MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta

11.6.2010 - (KOM(2009)0207 – C7‑0040/2009 – 2009/0064(COD)) - ***I

Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Jean-Paul Gauzès
Valmistelija (*):
Evelyn Regner, oikeudellisten asioiden valiokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla


Menettely : 2009/0064(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0171/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0171/2010
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta

(KOM(2009)0207 – C7‑0040/2009 – 2009/0064(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0207),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 47 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0040/2009),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

-   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A7‑0171/2010),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

EUROOPAN PARLAMENTIN KANTAENSIMMÄISESSÄ KÄSITTELYSSÄ

[1]*

---------------------------------------------------------

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2003/6/EY, 2004/39/EY, 2006/48/EY ja 2009/65/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[2],

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon[3],

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä[4],

sekä katsovat seuraavaa:

(1)       Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat hoitavat Euroopassa huomattavia määriä sijoitettuja varoja, edustavat merkittävää osuutta kaupankäynnistä rahoitusvälinemarkkinoilla ja saattavat käyttää merkittävää vaikutusvaltaa markkinoilla ja sijoitusten kohteina olevissa yhteisöissä.

(2)       Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien vaikutus niihin markkinoihin, joilla ne toimivat, on merkittävä, mutta viimeaikaiset rahoitusvaikeudet ovat korostaneet sitä, miten mainitut hoitajat voivat toiminnallaan myös levittää tai vahvistaa riskejä koko rahoitusjärjestelmässä erityisesti rahaston vastapuolien kautta ja taloudessa. Koordinoimattomat kansalliset reaktiot näihin riskeihin tekevät niiden tehokkaan hallinnan vaikeaksi. Luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/48/EY[5] sekä sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/49/EY[6] on siten otettava huomioon mahdolliset järjestelmäriskit, jotka aiheutuvat altistumisesta vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille. Tällä direktiivillä pyritään luomaan yhteiset vaatimukset, jotka koskevat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvan myöntämistä ja valvontaa, jotta niihin liittyviin riskeihin ja niiden vaikutuksiin sijoittajille ja markkinoille suhtauduttaisiin unionissa yhdenmukaisesti. Periaatteessa sääntelyllä olisi pyrittävä pitkän aikavälin kestävään kasvuun ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen. Tällaisella sääntelyllä olisi ratkaistava ongelmia, jotka liittyvät kuluttajan- ja sijoittajasuojaan sekä markkinoiden eheyteen ja vakauteen, ja sillä olisi ehkäistävä järjestelmäriskejä ja puututtava sosiaalisiin ulkoisiin kustannuksiin.

(3)       Viimeaikaiset vaikeudet rahoitusmarkkinoilla ovat osoittaneet, että monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien strategiat ovat haavoittuvia joillekin tai useille merkittäville riskeille, jotka liittyvät sijoittajiin, muihin markkinatoimijoihin ja markkinoihin. Jotta valvontaa varten saataisiin aikaan kattavat yhteisen järjestelyt, on tarpeen luoda järjestelmä, joka pystyy puuttumaan kyseisiin riskeihin niin, että otetaan huomioon vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien käyttämät monenlaiset sijoitusstrategiat ja -tekniikat. Näin ollen tätä direktiiviä olisi sovellettava kaikentyyppisiä varoja hoitaviin ja markkinoiviin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka eivät kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (uudelleenlaadittu toisinto)[7] soveltamisalaan, riippumatta siitä, millä oikeudellisella tai sopimusperusteisella tavalla varat on annettu mainittujen hoitajien vastuulle. Tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla ei saisi olla oikeutta hoitaa direktiivissä 2009/65/EY tarkoitettuja yhteissijoitusyrityksiä.

(3 a)    Tämän direktiivin tarkoituksena olisi myös oltava luoda kannustimia off shore ‑rahastojen siirtämiseksi unionissa, mikä tuo sääntelyyn ja sijoittajasuojaan liittyviä etuja ja mahdollistaa myös hoitajien, rahastojen ja sijoittajien tulojen asianmukaisen verottamisen.

(3 b)    Tämä direktiivi perustuu Pittsburghissa syyskuussa 2009 pidetyssä G20ryhmän huippukokouksessa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan kaikkia toimijoita, markkinoita ja tuotteita on säänneltävä asianmukaisesti.

(4)       Tässä direktiivissä asetetaan vaatimuksia sille, miten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien olisi hoidettava vastuullaan olevia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja. Tietyissä tapauksissa nämä vaatimukset saattavat vaikuttaa välillisesti vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.

(4 a)    Tässä direktiivissä olisi säädettävä yhdestä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta kutakin direktiivin soveltamisalan puitteissa hoidettua vaihtoehtoista sijoitusrahastoa kohti; hoitajan olisi oltava vastuussa tämän direktiivin vaatimusten noudattamisesta. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi oltava ulkopuolinen hoitaja, joka on vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimeämä tai sen puolesta toimiva oikeushenkilö. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on sisäisesti hoidettu eli on muodostettu siten, että hoitamista koskevat päätökset tekee vaihtoehtoisen sijoitusrahaston johtoelin eikä ulkopuolista yhteisöä ole nimetty, vaihtoehtoista sijoitusrahastoa olisi itseään pidettävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana. Jälkimmäisessä tapauksessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston olisi näin ollen täytettävä kaikki tämän direktiivin mukaiset vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa koskevat vaatimukset ja saatava toimilupa toimia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana. Sisäisesti hoidetun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ei pitäisi kuitenkaan saada toimilupaa toimia yhden tai useamman muun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ulkopuolisena hoitajana.

(5)       Tämän direktiivin soveltamisala olisi rajattava koskemaan sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka keräävät varoja useilta sijoittajilta tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn tai harkinnanvaraisen sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä olisi sovellettava rahastojen hoitajiin kaikissa sellaisissa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavissa yrityksissä, joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä koskevaa toimilupaa. On kuitenkin sellaisia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, joita ei pitäisi vaatia täyttämään tiettyjä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja koskevia säännöksiä kyseisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen erityisominaisuuksien vuoksi. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tietyntyyppisiä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitaviin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin olisi sovellettava ainoastaan tämän direktiivin tiettyjä säännöksiä tai vaatimuksia, joita on asianmukaisesti muutettu suhteellisuusperiaatteen noudattamisen edellyttämällä tavalla. Direktiiviä ei kuitenkaan pitäisi kiertää tapauksissa, joihin liittyy esimerkiksi saman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitamien rahastojen keinotekoista jakamista. Rahoitusmarkkinoiden kehityksen huomioon ottamiseksi asetuksella (EU) N:o .../2010[8] perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) olisi säännöllisesti tarkasteltava uudelleen perusteita, jotka on täytettävä, jotta on mahdollista hyötyä tästä kevennetystä järjestelystä. Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa ▌varoja yhdistämättömien sijoitusten hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi lahjotusrahastot ja valtio-omisteiset rahastot ▌. Direktiiviä ei saisi myöskään soveltaa keskuspankkeihin tai luottolaitoksiin, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoaviin laitoksiin tai yksinomaan ammatillisia lisäeläkkeitä koskevia rahastoja hoitaviin laitoksiin, vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin, jotka hoitavat omaan lukuunsa säilyttämiään varoja, eikä yhteisyrityksinä pidettäviin yrityksiin, jotka pääasiassa toimivat tytäryritysten holding-yhtiöinä ja jotka omistavat strategisia osuuksia yrityksistä pikemminkin pitkän aikavälin hallussapitoa varten kuin saavuttaakseen irtautumisen avulla tuottoja ennalta määritellyn ajan kuluessa. Rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY[9] nojalla toimiluvan saaneilta sijoitusyhtiöiltä ja direktiivin 2006/48/EY mukaisilta luottolaitoksilta ei saisi vaatia tämän direktiivin mukaista toimilupaa vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien sijoituspalvelujen tarjoamiseen. Sijoitusyhtiöiden ja direktiivin 2006/48/EY mukaisten luottolaitosten olisi kuitenkin voitava tarjota ainoastaan vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä sijoituspalveluja, jos – ja siinä määrin kuin – kyseisten rahastojen osuuksia tai osakkeita voidaan markkinoida tämän direktiivin mukaisesti.

(6)       Jotta vaatimukset eivät olisi liiallisia tai kohtuuttomia, tässä direktiivissä säädetään useista poikkeuksista, jotka koskevat tiettyjä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia ▌. Kyseisen hoitajan toiminnalla ei todennäköisesti ole merkittävää vaikutusta rahoitusjärjestelmän vakauteen tai markkinoiden tehokkuuteen. ▌Tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätettyihin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin olisi kuitenkin edelleen sovellettava niitä koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Niitä olisi kuitenkin oltava mahdollista kohdella tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajina tässä direktiivissä säädettyä sisällyttämismenettelyä noudattaen.

(7)       Tällä direktiivillä pyritään luomaan yhdenmukaistetut ja tiukat puitteet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan sääntelylle ja valvonnalle. Tämän direktiivin mukaisen toimiluvan olisi katettava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoito- ja hallinnointipalvelut kaikkialla unionissa. Lisäksi toimiluvan saaneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien olisi ilmoitusmenettelyä noudattaen oltava oikeutettuja markkinoimaan unioniin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja kaikkialla unionissa ammattimaisille sijoittajille.

(8)       Tällä direktiivillä ei säännellä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joten se ei estä jäsenvaltioita asettamasta lisävaatimuksia tai jatkamasta niiden soveltamista alueelleen sijoittautuneisiin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Sen, että jäsenvaltio voi asettaa lisävaatimuksia alueelleen sijoittautuneille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, ei pitäisi estää toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia käyttämästä tämän direktiivin mukaisia oikeuksiaan markkinoida ammattimaisille sijoittajille vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, jotka ovat sijoittautuneet sen jäsenvaltion ulkopuolelle, joka on asettanut lisävaatimuksia, ja joihin ei tästä syystä sovelleta ja joiden ei tarvitse noudattaa mainittuja vaatimuksia.

(9)       Jäsenvaltiot voivat asettaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille tiukempia vaatimuksia silloin, kun ne markkinoivat rahastojaan yksinomaan yksityissijoittajille tai kun ne markkinoivat samaa rahastoa sekä ammattimaisille sijoittajille että yksityissijoittajille riippumatta siitä, markkinoidaanko mainitun rahaston osakkeita tai osuuksia kansallisella vai rajatylittävällä tasolla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin oikeuden muiden välineiden soveltamista. Näiden kahden poikkeuksen avulla jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön tarpeellisina pitämiään ylimääräisiä suojatoimenpiteitä yksityissijoittajien suojelemiseksi. Tässä huomioidaan se, että vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla on usein heikko maksuvalmius ja niihin kohdistuu suuri huomattavien pääomamenetysten riski. Vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä sijoitusstrategioita ei yleensä ole sovitettu yksityissijoittajien sijoittajaprofiiliin tai tarpeisiin. Ne soveltuvat paremmin ammattimaisille sijoittajille ja sellaisille sijoittajille, joilla on riittävän suuri sijoitussalkku, jotta ne pystyvät kantamaan näihin sijoituksiin liittyvät suuremmat tappioriskit. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitamien ▌tietyntyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnin yksityissijoittajille alueellaan lukuun ottamatta rahasto-osuusrahastoja, joissa kohde-etuutena oleva sijoitus on yli 30 prosenttia vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, ja master-rahastona toimivaan vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon sijoittavia feeder-rahastoja, joille ei voida myöntää tämän direktiivin mukaista eurooppalaista markkinointilupaa. Unionin toimielinten ja erityisesti komission olisi kuitenkin harkittava, olisiko esitettävä erityistä unionin kehystä yhteisten sääntöjen määrittämiseksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tarjoamiselle unionin yksityissijoittajille. Jäsenvaltioiden olisi direktiivin 2004/39/EY 19 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti edelleen varmistettava, että mikäli ne sallivat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnin yksityisasiakkaille, siitä säädetään asianmukaisesti. Direktiivin 2004/39/EY mukaisen toimiluvan saaneiden sijoitusyhtiöiden, jotka tarjoavat sijoituspalveluja yksityisasiakkaille, on otettava huomioon nämä ylimääräiset suojatoimenpiteet arvioidessaan, soveltuuko tietty vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tietylle yksityisasiakkaalle. Jos jäsenvaltio sallii vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnin yksityissijoittajille alueellaan, tämä mahdollisuus olisi annettava riippumatta siitä, mihin jäsenvaltioon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, ja mahdollisia lisäsäännöksiä olisi sovellettava syrjimättömästi.

(9 a)    Tällä direktiivillä ei saisi estää tai rajoittaa sijoittajia luovuttamasta hallussaan olevia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita pääomamarkkinoilla. Mitä tahansa tällaisten osuuksien tai osakkeiden tarjoamista tai haltuun antamista, joka tapahtuu vaihtoehtoista sijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan aloitteesta, olisi pidettävä tämän direktiivin mukaisena vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittamana markkinointina.

(10)     Jotta direktiivissä 2004/39/EY tarkoitettujen sijoitusyhtiöiden asiakkaille voitaisiin taata korkeatasoinen suoja, vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ei saisi pitää kyseisessä direktiivissä tarkoitettuina yksinkertaisina rahoitusvälineinä. Näin ollen kyseistä direktiiviä olisi muutettava tarvittavalla tavalla.

(10 a)  Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja ottaen huomioon, että direktiivissä 2009/65/EY ja tässä direktiivissä säädettyjen toimilupavaatimusten välillä on huomattavia päällekkäisyyksiä, direktiivin 2009/65/EY tai tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneella hoitajalla olisi oltava oikeus saada toimilupa toisen direktiivin mukaisesti, jos vain sellaista toimilupaa koskevat mahdolliset lisävaatimukset täyttyvät. Tältä osin asiakirjoja koskevien ristiviittausten olisi oltava mahdollisia edellyttäen, että kyseisiin asiakirjoihin sisältyvät tiedot pysyvät ennallaan. Direktiiviä 2009/65/EY olisi siksi muutettava tämän tuloksen saavuttamiseksi.

(11)     Jotta voidaan varmistaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tarjoamien hoitopalvelujen jatkuvuus ja sääntöjenmukaisuus, on säädettävä tietyistä vähimmäispääomavaatimuksista. Toimintapääomavaatimusten olisi katettava vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien kaiken toiminnan ammatilliset vastuut, myös siirron tai toimeksiannon perusteella tarjottuihin hoitopalveluihin liittyvät vastuut. Omia varoja koskevaan vaatimukseen olisi sen vuoksi sovellettava samaa ylärajaa kuin direktiivissä 2009/65/EY säädetään. Omat varat olisi lisäksi sijoitettava rahavaroihin tai lyhyellä aikavälillä helposti rahaksi muunnettaviin varoihin, eivätkä ne saisi sisältää spekulatiivisia omaisuuseriä.

(12)     On tarpeen varmistaa, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat toimivat niiden hallintoon kohdistuvan asianmukaisen valvonnan alaisina. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin liittyvissä johtamis- ja organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää sijoittajien varat erillään hoitajan varoista. Tätä varten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien olisi nimettävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista erillinen säilytysyhteisö tai huolehdittava sellaisen nimeämisestä ja annettava sen tehtäväksi kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille, säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, onko vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai kyseisen rahaston lukuun toimivalla vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin. Sijoittajien varojen palauttamisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi säilytysyhteisön olisi oltava vastuussa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle ja yhteisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille, paitsi jos tappiot ovat aiheutuneet ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tässä odottamattomia ulkoisia tapahtumia, jotka aiheuttavat säilytysyhteisön valvonnan ulottumattomissa olevia tappioita ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka olisi noudatettu tässä direktiivissä vahvistettuja asianmukaisen huolellisuuden vaatimuksia.

(12 -a) Vastuun siirto toimiluvan saaneelle kolmannelle osapuolelle ei saisi vaikuttaa säilytysyhteisön vastuuseen. Säilytysyhteisö olisi kuitenkin voitava vapauttaa vastuustaan, jos kolmannen maan lainsäädäntö tai odottamaton ulkoinen tapahtuma estää säilytysyhteisöä suorittamasta varojen säilytystehtäviään, edellyttäen että jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen hyväksyy sen. Tällaisen vastuusta vapauttamisen saa tehdä vain kerran.

(12 a)  Pittsburghissa syyskuussa 2009 järjestetyn G20-ryhmän huippukokouksen päätteeksi annetussa johtajien lausumassa vahvistettiin kansainvälinen yksimielisyys pankkien ja muiden järjestelmän kannalta tärkeiden rahoituspalveluyritysten henkilöstön palkoista ja palkkioista. Sen estämiseksi, että huonosti suunnitellut palkka- ja palkkiorakenteet mahdollisesti vaikuttavat haitallisesti moitteettomaan riskienhallintaan ja yksittäisten henkilöiden riskinoton valvontaan, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat olisi nimenomaisesti velvoitettava luomaan sellaisia henkilöstöryhmiä varten, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus niiden omaan riskiprofiiliin tai niiden hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskiprofiileihin, palkka- ja palkkiopolitiikka ja -käytännöt, jotka ovat sopusoinnussa tehokkaan riskienhallinnan kanssa, sekä pitämään niitä yllä. Ainakin ylimmän johdon, riskinottoa edellyttäviä tehtäviä hoitavien ja valvontatoiminnoista vastaavien henkilöiden olisi kuuluttava näihin henkilöstöryhmiin. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti ja antaa EAMV:tä kuultuaan moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat suuntaviivat. On tärkeää taata asianmukainen vastaavuus vaihtoehtoisten sijoitusrahaston hoitajien moitteettomia palkkoja ja palkkioita ja toisaalta luottolaitoksissa ja sijoitusyhtiöissä maksettavia palkkoja ja palkkioita koskevien säännösten välillä. Tällaisissa sitovissa suuntaviivoissa olisi siksi varmistettava, että direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY säännöksiä palkoista ja palkkioista noudatetaan.

(12 b)  Jotta voidaan välttää liiallinen riskinotto ja sovittaa edut paremmin yhteen, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien olisi sijoitettava hoitamiinsa vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin myös omia varojaan edellyttäen, että kyseisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen luonne ei estä tällaista sijoittamista.

(12 c)  Komission olisi esitettävä asianmukainen horisontaalinen lainsäädäntöaloite, jossa selvennetään säilytysyhteisön velvollisuuksia ja vastuita ja käsitellään yhdessä jäsenvaltiossa toimivan säilytysyhteisön oikeutta tarjota palvelujaan toisessa jäsenvaltiossa (lupa). Lainsäädäntöehdotuksen olisi korvattava tässä direktiivissä säädetyt säilytysyhteisöä koskevat vaatimukset.

(12 d)  Komission olisi varmistettava, että tässä direktiivissä säädettyjä säilytysyhteisöjä koskevia vaatimuksia sovelletaan yhteissijoitusyritysten säilytysyhteisöihin, ja sen olisi tätä varten muutettava direktiiviä 2009/65/EY vastaavasti tämän direktiivin voimaantulopäivään mennessä.

(13)     Varojen arvon luotettava ja puolueeton määrittäminen on olennaisen tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen kannalta. Eri vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista omaisuuslajeista ja sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista tunnustaa nämä erot ▌. Varojen arvonmääritystä ja nettoarvon laskemista koskevan prosessin olisi oltava toiminnallisesti riippumaton vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitotehtävistä. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi tarvittaessa voitava siirtää varojen arvonmääritys ja nettoarvon laskeminen kolmannelle osapuolelle.

(14)     Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi siirtää toiselle vastuun joidenkin tehtäviensä hoitamisesta tämän direktiivin mukaisesti. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi tällöinkin oltava vastuussa tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta sekä tässä direktiivissä säädettyjen sääntöjen noudattamisesta.

(15)     Koska ▌vivutusta sijoitusstrategioissaan hyödyntävät vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat saattavat tietyissä olosuhteissa myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi asetettava erityisvaatimuksia sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, jotka käyttävät erityisen merkittäviä riskejä mahdollistavia tekniikoita. Unionissa ei ole johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tieto, jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden kesken, jotta unionin rahoitusmarkkinoiden vakautta mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi asetettava erityisvaatimuksia sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, jotka ▌käyttävät ▌vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat olisi velvoitettava asettamaan rajoja vivutuksen käytölle kussakin hoitamassaan vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa ja antamaan tietoja käyttämistään vivutuksen lähteistä. Annetut tiedot olisi välitettävä EAMV:lle ja jaettava muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia yhteisiä analyysejä kyseisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien käyttämän vivutuksen vaikutuksista yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia yhteisistä toimenpiteistä. Toimivaltaisten viranomaisten olisi annettava tällaiset tiedot myös Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2010[10]* (EJRK) nojalla perustetulle Euroopan järjestelmäriskikomitealle (EJRK) sen tehtävien hoitamista varten. On tarpeellista antaa EAMV:lle lupa näiden tietojen perusteella ja EJRK:ta kuultuaan arvioida, aiheuttaako vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan käyttämä vivutus merkittävän riskin rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja eheydelle, ja määritellä toteutettavat korjaavat toimenpiteet (mukaan luettuna se, missä määrin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on mahdollista käyttää vivutusta). EAMV:n olisi viipymättä ilmoitettava kaikista tällaisista arvioinneista komissiolle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille. Tällaisen arvioinnin kohteena olevan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi pantava täytäntöön EAMV:n päätökset.

(15 a)  Kun otetaan huomioon rahoitusvakauden ja järjestelmäriskien hallinnan yleinen tavoite, olisi kiinnitettävä erityistä huomiota rahoituslaitoksiin, kuten luottolaitoksiin ja rahaston vastapuoliin, jotka ovat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tärkeimpiä kumppaneita ja toimivat aktiivisesti riskin muodostumisprosessissa. Näiden laitosten olisi täytettävä vaatimukset tietojen ilmoittamisesta toimivaltaisille viranomaisille, mutta niihin olisi niiden aiheuttaman riskin huomioon ottaen myös kohdistettava erityisiä pääomavaatimuksia, jotka ovat riippuvaisia niiden yhteyksistä vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Lisäksi rahaston vastapuolten ja muiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen luotonantajien olisi noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja, erityisesti direktiiviä 2006/48/EY ja direktiiviä 2006/49/EY, kun kyse on vakauden valvonnan sääntelystä. Lisäksi eturistiriitaa, joka syntyy tällaisten laitosten hoitaessa itse vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja samalla, kun ne tarjoavat palveluja asiakkailleen, olisi käsiteltävä asianmukaisilla säädöksillä mahdollisimman pian. Siksi olisi toteutettava erityistä koordinointia EAMV:n ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010[11]* (EPV) nojalla perustetun Euroopan pankkiviranomaisen välillä, jotta voidaan seurata tällaiseen toimintaan osallistuvien rahoituslaitosten antamaa rahoitusta tällaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille.

(16 a)  Lyhyeksi myynti on yleinen markkinatoimi, jota vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ja muut markkinatoimijat käyttävät laajalti. Vaikka siitä voi joskus olla hyötyä markkinoiden likvidiyden ylläpitämisessä, se myös lisää markkinoiden volatiliteettia ja osaltaan lisää niiden epävakautta suhdannetta vahvistavien vaikutustensa vuoksi. Lyhyeksi myynti voi varsinkin äärimmäisessä markkinatilanteessa lisätä markkinahäiriöitä. Lyhyeksi myynnin aiheuttama kurssien laskua nopeuttava vaikutus rahoitusmarkkinoiden kriisien yhteydessä on havaittu jo kauan sitten. Lisäksi lyhyeksi myynti voi kannustaa väärien huhujen levittämiseen tarkoituksena voiton tekeminen laskevilla markkinoilla. Koska markkinoiden asianmukainen toiminta ja eheys ovat olennaisia tekijöitä talouden rahoittamisen kannalta keskeisessä asemassa olevien pitkäaikaissijoittajien luottamuksen palauttamisessa ja koska rahoitusmarkkinoiden eheys edellyttää unionissa yhteisiä toimia, jotta voitaisiin välttää oikeuspaikalla keinottelu, lyhyeksi myynnin olisi toteuduttava yhdenmukaistetussa sääntelykehyksessä, jotta voidaan vähentää sen aiheuttamia mahdollisia epävakauttavia vaikutuksia. Siksi komission olisi ehdotettava unionin laajuista horisontaalista toimenpidettä, jolla taataan yhtäläiset toimintaedellytykset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja muille lyhyeksi myyntiä harjoittaville tahoille ja kielletään kattamaton lyhyeksi myynti unionissa. Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 28 päivänä tammikuuta 2003 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2003/6/EY[12] olisi muutettava ja kattamaton lyhyeksi myynti olisi kiellettävä.

(17)     On tarpeen varmistaa, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat antavat kaikille niille yhtiöille, joissa sillä on määräysvalta, tarvittavat tiedot, jotta yhtiöt voivat arvioida, miten määräysvalta vaikuttaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä yhtiön taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen asemaan. Kun vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat hoitavat rahastoja, joilla on määräysvalta liikkeeseenlaskijassa, jonka osakkeita otetaan kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä markkinoilla, tiedot olisi annettava julkisista ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY[13] ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY[14] mukaisesti. Jotta voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset liikkeeseenlaskijoiden ja niiden listaamattomien yhtiöiden välillä, joihin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat sijoittavat, tämän direktiivin vaatimuksia olisi sovellettava sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat rahastoja, joilla on määräysvalta liikkeeseenlaskijassa, jonka osakkeita otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vain jos ja siinä määrin kuin ne ylittävät liikkeeseenlaskijoihin sovellettavat, jo olemassa olevat unionin oikeuden säännökset. Tätä varten olisi asetettava erityisvaatimuksia sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, jotka hoitavat rahastoja, joilla on määräysvalta listatussa tai listaamattomassa yhtiössä, jotta ne erityisesti ilmoittaisivat tällaisen määräysvallan olemassaolosta ja antaisivat kyseiselle yhtiölle ja kaikille sen muille osakkeenomistajille tietoja suunnitelmistaan, jotka liittyvät määräysvallassa olevan yhtiön liiketoiminnan tulevaan kehitykseen ja muihin kaavailtuihin muutoksiin. Jotta toiminta määräysvallan alaisen yhtiön suhteen olisi avointa, tarvittaisiin myös tiukempia raportointivaatimuksia. Asianomaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomusta olisi täydennettävä tiedoilla, jotka koskevat nimenomaan kyseistä sijoituslajia ja määräysvallan alaista yhtiötä.

(17 a)  On tarpeen varmistaa, ettei sijoituskohteena oleviin yhteisöihin sovelleta tiukempia vaatimuksia kuin muihin liikkeeseenlaskijoihin tai listaamattomiin yhtiöihin, jotka vastaanottavat muita yksityisiä sijoituksia kuin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tarjoamia sijoituksia. Yhtiöoikeuden avoimuudesta on kyllä huolehdittava, mutta kaikenlainen syrjintä, kuten sellaisen vaatimuksen asettaminen yhtiön omistajuuden perusteella, että sijoituskohteena olevan yhteisön strategia ja kehityssuunnitelma on julkistettava, vaikuttaisi reiluun kilpailuun ja vaarantaisi innovoinnin rahoittamisen Euroopan unionissa. Se voisi vaikuttaa myös muiden osakkeenomistajien oikeuksiin. Komission olisi tätä varten tarkasteltava yhtiöoikeuden alalla annettua lainsäädäntöä ja asiaa koskevia rahoitusalan direktiivejä viimeistään tämän direktiivin voimaantulopäivään mennessä, ja sen olisi tehtävä tarvittavat muutokset lainsäädäntöehdotuksena, tähän direktiiviin mahdollisesti tarvittavat muutokset mukaan luettuina. Komission kertomuksessa ja siihen liittyvässä ehdotuksessa olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset sijoituskohteena olevien yhteisöjen ja muiden yhtiöiden välillä. Komission olisi kertomuksessaan ja ehdotuksessaan otettava huomioon osakkeenomistajien oikeuksien suojelu sekä se, että innovoinnin rahoittamisen ja teknologioiden kehittämisen yhteydessä on varmistettava tasapuoliset kansainvälisen tason toimintaedellytykset sekä Euroopan unionin kilpailukyky.

(17 b)  Jotta voidaan välttää mahdollinen yrityksen varojen tyhjentäminen, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston määräysvallan alaisen kohdeyhtiön nettovarojen olisi vastattava omien varojen riittävyyttä koskevia säännöksiä toisen yhtiöoikeusdirektiivin[15] mukaisesti.

(18)     Nykyään monet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat hoitavat kolmansiin maihin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ▌. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien olisi voitava hoitaa kolmansiin maihin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, kunhan niihin sovelletaan asianmukaisia järjestelyjä, joilla varmistetaan kyseisten rahastojen moitteeton hallinnointi ja unionin sijoittajien varojen tehokas säilytys.

(19)     Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien olisi myös voitava markkinoida kolmansiin maihin sijoittautuneita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ammattimaisille sijoittajille sekä asianomaisen hoitajan kotijäsenvaltiossa että muissa jäsenvaltioissa. Tämän oikeuden käyttöön olisi sovellettava ilmoitusmenettelyä ja sitä, että asianomaiset kolmannet maat täyttävät tietyt vaatimukset. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut myös kolmanteen maahan, siltä olisi edellytettävä tämän direktiivin noudattamista eli sen olisi täytettävä samat velvoitteet kuin unioniin sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, koska sillä on tämän direktiivin nojalla samat oikeudet.

(20)     Kolmannessa maassa olevien varojen osalta ja tietyin edellytyksin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajille olisi annettava mahdollisuus siirtää hallinnollisia tehtäviä kolmanteen maahan sijoittautuneelle yhteisölle, kunhan tähän liittyen toteutetaan tarvittavat suojatoimenpiteet. Vastaavasti säilytysyhteisö voisi siirtää joitakin kolmanteen maahan sijoittautunutta vaihtoehtoista sijoitusrahastoa koskevia säilytystehtäviään kyseiseen kolmanteen maahan sijoittautuneelle säilytysyhteisölle, kunhan kyseisen kolmannen maan lainsäädäntö takaa sijoittajille unionin sijoittajasuojaa tasoltaan vastaavan suojan. Lisäksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi kyettävä noudattamaan asianomaisen kolmannen osapuolen valinnassa, nimeämisessä ja säännöllisessä arvioinnissa sekä tälle siirrettyihin tehtäviin liittyvissä järjestelyissä asianmukaista varovaisuutta, ammattitaitoa ja huolellisuutta. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi myös ▌voitava nimittää kolmanteen maahan sijoittautunut oikeudellisesti tai toiminnallisesti riippumaton arvonmäärittäjä.

(21)     Tämän direktiivin perusperiaatteena olisi oltava, että kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan olisi saatava tämän direktiivin mukaiset oikeudet (kuten lupa markkinoida vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita ja osuuksia kaikkialla unionissa) vain, jos siihen sovelletaan tämän direktiivin velvoitteita. Tällä olisi varmistettava unioniin sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tasavertaiset kilpailumahdollisuudet (tasapuoliset toimintaedellytykset). Tähän direktiiviin olisi siksi sisällyttävä säännöksiä, jotka mahdollistavat kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimiluvan saamisen tämän direktiivin mukaisesti. Käytännön ja kansallista itsemääräämisoikeutta koskevista syistä tässä direktiivissä olisi sen vuoksi edellytettävä, että kolmansiin maihin sijoittautuneet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat sitoutuvat vapaaehtoisesti noudattamaan direktiiviä. Tähän direktiiviin olisi sisällyttävä säännöksiä, joiden avulla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan valvontaviranomainen voi yhdessä EAMV:n ja asianomaisten unionin toimivaltaisten viranomaisten kanssa varmistaa direktiivin noudattamisen.

(21 a)  Komission olisi harkittava suunnattua antia koskevaa unionin sääntelykehystä.

(21 b)  Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa nykyiseen tilanteeseen, jossa unioniin sijoittautunut ammattimainen sijoittaja voi sijoittaa unioniin sijoittautuneeseen vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon omasta aloitteestaan riippumatta siitä, minne vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut.

(22)     On tarpeen selkeyttää tämän direktiivin täytäntöönpanosta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten toimivaltuuksia ja tehtäviä sekä vahvistaa mekanismeja, joilla varmistetaan riittäväntasoinen rajatylittävä valvontayhteistyö. Tässä direktiivissä EAMV:lle olisi annettava koordinointitehtävä ja valtuudet antaa toimivaltaisille viranomaisille suuntaviivoja tämän direktiivin valvonnasta ja täytäntöönpanosta.

(22 a)  Unionille ehdotetun uuden valvontarakenteen mukaisesti tässä direktiivissä olisi annettava EAMV:lle välitön valvontavalta sekä valtuudet puuttua markkinoihin tietyissä olosuhteissa, määrätä vivutuksen taso tietyissä olosuhteissa ja ratkaista toimivaltaisten viranomaisten keskinäisiä kiistoja.

(23)     Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan suhteellisen suuri merkitys tietyillä rahoitusmarkkinoilla erityisesti silloin, kun kyseisten hoitajien hoitamilla vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla ei ole todellista kiinnostusta markkinoiden perustana oleviin tuotteisiin tai välineisiin, saattaa tietyissä olosuhteissa haitata kyseisten markkinoiden tehokasta toimintaa. Markkinoista saattaisi tämän vuoksi tulla liian haavoittuvat tai sillä voisi olla vaikutus kyseisillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien välineiden oikeaan hinnoitteluun. Sen vuoksi on välttämätöntä varmistaa, että toimivaltaisilla viranomaisilla ja EAMV:lla on tarvittava valtuudet valvoa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toimintaa kyseisillä markkinoilla ja puuttua tilanteeseen, jos se on tarpeen markkinoiden asianmukaisen toiminnan suojaamiseksi.

(24)     Jäsenvaltioiden olisi EAMV:n suuntaviivoja noudattaen säädettävä seuraamusjärjestelmästä, jota sovelletaan tämän direktiivin säännösten rikkomiseen, ja varmistettava, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(25)     EAMV:n, EJRK:n, toimivaltaisten viranomaisten, muiden viranomaisten, elinten tai henkilöiden välisen tietojen vaihdon tai toimittamisen olisi tapahduttava yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY[16] säädettyjen, henkilötietojen toimittamista koskevien sääntöjen mukaisesti.

(27)     Komissiolle olisi ▌annettava toimivalta hyväksyä delegoituja säädöksiä perustamissopimuksen 290 artiklan mukaisesti ja erityisesti tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavia säädöksiä. ▌

(29)     Koska tämän direktiivin tavoitetta eli korkeatasoisen kuluttajan- ja sijoittajasuojan varmistamista luomalla yhteiset puitteet vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toimiluville ja valvonnalle ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, mikä näkyy näiden toimijoiden nykyisen kansallisen tason sääntelyn ja valvonnan puutteina, vaan ne voidaan näin ollen saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I luku

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

Tällä direktiivillä säädetään säännöt, jotka koskevat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toimilupia, toimintaa ja avoimuutta.

2 artikla

Soveltamisala

1.        Tätä direktiiviä sovelletaan unioniin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka tarjoavat hoitopalveluja yhdelle tai useammalle vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, riippumatta siitä,

a)        onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto sijoittautunut unioniin vai kolmanteen maahan;

b)        tarjoaako vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja palvelujaan suoraan vai edustajan kautta;

c)        onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto tyypiltään avoin vai suljettu;

c a)     onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto perustettu sopimusoikeuden, trusteja koskevien säännösten tai yhtiöjärjestyksen nojalla tai onko sillä jokin muu oikeudellinen muoto;

d)        millainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ▌hoitajan oikeudellinen muoto on.

1 a.     Tapauksissa, joissa laki, jonka mukaisesti vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on järjestetty, edellyttää hallituksen tai muun hallintoelimen perustamista ja joissa vaihtoehtoinen sijoitusrahasto ei nimeä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, itse vaihtoehtoista sijoitusrahastoa on pidettävä tämän direktiivin mukaisena vaihtoehtoisena sijoitusrahaston hoitajana.

1 b.     Tällä direktiivillä ei estetä tai rajoiteta sijoittajia luovuttamasta hallussaan olevia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osuuksia tai osakkeita pääomamarkkinoilla. Mitä tahansa tällaisten osuuksien tai osakkeiden tarjoamista tai haltuun antamista, joka tapahtuu vaihtoehtoista sijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan aloitteesta, on pidettävä tämän direktiivin mukaisena vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan suorittamana markkinointina.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla, joka on saanut tämän direktiivin mukaisesti luvan tarjota hoitopalveluja yhdelle tai useammalle vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle, on myös lupa markkinoida näiden rahastojen osakkeita tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille unionissa VI luvussa ja soveltuvin osin 35 artiklassa säädetyin edellytyksin.

3.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla, joihin sovelletaan 2 -a ja 2 a artiklan poikkeuksia, on oikeus tulla kohdelluiksi tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajina.

2 -a artikla

Poikkeukset

Tätä direktiiviä ei sovelleta seuraaviin:

a)        yhteissijoitusyritykset tai niiden rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on direktiivin 2009/65/EY mukainen toimilupa, edellyttäen, että kyseiset rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt eivät hoida vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

b)        luottolaitokset, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset, yksinomaan ammatillisia lisäeläkkeitä koskevia rahastoja hoitavat laitokset, vakuutus- ja jälleenvakuutusyritykset tai muut säännellyt laitokset edellyttäen, että ne sijoittavat yksinomaan omaan lukuunsa;

c)        ylikansalliset laitokset, kuten Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), Euroopan keskuspankki (EKP), Euroopan investointipankki (EIP) ja Euroopan investointirahasto (EIR), sekä sellaiset muut ylikansalliset laitokset ja niiden kaltaiset kansainväliset järjestöt, jotka hoitavat yhtä tai useampaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, edellyttäen, että kyseiset vaihtoehtoiset sijoitusrahastot toimivat yleisen edun mukaisesti;

d)        keskuspankit;

e)        vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka ovat holding-yhtiöitä, joiden osakkeita pidetään kaupan unionin säännellyillä markkinoilla ja jotka eivät myönnä osakkeenomistajilleen lunastus- tai takaisinosto-oikeuksia.

2 a artikla

Erityiset tai osittaiset poikkeukset

1.        Seuraavat perusteet täyttävien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava ainoastaan II lukua (toimilupa) 9 artiklaa (yleiset periaatteet – etiikka) sekä 21, 24 ja 25 artiklaa (raportointivelvollisuudet toimivaltaisten viranomaisten suuntaan):

a)        vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka tarjoavat hoitopalveluja yksinomaan emoyrityksilleen, tytäryrityksilleen tai emoyritystensä muille tytäryrityksille;

b)        vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joiden hoitamalla vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on enintään kolme ammattimaista sijoittajaa, jotka eivät itse ole muita vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja tai yhteissijoitusyrityksiä;

c)        vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka ovat sellaisia kansallisia, alueellisia ja paikallisia hallituksia ja elimiä tai instituutioita, jotka hoitavat sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä tukevia rahastoja;

d)        vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka ovat sellaisia sisäisesti hoidettuja vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, jotka ovat oikeushenkilöitä, jotka eivät myönnä osakkeenomistajilleen lunastus- tai takaisinosto-oikeuksia, jotka sijoittavat pääasiassa siirtokelpoisiin arvopapereihin ja joiden osakkeilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla unionissa;

e)        vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat työntekijöiden osallistumisjärjestelmiä.

Tämän kohdan soveltamisalaan kuuluvat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat eivät saa käyttää 33 artiklassa tarkoitettua menettelyä markkinoidakseen hoitamansa rahaston osuuksia tai osakkeita ammattimaisille sijoittajille toisessa jäsenvaltiossa.

2.        Järjestelmän kannalta vähemmän tärkeisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin sovelletaan ainoastaan tämän direktiivin II lukua (toimilupa), 9 ja 10 artiklaa (etiikka ja eturistiriitojen välttäminen), 19 ja 20 artiklaa (avoimuutta koskevat vaatimukset), 21, 24 ja 25 artiklaa (raportointivelvollisuudet toimivaltaisten viranomaisten suuntaan), 11 artiklaa (riskienhallinta), 14 artiklaa (pääoma) ja VIII lukua (valvonta).

3.        Jos kyseinen vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on 16 artiklaa sovellettaessa kiinteistörahasto, määräajoin suoritettava arvonmääritys on vapaaehtoista. Arvonmäärityksen suorittamisen aikavälin on noudatettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjä. Tällaiseen vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ei sovelleta 17 artiklaa (säilytysyhteisö).

4.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on noudatettava tätä direktiiviä kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen pääomasijoitusrahaston osalta seuraavasti:

a)        sovelletaan II lukua (toimilupa), 9 ja 10 artiklaa (etiikka ja eturistiriitojen välttäminen), 18 artiklaa (tehtävien siirtäminen), 19 ja 20 artiklaa (vuosikertomus ja tiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan), V lukua (vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan velvollisuudet tietyntyyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidon osalta), VII lukua (kolmannet maat) ja VIII lukua (valvonta);

b)        poiketen siitä, mitä 16 artiklassa säädetään, määräajoin suoritettavan arvonmäärityksen on oltava vapaaehtoista, mutta arvonmäärityksen suorittamisen aikavälin on noudatettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjä ja arvonmääritys on suoritettava aina, kun vaihtoehtoisen pääomasijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia lasketaan liikkeeseen tai lunastetaan;

c)        direktiivin 17 artiklaa ei sovelleta.

           Edellä olevia 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta sellaisiin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin, jotka hoitavat vaihtoehtoisia pääomasijoitusrahastoja.

5.        Direktiivin V lukua sovelletaan tämän artiklan soveltamisalaan kuuluviin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin.

6.        Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on laadittava luettelo tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista. Luettelo on annettava tiedoksi Euroopan komissiolle ja EAMV:lle.

7.        EAMV:n on tarkistettava säännöllisin väliajoin, että toimivaltaiset viranomaiset huolehtivat siitä, että tämän artiklan soveltamisalaan kuuluvat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat kuuluvat jatkuvasti tämän artiklan soveltamisalaan.

3 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä käytetään seuraavia määritelmiä:

a)        'vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' tarkoitetaan sellaista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen alarahastot mukaan luettuina, jonka tarkoituksena on varojen yhteinen sijoittaminen ja sijoittaminen vipua käyttäviin hoidettuihin tileihin ja jolta ei vaadita direktiivin 2009/65/EY 5 artiklan mukaista toimilupaa;

b)        'vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka ▌liiketoimintaa on yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoito, joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten noudattamisesta ja joka voi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston oikeudellisesta muodosta riippuen olla joko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto itse tai ulkopuolinen yhteisö;

c)        'arvonmäärittäjällä' tarkoitetaan toimivaltaiselta viranomaiselta toimiluvan saanutta ja sen valvomaa oikeushenkilöä tai toiminnallisesti riippumatonta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan yksikköä, joka määrittää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen tai sen osakkeiden tai osuuksien arvon;

d)        'hoitopalveluilla' tarkoitetaan liitteessä I a määriteltyjä tehtäviä;

e)        'markkinoinnilla' tarkoitetaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai jakelusta vastaavan välittäjän aloitteesta tapahtuvaa kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien ▌tarjoamista tai haltuun antamista unioniin sijoittautuneille sijoittajille ▌;

f)         'ammattimaisella sijoittajalla' tarkoitetaan direktiivin 2004/39/EY liitteen II mukaista sijoittajaa;

g)        'yksityissijoittajalla ' tarkoitetaan sijoittajaa, joka ei ole ammattimainen sijoittaja;

h)        'kotijäsenvaltiolla' tarkoitetaan jäsenvaltiota, josta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on saanut 6 artiklan mukaisen toimiluvan;

i)         'vastaanottavalla jäsenvaltiolla' tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka ei ole kotijäsenvaltio, ja jonka alueella vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tarjoaa vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille hoitopalveluja tai markkinoi niiden osakkeita tai osuuksia;

j)         'toimivaltaisilla viranomaisilla' tarkoitetaan kansallisia toimivaltaisia viranomaisia, joilla on toimivalta lain tai muun säädöksen perusteella valvoa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia;

k)        'rahoitusvälineellä' tarkoitetaan direktiivin 2004/39/EY liitteessä I olevassa C osassa olevan määritelmän mukaista välinettä;

l)         'vivutuksella' tarkoitetaan mitä tahansa menetelmää, jolla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja lisää hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston positiota tietyssä sijoituskohteessa joko rahaa tai arvopapereita lainaamalla, rahoitusjohdannaispositioihin sisältyvää vivutusta käyttämällä tai millä muulla tavalla tahansa, mukaan luettuna sellaisten rahastojen tai muiden oikeushenkilöiden käyttämä vivutus, joissa vaihtoehtoinen sijoitusrahasto yksin tai yhdessä muiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen kanssa käyttää määräysvaltaa, ja joka lisää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kannettavana olevaa rahoitusvelkaa;

m)       'määräosuudella' tarkoitetaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta suoraan tai välillisesti omistettua osuutta, joka on vähintään 10 prosenttia sen pääomasta tai äänioikeuksista, taikka jolla voidaan vaikuttaa sen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan johtamiseen, josta osuus omistetaan; tässä tarkoituksessa otetaan huomioon direktiivin 2004/109/EY 9 ja 10 artiklassa tarkoitetut äänioikeudet ▌;

n)        'liikkeeseenlaskijalla' tarkoitetaan direktiivin 2004/109/EY 2 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettua osakkeiden liikkeeseenlaskijaa, joka on sijoittautunut unioniin;

o)        'työntekijöiden edustajilla' tarkoitetaan työntekijöiden edustajia sellaisina kuin ne tai heidät määritellään työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä 11 päivänä maaliskuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/14/EY[17] 2 artiklan e alakohdassa;

o a)     'säilyttämisellä' tarkoitetaan asianomaisten varojen hoitamista tai hallintaa omistajan puolesta omaisuudenhoitajana tai säilytysyhteisönä;

o b)     'säilytysyhteisöllä' tarkoitetaan 17 artiklassa tarkoitetut tehtävät hoitaakseen saanutta laitosta;

o c)     'omilla varoilla' tarkoitetaan direktiivin 2006/48/EY V osaston 2 luvun 1 jaksossa tarkoitettuja omia varoja;

o d)     'rahaston vastapuolella' tarkoitetaan pankkia tai säänneltyä arvopaperiyritystä, joka tarjoaa palveluja, mukaan luettuina välitys-, rahoitus-, selvitys- ja toimitus-, säilytys-, riskienhallinta- ja operatiiviset tukipalvelut, konsultointipalvelut ja tutkimustoiminta;

o e)     'lyhyeksi myynnillä' tarkoitetaan sellaisen arvopaperin myyntiä, jota myyjä ei omista, ja mitä tahansa myyntiä, jonka päätteeksi toimitetaan myyjän lainaama tai myyjän lukuun lainattu arvopaperi;

o f)      'kattamattomalla lyhyeksi myynnillä' tarkoitetaan liiketoimea, jossa vastapuoli myy arvopapereita, jotka eivät ole sen hallussa, koska se ei ole hankkinut niihin täyttä omistusoikeutta tai lainannut niitä voidakseen toimittaa ne tavanomaisen toimitusjakson mukaisesti;

o g)     'järjestelmän kannalta vähemmän tärkeällä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla' tarkoitetaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa, joka suoraan tai välillisesti sellaisen yhtiön kautta, johon kyseinen hoitaja on sidoksissa yhteisen liikkeenjohdon tai määräysvallan taikka merkittävän suoran tai välillisen omistuksen kautta, hoitaa sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkuja, joihin ei sisälly vivutusta, joista kunkin yksittäisen rahaston hoidettavat varat eivät ylitä 100:aa miljoonaa euroa, joiden yhteenlasketut varat eivät ylitä 250:tä miljoonaa euroa ja joissa lunastusoikeutta ei voi käyttää viiteen vuoteen kunkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustamisesta;

o h)     'teollisella holding-yhtiöllä' tarkoitetaan yhtiötä, jolla on omistusosuuksia yhdessä tai useammassa yhtiössä, joiden liiketoiminnan tarkoituksena on toteuttaa teollista liiketoimintastrategiaa tytäryritystensä tai osakkuusyritystensä avulla ja jonka perustamisen päävaikuttimena ei ole tuottaa voittoa sijoittajille irtautumalla tytäryrityksistä tai osakkuusyrityksistä;

o i)      'listaamattomalla yhtiöllä' yhtiötä, joka on sijoittautunut unioniin ja jonka osakkeita ei oteta kaupankäynnin kohteeksi direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa tarkoitetuilla säännellyillä markkinoilla;

o j)      'vaihtoehtoisella kiinteistösijoitusrahastolla' tarkoitetaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joka sijoittaa kiinteistöihin tai kiinteistöihin liittyviin varoihin;

o k)     'vaihtoehtoisella pääomasijoitusrahastolla' tarkoitetaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, suljetut rahastot ja rahasto-osuusrahastot mukaan luettuina, jotka sijoittavat pääasiassa yksityisten yhtiöiden ja yritysten oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin tai oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin liittyviin arvopapereihin rahoittaakseen riskipääomaa, kasvusuunnitelmia ja yritysostoja;

o l)      'kohdeyhtiöllä' tarkoitetaan liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä, joka on määräysvallan saavuttavan sijoittajan tekemän julkisen ostotarjouksen kohteena;

o m)    'vipua käyttävällä hoidetulla tilillä' tarkoitetaan sijoitustiliä, jota hoitaa kolmas osapuoli, jolla on valtuudet toteuttaa liiketoimia ilman tilinhaltijan ennakkohyväksyntää, ja johon liittyvissä liiketoimissa käytetään vipua;

o n)      'ryhmällä' tarkoitetaan henkilöstä tai yhteisöstä puhuttaessa henkilöä, joka käyttää henkilön tai yhteisön suhteen määräysvaltaa, on henkilön tai yhteisön määräysvallassa tai on henkilön tai yhteisön kanssa saman määräysvallan alaisena.

II luku

Toimiluvan myöntäminen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille

4 artiklaToimilupavaatimus

1.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei yksikään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tarjoa hoitopalveluja vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tai markkinoi niiden osakkeita tai osuuksia ilman etukäteen saatua toimilupaa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava, että sen alueella toimiluvan saanut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja täyttää jatkuvasti tässä direktiivissä asetetut toimiluvan myöntämistä koskevat edellytykset.

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä on tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja – jonkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tai markkinoida niiden osakkeita tai osuuksia unionissa.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle voidaan myöntää lupa tarjota hoitopalveluja joko kaikille tai vain tietyntyyppisille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille.

Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi sen oikeudellisesta muodosta riippuen olla sisäisesti hoidettu tai nimetä ulkopuolisen hoitajan. Jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on oikeushenkilö eikä ole nimennyt ulkopuolista hoitajaa, vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on itse vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on tämän direktiivin mukainen toimilupa tai rahasto- tai sijoitusyhtiöllä on direktiivin 2009/65/EY mukainen toimilupa, toimivaltaisten viranomaisten on annettava kyseiselle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle direktiivin 2009/65/EY mukainen toimilupa tai kyseiselle rahasto- tai sijoitusyhtiölle tämän direktiivin mukainen toimilupa, jos se täyttää toimilupaa koskevat mahdolliset lisävaatimukset. Toimivaltaisten viranomaisten on tätä varten pyydettävä ainoastaan niitä tietoja, joita ei ole annettu alkuperäistä toimilupaa varten, jos kyseiset tiedot eivät ole muuttuneet.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla voi olla tämän direktiivin mukainen toimilupa ja direktiivin 2009/65/EY mukainen rahasto- tai sijoitusyhtiön toimilupa.

3.        Jäsenvaltiot voivat antaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille luvan tarjota hoitopalvelujen lisäksi seuraavia palveluja:

a)        sijoitussalkkujen hoito, mukaan luettuna eläkerahastojen ja ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten omistamien sijoitussalkkujen hoito ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY[18] 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sijoittajien antamien valtuutusten mukaisesti, harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti;

b)        vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osuuksia koskeva sijoitusneuvonta tai säilytys ja hallinnointi liitännäispalveluina.

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ei saa myöntää tämän direktiivin mukaisesti toimilupaa tarjota ainoastaan tässä kohdassa tarkoitettuja palveluja tai tarjota ainoastaan liitteessä I a olevissa 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja palveluja. Kyseisten toimintojen on edustettava vähäistä osaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan liikevaihdosta.

Direktiivin 2004/39/EY 2 artiklan 2 kohtaa sekä 12, 13 ja 19 artiklaa sovelletaan tässä kohdassa mainittuihin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tarjoamiin palveluihin.

5 artiklaToimiluvan myöntämismenettely

1.        Jäsenvaltioiden on vaadittava, että toimilupaa hakevan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja toimittaa sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, seuraavat tiedot:

-a)       tiedot henkilöistä, jotka tosiasiallisesti johtavat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan liiketoimintaa;

a)        tiedot sen osakkeenomistajina tai jäseninä suoraan tai välillisesti olevista luonnollista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, joilla on määräosuus, sekä näiden määräosuuksien määrät;

a a)     jos sisäisesti hoidettu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto hakee toimilupaa, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston johtajien tai hallintoelimen jäsenten nimet sekä yksityiskohtaiset tiedot heidän taustastaan ja kokemuksestaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston liiketoiminnan osalta;

b)        toimintaohjelma, jossa esitetään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan organisaatiorakenne, sekä tiedot siitä, miten se aikoo täyttää II, III, IV ja soveltuvin osin V, VI ja VII luvun mukaiset velvoitteensa;

c)        ▌tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan sijoitusstrategioista, myös sen vivutuksen käyttöä koskevista toimintalinjoista, sekä tiedot niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen riskiprofiileista ja muista ominaispiirteistä, joita se hoitaa tai aikoo hoitaa, mukaan luettuna tieto siitä, mihin jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan ne ovat sijoittautuneet tai niiden odotetaan sijoittautuvan;

c a)     tiedot siitä, mihin kohderahastot ovat sijoittautuneet, jos tällainen vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on rahasto-osuusrahasto;

c b)     tiedot siitä, mihin master-rahasto on sijoittautunut;

d)        rahaston säännöt tai perustamisasiakirjat kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota se aikoo hoitaa;

e)        tiedot järjestelyistä, joilla hoitopalveluihin liittyviä tehtäviä on siirretty kolmansien osapuolten hoidettaviksi 18 artiklassa ja soveltuvin osin 35 artiklassa tarkoitetulla tavalla;

f)         tiedot järjestelyistä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen varojen säilytystä varten, mukaan luettuina soveltuvin osin 38 artiklan mukaiset järjestelyt;

g)        mahdolliset muut, 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikkien niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta, joita se hoitaa tai aikoo hoitaa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan keskustoimipaikan on sijaittava samassa jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen kotipaikka.

5 a artikla

Keskusrekisteri

EAMV:n on pidettävä julkista keskusrekisteriä, joka sisältää kunkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisen valvontaviranomaisen tiedot. Rekisterin on oltava saatavilla sähköisessä muodossa.

6 artikla

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

1.        Kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää toimiluvan ainoastaan, jos ne katsovat, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja pystyy täyttämään tässä direktiivissä asetetut ehdot.

Toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää sisäisesti hoidetulle vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle toimilupaa, elleivät vaihtoehtoisen sijoitusrahaston johtajat tai hallintoelimen jäsenet ole riittävän hyvämaineisia ja riittävän kokeneita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston harjoittaman liiketoiminnan lajin osalta, jotta voidaan varmistaa direktiivin vaatimusten noudattaminen.

Kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kuulla EAMV:tä, jos ilmenee vaikeuksia.

Toimiluvan on oltava pätevä kaikissa jäsenvaltioissa.

2.        Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on evättävä toimilupa, jos ne eivät käytännössä pysty hoitamaan valvontatehtäväänsä jostain seuraavista syistä:

a)        kolmannen maan lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset, joita sovelletaan yhteen tai useampaan luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön, johon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on läheiset sidokset direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 31 kohdassa määritellyllä tavalla;

b)        kyseisten lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet.

3.        Toimiluvan on katettava kaikki vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toteuttamat ja hakemuksessa ilmoittamat tehtävien siirtoa koskevat järjestelyt.

Kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat rajoittaa toimilupaa, erityisesti kun kyse on niistä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tyypeistä, joita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja saa hoitaa, sekä tehtävien toiselle siirtoon liittyviä järjestelyjä.

Erityistä huomiota on kiinnitettävä sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskiluokitukseen, jonka hoitamiseen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on toimilupa.

4.        Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava hakijalle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, onko toimilupa myönnetty. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät ilmoita asiasta hakijalle kirjallisesti, toimilupa katsotaan evätyksi ilman perustelua.

5.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi aloittaa hoitopalvelujen tarjoamisen kotijäsenvaltiossa heti, kun toimilupa on myönnetty.

5 a.     Rajoittamatta 18 artiklan soveltamista jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvilla vaihtoehtoisilla sijoitusrahastoilla on vain yksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, joka vastaa tämän direktiivin vaatimusten noudattamisesta.

5 b.     Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava EAMV:lle neljännesvuosittain ja konsolidoidussa muodossa, mitä toimilupia on myönnetty ja mitkä toimilupapyynnöt on evätty sekä miten ne liittyvät mahdollisiin toimiluvan myöntämisen ehtoihin, toimiluvan soveltamisalan muutoksiin ja tämän artiklan sekä 7 ja 8 artiklan mukaiseen toimiluvan perumiseen.

7 artiklaMuutokset toimiluvan soveltamisalaan

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen muutosten täytäntöönpanoa kaikista olennaisista muutoksista ▌olosuhteisiin, joissa alkuperäinen toimilupa on myönnetty, erityisesti olennaisista muutoksista vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimintaohjelmassa, sen hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategiassa ja -politiikassa ja kyseisen rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa, sekä tiedot mahdollisista uusista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita hoitaja aikoo hoitaa.

Toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta joko hyväksyttävä muutokset, rajoitettava niitä tai hylättävä ne.

8 artiklaToimiluvan peruuttaminen

Toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle myönnetyn toimiluvan, jos kyseinen hoitaja:

(1)       on saanut toimiluvan valheellisen ilmoituksen perusteella tai millä tahansa muilla laittomilla keinoilla;

(2)       ei enää täytä toimiluvan myöntämisen edellytyksiä;

(3)       on vakavasti ja järjestelmällisesti rikkonut säännöksiä, joilla tämä direktiivi on sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön.

III luku

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimintaedellytykset

1 JAKSO: LIIKETOIMINTA

9 artikla

Yleiset periaatteet

-1.       Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että sen palkka- ja palkkiopolitiikka on sopusoinnussa luottolaitoksiin ja sijoitusyhtiöihin sovellettavien sääntöjen kanssa.

Jäsenvaltioiden on vaadittava vaihtoehtoisten sijoitusrahaston hoitajia luomaan ja panemaan täytäntöön sellaisia palkka- ja palkkiopolitiikkoja ja -käytäntöjä, jotka noudattavat liitteessä I b esitettyjä vaatimuksia ja ovat sopusoinnussa moitteettoman ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistävät sitä eivätkä kannusta liialliseen riskinottoon, joilla torjutaan nopeiden voittojen tavoittelua, jotka ovat sopusoinnussa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitamien rahastojen riskiprofiilien, sääntöjen ja perustamisasiakirjojen kanssa ja jotka ovat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja sijoittajien liiketoimintatavoitteiden ja pitkän aikavälin etujen mukaisia.

Palkka- ja palkkiopolitiikan ja -käytäntöjen on oltava kattavia ja oikeasuhteisia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toiminnan sekä sen hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen nähden.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille palkka- ja palkkiopolitiikkansa ja -käytäntöjensä ominaispiirteistä.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat ryhtyä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin niiden riskien tasapainottamiseksi, joita voi aiheutua, jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei noudata moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa ja -käytäntöä.

1.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi tarjota hoitopalvelujaan unionissa ainoastaan, jos se kaiken aikaa noudattaa tämän direktiivin säännöksiä.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on

a)        toimittava rehellisesti, pätevästi, varovasti, huolellisesti ja oikeudenmukaisesti;

b)        toimittava hoitamiensa vaihtoehtoisten rahastojen ja niiden sijoittajien etu ja markkinoiden häiriöttömyys huomioiden; ja

c)        varmistettava, että kaikkia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sijoittajia kohdellaan tasapuolisesti.

Yhdellekään sijoittajalle ei saa antaa erityiskohtelua, jollei tämä käy ilmi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöistä tai perustamisasiakirjoista.

2.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa tarkennetaan perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset arvioivat, täyttääkö vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 1 kohdan mukaiset velvoitteensa..

2 a.     Komissio antaa EAMV:tä kuultuaan 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa tarkennetaan liitteessä I b kuvatut periaatteet ja annetaan moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat suuntaviivat. Suuntaviivoissa on otettava huomioon myös moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat periaatteet, jotka esitetään komission 30 päivänä huhtikuuta 2009 antamassa suosituksessa rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta, ja niissä on otettava huomioon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan koko ja sen hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston koko, niiden sisäinen organisaatio sekä niiden toiminnan luonne, laajuus ja monimutkaisuus.

10 artiklaEturistiriidat

1.        Jäsenvaltioiden on edellytettävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalta kaikkia kohtuullisiksi katsottavia toimenpiteitä yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoidon yhteydessä esiintyvien eturistiriitojen toteamiseksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, mukaan luettuina sen johto, työntekijät ja kaikki siihen määräysvallan kautta suoraan tai välillisesti sidoksissa olevat henkilöt, ja sen hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien välillä sekä yksittäisten sijoittajien välillä.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on pidettävä yllä ja käytettävä tehokkaita organisaatio- ja hallintojärjestelyjä, joiden avulla se voi toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet, jotta eturistiriidat eivät vaikuttaisi haitallisesti vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ja sen sijoittajien etuihin.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on omassa toimintaympäristössään erotettava toisistaan tehtävät ja vastuut, joiden voidaan katsoa olevan keskenään yhteensopimattomia. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan arvioitava, voiko sen toimintaolosuhteisiin liittyä muita olennaisia eturistiriitoja, ja sen on ilmoitettava niistä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sijoittajille.

2.        Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan soveltamilla organisaatiojärjestelyillä, joiden tavoitteena on eturistiriitojen hallinta, ei pystytä riittävällä tavalla varmistamaan, että sijoittajien etuihin kohdistuvat riskit vältetään, kyseisen hoitajan on selvästi ilmoitettava sijoittajille eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet ennen kuin se alkaa suorittaa liiketoimia niiden lukuun, sekä vahvistettava asianmukaiset periaatteet ja menettelyt.

3.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tarkennetaan, sitä

a)        minkä tyyppisiin eturistiriitoihin 1 kohdassa viitataan;

b)        mitä kohtuullisia toimenpiteitä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan odotetaan toteuttavan sisäisten ja organisaatiota koskevien menettelyjen osalta eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja/tai ilmoittamiseksi.

11 artikla

Riskienhallinta

1         Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että riskienhallinta- ja salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan ja niille tehdään erilliset tarkastukset.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on sovellettava riskienhallintajärjestelmää, jotta se voi asianmukaisesti mitata, seurata ja hallita kaikkia riskejä, jotka liittyvät olennaisesti kunkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategiaan ja joille kukin mainittu rahasto altistuu tai voi altistua.

2 a.     Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja käyttää rahaston vastapuolen palveluja, sitä koskevat ehdot on vahvistettava kirjallisessa sopimuksessa. Sopimuksessa on erityisesti selvitettävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen siirto- ja uudelleenkäyttömahdollisuus ja noudatettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjä. Sopimuksessa on määrättävä, että sopimuksesta on tiedotettava säilytysyhteisölle. Ennen kuin sijoittajat sijoittavat vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, näille on tiedotettava kyseisestä sopimuksen määräyksestä ja ilmoitettava, kuka on rahaston vastapuoli.

Sijoittajille on erityisesti tiedotettava vastuun siirrosta mahdolliselle rahaston vastapuolelle, myös silloin, kun rahoitusvälineestä aiheutuu tappioita. Varojen palauttamisen määräaika määräytyy tuolloin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja rahaston vastapuolen välisen sopimuksen ehtojen mukaan.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on toteutettava asianmukaista ammattitaitoa, huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen niiden rahaston vastapuolien valinta ja nimeäminen, joiden kanssa se tekee sopimuksen.

4.        Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja harjoittaa yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun lyhyeksi myyntiä, jäsenvaltion on varmistettava, että kyseinen hoitaja

-a)       pitää hallussaan asianomaisia arvopapereita tai muita rahoitusvälineitä tai on sopinut niiden lainaamisesta esittäessään lyhyeksi myyntiä koskevan määräyksen;

a)        soveltaa menettelyjä, joilla se saa haltuunsa arvopaperit tai muut rahoitusvälineet ajankohtana, jona se on ne sitoutunut toimittamaan;

b)        noudattaa riskienhallintamenettelyä, jonka avulla voidaan riittävästi hallita lyhyeksimyytyjen arvopapereiden ja muiden rahoitusvälineiden toimittamiseen liittyviä riskejä;

c)        antaa toimivaltaisille viranomaisille säännöllisesti tietoja huomattavista lyhyistä positioistaan. Toimivaltainen viranomainen voi poikkeustilanteessa pyytää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa ilmoittamaan kaikista lyhyistä positioista ja lainatuista arvopapereista.

4 a.     Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on säännöllisesti annettava EAMV:lle 4 kohdan c alakohdan mukaisesti saamansa tiedot. EAMV voi poikkeuksellisissa tilanteissa sekä rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden varmistamiseksi tehdä kyseisten tietojen perusteella päätöksen lyhyeksi myynnin rajoittamisesta.

5.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään:

a)        riskienhallintavaatimukset, jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on täytettävä suhteessa riskeihin, joita se ottaa hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun;

b)        tarvittavat järjestelyt, joiden avulla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi hallita erityisiä riskejä, joita liittyy lyhyeksi myynnin tapahtumiin, sekä mahdollisesti tarvittavia rajoituksia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston suojaamiseksi tarpeettomalta altistumiselta riskeille;

c)        edellä 4 a kohdassa tarkoitetun raportointijärjestelyn erityispiirteet.

12 artikla

Maksuvalmiuden hoito

1.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on otettava käyttöön asianmukainen maksuvalmiudenhoitojärjestelmä ja tarvittavat menettelyt, jotta voidaan varmistaa, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusten maksuvalmiusprofiili vastaa sen velvoitteita.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on säännöllisesti suoritettava stressitestejä, sekä tavanomaisissa että poikkeuksellisissa maksuvalmiusolosuhteissa, sekä seurattava vastaavasti vaihtoehtoisen sijoitusrahastonsa maksuvalmiusriskiä. Stressitestien tuloksista on ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategia, maksuvalmiusprofiili ja lunastuspolitiikka ovat johdonmukaisia.

3.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään ▌1 kohdassa säädettyjä maksuvalmiuden hoitoa koskevat vaatimukset ▌.

13 artikla

Sijoittaminen arvopaperistamispositioihin

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi, sekä direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 41 kohdassa tarkoitettujen alkuunpanijoiden ja sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat näihin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, etujen välillä, komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan ▌

a)        vaatimukset, jotka alkuunpanijan on täytettävä, jotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, joilla varmistetaan, että alkuunpanijan itsellään pitämä nettomääräinen taloudellisen osuus on vähintään viisi prosenttia;

b)        taloudelliset vaatimukset, jotka näihin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun sijoittavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on täytettävä.

2 JAKSO: PääomavaatimuKsET ja vastuuvakuutus

14 artiklaAlku- ja toimintapääoma

-1.       Sisäisesti hoidetulla vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla on oltava vähintään 300 000 euron alkupääoma.

1.        Jäljempänä olevien 2–4 kohdan mukaisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla, joka nimetään yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ulkopuoliseksi hoitajaksi, on oltava ▌vähintään 125 000 euron alkupääoma.

2.        Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on lisättävä omien varojensa määrää; omien lisävarojen määrän on oltava 0,02 prosenttia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa euroa, mutta vaadittavan alkupääoman ja lisävarojen kokonaismäärä ei saa ylittää 10:tä miljoonaa euroa.

3.        Edellä -1, 1 ja 2 kohdassa asetetuista määrävaatimuksista riippumatta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan omien varojen määrä ei koskaan saa alittaa direktiivin 2005/49/EY 21 artiklassa edellytettyä määrää ▌.

4.        Tämän artiklan -1–3 kohdan soveltamiseksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan salkuiksi katsotaan seuraavat:

a)        kaikki sen hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkut, myös niiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkut, joiden osalta se on 18 artiklan mukaisesti siirtänyt yhden tai useamman tehtävän toisen hoidettavaksi, mutta lukuun ottamatta salkkuja, joiden hoito on sille siirretty;

b)        sen hoitamien muiden, unionin tasolla koordinoitujen tai koordinoimattomien yhteissijoitusyritysten salkut, myös niiden yhteissijoitusyritysten salkut, joiden osalta se on siirtänyt yhden tai useamman tehtävän toisen hoidettavaksi, mutta lukuun ottamatta salkkuja, joiden hoito on sille siirretty.

5.        Jäsenvaltiot voivat antaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle luvan alittaa 2 kohdassa tarkoitetun omien lisävarojen määrän enintään 50 prosentilla, jos sillä on sellaisen luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen antama takaus vastaavalle määrälle, jonka sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, jossa kyseiseen luottolaitokseen tai vakuutusyritykseen sovelletaan toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, joiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat vastaavan unionin lainsäädännössä säädettyjä.

6.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on oltava ammatillinen vastuuvakuutus ammattitoimintaan liittyvästä huolimattomuudesta aiheutuvan korvausvastuun varalta. Edellä mainitun vakuutuksen määrien mukautuksissa olisi otettava huomioon vakuutusedustuksesta 9 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/92/EY[19] mukaiset mukautukset.

7.        Määrän, jonka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja sijoittaa kuhunkin hoitamaansa vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, edellyttäen, että kyseisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen luonne ei estä tällaista sijoittamista, on oltava sellainen, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan vuotuinen nettomääräinen taloudellinen riski on suurempi tai yhtä suuri kuin tietty prosenttiosuus kaikkien sijoittajien kyseiseen vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon tekemien sijoitusten kokonaismäärästä.

8.        Omat varat on sijoitettava rahavaroihin tai lyhyellä aikavälillä helposti rahaksi muunnettaviin varoihin, eivätkä ne saa sisältää spekulatiivisia omaisuuseriä.

9.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään 7 kohdassa tarkoitettu prosenttiosuus.

3 JAKSO: TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

15 artikla

Yleiset periaatteet

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on kaiken aikaa hyödynnettävä riittäviä ja tarkoituksenmukaisia resursseja, jotka tarvitaan sen hoitotehtävien asianmukaiseen hoitamiseen.

Sillä on oltava ajantasaiset järjestelmät, dokumentoidut sisäiset menettelyt ja liiketoiminnan harjoittamisen säännöllisen sisäisen valvonnan mekanismit, jotta se voi vähentää ja hallita toimintaansa liittyviä riskejä.

16 artiklaArvonmääritys

1.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on nimettävä kullekin hoitamalleen vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle mainitusta hoitajasta oikeudellisesti tai toiminnallisesti riippumaton arvonmäärittäjä määrittämään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien varojen arvo ja mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen, osakkeiden ja osuuksien arvo määritetään vähintään vuosittain. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on lisäksi varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien arvo voidaan määrittää tarvittaessa lunastamisen tai liikkeeseenlaskun mahdollistamiseksi.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava kunkin rahaston osalta, että riippumattomuus toteutuu rahaston varojen arvonmääritystä ja nettoarvon laskemista koskevissa prosesseissa ja että asianmukaiset suojatoimet toteutetaan eturistiriitojen ja arvonmääritystä suorittaviin työntekijöihin kohdistuvan epäasianmukaisen vaikutuksen välttämiseksi siinä tapauksessa, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja suorittaa itse arvonmäärityksen.

1 a.     Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on vastuussa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen asianmukaisesta arvonmäärityksestä ja nettoarvon laskemisesta sekä tämän nettoarvon julkaisemisesta. Säilytysyhteisö on vastuussa niiden olosuhteiden tarkastamisesta, joissa arvonmääritys, nettoarvon laskeminen ja julkaiseminen tapahtuu. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan vastuuseen ei vaikuta se, että tämä on siirtänyt vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen arvonmääritykseen liittyvän tehtävän kolmannelle osapuolelle. Kaikki arvonmääritykset, riippumatta siitä, ovatko ne vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai ulkopuolisen arvonmäärittäjän suorittamia, kuuluvat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisön valvontaan ja seurantaan.

Mikäli käytetään ulkopuolista arvonmäärittäjää, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on osoitettava, että kyseinen kolmas osapuoli on pätevä ja kykenevä suoriutumaan kyseisistä tehtävistä, että sen valinnassa on noudatettu asianmukaista huolellisuutta ja että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on mahdollisuus valvoa jatkuvasti ja tehokkaasti ulkopuolisen arvonmäärittäjän toimintaa. Ulkopuolisen arvonmäärittäjän käyttö ei saa estää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimesta tapahtuvaa tehokasta valvontaa eikä se varsinkaan saa estää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa toimimasta eikä hoitamasta vaihtoehtoista sijoitusrahastoa sijoittajien parhaan edun mukaisesti. Mikäli ulkopuolista arvonmäärittäjää ei käytetä, kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat velvoittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan alistamaan arvonmääritysmenettelynsä ja/tai arvonmäärityksensä ulkopuolisen arvonmäärittäjän tai tarvittaessa tilintarkastajan tarkastettavaksi.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että arvonmäärittäjä noudattaa asianmukaisia ja yhdenmukaisia menettelyjä määrittäessään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varojen arvon olemassa olevien sovellettavien arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen mukaisesti, jotta määritetty arvo kuvastaa mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien nettoarvoa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on julkaistava säännöllisesti menetelmät, joita käytetään epälikvidien varojen arvonmäärityksessä riippumatta siitä, suorittaako arvonmäärityksen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja vai onko tehtävä siirretty kolmannelle osapuolelle.

3.        Säännöt, joita sovelletaan varojen arvon määritykseen ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osake- tai osuuskohtaisen nettoarvon laskemiseen, on vahvistettava sen maan lainsäädännössä, johon mainittu rahasto on sijoittautunut, tai mainitun rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa.

4.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään, mitkä asianmukaisesti toimiluvan saaneet ja valvotut yhteisöt ovat tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjä arvonmäärittäjiä. Delegoiduissa säädöksissä on vahvistettava yksityiskohtaisia ja tehokkaita organisaatio- ja hallintojärjestelyjä, jotta eturistiriidat eivät vaikuttaisi haitallisesti asiakkaiden etuihin.

Komissio voi myös antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla toiminnallisesti riippumaton.

17 artikla

Säilytysyhteisö

1.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että sille nimetään yksi säilytysyhteisö, joka hoitaa soveltuvin osin seuraavia toimintoja:

a)        vastaanottaa kaikki maksut, joita sijoittajat suorittavat merkitessään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille;

b)        säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia rahoitusvälineitä, nimittäin

i)      pitää hallussa kaikkia sellaisia rahoitusvälineitä, joita voidaan säilyttää arvopaperikeskuksessa, jotka voidaan kirjata arvo-osuustileille tai jotka on tuotu fyysisesti säilytysyhteisöön; vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan nimeämän säilytysyhteisön on tätä varten varmistettava varojen eriyttäminen avaamalla erillisiä tilejä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston nimissä; tästä periaatteesta huolimatta jäsenvaltiot voivat sallia eriyttämisen kirjaustileillä, edellyttäen että kunkin rahaston varat voidaan koska tahansa tunnistaa selkeästi kuuluviksi tietylle vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle;

ii)     pitää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimittamien tietojen perusteella kirjaa, jotta voidaan varmistaa sellaisten rahoitusvälineiden omistusoikeus, joita ei voi pitää hallussa, mukaan luettuina ulkoiset todisteet siitä, että suoritus on todella tapahtunut;

b a)     varmistaa, että b alakohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä ei voida käyttää uudestaan ilman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ennakkoon antamaa suostumusta;

c)        tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen lukuun toimiva hoitaja on hankkinut omistusoikeuden kaikkiin muihin varoihin, joihin mainittu rahasto sijoittaa;

c a)     pitää kirjaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston omistusoikeudesta muihin kuin a ja b alakohdassa tarkoitettuihin varoihin.

1 a.     Säilytysyhteisön on 1 kohdassa tarkoitettujen toimintojen lisäksi

a)        varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien myynti, liikkeeseenlasku, takaisinosto, lunastus ja peruutus suoritetaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaisesti;

b)        varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien arvoa koskevissa laskelmissa noudatetaan sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjä tai perustamisasiakirjoja;

c)        noudatettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan antamia määräyksiä, jolleivät ne ole sovellettavan kansallisen lainsäädännön tai rahaston sääntöjen vastaisia;

d)        huolehdittava siitä, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja koskeviin toimiin liittyvät maksut suoritetaan yleensä käytössä olevissa määräajoissa;

e)        huolehdittava siitä, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tulot käytetään sovellettavan kansallisen lainsäädännön ja rahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaisesti.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei saa toimia säilytysyhteisönä.

Säilytysyhteisön on toimittava riippumattomasti ja ▌vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien edun mukaisesti.

Kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja nimeää säilytysyhteisön, tästä tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuksessa on määriteltävä se tietojen vaihto, joka katsotaan tarpeelliseksi, jotta säilytysyhteisö voi hoitaa sille tässä artiklassa ja muissa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltion säilytysyhteisöihin sovellettavissa laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä määrätyt tehtävät.

3.        Säilytysyhteisön on oltava jokin seuraavista:

a)        luottolaitos, jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee unionissa ja jolla on ▌direktiivin 2006/48/EY ▌mukainen toimilupa; tai

b)        sijoituspalveluyritys, jolla on direktiivin 2004/39/EY mukainen toimilupa; tai

c)        oikeushenkilö, jolla on vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten antama toimilupa toimia direktiivissä 2006/48/EY määritellyn tasoisen vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan valvonnan alaisena säilytysyhteisönä ja joka voi antaa riittävät taloudelliset ja ammatilliset takeet siitä, että se kykenee hoitamaan kyseisiä säilytystehtäviä tehokkaasti ja vastaamaan niihin liittyvistä sitoumuksista.

3 a.     Jos toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitama rahasto on sijoittautunut unioniin, säilytysyhteisöllä on oltava sääntömääräinen kotipaikka siinä jäsenvaltiossa, johon rahasto on sijoittautunut.

Jos toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitama rahasto on sijoittautunut kolmanteen maahan, säilytysyhteisöllä on oltava sääntömääräinen kotipaikka unionissa, paitsi jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)        toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja rahaston sijoittautumispaikkana toimivan kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat allekirjoittaneet yhteistyö- ja tietojenvaihtosopimuksia;

b)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittautumispaikkana toimivasta kolmannesta maasta on tehty 3 c kohdan nojalla päätös, jossa todetaan, että kyseiseen maahan sijoittautuneet säilytysyhteisöt ovat sellaisen tehokkaan vakauden valvonnan sääntelyn (mukaan luettuina vähimmäispääomavaatimukset) ja valvonnan alaisia, joka vastaa unionin lainsäädännön säännöksiä;

b a)     säilytysyhteisö on sopimuksen mukaisesti vastuussa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille johdonmukaisesti 5 ja 5 a kohdan nojalla ja lupaa täyttää 4 ja 4 a kohdan mukaiset velvoitteensa;

c)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittautumispaikkana toimivasta kolmannesta maasta on tehty 3 c kohdan nojalla päätös, jossa todetaan, että kolmannessa maassa sovellettavat säännöt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi täyttävät rahanpesunvastaisen toimintaryhmän vaatimukset samoin kuin rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen 26 päivänä lokakuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/60/EY[20] vaatimukset;

d)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio on allekirjoittanut sen kolmannen maan kanssa, johon rahasto on sijoittautunut, sopimuksen, joka vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon veroasioissa;

e)        säilytysyhteisö on pankki tai 3 kohdassa tarkoitetun kaltainen yhteisö, joka täyttää saman kohdan c alakohdassa määritellyt ehdot.

3 b.     Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä siitä, joissa säädetään

a)        yleisistä perusteista, joilla arvioidaan, täyttävätkö 3 a kohdan c alakohdassa tarkoitetut kolmansissa maissa sovellettavat säännöt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi rahanpesunvastaisen toimintaryhmän vaatimukset ja vastaavatko ne direktiivin 2005/60/EY vaatimuksia;

b)        yleisistä perusteista, joilla arvioidaan, onko 3 a kohdan b alakohdassa tarkoitetulla kolmansien maiden vakauden valvonnan sääntelyllä ja valvonnalla sama vaikutus kuin unionin lainsäädännön säännöksillä ja toteutetaanko ne tehokkaasti.

3 c.     Komissio antaa 3 b kohdassa tarkoitettuja perusteita noudattaen ja 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sen toteamiseksi, että

a)        kolmansissa maissa sovellettavat säännöt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi täyttävät rahanpesunvastaisen toimintaryhmän vaatimukset ja niillä on sama vaikutus kuin direktiivin 2005/60/EY vaatimuksilla;

b)        kolmansien maiden vakauden valvonnan sääntelyllä ja valvonnalla on sama vaikutus kuin unionin lainsäädännön säännöksillä ja ne toteutetaan tehokkaasti.

4.        Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään lukuun ottamatta tehtäviä, jotka liittyvät alisäilytysyhteisön ja alemman tason omaisuudensäilyttäjän valintaan, seurantaan ja valvontaan. Säilytysyhteisö ei saa siirtää toimintojaan siinä määrin, että siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

4 a.     Säilytysyhteisön on toimittava asianmukaisen pätevästi, varovasti ja huolellisesti sellaisen kolmannen osapuolen valinnassa, nimeämisessä, säännöllisessä arvioinnissa ja jatkuvassa valvonnassa, jolle se siirtää osan tehtävistään, sekä tälle siirrettyihin tehtäviin liittyvissä järjestelyissä.

5.        Säilytysyhteisö on vastuussa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka johtuvat säilytysyhteisölle tämän direktiivin mukaisesti kuuluvien velvoitteiden täyttämisen tarkoituksellisesta tai tahattomasta laiminlyömisestä tai niiden puutteellisesta suorittamisesta, paitsi jos tappiot ovat aiheutuneet ylivoimaisen esteen vuoksi. Jos säilytysyhteisön säilyttämistä rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan ainoastaan, jos se voi osoittaa, että menetykset johtuivat ulkopuolisesta tapahtumasta, joka ei ollut ennakoitavissa, ja ettei säilytysyhteisö olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Säilytysyhteisön vastuuseen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja sijoittajille ei vaikuta se, että se on siirtänyt osan tehtävistään toimiluvan saaneelle kolmannelle osapuolelle, kuten alisäilytysyhteisölle tai alemman tason omaisuudensäilyttäjälle. Jos rahoitusvälineet, joiden säilyttäminen on säilytysyhteisön ensisijainen velvoite, menetetään, säilytysyhteisön on palautettava varat vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle viipymättä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön soveltamista. Tätä vaatimusta sovelletaan rajoittamatta oikeustoimien soveltamista.

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan vedota suoraan tai mainitun rahaston hoitajan välityksellä ▌. ▌

5 a.     Edellä olevasta 5 kohdasta poiketen säilytysyhteisö voi vapauttaa itsensä vastuustaan, myös rahoitusvälineiden menettämistapauksessa, jos sen maan lainsäädäntö, jossa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja sijoittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, estää säilytysyhteisöä suorittamasta varojen säilytystehtäviään tai jos säilytysyhteisö ei kykene suorittamaan varojen säilytystehtäviään odottamattoman ulkoisen tapahtuman vuoksi, edellyttäen, että säilytysyhteisö voi osoittaa, että se on noudattanut toimissaan 4 a kohdassa tarkoitettua asianmukaista huolellisuutta. Tällaisen vastuusta vapauttamisen saa tehdä vain kerran. Vastuita ei saa ketjuttaa.

Vastuu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja sijoittajille voidaan siirtää sille toimiluvan saaneelle kolmannelle osapuolelle, jolle säilytysyhteisön säilytystehtävä on uskottu, säilytysyhteisön ja kolmannen osapuolen keskinäisellä kirjallisella sopimuksella.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja säilytysyhteisön välisessä sopimuksessa on määrättävä, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tiedotetaan kaikista säilytysyhteisön ja kolmannen osapuolen välisistä sopimuksista ennen kuin ne tulevat voimaan. Ennen kuin sijoittajat sijoittavat vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, näille tiedotetaan kyseisestä sopimuksesta ja vastuunjaosta osapuolten välillä.

Jos kolmannen maan säilytysyhteisöstä on tehty päätöksiä 3 c kohdan mukaisesti, toisessa alakohdassa tarkoitettua sopimusta ei vaadita.

5 b.     Edellä olevasta 5 kohdasta poiketen säilytysyhteisö voi vapauttaa itsensä vastuustaan tapauksissa, joissa varojen siirtäminen ja uudelleenkäyttö on sallittua säilytysyhteisön ja rahaston vastapuolen tai alemman tason omaisuudensäilyttäjän välisen sopimuksen nojalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen tai perustamisasiakirjojen mukaisesti, edellyttäen, että säilytysyhteisö voi osoittaa, että se on noudattanut toimissaan 4 a kohdassa tarkoitettua asianmukaista huolellisuutta.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja säilytysyhteisön välisessä sopimuksessa on määrättävä, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tiedotetaan ennen sopimuksen täytäntöönpanoa määräyksestä, jonka nojalla varojen siirtäminen ja uudelleenkäyttö on sallittua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti.

Ennen kuin sijoittajat sijoittavat vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, näille on tiedotettava kyseisestä sopimuslausekkeesta ja ilmoitettava, kuka on kolmas osapuoli. Sijoittajille on tiedotettava erityisesti mahdollisesta vastuun siirrosta kolmannelle osapuolelle, myös siinä tapauksessa, että rahoitusvälineet menetetään. Varojen palauttamisen määräaika määräytyy tuolloin säilytysyhteisön ja kolmannen osapuolen välisen sopimuksen ehtojen mukaan.

5 c.     Säilytysyhteisön on pyynnöstä asetettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten saataville kaikki tiedot, jotka se on saanut tehtäviään suorittaessaan ja jotka voivat olla toimivaltaisille viranomaisille tarpeen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan valvonnan kannalta. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio on eri kuin säilytysyhteisön kotijäsenvaltio, säilytysyhteisön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava saadut tiedot viipymättä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

5 d.     Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään tarkemmin säilytysyhteisöjen velvoitteet ja vastuut sekä ehdot, joiden nojalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisö voi siirtää osan tehtävistään kolmannelle osapuolelle.

4 JAKSO: Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tehtävien siirtäminen

18 artiklaTehtävien siirtäminen

1.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka aikoo siirtää kolmansille osapuolille yhden tai useamman tehtävänsä, on ilmoitettava kustakin siirrosta ennakkoon ▌kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuukauden määräajassa kieltää tehtävän siirtämisen.

Tässä yhteydessä on täytettävä seuraavat ehdot:

a)        kolmannen osapuolen on oltava luottokelpoinen, ja liiketoiminnasta käytännössä vastaavien henkilöiden on oltava riittävän hyvämaineisia ja riittävän kokeneita;

b)        jos siirto koskee salkunhoitoa tai riskienhallintaa taikka maksuvalmiuden hoitoa, kolmannella osapuolella on lisäksi oltava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimilupa, joka oikeuttaa hoitamaan samantyyppisiä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

c)        siirto ei saa estää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tehokasta valvontaa eikä se varsinkaan saa estää sitä toimimasta eikä hoitamasta vaihtoehtoista sijoitusrahastoa sijoittajien parhaan edun mukaisesti;

d)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on kyettävä osoittamaan, että kolmas osapuoli on pätevä ja kykenevä suoriutumaan kyseisistä tehtävistä, että sen valinnassa on noudatettu asianmukaista huolellisuutta ja että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on jatkuvasti tosiasiallisesti mahdollisuus valvoa siirretyn tehtävän hoitamista, antaa kolmannelle osapuolelle milloin tahansa lisäohjeita ja peruuttaa siirto välittömästi, jos se on sijoittajien edun mukaista;

d a)     vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava sijoittajille, mitkä tehtävät on siirretty ja mille elimille.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on voitava milloin tahansa antaa lisäohjeita yritykselle, jolle tehtävät on siirretty, ja sen on voitava peruuttaa valtuutus välittömästi, jos se on sijoittajien edun mukaista.

Tehtäviä ei saa siirtää säilytysyhteisölle, arvonmäärittäjälle eikä muulle yhteisölle, jonka edut saattavat olla ristiriidassa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tai sen sijoittajien etujen kanssa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on jatkuvasti arvioitava kunkin kolmannen osapuolen suorittamia palveluja.

2.        Se, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on siirtänyt tehtäviä kolmannelle osapuolelle, ei saa missään tapauksessa vaikuttaa kyseisen hoitajan vastuuseen, eikä kyseinen hoitaja saa siirtää tehtäviään niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsottaisi olevan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ja että siitä tulisi postilaatikkoyhteisö.

3.        Kolmas osapuoli ei saa siirtää edelleen sille siirrettyjä tehtäviä.

IV luku

Avoimuutta koskevat vaatimukset

19 artikla

Vuosikertomus

1.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asetettava kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta vuosikertomus saataville kultakin tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja toimivaltaisten viranomaisten saataville neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tai kun kolmansilta osapuolilta on saatava tietoja, kuten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus, enintään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

2.        Vuosikertomuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a)        tase tai varoja ja velkoja koskeva selvitys;

b)        tilikauden tuloslaskelma;

c)        tilikauden toimintakertomus;

c a)     jäljempänä 20 artiklassa luetellut tiedot siinä määrin kuin ne ovat muuttuneet tilikaudella, jota kertomuksessa käsitellään;

c b)     vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan maksamien ja tarpeen mukaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston maksamien palkkioiden määrät eriteltyinä kiinteään ja muuttuvaan palkkio-osuuteen.

3.        Yhden tai useamman henkilön, jolla on lain nojalla kelpoisuus suorittaa tilintarkastusta tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta ▌17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY[21] mukaisesti, on tarkastettava vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot, jotka on laadittava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöissä tai perustamis- tai muodostamisasiakirjoissa edellytettyjen kirjanpitostandardien tai -periaatteiden mukaisesti. Tilintarkastuskertomus mahdollisine varaumineen on toistettava täydellisenä vuosikertomuksessa.

4.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään vuosikertomuksen sisältö ja muoto. Nämä säädökset ovat tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhteisia, ja ne mukautetaan asianomaisen säädöksen kohteena olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tyyppiä ja kertomuksessa käsitellyn vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyyppiä vastaaviksi.

20 artiklaTiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan

1.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan tasalle saatettuja tietoja:

a)        kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, erityyppisistä sijoituskohteista, joihin kyseinen rahasto voi sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, tarvittaessa varojen uudelleenkäytöstä ja siirtojärjestelyistä ja säilytysjärjestelyistä, mahdollisista sovellettavista sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä, vivutuksen enimmäistasosta ja vivutukseen liittyvistä riskeistä ja vivutuksen käytön mahdollisista rajoituksista sekä vivutuksen kausittaisesta kokonaismäärästä;

a a)     tiedot siitä, mihin kohderahastot ovat sijoittautuneet, jos tällainen vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on rahasto-osuusrahasto;

a b)     tiedot siitä, mihin master-rahasto on sijoittautunut;

b)        kuvaus menettelyistä, joilla vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi muuttaa sijoitusstrategiaansa tai -politiikkaansa tai molempia;

c)        kuvaus sijoitussopimuksen oikeudellisista vaikutuksista, mukaan luettuina tiedot oikeudenkäyttöalasta, sovellettavasta laista ja siitä, onko olemassa säädöksiä, joissa säädetään tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sillä oikeudenkäyttöalueella, johon rahasto on sijoittautunut;

d)        tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisöstä, arvonmäärittäjästä ja muista palveluntarjoajista sekä kuvaus niiden tehtävistä ja sijoittajien oikeuksista ongelmatilanteissa;

e)        kuvaus siirretyistä hoito-, arvonmääritys- tai säilytystehtävistä ja tiedot kolmansista osapuolista, joille tehtävät on siirretty, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston alemman tason omaisuudensäilyttäjät ja rahaston vastapuolet mukaan luettuina, kuvaus niiden velvollisuuksista ja vastuista ja kuvaus jäljelle jääneistä riskeistä, joille sijoittajat voivat altistua poikkeuksellisissa olosuhteissa, jotka liittyvät ennakoimattomiin tapahtumiin, jotka eivät ole säilytysyhteisön eivätkä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hallittavissa;

f)         kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston arvonmääritysmenettelystä ja soveltuvin osin hinnanmuodostusmalleista, joita arvonmäärityksessä käytetään, mukaan luettuina menetelmät, joita käytetään vaikeasti arvostettavissa olevien varojen arvonmääritykseen;

g)        kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston maksuvalmiusriskien hallinnasta, mukaan luettuina lunastusoikeudet sekä normaali- että poikkeustilanteissa, olemassa olevista lunastusjärjestelyistä sekä siitä, miten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja varmistaa sijoittajien tasapuolisen kohtelun;

h)        kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja kuluista sekä niiden enimmäismääristä, jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua sijoittajien maksettaviksi;

i)         mikäli tietty sijoittaja saa erityiskohtelua tai oikeuden saada erityiskohtelua, tiedot kyseisestä sijoittajasta ja kuvaus erityiskohtelusta ja tiedot siitä, onko vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja kyseisen sijoittajan välillä mitään yhteyksiä;

j)         viimeisin vuosikertomus;

j a)      kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston aiemmista tuloksista sen perustamisesta lähtien uusimpaan arviointiin asti;

j b)      tiedot sovelletun sijoitusstrategian korrelaatiosta perinteisiin sijoitusstrategioihin (kuten osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin) nähden;

j c)      tiedot 17 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun vastuujärjestelmän muutoksista vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja säilytysyhteisön sopimusjärjestelyjen seurauksena;

j d)      yksityiskohtainen kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston keräämien varojen lähteestä, juoksuajasta ja määrästä, mukaan luettuna vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja sen edustajien, johtajien ja työntekijöiden suoraan tai välillisesti hankkima osuus.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on annettava sijoittajille kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat tiedot:

a)        niiden varojen prosenttiosuus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoista, joihin sovelletaan niiden ominaisen heikon maksuvalmiuden vuoksi erityisjärjestelyjä;

b)        tiedot uusista järjestelyistä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston maksuvalmiuden hallitsemiseksi;

c)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston senhetkinen riskiprofiili ja tiedot riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen rahaston hoitaja käyttää näiden riskien hallintaan.

3.        Komissio hyväksyy 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli. Nämä delegoidut säädökset mukautetaan asianomaisen säädöksen kohteena olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

21 artiklaRaportointivelvollisuudet toimivaltaisten viranomaisten suuntaan

1.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on säännöllisesti raportoitava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tärkeimmistä markkinoista ja välineistä, joilla sen käy kauppaa kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun.

           Sen on toimitettava tiedot tärkeimmistä välineistä, joilla se käy kauppaa, markkinoista, joiden jäsen se on tai joilla se käy aktiivisesti kauppaa, sekä kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tärkeimmistä sijoituskohteista ja merkittävimmistä riskikeskittymistä.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on säännöllisesti toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille jokaisesta hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta seuraavat tiedot:

a)        niiden varojen prosenttiosuus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoista, joihin sovelletaan niiden ominaisen heikon maksuvalmiuden vuoksi erityisjärjestelyjä;

b)        tiedot uusista järjestelyistä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston maksuvalmiuden hallitsemiseksi;

c)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston senhetkinen riskiprofiili ja tiedot riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen rahaston hoitaja käyttää näiden riskien hallintaan;

c a)     kussakin sen hoitamassa vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa sovelletun vivutuksen kokonaismäärä, tieto siitä, miten vivutus jakaantuu rahan tai arvopapereiden lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin sisältyvän vivutuksen kesken, ja mahdollinen tieto siitä, missä määrin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja on käytetty vivutusjärjestelyissä uudelleen; näissä tiedoissa on ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta viisi suurinta lainarahan tai lainattujen arvopaperien lähdettä sekä kultakin näiltä lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen määrät kunkin rahaston osalta;

d)        tärkeimmät varojen luokat, joihin vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on sijoittanut;

e)        tiedot raportointikaudella mahdollisesti tapahtuneista lyhyeksi myynneistä;

e a)     maksurakenne ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle maksetut määrät;

e b)     tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tuloksista, varojen arvonmääritys mukaan luettuna.

2 a.     Toimivaltaiset viranomaiset voivat suhteellisuusperiaatteen mukaisesti pyytää lisätietoja sellaiselta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalta, jonka ne arvioivat voivan aiheuttaa järjestelmäriskejä.

2 b.     Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja kun se on tarpeen rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden varmistamiseksi tai pitkäaikaisen kestävän kasvun edistämiseksi, EAMV voi asettaa raportointia koskevia lisävaatimuksia.

3.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on säännöllisesti toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille jokaisesta hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta seuraavat asiakirjat:

a)        kunkin sen hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomus kultakin tilikaudelta neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, tai kun kolmansilta osapuolilta on saatava tietoja (kuten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kohdesijoituksia koskeva tilintarkastus), kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä;

b)        yksityiskohtainen luettelo kaikista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita kyseinen hoitaja hoitaa kunkin vuosineljänneksen lopulla.

3 a.     Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava EAMV:lle ja EJRK:lle kaikki merkitykselliset tiedot, joita tarvitaan järjestelmäriskien hallintaan, sekä yhteenveto kaikista 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

4.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut raportointivelvollisuudet ja raportoinnin aikaväli.

V Luku

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan velvollisuudet tietyntyyppisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidon osalta

1 JAKSO: Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan velvollisuudet vivutettujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidon osalta

22 artikla

Soveltamisala

Tätä jaksoa sovelletaan ainoastaan sellaiseen vaihtoehtoiseen sijoitusrahaston hoitajaan, joka hoitava yhtä tai useampaa vivutusta käyttävää vaihtoehtoista sijoitusrahastoa ▌.

23 artikla

Tiedonantovelvollisuus sijoittajia kohtaan

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka hoitaa ▌yhtä tai useampaa vivutusta käyttävää vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, ▌on ilmoitettava kustakin tällaisesta rahastosta ▌:

a)        vivutuksen enimmäistaso, jota kyseinen hoitaja voi käyttää asianomaisen rahaston lukuun, sekä vivutusjärjestelyissä mahdollisesti annetut oikeudet vakuuksien tai takausten uudelleenkäyttöön;

b)        ▌kunkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston edeltävällä vuosineljänneksellä käyttämän vivutuksen kokonaismäärä neljännesvuosittain.

24 artikla

Raportointivelvollisuudet toimivaltaisten viranomaisten suuntaan

▌Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka hoitaa ▌yhtä tai useampaa vivutusta käyttävää vaihtoehtoista sijoitusrahastona, ▌on annettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille tieto kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vivutuksen kokonaismäärästä sekä tieto siitä, miten vivutus jakautuu rahan tai arvopaperien lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin sisältyvän vivutuksen kesken.

Näissä tiedoissa on ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta viisi suurinta lainarahan tai lainattujen arvopaperien lähdettä sekä kultakin näiltä lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen määrät kunkin rahaston osalta.

25 artikla

Tietojen käyttö toimivaltaisten viranomaisten toimesta, valvontayhteistyö ja vivutusta koskevat rajoitukset

1.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset käyttävät 24 artiklan nojalla raportoituja tietoja määrittääkseen, missä määrin vivutuksen käyttö lisää rahoitusjärjestelmän järjestelmäriskiä tai markkinahäiriöiden riskiä tai riskiä talouden pitkän aikavälin kasvulle.

2.        Kotijäsenvaltion on varmistettava, että kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot kootaan kaikista sen valvomista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista yhteen ja asetetaan muiden toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n saataville noudattaen ▌46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on myös viipymättä tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos sen vastuualueeseen kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja saattaa toimia merkittävänä vastapuoliriskin lähteenä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle tai muulle järjestelmän kannalta olennaiselle laitokselle.

2 a.     Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja asettaa rajat vivutuksen käytölle kussakin hoitamassaan vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa ottaen huomioon muun muassa

a)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyypin;

b)        sen strategian;

c)        vivutuksen lähteet;

d)        muut kytkökset tai asiaankuuluvat suhteet muihin rahoituspalvelulaitoksiin, jotka saattavat aiheuttaa järjestelmäriskejä;

e)        tarpeen rajoittaa positiota yksittäisessä vastapuolessa;

f)         sen, missä määrin vivutus perustuu vakuuksiin;

g)        varojen ja velkojen mahdollisen epäsuhdan suuruuden;

h)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toiminnan laajuuden, luonteen ja määrän kyseisillä markkinoilla.

2 b.     Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan asettamien vivutusta koskevien rajoitusten on oltava kohtuullisia ja että mainitun hoitajan on noudatettava kaikkina aikoina asettamiaan vivutusrajoja. Kunkin toimivaltaisen viranomaisen on säännöllisesti toimitettava EAMV:lle 24 artiklan mukaisesti saamansa tiedot. EAMV voi näiden tietojen perusteella ja EJKR:aa kuultuaan arvioida, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ryhmän käyttämä vivutus aiheuttaa merkittävän riskin rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja eheydelle, ja voi määritellä toteutettavat korjaavat toimenpiteet (mukaan luettuna se, missä määrin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai hoitajien ryhmän on mahdollista käyttää vivutusta). EAMV:n olisi viipymättä ilmoitettava kaikista tällaisista arvioinneista komissiolle ja asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille.

Sen varmistamiseksi, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien asettamat vivutusta koskevat rajoitukset ovat kohtuullisia, jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset ottavat huomioon seuraavat perusteet:

a)        missä määrin kyseiset rajoitukset eivät lisää järjestelmäriskiä;

b)        vastapuolten positiot;

c)        todennäköinen vaikutus markkinoihin, joilla kyseinen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja toimii;

d)        muiden jäsevaltioiden samantyyppisiin rahastoihin soveltamat rajoitukset;

e)        sallitun vivutuksen kokonaisvaikutus talouteen;

f)         kun on kyse vaihtoehtoisesta pääomasijoitusrahastosta ja 26 artiklassa tarkoitetusta hankinnasta, hankintaan käytetyn rahoitusvelan ja ennen korkoja, veroja, poistoja ja kuoletuksia lasketun tuoton suhde.

EAMV:n on annettava suuntaviivoja vähimmäisvaatimuksista, joita toimivaltaisten viranomaisten on noudatettava arvioidessaan kyseisiä perusteita.

2 c.     Jos EAMV toteuttaa 2 b kohdassa tarkoitetun arvioinnin, tällaisen arvioinnin kohteena olevan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on pantava täytäntöön EAMV:n päätökset.

3.        Komissio hyväksyy rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden varmistamiseksi sekä talouden pitkän aikavälin kestävän kasvun edistämiseksi 49 a, 49 b ja 49 c artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joissa asetetaan parametrit, joiden perusteella EAMV voi toteuttaa 2 b kohdassa tarkoitetun arvioinnin.

4.        EAMV:n ja kotijäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden on oltava luonteeltaan väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla antamien delegoitujen säädösten kanssa yhteensopivia.

2 jakso: Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan velvollisuudet yhtiöissä merkittävän osuuden tai määräysvallan hankkivien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoidon osalta

26 artiklaSoveltamisala

1.        Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin:

a)        vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla erikseen tai yhteenlaskettuna on määräysvalta eli esimerkiksi hallussaan vähintään 10, 20, 30 tai 50 prosenttia unioniin sijoittautuneen liikkeeseenlaskijan tai tällaisen listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;

b)        vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai useamman muun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot kykenevät käyttämään määräysvaltaa eli esimerkiksi vähintään 10:tä, 20:tä, 30:tä tai 50:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

1 a.     Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien määräysvallan alaisten listaamattomien yhtiöiden on noudatettava asianomaisia unionin ja kansallisen yhtiölainsäädännön mukaisia tiedonantovaatimuksia.

2.        Tätä jaksoa ei sovelleta, jos asianomaisen listaamattoman yhtiön – sidoksissa olevat yhtiöt mukaan luettuina – palveluksessa on alle 50 henkeä ▌.

3.        Tätä jaksoa sovelletaan direktiivin 2002/14/EY 6 artiklan mukaisesti.

27 artiklaIlmoitus

merkittävän määräysvallan ja määräysvallan hankkimisesta listaamattomassa yhtiössä

1.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja kykenee käyttämään määräysvaltaa listaamattomassa yhtiössä, kyseinen hoitaja ilmoittaa asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille muille osakkeenomistajille 2 kohdassa säädetyt tiedot.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja yksin tai yhdessä toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa saa haltuunsa yhden tai useamman hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kautta 10, 20, 30 tai 50 prosenttia liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman yhtiön äänioikeuksista, sen on ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot asianomaiselle yhtiölle, tarvittaessa sen työntekijöiden edustajille tai, jos tällaisia edustajia ei ole, itse työntekijöille, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon liikkeeseenlaskija tai listaamaton yhtiö on sijoittautunut.

Ilmoitukset on tehtävä mahdollisimman pian, mutta viimeistään viiden työpäivän kuluessa, joista ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja saavutti relevantin raja-arvon.

2.        Edellä 1 kohdassa edellytetyssä ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a)        syntynyt tilanne äänioikeuksien suhteen;

b)        olosuhteet, joissa relevantti raja-arvo on saavutettu, mukaan luettuina täydet tunnistetiedot asiaan liittyvistä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista, vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja osakkeenomistajista sekä henkilöistä, jotka toimivat yhdessä näiden kanssa, luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, joilla on oikeus käyttää äänioikeutta näiden puolesta, ja soveltuvin osin niiden yritysten ketju, joiden kautta äänioikeutta tosiasiallisesti käytetään;

c)        päivämäärä, jona relevantti raja-arvo saavutettiin tai ylitettiin.

27 a artikla

Omien varojen riittävyys kohdeyhtiöissä

Jotta voidaan välttää mahdollinen yrityksen varojen ryövääminen, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston valvoman kohdeyhtiön nettovarojen on vastattava omien varojen riittävyyttä koskevia säännöksiä toisen yhtiöoikeusdirektiivin mukaisesti.

28 artiklaTiedonantovelvollisuus hankittaessa määräysvalta liikkeeseenlaskijassa tai listaamattomassa yhtiössä

1.        Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja yksin tai yhdessä toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa hankkii määräysvallan liikkeeseenlaskijassa tai listaamattomassa yhtiössä, lukuun ottamatta suljettuja rahastoja, kyseinen hoitaja ilmoittaa mahdollisimman pian toisessa ja kolmannessa alakohdassa tarkoitetut tiedot kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon liikkeeseenlaskija tai listaamaton yhtiö on sijoittautunut, liikkeeseenlaskijalle, listaamattomalle yhtiölle, niiden osakkeenomistajille ja työntekijöiden edustajille, tai, jos tällaisia edustajia ei ole, itse työntekijöille.

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asetettava asianomaisen liikkeeseenlaskijan, sen osakkeenomistajien ja työntekijöiden edustajien saataville direktiivin 2004/25/EY 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Liikkeeseenlaskijan ja listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asetettava saataville

a)        suunnitellut merkittävät varojen myynnit;

b)        periaatteet, joita noudatetaan eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja liikkeeseenlaskijan välillä;

c)        periaatteet, joita noudatetaan liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa erityisesti koskien työntekijöitä;

d)        tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa on saavuttanut määräysvallan;

f)         periaatteet, joita noudatetaan eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja listaamattoman yhtiön välillä;

g)        henkilö tai henkilöt, jotka ovat oikeutettuja tekemään yritysstrategiaa ja työllistämispolitiikkaa koskevia oikeudellisesti sitovia sopimuksia.

▌2 a.  Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on saavuttanut yksin tai yhdessä toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa aseman, jossa se kykenee käyttämään määräysvaltaa, kohdeyhtiön on ilmoitettava yritysostosta kattavasti ja ajoissa työntekijöidensä edustajille, tai jos tällaisia edustajia ei ole, itse työntekijöille, ja annettava tarvittaessa kaikki direktiivin 2004/25/EY 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut asiaankuuluvat asiakirjat mikäli ja siinä määrin kuin liiketoiminnan harjoittaminen ei joudu vaaraan.

29 artikla

Erityissäännökset koskien määräysvaltaa liikkeeseenlaskijassa tai listaamattomassa yhtiössä käyttävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan vuosikertomusta

1.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja sisällyttää 19 artiklassa säädettyyn kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomukseen tämän artiklan 2 kohdassa säädetyt lisätiedot.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomuksessa on oltava seuraavat lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja listaamattomasta yhtiöstä, jossa kyseisellä rahastolla on määräysvalta:

a)        ▌taloudellisen kehityksen osalta pääomarakenne, mukaan luettuina kuvaus tuloista ja tuotoista liiketoiminta-aloittain, lausunto yhtiön ▌raha-asioiden kehityksestä, arvio ▌raha-asioiden odotettavissa olevasta kehittymisestä jatkossa, raportti tilikauden merkittävistä tapahtumista, tutkimus- ja kehittämistoimet;

b)        taloudellisten ja muiden riskien osalta ainakin pääomarakenteeseen liittyvät taloudelliset riskit;

c)        työntekijöiden osalta työntekijöiden vaihtuvuus, työsuhteiden päättymiset, rekrytoinnit, palkka- ja palkkiopolitiikka ja muut työehdot;

d)        lausunto merkittävistä varojen myynneistä;

d a)     ympäristönäkökohdat;

d b)     johdon korvauksia koskevat paketit;

d c)     myynnin yhteydessä myyntihinta ja voiton määrä;

d d)     olennaiset muutokset liikkeeseenlaskijan tai yksityisen yhtiön liiketoiminnoissa sen jälkeen kun muutos on tapahtunut.

2 a.     Lisäksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomuksessa on oltava seuraavat tiedot kustakin sellaisesta liikkeeseenlaskijasta, jossa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on 28 artiklassa tarkoitettu määräysvalta:

a)        hallinto-, johto- ja valvontaelinten ja niiden toimikuntien kokoonpano ja toiminta;

b)        yksityiskohtaiset tiedot sellaisten arvopapereiden haltijoista, joihin liittyy erityisiä valvontaoikeuksia, ja näiden oikeuksien kuvaus;

c)        ovatko osakkeet nimetylle henkilölle vai haltijalle asetettuja, jos kansallinen lainsäädäntö sallii molemmat muodot, sekä määräykset, jotka koskevat osakkeiden muodon muuntamista toiseksi, jollei siitä säädetä laissa;

d)        merkityn osakepääoman määrä, joka on maksettu yhtiön perustamishetkellä tai sen saadessa luvan aloittaa toimintansa.

3.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on annettava kustakin sellaisesta hoitamastaan vaihtoehtoisesta rahastosta, jonka vuoksi mainittuun hoitajaan sovelletaan tämän jakson säännöksiä, 2 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikille 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun asianomaisen yhtiön työntekijöiden edustajille, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon liikkeeseenlaskija tai listaamaton yhtiö on sijoittautunut, 19 artiklan 1 kohdassa asetettua määräaikaa noudattaen.

30 artiklaErityissäännökset yhtiöistä, joiden osakkeita ei enää oteta kaupankäynnin kohte

eksi säännellyillä markkinoilla

Kun tietty taho on hankkinut määräysvallan tai merkittävän määräysvallan liikkeeseenlaskijassa ja kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää tämän jälkeen oteta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen on kuitenkin edelleen noudatettava direktiivin 2004/109/EY mukaisia velvollisuuksiaan vuoden ajan päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä markkinoilta.

VI luku

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoito- ja markkinointipalvelujen tarjoaminen

31 artikla

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien markkinointi kotijäsenvaltiossa

1.        Toimiluvan saanut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille kotijäsenvaltiossa heti, kun tässä artiklassa säädetyt ehdot täyttyvät.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus kustakin vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, jota se aikoo markkinoida.

Ilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)        markkinoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tunnistetiedot sekä tieto siitä, mihin se on sijoittautunut;

b)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöt tai perustamisasiakirjat;

b a)     vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisön tunnistetiedot;

c)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kuvaus ja muut tiedot, jotka annetaan sijoittajille;

d)        tiedot järjestelyistä, joilla estetään kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien markkinointi yksittäissijoittajille, myös tapauksissa, joissa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tukeutuu vaihtoehtoisen sijoitusrahaston suhteen tarjottavien sijoituspalvelujen tarjonnassa riippumattomien yhteisöjen toimintaan.

3.        Viimeistään 20 työpäivän kuluttua 2 kohdan mukaisen täydellisen ilmoituksen vastaanottamisesta kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, voiko se alkaa markkinoida 2 kohdan mukaisessa ilmoituksessaan yksilöityä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa.

Jollei kolmannessa alakohdassa tarkoitetuista delegoiduista säädöksistä muuta johdu, toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa rajoituksia tai ehtoja tämän artiklan nojalla tapahtuvalle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille.

Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään sellaisten rajoitusten ja ehtojen lajit, joita voidaan asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille tämän kohdan toisen alakohdan nojalla. ▌

4.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitamia vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja markkinoidaan ainoastaan ammattimaisille sijoittajille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 32 artiklan 1 kohdan soveltamista.

5.        Jäljempänä VII luvun mukaisesti tätä artiklaa sovelletaan riippumatta siitä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto sijoittautunut unioniin vai kolmanteen maahan.

32 artiklaJäsenvaltioiden mahdollisuus sallia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointi yksityissijoittajille

1.        Jäsenvaltiot voivat sallia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnin yksityissijoittajille alueellaan.

Jäsenvaltiot voivat tätä varten asettaa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille tai vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille lisävaatimuksia. EAMV:n on annettava tätä koskevat suuntaviivat.

1 a.     Jäsenvaltiot eivät voi sallia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinointia yksityissijoittajille alueellaan, jos vaihtoehtoinen sijoitusrahasto sijoittaa yli 30 prosenttia muihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, joilla ei ole eurooppalaista markkinointilupaa.

2.        Jäsenvaltioiden, jotka sallivat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnin yksityissijoittajille alueellaan, on vuoden kuluttua 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle

a)        minkä tyyppisiä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat markkinoida yksityissijoittajille niiden alueella;

b)        mahdolliset lisävaatimukset, joita jäsenvaltiot asettavat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnille yksityissijoittajille alueellaan edellä 1 kohdassa tarkoitettujen EAMV:n suuntaviivojen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle myös myöhemmistä mahdollisista ensimmäiseen alakohtaan liittyvistä muutoksista.

33 artiklaEhdot markkinoinnille muissa jäsenvaltioissa

1.        Kun toimiluvan saanut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo markkinoida hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille toisessa jäsenvaltiossa, sen on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat asiakirjat:

a)        ilmoitus, joka sisältää toimintaohjelman, josta käy ilmi markkinoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tunnistetiedot sekä tieto siitä, mihin se on sijoittautunut;

b)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöt tai perustamisasiakirjat;

b a)     vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisön tunnistetiedot;

c)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kuvaus ja muut tiedot, jotka annetaan sijoittajille;

d)        tieto jäsenvaltiosta, jossa se aikoo markkinoida hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille;

e)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinointia koskevat järjestelyt sekä soveltuvin osin tiedot järjestelyistä, joilla estetään kyseisen rahaston osakkeiden tai osuuksien markkinointi yksityissijoittajille.

2.        Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viimeistään 20 työpäivän kuluttua kaikkien asiakirjojen vastaanottamisesta toimitettava 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tullaan markkinoimaan. Niiden on tässä yhteydessä toimitettava myös todistus siitä, että kyseisellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on toimilupa.

3.        Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle asiakirjojen toimittamisesta. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi aloittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnin vastaanottavassa jäsenvaltiossa kyseisestä ilmoituspäivästä alkaen.

4.        Edellä 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin järjestelyihin sovelletaan vastaanottavan jäsenvaltion lainsäädäntöä ja valvontaa.

5.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja 2 kohdassa tarkoitettu todistus toimitetaan kansainvälisellä rahoitusalalla yleisesti käytetyllä kielellä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen sähköisen siirron ja arkistoinnin.

6.        Jos 2 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot muuttuvat, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteutumista.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava kyseisistä muutoksista vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

7.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään

a)        ilmoituksen vakiomallin muoto ja sisältö;

b)        todistuksen vakiomallin sisältö ja muoto.

8.        Jäljempänä VII luvun mukaisesti tätä artiklaa sovelletaan riippumatta siitä, onko vaihtoehtoinen sijoitusrahasto sijoittautunut unioniin vai kolmanteen maahan.

34 artikla

Edellytykset hoitopalvelujen tarjoamiselle toisessa jäsenvaltiossa

1.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimiluvan saanut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi tarjota toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitopalveluja joko suoraan tai sivuliikkeen välityksellä, kunhan sillä on toimilupa hoitaa kyseisentyyppisiä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja.

2.        Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka haluaa tarjota toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitopalveluja, on toimitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)        jäsenvaltio, jossa se aikoo tarjota hoitopalveluja suoraan tai sivuliikkeen välityksellä;

b)        toimintaohjelma, josta käyvät ilmi erityisesti palvelut, joita se aikoo tarjota sekä vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joita se aikoo hoitaa.

3.        Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja aikoo perustaa sivutoimipisteen, sen on toimitettava 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi seuraavat tiedot:

a)        sivutoimipisteen organisaatiorakenne;

b)        kotijäsenvaltiossa sijaitseva osoite, josta asiaan liittyviä asiakirjoja on mahdollista saada;

c)        sivuliikkeen johtamisesta vastuussa olevien nimet.

4.        Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa kaikkien asiakirjojen vastaanottamisesta toimitettava 2 kohdassa ja tarvittaessa 3 kohdassa tarkoitetut asiakirjat sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa hoitopalveluja tullaan tarjoamaan sekä todistus siitä, että ne ovat myöntäneet kyseiselle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle toimiluvan. Niiden on viipymättä ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle näiden tietojen toimittamisesta.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi aloittaa palvelujensa tarjoamisen vastaanottavassa jäsenvaltiossa saatuaan ilmoituksen tietojen toimittamisesta.

5.        Vastaanottavat jäsenvaltiot eivät saa asettaa kyseisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille tässä direktiivissä käsiteltyihin asioihin liittyviä lisävaatimuksia.

6.        Jos 2 kohdan ja mahdollisesti 3 kohdan mukaisesti toimitetut tiedot muuttuvat, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kuukautta ennen muutoksen toteutumista.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava näistä muutoksista vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

6 a.     Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan järjestelyjen ja organisaation asianmukaisuuden valvonnasta sen varmistamiseksi, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi noudattaa kaikkien hoitamiensa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen perustamista ja toimintaa koskevia velvoitteita ja sääntöjä.

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa hoitopalveluja tarjotaan, ovat vastuussa sen valvonnasta, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja noudattaa kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston perustamista ja toimintaa koskevia sääntöjä, markkinointia koskevat järjestelyt mukaan luettuina.

Jotta sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa hoitopalveluja tarjotaan, voivat puuttua vastuullaan olevien sääntöjen mahdolliseen rikkomiseen, niiden on voitava luottaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa hoitopalveluja tarjotaan, voivat tarvittaessa viimeisenä keinona ja ilmoitettuaan asiasta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ryhtyä suoraan toimenpiteisiin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa vastaan.

VII lukuKolmansia maita koskevat erityissäännöt

35 artiklaEdellytykset

kolmanteen maahan sijoittautuneiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinoinnille unionissa

1.        Unionissa toimiluvan saanut tai edellä 2 kohdassa tarkoitettu kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia unioniin sijoittautuneille ammattimaisille sijoittajille vain, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

a)        kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan valvontaviranomaisella on yhteistyösopimus, jolla varmistetaan niiden tietojen tehokas vaihto, jotka ovat olennaisia seurattaessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toiminnan mahdollisia vaikutuksia;

b)        komissio on tehnyt kolmatta maata koskevan päätöksen, jossa todetaan, että kolmannessa maassa sovellettavat säännöt rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi täyttävät rahanpesunvastaisen toimintaryhmän vaatimukset ja vastaavat direktiivin 2005/60/EY vaatimuksia;

c)        kolmas maa on allekirjoittanut sen jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee toimilupaa, ja kaikkien niiden jäsenvaltioiden kanssa, joissa kyseiset osakkeet tai osuudet aiotaan markkinoida, sopimuksen, joka vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon veroasioissa; ja

d)        kolmannesta maasta on tehty komission päätös, jossa todetaan, että kolmas maa myöntää unioniin sijoittautuneille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille samantasoisen pääsyn markkinoilleen kuin unioni myöntää kyseisestä kolmannesta maasta tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille.

2.        Kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia tämän artiklan mukaisesti ainoastaan, jos se täyttää 39 a artiklan ehdot.

2 a.     Rajoittamatta muiden soveltuvien rahanpesun ehkäisemistä koskevien säännösten soveltamista, direktiivin 2005/60/EY mukaisesti laadittuja raportteja epäilyttävistä liiketoimista, jotka koskevat unionissa kotipaikkaansa pitävien sijoittajien suoria ja välillisiä sijoituksia kolmansiin maihin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin, on käsiteltävä siinä jäsenvaltiossa, jossa sijoittajan kotipaikka on.

3.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään

a)        yleisistä perusteista, joilla arvioidaan, täyttävätkö 1 kohdassa tarkoitetut kolmannessa maassa sovellettavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemistä koskevat vaatimukset rahanpesunvastaisen toimintaryhmän vaatimukset ja vastaavatko ne direktiivin 2005/60/EY vaatimuksia;

b)        yleisistä perusteista, joilla arvioidaan, myöntääkö kolmas maa unionin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille samantasoisen pääsyn markkinoilleen kuin unioni myöntää kyseisestä kolmannesta maasta tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille.

4.        Komissio antaa 3 kohdassa tarkoitettuja perusteita noudattaen 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sen toteamiseksi, että

a)        kolmannessa maassa sovellettavat vaatimukset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi täyttävät rahanpesunvastaisen toimintaryhmän vaatimukset ja vastaavat direktiivin 2005/60/EY vaatimuksia;

b)        kolmas maa myöntää unionin vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille vähintään samantasoisen pääsyn markkinoilleen kuin unioni myöntää kyseisestä kolmannesta maasta tuleville vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille.

35 a artikla

Edellytykset sijoittamiselle kolmansiin maihin sijoittautuneisiin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin

1.        Unioniin sijoittautunut ammattimainen sijoittaja voi sijoittaa kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeisiin tai osuuksiin ainoastaan, jos kaikki 35 artiklassa mainitut kyseistä kolmatta maata koskevat ehdot täyttyvät.

2.        Unioniin sijoittautunut ammattimainen sijoittaja ei saa sijoittaa kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeisiin tai osuuksiin, jos yksikään 35 artiklassa mainituista kyseistä kolmatta maata koskevista ehdoista ei täyty.

Jäljempänä 43 artiklan nojalla sovellettavia toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevia sääntöjä on sovellettava sijoittajiin, jotka rikkovat näitä säännöksiä.

3.        Komissio arvioi EAMV:tä kuultuaan, mitkä kolmannet maat täyttävät 1 kohdassa tarkoitetut ehdot.

36 artiklaVaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hallinnollisten tehtävien siirto kolmanteen maahan sijoittautuneelle yhteisölle

Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan siirtää hallinnollisia palveluja kolmanteen maahan sijoittautuneelle yhteisölle vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

-a)       kyseiset varat sijaitsevat kolmannessa maassa;

a)        18 artiklassa asetetut vaatimukset täyttyvät;

b)        taho on valtuutettu hallintopalvelujen tarjontaan tai rekisteröity kolmannessa maassa, johon se on sijoittautunut, ja vakausvalvonnan alainen;

c)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaisella viranomaisella ja kyseisen yhteisön valvontaviranomaisella on asianmukainen yhteistyösopimus.

37 artiklaKolmanteen maahan sijoittautunut arvonmäärittäjä

1.        Jäsenvaltiot saavat antaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan nimetä kolmanteen maahan sijoittautuneen arvonmäärittäjän vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

-a)       kyseiset varat sijaitsevat kolmannessa maassa;

a)        16 artiklassa asetetut vaatimukset täyttyvät;

b)        kolmannesta maasta on tehty 3 kohdan nojalla päätös, jossa todetaan, että sen alueelle sijoittautuneiden arvonmäärittäjien käyttämät arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt vastaavat unionissa sovellettavia.

2.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kolmansien maiden arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen vastaavuutta.

3.        Komissio antaa 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita ▌noudattaen 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä sen toteamiseksi, että kolmannen maan lainsäädäntöön sisältyvät arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt vastaavat unionissa sovellettavia.

Komissio varmistaa, että nämä säädökset tulevat voimaan …*[22] mennessä.

39 a artikla

Kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja

1.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille niiden alueella, edellyttäen että

a)        edellä 35 artiklassa tarkoitetut kyseistä kolmatta maata, johon vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, koskevat ehdot on täytetty;

b)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on samaa mieltä EAMV:n kanssa tämän direktiivin noudattamisesta ja tarvittavista mukautuksista, jotka on tehtävä ottaen huomioon, että vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on sijoittautunut kolmanteen maahan;

c)        EAMV ja kolmannen maan toimivaltainen viranomainen ovat tehneet keskinäisen sopimuksen edellä 3 kohdan mukaisesti; ja

d)        jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja haluaa markkinoida toiseen kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, myös tämän kolmannen maan on täytettävä 35 artiklassa säädetyt ehdot.

2.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi tarjota omaisuudenhoitopalveluja niiden alueella, edellyttäen että

a)        edellä 35 artiklassa tarkoitetut kyseistä kolmatta maata, johon vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, koskevat ehdot on täytetty;

b)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on samaa mieltä EAMV:n kanssa tämän direktiivin noudattamisesta ja tarvittavista mukautuksista, jotka on tehtävä ottaen huomioon, että vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on sijoittautunut kolmanteen maahan;

c)        EAMV ja kolmannen maan toimivaltainen viranomainen ovat tehneet keskinäisen sopimuksen edellä olevan 3 kohdan mukaisesti.

3.        Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten on sisällettävä seuraavaa:

a)        tämän direktiivin mukaisten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa koskevien EAMV:n valtuuksien siirto kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle EAMV:n toimesta;

b)        EAMV:n ja kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen välinen sopimus EAMV:n valtuuksien käyttämisestä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaan nähden; ja

c)        vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan sopimus saattaa kaikki tästä direktiivistä johtuvat asiat unionin tuomioistuinten käsiteltäviksi.

4.        EAMV:n on rekisteröitävä kaikki tämän artiklan nojalla tehdyt sopimukset, ja se voi pyytää sopimuksen purkamista siinä tapauksessa, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei kykene noudattamaan tätä direktiiviä tai toimivaltainen viranomainen ei pysty täyttämään velvoitteitaan. EAMV:n on ilmoitettava kolmannen maan toimivaltaiselle viranomaiselle kaikista tällaisista sopimusten purkamisista.

5.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa täsmennetään edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten sisältö.

39 b artikla

Yleissopimusten soveltaminen ja uudelleentarkastelu

Komission hyväksyy ja tarkastelee uudelleen säännöllisesti tämän luvun mukaisesti kolmansien maiden kanssa allekirjoitettuihin sopimuksiin sovellettavia vaatimuksia.

Komissio tarkastelee uudelleen säännöllisesti jäsenvaltioiden kanssa tämän luvun mukaisesti kolmansien maiden kanssa allekirjoitettuja sopimuksia tutkiakseen, noudattavatko maat tosiasiallisesti näitä sopimuksia. Komissio antaa tarkastelujen tuloksista raportin jäsenvaltioille, jotka ottavat tulokset huomioon arvioidessaan, onko tämän direktiivin nojalla myönnetyt tai myönnetyiksi aiottavat toimiluvat myönnettävä taikka peruutettava määräajaksi tai kokonaan.

Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritellään menettely, jota noudatetaan, kun hyväksytään ja tarkastellaan uudelleen standardeja, sopimusten noudattamista koskevia kertomuksia sekä tehokkaan yhteistyön varmistamisen ehtoja, sekä toimiluparaportoinnin seuraukset.

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle näitä asioita koskevan kertomuksen, johon se liittää tarvittaessa tämän luvun uudelleentarkastelua koskevia ehdotuksia.

VIII lukuToimivaltaiset viranomaiset

1 jakso: Nimeäminen, valtuudet ja oikeussuojamenettelyt

40 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten nimeäminen

Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltainen viranomainen, jonka tehtävänä on hoitaa tässä direktiivissä säädettyjä tehtäviä.

Toimivaltaisten viranomaisten on oltava julkisia viranomaisia tai sellaisten nimeämiä elimiä.

Jäsenvaltioiden on vaadittava toimivaltaisia viranomaisiaan luomaan tarkoituksenmukaiset menetelmät sen valvomiseksi, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat täyttävät tämän direktiivin mukaiset EAMV:n suuntaviivoihin perustuvat velvoitteensa.

Jos jäsenvaltio nimeää useita toimivaltaisia viranomaisia, sen on ilmoitettava tästä ja mahdollisesta tehtävien jakautumisesta komissiolle ja EAMV:lle.

41 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten valtuudet

1.        Toimivaltaisille viranomaisille on annettava kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen kyseisten viranomaisten tehtävien hoitamiseksi. Valtuuksia on käytettävä jollakin seuraavista tavoista:

a)        suoraan;

b)        yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa;

c)        kyseisten viranomaisten vastuulla antamalla valtuudet elimille, joille tehtävät on siirretty;

d)        saattamalla asia toimivaltaisten oikeusviranomaisten käsiteltäväksi.

2.        Toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava ainakin seuraavat milloin tahansa käytettävissä olevat valtuudet:

a)        oikeus saada tutustua kaikkiin asiakirjoihin niiden muodosta riippumatta ja saada jäljennös niistä;

b)        oikeus vaatia tietoja kaikilta henkilöiltä ja tarvittaessa kutsua henkilö kuultavaksi tietojen saamiseksi;

c)        oikeus tehdä paikalla toimitettavia tarkastuksia, joista ilmoitetaan tai ei ilmoiteta etukäteen;

d)        oikeus vaatia olemassa olevia puhelin- ja tietoliikennetietoja;

d a)     oikeus asettaa väliaikainen ammattitoimintakielto;

d b)     oikeus toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ja säilytysyhteisöt noudattavat myös jatkossa asianmukaista lainsäädäntöä;

d c)     viedä asioita toimivaltaiseen tuomioistuimeen syytetoimia varten;

d d)     oikeus vaatia sellaisen käytännön lopettamista, joka on ristiriidassa tätä direktiiviä täytäntöönpantaessa annettujen säännösten kanssa;

d e)     oikeus vaatia varojen jäädyttämistä tai takavarikoimista;

d f)      oikeus vaatia vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia, säilytysyhteisöjä tai tilintarkastajia antamaan tietoja;

d g)     oikeus määrätä osuuksien liikkeeseenlasku, takaisinostot tai lunastukset keskeytettäviksi, jos osuudenhaltijoiden tai yleisön etu sitä edellyttää;

d h)     oikeus peruuttaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tai säilytysyhteisölle myönnetty toimilupa.

42 artikla

EAMV:n valtuudet

EAMV määrittelee ja tarkistaa säännöllisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten suuntaviivat, jotka koskevat niiden toimiluvan myöntämisvaltuuksien käyttöä ja raportointivelvollisuuksia, joista on säädetty tässä direktiivissä.

EAMV:llä on tarvittavat valtuudet, mukaan luettuina 41 artiklan 2 kohdassa säädetyt valtuudet, toteuttaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi tapauksissa, joissa yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston toiminta yksittäisen rahoitusvälineen markkinoilla voisi vaarantaa kyseisten markkinoiden asianmukaisen toiminnan.

43 artikla

Hallinnolliset seuraamukset

-1.       Jäsenvaltioiden on laadittava säännöt toimenpiteistä ja seuraamuksista, joita sovelletaan tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen, ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet näiden sääntöjen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

1.        Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin nojalla annettujen säännösten noudattamisesta vastuussa oleville henkilöille voidaan EAMV:n suuntaviivojen ja jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti määrätä aiheellisia hallinnollisia toimenpiteitä tai hallinnollisia seuraamuksia, jos kyseisiä säännöksiä rikotaan; tällä ei kuitenkaan rajoiteta toimiluvan peruuttamiseksi toteutettavia menettelyjä eikä jäsenvaltioiden oikeutta määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset toimenpiteet ovat tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.        Jäsenvaltioiden on määrättävä, että toimivaltainen viranomainen voi julkistaa toimenpiteen tai seuraamuksen, joita tämän direktiivin mukaisesti annettujen säännösten rikkominen aiheuttaa, jollei julkistaminen vakavasti vaaranna rahoitusmarkkinoita tai aiheuta suhteetonta vahinkoa osapuolille.

44 artikla

Valitusoikeus

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin mukaisesti annettujen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla tehdyt päätökset on asianmukaisesti perusteltu ja toimitettu asianosaisten tietoon ja että niiden osalta voidaan hakea muutosta tuomioistuimissa.

Oikeus hakea muutosta tuomioistuimissa koskee myös tapauksia, joissa päätöstä kaikki vaadittavat tiedot sisältäneestä toimilupahakemuksesta ei ole tehty kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

2 JAKSO

Toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö

45 artikla

Yhteistyövelvollisuus

1.        Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimittava yhteistyössä keskenään sekä EAMV:n ja EJRK:n kanssa, kun se on tarpeen näiden viranomaisten tämän direktiivin mukaisten tehtävien hoitamiseksi tai tämän direktiivin taikka kansallisen lainsäädännön mukaisten valtuuksien käyttämiseksi.

2.        Jäsenvaltioiden on helpotettava tässä jaksossa säädettyä yhteistyötä.

3.        Toimivaltaisten viranomaisten on käytettävä valtuuksiaan yhteistyön aikaansaamiseksi myös sellaisissa tapauksissa, joissa tutkinnan kohteena oleva toiminta ei riko mitään kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevaa säännöstä.

4.        Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on välittömästi toimitettava toisilleen tiedot, jotka ovat tarpeen näiden viranomaisten tämän direktiivin mukaisten tehtävien hoitamiseksi.

5.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä menettelyjä.

Komissio varmistaa, että nämä säädökset tulevat voimaan …* mennessä.

46 artikla

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toiminnasta järjestelmään mahdollisesti aiheutuvia vaikutuksia koskeva tietojenvaihto

1.        Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toimiluvista ja valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tietoja, joilla on merkitystä seurattaessa ja ehkäistäessä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan mahdollisia vaikutuksia järjestelmän kannalta olennaisten rahoituslaitosten vakauteen ja markkinoiden häiriöttömyyteen niillä markkinoilla, joilla kyseiset hoitajat toimivat. Tiedot on toimitettava myös EAMV:lle ja EJRK:lle sekä muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

2.        Toimivaltaisen viranomaisen on neljännesvuosittain toimitettava kootut tiedot vastuulleen kuuluvien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toiminnasta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 134 artiklalla perustetulle talous- ja rahoituskomitealle.

3.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla tarkennetaan 1 kohdan nojalla vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja toimittamistaajuutta.

Komissio varmistaa, että nämä säädökset tulevat voimaan …* mennessä.

47 artikla

Valvontaan liittyvä yhteistyö

1.        Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia toimimaan yhteistyössä tutkinnan, valvontatoimien tai paikalla tehtävän tarkastuksen yhteydessä jälkimmäisen jäsenvaltion alueella näiden viranomaisten tämän direktiivin mukaisten valtuuksien rajoissa siten, että EAMV:lle tiedotetaan asiasta viipymättä.

Toimivaltaisen viranomaisen saadessa paikalla tehtävää tarkastusta tai tutkintaa koskevan pyynnön, sen on toimittava jollakin seuraavista tavoista:

a)        suoritettava tarkastus tai tutkinta itse;

b)        annettava tarkastusta vaatineen viranomaisen suorittaa tarkastus tai tutkinta; tai

c)        annettava tilintarkastajien tai asiantuntijoiden suorittaa tarkastus tai tutkinta.

Tässä kohdassa tarkoitettua tarkastusta tai tutkintaa tehdessään toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon EAMV:n aiheesta antamat kannanotot.

2.        Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa yhteistyötä pyytäneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi pyytää, että tarkastusta tai tutkintaa suorittavan henkilöstön mukana on sen omaa henkilöstöä. Tarkastus tai tutkinta tapahtuu kuitenkin sen jäsenvaltion kokonaisvalvonnassa, jonka alueella se suoritetaan.

Edellä 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen, jonka alueella tarkastus tai tutkinta suoritetaan, voi pyytää, että tarkastusta tai tutkintaa suorittavan henkilöstön mukana on sen omaa henkilöstöä

3.        Toimivaltainen viranomainen voi kieltäytyä tietojenvaihdosta tai pyydetystä yhteistyöstä tutkimuksen tai paikalla tehtävän tarkastuksen yhteydessä ainoastaan ▌, jos

a)        tutkinta, paikalla tehtävä tarkastus tai tietojenvaihto voi vaikuttaa haitallisesti pyynnön saaneen valtion suvereniteettiin, turvallisuuteen tai yleiseen järjestykseen;

b)        samoja toimia ja henkilöitä koskeva oikeudenkäynti on jo pantu vireille pyynnön saaneessa jäsenvaltiossa;

c)        pyynnön saaneessa jäsenvaltiossa on jo annettu samoja henkilöitä ja tekoja koskeva lainvoimainen päätös.

Toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava pyytäneelle toimivaltaiselle viranomaiselle ensimmäisen alakohdan nojalla tehdystä päätöksestä perusteluineen.

4.        Komissio antaa 49 a, 49 b ja 49 c artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat paikalla tehtävissä tarkastuksissa tai tutkinnoissa noudatettavia menettelyjä.

48 artikla

Riitojen ratkaiseminen

1.        EAMV ottaa käyttöön sovittelumekanismin.

2.        Jos toimivaltaisten viranomaisten välillä vallitsee erimielisyys jonkin tämän direktiivin mukaisen toimivaltaisen viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai laiminlyönnistä, toimivaltaisten viranomaisten on annettava asia EAMV:n käsiteltäväksi, jotta asian saadaan nopea ja toimiva ratkaisu.

3.        Jos erimielisyys jatkuu, EAMV voi määrätä asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset noudattamaan ratkaisuaan.

IX lukuSiirtymä- ja loppusäännökset

49 artiklaKomitea

▌Komissiota avustaa Euroopan arvopaperikomitean perustamisesta 6 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä 2001/528/EY[23] perustettu Euroopan arvopaperikomitea.

49 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.        Siirretään komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän direktiivin voimaantulosta lukien valta antaa 2 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 3 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 2 kohdassa, 25 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdassa, 31 artiklan 3 kohdassa, 33 artiklan 7 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 37 artiklan 3 kohdassa, 38 artiklan 3 kohdassa, 38 artiklan 4 kohdassa, 39 a artiklan 2 kohdassa, 39 a artiklan 3 kohdassa, 45 artiklan 5 kohdassa, 46 artiklan 3 kohdassa, 47 artiklan 4 kohdassa ja 53 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä. Komissio esittää siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään 12 kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen säädösvallan siirron jatkamisesta. Kertomuksessa määritetään kausi ja artiklat, joiden osalta delegoitujen säädösten jatkamista pyydetään.

2.        Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.        Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 49 b ja 49 c artiklassa säädettyjä ehtoja.

49 b artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.        Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa 2 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 3 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 2 kohdassa, 25 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdassa, 31 artiklan 3 kohdassa, 33 artiklan 7 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 37 artiklan 3 kohdassa, 38 artiklan 3 kohdassa, 38 artiklan 4 kohdassa, 39 a artiklan 2 kohdassa, 39 a artiklan 3 kohdassa, 45 artiklan 5 kohdassa, 46 artiklan 3 kohdassa, 47 artiklan 4 kohdassa ja 53 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.        Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle sekä ilmoittaa samalla, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee.

3.        Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

49 c artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.        Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä neljän kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella. Komissio ei anna delegoituja säädöksiä parlamentin loma-aikoina eikä niitä edeltävinä kahtena viikkona.

2.        Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

3.        Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä, se ei tule voimaan.

50 artikla

Uudelleentarkastelu

Komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista ja soveltamisalaa uudelleen kahden vuoden kuluttua 54 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta julkisen kuulemisen ja toimivaltaisten viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen valossa. Uudelleentarkastelussa otetaan myös asianmukaisesti huomioon kansainvälisellä tasolla tapahtunut kehitys sekä kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa käydyt keskustelut.

Se antaa kertomuksen asianmukaisine ehdotuksineen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Ennen tämän direktiivin soveltamisen ja soveltamisalan uudelleentarkastelua komissio esittää ehdotuksia direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY muuttamiseksi, jotta varmistetaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen kanssa liiketoimintaa harjoittavien rahoituslaitosten pääomavaatimusten tarkoituksenmukainen taso ottaen huomioon aiheutunut riski, rahoitusmarkkinoiden yleinen vakaus ja mahdolliset eturistiriidat.

51 artiklaSiirtymäsäännökset

Unionissa ennen … [24]* toimivien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet tämän direktiivin noudattamiseksi ja jätettävä toimilupahakemus … *[25]* mennessä.

51 a artikla

Mikrorahoitusta harjoittavat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot

Luodakseen sopivan sääntelykehyksen mikrorahoituksen sijoitusrahastojen omaisuusluokkaa varten suhteellisuusperiaatetta noudattaen komissio ehdottaa mikrorahoituksen sijoitusrahastoille erityistä sääntelykehystä myös muuttamalla direktiiviä 2009/65/EY.

51 b artikla

Direktiivin 2003/6/EY muutos

Muutetaan direktiivi 2003/6/EY seuraavasti:

1)        Lisätään 1 artiklan ensimmäiseen alakohtaan kohdat seuraavasti:

"7 a.   'lyhyeksi myynnillä' sellaisen arvopaperin myyntiä, jota myyjä ei omista, ja mitä tahansa myyntiä, jonka päätteeksi toimitetaan myyjän lainaama tai myyjän lukuun lainattu arvopaperi;

7 b.     'kattamattomalla lyhyeksi myynnillä' liiketoimea, jossa vastapuoli myy arvopapereita, jotka eivät ole sen hallussa, koska se ei ole hankkinut niihin täyttä omistusoikeutta tai lainannut niitä voidakseen toimittaa ne tavanomaisen toimitusjakson mukaisesti."

2)        Lisätään artikla seuraavasti:

"5 a artikla

Lyhyeksi myynnin sääntelemiseksi ja oman pääoman ehtoisten arvopapereiden, oman pääoman ehtoisiksi arvopapereiksi muunnettavat arvopaperit mukaan luettuina, kattamattoman lyhyeksi myynnin kieltämiseksi komissio antaa delegoituja säädöksiä, joissa säädetään vaatimuksista seuraavilla aloilla:

a)        kenen tahansa velvollisuus raportoida jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle nettomääräisistä lyhyistä positioista, mukaan luettuina johdannaiset, likviditeetin kannalta tärkeimmistä markkinoista ja liikkeeseenlaskijan perustamisvaltiosta, kun tietyt osakkuuden raja-arvot ylittyvät, ja velvoite julkaista nämä raportit, kun tietyt muut raja-arvot ylittyvät;

b)        rahoitusalan välittäjien velvoite merkitä toimeksiannot siten, että lyhyeksi myynti erotetaan muusta myynnistä;

c)        markkinatoimijoiden laatimat asiakirjat, joilla osoitetaan, että ennen lyhyeksi myyntiin ryhtymistä tai siihen sitoutumista osakkeet on aikaisemmin lainattu tai sen tekemisestä on sovittu;

d)        vaatimus, että markkinatoimijat toimittavat myymänsä osakkeet viimeistään kolme päivää myyntipäivän jälkeen ja ostavat myydyt osakkeet takaisin, jos ne eivät toimita osakkeita tässä määräajassa;

e)        toimivaltaisten viranomaisten asianmukaiset valtuudet määrätä seuraamuksia, jos a–d alakohdan vaatimuksia ei noudateta;

f)         toimivaltaisten viranomaisten asianmukaiset valtuudet poikkeuksellisesti kieltää ottamasta tai lisäämästä nettomääräistä lyhyttä positiota arvopaperissa, jonka hinta on pudonnut merkittävästi, ja rajoittaa oman pääoman ehtoisten arvopapereiden myyntiä tai kieltää se, kun niiden hinta on laskenut merkittävästi;

g)        toimivaltaisten viranomaisten järjestämät kuulemiset asetuksella (EU) N:o .../2010 perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kautta, ennen kuin rajoitetaan tai kielletään poikkeuksellisesti ottamasta tai lisäämästä nettomääräistä lyhyttä positiota oman pääoman ehtoisissa arvopapereissa taikka rajoitetaan tai kielletään niiden myynti erityisellä markkinasegmentillä tai kaikilla markkinoilla, kun markkinat heikkenevät merkittävästi."

52 artiklaDirektiivin 2004/39/EY muutos

Muutetaan direktiivi 2004/39/EY seuraavasti:

Lisätään ▌19 artiklan 6 kohtaan luetelmakohta seuraavasti:

"– palvelu ei liity [direktiivin 2010/.../EU] 3 artiklan a alakohdassa tarkoitettuun vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon.".

52 a artikla

Direktiivin 2006/48/EY muutos

Muutetaan direktiivi 2006/48/EY seuraavasti:

Lisätään liitteeseen XI kohta seuraavasti:

"3 a.   Edellä 124 artiklan 3 kohdan mukaisen määrityksen tekoa varten toimivaltaisten viranomaisten on tapauksen mukaan seurattava erityisesti luottolaitoksen vastuita, jotka aiheuttavat vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille vipuvaikutuksen [vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun] direktiivin 2010/.../EU mukaisesti."

53 artiklaDirektiivin

2009/65/EY muutos

Muutetaan direktiivi 2009/65/EY seuraavasti:

Lisätään ▌artikla:seuraavasti:

"50 a artikla

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi ja muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), ja sellaisten yhteissijoitusyritysten, jotka sijoittavat näihin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin, etujen välillä, komissio hyväksyy delegoiduilla säädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti vaatimukset seuraavilla aloilla:

a)        vaatimukset, jotka alkuunpanijan on täytettävä, jotta yhteissijoitusyritys voi sijoittaa kyseisentyyppisiin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, joilla varmistetaan, että alkuunpanijan itsellään pitämä nettomääräinen taloudellinen osuus on vähintään viisi prosenttia;

b)        laadulliset vaatimukset, jotka tällaisiin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin sijoittavan yhteissijoitusyrityksen on täytettävä.".

Jotta komissio voi varmistaa, että tässä direktiivissä säädettyjä säilytysyhteisöjä koskevia vaatimuksia sovelletaan säilytysyhteisöihin direktiivin 2009/65/EY mukaisesti, direktiivin 2009/65/EY 22–26 artikla ja 32–36 artikla on muutettava vastaavasti.

54 artiklaSaattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.        Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [...] . Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on kuitenkin sovellettava säännöksiä, joilla VII luvun säännökset on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, siitä päivästä, jona on kulunut kolme vuotta ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta päivästä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä, joita tarkoitetaan ensimmäisessä kohdassa, on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan.

2.        Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

55 artiklaVoimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

56 artiklaOsoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä […] päivänä […]kuuta […].

Euroopan parlamentin puolesta                       Neuvoston puolesta

Puhemies                                                        Puheenjohtaja

LIITE I a

Yhteiseen salkunhoitoon kuuluvat tehtävät

1.        Sijoitusten hoito.

2.        Hallinnointi:

a)        lakisääteiset ja rahastonhoitoon liittyvät kirjanpitopalvelut;

b)        asiakastiedustelut;

c)        arvonmääritys ja hinnoittelu (veroilmoitukset mukaan luettuina);

d)        säännösten noudattamisen seuranta;

e)        osuudenhaltijarekisterin ylläpito;

f)         tulojen jakaminen;

g)        osuuksien liikkeeseenlasku ja lunastaminen;

h)        sopimusten selvitystoiminta (osuustodistusten toimitus mukaan luettuna);

i)         tietojen kirjaaminen.

3.        Markkinointi.

LIITE I b

PALKKA- JA PALKKIOPOLITIIKKA

1.        Kun vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitaja ottaa käyttöön palkka- ja palkkiopolitiikan sellaisia henkilöstöryhmiä varten, ylin johto mukaan luettuna, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus sen omaan riskiprofiiliin tai sen hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen riskiprofiileihin, ja soveltaa sitä, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on noudatettava seuraavia periaatteita:

a)        palkka- ja palkkiopolitiikan on oltava sopusoinnussa tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistettävä sitä, eikä sen saa kannusta sellaiseen riskinottoon, joka ei ole sopusoinnussa hoidettavien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen riskiprofiilien, sääntöjen tai perustamisasiakirjojen kanssa;

b)        palkka- ja palkkiopolitiikan on oltava sopusoinnussa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja niiden hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen tai vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen sijoittajien liiketoimintastrategioiden, tavoitteiden, arvojen ja etujen kanssa, ja sen on sisällettävä eturistiriitojen välttämiseen tähtääviä toimenpiteitä;

c)        johtoelimen on hyväksyttävä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien valvojan ominaisuudessa palkka- ja palkkiopolitiikan yleiset periaatteet ja tarkistettava niitä säännöllisin väliajoin ja vastattava tämän politiikan täytäntöönpanosta;

d)        palkka- ja palkkiopolitiikan täytäntöönpanon osalta on suoritettava vähintään kerran vuodessa keskitetty ja riippumaton sisäinen arviointi, jossa arvioidaan johtoelimen valvojan ominaisuudessa hyväksymien palkka- ja palkkiopolitiikan ja -menettelyjen noudattamista;

e)        riskienhallintaan osallistuvan henkilöstön on saatava korvaus tehtäviinsä liittyvien tavoitteiden saavuttamisen perusteella riippumatta sen valvoman liiketoimintasektorin tuloksesta;

f)         jos palkka tai palkkio on tuloksesta riippuvainen, palkan tai palkkion kokonaissumman on perustuttava arvioon yksilön tuloksesta ja kyseisen liiketoimintasektorin tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tuloksesta sekä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien kokonaistuloksesta, ja yksilökohtaista tulosta arvioitaessa on otettava huomioon kohtuullisesti sekä rahoitukselliset että ei-rahoitukselliset perusteet;

g)        tuloksen arviointi on toteutettava osana vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen elinkaaren mukaista monivuotista kehystä, jotta arviointi perustuisi pidemmän aikavälin tulokseen ja jotta palkan tai palkkion tuloksesta riippuvaisen osan maksu jakautuisi riittävän pitkälle ajanjaksolle, jotta voidaan ottaa huomioon hoidettujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lunastuspolitiikka ja sijoitusriskit;

h)        taatun muuttuvan palkan tai palkkion on oltava poikkeus ja sitä on sovellettava ainoastaan uuden henkilöstön palkkauksen yhteydessä ja soveltamisen on rajoituttava ensimmäiseen vuoteen;

i)         palkan ja palkkion kiinteät ja muuttuvat osat on tasapainotettava asianmukaisesti; kiinteä osa on riittävän suuri osa kokonaispalkasta ja -palkkiosta siten, että muuttuvien osien osalta voidaan soveltaa täysin joustavaa politiikkaa, myös niin että muuttuvaa osaa ei välttämättä makseta;

j)         työsopimuksen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvien maksujen on perustuttava pidemmän aikavälin tulokseen, ja ne on suunniteltava siten, että epäonnistumisesta ei palkita;

k)        palkan tai palkkion muuttuvien osien tai muuttuvien osien ryhmien laskemisessa käytettävän tuloksen mittaamiseen sovelletaan mukautusta, jossa on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät nykyiset ja tulevat riskityypit;

l)         jos ilmenee riski, joka olisi otettu huomioon palkan tai palkkion määrittelyssä siinä tapauksessa, että se olisi ollut tiedossa, kun muuttuva palkka tai palkkio maksettiin, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on voitava periä takaisin (takaisinmaksupyynnön avulla) vähintään 20 prosenttia kyseisestä muuttuvasta palkasta tai palkkiosta mukauttamista varten, mutta vain siinä määrin kuin m alakohdassa tarkoitettu mekanismi ei riitä tämän mukautuksen toteuttamiseen; takaisinmaksumekanismia on sovellettava sellaisen määräajan ajan, joka on asianmukainen ottaen huomioon palkan tai palkkion maksuajankohdan riskit mutta joka on vähintään neljä vuotta;

m)       merkittävä osa, joka on vähintään 50 prosenttia, palkan tai palkkion muuttuvan osan maksamisesta on jaksotettava pidemmälle ajanjaksolle kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston elinkaari ja lunastuspolitiikka huomioon ottaen, ja se on mukautettava vastaamaan kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskien luonnetta, mutta ajanjakso on vähintään neljä vuotta; maksamista koskevien lykkäämisjärjestelyjen mukaisesti maksettavan palkan tai palkkion käyttöoikeuden on synnyttävä maksujen suhteessa; jos palkan tai palkkion muuttuva osa on erityisen suuri, vähintään 60 prosenttia määrästä on jaksotettava;

n)        palkan tai palkkion muuttuva osa, jaksotettu osa mukaan luettuna, on maksettava tai luovutettava ainoastaan, jos se on kestävää vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan kokonaisrahoitustilanteen kannalta ja perusteltua kyseisen liiketoimintayksikön, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ja yksilön tuloksen nojalla; muuttuvan palkan tai palkkion kokonaismäärän on supistuttava yleensä huomattavasti, jos kyseisen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajan tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tulos on heikko tai negatiivinen;

o)        henkilöstöltä on vaadittava sitoumus siitä, ettei se käytä henkilökohtaisia suojausstrategioita tai palkkaan ja palkkioon ja vahinkovastuuseen liittyvää vakuutusta palkka- ja palkkiojärjestelyihinsä sisältyvien riskinsovittamisvaikutusten vähentämiseksi.

2.        Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja periaatteita sovelletaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan maksamiin palkkoihin ja palkkioihin ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston itse maksamiin palkkoihin ja palkkioihin, myös voitonjako-osuuteen.

Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan tuottoihin, joita henkilöstö saa sijoituksista, joita se on tehnyt vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitamaan vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston likvidaation yhteydessä maksettuun palkkaan tai palkkioon. Edellä 1 kohdan m alakohtaa ei sovelleta muuttuviin palkkoihin tai palkkioihin, jotka liittyvät suoranaistesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan saamiin palkkioihin, joita ei voi periä takaisin.

3.        Kokonsa tai hoitamiensa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen koon, sisäisen organisaationsa sekä toimintansa luonteen, laajuuden ja monitahoisuuden perusteella merkittävien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on perustettava palkka- ja palkkiokomitea. Palkka- ja palkkiokomitea on muodostettava siten, että se kykenee pätevästi ja riippumattomasti arvioimaan palkka- ja palkkiopolitiikkoja ja -käytäntöjä sekä riskienhallintaa varten luotuja kannustimia.

Palkka- ja palkkiokomitea on vastuussa palkkoja ja palkkioita koskevien päätösten valmistelusta, mukaan luettuina ne päätökset, jotka vaikuttavat kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tai vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskeihin ja riskienhallintaan ja jotka johtoelimen on tehtävä valvojan ominaisuudessa. Palkka- ja palkkiokomitean puheenjohtajana toimii johtoelimen jäsen, jolla ei ole toimeenpanotehtäviä kyseisessä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajassa.

 • [1] * Poliittiset tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.
 • [2]  Lausunto 29.4.2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
 • [3]  EUVL C 272, 13.11.2009, s. 1.
 • [4]  Euroopan parlamentin kanta...
 • [5]  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.
 • [6]  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 201.
 • [7]  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.
 • [8]  EUVL L …
 • [9]  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.
 • [10] * EUVL: pyydetään lisäämään asetuksen numero asiakirjassa KOM(2009)0499.
 • [11] * EUVL: pyydetään lisäämään asetuksen numero asiakirjassa KOM(2009)0501.
 • [12]  EUVL L 96, 12.4.2003, s. 16.
 • [13]  EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.
 • [14]  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.
 • [15]  Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1).
 • [16]  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.
 • [17]  EYVL L 80, 23.3.2002, s. 29.
 • [18]  EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10.
 • [19]  EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3.
 • [20]  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.
 • [21]  EUVL L 157, 9.6.2006, s. 87.
 • [22]  EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on yksi vuosi tämän direktiivin voimaantulosta.
 • [23]  EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45.
 • [24] * EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä, johon mennessä tämä direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä.
 • [25] ** EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on yksi vuosi tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä.

PERUSTELUT

Johdanto

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajilla, joiden hoidossa on lähes biljoonan dollarin[1] varat (vrt. vuoden 2008 puolivälissä 2 biljoonaa), on tärkeä rooli Euroopan talouden rahoituksessa. Tämä toiminta kattaa kirjavan joukon toimijoita ja tuotteita: vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, pääoma-, kiinteistö- ja hyödykerahastot ym. Kaavaillussa sääntelyssä on kuitenkin otettava huomioon järjestelmäriskien erityispiirteet, etenkin pääomarahastojen tapauksessa.

Vaikka mainitut rahastot eivät olleetkaan suoraan rahoituskriisin syynä, niiden hoitoa on myös välttämättä säänneltävä samalla kuin muitakin rahoituspalvelualan toimijoita.

Rahoituskriisi on osoittanut, että maailman rahoitusjärjestelmän toimintahäiriöt johtuvat yhtäältä järjestelmän kannalta tärkeiden toimijoiden liian suuresta riskialttiudesta ja toisaalta riskienhallintajärjestelmien heikkouksista.

Tätä taustaa vasten komissio antoi 30. huhtikuuta 2009 vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan ehdotuksen direktiiviksi, jolla luodaan puitteet kaikille sellaisille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, joita ei jo säännellä yhteissijoitusyrityksiä koskevalla direktiivillä.

Ehdotus on jatkoa Euroopan parlamentissa käsitellyille, omaisuudenhoitoa koskeneille asiakokonaisuuksille: valiokunta-aloitteinen mietintö sijoitusrahastoista (2001), omaisuudenhoito I (2006), omaisuudenhoito II (2007), sijoitusrahastot ja pääomarahastot (2008) ja yhteisösijoittajia koskeva avoimuus (2008).

Ehdotuksella halutaan korvata vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskeva kansallinen sääntely unionin laajuisella sääntelyllä ja pyritään lisäämään rahoitusjärjestelmän vakautta ja sijoittajien suojaa sekä edistämään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen eurooppalaisten sisämarkkinoiden luomista.

Kun näitä asianmukaisia tavoitteita pannaan täytäntöön, on tasapainotettava yhtäältä rahoitusalan erityispiirteet, elinvoima ja luovuus ja toisaalta tehokkaan sääntelyn ja asianmukaisen valvonnan välttämätön tarve.

1.   Direktiivin soveltamisala ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien toiminnan luvanvaraisuus

Esittelijä hyväksyy ehdotuksen, että kaikkien vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitavien unioniin sijoittautuneiden ja unionissa toimivien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien – nimenomaisia poikkeuksia lukuun ottamatta – toiminnan on oltava luvanvaraista ja valvonnan alaista riippumatta siitä, minne ne ovat sijoittautuneet. Rahavaroja, teknisiä ja henkilöresursseja, organisaatiota ja menettelytapoja koskevia vaatimuksia tarvitaan ohjaamaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien ja muiden asiaan liittyvien toimijoiden, kuten säilytysyhteisöjen ja arvonmäärittäjien, toimintaa.

Jotta kaikille vaihtoehtoisia rahastoja hoitaville toimijoille voidaan turvata tasapuoliset toimintaedellytykset ja vältetään direktiivin vaatimusten kiertäminen esimerkiksi strukturoitujen tuotteiden ("wrappers") avulla, esittelijä ehdottaa, että poikkeukset direktiivin soveltamisesta rajataan vähiin.

Niinpä esitetäänkin direktiivin soveltamisalaa kaventavien raja-arvojen poistamista ja korvaamista suhteellisuusperiaatteella. On tärkeää varmistaa, että käyttöön otettavat säännöt mahdollistavat yleisellä sovellettavuudellaan suuremman avoimuuden rahastojen hoidon suhteen.

Saadakseen toimiluvan hoitajalla on oltava tietty vähimmäismäärä omia varoja joko rahavarojen tai lyhyellä aikavälillä rahaksi muunnettavien varojen muodossa. Esittelijä ehdottaa, että nämä määrät yhdenmukaistetaan yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin määrien kanssa.

2.   Rahastojen markkinointi ja suhteet kolmansiin maihin

Saatuaan toimiluvan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat hoitaa ja markkinoida unioniin sijoittautuneita rahastojaan ammattimaisille sijoittajille koko unionin alueella. Tämän eurooppalaisen luvan olisi mahdollistettava kaikkien sellaisten rahastojen markkinointi, jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja joita hoitaa kotijäsenvaltiossaan toimiluvan saanut hoitaja, kun asiasta on yksinkertaisesti ilmoitettu muille jäsenvaltioille. Unioniin sijoittautuneet vaihtoehtoiset sijoitusrahastot voisivat siten hyötyä omasta eurooppalaisesta määritelmästään, joka on yhteissijoitusyrityksen määritelmästä erillinen.

Esittelijä ei kuitenkaan halua osoittaa ovea kolmansien maiden vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille eikä kolmansien maiden rahastoille. Kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi tarjota hoitopalveluja jäsenvaltion alueella edellyttäen, että kolmas maa, johon vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on sijoittautunut, täyttää tietyt ehdot (rahanpesunvastaiset vaatimukset, sopimus tehokkaasta vero-asioita koskevasta tietojenvaihdosta jäsenvaltion kanssa, vastavuoroinen markkinoillepääsy) ja että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ja sen toimivaltainen viranomainen täyttävät tietyt ehdot (vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) väliset sopimukset sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston toimivaltaisen viranomaisen ja EAMV:n väliset sopimukset).

Lisäksi unionissa toimiluvan saanut tai edellä mainitut ehdot täyttävä kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia ammattimaisille sijoittajille jäsenvaltion alueella, edellyttäen, että kolmas maa, johon vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on sijoittautunut, täyttää tietyt ehdot (rahanpesunvastaiset vaatimukset, sopimus tehokkaasta vero-asioita koskevasta tietojenvaihdosta kyseisen jäsenvaltion kanssa, vastavuoroinen markkinoillepääsy) ja että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston valvoja täyttää tietyt ehdot (vaihtoehtoisen sijoitusrahaston valvojan ja kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen välinen sopimus).

On myös mielekästä muuttaa markkinoinnin määritelmää, jotta ammattimaiset sijoittajat voisivat vapaasti valita rahastot, joihin haluavat sijoittaa, myös kolmansien maiden rahastojen joukosta, edellyttäen, että kolmas maa, johon kolmannen maan rahastot ovat sijoittautuneet, täyttää samat vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen markkinointia koskevat ehdot kuin kolmanteen maahan sijoittautuneiden vaihtoehtoisten rahastojen on täytettävä.

Lopuksi yksityissijoittajien suojelemiseksi säädetään, että heidän ei pidä voida sijoittaa master–feeder-rakenteisiin, kun master-rahasto on kolmannessa maassa sijaitseva vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, eikä rahasto-osuusrahastoihin, jotka sijoittavat yli 30 prosenttia kolmansien maiden rahastoihin.

3.   Säilytysyhteisö

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevassa direktiivissä ehdotetaan vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen säilytysyhteisöihin sovellettavia järjestelyjä.

Alan yhtenäisyyden turvaamiseksi tämän direktiivin vaatimukset on yhdenmukaistettava yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin säännösten kanssa.

Esittelijä ehdottaa täsmennyksiä säilytysyhteisön määritelmään, sen kotipaikkaan, rooliin, tehtäviin, tiettyjen tehtävien siirtämisen edellytyksiin ja säilytysyhteisön vastuuseen.

Säilytysyhteisön olisi oltava sijoittautunut samaan maahan kuin rahaston, kun rahasto on sijoittautunut unioniin. Säilytysyhteisöltä ei vaadita erillistä lupaa.

Kun rahasto on sijoittautunut kolmanteen maahan, säilytysyhteisön on sijaittava unionissa, paitsi jos valvontaviranomaiset ovat tehneet yhteistyö- ja tietojenvaihtosopimuksen, jonka ansiosta voidaan varmistaa, että sääntely on samantasoista ja että unionin vaatimusten mukainen valvonta on kolmannessa maassa mahdollista.

Säilytysyhteisö on vastuussa sijoittajille ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle. Jos sen maan lainsäädäntö, johon rahasto sijoittaa, estää juridisesti säilytysyhteisöä suorittamasta täysin tehtäviään, rahastoyhtiön, sijoittajan, säilytysyhteisön ja alisäilytysyhteisön välillä on tehtävä sopimus, jolla vastuu siirretään osittain alisäilytysyhteisölle.

4.   Arvonmäärittäjä

Direktiiviehdotuksessa säädetään vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen arvonmäärittäjiin sovellettavista järjestelyistä; siihen sisältyy säännöksiä rahastojen arvioinnista ja rahaston varojen ja sen osakkeiden arvon määrittämisestä.

Arvonmäärittäjän toiminnallisen riippumattomuuden ei pidä olla vaatimus vaan se on jätettävä osapuolten harkintaan.

Sen sijaan organisaatiojärjestelyjen on turvattava tämän toiminnon riippumattomuus, kun arviointi on vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan sisäistä (nk. kiinanmuuri).

Lopuksi sanottakoon, että pääomarahastojen järjestelmällistä arviointia ei ole suunnitteilla.

5.   Vivutuksen käyttö

Esittelijä ehdottaa, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat asettavat etukäteen rajat vivutukselle, jota ne käyttävät kussakin hoitamassaan vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa. Rajojen vahvistamista varten on määriteltävä tiettyjä ohjaavia periaatteita. Hoitajien on ilmoitettava vahvistamansa rajat kansallisille valvontaviranomaisille.

Poikkeuksellisissa tilanteissa EAMV voisi vahvistaa käytettävissä olevalle vivutukselle tiukemmat rajat kuin mitä hoitaja on ilmoittanut.

6.   Lyhyeksi myynti

Lyhyeksi myynti on hyödyllinen sijoitusmuoto, joka lisää maksuvalmiutta ja tekee rahoitusmarkkinoista dynaamiset. Sen tähden sitä ei pidä kieltää.

Koska lyhyeksi myynti voi kuitenkin lisätä järjestelmäriskiä, sitä on säänneltävä kevyesti niin, että turvataan rahoitusjärjestelmän vakaus ja markkinoiden eheys.

7.   Tiedonantovelvollisuudet

Tietojen toimittaminen valvontaviranomaisille ja sijoittajalle on erityisen tärkeää, jos direktiivin tavoitteet halutaan saavuttaa. On kuitenkin erotettava toisistaan valvontaviranomaiselle tarkoitetut ja sijoittajalle tarpeelliset tiedot. Mikään ei estä toimittamasta kaikkia käytettävissä olevia tietoja valvontaviranomaiselle.

Pääomarahastojen tapauksessa on tärkeää, ettei kohdeyrityksestä velvoiteta antamaan enemmän tietoja kuin mitä samankaltaisten yritysten on lain mukaan annettava.

8.   Pääomarahaston määräysvalta yhtiöissä

Tapauksiin, joissa pääomarahasto hankkii määräysvallan yhteisössä, on sovellettava erityisiä sääntöjä, joissa ei oteta niinkään huomioon äänioikeusosuutta vaan tosiasiallinen määräysvallan harjoittaminen yhtiössä noudattaen tavanomaisia yhtiöoikeuden alalla sovellettavia perusteita.

9.   Valvonta

Esittelijä on ottanut huomioon unionin uuden valvontarakenteen, jonka perustavia tekstejä hiotaan parhaillaan rahoitusjärjestelmän vakauden parantamiseksi ja järjestelmäriskien rajoittamiseksi.

Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) ja EAMV ovat tässä tärkeässä asemassa.

10. Jäsenvaltioiden toimivaltuudet

On perustavan tärkeää antaa "kotijäsenvaltion" eli sen jäsenvaltion, jossa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on saanut toimiluvan, ja "vastaanottavan jäsenvaltion" eli sen, jonka alueella hoitaja tarjoaa hoito- ja markkinointipalveluja, toimivaltaisille viranomaisille valvontavaltuudet.

11. Johtoportaan palkkiot

G20-ryhmän huippukokouksessa Pittsburghissa 25. syyskuuta 2009 annettu julkilausuma osoitti, että pankkien ja muiden rahoituslaitosten johtajien palkkioista vallitsee kansainvälinen yhteisymmärrys.

Esittäjä ehdottaa näiden periaatteiden soveltamista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin.

12. Lamfalussy-prosessi

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaan direktiiviin sovelletaan Lamfalussy-käsittelyjärjestystä: siinä esitetään ohjaavat periaatteet (1-tason toimet) ja säädetään täytäntöönpanotoimenpiteistä (2-tason toimet), jotka komissio voi vahvistaa komiteamenettelyn mukaisesti.

Esittelijä on pyrkinyt tasapainottamaan mahdollisimman hyvin eri tasojen toimet.

13. Vuorovaikutus ja yhtenäisyys muiden tekstien kanssa

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan direktiivin aihealueita käsitellään myös muissa teksteissä, mm. rahoitusmarkkina-, yhteissijoitusyritys- ja vakavaraisuusdirektiivissä. Yhtenäisyyden varmistamiseksi ne on otettava huomioon. Yhteisiä aiheita käsittelevien säännösten erilaisten tulkintamahdollisuuksien rajoittamiseksi ehdotetaan, että aina kun se on mielekästä, tähän tekstiin otetaan rinnakkaisdirektiiveissä käytetty muotoilu.

 • [1]  EKP – Financial stability review – kesäkuu 2009.

oikeudellisten asioiden valiokunnaN LAUSUNTO (5.5.2010)

talous- ja raha-asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta
(KOM(2009)0207 – C7‑0040/2009 – 209/0064(COD))

Valmistelija(*): Evelyn Regner

(*)       Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 50 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Taustaa

Rahoitus- ja talouskriisi on paljastanut, että rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä ja valvonnassa on huomattavia puutteita. Riski sekä oikeudellinen ja muu vastuu eivät nykyisin ole tasapainossa. Käsiteltävänä olevalla direktiivillä halutaan saattaa rahastoista aiheutuva riski ja siihen liittyvä vastuu tasapainoon.

Komissio vastasi Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisiin mietintöihin sekä jatkuvasti kasvavaan julkiseen paineeseen antamalla 30. huhtikuuta 2009 ehdotuksen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaksi direktiiviksi, jolla luodaan puitteet kaikille sellaisille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, joita ei jo säännellä yhteissijoitusyrityksiä koskevalla direktiivillä. Näillä oikeudellisilla puitteilla korvataan lukuisat kansalliset järjestelyt toimivammalla yleiseurooppalaisella ratkaisulla. Komission strategiaa ja toimiin ryhtymistä on pidettävä myönteisenä, mutta ehdotuksen eräät keskeiset osat kaipaavat vielä hiomista.

Oikeudellisten asioiden valiokunnan valmistelijan kanta:

Oikeudellisten asioiden valiokunnan valmistelija haluaisi tuoda esiin joitakin komission ehdotuksen huomattavia heikkouksia:

a) Ehdotuksessa säännellään itse rahastojen sijaan niiden hoitajia. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sääntely antaa kyllä vaikutelman turvallisuudesta, mutta jättää huomattavia porsaanreikiä. Lisäksi muut kuin EU:hun sijoittautuneet sijoitusrahastojen hoitajat voivat tarjota ulkomaisia rahastoja EU:ssa rekisteröitymättä ja ilman valvontaa.

b) Ei ole mahdollista erotella raja-arvojen avulla ennakolta järjestelmän kannalta tärkeitä yhtiöitä ja yhtiöitä, jotka eivät aiheuta järjestelmäriskejä. Meneillään oleva kriisi on osoittanut, että vasta konkreettinen tapaus paljastaa, onko yhtiö järjestelmän kannalta tärkeä. Lisäksi raja-arvot luovat porsaanreiän, sillä rajoja olisi helppo kiertää jakamalla yhtiö muodollisesti pienempiin osiin.

c) Avoimuutta ja valvontaa koskevia sääntöjä on pidettävä myönteisinä, mutta niissä on valmistelijan mielestä vielä parannettavaa. On tärkeää, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien palkkiopolitiikka julkistetaan ja että niiden liiketoiminta on pitkäjänteistä. On myös välttämätöntä laatia EU:n laajuiset luotettavat ja avoimet arviointimenettelyt. Mikäli vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat toimivat useammassa maassa, valvonta on aiheellista siirtää eurooppalaiselle viranomaiselle.

d) Koska etenkin pääomarahastot käyttävät vivutusta ja yritysostoa varten otetut luotot siirretään usein ostetuille yrityksille, mikä vaarantaa usein yritystoiminnan jatkumisen, sääntöjä on tiukennettava. Koska pääomarahaston suorittamalla yritysostolla on laajakantoisia vaikutuksia, ei myöskään pidä ottaa käyttöön pk-yrityksiä koskevia poikkeuksia.

Valmistelijan mielestä on tärkeä muistuttaa, että yrityksiä voidaan kannustaa pitkäjänteiseen toimintaan ennen kaikkea siten, että parannetaan henkilöstön tiedonsaanti- ja osallistumisoikeuksia yrityksissä ja tehdään asiaankuuluvat mukautukset pääomamarkkina- ja yhtiöoikeuteen.

TARKISTUKSET

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden valiokuntaa hyväksymään yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvat tarkistukset ilman äänestystä noudattaen valiokuntien yhteistyömenettelyä (työjärjestyksen 50 artikla):

Tarkistus  1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi rajattava koskemaan sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka keräävät varoja useilta sijoittajilta tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi. Tätä direktiiviä se saisi soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä varoja yhdistämättömien sijoitusten hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi lahjotusrahastot, valtio-omisteiset rahastot ka luottolaitosten taikka vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden kuten sijoitustodistusten, hoidettujen futuureiden ja indeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen muodossa oleviin aktiivisiin sijoituksiin. Sitä olisi kuitenkin sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin mukaista toimilupaa. Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia tämän direktiivin mukaista toimilupaa vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien sijoituspalvelujen tarjoamiseen. Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai osuuksia voidaan markkinoida tämän direktiivin mukaisesti.

(5) Tämän direktiivin soveltamisala olisi rajattava koskemaan sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitoa, jotka keräävät varoja useilta sijoittajilta tarkoituksena sijoittaa ne määritellyn riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi. Sitä olisi sovellettava kaikkiin sellaisiin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, joilta ei edellytetä yhteissijoitusyrityksiä koskevan direktiivin mukaista toimilupaa. Tätä direktiiviä ei saisi soveltaa eläkerahastojen hoitoon eikä varoja yhdistämättömien sijoitusten hoitajiin; tällaisia jälkimmäisiä sijoitustyyppejä ovat esimerkiksi lahjoitusrahastot, valtio-omisteiset rahastot tai luottolaitosten taikka vakuutus- tai jälleenvakuutusyritysten omaan lukuunsa säilyttämät varat. Tätä direktiiviä ei myöskään pitäisi soveltaa arvopapereiden kuten sijoitustodistusten, hoidettujen futuureiden ja indeksisidonnaisten joukkovelkakirjojen muodossa oleviin aktiivisiin sijoituksiin. Tässä direktiivissä yhteissijoitusyrityksenä ei saisi pitää myöskään yritystä, joka pääasiassa toimii tytäryhtiöiden holding-yhtiönä ja joka omistaa strategisia osuuksia yrityksistä pikemminkin pitkän aikavälin hallussapitoa varten kuin saavuttaakseen irtautumisen avulla tuottoja ennalta määritellyn ajan kuluessa. Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY nojalla toimiluvan saaneilta sijoitusyhtiöiltä ei saisi vaatia tämän direktiivin mukaista toimilupaa vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyvien sijoituspalvelujen tarjoamiseen. Sijoitusyhtiöt voivat kuitenkin tarjota vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin liittyviä sijoituspalveluja vain jos – ja siinä määrin kuin – kyseisten rahastojen osakkeita tai osuuksia voidaan markkinoida tämän direktiivin mukaisesti.

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, että kun viitataan "yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin" lauseessa, jonka mukaan direktiiviä sovelletaan kaikkiin yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin, jotka eivät ole UCITS-yhteissijoitusyrityksiä, tällä tarkoitetaan yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, jotka keräävät varoja useilta sijoittajilta sijoittaakseen ne riskienhajautusperiaatteeseen nojautuvan määritellyn sijoituspolitiikan mukaisesti kyseisten sijoittajien eduksi, eikä niinkään laajempaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten luokkaa.

Tarkistus  2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Jotta voidaan välttää mahdollinen yrityksen varojen ryövääminen, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston valvoman kohdeyhtiön nettovarojen olisi vastattava omien varojen riittävyyttä koskevia säännöksiä toisen yhtiöoikeusdirektiivin1 mukaisesti.

 

________________________________

1Toinen neuvoston direktiivi 77/91/ETY, annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1).

Perustelu

Takeiden yhteensovittamisesta 13. joulukuuta 1976 annetun neuvoston toisen direktiivin 77/91/ETY 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännökset ja neuvoston direktiivin 77/91/ETY muuttamisesta julkisten osakeyhtiöiden perustamisen sekä niiden pääoman säilyttämisen ja muuttamisen osalta 6. syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/68/EY 1 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 1 artiklan 5 kohdan säännökset, sellaisina kuin osakeyhtiöt soveltavat niitä, voivat auttaa estämään yrityksen varojen ryöväämisen vain hankintavelan lyhentämiseksi, ja ne voivat samalla antaa riittävästi liikkumatilaa legitiimejä strategisia rakennemuutoksia varten.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) On tarpeen varmistaa, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat toimivat niiden hallintoon kohdistuvan asianmukaisen valvonnan alaisina. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin liittyvissä johtamis- ja organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää sijoittajien varat erillään hoitajan varoista. Tätä varten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille, säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, että vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai kyseisen rahaston lukuun toimivalla vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin.

(12) On tarpeen varmistaa, että vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat toimivat niiden hallintoon kohdistuvan asianmukaisen valvonnan alaisina. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajiin liittyvissä johtamis- ja organisaatiojärjestelyissä olisi minimoitava eturistiriidat. Viimeaikaiset tapahtumat ovat korostaneet tarvetta erottaa toisistaan varojen säilytys- ja hoitotehtävät sekä pitää sijoittajien varat erillään hoitajan varoista. Tätä varten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on nimettävä säilytysyhteisö ja annettava sen tehtäväksi kirjata sijoittajien rahat erilliselle tilille, säilyttää rahoitusvälineitä ja tarkastaa, että vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla tai kyseisen rahaston lukuun toimivalla vaihtoehtoisella sijoitusrahaston hoitajalla on omistusoikeus kaikkiin muihin varoihin. Sijoittajien varojen palauttamisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi säilytysyhteisö on vastuussa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle, vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle ja yhteisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille, paitsi jos tappiot ovat aiheutuneet ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan tässä odottamattomia ulkoisia tapahtumia, jotka aiheuttavat säilytysyhteisön valvonnan ulottumattomissa olevia tappioita ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, vaikka olisi noudatettu tässä direktiivissä vahvistettuja asianmukaisen huolellisuuden vaatimuksia.

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Vastuun siirto valtuutetulle kolmannelle osapuolelle ei vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen. Säilytysyhteisön olisi kuitenkin voitava vapauttaa itsensä vastuustaan, jos kolmannen maan lainsäädäntö tai odottamaton ulkoinen tapahtuma estää säilytysyhteisöä suorittamasta varojen säilytystehtäviään. Toimivaltaisen jäsenvaltion viranomaisen olisi hyväksyttävä tällainen vastuusta vapauttaminen, eikä siirrettyä vastuuta saisi voida siirtää eteenpäin.

Tarkistus  5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Varojen arvon luotettava ja puolueeton määrittäminen on olennaisen tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen kannalta. Eri vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista omaisuuslajeista ja sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta riippumaton yhteisö.

(13) Varojen arvon luotettava ja puolueeton määrittäminen on olennaisen tärkeää sijoittajien etujen turvaamisen kannalta. Eri vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat käyttävät varojen arvonmääritykseen erilaisia menetelmiä ja järjestelmiä riippuen niiden pääasiallisista omaisuuslajeista ja sijoituskohdemarkkinoista. On aiheellista tunnustaa nämä erot, mutta edellyttää kuitenkin, että varojen arvonmäärityksen suorittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta riippumaton yhteisö. Arvonmääritysperusteet olisi vahvistettava asetuksella 2009/…/EY1* perustetun Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

 

* EUVL ...

 

+ EUVL: Pyydetään lisäämään asetuksen päivämäärä, numero ja julkaisuviite.

Tarkistus  6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Koska huomattavaa vivutusta sijoitusstrategioissaan hyödyntävät vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat saattavat tietyissä olosuhteissa myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi asetettava erityisvaatimuksia sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, jotka käyttävät erityisen merkittäviä riskejä mahdollistavia tekniikoita. Yhteisössä ei ole johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tieto, jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön rahoitusmarkkinoiden vakautta mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi asetettava erityisvaatimuksia sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, jotka jatkuvasti käyttävät voimakasta vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat olisi velvoitettava antamaan tietoja käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä tiedot olisi koottava yhteen ja jaettava muiden jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia yhteisiä analyysejä kyseisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien käyttämän vivutuksen vaikutuksista yhteisön rahoitusjärjestelmään, sekä sopia yhteisistä toimenpiteistä.

(15) Koska huomattavaa vivutusta sijoitusstrategioissaan hyödyntävät vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat saattavat tietyissä olosuhteissa myötävaikuttaa järjestelmäriskien tai markkinahäiriöiden syntymiseen, olisi asetettava erityisiä raportointivaatimuksia sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, jotka käyttävät vivutusta. Yhteisössä ei ole johdonmukaisesti kerätty tarvittavaa tieto, jotta kyseiset riskit voitaisiin huomata, niiden kehittymistä voitaisiin seurata ja niihin voitaisiin reagoida; tätä tietoa ei myöskään ole jaettu jäsenvaltioiden kesken, jotta yhteisön rahoitusmarkkinoiden vakautta mahdollisesti uhkaavat riskit huomattaisiin ajoissa. Tilanteen korjaamiseksi olisi asetettava erityisiä raportointivaatimuksia sellaisille vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille, jotka käyttävät voimakasta vivutusta sijoitusstrategioissaan. Tällaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat olisi velvoitettava antamaan tietoja käyttämistään vivutuksen lähteistä. Nämä tiedot olisi koottava keskitettyyn rekisteriin, joka toimii asetuksella 2009/.../EY perustetun Euroopan järjestelmäriskikomitean alaisuudessa, ja ne olisi jaettava unionin muiden viranomaisten, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja tarvittaessa kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa, jotta voitaisiin helpommin laatia yhteisiä analyysejä kyseisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien käyttämän vivutuksen vaikutuksista unionin rahoitusjärjestelmään sekä sopia yhteisistä toimenpiteistä. Direktiiveillä 2006/48/EY ja 2006/49/EY on myös perustettava Euroopan järjestelmäriskikomitean alainen keskitetty rekisteri pankeille, jotka tarjoavat vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille rahaston vastapuolen palveluja.

Perustelu

Mahdollisen järjestelmäriskin käsittelemiseksi kansallisella tasolla kerätyt tiedot olisi kerättävä Euroopan järjestelmäriskikomitean alaiseen keskitettyyn rekisteriin. Samalla vakavaraisuusdirektiiveissä olisi perustettava rekisteri rahaston vastapuolen palveluille.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sellainen toiminta, joka perustuu vivutuksen huomattavaan käyttöön, voisi haitata rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokasta toimintaa. On tarpeellista antaa komissiolle lupa asettaa rajoja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien käyttämälle vivutukselle erityisesti silloin, kun kyseiset hoitajat käyttävät huomattavaa vivutusta järjestelmällisesti. Vivutuksen enimmäismäärälle asetettavissa rajoissa olisi otettava huomioon vivutuksen lähteet ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan noudattamat strategiat. Niissä olisi myös otettava huomioon se, että useimmat huomattavaa vivutusta käyttävistä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista hoitavat vivutusta erittäin dynaamisella tavalla. Tämän vuoksi vivutukselle asetettavat rajoitukset voisivat muodostua esimerkiksi raja-arvosta, jota ei saisi ylittää missään vaiheessa, tai rajoituksesta, joka koskisi tiettynä ajanjaksona (esim. kuukauden tai vuosineljänneksen aikana) keskimäärin käytettyä vivutusta.

(16) Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien sellainen toiminta, joka perustuu vivutuksen huomattavaan käyttöön, voisi haitata rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokasta toimintaa. Vivutus on käsitteenä vaikea määritellä. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien kotijäsenvaltion viranomaisten olisi kuitenkin voitava asettaa rajoja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien käyttämälle vivutukselle äärimmäisten markkinahäiriöiden yhteydessä. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava tällaisista toimista Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä komissiolle.

Tarkistus  8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) On tärkeää varmistaa, että kaikkiin lyhyeksi myyntiä harjoittaviin markkinatoimijoihin sovelletaan samoja vaatimuksia. Siksi komission olisi ehdotettava horisontaalista toimenpidettä, jolla taataan yhtäläiset toimintaedellytykset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille ja muille lyhyeksi myyntiä harjoittaville toimijoille.

Perustelu

Lyhyeksi myyntiä on käsiteltävä horisontaalisesti, jotta voidaan taata yhtäläiset toimintaedellytykset ja välttää suotuisimman sääntelyn etsintä.

Tarkistus  9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) On tarpeen varmistaa, ettei sijoituskohteena oleviin yhtiöihin sovelleta tiukempia vaatimuksia kuin muihin liikkeeseenlaskijoihin tai listaamattomiin yhtiöihin, jotka vastaanottavat muita yksityisiä sijoituksia kuin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tarjoamat sijoitukset. Yhtiölainsäädännön avoimuudesta on kyllä huolehdittava, mutta kaikenlainen syrjintä, kuten sellaisen erillisen vaatimuksen asettaminen, että sijoitusyhtiön strategia ja kehityssuunnitelma, jotka perustuvat yhtiön omistajuuteen, on julkistettava, vaikuttaisi oikeudenmukaiseen kilpailuun ja vaarantaisi innovoinnin rahoittamisen unionissa. Se voisi vaikuttaa myös muiden osakkeenomistajien oikeuksiin. Komission olisi tätä varten tarkasteltava uudestaan yhtiöoikeuden alalla annettua lainsäädäntöä ja asiaa koskevia rahoitusalan direktiivejä viimeistään …*, ja sen olisi tehtävä tarvittavat muutokset säädösehdotuksena, tähän direktiiviin mahdollisesti tarvittavat muutokset mukaan luettuina. Komission selvityksen ja siihen liittyvän ehdotuksen olisi varmistettava tasapuoliset toimintaedellytykset sijoituskohteena olevien yhtiöiden ja muiden yhtiöiden välillä. Komission olisi selvityksessään ja ehdotuksessaan otettava huomioon osakkeenomistajien oikeuksien suojelu sekä se, että innovoinnin rahoittamisen ja teknologioiden kehittämisen yhteydessä on varmistettava yhtäläiset kansainvälisen tason toimintaedellytykset sekä Euroopan unionin kilpailukyky.

 

* EUVL: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Tarkistus  10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä tarkistus on aiheellinen uusien "komitologiamenettelyjen" nojalla.

Tarkistus  11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27) Komissiolle olisi erityisesti annettava toimivalta vahvistaa tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tässä suhteessa komission olisi voitava määritellä menettelyt, joiden mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joiden hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, voisiat käyttää oikeuttaan tulla kohdelluiksi tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajina. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on myös määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen muotoihin, jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan odotetaan toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota koskevia menettelyjä eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät niiden hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen edustajana koituviin riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, mihin sisältyvät myös mahdollisesti tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen suojaamiseksi tarpeettomilta riskeiltä. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä tämän direktiivin mukaiset maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja erityisesti vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat vähimmäisvaatimukset. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä vaatimukset, joita arvopaperistamisvälineiden alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen. Toimenpiteiden tarkoituksena on myös määritellä vaatimukset, joita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava sijoittaessaan tällaisiin arvopaperistamisvälineisiin. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä perusteet, joiden täyttyessä arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän direktiivin mukaisesti riippumattomana. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä ehdot, joiden täyttyessä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi hyväksyttävä ja edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa olevan kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Niiden tarkoituksena on määritellä sisältö ja muoto vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asettaa saataville kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia kohtaan, raportointivaatimukset toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja kyseisten tietojen antamisen aikaväli. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat tiedonantovelvollisuudet koskien vivutusta, toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvan raportoinnin aikaväliä ja tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan. Toimenpiteiden tarkoituksena on vahvistaa rajoituksia vivutukselle, jota vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitaessaan. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä yksityiskohtaisesti se, miten ja missä laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka hankkii määräysvallan liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä tiedonantovelvollisuutensa liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä ja niiden osakkeenomistajia ja työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan luettuina tiedot, jotka niiden on annettava hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomuksessa. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä sellaisten rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille ammattimaisille sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan kotijäsenvaltiossa. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä yleiset perusteet, joilla arvioidaan kolmansien maiden arvonmääritysvaatimusten vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä on sijoittautunut kolmanteen maahan, säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä kolmansien maiden soveltaman toiminnan vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan valvonnan vastaavuutta silloin, kun kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja hakee toimilupaa. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä yleiset perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen tasolla, joka vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa koskevan tietojenvaihdon yksityiskohtaiset säännöt, sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu kyseisen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten toimintaan ja markkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Toimenpiteiden tarkoituksena on myös määritellä paikalla toteutettavia tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat menettelyt.

(27) Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti niiden menettelyjen määrittelemiseksi, joiden mukaisesti sellaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joiden hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät ylitä tässä direktiivissä asetettua rajaa, voisivat käyttää oikeuttaan tulla kohdelluiksi tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvina vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajina. Näillä delegoiduilla säädöksillä voidaan myös määritellä perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset arvioivat, täyttääkö tietty vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja velvoitteensa, jotka liittyvät liiketoiminnan harjoittamiseen ja niihin eturistiriitojen muotoihin, jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on tunnistettava, sekä niihin kohtuullisiksi katsottaviin toimenpiteisiin, jotka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan odotetaan toteuttavan osana sisäisiä ja organisaatiota koskevia menettelyjä eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja ilmoittamiseksi. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat riskienhallintavaatimukset, jotka liittyvät niiden hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen edustajana koituviin riskeihin, sekä mahdollisesti tarvittavat järjestelyt, joilla vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat hallita lyhyeksi myyntiin liittyviä erityisiä riskejä, mihin sisältyvät myös mahdollisesti tarvittavat rajoitukset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen suojaamiseksi tarpeettomilta riskeiltä. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä tämän direktiivin mukaiset maksuvalmiudenhallintavaatimukset ja erityisesti vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen maksuvalmiutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja vaatimukset, joita arvopaperistamisvälineiden alkuunpanijoiden on noudatettava, jotta vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat sijoittaa kyseisiin välineisiin, jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen. Delegoiduilla säädöksillä voidaan myös määritellä vaatimukset, joita vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien on noudatettava sijoittaessaan tällaisiin arvopaperistamisvälineisiin. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä perusteet, joiden täyttyessä arvonmäärittäjää voidaan pitää tämän direktiivin mukaisesti riippumattomana. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä ehdot, joiden täyttyessä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien tehtävien siirtäminen toisen hoidettavaksi olisi hyväksyttävä ja edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan ei enää liiallisen tehtäviensä siirtoasteen myötä voida katsoa olevan kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja. Niillä voidaan määritellä sisältö ja muoto vuosikertomukselle, joka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asettaa saataville kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta sekä määritellä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tiedonantovelvollisuudet sijoittajia kohtaan, raportointivaatimukset toimivaltaisia viranomaisia kohtaan ja kyseisten tietojen antamisen aikaväli. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajille asetettavat tiedonantovelvollisuudet koskien vivutusta, toimivaltaisille viranomaisille tapahtuvan raportoinnin aikaväliä ja tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan. Delegoiduilla säädöksillä voidaan vahvistaa rajoituksia vivutukselle, jota vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja hoitaessaan. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä yksityiskohtaisesti se, miten ja missä laajuudessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka hankkii määräysvallan liikkeeseenlaskijan yhteisössä tai listaamattomassa yhtiössä, olisi täytettävä tiedonantovelvollisuutensa liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä ja niiden osakkeenomistajia ja työntekijöiden edustajia kohtaan, mukaan luettuina tiedot, jotka niiden on annettava hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomuksessa. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä sellaisten rajoitusten tai ehtojen tyypit, joita voidaan asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille ammattimaisille sijoittajille kyseisen rahaston hoitajan kotijäsenvaltiossa. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä yleiset perusteet, joilla arvioidaan kolmansien maiden arvonmääritysvaatimusten vastaavuutta silloin, kun arvonmäärittäjä on sijoittautunut kolmanteen maahan, säilytysyhteisöjä koskevan kolmansien maiden lainsäädännön vastaavuutta sekä kolmansien maiden soveltaman toiminnan vakauden valvonnan sääntelyn ja jatkuvan valvonnan vastaavuutta silloin, kun kolmanteen maahan sijoittautunut vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja hakee toimilupaa. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä yleiset perusteet, joilla arvioidaan tarjoaako kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen tasolla, joka vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen maahan sijoittautuneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa markkinoillepääsyä. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä sellaisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa koskevan tietojenvaihdon yksityiskohtaiset säännöt, sisältö ja aikaväli, joka tapahtuu kyseisen hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten välillä silloin, kun kyseisellä hoitajalla yksinään tai yhdessä toisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien kanssa voi olla vaikutusta järjestelmän kannalta merkityksellisten rahoituslaitosten toimintaan ja markkinoiden asianmukaiseen toimintaan. Delegoiduilla säädöksillä määritellään myös paikalla toteutettavia tarkastuksia ja tutkimuksia koskevat menettelyt. Niillä vahvistetaan, että tietyn kolmannen maan rahaston arvonmääritystä koskevat vaatimukset vastaavat unionissa sovellettavia vaatimuksia, kun arvonmäärittäjä on sijoittautunut kolmanteen maahan. Delegoiduilla säädöksillä voidaan vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva tietyn kolmannen maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. Delegoiduilla säädöksillä voidaan vahvistaa, että vakauden valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa valvontaa koskeva tietyn kolmannen maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. Delegoiduilla säädöksillä voidaan vahvistaa, tarjoaako kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen tasolla, joka vastaa unionin soveltamaa kolmanteen maahan sijoittuneelle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa markkinoillepääsyä. Delegoiduilla säädöksillä voidaan määritellä vakiomallit ilmoituksille ja todistuksille sekä määritellä menettely toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten.

Tarkistus  12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a) Näissä delegoiduissa säädöksissä olisi otettava asianmukaisella tavalla huomioon sijoitusstrategia, riskienhallintamenettelyt ja riskientorjuntaa koskevat määräykset. Samoin niissä otetaan huomioon käytetyt erilaiset sijoitusstrategiat sekä varojen tyypit, joita rahoitusmarkkinoilla tehtävät liiketoimet koskevat.

Tarkistus  13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28) Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen. Toimenpiteisiin, jotka eivät kuulu edellä mainittuun luokkaan, sovelletaan saman päätöksen 5 artiklassa säädettyä sääntelymenettelyä. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on vahvistaa, että tietyn kolmannen maan rahaston arvonmääritystä koskevat vaatimukset vastaavat yhteisössä sovellettavia, kun arvonmäärittäjä on sijoittautunut kolmanteen maahan. Toimenpiteiden tarkoituksena on vahvistaa, että säilytysyhteisöjä koskeva tietyn kolmannen maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. Toimenpiteiden tarkoituksena on vahvistaa, että vakauden valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa valvontaa koskeva tietyn kolmannen maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä. Toimenpiteiden tarkoituksena on vahvistaa, tarjoaako kolmas maa yhteisöön sijoittautuneelle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tosiasiallisesti pääsyn markkinoilleen tasolla, joka vastaa yhteisön soveltamaa kolmanteen maahan sijoittuneelle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tarjoamaa markkinoillepääsyä. Toimenpiteiden tarkoituksena on määritellä vakiomallit ilmoituksille ja todistuksille sekä määritellä menettely toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa varten.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä tarkistus on aiheellinen uusien "komitologiamenettelyjen" nojalla.

Tarkistus  14

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos laki, jonka mukaisesti vaihtoehtoinen sijoitusrahasto on järjestetty, edellyttää hallituksen tai muun hallintoelimen perustamista ja kyseinen hallintoelin vastaa vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon liittyvistä hoitotehtävistä, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston katsotaan olevan tämän direktiivin mukainen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Perustelu

Direktiiviä olisi muutettava niin, että vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja, joilla on hallintoelin – esimerkiksi hallitus – joka kantaa yleisen vastuun hoidosta, voidaan pitää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajana, jonka on täytettävä direktiivin vaatimukset.

Tarkistus  15

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) yhteissijoitusyritykset tai niiden rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on direktiivin 2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] mukainen toimilupa;

c) yhteissijoitusyritykset tai niiden rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt, joilla on direktiivin 2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] mukainen toimilupa, edellyttäen, että kyseiset rahastoyhtiöt tai sijoitusyhtiöt eivät hoida vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja;

Tarkistus  16

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a) kansalliset keskuspankit;

Tarkistus  17

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – g b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g b) teolliset holding-yhtiöt, joiden osakkeilla käydään kauppaa EU:n säännellyillä markkinoilla, kun ne pitävät hallussaan tytäryhtiöidensä tai osakkuusyritystensä osakkeita liiketoimintastrategian toteuttamista varten;

Perustelu

Teollisuuden holding-yhtiöt ovat pitkäaikaisia omistajia, joilla ei ole aikomuksia luopua osakkeista lähitulevaisuudessa ja joilla on teollinen näkökulma omistuksiinsa joko teollisuuskonsernien holding-yhtiöinä tai teollisuuteen investoivina yrityksinä. Tällaiset yritykset aiheuttavat rajallisen järjestelmäriskin, ja jos ne ovat pörssiyhtiöitä, ne kuuluvat EU:n yrityslainsäädännön, kansallisen sääntelyn ja pörssisääntöjen piiriin, mikä tarjoaa sijoittajille tehokkaan suojan. Teollisuuden holding-yhtiöt, joiden näkökulma sijoittamiseen on pikemminkin teollinen kuin kaupankäyntikeskeinen, olisi siksi vapautettava tämän direktiivin soveltamisesta.

Tarkistus  18

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – g c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g c) kansallisen, alue- ja paikallistason hallintoelimet ja elimet tai instituutiot, jotka hoitavat sosiaaliturva- ja eläkejärjestelmiä tukevia rahastoja;

Tarkistus  19

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 2 kohta – g d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g d) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat kaikkien sellaisten unioniin sijoittautuneiden tai unionissa toimivien suljettujen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen osalta, joiden arvopapereita on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joiden arvopapereiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla on tehty hakemus.

Perustelu

Tämä 2 artiklaan ehdotettu tarkistus estäisi sen, että direktiivin vaatimukset muodostuvat kohtuuttomiksi sellaisille suljetuille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, joiden osakkeita on otettu kaupankäynnin kohteeksi EU:n sääntelemillä markkinoilla.

Tarkistus  20

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä määritelläkseen menettelyt, joita noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joiden hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua raja-arvoa, voivat käyttää 3 kohdan mukaista oikeuttaan.

4. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla määritellään menettelyt, joita noudattaen sellaiset vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joiden hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkujen varat eivät ylitä 2 kohdan a alakohdassa asetettua raja‑arvoa, voivat käyttää 3 kohdan mukaista oikeuttaan.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  21

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) 'vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' tarkoitetaan sellaista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, sen alarahastot mukaan luettuina, jonka tarkoituksena on varojen yhteinen sijoittaminen ja jolta ei vaadita direktiivin 2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista toimilupaa;

a) 'vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' tarkoitetaan sellaista yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavaa yritystä, joka hankkii pääomaa sijoittajilta sijoittaakseen sen määrättyä sijoituspolitiikkaa ja riskin hajauttamisen periaatetta noudattaen sijoittajiensa hyödyksi, kyseisen yrityksen alarahastot mukaan luettuina, ja jolta ei vaadita direktiivin 2009/…/EY [yhteissijoitusyrityksiä koskeva direktiivi] 5 artiklan mukaista toimilupaa;

Perustelu

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston määritelmä on ratkaiseva direktiivin soveltamisalan kannalta, ja määritelmän olisi voitava luokitella selvästi ne yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset, joihin direktiiviä on tarkoitus soveltaa.

Tarkistus  22

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b) 'vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka säännöllistä liiketoimintaa on yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoito;

b) 'vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla' tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hoitaa yhtä tai useampaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa tai yhtä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, jota hoidetaan autonomisesti;

Perustelu

Kaikkia vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ei hoida vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja, vaan osaa niistä hoidetaan.

Tarkistus  23

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) 'markkinoinnilla' tarkoitetaan mitä tahansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien yleistä tarjoamista tai haltuun antamista yhteisössä kotipaikkaansa pitäville sijoittajille riippumatta siitä, kenen aloitteesta tarjoaminen tai haltuunantaminen tapahtuu;

e) 'markkinoinnilla' tarkoitetaan mitä tahansa kyseistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan aloitteesta tapahtuvaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien yleistä tarjoamista tai haltuun antamista unionissa kotipaikkaansa pitäville sijoittajille;

Perustelu

Ehdotettu tarkistus muuttaa 4 artiklan markkinointirajoitusta määrittelemällä markkinoinnin tässä direktiivissä siten, että se liittyy ainoastaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan aloitteesta tapahtuvaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinointiin.

Tarkistus  24

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – o a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

o a) 'suljetulla vaihtoehtoisella sijoitusrahastolla' tarkoitetaan vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, jonka osakkeita ja osuuksia haltijat eivät voi vaatia ostettavaksi takaisin tai lunastettavaksi suoraan tai välillisesti kyseisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoilla;

Tarkistus  25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – o b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

o b) 'suljetulla yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavalla yrityksellä' tarkoitetaan yhteissijoitusyritystä, jonka osakkeita ja osuuksia ei haltijoiden vaatimuksesta osteta takaisin tai lunasteta suoraan tai välillisesti kyseisen yrityksen varoilla;

Perustelu

Suljetut yhteissijoitusyritykset on määriteltävä, jotta ne erottuisivat yhteissijoitusyrityksistä, joihin tätä direktiiviä on sovellettava.

Tarkistus  26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – o c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

o c) 'kohdeyhtiöllä' tarkoitetaan liikkeeseenlaskijaa tai listaamatonta yhtiötä, joka on määräysvallan saavuttavan sijoittajan tekemän julkisen ostotarjouksen kohteena.

Perustelu

Jotta yrityksen varojen ryöväämisen ongelmaan voidaan puuttua, on määriteltävä, mitä "kohdeyhtiöllä" tarkoitetaan.

Tarkistus  27

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei yksikään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tarjoa hoitopalveluja vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tai markkinoi niiden osakkeita tai osuuksia ilman etukäteen saatua toimilupaa.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei yksikään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja tarjoa hoitopalveluja vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tai markkinoi niiden osakkeita tai osuuksia ilman etukäteen saatua toimilupaa.

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä on tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja – jonkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille tai markkinoida niiden osakkeita tai osuuksia yhteisössä.

Yhteisöt, joilla ei ole tämän direktiivin mukaista toimilupaa, eikä – jos kyseessä on tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jäävä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja – jonkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaista toimilupaa, eivät saa tarjota hoitopalveluja vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille unionin alueella.

 

Tämä direktiivi ei saa toimia siten, että se estää tai rajoittaa henkilöitä myymästä tai muuten tarjoamasta pääomamarkkinoilla heillä olevia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, ja henkilö, jolla on vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, voi itse tai välittäjän kautta, mukaan luettuina vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, joilla on tämän direktiivin mukainen toimilupa, markkinoida kyseisiä osakkeita tai osuuksia sijoittajille jäsenvaltiossa asianomaisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, jos kyseinen markkinointi ei tapahdu kyseistä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa hoitavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan aloitteesta.

Tarkistus  28

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle voidaan myöntää lupa tarjota hoitopalveluja joko kaikille tai vain tietyntyyppisille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle voidaan myöntää lupa tarjota hoitopalveluja joko kaikille tai vain tietyntyyppisille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille. Yhtä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa voi hoitaa yksi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään välttämään vaikeudet vastaavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tunnistamisessa tai oikeudelliseen yhteisvastuuseen vaatiminen.

Tarkistus  29

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan keskustoimipaikan on sijaittava samassa jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen kotipaikka.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan keskustoimipaikan on sijaittava samassa jäsenvaltiossa kuin sen sääntömääräinen kotipaikka. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja hoitaa yhtä tai useampaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, lupa vaaditaan kaikille kyseisille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille.

Tarkistus  30

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla määritellään lupakriteerit, joita sovelletaan muun muassa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien hallinnoinnista vastaaviin henkilöihin.

Tarkistus  31

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen muutosten täytäntöönpanoa kaikista alkuperäisessä hakemuksessa annettujen tietojen muutoksista, jotka voivat merkittävästi vaikuttaa olosuhteisiin, joissa toimilupa on myönnetty, erityisesti muutoksista sen hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategiassa ja ‑politiikassa ja kyseisen rahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa sekä tiedot mahdollisista uusista vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, joita hoitaja aikoo hoitaa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen muutosten täytäntöönpanoa kaikista olennaisista muutoksista alkuperäisen toimiluvan tai rekisteröinnin ehtoihin, erityisesti olennaisista muutoksista vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimintaohjelmassa tai sen hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategiassa ja -politiikassa.

 

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisista muutoksista, jotka koskevat vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan liiketoiminnasta käytännössä vastaavia henkilöitä.

Toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta joko hyväksyttävä muutokset, rajoitettava niitä tai hylättävä ne.

Toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta hyväksyttävä muutokset tai rajoitettava niitä taikka hylättävä ne. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa ilman asianmukaisia perusteita hylätä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategiaan ja -politiikkaan tehtäviä muutoksia tai sääntöihin tai perustamisasiakirjoihin tehtäviä muutoksia, jos niistä on sovittu sijoittajien kanssa.

Tarkistus  32

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhdellekään sijoittajalle ei saa antaa erityiskohtelua, jollei tämä käy ilmi vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöistä tai perustamisasiakirjoista.

Yhdellekään sijoittajalle ei saa antaa aineellista erityiskohtelua samaan vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon kuuluviin muihin sijoittajiin nähden, jollei kyseisen erityiskohtelun luonnetta ja ominaisuuksia mainita vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa.

Perustelu

Niitä direktiivin vaatimuksia, jotka koskevat sijoittajien henkilöllisyyden paljastamista, ei pitäisi soveltaa muissa kuin vakio-olosuhteissa. Näin saatettaisiin tulla rikkoneeksi EU:n tietosuojasääntöjä. Nimiä olisi luovutettava tiukan luottamuksellisesti ainoastaan valtuutetuille elimille, ei muille sijoittajille tai yleisölle.

Tarkistus  33

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa tarkennetaan perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset arvioivat, täyttääkö vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 1 kohdan mukaiset velvoitteensa.

2. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla tarkennetaan perusteet, joilla toimivaltaiset viranomaiset arvioivat, täyttääkö vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 1 kohdan mukaiset velvoitteensa.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  34

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tässä kohdassa esitettyjen toimenpiteiden on oltava asianmukaisia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen nähden.

Tarkistus  35

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – 1 a, 1 b ja 1 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on otettava käyttöön ja pantava täytäntöön järkevä palkka- ja palkkiopolitiikka ja -käytännöt, jotka ovat sopusoinnussa tehokkaan riskienhallinnan ja pitkän aikavälin arvonmuodostuksen kanssa.

 

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille palkka- ja palkkiopolitiikkansa ja -käytäntöjensä ominaispiirteistä.

 

Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat toimia ja ryhtyä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin niiden riskien tasapainottamiseksi, joita voi aiheutua, jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei noudata järkevää palkka- ja palkkiopolitiikkaa ja -käytäntöjä.

Perustelu

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders' Statement following the Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk taking. We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be implemented under this Directive, such measures take account of the principle of proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB. In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly differ from banks and broker/dealers, for example. Accordingly, we do not agree with Amendment 50 in the Gauzès Report.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  36

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla tarkennetaan sitä

3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla tarkennetaan sitä

a) minkä tyyppisiin eturistiriitoihin 1 kohdassa viitataan;

a) minkä tyyppisiin eturistiriitoihin 1 kohdassa viitataan;

b) mitä kohtuullisia toimenpiteitä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan odotetaan toteuttavan sisäisten ja organisaatiota koskevien menettelyjen osalta eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja/tai ilmoittamiseksi.

b) mitä kohtuullisia toimenpiteitä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan odotetaan toteuttavan sisäisten ja organisaatiota koskevien menettelyjen osalta eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja/tai ilmoittamiseksi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  37

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että riskienhallinta- ja salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan ja niille tehdään erilliset tarkastukset.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että riskienhallinta- ja salkunhoitotoiminnot on erotettu toisistaan siltä osin kuin se on asianmukaista ja oikeasuhteista vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan sekä sen hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston luonteeseen, laajuuteen ja monitahoisuuteen nähden.

Perustelu

Erillistä riskienhallintatoimintoa koskevan vaatimuksen olisi oltava oikeasuhteinen siihen riskiin nähden, jota vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ja sen hoitama rahasto edustavat.

Tarkistus  38

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään

5. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään

Tarkistus  39

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus  40

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään

3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään

a) 1 kohdassa säädettyjä maksuvalmiuden hoitoa koskevat vaatimukset; ja

a) 1 kohdassa säädettyjä maksuvalmiuden hoitoa koskevat vaatimukset; ja

b) erityisesti maksuvalmiutta koskevat vähimmäisvaatimukset sellaisille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka lunastavat osakkeita tai osuuksia useammin kuin puolen vuoden välein.

b) erityisesti maksuvalmiutta koskevat vähimmäisvaatimukset sellaisille vaihtoehtoisille sijoitusrahastoille, jotka lunastavat osakkeita tai osuuksia useammin kuin puolen vuoden välein.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  41

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Edellä olevia 1–3 kohtaa ei sovelleta suljettuihin vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin.

Perustelu

Maksuvalmiudenhoitojärjestelmä mahdollisten lunastusvaatimusten varalta ei ole tarpeen suljetussa rahastossa, sillä sijoittajilla ei ole oikeutta realisoida sijoitustaan rahaston varoista.

Tarkistus  42

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi tai muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), ja sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat näihin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, etujen välillä, komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa vahvistetaan vaatimukset seuraavilla aloilla:

Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaisuus eri aloilla ja poistaa ristiriidat sellaisten yhteisöjen, jotka uudelleenpaketoivat lainoja kaupattaviksi arvopapereiksi tai muiksi rahoitusvälineiksi (alkuunpanijat), ja sellaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien, jotka sijoittavat näihin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, etujen välillä, komissiolle siirretään valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan vaatimukset seuraavilla aloilla:

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on täytettävä, jotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, joilla varmistetaan, että alkuunpanijan itsellään pitämä nettomääräinen taloudellisen osuus on vähintään viisi prosenttia;

a) vaatimukset, jotka alkuunpanijan on täytettävä, jotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi sijoittaa yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun kyseisentyyppisiin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin, jotka on laskettu liikkeeseen 1 päivän tammikuuta 2011 jälkeen, mukaan luettuina vaatimukset, joilla varmistetaan, että alkuunpanijan itsellään pitämä nettomääräinen taloudellisen osuus on vähintään viisi prosenttia;

b) taloudelliset vaatimukset, jotka näihin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun sijoittavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on täytettävä.

b) taloudelliset vaatimukset, jotka näihin arvopapereihin tai muihin rahoitusvälineisiin yhden tai useamman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun sijoittavan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on täytettävä.

Kyseiset toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia sitä täydentämällä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  43

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on lisättävä omien varojensa määrää; omien lisävarojen määrän on oltava 0,02 prosenttia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa euroa.

Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitamien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen salkkujen arvo ylittää 250 miljoonaa euroa, kyseisen hoitajan on lisättävä omien varojensa määrää; omien lisävarojen määrän on oltava 0,02 prosenttia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan salkkujen arvon siitä määrästä, joka ylittää 250 miljoonaa euroa. Alkupääomaa ja lisävarojen kokonaismäärää koskeva vaatimus saa kuitenkin olla enintään 10 000 000 euroa.

Tarkistus  44

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on nimettävä kullekin hoitamalleen vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle mainitusta hoitajasta riippumaton arvonmäärittäjä määrittämään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien varojen arvo ja mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on nimettävä kullekin hoitamalleen vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle mainitusta hoitajasta toiminnallisesti riippumaton sertifioitu arvonmäärittäjä määrittämään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hankkimien varojen arvo ja mainitun rahaston osakkeiden tai osuuksien arvo.

Tarkistus  45

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a. Mikäli ulkopuolista arvonmäärittäjää ei käytetä, kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat velvoittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan alistamaan arvonmääritysmenettelynsä ja/tai arvonmäärityksensä ulkopuolisen arvonmäärittäjän tai tarvittaessa tilintarkastajan tarkistettavaksi.

Tarkistus  46

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään perusteet, joiden täyttyessä arvonmäärittäjän voidaan katsoa olevan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla riippumaton.

4. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan edellytykset arvonmäärittäjien sertifioinnille sekä 1 kohdassa tarkoitetut arvonmääritysperusteita koskevat periaatteet.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  47

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Säilytysyhteisö

Säilytysyhteisö

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa soveltuvin osin seuraavia tehtäviä:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta, että sille nimetään säilytysyhteisö, joka hoitaa soveltuvin osin seuraavia toimintoja:

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita sijoittajat suorittavat merkitessään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille;

a) vastaanottaa kaikki maksut, joita sijoittajat suorittavat merkitessään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitaman vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia, ja kirjaa ne mainitun hoitajan lukuun erilliselle tilille;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia rahoitusvälineitä;

b) säilyttää mainitulle rahastolle kuuluvia rahoitusvälineitä, nimittäin

 

i) pitää hallussaan kaikkia rahoitusvälineitä, joita voidaan pitää hallussa, ja huolehtii aiheellisista järjestelyistä, joilla turvataan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston omistusoikeudet erityisesti säilytysyhteisön maksukyvyttömyyden tapauksessa, mukaan luettuina järjestelyt, joilla taataan, että kyseiset rahoitusvälineet on kirjattu säilytysyhteisön kirjanpitoon erillisille tileille tai usean erillisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaton yhteiselle tilille, niin että ne voidaan säilytysyhteisön konkurssin tapauksessa selvästi yksilöidä erilleen säilytysyhteisön varoista,

 

ii) pitää sellaista rahoitusvälineiden omistusoikeuden todentamiseksi tarvittavaa kirjanpitoa, jota ei voida pitää vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan antamien tietojen ja tehtyjen kauppojen ulkoisten todisteiden perusteella;

c) tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen lukuun toimiva hoitaja on hankkinut omistusoikeuden kaikkiin muihin varoihin, joihin mainittu rahasto sijoittaa.

c) tarkastaa, että mainittu rahasto tai sen lukuun toimiva hoitaja on hankkinut omistusoikeuden kaikkiin muihin varoihin, joihin mainittu rahasto sijoittaa.

 

1 a. Säilytysyhteisön on 1 kohdassa tarkoitettujen toimintojen lisäksi varmistettava, että

 

a) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien myynneissä, liikkeeseenlaskuissa, takaisinostoissa, lunastuksissa ja peruutuksissa noudatetaan sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjä tai perustamisasiakirjoja;

 

b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeiden tai osuuksien arvoa koskevissa laskelmissa noudatetaan sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä sekä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjä tai perustamisasiakirjoja;

 

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston varoja koskeviin transaktioihin liittyvät maksut suoritetaan yleensä käytössä olevissa määräajoissa; ja

 

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tulot käytetään sovellettavan kansallisen lainsäädännön ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei saa toimia säilytysyhteisönä.

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ei saa toimia säilytysyhteisönä.

Säilytysyhteisön on toimittava riippumattomasti ja yksinomaan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien edun mukaisesti.

Säilytysyhteisön on toimittava rehellisesti, oikeudenmukaisesti, ammattimaisesti, riippumattomasti ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien edun mukaisesti.

3. Säilytysyhteisön on oltava luottolaitos, jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (uudelleenlaadittu toisinto) mukainen toimilupa.

3. Säilytysyhteisön on oltava joko

 

a) luottolaitos, jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee yhteisössä ja jolla on direktiivin 2006/48/EY mukainen toimilupa, tai

 

b) sijoituspalveluyritys, jolla on direktiivin 2004/39/EY mukainen toimilupa.

 

3 a. Jos toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto pitää kotipaikkaansa kolmannessa maassa, säilytysyhteisöllä on oltava sääntömääräinen kotipaikka unionissa, paitsi jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 

a) toimiluvan saaneen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja rahaston kotipaikkana toimivan kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset ovat allekirjoittaneet yhteistyö- ja tietojenvaihtosopimuksia;

 

b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotipaikkana toimivan kolmannen maan asiaa koskeva lainsäädäntö vastaa kansainvälisten järjestöjen asettamia vaatimuksia;

 

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotipaikkana toimivasta kolmannesta maasta on tehty e alakohdan nojalla päätös, jossa todetaan, että kyseisessä maassa kotipaikkaansa pitävät säilytysyhteisöt ovat sellaisen tehokkaan vakauden valvonnan sääntelyn ja valvonnan alaisia, joka vastaa unionin lainsäädännön säännöksiä;

 

d) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotipaikkana toimivasta kolmannesta maasta on tehty e alakohdan nojalla päätös, jossa todetaan, että kolmannessa maassa sovellettavat vaatimukset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi vastaavat unionin lainsäädännön säännöksiä;

 

e) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio on allekirjoittanut rahaston kotipaikkana toimivan kolmannen maan kanssa sopimuksen, joka vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto veroasioissa.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään toisen säilytysyhteisön hoidettaviksi.

4. Säilytysyhteisö voi siirtää tehtäviään toisen hoidettavaksi, lukuun ottamatta toimintoja, jotka liittyvät sen alaisuudessa toimivan säilytysyhteisön seurantaan ja valvontaan. Säilytysyhteisö ei saa siirtää toimintojaan siinä määrin, että siitä tulee postilaatikkoyhteisö. Tällaisen vastuun siirron saa tehdä vain yhdessä vaiheessa. Vastuita ei saa ketjuttaa.

 

4 a. Säilytysyhteisöjen on noudatettava parhaita käytäntöjä ja suoritettava niiden kolmansien osapuolten valitseminen ja nimeäminen sekä niiden toiminnan säännöllinen tarkistaminen ja jatkuva valvonta, joille ne siirtävät osan tehtävistään tämän kohdan mukaisesti, asianmukaista ammattitaitoa, huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen.

5. Säilytysyhteisö on vastuussa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka johtuvat säilytysyhteisön kykenemättömyydestä suoriutua tämän direktiivin mukaisista velvoitteistaan.

5. Säilytysyhteisö on vastuussa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajille kaikista niille aiheutuvista tappioista, jotka johtuvat säilytysyhteisölle tämän direktiivin mukaisesti kuuluvien velvoitteiden täyttämisen tarkoituksellisesta tai tahattomasta laiminlyömisestä tai niiden puutteellisesta suorittamisesta, paitsi jos tappiot ovat aiheutuneet ylivoimaisen esteen vuoksi.

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan ainoastaan, jos se voi osoittaa, ettei se olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

Jos säilytysyhteisön säilyttämistä rahoitusvälineistä aiheutuu tappioita, säilytysyhteisö voi vapautua vastuustaan ainoastaan, jos se voi osoittaa, että tappion aiheutti ulkopuolinen tapahtuma, joka ei ollut ennakoitavissa, eikä säilytysyhteisö olisi voinut välttää aiheutunutta tappiota.

 

Säilytysyhteisön vastuuseen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle ja sijoittajille ei vaikuta se, että se on siirtänyt osan tehtävistään toimiluvan saaneelle kolmannelle osapuolelle, kuten alisäilytysyhteisölle tai alemman tason omaisuudensäilyttäjälle. Jos rahoitusvälineet, joiden säilyttäminen on säilytysyhteisön ensisijainen velvoite, menetetään, säilytysyhteisön on palautettava varat vaihtoehtoiselle sijoitusrahastolle viipymättä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lainsäädännön soveltamista. Tämän vaatimuksen soveltaminen ei rajoita mahdollisuutta ryhtyä asiassa oikeustoimiin.

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan vedota suoraan tai mainitun rahaston hoitajan välityksellä riippuen säilytysyhteisön, mainitun rahaston hoitajan ja sijoittajien välisen suhteen oikeudellisesta luonteesta. Edellä 4 kohdassa tarkoitettu tehtävien siirto ei vaikuta säilytysyhteisön vastuuseen.

Vastuuvelvollisuuteen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajia kohtaan voidaan vedota suoraan tai mainitun rahaston hoitajan välityksellä.

 

5 a. Edellä olevasta 5 kohdasta poiketen säilytysyhteisö voi vapauttaa itsensä vastuustaan, myös rahoitusvälineiden menettämistapauksessa, jos sen maan lainsäädäntö, jossa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja sijoittaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston lukuun, estää säilytysyhteisöä suorittamasta varojen säilytystehtäviään tai jos säilytysyhteisö ei kykene suorittamaan varojen säilytystehtäviään odottamattoman ulkoisen tapahtuman vuoksi, edellyttäen, että säilytysyhteisö voi osoittaa, että se on noudattanut toimissaan 4 a kohdassa tarkoitettua asianmukaista huolellisuutta. Tällaisen vastuun siirron saa tehdä vain yhdessä vaiheessa. Vastuita ei saa ketjuttaa.

 

5 b. Edellä olevasta 5 kohdasta poiketen säilytysyhteisö voi vapauttaa itsensä vastuustaan tapauksissa, joissa varojen siirtäminen ja uudelleenkäyttö on sallittua säilytysyhteisön ja rahaston vastapuolen tai alemman tason omaisuudensäilyttäjän välisen sopimuksen nojalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti, edellyttäen, että säilytysyhteisö voi osoittaa, että se on noudattanut toimissaan 4 a kohdassa tarkoitettua asianmukaista huolellisuutta.

 

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja säilytysyhteisön välisessä sopimuksessa on määrättävä, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle tiedotetaan ennen sopimuksen täytäntöönpanoa kaikista sopimusehdoista, joiden nojalla varojen siirtäminen ja uudelleenkäyttö on sallittua vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti.

 

Ennen kuin sijoittajat sijoittavat vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon, näille on tiedotettava kyseisestä sopimuslausekkeesta ja ilmoitettava, kuka on kolmas osapuoli. Sijoittajille on tiedotettava erityisesti vastuun siirrosta mahdolliselle kolmannelle osapuolelle, myös silloin, jos rahoitusvälineet menetetään. Varojen palauttamisen määräaika määräytyy tuolloin säilytysyhteisön ja kolmannen osapuolen välisen sopimuksen ehtojen mukaan.

 

5 c. Säilytysyhteisön on pyynnöstä asetettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten saataville kaikki tiedot, jotka se on saanut tehtäviään suorittaessaan ja jotka voivat olla toimivaltaisille viranomaisille tarpeen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan valvonnan kannalta. Jos vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio on eri kuin säilytysyhteisön kotijäsenvaltio, säilytysyhteisön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on annettava saadut tiedot viipymättä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

 

5d. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään säilytysyhteisöjä koskevat velvoitteet ja vastuut sekä ehdot, joiden nojalla vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säilytysyhteisö voi siirtää osan tehtävistään kolmannelle osapuolelle.

 

5 e. Säilytysyhteisön nimeämisen edellytyksenä on vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä. Toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan useamman kuin yhden säilytysyhteisön nimeämiseen, jos se vakuuttuu siitä, että säilytysyhteisö pystyy tästä huolimatta hoitamaan kaikki tämän direktiivin mukaiset tehtävät asianmukaisesti.

Tarkistus  48

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Se, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on siirtänyt tehtäviä kolmannelle osapuolelle, ei missään tapauksessa vaikuta kyseisen hoitajan vastuuseen, eikä kyseinen hoitaja saa siirtää tehtäviään niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsottaisi olevan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja.

2. Se, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja on siirtänyt tehtäviä kolmannelle osapuolelle, ei missään tapauksessa vaikuta kyseisen hoitajan vastuuseen, eikä kyseinen hoitaja saa siirtää tehtäviään niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsottaisi olevan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ja että siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

Perustelu

Tätä selventävää tarkistusta esitetään myös Gauzèsin mietinnössä, ja sitä pidetään aiheellisena.

Tarkistus  49

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään

Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään

a) edellytykset siirron hyväksymiselle;

a) edellytykset siirron hyväksymiselle;

b) edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan ei enää voida katsoa olevan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

b) edellytykset, joiden täyttyessä hoitajan ei enää voida katsoa olevan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  50

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asetettava kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta vuosikertomus saataville kultakin tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja toimivaltaisten viranomaisten saataville neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asetettava kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta vuosikertomus saataville kultakin tilikaudelta. Se on asetettava sijoittajien ja toimivaltaisten viranomaisten saataville neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tai viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä, kun kyseessä on vaihtoehtoinen sijoitusrahasto, joka sijoittaa toiseen vaihtoehtoiseen sijoitusrahastoon ja tarvitsee tietoja tämän toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomuksista tai osavuosikatsauksista vuosikertomuksensa laatimista varten.

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen rahastot laativat vuosikertomuksensa sijoituskohteenaan olevilta pääomasijoitusrahastoilta saatavien uusimpien taloudellisten tietojen perusteella. Nämä kohderahastot eivät kenties julkaise vuosikertomuksia tai taloudellisia tietoja niin ajoissa, että rahastojen rahasto voisi noudattaa neljän kuukauden määräaikaa laatiessaan omaa vuosikertomustaan. Siksi rahastojen rahastot tarvitsevat lisäaikaa vuosikertomustensa laatimiseen.

Tarkistus  51

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a) jäljempänä 20 artiklassa luetellut tiedot siinä määrin kuin ne ovat muuttuneet kertomuksessa käsitellyllä tilikaudella, kuten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja tarvittaessa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston ylimmälle johdolle ja muille työntekijöille, joilla on merkittävä vaikutus yhtiön riskeille altistumiseen, maksamien palkkojen ja palkkioiden määrät eriteltyinä kiinteään ja muuttuvaan osuuteen;

Tarkistus  52

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkkuun sisältyviä yhtiöitä koskeva vuotuinen arviointikertomus;

Perustelu

Kaikissa liikeyrityksissä (mukaan luettuna vaihtoehtoiset sijoitusrahastot) sijoittajia eniten kiinnostava asiakirja on vuosikertomus (jonka vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja laatii).

Tarkistus  53

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on lain nojalla kelpoisuus suorittaa tilintarkastusta tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY mukaisesti, on tarkastettava vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot. Tilintarkastuskertomus mahdollisine varaumineen on toistettava täydellisenä vuosikertomuksessa.

3. Yhden tai useamman henkilön, jolla on lain nojalla kelpoisuus suorittaa tilintarkastusta tilinpäätösten ja konsolidoitujen tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkastuksesta, direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 84/253/ETY kumoamisesta 17 päivänä toukokuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/43/EY21 mukaisesti, on tarkastettava vuosikertomuksen tilinpäätöstiedot, jotka on laadittava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston säännöissä tai perustamis- tai muodostamisasiakirjoissa edellytettyjen vaatimusten tai periaatteiden mukaisesti. Tilintarkastuskertomus mahdollisine varaumineen on toistettava täydellisenä vuosikertomuksessa.

Perustelu

Omaa arviointia vastaavasti (ks. tarkistuksen 15 perustelut) tilinpäätöstietojen tarkastamisen ei pitäisi olla tarpeen. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston salkkuun sisältyvät yhtiöt voivat kuitenkin laatia tarkastusta varten tarvittaessa vuosikatsauksen.

Tarkistus  54

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja muoto. Nämä toimenpiteet mukautetaan asianomaisen toimenpiteen kohteena olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

4. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään vuosikertomuksen sisältö ja muoto. Näiden säädösten on oltava tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia, ja ne on mukautettava asianomaisen säädöksen kohteena olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tyyppiä ja kertomuksessa käsitellyn vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tyyppiä vastaaviksi, ja niissä on otettava huomioon erot erilaisten vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen ja niiden hoitajien koossa, resursseissa, monimutkaisuudessa, ominaisuuksissa, sijoituksissa, sijoitusstrategioissa ja ‑tekniikoissa, rakenteissa ja sijoittajissa.

Tarkistus  55

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus  56

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajat saavat ennen kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan tasalle saatettuja tietoja:

1. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoittajien saataville asetetaan ennen kyseiseen rahastoon sijoittamista seuraavat tiedot, ja tämän jälkeen säännöllisesti ajan tasalle saatettuja tietoja:

Perustelu

Yhdenmukaistetaan sanamuoto yhteissijoitusyritysdirektiivin ja rahoitusmarkkinadirektiivin kanssa.

Tarkistus  57

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, kaikista varoista, joihin kyseinen rahasto voi sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, kaikista toimintaan liittyvistä riskeistä, mahdollisista sovellettavista sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen käytön mahdollisista rajoituksista;

a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston sijoitusstrategiasta ja tavoitteista, varojen tyypeistä, joihin kyseinen rahasto voi sijoittaa, sen käyttämistä tekniikoista, toimintaan liittyvistä riskeistä, mahdollisista sovellettavista sijoitusrajoituksista, olosuhteista, joissa kyseinen rahasto voi hyödyntää vivutusta, sallituista vivutuksen tyypeistä ja lähteistä ja niihin liittyvistä riskeistä ja vivutuksen käytön mahdollisista rajoituksista;

Perustelu

On käytännössä mahdotonta ilmoittaa "kaikkia" varoja, joihin vaihtoehtoinen sijoitusrahasto voi sijoittaa, ja ehdotettu tarkistus noudattaa puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotusta. Muut muutokset aiheutuvat tästä.

Tarkistus  58

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja kuluista sekä niiden enimmäismääristä, jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua sijoittajien maksettaviksi;

h) kuvaus kaikista sellaisista maksuista ja kuluista sekä niiden enimmäismääristä tai ‑osuuksista, jotka voivat suoraan tai välillisesti koitua sijoittajien maksettaviksi, sekä kuvaus viimeisten kahdentoista kuukauden aikana suoritetuista maksuista ja kuluista;

Tarkistus  59

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a) kuvaus vaihtoehtoisen sijoitusrahaston aiemmista tuloksista sen perustamisesta lähtien uusimpaan arviointiin asti.

Perustelu

Sijoittajille annettavien tietojen on oltava kattavia, kun otetut riskit otetaan huomioon. Etenkin vaihtoehtoisen sijoitusrahaston mutta myös sen hoitajan toimintahistoria on tärkeä osatekijä sijoituspäätöksissä. Nämä tiedot ovat aivan liian usein osittaisia tai harhaanjohtavia. Harkitun päätöksen tekemiseen tarvitaan myös tietoja todella suoritetuista maksuista ja rahoituslähteistä. Kuukausittaiset tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston riskiprofiilista auttavat myös sijoittajia hallitsemaan riskejään.

Tarkistus  60

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on annettava sijoittajille kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta säännöllisesti seuraavat tiedot:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on annettava sijoittajille kustakin hoitamastaan vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta, joka sallii lunastusoikeudet sijoittajien valinnan mukaan, säännöllisesti seuraavat tiedot:

Perustelu

Pääomasijoitusrahastojen rahastot (ja pääomasijoitusrahastot) tekevät epälikvidejä sijoituksia, eikä sijoittajilla ole lunastusoikeuksia. Kun sijoittajilla ei ole lunastusoikeutta, ei pitäisi olla tarpeen antaa säännöllisesti ilmoituksia, jotka liittyvät epälikvideihin varoihin tai maksuvalmiuteen.

Tarkistus  61

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Myytäessä vaihtoehtoisia sijoitusrahastoja eläkerahastoille on ilmoitettava tähän sijoitusmuotoon liittyvistä erityisistä riskeistä. Lisäksi asiakirjat, jotka on toimitettava sijoittajille, on tässä tapauksessa asetettava myös edunsaajien, heidän edustajiensa tai näiden lukuun toimivien asiantuntijoiden saataville.

Perustelu

Eläkerahastoilla on erityinen vastuu, sillä niille siirretään yhä enemmän työntekijöiden eläketurvaan liittyviä julkisen palvelun tehtäviä. Siksi niille on asetettava erityisiä julkistamisvelvoitteita, jos ne ylipäätään saavat sijoittaa pääomaa vaihtoehtoisiin sijoitusrahastoihin. Lisäksi on estettävä, että ensisijaisilta sijoittajilta eli edunsaajilta voidaan salata heidän varainhoitajansa tai eläkerahaston valvonnan kannalta olennaisia tietoja.

Tarkistus  62

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tiedonantovelvollisuudet ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli. Nämä toimenpiteet mukautetaan asianomaisen toimenpiteen kohteena olevaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tyyppiä vastaaviksi.

3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tiedonantovelvoitteet ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen antamisen aikaväli ottaen huomioon asianomaisen säädöksen kohteena olevan vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan tyyppi.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  63

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston senhetkinen riskiprofiili ja tiedot riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen rahaston hoitaja käyttää näiden riskien hallintaan;

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston senhetkinen riskiprofiili, käytetty vivutustaso ja tiedot riskienhallintajärjestelmistä, joita kyseisen rahaston hoitaja käyttää näiden riskien hallintaan;

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta.

Tarkistus  64

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e a) maksurakenne ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalle maksetut määrät;

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta. Maksurakenne on tärkeä riskejä määrittävä tekijä.

Tarkistus  65

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

e b) tiedot vaihtoehtoisen sijoitusrahaston tuloksista, varojen arvon määritys mukaan luettuna.

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten on saatava täydellinen käsitys vaihtoehtoisesta sijoitusrahastosta ja sen hoitajasta.

Tarkistus  66

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut raportointivelvollisuudet ja raportoinnin aikaväli.

4. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut raportointivelvollisuudet, joita voidaan mukauttaa ja täydentää rahoitustekniikoiden kehittymisen perusteella, ja raportoinnin aikaväli.

Tarkistus  67

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle lisäksi valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 3 a kohdan mukaisesti julkaistavien tietojen tyyppiä.

Tarkistus  68

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan, joka hoitaa yhtä tai useampaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, jossa käytetään vivutusta järjestelmän kannalta merkittävällä tavalla, on asetettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisten viranomaisten saataville tiedot kussakin sen hoitamassa vaihtoehtoisessa sijoitusrahastossa käytetyn vivutuksen kokonaistasosta, tieto siitä, miten vivutus jakaantuu rahan tai arvopapereiden lainaamiseen perustuvan vivutuksen ja rahoitusjohdannaisiin sisältyvän vivutuksen kesken, ja tieto siitä, missä määrin varoja on käytetty vivutusjärjestelyissä uudelleen.

 

Näissä tiedoissa on ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kunkin hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osalta viisi suurinta lainarahan tai lainattujen arvopaperien lähdettä sekä kultakin näiltä lainanantajayhteisöiltä saadun vivutuksen määrät kunkin rahaston osalta.

Perustelu

Puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotuksessa esitetään tätä tarkistusta, jota pidämme aiheellisena.

Tarkistus  69

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset saavat tiedot siitä, miten vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan hoitaman rahaston yhteydessä käytetään lyhyeksi myyntiä, jotta voidaan määrittää, missä määrin lyhyeksi myynnin käyttö lisää rahoitusjärjestelmän järjestelmäriskiä tai markkinahäiriöiden riskiä. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on myös varmistettava, että tällaiset tiedot annetaan kootusti kaikista niiden valvomista vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajista muille toimivaltaisille viranomaisille, 23 päivänä tammikuuta 2009 tehdyllä komission päätöksellä 2009/77/EY1 perustetulle Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle ja asetuksella .../.../EY perustetulle Euroopan järjestelmäriskikomitealle noudattaen valvontaan liittyvää yhteistyötä koskevassa 46 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä.

 

________________

1 EUVL L 25, 29.1.2009, s. 18.

Perustelu

Pidämme aiheettomana sitä, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien harjoittamaa lyhyeksi myyntiä säännellään erillään. Panemme merkille, että direktiivin perusteluissa myönnetään, että lyhyeksi myynti ei ole vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien yksinoikeus ja että komissio tarkastelee lyhyeksi myyntiä laajemmin. Lisäksi toteamme, että tämä on tunnustettu puheenjohtajavaltio Ruotsin kompromissiehdotuksessa, jossa sen tilalla on tietojenkeruuvaatimus, sekä Gauzèsin mietinnössä, jonka tarkistuksessa 13 myönnetään, että lyhyeksi myyntiä olisi harjoitettava yhdenmukaistetussa sääntelykehyksessä.

Tarkistus  70

Ehdotus direktiiviksi

21 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

21 a artikla

 

Salassapitovelvollisuus

 

Tällä direktiivillä ei millään tavoin estetä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajaa ilmoittamasta toimivaltaiselle viranomaiselle, että tietyt hoitajan tämän direktiivin mukaisesti toimittamat tiedot kuuluvat liikesalaisuuden piiriin tai ovat salassa pidettäviä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen viranomaisen mahdollisuutta jakaa kyseiset tiedot muiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tämän direktiivin mukaisesti.

Tarkistus  71

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään vivutukseen liittyvät tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen aikaväli.

2. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään vivutukseen liittyvät tiedonantovelvollisuudet ja viranomaisille raportoinnin ja sijoittajille tiedottamisen aikaväli.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  72

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että kaikki 24 artiklan nojalla saadut tiedot kootaan kaikista sen valvomista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista yhteen ja asetetaan muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten saataville noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on myös viipymättä tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos sen vastuualueeseen kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja saattaa toimia merkittävänä vastapuoliriskin lähteenä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle tai muulle järjestelmän kannalta olennaiselle laitokselle.

2. Kotijäsenvaltion on varmistettava, että kaikki 21 ja 24 artiklan nojalla saadut tiedot kootaan kaikista sen valvomista vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista yhteen ja asetetaan unionin muiden toimivaltaisten viranomaisten, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ja Euroopan järjestelmäriskikomitean saataville. Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on toimitettava tiedot viipymättä noudattaen valvontayhteistyötä koskevassa 46 artiklassa säädettyä menettelyä. Sen on myös viipymättä tiedotettava tätä mekanismia käyttäen ja kahdenvälisesti suoraan asianomaisille jäsenvaltioille, jos sen vastuualueeseen kuuluva vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja saattaa toimia merkittävänä vastapuoliriskin lähteenä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle luottolaitokselle tai muulle järjestelmän kannalta olennaiselle laitokselle.

Tarkistus  73

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy rahoitusmarkkinoiden vakauden ja eheyden varmistamiseksi täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla asetetaan rajoituksia vivutukselle, jota vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. Näissä rajoituksissa olisi otettava huomioon muun muassa vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen lajit, strategiat ja vivutuksen lähteet.

Poistetaan.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Perustelu

Komission ei pidä asettaa EU:n laajuista vivutuskattoa, koska se olisi suhteetonta ja jättäisi huomiotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien rakenteiden ja strategioiden suuren vaihtelun. Se olisi taantuman tapauksessa myös suhdanteita vahvistavaa. Tämän toimivallan olisi sen sijaan oltava jäsenvaltioiden viranomaisilla tapauskohtaisesti.

Tarkistus  74

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa poikkeuksellisissa tilanteissa ja rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden sitä edellyttäessä lisärajoituksia vivutukselle, jota vaihtoehtoiset sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. Kotijäsenvaltioiden toteuttamien toimenpiteiden on oltava luonteeltaan väliaikaisia ja komission 3 kohdan nojalla hyväksymien toimenpiteiden kanssa yhteensopivia.

4. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien kotijäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa poikkeuksellisissa tilanteissa ja rahoitusjärjestelmän vakauden ja eheyden sitä edellyttäessä rajoituksia vivutukselle, jota vaihtoehtoiset sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää. Kyseisistä toimenpiteistä olisi ilmoitettava vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kotijäsenvaltiolle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja komissiolle.

Perustelu

Komission ei pidä asettaa EU:n laajuista vivutuskattoa, koska se olisi suhteetonta ja jättäisi huomiotta vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajien rakenteiden ja strategioiden suuren vaihtelun. Se olisi taantuman tapauksessa myös suhdanteita vahvistavaa. Tämän toimivallan olisi sen sijaan oltava jäsenvaltioiden viranomaisilla tapauskohtaisesti.

Tarkistus 75

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Soveltamisala

Soveltamisala

1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin:

1. Tätä jaksoa sovelletaan seuraaviin:

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla erikseen tai yhteenlaskettuna on hallussaan vähintään 30 prosenttia yhteisössä kotipaikkaansa pitävän liikkeeseenlaskijan tai tällaisen listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;

a) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka hoitavat yhtä tai useampaa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa, joilla erikseen tai yhteenlaskettuna on määräysvalta eli esimerkiksi hallussaan vähintään 10, 20, 30 tai 50 prosenttia unionissa kotipaikkaansa pitävän liikkeeseenlaskijan tai tällaisen listaamattoman yhtiön äänioikeuksista;

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai useamman muun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot kykenevät käyttämään vähintään 30:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

b) vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat, jotka ovat tehneet yhden tai useamman muun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa sopimuksen, jonka turvin näiden hoitajien hoitamat vaihtoehtoiset sijoitusrahastot kykenevät käyttämään määräysvaltaa eli esimerkiksi vähintään 10:tä, 20:tä, 30:tä tai 50:tä prosenttia liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman yhtiön äänioikeuksista.

2. Tätä jaksoa ei sovelleta, jos asianomainen liikkeeseenlaskija tai listaamaton yhtiö on pieni tai keskisuuri yritys, jonka palveluksessa on alle 250 henkeä, vuotuinen liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa ja/tai vuositase enintään 43 miljoonaa euroa.

2. Tämän direktiivin 26–30 artiklaa ei sovelleta, jos asianomainen liikkeeseenlaskija tai listaamaton yhtiö, sidoksissa olevat yhtiöt mukaan luettuina, on yritys, jonka palveluksessa on alle 50 henkeä.

Tarkistus  76

Ehdotus direktiiviksi

27 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoitus määräysvallan hankkimisesta listaamattomassa yhtiössä

Ilmoitus huomattavan vaikutusvallan hankkimisesta listaamattomassa yhtiössä

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja kykenee käyttämään vähintään 30:tä prosenttia listaamattoman yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja ilmoittaa asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille muille osakkeenomistajille 2 kohdassa säädetyt tiedot.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja kykenee käyttämään määräysvaltaa listaamattomassa yhtiössä, kyseinen hoitaja ilmoittaa asianomaiselle yhtiölle ja sen kaikille muille osakkeenomistajille 2 kohdassa säädetyt tiedot.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että aina kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja yksin tai yhdessä toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa saa haltuunsa yhden tai useamman hoitamansa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston kautta 10, 20, 30 tai 50 prosenttia liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman yhtiön äänioikeuksista, sen on ilmoitettava 2 kohdassa tarkoitetut tiedot asianomaiselle yhtiölle, tarvittaessa sen työntekijöiden edustajille tai, jos tällaisia edustajia ei ole, itse työntekijöille, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon liikkeeseenlaskija tai listaamaton yhtiö on sijoittautunut.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, mutta viimeistään neljän kaupankäyntipäivän kuluessa, joista ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja saavutti aseman, jossa se kykenee käyttämään 30 prosenttia äänioikeuksista.

Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman pian, mutta viimeistään neljän kaupankäyntipäivän kuluessa, joista ensimmäiseksi päiväksi katsotaan päivä, jona vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja saavutti relevantin raja-arvon.

2. Edellä 1 kohdassa edellytetyssä ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

2. Edellä 1 kohdassa edellytetyssä ilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

a) syntynyt tilanne äänioikeuksien suhteen;

a) syntynyt tilanne äänioikeuksien suhteen;

b) olosuhteet, joissa 30 prosentin raja on saavutettu, mukaan luettuina tiedot asiaan liittyvistä osakkeenomistajista;

b) olosuhteet, joissa määräysvalta on saavutettu, mukaan luettuina täydet tunnistetiedot asiaan liittyvistä vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista, vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista ja osakkeenomistajista sekä henkilöistä, jotka toimivat yhdessä heidän kanssaan, luonnollisista henkiöistä tai oikeushenkilöistä, joilla on oikeus käyttää äänioikeutta heidän puolestaan, sekä soveltuvin osin niiden yritysten ketju, joiden kautta äänioikeutta tosiasiallisesti käytetään;

c) päivämäärä, jona raja-arvo saavutettiin tai ylitettiin.

c) päivämäärä, jona määräysvalta saavutettiin tai ylitettiin.

Tarkistus  77

Ehdotus direktiiviksi

27 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

27 a artikla

 

Omien varojen riittävyys kohdeyhtiöissä

 

Jotta voidaan välttää mahdollinen yrityksen varojen ryövääminen, vaihtoehtoisen sijoitusrahaston valvoman kohdeyhtiön nettovarojen on vastattava omien varojen riittävyyttä koskevia säännöksiä toisen yhtiöoikeusdirektiivin mukaisesti.

Perustelu

Takeiden yhteensovittamisesta 13. joulukuuta 1976 annetun neuvoston toisen direktiivin 77/91/ETY 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännökset ja neuvoston direktiivin 77/91/ETY muuttamisesta julkisten osakeyhtiöiden perustamisen sekä niiden pääoman säilyttämisen ja muuttamisen osalta 6. syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/68/EY 1 artiklan 4 kohdan b alakohdan ja 1 artiklan 5 kohdan säännökset, sellaisina kuin osakeyhtiöt soveltavat niitä, voivat auttaa estämään yrityksen varojen ryöväämisen vain hankintavelan lyhentämiseksi, ja ne voivat samalla antaa riittävästi liikkumatilaa legitiimejä strategisia rakennemuutoksia varten.

Tarkistus  78

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun vaihtoehtoinen sijoitusrahaston hoitaja hankkii vähintään 30 prosenttia liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman yhtiön äänioikeuksista, kyseinen hoitaja asettaa toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädetyt tiedot liikkeeseenlaskijan, listaamattoman yhtiön, niiden osakkeenomistajien ja työntekijöiden edustajien, tai jos tällaisia edustajia ei ole, itse työntekijöiden saataville.

1. Sen lisäksi, mitä 27 artiklassa säädetään, on jäsenvaltioiden varmistettava, että kun vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja yksin tai yhdessä toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa saa määräysvallan liikkeeseenlaskijassa tai listaamattomassa yhtiössä, kyseinen hoitaja ilmoittaa tässä kohdassa säädetyt tiedot liikkeeseenlaskijalle, listaamattomalle yhtiölle, niiden osakkeenomistajille ja työntekijöiden edustajille tai, jos tällaisia edustajia ei ole, itse työntekijöille.

 

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asetettava asianomaisen liikkeeseenlaskijan, sen osakkeenomistajien ja sen työntekijöiden edustajien saataville direktiivin 2004/25/EY 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot.

Liikkeeseenlaskijan ollessa kyseessä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asetettava asianomaisen liikkeeseenlaskijan, sen osakkeenomistajien ja työntekijöiden edustajien saataville seuraavat tiedot:

Liikkeeseenlaskijan ja listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asetettava saataville:

a) tiedot, joita tarkoitetaan julkisista ostotarjouksista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/25/EY1 6 artiklan 3 kohdassa;

a) suunnitellut merkittävät varojen myynnit;

b) periaatteet, joita noudatetaan eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja liikkeeseenlaskijan välillä;

b) periaatteet, joita noudatetaan eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja liikkeeseenlaskijan välillä;

c) periaatteet, joita noudatetaan liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa erityisesti koskien työntekijöitä.

c) periaatteet, joita noudatetaan liikkeeseenlaskijan ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa erityisesti koskien työntekijöitä.

Listaamattoman yhtiön ollessa kyseessä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan on asetettava asianomaisen yhtiön, sen osakkeenomistajien ja työntekijöiden edustajien saataville seuraavat tiedot:

 

d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa, on saavuttanut 30 prosentin raja-arvon;

d) tieto vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajasta, joka joko yksin tai yhteistyössä toisen vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kanssa on saavuttanut määräysvallan;

e) listaamattoman yhtiön kehittämissuunnitelma;

 

f) periaatteet, joita noudatetaan eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja listaamattoman yhtiön välillä;

f) periaatteet, joita noudatetaan eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi erityisesti vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja listaamattoman yhtiön välillä;

g) periaatteet, joita noudatetaan liikkeeseenlaskijan tai listaamattoman yhtiön ulkoisessa ja sisäisessä tiedottamisessa erityisesti koskien työntekijöitä.

 

 

g a) henkilö tai henkilöt, jotka ovat oikeutettuja tekemään yritysstrategiaa ja työllistämispolitiikkaa koskevia oikeudellisesti sitovia sopimuksia.

EUVL L 142, 30.4.2004, s. 12.

 

Tarkistus  79

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa määritellään:

2. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla määritellään:

Tarkistus  80

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus  81

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomuksessa on oltava seuraavat lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja listaamattomasta yhtiöstä, johon kyseinen rahasto on sijoittanut:

2. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston vuosikertomuksessa on oltava seuraavat lisätiedot kustakin liikkeeseenlaskijasta ja listaamattomasta yhtiöstä, jossa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajalla on 28 artiklassa tarkoitettu määräysvalta:

Tarkistus  82

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään 1 ja 2 kohdan tiedonantovaatimukset.

4. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään 1 ja 2 kohdan tiedonantovaatimukset.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  83

Ehdotus direktiiviksi

30 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Kun tietty taho on hankkinut vähintään 30 prosentin osuuden liikkeeseenlaskijan äänioikeuksista ja kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää tämän jälkeen oteta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen on kuitenkin edelleen noudatettava direktiivin 2004/109/EY mukaisia velvollisuuksiaan kahden vuoden ajan päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä markkinoilta.

Kun tietty taho on hankkinut määräysvallan tai saavuttanut huomattavan vaikutusvallan liikkeeseenlaskijassa ja kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeita ei enää tämän jälkeen oteta kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sen on kuitenkin edelleen noudatettava direktiivin 2004/109/EY mukaisia velvollisuuksiaan vuoden ajan päivästä, jona se poistettiin säännellyiltä markkinoilta.

Tarkistus  84

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 3 kohta – 2 ja 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jollei kolmannessa alakohdassa tarkoitetuista täytäntöönpanotoimenpiteistä muuta johdu, toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa rajoituksia tai ehtoja tämän artiklan nojalla tapahtuvalle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille.

Jollei kolmannessa alakohdassa tarkoitetuista delegoiduista säädöksistä muuta johdu, toimivaltaiset viranomaiset voivat asettaa rajoituksia tai ehtoja tämän artiklan nojalla tapahtuvalle vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille.

Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään sellaisten rajoitusten ja ehtojen lajit, joita voidaan asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille tämän kohdan toisen alakohdan nojalla. Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään sellaisten rajoitusten ja ehtojen lajit, joita voidaan asettaa vaihtoehtoisen sijoitusrahaston markkinoinnille tämän kohdan toisen alakohdan nojalla.

Tarkistus  85

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan kotijäsenvaltio voi sallia vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan markkinoivan unionin ulkopuolella kotipaikkaansa pitävää vaihtoehtoista sijoitusrahastoa alueellaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Mikäli vaihtoehtoinen sijoitusrahasto sallii lunastusoikeudet sijoittajien valinnan mukaan, tämä edellyttää, että vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja pitää kotipaikkaansa unionissa tai että seuraavat tahot ovat sopineet yhteistyöstä ja järjestelmäriskien seurannan kannalta merkityksellisten tietojen tehokkaasta vaihdosta:

 

a) sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa vaihtoehtoista sijoitusrahastoa markkinoidaan, ja kyseisen kolmannen maan toimivaltaiset viranomaiset;

 

b) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja ja sen valvontaviranomainen;

 

c) vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan valvontaviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen.

Perustelu

Uusi 4 a kohta, jossa yksittäisille jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus säilyttää omat yksityisiä sijoituksia koskevat poikkeuksensa, on välttämätön, jotta ei aiheuteta EU:n eläkerahastoille ja muille sijoittajille merkittävää haittaa, joka syntyisi, jos nämä eivät voisi sijoittaa EU:n ulkopuolella hoidettaviin rahastoihin.

Tarkistus  86

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 7 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

7. Komissio hyväksyy 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla yksilöidään

7. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään

Tarkistus  87

Ehdotus direktiiviksi

35 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida kolmannessa maassa kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitäville ammattimaisille sijoittajille ainoastaan siinä tapauksessa, että mainittu kolmas maa on allekirjoittanut kyseisen jäsenvaltion kanssa sopimuksen, joka vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja jolla varmistetaan tehokas tietojenvaihto veroasioissa.

Vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitaja voi markkinoida kolmannessa maassa kotipaikkaansa pitävän vaihtoehtoisen sijoitusrahaston osakkeita tai osuuksia jossakin jäsenvaltiossa kotipaikkaansa pitäville ammattimaisille sijoittajille siinä tapauksessa, että mainittu kolmas maa sisältyy OECD:n luetteloon niistä oikeudenkäyttöalueista, jotka ovat panneet olennaisilta osin täytäntöön kansainvälisesti sovitut verotusalan standardit.

Perustelu

Aiheuttaa kohtuutonta rasitusta vaatia, että maalla, jossa kolmannen maan vaihtoehtoinen sijoitusrahasto pitää kotipaikkaansa, on tietojenvaihtosopimus kunkin EU:n jäsenvaltion kanssa, jossa rahastoa tullaan markkinoimaan, ja vaatimus rajoittaisi käytännössä todennäköisesti huomattavasti jäsenvaltioiden mahdollisuuksia sallia tällaisten rahastojen markkinointi niiden alueella kansallisten yksityisiä sijoituksia koskevien poikkeusten nojalla.

Tarkistus  88

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joissa yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kolmansien maiden arvonmääritysvaatimusten ja -sääntöjen vastaavuutta.

2. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla yksilöidään perusteet, joilla arvioidaan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kolmansien maiden arvonmääritysvaatimusten ja ‑sääntöjen vastaavuutta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  89

Ehdotus direktiiviksi

37 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä sen toteamiseksi, että kolmannen maan lainsäädäntöön sisältyvät arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt vastaavat yhteisössä sovellettavia.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita noudattaen tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sen toteamiseksi, että kolmannen maan lainsäädäntöön sisältyvät arvonmääritysvaatimukset ja -säännöt vastaavat unionissa sovellettavia.

Tarkistus  90

Ehdotus direktiiviksi

38 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla määritellään perusteet, joilla arvioidaan 1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden vakauden valvonnan sääntelyn, valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.

3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla määritellään perusteet, joilla arvioidaan 1 kohdassa tarkoitettujen kolmansien maiden vakauden valvonnan sääntelyn, valvonnan ja vaatimusten vastaavuutta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  91

Ehdotus direktiiviksi

38 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy 3 kohdassa tarkoitettuja perusteita ja 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä sen toteamiseksi, että kolmannen maan vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa 3 kohdassa tarkoitettuja perusteita noudattaen tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sen toteamiseksi, että kolmannen maan vakauden valvonnan sääntely, valvonta ja vaatimukset vastaavat tätä direktiiviä.

Tarkistus  92

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa täysin OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon veroasioissa.

e) kolmas maa on allekirjoittanut sen jäsenvaltion kanssa, josta hoitaja hakee toimilupaa, sopimuksen, joka vastaa OECD:n malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja varmistaa tehokkaan tietojenvaihdon veroasioissa.

Tarkistus  93

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla vahvistetaan

2. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan

Tarkistus  94

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus  95

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy 2 kohdassa tarkoitettujen perusteita ja 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä sen toteamiseksi, että

3. Siirretään komissiolle valta antaa 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita noudattaen tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä sen toteamiseksi, että

Tarkistus  96

Ehdotus direktiiviksi

39 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen maan lainsäädäntö vastaa tätä direktiiviä ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti valvotaan;

a) vakauden valvonnan sääntelyä ja jatkuvaa valvontaa koskeva kolmannen maan lainsäädäntö vastaa kohtuudella tätä direktiiviä vaihtoehtoisen sijoitusrahaston hoitajan ja vaihtoehtoisen sijoitusrahaston koon, tyypin tai monimutkaisuuden osalta ja sen täytäntöönpanoa tosiasiallisesti valvotaan;

Tarkistus  97

Ehdotus direktiiviksi

45 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio hyväksyy 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä menettelyjä.

5. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotka koskevat toimivaltaisten viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon liittyviä menettelyjä.

Tarkistus  98

Ehdotus direktiiviksi

46 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, joilla tarkennetaan 1 kohdan nojalla vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja toimittamistaajuutta.

3. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, joilla tarkennetaan 1 kohdan nojalla vaihdettavien tietojen laajuutta, sisältöä ja toimittamistaajuutta.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  99

Ehdotus direktiiviksi

47 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanotoimenpiteitä, jotka koskevat paikalla tehtävissä tarkastuksissa tai tutkinnoissa noudatettavia menettelyjä.

4. Siirretään komissiolle valta antaa tämän direktiivin 49 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä, jotka koskevat paikalla tehtävissä tarkastuksissa tai tutkinnoissa noudatettavia menettelyjä.

Nämä toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia täydentämällä sitä, hyväksytään 49 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

 

Tarkistus  100

Ehdotus direktiiviksi

49 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komitea

Delegoidut säädökset

1. Komissiota avustaa Euroopan arvopaperikomitean perustamisesta 6 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä 2001/528/EY perustettu Euroopan arvopaperikomitea.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 2 artiklan 4 kohdassa, 9 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 11 artiklan 5 kohdassa, 12 artiklan 3 kohdassa, 13 artiklassa, 16 artiklan 4 kohdassa, 18 artiklan 4 kohdassa, 19 artiklan 4 kohdassa, 20 artiklan 3 kohdassa, 21 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 2 kohdassa, 25 artiklan 3 kohdassa, 28 artiklan 2 kohdassa, 29 artiklan 4 kohdassa, 31 artiklan 3 kohdassa, 33 artiklan 7 kohdassa, 37 artiklan 2 kohdassa, 37 artiklan 3 kohdassa, 38 artiklan 3 kohdassa, 38 artiklan 4 kohdassa, 39 artiklan 2 kohdassa, 39 artiklan 3 kohdassa, 45 artiklan 5 kohdassa, 46 artiklan 3 kohdassa, 47 artiklan 4 kohdassa ja 53 artiklassa tarkoitettuja säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

2. Tähän kohtaan viitattaessa sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

2. Säädösvallan siirto on voimassa kolmen vuoden ajan tämän direktiivin voimaantulopäivästä, ja säädösvallan siirtoa jatketaan kolmen vuoden kausiksi, jos komissio sitä pyytää viimeistään kuukautta ennen siirron umpeutumista ja ellei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta asiaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi peruuttaa säädösvallan siirron milloin tahansa.

3. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1—4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3. Tämän artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, ellei Euroopan parlamentti tai neuvosto ole kolmen kuukauden kuluessa ilmaissut vastustavansa sitä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ECON

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

14.7.2009

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö - ilmoitettu istunnossa (pvä)

19.10.2009

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Evelyn Regner

2.9.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2009

27.1.2010

8.3.2010

 

Hyväksytty (pvä)

28.4.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Hannan, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, József Szájer

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Kay Swinburne

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat

Viiteasiakirjat

KOM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.4.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

14.7.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

14.7.2009

 

 

 

Valiokuntien yhteistyö

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

19.10.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jean-Paul Gauzès

21.7.2009

 

 

Valiokuntakäsittely

2.9.2009

6.10.2009

1.12.2009

23.2.2010

 

17.3.2010

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.5.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

11

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Burkhard Balz, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marta Andreasen, Sophie Auconie, Pervenche Berès, Lajos Bokros, David Casa, Syed Kamall, Philippe Lamberts, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

28.5.2010