Procedūra : 2008/0237(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0174/2010

Pateikti tekstai :

A7-0174/2010

Debatai :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Balsavimas :

PV 06/07/2010 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0256

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 752kWORD 461k
3.6.2010
PE 440.169v02-00 A7-0174/2010

dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077 – 2008/0237(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Antonio Cancian

ERRATA/ADDENDA
PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos pozicijos pirmojo svarstymo metu, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077 – 2008/0237(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą (05218/2010 – C7 ‑ 0077),

–   atsižvelgdamas Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0817),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 71 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C6-0469/2008),

–   atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį,

–   atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–   pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto antrajam svarstymui pateiktas rekomendacijas (A7‑0174/2010),

1.  priima toliau pateiktą poziciją per antrąjį svarstymą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(5) Atsižvelgiant į specifines reguliarių vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais paslaugų ypatybes, valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė šioms transporto rūšims netaikyti didelės šio reglamento dalies. Nustatydamos, kurias paslaugas priskirti reguliarioms vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais paslaugoms, valstybės narės turėtų atsižvelgti į tokius kriterijus kaip antai atstumas, paslaugų teikimo dažnumas, pagal tvarkaraštį numatytų sustojimų skaičius, naudojamų miesto arba tolimojo susisiekimo autobusų tipas, bilietų pardavimo sistemos, skirtingas keleivių skaičius piko ir ne piko valandomis, vežimo autobusais taisyklės ir tvarkaraščiai.

(5) Atsižvelgiant į specifines reguliarių vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais paslaugų ypatybes, kurios sudaro paslaugų, įtrauktų į vežimo miesto ir priemiestinio susisiekimo maršrutais paslaugas, dalį, valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė šioms transporto rūšims netaikyti šio reglamento dalies. Nustatydamos, kurias paslaugas priskirti reguliarioms vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais paslaugoms, valstybės narės turėtų atsižvelgti į tokius kriterijus kaip antai administracinis suskirstymas, geografinė padėtis, atstumas, paslaugų teikimo dažnumas, pagal tvarkaraštį numatytų sustojimų skaičius, naudojamų miesto arba tolimojo susisiekimo autobusų tipas, bilietų pardavimo sistemos, skirtingas keleivių skaičius piko ir ne piko valandomis, vežimo autobusais taisyklės ir tvarkaraščiai.

Pagrindimas

Neturėtų būti leista netaikyti šio reglamento regioninėms paslaugoms. Tai atitinka EP poziciją per pirmąjį svarstymą, tačiau ne visiškai, nes (kaip išimties suteikimo sąlyga) nebebūtų reikalaujama įrodyti, kad šios paslaugos teikiamos pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartis, užtikrinant panašias keleivių teises. Valstybėms narėms turėtų būti leista nustatant, kurias paslaugas priskirti vežimo miesto ir priemiestinio susisiekimo maršrutais paslaugoms, atsižvelgti į savo vietos padėtį.

Pakeitimas  2

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(6) Atsižvelgiant į 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo , keleiviams ir bent asmenims, kuriuos keleivis turėjo arba būtų turėjęs teisinę pareigą išlaikyti, turėtų būti užtikrinta teisė į tinkamą apsaugą nelaimingo atsitikimo, įvykusio važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju.

(6) Įvykus nelaimingam atsitikimui, dėl kurio keleivis mirė arba buvo sužalotas, keleiviams turėtų būti sudarytos galimybės pasinaudoti atsakomybės taisyklėmis, panašiomis į taikomas kitų rūšių transportui.

 

Pagrindimas

Pagal Tarybos poziciją labai sušvelninamos atsakomybės nuostatos palyginti su pirminiu Komisijos pasiūlymu ir EP pozicija per pirmąjį svarstymą. Pakeitimu siekiama grįžti prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos.

Pakeitimas  3

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(7) Pasirenkant nacionalinės teisės aktus, taikomus kompensavimui mirties ar kūno sužalojimo, taip pat bagažo dingimo ar jo sugadinimo nelaimingų atsitikimų, įvykusių važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju, reikėtų atsižvelgti į 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma II)  ir 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) .

(7) Vežėjai turėtų atsakyti už pamestą arba sugadintą keleivių bagažą remdamiesi taisyklėmis, panašiomis į taikomas kitų rūšių transportui.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama grįžti prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos, vėl įrašant su 7 straipsniu susijusią žalos nuostatą.

Pakeitimas  4

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(8) Vadovaujantis taikoma nacionaline teise keleiviai turėtų turėti teisę ne tik į kompensaciją mirties ar kūno sužalojimo arba bagažo dingimo ar jo sugadinimo dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju, bet ir į pagalbą, kad būtų patenkinti skubūs jų praktiniai poreikiai po nelaimingo atsitikimo. Tokia pagalba galėtų apimti pirmąją pagalbą, apgyvendinimą, maitinimą, aprūpinimą drabužiais ir vežimą.

(8) Vadovaujantis taikoma nacionaline teise keleiviai turėtų turėti teisę ne tik į kompensaciją mirties ar kūno sužalojimo arba bagažo dingimo ar jo sugadinimo dėl nelaimingų atsitikimų, įvykusių važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju, bet ir į pagalbą, kad būtų patenkinti skubūs jų praktiniai ir ekonominiai poreikiai po nelaimingo atsitikimo. Tokia pagalba turėtų, prireikus, apimti pirmąją pagalbą, apgyvendinimą, maitinimą, aprūpinimą drabužiais, vežimą ir laidojimo išlaidas. Keleivių mirties ir kūno sužalojimo atveju, vežėjai papildomai moka patirtai žalai proporcingas išankstines išmokas, skirtas patenkinti skubius ekonominius poreikius, jei yra prima facie įrodymų dėl to, kad nelaimingą atsitikimą sukėlė vežėjas.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama grįžti prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos dėl pagalbos ir išankstinių išmokų.

Pakeitimas  5

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(11) Stotis valdančios įstaigos, priimdamos sprendimą dėl naujų stočių projektų arba iš esmės jas atnaujindamos, turėtų, kai įmanoma, atsižvelgti į neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikius. Bet kuriuo atveju stotis valdančios įstaigos turėtų nurodyti vietas, kuriose tokie asmenys galėtų pranešti apie savo atvykimą ir paprašyti pagalbos.

(11) Stotis valdančios įstaigos, priimdamos sprendimą dėl naujų stočių projektų arba iš esmės jas atnaujindamos, turėtų be išlygų atsižvelgti į neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikius pagal reikalavimus pritaikyti projektą visiems naudotojams ir tai turėtų būti esminė sprendimo priėmimo sąlyga. Bet kuriuo atveju stotis valdančios įstaigos turėtų nurodyti vietas, kuriose tokie asmenys galėtų pranešti apie savo atvykimą ir paprašyti pagalbos.

Pakeitimas  6

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(11a) Į šiuos poreikius vežėjai taip pat turėtų atsižvelgti priimdami sprendimus dėl naujų ir atnaujinamų transporto priemonių projektų.

Pagrindimas

Pakeitimu grįžtama prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos konstatuojamosios dalies.

Pakeitimas  7

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(11b) Valstybės narės turėtų gerinti esamą infrastruktūrą, kai tai būtina norint, kad vežėjai galėtų užtikrinti prieigą neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims ir teikti deramą pagalbą.

Pagrindimas

Pakeitimu grįžtama prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos konstatuojamosios dalies.

Pakeitimas  8

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(13) Kai įmanoma, organizuojant mokymą apie neįgaliuosius turėtų būti konsultuojamasi su neįgaliuosius ar riboto judumo asmenis atstovaujančiomis organizacijomis arba jos turėtų dalyvauti organizuojant tokį mokymą.

(13) Organizuojant mokymą apie neįgaliuosius turėtų būti konsultuojamasi su neįgaliuosius ar riboto judumo asmenis atstovaujančiomis organizacijomis arba jos turėtų dalyvauti rengiant tokio mokymo turinį.

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad mokymų apie neįgaliuosius turinys atitiktų neįgalių ir riboto judumo asmenų poreikius, jiems atstovaujančios organizacijos turėtų dalyvauti rengiant mokymų turinį.

Pakeitimas  9

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(14) Be kitų teisių, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviai turėtų turėti teisę gauti informaciją apie teikiamą paslaugą prieš kelionę ir jos metu. Be to, visa svarbiausia miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviams teikiama informacija turėtų būti teikiama alternatyviomis formomis, prieinamomis neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims.

(14) Be kitų teisių, miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviai turėtų turėti teisę gauti informaciją apie teikiamą paslaugą prieš kelionę ir jos metu. Be to, visa svarbiausia miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleiviams teikiama informacija turėtų būti teikiama alternatyviais formatais, prieinamais neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, pavyzdžiui, stambiais rašmenimis, aiškia kalba, Brailio raštu, elektroniniais pranešimais, kuriuos galima perskaityti naudojant pritaikomąsias technologijas, ir garso įrašais.

Pagrindimas

Iš dalies grįžtama prie EP pirmojo svarstymo metu siūlyto teksto dėl prieinamų formatų.

Pakeitimas  10

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

16 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(16) Būtina mažinti keleivių nepatogumus, patiriamus, jeigu kelionė atšaukiama ar labai vėluojama ją pradėti. Todėl iš stočių išvykstančiais keleiviais turėtų būti tinkamai pasirūpinta ir jiems suteikta tinkama informacija. Be to, keleiviai turėtų turėti galimybę atsisakyti kelionės ir atgauti už bilietus sumokėtus pinigus arba priimtinomis sąlygomis tęsti kelionę ar vykti kitu maršrutu.

(16) Būtina mažinti keleivių nepatogumus, patiriamus, jeigu kelionė atšaukiama ar labai vėluojama ją pradėti. Todėl iš stočių išvykstančiais keleiviais turėtų būti tinkamai pasirūpinta ir visiems prieinamais būdais suteikta tinkama informacija. Be to, keleiviai turėtų turėti galimybę atsisakyti kelionės ir atgauti už bilietus sumokėtus pinigus arba priimtinomis sąlygomis tęsti kelionę ar vykti kitu maršrutu. Jeigu vežėjai nesuteikia keleiviams reikalingos informacijos, keleiviai turėtų turėti teisę gauti piniginę kompensaciją.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama grįžti prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos. Pakeitimas susijęs su 19 dalies pakeitimu.

Pakeitimas  11

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

17 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(17) Vežėjai per savo profesines asociacijas turėtų bendradarbiauti, kad dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams, profesinėms asociacijoms ir vartotojų, keleivių bei neįgaliųjų asociacijoms būtų nustatytos priemonės nacionaliniu ar Europos lygiu, siekiant gerinti rūpinimąsi keleiviais, ypač atšaukus kelionę ir kai labai vėluojama ją pradėti.

(17) Vežėjai per savo profesines asociacijas turėtų bendradarbiauti, kad dalyvaujant suinteresuotiesiems subjektams, profesinėms asociacijoms ir vartotojų, keleivių bei neįgaliųjų asociacijoms būtų nustatytos priemonės regiono, nacionaliniu ar Europos lygiu, siekiant gerinti informacijos teikimą ir rūpinimąsi keleiviais, ypač atšaukus kelionę ir kai labai vėluojama ją pradėti.

Pagrindimas

Turėtų būti įtrauktas bendradarbiavimas regiono lygiu norint, kad būtų geriau atstovaujamos valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių organizacijos. Be to, teisė gauti informaciją yra svarbus keleivių teisių aspektas ir jo negalima pamiršti.

Pakeitimas  12

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

(26a) Valstybės narės turėtų skatinti naudojimąsi viešuoju transportu ir sukurti sąveikias įvairių rūšių transportą apimančias informavimo sistemas, pagal kurias būtų teikiama informacija apie tvarkaraščius bei kainas ir parduodami kelias transporto rūšis apimantys bilietai, siekiant pagerinti naudojimąsi įvairių rūšių transportu ir jų sąveiką. Tokios paslaugos turi būti prieinamos neįgaliems asmenims.

Pagrindimas

Šia nauja konstatuojamąja dalimi siekiama skatinti kelių rūšių transportą apimantį integruotą kainų nustatymą ir bilietų pardavimą, kurie būtų naudingi keleiviams.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Be to, šis reglamentas, išskyrus III–VI skyrius, taikomas vienkartinėmis paslaugomis besinaudojantiems keleiviams, kai pradinė keleivio įlaipinimo vieta arba galutinė keleivio išlaipinimo vieta yra valstybės narės teritorijoje.

2. Be to, šis reglamentas, išskyrus III skyriaus 9–16 ir 18 straipsnius ir IV–VI skyrius, taikomas vienkartinėmis paslaugomis besinaudojantiems keleiviams, kai pradinė keleivio įlaipinimo vieta arba galutinė keleivio išlaipinimo vieta yra valstybės narės teritorijoje.

Pagrindimas

Pagal 17 straipsnį sprendžiami kompensacijos už neįgaliųjų vežimėlius ir kitą judėjimo įrangą klausimai. Šios nuostatos turėtų būti taikomos vienkartinėms paslaugoms taip pat, kaip ir visos kitos nuostatos dėl kompensacijos.

Pakeitimas  14

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

4. Valstybės narės šio reglamento, išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnį ir 10 straipsnio 1 dalį, gali netaikyti reguliarioms vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais paslaugoms, įskaitant tokios rūšies tarpvalstybines paslaugas.

4. Valstybės narės šio reglamento, išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, 7, 8, 9 straipsnius, 10 straipsnio 1 dalį, 11 straipsnio 1 dalį, 13 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnį, 17 straipsnio 1 ir 2 dalis, 20, 23, 25, 26 ir 27 straipsnius, gali netaikyti reguliarioms vežimo miesto ir priemiestinio susisiekimo maršrutais paslaugoms, taip pat reguliarimos vežimo regioninio susisiekimo maršrutais paslaugoms, jei šios sudaro paslaugų, kurios įtrauktos į vežimo miesto ir priemiestinio susisiekimo maršrutais paslaugas, dalį, įskaitant tokios rūšies tarpvalstybines paslaugas.

Pagrindimas

Neturėtų būti leista netaikyti šio reglamento regioninėms paslaugoms. Tai atitinka EP poziciją per pirmąjį svarstymą, tačiau ne visiškai, nes (kaip išimties suteikimo sąlyga) nebebūtų reikalaujama įrodyti, kad šios paslaugos teikiamos pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartis, užtikrinant panašias keleivių teises. Be to, minėtų straipsnių nuostatos taip pat turėtų būti taikomos miesto ir priemiestiniam transportui.

Pakeitimas  15

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

5. Išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnį ir 10 straipsnio 1 dalį, valstybės narės gali skaidriu ir nediskriminaciniu pagrindu suteikti išimtį ir netaikyti šio reglamento reguliarioms vidaus paslaugoms. Tokia išimtis gali būti suteikta ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui ir ji gali būti atnaujinta du kartus.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal šią dalį būtų leidžiama vidaus paslaugoms netaikyti šio reglamento 15 metų, o tai yra nepriimtina.

Pakeitimas  16

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

6. Valstybės narės gali ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui skaidriu ir nediskriminaciniu pagrindu suteikti išimtį ir netaikyti šio reglamento tam tikroms reguliarioms paslaugoms, motyvuodama tuo, kad didelė tų reguliarių paslaugų dalis, įskaitant bent vieną numatytą sustojimą, teikiama už Sąjungos ribų. Tokios išimtys gali būti atnaujinamos.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagal šią dalį būtų leidžiama paslaugoms, kai sustojama bent vieną kartą ne ES, netaikyti šio reglamento neribotą laiką („gali būti atnaujinamos“), o tai yra nepriimtina.

Pakeitimas  17

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

7. Valstybės narės praneša Komisijai apie įvairių rūšių paslaugoms remiantis 4, 5 ir 6 dalimis suteiktas išimtis. Komisija imasi atitinkamų veiksmų, jei laikoma, kad tokia išimtis neatitinka šio straipsnio nuostatų. Komisija iki …  pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl pagal 4, 5 ir 6 dalis suteiktų išimčių.

7. Valstybės narės praneša Komisijai apie įvairių rūšių paslaugoms remiantis 4 dalimi suteiktas išimtis per tris mėnesius nuo šio reglamento taikymo pradžios. Komisija imasi atitinkamų veiksmų, jei laikoma, kad tokia išimtis neatitinka šio straipsnio nuostatų. Komisija iki pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pranešimą dėl pagal 4 dalį suteiktų išimčių.

Pagrindimas

Svarbu, kad Komisijai būtų pranešta apie išimtis iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

Pakeitimas     18

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 8 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

8. Šio reglamento nuostatos neturi būti suprantamos kaip techniniai reikalavimai, kuriais vežėjams ar stotis valdančioms įstaigoms nustatomos pareigos modifikuoti ar pakeisti miesto ar tolimojo susisiekimo autobusus arba infrastruktūrą ar įrangą autobusų stotelėse ir stotyse.

8. Šio reglamento nuostatos neturi būti suprantamos kaip prieštaraujančios galiojantiems teisės aktams dėl techninių reikalavimų miesto ar tolimojo susisiekimo autobusams arba infrastruktūrai ar įrangai autobusų stotelėse ir stotyse.

Pagrindimas

Šiuo reglamentu nesiekiama nustatyti jokių naujų įmonių įsipareigojimų, susijusių su neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų galimybėmis naudotis transporto priemonėmis ir infrastruktūra. Tačiau nereikėtų pamiršti galiojančių ES teisės aktų šioje srityje ir ypač direktyvos 2001/85/EB.

Pakeitimas  19

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 8 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

(8). Šio reglamento nuostatos neturi būti suprantamos kaip techniniai reikalavimai, kuriais vežėjams ar stotis valdančioms įstaigoms nustatomos pareigos modifikuoti ar pakeisti miesto ar tolimojo susisiekimo autobusus arba infrastruktūrą ar įrangą autobusų stotelėse ir stotyse.

(8). Šio reglamento nuostatos neturi būti suprantamos kaip techniniai reikalavimai, kuriais vežėjams ar stotis valdančioms įstaigoms nustatomos pareigos modifikuoti ar pakeisti miesto ar tolimojo susisiekimo autobusus arba infrastruktūrą autobusų stotelėse ir stotyse.

Pakeitimas  20

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio g punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

g) „vežėjas“ – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra bilietų pardavėjas arba kelionių operatorius, teikiantis plačiajai visuomenei reguliarias ar vienkartines vežimo paslaugas;

g) „vežėjas“ – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra bilietų pardavėjas, kelionių agentas arba kelionių operatorius, teikiantis plačiajai visuomenei reguliarias ar vienkartines vežimo paslaugas;

Pagrindimas

Vežėjo ir kelionių agento apibrėžtys turėtų skirtis.

Pakeitimas  21

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

3 straipsnio k punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

k) ,,kelionių operatorius“ – kelionės organizatorius arba pardavėjas, kaip apibrėžta Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kuris nėra vežėjas;

k) ,,kelionių operatorius“ – kelionės organizatorius, kaip apibrėžta Direktyvos 90/314/EEB 2 straipsnio 2 dalyje, kuris nėra vežėjas;

Pagrindimas

Nuoroda į 2 straipsnio 3 dalį reiškia, kad „kelionės operatoriaus“ apibrėžtis apima ir pardavėjus. Tačiau „kelionės agento“ ir „bilietų pardavėjo“ apibrėžtys apima ir pardavėjus. Siekiant aiškiai nurodyti atsakomybės sričių ribas, turėtų būti išbraukta nuoroda į kelionių direktyvos 2 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas  22

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

7 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Keleivių mirtis ar kūno sužalojimas ir bagažo dingimas arba sugadinimas

Atsakomybė už keleivių mirtį ir sužalojimą

1. Pagal taikomą nacionalinę teisę keleiviai turi teisę į kompensaciją mirties ar kūno sužalojimo atveju, taip pat bagažo dingimo ar jo sugadinimo nelaimingų atsitikimų, įvykusių važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju. Keleivio mirties atveju ši teisė taikoma bent asmenims, kuriuos keleivis turėjo arba būtų turėjęs išlaikyti.

1. Pagal šio skyriaus nuostatas vežėjai atsako už nuostolius arba žalą, atsiradusius dėl keleivių mirties ar kūno sužalojimo ir padarytus per su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugų teikimu susijusius nelaimingus atsitikimus, įvykusius tuo metu, kai keleivis buvo transporto priemonėje ar lipo į ją arba iš jos.

2. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas laikantis taikomos nacionalinės teisės. Nacionalinėje teisėje nustatyta didžiausia kompensacijos mirties ir kūno sužalojimo arba bagažo dingimo ar sugadinimo atveju riba kiekvienu atskiru atveju negali būti mažesnė nei:

2. Vežėjų deliktinė atsakomybė už padarytą žalą niekaip neribojama – nei įstatymu, nei konvencija, nei sutartimi.

a) EUR vienam keleiviui;

 

b) reguliarių ar vienkartinių vežimo miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo maršrutais paslaugų atveju – 500 EUR vienam bagažo vienetui, o visų kitų reguliarių ar vienkartinių paslaugų atveju – 1 200 EUR vienam bagažo vienetui. Neįgaliųjų vežimėlių, kitos judėjimo įrangos ar pagalbinių įrenginių sugadinimo atveju išmokama kompensacijos suma visais atvejais turi atitikti dingusios ar sugadintos įrangos pakeitimo kainą ar su taisymu susijusias išlaidas.

3. Vežėjas negali panaikinti ar apriboti savo atsakomybės bet kurio reikalavimo atlyginti žalą iki 220 000 EUR vienam keleiviui atžvilgiu, įrodęs, kad jis ėmėsi 4 dalies a punkte numatytų reikiamų atsargumo priemonių, išskyrus atvejus, kai bendra reikalaujama žalos atlyginimo suma viršija sumą, už kurią priklauso privalomas draudimas pagal valstybės narės, kurioje paprastai įregistruotas miesto ar tolimojo susisiekimo autobusas, nacionalinės teisės aktus, kurie atitinka 1983 m. gruodžio 30 d. Antrąją Tarybos direktyvą 84/5/EEB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo. Tokiu atveju atsakomybė apribota šia suma.

 

4. Vežėjui netaikoma 1 dalyje numatyta atsakomybė:

 

a) jei nelaimingas atsitikimas įvyko dėl su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugos teikimu nesusijusių aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, nors ir ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, ar užkirsti kelio jų pasekmėms;

 

b) tiek, kiek nelaimingas atsitikimas kilo dėl keleivio kaltės ar jo aplaidumo.

 

Nė vienos šio reglamento nuostatos negalima aiškinti kaip:

 

a) reiškiančios, kad vežėjas yra vienintelė už žalos atlyginimą atsakinga šalis; or

 

b) ribojančios bet kokią vežėjo teisę siekti žalos atlyginimo iš bet kurios kitos šalies, laikantis valstybės narės taikomų teisės aktų.

Pagrindimas

Pagal Tarybos poziciją labai sušvelninamos atsakomybės nuostatos palyginti su pirminiu Komisijos pasiūlymu ir EP pozicija per pirmąjį svarstymą. Pakeitimu siekiama grįžti prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos.

Pakeitimas  23

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

7 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

7a straipsnis

Žala

 

1. Mirus keleiviui, pagal 7 straipsnyje numatytą atsakomybę atlyginama tokia žala:

 

a) visos po mirties būtinos išlaidos, visų pirma, kūno transportavimo ir laidojimo išlaidos;

 

b) jei mirtis ištinka ne iš karto – 2 dalyje numatyta žala.

 

2. Dėl kūno sužalojimo ar kitos fizinės arba psichinės žalos keleiviui atlyginama tokia žala:

 

a) visos būtinos išlaidos, visų pirma, gydymo ir transporto išlaidos;

 

b) finansiniai nuostoliai, patirti dėl visiško ar dalinio nedarbingumo arba dėl padidėjusių poreikių.

 

3. Jei dėl keleivio mirties asmuo, kurį keleivis turėjo arba būtų turėjęs teisinę pareigą išlaikyti, netenka paramos, šie nuostoliai tokiems asmenims taip pat kompensuojami.

Pagrindimas

Šią nuostatą Taryba išbraukė. Pakeitimu siekiama grįžti prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos, vėl įrašant su 7 straipsniu susijusią žalos nuostatą.

Pakeitimas  24

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Skubūs praktiniai keleivių poreikiai

Skubūs praktiniai ir ekonominiai keleivių poreikiai

Nelaimingo atsitikimo, įvykusio važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju vežėjas teikia tinkamą pagalbą, kad būtų patenkinti skubūs praktiniai keleivių poreikiai po nelaimingo atsitikimo. Pagalbos suteikimas nelaikomas atsakomybės pripažinimu.

Nelaimingo atsitikimo, įvykusio važiuojant miesto ar tolimojo susisiekimo autobusu, atveju vežėjas teikia pagalbą, kad būtų patenkinti skubūs praktiniai keleivių poreikiai po nelaimingo atsitikimo. Tokia pagalba, prireikus, apima pirmąją pagalbą, apgyvendinimą, maitinimą, aprūpinimą drabužiais, vežimą ir laidojimo išlaidas. Keleivių mirties ir kūno sužalojimo atveju, vežėjai papildomai moka patirtai žalai proporcingas išankstines išmokas, skirtas patenkinti skubius ekonominius poreikius, jei yra prima facie įrodymų dėl to, kad nelaimingą atsitikimą sukėlė vežėjas. Bet kokie atlikti mokėjimai ar suteikta pagalba nelaikomi atsakomybės pripažinimu.

Pagrindimas

Pagal pirminį pasiūlymą ir EP poziciją per pirmąjį svarstymą numatyti negrąžinamieji išankstiniai mokėjimai kūno sužalojimo ar mirties atveju siekiant patenkinti aukų skubius ekonominius poreikius. Be to, būtina praktinė pagalba turi būti apibrėžta, įtraukiant atitinkamos konstatuojamosios dalies tekstą.

Pakeitimas  25

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

8 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Atsakomybė už pamestą ir sugadintą bagažą

 

1. Vežėjai atsako už pamestą ar sugadintą bagažą, kuris buvo jiems patikėtas. Didžiausia kompensacija vienam keleiviui – 1 800 EUR.

 

2. Kai teikiant miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugas įvyksta nelaimingas atsitikimas, vežėjai atsako už pamestus ar sugadintus keleivių turėtus asmeninius daiktus ar rankinį bagažą. Didžiausia kompensacija vienam keleiviui – 1 300 EUR.

 

Vadovaujantis 1 ir 2 dalimis, vežėjas nelaikomas atsakingu už nuostolius ar žalą:

 

a) jei nuostoliai ar žala atsirado dėl su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugos teikimu nesusijusių aplinkybių, kurių vežėjas negalėjo išvengti, nors ir ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, arba užkirsti kelio jų pasekmėms;

 

b) tiek, kiek nuostoliai ar žala buvo padaryti dėl keleivio kaltės ar jo aplaidumo.

 

Pagrindimas

Taryba išbraukė šį straipsnį ir į 7 straipsnį įtraukė nuostatas dėl prarasto ar sugadinto bagažo. Tai sumažina keleivių apsaugos lygį. Taigi pakeitimu grįžtama prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos.

Pakeitimas  26

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

10 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Jeigu dėl 1 dalyje nurodytų priežasčių atsisakoma rezervuoti arba išduoti ar kitaip perduoti bilietą, vežėjai, kelionių agentai ir kelionių operatoriai imasi pagrįstų pastangų, kad informuotų atitinkamą asmenį apie priimtiną alternatyvią vežėjo teikiamą paslaugą.

2. Jeigu dėl 1 dalyje nurodytų priežasčių atsisakoma rezervuoti arba išduoti ar kitaip perduoti bilietą, vežėjai, kelionių agentai ir kelionių operatoriai informuoja atitinkamą asmenį apie priimtiną alternatyvią vežėjo teikiamą paslaugą.

Pagrindimas

Kadangi šiame straipsnyje kalbama apie to paties vežėjo teikiamas alternatyvias paslaugas, informacija turėtų būti lengvai prieinama ir ją turėtų būti nesunku pateikti.

Pakeitimas  27

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

10 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

4. Tokiomis pačiomis, kaip nustatytos 1 dalies a punkte, sąlygomis vežėjas, kelionių agentas ar kelionių operatorius gali reikalauti, jei tai tikrai būtina, kad neįgaliuosius ar riboto judumo asmenis lydėtų kitas asmuo, galintis suteikti neįgaliajam ar riboto judumo asmeniui reikalingą pagalbą. Toks lydintis asmuo vežamas nemokamai ir, kai įmanoma, jis sodinamas šalia neįgaliojo ar riboto judumo asmens.

4. Jeigu dėl 1 dalyje nurodytų priežasčių vežėjas, kelionių agentas ar kelionių operatorius atsisako rezervuoti, išduoti ar kitaip perduoti bilietą arba įlaipinti asmenį dėl jo negalios ar riboto judumo arba jei transporto priemonės ekipažą sudaro tik vienas asmuo, kuris vairuoja transporto priemonę ir kuris negali suteikti Ib priede numatytos pagalbos neįgaliajam ar riboto judumo asmeniui, neįgalieji ar riboto judumo asmenys gali prašyti, kad juos lydėtų kitas asmuo, galintis suteikti neįgaliajam ar riboto judumo asmeniui reikalingą pagalbą. Toks lydintis asmuo vežamas nemokamai ir, kai įmanoma, jis sodinamas šalia neįgaliojo ar riboto judumo asmens.

Pagrindimas

Jei neįgalusis ar riboto judumo asmuo dėl savo negalios ar riboto judumo negali pats įlipti, jis turėtų turėti teisę būti lydimam kito asmens. Tokia pati nuostata taikoma ir tais atvejais, kai vežėjas negali užtikrinti pagalbos savo transporto priemonėje, kaip to reikalaujama pagal Ib priedą.

Pakeitimas  28

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos viešai fizine forma ar internete skelbia 1 dalyje numatytas prieigos sąlygas tokiomis pačiomis kalbomis, kokiomis paprastai informacija teikiama visiems keleiviams.

 

2. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos viešai prieinamais būdais skelbia 1 dalyje numatytas prieigos sąlygas tokiomis pačiomis kalbomis, kokiomis paprastai informacija teikiama visiems keleiviams. Teikiant tokią informaciją, ypatingas dėmesys skiriamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams.

Pagrindimas

Svarbu, kad informacija būtų teikiama prieinamais būdais ir kad ypatingas dėmesys būtų teikiamas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų poreikiams, Pakeitimas paremtas EP per pirmąjį svarstymą priimtu tekstu.

Pakeitimas  29

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

2a. Paprašyti vežėjai nedelsiant suteikia galimybę susipažinti su tarptautinių, Sąjungos ar nacionalinių saugumo reikalavimus nustatančių teisės aktų, kuriais paremtos nediskriminuojamas prieinamumo taisykles, kopijomis. Jos turi būti pateikiamos prieinamais būdais.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu vėl įrašoma Tarybos išbraukta dalis.

Pakeitimas  30

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Laikydamiesi 11 straipsnio 1 dalyje numatytų prieigos sąlygų, vežėjai ir stotis valdančios įstaigos pagal savo kompetenciją valstybių narių nurodytose stotyse teikia neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims I priedo a dalyje nurodytą nemokamą pagalbą.

1. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos pagal savo kompetenciją valstybių narių nurodytose stotyse teikia neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims bent I priedo a dalyje nurodytą nemokamą pagalbą.

Pagrindimas

Įsipareigojimas teikti pagalbą pagal reglamento priedą neturėtų būti vykdomas laikantis prieigos sąlygų, kurias nustato patys vežėjai ir stotis valdančios įstaigos.

Pakeitimas  31

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Laikydamiesi 11 straipsnio 1 dalyje numatytų prieigos sąlygų, vežėjai miesto ir tolimojo susisiekimo autobusuose teikia neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims I priedo b dalyje nurodytą nemokamą pagalbą.

2. Vežėjai miesto ir tolimojo susisiekimo autobusuose teikia neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims bent I priedo b dalyje nurodytą nemokamą pagalbą.

Pagrindimas

Įsipareigojimas teikti pagalbą pagal reglamento priedą neturėtų būti vykdomas laikantis prieigos sąlygų, kurias nustato patys vežėjai ir stotis valdančios įstaigos.

Pakeitimas  32

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

a) vežėjams, stotis valdančioms įstaigoms, kelionių agentams ar kelionių operatoriams pranešama, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, vėliausiai likus dviem darbo dienoms iki to laiko, kai reikės suteikti pagalbą; and

a) vežėjams, stotis valdančioms įstaigoms, kelionių agentams ar kelionių operatoriams pranešama, kad asmeniui reikės tokios pagalbos, vėliausiai likus 24 valandoms iki to laiko, kai reikės suteikti pagalbą; and

Pagrindimas

Pakeitimu grįžtama prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos.

Pakeitimas  33

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

14 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

i) vežėjo iš anksto nurodytu laiku, tačiau negali būti reikalaujama atvykti anksčiau kaip likus 60 minučių iki paskelbto išvykimo laiko; or

i) vežėjo iš anksto nurodytu laiku, tačiau negali būti reikalaujama atvykti anksčiau kaip likus 60 minučių iki paskelbto išvykimo laiko, išskyrus atvejus, kai vežėjas ir keleivis susitarė dėl trumpesnio laikotarpio, or

Pagrindimas

Pakeitimu grįžtama prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos.

Pakeitimas  34

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

17 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos atsako už žalą, patirtą dėl neįgaliųjų vežimėlių, kitos judėjimo įrangos ar pagalbinių įrenginių dingimo ar sugadinimo teikiant pagalbą. Dingimo ar sugadinimo atveju kompensaciją išmoka vežėjas ar stotį valdanti įstaiga, atsakinga(s) už tą dingimą ar sugadinimą.

1. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos atsako už žalą, patirtą dėl neįgaliųjų vežimėlių, kitos judėjimo įrangos ar pagalbinių įrenginių dingimo ar sugadinimo. Dingimo ar sugadinimo atveju kompensaciją išmoka vežėjas ar stotį valdanti įstaiga, atsakinga(s) už tą dingimą ar sugadinimą.

Pagrindimas

Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos visada turėtų atlyginti žalą, susijusią su tokių įrenginių dingimu ar sugadinimu, jei tai įvyko dėl jų kaltės, o ne tik jei tai įvyko teikiant pagalbą. Taigi naują ribojančią nuostatą reikėtų išbraukti.

Pakeitimas  35

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

18 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Nedarant poveikio 2 straipsnio 4 dalies taikymui, valstybės narės gali netaikyti vidaus reguliarių paslaugų teikėjams reikalavimo taikyti visas ar kai kurias šio skyriaus nuostatas, jeigu jos užtikrina, kad neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų apsaugos lygis pagal jų nacionalines taisykles būtų bent toks pat kaip šiame reglamente nustatytas lygis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Palyginti su pirminiu Komisijos pasiūlymu ir EP pozicija per pirmąjį svarstymą Taryba jau apribojo nuostatas, susijusias su neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisėmis. Taigi nepriimtina papildomai numatyti galimybę daryti išimtis ir leisti netaikyti minėtų nuostatų vidaus paslaugoms.

Pakeitimas  36

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

18 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

2. Valstybės narės praneša Komisijai apie remiantis 1 dalimi suteiktas išimtis. Komisija imasi atitinkamų veiksmų, jei laikoma, kad tokia išimtis neatitinka šio straipsnio nuostatų. Komisija iki …  pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl pagal 1 dalį suteiktų išimčių.

Išbraukta.

Pagrindimas

Palyginti su pirminiu Komisijos pasiūlymu ir EP pozicija per pirmąjį svarstymą Taryba jau apribojo nuostatas, susijusias su neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisėmis. Taigi nepriimtina papildomai numatyti galimybę daryti išimtis ir leisti netaikyti minėtų nuostatų vidaus paslaugoms.

Pakeitimas  37

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Kai vežėjas pagrįstai numato, kad reguliari paslauga bus atšaukta arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip 120 minučių, keleiviui nedelsiant siūloma pasirinkti:

1. Kai vežėjas pagrįstai numato, kad reguliari paslauga bus atšaukta arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip 120 minučių, taip pat tuo atveju, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų, keleiviui nedelsiant siūloma pasirinkti:

Pagrindimas

Reglamente turėtų būti numatytos atitinkamos keleivių teisės tais atvejai, kai parduodama daugiau bilietų, nei yra vietų.

Pakeitimas  38

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

a) tęsti kelionę arba vykti į galutinę atvykimo vietą kitu maršrutu, panašiomis kelionės sąlygomis, kaip nustatyta vežimo sutartyje, esant anksčiausiai galimybei;

a) tęsti kelionę arba vykti į galutinę atvykimo vietą kitu maršrutu, be papildomo mokesčio ir panašiomis kelionės sąlygomis, kaip nustatyta vežimo sutartyje, esant anksčiausiai galimybei;

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi EP poziciją per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  39

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

ba) neskaitant b punkte nurodytos už bilietą sumokėtos sumos grąžinimo, keleiviai turi teisę gauti iki 50 % bilieto kainos sudarančią kompensaciją, jeigu vežėjas nepasiūlo tęsti kelionės arba vykti į galutinę atvykimo vietą kitu maršrutu, kaip numatyta a punkte. Kompensacija išmokama per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo datos.

Pagrindimas

Pakeitimas atspindi EP poziciją per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  40

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

1a. Jei miesto ar tolimojo susisiekimo autobuso nebegalima naudoti, keleivius pasiūloma pervežti iš neveikiančios transporto priemonės vietos į tinkamą laukimo vietą arba stotį, iš kur įmanoma toliau tęsti kelionę.

Pagrindimas

Pakeitimu grįžtama prie EP pirmojo svarstymo metu pasiūlytos pozicijos.

Pakeitimas  41

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

21 straipsnio įžanginė dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Jeigu kelionės, kurios numatyta trukmė viršija tris valandas, atveju išvykimas atšaukiamas arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip dvi valandas, vežėjas keleiviui nemokamai teikia:

Jeigu kelionės, kurios numatyta trukmė viršija tris valandas, atveju išvykimas atšaukiamas arba iš stoties vėluojama išvykti daugiau kaip vieną valandą, vežėjas keleiviui nemokamai teikia:

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas reglamentavimo sąlygas, palyginti su kitomis transporto rūšimis (pvz., geležinkelių transportu), kompensavimo sistema vėlavimo atveju turėtų būti pradedama taikyti, jei vėluojama vieną valandą, o ne dvi.

Pakeitimas  42

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

21 straipsnio b punktas

Tarybos pozicija

Pakeitimas

b) pagalbą surandant viešbučio kambarį ar kitą apgyvendinimo vietą bei pagalbą užtikrinant transportavimą tarp stoties ir apgyvendinimo vietos, kai tenka apsistoti vienai ar kelioms naktims.

b) viešbučio kambarį ar kitą apgyvendinimo vietą bei užtikrina transportavimą tarp stoties ir apgyvendinimo vietos, kai tenka apsistoti vienai ar kelioms naktims.

 

 

Pagrindimas

Pakeitimu visų pirma siekiama grąžinti per pirmąjį svarstymą Parlamento patvirtintą poziciją dėl kompensacijos mokėjimo keleiviams tuo atveju, jei paslauga atšaukiama arba vėluojama ją suteikti.

Pakeitimas  43

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Article 21 - new subparagraph

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

Jeigu vėluojama atvykti ir jei šis vėlavimas susijęs su aplaidžiu vairuotojo elgesiu, jo klaida arba techniniu transporto priemonės gedimu:

a) keleiviai turi teisę gauti iki 25 proc. bilieto kainos sudarančią kompensaciją, jeigu vėluojama daugiau kaip vieną valandą, ir iki 50 proc. bilieto kainos sudarančią kompensaciją, jei vėluojama daugiau kaip dvi valandas.

Vežėjui netaikoma ši atsakomybė, jei kelionė atšaukiama arba vėluojama dėl šių priežasčių:

 

– su miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto paslaugos teikimu nesusijusių aplinkybių, kurių vežėjas, nepaisant to, kad ėmėsi tuo atveju konkrečiomis sąlygomis reikiamo atsargumo, negalėjo išvengti ir užkirsti kelio jų pasekmėms;

 

– keleivių aplaidumo.

Pagrindimas

Kompensavimo sistema turėtų būti taip pat taikoma vėlavimo atvykti atveju, jei vėluojama dėl vežėjo kaltės.

Pakeitimas  44

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

22 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

22a straipsnis

 

Papildomos keleiviams naudingos priemonės

 

Vežėjai bendradarbiauja, kad nustatytų priemones nacionaliniu ar Europos lygmeniu, kartu dalyvaujant suinteresuotosioms šalims, profesinėms asociacijoms ir vartotojų asociacijoms, keleiviams bei neįgaliesiems. Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama pagerinti rūpinimąsi keleiviais, ypač kai labai vėluojama ir nutraukiama ar atšaukiama kelionė, ypatingą dėmesį atkreipiant į keleivius, turinčius specialių poreikių dėl savo neįgalumo, riboto judumo, ligos, senyvo amžiaus, nėštumo, įskaitant lydinčius asmenis, ir keleivius keliaujančius su mažais vaikais.

Pagrindimas

Pakeitimu vėl įrašoma Tarybos išbraukto straipsnio dalis.

Pakeitimas  45

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

23 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos savo atitinkamose kompetencijos srityse per visą kelionę teikia keleiviams tinkamą informaciją. Kai įmanoma, ši informacija prieinamais būdais teikiama jos paprašius.

Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos savo atitinkamose kompetencijos srityse pradedant nuo rezervacijos momento per visą kelionę teikia keleiviams tinkamą informaciją prieinamais būdais ir pagal bendrus viešojo transporto duomenų ir sistemų konceptualius modelius.

Pagrindimas

Informacija turėtų būti teikiama prieinamais būdais, pradedant nuo pat rezervacijos momento, kad keleiviai būtų informuojami apie numatomą vėlavimą, kelionės atšaukimą ir kt. Be to, naudojant bendrus modelius būtų lengviau sukurti sąveikias, įvairių rūšių transportą apimančias informavimo bei bilietų išdavimo sistemas.

Pakeitimas  46

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

24 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos savo atitinkamose kompetencijos srityse užtikrina, kad keleiviams ne vėliau kaip išvykimo metu būtų suteikta tinkama ir suprantama informacija apie jų teises pagal šį reglamentą. Informacija pateikiama stotyse ir, kai taikoma, internete. Į tą informaciją taip pat įtraukiami valstybės narės pagal 27 straipsnio 1 dalį paskirtos vykdymo užtikrinimo įstaigos ar įstaigų kontaktiniai duomenys.

1. Vežėjai ir stotis valdančios įstaigos savo atitinkamose kompetencijos srityse užtikrina, kad keleiviams rezervacijos metu ir ne vėliau kaip išvykimo metu būtų suteikta tinkama ir suprantama informacija apie jų teises pagal šį reglamentą. Informacija pateikiama prieinamais būdais ir pagal bendrus viešojo transporto duomenų ir sistemų konceptualius modelius stotyse ir, kai taikoma, internete. Į tą informaciją taip pat įtraukiami valstybės narės pagal 27 straipsnio 1 dalį paskirtos vykdymo užtikrinimo įstaigos ar įstaigų kontaktiniai duomenys.

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta, kad keleiviai gautų informaciją dėl sąsajų su kitų rūšių transportu. Tai taip pat padėtų užtikrinti autobusų ir geležinkelio keleiviams teikiamų paslaugų sąveiką.

Pakeitimas  47

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

25 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Vežėjai nustato arba taiko skundų, susijusių su 4, 8 ir 9–24 straipsniuose nustatytomis teisėmis ir pareigomis, nagrinėjimo tvarką.

Vežėjai nustato arba taiko skundų, susijusių su šiame reglamente nustatytomis teisėmis ir pareigomis, nagrinėjimo tvarką.

Pagrindimas

Turėtų būti nagrinėjami skundai, susiję su visomis keleivių teisėmis pagal šį reglamentą, įskaitant ir tas teisies, kurios nustatytos 6 ir 7 straipsniuose, bet į kurias nebūtų atsižvelgiama pagal Tarybos tekstą.

Pakeitimas  48

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

26 straipsnis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

Jei keleivis, kuriam taikomas šis reglamentas, pageidauja vežėjui pateikti skundą, susijusį su 4, 8 ir 9–24 straipsniais, jis pateikia jį per tris mėnesius nuo tos dienos, kai reguliari paslauga buvo ar turėjo būti suteikta. Per vieną mėnesį nuo skundo gavimo dienos vežėjas keleiviui praneša, kad jo skundas yra patenkintas, atmestas ar kad tebevyksta jo nagrinėjimas. Terminas galutiniam atsakymui pateikti yra ne ilgesnis kaip trys mėnesiai nuo skundo gavimo dienos.

Jei keleivis, kuriam taikomas šis reglamentas, pageidauja vežėjui pateikti skundą, jis pateikia jį per tris mėnesius nuo tos dienos, kai reguliari paslauga buvo ar turėjo būti suteikta. Per vieną mėnesį nuo skundo gavimo dienos vežėjas keleiviui praneša, kad jo skundas yra patenkintas, atmestas ar kad tebevyksta jo nagrinėjimas. Terminas galutiniam atsakymui pateikti yra ne ilgesnis kaip du mėnesiai nuo skundo gavimo dienos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu sumažinamas galutinio atsakymo pateikimo terminas iki dviejų mėnesių, atsižvelgiant į pirminį pasiūlymą ir EP poziciją per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas  49

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

27 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria naują ar esamą įstaigą ar įstaigas, atsakingas už šio reglamento nuostatų, susijusių su reguliarioms paslaugomis, kai vežama iš jos teritorijoje esančių vietų, ir reguliariomis paslaugomis, kai vežama iš trečiosios valstybės į tas vietas, vykdymo užtikrinimą. Kiekviena įstaiga imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria esamą įstaigą ar įstaigas, arba tuo atveju, jei nėra veikiančių įstaigų, - naują įstaigą, kurios būtų atsakingos už šio reglamento įgyvendinimą. Kiekviena įstaiga imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento.

Kiekviena įstaiga, organizuodama savo veiklą, priimdama sprendimus dėl finansavimo, nustatydama teisinę struktūrą ir priimdama sprendimus, yra nepriklausoma nuo vežėjų, kelionių operatorių ir stotis valdančių įstaigų.

Kiekviena įstaiga, organizuodama savo veiklą, priimdama sprendimus dėl finansavimo, nustatydama teisinę struktūrą ir priimdama sprendimus, yra nepriklausoma nuo vežėjų, kelionių operatorių ir stotis valdančių įstaigų.

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turi gebėti užtikrinti visų reglamento nuostatų vykdymą.

Pakeitimas  50

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

27 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija

Pakeitimas

3. Keleivis pagal 1 dalį paskirtai atitinkamai įstaigai arba bet kuriai kitai valstybės narės paskirtai atitinkamai įstaigai gali pagal nacionalinę teisę pateikti skundą dėl galimo šio reglamento pažeidimo.

3. Keleivis pagal 1 dalį paskirtai atitinkamai įstaigai arba bet kuriai kitai valstybės narės paskirtai atitinkamai įstaigai gali pateikti skundą dėl galimo šio reglamento pažeidimo.

Valstybė narė gali nuspręsti:

Valstybė narė gali nuspręsti, kad skundą keleivis pirmiausia pateiktų vežėjui, ir šiuo atveju nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga arba bet kuri kita valstybės narės paskirta atitinkama įstaiga veikia kaip apeliacinė įstaiga, kuri nagrinėja pagal 26 straipsnį neišspręstus skundus.

a) kad skundą dėl 4, 8 ir 9–24 straipsnių taikymo keleivis pirmiausia pateikia vežėjui; ir (arba)

 

b) kad nacionalinė vykdymo užtikrinimo įstaiga arba bet kuri kita valstybės narės paskirta atitinkama įstaiga veikia kaip apeliacinė įstaiga, kuri nagrinėja pagal 26 straipsnį neišspręstus skundus.

 

Pagrindimas

Teisė pateikti skundą dėl galimų pažeidimų neturėtų būti ribojama. Be to, reikia užtikrinti, kad apeliacinė įstaiga nagrinėtų šiuos skundus , jei vežėjas jų neišsprendė.

Pakeitimas  51

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas

Annex I - part b - indent 1 a (new)

Tarybos pozicija

Pakeitimas

 

– patekti į autobuso tualetą, jei autobuse be vairuotojo dirba ir kiti personalo nariai.

 

Pagrindimas

Pakeitimu vėl įrašomos nuostatos dėl pagalbos autobuse, kurios buvo numatytos Komisijos pasiūlyme ir EP pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

(1)

2009 m. liepos 16 d. nuomonė (OL C 317, 2009 12 23, p. 99).


AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymas

2008 m. gruodžio 4 d. Komisijos priimto pasiūlymo tikslas – nustatyti miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teises, kad keleivinis kelių transportas būtų patrauklesnis, kad juo būtų labiau pasitikima ir kad būtų sudarytos vienodos sąlygos įvairių valstybių narių vežėjams ir įvairioms transporto rūšims. Priėmus reglamentą, kuriuo nustatomos naujos taisyklės, bus sustiprinta apskritai visų keleivių ir ypač neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų apsauga. Juo taip pat būtų nustatyti kokybės standartai, prilygstantys jau nustatytiesiems oro susisiekimo ir geležinkelio sektoriuose. Trumpai tariant, pasiūlyme numatoma:

-    atsakomybė keleivių mirties arba sužalojimo atveju. Siūloma nustatyti neribotą vežėjų atsakomybę. Be to, tam tikromis sąlygomis įmonės įvykus avarijai negalėtų ginčyti tam tikro dydžio nuostolių (privalomoji atsakomybė). Keleiviai taip pat turi teisę gauti išmokas avansu siekiant spręsti ekonominius sunkumus, kuriuos jie arba jų šeimų nariai patiria dėl mirties arba kūno sužalojimo.

-    riboto judumo asmenų teisės. Pasiūlymu draudžiamas bet koks diskriminavimas dėl neįgalumo arba riboto judumo užsakant kelionės bilietus ir laipinant į transporto priemonę ir nustatomos taisyklės, pagal kurias įmonės įsipareigojamos nemokamai teikti pagalbą. Be to, iš jų reikalaujama atitinkamai mokyti darbuotojus.

-    kompensacija ir parama atšaukus kelionę arba vėlavimo atveju. Pasiūlyme numatoma, kad įmonės būtų įpareigotos teikti keleiviams tinkamą informaciją ir kitas reikiamas paslaugas priimtinomis sąlygomis arba kitais atvejais – išmokėti kompensaciją.

-    skundų nagrinėjimas ir žalos atlyginimas. Valstybės narės turėtų paskirti vykdymo kontrolės įstaigas, atsakingas už šio reglamento vykdymą. Jei keleivis mano, kad kokios nors jo teisės buvo pažeistos, jis gali pateikti įmonei skundą. Jei atsakymas jo netenkina, jis gali pateikti skundą nacionalinei vykdymo kontrolės įstaigai.

EP pirmasis svarstymas

2009 m. balandžio 23 d. Parlamentas didžiąja balsų dauguma (557 nariai balsavo už, 30 – prieš, 23 susilaikė) priėmė savo poziciją per pirmąjį svarstymą. Daugeliu Komisijos pasiūlymo pakeitimais buvo siekiama sustiprinti miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teises, atsižvelgiant į specifines miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto ypatybes, palyginti su kitų rūšių transportu. Svarbiausi Parlamento pakeitimai buvo susiję su šiais klausimais:

-    Taikymo sritis. Parlamentas manė, kad valstybės narės neturėtų netaikyti šio reglamento regioniniam transportui, nes jis apima didelę miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų vežimo paslaugų dalį. Be to regioniniu transportu galėtų būti važiuojama dideliais atstumais, atsižvelgiant į atitinkamo regiono dydį. Taigi valstybės narės turėtų turėti galimybę netaikyti šio reglamento tik miesto ir priemiestinio transporto paslaugoms su sąlyga, kad šios paslaugos teikiamos pagal viešųjų paslaugų teikimo sutartis, užtikrinant panašias keleivių teises;

-    Atsakomybė. Parlamentas priėme pakeitimą, kad nuostatos dėl atsakomybės mirties ir sužalojimo atveju atitiktų direktyvos 2005/14/EB reikalavimus, susijusius su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, kuriuo privalomoji atsakomybė kiekvienos avarijos atveju apribojama 5 milijonais eurų. Taip pat iš dalies buvo pakeistos nuostatos dėl išankstinių išmokų, kurias vežėjai turi sumokėti keleivių mirties ar kūno sužalojimo atvejais. Pagal Parlamento pakeitimą, vežėjai turės nedelsdami automatiškai sumokėti šias išmokas, kaip numatyta Komisijos pasiūlyme, bet tik tuomet, jei ir kai yra nustatyta jų atsakomybė už nelaimingą atsitikimą. Taip pat vežėjai turėtų atsakyti už pamestą ir sugadintą bagažą tik tuo atveju, jei bagažas buvo pamestas ar sugadintas dėl jų kaltės;

-    Neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisės. Parlamentas išbraukė 11 straipsnio 1 dalies a punktą, kuriame numatyta, kad vežėjai gali atsisakyti rezervuoti bilietus neįgaliems asmenims dėl saugumo reikalavų. Kitos 11 straipsnio nuostatos buvo suderintos su pasiūlymo dėl jūrų transporto keleivių teisių formuluote. Parlamentas taip pat priėmė pakeitimų, atsižvelgdamas į tai, kad daugeliu atvejų autobuso ekipažą sudaro vienas vairuotojas, kuris kelionės metu ne visuomet gali padėti. Be to, buvo patikslinta, kad prieigos galimimybių taisyklės būtų nustatytos bendradarbiaujant su neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims atstovaujančiomis organizacijomis. Taip pat pagal kai kuriuos kitus pakeitimus vežėjai turės pateikti informaciją prieinamais būdais;

-    Pinigų už bilietą grąžinimas ir kompensacijos už kelionės atšaukimą ar vėlavimą. Parlamentas sumažino kompensacijos už atšauktą kelionę ir labai vėluojant (kai įmonė nesuteikė alternatyvių paslaugų arba tinkamos informacijos) dydį nuo 100 % iki 50 % bilieto kainos, nes ši kompensacija būtų mokamai atskirai nuo kompensacijos už bilieto kainą. Tačiau Parlamentas priėmė nuostatas, kuriomis užtikrinama, kad keleiviams, prireikus, būtų siūlomas maistas, gaivinamieji gėrimai, nakvynė ir transportas iki tos vietos, iš kur keleiviai galėtų tęsti savo kelionę;

-    Kiti pakeitimai. Kiti pakeitimai, be viso kito, apima tam tikras apibrėžtis (vežimo sutarties, bilietų pardavėjo ir kelionių operatoriaus) ir vykdomųjų institucijų nepriklausomumą bei jų bendradarbiavimą su vežėjais ir vartotojų organizacijomis. Taip pat buvo nustatytas reikalavimas, kad vežėjai skelbtų metinę skundų nagrinėjimo ataskaitą. Galiausiai, būsimojo reglamento taikymo pradžios data buvo atidėta nuo 1 iki 2 metų nuo jo įsigaliojimos datos, kad vežėjai galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Tarybos pozicija po pirmojo svarstymo

Taryba per pirmąjį svarstyma iš esmės pakeitė pagrindines reglamento nuostatas. Keletas svarbių nuostatų, įtrauktų į Komisijos pasiūlymą ir į EP poziciją per pirmąjį svarstymą, buvo sušvelnintos ar visiškai išbrauktos ir dėl to keleivių apsaugos lygis galėtų labai sumažėti. Taigi daugelio EP pakeitimų Taryba neperėmė. Pagrindiniai Tarybos pateikti pakeitimai yra šie:

-    Taikymo sritis. Tarybos priimtoje pozicijoje valstybėms narėms suteikta galimybė šio reglamento netaikyti miesto, priemiestinio ir regioninio transporto reguliariosioms paslaugoms, įskaitant tarpvalstybines paslaugas. Komisijos pasiūlyme numatyta galimybė netaikyti reglamento tokioms paslaugoms tik tuo atveju, jei šios paslaugos teikiamos pagal viešųjų paslaugų sutartis, kuriomis užtikrinamos panašios keleivių teisės, o pagal Parlamento poziciją taikyti išimtis leidžiama tik miesto ir priemiestinio transporto paslaugoms. Be to, valstybės narės gali taikyti išimtis vidaus reguliariosioms paslaugoms iki 15 metų laikotarpiu ir (neribotą laikotarpį) – tarptautinėms paslaugoms, kurių didelė dalis suteikiama už Sąjungos ribų . Šiuo atveju reglamento taikymo sritis būtų gerokai apribota;

-    Atsakomybė. Komisijos pasiūlyme ir EP pozicijoje per pirmąjį svarstymą buvo skyrius, kuriame išdėstytos išsamios taisyklės, kuriomis vežėjai įpareigojami kompensuoti ir suteikti pagalbą nelaimės atveju. Šios nuostatos Tarybos pozicijoje pakeistos nuoroda į taikytinus nacionalinius teisės aktus ir valstybėms narėms taikomu reikalavimu užtikrinti, kad teikiant miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo paslaugas didžiausia kompensacija pagal nacionalinę teisę būtų ne mažesnė kaip 220 000 EUR už keleivį ir 500 EUR už bagažo vienetą (1 200 EUR teikiant kitas vežimo paslaugas). Be to, Tarybos pozicijoje išankstinės išmokos reikalavimas pakeistas vežėjų įpareigojimu teikti pagalbą, kad būtų patenkinti skubūs keleivių praktiniai poreikiai po nelaimingo atsitikimo;

-    Neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisės. Šioje srityje Taryba perėmė kai kuriuos EP pirmojo svarstymo pakeitimus, t. y. 26 ir 17 pakeitimus dėl transporto priemonės konstrukcijos arba infrastruktūros, 29 pakeitimą dėl lydinčiųjų asmenų, 31 ir 32 pakeitimus dėl prieigos taisyklių ir 36 pakeitimą, susijusį su nurodytų stočių skelbimu. Tačiau Taryba neperėme kitų pakeitimų, be to, ji iš dalies pakeitė priminį pasiūlymą taip, kad neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų teisės galėtų būti sumažintos. Svarbiausia, kad Taryba siūlo įrašyti straipsnį, pagal kurį valstybės narės galėtų netaikyti visų nuostatų, susijusių su neįgaliaisiais ir riboto judumo asmenimis, visoms vidaus paslaugoms;

-    Pinigų už bilietą grąžinimas ir kompensacijos už kelionės atšaukimą ar vėlavimą. Tarybos tekstu taip pat sumažinamos keleivių teisės vėluojant ar kelionės atšaukimo atveju. Pavyzdžiui, buvo išbrauktos nuostatos, pagal kurias reikalaujama sumokėti kompensaciją, suteikti nemokamą nakvynę ir transportavimą iki tos vietos, iš kurios keleiviai galėtų tęsti savo kelionę. Be to, buvo išbrauktas straipsnis dėl papildomų keleiviams naudingų priemonių;

-    Kiti klausimai. Kai kur tekste Taryba pakeitė Parlamento formuluotę, pagal kurią informaciją reikėtų teikti prieinamais būdais, ir įrašė žodžius „kai įmanoma“ bei „(ko) prašymu“. Taigi Taryba dar labiau pakeitė nuostatas, susijusias su skundų nagrinėjimo tvarka, ir neįtraukė EP pakeitimų, kuriais reikalaujama, kad vežėjai skelbtų skundų nagrinėjimo ataskaitą. Tačiau Taryba perėmė 69 pakeitimą, kuriuo atidedama reglamento taikymo pradžios data.

Pranešėjo įvertinimas it rekomendacijos antrajam svarstymui

Pranešėjas pritaria Komisijai, kad didelį rūpestį kelia Tarybos padaryti esminiai pakeitimai. Apribojus taikymo sritį, daugeliui miesto ir tolimojo susisiekimo autobusais paslaugoms šio reglamento nuostatos nebūtų taikomos. Be to, pagal Tarybos tekstą numatyta galimybė kai kurioms paslaugoms, kurias apima reglamento taikymo sritis, netaikyti šio reglamento iki 15 metų laikotarpiu, o kai kurioms tarptautinėms paslaugoms – neribotą laikotarpį. Be to, vidaus paslaugoms galėtų būti netaikomos visos nuostatos, susijusios su neįgaliaisiais ir riboto judumo asmenimis. Taigi pranešėjas mano, kad priėmus Tarybos tekstą, status quo nelabai pakistų.

Nepaisant minėtų taikymo srities apribojimų, Taryba taip pat sušvelnino ar panaikino daugelį esminių Komisijos pasiūlymo nuostatų ir neatsižvelgė į daugelį EP pakeitimų. Atitinkamos nuostatos, be kitų sričių, susijusios su atsakomybe mirties ir sužalojimo atveju, atsakomybe už už pamestą ir sugadintą bagažą, kompensacija bei pagalba atšaukus kelionę arba vėluojant ir neįgaliųjų bei riboto judumo asmenų teisėmis.

Pranešėjas suvokia poreikį išsaugoti įmonių ekonominį gyvybiškumą ir atsižvelgti į miesto ir tolimojo susisiekimo pramonės, kurią daugiausia sudaro mažosios ir ir vidutinės įmonės, ypatumus. Tačiau tuo pat metu naujuoju reglamentu reikia užtikrinti deramą keleivių apsaugą, kuri būtų tokia pati, kaip ir kitų rūšių transporto keleivių. Taigi pranešėjas siūlo pakeitimų, kuriais atkuriama taikymo srities apibrėžtis ir vėl įrašomi daugelis esminių pakeitimų, kurie buvo įtraukti į Parlamento poziciją per pirmąjį svarstymą.

Pranešėjas derėsis su Taryba remdamasis šiomis nuostatomis. Jis mano, kad minėtos nuostatos bus sėkmingai įtrauktos tuo tuo atveju, jei Taryba padidins savo užmojus, ypač taikymo srities ir nuostatų, susijusių su neįgaliaisiais ir riboto judumo asmenimis, atžvilgiu.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Miesto autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų keleivių teisės

Nuorodos

05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

23.4.2009                     T6-0281/2009

Komisijos pasiulymas

COM(2008)0817 - C6-0469/2008

Paskelbimo, kad gauta bendroji pozicija, plenariniame posėdyje data

25.3.2010

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

25.3.2010

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Antonio Cancian

11.12.2008

 

 

Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai)

Gabriele Albertini

 

 

Svarstymas komitete

3.5.2010

31.5.2010

 

 

Priėmimo data

1.6.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Birgit Sippel

Pateikimo data

3.6.2010

Teisinė informacija - Privatumo politika