Betänkande - A7-0172/2010Betänkande
A7-0172/2010

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

2.6.2010 - (05707/2010 – KOM(2009)0255 – C7‑0217/2009 – 2009/0073(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Philip Claeys

Förfarande : 2009/0073(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0172/2010
Ingivna texter :
A7-0172/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser

(05707/2010 – KOM(2009)0255 – C7‑0217/2009 – 2009/0073(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (10701/2009),

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM(2009)0255),

–   med beaktande av utkastet till rådets beslut (05707/2010),

­–   med beaktande av artiklarna 62.2 a, 66, 300.2 och 300.3 i EG-fördraget, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C7‑0217/2009),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till parlamentet och rådet om ”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

–   med beaktande av artiklarna 77.2 b, 74 och 218.6 a v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7‑0172/201).

1.  Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Syftet med det förslag till rådets beslut som behandlas genom detta godkännandeförfarande är att för Europeiska unionens räkning underteckna och ingå ett avtal mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein, å andra sidan, om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, även kallad Frontex.

Frontex inrättades 2004 i enlighet med artiklarna 62.2 a och 66 i EG-fördraget, och inledde sin verksamhet den 1 maj 2005. Denna byrå anses vara ett viktigt instrument för den gemensamma europeiska strategin mot olaglig invandring och har också vidareutvecklats i detta hänseende. Den viktigaste uppgiften för Frontex är att samordna medlemsstaternas operativa samarbete i fråga om förvaltningen av de yttre gränserna, och man har kunnat se ett tydligt resultat av samarbetet vid de södra sjögränserna som inriktats på den olagliga invandringen från Afrika. Ett exempel på detta är att det under 2009 gjordes 7 200 försök till olaglig inresa längs den spanska kusten, vilket är den lägsta siffran under det gångna årtiondet och kan jämföras med den näst lägsta siffran, nämligen 15 000 försök under 2000[1]. Byrån har också i uppgift att hjälpa medlemsstaterna att utbilda nationell gränsbevakningspersonal, genomföra riskanalyser, följa upp den senaste forskningen med relevans för kontroll och övervakning av de yttre gränserna, bistå medlemsstaterna i situationer som kräver ökat tekniskt och operativt stöd vid de yttre gränserna och sist men inte minst ge medlemsstaterna det stöd som krävs för gemensamma insatser för återsändande. Från 2006 till slutet av 2009 samordnade Frontex 61 gemensamma flygningar för återsändande, med sammanlagt 2 859 återvändande personer[2].

Enligt artikel 21.3 i Frontexförordningen[3] ska länder som har åtagit sig att delta i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket delta i byråns arbete. Villkoren för deras deltagande ska specificeras i ytterligare avtal som ska ingås mellan Europeiska unionen och dessa länder.

Schweiz ingår redan i Schengenområdet, detta efter att 55 procent av de schweiziska valdeltagarna, i den folkomröstning som hölls den 5 juni 2005, röstade ja till att gå med i Schengensamarbetet. Avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering i genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket trädde i kraft den 1 mars 2008[4].

Liechtenstein ingår ännu inte i Schengenområdet, men enligt artikel 16 i ovan nämnda avtal mellan Europeiska unionen och Schweiz får Liechtenstein ansluta sig till avtalet genom ett protokoll. Protokollet undertecknades den 28 februari 2008, men har ännu inte ingåtts[5]. För att undvika att förhandlingarna förs på var sitt håll har avtalet om deltagandet i Frontex förhandlats fram parallellt med Schweiz och Liechtenstein. Vad gäller Liechtenstein föreskriver avtalet att avtalet inte ska tillämpas förrän från och med den dag då protokollet börjar gälla[6].

I och med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 har Europaparlamentets roll i förfarandet för att ingå avtalet förändrats. Enligt Nicefördraget måste Europaparlamentet höras om ingåendet av internationella avtal, i enlighet med artiklarna 62.2 a, 66 och 300.2 i EG-fördraget. Den 1 december 2009 hade det aktuella avtalet ännu inte ingåtts, och därför ska de nya bestämmelserna i Lissabonfördraget tillämpas. Enligt artiklarna 77.2 b, 74 och 218.6 a v i EUF-fördraget ska rådet ingå avtalet efter att ha erhållit Europaparlamentets godkännande, vilket innebar att man var tvungen att ändra kommissionens ursprungliga förslag, KOM(2009)0255 av den 4 juni 2009. Förslaget till rådets beslut om att ingå avtalet hänvisades sedan tillbaka till parlamentet, och rådet uppmanade parlamentet att ge sitt godkännande[7].

Som anges ovan syftar förslaget till Schweiz och Liechtensteins deltagande i Frontex och fastställandet av villkoren för deras deltagande i byråns verksamhet.

Avtalet innehåller närmare bestämt bestämmelser om

- begränsad rösträtt för Schweiz och Liechtensteins företrädare i Frontex styrelse,

- de båda ländernas ekonomiska bidrag till Frontex budget,

- konfidentialitet och skydd av uppgifter,

- Frontex rättsliga status i de båda länderna,

- Frontex ansvarsskyldighet,

- de båda ländernas erkännande av den behörighet som Europeiska unionens domstol har över Frontex,

- privilegier och immunitet för Frontex och dess personal,

- möjlighet för medborgare från de båda länderna att kunna anställas på kontrakt av Frontex.

Två gemensamma förklaringar från de avtalsslutande parterna, rörande rösträtt och civilrättsligt ansvar, bifogas avtalet.

Danmarks, Förenade kungarikets och Irlands särskilda ställning har beaktats i skälen 4, 5 och 6 i rådets beslut[8]. 2007 ingicks ett liknande avtal med Island och Norge[9].

Föredraganden välkomnar ingåendet av detta avtal, som gör det möjligt för dessa båda länder att bidra till en bättre samordning av den kontroll och övervakning vid de yttre gränserna som bedrivs av de deltagande ländernas behöriga myndigheter. Föredraganden hoppas att medlemsstaterna kommer att göra sitt yttersta för att snarast möjligt avsluta de nödvändiga ratificeringsförfarandena för Schweiz och Liechtensteins deltagande i Frontex.

  • [1]  Spanien begär att Frontex får större resurser, tydligare regler och specialiserade kontor (”Spain asks for more resources, clearer rules and specialist offices for Frontex”), den 3 februari 2010, på följande adress: http://www.montesquieu-institute.eu
  • [2]  Se svaret av den 9 februari 2010 från kommissionsledamot Barrot för kommissionens räkning på fråga E‑0127/2010 från Frank Vanhecke.
  • [3]  Rådets förordning (EG) nr 2007/2004 av den 26 oktober 2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, EUT L 349, 25.11.2004, s. 1, med ändringar.
  • [4]  Avtalstexten är offentliggjord i EUT L 53, 27.2.2008, s. 52. Information om ikraftträdandet av avtalet anges i EUT L 53, 27.2.2008, s. 18.
  • [5]  Rådets beslut av den 28 februari 2008 om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, EUT L 83, 26.3.2008, s. 2 och s. 5. Se även förslagen till rådets beslut om ingående på Europeiska gemenskapens vägnar av protokollet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen, Schweiziska edsförbundet och Furstendömet Liechtenstein om Furstendömet Liechtensteins anslutning till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket (KOM(2006)0752-3 och KOM(2006)0752-4).
  • [6]  Artikel 9.5 i avtalet, se rådets dokument 10701/09.
  • [7]  Rådets dokument 5707/10 och avtalstexten i rådets dokument 10701/09 + COR 1 + COR 2 + COR 3 + COR 4.
  • [8]  Rådets dokument 5707/10.
  • [9]  Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Island och Konungariket Norge om villkoren för dessa staters deltagande i Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser, EUT L 188, 20.7.2007, s. 19.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

31.5.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

0

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström