BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings‑ och tjänstepensionsmyndighet

3.6.2010 - (KOM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD)) - ***I

Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Peter Skinner


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings‑ och tjänstepensionsmyndighet

(KOM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2009)0502),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7‑0168/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till parlamentet och rådet ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 294.3 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 21 januari 2010,

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandena från budgetutskottet, utskottet för rättsliga frågor, och utskottet för konstitutionella frågor (A7‑0170/2010).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (försäkringar och tjänstepensioner)

 

(Denna ändring är tillämplig på hela rättsakten.)

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av gemenskapslagstiftningen och ömsesidigt förtroende.

(1) Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av unionslagstiftningen och ömsesidigt förtroende.

 

(Denna ändring är tillämplig på hela rättsakten.)

Motivering

Anpassning till Lissabonfördraget.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Långt innan den finansiella krisen uppstod lyfte parlamentet regelbundet fram behovet av att skapa lika villkor för alla berörda parter på unionsnivå samtidigt som man erinrade om de stora bristerna när det gäller EU:s övervakning av alltmer integrerade finansiella marknader (i sina resolutioner av den 13 april 2000 om meddelandet från kommissionen – Att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan1, av den 25 november 2002 om tillsynsregler i Europeiska unionen2, av den 11 juli 2007 om politiken på området finansiella tjänster (2005–2010) – vitbok3, av den 23 september 2008 med rekommendationer till kommissionen om hedgefonder och private equity4, av den 9 oktober 2008 med rekommendationer till kommissionen om uppföljningen av Lamfalussyprocessen: framtida tillsynsstrukturer5, av den 22 april 2009 om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (SOLVENS II)6 och av den 23 april 2009 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kreditvärderingsinstitut7.

 

_______________

1 EGT C 40, 7.2.2001, s. 453.

2 EUT C 25 E, 29.1.2004, s. 394.

3 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. ...

4 EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 26.

5 EUT C 9 E, 15.1.2010, s. 48.

6 Antagna texter, P6_TA(2009)0251.

7 Antagna texter, P6_TA(2009)0279.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) I en rapport som, på begäran av kommissionen, offentliggjordes den 25 februari 2009 av en expertgrupp på hög nivå med Jacques de Larosière som ordförande drogs slutsatsen att ramarna för tillsynen behövde stärkas för att minska risken för ytterligare finanskriser och skadeverkningarna av kriser som trots detta kan komma att inträffa. Långtgående reformer rekommenderades av tillsynsstrukturen för den finansiella sektorn i Europa. Expertgruppen fann också att ett europeiskt system för finansiell tillsyn borde inrättas. Det skulle omfatta tre europeiska tillsynsmyndigheter: en för försäkrings‑ och tjänstepensions­sektorn, en för banksektorn och en för värdepappers­sektorn. Dessutom borde ett europeiskt systemriskråd inrättas.

(2) I en rapport som, på begäran av kommissionen, offentliggjordes den 25 februari 2009 av en expertgrupp på hög nivå med Jacques de Larosière (de Larosière-rapporten) som ordförande drogs slutsatsen att ramarna för tillsynen behövde stärkas för att minska risken för ytterligare finanskriser och skadeverkningarna av kriser som trots detta kan komma att inträffa. Reformer rekommenderades av tillsynsstrukturen för den finansiella sektorn i unionen. Expertgruppen fann också att ett europeiskt system för finansiell tillsyn borde inrättas. Det skulle omfatta tre europeiska tillsynsmyndigheter: en för försäkrings- och tjänstepensionssektorn, en för banksektorn och en för värdepapperssektorn. Dessutom borde ett europeiskt systemriskråd inrättas. Rekommendationerna i rapporten utgjorde den lägsta förändringsnivå som experterna ansåg nödvändig för att undvika en liknande kris i framtiden.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I sitt meddelande av den 4 mars 2009 med titeln Främja återhämtning i Europa föreslog kommissionen att utkast till lagstiftning om inrättande av ett europeiskt system för finansiell tillsyn skulle tas fram och i meddelandet av den 27 maj 2009, Den finansiella tillsynen i Europa, presenterades närmare hur strukturen för ett sådant nytt tillsynssystem skulle kunna utformas.

(3) I sitt meddelande av den 4 mars 2009 med titeln Främja återhämtning i Europa föreslog kommissionen att utkast till lagstiftning om inrättande av ett europeiskt system för finansiell tillsyn skulle tas fram och i meddelandet av den 27 maj 2009, Den finansiella tillsynen i Europa, presenterades närmare hur strukturen för ett sådant nytt tillsynssystem skulle kunna utformas, men i meddelandet togs inte alla rekommendationer upp som hade gjorts i de Larosière-rapporten.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Den 2 april 2009 uttryckte G20ländernas ledare i sitt uttalande ”The Global Plan for Recovery and Reform” sin vilja att bygga upp en starkare, mer globalt konsekvent tillsyns- och regelram för framtidens finanssektor, vilken kommer att stödja en hållbar global tillväxt och tjäna företagens och medborgarnas behov. Vid toppmötet i Pittsburgh uppmanade G20-ländernas ledare IMF att utarbeta en rapport om hur finanssektorn skulle kunna ge ett rättvist och betydande bidrag för att täcka eventuella kostnader i samband med offentliga ingripanden för att återställa banksystemet. I delrapporten av den 16 april 2010 ”A Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector”, vilken hade utarbetats för att tillmötesgå denna begäran fastställdes bland annat att de direkta kostnader som förlusterna inom finanssektorn orsakar för statsbudgetarna bör omfattas och täckas av ett bidrag till finansiell stabilitet, som kopplas till en trovärdig och effektiv krislösningsmekanism. Bidraget till finansiell stabilitet skulle garantera att branschen deltar i kostnaderna för alla eventuella lösningar och skulle minska systemrisken. Med hjälp av korrekt utformade mekanismer för krislösning skulle man kunna undvika att regeringar i framtiden blir tvungna att rädda institut som är för viktiga, för stora eller för sammankopplade för att gå i konkurs.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) I kommissionens meddelande av den 3 mars 2020 ”Europa 2020” fastställdes att en avgörande prioritering på kort sikt kommer att vara ”en ambitiös politik som gör att vi i framtiden bättre kan förhindra, och vid behov hantera, eventuella finanskriser och som, med hänsyn till finanssektorns särskilda ansvar för den nuvarande krisen, också kommer att undersöka lämpliga bidrag från finanssektorn.” Europeiska rådet kom vid sitt möte den 25 och 26 mars 2010 överens om att ”det behövs särskilt framsteg i sådana frågor som systemviktiga institut, finansieringsinstrument för krishantering, ökad insyn i derivatmarknaderna och övervägande av särskilda åtgärder för statskreditswappar.”

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Gemenskapen har nått gränsen för vad som kan åstadkommas med oförändrad status för kommittéerna för europeiska tillsynsmyndigheter, dvs. med en ställning som rådgivande organ för kommissionen. Gemenskapen kan inte fortsatt acceptera en situation där det inte finns någon mekanism för att säkerställa att de nationella tillsynsorganen kommer fram till bästa möjliga beslut inom tillsynen över gränsöverskridande institut i de fall då samarbetet och informationsutbytet mellan de nationella tillsynsorganen är otillfredsställande, då gemensamma åtgärder av de nationella myndigheterna kräver komplicerade arrangemang för att ta hänsyn till en mängd skiftande reglerings‑ och tillsynsordningar och då nationella lösningar ofta är det enda framkomliga alternativet för att åtgärda problem med EU-dimensioner när olika tolkningar görs av samma rättsakt. Det nya europeiska tillsynssystemet (ESFS) bör utformas så att dessa brister undanröjs, och det bör vara anpassat till målet att skapa en stabil inre marknad för finansiella tjänster inom EU och binda samman de nationella tillsynsmyndigheterna i ett starkt EU-nät.

(6) Unionen har nått gränsen för vad som kan åstadkommas med oförändrad status för kommittéerna för europeiska tillsynsmyndigheter, dvs. med en ställning som rådgivande organ för kommissionen. Unionen kan inte fortsatt acceptera en situation där det inte finns någon mekanism för att säkerställa att de nationella tillsynsorganen kommer fram till bästa möjliga beslut inom tillsynen över gränsöverskridande institut i de fall då samarbetet och informationsutbytet mellan de nationella tillsynsorganen är otillfredsställande, då gemensamma åtgärder av de nationella myndigheterna kräver komplicerade arrangemang för att ta hänsyn till en mängd skiftande reglerings och tillsynsordningar och då nationella lösningar ofta är det enda framkomliga alternativet för att åtgärda problem med EU-dimensioner när olika tolkningar görs av samma rättsakt. Det nya europeiska tillsynssystemet, som ska döpas om till europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS), bör utformas så att dessa brister undanröjs, och det bör vara anpassat till målet att skapa en stabil inre marknad för finansiella tjänster inom EU och binda samman de nationella tillsynsmyndigheterna i ett starkt EU-nät.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) ESFS bör vara ett nätverk för tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå som låter den dagliga tillsynen över finansiella institut ligga kvar på nationell nivå och tilldelar tillsynskollegierna en nyckelroll i tillsynen över gränsöverskridande företagsgrupper. Man bör också skapa större harmonisering och enhetlighet i tillämpningen av bestämmelserna om finansiella institut och marknader i hela gemenskapen. En europeisk myndighet bör inrättas, samtidigt med motsvarande myndigheter för tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner respektive värdepapper och marknader (nedan kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna).

(7) ESFS bör vara ett integrerat nätverk för tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå som låter den dagliga tillsynen över finansiella institut ligga kvar på nationell nivå. Tillsynskollegier bör utöva tillsyn över finansiella institut. En europeisk tillsynsmyndighet (försäkringar och tjänstepensioner) ((den europeiska) myndigheten) bör överta tillsynen över finansiella institut som uppfyller systemriskkriterierna i den utsträckning att de skulle kunna äventyra stabiliteten i unionens finansiella system, om en nationell myndighet underlåtit att utöva sina befogenheter. Man bör också skapa större harmonisering och enhetlighet i tillämpningen av bestämmelserna om finansiella institut och marknader i hela unionen. Utöver den europeiska myndigheten bör en europeisk tillsynsmyndighet (värdepapper och marknader) och en europeisk tillsynsmyndighet (bankverksamhet) inrättas, liksom en europeisk tillsynsmyndighet (gemensam kommitté). Ett europeiskt systemriskråd bör ingå i ESFS.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) De europeiska tillsynsmyndigheterna bör ersätta europeiska banktillsynskommittén (CEBS), inrättad genom kommissionens beslut 2009/78/EG, kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS), inrättad genom kommissionens beslut 2009/79/EG, och europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), inrättad genom kommissionens beslut 2009/77/EG och överta alla dessa kommittéers uppgifter och befogenheter. Varje myndighets behörighetsområde bör definieras tydligt. Om så krävs av institutionella skäl eller på grund av dess ansvar enligt fördraget, bör även kommissionen ingå i nätverket av tillsynsmyndigheter.

(8) Den europeiska myndigheten bör ersätta kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS), inrättad genom kommissionens beslut 2009/79/EG och överta alla dess uppgifter och befogenheter. Varje myndighets behörighetsområde bör definieras tydligt. Om så krävs av institutionella skäl eller på grund av dess ansvar enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, bör även kommissionen ingå i nätverket av tillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad (den europeiska) myndigheten) bör agera i syfte att förbättra den inre marknadens funktion, bland annat genom att säkerställa en hög grad av effektiv och konsekvent reglering och tillsyn med beaktande av samtliga medlemsstaters specifika intressen till skydd för försäkringstagare och andra förmånstagare, för att se till att de finansiella marknaderna med bevarad integritet fungerar korrekt och effektivt, skydda det finansiella systemets stabilitet och stärka den internationella samordningen mellan tillsynsmyndigheterna till gagn för ekonomin som helhet, däribland de finansiella instituten och andra intressenter, konsumenter och arbetstagare. För att myndigheten ska kunna förverkliga sina syften är det lämpligt och nödvändigt att den inrättas som ett gemenskapsorgan som är en i rättsligt, administrativt och finansiellt avseende självständig juridisk person.

(9) Myndigheten bör agera i syfte att förbättra den inre marknadens funktion, bland annat genom att säkerställa en hög grad av effektiv och konsekvent reglering och tillsyn med beaktande av samtliga medlemsstaters specifika intressen och de finansiella institutens olika karaktär. Myndigheten bör skydda allmänna intressen såsom det finansiella systemets stabilitet, de finansiella institutens solvens och likviditet, marknadstransparens och transparens i finansiella produkter och skydd av insättare och investerare. Myndigheten bör också förebygga regelarbitrage och säkerställa likvärdiga konkurrensvillkor, stärka den internationella samordningen mellan tillsynsmyndigheterna till gagn för ekonomin som helhet, däribland de finansiella instituten och andra intressenter, konsumenter och arbetstagare samtidigt som hänsyn tas till behovet att öka konkurrensen och innovationen på den inre marknaden och trygga den internationella konkurrenskraften. Dess uppgifter omfattar även att främja konvergens i tillsynen och ge råd till EUinstitutionerna när det gäller tillsyn över och reglering av finansmarknader, kreditbedömning, clearing och frågor som rör bolagsstyrning, revision och ekonomisk redovisning.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) För att myndigheten ska kunna förverkliga sina syften är det lämpligt och nödvändigt att den inrättas som ett EUorgan som är en i rättsligt, administrativt och finansiellt avseende självständig juridisk person. Myndigheten bör i enlighet med förslaget från Baselkommittén för banktillsyn ges befogenheter att hantera efterlevnaden av lagar samt frågor som rör säkerhet och stabilitet, särskilt frågor relaterade till systemrisk och gränsöverskridande risk.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Den 28 oktober 2009 definierade rådet för finansiell stabilitet, Banken för internationell betalningsutjämning, Internationella valutafonden och G20gruppen systemrisk som en ”risk för avbrott i de finansiella tjänsterna som i) orsakas av en försämring av hela eller en del av det finansiella systemet och ii) kan få allvarliga negativa konsekvenser för realekonomin. Alla typer av finansiella mellanhänder, marknader och infrastrukturer kan potentiellt vara systemviktiga i någon utsträckning.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 9c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c) Enligt dessa institutioner innefattar gränsöverskridande risk alla risker som orsakas av ekonomisk obalans eller ekonomiska brister i hela eller en del av unionen som kan få betydande negativa konsekvenser för transaktionerna mellan ekonomiska operatörer i två eller flera medlemsstater, för den inre marknadens funktion eller för de offentliga finanserna i unionen eller någon av dess medlemsstater.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Europeiska gemenskapernas domstol har i sin dom av den 2 maj 2006 i mål C‑217/04 (Förenade kungariket mot Europaparlamentet och rådet) fastslagit att artikel 95 i fördraget om beslut om åtgärder för tillnärmning av bestämmelser i lagar och andra författningar som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera utgör lämplig rättslig grund för att inrätta ett ”gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess” när de uppgifter som tilldelas ett sådant organ har ett nära samband med de områden som rättsakterna om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar avser. Myndighetens syfte och uppgifter – att bistå de nationella tillsynsmyndigheterna med att säkerställa en konsekvent tolkning och tillämpning av gemenskapsbestämmelserna och bidra till att skapa den finansiella stabilitet som krävs för finansiell integrering – står i nära samband med målen för gemenskapens regelverk på området för finansiella tjänster. Myndigheten bör därför inrättas med artikel 95 i fördraget som rättslig grund.

(10) Europeiska gemenskapernas domstol har i sin dom av den 2 maj 2006 mål C‑217/04 (Förenade kungariket mot Europaparlamentet och rådet) fastslagit att ”det inte finns något stöd i ordalydelsen i artikel 95 EG [numera artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt] för att de åtgärder som vidtas av gemenskapslagstiftaren med stöd av denna artikel är begränsade på så sätt att endast medlemsstaterna kan vara åtgärdernas adressater. Det kan således visa sig vara nödvändigt, enligt gemenskapslagstiftarens bedömning, att anta bestämmelser om att inrätta ett gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess i situationer där det förefaller lämpligt att vidta ickebindande kompletterings- och ramåtgärder för att underlätta genomförandet och den enhetliga tillämpningen av rättsakter som har antagits med stöd av artikeln”1 och de uppgifter som tilldelas ett sådant organ har ett nära samband med de områden som rättsakterna om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar avser. Myndighetens syfte och uppgifter – att bistå de behöriga nationella tillsynsmyndigheterna med att säkerställa en konsekvent tolkning och tillämpning av unionsbestämmelserna och bidra till att skapa den finansiella stabilitet som krävs för finansiell integrering – står i nära samband med målen för unionens regelverk på området för finansiella tjänster. Myndigheten bör därför inrättas med artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som rättslig grund.

 

___________

1 Dom av den 2 maj 2006, punkt 44.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Gällande gemenskapslagstiftning om tillämpnings­området för denna förordning omfattar även Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter.

(12) Gällande unionslagstiftning om tillämpningsområdet för denna förordning omfattar även Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som skall åtfölja överföringar av medel1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG av den 16 september 2009 om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt om tillsyn av sådan verksamhet2 och relevanta delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter.

 

_______________

1 EUT L 345, 8.12.2006, s. 1.

2 EUT L 267, 10.10.2009, s. 7.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Det finns behov av att införa ett effektivt instrument för att fastställa harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster för att – också genom ”en enda regelbok” – säkerställa jämbördiga konkurrensvillkor och tillfredsställande skydd av försäkringstagare, andra förmånstagare och konsumenter i hela EU. Eftersom myndigheten är ett organ som besitter ett avancerat kunnande på det specifika området, är det lämpligt och ändamålsenligt att den, på områden som fastställs i gemenskapslagstiftningen, anförtros utarbetandet av förslag till tekniska standarder som inte inbegriper politiska ställningstaganden. Kommissionen bör godkänna dessa förslag till tekniska standarder i enlighet med gemenskapslagstiftningen för att göra dem rättsligt bindande. Förslagen till tekniska standarder måste antas av kommissionen. De bör ändras till exempel om de är oförenliga med gemenskapslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i gemenskapens regelverk för finansiella tjänster. För att säkerställa ett smidigt och snabbt antagningsförfarande för dessa standarder bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

(13) Det är önskvärt att myndigheten främjar en enhetlig tillämpning på området för system för försäkringsersättning för att säkerställa jämbördiga konkurrensvillkor och en rättvis behandling av försäkringsersättning inom hela unionen. Eftersom garantisystemen för försäkringssektorn omfattas av medlemsstatskontroll och inte lagstadgad tillsyn i egentlig mening är det lämpligt att myndigheten kan utöva sina befogenheter enligt denna förordning när det gäller harmoniseringen av nationella system för försäkringsersättning, själva insättningsgarantisystemet och dess förvaltare. Myndighetens roll kommer att ses över så snart ett europeisk garantisystem för försäkringssektorn inrättas.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) Det förfarande för utarbetande av tekniska standarder som föreskrivs i denna förordning ska inte påverka kommissionens befogenheter att på eget initiativ med kommittéförfaranden anta genomförandeåtgärder på nivå 2 i Lamfalussystrukturen enligt tillämplig gemenskapslagstiftning. Frågor som är föremål för tekniska standarder förutsätter inga politiska beslut, och ramar för innehållet i standarderna ges av gemenskapsrättsakter som antagits på nivå 1. Att det är myndigheten som utarbetar förslagen till standarder säkerställer att de nationella tillsynsmyndigheternas kunnande på det specifika området därvid tas fullständigt till vara.

(14) Kommissionen bör godkänna dessa förslag till regelstandarder för att göra dem rättsligt bindande. De bör ändras till exempel om de är oförenliga med unionslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i unionslagstiftningen om finansiella tjänster. För att säkerställa ett smidigt och snabbt förfarande för antagande av dessa standarder bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

Motivering

Kommissionens godkännande av tekniska standarder för att göra dem rättsligt bindande bör begränsas för att ge myndigheten en viktig roll. Kommissionen kan neka att godkänna dem i mycket noga specificerade fall.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) På områden som inte omfattas av tekniska standarder bör myndigheten ha befogenhet att utfärda icke-bindande riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av gemenskapslagstiftningen. För att säkerställa överblickbarhet och öka överensstämmelsen med dessa riktlinjer och rekommendationer i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa vara skyldiga att lämna en motivering i de fall då de inte följer riktlinjer eller rekommendationer.

(15) På områden som inte omfattas av regelstandarder bör myndigheten ha befogenhet att utfärda riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av unionslagstiftningen. För att säkerställa överblickbarhet och öka överensstämmelsen med dessa riktlinjer och rekommendationer i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa vara skyldiga att offentliggöra en motivering i de fall då de inte följer riktlinjer eller rekommendationer för att garantera fullständig transparens gentemot marknadsaktörerna. På områden som inte omfattas av tekniska standarder bör myndigheten fastställa och sprida bästa praxis.

Motivering

Vägledande rekommendationer bör vara bekanta för marknadsaktörerna och allmänheten för att ge dem största möjliga bindande verkan.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Att en korrekt och fullständig tillämpning av gemenskapslagstiftningen säkerställs är en oeftergivlig förutsättning för integrerade, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansiella marknader, för det finansiella systemets stabilitet och för neutrala konkurrensvillkor för finansiella institut inom hela gemenskapen. Det bör därför inrättas en mekanism genom vilken myndigheten kan åtgärda fall av felaktig eller ofullständig tillämpning av gemenskapslagstiftningen. Denna mekanism bör tillämpas på områden där otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter fastställs genom gemenskapslagstiftningen.

(16) Att en korrekt och fullständig tillämpning av unionslagstiftningen säkerställs är en oeftergivlig förutsättning för integrerade, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansiella marknader, för det finansiella systemets stabilitet och för neutrala konkurrensvillkor för finansiella institut inom hela unionen. Det bör därför inrättas en mekanism genom vilken myndigheten kan åtgärda fall av underlåtelse att tillämpa unionslagstiftningen. Denna mekanism bör tillämpas på områden där otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter fastställs genom unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Om den nationella myndigheten inte följer rekommendationen, bör kommissionen ha befogenhet att rikta ett beslut till den nationella tillsynsmyndigheten i fråga för att säkerställa att gemenskapslagstiftningen iakttas. Detta beslut ska ha direkt rättslig effekt och kunna åberopas inför nationella domstolar och myndigheter och genomdrivas i enlighet med artikel 226 i fördraget.

(18) Om den nationella myndigheten inte följer rekommendationen inom en frist som fastställs av myndigheten, bör myndigheten utan dröjsmål rikta ett beslut till den nationella tillsynsmyndigheten i fråga för att säkerställa att unionslagstiftningen iakttas. Detta beslut ska ha direkt rättslig effekt och kunna åberopas inför nationella domstolar och myndigheter och genomdrivas i enlighet med artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Motivering

Anpassning till Lissabonfördraget.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Om i exceptionella fall den nationella tillsynsmyndigheten i fråga ihållande underlåter att agera, bör den europeiska myndigheten ha befogenhet att, för att få denna situation att upphöra, som en sista utväg anta beslut riktade till enskilda finansiella institut. Denna befogenhet bör endast gälla under exceptionella omständigheter då en nationell tillsynsmyndighet inte följer rekommendationer som riktats till den i fall då gemenskapslagstiftning är direkt tillämplig på finansiella institut med stöd av nu gällande eller kommande EU‑förordningar.

(19) Om i exceptionella fall den behöriga myndigheten i fråga ihållande underlåter att agera, bör den europeiska myndigheten ha befogenhet att, för att få denna situation att upphöra, som en sista utväg anta beslut riktade till enskilda finansiella institut. Sådana beslut bör kunna omfatta frågor såsom krav på kapital och likviditet i ett finansiellt institut. Denna befogenhet bör endast gälla under exceptionella omständigheter då en behörig myndighet inte följer rekommendationer som riktats till den i fall då unionslagstiftning är direkt tillämplig på finansiella institut med stöd av nu gällande eller kommande EU‑förordningar.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn och ett välavvägt hänsynstagande till olika medlemsstaters nationella tillsynsmyndigheters ståndpunkter bör myndigheten med bindande verkan kunna lösa tvister mellan dessa myndigheter, bland annat inom tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en förlikningsfas, under vilken de nationella tillsynsmyndigheterna kan nå en överenskommelse. Myndigheten bör vara behörig i fråga om oenigheter avseende förfarandemässiga krav under samarbetsprocessen samt tolkningen och tillämpningen av gemenskapslagstiftningen i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga förlikningsmekanismer i sektorsspecifik lagstiftning måste iakttas. Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna underlåter att agera bör myndigheten ges befogenhet att, som en sista utväg, anta beslut riktade direkt till finansiella institut på områden av gemenskapslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem.

(21) För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn och ett välavvägt hänsynstagande till olika medlemsstaters behöriga myndigheters ståndpunkter bör myndigheten med bindande verkan kunna lösa tvister mellan dessa myndigheter, bland annat inom tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en förlikningsfas, under vilken de behöriga myndigheterna kan nå en överenskommelse. Myndigheten bör vara behörig i fråga om oenigheter avseende förfarandemässiga krav under samarbetsprocessen samt tolkningen och tillämpningen av unionslagstiftningen i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga förlikningsmekanismer i sektorsspecifik lagstiftning måste iakttas. Om de berörda behöriga myndigheterna underlåter att agera bör myndigheten ges befogenhet att, som en sista utväg, anta beslut riktade direkt till finansiella institut på områden av EU-lagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem. Detta gäller även oenigheter inom ett tillsynskollegium.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Krisen har uppdagat stora brister i de befintliga strategierna för tillsyn över gränsöverskridande finansiella institut, i synnerhet när det gäller de största och mest komplexa instituten där konkurs skulle kunna orsaka systemskador. Dessa brister härrör å ena sidan från de olika verksamhetsområdena inom de finansiella instituten, å andra sidan från tillsynsorganen. De förstnämnda verkar på en gränslös marknad, de sistnämnda kontrollerar dagligen huruvida deras behörighet gäller inom nationsgränserna.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b) Den samarbetsmekanism som används för att avhjälpa denna asymmetri har klart och tydligt visat sig otillräcklig. I Turner-rapporten, som publicerades i mars 2009, påpekar man att de nuvarande arrangemangen, där man kombinerar rättigheter att inrätta filialer, hemlandstillsyn och enbart nationell insättningsgaranti inte är en sund bas för en framtida reglering av och tillsyn över europeiska gränsöverskridande banker som riktar sig till privatpersoner1.

 

_____________

1 s. 101.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 21c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21c) Det finns två möjligheter att råda bot på denna asymmetri, nämligen att ge större befogenheter till värdländernas tillsynsorgan (den nationella lösningen) eller att skapa en verklig alternativ EUmyndighet (EU-lösningen). I Turnerrapporten förklarar man också att sundare bestämmelser kräver antingen utökade nationella befogenheter, vilket innebär en mindre öppen inre marknad, eller en högre europeisk integrationsnivå.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Skäl 21d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21d) Enligt den nationella lösningen kan värdlandet neka lokala filialer rätten att bedriva verksamhet, för att tvinga utländska institut att enbart agera via dotterbolagen och inte via filialer och för att övervaka kapital och likviditeter i banker som bedriver verksamhet i deras länder, vilket skulle innebära mer protektionism.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Skäl 21e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21e) Enligt EU-lösningen bör de tillsynskollegier som utövar tillsyn över gränsöverskridande institut förstärkas, och befogenheterna att utöva tillsyn över institut som uppfyller systemriskkriterierna bör stegvis överföras till en EU-myndighet. Denna tillsynsram bör omfatta gränsöverskridande eller nationellt verksamma finansiella institut som vid en konkurs kan hota stabiliteten på unionens inre marknad för finansiella tjänster.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 21f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21f) Tillsynskollegierna bör ha befogenheter att fastställa tillsynsbestämmelser för att främja en enhetlig tillämpning av unionslagstiftningen. Myndigheten bör ha oinskränkt rätt att delta i tillsynskollegiernas arbete i syfte att effektivisera informationsutbytet och främja konvergens och enhetlighet mellan kollegierna i tillämpningen av unionslagstiftningen. Myndigheten bör agera som ledare i tillsynen över gränsöverskridande finansiella institut som är verksamma i unionen. Myndigheten bör också ha en bindande förlikningsfunktion för att lösa konflikter mellan nationella tillsynsorgan.

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Skäl 21g (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21g) Tillsynskollegierna bör spela en viktig roll för att säkra en ändamålsenlig, effektiv och konsekvent tillsyn över gränsöverskridande finansiella institut som inte omfattas av myndighetens behörighetsområde, men där skillnader mellan nationella standarder och rutiner kvarstår. Det räcker inte med att harmonisera grundläggande finansiella bestämmelser om tillsynsrutinerna förblir oenhetliga. I de Larosière-rapporten påpekas det att snedvridningar av konkurrensen och regelarbitrage på grund av olika tillsynsrutiner måste undvikas, eftersom det kan äventyra den finansiella stabiliteten, bland annat genom att det främjar en överföring av den finansiella verksamheten till länder med slappare tillsyn. Tillsynssystemet måste uppfattas som rättvist och väl avvägt.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Tillsynskollegierna är av stor betydelse för att översynen av finansiella institut med verksamhet över nationsgränserna ska bli ändamålsenlig, effektiv och konsekvent. Myndigheten bör ha oinskränkt rätt att delta i tillsynskollegiernas arbete i syfte att effektivisera dessa funktion och informationsutbytet inom kollegierna samt främja konvergens och enhetlighet mellan kollegierna i tillämpningen av gemenskapslagstiftningen.

utgår

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Tillsynen över finansiella institut med en unionsdimension bör anförtros den europeiska myndigheten. Behöriga myndigheter bör fungera som den europeiska myndighetens agenter och bör vara bundna av myndighetens instruktioner när de utövar tillsyn över gränsöverskridande finansiella institut med en unionsdimension.

Motivering

Tillsynen över finansiella institut med en EU-dimension bör anförtros den europeiska myndigheten (som agerar via nationella tillsynsorgan).

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b) Institut som uppfyller systemriskkriterierna bör fastställas på grundval av internationella standarder.

Motivering

Fastställande av finansiella institut med en EU-dimension.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Skäl 22c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22c) Ett europeiskt garantisystem för försäkringssektorn (garantisystemet) bör inrättas för att skydda försäkringstagare, förmånstagare och institut som har problem, vars konsekvenser skulle hota den finansiella stabiliteten på unionens inre finansmarknad. Garantisystemet bör finansieras genom bidrag från dessa institut, genom skuldförbindelser som emitteras av garantisystemet eller, i undantagsfall, genom bidrag från den berörda medlemsstaten i enlighet med kriterier som man på förhand kommit överens om i ett reviderat samförståndsavtal. Bidragen till garantisystemet bör ersätta bidragen till de nationella garantisystemen för försäkringssektorn.

Motivering

Ett europeiskt garantisystem bör inrättas för att minimera riskerna för skattebetalarna. Denna lösning löper parallellt med vad som införts i bestämmelserna för bankverksamhet.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansiella instituten minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar ska en nationell tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i en annan nationell tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal- eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av teknisk expertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I gemenskapslagstiftning på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser.

(23) Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansiella instituten minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar bör en behörig myndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i den europeiska myndighetens eller i en annan behörig myndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal- eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av teknisk expertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I unionslagstiftning på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser. Den bör fastställa och sprida bästa praxis när det gäller delegering och överenskommelser om delegering.

Motivering

Ett europeiskt garantisystem bör inrättas för att minimera riskerna för skattebetalarna. Denna lösning löper parallellt med vad som införts i bestämmelserna för bankverksamhet.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) Stabilitetstillsynen över finansiella institut som uppfyller systemriskkriterierna bör anförtros den europeiska myndigheten om nationella tillsynsmyndigheter underlåtit att utöva sina befogenheter vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. De nationella tillsynsmyndigheterna bör iaktta den europeiska myndighetens instruktioner avseende institut som uppfyller systemriskkriterierna. Den europeiska myndigheten bör agera via de nationella tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b). Ett nytt regelverk för hantering av finanskriser bör upprättas eftersom den befintliga mekanismen för att trygga det finansiella systemets stabilitet inte fungerat. Nyckelelement i krishanteringen består av en gemensam uppsättning regler och instrument för finansiella lösningar (genomförande och finansiering av krishantering i stora gränsöverskridande och/eller sammankopplade institut).

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Skäl 23c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23c) Systemrisk bör identifieras på grundval av internationella standarder, särskilt de som fastställts av rådet för finansiell stabilitet, Internationella valutafonden, Internationella organisationen för försäkringstillsynsmyndigheter (IAIS) och G20-gruppen. Sammankoppling, utbytbarhet och val av tidpunkt är de kriterier som vanligen tillämpas för fastställande av systemrisk. Beroende på i vilken utsträckning finansiella institut uppfyller systemriskkriterierna bör de ingå i europeiska myndighetens jurisdiktion och omfattas av skyldigheten att bidra till Europeiska garantisystemet för försäkringssektorn och Europeiska stabilitetsfonden för försäkringar och tjänstepensioner.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Skäl 23d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23d) För att garantera att gränsöverskridande finansiella institut delar ansvaret för att skydda de europeiska försäkringstagarnas intressen och minska kostnaderna för skattebetalarna i samband med en systemfinanskris bör ett europeiskt garantisystem för försäkringssektorn (garantisystemet) inrättas. Garantisystemet bör inrättas för att finansiera likvidation under ordnade former eller räddningsaktioner för nödlidande gränsöverskridande finansiella institut där konsekvenserna skulle äventyra den finansiella stabiliteten på unionens gemensamma finansmarknad och för att internalisera kostnaderna för sådana aktioner i situationer då dessa instituts bidrag till de nationella garantisystemen för försäkringssektorn inte är tillräckliga. Garantisystemet bör finansieras genom bidrag från dessa institut, genom skuldförbindelser som emitteras av garantisystemet eller, i undantagsfall, genom bidrag från den berörda medlemsstaten i enlighet med kriterier som man på förhand kommit överens om i ett reviderat samförståndsavtal. Bidragen till garantisystemet bör ersätta bidragen till de nationella garantisystemen för försäkringssektorn.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Skäl 23e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23e) En europeisk stabilitetsfond för försäkringar och tjänstepensioner (stabilitetsfonden) ska inrättas för att finansiera likvidation under ordnade former eller räddningsaktioner för finansiella institut som brottas med svårigheter vars konsekvenser skulle kunna äventyra den finansiella stabiliteten på unionens gemensamma finansmarknad. Stabilitetsfonden bör finansieras genom lämpliga bidrag från försäkrings- och tjänstepensionssektorn. Bidragen till stabilitetsfonden bör ersätta bidrag som betalas in till liknande nationella fonder.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansiella instituten minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar ska en nationell tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i en annan nationell tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal- eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av teknisk expertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I gemenskapslagstiftning på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser.

(23) Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansmarknadsaktöreren minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar bör en nationell tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i den europeiska myndighetens eller i en annan nationell tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal- eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av tillsynsexpertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I unionslagstiftning på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta och övervaka överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser. Den bör fastställa och sprida god praxis inom området för delegering och överenskommelser om delegering.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Kollegiala utvärderingar är ett lämpligt och effektivt medel för att främja enhetlighet inom de finansiella tillsynsnätverken Myndigheten bör därför utveckla en metodik för sådana utvärderingar och genomföra dem regelbundet. Utvärderingarna bör inte endast inriktas på konvergens i tillsynspraxis utan också på tillsynsorganens kapacitet att nå hög kvalitet i verksamheten och på de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende.

(25) Kollegiala utvärderingar är ett lämpligt och effektivt medel för att främja enhetlighet inom de finansiella tillsynsnätverken Myndigheten bör därför utveckla en metodik för sådana utvärderingar och genomföra dem regelbundet. Utvärderingarna bör inte endast inriktas på konvergens i tillsynspraxis utan också på tillsynsorganens kapacitet att nå hög kvalitet i verksamheten och på de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende. Resultatet av kollegiala utvärderingar bör offentliggöras och bästa praxis bör fastställas och också offentliggöras.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Myndigheten bör aktivt främja samordnade reaktioner från gemenskapsmyndigheterna, särskilt när en ogynnsam utveckling kan komma att äventyra de finansiella marknadernas integritet och korrekta funktion eller stabiliteten i det finansiella systemet inom gemenskapen. Utöver sina befogenheter för åtgärder i brådskande situationer bör den därför anförtros en allmänt samordnande funktion inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn. Att få all relevant information att snabbt och effektivt cirkulera mellan de nationella tillsynsmyndigheterna bör höra till myndighetens centrala uppgifter.

(26) Myndigheten bör aktivt främja samordnade reaktioner från unionsmyndigheterna, särskilt för att garantera de finansiella marknadernas integritet och korrekta funktion eller stabiliteten i det finansiella systemet inom unionen. Utöver sina befogenheter för åtgärder i brådskande situationer bör den därför anförtros en allmänt samordnande funktion inom ESFS. Att få all relevant information att snabbt och effektivt cirkulera mellan de nationella tillsynsmyndigheterna bör höra till myndighetens centrala uppgifter.

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar på ett bättre sätt myndigheternas samordningsroll för att garantera de finansiella marknadernas funktion.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) För att bevara den finansiella stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt skede identifiera gräns- och sektorövergripande trender och potentiella risker och sårbara punkter med ursprung i den mikroprudentiella nivån. Myndigheten bör övervaka och bedöma sådan utveckling inom sitt behörighetsområde och regelbundet och då omständigheterna så kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen, övriga europeiska tillsynsmyndigheter och Europeiska systemriskrådet om omständigheter av betydelse. Myndigheten bör också samordna stresstester inom hela gemenskapen för att bedöma de finansiella institutens förmåga att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling och säkerställa att så enhetliga metoder som möjligt tillämpas på nationell nivå för dessa tester.

(27) För att bevara den finansiella stabiliteten är det nödvändigt att i ett tidigt skede identifiera gräns- och sektorövergripande trender och potentiella risker och sårbara punkter med ursprung i den mikroprudentiella nivån. Myndigheten bör övervaka och bedöma sådan utveckling inom sitt behörighetsområde och regelbundet och då omständigheterna så kräver underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen, övriga europeiska tillsynsmyndigheter och Europeiska systemriskrådet om omständigheter av betydelse. Myndigheten bör också initiera och samordna stresstester inom hela unionen för att bedöma de finansiella institutens förmåga att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling och säkerställa att så enhetliga metoder som möjligt tillämpas på nationell nivå för dessa tester. För att på ett mer informerat sätt kunna utföra sina uppgifter bör myndigheten utföra ekonomiska analyser av marknaderna och den eventuella marknadsutvecklingens konsekvenser.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten verka för dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför gemenskapen. Den ska fullt ut respektera EUinstitutionernas gällande uppgifter och behörighetsområden i förhållande till myndigheter utanför gemenskapen och i internationella sammanhang.

(28) Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten delta i representationen av unionen när det gäller dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter i tredjeländer.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den ha rätt att få tillgång till all nödvändig information. För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav på de finansiella instituten bör sådan information normalt lämnas av de nationella tillsynsmyndigheter som befinner sig närmast de finansiella marknaderna och instituten. Myndigheten bör dock ha befogenhet att begära information direkt från finansiella institut och andra parter om en nationell tillsynsmyndighet inte tillhandahåller – eller kan tillhandahålla – informationen inom rimlig tid. Medlemsstaternas myndigheter bör vara skyldiga att bistå myndigheten med att genomdriva sådana direkt riktade informationskrav.

(30) För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den ha rätt att få tillgång till all nödvändig information. För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav på finansmarknadsaktörerna bör sådan information normalt lämnas av de nationella tillsynsmyndigheter som befinner sig närmast de finansiella marknaderna och finansmarknadsaktörerna, med kravet att konfidentiell information inte får lämnas ut till organ eller myndigheter som inte har rätt att ta del av den. Myndigheten bör dock ha befogenhet att begära information direkt från finansmarknadsaktörer och andra parter om en nationell behörig myndighet inte tillhandahåller – eller kan tillhandahålla – informationen inom rimlig tid. Medlemsstaternas myndigheter bör vara skyldiga att bistå myndigheten med att genomdriva sådana direkt riktade informationskrav.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Ett nära samarbete mellan myndigheten och Europeiska systemriskrådet är av väsentlig betydelse för att detta ska kunna fungera med all önskvärd effektivitet och för uppföljningen av dess varningar och rekommendationer. Myndigheten bör utbyta all relevant information med Europeiska systemriskrådet. Uppgifter om enskilda företag bör lämnas ut endast om begäran åtföljs av en skälig motivering. Myndigheten bör se till att en uppföljning görs när den har tagit emot varningar eller rekommendationer som Europeiska systemriskrådet riktat till den eller till någon nationell myndighet.

(31) Ett nära samarbete mellan myndigheten och Europeiska systemriskrådet är av väsentlig betydelse för att detta ska kunna fungera med all önskvärd effektivitet och för uppföljningen av dess varningar och rekommendationer. Myndigheten och Europeiska systemriskrådet bör utbyta all relevant information. Uppgifter om enskilda företag bör lämnas ut endast om begäran åtföljs av en skälig motivering. Myndigheten bör i förekommande fall se till att en uppföljning görs när den har tagit emot varningar eller rekommendationer som Europeiska systemriskrådet riktat till den eller till någon nationell myndighet.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32) I tillämpliga fall bör myndigheten samråda med berörda parter om tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer och ge dem skälig möjlighet att yttra sig om föreslagna åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en intressentgrupp för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder inrättas i detta syfte med en välavvägd fördelning av företrädare för gemenskapens försäkrings- och återförsäkringsföretag samt tjänstepensionsfonder (och även i lämplig utsträckning institutionella investerare och andra finansiella institut som själva utnyttjar försäkringstjänster) och dessas anställda samt konsumenter och andra icke-professionella utnyttjare av försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionstjänster, däribland också små och medelstora företag. Intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder bör arbeta aktivt som en förmedlande länk för andra grupper av användare av finansiella tjänster som inrättats av kommissionen eller på annat sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

(32) Myndigheten bör samråda med berörda parter om regelstandarder, riktlinjer och rekommendationer och ge dem skälig möjlighet att yttra sig om föreslagna åtgärder. Innan myndigheten antar förslag till regelstandarder, riktlinjer och rekommendationer, bör den genomföra en konsekvensanalys. Av effektivitetsskäl bör en intressentgrupp för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder inrättas i detta syfte med en välavvägd fördelning av företrädare för unionens finansiella försäkrings- och återförsäkringsföretag samt tjänstepensionsfonder (och även i lämplig utsträckning institutionella investerare och andra finansiella institut som själva utnyttjar försäkringstjänster), fackföreningar, akademiker samt konsumenter och andra icke-professionella utnyttjare av försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionstjänster, däribland också små och medelstora företag. Intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder bör arbeta aktivt som en förmedlande länk för andra grupper av användare av finansiella tjänster som inrättats av kommissionen eller på annat sätt enligt unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a) Om en medlemsstat väljer att åberopa skyddsklausulen bör den underrätta Europaparlamentet samtidigt som myndigheten, rådet och kommissionen, dock utan att detta påverkar medlemsstaternas särskilda ansvar i krissituationer. Dessutom bör medlemsstaten förklara varför den åberopat skyddsklausulen. Myndigheten bör, i samarbete med kommissionen, fastställa vilka åtgärder som därefter ska vidtas.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Skäl 33b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33b) Jämfört med välfinansierade branschföreträdare med goda kontaktnät är ideella organisationer marginaliserade i debatten om de framtida finansiella tjänsterna och i den följande beslutsprocessen. Denna nackdel bör kompenseras genom en tillräcklig finansiering av deras företrädare i intressentgruppen för försäkringar och tjänstepensionsfonder.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35) En tillsynsstyrelse, bestående av cheferna för de nationella tillsynsmyndigheterna på det respektive området i varje medlemsstat under ledning av myndighetens ordförande, bör vara myndighetens huvudsakliga beslutsfattande organ. Företrädare för kommissionen, Europeiska systemriskrådet och de båda andra europeiska tillsynsmyndigheterna bör delta som observatörer. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen bör handla oberoende och uteslutande i gemenskapens intressen. För handlingar av allmän natur, däribland sådana som rör antagande av tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer samt budgetfrågor är det lämpligt att tillämpa fördragets bestämmelser om kvalificerad majoritet, medan vid alla andra beslut enkel majoritet bland ledamöterna bör vara tillräckligt. Ärenden som rör lösning av tvister mellan nationella myndigheter bör bedömas av en begränsad panel.

(35) En tillsynsstyrelse, bestående av cheferna för de nationella tillsynsmyndigheterna på det respektive området i varje medlemsstat under ledning av myndighetens ordförande, bör vara myndighetens huvudsakliga beslutsfattande organ. Företrädare för kommissionen, Europeiska systemriskrådet, Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader) bör delta som observatörer. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen bör handla oberoende och uteslutande i unionens intressen. För handlingar av allmän natur, däribland sådana som rör antagande av regelstandarder, riktlinjer och rekommendationer samt budgetfrågor är det lämpligt att tillämpa bestämmelserna om kvalificerad majoritet i artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, medan vid alla andra beslut enkel majoritet bland ledamöterna bör vara tillräckligt. Ärenden som rör lösning av tvister mellan nationella myndigheter bör bedömas av en begränsad panel.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) En ordförande på heltid, vald av tillsynsstyrelsen efter öppet uttagningsförfarande, bör företräda myndigheten. Förvaltningen av myndigheten bör anförtros en verkställande direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt delta i tillsyns- och förvaltningsstyrelsernas sammanträden.

(37) En ordförande på heltid, vald av Europaparlamentet efter ett öppet uttagningsförfarande som administreras av kommissionen och där denna sedan upprättar en förslagslista, bör företräda myndigheten. Förvaltningen av myndigheten bör anförtros en verkställande direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt delta i tillsyns- och förvaltningsstyrelsernas sammanträden.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) För att garantera myndigheten oinskränkt självständighet och oberoende bör den ges en egen budget med intäkter huvudsakligen i form av obligatoriska bidrag från de nationella tillsynsmyndigheterna och från Europeiska unionens allmänna budget. I fråga om bidragen från gemenskapen bör gemenskapens budgetförfarande tillämpas. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

(40) För att garantera myndigheten oinskränkt självständighet och oberoende bör den ges en egen budget med intäkter från Europeiska unionens allmänna budget samt eventuella avgifter som betalas till myndigheten i de fall som specificeras i de relevanta instrumenten i Europeiska unionens lagstiftning. I fråga om bidragen från unionen bör EU:s budgetförfarande tillämpas. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom denna förordning inrättas en Europeisk försäkrings och tjänstepensionsmyndighet (nedan kallad (den europeiska) myndigheten).

1. Genom denna förordning inrättas en Europeisk tillsynsmyndighet (försäkringar och tjänstepensioner) (nedan kallad (den europeiska) myndigheten).

2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för direktiven 64/25/EEG, 73/239/EEG, 73/240/EEG, 76/580/EEG, 78/473/EEG, 84/641/EEG, 87/344/EEG, 88/357/EEG, 92/49/EEG, 98/78/EG, 2001/17/EG, 2002/83/EG, 2002/92/EG, 2003/41/EG, 2002/87/EG, 2005/68/EG, 2007/44/EG, 2005/60/EG och 2002/65/EG samt alla direktiv, förordningar och beslut som grundar sig på dessa rättsakter och alla rättsakter avseende myndighetens uppgifter som kan komma att antas av gemenskapen.

2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för denna förordning och direktiven 64/25/EEG, 73/239/EEG, 73/240/EEG, 76/580/EEG, 78/473/EEG, 84/641/EEG, 87/344/EEG, 88/357/EEG, 92/49/EEG, 98/78/EG, 2001/17/EG, 2002/83/EG, 2002/92/EG, 2003/41/EG, 2002/87/EG, 2005/68/EG, 2007/44/EG, 2005/60/EG och 2002/65/EG samt alla direktiv, förordningar och beslut som grundar sig på dessa rättsakter och alla rättsakter avseende myndighetens uppgifter som kan komma att antas av unionen.

 

2a. Myndigheten ska verka inom det verksamhetsområde som täcks av den lagstiftning som avses i punkt 2, inbegripet frågor som rör aktieägares rättigheter, företagsstyrning, revision och finansrapportering, för att säkerställa att den lagstiftning som avses i punkt 2 tillämpas på ett effektivt och konsekvent sätt. Myndigheten ska också vidta lämpliga åtgärder i frågor som gäller uppköpserbjudanden, clearing och avveckling, värdepapperisering, blankning och derivat inbegripet standardisering.

3. Denna förordning ska inte påverka kommissionens befogenheter, däribland befogenheten enligt artikel 226 i fördraget att säkerställa att gemenskapslagstiftningen iakttas.

3. Denna förordning ska inte påverka kommissionens befogenheter, däribland befogenheten enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att säkerställa att unionslagstiftningen iakttas.

4. Myndighetens syfte ska vara att bidra till att i) få den inre marknaden att fungera bättre, bland annat genom att reglering och tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull och enhetlig nivå, ii) skydda försäkringstagare och andra förmånstagare, iii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet, effektivitet och korrekta funktion, iv) värna stabiliteten i det finansiella systemet och v) stärka den internationella samordningen mellan tillsynsorganen. I detta syfte ska myndigheten bidra till att säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de gemenskapsrättsakter som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen och avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

4. Myndighetens syfte ska vara att skydda allmänna intressen såsom det finansiella systemets stabilitet på kort, medellång och lång sikt, de finansiella institutens solvens och likviditet, marknadstransparens och transparens i finansiella produkter och skydd av insättare och investerare. Myndigheten ska bidra till att i) få den inre marknaden att fungera bättre och öka dess konkurrenskraft, bland annat genom att reglering och tillsyn i stabilitetssyfte når en hög, verkningsfull och enhetlig nivå, ii) öka konkurrensen och innovationen på den inre marknaden och främja internationell konkurrens, iia) främja finansiell integrering, iii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta funktion, iv) stärka den internationella samordningen mellan tillsynsorganen, v) stödja EU:s nya strategi för sysselsättning och tillväxt, vi) förebygga regelarbitrage och bidra till globalt likvärdiga konkurrensvillkor, vii) hindra bildandet av framtida kreditbubblor vid finansiella institut i unionen, viii) utveckla gemensamma metoder för att utvärdera hur produktens särdrag och distributionsprocesserna inverkar på institutens finansiella ställning och på konsumentskyddet. För dessa ändamål ska myndigheten bidra till att säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de EU-rättsakter som avses i artikel 1.2, främja enhetlighet i tillsynen och avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen samt genomföra analyser av marknaderna för att verka för att myndighetens mål uppnås.

 

4a. Myndigheten ska vid utövandet av de uppgifter som den tilldelats enligt denna förordning särskilt uppmärksamma de systemviktiga institut vars brister eller fel kan inverka negativt på finanssystemets eller realekonomins sätt att fungera.

5. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska fungera som ett nätverk för tillsynsorganen så som närmare anges i artikel 39.

5. Myndigheten ska när den utför uppgifter enligt denna förordning handla oberoende och objektivt med enbart Europeiska unionens bästa i åtanke.

6. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska samarbeta med Europeiska systemriskrådet (nedan kallat ESRB) i enlighet med artikel 21 i denna förordning.

 

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

EU-systemet för finansiell tillsyn

 

1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS). ESFS huvudsakliga syfte ska vara att se till att gällande regler för finanssektorn tillämpas på ett sätt som bevarar den finansiella stabiliteten och därmed garanterar förtroendet för det finansiella systemet som helhet och tillräckligt skydd för konsumenter av finansiella tjänster.

 

2. ESFS ska omfatta följande:

 

a) Europeiska systemriskrådet.

 

b) Den europeiska myndigheten.

 

c) Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), inrättad genom förordning (EU) nr .../ 2010 [EBA].

 

d) Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader), inrättad genom förordning (EU) nr .../2010 [ESMA].

 

e) Europeiska tillsynsmyndigheten (gemensam kommitté), som föreskrivs i artikel 40 (nedan kallad den gemensamma kommittén).

 

f) De myndigheter i medlemsstaterna som avses i artikel 1.2 i förordning (EU) nr …/ 2010 [ESMA], i förordning (EU) nr …/2010 [EIOPA] och i förordning (EU) nr …/ 2010 [EBA].

 

g) Kommissionen, när det gäller utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna 7 och 9.

 

De myndigheter som ingår i ESFS, inbegripet medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska vara redovisningsskyldiga inför Europaparlamentet utan att detta påverkar den redovisningsskyldighet som medlemsstaternas behöriga myndigheter har inför de nationella parlamenten.

 

3. Myndigheten ska inom den gemensamma kommittén samarbeta nära och regelbundet med Europeiska systemriskrådet samt med Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader), och därvid säkerställa sektorövergripande konvergens och nå fram till gemensamma ståndpunkter på området för tillsyn över finansiella konglomerat och andra sektorövergripande frågor.

 

4. Enligt principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen ska parterna inom ESFS samarbeta med förtroende och full ömsesidig respekt, i synnerhet genom att tillse att lämplig och tillförlitlig information utbytes.

 

5. Endast de tillsynsmyndigheter som ingår i ESFS ska ha rätt att utöva tillsyn över finansiella institut som är verksamma i Europeiska unionen.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) finansiella institut: ”försäkringsföretag” enligt definitionen i direktiv 98/78/EG, ”återförsäkringsföretag” enligt definitionen i direktiv 2005/68/EG, ”tjänstepensionsinstitut” som omfattas av direktiv 2003/41/EG och ”finansiella konglomerat” enligt definitionen i direktiv 2002/87/EG,

(1) finansiella institut: ”försäkringsföretag” enligt definitionen i direktiv 98/78/EG, ”återförsäkringsföretag” enligt definitionen i direktiv 2005/68/EG, ”tjänstepensionsinstitut” som omfattas av direktiv 2003/41/EG och ”finansiella konglomerat” enligt definitionen i direktiv 2002/87/EG, samt varje annat företag eller enhet som bedriver verksamhet i Europeiska unionen och vars verksamhet är av liknande karaktär, även om de inte direkt gör affärer med allmänheten.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndigheten ska ha följande uppgifter:

1. Myndigheten ska ha följande uppgifter:

a) Att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, bland annat genom att avge yttranden till gemenskaps­institutionerna och utarbeta riktlinjer, rekommendationer och förslag till tekniska standarder som ska grundas på de rättsakter som anges i artikel 1.2.

a) Att bidra till upprättandet av gemensamma standarder och metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, bland annat genom att avge yttranden till EU­institutionerna och utarbeta riktlinjer, rekommendationer och förslag till regelstandarder och genomförandestandarder som ska grundas på de rättsakter som anges i artikel 1.2.

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, bland annat genom att bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de rättsakter som anges i artikel 1.2, förebygga regelarbitrage, medla och lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter, främja inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet och vidta åtgärder i krissituationer.

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av EU-rättsakter, bland annat genom att bidra till en gemensam tillsynspraxis, säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de rättsakter som anges i artikel 1.2, förebygga regelarbitrage, medla och lösa tvister mellan behöriga myndigheter, garantera en effektiv och enhetlig tillsyn och säkerställa inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet och vidta åtgärder bland annat i krissituationer.

c) Underlätta delegering av uppgifter och ansvar mellan nationella tillsynsmyndigheter.

c) Stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar mellan behöriga myndigheter.

d) Samarbeta nära med ESRB, bland annat genom att ge detta organ all information som krävs för att det ska kunna genomföra sina uppgifter och säkerställa att dess varningar och rekommendationer följs upp korrekt.

d) Samarbeta nära med ESRB, bland annat genom att ge detta organ all information som krävs för att det ska kunna genomföra sina uppgifter och säkerställa att dess varningar och rekommendationer följs upp korrekt.

e) Genomföra kollegiala utvärderingar av nationella tillsynsmyndigheter i syfte att öka den inbördes överensstämmelsen mellan resultaten av tillsynen.

e) Organisera och genomföra kollegiala utvärderingar av behöriga myndigheter i syfte att öka den inbördes överensstämmelsen mellan resultaten av tillsynen.

f) Övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt behörighetsområde.

f) Övervaka och bedöma marknadens utveckling inom sitt behörighetsområde.

 

fa) Genomföra ekonomiska analyser av marknaden för att ge vägledning vid utförandet av myndighetens arbetsuppgifter.

 

fb) Främja skyddet av insättare och investerare.

 

fc) Bedöma tillgången till och kvaliteten på produkter och tjänster på försäkrings- och tjänstepensionsområdet för enskilda och företag i hela EU.

 

g) Agera som behörig myndighet för krishantering vid gränsöverskridande institut som skulle kunna utgöra en systemrisk enligt artikel 12b, genom att via sin avvecklingsenhet enligt artikel 12c leda och genomföra alla förfaranden för tidiga insatser, avveckling eller insolvens.

g) Fullgöra varje annan specifik uppgift som anges i denna förordning eller i de gemenskapsrättsakter som avses i artikel 1.2.

h) Fullgöra varje annan specifik uppgift som anges i denna förordning eller i de EU-rättsakter som avses i artikel 1.2.

 

ha) Tillhandahålla en databas med registrerade finansiella institut inom sitt behörighetsområde och, om detta specificeras i de rättsakter som avses i artikel 1.2, på en central nivå.

2. Vid utförandet av de uppgifter som anges i punkt 1 ska myndigheten ha de befogenheter som fastställs genom denna förordning, och i synnerhet befogenhet att

2. Vid utförandet av de uppgifter som anges i punkt 1 ska myndigheten ha de befogenheter som fastställs genom denna förordning, och i synnerhet befogenhet att

a) utarbeta förslag till tekniska standarder i de specifika fall som avses i artikel 7,

a) utarbeta förslag till regelstandarder i de specifika fall som avses i artikel 7,

 

aa) utarbeta förslag till genomförandestandarder i de specifika fall som avses i artikel 7e,

b) utfärda riktlinjer och rekommendationer enligt artikel 8,

b) utfärda riktlinjer och rekommendationer enligt artikel 8,

c) utfärda rekommendationer i specifika fall i enlighet med artikel 9.3,

c) utfärda rekommendationer i specifika fall i enlighet med artikel 9.3,

d) fatta enskilda beslut riktade till nationella tillsynsmyndigheter i de specifika fall som avses i artiklarna 10 och 11,

d) fatta enskilda beslut riktade till nationella tillsynsmyndigheter i de specifika fall som avses i artiklarna 10 och 11,

e) fatta enskilda beslut riktade till finansiella institut i de specifika fall som avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.3, och

e) fatta enskilda beslut riktade till finansiella institut i de specifika fall som avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.3, och

f) avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med artikel 19.

f) avge yttranden till Europaparlamentet, rådet och kommissionen i enlighet med artikel 19.

 

fa) direkt samla in nödvändig information om de finansiella instituten,

 

fb) utarbeta en regelstandard för att fastställa hur mycket information som myndigheten åtminstone måste tillhandahållas om transaktioner och marknadsaktörer, hur samordningen av insamlingen ska utföras och hur befintliga nationella databaser ska kopplas samman för att garantera att myndigheten alltid, inom ramen för sin behörighet enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, har tillgång till relevanta och nödvändiga uppgifter om transaktioner och marknadsaktörer.

3. Myndigheten ska i fråga om juridiska personer eller verksamheter med gemenskapsdimensioner utöva alla exklusiva tillsynsbefogenheter som den tilldelats genom de rättsakter som avses i artikel 1.2.

3. Myndigheten ska i fråga om juridiska personer eller verksamheter med EUdimensioner utöva alla exklusiva tillsynsbefogenheter som den tilldelats genom de rättsakter som avses i artikel 1.2.

I detta syfte ska myndigheten ha tillräckliga utrednings‑ och verkställandebefogenheter enligt tillämplig lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter.

I syfte att utöva sina exklusiva tillsynsbefogenheter enligt denna punkt ska myndigheten ha tillräckliga utrednings- och verkställandebefogenheter enligt tillämplig lagstiftning och möjlighet att ta ut avgifter. Myndigheten ska utöva de exklusiva tillsynsbefogenheterna för att utföra sina uppgifter i nära samarbete med de behöriga myndigheterna och ta till vara deras expertis, resurser och befogenheter.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 6a

 

Befogenheter för de behöriga myndigheter som är medlemmar av den europeiska myndigheten

 

För att uppnå den europeiska myndighetens mål ska behöriga myndigheter som är medlemmar i denna myndighet ha befogenheter att anta förebyggande och korrigerande tillsynsåtgärder, inbegripet följande befogenheter, om de är relaterade till finansiella institut och utövas på ett proportionerligt sätt:

 

a) Begära och erhålla nödvändig information.

 

b) Införa krav på redovisning och offentliggörande.

 

c) Utföra kontroller på plats.

 

d) Anta försiktighetsåtgärder, inbegripet åtgärder som gäller intressekonflikter, goda styrelseformer, likviditet, provisioner, utdelningar och ersättningspolicy.

 

e) Åtskilja eller separera banktjänsterna för allmänheten från handel och annan privat bankverksamhet vid händelse av större risker som utvärderats enligt gemensamma kriterier.

 

f) Tillfälligt begränsa eller förbjuda vissa produkter eller vissa typer av transaktioner som direkt eller indirekt kan orsaka allvarliga fluktuationer på marknaderna eller störningar inom hela eller delar av unionens finansiella system, de offentliga finanserna eller realekonomin.

 

g) Beordra finansiella institut att bedriva sin verksamhet genom ett dotterbolag i händelse av relevant intern risk som utvärderats enligt gemensamma kriterier.

 

h) Utfärda avskräckande böter.

 

i) Förklara chefer och direktörer inkompetenta att inneha sina respektive befattningar.

 

j) Avsätta företagsledning eller styrelse.

 

k) Tillfälligt ingripa i finansiella institut.

 

l) Dra in fördelarna med begränsat ansvar för stora aktieinnehavare i finansiella institut om de förblir passiva när det gäller att skydda företagets intressen vid till exempel bristande transparens, oförsiktig utlåning eller inlåning eller allvarliga och systematiska överträdelser.

 

m) Utvidga det finansiella ansvaret till chefer, direktörer eller finansiella institut som gör sig skyldiga till allvarliga och systematiska överträdelse eller är delaktiga i dem, eller som har ett olämpligt system med incitament för sina tjänster.

 

n) Vid behov kräva att chefer och direktörer avger förklaringar om intressen, verksamhet och tillgångar.

 

o) Kräva utarbetandet av ett detaljerat system för problemlösning, som regelbundet ska uppdateras och som ska bestå av en strukturerad mekanism för snabbinsatser, omedelbara korrigerande åtgärder och en beredskapsplan vid konkurser.

 

p) Upphäva licenser och tillstånd.

 

q) Komma överens om protokoll för att så snabbt och systematiskt som möjligt uppnå samfällda reaktioner på unionsnivå i syfte att förebygga eller korrigera störningar på marknaderna.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tekniska standarder

Regelstandarder

1. Myndigheten får utarbeta tekniska standarder inom de områden som särskilt anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. Myndigheten ska överlämna sina förslag till standarder till kommissionen för godkännande.

1. Myndigheten får utarbeta regelstandarder för att komplettera, uppdatera och ändra delar som inte är väsentliga för de rättsakter som avses i artikel 1.2. Regelstandarderna får inte utgöra strategiska beslut och deras innehåll ska begränsas av de lagstiftningsakter som de grundas på.

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha genomfört ett öppet offentligt samråd om de tekniska standarderna och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget.

 

 

2. Myndigheten ska genomföra ett öppet offentligt samråd om regelstandarderna och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna före antagandet av förslag till regelstandarder. Myndigheten ska också begära ett yttrande eller råd från den intressentgrupp som avses i artikel 22.

 

3. Myndigheten ska överlämna sitt förslag till regelstandarder till kommissionen för godkännande och samtidigt till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslaget till standarder besluta huruvida den ska godkänna det. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Om det ligger i gemenskapens intresse får kommissionen godkänna standarderna endast till viss del eller med ändringar.

4. Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslaget till regelstandarder besluta huruvida den ska godkänna, förkasta eller ändra det. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om sitt beslut och motivera detta.

Om kommissionen inte godkänner standarderna eller godkänner dem endast delvis eller med ändringar ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

 

2. Standarderna ska antas av kommissionen genom förordningar eller beslut och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

 

 

5. Kommissionen får ändra förslaget till regelstandarder om det är oförenligt med unionslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i unionens regelverk om finansiella tjänster.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Utövande av delegering

 

1. Befogenheterna att anta sådana regelstandarder som avses i artikel 7 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

 

2. Förslaget till regelstandarder ska antas av kommissionen i form av förordningar eller beslut.

 

3. Så snart kommissionen antar en regelstandard ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

4. Befogenheten att anta regelstandarder ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 7b–7d.

 

5. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska myndighetens ordförande informera Europaparlamentet och rådet om de regelstandarder som har antagits och vilka nationella myndigheter som inte följer dem.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Invändningar mot regelstandarder

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en regelstandard inom en period på fyra månader från delgivningsdatum. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot en regelstandard, ska regelstandarden offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

 

3. Europaparlamentet och rådet får båda före utgången av denna period och i exceptionella och vederbörligen motiverade fall underrätta kommissionen om att de har beslutat att inte invända mot en regelstandard. I sådana fall ska regelstandarden offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

 

4. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en regelstandard ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot regelstandarden ska ange skälen för detta.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 7c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7c

 

Icke-godkännande eller ändring av förslag till regelstandarder

 

1. Om kommissionen inte godkänner ett förslag till regelstandard eller ändrar det, ska kommissionen underrätta myndigheten, Europaparlamentet och rådet och ange skälen för detta.

 

2. Europaparlamentet eller rådet får kalla den ansvariga kommissionsledamoten och myndighetens ordförande inom en månad för ett särskilt möte i Europaparlamentets eller rådets behöriga utskott respektive kommitté för att redogöra för och förklara sina meningsskiljaktigheter.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 7d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7d

 

Återkallande av delegering

 

1. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 7 kan återkallas av Europaparlamentet eller av rådet.

 

2. I beslutet om återkallande ska skälen till återkallandet anges och det ska innebära att delegeringen upphör att gälla.

 

3. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilken regelstandard som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 7e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 7e

 

Genomförandestandarder

 

1. Myndigheten får utarbeta förslag till standarder för att genomföra rättsligt bindande EU-rättsakter inom de områden som särskilt anges i denna förordning och i de rättsakter som avses i artikel 1.2.

 

2. Myndigheten ska genomföra öppna offentliga samråd om genomförandestandarder och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget före antagandet av förslag till genomförandestandarder. Myndigheten ska också begära ett yttrande eller råd från den intressentgrupp som avses i artikel 22.

 

3. Myndigheten ska överlämna sitt förslag till genomförandestandarder till kommissionen för godkännande i enlighet med artikel 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och samtidigt även till Europaparlamentet och rådet.

 

4. Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslaget till geomförandestandarder besluta huruvida den ska godkänna, förkasta eller ändra det. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om sitt beslut och ange skälen för detta.

 

5. Förslaget till genomförandestandarder får ändras av kommissionen om det är oförenligt med unionslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster.

 

6. Om kommissionen inte godkänner förslaget till genomförandestandarder eller ändrar det ska kommissionen informera myndigheten, Europaparlamentet och rådet, och ange skälen för detta.

 

7. Efter att förfarandet har slutförts ska standarderna offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa e gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, utfärda riktlinjer och rekommendationer riktade till nationella tillsynsmyndigheter eller finansiella institut.

1. Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionslagstiftningen, utfärda riktlinjer och rekommendationer riktade till nationella tillsynsmyndigheter eller finansiella institut.

 

1a. Myndigheten ska genomföra öppna offentliga samråd om riktlinjerna och rekommendationerna och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna. Myndigheten ska också begära ett yttrande eller råd från de intressentgrupper som avses i artikel 22. Dessa samråd, analyser, yttranden och råd ska vara proportionerliga i förhållande till riktlinjens eller rekommendationens omfattning, art och konsekvenser.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

2. Inom två månader från utfärdandet av en riktlinje eller en rekommendation ska varje behörig myndighet besluta huruvida den avser att följa denna riktlinje eller rekommendation. De behöriga myndigheterna och de finansiella instituten ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer. Om en behörig myndighet inte avser att följa riktlinjerna eller rekommendationerna ska den informera myndigheten och ange skälen till detta. Myndigheten ska offentliggöra dessa skäl.

 

2b. De finansiella instituten ska varje år, på ett tydligt och detaljerat sätt, rapportera om de följer denna riktlinje eller rekommendation.

Om en nationell tillsynsmyndighet inte tillämpar dessa riktlinjer eller rekommendationer ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

3. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska myndighetens ordförande informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de riktlinjer och rekommendationer som har utfärdats och ange vilka behöriga myndigheter som inte följer dem, samt redogöra för vilka åtgärder myndigheten tänker vidta för att se till att de i framtiden följer dess rekommendationer och riktlinjer.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel genom att underlåta att säkerställa att ett finansiellt institut uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, inbegripet de regelstandarder och genomförandestandarder som fastställts i enlighet med artiklarna 7 och 7e, till exempel genom att underlåta att säkerställa att ett finansiellt institut uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

2. Kommissionen får, på begäran av en eller flera nationella tillsynsmyndigheter eller av kommissionen eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda nationella tillsynsmyndigheten, utreda hävdad felaktig tillämpning av gemenskaps­lagstiftningen.

2. Myndigheten får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter, Europaparlamentet, rådet, kommissionen, intressentgrupperna eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, utreda hävdad felaktig tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning.

Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 20, ska den nationella tillsynsmyndigheten utan dröjsmål förse den europeiska myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning.

3. Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 20, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål förse den europeiska myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning.

3. Den europeiska myndigheten kan senast inom två månader från det att den inledde sin utredning till den nationella tillsynsmyndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa gemenskapslagstiftningen.

4. Den europeiska myndigheten kan senast inom två månader från det att den inledde sin utredning till den behöriga myndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa Europeiska unionens lagstiftning. Myndigheten ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

Den nationella tillsynsmyndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med unionslagstiftningen.

4. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte har rättat sig efter gemenskapslagstiftningen inom en månad från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, fatta beslut om krav på den nationella tillsynsmyndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter gemenskapslagstiftningen.

6. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter unionslagstiftningen inom de tio arbetsdagar som fastställs i punkt 3 från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation ska myndigheten fatta beslut om krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter unionslagstiftningen.

Kommissionen ska fatta sådana beslut senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

Myndigheten ska fatta sådana beslut senast en månad efter antagandet av rekommendationen.

Kommissionen ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

 

Den europeiska myndigheten och de nationella tillsynsmyndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

 

5. Den nationella tillsynsmyndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra kommissionens beslut.

7. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra den europeiska myndighetens beslut.

6. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den nationella tillsynsmyndighetens bristande iakttagande av gemenskaps­lagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansiella institut, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

8. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 5 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den behöriga myndighetens bristande iakttagande av unionslagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt Europeiska unionens lagstiftning, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som kommissionen antagit enligt punkt 4.

Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som antagits enligt punkt 4. Kommissionen ska stå för alla eventuella rättsliga kostnader och rättegångskostnader som tillämpningen av denna artikel medför för myndigheten.

7. Beslut som antagits enligt punkt 6 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de nationella tillsynsmyndigheterna.

9. Beslut som antagits enligt punkt 8 ska tillämpas på alla relevanta finansiella institut som verkar i den jurisdiktion där unionslagstiftningen inte följs och ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna.

Alla åtgärder de nationella tillsynsmyndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 ska vara förenliga med det beslutet.

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 5 eller 8 ska vara förenliga med det beslutet.

 

9a. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska ordföranden ange vilka behöriga myndigheter och finansiella institut som inte följt de beslut som avses i punkterna 4 och 6.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom gemenskapen får kommissionen, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett beslut riktat till myndigheten om att en krissituation enligt denna förordning föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom Europeiska unionen får ESRB, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet, Europaparlamentet eller kommissionen, utfärda en varning om att en krissituation föreligger så att myndigheten utan ytterligare krav kan anta de enskilda beslut som avses i punkt 3.

 

1a. När ESRB utfärdar en varning ska det samtidigt underrätta Europaparlamentet, rådet, kommissionen och myndigheten.

 

Så snart som möjligt efter underrättandet, bör ESRB:s ordförande och ansvarig kommissionsledamot höras av Europaparlamentets ansvariga utskott i fråga om sekretessbestämmelserna om ett beslut som fattats av ESRB inte har offentliggjorts.

 

1b. Om en varning har utfärdats ska myndigheten aktivt främja och, när detta anses nödvändigt, samordna alla åtgärder som vidtas av de berörda behöriga myndigheterna.

2. Om kommissionen har antagit ett beslut enligt punkt 1, får myndigheten anta enskilda beslut om krav på de nationella tillsynsmyndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, i det finansiella systemet genom att säkerställa att de finansiella instituten och de nationella tillsynsmyndigheterna uppfyller kraven i dessa rättsakter.

2. Om ESRB har antagit ett beslut enligt punkt 1, ska myndigheten anta enskilda beslut för att säkerställa att de behöriga myndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder i enlighet med denna förordning för att åtgärda risker som kan äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, i det finansiella systemet genom att säkerställa att de finansiella instituten och de behöriga myndigheterna uppfyller kraven i dessa rättsakter.

3. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter det beslut av den europeiska myndigheten som avses i punkt 2 inom den där angivna tidsfristen, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördragetom de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansiella institut, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa rättsakter, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

3. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter det beslut av den europeiska myndigheten som avses i punkt 2 inom den där angivna tidsfristen, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätti enlighet med de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa rättsakter, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

 

3a. Om beslutets adressat vägrar att följa unionslagstiftningen eller om myndigheten fattar ett särskilt beslut, får myndigheten inleda en rättslig prövning i nationella domstolar, bland annat i form av en begäran om interimistiska åtgärder.

4. Beslut som antagits enligt punkt 3 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de nationella tillsynsmyndigheterna.

4. Beslut som antagits enligt punkt 3 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna.

Alla åtgärder de nationella tillsynsmyndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 ska vara förenliga med det beslutet.

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 2 eller 3 ska vara förenliga med det beslutet.

 

4a. ESRB ska på eget initiativ eller på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen eller myndigheten se över det beslut som avses i punkt 1 och, i förekommande fall, förklara att krissituationen har upphört.

 

4b. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska ordföranden ange de enskilda beslut som riktats till behöriga myndigheter och finansiella institut enligt punkterna 3 och 4.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet ogillar en annan nationell tillsynsmyndighets förfarande, med avseende på innehållet i en av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av nationella tillsynsmyndigheter från mer än en medlemsstat, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 9 – på begäran av en eller flera av de berörda nationella tillsynsmyndigheterna bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkt 2.

1. Om en behörig myndighet ogillar en annan behörig myndighets förfarande, med avseende på innehållet i en av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av behöriga myndigheter från mer än en medlemsstat enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 9 – på eget initiativ eller på begäran av en eller flera av de berörda behöriga myndigheterna gå i spetsen när det gäller att bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkterna 24.

2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de nationella tillsynsmyndigheterna med beaktande av eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av hur komplex och brådskande frågan är.

2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de behöriga myndigheterna med beaktande av eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av hur komplex och brådskande frågan är. I detta läge ska myndigheten agera som medlare.

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de berörda nationella tillsynsmyndigheterna inte har lyckats nå någon överenskommelse, får den europeiska myndigheten fatta ett beslut som ålägger dem att vidta en specifik åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att avgöra frågan i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de berörda behöriga myndigheterna inte har lyckats nå någon överenskommelse, ska den europeiska myndigheten, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 29.1 andra stycket, fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga dem att vidta en specifik åtgärd, med bindande verkan för berörda behöriga myndigheter, i enlighet med unionslagstiftningen.

4. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att ett finansiellt institut uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på nödvändiga åtgärder som institutet ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att ett finansiellt institut uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på nödvändiga åtgärder som institutet ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

 

4a. Beslut som antagits enligt punkt 4 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de behöriga myndigheterna. Alla åtgärder de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 3 eller 4 ska vara förenliga med det beslutet.

 

4b. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska myndighetens ordförande ange tvisterna mellan behöriga myndigheter, de överenskommelser som nåtts och de beslut som fattats för att lösa tvisterna.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Lösande av sektorövergripande tvister mellan behöriga myndigheter

 

Den gemensamma kommittén ska i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11 lösa tvister som kan uppstå mellan behöriga myndigheter som agerar enligt artikel 42.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bidra till att främja ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet i tillsynskollegier och verka för enhetlighet i de olika kollegiernas tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

1. Myndigheten ska bidra till att främja och övervaka effektivitet, ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet i de tillsynskollegier som avses i direktiv 2006/48/EG och verka för enhetlighet i de olika kollegiernas tillämpning av unionslagstiftningen. Personal från myndigheten ska kunna delat i all verksamhet, däribland undersökningar på plats, som utförs gemensamt av två eller flera behöriga myndigheter.

2. Myndigheten ska i den utsträckning den finner lämpligt delta som observatör i tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar på detta sätt ska den betraktas som ”nationell tillsynsmyndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning och efter begäran om detta få all relevant information som kommer varje ledamot i kollegiet till del.

2. Myndigheten ska i den utsträckning den finner lämpligt leda tillsynskollegiernas arbete. I detta syfte ska den betraktas som ”behörig myndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning. Den ska åtminstone

 

a) samla in och sprida all relevant information på löpande basis och i krissituationer i syfte att underlätta tillsynskollegiernas arbete samt upprätta och driva ett centralt system för att göra informationen tillgänglig för de behöriga myndigheterna i tillsynskollegierna,

 

b) inleda och samordna stresstester inom hela Europeiska unionen för att bedöma de finansiella institutens förmåga, särskilt de som avses i artikel 12b, att stå emot en ogynnsam marknadsutveckling och säkerställa att så enhetliga metoder som möjligt tillämpas på nationell nivå för dessa tester,

 

c) planera och leda tillsynsverksamhet både på löpande basis och i krissituationer, inbegripet bedömning av de risker som finansiella institut är eller kan vara utsatta för, och

 

d) övervaka de uppgifter som de behöriga myndigheter utför.

3. Myndigheten ska i samarbete med företrädarna för de nationella tillsynsmyndigheterna inom tillsynskollegierna i tillämpliga fall definiera och samla in all relevant information från de nationella tillsynsmyndigheterna för att underlätta dessa kollegiers arbete.

3. Myndigheten får utfärda regelstandarder och genomförandestandarder, riktlinjer och rekommendationer, som antas enligt artiklarna 7, 7e och 8, för att harmonisera tillsynsrutinerna och de bästa metoder som antagits av tillsynskollegierna. Myndigheterna ska godkänna skriftliga arrangemang för varje kollegiums verksamhet för att garantera samstämdhet mellan alla kollegiers verksamhet.

 

3a. En rättsligt bindande medlarroll bör göra det möjligt för myndigheten att lösa tvister mellan behöriga myndigheter enligt det förfarande som fastställs i artikel 11. Om ingen överenskommelse kan nås inom de berörda tillsynskollegierna, får myndigheten fatta tillsynsbeslut som är direkt tillämpliga på de berörda instituten.

Den ska upprätta och driva ett centralt system för att göra informationen tillgänglig för de nationella tillsynsmyndigheternas företrädare i tillsynskollegierna.

 

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Allmänna bestämmelser

 

1. Myndigheten ska fästa särskild uppmärksamhet vid och åtgärda risker för avbrott i de finansiella tjänsterna som i) orsakas av en försämring av hela eller en del av det finansiella systemet och ii) kan få allvarliga negativa konsekvenser för den inre marknaden och realekonomin (systemrisk). Alla typer av finansiella mellanhänder, marknader och infrastrukturer kan potentiellt vara systemviktiga i någon utsträckning.

 

2. Myndigheten ska i samarbete med Europeiska systemriskrådet utarbeta en gemensam uppsättning kvantitativa och kvalitativa indikatorer (risk dashboard) som ska utgöra grund för att fastställa en tillsynsrankning för gränsöverskridande institut enligt artikel 12b som potentiellt kan utgöra en systemrisk. Denna rankning ska ses över regelbundet så att hänsyn tas till betydande ändringar i ett instituts riskprofil. Tillsynsrankningen ska spela en avgörande roll i beslutet att utöva direkt tillsyn över eller ingripa i ett nödlidande finansiellt institut.

 

3. Myndigheten ska utan att det påverkar tillämpningen av de rättsakter som avses i artikel 1.2 vid behov föreslå ytterligare förslag till regelstandarder och genomförandestandarder samt riktlinjer och rekommendationer till de institut som avses i artikel 12b och som skulle kunna utgöra en systemrisk.

 

4. Myndigheten ska utöva tillsyn över gränsöverskridande institut som skulle kunna utgöra en systemrisk enligt artikel 12 b. I sådana fall ska myndigheten agera via de behöriga nationella myndigheterna.

 

5. Myndigheten ska inrätta en avvecklingsenhet med mandat att i enlighet med tydligt fastställda styrmetoder och förfaringssätt genomföra krishanteringen, från tidiga insatser till avveckling och insolvens, samt leda sådana förfaranden.

 

6. Alla finansiella institut som fastställs i artikel 12b ska delta i Europeiska garantisystemet och i Europeiska stabilitetsfonden, som inrättas genom artiklarna 12d och 12e. Finansiella institut som är verksamma i en enda medlemsstat ska kunna välja att ansluta sig till Europeiska garantisystemet eller Europeiska stabilitetsfonden. Bidragen till de europeiska fonderna ska ersätta bidrag som betalas in till liknande nationella fonder.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12b

 

Fastställande av systemviktiga institut som skulle kunna utgöra en systemrisk

 

1. Tillsynsstyrelsen får, efter samråd med ESRB och i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 29.1, fastställa gränsöverskridande finansiella institut som på grund av den systemrisk de kan utgöra eller på grund av deras EUdimension måste underställas direkt tillsyn från den europeiska myndighetens sida eller underställas den avvecklingsenhet som avses i artikel 12c.

 

2. De kriterier som används för att fastställa sådana finansiella institut ska vara samstämmiga med de kriterier som har fastställts av FSB, IMF och BIS.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 12c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12c

 

Avvecklingsenhet

 

1. Avvecklingsenheten ska bevara den finansiella stabiliteten och minimera spridningen av negativa effekter från de nödlidande institut som avses i artikel 12b till övriga delar av systemet och ekonomin som helhet, samt begränsa kostnaderna för skattebetalarna genom att respektera proportionalitetsprincipen och rangordningen av fordringsägare samt garantera lika behandling över gränserna.

 

2. Avvecklingsenheten ska ges befogenhet att utföra de uppgifter som fastställs i punkt 1 i syfte att rehabilitera sina nödlidande institut eller besluta om avveckling av icke lönsamma institut (viktigt för att begränsa moraliska risker). Den skulle bland annat kunna kräva justering av kapital eller likviditet, anpassa affärsmixen, förbättra förfaranden, utse eller ersätta personer i ledningen, rekommendera garantier, lån och likviditetsstöd, total eller partiell försäljning, byta ut skulder mot aktier (med lämpliga nedskrivningar) eller tillfälligt låta institutet övergå i offentlig ägo.

 

3. Avvecklingsenheten ska bestå av experter som utsetts av myndighetens tillsynsstyrelse och som besitter kunskaper och sakkännedom om omstruktureringar, kursomläggningar och avveckling när det gäller finansiella institut.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 12d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12d

 

Europeisk ram för garantisystem för försäkringssektorn

 

1. En lämplig harmoniseringsnivå för nationella garantisystem för försäkringssektorn ska införas i alla medlemsstater för att garantera konsumentskyddet i hela unionen.

 

Ett europeiskt garantisystem för försäkringssektorn ska inrättas för att garantera att försäkringsbolagen delar ansvaret för att skydda de europeiska försäkringstagarnas intressen och minimera kostnaderna för skattebetalarna.

 

2. Garantisystemet ska finansieras genom bidrag från alla finansiella institut som fastställs i artikel 12b. Bidraget till garantisystemet ska styras av bland annat det finansiella institutets riskexponering.

 

3. Garantisystemet ska förvaltas av en styrelse som utses av myndigheten för en femårsperiod. Styrelseledamöterna ska väljas från nationella myndigheter med ansvar för nationella garantisystem. Garantisystemet ska också inrätta en rådgivande nämnd bestående av företrädare för de finansiella institut som deltar i fonden.

 

4. Om de samlade resurserna från de bidrag som lämnas av de finansiella instituten är otillräckliga för att skydda de europeiska försäkringstagarnas intressen, ska garantisystemet kunna utöka sina medel genom att emittera skuldförbindelser eller genom andra finansiella medel.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 12e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12e

 

Europeiska stabilitetsfonden för försäkringar och tjänstepensioner

 

1. En europeisk stabilitetsfond för försäkringar och tjänstepensioner (stabilitetsfonden) ska inrättas i syfte att förbättra internaliseringen av det finansiella systemets kostnader, inbegripet full täckning av kostnader för den offentliga sektorn, och för att bistå vid krislösning för gränsöverskridande finansiella institut som kollapsat. Finansiella institut som är verksamma i endast en medlemsstat ska kunna välja att ansluta sig till fonden. Stabilitetsfonden ska anta lämpliga åtgärder för att undvika att tillgången till stöd genererar moraliska risker.

 

2. Stabilitetsfonden ska finansieras genom direkta bidrag från alla de finansiella institut som avses i artikel 12b. Dessa bidrag ska vara proportionella i förhållande till varje enskilt instituts risknivå och bidrag till systemrisk samt variationer i den totala risken över tiden, såsom denna fastställs på basis av institutens indikatorer (risk dashboard). I den bidragsnivå som krävs ska hänsyn tas till mer allmänna ekonomiska villkor och de finansiella institutens behov av att bibehålla kapital för andra lagstadgade eller verksamhetsrelaterade krav.

 

3. Stabilitetsfonden ska förvaltas av en styrelse som utses av myndigheten för en femårsperiod. Ledamöterna av styrelsen ska väljas bland personal som föreslagits av de nationella myndigheterna. Stabilitetsfonden ska också inrätta en rådgivande nämnd som består av icke röstberättigade företrädare för de finansiella institut som deltar i stabilitetsfonden. Stabilitetsfondens styrelse får föreslå att myndigheten lägger ut stabilitetsfondens likviditetsförvaltning på erkända institut (såsom EIB). Dessa medel ska investeras i säkra och likvida instrument.

 

5. Om de samlade resurserna från de bidrag som lämnas av de finansiella instituten är otillräckliga för att hantera svårigheterna, får stabilitetsfonden utöka sina medel genom att emittera skuldebrev eller med hjälp av andra finansiella medel.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. De nationella tillsynsmyndigheterna får genom bilaterala avtal delegera uppgifter och ansvar till andra nationella tillsynsmyndigheter.

1. De behöriga myndigheterna får genom bilaterala avtal delegera uppgifter och ansvar till den europeiska myndigheten eller andra behöriga myndigheter.

2. Myndigheten ska underlätta delegering av uppgifter och ansvar mellan nationella tillsynsmyndigheter genom att identifiera vilka slag av uppgifter och ansvar som kan delegeras eller utövas gemensamt och genom att främja bästa praxis.

2. Myndigheten ska stimulera och underlätta delegering av uppgifter och ansvar mellan behöriga myndigheter genom att identifiera vilka slag av uppgifter och ansvar som kan delegeras eller utövas gemensamt och genom att främja bästa praxis.

 

2a. Delegering av ansvar ska resultera i en omfördelning av de befogenheter som fastställs i de rättsakter som avses i artikel 1.2. Bestämmelserna för den delegerande myndigheten ska styra förfarandet, tillämpningen och den administrativa och rättsliga prövningen avseende de delegerade ansvarsområdena.

3. De nationella tillsynsmyndigheterna ska underrätta den europeiska myndigheten om de avtal om delegering som de avser att ingå. De får inte sätta i kraft avtalen förrän tidigast en månad efter att ha underrättat den europeiska myndigheten.

3. De behöriga myndigheterna ska underrätta den europeiska myndigheten om de avtal om delegering som de avser att ingå. De får inte sätta i kraft avtalen förrän tidigast en månad efter att ha underrättat den europeiska myndigheten.

Denna får yttra sig om det avsedda avtalet inom en månad från det att den underrättats om det.

Denna får yttra sig om det avsedda avtalet inom en månad från det att den underrättats om det.

Den europeiska myndigheten ska på lämpligt sätt offentliggöra varje avtal om delegering som ingås mellan nationella tillsynsmyndigheter så att det säkerställs att alla berörda parter underrättas i tillfredsställande utsträckning.

Den europeiska myndigheten ska på lämpligt sätt offentliggöra varje avtal om delegering som ingås mellan behöriga myndigheter så att det säkerställs att alla berörda parter underrättas i tillfredsställande utsträckning.

 

3a. Inga bilaterala avtal ska ingås avseende delegeringar när det gäller de institut som definieras i artikel 12b.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bidra aktivt till att bygga upp en gemensam europeisk tillsynskultur och en konsekvent tillsynspraxis samt säkerställa att enhetliga förfaranden och konsekventa metoder tillämpas i hela gemenskapen, och den ska minst utföra följande:

1. Myndigheten ska bidra aktivt till att bygga upp en gemensam europeisk tillsynskultur och en konsekvent tillsynspraxis samt säkerställa att enhetliga förfaranden och konsekventa metoder tillämpas i hela unionen, och den ska minst utföra följande:

(a) Avge yttranden till nationella tillsynsmyndigheter.

a) Avge yttranden till behöriga myndigheter.

b) Främja ett effektivt bilateralt och multilateralt informationsutbyte mellan nationella tillsynsmyndigheter under fullständigt iakttagande av tillämpliga bestämmelser om sekretess och skydd av personuppgifter i gemenskapslagstiftningen på området.

b) Främja ett effektivt bilateralt och multilateralt informationsutbyte mellan behöriga myndigheter under fullständigt iakttagande av tillämpliga bestämmelser om sekretess och skydd av personuppgifter i unionslagstiftningen på området.

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga tillsynsstandarder av hög kvalitet, även avseende rapportering.

c) Bidra till utvecklingen av enhetliga tillsynsstandarder av hög kvalitet, även globala redovisnings- och rapporteringsstandarder.

d) Utvärdera tillämpningen av de tekniska standarder på området som antagits av kommissionen och av de riktlinjer och rekommendationer som den själv utfärdat och i tillämpliga fall föreslå ändringar.

d) Utvärdera tillämpningen av de regelstandarder och genomförandestandarder på området som antagits av kommissionen och av de riktlinjer och rekommendationer som den själv utfärdat och i tillämpliga fall föreslå ändringar.

e) Upprätta sektorsspecifika och sektorövergripande utbildningsprogram, underlätta personalutbyte och uppmuntra de nationella tillsynsmyndigheterna att öka utnyttjandet av system för utsändning av personal och andra instrument.

e) Upprätta sektorsspecifika och sektorövergripande utbildningsprogram, underlätta personalutbyte och uppmuntra de behöriga myndigheterna att öka utnyttjandet av system för utsändning av personal och andra instrument.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndigheten ska regelbundet genomföra kollegiala utvärderingar av vissa av eller alla de nationella tillsynsmyndigheternas verksamheter för att ytterligare öka jämförbarheten mellan tillsynsresultaten. Den ska i detta syfte utarbeta metoder för att objektivt bedöma och jämföra de myndigheter som utvärderas.

1. Myndigheten ska regelbundet organisera och genomföra kollegiala utvärderingar av vissa av eller alla de behöriga myndigheternas verksamheter för att ytterligare öka jämförbarheten mellan tillsynsresultaten. Den ska i detta syfte utarbeta metoder för att objektivt bedöma och jämföra de myndigheter som utvärderas.

2. Den kollegiala utvärderingen ska särskilt, men inte uteslutande, omfatta följande:

2. Den kollegiala utvärderingen ska särskilt, men inte uteslutande, omfatta följande:

(a) Institutionsstrukturens lämplighet, den nationella tillsynsmyndighetens personals omfattning och kunnande med särskild hänsyn till möjligheterna att effektivt tillämpa de rättsakter som avses i artikel 1.2 och kapaciteten att anpassa sig till marknadsutvecklingen.

a) Institutionsstrukturens lämplighet, den nationella tillsynsmyndighetens personals omfattning och kunnande med särskild hänsyn till möjligheterna att effektivt tillämpa de regelstandarder och genomförandestandarder som avses i artiklarna 7 och 7e och de rättsakter som avses i artikel 1.2 och kapaciteten att anpassa sig till marknadsutvecklingen.

b) Den grad av konvergens som uppnåtts i tillämpningen av gemenskapslagstiftningen och i tillsynspraxis, även med avseende på tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt artiklarna 7 och 8 och den utsträckning i vilken tillsynspraxis uppfyller målen i gemenskapslagstiftningen.

b) Den grad av konvergens som uppnåtts i tillämpningen av unionslagstiftningen och i tillsynspraxis, även med avseende på regelstandarder och genomförandestandarder, riktlinjer och rekommendationer som antagits enligt artiklarna 7, 7e och 8 och den utsträckning i vilken tillsynspraxis uppfyller målen i unionslagstiftningen.

c) God praxis som utvecklats av vissa nationella tillsynsmyndigheter och som med fördel kan antas av andra nationella tillsynsmyndigheter.

c) God praxis som utvecklats av vissa behöriga myndigheter och som med fördel kan antas av andra behöriga myndigheter.

3. Den europeiska myndigheten kan med utgångspunkt i den kollegiala utvärderingen utfärda rekommendationer till berörda nationella tillsynsmyndigheter.

3. Den europeiska myndigheten kan med utgångspunkt i den kollegiala utvärderingen anta förslag till regelstandarder eller genomförandestandarder i enlighet med artiklarna 7–7e och utfärda riktlinjer och rekommendationer i enlighet med artikel 8.

 

3a. Myndigheten ska offentliggöra resultatet av kollegiala utvärderingar och sådan bästa praxis som kan fastställas utifrån dessa kollegiala utvärderingar.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska svara för den allmänna samordningen mellan de nationella tillsynsmyndigheterna, även i händelse av att en ogynnsam utveckling kan komma att äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten hos det finansiella systemet i gemenskapen.

1. Myndigheten ska svara för den allmänna samordningen mellan de behöriga myndigheterna, även i händelse av att en ogynnsam utveckling kan komma att äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten hos det finansiella systemet i unionen.

Myndigheten ska främja samordnade reaktioner från gemenskapen, bland annat genom att

2. Myndigheten ska främja samordnade och konsoliderade reaktioner från unionen, bland annat genom att

(1) underlätta informationsutbytet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna,

(1) underlätta informationsutbytet mellan de behöriga myndigheterna,

(2) fastställa omfattningen av den ogynnsamma utvecklingen och kontrollera tillförlitligheten hos den information som ska göras tillgänglig för alla nationella tillsynsmyndigheter,

(2) fastställa omfattningen av den ogynnsamma utvecklingen och kontrollera tillförlitligheten hos den information som ska göras tillgänglig för alla behöriga myndigheter,

(3) fungera som medlare efter begäran av nationella tillsynsmyndigheter eller på eget initiativ, utan att detta ska påverka artikel 11, och

(3) fungera som medlare efter begäran av behöriga myndigheter eller på eget initiativ, utan att detta ska påverka artikel 11,

(4) utan dröjsmål underrätta ESRB om krissituationer som kan komma att uppstå.

(4) utan dröjsmål underrätta ESRB om krissituationer som kan komma att uppstå,

 

(4a) vidta alla lämpliga åtgärder inom ramen för sina befogenheter för att säkerställa samordningen av behöriga myndigheter i samband med utveckling som kan äventyra de finansiella marknadernas funktion,

 

(4b) fungera som central mottagare av lagstadgad rapportering från institut som bedriver verksamhet i mer än en medlemsstat.

 

De behöriga myndigheterna ska tillhandahålla myndigheten alla de uppgifter från den lagstadgade rapporteringen som lämnats in av de dessa institut. Efter mottagandet av dessa uppgifter ska myndigheten vidarebefordra informationen till de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndigheten ska övervaka och bedöma marknadsutvecklingen inom sitt behörighetsområde och när så krävs underrätta Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Europeiska värdepappers‑ och marknadsmyndigheten och ESRB samt Europaparlamentet, rådet och kommissionen om relevanta mikroprudentiella tendenser, potentiella risker och sårbarheter.

1. Myndigheten ska övervaka och bedöma marknadsutvecklingen inom sitt behörighetsområde och när så krävs underrätta Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader) och ESRB samt Europaparlamentet, rådet och kommissionen om relevanta mikroprudentiella tendenser, potentiella risker och sårbarheter. Myndigheten ska i sin bedömning inkludera en ekonomisk analys av marknaderna för finansiella institut och en konsekvensanalys av den potentiella marknadsutvecklingens inverkan på dem.

Myndigheten ska särskilt i samarbete med ESRB ta initiativ till och samordna EUomfattande utvärderingar av de finansiella institutens förutsättningar för att stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden. I detta syfte ska den utarbeta följande för tillämpning av de nationella tillsynsmyndigheterna.

2. Myndigheten ska i samarbete med ESRB ta initiativ till och samordna unionsomfattande utvärderingar av de finansiella institutens förutsättningar för att stå emot en ogynnsam utveckling på marknaden. I detta syfte ska den utarbeta följande för tillämpning av de behöriga myndigheterna.

a) Gemensamma metoder för att bedöma effekterna på instituts finansiella ställning under olika ekonomiska scernarier.

a) Gemensamma metoder för att bedöma effekterna på instituts finansiella ställning under olika ekonomiska scenarier.

b) Ett gemensamt tillvägagångssätt för att sprida resultaten av dessa bedömningar av finansiella instituts motståndskraft.

b) Ett gemensamt tillvägagångssätt för att sprida resultaten av dessa bedömningar av finansiella instituts motståndskraft.

 

c) Gemensamma metoder för att utvärdera hur specifika produkter eller distributionsprocesser inverkar på ett instituts finansiella ställning och på insättare, investerare och kundinformation.

2. Myndigheten ska minst en gång per år, och oftare om så krävs – utan att det påverkar ESRB:s uppgifter enligt förordning (EG) nr …/2009 – till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ESRB överlämna bedömningar av tendenser, potentiella risker och sårbarheter inom sitt behörighetsområde.

3. Myndigheten ska minst en gång per år, och oftare om så krävs – utan att det påverkar ESRB:s uppgifter enligt förordning (EU) nr …/2010 – till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och ESRB överlämna bedömningar av tendenser, potentiella risker och sårbarheter inom sitt behörighetsområde.

Myndigheten ska i dessa bedömningar även införa en klassificering av de huvudsakliga riskerna och sårbarheterna och, när så krävs, rekommendera förebyggande eller korrigerande åtgärder.

Myndigheten ska i dessa bedömningar även införa en klassificering av de huvudsakliga riskerna och sårbarheterna och, när så krävs, rekommendera förebyggande eller korrigerande åtgärder.

3. Myndigheten ska i nära samarbete med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten respektive Europeiska värdepappers‑ och marknadsmyndigheten se till att utveckling, risker och sårbarheter bevakas tillfredsställande även i ett sektorövergripande perspektiv.

4. Myndigheten ska i nära samarbete med Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader) genom den gemensamma kommittén se till att utveckling, risker och sårbarheter bevakas tillfredsställande även i ett sektorövergripande perspektiv.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten kan, utan att det påverkar gemenskapsinstitutionernas behörighetsområden, utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer.

1. Utan att det påverkar unionsinstitutionernas och de behöriga myndigheternas behörighetsområden, ska myndigheten företräda unionen i alla internationella forum som rör reglering och tillsyn av de institut som omfattas av de rättsakter som avses i artikel 1.2.

 

1a. Myndigheten ska utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer. Dessa avtal ska inte hindra medlemsstaterna och de behöriga myndigheterna från att ingå bilaterala eller multilaterala avtal med tredjeländer.

Myndigheten ska bistå i förberedelserna för beslut om likvärdighet avseende tillsynsordningar i tredjeländer i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2.

2. Myndigheten ska bistå i förberedelserna för beslut om likvärdighet avseende tillsynsordningar i tredjeländer i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2. Kommissionen ska anta regelstandarder i enlighet med artiklarna 7a–7d för att bedöma de likvärdigheter som avses i denna artikel.

 

3. I den rapport som avses i artikel 35.2 ska myndighetens ordförande ange de administrativa avtal och motsvarande beslut som man kommit överens om med internationella organisationer eller förvaltningar i tredjeländer.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkterna 2 och 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När det gäller bedömningar av den finansiella stabiliteten i fusioner och förvärv som omfattas av direktiv 2007/44/EG får myndigheten på eget initiativ eller efter ansökan från någon nationell tillsynsmyndighet utfärda och offentliggöra yttranden om en stabilitetsbedömning som ska utföras av en myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 ska tillämpas.

2. När det gäller bedömningar av den finansiella stabiliteten i fusioner och förvärv som omfattas av direktiv 2007/44/EG får myndigheten på eget initiativ eller efter ansökan från någon behörig myndighet utfärda och offentliggöra yttranden om en stabilitetsbedömning som ska utföras av en myndighet i en medlemsstat. Artikel 20 ska tillämpas.

 

2a. På grundval av gemensamma riktlinjer får myndigheten ändra kontrollförfarandet enligt direktiv 2007/44/EG. Efter att ha mottagit anmälan ska myndigheten samordna arbetet med de relevanta behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter och andra offentliga myndigheter lämna alla nödvändiga upplysningar så att den kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska medlemsstaternas behöriga myndigheter och andra offentliga myndigheter som samlar in och lagrar uppgifter om institut och produkter på finansmarknaderna lämna alla nödvändiga upplysningar så att den kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning, under förutsättning att mottagaren har laglig tillgång till de relevanta uppgifterna, och under förutsättning att begäran om upplysningar står i proportion till den aktuella uppgiftens karaktär.

Myndigheten kan också begära att information ska lämnas vid återkommande tillfällen.

1a. Myndigheten kan också begära att information ska lämnas vid återkommande tillfällen. En sådan begäran ska göras med vanligt rapporteringsformat, i tillämpliga fall på konsoliderad nivå.

 

1b. I de fall de behöriga myndigheterna inte är skyldiga att samla in begärd information, får den europeiska myndigheten ändra de regelstandarder eller genomförandestandarder som avser rapporteringskraven.

 

1c. På begäran av en behörig myndighet i en medlemsstat får den europeiska myndigheten tillhandahålla all information som behövs för att den behöriga myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter, under förutsättning att den berörda behöriga myndigheten har infört lämpliga sekretessbestämmelser.

 

1d. För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav ska myndigheten beakta befintlig statistik som tagits fram, distribuerats och bearbetats både av Europeiska statistiksystemet och Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

2. Om information inte är tillgänglig eller inte görs tillgänglig i tid av medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter och andra offentliga myndigheter får den europeiska myndigheten sända en motiverad begäran direkt till relevanta finansiella institut och andra parter. Den ska underrätta de berörda nationella tillsynsmyndigheterna om sådana framställningar.

 

På begäran av den europeiska myndigheten ska medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter och andra offentliga myndigheter bistå den vid insamlingen av sådan information.

 

3. Myndigheten får endast använda konfidentiell information som den mottagit från nationella tillsynsmyndigheter, andra offentliga myndigheter eller finansiella institut och andra parter för att utföra uppgifter som den tilldelats genom denna förordning.

 

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europeiska bankmyndigheten ska samarbeta med ESRB.

1. Myndigheten ska nära och regelbundet samarbeta med ESRB.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Myndigheten ska samarbeta nära med ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla sådan uppdaterad information som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter. Alla uppgifter som inte ingår i sammanfattningar eller i kollektiva uppgifter och som är nödvändiga för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter en motiverad begäran enligt artikel [15] i förordning (EG) nr …/2009.

2. Myndigheten ska regelbundet tillhandahålla sådan uppdaterad information som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter. Alla uppgifter som inte ingår i sammanfattningar eller i kollektiva uppgifter och som är nödvändiga för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter en motiverad begäran enligt artikel [15] i förordning (EU) nr …/2010 [ESRB]. Myndigheten ska utarbeta ett lämpligt protokoll för offentliggörande av konfidentiell information avseende enskilda finansiella institut.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. När myndigheten tar emot en varning eller rekommendation från ESRB som är riktad till en nationell tillsynsmyndighet ska den i tillämpliga fall utöva de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning för att säkerställa att en uppföljning görs utan dröjsmål.

5. När myndigheten tar emot en varning eller rekommendation från ESRB som är riktad till en behörig myndighet ska den i tillämpliga fall utöva de befogenheter som den tilldelats genom denna förordning för att säkerställa att en uppföljning görs utan dröjsmål.

Om adressaten avser att inte följa ESRB:s rekommendation, ska den underrätta tillsynsstyrelsen om detta och med den diskutera sina skäl för att inte handla.

Om adressaten avser att inte följa ESRB:s rekommendation, ska den underrätta tillsynsstyrelsen om detta och med den diskutera sina skäl för att inte handla.

Den nationella tillsynsmyndigheten ska vederbörligen beakta tillsynsstyrelsens synpunkter när den underrättar ESRB i enlighet med artikel [17] i förordning (EG) nr …/2009 [ESRB-förordningen].

Den behöriga myndigheten ska vederbörligen beakta tillsynsstyrelsens synpunkter när den underrättar ESRB i enlighet med artikel [17] i förordning (EU) nr …/2010 [ESRB-förordningen].

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Intressentgrupp för försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner

Intressentgrupp för försäkring och återförsäkring och intressentgrupp för tjänstepensioner

1. För samråd med intressenter på områden av betydelse för myndighetens utförande av sina uppgifter ska en intressentgrupp för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder inrättas.

1. För att underlätta samråd med intressenter på områden av betydelse för myndighetens utförande av sina uppgifter ska en intressentgrupp för försäkring och återförsäkring och en intressentgrupp för tjänstepensioner (nedan kallade intressentgrupperna) inrättas. Myndigheten ska höra intressentgrupperna om alla relevanta beslut och åtgärder. Om åtgärder måste vidtas brådskande och samrådet blir omöjligt ska intressentgrupperna underrättas så snart som möjligt.

 

Intressentgrupperna ska sammanträda minst fyra gånger om året.

2. Den ska ha 30 ledamöter med en rättvis fördelning mellan företrädare för försäkrings‑ och återförsäkringsföretag samt tjänstepensionsfonder i gemenskapen, dessas anställda samt konsumenter och användare av försäkrings‑, återförsäkringsoch tjänstepensionstjänster.

2. Intressentgrupperna ska ha 30 ledamöter med en rättvis fördelning mellan företrädare för alla olika finansiella institut i unionen, deras anställda samt konsumenter, investerare och användare av finanstjänster. Minst fem av ledamöterna ska vara oberoende topprankade akademiker. Antalet ledamöter som företräder finansiella institut ska vara högst tio.

Intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder ska sammanträda minst två gånger om året.

 

3. Ledamöterna i intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder ska utses av myndighetens tillsynsstyrelse på förslag av relevanta intressenter.

3. Ledamöterna i intressentgrupperna ska utses av myndighetens tillsynsstyrelse på förslag av relevanta intressenter.

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen i största möjliga utsträckning se till att en lämplig geografisk avvägning görs mellan företrädare för intressenter runt om i gemenskapen.

I sitt beslut ska tillsynsstyrelsen se till att alla ledamöter som inte företräder professionella marknadsaktörer eller deras anställda redovisar alla potentiella intressekonflikter.

Myndigheten ska se till att intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder ges tillfredsställande sekretariatsstöd.

4. Myndigheten ska tillhandahålla all nödvändig information och se till att intressentgrupperna ges tillfredsställande sekretariatsstöd. Tillfredsställande ekonomisk ersättning ska införas för ledamöter av intressentgrupperna som företräder ideella organisationer. Grupperna kan inrätta arbetsgrupper i tekniska frågor till vilka ytterligare experter också kan utses för att säkra nödvändig teknisk expertis.

4. Ledamöterna i intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder ska förordnas på två och ett halvt år, varefter ett nytt urvalsförfarande ska ske.

Ledamöterna i intressentgrupperna ska förordnas på fem år, varefter ett nytt urvalsförfarande ska ske.

Ledamöter får delta under två på varandra följande perioder.

 

5. Intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder får avge yttranden och lämna råd till myndigheten i varje fråga som har samband med dennas uppgifter enligt artiklarna 7 och 8.

5. Intressentgrupperna ska avge yttranden och lämna råd till myndigheten i varje fråga som har samband med dennas uppgifter, inbegripet för att nå fram till gemensamma ståndpunkter med Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader) i enlighet med artikel 42, med särskild fokus på de uppgifter som anges i artiklarna 7–7e, 8, 10, 14, 15 och 17. Intressentgrupperna kan påverka dagordningen för myndighetens sammanträden. Alla företrädare i gruppen ska ha möjlighet att lämna bidrag. Det slutliga beslutet om de föreslagna punkterna på dagordningen ska fattas av intressentgruppen, med rätt för varje undergrupp av intressenter att ha sina föreslagna punkter på dagordningen. Varje undergrupp i intressentgruppen får lägga fram synpunkter och råd till myndigheten. Sådana synpunkter och råd, stöds inte nödvändigtvis av majoriteten i intressentgrupperna.

6. Intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder ska själv anta sin arbetsordning.

6. Intressentgrupperna ska själv anta sin arbetsordning på grundval av en överenskommelse med två tredjedelars majoritet bland sina ledamöter.

7. Myndigheten ska offentliggöra bankintressentgruppens yttranden och råd och resultaten av samråden med den.

7. Myndigheten ska offentliggöra intressentgruppernas yttranden och råd och resultaten av samråden med dem.

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär intrång på något sätt i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

 

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut enligt artikel 11 innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden, kan den, inom en månad efter det att den europeiska myndighetens beslut notifierats till dess nationella myndighet, till den europeiska myndigheten och kommissionen notifiera att den nationella tillsynsmyndigheten inte kommer att genomföra beslutet.

1. Om en medlemsstat finner att ett beslut enligt artikel 10.2 eller artikel 11 innebär ett direkt och betydande intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden, ska den, inom tio arbetsdagar efter det att den europeiska myndighetens beslut notifierats till dess behöriga myndighet, till den europeiska myndigheten, kommissionen och Europaparlamentet notifiera huruvida den kommer att följa det beslutet eller inte.

I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tydligt visa på vilket sätt beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tillhandahålla en konsekvensanalys som visar i vilken utsträckning beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

Om så sker ska myndighetens beslut vara vilande.

 

Den europeiska myndigheten ska inom en tidsfrist av en månad från medlemsstatens notifiering underrätta denna om huruvida den vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.

2. Den europeiska myndigheten ska inom en tidsfrist av en månad från medlemsstatens notifiering underrätta denna om huruvida den vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.

Om den vidhåller sitt beslut ska Europeiska unionens råd med kvalificerad majoritet enligt artikel 205 i fördraget inom två månader besluta om huruvida myndighetens beslut ska vidhållas eller återkallas.

3. Om myndigheten vidhåller eller ändrar sitt beslut ska Europeiska unionens råd besluta om huruvida myndighetens beslut ska vidhållas eller återkallas. Beslutet att vidhålla myndighetens beslut ska fattas med enkel majoritet bland ledamöterna. Beslutet att återkalla myndighetens beslut ska fattas med kvalificerad majoritet bland ledamöterna. De berörda ledamöternas röster ska inte räknas in i något av dessa fall. Kvalificerad majoritet ska definieras som minst 55 procent av rådets ledamöter, exklusive den berörda medlemsstaten, vilket ska inbegripa åtminstone 65 procent av unionens befolkning, exklusive befolkningen i den berörda medlemsstaten.

Om rådet beslutar att vidhålla myndighetens beslut eller om det inte fattar något beslut inom två månader ska beslutet omedelbart upphöra att vara vilande.

4. Om rådet inte fattar något beslut inom tio arbetsdagar när artikel 10 tillämpas och en månad när artikel 11 tillämpas, ska beslutet omedelbart upphöra att vara vilande.

3. Om en medlemsstat finner att ett beslut enligt artikel 10.2 innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden, kan den, inom tre arbetsdagar efter det att myndighetens beslut notifierats till dess nationella tillsynsmyndighet, till den europeiska myndigheten, kommissionen och rådet notifiera att den nationella tillsynsmyndigheten inte kommer att genomföra beslutet.

 

I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tydligt visa på vilket sätt beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

 

Rådet ska med kvalificerad majoritet enligt artikel 205 i fördraget inom tio arbetsdagar besluta om huruvida myndighetens beslut ska vidhållas eller återkallas.

 

Om rådet inte fattar något beslut inom tio arbetsdagar ska myndighetens beslut anses ha vidhållits.

 

 

5. Om ett beslut som antas enligt artikel 10 leder till ett utnyttjande av de fonder som inrättas i enlighet med artikel 12 d eller artikel 12 e, ska medlemsstaterna inte uppmana rådet att vidhålla eller återkalla ett beslut som fattats av myndigheten.

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt artiklarna 9.6, 10.2, 10.3, 11.3 och 11.4 ska den underrätta adressaterna om sin avsikt att anta beslutet och, med full hänsyn till hur brådskande frågan är, ange en tidsfrist inom vilken adressaten kan lämna synpunkter i ärendet.

1. Innan myndigheten fattar beslut enligt denna förordning ska den underrätta adressaterna om sin avsikt att anta beslutet och, med full hänsyn till hur brådskande, och invecklad frågan är samt till dess potentiella konsekvenser, ange en tidsfrist inom vilken adressaten kan lämna synpunkter i ärendet. Termen adressaterna ska omfatta både myndigheter och finansiella institut.

2. Myndighetens beslut ska innehålla beslutets grunder.

2. Myndighetens beslut ska innehålla beslutets grunder.

3. Myndighetens besluts adressater ska underrättas om vilka rättsmedel som står till deras förfogande enligt denna förordning.

3. Myndighetens besluts adressater ska underrättas om vilka rättsmedel som står till deras förfogande enligt denna förordning.

4. Myndigheten ska efter lämpliga tidsintervall regelbundet ompröva beslut som den fattat enligt artikel 10.2 eller 10.3.

4. Myndigheten ska efter lämpliga tidsintervall regelbundet ompröva beslut som den fattat enligt artikel 10.2 eller 10.3.

5. Beslut som myndigheten fattar enligt artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, och offentliggörandet ska innehålla identitetsuppgifter för den nationella tillsynsmyndighet eller det finansiella institut som berörs och det huvudsakliga innehållet i beslutet med beaktande av finansiella instituts rättmätiga intresse av att skydda sina affärshemligheter.

5. Beslut som myndigheten fattar enligt artiklarna 9, 10 och 11 ska offentliggöras, och offentliggörandet ska innehålla identitetsuppgifter för den behöriga myndighet eller det finansiella institut som berörs och det huvudsakliga innehållet i beslutet, såvida inte offentliggörandet strider mot finansiella instituts rättmätiga intresse av att skydda sina affärshemligheter eller skulle kunna utgöra en allvarlig risk för finansmarknadernas korrekta funktion eller för stabiliteten hos hela eller delar av unionens finansiella system.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillsynsstyrelsen ska ha följande ledamöter:

1. Tillsynsstyrelsen ska ha följande ledamöter:

a) En ordförande (utan rösträtt).

a) En ordförande (utan rösträtt).

b) Varje medlemsstats chef för den nationella tillsynsmyndighet som är behörig att utöva tillsyn över finansiella institut. Om det finns mer än en behörig myndighet i en medlemsstat ska myndigheterna överenskomma om vilken av cheferna som ska företräda dem i tillsynsstyrelsen.

b) Varje medlemsstats chef för den nationella offentliga myndighet som är behörig att utöva tillsyn över försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionsinstitut. Om det finns mer än en behörig myndighet i en medlemsstat som ansvarar för tillämpningen av unionslagstiftningen, ska de sinsemellan bestämma hur denna delade representation ska genomföras, bland annat vid eventuella omröstningar enligt artikel 29.

c) En företrädare (utan rösträtt) för kommissionen.

c) En företrädare för kommissionen utan rösträtt.

 

d) En företrädare för Europeiska centralbanken utan rösträtt.

d) En företrädare (utan rösträtt) för ESRB.

e) En företrädare för ESRB utan rösträtt.

e) En företrädare (utan rösträtt) för var och en av de båda andra europeiska tillsynsmyndigheterna.

f) En företrädare för var och en av de båda andra europeiska tillsynsmyndigheterna utan rösträtt.

2. Varje nationell tillsynsmyndighet, och om det finns mer än en relevant nationell tillsynsmyndighet dessa myndigheter tillsammans, ska ansvara för att från sin(a) myndighet(er) utse en suppleant på hög nivå, som kan ersätta den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b, om denna person är förhindrad att delta.

2. Varje behörig myndighet ska ansvara för att från sin myndighet utse en suppleant på hög nivå, som kan ersätta den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b, om denna person är förhindrad att delta.

3. Tillsynsstyrelsen får besluta att inbjuda observatörer.

 

Verkställande direktören får delta (utan rösträtt) i tillsynsstyrelsens sammanträden.

 

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska tillsynsstyrelsen sammankalla en panel som ska underlätta lösandet a tvisten och bestå av dess ordförande och två av dess ledamöter, som inte får vara företrädare för de nationella tillsynsmyndigheter som är tvistande parter.

2. Vid tillämpningen av artikel 11 ska tillsynsstyrelsen sammankalla en oberoende panel som ska underlätta ett opartiskt lösande av tvisten och bestå av dess ordförande och två av dess ledamöter, som inte får vara företrädare för de behöriga myndigheter som är tvistande parter och de ska inte heller företräda något intresse i konflikten.

Beslut enligt artikel 11 ska antas av tillsynsstyrelsen på förslag från panelen.

 

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När ordföranden och de röstberättigade ledamöterna i tillsynsstyrelsen utför uppgifter enligt denna förordning ska de handla oberoende och objektivt i gemenskapens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från gemenskaps­institutioner eller -organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

1. När ordföranden och de röstberättigade ledamöterna i tillsynsstyrelsen utför uppgifter enligt denna förordning ska de handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från unionsinstitutioner eller -organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

 

2. Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna och alla andra offentliga eller privata organ får inte försöka påverka ledamöterna av tillsynsstyrelsen när dessa utför uppgifter knutna till myndigheten.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Tillsynsstyrelsen ska på grundval av ett förslag från förvaltningsstyrelsen anta en årsrapport om myndighetens verksamhet som bygger på det utkast till årsrapport som avses i artikel 38.7 och senast den 15 juni varje år överlämna denna rapport till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med kvalificerad majoritet bland sina ledamöter enligt artikel 205 i fördraget när det gäller verksamhet enligt artiklarna 7 och 8 och alla åtgärder eller beslut som antas enligt kapitel VI.

1. Tillsynsstyrelsen ska besluta med enkel majoritet bland sina ledamöter.

Alla övriga beslut i tillsynsstyrelsen ska fattas med enkel majoritet.

1a. Alla beslut i tillsynsstyrelsen ska fattas med enkel majoritet bland ledamöterna enligt principen att varje ledamot har en röst. Tillsynsstyrelsen ska besluta med kvalificerad majoritet bland sina ledamöter enligt artikel 16 i fördraget om Europeiska unionen när det gäller akter enligt artiklarna 7 och 8 och alla åtgärder eller beslut som antas enligt kapitel VI.

Ändringsförslag  95

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av ordföranden, en företrädare för kommissionen och fyra ledamöter som tillsynsstyrelsen utsett inom sig.

1. Förvaltningsstyrelsen ska bestå av fem ledamöter: ordföranden och fyra ledamöter som tillsynsstyrelsen utsett bland sina röstberättigade ledamöter.

Ändringsförslag  96

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje ledamot utom ordföranden ska ha en suppleant som kan ersätta en ledamot som är förhindrad att delta.

utgår

Ändringsförslag  97

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaltningsstyrelsen ska fatta beslut med majoritet bland de närvarande ledamöterna. Varje ledamot ska ha en röst.

utgår

Ändringsförslag  98

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förvaltningsstyrelsen ska ha minst två ordinarie sammanträden per år.

Förvaltningsstyrelsen ska åtminstone sammanträda före varje sammanträde med tillsynsstyrelsen, och så ofta det bedöms nödvändigt.

Ändringsförslag  99

Förslag till förordning

Artikel 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ledamöterna i förvaltningsstyrelsen ska handla oberoende och objektivt i gemenskapens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från institutioner eller organ inom gemenskapen, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

Ledamöterna i förvaltningsstyrelsen ska handla oberoende och objektivt uteslutande i hela unionens intresse och varken efterfråga eller ta emot instruktioner från institutioner eller organ inom unionen, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ.

Ändringsförslag  100

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 6 och punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Förvaltningsstyrelsen ska, efter samråd med tillsynsstyrelsen, anta en årsrapport om myndighetens verksamhet på grundval av det utkast till årsrapport som avses i artikel 38.4 och senast den 15 juni överlämna den till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Rapporten ska offentliggöras.

6. Förvaltningsstyrelsen ska, efter samråd med tillsynsstyrelsen, anta kvartalsrapporter som myndighetens ordförande ska överlämna till Europaparlamentet i enlighet med artikel 35.2.

 

6a. Förvaltningsstyrelsen ska också anta en årsrapport som myndighetens ordförande ska överlämna till Europaparlamentet.

Ändringsförslag  101

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Ordföranden ska efter ett öppet urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansiella institut och marknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

2. Ordföranden ska efter ett öppet urvalsförfarande, som ska anordnas och skötas av kommissionen, utses av Europaparlamentet utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansiella institut och marknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

Innan ordföranden utses ska tillsynsstyrelsens val av kandidat tillstyrkas av Europaparlamentet.

Kommissionen ska lägga fram en förslagslista med tre kandidater för Europaparlamentet. Efter att ha genomfört utfrågningar med dessa kandidater ska Europaparlamentet välja ut en av dem. Den utvalda kandidaten ska utses av tillsynsstyrelsen.

Tillsynsstyrelsen ska också bland sina ledamöter utse en suppleant som ska utföra ordförandens uppgifter i dennes frånvaro.

Kommissionen ska lägga fram en förslagslista med tre kandidater för Europaparlamentet. Efter att ha genomfört utfrågningar med dessa kandidater ska Europaparlamentet välja ut en av dem. Den utvalda kandidaten ska utses av tillsynsstyrelsen. Tillsynsstyrelsen ska också bland sina ledamöter utse en suppleant som ska utföra ordförandens uppgifter i dennes frånvaro. Denna suppleant ska inte vara ledamot av förvaltningsstyrelsen.

Ändringsförslag  102

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Ordföranden får endast avlägsnas från sitt uppdrag genom beslut av tillsynsstyrelsen som ska tillstyrkas av Europaparlamentet.

5. Ordföranden får endast avlägsnas från sitt uppdrag av Europaparlamentet efter beslut av tillsynsstyrelsen.

Ändringsförslag  103

Förslag till förordning

Artikel 34 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna, unionsinstitutionerna eller något annat offentligt eller privat organ får inte försöka påverka ordföranden när denne utför sina uppgifter.

Ändringsförslag  104

Förslag till förordning

Artikel 34 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I enlighet med de tjänsteföreskrifter som avses i artikel 54 ska ordföranden även efter att ha lämnat posten vara skyldig att uppträda med heder och omdöme när det gäller att acceptera vissa uppgifter eller ta emot vissa förmåner.

Ändringsförslag  105

Förslag till förordning

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet får, med full respekt för ordförandens oberoende, uppmana henne eller honom eller hans eller hennes suppleant att regelbundet göra ett uttalande inför dess ansvariga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

1. Ordföranden eller dennes suppleant ska åtminstone varje kvartal göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara eventuella frågor från dess ledamöter.

2. Europaparlamentet får även uppmana ordföranden att rapportera om sitt utförande av uppgifterna.

2. Ordföranden ska, på begäran och minst 15 dagar före det uttalande som avses i punkt 1, överlämna en rapport om myndighetens verksamhet till Europaparlamentet.

 

3. Förutom de uppgifter som avses i artiklarna 7a–7e, 8, 9, 10, 11a och 18 ska rapporten innehålla information om tillgången, omfattningen och kostnaderna när det gäller försäkringar för hushåll och små och medelstora företag, samt reaktionerna på det yttrande som avgetts av intressentgrupperna. Den ska också innehålla eventuell information som Europaparlamentet begär på ad hoc-basis.

 

4. Ordföranden ska också till Europaparlamentet överlämna en årsrapport om hur han eller hon har utfört sina uppgifter.

Ändringsförslag  106

Förslag till förordning

Artikel 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 39

utgår

Sammansättning

 

1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska fungera som ett nätverk för tillsynsorgan.

 

2. ESFS ska omfatta följande:

 

a) Medlemsstaternas myndigheter enligt artikel 1.2 i denna förordning, artikel 1.2 i förordning (EG) nr …/2009 [EBA] och artikel 1.2 i förordning (EG) nr …/2009 [ESMA].

 

b) Myndigheten.

 

c) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten som inrättats genom artikel 1 i förordning (EG) nr …/2009 [EBA].

 

d) Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten som inrättats genom artikel 1 i förordning (EG) nr …/2009 [ESMA].

 

e) Den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som föreskrivs i artikel 40.

 

f) Kommissionen, när det gäller utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna 7, 9 och 10.

 

3. Myndigheten ska inom den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som inrättas genom artikel 40 samarbeta nära och regelbundet med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten och därvid nå fram till gemensamma ståndpunkter på området för tillsyn över finansiella konglomerat och andra sektorövergripande frågor.

 

Ändringsförslag  107

Förslag till förordning

Kapitel IV – avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR DE EUROPEISKA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

EUROPEISKA TILLSYNSMYNDIGHETEN (GEMENSAMMA KOMMITTÉN)

Motivering

Det är viktigt att fastställa att den gemensamma kommittén också är ett internt rådgivande organ för de europeiska tillsynsmyndigheterna och mellan dessa och ESRB.

Ändringsförslag  108

Förslag till förordning

Artikel 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En gemensam kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska inrättas.

1. De europeiska tillsynsmyndigheterna (gemensam kommitté) ska inrättas och ha sitt säte i Frankfurt.

2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet och säkerställa sektorövergripande konvergens med verksamheterna i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers‑ och marknadsmyndigheten.

2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet och säkerställa sektorövergripande konvergens med de andra europeiska tillsynsmyndigheterna, i synnerhet i fråga om

 

– finansiella konglomerat,

 

– bokföring och revision,

 

– mikroprudentiella analyser av sektorsöverskridande utveckling, risker och sårbarhet när det gäller finansiell stabilitet,

 

– investeringsprodukter riktade till privatkunder,

 

– åtgärder mot penningtvätt och

 

– informationsutbytet med Europeiska systemriskrådet och upprättandet av förbindelser mellan Europeiska systemriskrådet och de europeiska tillsynsmyndigheterna.

3. Myndigheten ska tillhandahålla tillfredsställande resurser för administrativt stöd åt gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Detta ska omfatta personal-, administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

3. Den gemensamma kommittén ska ha ett permanent sekretariat med personal som avdelats från de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Myndigheten ska tillhandahålla tillfredsställande resurser för administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

Ändringsförslag  109

Förslag till förordning

Artikel 40a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 40a

 

Om ett institut enligt definitionen i artikel 12b.1 bedriver sektorövergripande verksamhet, ska den gemensamma kommittén besluta vilken europeisk tillsynsmyndighet som ska vara huvudsaklig behörig myndighet och/eller anta bindande beslut för att lösa tvisterna mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  110

Förslag till förordning

Artikel 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Gemensamma kommittén ska bestå av ordföranden och ordförandena i Europeiska bankmyndigheten och Europeiska värdepappers‑ och marknadsmyndigheten samt, i tillämpliga fall, ordföranden i en underkommitté som inrättats enligt artikel 43.1.

1. Gemensamma kommittén ska ha en styrelse som ska bestå av ordförandena för de europeiska tillsynsmyndigheterna samt, i tillämpliga fall, ordföranden i en underkommitté som inrättats enligt artikel 43.

2. Verkställande direktören, kommissionen och ESRB ska inbjudas som observatörer till sammanträdena i gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och i de underkommittéer som avses i artikel 43.

2. Verkställande direktören, en företrädare för kommissionen och ESRB ska inbjudas som observatörer till sammanträdena i styrelsen för gemensamma kommittén och i de underkommittéer som avses i artikel 43.

3. Ordföranden i gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska utses för ett år i taget enligt ett rullande schema bland ordförandena i Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten.

3. Ordföranden i gemensamma kommittén ska utses för ett år i taget enligt ett rullande schema bland ordförandena i Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader) och myndigheten. Den gemensamma kommitténs ordförande ska vara en vice ordförande i Europeiska systemriskrådet.

4. Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. I dessa kan ytterligare deltagare i kommitténs sammanträden komma att anges.

4. Gemensamma kommittén ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning. I denna kan ytterligare deltagare i kommitténs sammanträden komma att anges.

Gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska sammanträda minst varannan månad.

Styrelsen för den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna ska sammanträda minst varannan månad.

Ändringsförslag  111

Förslag till förordning

Artikel 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För tillämpningen av artikel 42 ska en underkommitté för finansiella konglomerat inrättas inom gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

För tillämpningen av artikel 42 ska en underkommitté för finansiella konglomerat inrättas inom gemensamma kommittén.

Underkommittén ska bestå av de personer som nämns i artikel 41.1 och en företrädare på hög nivå för den tjänstgörande personalen på den relevanta nationella tillsynsmyndigheten i varje medlemsstat.

Underkommittén ska bestå av de personer som nämns i artikel 41.1 och en företrädare på hög nivå för den tjänstgörande personalen på den relevanta berörda myndigheten i varje medlemsstat.

Underkommittén ska utse en ordförande bland sina ledamöter som också ska vara ledamot i gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Underkommittén ska utse en ordförande bland sina ledamöter som också ska vara ledamot i gemensamma kommittén.

Ändringsförslag  112

Förslag till förordning

Artikel 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Överklagandenämnden ska vara ett gemensamt organ för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

1. Överklagandenämnden ska vara ett gemensamt organ för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.

2. Överklagandenämnden ska ha sex ledamöter och sex suppleanter med relevanta kunskaper och erfarenheter som inte då de utses är anställda vid nationella tillsynsmyndigheter eller andra gemenskaps­institutioner eller nationella institutioner som deltar i myndighetens verksamheter.

2. Överklagandenämnden ska ha sex ledamöter och sex suppleanter med tillräcklig juridisk sakkunskap för att tillhandahålla juridisk rådgivning när det gäller myndighetens utövande av sina befogenheter.

Överklagandenämnden ska utse en ordförande.

Överklagandenämnden ska utse en ordförande.

Dess beslut ska fattas med en majoritet på minst fyra av dess sex ledamöter.

Dess beslut ska fattas med en majoritet på minst fyra av dess sex ledamöter.

Överklagandenämnden ska sammankallas vid behov av ordföranden.

Överklagandenämnden ska sammankallas vid behov av ordföranden.

3. Två ledamöter och två suppleanter i överklagandenämnden ska utses av myndigheten från en förslagslista från kommissionen efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan, som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och efter samråd med tillsynsstyrelsen.

3. Ledamöterna och deras suppleanter i överklagandenämnden ska utses av Europaparlamentet från en förslagslista från kommissionen efter en offentlig inbjudan till intresseanmälan, som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, och efter samråd med tillsynsstyrelsen.

Övriga ledamöter ska utses i enlighet med förordning (EG) nr …/… [EBA] och förordning (EG) nr …/… [ESMA].

 

4. Mandatperioden för överklagandenämndens ledamöter ska vara fem år. Den kan förnyas en gång.

 

5. Ledamöter i överklagandenämnden, som utsetts av myndighetens tillsynsstyrelse, får inte avsättas under sin mandatperiod, så länge de inte har befunnits skyldiga till något allvarligt fel och styrelsen efter samråd med tillsynsnämnden fattar beslut om avsättande efter samråd med tillsynsstyrelsen.

 

6. Myndigheten, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ska se till att överklagandenämnden ges tillfredsställande driftsstöd och sekretariatstjänster.

6. Myndigheten, Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) och Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader) ska se till att överklagandenämnden ges tillfredsställande driftsstöd och sekretariatstjänster via den gemensamma kommittén.

Ändringsförslag  113

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende när de fattar sina beslut. De får inte vara bundna av några instruktioner. De får inte utföra några andra uppgifter inom myndigheten, dess förvaltningsstyrelse eller dess tillsynsstyrelse.

1. Överklagandenämndens ledamöter ska vara oberoende när de fattar sina beslut. De får inte vara bundna av några instruktioner. De får inte utföra några andra uppgifter inom myndigheten, dess förvaltningsstyrelse eller dess tillsynsstyrelse, och de får inte heller samtidigt vara anställda av andra unionsinstitutioner eller nationella myndigheter.

Ändringsförslag  114

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje fysisk eller juridisk person, inbegripet nationella tillsynsmyndigheter, får överklaga varje beslut av myndigheten som fattats enligt artikel 9, 10 eller 11 eller varje annat beslut som myndigheten fattat med tillämpning av någon av de rättsakter som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat till den personen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt berör den överklagande personligen.

Varje fysisk eller juridisk person, inbegripet behöriga myndigheter, får överklaga lagligheten i varje beslut av myndigheten som fattats enligt artikel 9, 10 eller 11 eller varje annat beslut som myndigheten fattat med tillämpning av någon av de rättsakter som avses i artikel 1.2, om beslutet är riktat till den personen eller om det, trots att det är riktat till en annan person, direkt berör den överklagande personligen.

Ändringsförslag  115

Förslag till förordning

Artikel 47 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Talan inför förstainstansrätten och domstolen

Talan inför tribunalen och domstolen

 

(Denna ändring är tillämplig på hela rättsakten.)

Ändringsförslag  116

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Talan får väckas inför förstainstansrätten eller domstolen i enlighet med artikel 230 i fördraget mot beslut som fattats av överklagandenämnden eller, i de fall det inte finns någon möjlighet att överklaga till överklagandenämnden, av myndigheten.

1. Talan får väckas inför förstainstansrätten eller domstolen i enlighet med artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt mot beslut som fattats av överklagandenämnden eller, i de fall det inte finns någon möjlighet att överklaga till överklagandenämnden, av myndigheten.

Ändringsförslag  117

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna och unionsinstitutionerna, samt alla fysiska och juridiska personer, får väcka talan direkt inför domstolen mot myndighetens beslut, i enlighet med artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  118

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om myndigheten är skyldig att vidta åtgärder men underlåter att fatta beslut, får passivitetstalan väckas vid förstainstansrätten eller domstolen i enlighet med artikel 232 i fördraget.

2. Om myndigheten är skyldig att vidta åtgärder men underlåter att fatta beslut, får passivitetstalan väckas vid förstainstansrätten eller domstolen i enlighet med artikel 265 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  119

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndighetens intäkter ska särskilt omfatta följande:

1. Myndighetens intäkter ska särskilt omfatta följande:

a) Obligatoriska bidrag från de nationella offentliga myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över kreditinstitut.

 

b) Ett bidrag från gemenskapen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt).

a) Ett bidrag från unionen, vilket visas under en separat budgetrubrik i avsnitt [XII] i Europeiska unionens allmänna budget.

c) Eventuella avgifter som ska betalas till myndigheten i de fall som anges i relevanta gemenskaps­rättsakter.

b) Eventuella avgifter som betalas till myndigheten i de fall som anges i relevanta unionsrättsakter.

Ändringsförslag  120

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Senast den 15 februari varje år ska verkställande direktören utarbeta ett förslag till skattning av myndighetens inkomster och utgifter för följande budgetår och överlämna detta preliminära budgetförslag till förvaltningsstyrelsen tillsammans med tjänsteförteckningen. Förvaltningsstyrelsen ska varje år, med stöd av det preliminära förslag som utarbetats av verkställande direktören, genomföra en skattning av myndighetens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars ska förvaltningsstyrelsen överlämna denna skattning tillsammans med ett förslag till tjänsteförteckning till kommissionen. Innan skattningen antas ska verkställande direktörens förslag godkännas av tillsynsstyrelsen.

1. Efter myndighetens första verksamhetsår, som löper ut den 31 december 2011, ska verkställande direktören senast den 15 februari varje år utarbeta ett förslag till skattning av myndighetens inkomster och utgifter för följande budgetår och överlämna detta preliminära budgetförslag till förvaltningsstyrelsen och tillsynsstyrelsen tillsammans med tjänsteförteckningen. Förvaltningsstyrelsen ska varje år, med stöd av det preliminära förslag som utarbetats av verkställande direktören och godkänts av förvaltningsstyrelsen, genomföra en skattning av myndighetens inkomster och utgifter för nästkommande budgetår. Senast den 31 mars ska tillsynsstyrelsen överlämna denna skattning tillsammans med ett förslag till tjänsteförteckning till kommissionen. Innan skattningen antas ska verkställande direktörens förslag godkännas av förvaltningsstyrelsen.

Motivering

Det föreslås att de europeiska tillsynsmyndigheternas budget för det första verksamhetsåret, som löper ut den 31 december 2011, ska godkännas av medlemmarna av de respektive nivå 3‑kommittéerna efter samråd med kommissionen och därefter överlämnas till rådet och parlamentet för godkännande. Detta är mycket viktigt för att garantera de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhetsmässiga oberoende så att de kan inleda sin verksamhet på stabila finansiella grunder. Detta oberoende balanseras av ansvarsskyldigheten inför EU:s politiska institutioner.

Ändringsförslag  121

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Med utgångspunkt i denna skattning ska kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de preliminära anslag som den anser nödvändiga mot bakgrund av tjänsteförteckningen och de bidrag som ska belasta Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med artikel 272 i fördraget.

3. Med utgångspunkt i denna skattning ska kommissionen i det preliminära förslaget till Europeiska unionens allmänna budget ta upp de preliminära anslag som den anser nödvändiga mot bakgrund av tjänsteförteckningen och de bidrag som ska belasta Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med artiklarna 313 och 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  122

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a. Budgeten för myndighetens första verksamhetsår, som löper ut den 31 december 2011, ska godkännas av medlemmarna av nivå 3-kommittén efter samråd med kommissionen och därefter överlämnas till Europaparlamentet och rådet för godkännande.

Motivering

Det föreslås att de europeiska tillsynsmyndigheternas budget för det första verksamhetsåret, som löper ut den 31 december 2011, ska godkännas av medlemmarna av de respektive nivå 3‑kommittéerna efter samråd med kommissionen och därefter överlämnas till rådet och parlamentet för godkännande. Detta är mycket viktigt för att garantera de europeiska tillsynsmyndigheternas verksamhetsmässiga oberoende så att de kan inleda sin verksamhet på stabila finansiella grunder. Detta oberoende balanseras av ansvarsskyldigheten inför EU:s politiska institutioner.

Ändringsförslag  123

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Tjänsteföreskrifterna, anställningsvillkoren för övriga anställda och de bestämmelser som antagits gemensamt av Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för myndighetens personal, inbegripet dess verkställande direktör.

1. Tjänsteföreskrifterna, anställningsvillkoren för övriga anställda och de bestämmelser som antagits gemensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren ska gälla för myndighetens personal, inbegripet dess verkställande direktör.

Motivering

Ordföranden bör inte omfattas av EU:s tjänsteföreskrifter. Anställningsvillkoren för ordföranden bör fastställas av tillsynsstyrelsen, vilket redan är fallet med ordföranden och ledamöterna av Europeiska centralbankens direktion. Det bör påpekas att ordförandena kommer att ingå i ESRB och dess styrkommitté, och därför är det lämpligt att följa Europeiska centralbankens system.

Ändringsförslag  124

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska myndigheten ersätta skada som orsakats av denna eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av domstolen.

1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska myndigheten ersätta omotiverad skada som orsakats av denna eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av domstolen.

Ändringsförslag  125

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen, verkställande direktören och myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utsända nationella experter, ska omfattas av kravet på tystnadsplikt enligt artikel 287 i fördraget och de relevanta bestämmelserna i tillämplig gemenskapslagstiftning även efter det att deras förordnanden upphört.

1. Ledamöterna i tillsynsstyrelsen och förvaltningsstyrelsen, verkställande direktören och myndighetens personal, inbegripet tillfälligt utsända nationella experter, ska omfattas av kravet på tystnadsplikt enligt artikel 339 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och de relevanta bestämmelserna i tillämplig unionslagstiftning även efter det att deras förordnanden upphört.

Ändringsförslag  126

Förslag till förordning

Artikel 61 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och som har ingått avtal med gemenskapen och därigenom antagit och börjat tillämpa EU-rättsakter inom Myndighetens behörighetsområde enligt artikel 1.2 ska kunna delta i myndighetens arbete.

1. Länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och som har ingått avtal med unionen och därigenom antagit och börjat tillämpa unionsrättsakter inom Myndighetens behörighetsområde enligt artikel 1.2 ska kunna delta i myndighetens arbete.

Ändringsförslag  127

Förslag till förordning

Artikel 61 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medverkan i den del av myndighetens arbete som är av direkt intresse för dem ska också stå öppet för tredjeländer som tillämpar en lagstiftning som erkänts som likvärdig inom de behörighetsområden för myndigheten som avses i artikel 1.2, under förutsättning att avtal ingås med unionen.

Ändringsförslag  128

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkterna 1a och 1b (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Under perioden efter denna förordnings ikraftträdande och innan myndigheten bildas ska nivå 3-kommittén i nära samarbete med kommissionen förbereda nivå 3-kommitténs ersättning med myndigheten. Nivå 3-kommittéerna kan utföra allt ändamålsenligt förberedelsearbete, men de slutliga besluten ska fattas av myndighetens organ.

 

1b. Under perioden från denna förordnings ikraftträdande till dess att ordföranden och förvaltningsstyrelsens ledamöter samt den verkställande direktören har utsetts ska myndigheten provisoriskt ledas av ordföranden för den befintliga nivå 3-kommittén och administreras av dess generalsekreterare.

Ändringsförslag  129

Förslag till förordning

Artikel 62 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Myndigheten ska betraktas som den lagliga efterföljaren till kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner. Senast dagen för inrättandet av myndigheten ska kommitténs alla tillgångar och skulder samt alla oavslutade transaktioner överföras till myndigheten. Kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner ska upprätta ett bokslut som visar läget när det gäller utgående tillgångar och skulder vid dagen för överföringen. Detta bokslut ska revideras och godkännas av dess medlemmar och av kommissionen.

Ändringsförslag  130

Förslag till förordning

Artikel 66

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1. Senast den …* ska kommissionen inför Europaparlamentet och rådet lägga fram nödvändiga förslag för att garantera att myndigheten på ett smidigt sätt kan ta över tillsynen av de institut som definieras i artikel 12b och för att inrätta nya ramar för hantering av finanskriser.

1. Inom tre år från den dag som anges i artikel 67 andra stycket och därefter vart tredje år ska kommissionen lägga fram en allmän rapport om resultaten av myndighetens arbete och förfarandena i denna förordning.

2. Senast den … ** och därefter vart tredje år ska kommissionen lägga fram en allmän rapport om resultaten av myndighetens arbete och förfarandena i denna förordning. Rapporten ska innehålla en utvärdering av bland annat

 

a) den konvergens som har uppnåtts av de behöriga myndigheterna när det gäller tillsynspraxis,

 

b) tillsynskollegiernas funktionssätt,

 

c) myndighetens roll i samband med tillsynen av systemviktiga institut,

 

d) tillämpningen av skyddsklausulen i artikel 23, samt

 

e) harmoniseringsnivån för nationella garantisystem för försäkringssektorn.

Rapporten ska också innehålla en utvärdering av utvecklingen mot konvergens inom reglering och tillsyn på områdena för hantering och lösande av kriser inom gemenskapen. Utvärderingen ska bygga på ett omfattande samråd, bland annat med intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder.

3. Den rapport som avses i punkt 1 ska också innehålla en utvärdering av huruvida

 

a) det är lämpligt att fortsätta att bedriva separat tillsyn av bankverksamhet, försäkringar och tjänstepensioner samt värdepapper och finansmarknader, eller om de borde omfattas av en gemensam tillsynsmyndighet,

 

b) stabilitetstillsyn och tillsyn av affärsverksamhet bör kombineras eller åtskiljas,

 

c) det är lämpligt att förenkla och stärka strukturen för ESFS för att öka samstämmigheten mellan makro- och mikronivåerna och mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna,

 

d) det är lämpligt att utöka de europeiska tillsynsmyndigheternas regleringsbefogenheter,

 

e) utvecklingen av ESFS följer den globala utvecklingen,

 

f) det finns tillräcklig mångfald och kompetens inom ESFS,

 

g) det råder tillräcklig öppenhet och redovisningsskyldighet när det gäller kraven på offentliggörande.

2. Rapporten och eventuella åtföljande förslag ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

4. Rapporten och eventuella åtföljande förslag ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet.

 

___________________

*EUT: Vänligen för in datum: Sex månader efter denna förordnings ikraftträdande.

**EUT: Vänligen för in datum: Tre år efter denna förordnings tillämpningsdag.

MOTIVERING

Bakgrund

Ända sedan handlingsplanen för finansiella tjänster lanserades har parlamentet varit en viktig aktör när det gäller skapandet av en inre marknad för finansiella tjänster genom att aktivt främja harmonisering, insyn och rättvisa konkurrensvillkor samtidigt som skyddet för investerare och konsumenter har säkerställts.

Långt innan den finansiella krisen uppstod lyfte parlamentet regelbundet fram behovet av att skapa lika villkor för alla berörda parter på EU-nivå samtidigt som man erinrade om de stora bristerna när det gäller EU:s tillsyn av alltmer integrerade finansiella marknader (se José Manuel García-Margallo y Marfils betänkande om kommissionens meddelande om att genomföra handlingsramen för finansmarknaderna: en handlingsplan (2000)[1], Ieke van den Burgs betänkande om tillsynsregler i Europeiska unionen (2002)[2], Ieke van den Burgs betänkande om politiken på området finansiella tjänster (2005-2010) – vitbok (2007)[3] och Ieke van den Burgs och Daniel Daianus betänkande med rekommendationer till kommissionen om Lamfalussy-uppföljning – Framtida övervakningsstruktur (2008)[4]). Dessutom skissades nyckelprinciperna eller angavs den generella trenden mot vad som borde bli EU:s framtida tillsynsstruktur i vissa specifika lagstiftningstexter (Skinner – Solvens II‑betänkandet (2009) och Gauzès – förordningen om kreditvärderingsinstitut (2009)).

I alla sina betänkanden har Europaparlamentet uppmanat kommissionen att analysera hur man kan gå vidare i riktning mot ett mer integrerat tillsynssystem och samtidigt sträva efter en integrerad inre marknad för finansiella tjänster. Parlamentet har även pekat på behovet av en effektiv uppsikt över systemriskerna och stabilitetsriskerna för de ledande marknadsaktörerna. Makroprudentiella analyser och krishantering bör utgöra en del av mandatet att skydda den finansiella stabiliteten. Europaparlamentet stöder på medellång sikt utvecklandet av tillsyn för gränsöverskridande institut på EU-nivå och inrättandet av en europeisk mekanism för att lösa kriser som kan drabba dem.

Kommissionen beslutade att sammankalla en grupp experter på hög nivå för att lägga fram förslag om förstärkta europeiska tillsynsrutiner. I februari 2009 lade de Larosière-gruppen fram sin rapport och den 23 september 2009 presenterade kommissionen konkreta lagstiftningsförslag som skulle ha följande syften:

–   Upprättande av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsorgan som ska arbeta tillsammans med en ny europeisk tillsynsmyndighet (ESA). Denna myndighet ska ha tre pelare. Varje pelare ska bygga på de europeiska tillsynskommittéerna[5], dvs. en pelare för bankverksamhet (Europeisk tillsynsmyndighet (bankverksamhet)), en pelare för försäkringar och tjänstepensioner (Europeisk tillsynsmyndighet (försäkringar och tjänstepensioner)) och en pelare för värdepappers- och marknadsmyndigheten (Europeisk tillsynsmyndighet (värdepapper och marknader)). En gemensam kommitté för Europeiska tillsynsmyndigheten ska vara ansvarig för en lämplig konsoliderad reglering och tillsyn av de europeiska finansmarknaderna.

–   Inrättande av ett europeiskt systemriskråd (ESRB) för övervakning och bedömning av möjliga hot mot den finansiella stabiliteten som kan uppstå på grund av den makroekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom det finansiella systemet som helhet. ESRB avses därvid ge tidig varning om systemomfattande risker som kan vara under uppbyggnad och i tillämpliga fall rekommendera åtgärder för att hantera dessa[6].

EG-domstolen[7] har fastslagit att artikel 95 i fördraget (nu artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) om beslut om åtgärder för tillnärmning av bestämmelser i lagar och andra författningar som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera utgör lämplig rättslig grund för att inrätta ett ”gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess” när de uppgifter som tilldelas ett sådant organ har ett nära samband med de områden som rättsakterna om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar avser.

Dessa lagstiftningsförslag följdes den 26 oktober 2009 av ett första omnibusdirektiv som ändrar 11 direktiv så att de tydligare klargör den föreslagna tillsynsstrukturens uppgifter. Ett andra omnibusdirektiv bör följa inom de kommande månaderna för att slutföra arbetet.

  • [1]  EUT C 40, 7.2.2001, s. 453.
  • [2]  EUT C 25E, 29.1.2004, s. 394.
  • [3]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [4]  EUT C 9E, 15.1.2010, s. 48.
  • [5]  Dessa är Europeiska banktillsynskommittén (CEBS), kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).
  • [6]  Det bör påpekas att denna motivering är inriktad på förslagen att inrätta ESFS genom att omvandla de befintliga europeiska tillsynskommittéerna till europeiska tillsynsmyndigheter. Förslaget att inrätta ESRB diskuteras i ett annat memorandum.
  • [7]  Se EG-domstolen, C-217/04, punkt 44.

YTTRANDE från budgetutskottet (29.4.2010)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet
(KOM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))

Föredragande: Jutta Haug

KORTFATTAD MOTIVERING

1. För att tackla bristerna i den finansiella tillsynen i Europa, vilka blivit tydliga i samband med den aktuella finansiella krisen, har kommissionen lagt fram ett paket med förslag i syfte att inrätta ett effektivare, mer integrerat och hållbart system för finansiell tillsyn i EU. Detta kommer att bygga på ett EU-system för finansiell tillsyn (ESFS), som består av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsmyndigheter som ska arbeta tillsammans med nya tillsynsmyndigheter på EU-nivå, som kommer att bildas genom att de befintliga europeiska tillsynskommittéerna[1] omvandlas till verkliga tillsynsmyndigheter på EU-nivå. I detta syfte föreslår kommissionen att det ska inrättas tre nya europeiska decentraliserade organisationer:

· Europeiska bankmyndigheten (EBA),

· Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA),

· Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

2. Omvandlingen av dagens europeiska tillsynskommittéer till verkliga tillsynsmyndigheter på EU-nivå, dvs. europeiska byråer, kommer att kräva förstärkta resurser, både när det gäller personal och budgetmedel. Inrättandet av dessa tre myndigheter kommer att påverka EU:s budget med ett belopp på ca 59,699 miljoner EUR, som ska fördelas på följande sätt:

Byrå

2011

2012

2013

Sammanlagt

EBA

5, 206

7, 355

8, 965

21, 527

EIOPA

4, 235

5, 950

6, 799

16, 984

ESMA

5, 465

7, 202

8, 491

21, 158

(miljoner euro)

3. Dessa medel kommer att tas från rubrik 1a, men marginalerna i denna rubrik är redan extremt små. I kommissionens senaste ekonomiska planering (januari 2010), i vilken beloppen för dessa tre myndigheter (plus andra ändringar) redan beaktades, påpekas det att marginalerna kommer att vara mycket små fram till slutet av den gällande fleråriga budgetramen (inom parentes visas de marginaler som förutsågs i den ekonomiska planeringen från januari 2009):

– 37,041 miljoner EUR för 2011 (111,590 miljoner),

– 34,003 miljoner EUR för 2012 (123,879 miljoner),

– 49,153 miljoner EUR för 2013 (214,875 miljoner)

Om man beaktar att kommissionen i den ekonomiska planeringen från februari 2010 förutsåg en marginal för rubrik 1a på 111,8 miljoner EUR för 2010 samtidigt som denna marginal visade sig uppgå till endast 147 000 EUR, framgår det tydligt att situationen är mycket känslig. Därför måste man beakta att det kan bli nödvändigt att se över taken i syfte att tillfredsställa finansieringen av dessa tre nya byråer.

4. Den faktiska kostnaden för byråerna kommer att bli betydligt högre eftersom den kommer att uppgå till ca 149,17 miljoner EUR. Medlemsstaterna kommer via samfinansering att bidra med ca 89,497 miljoner EUR, dvs. 60 % av den totala kostnaden för driften av byråerna fram till slutet av den innevarande fleråriga budgetramen.

Byrå

2011

2012

2013

SUMMA

EBA

MS+EU=Totalt

7,809+5,206

=13,015

11,033+7,355

=18,388

13,448+8,965

=22,413

32,290+21,527

=53,816

EIOPA

MS+EU=Totalt

8,197+4,235

=13,662

10,803+5,950

=18,005

12,737+6,799

=21,228

31,737+16,984

=52,895

ESMA

MS+EU=Totalt

6,352+5,465

=10,587

8,925+7,202

=14,874

10,199+8,491

=16,998

25,476+21,158

=42,459

(miljoner euro)

5. När det gäller personal kommer det för de tre nya myndigheterna att fram till 2014 krävas ytterligare 269 tjänstemän (224 AD och 45 AST).

Byrå

2011

2012

2013

2014

EBA

Personal(AD/AST)

40(36/4)

62(53/9)

80(69/11)

90(73/17)

EIOPA

Personal(AD/AST)

40 (32/8)

62(50/12)

73 (60/13)

90 (77/13)

ESMA

Personal(AD/AST)

43 (35/8)

60 (50/10)

76 (64/12)

89 (74/15)

6. Kommissionen föreslår att de tre nya byråerna ska vara förlagda till de europeiska tillsynskommittéernas arbetsorter (Frankfurt, när det gäller EIOPA), vilket framstår som en mycket rimlig lösning ur både praktisk och ekonomisk synvinkel eftersom det kommer att göra det enklare att omedelbart dra igång verksamheten i den nya byrån och undvika onödiga kostnader med nya installationer, personalförflyttningar etc.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1a (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1a. Europaparlamentet anser att det referensbelopp som anges i förslaget till förordning är förenligt med taket för underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen 2007–2013, men den marginal som återstår i rubrik 1a för 2011–2013 är mycket begränsad och finansieringen av nya verksamheter får inte äventyra finansieringen av andra prioriteringar inom underrubrik 1a. Parlamentet upprepar därför sin begäran att den fleråriga budgetramen ska ses över och att konkreta förslag ska läggas fram för att justera och revidera den under första halvåret 2010 genom att man utnyttjar alla medel som står till buds i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, särskilt i punkterna 21–23, i syfte att garantera finansieringen av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten utan att äventyra finansieringen av övriga prioriteringar och med garantier för att det kommer att återstå en tillräcklig marginal i underrubrik 1a.

Ändringsförslag  2

Förslag till lagstiftningsresolution

Punkt 1b (ny)

Förslag till lagstiftningsresolution

Ändringsförslag

 

1b. Europaparlamentet betonar att bestämmelserna i punkt 47 i det interinstitutionella avtalet ska tillämpas i samband med inrättandet av myndigheten. Om den lagstiftande myndigheten skulle besluta att inrätta denna myndighet, kommer parlamentet att inleda förhandlingar med den andra grenen av budgetmyndigheten i syfte att i god tid nå en uppgörelse om finansieringen av denna myndighet, i linje med de relevanta bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40) För att garantera myndigheten oinskränkt självständighet och oberoende bör den ges en egen budget med intäkter huvudsakligen i form av obligatoriska bidrag från de nationella tillsynsmyndigheterna och från Europeiska unionens allmänna budget. I fråga om bidragen från gemenskapen bör gemenskapens budgetförfarande tillämpas. Revisionen av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten.

(40) För att garantera myndigheten oinskränkt självständighet och oberoende bör den ges en egen budget med intäkter huvudsakligen i form av obligatoriska bidrag från de nationella tillsynsmyndigheterna och från Europeiska unionens allmänna budget. Europeiska unionen ska finansiera myndigheten endast efter det att budgetmyndigheten har nått en överenskommelse enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1. Unionens budgetförfarande bör tillämpas. Revisionens av räkenskaperna bör göras av revisionsrätten. Hela budgeten är underställd ansvarsfrihetsförfarandet.

 

___________

1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.

Motivering

Myndigheten inrättas som en decentraliserad EU-organisation och finansieras i enlighet med det interinstitutionella avtalet. Detta bör framgå av den rättsliga grunden.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Obligatoriska bidrag från de nationella offentliga myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över kreditinstitut.

a) Obligatoriska bidrag från de nationella offentliga myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över kreditinstitut. Bidragen ska beräknas utifrån en formel som grundar sig på röstviktningen enligt artikel 3.3 i protokoll (nr 36) om övergångsbestämmelser, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Ett bidrag från gemenskapen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt).

b) Ett bidrag från unionen, vilket tas upp i Europeiska unionens allmänna budget (kommissionens avsnitt), förutsatt att budgetmyndigheten når en överenskommelse enligt punkt 47 i det interinstitutionella avtalet.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 48 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. De obligatoriska bidragen från de nationella offentliga myndigheterna och unionens bidrag enligt punkt 1 a och b ska vara tillgängliga i början av varje budgetår.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja myndigheten ansvarsfrihet för budgetens genomförande budgetår N.

9. Europaparlamentet ska före den 15 maj år N + 2, på rekommendation av rådet, som ska fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet, bevilja myndigheten ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten som omfattar intäkter från Europeiska unionens allmänna budget och de nationella tillsynsmyndigheterna budgetår N.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Förvaltningsstyrelsen ska i samråd med kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna.

2. Förvaltningsstyrelsen ska i samråd med kommissionen anta de nödvändiga genomförandebestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i artikel 110 i tjänsteföreskrifterna. Genomförandebestämmelserna ska tillåta motiverade avvikelser för att garantera att myndigheten så effektivt som möjligt genomför de uppgifter den ålagts.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Referensnummer

KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

7.10.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Jutta Haug

21.10.2009

 

 

Antagande

28.4.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Alexander Alvaro, Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Jean-Luc Dehaene, Isabelle Durant, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Nadezhda Neynsky, Miguel Portas, Dominique Riquet, Sergio Paolo Francesco Silvestris, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franziska Katharina Brantner, Giovanni La Via, Peter Šťastný

  • [1]  Dessa är Europeiska banktillsynskommittén (CEBS), kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS) och Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (19.5.2010)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet
(KOM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))

Föredragande: Françoise Castex

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Bakgrund

Till följd av rekommendationerna i Larosière-rapporten har kommissionen lagt fram förslag till en ny struktur för den finansiella tillsynen i EU. Syftet med dessa lagförslag, som kommissionen offentliggjorde den 23 september 2009, är att inrätta

– ett EU-system för finansiell tillsyn (ESFS) för tillsyn av de enskilda finansiella instituten (mikrotillsyn), bestående av ett nätverk av nationella finansiella tillsynsmyndigheter som ska arbeta tillsammans med nya tillsynsmyndigheter på EU-nivå (nedan kallade europeiska tillsynsmyndigheter[1]) och på så sätt kombinera fördelarna med ett övergripande EU‑ramverk för den finansiella tillsynen med tillgången till den särskilda sakkunskap som finns hos de lokala mikrotillsynsorgan,

– en europeisk systemrisknämnd (ESRB) för övervakning och bedömning av möjliga hot mot det finansiella systemet som helhet (makrotillsyn).

De europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att vara gemenskapsorgan med status som juridisk person och ha som syfte att bidra till att i) förbättra regleringen och tillsynen på den inre marknaden, ii) säkerställa de finansiella marknadernas integritet och korrekta funktion, iii) värna stabiliteten i det finansiella systemet och stärka den internationella samordningen mellan tillsynsorganen på europeisk och internationell nivå.

II. Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder i stort kommissionens förslag till förordning för att inrätta ett nytt system för finansiell tillsyn och dess syfte att skapa en effektivare tillsyn för att bättre identifiera risker i det finansiella systemet. Den finansiella krisen har tydliggjort behovet av reformer för att öka konkurrensen genom att skapa jämlika konkurrensvillkor och enhetlighet i upplägg och regleringar på detta område.

1. Artikel 7 – Tekniska standarder

I artikel 7 i förslaget, som lades fram innan Lissabonfördraget trädde i kraft, hänvisas till de delar av de direktiv som anges i artikel 1.2, enligt vilka myndigheten kommer att kunna utarbeta utkast till tekniska standarder som, enligt förslaget, ska godkännas och antas av kommissionen genom förordningar eller beslut. Det nya systemet med delegerade akter och genomförandeakter som införs genom Lissabonfördraget skiljer sig från det ”gamla” kommittéförfarandet, som nu saknar rättslig grund i fördragen. Det bör därför klargöras att kommissionen agerar genom en delegerad akt i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och att parlamentet deltar i förfarandet i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Observera också att kommissionen inte är bunden av det utkast till tekniska standarder som myndigheten tar fram.

2. Artikel 9 – Konsekvent tillämpning av gemenskapsbestämmelserna

Artikel 10 – Åtgärder i krissituationer

Artikel 11 – Lösande av tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter

a) Befogenhetstilldelning

I förslaget till förordning tilldelas den nya myndigheten specifika befogenheter. Domstolen har genom sina prejudikat erkänt möjligheten för Europeiska unionens institutioner att delegera befogenheter till oberoende verkställande organ eller tillsynsorgan i den mån delegeringen endast gäller tydligt fastställda verkställande befogenheter, vilket i synnerhet innebär att det organ till vilket befogenheter delegeras inte kan ges någon behörighet att fatta politiska beslut. Eftersom unionen endast kan utöva de befogenheter den själv har tilldelats genom fördraget i enlighet med de förfaranden som fastställs i fördraget, kan institutionerna inte delegera större befogenheter än de som ges i fördraget (se EG-domstolens Meronimål, 9/56 och 10/57 (1958) ECR 133 och 157).

b) Myndighetens direkta åtgärder

I artikel 9.6, artikel 10.3 och artikel 11.4 i den föreslagna förordningen anges ”utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget” (ny artikel 258 i EUF‑fördraget) att ”om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansiella institut” är befogenheten att fatta enskilda beslut riktade till finansiella institut i medlemsstaterna bindande för dessa institut. Föredraganden föreslår att denna möjlighet för myndigheten att fatta bindande beslut som riktar sig direkt till en marknadsaktör begränsas till de särskilda krissituationer som beskrivs i artikel 10. Denna artikel 10 är en följd av det politiska önskemålet att kunna agera snabbt och effektivt i en krissituation för att säkerställa finansmarknadens och finanssystemets korrekta funktion och integritet, medan artiklarna 9 och 11 gäller normalsituationer.

På grundval av en kompromiss som fick ett omfattande stöd antog utskottet för rättsliga frågor ändringsförslag avseende myndigheternas befogenheter att rikta enskilda beslut till marknadsaktörerna i vardagssituationer (artiklarna 9.6 och 11.4) genom att föreslå ett förfarande som myndigheten och kommissionen ska följa för att bättre anpassa myndighetens befogenheter till de befogenheter som kommissionen tilldelats enligt artikel 17.1 och artikel 258 i EUF-fördraget.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Att en korrekt och fullständig tillämpning av gemenskapslagstiftningen säkerställs är en oeftergivlig förutsättning för integrerade, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansiella marknader, för det finansiella systemets stabilitet och för neutrala konkurrensvillkor för finansiella institut inom hela gemenskapen. Det bör därför inrättas en mekanism genom vilken myndigheten kan åtgärda fall av felaktig eller ofullständig tillämpning av gemenskapslagstiftningen. Denna mekanism bör tillämpas på områden där otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter fastställs genom gemenskapslagstiftningen.

(16) Att en korrekt och fullständig tillämpning av EU-lagstiftningen säkerställs är en oeftergivlig förutsättning för integrerade, ändamålsenliga och korrekt fungerande finansiella marknader, för det finansiella systemets stabilitet och för neutrala konkurrensvillkor för finansmarknadsaktörer inom hela unionen. Det bör därför inrättas en mekanism genom vilken myndigheten kan åtgärda fall av underlåtelse att tillämpa EU-lagstiftningen. Denna mekanism bör tillämpas på områden där otvetydiga och ovillkorliga skyldigheter fastställs genom EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den ha rätt att få tillgång till all nödvändig information. För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav på de finansiella instituten bör sådan information normalt lämnas av de nationella tillsynsmyndigheter som befinner sig närmast de finansiella marknaderna och instituten. Myndigheten bör dock ha befogenhet att begära information direkt från finansiella institut och andra parter om en nationell tillsynsmyndighet inte tillhandahåller – eller kan tillhandahålla – informationen inom rimlig tid. Medlemsstaternas myndigheter bör vara skyldiga att bistå myndigheten med att genomdriva sådana direkt riktade informationskrav.

(30) För att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt bör den ha rätt att få tillgång till all nödvändig information. För att undvika att ställa dubbla rapporteringskrav på finansmarknadsaktörerna bör sådan information normalt lämnas av de behöriga myndigheter som befinner sig närmast de finansiella marknaderna och finansmarknadsaktörerna, med kravet att konfidentiell information inte får lämnas ut till organ eller myndigheter som inte har rätt att ta del av den. Myndigheten bör dock ha befogenhet att begära information direkt från finansmarknadsaktörer och andra parter om en behörig myndighet inte tillhandahåller – eller kan tillhandahålla – informationen inom rimlig tid. Medlemsstaternas myndigheter bör vara skyldiga att bistå myndigheten med att genomdriva sådana direkt riktade informationskrav.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Ett nära samarbete mellan myndigheten och Europeiska systemriskrådet är av väsentlig betydelse för att detta ska kunna fungera med all önskvärd effektivitet och för uppföljningen av dess varningar och rekommendationer. Myndigheten bör utbyta all relevant information med Europeiska systemriskrådet. Uppgifter om enskilda företag bör lämnas ut endast om begäran åtföljs av en skälig motivering. Myndigheten bör se till att en uppföljning görs när den har tagit emot varningar eller rekommendationer som Europeiska systemriskrådet riktat till den eller till någon nationell myndighet.

(31) Ett nära samarbete mellan myndigheten och Europeiska systemriskrådet är av väsentlig betydelse för att detta ska kunna fungera med all önskvärd effektivitet och för uppföljningen av dess varningar och rekommendationer. Myndigheten bör utbyta all relevant information med Europeiska systemriskrådet. Uppgifter om enskilda företag bör lämnas ut endast om begäran åtföljs av en skälig motivering och bör skyddas systematiskt i enlighet med EU‑lagstiftningen. Myndigheten bör vidta omedelbara åtgärder och se till att en uppföljning görs när den har tagit emot varningar eller rekommendationer som Europeiska systemriskrådet riktat till den eller till någon behörig myndighet.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33) Medlemsstaterna har ett centralt ansvar inom krishanteringen för att bevara den finansiella stabiliteten, bland annat när det gäller att stabilisera och avveckla nödlidande finansiella institut. Myndighetens åtgärder i brådskande ärenden eller avvecklingssituationer som påverkar ett finansiellt instituts stabilitet bör inte innebära intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden. En mekanism bör inrättas genom vilken medlemsstaterna kan åberopa denna skyddsklausul och i sista instans begära att Europeiska unionens råd ska besluta i ärendet. Det är lämpligt att rådet ges uppgifter i sådana frågor med hänsyn till medlemsstaternas särskilda ansvar i sådana frågor.

(33) Medlemsstaterna har ett centralt ansvar i krissituationer för att bevara den finansiella stabiliteten, bland annat när det gäller att stabilisera och avveckla nödlidande finansiella institut. Myndighetens åtgärder i brådskande ärenden eller avvecklingssituationer som påverkar ett finansiellt instituts stabilitet bör inte innebära intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden. En mekanism bör inrättas genom vilken medlemsstaterna kan begära att myndighetens beslut ska ses över.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) fatta enskilda beslut riktade till finansiella institut i de specifika fall som avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.3, och

e) fatta enskilda beslut riktade till finansiella institut i de specifika fall som avses i artiklarna 9.6, 10.3 och 11.4 i fall som avser direkt tillämplig EU‑lagstiftning, och

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Artikel 7 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tekniska standarder

Tekniska standarder delegerade akter

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av kommissionen genom förordningar eller beslut och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Standarderna ska antas som delegerade akter av kommissionen genom förordningar eller beslut i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa e gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, utfärda riktlinjer och rekommendationer riktade till nationella tillsynsmyndigheter eller finansiella institut.

 

Myndigheten ska, i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom ESFS och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av EU-lagstiftningen, utfärda riktlinjer och rekommendationer riktade till behöriga myndigheter eller finansiella institut. Myndigheten ska genomföra ett öppet offentligt samråd om riktlinjer och rekommendationer och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget. Planen ska offentliggöras på myndighetens webbplats.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

De behöriga myndigheterna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

Om en nationell tillsynsmyndighet inte tillämpar dessa riktlinjer eller rekommendationer ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

Om en behörig myndighet inte tillämpar dessa riktlinjer eller rekommendationer ska den underrätta den europeiska myndigheten om skälen till detta. Myndigheten ska offentliggöra dessa skäl och i god tid informera den behöriga myndigheten om sin avsikt att göra detta.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konsekvent tillämpning av gemenskapsbestämmelserna 7

Underlåtelse att tillämpa unionens lagstiftning

1. Om en nationell tillsynsmyndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel genom att underlåta att säkerställa att ett finansiellt institut uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

1. Om en behörig myndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2, till exempel genom att underlåta att säkerställa att en finansmarknadsaktör uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

2. Kommissionen får, på begäran av en eller flera nationella tillsynsmyndigheter eller av kommissionen eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda nationella tillsynsmyndigheten, utreda hävdad felaktig tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

2. Kommissionen får, på begäran av en eller flera behöriga myndigheter eller av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen, eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda behöriga myndigheten, utreda hävdad underlåtelse att tillämpa EU‑lagstiftningen.

Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 20, ska den nationella tillsynsmyndigheten utan dröjsmål förse den europeiska myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning.

Utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 20, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål förse den europeiska myndigheten med alla de uppgifter som denna finner vara nödvändiga för sin utredning.

3. Den europeiska myndigheten kan senast inom två månader från det att den inledde sin utredning till den nationella tillsynsmyndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa gemenskapslagstiftningen.

3. Den europeiska myndigheten kan senast inom två månader från det att den inledde sin utredning till den behöriga myndigheten rikta en rekommendation i vilken den anger vilka åtgärder som krävs för att följa EU-lagstiftningen.

Den nationella tillsynsmyndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med gemenskapslagstiftningen.

Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av rekommendationen underrätta den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit, eller avser att vidta, för att säkerställa överensstämmelse med EU‑lagstiftningen.

4. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte har rättat sig efter gemenskapslagstiftningen inom en månad från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, fatta beslut om krav på den nationella tillsynsmyndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter gemenskapslagstiftningen.

4. Om den behöriga myndigheten inte har rättat sig efter EU-lagstiftningen inom en månad från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, fatta beslut om krav på den behöriga myndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter EU-lagstiftningen.

Kommissionen ska fatta sådana beslut senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

Kommissionen ska fatta sådana beslut senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

Kommissionen ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

Kommissionen ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

Den europeiska myndigheten och de nationella tillsynsmyndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

Den europeiska myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

5. Den nationella tillsynsmyndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra kommissionens beslut.

5. Den behöriga myndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av

det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra kommissionens beslut.

6. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den nationella tillsynsmyndighetens bristande iakttagande av gemenskapslagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansiella institut, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

6. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den behöriga myndighetens bristande iakttagande av EU-lagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på den inre marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet vid gränsöverskridande verksamhet, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansmarknadsaktörer, anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis. Innan myndigheten antar ett enskilt beslut, ska den underrätta kommissionen om detta.

 

Kommissionen ska se till att rätten för beslutets adressater att bli hörda respekteras.

 

Den europeiska myndigheten och de behöriga myndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

 

Kommissionen ska inom två veckor från mottagandet av den europeiska myndighetens förslag till beslut avgöra huruvida det ska godkännas. Kommissionen får inte förlänga denna tidsfrist. Om det ligger i unionens intresse får kommissionen godkänna förslaget till beslut endast till viss del eller med ändringar.

 

Om kommissionen inte godkänner förslaget till beslut eller godkänner det endast delvis eller med ändringar, ska den utan dröjsmål underrätta den europeiska myndigheten genom ett formellt yttrande.

 

Inom en vecka efter att ha mottagit det formella yttrandet ska den europeiska myndigheten ompröva och anpassa sitt beslut efter kommissionens formella yttrande samt utan dröjsmål överlämna det till kommissionen.

 

Inom en vecka efter mottagandet av den europeiska myndighetens ändrade beslut ska kommissionen avgöra huruvida det ska godkännas eller avslås.

 

Om kommissionen avslår det ändrade beslutet, ska beslutet inte anses ha antagits.

Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som kommissionen antagit enligt punkt 4.

Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som kommissionen antagit enligt punkt 4.

7. Beslut som antagits enligt punkt 6 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de nationella tillsynsmyndigheterna.

 

Alla åtgärder de nationella tillsynsmyndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 ska vara förenliga med det beslutet.

Alla åtgärder de behöriga myndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 4 eller 6 ska vara förenliga med det beslutet.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Lösande av tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter

Lösande av tvister mellan behöriga myndigheter i gränsöverskridande fall

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att ett finansiellt institut uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på nödvändiga åtgärder som institutet ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

4. Om en behörig myndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att en finansmarknadsaktör uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätti enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 9.6 anta ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör om krav på nödvändiga åtgärder som denna ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Myndigheten kan, utan att det påverkar gemenskapsinstitutionernas behörighetsområden, utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer.

 

Myndigheten kan, utan att det påverkar EU-institutionernas behörighetsområden, utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter, internationella organisationer och administrativa organ i tredjeländer. Sådana arrangemang ska inte medföra några juridiska förpliktelser för Europeiska unionen eller dess medlemsstater.

Myndigheten ska bistå i förberedelserna för beslut om likvärdighet avseende tillsynsordningar i tredjeländer i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2.

 

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. På begäran av myndigheten ska medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter och andra offentliga myndigheter lämna alla nödvändiga upplysningar så att den kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning.

1. På begäran av myndigheten ska medlemsstaternas behöriga myndigheter lämna alla nödvändiga upplysningar så att den kan fullgöra de uppgifter som den tilldelas genom denna förordning, samtidigt som tillämpliga bestämmelser om sekretess och skydd av personuppgifter i EU-lagstiftningen på området iakttas fullt ut.

Myndigheten kan också begära att information ska lämnas vid återkommande tillfällen.

Myndigheten kan också begära att information ska lämnas vid återkommande tillfällen. För varje sådan begäran ska om möjligt ett gemensamt rapporteringsformat användas.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artiklarna 10 eller 11 innebär intrång på något sätt i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär ett direkt intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut enligt artikel 11 innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden, kan den, inom en månad efter det att den europeiska myndighetens beslut notifierats till dess nationella myndighet, till den europeiska myndigheten och kommissionen notifiera att den nationella tillsynsmyndigheten inte kommer att genomföra beslutet.

2. Om en medlemsstat finner att ett beslut enligt artikel 11 innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden, kan den notifiera den europeiska myndigheten, rådet och kommissionen inom tre arbetsdagar efter det att den europeiska myndighetens beslut notifierats till den behöriga myndigheten.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten ska inom en tidsfrist av en månad från medlemsstatens notifiering underrätta denna om huruvida den vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.

Den europeiska myndigheten ska inom en tidsfrist av en vecka från medlemsstatens notifiering underrätta denna om huruvida den vidhåller, ändrar eller återkallar sitt beslut.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den vidhåller sitt beslut ska Europeiska unionens råd med kvalificerad majoritet enligt artikel 205 i fördraget inom två månader besluta om huruvida myndighetens beslut ska vidhållas eller återkallas.

Om den vidhåller sitt beslut ska Europeiska unionens råd med kvalificerad majoritet enligt artikel 238 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inom en månad besluta om huruvida myndighetens beslut ska vidhållas eller återkallas.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överklagandenämnden ska ha sex ledamöter och sex suppleanter med relevanta kunskaper och erfarenheter som inte då de utses är anställda vid nationella tillsynsmyndigheter eller andra gemenskapsinstitutioner eller nationella institutioner som deltar i myndighetens verksamheter.

Överklagandenämnden ska bestå av sex ledamöter och sex suppleanter, välrenommerade personer med erkänt relevant kunskap och yrkeserfarenhet – inklusive i chefsposition – på en tillräckligt hög nivå inom bankverksamhet, försäkring, värdepappersmarknader eller andra finansiella tjänster, som inte då de utses är anställda vid behöriga myndigheter eller andra nationella institutioner eller EU‑institutioner som deltar i myndighetens verksamheter.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Referensnummer

KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

Tillkännagivande i kammaren

JURI

7.10.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

Utnämning

Françoise Castex

5.10.2009

 

 

Behandling i utskott

27.1.2010

 

 

 

Antagande

28.4.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Kay Swinburne

  • [1]  Dessa är Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA).

YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (28.4.2010)

till utskottet för ekonomi och valutafrågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
(KOM(2009)0502 – C7‑0168/2009 – 2009/0143(COD))

Föredragande: Íñigo Méndez de Vigo

KORTFATTAD MOTIVERING

Avsaknaden av en adekvat finansiell reglering på EU-nivå och de svaga tillsynsmekanismerna för marknaderna visade sig tydligt under den ekonomiska och finansiella kris som drabbade Europa 2008, och vars efterverkningar vi fortfarande känner av. Kommissionen har utarbetat fyra förslag, som bygger på rapporten från den expertgrupp som leddes av Jacques de Larosière. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ansvarar för behandlingen av dessa förslag i Europaparlamentet.

Utskottet för konstitutionella frågor strävar i sitt yttrande efter att ingående undersöka hur den nya europeiska tillsynsmyndigheten och Europeiska systemriskrådet, som inrättas genom dessa förslag, bäst kan integreras i det institutionella systemet. Utskottet har också fokuserat på fastställandet av harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster, i syfte att å ena sidan säkerställa konsekvens och å andra sidan garantera tillräckligt skydd av insättare, investerare och konsumenter i Europeiska unionen. Förbindelserna med privata institut behandlas särskilt grundligt i yttrandet, liksom förbindelserna mellan Europeiska tillsynsmyndigheten och de nationella tillsynsmyndigheterna. Slutligen har vi framhävt problemen i samband med tillsynen av gränsöverskridande institut.

2008 års finansiella kris kräver en europeisk lösning på europeiska problem. Tack vare de nya befogenheter som Europaparlamentet får genom Lissabonfördraget, måste parlamentet spela en avgörande roll i alla dessa frågor.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för ekonomi och valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titel

Kommissionens text

Ändringsförslag

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings‑ och tjänstepensionsmyndighet

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (försäkringar och tjänstepensioner)

 

(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

(1) Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall som när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av gemenskapslagstiftningen och ömsesidigt förtroende.

(1) Under finanskrisen 2007/2008 framträdde betydande brister i den finansiella tillsynen, både i fråga om enskilda fall och när det gäller det finansiella systemet som helhet. De nationellt baserade tillsynsmodellerna har inte hållit jämna steg med den faktiska utvecklingen på de integrerade och sammanflätade europeiska finansiella marknaderna, där många finansiella företag opererar över nationsgränserna. Genom krisen uppdagades brister när det gäller samarbete, samordning, konsekvens i tillämpningen av unionslagstiftningen och ömsesidigt förtroende.

 

(Detta ändringsförslag gäller hela texten.)

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens text

Ändringsförslag

(7) ESFS bör vara ett nätverk för tillsynsmyndigheter på nationell nivå och EU-nivå som låter den dagliga tillsynen över finansiella institut ligga kvar på nationell nivå och tilldelar tillsynskollegierna en nyckelroll i tillsynen över gränsöverskridande företagsgrupper. Man bör också skapa större harmonisering och enhetlighet i tillämpningen av bestämmelserna om finansiella institut och marknader i hela gemenskapen. En europeisk myndighet bör inrättas, samtidigt med motsvarande myndigheter för tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner respektive värdepapper och marknader (nedan kallade de europeiska tillsynsmyndigheterna).

(7) ESFS bör vara ett nätverk för tillsynsmyndigheter på nationell nivå och unionsnivå som låter den dagliga tillsynen över finansiella institut som inte har en unionsdimension ligga kvar på nationell nivå. Tillsynskollegierna bör utöva tillsyn av gränsöverskridande institut som inte har en unionsdimension. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (nedan kallad myndigheten) bör gradvis ta över tillsynen av institut med en unionsdimension. Man bör också skapa större harmonisering och enhetlighet i tillämpningen av bestämmelserna om finansiella institut och marknader i hela unionen. Utöver myndigheten bör en europeisk tillsynsmyndighet (bankverksamhet) och en europeisk tillsynsmyndighet (värdepapper och marknader) inrättas, liksom en europeisk tillsynsmyndighet (nedan kallad den gemensamma kommittén). Europeiska systemriskrådet bör ingå i det europeiska systemet för finansiell tillsyn.

 

(Ändringarna i myndigheternas namn ska göras i hela rättsakten.)

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 10 a (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(10a) I sin dom i mål C-217/04 (Förenade kungariket mot Europaparlamentet och rådet) fastslog domstolen följande: ”Det skall (…) påpekas att det inte finns något stöd i ordalydelsen i artikel 95 EG för att de åtgärder som vidtas av gemenskapslagstiftaren med stöd av denna artikel är begränsade på så sätt att endast medlemsstaterna kan vara åtgärdernas adressater. Det kan således visa sig vara nödvändigt, enligt gemenskapslagstiftarens bedömning, att anta bestämmelser om att inrätta ett gemenskapsorgan, vars syfte är att bidra till genomförandet av en harmoniseringsprocess i situationer där det förefaller lämpligt att vidta icke-bindande kompletterings- och ramåtgärder för att underlätta genomförandet och den enhetliga tillämpningen av rättsakter som har antagits med stöd av artikeln1”. De åtgärder som vidtas enligt artikel 95 i EG‑fördraget (efter Lissabonfördragets ikraftträdande, artikel 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) kan ha formen av direktiv eller förordningar. Till exempel inrättades den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/20042 och myndigheten kommer också att inrättas genom en förordning.

 

________________

1 Dom av den 2 maj 2006, REG 2006, s. I‑3771, punkt 44.

2 EUT L 77, 13.3.2004, s. 1.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens text

Ändringsförslag

(13) Det finns behov av att införa ett effektivt instrument för att fastställa harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster för att – också genom ”en enda regelbok” – säkerställa jämbördiga konkurrensvillkor och tillfredsställande skydd av försäkringstagare, andra förmånstagare och konsumenter i hela EU. Eftersom myndigheten är ett organ som besitter ett avancerat kunnande på det specifika området, är det lämpligt och ändamålsenligt att den, på områden som fastställs i gemenskapslagstiftningen, anförtros utarbetandet av förslag till tekniska standarder som inte inbegriper politiska ställningstaganden. Kommissionen bör godkänna dessa förslag till tekniska standarder i enlighet med gemenskapslagstiftningen för att göra dem rättsligt bindande. Förslagen till tekniska standarder måste antas av kommissionen. De bör ändras till exempel om de är oförenliga med gemenskapslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i gemenskapens regelverk för finansiella tjänster. För att säkerställa ett smidigt och snabbt antagningsförfarande för dessa standarder bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

(13) Det finns behov av att införa ett effektivt instrument för att fastställa harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster för att – också genom ”en enda regelbok” – säkerställa jämbördiga konkurrensvillkor och tillfredsställande skydd av försäkringstagare, andra förmånstagare och konsumenter i hela EU. Eftersom myndigheten är ett organ som besitter ett avancerat kunnande på det specifika området, är det lämpligt och ändamålsenligt att den, på områden som fastställs i gemenskapslagstiftningen, anförtros utarbetandet av förslag till tekniska standarder som inte inbegriper politiska ställningstaganden. Kommissionen bör få behörighet att anta delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt när det gäller tekniska standarder för finansiella tjänster.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens text

Ändringsförslag

(14) Det förfarande för utarbetande av tekniska standarder som föreskrivs i denna förordning ska inte påverka kommissionens befogenheter att på eget initiativ med kommitté­förfaranden anta genomförande­åtgärder på nivå 2 i Lamfalussy-strukturen enligt tillämplig gemenskaps­lagstiftning. Frågor som är föremål för tekniska standarder förutsätter inga politiska beslut, och ramar för innehållet i standarderna ges av gemenskapsrättsakter som antagits på nivå 1. Att det är myndigheten som utarbetar förslagen till standarder säkerställer att de nationella tillsynsmyndigheternas kunnande på det specifika området därvid tas fullständigt till vara.

(14) Kommissionen bör godkänna dessa förslag till tekniska standarder för att göra dem rättsligt bindande. De bör ändras till exempel om de är oförenliga med unionslagstiftningen, inte iakttar proportionalitetsprincipen eller strider mot de grundläggande principer för den inre marknaden för finansiella tjänster som kommer till uttryck i Europeiska unionens regelverk för finansiella tjänster. För att säkerställa ett smidigt och snabbt antagningsförfarande för dessa standarder bör kommissionen ges en tidsfrist för sitt godkännandebeslut.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens text

Ändringsförslag

(15) På områden som inte omfattas av tekniska standarder bör myndigheten ha befogenhet att utfärda icke-bindande riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av gemenskapslagstiftningen. För att säkerställa överblickbarhet och öka överensstämmelsen med dessa riktlinjer och rekommendationer i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa vara skyldiga att lämna en motivering i de fall då de inte följer riktlinjer eller rekommendationer.

(15) På områden som inte omfattas av tekniska standarder bör myndigheten ha befogenhet att utfärda riktlinjer och rekommendationer om tillämpningen av unionslagstiftningen. För att säkerställa överblickbarhet och öka överensstämmelsen med dessa riktlinjer och rekommendationer i de nationella tillsynsmyndigheternas agerande, bör dessa vara skyldiga att offentligt lämna en motivering i de fall då de inte följer riktlinjer eller rekommendationer för att vara helt transparenta gentemot marknadsaktörerna. På områden som inte omfattas av tekniska standarder bör myndigheten fastställa och sprida bästa praxis.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens text

Ändringsförslag

(18) Om den nationella myndigheten inte följer rekommendationen, bör kommissionen ha befogenhet att rikta ett beslut till den nationella tillsynsmyndigheten i fråga för att säkerställa att gemenskapslagstiftningen iakttas. Detta beslut ska ha direkt rättslig effekt och kunna åberopas inför nationella domstolar och myndigheter och genomdrivas i enlighet med artikel 226 i fördraget.

(18) Om den nationella myndigheten inte följer rekommendationen inom en frist som fastställs av myndigheten, bör myndigheten utan dröjsmål rikta ett beslut till den nationella tillsynsmyndigheten i fråga för att säkerställa att unionslagstiftningen iakttas. Detta beslut ska ha direkt rättslig effekt och kunna åberopas inför nationella domstolar och myndigheter och genomdrivas i enlighet med artikel 258 i fördraget.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens text

Ändringsförslag

(20) Allvarliga hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i det finansiella systemet i gemenskapen kräver snabba och samfällda reaktioner på gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför kunna kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta specifika åtgärder för att undanröja ett omedelbart hot. Eftersom avgörandet av om ett omedelbart hot föreligger är förenat med ett betydande tolkningsutrymme, bör befogenheten därvid överlåtas till kommissionen. För att säkerställa att reaktioner på hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i händelse av att de nationella tillsynsmyndigheterna underlåter att agera, ha befogenhet att som en sista utväg anta beslut riktade direkt till finansiella institut på områden av gemenskapslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens verkningar och återställa förtroendet på marknaderna.

(20) Allvarliga hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i det finansiella systemet i unionen kräver snabba och samfällda reaktioner på unionsnivå. Myndigheten bör därför kunna kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta specifika åtgärder för att undanröja ett omedelbart hot. Europeiska systemriskrådet bör fastställa när ett omedelbart hot föreligger. För att säkerställa att reaktioner på hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i händelse av att de nationella tillsynsmyndigheterna underlåter att agera, ha befogenhet att som en sista utväg anta beslut riktade direkt till finansiella institut på områden av unionslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens verkningar och återställa förtroendet på marknaderna.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens text

Ändringsförslag

(21) För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn och ett välavvägt hänsynstagande till olika medlemsstaters nationella tillsynsmyndigheters ståndpunkter bör myndigheten med bindande verkan kunna lösa tvister mellan dessa myndigheter, bland annat inom tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en förlikningsfas, under vilken de nationella tillsynsmyndigheterna kan nå en överenskommelse. Myndigheten bör vara behörig i fråga om oenigheter avseende förfarandemässiga krav under samarbetsprocessen samt tolkningen och tillämpningen av gemenskaps­lagstiftningen i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga förlikningsmekanismer i sektorsspecifik lagstiftning måste iakttas. Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna underlåter att agera bör myndigheten ges befogenhet att, som en sista utväg, anta beslut riktade direkt till finansiella institut på områden av gemenskaps­lagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem.

(21) För att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv tillsyn och ett välavvägt hänsynstagande till olika medlemsstaters nationella tillsynsmyndigheters ståndpunkter bör myndigheten med bindande verkan kunna lösa tvister mellan dessa myndigheter, bland annat inom tillsynskollegierna. Det bör föreskrivas en förlikningsfas, under vilken de nationella tillsynsmyndigheterna kan nå en överenskommelse. Myndigheten bör vara behörig i fråga om oenigheter avseende förfarandemässiga krav under samarbetsprocessen samt tolkningen och tillämpningen av unions­lagstiftningen i tillsynsmyndigheters beslut. Befintliga förlikningsmekanismer i sektorsspecifik lagstiftning måste iakttas. Om de berörda nationella tillsynsmyndigheterna underlåter att agera bör myndigheten ges befogenhet att, som en sista utväg, anta beslut riktade direkt till finansiella institut på områden av unions­lagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem. Detta gäller också vid tvister inom ett tillsynskollegium.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(21a) Under krisen framträdde betydande brister i de nuvarande tillsynsstrategierna för gränsöverskridande finansiella institut, framför allt när det gäller de största och mest komplexa instituten, som vid en konkurs kan orsaka systemskador. Dessa brister beror dels på de finansiella institutens olika verksamhetsområden, dels på tillsynsorganen. De finansiella instituten verkar på en marknad utan gränser, medan tillsynsorganen dagligen måste kontrollera om deras jurisdiktion slutar vid de nationella gränserna.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(21b) Den samarbetsmekanism som används för att avhjälpa denna asymmetri har klart och tydligt visat sig otillräcklig. I Turner-rapporten, som publicerades i mars 2009, påpekar man att de nuvarande arrangemangen, där man kombinerar rättigheter att inrätta filialer, hemlandstillsyn och enbart nationell insättningsgaranti inte är en sund bas för en framtida reglering och tillsyn av europeiska gränsöverskridande banker som riktar sig till privatpersoner1.

 

_____________

1 s. 101.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Skäl 21c (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(21c) Det finns endast två möjliga lösningar på problemet, nämligen att ge större befogenheter till värdländernas tillsynsorgan eller att skapa en verklig alternativ europeisk myndighet. I Turner‑rapporten förklarar man också att sundare bestämmelser kräver antingen utökade nationella befogenheter, vilket innebär en mindre öppen inre marknad, eller en högre europeisk integrationsnivå.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Skäl 21d (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(21d) Den nationella lösningen innebär att värdlandet kan neka lokala filialer rätten att bedriva verksamhet, för att tvinga utländska institut att enbart agera via dotterbolagen och inte via filialer och för att övervaka kapital och likviditeter i banker som bedriver verksamhet i deras länder, vilket skulle innebära mer protektionism.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Skäl 21e (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(21e) Den europeiska lösningen kräver en förstärkning av tillsynskollegierna när det gäller tillsynen av gränsöverskridande institut och en gradvis överföring av tillsynsbefogenheterna för institut med en unionsdimension till en europeisk myndighet. Finansiella institut med en unionsdimension inbegriper institut som bedriver gränsöverskridande verksamhet och institut som är verksamma inom ett nationellt territorium, förutsatt att de vid en konkurs kan hota stabiliteten på unionens inre marknad för finansiella tjänster.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Skäl 21f (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(21f) Tillsynskollegierna bör ha befogenheter att fastställa tillsynsbestämmelser för att främja en enhetlig tillämpning av unionslagstiftningen. Myndigheten bör ha oinskränkt rätt att delta i tillsynskollegiernas arbete i syfte att effektivisera informationsutbytet inom kollegierna samt främja konvergens och enhetlighet mellan kollegierna i tillämpningen av unionslagstiftningen. Myndigheten bör agera som ledare i tillsynen över gränsöverskridande finansiella institut som är verksamma i unionen. Myndigheten bör också ha en bindande medlarfunktion för att lösa konflikter mellan nationella tillsynsorgan.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Skäl 21g (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(21g) Tillsynskollegierna bör spela en viktig roll för att säkra en ändamålsenlig, effektiv och konsekvent översyn av gränsöverskridande finansiella institut som inte har en unionsdimension, men i de flesta fall består skillnaderna mellan nationella standarder och bruk. Det är meningslöst att harmonisera grundläggande finansiella bestämmelser om tillsynsrutinerna förblir oenhetliga. I Larosière-rapporten påpekar man att snedvridningar av konkurrensen och regelarbitrage på grund av olika tillsynsrutiner måste undvikas, eftersom det kan äventyra den finansiella stabiliteten, bland annat genom att det främjar en överföring av den finansiella verksamheten till länder med slappare tillsyn. Tillsynssystemet måste uppfattas som rättvist och väl avvägt.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(22a) Tillsynen över finansiella institut med en unionsdimension bör anförtros myndigheten. Nationella tillsynsorgan bör fungera som myndighetens agenter och bör vara bundna av myndighetens instruktioner när de utövar tillsyn av gränsöverskridande finansiella institut med en unionsdimension.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(22b) Finansiella institut med en unionsdimension bör definieras med beaktande av internationella standarder.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansiella instituten minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar ska en nationell tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i en annan nationell tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal- eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av teknisk expertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I gemenskapslagstiftning på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser.

(23) Delegering av uppgifter och ansvar kan bidra positivt till tillsynsnätverkens funktion genom att dubbelarbete i tillsynsarbetet undviks och genom det ökade inslaget av samarbete. Därigenom effektiviseras tillsynsprocessen och belastningen på de finansiella instituten minskas. I förordningen bör därför den rättsliga grunden för sådan delegering klart anges. Delegering av uppgifter innebär att uppgifterna utförs av en annan tillsynsmyndighet än den ansvariga myndigheten, samtidigt som ansvaret för tillsynsbesluten ligger kvar hos den delegerande myndigheten. Genom delegering av ansvar ska en nationell tillsynsmyndighet, ”delegatmyndigheten”, kunna besluta i ett visst tillsynsärende i eget namn i myndighetens eller i en annan nationell tillsynsmyndighets ställe. Sådan delegering bör styras av principen att behörigheten bör tilldelas en myndighet som har goda förutsättningar att vidta åtgärder i ett enskilt ärende. Det kan vara lämpligt att överflytta ansvar t.ex. för att uppnå skal- eller diversifieringsfördelar, undvika att splittra upp tillsynen över företagsgrupper och på bästa sätt utnyttja de olika slag av teknisk expertis som finns hos de nationella tillsynsmyndigheterna. I unionslagstiftningen på området kan principerna för överenskommelser om överflyttning av ansvar komma att ytterligare specificeras. Myndigheten bör med alla lämpliga medel underlätta och övervaka överenskommelser om delegering mellan nationella tillsynsmyndigheter. Den bör underrättas i förväg om planerade överenskommelser om delegering så att den i tillämpliga fall kan yttra sig i frågan. Den bör också centralt svara för offentliggörandena av sådana överenskommelser så att alla berörda parter utan dröjsmål ges lätt tillgänglig och överblickbar information om sådana överenskommelser. Den bör fastställa och sprida bästa praxis när det gäller delegering och överenskommelser om delegering.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens text

Ändringsförslag

(25) Kollegiala utvärderingar är ett lämpligt och effektivt medel för att främja enhetlighet inom de finansiella tillsynsnätverken Myndigheten bör därför utveckla en metodik för sådana utvärderingar och genomföra dem regelbundet. Utvärderingarna bör inte endast inriktas på konvergens i tillsynspraxis utan också på tillsynsorganens kapacitet att nå hög kvalitet i verksamheten och på de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende.

(25) Kollegiala utvärderingar är ett lämpligt och effektivt medel för att främja enhetlighet inom de finansiella tillsynsnätverken Myndigheten bör därför utveckla en metodik för sådana utvärderingar och genomföra dem regelbundet. Utvärderingarna bör inte endast inriktas på konvergens i tillsynspraxis utan också på tillsynsorganens kapacitet att nå hög kvalitet i verksamheten och på de nationella tillsynsmyndigheternas oberoende. Resultatet av kollegiala utvärderingar bör offentliggöras och bästa praxis bör fastställas och offentliggöras.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens text

Ändringsförslag

(28) Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten verka för dialog och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför gemenskapen. Den ska fullt ut respektera EU‑institutionernas gällande uppgifter och behörighetsområden i förhållande till myndigheter utanför gemenskapen och i internationella sammanhang.

(28) Med hänsyn till de finansiella tjänsternas globala omfattning och de internationella standardernas ökade betydelse bör myndigheten företräda unionen i dialoger och samarbete med tillsynsmyndigheter utanför unionen.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens text

Ändringsförslag

(32) I tillämpliga fall bör myndigheten samråda med berörda parter om tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer och ge dem skälig möjlighet att yttra sig om föreslagna åtgärder. Av effektivitetsskäl bör en intressentgrupp för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder inrättas i detta syfte med en välavvägd fördelning av företrädare för gemenskapens försäkrings‑ och återförsäkrings­företag samt tjänstepensionsfonder (och även i lämplig utsträckning institutionella investerare och andra finansiella institut som själva utnyttjar försäkringstjänster) och dessas anställda samt konsumenter och andra icke-professionella utnyttjare av försäkrings‑, återförsäkrings‑ och tjänstepensionstjänster, däribland också små och medelstora företag. Intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepennsionsfonder bör arbeta aktivt som en förmedlande länk för andra grupper av användare av finansiella tjänster som inrättats av kommissionen eller på annat sätt enligt gemenskapslagstiftningen.

(32) Myndigheten bör samråda med berörda parter om tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer och ge dem skälig möjlighet att yttra sig om föreslagna åtgärder. Innan myndigheten antar förslag till tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer bör den genomföra en konsekvensanalys. Av effektivitetsskäl bör en intressentgrupp för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder inrättas i detta syfte med en välavvägd fördelning av företrädare för unionens försäkrings‑ och återförsäkrings­företag samt tjänstepensionsfonder (och även i lämplig utsträckning institutionella investerare och andra finansiella institut som själva utnyttjar försäkringstjänster) och dessas anställda, akademiker samt konsumenter och andra icke-professionella utnyttjare av försäkrings-, återförsäkrings- och tjänstepensionstjänster, däribland också små och medelstora företag. Intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder bör arbeta aktivt som en förmedlande länk för andra grupper av användare av finansiella tjänster som inrättats av kommissionen eller på annat sätt enligt unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

(33a) Om en medlemsstat skulle åberopa skyddsklausulen, bör naturligtvis Europaparlamentet informeras samtidigt som myndigheten, rådet och kommissionen, dock utan att det påverkar medlemsstaternas särskilda ansvar i krissituationer. Medlemsstaten bör dessutom förklara varför den åberopat skyddsklausulen. Myndigheten bör, i samarbete med kommissionen, fastställa vilka åtgärder som därefter ska vidtas.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37) En ordförande på heltid, vald av tillsynsstyrelsen efter öppet uttagningsförfarande, bör företräda myndigheten. Förvaltningen av myndigheten bör anförtros en verkställande direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt delta i tillsyns- och förvaltningsstyrelsernas sammanträden.

(37) En ordförande på heltid, vald av Europaparlamentet efter ett öppet uttagningsförfarande som sköts av kommissionen och där denna sedan upprättar en förslagslista, bör företräda myndigheten. Förvaltningen av myndigheten bör anförtros en verkställande direktör, som ska ha rätt att utan rösträtt delta i tillsyns- och förvaltningsstyrelsernas sammanträden.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38) För att säkerställa enhetlighet över sektorsgränserna i de europeiska tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta nära inom ramen för en gemensam kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna och i tillämpliga fall anta gemensamma ståndpunkter. De europeiska tillsyns­myndigheternas gemensamma kommitté bör överta alla funktioner från gemensamma kommittén för finansiella konglomerat. I tillämpliga fall bör handlingar som ligger inom behörighetsområdet för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten eller Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten antas parallellt av berörda europeiska tillsynsmyndigheter.

(38) För att säkerställa enhetlighet över sektorsgränserna i de europeiska tillsynsmyndigheterna bör dessa samarbeta nära genom den gemensamma kommittén och i tillämpliga fall anta gemensamma ståndpunkter. Den gemensamma kommittén bör samordna arbetsuppgifterna för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna när det gäller finansiella konglomerat. I tillämpliga fall bör handlingar som ligger inom behörighetsområdet för Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet) eller Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader) antas parallellt av berörda europeiska tillsynsmyndigheter. Den gemensamma kommittén bör ledas under en tolvmånadersperiod enligt ett rotationssystem av de respektive ordförandena för de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Ordföranden för den gemensamma kommittén bör också vara vice ordförande för Europeiska systemriskrådet. Den gemensamma kommittén bör ha ett permanent sekretariat med personal som avdelats från de tre europeiska tillsynsmyndigheterna för att möjliggöra ett informellt informationsutbyte och utvecklingen av en gemensam arbetskultur inom de tre europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för direktiven 64/25/EEG, 73/239/EEG, 73/240/EEG, 76/580/EEG, 78/473/EEG, 84/641/EEG, 87/344/EEG, 88/357/EEG, 92/49/EEG, 98/78/EG, 2001/17/EG, 2002/83/EG, 2002/92/EG, 2003/41/EG, 2002/87/EG, 2005/68/EG, 2007/44/EG, 2005/60/EG och 2002/65/EG samt alla direktiv, förordningar och beslut som grundar sig på dessa rättsakter och alla rättsakter avseende myndighetens uppgifter som kan komma att antas av gemenskapen.

2. Myndigheten ska vara verksam inom tillämpningsområdet för denna förordning och för direktiven 64/25/EEG, 73/239/EEG, 73/240/EEG, 76/580/EEG, 78/473/EEG, 84/641/EEG, 87/344/EEG, 88/357/EEG, 92/49/EEG, 98/78/EG, 2001/17/EG, 2002/83/EG, 2002/92/EG, 2003/41/EG, 2002/87/EG, 2005/68/EG, 2007/44/EG, 2005/60/EG och 2002/65/EG samt alla direktiv, förordningar och beslut som grundar sig på dessa rättsakter och alla rättsakter avseende myndighetens uppgifter som kan komma att antas av unionen.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens text

Ändringsförslag

5. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska fungera som ett nätverk för tillsynsorganen så som närmare anges i artikel 39.

utgår

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens text

Ändringsförslag

6. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten ska samarbeta med Europeiska systemriskrådet (nedan kallat ESRB) i enlighet med artikel 21 i denna förordning.

utgår

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Europeiska systemet för finansiell tillsyn

 

1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS), som ska fungera som ett integrerat nätverk för tillsynsorgan som sammanför alla myndigheter i unionen och i medlemsstaterna med befogenheter på området för finansiell tillsyn i enlighet med denna förordning och gällande unionslagstiftning. ESFS:s främsta uppgift ska vara att säkerställa en strikt och konsekvent EU-tillsyn av finansiella institut för att skapa förtroende för det finansiella systemet, stödja en hållbar tillväxt i unionen och tillmötesgå företagens och invånarnas behov.

 

2. ESFS ska bestå av följande:

 

a) Europeiska systemriskrådet, inrättat genom förordning (EU) nr .../... [ESRB].

 

b) Europeiska tillsynsmyndigheten (värdepapper och marknader), inrättad genom förordning (EU) nr .../... [ESMA].

 

c) Europeiska tillsynsmyndigheten (bankverksamhet), inrättad genom förordning (EU) nr .../... [EBA].

 

d) Myndigheten.

 

e) Den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som föreskrivs i artikel 40.

 

f) De myndigheter i medlemsstaterna som anges i artikel 1.2 i förordning (EU) nr …/… [ESMA], förordning (EU) nr …/2009 [EIOPA] och förordning (EU) nr …/… [EBA].

 

g) Kommissionen, när det gäller utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna 7 och 9.

 

3. Alla parter inom ESFS ska nära samarbeta med varandra med förtroende och full ömsesidig respekt, i enlighet med principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen.

 

4. Alla finansiella institut ska omfattas av rättsligt bindande akter enligt unionslagstiftningen och av den tillsyn som utövas av de behöriga myndigheter som ingår i ESFS.

 

5. ESFS ska inte hindra behöriga myndigheter från att utöva sina nationella tillsynsbefogenheter i enlighet med rättsligt bindande unionsakter och i överensstämmelse med internationella principer för tillsyn av banker.

 

6. Endast de tillsynsmyndigheter som ingår i det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska ha rätt att utöva tillsyn av finansiella institut i unionen.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens text

Ändringsförslag

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av gemenskapslagstiftningen, bland annat genom att bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av de rättsakter som anges i artikel 1.2, förebygga regelarbitrage, medla och lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter, främja inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet och vidta åtgärder i krissituationer.

b) Att bidra till en konsekvent tillämpning av standarder och lagstiftning, bland annat genom att bidra till en gemensam tillsynskultur, säkerställa en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillämpning av denna förordning och de rättsakter som anges i artikel 1.2, förebygga regelarbitrage, medla och lösa tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter, garantera en effektiv och enhetlig tillsyn av finansiella institut med en unionsdimension och inbördes överensstämmelse i tillsynskollegiernas verksamhet och vidta åtgärder bland annat i krissituationer.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndigheten får utarbeta tekniska standarder inom de områden som särskilt anges i de rättsakter som avses i artikel 1.2. Myndigheten ska överlämna sina förslag till standarder till kommissionen för godkännande.

1. Myndigheten får utarbeta tekniska standarder för att komplettera, uppdatera och ändra delar som inte är väsentliga för de rättsakter som avses i artikel 1.2. Dessa tekniska standarder får inte utgöra strategiska beslut och deras innehåll ska begränsas genom den lagstiftning de grundas på.

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

Innan så sker, ska den i tillämpliga fall ha genomfört ett öppet offentligt samråd om de tekniska standarderna och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget.

Myndigheten ska genomföra ett öppet offentligt samråd om förslagen till tekniska standarder och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna innan den antar dem. Myndigheten ska begära ett yttrande eller råd från intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner.

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Myndigheten ska överlämna förslagen till tekniska standarder till kommissionen för godkännande, och samtidigt vidarebefordra dem till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens text

Ändringsförslag

Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslaget till standarder besluta huruvida den ska godkänna det. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Om det ligger i gemenskapens intresse får kommissionen godkänna standarderna endast till viss del eller med ändringar.

Kommissionen ska inom tre månader från mottagandet av förslagen till tekniska standarder besluta huruvida den ska godkänna, förkasta eller ändra dem. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om sitt beslut och motivera detta.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 4

Kommissionens text

Ändringsförslag

Om kommissionen inte godkänner standarderna eller godkänner dem endast delvis eller med ändringar ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

utgår

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Standarderna ska antas av kommissionen genom förordningar eller beslut och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Kommissionen ska anta tekniska standarder i enlighet med artiklarna 7a‑7d i form av förordningar eller beslut.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 7a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Artikel 7a

 

Utövande av delegeringen att anta tekniska standarder

 

1. Befogenhet att anta tekniska standarder i form av delegerade akter i enlighet med artikel 7 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

 

2. Så snart kommissionen antar tekniska standarder ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet dessa.

 

3. Befogenheten att anta tekniska standarder ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 7b–7d.

 

4. I ordförandens rapport i enlighet med artikel 35.2 ska myndigheten informera Europaparlamentet och rådet om de tekniska standarder som har antagits och vilka nationella myndigheter som inte följer dem.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 7b (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Artikel 7b

 

Återkallande av delegeringen att anta tekniska standarder

 

1. Den delegering av befogenhet att anta tekniska standarder som avses i artikel 7 får återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

 

2. Den institution som har inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska underrätta den andra institutionen och kommissionen i rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilken teknisk standard som kan komma att återkallas och de eventuella skälen för detta.

 

3. I beslutet om återkallande ska skälen till återkallandet anges och det ska innebära att den delegering av befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av de tekniska standarder som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 7c (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Artikel 7c

 

Invändning mot tekniska standarder

 

1. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en teknisk standard inom en period på fyra månader från delgivningsdatum. På Europaparlamentets eller rådets initiativ kan denna period förlängas med två månader.

 

2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den tekniska standarden, ska den tekniska standarden offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

 

Europaparlamentet och rådet får båda före utgången av denna period och i exceptionella och vederbörligen motiverade fall underrätta kommissionen om att de har beslutat att inte invända mot en teknisk standard. I sådana fall ska den tekniska standarden offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

 

3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en teknisk standard ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den tekniska standarden ska ange skälen för detta.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 7d (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Artikel 7d

 

Icke godkännande eller ändring av tekniska standarder

 

1. Om kommissionen inte godkänner en teknisk standard eller ändrar den, ska kommissionen underrätta myndigheten, Europaparlamentet och rådet och ange skälen för detta.

 

2. Europaparlamentet eller rådet kan sammankalla den ansvariga kommissionsledamoten och myndighetens ordförande inom en månad till ett ad hoc‑sammanträde så att de kan redogöra för sina meningsskiljaktigheter.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Myndigheten ska genomföra öppna offentliga samråd om riktlinjerna och rekommendationerna och analysera de möjliga kostnaderna och fördelarna. Myndigheten ska begära ett yttrande eller råd från intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensioner.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

De nationella tillsynsmyndigheterna ska med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer och rekommendationer.

Inom två månader från utfärdandet av en riktlinje eller en rekommendation ska varje behörig myndighet besluta huruvida den avser att följa denna riktlinje eller rekommendation. Om den inte avser att följa riktlinjen eller rekommendationen ska den underrätta myndigheten och ange skälen för detta. Myndigheten ska offentliggöra dessa skäl.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

I den verksamhetsrapport som avses i artikel 32.6 ska myndigheten informera Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de riktlinjer och rekommendationer som den har utfärdat och ange vilka nationella myndigheter som inte följer dem, samt redogöra för vilka åtgärder myndigheten tänker vidta för att se till att de i framtiden följer dess rekommendationer och riktlinjer.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens text

Ändringsförslag

Om en nationell tillsynsmyndighet inte tillämpar dessa riktlinjer eller rekommendationer ska den underrätta myndigheten om skälen till detta.

utgår

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, till exempel genom att underlåta att säkerställa att ett finansiellt institut uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

1. Om en nationell tillsynsmyndighet inte har tillämpat de rättsakter som avses i artikel 1.2 på ett korrekt sätt, inbegripet de tekniska standarder som fastställts i enlighet med artikel 7, till exempel genom att underlåta att säkerställa att ett finansiellt institut uppfyller kraven i dessa rättsakter, ska myndigheten kunna utöva de befogenheter som anges i punkterna 2, 3 och 6 i denna artikel.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen får, på begäran av en eller flera nationella tillsynsmyndigheter eller av kommissionen eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda nationella tillsynsmyndigheten, utreda hävdad felaktig tillämpning av gemenskapslagstiftningen.

2. Myndigheten får, på begäran av en eller flera nationella tillsynsmyndigheter eller av Europaparlamentet, rådet, kommissionen eller intressentgruppen för försäkring, återförsäkring och tjänstepensionsfonder, eller på eget initiativ och efter att ha underrättat den berörda nationella tillsynsmyndigheten, utreda hävdad felaktig tillämpning av unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

4. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte har rättat sig efter gemenskapslagstiftningen inom en månad från mottagandet av den europeiska myndighetens rekommendation får kommissionen, efter underrättelse från denna myndighet eller på eget initiativ, fatta beslut om krav på den nationella tillsynsmyndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter gemenskapslagstiftningen.

4. Om den nationella tillsynsmyndigheten inte har rättat sig efter unionslagstiftningen inom de tio arbetsdagar som fastställs i punkt 3 andra stycket, ska myndigheten fatta beslut om krav på den nationella tillsynsmyndigheten att vidta nödvändiga åtgärder för att rätta sig efter unionslagstiftningen

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

Kommissionen ska fatta sådana beslut senast tre månader efter antagandet av rekommendationen. Kommissionen får förlänga denna tidsfrist med en månad.

Myndigheten ska fatta sådana beslut senast en månad efter antagandet av rekommendationen.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens text

Ändringsförslag

Kommissionen ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

Myndigheten ska säkerställa att beslutets adressaters rätt att bli hörda iakttas.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4 – stycke 4

Kommissionens text

Ändringsförslag

Den europeiska myndigheten och de nationella tillsynsmyndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till kommissionen.

De nationella tillsynsmyndigheterna ska överlämna alla nödvändiga uppgifter till myndigheten.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens text

Ändringsförslag

5. Den nationella tillsynsmyndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra kommissionens beslut.

5. Den nationella tillsynsmyndigheten ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av det beslut som avses i punkt 4 underrätta kommissionen och den europeiska myndigheten om de åtgärder den har vidtagit eller avser att vidta för att genomföra myndighetens beslut.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

6. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den nationella tillsynsmyndighetens bristande iakttagande av gemenskaps­lagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansiella institut, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

6. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter ett sådant beslut som avses i punkt 4 i denna artikel inom den där angivna tidsfristen, och om det är nödvändigt att utan dröjsmål åtgärda den nationella tillsynsmyndighetens bristande iakttagande av gemenskaps­lagstiftningen för att upprätthålla eller återställa neutrala konkurrensvillkor på marknaden eller för att säkerställa att det finansiella systemet fungerar korrekt och med integritet, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget – i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som kommissionen antagit enligt punkt 4.

Den europeiska myndighetens beslut ska överensstämma med det beslut som antagits enligt punkt 4.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 7 a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

7a. I den rapport som avses i artikel 32.6 ska myndigheten ange vilka nationella myndigheter och finansiella institut som inte följt de beslut som avses i punkterna 4 och 6.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom gemenskapen får kommissionen, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett beslut riktat till myndigheten om att en krissituation enligt denna förordning föreligger.

1. Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom gemenskapen får ESRB, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet, Europaparlamentet eller kommissionen, utfärda en varning om att en krissituation föreligger så att myndigheten utan ytterligare krav kan anta de enskilda beslut som avses i punkt 3.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

1a. När ESRB utfärdar en varning ska det samtidigt informera Europaparlamentet, rådet, kommissionen och myndigheten,

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

2. Om kommissionen har antagit ett beslut enligt punkt 1, får myndigheten anta enskilda beslut om krav på de nationella tillsynsmyndigheterna att vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, i det finansiella systemet genom att säkerställa att de finansiella instituten och de nationella tillsynsmyndigheterna uppfyller kraven i dessa rättsakter.

2. Om en krissituation föreligger enligt punkt 1, ska myndigheten anta de enskilda beslut som krävs för att se till att de nationella tillsynsmyndigheterna vidtar nödvändiga åtgärder i enlighet med de rättsakter som avses i artikel 1.2 för att åtgärda risker som kan äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten, helt eller delvis, i det finansiella systemet genom att säkerställa att de finansiella instituten och de nationella tillsynsmyndigheterna uppfyller kraven i dessa rättsakter.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens text

Ändringsförslag

3. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter det beslut av den europeiska myndigheten som avses i punkt 2 inom den där angivna tidsfristen, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – om de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2 är direkt tillämpliga på finansiella institut, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa rättsakter, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

3. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter det beslut av den europeiska myndigheten som avses i punkt 2 inom den där angivna tidsfristen, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget – i enlighet med de relevanta kraven i de rättsakter som avses i artikel 1.2, anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa rättsakter, däribland även att upphöra att tillämpa eventuell oförenlig praxis.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. ESRB ska på eget initiativ eller på begäran av myndigheten, Europaparlamentet, rådet eller kommissionen se över det beslut som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 4b (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

4b. I den rapport som avses i artikel 32.6 ska myndigheten ange de enskilda beslut som riktats till nationella myndigheter och finansiella institut enligt punkterna 3 och 4.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

1. Om en nationell tillsynsmyndighet ogillar en annan nationell tillsynsmyndighets förfarande, med avseende på innehållet i en av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av nationella tillsynsmyndigheter från mer än en medlemsstat, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 9 – på begäran av en eller flera av de berörda nationella tillsynsmyndigheterna bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkt 2.

1. Om en nationell tillsynsmyndighet ogillar en annan nationell tillsynsmyndighets förfarande, med avseende på innehållet i en av dennas åtgärder eller på grund av att den avstått från att vidta åtgärder inom ett område där samarbete, samordning eller gemensamma beslut krävs av nationella tillsynsmyndigheter från mer än en medlemsstat enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar de befogenheter som fastställs genom artikel 9 – på eget initiativ eller på begäran av en eller flera av de berörda nationella tillsynsmyndigheterna gå i spetsen när det gäller att bistå dessa myndigheter med att nå fram till en överenskommelse enligt förfarandet i punkterna 2-4.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de nationella tillsynsmyndigheterna med beaktande av eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av hur komplex och brådskande frågan är.

2. Myndigheten ska ange en tidsfrist för förlikningen mellan de nationella tillsynsmyndigheterna med beaktande av eventuella relevanta föreskrivna tidsfrister i de rättsakter som avses i artikel 1.2 och av hur komplex och brådskande frågan är. I detta läge ska myndigheten agera som medlare.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens text

Ändringsförslag

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de berörda nationella tillsynsmyndigheterna inte har lyckats nå någon överenskommelse, får den europeiska myndigheten fatta ett beslut som ålägger dem att vidta en specifik åtgärd eller avstå från åtgärder i syfte att avgöra frågan i enlighet med gemenskapslagstiftningen.

3. Om vid slutet av förlikningsskedet de berörda nationella tillsynsmyndigheterna inte har lyckats nå någon överenskommelse, ska den europeiska myndigheten, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 29.1 andra stycket, fatta ett beslut för att lösa tvisten och ålägga dem att vidta en specifik åtgärd, med bindande verkan för berörda nationella tillsynsmyndigheter, i enlighet med unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens text

Ändringsförslag

4. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att ett finansiellt institut uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, får den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 226 i fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på nödvändiga åtgärder som institutet ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt gemenskapslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

4. Om en nationell tillsynsmyndighet inte rättar sig efter den europeiska myndighetens beslut och därigenom inte säkerställer att ett finansiellt institut uppfyller krav som är direkt riktade till det enligt de rättsakter som avses i artikel 1.2, ska den europeiska myndigheten – utan att det påverkar kommissionens befogenheter enligt artikel 258 i fördraget – anta ett enskilt beslut riktat till ett finansiellt institut om krav på nödvändiga åtgärder som institutet ska vidta för att uppfylla sina skyldigheter enligt unionslagstiftningen, däribland även krav på att upphöra med viss praxis.

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

4a. Beslut som antagits enligt punkt 4 ska ha företräde framför varje tidigare beslut i samma ärende som antagits av de nationella tillsynsmyndigheterna.

 

Alla åtgärder de nationella tillsynsmyndigheterna vidtar avseende förhållanden som är föremål för ett beslut enligt punkt 3 eller 4 ska vara förenliga med de besluten.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4b (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

4b. I den rapport som avses i artikel 32.6 ska myndigheten ange tvisterna mellan behöriga myndigheter, de överenskommelser som nåtts och de beslut som fattats för att lösa tvisterna.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 11a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Lösande av sektorsövergripande tvister mellan nationella tillsynsmyndigheter

 

Den gemensamma kommittén ska i enlighet med det förfarande som anges i artikel 11 lösa tvister som kan uppstå mellan nationella tillsynsmyndigheter som agerar enligt artikel 42.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

1. Myndigheten ska bidra till att främja ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet i tillsynskollegier och verka för enhetlighet i de olika kollegiernas tillämpning av gemenskaps­lagstiftningen.

1. Myndigheten ska bidra till att främja och övervaka effektivitet, ändamålsenlighet och konsekvens i arbetet i tillsynskollegier och verka för enhetlighet i de olika kollegiernas tillämpning av unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

2. Myndigheten ska i den utsträckning den finner lämpligt delta som observatör i tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar på detta sätt ska den betraktas som ”nationell tillsynsmyndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning och efter begäran om detta få all relevant information som kommer varje ledamot i kollegiet till del.

2. Myndigheten ska i den utsträckning den finner lämpligt delta i tillsynskollegiernas arbete. Då den deltar på detta sätt ska den betraktas som ”nationell tillsynsmyndighet” enligt definitionen i relevant lagstiftning och efter begäran om detta få all relevant information som kommer varje ledamot i kollegiet till del.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

3a. Myndigheten får utfärda tekniska standarder, riktlinjer och rekommendationer, som antas enligt artiklarna 7 och 8, för att harmonisera tillsynsrutinerna och de bästa metoder som antagits av tillsynskollegierna.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3b (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

3b. En rättsligt bindande medlingsroll bör göra det möjligt för de nya myndigheterna att lösa tvister mellan nationella tillsynsorgan enligt det förfarande som fastställs i artikel 11. Om en överenskommelse inte kan nås mellan tillsynsorganen för gränsöverskridande institut bör myndigheten ha befogenhet att fatta tillsynsbeslut som är direkt tillämpliga på det berörda institutet.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Tillsyn av finansiella institut med en unionsdimension

 

1. De nationella myndigheterna ska utöva tillsyn av finansiella institut med en unionsdimension genom att agera som myndighetens agent och följa dess instruktioner, i syfte att garantera att samma tillsynsregler tillämpas i hela unionen.

 

2. Myndigheten ska lämna sitt förslag till tillsynsregler samtidigt till kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Kommissionen ska godkänna förslaget till tillsynsregler enligt det förfarande som anges i artikel 7 eller 8.

 

3. I ett beslut som fattas av tillsynsstyrelsen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 29.1 fastställs de betydande finansiella instituten med en unionsdimension. De kriterier som används för att fastställa sådana finansiella institut ska beakta de kriterier som har fastställts av rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board), Internationella valutafonden och Banken för internationell betalningsutjämning.

 

4. Myndigheten ska i samarbete med Europeiska systemriskrådet utarbeta en informationsmall för betydande institut i syfte att säkra en sund förvaltning av deras systemrisker.

 

5. För att garantera att försäkringsinstituten med en unionsdimension delar ansvaret för att skydda de europeiska försäkringstagarnas och förmånstagarnas intressen och minska kostnaderna för skattebetalarna i samband med en systemfinanskris ska ett europeiskt garantisystem för försäkringssektorn (garantisystemet) inrättas. Garantisystemet ska också bidra till att hjälpa EU-institut att övervinna svårigheter, när dessa skulle kunna hota den finansiella stabiliteten på unionens inre marknad för finansiella tjänster. Garantisystemet ska finansieras genom bidrag från dessa finansiella institut. Bidragen ersätter de bidrag som lämnats till nationella garantisystem för försäkringssektorn av liknande natur.

 

6. Om de samlade resurserna från de bidrag som lämnas av försäkringsbolagen är otillräckliga för att lösa krisen, får garantisystemet utöka sina medel genom att emittera skuldförbindelser. Medlemsstaterna kan i undantagsfall underlätta garantisystemets emission av skuldförbindelser genom garantier och i utbyte mot en avgift som på korrekt sätt återspeglar den risk de utsätter sig för. Dessa garantier ska delas av medlemsstaterna i enlighet med de kriterier som fastställs i punkt 7.

 

7. Om ett eller flera institut, under extrema och undantagsmässiga förhållanden, kollapsar i samband med en systemkris, och de tillgängliga resurserna är otillräckliga, kommer de berörda medlemsstaterna att hantera denna börda enligt de principer som fastställs i det gällande ändrade samförståndsavtalet.

 

8. Medlemskapet i garantisystemet ska ersätta medlemskapet i befintliga nationella garantisystem för försäkringar för de finansiella institut inom unionen som deltar i det. Garantisystemet ska förvaltas av en styrelse som utses av myndigheten för en femårsperiod. Ledamöterna av styrelsen ska väljas bland personal vid de nationella myndigheterna. En rådgivande nämnd bestående de försäkringsinstitut som deltar i garantisystemet ska inrättas.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Myndigheten ska delegera till myndigheterna i medlemsstaterna arbetsuppgifterna och ansvaret i samband med övervakningen av tillsynen av de finansiella institut med en unionsdimension som avses i artikel 12a.

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt -1 (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

-1. Myndigheten ska företräda Europeiska unionen i alla internationella forum om reglering och tillsyn av institut som omfattas av de rättsakter som avses i artikel 1.2.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 18 – stycke 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

Myndigheten kan, utan att det påverkar gemenskapsinstitutionernas behörighetsområden, utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer.

1. Myndigheten ska utveckla kontakter med tillsynsmyndigheter i tredjeländer. Den får ingå administrativa avtal med internationella organisationer och förvaltningar i tredjeländer.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

2. Myndigheten ska samarbeta nära med ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla sådan uppdaterad information som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter. Alla uppgifter som inte ingår i sammanfattningar eller i kollektiva uppgifter och som är nödvändiga för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter en motiverad begäran enligt artikel [15] i förordning (EG) nr …/2009.

2. Myndigheten ska samarbeta nära med ESRB. Den ska regelbundet tillhandahålla sådan uppdaterad information som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter. Alla uppgifter som inte ingår i sammanfattningar eller i kollektiva uppgifter och som är nödvändiga för att ESRB ska kunna utföra sina uppgifter ska utan dröjsmål tillhandahållas ESRB efter en motiverad begäran enligt artikel [15] i förordning (EG) nr …/2009. Myndigheten ska utarbeta ett lämpligt protokoll för offentliggörande av konfidentiell information avseende enskilda finansiella institut.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär intrång på något sätt i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

1. Myndigheten ska se till att inga beslut som antas enligt artikel 10 eller 11 innebär ett direkt och betydande intrång i medlemsstaternas finanspolitiska ansvarsområden.

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tydligt visa på vilket sätt beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

I sin notifiering ska medlemsstaten ange motiven för sin åsikt och tillhandahålla en konsekvensanalys som visar i vilken utsträckning beslutet innebär intrång i dess finanspolitiska ansvarsområden.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

2. Ordföranden ska efter ett öppet urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansiella institut och marknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

2. Ordföranden ska efter ett öppet urvalsförfarande, som ska anordnas och skötas av kommissionen, utses av tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansiella institut och marknader och sin erfarenhet med relevans för finansiell tillsyn och reglering.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska lägga fram en förslagslista med tre kandidater för Europaparlamentet. Efter att ha genomfört utfrågningar ska Europaparlamentet välja ut en av dem. Den utvalde kandidaten ska utses av tillsynsstyrelsen.

Ändringsförslag  82

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Om Europaparlamentet anser att ingen av kandidaterna på förslagslistan i tillräcklig grad uppfyller de kvalifikationer som fastställts i första stycket, ska det öppna urvalsförfarandet påbörjas på nytt.

Ändringsförslag  83

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

Innan ordföranden utses ska tillsynsstyrelsens val av kandidat tillstyrkas av Europaparlamentet.

utgår

Ändringsförslag  84

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet får, med full respekt för ordförandens oberoende, uppmana henne eller honom eller hans eller hennes suppleant att regelbundet göra ett uttalande inför dess ansvariga utskott och besvara frågor från detta utskotts ledamöter.

1. Ordföranden ska åtminstone varje kvartal göra ett uttalande inför Europaparlamentet och besvara eventuella frågor från dess ledamöter.

Ändringsförslag  85

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

2. Europaparlamentet får även uppmana ordföranden att rapportera om sitt utförande av uppgifterna.

2. Ordföranden ska rapportera om sitt utförande av uppgifterna till Europaparlamentet när detta begärs och åtminstone 15 dagar före det uttalande som avses i punkt 1.

Ändringsförslag  86

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens text

Ändringsförslag

2. Verkställande direktören ska efter ett öppet urvalsförfarande utses av tillsynsstyrelsen utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansiella institut och marknader och sin erfarenheter med relevans för finansiell tillsyn och reglering och av arbetsledning.

2. Verkställande direktören ska efter ett öppet urvalsförfarande, som anordnas och sköts av kommissionen, utses av tillsynsstyrelsen, efter att Europaparlamentet tillstyrkt beslutet, utifrån sina meriter, färdigheter, kunskaper om finansiella institut och marknader och sina erfarenheter med relevans för finansiell tillsyn och reglering och av arbetsledning.

Ändringsförslag  87

Förslag till förordning

Artikel 39

Kommissionens text

Ändringsförslag

Artikel 39

utgår

Sammansättning

 

1. Myndigheten ska ingå i ett europeiskt system för finansiell tillsyn (ESFS) som ska fungera som ett nätverk för tillsynsorgan.

 

2. ESFS ska omfatta följande:

 

a) Medlemsstaternas myndigheter enligt artikel 1.2 i denna förordning, artikel 1.2 i förordning (EG) nr …/2009 [EBA] och artikel 1.2 i förordning (EG) nr …/2009 [ESMA].

 

b) Myndigheten.

 

c) Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten som inrättats genom artikel 1 i förordning (EG) nr …/2009 [EBA].

 

d) Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten som inrättats genom artikel 1 i förordning (EG) nr …/2009 [ESMA].

 

e) Den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som föreskrivs i artikel 40.

 

f) Kommissionen, när det gäller utförandet av de uppgifter som avses i artiklarna 7, 9 och 10.

 

3. Myndigheten ska inom den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som inrättas genom artikel 40 samarbeta nära och regelbundet med Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers och marknadsmyndigheten och därvid nå fram till gemensamma ståndpunkter på området för tillsyn över finansiella konglomerat och andra sektorövergripande frågor.

 

Ändringsförslag  88

Förslag till förordning

Kapitel IV – avsnitt 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR DE EUROPEISKA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

GEMENSAMMA KOMMITTÉN

Ändringsförslag  89

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet och säkerställa sektorövergripande konvergens med verksamheterna i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

2. Den gemensamma kommittén ska fungera som ett forum där myndigheten ska samarbeta nära och regelbundet och säkerställa sektorövergripande kunskap och konvergens med verksamheterna i Europeiska bankmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, i synnerhet när det gäller

 

– finansiella konglomerat,

 

– bokföring och revision,

 

– mikroprudentiella analyser för finansiell stabilitet,

 

– investeringsprodukter riktade till privatkunder,

 

– åtgärder mot penningtvätt och

 

– informationsutbyte med Europeiska systemriskrådet, samt utveckling av förbindelserna mellan Europeiska systemriskrådet och Europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  90

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Myndigheten ska tillhandahålla tillfredsställande resurser för administrativt stöd åt gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna. Detta ska omfatta personal-, administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

3. Den gemensamma kommittén ska ha ett permanent sekretariat med personal som avdelats från de tre europeiska tillsynsmyndigheterna. Myndigheten ska stå för en skälig andel av medlen för administrations-, infrastruktur- och driftskostnader.

Ändringsförslag  91

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

3a. Endast de tillsynsmyndigheter som ingår i det europeiska systemet för finansiell tillsyn ska ha rätt att utöva tillsyn av finansiella institut som är verksamma i unionen.

Ändringsförslag  92

Förslag till förordning

Artikel 40a (ny)

Kommissionens text

Ändringsförslag

 

Artikel 40a

 

Tillsyn

 

Om ett betydande gränsöverskridande finansiellt institut bedriver sektorsövergripande verksamhet, ska den gemensamma kommittén besluta vilken europeisk tillsynsmyndighet som ska vara huvudsaklig behörig myndighet och/eller anta bindande beslut för att lösa tvisterna mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag  93

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens text

Ändringsförslag

1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska myndigheten ersätta skada som orsakats av denna eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av domstolen.

1. Vid utomobligatoriskt ansvar ska myndigheten ersätta omotiverad skada som orsakats av denna eller av dess personal vid tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar. Tvister som rör ersättningen av sådana skador ska avgöras av domstolen.

Ändringsförslag  94

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska i sin rapport bland annat utvärdera i vilken mån konvergens har uppnåtts av de nationella myndigheterna när det gäller tillsynspraxis, tillsynskollegiernas verksamhet, tillsynsmekanismen för gränsöverskridande institut, särskilt institut med en unionsdimension, tillämpningen av artikel 23 i fråga om tillsynsmyndigheter och skyddsklausuler, konvergens inom tillsynen på områdena för hantering och lösande av kriser inom unionen och frågan om huruvida tillsynsverksamhet och affärsverksamhet ska kombineras eller åtskiljas. Rapporten ska innehålla förslag om hur myndighetens och ESFS:s roll ytterligare kan utvecklas i syfte att skapa en integrerad europeisk tillsynsstruktur.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Referensnummer

KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)

Ansvarigt utskott

ECON

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

AFCO

7.10.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Íñigo Méndez de Vigo

24.11.2009

 

 

Behandling i utskott

25.1.2010

6.4.2010

 

 

Antagande

7.4.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, David Martin, Jaime Mayor Oreja, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Guy Verhofstadt

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jean-Luc Dehaene, Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Íñigo Méndez de Vigo, Tadeusz Zwiefka

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten

Referensnummer

KOM(2009)0502 – C7-0168/2009 – 2009/0143(COD)

Framläggande för parlamentet

23.9.2009

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

ECON

7.10.2009

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

7.10.2009

EMPL

7.10.2009

JURI

7.10.2009

AFCO

7.10.2009

Inget yttrande avges

      Beslut

EMPL

22.10.2009

 

 

 

Föredragande

      Utnämning

Peter Skinner

20.10.2009

 

 

Behandling i utskott

23.11.2009

23.2.2010

23.3.2010

27.4.2010

Antagande

10.5.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

0

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Othmar Karas, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ramon Tremosa i Balcells

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pervenche Berès, Carl Haglund, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Catherine Stihler, Pablo Zalba Bidegain

Ingivande

26.5.2010