ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004

3.6.2010 - (05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD)) - ***II

Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Spravodajca: Antonio Cancian


Postup : 2008/0237(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0174/2010

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004

(05218/2010 – C7‑0077/2010 – 2008/0237(COD))

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05218/2010 – C7‑0077/2010),

–   so zreteľom na návrh Komisie Parlamentu a Rade (KOM(2008)0817),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 71 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0469/2008),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní,

–   so zreteľom na oznámenie Komisie Parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru[1],

–   po konzultovaní Výboru regiónov,

–   so zreteľom na článok 66 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie Výboru pre dopravu a cestovný ruch do druhého čítania (A7-0174/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v druhom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh    1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vzhľadom na osobitosti mestskej a prímestskej pravidelnej dopravy by sa malo členským štátom udeliť právo vyňať tieto druhy dopravy z pôsobnosti časti tohto nariadenia. Členské štáty by na účely určenia mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy mali zohľadniť kritériá, ako sú napr. vzdialenosť, frekvencia služieb, počet plánovaných zastávok, typ používaných autobusov alebo autokarov, systémy predaja lístkov, výkyvy v počte cestujúcich medzi časom dopravnej špičky a mimo dopravnej špičky, autobusové kódexy a cestovné poriadky.

(5) Vzhľadom na osobitosti mestskej, prímestskej a pravidelnej regionálnej dopravy, ktorá tvorí súčasť služieb mestskej a prímestskej dopravy, by sa malo členským štátom udeliť právo vyňať tieto druhy dopravy z pôsobnosti časti tohto nariadenia. Členské štáty by na účely určenia tejto mestskej, prímestskej a pravidelnej regionálnej dopravy mali zohľadniť kritériá, ako sú napr. administratívne členenie, zemepisná poloha, vzdialenosť, frekvencia služieb, počet plánovaných zastávok, typ používaných autobusov alebo autokarov, systémy predaja lístkov, výkyvy v počte cestujúcich medzi časom dopravnej špičky a mimo dopravnej špičky, autobusové prepravné poriadky a cestovné poriadky.

Odôvodnenie

Nemalo by sa umožniť vylúčiť služby v oblasti regionálnej dopravy z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Tento návrh je v súlade s pozíciou EP v prvom čítaní, ale nezachádza tak ďaleko, pretože už sa nebude ako podmienka ich vyňatia z pôsobnosti vyžadovať dôkaz o tom, že sa na ne vzťahujú zmluvy o službe vo verejnom záujme zabezpečujúce porovnateľnú úroveň práv cestujúcich. Členské štáty by pri určovaní mestskej alebo prímestskej dopravy mali mať možnosť zohľadniť svoju vnútroštátnu a miestnu situáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Cestujúci a aspoň osoby, voči ktorým mal alebo mal mať cestujúci právny záväzok, by mali byť chránení v prípade nehôd v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru, berúc do úvahy smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/103/ES z 16. septembra 2009 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a o kontrole plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti.

(6) Cestujúci by mali mať možnosť využívať pravidlá zodpovednosti prevádzkovateľov porovnateľné s pravidlami platnými pre iné druhy dopravy v prípade nehôd s následkom smrti alebo zranenia.

 

Odôvodnenie

Pozícia Rady značne oslabuje ustanovenia o zodpovednosti v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie a s pozíciou EP v prvom čítaní. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovne predložiť pozíciu EP z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Pri určovaní vnútroštátnych právnych predpisov uplatniteľných na náhradu v prípade smrti alebo zranenia, ako aj straty alebo poškodenia batožiny pri nehodách v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru by sa malo zohľadniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

(7) Dopravcovia by mali byť zodpovední za stratu alebo poškodenie batožiny cestujúcich za podmienok porovnateľných s podmienkami platnými pre iné druhy dopravy.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá pozíciu EP z prvého čítania opätovným zavedením ustanovenia o škodách, ktoré súvisí s článkom 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Cestujúci by okrem náhrady v prípade smrti alebo zranenia, alebo straty alebo poškodenia batožiny v prípade nehôd v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru, na ktorú by mali nárok v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom, mali mať právo na pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými potrebami po nehode. Takáto pomoc by mohla zahŕňať prvú pomoc, ubytovanie, potraviny, oblečenie a dopravu.

(8) Cestujúci by okrem náhrady v prípade smrti alebo zranenia, alebo straty alebo poškodenia batožiny v prípade nehôd v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru, na ktorú by mali nárok v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom, mali mať právo na pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými a finančnými potrebami po nehode. Takáto pomoc by mala v prípade potreby zahŕňať prvú pomoc, ubytovanie, potraviny, oblečenie, dopravu a výdavky na pohreb. V prípade smrti alebo úrazu dopravca okrem toho vyplatí zálohy na pokrytie bezprostredných finančných potrieb, a to úmerne k utrpenej škode, ak existuje evidentný dôkaz, že za príčiny zodpovedá dopravca.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovne predložiť pozíciu EP z prvého čítania v súvislosti s pomocou a vyplácaním záloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Pri rozhodovaní o podobe nových autobusových staníc a v rámci zásadnej rekonštrukcie by riadiace orgány mali podľa možnosti zohľadniť potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Správcovia autobusových staníc by mali v každom prípade určiť miesta, na ktorých môžu takéto osoby oznámiť svoj príchod a potrebu pomoci.

(11) Pri rozhodovaní o podobe nových autobusových staníc a v rámci zásadnej rekonštrukcie by riadiace orgány mali bez výnimky a ako základnú podmienku zohľadniť potreby zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v súlade s požiadavkami „návrhu prispôsobeného požiadavkám všetkých“. Správcovia autobusových staníc by mali v každom prípade určiť miesta, na ktorých môžu takéto osoby oznámiť svoj príchod a potrebu pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11a) Dopravcovia by tiež mali zohľadniť uvedené potreby pri rozhodovaní o návrhoch nových a modernizovaných vozidiel.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá odôvodnenie predložené Európskym parlamentom v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 11b (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(11b) Členské štáty by mali zlepšiť existujúcu infraštruktúru tam, kde je to potrebné na to, aby sa umožnilo dopravcom zaistiť prístup pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, ako aj poskytnúť primeranú pomoc.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá odôvodnenie predložené Európskym parlamentom v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 13

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13) Ak je to možné, organizácie zastupujúce zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou by sa mali konzultovať v prípade organizácie odbornej prípravy v oblasti zdravotného postihnutia alebo sa do nej zapojiť.

(13) Pri príprave obsahu odbornej prípravy zameranú na oblasť zdravotného postihnutia by mali byť konzultované alebo do nej zapojené organizácie zastupujúce zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Organizácie zastupujúce zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou by sa mali zúčastňovať na príprave obsahu odbornej prípravy v oblasti zdravotného postihnutia, aby sa zabezpečilo jej prispôsobenie potrebám týchto osôb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 14

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave by mali zahŕňať sprístupnenie informácií o poskytovanej službe pred cestou, ako aj počas cesty. Všetky základné informácie poskytované cestujúcim v autobusovej a autokarovej doprave by sa mali poskytovať aj v alternatívnych formách dostupných pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou.

(14) Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave by mali zahŕňať sprístupnenie informácií o poskytovanej službe pred cestou, ako aj počas cesty. Všetky základné informácie poskytované cestujúcim v autobusovej a autokarovej doprave by sa mali poskytovať aj v alternatívnych formách dostupných pre zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou, akými sú napríklad veľká tlač, jednoduchý jazyk, Braillovo písmo, elektronické komunikačné zariadenia, ku ktorým je možný prístup pomocou prispôsobiteľných technológií, a audio nahrávok.

Odôvodnenie

Ide o čiastočné obnovenie znenia týkajúceho sa prístupných foriem z prvého čítania v EP.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 16

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Množstvo nepríjemností, ktorým čelia cestujúci v dôsledku zrušenia alebo dlhého meškania ich spoja, by sa malo obmedziť. Na tento účel by sa cestujúcim pri odchode z autobusových staníc mala poskytovať primeraná starostlivosť a informácie. Cestujúci by tiež mali mať možnosť zrušiť svoju cestu a nechať si preplatiť cestovné lístky alebo v ceste pokračovať alebo dosiahnuť presmerovanie trasy za uspokojivých podmienok.

(16) Mali by sa obmedziť ťažkosti, ktorým čelia cestujúci z dôvodu zrušenia alebo značného meškania svojho spojenia. Na tento účel by sa cestujúcim pri odchode z autobusových staníc mala poskytovať primeraná starostlivosť a informácie spôsobom, ktorý je dostupný pre každého. Cestujúci by tiež mali mať možnosť zrušiť svoju cestu a nechať si preplatiť cestovné lístky alebo v ceste pokračovať alebo dosiahnuť presmerovanie trasy za uspokojivých podmienok. Ak dopravcovia neposkytnú cestujúcim nevyhnutnú pomoc, cestujúci by mali mať právo získať finančnú náhradu.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá pozíciu EP z prvého čítania a súvisí s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k odseku 19.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 17

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17) Dopravcovia by prostredníctvom svojich profesijných združení mali spolupracovať v záujme prijatia opatrení na vnútroštátnej alebo európskej úrovni so zapojením zainteresovaných strán, záujmových združení a združení zákazníkov, cestujúcich a zdravotne postihnutých osôb s cieľom zlepšiť starostlivosť o cestujúcich, a to najmä v prípade zrušenia cesty a veľkého meškania.

(17) Dopravcovia by prostredníctvom svojich profesijných združení mali spolupracovať v záujme prijatia opatrení na regionálnej, vnútroštátnej alebo európskej úrovni so zapojením zainteresovaných strán, záujmových združení a združení zákazníkov, cestujúcich a zdravotne postihnutých osôb s cieľom zlepšiť poskytovanie informácií a starostlivosť o cestujúcich, a to najmä v prípade zrušenia cesty a veľkého meškania.

Odôvodnenie

Spolupráca na regionálnej úrovni by sa mala zahrnúť s cieľom lepšie zohľadniť štruktúru členských štátov a organizácií zúčastnených subjektov. Právo na informácie je okrem toho dôležitým aspektom práv cestujúcich a nemožno naň zabúdať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26a (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(26a) Členské štáty by mali podporovať používanie verejnej dopravy a zaviesť interoperabilné, intermodálne informačné systémy, ktoré poskytnú informácie o cestovnom poriadku a cene pri vydaní multimodálneho lístka, aby sa dosiahla optimalizácia využívania a interoperability rôznych druhov dopravy. K týmto službám musia mať prístup osoby so zdravotným postihnutím.

Odôvodnenie

Cieľom tohto nového pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je podporiť integrované systémy stanovovania cien a vydávania cestovných lístkov v rámci rôznych druhov dopravy v prospech cestujúcich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa s výnimkou kapitol III až VI vzťahuje tiež na cestujúcich využívajúcich príležitostné služby, ak sa pôvodné miesto nástupu alebo konečné miesto výstupu cestujúceho nachádza na území členského štátu.

2. Toto nariadenie sa s výnimkou článkov 9 až 16 a článku 18 kapitoly III a kapitol IV až VI vzťahuje tiež na cestujúcich využívajúcich príležitostné služby, ak sa pôvodné miesto nástupu alebo konečné miesto výstupu cestujúceho nachádza na území členského štátu.

Odôvodnenie

Článok 17 sa týka otázok súvisiacich s náhradou škody, pokiaľ ide o invalidné vozíky a iné vybavenie na zabezpečenie pohyblivosti. Tieto ustanovenia by sa mali vzťahovať na príležitostné služby v rovnakej miere ako všetky ostatné ustanovenia o náhrade škody (ustanovené v kapitole II).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S výnimkou článku 4 ods. 2, článku 9 a článku 10 ods. 1 členské štáty môžu vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia mestskú, prímestskú a regionálnu pravidelnú dopravu vrátane cezhraničnej pravidelnej dopravy uvedeného typu.

4. S výnimkou článku 4 ods. 2, článkov 7, 8, 9, článku 10 ods. 1, článku, článku 11 ods. 1, článku 13 ods. 1, článku 16, článku 17 ods. 1 a 2, článkov 20, 23, 25, 26 a 27 členské štáty môžu vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia mestskú a prímestskú pravidelnú dopravu ako aj pravidelnú regionálnu dopravu, ak je integrálnou súčasťou služieb mestskej a prímestskej dopravy vrátane cezhraničnej pravidelnej dopravy uvedeného typu.

Odôvodnenie

Medzimestská doprava by sa mala vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, keďže podlieha obmedzeniam týkajúcim sa blízkosti, správania sa pravidelných cestujúcich a požiadavky na poskytovanie verejnej služby, takže sa môže chápať ako mestská doprava. Termín „prímestská doprava“ je príliš obmedzujúci, keďže vo všeobecnosti sa chápe tak, že sa vzťahuje na dopravu v rámci jedinej mestskej aglomerácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 5

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S výnimkou článku 4 ods. 2, článku 9 a článku 10 ods. 1, môžu členské štáty na transparentnom a nediskriminačnom základe udeliť pre vnútroštátnu pravidelnú dopravu výnimku z uplatňovania tohto nariadenia. Takéto výnimky je možné udeliť na obdobie najviac piatich rokov, ktoré je možno dvakrát obnoviť.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Týmto odsekom by sa umožnilo vyňať vnútroštátnu dopravu z pôsobnosti nariadenia až na najviac 15 rokov, a je preto neprijateľný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 6

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty môžu na transparentnom a nediskriminačnom základe udeliť pre osobitnú pravidelnú dopravu výnimku z uplatňovania ustanovení tohto nariadenia na obdobie piatich rokov, ak sa podstatná časť takejto pravidelnej dopravy, vrátane najmenej jedného plánovaného zastavenia, uskutočňuje mimo územia Únie. Takéto výnimky je možné obnoviť.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Týmto odsekom by sa umožnilo vyňať dopravu s minimálne jedným plánovaným zastavením mimo územia EÚ z pôsobnosti nariadenia na neurčitú dobu („Takéto výnimky je možné obnoviť.“), a je preto neprijateľný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 7

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Členské štáty informujú Komisiu o výnimkách udelených jednotlivým druhom služieb podľa odsekov 4, 5 a 6. Komisia prijme primerané opatrenia, ak je názoru, že výnimka nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku. Komisia do... predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výnimkách udelených podľa odsekov 4, 5 a 6.

7. Členské štáty informujú Komisiu o výnimkách udelených jednotlivým druhom služieb podľa odseku 4 do troch mesiacov od začatia uplatňovania tohto nariadenia. Komisia prijme primerané opatrenia, ak je názoru, že výnimka nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku. Komisia do... predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výnimkách udelených podľa odseku 4.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bola Komisia informovaná o výnimkách predo dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       18

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 8

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Žiadne z ustanovení tohto nariadenia sa nesmie vykladať v tom zmysle, že by sa ním ustanovovali technické požiadavky, ktorými by sa dopravcom alebo správcom autobusových staníc ukladali povinnosti upraviť alebo nahradiť autobusy alebo autokary alebo infraštruktúru alebo vybavenie na autobusových zastávkach a staniciach.

8. Žiadne z ustanovení tohto nariadenia sa nesmie vykladať v tom zmysle, že by bolo v rozpore s existujúcimi právnymi predpismi o technických požiadavkách na autobusy alebo autokary alebo infraštruktúru alebo vybavenie na autobusových zastávkach a staniciach.

Odôvodnenie

Cieľom tohto nariadenia nie je uložiť prevádzkovateľom nové povinnosti, pokiaľ ide o prístupnosť vozidiel a infraštruktúry pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Nemožno však ignorovať existujúce právne predpisy EÚ v tejto oblasti, predovšetkým smernicu 2001/85/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – odsek 8

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8). Žiadne z ustanovení tohto nariadenia sa nesmie vykladať v tom zmysle, že by sa ním ustanovovali technické požiadavky, ktorými by sa dopravcom alebo správcom autobusových staníc ukladali povinnosti upraviť alebo nahradiť autobusy alebo autokary alebo infraštruktúru alebo vybavenie na autobusových zastávkach a staniciach.

(8). Žiadne z ustanovení tohto nariadenia sa nesmie vykladať v tom zmysle, že by sa ním stanovovali technické požiadavky, ktorými by sa dopravcom alebo správcom autobusových staníc ukladali povinnosti upraviť alebo nahradiť autobusy alebo autokary, alebo infraštruktúru na autobusových zastávkach a staniciach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno g

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(g) „dopravca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pravidelnú alebo príležitostnú dopravu širokej verejnosti a ktorá nie je cestovnou agentúrou ani predajcom cestovných lístkov;

(g) „dopravca“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá poskytuje pravidelnú alebo príležitostnú dopravu širokej verejnosti a ktorá nie je cestovnou agentúrou, cestovnou kanceláriou ani predajcom cestovných lístkov;

Odôvodnenie

Vymedzenie dopravcu by sa malo líšiť od vymedzenia cestovnej kancelárie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 3 – písmeno k

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(k) „prevádzkovateľ zájazdu“ je organizátor alebo maloobchodník, ktorý nie je dopravcom v zmysle článku 2 ods. 2 a ods. 3 smernice 90/314/EHS;

(k) „prevádzkovateľ zájazdu“ je organizátor, ktorý nie je dopravcom v zmysle článku 2 ods. 2 smernice 90/314/EHS;

Odôvodnenie

Odkaz na čl. 2 ods. 3 znamená, že vymedzenie „prevádzkovateľa zájazdu“ zahŕňa aj malopredajcov. Na malopredajcov sa však už vzťahujú vymedzenia „cestovnej kancelárie“ a „predajcu cestovných lístkov“. S cieľom objasniť rozdelenie povinností by sa preto mal odkaz na čl. 2 ods. 3 smernice o balíku cestovných služieb vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 7

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Smrť alebo zranenie cestujúcich a strata alebo poškodenie batožiny

Zodpovednosť za smrť a zranenie cestujúcich

1. Cestujúci majú v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi právo na náhradu v prípade smrti alebo zranenia, ako aj straty alebo poškodenia batožiny v prípade nehôd v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru. V prípade úmrtia cestujúceho sa uvedené právo vzťahuje prinajmenšom na osoby, voči ktorým mal alebo mal mať cestujúci vyživovaciu povinnosť.

1. V súlade s touto kapitolou sú dopravcovia zodpovední za stratu alebo škodu, ktorá vznikla v dôsledku smrti alebo úrazu cestujúceho na základe nehody, ku ktorej došlo počas prevádzky autobusových a autokarových dopravných služieb, a to v čase, keď sa cestujúci zdržiaval vo vozidle, nastupoval do vozidla alebo z neho vystupoval.

2. Výška náhrady sa vypočíta v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Akákoľvek maximálna výška náhrady za smrť a zranenie alebo stratu alebo poškodenie batožiny stanovená vnútroštátnymi právnymi predpismi nebude v každom jednotlivom prípade menšia ako:

2. Mimozmluvná zodpovednosť dopravcov za škody nepodlieha žiadnemu finančnému obmedzeniu, a to bez ohľadu na to, či je určené zákonom, dohovorom alebo zmluvou.

(a) EUR za cestujúceho;

 

(b) EUR za kus batožiny, pokiaľ ide o mestskú, prímestskú a regionálnu dopravu alebo príležitostnú dopravu a 1 200 EUR za kus batožiny, pokiaľ ide o ostatnú pravidelnú alebo príležitostnú dopravu. V prípade poškodenia invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení je výška náhrady vždy rovná nákladom na nahradenie alebo opravu strateného alebo poškodeného vybavenia.

3. V prípade akejkoľvek pohľadávky do výšky 220 000 EUR na cestujúceho sa nevylučuje ani neobmedzuje zodpovednosť dopravcu na základe preukázania skutočnosti, že tento podnik vynaložil starostlivosť vyžadovanú podľa odseku 4 písm. a), pokiaľ celková suma výslednej požadovanej náhrady škody nepresiahne sumu, na ktorú sa v súlade s druhou smernicou Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel vyžaduje povinné poistenie podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom má autobus alebo autokar zvyčajný východiskový bod. V takomto prípade sa zodpovednosť obmedzuje na túto sumu.

 

4. Dopravca nenesie zodpovednosť podľa odseku 1:

 

(a) ak nehodu spôsobili okolnosti, ktoré nie sú spojené s prevádzkovaním služieb autobusovej a autokarovej dopravy alebo ktorým nemohol prepravca zabrániť napriek vynaloženiu starostlivosti, aká sa v danom prípade vyžaduje, alebo ktorých následky nemohol odvrátiť;

 

(b) ak k nehode došlo v dôsledku zavinenia alebo zanedbania zo strany cestujúceho;

 

V žiadnom z ustanovení v tomto nariadení:

 

(a) sa nenaznačuje, že dopravca je jedinou stranou, ktorá je povinná znášať náhradu škody; alebo

 

(b) sa neobmedzujú žiadne práva dopravcu žiadať od akejkoľvek inej strany odškodnenie v súlade s platnými právnymi predpismi daného členského štátu.

Odôvodnenie

Pozícia Rady značne oslabuje ustanovenia o zodpovednosti v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie a s pozíciou EP v prvom čítaní. Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je opätovne predložiť pozíciu EP z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 7a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7a

Náhrada škody

 

1. V prípade smrti cestujúceho náhrada škody, pokiaľ ide o zodpovednosť ustanovenú v článku 7, zahŕňa:

 

(a) akékoľvek nevyhnutné náklady, ktoré vznikli v dôsledku smrti cestujúceho, a to najmä náklady na prevoz tela a výdavky na pohreb;

 

(b) ak smrť nenastala bezprostredne, náhradu škôd uvedených v odseku 2.

 

2. V prípade úrazu alebo akéhokoľvek poškodenia fyzického alebo duševného zdravia cestujúceho náhrada škody zahŕňa:

 

(a) akékoľvek nevyhnutné výdavky, a to najmä výdavky na liečenie a prepravu;

 

(b) náhradu finančnej straty vzniknutej v dôsledku úplnej alebo čiastočnej práceneschopnosti alebo zvýšených potrieb.

 

3. Ak v dôsledku smrti cestujúceho príde osoba, voči ktorej mal alebo by mal mať cestujúci právne stanovenú vyživovaciu povinnosť, o podporu, za uvedenú stratu sa takisto odškodní aj takáto osoba.

Odôvodnenie

Toto ustanovenia Rada vypustila. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá pozíciu EP z prvého čítania opätovným zavedením ustanovenia o škodách, ktoré súvisí s článkom 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 8

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Okamžité praktické potreby cestujúcich

Okamžité praktické a finančné potreby cestujúcich

V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru dopravca zabezpečí primeranú pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými potrebami cestujúcich po nehode. Poskytnutie akejkoľvek pomoci sa nepovažuje za uznanie zodpovednosti.

V prípade nehody v dôsledku prevádzky autobusu alebo autokaru dopravca zabezpečí pomoc v súvislosti s okamžitými praktickými potrebami cestujúcich po nehode. Takáto pomoc zahŕňa v prípade potreby prvú pomoc, ubytovanie, jedlo, oblečenie, dopravu a výdavky na pohreb. V prípade smrti alebo úrazu dopravca okrem toho vyplatí zálohy na pokrytie bezprostredných finančných potrieb, a to úmerne k utrpenej škode, ak existuje evidentný dôkaz, že za príčiny zodpovedá dopravca. Uskutočnenie akýchkoľvek platieb či poskytnutie akejkoľvek pomoci sa nepovažuje za uznanie zodpovednosti.

Odôvodnenie

Pôvodný návrh, ako aj pozícia EP v prvom čítaní predpokladajú v prípade úrazu a smrti nenávratné zálohy na pokrytie bezprostredných finančných potrieb obetí. Nevyhnutná praktická pomoc by sa mala ďalej bližšie určiť doplnením znenia z príslušného odôvodnenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 8a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Zodpovednosť za stratu a poškodenie batožiny

 

1. Dopravca nesie zodpovednosť za stratu alebo poškodenie batožiny, za ktorú mu bola zverená zodpovednosť. Maximálna výška náhrady škody je 1 800 EUR na osobu.

 

2. V prípade nehôd v dôsledku prevádzky služieb autobusovej a autokarovej dopravy nesie dopravca zodpovednosť za stratu alebo poškodenie osobného majetku, ktorý mal cestujúci pri sebe alebo so sebou v príručnej batožine. Maximálna výška náhrady škody je 1 300 EUR na osobu.

 

Dopravca nenesie zodpovednosť za škodu podľa odsekov 1 a 2:

 

(a) ak stratu alebo škodu spôsobili okolnosti, ktoré nesúvisia s prevádzkovaním služieb autobusovej a autokarovej dopravy a ktorým nemohol dopravca zabrániť napriek opatrnosti, aká sa v danom prípade vyžaduje, a ktorých následky nemohol odvrátiť;

 

(b) ak strata alebo škoda vznikli v dôsledku zavinenia alebo nedbanlivosti cestujúceho.

 

Odôvodnenie

Rada vypustila tento článok a ustanovenia o náhrade škody za stratu a poškodenie batožiny zahrnula do článku 7. Tieto ustanovenia však poskytujú cestujúcim nižšiu úroveň ochrany. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preto preberá pozíciu EP z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 10 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V prípade odmietnutia prijať rezerváciu alebo vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok z dôvodov uvedených v odseku 1 dopravcovia, dopravní agenti a prevádzkovatelia zájazdov vynaložia primerané úsilie na to, aby dotknutú osobu informovali o prijateľnej alternatívnej doprave prevádzkovanej dopravcom.

(2) V prípade odmietnutia prijať rezerváciu alebo vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok z dôvodov uvedených v odseku 1 dopravcovia, dopravní agenti a prevádzkovatelia zájazdov informujú dotknutú osobu o prijateľnej alternatívnej doprave prevádzkovanej dopravcom.

Odôvodnenie

keďže sa tento článok týka alternatívnych služieb, ktoré poskytuje ten istý dopravca, informácie by mali byť ľahko dostupné a malo by byť jednoduché ich poskytnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 10 – odsek 4

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Za rovnakých podmienok stanovených v odseku 1 písm. a) môžu dopravcovia, dopravní agenti alebo prevádzkovatelia zájazdov vyžadovať, aby zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou sprevádzali iné osoby, ktoré sú schopné poskytnúť pomoc, ktorú si zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou vyžadujú, ak je to bezpodmienečne nevyhnutné. Takáto sprevádzajúca osoba sa prepravuje bezplatne a podľa možností sa usadí vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

4. Ak dopravca, dopravný agent alebo prevádzkovateľ zájazdov odmietne prijať rezerváciu, vydať alebo inak poskytnúť cestovný lístok alebo nastúpiť osobe z dôvodu zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti na základe dôvodov uvedených v odseku 1, alebo ak posádku príslušného vozidla tvorí iba jedna osoba, ktorá riadi vozidlo a ktorá nemôže zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou poskytovať pomoc uvedenú v prílohe I b, zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou môžu požiadať, aby ich sprevádzali iné osoby, ktoré sú schopné poskytnúť pomoc, ktorú si zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou vyžadujú. Takáto sprevádzajúca osoba sa prepravuje bezplatne a podľa možností sa usadí vedľa zdravotne postihnutej osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Ak sa zdravotne postihnutej osobe alebo osobe so zníženou pohyblivosťou odoprie z dôvodu jej zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti nastúpiť, táto osoba by mala mať právo na to, aby ju sprevádzala iná osoba. To isté platí pre prípady, v ktorých dopravca nemôže poskytnúť vo vozidle pomoc v súlade s prílohou Ib.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Podmienky prístupu ustanovené v odseku 1 dopravcovia a správcovia autobusových staníc zverejnia fyzicky alebo na internete v tých istých jazykoch, v ktorých sa informácie zvyčajne sprístupňujú všetkým cestujúcim.

 

2. Podmienky prístupu stanovené v odseku 1 dopravcovia a správcovia autobusových staníc zverejnia v dostupnej forme a v tých istých jazykoch, v ktorých sa informácie zvyčajne sprístupňujú všetkým cestujúcim. Pri poskytovaní týchto informácií sa osobitná pozornosť venuje potrebám zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa informácie poskytovali v dostupnej forme a aby sa osobitná pozornosť venovala potrebám zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z textu, ktorý prijal EP v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 11 – odsek 2a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Na požiadanie dopravcovia bezodkladne sprístupnia kópie medzinárodných právnych predpisov, právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov ustanovujúcich bezpečnostné požiadavky, z ktorých vychádzajú nediskriminačné pravidlá prístupu. Tieto predpisy sa musia poskytovať v dostupnej forme.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh opätovne zavádza odsek vypustený Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 13 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dopravcovia a správcovia autobusových staníc s výhradou podmienok prístupu upravených v článku 11 ods. 1 v rámci svojich príslušných právomocí zabezpečia na určených autobusových staniciach členských štátov zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou bezplatnú pomoc stanovenú v časti a) prílohy I.

1. Dopravcovia a správcovia autobusových staníc v rámci svojich príslušných právomocí zabezpečia na určených autobusových staniciach členských štátov zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou bezplatnú pomoc prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti a) prílohy I.

Odôvodnenie

Na povinnosť poskytnúť pomoc podľa prílohy nariadenia by sa nemali vzťahovať podmienky prístupu, ktoré určujú samotní dopravcovia a správcovia autobusových staníc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 13 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Dopravcovia s výhradou podmienok prístupu upravených v článku 11 ods. 1 zabezpečia v autobusoch a autokaroch zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou bezplatnú pomoc stanovenú v časti b) prílohy I.

2. Dopravcovia zabezpečia v autobusoch a autokaroch zdravotne postihnutým osobám a osobám so zníženou pohyblivosťou bezplatnú pomoc prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti b) prílohy I.

Odôvodnenie

Na povinnosť poskytnúť pomoc podľa prílohy nariadenia by sa nemali vzťahovať podmienky prístupu, ktoré určujú samotní dopravcovia a správcovia autobusových staníc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) dopravcovi, správcovi autobusovej stanice, dopravným agentom alebo prevádzkovateľom zájazdov sa oznámi, že daná osoba potrebuje takúto pomoc, a to najneskôr dva pracovné dni pred tým, ako je pomoc potrebná; ako aj

(a) dopravcovi, správcovi autobusovej stanice, dopravným agentom alebo prevádzkovateľom zájazdov sa oznámi, že daná osoba potrebuje takúto pomoc, a to najneskôr 24 hodín pred tým, ako je pomoc potrebná; ako aj

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá pozíciu EP z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 14 – odsek 1 – písmeno b – bod i

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) v čase, ktorý vopred stanovil dopravca a ktorý nepresiahne 60 minút pred uverejneným časom odchodu, alebo

i) v čase, ktorý vopred stanovil dopravca a ktorý nepresiahne 60 minút pred uverejneným časom odchodu, pokiaľ sa dopravca a cestujúci nedohodnú na kratšej lehote, alebo

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá pozíciu EP z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 17 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Dopravcovia a správcovia autobusových staníc zodpovedajú za stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení, ktoré spôsobili v dôsledku poskytovania pomoci. Škodu za stratu alebo poškodenie nahradí dopravca alebo správca autobusovej stanice zodpovedný za danú stratu alebo poškodenie.

1. Dopravcovia a správcovia autobusových staníc zodpovedajú za stratu alebo poškodenie invalidných vozíkov, iného vybavenia na zabezpečenie pohyblivosti alebo asistenčných zariadení. Škodu za stratu alebo poškodenie nahradí dopravca alebo správca autobusovej stanice zodpovedný za danú stratu alebo poškodenie.

Odôvodnenie

Dopravcovia a správcovia autobusových staníc by mali vždy nahradiť poškodenie alebo stratu takéhoto vybavenia, ak sú za ne zodpovední, a nielen v prípade, že k nim došlo v dôsledku poskytovania pomoci. Toto nové obmedzenie by sa preto malo vypustiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 18 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 4 členské štáty môžu vyňať vnútroštátnu pravidelnú dopravu z rozsahu pôsobnosti všetkých alebo niektorých ustanovení tejto kapitoly ak v rámci svojich vnútroštátnych pravidiel zabezpečia rovnakú úroveň ochrany zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou, akú poskytuje toto nariadenie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa práv zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou už Rada obmedzila v porovnaní s ustanoveniami pôvodného návrhu Komisie a pozície EP v prvom čítaní Bolo by preto neprijateľné, aby sa navyše ustanovila možnosť vyňať vnútroštátnu dopravu z rozsahu pôsobnosti týchto ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 18 – odsek 2

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty informujú Komisiu o výnimkách udelených podľa odseku 1. Komisia prijme primerané opatrenia, ak je názoru, že výnimka nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku. Do ... Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výnimkách udelených podľa odseku 1.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa práv zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou už Rada obmedzila v porovnaní s ustanoveniami pôvodného návrhu Komisie a pozície EP v prvom čítaní Bolo by preto neprijateľné, aby sa navyše ustanovila možnosť vyňať vnútroštátnu dopravu z rozsahu pôsobnosti týchto ustanovení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Ak dopravca odôvodnene očakáva zrušenie alebo meškanie odchodu pravidelnej dopravy z autobusovej stanice o viac ako 120 minút, cestujúcim sa bezodkladne ponúkne na výber medzi:

(1) Ak dopravca odôvodnene očakáva zrušenie alebo meškanie odchodu pravidelnej dopravy z autobusovej stanice o viac ako 120 minút, alebo v prípade prekročenia kapacity rezervácií, cestujúcim sa bezodkladne ponúkne na výber medzi:

Odôvodnenie

Nariadenie by malo cestujúcim poskytnúť primerané práva aj v prípade prekročenia kapacity rezervácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 1 – písmeno a

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) pokračovaním alebo presmerovaním do miesta určenia stanoveného v prepravnej zmluve pri najbližšej možnej príležitosti a za porovnateľných podmienok;

(a) pokračovaním alebo presmerovaním do miesta určenia stanoveného v prepravnej zmluve pri najbližšej možnej príležitosti, bez dodatočných príplatkov a za porovnateľných podmienok;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z pozície EP v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) okrem náhrady uvedenej v písmene b) majú príslušní cestujúci nárok na náhradu škody vo výške 50 % ceny cestovného lístka, ak dopravca neponúkne pokračovanie alebo presmerovanie do miesta určenia, ako je uvedené v písmene a). Náhrada škody sa vyplatí do jedného mesiaca od predloženia žiadosti o náhradu škody.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z pozície EP v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 19 – odsek 1a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. ak je autobus alebo autokar nefunkčný, cestujúcim sa poskytne aspoň doprava z miesta nefunkčného vozidla na vhodné miesto na čakanie alebo autobusovú stanicu, odkiaľ možno pokračovať v ceste.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh preberá pozíciu EP z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 21 – úvodná časť

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri ceste, ktorej plánovaná dĺžka je viac ako tri hodiny, dopravca v prípade zrušenia alebo meškania odchodu z autobusovej stanice presahujúceho viac ako dve hodiny cestujúcemu bezplatne ponúkne:

Pri ceste, ktorej plánovaná dĺžka je viac ako tri hodiny, dopravca v prípade zrušenia alebo meškania odchodu z autobusovej stanice presahujúceho viac ako hodinu cestujúcemu bezplatne ponúkne:

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť rovnaké regulačné podmienky aj pre ostatné druhy dopravy (napríklad železničnú dopravu). Systém odškodnenia v prípade meškania by sa mohol začať uplatňovať už od meškania v dĺžke jednej hodiny, namiesto dvoch hodín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 21 – písmeno b

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) pomoc pri hľadaní hotelovej izby alebo iného ubytovania, ako aj pomoc pri zabezpečovaní dopravy medzi autobusovou stanicou a miestom ubytovania v prípadoch, keď sa cestujúci musí ubytovať na jednu alebo viac nocí.

(b) hotelovú izbu alebo iné ubytovanie, ako aj pomoc pri zabezpečovaní dopravy medzi autobusovou stanicou a miestom ubytovania v prípadoch, keď sa cestujúci musí ubytovať na jednu alebo viac nocí.

Odôvodnenie

V prípade zrušenia a dlhého meškania, ktoré si vyžaduje, aby cestujúci prenocovali, by mal dopravca zaplatiť za hotel, a nielen poskytnúť pomoc pri hľadaní ubytovania. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s pozíciou EP v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 21 – nový pododsek

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

V prípade meškania pri príchode, keď je meškanie zavinené nedbanlivosťou alebo chybou vodiča, alebo technickou poruchou vozidla:

 

(a) majú cestujúci právo na kompenzáciu vo výške 25 % ceny lístka v prípade meškania dlhšieho ako jednu hodinu a 50 % ceny lístka v prípade meškania dlhšieho ako dve hodiny.

 

Dopravca je oslobodený od tejto zodpovednosti, ak zrušenie alebo meškanie vyplýva z:

 

– okolností, ktoré nesúvisia s prevádzkovaním služieb autobusovej a autokarovej dopravy a ktorým nemohol dopravca zabrániť napriek tomu, že postupoval starostlivo, ako sa v danom prípade vyžaduje, a ktorých následky nemohol odvráti;

 

– nedbanlivosti cestujúcich,

Odôvodnenie

Odškodnenie by sa malo poskytovať aj v prípade meškania pri príchode, pokiaľ je možné zodpovednosť za meškanie pripísať dopravcovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 22a (nový)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 22a

 

Ďalšie opatrenia v prospech cestujúcich

 

Dopravcovia spolupracujú v záujme prijatia opatrení na vnútroštátnej alebo európskej úrovni za účasti zainteresovaných strán, profesijných združení a združení zákazníkov, cestujúcich a zdravotne postihnutých osôb. Tieto opatrenia sú zamerané na zlepšenie starostlivosti o cestujúcich, najmä v prípade dlhých meškaní a prerušenia alebo zrušenia cesty s osobitným zreteľom na cestujúcich s osobitnými potrebami súvisiacimi so zdravotným postihnutím, zníženou pohyblivosťou, chorobou, vyšším vekom, tehotenstvom, ako aj na sprevádzajúcich cestujúcich a osoby cestujúce s malými deťmi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh opätovne zavádza časť článku vypusteného Radou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 23

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dopravcovia a správcovia autobusových staníc poskytujú v rámci svojich právomocí cestujúcim počas celej cesty primerané informácie. Ak je to možné, tieto informácie sa na požiadanie poskytujú v prístupných formátoch.

Dopravcovia a správcovia autobusových staníc poskytujú v rámci svojich právomocí cestujúcim od momentu rezervácie a počas celej cesty primerané informácie v dostupnej forme a v súlade s bežným koncepčným modelom pre údaje a systémy verejnej dopravy.

Odôvodnenie

Informácie by sa mali poskytovať v prístupných formátoch. Okrem toho by modely uľahčili vybudovanie interoperabilných a intermodálnych systémov poskytovania informácií cestujúcim a predaja cestovných lístkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 24 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Dopravcovia a správcovia autobusových staníc v rámci svojich právomocí zabezpečia, aby sa cestujúcim poskytli náležité a zrozumiteľné informácie o ich právach vyplývajúcich z tohto nariadenia, a to najneskôr pri odchode. Informácie sa poskytujú na autobusových staniciach a prípadne na internete. Tieto informácie obsahujú kontaktné údaje orgánu alebo orgánov zodpovedných za presadzovanie, ktoré určili členské štáty podľa článku 27 ods. 1.

(1) Dopravcovia a správcovia autobusových staníc v rámci svojich právomocí zabezpečia, aby sa cestujúcim pri rezervácii a najneskôr pri odchode poskytli náležité a zrozumiteľné informácie o ich právach vyplývajúcich z tohto nariadenia. Informácie sa poskytujú v dostupnej forme a v súlade s bežným koncepčným modelom pre údaje a systémy verejnej dopravy, na autobusových staniciach a prípadne na internete. Tieto informácie obsahujú kontaktné údaje orgánu alebo orgánov zodpovedných za presadzovanie, ktoré určili členské štáty podľa článku 27 ods. 1.

Odôvodnenie

Mala by sa stanoviť povinnosť poskytovať informácie v prístupných formátoch. Toto spojenie sa používa v celom nariadení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 25

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dopravcovia vytvoria alebo zavedú mechanizmus vybavovania sťažností, ktoré sa týkajú práv a povinností uvedených v článkoch 4, 8 a 9 až 24.

Dopravcovia vytvoria alebo zavedú mechanizmus vybavovania sťažností, ktoré sa týkajú práv a povinností uvedených v tomto nariadení.

Odôvodnenie

Mechanizmus vybavovania sťažností by sa mal vzťahovať na všetky práva cestujúcich v zmysle tohto nariadenia vrátane práv stanovených v článkoch 6 a 7, ktoré by text Rady nezahŕňal.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 26

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak cestujúci, na ktorého sa vzťahuje toto nariadenie, chce dopravcovi predložiť sťažnosť na základe článkov 4, 8 a 9 až 24, musí tak urobiť do troch mesiacov odo dňa, ak sa pravidelná služba poskytla alebo mala poskytnúť. Dopravca do jedného mesiaca od doručenia sťažnosti oznámi cestujúcemu, či je jeho sťažnosť opodstatnená, zamietnutá alebo sa stále posudzuje. Čas vymedzený na poskytnutie konečnej odpovede nepresiahne tri mesiace od doručenia sťažnosti.

Ak cestujúci, na ktorého sa vzťahuje toto nariadenie, chce dopravcovi predložiť sťažnosť, musí tak urobiť do troch mesiacov odo dňa, v ktorý sa pravidelná služba poskytla alebo mala poskytnúť. Dopravca do jedného mesiaca od doručenia sťažnosti oznámi cestujúcemu, či je jeho sťažnosť opodstatnená, zamietnutá alebo sa stále posudzuje. Čas vymedzený na poskytnutie konečnej odpovede nepresiahne dva mesiace od doručenia sťažnosti.

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa znižuje časová lehota na konečnú odpoveď na dva mesiace v súlade s pôvodným návrhom a s pozíciou EP v prvom čítaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 27 – odsek 1

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát určí nový alebo existujúci orgán alebo orgány zodpovedné za presadzovanie tohto nariadenia, pokiaľ ide o pravidelnú dopravu z miest, ktoré sa nachádzajú na jeho území, a pravidelnú dopravu z tretích krajín do týchto miest. Každý orgán prijme opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto nariadením.

1. Každý členský štát určí existujúci orgán alebo orgány, alebo v prípade, že žiaden orgán neexistuje, nový orgán, ktorý bude zodpovedný za presadzovanie tohto nariadenia. Každý orgán prijme opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto nariadením.

Každý orgán je nezávislý od dopravcov, prevádzkovateľov zájazdov a správcov autobusových staníc, pokiaľ ide o organizáciu, rozhodnutia o financovaní, právnu štruktúru a rozhodovanie.

Každý orgán je nezávislý od dopravcov, prevádzkovateľov zájazdov a správcov autobusových staníc, pokiaľ ide o organizáciu, rozhodnutia o financovaní, právnu štruktúru a rozhodovanie.

Odôvodnenie

Príslušné orgány musia byť schopné presadzovať toto nariadenie ako celok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 27 – odsek 3

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Každý cestujúci môže v súlade s vnútroštátnym právom predložiť sťažnosť v súvislosti s údajným porušením tohto nariadenia príslušnému orgánu určenému podľa odseku 1 alebo akémukoľvek inému príslušnému orgánu, ktorý určí členský štát.

3. Každý cestujúci môže predložiť sťažnosť v súvislosti s údajným porušením tohto nariadenia príslušnému orgánu určenému podľa odseku 1 alebo akémukoľvek inému príslušnému orgánu, ktorý určí členský štát.

Členský štát môže rozhodnúť o tom, že:

Členský štát môže rozhodnúť o tom, že cestujúci predloží sťažnosť najprv dopravcovi, pričom v takom prípade vnútroštátny orgán zodpovedný za presadzovanie alebo akýkoľvek iný príslušný orgán, ktorý určí členský štát, koná ako odvolací orgán pre sťažnosti, ktoré sa nevyriešia podľa článku 26.

a)        cestujúci predloží sťažnosť na základe článkov 4, 8 a 9 až 24 najprv dopravcovi; a/alebo

 

b)        vnútroštátne orgány zodpovedné za presadzovanie alebo akýkoľvek iný príslušný orgán, ktorý určí členský štát, konajú ako odvolací orgán pre sťažnosti, ktoré sa nevyriešia podľa článku 26.

 

Odôvodnenie

Právo podať sťažnosť v súvislosti s údajným porušením by sa nemalo obmedzovať. Okrem toho treba zabezpečiť, aby sa týmito sťažnosťami zaoberal odvolací orgán, ak ich nevyrieši dopravca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Príloha I – časť b – zarážka 1a (nová)

Pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

presunúť na toalety vo vozidle, ak je vo vozidle prítomný aj iný personál okrem vodiča,

 

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa opätovne zavádzajú ustanovenia o pomoci vo vozidle, ktoré sa uvádzajú v návrhu Komisie, ako aj v pozícii EP v prvom čítaní.

  • [1]  Stanovisko zo 16. júla 2009 (Ú. v. EÚ C 317, 23.12.2009, s. 99).

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh Komisie

Návrh, ktorý prijala Komisia 4. decembra 2008, sa zameriava na stanovenie práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave s cieľom zvýšiť atraktívnosť cestnej osobnej dopravy a dôveru v túto dopravu, ako aj dosiahnuť rovnaké podmienky medzi dopravcami z rôznych členských štátov a medzi jednotlivými druhmi dopravy. Zavedením nových pravidiel sa v prípade prijatia nariadenia zlepší ochrana cestujúcich vo všeobecnosti, a osobitne zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Takisto sa ustanovia normy kvality porovnateľné s normami v odvetví leteckej a železničnej dopravy. V skratke návrh predpokladá tieto opatrenia:

-    Zodpovednosť za smrť a zranenie: Navrhuje sa zaviesť neobmedzenú zodpovednosť pre dopravcov. Okrem toho podniky za určitých podmienok nesmú v prípade nehody spochybniť škody do určitej výšky (presne vymedzená zodpovednosť). Cestujúci majú tiež nárok na zálohy určené na vyriešenie ekonomických ťažkostí, ktorým čelia oni alebo ich rodiny v dôsledku smrti alebo zranenia.

-    Práva osôb so zníženou pohyblivosťou: Návrh zakazuje akúkoľvek diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia alebo zníženej pohyblivosti, pokiaľ ide o rezerváciu cesty a nástupu do vozidla, a stanovuje pravidlá, ktoré podniky zaväzujú k poskytovaniu bezplatnej pomoci. Okrem toho podniky musia svojmu personálu poskytovať príslušný výcvik.

-    Náhrada škody a pomoc v prípade zrušenia alebo meškania: Podľa návrhu majú spoločnosti povinnosť poskytnúť cestujúcim príslušné informácie a primerané alternatívne služby alebo zaplatiť náhradu škody.

-    Sťažnosti a odškodnenie: Členské štáty budú musieť vytvoriť orgány na presadzovanie ustanovení, ktoré zabezpečia vykonávanie tohto nariadenia. Ak sa cestujúci domnieva, že sa nedodržalo niektoré z jeho práv, môže podať spoločnosti sťažnosť. Ak odpoveď nie je uspokojujúca, môže podať sťažnosť vnútroštátnemu orgánu na presadzovanie týchto ustanovení.

Prvé čítanie v EP

23. apríla 2009 prijal Parlament veľkou väčšinou (557 hlasov proti 30, 23 poslancov sa zdržalo hlasovania) svoju pozíciu v prvom čítaní. Väčšina pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie sa zameriava na posilnenie práv cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave so zreteľom na osobitné znaky tejto dopravy v porovnaní s inými druhmi dopravy. Najdôležitejšie zmeny a doplnenia, ktoré navrhuje Parlament, sa týkajú týchto otázok:

-    Rozsah pôsobnosti: Parlament sa domnieva, že členské štáty by nemali mať možnosť vyňať regionálnu dopravu z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, pretože zahŕňa veľký podiel autobusových a autokarových prevádzok. Okrem toho môže regionálna doprava pokrývať veľké vzdialenosti v závislosti od veľkosti konkrétneho regiónu. Členské štáty by preto mali mať možnosť vyňať z pôsobnosti iba mestskú a prímestskú dopravu, a to pod podmienkou, že sa na ňu vzťahujú zmluvy o službe vo verejnom záujme zabezpečujúce podobnú úroveň práv cestujúcich.

-    Zodpovednosť: Parlament prijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh zameraný na zosúladenie ustanovení o zodpovednosti v prípade smrti a zranenia s požiadavkami smernice 2005/14//ES o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, ktorá obmedzuje prísne vymedzenú zodpovednosť za škodu na 5 miliónov EUR na nehodu. Takisto boli zmenené a doplnené ustanovenia o zálohách, ktoré majú poskytnúť dopravcovia cestujúcim v prípade smrti a úrazu. Podľa pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu EP nemusia tieto zálohy vyplácať okamžite a automaticky, ako to predpokladá návrh Komisie, ale iba v prípade, že sa preukázala ich zodpovednosť za nehodu. Rovnako by dopravcovia mali zodpovedať za stratu a poškodenie batožiny, ak jej stratu alebo poškodenie spôsobili.

-    Práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou: Parlament zrušil článok 11 ods. 1 písm. a), v ktorom sa stanovuje možnosť dopravcov zamietnuť rezerváciu od zdravotne postihnutých osôb z dôvodu bezpečnostných požiadaviek. Ďalšie ustanovenia článku 11 sa zosúladili so znením návrhu o právach cestujúcich v námornej doprave. Parlament takisto prijal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zohľadňujúce skutočnosť, že posádka autobusu vo väčšine prípadov pozostáva len z jedného vodiča, ktorý nie vždy môže byť schopný poskytnúť pomoc počas cesty. Okrem toho sa objasnilo, že pravidlá týkajúce sa dostupnosti treba stanoviť v spolupráci s organizáciami zastupujúcimi zdravotne postihnuté osoby a osoby so zníženou pohyblivosťou. A napokon súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov vyžaduje od dopravcov, aby poskytovali informácie v dostupnej forme.

-    Náhrada a odškodnenie v prípade meškania a zrušenia: Parlament znížil výšku náhrady škody v prípade zrušenia a dlhého meškania (ak podnik nedokáže poskytnúť alternatívne služby alebo primerané informácie) zo 100 % na 50% z ceny cestovného lístka, keďže by bola vyplatená dodatočne k preplatenej cene lístka. Zaviedol však ustanovenia zabezpečujúce, že sa cestujúcim poskytne jedlo, občerstvenie, ubytovanie a doprava do miesta, odkiaľ je v prípade potreby možné pokračovať v ceste.

-    Ďalšie pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: Ostatné pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú okrem iného určitých definícií (prepravná zmluva, predajca cestovných lístkov a cestovná agentúra), ako aj nezávislosti orgánov na presadzovanie ustanovení a ich spolupráce s dopravcami a so spotrebiteľskými organizáciami. Ďalej sa pre dopravcov zaviedla požiadavka zverejňovať výročné správy o ich vybavovaní sťažností. A napokon sa dátum začatia uplatňovania nariadenia posunul z jedného roka na dva roky odo dňa nadobudnutia platnosti, aby sa umožnilo dopravcom prispôsobiť sa novým požiadavkám.

Pozícia Rady v prvom čítaní

Rada v prvom čítaní podstatne zmenila základné prvky návrhu nariadenia. Niekoľko hlavných ustanovení, ktoré tvorili súčasť návrhu Komisie, ako aj pozície EP v prvom čítaní, bolo oslabených alebo úplne zrušených, čo by viedlo k výraznému zníženiu úrovne ochrany cestujúcich. V dôsledku toho Rada veľkú väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov EP nezohľadnila. Hlavné zmeny, ktoré Rada navrhuje, sú tieto:

-    Rozsah pôsobnosti: Pozíciou Rady sa umožňuje členským štátom vyňať z rozsahu pôsobnosti nariadenia mestskú, prímestskú a regionálnu pravidelnú dopravu vrátane cezhraničnej dopravy. Návrh Komisie zahŕňal možnosť vyňať takúto dopravu, ale iba v prípade, ak sa na ňu vzťahujú zmluvy o službe vo verejnom záujme, ktorými sa zabezpečí porovnateľná úroveň práv cestujúcich, zatiaľ čo pozícia Parlamentu umožňovala vyňatie iba mestskej a prímestskej dopravy. Členské štáty navyše môžu vyňať vnútroštátnu pravidelnú dopravu na obdobie až do 15 rokov, ako aj medzinárodnú dopravu, ktorej významná časť sa poskytuje mimo územia Európskej únie (na neurčitú dobu). To by predstavovalo výrazné obmedzenie rozsahu pôsobnosti nariadenia.

-    Zodpovednosť: V návrhu Komisie a v pozícii EP v prvom čítaní sa nachádza kapitola s podrobnými pravidlami týkajúcimi sa povinností dopravcov v oblasti poskytovania náhrady a pomoci v prípade nehody. Rada ju vo svojej pozícii nahradila odkazom na uplatniteľné vnútroštátne právne predpisy a povinnosťou členských štátov zabezpečiť, aby maximálna suma náhrady podľa vnútroštátnych právnych predpisov nebola nižšia ako 220 000 EUR za cestujúceho a 500 EUR za kus batožiny v prípade mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy (1 200 EUR pre všetky ostatné dopravné služby). V pozícii Rady sa takisto nahradila požiadavka vyplatenia zálohy povinnosťou dopravcov poskytnúť pomoc v prípade okamžitých praktických potrieb cestujúcich po nehode.

-    Práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou: V tejto oblasti Rada zahrnula niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov EP z prvého čítania, napr. PDN 26 a 27 o konštrukcii vozidla a infraštruktúre, PDN 29 o sprevádzajúcich osobách, PDN 31 a 32 o pravidlách prístupu, ako aj PDN 36 týkajúci sa zverejňovania určených autobusových staníc. Rada však nezohľadnila ostatné návrhy a okrem toho zmenila časti pôvodného návrhu takým spôsobom, ktorým by sa oslabili práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. A čo je najdôležitejšie, Rada zaviedla článok, ktorým by sa členským štátom umožnilo vyňať všetku vnútroštátnu dopravu z rozsahu pôsobnosti ustanovení týkajúcich sa zdravotne postihnutých osôb a osôb so zdravotným postihnutím.

-    Náhrada a odškodnenie v prípade meškania a zrušenia: Text Rady takisto oslabuje práva cestujúcich v prípade zrušenia a meškania, napríklad zrušením ustanovení požadujúcich náhradu škody, bezplatné ubytovanie a dopravu do miesta, z ktorého je možné pokračovať v ceste. Okrem toho bol vypustený článok, v ktorom sa stanovovali dodatočné opatrenia v prospech cestujúcich.

-    Ďalšie otázky: Na viacerých miestach Rada doplnila formuláciu Parlamentu, podľa ktorej by sa informácie mali poskytovať v dostupnej forme, o slová „ak je to možné“ a „na požiadanie“. Rada ďalej zmenila a doplnila ustanovenia týkajúce sa mechanizmu vybavovania sťažností a nevzala do úvahy pozmeňujúci a doplňujúci návrh EP, v ktorom sa požaduje, aby dopravcovia zverejňovali správu o ich vybavovaní sťažností. Rada naopak prevzala 69 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktorými sa odkladá dátum začatia uplatňovania tohto nariadenia.

Stanovisko spravodajcu a odporúčania do druhého čítania

Spravodajca rovnako ako Komisia vyjadruje veľké znepokojenie, pokiaľ ide o zásadné zmeny a doplnenia navrhované Radou. Obmedzenia týkajúce sa rozsahu pôsobnosti by viedli k vyňatiu väčšiny autobusovej a autokarovej dopravy z rozsahu pôsobnosti ustanovení tohto nariadenia. V texte Rady sa okrem toho stanovuje pre ostatné dopravné služby spadajúce do rozsahu pôsobnosti nariadenia možnosť dočasného vyňatia až do 15 rokov v prípade vnútroštátnej dopravy a na neurčitú dobu v prípade určitých medzinárodných dopravných služieb. Vnútroštátna doprava by navyše mohla byť vyňatá z rozsahu pôsobnosti všetkých ustanovení týkajúcich sa práv zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou. Spravodajca sa preto domnieva, že v prípade prijatia textu Rady by si súčasný stav nevyžadoval žiadne podstatné zmeny.

Popri vyššie uvedených obmedzeniach rozsahu pôsobnosti Rada takisto oslabila alebo zrušila niekoľko hlavných ustanovení návrhu Komisie a nezohľadnila väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov EP. Ide o ustanovenia, ktoré sa okrem iného týkajú zodpovednosti v prípade smrti a zranenia, zodpovednosti za stratu a poškodenie batožiny, náhrady škody a pomoci v prípade meškania a zrušenia, ako aj práv zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou.

Spravodajca si je vedomý, že je potrebné zachovať ekonomickú životaschopnosť prevádzkovateľov a zohľadňovať osobitné znaky autobusového a autokarového priemyslu, ktorý z veľkej časti tvoria malí a stredne veľkí prevádzkovatelia. Zároveň však nové nariadenie musí zabezpečiť primeranú úroveň ochrany cestujúcich, porovnateľnú s ochranou v rámci iných druhov dopravy. Spravodajca preto navrhuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými by sa obnovil pôvodný rozsah pôsobnosti a opätovne by sa zaviedla väčšina zásadných požiadaviek uvedených v pozícii Parlamentu v prvom čítaní.

Spravodajca bude z tohto vychádzať pri rokovaní s Radou. Považuje za kľúčový predpoklad pre úspešné uzavretie rokovaní, aby Rada pozdvihla úroveň svojich ambícií, najmä pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a ustanovenia týkajúce sa zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou.

POSTUP

Názov

Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave

Referenčné čísla

05218/3/2010 – C7-0077/2010 – 2008/0237(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

23.4.2009  T6-0281/2009

Návrh Komisie

COM(2008)0817 - C6-0469/2008

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

25.3.2010

Gestorský výbor

 dátum oznámenia na schôdzi

TRAN

25.3.2010

Spravodajca

 dátum menovania

Antonio Cancian

11.12.2008

 

 

Predchádzajúci spravodajca

Gabriele Albertini

 

 

Prerokovanie vo výbore

3.5.2010

31.5.2010

 

 

Dátum prijatia

1.6.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

36

0

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Spyros Danellis, Anne E. Jensen, Gilles Pargneaux, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Sippel