Διαδικασία : 2008/0237(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0174/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0174/2010

Συζήτηση :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 06/07/2010 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0256

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ     ***II
PDF 856kWORD 498k
3.6.2010
PE 440.169v02-00 A7-0174/2010

σχετικά με την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Εισηγητής: Antonio Cancian

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση (05218/2010 – C7‑0077/2010),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0817),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 251, παράγραφος 2 και 71, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0469/2008),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 7 και 91, παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

–   έχοντας διεξαγάγει διαβουλεύσεις με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 66 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7‑0174/2010),

1.  εγκρίνει την θέση του σε δεύτερη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(5) Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των αστικών, προαστιακών και περιφερειακών τακτικών υπηρεσιών μεταφορών, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να τις εξαιρούν από την εφαρμογή σημαντικού μέρους του παρόντος κανονισμού. Για να προσδιορίσουν τις τακτικές αστικές, προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν κριτήρια όπως απόσταση, συχνότητα των υπηρεσιών, αριθμός προγραμματισμένων στάσεων, τύπος χρησιμοποιούμενων λεωφορείων ή πούλμαν, συστήματα έκδοσης εισιτηρίων, διακυμάνσεις στον αριθμό των επιβατών μεταξύ των υπηρεσιών κατά τις ώρες αιχμής και εκτός των ωρών αιχμής, κωδικοί και ωράρια των λεωφορείων.

(5) Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των αστικών, προαστιακών και περιφερειακών τακτικών υπηρεσιών μεταφορών που αποτελούν τμήμα των ενσωματωμένων υπηρεσιών με τις αστικές ή προαστιακές υπηρεσίες, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη το δικαίωμα να τις εξαιρούν από την εφαρμογή σημαντικού μέρους του παρόντος κανονισμού. Για να προσδιορίσουν αυτές τις τακτικές αστικές, προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν κριτήρια όπως διοικητική διαίρεση, γεωγραφική πραγματικότητα, απόσταση, συχνότητα των υπηρεσιών, αριθμός προγραμματισμένων στάσεων, τύπος χρησιμοποιούμενων λεωφορείων ή πούλμαν, συστήματα έκδοσης εισιτηρίων, διακυμάνσεις στον αριθμό των επιβατών μεταξύ των υπηρεσιών κατά τις ώρες αιχμής και εκτός των ωρών αιχμής, κωδικοί και ωράρια των λεωφορείων.

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν πρέπει να είναι δυνατή. Κάτι τέτοιο συμβαδίζει με τη θέση του ΕΕ σε πρώτη ανάγνωση αλλά δεν ταυτίζεται διότι δεν θα χρειαζόταν πλέον να αποδειχθεί, ως προϋπόθεση για την εξαίρεσή τους, ότι καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας που διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών. Όταν προσδιορίζουν αστικές και προαστιακές υπηρεσίες, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναφέρονται στην εσωτερική και τοπική κατάστασή τους.

Τροπολογία  2

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(6) Οι επιβάτες και, τουλάχιστον, τα πρόσωπα τα οποία εκ του νόμου συντηρούνται ή θα έπρεπε να συντηρούνται από τους επιβάτες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα επαρκούς προστασίας σε περίπτωση ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν, λαμβανομένης υπόψη της οδηγίας 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής.

(6) Οι επιβάτες θα πρέπει να προστατεύονται από κανόνες περί ευθύνης συγκρίσιμους με τους ισχύοντες για άλλους τρόπους μεταφοράς, σε περίπτωση ατυχημάτων που επιφέρουν θάνατο ή τραυματισμό.

 

Αιτιολόγηση

Η θέση του Συμβουλίου αποδυναμώνει σημαντικά τις διατάξεις περί ευθύνης σε σύγκριση τόσο με την αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και με τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Η τροπολογία επιδιώκει την επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  3

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 7

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(7) Κατά την επιλογή της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την αποζημίωση για θάνατο ή τραυματισμό, καθώς και για απώλεια ή φθορά αποσκευών που προκαλείται από ατύχημα το οποίο συμβαίνει κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές (Ρώμη II) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη I).

(7) Οι μεταφορείς πρέπει να ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών των επιβατών, υπό όρους συγκρίσιμους με τους ισχύοντες για άλλους τρόπους μεταφοράς.

 

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση μέσω της επανεισαγωγής της διάταξης περί αποζημιώσεων που συνδέεται με το άρθρο 7.

Τροπολογία  4

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 8

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(8) Οι επιβάτες, πέραν της αποζημίωσης που δικαιούνται, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο, σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού ή απώλειας ή φθοράς των αποσκευών τους που προκαλείται από ατύχημα το οποίο συμβαίνει κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν, θα πρέπει να δικαιούνται επίσης συνδρομή για την κάλυψη των άμεσων πρακτικών αναγκών τους μετά το ατύχημα. Η συνδρομή αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πρώτες βοήθειες, παροχή καταλύματος, σίτιση, παροχή ρουχισμού και μεταφορά.

(8) Οι επιβάτες, πέραν της αποζημίωσης που δικαιούνται, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο, σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού ή απώλειας ή φθοράς των αποσκευών τους που προκαλείται από ατύχημα το οποίο συμβαίνει κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν, θα πρέπει να δικαιούνται επίσης συνδρομή για την κάλυψη των άμεσων πρακτικών και οικονομικών αναγκών τους μετά το ατύχημα. Η συνδρομή αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όπου είναι αναγκαίο, πρώτες βοήθειες, παροχή καταλύματος, σίτιση, παροχή ρουχισμού, μεταφορά και έξοδα κηδείας. Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού, ο μεταφορέας προκαταβάλλει επίσης ποσά για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με την προκληθείσα ζημία, υπό τον όρο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως ένδειξη υπαιτιότητας της μεταφορικής επιχείρησης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει την επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την συνδρομή και τις προκαταβολές.

Τροπολογία  5

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(11) Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων τερματικών σταθμών, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι φορείς διαχείρισης των τερματικών σταθμών θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Εν πάση περιπτώσει, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών θα πρέπει να καθορίζουν σημεία όπου τα εν λόγω άτομα μπορούν να γνωστοποιούν την άφιξή τους και να ζητούν συνδρομή.

(11) Όταν αποφασίζουν τον σχεδιασμό νέων τερματικών σταθμών, καθώς και σε περιπτώσεις εκτενών εργασιών ανακαίνισης, οι φορείς διαχείρισης των τερματικών σταθμών θα πρέπει, ανεξαιρέτως και ως απαραίτητη προϋπόθεση, να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα σύμφωνα με την έννοια «για όλες τις χρήσεις». Εν πάση περιπτώσει, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών θα πρέπει να καθορίζουν σημεία όπου τα εν λόγω άτομα μπορούν να γνωστοποιούν την άφιξή τους και να ζητούν συνδρομή.

Τροπολογία  6

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(11α) Επίσης, οι εν λόγω ανάγκες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται ο σχεδιασμός νέων και πρόσφατα ανακαινισμένων οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Τυπικά, ο σχεδιασμός νέων οχημάτων δεν πραγματοποιείται από τους μεταφορείς αλλά από τους κατασκευαστές.

Τροπολογία  7

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(11β) Τα κράτη μέλη οφείλουν να βελτιώσουν την υφιστάμενη υποδομή, όπου αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να δοθεί στους μεταφορείς η δυνατότητα να εξασφαλίζουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα και να παρέχουν την κατάλληλη αρωγή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει μια αιτιολογική σκέψη που εισήγαγε το Κοινοβούλιο στη πρώτη ανάγνωση

Τροπολογία  8

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 13

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(13) Ει δυνατόν, θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ή η συμμετοχή των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα στην οργάνωση της κατάρτισης σε θέματα αναπηρίας.

(13) Θα πρέπει να ζητηθεί η γνώμη ή η συμμετοχή των οργανώσεων που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία ή άτομα με μειωμένη κινητικότητα στην προετοιμασία του περιεχομένου της κατάρτισης σε θέματα αναπηρίας.

Αιτιολόγηση

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η κατάρτιση σε θέματα αναπηρίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες των προσώπων με αναπηρία ή των προσώπων με μειωμένη κινητικότητα, θα πρέπει οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα εν λόγω άτομα να συμμετέχουν στην προετοιμασία του περιεχομένου της κατάρτισης.

Τροπολογία  9

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 14

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(14) Τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφόρησή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε εναλλακτική μορφή, προσιτή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

(14) Τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν θα πρέπει να περιλαμβάνουν την πληροφόρησή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, πριν από το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του. Όλες οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν θα πρέπει επίσης να παρέχονται σε εναλλακτική μορφή, προσιτή σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα, όπως μεγάλα γράμματα, απλή γλώσσα, γλώσσα Braille, ηλεκτρονικές ανακοινώσεις στις οποίες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση με κατάλληλη προσαρμοσμένη τεχνολογία καθώς και ταινίες ήχου.

Αιτιολόγηση

Επαναφέρει εν μέρει την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται σε προσιτή μορφή.

Τροπολογία  10

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 16

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(16) Θα πρέπει να περιοριστεί η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι επιβάτες, εξαιτίας της ματαίωσης ή της μεγάλης καθυστέρησης του ταξιδίου τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να παρέχεται στους επιβάτες κατάλληλη φροντίδα και ενημέρωση. Επίσης, οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να ακυρώνουν το ταξίδι τους και να τους επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να συνεχίζουν το ταξίδι τους ή να τους προσφέρεται μεταφορά με άλλο δρομολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες.

(16) Θα πρέπει να περιοριστεί η ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι επιβάτες, εξαιτίας της ματαίωσης ή της σημαντικής καθυστέρησης του ταξιδίου τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να παρέχεται στους επιβάτες κατάλληλη φροντίδα και ενημέρωση κατά τρόπο προσπελάσιμο από όλους. Επίσης, οι επιβάτες θα πρέπει να μπορούν να ακυρώνουν το ταξίδι τους και να τους επιστρέφεται το αντίτιμο του εισιτηρίου ή να συνεχίζουν το ταξίδι τους ή να τους προσφέρεται μεταφορά με άλλο δρομολόγιο υπό ικανοποιητικές συνθήκες. Εάν οι μεταφορείς δεν προσφέρουν στους επιβάτες την αναγκαία συνδρομή, οι επιβάτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση και συνδέεται με τη τροπολογία επί του άρθρου 19.

Τροπολογία  11

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 17

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

17) Μέσω των επαγγελματικών τους ενώσεων, οι μεταφορείς θα πρέπει να συνεργάζονται για την θέσπιση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών ενώσεων και των σωματείων πελατών, επιβατών και ατόμων με αναπηρία με σκοπό την βελτίωση της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού και μεγάλων καθυστερήσεων.

(17) Μέσω των επαγγελματικών τους ενώσεων, οι μεταφορείς θα πρέπει να συνεργάζονται για την θέσπιση ρυθμίσεων, σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών ενώσεων και των σωματείων πελατών, επιβατών και ατόμων με αναπηρία με σκοπό την βελτίωση της παροχής πληροφοριών και της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού και μεγάλων καθυστερήσεων.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να συμπεριληφθεί με σκοπό να αντικατοπτρίζει καλύτερη τη δομή των κρατών μελών και των ενεχόμενων οργανώσεων. Επιπλέον, το δικαίωμα σε πληροφόρηση αποτελεί μια σημαντική πτυχή των δικαιωμάτων των επιβατών και δεν μπορεί να παραληφθεί.

Τροπολογία  12

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(26α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη χρήση των δημόσιων μεταφορών και να εισαγάγουν διαλειτουργικά συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών που μπορούν να χειρισθούν όλες τις μορφές μεταφορών όσον αφορά πληροφορίες και χρονοδιαγράμματα, τιμές και έκδοση εισιτηρίων για πάνω από ένα μέσο μεταφορών, με σκοπό να βελτιστοποιήσουν τη χρήση και τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων μέσων μεταφορών. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα πρέπει να είναι προσιτές σε άτομα με αναπηρία.

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα αιτιολογική σκέψη επιδιώκει να προαγάγει την ενοποιημένη τιμολόγηση και έκδοση εισιτηρίων για πολλαπλά μέσα μεταφοράς προς όφελος των επιβατών.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους επιβάτες των εκτάκτων γραμμών όταν το αρχικό σημείο επιβίβασης ή το τελικό σημείο αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, εκτός από τα κεφάλαια ΙΙΙ ως VI. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ειδικές τακτικές γραμμές και στις μεταφορές για ίδιο λογαριασμό.

2. Επιπλέον, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στους επιβάτες των εκτάκτων γραμμών όταν το αρχικό σημείο επιβίβασης ή το τελικό σημείο αποβίβασης των επιβατών βρίσκεται στο έδαφος κράτους μέλους, εκτός από τα άρθρα 9 έως 16 και 18 του κεφαλαίου III και τα κεφάλαια IV ως VI. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις ειδικές τακτικές γραμμές και στις μεταφορές για ίδιο λογαριασμό.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 17 αφορά ζητήματα αποζημίωσης όσον αφορά τα αναπηρικά αμαξίδια και άλλα είδη εξοπλισμού μετακίνησης. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται στις έκτακτες γραμμές όπως εφαρμόζονται όλες οι άλλες διατάξεις περί αποζημίωσης που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ.

Τροπολογία  14

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τις τακτικές αστικές, προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών υπηρεσιών αυτού του τύπου. Αυτό δεν ισχύει για τα άρθρα 4 παράγραφος 2, 9, και 10 παράγραφος 1.

4. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού τις τακτικές αστικές και προαστιακές υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και τις περιφερειακές τακτικές υπηρεσίες, εάν αποτελούν τμήμα ολοκληρωμένων αστικών ή προαστιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών υπηρεσιών αυτού του τύπου. Αυτό δεν ισχύει για τα άρθρα 4 παράγραφος 2, 7, 8, 9, 10 παράγραφος 1, 11, παράγραφος 1, 13 παράγραφος 1, 16, 17 παράγραφος 1, 17 παράγραφος 2, 20, 23, 25, 26 και 27.

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση περιφερειακών υπηρεσιών μεταφορών από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν πρέπει να είναι δυνατή. Κάτι τέτοιο συμβαδίζει με τη θέση του ΕΕ σε πρώτη ανάγνωση αλλά δεν πηγαίνει τόσο μακρυά όσο αυτή διότι αλλιώς δεν θα χρειαζόταν πλέον να αποδειχθεί, ως προϋπόθεση για την εξαίρεσή τους, ότι καλύπτονται από συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας που διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών. Επιπλέον, οι αναφερόμενες στα προαναφερθέντα άρθα διατάξεις πρέπει επίσης να ισχύουν και στις αστικές και προαστιακές γραμμές.

Τροπολογία  15

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

5. Εκτός των διατάξεων των άρθρων 4 παρ 2, 9 και 10 παρ.1, τα κράτη μέλη δύνανται, με διαφάνεια και αμεροληψία, να χορηγούν εξαίρεση για μέγιστο χρονικό διάστημα 5 ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί δις, από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σε τακτικές γραμμές εσωτερικού.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος θα επέτρεπε στις γραμμές εσωτερικού να εξαιρούνται από τον κανονισμό για διάστημα που φτάνει τα 15 χρόνια, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Τροπολογία  16

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 6

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

6. Για μέγιστο χρονικό διάστημα 5 ετών, τα κράτη μέλη μπορούν, με διαφάνεια και αμεροληψία, να χορηγούν ανανεώσιμη εξαίρεση από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για συγκεκριμένες τακτικές γραμμές, επειδή σημαντικό μέρος της τακτικής γραμμής, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας προγραμματισμένης στάσης, πραγματοποιείται εκτός της Ένωσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος θα επέτρεπε στις γραμμές με τουλάχιστον μία προγραμματισμένη στάση να εξαιρούνται από τον κανονισμό επ ` αόριστον («ανανεώσιμη»), κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Τροπολογία  17

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 7

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

7. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις διαφόρων τύπων υπηρεσιών που χορηγούνται δυνάμει των παραγράφων 4, 5 και 6. Η Επιτροπή δρα αναλόγως εφόσον θεωρηθεί ότι τυχόν εξαίρεση δεν συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το αργότερο στις …, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει των παραγράφων 4, 5 και 6.

7. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις διαφόρων τύπων υπηρεσιών που χορηγούνται δυνάμει της παραγράφου 4 εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή δρα αναλόγως εφόσον θεωρηθεί ότι τυχόν εξαίρεση δεν συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το αργότερο στις ..., η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 4.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να γνωστοποιούνται οι εξαιρέσεις στην Επιτροπή πριν την ημερομηνία έναρξης του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία   18

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 – παράγραφος 8

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

8. Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν νοείται ότι συνιστά τεχνική απαίτηση που επιβάλλει στους μεταφορείς ή στους φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών σταθμών υποχρεώσεις να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τα λεωφορεία ή πούλμαν ή την υποδομή ή τον εξοπλισμό στις στάσεις λεωφορείων και στους τερματικούς σταθμούς.

8. Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν νοείται ως αντιβαίνον στην ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις τεχνικές απαιτήσεις για τα λεωφορεία ή πούλμαν ή την υποδομή ή τον εξοπλισμό στις στάσεις λεωφορείων και στους τερματικούς σταθμούς

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί στην επιβολή οποιωνδήποτε περαιτέρω υποχρεώσεων στους μεταφορείς όσον αφορά την προσβασιμότητα οχημάτων και υποδομών για άτομα μειωμένης κινητικότητας. Παρ` όλα ταύτα, η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα δεν μπορεί να αγνοηθεί, ιδίως δε η οδηγία 2001/85/EΚ.

Τροπολογία  19

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 2 - παράγραφος 8

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(8). Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν νοείται ότι συνιστά τεχνική απαίτηση που επιβάλλει στους μεταφορείς ή στους φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών σταθμών υποχρεώσεις να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τα λεωφορεία ή πούλμαν ή την υποδομή ή τον εξοπλισμό στις στάσεις λεωφορείων και στους τερματικούς σταθμούς.

(8). Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού δεν νοείται ότι συνιστά τεχνική απαίτηση που επιβάλλει στους μεταφορείς ή στους φορείς εκμετάλλευσης των τερματικών σταθμών υποχρεώσεις να τροποποιήσουν ή να αντικαταστήσουν τα λεωφορεία ή πούλμαν ή την υποδομή στις στάσεις λεωφορείων και στους τερματικούς σταθμούς.

Τροπολογία  20

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο ζ

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(ζ) «μεταφορέας», πρόσωπο άλλο από τον διοργανωτή ταξιδίων ή τον πωλητή εισιτηρίων, το οποίο προσφέρει στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς με τακτικές ή έκτακτες γραμμές·

(ζ) «μεταφορέας», πρόσωπο άλλο από τον διοργανωτή ταξιδίων, ταξιδιωτικό γραφείο ή τον πωλητή εισιτηρίων, το οποίο προσφέρει στο κοινό υπηρεσίες μεταφοράς με τακτικές ή έκτακτες γραμμές·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του μεταφορέα θα πρέπει να είναι διαφορετικός από αυτόν του ταξιδιωτικού γραφείου.

Τροπολογία  21

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 3 – στοιχείο ια

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(ια) «διοργανωτής ταξιδίων», ο διοργανωτής ή ο πωλητής, πλην του μεταφορέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 90/314/EΟΚ·

(ια) «διοργανωτής ταξιδίων», ο διοργανωτής, πλην του μεταφορέα, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/314/EΟΚ·

Αιτιολόγηση

Με την παραπομπή στο άρθρο 2, παράγραφος 3 εμπίπτει ο πωλητής στον ορισμό του διοργανωτή ταξιδίων. Ο πωλητής όμως καλύπτεται ήδη με τον ορισμό του «πράκτορα ταξιδίων» ή του «πωλητή εισιτηρίων». Για την αποσαφήνιση των ευθυνών είναι κατά συνέπεια απαραίτητο εν προκειμένω να διαγραφεί η αναφορά στο άρθρο 2, παράγραφος 3 της οδηγίας για πακέτα ταξιδίων.

Τροπολογία  22

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 7

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Θάνατος ή τραυματισμός επιβατών και απώλεια ή φθορά αποσκευών

Ευθύνη σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού επιβατών

1. Οι επιβάτες, σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο, δικαιούνται αποζημίωση για θάνατο ή τραυματισμό καθώς και για απώλεια ή φθορά αποσκευών λόγω ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν. Σε περίπτωση θανάτου επιβάτη, το δικαίωμα αυτό ισχύει τουλάχιστον για τα πρόσωπα τα οποία εκ του νόμου συντηρούνται ή θα έπρεπε να συντηρούνται από τον επιβάτη.

1. Σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, οι μεταφορείς ευθύνονται για την απώλεια ή ζημία λόγω θανάτου ή τραυματισμού των επιβατών, η οποία προκαλείται από ατύχημα σχετικό με την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και το οποίο επέρχεται ενώ ο επιβάτης βρίσκεται εντός του οχήματος ή κατά την επιβίβαση ή την αποβίβαση του επιβάτη από το όχημα.

2. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο. Το ανώτατο όριο που ενδεχομένως ορίζεται από το εθνικό δίκαιο για την αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού και απώλειας ή φθοράς αποσκευών, δεν μπορεί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να είναι κατώτερο από:

2. Η εξωσυμβατική ευθύνη των μεταφορέων δεν υπόκειται σε κανένα όριο χρηματικής αποζημίωσης, έστω και βάσει νομοθετικής ή συμβατικής διάταξης.

α) 220.000 EUR ανά επιβάτη,

 

β) όσον αφορά τις τακτικές ή έκτακτες αστικές, προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, 500 EUR ανά δέμα αποσκευών και όσον αφορά όλες τις άλλες τακτικές ή έκτακτες υπηρεσίες μεταφορών 1.200 EUR ανά δέμα αποσκευών. Σε περίπτωση φθοράς αναπηρικών αμαξιδίων, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθητικού εξοπλισμού, το ποσό της αποζημίωσης ισούται πάντα με τη δαπάνη αντικατάστασης ή επισκευής του εξοπλισμού που απωλέσθηκε ή υπέστη φθορά.

3. Για απαιτήσεις μη υπερβαίνουσες τα 220 000 EUR για κάθε επιβάτη, ο μεταφορέας δεν αποκλείει, ούτε περιορίζει την ευθύνη του αποδεικνύοντας ότι επέδειξε την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο α), εκτός αν το συνολικό ποσόν της αξίωσης υπερβαίνει το ποσόν που καλύπτει η υποχρεωτική ασφάλιση που απαιτείται δυνάμει της δεύτερης οδηγίας 84/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Δεκεμβρίου 1983, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο έχει τη βάση του το λεωφορείο ή πούλμαν. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ευθύνη περιορίζεται στο εν λόγω ποσόν.

 

4. Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για τις ζημίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1:

 

α) εάν το ατύχημα προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις ή περιστάσεις τις οποίες ο μεταφορέας δεν μπορούσε να αποφύγει ή τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την απαιτούμενη επιμέλεια σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

 

β) στον βαθμό που το ατύχημα οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του επιβάτη.

 

Από ουδεμία διάταξη του παρόντος κανονισμού:

 

α) δεν συνάγεται ότι ο μεταφορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος προς καταβολή αποζημιώσεως ή

 

β) δεν απορρέει οποιοσδήποτε περιορισμός του δικαιώματος του μεταφορέα να ασκήσει ένδικα μέσα έναντι τρίτων, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο ενός κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Η θέση του Συμβουλίου αποδυναμώνει σημαντικά τις διατάξεις περί ευθύνης σε σύγκριση τόσο με την αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και με τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Η τροπολογία επιδιώκει την επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  23

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 7 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 7a

Αποζημίωση

 

1. Σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη, η αποζημίωση, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης στο άρθρο 7 ευθύνης, περιλαμβάνει:

 

α) οποιεσδήποτε αναπόφευκτες δαπάνες προκύπτουν από το θάνατο του επιβάτη, ιδίως δε τα έξοδα μεταφοράς της σορού και τα έξοδα κηδείας·

 

β) την αποζημίωση που προβλέπεται στον παράγραφο 2, σε περίπτωση που ο θάνατος δεν επήλθε αμέσως.

 

2. Σε περίπτωση τραυματισμού ή οποιασδήποτε άλλης σωματικής ή διανοητικής βλάβης του επιβάτη, η αποζημίωση περιλαμβάνει:

 

α) οποιεσδήποτε αναπόφευκτες δαπάνες, ιδίως δε τα έξοδα θεραπείας και μεταφοράς·

 

β) την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε είτε από την ολική ή μερική ανικανότητα προς εργασία, είτε από την αύξηση των αναγκών.

 

3. Εάν, εξαιτίας του θανάτου επιβάτη τα συντηρούμενα από τον τελευταίο πρόσωπα ή τα έλκοντα εκ του νόμου τέτοιο δικαίωμα στερούνται της υποστήριξης αυτής, πρέπει επίσης να αποζημιώνονται για την απώλεια αυτή.

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη διαγράφηκε από το Συμβούλιο. Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση μέσω της επανεισαγωγής της διάταξης περί αποζημιώσεων που συνδέεται με το άρθρο 7.

Τροπολογία  24

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 8

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Άμεσες πρακτικές ανάγκες των επιβατών

Άμεσες πρακτικές και οικονομικές ανάγκες των επιβατών

Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο συμβαίνει κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν, ο μεταφορέας παρέχει εύλογη συνδρομή για την κάλυψη των άμεσων πρακτικών αναγκών των επιβατών μετά το ατύχημα. Η τυχόν συνδρομή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης.

Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο συμβαίνει κατά τη χρήση λεωφορείου ή πούλμαν, ο μεταφορέας παρέχει συνδρομή για την κάλυψη των άμεσων πρακτικών αναγκών των επιβατών μετά το ατύχημα. Η συνδρομή αυτή περιλαμβάνει, όπου είναι αναγκαίο, πρώτες βοήθειες, παροχή καταλύματος, σίτιση, παροχή ρουχισμού, μεταφορά και έξοδα κηδείας. Σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού, ο μεταφορέας προκαταβάλλει επίσης ποσά για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών, ανάλογα με την προκληθείσα ζημία, υπό τον όρο ότι υπάρχει εκ πρώτης όψεως ένδειξη υπαιτιότητας του μεταφορέα. Ουδεμία προκαταβολή που καταβλήθηκε ή συνδρομή που προσφέρθηκε δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης.

Αιτιολόγηση

Τόσο η αρχική πρόταση όσο και η θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση προβλέπουν μη επιστρέψιμες προκαταβολές σε περίπτωση ζημίας ή θανάτου προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες οικονομικές ανάγκες των θυμάτων. Κρίνεται επιπλέον σκόπιμη η αποσαφήνιση της αναγκαίας πρακτικής συνδρομής μέσω της προσθήκης της διατύπωσης από την αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία  25

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 8 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 8a

 

Ευθύνη για απώλεια ή φθορά των αποσκευών

 

1. Οι μεταφορείς ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά των αποσκευών που τελούν υπό την ευθύνη τους. Η αποζημίωση ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε ποσό 1 800 EUR ανά επιβάτη.

 

2. Σε περίπτωση ατυχημάτων κατά την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν, οι μεταφορείς ευθύνονται για την απώλεια ή τη φθορά των προσωπικών αντικειμένων που έφεραν οι ίδιοι οι επιβάτες ή μετέφεραν στις χειραποσκευές τους. Η αποζημίωση ανέρχεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε ποσό 1.300 EUR ανά επιβάτη.

 

Ο μεταφορέας δεν ευθύνεται για απώλειες ή φθορές κατά τις παραγράφους 1 και 2:

 

α) εάν η απώλεια ή φθορά προκλήθηκε από εξωτερικές προς την εκτέλεση μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν περιστάσεις, τις οποίες δεν μπορούσε να αποφύγει ο μεταφορέας και τις συνέπειες των οποίων δεν μπορούσε να αποτρέψει, παρά την επίδειξη της απαιτούμενης επιμέλειας σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσης·

 

β) στο μέτρο κατά το οποίο η απώλεια ή ζημία οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια του επιβάτη.

 

Αιτιολόγηση

Το Συμβούλιο διέγραψε αυτό το άρθρο και συμπεριέλαβε διατάξεις περί απώλειας ή φθοράς των αποσκευών στο άρθρο 7. Αυτές παρέχουν μικρότερη προστασία στους επιβάτες. Η τροπολογία επιδιώκει συνεπώς την επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  26

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(2) Σε περίπτωση που αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο για τους λόγους που σημειώνονται στην παράγραφο 1, οι μεταφορείς, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές ταξιδίων καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για να ενημερώσουν τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη σχετικά με εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς που διενεργείται από τον μεταφορέα.

(2) Σε περίπτωση που αρνούνται να δεχθούν κράτηση, να εκδώσουν ή να παράσχουν κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο για τους λόγους που σημειώνονται στην παράγραφο 1, οι μεταφορείς, τα ταξιδιωτικά γραφεία και οι διοργανωτές ταξιδίων ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο αποδέκτη σχετικά με εναλλακτική υπηρεσία μεταφοράς που διενεργείται από τον μεταφορέα.

Αιτιολόγηση

Επειδή το άρθρο αναφέρεται σε εναλλακτικές υπηρεσίες που διενεργούνται από τον ίδιο μεταφορέα, οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι εύκολα διαθέσιμες και να παρέχονται με απλό τρόπο.

Τροπολογία  27

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

4. Υπό τους ιδίους όρους με τους καθοριζόμενους στην παράγραφο 1 στοιχείο α), ο μεταφορέας, το ταξιδιωτικό γραφείο ή ο διοργανωτής ταξιδίων μπορεί να απαιτήσει να συνοδεύονται τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα από άλλο άτομο το οποίο δύναται να τους δώσει τη συνδρομή που χρειάζονται, εάν είναι απολύτως απαραίτητο. Ο συνοδός μεταφέρεται δωρεάν και, όταν είναι εφικτό, του παραχωρείται θέση δίπλα στο άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα.

4. Εάν μεταφορέας, ταξιδιωτικό γραφείο ή διοργανωτής ταξιδίων αρνηθεί να δεχθεί κράτηση, να εκδώσει ή να παράσχει κατ’ άλλο τρόπο εισιτήριο ή να επιβιβάσει άτομα λόγω αναπηρίας ή μειωμένης κινητικότητας για λόγους που απαριθμούνται στη παράγραφο 1 ή εάν το πλήρωμα του εν λόγω οχήματος αποτελείται μόνον από ένα άτομο που οδηγεί το όχημα και δεν είναι σε θέση να παράσχει στο άτομο με αναπηρία ή στο άτομο με μειωμένη κινητικότητα όλη τη βοήθεια που περιγράφεται στο παράρτημα Ι β, τότε μπορούν τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα να ζητήσουν να συνοδευτούν από άλλο άτομο το οποίο δύναται να τους δώσει τη συνδρομή που χρειάζονται. Ο συνοδός μεταφέρεται δωρεάν και, όταν είναι εφικτό, του παραχωρείται θέση δίπλα στο άτομο με αναπηρία ή το άτομο με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Εφόσον άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα συναντήσει άρνηση όσον αφορά την αυτόνομη πρόσβαση του λόγω της αναπηρίας ή της μειωμένης κινητικότητάς του , τότε ΄χει το δικαίωμα να ζητήσει να συνοδευτεί από άλλο πρόσωπο. Το αυτό ισχύει σε περιπτώσεις αδυναμίας εκ μέρους του μεταφορέα να παράσχει την απαραίτητη συνδρομή επί του οχήματος σύμφωνα με το Παράρτημα Ι β.

Τροπολογία  28

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Οι συνθήκες πρόσβασης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από τους μεταφορείς και τους φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών άμεσα ή μέσω του διαδικτύου στις ίδιες γλώσσες στις οποίες διατίθενται εν γένει οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες.

 

2. Οι συνθήκες πρόσβασης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 γνωστοποιούνται από τους μεταφορείς και τους φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών σε προσιτή μορφή και στις ίδιες γλώσσες στις οποίες διατίθενται εν γένει οι πληροφορίες στους άλλους επιβάτες. Όταν παρέχονται αυτές οι πληροφορίες, δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να γνωστοποιούνται οι πληροφορίες σε προσιτή μορφή και να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Η παρούσα τροπολογία βασίζεται στο κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στη πρώτη ανάγνωση

Τροπολογία  29

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

2α. Εάν ζητηθεί, οι μεταφορείς διαθέτουν άμεσα αντίγραφα των διεθνών, ενωσιακών ή εθνικών νομικών διατάξεων όπου καθορίζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας, στις οποίες βασίζονται οι κανόνες πρόσβασης χωρίς διακρίσεις. Οι απαιτήσεις ασφαλείας πρέπει να παρέχονται σε προσιτή μορφή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επανεισαγάγει παράγραφο που διέγραψε το Συμβούλιο.

Τροπολογία  30

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των συνθηκών πρόσβασης του άρθρου 11 παράγραφος 1, οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών παρέχουν στους καθορισμένους από τα κράτη μέλη τερματικούς σταθμούς, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, δωρεάν συνδρομή που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος α) στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

1. Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών παρέχουν στους καθορισμένους από τα κράτη μέλη τερματικούς σταθμούς, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, δωρεάν συνδρομή η οποία αντιστοιχεί κατ` ελάχιστον στον βαθμό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος α) στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις παροχής συνδρομής βάσει του Παραρτήματος του παρόντος κανονιμσού δεν πρέπει να υπόκεινται στις συνθήκες πρόσβασης που καθορίζουν μόνοι τους οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών.

Τροπολογία  31

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των συνθηκών πρόσβασης του άρθρου 11 παράγραφος 1, οι μεταφορείς παρέχουν επί των λεωφορείων και πούλμαν δωρεάν συνδρομή που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος β) στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

2. Οι μεταφορείς παρέχουν επί των λεωφορείων και πούλμαν δωρεάν συνδρομή η οποία αντιστοιχεί κατ` ελάχιστον στον βαθμό που καθορίζεται στο παράρτημα Ι μέρος β) στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις παροχής συνδρομής βάσει του Παραρτήματος του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να υπόκεινται στις συνθήκες πρόσβασης που καθορίζουν μόνοι τους οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών.

Τροπολογία  32

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

α) οι μεταφορείς, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, τα ταξιδιωτικά γραφεία ή οι διοργανωτές ταξιδίων έχουν ειδοποιηθεί ότι το άτομο χρήζει συνδρομής, το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή και. και

α) οι μεταφορείς, οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, τα ταξιδιωτικά γραφεία ή οι διοργανωτές ταξιδίων έχουν ειδοποιηθεί ότι το άτομο χρήζει συνδρομής, το αργότερο 24 ώρες πριν από τη στιγμή που απαιτείται η συνδρομή. και

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποκαθιστά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  33

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

i) την ώρα που έχει προκαθορισθεί από τον μεταφορέα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης· ή

i) την ώρα που έχει προκαθορισθεί από τον μεταφορέα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 60 λεπτά πριν από τη γνωστοποιημένη ώρα αναχώρησης, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί βραχύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ μεταφορέα και επιβάτη, ή

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποκαθιστά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  34

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών ευθύνονται για απώλεια ή φθορά αναπηρικών αμαξιδίων, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθητικού εξοπλισμού, που συμβαίνει κατά την παροχή συνδρομής. Για την απώλεια ή φθορά καταβάλλεται αποζημίωση από τον μεταφορέα ή τον φορέα διαχείρισης τερματικού σταθμού που είναι υπεύθυνος για την εν λόγω απώλεια ή φθορά.

1. Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών ευθύνονται για απώλεια ή φθορά αναπηρικών αμαξιδίων, άλλου εξοπλισμού μετακίνησης ή βοηθητικού εξοπλισμού. Για την απώλεια ή φθορά καταβάλλεται αποζημίωση από τον μεταφορέα ή τον φορέα διαχείρισης τερματικού σταθμού που είναι υπεύθυνος για την εν λόγω απώλεια ή φθορά.

Αιτιολόγηση

Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών αναλαμβάνουν πάντα την καταβολή αποζημίωσης για απώλεια ή φθορά παρόμοιου εξοπλισμού σε περίπτωση που είναι υπεύθυνοι γι αυτόν τον εξοπλισμό και όχι μόνο όταν η απώλεια ή φθορά συμβαίνει κατά την παροχή συνδρομής. Κατά συνέπεια, αυτός ο προσφάτως εισαχθείς περιορισμός πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία  35

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν τις τακτικές γραμμές εσωτερικού από την εφαρμογή όλων ή ορισμένων από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο προστασίας των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα δυνάμει των εθνικών κανόνων τους είναι τουλάχιστον ίδιο με το επίπεδο που προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις οι σχετικές με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα έχουν ήδη περικοπεί από το Συμβούλιο εν συγκρίσει με εκείνες που προβλέπει τόσο η αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Θα ήταν συνεπώς απαράδεκτο να επιτραπούν περαιτέρω εξαιρέσεις επιπλέον της ήδη υφισταμένης δυνατότητας εξαίρεσης των τακτικών γραμμών εσωτερικού από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Τροπολογία  36

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις που χορηγούνται δυνάμει της παραγράφου 1. Η Επιτροπή δρα αναλόγως εφόσον θεωρηθεί ότι τυχόν εξαίρεση δεν συνάδει προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το αργότερο στις ..., η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για τις εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν δυνάμει της παραγράφου 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις οι σχετικές με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα έχουν ήδη περικοπεί από το Συμβούλιο εν συγκρίσει με εκείνες που προβλέπει τόσο η αρχική πρόταση της Επιτροπής όσο και η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση. Θα ήταν συνεπώς απαράδεκτο να επιτραπούν περαιτέρω εξαιρέσεις επιπλέον της ήδη υφισταμένης δυνατότητας εξαίρεσης των τακτικών γραμμών εσωτερικού από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

Τροπολογία  37

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 19 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(1) Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως ότι μια τακτική γραμμή θα ματαιωθεί ή θα καθυστερήσει να αναχωρήσει από τερματικό σταθμό για περισσότερο από 120 λεπτά, προσφέρει αμέσως στον επιβάτη τη δυνατότητα να επιλέξει:

(1) Όταν ο μεταφορέας αναμένει ευλόγως ότι μια τακτική γραμμή θα ματαιωθεί ή θα καθυστερήσει να αναχωρήσει από τερματικό σταθμό για περισσότερο από 120 λεπτά ή στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, προσφέρει αμέσως στον επιβάτη τη δυνατότητα να επιλέξει:

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να προσφέρει στον επιβάτη επαρκή δικαιώματα σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων.

Τροπολογία  38

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

α) συνέχιση του ταξιδιού ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο στον τελικό προορισμό, υπό εφάμιλλες συνθήκες μεταφοράς, όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν·

α) συνέχιση του ταξιδιού ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο στον τελικό προορισμό, χωρίς πρόσθετες δαπάνες και υπό εφάμιλλες συνθήκες μεταφοράς, όπως ορίζεται στη σύμβαση μεταφοράς, το ταχύτερο δυνατόν·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντανακλά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  39

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

(βα) πέραν της επιστροφής χρημάτων που αναφέρεται στο στοιχείο (β), αποζημίωση που ανέρχεται στο 50% της τιμής του εισιτηρίου, εάν ο μεταφορέας δεν είναι σε θέση να προσφέρει συνέχιση του ταξιδιού ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο στον τελικό προορισμό, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α). Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μηνός από την υποβολή της αίτησης αποζημίωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αντανακλά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  40

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 19 –- παράγραφος 1 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

1a. Σε περίπτωση που λεωφορείο ή πούλμαν τίθεται εκτός λειτουργίας, προσφορά στους επιβάτες της μεταφοράς από την τοποθεσία όπου ακινητοποιήθηκε το όχημα σε κατάλληλο χώρο αναμονής και/ή τερματικό σταθμό από τον οποίο είναι δυνατή η συνέχιση του ταξιδίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποκαθιστά τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  41

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 21 – εισαγωγικό τμήμα

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Για ταξίδι του οποίου η προγραμματισμένη διάρκεια υπερβαίνει τις τρεις ώρες, ο μεταφορέας σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης άνω των δύο ωρών αναχώρησης από τερματικό σταθμό, προσφέρει δωρεάν στον επιβάτη:

Για ταξίδι του οποίου η προγραμματισμένη διάρκεια υπερβαίνει τις τρεις ώρες, ο μεταφορέας σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης άνω της μίας ώρας αναχώρησης από τερματικό σταθμό, προσφέρει δωρεάν στον επιβάτη:

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί ένα ρυθμιστικό επίπεδο ίσης μεταχείρισης με άλλα μέσα μεταφορών (π.χ. σιδηρόδρομος), η αντιστάθμιση σε περίπτωση καθυστέρησης θα πρέπει να αρχίζει μετά από μια ώρα καθυστέρηση και όχι μετά από δύο ώρες.

Τροπολογία  42

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 21

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

β) συνδρομή για την εξεύρεση ξενοδοχειακού ή άλλου καταλύματος καθώς και συνδρομή για την εξασφάλιση μεταφοράς μεταξύ του τερματικού σταθμού και του τόπου καταλύματος εφόσον απαιτούνται μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις.

β) ξενοδοχειακό ή άλλο κατάλυμα καθώς και συνδρομή για την εξασφάλιση μεταφοράς μεταξύ του τερματικού σταθμού και του τόπου καταλύματος εφόσον απαιτούνται μία ή περισσότερες διανυκτερεύσεις.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποβλέπει κυρίως να αποκαταστήσει την θέση που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση όσον αφορά την αποζημίωση των επιβατών σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστέρησης στην άφιξη.

Τροπολογία  43

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 21 – νέο εδάφιο

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Σε περίπτωση καθυστερήσεων κατά την άφιξη, όπου η καθυστέρηση οφείλεται είτε σε αμέλεια και σφάλμα του οδηγού είτε σε τεχνική βλάβη του οχήματος:

α) οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης που ανέρχεται στο 25% της τιμής του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης από μια ώρα και 50% της τιμής του εισιτηρίου σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης από δύο ώρες.

Ο μεταφορέας θα εξαιρείται από αυτή την ευθύνη εάν η ακύρωση ή καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί σε:

 

- περιστάσεις που δεν συνδέονται με την εκτέλεση υπηρεσιών μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν και τις οποίες ο μεταφορέας δεν θα μπορούσε να είχε αποφύγει, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει την απαιτούμενη μέριμνα στις συγκεκριμένες περιστάσεις και δεν ήταν σε θέση να αποφύγει τις επιπτώσεις του εν λόγω συμβάντος·

 

-αμέλεια του επιβάτη.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα χρηματικής αποζημίωσης και σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την άφιξη υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτίες για την καθυστέρηση μπορούν να αποδοθούν στον μεταφορέα.

Τροπολογία  44

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 22 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

Άρθρο 22a

 

Επιπρόσθετα μέτρα υπέρ των επιβατών

 

Οι μεταφορείς συνεργάζονται για την θέσπιση ρυθμίσεων, σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη σύμπραξη των ενδιαφερομένων, των επαγγελματικών ενώσεων και των σωματείων πελατών, επιβατών και ατόμων με αναπηρία. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση της φροντίδας των επιβατών, ιδίως σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων και διακοπής ή ματαίωσης του ταξιδίου, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους επιβάτες με ειδικές ανάγκες λόγω αναπηρίας, μειωμένης κινητικότητας, ασθένειας, προχωρημένης ηλικίας και εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των επιβατών που ταξιδεύουν με μικρά παιδιά.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει μερικώς άρθρο που διέγραψε το Συμβούλιο.

Τροπολογία  45

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 23

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ει δυνατόν, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε προσιτή μορφή εφόσον ζητηθεί.

Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες, από την στιγμή της κράτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σε προσιτή μορφή και βάσει εννοιολογικού προτύπου ως προς τα στοιχεία και συστήματα των δημόσιων μεταφορών.

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε προσιτές μορφές και από τη στιγμή της κράτησης, ούτως ώστε οι επιβάτες να ενημερώνονται για τις προβλεπόμενες καθυστερήσεις, κλπ.. Επιπλέον, η χρήση κοινών προτύπων θα διευκολύνει ενδεχομένως την δημιουργία διαλειτουργικών και συνδυασμένων δικτύων ενημέρωσης επιβατών και τιμολόγησης.

Τροπολογία  46

Θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη

Άρθρο 24 - παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

(1) Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών μεριμνούν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, ώστε οι επιβάτες να διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, το αργότερο κατά την αναχώρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται στους τερματικούς σταθμούς και, ανάλογα με την περίπτωση, στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ή των φορέων ελέγχου της εφαρμογής, οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1.

(1) Οι μεταφορείς και οι φορείς διαχείρισης τερματικών σταθμών μεριμνούν, στο πλαίσιο των αντίστοιχων πεδίων αρμοδιότητάς τους, ώστε οι επιβάτες να διαθέτουν κατάλληλες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού, κατά τη στιγμή της κράτησης και το αργότερο κατά την αναχώρηση. Οι πληροφορίες παρέχονται σε προσιτές μορφές και σύμφωνα με κοινό εννοιολογικό πρότυπο για τα στοιχεία και τα συστήματα στον τομέα των δημόσιων μεταφορών, στους τερματικούς σταθμούς και, ανάλογα με την περίπτωση, στο διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα ή των φορέων ελέγχου της εφαρμογής, οι οποίοι ορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται το γεγονός ότι οι επιβάτες θα λαμβάνουν πληροφορίες για υφιστάμενες συνδέσεις με άλλους τρόπους μεταφορών. Αυτό θα εξασφαλίσει επίσης ένα διάλογο μεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται από λεωφορεία και από σιδηροδρόμους προς τους επιβάτες.

Τροπολογία  47

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 25

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Οι μεταφορείς δημιουργούν ή διαθέτουν ήδη μηχανισμό διεκπεραίωσης των καταγγελιών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κατά τα άρθρα 4, 8 και 9 έως 24.

Οι μεταφορείς δημιουργούν ή διαθέτουν ήδη μηχανισμό διεκπεραίωσης των παραπόνων σχετικά με δικαιώματα και υποχρεώσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Το σύστημα διεκπεραίωσης παραπόνων πρέπει να καλύπτει όλα τα δικαιώματα των επιβατών που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων, λόγου χάρη, εκείνα που ορίζονται με τα άρθρα 6 και 7 και τα οποία δεν θα καλύπτονταν από το κείμενο του Συμβουλίου.

Τροπολογία  48

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 26

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

Εάν ένας επιβάτης που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό επιθυμεί να υποβάλει καταγγελία στον μεταφορέα όσον αφορά τα άρθρα 4, 8 και 9 έως 24, οφείλει να το πράξει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκε ή θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί η υπηρεσία τακτικής γραμμής. Εντός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, ο μεταφορέας ενημερώνει τον επιβάτη ότι η καταγγελία του εκρίθη βάσιμη, απερρίφθη ή εξετάζεται ακόμη. Η προθεσμία τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας.

Εάν ένας επιβάτης που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό θέλει να υποβάλει παράπονα στον μεταφορέα, οφείλει να το πράξει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία παρασχέθηκε ή θα έπρεπε να έχει παρασχεθεί η υπηρεσία τακτικής γραμμής. Εντός μηνός από την παραλαβή της καταγγελίας, ο μεταφορέας ενημερώνει τον επιβάτη ότι η καταγγελία του εκρίθη βάσιμη, απερρίφθη ή εξετάζεται ακόμη. Η προθεσμία τελικής απάντησης δεν υπερβαίνει τους δυο μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία μειώνει τη προθεσμία τελικής απάντησης στους δυο μήνες σύμφωνα με την αρχική πρόταση και με τη θέση του Κοινοβουλίου στη πρώτη ανάγνωση.

Τροπολογία  49

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους νέους ή υφιστάμενους φορείς υπεύθυνους για την επιβολή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τις τακτικές γραμμές από σημεία που βρίσκονται στο έδαφός του και τις τακτικές γραμμές από τρίτες χώρες προς αυτά τα σημεία. Κάθε φορέας λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή περισσότερους υφιστάμενους φορείς, ή εάν δεν υφίσταται τέτοιος φορέας, ένα νέο φορέα υπεύθυνο για την επιβολή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού. Κάθε φορέας λαμβάνει όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τον κανονισμό στο σύνολό του.

Τροπολογία  50

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

3. Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στον αρμόδιο φορέα που ορίζεται δυνάμει της παραγράφου 1 ή σε οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο φορέα οριζόμενο από κράτος μέλος, για παραβίαση διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

3. Κάθε επιβάτης δύναται να υποβάλει καταγγελία στον αρμόδιο φορέα, που ορίζεται βάσει της παραγράφου 1, ή σε οποιονδήποτε άλλον αρμόδιο φορέα ορίζει κράτος μέλος, λόγω εικαζόμενης παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει:

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει ότι ο επιβάτης, ως πρώτο βήμα, πρέπει να υποβάλλει στον μεταφορέα καταγγελία και, σε αυτή τη περίπτωση, ο εθνικός φορέας ελέγχου της εφαρμογής ή κάθε άλλος φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος ενεργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο για καταγγελίες που δεν επιλύθηκαν δυνάμει του άρθρου 26

α)        ότι ο επιβάτης, ως πρώτο βήμα, πρέπει να υποβάλλει στον μεταφορέα καταγγελία κατά τα άρθρα 4, 8 και 9 έως 24 · ή/και

 

β)        ότι ο εθνικός φορέας ελέγχου της εφαρμογής ή κάθε άλλος φορέας που ορίζεται από το κράτος μέλος ενεργεί ως δευτεροβάθμιο όργανο για καταγγελίες που δεν επιλύθηκαν δυνάμει του άρθρου 26.

 

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελιών εικαζομένων παραβάσεων δεν πρέπει να περιορίζεται. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την παραπομπή αυτών των παραπόνων σε δευτεροβάθμιο όργανο όταν δεν έχουν επιλυθεί από τον μεταφορέα.

Τροπολογία  51

Θέση του Συμβουλίου– τροποποιητική πράξη

Παράρτημα I – μέρος β – εδάφιο 1 α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου

Τροπολογία

 

- να μετακινούνται στις τουαλέτες επί του οχήματος, εάν βρίσκεται άλλο προσωπικό πέραν του οδηγού επί του οχήματος αυτού.

 

 

 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επαναφέρει διατάξεις περί συνδρομής επί του οχήματος οι οποίες υπάρχουν τόσο στην πρόταση της Επιτροπής όσο και στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

(1)

Γνωμοδότηση της 16ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ C 317 της 23.12.2009, σελ. 99)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Η πρόταση που ενέκρινε η Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2008 επιδιώκει να θεσπίσει δικαιώματα των επιβατών πούλμαν και λεωφορείων, προκειμένου να γίνουν ελκυστικότερες οι μεταφορές με πούλμαν και λεωφορεία, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στην οδική μεταφορά επιβατών και να εξασφαλιστεί ισότιμος ανταγωνισμός μεταξύ μεταφορέων από διάφορα κράτη μέλη, και μεταξύ διαφορετικών τρόπων μεταφοράς. Με τη θέσπιση νέων κανόνων, ο κανονισμός αναμένεται, αφού εγκριθεί, να ενισχύσει τη προστασία των επιβατών γενικώς, και των αναπήρων και των προσώπων μειωμένης κινητικότητας ειδικότερα. Θεσπίζει παράλληλα ποιοτικά πρότυπα συγκρίσιμα προς τα ήδη ισχύοντα στους τομείς των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών. Τα βασικά στοιχεία που προτείνονται είναι τα εξής:

-    Ευθύνη σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού: Προτείνεται να θεσπισθεί απεριόριστη ευθύνη για τους μεταφορείς. Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αρνηθούν αποκατάσταση βλάβης μέχρι κάποιο ορισμένο ποσό σε περίπτωση ατυχήματος (αντικειμενική ευθύνη). Οι επιβάτες δικαιούνται επίσης προκαταβολής προκειμένου να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο αυτοί όσο και οι οικογένειές τους σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού.

-    Δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα: Η πρόταση απαγορεύει οιαδήποτε μορφής διάκριση λόγω αναπηρίας και μειωμένης κινητικότητας όσον αφορά την κράτηση για ταξίδι και την επιβίβαση σε όχημα και θεσπίζει κανόνες που υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να παρέχουν συνδρομή δωρεάν. Επί πλέον, υποχρεούνται να παρέχουν στο προσωπικό τους την κατάλληλη κατάρτιση.

-    Αποζημίωση και παροχή συνδρομής σε περίπτωση ακυρώσεως ή καθυστερήσεως: σύμφωνα με την πρόταση, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να παρέχουν στους επιβάτες επαρκείς πληροφορίες και εύλογες εναλλακτικές υπηρεσίες ενώ διαφορετικά πρέπει να τους αποζημιώσουν.

-    Καταγγελίες και αποκατάσταση: τα κράτη μέλη οφείλουν να προχωρήσουν στη σύσταση οργάνων επιβολής που θα είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που επιβάτης θεωρήσει ότι παραβιάστηκε κάποιο από τα δικαίωματά του, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία στην εταιρεία. Εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον εθνικό φορέα ελέγχου της εφαρμογής.

Πρώτη ανάγνωση του ΕΚ

Στις 23 Απριλίου 2009, το Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία (557 ψήφοι υπέρ, 30 κατά, 23 αποχές) τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Οι περισσότερες τροπολογίες επί της πρότασης της Επιτροπής επιδιώκουν να ενισχύσουν τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεταφορών με λεωφορεία και πούλμαν σε σύγκριση με άλλους τρόπους μεταφοράς. Οι πλέον σημαντικές τροποποιήσεις που προτείνει το Κοινοβούλιο αφορούν τα εξής ζητήματα:

-    Πεδίο εφαρμογής: Το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι τα κράτη μέλη δεν πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εξαιρούν τις περιφερειακές μεταφορές από το πεδίο του παρόντος κανονισμού διότι αποτελούν αυτές μεγάλο τμήμα της δραστηριότητας λεωφορείων και πούλμαν. Επιπλέον, οι περιφερειακές μεταφορές καλύπτουν ενδεχομένως σημαντικές αποστάσεις, αναλόγως της έκτασης της εκάστοτε περιφέρειας. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν αστικές και προαστιακές υπηρεσίες μόνο εφόσον καλύπτονται αυτές από συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας που διασφαλίζουν συγκρίσιμο επίπεδο δικαιωμάτων των επιβατών.

-    Ευθύνη: Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογία προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι διατάξεις περί ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/14/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για τη χρήση αυτοκινήτων οχημάτων, που περιορίζουν την αντικειμενική ευθύνη ανά ατύχημα στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ. Οι διατάξεις περί προκαταβολών εκ μέρους των μεταφορέων σε σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου επιβατών τροποποιήθηκαν επίσης. Σύμφωνα με την τροπολογία του Κοινοβουλίου, δεν θα ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν αυτές τις προκαταβολές με τον άμεσο και αυτόματο τρόπο που προτείνει η Επιτροπή αλλά μόνο εφόσον έχει τεκμηριωθεί η ευθύνη τους για το ατύχημα. Κατά την ίδια έννοια, οι μεταφορείς θα θεωρούνται υπεύθυνοι για απολεσθείσες ή καταστραφείσες αποσκευές μόνο εφόσον ευθύνονται για την απώλεια ή ζημία καθεαυτή.

-    Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα: Το Κοινοβούλιο διέγραψε το άρθρο 11, παράγραφος 1, σημείο (α) βάσει του οποίου επιτρεπόταν στους μεταφορείς να αρνούνται κρατήσεις για άτομα με αναπηρία επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Άλλες διατάξεις του άρθρου 11 ευθυγραμμίστηκαν με τη διατύπωση της πρότασης για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφορές. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τροπολογίες λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το προσωπικό των λεωφορείων απαρτίζεται στις περισσότερες περιπτώσεις μόνο από έναν οδηγό, ο οποίος δεν είναι πάντοτε σε θέση να παράσχει βοήθεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Διευκρινίστηκε εξάλλου ότι οι διατάξεις περί προσβασιμότητας πρέπει να εκπονηθούν σε συνεργασία με τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Τέλος, σειρά τροπολογιών επέβαλλε στους μεταφορείς την υποχρέωση να παρέχουν ενημέρωση σε προσιτή μορφή.

-    Επιστροφή εξόδων και αποζημίωση σε περίπτωση ματαιώσεων και καθυστερήσεων: Το Κοινοβούλιο μείωσε την καταβλητέα σε περιπτώσεις ματαιώσεων και καθυστερήσεων αποζημίωση όταν η επιχείρηση δεν παράσχει ούτε εναλλακτική υπηρεσία ούτε επαρκή πληροφόρηση και πρότεινε να αντιστοιχεί αυτή στο 50% (αντί του 100%) του αντιτίμου του εισιτηρίου, διότι καταβάλλεται επιπλέον της επιστροφής της αξίας του εισιτηρίου. Εισήγαγε εντούτοις διατάξεις βάσει των οποίων πρέπει να προσφέρονται στους επιβάτες γεύματα, αναψυκτικά, διαμονή σε ξενοδοχείο και μεταφορά σε μέρος από το οποίο είναι δυνατή η συνέχιση του ταξιδιού, εφόσον χρειάζεται.

-    Λοιπές τροπολογίες: Οι υπόλοιπες τροπολογίες αφορούν, μεταξύ άλλων, ορισμένους ορισμούς (σύμβαση μεταφοράς, εκδοτήριο εισιτηρίων και ταξιδιωτικός πράκτορας) καθώς και την ανεξαρτησία των οργάνων επιβολής της νομοθεσίας και τη συνεργασία τους τόσο με τις επιχειρήσεις λεωφορείων όσο και με τις οργανώσεις των καταναλωτών. Επιπλέον, προτείνεται η εισαγωγή απαίτησης που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν να δημοσιεύουν ετήσια έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των καταγγελιών Τέλος, αναβάλλεται η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του επερχόμενου κανονισμού από ένα έως δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του προκειμένου να δοθεί στους μεταφορείς η δυνατότητα να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Το Συμβούλιο τροποποίησε σημαντικά στη πρώτη ανάγνωση ορισμένα καίρια σημεία της πρότασης κανονισμού. Σημαντικός αριθμός μειζόνων διατάξεων που περιέχονται τόσο στην πρόταση της Επιτροπής όσο και στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αποδυναμώθηκαν ή διαγράφηκαν εντελώς με αποτέλεσμα μια σημαντική υποβάθμιση του επιπέδου προστασίας που προσφέρεται στους επιβάτες. Κατά συνέπεια, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο η μεγάλη πλειοψηφία των τροπολογιών του Κοινοβουλίου. Οι σημαντικότερες αλλαγές που πρότεινε το Συμβούλιο είναι οι εξής:

-    Πεδίο εφαρμογής: Η θέση του Συμβουλίου δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν τις τακτικές αστικές, προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών υπηρεσιών, από την εφαρμογή του κανονισμού. Η πρόταση της Επιτροπή προέβλεπε τη δυνατότητα εξαίρεσης αυτών των υπηρεσιών αλλά αποκλειστικά και μόνο εφόσον καλύπτονταν αυτές από συμβάσεις για παροχή δημόσιων υπηρεσιών που θα εξασφάλιζαν αναλόγου επιπέδου δικαιώματα για τους επιβάτες. Η θέση του Κοινοβουλίου θα επέτρεπε την εξαίρεση μόνο των των αστικών και υπεραστικών υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη αποκτούν τη δυνατότητα να εξαιρούν εσωτερικές τακτικές υπηρεσίες για περίοδο που μπορει να φτάσει τα 15 χρόνια καθώς και διεθνείς υπηρεσίες που κατά μεγάλο μέρος αφορούν το εξωτερικό της Ένωσης (επ` αόριστον). Όλα αυτά συνιστούν δραστική συρρίκνωση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού.

-    Ευθύνη: Η πρόταση της Επιτροπής και η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση περιείχαν κεφάλαιο με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις των μεταφορέων σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις και την παροχή αρωγής σε περίπτωση ατυχήματος. Η θέση του Συμβουλίου το αντικατέστησε αυτό με αναφορά στις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες και με υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν ότι η τυχόν μέγιστη αποζημίωση βάσει της εθνικής νομοθεσίας θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 220.000 ευρώ ανά επιβάτη και σε 500 ευρώ ανά αποσκευή για τις αστικές, προαστιακές και περιφερειακές υπηρεσίες (1.200 ευρώ για όλες τις άλλες υπηρεσίες μεταφορών). Η πρόταση του Συμβουλίου αντικατέστησε επίσης την απαίτηση περί προκαταβολικής πληρωμής με υποχρέωση για τους μεταφορείς να παρέχουν αρωγή για την ικανοποίηση των άμεσων πρακτικών αναγκών των επιβατών μετά από ατύχημα.

-    Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα: Σε αυτό το τομέα, το Συμβούλιο υιοθέτησε ορισμένες από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση όπως οι τροπολογίες 26 και 27 περί σχεδιασμού του οχήματος και υποδομής, η τροπολογία 29 περί συνοδών, οι τροπολογίες 31 και 32 περί κανόνων πρόσβασης καθώς και η τροπολογία 36 περί δημοσιοποίησης των καθορισμένων τερματικών σταθμών. Το Συμβούλιο εντούτοις επιλέγει να μην υιοθετήσει τις υπόλοιπες τροπολογίες και, επιπλέον, τροποποιεί τμήματα της αρχικής πρότασης κατά τρόπο που περιορίζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Το σημαντικότερο ωστόσο είναι ότι εισαγάγει άρθρο που δίνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εξαιρούν όλες τις γραμμές εσωτερικού από την εφαρμογή όλων των διατάξεων για τα άτομα με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα

-    Επιστροφή εξόδων και αποζημίωση σε περίπτωση ματαιώσεων και καθυστερήσεων: Το κείμενο του Συμβουλίου αποδυναμώνει επίσης τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή ακύρωσης, λόγου χάρη με το να διαγράφει τις διατάξεις περί αποζημίωσης, δωρεάν διαμονής και μεταφοράς σε μέρος που επιτρέπει τη συνέχιση του ταξιδίου. Διαγράφεται επίσης άρθρο με πρόσθετα μέτρα υπέρ των επιβατών.

-    Άλλα θέματα: Σε αρκετά σημεία του κειμένου, το Συμβούλιο αντικατέστησε τη διατύπωση του Κοινοβουλίου βάσει της οποίας η ενημέρωση γίνεται σε προσιτές μορφές μέσω της προσθήκης εκφράσεων του τύπου «όπου είναι εφικτό» και «κατόπιν αιτήματος». Τροποποίησε επίσης διατάξεις σχετικά με τον μηχανισμό διεκπεραίωσης παραπόνων και απέφυγε να υιοθετήσει τη τροπολογία του Κοινοβουλίου που επέβαλε στους μεταφορείς να δημοσιεύουν έκθεση σχετικά με τη διαχείρισή τους των καταγγελιών. Αντιθέτως, το Συμβούλιο ενστερνίστηκε την τροπολογία 69 περί αναβολής εφαρμογής του κανονισμού.

Αξιολόγηση του εισηγητή και συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

Ο εισηγητής της παρούσης συμμερίζεται τις βαθιές ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά τις σημαντικές μετατροπές που επέφερε το Συμβούλιο. Οι περιορισμοί του πεδίου εφαρμογής δεν θα έχουν άλλο αποτέλεσμα από την εξαίρεση του μεγαλυτέρου μέρους των γραμμών λεωφορείων και πούλμαν από τις διατάξεις του κανονισμού. Επιπλέον, το κείμενο του Συμβουλίου προβλέπει ακόμα και για εκείνες τις υπηρεσίες που παραμένουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού τη δυνατότητα προσωρινών εξαιρέσεων που μπορούν να φτάσουν τα 15 χρόνια για τις εσωτερικές μεταφορές ή να διαρκέσουν επ` αόριστον για ορισμένες διεθνείς γραμμές. Επιπλέον, οι εσωτερικές μεταφορές μπορούν ενδεχομένως να εξαιρεθούν από όλες τις διατάξεις προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής εκτιμά ότι, εάν εγκριθεί, το κείμενο του Συμβουλίου δεν θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην υφιστάμενη κατάσταση.

Σαν να μην έφταναν οι προαναφερθέντες περιορισμοί του πεδίου εφαρμογής, το Συμβούλιο επέλεξε επίσης να αποδυναμώσει ή να διαγράψει εντελώς σειρά βασικών διατάξεων της πρότασης της Επιτροπής και να αγνοήσει τις περισσότερες από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Σε αυτές τις διατάξεις περιλαμβάνονται εκείνες περί ευθύνης σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού, περί ευθύνης για απώλεια ή φθορά των αποσκευών, αποζημίωσης και παροχής συνδρομής σε περίπτωση ματαιώσεων και καθυστερήσεων, καθώς και όσες αφορούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

Ο εισηγητής της παρούσης γνωρίζει ότι είναι ανάγκη να διασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των μεταφορέων και να μην αγνοηθούν οι ιδιομορφίες του τομέα λεωφορείων και πούλμαν, ενός τομέα που αποτελείται κατ΄ εξοχήν από ΣΜΕ. Εντούτοις, ο νέος κανονισμός οφείλει παράλληλα να εξασφαλίσει ένα εύλογο επίπεδο προστασίας των επιβατών που δεν θα υπολείπεται εκείνου που υφίσταται σε άλλους τρόπους μεταφοράς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προτείνονται τροπολογίες με τις οποίες αποκαθίστανται το πεδίο εφαρμογής και οι περισσότερες από τις ουσιαστικές απαιτήσεις που περιέχονται στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.

Επ΄ αυτής της βάσης θα διεξαχθούν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Απαραίτητη δε προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση τους είναι να διευρύνει το Συμβούλιο την οπτική και τους στόχους που θέλει να επιτύχει με τον κανονισμό, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τις διατάξεις περί ατόμων με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δικαιώματα των επιβατών κατά τη μεταφορά με λεωφορεία και πούλμαν

Έγγραφα αναφοράς

05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)

Ημερομ. 1ης ανάγνωσης του ΕΚ – Αριθ. P

23.4.2009                     T6-0281/2009

Πρόταση της Επιτροπής

COM(2008)0817 - C6-0469/2008

Ημερομηνία αναγγελίας στην ολομέλεια της παραλαβής της κοινής θέσης

25.3.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

25.3.2010

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Antonio Cancian

11.12.2008

 

 

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

Gabriele Albertini

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

3.5.2010

31.5.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.6.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Besset, Anne E. Jensen, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool, Σπύρος Δανέλλης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Sippel

 

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου