Procedură : 2008/0237(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0174/2010

Texte depuse :

A7-0174/2010

Dezbateri :

PV 05/07/2010 - 15
CRE 05/07/2010 - 15

Voturi :

PV 06/07/2010 - 6.9
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0256

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 857kWORD 448k
3.6.2010
PE 440.169v02-00 A7-0174/2010

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

Comisia pentru transport și turism

Raportor: Antonio Cancian

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (05218/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziția Consiliului în primă lectură (05218/2010 – C7-0077/2010),

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0817),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 71 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6–0469/2008),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură,

–   având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlament și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (7) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

–   după consultarea Comitetului Regiunilor,

–   având în vedere articolul 66 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A6-0174/2010),

1.  adoptă în a doua lectură poziția prezentată mai jos;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament – act de modificare

Considerentul 5

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Ținând seama de caracteristicile speciale ale serviciilor regulate urbane, suburbane și regionale, statelor membre ar trebui să li se acorde dreptul de a scuti aceste moduri de transport de la aplicarea unei părți semnificative a prezentului regulament. Pentru a putea identifica serviciile regulate urbane, suburbane și regionale, statele membre ar trebui să țină seama de anumite criterii precum distanța, frecvența serviciilor, numărul de opriri programate, tipul de autobuze sau autocare folosite, regimul de taxare a biletelor, fluctuațiile numărului de pasageri între perioadele de vârf și cele din afara orelor de vârf, numerele autobuzelor și orarele acestora.

(5) Ținând seama de caracteristicile speciale ale serviciilor regulate urbane, suburbane și regionale care fac parte din serviciile integrate cu serviciile urbane și suburbane, statelor membre ar trebui să li se acorde dreptul de a scuti aceste moduri de transport de la aplicarea unei părți a prezentului regulament. Pentru a putea identifica aceste servicii regulate urbane și suburbane, statele membre ar trebui să țină seama de anumite criterii precum împărțirea administrativă, situarea geografică, distanța, frecvența serviciilor, numărul de opriri programate, tipul de autobuze sau autocare folosite, regimul de taxare a biletelor, fluctuațiile numărului de pasageri între perioadele de vârf și cele din afara orelor de vârf, numerele autobuzelor și orarele acestora.

Justificare

Nu ar trebui să fie posibilă excluderea serviciilor regionale din domeniul de aplicare al regulamentului. Acest amendament este în conformitate cu poziția PE în primă lectură, dar nu merge atât de departe ca aceasta, întrucât nu mai este necesar să se demonstreze, ca o condiție pentru scutirea lor, faptul că acestea fac obiectul unor contracte de servicii publice care asigură un nivel comparabil al drepturilor călătorilor. La identificarea transportului urban sau suburban, ar trebui să li se permită statelor membre să se orienteze în funcție de situația internă și locală.

Amendamentul  2

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 6

Poziția Consiliului

Amendamentul

(6) Pasagerii și, cel puțin persoanele față de care pasagerul avea sau ar fi avut obligația legală de a le întreține, ar trebui să beneficieze de protecție în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului, ținându-se seama de Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi.

(6) Călătorii ar trebui să beneficieze de norme privind răspunderea comparabile cu cele aplicabile altor moduri de transport în caz de accidente care au drept rezultat decesul sau vătămarea lor.

 

Justificare

Poziția Consiliului reduce în mod semnificativ strictețea dispozițiilor privind răspunderea atât față de propunerea inițială a Comisiei, cât și față de poziția PE în primă lectură. Amendamentul are ca scop reinstituirea poziției PE în primă lectură.

Amendamentul  3

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 7

Poziția Consiliului

Amendamentul

(7) La alegerea legislației naționale aplicabile despăgubirilor care se acordă în caz de deces sau vătămare corporală, precum și pentru pierderea sau deteriorarea bagajului, ca urmare a accidentelor rezultate în urma utilizării autobuzului sau autocarului ar trebuie să se țină seama de Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) și de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

(7) Transportatorii ar trebui să răspundă pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor călătorilor în condiții comparabile cu cele aplicabile altor moduri de transport.

Justificare

Amendamentul reinstituie poziția PE în primă lectură prin reintroducerea dispoziției privind daunele care este corelată cu articolul 7.

Amendamentul  4

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 8

Poziția Consiliului

Amendamentul

(8) În plus față de despăgubirile acordate în conformitate cu legislația națională aplicabilă în caz de deces sau vătămare corporală, pierdere sau deteriorare a bagajului în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului, pasagerii ar trebui să aibă dreptul la asistență în ceea ce privește nevoile lor imediate de ordin practic survenite ca urmare a accidentului. Asistența de acest gen ar putea include primul ajutor, cazare, hrană, îmbrăcăminte și transport.

(8) În plus față de despăgubirile acordate în conformitate cu legislația națională aplicabilă în caz de deces sau vătămare corporală, pierdere sau deteriorare a bagajului în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului, pasagerii ar trebui să aibă dreptul la asistență în ceea ce privește nevoile lor imediate de ordin practic și economic survenite ca urmare a accidentului. Asistența de acest gen ar trebui să includă, dacă este necesar, primul ajutor, cazare, hrană, îmbrăcăminte, transport și cheltuieli de înmormântare. În caz de deces sau vătămare corporală, transportatorul efectuează, în plus, plăți în avans pentru a satisface necesitățile economice imediate, în mod proporțional cu prejudiciul suferit, cu condiția să existe dovezi la prima vedere privind prezența unor cauze ce pot fi atribuite transportatorului.

Justificare

Amendamentul are ca scop reinstituirea poziției PE în primă lectură privind asistența și plățile în avans.

Amendamentul  5

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 11

Poziția Consiliului

Amendamentul

(11) La luarea deciziilor cu privire la proiectarea de noi terminale, precum și în cadrul unor reamenajări de proporții, organismele de administrare a terminalelor ar trebui, în cazul în care este posibil, să țină seama de nevoile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă. În orice caz, organismele de administrare a terminalelor ar trebui să prevadă puncte în care persoanele în cauză să își poată notifica sosirea și nevoia de asistență.

(11) La luarea deciziilor cu privire la proiectarea de noi terminale, precum și în cadrul unor reamenajări de proporții, organismele de administrare a terminalelor ar trebui să țină seama, fără excepție și ca o condiție esențială, de nevoile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă, în conformitate cu cerințele principiului „proiectării pentru toți”. În orice caz, organismele de administrare a terminalelor ar trebui să prevadă puncte în care persoanele în cauză să își poată notifica sosirea și nevoia de asistență.

Amendamentul  6

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 11a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(11a) În același mod, transportatorii ar trebui să ia în considerare astfel de nevoi atunci când decid asupra designului vehiculelor noi sau al vehiculelor recent recondiționate.

Justificare

Acest amendament reinstituie un considerent adoptat de PE în primă lectură.

Amendamentul  7

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 11b (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(11b) Statele membre ar trebui să îmbunătățească infrastructura existentă, în cazul în care este necesar, pentru a permite transportatorilor să asigure accesul persoanelor cu handicap și al persoanelor cu mobilitate redusă, precum și să ofere asistență adecvată.

Justificare

Acest amendament reinstituie un considerent adoptat de PE în primă lectură.

Amendamentul  8

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 13

Poziția Consiliului

Amendamentul

(13) Atunci când este posibil, organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap sau ale persoanelor cu mobilitate redusă ar trebui consultate sau implicate în organizarea de formări în legătură cu handicapul.

(13) Organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap sau ale persoanelor cu mobilitate redusă ar trebui consultate sau implicate în pregătirea conținutului formărilor în legătură cu handicapul.

Justificare

Pentru a asigura că formările în legătură cu dizabilitățile sunt personalizate în funcție de necesitățile persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate redusă, organizațiile reprezentative ar trebui să participe la pregătirea conținutului formării.

Amendamentul  9

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 14

Poziția Consiliului

Amendamentul

(14) Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul ar trebui să includă obținerea de informații referitoare la serviciile oferite, înaintea și pe durata călătoriei. Toate informațiile esențiale oferite pasagerilor cu autobuzul și autocarul ar trebui să fie furnizate și în formate alternative accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

(14) Drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul ar trebui să includă obținerea de informații referitoare la serviciile oferite, înaintea și pe durata călătoriei. Toate informațiile esențiale oferite pasagerilor cu autobuzul și autocarul ar trebui să fie furnizate și în formate alternative accesibile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, precum cele cu caractere mărite, limbaj uzual, scriere Braille, comunicații electronice care pot fi accesate cu ajutorul unor tehnologii adaptabile și benzi audio.

Justificare

Acest amendament reinstituie parțial un considerent privind formatele accesibile adoptat de PE în primă lectură

Amendamentul  10

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 16

Poziția Consiliului

Amendamentul

(16) Inconvenientele cu care se confruntă pasagerii din cauza anulării sau întârzierii prelungite a călătoriei lor ar trebui să se diminueze. În acest scop, pasagerii care pleacă din terminale ar trebui să primească asistență și informații în mod corespunzător. De asemenea, pasagerii ar trebui să își poată anula călătoria și să li se ramburseze costul biletelor sau să își continue călătoria sau să fie redirecționați în condiții satisfăcătoare.

(16) Inconvenientele cu care se confruntă pasagerii din cauza anulării sau întârzierii semnificative a călătoriei lor ar trebui să se diminueze. În acest scop, pasagerii care pleacă din terminale ar trebui să primească asistență și informații în mod corespunzător într-un mod accesibil tuturor. De asemenea, pasagerii ar trebui să își poată anula călătoria și să li se ramburseze costul biletelor sau să își continue călătoria sau să fie redirecționați în condiții satisfăcătoare. În cazul în care transportatorii nu oferă călătorilor asistența necesară, aceștia ar trebui să aibă dreptul de a obține o compensație financiară.

Justificare

Amendamentul reinstituie poziția PE în primă lectură și este corelat cu amendamentul la alineatul (19).

Amendamentul  11

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 17

Poziția Consiliului

Amendamentul

17) Prin intermediul asociațiilor lor profesionale, transportatorii ar trebui să coopereze în vederea adoptării de măsuri la nivel național sau european, cu implicarea părților interesate, a asociațiilor profesionale și a asociațiilor consumatorilor, pasagerilor și persoanelor cu handicap în vederea îmbunătățirii serviciilor de asistență pentru pasageri, în special în caz de anulare a călătoriei și întârzieri prelungite.

(17) Prin intermediul asociațiilor lor profesionale, transportatorii ar trebui să coopereze în vederea adoptării de măsuri la nivel regional, național sau european, cu implicarea părților interesate, a asociațiilor profesionale și a asociațiilor consumatorilor, pasagerilor și persoanelor cu handicap în vederea îmbunătățirii furnizării de informații și serviciilor de asistență pentru pasageri, în special în caz de anulare a călătoriei și întârzieri prelungite.

Justificare

Cooperarea la nivel regional ar trebui inclusă, pentru a reflecta mai bine structura organizațiilor din statele membre și a organizațiilor părților interesate. În plus, dreptul la informație reprezintă un aspect important al drepturilor pasagerilor și nu poate fi omis.

Amendamentul  12

Poziția Consiliului – act de modificare

Considerentul 26a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(26a) Statele membre ar trebui să promoveze utilizarea transportului public și să introducă sisteme informaționale interoperabile și intermodale care să pună la dispoziție informații privind orarele și tarifele și să emită bilete intermodale pentru a optimiza folosirea și interoperabilitatea diferitelor moduri de transport. Aceste servicii trebuie să fie accesibile persoanelor cu dizabilități.

Justificare

Acest nou considerent are scopul de a promova tarife și bilete integrate la nivelul modurilor de transport în beneficiul călătorilor.

Amendamentul  13

Propunere de regulament – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) În plus, prezentul regulament, cu excepția capitolelor III - VI, se aplică pasagerilor care utilizează serviciile ocazionale atunci când punctul inițial de îmbarcare sau punctul final de debarcare al pasagerului se află pe teritoriul unui stat membru.

(2) În plus, prezentul regulament, cu excepția capitolului III articolele 9-16 și articolul 18 și a capitolelor IV - VI, se aplică pasagerilor care utilizează serviciile ocazionale atunci când punctul inițial de îmbarcare sau punctul final de debarcare al pasagerului se află pe teritoriul unui stat membru.

Justificare

Articolul 17 se referă la aspecte privind compensațiile pentru scaunele cu rotile și alte echipamente de mobilitate. Aceste dispoziții ar trebui să fie aplicabile serviciilor ocazionale la fel ca alte dispoziții privind compensațiile (prevăzute la capitolul II).

Amendamentul  14

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 4

Poziția Consiliului

Amendamentul

(4) Cu excepția articolului 4 alineatul (2), a articolului 10 și a articolului 11 alineatul (1), statele membre pot excepta serviciile regulate urbane, suburbane și regionale, inclusiv serviciile transfrontaliere de acest tip, de la aplicarea prezentului regulament.

(4) Cu excepția articolului 4 alineatul (2), a articolelor 7, 8, 9, a articolului 10 alineatul (1), a articolului 11 alineatul (1), a articolului 13 alineatul (1), a articolului 16, a articolului 17 alineatele (1) și (2), a articolelor 20, 23, 25, 26 și 27, statele membre pot excepta serviciile regulate urbane și suburbane, precum și serviciile regulate regionale care fac parte din serviciile integrate cu serviciile urbane și suburbane, inclusiv serviciile transfrontaliere de acest tip, de la aplicarea prezentului regulament

Justificare

Nu ar trebui să fie posibilă excluderea serviciilor regionale din domeniul de aplicare al regulamentului. Acest amendament este în conformitate cu poziția PE în primă lectură, dar nu merge atât de departe ca aceasta, întrucât nu mai este necesar să se demonstreze, ca o condiție pentru scutirea lor, faptul că acestea fac obiectul unor contracte de servicii publice care asigură un nivel comparabil al drepturilor călătorilor. Mai mult, dispozițiile menționate în articolele de mai sus ar trebui să fie aplicate transportului urban și suburban.

Amendamentul  15

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 5

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Cu excepția articolului 4 alineatul (2), a articolului 9 și a articolului 10 alineatul (1) , statele membre pot, într-un mod transparent și nediscriminatoriu, excepta serviciile regulate interne de la aplicarea prezentului regulament. Aceste derogări pot fi acordate pentru o perioadă de maximum cinci ani, care poate fi reînnoită de două ori.

eliminat

Justificare

Acest alineat ar permite exceptarea serviciilor interne de la aplicarea regulamentului timp de până la 15 ani și, prin urmare, este inacceptabil.

Amendamentul  16

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 6

Poziția Consiliului

Amendamentul

(6) Pentru o perioadă de maximum cinci ani, statele membre pot , într-un mod transparent și nediscriminatoriu, excepta de la aplicarea prezentului regulament anumite servicii regulate, pe motivul că o parte semnificativă a serviciilor regulate respective, ce include cel puțin o oprire programată, se desfășoară în afara Uniunii. Aceste derogări pot fi reînnoite.

eliminat

Justificare

Acest alineat ar permite exceptarea serviciilor cu cel puțin o oprire programată în afara UE de la aplicarea regulamentului pentru o perioadă nedeterminată („pot fi reînnoite”) și, prin urmare, este inacceptabil.

Amendamentul  17

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 7

Poziția Consiliului

Amendamentul

(7) Statele membre informează Comisia cu privire la derogările pentru diferite tipuri de servicii acordate în temeiul alineatelor (4), (5) și (6). Comisia ia măsurile necesare dacă o asemenea derogare nu este considerată conformă cu dispozițiile prezentului articol. Până la ..., Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind derogările acordate în temeiul alineatelor (4), (5) și (6).

(7) Statele membre informează Comisia cu privire la derogările pentru diferite tipuri de servicii acordate în temeiul alineatului (4) cu trei luni înainte de data punerii în aplicare a prezentului regulament. Comisia ia măsurile necesare dacă o asemenea derogare nu este considerată conformă cu dispozițiile prezentului articol. Până la ..., Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind derogările acordate în temeiul alineatului (4).

Justificare

Este important ca derogările să fie notificate Comisiei înainte de data punerii în aplicare a regulamentului.

Amendamentul 18

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 8

Poziția Consiliului

Amendamentul

(8) Nicio dispoziție din prezentul regulament nu trebuie înțeleasă ca fiind de natură constituie cerințe tehnice care să îi oblige pe transportatori sau organismele de administrare a terminalelor să își modifice sau să își înlocuiască autobuzele sau autocarele sau infrastructura sau echipamentele din stațiile de autobuz și de la terminale.

(8) Nicio dispoziție din prezentul regulament nu trebuie înțeleasă ca fiind de natură să vină în contradicție cu legislația în vigoare privind cerințele tehnice privind autobuzele sau autocarele sau infrastructura sau echipamentele din stațiile de autobuz și de la terminale.

Justificare

Prezentul regulament nu are ca scop impunerea de noi obligații pentru operatori în privința accesului persoanelor cu mobilitate redusă la vehicule și infrastructuri. Totuși, actuala legislație a UE în materie nu poate fi ignorată, în special Directiva 2001/85/CE.

Amendamentul  19

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 2 – alineatul 8

Poziția Consiliului

Amendamentul

(8) Nicio dispoziție din prezentul regulament nu trebuie înțeleasă ca fiind de natură să constituie cerințe tehnice care să îi oblige pe transportatori sau organismele de administrare a terminalelor să își modifice sau să își înlocuiască autobuzele sau autocarele sau infrastructura sau echipamentele din stațiile de autobuz și de la terminale.

(8) Nicio dispoziție din prezentul regulament nu trebuie înțeleasă ca fiind de natură să constituie cerințe tehnice care să îi oblige pe transportatori sau organismele de administrare a terminalelor să își modifice sau să își înlocuiască autobuzele sau autocarele sau infrastructura din stațiile de autobuz și de la terminale.

Amendamentul  20

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – litera g

Poziția Consiliului

Amendamentul

(g) „transportator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, alta decât un operator de turism sau vânzător de bilete, care oferă publicului servicii regulate sau ocazionale de transport;

(g) „transportator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, alta decât un operator de turism, agent de voiaj sau vânzător de bilete, care oferă publicului servicii regulate sau ocazionale de transport;

Justificare

Definiția unui transportator ar trebui să fie diferită de cea a unui agent de voiaj.

Amendamentul  21

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 3 – litera k

Poziția Consiliului

Amendamentul

(k) „operator de turism” înseamnă un organizator sau detailist, altul decât un transportator, în sensul articolului 2 punctele (2) și (3) din Directiva 90/314/CEE;

(k) „operator de turism” înseamnă un organizator, altul decât un transportator, în sensul articolului 2 alineatul (2) din Directiva 90/314/CEE;

Justificare

Trimiterea la articolul 2 alineatul (3) înseamnă că definiția „operatorului de turism” cuprinde și detailiștii. Cu toate acestea, detailiștii sunt deja cuprinși prin intermediul definiției „agenției de voiaj” și a „agenției de vânzări de bilete”. În vederea clarificării împărțirii responsabilităților, trimiterea la articolul 2 alineatul (3) din directiva privind pachetele de servicii pentru călătorii ar trebui, prin urmare, să fie eliminată.

Amendamentul  22

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 7

Poziția Consiliului

Amendamentul

Decesul sau vătămarea corporală a pasagerilor și pierderea sau deteriorarea bagajului

Răspunderea pentru decesul sau vătămarea călătorilor

(1) În conformitate cu legislația națională aplicabilă, pasagerii au dreptul la despăgubiri în caz de deces sau vătămare corporală, precum și în caz de pierdere sau deteriorare a bagajului, în cazul accidentelor survenite ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului. În caz de deces al partenerului, acest drept se aplică cel puțin pentru persoanele față de care pasagerul avea sau ar fi avut obligația legală de întreținere.

(1) În conformitate cu prezentul capitol, transportatorii sunt răspunzători pentru paguba sau prejudiciul rezultat din decesul sau vătămarea corporală a călătorilor, cauzat de accidente survenite în timpul exploatării serviciilor de transport cu autobuzul și autocarul și în timp ce călătorul se află în vehicule, intră sau iese din acestea.

(2) Valoarea despăgubirii se calculează în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Orice limită maximă prevăzută de legislația națională drept despăgubire pentru deces sau vătămare corporală sau pentru pierderea sau deteriorarea bagajului nu poate fi în fiecare situație mai mică de:

(2) Răspunderea necontractuală a transportatorilor pentru prejudiciile cauzate nu se supune niciunei limitări financiare, indiferent dacă aceasta este definită prin lege, convenție sau contract.

(a) EUR pe pasager;

 

(b) în ceea ce privește serviciile regulate sau ocazionale urbane, suburbane și regionale, 500 EUR per bagaj și în ceea ce privește celelalte servicii regulate sau ocazionale 1 200 EUR per bagaj. În cazul deteriorării scaunelor cu rotile, a altor echipamente de mobilitate sau a dispozitivelor de asistare, valoarea despăgubirii va fi întotdeauna egală cu costul înlocuirii sau reparării echipamentului pierdut sau deteriorat.

(3) Pentru orice solicitare de despăgubire până la 220 000 EUR pe pasager, un transportator nu își poate exclude sau limita răspunderea dovedind că a depus eforturile necesare conform alineatului (4) litera (a), cu excepția cazului în care suma totală a cererii de despăgubire rezultate depășește suma pentru care este necesară o asigurare obligatorie, în conformitate cu a doua Directivă 84/5/CEE a Consiliului din 30 decembrie 1983 privind apropierea legislațiilor statelor membre privind asigurarea de răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule, în temeiul legislației naționale a statului membru în care autobuzul sau autocarul își are baza normală de operațiuni. Într-o situație de acest tip, răspunderea este limitată la suma respectivă.

 

(4) Un transportator nu este răspunzător în temeiul alineatului (1):

 

(a) dacă accidentul a fost cauzat de circumstanțe independente de funcționarea serviciilor de transport cu autobuzul și autocarul sau pe care transportatorul nu ar fi putut să le evite, în ciuda realizării diligențelor cerute de circumstanțele specifice ale cazului în speță, sau pe ale căror consecințe nu le putea preîntâmpina;

 

(b) în măsura în care accidentul este din culpa călătorului sau se datorează neglijenței acestuia.

 

Nicio dispoziție a prezentului regulament:

 

(a) nu presupune că transportatorul este singura parte răspunzătoare de plata daunelor; sau

 

(b) nu limitează dreptul unui transportator de a solicita despăgubiri de la o altă parte în conformitate cu legislația aplicabilă a unui stat membru.

Justificare

Poziția Consiliului reduce în mod semnificativ strictețea dispozițiilor privind răspunderea atât față de propunerea inițială a Comisiei, cât și față de poziția PE în primă lectură. Amendamentul are ca scop reinstituirea poziției PE în primă lectură.

Amendamentul  23

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 7a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 7a

Daune

 

(1) În cazul decesului unui călător, daunele în cazul răspunderii prevăzute la articolul 7 cuprind:

 

(a) toate costurile necesare ca urmare a decesului călătorului, în special cele legate de transportul trupului neînsuflețit și de înmormântare;

 

(b) dacă decesul nu a survenit imediat, daunele prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

 

(2) În caz de vătămare corporală sau de orice alt prejudiciu adus integrității fizice și psihice a călătorului, daunele cuprind:

 

(a) toate costurile necesare, în special cele legate de tratament și transport;

 

(b) despăgubirea pentru pierderea financiară cauzată de incapacitatea de muncă totală sau parțială sau de un număr sporit de necesități.

 

(3) Dacă, din cauza decesului călătorului, o persoană față de care călătorul avea sau ar fi avut obligația legală de a o întreține este privată de sprijin financiar, această persoană este, de asemenea, despăgubită pentru pierderea respectivă.

Justificare

Această dispoziție a fost eliminată de Consiliu. Amendamentul reinstituie poziția PE în primă lectură prin reintroducerea dispoziției privind daunele care este corelată cu articolul 7.

Amendamentul  24

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 8

Poziția Consiliului

Amendamentul

Nevoile imediate de ordin practic ale pasagerilor

Nevoile imediate de ordin practic și economic ale pasagerilor

În caz de accident survenit ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului, transportatorul asigură asistență rezonabilă în ceea ce privește nevoile imediate de ordin practic ale pasagerilor după accident. Nu orice asistență acordată constituie recunoașterea răspunderii.

În caz de accident survenit ca urmare a utilizării autobuzului sau autocarului, transportatorul asigură asistență în ceea ce privește nevoile practice imediate ale pasagerilor după accident. Asistența de acest gen include, dacă este necesar, primul ajutor, cazare, hrană, îmbrăcăminte, transport și cheltuieli de înmormântare. În caz de deces sau vătămare corporală, transportatorul efectuează, în plus, plăți în avans pentru a satisface necesitățile economice imediate, în mod proporțional cu prejudiciul suferit, cu condiția să existe dovezi la prima vedere privind prezența unor cauze ce pot fi atribuite transportatorului. Nu orice plăți efectuate sau asistență acordată constituie recunoașterea răspunderii.

Justificare

Propunerea inițială, precum și poziția PE în primă lectură prevăd plăți în avans nerambursabile în cazul vătămărilor corporale sau al deceselor pentru satisfacerea necesităților economice imediate ale victimelor. Mai mult, asistența necesară de ordin practic ar trebui specificată prin adăugarea formulării din considerentul relevant.

Amendamentul  25

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 8a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor

 

(1) Transportatorii sunt răspunzători pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor aflate în responsabilitatea lor. Valoarea maximă a despăgubirii se ridică la 1 800 EUR pe călător.

 

(2) În cazul unor accidente care survin în timpul exploatării serviciilor de transport cu autobuzul și autocarul, transportatorii răspund de pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale pe care călătorii le aveau asupra lor sau ca bagaj de mână. Valoarea maximă a despăgubirii se ridică la 1 300 EUR pe călător.

 

Un transportator nu răspunde de pierderi sau prejudicii în temeiul alineatelor (1) și (2):

 

(a) dacă pierderea sau deteriorarea a fost cauzată de circumstanțe independente de funcționarea serviciilor de transport cu autobuzul și autocarul și pe care transportatorul nu ar fi putut să le evite, în ciuda realizării demersurilor cerute de circumstanțele specifice ale cazului în speță și ale căror consecințe nu le putea preîntâmpina;

 

(b) în măsura în care pierderea sau deteriorarea este provocată din culpa călătorului sau se datorează neglijenței acestuia.

 

Justificare

Consiliul a eliminat acest articol și a inclus dispoziții privind compensațiile pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor la articolul 7. Aceste dispoziții oferă pasagerilor un nivel de protecție mai redus. Prin urmare, amendamentul reinstituie poziția PE în primă lectură.

Amendamentul  26

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 10 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) În cazul refuzului de a accepta o rezervare sau de a emite sau de a pune la dispoziție în alt mod un bilet din motivele prezentate la alineatul (1), transportatorii, agenții de voiaj și operatorii de turism trebuie să depună eforturi rezonabile pentru a informa persoana în cauză cu privire la un serviciu alternativ acceptabil operat de transportator.

(2) În cazul refuzului de a accepta o rezervare sau de a emite sau de a pune la dispoziție în alt mod un bilet din motivele prezentate la alineatul (1), transportatorii, agenții de voiaj și operatorii de turism informează persoana în cauză cu privire la un serviciu alternativ acceptabil operat de transportator.

Justificare

Ținând seama de faptul că articolul se referă la servicii alternative oferite de același transportator, informațiile ar trebui să fie disponibile și ușor de furnizat.

Amendamentul  27

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 10 – alineatul 4

Poziția Consiliului

Amendamentul

(4) Conform acelorași condiții stabilite la alineatul (1) litera (a), un transportator, un agent de voiaj sau un operator de turism poate cere ca o persoană cu handicap sau cu mobilitate redusă să fie însoțită de o altă persoană care poate oferi asistența de care are nevoie persoana cu handicap sau cu mobilitate redusă , în cazul în care acest lucru este strict necesar. Respectiva persoană însoțitoare beneficiază de transport gratuit și, atunci când este posibil, ocupă locul de lângă persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă.

(4) Dacă un transportator, un agent de voiaj sau un operator de turism refuză să accepte o rezervare din partea unei persoane, să emită sau să pună la dispoziție în alt mod un bilet pentru o persoană sau să îmbarce o persoană pe motive de handicap sau mobilitate redusă menționate la alineatul (1) sau dacă echipajul vehiculului în cauză se compune doar dintr-o persoană care conduce vehiculul și care nu este în măsură să ofere persoanei cu handicap sau persoanei cu mobilitate redusă asistența menționată în anexa I partea (b), o persoană cu handicap sau cu mobilitate redusă poate solicita să fie însoțită de o altă persoană care poate oferi asistența de care are nevoie persoana cu handicap sau cu mobilitate redusă. Respectiva persoană însoțitoare beneficiază de transport gratuit și, atunci când este posibil, ocupă locul de lângă persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă.

Justificare

Dacă i se refuză accesul unei persoane cu handicap sau unei persoane cu mobilitate redusă din cauza handicapului său sau a mobilității sale reduse, aceasta ar trebui să aibă dreptul de a fi însoțită de o altă persoană. Aceeași situație se verifică și în cazurile în care transportatorul nu poate oferi asistența la bord obligatorie în conformitate cu anexa I partea (b).

Amendamentul  28

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 11 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Condițiile de acces prevăzute la alineatul (1) trebuie puse la dispoziția publicului de către transportatori și organismele de administrare a terminalelor în mod fizic sau pe internet, în aceleași limbi în care informațiile sunt, în general, puse la dispoziția tuturor pasagerilor.

 

(2) Condițiile de acces prevăzute la alineatul (1) trebuie puse la dispoziția publicului de către transportatori și organismele de administrare a terminalelor în formate accesibile și în aceleași limbi în care informațiile sunt, în general, puse la dispoziția tuturor pasagerilor. Atunci când se oferă aceste informații, se acordă o atenție specială nevoilor persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă.

Justificare

Este important ca informațiile se fie furnizate în formate accesibile și să se acorde o atenție deosebită nevoilor persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă. Amendamentul se bazează pe textul adoptat de PE în primă lectură.

Amendamentul  29

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 11 – alineatul 2a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(2a) La cerere, transportatorii furnizează de îndată copii ale textelor legislative internaționale, ale Uniunii sau naționale prin care se stabilesc cerințele de siguranță pe care se bazează normele privind accesul nediscriminatoriu. Acestea se pun la dispoziție în formate accesibile.

Justificare

Prezentul amendament reintroduce un alineat eliminat de Consiliu.

Amendamentul  30

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 13 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Sub rezerva condițiilor de acces prevăzute la articolul 11 alineatul (1), în terminalele desemnate de către statele membre, transportatorii și organismele de administrare a terminalelor asigură, în limitele competențelor lor , asistență gratuită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum se specifică în partea (a) a anexei I.

(1) În terminalele desemnate de către statele membre, transportatorii și organismele de administrare a terminalelor asigură, în limitele competențelor lor, asistență gratuită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, cel puțin în condițiile specificate în partea (a) a anexei I.

Justificare

Obligația de a oferi asistență în conformitate cu anexa la regulament nu ar trebui să facă obiectul unor condiții privind accesul definite de transportatorii și organismele de administrare a terminalelor.

Amendamentul  31

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 13 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Sub rezerva condițiilor de acces prevăzute la articolul 11 alineatul (1), transportatorii asigură la bordul autobuzelor și autocarelor asistența gratuită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum se specifică în partea (b) a anexei I.

(2) Transportatorii asigură la bordul autobuzelor și autocarelor asistența gratuită persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă, cel puțin în condițiile specificate în partea (b) a anexei I.

Justificare

Obligația de a oferi asistență în conformitate cu anexa la regulament nu ar trebui să facă obiectul unor condiții privind accesul definite de transportatorii și organismele de administrare a terminalelor.

Amendamentul  32

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Poziția Consiliului

Amendamentul

(a) nevoia de astfel de asistență a persoanei respective să fie notificată transportatorilor, organismelor de administrare a terminalelor, agenților de voiaj și operatorilor de turism cel târziu cu două zile lucrătoare înainte de ziua în care este necesară asistența, și

(a) nevoia de astfel de asistență a persoanei respective să fie notificată transportatorilor, organismelor de administrare a terminalelor, agenților de voiaj și operatorilor de turism cel târziu cu 24 de ore înainte de momentul în care este necesară asistența, și

Justificare

Amendamentul reinstituie poziția PE în primă lectură.

Amendamentul  33

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 14 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Poziția Consiliului

Amendamentul

(i) la ora indicată în prealabil de către transportator, care să nu fie cu mai mult de 60 de minute înainte de ora de plecare anunțată ; sau

(i) la ora indicată în prealabil de către transportator, care să nu fie cu mai mult de 60 de minute înainte de ora de plecare anunțată, cu excepția cazului în care o perioadă mai scurtă este convenită între transportator și pasager; or

Justificare

Amendamentul reinstituie poziția PE în primă lectură.

Amendamentul  34

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 17 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Transportatorii și organismele de administrare a terminalelor răspund în cazul în care, ca urmare a acordării de asistență, au provocat pierderea sau deteriorarea scaunelor cu rotile sau a altor echipamente de mobilitate sau de asistență. Transportatorul sau organismul de administrare a terminalului responsabil pentru pierderea sau deteriorarea în cauză acordă despăgubirile.

(1) Transportatorii și organismele de administrare a terminalelor răspund în cazul în care au provocat pierderea sau deteriorarea scaunelor cu rotile sau a altor echipamente de mobilitate sau de asistență. Transportatorul sau organismul de administrare a terminalului responsabil pentru pierderea sau deteriorarea în cauză acordă despăgubirile.

Justificare

Transportatorii și organismele de administrare a terminalelor ar trebui să acorde despăgubiri pentru pierderea sau deteriorarea acestor echipamente în cazul în care sunt răspunzători de acestea și nu numai în cazul în care pierderea sau deteriorarea survin ca urmare a acordării asistenței. Prin urmare, această restricție nou introdusă ar trebui eliminată.

Amendamentul  35

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 18 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere articolului 2 alineatul (4), statele membre pot excepta serviciile regulate interne de la aplicarea totală sau parțială a dispozițiilor prezentului capitol cu condiția ca acestea să asigure un nivel de protecție a persoanelor cu handicap și a persoanelor cu mobilitate redusă în temeiul normelor lor naționale cel puțin egal cu cel prevăzut de prezentul regulament.

eliminat

Justificare

Dispozițiile referitoare la drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă au fost deja limitate de Consiliu față de drepturile prevăzute în propunerea inițială a Comisiei, precum și în poziția PE în primă lectură. Prin urmare, ar fi inacceptabilă stipularea, în plus, a posibilității de derogare de la aplicarea respectivelor dispoziții pentru serviciile interne.

Amendamentul  36

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 18 – alineatul 2

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la derogările acordate în temeiul alineatului (1). Comisia ia măsurile necesare dacă o asemenea derogare nu este considerată conformă cu dispozițiile prezentului articol. Până la ..., Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind derogările acordate în temeiul alineatului (1).

eliminat

Justificare

Dispozițiile referitoare la drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă au fost deja limitate de Consiliu față de drepturile prevăzute în propunerea inițială a Comisiei, precum și în poziția PE în primă lectură. Prin urmare, ar fi inacceptabilă stipularea, în plus, a posibilității de derogare de la aplicarea respectivelor dispoziții pentru serviciile interne.

Amendamentul  37

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) În cazul în care un transportator estimează, în mod rezonabil, că plecarea unui serviciu regulat de la un terminal va fi anulată sau întârziată cu peste 120 de minute, pasagerilor li se oferă imediat de ales între:

(1) În cazul în care un transportator estimează, în mod rezonabil, că plecarea unui serviciu regulat de la un terminal va fi anulată sau întârziată cu peste 120 de minute sau în cazul suprarezervării, pasagerilor li se oferă imediat de ales între:

Justificare

Regulamentul ar trebui, de asemenea, să ofere călătorilor drepturi adecvate în cazul suprarezervării.

Amendamentul  38

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Poziția Consiliului

Amendamentul

(a) continuarea sau redirecționarea călătoriei către destinația finală, în condiții comparabile, astfel cum este prevăzut în contractul de transport, cu prima ocazie posibilă;

(a) continuarea sau redirecționarea călătoriei către destinația finală, fără costuri suplimentare și în condiții comparabile, astfel cum este prevăzut în contractul de transport, cu prima ocazie posibilă;

Justificare

Amendamentul reflectă poziția PE în primă lectură.

Amendamentul  39

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(ba) pe lângă rambursarea menționată la litera (b), pasagerii au dreptul la o despăgubire în valoare de până la 50% din prețul biletului, dacă transportatorul nu oferă continuarea sau redirecționarea călătoriei către destinația finală menționată la litera (a). Despăgubirile se achită în termen de o lună de la data depunerii cererii de despăgubire.

Justificare

Amendamentul reflectă poziția PE în primă lectură.

Amendamentul  40

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 19 – alineatul 1a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(1a) În cazul în care autobuzul sau autocarul devine inutilizabil, pasagerilor li se oferă transportul de la locul în care se află vehiculul inutilizabil la un punct de așteptare adecvat sau la un terminal de unde este posibilă continuarea călătoriei.

Justificare

Amendamentul reinstituie poziția PE în primă lectură.

Amendamentul  41

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 21 – partea introductivă

Poziția Consiliului

Amendamentul

Pentru o călătorie cu o durată programată mai mare de trei ore, în caz de anulare sau întârziere la plecarea de la terminal mai mare de două ore, transportatorul oferă gratuit pasagerilor:

Pentru o călătorie cu o durată programată mai mare de trei ore, în caz de anulare sau întârziere la plecarea de la terminal mai mare de o oră, transportatorul oferă gratuit pasagerilor:

Justificare

Pentru a asigura condiții echitabile de reglementare cu alte moduri de transport (de exemplu, cel feroviar), sistemul de compensare în caz de întârziere ar trebui să se aplice începând de la o oră întârziere, nu numai de la două ore întârziere.

Amendamentul  42

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 21 – litera b

Poziția Consiliului

Amendamentul

(b) asistență pentru găsirea unei camere de hotel sau a unei alte forme de cazare, precum și asistență pentru aranjarea transportului între terminal și locul de cazare în cazul în care este necesară o ședere de una sau mai multe nopți.

(b) o cameră de hotel sau altă formă de cazare, precum și asistență pentru aranjarea transportului între terminal și locul de cazare în cazul în care este necesară o ședere de una sau mai multe nopți.

 

 

Justificare

Acest amendament are ca obiectiv principal să reinstituie poziția adoptată de PE în primă lectură cu privire la despăgubirea pasagerilor în cazul anulării sau întârzierii unui serviciu.

Amendamentul  43

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 21 – paragraf nou

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

În eventualitatea unei întârzieri la sosire, în cazul în care întârzierea este cauzată fie de neglijență și o eroare comisă de conducătorul auto, fie de o defecțiune a autovehiculului:

(a) pasagerii au dreptul la o despăgubire de 25% din prețul biletului în cazul unei întârzieri de mai mult de o oră și de 50% din prețul biletului în cazul în care întârzierea depășește două ore.

Un transportator este exonerat de această răspundere în cazul în care anularea sau întârzierea poate fi atribuită uneia dintre următoarele cauze:

 

circumstanțe independente de exploatarea serviciilor de transport cu autobuzul și autocarul și pe care transportatorul nu ar fi putut să le evite, în ciuda luării măsurilor necesare în funcție de circumstanțele concrete ale situației în cauză, și ale căror consecințe nu le-a putut preîntâmpina;

 

-neglijența pasagerilor.

Justificare

Un sistem de compensare ar trebui să se aplice în cazul unei întârzieri la sosire, cu condiția ca motivele acesteia să fie atribuite transportatorului.

Amendamentul  44

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 22a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

Articolul 22a

 

Măsuri suplimentare în favoarea călătorilor

 

Transportatorii cooperează în vederea adoptării de măsuri la nivel național sau european, cu implicarea părților interesate, a asociațiilor profesionale și a asociațiilor consumatorilor, călătorilor și persoanelor cu dizabilități. Aceste măsuri au ca scop îmbunătățirea atenției acordate pasagerilor, în special în cazul întârzierilor îndelungate și al întreruperii sau anulării călătoriei, cu o atenție deosebită pentru pasagerii cu nevoi speciale datorate handicapului, mobilității reduse, bolii, bătrâneții sau sarcinii, precum și pentru pasagerii însoțitori și pasagerii care călătoresc cu copii mici.

Justificare

Acest amendament reintroduce parțial un articol eliminat de Consiliu.

Amendamentul  45

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 23

Poziția Consiliului

Amendamentul

Transportatorii și organismele de administrare a terminalelor oferă pasagerilor, în cadrul domeniilor lor de competență respective, informațiile adecvate pe durata călătoriei acestora. Acolo unde este posibil, informațiile sunt oferite, la cerere, în formate accesibile.

Transportatorii și organismele de administrare a terminalelor oferă pasagerilor, în cadrul domeniilor lor de competență respective, informațiile adecvate din momentul rezervării și pe durata călătoriei acestora în formate accesibile și în conformitate cu un model conceptual comun pentru datele și sistemele privind transportul public.

Justificare

Informațiile ar trebui puse la dispoziția călătorilor în formate accesibile și din momentul rezervării, astfel încât pasagerii să fie informați despre întârzierile prevăzute, anulări etc. Mai mult, utilizarea de modele comune ar facilita dezvoltarea informării și emiterii de bilete interoperabile și intermodale.

Amendamentul  46

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 24 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Transportatorii și organismele de administrare a terminalelor, în cadrul domeniilor lor de competență respective, se asigură că sunt puse la dispoziția pasagerilor informații corespunzătoare și ușor de înțeles cu privire la drepturile care le revin în temeiul prezentului regulament cel târziu în momentul plecării. Aceste informații sunt furnizate la terminale și, atunci când este posibil, pe internet. Aceste informații includ datele de contact ale organismului sau ale organismelor responsabile cu asigurarea aplicării, desemnat sau desemnate de statul membru în temeiul articolului 27 alineatul (1).

(1) Transportatorii și organismele de administrare a terminalelor, în cadrul domeniilor lor de competență respective, se asigură că sunt puse la dispoziția pasagerilor informații corespunzătoare și ușor de înțeles cu privire la drepturile care le revin în temeiul prezentului regulament în momentul rezervării și cel târziu în momentul plecării. Aceste informații sunt furnizate în formate accesibile tuturor și în conformitate cu un model conceptual comun pentru datele și sistemele privind transportul public, la terminale și, atunci când este posibil, pe internet. Aceste informații includ datele de contact ale organismului sau ale organismelor responsabile cu asigurarea aplicării, desemnat sau desemnate de statul membru în temeiul articolului 27 alineatul (1).

Justificare

Ar trebui să se asigure faptul că pasagerii primesc informații privind legăturile cu alte moduri de transport. Acest lucru va asigura, de asemenea, un dialog între serviciile de transport de călători feroviar și cu autobuzul.

Amendamentul  47

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 25

Poziția Consiliului

Amendamentul

Transportatorii pun la punct sau dispun de un mecanism pentru soluționarea plângerilor legate de drepturile și obligațiile prevăzute la articolul 4, articolul 8 și la articolele 9 - 24.

Transportatorii pun la punct sau dispun de un mecanism pentru soluționarea plângerilor legate de drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul regulament.

Justificare

Mecanismul pentru soluționarea plângerilor ar trebui să acopere toate drepturile pasagerilor în temeiul prezentului regulament, de exemplu cele stabilite la articolele 6 și 7, care nu fac obiectul textului Consiliului.

Amendamentul  48

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 26

Poziția Consiliului

Amendamentul

În cazul în care un pasager căruia i se aplică prezentul regulament dorește să adreseze transportatorului o plângere în temeiul articolelor 4, 8 și 9-24, acesta o adresează în termen de trei luni de la data prestării serviciului regulat sau de la data la care ar fi trebuit să aibă loc prestarea serviciului. În termen de o lună de la data primirii plângerii, transportatorul îi notifică pasagerului dacă plângerea sa este considerată întemeiată, respinsă sau este încă analizată. Intervalul de timp pentru trimiterea răspunsului final nu trebuie să depășească trei luni de la data primirii plângerii.

În cazul în care un pasager căruia i se aplică prezentul regulament dorește să adreseze transportatorului o plângere, acesta o adresează în termen de trei luni de la data prestării serviciului regulat sau de la data la care ar fi trebuit să aibă loc prestarea serviciului. În termen de o lună de la data primirii plângerii, transportatorul îi notifică pasagerului dacă plângerea sa este considerată întemeiată, respinsă sau este încă analizată. Intervalul de timp pentru trimiterea răspunsului final nu trebuie să depășească două luni de la data primirii plângerii.

Justificare

Acest amendament reduce intervalul de timp pentru trimiterea răspunsului final la două luni, în conformitate cu propunerea inițială, precum și cu poziția PE în primă lectură.

Amendamentul  49

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 27 – alineatul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un organism sau organisme, noi sau existente, care să răspundă de asigurarea aplicării prezentului regulament în ceea ce privește serviciile regulate din punctele situate pe teritoriul său și serviciile regulate dintr-o țară terță către respectivele puncte. Fiecare organism adoptă măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

(1) Fiecare stat membru desemnează un organism sau organisme existente, sau dacă nu există unul, un nou organism care să răspundă de asigurarea aplicării prezentului regulament. Fiecare organism adoptă măsurile necesare pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

Fiecare organism este independent de transportatori, operatori de turism și organismele de administrare a terminalelor în ceea ce privește organizarea, deciziile de finanțare, structura juridică și mecanismul de luare a deciziilor.

Fiecare organism este independent de transportatori, operatori de turism și organismele de administrare a terminalelor în ceea ce privește organizarea, deciziile de finanțare, structura juridică și mecanismul de luare a deciziilor.

Justificare

Organismele competente trebuie să poată asigura aplicarea tuturor dispozițiilor regulamentului.

Amendamentul  50

Poziția Consiliului – act de modificare

Articolul 27 – alineatul 3

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) Orice pasager poate adresa, în conformitate cu legislația națională, o plângere organismului competent desemnat în conformitate cu alineatul (1), sau oricărui alt organism competent desemnat de către un stat membru, în legătură cu o presupusă nerespectare a prezentului regulament.

(3) Orice pasager poate adresa o plângere organismului competent desemnat în conformitate cu alineatul (1), sau oricărui alt organism competent desemnat de către un stat membru, în legătură cu o presupusă nerespectare a prezentului regulament.

Un stat membru poate decide că:

Un stat membru poate decide că, într-o primă etapă, pasagerul adresează transportatorului o plângere, caz în care organismul național responsabil cu asigurarea aplicării sau orice alt organism corespunzător desemnat de statul membru are rolul de organism în fața căruia se pot introduce căi de atac împotriva plângerilor nesoluționate în temeiul articolului 26.

(a)       într-o primă etapă, pasagerul adresează transportatorului o plângere privind articolele 4, 8 și 9-24; și/sau

 

(b)       organismul național responsabil cu asigurarea aplicării sau orice alt organism corespunzător desemnat de statul membru are rolul de organism în fața căruia se pot introduce căi de atac împotriva plângerilor nesoluționate în temeiul articolului 26.

 

Justificare

Dreptul de a prezenta plângeri privind presupuse încălcări ale dispozițiilor nu trebuie limitat. În plus, trebuie să se garanteze că respectivele plângeri sunt soluționate de un organism în fața căruia se poate introduce o cale de atac, în cazurile nerezolvate de transportator.

Amendamentul  51

Poziția Consiliului – act de modificare

Anexa I – partea b – liniuța 1a (nouă)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

- deplasarea spre grupurile sanitare, dacă există la bord și alt personal în afara conducătorului auto.

 

Justificare

Amendamentul reintroduce dispozițiile privind asistența la bord existente atât în propunerea Comisiei, cât și în poziția PE în primă lectură.

(1)

Avizul din 16 iulie 2009 (JO C 317, 23.12.2009, p. 99).


EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei

Propunerea, adoptată de Comisie la 4 decembrie 2008, vizează instituirea unor drepturi ale călătorilor care folosesc transportul cu autocarul și autobuzul în vederea sporirii atractivității și încrederii în transportul cu autocarul și autobuzul, precum și în scopul creării unor condiții echitabile de concurență între transportatorii din diferite state membre și între diferitele moduri de transport. Prin introducerea de noi norme, Regulamentul, după adoptarea sa, va contribui la sporirea protecției pasagerilor în general, precum și a persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă, în special. De asemenea, acesta va stabili standarde de calitate comparabile cu cele deja definite în sectoarele transportului aerian și feroviar. Pe scurt, propunerea prevede următoarele dispoziții:

-    Răspunderea pentru decesul sau vătămarea călătorilor: se propune stabilirea răspunderii nelimitate pentru transportatori. Mai mult, în anumite condiții, întreprinderile nu pot să conteste despăgubirile care se ridică la o anumită valoare în caz de accident (răspunderea obiectivă). Călătorii au, de asemenea, dreptul la plăți în avans pentru a depăși dificultățile economice cu care aceștia, sau familiile lor, se pot confrunta ca urmare a decesului sau vătămării corporale.

-    Drepturile persoanelor cu mobilitate redusă: propunerea interzice orice formă de discriminare pe considerente de handicap și mobilitate redusă în momentul rezervării unei călătorii și al îmbarcării într-un vehicul și stabilește reguli care obligă întreprinderile să ofere asistență în mod gratuit. Mai mult, acestea au obligația de a asigura o formare adecvată a personalului.

-    Despăgubirile și asistența în caz de anulare sau întârziere: în conformitate cu propunerea, întreprinderile ar fi obligate să pună la dispoziția călătorilor informații adecvate și servicii alternative rezonabile sau, în caz contrar, să plătească despăgubiri.

-    Reclamații și căi de atac: statele membre vor trebui să instituie organisme naționale responsabile cu aplicarea prezentului regulament. În cazul în care un călător consideră că nu i-a fost respectat un drept, acesta poate adresa o reclamație întreprinderii. În cazul în care răspunsul primit nu este satisfăcător, acesta poate depune o reclamație la organismul național responsabil cu aplicarea.

Prima lectură a PE

La 23 aprilie 2009, Parlamentul a adoptat, cu o majoritate confortabilă (557 voturi pentru, 30 împotrivă și 23 de abțineri), poziția sa în primă lectură. Majoritatea amendamentelor la propunerea Comisiei vizează consolidarea drepturilor pasagerilor în sectorul transportului cu autobuzul și autocarul, luând în considerare trăsăturile specifice ale transportului cu autobuzul și autocarul față de alte moduri de transport. Cele mai importante modificări introduse de Parlament se referă la următoarele aspecte:

-    Domeniu de aplicare: Parlamentul a considerat că statele membre nu ar trebui să beneficieze de derogare de la regulament pentru transportul regional, întrucât acesta reprezintă o mare parte din activitatea de transport cu autobuzul și autocarul. În plus, transportul regional poate opera pe distanțe semnificative, în funcție de dimensiunea respectivei regiuni. Prin urmare, statele membre ar trebui să beneficieze de derogare numai pentru serviciile de transport urban și suburban, cu condiția să facă obiectul unor contracte de servicii publice care asigură un nivel comparabil al drepturilor călătorilor.

-    Răspundere: Parlamentul a adoptat un amendament pentru a alinia dispozițiile privind răspunderea în caz de deces sau vătămare la exigențele Directivei 2005/14/CE privind asigurarea de răspundere civilă în legătură cu folosirea autovehiculelor, care limitează răspunderea obiectivă pentru un accident la 5 milioane EUR. Dispozițiile privind plățile în avans care sunt făcute de transportatori în cazul decesului sau vătămării corporale a pasagerilor au fost, de asemenea, modificate. În conformitate cu amendamentul PE, aceștia nu trebuie să facă astfel de plăți imediat și automat, așa cum prevede propunerea Comisiei, ci numai dacă și după ce se stabilește răspunderea lor pentru accident. De asemenea, transportatorii ar trebui să fie răspunzători de pierderea sau deteriorarea bagajelor numai dacă se fac responsabili de pierderea sau deteriorarea acestora.

-    Drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă: Parlamentul a eliminat articolul 11 alineatul (1) litera (a) care prevede posibilitatea ca transportatorii să refuze rezervările persoanelor cu handicap în temeiul cerințelor privind siguranța. Alte dispoziții de la articolul 11 au fost aliniate la formularea din propunerea privind drepturile călătorilor care utilizează transportul maritim. Parlamentul a adoptat, de asemenea, amendamente având în vedere faptul că echipajul autobuzului este format, în majoritatea cazurilor, numai din conducătorul auto, care nu poate avea posibilitatea de a oferi asistență întotdeauna în timpul călătoriei. Mai mult, s-a clarificat faptul că normele privind accesibilitatea trebuie să fie stabilite în cooperare cu organizațiile reprezentative ale persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă. În cele din urmă, o serie de amendamente ar obliga transportatorii să furnizeze informațiile în formate accesibile.

-    Rambursarea și despăgubirea în cazul întârzierilor și anulărilor: Parlamentul a redus suma despăgubirii pentru anulări și întârzieri mari (în cazul în care întreprinderea nu furnizează nici servicii alternative, nici informații adecvate) de la 100% la 50% din contravaloarea biletului, având în vedere că această sumă ar fi plătită în plus față de rambursarea contravalorii biletului. Totuși, a introdus dispoziții care prevăd să se ofere pasagerilor mese, băuturi răcoritoare, cazare și transport până la un punct din care pot continua călătoria, dacă este cazul.

-    Alte amendamente: restul amendamentelor se referă, printre altele, la anumite definiții (contract de transport, vânzător de bilete și operator de turism), precum și la independența organismelor responsabile cu aplicarea și la cooperarea acestora atât cu transportatorii, cât și cu organizațiile de consumatori. În plus, a fost introdusă o cerință prin care transportatorii trebuie să publice un raport anual privind soluționarea plângerilor. În cele din urmă, data punerii în aplicare a viitorului regulament a fost amânată de la 1 la 2 ani după intrarea sa în vigoare pentru a permite transportatorilor să se adapteze la noile cerințe.

Poziția Consiliului în primă lectură

Consiliul a modificat substanțial, în primă lectură, elementele esențiale ale propunerii de regulament. Mai multe dispoziții importante atât din propunerea Comisiei, cât și din poziția PE în primă lectură au fost atenuate sau eliminate complet, ceea ce ar duce la o reducere considerabilă a nivelului de protecție a pasagerilor. În consecință, marea majoritatea a amendamentelor PE nu au fost incluse în textul Consiliului. Modificările majore introduse de Consiliu sunt următoarele:

-    Domeniu de aplicare: poziția Consiliului dă statelor membre posibilitatea de a beneficia de o derogare de la aplicarea regulamentului privind serviciile regulate urbane, suburbane si regionale, inclusiv serviciile transfrontaliere. Propunerea Comisiei a inclus posibilitatea unei derogări pentru aceste servicii, dar numai în cazul în care fac obiectul unor contracte de servicii publice care asigură un nivel comparabil al drepturilor călătorilor, în timp ce poziția Parlamentului ar permite o derogare numai pentru serviciile urbane și suburbane. În plus, statele membre pot beneficia de o derogare privind serviciile interne regulate pentru o perioadă de până la 15 ani, precum și privind serviciile internaționale dintre care o parte semnificativă este realizată în afara Uniunii (pentru o perioadă nedeterminată). Ar rezulta de aici o limitare semnificativă a domeniului de aplicare a regulamentului.

-    Răspundere: propunerea Comisiei și poziția PE în primă lectură conțineau un capitol cu norme detaliate referitoare la obligațiile transportatorilor în ceea ce privește despăgubirile și asistența în caz de accidente. Poziția Consiliului l-a înlocuit cu o trimitere la legislația națională aplicabilă și cu o obligație pentru statele membre de a garanta că orice limită maximă prevăzută de legislația națională drept despăgubire nu poate fi mai mică de 220 000 EUR pe pasager și de 500 EUR per bagaj în ceea ce privește serviciile urbane, suburbane si regionale (1 200 EUR per bagaj în ceea ce privește celelalte servicii de transport). De asemenea, poziția Consiliului a înlocuit cerința de plată în avans prevăzută în propunerea Comisiei cu obligația transportatorilor de a asigura asistență pentru satisfacerea nevoilor imediate de ordin practic ale pasagerilor după accident.

-    Drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă: în acest domeniu Consiliul a inclus unele dintre amendamentele PE în primă lectură, cum ar fi amendamentele 26 și 27 privind proiectarea vehiculelor și infrastructura, amendamentul 29 privind persoanele însoțitoare, amendamentele 31 și 32 privind normele referitoare la acces, precum și amendamentul 36 privind publicarea terminalelor desemnate. Totuși, textul Consiliului nu preia restul amendamentelor și, în plus, modifică părți ale propunerii inițiale într-un mod care diminuează drepturile persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă. Cea mai importantă modificare este introducerea unui articol prin care statele membre ar putea beneficia de o derogare de la aplicarea dispozițiilor privind persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă pentru toate serviciile interne.

-    Rambursarea și despăgubirea în cazul întârzierilor și anulărilor: textul Consiliului diminuează drepturile pasagerilor și în cazul anulărilor și întârzierilor, de exemplu prin eliminarea dispozițiilor care obligă la plata compensațiilor, cazare gratuită și transport până la un punct din care călătoria poate fi continuată. În plus, a fost eliminat un articol care cuprindea măsuri suplimentare în favoarea pasagerilor.

-    Alte aspecte: în mai multe părți ale textului, Consiliul a înlocuit formularea Parlamentului potrivit căreia informațiile ar trebui furnizate în formate accesibile prin adăugarea cuvintelor „acolo unde este posibil” și „la cerere”. De asemenea, a modificat propunerile privind sistemul de soluționare a reclamațiilor și nu a preluat amendamentul PE potrivit căruia transportatorii trebuie să publice un raport privind soluționarea plângerilor. În schimb, Consiliul a preluat amendamentul 69 prin care se amână data punerii în aplicare a regulamentului.

Evaluarea și recomandările raportorului pentru a doua lectură

Raportorul împărtășește deosebita preocupare a Comisiei referitoare la modificările substanțiale introduse de Consiliu. Limitările în domeniul de aplicare ar crea derogări pentru majoritatea serviciilor transport cu autobuzul și autocarul. În plus, textul Consiliului prevede pentru serviciile care rămân în domeniul de aplicare al regulamentului posibilitatea unor derogări temporare de până la 15 ani pentru serviciile naționale și pe o perioadă nedeterminată pentru anumite servicii internaționale. Mai mult, serviciile naționale ar putea beneficia de o derogare de la aplicarea dispozițiilor privind persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă. În consecință, raportorul consideră că adoptarea textului Consiliului nu ar necesita schimbări semnificative ale status quo-ului.

În ciuda limitărilor domeniului de aplicare menționate anterior, Consiliul a diminuat sau a eliminat o serie de dispoziții de bază ale propunerii Comisiei și nu a ținut seama de majoritatea amendamentelor PE. Dispozițiile în cauză sunt, printre altele, cele referitoare la răspunderea în caz de deces sau vătămare, la răspunderea pentru pierderea sau deteriorarea bagajelor, la despăgubirea și asistența în cazul anulării sau întârzierii călătoriilor, precum și la drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă.

Raportorul este conștient de necesitatea de a menține viabilitatea economică a operatorilor și de a ține seama de specificitățile sectorului transportului cu autobuzul și autocarul, în cadrul căruia își desfășoară activitatea, în general, operatori mici și mijlocii. Cu toate acestea, în același timp, noul regulament trebuie să asigure un nivel rezonabil de protecție a pasagerilor care să fie comparabil cu cel existent deja în cadrul altor moduri de transport. Prin urmare, raportorul propune amendamente care ar restabili domeniul de aplicare și majoritatea cerințelor de fond incluse în poziția Parlamentului în primă lectură.

Pe această bază, raportorul va realiza negocieri cu Consiliul. Raportorul consideră că adoptarea de către Consiliu a unei poziții mai ambițioase, în special cu privire la domeniul de aplicare și la dispozițiile privind persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă, este o condiție prealabilă esențială pentru încheierea cu succes a acestor negocieri.


PROCEDURĂ

Titlu

Drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul și cu autocarul

Referințe

05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)

Data primei lecturi a PE

23.4.2009                     T6-0281/2009

Propunerea Comisiei

COM(2008)0817 - C6-0469/2008

Data anunțului în plen a primirii poziției comune

25.3.2010

Comisia competentă în fond

       Data anunțului în plen

TRAN

25.3.2010

Raportor(i)

       Data numirii

Antonio Cancian

11.12.2008

 

 

Raportor(i) substituit (substituiți)

Gabriele Albertini

 

 

Examinare în comisie

3.5.2010

31.5.2010

 

 

Data adoptării

1.6.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

36

0

4

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Țicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Birgit Sippel

Aviz juridic - Politica de confidențialitate