HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

2.6.2010 - (05707/2010 – C7‑0217/2009 – 2009/0073(NLE)) - ***

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Philip Claeys

Procedure : 2009/0073(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0172/2010
Indgivne tekster :
A7-0172/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union på den ene side og Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser

(05707/2010 – C7‑0217/2009 – 2009/0073(NLE))

(Godkendelsesprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til udkast til aftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (10701/2009),

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2009)0255),

–   der henviser til udkast til Rådets afgørelse (05707/2010),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 62, stk. 1, nr. 2, litra a), artikel 66 og artikel 300, stk. 2 og 3, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0217/2009),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 77, stk. 2, litra b), artikel 74 og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 90, stk. 8,

–   der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7‑0172/2010),

1.  godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Det Schweiziske Forbunds og Fyrstendømmet Liechtensteins regeringer og parlamenter.

BEGRUNDELSE

Formålet med det forslag til Rådets afgørelse, som er genstand for denne godkendelsesprocedure, er undertegnelse og indgåelse på Fællesskabets vegne af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein på den anden side om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex).

Frontex blev oprettet i 2004, jf. EF-traktatens artikel 62, stk. 2, litra a), og artikel 66, og indledte sit arbejde 1. maj 2005. Agenturet er oprindelig tænkt som et vigtigt instrument i den fælles europæiske strategi til bekæmpelse af ulovlig indvandring og er blevet yderligere udviklet i denne retning. Frontex' vigtigste opgave er at koordinere det operative samarbejde mellem medlemsstaterne med hensyn til forvaltning af de ydre grænser. I denne forbindelse har samarbejdet ved de sydlige søgrænser til bekæmpelse af den ulovlige indvandring fra Afrika haft gode resultater. I 2009 var der f.eks. 7 200 forsøg på ulovlig indtrængen på den spanske kyst, hvilket er det laveste tal i de sidste 10 år, sammenholdt med tallet på 15 000 i 2000, som var det næstlaveste[1]. Andre af agenturets opgaver er at bistå medlemsstaterne med uddannelse af nationale grænsevagter, foretage risikoanalyser, følge udviklingen inden for forskning, der er relevant for kontrol og overvågning af de ydre grænser, bistå medlemsstaterne i situationer, der kræver øget teknisk og operativ bistand ved de ydre grænser og sidst, men ikke mindst, at yde medlemsstaterne den nødvendige støtte i forbindelse med tilrettelæggelsen af fælles tilbagesendelsesaktioner. F.eks. samordnede Frontex mellem 2006 og udgangen af 2009 61 fælles tilbagesendelsesflyvninger omfattende i alt 2 859 tilbagesendte personer[2].

I henhold til artikel 21, stk. 3, i Frontex-forordningen[3] skal de lande, der er associeret gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, deltage i agenturet. Vilkårene for deres deltagelse skal fastlægges i efterfølgende aftaler mellem EU og disse lande.

Det Schweiziske Forbund er allerede en del af Schengenområdet. I en folkeafstemning den 5. juni 2005 vedtog Det Schweiziske Forbund med et flertal på 55 % af vælgerne at tilslutte sig Schengenområdet. Aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne trådte i kraft den 1. marts 2008[4].

Fyrstendømmet Liechtenstein hører endnu ikke til Schengenområdet. I henhold til artikel 16 i ovennævnte aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund kan Liechtenstein tiltræde aftalen gennem en protokol. Denne protokol blev undertegnet den 28. februar 2008, men er endnu ikke indgået[5]. Forhandlingerne med Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om aftalen og deltagelsen i Frontex er for at undgå separate forhandlinger blevet ført parallelt. I aftalen er det fastsat, at aftalen i forhold til Liechtenstein finder anvendelse fra den dato, hvor protokollen får virkning[6].

Lissabontraktatens ikrafttræden den 1. december 2009 har ændret Europa-Parlamentets rolle i proceduren for indgåelse af aftalen. I henhold til Nicetraktaten skulle Europa-Parlamentet høres om indgåelsen af denne internationale aftale, jf. artikel 62, stk. 2, litra a), artikel 66 og artikel 300, stk. 2, i EF-traktaten. Eftersom indgåelsen af aftalen endnu ikke var afsluttet den 1. december 2009, finder de nye bestemmelser i Lissabontraktaten anvendelse. Rådet skal i henhold til artikel 77, stk. 2, litra b), artikel 74 og artikel 218, stk. 6, litra a), nr. v, i EUF-traktaten indgå aftalen med Europa-Parlamentets godkendelse. Dette indebærer, at det oprindelige kommissionsforslag, KOM (2009)255 af 4. juni 2009, har måttet ændres. Forslaget til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen blev forelagt for Parlamentet på ny, og Rådet har anmodet om Parlamentets godkendelse[7].

Som nævnt ovenfor er formålet med det foreliggende forslag at associere Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein med Frontex og fastlægge de nærmere vilkår for deres deltagelse i agenturet.

Mere specifikt indeholder aftalen bestemmelser om:

- den begrænsede stemmeret, som repræsentanter for Schweiz og Liechtenstein skal have i agenturets bestyrelse

- Schweiz' og Liechtensteins finansielle bidrag til Frontex' budget

- databeskyttelse og -fortrolighed

- Frontex' retlige status i de to lande

- Frontex' erstatningsansvar

- Schweiz' og Liechtensteins anerkendelse af EF-Domstolens kompetence i forhold til Frontex

- Frontex' og dets personales privilegier og immuniteter

- adgang for Schweiz' og Liechtensteins statsborgere til at blive ansat på kontrakt af Frontex.

To fælleserklæringer fra de kontraherende parter om stemmeret og civilretligt erstatningsansvar er knyttet til aftalen.

De specifikke forhold vedrørende Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland er omhandlet i betragtning 4, 5 og 6 i Rådets afgørelse[8]. En tilsvarende aftale blev indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge i 2007[9].

Ordføreren hilser med tilfredshed indgåelsen af denne aftale, der vil sætte de to lande i stand til at bidrage til en tættere samordning mellem de deltagende staters kompetente administrative tjenester af kontrollen og overvågningen af de ydre grænser. Desuden håber ordføreren, at medlemsstaterne vil gøre alt, hvad der står i deres magt, for hurtigst muligt at fuldføre de nødvendige ratifikationsprocedurer, så Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein kan deltage i Frontex.

  • [1]  'Spain asks for more resources, clearer rules and specialist offices for Frontex', 3. februar 2010, findes på: http://www.montesquieu-institute.eu.
  • [2]  Se kommissær Barrots svar af 9. februar 2010 på skriftlig forespørgsel E-0127/2010 af Franck Vanhecke.
  • [3]  Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1, som ændret).
  • [4]  Aftalens ordlyd findes i EUT L 53 af 27.2.2008, s. 52; med hensyn til ikrafttrædelsen henvises der til EUT L 53 af 27.2.2008, s. 18.
  • [5]  Rådets afgørelse af 28. februar 2008 om undertegnelse, på Det Europæiske Fællesskabs og Den Europæiske Unions vegne, af og midlertidig anvendelse af visse bestemmelser i protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne, EUT L 83 af 26.3.2008, s. 2 og 5; jf. endvidere forslag til Rådets afgørelse om indgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs og Den Europæiske Unions vegne, af protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengen-reglerne (KOM(2006)752-3 og KOM(2006)752-4).
  • [6]  Artikel 9, stk. 5, i aftalen, jf. Rådets dokument 10701/09.
  • [7]  Rådets dokument 5707/10, samt ordlyden af aftalen, Rådets dokument 10701/09 + COR1 + COR2 + COR3 + COR4.
  • [8]  Rådets dokument nr. 5707/10.
  • [9]  Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island og Kongeriget Norge om vilkårene for disse staters deltagelse i Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser, EUT L 188 af 20.7.2007, s. 19.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

31.5.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

0

5

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström