INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

  3.6.2010 - (05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD)) - ***II

  Transport- og Turismeudvalget
  Ordfører: Antonio Cancian


  Procedure : 2008/0237(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0174/2010

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004

  (05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05218/2010 – C7‑0077/2010),

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0817),

  –   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0469/2008),

  –   der henviser til sin førstebehandlingsholdning,

  –   der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

  –   der henviser til EUF-traktatens artikel 294, stk. 7, og artikel 91, stk.1,

  –   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

  –   efter høring af Regionsudvalget,

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 66,

  –   der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A7‑0174/2010),

  1.  fastlægger nedenstående holdning ved andenbehandling;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Rådets holdning - ændringsretsakt

  Betragtning 5

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  (5) Under hensyn til de særlige kendetegn ved rutekørsel, der varetages i byer, forstæder og regionalt, bør medlemsstaterne have ret til at fritage disse transporttyper fra anvendelsen af en stor del af denne forordning. For at identificere transporttjenester, der varetages i byer, forstæder og regionalt, bør medlemsstaterne tage hensyn til kriterier som afstande, tjenesternes hyppighed, antallet af planmæssige stop, anvendte bustyper, billetordninger, forskelle i passagerantal mellem trafikstærke og trafiksvage perioder, buskoder og køreplaner.

  (5) Under hensyn til de særlige kendetegn ved rutekørsel, der varetages i byer og forstæder, samt regional rutekørsel, der indgår som en integreret del af rutekørsel i byer og forstæder, bør medlemsstaterne have ret til at fritage disse transporttyper fra anvendelsen af en del af denne forordning. For at identificere de transporttjenester, der varetages i byer, forstæder og regionalt, bør medlemsstaterne tage hensyn til kriterier som administrativ opdeling, den geografiske situation, afstande, tjenesternes hyppighed, antallet af planmæssige stop, anvendte bustyper, billetordninger, forskelle i passagerantal mellem trafikstærke og trafiksvage perioder, buskoder og køreplaner.

  Begrundelse

  Det bør ikke være muligt at udelukke regionale transporttjenester fra forordningens anvendelsesområde. Dette er i tråd med Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning, men går ikke helt så vidt, idet det ikke længere vil være et krav at bevise, som en forudsætning for at blive fritaget, at de er dækkede af offentlige tjenesteydelseskontrakter, der sikrer et sammenligneligt niveau af passagerrettigheder. Når det fastlægges, om noget er rutekørsel i byer og forstæder, bør det være muligt for medlemsstaterne at tage hensyn til deres egne nationale og lokale forhold.

  Ændringsforslag  2

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Betragtning 6

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  (6) Passagerer og, som et minimum, personer, som passageren havde eller ville have haft lovmæssig forsørgerpligt over for, bør nyde passende beskyttelse i tilfælde af ulykker, der skyldes brugen af bus, under hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse.

  (6) Passagerer bør nyde godt af regler om erstatningsansvar, der er sammenlignelige med dem, der gælder for andre transportmåder i tilfælde af ulykker, der forårsager død eller tilskadekomst.

   

  Begrundelse

  Rådets holdning udvander bestemmelserne om erstatningsansvar betydeligt sammenlignet med både Kommissionens oprindelige forslag og Parlamentets førstebehandlingsholdning. Ændringsforslaget har til formål at genindføre Parlamentets førstebehandlingsholdning.

  Ændringsforslag  3

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Betragtning 7

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  (7) Ved valget af hvilken national ret der finder anvendelse på erstatning i tilfælde af død eller tilskadekomst samt bortkomst eller beskadigelse af bagage på grund af ulykker, der skyldes brug af bus, bør der tages hensyn til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for forpligtelser uden for kontrakt (Rom II) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I).

  (7) Transportører bør være erstatningsansvarlige for bortkomst eller beskadigelse af passagerers bagage på vilkår, der er sammenlignelige med dem, der gælder for andre transportmåder.

   

  Begrundelse

  Ændringsforslaget genindfører Parlamentets førstebehandlingsholdning ved at genindsætte den bestemmelse om skadeserstatning, der er forbundet med artikel 7.

  Ændringsforslag  4

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Betragtning 8

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  (8) Passagerer bør ud over erstatning i overensstemmelse med gældende national ret i tilfælde af død eller tilskadekomst samt bortkomst eller beskadigelse af bagage på grund af ulykker, der skyldes brug af bus, have ret til assistance for så vidt angår deres umiddelbare praktiske behov efter en ulykke. En sådan assistance kan omfatte førstehjælp, indkvartering, mad, tøj og transport.

  (8) Passagerer bør ud over erstatning i overensstemmelse med gældende national ret i tilfælde af død eller tilskadekomst samt bortkomst eller beskadigelse af bagage på grund af ulykker, der skyldes brug af bus, have ret til assistance for så vidt angår deres umiddelbare praktiske og økonomiske behov efter en ulykke. En sådan assistance bør om nødvendigt omfatte førstehjælp, indkvartering, mad, tøj, transport og begravelses-/bisættelsesomkostninger. Hvis en passager dør eller pådrager sig fysisk skade, skal transportøren derudover udbetale forskudsbeløb, der dækker umiddelbare økonomiske behov og står i forhold til den lidte skade, forudsat at der foreligger prima facie-bevis for, at årsagen kan tilskrives transportøren.

  Begrundelse

  Ændringsforslaget har til formål at genindføre Parlamentets førstebehandlingsholdning vedrørende assistance og forskudsbeløb.

  Ændringsforslag  5

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Betragtning 11

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  (11) Ved fastlæggelse af, hvordan nye busterminaler skal indrettes, og i forbindelse med større ombygninger bør busterminalernes forvaltningsorganer så vidt det er muligt tage hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Busterminalernes forvaltningsorganer skal under alle omstændigheder udpege ankomstmødesteder, hvor handicappede kan meddele deres ankomst og anmode om assistance.

  (11) Ved fastlæggelse af, hvordan nye busterminaler skal indrettes, og i forbindelse med større ombygninger bør busterminalernes forvaltningsorganer uden undtagelse som en absolut betingelse tage hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov i overensstemmelse med kravene om "design for alle". Busterminalernes design for all forvaltningsorganer skal under alle omstændigheder udpege ankomstmødesteder, hvor handicappede kan meddele deres ankomst og anmode om assistance.

  Ændringsforslag  6

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Betragtning 11 a (ny)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  (11a) Transportører bør tilsvarende tage hensyn til disse behov, når de fastlægger indretningen af nye og ombyggede køretøjer.

  Begrundelse

  Ændringsforslaget genindfører en betragtning, der blev indsat af Parlamentet under førstebehandlingen.

  Ændringsforslag  7

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Betragtning 11 b (ny)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  (11b) Medlemsstaterne bør forbedre eksisterende infrastrukturer, når det er påkrævet for at sætte transportørerne i stand til at sikre adgang for handicappede og bevægelseshæmmede og yde passende assistance.

  Begrundelse

  Ændringsforslaget genindfører en betragtning, der blev indsat af Parlamentet under førstebehandlingen.

  Ændringsforslag  8

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Betragtning 13

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  13) Hvor det er muligt, bør organisationer repræsentative for handicappede eller bevægelseshæmmede,

  høres eller inddrages i tilrettelæggelsen af handicaprelateret uddannelse.

  13) Organisationer repræsentative for handicappede eller bevægelseshæmmede bør høres eller inddrages i udarbejdelsen af indholdet i handicaprelateret uddannelse.

  Begrundelse

  For at sikre at den handicaprelaterede uddannelse er tilpasset handicappedes og bevægelseshæmmedes behov, bør de repræsentative organisationer deltage i udarbejdelsen af indholdet i uddannelsen.

  Ændringsforslag  9

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Betragtning 14

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  (14) Buspassagerers rettigheder bør omfatte modtagelse af oplysninger om den service, der ydes før og under rejsen. Alle væsentlige oplysninger til buspassagererne bør også formidles i alternative formater, som er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede.

  (14) Buspassagerers rettigheder bør omfatte modtagelse af oplysninger om den service, der ydes før og under rejsen. Alle væsentlige oplysninger til buspassagererne bør også formidles i alternative formater, som er tilgængelig for handicappede og bevægelseshæmmede, såsom stor skrift, letforståeligt sprog, blindskrift, elektronisk kommunikation med adgang via teknologiske hjælpemidler og lydbånd.

  Begrundelse

  Delvis genindførelse af Parlamentets førstebehandling om lettilgængelige formater.

  Ændringsforslag  10

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Betragtning 16

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  (16) Ulemper som passagerer oplever som følge af aflysning eller lang forsinkelse af deres rejse bør mindskes. Med dette for øje bør der sørges passende for passagerer, der afrejser fra terminalerne, og de bør gives fyldestgørende oplysninger. Passagerer bør også kunne annullere deres rejse og få billetterne refunderet eller få tilbudt en anden rejserute på tilfredsstillende vilkår.

  (16) Ulemper som passagerer oplever som følge af aflysning eller væsentlig forsinkelse af deres rejse bør mindskes. Med dette for øje bør der sørges passende for passagerer, der afrejser fra terminalerne, og de bør gives fyldestgørende oplysninger på en måde, der er tilgængelig for alle. Passagerer bør også kunne annullere deres rejse og få billetterne refunderet eller få tilbudt en anden rejserute på tilfredsstillende vilkår. Yder en transportør ikke passagererne den nødvendige assistance, bør passagererne have ret til økonomisk kompensation.

  Ændringsforslag  11

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Betragtning 17

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  17) Transportørerne bør gennem deres faglige sammenslutninger samarbejde for at træffe foranstaltninger på nationalt plan eller europæisk plan, hvori de inddrager interesseparter, faglige sammenslutninger og kunde-, passager- og handicaporganisationer, med sigte på at forbedre omsorgen for passagererne, især i tilfælde af aflysninger og lange forsinkelser.

  (17) Transportørerne bør gennem deres faglige sammenslutninger samarbejde for at træffe foranstaltninger på regionalt plan, nationalt plan eller europæisk plan, hvori de inddrager interesseparter, faglige sammenslutninger og kunde-, passager- og handicaporganisationer, med sigte på at forbedre formidlingen af oplysninger til og omsorgen for passagererne, især i tilfælde af aflysninger og lange forsinkelser.

  Begrundelse

  Samarbejde på regionalt plan bør medtages for bedre at afspejle medlemsstaternes og interessentorganisationernes struktur. Endvidere er retten til oplysninger et vigtigt aspekt af passagerers rettigheder og kan ikke udelades.

  Ændringsforslag  12

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Betragtning 26 a (ny)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  (26a) Medlemsstaterne skal fremme brugen af offentlig transport og indføre interoperable it-systemer, der kan håndtere alle transportformer med hensyn til oplysninger om køreplaner, priser og udstedelse af billetter til mere end én transportform med henblik på at optimere brugen og interoperabiliteten af forskellige transportformer. Disse tjenester skal være tilgængelige for handicappede.

  Begrundelse

  Denne nye betragtning har til formål at fremme integreret prissætning og billetudstedelse på tværs af transportformer til gavn for passagererne.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til forordning - ændringsretsakt

  Artikel 2 – stk. 2

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  2. Derudover finder denne forordning, bortset fra kapitel III-VI, anvendelse på passagerer, der benytter lejlighedsvis kørsel, når passagerens første påstigningssted eller endelige udstigningssted er beliggende på en medlemsstats område.

  2. Derudover finder denne forordning, bortset fra artikel 9 til 16 og artikel 18 i kapitel III samt kapitel IV til VI, anvendelse på passagerer, der benytter lejlighedsvis kørsel, når passagerens første påstigningssted eller endelige udstigningssted er beliggende på en medlemsstats område.

  Begrundelse

  Artikel 17 omhandler spørgsmål om erstatning for kørestole og andre bevægelseshjælpemidler. Disse bestemmelser bør gælde for lejlighedsvis kørsel på samme måde som alle de andre bestemmelser om erstatning (fastlagt i kapitel II).

  Ændringsforslag  14

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 2 – stk. 4

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  4. Med undtagelse af artikel 4, stk. 2, og artikel 9 samt artikel 10, stk. 1, kan medlemsstaterne fritage rutekørsel, der varetages i byer, forstæder og regionalt, herunder denne type tjenester på tværs af grænserne, fra anvendelsen af denne forordning.

  4. Med undtagelse af artikel 4, stk. 2, artikel 7, 8 og 9, artikel 10, stk. 1, artikel 11, stk. 1, artikel 13, stk. 1, artikel 16, artikel 17, stk. 1 og 2, samt artikel 20, 23, 25, 26 og 27 kan medlemsstaterne fritage rutekørsel, der varetages i byer og forstæder samt regionalt, hvis den regionale rutekørsel indgår i tjenester, hvori der også er integreret rutekørsel i byer eller forstæder, herunder denne type tjenester på tværs af grænserne, fra anvendelsen af denne forordning.

  Begrundelse

  Det bør ikke være muligt at udelukke regional rutekørsel fra forordningens anvendelsesområde. Dette er i tråd med Europa-Parlamentets førstebehandlingsholdning, men går ikke helt så vidt, idet det ikke længere vil være et krav at bevise, som en forudsætning for at blive fritaget, at de er dækkede af offentlige tjenesteydelseskontrakter, der sikrer et sammenligneligt niveau af passagerrettigheder. Derudover bør bestemmelserne i de ovennævnte artikler ligeledes gælde for transport i byer og forstæder.

  Ændringsforslag  15

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 2 – stk. 5

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  5. Uden at det berører artikel 4, stk. 2, og artikel 10, stk. 1, kan medlemsstaterne på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag fritage indenlandsk rutekørsel fra anvendelsen af denne forordning. Sådanne fritagelser kan gives for en periode på højst 5 år, der kan forlænges to gange.

  udgår

  Begrundelse

  Dette stykke ville tillade at fritage indenlandsk rutekørsel fra anvendelsen af denne forordning i op til 15 år og er derfor uacceptabelt.

  Ændringsforslag  16

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 2 – stk. 6

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  6. En medlemsstat kan for en periode på højst fem år, på et gennemsigtigt og ikke-diskriminerende grundlag, fritage bestemte rutekørsler fra anvendelsen af denne forordning, når en betydelig del af rutekørslen, herunder mindst ét planmæssigt stop, finder sted uden for Unionen. Sådanne fritagelser kan fornyes.

  udgår

  Begrundelse

  Dette stykke ville tillade at fritage rutekørsler med mindst ét planmæssigt stop uden for EU fra anvendelsen af denne forordning på ubestemt tid (”Sådanne fritagelser kan fornyes”) og er derfor uacceptabelt.

  Ændringsforslag  17

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 2 – stk. 7

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  7. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fritagelser af forskellige typer tjenesteydelser, der indrømmes i medfør af stk. 4, 5 og 6. Anser Kommissionen en fritagelse for ikke at være i overensstemmelse med denne artikel, træffer den de nødvendige foranstaltninger. Senest den … forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om fritagelser, der er indrømmet i medfør af stk. 4, 5 og 6.

  7. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fritagelser af forskellige typer tjenesteydelser, der indrømmes i medfør af stk. 4, inden tre måneder fra datoen for anvendelsen af denne forordning. Anser Kommissionen en fritagelse for ikke at være i overensstemmelse med denne artikel, træffer den de nødvendige foranstaltninger. Senest den … forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om fritagelser, der er indrømmet i medfør af stk. 4.

  Begrundelse

  Det er vigtigt, at fritagelser meddeles Kommissionen før den dato, fra hvilken forordningen finder anvendelse.

  Ændringsforslag       18

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 2 – stk. 8

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  8. Intet i denne forordning skal forstås som tekniske krav, der pålægger transportører eller busterminalernes forvaltningsorganer forpligtelser med hensyn til at ændre eller erstatte busser eller infrastrukturer eller udstyr ved busstoppesteder og terminaler.

  8. Intet i denne forordning skal forstås som værende i strid med gældende lovgivning om tekniske krav til busser eller infrastrukturer eller udstyr ved busstoppesteder og terminaler.

  Begrundelse

  Denne forordning har ikke til hensigt at pålægge operatorer nye forpligtelser med hensyn til køretøjers tilgængelighed og infrastrukturer for handicappede og bevægelseshæmmede. Ikke desto mindre kan man ikke tilsidesætte gældende EU-lovgivning på dette område, navnlig direktiv 2001/85/EF.

  Ændringsforslag  19

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 2 - stk. 8

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  8. Intet i denne forordning skal forstås som tekniske krav, der pålægger transportører eller busterminalernes forvaltningsorganer forpligtelser med hensyn til at ændre eller erstatte busser eller infrastrukturer eller udstyr ved busstoppesteder og terminaler.

  8. Intet i denne forordning skal forstås som tekniske krav, der pålægger transportører eller busterminalernes forvaltningsorganer forpligtelser med hensyn til at ændre eller erstatte busser eller infrastrukturer ved busstoppesteder og terminaler.

  Ændringsforslag  20

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 3 - litra g

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  g) "transportør": en fysisk eller juridisk person, dog ikke en rejsearrangør eller billetudsteder, som tilbyder offentligheden befordring i form af rutekørsel eller lejlighedsvise kørsler

  g) "transportør": en fysisk eller juridisk person, dog ikke en rejsearrangør, rejseagent eller billetudsteder, som tilbyder offentligheden befordring i form af rutekørsel eller lejlighedsvise kørsler

  Begrundelse

  Definitionen af transportør bør være forskellig fra definitionen af rejseagent.

  Ændringsforslag  21

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 3 - litra k

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  k) "rejsearrangør": arrangør eller formidler som omhandlet i artikel 2, nr. 2 og 3, i direktiv 90/314/EØF, dog ikke transportøren

  k) "rejsearrangør": arrangør som omhandlet i artikel 2, nr. 2, i direktiv 90/314/EØF, dog ikke transportøren

  Begrundelse

  Henvisningen til artikel 2, nr. 3, betyder, at definitionen af "rejsearrangør" omfatter formidlere. Formidlere er imidlertid allerede dækket gennem definitionerne af "rejseagent" og "billetudsteder". For at præcisere ansvarsfordelingen bør henvisningen til artikel 2, nr. 3, i pakkerejsedirektivet derfor slettes.

  Ændringsforslag  22

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 7

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  Død eller tilskadekomst og bortkomst eller beskadigelse af bagage

  Erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst

  1. Passagerer er i overensstemmelse med gældende national ret berettigede til erstatning i tilfælde af død eller tilskadekomst samt bortkomst eller beskadigelse af bagage på grund af ulykker, der skyldes brug af bus. I tilfælde af en passagers død gælder denne ret som et minimum for personer, over for hvilke passageren havde eller ville have haft lovmæssig forsørgerpligt.

  1. I henhold til dette kapitel er transportører erstatningsansvarlige for tab og skader, der opstår, hvis en passager, mens vedkommende befinder sig om bord i eller er ved at stige ind i eller ud af bussen, lider fysisk skade eller dør som følge af en ulykke, der sker under busdriften.

  2. Erstatningen beregnes i overensstemmelse med gældende national ret. En maksimumsgrænse fastsat i national ret for erstatning for død og tilskadekomst eller bortkomst eller beskadigelse af bagage skal pr. skadetilfælde være mindst:

  2. Transportørers erstatningsansvar uden for kontraktforhold i tilfælde af skader er ikke underlagt finansiel begrænsning ved nogen lov, konvention eller kontrakt.

  a) 220 000 EUR pr. passager;

   

  b) for så vidt angår rutekørsel og lejlighedsvis kørsel, der varetages i byer, forstæder og regionalt, 500 EUR pr. stk. bagage og for så vidt angår al anden rutekørsel og lejlighedsvis kørsel 1 200 EUR pr. stk. bagage. Såfremt kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger beskadiges, skal erstatningen altid svare til omkostningen ved erstatning eller reparation af det tabte eller beskadigede udstyr.

  3. En transportør kan ikke unddrage sig eller begrænse sit erstatningsansvar for skader, hvis der er tale om erstatningskrav på op til 220 000 EUR pr. passager, ved at bevise at have truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skaden, jf. stk. 4, litra a), medmindre det samlede erstatningskrav overstiger det beløb, for hvilket der i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor bussen er hjemmehørende, skal tegnes en lovpligtig forsikring i overensstemmelse med Rådets andet direktiv 84/5/EØF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer. I sådanne tilfælde begrænses erstatningsansvaret til dette beløb.

   

  4. En transportør er ikke ansvarlig i medfør af stk. 1:

   

  a) hvis ulykken skyldes forhold, der ikke vedrører busdriften, eller som transportøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, eller hvis følger denne ikke har kunnet afværge

   

  b) hvis ulykken skyldes en fejl fra passagerens side eller dennes forsømmelighed.

   

  Intet i denne forordning:

   

  a) indebærer, at en transportør er den eneste erstatningspligtige, eller

   

  b) begrænser transportørens ret til domstolsprøvelse i henhold til en medlemsstats gældende lov.

  Begrundelse

  Rådets holdning udvander bestemmelserne om erstatningsansvar betydeligt sammenlignet med både Kommissionens oprindelige forslag og Parlamentets førstebehandlingsholdning. Ændringsforslaget har til formål at genindføre Parlamentets førstebehandlingsholdning.

  Ændringsforslag  23

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 7 a (ny)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  Artikel 7a

  Skadeserstatning

   

  1. Hvis en passager dør, omfatter den skadeserstatning, der skal udbetales i medfør af erstatningsansvaret i henhold til artikel 7:

   

  a) de nødvendige udgifter, der er opstået i forbindelse med dødsfaldet, navnlig udgifter til transport af afdøde og begravelsesomkostninger

   

  b) i tilfælde af, at døden ikke indtræder straks, den erstatning, der er fastsat i stk. 2.

   

  2. Ved passagerens tilskadekomst eller enhver anden fysisk eller mental skade omfatter skadeserstatningen:

   

  a) de nødvendige udgifter, især til behandling og transport

   

  b) kompensation for økonomiske tab, som passageren har lidt, enten fordi erhvervsevnen er gået helt eller delvis tabt, eller fordi dennes behov er forøget.

   

  3. Hvis afdøde havde eller ville have haft lovmæssig forsørgerpligt over for personer, der ved dødsfaldet mister deres forsørger, skal sådanne personer også kompenseres for deres tab.

  Begrundelse

  Denne bestemmelse havde Rådet slettet. Ændringsforslaget genindfører Parlamentets førstebehandlingsholdning ved at genindsætte den bestemmelse om skadeserstatning, der er forbundet med artikel 7.

  Ændringsforslag  24

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 8

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  Passagerers umiddelbare praktiske behov

  Passagerers umiddelbare praktiske og økonomiske behov

  I tilfælde af en ulykke, der skyldes brug af bus, skal transportøren yde rimelig assistance med hensyn til passagerens umiddelbare praktiske behov efter ulykken. Ydelse af assistance er ikke ensbetydende med anerkendelse af erstatningsansvar.

  I tilfælde af en ulykke, der skyldes brug af bus, skal transportøren yde assistance med hensyn til passagerens umiddelbare praktiske behov efter ulykken. En sådan assistance bør om nødvendigt omfatte førstehjælp, indkvartering, mad, tøj, transport og begravelses-/bisættelsesomkostninger. Hvis en passager dør eller pådrager sig fysisk skade, skal transportøren derudover udbetale forskudsbeløb, der dækker umiddelbare økonomiske behov og står i forhold til den lidte skade, forudsat at der foreligger prima facie-bevis for, at årsagen kan tilskrives transportøren. Udbetaling af et beløb eller ydelse af assistance er ikke ensbetydende med anerkendelse af erstatningsansvar.

  Begrundelse

  I henhold til det oprindelige forslag og Parlamentets holdning ved førstebehandlingen er der et forskudsbeløb, der udbetales i tilfælde af fysisk skade eller død til dækning af ofrenes umiddelbare økonomiske behov og ikke skal betales tilbage. Derudover bør det specificeres, hvad den nødvendige praktiske assistance består i, ved at tilføje ordlyden fra den relevante betragtning.

  Ændringsforslag  25

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Punkt 8 a (nyt)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  Artikel 8a

   

  Erstatningsansvar for bortkommet eller beskadiget bagage

   

  1. Transportører er erstatningsansvarlige for bortkommet eller beskadiget bagage, som de har fået overdraget ansvaret for. Det maksimale erstatningsbeløb er på 1 800 EUR pr. passager.

   

  2. Hvis der sker en ulykke under busdriften, er transportører erstatningsansvarlige for bortkomst eller beskadigelse af de personlige effekter, som passagererne havde på sig eller med sig som håndbagage. Det maksimale erstatningsbeløb er på 1 300 EUR pr. passager.

   

  En transportør er ikke ansvarlig for de i stk. 1 og 2 nævnte skader:

   

  a) hvis bortkomsten eller beskadigelsen skyldes forhold, der ikke vedrører busdriften, og som transportøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge

   

  b) i det omfang bortkomsten eller beskadigelsen skyldes passageren eller grov uagtsomhed fra dennes side.

   

  Begrundelse

  Rådet lod denne artikel udgå og medtog bestemmelserne om erstatning af bortkommet eller beskadiget bagage i artikel 7. Denne giver passagerer et lavere beskyttelsesniveau. Derfor genindføres Parlamentets holdning ved førstebehandlingen med dette ændringsforslag.

  Ændringsforslag  26

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 10 - stk. 2

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  2. Nægtes det at acceptere en reservation eller at udstede eller på anden måde levere en billet under henvisning til de forhold, der er nævnt i stk. 1, træffer transportøren, rejseagenten eller rejsearrangøren rimelige foranstaltninger til at informere den berørte person om en acceptabel alternativ befordring, der udføres af transportøren.

  2. Nægtes det at acceptere en reservation eller at udstede eller på anden måde levere en billet under henvisning til de forhold, der er nævnt i stk. 1, informerer transportøren, rejseagenten eller rejsearrangøren den berørte person om en acceptabel alternativ befordring, der udføres af transportøren.

  Begrundelse

  Eftersom artiklen henviser til alternativ befordring, der udføres af samme transportør, bør oplysningerne være lettilgængelige og enkle at formidle.

  Ændringsforslag  27

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 10 – stk. 4

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  4. En transportør, en rejseagent eller en rejsearrangør kan på samme betingelser som i stk. 1, litra a), forlange, at den handicappede eller bevægelseshæmmede ledsages af en anden person, som er i stand til at yde den nødvendige assistance til den handicappede eller bevægelseshæmmede, hvis dette er strengt nødvendigt. En sådan ledsagende person befordres gratis og har, hvor det er muligt, plads ved siden af den handicappede eller bevægelseshæmmede.

  4. Hvis en transportør, en rejseagent eller rejsearrangør under henvisning til handicap eller bevægelseshæmning nægter at acceptere en reservation fra, at udstede eller på anden måde levere en billet til eller at lade en person stige på køretøjet af de i stk. 1 nævnte årsager, eller hvis det pågældende køretøjs personale kun består af en enkelt person, som er køretøjets chauffør, og som ikke har mulighed for at yde den i bilag I b nævnte assistance til den handicappede eller bevægelseshæmmede person, kan den handicappede eller bevægelseshæmmede forlange at blive ledsaget af en anden person, som er i stand til at yde den nødvendige assistance til den handicappede eller bevægelseshæmmede. En sådan ledsagende person befordres gratis og har, hvor det er muligt, plads ved siden af den handicappede eller bevægelseshæmmede.

  Begrundelse

  Hvis en person med et handicap eller en bevægelseshæmning nægtes adgang på grund af dennes handicap eller bevægelseshæmning, bør denne person have ret til at blive ledsaget af en anden person. Det samme gælder for de tilfælde, hvor transportøren ikke kan yde den assistance om bord, som kræves i henhold til bilag Ib.

  Ændringsforslag  28

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 11 – stk. 2

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  2. Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer gør adgangsvilkårene i stk. 1 offentligt tilgængelige fysisk eller på internettet på de samme sprog, som oplysninger normalt gives til alle passagerer på.

   

  2. Transportører og terminaloperatører gør adgangsbetingelserne i stk. 1 offentligt tilgængelige i tilgængelige formater på de samme sprog, som oplysninger normalt gives til alle passagerer på. Ved udlevering af disse oplysninger tages der særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov.

  Begrundelse

  Det er vigtigt, at oplysningerne gives i tilgængelige formater, og at der tages særligt hensyn til handicappedes og bevægelseshæmmedes behov. Dette ændringsforslag er baseret på den tekst, der blev vedtaget under Parlamentets førstebehandling

  Ændringsforslag  29

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  2a. På anmodning udleverer transportørerne med det samme kopier af de bestemmelser i folkeretten, EU-retten eller den nationale ret om sikkerhedskrav, som de ikke-diskriminerende adgangsregler bygger på. Disse skal udleveres i tilgængelige formater.

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindføres et stykke, som var blevet slettet af Rådet.

  Ændringsforslag  30

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 13 – stk. 1

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  1. Transportørerne og busterminalernes forvaltningsorganer yder inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder på terminaler udpeget af medlemsstaterne gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede som specificeret i del a) i bilag I, jf. dog adgangsvilkårene i artikel 11, stk. 1.

  1. Transportørerne og busterminalernes forvaltningsorganer yder inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder på terminaler udpeget af medlemsstaterne gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i mindst et omfang som specificeret i del a) i bilag I.

  Begrundelse

  Forpligtelserne til at yde assistance jf. forordningens bilag bør ikke være betinget af adgangsvilkårene, som defineres af transportørerne og busterminalernes forvaltningsorganer selv.

  Ændringsforslag  31

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 13 – stk. 2

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  2. Transportører yder på busser gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede som specificeret i del b) i bilag I, jf. dog adgangsvilkårene i artikel 11, stk. 1.

  2. Transportører yder på busser gratis assistance til handicappede og bevægelseshæmmede i mindst et omfang som specificeret i del b) i bilag I.

  Begrundelse

  Forpligtelserne til at yde assistance jf. forordningens bilag bør ikke være betinget af adgangsvilkårene, som defineres af transportørerne og busterminalernes forvaltningsorganer selv.

  Ændringsforslag  32

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 14 – stk. 1 – litra a

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  a) den pågældendes behov for assistance meddeles transportøren, busterminalernes forvaltningsorganer, rejseagenten eller rejsearrangøren senest to arbejdsdage, før der er behov for den, og

  a) den pågældendes behov for assistance meddeles transportøren, busterminalernes forvaltningsorganer, rejseagenten eller rejsearrangøren senest 24 timer, før der er behov for den, og

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindføres Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

  Ændringsforslag  33

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 14 – stk. 1 – litra b – nr. i

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  i) på det tidspunkt, transportøren på forhånd har meddelt, og som højst må være 60 minutter før det offentliggjorte afgangstidspunkt, eller

  i) på det tidspunkt, transportøren på forhånd har meddelt, og som højst må være 60 minutter før det offentliggjorte afgangstidspunkt, medmindre der aftales en kortere frist mellem transportøren og passageren, eller

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindføres Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

  Ændringsforslag  34

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 17 – stk. 1

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  1. Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer er ansvarlige, når de har forårsaget tab af eller skade på kørestole, andre bevægelseshjælpemidler eller hjælpeanordninger under ydelsen af assistance. Den transportør eller busterminalens forvaltningsorgan, der er ansvarlig for tab eller skade, erstatter dette tab eller denne skade.

  1. Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer er ansvarlige, når de har forårsaget tab af eller skade på kørestole, andre mobilitetshjælpemidler eller hjælpeanordninger. Den transportør eller busterminalens forvaltningsorgan, der er ansvarlig, kompenserer for tab eller skade.

  Begrundelse

  Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer bør altid skulle erstatte skade på eller tab af sådant udstyr, hvis de bærer ansvaret for det, og ikke kun hvis det sker som følge af ydelse af assistance. Derfor bør denne begrænsning, der er blevet indført for nylig, udgå.

  Ændringsforslag  35

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 18 – stk. 1

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne kan fritage indenlandsk rutekørsel fra anvendelsen af alle eller nogle af bestemmelserne i dette kapitel, forudsat at de sikrer, at beskyttelsen af handicappede og bevægelseshæmmede i henhold til deres nationale regler mindst er den samme som i henhold til denne forordning, jf. dog artikel 2, stk. 4.

  udgår

  Begrundelse

  Bestemmelserne om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder er allerede blevet indskrænket af Rådet sammenlignet med bestemmelserne i det oprindelige forslag fra Kommissionen og Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. Derfor ville det være uacceptabelt også at give mulighed for at fritage indenlandske tjenester fra anvendelsen af disse bestemmelser.

  Ændringsforslag  36

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 18 – stk. 2

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om fritagelser, der indrømmes i medfør af stk. 1. Anser Kommissionen en fritagelse for ikke at være i overensstemmelse med denne artikel, træffer den de nødvendige foranstaltninger. Senest den … forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om fritagelser, der er indrømmet i medfør af stk. 1.

  udgår

  Begrundelse

  Bestemmelserne om handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder er allerede blevet indskrænket af Rådet sammenlignet med bestemmelserne i det oprindelige forslag fra Kommissionen og Parlamentets holdning ved førstebehandlingen. Derfor ville det være uacceptabelt også at give mulighed for at fritage indenlandske tjenester fra anvendelsen af disse bestemmelser.

  Ændringsforslag  37

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 19 - stk. 1

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  1. Hvis en transportør med rimelighed forventer, at en rutekørsel bliver aflyst eller dens afgang fra en terminal forsinket mere end 120 minutter, skal passageren straks tilbydes valget mellem:

  1. Hvis en transportør med rimelighed forventer, at en rutekørsel bliver aflyst eller dens afgang fra en terminal forsinket mere end 120 minutter eller i tilfælde af overbookning, skal passageren straks tilbydes valget mellem:

  Begrundelse

  Bestemmelsen bør også sikre passagererne fyldestgørende rettigheder i tilfælde af overbookning.

  Ændringsforslag  38

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 19 – stk. 1 – litra a

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  a) fortsættelse eller omlægning af rejsen under sammenlignelige betingelser til det endelige bestemmelsessted ifølge befordringskontrakten ved førstgivne lejlighed

  a) fortsættelse eller omlægning af rejsen uden ekstraomkostninger og under sammenlignelige betingelser til det endelige bestemmelsessted ifølge befordringskontrakten ved førstgivne lejlighed

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag afspejler Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

  Ændringsforslag  39

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 19 – stk. 1 – litra b a (nyt)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  ba) passageren har ud over den i litra b) omhandlede tilbagebetaling ret til kompensation svarende til 50 % af billetprisen, hvis transportøren ikke sørger for at tilbyde fortsættelse eller omlægning af rejsen til det endelige bestemmelsessted som omhandlet i litra a). Kompensationen skal betales senest en måned efter, at ansøgningen om kompensation er indgivet.

  Begrundelse

  Dette ændringsforslag afspejler Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

  Ændringsforslag  40

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  1a. Hvis bussen bliver uanvendelig, tilbydes passagererne transport fra det sted, hvor den uanvendelige bus befinder sig, til et passende afventningssted og/eller terminal, hvorfra den videre rejse er mulig.

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindføres Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

  Ændringsforslag  41

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 21 - indledning

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  For rejser med en planlagt varighed på mere end tre timer skal transportøren i tilfælde af aflysning eller forsinkelse på mere end to timer gratis tilbyde passagererne:

  For rejser med en planlagt varighed på mere end tre timer skal transportøren i tilfælde af aflysning eller forsinkelse på mere end en time gratis tilbyde passagererne:

  Begrundelse

  For at sikre regler i overensstemmelse med andre rejseformer (f.eks. jernbanetransport) bør kompensationssystemet i tilfælde af forsinkelse være gældende fra en times forsinkelse og ikke først fra to timers forsinkelse.

  Ændringsforslag  42

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 21 – litra b

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  b) assistance til at finde et hotelværelse eller anden indkvartering samt assistance til at arrangere transport mellem terminalen og indkvarteringsstedet i tilfælde, hvor et ophold på en eller flere nætter bliver nødvendigt.

  b) et hotelværelse eller anden indkvartering samt assistance til at arrangere transport mellem terminalen og indkvarteringsstedet i tilfælde, hvor et ophold på en eller flere nætter bliver nødvendigt.

  Begrundelse

  Denne ændring søger primært at genindføre Parlamentets førstebehandlingsholdning, hvad angår kompensation til passagerer i tilfælde af aflysning eller forsinkelse med indvirkning på en rejse.

  Ændringsforslag  43

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 21 - nyt afsnit

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  I tilfælde af forsinkelser ved ankomsten, hvor forsinkelsen skyldes enten chaufførens forsømmelighed eller fejl eller en teknisk fejl ved køretøjet:

  a) er passagererne berettiget til en kompensation på 25 % af billetprisen i tilfælde af en forsinkelse på over en time og 50 % af billetprisen i tilfælde af forsinkelse på over to timer.

  En transportør fritages for dette ansvar, hvis aflysningen eller forsinkelsen kan henføres til:

   

  - forhold, der ikke vedrører busdriften, og som transportøren trods anvendelsen af den omhu, som forholdene krævede, ikke har kunnet undgå, og hvis følger denne ikke har kunnet afværge

   

  - forsømmelighed fra passagerens side.

  Begrundelse

  Kompensationssystemet skal også gælde i tilfælde af forsinket ankomst, forudsat at årsagerne til forsinkelsen kan tilskrives transportøren.

  Ændringsforslag  44

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Punkt 22 a (nyt)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  Artikel 22a

   

  Andre foranstaltninger til fordel for passagererne

   

  Transportørerne samarbejder om at træffe foranstaltninger på nationalt plan eller EU-plan, hvori de inddrager interesseparter, faglige sammenslutninger og kunde-, passager- og handicaporganisationer. Disse foranstaltninger skal tage sigte på at forbedre omsorgen for passagererne, især i tilfælde af lange forsinkelser og afbrydelse eller aflysning af rejser, og især henlede opmærksomheden på passagerer med særlige behov på grund af handicap, nedsat førlighed, sygdom, fremskreden alder, graviditet og disses ledsagere samt passagerer med børn.

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindføres delvist en artikel, som var blevet slettet af Rådet.

  Ændringsforslag  45

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 23

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer giver inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder passagererne fyldestgørende oplysninger under deres rejse. Hvor det er muligt, stilles disse oplysninger efter anmodning til rådighed i tilgængelige formater.

  Transportører og busterminalernes forvaltningsorganer giver inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder passagererne fyldestgørende oplysninger fra det øjeblik, reservationen foretages, og under deres rejse i tilgængelig form og i overensstemmelse med et fælles koncept for oplysninger og systemer.

  Begrundelse

  Oplysningerne bør gives i tilgængelig form og fra det øjeblik, reservationen foretages, så passagererne informeres om forventede forsinkelser, aflysninger osv. Endvidere vil brugen af almindelige modeller lette opbygningen af interoperabel og intermodal passageroplysning og -billettering.

  Ændringsforslag  46

  Rådets holdning – ændringsretsakt

  Artikel 24 - stk. 1

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  1. Transportørerne og busterminalernes forvaltningsorganer sikrer inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder, at passagererne senest ved afrejsen modtager passende og forståelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til denne forordning. Disse oplysninger skal stilles til rådighed i terminalerne og, hvor det er relevant, på internettet. På anmodning af en handicappet eller en bevægelseshæmmet skal oplysningerne gives i et tilgængeligt format. Disse oplysninger skal omfatte kontaktoplysninger for det eller de håndhævelsesorganer, medlemsstaterne har udpeget i henhold til artikel 27, stk. 1.

  1. Transportørerne og busterminalernes forvaltningsorganer sikrer inden for rammerne af deres respektive ansvarsområder, at passagererne efter reserveringen og senest ved afrejsen modtager passende og forståelige oplysninger om deres rettigheder i henhold til denne forordning. Disse oplysninger skal stilles til rådighed i tilgængelig form og i overensstemmelse med et fælles koncept for oplysninger og systemer inden for offentlig transport i terminalerne og, hvor det er relevant, på internettet. På anmodning af en handicappet eller en bevægelseshæmmet skal oplysningerne gives i et tilgængeligt format. Disse oplysninger skal omfatte kontaktoplysninger for det eller de håndhævelsesorganer, medlemsstaterne har udpeget i henhold til artikel 27, stk. 1.

  Begrundelse

  Det bør sikres, at passagerer får oplysninger om forbindelse med andre transportformer. Dette vil også sikre en dialog mellem udbydere af bus- og jernbanepassagertransport.

  Ændringsforslag  47

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 25

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  Transportørerne skal indføre eller have en procedure for behandling af klager vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er anført i artikel 4, 8 og 9-24.

  Transportørerne skal indføre eller have en procedure for behandling af klager vedrørende de rettigheder og forpligtelser, der er anført i denne forordning.

  Begrundelse

  Proceduren for behandling af klager bør omfatte samtlige passagerrettigheder i henhold til denne forordning, herunder f.eks. de passagerrettigheder, som er omhandlet i artikel 6 og 7, som ikke ville være dækket af Rådets tekst.

  Ændringsforslag  48

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 26

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  Hvis en passager, som er omfattet af denne forordning, ønsker at indgive en klage til transportøren med hensyn til artikel 4, 8 og 9-24, skal dette ske inden for tre måneder fra den dag, hvor rutekørslen blev udført eller skulle have været udført. Transportøren skal inden en måned efter modtagelsen af klagen give besked til passageren om, hvorvidt klagen kan imødekommes, er blevet afvist eller stadig er under behandling. Det endelige svar skal gives senest tre måneder efter modtagelsen af klagen.

  Hvis en passager, som er omfattet af denne forordning, ønsker at indgive en klage til transportøren, skal dette ske inden for tre måneder fra den dag, hvor rutekørslen blev udført eller skulle have været udført. Transportøren skal inden en måned efter modtagelsen af klagen give besked til passageren om, hvorvidt klagen kan imødekommes, er blevet afvist eller stadig er under behandling. Det endelige svar skal gives senest to måneder efter modtagelsen af klagen.

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag nedsættes tidsfristen for et endeligt svar til to måneder i overensstemmelse med det oprindelige forslag og Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

  Ændringsforslag  49

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 27 – stk. 1

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  1. Hver medlemsstat udpeger et eller flere nye eller eksisterende organer, der har ansvaret for håndhævelse af denne forordning for så vidt angår rutekørsel fra steder, som er beliggende på medlemsstatens område, og rutekørsel fra et tredjeland til sådanne steder. Hvert organ træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

  1. Hver medlemsstat udpeger et eller flere eksisterende organer eller, hvis der ikke er et eksisterende organ, et nyt, der har ansvaret for håndhævelse af denne forordning. Hvert organ træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

  Begrundelse

  De kompetente organer skal kunne håndhæve forordningen som helhed.

  Ændringsforslag  50

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Artikel 27 – stk. 3

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

  3. Enhver passager kan indgive en klage i overensstemmelse med national lovgivning over påstået overtrædelse af denne forordning til det pågældende organ, som er udpeget i medfør af stk. 1, eller til ethvert andet passende organ, som er udpeget af en medlemsstat.

  3. Enhver passager kan indgive en klage over påstået overtrædelse af denne forordning til det pågældende organ, som er udpeget i medfør af stk. 1, eller til ethvert andet passende organ, som er udpeget af en medlemsstat.

  Medlemsstaterne kan beslutte:

  Medlemsstaterne kan beslutte, at passageren i første omgang skal indgive en klage til transportøren, og i så fald fungerer det nationale håndhævelsesorgan eller et andet relevant organ, som medlemsstaten har udpeget, som appelinstans for klager, som der ikke er fundet en løsning på i henhold til artikel 26.

  a) at passageren i første omgang skal indgive en klage med hensyn til artikel 4, 8 og 9-24 til transportøren, og/eller

   

  b) at det nationale håndhævelsesorgan eller et andet relevant organ, som medlemsstaten har udpeget, fungerer som appelinstans for klager, som der ikke er fundet en løsning på i henhold til artikel 26.

   

  Begrundelse

  Retten til at klage over påståede overtrædelser bør ikke begrænses. Derudover skal det sikres, at disse klager behandles af en appelinstans, hvis transportøren ikke finder en løsning herpå.

  Ændringsforslag  51

  Rådets holdning ‑ ændringsretsakt

  Bilag I – del b – led 1 a (nyt)

  Rådets holdning

  Ændringsforslag

   

  - komme til at benytte toiletfaciliteter om bord, hvis der er andet personale end chaufføren om bord

  Begrundelse

  Med dette ændringsforslag genindføres bestemmelser om assistance om bord fra både Kommissionens forslag og Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

  • [1]  Udtalelse af 16. juli 2009 (EUT C 317 af 23.12.2009, s. 99).

  BEGRUNDELSE

  Kommissionens forslag

  Forslaget, som Kommissionen vedtog den 4. december 2008, tager sigte på at fastsætte buspassagerers rettigheder for at gøre det mere attraktivt at rejse med bus og for at højne tilliden til personbefordring på vejene. Det er desuden hensigten at skabe lige konkurrencevilkår for transportører fra forskellige medlemsstater og mellem de forskellige transportmåder. Med indførelsen af nye regler vil forordningen, når den er blevet vedtaget, øge beskyttelsen af passagererne i almindelighed og af de handicappede og bevægelseshæmmede i særdeleshed. Det foreslås endvidere at fastlægge kvalitetsstandarder svarende til dem, der allerede er fastlagt inden for luftfartssektoren og jernbanesektoren. Forslaget går kort fortalt ud på følgende:

  -    Erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst: Det foreslås at indføre ubegrænset ansvar for transportører. Desuden må selskaberne på visse betingelser og op til et bestemt beløb ikke anfægte deres pligt til at udbetale skadeserstatning i tilfælde af en eventuel ulykke (objektivt ansvar). Passagererne har også ret til forskudsbeløb med henblik på at afbøde de økonomiske vanskeligheder, som de eller deres familier vil opleve som følge af tilskadekomst, eller som deres familier vil opleve, hvis den pågældende passager dør.

  -    Bevægelseshæmmede personers rettigheder: Ifølge forslaget forbydes diskrimination på grund af handicap eller bevægelseshæmning i forbindelse med bestilling af rejse eller indstigning i et køretøj, ligesom der indføres regler, som forpligter virksomhederne til at yde gratis assistance. Virksomhederne er endvidere forpligtet til at give deres personale relevant uddannelse.

  -    Kompensation og assistance i forbindelse med aflysninger eller forsinkelser: I henhold til forslaget er busselskaberne forpligtet til at give passagererne fyldestgørende oplysninger, tilbyde acceptabel alternativ transport eller betale kompensation.

  -    Klager og retlig prøvelse: Medlemsstaterne skal indføre håndhævelsesorganer, der skal være ansvarlige for at sikre forordningens gennemførelse. Finder en passager, at en af hans rettigheder er blevet tilsidesat, kan han indgive en klage til virksomheden. Såfremt svaret ikke er tilfredsstillende, kan han indgive en klage til det nationale håndhævelsesorgan.

  Europa-Parlamentets førstebehandling

  Den 23. april 2009 vedtog Europa-Parlamentet sin holdning ved førstebehandlingen med et stort flertal (557 stemmer mod 30, og 23 afholdt sig fra at stemme). De fleste ændringsforslag til Kommissionens forslag har til formål at styrke buspassagerernes rettigheder samtidig med, at der tages hensyn til de særlige karakteristika ved bustransport sammenlignet med andre former for transport. De vigtigste af de ændringer, som Parlamentet har indført, vedrører følgende forhold:

  -    Anvendelsesområde: Parlamentet har fundet, at medlemsstaterne ikke burde være i stand til at fritage regional transport fra forordningen, da den står for en stor del af busvirksomheden. Desuden kan regional transport dække betydelige afstande afhængigt af den respektive regions størrelse. Derfor bør medlemsstater kun kunne fritage bustransporttjenester, der varetages i byer og forstæder, fra forordningens anvendelsesområde, hvis de er omfattet af offentlige tjenesteydelseskontrakter, der sikrer passagerrettigheder på et sammenligneligt niveau.

  -    Ansvar: Parlamentet har vedtaget et ændringsforslag med det formål at bringe bestemmelserne om ansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst på linje med kravene i direktiv 2005/14/EF om ansvarsforsikring for motorkøretøjer, hvor det objektive ansvar er begrænset til 5 000 000 EUR pr. uheld. Bestemmelserne om forskudsbetalinger, som transportørerne skal foretage i tilfælde af passagerers død eller tilskadekomst, er ligeledes blevet ændret. Ifølge Europa-Parlamentets ændringsforslag vil transportørerne ikke skulle foretage sådanne udbetalinger med det samme og automatisk, sådan som det fremgår af Kommissionens forslag, men kun hvis og når det er blevet fastslået, at de er ansvarlige for uheldet. Tilsvarende bør transportører kun være ansvarlige for bortkommet eller beskadiget bagage, hvis de er ansvarlige for bortkomsten eller beskadigelsen.

  -    Handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder: Parlamentet lod artikel 11, stk. 1, litra a), udgå, der gav transportører mulighed for at nægte at modtage reservationer fra bevægelseshæmmede personer på grund af sikkerhedskravene. Andre bestemmelser i artikel 11 er blevet tilpasset formuleringen i forslaget om passagerers rettigheder ved sørejser. Parlamentet har ligeledes vedtaget ændringsforslag under hensyntagen til, at der som oftest kun er en enkelt chauffør i busserne, som ikke altid er i stand til at yde assistance under rejsen. Endvidere er det blevet gjort klart, at reglerne vedrørende adgangsforhold skal fastsættes i samarbejde med de organisationer, der repræsenterer handicappede og bevægelseshæmmede. Endelig kræves i en række ændringsforslag, at transportørerne skal stille oplysninger til rådighed i tilgængelige formater.

  -    Tilbagebetaling og kompensation ved forsinkelser og aflysninger: Parlamentet har reduceret det beløb, der skal ydes i erstatning i tilfælde af aflysninger og langvarige forsinkelser (hvis busselskabet ikke sørger for enten at tilbyde alternativ transport eller formidle tilstrækkelige informationer), fra at udgøre 100 % til at udgøre 50 % af billetprisen, idet den skal udbetales som et supplement til tilbagebetaling af billetprisen. Samtidig har Parlamentet dog indført bestemmelser til sikring af, at passagererne tilbydes måltider, forfriskninger, indkvartering og transport til et sted, hvorfra rejsen kan fortsættes, hvis nødvendigt.

  -    Yderligere ændringsforslag: De andre ændringsforslag vedrører bl.a. visse definitioner (befordringskontrakt, billetudsteder og rejsebureau) samt håndhævelsesorganernes uafhængighed og deres samarbejde med både transportører og forbrugerorganisationer. Desuden fremsattes et forslag om at indføre et krav om, at transportører skal offentliggøre en årlig rapport om deres klagebehandling. Endelig blev datoen for den kommende forordnings anvendelse udsat fra et til to år efter dens ikrafttrædelse for at give transportørerne mulighed for at tilpasse sig de nye krav.

  Rådets førstebehandlingsholdning

  Rådet ændrede centrale elementer i udkastet til forordningen væsentligt ved førstebehandlingen. Adskillige vigtige bestemmelser, der var indeholdt både i Kommissionens forslag og Parlamentets holdning ved førstebehandlingen, blev udvandede eller udgik helt, hvilket ville medføre en betydelig mindskelse af forbrugerbeskyttelsesniveauet. Derfor blev langt størstedelen af Parlamentets ændringsforslag ikke medtaget af Rådet. De vigtigste ændringer, Rådet har foretaget, er følgende:

  -    Anvendelsesområde: Rådets førstebehandlingsholdning giver medlemsstaterne mulighed for ikke at lade forordningen finde anvendelse på befordring i byer, befordring i forstæder og regional rutekørsel, herunder befordring over landegrænser. Kommissionens forslag indeholdt en mulighed for at fritage sådanne tjenester, men kun hvis de er omfattet af kontrakter om offentlig trafikbetjening, som garanterer buspassagererne sammenlignelige rettigheder, medens Parlamentets holdning kun tillod fritagelse af bustransporttjenester i byer og forstæder fra anvendelsesområdet. Hertil kommer, at medlemsstaterne i en periode på op til 15 år har mulighed for at fritage national rutekørsel såvel som international rutekørsel, såfremt en betydelig del deraf finder sted uden for EU (i en ubegrænset periode). Disse fritagelsesmuligheder ville begrænse forordningens anvendelsesområde betragteligt.

  -    Ansvar: Kommissionens forslag og Parlamentets førstebehandlingsholdning indeholdt et kapitel med detaljerede regler for transportørernes forpligtelser, for så vidt angår erstatning og assistance i tilfælde af ulykker. I Rådets holdning er disse bestemmelser erstattet af en henvisning til gældende national lovgivning og af en forpligtelse for medlemsstaterne til at sikre, at maksimale erstatningsbeløb i henhold til national lovgivning fastsættes til mindst 220 000 EUR pr. passager og 500 EUR pr. stk. bagage ved befordring, der varetages i byer, forstæder og regionalt (1 200 EUR ved al anden befordring). Rådets holdning har også erstattet kravet om forskudsudbetaling med busselskabernes forpligtelse til at yde assistance for at opfylde passagerernes umiddelbare praktiske behov efter en ulykke.

  -    Handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder: På dette område har Rådet medtaget nogle af Parlamentets ændringer fra førstebehandlingen såsom ændringsforslag 26 og 27 om køretøjets konstruktion og infrastrukturen, ændringsforslag 29 om ledsagende personer, ændringsforslag 31 og 32 om adgangsregler og ændringsforslag 36 om offentliggørelse af udpegede terminaler. Derimod er resten af ændringerne ikke medtaget i Rådets tekst, og derudover er dele af det oprindelige forslag blevet ændret på en måde, der svækker handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder. Vigtigst af alt er, at der er indført en artikel, ifølge hvilken medlemsstaterne kan fritage al indenlandsk kørsel fra anvendelsen af alle bestemmelserne vedrørende handicappede og bevægelseshæmmede personer.

  -    Tilbagebetaling og kompensation ved forsinkelser og aflysninger: Rådets tekst svækker også passagerernes rettigheder i tilfælde af aflysninger og forsinkelser, f.eks. ved at lade de bestemmelser udgå, hvori der kræves betaling af kompensation, gratis indkvartering og transport til et sted, hvorfra rejsen kan fortsættes. Endvidere havde man ladet en artikel med andre foranstaltninger til fordel for passagererne udgå.

  -    Andre spørgsmål: På adskillige steder i teksten har Rådet ændret en formulering fra Parlamentet, ifølge hvilken der skulle stilles oplysninger til rådighed i tilgængelige formater, ved at tilføje "hvor det er muligt" og "på anmodning". Derudover har det ændret bestemmelser om proceduren for behandling af klager, og det har ikke medtaget Parlamentets ændringsforslag, ifølge hvilket transportører skulle offentliggøre en rapport om deres klagebehandling. Til gengæld har Rådet medtaget ændringsforslag 69 om udsættelse af datoen, fra hvilken forordningen finder anvendelse.

  Ordførerens vurdering og anbefalinger til andenbehandlingen

  Ordføreren er ligesom Kommissionen dybt foruroliget over de væsentlige ændringer, som Rådet har indført. Begrænsningerne af anvendelsesområdet ville resultere i, at størstedelen af busdriften ville være undtaget fra forordningens bestemmelser. Dertil kommer, at Rådets tekst for så vidt angår de tjenester, der forbliver inden for forordningens anvendelsesområde, indeholder mulighed for midlertidige fritagelser i op til 15 år for nationale og i en ubegrænset periode for visse internationale tjenester. Endvidere vil nationale tjenester kunne blive undtaget fra samtlige bestemmelser om rettigheder for handicappede og bevægelseshæmmede personer. Som følge heraf er det ordførerens opfattelse, at Rådets tekst, hvis den vedtages, ikke ville kræve nogen betydelige ændringer af status quo.

  På trods af de ovennævnte begrænsninger af anvendelsesområdet har Rådet også udvandet eller fjernet en række af de centrale bestemmelser i Kommissionens forslag, og det har ikke taget hensyn til de fleste af Parlamentets ændringsforslag. De pågældende bestemmelser er bl.a. dem om ansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst, erstatningsansvar for bortkommet eller beskadiget bagage, kompensation og assistance i forbindelse med forsinkelser eller aflysninger samt handicappede og bevægelseshæmmede personers rettigheder.

  Ordføreren er sig bevidst om, at det er nødvendigt at bevare transportørernes økonomiske levedygtighed og at tage hensyn til de særlige karakteristika ved bussektoren, der for en stor dels vedkommende udgøres af små og mellemstore transportører. Ikke desto mindre skal den nye forordning samtidig sikre et rimeligt niveau for passagerbeskyttelsen, der er sammenligneligt med, hvad der allerede gælder for andre transportmåder. Derfor fremsætter ordføreren ændringsforslag, der kan genetablere anvendelsesområdet og størstedelen af de væsentlige krav fra Parlamentets holdning ved førstebehandlingen.

  Ordføreren vil føre forhandlinger med Rådet på dette grundlag. Han anser det for at være en væsentlig forudsætning for en vellykket afslutning på forhandlingerne med Rådet, at det øger sit ambitionsniveau, navnlig for så vidt angår anvendelsesområdet og bestemmelserne for handicappede og bevægelseshæmmede personer.

  PROCEDURE

  Titel

  Buspassagerers rettigheder

  Referencer

  05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  23.4.2009                     T6-0281/2009

  Kommissionens forslag

  COM(2008)0817 - C6-0469/2008

  Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af den fælles holdning

  25.3.2010

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  TRAN

  25.3.2010

  Ordfører

         Dato for valg

  Antonio Cancian

  11.12.2008

   

   

  Oprindelig ordfører

  Gabriele Albertini

   

   

  Behandling i udvalg

  3.5.2010

  31.5.2010

   

   

  Dato for vedtagelse

  1.6.2010

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  36

  0

  4

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Birgit Sippel

  Dato for indgivelse

  3.6.2010