ПРЕПОРЪКА относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него

3.6.2010 - (05309/2010 – C7‑0031/2010 – 2009/0191(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Simon Busuttil

Процедура : 2009/0191(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0173/2010
Внесени текстове :
A7-0173/2010
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него

(05309/2010– C7‑0031/2010 – 2009/0191(NLE))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–   като взе предвид споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него (05060/2009),

–   като взе предвид проекторешението на Съвета (05309/2010),

–   като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 218, параграф 6, буква a), във връзка с член 82, параграф1, буква г) и член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7‑0031/2010),

–   като взе предвид член 81 и член 90, параграф 8 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7‑0173/2010),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Европейския парламент на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на парламентите и правителствата на Исландия и Норвегия.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.5.2010 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

0

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Krisztina Morvai, Мария Неделчева, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström