Postup : 2008/0237(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0174/2010

Předložené texty :

A7-0174/2010

Rozpravy :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Hlasování :

PV 06/07/2010 - 6.9
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0256

DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ     ***II
PDF 707kWORD 437k
3. 6. 2010
PE 440.169v02-00 A7-0174/2010

k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Antonio Cancian

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

(Řádny legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na postoj Rady z prvního čtení (05218/2010 – C7‑0077/2010),

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2008)0817),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 71 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0469/2008),

–   s ohledem na svůj postoj v prvním čtení,

–   s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ (KOM(2009)0665),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 91 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–   po konzultaci s Výborem regionů,

–   s ohledem na článek 66 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro dopravu a cestovní ruch (A7-0174/2010),

1.  přijímá níže uvedený postoj v druhém čtení;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a národním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(5) Vzhledem ke zvláštní povaze městské, příměstské a regionální linkové dopravy by členské státy měly mít právo vyjmout tyto typy dopravy z použití významné části tohoto nařízení. Za účelem vymezení městské, příměstské a regionální linkové dopravy by členské státy měly zohlednit kritéria, jako je vzdálenost, četnost spojů, počet zastávek podle jízdního řádu, použitý druh autobusu či autokaru, systémy prodeje přepravních dokladů, výkyvy v počtu cestujících v období dopravních špiček a mimo ně, označení autobusů a jízdní řády.

(5) Vzhledem ke zvláštní povaze městské, příměstské a regionální linkové dopravy, která tvoří součást dopravy integrované v rámci městských a příměstských dopravních služeb, by členské státy měly mít právo vyjmout tyto typy dopravy z použití části tohoto nařízení. Za účelem vymezení této městské, příměstské a regionální linkové dopravy by členské státy měly zohlednit kritéria, jako je územně správní členění, zeměpisná situace, vzdálenost, četnost spojů, počet zastávek podle jízdního řádu, použitý druh autobusu či autokaru, systémy prodeje přepravních dokladů, výkyvy v počtu cestujících v období dopravních špiček a mimo ně, označení autobusů a jízdní řády.

Odůvodnění

Regionální doprava by neměla být vyloučena z působnosti tohoto nařízení. Toto znění je v souladu s postojem EP v prvním čtení, ale má mírnější formu, protože už podmínkou vyjmutí z působnosti nebude to, aby dopravní služby byly zajištěny smlouvami o veřejné dopravě zajišťujícími srovnatelnou úroveň práv cestujících. Při určování městské a příměstské dopravy by členským státům mělo být umožněno zohledňovat jejich vnitrostátní a místní situaci.

Pozměňovací návrh   2

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(6) Cestující a přinejmenším osoby, vůči nimž cestující měl nebo by byl měl zákonem stanovenou vyživovací povinnost, by měly požívat odpovídající ochrany v případě nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem, a to při zohlednění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění.

(6) Cestující by měli mít k dispozici pravidla týkající se odpovědnosti v případě nehod, v jejichž důsledku dojde k úmrtí nebo zranění, která jsou srovnatelná s pravidly platnými pro ostatní druhy dopravy.

 

Odůvodnění

Postoj Rady v porovnání s původním návrhem Komise i postojem EP v prvním čtení výrazným způsobem oslabuje ustanovení o odpovědnosti. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit postoj EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   3

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(7) Při výběru vnitrostátních právních předpisů použitelných pro odškodnění v případě úmrtí nebo zranění cestujících, jakož i ztráty či poškození zavazadel v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem, je třeba zohlednit nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

(7) Dopravci by měli odpovídat za ztrátu nebo poškození zavazadel cestujících za podmínek srovnatelných s podmínkami stanovenými pro ostatní druhy dopravy.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj EP v prvním čtení tím, že zavádí ustanovení o škodách, které souvisí s článkem 7.

Pozměňovací návrh   4

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(8) Kromě odškodnění podle platného vnitrostátního práva v případě úmrtí nebo zranění cestujících či ztrátě či poškození zavazadel v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem, by měli mít cestující nárok na pomoc, pokud jde o okamžité praktické potřeby po nehodě. Tato pomoc by mohla zahrnovat první pomoc, ubytování, stravu, oblečení a dopravu.

(8) Kromě odškodnění podle platného vnitrostátního práva v případě úmrtí nebo zranění cestujících či ztrátě či poškození zavazadel v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem, by měli mít cestující nárok na pomoc, pokud jde o okamžité praktické a ekonomické potřeby po nehodě. Tato pomoc by měla případně zahrnovat první pomoc, ubytování, stravu, oblečení, dopravu a výdaje na pohřeb. V případě úmrtí či zranění osoby dopravce dále poskytuje zálohy na pokrytí bezprostředních ekonomických potřeb, které jsou přiměřené utrpěné škodě, za podmínky, že existují zjevné důkazy, že za příčiny nehody nese odpovědnost dopravce.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit postoj EP v prvním čtení týkající se pomoci a záloh.

Pozměňovací návrh   5

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(11) Při rozhodování o uspořádání nových terminálů a v rámci významnějších modernizací by provozovatelé terminálů měli pokud možno zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Provozovatelé terminálů by v každém případě měli určit místa, na nichž mohou tyto osoby oznámit svůj příjezd a potřebu pomoci.

(11) Při rozhodování o uspořádání nových terminálů a v rámci významnějších modernizací by provozovatelé terminálů měli bez výjimky a jako základní podmínku zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí v souladu s požadavky „návrhu uzpůsobeného potřebám všech“. Provozovatelé terminálů by v každém případě měli určit místa, na nichž mohou tyto osoby oznámit svůj příjezd a potřebu pomoci

Pozměňovací návrh   6

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(11a) Dopravci by taktéž měli tyto potřeby brát v úvahu při rozhodování o návrhu nových či modernizovaných vozidel.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se obnovuje bod odůvodnění předložený EP v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   7

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(11b) Členské státy by měly zdokonalit stávající infrastrukturu tam, kde je to zapotřebí, aby dopravci mohli osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou pohyblivostí zajistit přístup a poskytnout náležitou pomoc.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se obnovuje bod odůvodnění předložený EP v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   8

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 13

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

13) Při organizaci školení zaměřeného na problematiku zdravotního postižení by měly být pokud možno konzultovány nebo zapojeny organizace zastupující osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí.

(13) Při přípravě obsahu školení zaměřeného na problematiku zdravotního postižení by měly být konzultovány nebo zapojeny organizace zastupující osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí.

Odůvodnění

Má-li se zajistit, aby školení zaměřené na problematiku zdravotního postižení odpovídalo co nejvíce potřebám osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí, měly by se na přípravě jeho obsahu podílet organizace zastupující tyto osoby.

Pozměňovací návrh   9

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 14

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(14) Práva cestujících autobusyautokary by měla zahrnovat právo na obdržení informací o daném spoji před cestou i v jejím průběhu. Všechny nezbytné informace poskytované cestujícím autobusyautokary by měly být poskytovány rovněž v alternativních formách přístupných osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou pohyblivostí.

(14) Práva cestujícího v autobusovéautokarové dopravě by měla zahrnovat právo na obdržení informací o daném spoji před cestou i v jejím průběhu. Všechny nezbytné informace poskytované cestujícím v autobusovéautokarové dopravě by měly být poskytovány rovněž v alternativních formátech přístupných osobám se zdravotním postižením a osobám se sníženou pohyblivostí, jako jsou velký tisk, jednoduchý jazyk, Braillovo písmo, elektronická komunikační zařízení, která jsou přístupná za použití kompenzační technologie, a zvukové pásky.

Odůvodnění

Jedná se o částečné obnovení znění týkajícího se přístupných formátů, které Parlament navrhoval v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   10

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 16

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

(16) Potíže způsobené cestujícím z důvodu zrušení nebo významného zpoždění spoje by se měly rovněž zmírnit. Za tímto účelem by cestujícím odjíždějícím z terminálů měla být poskytnuta přiměřená péče a měli by být náležitě informováni. Cestující by rovněž měli mít možnost svou cestu zrušit a nechat si nahradit jízdné, nebo za uspokojivých podmínek pokračovat v cestě či dosáhnout přesměrování.

(16) Potíže způsobené cestujícím z důvodu zrušení nebo podstatného zpoždění spoje by se měly rovněž zmírnit. Za tímto účelem by cestujícím odjíždějícím z terminálů měla být poskytnuta přiměřená péče a měli by být náležitě informováni, a to způsobem, který je přístupný všem. Cestující by rovněž měli mít možnost svou cestu zrušit a nechat si nahradit jízdné, nebo za uspokojivých podmínek pokračovat v cestě či dosáhnout přesměrování. Pokud dopravci neposkytnou cestujícím potřebnou pomoc, měli by cestující mít právo na finanční odškodnění.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj EP v prvním čtení a souvisí s pozměňovacím návrhem k odstavci 19.

Pozměňovací návrh   11

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 17

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

17) Za přispění zúčastněných stran, profesních sdružení a sdružení spotřebitelů, cestujících a osob se zdravotním postižením by měli dopravci prostřednictvím svých profesních sdružení spolupracovat za účelem přijetí opatření na vnitrostátní nebo evropské úrovni, s cílem zlepšit péči o cestující, zejména v případě zrušení spoje a významných zpoždění.

(17) Za přispění zúčastněných stran, profesních sdružení a sdružení spotřebitelů, cestujících a osob se zdravotním postižením by měli dopravci prostřednictvím svých profesních sdružení spolupracovat za účelem přijetí opatření na regionální, vnitrostátní nebo evropské úrovni, s cílem zlepšit poskytování informací cestujícím a péči o , zejména v případě zrušení spoje a významných zpoždění.

Odůvodnění

Spolupráce na regionální úrovni by měla být zahrnuta, aby bylo možno lépe zohlednit strukturu jednotlivých členských států a organizací zúčastněných stran. Právo na informace je navíc významným aspektem práv cestujících a nemůže být proto opomenuto.

Pozměňovací návrh   12

Postoj Rady – pozměňující akt

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

(26a) Členské státy by měly podporovat používání veřejné dopravy a zavést interoperabilní intermodální informační systémy, jež umožní poskytnout informace o jízdním řádu a cenách při prodeji multimodálního lístku, čímž se zajistí optimální využití a interoperabilita různých druhů dopravy. Tyto služby musí být přístupné osobám s postižením.

Odůvodnění

Smyslem tohoto nového bodu odůvodnění je podpora integrovaného systému v oblasti cen a prodeje lístků napříč různými druhy dopravy, který by byl přínosem pro cestující.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Kromě toho se s výjimkou kapitol III až VI toto nařízení vztahuje na cestující v příležitostné dopravě, při níž se počáteční místo nástupu nebo konečné místo výstupu cestujícího nachází na území členského státu.

2. Kromě toho se s výjimkou článků 9 až 16 a 18 kapitoly III a kapitoly IV až VI toto nařízení vztahuje na cestující v příležitostné dopravě, při níž se počáteční místo nástupu nebo konečné místo výstupu cestujícího nachází na území členského státu.

Odůvodnění

Článek 17 se zabývá otázkami odškodnění, pokud jde o invalidní vozíky a jiné vybavení umožňující pohyb. Tato ustanovení by se měla vztahovat na příležitostnou dopravu ve stejné míře jako všechna ostatní ustanovení o odškodnění (stanovená v kapitole II).

Pozměňovací návrh   14

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. S výjimkou čl. 4 odst. 2, článku 9 čl. 10 odst. 1 mohou členské státy z použití tohoto nařízení vyjmout městskou, příměstskou a regionální linkovou dopravu včetně přeshraničních spojů této povahy.

4. S výjimkou čl. 4 odst. 2, článků 7, 8, 9, čl. 10 odst. 1, čl. 11 odst. 1,čl. 13 odst. 1, článku 16, čl. 17 odst. 1, čl. 17 odst. 2, článků 20, 23, 25, 26 a 27 mohou členské státy z použití tohoto nařízení vyjmout městskou příměstskou linkovou dopravu a rovněž regionální linkovou dopravu, jestliže tvoří součást dopravy integrované v rámci městských a příměstských dopravních služeb,včetně přeshraničních spojů této povahy.

Odůvodnění

Regionální doprava by neměla být vyloučena z působnosti tohoto nařízení. Toto znění je v souladu s postojem EP v prvním čtení, ale má mírnější formu, protože už podmínkou vyjmutí z působnosti nebude to, aby dopravní služby byly zajištěny smlouvami o veřejné dopravě zajišťujícími srovnatelnou úroveň práv cestujících. Kromě toho by se ustanovení uvedená ve výše uvedených článcích měla vztahovat rovněž na městskou a příměstskou dopravu.

Pozměňovací návrh   15

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 5

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

5. S výjimkou čl. 4 odst. 2, článku 9 a čl. 10 odst. 1 mohou členské státy na transparentním a nediskriminačním základě vyjmout z použití tohoto nařízení vnitrostátní linkovou dopravu. Takovou výjimku lze udělit na dobu nejvýše pěti let s možností dvojího prodloužení.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec by měl umožňovat, aby byla tuzemská doprava vyloučena z působnosti nařízení až na 15 let a je proto nepřijatelný.

Pozměňovací návrh   16

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 6

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

6. Členské státy mohou na transparentním a nediskriminačním základě vyjmout na dobu nejvýše pěti let z použití tohoto nařízení konkrétní linkovou dopravu z důvodu, že významná část této linkové dopravy, jež zahrnuje alespoň jednu zastávku podle jízdního řádu, je provozována mimo Unii. Takovou výjimku lze prodloužit.

vypouští se

Odůvodnění

Tento odstavec by umožnil, aby byla doprava, v rámci níž je uskutečněna alespoň jedna zastávka mimo EU, vyloučena z působnosti tohoto nařízení na neurčitou dobu („takovou výjimku lze prodloužit”), a je proto nepřijatelný.

Pozměňovací návrh   17

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 7

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

7. Členské státy oznámí Komisi výjimky u jednotlivých druhů dopravy udělené podle odstavců 4, 5 a 6. Domnívá-li se Komise, že výjimka není v souladu s tímto článkem, přijme odpovídající opatření. Do … předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výjimkách udělených podle odstavců 4, 5 a 6.

7. Členské státy oznámí Komisi výjimky u jednotlivých druhů dopravy udělené podle odstavce 4 do tří měsíců od data uplatňování tohoto nařízení. Domnívá-li se Komise, že výjimka není v souladu s tímto článkem, přijme odpovídající opatření. Do … předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výjimkách udělených podle odstavce 4.

Odůvodnění

Je nutné, aby byly výjimky Komisi oznámeny před datem, kdy se toto nařízení začne uplatňovat.

Pozměňovací návrh   18

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

8. Žádné ustanovení tohoto nařízení se nevykládá jako technické požadavky stanovující dopravcům nebo provozovatelům terminálů povinnost upravit či nahradit autobusy či autokary nebo infrastrukturu či vybavení autobusových zastávek a terminálů.

8. Žádné ustanovení tohoto nařízení nelze vykládat tak, že by bylo v rozporu se stávajícími právními předpisy o technických požadavcích týkajících se autobusů či autokarů nebo infrastruktury či vybavení autobusových zastávek a terminálů.

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení není stanovení jakýchkoli nových povinností dopravců, pokud jde o dostupnost vozidel a infrastruktury pro osoby se sníženou pohyblivostí. Stávající právní předpisy EU v této oblasti však nelze přehlížet, zejména pak směrnici 2001/85/ES.

Pozměňovací návrh   19

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

8. Žádné ustanovení tohoto nařízení se nevykládá jako technické požadavky stanovující dopravcům nebo provozovatelům terminálů povinnost upravit či nahradit autobusy či autokary nebo infrastrukturu či vybavení autobusových zastávek a terminálů.

8. Žádné ustanovení tohoto nařízení se nevykládá jako technické požadavky stanovující dopravcům nebo provozovatelům terminálů povinnost upravit či nahradit autobusy či autokary nebo infrastrukturu autobusových zastávek a terminálů.

Pozměňovací návrh   20

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 3 – písm. g

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

g) „dopravcem“ fyzická nebo právnická osoba, jiná než poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu či prodejce přepravních dokladů, nabízející široké veřejnosti linkovou nebo příležitostnou dopravu;

g) „dopravcem“ fyzická nebo právnická osoba, jiná než poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu, zprostředkovatel služeb cestovního ruchu či prodejce přepravních dokladů, nabízející široké veřejnosti linkovou nebo příležitostnou dopravu;

Odůvodnění

Definice by měla rozlišovat mezi dopravcem a zprostředkovatelem služeb cestovního ruchu.

Pozměňovací návrh   21

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 3 – písm. k

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

k) „poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu“ organizátor nebo prodejce ve smyslu čl. 2 odst. 2 a 3 směrnice 90/314/EHS, odlišný od dopravce;

k) „poskytovatelem souborných služeb cestovního ruchu“ organizátor ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice 90/314/EHS, odlišný od dopravce;

Odůvodnění

Tento odkaz na čl. 2 odst. 3 znamená, že definice „poskytovatele souborných služeb cestovního ruchu“ zahrnuje i prodejce. Prodejci jsou však již zahrnuti do definice „zprostředkovatele služeb cestovního ruchu“ a definice „prodejce přepravních dokladů“. S ohledem na vyjasnění rozdělení povinností by tak měl být odkaz na čl. 2 odst. 3 směrnice o souborných službách pro cesty vypuštěn.

Pozměňovací návrh   22

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 7

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Úmrtí nebo zranění cestujících a ztráta či poškození zavazadel

Odpovědnost v případě úmrtí a zranění cestujících

1. Cestující mají v souladu s použitelným vnitrostátním právem nárok na odškodnění v případě úmrtí nebo zranění, jakož i ztráty či poškození zavazadel v důsledku nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem. V případě úmrtí cestujícího se toto právo vztahuje přinejmenším na osoby, vůči nimž tento cestující měl nebo by byl měl zákonem stanovenou vyživovací povinnost.

1. Podle této kapitoly odpovídají dopravci za ztrátu nebo škodu vyplývající z úmrtí nebo úrazu cestujících, které byly způsobeny nehodami, k nimž došlo během pobytu cestujícího ve vozidle nebo při nastupování nebo vystupování v souvislosti s poskytováním autobusových a autokarových dopravních služeb.

2. Výše odškodnění se vypočte v souladu s použitelným vnitrostátním právem. Maximální výše stanovená vnitrostátním právem pro odškodnění za úmrtí nebo zranění cestujících nebo za ztrátu či poškození zavazadel nesmí být v jednotlivých případech nižší než:

2. Mimosmluvní odpovědnost dopravců za náhradu škody nepodléhá žádnému finančnímu limitu, byť by byl stanoven právními předpisy, úmluvou nebo smlouvou.

a) EUR na cestujícího;

 

b) v případě městské, příměstské a regionální linkové nebo příležitostné dopravy 500 EUR za zavazadlo a v případě veškeré ostatní linkové nebo příležitostné dopravy 1 200 EUR za zavazadlo. V případě poškození invalidních vozíků, jiného vybavení umožňujícího pohyb nebo pomocného vybavení výše náhrady škody vždy odpovídá nákladům na náhradu nebo opravu ztraceného nebo poškozeného vybavení.

3. V případě veškerých náhrad škody do výše 220 000 EUR na cestujícího dopravce nevylučuje ani neomezuje svou odpovědnost tím, že prokáže, že vynaložil péči požadovanou podle odst. 4 písm. a), pokud celková částka výsledné požadované náhrady škody nepřekročí výši, do níž je požadováno povinné pojištění vnitrostátními právními předpisy členského státu, v němž má podnik provozující autobusovou nebo autokarovou dopravu své obvyklé sídlo, v souladu s druhou směrnicí Rady 84/5/EHS ze dne 30. prosince 1983 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel. V takovém případě je odpovědnost za škodu omezena na tuto částku.

 

4. Dopravce nenese odpovědnost podle odstavce 1:

 

a) byla-li nehoda způsobena okolnostmi, které nemají původ v autobusovém a autokarovém provozu, nebo dopravce nemohl těmto okolnostem zabránit nebo odvrátit jejich následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci;

 

b) byla-li nehoda zaviněna cestujícím nebo způsobena jeho nedbalostí.

 

Žádné ustanovení v tomto nařízení:

 

a) neznamená, že dopravce je jedinou stranou, která je povinna poskytnout náhradu škody; ani

 

b) neomezuje práva dopravce požadovat náhradu od jiné strany v souladu s použitelnými právními předpisy daného členského státu.

Odůvodnění

Postoj Rady v porovnání s původním návrhem Komise i postojem EP v prvním čtení výrazným způsobem oslabuje ustanovení o odpovědnosti. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je obnovit postoj EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   23

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 7 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

Náhrada škody

 

1. V případě úmrtí cestujícího náhrada škody s ohledem na odpovědnost stanovenou v článku 7 zahrnuje:

 

a) veškeré nezbytné náklady vzniklé v souvislosti s úmrtím cestujícího, zvláště výdaje za převoz těla usmrcené osoby a náklady na pohřeb;

 

b) náhradu škody podle odstavce 2, nenastala-li smrt okamžitě.

 

2. V případě zranění nebo jiného poškození tělesného nebo duševního zdraví cestujícího náhrada škody zahrnuje:

 

a) veškeré nutné náklady, zejména náklady na ošetření a léčebnou péči a na přepravu;

 

b) odškodnění za majetkovou újmu, kterou cestující utrpěl v důsledku úplné nebo částečné pracovní neschopnosti nebo tím, že se zvětšily jeho potřeby.

 

3. Jestliže úmrtím cestujícího přijde osoba, vůči níž tento cestující měl nebo by byl měl zákonem stanovenou vyživovací povinnost, o výživné, je náhrada škody za tuto ztrátu rovněž vyplácena této osobě.

Odůvodnění

Toto ustanovení Rada zrušila. Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj EP v prvním čtení tím, že zavádí ustanovení o odškodnění, které souvisí s článkem 7.

Pozměňovací návrh   24

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 8

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Okamžité praktické potřeby cestujících

Okamžité praktické a ekonomické potřeby cestujících

V případě nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem, dopravce poskytne cestujícím odpovídající pomoc s ohledem na jejich okamžité praktické potřeby po nehodě. Žádná pomoc nezakládá uznání odpovědnosti.

V případě nehody, k níž došlo v souvislosti s autobusovým nebo autokarovým provozem, dopravce poskytne cestujícím pomoc s ohledem na jejich okamžité praktické potřeby po nehodě. Tato pomoc zahrnuje případně první pomoc, ubytování, stravu, oblečení, dopravu a výdaje na pohřeb. V případě úmrtí či zranění osoby dopravce dále poskytuje zálohy na pokrytí bezprostředních ekonomických potřeb, které jsou přiměřené utrpěné škodě, za podmínky, že existují zjevné důkazy, že za příčiny nehody nese odpovědnost dopravce. Žádná uskutečněná platba či poskytnutá pomoc nezakládá uznání odpovědnosti.

Odůvodnění

Původní návrh a také postoj EP v prvním čtení předpokládají nevratné zálohy v případě, že dojde ke zranění či úmrtí osoby, jejichž účelem je uspokojit bezprostřední ekonomické potřeby obětí. Nezbytná praktická pomoc by měla být dále upřesněna tím, že se doplní o znění příslušného bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh   25

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 8 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

Odpovědnost za ztracená a poškozená zavazadla

 

1. Dopravci odpovídají za ztrátu nebo poškození zavazadel, která jim byla svěřena. Maximální částka náhrady škody činí 1 800 EUR na cestujícího.

 

2. V případě nehod vyplývajících z autobusového a autokarového provozu dopravci odpovídají za ztrátu nebo poškození osobních věcí, které měli cestující na sobě nebo při sobě jako příruční zavazadlo. Maximální částka náhrady škody činí 1 300 EUR na cestujícího.

 

Dopravce není odpovědný za ztráty nebo škody podle odstavců 1 a 2:

 

a) došlo-li ke ztrátě nebo poškození za okolností, které nemají původ v autobusovém a autokarovém provozu, a dopravce nemohl těmto okolnostem zabránit nebo odvrátit jejich následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci;

 

b) došlo-li ke ztrátě či poškození vinou cestujícího nebo jeho nedbalostí.

Odůvodnění

Rada tento článek zrušila a zahrnula ustanovení o náhradě škod za ztrátu a poškození zavazadel do článku 7. Tato ustanovení však cestujícím poskytují menší míru ochrany. Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   26

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 10 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Odmítnou-li dopravci, zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu či poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přijmout rezervaci nebo vydat či jinak poskytnout přepravní doklad z důvodů uvedených v odstavci 1, vynaloží přiměřené úsilí, aby dotyčnou osobu informovali o přijatelné alternativní dopravě provozované daným dopravcem.

2. Odmítnou-li dopravci, zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu či poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu přijmout rezervaci nebo vydat či jinak poskytnout přepravní doklad z důvodů uvedených v odstavci 1, informují dotyčnou osobu o přijatelné alternativní dopravě provozované daným dopravcem.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se tento článek týká alternativních služeb, které poskytuje tentýž dopravce, měly by dotyčné informace být snadno dostupné a nemělo by být složité je poskytnout.

Pozměňovací návrh   27

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 10 – odst. 4

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

4. Za stejných podmínek, jež jsou uvedeny v odst. 1 písm. a), může dopravce, zprostředkovatel služeb cestovního ruchu nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu požadovat, je-li to nezbytně nutné, aby osobu se zdravotním postižením nebo osobu se sníženou pohyblivostí doprovázela jiná osoba, která je schopná dotyčné osobě se zdravotním postižením nebo osobě se sníženou pohyblivostí poskytnout potřebnou pomoc. Této doprovázející osobě je přeprava poskytnuta bezplatně a je jí pokud možno poskytnuto místo vedle osoby se zdravotním postižením nebo osoby se sníženou pohyblivostí.

4. Pokud dopravce, zprostředkovatel služeb cestovního ruchu nebo poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu odmítne přijmout rezervaci či vydat nebo jinak poskytnout přepravní doklad nebo přijmout na palubu vozidla osobu se zdravotním postižením či sníženou pohyblivostí z důvodů uvedených v odstavci 1, nebo tvoří-li posádku dotčeného vozidla pouze jedna osoba, která toto vozidlo řídí a která nemůže poskytnout osobě se zdravotním postižením či osobě se sníženou pohyblivostí veškerou pomoc, jak ji stanoví příloha I b, může osoba se zdravotním postižením nebo osoba se sníženou pohyblivostí požadovat, aby ji doprovázela jiná osoba, která je schopná dotyčné osobě se zdravotním postižením nebo osobě se sníženou pohyblivostí poskytnout potřebnou pomoc. Této doprovázející osobě je přeprava poskytnuta bezplatně a je jí pokud možno poskytnuto místo vedle osoby se zdravotním postižením nebo osoby se sníženou pohyblivostí.

Odůvodnění

Pokud není osobě se zdravotním postižením nebo se sníženou pohyblivostí umožněno z důvodu jejího postižení či omezené pohyblivosti cestovat samostatně, měla by tato osoba mít právo na doprovod další osoby. To samé platí pro případy, kdy dopravce nemůže ve vozidle zajistit pomoc, kterou stanoví příloh I písm.b).

Pozměňovací návrh   28

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 11 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Dopravci a provozovatelé terminálů zveřejní podmínky přístupu podle odstavce 1 ve fyzické podobě nebo na internetu, a to v jazycích, v nichž se obvykle zveřejňují informace pro všechny cestující.

 

2. Dopravci a provozovatelé terminálů zveřejní podmínky přístupu podle odstavce 1 v přístupných formátech, a to v jazycích, v nichž se obvykle zveřejňují informace pro všechny cestující. Při poskytování těchto informací je zvláštní pozornost věnována potřebám osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí.

Odůvodnění

Je důležité, aby byly informace poskytovány v přístupných formátech a aby zvláštní pozornost byla věnována potřebám osob se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí. Tento pozměňovací návrh vychází z textu, který EP přijal v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   29

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 11 – bod 2 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

2a. Dopravci na žádost neprodleně zpřístupní mezinárodní právní předpisy, právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy, které stanoví bezpečnostní požadavky, na nichž jsou založena nediskriminační pravidla pro přístup. Je nutné je poskytovat v přístupných formátech.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu předkládá odstavec, který Rada vypustila.

Pozměňovací návrh   30

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 13 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. S výhradou podmínek přístupu uvedených v čl. 11 odst. 1poskytují dopravci a provozovatelé terminálů na terminálech určených členským státem, v rámci svých příslušných oblastí pravomocí, bezplatně pomoc uvedenou v příloze I části a) pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí.

1. Dopravci a provozovatelé terminálů na terminálech určených členským státem poskytují, v rámci svých příslušných oblastí pravomocí, bezplatně pomoc pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí přinejmenším v rozsahu uvedeném v příloze I části a).

Odůvodnění

Povinnosti týkající se poskytování pomoci podle přílohy tohoto nařízení by neměly podléhat podmínkám přístupu, které definují sami dopravci a provozovatelé terminálů.

Pozměňovací návrh   31

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 13 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. S výhradou podmínek přístupu uvedených v čl. 11 odst. 1 poskytují dopravci v autobusech a autokarech bezplatně pomoc uvedenou v příloze I části b) pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí.

2. Dopravci poskytují v autobusech a autokarech bezplatně pomoc pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí přinejmenším v rozsahu uvedeném v příloze I části b).

Odůvodnění

Povinnosti týkající se poskytování pomoci podle přílohy tohoto nařízení by neměly podléhat podmínkám přístupu, které definují sami dopravci a provozovatelé terminálů.

Pozměňovací návrh   32

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) dopravci, provozovatelé terminálu, zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu jsou nejpozději dva pracovní dny předem vyrozuměni o tom, že daná osoba bude pomoc potřebovat; a

a) dopravci, provozovatelé terminálu, zprostředkovatelé služeb cestovního ruchu nebo poskytovatelé souborných služeb cestovního ruchu jsou nejpozději 24 hodin předem vyrozuměni o tom, že daná osoba bude pomoc potřebovat; a

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   33

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 14 – odst. 1 – písm. b – bod i

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

i) v čase stanoveném předem dopravcem, který nepředchází oznámenou dobu odjezdu o více než 60 minut, nebo

i) v čase stanoveném předem dopravcem, který nepředchází oznámenou dobu odjezdu o více než 60 minut, pokud se dopravce a dotčený cestující nedohodli na kratší lhůtě, nebo

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   34

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 17 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Dopravci a provozovatelé terminálů odpovídají za případnou jimi způsobenou ztrátu nebo poškození invalidních vozíků, jiného vybavení umožňujícího pohyb nebo pomocného vybavení, k nimž došlo v důsledku poskytování pomoci. Ztrátu nebo poškození nahradí dopravce nebo provozovatel terminálu odpovědný za tuto ztrátu nebo poškození.

1. Dopravci a provozovatelé terminálů odpovídají za případnou jimi způsobenou ztrátu nebo poškození invalidních vozíků, jiného vybavení umožňujícího pohyb nebo pomocného vybavení. Ztrátu nebo poškození nahradí dopravce nebo provozovatel terminálu odpovědný za tuto ztrátu nebo poškození.

Odůvodnění

Dopravci a provozovatelé terminálů by vždy měli hradit poškození nebo ztrátu takovéhoto vybavení, pokud za ně nesou odpovědnost, a nikoli pouze v případě, kdy k nim došlo v důsledku poskytování pomoci. Z tohoto důvodu by nově zavedené omezení mělo být vypuštěno.

Pozměňovací návrh   35

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 18 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Aniž je dotčen čl. 2 odst. 4, členské státy mohou vyjmout tuzemskou linkovou dopravu z použití všech nebo některých ustanovení této kapitoly za předpokladu, že zajistí, aby úroveň ochrany osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí podle jejich vnitrostátních předpisů byla přinejmenším stejná jako podle tohoto nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Ustanovení týkající se práv osob s postižením nebo osob se sníženou pohyblivostí Rada již oproti návrhu Komise a postoji EP v prvním čtení omezila. Bylo tudíž nepřijatelné, aby existovala možnost vyjmout tuzemskou linkovou dopravu z použití těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh   36

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 18 – odst. 2

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

2. Členské státy informují Komisi o výjimkách udělených podle odstavce 1. Domnívá-li se Komise, že výjimka není v souladu s tímto článkem, přijme odpovídající opatření. Do … předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výjimkách udělených podle odstavce 1.

vypouští se

Odůvodnění

Ustanovení týkající se práv osob s postižením nebo osob se sníženou pohyblivostí Rada již oproti návrhu Komise a postoji EP v prvním čtení omezila. Bylo tudíž nepřijatelné, aby existovala možnost vyjmout tuzemskou linkovou dopravu z použití těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh   37

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Očekává-li dopravce důvodně, že dojde ke zrušení nebo ke zpoždění spoje linkové dopravy při odjezdu z terminálu o více než 120 minut, nabídne se cestujícímu ihned možnost rozhodnout se mezi:

1. Očekává-li dopravce důvodně, že dojde ke zrušení nebo ke zpoždění spoje linkové dopravy při odjezdu z terminálu o více než 120 minut, nebo v případě nadměrného příjmu rezervací, je cestujícímu ihned nabídnuta možnost rozhodnout se mezi:

Odůvodnění

Nařízení by cestujícím mělo poskytovat odpovídající práva také v případě nadměrného příjmu rezervací.

Pozměňovací návrh   38

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

a) pokračováním nebo přesměrováním do cílového místa určení, za podmínek srovnatelných s podmínkami stanovenými v přepravní smlouvě, při nejbližší příležitosti;

a) pokračováním nebo přesměrováním do cílového místa určení, bez jakýchkoli dalších nákladů a za podmínek srovnatelných s podmínkami stanovenými v přepravní smlouvě, při nejbližší příležitosti;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   39

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 19 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

ba) kromě náhrady jízdného uvedeného v písmeni b) má cestující právo na náhradu škody ve výši 50 % ceny jízdného, pokud dopravce nezajistí pokračování nebo přesměrování do cílového místa určení, jak stanoví písmeno a). Odškodnění je vyplaceno do jednoho měsíce po podání žádosti o náhradu škody.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží postoj EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh   40

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 19 – bod 1 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud autobus či autokar není provozuschopný, je cestujícím nabídnuta přeprava z místa, kde se nachází provozu neschopné vozidlo, do vhodného čekacího místa nebo terminálu, odkud je možné pokračovat v cestě.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh obnovuje postoj EP z prvního čtení.

Pozměňovací návrh              41

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 21 – návětí

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Pro cestu s plánovanou dobou delší než tři hodiny dopravce v případě zrušení nebo zpoždění odjezdu z terminálu o více než dvě hodiny nabídne cestujícím bezplatně:

Pro cestu s plánovanou dobou delší než tři hodiny dopravce v případě zrušení nebo zpoždění odjezdu z terminálu o více než jednu hodinu nabídne cestujícím bezplatně:

Odůvodnění

Aby se zajistily rovné podmínky v oblasti regulace s ostatními druhy dopravy (např. železnicí), měl by se mechanismus odškodnění uplatňovat již od zpoždění přesahujícího jednu hodinu a nikoli dvě hodiny.

Pozměňovací návrh   42

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 21 – písm. b

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

b) pomoc při nalezení hotelového pokoje nebo jiného ubytování, jakož i pomoc při zařizování dopravy mezi terminálem a místem ubytování v případech, kdy je nezbytný jeden nebo více noclehů.

b) hotelový pokoj nebo jiné ubytování, jakož i pomoc při zařizování dopravy mezi terminálem a místem ubytování v případech, kdy je nezbytný jeden nebo více noclehů.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je především obnovit postoj, který přijal Parlament v prvním čtení, pokud jde o odškodnění cestujících v případě zrušení či zpoždění, které má vliv na dopravu.

Pozměňovací návrh   43

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 21 – nový pododstavec

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

V případě zpoždění při příjezd, k němuž dojde nedbalostí řidiče či jeho zaviněním nebo v důsledku technické závady:

 

a) mají cestující právo na náhradu škody ve výši 25 % ceny jízdného, přesáhne-li zpoždění jednu hodinu, a 50 % ceny jízdenky, přesáhne-li zpoždění dvě hodiny.

Dopravce je od této odpovědnosti osvobozen, jestliže je zrušení nebo zpoždění způsobeno:

 

- okolnostmi, které nemají původ v autobusové a autokarové dopravě, a dopravce nemohl těmto okolnostem zabránit a odvrátit jejich následky přesto, že vynaložil péči odpovídající situaci

 

- nedbalostí cestujících.

Odůvodnění

Systém odškodnění by měl platit také v případě zpoždění při příjezdu, jestliže je zpoždění zapříčiněno dopravcem.

Pozměňovací návrh   44

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 22 a (nový)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

Článek 22a

 

Dodatečná opatření ve prospěch cestujících

 

Dopravci, za přispění zúčastněných stran, profesních sdružení a sdružení spotřebitelů, cestujících a osob se zdravotním postižením, spolupracují s cílem přijmout opatření na vnitrostátní úrovni nebo úrovni EU. Cílem těchto opatření je zlepšení péče o cestující, zejména v případě velkých zpoždění a přerušení cesty nebo zrušení spoje, přičemž zvláštní pozornost je věnována  cestujícím se zvláštními potřebami souvisejícími s postižením, snížené schopnosti pohybu, nemoci, vyššího věku či těhotenství, doprovázejícím cestujícím a cestujícím s malými dětmi.

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se znovu předkládá část článku zrušeného Radou.

Pozměňovací návrh   45

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 23

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Dopravci a provozovatelé terminálů poskytují cestujícím v rámci svých příslušných oblastí pravomoci po celou dobu trvání cesty odpovídající informace. Je-li to proveditelné, jsou tyto informace na žádost poskytovány v přístupné podobě.

Dopravci a provozovatelé terminálů poskytují cestujícím v rámci svých příslušných oblastí pravomoci od okamžiku rezervace a po celou dobu trvání cesty odpovídající informace, a to v přístupném formátu a v souladu s jednotným koncepčním modelem pro údaje a systémy veřejné dopravy.

Odůvodnění

Informace by měly být dostupné v přístupném formátu, a to už od okamžiku rezervace, aby byli cestující informováni o předpokládaném zpoždění, zrušení atd. Použití modelů by navíc usnadnilo vybudování interoperabilního a intermodálního systému poskytování informací cestujícím a prodeje jízdenek.

Pozměňovací návrh   46

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 24 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Dopravci a provozovatelé terminálů v rámci svých příslušných oblastí pravomocí zajistí, aby byly cestujícím poskytovány odpovídající a srozumitelné informace o jejich právech podle tohoto nařízení nejpozději při odjezdu. Informace jsou poskytovány na terminálech a případně na internetu. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje subjektu či subjektů příslušných pro prosazování, které daný členský stát určil podle čl. 27 odst. 1.

1. Dopravci a provozovatelé terminálů v rámci svých příslušných oblastí pravomocí zajistí, aby byly cestujícím poskytovány odpovídající a srozumitelné informace o jejich právech podle tohoto nařízení při rezervaci a nejpozději při odjezdu. Informace jsou poskytovány na terminálech a případně na internetu v přístupném formátu a v souladu s jednotným koncepčním modelem pro údaje a systémy veřejné dopravy. Tyto informace zahrnují kontaktní údaje subjektu či subjektů příslušných pro prosazování, které daný členský stát určil podle čl. 27 odst. 1.

Odůvodnění

Mělo by se zajistit, aby cestující dostali informace o spojeních s dalšími druhy dopravy. Zajistí se tak rovněž propojení mezi autobusovými a železničními dopravními službami pro cestující.

Pozměňovací návrh   47

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 25

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Dopravci zavedou nebo zachovávají již zavedený mechanismus vyřizování stížností, které se týkají práv a povinnosti uvedených v článcích 4, 8 a 9 až 24.

Dopravci zavedou nebo zachovávají již zavedený mechanismus vyřizování stížností, které se týkají práv a povinnosti uvedených v tomto nařízení.

Odůvodnění

Mechanismy vyřizování stížností by se měly vztahovat na všechna práva cestujících podle tohoto nařízení, včetně práv stanovených v článcích 6 a 7, které by toto znění Rady vyloučilo.

Pozměňovací návrh   48

Postoj Rady – pozměňující akt

Článek 26

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

Chce-li cestující, na něhož se vztahuje toto nařízení, podat stížnost u dopravce s ohledem na články 4, 8 a 9 až 24, předloží ji ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla linková doprava uskutečněna nebo kdy měla být uskutečněna. Dopravce oznámí cestujícímu do jednoho měsíce od obdržení stížnosti, zda byla jeho stížnost odůvodněná, zda byla zamítnuta nebo zda se stále projednává. Lhůta na poskytnutí konečné odpovědi nesmí být delší než tři měsíce od přijetí stížnosti.

Chce-li cestující, na něhož se vztahuje toto nařízení, podat stížnost u dopravce, předloží ji ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla linková doprava uskutečněna nebo kdy měla být uskutečněna. Dopravce oznámí cestujícímu do jednoho měsíce od obdržení stížnosti, zda byla jeho stížnost odůvodněná, zda byla zamítnuta nebo zda se stále projednává. Lhůta na poskytnutí konečné odpovědi nesmí být delší než dva měsíce od přijetí stížnosti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zkracuje lhůtu pro konečnou odpověď na dva měsíce, a to v souladu s původním návrhem a s postojem EP v prvním čtení.

Pozměňovací návrh   49

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 27 – odst. 1

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí nový nebo existující subjekt odpovědný za prosazování tohoto nařízení, pokud jde o linkovou dopravu z míst nacházejících se na jejich území a o linkovou dopravu ze třetí země do těchto míst. Každý subjekt přijme nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto nařízením.

1. Každý členský stát určí existující subjekt či subjekty odpovědné za prosazování tohoto nařízení, nebo, neexistuje-li takový subjekt, určí nový subjekt. Každý subjekt přijme nezbytná opatření k zajištění souladu s tímto nařízením.

Každý subjekt je z hlediska své organizace, rozhodování o financování, právní struktury a procesu rozhodování nezávislý na dopravcích, poskytovatelích souborných služeb cestovního ruchu a provozovatelích terminálů.

Každý subjekt je z hlediska své organizace, rozhodování o financování, právní struktury a procesu rozhodování nezávislý na dopravcích, poskytovatelích souborných služeb cestovního ruchu a provozovatelích terminálů.

Odůvodnění

Příslušné subjekty musí být schopny prosazovat dodržování nařízení jako celku.

Pozměňovací návrh   50

Postoj Rady – pozměňující akt

Čl. 27 – odst. 3

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

3. Každý cestující může příslušnému subjektu určenému podle odstavce 1 nebo jakémukoli jinému příslušnému subjektu určenému členským státem předložit v souladu s vnitrostátním právem stížnost na údajné porušení tohoto nařízení.

3. Každý cestující může příslušnému subjektu určenému podle odstavce 1 nebo jakémukoli jinému příslušnému subjektu určenému členským státem předložit stížnost na údajné porušení tohoto nařízení.

Členský stát může rozhodnout, že

Členský stát může rozhodnout, že cestující nejprve podává stížnost dopravci, přičemž v takovém případě vnitrostátní subjekt příslušný pro prosazování nebo jakýkoli jiný příslušný subjekt určený členským státem jedná jako odvolací orgán v případě stížností, které nebyly vyřešeny podle článku 26.

a)        cestující nejprve podává stížnost s ohledem na články 4, 8 a 9 až 24 dopravci; nebo

 

b)        vnitrostátní subjekt příslušný pro prosazování nebo jakýkoli jiný příslušný subjekt určený členským státem jedná jako odvolací orgán v případě stížností, které nebyly vyřešeny podle článku 26.

 

Odůvodnění

Právo podat stížnost na údajné porušení by nemělo být omezeno. Kromě toho je třeba zajistit, aby tyto stížnosti byly vyřizovány odvolacím orgánem, pokud je nevyřeší sám dopravce.

Pozměňovací návrh   51

Postoj Rady – pozměňující akt

Příloha I - část b - odrážka 1 a (nová)

Postoj Rady

Pozměňovací návrh

 

- přemístit se na toaletu, pokud je ve vozidle kromě řidiče přítomen další personál.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí ustanovení o pomoci ve vozidle, která jsou součástí návrhu Komise i postoje EP v prvním čtení.

(1)

Stanovisko ze dne 16. července 2009 (Úř. věst. C 317, 23.12.2009, s. 99)


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise

Cílem návrhu, který Komise přijala dne 4. prosince 2008, je stanovit práva cestujících v autokarové a autobusové dopravě, aby se zvýšila přitažlivost tohoto druhu dopravy a důvěra v něj a rovněž aby se dosáhlo rovných podmínek mezi dopravci z různých členských států a mezi jednotlivými druhy dopravy. Nařízení, jakmile bude přijato, posílí zavedením nových pravidel ochranu cestujících obecně, a zejména pak osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí. Stanoví rovněž normy kvality srovnatelné s těmi, které jsou již zavedeny v odvětví letecké a železniční dopravy. Návrh se v podstatě týká následujících opatření:

-    Odpovědnost v případě úmrtí a zranění: Navrhuje se, aby odpovědnost dopravců byla v těchto případech neomezená. Dále se navrhuje, aby společnosti za určitých podmínek nesměly v případě nehody odepřít náhradu škody až do určité výše (objektivní odpovědnost). Cestující by pak měli rovněž nárok na zálohové platby, aby se mohli vypořádat s ekonomickými problémy, s nimiž se mohou potýkat oni sami nebo jejich rodiny v důsledku jejich zranění nebo smrti.

-    Práva osob se sníženou pohyblivostí: Návrh zakazuje jakoukoli diskriminaci z důvodu zdravotního postižení či snížené pohyblivosti, pokud jde o přijímání rezervace či nastupování do vozidla, a stanovuje pravidla, která přepravním firmám ukládají poskytovat bezplatnou pomoc. Od těchto společností se rovněž vyžaduje, aby svým zaměstnancům poskytly pro tyto účely vhodné školení.

-    Náhrada škody a pomoc v případě zrušení nebo zpoždění spoje: Podle návrhu by společnosti měly povinnost poskytnout cestujícím buďto dostačující informace a přiměřenou náhradní dopravu nebo jim vyplatit náhradu škody.

-    Stížnosti a zjednání nápravy: Na základě návrhu by členské státy měly povinnost zřídit orgány odpovědné za zajištění provádění tohoto nařízení. Cestující, který by se domníval, že kterékoliv z jeho práv bylo porušeno, by mohl příslušné společnosti zaslat stížnost. Pokud by reakce na tuto stížnost nebyla uspokojivá, mohl by si cestující stěžovat u vnitrostátního orgánu odpovědného za zajištění provádění daných předpisů.

První čtení v EP

Dne 23. dubna 2009 přijal Parlament velkou většinou (pro: 557, proti: 30, zdrželo se: 23) svůj postoj v prvním čtení. Většina změn návrhu Komise se týkala posílení práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě, přičemž byly zohledněny i specifické charakteristiky těchto druhů dopravy. Nejdůležitější změny navržené Parlamentem se týkají následujících otázek:

-    Oblast působnosti: Parlament se domníval, že by členské státy neměly mít možnost vyjmout z působnosti tohoto nařízení regionální dopravu, neboť představuje výraznou část autobusového a autokarového provozu. Kromě toho regionální doprava může pokrývat značné vzdálenosti, v závislosti na velikosti daného regionu. Členské státy by proto měly mít možnost vyjmout z působnosti pouze městskou a příměstskou dopravu, a to za podmínky, že se na ně vztahují smlouvy o veřejné službě zajišťující srovnatelnou úroveň práv cestujících.

-    Odpovědnost: Parlament schválil pozměňovací návrh, jehož účelem je, aby byla ustanovení o odpovědnosti v případě smrti či zranění uvedena do souladu s požadavky směrnice 2005/14/ES  o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, která omezuje odpovědnost na částku 5 000 000 EUR na jednu nehodu. Ustanovení o zálohách, které má cestujícím vyplatit dopravce v případě smrti či zranění, byla rovněž změněna. Podle pozměňovacího návrhu by dopravci nemuseli vyplácet takovéto zálohy okamžitě a automaticky, jak předpokládá návrh Komise, ale pouze za podmínky, že existují zjevné důkazy, že za příčiny nehody nese odpovědnost dopravce. Stejně tak by dopravci měli nést odpovědnost za ztracená či poškozená zavazadla, pouze v případě, že zapříčinili jejich ztrátu či poškození.

-    Práva osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí: Parlament zrušil čl. 11 odst. 1 písm. a) poskytující dopravcům možnost, aby odmítli provést rezervaci pro osoby se zdravotním postižením z důvodu bezpečnostních požadavků. Další ustanovení obsažená v článku 11 byla uvedena do souladu se zněním návrhu týkajícího se práv cestujících v námořní dopravě. Parlament rovněž schválil pozměňovací návrhy s ohledem na skutečnost, že posádku autobusu ve většině případů tvoří pouze jeden řidič, který není vždy schopen poskytnout během cesty pomoc. Dále bylo objasněno, že pravidla týkající se přístupnosti musí být vytvořena ve spolupráci s představiteli organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí. A konečně pak soubor pozměňovacích návrhů požadujících, aby dopravci poskytovali informace v přístupných formátech.

-    Náhrada jízdného a odškodnění v případě zpoždění či zrušení: Parlament snížil částku odškodnění v případě zrušení či velkých zpoždění (pokud podnik nezajistí náhradní dopravu nebo přiměřené informace) ze 100 % na 50 % ceny jízdného, neboť tato částka je vyplácena navíc k vrácené ceně jízdného. Zavádí však ustanovení zajišťující, že je cestujícím nabídnuto jídlo, občerstvení, ubytování a přeprava do místa, odkud je možné pokračovat v cestě, je-li to nezbytné.

-    Další změny: Zbývající změny se týkají mimo jiné některých definic (přepravní smlouva, prodejce jízdenek a poskytovatel souborných služeb cestovního ruchu) a nezávislosti orgánů odpovědných za zajištění dodržování tohoto nařízení a jejich spolupráce jak s podniky provozujícími autobusovou dopravu, tak se spotřebitelskými organizacemi. Dále byl pro dopravce zaveden požadavek, aby zveřejňovali výroční zprávu o vyřizování stížností z jejich strany. Datum, kdy bude chystané nařízení použitelné, bylo posunuto z 1 na 2 roky po jeho vstupu v platnost, aby tak měli dopravci možnost přizpůsobit se novým požadavkům.

Postoj Rady v prvním čtení

Rada v prvním čtení výrazně změnila zásadní prvky návrhu nařízení. Některá zásadní ustanovení, jež jsou obsažená v návrhu Komise i v postoji EP prvním čtení, byla zmírněna či úplně vypuštěna, což by vedlo k významnému snížení ochrany cestujících. V důsledku toho pak Rada nepřijala většinu pozměňovacích návrhů předložených EP. Zásadní změny, které předložila Rada, jsou tyto:

-    Oblast působnosti: Postoj Rady dává členským státům možnost vyjmout z působnosti nařízení městskou, příměstskou a regionální linkovou dopravu, včetně přeshraničních spojů této povahy. Návrh Komise s touto možností počítal pouze v případě, kdy se na takto vyjmutou dopravu vztahují smlouvy o veřejné službě, které zajišťují srovnatelnou úroveň ochrany práv cestujících, zatímco postoj Parlamentu umožňoval vyjmout z působnosti pouze městskou a příměstskou dopravu. Kromě toho mohou členské státy vyjmout z působnosti tohoto nařízení na dobu až 15 let vnitrostátní linkovou dopravu a mezinárodní dopravu, jejíž významná část je provozována mimo Unii (na neurčitou dobu). Tyto změny by značně omezily oblast působnosti tohoto nařízení.

-    Odpovědnost: Návrh Komise a postoj EP obsahovaly kapitolu s podrobně popsanými pravidly týkajícími se povinností dopravců v souvislosti s náhradou škody a pomocí v případě nehody. Postoj Rady nahradil tuto kapitolu odkazem na použitelné vnitrostátní právo a na povinnost členských států zajistit, aby maximální výše odškodnění podle vnitrostátního práva nebyla v případě městské, příměstské a regionální dopravy nižší než 220 000 EUR na cestujícího a 500 EUR za zavazadlo (1 200 EUR v případě veškeré ostatní dopravy). Postoj Rady zároveň nahradil požadavek na výplatu zálohových plateb tím, že dopravcům stanovil povinnost poskytovat pomoc s ohledem na okamžité praktické potřeby cestujících po nehodě.

-    Práva osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí: V této oblasti Rada spojila některé z pozměňovacích návrhu EP v prvním čtení, jako například AM 26 a 27 o návrhu vozidel a infrastruktuře, AM 29 o doprovázejících osobách, AM 31 a 32 o pravidlech přístupu a AM 36 o zveřejňování určených terminálů. Znění Rady však nezohledňuje zbývající pozměňovací návrhy a kromě toho mění části původního návrhu tak, že by došlo k oslabení práv osob se zdravotním postižením a se sníženou pohyblivostí. Především ale Rada zavádí článek, který by členským státům umožnil uplatnit na veškeré vnitrostátní služby výjimku ze všech ustanovení, jež se týkají osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí.

-    Náhrada jízdného a odškodnění v případě zpoždění či zrušení: Znění Rady rovněž oslabuje práva cestujících v případě zrušení a zpoždění spojů, například tím, že vypouští ustanovení, které vyžaduje vyplácení odškodnění, bezplatné ubytování a přepravu do místa, odkud lze v cestě pokračovat. Kromě toho byl vypuštěn článek obsahující dodatečná opatření ve prospěch cestujících.

-    Další otázky: Na několika místech Rada nahradila formulaci Parlamentu, která vyžadovala, aby byly informace poskytovány v přístupných formátech tím, že doplnila slova „kde je to proveditelné“ a „na žádost“. Dále došlo ke změnám ustanovení o mechanismech pro vyřizování stížnosti a nebyly zohledněny pozměňovací návrhy EP požadující zveřejňování zprávy o vyřizování stížností. Oproti tomu však Rada převzala pozměňující návrh 69, kterým se posouvá datum uplatňovaní tohoto nařízení.

Hodnocení zpravodaje a doporučení pro druhé čtení

Zpravodaj sdílí vážné obavy Komise, pokud jde o zásadní změny předložené Radou. Omezení působnosti by způsobilo, že by z ustanovení tohoto nařízení byla vyjmuta převážná část autobusové a autokarové dopravy. Kromě toho znění Rady předpokládá, že v případě dopravních služeb, které budou i nadále spadat do působnosti nařízení, bude možné udělit výjimky, a to až na 15 let v případě vnitrostátní dopravy a v případě některých mezinárodních dopravních služeb na dobu neurčitou. Dále by pak z působnosti všech ustanovení, kterými se stanoví práva osob se zdravotním postižením a osob s omezenou pohyblivostí, mohla být vyloučena veškerá vnitrostátní doprava. V důsledku těchto skutečností se zpravodaj domnívá, že bude-li přijat text Rady, nedojde v této oblasti k žádným významným změnám současného stavu.

Přes veškerá výše uvedená omezení působnosti nařízení Rada také zmírnila či zrušila několik klíčových ustanovení návrhu Komise a nezohlednila většinu pozměňovacích návrhů předložených EP. Dotčená ustanovení se mimo jiné týkají ustanovení o odpovědnosti v případě smrti a zranění, odpovědnosti za ztracená a poškozená zavazadla, o náhradách a pomoci v případě zpoždění a zrušení spojů a také o právech osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí.

Zpravodaj je si vědom skutečnosti, že je třeba zachovat ekonomickou životaschopnost dopravců a zohlednit specifika autobusové a autokarové dopravy, již provozují převážně malé a střední podniky. Zároveň však nové nařízení musí zajistit patřičnou úroveň ochrany cestujících, která je srovnatelná s ochranou, která je již poskytována v jiných druzích dopravy. Zpravodaj proto předkládá pozměňující návrhy, které by obnovily původní oblast působnosti a většinu zásadních požadavků, které již byly obsaženy v postoji Parlamentu v prvním čtení.

Zpravodaj na tomto základě povede konzultace s Radou. Za základní předpoklad úspěšného ukončení těchto konzultací považuje to, aby si Rada kladla vyšší ambice, zejména pokud jde o působnost a ustanovení týkající se osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí.


POSTUP

Název

Práva cestujících v autobusové dopravě

Referenční údaje

05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)

Datum prvního čtení EP – P číslo

23.4.2009                     T6-0281/2009

Návrh Komise

COM(2008)0817 - C6-0469/2008

Datum, kdy bylo na zasedání oznámeno obdržení společného postoje

25.3.2010

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

TRAN

25.3.2010

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Antonio Cancian

11.12.2008

 

 

Předchozí zpravodaj(ové)

Gabriele Albertini

 

 

Projednání ve výboru

3.5.2010

31.5.2010

 

 

Datum přijetí

1.6.2010

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

36

0

4

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Birgit Sippel

Datum předložení

3.6.2010

Právní upozornění - Ochrana soukromí