Процедура : 2008/0237(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0174/2010

Внесени текстове :

A7-0174/2010

Разисквания :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Гласувания :

PV 06/07/2010 - 6.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0256

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 865kWORD 446k
3.6.2010
PE 440.169v02-00 A7-0174/2010

относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Antonio Cancian

Легенда на използваните знаци

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета с оглед приемане на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (05218/2010 – C7‑0077/2010),

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0817),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 71, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C6‑0469/2008),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламенти и Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 7 и член 91, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

–   след консултация с Комитета на регионите,

–   като взе предвид член 66 от своя правилник,

–   като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по транспорт и туризъм (A7‑0174/2010),

1.  одобрява на второ четене позицията си във вида, в който е изменена;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент – акт за изменение

Съображение 5

Позиция на Съвета

Изменение

(5) Предвид специфичните характеристики на градските, крайградските и регионалните редовни превози на държавите-членки следва да се предостави правото да освободят тези видове превози от прилагането на значителна част от настоящия регламент. За да определят кои са градските, крайградските и регионалните редовни превози, държавите-членки следва да имат предвид критерии като разстояние, честота на превозите, брой на спирките по разписание, вида на използваните автобуси, билетните схеми, динамика в броя на пътниците между пиковите и непиковите часове, автобусни кодове и разписания.

(5) Предвид специфичните характеристики на градските, крайградските и регионалните редовни превози, които са част от превозите, интегрирани в градските или крайградските превози, на държавите-членки следва да се предостави правото да освободят тези видове превози от прилагането на част от настоящия регламент. За да определят кои са тези градски, крайградски и регионални редовни превози, държавите-членки следва да имат предвид критерии като административно деление, географско положение, разстояние, честота на превозите, брой на спирките по разписание, вида на използваните автобуси, билетните схеми, динамика в броя на пътниците между пиковите и непиковите часове, автобусни кодове и разписания.

Обосновка

Не следва да е възможно регионалните превози да се изключват от приложното поле на Регламента. Това изменение отговаря на позицията на ЕП на първо четене, без да стига толкова далече, тъй като вече няма да е необходимо да се доказва, като условие за това изключване, че регионалните превози се обхващат от договори за обществени услуги, обезпечаващи съпоставимо равнище на правата на пътниците. При определянето кой е градски или крайградски транспорт държавите-членки следва да имат право да се позовават на своето вътрешно и местно състояние.

Изменение  2

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 6

Позиция на Съвета

Изменение

(6) Пътниците и най-малко лицата, по отношение на които пътникът е имал или би имал в бъдеще правно задължение за издръжка, следва да се ползват с подходяща закрила в случай на произшествия,причинени от използването на автобус, като се взема предвид Директива 2009/103/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка.

(6) В полза на пътниците следва да има правила относно отговорността, сравними с тези, приложими при другите видове транспорт, в случай на произшествия, които завършват със смърт или телесна повреда.

 

Обосновка

Позицията на Съвета значително разводнява разпоредбите относно отговорността в сравнение както с първоначалното предложение на Комисията, така и с позицията на ЕП на първо четене. Изменението възстановява позицията на ЕП от първото четене.

Изменение  3

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 7

Позиция на Съвета

Изменение

(7) При избора на националното право, приложимо към обезщетението при смърт или телесна повреда, както и при загуба или повреда на багаж вследствие на произшествия, причинени от използването на автобус, следва да се вземат предвид Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) и Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения („Рим I“).

(7) Превозвачите следва да носят отговорност за загуба или повреда на багажа на пътниците при условия, сравними с тези, приложими при другите видове транспорт.

Обосновка

Изменението възстановява позицията на ЕП на първо четене, като въвежда отново разпоредбата за повредите, свързана с член 7.

Изменение  4

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 8

Позиция на Съвета

Изменение

(8) В допълнение към обезщетението в съответствие с приложимото национално право в случай на смърт или телесна повреда или загуба или повреда на багаж вследствие на произшествия, причинени от използването на автобус, пътниците следва да имат право на помощ във връзка с непосредствените им практически нужди след произшествието. Тази помощ би могла да включва първа помощ, настаняване, храна, дрехи и транспорт.

(8) В допълнение към обезщетението в съответствие с приложимото национално право в случай на смърт или телесна повреда или загуба или повреда на багаж вследствие на произшествия, причинени от използването на автобус, пътниците следва да имат право на помощ във връзка с непосредствените им практически и икономически нужди след произшествието. Тази помощ следва да включва, при необходимост, първа помощ, настаняване, храна, дрехи, транспорт и разходи за погребение. В случай на смърт или телесна повреда превозвачът освен това прави авансово плащане за покриване на непосредствените икономически нужди, което е пропорционално на понесената щета, при условие че са налице доказателства prima facie за виновността на превозвача.

Обосновка

Изменението възстановява позицията на ЕП на първо четене относно помощта и авансовото плащане.

Изменение  5

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 11

Позиция на Съвета

Изменение

(11) Когато решават въпроси относно проектирането на нови автогари, както и в рамките на значителни ремонтни дейности, управителите на автогари следва по възможност да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. При всички случаи управителите на автогари следва да определят пунктове, в които тези лица могат да съобщят за пристигането си и за необходимостта от предоставяне на помощ.

(11) Когато решават въпроси относно проектирането на нови автогари, както и в рамките на значителни ремонтни дейности, управителите на автогари следва без изключение и като съществено условие да вземат предвид нуждите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, в съответствие с изискванията за „проектиране за всички“. При всички случаи управителите на автогари следва да определят пунктове, в които тези лица могат да съобщят за пристигането си и за необходимостта от предоставяне на помощ.

Изменение  6

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 11 а (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(11а) Превозвачите също така вземат предвид тези нужди, когато вземат решение относно дизайна на нови или ремонтирани автобуси.

Обосновка

Изменението възстановява едно от съображенията, предложени от ЕП на първо четене.

Изменение  7

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 11 б (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(11б) Държавите-членки следва да подобрят наличната инфраструктура, когато това е необходимо, за да предоставят възможност на превозвачите да осигурят достъп на лица с увреждания или лица с намалена подвижност, както и да предоставят подходяща помощ.

Обосновка

Изменението възстановява едно от съображенията, предложени от ЕП на първо четене.

Изменение  8

Позиция на Съвета - акт за изменение

Съображение 13

Позиция на Съвета

Изменение

13) Когато е възможно, следва да се провеждат консултации с представителните организации на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност или тези организации следва да участват в организирането на обучение, свързано с уврежданията.

(13) Следва да се провеждат консултации с представителните организации на лицата с увреждания или лицата с намалена подвижност или тези организации следва да участват в изготвянето на съдържанието на обучение, свързано с уврежданията.

Обосновка

За да се гарантира, че обучението, свързано с уврежданията, отговаря на потребностите на лицата с увреждания или с намалена подвижност, представителните организации следва да участват в изготвянето на съдържанието на това обучение.

Изменение  9

Позиция на Съвета - акт за изменение

Съображение 14

Позиция на Съвета

Изменение

(14) Правата на пътниците при автобусен превоз следва да включват правото на получаване на информация относно превоза както преди, така и по време на пътуването. Цялата основна информация, която се предоставя на пътниците при автобусен превоз, следва да бъде предоставяна и в алтернативни форми, които са достъпни за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

(14) Правата на пътниците при автобусен превоз следва да включват правото на получаване на информация относно превоза както преди, така и по време на пътуването. Цялата основна информация, която се предоставя на пътниците при автобусен превоз, следва да бъде предоставяна и в алтернативни форми, които са достъпни за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност, като например едър шрифт, прост език, брайлово писмо, електронни съобщения, които са достъпни чрез адаптирани технологии, и записи.

Обосновка

Възстановява се частично текстът на ЕП относно достъпните формати от първото четене.

Изменение  10

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 16

Позиция на Съвета

Изменение

(16) Следва да бъдат намалени неудобствата, изпитвани от пътниците в резултат на отмяната или значителното закъснение на тяхното пътуване. За тази цел за заминаващите от автогарите пътници следва да се полагат съответни грижи и да им се предоставя съответна информация. Пътниците следва да могат също да отменят пътуването си, като им бъдат възстановени разноските за билети, или да продължат пътуването си или да бъдат пренасочени при задоволителни условия.

(16) Следва да бъдат намалени неудобствата, изпитвани от пътниците в резултат на отмяната или значителното закъснение на тяхното пътуване. За тази цел за заминаващите от автогарите пътници следва да се полагат съответни грижи и да им се предоставя съответна информация по начин, достъпен за всички. Пътниците следва да могат също да отменят пътуването си, като им бъдат възстановени разноските за билети, или да продължат пътуването си или да бъдат пренасочени при задоволителни условия. Ако превозвачите не предоставят на пътниците необходимата помощ, пътниците следва да имат право да получат финансово обезщетение.

Обосновка

Изменението възстановява позицията на ЕП на първо четене и е свързано с изменението на параграф 19.

Изменение  11

Позиция на Съвета - акт за изменение

Съображение 17

Позиция на Съвета

Изменение

17) Превозвачите следва да си сътрудничат чрез своите професионални сдружения с цел постигане на договорености на национално или европейско равнище с участието на заинтересованите лица, професионални сдружения и сдружения на потребителите, пътниците и лицата с увреждания, целящи подобряването на грижата за пътниците, по-специално в случаите на отмяна и значителни закъснения.

(17) Превозвачите следва да си сътрудничат чрез своите професионални сдружения с цел постигане на договорености на регионално, национално или европейско равнище с участието на заинтересованите лица, професионални сдружения и сдружения на потребителите, пътниците и лицата с увреждания, целящи подобряването на предоставянето на информация и грижата за пътниците, по-специално в случаите на отмяна и значителни закъснения.

Обосновка

Следва да се включи сътрудничеството на регионално равнище, за да се отрази по-добре структурата на държавите-членки и организациите на заинтересованите лица. Също така правото на информация е важен аспект от правата на пътниците и не може да бъде изпускано.

Изменение  12

Позиция на Съвета – акт за изменение

Съображение 26 а (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(26) Държавите-членки следва да насърчават използването на обществения транспорт и да въвеждат оперативно съвместими интермодални информационни системи, предоставящи информация за разписанията и цените и издаващи мултимодални билети, с цел да се оптимизира използването и оперативната съвместимост на различните видове транспорт. Тези услуги трябва да са достъпни за лицата с увреждания.

Обосновка

Това ново съображение има за цел да насърчи интегрираното ценообразуване и издаване на билети за различните видове транспорт в полза на пътниците.

Изменение  13

Предложение за регламент – акт за изменение

Член 2 - параграф 2

Позиция на Съвета

Изменение

2. Освен това, с изключение на глави III—VI, настоящият регламент се прилага за пътниците, ползващи случайни превози, при които началната точка на качване или крайната точка на слизане на пътника се намира на територията на държава-членка.

2. Освен това, с изключение на членове 9 –16 и член 18 от глава III и глави ІV –VI, настоящият регламент се прилага за пътниците, ползващи случайни превози, при които началната точка на качване или крайната точка на слизане на пътника се намира на територията на държава-членка.

Обосновка

Член 17 се отнася до обезщетението във връзка с инвалидни колички и друго оборудване за придвижване. Тези разпоредби следва да се прилагат за случайни превози по същия начин, както и всички други разпоредби за обезщетенията (посочени в глава ІІ).

Изменение  14

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 2 - параграф 4

Позиция на Съвета

Изменение

4. Държавите-членки могат да предвидят освобождаване от прилагането на настоящия регламент, с изключение на член 4, параграф 2, член 9 и член 10, параграф 1, по отношение на градските, крайградските и регионалните редовни превози, включително презграничните превози от такъв тип,.

4. Държавите-членки могат да предвидят освобождаване от прилагането на настоящия регламент, с изключение на член 4, параграф 2, членове 7, 8 и 9, член 10, параграф 1, член 11, параграф 1, член 13, параграф 1, член 16, член 17, параграф 1 и параграф 2 и членове 20, 23, 25, 26 и 27 по отношение на градските и крайградските редовни превози, както и регионалните редовни превози, ако те са част от превози, интегрирани в градските или крайградските превози, включително презграничните превози от такъв тип.

Обосновка

Не следва да е възможно регионалните превози да се изключват от приложното поле на Регламента. Това изменение отговаря на позицията на ЕП на първо четене, без да стига толкова далече, тъй като вече няма да е необходимо да се доказва, като условие за това изключване, че регионалните превози се обхващат от договори за обществени услуги, обезпечаващи съпоставимо равнище на правата на пътниците. Нещо повече, изложените в горепосочените членове разпоредби следва да се прилагат също така и за градския и извънградския транспорт.

Изменение  15

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 2 - параграф 5

Позиция на Съвета

Изменение

5. Държавите-членки могат да предвидят на прозрачна и недискриминационна основа освобождаване от прилагането на настоящия регламент, с изключение на член 4, параграф 2, член 9 и член 10, параграф 1, по отношение на вътрешните редовни превози, за срок до пет години с възможност за двукратно подновяване.

заличава се

Обосновка

Този параграф би позволил вътрешните превози да се освобождават от прилагане на настоящия регламент за срок до 15 години и поради това е неприемлив.

Изменение  16

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 2 - параграф 6

Позиция на Съвета

Изменение

6. Държавите-членки могат да предвидят на прозрачна и недискриминационна основа освобождаване от прилагането на разпоредбите на настоящия регламент за срок до пет години по отношение на определени редовни превози, на основание факта, че значителна част от редовния превоз, включително най-малко една спирка по разписание, е изнесена извън Съюза. Това освобождаване може да бъде подновявано.

заличава се

Обосновка

Този параграф би позволил на превози, които имат по разписание поне една спирка извън ЕС, да бъдат освободени от прилагането на настоящия регламент за неопределен период („Това освобождаване може да бъде подновявано“) и поради това е неприемлив.

Изменение  17

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 2 - параграф 7

Позиция на Съвета

Изменение

7. Държавите-членки информират Комисията за случаите на освобождаване на различните видове превози, предоставено съгласно параграфи 4, 5 и 6. Комисията предприема подходящи действия, ако такова освобождаване се счита за несъответстващо на разпоредбите на настоящия член. До ... Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно освобождаванията, предоставени съгласно параграфи 4, 5 и 6.

7. Държавите-членки информират Комисията за случаите на освобождаване на различните видове превози, предоставено съгласно параграф 4, в рамките на три месеца след датата на прилагане на настоящия регламент. Комисията предприема подходящи действия, ако такова освобождаване се счита за несъответстващо на разпоредбите на настоящия член. До … Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно освобождаванията, предоставени съгласно параграф 4.

Обосновка

Важно е Комисията да се уведомява за освобождавания преди датата на прилагане на Регламента.

Изменение   18

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 2 - параграф 8

Позиция на Съвета

Изменение

8. Никоя разпоредба на настоящия регламент не съставлява техническо изискване, налагащо задължения на превозвачите или управителите на автогари да внасят промени или да заменят автобуси или инфраструктура, или оборудване на автобусни спирки и автогари.

8. Никоя разпоредба на настоящия регламент не влиза в противоречие със съществуващото законодателство относно техническите изисквания за автобуси или инфраструктура, или оборудване на автобусни спирки и автогари.

Обосновка

Настоящият регламент няма за цел да поставя на операторите нови задължения по отношение на достъпността на автобусите и инфраструктурата за лицата с намалена подвижност. Въпреки това не може да не пренебрегва съществуващото законодателство на ЕС, особено Директива 2001/85/ЕО.

Изменение  19

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 2 - параграф 8

Позиция на Съвета

Изменение

(8). Никоя разпоредба на настоящия регламент не съставлява техническо изискване, налагащо задължения на превозвачите или управителите на автогари да внасят промени или да заменят автобуси или инфраструктура, или оборудване на автобусни спирки и автогари.

(8). Никоя разпоредба на настоящия регламент не съставлява техническо изискване, налагащо задължения на превозвачите или управителите на автогари да внасят промени или да заменят автобуси или инфраструктура на автобусни спирки и автогари.

Изменение  20

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 3 – буква ж

Позиция на Съвета

Изменение

ж) „превозвач“ означава физическо или юридическо лице, различно от туроператор или продавач на билети, което предоставя редовен или случаен превоз на широката общественост;

ж) „превозвач“ означава физическо или юридическо лице, различно от туроператор, туристически агент или продавач на билети, което предоставя редовен или случаен превоз на широката общественост;

Обосновка

Определението за превозвач следва да се различава от определението за туристически агент.

Изменение  21

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 3 – буква к

Позиция на Съвета

Изменение

к) „туроператор“ означава организатор или продавач на дребно, различен от превозвача, по смисъла на член 2, параграфи 2 и 3 от Директива 90/314/ЕИО;

к) „туроператор“ означава организатор, различен от превозвача, по смисъла на член 2, параграф 2 от Директива 90/314/ЕИО;

Обосновка

Препратката към член 2, параграф 3 означава, че в определението за туроператор се включват и продавачите на дребно. Обаче продавачите на дребно вече са включени чрез определенията за туристически агент и продавач на билети. За да се изясни разделението на отговорностите, следва да се заличи препратката към член 2, параграф 3 от Директивата за пакетните пътувания.

Изменение  22

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 7

Позиция на Съвета

Изменение

Смърт или телесна повреда на пътници, загуба или повреда на багаж

Отговорност във връзка със смърт и телесна повреда на пътници

1. В съответствие с приложимото национално право пътниците имат право на обезщетение в случай на смърт или телесна повреда, както и на загуба или повреда на багаж вследствие на произшествия, причинени от използването на автобус. В случай на смърт на пътник това право се прилага най-малко за лицата, към които пътникът е имал или би имал в бъдеще правно задължение за издръжка.

1. Съгласно настоящата глава превозвачите са отговорни за загубата или щетата, произтичаща от смъртта или телесната повреда, причинена на пътника в резултат от произшествие, свързано с експлоатацията на градски и междуградски автобусни транспортни услуги, и настъпила, докато пътникът се намира в превозното средство, докато влиза или излиза от него.

2. Размерът на обезщетението се изчислява в съответствие с приложимото национално право. За всеки отделен случай максималната сума, предвидена от националното право за обезщетение в случай на смърт и телесна повреда или загуба или повреда на багаж, не може да бъде по-малка от:

2. Извъндоговорната отговорност на превозвачите не подлежи на каквото и да е парично ограничение, били то определено от закон, конвенция или договор.

a) 220 000 EUR на пътник;

 

б) за градския, крайградския и регионалния транспорт или за случайните превози - 500 EUR за единица багаж, а за останалите видове редовни или случайни превози – 1 200 EUR за единица багаж. При повреда на инвалидни колички, друго оборудване за придвижване или помощни средства, размерът на обезщетението винаги се равнява на стойността на замяната или ремонта на изгубеното или повредено оборудване.

3. За всеки иск в размер до 220 000 EUR на пътник превозвачът не може да изключи или ограничи своята отговорност, като докаже, че е положил изискваните усилия съгласно параграф 4, буква а), освен ако общата сума на произтичащия от това иск не надвишава сумата, за която се изисква задължителна застраховка, в съответствие с Втора директива 84/5/EИО на Съвета от 30 декември 1983 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани със застраховките гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства (МПС) , съгласно националното законодателство на държавата-членка по обичайното домуване на градския или междуградския автобус. В такава ситуация отговорността е ограничена до тази сума.

 

4. Превозвачите не носят отговорност съгласно параграф 1:

 

a) ако произшествието е предизвикано от външни по отношение на експлоатацията на автобусни транспортни услуги обстоятелства, които превозвачът, въпреки положените усилия според особеностите на случая, не е могъл да избегне или чиито последици не е могъл да предотврати;

 

б) доколкото произшествието е по вина на пътника или е предизвикано от небрежност от негова страна.

 

Нищо в настоящия регламент:

 

a) не предполага, че превозвачът е единствената страна, която носи отговорност за заплащане на щетите; или

 

б) не ограничава правата на превозвача да търси обезщетение от всяка друга страна съгласно приложимото законодателство в съответната държава-членка.

Обосновка

Позицията на Съвета значително разводнява разпоредбите относно отговорността в сравнение както с първоначалното предложение на Комисията, така и с позицията на ЕП на първо четене. Изменението възстановява позицията на ЕП на първо четене.

Изменение  23

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 7 а (нов)

Позиция на Съвета

Изменение

 

Член 7а

Обезщетения

 

1. В случай на смърт на пътник, обезщетението по отношение на отговорността, предвидена в член 7, включва:

 

a) необходимите разноски вследствие на смъртта на пътника, по-специално разноските по превоза на тялото и погребението;

 

б) ако смъртта не е настъпила незабавно, обезщетението, предвидено в параграф 2.

 

2. В случай на телесна повреда или друг вид физическо или психическо увреждане на пътника, обезщетението включва:

 

a) необходимите разноски, по-специално за лечение и превоз;

 

б) обезщетение за финансовата загуба, причинена било поради пълната или частичната нетрудоспособност, било поради нарастването на нуждите.

 

3. Ако поради смъртта на пътника лица, към които пътникът по закон е имал или е щял да има в бъдеще задължение за издръжка, са лишени от издръжката си, въпросните лица също се обезщетяват за тази загуба.

Обосновка

Тази разпоредба беше заличена от Съвета. Изменението възстановява позицията на ЕП на първо четене, като въвежда отново разпоредбата за обезщетението, свързана с член 7.

Изменение  24

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 8

Позиция на Съвета

Изменение

Непосредствени практически нужди на пътниците

Непосредствени практически и икономически нужди на пътниците

В случай на произшествие, причинено от използването на автобус, превозвачът осигурява разумна помощ във връзка с непосредствените практически нужди на пътниците след произшествието. Тази помощ не представлява признаване на отговорност.

В случай на произшествие, причинено от използването на автобус, превозвачът осигурява помощ във връзка с непосредствените практически нужди на пътниците след произшествието. Тази помощ включва, при необходимост, първа помощ, настаняване, храна, дрехи, транспорт и разходи за погребение. В случай на смърт или телесна повреда превозвачът освен това прави авансово плащане за покриване на непосредствените икономически нужди, което е пропорционално на понесената щета, при условие че са налице доказателства prima facie за виновността на превозвача. Извършените плащания или предоставената помощ не представляват признаване на отговорност.

Обосновка

Оригиналното предложение, също както и позицията на ЕП на първо четене, предвижда невъзстановимо авансово плащане в случай на телесна повреда или смърт, за посрещане на непосредствените икономически нужди на пострадалите. Освен това необходимата практическа помощ следва да бъде посочена конкретно, като се добави формулировката от съответното съображение.

Изменение  25

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 8 а (нов)

Позиция на Съвета

Изменение

 

Член 8а

 

Отговорност за изгубен и повреден багаж

 

1. Превозвачите носят отговорност за изгубен или повреден багаж, който им е бил поверен. Максималната сума на обезщетението е 1 800 EUR на пътник.

 

2. В случай на произшествия, свързани с експлоатацията на градски и междуградски автобусни транспортни услуги, превозвачите носят отговорност за загубени или повредени лични вещи, които пътникът е носил върху себе си или със себе си като ръчен багаж. Максималната сума на обезщетението е 1 300 EUR на пътник.

 

Превозвачът не носи отговорност за загуба или повреда по параграф 1 и 2 в следните случаи:

 

a) ако загубата или повредата са предизвикани от външни по отношение на експлоатацията на автобусни транспортни услуги обстоятелства, които превозвачът, въпреки положените усилия според особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито последици не е могъл да предотврати;

 

б) доколкото загубата или повредата е по вина на пътника или е предизвикано от небрежност от негова страна.

 

Обосновка

Съветът заличи този член и включи разпоредби относно обезщетението за изгубен и повреден багаж в член 7. Тези разпоредби предоставят по-ниско равнище на защита за пътниците. Ето защо изменението възстановява позицията на ЕП от първото четене.

Изменение  26

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 10 - параграф 2

Позиция на Съвета

Изменение

(2) В случай на отказ за приемане на резервация или издаване, или предоставяне по друг начин на билет на основание причините, посочени в параграф 1, превозвачите, туристическите агенти и туроператорите полагат разумни усилия да информират засегнатото лице относно приемлив алтернативен превоз, осигуряван от превозвача.

(2) В случай на отказ за приемане на резервация или издаване, или предоставяне по друг начин на билет на основание причините, посочени в параграф 1, превозвачите, туристическите агенти и туроператорите информират засегнатото лице относно приемлив алтернативен превоз, осигуряван от превозвача.

Обосновка

След като членът се отнася до алтернативни услуги, извършвани от същия превозвач, то информацията следва да бъде лесно достъпна и лесна за предоставяне.

Изменение  27

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 10 - параграф 4

Позиция на Съвета

Изменение

4. При същите условия като предвидените в параграф 1, буква а) превозвачът, туристическият агент или туроператорът може да изиска дадено лице с увреждания или лице с намалена подвижност да бъде придружавано от друго лице, което е в състояние да окаже необходимата помощ на лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност, ако това е абсолютно необходимо. Такова придружаващо лице получава безплатен превоз и, ако е осъществимо, място за сядане до лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност.

4. Ако превозвач, туристически агент или туроператор откаже да приеме резервация от дадено лице, да му издаде или да му предостави по друг начин билет или да го качи на превозното средство на основание увреждане или намалена подвижност, поради изложените в параграф 1 причини, или ако екипажът на въпросното превозно средство се състои само един човек, който го управлява и който не е в състояние да предостави на лицето с увреждания или с намалена подвижност всичката посочена в приложение І б помощ, то лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност може да изиска да бъде придружавано от друго лице, което е в състояние да окаже необходимата помощ на лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност. Такова придружаващо лице получава безплатен превоз и, ако е осъществимо, място за сядане до лицето с увреждания или лицето с намалена подвижност.

Обосновка

Ако на лице с увреждане или на лице с намалена подвижност бъде отказан самостоятелен достъп поради неговото увреждане или намалена подвижност, то следва да има правото да бъде придружено от друго лице. Същото важи за случаите, когато превозвачът не може да предостави изискваната съгласно приложение І б помощ на борда на превозното средство.

Изменение  28

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 11 - параграф 2

Позиция на Съвета

Изменение

2. Предвидените в параграф 1 условия на достъп се оповестяват от превозвачите или управителите на автогари на материален носител или в интернет на същите езици, на които по правило се предоставя информация на всички пътници.

 

2. Предвидените в параграф 1 условия на достъп се оповестяват от превозвачите или управителите на автогари в достъпен формат и на същите езици, на които по правило се предоставя информация на всички пътници. При предоставянето на тази информация се отделя специално внимание на нуждите на хората с увреждания и хората с намалена подвижност.

Обосновка

Важно е информацията да се предоставя в достъпни формати и да се обръща особено внимание на потребностите на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. Изменението се базира на текста, приет от ЕП на първо четене.

Изменение  29

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 11 - параграф 2 а (нов)

Позиция на Съвета

Изменение

 

2а. При поискване превозвачът незабавно предоставя копия от международното, общностното или националното законодателство, определящо изискванията за безопасност, на които се основават правилата за недискриминационен достъп. Тези копия трябва да бъдат предоставяни в достъпни формати.

Обосновка

Това изменение отново въвежда заличен от Съвета параграф.

Изменение  30

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 13 - параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

1. При спазване на условията за достъп, предвидени в член 11, параграф 1 и в рамките на съответните им функции, превозвачите и управителите на автогари предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност безплатната помощ, посочена в част a) от приложение I, на определени от държави-членки автогари.

1. В рамките на съответните им функции, превозвачите и управителите на автогари предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност безплатната помощ, най-малкото в степента, посочена в част a) от приложение I, на определени от държави-членки автогари.

Обосновка

Задълженията за предоставяне на помощ съгласно приложението към Регламента не следва да подлежи на условия за достъп, които се определят от самите превозвачи и управители на автогари.

Изменение  31

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 13 - параграф 2

Позиция на Съвета

Изменение

2. При спазване на условията за достъп, предвидени в член 11, параграф 1, превозвачите предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност безплатната помощ, посочена в част б) от приложение I, на борда на автобусите.

2. Превозвачите предоставят на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност безплатната помощ, най-малкото в степента, посочена в част б) от приложение I, на борда на автобусите.

Обосновка

Задълженията за предоставяне на помощ съгласно приложението към Регламента не следва да подлежи на условия за достъп, които се определят от самите превозвачи и управители на автогари.

Изменение  32

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 14 - параграф 1 – буква а

Позиция на Съвета

Изменение

a) превозвачите, управителите на автогари, туристическите агенти или туроператорите са уведомени за нуждите на лицето от такава помощ най-малко два работни дни преди възникване на необходимостта от предоставяне на помощ; и

a) превозвачите, управителите на автогари, туристическите агенти или туроператорите са уведомени за нуждите на лицето от такава помощ най-малко 24 часа преди възникване на необходимостта от предоставяне на помощ; и

Обосновка

Изменението възстановява позицията на ЕП от първото четене.

Изменение  33

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 14 – параграф 1 – буква б – подточка i)

Позиция на Съвета

Изменение

i) по време, указан предварително от превозвача, който е не повече от 60 минути преди оповестеното време на заминаване; или

i) по време, указано предварително от превозвача, което е не повече от 60 минути преди оповестеното време на заминаване, освен ако няма договорен по-кратък срок между превозвача и пътника; или

Обосновка

Изменението възстановява позицията на ЕП от първото четене.

Изменение  34

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 17 - параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

1. Превозвачите и управителите на автогара отговорят за причинените от тях загуби или повреди на инвалидни колички, друго оборудване за придвижване или помощни средства в резултат на предоставената от тях помощ. Загубите или повредите се обезщетяват от превозвача или от управителя на автогарата, чиято отговорност може да бъде ангажирана във връзка със загубите или повредите.

1. Превозвачите и управителите на автогара отговорят за причинените от тях загуби или повреди на инвалидни колички, друго оборудване за придвижване или помощни средства. Загубите или повредите се обезщетяват от превозвача или от управителя на автогарата, чиято отговорност може да бъде ангажирана във връзка със загубите или повредите.

Обосновка

Превозвачите и управителите на автогара следва винаги да бъдат длъжни да компенсират повредата или загубата на такова оборудване, при условие че са отговорни за нея, а не само при условие, че е възникнала в резултат на предоставената от тях помощ. Ето защо това ново ограничение следва да бъде заличено.

Изменение  35

Позиция на Съвета – акт за изменение

Член 18 - параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

1. Без да се засяга член 2, параграф 4, държавите-членки могат да предоставят освобождаване от прилагането на всички или на някои от разпоредбите на настоящата глава по отношение на вътрешните редовни превози, при условие че гарантират, че нивото на защита на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност съгласно националните им разпоредби е най-малко същото като предвиденото в настоящия регламент.

заличава се

Обосновка

Разпоредбите относно правата на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност вече бяха ограничени от Съвета, както личи от сравнението с предвидените в оригиналното предложение на Комисията и в позицията на ЕП на първо четене разпоредби. Следователно е недопустимо да се предвижда също и възможността за освобождаване на вътрешните превози от прилагането на разпоредбите.

Изменение  36

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 18 - параграф 2

Позиция на Съвета

Изменение

2. Държавите-членки информират Комисията за случаите на освобождаване, предоставено съгласно параграф 1. Комисията предприема подходящи действия, ако такова освобождаване се счита за несъответстващо на разпоредбите на настоящия член. До … Комисията представя пред Европейския парламент и пред Съвета доклад относно освобождаванията, предоставени съгласно параграф 1.

заличава се

Обосновка

Разпоредбите относно правата на лицата с увреждания и на лицата с намалена подвижност вече бяха ограничени от Съвета, както личи от сравнението с предвидените в оригиналното предложение на Комисията и в позицията на ЕП на първо четене разпоредби. Следователно е недопустимо да се предвижда също и възможността за освобождаване на вътрешните превози от прилагането на разпоредбите.

Изменение  37

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 19 - параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

(1) Когато превозвачът основателно очаква отмяна или закъснение с повече от 120 минути при заминаването от автогара в рамките на редовен превоз, на пътника незабавно се предлага следният избор:

(1) Когато превозвачът основателно очаква отмяна или закъснение с повече от 120 минути при заминаването от автогара в рамките на редовен превоз или в случай на дублиране на места, на пътника незабавно се предлага следният избор:

Обосновка

Регламентът следва да предоставя на пътниците достатъчни права също в случаите на дублиране на места.

Изменение  38

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 19 - параграф 1 – буква а

Позиция на Съвета

Изменение

a) продължаване на пътуването или пренасочване до крайното местоназначение при първа възможност, при съпоставими условия, така както е посочено в договора за превоз;

a) продължаване на пътуването или пренасочване до крайното местоназначение при първа възможност, без допълнителни разходи и при съпоставими условия, така както е посочено в договора за превоз;

Обосновка

Изменението отразява позицията на ЕП от първото четене.

Изменение  39

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 19 – параграф 1 – буква б а (нова)

Позиция на Съвета

Изменение

 

ба) в допълнение към възстановяването на средствата, посочено в буква б), имат право на обезщетение в размер на 50 % от цената на билета, ако превозвачът не успее да предостави продължаване на пътуването или пренасочване до крайното местоназначение, както е посочено в буква а). Обезщетението се изплаща в рамките на един месец след подаване на молба за обезщетение.

Обосновка

Изменението отразява позицията на ЕП от първото четене.

Изменение  40

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 19 - параграф 1 а (нов)

Позиция на Съвета

Изменение

 

1a. Когато един автобус се повреди, на пътниците се предоставя превоз от мястото на повреденото превозно средство до подходящо място за изчакване или автогара, откъдето е възможно продължаване на пътуването.

Обосновка

Изменението възстановява позицията на ЕП от първото четене.

Изменение 41

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 21 – уводна част

Позиция на Съвета

Изменение

При пътуване, продължаващо по разписание повече от три часа, в случай на отмяна или закъснение при заминаването от автогара с повече от два часа, превозвачът предлага на пътника безплатно:

При пътуване, продължаващо по разписание повече от три часа, в случай на отмяна или закъснение при заминаването от автогара с повече от един час, превозвачът предлага на пътника безплатно:

Обосновка

За да се гарантира регулаторната равнопоставеност с други транспортни средства (например железниците), схемите за обезщетения следва да се прилагат и при един час закъснение, а не два.

Изменение  42

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 21 – буква б

Позиция на Съвета

Изменение

б) помощ за намиране на хотелска стая или друг вид настаняване, както и помощ за организиране на превоз между автогарата и мястото на настаняване, в случай че се налагат една или повече нощувки.

б) хотелска стая или друг вид настаняване, както и помощ за организиране на превоз между автогарата и мястото на настаняване, в случай че се налагат една или повече нощувки.

 

 

Обосновка

Изменението има за цел да възстанови приетата на първо четене позиция на Парламента по отношение на обезщетенията на пътници в случай на отмяна или закъснение при дадена услуга.

Изменение  43

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 21 - нова алинея

Позиция на Съвета

Изменение

 

В случай на закъснение при пристигането, когато закъснението се дължи било на небрежност или грешка от страна на водача, било на техническа повреда на превозното средство:

a) пътниците имат право на обезщетение, отговарящо на 25% от цената на билета, в случаите на закъснение над един час, и на 50% от цената, в случаите на закъснение над два часа;

Превозвачът бива освободен от тази отговорност, ако отмяната или закъснението се дължат на:

 

- външни по отношение на експлоатацията на автобусни транспортни услуги обстоятелства, които превозвачът, въпреки положените усилия според особеностите на случая, не е могъл да избегне и чиито последици не е могъл да предотврати;

 

- небрежност от страна на пътника.

Обосновка

Следва да бъде приложима схема за обезщетения в случаите на закъснение при пристигането, при условие че причините за закъснението са у превозвача.

Изменение  44

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 22 а (нов)

Позиция на Съвета

Изменение

 

Член 22 а

 

Допълнителни мерки в полза на пътниците

 

Превозвачите си сътрудничат с цел приемане на договорености на национално или европейско равнище с участието на заинтересованите лица, професионални асоциации и асоциации на потребителите, пътниците и лицата с увреждания. Тези мерки имат за цел подобряването на грижата за пътниците, по-специално в случаи на големи закъснения и прекъсвания или отмяна на пътуването, с особено внимание към пътниците със специални потребности, дължащи се на увреждане, намалена подвижност, заболяване, напреднала възраст, бременност, включително към придружаващите ги лица и към пътниците, пътуващи с малки деца.

Обосновка

Това изменение възстановява отчасти член, заличен от Съвета.

Изменение  45

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 23

Позиция на Съвета

Изменение

Превозвачите и управителите на автогари, в рамките на съответните им функции, предоставят на пътниците подходяща информация по време на цялото пътуване. Когато е възможно, тази информация се предоставя в достъпна форма при поискване.

Превозвачите и управителите на автогари, в рамките на съответните им функции, предоставят на пътниците подходяща информация от момента на резервацията и по време на цялото пътуване, в достъпни формати и съобразно общ концептуален модел за данните и системите в обществения транспорт.

Обосновка

Информацията следва да бъде предоставяна в достъпни формати и от момента на резервацията, така че пътниците да са информирани за очаквани закъснения, анулирания и т.н. Освен това използването на общи модели би улеснило изграждането на оперативно съвместими и интермодални системи за информиране на пътниците и за издаване на билети.

Изменение  46

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 24 - параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

(1) Превозвачите и управителите на автогари, в рамките на съответните им функции, гарантират, че най-късно в момента на заминаване на пътниците се предоставя подходяща и разбираема информация относно техните права съгласно настоящия регламент. Информацията се предоставя на автогарите и, когато е приложимо, в интернет. Тази информация включва данни за контакт на органа или органите за прилагане, определени от държавата-членка съгласно член 27, параграф 1.

(1) Превозвачите и управителите на автогари, в рамките на съответните им функции, гарантират, че в момента на резервацията и най-късно в момента на заминаване на пътниците се предоставя подходяща и разбираема информация относно техните права съгласно настоящия регламент. Информацията се предоставя в достъпни формати и съобразно общ концептуален модел за данните и системите в обществения транспорт, на автогарите и когато е приложимо, в интернет. Тази информация включва данни за контакт на органа или органите за прилагане, определени от държавата-членка съгласно член 27, параграф 1.

Обосновка

Следва да се гарантира, че пътниците биват информирани относно връзките с други видове транспорт. Това би осигурило диалога между пътническите услуги в автобусния и железопътния транспорт.

Изменение  47

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 25

Позиция на Съвета

Изменение

Превозвачите създават или поддържат механизъм за разглеждане на жалби относно правата и задълженията, предвидени в членове 4, 8 и 9 - 24.

Превозвачите създават или поддържат механизъм за разглеждане на жалби относно правата и задълженията, предвидени в настоящия регламент.

Обосновка

Механизмите за разглеждане на жалби следва да обхващат всички произтичащи от настоящия регламент права на пътниците, включително правата, посочени в членове 6 и 7, които не са включени в текста на Съвета.

Изменение  48

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 26

Позиция на Съвета

Изменение

Ако пътник, по отношение на който се прилага настоящият регламент, желае да подаде жалба до превозвача във връзка с членове 4, 8 и 9 - 24, той трябва да я подаде в срок до три месеца от датата на извършване на редовния превоз или от датата, на която е трябвало да бъде извършен редовен превоз. В срок от един месец от получаване на жалбата, превозвачът уведомява пътника дали неговата жалба е основателна, дали е отхвърлена или все още е в процес на разглеждане. Срокът за предоставяне на окончателен отговор не трябва да надвишава три месеца от получаването на жалбата.

Ако пътник, по отношение на който се прилага настоящият регламент, желае да подаде жалба до превозвача, той трябва да я подаде в срок до три месеца от датата на извършване на редовния превоз или от датата, на която е трябвало да бъде извършен редовен превоз. В срок от един месец от получаване на жалбата, превозвачът уведомява пътника дали неговата жалба е основателна, дали е отхвърлена или все още е в процес на разглеждане. Срокът за предоставяне на окончателен отговор не трябва да надвишава два месеца от получаването на жалбата.

Обосновка

Това изменение съкращава срока за предоставяне на окончателен отговор до два месеца, в съответствие с оригиналното предложение и с позицията на ЕП на първо четене.

Изменение  49

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 27 - параграф 1

Позиция на Съвета

Изменение

1. Всяка държава-членка определя нов или съществуващ орган или органи, отговарящи за прилагането на настоящия регламент по отношение на редовните превози от точки, намиращи се на нейна територия, и по отношение на редовни превози от трета държава до такива точки. Всеки орган взема необходимите мерки, за да осигури спазване на настоящия регламент.

1. Всяка държава-членка определя съществуващ орган или органи, или ако няма такъв, определя нов орган, отговарящ за прилагането на настоящия регламент Всеки орган взема необходимите мерки, за да осигури спазване на настоящия регламент.

Всеки орган е независим от превозвачите, туроператорите и управителите на автогари по отношение на своята организация, решения за финансиране, правна структура и вземане на решения.

Всеки орган е независим от превозвачите, туроператорите и управителите на автогари по отношение на своята организация, решения за финансиране, правна структура и вземане на решения.

Обосновка

Компетентните органи трябва да са в състояние да осигурят спазването на Регламента като цяло.

Изменение  50

Позиция на Съвета - акт за изменение

Член 27 - параграф 3

Позиция на Съвета

Изменение

3. Всеки пътник може в съответствие с националното право да подаде жалба относно предполагаеми нарушения на настоящия регламент до съответния орган, определен съгласно параграф 1, или до всеки друг съответен орган, определен от държава-членка.

3. Всеки пътник може да подаде жалба относно предполагаеми нарушения на настоящия регламент до съответния орган, определен съгласно параграф 1, или до всеки друг съответен орган, определен от държава-членка.

Дадена държава-членка може да реши:

Дадена държава-членка може да реши пътникът да подава жалбата първо до превозвача, като в този случай националният орган по прилагането или друг съответен орган, определен от държавата-членка, действа като контролна инстанция по отношение на жалби, по които не е намерено решение съгласно член 26.

a)        пътникът да подава жалбата във връзка с членове 4, 8 и 9 - 24 първо до превозвача; и/или

 

б)        националният орган по прилагането или друг съответен орган, определен от държавата-членка, да действа като контролна инстанция по отношение на жалби, по които не е намерено решение съгласно член 26.

 

Обосновка

Правото за внасяне на жалба относно предполагаеми нарушения не следва да бъде ограничавано. Освен това трябва да се гарантира, че тези жалби се разглеждат от контролна инстанция, в случай че превозвачът не е намерил решение за тях.

Изменение  51

Позиция на Съвета - акт за изменение

Приложение I - част б - тире 1 а (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

- се придвижат до тоалетните на борда на превозното средство, при условие, че на борда на превозното средство има друг персонал освен водача;

 

Обосновка

Изменението въвежда отново разпоредбите относно предоставянето на помощ на борда на превозното средство, съдържащи се в предложението на Комисията и в позицията на ЕП на първо четене.

(1)

Становище от 16 юли 2009 г. (ОВ C 317, 23.12.2009 г., стр. 99)


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията

Предложението, прието от Комисията на 4 декември 2008 г., има за цел да определи правата на пътниците, пътуващи с автобус, за да направи автобусния транспорт по-привлекателен и да повиши доверието в него, както и да установи равнопоставеност между превозвачите от различни държави-членки и между различните видове транспорт.

Регламентът въвежда нови правила и след като бъде приет, ще увеличи защитата на пътниците изобщо и на лицата с увреждания и с намалена подвижност в частност. Той също така ще определи норми за качество, сравними с вече установените за секторите на въздушния и железопътния транспорт. Накратко, предложението включва следното:

-    Отговорност при смърт и телесна повреда: Предлага се да се установи неограничена отговорност за превозвачите. Освен това при определени условия дружествата не могат да оспорват щети до определена сума в случай на произшествие (стриктна отговорност). Пътниците имат право на авансово плащане с оглед посрещане на икономически нужди, пред каквито те или техните семейства могат да се изправят в резултат на смърт или телесна повреда.

-    Права на лицата с намалена мобилност: Предложението забранява всякаква дискриминация на основа увреждане и намалена мобилност във връзка с резервирането на билет и качването на автобус и определя правила, които задължават предприятията да осигуряват безплатна помощ. Освен това от тях се изисква да осигурят подходящо обучение на персонала си.

-    Обезщетение и помощ в случай на отмяна или забавяне: Съгласно предложението дружествата са задължени да предоставят на пътниците адекватна информация и разумни алтернативни услуги или да им платят обезщетение.

-    Жалби и средства за обезщетение: Държавите-членки трябва да създадат прилагащи органи, които да обезпечават изпълнението на Регламента. Ако пътниците считат, че някои от правата им не са били спазени, те могат да подадат жалба до дружеството. Ако полученият отговор е незадоволителен, те могат да подадат жалба до националния прилагащ орган.

Позицията на ЕП на първо четене

На 23 април 2009 г. Парламентът прие с голямо мнозинство (557 гласа „за“, 30 „против“, 23 „въздържали се“) позицията си на първо четене. Повечето изменения на предложението на Комисията имат за цел да увеличат правата на пътуващите с автобус, като същевременно отчитат спецификата на автобусния транспорт в сравнение с други видове транспорт. Най-важните изменения, предложени от Парламента, бяха свързани със следното:

-    Приложно поле: Парламентът счете, че държавите-членки не следва да могат да изключат регионалния транспорт от приложното поле на Регламента, тъй като на него се пада голяма част от автобусния транспорт. Освен това регионалният транспорт може да покрива големи разстояния в зависимост от територията на съответния регион. Затова държавите-членки следва да могат да изключват само вътрешния градски и крайградския превоз, при условие че те се регламентират с договори за извършване на обществени услуги, които гарантират в сравнима степен правата на пътниците.

-    Отговорност: Парламентът прие едно изменение с цел привеждане на разпоредбите за отговорност в случай на смърт и телесна повреда в съответствие с изискванията на Директива 2005/14/ЕО относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства, която ограничава стриктната отговорност за злополука до 5 милиона евро. Също така бяха изменени разпоредбите относно авансово плащане от страна на превозвачите в случай на смърт и телесна повреда. Според ЕП превозвачите не би следвало да правят авансови плащания веднага и автоматично, както предвиждаше предложението на Комисията, а единствено в случай че се установи тяхната отговорност за злополуката. По подобен начин превозвачите следва да бъдат отговорни за загубен или повреден багаж само ако те са отговорни за загубата или повредата.

-    Права на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност: Парламентът заличи член 11, параграф 1, буква а), с която се даваше възможност на превозвачите да отказват резервации на лица с увреждания по съображения за безопасност. Други разпоредби от член 11 бяха съобразени с формулировката на предложението за правата на пътниците в сектора на морския транспорт. Парламентът също така прие изменения с оглед на факта, че в повечето случаи екипажът на автобусите се състои само от един единствен шофьор, който може да не е винаги в състояние да предостави помощ по време на пътуването. Нещо повече, беше изяснено, че правилата относно достъпността трябва да се изработят съвместно с организации, представляващи лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. И най-накрая, няколко изменения изискваха от превозвачите да предоставят информация в достъпен формат.

-    Възстановяване на стойността на билета и обезщетение за закъснения и отмяна: Парламентът намали сумата на обезщетението в случай на отмяна и дълги закъснения (когато предприятието не може да осигури нито алтернативен транспорт, нито достатъчна информация) от 100% на 50% от стойността на билета, тъй като обезщетението се изплаща като допълнение към възстановяването на стойността на билета. За сметка на това той въведе разпоредби, гарантиращи, че при необходимост на пътниците се предоставят храна, напитки, настаняване и транспорт до място, откъдето може да продължи пътуването.

-    Допълнителни изменения: Останалите изменения се отнасят, наред с другото, до някои определения (договор за превоз, продавач на билети и туроператор), както и до независимостта на прилагащите органи и тяхното сътрудничество както с превозвачите, така и с организациите на потребителите. Освен това се въведе изискване превозвачите да публикуват годишен доклад за третирането на жалбите. И на последно място, беше отложена датата на прилагане на бъдещия регламент от 1 на 2 години след влизането му в сила, за да се даде възможност на превозвачите да се адаптират към новите изисквания.

Позиция на Съвета на първо четене

На първо четене Съветът значително измени съществени елементи от проекторегламента. Няколко разпоредби от особено значение, съдържащи се както в предложението на Комисията, така и в позицията на ЕП на първо четене, бяха отслабени или напълно заличени, което има опасност да доведе до значително ограничаване на степента на защита на пътниците. Впоследствие по-голямата част от измененията на ЕП не бяха зачетени от Съвета. Въведените от Съвета съществени промени са следните:

-    Приложно поле: Позицията на Съвета предоставя на държавите-членки възможността да освобождават от прилагането на регламента градските, крайградските и регионалните редовни превози, включително презграничните превози. Предложението на Комисията включваше възможността за предоставяне на освобождаване за такива превози, но единствено ако са обхванати от договори за извършване на обществени услуги, гарантиращи сравнимо равнище на права на пътниците, докато позицията на Парламента допуска освобождаване единствено по отношение на градските и крайградските превози. В допълнение към това държавите членки могат да освободят вътрешните редовни превози за срок до 15 години, а също и международните превози, значителна част от които е изнесена извън Съюза (за неопределен срок). Всичко това би представлявало значително ограничаване на приложното поле на Регламента.

-    Отговорност: Предложението на Комисията и позицията на ЕП на първо четене съдържаха глава с подробни правила във връзка със задълженията на превозвачите по отношение на обезщетенията и помощта в случай на произшествия. Позицията на Съвета замени това с позоваване на приложимото национално законодателство и със задължение за държавите-членки да гарантират, че максималната сума, предвидена от националното право, не може да бъде по-малка от 220.000 EUR на пътник и 500 EUR за единица багаж при градските, крайградските и регионалните превози (1.200 EUR за всички останали транспортни услуги). Позицията на Съвета също така замени изискването за авансово плащане със задължението превозвачите да предоставят помощ за удовлетворяване на непосредствените практически нужди на пътниците след произшествието.

-    Права на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност: В тази област Съветът включи някои от измененията на ЕП на първо четене, като например изменения 26 и 27 относно конструкцията на превозното средство и инфраструктурата, изменение 29 относно придружаващите лица, изменения 31 и 32 относно правилата за достъп, както и изменение 36 относно оповестяването на определените автогари. При все това текстът на Съвета не включва останалите изменения и освен това променя части от оригиналното предложение по начин, който може да доведе до ограничаване на правата на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. А основното е, че въвежда член, който ще позволи на държавите-членки да освобождават всички вътрешни превози от прилагането на всички разпоредби, отнасящи се до лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

-    Възстановяване на стойността на билета и обезщетение за закъснения и отмяна: Текстът на Съвета също така ограничава правата на пътниците в случаи на отмяна и закъснения, като например заличава разпоредбите, изискващи изплащането на обезщетение, безплатно настаняване и транспорт до място, откъдето може да продължи пътуването. Освен това се заличава и член с допълнителни мерки в полза на пътниците.

-    Други въпроси: На няколко места в текста Съветът заменя формулировката на Парламента, според която информацията трябва да бъде предоставяна в достъпни формати, добавяйки изразите „когато е възможно“ и „при поискване“. Изменени са също така разпоредбите във връзка с механизма за разглеждане на жалби и не е включено изменението на ЕП, изискващо от превозвачите да публикуват доклад относно техните механизми за разглеждане на жалби. Противно на това Съветът включи изменение 69, отлагащо прилагането на Регламента.

Оценка на докладчика и препоръки за второто четене

Докладчикът споделя дълбоката загриженост на Комисията по отношение на въведените от Съвета значителни промени. Ограничаването на приложното поле би имало за резултат освобождаването от прилагането на разпоредбите на Регламента на преобладаващата част от градските и междуградските автобусни превози. В допълнение към това текстът на Съвета предвижда за превозите, оставащи в приложното поле на Регламента, възможността за временно освобождаване за срок до 15 години за националните и за неопределен срок за някои от международните превози. Освен това националните превози биха могли да бъдат освободени от прилагането на всички разпоредби, определящи правата на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност. Ето защо докладчикът счита, че ако текстът на Съвета бъде приет, той няма да изисква никакви съществени промени спрямо настоящото положение на нещата.

Въпреки горепосочените ограничения на приложното поле, Съветът е отслабил или заличил редица основни разпоредби от предложението на Комисията и не е взел предвид по-голямата част от измененията на ЕП. Става дума за разпоредбите, наред с други, относно отговорността в случай на смърт и телесна повреда, отговорността за изгубен и повреден багаж, обезщетяване и помощ в случай на отмяна и закъснение, както и относно лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

Докладчикът съзнава необходимостта да се съхрани икономическата жизнеспособност на операторите и да се вземат под внимание особеностите на сектора на автобусния транспорт, състоящ се в голяма степен от малки и средни оператори. В същото време обаче новият регламент трябва да гарантира разумна степен на защита на пътниците, сравнима с вече съществуващата за другите транспортни средства. Ето защо докладчикът предлага изменения, които да възстановят приложното поле и по-голямата част от съществените изисквания във вида, в който присъстваха в позицията на Парламента на първо четене.

Докладчикът ще проведе преговори със Съвета на тази база. Той счита, че за тяхното успешно приключване е от първостепенно значение Съветът да повиши равнището на амбиция, по-специално относно приложното поле и разпоредбите за лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Правата на пътниците при автобусен превоз

Позовавания

05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

23.4.2009                     T6-0281/2009

Предложение на Комисията

COM(2008)0817 - C6-0469/2008

Дата на обявяване в заседание на получаването на общата позиция

25.3.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

25.3.2010

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Antonio Cancian

11.12.2008

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Gabriele Albertini

 

 

Разглеждане в комисия

3.5.2010

31.5.2010

 

 

Дата на приемане

1.6.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Birgit Sippel

Дата на внасяне

3.6.2010

Правна информация - Политика за поверителност