ПРЕПОРЪКА относно проект за решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Договореност между Европейския съюз, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

  2.6.2010 - (05707/2010 – C7‑0217/2009 – 2009/0073(NLE)) - ***

  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  Докладчик: Philip Claeys

  Процедура : 2009/0073(NLE)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0172/2010
  Внесени текстове :
  A7-0172/2010
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно проект за решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Договореност между Европейския съюз, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз

  (05707/2010 – C7‑0217/2009 – 2009/0073(NLE))

  (Процедура на одобрение)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид проекта на договореност между Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (10701/2009),

  –   като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2009)0255,

  –   като взе предвид проекта за решение на Съвета (05707/2010),

  –   като взе предвид член 62, параграф първи, точка 2, буква а) и член 66, както и член 300, параграф 2 и параграф 3 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е допитал до него (C7‑0217/2009),

  –   като взе предвид съобщението на Комисията до Парламента и до Съвета, озаглавено "Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход" (COM(2009)0665),

  –   като взе предвид член 77, параграф 2, буква б) и член 74, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и буква v) от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

  –   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0172/2010),

  1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

  2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки, на Конфедерация Швейцария и на Княжество Лихтенщайн.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Целта на предложението за решение на Съвета, предмет на процедурата на одобрение, е подписването и сключването, от името на Европейския съюз, на договореност между Европейската общност, от една страна, и Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, от друга страна, относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, наречена ФРОНТЕКС.

  ФРОНТЕКС е създадена през 2004 г. съгласно член 62, параграф 2, буква а) и член 66 от Договора за ЕС и започва работата си на 1 май 2005 г. Тази агенция е замислена като важен инструмент на общата европейска стратегия по отношение на нелегалната имиграция и е допълнително разработена в този смисъл. Най-важната задача на ФРОНТЕКС е да координира оперативното сътрудничество между държавите-членки в областта на управлението на външните граници. В това отношение сътрудничеството по южните морски граници, насочено към нелегалната имиграция от Африка, показа ясни резултати. Така например през 2009 г. бяха осъществени 7 200 опита за нелегално влизане в испанското крайбрежие - най-нисък брой за последното десетилетие, сравнен с 2000 г., другата година с най-малък брой влизания, когато бяха осъществени над 15 000 опита[1]. Сред останалите задачи на агенцията са предоставяне на подкрепа на държавите-членки в обучението на националните гранични служители, провеждане на анализ на риска, проследяване на напредъка в изследванията, свързани с области, които се отнасят до контрола и наблюдението на външните граници, оказване на помощ на държавите-членки при обстоятелства, изискващи увеличена техническа и оперативна подкрепа по външните граници и не на последно място, предоставяне на държавите-членки на необходимата подкрепа за организирането на съвместни операции по връщане. Така например от 2006 г. до края на 2009 г. ФРОНТЕКС е координирала 61 съвместни полета по връщане с общо 2 859 завърнали се лица[2].

  Член 21, параграф 3 от Регламента за ФРОНТЕКС[3] предвижда държавите, асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, да участват в дейностите на Агенцията. Редът и условията на това участие трябва да бъдат уточнени в допълнителни договорености между Европейския съюз и тези държави.

  Конфедерация Швейцария вече е част от шенгенското пространство. В референдум, проведен на 5 юни 2005 г., швейцарските гласоподаватели изразиха съгласието си с мнозинство от 55 % да се присъединят към шенгенското пространство. Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген влезе в сила на 1 март 2008 г.[4]

  Княжество Лихтенщайн все още не е част от шенгенското пространство. Член 16 от горецитираното споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария предвижда, че Лихтенщайн може да се присъедини към споразумението чрез протокол. Протоколът беше подписан на 28 февруари 2008 г., но все още не е сключен[5]. Въпреки това, за да се избегнат отделни преговори, договореността за участие във FRONTEX беше договорена паралелно с Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн. Текстът на договореността предвижда, че по отношение на Лихтенщайн договореността се прилага от датата на влизане в сила на протокола[6].

  В резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. ролята на Европейския парламент в процедурата по сключването на договореността се промени. Съгласно Договора от Ница трябваше да се проведе консултация с Европейския парламент относно сключването на посоченото международно споразумение, в съответствие с член 62, параграф 2а, член 66 и член 300, параграф 2 от Договора за ЕО. Предвид факта, че към 1 декември 2009 г. посоченото споразумение не беше сключено, спрямо него се прилагат произтичащите от Договора от Лисабон нови разпоредби. В съответствие с член 77, параграф 2, буква б, член 74 и член 218, параграф 6, буква а v от ДФЕС Съветът сключва споразумение, след като получи одобрението на Европейския парламент. Следователно първоначалното предложение на Комисията COM(2009)255 от 4 юни 2009 г. следва да бъде изменено. Предложението за решение на Съвета относно сключването на договореността отново беше докладвано на Парламента и Съветът поиска от Парламента да даде своето одобрение[7].

  Както беше посочено по-горе, настоящето предложение има за цел присъединяването на Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към FRONTEX, както и определяне на реда и условията за тяхното участие в агенцията.

  По-специално, споразумението съдържа разпоредби относно

  - ограничено право на глас на представителите на Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно управителния съвет на FRONTEX

  - финансовата вноска на двете държави в бюджета на FRONTEX

  - защита и поверителност на данните

  - правно положение на FRONTEX в двете държави

  - отговорността на FRONTEX

  - признаването от двете страни на компетентността на Съда на Европейския съюз по отношение на FRONTEX

  - привилегии и имунитети на FRONTEX и неговия персонал

  - достъп на граждани на двете страни да бъдат наети по договор от FRONTEX.

  Съвместните декларации на договарящите се страни относно правото на глас и гражданската отговорност са прикрепени към споразумението.

  Специфичното положение на Дания, Обединеното кралство и Ирландия е посочено в съображения 4,5 и 6 на решението на Съвета[8]. Подобна договореност беше сключена с Република Исландия и Кралство Норвегия през 2007 г[9].

  Докладчикът приветства сключването на посочената договореност, която дава възможност на двете страни да допринесат за по-тясното сътрудничество в областта на проверките и контрола по външните граници между компетентните административни служби на държавите участнички. Докладчикът изразява надежда, че държавите-членки ще направят всичко, което е по силите им, за да приключат необходимите процедури по ратификация възможно най-бързо, за да могат Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн да се присъединят към FRONTEX.

  • [1]  "Испания иска повече ресурси, по-ясни правила и постове за специалисти от ФРОНТЕКС", 3 февруари 2010 г., на разположение на: http://www.montesquieu-institute.eu
  • [2]  Вж. отговора на члена на Комисията г-н Barrot, от името на Комисията, от 9 февруари 2010 г. на въпрос с искане за писмен отговор, зададен от Frank Vanhecke
  • [3]  Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета от 26 октомври 2004 година за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1
  • [4]  За текста на споразумението вж. ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52; за влизането в сила вж. ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 18.
  • [5]  Решение на Съвета от 28 февруари 2008 г.за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, OВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 2 и 5; вж също Проектопредложение за решение на Съвета за подписването от името на Европейската общност и Европейския съюз, на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (COM(2006)752-3 и COM (2006)752-4 ).
  • [6]  Член 9, параграф 5 от споразумението, вж документ на Съвета 10701/09.
  • [7]  Документ на Съвета 5707/10, съвместно с текста на договореността, Документ на Съвета 10701/09 + COR1 + COR2 + COR3 + COR4.
  • [8]  Документ на Съвета 5707/10.
  • [9]  Договореност между Европейската общност и Република Исландия и Кралство Норвегия относно реда и условията на участие на тези държави в Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, OВ L 188, 20.7.2007 г., стр. 19.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  31.5.2010

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  35

  0

  5

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Krisztina Morvai, Мария Неделчева, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström