Pranešimas - A7-0173/2010Pranešimas
A7-0173/2010

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, ir Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo tam tikrų nuostatų taikymo sudarymo projekto

3.6.2010 - (05309/2010 – C7‑0031/2010 – 2009/0191(NLE)) - ***

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Simon Busuttil

Procedūra : 2009/0191(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0173/2010
Pateikti tekstai :
A7-0173/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos susitarimo dėl Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, ir Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo tam tikrų nuostatų taikymo sudarymo projekto

(05309/2010 – C7‑0031/2010 – 2009/0191(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Islandijos bei Norvegijos susitarimą dėl Tarybos sprendimo Nr. 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, ir Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo tam tikrų nuostatų taikymo (05060/2009),

–   atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (05309/2010),

–   atsižvelgdamas į Tarybos pateiktą prašymą duoti pritarimą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 6 dalies a punktą ir 82 straipsnio 1 dalies d punktą bei 87 straipsnio 2 dalies a punktą (C7-0031/2010),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 81 straipsnį ir 90 straipsnio 8 dalį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A7‑0173/2010),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos parlamentams ir vyriausybėms.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

31.5.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

0

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Louis Michel, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Birgit Sippel, Wim van de Camp, Axel Voss, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexander Alvaro, Elena Oana Antonescu, Edit Bauer, Andrew Henry William Brons, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Cecilia Wikström