvendigt at kunne afgive udtalelse herom. Den bør centralisere offentliggørelsen af sådanne aftaler, således at der til fordel for alle involverede parter sikres aktuelle, gennemsigtige og lettilgængelige oplysninger om aftalerne.

(23) I udøvelsen af tilsynsnetværkets aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at uddelegere opgaver og ansvar for at begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, fremme samarbejdet og derved strømline tilsynsprocessen og mindske den byrde, der pålægges finansieringsinstitutterne. Forordningen bør derfor udgøre et klart retsgrundlag for denne uddelegering. Uddelegeringen af opgaver indebærer, at opgaverne udføres af en anden tilsynsmyndighed end den ansvarlige myndighed, mens ansvaret for tilsynsbeslutningerne forbliver hos den delegerende myndighed. Ved uddelegering af ansvar bør en kompetent myndighed, som får overdraget ansvaret, kunne træffe afgørelse i en tilsynssag i eget navn på vegne af myndigheden eller på vegne af en anden kompetent myndighed. Uddelegering bør ske ud fra princippet om, at tilsynskompetencen overdrages til en myndighed, som har gode forudsætninger for at træffe foranstaltninger inden for det pågældende område. En omfordeling af ansvar kan være hensigtsmæssig eksempelvis for at opnå stordriftsfordele eller af hensyn til dækningsområdet, sammenhængen i tilsynet med koncerner og for bedst muligt at udnytte den tekniske ekspertise blandt de nationale tilsynsmyndigheder. Den relevante EU-lovgivning kan indeholde nærmere bestemmelser om principperne for omfordeling af ansvar efter aftale. Myndigheden bør med alle egnede midler bidrage til at lette indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på forhånd underrettes om delegeringsaftaler, som forventes indgået, for om nødvendigt at kunne afgive udtalelse herom. Den bør centralisere offentliggørelsen af sådanne aftaler, således at der til fordel for alle involverede parter sikres aktuelle, gennemsigtige og lettilgængelige oplysninger om aftalerne.

Begrundelse

Der bør oprettes en europæisk ordning for at minimere skatteydernes risici. Denne løsning fungerer parallelt med den løsning, der er etableret i bankforordningen.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a) Tilsynet med finansieringsinstitutter, der opfylder kriterierne om systemiske risici, bør påhvile myndigheden i de tilfælde, hvor en national myndighed ikke har udøvet sine beføjelser de nationale med rettidig omhu. De nationale tilsyn bør være underkastet myndighedens anvisninger vedrørende institutter, der opfylder kriterierne om systemiske risici. Myndigheden bør handle gennem de nationale tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b). Der bør etableres en ny ramme for styring af finansielle kriser, fordi de eksisterende mekanismer til at sikre det finansielle systems stabilitet ikke virkede. Et fælles sæt regler og finansielle afhjælpningsinstrumenter (gennemførelse og finansiering med henblik på håndtering af store grænseoverskridende og/eller systemiske institutter i krise) er centrale elementer af krisestyring.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Betragtning 23 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23c) Den systemiske risiko bør identificeres under hensyntagen til internationale standarder, navnlig dem som er indført af Rådet for Finansiel Stabilitet, Den Internationale Valutafond og Den Internationale Forsikringstilsynsorganisation (IAIS) samt G20. Indbyrdes relationer, substituerbarhed og tidsplan er de mest anvendte kriterier for identifikationen af systemiske risici. Afhængigt af, i hvilket omfang et finansieringsinstitut opfylder kriterierne for systemiske risici, bør det være omfattet af myndighedens jurisdiktion og være forpligtet til at bidrage til den europæiske forsikringsgarantiordning og den europæiske stabilitetsfond for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Betragtning 23 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23d) For at sikre disse grænseoverskridende finansieringsinstitutters medansvar, for at beskytte europæiske forsikringstageres interesser og for at reducere skatteydernes omkostninger ved en systemisk finanskrise bør der oprettes en europæisk forsikringsgarantiordning (ordningen). Ordningen bør etableres med henblik på at finansiere en ordentlig afvikling af eller genoprettende indgreb i skrantende grænseoverskridende finansieringsinstitutter, hvor konsekvenserne heraf kan true den finansielle stabilitet på Unionens indre marked for finansielle tjenester, og for at internalisere omkostningerne ved sådanne indgreb, såfremt deres bidrag til nationale forsikringsgarantiordninger ikke er tilstrækkelige. Ordningen bør finansieres gennem bidrag fra disse institutter, gennem gældsudstedelse fra ordningen eller under særlige omstændigheder gennem bidrag fra de berørte medlemsstater i overensstemmelse med kriterier, der er aftalt på forhånd i et revideret aftalememorandum. Bidragene til ordningen bør erstatte bidragene til de nationale forsikringsgarantiordninger.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Betragtning 23 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23e) Der bør oprettes en europæisk stabilitetsfond for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (stabilitetsfonden) til at finansiere en ordentlig afvikling af eller redningsindgreb i finansieringsinstitutter, der står over for vanskeligheder, såfremt disse kan true den finansielle stabilitet på Unionens indre marked for finansielle tjenester. Stabilitetsfonden bør finansieres gennem passende bidrag fra forsikrings- og arbejdsmarkedspensionssektoren. Bidragene til stabilitetsfonden bør erstatte bidragene til de nationale fonde af lignende art.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) I udøvelsen af tilsynsnetværkets aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at uddelegere opgaver og ansvar for at begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, fremme samarbejdet og derved strømline tilsynsprocessen og mindske den byrde, der pålægges finansieringsinstitutterne. Forordningen bør derfor udgøre et klart retsgrundlag for denne uddelegering. Uddelegeringen af opgaver indebærer, at opgaverne udføres af en anden tilsynsmyndighed end den ansvarlige myndighed, mens ansvaret for tilsynsbeslutningerne forbliver hos den delegerende myndighed. Ved uddelegering af ansvar træffer den nationale tilsynsmyndighed, som får overdraget ansvaret, afgørelse i en tilsynssag i eget navn på vegne af en anden national tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud fra princippet om, at tilsynskompetencen overdrages til en myndighed, som har gode forudsætninger for at træffe foranstaltninger inden for det pågældende område. En omfordeling af ansvar kan være hensigtsmæssig eksempelvis for at opnå stordriftsfordele eller af hensyn til dækningsområdet, sammenhængen i tilsynet med koncerner og for bedst muligt at udnytte den tekniske ekspertise blandt de nationale tilsynsmyndigheder. Den relevante fællesskabslovgivning kan indeholde nærmere bestemmelser om principperne for omfordeling af ansvar efter aftale. Myndigheden bør med alle egnede midler bidrage til at lette indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på forhånd underrettes om delegeringsaftaler, som forventes indgået, for om nødvendigt at kunne afgive udtalelse herom. Den bør centralisere offentliggørelsen af sådanne aftaler, således at der til fordel for alle involverede parter sikres aktuelle, gennemsigtige og lettilgængelige oplysninger om aftalerne.

(23) I udøvelsen af tilsynsnetværkets aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at uddelegere opgaver og ansvar for at begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, fremme samarbejdet og derved strømline tilsynsprocessen og mindske den byrde, der pålægges finansieringsinstitutterne. Forordningen bør derfor udgøre et klart retsgrundlag for denne uddelegering. Uddelegeringen af opgaver indebærer, at opgaverne udføres af en anden tilsynsmyndighed end den ansvarlige myndighed, mens ansvaret for tilsynsbeslutningerne forbliver hos den delegerende myndighed. Ved uddelegering af ansvar bør den nationale tilsynsmyndighed, som får overdraget ansvaret, kunne træffe afgørelse i en tilsynssag i eget navn på vegne af myndigheden eller en anden national tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud fra princippet om, at tilsynskompetencen overdrages til en myndighed, som har gode forudsætninger for at træffe foranstaltninger inden for det pågældende område. En omfordeling af ansvar kan være hensigtsmæssig eksempelvis for at opnå stordriftsfordele eller af hensyn til dækningsområdet, sammenhængen i tilsynet med koncerner og for bedst muligt at udnytte den forskriftsmæssige ekspertise blandt de nationale tilsynsmyndigheder. Den relevante EU-lovgivning kan indeholde nærmere bestemmelser om principperne for omfordeling af ansvar efter aftale. Myndigheden bør med alle egnede midler bidrage til at lette og overvåge indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på forhånd underrettes om delegeringsaftaler, som forventes indgået, for om nødvendigt at kunne afgive udtalelse herom. Den bør centralisere offentliggørelsen af sådanne aftaler, således at der til fordel for alle involverede parter sikres aktuelle, gennemsigtige og lettilgængelige oplysninger om aftalerne. Endelig skal den identificere og udbrede god praksis inden for delegering og delegeringsaftaler.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Peer reviews er et effektivt middel til at fremme konsistensen i netværket af finanstilsyn. Myndigheden bør derfor udarbejde det metodologiske grundlag for disse reviews og gennemføre dem med regelmæssige mellemrum. Disse reviews bør ikke kun fokusere på konvergensen i tilsynspraksis, men også på tilsynsmyndighedernes evne til at opnå tilsynsresultater af høj kvalitet og på de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed.

(25) Peer reviews er et effektivt middel til at fremme konsistensen i netværket af finanstilsyn. Myndigheden bør derfor udarbejde det metodologiske grundlag for disse reviews og gennemføre dem med regelmæssige mellemrum. Disse reviews bør ikke kun fokusere på konvergensen i tilsynspraksis, men også på tilsynsmyndighedernes evne til at opnå tilsynsresultater af høj kvalitet og på de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed. Resultaterne af peer reviews bør offentliggøres, og bedste praksis bør fastlægges og ligeledes offentliggøres.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

26. Myndigheden bør aktivt bidrage til at forbedre koordineringen af Fællesskabets tilsynsarbejde, navnlig i tilfælde, hvor de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten i det finansielle system i Fællesskabet bringes i fare på grund af en ugunstig udvikling. Foruden myndighedens beføjelser til at handle i krisesituationer bør den derfor varetage den generelle koordinering inden for det europæiske finanstilsynssystem. En særlig vigtig del af myndighedens aktiviteter bør være at lette udvekslingen af alle relevante oplysninger mellem de kompetente myndigheder.

26. Myndigheden bør aktivt bidrage til at forbedre koordineringen af Unionens tilsynsarbejde, navnlig for at sikre de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten i det finansielle system i Unionen. Foruden myndighedens beføjelser til at handle i krisesituationer bør den derfor varetage den generelle koordinering inden for ESFS. En særlig vigtig del af myndighedens aktiviteter bør være at lette udvekslingen af alle relevante oplysninger mellem de kompetente myndigheder.

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler bedre myndighedernes koordinerende funktion med henblik på at sikre de finansielle markeders virkemåde.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27) For at sikre finansiel stabilitet er det nødvendigt på et tidligt tidspunkt at afdække udviklingstendenser, potentielle risici og sårbarheder i forbindelse med tilsyn på mikroplan på tværs af grænser og sektorer. Myndigheden bør overvåge og vurdere sådanne udviklinger på sit kompetenceområde og om nødvendigt underrette Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder og Det Europæiske Råd for Systemiske Risici herom med regelmæssige mellemrum og efter behov. Myndigheden bør også koordinere stresstests på fællesskabsplan for at vurdere finansieringsinstitutternes modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger, og i denne forbindelse bør den sikre, at medlemsstaterne ved sådanne tests anvender en metodologi, der er så konsekvent som muligt.

(27) For at sikre finansiel stabilitet er det nødvendigt på et tidligt tidspunkt at afdække udviklingstendenser, potentielle risici og sårbarheder i forbindelse med tilsyn på mikroplan på tværs af grænser og sektorer. Myndigheden bør overvåge og vurdere sådanne udviklinger på sit kompetenceområde og om nødvendigt underrette Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen de øvrige europæiske tilsynsmyndigheder og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici herom med regelmæssige mellemrum og efter behov. Myndigheden bør også iværksætte og koordinere stresstests på EU-plan for at vurdere finansieringsinstitutternes modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger, og i denne forbindelse bør den sikre, at medlemsstaterne ved sådanne tests anvender en metodologi, der er så konsekvent som muligt. Med henblik på at informere om varetagelsen af myndighedens opgaver bør den foretage økonomiske analyser af markederne og af følgerne af den potentielle markedsudvikling.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) I betragtning af globaliseringen af finansielle tjenesteydelser og den øgede betydning af internationale standarder bør myndigheden fremme dialogen og samarbejdet med tilsynsmyndigheder uden for Fællesskabet. Den bør på ingen måde gribe ind i de europæiske institutioners eksisterende roller og beføjelser i relationerne til myndigheder uden for Fællesskabet og i internationale fora.

(28) I betragtning af globaliseringen af finansielle tjenesteydelser og den øgede betydning af internationale standarder bør myndigheden være med til at repræsentere Unionen i dialogen og samarbejdet med tilsynsmyndigheder i tredjelande.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Myndigheden bør have ret til at anmode om alle nødvendige oplysninger for at kunne udføre sine opgaver effektivt. For at undgå overlapning af de indberetningsforpligtelser, der er pålagt finansieringsinstitutterne, bør disse oplysninger almindeligvis gives af de nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de finansielle markeder og finansieringsinstitutterne. Myndigheden bør imidlertid have beføjelser til at anmode om oplysninger direkte fra finansieringsinstitutterne og andre parter, såfremt en national tilsynsmyndighed ikke leverer eller kan levere sådanne oplysninger inden for en rimelig frist. Medlemsstaternes myndigheder bør være forpligtet til at bistå myndigheden med at håndhæve sådanne direkte anmodninger.

(30) Myndigheden bør have ret til at anmode om alle nødvendige oplysninger for at kunne udføre sine opgaver effektivt. For at undgå overlapning af de indberetningsforpligtelser, der er pålagt de finansielle markedsdeltagere, bør disse oplysninger almindeligvis gives af de nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de finansielle markeder og markedsdeltagere, idet videregivelsen sker under overholdelse af kravet om, at fortrolige oplysninger ikke må stilles til rådighed for organer eller myndigheder, som ikke er berettigede til at få adgang til disse. Myndigheden bør imidlertid have beføjelser til at anmode om oplysninger direkte fra deltagerne på det finansielle marked og andre parter, såfremt en national kompetent myndighed ikke leverer eller kan levere sådanne oplysninger inden for en rimelig frist. Medlemsstaternes myndigheder bør være forpligtet til at bistå myndigheden med at håndhæve sådanne direkte anmodninger.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) Det er af stor betydning, at der er et snævert samarbejde mellem myndigheden og Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, for at dette råd fungerer efter hensigten, og dets advarsler og anbefalinger følges effektivt op. Myndigheden bør videregive relevante oplysninger til Det Europæiske Råd for Systemiske Risici. Der bør kun gives oplysninger om individuelle virksomheder efter begrundet anmodning. Når myndigheden modtager advarsler eller anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Systemiske Risici rettet til myndigheden eller en national tilsynsmyndighed, bør myndigheden sikre opfølgningen.

(31) Det er af stor betydning, at der er et snævert samarbejde mellem myndigheden og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, for at dette råd fungerer efter hensigten, og dets advarsler og anbefalinger følges effektivt op. Myndigheden og Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici bør informere hinanden om relevante oplysninger. Der bør kun gives oplysninger om individuelle virksomheder efter begrundet anmodning. Når myndigheden modtager advarsler eller anbefalinger fra Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici rettet til myndigheden eller en national tilsynsmyndighed, bør myndigheden sikre opfølgningen, hvor dette er relevant.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Når det er relevant, bør myndigheden høre berørte parter angående tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger og give dem en rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger til foreslåede foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør der til dette formål nedsættes en interessentgruppe for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, der ligeligt repræsenterer Fællesskabets forsikrings- og genforsikringsselskaber samt arbejdsmarkedspensionsordninger (herunder eventuelt institutionelle investorer og andre finansieringsinstitutter, som selv benytter finansielle tjenesteydelser), deres ansatte og forbrugere og andre private brugere af ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, herunder også SMV'er. Interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger bør aktivt fungere som en grænseflade med andre brugergrupper inden for finansielle tjenesteydelser, som er nedsat ved kommissions- eller fællesskabslovgivning.

(32) Myndigheden bør høre berørte parter angående forskriftsmæssige standarder, retningslinjer og henstillinger og give dem en rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger til foreslåede foranstaltninger. Inden der vedtages udkast til forskriftsmæssige standarder, retningslinjer og anbefalinger, bør myndigheden gennemføre en konsekvensanalyse. Af effektivitetshensyn bør der til dette formål nedsættes en interessentgruppe for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, der ligeligt repræsenterer Unionens finansielle forsikrings- og genforsikringsselskaber samt arbejdsmarkedspensionsordninger (herunder eventuelt institutionelle investorer og andre finansieringsinstitutter, som selv benytter finansielle tjenesteydelser), fagforeninger, akademikere og forbrugere og andre private brugere af ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, herunder også SMV'er. Interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger bør aktivt fungere som en grænseflade med andre brugergrupper inden for finansielle tjenesteydelser, som er nedsat af Kommissionen eller ved EU-lovgivning.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) Uanset medlemsstaternes særlige ansvar i krisesituationer bør en medlemsstat, hvis den vælger at påberåbe sig beskyttelsen, underrette Europa-Parlamentet herom samtidig med myndigheden, Rådet og Kommissionen. Medlemsstaten bør endvidere begrunde, hvorfor den påberåber sig beskyttelsen. Myndigheden bør i samarbejde med Kommissionen fastlægge, hvilke skridt der efterfølgende skal tages.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

33a. Nonprofitorganisationer er sammenlignet med velfunderede sektorrepræsentanter med gode forbindelser marginaliserede i debatten om fremtiden for finansielle tjenesteydelser og den dertil svarende beslutningsproces. Denne ulempe skal der kompenseres for ved passende finansiering af deres repræsentanter i interessentgruppen for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35) Et tilsynsråd, som er sammensat af lederne af de relevante nationale tilsynsmyndigheder i hver medlemsstat, og som ledes af myndighedens formand, bør være myndighedens øverste beslutningsorgan. Repræsentanter for Kommissionen, Det Europæiske Råd for Systemiske Risici og de to andre europæiske tilsynsmyndigheder bør deltage som observatører. Tilsynsrådets medlemmer bør handle uafhængigt og kun i Fællesskabets interesse. For beslutninger af generel art, herunder vedrørende vedtagelse af tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger samt i budgetspørgsmål, er det hensigtsmæssigt at anvende de i traktaten omhandlede regler om kvalificeret flertal, mens alle andre beslutninger vedtages med et simpelt flertal medlemmerne. Sager om bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder bør behandles af et snævert panel.

(35) Et tilsynsråd, som er sammensat af lederne af de relevante nationale tilsynsmyndigheder i hver medlemsstat, og som ledes af myndighedens formand, bør være myndighedens øverste beslutningsorgan. Repræsentanter for Kommissionen, Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder) bør deltage som observatører. Tilsynsrådets medlemmer bør handle uafhængigt og kun i Unionens interesse. For beslutninger af generel art, herunder vedrørende vedtagelse af forskriftsmæssige standarder, retningslinjer og henstillinger samt i budgetspørgsmål, er det hensigtsmæssigt at anvende reglerne om kvalificeret flertal i artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, mens alle andre beslutninger vedtages med et simpelt flertal medlemmerne. Sager om bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder bør behandles af et snævert panel.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37) En fuldtidsansat formand, der udvælges af tilsynsrådet på grundlag af en åben udvælgelsesprøve, bør repræsentere myndigheden. Myndighedens ledelse varetages af en administrerende direktør, der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets og bestyrelsens møder uden stemmeret.

(37) Myndigheden bør repræsenteres af en fuldtidsansat formand, der udvælges af Europa-Parlamentet på grundlag af en åben udvælgelsesprøve, der forvaltes af Kommissionen, og den indstillingsliste, som efterfølgende opstilles af Kommissionen. Myndighedens ledelse varetages af en administrerende direktør, der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets og bestyrelsens møder uden stemmeret.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) For at garantere myndigheden fuld selvstændighed og uafhængighed bør myndigheden tildeles et selvstændigt budget med indtægter hovedsagelig fra obligatoriske bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder og fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Fællesskabets budgetprocedure bør finde anvendelse for så vidt angår Fællesskabets bidrag. Revision af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten.

(40) For at garantere myndigheden fuld selvstændighed og uafhængighed bør myndigheden tildeles et selvstændigt budget med indtægter fra Den Europæiske Unions almindelige budget og fra gebyrer indbetalt til myndigheden i de tilfælde, der er fastsat i de relevante EU-retlige instrumenter. Unionens budgetprocedure bør finde anvendelse for så vidt angår Unionens bidrag. Revision af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Ved denne forordning oprettes en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (i det følgende benævnt "myndigheden").

1. Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) (i det følgende benævnt "myndigheden").

2. Myndigheden handler inden for rammerne af direktiv 64/225/EØF, direktiv 73/239/EØF, direktiv 73/240/EØF, direktiv 76/580/EØF, direktiv 78/473/EØF, direktiv 84/641/EØF, direktiv 87/344/EØF, direktiv 88/357/EØF, direktiv 92/49/EØF, direktiv 98/78/EF, direktiv 2001/17/EF, direktiv 2002/83/EF, direktiv 2002/92/EF, direktiv 2003/41/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 2005/68/EF, direktiv 2007/44/EF, direktiv 2005/60/EF, direktiv 2002/65/EF, herunder alle de direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, og eventuelle nye fællesskabsretsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver.

2. Myndigheden handler inden for rammerne af nærværende forordning og direktiv 64/225/EØF, direktiv 73/239/EØF, direktiv 73/240/EØF, direktiv 76/580/EØF, direktiv 78/473/EØF, direktiv 84/641/EØF, direktiv 87/344/EØF, direktiv 88/357/EØF, direktiv 92/49/EØF, direktiv 98/78/EF, direktiv 2001/17/EF, direktiv 2002/83/EF, direktiv 2002/92/EF, direktiv 2003/41/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 2005/68/EF, direktiv 2007/44/EF, direktiv 2005/60/EF, direktiv 2002/65/EF, herunder alle de direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, og eventuelle yderligere EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver.

 

2a. Myndigheden handler på aktivitetsområder under den lovgivning, der er omhandlet i stk. 2, herunder i forbindelse med spørgsmål om aktionærrettigheder, selskabsstyring, revision og regnskabsaflæggelse, for at sikre en effektiv og konsekvent anvendelse af den lovgivning, der er nævnt i stk. 2. Myndigheden træffer også passende foranstaltninger i forbindelse med overtagelsestilbud, clearing- og afviklingsspørgsmål, securitisation, korte positioner og afledte produkter, herunder standardisering.

3. Bestemmelserne i denne forordning berører ikke Kommissionens beføjelser til at sikre efterlevelse af fællesskabslovgivningen, navnlig i henhold til traktatens artikel 226.

3. Bestemmelserne i denne forordning berører ikke Kommissionens beføjelser til at sikre efterlevelse af EU-lovgivningen, navnlig i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

4. Formålet med myndigheden er at bidrage til: i) at forbedre den måde, det indre marked fungerer på, bl.a. gennem et højt, effektivt og konsekvent niveau for regulering og tilsyn, ii) at beskytte forsikringstagere og andre aktører, iii) at sikre de finansielle markeders integritet, effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at værne om det finansielle systems stabilitet og v) at styrke den internationale tilsynskoordinering. Med henblik herpå bidrager myndigheden til at sikre en konsekvent og effektiv anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte fællesskabslovgivning ved at fremme konvergensen på tilsynsområdet og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

4. Formålet med myndigheden er at beskytte offentlige værdier såsom det finansielle systems stabilitet på kort, mellemlang og lang sigt, finansieringsinstitutternes solvens og likviditet, markeders og finansielle produkters gennemsigtighed samt indskyderes og investorers beskyttelse. Myndigheden bidrager til: i) at forbedre den måde, det indre marked fungerer på, og dets konkurrenceevne, bl.a. gennem et højt, effektivt og konsekvent niveau for regulering og tilsyn, ii) at styrke konkurrence og innovation på det indre marked og fremme global konkurrenceevne, iia) at fremme finansiel integration, iii) at sikre de finansielle markeders integritet, gennemsigtighed, effektivitet og ordnede virkemåde, iv) at styrke den internationale tilsynskoordinering, v) at støtte EU's nye strategi for beskæftigelse og vækst, vi) at forhindre tilsynsarbitrage og bidrage til ensartede vilkår, vii) at hindre, at der opstår fremtidige kreditbobler i forbindelse med finansieringsinstitutterne i EU, og viii) at udvikle fælles metoder til vurdering af produktegenskabernes og distributionsprocessernes betydning for en institutions finansielle position og for forbrugerbeskyttelsen. Med henblik herpå bidrager myndigheden til at sikre en konsekvent og effektiv anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte EU-lovgivning ved at fremme konvergensen på tilsynsområdet og afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen og ved at gennemføre analyser af markederne for således bedre at opfylde sine mål.

 

4a. Ved udførelsen af de opgaver, der er henlagt til myndigheden ved denne forordning, er den særlig opmærksom på systemiske institutioner, hvis konkurs eller uregelmæssigheder kan forringe det finansielle systems eller realøkonomiens virkemåde.

5. Myndigheden er en del af et europæisk finanstilsynssystem (i det følgende benævnt "ESFS"), der fungerer som et netværk af tilsynsmyndigheder, jf. artikel 39.

5. Ved varetagelsen af de opgaver, der overdrages til myndigheden ved denne forordning, handler myndigheden uafhængigt og objektivt udelukkende i Den Europæiske Unions interesse.

6. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger samarbejder med Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, i det følgende benævnt "ESRB", jf. artikel 21.

 

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Det Europæiske Finanstilsynssystem

 

1. Myndigheden er en del af Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS). Hovedformålet med ESFS er at sikre, at de bestemmelser, der gælder for den finansielle sektor, gennemføres i tilstrækkelig grad for at bibeholde den finansielle stabilitet og derved sikre tillid til det finansielle system som helhed og tilstrækkelig beskyttelse af brugerne af de finansielle tjenesteydelser.

 

2. ESFS omfatter følgende:

a) Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici

 

b) myndigheden

 

c) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen) oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 [EBA]

 

d) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder) oprettet ved forordning (EU) nr. .../2010 [ESMA]

 

e) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Det Fælles Udvalg, jf. artikel 40, (herefter kaldet det fælles udvalg)

 

f) de myndigheder i medlemsstaterne, der henvises til i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../2010 [ESMA], forordning (EU) nr. …/2010 [EIOPA] og forordning (EU) nr. …/2010 [EBA]

 

g) Kommissionen for at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9.

 

De myndigheder, som er en del af ESFS, herunder medlemsstaternes kompetente myndigheder, er ansvarlige over for Europa-Parlamentet, uden at dette berører medlemsstaternes kompetente myndigheders ansvarlighed over for nationale parlamenter.

 

3. Myndigheden skal samarbejde regelmæssigt og tæt, sikre tværsektoriel sammenhæng i arbejdet og nå frem til fælles holdninger til tilsyn med finansielle konglomerater og andre tværsektorielle spørgsmål med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici samt med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder) via det fælles udvalg.

 

4. I medfør af princippet om loyalt samarbejde i artikel 4, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union skal parterne i ESFS samarbejde i en ånd af tillid og gensidig respekt, navnlig for at sikre, at informationsstrømmene imellem dem er hensigtsmæssige og pålidelige.

 

5. Kun de tilsynsmyndigheder, som er omfattet af ESFS, har ret til at føre tilsyn med finansieringsinstitutter, der opererer i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) "finansieringsinstitutter": forsikringsselskaber som defineret i direktiv 98/48/EF, genforsikringsselskaber som defineret i direktiv 2005/68/EF og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser omfattet af direktiv 2003/41/EF samt "finansielle konglomerater" som defineret i direktiv 2002/87/EF

1) "finansieringsinstitutter": forsikringsselskaber som defineret i direktiv 98/48/EF, genforsikringsselskaber som defineret i direktiv 2005/68/EF og arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser omfattet af direktiv 2003/41/EF samt "finansielle konglomerater" som defineret i direktiv 2002/87/EF og ethvert andet foretagende eller enhver anden enhed, der er etableret i Den Europæiske Union, hvis virksomhed er af tilsvarende karakter, selv om de ikke har nogen direkte kontakter med den brede offentlighed

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden har følgende opgaver:

1. Myndigheden har følgende opgaver:

a) at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, navnlig ved at afgive udtalelser til fællesskabsinstitutionerne og udarbejde retningslinjer, henstillinger og udkast til tekniske standarder på grundlag af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning

a) at bidrage til fastlæggelsen af fælles standarder og praksis af høj kvalitet for regulering og tilsynsførelse, navnlig ved at afgive udtalelser til EU-institutionerne og udarbejde retningslinjer, henstillinger og udkast til forskriftsmæssige standarder og gennemførelsesstandarder på grundlag af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse af Fællesskabets lovgivning, bl.a. ved at bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre konsekvent og effektiv anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, undgå tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder, fremme tilsynskollegiers konsekvente virkemåde og gribe ind i krisesituationer

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse af Unionens retsakter, bl.a. ved at bidrage til en fælles tilsynspraksis, sikre konsekvent og effektiv anvendelse af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, undgå tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister mellem kompetente myndigheder, sikre effektivt og konsekvent tilsyn og sikre tilsynskollegiers konsekvente virkemåde og gribe ind i bl.a. krisesituationer

c) at lette uddelegeringen af opgaver og ansvarsområder mellem nationale tilsynsmyndigheder

c) at tilskynde til og lette uddelegeringen af opgaver og ansvarsområder mellem kompetente myndigheder

d) at arbejde tæt sammen med ESRB, navnlig ved at give ESRB de nødvendige oplysninger til udførelsen af dets opgaver og sikre behørig opfølgning af ESRB's advarsler og anbefalinger

d) at arbejde tæt sammen med ESRB, navnlig ved at give ESRB de nødvendige oplysninger til udførelsen af dets opgaver og sikre behørig opfølgning af ESRB's advarsler og anbefalinger

e) at gennemføre peer reviews af nationale tilsynsmyndigheder for at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

e) at organisere og gennemføre peer reviews af kompetente myndigheder for at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne

f) at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde

f) at overvåge og vurdere markedsudviklingen på sit kompetenceområde

 

fa) at foretage økonomiske analyser af markederne med henblik på varetagelsen af sine opgaver

 

fb) at fremme beskyttelse af indskydere og investorer

 

fc) at vurdere tilgængeligheden og kvaliteten af de produkter og tjenester på forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsområdet, der tilbydes privatpersoner og virksomheder i hele Den Europæiske Union

 

g) at fungere som det kompetente organ for håndtering af kriser i grænseoverskridende institutter, der kunne udgøre en systemisk risiko, jf. artikel 12b, og lede og gennemføre alle tidlige interventioner, beslutnings- eller insolvensprocedurer for sådanne institutter gennem sin saneringsenhed som fastsat i artikel 12c

g) at udføre andre specifikke opgaver som fastsat i denne forordning eller i den fællesskabslovgivning, der er nævnt i artikel 1, stk. 2.

h) at udføre andre specifikke opgaver som fastsat i denne forordning eller i Unionens retsakter, der er nævnt i artikel 1, stk. 2

 

ha) at oprette en database over registrerede finansieringsinstitutter på sit kompetenceområde og i de tilfælde, hvor det foreskrives i de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, på centralt niveau.

2. Med henblik på udførelsen af opgaverne i stk. 1 har myndigheden de i denne forordning fastsatte beføjelser, herunder navnlig til:

2. Med henblik på udførelsen af opgaverne i stk. 1 har myndigheden de i denne forordning fastsatte beføjelser, herunder navnlig til:

a) at udarbejde udkast til tekniske standarder i specifikke tilfælde, jf. artikel 7

a) at udarbejde udkast til forskriftsmæssige standarder i specifikke tilfælde, jf. artikel 7

 

aa) at udarbejde udkast til gennemførelsesstandarder i specifikke tilfælde, jf. artikel 7e

b) at udarbejde retningslinjer og henstillinger, jf. artikel 8

b) at udarbejde retningslinjer og henstillinger, jf. artikel 8

c) at fremsætte henstillinger i specifikke tilfælde, jf. artikel 9, stk. 3

c) at fremsætte henstillinger i specifikke tilfælde, jf. artikel 9, stk. 3

d) at træffe individuelle beslutninger rettet til de nationale tilsynsmyndigheder i specifikke tilfælde, jf. artikel 10 og 11

d) at træffe individuelle beslutninger rettet til de nationale tilsynsmyndigheder i specifikke tilfælde, jf. artikel 10 og 11

e) at træffe individuelle beslutninger rettet til finansieringsinstitutter i specifikke tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 4

e) at træffe individuelle beslutninger rettet til finansieringsinstitutter i specifikke tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 4

f) at afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, jf. artikel 19.

f) at afgive udtalelser til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, jf. artikel 19.

 

fa) at indsamle nødvendige oplysninger om finansieringsinstitutter direkte

 

fb) at udvikle en forskriftsmæssig standard, der fastsætter det minimum af oplysninger, der skal stilles til rådighed for myndigheden om transaktioner og markedsdeltagere, hvordan koordinationen af indsamling skal udføres, og hvordan eksisterende nationale databaser skal forbindes for at sikre, at myndigheden altid kan få adgang til de relevante og nødvendige oplysninger vedrørende transaktioner og markedsdeltagere inden for dens kompetenceområde, jf. retsakterne i artikel 1, stk. 2.

3. Myndigheden udøver de eksklusive tilsynsbeføjelser, der er tillagt den ved den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, over for enheder med fællesskabsdimension eller økonomiske aktiviteter på fællesskabsplan.

3. Myndigheden udøver de eksklusive tilsynsbeføjelser, der er tillagt den ved de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, over for enheder med EU-dimension eller økonomiske aktiviteter på EU-plan.

Myndigheden har med henblik herpå de nødvendige undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den relevante lovgivning, ligesom den har mulighed for at opkræve gebyrer.

Myndigheden har med henblik på at udøve sine eksklusive tilsynsbeføjelser i henhold til nærværende stykke de nødvendige undersøgelses- og håndhævelsesbeføjelser som fastsat i den relevante lovgivning, ligesom den har mulighed for at opkræve gebyrer. Myndigheden arbejder tæt sammen med de kompetente myndigheder og bygger på deres erfaring, faciliteter og beføjelser med henblik på at udøve de eksklusive tilsynsbeføjelser for at varetage sine opgaver.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Beføjelser for de kompetente myndigheder, der er medlemmer af myndigheden

 

Med henblik på at opfylde myndighedens mål skal medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er medlemmer af myndigheden, have beføjelser til at vedtage forebyggende og korrigerende tilsynsforanstaltninger, herunder, når det drejer sig om finansieringsinstitutter, og beføjelserne udøves på en afpasset måde, beføjelser til at:

 

a) kræve og modtage tilstrækkelig information

 

b) pålægge krav om indberetning og offentliggørelse

 

c) gennemføre kontrol på stedet

 

d) vedtage tilsynsforanstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende interessekonflikter, god forvaltning, likviditet, hensættelser, dividende og aflønningspolitik

 

e) opdele eller adskille bankaktiviteter i detailleddet fra handelsaktiviteter og andre aktiviteter end levering af ydelser i tilfælde af relevant risiko vurderet i henhold til fælles kriterier

 

f) midlertidigt begrænse eller forbyde visse produkter eller transaktionstyper, der direkte eller indirekte kan forårsage uforholdsmæssig stor volatilitet på markederne eller forstyrre hele eller en del af Unionens finansielle system, offentlige finanser eller realøkonomien

 

g) pålægge finansieringsinstitutter at handle gennem datterselskaber i tilfælde af en relevant intern risiko, der er vurderet i henhold til fælles kriterier

 

h) pålægge afskrækkende bøder

 

i) fratage chefer og direktører deres kompetence til at agere som sådanne

 

j) afsætte administrerende direktører eller bestyrelser

 

k) midlertidigt gribe ind i finansieringsinstitutter

 

l) ophæve fordelene ved begrænset ansvar for betydelige aktionærer i finansieringsinstitutter, hvis de er passive i forsvaret af virksomhedens interesser i tilfælde af f.eks. manglende gennemsigtighed, frygtløshed med hensyn til ind- eller udlån eller alvorlig og systematisk overtrædelse

 

m) udvide det finansielle ansvar til chefer, direktører eller finansieringsinstitutter, som forårsager eller samarbejder om alvorlig og systematisk overtrædelse af EU-retten eller har et uhensigtsmæssigt incitamentssystem til deres rådighed

 

n) afkræve erklæringer fra chefer og direktører vedrørende renter, aktiviteter og aktiver, hvis det er relevant

 

(o) kræve udarbejdelse af en detaljeret beslutningsordning, der skal opdateres løbende og omfatte en struktureret tidlig interventionsmekanisme, hurtige korrigerende foranstaltninger og en konkursnødplan

 

p) annullere tilladelser og inddrage pas samt

 

q) indgå aftale om protokoller med henblik på at opnå en fælles reaktion på EU-plan så hurtigt og systematisk som muligt for at forebygge eller korrigere markedsforstyrrelser.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tekniske standarder

Forskriftsmæssige standarder

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske standarder på de områder, der specifikt er fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning. Myndigheden forelægger sine udkast til standarder for Kommissionen med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden kan udarbejde forskriftsmæssige standarder for at supplere, ajourføre og ændre elementer, som ikke er væsentlige for de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter. De forskriftsmæssige standarder repræsenterer ikke strategiske beslutninger, og deres indhold er begrænset af de retsakter, som de bygger på.

Inden myndigheden forelægger dem for Kommissionen, gennemfører den, hvis det er hensigtsmæssigt, åbne offentlige høringer om de tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved.

 

 

2. Myndigheden gennemfører åbne offentlige høringer om de forskriftsmæssige standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, inden den vedtager udkast til forskriftsmæssige standarder. Myndigheden skal ligeledes anmode interessentgrupper, som er omhandlet i artikel 22, om en udtalelse eller rådgivning.

 

3. Myndigheden forelægger sine udkast til forskriftsmæssige standarder for Kommissionen med henblik på godkendelse, og forelægger dem samtidig for Europa-Parlamentet og Rådet.

Senest tre måneder efter modtagelsen af udkastene til standarder træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender disse. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned. Kommissionen kan godkende udkastene delvist eller med ændringer, hvis det er i Fællesskabets interesse.

4. Senest tre måneder efter modtagelsen af udkastene til forskriftsmæssige standarder træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender, forkaster eller ændrer disse. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om sin afgørelse og begrunder den.

Godkender Kommissionen ikke standarderne eller godkender dem delvist eller med ændringer, begrunder den dette over for myndigheden.

 

2. Kommissionen vedtager standarderne gennem forordninger eller afgørelser, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

 

 

5. Kommissionen kan ændre udkast til forskriftsmæssige standarder, hvis de er uforenelige med EU-lovgivningen, ikke er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet eller strider imod de fundamentale principper for det indre marked for finansielle tjenesteydelser, således som de kommer til udtryk i den gældende EU-lovgivning for finansielle tjenesteydelser.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de forskriftsmæssige standarder omhandlet i artikel 7 i et ubestemt tidsrum.

 

2. Kommissionen vedtager udkast til forskriftsmæssige standarder i form af forordninger eller afgørelser.

 

3. Så snart Kommissionen har vedtaget en forskriftsmæssig standard, underretter den Europa-Parlamentet og Rådet herom samtidigt.

 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage forskriftsmæssige standarder med forbehold af betingelserne i artikel 7b-7d.

 

5. Myndighedens formand underretter i den i artikel 35, stk. 2, omhandlede rapport Europa-Parlamentet og Rådet om de forskriftsmæssige standarder, der er blevet godkendt, og som de nationale myndigheder ikke har opfyldt.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Indsigelse mod forskriftsmæssige standarder

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en forskriftsmæssig standard senest fire måneder efter underretningen herom. Fristen forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod en forskriftsmæssig standard ved fristens udløb, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

3. Inden fristens udløb og i særlige og behørigt begrundede tilfælde kan Europa-Parlamentet og Rådet begge underrette Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse mod en forskriftsmæssig standard. I sådanne tilfælde offentliggøres den forskriftsmæssige standard i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

4. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en forskriftsmæssig standard, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver grundene til at gøre indsigelse mod den forskriftsmæssige standard.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7c

 

Manglende godkendelse eller ændring af udkast til forskriftsmæssige standarder

 

1. Hvis Kommissionen ikke godkender udkast til forskriftsmæssige standarder, eller hvis den eller ændrer dem, underretter Kommissionen myndigheden, Europa-Parlamentet og Rådet og angiver begrundelsen herfor.

 

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan inden for en måned indkalde den ansvarlige kommissær sammen med myndighedens formand til et ad hoc-møde i Europa-Parlamentets kompetente udvalg eller i Rådet, så de kan fremlægge og gøre rede for deres uenigheder.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 7 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7d

 

Tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser

 

1. Delegationen af beføjelser jf. artikel 7 kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Afgørelsen om tilbagekaldelse skal angive årsagen til tilbagekaldelsen og bringer delegationen til ophør.

 

3. Hvis en institution indleder en intern procedure for at tage stilling til, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, og oplyser samtidig, hvilke beføjelser vedrørende forskriftsmæssige standarder, der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt de mulige grunde hertil.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 7 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7e

 

Gennemførelsesstandarder

 

1. Myndigheden kan udarbejde udkast til standarder for gennemførelsen af juridisk bindende EU-retsakter på de områder, der specifikt er fastsat i denne forordning og i de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter.

 

2. Myndigheden gennemfører åbne offentlige høringer om gennemførelsesstandarderne og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, inden den vedtager udkast gennemførelsesstandarder. Myndigheden skal ligeledes anmode interessentgrupper som omhandlet i artikel 22 om en udtalelse eller rådgivning.

 

3. Myndigheden forelægger sine udkast til gennemførelsesstandarder for Kommissionen med henblik på godkendelse i overensstemmelse med artikel 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og forelægger dem samtidig for Europa-Parlamentet og Rådet.

 

4. Senest tre måneder efter modtagelsen af udkastene til gennemførelsesstandarder træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender, forkaster eller ændrer disse. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om sin afgørelse og begrundelsen herfor.

 

5. Kommissionen kan ændre udkast til gennemførelsesstandarder, hvis de er uforenelige med EU-lovgivningen, ikke er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet eller strider imod de grundlæggende principper for det indre marked for finansielle tjenesteydelser.

 

6. Hvis Kommissionen ikke godkender et udkast til gennemførelsesstandarder eller ændrer det, underretter Kommissionen myndigheden, Europa-Parlamentet og Rådet herom og angiver begrundelsen herfor.

 

7. Efter at have gennemgået den fulde gældende procedure offentliggøres standarderne i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden udarbejder retningslinjer og henstillinger rettet til nationale tilsynsmyndigheder eller finansieringsinstitutter med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af Fællesskabets lovgivning.

1. Myndigheden udarbejder retningslinjer og henstillinger rettet til nationale tilsynsmyndigheder eller finansieringsinstitutter med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af Unionens lovgivning.

 

1a. Myndigheden gennemfører åbne offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved. Myndigheden skal ligeledes anmode interessentgrupper som omhandlet i artikel 22 om en udtalelse eller rådgivning. Disse høringer, analyser og udtalelser samt denne rådgivning skal stå i forhold til omfanget, arten og følgerne af retningslinjen eller henstillingen.

De nationale tilsynsmyndigheder bestræber sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger.

2. Senest to måneder efter udarbejdelsen af en retningslinje eller henstilling, beslutter hver enkelt kompetent myndighed, hvorvidt den agter at efterleve denne retningslinje eller henstilling. De kompetente myndigheder og finansieringsinstitutterne bestræber sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger. Hvis en kompetent myndighed ikke agter at efterleve den, underretter den myndigheden herom og angiver begrundelsen herfor. Myndigheden offentliggør disse begrundelser.

 

2b. Finansieringsinstitutterne rapporterer årligt på en klar og detaljeret måde om, hvorvidt de efterlever den pågældende retningslinje eller henstilling.

Anvender den nationale tilsynsmyndighed ikke disse retningslinjer eller henstillinger, begrunder den dette over for myndigheden.

3. Myndighedens formand underretter i den i artikel 35, stk. 2, omhandlede rapport Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de retningslinjer og henstillinger, der er udstedt, og oplyser, hvilken national myndighed der ikke har efterlevet dem, og redegør for, hvordan myndigheden agter at sikre, at den nationale myndighed følger dens retningslinjer og henstillinger i fremtiden.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Har en national tilsynsmyndighed ikke anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning korrekt, navnlig ved ikke at påse, at et finansieringsinstitut opfylder kravene i denne lovgivning, kan myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

1. Har en kompetent myndighed ikke anvendt de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter korrekt, herunder de forskriftsmæssige standarder og de gennemførelsesstandarder, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 7 og 7e, navnlig ved ikke at påse, at et finansieringsinstitut opfylder kravene i denne lovgivning, kan myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

2. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, fra Kommissionen eller på eget initiativ og efter at have underrettet den berørte nationale tilsynsmyndighed foretage en undersøgelse af den påståede ukorrekte anvendelse af fællesskabslovgivningen.

2. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, fra Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller interessentgrupperne eller på eget initiativ og efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed foretage en undersøgelse af den påståede ukorrekte anvendelse af EU-lovgivningen.

Den nationale tilsynsmyndighed giver hurtigst muligt myndigheden alle de oplysninger, myndigheden anser for nødvendige med henblik på undersøgelsen, uden at dette berører de i artikel 20 fastsatte beføjelser.

3. Den kompetente myndighed giver hurtigst muligt myndigheden alle de oplysninger, myndigheden anser for nødvendige med henblik på undersøgelsen, uden at dette berører de i artikel 20 fastsatte beføjelser.

3. Myndigheden kan senest to måneder efter indledningen af undersøgelsen rette henstilling til den berørte nationale tilsynsmyndighed om de skridt, der skal tages for at efterleve fællesskabslovgivningen.

4. Myndigheden kan senest to måneder efter indledningen af undersøgelsen rette en henstilling til den berørte kompetente myndighed om de skridt, der skal tages for at efterleve EU-lovgivningen. Myndigheden sørger for, at adressaternes ret til at blive hørt overholdes.

Den nationale tilsynsmyndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af henstillingen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at sikre efterlevelse af fællesskabslovgivningen.

5. Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af henstillingen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at sikre efterlevelse af EU-lovgivningen.

4. Har den nationale tilsynsmyndighed ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen senest en måned efter modtagelsen af myndighedens henstilling, kan Kommissionen efter være blevet underrettet af myndigheden eller på eget initiativ træffe en beslutning, hvorved den pålægger den nationale tilsynsmyndighed at tage de nødvendige skridt til at efterleve fællesskabslovgivningen.

6. Har den kompetente myndighed ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med EU-lovgivningen senest ti arbejdsdage, som fastsat i stk. 3, efter modtagelsen af myndighedens henstilling, træffer myndigheden en beslutning, hvorved den pålægger den kompetente myndighed at tage de nødvendige skridt til at efterleve EU-lovgivningen.

Kommissionen træffer en sådan beslutning senest tre måneder efter vedtagelsen af henstillingen. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned.

Myndigheden træffer en sådan beslutning senest en måned efter vedtagelsen af henstillingen.

Kommissionen sørger for, at adressaternes ret til at blive hørt overholdes.

 

Myndigheden og de nationale tilsynsmyndigheder giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

 

5. Den nationale tilsynsmyndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede beslutning Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at gennemføre Kommissionens beslutning.

7. Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede beslutning Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at gennemføre myndighedens beslutning.

6. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke den i stk. 4 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe den nationale tilsynsmyndigheds misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems ordnede virkemåde og integritet, kan myndigheden, hvis de relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutter, træffe en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226.

8. Efterlever en kompetent myndighed ikke den i stk. 5 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe den kompetente myndigheds misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems ordnede virkemåde og integritet, træffer myndigheden, i henhold til de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Myndighedens beslutning skal være i overensstemmelse med den beslutning, Kommissionen har truffet i medfør af stk. 4.

Myndighedens beslutning skal være i overensstemmelse med den beslutning, som er truffet i medfør af stk. 4. Alle lovmæssige og retslige omkostninger, der pålægges myndigheden som følge af anvendelsen af denne artikel, afholdes af Kommissionen.

7. Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 6, har forrang for tidligere beslutninger truffet af de nationale tilsynsmyndigheder i samme sag.

9. Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 8, gælder for alle relevante finansieringsinstitutter, som opererer inden for det misligholdende retsområde, og har forrang for tidligere beslutninger truffet af de kompetente myndigheder i samme sag.

Tiltag, der iværksættes af de nationale tilsynsmyndigheder, vedrørende forhold, der er genstand for en beslutning i medfør af stk. 4 eller 6, skal være forenelige med denne beslutning.

Tiltag, der iværksættes af de kompetente myndigheder, vedrørende forhold, der er genstand for en beslutning i medfør af stk. 5 eller 8, skal være forenelige med denne beslutning.

 

9a. Formanden fastslår den i artikel 35, stk. 2, omhandlede rapport, hvilke kompetente myndigheder og finansieringsinstitutter der ikke har efterlevet de i stk. 4 og 6 omhandlede beslutninger.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Fællesskabet i alvorlig fare, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra myndigheden, Rådet eller ESRB vedtage en beslutning rettet til myndigheden, hvorved den fastslår, at der foreligger en krisesituation i denne forordnings forstand.

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Unionen i alvorlig fare, kan ESRB på eget initiativ eller efter anmodning fra myndigheden, Rådet, Europa-Parlamentet eller Kommissionen udstede en advarsel om, at der foreligger en krisesituation, for at give myndigheden mulighed for uden yderligere krav at træffe de individuelle beslutninger, der er omhandlet i stk. 3.

 

1a. Når ESRB udsteder en advarsel, underretter det samtidig Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og myndigheden herom.

 

Hurtigst muligt efter underretningen bør formanden for ERSB og den kompetente kommissær høres af Europa-Parlamentets kompetente udvalg vedrørende reglerne om fortrolig behandling af oplysninger, såfremt ERSB’s beslutning ikke er blevet offentliggjort.

 

1b. Når der er udstedt en advarsel, skal myndigheden aktivt fremme og, hvor det anses for nødvendigt, koordinere de tiltag, der iværksættes af de relevante kompetente myndigheder.

2. Har Kommissionen vedtaget en beslutning i medfør af stk. 1, kan myndigheden træffe individuelle beslutninger, hvorved den pålægger de nationale tilsynsmyndigheder at tage de nødvendige skridt i overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning for at imødegå risici, der kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i fare, ved at påse, at finansieringsinstitutter og nationale tilsynsmyndigheder opfylder kravene i denne lovgivning.

2. Har ESRB vedtaget en beslutning i medfør af stk. 1, træffer myndigheden individuelle beslutninger for at sikre, at de kompetente myndigheder tager de nødvendige skridt i overensstemmelse med denne forordning for at imødegå risici, der kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i fare, ved at påse, at finansieringsinstitutter og kompetente myndigheder opfylder kravene i denne lovgivning.

3. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke den i stk. 2 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, kan myndigheden, hvis de relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutter, træffe en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne lovgivning, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226.

3. Efterlever en kompetent myndighed ikke den i stk. 2 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, træffer myndigheden i henhold til de relevante krav i de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne lovgivning, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

3a. Hvis beslutningens adressat nægter at overholde EU-lovgivningen eller at efterkomme en bestemt beslutning, som myndigheden har truffet, kan myndigheden indbringe en sag ved de nationale domstole, herunder om anvendelse af foreløbige retsmidler.

4. Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 3, har forrang for tidligere beslutninger truffet af de nationale tilsynsmyndigheder i samme sag.

4. Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 3, har forrang for tidligere beslutninger truffet af de nationale tilsynsmyndigheder i samme sag.

Tiltag, der iværksættes af de nationale tilsynsmyndigheder, vedrørende forhold, der er genstand for en beslutning i medfør af stk. 2 eller 3, skal være forenelige med denne beslutning.

Tiltag, der iværksættes af de nationale tilsynsmyndigheder, vedrørende forhold, der er genstand for en beslutning i medfør af stk. 2 eller 3, skal være forenelige med denne beslutning.

 

4a. ESRB reviderer den beslutning, der henvises til i stk. 1, på eget initiativ eller på anmodning af Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller myndigheden, og erklærer krisesituationen for ophørt, så snart det er relevant.

 

4b. Formanden anfører i den i artikel 35, stk. 2, omhandlede rapport de individuelle beslutninger, der er rettet til kompetente myndigheder og finansieringsinstitutter jf. stk. 3 og 4.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Er en national tilsynsmyndighed uenig i en anden national tilsynsmyndigheds tiltag eller mangel på tiltag - med hensyn til fremgangsmåde eller indhold - på områder, hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning kræver samarbejde, koordinering eller fælles beslutningstagning mellem nationale tilsynsmyndigheder i flere medlemsstater, kan myndigheden efter anmodning fra en eller flere af de berørte nationale tilsynsmyndigheder bistå disse myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2, uden at dette i øvrigt indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

1. Er en kompetent myndighed uenig i en anden kompetent myndigheds tiltag eller mangel på tiltag - med hensyn til fremgangsmåde eller indhold - på områder, hvor de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter kræver samarbejde, koordinering eller fælles beslutningstagning mellem kompetente myndigheder i flere medlemsstater, leder myndigheden på eget initiativ eller efter anmodning fra en eller flere af de berørte kompetente myndigheder indsatsen med henblik på at bistå disse myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2-4, uden at dette i øvrigt indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

2. Myndigheden fastsætter en frist for indgåelse af forlig mellem de nationale tilsynsmyndigheder under hensyntagen til eventuelle relevante frister i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning samt til sagens kompleksitet og mere eller mindre hastende karakter.

2. Myndigheden fastsætter en frist for indgåelse af forlig mellem de kompetente myndigheder under hensyntagen til eventuelle relevante frister i de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter samt til sagens kompleksitet og mere eller mindre hastende karakter. På det stadium optræder myndigheden som mægler.

3. Hvis de berørte nationale tilsynsmyndigheder ikke er nået til enighed ved udløbet af forligsfasen, kan myndigheden træffe en beslutning, hvorved den pålægger dem at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

3. Hvis de berørte kompetente myndigheder ikke er nået til enighed ved udløbet af forligsfasen, træffer myndigheden i overensstemmelse med proceduren i artikel 29, stk. 1, andet afsnit, med bindende virkning for de pågældende kompetente myndigheder en beslutning til bilæggelse af tvisten, hvorved den pålægger dem at tage specifikke skridt, i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

4. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke myndighedens beslutning, idet den ikke påser, at et finansieringsinstitut overholder krav, der finder direkte anvendelse på det i medfør af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, kan myndigheden træffe en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226.

4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens beslutning, idet den ikke påser, at et finansieringsinstitut overholder krav, der finder direkte anvendelse på det i medfør af de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, træffer myndigheden en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

 

4a. Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 4, har forrang for tidligere beslutninger truffet af de kompetente myndigheder i samme sag. Tiltag, der iværksættes af de kompetente myndigheder, vedrørende forhold, der er genstand for en beslutning i medfør af stk. 3 eller 4, skal være forenelige med denne beslutning.

 

4b. Formanden for myndigheden giver i den i artikel 35, stk. 2, omhandlede beretning oplysning om tvister mellem kompetente myndigheder, indgåede aftaler og de beslutninger, der er truffet til bilæggelse af sådanne tvister.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder på tværs af sektorer

 

Det fælles udvalg bilægger i henhold til proceduren i artikel 11 de tvister, der måtte opstå mellem kompetente myndigheder i forbindelse med udførelsen af den i artikel 42 omhandlede opgave.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden bidrager til at fremme tilsynskollegiers effektive og konsekvente virkemåde og fremme en sammenhængende anvendelse af Fællesskabet lovgivning i disse kollegier.

1. Myndigheden bidrager til at fremme og overvåge de i direktiv 2006/48/EF omhandlede tilsynskollegiers effektive, fyldestgørende og konsekvente virkemåde og fremme en sammenhængende anvendelse af EU-retten i disse kollegier. Myndighedens personale kan deltage i alle aktiviteter, herunder undersøgelser på stedet, der foretages af to eller flere kompetente myndigheder i fællesskab.

2. Myndigheden deltager som observatør i tilsynskollegierne, når den finder det hensigtsmæssigt. I den forbindelse betragtes den som en "national tilsynsmyndighed" i den relevante lovgivnings forstand og modtager efter anmodning alle relevante oplysninger på samme måde som et medlem af kollegiet.

2. Myndigheden leder tilsynskollegierne, når den finder det hensigtsmæssigt. I denne forbindelse betragtes den som en "kompetent myndighed" i den relevante lovgivnings forstand. Den skal som minimum

 

a) indsamle og dele alle relevante oplysninger under normale forhold og i krisesituationer for at lette tilsynskollegiernes arbejde og oprette og forvalte et centralt system, der gør disse oplysninger tilgængelige for de kompetente myndigheder i tilsynskollegierne

 

b) indføre og koordinere stresstests på EU-plan for at vurdere finansieringsinstitutternes, herunder navnlig de i artikel 12b identificerede institutters, modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger, og i denne forbindelse sikre, at der på nationalt plan ved sådanne tests anvendes en metodologi, der er så konsekvent som muligt

 

c) planlægge og lede tilsynsaktiviteter under normale forhold og i krisesituationer, herunder evaluere de risici, som finansieringsinstitutter er eller kan være udsat for, og

 

d) overvåge de opgaver, som udføres af de kompetente myndigheder.

3. I samarbejde med de tilsynsførende i tilsynskollegierne udpeger og indsamler myndigheden efter behov alle relevante oplysninger hos de nationale tilsynsmyndigheder for at lette kollegiernes arbejde.

3. Myndigheden kan udarbejde forskriftsmæssige standarder og gennemførelsesstandarder, retningslinjer og henstillinger vedtaget i henhold til artikel 7, 7e og 8 for at harmonisere tilsynsfunktionerne og bedste praksis vedtaget af tilsynskollegierne. Myndighederne godkender skriftlige ordninger for hvert enkelt kollegiums virkemåde for at sikre en konvergent virkemåde mellem dem alle.

 

3a. En juridisk bindende mæglerrolle bør give myndigheden mulighed for at bilægge tvister mellem de kompetente myndigheder i overensstemmelse med proceduren i artikel 11. Hvis det ikke er muligt at nå til en aftale inden for det relevante tilsynskollegium, kan myndigheden træffe tilsynsafgørelser, der finder direkte anvendelse på de pågældende institutter.

Den opretter og forvalter et centralt system, der gør disse oplysninger tilgængelige for de nationale tilsynsmyndigheder i tilsynskollegierne.

 

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12a

 

Almindelige bestemmelser

 

1. Myndigheden er særlig opmærksom på og imødegår risici for afbrydelse af finansielle tjenesteydelser, der i) er forårsaget af en forringelse af hele eller dele af det finansielle system og ii) kan have alvorlige negative konsekvenser for det indre marked og realøkonomien (systemiske risici). Alle typer finansielle formidlere, markeder og infrastrukturer kan potentielt være systemisk vigtige til en vis grad.

 

2. Myndigheden udvikler i samarbejde med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici et fælles sæt af kvantitative og kvalitative indikatorer (en risikotavle), der fungerer som grundlag for at tildele en "tilsynsvurdering" til de grænseoverskridende institutter, der er identificeret jf. artikel 12b og har potentiale til at udgøre en systemisk risiko. Denne vurdering tages med jævne mellemrum op til fornyet overvejelse for at tage højde for væsentlige ændringer i et instituts risikoprofil. Tilsynsvurderingen er et afgørende element for beslutningen om direkte at føre tilsyn med eller foretage indgreb over for et skrantende institut.

 

3. Uanset retsakterne i artikel 1, stk. 2, foreslår myndigheden om nødvendigt yderligere udkast til forskriftsmæssige standarder og gennemførelsesstandarder samt retningslinjer og henstillinger til institutter, der er identificeret jf. artikel 12b og kan udgøre en systemisk risiko.

 

4. Myndigheden foretager tilsyn med grænseoverskridende institutter, der kan udgøre en systemisk risiko, jf. artikel 12b. I disse tilfælde handler myndigheden gennem de kompetente nationale myndigheder.

 

5. Myndigheden opretter en saneringsenhed med mandat såvel til at omsætte i praksis den klart definerede forvaltningspraksis og fremgangsmåde for krisestyring fra tidlig intervention til beslutningstagning og insolvens som til at lede sådanne procedurer.

 

6. Alle jf. artikel 12b identificerede institutter skal deltage i såvel den europæiske garantiordning som den europæiske stabilitetsfond som oprettet i medfør af hhv. artikel 12d og 12e. Finansieringsinstitutter, der kun opererer i én medlemsstat, har mulighed for at tilslutte sig den europæiske garantiordning eller den europæiske stabilitetsfond. Bidragene til de europæiske fonde erstatter bidragene til nationale fonde af lignende art.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12b

 

Identifikation af systemiske institutter, der kunne udgøre en systemisk risiko

 

1. Tilsynsrådet kan efter høring af ESRB i henhold til proceduren i artikel 29, stk. 1, identificere grænseoverskridende institutter, der på grund af den systemiske risiko, de måtte udgøre, eller på grund af deres betydning på EU-plan må nødvendigvis underlægges direkte tilsyn af myndigheden eller placeres under saneringsenheden som omhandlet i artikel 12c.

 

2. Kriterierne for identifikation af sådanne finansieringsinstitutter skal være i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt af Rådet for Finansiel Stabilitet, Den Internationale Valutafond og Banken for Internationale betalinger.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12c

 

Saneringsenhed

 

1. Saneringsenheden opretholder den finansielle stabilitet og sikrer, at afsmittende virkninger af sygdomme i de i artikel 12b identificerede institutioner spreder sig mindst muligt til resten af systemet og økonomien generelt, samtidig med at den begrænser omkostningerne for skatteyderne under overholdelse af proportionalitetsprincippet og kreditorernes hierarki, og idet den sikrer ligebehandling på tværs af grænser.

 

2. Saneringsenheden har beføjelser til at udføre opgaverne i stk. 1 med henblik på at rehabilitere kriseplagede institutter eller træffe afgørelse om at afvikle ikke-levedygtige institutter (kritisk for at begrænse den moralske risiko). Blandt andre tiltag kan den kræve justeringer af kapital og likviditet, foretage tilpasninger af forretningsporteføljen, forbedre procedurer, udpege eller udskifte ledelsen, anbefale garantier, lån og likviditetsstøtte, helt eller delvist salg, ændring af gæld til egenkapital (med passende haircuts) eller midlertidigt lade instituttet overgå til offentligt ejerskab.

 

3. Saneringsenheden omfatter eksperter, der udpeges af myndighedens tilsynsråd, og som er i besiddelse af viden om og ekspertise i at omstrukturere, vende udviklingen for og likvidere finansieringsinstitutter.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 12 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12d

 

En europæisk ramme for forsikringsgarantiordninger

 

1. I alle medlemsstater indføres harmonisering på et passende niveau af nationale forsikringsgarantiordninger med henblik på at sikre forbrugerbeskyttelse i hele Unionen.

 

Der oprettes en europæisk forsikringsgarantiordning (ordningen) for at sikre, at forsikringsselskaberne bærer et medansvar for at beskytte europæiske forsikringstageres interesser, og for at reducere omkostningerne for skatteyderne.

 

2. Ordningen finansieres gennem bidrag fra alle de i artikel 12b identificerede finansieringsinstitutter. Bidragene til ordningen fastsættes bl.a. på grundlag af finansieringsinstituttets risikoeksponering.

 

3. Ordningen forvaltes af en bestyrelse, som udpeges af myndigheden for en periode af fem år. Medlemmerne af bestyrelsen vælges blandt personalet i de nationale myndigheder, der er ansvarlige for nationale garantiordninger. Ordningen opretter også et rådgivende organ med repræsentanter fra de finansieringsinstitutter, som deltager i ordningen.

 

4. Hvis de akkumulerede ressourcer fra finansieringsinstitutters bidrag ikke er tilstrækkelige til at beskytte europæiske forsikringstageres interesser, har ordningen mulighed for at øge sine ressourcer gennem udstedelse af gældspapirer eller gennem andre finansielle midler.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 12 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 12e

 

Europæisk Stabilitetsfond for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

 

1. Der oprettes en europæisk stabilitetsfond for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (stabilitetsfonden) for at styrke internaliseringen af omkostningerne ved de finansielle system, herunder fuld dækning af finanspolitiske omkostninger, og for at bistå skrantende grænseoverskridende finansieringsinstitutter i at håndtere krisen. Finansieringsinstitutter, der kun opererer i én medlemsstat, har mulighed for at tilslutte sig fonden. Stabilitetsfonden træffer passende foranstaltninger til at hindre, at det forhold, at der er hjælp til rådighed, skaber en moralsk risiko.

 

2. Stabilitetsfonden finansieres gennem direkte bidrag fra alle de jf. artikel 12b identificerede finansieringsinstitutter. Disse bidrag skal stå i forhold til niveauet for den risiko og graden af indvirkningen på den systemiske risiko, som hver enkelt finansieringsinstitut udgør, samt variationer i den generelle risiko over tid som identificeret ved deres risikotavle. Niveauerne for de krævede bidrag fastlægges under hensyntagen til de mere generelle økonomiske vilkår og behovet for, at finansieringsinstitutter opretholder kapital til opfyldelse af andre forskriftsmæssige og forretningsmæssige krav.

 

3. Stabilitetsfonden forvaltes af en bestyrelse, som udpeges af myndigheden for en periode på fem år. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt personale foreslået af de nationale myndigheder. Stabilitetsfonden opretter også et rådgivende organ, der omfatter ikke-stemmeberettigede repræsentanter for de finansieringsinstitutter, som deltager i stabilitetsfonden. Stabilitetsfondens bestyrelse kan foreslå, at myndigheden outsourcer forvaltningen af stabilitetsfondens likviditet til anerkendte institutioner (som f.eks. EIB). Disse midler investeres i sikre og let realisable instrumenter.

 

4. Hvis de akkumulerede midler fra finansieringsinstitutternes bidrag ikke er tilstrækkelige til at imødegå vanskelighederne, kan Stabilitetsfonden øge sine ressourcer gennem udstedelse af gældspapirer eller gennem andre finansielle midler.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. De nationale tilsynsmyndigheder kan efter bilateral aftale uddelegere opgaver og ansvarsområder til andre nationale tilsynsmyndigheder.

1. De kompetente myndigheder kan efter bilateral aftale uddelegere opgaver og ansvarsområder til myndigheden elle andre kompetente myndigheder.

2. Myndigheden letter uddelegeringen af opgaver og ansvarsområder mellem nationale tilsynsmyndigheder ved at udpege de opgaver og ansvarsområder, der kan uddelegeres eller varetages i fællesskab, og ved at fremme bedste praksis.

2. Myndigheden fremmer og letter uddelegeringen af opgaver og ansvarsområder mellem kompetente myndigheder ved at udpege de opgaver og ansvarsområder, der kan uddelegeres eller varetages i fællesskab, og ved at fremme bedste praksis.

 

2a. Uddelegering af ansvarsområder medfører en omfordeling af de kompetencer, der er fastlagt i de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter. Den uddelegerende myndigheds lovgivning finder anvendelse på procedure, håndhævelse samt administrativ prøvelse og domstolsprøvelse vedrørende de uddelegerede ansvarsområder.

3. De nationale tilsynsmyndigheder underretter myndigheden om de delegeringsaftaler, de agter at indgå. De lader aftalerne få virkning tidligst en måned efter at have underrettet myndigheden.

3. De kompetente myndigheder underretter myndigheden om de delegeringsaftaler, de agter at indgå. De lader aftalerne få virkning tidligst en måned efter at have underrettet myndigheden.

Myndigheden kan afgive udtalelse om den påtænkte aftale senest en måned efter at være blevet underrettet.

Myndigheden kan afgive udtalelse om den påtænkte aftale senest en måned efter at være blevet underrettet.

Myndigheden offentliggør enhver delegeringsaftale, der indgås af de nationale tilsynsmyndigheder, på passende måde for at sikre, at alle berørte parter underrettes behørigt.

Myndigheden offentliggør enhver delegeringsaftale, der indgås af de kompetente myndigheder, på passende måde for at sikre, at alle berørte parter underrettes behørigt.

 

3a. Der indgås ingen bilaterale aftaler om uddelegering vedrørende de institutter, der er identificeret i artikel 12b.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden spiller en aktiv rolle i udviklingen af en fælles europæisk tilsynskultur og en konsekvent tilsynspraksis samt i fastlæggelsen af ensartede procedurer og sammenhængende fremgangsmåder i hele Fællesskabet og sørger i den forbindelse som minimum for:

1. Myndigheden spiller en aktiv rolle i udviklingen af en fælles europæisk tilsynskultur og en konsekvent tilsynspraksis samt i fastlæggelsen af ensartede procedurer og sammenhængende fremgangsmåder i hele Unionen og sørger i den forbindelse som minimum for:

a) at afgive udtalelser til nationale tilsynsmyndigheder

a) at afgive udtalelser til kompetente myndigheder

b) at fremme effektiv bilateral og multilateral informationsudveksling mellem nationale tilsynsmyndigheder under fuld overholdelse af fortroligheds- og databeskyttelsesbestemmelserne i den relevante fællesskabslovgivning

b) at fremme effektiv bilateral og multilateral informationsudveksling mellem kompetente myndigheder under fuld overholdelse af fortroligheds- og databeskyttelsesbestemmelserne i den relevante EU-lovgivning

c) at bidrage til udarbejdelsen af ensartede tilsynsstandarder af høj kvalitet, herunder rapporteringsstandarder

c) at bidrage til udarbejdelsen af ensartede tilsynsstandarder af høj kvalitet, herunder globale regnskabs- og rapporteringsstandarder

d) at vurdere anvendelsen af de relevante tekniske standarder, der vedtages af Kommissionen, og af retningslinjer og henstillinger udarbejdet af myndigheden og eventuelt foreslå ændringer hertil

d) at vurdere anvendelsen af de relevante forskriftsmæssige standarder og gennemførelsesstandarder, der vedtages af Kommissionen, og af retningslinjer og henstillinger udarbejdet af myndigheden og eventuelt foreslå ændringer hertil

e) at etablere sektorielle og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, fremme udvekslingen af personale og tilskynde de nationale tilsynsmyndigheder til at intensivere anvendelsen af udstationeringsordninger og andre værktøjer.

e) at etablere sektorielle og tværsektorielle uddannelsesprogrammer, fremme udvekslingen af personale og tilskynde de kompetente myndigheder til at intensivere anvendelsen af udstationeringsordninger og andre værktøjer.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden gennemfører regelmæssigt peer reviews af nogle eller alle af de nationale tilsynsmyndigheders aktiviteter for yderligere at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning mellem de peer reviewede myndigheder.

1. Myndigheden tilrettelægger og gennemfører regelmæssigt peer reviews af nogle eller alle af de nationale tilsynsmyndigheders aktiviteter for yderligere at styrke konsekvensen i tilsynsresultaterne. Med henblik herpå udvikler myndigheden metoder, der gør det muligt at foretage en objektiv vurdering og sammenligning mellem de peer reviewede myndigheder.

2. Et peer review omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af:

2. Et peer review omfatter, men er ikke begrænset til, en vurdering af:

a) hvorvidt den institutionelle opbygning af den nationale tilsynsmyndighed er hensigtsmæssig, og om den har de nødvendige ressourcer og tilstrækkelig kompetent personale, særlig med hensyn til en effektiv anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning og kapacitet til at reagere på markedsudviklingen

a) hvorvidt den institutionelle opbygning af den kompetente myndighed er hensigtsmæssig, og om den har de nødvendige ressourcer og tilstrækkelig kompetent personale, særlig med hensyn til en effektiv anvendelse af de forskriftsmæssige standarder og gennemførelsesstandarder, der er omhandlet i artikel 7 og 7e, og de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter og af kapaciteten til at reagere på markedsudviklingen

b) hvilket konvergensniveau der er opnået i anvendelsen af fællesskabslovgivningen og med hensyn til tilsynspraksis, herunder tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger vedtaget i henhold til artikel 7 og 8, og i hvilket omfang den pågældende tilsynspraksis opfylder målene i fællesskabslovgivningen

b) hvilket konvergensniveau der er opnået i anvendelsen af EU-lovgivningen og med hensyn til tilsynspraksis, herunder forskriftsmæssige standarder og gennemførelsesstandarder, retningslinjer og henstillinger vedtaget i henhold til artikel 7, 7e og 8, og i hvilket omfang den pågældende tilsynspraksis opfylder målene i EU-lovgivningen

c) god praksis udviklet af visse nationale tilsynsmyndigheder, som måske med fordel kan anvendes af andre nationale tilsynsmyndigheder.

c) god praksis udviklet af visse kompetente myndigheder, som måske med fordel kan anvendes af andre kompetente myndigheder.

3. På grundlag af peer reviewet kan myndigheden rette henstillinger til de berørte nationale tilsynsmyndigheder.

3. På grundlag af peer reviewet kan myndigheden vedtage udkast til forskriftsmæssige standarder eller gennemførelsesstandarder i overensstemmelse med artikel 7-7e og udarbejde retningslinjer og henstillinger i henhold til artikel 8.

 

3a. Myndigheden offentliggør resultatet af peer reviews og den bedste praksis, der afdækkes i disse peer reviews.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden varetager den generelle koordinering mellem de nationale tilsynsmyndigheder, bl.a. i tilfælde, hvor ugunstige udviklinger kan føre til, at de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten i det finansielle system i Fællesskabet bringes i fare.

1. Myndigheden varetager den generelle koordinering mellem de kompetente myndigheder, bl.a. i tilfælde, hvor ugunstige udviklinger kan føre til, at de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten i det finansielle system i Unionen bringes i fare.

Myndigheden fremmer en koordineret reaktion fra Fællesskabet, bl.a. ved:

2. Myndigheden fremmer en koordineret og konsolideret reaktion fra EU, bl.a. ved:

1) at lette udvekslingen af oplysninger mellem de nationale tilsynsmyndigheder

1) at lette udvekslingen af oplysninger mellem de kompetente myndigheder

2) at fastlægge omfanget og verificere pålideligheden af de oplysninger, der bør stilles til rådighed for alle berørte nationale tilsynsmyndigheder

2) at fastlægge omfanget og verificere pålideligheden af de oplysninger, der bør stilles til rådighed for alle berørte kompetente myndigheder

3) at fungere som mægler på foranledning af nationale tilsynsmyndigheder eller på eget initiativ, jf. dog artikel 11

3) at fungere som mægler på foranledning af kompetente myndigheder eller på eget initiativ, jf. dog artikel 11

4) at underrette ESRB om eventuelle potentielle krisesituationer hurtigst muligt.

4) at underrette ESRB om eventuelle potentielle krisesituationer hurtigst muligt

 

4a) at træffe alle passende foranstaltninger inden for sine beføjelser for at sikre koordineringen af kompetente myndigheder i tilfælde af udviklinger, der kan bringe de finansielle markeders virkemåde i fare

 

4b) at fungere som central modtager af lovpligtige indberetninger for institutioner, der er aktive i mere end én medlemsstat.

 

De kompetente myndigheder sender alle lovpligtige indberetningsoplysninger, som de har modtaget fra sådanne institutioner, til myndigheden. Efter at have modtaget disse oplysninger deler myndigheden oplysningerne med de kompetente nationale myndigheder.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden overvåger og vurderer markedsudviklingen på sit kompetenceområde og underretter om nødvendigt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, ESRB samt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder.

1. Myndigheden overvåger og vurderer markedsudviklingen på sit kompetenceområde og underretter om nødvendigt Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder), ESRB samt Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de relevante tendenser inden for mikrotilsyn, potentielle risici og sårbarheder. Myndigheden medtager i sin vurdering en økonomisk analyse af markederne for finansieringsinstitutterne samt en konsekvensanalyse af den indvirkning, som den potentielle udvikling på markederne kan have på dem.

I den forbindelse iværksætter og koordinerer myndigheden i samarbejde med ESRB vurderinger på fællesskabsplan af finansieringsinstitutternes modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger mv. Med henblik herpå udvikler den til brug for de nationale tilsynsmyndigheder:

2. I den forbindelse iværksætter og koordinerer myndigheden i samarbejde med ESRB vurderinger på EU-plan af finansieringsinstitutternes modstandsdygtighed over for ugunstige markedsudviklinger mv. Med henblik herpå udvikler den til brug for de kompetente myndigheder:

a) fælles metoder til vurdering af økonomiske scenariers virkninger for et instituts finansielle situation

a) fælles metoder til vurdering af økonomiske scenariers virkninger for et instituts finansielle situation

b) fælles tilgange til oplysning om resultaterne af disse vurderinger af finansieringsinstitutters modstandsdygtighed.

b) fælles tilgange til oplysning om resultaterne af disse vurderinger af finansieringsinstitutters modstandsdygtighed

 

c) fælles metoder til vurdering af særlige produkters og distributionsprocessers betydning for en institutions finansielle position og for indskydere, investorer og forbrugeroplysning.

2. Mindst en gang om året og om nødvendigt hyppigere leverer myndigheden vurderinger af tendenser, potentielle risici og sårbarheder inden for sit kompetenceområde til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ESRB, uden at dette i øvrigt berører ESRB's opgaver i henhold til forordning (EF) nr. …/...[ESRB].

3. Mindst en gang om året og om nødvendigt hyppigere leverer myndigheden vurderinger af tendenser, potentielle risici og sårbarheder inden for sit kompetenceområde til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og ESRB, uden at dette i øvrigt berører ESRB's opgaver i henhold til forordning (EU) nr. …/2010[ESRB].

Som led i disse vurderinger klassificerer myndigheden de vigtigste risici og sårbarheder og anbefaler om nødvendigt præventive og afhjælpende tiltag.

Som led i disse vurderinger klassificerer myndigheden de vigtigste risici og sårbarheder og anbefaler om nødvendigt præventive og afhjælpende tiltag.

3. Myndigheden sikrer en passende dækning af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt sammen med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

4. Myndigheden sikrer en passende dækning af tværsektorielle udviklinger, risici og sårbarheder, idet den arbejder tæt sammen med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder) gennem det fælles udvalg.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden kan udvikle kontakter med tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at dette berører fællesskabsinstitutionernes kompetenceområder. Den kan indgå administrative aftaler med internationale organisationer og tredjelandes forvaltninger.

1. Myndigheden repræsenterer Unionen i alle internationale fora vedrørende regulering og tilsyn med institutter, der falder under de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter, uden at dette berører EU-institutionernes og de kompetente myndigheders kompetenceområder.

 

1b. Myndigheden udvikler kontakter med tilsynsmyndigheder i tredjelande. Den kan indgå administrative aftaler med internationale organisationer og tredjelandes forvaltninger. Disse aftaler forhindrer ikke medlemsstaterne og de kompetente myndigheder i at indgå bilaterale eller multilaterale aftaler med tredjelande.

Myndigheden medvirker ved udarbejdelsen af ligestillingsbeslutninger vedrørende tilsynsordninger i tredjelande i overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning.

2. Myndigheden medvirker ved udarbejdelsen af ligestillingsbeslutninger vedrørende tilsynsordninger i tredjelande i overensstemmelse med de i artikel 1, stk. 2, nævnte retsakter. Kommissionen vedtager forskriftsmæssige standarder i overensstemmelse med artikel 7a til 7d med henblik på at foretage ækvivalensvurderinger, som omtalt i denne artikel.

 

3. Myndighedens formand redegør i den i artikel 35, stk. 2, omhandlede rapport for de administrative ordninger og tilsvarende beslutninger, der er blevet indgået med internationale organisationer eller forvaltninger i tredjelande.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 2 og 2 a (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af fusioner og overtagelser, der falder ind under direktiv 2007/44/EF, kan myndigheden på eget initiativ eller efter anmodning fra en national tilsynsmyndighed afgive og offentliggøre en udtalelse vedrørende en tilsynsvurdering, der skal udføres af en af medlemsstaternes myndigheder. Artikel 20 finder anvendelse.

2. Med hensyn til tilsynsvurderinger af fusioner og overtagelser, der falder ind under direktiv 2007/44/EF, kan myndigheden på eget initiativ eller efter anmodning fra en kompetent myndighed afgive og offentliggøre en udtalelse vedrørende en tilsynsvurdering, der skal udføres af en af medlemsstaternes myndigheder. Artikel 20 finder anvendelse.

 

2a. På grundlag af fælles retningslinjer kan myndigheden gennemføre ændring af kontrolproceduren i henhold til direktiv 2007/44/EF. Efter modtagelsen af meddelelsen koordinerer myndigheden med de relevante nationale myndigheder.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver de nationale tilsynsmyndigheder og andre offentlige myndigheder i medlemsstaterne myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning.

1. Efter anmodning fra myndigheden giver de kompetente myndigheder og andre offentlige myndigheder, der indsamler eller har oplysninger om virksomheder eller produkter på finansielle markeder, myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning, under forudsætning af at adressaten har lovlig adgang til de relevante data, og at anmodningen om oplysninger er hensigtsmæssig i forhold til arten af den pågældende opgave.

Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum.

1a. Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum. Sådanne anmodninger skal være baseret på fælles indberetningsformater, som skal efterkommes, når det er hensigtsmæssigt, på et konsolideret niveau.

 

1b. Er de kompetente myndigheder ikke forpligtede til at indsamle de ønskede oplysninger, kan myndigheden ændre de forskriftsmæssige standarder eller gennemførelsesstandarder, der omhandler indberetningskrav.

 

1c. Efter anmodning fra en kompetent myndighed i en medlemsstat kan myndigheden stille alle oplysninger til rådighed, som er nødvendige for, at den kompetente myndighed kan udføre sine opgaver, forudsat at den pågældende kompetente myndighed har indført passende regler om tavshedspligt.

 

1d. For at undgå overlapning af indberetningsforpligtelserne, tager myndigheden hensyn til de eksisterende statistikker, som det europæiske statistiske system og Det Europæiske System af Centralbanker har produceret, formidlet og udviklet.

2. Er oplysningerne ikke tilgængelige, eller gøres de ikke tilgængelige rettidigt af de nationale tilsynsmyndigheder og andre offentlige myndigheder i medlemsstaterne, kan myndigheden rette en begrundet anmodning direkte til de relevante finansieringsinstitutter og andre parter. Den underretter de pågældende nationale tilsynsmyndigheder om sådanne anmodninger.

 

Efter anmodning fra myndigheden bistår de nationale tilsynsmyndigheder og andre offentlige myndigheder i medlemsstaterne myndigheden med at indsamle sådanne oplysninger.

 

3. Myndigheden må kun anvende fortrolige oplysninger, som den har indhentet hos nationale tilsynsmyndigheder og andre offentlige myndigheder eller hos finansieringsinstitutter og andre parter, til brug for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning.

 

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger samarbejder med ESRB.

1. Myndigheden har et tæt og regelmæssigt samarbejde med ESRB.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Myndigheden arbejder tæt sammen med ESRB. Den giver ESRB de regelmæssige, ajourførte oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af dets opgaver. Data, der er nødvendige for udførelsen af ESRB's opgaver, og som ikke er i summarisk eller samlet form, leveres hurtigst muligt til det efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i forordning (EF) nr. …/[ESRB].

2. Myndigheden giver ESRB de regelmæssige, ajourførte oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af dets opgaver. Data, der er nødvendige for udførelsen af ESRB's opgaver, og som ikke er i summarisk eller samlet form, leveres hurtigst muligt til det efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i forordning (EU) nr. …/2010 [ESRB]. Myndigheden udarbejder en passende protokol for offentliggørelsen af fortrolige oplysninger, der vedrører individuelle finansieringsinstitutter.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Når myndigheden modtager en advarsel eller anbefaling fra ESRB rettet til en national tilsynsmyndighed, anvender den, når det er relevant, de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, for at sikre rettidig opfølgning.

5. Når myndigheden modtager en advarsel eller anbefaling fra ESRB rettet til en kompetent myndighed, anvender den, når det er relevant, de beføjelser, der er tillagt den ved denne forordning, for at sikre rettidig opfølgning.

Agter adressaten ikke at følge ESRB's anbefaling, underretter den tilsynsrådet og drøfter med dette sine grunde til ikke at handle.

Agter adressaten ikke at følge ESRB's anbefaling, underretter den tilsynsrådet og drøfter med dette sine grunde til ikke at handle.

Den nationale tilsynsmyndighed tager behørigt hensyn til tilsynsrådets synspunkter, når den underretter ESRB i overensstemmelse med artikel [17] i forordning (EF) nr. …/…[ESRB].

Den kompetente myndighed tager behørigt hensyn til tilsynsrådets synspunkter, når den underretter ESRB i overensstemmelse med artikel [17] i forordning (EU) nr. …/…[ESRB].

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Interessentgruppe for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

Interessentgruppe for forsikring og genforsikring og interessentgruppe for arbejdsmarkedspensionsordninger

1. Der nedsættes en interessentgruppe for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger med henblik på høring af interessenter på områder af relevans for myndighedens opgaver.

1. Der nedsættes en interessentgruppe for forsikring og genforsikring og en interessentgruppe for arbejdsmarkedspensionsordninger (interessentgrupperne) for at fremme høring af interessenter på områder af relevans for myndighedens opgaver. Interessentgrupperne høres om alle myndighedens relevante beslutninger og foranstaltninger. Hvis der skal træffes omgående foranstaltninger, og det ikke er muligt at foretage høring, informeres interessentgrupperne hurtigst muligt.

 

Interessentgrupperne holder møde mindst fire gange om året.

2. Interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på Fællesskabets forsikrings- og genforsikringsselskaber samt arbejdsmarkedspensionsordninger, disses ansatte samt forbrugere og brugere af ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger.

2. Interessentgrupperne består af 30 medlemmer, ligeligt fordelt på alle Unionens forskellige finansielle virksomheder, disses ansatte samt forbrugere, investorer og brugere af finansielle ydelser. Mindst fem af medlemmerne skal være uafhængige højt anerkendte akademikere. Antallet af medlemmer, der repræsenterer finansinstitutterne, må ikke overstige 10.

Interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger afholder mindst to møder om året.

 

3. Medlemmerne af interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger udpeges af tilsynsrådet efter forslag fra de relevante interessenter.

3. Medlemmerne af interessentgrupperne udpeges af tilsynsrådet efter forslag fra de relevante interessenter.

I forbindelse med sin afgørelse sikrer tilsynsrådet så vidt muligt en passende geografisk balance blandt interessenterne og dækning af hele Fællesskabet.

I forbindelse med sin afgørelse sikrer tilsynsrådet, at alle medlemmer, som ikke repræsenterer professionelle markedsdeltagere eller disses ansatte, giver oplysning om potentielle interessekonflikter.

Myndigheden yder den nødvendige sekretærbistand til interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger.

4. Myndigheden yder al nødvendig information og sikrer den nødvendige sekretærbistand til interessentgrupperne. Der skal ydes tilstrækkelig godtgørelse til medlemmer af interessentgrupper, der repræsenterer ikke-udbyttegivende organisationer. Interessentgrupperne kan nedsætte arbejdsgrupper om tekniske spørgsmål, til hvilke der også kan udpeges yderligere eksperter for at sikre den nødvendige tekniske ekspertise.

4. Medlemmerne af interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger har en mandatperiode på to et halvt år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure finder sted.

Medlemmerne af interessentgrupperne har en mandatperiode på fem år, hvorefter en ny udvælgelsesprocedure finder sted.

Medlemmerne kan sidde i to på hinanden følgende mandatperioder.

 

5. Interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger kan afgive udtalelser og yde rådgivning til myndigheden om alle emner vedrørende myndighedens opgaver som fastsat i artikel 7 og 8.

5. Interessentgrupperne afgiver udtalelser og yder rådgivning til myndigheden om alle emner vedrørende myndighedens opgaver, herunder i forbindelse med udarbejdelse af fælles udtalelser med Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), jf. artikel 42, med særligt fokus på opgaverne fastsat i artikel 7-7e, 8, 10, 14, 15 og 17. Interessentgrupperne har mulighed for at påvirke dagsordenen for myndighedens møder. Alle repræsentanterne i grupperne har mulighed for at komme med bidrag. Den endelige beslutning om de foreslåede dagsordenspunkter træffes af interessentgruppen, og de enkelte interessentundergrupper har ret til at få deres foreslåede punkter på dagsordenen. Alle undergrupper kan indgive udtalelser og rådgivning til myndigheden. Sådanne udtalelser afspejler ikke nødvendigvis holdningen hos flertallet i interessentgrupperne.

6. Interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger vedtager selv sin forretningsorden.

6. Interessentgrupperne vedtager selv deres forretningsorden med to tredjedeles flertal blandt medlemmerne.

7. Myndigheden offentliggør interessentgruppens udtalelser og rådgivning samt resultaterne af dens høringer.

7. Myndigheden offentliggør interessentgruppernes udtalelser og rådgivning samt resultaterne af deres høringer.

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Artikel 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på nogen måde indvirker på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

 

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning truffet i henhold til artikel 11 indvirker på dens finanspolitiske ansvar, kan den senest en måned efter, at den nationale tilsynsmyndighed er blevet underrettet om myndighedens beslutning, meddele myndigheden og Kommissionen, at den nationale tilsynsmyndighed ikke gennemfører beslutningen.

1. Finder en medlemsstat, at en beslutning truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, eller artikel 11 indvirker direkte og i væsentlig grad på dens finanspolitiske ansvar, meddeler den senest ti arbejdsdage efter, at den kompetente myndighed er blevet underrettet om myndighedens beslutning, myndigheden, Kommissionen og Europa-Parlamentet, hvorvidt den vil eller ikke vil overholde beslutningen.

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart rede for, hvorfor og på hvilken måde beslutningen indvirker på dens finanspolitiske ansvar.

I sin meddelelse gør medlemsstaten rede for, hvorfor og på grundlag af en konsekvensanalyse, der indgår i meddelelsen i hvor høj grad beslutningen indvirker på dens finanspolitiske ansvar.

I et sådant tilfælde suspenderes myndighedens beslutning.

 

Senest en måned efter meddelelsen fra medlemsstaten meddeler myndigheden medlemsstaten, om den fastholder sin beslutning, eller om den ændrer den eller trækker den tilbage.

2. Senest en måned efter meddelelsen fra medlemsstaten meddeler myndigheden medlemsstaten, om den fastholder sin beslutning, eller om den ændrer den eller trækker den tilbage.

Fastholder myndigheden sin beslutning, træffer Rådet inden for en frist på to måneder afgørelse med kvalificeret flertal, jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt myndighedens beslutning fastholdes eller trækkes tilbage.

3. Fastholder myndigheden sin beslutning eller ændrer den, træffer Rådet afgørelse om, hvorvidt myndighedens beslutning fastholdes eller trækkes tilbage. Afgørelsen om at fastholde myndighedens beslutning træffes med simpelt flertal af dets medlemmer. Afgørelsen om at trække myndighedens beslutning tilbage træffes med kvalificeret flertal af dets medlemmer. I begge tilfælde fraregnes stemmer fra de berørte medlemmer. Kvalificeret flertal defineres som mindst 55 % af Rådets medlemmer, undtagen den berørte medlemsstat, der omfatter mindst 65 % af Unionens befolkning fraregnet befolkningen i den pågældende medlemsstat.

Fastholder Rådet ved sin afgørelse myndighedens beslutning, eller træffer det ikke afgørelse inden for en frist på to måneder, ophører suspensionen af den pågældende beslutning øjeblikkeligt.

4. Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti arbejdsdage i det i artikel 10 nævnte tilfælde og en måned i det i artikel 11 nævnte tilfælde, anses myndighedens beslutning for at være fastholdt.

3. Finder en medlemsstat, at en beslutning truffet i henhold til artikel 10, stk. 2, indvirker på dens finanspolitiske ansvar, kan den senest tre arbejdsdage efter, at den nationale tilsynsmyndighed er blevet underrettet om myndighedens beslutning, meddele myndigheden, Kommissionen og Rådet, at den nationale tilsynsmyndighed ikke gennemfører beslutningen.

 

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart rede for, hvorfor og på hvilken måde beslutningen indvirker på dens finanspolitiske ansvar.

 

Rådet træffer inden for en frist på ti arbejdsdage afgørelse med kvalificeret flertal, jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt myndighedens beslutning fastholdes eller trækkes tilbage.

 

Træffer Rådet ikke afgørelse inden for ti arbejdsdage, anses myndighedens beslutning for at være fastholdt.

 

 

5. Hvis en beslutning, der er vedtaget i medfør af artikel 10, fører til anvendelse af de i artikel 12d eller 12e omhandlede midler, opfordrer medlemsstaterne ikke Rådet til at opretholde eller tilbagetrække en beslutning truffet af myndigheden.

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Inden myndigheden træffer de i artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 2 og 3, og artikel 11, stk. 3 og 4, omhandlede beslutninger, underretter den adressaten om, at den agter at træffe en sådan beslutning, og fastsætter under fuld hensyntagen til, hvor meget sagen haster, en frist, inden for hvilken adressaten kan tilkendegive sine synspunkter.

1. Inden myndigheden træffer de i nærværende forordning omhandlede beslutninger, underretter den adressaten om, at den agter at træffe en sådan beslutning, og fastsætter under fuld hensyntagen til, hvor meget sagen haster, dens kompleksitet og mulige konsekvenser en frist, inden for hvilken adressaten kan tilkendegive sine synspunkter. Udtrykket adressat omfatter bade myndigheder og finansieringsinstitutter.

2. Myndighedens beslutninger skal begrundes.

2. Myndighedens beslutninger skal begrundes.

3. Adressaterne for myndighedens beslutninger underrettes om retsmidlerne i henhold til denne forordning.

3. Adressaterne for myndighedens beslutninger underrettes om retsmidlerne i henhold til denne forordning.

4. Har myndigheden truffet en beslutning i henhold til artikel 10, stk. 2 eller 3, tager den beslutningen op til fornyet overvejelse med passende mellemrum.

4. Har myndigheden truffet en beslutning i henhold til artikel 10, stk. 2 eller 3, tager den beslutningen op til fornyet overvejelse med passende mellemrum.

5. Beslutninger, der træffes af myndigheden i henhold til artikel 9, 10 og 11, offentliggøres med angivelse af den berørte nationale tilsynsmyndighed eller det berørte finansieringsinstitut og hovedindholdet af beslutningen under hensyntagen til finansieringsinstitutters legitime interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder.

5. Beslutninger, der træffes af myndigheden i henhold til artikel 9, 10 og 11, offentliggøres med angivelse af den berørte kompetente myndighed eller det berørte finansieringsinstitut og hovedindholdet af beslutningen, med mindre en sådan offentliggørelse strider mod finansieringsinstitutters legitime interesse i at beskytte deres forretningshemmeligheder eller kunne bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Den Europæiske Union i alvorlig fare.

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tilsynsrådet er sammensat af:

1. Tilsynsrådet er sammensat af:

a) formanden, der ikke har stemmeret

a) formanden, der ikke har stemmeret

b) lederne af de relevante nationale tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansieringsinstitutter i hver af medlemsstaterne. Hvis der er mere end én kompetent myndighed i en medlemsstat, vælger myndighederne én af lederne til at repræsentere dem i tilsynsrådet

b) lederne af de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med forsikrings-, genforsikrings og pensionsselskaber i hver af medlemsstaterne. Når der er mere end én kompetent myndighed i en medlemsstat, der er ansvarlig for gennemførelsen af EU-lovgivningen, beslutter de indbyrdes, hvordan de vil gøre brug af deres repræsentation, inklusive stemmerne i henhold til artikel 29, som deles

c) en repræsentant for Kommissionen, som ikke har stemmeret

c) en repræsentant for Kommissionen uden stemmeret.

 

d) en repræsentant for Den Europæiske Centralbank uden stemmeret

d) en repræsentant for ESRB, som ikke har stemmeret

e) en repræsentant for ESRB uden stemmeret

f) en repræsentant for hver af de andre to europæiske tilsynsmyndigheder, som ikke har stemmeret.

f) en repræsentant uden stemmeret for hver af de andre to europæiske tilsynsmyndigheder.

2. Hver enkelt national tilsynsmyndighed er ansvarlig for udpegningen af en suppleant på højt niveau i samme myndighed, der kan træde i stedet for det i stk. 1, litra b), nævnte medlem, såfremt denne person er forhindret i at deltage i et møde; hvis der er mere end én kompetent national tilsynsmyndighed, udpeger disse myndigheder suppleanten i fællesskab.

2. Hver enkelt kompetent myndighed er ansvarlig for udpegningen af en suppleant på højt niveau i samme myndighed, der kan træde i stedet for det i stk. 1, litra b), nævnte medlem, såfremt denne person er forhindret i at deltage i et møde.

3. Tilsynsrådet kan beslutte at lade observatører deltage.

 

Den administrerende direktør kan deltage i tilsynsrådets møder uden stemmeret.

 

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Til brug for artikel 11 indkalder tilsynsrådet for at lette bilæggelsen af tvisten et panel bestående af formanden og to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er repræsentanter for de nationale tilsynsmyndigheder, der er parter i tvisten.

2. Til brug for artikel 11 indkalder tilsynsrådet for at lette en upartisk bilæggelse af tvisten et uafhængigt panel bestående af formanden og to medlemmer af tilsynsrådet, som ikke er repræsentanter for de kompetente myndigheder, der er parter i tvisten, og som ikke har nogen interesser i konflikten.

Tilsynsrådet træffer en beslutning i henhold til artikel 11 efter forslag fra panelet.

 

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved udførelsen af de opgaver, der er henlagt til tilsynsrådet ved denne forordning, handler formanden og de stemmeberettigede medlemmer af tilsynsrådet uafhængigt og objektivt i Fællesskabets interesse og må ikke søge eller modtage instrukser fra fællesskabsinstitutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

1. Ved udførelsen af de opgaver, der er henlagt til tilsynsrådet ved denne forordning, handler formanden og de stemmeberettigede medlemmer af tilsynsrådet uafhængigt og objektivt udelukkende i Unionens interesse som helhed og må ikke søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

 

2. Medlemsstaterne, EU's institutioner og ethvert andet offentligt eller privat organ skal afholde sig fra forsøg på at påvirke medlemmerne af tilsynsrådet i udøvelsen af deres opgaver vedrørende myndigheden.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Tilsynsrådet vedtager efter forslag fra bestyrelsen årsberetningen om myndighedens virksomhed på grundlag af det i artikel 38, stk. 7, omhandlede udkast til årsberetning og fremsender senest den 15. juni hvert år nævnte rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Rapporten offentliggøres.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 29Beslutningstagning

 

Artikel 29Beslutningstagning

 

1. Tilsynsrådet handler med kvalificeret flertal af sine medlemmer, jf. traktatens artikel 205, i de i artikel 7 og 8 omhandlede tilfælde og i forbindelse med alle foranstaltninger og beslutninger i henhold til kapitel VI.

1. Tilsynsrådet handler med simpelt flertal af sine medlemmer.

Alle andre beslutninger i tilsynsrådet træffes med simpelt flertal af dets medlemmer.

1a. Alle beslutninger i tilsynsrådet træffes med simpelt flertal af dets medlemmer i henhold til princippet om, at hvert medlem har én stemme. Tilsynsrådet handler med kvalificeret flertal af sine medlemmer, jf. artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Union, i forbindelse med de i artikel 7 og 8 omhandlede tilfælde og i forbindelse med alle foranstaltninger og beslutninger truffet inden for rammerne af kapitel VI.

 

 

Ændringsforslag  95

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Bestyrelsen er sammensat af formanden, en repræsentant for Kommissionen og fire medlemmer, som tilsynsrådet vælger fra sin midte.

1. Bestyrelsen er sammensat af fem medlemmer: formanden og fire medlemmer, som tilsynsrådet vælger blandt sine stemmeberettigede medlemmer.

Ændringsforslag  96

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvert medlem, bortset fra formanden, har en suppleant, som kan repræsentere bestyrelsesmedlemmet, hvis dette er forhindret i at deltage.

udgår

Ændringsforslag  97

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bestyrelsen vedtager sine beslutninger med et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Hvert medlem har én stemme.

udgår

Ændringsforslag  98

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der afholdes ordinære møder mindst to gange om året.

Bestyrelsen afholder møder mindst forud for alle møder i tilsynsrådet og så ofte, som det skønnes nødvendigt.

Ændringsforslag  99

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemmerne af bestyrelsen handler uafhængigt og objektivt i Fællesskabets interesse uden at søge eller modtage instrukser fra fællesskabsinstitutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Medlemmerne af bestyrelsen handler uafhængigt og objektivt og alene i Unionens interesse som helhed uden at søge eller modtage instrukser fra EU-institutioner eller -organer, medlemsstaters regeringer eller noget andet offentligt eller privat organ.

Ændringsforslag  100

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 6 og stk. 6 a (nyt)  

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Bestyrelsen vedtager efter høring af tilsynsrådet årsberetningen om myndighedens virksomhed på grundlag af det i artikel 38, stk. 7, omhandlede udkast til årsberetning og fremsender senest den 15. juni nævnte rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Revisionsretten og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Rapporten offentliggøres.

6. Bestyrelsen vedtager efter høring af tilsynsrådet kvartalsberetninger, som myndighedens formand forelægger Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 35, stk. 2.

 

6a. Bestyrelsen vedtager også en årsberetning, og myndighedens formand forelægger Europa-Parlamentet denne.

Ændringsforslag  101

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Formanden udpeges af tilsynsrådet på grundlag af sine kvalifikationer, sit kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og regulering efter en åben udvælgelsesprocedure.

2. Formanden udpeges af Europa-Parlamentet på grundlag af sine kvalifikationer, sit kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og regulering efter en åben udvælgelsesprocedure, som tilrettelægges og forvaltes af Kommissionen.

Før udpegelsen skal den kandidat, tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af Europa-Parlamentet.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en liste med tre kandidater. Europa-Parlamentet foretager høringer af kandidaterne, hvorefter det vælger en af disse. Den således udvalgte kandidat udnævnes af tilsynsrådet.

Tilsynsrådet vælger også fra sin midte en suppleant, som kan varetage formandens opgaver i dennes fravær.

Tilsynsrådet vælger også fra sin midte en suppleant, som kan varetage formandens opgaver i dennes fravær. Denne suppleant må ikke være medlem af bestyrelsen.

Ændringsforslag  102

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Formanden kan kun afsættes efter beslutning truffet af tilsynsrådet, forudsat at beslutningen bekræftes af Europa-Parlamentet.

5. Formanden kan kun afsættes af Europa-Parlamentet efter beslutning truffet af tilsynsrådet.

Ændringsforslag  103

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne, EU's institutioner og ethvert andet offentligt eller privat organ skal afholde sig fra forsøg på at påvirke formandens udførelse af sine opgaver.

Ændringsforslag  104

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I medfør af tjenestemandsvedtægten, der er omhandlet i artikel 54, er formanden efter sin fratræden fortsat forpligtet til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv eller opnåelse af visse fordele.

Ændringsforslag  105

Forslag til forordning

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet kan opfordre formanden eller dennes suppleant til, med fuld hensyntagen til deres uafhængighed, at afgive en erklæring regelmæssigt over for sit kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af nævnte udvalg.

1. Formanden eller dennes suppleant afgiver mindst en gang i kvartalet en erklæring over for Europa-Parlamentet og besvarer alle spørgsmål fra dets medlemmer.

2. Europa-Parlamentet kan også opfordre formanden til at aflægge rapport om udførelsen af dennes opgaver.

2. Formanden aflægger rapport om myndighedens aktiviteter til Europa-Parlamentet, når der anmodes herom og mindst 15 dage før afgivelsen af den erklæring, der er omhandlet i stk. 1.

 

2a. Udover oplysningerne i artikel 7a-7e, 8, 9, 10, 11a og 18 indeholder rapporten oplysninger om forbrugernes og SMV’ernes adgang til forsikringer samt forsikringsbeløb og -omkostninger og om reaktioner på udtalelserne fra interessentgrupperne. Den indeholder desuden alle relevante oplysninger, som Europa-Parlamentet udbeder sig på ad hoc-basis.

 

4. Formanden aflægger også en årsrapport om udførelsen af sine opgaver til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  106

Forslag til forordning

Artikel 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

udgår

Sammensætning

 

1. Myndigheden er en del af ESFS, der fungerer som et netværk af tilsynsmyndigheder.

 

2. ESFS består af følgende:

 

a) de myndigheder i medlemsstaterne, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/… [EBA] og i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/… [ESMA]

 

b) myndigheden

 

c) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed oprettet i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. …/…[EBA]

 

d) Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed oprettet i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. …/…[ESMA]

 

e) Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder, jf. artikel 40

 

f) det udvalg, der er nedsat for at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 7, 9 og 10.

 

3. Myndigheden skal indgå i et regelmæssigt og tæt samarbejde, sikre tværsektoriel sammenhæng i arbejdet og nå frem til fælles holdninger til tilsyn med finansielle konglomerater og andre tværsektorielle spørgsmål med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed gennem Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til artikel 40.

 

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning

Kapitel IV – afdeling 2 - titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

DET FÆLLES UDVALG AF EUROPÆISKE TILSYNSMYNDIGHEDER

DEN EUROPÆISKE TILSYNSMYNDIGHED (DET FÆLLES UDVALG)

Begrundelse

Det er vigtigt at fastslå, at det fælles udvalg også er et rådgivende organ inden for ESA'en samt mellem ESA'erne og ESRB.

Ændringsforslag  108

Forslag til forordning

Artikel 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hermed nedsættes der et fælles udvalg af europæiske tilsynsmyndigheder.

1. Hermed oprettes Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Det Fælles Udvalg), som skal have hovedkvarter i Frankfurt.

2. Det fælles udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden skal indgå i et regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre tværsektoriel sammenhæng med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden skal indgå i et regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre tværsektoriel sammenhæng med de øvrige ESA'er, navnlig hvad angår:

– finansielle konglomerater

regnskabsføring og revision

– mikroanalyser af tværsektoriel udvikling, risici og svage punkter for finansiel stabilitet

– detailinvesteringsprodukter

– foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og

– informationsudveksling med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici og udvikling af forbindelserne mellem Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici og de europæiske tilsynsmyndigheder.

3. Myndigheden bidrager med tilstrækkelige ressourcer til den administrative bistand til Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder. Den omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og drift.

3. Det fælles udvalg skal have et permanent sekretariat med et udstationeret personale fra de tre europæiske tilsynsmyndigheder. Myndigheden bidrager med tilstrækkelige ressourcer til administrative, infrastrukturelle og driftsmæssige udgifter.

Ændringsforslag  109

Forslag til forordning

Artikel 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis et institut, der er identificeret jf. artikel 12b, stk. 1, tilhører flere forskellige sektorer, træffer det fælles udvalg afgørelse om, hvilken europæisk tilsynsmyndighed, der skal fungere som den ledende kompetente myndighed og/eller træffe bindende afgørelser om løsning af konflikter mellem de europæiske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  110

Forslag til forordning

Artikel 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det fælles udvalg er sammensat af formanden og af formændene for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed og, hvis det er relevant, af formanden for et i henhold til artikel 43 nedsat underudvalg.

1. Det fælles udvalg skal har en bestyrelse sammensat af formændene for de europæiske tilsynsmyndigheder og, hvis det er relevant, af formanden for et i henhold til artikel 43 nedsat underudvalg.

2. Den administrerende direktør, Kommissionen og ESRB indbydes til at deltage i møderne i Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder samt i de i artikel 43 nævnte underudvalg som observatører.

2. Den administrerende direktør, en repræsentant for Kommissionen og ESRB indbydes til at deltage i møderne i det fælles udvalgs bestyrelse samt i de i artikel 43 nævnte underudvalg som observatører.

3. Formanden for Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder udpeges én gang om året efter tur blandt formændene for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

3. Formanden for det fælles udvalg udpeges én gang om året efter tur blandt formændene for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen), Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder) og myndigheden. Formanden for det fælles udvalg er næstformand for Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici.

4. Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder vedtager og offentliggør sin forretningsorden. Forretningsordenen kan indeholde nærmere bestemmelser om yderligere deltagere i det fælles udvalgs møder.

4. Det fælles udvalg vedtager og offentliggør sin forretningsorden. Forretningsordenen kan indeholde nærmere bestemmelser om yderligere deltagere i det fælles udvalgs møder.

Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder mødes mindst én gang hver anden måned.

Bestyrelsen for det fælles udvalg mødes mindst én gang hver anden måned.

Ændringsforslag  111

Forslag til forordning

Artikel 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Med henblik på artikel 42 nedsættes der et underudvalg for finansielle konglomerater under Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder.

Med henblik på artikel 42 nedsættes der et underudvalg for finansielle konglomerater under det fælles udvalg.

Underudvalget er sammensat af de personer, der er nævnt i artikel 41, stk. 1, og en repræsentant på højt niveau for personalet i den relevante nationale tilsynsmyndighed fra hver medlemsstat.

Underudvalget er sammensat af de personer, der er nævnt i artikel 41, stk. 1, og en repræsentant på højt niveau for personalet i den relevante kompetente myndighed fra hver medlemsstat.

Underudvalget vælger en formand fra sin midte, som også er medlem af Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder.

Underudvalget vælger en formand fra sin midte, som også er medlem af det fælles udvalg.

Det fælles udvalg kan nedsætte yderligere underudvalg.

Det fælles udvalg kan nedsætte yderligere underudvalg.

Ændringsforslag  112

Forslag til forordning

Artikel 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Klagenævnet er et fælles organ for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

1. Klagenævnet er et fælles organ for de tre europæiske tilsynsmyndigheder.

2. Klagenævnet er sammensat af seks ordinære medlemmer og seks suppleanter, som er personer med relevant viden og erfaring, men omfatter ikke personale hos de nationale tilsynsmyndigheder eller andre nationale institutioner eller fællesskabsinstitutioner, som er involveret i myndighedens aktiviteter.

2. Klagenævnet er sammensat af seks ordinære medlemmer og seks suppleanter med tilstrækkelig juridisk ekspertise til at kunne give juridisk ekspertrådgivning om myndighedens udøvelse af dets beføjelser.

Klagenævnet vælger sin formand.

Klagenævnet vælger sin formand.

Klagenævnets afgørelser træffes med et flertal på mindst fire ud af de seks medlemmer.

Klagenævnets afgørelser træffes med et flertal på mindst fire ud af de seks medlemmer.

Klagenævnet indkaldes af formanden efter behov.

Klagenævnet indkaldes af formanden efter behov.

3. To medlemmer af klagenævnet og to suppleanter udpeges af myndighedens bestyrelse ud fra en prioriteret liste, som Kommissionen har opstillet, efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og efter høring af tilsynsrådet.

3. Medlemmerne af klagenævnet og deres suppleanter udpeges af Europa-Parlamentet ud fra en prioriteret liste, som Kommissionen har opstillet, efter en offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser, offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, og efter høring af tilsynsrådet.

De øvrige medlemmer udpeges i overensstemmelse med forordning (EF) nr. …/…[EBA] og forordning (EF) nr. …/…[ESMA].

 

4. Klagenævnets medlemmer har en mandatperiode på fem år. Denne periode kan forlænges én gang.

 

5. Et medlem af klagenævnet, som er udpeget af myndighedens bestyrelse, kan ikke afsættes i den pågældendes mandatperiode, medmindre medlemmet er fundet skyldig i en alvorlig forseelse og bestyrelsen efter høring af tilsynsrådet træffer beslutning herom.

 

6. Myndigheden, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed yder passende drifts- og sekretærbistand til klagenævnet.

6. Myndigheden, Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder) yder passende drifts- og sekretærbistand til klagenævnet gennem det fælles udvalg.

Ændringsforslag  113

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De kan ikke udøve andre funktioner hos myndigheden eller i bestyrelsen eller tilsynsrådet.

1. Klagenævnets medlemmer træffer afgørelse i fuld uafhængighed. De er ikke bundet af nogen form for instrukser. De kan ikke udøve andre funktioner hos myndigheden eller i bestyrelsen eller tilsynsrådet, og de kan heller ikke være ansat i nogen anden EU-institution eller national myndighed.

Ændringsforslag  114

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Alle fysiske og juridiske personer, herunder nationale tilsynsmyndigheder, kan påklage en i artikel 9, 10 og 11 omhandlet beslutning truffet af myndigheden eller enhver anden beslutning, som myndigheden har truffet i overensstemmelse med den lovgivning, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som er rettet til den pågældende, eller en beslutning, som, selv om den formelt er rettet til en anden person, er af direkte og personlig interesse for den pågældende.

1. Alle fysiske og juridiske personer, herunder kompetente myndigheder, kan påklage lovligheden af en i artikel 9, 10 og 11 omhandlet beslutning truffet af myndigheden eller enhver anden beslutning, som myndigheden har truffet i overensstemmelse med de retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som er rettet til den pågældende, eller en beslutning, som, selv om den formelt er rettet til en anden person, er af direkte og personlig interesse for den pågældende.

Ændringsforslag  115

Forslag til forordning

Artikel 47 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indbringelse af sager for Retten i Første Instans og Domstolen

Indbringelse af sager for Retten og Domstolen

 

(Denne ændring vedrører hele teksten)

Ændringsforslag  116

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der kan anlægges sag ved Retten i Første Instans eller Domstolen i overensstemmelse med traktatens artikel 230 for at gøre indsigelse mod en afgørelse truffet af klagenævnet eller, såfremt der ikke har været adgang til at indbringe sagen for klagenævnet, mod en beslutning truffet af myndigheden.

1. Der kan anlægges sag ved Retten eller Domstolen i overensstemmelse med artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for at gøre indsigelse mod en afgørelse truffet af klagenævnet eller, såfremt der ikke har været adgang til at indbringe sagen for klagenævnet, mod en beslutning truffet af myndigheden.

Ændringsforslag  117

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne og EU's institutioner samt enhver fysisk eller juridisk person kan indbringe myndighedens afgørelser direkte for Domstolen i medfør af artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  118

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvis myndigheden har pligt til at handle og undlader at træffe en beslutning, kan der anlægges passivitetssøgsmål ved Retten i Første Instans eller Domstolen i overensstemmelse med traktatens artikel 232.

2. Hvis myndigheden har pligt til at handle og undlader at træffe en beslutning, kan der anlægges passivitetssøgsmål ved Retten i Første Instans eller Domstolen i overensstemmelse med artikel 265 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  119

Forslag til forordning

Artikel 48– stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndighedens indtægter udgøres navnlig af:

1. Myndighedens indtægter udgøres navnlig af:

a) obligatoriske bidrag fra de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansieringsinstitutter

 

b) et tilskud fra Fællesskabet opført på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen)

a) et tilskud fra Unionen, som opføres under en separat budgetpost i sektion [XII] på Den Europæiske Unions almindelige budget.

c) eventuelle gebyrer til myndigheden i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i de relevante fællesskabsretlige instrumenter.

b) eventuelle gebyrer til myndigheden i de tilfælde, der er nærmere omhandlet i de relevante EU-retlige instrumenter.

Ændringsforslag  120

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Den administrerende direktør udarbejder senest den 15. februar hvert år et udkast til overslag over indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår og sender dette foreløbige budgetforslag til bestyrelsen sammen med en stillingsfortegnelse. Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af det foreløbige budgetforslag fra den administrerende direktør et overslag over myndighedens indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Bestyrelsen fremsender dette overslag tillige med et udkast til stillingsfortegnelse til Kommissionen senest den 31. marts. Inden overslaget vedtages, godkender tilsynsrådet det udkast, som den administrerende direktør har udarbejdet.

1. Efter myndighedens første driftsår, der slutter den 31. december 2011, udarbejder den administrerende direktør senest den 15. februar hvert år et udkast til overslag over indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår og sender dette foreløbige budgetforslag til bestyrelsen og tilsynsrådet sammen med en stillingsfortegnelse. Bestyrelsen udarbejder hvert år på grundlag af det foreløbige budgetforslag fra den administrerende direktør og med godkendelse af bestyrelsen et overslag over myndighedens indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår. Tilsynsrådet fremsender dette overslag tillige med et udkast til stillingsfortegnelse til Kommissionen senest den 31. marts. Inden overslaget vedtages, godkender bestyrelsen det udkast, som den administrerende direktør har udarbejdet.

Begrundelse

Det foreslås, at ESA'ernes budgetter i det første år af deres drift, der slutter den 31. december 2011, godkendes af medlemmerne af de respektive niveau 3-udvalg efter høring af Kommissionen og derefter sendes til Rådet og Parlamentet med henblik på godkendelse. Dette er afgørende med henblik på at sikre ESA'ernes operationelle uafhængighed, således at de indleder deres aktiviteter på et solidt økonomisk grundlag. Denne uafhængighed modsvares af ansvarlighed over for EU's politiske institutioner.

Ændringsforslag  121

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og størrelsen af det tilskud, der skal konteres Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til traktatens artikel 272.

3. På grundlag af overslaget opfører Kommissionen i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget de overslag, den finder nødvendige vedrørende stillingsfortegnelsen og størrelsen af det tilskud, der skal konteres Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til artikel 313 og 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  122

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. I myndighedens første driftsår, der slutter den 31. december 2011, godkendes budgettet af medlemmerne af niveau 3-udvalget efter høring af Kommissionen og sendes derefter til Europa-Parlamentet og Rådet til godkendelse.

Begrundelse

Det foreslås, at ESA'ernes budgetter i det første år af deres drift, der slutter den 31. december 2011, godkendes af medlemmerne af de respektive niveau 3-udvalg efter høring af Kommissionen og derefter sendes til Rådet og Parlamentet med henblik på godkendelse. Dette er afgørende med henblik på at sikre ESA'ernes operationelle uafhængighed, således at de indleder deres aktiviteter på et solidt økonomisk grundlag. Denne uafhængighed modsvares af ansvarlighed over for EU's politiske institutioner.

Ændringsforslag  123

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på myndighedens personale, herunder den administrerende direktør.

1. Vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og de regler, som Unionens institutioner sammen har vedtaget om anvendelsen af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, finder anvendelse på myndighedens personale, herunder dens administrerende direktør og undtagen dens formand.

Begrundelse

Formanden bør ikke være omfattet af EU's tjenestemandsvedtægt. Arbejds- og ansættelsesvilkårene for formanden bør fastlægges af tilsynsrådet, som det allerede er tilfældet for formanden og medlemmerne af Den Europæiske Centralbanks direktion. I betragtning af at formændene bliver en del af ESRB og dets styringsudvalg, er en konsekvent linje i forhold til ECB's linje hensigtsmæssig.

Ændringsforslag  124

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvad angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter myndigheden i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af myndigheden eller af dens ansatte som led i udøvelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at afgøre enhver tvist vedrørende erstatning for sådanne skader.

1. Hvad angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter myndigheden i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, utilbørlige skader forvoldt af myndigheden selv eller af dens ansatte under udøvelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at afgøre enhver tvist vedrørende erstatning for sådanne skader.

Ændringsforslag  125

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemmerne af tilsynsrådet og bestyrelsen, den administrerende direktør og medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne, er omfattet af bestemmelserne i traktatens artikel 287 og de relevante bestemmelser i relevant fællesskabslovgivning om fortrolig behandling af oplysninger, selv efter at deres hverv er ophørt.

1. Medlemmerne af tilsynsrådet og bestyrelsen, den administrerende direktør og medlemmer af myndighedens personale, herunder midlertidigt udstationerede tjenestemænd fra medlemsstaterne, er omfattet af bestemmelserne i artikel 339 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og de relevante bestemmelser i relevant EU-lovgivning om fortrolig behandling af oplysninger, selv efter at deres hverv er ophørt.

Ændringsforslag  126

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Lande, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og som har indgået aftaler med Fællesskabet, der indebærer, at de har indført og anvender fællesskabsretten inden for myndighedens kompetenceområde, jf. artikel 1, stk. 2, kan deltage i myndighedens arbejde.

1. Lande, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og som har indgået aftaler med Unionen, der indebærer, at de har indført og anvender EU-retten inden for myndighedens kompetenceområde, jf. artikel 1, stk. 2, kan deltage i myndighedens arbejde.

Ændringsforslag  127

Forslag til forordning

Artikel 61 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Tredjelande, der anvender lovgivning, som er anerkendt som ligeværdig inden for myndighedens kompetenceområde jf. artikel 1, stk. 2, skal have adgang til at deltage i de dele af myndighedens arbejde, som er af direkte interesse for dem, såfremt der er indgået aftale herom med Unionen.

Ændringsforslag  128

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 1 a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I perioden efter denne forordnings ikrafttræden og før oprettelsen af myndigheden handler niveau 3-udvalget i tæt samarbejde med Kommissionen med henblik på at forberede udskiftningen af niveau 3-udvalget med myndigheden. Niveau 3-udvalget kan træffe alle nyttige forberedende foranstaltninger, dog træffes den endelige beslutning af myndighedens relevante organer.

 

1b. I perioden fra denne forordnings ikrafttræden til datoen for udpegelse af formanden for og medlemmerne af bestyrelsen samt udnævnelse af den administrerende direktør fungerer formanden for det eksisterende niveau 3-udvalg som midlertidig formand og udvalgets generalsekretær som midlertidig direktør for myndigheden.

Ændringsforslag  129

Forslag til forordning

Artikel 62 – stk. 3a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.      Myndigheden anses for at være den juridiske efterfølger for Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger. På dagen for oprettelsen af myndigheden overføres alle aktiver og passiver samt alle uafsluttede aktiviteter fra Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger til myndigheden. Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger udarbejder en redegørelse, der viser dets slutbeholdning af aktiver og passiver pr. overførselsdatoen. Denne redegørelse revideres og godkendes af dets medlemmer og af Kommissionen.

Ændringsforslag  130

Forslag til forordning

Artikel 66

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1. Senest den …* fremsætter Kommissionen de nødvendige forslag til Europa-Parlamentet og Rådet til sikring af, at tilsynet med de i artikel 12b nævnte institutter gnidningsløst overgår til myndigheden, og at der etableres en ny ramme for styring af finansielle kriser.

1. Senest tre år efter den dato, der er fastsat i artikel 67, stk. 2, og derefter hvert tredje år offentliggør Kommissionen en generel rapport om de erfaringer, der er indhøstet fra myndighedens virksomhed og de i denne forordning fastsatte procedurer.

2. Senest den …** og derefter hvert tredje år offentliggør Kommissionen en generel rapport om de erfaringer, der er indhøstet fra myndighedens virksomhed og de i denne forordning fastsatte procedurer. I rapporten foretages der en evaluering af bl.a.

 

a) hvilket omfang af harmonisering af standardpraksis for tilsyn, de kompetente myndigheder har opnået

 

b) tilsynskollegiernes virkemåde

 

c) myndighedens rolle i forbindelse med tilsynet med institutter, der kan udgøre en systemisk risiko

 

d) anvendelsen af beskyttelsesklausulen i artikel 23, og

 

e) niveauet for harmonisering af nationale forsikringsgarantiordninger.

I rapporten foretages der også en evaluering af de fremskridt, der er gjort i harmoniseringen af regler og tilsyn med henblik på krisestyring og -løsning i Fællesskabet. Evalueringen bygger på en bred høring, herunder af interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger.

3. Den i stk. 1 omhandlede rapport omfatter også undersøgelser af, hvorvidt

 

a) det er hensigtsmæssigt at fortsætte med separat tilsyn med hhv. bankvæsen, forsikringer, arbejdsmarkedspensionsordninger, værdipapirer og finansielle markeder, eller om de burde underlægges en fælles tilsynsmyndighed

 

b) prudentielt tilsyn og tilsyn med forretningsskik bør kombineres eller varetages separat

 

c) det er hensigtsmæssigt at forenkle og styrke ESFS's struktur for at øge sammenhængen mellem makro- og mikroniveau såvel som mellem ESA'erne

 

d) det er hensigtsmæssigt at øge ESA'ernes forskriftsmæssige beføjelser,

 

e) ESFS's udvikling er i overensstemmelse med den globale udvikling

 

f) der er tilstrækkelig alsidighed og kompetence inden for ESFS

 

g) ansvarligheden og gennemsigtigheden i forbindelse med krav om offentliggørelse er tilstrækkelig.

2. Rapporten og eventuelle dertil knyttede forslag fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

4. Rapporten og eventuelle dertil knyttede forslag fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

 

___________________

* EUT, indsæt venligst dato: Seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

* EUT, indsæt venligst dato: Tre år efter denne forordnings anvendelsesdato.


BEGRUNDELSE

Baggrund

Parlamentet har siden lanceringen af handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser været en central aktør i opbygningen af et indre marked for finansielle tjenesteydelser og har aktivt fremmet harmonisering, gennemsigtighed og fair konkurrence, samtidig med at det har sikret beskyttelsen af investorer og forbrugere.

Parlamentet har længe inden den finansielle krise regelmæssigt opfordret til, at alle aktører på EU-plan i højere grad blev sikret samme vilkår, og har samtidig gjort opmærksom på væsentlige mangler i EU's tilsyn med de stadigt mere integrerede finansielle markeder (se betænkning af García-Margallo y Marfil om meddelelse fra Kommissionen: etablering af en ramme for de finansielle markeder: en handlingsplan (2000)(1), betænkning af Van den Burg om reglerne for tilsyn med finansielle institutioner i Den Europæiske Union (2002)(2), betænkning af Van den Burg om politikken for finansielle tjenesteydelser (2005-2010) - hvidbog (2007)(3) og betænkning af Van den Burg og Daianu med henstillinger til Kommissionen om Lamfalussyopfølgningen: den fremtidige tilsynsstruktur (2008)(4)). Desuden har nogle specifikke retsakter opstillet hovedprincipperne i eller angivet den generelle tendens for EU's fremtidige tilsynssystem (Skinner-betænkningen om Solvens II (2009), Gauzès – forordning om kreditvurderingsbureauer (2009)).

Parlamentet har i alle sine betænkninger opfordret Kommissionen til at undersøge, hvordan der kunne gøres fremskridt i retning af en mere integreret tilsynsstruktur sideløbende med bestræbelser på at etablere et integreret indre marked for finansielle tjenesteydelser. Parlamentet har ligeledes påpeget nødvendigheden af et effektivt tilsyn med de systemiske risici og forsigtighedsrisici, som de væsentligste markedsaktører løber. Makroanalyse og krisestyring bør indgå i mandatet vedrørende sikring af finansiel stabilitet. Parlamentet støtter på middellang sigt udviklingen af et EU-tilsyn med virksomheder, der opererer på tværs af grænserne, og oprettelse af en EU-mekanisme til at håndtere de kriser, der kan ramme dem.

Kommissionen besluttede at indkalde en gruppe af eksperter på højt plan, som skulle fremsætte forslag til styrkelse af EU's tilsynsordninger. De Larosière-gruppen fremlagde sin rapport i februar 2009, og den 23. september 2009 fremsatte Kommissionen konkrete lovforslag med det formål at:

–  oprette et net af nationale finanstilsyn, der kan arbejde sammen med en ny europæisk tilsynsmyndighed (ESA). Denne myndighed skal have tre søjler. Hver søjle skal bygge på de eksisterende europæiske tilsynsudvalg(5), dvs. én søjle for bankvirksomhed (ESA Bankvæsen), én søjle for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger (ESA Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) og én søjle for værdipapirtilsynsmyndigheden (ESA Værdipapirer og Markeder), og "Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder" skal sikre passende konsolideret regulering af og tilsyn med de europæiske finansielle markeder.

–  oprette et europæisk udvalg for systemiske risici (ESRB), der skal overvåge og vurdere potentielle trusler mod den finansielle stabilitet som følge af makroøkonomiske udviklinger og udviklingen inden for det finansielle system som helhed. Til dette formål vil ESRB etablere et system for tidlig varsling af systemiske risici, som måtte være under opsejling, og om nødvendigt fremsætte anbefalinger til tiltag med henblik på at imødegå disse risici(6).

Ifølge Domstolen(7) er EF-traktatens artikel 95 (nu artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) om vedtagelse af foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og virkemåde, et passende retsgrundlag for oprettelse af et "fællesskabsorgan, der har til opgave at bidrage til gennemførelsen af en harmoniseringsproces", når der er tæt sammenhæng mellem de opgaver, et sådant organ pålægges, og emnet for de retsakter, der skaber tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser.

Disse lovforslag blev den 26. oktober 2009 efterfulgt af et første omnibusdirektiv om ændring af 11 direktiver med henblik på en mere præcis beskrivelse af det foreslåede tilsynssystems opgaver. Der skulle i løbet af de næste måneder komme endnu et omnibusdirektiv med henblik på at afslutte manøvren.

(1)

EFT C 40 af 7.2.2001, s. 453.

(2)

EUT C 25E af 29.1.2004, s. 394.

(3)

Ikke offentliggjort i EUT.

(4)

EUT C 9E af 15.1.2010, s. 48.

(5)

Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).

(6)

Det bør bemærkes, at denne begrundelse fokuserer på forslagene om at etablere det europæiske finanstilsynssystem ved at omdanne de eksisterende europæiske tilsynsudvalg til europæiske tilsynsmyndigheder. Forslaget om oprettelse af ESRB er genstand for en separat begrundelse.

(7)

Jf. Domstolens dom i sag C-217/04, præmis 44.


UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET (29.4.2010)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

(KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

Rådgivende ordfører: Jutta Haug

KORT BEGRUNDELSE

1. For at afhjælpe de mangler ved det europæiske finansielle tilsyn, der er blevet afsløret af den nylige finanskrise, har Kommissionen fremlagt en pakke af forslag med det formål at indføre et mere effektivt, integreret og bæredygtigt europæisk tilsynssystem. Grundlaget bliver et europæisk finanstilsynssystem (ESFS) bestående af et netværk af nationale finanstilsyn, som samarbejder med nye europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er), der etableres ved at omdanne de eksisterende europæiske tilsynsudvalg(1) til rigtige europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er). Til dette formål foreslår Kommissionen oprettelse af tre nye decentraliserede EU-agenturer:

· Den europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)

· Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA)

· Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA).

2. Omdannelsen af de eksisterende europæiske tilsynsudvalg til rigtige europæiske tilsynsmyndigheder, dvs. EU-agenturer, vil kræve øgede ressourcer – i form af både personale og budgetmidler. Udgifterne for EU-budgettet til oprettelse af disse tre agenturer vil beløbe sig til ca. 59,699 mio. EUR fordelt som følger:

Agentur

2011

2012

2013

I alt

EBA

5,206

7,355

8,965

21,527

EIOPA

4,235

5,950

6,799

16,984

ESMA

5,465

7,202

8,491

21,158

i millioner EUR

3. Disse bevillinger skal tages fra udgiftsområde 1a, men margenerne for dette udgiftsområde er allerede stærkt begrænsede. Kommissionens seneste finansielle programmering (januar 2010), hvori der allerede er taget højde for beløbene til de tre agenturer (blandt andre ændringer), regnes der med meget begrænsede margener frem til udløbet af den nuværende flerårige finansielle ramme (de forventede margener i den finansielle programmering fra januar 2009 er anført i parentes):

– 37,041 mio. EUR i 2011 (111,590 mio.)

– 34,003 mio. EUR i 2012 (123,879 mio.)

– 49,153 mio. EUR i 2013 (214,875 mio.).

I betragtning af, at Kommissionen i den finansielle programmering fra februar 2009 regnede med en margen på 111,8 mio. EUR for udgiftsområde 1a i 2010, men at den viste sig kun at blive på 147 000 EUR, er det klart, at situationen er meget prekær. Det må derfor overvejes eventuelt at foretage en revision af lofterne for at dække finansieringen af disse tre nye agenturer.

4. De reelle udgifter til agenturerne vil rent faktisk blive langt højere, da de vil beløbe sig til ca. 149,17 mio. EUR, men medlemsstaterne vil via medfinansiering bidrage med ca. 89,497 mio. EUR eller 60 % af de samlede udgifter til agenturernes drift indtil udløbet af den nuværende flerårige finansielle ramme:

Agentur

2011

2012

2013

I ALT

EBA

MS+EU = I alt

7,809+5,206

=13,015

11,033+7,355

=18,388

13,448+8,965

=22,413

32,290+21,527

=53,816

EIOPA

MS+EU = I alt

8,197+4,235

=13,662

10,803+5,950

=18,005

12,737+6,799

=21,228

31,737+16,984

=52,895

ESMA

MS+EU = I alt

6,352+5,465

=10,587

8,925+7,202

=14,874

10,199+8,491

=16,998

25,476+21,158

=42,459

i millioner EUR

5. Hvad personale angår, vil de tre nye agenturer inden 2014 have yderligere 269 ansatte (224 AD og 45 AST):

Agentur

2011

2012

2013

2014

EBA

personale (AD/AST)

40 (36/4)

62 (53/9)

80 (69/11)

90 (73/17)

EIOPA

personale (AD/AST)

40 (32/8)

62 (50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

ESMA

personale (AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Kommissionen foreslår, at de tre nye agenturer placeres på de europæiske tilsynsudvalgs nuværende arbejdssteder (Frankfurt for EIOPA's vedkommende), hvilket synes at være en meget fornuftig løsning ud fra såvel et praktisk som et økonomisk synspunkt, da det vil lette den øjeblikkelige åbning af det nye agentur og forebygge unødige udgifter til nye installationer, overflytning af personale osv.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1a. mener, at det referencebeløb, der er angivet i lovgivningsforslaget, er foreneligt med loftet for underudgiftsområde 1a i den flerårlige finansielle ramme for 2007-2013 (FFR), men at den tilbageværende margen for udgiftsområde 1a for 2011-2013 er meget begrænset og at finansieringen af nye aktiviteter ikke må gå ud over finansieringen af andre prioriterede områder under underområde 1a; gentager derfor sin anmodning om en gennemgang af FFR ledsaget af konkrete forslag til justering og revision inden udgangen af første halvår 2010 under anvendelse af alle de mekanismer, der er til rådighed i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 (IIA), og især dem, der er nævnt i aftalens punkt 21 og 23, med henblik på at sikre finansieringen af Den europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (myndigheden), uden at det går over finansieringen af andre prioriterede områder under dette udgiftsområde, samt sikre, at der opretholdes en tilstrækkelig margen under udgiftsområde 1a;

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b. understreger, at bestemmelserne i punkt 47 i IIA vil finde anvendelse på oprettelsen af myndigheden; understreger, at Parlamentet, hvis den lovgivende myndighed beslutter at oprette en sådan myndighed, vil indlede drøftelser med budgetmyndighedens anden part med henblik på at indgå en rettidig aftale om finansieringen af denne myndighed i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i IIA;

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40) For at garantere myndigheden fuld selvstændighed og uafhængighed bør myndigheden tildeles et selvstændigt budget med indtægter hovedsagelig fra obligatoriske bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder og fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Fællesskabets budgetprocedure bør finde anvendelse for så vidt angår Fællesskabets bidrag. Revision af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten.

(40) For at garantere myndigheden fuld selvstændighed og uafhængighed bør myndigheden tildeles et selvstændigt budget med indtægter hovedsagelig fra obligatoriske bidrag fra de nationale tilsynsmyndigheder og fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Unionens finansiering af myndigheden finder sted på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 47 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1 (IIA). Unionens budgetprocedure bør finde anvendelse. Revision af regnskaberne bør foretages af Revisionsretten. Det samlede budget er omfattet af dechargeproceduren.

 

1 EUT L 139 af 14.6.2006, s. 1.

Begrundelse

Myndigheden oprettes som et decentraliseret EU-agentur og finansieres i overensstemmelse med IIA. Dette bør afspejles i retsgrundlaget.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) obligatoriske bidrag fra de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansieringsinstitutter

a) obligatoriske bidrag fra de nationale offentlige myndigheder, der er ansvarlige for tilsynet med finansieringsinstitutter, beregnet efter en formel baseret på den vægtning af stemmer, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3, i protokollen om overgangsbestemmelser, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (nr. 36)

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) et tilskud fra Fællesskabet opført på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen)

b) et tilskud fra Unionen opført på Den Europæiske Unions almindelige budget (sektionen vedrørende Kommissionen) på grundlag af en aftale med budgetmyndigheden som fastlagt i punkt 47 i IIA

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 48 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. De obligatoriske bidrag fra de nationale offentlige myndigheder og tilskuddet fra Unionen, jf. stk. 1, litra a) og b), skal være disponible ved regnskabsårets begyndelse.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 myndigheden decharge for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret n.

9. Efter henstilling fra Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal, meddeler Europa-Parlamentet senest den 15. maj i år n + 2 myndigheden decharge for gennemførelsen af budgettet omfattende indtægter fra Den Europæiske Unions almindelige budget og de nationale tilsynsmyndigheder for regnskabsåret n.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd.

2. Bestyrelsen vedtager efter aftale med Kommissionen de nødvendige gennemførelsesbestemmelser under iagttagelse af artikel 110 i vedtægten for tjenestemænd. Gennemførelsesbestemmelserne skal give mulighed for berettigede afvigelser for at sikre så effektiv gennemførelse af myndighedens opgaver som muligt.

PROCEDURE

Titel

Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

Referencer

(KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD))

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Dato for vedtagelse

28.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

(1)

Det Europæiske Banktilsynsudvalg (CEBS), Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (CEIOPS) og Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR).


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET (30.4.2010)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

(KOM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))

Rådgivende ordfører: Françoise Castex

KORT BEGRUNDELSE

I. Baggrund.

Med udgangspunkt i anbefalingerne i De Larosière-rapporten har Kommissionen forelagt et forslag til et nyt europæisk finansielt tilsynssystem. Disse lovgivningsmæssige forslag, som Kommissionen offentliggjorde den 23. september 2009, har til formål at skabe:

-  et europæisk finanstilsynssystem (ESFS), der skal føre tilsyn med de enkelte finansieringsinstitutter ("tilsyn på mikroplan"), og som består af et netværk af nationale tilsynsmyndigheder, som samarbejder med de nye europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er(1) ), hvorved et overordnet europæisk finanstilsynssystem kombineres med ekspertisen hos lokale tilsynsmyndigheder og mikrotilsynsmyndigheder

-  et europæisk råd for systemiske risici (ESRB), der skal overvåge og vurdere risici for det finansielle systems stabilitet som helhed ("tilsyn på makroplan").

De europæiske tilsynsmyndigheder vil være fællesskabsorganer med status som juridiske personer, og vil have til opgave at bidrage til: i) at forbedre regulerings- og tilsynsniveauet i det indre marked, ii) at sikre velfungerende finansielle markeder og deres integritet og iii) at værne om det finansielle systems stabilitet, samtidig med at koordineringen af tilsynet på europæisk og internationalt plan styrkes.

II. Den rådgivende ordførers holdning

Ordføreren støtter i vidt omfang Kommissionens forslag til en forordning om oprettelse af en ny finansiel tilsynsordning og dets formål om at sikre et mere effektivt tilsyn, således at det bliver lettere at identificere risiciene i det finansielle system. Den finansielle krise har vist, at der er behov for en reform af dette område, for at der kan skabes øget konkurrence ved at fremme ensartede vilkår, og for at der kan sikres sammenhæng mellem foranstaltninger og regulering.

1. Artikel 7 – Tekniske standarder

Artikel 7 i forslaget, der blev forelagt inden Lissabontraktatens ikrafttrædelse, indeholder en henvisning til de direktivområder, jf. artikel 1, stk. 2, inden for hvilke myndigheden kan udvikle tekniske standarder, som i henhold til forslaget skal godkendes af Kommissionen, og som Kommissionen vedtager ved hjælp af forordninger eller afgørelser. Det nye system med delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som blev indført med Lissabontraktaten, adskiller sig fra den "gamle" komitologiprocedure, som ikke længere har hjemmel i traktaterne. Det bør derfor præciseres, at Kommissionen handler i kraft af en delegeret retsakt i henhold til EUF-traktatens artikel 290, og at Parlamentet er inddraget i proceduren efter EUF-traktatens artikel 290. Det bør endvidere præciseres, at Kommissionen ikke er bundet af de udkast til tekniske standarder, som udarbejdes af myndigheden.

2. Artikel 9 – Konsekvent anvendelse af fællesskabsbestemmelserne

Artikel 10 – Tiltag i krisesituationer og

Artikel 11 – Bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder

a) Kompetencetildeling

Forslaget til forordning tillægger den nye myndighed bestemte beføjelser. Ifølge Domstolens retspraksis har EU-institutionerne en begrænset mulighed for at delegere beføjelser til uafhængige forvaltnings- eller kontrolorganer, idet delegationen skal angå klart definerede forvaltningskompetencer, og det organ, hvortil en beføjelse delegeres, kan ikke tillægges beføjelser til at træffe politiske valg. Hertil kommer, at Unionen kun kan udøve de beføjelser, som den har fået tillagt i henhold til traktaten, i henhold til de i traktaten fastsatte procedurer, hvilket indebærer, at institutionerne ikke kan uddelegere flere beføjelser, end dem der er blevet dem tillagt i henhold til traktaten (jf. Domstolens domme i sag 9/56 og sag 10/57, Meroni, Sml. 1954-1964, s. 55).

b) Direkte beslutninger truffet af myndigheden

Beføjelsen til at træffe bindende individuelle beslutninger direkte rettet til finansieringsinstitutter i medlemsstaterne overdrages ifølge artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 4, i forslaget til forordning til myndigheden, "uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226" (nu TEUF artikel 258) under forudsætning af, at de relevante forpligtelser i henhold til den i artikel 1, stk. 2, omhandlede lovgivning finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutter. Ordføreren foreslår at begrænse myndighedens adgang til at træffe bindende beslutninger direkte rettet til en deltager på markedet til ekstraordinære krisesituationer, jf. artikel 10. Artikel 10 er udtryk for et politisk ønske om at kunne reagere hurtigt og effektivt i krisesituationer for at sikre integriteten af det finansielle marked og system samt dets funktion, mens artikel 9 og 11 finder anvendelse på almindelige hverdagssituationer.

På grundlag af et forlig med bred tilslutning vedtog Retsudvalget ændringer med hensyn til myndighedens adgang til at træffe individuelle beslutninger rettet til markedsdeltagere i hverdagssituationer (artikel 9, stk. 6, og artikel 11, stk. 4), idet det foreslog en procedure, som skal finde anvendelse mellem myndigheden og Kommissionen, med henblik på bedre at tilpasse myndighedens beføjelser til Kommissionens beføjelser i henhold til EU-traktatens artikel 17, stk. 1, og EUF-traktatens artikel 258.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Korrekt og fyldestgørende anvendelse af fællesskabslovgivningen er en fundamental forudsætning for de finansielle markeders integritet, effektivitet og ordnede virkemåde, det finansielle systems stabilitet og for neutrale konkurrencevilkår for finansieringsinstitutter i Fællesskabet. Der bør derfor etableres en mekanisme, som myndigheden kan benytte i de tilfælde, hvor anvendelsen af fællesskabslovgivningen er ukorrekt eller utilstrækkelig. Denne mekanisme bør finde anvendelse på områder, hvor der i fællesskabslovgivningen er fastsat klare og ubetingede forpligtelser.

(16) Korrekt og fyldestgørende anvendelse af fællesskabslovgivningen er en fundamental forudsætning for de finansielle markeders integritet, effektivitet og ordnede virkemåde, det finansielle systems stabilitet og for neutrale konkurrencevilkår for deltagere på det finansielle marked i Unionen. Der bør derfor etableres en mekanisme, som myndigheden kan benytte i de tilfælde, hvor EU-lovgivningen ikke anvendes. Denne mekanisme bør finde anvendelse på områder, hvor der i EU-lovgivningen er fastsat klare og ubetingede forpligtelser.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30) Myndigheden bør have ret til at anmode om alle nødvendige oplysninger for at kunne udføre sine opgaver effektivt. For at undgå overlapning af de indberetningsforpligtelser, der er pålagt finansieringsinstitutterne, bør disse oplysninger almindeligvis gives af de nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de finansielle markeder og finansieringsinstitutterne. Myndigheden bør imidlertid have beføjelser til at anmode om oplysninger direkte fra finansieringsinstitutterne og andre parter, såfremt en national tilsynsmyndighed ikke leverer eller kan levere sådanne oplysninger inden for en rimelig frist. Medlemsstaternes myndigheder bør være forpligtet til at bistå myndigheden med at håndhæve sådanne direkte anmodninger.

(30) Myndigheden bør have ret til at anmode om alle nødvendige oplysninger for at kunne udføre sine opgaver effektivt. For at undgå overlapning af de indberetningsforpligtelser, der er pålagt de finansielle markedsdeltagere, bør disse oplysninger almindeligvis gives af de nationale tilsynsmyndigheder, som er tættest på de finansielle markeder og markedsdeltagere, idet videregivelsen sker under overholdelse af kravet om, at fortrolige oplysninger ikke må stilles til rådighed for organer eller myndigheder, som ikke er berettigede til at få adgang til disse. Myndigheden bør imidlertid have beføjelser til at anmode om oplysninger direkte fra deltagerne på det finansielle marked og andre parter, såfremt en national tilsynsmyndighed ikke leverer eller kan levere sådanne oplysninger inden for en rimelig frist. Medlemsstaternes myndigheder bør være forpligtet til at bistå myndigheden med at håndhæve sådanne direkte anmodninger.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31) Det er af stor betydning, at der er et snævert samarbejde mellem myndigheden og Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, for at dette råd fungerer efter hensigten, og dets advarsler og anbefalinger følges effektivt op. Myndigheden bør videregive relevante oplysninger til Det Europæiske Råd for Systemiske Risici. Der bør kun gives oplysninger om individuelle virksomheder efter begrundet anmodning. Når myndigheden modtager advarsler eller anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Systemiske Risici rettet til myndigheden eller en national tilsynsmyndighed, bør myndigheden sikre opfølgningen.

(31) Det er af stor betydning, at der er et snævert samarbejde mellem myndigheden og Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, for at dette råd fungerer efter hensigten, og dets advarsler og anbefalinger følges effektivt op. Myndigheden bør videregive relevante oplysninger til Det Europæiske Råd for Systemiske Risici. Der bør kun gives oplysninger om individuelle virksomheder efter begrundet anmodning, og disse oplysninger bør beskyttes systematisk og i overensstemmelse med EU-retten. Når myndigheden modtager advarsler eller anbefalinger fra Det Europæiske Råd for Systemiske Risici rettet til myndigheden eller en national tilsynsmyndighed, bør myndigheden træffe foranstaltninger omgående og sikre opfølgningen.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33) Medlemsstaterne har et centralt ansvar for opretholdelse af den finansielle stabilitet i krisesituationer, bl.a. med henblik på at stabilisere og redde individuelle kriseramte finansieringsinstitutioner. De foranstaltninger, som myndigheden træffer i krisesituationer eller ved bilæggelse af tvister, der berører et finansieringsinstituts stabilitet, bør ikke indvirke på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. Der bør indføres en mekanisme, hvorved medlemsstaterne kan påberåbe sig denne beskyttelse og indbringe sagen for Rådet med henblik på en afgørelse. Det er hensigtsmæssigt at tildele Rådet en rolle i denne sag i betragtning af medlemsstaternes ansvar i denne henseende.

(33) Medlemsstaterne har et centralt ansvar for opretholdelse af den finansielle stabilitet i krisesituationer, bl.a. med henblik på at stabilisere og redde individuelle kriseramte finansieringsinstitutioner. De foranstaltninger, som myndigheden træffer i krisesituationer eller ved bilæggelse af tvister, der berører et finansieringsinstituts stabilitet, bør ikke indvirke på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar. Der bør indføres en mekanisme, hvorved medlemsstaterne kan anmode om, at myndighedens afgørelse revurderes.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) at træffe individuelle beslutninger rettet til finansieringsinstitutter i specifikke tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 4

e) at træffe individuelle beslutninger rettet til finansieringsinstitutter i specifikke tilfælde, jf. artikel 9, stk. 6, artikel 10, stk. 3, og artikel 11, stk. 4, i sager vedrørende umiddelbar anvendelig EU-ret

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 7 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tekniske standarder

Tekniske standarder – delegerede retsakter

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager standarderne gennem forordninger eller afgørelser, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

2. Kommissionen vedtager standarderne gennem forordninger eller afgørelser som delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden udarbejder retningslinjer og henstillinger rettet til nationale tilsynsmyndigheder eller finansieringsinstitutter med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af Fællesskabets lovgivning.

Myndigheden udarbejder retningslinjer og henstillinger rettet til nationale tilsynsmyndigheder eller finansieringsinstitutter med henblik på at fastlægge en konsekvent og effektiv tilsynspraksis i ESFS og sikre en fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af Fællesskabets lovgivning. Myndigheden afholder offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og analyserer de potentielle omkostninger og fordele, der er forbundet hermed. Retningslinjerne offentliggøres på myndighedens websted.

De nationale tilsynsmyndigheder bestræber sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger.

De kompetente myndigheder bestræber sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger.

Anvender den nationale tilsynsmyndighed ikke disse retningslinjer eller henstillinger, begrunder den dette over for myndigheden.

Anvender en kompetent myndighed ikke disse retningslinjer eller henstillinger, begrunder den dette over for myndigheden. Myndigheden offentliggør disse begrundelser, idet den i god tid orienterer den kompetente myndighed herom.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Konsekvent anvendelse af fællesskabsbestemmelserne

Manglende anvendelse af EU-lovgivningen

1. Har en national tilsynsmyndighed ikke anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning korrekt, navnlig ved ikke at påse, at et finansieringsinstitut opfylder kravene i denne lovgivning, kan myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

1. Har en kompetent myndighed ikke anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, navnlig ved ikke at påse, at en deltager på det finansielle marked opfylder kravene i denne lovgivning, kan myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

2. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, fra Kommissionen eller på eget initiativ og efter at have underrettet den berørte nationale tilsynsmyndighed foretage en undersøgelse af den påståede ukorrekte anvendelse af fællesskabslovgivningen.

. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere kompetente myndigheder, fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, eller på eget initiativ og efter at have underrettet den berørte kompetente myndighed foretage en undersøgelse af den påståede manglende anvendelse af EU-lovgivningen.

Den nationale tilsynsmyndighed giver hurtigst muligt myndigheden alle de oplysninger, myndigheden anser for nødvendige med henblik på undersøgelsen, uden at dette berører de i artikel 20 fastsatte beføjelser.

Den kompetente myndighed giver hurtigst muligt myndigheden alle de oplysninger, myndigheden anser for nødvendige med henblik på undersøgelsen, uden at dette berører de i artikel 20 fastsatte beføjelser.

3. Myndigheden kan senest to måneder efter indledningen af undersøgelsen rette henstilling til den berørte nationale tilsynsmyndighed om de skridt, der skal tages for at efterleve fællesskabslovgivningen.

3. Myndigheden kan senest to måneder efter indledningen af undersøgelsen rette henstilling til den berørte kompetente myndighed om de skridt, der skal tages for at efterleve EU-lovgivningen.

Den nationale tilsynsmyndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af henstillingen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at sikre efterlevelse af fællesskabslovgivningen.

Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af henstillingen myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at sikre efterlevelse af EU-lovgivningen.

4. Har den nationale tilsynsmyndighed ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen senest en måned efter modtagelsen af myndighedens henstilling, kan Kommissionen efter være blevet underrettet af myndigheden eller på eget initiativ træffe en beslutning, hvorved den pålægger den nationale tilsynsmyndighed at tage de nødvendige skridt til at efterleve fællesskabslovgivningen.

4. Har den kompetente myndighed ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med EU-lovgivningen senest en måned efter modtagelsen af myndighedens henstilling, kan Kommissionen efter at være blevet underrettet af myndigheden eller på eget initiativ træffe en beslutning, hvorved den pålægger den kompetente myndighed at tage de nødvendige skridt til at efterleve EU-lovgivningen.

Kommissionen træffer en sådan beslutning senest tre måneder efter vedtagelsen af henstillingen. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned.

Kommissionen træffer en sådan beslutning senest tre måneder efter vedtagelsen af henstillingen. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned.

Kommissionen sørger for, at adressaternes ret til at blive hørt overholdes

Kommissionen sørger for, at adressaternes ret til at blive hørt overholdes

Myndigheden og de nationale tilsynsmyndigheder giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

Myndigheden og de kompetente myndigheder giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

5. Den nationale tilsynsmyndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede beslutning Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at gennemføre Kommissionens beslutning.

5. Den kompetente myndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede beslutning Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at gennemføre Kommissionens beslutning.

6. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke den i stk. 4 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe den nationale tilsynsmyndigheds misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems ordnede virkemåde og integritet, kan myndigheden, hvis de relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutter, træffe en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226.

6. Efterlever en kompetent myndighed ikke den i stk. 4 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe den kompetente myndigheds misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på det indre marked eller sikre det finansielle systems ordnede virkemåde og integritet i grænseoverskridende aktiviteter, kan myndigheden, hvis de relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder direkte anvendelse på deltagere på det finansielle marked, træffe en individuel beslutning rettet til en deltager på det finansielle marked, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivning, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde. Inden myndigheden træffer en individuel beslutning informerer den Kommissionen herom.

 

Kommissionen sikrer, at adressaternes ret til at blive hørt overholdes.

 

Myndigheden og de kompetente myndigheder giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

 

Kommissionen beslutter inden for to uger efter, at den har modtaget udkastet til myndighedens beslutning, hvorvidt beslutningsudkastet kan godkendes. Kommissionen kan ikke forlænge dette tidsrum. Kommissionen kan nøjes med at godkende beslutningsudkastet delvist eller med ændringer, når Unionens interesser kræver dette.

 

Såfremt Kommissionen ikke godkender beslutningsudkastet eller nøjes med at godkende det delvist eller med ændringer, informerer den omgående myndigheden i form af en formel udtalelse.

 

Senest en uge efter modtagelsen af denne formelle udtalelse foretager myndigheden en revurdering og tilpasning af sin beslutning i overensstemmelse med Kommissionens formelle udtalelse, og denne fremsendes omgående til Kommissionen.

 

Senest en uge efter modtagelsen af myndighedens ændrede beslutning beslutter Kommissionen, om den vil godkende eller forkaste den.

 

Hvis den ændrede beslutning forkastes af Kommissionen, anses beslutningen for ikke at være vedtaget.

Myndighedens beslutning skal være i overensstemmelse med den beslutning, Kommissionen har truffet i medfør af stk. 4.

Myndighedens beslutning skal være i overensstemmelse med den beslutning, Kommissionen har truffet i medfør af stk. 4.

7. Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 6, har forrang for tidligere beslutninger truffet af de nationale tilsynsmyndigheder i samme sag.

 

Tiltag, der iværksættes af de nationale tilsynsmyndigheder, vedrørende forhold, der er genstand for en beslutning i medfør af stk. 4 eller 6, skal være forenelige med denne beslutning.

Tiltag, der iværksættes af de nationale tilsynsmyndigheder, vedrørende forhold, der er genstand for en beslutning i medfør af stk. 4 eller 6, skal være forenelige med denne beslutning.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 6, har forrang for tidligere beslutninger truffet af de nationale tilsynsmyndigheder i samme sag.

Udgår

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 11 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder

Bilæggelse af tvister mellem kompetente myndigheder i grænseoverskridende situationer

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke myndighedens beslutning, idet den ikke påser, at et finansieringsinstitut overholder krav, der finder direkte anvendelse på det i medfør af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, kan myndigheden træffe en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226.

4. Efterlever en kompetent myndighed ikke myndighedens beslutning, idet den ikke påser, at en deltager på det finansielle marked overholder krav, der finder direkte anvendelse på det i medfør af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, kan myndigheden træffe en individuel beslutning, i overensstemmelse med proceduren i artikel 9, stk. 6, rettet til en deltager på det finansielle marked, hvorved den pålægger denne at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til artikel 258 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden kan udvikle kontakter med tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at dette berører fællesskabsinstitutionernes kompetenceområder. Den kan indgå administrative aftaler med internationale organisationer og tredjelandes forvaltninger.

Myndigheden kan udvikle kontakter med tilsynsmyndigheder, internationale organisationer og administrative organer i tredjelande, uden at dette berører EU-institutionernes kompetenceområder. Disse ordninger skaber ikke retlige forpligtelser for Unionen og dens medlemsstater.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden medvirker ved udarbejdelsen af ligestillingsbeslutninger vedrørende tilsynsordninger i tredjelande i overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning.

Udgår

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Efter anmodning fra myndigheden giver de nationale tilsynsmyndigheder og andre offentlige myndigheder i medlemsstaterne myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning.

1. Efter anmodning fra myndigheden giver de kompetente myndigheder i medlemsstaterne myndigheden alle de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af de opgaver, der er tillagt den ved denne forordning, under fuld overholdelse af reglerne om tavshedspligt og databeskyttelse i den relevante EU-lovgivning.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum.

Myndigheden kan også anmode om at få leveret oplysninger med regelmæssige mellemrum. En sådan anmodning fremsættes, hvis det er muligt, ved hjælp af et fælles indberetningsformat.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på nogen måde indvirker på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger truffet i henhold til artikel 10 eller 11 ikke direkte indvirker på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning truffet i henhold til artikel 11 indvirker på dens finanspolitiske ansvar, kan den senest en måned efter, at den nationale tilsynsmyndighed er blevet underrettet om myndighedens beslutning, meddele myndigheden og Kommissionen, at den nationale tilsynsmyndighed ikke gennemfører beslutningen.

2. Finder en medlemsstat, at en beslutning truffet i henhold til artikel 11 indvirker direkte på dens finanspolitiske ansvar, kan den senest tre arbejdsdage efter, at den kompetente myndighed er blevet underrettet om myndighedens beslutning, underrette myndigheden, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest en måned efter meddelelsen fra medlemsstaten meddeler myndigheden medlemsstaten, om den fastholder sin beslutning, eller om den ændrer den eller trækker den tilbage.

Senest en uge efter meddelelsen fra medlemsstaten meddeler myndigheden medlemsstaten, om den fastholder sin beslutning, eller om den ændrer den eller trækker den tilbage.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fastholder myndigheden sin beslutning, træffer Rådet inden for en frist på to måneder afgørelse med kvalificeret flertal, jf. traktatens artikel 205, om, hvorvidt myndighedens beslutning fastholdes eller trækkes tilbage.

Fastholder myndigheden sin beslutning, træffer Rådet inden for en frist på en måned afgørelse med kvalificeret flertal, jf. artikel 238 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, om, hvorvidt myndighedens beslutning fastholdes eller trækkes tilbage.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Klagenævnet er sammensat af seks ordinære medlemmer og seks suppleanter, som er personer med relevant viden og erfaring, men omfatter ikke personale hos de nationale tilsynsmyndigheder eller andre nationale institutioner eller fællesskabsinstitutioner, som er involveret i myndighedens aktiviteter.

Klagenævnet er sammensat af seks ordinære medlemmer og seks suppleanter, som er personer med godt omdømme og med dokumenteret relevant viden og erhvervsmæssig erfaring, herunder på tilsynsområdet, på et tilstrækkelig højt niveau inden for bankvæsen, forsikring, værdipapirmarkedet eller andre finansielle tjenesteydelser, men omfatter ikke personale hos de kompetente myndigheder eller andre nationale institutioner eller EU-institutioner, som er involveret i myndighedens aktiviteter.

PROCEDURE

Titel

Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

Referencer

KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

7.10.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Françoise Castex

5.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

27.1.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

28.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Kay Swinburne

(1)

Det drejer sig om Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA).


UDTALELSE FRA UDVALGET OM KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER (12.4.2010)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

(KOM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))

Rådgivende ordfører: Íñigo Méndez de Vigo

KORT BEGRUNDELSE

Manglen på tilstrækkelig regulering af finanssektoren på europæisk niveau og svaghederne ved markedstilsynsmekanismerne viste sig med al ønskelig tydelighed under den økonomiske og finansielle krise, som ramte Europa i 2008, og hvis eftervirkninger vi stadig lider under. Kommissionen har på grundlag af rapporten udarbejdet af ekspertgruppen med Jacques de Larosiere som formand udarbejdet fire forslag, hvis behandling i Parlamentet Økonomi- og Valutaudvalget er ansvarligt for.

I forbindelse med sin udtalelse har Udvalget om Konstitutionelle Anliggender tilstræbt at undersøge, hvordan den nye Europæiske Tilsynsmyndighed og Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, der oprettes i henhold til disse forslag, på bedst mulig måde kan passes ind i det institutionelle system. Udvalget har ligeledes fokuseret på fastsættelsen af harmoniserede tekniske standarder for finansielle tjenesteydelser for på den ene side at sikre konsekvens i aktiviteterne og på den anden side garantere tilstrækkelig beskyttelse af indskydere, investorer og forbrugere i Den Europæiske Union. Forholdet til aktører i den private sektor er blevet undersøgt med særlig omhu i denne udtalelse, og det samme gælder forholdet mellem Den Europæiske Tilsynsmyndighed og de nationale tilsynsmyndigheder. Endelig har vi lagt særlig vægt på problemerne i forbindelse med tilsyn af grænseoverskridende aktører.

Finanskrisen 2008 kræver en europæisk løsning på europæiske problemer: Takket være de nye beføjelser, som Lissabontraktaten har givet Parlamentet, skal dette spille en afgørende rolle i alle disse forhold.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger)

 

(Denne ændring vedrører hele teksten)

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Finanskrisen i 2007/2008 afslørede store mangler i det finansielle tilsyn, både i bestemte tilfælde og i det finansielle system som helhed. De nationale tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den nuværende situation på de integrerede og indbyrdes sammenhængende finansielle markeder i Europa, hvor mange finansvirksomheder driver forretning på tværs af grænserne. Krisen afslørede mangler inden for samarbejde, koordinering, konsekvent anvendelse af fællesskabslovgivningen og tilliden mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

(1) Finanskrisen i 2007/2008 afslørede store mangler i det finansielle tilsyn, både i bestemte tilfælde og i det finansielle system som helhed. De nationale tilsynsmodeller har ikke været tilpasset den nuværende situation på de integrerede og indbyrdes sammenhængende finansielle markeder i Europa, hvor mange finansvirksomheder driver forretning på tværs af grænserne. Krisen afslørede mangler inden for samarbejde, koordinering, konsekvent anvendelse af EU-lovgivningen og tilliden mellem de nationale tilsynsmyndigheder.

 

(Denne ændring vedrører hele teksten)

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Det europæiske finanstilsynssystem bør være et netværk af nationale og europæiske tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn med finansieringsinstitutter overlades til det nationale niveau, og tilsynskollegier tildeles en central rolle i tilsynet med koncerner, der opererer på tværs af grænserne. Der bør også sikres bedre harmonisering og ensartet anvendelse af tilsynsreglerne for finansieringsinstitutterne og de finansielle markeder i hele Fællesskabet. Der bør oprettes en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, en europæisk banktilsynsmyndighed og en europæisk værdipapirtilsynsmyndighed (de europæiske tilsynsmyndigheder).

(7) Det europæiske finanstilsynssystem bør være et netværk af nationale og europæiske tilsynsmyndigheder, hvor det daglige tilsyn med finansieringsinstitutter, der ikke har en EU-dimension, overlades til det nationale niveau. Tilsynskollegier bør føre tilsyn med grænseoverskridende institutter, der ikke har en EU-dimension. Myndigheden bør gradvist overtage tilsynet med institutter med en EU-dimension. Der bør også sikres bedre harmonisering og ensartet anvendelse af tilsynsreglerne for finansieringsinstitutterne og de finansielle markeder i hele Fællesskabet. Der bør oprettes en europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, en europæisk tilsynsmyndighed (bankvæsen) og en europæisk tilsynsmyndighed (værdipapirer og markeder) samt en europæisk tilsynsmyndighed (det fælles udvalg). Det Europæiske Råd for Systemiske Risici udgør en del af det europæiske finanstilsynssystem.

 

(Ændringerne af myndighedernes navne vedrører hele teksten)

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) I sag C-217/04 (Det Forenede Kongerige mod Europa-Parlamentet og Rådet) gjorde De Europæiske Fællesskabers Domstol gældende, at "intet i ordlyden af artikel 95 EF gør det i denne forbindelse muligt at konkludere, at de foranstaltninger, der vedtages af fællesskabslovgiver på grundlag af denne bestemmelse, skal begrænses til alene at have medlemsstaterne som adressater. Det kan således vise sig nødvendigt i henhold til nævnte lovgivers vurdering at fastsætte bestemmelser om oprettelse af et fællesskabsorgan, der har til opgave at bidrage til gennemførelsen af en harmoniseringsproces i situationer, hvor vedtagelsen af ikke-bindende ledsage- og rammeforanstaltninger forekommer egnede til at lette gennemførelsen og den ensartede anvendelse af retsakter vedtaget med hjemmel i denne bestemmelse"1. Foranstaltninger vedtaget i henhold til EF-traktatens artikel 95 (nu artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) kan have form af direktiver eller forordninger. F.eks. blev Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed oprettet på grundlag af forordning (EF) nr. 460/2004, og myndigheden vil ligeledes blive oprettet ved en forordning.

 

1 Dom af 2. maj 2006, ECR 2006, . I-3771, præmis 44.

 

2 EUT L 77 af 13.3.2004, s. 1.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Det er nødvendigt med et effektivt instrument til fastsættelse af harmoniserede tekniske standarder inden for finansielle tjenesteydelser for også gennem et fælles regelsæt at sikre ensartede vilkår og passende beskyttelse af forsikringstagere, andre aktører og forbrugere i hele Europa. Da myndigheden er i besiddelse af højtspecialiseret viden, er det rationelt og hensigtsmæssigt, at den inden for områder, som er nærmere fastlagt i fællesskabslovgivningen, udarbejder udkast til tekniske standarder i de tilfælde, der ikke kræver politikvalg. Udkast til tekniske standarder bør godkendes af Kommissionen i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen, for at de kan få bindende retsvirkning. Udkast til tekniske standarder skal vedtages af Kommissionen. Det vil være nødvendigt at foretage ændringer, f.eks. hvis udkastet til tekniske standarder er uforeneligt med fællesskabslovgivningen, ikke er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet eller strider mod de fundamentale principper i det indre marked for finansielle tjenesteydelser, således som de kommer til udtryk i den gældende fællesskabslovgivning. For at sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces for disse standarder bør der fastsættes en tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

(13) Det er nødvendigt med et effektivt instrument til fastsættelse af harmoniserede tekniske standarder inden for finansielle tjenesteydelser for også gennem et fælles regelsæt at sikre ensartede vilkår og passende beskyttelse af forsikringstagere, andre aktører og forbrugere i hele Europa. Da myndigheden er i besiddelse af højtspecialiseret viden, er det rationelt og hensigtsmæssigt, at den inden for områder, som er nærmere fastlagt i EU-lovgivningen, udarbejder udkast til tekniske standarder i de tilfælde, der ikke kræver politikvalg. Kommissionen bør have beføjelse til at vedtage delegerede retsakter efter proceduren i artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedrørende tekniske standarder inden for finansielle tjenesteydelser.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Processen for udvikling af tekniske standarder i denne forordning berører ikke Kommissionens beføjelser til på eget initiativ at vedtage gennemførelsesbestemmelser efter udvalgsproceduren på niveau 2 i Lamfalussy-processen som fastlagt i den relevante fællesskabslovgivning. Spørgsmålene vedrørende de tekniske standarder kræver ikke politikbeslutninger, og deres indhold fastlægges i fællesskabsretsakter vedtaget på niveau 1. Ved at lade myndigheden udvikle standarderne kan der drages fuld nytte af de nationale tilsynsmyndigheders specialviden.

(14) Udkast til tekniske standarder bør godkendes af Kommissionen, for at de kan få bindende retsvirkning. Det vil være nødvendigt at foretage ændringer, f.eks. hvis de er uforenelige med EU-lovgivningen, ikke er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet eller strider imod de fundamentale principper for det indre marked for finansielle tjenesteydelser, således som de kommer til udtryk i den gældende EU-lovgivning. For at sikre en smidig og hurtig vedtagelsesproces for disse standarder bør der fastsættes en tidsfrist for Kommissionens godkendelse.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) Inden for de områder, som ikke er omfattet af de tekniske standarder, bør myndigheden have beføjelser til at udstede ikke-bindende retningslinjer og henstillinger om anvendelse af fællesskabslovgivningen. For at sikre gennemsigtighed og forbedre de nationale tilsynsmyndigheders overholdelse af disse retningslinjer og henstillinger, bør de nationale myndigheder være forpligtet til at anføre en begrundelse, hvis de ikke overholder disse retningslinjer og henstillinger.

(15) Inden for de områder, som ikke er omfattet af de tekniske standarder, bør myndigheden have beføjelser til at udstede retningslinjer og henstillinger om anvendelse af EU-lovgivningen. For at sikre gennemsigtighed og forbedre de nationale tilsynsmyndigheders overholdelse af disse retningslinjer og henstillinger, bør de nationale myndigheder være forpligtet til offentligt at anføre en begrundelse, hvis de ikke overholder disse retningslinjer og henstillinger, for at sikre fuld gennemsigtighed for markedsdeltagere. Inden for områder, som ikke er omfattet af de tekniske standarder, bør myndigheden indføre og bekendtgøre bedste praksis.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Overholder den nationale myndighed ikke henstillingen, bør Kommissionen have beføjelse til at rette en beslutning til den nationale tilsynsmyndighed for at sikre, at fællesskabslovgivningen overholdes, således at der skabes direkte retsvirkninger, som kan påberåbes ved nationale domstole og myndigheder og håndhæves i henhold til traktatens artikel 226.

(18) Overholder den nationale myndighed ikke henstillingen inden for en frist, der er fastsat af myndigheden, bør myndigheden omgående rette en beslutning til den nationale tilsynsmyndighed for at sikre, at EU-lovgivningen overholdes, således at der skabes direkte retsvirkninger, som kan påberåbes ved nationale domstole og myndigheder og håndhæves i henhold til traktatens artikel 258.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Alvorlige trusler mod de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten i det finansielle system i Fællesskabet kræver hurtige og harmoniserede foranstaltninger på fællesskabsplan. Myndigheden bør derfor kunne kræve, at de nationale tilsynsmyndigheder gennemfører specifikke tiltag for at afhjælpe en krisesituation. Da afgørelsen af, om der foreligger en krisesituation, i stort omfang er en vurderingssag, bør denne beføjelse tillægges Kommissionen. For at sikre en effektiv reaktion på en krisesituation, hvis de nationale tilsynsmyndigheder undlader at gennemføre tiltag, bør myndigheden have beføjelser til som sidste udvej at vedtage beslutninger, som rettes direkte til finansieringsinstitutter på de områder inden for fællesskabslovgivningen, der finder direkte anvendelse på dem, med det formål at mindske virkningerne af krisen og genoprette tilliden til markederne.

(20) Alvorlige trusler mod de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten i det finansielle system i Unionen kræver hurtige og harmoniserede foranstaltninger på EU-plan. Myndigheden bør derfor kunne kræve, at de nationale tilsynsmyndigheder gennemfører specifikke tiltag for at afhjælpe en krisesituation. Det Europæiske Råd for Systemiske Risici bør afgøre, hvornår der foreligger en krisesituation. For at sikre en effektiv reaktion på en krisesituation, hvis de nationale tilsynsmyndigheder undlader at gennemføre tiltag, bør myndigheden have beføjelser til som sidste udvej at vedtage beslutninger, som rettes direkte til finansieringsinstitutter på de områder inden for EU-lovgivningen, der finder direkte anvendelse på dem, med det formål at mindske virkningerne af krisen og genoprette tilliden til markederne.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at sikre et effektivt tilsyn og en rimelig afvejning af de standpunkter, som indtages af de nationale myndigheder i de forskellige medlemsstater, bør myndigheden med bindende virkning kunne bilægge tvister mellem disse myndigheder, herunder også i tilsynskollegierne. Der bør indføres en forligsfase, inden for hvilken de nationale tilsynsmyndigheder har mulighed for at nå til enighed. Myndighedens kompetence bør omfatte tvister om proceduremæssige forpligtelser i samarbejdsprocessen samt om fortolkningen af anvendelsen af fællesskabslovgivningen i tilsynsbeslutninger. Bestemmelserne i den sektorspecifikke lovgivning om eksisterende forligsmekanismer skal overholdes. Undlader de pågældende nationale tilsynsmyndigheder at gennemføre tiltag, bør myndigheden have beføjelser til som sidste udvej at vedtage beslutninger, som rettes direkte til finansieringsinstitutter på områder inden for fællesskabslovgivningen, som finder direkte anvendelse på dem.

(21) For at sikre et effektivt tilsyn og en rimelig afvejning af de standpunkter, som indtages af de nationale myndigheder i de forskellige medlemsstater, bør myndigheden med bindende virkning kunne bilægge tvister mellem disse myndigheder, herunder også i tilsynskollegierne. Der bør indføres en forligsfase, inden for hvilken de nationale tilsynsmyndigheder har mulighed for at nå til enighed. Myndighedens kompetence bør omfatte tvister om proceduremæssige forpligtelser i samarbejdsprocessen samt om fortolkningen af anvendelsen af EU-lovgivningen i tilsynsbeslutninger. Bestemmelserne i den sektorspecifikke lovgivning om eksisterende forligsmekanismer skal overholdes. Undlader de pågældende nationale tilsynsmyndigheder at gennemføre tiltag, bør myndigheden have beføjelser til som sidste udvej at vedtage beslutninger, som rettes direkte til finansieringsinstitutter på områder inden for EU-lovgivningen, som finder direkte anvendelse på dem. Dette gælder også for tvister inden for et tilsynskollegium.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a) Krisen har afsløret betydelige mangler ved de eksisterende fremgangsmåder i forbindelse med tilsyn med grænseoverskridende finansieringsinstitutter, særlig de største og mest komplekse institutter, hvis konkurs kan udløse systemisk skade. Disse svagheder kan dels føres tilbage til finansieringsinstitutternes forskellige aktivitetsområder dels til tilsynsorganerne. Finansieringsinstitutterne opererer på et marked uden grænser, og tilsynsorganerne kontrollerer dagligt, hvorvidt deres retsområder ender ved de nationale grænser.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b) Den samarbejdsmekanisme, der bruges til at afhjælpe denne uoverensstemmelse, har klart vist sig at være utilstrækkelig. Som det fremgår af Turner-rapporten, som blev offentliggjort i marts 2009, er de nuværende ordninger, der kombinerer pasrettigheder for underafdelinger, tilsyn i hjemlandet og rent national indskudsforsikring, ikke noget solidt grundlag for den fremtidige regulering af og det fremtidige tilsyn med europæiske grænseoverskrivende detailbanker1.

 

_____________

1 s. 101.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 21 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21c) Der er kun to mulige løsninger på dette problem: enten at give værtslandets tilsynsmyndigheder flere beføjelser eller at oprette en egentlig alternativ europæisk myndighed. Som det også understreges i Turner-rapporten, kræver mere velfunderede ordninger enten øgede nationale beføjelser, hvilket indebærer et mindre åbent indre marked, eller en større grad af europæisk integration.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 21 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21d) Den nationale løsning indebærer, at værtslandet kan nægte lokale filialer retten til at drive forretning, forpligte udenlandske institutter til kun at handle gennem datterselskaber og ikke gennem filialer samt, at det kan overvåge kapitalen og likviditeten hos banker, der opererer i landet, hvilket ville betyde mere protektionisme.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 21 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21e) Den europæiske løsning kræver en styrkelse af tilsynskollegierne med henblik på tilsyn med grænseoverskridende finansieringsinstitutter og en gradvis overdragelse af tilsynsbeføjelser over for finansieringsinstitutter med en EU-dimension til en europæisk myndighed. Finansieringsinstitutter med en EU-dimension omfatter institutter, der opererer på tværs af grænserne, samt institutter, der opererer inden for det nationale område, hvis konkurs vil kunne true stabiliteten af det europæiske indre finansmarked.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 21 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21f) Tilsynskollegier bør have beføjelse til at fastlægge tilsynsregler for at fremme en sammenhængende anvendelse af EU-lovgivningen. Myndigheden bør have fuld medbestemmelse i tilsynskollegierne, når det drejer sig om at strømline den måde, deres informationsudveksling virker på, og forbedre konvergensen og konsekvensen i kollegiernes anvendelse af EU-lovgivningen. Myndigheden bør fungere som leder i tilsynet med grænseoverskridende finansieringsinstitutter, der opererer i Den Europæiske Union. Myndigheden bør også have en obligatorisk mæglerrolle i forbindelse med løsning af tvister mellem nationale tilsynsinstanser.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 21 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21g) Tilsynskollegier bør spille en vigtig rolle i forbindelse med effektivt, virkningsfuldt og konsekvent tilsyn med grænseoverskridende finansieringsinstitutter, der ikke har nogen EU-dimension, men i de fleste tilfælde vil forskellene mellem nationale standarder og praksis gøre sig gældende. Det tjener intet formål at tilnærme de grundlæggende bestemmelser på finansområdet, så længe der ikke følges en ensartet praksis. Som det påpeges i de Larosière-rapporten, skal konkurrenceforvridning og tilsynsarbitrage, der hidrører fra forskellige former for tilsynspraksis, undgås, fordi de potentielt kan undergrave den finansielle stabilitet – blandt andet ved at tilskynde til at flytte finansielle aktiviteter til lande med mere lempeligt tilsyn. Tilsynssystemet skal kunne opfattes som fair og afbalanceret.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Tilsynet med finansieringsinstitutter med en EU-dimension bør påhvile Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen). De nationale tilsynsmyndigheder bør fungere som agenter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Bankvæsen) og bør være bundet til denne tilsynsmyndigheds instruktioner, når de fører tilsyn med grænseoverskridende finansieringsinstitutter med en EU-dimension.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 22 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22b) Finansieringsinstitutter med en EU-dimension bør identificeres, idet der tages hensyn til internationale standarder.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23. I udøvelsen af tilsynsnetværkets aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at uddelegere opgaver og ansvar for at begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, fremme samarbejdet og derved strømline tilsynsprocessen og mindske den byrde, der pålægges finansieringsinstitutterne. Forordningen bør derfor udgøre et klart retsgrundlag for denne uddelegering. Uddelegeringen af opgaver indebærer, at opgaverne udføres af en anden tilsynsmyndighed end den ansvarlige myndighed, mens ansvaret for tilsynsbeslutningerne forbliver hos den delegerende myndighed. Ved uddelegering af ansvar træffer den nationale tilsynsmyndighed, som får overdraget ansvaret, afgørelse i en tilsynssag i eget navn på vegne af en anden national tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud fra princippet om, at tilsynskompetencen overdrages til en myndighed, som har gode forudsætninger for at træffe foranstaltninger inden for det pågældende område. En omfordeling af ansvar kan være hensigtsmæssig eksempelvis for at opnå stordriftsfordele eller af hensyn til dækningsområdet, sammenhængen i tilsynet med koncerner og for bedst muligt at udnytte den tekniske ekspertise blandt de nationale tilsynsmyndigheder. Den relevante fællesskabslovgivning kan indeholde nærmere bestemmelser om principperne for omfordeling af ansvar efter aftale. Myndigheden bør med alle egnede midler bidrage til at lette indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på forhånd underrettes om delegeringsaftaler, som forventes indgået, for om nødvendigt at kunne afgive udtalelse herom. Den bør centralisere offentliggørelsen af sådanne aftaler, således at der til fordel for alle involverede parter sikres aktuelle, gennemsigtige og lettilgængelige oplysninger om aftalerne.

23. I udøvelsen af tilsynsnetværkets aktiviteter kan det være hensigtsmæssigt at uddelegere opgaver og ansvar for at begrænse overlapningen af tilsynsopgaver, fremme samarbejdet og derved strømline tilsynsprocessen og mindske den byrde, der pålægges finansieringsinstitutterne. Forordningen bør derfor udgøre et klart retsgrundlag for denne uddelegering. Uddelegeringen af opgaver indebærer, at opgaverne udføres af en anden tilsynsmyndighed end den ansvarlige myndighed, mens ansvaret for tilsynsbeslutningerne forbliver hos den delegerende myndighed. Ved uddelegering af ansvar træffer den nationale tilsynsmyndighed, som får overdraget ansvaret, afgørelse i en tilsynssag i eget navn på vegne af myndigheden eller en anden national tilsynsmyndighed. Uddelegering bør ske ud fra princippet om, at tilsynskompetencen overdrages til en myndighed, som har gode forudsætninger for at træffe foranstaltninger inden for det pågældende område. En omfordeling af ansvar kan være hensigtsmæssig eksempelvis for at opnå stordriftsfordele eller af hensyn til dækningsområdet, sammenhængen i tilsynet med koncerner og for bedst muligt at udnytte den tekniske ekspertise blandt de nationale tilsynsmyndigheder. Den relevante EU-lovgivning kan indeholde nærmere bestemmelser om principperne for omfordeling af ansvar efter aftale. Myndigheden bør med alle egnede midler bidrage til at lette og overvåge indgåelsen af delegeringsaftaler mellem de nationale tilsynsmyndigheder. Den bør på forhånd underrettes om delegeringsaftaler, som forventes indgået, for om nødvendigt at kunne afgive udtalelse herom. Den bør centralisere offentliggørelsen af sådanne aftaler, således at der til fordel for alle involverede parter sikres aktuelle, gennemsigtige og lettilgængelige oplysninger om aftalerne. Den bør fastlægge og bekendtgøre bedste praksis med hensyn til delegation og delegeringsaftaler.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25) Peer reviews er et effektivt middel til at fremme konsistensen i netværket af finanstilsyn. Myndigheden bør derfor udarbejde det metodologiske grundlag for disse reviews og gennemføre dem med regelmæssige mellemrum. Disse reviews bør ikke kun fokusere på konvergensen i tilsynspraksis, men også på tilsynsmyndighedernes evne til at opnå tilsynsresultater af høj kvalitet og på de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed.

(25) Peer reviews er et effektivt middel til at fremme konsistensen i netværket af finanstilsyn. Myndigheden bør derfor udarbejde det metodologiske grundlag for disse reviews og gennemføre dem med regelmæssige mellemrum. Disse reviews bør ikke kun fokusere på konvergensen i tilsynspraksis, men også på tilsynsmyndighedernes evne til at opnå tilsynsresultater af høj kvalitet og på de nationale tilsynsmyndigheders uafhængighed. Resultaterne af peer reviews bør offentliggøres, og bedste praksis bør fastlægges og ligeledes offentliggøres.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28) I betragtning af globaliseringen af finansielle tjenesteydelser og den øgede betydning af internationale standarder bør myndigheden fremme dialogen og samarbejdet med tilsynsmyndigheder uden for Fællesskabet. Den bør på ingen måde gribe ind i de europæiske institutioners eksisterende roller og beføjelser i relationerne til myndigheder uden for Fællesskabet og i internationale fora.

(28) I betragtning af globaliseringen af finansielle tjenesteydelser og den øgede betydning af internationale standarder bør myndigheden repræsentere Den Europæiske Union i dialogen og samarbejdet med tilsynsmyndigheder uden for Unionen.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32) Når det er relevant, bør myndigheden høre berørte parter angående tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger og give dem en rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger til foreslåede foranstaltninger. Af effektivitetshensyn bør der til dette formål nedsættes en interessentgruppe for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, der ligeligt repræsenterer Fællesskabets forsikrings- og genforsikringsselskaber samt arbejdsmarkedspensionsordninger (herunder eventuelt institutionelle investorer og andre finansieringsinstitutter, som selv benytter finansielle tjenesteydelser), deres ansatte og forbrugere og andre private brugere af ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, herunder også SMV'er. Interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger bør aktivt fungere som en grænseflade med andre brugergrupper inden for finansielle tjenesteydelser, som er nedsat ved kommissions- eller fællesskabslovgivning.

(32) Myndigheden bør høre berørte parter angående tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger og give dem en rimelig mulighed for at fremsætte bemærkninger til foreslåede foranstaltninger. Myndigheden bør foretage en konsekvensanalyse, inden den vedtager udkast til tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger. Af effektivitetshensyn bør der til dette formål nedsættes en interessentgruppe for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, der ligeligt repræsenterer Unionens forsikrings- og genforsikringsselskaber samt arbejdsmarkedspensionsordninger (herunder eventuelt institutionelle investorer og andre finansieringsinstitutter, som selv benytter finansielle tjenesteydelser), deres ansatte, akademikere og forbrugere og andre private brugere af ydelser fra forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, herunder også SMV'er. Interessentgruppen for forsikrings-, genforsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger bør aktivt fungere som en grænseflade med andre brugergrupper inden for finansielle tjenesteydelser, som er nedsat af Kommissionen eller ifølge EU-lovgivning.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 33 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(33a) Uanset medlemsstaternes særlige ansvar i krisesituationer er det indlysende, at Europa-Parlamentet, hvis en medlemsstat vælger at påberåbe sig beskyttelsen, bør underrettes samtidig med myndigheden, Rådet og Kommissionen. Medlemsstaten bør endvidere begrunde, hvorfor den påberåber sig beskyttelsen. Myndigheden bør i samarbejde med Kommissionen fastlægge, hvilke skridt der efterfølgende skal tages.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

37. En fuldtidsansat formand, der udvælges af tilsynsrådet på grundlag af en åben udvælgelsesprøve, bør repræsentere myndigheden. Myndighedens ledelse varetages af en administrerende direktør, der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets og bestyrelsens møder uden stemmeret.

37. En fuldtidsansat formand, der udvælges af Europa-Parlamentet efter en åben udvælgelsesprøve, der administreres af Kommissionen, og Kommissionens efterfølgende udarbejdelse af en kandidatliste, bør repræsentere myndigheden. Myndighedens ledelse varetages af en administrerende direktør, der bør have ret til at deltage i tilsynsrådets og bestyrelsens møder uden stemmeret.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

38. For at sikre konsistens i de europæiske tilsynsmyndigheders aktiviteter på tværs af sektorer bør disse myndigheder foretage en nøje koordinering i et fælles udvalg af europæiske tilsynsmyndigheder og fastlægge fælles holdninger, hvor det er relevant. Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder bør overtage alle de funktioner, som udøves af Det Blandede Udvalg for Finansielle Konglomerater. Hvor det er relevant, bør beslutninger, som også falder ind under kompetenceområdet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed eller Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, vedtages af de relevante europæiske tilsynsmyndigheder i fællesskab.

38. For at sikre konsistens i de europæiske tilsynsmyndigheders aktiviteter på tværs af sektorer bør disse myndigheder foretage en nøje koordinering gennem de europæiske tilsynsmyndigheders fælles udvalg ("Det Fælles Udvalg") og fastlægge fælles holdninger, hvor det er relevant. Det Fælles Udvalg bør koordinere de tre europæiske tilsynsmyndigheders funktioner med hensyn til finansielle konglomerater. Hvor det er relevant, bør beslutninger, som også falder ind under kompetenceområdet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) eller Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder), vedtages af de relevante europæiske tilsynsmyndigheder i fællesskab. Det Fælles Udvalg bør ledes af formændene for de tre europæiske tilsynsmyndigheder med rotation hvert år. Formanden for Det Fælles Udvalg bør være næstformand for Det Europæiske Råd for Systemiske Risici. Det Fælles Udvalg bør have et permanent sekretariat med udstationeret personale fra de tre europæiske tilsynsmyndigheder for at give mulighed for uformel udveksling af oplysninger og udvikling af en fælles kulturel strategi på tværs af de tre europæiske tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Myndigheden handler inden for rammerne af direktiv 64/225/EØF, direktiv 73/239/EØF, direktiv 73/240/EØF, direktiv 76/580/EØF, direktiv 78/473/EØF, direktiv 84/641/EØF, direktiv 87/344/EØF, direktiv 88/357/EØF, direktiv 92/49/EØF, direktiv 98/78/EF, direktiv 2001/17/EF, direktiv 2002/83/EF, direktiv 2002/92/EF, direktiv 2003/41/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 2005/68/EF, direktiv 2007/44/EF, direktiv 2005/60/EF, direktiv 2002/65/EF, herunder alle de direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, og eventuelle nye fællesskabsretsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver.

2. Myndigheden handler inden for rammerne af nærværende forordning og direktiv 2006/48/EF, direktiv 2006/49/EF, direktiv 2002/87/EF, direktiv 2005/60/EF, direktiv 2002/65/EF og direktiv 94/19/EF, herunder alle de direktiver, forordninger og afgørelser, der er baseret på disse retsakter, og eventuelle nye EU-retsakter, hvorved myndigheden tillægges opgaver.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Myndigheden er en del af et europæisk finanstilsynssystem (i det følgende benævnt "ESFS"), der fungerer som et netværk af tilsynsmyndigheder, jf. artikel 39.

udgår

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger samarbejder med Det Europæiske Råd for Systemiske Risici, i det følgende benævnt "ESRB", jf. artikel 21.

udgår

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Det europæiske finanstilsynssystem

 

1. Myndigheden er en del af det europæiske finanstilsynssystem, i det følgende benævnt "ESFS", som fungerer som et integreret netværk af tilsynsførende, som samler alle myndigheder i medlemsstaterne og i EU med kompetence inden for tilsyn som beskrevet i nærværende forordning og i relaterede EU-forordninger. ESFS' hovedformål er at sikre konsekvent og ensartet europæisk tilsyn med finansieringsinstitutter for at skabe tillid til det finansielle system, støtte bæredygtig europæisk vækst og tjene erhvervslivets og borgernes behov.

 

2. Det europæiske finanstilsynssystem omfatter følgende:

 

a) Det Europæiske Råd for Systemiske Risici oprettet ved forordning (EU) nr. .../... [ESRB]

 

b) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Værdipapirer og Markeder) oprettet ved forordning (EU) nr. .../... [ESMA]

 

c) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) oprettet i henhold til forordning (EU) nr. …/… [EIOPA]

 

d) myndigheden

 

e) Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Det Fælles Udvalg), jf. artikel 40.

 

f) de myndigheder i medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. .../... [ESMA], forordning (EU) nr. …/2009 [EIOPA] og forordning (EU) nr. …/… [EBA]

 

g) Kommissionen for at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 7 og 9

 

3. I medfør af princippet om loyalt samarbejde i overensstemmelse med EU-traktatens artikel 4, stk. 3, bør parterne i ESFS samarbejde tæt i en ånd af tillid og gensidig respekt.

 

4. Alle finansieringsinstitutter er underlagt juridisk bindende retsakter i henhold til EU-lovgivning og tilsyn udført af de kompetente myndigheder, der er omfattet af ESFS.

 

5. ESFS forhindrer ikke kompetente myndigheder i at udøve nationale tilsynsbeføjelser i overensstemmelse med europæiske juridisk bindende retsakter og i overensstemmelse med internationale tilsynsprincipper om banktilsyn.

 

6. Kun de tilsynsmyndigheder, som er omfattet af det europæiske finanstilsynssystem har ret til at føre tilsyn med finansieringsinstitutter i EU.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse af Fællesskabets lovgivning, bl.a. ved at bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre konsekvent og effektiv anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, undgå tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder, fremme tilsynskollegiers konsekvente virkemåde og gribe ind i krisesituationer

b) at bidrage til en konsekvent anvendelse af Fællesskabets lovgivning, bl.a. ved at bidrage til en fælles tilsynskultur, sikre konsekvent og effektiv anvendelse af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, undgå tilsynsarbitrage, mægle i og bilægge tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder, sikre effektivt og konsekvent tilsyn med finansieringsinstitutter med en EU-dimension og tilsynskollegiers konsekvente virkemåde og gribe ind i bl.a. krisesituationer

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske standarder på de områder, der specifikt er fastsat i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning. Myndigheden forelægger sine udkast til standarder for Kommissionen med henblik på godkendelse.

1. Myndigheden kan udarbejde tekniske standarder for at supplere, opdatere eller ændre elementer, der ikke er væsentlige for lovgivningen omhandlet i artikel 1, stk. 2. De tekniske standarder repræsenterer ikke strategiske beslutninger, og deres indhold er begrænset af den lovgivning, som de er baseret på.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden myndigheden forelægger dem for Kommissionen, gennemfører den, hvis det er hensigtsmæssigt, åbne offentlige høringer om de tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved.

Myndigheden afholder offentlige høringer om de tekniske standarder og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved, inden den vedtager udkast til tekniske standarder. Myndigheden anmoder også om en udtalelse eller rådgivning fra den i artikel 22 omhandlede interessentgruppe for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Myndigheden forelægger sine udkast til standarder for Kommissionen med henblik på godkendelse og samtidig for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest tre måneder efter modtagelsen af udkastene til standarder træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender disse. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned. Kommissionen kan godkende udkastene delvist eller med ændringer, hvis det er i Fællesskabets interesse.

Senest tre måneder efter modtagelsen af udkastene til standarder træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den godkender, forkaster eller ændrer disse. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Rådet om dens beslutning og begrundelsen herfor.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Godkender Kommissionen ikke standarderne eller godkender dem delvist eller med ændringer, begrunder den dette over for myndigheden.

udgår

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen vedtager standarderne gennem forordninger eller afgørelser, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

2. Kommissionen vedtager tekniske standarder i henhold til artikel 7a-7d i form af forordninger eller afgørelser,

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7a

 

Udøvelse af delegation

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de tekniske standarder omhandlet i artikel 7 i et ubestemt tidsrum.

 

2. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med forbehold af betingelserne i artikel 7b-7d.

 

4. Myndigheden underretter i rapporten omhandlet i artikel 35 Europa-Parlamentet og Rådet om de tekniske standarder, der er blevet godkendt, og som de nationale myndigheder endnu ikke har opfyldt.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7b

 

Tilbagekaldelse af delegation

 

1. Delegationen af beføjelser omhandlet i artikel 7 kan tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis en institution indleder en intern procedure for at beslutte, om den ønsker at tilbagekalde delegationen af beføjelser, bestræber den sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den træffer endelig afgørelse, og oplyser samtidig, hvilke delegerede beføjelser der eventuelt vil blive tilbagekaldt, samt den mulige begrundelse herfor.

 

3. I afgørelsen om tilbagekaldelse angives grundene til tilbagekaldelsen, og den bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning straks eller på et senere tidspunkt, hvis dette er angivet i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de tekniske standarder, der allerede er trådt i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 7 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7c

 

Indsigelse imod de tekniske standarder

 

1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt senest fire måneder efter underretningen herom. Fristen kan forlænges med to måneder på foranledning af Europa-Parlamentet eller Rådet.

 

2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har rejst indsigelse mod den delegerede retsakt ved fristens udløb, offentliggøres den delegerede retsakt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

Inden fristens udløb og i særlige og behørigt begrundede tilfælde kan Europa-Parlamentet og Rådet begge underrette Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt. I sådanne tilfælde offentliggøres den delegerede retsakt i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

 

3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet gør indsigelse mod en teknisk standard, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse, angiver grundene til at gøre indsigelse mod den delegerede retsakt.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 7 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 7d

 

Manglende godkendelse eller ændring af udkast til delegerede retsakter

 

1. Hvis Kommissionen ikke godkender udkastet til delegerede retsakter eller ændrer det, underretter Kommissionen myndigheden, Europa-Parlamentet og Rådet og angiver begrundelsen herfor.

 

2. Europa-Parlamentet eller Rådet kan inden for en måned indkalde den ansvarlige kommissær til et ad hoc-møde med myndighedens formand, så de kan fremlægge deres forskellige synspunkter.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Myndigheden gennemfører offentlige høringer om retningslinjer og henstillinger og foretager en analyse af de potentielle omkostninger og fordele herved. Myndigheden anmoder også om en udtalelse eller rådgivning fra den i artikel 22 omhandlede interessentgruppe for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale tilsynsmyndigheder bestræber sig bedst muligt på at efterleve disse retningslinjer og henstillinger.

1b. Senest to måneder efter udarbejdelsen af en retningslinje eller henstilling, beslutter hver enkelt national tilsynsmyndighed, hvorvidt den agter at efterleve denne retningslinje eller henstilling. Hvis den kompetente myndighed ikke agter at efterleve den, underretter den myndigheden og angiver begrundelsen herfor. Myndigheden offentliggør disse begrundelser.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Myndigheden underretter i sin årsberetning om myndighedens virksomhed omhandlet i artikel 32, stk. 6, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om de retningslinjer og henstillinger, der er udstedt, idet den oplyser, hvilken national myndighed der ikke har efterlevet dem, og redegør for, hvordan myndigheden agter at sikre, at de nationale tilsynsmyndigheder følger dens henstillinger og retningslinjer i fremtiden.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anvender den nationale tilsynsmyndighed ikke disse retningslinjer eller henstillinger, begrunder den dette over for myndigheden.

udgår

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Har en national tilsynsmyndighed ikke anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning korrekt, navnlig ved ikke at påse, at et finansieringsinstitut opfylder kravene i denne lovgivning, kan myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

1. Har en national tilsynsmyndighed ikke anvendt den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning korrekt, herunder de tekniske standarder, der er fastsat i medfør af artikel 7, navnlig ved ikke at påse, at et finansieringsinstitut opfylder kravene i denne lovgivning, kan myndigheden anvende de i stk. 2, 3 og 6 fastsatte beføjelser.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, fra Kommissionen eller på eget initiativ og efter at have underrettet den berørte nationale tilsynsmyndighed foretage en undersøgelse af den påståede ukorrekte anvendelse af fællesskabslovgivningen.

2. Myndigheden kan efter anmodning fra en eller flere nationale tilsynsmyndigheder, eller fra Europa-Parlamentet, Rådet Kommissionen eller interessentgruppen for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger, eller på eget initiativ og efter at have underrettet den berørte nationale tilsynsmyndighed foretage en undersøgelse af den påståede ukorrekte anvendelse af EU-lovgivningen.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Har den nationale tilsynsmyndighed ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen senest en måned efter modtagelsen af myndighedens henstilling, kan Kommissionen efter at være blevet underrettet af myndigheden eller på eget initiativ træffe en beslutning, hvorved den pålægger den nationale tilsynsmyndighed at tage de nødvendige skridt til at efterleve fællesskabslovgivningen.

4. Har den kompetente myndighed ikke bragt sine forhold i overensstemmelse med EU-lovgivningen senest ti arbejdsdage, som fastsat i stk. 3, efter modtagelsen af myndighedens henstilling, træffer myndigheden en beslutning, hvorved den pålægger den nationale tilsynsmyndighed at tage de nødvendige skridt til at efterleve EU-lovgivningen.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen træffer en sådan beslutning senest tre måneder efter vedtagelsen af henstillingen. Kommissionen kan forlænge denne frist med en måned.

Myndigheden træffer en sådan beslutning senest en måned efter vedtagelsen af henstillingen.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen sørger for, at adressaternes ret til at blive hørt overholdes.

Myndigheden sørger for, at adressaternes ret til at blive hørt overholdes.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden og de nationale tilsynsmyndigheder giver Kommissionen alle nødvendige oplysninger.

De nationale tilsynsmyndigheder giver myndigheden alle nødvendige oplysninger.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Den nationale tilsynsmyndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede beslutning Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at gennemføre Kommissionens beslutning.

5. Den nationale tilsynsmyndighed underretter senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af den i stk. 4 omhandlede beslutning Kommissionen og myndigheden om de skridt, den har taget eller agter at tage for at gennemføre myndighedens beslutning.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke den i stk. 4 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe den nationale tilsynsmyndigheds misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems ordnede virkemåde og integritet, kan myndigheden, hvis de relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutter, træffe en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226.

6. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke den i stk. 4 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, og er det nødvendigt at afhjælpe den nationale tilsynsmyndigheds misligholdelse rettidigt for at opretholde eller genoprette neutrale konkurrencevilkår på markedet eller sikre det finansielle systems ordnede virkemåde og integritet, træffer myndigheden i henhold til den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 258.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndighedens beslutning skal være i overensstemmelse med den beslutning, Kommissionen har truffet i medfør af stk. 4.

Myndighedens beslutning skal være i overensstemmelse med den beslutning, der træffes i medfør af stk. 4.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Myndigheden fastsætter i sin beretning, hvilke nationale tilsynsmyndigheder og finansieringsinstitutter, der ikke har efterlevet de i stk. 4 og 6 omhandlede beslutninger.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Fællesskabet i alvorlig fare, kan Kommissionen på eget initiativ eller efter anmodning fra myndigheden, Rådet eller ESRB vedtage en beslutning rettet til myndigheden, hvorved den fastslår, at der foreligger en krisesituation i denne forordnings forstand.

1. I tilfælde af ugunstige udviklinger, der kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i Fællesskabet i alvorlig fare, kan ESRB på eget initiativ eller efter anmodning fra myndigheden, Rådet, Europa-Parlamentet eller Kommissionen udstede en advarsel om, at der foreligger en krisesituation for at give myndigheden mulighed for uden yderligere krav at træffe de individuelle beslutninger, der er omhandlet i stk. 3.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Så snart ESRB udsteder en advarsel, underretter det samtidig Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og myndigheden herom.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Har Kommissionen vedtaget en beslutning i medfør af stk. 1, kan myndigheden træffe individuelle beslutninger, hvorved den pålægger de nationale tilsynsmyndigheder at tage de nødvendige skridt i overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning for at imødegå risici, der kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i fare, ved at påse, at finansieringsinstitutter og nationale tilsynsmyndigheder opfylder kravene i denne lovgivning.

2. Når der foreligger en krisesituation i medfør af stk. 1, træffer myndigheden de individuelle beslutninger, der er nødvendige for at sikre, at de nationale tilsynsmyndigheder tager de nødvendige skridt i overensstemmelse med den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning for at imødegå risici, der kan bringe de finansielle markeders ordnede virkemåde og integritet eller stabiliteten af hele eller en del af det finansielle system i fare, ved at påse, at deltagere på det finansielle marked og nationale tilsynsmyndigheder opfylder kravene i denne lovgivning.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke den i stk. 2 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, kan myndigheden, hvis de relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning finder direkte anvendelse på finansieringsinstitutter, træffe en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne lovgivning, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226.

3. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke den i stk. 2 omhandlede beslutning inden for den heri fastsatte frist, træffer myndigheden i henhold til de relevante krav i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne lovgivning, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 258.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. ESRB tager på eget initiativ eller på Europa-Parlamentets, Rådets, myndighedens eller Kommissionens anmodning den i stk. 1 omhandlede beslutning op til fornyet overvejelse.

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Myndigheden anfører i beretningen de individuelle beslutninger, der er rettet til de nationale tilsynsmyndigheder og finansieringsinstitutter i medfør af stk. 3 og 4.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Er en national tilsynsmyndighed uenig i en anden national tilsynsmyndigheds tiltag eller mangel på tiltag - med hensyn til fremgangsmåde eller indhold - på områder, hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning kræver samarbejde, koordinering eller fælles beslutningstagning mellem nationale tilsynsmyndigheder i flere medlemsstater, kan myndigheden efter anmodning fra en eller flere af de berørte nationale tilsynsmyndigheder bistå disse myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2, uden at dette i øvrigt indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

1. Er en national tilsynsmyndighed uenig i en anden national tilsynsmyndigheds tiltag eller mangel på tiltag – med hensyn til fremgangsmåde eller indhold – på områder, hvor den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning kræver samarbejde, koordinering eller fælles beslutningstagning mellem kompetente myndigheder i flere medlemsstater, leder myndigheden på eget initiativ eller efter anmodning fra en eller flere af de berørte nationale tilsynsmyndigheder indsatsen med henblik på at bistå disse myndigheder med at nå til enighed i overensstemmelse med proceduren i stk. 2-4, uden at dette i øvrigt indskrænker de beføjelser, der er fastlagt i artikel 9.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Myndigheden fastsætter en frist for indgåelse af forlig mellem de nationale tilsynsmyndigheder under hensyntagen til eventuelle relevante frister i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning samt til sagens kompleksitet og mere eller mindre hastende karakter.

2. Myndigheden fastsætter en frist for indgåelse af forlig mellem de nationale tilsynsmyndigheder under hensyntagen til eventuelle relevante frister i den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning samt til sagens kompleksitet og mere eller mindre hastende karakter. På det stadium virker myndigheden som mægler.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis de berørte nationale tilsynsmyndigheder ikke er nået til enighed ved udløbet af forligsfasen, kan myndigheden træffe en beslutning, hvorved den pålægger dem at tage eller undlade at tage specifikke skridt til at bilægge sagen i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

3. Hvis de berørte nationale tilsynsmyndigheder ikke er nået til enighed ved udløbet af forligsfasen, træffer myndigheden efter proceduren i artikel 29, stk. 1, andet afsnit, med bindende virkning for de berørte nationale tilsynsmyndigheder en beslutning til bilæggelse af tvisten, hvorved den pålægger dem at tage specifikke skridt i overensstemmelse med EU-lovgivningen.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke myndighedens beslutning, idet den ikke påser, at et finansieringsinstitut overholder krav, der finder direkte anvendelse på det i medfør af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, kan myndigheden træffe en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til fællesskabslovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 226.

4. Efterlever en national tilsynsmyndighed ikke myndighedens beslutning, idet den ikke påser, at et finansieringsinstitut overholder krav, der finder direkte anvendelse på det i medfør af den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning, træffer myndigheden en individuel beslutning rettet til et finansieringsinstitut, hvorved den pålægger dette at tage de nødvendige skridt til at opfylde sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen, herunder til at ophøre med en given praksis, uden at dette i øvrigt indskrænker Kommissionens beføjelser i henhold til traktatens artikel 258.

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Beslutninger, der træffes i henhold til stk. 4, har forrang for tidligere beslutninger truffet af de nationale tilsynsmyndigheder i samme sag.

 

Tiltag, der iværksættes af de nationale tilsynsmyndigheder, vedrørende forhold, der er genstand for en beslutning i medfør af stk. 3 eller 4, skal være forenelige med denne beslutning.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b. Myndigheden giver i beretningen oplysning om tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder, indgåede aftaler og de beslutninger, der er truffet til bilæggelse af sådanne tvister.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Bilæggelse af tvister mellem nationale tilsynsmyndigheder på tværs af sektorer

 

Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Det Fælles Udvalg) bilægger efter proceduren i artikel 11 de tvister, der måtte opstå mellem nationale tilsynsmyndigheder, jf. artikel 42.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden bidrager til at fremme tilsynskollegiers effektive og konsekvente virkemåde og fremme en sammenhængende anvendelse af Fællesskabet lovgivning i disse kollegier.

1. Myndigheden bidrager til at fremme og føre tilsyn med tilsynskollegiernes effektive, reelle og konsekvente virkemåde og fremme en sammenhængende anvendelse af EU-lovgivningen i disse kollegier.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Myndigheden deltager som observatør i tilsynskollegierne, når den finder det hensigtsmæssigt. I den forbindelse betragtes den som en "national tilsynsmyndighed" i den relevante lovgivnings forstand og modtager efter anmodning alle relevante oplysninger på samme måde som et medlem af kollegiet.

2. Myndigheden deltager i tilsynskollegierne, når den finder det hensigtsmæssigt. I den forbindelse betragtes den som en "national tilsynsmyndighed" i den relevante lovgivnings forstand og modtager efter anmodning alle relevante oplysninger på samme måde som et medlem af kollegiet.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Myndigheden kan udarbejde tekniske standarder, retningslinjer og henstillinger vedtaget i henhold til artikel 7 og 8 med henblik på at harmonisere tilsynsfunktionerne og bedste praksis vedtaget af tilsynskollegierne.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. En juridisk bindende mæglerfunktion bør gøre det muligt for de nye myndigheder at bilægge tvister mellem nationale tilsynsførende efter proceduren i artikel 11. Hvis det ikke er muligt at nå til en aftale mellem tilsynsførende med ansvar for et grænseoverskrivende institut, bør myndigheden have beføjelse til at træffe tilsynsafgørelser, der direkte finder anvendelse på det pågældende institut.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 12a

 

Tilsyn med finansieringsinstitutter med en EU-dimension

 

1. De nationale myndigheder udøver prudentielt tilsyn med finansieringsinstitutter med en EU-dimension som repræsentant for og efter instruktioner fra myndigheden for at sikre, at de samme tilsynsbestemmelser anvendes i hele EU.

 

2. Myndigheden fremlægger sine udkast til tilsynsbestemmelser for Kommissionen og samtidig for Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen godkender udkastene til tilsynsbestemmelserne efter den i artikel 7 eller 8 fastsatte procedure.

 

3. Ved en beslutning, som træffes af tilsynsrådet i henhold til den procedure, der er fastlagt i artikel 29, stk. 1, identificeres de vigtigste forsikringsinstitutioner med en EU-dimension. Kriterierne for at identificere sådanne finansieringsinstitutter tager højde for de kriterier, som er indført af Rådet for Finansiel Stabilitet, Den Internationale Valutafond og Banken for Internationale Betalinger.

 

4. Myndigheden udarbejder i samarbejde med Det Europæiske Råd for Systemiske Risici et oplysningsskema for de vigtigste forsikringsinstitutioner med henblik på at sikre en forsvarlig forvaltning af deres systemiske risici.

 

5. For at sikre disse forsikringsinstitutioners medansvar, for at beskytte europæiske forsikringstageres og begunstigedes interesser og reducere skatteydernes omkostninger ved en systemisk finanskrise oprettes en europæisk forsikringsgarantiordning (Ordningen). Ordningen vil også spille en rolle ved at hjælpe EU-institutioner, der står over for vanskeligheder, når disse sandsynligvis vil true stabiliteten på EU's indre marked for finansielle tjenester. Ordningen finansieres ved bidrag fra disse institutioner. Disse bidrag erstatter bidragene til nationale forsikringsgarantiordninger af lignende art.

 

6. Når de samlede ressourcer fra bidrag indbetalt af forsikringsselskaber ikke er tilstrækkelige til at løse krisen, har Ordningen mulighed for at øge sine ressourcer ved gældsudstedelse. Medlemsstaterne kan under ekstraordinære omstændigheder lette Ordningens gældsudstedelse gennem garantier og mod et gebyr, som rimeligt afspejler den påtagne risiko. Disse garantier deles af medlemsstaterne i overensstemmelse med de kriterier, som er fastsat i stk. 7.

 

7. Når der under ekstreme, ekstraordinære omstændigheder og i forbindelse med en systemisk krise forekommer misligholdelse fra en eller flere institutioners side, og de disponible ressourcer er utilstrækkelige, vil de berørte medlemsstater tage sig af denne byrde i henhold til principperne i et aftalememorandum med nøjagtige ændringer.

 

8. Medlemskab af Ordningen erstatter medlemskabet af eksisterende nationale forsikringsgarantiordninger for de deltagende EU-institutioner. Ordningen forvaltes af en bestyrelse, som udpeges af Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger) for en periode af fem år. Medlemmerne af bestyrelsen vælges af personalet i de nationale myndigheder. Ordningen medfører også oprettelse af et rådgivende organ, der omfatter de forsikringsinstitutioner, som deltager i Ordningen.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Myndigheden uddelegerer opgaver og ansvar i forbindelse med kontrollen med det prudentielle tilsyn med finansieringsinstitutter med en EU-dimension til myndighederne i medlemsstaterne som angivet i artikel 12a.

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1. Myndigheden repræsenterer Den Europæiske Union i alle internationale fora for regulering af og tilsyn med institutter, der henhører under den i artikel 1, stk. 2, nævnte lovgivning.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Myndigheden kan udvikle kontakter med tilsynsmyndigheder i tredjelande, uden at dette berører fællesskabsinstitutionernes kompetenceområder. Den kan indgå administrative aftaler med internationale organisationer og tredjelandes forvaltninger.

1. Myndigheden udvikler kontakter med tilsynsmyndigheder i tredjelande. Den kan indgå administrative aftaler med internationale organisationer og tredjelandes forvaltninger.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Myndigheden arbejder tæt sammen med ESRB. Den giver ESRB de regelmæssige, ajourførte oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af dets opgaver. Data, der er nødvendige for udførelsen af ESRB's opgaver, og som ikke er i summarisk eller samlet form, leveres hurtigst muligt til det efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i forordning (EF) nr. …/…[ESRB].

2. Myndigheden arbejder tæt sammen med ESRB. Den giver ESRB de regelmæssige, ajourførte oplysninger, som er nødvendige for udførelsen af dets opgaver. Data, der er nødvendige for udførelsen af ESRB's opgaver, og som ikke er i summarisk eller samlet form, leveres hurtigst muligt til det efter begrundet anmodning, jf. artikel [15] i forordning (EF) nr. …/…[ESRB]. Myndigheden udarbejder en passende protokol om videregivelse af fortrolige oplysninger vedrørende de enkelte finansieringsinstitutter.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på nogen måde indvirker på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

1. Myndigheden sikrer, at beslutninger truffet i henhold til artikel 10 og 11 ikke på nogen måde indvirker direkte i omfattende grad på medlemsstaternes finanspolitiske ansvar.

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I sin meddelelse gør medlemsstaten klart rede for, hvorfor og på hvilken måde beslutningen indvirker på dens finanspolitiske ansvar.

Meddelelsen fra medlemsstaten skal indeholde en begrundelse for samt en konsekvensanalyse af, i hvor stort omfang beslutningen indvirker på dens finanspolitiske ansvar.

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Formanden udpeges af tilsynsrådet på grundlag af sine kvalifikationer, sit kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og regulering efter en åben udvælgelsesprocedure.

2. Formanden udpeges af tilsynsrådet på grundlag af sine kvalifikationer, sit kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og regulering efter en åben udvælgelsesprocedure, der tilrettelægges og forvaltes af Kommissionen.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en liste med tre kandidater. Europa-Parlamentet foretager høringer af kandidaterne, hvorefter det vælger en af disse. Den således udvalgte kandidat udpeges af tilsynsrådet.

Ændringsforslag  82

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Er Europa-Parlamentet af den opfattelse, at ingen af kandidaterne på listen i tilstrækkeligt omfang opfylder de i første afsnit anførte kvalifikationer, afholdes en ny åben udvælgelsesprocedure.

Ændringsforslag  83

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Før udpegelsen skal den kandidat, tilsynsrådet har udvalgt, bekræftes af Europa-Parlamentet.

udgår

Ændringsforslag  84

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Europa-Parlamentet kan opfordre formanden eller dennes suppleant til, med fuld hensyntagen til deres uafhængighed, at afgive en erklæring regelmæssigt over for sit kompetente udvalg og besvare spørgsmål fra medlemmerne af nævnte udvalg.

1. Formanden afgiver mindst hvert kvartal en erklæring over for Europa-Parlamentet og besvarer ethvert spørgsmål fra dets medlemmer.

Ændringsforslag  85

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Europa-Parlamentet kan også opfordre formanden til at aflægge rapport om udførelsen af dennes opgaver.

2. Formanden aflægger rapport om udførelsen af sine opgaver til Europa-Parlamentet, når der anmodes herom, og mindst 15 dage før afgivelsen af den erklæring, der er omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag  86

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Den administrerende direktør udpeges af tilsynsrådet på grundlag af sine kvalifikationer, sit kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og regulering og ledelseserfaring efter en åben udvælgelsesprocedure.

2. Den administrerende direktør udpeges af tilsynsrådet på grundlag af sine kvalifikationer, sit kendskab til finansielle institutioner og markeder samt relevant erfaring med finansielt tilsyn og regulering og ledelseserfaring efter en åben udvælgelsesprocedure, der tilrettelægges og forvaltes af Kommissionen, efter at den er godkendt af Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag  87

Forslag til forordning

Artikel 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

udgår

Sammensætning

 

1. Myndigheden er en del af ESFS, der fungerer som et netværk af tilsynsmyndigheder.

 

2. ESFS består af følgende:

 

a) de myndigheder i medlemsstaterne, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/… [EBA] og i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. …/… [ESMA]

 

b) myndigheden

 

c) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed oprettet i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. …/…[EBA]

 

d) Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed oprettet i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. …/…[ESMA]

 

e) Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder, jf. artikel 40

 

f) det udvalg, der er nedsat for at varetage de opgaver, der er omhandlet i artikel 7, 9 og 10.

 

3. Myndigheden skal indgå i et regelmæssigt og tæt samarbejde, sikre tværsektoriel sammenhæng i arbejdet og nå frem til fælles holdninger til tilsyn med finansielle konglomerater og andre tværsektorielle spørgsmål med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed gennem Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til artikel 40.

 

Ændringsforslag  88

Forslag til forordning

Kapitel IV – afdeling 2 – titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

DET FÆLLES UDVALG AF EUROPÆISKE TILSYNSMYNDIGHEDER

DE EUROPÆISKE TILSYNSMYNDIGHEDERS FÆLLES UDVALG

Ændringsforslag  89

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det fælles udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden skal indgå i et regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre tværsektoriel sammenhæng med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed.

2. Det fælles udvalg fungerer som et forum, hvor myndigheden skal indgå i et regelmæssigt og tæt samarbejde og sikre tværsektoriel sammenhæng og læring med Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og Den Europæiske Værdipapirtilsynsmyndighed, navnlig om:

- finansielle konglomerater

 

- regnskabsførelse og revision

 

- mikroanalyser med henblik på finansiel stabilitet

 

- detailinvesteringsprodukter

 

- foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvaskning, og

 

- udveksling af oplysninger med Det Europæiske Råd for Systemiske Risici og udvikling af forbindelserne mellem Det Europæiske Råd for Systemiske Risici og de europæiske tilsynsmyndigheder.

 

Ændringsforslag  90

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Myndigheden bidrager med tilstrækkelige ressourcer til den administrative bistand til Det Fælles Udvalg af Europæiske Tilsynsmyndigheder. Den omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og drift.

3. Det Fælles Udvalg råder over et permanent sekretariat, hvis personale er udstationeret fra de tre Europæiske Tilsynsmyndigheder. Myndigheden bidrager med tilstrækkelige ressourcer til udgifter til administration, infrastruktur og drift.

Ændringsforslag  91

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Kun de tilsynsmyndigheder, der er med i det europæiske finanstilsynssystem, skal have ret til at føre tilsyn med finansieringsinstitutter, der opererer i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag  92

Forslag til forordning

Artikel 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 40a

 

Tilsyn

 

Hvis et betydningsfuldt grænseoverskridende finansieringsinstitut spænder over forskellige sektorer, træffer Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Det Fælles Udvalg) afgørelse om, hvilken Europæisk Tilsynsmyndighed, der skal fungere som den ledende kompetente myndighed og/eller træffe bindende afgørelser om løsning af tvister mellem de Europæiske Tilsynsmyndigheder.

Ændringsforslag  93

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvad angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter myndigheden i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, skader forvoldt af myndigheden eller af dens ansatte som led i udøvelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at afgøre enhver tvist vedrørende erstatning for sådanne skader.

1. Hvad angår ansvar uden for kontraktforhold, erstatter myndigheden i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, utilbørlige skader forvoldt af myndigheden selv eller af dens ansatte under udøvelsen af deres hverv. Domstolen har kompetence til at afgøre enhver tvist vedrørende erstatning for sådanne skader.

Ændringsforslag  94

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionens rapport skal bl.a. evaluere følgende: hvilket omfang af konvergens, de nationale myndigheder har opnået, i tilsynsstandardpraksis, tilsynskollegiernes virkemåde, grænseoverskridende institutioners tilsynsmekanisme, især i forbindelse med institutioner med en EU-dimension, anvendelsen af artikel 23 med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og kontrolorganer; tilsynskonvergens inden for krisestyring og beslutning i EU og spørgsmålet om, hvorvidt tilsynsaktiviteter og forretningsskik bør kombineres eller adskilles. Den skal indeholde forslag om, hvordan myndighedens og ESFS' rolle kan udvikles yderligere med henblik på at skabe en integreret europæisk tilsynsarkitektur.

PROCEDURE

Titel

Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

Referencer

KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Behandling i udvalg

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Dato for vedtagelse

7.4.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Tadeusz Zwiefka


PROCEDURE

Titel

Europæisk tilsynsmyndighed for forsikrings- og arbejdsmarkedspensionsordninger

Referencer

KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)

Dato for høring af EP

23.9.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

7.10.2009

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

22.10.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Peter Skinner

20.10.2009

 

 

Behandling i udvalg

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Dato for vedtagelse

10.5.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Dato for indgivelse

26.5.2010

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik